Está en la página 1de 84

H C VI N CNG NGH B U CHNH VI N THNG

KHOA VI N THNG 1

N T T NGHI P IH C
ti:
CNG NGH IPTV V TRI N KHAI T I VI N THNG THANH HA

Sinh vin th c hi n: KI U KH C C

NG

H N i - 2011

H C VI

CNG NGH B

CHNH VI N THNG

KHOA VI N THNG 1

N T T NGHI
ti
CNG NGH IPTV V T I N KHAI T I VI N THNG THANH HA

IH C

Gi g vi h ng d n : ThS. V H NG S N Sinh vi n th c hi n : KI KH C C NG L p : H09VT3 Kho : 2009-2011 H : LIN THNG C - H CHNH QUY

H N i 2011

H C VI N CNG NGH B U CHNH VI N THNG KHOA VI N THNG 1

C NG HA X H I CH NGH A VI T NAM c l p T do H nh phc

TI

N T T NGHI P
ng

IH C

H v tn sinh vin : Ki u Kh c C L p Ngnh o t o H o t o : H09VT3

Kho : 2009 - 2011

: i n t Vi n thng : HCKT i h c Chnh quy

1/ T n

ti:

CNG NGH IPTV V T I N KHAI T I VI N THNG THANH HA 2/ N i dung chnh c a n:

 Gi i thi u chng v IPTV.  C u trc v Cng ngh IPTV  Tri n khai t i Vi n thng Thanh Ha. 3/ Ngy giao 4/ Ngy n p n : n : 15/06/2011 15/08/2011

H N i, ngy 15 thng 06 n m 2011 GIO VIN H NG D N

ThS. V H ng S n

NH N XT C A GIO VIN H

NG D N

................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... i m: (b ng ch ................................ . ) H N i, ngy thng n m 2011 Gio vi n h ng d n

ThS: V H ng S n

NH N XT C A GIO VIN PH N BI N
................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... i m: (b ng ch .........................) H N i, ngy thng n m 2011 Gio vi n ph n bi n

n t t nghi p

ih c

M cl c

M CL C

M C L C ................................ ................................ ................................ ................ II DANH M C HNH V ................................ ................................ .......................... VI DANH M C B NG BI U ................................ ................................ ....................VII THU T NG L I NI CH VI T T T................................ ................................ .................... VIII U ................................ ................................ ................................ ........... 1

NG 1: T NG QUAN V CNG NGH MAN-E ................................ ........ 3

1.1 T NG QUAN V CNG NGH V XU H NG PHT TRI N ....................... 3 1.1.1 Gi i thi u chung v MAN - E ................................ ................................ ...... 3 1.1.2 nh gi v cng ngh m ng Metro Ethernet ................................ ............. 3 1.1.2.1 Tnh d s d ng ................................ ................................ ................... 3 1.1.2.2 Hi u qu v chi ph ................................ ................................ .............. 3 1.1.2.3 Tnh linh ho t ................................ ................................ ...................... 3 1.1.2.4 Tnh chu n ha ................................ ................................ .................... 4 1.1.3 ng d ng m ng MAN - E ................................ ................................ ........... 4 1.1.4 Cc xu h ng cng ngh pht tri n m ng MAN - E v ng d ng ................ 4 1.1.4.1 Xu h ng pht tri n cng ngh m ng MAN - E ................................ ... 4 1.1.4.2 Xu h ng d ch v t c cao ................................ ............................... 5 1.2 KI N TRC M NG MAN - E ................................ ................................ .............. 6 1.2.1 L p d ch v Ethernet (ETH layer) ................................ ............................... 7 1.2.2 L p truy n t i d ch v ................................ ................................ ................. 7 1.2.3 L p d ch v ng d ng ................................ ................................ ................. 7 1.2.4 Cc i m tham chi u ................................ ................................ .................. 7 1.3 D CH V M NG MAN - E................................ ................................ ................... 8 1.3.1 T ng quan d ch v m ng MAN - E ................................ .............................. 8 1.3.1.1 Gi i thi u chung v d ch v m ng MAN - E ................................ ........ 8 1.3.1.2 Cc ki u d ch v m ng MAN - E ................................ ....................... 10 1.3.1.3 Phn lo i d ch v c a MEF ................................ ................................ 10 1.3.2 D ch v E-LINE ................................ ................................ ........................ 10 1.3.2.1 D ch v Ethernet Private Line (EPL)................................ .................. 11 1.3.2.2 D ch v Ethernet Virtual Private Line (EVPL) ................................ ... 12 1.3.3 D ch v E-LAN ................................ ................................ ......................... 12
Duy H ng L p H09VT1 ii

n t t nghi p

ih c

M cl c

1.3.3.1 D ch v Ethernet Private LAN (EP-LAN) ................................ .......... 13 1.3.3.2 D ch v Ethernet Virtual Private LAN (EVP-LAN) ........................... 14 1.3.4 D ch v E-TREE ................................ ................................ ....................... 14 1.3.4.1 D ch v Ethernet Private Tree - EP-Tree ................................ ............ 15 1.3.4.2 D ch v Ethernet Virtual Private Tree - EVP-Tree ............................. 16 1.4 K T LU N CH NG 1 ................................ ................................ ..................... 16 CH NG 2: CNG NGH NG D NG CHO MAN-E ................................ .... 18

2.1 T NG QUAN V CNG NGH M NG MAN - E ................................ ............ 18 2.1.1 Cng ngh SDH ................................ ................................ ........................ 18 2.1.1.1 T ng quan: ................................ ................................ ......................... 18 2.1.1.2. u i m Nh c i m ................................ ................................ ..... 19 2.1.2 Cng ngh WDM ................................ ................................ ...................... 20 2.1.2.1. T ng quan ................................ ................................ ......................... 20 2.1.2.2. u i m - Nh c i m: ................................ ................................ .... 20 2.1.3 Cng ngh RPR ................................ ................................ ........................ 21 2.1.3.1 T ng quan ................................ ................................ .......................... 21 2.1.3.2 u i m - Nh c i m ................................ ................................ ...... 21 2.1.4 Cng ngh thu n Ethernet ................................ ................................ ........ 22 2.1.4.1 T ng quan ................................ ................................ .......................... 22 2.1.4.2 Chu n Q-in-Q (802.1ad) ................................ ................................ .... 23 2.1.4.3 ng gi Q-in-Q ................................ ................................ ................ 23 2.1.4.4 K t cu i Q-in-Q ................................ ................................ ................. 24 2.1.4.5 u i m - Nh c i m ................................ ................................ ...... 24 2.1.5 Cng ngh PBT ................................ ................................ ........................ 25 2.1.5.1 T ng quan ................................ ................................ .......................... 25 2.1.5.2 u i m-Nh c i m ................................ ................................ ........ 25 2.1.6 Cng ngh MPLS ................................ ................................ ...................... 26 2.1.6.1 T ng quan ................................ ................................ .......................... 26 2.1.6.2 u i m Nh c i m................................ ................................ ...... 26 2.2 CNG NGH PBB V PBB-TE ................................ ................................ ......... 27 2.2.1 T ng quan v PBB ................................ ................................ .................... 27 2.2.1.1 Gi i thi u ................................ ................................ ........................... 27 2.2.1.2 M t s nh gi ................................ ................................ ................. 27 2.2.2 Cng ngh PBB-TE ................................ ................................ .................. 31 2.2.2.1. Chu n MAC-in-MAC (802.1ah) ................................ ....................... 31 2.2.2.2 Chu n PBB-TE (802.1Qay) ................................ ............................... 34
Duy H ng L p H09VT1 iii

n t t nghi p

ih c

M cl c

2.3 CNG NGH MPLS ................................ ................................ ........................... 35 2.3.1 C b n v MPLS ................................ ................................ ....................... 35 2.3.1.1 Gi i thi u v MPLS ................................ ................................ ........... 35 2.3.1.2 Cc khi ni m c b n ................................ ................................ ......... 35 2.3.1.3 Ho t ng c a MPLS ................................ ................................ ......... 37 2.3.2 Cng ngh EoMPLS ................................ ................................ ................. 38 2.3.2.1 T ng quan v EoMPLS ................................ ................................ ...... 38 2.3.2.2 c i m ................................ ................................ ........................... 39 2.4 CNG NGH T-MPLS ................................ ................................ ....................... 40 2.4.1 T ng quan v cng ngh T -MPLS ................................ ............................. 40 2.4.1.1 C b n v m ng truy n t i ................................ ................................ . 41 T.4.1.2 Gi i thi u v T-MPLS ................................ ................................ ....... 41 2.4.2 Cng ngh T-MPLS ................................ ................................ .................. 43 2.4.2.1 Cc khi ni m c b n ................................ ................................ ......... 43 2.4.2.2 Ki n trc m ng T-MPLS ................................ ................................ .... 43 2.5 K T LU N CH NG 2 ................................ ................................ ..................... 44 CH NG 3: NG D NG CNG NGH MAN-E T I VI N THNG YN BI ................................ ................................ ................................ ................................ .. 45 3.1. I U KI N A L, C I M KINH T X H I C A YN BI............... 45 3.2 T NG QUAN M NG VI N THNG VNPT YN BI ................................ ..... 45 3.2.1. H th ng chuy n m ch ................................ ................................ ............ 45 3.2.2. H th ng truy n d n ................................ ................................ ............... 47 3.2.3 H th ng xDSL ................................ ................................ ........................ 50 3.3. NG D NG CNG NGH MAN-E T I VI N THNG YN BI .................. 51 3.3.1 Ch c n ng c u trc c a m ng MAN-E theo m hnh VNPT Yn Bi ......... 51 3.3.1.1 Ch c n ng................................ ................................ .......................... 51 3.3.1.2 C u trc ................................ ................................ ............................. 51 3.3.1.3 Truy n d n trong m ng Metro................................ ............................ 52 3.3.2 C u trc m ng MAN - E Yn Bi giai o n 2007 - 2008 ......................... 53 3.3.2.1 u t m i thi t b MAN - E ................................ ........................... 53 3.3.2.2 u t m i m ng cp quang ................................ .............................. 54 3.4 T NG H P CC DANH M C U T GIAI O N 2007-2008 .................... 55 3.4.1 M ng MAN-E giai o n 2007-2008 ................................ ......................... 55 3.4.2 M ng cp quang ................................ ................................ ...................... 55 3.4.3 M hnh t ng qut m ng MAN E Yn Bi n m 2008 ........................... 57 3.5 T NG H P CC DANH M C U T GIAI O N 2009 - 2010.................. 61
Duy H ng L p H09VT1 iv

n t t nghi p

ih c

M cl c

3.5.1 M 3.5.2. V 3.5.3 V 3.6 K T LU

ng Truy n d n ................................ ................................ ..................... 62 Chuy n m ch ................................ ................................ ...................... 62 m ng truy nh p xDSL ................................ ................................ .......... 64 N CH NG 3 ................................ ................................ .................... 67

K T LU N................................ ................................ ................................ .............. 68 TI LI U THAM KH O................................ ................................ ....................... 81

Duy H ng L p H09VT1

n t t nghi p

ih c

Danh m c hnh v

DANH M C HNH V
Hnh 1.1 Xu h ng pht tri n cng ngh MAN -E ................................ ....................... 5 Hnh 1.1 M hnh m ng theo cc l p................................ ................................ ........... 6 Hnh 1.2 M hnh cc i m tham chi u ................................ ................................ ....... 7 Hnh 1.4 M hnh d ch v MAN - E ................................ ................................ ............ 8 Hnh 1.5 EVC i m- i m ................................ ................................ ............................ 9 Hnh 1.6 EVC a i m- a i m ................................ ................................ ................. 9 Hnh 1.7 EVC i m- a i m ................................ ................................ ....................... 9 Hnh 1.8 E-LINE s d ng EVC i m - i m ................................ ............................. 11 Hnh 1.9 D ch v EPL ................................ ................................ ............................... 11 Hnh 1.10 D ch v EVPL (Ethernet Virtual Private Line) ................................ ......... 12 Hnh 1.11 D ch v E-LAN s d ng EVC a i m- a i m ................................ ...... 12 Hnh 1.12 D ch v EP-LAN ................................ ................................ ...................... 13 Hnh 1.13 D ch v EVP-LAN (Ethernet Virtual Private LAN) ................................ .. 14 Hnh 1.14 D ch v E-Tree s d ng Rooted-Multipoint EVC ................................ ..... 14 Hnh 1.15 D ch v E-Tree ................................ ................................ ........................ 15 Hnh 1.16 D ch v EP-Tree ................................ ................................ ...................... 15 Hnh 1.17 D ch v EVP-Tree (Ethernet Virtual Private Tree)................................ ... 16 Hnh 2.1 C u trc b n tin Q-in-Q ................................ ................................ ............. 23 Hnh 2.2 Ho t ng c a 802.1ah ................................ ................................ ............... 33 Hnh 2.3 K t n i gi a cc vng m ng Q-in-Q qua m t m ng MAC-IN MAC ................ 33 Hnh 2.4 C u trc nhn MPLS ................................ ................................ ..................... 35 Hnh 2.5 Ho t ng c a MPLS ................................ ................................ ................. 37 Hnh 2.6 M hnh EoMPLS ................................ ................................ ....................... 38 Hnh 2.7 c i m c a EoMPLS ................................ ................................ .............. 39 Hnh 2.8 M hnh m ng truy n t i ................................ ................................ ............. 41 Hnh 3.1 : S m ng k t n i h th ng chuy n m ch Yn Bi ................................ . 46 Hnh 3.2 S m ng truy n d n Yn Bi ................................ ................................ 47 Hnh 3.3 S m ng Internet Yn Bi ................................ ................................ ...... 50 Hnh 3.5 S Hnh 3.6 S Hnh 3.7 S Hnh 3.8 S Hnh 3.9 S c u hnh t ng qut m ng MAN - E Yn Bi................................ .... 58 c u hnh Ring 1 ................................ ................................ ................ 59 C u hnh Ring 2 ................................ ................................ ............... 60 c u hnh Ring 3 ................................ ................................ ................ 60 c u hnh Ring 4 ................................ ................................ ................ 61

Duy H ng L p H09VT1

vi

n t t nghi p

ih c

Danh m c b ng bi u

DANH M C B NG BI U
B B B B B B B ng 2.1 nh d ng b n tin MAC-in-MAC ................................ ............................... 32 ng 2.2 khuy n ngh c a ITU-T cho cng ngh T-MPLS ................................ ....... 42 ng 3.1 Cc thi t b t i node m ng ................................ ................................ .......... 48 ng 3.2 Dung l ng v kho ng cch cc tuy n cp quang ................................ ....... 49 ng 3.3 Core CES v tr m Access CES ................................ ................................ .. 53 ng 3.4 Core CES v tr m Access CES ................................ ................................ .. 55 ng 3.5 Tuy n cp quang b xung ................................ ................................ .......... 56

B ng 3.6 th t b m r ng tr m CES ................................ ................................ ........... 64 B ng 3.7 l p m i tr m CES ................................ ................................ ....................... 65 B ng 3.8 thi t b MAN-E m r ng giai o n 2009-2010 ................................ ........... 66

Duy H ng L p H09VT1

vii

n t t nghi p

ih c

Thu t ng vi t t t

THU T NG

VI T T T

ATM ARP ATMARP BGP CE CIR CoS CR CR-LDP CR-LSP CSPF DiffServ DLCI DTP EIR EPL EoMPLS ER EVC FR FEC HSI IETF IP IntServ L2VPN L3VPN LAN LANE

Asynchronous Transfer Mode Address Resolution Protocol ATM Address Protocol Resolution

truy n d n khng

ng b a ch

Giao th c phn gi i a ch Giao th c phn gi i ATM Giao th c c ng T c Thi t b pha khch hng thng tin cam k t ng b c ng b c-LDP ng b c-LSP L p d ch v nh tuy n c nh tuy n c nh tuy n c SPF c d ch v ng b c c phn bi t

Border Gateway Protocol Customer EquiMAN - Et Committe Information Rate Class of Service Constrained Routing Constrained Routing-LDP Constrained Routing-LSP Constrained SPF Differentiated Service Data Link Connection Identifer Dynamic Trunking Protocol Excess Information Rate Ethernet Private Line Ethernet over Multiprotocol Label Switching Explicit Routing Ethernet Virtual Circuit Frame Relay Fowarding Equivalent Class High Speed Internet Internet Engineering Task Force Internet Protocol Integrated Service Layer 2 Virtual Private Network Layer 3 Virtual Private Network Local Area Network LAN Emulation

ng bin

Nh n d ng k t n i lin k t d li u Giao th c trunking T c ng i mthng tin t i a

D ch v Ethernet ring i m

Ethernet qua chuy n m ch nhn a giao th c nh tuy n hi n Knh o Ethernet Chuy n ti p khung L p chuy n ti p t Internet t c cao ng ng

Nhm tc v k thu t Internet Giao th c Internet D ch v c tch h p M ng ring o l p 2 M ng ring o l p 3 M ng c c b M ph ng LAN


viii

Duy H ng L p H09VT1

n t t nghi p

ih c

Thu t ng vi t t t

LDP LER LIB LSP LSR MEF MEN MG MPLS MPOA NGN NHRP OAM &P OSPF PBB-TE PBT PE PID PNNI QoS RESV RFC RPR RSVP SAN SG SPF STM

Label Distribution Protocol Label Edge Router Label Information Base Label Switched Path Label Switch Router Metro Ethernet Forum Metro Ethernet Network Media Gateway Multiprotocol Label Switching Multiprotocol Over ATM Next Generation Network Next Hop Resolution Protocol Operation Administrative ManageMAN - Et & Provide Open Shortest Path First Provider Backbone Traffice Engineering Bridge -

Giao th c phn b nhn Router bin nhn C s thng tin nhn ng d n chuy n m ch nhn Router chuy n m ch nhn Di n n Ethernet th M ng Ethernet th C ng a ph ng ti n a giao Chuy n m ch nhn th c a giao th c trn ATM M ng th h k ti p Giao th c phn gi i ch ng k ti p Qu n tr , v n hnh v cung c p Giao th c u tin ng i ng n nh t ng ng ng

Nh cung c p l u l tr c

Provider Backbone Transport Provider Edge Protocol Identifier Private Interface Resevation Request For Comman Resilent Packet Ring Resource Resevation Protocol Storage Area Network Signaling Gateway Shortest Path First Synchronous Transmission Mode Network-Network

Nh cung c p truy n t i tr c Nh n d ng giao th c

Thi t b bin c a nh cung c p Giao di n ring m ng m ng ring o Ch t l ng d ch v c B n tin dnh tr Yu c u ki n Vng ph c h i gi Giao th c nguyn M ng l u tr C ng bo hi u ng i ng n nh t Ch truy n d n u tin ng b
ix

Quality of Service

dnh tr

c ti

Duy H ng L p H09VT1

n t t nghi p

ih c

Thu t ng vi t t t

SVC TCP TGW T-MPLS TLV ToS UDP UNI VC VCI VoD VNPT VLAN VP VPN VPI WAN

Signaling Virtual Circuit Transission Control Protocol Traffic Gateway Transport MPLS Time To Live Type of Service User Datagram Protocol User Network Interface Virtual Circuit Virtual Circuit Identifier Video on Demand Vietnam Post Telecommunications Virtual Local Area Network Virtual Path Virtual Private Network Virtual Path Identifier Wide Area Network &

