Está en la página 1de 6

ANEXO II

PRESIDENCIA Secretara Xeral da Emigracin


PROCEDEMENTO

BOLSAS DESTINADAS AOS CIDADNS GALEGOS RESIDENTES NO EXTERIOR PARA A REALIZACIN DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS DURANTE O CURSO ACADMICO 2011-2012 ESTUDOS DE 1. E/OU 2. CICLO E GRADUADO

CDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR927A

SOLICITUDE

DATOS DO/A SOLICITANTE


APELIDOS NOME N. DOC. IDENTIFICACIN

ENDEREZO

LOCALIDADE

PROVINCIA

PAS

CDIGO POSTAL

TELFONO

CORREO ELECTRNICO

CONDICIN

GALEGO FILLO DE GALEGO NETO DE GALEGO

RESIDENCIA NO ESTRANXEIRO DO SOLICITANTE DA BOLSA (BOLSA DE NOVA ADXUDICACIN) RESIDENCIA DA UNIDADE ECONMICA FAMILIAR NO ESTRANXEIRO DO SOLICITANTE DA BOLSA (PRRROGA DA BOLSA) PRRROGA

TIPO DE BOLSA SOLICITADA

NOVA ADXUDICACIN

UNIVERSIDADE ELIXIDA E ESTUDOS PARA OS QUE SE SOLICITA A BOLSA


SANTIAGO DE COMPOSTELA A CORUA VIGO ESTUDOS: CAMPUS DE: FACULTADE DE:

DOCUMENTACIN ACHEGADA (XUNTO COA SOLICITUDE)


FOTOCOPIA DO DNI, PASAPORTE OU DOCUMENTO ACREDITATIVO DA IDENTIDADE E NACIONALIDADE DO SOLICITANTE, NO CASO DE QUE ESTE/A DENEGUE A AUTORIZACIN SECRETARA XERAL DA EMIGRACIN PARA QUE OBTEA DE XEITO DIRECTO OS DATOS QUE FIGURAN NO DNI. DOCUMENTACIN XUSTIFICATIVA QUE ACREDITE A CONDICIN OU ASCENDENCIA GALEGA DO SOLICITANTE. CERTIFICADO/S DE INSCRICIN NO REXISTRO DE MATRCULA CONSULAR, ACREDITATIVO/S DA RESIDENCIA NO ESTRANXEIRO DO SOLICITANTE OU DA SA UNIDADE ECONMICA FAMILIAR, DE SER O CASO. NO CASO DE NON POSUR A NACIONALIDADE ESPAOLA, DOCUMENTACIN OFICIAL QUE ACREDITE A RESIDENCIA NO ESTRANXEIRO. DOCUMENTACIN XUSTIFICATIVA, EXPEDIDA POLA UNIVERSIDADE CORRESPONDENTE, DA SA ADMISIN NOS ESTUDOS PARA OS QUE SE SOLICITA A BOLSA. NO CASO DE SOLICITAR UNHA PRRROGA DA BOLSA DEBER ACREDITAR QUE TEN SUPERADOS O 75% DOS CRDITOS DURANTE O CURSO 2010/2011. CERTIFICACIN ACADMICA OU COPIA COMPULSADA DOS ESTUDOS REALIZADOS POLO SOLICITANTE. DECLARACIN DE NON PERCIBIR OUTRAS AXUDAS E/OU SUBVENCINS PARA OS MESMOS ESTUDOS (ANEXO VI). DECLARACIN DE NON INCORRER EN PROHIBICIN PARA OBTER A CONDICIN DE BENEFICIARIO DE SUBVENCIN (ANEXO VII). DECLARACIN RESPONSABLE DE NON TER DBEDAS PENDENTES COA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA ESTATAL E AUTONMICA, AS COMO COA SEGURIDADE SOCIAL (ANEXO VIII). DECLARACIN DO COMPROMISO DE UTILIZACIN DA LINGUA GALEGA EN TODAS AS ACTIVIDADES PARA AS QUE SE SOLICITA A AXUDA, SE O CASO (ANEXO IX).
QUEN ABAIXO ASINA CERTIFICA A VERACIDADE DE TODOS OS DATOS CONTIDOS NESTA SOLICITUDE, DECLARA E AUTORIZA A: As mesmo, presto o meu consentimento para inclur, nos rexistros pblicos de axudas, subvencins e convenios e de sancins, creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autnoma de Galicia para o ano 2006, os datos relativos s axudas recibidas, as como as sancins impostas. Os datos referidos integrarn un ficheiro cuxo responsable ser a Consellera de Facenda, ante quen se podern exercer os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin. Salvo os casos sinalados no artigo 9.4 do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros pblicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autnoma de Galicia para o ano 2006, a non autorizacin da obtencin de datos ou a sa publicidade poder dar lugar exclusin do proceso de participacin para obter a axuda ou subvencin ou, se procede, ao reintegro do importe concedido. As mesmo, autorizo a Secretara Xeral da Emigracin para proceder verificacin dos meus datos de identidade as como a ceder os datos a aqueles organismos da Administracin xeral do Estado con competencias similares na materia co fin do exercicio das funcins que lles son propias. As mesmo, autorizo a Secretara Xeral da Emigracin, de conformidade cos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellera de Presidencia, Administracins Pblicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade e a mia residencia, as como das persoas que constan inscritas no meu domicilio, no Sistema de Verificacin de Datos de Identidade e Residencia do Ministerio de Administracins Pblicas. SI NON
, Asdo.:
Nome e apelidos LEXISLACIN APLICABLE

