Está en la página 1de 5
Nee diets, AJUNTAMENT DE CAPMANY (GIRONA) escrit cel letar l’exned ont ¢ “aauest veferit a la proposts ue ecrvii de 1 lunicipi per el de Gur. Y,em pleu @ jntsr-vos: lL. Cex! cord de la Cexporecié lunici.al en Fle del 1 de getrer, data d’inici-cié de 1’expedient. vent del perfode ‘infor eacié cel cor> cié piblica d’un mes i de no haver-se presenter cap alegacis. 3. Certificacié de 1l’ecord de la Corporecié | unici~=1 en Tle per l’esmena dejhom de Camprany per el ce C.FMALY, adoptat en sessid extraordinaria convocade b acuest fi el dis 30 del corrent, amb 1’assistenci de sis residors dels set dret que integren la Cor- perscié, donant compliment al article 2 de la Llei 12/1.982 del & d’octubre. Visqueu molts anys. Cacmany, 31 ce mare de 1.984, ileal sey ~ Honorable Sr, Conselles de Governacis ae GEWERATT DEPART, Di TAT 0° TOTATONYA erNACI, GBNBRALITAT DE CATALUNYA: ore DRPARTAMANT DB COVBRNACIS / 8 Diceceté Gomera @Admlniaeests Looe) (to | | RESISTH: be PeGeyy j Laum. 1.1m, senyor, L'Honorable Conseller de Governacié ha signat, amb data 23 de marc d'enguany, una Resolucié per 1a qual es fa piblica la llista dels noms oficials dels municipis i de les Entitats Locals Menors de Catalunya, en la qual aqueix Municipi figurara amb el nom que vareu Proposar (Capmany). Us ho comunico per al vostre coneixement, Atentament, Barcelona, 28 de marg de 1984, EI Director General IL-LM. SENYOR ALCALDE-PRESIDENT DE L' AJUNTAMENT DE CAPMANY.— DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Dinscers Barcelona - 2. Tel, 201-19-95 Disks Oricit, ve 14 Cenenatiar Palau de Ja Generalitat. Dipait Jee B 47399-1977 Impremta Casa de Anunasmasc Subseripelé : 5.000 pts. ‘Prea? 35 ples. exemplar Carat ‘Montalegre, 5 Barcelona «1. Tel. 30101-76 anvals Any VIII (22 epoca) Dimecres, 18 d’abril de 1984 Ne 427 SUMARI Pagina Pagina PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT ‘Deceer §71/1985, de 28 de desembre, sobre la pros- Seeuelo del subminictrament d'aigua a les comer ues deleitaries, ‘Drones 97/1084, de 22 de mars, pel qual satorga al create concedit pel Deore: 38/1063 a 1a Vode Taco de Cooperatives de Consumidars de Cata- Timya “a Ta Cooperative de segon grail Senya, Secu. Caner de 5 d'abril de 1984, de cossament dels s0- nyors Nareis Gastanyer 1 Backs, Oriol Balaguer 1 Julia 1 Xavier Orazeco | Delebs’ coma President, Vice-president 1 Secretar, respectivament, del Con sell Nacional de la Joventut de Catalunya. Onpae de 6 dlabril de 1964, de nomenament dels serge Las Bont Bspndy,doanctancen font lemente | Josep Seliarss_ i Cacajuane com a President, Vice-president. | Secretar, respectivay ‘ment, del Consali Nacional de ia Joventut de Ca- falunya. DEPARTAMENT ADJUNT A LA PRESIDENCIA noes de 16 de mary de 1094, de cessament el senyer Joaquin Feminde: Ferhéndes com a Cap el Server de Fundacions de la Diteceis General @Assoclacions 1 Fundacions. ra is Rsowucw de 28 de mare de 1084, per la qual es fa Publica ta Hista dels noms oflealy dels tmunicipis Be Catalunya, 47 our 18 Borers de 6 d'abril de 1984, per a la contractacié lunes bres per _coneurs-subhasta, incloses en el Pla dOores | Servels de Catalunya, any 1983 DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES. ‘Onn de 27 de gener de 1084, de nomenament, del Senor Francesc fle. Paula Bartameu 1 Sanilehi Goma Cap de IA Seccid d’Assesroria, Jurigica Successions do la Delegacis Territorial de Girens del Departament d'Economia 1 Finances. nore de 27 de gener de 1084, do nomenament del senor Josep M. Fortuny | Pipol com a Cap de Ta Seocld e'Asvessorie Juridica 1 successions de la Delegacio ‘Territorial go ‘Tarragona del Departa- ment d'Economia. 