Knh o bo hi u Giao th c d n C ng l u l i u khi n truy n ng

Truy n t i chuy n m ch nhn a giao th c Th i gian s ng Ki u d ch v Giao th c l Knh o Nh n d ng knh o D ch v video theo yu c u T p on BCVT Vi t Nam M ng LAN o ng o M ng ring o Nh n d ng ng o M ng di n r ng c d li u i dng Giao di n m ng ng

Duy H ng L p H09VT1

n t t nghi p

ih c

L i ni

L I NI

Hi n nay, cng v i s pht tri n c a x h i, nhu c u pht tri n thng tin ngy cng cao i h i c p bch vi c c i ti n v nng c p m ng l i vi n thng cho ph h p v i xu th m i. Hi n t i v trong th i gian t i, nhu c u pht tri n cc lo i hnh d ch v nh tho i, Internet, Data, cc d ch v b ng r ng, ang ngy m t t ng v khng th tch r i cu c s ng c a con ng v i s ng x h i. Cng v i xu h ng pht tri n cng ngh v m ng vi n thng trn th gi i, T p m ng li v ph n truy i. Do v y m ng thng tin ph i m b o v p ng y ph c v m t k thu t, c b ng t n r ng, t c cao, h tr nhi u lo i hnh d ch v

on VNPT ang tri n khai m nh m m ng th h sau c cng ngh Ethernet V i mong mu n

nh p. T i cc t nh, T p on VNPT c k ho ch tri n khai m ng Metro d a trn p ng yu c u v truy n t i b ng r ng . c ti p c n v i cc lo i hnh d ch v m i, cc ki n trc xy ti t t nghi p: Cng ngh m ng MAN - E v ng MAN-E (Metro Area Network Ethernet);

d ng m ng m i, ti l a ch n - Ch

d ng trn m ng Vi n thng Yn Bi v i nh ng n i dung c th sau: ng 1: T ng quan v cng ngh Trnh by ki n trc m ng MAN-E, d ch v m ng MAN-E, cc thu c tnh c a d ch v m ng MAN-E. - Ch - Ch ng 2: Cc cng ngh ng 3: ng d ng cho MAN-E ng d ng cng ngh MAN-E trn m ng Vi n thng Yn Bi h ng d n em trong su t th i , c nh ng tnh c m qu

Em xin trn tr ng c m n c gio ThS. Nguy n Th Thy H ng, cc th y c gio trong H c vi n Cng ngh B u Chnh Vi n Thng gian h c t p v lm bu trong cu c s ng. H n i, thng 08 n m 2011 Sinh vi n th c hi n Duy H ng n t t nghi p t i tr ng. Ti xin c m n b n b gip

chia s trong th i gian v a qua v mong mu n ti p t c nh n

Duy H ng L p H09VT1

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 1: T ng quan v Cng ngh MAN-E

CH

NG 1: T NG QUAN V CNG NGH MAN-E

1.1 T NG QUAN V CNG NGH V XU H


1.1.1 Gi i thi u chung v MAN - E

NG PHT T I N

M ng Ethernet th l m ng s d ng cng ngh Ethernet, k t n i cc m ng c c b c a cc t ch c v c nhn v i m t m ng di n r ng WAN hay v i Internet. Vi c p d ng cng ngh Ethernet vo m ng cung c p d ch v mang l i nhi u l i ch cho c nh cung c p d ch v l n khch hng. B n thn cng ngh Ethernet tr nn quen thu c trong nh ng m ng LAN c a doanh nghi p trong nhi u n m qua; gi thnh cc b chuy n m ch Ethernet tr nn r t th p; b ng thng cho php m r ng v i nh ng b c nh y ty l nh ng u th tuy t i c a Ethernet so v i cc cng ngh khc. V i nh ng tiu chu n v ang c thm vo, Ethernet s mang l i m t gi i php m ng c tin c y, kh n ng m r ng v hi u qu cao v chi ph u t . 1.1.2 nh gi v cng ngh m ng Metro Ethernet 1.1.2.1 Tnh d s d ng D ch v Ethernet d a trn giao di n Ethernet chu n, dng r ng ri trong cc h th ng m ng c c b . H u nh t t c cc thi t b v my ch trong LAN u k t n i dng Ethernet, v v y m r ng vi c s d ng Ethernet k t n i cc m ng cung c p d ch v v i nhau s n gi n ha qu trnh ho t ng v cc ch c n ng qu n tr , qu n l v cung c p (OAM &P). 1.1.2.2 Hi u qu v chi ph D ch v Ethernet lm gi m chi ph u t v chi ph v n hnh. S ph bi n c a Ethernet trong h u h t t t c cc s n ph m m ng nn giao di n Ethernet c chi ph khng t. Gi thnh thi t b th p, chi ph qu n tr v v n hnh th p h n, t t n km h n nh ng d ch v c nh tranh khc. Nhi u nh cung c p d ch v Ethernet cho php nh ng thu bao t ng thm b ng thng m t cch kh m m d o, cho php thu bao thm b ng thng khi c n thi t v h ch tr cho nh ng g h c n 1.1.2.3 Tnh linh ho t D ch v Ethernet cho php nh ng thu bao thi t l p m ng c a h theo nh ng cch ho c l ph c t p h n ho c l khng th th c hi n v i cc d ch v truy n th ng khc. V d : m t cng ty thu m t giao ti p Ethernet n c th k t n i nhi u m ng v tr khc nhau thnh l p m t Intranet VPN c a h , k t n i nh ng i tc kinh doanh thnh Extranet VPN ho c k t n i Internet t c cao n ISP. V i d ch v
Duy H ng L p H09VT1 3

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 1: T ng quan v Cng ngh MAN-E

Ethenet, cc thu bao c ng c th thm vo ho c thay i b ng thng trong vi pht thay v trong vi ngy ngy ho c th m ch vi tu n khi s d ng nh ng d ch v m ng truy nh p khc (Frame relay, ATM,). Ngoi ra, nh ng thay i ny khng i h i thu bao ph i mua thi t b m i hay ISP c cn b k thu t n ki m tra, h tr t i ch . 1.1.2.4 Tnh chu n ha MEF ang ti p t c nh ngh a v chu n ha cc lo i d ch v v cc thu c tnh ny, cho php cc nh cung c p d ch v c kh n ng trao i gi i php c a h m t cch r rng, cc thu bao c th hi u v so snh cc d ch v m t cch t t h n. 1.1.3 ng d ng m ng MAN - E i y l

H tr nhi u lo i ng d ng v d ch v thu c th h m ng k ti p. D m t s ng d ng tiu bi u:


- K t n i gi a cc LAN - Truy n t i a ng d ng - M ng ring o Metro - K t n i i m- i mt c - M ng l u tr - LAN Video/Video Training - CAD/CAM - Cc ng d ng sao l u d phng - Truy n s li u Y t - Hnh nh - Scientific Modeling - Streaming Media - Server Backup - Cc ng d ng Back-end Server - Cc ng d ng l u tr (iSCSI)

cao

1.1.4 Cc xu h 1.1.4.1 Xu h c th truy n t i ngh sau: - MPLS


- T-MPLS - PBB-TE

ng cng ngh pht tri n m ng MAN - E v ng d ng ng pht tri n cng ngh m ng MAN - E ng d ng Ethernet vo h t ng m ng vi n thng, r t nhi u cng ngh c nghin c u, th nghi m. Nh ng n i b t ln hi n nay l cc cng

Duy H ng L p H09VT1

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 1: T ng quan v Cng ngh MAN-E

Cng ngh truy n t i s d ng MPLS: Cung c p k t n i ng tr c tin c y trn c s cng ngh chn mu i, cung c p thnh cng cc d ch v i m i m, a i m v phn tch vng qu n tr . MPLS v ang c a s cc nh cung c p thi t b h tr . Cng ngh truy n t i s d ng T-MPLS (Transport MPLS; ITU G.8110): do Alcatel Lucent x ng v ng vai tr pht tri n ch o. L c b m t s tnh n ng i u khi n c a MPLS n gi n ha ho t ng chuy n m ch, v n k th a nh ng i m m nh c a MPLS. HI n c chu n ha m t s chu n c b n. Cng ngh ny l n u tin ki m th cng khai v i 5 nh cung c p v thi t l p thnh cng d ch v i m i m (do EANTC ti n hnh ki m th n m 2006). Cng ngh PBB-TE (802.1Qay Provider Backbone Bridging Traffic Engineering): hay cn g i PBB-TE do Nortel xu t. S d ng cc tnh n ng c b n c a Ethernet, c ng v i cc c i ti n v i u khi n l u l ng, qu n l OAM, theo di hi u n ng c th s d ng c trong mi tr ng m ng cung c p d ch v v n i h i nghim ng t v ch t l ng d ch v . Hi n c chu n ha OAM v m t s chu n truy n t i. Hnh v d i y minh h a xu h ng pht tri n cng ngh m ng MAN - E

Hnh 1.1 Xu h 1.1.4.2 Xu h ng d ch v t c

ng pht tri n cng ngh MAN-E cao

M ng MAN - E t ng

c nghin c u tri n khai v i m c ch ch y u l cung c p h cao, m m d o trong qu n


5

m b o cho cc d ch v yu c u b ng thng l n, t c

Duy H ng L p H09VT1

l V i kh n ng b ng thng c th c c p pht dao ng t kho ng 1Mbps n g 10Gps, Ethernet cho php ng i dng t i u ha ngu n l c trong vi c pht ti n m n c a ri ng mnh. D i y l li t k m t s d ch v Truy nh p Internet t c cao M ng l u tr Cc m ng ring o l p 2 (L2VPN) Cc d ch v gi tr gia t ng D ch v LAN trong su t VoIP H t ng ng tr c m ng th LAN - FR/ATM VPN Extranet LAN k t n i n cc t i nguyn m ng c cho l c n c t c cao:

1.2 KI N TRC M NG MAN - E


Theo nh ngh a c a Metro Ethernet Forum t i Architecture Framework part 1, m ng Metro Ethernet s L p d ch v Ethernet - h tr nh ng tnh n ng c b n c truy n t i d ch v ; c th bao g m l p d ch v ng d ng h n n l p 2. M hnh m ng theo cc l p d a trn quan h m i l p m ng ny c th c thi t k theo cc m t ph ng trong t ng l p. M hnh c m t nh sau: MEF4 - Metro Ethernet c xy d ng theo 3 l p: a l p; m t ho c nhi u l p tr cho cc ng d ng trn client/server. Bn c nh , i u khi n, d li u, qu n tr

Hnh 1.1 M hnh m ng theo cc l p

Duy H

L p H09VT1

n t t nghi

ih c

Ch

ng 1: T ng q an v C ng ngh MAN-E

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 1: T ng quan v Cng ngh MAN-E

1.2.1 L p d ch v Ethernet (ETH layer) L p d ch v Ethernet c ch c n ng truy n t i cc d ch v h ng k t n i chuy n m ch d a trn a ch MAC. Cc b n tin Ethernet s c truy n qua h th ng thng qua cc giao di n h ng n i b , h ng bn ngoi c quy nh r rng, g n v i cc i m tham chi u. L p ETH c ng ph i cung c p c cc kh n ng v OAM, kh n ng pht tri n d ch v trong vi c qu n l cc d ch v Ethernet h ng k t n i. T i cc giao di n h ng bn ngoi c a l p ETH, cc b n tin bao g m: Ethernet unicast, multicast ho c broadcast, tun theo chu n IEEE 802.3 2002. 1.2.2 L p truy n t i d ch v L p truy n t i d ch v h tr k t n i gi a cc ph n t c a l p ETH. C th s d ng nhi u cng ngh khc nhau dng th c hi n vi c h tr k t n i. M t s v d : IEEE 802.1, SONET/SDH, ATM VC, OTN ODUK, PDH DS1/E1, MPLS LSP Cc cng ngh truy n t i trn, n l t mnh l i c th do nhi u cng ngh khc h tr , c ti p t c nh v y cho n l p v t l nh cp quang, cp ng, khng dy. 1.2.3 L p d ch v ng d ng

L p d ch v ng d ng h tr cc d ch v s d ng truy n t i trn n n m ng Ethernet c a m ng MAN - E. C nhi u d ch v trong bao g m c cc vi c s d ng l p ETH nh m t l p TRAN cho cc l p khc nh : IP, MPLS, PDH DS1/E1 1.2.4 Cc i m tham chi u
Other L2/L2+ Services Networks (e.g., ATM, FR, IP) Service Interworking NNI UNI MEN

Subscriber
UNI

Subscriber

Metro Ethernet Network (MEN)


Service Provider X

Service Provider Z1 External NNI Ethernet Wide Area Network (E-WAN) Service Provider Y External NNI MEN Service Provider Z2

Network Interworking NNI Other L1 Transport Networks (e.g., SONET, SDH, OTN) Network Interworking NNI

UNI

Subscriber

MEN
Service Provider X

Hnh 1.2 M hnh cc i m tham chi u Cc i m tham chi u trong MAN - E nh ngh a cc i m t i phn tch bin qu n l khi k t n i i qua cc giao di n trong MAN - E. Hnh d i y m t m i quan h gi a cc thnh ph n trong ki n trc MAN - E. Cc thnh ph n bn ngoi bao
Duy H ng L p H09VT1 7

g m: K t n i t thu bao t i MAN - E, k t n i v i MAN - E khc, k t n i v i m ng khc khng ph i Ethernet. Thu bao k t n i t i MAN - E qua giao di n UNI - User Network Interface. Cc thnh ph n bn trong MAN - E k t n i v i nhau qua giao di n NNI trong (Interal Network-to-Network Interface). Hai m ng MAN - E c th k t n i v i nhau qua giao di n NNI ngoi (External Network - to - Network Interface. D i y l m hnh cc i m tham chi u:

1. D CH V
1.3.1.1 Gi i thi

M NG MAN - E
n MAN - E


1. .1 T n quan d ch v
 

ch ng v d ch v m ng MAN - E

B n thn Ethernet l cung c p k t n i ch khng ph i d ch v . V i s xu t hi n cc d ch v Metro Ethernet, cc nh cung c p d ch v b t u dng cng ngh k t n i Ethernet cung c p cc d ch v Ethernet. V v y, cc d ch v MAN - E c ng dng t i thu t ng thu c tnh d ch v gi ng nh cc d ch v MAN/ AN.

Hnh 1.4 M hnh d ch v MAN - E D i y l m t s thu t ng lin quan t i m ng MAN - E

CE l thi t b pha khch hng. CE k t n i t i MAN - E t i UNI dng cc khung Ethernet chu n.CE c th l: Router IEEE 802.1Q bridge (switch) UNI l giao di n m ng gi a nh cung c p v khch hng L bin gi a m ng khch hng v nh cung c p c cung c p b i nh cung c p Tun theo c u n IEEE h 802.3 Ethernet PHY and MAC Giao di n v t l v i t c c th l 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps ho c 10Gbps MAN - E: c th dng nhi u cng ngh phn ph i d ch v v v n chuy n khc nhau : SONET/SDH, WDM, RPR, MAC-in-MAC, Q-in-Q, MPLS... EVC l s k t h p c a 2 hay nhi u UNI. Ni theo cch khc, EVC l ng h m logical k t n i 2 hay nhi u sites cho php truy n cc khung Ethernet gi a chng. EVC

Duy H L p H09VT1 8

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 1: T ng q an v Cng ngh MAN-E

c ng ho t ng nh l s tch bi t gi a cc khch hng khc nhau, cung c p tnh ring bi t d li u v b o m t nh l Frame Relay hay l ATM PVCs. C 3 ki u EVC: i m - i m EVC:

Hnh 1.5 EVC i m- i m

Hnh 1.6 EVC a i m- a i m

Hnh 1.7 EVC i m- a i mDuy H L p H09VT1 9

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 1: T ng q an v Cng ngh MAN-E

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 1: T ng quan v Cng ngh MAN-E

1.3.1.2 Cc ki u d ch v m ng MAN - E Cc ki u d ch v m ng MAN - E bao g m: d ch v k t n i, d ch v


- D ch v k t n i: Cc lo i d ch v k t n i t

ng d ng

ng ng v i cc lo i EVC k trn

+ D ch v + D ch v + D ch v
- D ch v

i m - i m (Point-to-Point) a i m - a i m (Multipoint-to-Multipoint) i m - a i m (Point-to-Multipoint) ng d ng:

+ D ch v cho doanh nghi p: Carrier Ethernet c th th a mn nh ng nhu c u m i c a doanh nghi p nh : Cung c p cc d ch v ch t l ng cao, k t n i Gigabit gi a cc doanh nghi p, tch h p trung tm d li u, k t n i doanh nghi p v i khch hng v nh cung c p, thi t l p m ng ring o, gi i php l u tr v khi ph c th m h a, truy c p Internet m b o t c multi-megabit, video conferencing & broadcast, i n tho i doanh nghi p, tch h p tho i - d li u - hnh nh, thay th d ch v DS3, h tr cc d ch v ghp knh phn chia theo th i gian. + D ch v Triple Play: Truy n t i d li u, tho i v phim nh trn m t m ng IP v i ch t l ng cao. + D ch v di ng: Cung c p Wireless Backhaul, truy c p Wi-fi, c s h t ng cho Wimax, 3G v wireless th h sau, cc d ch v d li u th h sau, nh phn gi i cao, video khng dy, gaming... 1.3.1.3 Phn lo i d ch v c a MEF Theo Metro Ethernet Forum, t E g m cc ki u:
- E-LINE - E-LAN - E-TREE

ng ng v i cc ki u EVC d ch v m ng MAN -

D a trn ph ng php nh n d ng t i UNI, MEF phn chia d ch v thnh cc ki u khc nhau. Cc d ch v d a trn c ng UNI (t t c c t p h p vo m t) c nh ngh a l "ring". Cc d ch v d a trn VLAN (t i UNI l a d ch v ) c nh ngh a l " o". D i y l s phn lo i cc d ch v d a trn EVC, UNI:

1.3.2 D ch v E-LINE D ch v E-LINE d a trn m t k t n i o (EVC) i m - i m. D ch v E-LINE c s d ng cung c p cc d ch v Ethernet i m - i m.


Duy H ng L p H09VT1 10

D ch v E-LINE c th cung c p b ng thng i x ng cho d li u g i nh n trn hai h ng m khng c vi c m b o t c gi a hai UNI E-LINE c th cung c p cam k t mb ot c .

E-LINE cho php ghp d ch v . Vi c ghp d ch v c th di n ra t i m t ho c hai UNI.

Hnh 1.8 E-LINE s d ng EVC i m - i m 1.3.2.1 D ch v Ethernet Private Line (EPL) D ch v EPL l m t d ng c a d ch v i m- i m gi a hai UNI. EPL cung c p UNI t c l khi khung d ch v c truy n c ch ra t i c UNI ngu n v UNI ch. E-LINE. D ch v EPL s d ng m t EVC trong su t c a cc khung d ch v gi a cc i th mo u c a khung d ch v v d li u y l c u trc c b n c a d ch v EPL.

Hnh 1.9 D ch v EPL

D ch v EPL khng cho php ghp d ch v , m t UNI chuyn d ng c s d ng cho d ch v ny. V EPL cung c p trong su t c a d ch v nn s khng c s ph i h p gi a thu bao v nh cung c p trn m t lin k t CE-VLAN ID/EVC v t t c cc khung d ch v c ghp t i m t EVC t i UNI.