de

de

(Para cubrir pola Administracin)


RECIBIDO NMERO DE EXPEDIENTE ________________ DATA DE ENTRADA ____ /____/______ REVISADO E CONFORME DATA DE EFECTOS ____ /____/______ DATA DE SADA

Resolucin do 24 de xuo de 2011, da Secretara Xeral da Emigracin, pola que se establecen as bases reguladoras do programa de bolsas destinadas aos cidadns galegos residentes no exterior para a realizacin de estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de formacin profesional en Galicia e a convocatoria para o curso acadmico 2011-2012.
SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

Lugar e data

de

de

____ /____/______

Secretario xeral da Emigracin

ANEXO III
PRESIDENCIA Secretara Xeral da Emigracin
PROCEDEMENTO

BOLSAS DESTINADAS AOS CIDADNS GALEGOS RESIDENTES NO EXTERIOR PARA A REALIZACIN DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS DURANTE O CURSO ACADMICO 2011-2012 MSTER UNIVERSITARIO

CDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR927A

SOLICITUDE

DATOS DO/A SOLICITANTE


APELIDOS NOME N. DOC. IDENTIFICACIN

ENDEREZO

LOCALIDADE

PROVINCIA

PAS

CDIGO POSTAL

TELFONO

COOREO ELECTRNICO

CONDICIN

GALEGO FILLO DE GALEGO NETO DE GALEGO

RESIDENCIA NO ESTRANXEIRO DO SOLICITANTE DA BOLSA (BOLSA DE NOVA ADXUDICACIN) RESIDENCIA DA UNIDADE ECONMICA FAMILIAR NO ESTRANXEIRO DO SOLICITANTE DA BOLSA (PRRROGA DA BOLSA) PRRROGA

TIPO DE BOLSA SOLICITADA

NOVA ADXUDICACIN

UNIVERSIDADE ELIXIDA E ESTUDOS PARA OS QUE SE SOLICITA A BOLSA


SANTIAGO DE COMPOSTELA A CORUA VIGO ESTUDOS: CAMPUS DE: FACULTADE DE:

DOCUMENTACIN ACHEGADA (XUNTO COA SOLICITUDE)


