Está en la página 1de 24

ferrol vello: temos un plan

EVOLUCIÓN DOS CENTROS HISTÓRICOS NOS
ÚLTIMOS 30 ANOS

1ª fase: Abandono das administracións e empeoramento das condicións de vida (falta de servizos,
falta de equipamentos, abandono do espazo público e da limpeza, falta de protección
patrimonial…)

2ª fase: Expulsión directa ou indirecta dos veciños / envellecemento

3ª fase: Compra das propiedades a baixo prezo.

4ª fase: Espera especulativa e abandono da edificación durante anos.

5ª fase: Realización de grandes beneficios inmobiliarios.
O ABANDONO DA ADMINISTRACIÓN:
OS ÚLTIMOS ANOS

A) DENDE O URBANISMO
- O conxunto do barrio non ten unha protección patrimonial axeitada. Non está declarado
Conxunto histórico e non hai Plan Especial de Protección. O Plan Xeral permite importantes
incrementos de volume.

B) DENDE AS OBRAS PÚBLICAS
- Non se realizou ningunha obra de reurbanización en 4 anos. Non hai gas nin R en ningunha das
rúas interiores, tan só se executa para dotar ás novas promocións.

C) DENDE A DISCIPLINA
- A esixencia do deber de conservación por parte do Concello aos propietarios non se produce e,
cando se produce (2 casos nos últimos anos) xa é demasiado tarde. As ruíoas, patios e hortas
convértense nun estercoleiro.
- A ordenanza de solares, que obrigaría aos propietarios a rehabilitar e manter os seus inmobles,
segue sen aprobarse.
- Requírense intervencións en edificacións en mal estado con criterios de protección patrimonial e
tamén con criterios de seguridade.

D) DENDE FACENDA E PATRIMONIO
- Algúns particulares ocupan durante anos espazos de propiedade municipal e/ou uso público.
- O patrimonio municipal está tamén abandoado ou sen uso (parcelas destinadas a dotacións que
non se constrúen) pese a necesidade de servizos.
- O patrimonio en uso (local veciñal) acusa falta de mantemento.
ALGUNHAS CONSECUENCIAS

A) A RUÍNA XERA RUÍNA E IMPIDE REHABILITAR.
- As patoloxías dun inmoble afectan aos colindantes. Esto desanima a moitos propietarios a
rehabilitar.

B) A REHABILITACIÓN NON PODE COMPETIR COA NOVA EDIFICACIÓN.
- As marxes de beneficio da promoción de novas edificacións no barrio son enormes (solo barato
+ aumento de volume). Só rehabilitan particulares e case sempre xa viven na vivenda.

C) MONOCULTIVO DE VIVENDA.
- As novas promocións inmobiliarias centránse exclusivamente en producir vivendas e
aparcadoiros privados ás veces en parcelas de gran capacidade (Fundación Amboaxe, Fábrica
de Lápices…). Cada vez hai menos servizos para máis vivendas.
- Desaprovéitanse as oportunidades que ofrecen as maiores parcelas do barrio (Fábrica de
Lápices e Fundación Amboage) para introducir usos singulares (comerciais, dotacionais privados
e públicos…)

D) A INTERVENCIÓN DE DISCIPLINA DESFIGURA O ESPAZO URBANO.
- Tápianse ocos de fachada e desmóntanse galerías, alterando substancialmente a imaxe do
barrio. A clausura das ruínas debe ser algo temporal.
ANÁLISE DA EVOLUCIÓN MÁIS RECENTE DO
PATRIMONIO CONSTRUÍDO DO BARRIO

Ano 2001. Estudio do Estado da Edificación e do Patrimonio Construído de Ferrol Vello:
Entre 200 edificios detéctanse 16 ruínas (8%)
2001-2006. Abandono, incendios: 14 ruínas (15%)

2001-2006. Edificios destruídos por promocións inmobiliarias: 16 (23%)

2003-2006. Obras de Rehabilitación: recuperación de 8 edificios, só un deles era unha
ruína. As ruínas están fóra do proceso de rehabilitación neste momento (só se
recupera 1 de cada 30)
CONCLUSIÓN

Como conclusión xeral, o futuro de Ferrol Vello como barrio histórico
que é non pasa polo fomento dunha política de rehabilitación máis
ampla, senón, e en primerio lugar, por unha decidida iniciativa
pública que reoriente a actividade inmobiliria e realice fortes
inversións:

- 1º aplicando unha ordenanza de solares moi estricta e
controlando a nova construción.

- 2º invertindo en materia de vivenda pública, reurbanización e
novos servizos á poboación, e buscando a colaboración
doutras administracións.

- 3º redactando e desenvolvendo un Plan Especial que
protexa o seu valor histórico e arquitectónico, entre outros
obxectivos. As propostas presentados ao concurso
ECOBARRIOS son solucións a incorporar ao Plan Especial.
Falta de protección e ruína
Febreiro 2005

Abril 2007
Incendios
Problemas de limpeza

Veciños limpando

Lixo nas ruínas
Abandono e especulación
Promocions inmobiliarias que destrúen o patrimonio
Ecobarrios, catro estratexias
1. Redotación do barrio, utilizando principalmente os edificios públicos
hoxe en desuso.
Responder ás necesidades principais: terceira idade, guardería,
centro de saúde.

2. Intervención nas ruínas, habilitando novos espazos de uso público.

3. Rescate de espazos públicos hoxe ocupados por privados.
Ampliar, mellorar e dar continuidade ao espazo público.

4. Usos singulares nos edificios singulares, evitando o monocultivo de
vivendas.
Ampliar os grandes equipamentos (polideportivo do IES), introducir
usos atractivos para toda a cidade (fundacións culturais,
universidade).
1. Usos
2.
3.
4. Redotación
Tratamento
Rescate
singulares
de do
espazos
dasbarrio,
ruínas
nos edificios
públicos
utilizando
como zonas
singulares
hoxe
os edificios
ocupados
verdes.
públicos
por privados
hoxe en desuso.
1. Redotación do barrio

- Equipamento de proximidade en
Aduanas (local da Terceira Idade,
Centro de Saúde, oficinas
municipais)

- Escola de música e locais de ensaio
no Recheo da Costa de Mella.

- Centro cultural na casa natal de
Carvalho Calero.

- Outros servizos nos edificios
municipais de Argüelles e San
Francisco, así como na zona do
Campiño de San Antonio (guardería)
2. Intervención nas ruínas.
Traballo veciñal.
- Intervir provisionalmente nos solares
e ruínas para cambiar a súa imaxe e
darlles un uso temporal.

- Seleccionar as intervencións:
ampliar espazos públicos existentes
(sobre todo esquinas) e facer novos
accesos e puntos de cruce nas rúas.

- Axuda municipal para retirar
entullos, lixo e disinfeción.

- Limpeza e selección de materiais,
labor dos veciños. Reciclaxe.

- Realización das obras e plantacións,
labor dos veciños. Obras reversibles.
3. Rescate de espazos públicos
4. Usos singulares para edificios singulares

- Fundación cultural na Fábrica de
Lápis.

- Sede do COAG nas cocheras e
almacén da Rúa Merced.

- Aulario da Universidade de Vrao no
taller de Maquinaria de Espartero.

- Oficina de Rehabilitación en
Carmen Curuxeiras.

- Ximnasio do IES (Polideportivo) na
Fábrica de Xabón.
Polideportivo e ximnasio do IES Ferrol Vello