$#

Duy H

L p H09VT1

"

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 1: T ng q an v Cng ngh MAN-E

11

1.3.2.2 D ch v Ethernet Virtual Private Line (EVPL) D ch v EVPL l m t ki u d ch v E-LINE. D ch v EPL c s d ng cung c p cc d ch v t ng t nh d ch v EPL tr m t s ngo i l . Th nh t, d ch v EVPL cho php ghp d ch v t i UNI. i u ngh a l nhi u EVC c t o ra t i UNI trong khi EPL khng cho php. Th hai, m t EVPL khng cung c p trong su t khung d ch v cao nh d ch v EPL b i v khi ghp d ch v th m t s khung d ch v c th c g i t i m t EVC trong khi m t s khung d ch v khc c th cg it i cc EVC khc. Hnh v d i y ch ra c u trc c b n c a d ch v EVPL.

Hnh 1.10 D ch v
1. . D ch v E-LAN

EVPL (Ethernet Virtual Private Line)

Cc d ch v cung c p k t n i Ethernet o, d ng a i m a i m c th c g i l d ng Ethernet LAN (E-LAN). D ch v E-LAN c minh h a nh hnh v d i y:


Multipoint-to-Multipoint EVC

UNI

UNI

UNI Metro Ethernet Network

UNI

Hnh 1.11 D ch v E-LAN s d ng EVC a i m- a i m


0)
Duy H L p H09VT1 12

'

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 1: T ng q an v Cng ngh MAN-E

'

&

Ki u d ch v Ethernet LAN cung c p k t n i a i m, t c l n c th k t n i 2 ho c h n nhi u UNIs. D li u c a thu bao c g i t m t UNI c th c nh n t i m t ho c nhi u d li u c a UNIs khc. M i site (UNI) c k t n i v i m t multipoint EVC. Khi nh ng site m i (UNIs) c thm vo, chng s c lin k t v i multipoint EVC nu trn do v y nn n gi n ha vi c cung c p v kch ho t d ch v . Theo quan i m c a thu bao, d ch v E-LAN lm cho MAN - E trng gi ng m t m ng LAN o. D ch v E-LAN c th s d ng t o m t s l ng l n cc d ch v . Tr ng h p n gi n nh t, d ch v E-LAN c th cung c p m t d ch v "best effort" m khng c yu c u m b o gi a cc UNI. Ngoi ra d ch v E-LAN Service c th cung c p m t CIR, k t h p CBS, EIR v i EBS (xem ph n Bandwidth Profile sau) v tr , jitter, v t n th t khung. i v i ki u d ch v E-LAN, ghp d ch v c th di n ra t i khng, m t ho c nhi u UNI trong EVC. V d , ki u d ch v E-LAN v ki u d ch v E-LINE c th ghp d ch v t i cng UNI. Khi , d ch v E-LAN c th c s d ng k t n i v i cc v tr thu bao khc, trong khi d ch v E-LINE c s d ng k t n i t i Internet v i c hai d ch v . 1.3.3.1 D ch v Ethernet Private LAN (EP-LAN) Cc thu bao v i nhi u v tr th ng mu n k t n i cc v tr v i nhau v i t c cao (cc v tr nh l m t m ng LAN). th c hi n c yu c u ny, d ch v EP LAN c nh ngh a. D ch v EP-LAN l m t d ng c a d ch v E-LAN. D ch v EP-LAN c nh ngh a cung c p vi c duy tr th CE -VLAN v ng h m c a giao th c i u khi n l p 2. u i m c a vi c ny l thu bao c th c u hnh cc VLAN ngang qua cc v tr m khng c n ph i ph i h p v i cc nh cung c p. M i giao di n c c u hnh cho "all to one bundling" do , EP-LAN h tr vi c duy tr ID c a CE-VLAN. Thm n a, EP-LAN cn h tr vi c duy tr CoS c a CE-VLAN. D i y l c u trc c b n c a d ch v EP-LAN.

Hnh 1.12 D ch v EP-LAN


54
Duy H L p H09VT1 13

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 1: T ng quan v Cng ngh MAN-E

1.3.3.2 D ch v Ethernet Virtual Private LAN (EVP-LAN) M t s thu bao mu n d ch v E-LAN k t n i cc UNI c a h trong m ng

th v t i cng th i i m t m t ho c nhi u UNI c a h mu n truy c p t i cc d ch v khc. V d m t UNI l m t v tr thu bao mu n truy c p t i m t d ch v IP cng c ng ho c IP ring t m t UNI m c dng cho d ch v E-LAN gi a cc thu bao khc trong m ng Metro. D ch v EVP-LAN c nh ngh a p ng yu c u ny. Ghp trn UNI c th c s d ng ho c khng s d ng trong EVC a i m a i m. T c l vi c duy tr th CE-VLAN v ng h m c a giao th c i u khi n l p hai c th c cung c p ho c khng c cung c p,. Hnh v d i y m t c u trc c b n c a d ch v EVP -LAN trong khch hng s d ng m t d ch v EVP-LAN (EVC mu ) cung c p k t n i d li u a i m v m t d ch v EVPL (EVC mu xanh) truy c p d ch v value-add t m t UNI

. Hnh 1.13 D ch v EVP-LAN (Ethernet Virtual Private LAN)


1. .4 D ch v E-TREE

Cc d ch v cung c p k t n i Ethernet o, d ng i m a i m ( nh ngh a theo MEF) c th c g i l d ng Ethernet Tree (E-Tree). D ch v E-Tree c m t i m g c v nhi u i m l nh n thng tin ho c g i thng tin t / n g c (Hnhd i y).
A
R

et

Hnh 1.14 D ch v E-Tree s d ng Rooted-Multipoint EVC


98
Duy H L p H09VT1 14

Leaf

etr

t er et r

Leaf

Leaf

@ @

@ @

A BI A P BI F HGB C HG C

A A

Leaf

A A

BB @ BB

@ @ BB

R lti

ted i t VC

I t I

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 1: T ng quan v Cng ngh MAN-E

G F BE DC G F BE DC BB

@ @

M i nt l UNI ch c th trao i v i nt g c UNI. Cc b n tin d ch v c g i t m i nt l UNI m c a ch thu c v nt l UNI khc s khng c truy n qua h th ng (lo i b khi i vo bin c a m ng). D ch v E -Tree thch h p cho tri n khai cung c p truy nh p Internet ho c video theo yu c u tri n khai d ng Multicast ho c Broadcast. M t d ng m r ng khc c a d ch v E-Tree l c th h tr t 2 ho c nhi u h n s l ng nt g c UNI. Trong tr ng h p ny, m i nt l UNI v n ch c th trao i d li u v i m t nt g c UNI. Cc nt g c UNI c th trao i d li u v i nhau h tr kh n ng d phng.
Root I Root I

RootedM lti oi t EV

Hnh 1.15 D ch v E-Tree V i m t d ch v E-Tree, kh n ng ghp d ch v c th khng ho c c th c hi n t i m t ho c nhi u c ng UNI trong EVC. V d , m t d ch v EVC d ng E-Tree c th c ghp chung v i m t d ch v EVC d ng E-Line i m i m t i cng UNI cung c p cho ng i dng. T i y, d ch v E-Tree c th c cung c p cho truy c p t i ISP c d phng (E-Tree nhi u nt g c); d ch v E-Line dng truy c p vo m ng ring o truy n s li u. 1.3.4.1 D ch v Ethernet Private Tree - EP-Tree

Hnh 1.16 D ch v EP-Tree Thu bao v i nhi u site c th c yu c u cung c p k t n i gi a cc site, cung c p d ch v khng ch theo h ng s d ng LAN. S c m t vi site lm i m g c cung c p d ch v , cc site khc c gn vai tr l i m l nh n d ch v
TS
Duy H L p H09VT1 15

VU

To Leaf

Is

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 1: T ng quan v Cng ngh MAN-E

D ch v EP-Tree yu c u gi giao th c c b n l p 2. V i tnh n cc site m khng ph i c s h tr hi n qua vi c c u hnh m i giao di trc c b n c a d ch v EP-Tree

nguyn th VLAN c a khch hng v ng gi cc ng ny, khch hng c th t c u hnh VLAN gi a t nh cung c p d ch v . Kh n ng ny c th c n c th ghp d ch v . Hnh v d i y m t c u

1.3.4.2 D ch v Ethernet Virtual Private Tree - EVP-Tree C cc thu bao c nhu c u s d ng d ch v c cung c p d ng cy trong n i b m ng. Trong tr ng h p ny, m i i m l trong k t n i cy c n c g n ho c k t n i v i m t i m l (ho c) g c c th . M i giao di n UNI c ng c th cung c p d ch v khc nh EVPL ho c EVP-LAN. M hnh ny g i l m hnh d ch v EVP-Tree, cy Ethernet ring o. T i cc UNI trong d ch v c th khng h tr ho c c h tr gom d ch v . C ngh a l th CE-VLAN ho c cc giao th c c th c a l p 2 c th c b o ton ho c khng khi truy n qua m ng. Hnh d i y m t c u trc c a d ch v EVP -Tree. Trong v d ny, khch hng c s d ng d ch v EVP-LAN ( ) cho vi c k t n i truy n d li u gi a cc UNI. D ch v EVP-Tree (xanh) s d ng cung c p video d ng qu ng b trong n i b .

Hnh 1.17 D ch v EVP-Tree (Ethernet Virtual Private Tree)

1.4 K T LU N CH

NG 1

M ng Metro Ethernet hi n v ang c pht tri n r t m nh b i nhi u t ch c chu n ha nh IETF, IEEE hay cc hng cng ngh . Tuy nhin, t t c cc cng ngh u ph i tun th cc khuy n ngh c a Metro Ethernet Forum. Cc khuy n ngh MEF1 cho n MEF21 m t r t chi ti t cc yu c u cho d ch v m ng Metro Ethernet, yu c u v m hnh pht tri n m ng, qu n tr h th ng. Cc cng ngh ng d ng cho m ng Metro Ethernet c nhi u h nh ng t p trung ch y u vo cc xu h ng:
`Y
Duy H L p H09VT1

ng pht tri n

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 1: T ng quan v Cng ngh MAN-E

16

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 1: T ng quan v Cng ngh MAN-E

S d ng MPLS v i nh ng c ch Ethernet l

i u khi n l u l

ng

truy n t i cc b n tin nh tuy n, ch t

S d ng Ethernet - i n hnh l PBT - v i nh ng c i ti n v ng d ch v xy d ng m ng. C i ti n MPLS truy n t i d li u m ng.

Cc ng d ng, d ch v trn n n m ng Metro Ethernet c c i m chung l b ng thng r ng, t c cao. Nh ng t u chung l i u quy v cc lo i hnh i m i m, a i m a i m, s d ng h t ng m ng cp quang m b o v t c , ch t l ng d ch v . Lo i hnh d ch v i thu ring, frame relay ho a d ch v (Triple play). cung c p c th a ra nh m i m t ng ng v i cc d ch v truy n th ng nh knh c v i nh ng lo i hnh d ch v m i nh Internet t c cao, Ngoi ra, v i kh n ng t ng b ng thng theo 1 Mbps, nh ng d ch v ph h p v i yu c u c a ng i dng. c m b o ch t l ng d ch v theo nh ng cam

Cc d ch v trong MAN - E

k t ch t l ng Service Level AgreeMAN - Et - SLA. V i nh ng cam k t v CIR, PIR ho c th i gian l i, ch t l ng d ch v trong MAN - E cao h n r t nhi u so v i nh ng m ng truy n th ng nh SONET/SDH. ch ng ti p theo s c p n cc c ng ngh ng d ng cho MAN -E

Duy H ng L p H09VT1

17

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

CH

NG 2: CNG NGH

NG D NG CHO MAN-E

2.1 T NG QUAN V CNG NGH

M NG MAN - E

M ng MAN - E lm ch c n ng thu gom l u l ng c a cc thi t b m ng truy nh p (MSAN, IP-DSLAM), l u l ng cc khch hng k t n i tr c ti p vo m ng MAN chuy n t i l u l ng trong n i t nh, ng th i k n i ln m ng tr c IP/MPLS chuy n l u l ng i lin t nh, qu c t . Cc cng ngh cho m ng MAN - E hi n t i g m c: Cng ngh SDH Cng ngh WDM Cng ngh thu n Ethernet Cng ngh Cng ngh Cng ngh Cng ngh MPLS RPR PBT (Provider Backbone Transport) T-MPLS

Vi c l a ch n cng ngh m ng tri n khai ph thu c vo r t nhi u y u t . Ch ng ny s trnh by cc c i m, u nh c i m, kh n ng p d ng c a t ng cng ngh . 2.1.1 Cng ngh SDH 2.1.1.1 T ng quan: Cng ngh SDH c xy d ng trn c s h th ng phn c p ghp knh ng b TDM v i c u trc phn c p ghp knh STM-N cho php cung c p cc giao di n truy n d n v i t c ln t vi Mbits/s t i vi Gigabits/s. c tnh ghp knh TDM v phn c p ghp knh ng b c a cng ngh SDH cho php cung c p cc knh truy n d n c b ng thng c nh v i tin c y cao b ng vi c p d ng cc c ch ph c h i v b o v , c ch qu n l h th ng. T tr c t i nay cng ngh truy n d n SDH c xy d ng ch y u cho vi c y u cho vi c t i u truy n t i l u l ng tho i. Tuy nhin, trong nh ng n m g n y th nhu c u s d ng cc lo i hnh d ch v truy n d li u t ng ln r t nhi u v c xu h ng chuy n d n l u l ng c a cc d ch v tho i sang truy n t i theo cc giao th c truy n d li u (v d nh d ch v tho i qua IP (VoIP).. Trong khi , cc c s h t ng m ng SDH hi n c kh c kh n ng p ng nhu c u truy n t i l u l ng gia t ng trong
Duy H ng L p H09VT1 18

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

t ng lai g n. Do v y yu c u t ra l c n ph i c m t c s h t ng truy n t i m i c th ng th i truy n t i trn n l u l ng c a h th ng SDH hi n c v l u l ng c a cc lo i hnh d ch v m i khi chng c tri n khai. chnh l l do c a vi c hnh thnh m t h ng m i c a cng ngh SDH, l SDH th h k ti p SDH -NG. Cng ngh SDH-NG c t p h p chung trong m t khi ni m l truy nd li u qua m ng SDH DoS. DoS l c c u truy n t i l u l ng cung c p m t s ch c n ng v cc giao di n nh m m c ch t ng hi u qu c a vi c truy n d li u qua m ng SDH. M c tiu quan tr ng nh t m cc h ng cng ngh ni trn c n ph i th c hi n c l ph i h p h tr l n nhau th c hi n ch c n ng ci t/ch nh b ng thng cho cc d ch v m t cch hi u qu m khng nh h ng t i l u l ng ang c truy n qua m ng SDH hi n t i.. Thm vo , SDH-NG cung c p ch c n ng m b o ch t l ng d ch v QoS v i m c ch p nh n no cho c c lo i hnh d ch v m i; m m d o v linh ho t trong vi c h tr truy n t i l u l ng truy n t i b i cc giao th c khc nhau qua m ng. C c u c a DoS bao g m 3 giao th c chnh: Th t c ng khung t ng qut GFR (generic framing procedure), k thu t lin k t chu i o VC (virtual concatenation) v c c u i u ch nh dung l ng ng thng LCAS (link capacity adjustMAN - Et scheme). C 3 giao th c ny c ITU-T chu n ho l n l t b i cc tiu chu n G.7041/Y.1303, G.707, G.7042/Y.1305. Giao th c GFP cung c p th t c ng gi khung d li u cho cc d ng l u l ng khc nhau (Ethernet, IP/PPP, RPR, knh quang..) vo cc ph ng ti n truy n d n TDM nh l SDH ho c h th ng truy n t i quang OTN (optical transport network). Giao th c VC cung c p nh ng th t c ci t b ng thng cho knh k t n i m m d o h n so v i nh ng th t c p d ng trong h th ng truy n d n TDM tr c . Giao th c LCAS cung c p th t c bo hi u u cu i t i u cu i th c hi n ch c n ng i u ch nh ng dung l ng b ng thng cho cc k t n i khi s d ng VC trong k t n i SDH. 2.1.1.2. u i m Nh u i m Cung c p cc k t n i c b ng thng c nh cho khch hng c i m Nh Cng ngh SDH c i m c xy d ng nh m

m c ch t i u cho truy n t i l u l ng tin c y c a knh truy n chuy n m ch knh, khng ph h p v i d n cao, tr truy n t i thng tin truy n t i l u l ng chuy n m ch gi. Do c u trc ghp knh phn c p nn c n ghp tch, phn chia Cc giao di n truy n d n nhi u c p thi t b c chu n ha v t ng thch giao di n n khch hng. Kh n ng nng c p khng linh ho t v v i nhi u thi t b trn m ng. nh .
Duy H ng L p H09VT1 19

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

Nh c i m Thu n ti n cho k t n i truy n gi thnh nng c p l t ng i t. Khng ph h p v i t ch c m ng theo d n i m- i m c u trc Mesh. Qu n l d dng Kh tri n khai cc d ch v ng d ng Cng ngh c chu n ha Thi t b r ng ri c tri n khai Multicast Dung l ng b ng thng ginh cho b o v v ph c h i l n Ph ng th c cung c p k t n i ph c t p, th i gian cung ng k t n i di 2.1.2 Cng ngh WDM 2.1.2.1. T ng quan WDM l cng ngh truy n t i trn s i quang xy d ng v pht tri n t nh ng n m 90 c a th k tr c. WDM cho php truy n t i cc lu ng thng tin s t c r t cao (theo l thuy t dung l ng truy n t i t ng c ng c th n hng ch c ngn Gigabt/s). Nguyn l c b n c a cng ngh ny l th c hi n truy n ng th i cc tn hi u quang thu c nhi u b c sng khc nhau trn m t s i quang. B ng t n truy n t i thch h p trn s i quang c phn chia thnh nh ng b c sng chu n v i kho ng cch thch h p gi a cc b c sng ( c chu n ha b i tiu chu n G.692 c a ITUT), m i b c sng c th truy n t i m t lu ng thng tin c t c l n (ch ng h n lu ng thng tin s t c 10Gbt/s). Do , cng ngh WDM cho php xy d ng nh ng h th ng truy n t i thng tin quang c dung l ng g p nhi u l n so v i h th ng thng tin quang n b c sng. Hi n t i, s n ph m v cc h th ng truy n d n WDM c s n xu t b i nhi u hng s n xu t thi t b vi n thng v c tri n khai trn m ng c a nhi u nh cung c p d ch v vi n thng trn th gi i. 2.1.2.2. u i m - Nh c i m: u i m Cung c p cc h th ng truy n t i quang c dung l ng l n, p ng c cc yu c u bng n l u l ng c a cc lo i hnh d ch v . Nng cao n ng l c truy n d n cc s i quang, t n d ng kh n ng truy n t i c a h th ng cp quang c xy d ng.
Duy H ng L p H09VT1 20

u i m

Nh

c i m

Gi thnh thi t b m ng cao

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

2.1.3 Cng ngh RPR 2.1.3.1 T ng quan Cng ngh RPR l cng ngh m ng c xy d ng nh m p ng nh ng yu c u v truy n t i l u l ng d ng d li u trong m ng ring.Cng ngh Ethernet v cng ngh SDH th c hi n c l p u khng p ng c nhu c u truy n d li u trong m ng Ring; SDH c nhi u u i m khi xy d ng m ng theo c u trc Ring nh ng l i km hi u qu khi truy n t i l u l ng d ng d li u. Ethernet c th truy n t i l u l ng d ng d li u m t cch hi u qu nh ng l i kh tri n khai v i c u trc m ng ring. Cng ngh RPR ra i kh c ph c nh ng nh c i m c a hai cng ngh ny. i m ch y u c a cng ngh RPR l n ki n t o giao th c m i phn l p MAC. Giao th c ny c p d ng nh m m c ch t i u ho vi c qu n l b ng thng v hi u qu cho vi c tri n khai cc d ch v truy n d li u trn vng ring. RPR s d ng vng song h ng g m 2 s i quang truy n ng c chi u i x ng nhau. M t vng c g i l vng ngoi (Outer ring), vng kia c g i l vng trong (Inner ring). Hai vng c th ng th i s d ng truy n d li u v thng tin i u khi n Khi c l i node hay lin k t x y ra trn vng s i quang, RPR th c hi n chuy n m ch b o v thng minh i h ng l u l ng i xa kh i n i b l i v i tin c y t t i th i gian nh h n 50 ms. Vi c th c hi n kh n ng t ph c h i d a trn c s hai ph ng th c: ph ng th c STEERING v ph ng th c WRAPPING. Cc nt m ng RPR trong vng ring c th thu cc gi tin c a ch ho g i n nt b i ch c n ng DROP v chn cc gi tin g i t nt vo trong vng ring b i ch c n ng ADD. Cc gi tin khng ph i a ch c a nt s c chuy n qua. M t trong nh ng ch c n ng quan tr ng n a c a RPR l l u l ng trong vng ring s c truy n t i theo 3 m c u tin l high, medium, low t ng ng v i 3 m c ch t l ng d ch v QoS (quanlity of service). Hi n t i giao th c RPR c chu n ho trong tiu chu n IEEE 803.17 c a Vi n k thu t i n v i n t Hoa K . 2.1.3.2 u i m - Nh c i m u i m Thch h p cho vi c truy n t i l u l d li u v i c u trc ring ng t Nh c i m

Gi thnh thi t hi n t i cn kh

Hi u su t s d ng dung l ng b ng RPR ch th c hi n ch c n ng t thng l n do th c hi n nguyn t c ghp ph c h i trong c u trc vng ring n. knh th ng k v dng chung b ng thng V i c u trc ring lin k t th khi c s
Duy H ng L p H09VT1 21

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

u i m H tr tri n khai cc d ch v Multicast Qu n l n gi n do m ng hnh m t cch t d ng c c u

Nh

c i m

c t i nt lin k t cc ring v i nhau RPR khng th c hi n c ch c n ng ph c h i l u l ng c a cc k t n i thng qua nt m ng lin k t ring. Cng ngh m i c chu n ho

Cung c p k t n i v i nhi u m c SLA khc nhau Ph n gi n.

do v y kh n ng t ng thch v i thi t ng th c cung c p k t n i nhanh, b c a cc hng khc khng cao.