FOTOCOPIA DO DNI, PASAPORTE OU DOCUMENTO ACREDITATIVO DA IDENTIDADE E NACIONALIDADE DO SOLICITANTE, NO CASO DE QUE ESTE/A DENEGUE A AUTORIZACIN SECRETARA XERAL DA EMIGRACIN PARA QUE OBTEA DE XEITO DIRECTO OS DATOS QUE FIGURAN NO DNI. DOCUMENTACIN XUSTIFICATIVA QUE ACREDITE A CONDICIN OU ASCENDENCIA GALEGA DO SOLICITANTE. CERTIFICADO/S DE INSCRICIN NO REXISTRO DE MATRCULA CONSULAR, ACREDITATIVO/S DA RESIDENCIA NO ESTRANXEIRO DO SOLICITANTE OU DA SA UNIDADE ECONMICA FAMILIAR, DE SER O CASO. NO CASO DE NON POSUR A NACIONALIDADE ESPAOLA, DOCUMENTACIN OFICIAL QUE ACREDITE A RESIDENCIA NO ESTRANXEIRO. DOCUMENTACIN XUSTIFICATIVA, EXPEDIDA POLA UNIVERSIDADE CORRESPONDENTE, DA SA ADMISIN NOS ESTUDOS PARA OS QUE SE SOLICITA A BOLSA. NO CASO DE SOLICITAR UNHA PRRROGA DA BOLSA DEBER ACREDITAR QUE TEN SUPERADOS O 75% DOS CRDITOS DURANTE O CURSO 2010/2011. CERTIFICACIN ACADMICA OU COPIA COMPULSADA DOS ESTUDOS REALIZADOS POLO SOLICITANTE. DECLARACIN DE NON PERCIBIR OUTRAS AXUDAS E/OU SUBVENCINS PARA OS MESMOS ESTUDOS (ANEXO VI). DECLARACIN DE NON INCORRER EN PROHIBICIN PARA OBTER A CONDICIN DE BENEFICIARIO DE SUBVENCIN (ANEXO VII). DECLARACIN RESPONSABLE DE NON TER DBEDAS PENDENTES COA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA ESTATAL E AUTONMICA, AS COMO COA SEGURIDADE SOCIAL (ANEXO VIII). DECLARACIN DO COMPROMISO DE UTILIZACIN DA LINGUA GALEGA EN TODAS AS ACTIVIDADES PARA AS QUE SE SOLICITA A AXUDA, SE O CASO (ANEXO IX).
QUEN ABAIXO ASINA CERTIFICA A VERACIDADE DE TODOS OS DATOS CONTIDOS NESTA SOLICITUDE, DECLARA E AUTORIZA A: As mesmo, presto o meu consentimento para inclur, nos rexistros pblicos de axudas, subvencins e convenios e de sancins, creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autnoma de Galicia para o ano 2006, os datos relativos s axudas recibidas, as como as sancins impostas. Os datos referidos integrarn un ficheiro cuxo responsable ser a Consellera de Facenda, ante quen se podern exercer os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin. Salvo os casos sinalados no artigo 9.4 do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros pblicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autnoma de Galicia para o ano 2006, a non autorizacin da obtencin de datos ou a sa publicidade poder dar lugar exclusin do proceso de participacin para obter a axuda ou subvencin ou, se procede, ao reintegro do importe concedido. As mesmo, autorizo a Secretara Xeral da Emigracin para proceder verificacin dos meus datos de identidade as como a ceder os datos a aqueles organismos da Administracin xeral do Estado con competencias similares na materia co fin do exercicio das funcins que lles son propias. As mesmo, autorizo a Secretara Xeral da Emigracin, de conformidade cos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellera de Presidencia, Administracins Pblicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade e a mia residencia, as como das persoas que constan inscritas no meu domicilio, no Sistema de Verificacin de Datos de Identidade e Residencia do Ministerio de Administracins Pblicas. SI NON
, Asdo.:
Nome e apelidos LEXISLACIN APLICABLE

de

de

(Para cubrir pola Administracin)


RECIBIDO NMERO DE EXPEDIENTE ________________ DATA DE ENTRADA ____ /____/______ REVISADO E CONFORME DATA DE EFECTOS ____ /____/______ DATA DE SADA

Resolucin do 24 de xuo de 2011, da Secretara Xeral da Emigracin, pola que se establecen as bases reguladoras do programa de bolsas destinadas aos cidadns galegos residentes no exterior para a realizacin de estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de formacin profesional en Galicia e a convocatoria para o curso acadmico 2011-2012.
SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

Lugar e data

de

de

____ /____/______

Secretario xeral da Emigracin

ANEXO IV
PRESIDENCIA Secretara Xeral da Emigracin
PROCEDEMENTO

BOLSAS DESTINADAS AOS CIDADNS GALEGOS RESIDENTES NO EXTERIOR PARA A REALIZACIN DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS DURANTE O CURSO ACADMICO 2011-2012 BOLSAS DE INTERCAMBIO

CDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR927A

SOLICITUDE

DATOS DO/A SOLICITANTE


APELIDOS NOME N. DOC. IDENTIFICACIN

ENDEREZO

LOCALIDADE

PROVINCIA

PAS

CDIGO POSTAL

TELFONO

COOREO ELECTRNICO

CONDICIN

GALEGO
TIPO DE BOLSA SOLICITADA

FILLO DE GALEGO

NETO DE GALEGO

CUADRIMESTRE (ATA 6 MESES)

