Está en la página 1de 7

3.3. Cng ngh ADSL2+ Cng ngh ADSL2+ l thnh vin mi nht trong h cc chun ADSL.

ADSL2+ c chun ho trong ITU G.992.5 vo thng 5 nm 2003. C th coi ADSL2+ l ADSL th h th ba hoc l phin bn delta ca ADSL th h th hai (ADSL2). 3.3.1. Mt s tnh nng mi ca ADSL2+ ADSL2+ l ADSL vi bng tn m rng n c chun ho da trn chun ca ADSL2. a. M rng bng tn: Trong khi hai thnh vin trong h cc chun ADSL2 l G.992.3(G.dmt.bis) v G.992.4(G.lite.bis) s dng bng tn ng xung ti 1,1Mhz th ADSL2+ s dng bng tn ng xung ti 2.208Mhz . Nh vy bng tn ca ADSL2+ tng gp i so vi bng tn ng xung ca ADSL2 cn bng tn ng ln ca ADSL2+ khng thay i so vi ADSL2

Hnh 3.31. Bng tn ng xung ca ADSL2+ Nh ci tin c bit ny m tc s liu ng xung ca ADSL2+ tng gp i so vi ADSL2 trn ng dy in thoi c khong cch di 1.2km v cao hn nhiu so vi ADSL2 trn ng dy in thoi c khong cch t 1.2 n 2.4km. Tuy nhin vi ng dy in thoi c khong cch ln hn 2.4km th tc s liu ng xung ca ADSL2+ tng t nh ADSL2 .

Khong cch 0.5 km 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km ADSL 8 7.4 6.2 5.5 3.0 1.0
+

ADSL2

Remot e ADSL2+ 12.0 10.0 7.2 3.5 1.0 0

14.5 13 10 5.9 3.0 1.0

Bng so snh tc ADSL, ADSL 2+ trn tng khong cch.

Tc s liu ng xung ca ADSL2+ so vi ADSL2 b. Gim xuyn m nhiu trn ng truyn ADSL2+ cng c th s dng gim xuyn m. Xuyn m l hin tng tn hiu t i dy ny gy nhiu sang i dy khc trong cng cp nhiu i.

Xuyn m bao gm hai loi: xuyn m u gn (NEXT) v xuyn m u xa (FEXT). Vi mc ch gim xuyn m th ADSL2+ cung cp kh nng ch s dng cc tn s nm trong khong t 1.1Mhz ti 2.2Mhz bng cch che cc tn s thp hn 1.1Mhz. iu ny c bit hu dng khi cc dch v ADSL t trm trung tm (CO) v t kt cui u xa (RT) cng nm trn mt cp ti nh khch hng . Trong iu kin ny, nh cung cp dch v c th trin khai dch v ADSL2 vi bng tn ng xung t 0.14Mhz ti 1.1Mhz cho khch hng cch xa trm trung tm (CO) vi yu cu tc s liu khng thc s cao cn cc khch hng cch xa trm trung tm (CO) nhng gn trm kt cui u xa (RT) vi yu cu tc s liu cao th c th s dng dch v ADSL2+ vi bng tn ng xung t 1.1Mhz ti 2.2Mhz. Bng cch ny c th loi b hu ht xuyn m gia cc dch v v m bo c tc ng dy t trm trung tm.

ADSL2+ c th c s dng gim xuyn m c. Ghp t tc cao hn: K thut ghp nhiu ng dy in thoi nhm mc ch t tc s liu cao hn v ci thin khong cch l k thut mi ca h cng ngh ADSL2. Cng ging nh ADSL2, vic ghp ADSL2+ cng thc hin ghp nhiu ng

ADSL2+. Tuy nhin, ADSL2+, vic ghp t c tc s liu cao hn rt nhiu so vi ADSL2. Nh ch ra trn Hnh 3.34, bng cch ghp hai ng ADSL2+ c th cung cp cho khch hng tc s liu ln n 44Mbps trn ng dy c khong cch ngn hn khong 1.5km. Trn cc ng dy in thoi c khong cch xa hn, vic ghp hai ng ADSL2+ c th h tr c tc 8Mbps vi khong cch trn 3.6km.
D LIU TC

(MBPS)

Bonded ADSL2+
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

ADSL2+ ADSL

Hnh 3.34. Ghp hai ng ADSL2+

M hnh tham chiu chc nng ghp ADSL2+ c m t trn vi vic ghp hai i dy ng. B pht nhiu i ATM nhn mt lung ATM tng hp t lp ATM. Khi chc nng ghp ATM phn phi cc t bo v cc lung t bo ATM v gn vo cui cc t bo ch s tun t (SID) cho php pha thu khi phc cc t bo theo ng tun t nh pha pht. Mi lung t bo c ghp vo mt kt ni DSL (trong trng hp ny l ADSL2+).
ATM MULTI-PAIR TRANSMITTER ATM MULTI-PAIR RICEIVER

0 0.3

0.6

0.9 1.2 1.5 1.8

2.1 2.4

2.7

3.0 3.3 3.6

3.9

4.2 4.5

KHONG CCH (Km)

ATM SUBSTREAM1

ADSL2+ Line 1

ATM STREAM

ATM INTERFACE

ATM BONDING

BONDING MANAGEMENT

ATM SUBSTREAM2

ADSL2+ Line 2

ATM BONDING

ATM INTERFACE

ATM STREAM

BONDING MANAGEMEENT

BONDING MANAGEMENT

BONDING MANAGEMENT

Hnh 3.35. Cu trc c bn ca vic ghp hai ng ADSL2+ Ti pha thu, cc t bo t mi kt ni DSL c tch ra theo ng tun t nh trong SID c quy nh bi pha pht to li lung t bo ATM ban u. Sau lung t bo ny c a ti lp ATM. Khi chc nng qun l ghp c s dng thit lp v gii phng cc nhm ghp cng nh qun l cc hot ng ca cc nhm ghp. Hnh 3.36 m t ngn xp giao thc cho vic ghp ADSL2+. Lp ghp ATM nm gia lp ATM - hi t truyn dn (ATM- TC) v lp truyn ti ATM.