2.1.4 Cng ngh thu n Ethernet 2.1.4.1 T ng quan Cng ngh Ethernet c xy d ng v chu n ho th c hi n cc ch c n ng c a l p v t l v l p lin k t d li u. Cng ngh Ethernet h tr hi u qu vi c cung c p d ch v k t n i i m - i m v i c u trc topo m ng ph bi n ki u ring v hub and spoke. V i cng ngh khch hng c th ng gi VLAN (VLAN Stacking, VLAN Tunneling) d li u c a c phn chia c l p v i nh ng i t ng d li u khc.

Trong cng ngh QinQ (802.1ad), bn c nh tr ng VLAN Tagging 12 bit truy n th ng (802.1q), nh cung c p d ch v Metro Ethernet s b sung thm m t tr ng VLAN tagging 12 bit th 2 phn bi t cc b n tin trong mi tr ng c a nh cung c p v b n tin trong mi tr ng c a khch hng. Cng ngh Q-in-Q n gi n nh ng v n mb o c ph n no nh ng yu c u t ra v ch t l ng d ch v . S d ng 3 bit trong tr ng CoS cho php phn chia c 8 lo i yu c u ch t l ng d ch v khc nhau, c kh n ng ki m sot l u l ng kh linh ho t, p ng c nh ng yu c u t ra cho m t h th ng m ng chuy n m ch gi. Cc gi tin c th c nh d u ty theo d ch v ho c ty theo khch hng. Tr ng CoS cho php c th nh x 1 -1 v i 3 bit IP Precedence ho c m t ph n v i 6 bit DSCP. Trong h th ng m ng cung c p d ch v Metro, Ethernet c s d ng nh m t cng ngh thay th cho ATM v Frame Relay. Cc ch s ATM PVI, VCI c thay th b ng VLAN tag. Ngoi ra, v i b n ch t truy n a i m, Ethernet cn c kh n ng cung c p d ch v k t n i a i m a i m m ATM v Frame Relay khng cung c p c. H n ch l n nh t c a h th ng m ng Metro Ethernet d a trn VLAN l gi i h n 4096 VLAN tag. N u m i khch hng s d ng 1 VLAN-ID th m i vng m ng ch c
Duy H ng L p H09VT1 22

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3:

ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

th cung c p t i a 4096 ng k t n i. V i gi i php Q -in-Q, khi chn thm m t tr ng VLAN tag trong b n tin c a nh cung c p, t i a, c th cung c p t i 1677216 nhn d ch v . 2.1.4.2 Chu n Q-in-Q (802.1ad) Cng ngh Metro Ethernet ngy cng pht tri n, nh ng chu n 802.1Q VLAN lm h n ch s l ng VLAN (h n ch cung c p d ch v t i ng i dng) do th VLAN nh ngh a trong IEEE 802,1Q ch c 12 bit. V v y, khng gian a ch c a n ch c 4096, khng p ng khi s l ng ng i s d ng ngy cng t ng. V QinQ c a ra gi i quy t c v n ny. QinQ c thi t k m r ng s VLAN b ng cch thm vo gi 1 th VLAN 802.1Q. V i ph n m r ng th , s VLAN ch ra t ng ln n s l ng xp x 16 tri u VLAN. Th VLAN bn trong cng ngh QinQ c hai ph n: ph n bn trong v ph n bn ngoi. Ph n bn trong th dng Ph n bn ngoi ch d ch v . nh d ng c a gi tin Q-in-Q ch ng i s d ng

B n tin Q-in-Q c t o ra t b n tin 802.1Q b ng cch chn thm 4 byte nh d u vo sau cc tr ng a ch DA, SA. Gi tr ETYPE c thi t l p ty theo t ng hng, m c nh l 0x8100. 2.1.4.3 ng gi Q-in-Q Vi c ng gi Q-in-Q c th c th c hi n t i UPE - t i DSLAM ho c t i cc thi t b chuy n m ch Metro, ty theo t ng c u hnh m ng. Vi c ng gi ny c chia lm 3 lo i: ng gi theo c ng ng gi theo l u l
dc
Duy H L p H09VT1

Hnh 2.1 C u trc b n tin Q-in-Q

ng.
23

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

ng gi theo giao di n l ng gi theo c ng: ng gi QinQ d a trn c ng l ng gi t t c cc l u ng n m t c ng no v i th VLAN bn ngoi. Ch ny khng m m d o. ng gi theo l u l ng: Trong ch ng gi d a trn l u l ng, thi t b

phn lo i l u l ng d li u n c a m t c ng no . Sau , n quy t nh dng th bn ngoi cho m i lo i l u l ng. Trong ch ny, QinQ c g i l QinQ ch n l c (selective QinQ). QinQ ch n l c c phn lo i b i d a trn s phn lo i l u l ng sau: ng gi theo giao di n: Thng th ng, qu trnh ng gi gi tin Q -in-Q c th c hi n trn c ng chuy n m ch. Trong tr ng h p, truy n d li u ng i dng thng qua m ng li b i VLL/PWE3, th cc subinterface trn NPE c th ng gi VLAN bn ngoi d a trn th VLAN v truy nh p VLL/PWE3 thng qua th VLAN. Trong ch ny, nhi u VLAN c a nhi u ng i dng c th c truy n d n trong su t thng qua subinterface, v c g i l QinQ Stacking subinterface. y c ng l m t ch ng gi d a trn l u l ng. Ch ny h u ch khi QinQ Stacking subinterface c dng v i L2VPN (PWE3/VLL/VPLS). Trong ch ny, chuy n ti p l p 3 khng h tr . 2.1.4.4 K t cu i Q-in-Q K t cu i Q-in-Q l i m t i nhn VLAN ngoi v trong c nh n d ng, ty theo chnh sch chuy n ti p gi tin m lo i b nhn ho c chuy n ti p gi tin. Khi s d ng Q-in-Q k t n i ln m ng li, ph ng th c th c hi n s ty theo c u hnh m ng m c s thay i. T i i m bin c a m ng li, k t cu i Q-in-Q c th c hi n trn sub-interface c a Router k t n i, th ng c g i l giao di n con k t cu i Q-in-Q. Giao di n ny t ng t v i cc giao di n VLAN ngo i tr l giao di n VLAN x l 01 nhn VLAN, cn giao di n k t cu i Q-in-Q th x l 02 nhn VLAN. 2.1.4.5 u i m - Nh c i m Nh c s c i m

u i m - Giao di n Ethernet d ng ph bi n trong cc h th ng m ng LAN, h u nh t t cc cc thi t b v my ch trong m ng LAN s d ng k t n i Ethernet.


Duy H ng L p H09VT1

- Cng ngh Ethernet ph h p v i c u trc m ng theu ki u Hub (c u trc t - p hnh cy) m khng ph h p v i c u trc m ng ring. i u ny xu t pht t vi c cng ngh Ethernet th c hi n ch c n ng nh tuy n trn c s thu t ton nh tuy n ch ng l p
24

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

- Chi ph u t th p - H u h t cc giao th c, giao di n truy n t i ng d ng trong cng ngh Ethernet c chu n ho (h giao th c IEEE 802.3). Ph n l n cc thi t b m ng Ethernet c a cc nh s n xu t u tun theo cc tiu chu n trong h tiu chu n trn. Vi c chu n ho ny t o i u ki n k t n i d dng, t ng thch k t n i g i a cc nh s n xu t thi t b khc nhau cao - Qu n l n gi n

phn o n hnh cy (spanning-treealgorithm);.C th l thu t ton nh tuy n phn o n hnh cy trong nhi u tr ng h p s th c hi n ch n m t vi phn o n tuy n trong ring, i u ny s lm gi m dung l ng b ng thng lm vi c c a vng ring. - Th i gian th c hi n b o v ph c h i l n. i u ny c ng xu t pht t nguyn nhn l thu t ton nh tuy n phn o n hnh cy c th i gian h i t di h n nhi u so v i th i gian h i ph c i v i c ch b o v c a vng ring (tiu chu n l 50 ms). - Khng ph h p cho vi c truy n t i ng d ng c c tnh l u l ng th i gian th c - Ch a th c hi n ch c n ng m b o ch t l ng d ch v (QoS) cho nh ng d ch v c n truy n t i c yu c u v QoS

2.1.5 Cng ngh PBT 2.1.5.1 T ng quan PBT l m t nh h ng m i trong tri n khai m ng Metro Ethernet. Cng ngh PBT cho php cung c p h t ng m ng Ethernet trn di n r ng v i ch t l ng yu c u kh t khe t ng ng v i nh ng tiu chu n vi n thng t ra. PBT tun theo chu n IEEE 802.1ah. PBT s d ng cng ngh Ethernet c l c b nh ng thnh ph n v ch ng l p, qu n l m ng STP. Ng i qu n l m ng s tr c ti p c u hnh trn cc h th ng switch, ch r ng k t n i, truy n d li u c a t ng switch. Cc ng truy n qua h th ng m ng s khng cn ph thu c vo vi c h c c a cc switch m do ng i qu n tr c u hnh tr c. i, thm m t s tr ng thng tin m r ng kh Cc b n tin Ethernet cs a n ng ph c v c ng nh h tr . 2.1.5.2 u i m-Nh c i m Nh c i m - Khi tri n khai cc d ch v multicast th c n b ng thng l n - ang trong qu trnh chu n ho
25

u i m - Kh n ng m r ng m ng - Gi thnh th p - Qu n l n gi n
Duy H ng L p H09VT1

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

2.1.6 Cng ngh MPLS 2.1.6.1 T ng quan Nguyn l ho t ng ch y u c a th c hi n trong cng ngh MPLS l th c hi n g n nhn cho cc lo i gi tin c n chuy n i t i cc b nh tuy n nhn bin LER, sau cc gi tin ny s c trung chuy n qua cc b nh tuy n chuy n m ch nhn ng LSR. Cc ng chuy n m ch nhn LSP c thi t l p b i ng i i u qu n l m ng trn c s m b o m t s yu c u k thu t nh t nh nh l m c chi m d ng ng thng, kh n ng t c ngh n, ch c n ng ki n t o ng h m.Nh v y, s ho t ng chuy n m ch c a cc LSP cho php MPLS c kh n ng t o ra cc k t n i u cu i t i u cu i. Nh ng ch c n ng ch y u c a cng ngh MPLS trong cc ti li u c a t ch c IETF (RFC 3031, 3032). c m t v nh ngh a

Ph ng php chuy n m ch nhn ng d ng trong cng ngh MPLS cho php cc b nh tuy n th c hi n nh tuy n gi tin nhanh h n do tnh n gi n c a vi c x l thng tin nh tuy n ch a trong nhn. M t ch c n ng quan tr ng n a c th c hi n trong MPLS l th c hi n cc k thu t l u l ng, cc k thu t ny cho php thi t l p cc ng thng cc thng s th c hi n m ng c th truy n t i l u l ng v i cc c p d ch v v ch t l ng d ch v khc nhau (RFC 2702). MPLS c kh n ng ki n t o cc k t n i ring o. 2.1.6.2 u i m Nh c i m u i m Cng ngh MPLS ph h p v i h u h t c u trc topo m ng (ring, mesh) Cng ngh MPLS cho php truy n t i a d ch v v i hi u su t truy n t i cao H tr truy n t i cc d ch v c yu c u QoS Cung c p cc d ch v VPN Layer 3 Nh c i m ng h m cung c p d ch v m ng

Gi thnh t i th i i m ny l kh cao Qu n l v v n hnh ph c t p

Duy H ng L p H09VT1

26

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

2.2 CNG NGH PBB V PBB-TE


2.2.1 T ng quan v PBB 2.2.1.1 Gi i thi u M c tiu u t c a cc nh cung c p d ch v ln h th ng m ng l nh m cung c p cc d ch v m i v i kh n ng qu n l l u l ng, trnh t c ngh n. Truy n t i d ch v qua m ng MPLS c ti n hnh u t t 10 n m qua. V i s ch nh s a m r ng MPLS (MPLS-TE) v T-MPLS, kh n ng truy n t i cc gi tin d ng h ng k t n i qua Ethernet ang d n tr nn hi n th c. T ng t nh cch th c ti p c n c a T MPLS, cng ngh PBT (Provider Backbone Transport) c ng h ng t i vi c truy n t i Ethernet v i chi ph i u khi n th p. Cng ngh PBB c s ng h c a Nortel, SieMAN - Es cng m t s nh cung c p khc. Gi a PBB (PBT, PBB-TE) v T-MPLS c m t i m chung l : s d ng ph ng th c qu n l t p trung c u hnh cc ng truy n t i h ng k t n i. T-MPLS ang c l i th v i PBT v m t chu n ha nh ng c ng s cn m t r t nhi u th i gian m i c th l m t cng ngh chn mu i cho m ng truy n t i so v i MPLS. Nh ng nh cung c p d ch v u t r t l n vo h t ng SONET/SDH, mu n chuy n sang h th ng d a trn n n IP v ang r t quan tm n cc h ng cng ngh m i ny v i nh n nh l n s n gi n h n so v i m hnh c a MPLS. 2.2.1.2M t s nh gi

PBT c coi l nh ng cng ngh th h t ng l i, cho php nh cung c p gi m b t chi ph u t , chi ph v n hnh. Sau y s l nh ng nh gi v : tnh n gi n, tnh m , tin c y v l do cho gi m b t chi ph u t c ng nh chi ph qu n l. PBB c a ra v i m c tiu l p d ng cng ngh Ethernet cho h th ng m ng yu c u tnh ch t h ng k t n i, t ng t nh nh ng cng ngh SONET/SDH, ATM hay cp quang. PBB gi m b t ph c t p c a Ethernet b ng cch lo i b cc cng ngh truy n th ng trong m ng LAN: spanning-tree, truy n qu ng b. V i cc c i ti n v thng s c a frame truy n tin, PBB cho php cc h t ng m ng truy n t i c th ng d ng Ethernet nh m t ph ng ti n truy n t i hi u qu . Chu n cng ngh n n t ng c a PBB l PBB Provider Backbone Bridging s d ng ng gi MAC-IN-MAC (IEEE 802.1ah) thm vo cc ng gi b n tin t o ng h m trong m ng. PBB-TE l m t giai o n pht tri n ti p theo c a PBB hi n ang c chu n ha b i IEEE. M t xu h ng khc trong pht tri n PBB TE l s d ng h th ng i u khi n phn tn d a trn GMPLS Generalized
Duy H ng L p H09VT1 27

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

MPLS. Tuy nhin GMPLS c nh ng c tnh ch h tr m ng chuy n t i quang v v i h th ng m ng di n r ng, m ng metro, vi c i u khi n b c sng ng trong truy n t i quang l kh th c hi n. V i nh ng h n ch v i u khi n phn tn nh v y nn cng ngh PBB ch t p trung vo m hnh qu n l m ng t p trung. PBT l c b nh ng tnh n ng v spanning -tree, flooding, broadcasting c a m ng Ethernet LAN truy n th ng. Th i gian ph c h i lu c ng nh ph ng th c truy n qu ng b th ng l khng c dng trong h th ng m ng c a nh cung c p d ch v . Cc cng ngh c b n c a PBT l Q-in-Q (IEEE 802.1 ad), MAC-IN-MAC (IEEE 802.1ah) v OAM (IEEE 802.1ag), b sung m t s ph ng th c m r ng cho vi c b o v ng truy n ( o) d li u. Trong PBB, m t ph ng i u khi n c tri n khai t p t rung, d n n l n gi n h n trong l p qu n l. V m t k thu t, khi t p trung i u khi n th vi c i u khi n nh tuy n c ng nh cc giao th c bo hi u s b t ph c t p. Ni cch khc, trong m ng s d ng PBB, khng c n thi t ph i c cc giao th c nh tuy n BGP, OSPF, ISIS hay cc giao th c bo hi u RSVT-TE, LDP. PBB gi m b t ph c t p trn vng i u khin v chuy n cng vi c cho ph n qu n tr d ch v . Tnh n gi n

V i nh n nh l h th ng NMS s lm thay nh ng cng vi c c a h th ng i u khi n, lo i b cc giao th c nh tuy n, c th c nh ng suy ngh cho r ng vi c qu n tr h th ng c ng nh d ch v s d dng h n. i u ny cng ng khi m ng l h th ng t nh, d ch v c khai bo v c ki m sot, khc v i h th ng m ng nh tuy n ng, d ch v c th c truy n qua m ng m ng i qu n l khng th ho c kh ki m sot cc ch ng k t n i. C r t nhi u nh cung c p nh n m nh vo tnh ch t n gi n ny. i m m nh c a PBB l tnh n gi n c a h th ng. S d ng PBB s khng cn c n c cc h th ng i u khi n l u l ng, cc giao th c bo hi u trn t ng node m ng. Khng cn c nh ng v n v sai st hay s ph c t p c a cc giao th c l p 3. n gi n l t t nh ng m t s nh cung c p d ch v khng th c s quan tm n i u ny, i u h quan tm l truy n t i d ch v tin c y v c th gi m b t chi ph qu n l m ng t t nh t c th . PBT c c ch n gi n v ch h tr cc k t n i point-to-point. M c d cc c ch k t n i point to multipoint v multipoint-to-multipoint ang c thi t k nh ng v n l k t n i point-to-point khng th h tr mi tr ng a d ch v . M t m ng l n c a th tr ng m ng Metro Ethernet l d ch v triple-play qua k t
Duy H ng L p H09VT1 28