1 Pinances. Opps de 22 de febrer de. 1984, de nomenamont del senor Lluis Martin Robleds com’ Gap de 1a ‘Seoci6 de Comptabllitat de la Intervencio. Terri torial de Barcelona del Departament «Economia | inaness. Onpar de 22 de febrer de 1984, de nomenament Get senyor Joan Carles del Hoyo 1 Cullell coma Cap del Negociat d'Aaministracio i, Manteniment dele Secretarie General del Departament dio Quone de 13 de mare de 1984, per la qual santo. Nitsa una tratisferencla. de credits “a. carzec del Eressapost ‘de. 1089, pro‘ogat per a Texereiol de ieag, de la CXRIT. ‘Onpue de 13 de mare de 1994, per tn qual s'auto- ‘Hea ‘una, transferercia. ce credits a carros del Pressupast, de 1984" prorrogat pera. Texercicl Ge 1084, det Departament de Governaclé 918 48 955 8 Diati Oficial de la Generalitat de Catalunya, — Nim. 427.18 abril 1984 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, — Nom, 427.—18 abril 1984 49 Simultaniament s‘anuncia el concurs | mim. 1 del dla i ae CE eT OLAWe suatatte Sehe condicionar al que dise | les cotdiclons facultatives, eeonbmiques > ‘ALA PRESIDENCIA ORDRE ¢ 16 de mare de 1984, de cessanent let senyor Jouguin Fertunde: Ferndn- des com a Cap del Servei de Funda. tions de la Direceid General dAssocks ‘sions ¢ Fundacions ‘tes el que disposa el Decret de 18 de setembre de 1978, sobre organitzacis MGompeténeies dels drsans dels Depar- Per aquest Oxoee: ‘Accepto la dimissi6. del senyor Jo qu'n Fernandez Fernindea, el qual cessa Gom a Cap del Servei de Fundacions Ge. la Direcelé General d’Associacions 1 Fundacions. Barcelona, 16 de mare de 1984. Miguer Cott. | ALENTORY Conseller Adjunt 8 la Presidéncia DEPARTAMENT RESOLUCIO de 23 de mare de 1984, per la quat es fa jiblica Ta lista dels noms oficial dels misscipis de Catalunya ‘Atty el que estableix In Disposicié ‘Addtcional “de 1a Ulei 12/1982, de octubre (D.O.G.C. nim. 268, de 20 A'octubre de 1982), per la qual es re- fgula el procediment per al cansi de nom els municipis de Catalunya, He nesovt Primer. — Publicar Ja lista dels noms oficils dels municipis i la a'En. State Locals Menors de Catalunya (An- nexos T'1 1 daquesta Resclucis), ‘Seon, — Aquesta, Resolucté entrar fen vigor Vendema d'haver estat, publi ‘cada al. Diayi Oficial de ta Generalitat de Catalunya. Barcelona, 23 de mare de 1984, Macth ALAVEDRA 1 Mowe Conseller de Governscié (Els Annexos I i Il d'aquesta Reso: cig. es toben a Jes pagines de la 949 ka 954). EDICTE de 6 d'abrit de 1984, per a la contrac: acid «dunes obtes per concursesubhasta, incloses en ef Pla d’Obres é Serveis de Catalunya. any 1983 Aprovats pels Ajuntaments. que ses: menten els plecs de condicions que han de resin el concurs-subhasta per a le ontrectacid de Jes obres que es deta Hen a continuacié, incloses en el Pla @Obres i Serveis de Catalunya, any 1983, sexposen al. public, pel termint de voit dies habils, a l'efecte de la pre- Sentacid de possibles reclamacions, pasa Yasticle 119.2. del Reial Decret Soi6(1977, de 6 octubre. Objecte. — Consractacié de ies se sitents obres; incloves en el Pla d’Obres. | FServets de’ Catalunya, any’ 1983, amb | fel tipts de lietaeio a la baixa 1 leemini Gexecueis que es detallen: Comarca: Noguera ‘Artesa de Segre: Obra nim, 25/83, titalada “Ampliaclé xarxa d’aigua, sane: jament | voreres, I fase”. Tipus de Ik citaci6: 11,310,000 ptes. Termini exe: eucio: 8 mesos. Comarca? Pallars Juss Pont de Suert: Obra nim. 227/83, ti wleda. “Eseorxador Municipal". Tipus de lichacis: AS14823 ples. Termini dexecueis: 6 mesos. Comarca: Solsonas Tiadurs: Obra num, 143/83, titulads | plectrifieacio tural a Pla, de Cirera Tipus de lieitacié: 6.016.000 ptes. Ter- mini d'execucis: 6 mesos. Comarca: Terra Alte Vilalba dels Ares: Obra niim. 335/83, | titulada "Pavimentacié de carrers. Tipus fe licitacio: 8.836.000 ptes. Termini Grexecucls: 6 mesos. CA. E, Segarra-Garrigues Tvorra: Obra nim, 140/83, titulada ‘sCaptacis, d'aigua 2 fase”. Tipus de lic citacio: 2.274.000 ptes. Termini, dexe ceucio: 3 mesos. Corporacis Metropolitana de Barcelona | Esplugues de Lobsegat: Obra_mimero 4103/83, titulada "“Canalitaaclé del Tor- rent Rigal”, Tipus de lleitacio: pessetes 5874.30, ‘Termini: d'execucid: 6 me- Projecte i ple de condiciors. — Po- den examinar-se a les respeciives Secre- aries durant el termini de presentacio de. proposicions durant les hores a'of. yranties, — Les gatanties provisio- nals a constituir seran del dos per cent Gel tipus de lictaelé 1 les definitives Seran del quatre per cent del_mateix preu. Presentacid dle proposicions. — Es realitzara ales esmencades, Secretaries {nel termin} de vint dies habs sexilents ala insercié dlaquest Ediete al. Diari Oficial de to Generalitat de Catalunya, en hores d’ofcina. (Cada proposant aur de presenter ‘dos sobres tancats: en el primer, cons- fark "DocumentaciS 1 referthcies per a Tedmissié previa al concurs-subbasta. de obra que pre senta ‘shi ine Sloura la documentaclé a que fa refer fineia la condicio cinguena, I, del plec Ge condiclons econdmico-administrati ves, Enel segon, constarh “Proposicié economics per. oplar al coneurs.sub= hasta de obra Z que presenta 3 Contindra la proposieig dacord amb el Sseglent. model: “En/Na vellveina amb diel amb DNI num. ‘obrant (en nom proni Oven represeniacié de 3 Sssabentatiada de Tanundl de concurs: | Subhasta per a Texecucté de obra publieat» al Diari Oficiai"ae Ja’ Generalizar ce Catalunya | i*administratives, que regeixen él con- curs-subhasta { del contingut del pro- fecte teenie, manifesta que accepta inte. frament. lee esmentades condicions i projectes i es compromet a Ia seva exc. uel6 per ta quantitat de wie. (en Tetres) peasetes(. pessete). (Loc, data i signatura del proposant):* Obertura de proposicions. — Lacte Grobertura de pliques seri. pblic, tine Gra oe en el Sale dActes de PAjunta- ment | es desenvolupara en dues fases: fen ia primera que Goze hores del primer di fient al de finalitzacié del termini ladmissié de proposicions, la Mesa de contractzci6 provedira a Tobertura dels Sobres numero 1, el contingut dels quals tes passari a informe de la Corporaci6, Ta Segona, se celebrara a les dotze ho- res del dia que faci sis 0, si aquest & festiu, el primer dia abil segient, comptst a partir de Tendem& de Tacx” Dament’ de presentacié de proposicions. Es procedira a admissi6 dofertes i Vobertura dels corresponents'sobres nu mero 2 "Propasicions econdmiques” | 8 Tadiudicacio provisional a favor de I'o- ferta més econdmica. Barcelona, 6 dlabril de 1984. Manuet Now 1 ipa Direotor General Administra. Local DEPARTAMENT. D'ECONOMIA I FINANCES ORDRE de 27 de gener de 1984, de