CURSO COMPLETO

UNIVERSIDADE ELIXIDA E ESTUDOS PARA OS QUE SE SOLICITA A BOLSA


SANTIAGO DE COMPOSTELA A CORUA VIGO ESTUDOS: CAMPUS DE: FACULTADE DE:

DOCUMENTACIN ACHEGADA (XUNTO COA SOLICITUDE)


FOTOCOPIA DO DNI, PASAPORTE OU DOCUMENTO ACREDITATIVO DA IDENTIDADE E NACIONALIDADE DO SOLICITANTE, NO CASO DE QUE ESTE/A DENEGUE A AUTORIZACIN SECRETARA XERAL DA EMIGRACIN PARA QUE OBTEA DE XEITO DIRECTO OS DATOS QUE FIGURAN NO DNI. DOCUMENTACIN XUSTIFICATIVA QUE ACREDITE A CONDICIN OU ASCENDENCIA GALEGA DO SOLICITANTE. CERTIFICADO/S DE INSCRICIN NO REXISTRO DE MATRCULA CONSULAR, ACREDITATIVO/S DA RESIDENCIA NO ESTRANXEIRO DO SOLICITANTE OU DA SA UNIDADE ECONMICA FAMILIAR, DE SER O CASO. NO CASO DE NON POSUR A NACIONALIDADE ESPAOLA, DOCUMENTACIN OFICIAL QUE ACREDITE A RESIDENCIA NO ESTRANXEIRO. DOCUMENTACIN XUSTIFICATIVA, EXPEDIDA POLA UNIVERSIDADE CORRESPONDENTE, DA SA ADMISIN NOS ESTUDOS PARA OS QUE SE SOLICITA A BOLSA. CERTIFICACIN ACADMICA OU COPIA COMPULSADA DOS ESTUDOS UNIVERSITARIOS REALIZADOS POLO SOLICITANTE. DECLARACIN DE NON PERCIBIR OUTRAS AXUDAS E/OU SUBVENCINS PARA OS MESMOS ESTUDOS (ANEXO VI). DECLARACIN DE NON INCORRER EN PROHIBICIN PARA OBTER A CONDICIN DE BENEFICIARIO DE SUBVENCIN (ANEXO VII). DECLARACIN RESPONSABLE DE NON TER DBEDAS PENDENTES COA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA ESTATAL E AUTONMICA, AS COMO COA SEGURIDADE SOCIAL (ANEXO VIII). DECLARACIN DO COMPROMISO DE UTILIZACIN DA LINGUA GALEGA EN TODAS AS ACTIVIDADES PARA AS QUE SE SOLICITA A AXUDA, SE O CASO (ANEXO IX).

QUEN ABAIXO ASINA CERTIFICA A VERACIDADE DE TODOS OS DATOS CONTIDOS NESTA SOLICITUDE, DECLARA E AUTORIZA A: As mesmo, presto o meu consentimento para inclur, nos rexistros pblicos de axudas, subvencins e convenios e de sancins, creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autnoma de Galicia para o ano 2006, os datos relativos s axudas recibidas, as como as sancins impostas. Os datos referidos integrarn un ficheiro cuxo responsable ser a Consellera de Facenda, ante quen se podern exercer os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin. Salvo os casos sinalados no artigo 9.4 do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros pblicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autnoma de Galicia para o ano 2006, a non autorizacin da obtencin de datos ou a sa publicidade poder dar lugar exclusin do proceso de participacin para obter a axuda ou subvencin ou, se procede, ao reintegro do importe concedido. As mesmo, autorizo a Secretara Xeral da Emigracin para proceder verificacin dos meus datos de identidade as como a ceder os datos a aqueles organismos da Administracin xeral do Estado con competencias similares na materia co fin do exercicio das funcins que lles son propias. As mesmo, autorizo a Secretara Xeral da Emigracin, de conformidade cos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellera de Presidencia, Administracins Pblicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade e a mia residencia, as como das persoas que constan inscritas no meu domicilio, no Sistema de Verificacin de Datos de Identidade e Residencia do Ministerio de Administracins Pblicas. SI NON
, Asdo.:
Nome e apelidos

de

de

LEXISLACIN APLICABLE

(Para cubrir pola Administracin)