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

n i point-to-point n khch hng. Tuy nhin, th tr ng l n nh t trong Metro Ethernet l i l k t n i point-to-point (knh thu ring). Hi n t i, v i chu n PLSB (Provider Linkstate Bridging) ang c nghin c u, PBB k v ng s c s b sung hon h o cho k t n i a i m a i m. PBB h ng t i m t h th ng m ng metro c qu n tr t nh, ph ng theo nh ng m hnh qu n tr c c a h th ng SONET/SDH. V i nh ng nh cung c p d ch v truy n th ng, i u ny lm cho h c m th y quen thu c, khng ph i thay i nhi u. Tuy nhin, y c ng l i u t ng t v i h th ng s d ng MPLS & LSP. Kh n ng m r ng c a PBB Kh n ng m r ng t l thu n v i kh n ng qu n l c u hnh m ng. M t h th ng m ng khng c kh n ng qu n l c u hnh th s khng c kh n ng m r ng. Trong m ng Ethernet truy n th ng, VLAN c t o ra phn tch thng tin gi a cc vng m ng. H n ch l n nh t c a VLAN l m i router ho c switch ch h tr t i a 4096 VLAN. V i m t cng ty, m t n v th con s ny l qu . Nh ng trong mi tr ng m ng cung c p d ch v , 4096 khng c ngh a th c t . ci ti n v n ny, hai chu n IEEE 802.1ad(Q-in-Q) v IEEE 802.1ah (MAC-IN-MAC) c p d ng. Q-in-Q cho php m r ng s l ng VLAN v MAC-in-MAC cho php nh danh s l ng khc hng ln t i hng tri u khch hng. PBB cho php d a vo VLAN nh danh s l ng khch hng v v t qua c ro c n 4096 VLAN. Nh ng lm i u ny, trn cc switch PBB c n ph i dnh nhi u b nh , CPU h n cho vi c x l cc header c a Ethernet Frame, tm ra c hai a ch MAC trong frame. S l ng b nh c ng nh CPU c n thm s t ng ln kho ng 30%. i u t t y u l gi thnh chung c a thi t b c ng s t ng ln. V i h n ch trong vi c h tr multicast, t ng lai 5 10 n m ti p theo, cc d ch v IPTV, triple-play s l m t v n m PBB ph i cn nh c khi pht tri n. tin c y c a PBB V i h th ng m ng cung c p d ch v th tin c y l m t trong nh ng y u t tin quy t khi nh gi h th ng. Ph n l n cc nh cung c p d ch v mong mu n cung c p d ch v , ng d ng t i ng i s d ng v i n nh 4 s 9 ho c 5 s 9, h n ch t i a nh ng nh h ng t i ch t l ng c a h th ng tho i, truy n s li u ho c video. PBB ang c IEEE xem xt v i tn g i PBB-TE v c nh ng c n tr nh t nh c n ph i v t qua n u mu n c chu n ha. tin c y c a PBB d a trn cc quy nh c a chu n ITU G.8031 cho b o v vng chuy n m ch Ethernet, t ng t nh giao th c b o v chuy n m ch trong
Duy H ng L p H09VT1 29

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

SONET/SDH t ng b o v chuy n m ch (Auto protection Switching APS). Khi thi t l p m t knh chuy n d li u, PBB quy nh thm m t knh n a lm knh d phng. Trong cng ngh SONET/SDH, y g i l d phng 1 + 1. Tuy nhin, PBB khng c nh ng khuy n ngh lin quan n vi c b o v trong tr ng h p s c x y ra node k t n i ho c Chi ph c a PBB Trong tr ng h p PBB tri n khai cung c p d ch v m ng i m i m v i nh ng thi t b switch Ethernet gi r , r rng l chi ph u t th p h n b t k lo i hnh no khc. L do l cc kh i chuy n m ch Ethernet hi n nay c gi thnh s n xu t r t th p, c bi t khi so snh v i nh ng switch ATM ho c router. Hi n nay, cc kh i thi t b chuy n m ch tu n th theo PBB ch a c s n xu t i tr. Nh ng thi t b chuy n m ch thng th ng khng h tr ho c ch a h tr cc tnh n ng OAM (802.1ag). V th , trong t ng lai g n kh n ng thi t b PBB cs n xu t i tr nh switch Ethernet s ch a r rng. B nh , kh n ng x l l nh ng thnh ph n ph i u t thm trong nh ng switch khi x l ng gi, m gi b n tin MAC -IN-MAC. Theo IDC, gi thnh s t ng thm kho ng 33% khi so snh m t thi t b PBB v i thi t b chuy n m ch l p 2 thng th ng. Do PBB khng h tr Multicast l p 3 nn khi s d ng PBB cho d ch v Tripleplay, v i m i d ch v khi c n truy n t i a i m c n ph i t ng thm b ng thng ring r t ng ng cho m i i m. PBB c h tr m b o ch t l ng d ch v m c cao nh t ( H-QoS). m b o try n t i thng tin v i yu c u H-QoS, pha nh n ph i c s c l p t ng i v i mi tr ng truy n t i. V i cng ngh h ng k t n i nh PBB, cc tuy n truy n d n c kh m b o l u l ng ph i c xc l p tr c. V i nh ng m ng m ti nguyn b ng thng khng m b o, gi i php ny s d n t i t ng chi ph s d ng. khc M ts v n ng ring v t l.

Theo di tr ng thi truy n tin qua cc ch s v tr , m t gi l nh ng ng d ng qu n l m ng th ng c s d ng. PBB s d ng chu n ITU Y1731 theo di tr , m t gi. Tuy nhin, n u c nh ng d ch v trn n n MPLS s d ng h t ng PBB th nh ng yu c u v theo di hi u n ng c ng nh qu n l c a MPLS c n ph i cb sung. N m 2008 ch a c m ng d ch v th c t no s d ng cng ngh PBB. BT (Brishtish Telecom) cng b s p d ng PBB cung c p d ch v i m- i m, truy n
Duy H ng L p H09VT1 30

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

t i l u l ng t i h th ng m ng MPLS. BT khng ch tr ng s d ng PBB thay th m ng MPLS. Verizon ang xem xt tri n khai PBB cho m ng chuy n m ch trn ton n c M . N u thnh cng, y c th coi l d n l n u tin c a PBB. M c tiu chnh c a PBB l h th ng m ng metro v truy c p Ethernet. Nh ng Nortel v n cho r ng PBB c th c s d ng cho nh ng m ng li. Nh ng nh ng b tch ghp ROADMs c gi ngy c ng gi m, s ph bi n c a MPLS trn n n m ng cp quang, kh n ng PBB c s d ng trn m ng Metro thu h p. Thm vo , cc thi t b truy n t i ang c thi t k theo xu h ng c kh n ng truy n th ng d li u t switch Ethernet xu ng t ng truy n t i WDM ( Ethernet over WDM), gi m gi thnh s d ng b chuy n i v vi c thu go m Ethernet trong m ng Metro. M t cu h i t ra l tnh n ng d ch v m nh cung c p a t i ng i s d ng. V i nh ng nh cung c p d ch v i m - i m, h th ng m ng d ch v c nh , mu n h n ch t i a nh ng s ph c t p do nh tuy n mang l i th s l a ch n PBT. D ch v mang tnh th ng m i cao nh L3 VPN (rfc 2547/4364) l i khng c h tr trong PBT. Nh v y, nh ng nh cung c p d ch v ny s ph i ch p nh n gi i h n d ch v cung c p l i m di m hi n t i v t ng lai. Trn y l m t s gi i thi u ng n g n v nh ng nh gi v PBB Ph n ti p theo s trnh by chi ti t v nh ng chu n c s d ng trong PBB -TE. 2.2.2 Cng ngh PBB-TE Nh nu trong ph n trn, n n t ng c a cng ngh truy n d n Metro s d ng PBT l hai giao th c ng gi l p 2 : Q -in-Q ( 802.1ad) v MAC-in-MAC(802.1ah). V n c n ph i quan tm c a h t ng m ng l p 2 l s l ng a ch MAC khi cung c p d ch v E-LAN, E-TREE c ng nh khng gian a ch MAC c a nh cung c p v c a ng i dng u c gi i quy t qua vi c ng gi ti u b n tin Ethernet trong m t tiu Ethernet khc. 2.2.2.1. Chu n MAC-in-MAC (802.1ah) Chu n 802.1ah hay cn g i l PBB Provider Backbone Bridges gi i quy t nh ng v n m 802.1ad v n ch a x l c. V i Q-in-Q, s l ng VLAN c a m ng cung c p d ch v v n m i ch d ng l i 4096. Thay v thm m t nhn VLAN vo b n tin Ethernet, PBB s ng gi mo u c a gi tin 802.1ad trong m t mo u MAC khc. Nh v y, b n tin s c hai l p a ch MAC: a ch MAC c a Q-in-Q v a ch MAC c a l p m ng cung c p d ch v (Service Provider) MAC-IN-MAC. Trong b n tin MAC-IN-MAC, tr ng Service Instances c di 24 bit s dng nh danh cho cc d ch v t ng ng v i VLAN, cho php m r ng kh n ng c a cung c p d ch v ln t i 16 tri u VLAN .
Duy H ng L p H09VT1 31

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

T i th i i m hi n t i, chu n 802.1ah c IEEE ph duy t chnh th c. Bn c nh cc m t v b n tin, ho t ng c a 802.1ah, chu n ny c ng m t giao th c MSTP Multiple Spanning Tree Protocol. Chu n MSTP khc v i STP l cho php cc b n tin Ethernet c th c truy n theo nhi u ng d n khc nhau. nh d ng c a b n tin MAC-in-MAC Cc tr ng thng tin trong b n tin MAC-IN-MAC c m t trong b ng d i y. B ng pha trn m t nh ng thng tin c a b n tin trong m ng Q-in-Q (ng i dng), b ng pha d i l nh ng thng tin c thm vo t i i m bin c a m ng MAC-IN-MAC. B ng 2.1 Payload Ethertype (802.1Q=0x8100) 16 bit Customer-VLAN ID 16 bit Ethertype (802.1ad = 0x88-a8) 16 bit Service VLAN ID 16 bit Ethertype (IPV4: 0x0800, IPV6: 0x86DD) 16 bit Customer SA (MAC) 48 bit Customer DA (MAC) 48 bit I-TAG: 32 bit or 128 bit Ethertype : 16 bit Backbone VLAN ID (16 bit) Ethertype : 16 bit Backbone SA (MAC) 48 bit Backbone DA (MAC) 48 bit Cc thng tin c b sung vo b n tin Ethernet m b o cho h th ng m ng c th chuy n m ch cc gi tin nh m ng LAN thng th ng. Chi ti t v ho t ng c a 802.1ah s c m t trong ph n ti p theo. Ho t ng c a 802.1ah nh d ng b n tin MAC-in-MAC

B n tin c a ng i dng khi i n swit ch bin c a m ng PBB ( PBEB Provider Backbone Edge Bridge) s c dng gi thm m t s thng tin t o nn m t mo u l p Ethernet m i mo u c a nh cung c p d ch v . PBEB ki m tra b ng chuy n ti p a ch MAC v chuy n ti p gi tin t ng t nh trong h th ng m ng LAN. B n tin s c chuy n ti p trong h th ng m ng nh cung c p v n PBEB c n n. T i y, PBEB s tch mo u MAC m i thm vo
Duy H ng L p H09VT1 32

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3:

ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

v chuy n n m ng ng i dng cu i. Trong m ng 802.1ah, ng truy n cho cc gi tin s c ch r theo t ng ch ng t ng ho c theo c u hnh tr c.

Hnh d

gian (nh cung c p) MAC-IN-MAC.

Hnh 2.3 K t n i gi a cc vng m ng Q-in-Q qua m t m ng MAC-IN MAC Cng ngh 802.1ah cho php tch ring khng gian a ch MAC c a ng i

dng cu i v khng gian a ch c a nh cung c p d ch v . Cc thng tin c a b n tin Ethernet s khng c ngh a trong vng m ng nh cung c p d ch v .
hg
Duy H L p H09VT1 33

Hnh 2.2 Ho t

ng c a 802.1ah

i y m t k t n i gi a cc vng m ng Q-in-Q qua m t m ng trung

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

2.2.2.2Chu n PBB-TE (802.1Qay) Ch v i nh ng chu n 802.1ah, 802.1ad th ch a p d ng Ethernet cho h th ng m ng c a nh ng nh cung c p d ch v . Trong qu trnh xy d ng cc tnh n ng, yu c u c th s d ng Ethernet, chu n 802.1Qay Provider Backbone Bridges Traffic Engineering k t h p t cc chu n: 802.1Q VLAN 802.1ab 802.1ad Q-in-Q 802.1ah MAC-IN-MAC 802.1ag CFM. s d ng Ethernet trong mi tr ng m ng

Nortel xu t nh ng i u ki n WAN, MAN g m c:

Truy n t i d ch v c m b o ch t l ng, xc nh c d ch v trn n n m ng Ethernet trong ton tuy n ho c m t ph n. d ch v

ng truy n v i t ng

m b o tnh tin c y, kh n ng qu n l v kh n ng m r ng nh m cung c p cc a ph ng ti n t i ng i dng theo cc tiu chu n th ng m i t tr i v qu n l v v n hnh ti n t i m t h t ng

T n d ng kh n ng v m ng th ng nh t.

Chu n cng ngh PBB-TE cho php s d ng Ethernet nh l cng ngh truy n t i d li u c p nh cung c p d ch v . PBT t o ra nh ng knh Ethernet cho php truy n t i d li u qua h th ng c ki m sot v i u khi n c l u l ng, m b o QoS, ch u l i v kh n ng OAM t ng t nh v i SDH truy n th ng. c th x l c t i m c k t n i, PBT lo i b m t s tnh n ng c a Ethernet m b o c c m hnh m ng h ng k t n i, khc v i m hnh m ng hi n t i c a Ethernet l m hnh khng k t n i. Khc v i PBB, PBB-TE khng s d ng STP ch ng l p trong m ng. Khi m t khung Ethernet n c ng switch v i a ch MAC khng t n t i trong b ng chuy n ti p, PBB-TE s lo i b khung , khc v i Ethernet truy n th ng, khung ny B-DA: a ch MAC ngu n v ch trong m ng PBB. V i nh ng b n tin ch a bi t a ch ch, b n tin s c gn a ch MAC d ng Multicast v i nh d ng cho 3 byte u tin trong 6 byte a ch : 01-00-5E-0; ph n ti p theo l 23 bit a ch l yt nh danh I-SID. n d ch B-TAG: bao g m nh danh Backbone VLAN, cc thng tin lin quan v c a nh cung c p: nh d ng Ethernet, nh d ng u tin ...
Duy H ng L p H09VT1

34

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3:

ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

2. CNG NGH MPLS


Trong ph n ny s trnh by cc ki n th c c b n v cng ngh MPLS, cng ngh MPLS tri n khai cho Ethernet v cc d ch v tri n khai trn MPLS
2. .1 C b n v MPLS
r

2.3.1.1 Gi i thi u v MPLS MPLS l m t ph ng th c c c i ti n cho vi c chuy n ti p cc gi tin trong m ng b ng cch s d ng cc nhn c g n thm vo trong cc gi tin IP. Cc nhn c chn vo gi a header c a l p 3 v header c a l p 2 trong tr ng h p s d ng k thu t d a trn khung l p 2. i v i cc k thu t d a trn t bo nh ATM, th n s ch a c tr ng VPI v VCI. MPLS l s k t h p c a k thu t chuy n m ch l p 2 v k thu t nh tuy n l p 3. M c tiu chnh c a MPLS l t o ra m t c u trc m ng m m d o cung c p cho c tnh m r ng v n nh c a m ng. Trong m ng MPLS, cc gi tin vo c gn nhn b i m t b nh tuy n chuy n m ch nhn bin (Edge LSR). Cc gi tin c g i theo m t ng chuy n m ch nhn (LSP). LSP l con ng m m i LSR s d ng chuy n ti p d a trn cc i x ring bi t cho t ng nhn. T i m i ch ng, LSR g b cc nhn c s n v thm vo m t nhn m i, sau thng bo cho ch ng k ti p bi t chuy n ti p gi tin. Nhn s c g b t i LSR bin v gi tin s ti p t c c chuy n ti p n ch c n n. 2.3.1.2 Cc khi ni m c b n
r

di ng n v c nh khng c c u trc bn trong. Nhn khng tr c ti p m ha thng tin c a tiu nh a ch l p m ng. Nhn c gi vo m t gi tin c th s i di n cho m t FEC m gi tin c n nh. Thng th ng m t gi tin c n nh m t FEC (hon ton ho c m t ph n) d a trn a ch ch l p m ng c a n.
qp
Duy H L p H09VT1 35

Nhn: Nhn l m t th c th c

Hnh 2.4 C u trc nhn MPLS

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

Ti u nhn: MPLS nh ngh a m t header nhn. N di 32 bits v c t o ra t i LSR l i vo. D ng c a nhn ph thu c vo ph ng th c truy n tin m gi tin c ng gi. V d , cc gi ATM s d ng gi tr VPI/VCI lm nhn, v i Frame Relay l DLCI M i tiu nhn g m c 4 tr ng: c p

Tr ng Label: 20 bit, ch a gi tr th t c a nhn MPLS. Tr ng CoS: 3 bit, nh h ng n hng i v cc thu t ton lo i b d ng cho cc gi tin khi c truy n trn m ng.

Tr ng S: 1 bit, dng h tr cc ng n x p nhn c phn c p. Tr ng TTL: 8 bit, xc nh gi i h n bao nhiu ch ng (hop) m m t gi tin MPLS c th i qua. Gi i h n ny l c n c v tr ng IP TTL s khng c xem xt b i cc LSR n i bn trong m t m ng MPLS. ng

i v i cc gi tin ATM th nhn c a chng l VCI ho c VPI/VCI v cc tr TLL, S khng c h tr .