nomenament lel cenyor Frances de Paula Bartomeu i Sanlieni com a Cap de la Secctd d'As- Sesoria Juridica & Successions de la legacis Territorial de Girona del Depar tanent «'Booromia + Finances avant Ia necessitat de cobrir la var cant del Cap de la Seceié dAssessoria Juridica i Suceessions, de Ja Delegacio ‘Territorial de Girona, del Departament @'Economia i Finances, es va. convocar foneurs de merits d'acord amb les pres- ‘ripelons legals corresponents. ‘De conformitat amb el aie disposa Vartiele 10,1 del Decret 166/1981, de 10 de juliol, de reglamentacié parcial de la Tei 4/1981, de 4 de juny, de mesures ‘orgents sobre la Funcié Publics de la Generalitat de Catalunya: Tin us de les atribuelons que em com fereinen els articles 2 1 6d) del Deccet ide 18 de setembre de 1978, sobre orga- fitzacio | competanctes dels drgans dels Departaments, 1 atts el oue dispos: Var tele 25 del Reslament de Régim Inte Hor de la Generalitat de Catalunya, apro- Wat per Decret de 18 de marc de 1978, Per aquests OnDRe: Article nic, — Nomeno el senyor Francese de Paula Bartomeu + Sanllei Cap dela Seccié. d’Assessoria Juridica PStesessions, de la Delegacid Territorial de Girona del Departament Econo ‘nia 1 Pinences, amb tes obligacions i els Gets inherents al carrec. Barcelona, 27 de gener de 1984. Josee M Couusut 1 N&pat CConsellee d'Economia { Finances as: dase Aguila de Segacrs agottana ada 4 cere nadagtsy 1 Atvanva x60 Aites iba de Balaguer ig Aiptest Ne dee at Aran puvafutla fete de war, 2° nneehta det Yaltbe, 1° Inposta pogits peglesote obec soniorers. oe caTaLinvs sever, 1 evctes argentera egentona ass aryeres del Fenedis arbors dei valle Beli-L1ee 4'Urgell Deliver de cerdanye ocrassh Boasdee 950, ‘Diuri Oficial de 14 Generalitat de Catalunya. —'Nuimr 427.— 18 abril 1984 ront-rubt / Dini GriGial deta Generatitatde Catalinya— Nin, 427. — 18 abil 1084 951 guna Teoom Conca DeLi8 teat are de Noguera rare angel eaqueray La Jona 4 Tuixén uy susega anyola trace, ta ass tuna Lisgoeta, 18 Liggostera Hiamestiae lane Laat slandecana tuavoret tesa ere Use igh aan Luise de watt ciimiana, bLinara det vette sei toa Lebece terse reas ot Penedbs Loree de Nar Losses, 38 Legh Maganet de Cobrenas Yacanet de la Selva fedrenanya Haid de Henteal asad naan maigres de dar maa wantin sone ars Hargalet asian de oda, Lee Nanies ce Voltnaga,. 198 Masttoreng. Meaney #2 assy 10 naapusene Mosquera wasroig, ot aapelcoreig Naagonee romeguene. “Wuraicers itswver oid valet, 2 elina ae Ret Yolterussa, olive de erateda fohier det vaitts weiie Helzone, 18 ontetegd ge caters Toniatrol de onteerrat montage woetelane moneorio del comp Woneeeda | Aeirac Nonteler ontel1a 4 vortinet Nontengits 1 Yonerenrer 4 Castetib9 enecgeet poncatt vontaet rortradoe Megtmanes monte Yontae) ontnens Nontoliv de Servers Mentoliy de Uteide mentors de Gagner ogsernts det Vellte Morera) Nopr-tee footerois det cane aed gre 18 eps ta Hors tered, ob opera de Nontaanty In iow de cata, 2 Olrdote Olesa.de Soaeaval ie less de Montserrat ‘oltana otet Ohi ohivella aioe otet olsgee, 1 ow Orettens, Grete de ma cain, els = de Boiaguer 8 at ae 55 Face del Penedts alafotle Lagrigel Palanée Palau d*Aaghenel olay de Pheganaoy Patan de Senta cotati Paunecaater Ppliuceaverdare Padierasgt, os Paliers Jussh Paitese Paina a Ppineraia Patol de aeyansee ous Papiet, ot Pardines 2 ey 1a perel6, el Pipe, Persia ites, Lee Pineda de Mar Pinett

También podría gustarte