ATM TRANSPORT PROTOCOL ATM BONDING PROTOCOL


ATM-TC PMS-TC PDM PHY CO ATM-TC PMS-TC PDM PHY CPE

Hnh 3.36. Ngn xp giao thc cho vic ghp ADSL2+ d. Mt s tnh nng khc ca ADSL2+: Ngoi cc tnh nng mi c trnh by trn, ADSL2+ cn c thm mt s tnh nng mi nh sau: + ADSL2+ c kh nng h tr ti 3 t m (Reed-Solomontrene) k hiu, khi ADSL2 ch c th h tr ti a 2 t m (Reed-Solomontrene) trn k hiu. Gi tr ny c quy nh khc nhau trong chun ITU G.992.3 v G.992.5. C th l G.992.3 quy nh s khung ghp s liu trn k t v s t m FEC trn k hiu cc i l 2. Trong khi , G.992.5 quy nh s khung ghp s liu trn k hiu v s t m trn k hiu cc i l 3. + Di s iu khin ca ngi vn hnh thng qua CO-MIB, vic iu khin ph ng xung vi PSD pht cc i ti im tham chiu U-C trn sng mang ph cho php vic cu hnh theo yu cu ca tng vng (v d, Bc M,

Chu u hoc Nht Bn) v cu hnh theo cc mi trng trin khai (v d, trm trung tm (CO) hoc trm u xa (RT)). + Vic nh dng ph ng xung trong thi gian showtime (dng PSD pht trong bng thng l khng phng) ci thin linh hot ca PSD pht ng xung. 3.3.2. Mt s tnh nng mi ca ADSL2+ so vi ADSL ADSL2+ v ADSL c cng im chung l s dng i dy ng truyn ng thi tn hiu thoi v s liu tc cao gia kt cui mng (ATU-C) v kt cui khch hng (ATU-R). Tuy nhin bng tn ca ADSL2+ khc so vi bng tn ADSL. Trong khi ADSL s dng bng tn t 0 n 1,1Mhz th ADSL2+ s dng bng tn 0 n 2,2Mhz. Cng ging nh ADSL, ADSL2+ dnh bng tn c s truyn thoi, bng tn thp truyn s liu ng ln, bng tn cao truyn s liu ng xung. Tuy nhin, bng tn ng xung ca ADSL2+ gp i bng tn ng xung ca ADSL. Ngoi ci tin v mt bng tn v mt s ci tin khc ging nh ADSL2, ADSL2+ cn c mt s ci tin so vi ADSL nh trong phn trn nh sau: + H tr ng dng ch hon ton s. + H tr ng dng thoi trn bng tn ADSL. + Vic phn khung linh hot, h tr nhiu khung mang nhiu ng. + Gim tiu khung. + Chun on. + Thch ng tc . + H tr khi to nhanh. + Ci thin v mt cng sut Nh nhng ci tin c bit ny m ADSL2+ t c tc s liu cao hn c ng ln v ng xung so vi ADSL. Tc s liu ng ln ca ADSL2+ gp i so vi ADSL v nh nhng ci tin khc nn ADSL2+ ci thin ng k tc s liu ng xung so vi ADSL. C th, tc ng xung cc i ca ADSL2+ l trn 25Mbps trong khi tc ng xung cc i ca ADSL ch l 8Mbps.

Cc chun ADSL (G.992.1) ADSL2 (G.992.3) ADSL2+ (G.992.5)

Tc

ti

xung

chun 6.144 Mbps 8 Mbps 16 Mbps

Gii hn tc ti xung chun 8 Mbps 15 Mbps 24,5 Mbps

Tc t c ca ADSL2+ so vi ADSL, ADSL2


3.3.3. Kt lun v cng ngh ADSL2+ Nh c tnh nng mi thm vo nh nu trn m ADSL2+ c th t c tc s liu ng xung ti 25Mbps .Trn ng dy in thoi c khong cch gn 1 km tc s liu ng xung c th t c 24Mbps v c th t c 20Mbps trn ng dy c khong cch 1.5 km.
TC (MBPS)

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

. Tc ng xung ca ADSL2+

Nh vy ADSL2+ c kh nng h tr cc dch v yu cu tc ng 5 xung cao hn. Mt trong0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 l dch v truyn hnh qung 0 0 0.3 0.6 cc dch v bng rng 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 KHONG cu (video b (broadcast video) v truyn hnh theo yu CCH (Km) on demand). Dch v truyn hnh qung b chun (SDTV) MPEG-2 yu cu tc s liu khong t 3 ti 4Mbps cho mi knh. Dch v truyn hnh trung thc cao (HDVT) MPEG2, mi knh yu cu tc t 15 ti 18Mbps. Nh vy, vi dch v truyn hnh mc cao th ch c cng ngh ADSL2+ mi c th h tr c c bit l nh kh nng ghp ADSL2+, th vic h tr dch v ny c tt hn.