Ng n x p nhn: M t t p h p c th t cc nhn g n theo cc gi tin chuy n t i thng tin v nhi u FEC v v cc LSP t ng ng m gi s i qua. Ng n x p nhn cho php MPLS h tr nh tuy n phn c p (M t nhn cho EGP v m t nhn cho IGP) v t ch c a LSP trong m t trung k LSP. LSR v LER: B nh tuy n chuy n m ch nhn l thi t b nh tuy n hay chuy n m ch s d ng trong m ng MPLS chuy n cc gi tin b ng ph ng php phn ph i nhn. M t LSR thng th ng l m t thi t b chuy n m ch t c cao trong m t m ng ng tr c c a m ng MPLS. B nh tuy n nhn bin (LER Label Edge Router) l m t thi t b h at ng t i bin gi i gi a m ng truy c p v m ng MPLS. L p chuy n ti p t ng ng FEC: FEC l m t khi ni m m t s k t h p cc gi tin r i r c v i nhau c cng m t a ch ch, thng th ng l ng i nh n cu i cng trong lu ng. FEC cho php nhm cc gi vo trong cc l p v c nh ng i x nh nhau. T nhm ny, gi tr FEC trong g i c th c s d ng thi t l p m c u tin cho vi c i u khi n cc gi, FEC c th h tr hi u qu ho t ng QoS. Thng th ng cc thng s sau c s d ng nh x m t nhn thnh FEC i v i cc gi tin trn Internet: a ch IP ngu n v ch. C ng ngu n v ch Nh n d ng giao th c IP (PID) Lu ng
Duy H ng L p H09VT1 36

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3:

ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

ng d n i xuyn qua m ng c g i l LSP. N c xc nh b ng m t trong hai cch sau. Cch th nh t, cc giao th c nh tuy n c i n nh OSPF hay BGP. Cch th ha LSP c th i, c t o ra theo cc quy t c c a nh tuy n rng bu c CR (Constraint-base routing).
n d n chuy n

M t LSP n i t u cu i n u cu i c g i l ng h m LSP (LSP tunnel), y l m t chu i cc o n LSP gi a cc node. c i m c a ng h m LSP, nh c p pht b ng thng, c xc nh thng qua vi c th ng l ng gi a cc node v i nhau.
B n chuy n ti p chuy n ch nhn (LSFT) :L b ng chuy n ti p nhn c

ch a thng tin v nhn c chuy n n.

B ng c s thng tin nhn: M i LSR xy d ng m t b ng thng tin lin quan n nhn, a ch v ng d n xc nh r rng cch th c m m t gi d li u c chuy n ti p nh th no. B ng thng tin c g i l c s thng tin nhn LIB v g m cc thng s sau y: Nhn u vo u ra

ng d n Ti n t 2.3.1.3 Ho t

ut

Duy H

L p H09VT1

ch nhn LSP: M t

u vo, nhn

u ra v

a ch c a node ti p theo m gi tin s

a ch (Address Prefix) ng c a MPLS

Hnh 2.5 Ho t

ng c a MPLS

37

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3:

ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

Ta c m t m ng MPLS nh hnh. Gi tin IP sau khi i t bn ngoi m ng MPLS vo trong mi n MPLS s c Router A ng vai tr l m t LER l i vo gn nhn cho gi tin IP v i gi tr nhn l L1. T i Router A, sau khi c gn nhn, gi tin b t u c g i i trong m ng MPLS. Gi tin khi c chuy n ti p n Router B s c Router B ki m tra header c a nhn, sau d a vo b ng hon i nhn ki m tra nhn c a cc gi tin v chuy n ti p n router. Gi tin lc ny s mang gi tr nhn m i l L2. T i E, vi c ki m tra c ng t ng t nh B v s hon i nhn, gn cho gi tin m t nhn m i l L3 v ti p t c c a n Router F. Router F l router bin, s ki m tra trong b ng hon i nhn v g b nhn L3 ra kh i gi tin IP v nh tuy n gi tin IP m t cch bnh th ng khi i ra kh i mi n MPLS. V i ki u lm vi c ny th cc LSR trung gian nh Router B v Router E s khng ph i th c hi n ki m tra ton b header c a gi tin m n ch vi c ki m tra cc gi tr c a nhn, so snh trong b ng v chuy n ti p, chnh v i u ny m t c x l trong mi n MPLS s nhanh h n r t nhi u l n so v i nh tuy n IP theo t ng ch ng truy n th ng. ng i t Router A n Router F c g i l LSP.
2. .2 Cn n h E MPLS

2.3.2.1 T ng quan v EoMPLS Cc khi ni m


y

n 1 tunnel trong mi n MPLS. M t d ch v L2 khng yu c u khch hng ch y IP (k t n i VPN khng yu c u nh ngh a qua a ch IP), thay v th l u l ng khch hng c nh x n1 VC (vd: nhn) d a trn 802.1Q VLAN. V v y trong s trn ch ra MPLS core t i l p 3, l u l ng khch hng c ng gi v v n chuy n d a trn k thu t L2 Tunneling --> ph ng php ng gi v nh x nh ngh a EoMPLS
xw
Duy H L p H09VT1 38

Cn n h L2 Tunnelin : cho php nh x cc VLANs

Hnh 2.6 M hnh EoMPLS

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3:

ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

i E MPLS: D a trn Martini ho c Vkompella IETF EoMPLS draft,

th c hi n k t n i i m - i m, Router PE ng gi VLAN packet v m ng MPLS ng tr c Ng n x p nhn 2 m c (8 bytes) cho m i L2 Frame Nhn Tunnel, outer label, Nhn VC, inner label,

VC, b nh n d ng 32 bits ch lin quan g i l LSP tunnel.C 2 lo i VC:

VC type 5 dng v i EoMPLS chuy n ti p l u l VC type 4 dng v i EoMPLS chuy n ti p l u l L2 Header 2.3.2.2 c i m

ch c n n : Khng tm ki m a ch MAC ch l p 2, khng h c a c i ch l p 2 m cc VLAN ring bi t ho c gi tin Ethernet c nh x n cc EoMPLS

VC v

nh

Hnh 2.7 c i m d ch v : -

c i m c a EoMPLS

Cc port v t l chuyn d ng cho m i khch hng C th c u hnh nhi u EoMPLS VCs trn m t port v t l D a trn draft Martini, EoMPLS l k t n i I M - I M D a trn draft Vkompella, EoMPLS l k t n i P2MP M i EoMPLS VC i qua cng LSP

Duy H

L p H09VT1

nh tuy n n qua

c mang qua m ng MPLS

chuy n ti p gi tin qua m ng k t n i giao di n L2 t i gi tin c chuy n ti p

n nh n d ng VC cho t ng tunnel, cn ng d a trn port ng d a trn VLAN Orignal Eth Frame

Tunnel Label

VC Label

ng h m qua m ng MPLS

39

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

LER xc nh FEC v v y cc Router MPLS khc khng c n bi t v cc VCs v n chuy n L2 --> c u hnh Tunnel ch th c hi n t i LER (N-PEs), Core router P trong m ng MPLS khng bi t v L2 VPN. EoMPLS m r ng t v nh cung c p d ch v . ng cho k t n i L2 dng Ethernet tc ng t i khch hng

EoMPLS tc ng m nh n m ng ng tr c tri n khai MPLS cung c p nhi u d ch v v n chuy n qua MPLS core, ch y u l cc yu c u cho m ng Metro: Cc d ch v LAN trong su t (TLS) ho c c u n i gi a cc corporate sites Cc d ch v IP cho truy nh p Internet t c d a trn Metro cao ho c n cc corporate sites

V i MPLS, cc nh cung c p d ch v c th cung c p MPLS L2 VPN cho khch hng. Cc VPN ny c th h tr cc giao th c ng h m L2 Tunnel bao g m: FR, ATM, HDLC, PPP, Ethernet v 802.1Q VLANs nh ng v i Metro y ch t p trung vo 2 giao th c cu i Cung c p d ch v Ethernet n gi n v i chi ph hi u qu . V i EoMPLS, SP c th cung c p k t n i n khch hng lin k t cc remote sites t i l p 2 v khng yu c u nh tuy n IP gi a CE v PE. Nh cung c p d ch v ch u trch nhi m v nh tuy n v bi t cc thng tin L3 c a khch hng. Thng tin nh tuy n l p 3 ny khng chia s gi a SP v khch hng. S k t h p Ethernet v MPLS cho php SP cung c p b ng thng v kh n ng m r ng cho m ng Metro Ethernet n gi n nh k t n i Metro n i b v ghp d ch v trn cng 1 c s h t ng n. Kh n ng QoS trong MPLS b ng cch nh x 802.1q n bit EXP c a nhn MPLS. QoS d a trn tr ng 3bit EXP, cc bits EXP ny c t trong c Tunnel VC v Tunnel Labels. Vi c nh x cho php m b o m c d ch v v m b o s n sng cho vi c chuy n pht v i cc cng ngh WAN khc nhau

2.4 CNG NGH T-MPLS


2.4.1 T ng quan v cng ngh T-MPLS Ngy nay, vi c truy n t i d ch v qua m ng MPLS ang d n tr nn ph bi n. V i vi c ch nh s a MPLS th T-MPLS ra i. T-MPLS s gip cc nh cung c p d ch v gi m c chi ph u t , chi ph v n hnh. Hi n t i, cng ngh T-MPLS c ITU chu n ho v ang d n hon thi n

Duy H ng L p H09VT1

40

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3:

ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

2.4.1.1 C b n v m ng truy n t i M c ch c a m ng truy n t i l lm trong su t cc tn hi u c a khch hng gi a cc i m cu i trong m ng. M t c tnh quan tr ng c a m ng truy n l kh n ng duy tr tnh ton v n cc tn hi u (d li u) c a khch hng (v d lu ng c a cc PDU khch hng) gi a cc c ng ra v vo c a m ng truy n t i. M ng truy n t i ph i cung c p ph ng ti n chuy n i (commit) m c tiu ch t l ng d ch v t i khch hng. Ngoi ra, m ng truy n t i ph i cung c p ph ng ti n gim st d ch v m b o ch t l ng d ch v .

M ng truy n t i s d ng vi c ng gi v t p h p mang tn hi u (d li u) c a khch hng: u tin tn hi u (d li u) khch hng c ng gi cho php gim st. Sau d li u c ng gi c t p h p cho (for) truy n t i qua m ng thu c vi c qu n l m ng t i u. T i t t c cc ch ng (hop) tn hi u c t p h p c th t p h p xa h n ngang qua k t n i v t l (physical link) T i bin c a mi n t p h p d li u khch hng ng gi c gi i nn v chuy n n khch hng ho c c chuy n ti p t i mi n khc. Trong m ng li ch c d li u ct ph pm i c gim st, d li u ring l c a khch hng c gim st t i m ng bin. Tm l i, m ng truy n t i c hai thu c tnh quan tr ng l l p m ng server v l p m ng client ph i c l p; t ng thch v i cc m hnh qu n l v v n hnh c a cc m ng truy n t i ang t n t i. T.4.1.2 Gi i thi u v T-MPLS c ITU-T nh ngh a l cng ngh truy n t i gi k t n i nh h ng nh d ng khung MPLS. Khng gi ng MPLS, T-MPLS khng h tr
41

T-MPLS k t n i d a trn

Duy H

L p H09VT1

Hnh 2.8 M hnh m ng truy n t i

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

mode k t n i khng nh h ng, b t ph c t p trong v n hnh v qu n l d dng h n. c tnh l p 3 b lo i tr , m t ph ng i u khi n s d ng IP m t m c t i thi u - i u ny gip cho gi thnh thi t b r h n, pht huy m ng gi. T-MPLS t ng thch v i cc cng ngh truy n t i knh m c cng ki n trc, m hnh qu n l v v n hnh v i n. T-MPLS ho t ng c l p v i client v m ng lin k t qu n l, i u khi n. T-MPLS c th ho t ng trn b t k mi tr ng v t l no. T-MPLS bao g m cc kh n ng chuy n m ch gi x l cc d ch v khc nhau v cc cng c gim st m ng.

Trong m t mi n k t n i nh h ng T-MPLS, m t lu ng d li u ng i dng lun xem xt ton b (traverses a common), quy t nh ng thng qua vi c thi t l p m t ng chuy n m ch nhn LSP. T i switch u vo, m i gi c gn m t nhn v c truy n i ti p. T i m i switch thu c ng chuy n m ch nhn, nhn cs d ng chuy n gi t i ch ng ti p theo. T-MPLS nh ngh a kh n ng OAM(Kh n ng OAM c c u trc trong nh ngh a c a cc khung v cng c , m t vi c s d ng c a cc khung v ch ra m chng c p d ng) T-MPLS s d ng ki n trc v i cc d ch v khc nhau qu n l l u l a i m ng. T i

node vo, cc gi c phn lo i v nh d u v i m t m t ng ng v i ho t ng thu gom chng (d a trn chnh sch c u hnh d ch v ). T i m i node chuy n ti p, m c s d ng xc nh vi c x l gi thch h p t i cc ch ng ti p theo (trong m t s tr ng h p gi c th b lo i b ). Ki n trc ny gip vi c th c hi n QoS. M ts c tnh c a T-MPLS :

Kh n ng m r ng Gi thnh th p s n sng cao do kh n ng b o v v ph c h i cao H tr nhi u lo i d ch v Qu n l n gi n Cc khuy n ngh c a ITU-T cho cng ngh T-MPLS Theo b ng d B ng 2.2 khuy n ngh c a ITU-T cho cng ngh T-MPLS Khuy n ngh G.8110.1 G.8112
Duy H ng L p H09VT1

i y

N i dung Ki n trc phn l p m ng T-MPLS Phn c p giao di n cho T-MPLS


42

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

Khuy n ngh G.8114 G.8121 G.8131 G.8132

N i dung V n hnh v duy tr cho T-MPLS c tnh c a cc kh i ch c n ng thi t b T-MPLS B o v chuy n m ch ng cho T-MPLS

B o v chuy n m ch ring cho T-MPLS

2.4.2 Cng ngh T-MPLS V i vi c gia t ng cc cng ngh m ng gi, ITU-T r t quan tm t i vi c lm th no cng ngh MPLS ph h p v i vi c truy n t i v k t qu l cng ngh T-MPLS ra i. Ph n ny s trnh by ki n trc v ho t ng c a T-MPLS theo khuy n ngh c a ITU-T 2.4.2.1 Cc khi ni m c b n n v l u l ng thng tin t ng S v d li u c a ng i dng ng thch m ng T-MPLS (TM_AI_D) bao g m

tr

Payload ng

n v thng tin c tnh m ng phn c p T-MPLS (TM_CI_D) bao g m tr TTL v m t TM_AI_D.

S 2.4.2.2 Ki n trc m ng T-MPLS

TTL

Payload

T-MPLS l m t m ng phn c p ng g m: thng tin t MPLS (TM_AI) v thng tin c tnh m ng T-MPLS (TM_CI).

ng thch m ng Tn nv

Thng tin t ng thch m ng phn c p T-MPLS l m t lu ng lin t c c a cc v l u l ng TM_AI (TM_AI_D). Thng tin l ul c tnh m ng phn c p T-MPLS l m t lu ng lin t c c a cc ng TM_CI (TM_CI_D).

M ng phn c p T-MPLS cung c p vi c truy n t i thng tin adapted qua m t ng T-MPLS gi a hai i m truy c p T-MPLS. Thng tin m ng T-MPLS. c tnh m ng phn c p T-MPLS c truy n t i qua m t k t n i

Duy H ng L p H09VT1

43

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

2.5 K T LU N CH

NG 2

C nhi u xu h ng cng ngh xy d ng m ng d ch v Metro Ethernet. T nh ng h ng truy n th ng d a trn h t ng m ng SONET/SDH cho n nh ng cng ngh m i nh PBT hay T-MPLS, m i cng ngh nhau. u c nh ng i m m nh, y u khc

Cng ngh SONET/SDH hay WDM c th t n d ng h t ng cp quang c s n nh ng l i km trong vi c qu n l d ch v , khai thc gi tr gia t ng, gi thnh u t cao. Cng ngh RPR t ng h a h n l cng ngh mang tnh t ph nh ng nhanh chng b l c h u v khng cn thch h p cho cc yu c u d ch v m i. T u chung l i, hi n th i ch c cc cng ngh MPLS, PBT, T-MPLS ang c nh tranh nhau quy t li t dnh th ph n trn th tr ng m ng Metro Ethernet. Cng ngh MPLS v i nh ng u i m l c tri n khai r ng ri, kh n ng i u khi n cao ang chi m u th l n. M i d ch v ngo i tr a i m a i m u c th tri n khai hi u qu v i MPLS. V i d ch v a i m a i m, do chu n VPLS yu c u ph i t o k t n i full-mesh gi a cc i m nn vi c qu n l c ng nh tri n khai d ch v s kh kh n, ph c t p. Ngoi ra, MPLS yu c u cc nh i u hnh p h i o t o i ng lm quen v i khi ni m m i, c ng s gy nhi u kh kh n, t ng gi thnh tri n khai. Cng ngh PBT v i u i m l gi thnh r , n gi n do d a trn n n Ethernet, hi n ang ti n nh ng b c v ng ch c trong vi c chi m th ph n MAN - E. PBT s d ng nh ng chu n c ph duy t ho c ang trong giai o n xem xt ph duy t nh IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag. V n c a PBT l s kh ng nh trong th c t hi n cn t, ch a ch c ch n, r rng. T-MPLS hay MPLS-TP l m t cng ngh cn m i. Tuy h u h t cc thnh ph n u c ph duy t b i ITU nh ng hi n t i m i ch c Alcatel-Lucent h tr . Cn qu t c s ni v kh n ng pht tri n c a T-MPLS trong th c t . Ch ng ti p theo c p n ng d ng v tri n khai cng ngh MAN-E trn m ng Vi n thng VNPT c a Yn Bi.

Duy H ng L p H09VT1

44

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

CH

NG 3:

NG D NG CNG NGH MAN-E T I VI N THNG YN BI

3.1.

I U KI N

A L,

C I M KINH T X H I C A YN BI

Yn Bi l m t T nh vng ni pha b c t qu c gip v i cc T nh Lo Cai, S n La, Tuyn Quang, H Giang v Ph Th . T nh c 9 n v hnh chnh g m 01 Thnh Ph , 01 Th X v 7 Huy n, c t nh c 159 x trong kho ng l x c bi t kh kh n. Yn Bi c a hnh r t ph c t p cao d n t ng Nam ln Ty B c, tuy n m su trong n i a nh ng Yn Bi t ng i thu n ti n v giao thng nh ng thu , ng s t v ng b , kinh t t ng tr ng u kho ng 9% trn n m nhn chung Yn Bi c s ti n b trong kinh t v n ho x h i trong nh ng n m g n y.

3.2 T NG QUAN M NG VI N THNG VNPT YN BI


i v i Vi n thng v cng ngh thng tin Yn Bi l t nh mi n ni do v y vi c s d ng v ng d ng Vi n thng v Cng ngh thng tin cn nhi u h n ch , c i m l trnh dn tr c a b con cc dn t c t nh v i m c thu nh p cn th p v th vi c s d ng cc s n ph m Vi n thng v Cng ngh thng tin l r t khim t n. M ng l i Vi n thng Yn Bi n nay ph kh p t thnh ph n vng su vng xa ph c v t t cho nhu c u c a chnh quy n v nhn dn a ph ng. n nay c 100% cc x c my i n tho i, d ch v ADSL c t i trung tm t t c cc Huy n, Th v ang v n d n v cc x, d ch v IP MyTV c t i cc khu v c Trung tm v cc Huy n, Th m t i n tho i t 7 my/100 dn. H th ng truy n d n vi ba v cp quang c ng l p n nay t t c cc Huy n, Th s d ng cp quang. t h u h t cc i m nt m ng

H th ng thng tin di ng, m ng vi n thng nng thn, VSAT IP ph sng n t t c cc Huy n, Th v cc x trong t nh. 3.2.1. H th ng chuy n m ch H th ng chuy n m ch VNPT Yn Bi ang v n hnh khai thc l h th ng T ng i Starex-VK c l p t v a vo v n hnh khai thc t thng 3/2002 n nay c 01 HOST v 13 tr m v tinh v i t ng dung l n g l p t l 60.200 line dung l ng s d ng n thng 6/2011 kho ng 48.000 thu bao. Ngoi h th ng Starex-VK VNPT Yn Bi cn khai thc cc lo i T ng i c l p nh SDE c a Siemen v m t s cc node truy nh p l cc b t p trung thu bao, thi t b V5.2 cho cc i m cch xa

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

t ng i v cc x vng cao c bi t kh kh n. c bi t m t s x khng th l p t ng i v thi t l p tuy n truy n d n do v y ph i s d ng thi t b VSAT -IP.