RECIBIDO NMERO DE EXPEDIENTE ________________ DATA DE ENTRADA ____ /____/______ REVISADO E CONFORME DATA DE EFECTOS ____ /____/______ DATA DE SADA

Resolucin do 24 de xuo de 2011, da Secretara Xeral da Emigracin, pola que se establecen as bases reguladoras do programa de bolsas destinadas aos cidadns galegos residentes no exterior para a realizacin de estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de formacin profesional en Galicia e a convocatoria para o curso acadmico 2011-2012.
SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

Lugar e data

de

de

____ /____/______

Secretario xeral da Emigracin

ANEXO V
PRESIDENCIA Secretara Xeral da Emigracin
PROCEDEMENTO

BOLSAS DESTINADAS AOS CIDADNS GALEGOS RESIDENTES NO EXTERIOR PARA A REALIZACIN DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS DURANTE O CURSO ACADMICO 2011-2012 ESTUDOS DE FORMACIN PROFESIONAL DE GRAO SUPERIOR

CDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR927A

SOLICITUDE

DATOS DO/A SOLICITANTE


APELIDOS NOME N. DOC. IDENTIFICACIN

ENDEREZO

LOCALIDADE

PROVINCIA

PAS

CDIGO POSTAL

TELFONO

CORREO ELECTRNICO

CONDICIN

GALEGO

FILLO DE GALEGO

NETO DE GALEGO

CENTRO DE FORMACIN PROFESIONAL ELIXIDO E CICLO PARA O QUE SE SOLICITA A BOLSA


CICLO DE GRAO SUPERIOR: CENTRO EN QUE SE IMPARTE: ENDEREZO DO CENTRO:

DOCUMENTACIN ACHEGADA (XUNTO COA SOLICITUDE)


FOTOCOPIA DO DNI, PASAPORTE OU DOCUMENTO ACREDITATIVO DA IDENTIDADE E NACIONALIDADE DO SOLICITANTE, NO CASO DE QUE ESTE/A DENEGUE A AUTORIZACIN SECRETARA XERAL DA EMIGRACIN PARA QUE OBTEA DE XEITO DIRECTO OS DATOS QUE FIGURAN NO DNI. DOCUMENTACIN XUSTIFICATIVA QUE ACREDITE A CONDICIN OU ASCENDENCIA GALEGA DO SOLICITANTE.
CERTIFICADO/S DE INSCRICIN NO REXISTRO DE MATRCULA CONSULAR, ACREDITATIVO/S DA RESIDENCIA NO ESTRANXEIRO DO SOLICITANTE. NOS CASO DE NON POSUR A NACIONALIDADE ESPAOLA, DOCUMENTACIN OFICIAL QUE ACREDITE A RESIDENCIA NO ESTRANXEIRO.

XUSTIFICANTE DA SOLICITUDE DE MATRCULA OU DE ESTAR MATRICULADO NALGN CICLO FORMATIVO DE GRAO SUPERIOR DURANTE O CURSO 2011-2012. CERTIFICACIN ACADMICA OU COPIA COMPULSADA DOS ESTUDOS REALIZADOS POLO SOLICITANTE. DECLARACIN DE NON PERCIBIR OUTRAS AXUDAS E/OU SUBVENCINS PARA OS MESMOS ESTUDOS (ANEXO VI). DECLARACIN DE NON INCORRER EN PROHIBICIN PARA OBTER A CONDICIN DE BENEFICIARIO DE SUBVENCIN (ANEXO VII). DECLARACIN RESPONSABLE DE NON TER DBEDAS PENDENTES COA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA ESTATAL E AUTONMICA, AS COMO COA SEGURIDADE SOCIAL (ANEXO VIII). DECLARACIN DO COMPROMISO DE UTILIZACIN DA LINGUA GALEGA EN TODAS AS ACTIVIDADES PARA AS QUE SE SOLICITA A AXUDA, SE O CASO (ANEXO IX).