K T N I H TH NG CHUY N M CH N M 2010
OFC 8 E1 5 Km OFC 8 E1 5 Km OFC 8 E1 80 Km OFC 4 E1 110 Km OFC 5 E1 180 Km OFC 3 E1 40 Km OFC 2 E1 90 Km OFC 2 E1 30 Km OFC 8 E1 15 Km OFC 2 E1 60 Km OFC 8 E1 70 Km OFC 8 E1 40 Km OFC 5 Km 8 E1 Huy n Yn Bnh RSS 6112 KV thc B RSE 2528 KV C m n SDE 1536 KV C m Nhn TAM 1024 KV Ba Khe RSE 3040 KV H p Minh TAM 2048 KV ng Quan SDE 960 KV Ngi Hp TAM 960 Huy n L c Yn RSE 3552 KV Tri Ht RSE 1024 KV X Trung Tm TAM 960 KV Tn L nh TAM 512

KV u Lu RS 7163 KV Nam C ng RS 7163 TX Ngh a L RS 8160 Huy n Tr m T u RSE 1504 H. M C ng Ch i RSE 1504 KV M SDE

OFC 4 E1 45 Km OFC 3 E1 30 Km OFC 2 E1 110 Km OFC 6 E1 50 Km OFC 4 E1 10 Km OFC 3 E1 60 Km OFC 4 E1 20 Km OFC 8 E1 80 Km OFC 4 E1 60 Km OFC 4 E1 40 Km OFC 4 E1 70 Km

906

KV Lin S n TAM 512 KV H ng Khnh TAM 1024 Huy n Tr n yn RS 3552 KV Lm Giang TAM 512 Huy n v n Ch n RSE 3552 Huy n V n Yn RSE 3552

Hnh 3.1 : S
Duy H ng L p H09VT1

m ng k t n i h th ng chuy n m ch Yn Bi
46

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

3.2.2. H th ng truy n d n Trong nh ng n m g n y V i n thng T nh Yn Bi c ng nhanh chng u t xy d ng m ng l i truy n d n quang nh m nng cao dung l ng v ch t l ng truy n d n.. M ng truy n d n n thng 12/2010 c ng p ng c nhu c u v 90% cc tuy n truy n d n hi n nay l s d ng cp quang. n nay ton b m ng truy n d n c a vi n thng T nh c kho ng 685 km cp quang c dung l ng t 4 s i n 48 s i. Ngoi ra trn a bn cn c tuy n cp quang lin t nh VTN i qua. Cc Thi t b quang hi n ang s d ng trn m ng truy n d n nh SDH-ACATEL SMA-1K,OPTIMUX, VOM c t c l STM- 1,STM- 4. Ngoi m ng truy n d n quang, cc thi t b vi ba s c ng ng vai tr quan tr ng trong m ng truy n d n do tnh d tri n khai l p t khi ng c u. Tuy nhin do dung l ng truy n d n th p t 2E1 n 8E1 nn h u h t cc thi t b vi ba ang u lm Ring d phng trn m ng khi thi t b truy n d n quang c s c . Cc thi t b vi ba s nh DM1000, AWA. PASOLINK.

Hnh 3.2 S
Duy H ng L p H09VT1

m ng truy n d n Yn Bi
47

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

Hi n tr ng m ng cp quang M ng cp quang v i cc node m ng i m i m nh B ng 3.1: c t ch c thnh cc m ng vng Ring v

B ng 3.1 Cc thi t b t i node m ng S TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TR M A K/cch Km u Lu 6 Nam C ng 6 Nam C ng 4 Tr n Yn 15 V n Yn 40 Tri Ht 57 Yn Bnh 7 Ba Khe 50 V n Ch n 70 Ngha L 80 Tr m T u 110 Lin S n 87 T L 130 H ng Khnh 25 M 40 Thc B 37 C m Nhn 80 Ct Lem 25 C m n 24 C m n 24 ng Quan 60 Tn L nh 75 L c Yn 85 L c Yn 39 TR M B Thc B RSE Tr n Yn RSE V n Yn X Trung Tm 1 15 40 21 Thi t B ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL ALCATEL LUCCENT LUCCENT SMA1K SMA1K V 5.2 V 5.2 SMA1K SMA1K SMA1K SMA1K VOM VOM VOM VOM VOM Dung l ng L ng Tr/b s/dg STM -4 1 110 36 STM -4 1 96 16 STM -4 1 Ring STM -4 1 40 23 STM -4 1 38 29 STM -4 1 26 15 STM -4 1 50 19 STM -4 1 25 20 STM -4 1 21 21 STM -4 1 70 24 STM -4 1 8 6 STM -4 1 7 5 STM -4 1 21 18 34 M 1 16 12 34 M 1 16 16 155 M 1 16 8 155 M 1 43 25 155 M 1 21 8 155 M 1 21 21 155 M 1 21 4 155 M 1 21 21 155 M 1 21 14 155 M 1 63 22 34 M 1 16 4 34 M 34 M 34 M 34 M 1 1 1 1 16 8 8 16 5 8 8 7
48

T c

HOST YB I HOST YB I u Lu HOST YB II HOST YB II HOST YB II HOST YB II HOSTYB III HOSTYB III HOSTYB III HOSTYB III HOSTYB III HOSTYB III HOSTYB HOSTYB HOSTYB HOSTYB HOSTYB HOSTYB HOSTYB HOSTYB HOSTYB HOSTYB C m Nhn VTN Ni 25 Mn VTN Tr n 26 Yn VTN Vn 27 Yn 28 C m n

Duy H ng L p H09VT1

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

Cc tuy n cp, c ly v dung l B ng 3.2 Dung l


STT Tr m A

ng s d ng s i nh B ng 3.2:

ng v kho ng cch cc tuy n cp quang


C ly (Km) Tr m B Cp ng m Cp treo T ng s (Km) (Km) (Km) L p S t d ng

Trn tuy 1 2 3 Trn tuy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trn tuy 1 2 Trn tuy 1 2 3 4 5 6 7 8

n cp c a VTN 8 s i Yn Bnh Ct Lem HOST YBI Yn Bnh HOST Khnh Ho n cp 8 s i Nam C ng V n Yn u Lu Ngh a L Ngh a L Tr m T u V n Yn Yn Ph VTN V n Yn RSE V n Yn V n Yn Trii Ht VTN Tr n Yn RSE Tr n Yn u Lu Nam C ng H ng Khnh BTS Hng Ca HOST YBI V n Ti n n cp 12 s i HOST YBI Nam C ng HOST YBI u Lu n cp 4 s i M Ch n Th nh Th ng B ng Ba Khe La H p Minh Vn H i Ba khe Minh An L c Yn Minh Ti n HOST YBI Minh B o VTN Ni Mn Thc B u Lu BC u Lu T ng c ng:

18 7 68 45 80 31 9 1,2 18 0,4 3,5 5 8 4 6 16 13 15 12 15 4 1 5,2 160,7 224,6

18 7 68 45 80 31 9 1,2 18 0,4 3,5 5 8 4 6 16 13 15 12 15 4 1 5,2 385,3

4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 156

4 4 8 4 8 2 2 2 2 2 4 2 4 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 88

A) Ring 1: G m cc node HOST, Nam C

ng, u Lu (Ga) 206 E1

B) Ring 2: G m cc Node HOST, Tr n Yn, V n Yn, Tri Ht, Yn Bnh 148 E1

Duy H ng L p H09VT1

49

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

C) Ring 3: G m cc Node HOST, Ba Khe, V n Ch n, Ngh a L ,Lin S n, T L , Png Lung, M C ng Ch i 154 E1 3.2.3 H th ng xDSL

Hnh 3.3 S

m ng Internet Yn Bi

m b o cung c p cc d ch v truy c p Internet t c cao. K t n i WAN, LAN, VPN, FTTx, Video conference cho hch hng l cc Cng ty l n, cc Doanh nghi p v a v nh , i l v nhn dn. m b o nguyn t c i u khi n phn tn qu n l t p trung, chi ph u t th p, t n d ng t i a c s h t ng, pht tri n d ch v nhanh, d dng l p t,khai thc v qu n l b o d ng.
Duy H ng L p H09VT1 50

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

M ng ADSL VNPT Yn bi c a vo s d ng t thng 4/2005 v i dung l ng 20.000 s g m BRAS, Core Switch, DSLAM HUB v cc IP-DSLAM. TM DSLAM s d ng cc thi t b c a cc hng SIEMEN, HUAWEI

3.3.

NG D NG CNG NGH MAN-E T I VI N THNG YN BI

3.3.1 Ch c n ng c u trc c a m ng MAN-E theo m hnh VNPT Yn Bi 3.3.1.1 Ch c n ng M ng MAN E (Metro ACCESS Network) lm ch c n ng thu gom l u l ng

c a cc thi t b m ng truy nh p (MSAN/IP-DSLAM), l u l ng c a khch hng k t n i tr c ti p vo m ng MAN-E chuy n t i l u l ng trong n i t nh, ng th i k t n i ln m ng tr c IP/MPLS NGN c a VNPT chuy n l u l ng i lin t nh, qu c t . 3.3.1.2 C u trc S d ng cc thi t b CES t o thnh m ng chuy n t i Ethernet/IP. K t n i gi a cc thi t b CES d ng hnh sao, ring ho c u n i ti p, s d ng cc lo i c ng k t n i: n x 1Gbps ho c n x 10Gbps. T ch c m ng MAN - E: M ng Man truy nh p. c t ch c thnh 2 l p l l p tr c v l p

L p tr c (ring core): Bao g m cc CES c l n l p t t i cc trung tm l n nh t c a t nh, v i s l ng h n ch (t i a t 3 n 5 i m), v tr l p t cc CES core t i i m thu g m truy n d n v dung l ng chung chuy n q ua cao. Cc thi t b ny c k t n i ring v i nhau b ng m t i s i cp quang tr c ti p, s d ng giao di n k t n i Ethernet c ng 1Gbps ho c 10Gbps. m b o m ng ho t ng n nh cao, k t n i t m ng MAN -E t i m ng tr c IP/MPLS NGN s thng qua 2 thi t b core CES c a m ng MAN-E ( d phng v phn t i l u l ng), k t n i nh sau: + T i t nh, Thnh ph ch c n ng BRAS v PE tch h p trn cng m t thi t b th m i thi t b core CES s k t n i t i BRAS/PE. + T i t nh, Thnh ph ch c n ng BRAS/PE c tch ring th thi t b core CES s c 2 k t n i s d ng giao di n Ethernet, trong 1 k t n i t i BRAS ( cung c p d ch v Internet t c cao), 1 k t n i t i PE ( cung c p cc d ch v khc nh : tho i, Multi media (VoD, IPTV, IP conferencing) L p truy nh p MAN-E (ACCESS): Bao g m cc CES l p t t i cc tr m Vi n thng, k t n i v i nhau v k t n i t i ring core b ng m t i cp quang tr c ti p. Ty theo i u ki n, l p truy nh p c th s d ng k t n i d ng hnh sao, ring (trong m t
Duy H ng L p H09VT1 51

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

ring t i a t 4 - 6 thi t b CES), ho c u n i ti p nhau (t i a u n i ti p t 4 - 6 thi t b CES), v tr l p t cc CES truy nh p th ng t t i cc i m thu n ti n cho vi c thu gom truy n d n k t n i n cc thi t b truy nh p (nh MSAN/IP DSLAM,). Cc thi t b truy nh p (MSAN, IP DSLAM) dng giao di n Ethernet (FE/GE) s c k t n i n cc thi t b m ng truy nh p MAN-E (CES) chuy n t i l u l ng trong t nh, thnh ph v chuy n l u l ng ln l p trn. Thi t b MAN-E c th cung c p cc k t n i FE/GE tr c ti p t i khch hng. S d ng thi t b MSAN + cp quang nh m rt ng n kho ng cch cp ng dng cho cc khu v c c nhu c u cung c p d ch v tho i, k t h p cc d ch v b ng r ng. Trong tr ng h p cung c p d ch v tho i s k t n i v i cc t ng i Host hi n c b ng giao di n V5.2. V truy n d n: + Thi t b l p tr c k t n i v i nhau s d ng m t i s i quang tr c ti p. i v i thi t b l p truy nh p: + N u t i c trang b h th ng truy n d n NG-SDH th cc thi t b MSAN/IP-DSLAM s k t n i tr c ti p n h th ng NG-SDH ny v s d ng n ng l c m ng truy n d n NG-SDH c trang b chuy n t i l u l ng gi a m ng IP/MPLS backbone v i cc thi t b truy nh p MSAN/IP-DSLAM. + Trong tr ng h p dng h t n ng l c m ng truy n d n NG -SDH c trang b ho c t i ch a trang b h th ng NG-SDH th s trang b m ng truy nh p MAN-E v cc thi t b m ng MAN-E (g i l CES) c k t n i v i nhau b ng i s i quang tr c ti p. Trong m ng MAN-E: + V i dung l ng yu c u t 2 k t n i 10Gbps tr ln th cc th i t b CES ny s ghp b c sng. k t n i v i nhau qua thi t b truy n d n C/DWDM

+ V i dung l ng yu c u t 2 k t n i 1Gbps tr ln s dng k t n i 10Gbps gi a cc thi t b . 3.3.1.3 Truy n d n trong m ng Metro Thi t b l p tr c k t n i v i nhau s d ng m t i s i quang tr c ti p. Ty theo kho ng cch, c th s d ng cc hnh th c truy n d n: N u t i
Duy H ng L p H09VT1

c trang b h th ng truy n d n NG -SDH th cc thi t b n h th ng NG-SDH ny v s d ng n ng


52

MSAN/IP-DSLAM s k t n i tr c ti p

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

l c m ng truy n d n NG-SDH c trang b chuy n t i l u l IP/MPLS backbone v i cc thi t b truy nh p MSAN/IP-DSLAM.

ng gi a m ng

Trong tr ng h p dng h t n ng l c m ng truy n d n NG -SDH c trang b ho c t i ch a trang b h th ng NG-SDH th s s d ng i s i quang tr c ti p. N u kho ng cch l n h n 40 KM s b sung cc b l p ch ng suy hao tn hi u. V i dung l ng yu c u t 3 k t n i 10Gbps tr ln th cc thi t b CES ny s k t n i v i nhau qua thi t b truy n d n C/DWDM ghp b c sng. N u l 1 ho c 2 k t n i 10Gbps th s d ng 1 ho c 2 i s i quang v c ng 10Gbps k t n i. V i dung l ng yu c u t 3 k t n i 1Gbps tr ln s dng k t n i 10 Gbps gi a cc thi t b . N u l 1 ho c 2 k t n i 1 Gbps th s d ng 1 ho c 2 i s i quang v c ng 1Gbps k t n i. 3.3.2 C u trc m ng MAN - E Yn Bi giai o n 2007 - 2008 3.3.2.1 ut m i thi t b MAN - E

L p m i : 01 Core CES v 10 tr m Access CES, c th nh sau: B ng 3.3 Core CES v tr m Access CES
STT a i m Ring B ng thng k tn i (Mbps) Switching (Mbps) Forwarding (Mpps)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Host Km5 Host Km5 u Lu Nam C V n Yn Yn Bnh Thc B L c Yn Ba Khe Ngh a L M C ng Ch i T ng ng

Core Access 1 3

2,993 1,346 1,689 1,689 729 1,329

37,549 8,074 10,131 10,131 4,317 7,971 7,971 7,971 7,800 7,800 7,800 118,703

25 6 7 7 3 6 6 6 6 6 6 84

1,329 1,329 1,300

1,300 1,300

Duy H ng L p H09VT1

53

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

Yu c u v kh n ng c a thi t b core: Switching: 37 Gbps, Forwarding: 25 Mpps Yu c u v kh n ng c a thi t b Access: Switching: 10 Gbps, Forwarding: 7 Mpps Nh v y: Trong G 2008-2009, c u hnh m ng MAN g m: 11 tr m CES; m b o 90% Trung tm cc huy n th c l p t thi t b CES; Chi m t l 30 % tr m Host, v tinh c l p t thi t b CES trn ton a bn. M ng MAN E m b o cung c p d ch v cho 14,388 port ADSL2+, 533 port SHDSL, 132 port VDSL2, v 71 port Ethernet. u t m i m ng cp quang

3.3.2.2

M ng cp quang v i node CES v node truy nh p MSAN/IP DSLAM C u hnh m ng: Lo i s i quang: Single Mode

Duy H ng L p H09VT1

54

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

3.4 T NG H P CC DANH M C
3.4.1 M ng MAN-E giai o n 2007-2008

UT

GIAI O N 2007-2008

L p m i 01 Core CES v 10 tr m Access CES nh sau : B ng 3.4 Core CES v tr m Access CES
STT a i m Ring Thu bao GE Port 10 GE Port K tn i n K tn i n BRAS PE (GE/10 GE) (GE/10 GE)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Host Km5 Host Km5 u Lu Nam C V n Yn Yn Bnh Thc B L c Yn Ba Khe Ngh a L M C ng Ch i T ng ng

Core Access 1 3 20 7 7 7 7 2 2 7 2 4 10 2 71

14 22 20 22 16 14 12 16 17 13 9 175 0

2/0

1/0

Yu c u v kh n ng c a thi t b core: Switching: 37 Gbps, Forwarding: 25 Mbps Yu c u v kh n ng c a thi t b Access: Switching: 10 Gbps, Forwarding: 7 Mbps

3.4.2 M ng cp quang t o k t n i cc vng ring thng t nh c n b sung nh sau: Trn cc tuy n c do s d ng h t dung l ng, Vi n thng t nh c n b xung thm s i ph h p v i nhu c u v xy d ng tuy n m i k t n i chu i cc i m truy nh p. Cc tuy n th c hi n d i 2 hnh th c l: i trong h th ng c ng b hi n c ho c treo trn ng c t hi n c. C th nh b ng sau: trn v k t n i chu i cc i m truy nh p, Vi n

Duy H ng L p H09VT1

55

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

B ng 3.5 Tuy n cp quang b xung


STT Tuy n Cp s i quang Ng m Treo Chi u di (km) 8 s i 12 s i 16 s i 24 s i 48 s i

I. Tuy n b xung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HOST YBI-u Lu


HOST YBI-Nam C ng

x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 26 5 18 4

6 6 . 6 44 30 10 32

u Lu Nam C

ng

u Lu BC u Lu BC u Lu Ba Khe Ba Khe Ngh a L Nam C ng - Tr n Yn

Tr n Yn V n Yn V n Yn Tri Ht HOST YBI Km9 Yn Bnh Km9 Km9 Tn H Tn H ng

4 2 13 21

ng Tn Nguyn ng Quan

Tn Nguyn -

ng Quan Khnh Ho HOST YBI V n Ti n Ba Khe - C u G

II. Tuy n l p m i
1 2 3 4 5 6 HOST Tr ng C S Ph m x x x x x x 3 12 10 12 4 4
56

H p Minh Minh Qun H p Minh - Vi t C BC u Lu Y Can H ng Khnh H ng Th nh M - NTTr n Ph ng

Duy H ng L p H09VT1

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

STT

Tuy n Cp s i quang

Ng m

Treo

Chi u di (km) 8 s i 12 s i 16 s i 24 s i 48 s i

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 T ng

C u G - Minh An Ngh a L - N m Bng N m Bng MC Ch i MC Ch i - H B n Nam C C ng Nam C ng X Nam ng C kh T nh x x

x x x x

5 50 50 23 5 2

Tr n Yn Nh my Z183 An Th nh iS n

x x x x x x x x

4 7 33 40 47 40 19 6 20

Tri Ht L ng Thp Yn Bnh Thc B Thc B - C m Nhn L c Yn - C m Nhn L c Yn Khnh Thi n C m n Mng S n V n Yn Tn Nguyn L c Yn Khnh Ho

x 271 142

20 161 77 6

Nh v y t ng c ng cp quang c n b sung v l p m i l: 657 km Cp quang 48 s i : 06 km. Cp quang 24 s i : 77 km. Cp quang 16 s i : 161 km. Cp quang 12 s i : 142 km. Cp quang 08 s i : 271 km

3.4.3 M hnh t ng qut m ng MAN E Yn Bi n m 2008 d M hnh t ng qut m ng MAN E Yn Bi n m 2008 i y:


Duy H ng L p H09VT1

c minh h a

hnh v

57

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

Hnh 3.5 S

c u hnh t ng qut m ng MAN - E Yn Bi

M ng MAN E Yn Bi g m 1 ring Core v 4 vng ring ACCESS. T ng c ng g m 11CES v 60 MSAN,IP- DSLAM. C u hnh cc Ring a) C u hnh ring 1 (Km5 u Lu Nam C Ring 2 g m 3 ACCESS ng). ng t t i Km5 u Lu Nam C

ACCESS Km5 k t n i v i cc IP-DSLAM Km9, Ph ng Yn Th nh, Minh B o, S Y T , i ng, Tr ng C SP, m H ng, V n Ti n, V n Ph, Nh my S ,C.A T nh, HOST. ACCESS u Lu k t n i v i cc MSAN, IP-DSLAM Gi i Phin, u Lu, Minh Qun, Phc L c, H p Minh, Vi t C ng, Vn H i, Y Can,B.C u Lu. ACCESS Nam C ng k t n i v i cc IP-DSLAM X Nam C Kh, Nam C ng,TT C Phc,N.M Z183, Ngi Hp, Tuy L c. ng, N.M C

Dung l ng c a Ring 1 l 1GB*2. Cc ACCESS ny n m trong a bn Thnh ph c t cch nhau kho ng 5 km v kho ng cch t IP-DSLAM n ACCESS t i a l 24 km. i m Access t i HOST n i tr c ti p v i CORE
Duy H ng L p H09VT1 58

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

Hnh 3.6 S

c u hnh Ring 1

b) C u hnh Ring 2( Yn Bnh Thc B - L c Yn) Ring 2 g m 3 ACCESS t t i Yn Bnh, Thc B, L c Yn

ACCESS Yn Bnh k t n i v i cc MSAN, IP-DSLAM C m n, Tn nguyn, Ct lem, Mng s n, Tn H ng, Yn Ph. ACCESS Thc B k t n i v i cc MSAN, IP-DSLAM Thc B, C m Nhn, V Linh, Phc An ACCESS L c Yn k t n i v i cc MSAN, IP-DSLAM L c yn, Phan Thanh, X Trung Tm, Khnh Thin, ng Quan,Tn L nh, Khnh Ho, Minh Ti n Mai S n

T ng b ng thng Ring l 2*1Gb k t n i 2 huy n v 01 Th tr n. Trn vng Ring ny do c ly xa nn b tr thm hai b l p tn hi u nh m khu ch i nng cao ch t l ng.

Duy H ng L p H09VT1

59

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

Hnh 3.7 S

C u hnh Ring 2

c) C u hnh Ring 3( Yn Bi V n Yn) Ring 3 g m 01 CES k t n i v i 8 MSAN,IP-DSLAM t i cc x V n Yn, Lm Giang, ng Cung, Tri Ht, i S n, An Th mh, Lang Thp, Yn Ph T ng b ng thng Ring 3 l 1Gb.

Hnh 3.8 S
Duy H ng L p H09VT1

c u hnh Ring 3
60

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

d) C u hnh Ring 4( Yn Bi Ba Khe Ngh a L - M C ng Ch i) Do c th tuy n ny l vng ni nn Vi n thng t nh Yn bi ang kh n tr xy d ng thm tuy n cp quang d phng v lm Ring Tuy n ny c 3 Access c d u n i nh sau: ng

Access Ba Khe k t n i v i cc MSAN,IP-DSLAM Th ng B ng La,NT Tr n ph, Minh An, M , Ch n Th nh, H ng Th nh, Hung Khnh , ng Kh Access Ngh a L k t n i v i cc MSAN,IP-DSLAM Ngh a L , Lin S n, V n Ch n, Thi Lo, Tr m T u. Acces M C ng Ch i k t n i v i cc MSAN,IP-DSLAM M C ng Ch i, N m Bng, H B n, Ng 3 Kim, T L . t thm b l p ti t o tn hi u nng cao ch t l ng

D c tuy n ny c ng ph i truy n d n

Hnh 3.9 S

c u hnh Ring 4

3.5 T NG H P CC DANH M C

UT

GIAI O N 2009 - 2010

Giai o n 2009-2010 :Trn c s c u trc giai o n 2006 2008 B T Yn Bi xy d ng c T ng cng ty BCVT Vi t Nam ph duy t. Trong c u trc NGN giai o n 2009 2010 ,do trang b h th ng xDSL trn vng Ring ng H Thc B ( Yn Bi , i ng , Tn H ng , C m n , ng Quan , Tn L nh , L c Yn , C m
Duy H ng L p H09VT1 61

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

Nhn , Yn Thnh, Phc An, V Linh , Hong Thi Ct Lem). Vi n thng Yn Bi xin c u t 04 thi t b STM-4 c kh n ng nng c p ln STM-16 cho cc tr m Tr m Yn Bi , C m n, L c Yn, Hong Thi. Cc tr m cn l i trn vng ring ng H v n s d ng thi t b STM-1. 3.5.1 M ng Truy n d n Trong giai o n 2009 2010 .VNPT Yn Bi xin thi t b truy n d n quang NG_SDH, bao g m: + L p t 15 thi t b STM-4, dung l u t t ng s l p t m i 24

ng 252E1, cho 3 vng ring v 01 tuy n t i

cc tr m: Yn Bi ( 04 thi t b ), u Lu, Nam C ng , Ba Khe, V n Ch n, TX Ngh a L , Tr n Yn ,V n Yn, Yn Bnh, C m n, L c Yn, Hong Thi. + + L p t 9 thi t b STM-1, dung l ng 63E1,t i cc tr m: Tr m T u, Lin s n T l , Png Lung , M .C.Ch i , Tri Ht , Tn H ng,Tn L nh , Trung Tm. Trang b m i tuy n vi ba SDH 155Mbps Yn Bi- Su i Ma Ngh a L : Giai o n 2009-2010 xy d ng m i 02 tuy n cp quang t ng chi u di 50 km, i u chuy n thi t b STM1 l p t cho cc tuy n m i,m r ng dung l hi n c p ng nhu c u s d ng. + + ng cc tr m

Tuy n cp quang Tri Ht Lang Thp s d ng cp 8 s i,c ly 30 Km, ph c v cho cc i m Lm Giang, Lang Thp. Tuy n cp quang Tri Ht ng An - Chu Qu H c ly 20Km, dng cp 8 s i. Ph c v cho cc khu v c pha b c Huy n V n Yn ( gip Lao Cai ) y l khu v c pht tri n cy cng nghi p nh qu , ch. Cc khu v c ny hi n nay ch thng tin b ng ko cp ng v my ko di.

Giai o n 2009 2010 : Do vng ring ng h Thc B thi t b STM-1 khng p ng dung l ng truy n d n nn u t m i 04 thi t b STM4 t i cc tr m Yn Bi , C m n, L c Yn, Hong thi. Cc tr m cn l i s d ng thi t b STM-1 v u n i vo vng ring STM-4. Nn i u chuy n thi t b STM-1 tr m Yn Bi, C m n, L c Yn, Hong Thi cho Ngi Hp, Tri Ht, Lm Giang, i Phc . 3.5.2. V Chuy n m ch H th ng Starex-VK v i 01 host v 21 v tinh v i t ng dung l s d ng 57.900 lines, hi u su t s d ng 80%. H th ng NGN g m 18 node truy nh p MSAN v i t ng dung l s d ng 37.557 port, hi u su t s d ng 80 %. ng 72.500 lines, ng 45.950 port,

Duy H ng L p H09VT1

62

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

T ng s thu bao khai thc vo cu i thng 12/2011: kho ng 67.468 Lines, hi u su t s d ng m ng l i 76 %.

N m 2010 VNPT T nh Yn Bi u t cc node NGN t i Huy n Tr m T u, Huy n M Cang Ch i, Khu v c Khnh Ho Huy n L c yn. .Tr m HOST ng Tm dung l ng 23476 line

.RS KV u Lu dung l .RS KV Nam C

ng 8192 line ng 8192 line ng 3072 line

ng dung l

.RSE Huy n Tr n Yn dung l .RSE H.V n Yn dung l

ng 3072 line ng 4864 line

.RS Huy n Yn Bnh dung l .RSE H.L c Yn dung l .RS TX Ngh a L dung l .RSE H.Tr m T u dung l

ng 3072 line ng 6656 line ng 1024 line ng 1536 line

.RSE H.M Cang Ch i dung l .RSE KV M dung l

ng 1024 line ng 768 line ng 1024 line ng 768 line ng 768 line ng 384 line ng 512 line ng 512 line ng 512 line ng 384 line ng 512 line ng 384 line ng 45.950 port tho i, 2.880 port

.RSE KV Mai S n dung l .RSE KV C u G dung l

.RSE KV Vi t H ng dung l .RSE KV i Phc dung l

.RSE KV Lm Giang dung l .RSE KV C m Nhn dung l .RSE KV Lin S n dung l .RSE KV Tn L nh dung l .RSE KV Tn H ng dung l

.RSE KV Trung Tm dung l .RSE KV Ngi Hp dung l

Trang b m i 18 node MSAN v i t ng dung l xDSL. .Tr m ng Tm dung l ng l p t 7936 port

Duy H ng L p H09VT1

63

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

.Tr m u lu dung l .Tr m Nam c .Tr m i

ng 5374 port ng 4864 port ng 1024 port ng 1024 port ng 3584 port

ng dung l ng dung l

. Tr m V n Ph dung l

.Tr m TX Ngh a L dung l . Tr m V n Ch n dung l . Tr m Ba Khe dung l . Tr m Yn Bnh dung l . Tr m Thc B dung l . Tr m C m n dung l . Tr m Ct Lem dung l . Tr m L c Yn dung l . Tr m

ng 3072 port ng 1792 port ng 2816 port ng 2560 port ng 1536 port ng 640 port ng 896 port ng 1152 port ng 2304 port ng 1024 port

ng Quan dung l

. Tr m Tr n Yn dung l

. Tr m H ng Khnh dung l . Tr m V n Yn dung l . Tr m Tri Ht dung l

ng 2560 port ng 1792 port

3.5.3 V m ng truy nh p xDSL Th c hi n trn c s b n c u trc m ng xDSL duy t. Trong khng u t m i thi t b m ch i u chuy n cc thi t b cho ph h p. i u chuy n l p t cc DSLAM m i t i cc n i m khng c nhu c u l p MSAN g m : Yn Ho, Khnh Ho, M , Ngi Hp v Ba Khe a) M r ng : 17 tr m Carrier Ethernet Switch (CES) v i 12 port FE v 00 port GE. C th nh B ng 3.6: B ng 3.6 th t b m r ng tr m CES STT 1 2 V tr l p HOST Yn Bi u Lu t MR MR Thi t b 0 1 M r ng port FE 0 GE

Duy H ng L p H09VT1

64

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

STT 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

V tr l p Nam C V n Ph Tr n Yn V n Yn Yn Bnh Tri Ht H ng Khnh Ba Khe V n Ch n Ngh a L i ng ng

Thi t b MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR

M r ng port FE 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 GE

C m n ng Quan L c Yn Thc B T ng c ng

b)

i u chuy n : 00 tr m Carrier Ethernet Switch (CES) v i 00 port FE v 00 port GE. c) L p m i : 01 tr m Carrier Ethernet Switch (CES) v i 02 port FE v 04 port GE. C th nh B ng 3.7: B ng 3.7 l p m i tr m CES TT 1 Tr m T u T ng c ng Tn tr m FE port 2 2 GE port 4 4

d) D phng: 01 tr m CES v i 02 port FE v 04 port GE..

Duy H ng L p H09VT1

65

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

Nh v y: Tnh n cu i n m 2010, c u hnh m ng MAN g m: 19 tr m CES v i 35 port FE v 81 port GE.; m b o 89% cc Trung tm huy n th c l p t thi t b CES; Chi m t l 86% tr m Host, v tinh c l p t thi t b CES trn ton a bn. B ng 3.8 thi t b MAN-E m r ng giai o n 2009 -2010
K tn i K tn i K tn it i K t n i t i t i cc T ng n t i thu cc node Lo i MSAN 2010 node bao c a RING thi t b CES
FE FE GE FE GE FE GE

ST T

V tr CES

Ghi ch

1 HOST Yn Bi MR 2 u Lu 3 Nam C 4 V n Ph 5 Tr n Yn 6 V n Yn 7 Yn Bnh 8 Tri Ht 9 Hng Khnh 10 Ba Khe 11 V n Ch n 12 Ngh a L 13 Tr m T u 14 i ng ng MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR LM MR MR MR MR MR CS

5 3 2 3 2 2 1 1 1 1 4 4 2 3 1 0 3 4 1 42 2 2 2

5 3 2 3 2 2 1 1 1 1 4 4 2 3 1 0 3 4

15 C m n 16 ng Quan

17 L c Yn 18 Thc B 19 Ct Lem T ng

42

4
66

Duy H ng L p H09VT1

n t t nghi p

ih c

Ch

ng 3: ng d ng CN MAN-E t i VNPT Yn Bi

3.6 K T LU N CH

NG 3

Ch ng ny gi i thi u m ng vi n thng hi n t i v c u hnh m ng MAN-E giai o n 2007-2010 c a Vi n Thng Yn Bi. Ph n u gi i thi u v v tr, a l v x h i c a t nh Yn Bi, thi u v hi n tr ng m ng c a Vi n Thng Yn Bi. ng th i gi i

Ph n ti p theo gi i thi u v c u hnh tri n khai m ng MAN-E t i Yn Bi. Ph n cu i gi i thi u v ph ng n tri n khai m ng MAN-E c a Vi n thng Yn Bi trong n m 2009 v n m 2010. Do n m 2011 tnh hnh kinh t c nhi u bi n ng T p on khng u t m i m ch chuy n i m r ng m ng l i s n c t i cc Vi n thng t nh thnh .

Duy H ng L p H09VT1

67

n t t nghi p

ih c

K t lu n

K T LU N

Cng ngh MAN E v cc d ch v c a m ng v ang c tri n khai t i VNPT l m t b c i chi n l c quan tr ng c a ngnh B u chnh Vi n thng Vi t Nam. V i nh ng u i m v b ng thng r ng, t c cao, linh ho t trong tri n khai v m r ng m ng l i. M ng MAN E r t h u ch v s cng h u ch trong t ng lai. Hi n t i v trong th i gian t i, nhu c u pht tri n cc lo i hnh d ch v nh tho i, Internet, Data, cc d ch v b ng r ng a ph ng ti n ang ngy m t t ng v khng th tch r i cu c s ng c a con ng i. Do v y m ng thng tin ph i m b o v p ng y v m t k thu t, c b ng t n r ng, t c ph c v i s ng x h i. cao, h tr nhi u lo i hnh d ch v

Sau th i gian nghin c u tm hi u c ng v i s h ng d n c a C gio ThS. Nguy n Th Thu H ng cng v i cc ng nghi p Vi n thng Yn Bi, Ti hon thnh b n n ny v t c nh ng n i dung chnh sau: Gi i thi u t ng quan v cng ngh MAN E (Metro Area Network Ethernet), Trnh by t ng quan v d ch v m ng MAN E, cc thu c tnh c a d ch v m ng MAN E Cc cng ngh m ng MAN E ng d ng cng ngh MAN - E t i Vi n thng Yn Bi - Ph n u c a n gi i thi u t ng quan cng ngh tri n m ng MAN E v ng d ng. MAN -E cc xu th pht

Cc d ch v c b n c a m ng MAN E. Cc ng d ng, d ch v trn n n m ng Metro Ethernet c c i m chung l b ng thng r ng, t c cao. V i s chuy n mnh v cng ngh , m ng MAN - E c th cung c p cho khch hng r t nhi u d ch v t c cao ph c v cho cng vi c c ng nh cho nhu c u cu c s ng ring. - Ph n ti p theo l m t s cng ngh ng d ng cho MAN E. C nhi u xu h ng cng ngh xy d ng m ng MAN - E. m i cng ngh u c nh ng i m m nh, y u khc nhau. Nn l a ch n cng ngh c ng ph i nghin c u r t k t ng hi u qu Ph n cu i cng c a n gi i thi u v m hnh c u trc m ng MAN - E ang tri n khai t i VNPT Yn Bi. Cc v n v m ng l i, trang b , i u chuy n , c u hnh t i VNPT Yn Bi n i tc gi cng tc. M ng MAN E t i Yn Bi hi n l p t xong, hon thnh u n i , c u hnh thi t b v a vo khai thc.

Duy H ng L p H09VT1

68

n t t nghi p

ih c

K t lu n

Do n i dung ki n th c c a ti r t m i, kh n ng cn h n ch nn quy n n ny ch c ch n khng trnh kh i nh ng thi u st. Em r t mong nh n c s ch b o gp c a cc th y c gio v ng nghi p ti c hon thi n v c p d ng vo th c t mang l i hi u qu cao. Cu i cng em xin g i l i c m n chn thnh n cc th y c c a khoa vi n thng I c bi t l c gio ThS. Nguy n Th Thu H ng t n tnh h ng d n em hon thnh n t t nghi p ny.

Xin chn thnh c m n! Sinh vin th c hi n

Duy H ng

Duy H ng L p H09VT1

69

n t t nghi p

ih c

Ti li u Tham Kh o

TI LI U THAM KH O

[1]. Nguy n Qu Minh Hi n; "Bi gi ng NGN" Vi n khoa h c k thu t B u i n, n m 2002 [2]. Siemens, Metro Ethernet deployment with Siemens PBB-TE [3]. Cng Ngh Metro Ethernet Network, H c vi n cng ngh BCVT, thng 9/2008. [4]. Ts L Nh t Th ng, B i d ng ki n th c v cng ngh MAN-E, H c vi n cng ngh BCVT, thng 7/2009. [5]. MAN h ng i ti m n ng cho m ng th ( http://www.tapchibcvt.gov.vn) nh NGN

[6]. L a ch n cng ngh ph h p cho m ng truy nh p c (http://www.tapchibcvt.gov.vn)

[7]. Ti li u th ng k hi n tr ng Vi n thng c a VNPT Yn Bi [8]. [9]. n t t nghi p C u trc d ch v m ng MAN-E L V n DuyD2005VT2, PTIT n tt nghi p Cng ngh MAN-E T Th Thu Huy n VT105B6, PTIT

Duy H ng L p H09VT1

81