QUEN ABAIXO ASINA CERTIFICA A VERACIDADE DE TODOS OS DATOS CONTIDOS NESTA SOLICITUDE, DECLARA E AUTORIZA A: As mesmo, presto o meu consentimento para inclur, nos rexistros pblicos de axudas, subvencins e convenios e de sancins, creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autnoma de Galicia para o ano 2006, os datos relativos s axudas recibidas, as como as sancins impostas. Os datos referidos integrarn un ficheiro cuxo responsable ser a Consellera de Facenda, ante quen se podern exercer os dereitos de acceso, rectificacin, cancelacin e oposicin. Salvo os casos sinalados no artigo 9.4 do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros pblicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autnoma de Galicia para o ano 2006, a non autorizacin da obtencin de datos ou a sa publicidade poder dar lugar exclusin do proceso de participacin para obter a axuda ou subvencin ou, se procede, ao reintegro do importe concedido. As mesmo, autorizo a Secretara Xeral da Emigracin para proceder verificacin dos meus datos de identidade as como a ceder os datos a aqueles organismos da Administracin xeral do Estado con competencias similares na materia co fin do exercicio das funcins que lles son propias. As mesmo, autorizo a Secretara Xeral da Emigracin, de conformidade cos artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellera de Presidencia, Administracins Pblicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade e a mia residencia, as como das persoas que constan inscritas no meu domicilio, no Sistema de Verificacin de Datos de Identidade e Residencia do Ministerio de Administracins Pblicas. SI NON
, Asdo.:
Nome e apelidos

de

de

LEXISLACIN APLICABLE

(Para cubrir pola Administracin)


RECIBIDO NMERO DE EXPEDIENTE ________________ DATA DE ENTRADA ____ /____/______ REVISADO E CONFORME DATA DE EFECTOS ____ /____/______ DATA DE SADA

Resolucin do 24 de xuo de 2011, da Secretara Xeral da Emigracin, pola que se establecen as bases reguladoras do programa de bolsas destinadas aos cidadns galegos residentes no exterior para a realizacin de estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de formacin profesional en Galicia e a convocatoria para o curso acadmico 2011-2012.
SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

Lugar e data

de

de

____ /____/______

Secretario xeral da Emigracin

ANEXO VI
DECLARACIN DE AXUDAS
PERSOA QUE REALIZA A DECLARACIN:

CONVOCATORIA: bolsas destinadas aos cidadns galegos residentes no exterior para a realizacin de estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de formacin profesional en Galicia e a convocatoria para o curso acadmico 2011-2012.

Quen abaixo asina declara que non ten concedidas outras axudas ou subvencins, para o mesmo programa, distintas da solicitada Secretara Xeral da Emigracin da Xunta de Galicia. , de de

Asdo.:

ANEXO VII
DECLARACIN DE NON INCORRER EN PROHIBICIN PARA OBTER A CONDICIN DE BENEFICIARIO/A
PERSOA QUE REALIZA A DECLARACIN:

CONVOCATORIA: bolsas destinadas aos cidadns galegos residentes no exterior para a realizacin de estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de formacin profesional en Galicia e a convocatoria para o curso acadmico 2011-2012. Quen abaixo asina declara que non se atopa incurso en ningunha causa de prohibicin para obter a condicin de beneficiario, consonte o establecido nos puntos 2. e 3. do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuo, de subvencins de Galicia. , de de

Asdo.:

ANEXO VIII
DECLARACIN RESPONSABLE
PERSOA QUE REALIZA A DECLARACIN:

CONVOCATORIA: bolsas destinadas aos cidadns galegos residentes no exterior para a realizacin de estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de formacin profesional en Galicia e a convocatoria para o curso acadmico 2011-2012. Quen abaixo asina declara que se atopa ao da no cumprimento das sas obrigas tributarias coa Administracin estatal e autonmica e fronte Seguridade Social, as como non ter pendente de pagamento ningunha outra dbeda coa Comunidade Autnoma de Galicia. , de de

Asdo.:

ANEXO IX
DECLARACIN DO COMPROMISO DE UTILIZACIN DA LINGUA GALEGA NAS ACTIVIDADES
PERSOA QUE REALIZA A DECLARACIN:

CONVOCATORIA: bolsas destinadas aos cidadns galegos residentes no exterior para a realizacin de estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de formacin profesional en Galicia e a convocatoria para o curso acadmico 2011-2012. Quen abaixo asina declara o seu compromiso de utilizacin da lingua galega, polo menos, en todas as actividades para as que se solicita a axuda.

de

de

Asdo.:

ANEXO X
ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACINS E TELFONO DE CONTACTO EN GALICIA
Nome: Enderezo: Localidade: Provincia: Telfono:

de

de

Asdo.: