Está en la página 1de 212

1

MUC LUC

MUC LUC ...................................................................................................................... 1
CHUONG I: TONG QUAN VE MANG VIN THNG ................................................ 4
1.1. Cac mang vin thng truyn thng ........................................................................... 4
1.1.1. Khai nim v mang vin thng .......................................................................... 4
1.1.2. Cac dc dim cua mang vin thng hin nay ...................................................... 6
1.1.3. So luoc mang vin thng Vit Nam ................................................................... 8
1.1.4. Cac cng cu hoach dinh mang ......................................................................... 12
1.1.5. Hoach dinh mang............................................................................................. 20
1.2. Mang vin thng th h moi NGN(Next Generation Network) ............................... 21
1.2.1. Khai nim ........................................................................................................ 21
1.2.2. Dc dim cua mang NGN ................................................................................ 22
1.2.3.Cac cng ngh trong mang NGN ...................................................................... 24
CHUONG II: KHAI QUAT HE THONG CHUYEN MACH SO .................................. 26
2.1. Phn tich mt cuc goi. .......................................................................................... 26
2.1.1. Tin hiu nhc may ( oII-hook) ......................................................................... 26
2.1.2. Su nhn dang thu bao goi ............................................................................... 27
2.1.3. Su phn phi b nho va kt ni cac thit bi dung chung ................................... 28
2.1.4. Cac chu s dia chi ........................................................................................... 28
2.1.5. Phn tich chu s .............................................................................................. 29
2.1.6. Thit lp duong dn chuyn mach ................................................................... 30
2.1.7. Dong chung va m hiu chung ..................................................................... 30
2.1.8. Tin hiu tra loi ................................................................................................. 30
2.1.9. Giam sat .......................................................................................................... 30
2.1.10. Tin hiu xoa kt ni ....................................................................................... 31
2.2. K thut bao hiu trong h thng chuyn mach s .................................................. 31
2.2.1. Gioi thiu chung .................................................................................................. 31
2.2.1.1. Khai nim ..................................................................................................... 31
2.2.1.2. Cac chuc nng bao hiu ................................................................................ 31
2.2.1.3. Dc dim cac h thng bao hiu .................................................................... 32
2.2.1.4. h thng thng tin bao hiu ........................................................................... 32
2.2.1.5. K thut bao hiu.......................................................................................... 33
2.2.2. Ni dung cua bao hiu ......................................................................................... 33
2.2.2.1. Phn tich cuc goi ........................................................................................ 33
2.2.2.2. Phn loai bao hiu ........................................................................................ 33
2.2.3. Phuong phap truyn dn bao hiu ........................................................................ 38
2.2.3.1. Bao hiu knh kt hop .................................................................................. 39
2.2.3.2. Bao hiu knh chung .................................................................................... 41
2.2.4. Bao hiu s 7 ....................................................................................................... 43
2.2.4.1. Khai nim chung .......................................................................................... 43
2.2.4.2. Phn muc trong bao hiu s 7 ....................................................................... 46
2.2.5. Xu ly bao hiu trong tng dai .............................................................................. 47
2.2.5.1. Gioi thiu ..................................................................................................... 47
2.2.5.2. Su dinh tuyn trong tng dai ......................................................................... 48
2.2.5.3. Cac b thu phat bao hiu ............................................................................... 52
2.2.5.4. Cac b tao tone va ban tin thng bao............................................................. 54
2.4. Chuyn mach ......................................................................................................... 57
2.4.1. Chuyn mach phn chia theo tng .................................................................... 58
2
2.4.2. K thut chuyn mach ..................................................................................... 61
2.5. Diu khin tng dai ................................................................................................ 62
2.5.1. Hin thuc trong cac tng dai nhn cng ........................................................... 63
2.5.2. Diu khin chung............................................................................................. 64
2.6. Gioi thiu tng quan mt tng dai k thut s SPC ................................................. 64
CHUONG III: KY THUAT CHUYEN MACH SO ....................................................... 68
3.1. Gioi thiu chung ..................................................................................................... 68
3.2. Chuyn mach khng gian k thut s ..................................................................... 70
3.3. Chuyn mach thoi gian s ...................................................................................... 74
3.4. Cac cu truc cua cac khi chuyn mach s dung luong lon ..................................... 78
3.4.1. Gioi thiu chung .............................................................................................. 78
3.4.2. Khi chuyn mach T-S-T ................................................................................ 80
3.4.3. Khi chuyn mach knh 2 huong ..................................................................... 82
3.5. Diu khin cac khi chuyn mach s ...................................................................... 84
3.5.1. So d khi va cac chuc nng ............................................................................ 84
3.5.2. Thut toan chon duong ri ............................................................................... 93
3.5.3. D tin cy va an toan khi chuyn mach .......................................................... 95
CHUONG IV: KY THUAT CHUYEN MACH GOI ..................................................... 98
4.1. Nhung khai nim chuyn mach goi ........................................................................ 98
4.1.1. Khai nim v chuyn mach goi (packet switching) .......................................... 98
4.1.2. Mang chuyn mach goi PSN (Packet Switching Network) ............................... 99
4.2. Phuong thuc hoat dng co ban cua mang chuyn mach goi PSN .......................... 102
4.2.1. Khai quat ....................................................................................................... 102
4.2.2. Cac ch d lam vic cua mang chuyn mach goi ............................................ 103
4.2.3. Nhung su c va chin luoc khc phuc ............................................................ 106
4.3. Dong goi thng tin ............................................................................................... 110
4.3.1. Cu truc goi ................................................................................................... 110
4.3.2. Phuong phap kim tra sai CRC (Cyclic Redundancy Check) ......................... 112
4.3.3. Kich thuoc goi ............................................................................................... 113
4.4. K thut ghep knh trong mang chuyn mach goi................................................. 116
4.4.1. So luoc v k thut STDM (Statistical Time Division Multiplexing) .......... 116
4.4.2. Hoat dng ghep knh trn mach ao o mang TYMNET................................... 119
4.5. Dinh tuyn trong mang PSN ................................................................................. 121
4.5.1. Gioi thiu ...................................................................................................... 121
4.5.2. Cac phuong phap dinh tuyn co ban .............................................................. 121
4.5.3. Mt vai giai thut tim duong ngn nht thng dung ....................................... 129
4.6. Diu khin lung du liu ...................................................................................... 130
4.6.1. Gioi thiu ...................................................................................................... 130
4.6.2. Phuong phap cua s dich ............................................................................... 130
4.7. Mt s giao thuc chuyn mach goi ....................................................................... 133
4.7.1. Giao thuc X.25 .............................................................................................. 133
4.7.2. Giao thuc TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) ........... 134
CHUONG V: CNG NGHE CHUYEN MACH ATM ............................................... 140
5.1. Tng quan v ATM .............................................................................................. 140
5.1.1. Gioi thiu v ATM ........................................................................................ 140
5.1.2. Cu truc va giao din nguoi su dung mang .................................................... 141
5.1.3. T bao ATM .................................................................................................. 144
5.1.4. Su m ta va xao trn t bao............................................................................ 149
5.1.5. Phn lop ATM va BISDN.............................................................................. 149
5.1.6. Cac dich vu: huong kt ni va khng kt ni ................................................. 156
3
5.1.7. Chuyn mach va dinh tuyn trong B ISDN/ ATM ....................................... 158
5.1.8. Cac yu cu bao hiu ..................................................................................... 161
5.1.9. Cht luong dich vu ........................................................................................ 162
5.1.10. Su truyn tai cac t bao ATM ...................................................................... 166
5.2. Cac h thng chuyn mach ATM ......................................................................... 171
5.2.1. Tng quan v mang ATM .............................................................................. 171
5.2.2. Cu truc tng chuyn mach ATM .................................................................. 174
5.3. Cac khai nim trong chuyn mach ATM .............................................................. 177
5.3.1. Hin tuong Blocking lin kt ni (bn trong) ................................................. 177
5.3.2. Su tranh chp cng ra (Output Port Contention) ............................................ 178
5.3.3. Head-oI-Line Blocking .................................................................................. 178
5.3.4. K thut truyn Multicasting ......................................................................... 179
5.3.5. Su phn di cuc goi (Call Splitting) ............................................................. 179
5.4. Phn loai kin truc chuyn mach ATM ................................................................. 181
5.4.1. Chuyn mach phn chia theo thoi gian........................................................... 182
5.4.2. Chuyn mach phn chia theo khng gian ....................................................... 185
CHUONG VI: CNG NGHE CHUYEN MACH MPLS............................................. 196
6.1. Khai nim co ban v chuyn mach nhn ............................................................... 196
6.2. Tng quan v cng ngh chuyn mach nhn da giao thuc ..................................... 199
6.2.1. Cac dc dim co ban cua cng ngh MPLS.................................................... 199
6.2.2. Cach thuc hoat dng cua MPLS ..................................................................... 200
6.2.3. Cac thut ngu trong MPLS ............................................................................ 203
6.2.4. Cac dc tinh hoat dng, diu hanh cua MPLS ................................................ 209
6.2.5. Kin truc ngn xp trong MPLS .................................................................... 210
TAI LIEU THAM KHAO ........................................................................................... 212
4
CHUONG I
TONG QUAN VE MANG VIEN THNG
1.1. Cc mang vin thng truyn thng
1.1.1. Khi nim v mang vin thng
Mang vin thng la phuong tin truyn dua thng tin tu du phat toi du thu.
Mang co nhim vu cung cp cac dich vu cho khach hang.
Mang vin thng bao gm cac thanh phn chinh: thit bi chuyn mach, thit
bi truyn dn, mi truong truyn va thit bi du cui.

O Thit bi chuyn mach gm co tng dai ni hat va tng dai qua giang.
Cac thu bao duoc ni vao tng dai ni hat va tng dai ni hat duoc ni
vao tng dai qua giang. Nho cac thit bi chuyn mach ma duong truyn
dn duoc dung chung va mang co th duoc su dung mt cach kinh t.
O Thit bi truyn dn dung d ni thit bi du cui voi tng dai, hay giua
cac tng dai d thuc hin vic truyn dua cac tin hiu din. Thit bi
truyn dn chia lam hai loai: thit bi truyn dn phia thu bao va thit bi
truyn dn cap quang. Thit bi truyn dn phia thu bao dung mi
truong thuong la cap kim loai, tuy nhin co mt s truong hop mi
truong truyn la cap quang hoc v tuyn.
O Mi truong truyn bao gm truyn huu tuyn va v tuyn. Truyn huu
tuyn bao gm cap kim loai, cap quang. Truyn v tuyn bao gm vi ba,
v tinh.
5
O Thit bi du cui cho mang thoai truyn thng gm may din thoai, may
Fax, may tinh, tng dai PABX(Private Automatic Branch Exchange).
Mang vin thng cng co th duoc dinh nghia nhu sau: Mang vin thng la
mt h thng gm cac nut chuyn mach duoc ni voi nhau bng cac duong truyn
dn. Nut duoc phn thanh nhiu cp va kt hop voi cac duong truyn dn tao
thanh cac cp mang khac nhau.

Mang vin thng hin nay duoc chia thanh nhiu loai. Do la mang mc luoi,
mang sao, mang tng hop, mang vong kin va mang thang. Cac loai mang nay co
uu dim va nhuoc dim khac nhau d phu hop voi cac dc dim cua tung vung dia
ly (trung tm, hai dao, bin gioi,.) hay vung luu luong (luu thoai cao, thp,.).
Mang vin thng hin nay duoc phn cp nhu hinh 1.3
Trong mang hin nay gm 5 nut:
Nut cp 1: trung tm chuyn mach qua giang quc t.
Nut cp 2: trung tm chuyn mach qua giang duong dai.
Nut cp 3: trung tm chuyn mach qua giang ni hat.
Nut cp 4: trung tm chuyn mach ni hat.
Nut cp 5: trung tm chuyn mach tu xa.
6

1.1.2. Cc dc dim cua mang vin thng hin nay
Cac mang vin thng hin tai co dc dim chung la tn tai mt cach ring le,
ung voi mi loai dich vu thng tin lai co it nht mt loai mang vin thng ring
bit d phuc vu dich vu no.
O Mang Telex: dung d gui cac buc din duoi dang ky tu d duoc m hoa
bng 5 bit (m Baudot). Tc d truyn rt thp (tu 75 toi 300 bit/s).
O Mang din thoai cng cng, con goi la mang POTS (Plain Old Telephone
Service): o dy thng tin ting noi duoc s hoa va chuyn mach o h thng
chuyn mach din thoai cng cng PSTN.
O Mang truyn s liu: bao gm cac mang chuyn mach goi d trao di s
liu giua cac may tinh dua trn giao thuc cua X.25 va h thng truyn s
liu chuyn mach knh dua trn cac giao thuc X.21.
O Cac tin hiu truyn hinh co th duoc truyn theo ba cach: truyn bng song
v tuyn, truyn qua h thng mang truyn hinh cap CATV (Community
Antenna Television) bng cap dng truc hoc truyn qua h thng v tinh
hay con goi la truyn hinh truc tip DBS (Direct Broadcast System).
7
O Trong pham vi co quan, s liu giua cac may tinh duoc trao di thng qua
mang cuc b LAN (Local Area Network) ma ni ting nht la mang
Ethernet, Token Bus va Token Ring.
Mi mang duoc thit k cho cac dich vu ring bit va khng th su dung cho
cac muc dich khac. Vi du ta khng th truyn ting noi qua mang chuyn mach
goi X.25 vi tr qua mang nay qua lon. Nguoi ta chia mang Vin thng theo cac
khia canh sau:
O Xet v goc d k thut bao gm cac mang chuyn mach, mang truyn dn,
mang truy nhp, mang bao hiu va mang dng b.
O Xet v goc d dich vu thi mang Vin thng gm cac mang sau: mang din
thoai c dinh, mang din thoai di dng va mang truyn s liu
PS1A (Public Switching 1elephone Aetwork)
La mang chuyn mach thoai cng cng. PSTN phuc vu thoai va bao gm hai
loai tng dai: tng dai ni hat (cp 5), va tng dai tandem (tng dai qua giang ni
hat, cp 4). Tng dai tandem duoc ni vao cac tng dai Toll d giam muc phn
cp. Phuong phap nng cp cac tandem la b sung cho mi nut mt ATM core.
Cac ATM core s cung cp dich vu bng rng cho thu bao, dng thoi hop nht
cac mang s liu hin nay vao mang chung ISDN. Cac tng dai cp 4 va cp 5 la
cac tng dai loai lon. Cac tng dai nay co kin truc tp trung, cu truc phn mm
va phn cung dc quyn.
SDA (ntegrated Service Digital Aetwork)
La mang s tich hop dich vu. ISDN cung cp nhiu loai ung dung thoai va
phi thoai trong cung mt mang va xy dung giao tip nguoi su dung mang da
dich vu bng mt s gioi han cac kt ni ISDN cung cp nhiu ung dung khac
nhau bao gm cac kt ni chuyn mach va khng chuyn mach. Cac kt ni
chuyn mach cua ISDN bao gm nhiu chuyn mach thuc, chuyn mach goi va su
kt hop cua chung. Cac dich vu moi phai tuong hop voi cac kt ni chuyn mach
s 64 kbit/s. ISDN phai chua su thng minh d cung cp cho cac dich vu, bao
dung va cac chuc nng quan ly mang, tuy nhin tinh thng minh nay co th
khng du d cho mt vai dich vu moi va cn duoc tng cuong tu mang hoc tu su
thng minh thich ung trong cac thit bi du cui cua nguoi su dung. Su dung kin
truc phn lop lam dc trung cua truy xut ISDN. Truy xut cua nguoi su dung dn
ngun ISDN co th khac nhau tuy thuc vao dich vu yu cu va tinh trang ISDN
cua tung quc gia.
PSDA (Public Switching Data Aetwork)
8
La mang chuyn mach s liu cng cng. PSDN chu yu cung cp cac dich
vu s liu. Mang PSDN bao gm cac PoP (Point oI Presence) va cac thit bi truy
nhp tu xa. Hin nay PSDN dang phat trin voi tc d rt nhanh do su bung n
cua dich vu Internet va cac mang ring ao (Virtual Private Network).
ng di dng CS (Clobal Svstem for obile 1elecom)
La mang cung cp dich vu thoai tuong tu nhu PSTN nhung qua duong truy
nhp v tuyn. Mang nay chuyn mach dua trn cng ngh ghep knh phn thoi
gian va cng ngh ghep knh phn tn s. Cac thanh phn co ban cua mang nay
la: BSC (Base Station Controller), BTS (Base TransIer Station), HLR (Home
Location Register), VLR ( Visitor Location Register) va MS ( Mobile Subscriber).
Hin nay cac nha cung cp dich vu thu duoc loi nhun phn lon tu cac dich
vu nhu leased line, Frame Relay, ATM, va cac dich vu kt ni co ban. Tuy nhin
xu huong giam loi nhun tu cac dich vu nay bt buc cac nha khai thac phai tim
dich vu moi dua trn IP d dam bao loi nhun lu dai. VPN la mt huong di cua
cac nha khai thac. Cac dich vu dua trn nn IP cung cp kt ni giua mt nhom
cac user xuyn qua mang ha tng cng cng. VPN co th dap ung cac nhu cu cua
khach hang bng cac kt ni dang any-to-any, cac lop da dich vu, cac dich vu gia
thanh quan ly thp, ring tu, tich hop xuyn sut cung voi cac mang
Intranet/Extranet. Mt nhom cac user trong Intranet va Extranet co th hoat dng
thng qua mang co dinh tuyn IP. Cac mang ring ao co chi phi vn hanh thp hon
hn so voi mang ring trn phuong tin quan ly, bng thng va dung luong. Hiu
mt cach don gian, VPN la mt mang mo rng tu quan nhu mt su lua chon co so
ha tng cua mang WAN. VPN co th lin kt cac user thuc mt nhom kin hay
giua cac nhom khac nhau. VPN duoc dinh nghia bng mt ch d quan ly. Cac
thu bao VPN co th di chuyn dn mt kt ni mm deo trai dai tu mang cuc b
dn mang hoan chinh. Cac thu bao nay co th dung trong cung (Intranet) hoc
khac (Extranet) t chuc. Tuy nhin cn luu y rng hin nay mang PSTN/ISDN vn
dang la mang cung cp cac dich vu du liu.
1.1.3. So luoc mang vin thng Vit Nam
u trc mng
D phuc vu cho cac dich vu thng tin nhu thoai, s liu, Iax, telex va cac
dich vu khac nhu din thoai di dng , nhn tin,. nn nuoc ta hin nay ngoai
mang chuyn mach cng cng con co cac mang cua mt s dich vu khac. Ring
mang Telex khng kt ni voi mang thoai cua VNPT, con cac mang khac du
duoc kt ni vao mang cua VNPT thng qua cac knh trung k hoc cac b MSU
9
(Main Switch Unit), mt s khac lai truy nhp vao mang PSTN qua cac knh thu
bao binh thuong, su dung k thut DLC(Digital Loop Carrier), k thut truy nhp
v tuyn,.
V cu truc mang, mang vin thng cua VNPT hin nay chia thanh 3 cp:
cp quc t, cp quc gia, cp ni tinh/thanh ph.
Xet v khia canh cac chuc nng cua cac h thng thit bi trn mang thi mang
vin thng bao gm: mang chuyn mach, mang truy nhp, mang truyn dn va cac
mang chuc nng.
ng chuvn mch
Mang chuyn mach co 4 cp (dua trn cac cp tng dai chuyn mach): qua
giang quc t, qua giang duong dai, ni tinh va ni hat. Ring tai thanh ph H
Chi Minh co thm cp qua giang ni hat.
Hin nay mang VNPT d co cac trung tm chuyn mach quc t va chuyn
mach quc gia o Ha Ni, Da Nng, Thanh ph H Chi Minh. Mach cua cac buu
din tinh cng dang phat trin mo rng. Nhiu tinh, thanh ph xut hin cac cu
truc mang voi nhiu tng dai Host, cac thanh ph lon nhu Ha Ni, Thanh ph H
Chi Minh d va dang trin khai cac Tandem ni hat.
Mang vin thng cua VNPT hin tai duoc chia lam 5 cp, trong tuong lai s
duoc giam tu 5 cp xung 4 cp.
Mang nay do cac thanh vin cua VNPT diu hanh: do la VTI, VTN va cac
buu din tinh. VTI quan ly cac tng dai chuyn mach qua giang quc t, VTN
quan ly cac tng dai chuyn mach qua giang duong dai tai 3 trung tm Ha Ni, Da
Nng va TpHCM. Phn con lai do cac buu din tinh quan ly.
Cac loai tng dai co trn mang vin thng Vit Nam: A1000E cua Alcatel,
NEAX61L cua NEC, AXE10 cua Ericsson, EWSD cua Siemens.
Cac cng ngh chuyn mach duoc su dung: chuyn mach knh (PSTN), X.25
relay, ATM (s liu).
Nhin chung mang chuyn mach tai Vit Nam con nhiu cp va vic diu
khin bi phn tan trong mang (diu khin nm tai cac tng dai).
ng truv nhp
Voi tung mang cung cp dich vu khac nhau ma co mang truy nhp tuong ung.
Vic tim hiu mang truy nhp la phn SV tu nghin cuu.
ng truvn dn
Cac h thng thit bi truyn dn trn mang vin thng VNPT hin nay chu yu
su dung hai loai cng ngh la: cap quang SDH va viba PDH. Mang truyn dn co
2 cp: mang truyn dn lin tinh va mang truyn dn ni tinh.
10
O Mang truyn dn lin tinh: Bao gm cac h thng truyn dn bng cap
quang, bng v tuyn.
4 Mang truyn dn lin tinh bng cap quang: Mang truyn dn duong
truc quc gia ni giua Ha Ni va TpHCM dai 4000km, su dung
STM-16/2F-BSHR, duoc chia thanh 4 vong ring tai Ha Tinh, Da
Nng, Qui Nhon va TpHCM.
Vong 1: Ha Ni Ha Tinh (884km)
Vong 2: Ha Tinh Da Nng (834km)
Vong 3: Da Nng Qui Nhon (817km)
Vong 4: Qui Nhon TpHCM (1424km)
Cac duong truyn dn khac: Ha Ni Hai Phong, Ha Ni Hoa
Binh, TpHCM Vng Tau, Ha Ni Phu Ly Nam Dinh, Da Nng
Tam Ky. Cac tuyn truyn dn lin tinh nay dung STM-4. Ring
tuyn Ha Ni Nam Dinh, Da Nng Tam Ky vn con su dung
PDH, trong tuong lai s thay th bng SDH.
4 Mang truyn dn lin tinh bng v tuyn: Dung h thng vi ba SDH
(STM-1, dung luong 155Mbps), PDH (dung luong 4Mbps, 6Mbps,
140Mbps). Chi co tuyn Bi Chay Hon Gai dung SDH, cac tuyn
khac dung PDH.
O Mang truyn dn ni tinh: Khoang 88 cac tuyn truyn dn ni tinh su
dung h thng viba. Trong tuong lai khi nhu cu tai tng thi cac tuyn nay
s duoc thay th boi h thng truyn dn quang.
ng bo hiu
Hin nay trn mang vin thng Vit Nam su dung ca hai loai bao hiu R2 va
SS7. Mang bao hiu s 7 (SS7) duoc dua vao khai thac tai Vit Nam theo chin
luoc trin khai tu trn xung duoi theo tiu chun cua ITU (khai thac thu nghim
tu nm 1995 tai VTN va VTI). Cho dn nay, mang bao hiu s 7 d hinh thanh voi
mt cp STP (Dim chuyn mach bao hiu) tai 3 trung tm (Ha Ni, Da Nng, H
Chi Minh) cua 3 khu vuc (Bc, Trung, Nam) va d phuc vu kha hiu qua.
11

Bao hiu cho PSTN ta co R2 va SS7, di voi mang truyn s liu qua IP co
H.323, di voi ISDN co bao hiu knh D, Q.931, .
ng dng b
Mang dng b cua VNPT d thuc hin xy dung giai doan 1 va giai doan 2
voi ba dng h chu PRC tai Ha Ni, Da Nng, TP H Chi Minh va mt s dng
h thu cp SSU. Mang dng b Vit Nam hoat dng theo nguyn tc chu to co du
phong, bao gm 4 cp, hai loai giao din chuyn giao tin hiu dng b chu yu la
2 MHz va 2 Mb/s. Pha 3 cua qua trinh phat trin mang dng b dang duoc trin
khai nhm nng cao hon nua cht luong mang va cht luong dich vu.
Cac cp cua mang dng b duoc phn thanh 4 cp nhu sau:
O Cp 0: cp dng h chu.
O Cp 1: cp nut quc t va nut quc gia.
O Cp 2: cp nut ni hat.
O Cp 3: cp nut ni hat.
Mang duoc phn thanh 3 vung dc lp, mi vung co 2 dng h mu, mt
dng h chinh (Cesium) va mt dng h du phong (GSP). Cac dng h nay duoc
dt tai trung tm cua 3 vung va duoc diu chinh theo phuong thuc cn dng b.
Cac tng dai quc t va Toll trong vung duoc diu khin boi dng h chu
theo phuong phap chu to.
Cac tng dai Tandem va Host tai cac tinh hoat dng bam theo cac tng dai
Toll theo phuong phap chu to. Cac tng dai huyn (RSS) cng hoat dng bam
theo cac Host theo phuong phap chu to.
ng quan l
12
Du an xy dung trung tm quan ly mang vin thng quc gia dang trong qua
trinh chun bi d tin toi trin khai.
c nh cung cp dch vu
Tai nuoc ta co 2 dang nha cung cp dich vu: do la cac nha cung cp dich vu
truyn thng (chu yu la thoai) va nha cung cp dich vu moi (cac dich vu s liu,
Internet, .).
Cac nha khai thac dich vu truyn thng bao gm tng cng ty buu chinh vin
thng Vit Nam (VNPT), cng ty vin thng qun di (Vietel), cng ty c phn
vin thng Sai Gon (SPT), cng ty vin thng din luc (ETC).
Cac nha khai thac dich vu moi bao gm FPT, SPT, Netnam, .
1.1.4. Cc cng cu hoach dinh mang
hoch dnh s
Trong phn nay chung ta s tim hiu v cac dinh dang cua cac con s (thinh
thoang goi la cac dia chi) dung d nhn dang cac thu bao cua cac mang Vin
thng.
O S thu bao (s thu muc): Vung dia ly cua mt quc gia duoc chia thanh
cac vung danh s ring r va cac s thu bao (SN Subscriber numbers)
nhn dang cac duong dy thu bao trong mt vung danh s cu th. Mt SN
bao gm mt m tng dai (EC Exchange Code) d nhn dang mt tng
dai trong mt vung danh s, duoc biu din boi mt s duong truyn (LN)
nhu sau: SN EC LN
O S quc gia: Trong mt nuoc, mt thu bao duoc nhn dang boi mt s
quc gia (NN National Number), bao gm mt m vung (AC Area
Code), m vung la m dung d nhn dang vung danh s, duoc biu din boi
mt s thu bao nhu sau: NN AC SL AC EC LN
O S quc t: Trn th gioi mt thu bao duoc nhn dang boi mt s quc
t(IN International Number). S nay bao gm mt m quc gia(CC
Country Code), duoc biu din theo mt s quc gia nhu sau:
IN CC NN CC AC EC LN
Khi mt thu bao S1 goi mt thu bao duoc dt o cung mt vung danh s, thi
thu bao S1 khng quay s thu bao SN. Nu thu bao duoc goi sng o cung mt
nuoc nhung o mt vung khac thi S1 quay s NN va nu thu bao duoc goi sng o
mt nuoc khac thi S1 cn phai quay s IN
13
K hoach danh s quc gia thi dinh nghia cac dinh dang cua thu bao va cua
s quc gia. Hu ht cac quc gia du co k hoach danh s cua ring minh.
hoch truvn dn
Kin truc thuc t cua bt ky mt mang du phu thuc vao mt s cac yu t,
mt trong nhung yu t quan trong nht la cac tiu chun truyn dn. Bt ky mt
tin hiu nao duoc truyn du mc phai hin tuong suy giam, muc d suy giam ti l
voi chiu dai cua duong truyn dn. Qua trinh chuyn mach trong tng dai cng
lam suy giam tin hiu. D tt ca cac cuc goi duoc chp nhn cn phai giu su
dng dang cua ting noi d nguoi nghe hiu duoc, vi vy mt k hoach truyn dn
cho mang lun lun duoc yu cu. Mt k hoach truyn dn tinh toan cac tht
thoat ti da cho phep cua tt ca cac loai duong truyn, dng thoi cng tinh toan
cac tht thoat ti thiu, boi vi nhung ting lao xao do suy giam trong tin hiu ting
noi la khng th chp nhn duoc. Hinh 1.9 trinh bay mt vi du cua mt k hoach
truyn, trn do chi ra cac tht thoat thng qua dai luong Decibels(dB). Cac tht
thoat nay co duoc bng nhiu phuong phap do dac khac nhau trong nhiu mang
khac nhau.
Trong cac mang ni hat, cac kt ni cua thu bao bao gm cac cp dy dng,
mi thu bao duoc cp mt cp. Chung duoc coi nhu la phn du tu quan trong va
kem hiu qua vi luong tai trung binh hang ngay trn mi thu bao la rt thp. Gia
thanh duoc giam ti thiu bng cach dung cac dy co chi s gauge thp. Tuy
nhin, cac dy manh hon co d suy giam lon hon trn mt don vi chiu dai. Vi
vy cn phai gioi han chiu dai cac kt ni thu bao. Diu nay anh huong vi tri
cua cac tng dai va hoach dinh vung mang ni hat.
14

Trong mang hop ni, cac tuyn giua cac tng dai duoc dung phu hop voi yu
cu cua tai, va cuong d tai trn chung cao hon trong mang ni hat. Vi vy phai
dung cac dy co chi s gauge cao hon d giam thiu muc suy giam tin hiu trn
mt don vi chiu dai. Vi suy giam khng n dinh nn mt vai tuyn co qui m lon
hon so voi khuch dai to ra khng kinh t va it duoc dung. Trong nhung nm gn
dy nguoi ta dung truyn dn s trong mang hop ni, dung k thut diu ch xung
theo m(PCM) khc phuc duoc vn d nu trn. Thuc tinh vn co cua PCM la
dung cac duong dn ring bit cho mi huong truyn, tai tao tin hiu thay vi
khuch dai dem dn cht luong truyn dn cao hon cng nhu n dinh hon.
Cuong d tai trung binh trn cac tuyn trung k lon hon hoc bng voi cuong
d tai trn mang hop ni. Tai trung k duoc tp trung tu s lon cac thu bao, va
cac tuyn duoc h tro mt cach chinh xac d phu hop voi nhu cu thuc t( nguoc
15
lai cac mach ni hat phai duoc h tro mt cach tuy y khng phu thuc vao tai trn
chung). Hon nua, mang trung k thuc hin mt s luong lon ca cac dim chuyn
mach va cac duong truyn dn. Do do no tro thanh mt thanh phn cn lam vic
khn truong va hiu qua cao tranh tinh trang tht thoat trong vic xu ly cac cuc
goi. Diu nay co th thuc hin duoc bng cach xy dung cac chin luoc dinh tuyn
d gioi han s luong cac lin kt trung k trong mi cuc goi, bng cach khuch
dai trn cac tuyn analog va dung k thut truyn dn s.
Vi cac b khuych dai la cac thit bi khng dinh huong nn cac mach 4 dy
duoc dung trn cac tuyn analog co khuch dai. B chuyn di 2 dy sang 4 dy
duoc dung o nhung noi mach trung k khuch dai 4 dy duoc ni voi cac trung
tm chuyn mach 2 dy. Do do, mt khi su truyn 4 dy dang duoc su dung thi
cac trung tm chuyn mach 4 dy tro nn duoc ua chung hon. Mt chin luoc
dinh tuyn thuong duoc dung nht la nu mt cuc goi yu cu nhiu hon hai lin
kt trung k, chung s duoc dinh tuyn qua tng cao nht cua mang trung k trung
voi cac tng dai 4 dy va cac duong truyn dn ring. Su khuch dai giam tht
thoat qua mang tao diu kin muc tht thoat co th bng khng.
Vn d suy giam duoc khc phuc mt cach dang k trong cac mang truyn
dn s va co uu th v chuyn mach. Ban cht tu nhin cua truyn dn s co th
dat duoc su n dinh trong cng tac truyn dn, nho co cac b lp(repeater) tai inh
tin hiu s, hon hn phuong phap khuych dai trong truyn dn tuong tu v kha
nng khang nhiu(noise). Thuc vy, trong mang s hoa hoan toan, su suy giam
con duoc xem nhu mt phuong phap nhn tao d tao cam giac d chiu cho nguoi
nghe. Do do, trong mi truong s hoa tt ca cac kt ni la rt tt. Hon nua hin
nay chuyn mach s re hon chuyn mach tuong tu. Tt ca h thng mang hin dai
du dua trn ca chuyn mach s va truyn dn s. Thuc t hin tai cap quang d
duoc thay th cho cac mi truong truyn dn khac.
R rang trong tt ca cac cuc goi quc t s dung mt s cac lin kt truyn
dn it nht la cua hai quc gia, no doi hoi phai co khuch dai va tai sinh tin hiu.
Tt ca cac cuc goi quc t do do s duoc h tro cac duong truyn 4 dy cng nhu
chuyn mach 4 dy ngay tai tng dai chuyn mach quc t. Cac duong cap xuyn
dai duong va cac duong viba duoc cung cp boi cac v tinh hinh thanh nn cac
duong truyn quc t co ban, va cac cu vi ba duoc dung phu kin trong cac mang
chu luc. Su phan xa tin hiu tin hiu o tng di luu duoc dung d thng tin voi
nhung vung nm bn kia chn troi. Vi du giua mt quc gia trn dt lin voi cac
dao xa hay cac tau du. Tt ca cac duong truyn dn quc t moi thng qua v
16
tinh va duong cap xuyn bin du la duong truyn dn s, ung dung nhiu k
thut moi nhu cap quang lam gia tng cht luong duong truyn quc t.
hoch dnh tuvn
K hoach thu 3 rt quan trong d diu hanh mang, no quyt dinh tinh hiu
qua hoat dng cua mang, do la k hoach dinh tuyn. K hoach nay dinh ra tt ca
cac tiu chun dinh tuyn cho cac cuc goi duoi moi tinh hung. No chi ra rng
trong mt mang hop ni mt cuc goi co th duoc dinh tuyn giua hai tng dai
hoc qua mt lin kt truc tip hay qua mt hay nhiu dim trung gian. Lin kt
truc tip duoc cung cp tuy theo mt tiu chun nao do, chng han nuh nu tai lon
hon mt muc qui dinh giua hai tng dai va cac qui dinh nay la cu th hoa cac tiu
chun, la mt phn cua k hoach dinh tuyn.
Tuong tu, trong mang trung k, k hoach dinh tuyn bao gm cac lut xac
dinh nhim vu cn thit cua cac tng dai trung k, lam th nao chung ni voi nhau,
chung co kin truc phn cp hay khng hay tt ca trn mt mang ngang hang.
Trong cac mang tuong tu, k hoach dinh tuyn bi anh huong boi k hoach truyn,
no dinh ra s ti da cac lin kt khng cn khuych dai co th duoc dung trn mt
cuc goi, va cho do chi ra s lin kt hop ni ti da, vi tt ca cac lin kt trung k
du duoc khuych dai, va cng chi ra s ti da cac lin kt khuych dai 4 dy khi
chuyn mach 2 dy duoc dung. Boi vi mi lin kt phai co mt tht thoat xac
dinh( tiu biu la 3 dB) d dam bao tinh n dinh. Trong mt mang s co nhiu
diu luu y khac trong k hoach dinh tuyn.
Co nhiu khia canh v k hoach dinh tuyn. Vi du cac mach trn bt ky mt
tuyn nao la ' mt huong hay 'hai huong; diu nay co nghia la chung co th
tip nhn cuc goi trn mt huong hay ca hai huong. K hoach dinh tuyn phai co
cac lut cho cac quyt dinh phu hop voi tinh kinh t va k thut, va xem cac mach
hai huong co huu ich trn moi tuyn hay khng.
Mt luu y khac la dinh tuyn du phong co duoc dung hay khng. Dinh tuyn
du phong la qua trinh cung cp mt su lua chon thu hai cho cac cuc goi khi
chung vp phai su tc nghn trn lua chon thu nht. Vi du trn hinh 1.10 co mt
tuyn truc tip giua hai tng dai A va B, tai giua hai tng dai thng thuong duoc
cung cp mt tuyn. Tuy nhin, nu khng co mach nao ranh trn tuyn truc tip
nay thi bt ky mt cuc goi moi nao s bi mt tru khi co mt tuyn thu 2 d chon.
Trong hinh, mt chon lua thu 2 nhu vy duoc chi qua tng dai C. Dinh tuyn du
phong khng nhung cung cp mt tuyn du phong trong dich vu tng quat ma con
17
duoc thit k voi muc tiu dam bao su dung hiu qua ca hai tuyn( tuyn thu nht
va tuyn thu 2). Co th chi dinh tuyn co hiu qua cao hon la tuyn du tin, trong
truong hop nay la tuyn co it mach phuc vu cho tai. Luong tai thua ra duoc chia
cho tuyn thu 2. Ca hai tuyn lun duoc su dung mt cach co hiu qua. Cac tuyn
AB va AD la tuyn hiu qua cao, va tuyn AC la tuyn h tro luong tai thua tu
AB va AD cng nhu truc tip tu A dn C.

Voi cac thit bi diu khin co, cac chi thi dinh tuyn duoc xy dung sn voi
cac dy dn phuc tap. Do do rt kho va tn nhiu thoi gian d thay di chung. Cac
tng dai s hin dai linh hoat hon; cac chi thi dinh tuyn tn tai duoi dang phn
mm trong b nho may tinh duoc thay di d dang va nhanh chong. Do do, cac
tuyn du phong dng duoc cung cp cho phep dinh tuyn lai tuc thoi( trn co so
tam thoi) ngay khi co tc nghn nghim trong xay ra hay khi cac thanh phn cua
mang bi hu. Dinh tuyn dng tro thanh mt di tuong cua h thng quan ly mang,
muc tiu cua no la ti uu vic su dung mang duoi moi diu kin.
1ai trn mng din thoi
S luong cac cuc goi ma mt mach hay mt nhom mach co th tai trong
mt khoang thoi gian cho truoc phu thuc vao cac thoi gian nm giu va cac mu
cuc goi dn. Vi du nu thoi gian nm giu cuc goi la 3 phut, va cac cuc goi dn
dinh ky mi 3 phut 1 ln, gia su mi khoang thoi gian dn cua mt cuc goi tip
ngay sau khi kt thuc khoang thoi gian truoc do, mt mach don theo ly thuyt co
th mang 20 cuc goi trong mt gio s gn nhu toan b 60 phut mt cach chinh
xac, hay 100 thoi gian. Nu mt cuc goi thu 21 dn trong khoang thoi gian mt
gio do, no s vp phai su tc nghn va tht bai.
Mt khac, nu thoi gian giu mi cuc goi la 2 phut, mach nay co th thuc
hin ti da 30 cuc goi theo ly thuyt. Tuy nhin trong thuc t, cac cuc goi co cac
18
khoang thoi gian chim mach khac nhau, va tc d truy cp khng n dinh. Tht
vy nu 20 cuc goi dn trong khoang thoi gian mt gio, thi vn co th bi chng
ln ln nhau ngay ca thoi gian giu mach trung binh la 3 phut hay it hon, mt s s
bi tht bai. Vi vy bt k cac cuc goi bi mt, thoi gian chim mach hiu qua cng
nho hon 100.
Trong khi co th hiu thoi gian so huu mach lin h voi s luong cac cuc
duoc thuc hin khng duoc lin h mt cach don gian voi s luong cac cuc goi
duoc thuc hin khng duoc lin h mt cach don gian voi s cuc goi cung cp.
Thoi gian chim huu la mt thuc th co th do luong va duoc xem nhu la tai duoc
chuyn. Tng thoi gian cua cac cuc goi chia cho khoang thoi gian giam sat(voi
cac don vi tinh truoc) goi la cuong d tai. Don vi tinh la erlang(E).
Trong vi du o trn, mt mach duoc gan 60 phut chim huu mach trong
khoang thoi gian 1 gio, do do cuong d tai la mt erlang.
Tuong tu, cuong d tai co th duoc tinh toan cho mt nhom mach. Vi du
trn hinh 1.7 trinh bay mt nhom 5 mach, mi mach thuc hin mt s cac cuc goi
trong khoang thoi gian 2 gio. Cac cuc goi bi tht bai do tc nghn khng tinh
dn.
Trong nhom nay:
Tng thoi gian goi 349 phut
Cuong d tai 349/(2x60) 2,9 erlang(E)
Cuong d tai trn mt mach 2,9/5 0,58E
Cuong d tai cng co th duoc tinh bng cach do luong ngay tuc thoi, trong
truong hop nay no bng s cuc goi trung binh duoc xu ly.
A Cxh/T
Trong do: C la s cuc goi duoc xu ly trong thoi gian cho truoc;
h la thoi gian goi trung binh trn mt cuc goi;
T la thoi gian xem xet.
D xac dinh mt cach chinh xac kha nng cua cac tng dai va cac tuyn,
dng thoi du doan cuong d tai trong tuong lai khi xet duyt cac k hoach mang,
cn phai do luong tai tai cac dim khac nhau trong mang. Trong khi mong mun
dat duoc cac kt qua chinh xac hoan hao thi vic gn cac dng h do tai vao mi
mach du cui trn tng dai la khng kinh t. Mt phuong phap ly mu thun
19
tin hon s duoc dung. Trong tng dai SPC vic ghi duoc thuc hin qua phn
mm, no co th thuc hin giam sat toan b. Tuy nhin vic xu ly du liu co th rt
nng n va dt tin.

Cac y nghia chu yu cua vic ly mu la kim tra cac mach trong khoang
thoi gian chim huu theo dinh ky.Tng s thoi gian goi duoc phat hin duoc chia
cho s ln kim thu d co duoc thoi gian goi trung binh. Vi du, nu kim thu
nhom cua cac mach nhu trong hinh 1.7 duoc thuc hin mi 10 phut, nhu trinh bay
bng cac duong doc, thoi gian cac mach bn la 36 phut trong khoang 2 gio. Vi co
12 mu, tai trung binh duoc thuc hin boi nhom duoc tinh bng 36/12 3,0E.
Diu nay rt ging voi gia tri trung binh 349/120 2,9E dat duoc bng cach chia
tng thoi gian bn thuc t voi khoang thoi gian xem xet tinh bng phut.
Tai thay di tuy vao thoi gian trong ngay, cac ngay trong tun, mua va vi tri
dia ly. Cac thu bao ca nhn thuc hin cuc goi mt cach ngu nhin, mi tng dai
va mi tuyn trai qua cac khoang thoi gian cao dim su dung trong mi ngay.
Trong cac tng dai thuc vung kinh t trong dim, gio cao dim thuong la bui
sang. Trong cac vung dn cu co th xy ra vao bui ti. Trong cac vung trong
dim kinh t, tai giam vao ngay chu nht va thuong cao dim vao giua tun. Mt
khac tai quc ni cao dim vao cui tun khi cac gia dinh sum hop va gia cuoc
giam. Tai quc t thuong gia tng vao mua he.
20
Tuong tu, tai tu cac thu bao ca nhn thi yu hon. Trong mt ngay chi vai
cuc goi, tai trn cac thu bao nay chi co cuong d khoang 0,33 erlang. Tuy nhin,
vi tai tu nhiu thu bao d v mt tng dai, muc trung binh tai lon hon co th du
doan duoc trong bt cu thoi gian cho truoc nao. Khi tai qua qua trinh xu ly cua
tng dai no tro nn trong sut hon. Trn cac tuyn hop ni cng nhu cac duong
trung k tai tro nn thun thuc va trong sut. Cac tuyn nay co kha nng vn
chuyn lon hon muc ti da co th. Cng tuong tu, mt tng dai duoc thit k voi
cac thit bi co kha nng thuc thi cho luong tai du doan thay vi cn cu trn tng tai
cua thu bao trong truong hop cung khoi dng dng thoi. Diu nay nhn ra rng
s co truong hop mt cuc goi dn tng dai s khng duoc dap ung.
Kha nng thuc thi tai lon nht vp phai su giam sat lin tuc boi cac thit bi
su dung theo ch d ngn han, vi vy muc tht thoat cho phep duoc chon va kha
nng tai dat dn mt muc d cho truoc voi muc tht thoat qui dinh trong gio cao
dim. Vi du, nu mt cuc goi tht bai trong mt trm cuc goi thi hoan toan co
th chp nhn duoc.
Cac nghin cuu toan hoc v luu thoai hay ly thuyt v luu luong trn mang
Vin thng duoc dung d dam bao kha nng tht thoat cuc goi o mt muc d co
th chp nhn duoc di voi cac thu bao, dng thoi co tinh kinh t di voi su giam
sat. Tuy nhin, cn nho rng cac duong ni hat phai duoc cung cp trn mi thu
bao va dy la cac ngun phat co ban cua tt ca tai.
S luong chinh xac cua thit bi, hay mach duoc cung cp bng cach tinh toan
tu cac bang duoc dn xut tu ly thuyt luu luong. Nhu trong tt ca cac ung dung
toan hoc, tinh cht thay di cn phai duoc xem xet cac diu kin bn trong tng
dai, tai ngu nhin, va dung phep phn b xac sut d xp xi s luong tai.
D k hoach dy du thi cn do luong tai trong sut thoi gian bn. Trong
nhung nm gn dy, nhm gia tng vic dung din thoai, ca trong pham vi quc
gia cng nhu cac vung kinh t trong dim, thoi gian bn duoc tng thm mt s
gio va khoang thoi gian do luong phu hop khng phai lun lun trung mt cach
chinh xac voi thoi gian cao dim. Di khi cac kt qua la khng dy du nhung hoat
dng ghi trong cac tng dai SPC co th han ch duoc vn d nay.
1.1.5. Hoach dinh mang
Nhu cu trn cac mang lun thay di. Mt hoat dng kinh t moi phat trin
s tao ra mt luong tai moi. Cac khach hang moi yu cu kt cui trn cac tng
dai ni hat. Cac y tuong moi co th tao ra cac cao dim tai trn mang, cng co th
21
la mt yu cu mt sp xp dc bit nao do, nu chung khng gy ra tc nghn
mang. Cac dich vu moi dung din thoai, nhu la thu din tu, Iacsimile va truyn du
liu co th co cac dc tinh tai khac nhau so voi tai truyn thng trn mang din
thoai.
D cac mang khac nhau co th tip tuc voi cac yu cu thay di cac mu tai,
chung phai thuong xuyn duoc chinh lai. Chung phai duoc nhin nhn tng quat
duoi dang cac cu hoi sau:
O Khi nao cn cung cp mt tuyn truc tip giua hai tng dai hay gia tng s
luong cac mach trn mt tuyn co sn?
O Khi nao cn lp thm tng dai moi?
O Noi nao s lp dt?
Cac quyt dinh nay cu thanh mt nguyn tc hoach dinh mang. No yu cu
cac su kin, cac lut diu hanh va mt co cu d thuc thi. Cac su kin co duoc tu
vic do luong tai trn tt ca cac tng dai. Cac lut diu hanh bao gm cac chi dn
theo ly thuyt, cac khia canh chon lua kinh t, va kha nng cua tng dai cng nhu
cua thit bi truyn dn. Cac lut duoc thit k d ti uu gia thanh va nng luc kim
soat tai cua mang. Co cu phai xac dinh duoc pham vi ma lut ap dung, va cung
cp cac k hoach nhu d thao lun o trn cng nhu cng tac bao hiu va mt k
hoach tinh cuoc. Cng vic xac dinh sau cung la gia ca dich vu, bao tri giam sat
mang thu tu thu bao nhu th nao.
Cac k hoach r rang co anh huong voi nhau, trong mi tuong quan chung
kt hop cac chi tiu k thut (nhu cac gioi han truyn dn) voi cac chinh sach va
cn nhc v kinh t (vi du nhu gia cuoc). Tuy nhin, tt ca cac quyt dinh du phai
co hiu qua v gia thanh. Do do, khng nhung cn phai bit mt tng dai moi cn
thit cho mt vung nao do, ma con cn thit xac dinh chinh xac vi tri nao tng dai
s duoc dt. Tng gia thanh cua thit bi chuyn mach, k hoach truyn dn, va su
diu tit phai la ti uu. Vic cn di dua trn gia ca hin hanh, k thut duoc
dung. Do do mt k thut moi duoc dua ra khng nhung do loi ich cua no ma con
hiu qua v kinh t.
1.2. Mang vin thng th h mi NGN(Next Generation Network)
1.2.1. Khi nim
Mang vin thng th h moi co nhiu tn goi khac nhau, chng han nhu:
O Mang da dich vu (cung cp nhiu loai dich vu khac nhau)
22
O Mang hi tu (h tro cho ca luu luong thoai va du liu, cu truc mang hi
tu)
O Mang phn phi (phn phi tinh thng minh cho moi phn tu trong
mang)
O Mang nhiu lop (mang duoc phn phi ra nhiu lop mang co chuc nng
dc lp nhung h tro nhau thay vi mt khi thng nht nhu trong mang
TDM).
Cho toi hin nay, mc du cac t chuc vin thng quc t va cung cac nha
cung cp thit bi vin thng trn th gioi du rt quan tm va nghin cuu v chin
luoc phat trin NGN nhung vn chua co mt dinh nghia cu th va chinh xac nao
cho mang NGN. Do do dinh nghia mang NGN nu ra o dy khng th bao ham
ht moi chi tit v mang th h moi, nhung no co th tuong di la khai nim
chung nht khi d cp dn NGN.
Bt ngun tu su phat trin cua cng ngh thng tin, cng ngh chuyn mach
goi va cng ngh truyn dn bng rng, mang thng tin th h moi (NGN) ra doi
la mang co co so ha tng thng tin duy nht dua trn cng ngh chuyn mach goi,
trin khai cac dich vu mt cach da dang va nhanh chong, dap ung su hi tu giua
thoai va s liu, giua c dinh va di dng.
Nhu vy, co th xem mang thng tin th h moi la su tich hop mang thoai
PSTN, chu yu dua trn k thut TDM, voi mang chuyn mach goi, dua trn k
thut IP/ATM. No co th truyn tai tt ca cac dich vu vn co cua PSTN dng thoi
cng co th nhp mt luong du liu rt lon vao mang IP, nho do co th giam nhe
ganh nng cua PSTN.
Tuy nhin, NGN khng chi don thun la su hi tu giua thoai va du liu ma
con la su hi tu giua truyn dn quang va cng ngh goi, giua mang c dinh va di
dng. Vn d chu dao o dy la lam sao co th tn dung ht loi th dem dn tu qua
trinh hi tu nay. Mt vn d quan trong khac la su bung n nhu cu cua nguoi su
dung cho mt khi luong lon dich vu va ung dung phuc tap bao gm ca da
phuong tin, phn lon trong do la khng duoc tru liu khi xy dung cac h thng
mang hin nay.
1.2.2. Dc dim cua mang NGN
ng ACA c bn dc dim chinh:
O Nn tang la h thng mang mo.
O Mang NGN la do mang dich vu thuc dy, nhung dich vu phai thuc hin dc
lp voi mang luoi.
23
O Mang NGN la mang chuyn mach goi, dua trn mt giao thuc thng nht.
O La mang co dung luong ngay cang tng, co tinh thich ung cng ngay cang
tng, co du dung luong d dap ung nhu cu.
Truoc ht, do ap dung co cu mo ma :
O Cac khi chuc nng cua tng dai truyn thng chia thanh cac phn tu mang
dc lp, cac phn tu duoc phn theo chuc nng tuong ung, va phat trin
mt cach dc lp.
O Giao din va giao thuc giua cac b phn phai dua trn cac tiu chun tuong
ung.
Vic phn tach lam cho mang vin thng vn co dn dn di theo huong moi,
nha kinh doanh co th cn cu vao nhu cu dich vu d tu t hop cac phn tu khi t
chuc mang luoi. Vic tiu chun hoa giao thuc giua cac phn tu co th thuc hin
ni thng giua cac mang co cu hinh khac nhau.
Thu hai, mang NGN la mang dich vu thuc dy, voi dc dim cua:
O Chia tach dich vu voi diu khin cuc goi
O Chia tach cuc goi voi truyn tai
Muc tiu chinh cua chia tach la lam cho /.h vu th. s d. lp vi mng.
thuc hin mt cach linh hoat va co hiu qua vic cung cp dich vu. Thu bao co
th tu b tri va xac dinh dc trung dich vu cua minh, khng quan tm dn mang
truyn tai dich vu va loai hinh du cui. Diu do lam cho vic cung cp dich vu
va ung dung co tinh linh hoat cao.
Thu ba, NGN la mang chuyn mach goi, giao thuc thng nht. Mang thng tin
hin nay, du la mang vin thng, mang may tinh hay mang truyn hinh cap, du
khng th ly mt trong cac mang do lam nn tang d xy dung co so ha tng
thng tin. Nhung my nm gn dy, cung voi su phat trin cua cng ngh IP,
nguoi ta moi nhn thy r rang la mang vin thng, mang may tinh va mang
truyn hinh cap cui cung ri cng tich hop trong mt mang IP thng nht, do la
xu th lon ma nguoi ta thuong goi la 'dung hop ba mang. Giao thuc IP lam cho
cac dich vu ly IP lam co so du co th thuc hin ni thng cac mang khac nhau;
con nguoi ln du tin co duoc giao thuc thng nht ma ba mang lon du co th
chp nhn duoc; dt co so vung chc v mt k thut cho ha tng co so thng tin
quc gia (NII). Giao thuc IP thuc t d tro thanh giao thuc ung dung van nng va
bt du duoc su dung lam co so cho cac mang da dich vu, mc du hin tai vn con
o th bt loi so voi cac chuyn mach knh v mt kha nng h tro luu luong thoai
va cung cp cht luong dich vu dam bao cho s liu. Tc d di moi nhanh chong
24
trong th gioi Internet, ma no duoc tao diu kin boi su phat trin cua cac tiu
chun mo s som khc phuc nhung thiu sot nay.


1.2.3.Cc cng ngh trong mang NGN
ng ngh chuvn mch
Chuyn mach cng la mt thanh phn trong lop mang chuyn tai cua cu
truc NGN nhung co nhung thay di lon v mt cng ngh so voi cac thit bi
chuyn mach TDM truoc dy. Cng ngh chuyn mach cua mang th h moi la
IP, ATM, ATM/IP hay MPLS thi hin nay vn chua xac dinh r, tuy nhin noi
chung la dua trn cng ngh chuyn mach goi, cho phep hoat dng voi nhiu tc
d va dich vu khac nhau.
ng ngh truvn dn
Trong cu truc mang th h moi, truyn dn la mt thanh phn cua lop kt
ni (bao gm chuyn tai va truy nhp). Cng ngh truyn dn cua mang th h
moi la SDH, WDM voi kha nng hoat dng mm deo, linh hoat, thun tin cho
khai thac va diu hanh quan ly.
Cac tuyn truyn dn SDH hin co va dang duoc tip tuc trin khai rng ri
trn mang vin thng la su phat trin dung huong theo cu truc mang moi. Cn
tip tuc phat trin cac h thng truyn dn cng ngh SDH va WDM, han ch su
dung cng ngh PDH.
25
O Cap quang:
4 Hin nay trn 60 luu luong thng tin duoc truyn di trn toan th
gioi duoc truyn trn mang quang. Cng ngh truyn dn quang
SDH cho phep tao trn duong truyn dn tc dc cao (n* 155 Mb/s)
voi kha nng bao v cua cac mach vong d duoc su dung rng ri o
nhiu nuoc va o Vit Nam.
4 WDM cho phep su dung d rng bng tn rt lon cua soi quang
bng cach kt hop mt s tin hiu ghep knh theo thoi gian voi d
dai cac buoc song khac nhau va ta co th su dung duoc cac cua s
khng gian, thoi gian va d dai buoc song. Cng ngh WDM cho
phep nng tc d truyn dn ln 5Gb/s, 10Gb/s va 20Gb/s.
O V tuyn:
4 Viba: Cng ngh truyn dn SDH cng phat trin trong linh vuc vi
ba, tuy nhin do nhung han ch cua mi truong truyn dn song v
tuyn nn tc d va cht luong truyn dn khng cao so voi cng
ngh truyn dn quang.
4 V tinh: V tinh qu dao thp (LEO Low Earth Orbit), v tinh qu
dao trung binh (MEO Medium Earth Orbit). Cac loai hinh dich vu
v tinh d rt phat trin nhu: DTH tuong tac, truy nhp Internet, cac
dich vu bng rng, HDTV.Ngoai cac ung dung ph bin di voi
nhu cu thng tin quang ba, vin thng nng thn, voi su kt hop su
dung cac uu dim cua cng ngh CDMA, thng tin v tin ngay cang
co xu huong phat trin dc bit trong linh vuc thng tin di dng,
thng tin ca nhn,.
ng ngh mng truv cp
Trong xu huong phat trin NGN s duy tri nhiu loai hinh mang truy nhp
vao mt mi truyn dn chung nhu:
O Mang truy nhp quang
O Mang truy nhp v tuyn
O Cac phuong thuc truy nhp cap dng: HDSL, ADSL.
O Xu huong phat trin mang truy nhp bng rng.
26
Hnh 2.1.
CHUONG II
KHI QUT HE THNG CHUYEN MACH S
2.1. Phn tch mt cuc goi.
D m ta h thng chuyn mach, tin trinh cua mt cuc goi xem nhu trai qua
10 tng. Cac tng nay duoc minh hoa duoi dy va duoc tom tt trong hai luoc d.
Trong do hinh 2.1 m ta tin trinh cua mt cuc goi ni hat nhin tu thu bao goi
va tng dai ni hat. Hinh 2.3 m ta cac tng cua mt cuc goi lin quan dn tng
dai thu hai, tu goc nhin cua tng dai thu nht.
2.1.1. Tn hiu nhc my ( off-hook)
Mt thu bao mun thuc hin mt cuc goi truoc ht phai nhc ng nghe. Thu
tuc cn thit nay phat ra tin hiu nhc may con goi la tin hiu truy cp duong
truyn, no thng bao voi tng dai d chun bi diu khin cuc goi. Vic nhc ng
nghe lam giai phong mt tip dim, diu nay tao thanh mt mach vong giua tng
dai va din thoai. Khi mach nay hinh thanh, mt thit bi bn trong tng dai duoc
kich hoat va mt loat cac tin hiu huong dn cac phn thich hop cua tng dai duoc
khoi phat. Khi ng nghe duoc dt xung o trang thai ranh ri, tip dim bi n
xung tin hiu truy cp gui dn tng dai khng con nua, mach vong bi ct va cuc
goi khng con thuc thi, nho vy tit kim duoc nng luong. Hinh 2.1 chi ra m
27
hinh mach din vong giua din thoai va tng dai ni b. Nng luong trn duong
dy thu bao duoc cp boi ngun pin trong tng dai, vi no yu cu dong mt
chiu. Ngun pin duoc sac boi ngun din xoay chiu thng qua b chinh luu, va
la ngun duy tri cung cp din cho tng dai trong mt thoi gian xac dinh khi
ngun din cinh bi hu.
2.1.2. Su nhn dang thu bao goi
Cuc goi duoc phat hin tai don vi kt cui duong thu bao thuc hin goi
(SLTU Subcriber Line Terminal Unit) trong tng dai, don vi nay d duoc quy
dinh chi s thit bi( EN Equipment Number). Chi s nay cn duoc dich sang chi
s thu muc cua thu bao( DN Directory Number). Do do, cn phai dung cac
bang dich. Trong tng dai co, chung duoc giu trong b dy ni logic. Trong tng
dai SPC, chung duoc giu trong b nho cua may tinh.

H thng diu khin cng cn phai nhn dang thu bao goi vi hai ly do. Thu
nht, thu bao cn phai tra cuoc cho cuc goi. Thu hai, cn tin hanh thu tuc kim
tra xem thu bao co duoc phep thuc hin mt cuc goi duong dai hay khng.
Thng tin cn thit duoc luu tru trong cac record (mt phn tu cua mt t chuc
28
luu tru) m ta chung loai dich vu cua thu bao. Co mt record phn loai dich vu
cho mi kt cui trn tng dai nhm luu tru cac dang thng tin v kt cui.
2.1.3. Su phn phi b nh v kt ni cc thit bi dng chung
Mt chuc nng thuc v nguyn ly bn trong tng dai la diu khin. Mt vai
yu t logic phai lam sang to cac su kin trong qua trinh thuc thi cuc goi, dua ra
cac quyt dinh hanh dng cn thit va khoi dng cac hoat dng khac. Khi tng dai
nhn mt tin hiu truy cp (oII-hook signal), h thng diu khin phai phn phi
thit bi dung chung cho cuc goi va cung cp mt duong dn cho no bt du tu
duong dy goi. Diu nay hinh thanh nn nhom thit bi bi chim dung lu, thit bi
nay cn thit trong sut cuc goi va loai thit bi su dung ngn han chi cn trong
giai doan thit lp cuc goi ma thi. Trong cac tng dai tuong tu, cu truyn dn
phn tach duong ting mang tin hiu xoay chiu voi thanh phn mt chiu xuyn
qua tng dai la mt vi du v loai thit bi thu nht. Trong cac tng dai SPC la
record cua cuc goi, no la mt vung cua b nho bi chim giu trong sut tin trinh
cuc goi. Loai thit bi thu hai gm b thu va luu tru cac chu s cu thanh dia chi
cua thu bao duoc goi. Cac chu s nay khng nhung nhn dang thu bao duoc goi
ma con cung cp thng tin cn thit d dinh tuyn cuc goi xuyn qua mang.
Trong mt tng dai co, cac chu s duoc luu giu trong thanh ghi va trong tng
dai SPC duoc luu tru trong b nho. Khi b nho d duoc phn phi, mt m hiu
moi quay s (dial tone) duoc gui dn thu bao goi d bao rng tng dai sn sang
tip nhn cac chu s dia chi. Vi tng dai duoc thit k voi cac thit bi luu tru trn
co so du bao luu luong goi dn thay cho luu luong tng cng ti da khi cac thu
bao thuc hin dng loat cuc goi, do do co luc thiu b nho. Tuy nhin, thu bao
s duoc thng bao diu nay qua su kin tam thoi khng co m hiu moi quay s
duoc gui tu tng dai. Trong tng dai SPC, kha nng nay duoc giam thiu bng
cach gia tng kich thuoc b nho, mc du vy diu nay chi co ich khi nng luc xu
ly bt kip voi su gia tng tc d cuc goi dn.
2.1.4. Cc ch s dia chi
Sau khi nhn duoc m hiu moi quay s, thu bao nhp vao cac chu s dia chi
bng cach quay s. Cac chu s duoc gui duoi dang cac tin hiu dn tng dai va
duoc luu tru tai do. Hoat dng bao hiu la khia canh ht suc quan trong trong h
thng din thoai va s duoc trinh bay o cac muc sau.
29
2.1.5. Phn tch ch s
H thng diu khin phai phn tich cac chu s d xac dinh tuyn di ra tu
tng dai cho cuc goi. Nu cuc goi huong dn thu bao thuc tng dai ni b thi
chi co mt mach co th duoc dinh tuyn la duong dy thu bao duoc goi. Nu
duong dy dang lam vic voi cuc dam thoai khac thi cuc goi khng th thuc
hin va tin hiu bn duoc gui dn thu bao goi. Mt khac nu cuc goi huong dn
mt thu bao thuc tng dai o xa, no co th duoc phn phi bt ky mt mach nao
trn tuyn thich hop di ra khoi tng dai gc, vic phn phi bao gm ca tuyn du
phong. Nu tt ca cac mach du bn, tin hiu bao bn cng duoc gui dn thu bao
va cuc goi bi tu chi. Nu co mt mach thich hop dang ranh, no s bi bt ly va
s khng th su dung cho bt ky cuc goi nao khac. Trong cac tng dai co din,
vic chim giu nay tac dng mt diu kin v muc dien vao thit bi kt cui cua
mach va thuong duoc xem nhu thao tac danh du(marking). Diu nay cng tuong
tu nhu trong cac tng dai SPC. Tuy nhin thng tin v mach thuong duoc luu giu
trong cac bang duoi dang phn mm, trong truong hop nay mt m chi dinh trong
vung du liu cho truoc chi ra trang thai cua mt mach.

30
2.1.6. Thit lp dung dn chuyn mach
Luc nay h thng diu khin bit duoc cac danh dinh cua mach nhp va
mach xut. Nhim vu k tip cua no la chon duong dn giua chung thng qua cac
chuyn mach cua tng dai. Bn trong cac h thng chuyn mach co cac giai thut
chon cac duong dn chuyn mach thich hop. Mi dim chuyn mach trn duong
dn d chon phai duoc kim tra d dam bao rng no khng trong trang thai phuc
vu cho cuc goi khac va chim ly nu no ranh. Mt ln nua, diu nay duoc thuc
hin trong cac tng dai co din bng cach kim tra cac diu kin din, va trong cac
tng dai SPC bng cach do va chen vao cac muc nhp trong cac bang d duoc sp
xp. Trong cac tng dai co din, thanh ghi(duoc dung d nhn va luu tru cac chu
s) phai thi kt ni khi duong dn d duoc thit lp.
2.1.7. Dng chung v m hiu chung
Mt tin hiu phai duoc gui dn du xa d tin hanh cuc goi. Nu thu bao
duoc goi la cuc b, diu nay duoc thuc hin thng qua vic gui dong din chung
dn kich hoat chung trong may din thoai duoc goi. Nu thu bao khng phai cuc
b, mt tin hiu truy cp phai duoc gui dn tng dai k tip, nhu trinh bay trn
hinh 2.3, nhm kich hoat no tin hanh cac thao tac ring. Cac thao tac nay tuong
tu nhu nhung gi duoc m ta trong cac phn trn dy, bao gm cac tin hiu gui lai
tng dai ngun. Khi tt ca cac kt ni d duoc thit lp cho phep cuc goi tin
hanh trn mang ni hat hoc mang hop ni hoc mang trung k, dong din chung
duoc gui dn thu bao du xa va m hiu chung duoc gui dn thu bao goi.
2.1.8. Tn hiu tra li
Mt tin hiu tra loi nhn tu thu bao du xa (trong truong hop nay la tin hiu
truy cp) hay tu tng dai khac, duoc nhn bit boi h thng diu khin cua tng
dai cuc b. Su truyn phai duoc chp thun trn duong truyn dn chuyn mach
d chon xuyn qua tng dai. Dong din chung va m hiu chung phai duoc xoa
trn duong dy thu bao du xa va thu bao goi. Sau do hai phn nay duoc ni voi
nhau va cng vic tinh cuoc cuc goi nay di voi thu bao goi duoc khoi dng.
2.1.9. Gim st
Trong khi cuc goi dang duoc tin hanh, cng vic giam sat cng duoc thuc
thi d tinh cuoc va phat hin tin hiu xoa cuc goi. Cng vic giam sat cng thuc
hin quet tt ca cac dy kt cui trn tng dai d phat hin tin hiu truy cp cua
cuc goi moi.
31
2.1.10. Tn hiu xa kt ni
Khi nhn tin hiu xoa kt ni(duoc phat ra boi thu bao goi hoc thu bao
duoc goi), thit bi tng dai hay b nho duoc dung trong kt ni phai duoc giai
phong va sn sang su dung cho cac cuc goi khac.
Trong cac mang duoc quan ly va bao tri mt cach hiu qua, h thng giam
sat yu cu thu thp du liu trn mi cuc goi. Khi cuc goi tht bai do thit bi
hong hoc cac mach hay thit bi khng du d dap ung, thng tin nay duoc yu cu
cho cng tac bao tri quan ly va hoach dinh mang. Du liu trn cac cuc goi thanh
cng dung d tinh cuoc. Vi vy cng tac quan ly giam sat rt co y nghia trong
mang din thoai. Trong cac tng dai co din, diu nay chiu anh huong cua cac kt
ni dy giua cac thanh phn thit bi ring va cac dim giam sat. Trong tng dai
SPC, vi diu khin duoc thuc hin boi cac may tinh nn du liu duoc thu thp va
luu giu trong phn mm. Vic xu ly sau do duoc thuc hin boi cac b xu ly hay
chuyn dn cac may tinh bn ngoai tng dai.
2.2. K thut bo hiu trong h thng chuyn mach s
2.2.1. Gii thiu chung
2.2.1.1. Khi nim
Mt mang vin thng co nhim vu chu yu la thit lp, giai toa va duy tri
knh giua thu bao voi node chuyn mach hay giua cac node chuyn mach voi
nhau. D thuc hin duoc diu nay, cn phai co mt h thng thng tin h tro duoc
trao di giua h thng chuyn mach voi cac thit bi du cui va giua cac h thng
chuyn mach voi nhau, h thng thng tin nay goi la h thng bao hiu. Thng
tin bao hiu co th co nhiu dang khac nhau d thun tin cho vic diu khin
cac thao tac chuyn mach, xu ly goi...
Thuc cht, mt su trao di tin giua nguoi su dung va cac thit bi trong mang
cn phai co mt su t chuc d chung co th lin lac voi nhau mt cach an toan.
Cho nn, thng tin bao hiu co truoc, trong va sau mt cuc goi. D tng hiu
sut lam vic, thoi gian lam vic cua h thng bao hiu cang nho cang tt, no phu
thuc vao cac thit bi hin dai trong mang.
2.2.1.2. Cc chc nng bo hiu
Ta co th nu cac chuc nng bao hiu tng quat nhu sau:
hc nng gim st
Chuc nng giam sat duoc su dung d nhn bit va phan anh su thay di v
32
trang thai hoc v diu kin cua mt s phn tu (duong dy thu bao, trung k.).
hc nng tm chn
Chuc nng nay lin quan dn vic thit lp cuc goi va duoc khoi du bng
thu bao chu goi goi thng tin dia chi cua thu bao bi goi. Cac thng tin dia chi
nay cung voi cac thng tin cua chuc nng tim chon duoc truyn giua cac tng
dai d dap ung qua trinh chuyn mach. Chuc nng nay phai co tinh hiu qua,
d tin cy cao d dam bao vic thuc hin chinh xac cac chuc nng chuyn
mach.
hc nng vn hnh
Nhn bit va chuyn thng tin v trang thai tc nghn trong mang, thng
thuong la trang thai duong cho thu bao chu goi. Thng bao v cac thit bi, cac
trung k khng binh thuong hoc dang o trang thai bao dung. Cung cp cac
thng tin tinh cuoc. Cung cp cac phuong tin d danh gia, dng chinh, canh bao
tu tng dai khac.
2.2.1.3. Dc dim cc h thng bo hiu
O Mt h thng bao hiu co dc dim chung nhu sau:
O Co tinh quc t
O Phu hop voi cac thit bi ma no phuc vu
O Kha nng phi hop voi cac h thng bao hiu khac.
2.2.1.4. h thng thng tin bo hiu
H thng thng tin bao hiu cng la mt h thng thng tin din, no cng gm :
O Ngun tt ca cac tin hiu cn thit cho vic thit lp cuc goi va cung cp
cac dich vu khac.
O Cng vic truyn dn d chuyn tin hiu tu ngun toi dich.Hnh 2.4.
33
2.2.1.5. K thut bo hiu
Nhu vy, k thut bao hiu nghin cuu v:
- Ni dung bao hiu.
- Phuong phap truyn bao hiu.
- K thut xu ly bao hiu.
2.2.2. Ni dung cua bo hiu
2.2.2.1. Phn tch cuc goi
Trong mang din din thoai, khi mt thu bao mun ni voi mt thu bao
khac bt ky trong mang thi bao hiu s thng bao cho mang chuyn mach bit
rng thu bao do yu cu phuc vu, va sau do trao cho chuyn mach ni hat cac s
liu cn thit d nhn bit thu bao o xa cn dn va tu do dinh tuyn cuc goi mt
cach chinh xac. Bao hiu con giam sat cuc goi va trao cho thu bao cac thng
tin trang thai nhu moi quay s, m bao bn, hi m chung.
2.2.2.2. Phn loai bo hiu
Co th phn loai bao hiu theo cac cach nhu sau :
34

Phn theo chc nng
Bo hiu nghe - nhn :
La loai bao hiu nghe thy duoc di voi thu bao trong tin trinh cuc goi. Do la
cac loai thng tin nhu sau chu yu tu tng dai dn thu bao nhu sau:
4 m moi quay s: Khi thu bao nhc t hop, tro khang duong dy
giam xung dt ngt. Dn dn dong din trn dy tng ln. Diu
nay duoc tng dai nhn bit thu bao yu cu thit lp cuc goi va
no phat cho thu bao m moi quay s voi tn s khoang 425Hz lin
tuc.
4 m bao bn hoc thng bao: Truong hop 1 thu bao bn, hay sau
khi kt thuc cuc goi, thu bao nay d dt may, tng dai phat m
bao bn cho thu bao kia voi tn s 425 HZ, ty l 1:1. m bao bn
con duoc goi cho thu bao chu goi khi thu bao nay sau 1 khoang
thoi gian sau khi d nhn duoc m moi quay s ma vn chua quay
s. Truong hop thu bao bi goi di vng hoc co cac dich vu dc
bit cua no thi tng dai thng bao cho thu bao chu goi cac ban tin
Hnh 2.5.
35
tuong ung.
4 Dong chung: dong chung duoc phat cho thu bao bi goi khi thu
bao nay ri voi tin hiu xoay chiu khoang 75VAC, 25Hz.
4 Hi m chung: Hi m chung duoc phat cho thu bao chu goi qua
tuyn thoai tu tng dai khi dang d chung cho thu bao bi goi. Tin
hiu hi m chung co tn s 425Hz, ty l 1:3.
4 Cac ban tin thng bao khac: Nu trong tng dai co cac ban tin dc
bit duoc ghi sn v cac ly do cuc goi khng thanh nhu tinh trang
u tuyn, hong hoc. thi tng dai phat cho thu bao chu goi cac ban
tin tuong ung. Truong hop nay la do cuc goi khng thanh khng
phai boi cac ly do cua thu bao bi goi.
4 Tin hiu phuc hi va giu may qua lu: Tin hiu nay truyn toi thu
bao chu goi khi thu bao bi goi d dt may va tng dai d goi tin
m bao bn ma thu bao chu goi khng nghi dn vic giai toa
tuyn goi. Sau do mt khoang thoi gian tr thi tuyn moi duoc thuc
su giai toa. Tin hiu nay cng duoc phat khi thu bao duy tri trang
thai chon s qua lu. Tin hiu nay thuong la sau m bao bn.
O o hiu trang thi (bo hiu gim st): Xac dinh trang thai duong dy
cua thu bao va cuc goi.
4 Trang thai nhc t hop: Xut hin khi thu bao nhc t hop hoc tin
hiu chim dung tu mt duong trung k goi vao; no biu thi yu cu
thit lp cuc goi moi. Sau khi thu duoc tin hiu nay, tng dai s
du ni voi mt thit bi thich hop d thu thng tin dia chi tu thu
bao chu goi hoc tu duong trung k.
4 Trang thai dt t hop: Xut hin khi thu bao dt t hop hoc tin
hiu yu cu giai toa tu duong trung k dua toi. Thng tin nay chi
rng cuc goi d kt thuc, yu cu giai toa tuyn goi. Khi nhn
duoc thng tin nay, tng dai giai phong tt ca cac thit bi dung d
du ni cuc goi nay va xoa cac thng tin dung d thit lp va duy
tri cuc goi, dng thoi thit lp thng tin tinh cuoc.
4 Trang thai ri bn: Dua vao tinh trang t hop cua thu bao bi goi
hoc duong trung k la ri hay bn hoc u tuyn d tng dai phat
thng tin v trang thai cua thu bao bi goi hoc duong truyn cho
thu bao chu goi.
4 Tinh trang hong hoc: Bng cac phep thu tng dai xac dinh trinh
trang cua duong dy d co th thng bao cho thu bao hoc cho b
36
phn diu hanh va bao dung.
4 Tin hiu tra v: Khi d chung, ngay sau khi thu bao bi goi nhc
may, mt tin hiu o dang dao ngun duoc truyn theo duong dy
toi thu bao chu goi. Tin hiu nay dung d thao tac mt thit bi dt
o thu bao chu goi nhu b tinh cuoc hoc di voi thu bao dung the.
O o hiu dia chi: Thng tin dia chi gm mt phn hoc toan b dia chi
cua thu bao bi goi, di khi con kem theo cac s liu khac. Sau khi nhn
duoc m moi quay s, thu bao tin hanh phat cac chu s dia chi cua thu
bao bi goi. Cac chu s nay co th duoc phat duoi dang thp phn hay o
dang m da tn.
4 Tin hiu xung thp phn: Cac chu s dia chi duoc phat duoi dang
chui cua su gian doan mach vong mt chiu (DC) nho dia quay
s hoc h thng phim thp phn. S luong cac ln gian doan chi thi
chu s dia chi tru s 0` ung voi 10 ln gian doan. Tc d gian doan
la 10 ln mi giy va ty s xung la 1:2. Co mt khoang thoi gian
giua cac s lin tip khoang vai trm ms truoc chu s k tip d
tng dai phn bit cac chu s voi nhau. Chu y: Phuong phap phat
cac chu s thp phn nay khng th phat khi dang hi thoai.


4 Tin hiu m da tn ghep cp (DTMF): Phuong phap nay khc phuc
duoc nhuoc dim cua phuong phap trn. No su dung 2 trong 6 tn
s m tn d chuyn cac chu s dia chi. Khi n mt phim, ta nhn
duoc mt tin hiu bao gm su kt hop cua hai tn s : mt o nhom
nay va mt o nhom kia goi la da tn ghep cp (Dual Tone
MultiIrequency : DTMF). Cac tn s duoc chon sao cho su phong
tao tin hiu la be nht. Tin hiu truyn di dai hay ngn phu thuc va
thoi gian n phim. Thoi gian nay chinh la thoi gian keo dai cua tin
Hnh 2.6.
37
hiu.
Phuong phap nay co uu dim la: Thoi gian quay s nhanh hon. Co
th quay s trong khi dam thoai (su dung cho din thoai hi nghi).


Phn theo tng quan
O o hiu gia tng di vi thu bao
4 Tin hiu duong dy thu bao chu goi:
- Tin hiu yu cu goi.
- Tin hiu yu cu giai toa tuyn goi.
- Tin hiu dia chi.
- Tin hiu bao bn.
- Tin hiu bao ri.
- Hi m chung.
- Tin hiu tra loi v.
- Tin hiu giu may qua lu.
4 Tin hiu duong dy thu bao bi goi:
- Tin hiu chung.
- Tin hiu tra loi.
- Tin hiu phuc hi
4 Tin hiu duong dy thu bao thu 3: Ging nhu tin hiu duong dy
thu bao bi goi. Duoc su dung cho din thoai hi nghi. No lam gian
Hnh 2.7.
38
doan thu bao chu goi trong mt khoang thoi gian nho hon tin hiu
giai toa goi khoang 200ms dn 320ms.
O o hiu lin tng di: Co th duoc truyn dn tin hiu bao hiu theo
duong dy bao hiu ring hoc di chung voi duong dy thoai. Chung su
dung tn s trong bng tn ting noi (trong bng) hoc o ngoai dai tn
ting noi (ngoai bng). Thuong su dung 2 k thut truyn sau :
- Bao hiu knh kt hop (CAS).
- Bao hu knh chung (CCS).
Dang cua tin hiu :
- Dang xung : Tin hiu duoc truyn di duoi dang xung, vi du nhu tin
hiu dia chi.
- Dang lin tuc : Truyn lin tuc v mt thoi gian nhung thay di v
trang thai dc trung nhu tn s .
- Dang ap ch : Tuong tu nhu truyn xung nhung khoang truyn dn
khng n dinh truoc ma keo dai cho dn khi co su xac nhn cua phia
thu qua mt thit bi xac nhn truyn v.
2.2.3. Phuong php truyn dn bo hiu
Co nhiu cach phn loai phuong phap truyn bao hiu, nhung o dy, ta
phn thanh hai loai sau :

- Bao hiu knh kt hop (CAS : Chanel Associated Signalling).
- Bao hiu knh chung (CCS : Common Chanel Signalling).

39
2.2.3.1. o hiu knh kt hop


Bao hiu knh kt hop la loai bao hiu ma trong do, cac duong bao hiu d
duoc n dinh trn mi knh thng tin va cac tin hiu nay co th duoc truyn
theo nhiu cach khac nhau. Co hai loai thng tin bao hiu trong bao hiu knh kt
hop la : Bao hiu duong dy va bao hiu thanh ghi (dia chi).
O Bao hiu duong dy: la phuong phap bao hiu duoc truyn dn giua cac
thit bi kt cui va thuong xuyn kim tra duong truyn hoc tt ca cac
mach kt cui, vi du cac trang thai bn, ri.
O Bao hiu thanh ghi: Bao hiu thanh ghi la su truyn tt ca cac thng tin co
lin quan dn tuyn ni cuc goi bao gm cac con s thu bao bi goi, nhung
dc tinh cua thu bao do.
Phuong php truvn:
O Dim ni dim (end to end): Theo phuong phap bao hiu nay, thng tin
lun duoc truyn di giua cac du cui cua tuyn ni theo tin trin cua no.
Vi du khi thit lp tuyn ni qua 3 tng dai A-B-C, thng tin bao hiu du
tin duoc truyn tu A toi B va sau khi quang ni B-C duoc thit lp thi bao
hiu lai duoc truyn tu A toi C.
O Duong tip duong (link to link): Tin hiu lun duoc truyn di va tam
luu tung quang cua tuyn ni. Du tin thng tin bao hiu duoc truyn di tu
A dn B va sau khi quang ni tu B dn C duoc thit lp thi thng tin bao
hiu tip tuc truyn di tu B dn C.
Noi chung, thng tin bao hiu giam sat va cac kiu thu bao duoc truyn
dn theo phuong thuc duong tip duong con thng tin dia chi thi duoc truyn
di theo phuong phap dim ni dim hoc duong tip duong tuy thuc va cu truc
mang.
Hnh 2.8.
40
c k thut truvn cc tin hiu bo hiu trong S
Mt cach chinh xac, bao hiu knh kt hop phai la mt su kt hop vinh vin
voi knh mang cuc goi tht su. Tu do, ta co cac dang khac nhau cua tin hiu bao
hiu:
- Tin hiu bao hiu nm trong knh thoai (DC, trong bng).
- Tin hiu bao hiu nm trong knh thoai nhung pham vi tn s khac
( ngoai bng).
- Tin hiu bao hiu o trong 1 khe thoi gian, ma trong do, cac knh thoai
duoc phn chia mt cach c dinh theo chu ky (bao hiu PCM trong
TS16).
Bao hiu knh kt hop co th su dung giua cac loai tng dai khac nhau. Nhu
vy, k thut truyn bao hiu nay gm cac tin hiu bao hiu :
- Bao hiu DC.
- Bao hiu AC.
- Bao hiu PCM.
O Cac tin hiu bao hiu co ban: Cac tin hiu bao hiu giua tng dai voi tng
dai bao gm mt s tin hiu co ban sau cho mt cuc goi hoan thanh:
- Tin hiu chim dung (Seizure) : Yu cu chim dung mt duong vao
tng dai B (1 knh thoai) va cac thit bi d nhn thng tin dia chi.

- Tin hiu xac nhn chim dung (Seizure aknowledgement): Thng bao
cho tng dai A bit rng tng dai B d nhn duoc tin hiu chim dung tu
A.
- Thng tin dia chi (Address InIormation): S dia chi cua thu bao B.
- Tin hiu tra loi (B answer): Tng dai B bao cho tng dai A bit thu
bao B nhc may.

- Xoa v (Clear back): Tng dai B bao cho tng dai A bit B d gac may.
- Xoa di (Clear Iorward): Tng dai B nhn thng bao cuc goi d kt
thuc, giai toa thit bi va duong dy.

41

2.2.3.2. o hiu knh chung

Bao hiu knh chung (Common Channel Signalling) khc phuc duoc nhuoc
dim cua bao hiu knh kt hop v hiu sut su dung knh bao hiu. Di voi bao
hiu knh chung, knh bao hiu duoc phn phat cho knh ting noi chi trong mt
khoang thoi gian bao hiu. Nguoi ta su dung mt tuyn ring bit cho knh bao
Hnh 2.9.
Hnh 2.10.
42
hiu. Noi cach khac, h thng bao hiu knh chung co mt chum knh bao hiu.
Chum knh nay chi duoc cp cho knh ting noi khi co nhu cu bao hiu truoc
nht. Vi vy, knh ting noi cn xp hang cho knh bao hiu ri. Do do, dung
luong chum knh bao hiu phu thuc vao cp phuc vu co th chp nhn duoc, ni
dung bao hiu, tn sut su dung mi knh ting noi. Nho su dung k thut nay,
thit bi co th tp trung hoa va ch tao gon gang hon. Diu nay tao ra uu dim v
mt kinh t va tit kim duoc khng gian lp dt thit bi. Tuy nhin, phuong thuc
nay chi co th su dung cho cac tng dai SPC d trao di bao hiu lin tng dai
giua cac b xu ly.
Trong h thng PCM, knh bao hiu co th su dung bt ky khe thoi gian nao
ma khng nht thit phai la khe thoi gian TS16. Cac ban tin bao hiu duoc truyn
di duoi dang cac goi, tc d knh truyn la 64Kbps.

u trc ban tin S nhu sau:
Dia chi dich Dia chi ngun S goi Truong s liu Truong kim tra

O Dia chi dich Dia chi nay duoc phn tich tai bt ky may thu nao va duoc so
sanh voi dia chi cua no. Nu khng trung thi ban tin do duoc truyn dn
dim khac cho dn khi dn dich thuc cua no.
O Dia chi ngun: Dia chi nay giup cho may tinh bit duoc d khi co nhu cu
cp phat lai ban tin thi co dia chi d yu cu phat lai.
O S goi: S goi chi ra tt ca cac s liu cua ban tin duoc sp xp ln luot
mt cach chinh xac. S liu nay duoc kim tra lin tuc va chi duoc ly ra
khi co chi dn.
O Truong s liu: Chua nhung thng tin cua bao hiu.
O Truong kim tra li: Cho phep s liu duoc kim tra truoc khi truyn dn
dich. Dc dim ni bt cua bao hiu knh chung la cac du cui khng chi
danh ring cho mt cuc ni ma mt ban tin tun tu co th duoc trang bi
bt cu du cui nao voi nhung cuc goi khac nhau va dich khac nhau. Tt
ca cac ban tin cua cuc goi khng nht thit phai cung huong. Cac ban tin
tiu biu duoc truyn di mt cach phu hop voi nhung tuyn duoc dinh ra
bng thut toan dua trn co so dich, tinh sn sang va tai cua mach. Khi ban
tin duoc thu thp, no duoc truyn dn nhung dim d chon trn mang. Khi
toi dich, no duoc tin hanh, so sanh va diu chinh, kim tra li. Nu co li,
no yu cu phat lai ban tin. Vi CCS khng chuyn bao hiu trn cac trung
43
k dam thoai d thit lp va giam sat, nn tuyn goi phai duoc kim tra lin
tuc mi khi cuc goi dang thit lp. Diu nay duoc thuc hin nho b thu
phat m thanh duoc ni tai thoi dim thit lp nhm dam bao su lin tuc
cua tuyn.
: dim Kinh t, Nhanh, Tin cy, Dung luong cao, Linh hoat.
2.2.4. o hiu s 7
2.2.4.1. Khi nim chung
Bao hiu s 7 duoc quc t cng nhn la h thng CCS giua cac tng dai d
su dung trong mang quc gia va quc t. Thng tin bao hiu duoc truyn di trn
mt khe thoi gian duoc phn phat trn 1 trong cac tuyn PCM mang cac knh
thoai.

Vi du : Hai tng dai trao di voi nhau bng 2 lung 2 Mbps, nhu vy, kha nng
dung luong knh thng tin giua 2 tng dai nay la 60 knh, trong do, 1 lung 2
Mbps mang bao hiu s 7 trong TS16 cua no. Thng tin bao hiu duoc tach, ghep
qua truong chuyn mach cua tng dai hoc o DLTU (Digital Line Terminal Unit).
Thng tin bao hiu duoc goi tu tng dai nay sang tng dai khac duoc xac
dinh boi h thng diu khin qua S/R CCS cho bao hiu s 7. S/R CCS bao gm 3
phn h trn co so cua cac b xu ly. Thng tin tu h thng diu hin tng dai nhn
tu phn h diu khin bao hiu duoi dang thuc thich hop. Cac ban tin duoc xp
hang o dy, cho dn khi co th duoc truyn di. Khi khng co cac ban tin d truyn
Hnh 2.11.
44
di thi phn h diu khin bao hiu phat cac ban tin chon loc d giu tuyn lun o
trang thai tich cuc.
Cac ban tin duoc goi qua phn h du cui bao hiu, o do su dung cac bits
kim tra duoc phat di tu phn h diu khin li d tao thanh cac don vi bao hiu
s 7 hoan chinh. Tai tng dai thu, qua trinh nguoc lai duoc thuc hin.
Dim bao hiu (SP : Signal Point): Dim bao hiu la mt node chuyn
mach hoc mt node xu ly trong mang bao hiu, co kha nng thuc hin cac
chuc nng bao hiu. Dim chuyn tip bao hiu (STP: Signal Transport
Point): La dim bao hiu ma thng tin bao hiu thu duoc trn mt knh bao
hiu va sau do chuyn giao cho knh khacma no khng xu ly duoc ni dung
cua tin bao.
Knh bao hiu: Bao hiu s 7 su dung cac knh bao hiu d chuyn tai
thng tin bao hiu giua hai dim bao hiu. V mt vt ly, knh bao hiu bao
gm kt cui bao hiu o mi du knh va vai loai mi truong truyn dn
(thuong la cac khe thoi gian o duong truyn PCM). Mt s cac knh bao
hiu du song song truc tip giua 2 dim bao hiu tao thanh chum knh bao
hiu.
Cac phuong thuc bao hiu:
Kiu kt hop (Associated): Cac tin hiu bao hiu lin quan dn su
kt ni cac knh giao thng giua hai tng dai A, B duoc truyn trn cac
tuyn bao hiu truc tip giua chung.

Kiu khng kt hop (Non-Associated): Cac tin hiu bao hiu lin
quan dn su kt ni cac knh giao thng giua hai tng dai A, B duoc
dinh tuyn qua mt vai tuyn trung k tuy thuc vao mang o nhung thoi
dim khac nhau, trong khi knh giao thng duoc ni truc tip giua A va
B. Cac thoi dim khac nhau thi su dinh tuyn cua cac tin hiu bao hiu
co th theo cac duong dn khac nhau. Phuong phap nay it duoc su dung
vi no kho xac dinh duoc su dinh tuyn mt cach chinh xac cua cac ban
tin bao hiu o moi thoi dim.

Hnh 2.12.
45

Kiu tua kt hop (Quasi-Associated): Kiu nay la truong hop gioi
han boi kiu khng kt hop, thng tin bao hiu giua hai node A va B
duoc dinh tuyn xac dinh truoc qua 1 tuyn bao hiu node trung chuyn
(tandem) trong khi cac knh giao thng duoc dinh tuyn truc tip giua
A va B. Dim quan trong ni bc nht cua kiu tua kt hop la tinh sao
luu du phong.

Hnh 2.14.
Hnh 2.13.
46
2.2.4.2. Phn mc trong bo hiu s 7

Muc 1: Muc tuyn vt ly: dy la muc day cua chng phuong thuc. Tng
quan, no la phuong tin d goi dong cac bits cua thng tin tu dim nay dn
dim khac trn mt ni kt vt ly. Muc nay dinh nghia cac dc tinh vt ly,
din va cac chuc nng cua tuyn s liu bao hiu va phuong tin d truy cp
no hoc yu cu 1 cu truc thng tin ma no duoc cung cp boi thit bi truyn
dn hoc tim li co khi. Trong mi truong mang s liu, CCS7 thuong duoc
su dung khe thoi gian bao hiu TS16/PCM32 hoAEc TS24/PCM24 voi tc
d knh bao hiu 64Kbps. Trong mi truong tuong tu, CCS7 co th truyn
trn cac duong modem voi tc d thp khoang 4,8Kbps.
Muc 2: Muc tuyn du liu: Cung cp cac chuc nng va cac thu tuc cho
vic truyn thng tin bao hiu. Mt ban tin bao hiu duoc truyn trn tuyn
theo cac don vi bao hiu voi chiu dai thay di. Mt don vi bao hiu bao
gm thng tin diu khin truyn tin thm vao trong ni dung cua ban tin bao
hiu. Chuc nng bao gm :
- Gioi han ni dung don vi bao hiu bng cac co.
- Chen thm bits d chng nhm ln voi co.
- Su dung cac bits kim tra.
- Chng li boi phuong thuc tu dng hoi lai.
- Do tim duong bao hiu sai bng cach giam sat tc d li trn cac
duong bao hiu.
Muc 3: Muc mang bao hiu: Dinh nghia cac chuc nng va thu tuc truyn
Hnh 2.15.
47
chung va dc lp cac tuyn bao hiu ring le. Cac chuc nng chinh sau :
- Xu ly ban tin bao hiu: Trong khi truyn ban tin bao hiu, nhung
chuc nng nay huong toi tuyn bao hiu hoc phn nguoi su dung
tuong ung.
- Quan ly mang bao hiu: Diu khin xac dinh huong theo thoi gian
thuc, diu khin va tai tao lai cu hinh mang khi cn thit.
Muc 4: Muc nguoi su dung: Mi phn cho nguoi su dung xac dinh cac
chuc nng va cac thu tuc dc trung cho tung nguoi su dung ring bit.
2.2.5. Xu l bo hiu trong tng di
2.2.5.1. Gii thiu
H thng bao hiu duoc su dung nhu mt ngn ngu cho 2 thit bi trong h
thng chuyn mach trao di voi nhau d thit lp tuyn ni cho cuc goi. Ging
nhu bt ky ngn ngu nao, chung cng co tu vung voi nhung chiu dai khac nhau
va d chinh xac khac nhau. Tuc la cac bao hiu cng co th thay di v kich thuoc
va dang cu phap cua no theo cac quy lut d ghep ni va tao thng tin bao hiu.
Xu ly bao hiu trong tng dai la su xu ly cac dang tin hiu bao hiu thu bao
va tng dai trn cac duong dy thu bao va trung k trong tng dai. Bao hiu trong
tng dai din thoai bao gm khng chi la bao hiu giua tng dai voi thu bao va
bao hiu lin dai ma con mang cac thng tin v trang thai cuc goi bng cac tones
va cac ban tin thng bao khac
48

Nhu vy, ta thy rng qua trinh xu ly bao hiu bao gm cac phn chinh sau:
- Dinh tuyn trong tng dai.
- Cac b thu phat bao hiu.
- Tao tones va cac ban tin thng bao.
2.2.5.2. Su dinh tuyn trong tng di
O Bao hiu tng dai - thu bao: Trong tng dai SPC co kha nng cho phep hai
loai thu bao tuong tu va thu bao s ung voi mi loai, ta co cac tin hiu,
phuong phap dinh tuyn khac nhau.
4 Thu bao tuong tu: Trn mang din thoai hin nay, vi ly do kinh t
thuong su dung thu bao tuong tu. Su dinh tuyn thu bao tuong tu
nhu hinh duoi dy. Su dinh tuyn gm hai thanh phn bao hiu:
- Tin hiu bao hiu duong dy (giam sat): mang trang thai cua mach
din.
- Tin hiu bao hiu dia chi (chon s): chi thi s thu bao bi goi.
Tin hiu bao hiu duong dy co nhim vu giam sat mach din duong
Hnh 2.16.
49
dy thu bao. Voi cac thu bao tuong tu, dang tin hiu nay o dang LD
(ct mach vong). Tin hiu bao hiu chon s (dia chi) co th duoc thu
bao phat bng 2 cach: LD hoc MF (m da tn). Di voi din thoai
dung dia quay s, ca bao hiu duong dy va chon s du duoc thuc hin
theo kiu ct mach vong (Loop disconnection). Cac tin hiu bao hiu
nay duoc tach ra tu duong dy thu bao boi SLTU. Sau do, chung duoc
thu thp tai khi diu khin SLTU d bin di tu trang thai LD sang cac
tin hiu trang thai va chu s dia chi ri goi dn h thng diu khin
taeng dai d xu ly va tu do dua ra nhung thao tac thich hop. Di voi
din thoai n phim, tin hiu duong dy duoc tin hanh theo kiu LD
con tin hiu chon s theo kiu MF. Nhu vy, tin hiu duong dy duoc
tach ra khoi SLTU va qua b SLTU dn h thng diu khin tng dai
nhu din thoai dia quay s. Su truy cp dn b thu MF thng thuong
qua khi chuyn mach tp trung thu bao. B thu MF co th dung
chung cho 1 s lon duong dy thu bao voi muc dich giam chi phi thit
bi.

4 Thu bao s: Dy la su dinh tuyn bao hiu dn 2 'kiu thu bao s
ISDN va ISPBX trn su truy cp duong dy so cp va thu cp.
Trong su truy cp so cp, 1 knh bao hiu 16Kbps kt hop voi 2
knh giao thng 64Kbps tao thanh tc d 144kbps dang (2BD) cho
mi huong. Knh bao hiu mang thng tin bao hiu duong dy va
chon s cho ca 2 knh giao thng nhu thng tin xu ly cuc goi va
Hnh 2.17.
50
cac thng tin bao dung. Trong su truy cp thu cp bao gm 1
duong dn 2Mbps tu 1 ISPBX, 1 knh bao hiu knh chung tc d
64kbps cho 30 knh giao thng 64Kbps duoc mang trong TS16.

O Bao hiu lin tng dai: Cac h thng bao hiu khac nhau trn cac duong
trung k duoc dinh tuyn dn cac b thu phat bao hiu tuong ung duoc
thuc hin nho b chuyn di tin hiu hoc kt hop trong ATTU (Analogue
Trunk Terminalting Unit) cho cac kiu bao hiu LD, DC va 1VF. H thng
bao hiu 1VF la h thng bao hiu don tn trong bng, no co th la bao
hiu duong dy hoc bao hiu dia chi (nhung chu yu la duong dy). Su
chuyn di bao hiu trong bng sang dang thich hop d dua dn cac b thu
phat bao hiu (thuong la CAS) co th duoc thuc hin boi mt thit bi kt
hop o mi ng vao tuong tu dn 1 ATTU hoc su dung mt don vi don
gian ma no tach cac tones tu dong s 2Mbps. Phuong thuc thu 2 thuong
duoc su dung nhiu hon vi tinh kinh t cua no. B chuyn di thuc hin
chia mt ng vao 2Mbps chua 30 knh voi m bao hiu don tn 1VF thanh
ng ra 2Mbps voi bao hiu mang trong TS16. Thit bi do do phai co kha
nng tim kim su xut hin cua cac tones duoc m hoa s (vi du 2280).
Diu nay duoc thuc hin boi k thut loc s. Di voi huong nguoc lai, thit
bi chuyn di cac bits CAS trong TS16 thanh cac tones tuong ung chen vao
Hnh 2.18.
51
lung 2Mbps. Bao hiu MF duoc dinh tuyn trn co so call-by-call qua
khi chuyn mach nhom tu duong dy dang goi dn b thu phat MF bng
ni kt thoi gian giu ngn (short-holding-time). Ni kt thoi gian giu ngn
la mt ni kt trong thoi gian rt ngn thuong voi muc dich thu nhn cac
chu s dia chi, ni kt nay duoc giai phong ngay sau khi tin hiu dia chi d
kt thuc. Luc nay mt duong dn thoai duoc thit lp qua truong chuyn
mach dn ng ra yu cu. Tuy theo phuong thuc truyn thng tin bao hiu
ma co phuong phap bin di khac nhau. D truy nhp toi b thu phat bao
hiu CAS la cac duong ni ban c dinh. Con cac duong ni toi cac b thu
phat MF la cac tuyn c dinh thuc hin nguyn tc trao di giua cac khe
thoi gian TS16 voi nhau va ni dung cac TS nay co chua thng tin bao
hiu. Di voi bao hiu knh chung, thng tin bao hiu duoc chua trong cac
TS16 cua cac lung 2Mbps d truy nhp dn b thu phat CCS qua duong
ni ban vinh vin (semi-permanent) qua truong chuyn mach. Ni kt nay
cho phep cac khe thoi gian tu lung 2Mbps truy cp dn CCS S/R qua 1
cng 2Mbps. Ni kt nay la ban vinh vin vi no duy tri trong mt thoi gian
dai (co th la vai nm) cho dn khi co su c hoc co su thay di lon trong
tng dai thi h thng diu khin s thit lp tro lai.
52

2.2.5.3. Cc b thu pht bo hiu
1hu pht
D dinh tuyn bao hiu MF tu thu bao hoc cac duong trung k toi b thu
phat MF, yu cu o mi b thu phat cn phai giao tip voi 30 knh thoai va s b
thu phat yu cu phu thuc vao tc d su dung va thoi gian chim dung cua mi
cuc goi. Di voi bao hiu thu bao, mt duong dn don huong duoc thit lp qua
b tp trung thu bao giua SLTU dang goi va 1 khe thoi gian ri trong duong cao
tc toi b thu phat MF, trong khi tone moi quay s duoc dua dn thu bao qua 1
duong thoai don huong khac qua b tp trung. Don vTH MF phai co kha nng xac
nhn duoc chu s du trong tone moi quay s. Khi cac s quay la dy du, h thng
diu khin taeng dai s giai phong duong dn qua b tp trung thu bao nay. Khe
thoi gian trong duong cao tc luc nay la ri va co th duoc su dung cho cac cuc
goi khac. Qua trinh bao hiu lin dai cng din ra tuong tu.
B thu phat MF co th su dung k thut tuong tu hoc k thut s.
Hnh 2.19.
53
O th: phat MF /ng tuong t: Phuong phap nay su dung nhiu trong
cac tng dai th h du vi tinh kinh t cao. 30 b thu phat MF duoc ni va
bin di tai PMUX (MUX thu cp) d tao ra lung s 2,048Mbps theo cu
truc khung. Trong do, TS0 chuc tin hiu dng b khung va TS16 bao hiu
cho cac knh con lai.

O th: phat bao hi: MF /ng s: B thu lam vic theo nguyn tc phn
chia theo thoi gian cho mt s knh (o dy la 4). Cac s thu duoc tu mi
knh qua b thu dn don vi diu khin, o do, chung duoc dinh dang vao
trong mt ban tin ri goi dn h thng diu khin taeng dai. B phat MF thi
lam vic mt cach don gian hon, minh no duoc su dung cho tt ca cac knh
thoai va trong TS16 cua lung 2Mbps. Voi kiu thu phat MF s, chi cn 8
b thu MF cho 30 knh du vao va mt b phat cho tt ca cac knh. B thu
MF s dua trn co so b loc s. Yu cu kha nng nhn bit va phn tich 2
tone tu mt t hop da tn (2 tn s), bo qua cac tin hiu ngoai bng tn
4Khz d xac dinh duoc cac tin hiu bao hiu khac nhau d suy ra y nghia
cua no. Sau do, b thu s tim ra tin hiu co t hop tn s tuong ung goi dn
b diu khin thu phat MF d dua dn h thng diu khin tng dai co
nhung xu ly thich hop. B phat MF co th thuc hin bng cac t hop tn s
duoc m hoa va luu tru trong ROM va duoc doc ra o cac duong vao thoi
dim thich hop.
Hnh 2.20.
54

2.2.5.4. Cc b tao tone v ban tin thng bo

S dnh tuvn tones v cc ban tin thng bo:
Tng dai cn phai bao cho thu bao v trang thai cuc goi cng nhu cac tin
trinh cua no tu khi bt du dn khi kt thuc. Tuc la mt thu bao binh thuong
mun trao di thng tin thi phai duoc dap ung m xac nhn yu cu hoc yu cu
khng duoc chp thun va nhiu m khac nhau trong tin trinh xu ly cuc goi nhu
thng bao, tro giup... Thng thuong, thng tin trang thai co th nghe thy duoc o
dang tones hoc loi thoai thng bao. Do do, moi thu bao cng nhu cac duong
trung k va cac don vi khac thuc tng dai phai duoc truy nhp dn cac b tao
tone va thng bao.
D dat hiu qua kinh t va k thut cho vic phn phi cac m bao dn tung
thu bao, cn phai phn loai theo chuc nng cua tung dang m ma phn b vi tri
cua cac b tao m. Vi du: cac tinh trang thng thuong duoc bao hiu bng cac
Hnh 2.21.
Hnh 2.22.
55
tones, con cac truong hop dc bit thi bng cac ban tin. Trong tng dai SPC, cac
b m bao thuong duoc phn b tai cac b tp trung thu bao theo phuong phap 1
duong phn b toi nhiu duong. Con b luu tru ban tin thng bao duoc phn b
tai khi chuyn mach chinh, vi cac ban tin nay mang tinh cht dich vu, it lin quan
dn tin trinh xu ly cuc goi.
Vic dinh tuyn cho cac m bao toi cac thu bao duoc thuc hin bng lung
s PCM. Nhu vy, tai du ra cua thit bi tao m la cac tin hiu s, mi 1 m bao
khac nhau duoc chua trong mt TS ring va no duoc qua khi chuyn mach tp
trung thu bao hay khi chuyn mach nhom nhu qua trinh chuyn daei tin hiu
thoai. Su khac bit o dy la tin hiu tu b tao m phai dam bao v d lon d no
thuc hin chuyn mach toi nhiu du ra co yu cu cung luc.
Voi cac ban tin thng bao, thng thuong no duoc truy cp toi khe thoi gian
trung gian cua khi chuyn mach chinh va duoc thuc hin chuyn mach nhu tin
hiu thoai.
c tones x l cuc gi
Trong tng dai s, co hai cach tao tones xu ly cuc goi d dua vao duong
dn thoai, do la:
- Phat lin tuc cac tones o dang tuong tu, ri sau do dua qua b chuyn di A/D.
- Phat lin luc cac tin hiu s tuong ung voi cac tones bao hiu khac nhau.
Phuong thuc du tin duoc su dung cho cac h tng dai truoc dy vi no khai
thac thit bi tao tones trong tng dai tuong tu ma chua thay bng k thut s duoc.
Su lai tap giua cac b phat tones co-din tu trong taeng dai din tu s gy nn su
cng knh v kich thuoc va kem hiu qua v mt kinh t. Khi k thut s la phat
trin thi phuong thuc thu 2 duoc su dung nhiu hon voi cac tinh nng cao hon.
Cac b tao tones phuc vu cho chuyn mach tp trung thu bao duoc yu cu
trong thoi gian du truoc thit lp cuc goi, con b tao tone phuc vu chuyn mach
nhom dung d mang dap ung cua thu bao trong thoi gian thit lp cuc goi.
B to tone v cc ban tin thng bo
O Dng k thut tuong t: Co nhiu loai cu truc b tao tone. Voi cac tng
dai analog thi ta co cac b tao tone analog voi cu truc don gian la cac b
tao dao dng voi cac mach diu khin ngt nhip khac nhau nhu role hoc
cac cng din tu. Cac tin hiu bao hiu nay phai duoc chuyn di sang
dang s d chen vao cac khe thoi gian trong cac tuyn PCM dua dn cac
du cui qua truong chuyn mach. Nhuoc dim: Kich thuoc lon, cng
knh, khng kinh t, khng co d tin cy cao.
56

O Dng k thut s:
4 %o tones: Di voi tng dai SPC hin nay thi cac b tao m thuong
la b tao tone s. Cac b tao tone nay co kha nng cho ra nhiu loai
tone khac nhau. Vic phn bit cho cac loai tone nay cho tin trinh
xu ly cuc goi duoc thuc hin bng cach thit lp cac d dai ngt
nhip khac nhau cho cac tone. Cu truc nay phu thuc vao cach quan
ly khac nhau. Cac phn tu b tao tone s bao gm: Cac b nho
ROM dung d luu tru cac loai tone tuong ung bng cac tin hiu s,
mach diu khin tone theo chu ky, b diu khin doc ROM va cac
thit bi diu khin khac.

Hnh 2.23.
Hnh 2.24.
57
Cac b nho ROM luu cac loai tones tuong ung d m hoa va doc ra
voi dia chi do bm chu ky xac dinh. Thoi dim phat tones qua truong
chuyn mach do don vi diu khin diu khin b SELECTOR. B
SELECTOR bao gm cac b ghep knh logic s ma chuyn mach giua
ng vao va ng ra phu thuc vao dia chi duoc cung cp boi don vi diu
khin. Nhu vy, cac tones khac nhau duoc s hoa (voi tn s ly mu la
8Khz) va nap vao ROM, sau do duoc doc ra o thoi dim thich hop theo
yu cu cua thu bao. Di voi tin hiu co chu ky thi chi cn nap vao
chu ky la du. Di voi tin hiu khng co chu ky thi phai nap tt ca tin
hiu do. Diu nay lam giam dung luong cua ROM, do do, tinh kinh t
phuong phat nay rt cao.
O %o .a. ban tin thong bao: Mt trong kha nng cung cp dich vu cua tng
dai SPC la vic cung cp cac ban tin thng bao voi nhung ni dung mang
tinh cht thng bao chi dn. Cac ban tin thng bao duoc luu tru trong cac
thit bi bng tu, dia tu, b nho .sao cho kha nng truy cp duoc d dang.
Trn thuc t co hai phuong phap luu tru sau:
- Phuong phap 1: Tt ca cac ban tin duoc s hoa voi tung bit nhi phn va
ghi vao thit bi luu tru.
- Phuong phap 2 : Kiu cua ban tin thng bao co dang cac cu, cac t hop
chu cai co chung nht mt m tit, cac tu vung chung duoc ghi vao vi
mach ROM, RAM d truy xut theo mt dia chi thich hop.
Phuong phap 1 don gian nhung tn kem v khng gian b nho, phuong phap
2 kinh t hon, nhung vn d diu khin lai phuc tap hon rt nhiu. Cac ban tin c
dinh thi co th luu vao trong ROM, con cac ban tin co th thay di hoc cac dich
vu moi thi thuong duoc luu vao RAM d tng tinh linh hoat, thun tin trong vic
sua di b sung.
2.4. Chuyn mach
Mi tng dai du co cac ng nhp va ng xut, bao gm cac thit bi kt cui
duong dy thu bao, cac mach hop ni, mach trung k va quc t. Trong khi mt
tng dai co th duoc xem nhu mt chuyn mach thi thuc t no bao gm mt s lon
cac chuyn mach tach bit hay con goi la cac toa d ni (crosspoints). Chung co
th duoc sp xp theo nhiu cach khac nhau nhm dat duoc tinh hiu qua va kinh
t.
58
Mi crosspoint la mt tip dim din, co th dong mo linh hoat, khi dong, no
hinh thanh nn b phn cua duong dn cua cuc goi xuyn qua tng dai. Mt
phuong phap thuc hin cac crosspoint trong mt tng dai la dung mt khi chuyn
mach dang ma trn diu nhu hinh 2.25. Cac crosspoint trong tng dai co truyn
thng chim chi phi lon (trn hinh 2.25 khng c y trinh bay mi dim ni bao
chi cua mt dy don, ma gm 2 hoc 4 dy cng nhu mt s cac dy diu khin
duoc h thng diu khin su dung d diu hanh vic chon cac crosspoint). Vic
dung ma trn don

Hinh 2.25. Mt chuyn mach bao gm mt ma trn dim
la mt phuong thuc mang tinh y tuong don gian nht d xy dung khi chuyn
mach va su tit kim s dim ni la mt uu dim. Giam s crosspoint trong ma
trn chi don thun la giam kich thuoc tng dai, vi vy co th tit kim chi phi bng
cach dung mt s cac tng chuyn mach thay cho mt ma trn don.
2.4.1. Chuyn mach phn chia theo tng
Mt vi du don gian cua chuyn mach theo tng duoc trinh bay trn hinh 2.26.
Trong hinh nay cac mach dn tng dai duoc ni thanh nhom 100, cac nhom ni
dn cac chuyn mach tng A chi co 10 ng ra. Do do co su tp trung bn trong
tng dai va giam s crosspoint. Tuy nhin, diu nay s dn dn tinh trang mt
cuc goi dn co th khng kt ni duoc do khng co sn duong dn chuyn mach.
Tinh trang nay duoc goi la 'blocking. Boi vi tt ca cac ng vao khng th goi
mt cach dng thoi, diu nay cng hop ly vi trn thuc t tng hiu qua su dung
chuyn mach duoc thuc hin bng cach phn phi mt ti l dich vu chp nhn
duoc cho mt tng dai (khng cp du).
59
Trong hinh 2.26 cac chuyn mach tng A chi don gian la cac b tp trung, no
cho phep tit kim s crosspoint. Tuong tu, cac chuyn mach tng C mo rng s
luong du ra trn tng dai. Cac chuyn mach tng C cng h tro dinh tuyn dn
cac mach ng ra dc bit. Tng B h tro dinh tuyn xuyn tng dai.
Hinh 2.26. Nguyn ly chuyn mach phn tng
Khi mt cuc goi dn tai mt chuyn mach tng A, tai dy chi xay ra mt
hoat dng cn thit, do la tim mt ng ra cho no dn B. Tng B phai dong cac
crosspoint thich hop cho cuc goi duoc dinh tuyn dn dung mt chuyn mach o
tng C. Tng s crosspoint cho 1000 mach vao va 1000 mach ra la (cng ln luot
cac tng A, B va C).
10(100x10) 100x100 10(10x100) 30 000
S luong nay r rang nho hon nhiu so voi 1000 000 nu dung mt ma trn
don.
Mt dang cai tin tt hon duoc m ta trn hinh 2.27. O dy tt ca cac tng
chuyn mach du thuc hin dinh tuyn. Mi chuyn mach o tng B chi xu ly mt
ng ra dn mi chuyn mach tng C. Nu chuyn mach A chi don gian phn phi
mt cuc goi dn mt ng ra bt ky dn B, s co mt kha nng dang k khng th
60
chp nhn duoc la ng ra duoc yu cu tu chuyn mach B d bi chim dung. H
thng trong hinh yu cu sp xp lai cng tac chon lua cac ng ra xuyn toan b
h thng chuyn mach. Trong khi su diu khin cac tng chuyn mach trong h
thng hinh 2.26 co th kim soat theo tung buoc, thi diu khin trong h thng
nay phai sp xp sao cho

Hinh 2.27. Chuyn mach phn tng co diu kin
ng ra tu tng chuyn mach A dn mt tng chuyn mach dn mt tng chuyn
mach B duoc chon chi khi bit rng ng ra tu chuyn mach tng B dn chuyn
mach yu cu o tng C dang o trang thai nhan ri. Trong phuong phap nay cac
duong dn chuyn mach khng duoc ni tung phn cuc b; nu khng co duong
dn hoan chinh, thit bi chuyn mach khng bi chim dung mt cach khng cn
61
thit. Chuyn mach co diu kin nay la co so cho tt ca cac h thng chuyn mach
hin dai.
S luong cac crosspoint trong h thng chuyn mach o hinh 2.27la:
10(100x10) 10(10x10) 10(10x100) 21 000
2.4.2. K thut chuyn mach
Trong cac tng dai tuong tu chuyn mach duoc chia theo khng gian: mt
duong dn chuyn mach danh ring duoc thit lp d phuc vu cho mt cuc goi va
bi chim dung trong sut thoi gian dam thoai. Trong cac tng dai chuyn mach s,
vic chuyn mach cho cac cuc goi duoc thuc hin bng cach mo hay dong
thuong xuyn cac cng logic theo tung khoang thoi gian, cho phep cac tin hiu
din duoi dang cac chu s nhi phn di qua cac duong dn chuyn mach vt ly.
Bng cach nay mt s cac cuc goi chia se thoi gian d su dung cung mt duong
dn chuyn mach; cac tin hiu cua no khng duoc truyn mt cach lin tuc, nhung
duoc truyn trong cac khe thoi gian duoc chon duoi dang mt chui xung hn
hop.
Mt diu cn phai xac dinh o dy la cac dc dim giua cac ch d chuyn
mach. Cac tham s nay rt quan trong d dinh nghia chinh xac mt cng tac
chuyn mach (hay tng chuyn mach, vi bt ky mt h thng chuyn mach nao
du co th bao gm mt hn hop cac loai): dc tinh truyn, su cp duong dn va
kiu chuyn mach.
O Dc tnh truyn: Dc tinh truyn (cng duoc goi la ch d chuyn mach)
cua mt tng chuyn mach co th hoc tuong tu hoc s Mt chuyn mach
tuong tu co th chuyn bt ky muc din th tin hiu trong dai lam vic.
Thng thuong cac chuyn mach nhu vy chuyn cac tin hiu tuong tu thay
di dung nhu cac thay di gc cua ting noi. Tuy nhin mt chuyn mach
tuong tu cng co th chuyn duoc tin hiu s. Mt chuyn mach s chi
chuyn cac tin hiu co din th tai n muc xac dinh. Trong chuyn mach s
nhi phn, n2.
O Su cp dung dn: Mt chuyn mach bao gm mt s cac dim ni
(crosspoint) co kha nng cung cp mt s cac kt ni dng thoi, va dung
hai phuong phap:
4 Trong phuong phap phn chia khng gian (Space Division SD),
mi cuc goi hay knh duoc phn phi mt duong dn vt ly ring
62
xuyn qua chuyn mach trong sut thoi gian cua cuc goi. Cac
duong dn xuyn qua chuyn mach duoc nhn dang boi vi tri cua
no.
4 Trong phuong phap phn chia thoi gian (Time Division TD), mt
chuyn mach chia se thoi gian cho mt s cac knh. Mi knh duoc
phn phi dinh ky mt khe thoi gian ngn, trong thoi gian nay no
truy xut dc quyn dn mt duong dn chung xuyn qua chuyn
mach. Truoc khi cac knh thoai duoc chuyn xuyn qua mt mang
chuyn mach s TD, chung duoc chuyn sang dang s.
O Kiu chuyn mach: Kiu chuyn mach m ta chuc nng dc bit cua
chuyn mach. Co hai loai: chuyn mach khng gian va chuyn mach thoi
gian. Trong chuyn mach khng gian, cac kt ni duoc thuc hin giua cac
vi tri vt ly khac nhau (giua mt lin kt nay voi mt lin kt khac) khng
co hin tuong tr cua tin hiu thoai duoc truyn. Trong chuyn mach thoi
gian cac kt ni duoc thuc hin tai cac thoi dim khac nhau. Thng tin
trong khe thoi gian cho truoc trn ng nhp chuyn mach duoc truyn vao
mt khe thoi gian d chon trn ng ra. Diu nay cn dn vic luu tru cac tin
hiu thoai trong mt khoang thoi gian xac dinh va s xut hin hin tuong
tr. Tuy nhin thu bao khng th nhn bit duoc. Su khac nhau giua hai
loai chuyn mach co th phn bit mt cach chinh xac bng cach dung 3
yu t trn. Do do, mt chuyn mach co th la tuong tu hay s, SD hay TD,
khng gian hay thoi gian. Vi du, mt khi chuyn mach co co th duoc m
ta nhu la tuong tu/SD/khng gian. Cn chu y rng chuyn mach khng gian
co th hoc tuong tu hoc s, trong khi vi cac ly do thuc t nn chuyn
mach thoi gian phai la s.
2.5. Diu khin tng di
H thng diu khin la b no cua tng dai. No chua dung cac kha nng
logic d quyt dinh cac hoat dng cn thit, nhm thuc hin va truyn cac tin hiu
cn thit d khoi dng. Vi du khi nhn tin hiu truy cp, h thng diu khin tim
mt vung nho trng d danh luu giu cac chu s, va khi tim thy no s khoi phat tin
hiu bao nhn (m moi quay s nu tin hiu truy cp o trn mt duong dy ni
b). Khi nhn cac chu s, h thng diu khin dich chung, xac dinh mach ng ra
nao cuc goi s phai dung, va chon mt duong dn chuyn mach thich hop xuyn
qua tng dai. Khi co tin hiu xoa dn, h thng diu khin s giai phong duong
63
dn chuyn mach va cung cp cac thit bi cho cac cuc goi khac. Diu khin cng
co lin quan dn su giam sat tng dai, bao gm thu thp du liu tinh cuoc, bao tri
va hoach dinh.
2.5.1. Hin thuc trong cc tng di nhn cng
Trong cac tng dai nhn cng, diu khin va chuyn mach du duoc thuc
hin boi din thoai vin. Trong khi s mach vn con gioi han, diu nay thoa mn
tinh linh hoat ti da. Chi cn co mt du dy ni ranh, din thoai vin co th ni
bt ky duong dy thu bao nao, hay bt ky duong hop ni nao. Din thoai vin
cng chon cac tuyn khi bit rng la duong tt nht co nhiu co hi kt ni thanh
cng nht, khi mang khng th xuyn qua duoc (do nghn hay hu hong) co th
tranh duoc cac n luc lp lai bng cach giai thich cho cac thu bao tai sao cuc goi
cua ho khng th thuc hin duoc trong mt thoi gian cho truoc. Bng cach dung
hiu bit mang tinh ni b cua mang d thuc hin chuc nng chuyn mach, din
thoai vin tuong duong nhu thanh phn diu khin trung tm va mt dang quan ly
mang hiu qua.
Dang diu khin co ban nay sp xp tt ca cac chuc nng diu khin trong
du va tay cua din thoai vin. Din thoai vin tip nhn thng tin dinh tuyn qua
dam thoai voi thu bao duoi dang tn cua phn duoc goi, dich chung d xac dinh
duong ra nao duoc yu cu, kim tra duong dy, thit lp mt cuc ni xuyn
bang chuyn mach qua cac du ni dy, giam sat duong dn truyn d dam bao
cac phn dang lin lac voi nhau, ghi lai cuc goi d tinh cuoc, giam sat su xoa
cuc ni va sau cung ngt mach bng cach g du ni ra.
Trong khi h tro su diu khin hiu qua thi lai phung phi tai nguyn. Mt
cuc goi yu cu su tip don ring cua din thoai vin trong sut qua trinh thit
lp cuc goi, co nghia la tt ca cac cuc goi khac dn trong khoang thoi gian nay
du phai xp hang doi. Tuy nhin, rt bt tin nu ti uu bng cach dung mt s
thich hop cac din thoai vin.
Trong mt tng dai nho, o do tc d dn cua cac cuc goi chi phu hop cho
mt din thoai vin, co diu khin tp trung dy du. Dc tinh nhn bit no la tt ca
cac chuc nng diu khin cac duong dy duoc cung cp boi mt don vi, trong
truong hop nay la din thoai vin. Mt diu bt loi trong vic gan tt ca cac chuc
nng diu khin vao mt don vi don la co th toan b mang khng hoat dng khi
don vi diu khin nay khng thuc hin chuc nng cua minh, vi du nhu vi ly do nay
hay ly do khac din thoai vin khng truc tai vi tri cua minh. Diu nay co th duoc
64
khc phuc bng cach cung cp mt din thoai vin du phong. Diu bt tin khac la
co kha nng cac cuc goi phai doi hay bi tht bai boi vi don vi diu khin qua bn
khng giai quyt kip. Diu nay co th diu chinh dn mt gia tri co th chp nhn
duoc bng cach ti uu s cac don vi diu khin cn cu vao tc d cuc goi trn
duong dy va gia ca su cp phat duong dy.
2.5.2. Diu khin chung
Su chia se tai nguyn diu khin giua cac cuc goi duoc goi la su diu khin
chung. No co th la tp trung ging trong truong hop nhn cng, hay phn tan.
Trong qua trinh phat trin cua diu khin, ca hai loai diu khin duoc dung. Trong
cac h thng tng dai 'maker based duoc dung truoc khi xut hin tng dai
SPC, kt hop ca diu khin tp trung va phn tan.
Trong cac tng dai SPC du tin, cac chuc nng diu khin tp trung trong
mt may tinh don, va duoc du phong d bao mt. Ngay nay, voi su giam gia thanh
va gia tng kha nng cua cac b xu ly, trong cac tng dai th h moi mt ln nua
diu khin phn tan lai phat huy uu dim. Cac chuc nng nhu diu khin bao hiu,
kim soat du liu, tip nhn chu s va diu khin chuyn mach du duoc giao pho
(trong nhiu muc d phu thuc vao thit k) cho cac b xu ly phn phi bn trong
tng dai, co mt b xu ly trung tm lam nhim vu giao quyn diu khin cho cac
vi xu ly khac. Do do diu khin hin dai duoc thit k trong hu ht cac phn mm
ring bit.
2.6. Gii thiu tng quan mt tng di k thut s SPC
Trong cac phn truoc d gioi thiu khai nim v SPC va su khac nhau giua
chuyn mach s (digital switching) va chuyn mach tuong tu (analog switching).
Cac tng dai SPC hin dai dung k thut chuyn mach s va co vi tri chc chn
trong mang vin thng quc t. Du duoc xem nhu thanh phn cua cac mang
chuyn mach va truyn dn s tich hop hay su thay th cho cac don vi chuyn
mach tuong tu, cac chuyn mach nhu vy du co nhiu uu dim. Cng tac quan ly
vin thng tit kim duoc chi phi va thu duoc cac dc trung sn co tu cac h thng
nay, nht la trong bi canh thu bao doi hoi cht luong dich vu ngay cang cao
cng nhu hang loat cac dich vu va tin ich khac moi ra doi. Vi th phn nay s
trinh bay mt cai nhin tng quan v tng dai din thoai s SPC.
inh 2.28 la mt so d khi trinh bay khai quat mt tng dai cuc b k thut
s SPC. Cn luu y rng hinh v trinh bay cac phn tu chuc nng cua mt tng dai
thay cho cac don vi vt ly co th duoc dung trong bt cu h thng dc bit nao.
65
Co nhiu chung loai h thng tng dai k thut s SPC dang duoc san xut,
mi loai co mt kin truc dc trung. Do la kt qua tu su phn b khac nhau cua
cac phn tu chuc nng vao trong cac h thng con. Tuy nhin, hinh 2.28 duoc
thit k voi cac net tuong quan gn gi voi hu ht cac h thng tng dai co sn.
Cng cn chu y rng cac thut ngu va cac nguyn ly duoc dung trong hinh, va cac
ky hiu la tng quat va khng co chu y d cp dn bt ky mt thit k dc bit nao
cua h thng chuyn mach.Tng dai cuc b gm hai loai don vi: mt hay nhiu
don vi tp trung thu bao va mt don vi chuyn mach nhom. Mt vai don vi tp
trung thu bao o xa don vi chuyn mach nhom, nhung d don gian, tt ca cac don
vi trong hinh 2.28 duoc xp vao mt ch nhm muc dich miu ta. Cac don vi nay
chua chuyn mach s, mach kt cui duong dy, thit bi diu khin va bao hiu.
Hinh m ta mt tng dai cuc b chi voi mt b tp trung thu bao (Subscriber
Concentrator Unit SCU) va mt don vi chuyn mach nhom (Group Switch Unit
GSU); cac SCU thm vao duoc kt ni dn GSU theo phuong phap tuong tu.
Thng thuong thit bi diu khin trong SCU thuc hin vai chuc nng diu khin
goi, trong mi lin h voi thit bi diu khin chinh trong GSU. Muc d tu dng
cua thit bi diu khin trong CSU phu thuc vao thit k cua h thng tng dai.
Do do, h thng diu khin tng dai noi cung cp cac chuc nng SPC duoc m ta
trong hinh 2.28 bao gm ca hai don vi tng dai. Cac tng dai trung k k thut s
SPC khng kt cui cac duong dy thu bao va do do chi bao gm mt GSU.
66

Hinh 2.28. So d tng quat cua mt tng dai cuc b k thut s
Ca hai don vi cua tng dai du chua cac khi chuyn mach (thut ngu 'khi
chuyn mach duoc dung d m ta mt h thng chuyn mach bao gm vai tng
chuyn mach). Khi chuyn mach tp trung thu bao chuyn cac cuc goi bt du
tu mt s lon cac duong dy thu bao voi luu luong tai thp dn trung k ni b
co kha nng tai cao, dn dn khi chuyn mach nhom. Diu nay tao nn mt lin
kt giua cac trung k tu cac don vi tp trung thu bao, cac trung k bn ngoai va
cac tuyn hop ni. Cac cuc goi kt cui trn SCU duoc chuyn boi khi chuyn
mach tp trung thu bao tu trung k GSU dn cac duong thu bao thich hop.
Cac khi chuyn mach s voi cac dc tinh cu tao cua ban dn s va ch d
hoat dng cua TDM, chi co th lam vic voi cac tin hiu dang s. Do do bt ky
mt duong analog nao kt cui trn tng dai phai duoc chuyn sang dang s (do la
dang PCM 24/30 knh) tai b phn ngoai vi cua khi chuyn mach. Cng vic
chuyn di nay (cho cac duong trung k) duoc thuc hin boi don vi vi kt cui
trung k analog tai b phn ngoai vi cua khi chuyn mach dinh tuyn; Su chuyn
di cho cac duong dy thu bao duoc thuc hin boi cac don vi kt cui duong dy
thu bao (subscriber line termination unitsSLTU) va cac b ghep knh tai b
phn ngoai vi cua khi chuyn mach tp trung thu bao.
SLTU cng h tro tt ca cac chuc nng lin quan dn cac duong dy thu
bao. Cac chuc nng nay bao gm cp ngun cho b truyn thoai, phat hin vong
67
DC duoc tao cho thu bao nhc ng nghe, phat hin cac xung quay s, bao v thit
bi chuyn mach chng lai hin tuong qua ap trn duong dy, chuyn di giua
duong dy thu bao analog 2 dy voi h thng chuyn mach s 4 dy, cp dong
din chung ln duong dy, va mt s cac chuc nng kim thu nao do. Vic tit
kim khi thit k tng dai dat duoc bng cach ti thiu thit bi trong SLTU, vi
chung cung cp trn tung duong dy thu bao. Do do, mt vai thit bi cng h tro
cac chuc nng kt cui duong dy thu bao duoc dt chung trong cac don vi diu
khin duong dy thu bao, mi b diu khin phuc vu cho mt s cac SLTU. Cac
b diu khin duong dy h tro giao tip giua cac SLTU va h thng diu khin
tng dai bng cach tac dng nhu cac du cui truyn tin. Do do, cac khoang nghi
cua xung quay s duoc phat hin boi cac SLTU duoc chuyn di sang cac chu s
boi cac b diu khin.
Mt dang khac cua SLTU cn thit kt cui cac duong dy thu bao s, no
vn chuyn mt s cac knh tu cac don vi kt cui ISDN dc bit hay cac don vi
PABX s. Mc du cac SLTU s khng cn h tro cac chuyn di analog sang
digital hay tu 2 sang 4 dy, nhung chung phai kt cui duong truyn dn s va
chiu trach nhim kim thu cng nhu cac chuc nng tach tin hiu. Trung k s va
cac mach hop ni s trong chun PCM 24 hay 30 knh kt cui mt cach truc tip
trn khi chuyn mach nhom. Tuy nhin, cac tuyn s hoat dng qua cac h thng
truyn co thu tu cao hon truoc ht phai duoc phn giai knh xung dang PCM
chun tai cac tram truyn dn lin quan voi tng dai s SPC truoc khi duoc kt
cui trn khi chuyn mach nhom (diu nay khng duoc trinh bay trn hinh 2.28).
Voi cac diu kin ngoai l cua thanh phn mt chiu DC (vong va ct vong),
no duoc phat hin boi cac SLTU va cac b diu khin cua no, tt ca cac bao hiu
duoc kim soat boi cac nhom truyn nhn chung. Truy cp giua cac duong dy
thu bao va cac b thu da tn (MF) duoc h tro qua khi chuyn mach tp trung
thu bao. Diu nay cng h tro truy cp giua mt nhom nho cac don vi m hiu
(nhu cac thng bao duoc ghi lai) va cac duong dy thu bao. Truy cp giua cac
duong trung k va cac nhom bao hiu truyn nhn khac nhau trong bao hiu da
tn, bao hiu knh lin kt (CAS) va bao hiu knh chung (CCS), duoc h tro boi
cac khi chuyn mach nhom.
Thng tin giua h thng tng dai k thut s SPC va ban diu hanh quan tri
duoc h tro boi cac du cui hoat dng theo ch d lnh, dung phn mm giao
tip nguoi may chay trn h thng diu khin tng dai. Cac du cui nay (vi du
nhu VDUs va may in) co th dt chung mt ch voi tng dai hay dt tu xa ngay tai
cac trung tm bao tri va diu hanh.
68
CHUONG III
KY THUAT CHUYEN MACH S
3.1. Gii thiu chung
Chuyn mach s la qua trinh lin kt cac khe thoi gian giua mt s cac lin
kt truyn dn k thut s TDM. Diu nay cho phep cac tuyn s 2Mbps hay 1,5
Mbps tu cac tng dai khac hay cac PABX k thut s duoc kt cui mt cach truc
tip trn chuyn mach s, khng cn chuyn di sang cac knh thoai thanh phn
cho chuyn mach ging nhu trong mt tng dai tuong tu. Su bo bot thit bi nhu
th trn mi knh lam cho chuyn mach s duoc xem la co uu dim v gia ca va
kich thuoc. Di nhin, bt cu mt mach tuong tu nao kt cui trn tng dai chuyn
mach s hoc la cac duong thu bao hoc la cac mach trung k hay hop ni, du
phai duoc chuyn sang dang PCM truoc khi vao cac chuyn mach s. Tuong tu
cac mach roi khoi tng dai trn cac phuong tin truyn dn tuong tu cng phai
duoc chuyn tu s sang tuong tu ngay tai ngoai vi cua khi chuyn mach. Cac
chuyn di A/D va D/A nay, cung voi bt ky su chuyn di bao hiu cn thit nao
duoc dam trach boi 'thit b lin mng
Vai tro cua thit bi lin kt mang duoc m ta trong mt kin truc tng quat o
hinh 3.1. Hinh nay trinh bay cac lung s PCM nhp vao khi chuyn mach mt
cach truc tip ngay muc ghep knh, trong khi cac mach tuong tu kt cui tai muc
mach ring trn thit bi lin kt mang. Do do, thit bi lin kt mang danh phai chiu
su tht thoat uu dim v gia ca va kich thuoc so voi mt tng dai chuyn mach s.
Di voi cac tng dai trong mi truong truyn dn tuong tu chim uu th, diu nay
co th la rt quan trong. Gia ca lin kt mang cao do cac b A/D va D/A dt tin,
khin cac ung dung thuc tin du tin cua chuyn mach s chi ap dung trong cac
tng dai trung k va hop ni sut thoi gian tu cui thp nin 60 dn du thp nin
70. Cac tng dai nhu vy hoat dng nhu la cac mode chuyn mach trung gian giua
cac h thng duong truyn PCM, sau do phat trin trong cac mang trung k va hop
ni. Su phat trin cua cac tng dai cuc b k thut s gia ca phu hop phai doi cho
dn khi cac h thng m hoa ting noi re tin xut hin vao cui thp nin 70, nho
ti thiu duoc gia ca lin mang trn mi duong dy thu bao.
Chuong nay tp trung chu yu vao co cu cua chuyn mach s va cu truc
cua cac khi chuyn mach s thuc t. Cac chuc nng ngoai vi kt cui thu bao va
cac duong trung k s duoc xem xet chi tit trong chuong k tip.
69
Truoc khi xem xet chuyn mach s, cn cn nhc lai mt s cac thut ngu.
H thng chuyn mach trong mt tng dai tuy truong hop duoc goi voi tn khac
nhau 'chuyn mach, 'mang chuyn mach, 'mang chuyn mach trung tm hay
'khi chuyn mach. D tranh nhm ln voi cac thut ngu duoc dung d m ta cac
mang din thoai, trong tai liu nay dung chuyn mach` d m ta mt phn tu
chuyn mach, va khi chuyn mach` d m ta mt nhom cac chuyn mach. Vi du
nhu khi chuyn mach` tp trung thu bao.

Mt khi chuyn mach s cung cp cac kt ni giua mt s cac h thng
PCM, mi h thng thu bao gm 30 hay 24 knh trong mt khung TDM. Cac h
thng PCM kt thuc tai khi chuyn mach trn cac bus` tc d cao. Trong mn
K thut truyn dn` d m ta cac mu tu mi knh hinh thanh nn cac tu m
PCM 8 bit nhu th nao, cac tu m nay duoc truyn trong cac khe thoi gian trn
mt bus ng nhp vao mt khe thoi gian trn mt bus ng ra. Mc du thut ngu
'knh va ' khe thoi gian la ring bit, nhung chung duoc dung dng nghia voi
nhau trong tai liu. D cho r rang, su m ta nay xem chuyn mach s don gian
nhu la cac lin kt khe thoi gian, tam d lai phia sau cac m ta cac dang khac(nhu
du liu, bao hiu, kim tra, quan tri) duoc truyn qua khe thoi gian cua knh.
Ngay luc nay rt huu ich khi xem xet mt vi du don gian v kt ni xuyn
qua mt khi chuyn mach. Tham khao hinh 3.1, xem xet mt cuc goi duoc
mang trong khe TS6 cua h thng PCM A, no yu cu kt ni dn tng dai qua
tuyn trung k cua h thng PCM F. Nu TS6 ranh trn h thng PCM F, thi kt
ni co th duoc thit lp bng cach lin kt hai h thng PCM trong khoang thoi
70
gian khi TS6 dn mt cach dng thoi trn ca hai h thng. Qua trinh nay la mt
cuc ni khng gian don gian va duoc goi la 'chuyn mach khng gian s.
Tuy nhin, chi dua vao chuyn mach khng gian trong mt khi chuyn
mach s s lam xut hin cac vn d tc nghn nghim trong do nhiu kha nng
hai hay nhiu cuc goi tranh chp cung mt khe thoi gian ng ra. Vi du tc nghn
s xay ra nu TS6 cua h thng PCM F dang bn(gia su dang kt ni voi TS6 cua
h thng PCM C) va do do khng sn sang cho kt ni voi TS6 cua h thng PCM
A. Su tc nghn nay co th tranh duoc bng cach chon mt khe thoi gian khac
TS6 trn h thng PCM F cho cuc goi tu h thng A. Thng thuong diu nay co
th, boi vi bt cu khe thoi gian tu do nao trn mt tuyn dn mt tng dai du
thich hop cho vic mang thng tin cuc goi. Kt ni giua khe thoi gian TS6 trn
h thng PCM A voi mt vai khe thoi gian khac trn h thng PCM F lin h
khng chi chuyn mach khng gian s giua hai h thng PCM ma con lin h voi
' chuyn mach thoi gian giua cac khe thoi gian khac nhau o ng nhp va ng
xut. Cac khi chuyn mach thuc t thng thuong dung mt t hop chuyn mach
khng gian va chuyn mach thoi gian.
Trong cac phn sau dy, cac chuyn mach khng gian va chuyn mach thoi
gian duoc m ta mt cach ring bit truoc khi su t hop chung vao cac khi
chuyn mach duoc xem xet. Cac m ta nay gia su rng tt ca cac h thng PCM
kt thuc khi chuyn mach duoc dng b d tt ca cac khe thoi gian tuong ung
dn mt cach dng thoi xuyn qua cac chuyn mach. Do do, trn hinh 3.1 TS1 cua
h thng PCM A xay ra dng thoi voi cac TS1 cua cac h thng B, C, D, E, F, G,
H va TS1 cua khi chuyn mach. Chc chn hon, gia su rng cac kt ni xuyn
qua cac chuyn mach d duoc thit lp; su thit lp duong dn chuyn mach duoc
xem o mu. 3.8
3.2. Chuyn mach khng gian k thut s
Tng chuyn mach khng gian s S(Space Switch Stage) cu tao tu mt ma
trn chuyn mach kich thuoc N du vao va M du ra vt ly. Luu y rng dy la h
thng TDM s, do do mi duong vt ly chua n knh thoi gian ma chung mang
cac tin hiu PCM. Nhu vy d kt ni mt khe thoi gian bt ky nao trong mt
duong PCM bt ky phia du vao cua ma trn chuyn mach toi khe thoi gian tuong
ung (nghia la co cung m s TS) cua mt duong PCM bt ky phia du ra cua ma
trn thi mt dim chuyn mach thich hop cua ma trn chuyn mach cn phai hoat
dng trong sut thoi gian cua TS do va lp lai voi chu ky T 1253sec trong sut
71
qua trinh tao knh. Trong cac thoi gian khac, vn dim chuyn mach do co th su
dung cho cac qua trinh ni khac. Tuong tu nhu vy di voi tt ca cac dim chuyn
mach khac cua ma trn co th duoc su dung d thit lp knh ni cho cac cuc goi
khac nhau.
Chuyn mach khng gian tin hiu TDM-s thuong thit lp dng thoi mt s
luong lon cac cuc ni qua ma trn voi tc d tuc thi trong mt khung tin hiu
125 3sec, trong do mi cuc ni qua ma trn tn tai trong thoi gian cua mt khe
thoi gian TS. Mt cuc goi din thoai co th keo dai trong khoang thoi gian nhiu
khung tin hiu PCM (thng thuong khoang 1,2 2 triu khung va tuong ung voi
khoang tu 3-5 phut). Do vy mt kiu diu khin theo chu ky don gian cho mt
mu ni la cn thit. Diu nay d dang dat duoc nho mt b nho RAM diu khin
cuc b lin quan toi ma trn chuyn mach khng gian.
inh 3.2 minh hoa nguyn tc cu tao va hoat dng cua mt tng chuyn
mach khng gian S. Chuyn mach tng S cu tao tu 2 thanh phn co ban Ma
trn chuyn mach va khi diu khin chuyn mach cuc b.

72
Ma trn chuyn mach vung kich thuoc NxN, trong do hang dung cho cac
duong PCM phia du vao va ct dung cho cac duong PCM phia du ra. Tai giao
dim cua hang va ct du ni dim chuyn mach va thng thuong do la cng logic
AND hay cng logic 3 trang thai. Chu y rng AND hay cng logic ba trang thai la
mach logic khng nho, do vy chuyn mach cho cung mt khe thoi gian giua du
vao va du ra cua phn tu chuyn mach. Cac dim chuyn mach trong mi ct
duoc diu khin boi mt b nho diu khin C-Mem(Control Memory).
Khi diu khin cuc b bao gm b dm khe thoi thoi gian TSCounter, b
chon dia chi Selector va b nho diu khin C-Mem d thuc hin chuc nng diu
khin cuc b ma trn chuyn mach. B nho C-Mem luu tru cac s liu lin quan
toi cac dim chuyn mach tuong ung voi cac khe thoi gian TS trong khung tin
hiu d cho.
M dia chi nhi phn duoc gan cho mi dim chuyn mach trong mt ct.
Mi dia chi thich hop sau do s duoc su dung d chon mt dim chuyn mach yu
cu d thit lp cuc ni giua mt du vao voi mt du ra cua ma trn chuyn
mach. Cac dia chi chon nay duoc nho trong b nho diu khin C-Mem theo thu tu
khe thoi gian tuong ung voi voi biu d thoi gian kt ni hin thoi. Nhu vy di
voi ct 1, dia chi cua dim chuyn mach s duoc thng mach trong thoi gian TS0
s duoc nho trong nho co dia chi 0 cua C-Mem cho ct, dia chi cua dim chuyn
mach s thng mach trong khe thoi gian TS1 s duoc nho trong nho dia chi 1.
Tuong tu nhu vy di voi tt ca cac dia chi khac trong tng chuyn mach.
D dai cua cac nho C-Mem duoc xac dinh trn co so dia chi nhi phn cua
cac dim chuyn mach trong ct, nghia la co ldN(s nguyn lon hon nho nht)
bits, con s luong nho cua C-Mem bng s luong khe thoi gian TS co trong mt
khung tin hiu cua duong TDM s. Ngay sau khi b nho diu khin C-Mem duoc
nap s liu cac dia chi cua cac dim chuyn mach trong ct, thi qua trinh diu
khin chuyn mach co th thuc hin bng cach doc cac ni dung cua mi nho C-
Mem trong thoi gian thich hop tuong ung voi khe thoi gian yu cu, su dung cac
s liu dia chi do d chon dim chuyn mach cn thit ma no s thng mach trong
thoi gian cua TS nu trn. Qua trinh nay s duoc tip tuc lp lai cho toi khi tt ca
cac nho cua C-Mem duoc doc va cac dim chuyn mach duoc diu khin mt
cach thich hop. Tip theo thu tuc nay s duoc lp lai voi s chu ky T 1253sec,
bt du voi nho du tin cua C-Mem. Mi chu ky la mt khung cua Format tin
hiu s su dung va trong thoi gian do t hop m tin hiu PCM tu mi khe thoi
73
gian du vao co th s duoc chuyn mach toi mt khe thoi gian thich hop tai mt
du ra xac dinh.
Tu hinh v inh 3.2 ta co th nhn thy rng mi C-Mem chi diu khin mt
ct cua ma trn va do do cach trang bi nay goi la diu khin du ra. Tt nhin cng
co th trang bi diu khin theo du vao.
Khao sat phn tich cu tao va hoat dng cua chuyn mach s tng S trn dy
d chi r rng chuyn mach tng S co vn d nghim trong do hin tuong blocking
gy ra do xac sut tranh chp lon khi co hai hay nhiu cuc goi cung xut hin o
cac du vao khac nhau nhung cung mun chim cung mt khe thoi gian trong
lung PCM du ra cua ma trn chuyn mach. Hin tuong blocking co th duoc
khc phuc bng cach tim chon cac khe thoi gian ri khac nhau, diu nay co th
thuc hin duoc boi vi bt ky khe thoi gian ri nao trong huong d cho cng co th
dung cho cuc goi xac dinh. Ngoai ra dung kt hop giua chuyn mach tng S voi
chuyn mach tng T (Time Switch Stage) vua co th phat trin dung luong khi
chuyn mach vua giam duoc hin tuong blocking.
Sau dy chung ta s khao sat mt vi du d m ta nguyn tc hoat dng
chuyn mach tao knh cua tng S. Vi du m ta hoat dng cua tng S phuc vu cho
mt cuc ni giua TS0 cua lung tin hiu PCM1 du vao voi TS0 cua lung tin
hiu PCM1 phia du ra. Cn cu vao yu cu chuyn mach cu th d cho, truoc ht
h thng diu khin trung tm CC(Central Control) cua tng dai s tao cac s liu
diu khin d nap vao b nho C-Mem cua tng S. Tu hinh 4.2 ta thy dim chuyn
mach duy nht co th dam bao cho yu cu kt ni PCM1 phia du vao voi PCM1
phia du ra la AND
11
, do do CC tao m dia chi nhi phn cho phn tu AND
11
nay.
Ma theo yu cu phai thuc hin chuyn mach cho khe thoi gian TS0 do vy CC s
chim nho co dia chi m nhi phn 0 tuong ung cua C-Mem. Cac s liu co ban
d co CC nap dia chi nhi phn AND
11
vao nho 0 cua C-Mem tng S, xong ri no
giao quyn diu khin cho khi diu khin cuc b(Locall Controller) diu khin
truc tip qua trinh tip theo.
D dam bao cho tng chuyn mach S hoat dng chinh xac, yu cu tin hiu
dng h phai hoan toan dng b voi thoi dim bt du cua mi khe thoi gian TS
trong khung tin hiu PCM duoc su dung.
Nhu vy, khi bt du mt khung tin hiu PCM tin hiu dng h thu nht tac
dng vao b dm khe thoi gian TS-Counter lam cho b dm nay thit lp trang
thai 0 co m nhi phn tuong ung voi dia chi nho 0 cua C-Mem, nho b chon dia
74
chi Selector m trang thai nay duoc dua toi BUS dia chi cua b nho C-Mem.
Dng thoi voi vic tao m dia chi, Selector tao ra tin hiu diu khin doc dua toi
C-Mem, do do ni dung chua trong nho 0 duoc dua ra thanh ghi giai m. Vi ni
dung nay lai chinh la dia chi cua phn tu chuyn mach AND
11
, do do d tao duoc
tin hiu diu khin dim chuyn mach nay, nho do tin hiu PCM chua trong khe
thoi gian TS0 cua PCM1 phia du vao duoc chuyn qua phn tu chuyn mach
AND
11
d huong toi PCM1 o phia du ra cua ma trn chuyn mach S, tuc la d
thuc hin chuc nng chuyn mach.
Kt thuc thoi gian cua TS0, xung dng h thu 2 tac dng vao TS-Counter
lam no chuyn sang trang thai 1 co m nhi phn tuong ung voi dia chi nho 1 cua
C-Mem. Nhu vy kt thuc vic tao tin hiu diu khin cho AND
11
di voi qua
trinh chuyn mach cho TS0 theo yu cu. Tuong tu nhu vy di voi cac khe thoi
gian tip theo va thu tuc duoc lp lai voi chu ki T 1253sec trong sut qua trinh
thit lp ni cho cuc goi dang xet.
Khi cuc goi kt thuc CC nhn bit va no s giai phong cuc ni mt cach
don gian bng hoat dng xoa s liu d ghi vao C-Mem nhu d nu khi bt du
cuc goi. Trong cac tng chuyn mach S thuc t, cac bits tin hiu PCM thuong
duoc ghep knh tao lung tc d cao va bin di thanh dang song song truoc khi
qua tng S. Vi du nhu lung tin hiu s PCM 32 voi tc d truyn bit ni ting la
2,048 Mbit/s duoc mang trong di dy don dua toi b bin di ni tip song
song.
3.3. Chuyn mach thi gian s
Chung ta nhn thy rng cu tao va hoat dng cua chuyn mach tng S chi
thuc hin cho cac qua trinh chuyn mach co cung chi s khe thoi gian giua duong
PCM vao va duong PCM ra. Trong truong hop tng quat co yu cu trao di khe
thoi gian giua du vao va du ra khac nhau thi phai ung dung tng chuyn mach
thoi gian T(Time Switch Stage)
Trn hinh 3.3 duoi dy minh hoa qua trinh trao di khe thoi gian giua TS2
va TS5 cho hai khung lin tip nhau giua duong PCM vao va PCM ra cua tng
chuyn mach T.
Vi cac khe thoi gian TS duoc sp xp lin tip nhau theo thu tu tng dn, do
vy d trao di thng tin giua cac khe thoi gian TS2 va TS5, tin hiu PCM trong
TS2 cn phai duoc luu tam thoi tai tng T trong khoang thoi gian 3 TS trong cung
75
mt khung, sau do vao khe thoi gian cua TS5, tin hiu PCM duoc dua ra duong
PCM phia du ra cua tng chuyn mach.
Trong truong hop nu cn chuyn mach giua khe thoi gian o du ra voi khe
thoi gian co chi s lon hon o phia du vao, vi du TS6 va TS2 nhu minh minh hoa
trn hinh 3.4 thi tin hiu khng th tr trong cung mt khung ma phai tr toi khung
tip theo, cu th la (n-6) 2 khe thoi gian.
Nhu vy, v nguyn tc di voi tin hiu s co nhiu co ch d tao d tr thoi
gian theo yu cu song voi nhung tinh nng uu vit cua cng ngh vi mach hin
dai v tc d va gia thanh, ngay nay b nho RAM duoc su dung trong tt ca cac
h thng chuyn mach s DSS(Digital Switching System)

76
Nguyn ly cu tao cua chuyn mach tng T bao gm 02 thanh phn chinh la
b nho tin S-Mem (Speak Memory) va b nho diu khin C-Mem nhu hinh 3.5
minh hoa duoi dy. Chuc nng co ban cua S-Mem la d nho tam thoi cac tin hiu
PCM chua trong mi khe thoi gian phia du vao d tao d tr thich hop theo yu
cu ma no co gia tri tu nho nht la 1TS toi cuc dai la (n-1)TS.
Nu vic ghi cac tin hiu PCM chua trong cac khe thoi gian TS phia du vao
cua tng chuyn mach T vao S-Mem duoc thuc hin mt cach tun tu thi co th su
dung mt b dm nhi phn Module(n) cung voi b chon rt don gian d diu
khin. Luu y rng khi do tin hiu dng h phai hoan toan dng b voi cac thoi
dim du cua TS trong khung tin hiu PCM duoc su dung trong h.
B nho C-Mem co chuc nng dung d diu khin qua trinh doc thng tin d
luu dm tai S-Mem. Cng nhu C-Mem trong chuyn mach tng S, b nho C-Mem
cua tng T cng co n nho bng s luong khe thoi gian trong khung tin hiu PCM
su dung. Trong thoi gian mi TS, C-Mem diu khin qua trinh doc mt nho
tuong ung thich hop trong T-Mem. Nhu vy hiu qua tr cua tin hiu PCM cua T-
Mem duoc xac dinh mt cach r rang ranh mach boi hiu s giua cac khe thoi
gian ghi va doc tin PCM o b nho S-Mem. Tht la thu vi tu co ch chuyn mach
nu trn ta nhn thy rng tng chuyn T hoat dng khng binh thuong trong cach
phn chia thoi gian. Cung mt b nho C-Mem, cac nho duoc su dung mt cach
dc quyn cho mt cuc goi xac dinh trong sut thoi gian cua cuc ni. Nhu vy
chung ta co diu nghich ly rng chuyn mach khng gian S duoc phn chia thoi
gian trong khi do chuyn mach thoi gian T lai duoc phn chia theo khng gian.
D hiu nguyn ly hoat dng cua chuyn mach thoi gian T, ta s xet vi du
sau dy. Gia su co yu cu chuyn mach phuc vu cho cuc ni giua TS5 cua lung
tin hiu PCM du vao voi TS9 cua lung tin hiu PCM du ra cua chuyn mach
tng T nhu minh hoa hinh 3.5.
Cn cu yu cu chuyn mach, h thng diu khin trung tm CC cua tng
dai s tao cac s liu diu khin cho tng T. D thuc hin diu nay CC cua tng
dai s nap s liu v dia chi nhi phn nho s 5 cua T-Mem vao nho s 9 cua C-
Mem, sau do CC giao quyn diu khin cuc b cho chuyn mach tng T truc tip
thuc hin qua trinh trao di khe thoi gian theo yu cu chuyn mach.
Tip theo d cho qua trinh m ta duoc hoan toan xac dinh va d theo di,
chung ta khao sat tu thoi dim bt du TS0 cua khung tin hiu PCM. Qua trinh ghi
thng tin PCM chua trong cac khe thoi gian phia du vao b nho S-Mem duoc
77
thuc hin mt cach ln luot va dng b nho hoat dng phi hop giua b dm khe
thoi gian TS-Counter va b chon dia chi Selector1. Cu th la khi bt du khe thoi
gian TS0, tin hiu dng h tac dng vao TS-Counter lam no thit lp trang thai 0
d tao t hop m nhi phn tuong ung voi dia chi m nhi phn nho 0 cua S-Mem.
B chon dia chi Selector 1 duoc su dung d diu khin doc hay ghi b nho S-
Mem(RAM), trong truong hop nay no chuyn m dia chi nay vao Bus dia chi
Add cua S-Mem dng thoi tao tin hiu diu khin ghi W, do vy t hop m tin
hiu PCM chua trong khe thoi gian TS0 cua lung s du

vao duoc ghi vao nho s 0 cua S-Mem. Kt thuc thoi gian TS0 cng la bt du
TS1 song dng h lai tac dng vao TS- Counter lam cho no chuyn sang trang thai
1 d tao dia chi nhi phn cho nho s 1 cua S-Mem. Selector1 chuyn s liu nay
vao Bus dia chi cua S-Mem, dng thoi tao tin hiu diu khin ghi W do do t hop
m tin hiu PCM trong khe thoi gian TS1 cua lung s du vao duoc ghi vao
nho 1 cua S-Mem. Qua trinh xay ra tuong tu di voi cac khe thoi gian TS2, TS3,
TS4, TS5 va tip theo cho toi khe thoi gian cui cung TSn cua khung. Sau do tip
tuc lp lai cho cac khung tip theo trong sut thoi gian thit lp cuc ni yu cu.
78
Bt du khe thoi gian TS9, tin hiu dng h tac dng vao TS-Counter lam no
chuyn trang thai tao m nhi phn tuong ung dia chi nho s 9 cua C-Mem. B
chon dia chi Selector2 chuyn s liu nay vao Bus dia chi cua C-Mem dng thoi
tao tin hiu diu khin doc R cho b nho C-Mem; kt qua la ni dung chua trong
nho s 9 cua C-Mem duoc dua ra ngoai huong toi Bus dia chi doc phia du vao
cua Selector1. Vi ni dung cua nho s 9 C-Mem la dia chi nhi phn cua nho s
5 cua S-Mem do vy b chon dia chi Selector1 chuyn dia chi nay vao Bus dia chi
cua S-Mem, dng thoi no tao duoc tin hiu diu khin doc R cua S-Mem. Kt qua
la ni dung chua trong nho s 5 cua S-Mem duoc dua ra ngoai vao khoang thoi
gian cua khe thoi gian TS9, nghia la d thuc hin dung chuc nng chuyn mach
yu cu cho truoc. Qua trinh tip tuc lp lai nhu trn voi chu ky 1253s voi cac
khung tip theo cho toi khi kt thuc cuc ni.
Co ch hoat dng cua chuyn mach tng T nhu d trinh bay trn dy la qua
trinh ghi tin hiu PCM vao S-Mem duoc thuc hin mt cach tun tu, con qua trinh
ghi tin hiu PCM vao S-Mem duoc thuc hin theo yu cu theo cach ngu nhin.
Ch d lam vic nhu vy cua chuyn mach tng T goi la 'ghi tun tu doc ngu
nhin vit tt la SWRR(Sequencial Write Random Read). Ngoai ch d SWSR
trong thuc tin con phai su dung ch d 'ghi ngu nhin, doc tun tu
RWSR(Random Write Sequencial Read) ma chung ta s khao sat khi m ta cu
truc va hoat dng cua tng chuyn mach s ghep kt hop T-S-T sau nay.
3.4. Cc cu trc cua cc khi chuyn mach s dung luong ln
3.4.1. Gii thiu chung
Trong cac ung dung thuc t cua cac khi chuyn mach tin hiu s ta thuong
phai giai quyt hai vn d quan trong la cht luong dich vu QoS(Quality oI
Service) va dung luong cn thit cua khi chuyn mach yu cu. Cht luong phuc
vu chu yu phu thuc vao hin tin blocking va hin tin nay voi xac sut kha lon
khi chi su dung cac chuyn mach tng S. Di voi tng T nhu d m ta trn dy no
co th dam bao chuc nng chuyn mach khng blocking cho tt ca cac khe thoi
gian trong lung tin hiu tc d cao PCM ma no dam nhim phuc vu. Vi du voi h
thng 32 lung PCM 30/32 duoc ghep knh s thanh mt lung cao tc PCM
1024 TS huong toi chuyn mach tng T don le thi tt ca 1024 TS co th duoc kt
ni mt cach tu do ma khng gy hin tuong blocking. Nu mt truong chuyn
mach duoc xy dung bng mt tng T nhu vy thi dung luong thuc t cua no la
512 TS(1024/2) d thuc hin kt ni cac knh PCM theo ca hai chiu thu/phat.
79
Tuy vy, trong cac ung dung thuc t o tng dai ni hat, truong chuyn mach ngoai
vic tao knh cho knh thoai con phai tao knh cho bao hiu va diu khin. Do do,
voi mt tng T don thi truong chuyn mach chi bao dam duoc khoang 450 thu
bao nghia la dung luong tng dai qua nho.
Ngoai ra di voi cng ngh ch tao khi kich thuoc tng S tng ln thi s
luong chn ra cua vi mach cng s rt lon gy kho khn ch tao vi mach. Con vic
tng dung luong cua chuyn mach tng T thi bi han ch boi cng ngh ch tao vi
mach nho RAM va cac mach logic diu khin lin quan. Nhu vy vic tng dung
luong truong chuyn mach s d dam bao cho s luong thu bao va trung k lon
tuy y theo yu cu chi con cach phai xy dung truong chuyn mach su dung kt
hop su dung kt hop cac chuyn mach tng T va S tiu chun. Co rt nhiu
phuong phap ghep kt hop giua cac chuyn mach tng S va T, vi du nhu T-S, S-T,
S-T-S, T-S-T, T-S-S-T,.
Do co kha nng tip thng hoan toan va khng co hin tuong blocking nn
nguoi ta mong mun chi su dung mt tng T. Tuy vy mt tng T chi dung lam
khi chuyn mach khng blocking co dung luong ti da 1024TS. Voi cu truc hai
tng T-S va S- T chi thich hop cho cac tng chuyn mach dung luong nho va vua.
Nhung voi phuong an nay xac sut blocking s tng nhanh cung voi su gia tng
dung luong cua tng chuyn mach S. Do vy o cac tng dai dung luong vua va
lon nhm muc tiu giam blocking va tng dung luong khi chuyn mach nguoi ta
thuong dung cu truc ba tng.
Truoc dy, cu truc S-T-S duoc su dung nhung tu cui thp nin 70 tro lai
dy cu truc T-S-T chim uu th hon va ngay nay cu truc nay duoc su dung rng
ri nht. So di truoc dy nguoi ta su dung S-T-S la vi voi trinh d cng ngh luc
do d tranh chi phi lon cho tc d hoat dng cao cua vi mach. Ngay nay cac uu
dim v tc d cao cua RAM d bu lai duoc v chi phi gia thanh cho ca hai cng
ngh chuyn mach S va chuyn mach T do do ma cu truc T-S-T duoc ua chung
hon.
Trong cac tng dai dung luong cuc lon, cac chuyn mach tng S co tac dung
chia nho truong chuyn mach thanh mt s tng thanh phn nhm han ch kich
thuoc cua chung do do cac cu truc 4 hoc 5 tng T-S-S-T hoc T-S-S-S-T d
duoc ung dung. Luu y rng vic su dung cu truc chuyn mach tng S da tng
giam duoc tng chi phi gia thanh nhung s tng chi phi d giai quyt vn d
blocking.
80
Theo ly thuyt cu truc chuyn mach T-S-T co h s tp trung la 1:1 co th
bao dam khng xay ra blocking nu s luong khe thoi gian ni b qua tng
chuyn mach S la 2n-1, trong do n la s luong khe thoi gian o trong cac lung
PCM vao va ra cua tng chuyn mach T ngoai vi. Tuy vy thm chi la ca khi ma
s luong khe thoi gian trong va ngoai bng nhau thi cht luong phuc vu QoS vn
rt tt (khoang 3.10
-17
cho knh co luu luong 0,7 Erl va s tng ln toi 4,7.10
-8
khi
luu luong knh la 0,8 Erl). Hon nua, do khng phai tt ca cac khe thoi gian ngoai
o lung PCM duoc su dung d truyn tai luu luong m s khe thoi gian ni
thuong lun lun co sn cho vic dinh tuyn luu luong qua chuyn mach tng S
va lon hon so voi s luong khe thoi gian TS ngoai, nho do ma thm chi ca voi
nhung knh luu luong cao 0,8 Erl cht luong dich vu QoS cua T-S-T vn co th
co gia tri tu 10
-8
dn 10
-10
.
Tom lai vic lua chon cu truc cu th phu thuc vao nhiu yu t nhu d
phuc tap, kich thuoc truong chuyn mach, luu luong phuc vu, kich thuoc Module,
kha nng kim tra do thu bao dung, mo rng dung luong,.Trong cac cu truc
ghep cac tng chuyn mach thi cu truc T-S-T duoc su dung rng ri nht va no
duoc thit k duoi dang cac Module co kich thuoc phu hop voi cng ngh, ung
dung thuc t va d phat trin, d vn hanh va bao dung.
3.4.2. Khi chuyn mach T-S-T
Khi chuyn mach s cu truc T-S-T cu tao tu 3 tng chuyn mach T1, S va
T2 kt ni voi nhau nhu minh hoa trn hinh 3.6.

81

Tng chuyn mach thoi gian T1 phia du vao kt ni khe thoi gian vao voi
mt khe thoi gian ri nao do trong duong Bus dn toi du vao cua tng chuyn
mahc khng gian S. Trong khi do tng chuyn mach thoi gian T2 phia du ra kt
ni khe thoi gian d duoc chon tu chuyn mach tng S toi khe thoi gian ra yu
cu. Nhu vy cuc goi duoc kt ni qua truong chuyn mach co th duoc dinh
tuyn qua tng S voi bt ky khe thoi gian thich hop nao.
Phu hop voi tinh cht ung dung cua cac lung ghep knh s cao tc PCM tu
bn ngoai vao/ra khi chuyn mach T-S-T, cac chuyn mach thoi gian o tng T1
lam vic theo ch d SWRR con cac chuyn mach thoi gian tng T2 nguoc lai lam
vic theo ch d RWSR. Ngoai ra uu dim cua ch d hoat dng duoc lua chon
trn dy lam cho vic diu khin ni b khi chuyn mach tro nn r rang, don
gian va d thuc hin hon. Thng thuong dung luong cua cac chuyn mach thoi
gian T khoang 1024 TS, con kich thuoc cua ma trn chuyn mach S la 8x8, 16x16
va 64x64 duong cao tc HW(HighWay).
D giai thich qua trinh thuc hin nhim vu chuyn mach cua khi chuyn
mach s cu truc T-S-T trn hinh 3.6 d chi r cac s liu diu khin ma CC d
tao va nap vao cac C-Mem d diu khin qua trinh chuyn mach phuc vu cho cuc
82
ni giua khe thoi gian TS4 cua lung s cao tc du vao 0 ICHW#0 voi khe thoi
gian TS9 cua lung tin hiu PCM cao tc du ra 2 OGHW#3 qua khe thoi gian
trung gian TS15 o tng chuyn mach khng gian S.
3.4.3. Khi chuyn mach knh 2 hung
Ung dung cac tng chuyn mach nhu d trinh bay trn dy co th xy dung
khi chuyn mach don huong co kich thuoc bt ky. Tuy nhin, trong thuc t lun
lun co nhu cu phai thit lp knh song huong qua cac tng chuyn mach chi dn
tin hiu mt chiu. D giai quyt yu cu nay ngay cang cn phai su dung hai
duong dn mt chiu kt hop d tao thanh mt duong dn hai chiu. Co hai
phuong phap duoc su dung d thuc hin nhim vu nu trn:
O Duong dn thu hai duoc thit k mt cach hoan toan dc lp voi duong dn
thu nht
O Ca hai duong dn duoc thit lp phi hop cung nhau.
D thy rng o phuong phap thu nht s cho d linh hoat cua h thng cao
hon, trong khi do phuong phap thu hai lai lam cho h thng co kha nng tit kim
phn cung hon nho tinh di xung cua thit bi chuyn mach. Mt khac diu khin o
phuong phap thu hai cng don gian hon vi vic tim chon duong ni cho ca hai
huong duoc thuc hin trong mt phep tim chon trong khi do voi phuong phap thu
nht yu cu hai phep tim chon ring bit cho mi huong truyn dn. inh 3.7
minh hoa nguyn tc cua khi chuyn mach theo phuong an thu nht.

83
Gia su theo yu cu phai chuyn mach cho cuc ni giua TS9 ICHW#0 voi
TS19 OGHW#3(nhu hinh 3.7). D thuc hin kt ni cho qua trinh trn truoc ht
CC tim chon mt khe thoi gian trung gian(ni b) ri d kt ni chuyn mach thoi
gian phia du vao IT#0 voi chuyn mach thoi gian phia du ra OT#3 qua chuyn
mach khng gian S. Gia thit tai thoi dim do trong Bus PCM ni b tng S cac
khe thoi gian TS10 va TS11 la ri do vy CC co th chon cac khe thoi gian nay
lam khe trung gian cho cuc goi. CC s lnh nap cac s liu thich hop vao cac b
nho C-Mem cu th nhu sau:
- Tai IT#0: nho 10 cua C-Mem dia chi nho 9 cua S-Mem.
- Tai tng S: nho 10 cua C-Mem ct 1 dia chi dim chuyn mach 0-3
- Tai OT#3: nho 10 cua C-Mem dia chi nho 19 cua S-Mem.
D tao huong nguoc lai CC lnh nap cac s liu co th nhu sau:
- Tai IT#3: nho 11 cua C-Mem dia chi nho 19 cua S-Mem.
- Tai tng S: nho 11 cua C-Mem ct 1 dia chi dim chuyn mach3-0
- Tai OT#0: nho 11 cua C-Mem dia chi nho s 9 cua S-Mem.
Kt thuc cuc ni CC s xoa cac s liu trn dy d kt thuc qua trinh trao
di khe thoi gian va giai phong cuc ni, cac nho va cac khe thoi gian tro v
trang thai ri d co th phuc vu cho cac cuc goi ni tip theo.
inh 3.8 minh hoa mt cach khac d diu khin vic tao knh hai chiu thuc
hin theo phuong phap thu 2. So d nay con co tn goi la phuong phap di pha.
Theo phuong phap nay nu tim duoc mt duong ni tu A dn B trong mt khe
thoi gian xac dinh thi duong nguoc lai s lun lun duoc dam bao o nua sau cua
khung thoi gian duoc su dung. Trong vi du minh hoa trn hinh 4.8 huong thun
duoc su dung khe thoi gian trung gian s 7 va tip theo do huong nguoc s chim
dung khe thoi gian (7n/2). Phuong phap nay kt hop voi vic giam duoc s
luong b nho diu khin.
84
S-Mem
S-Mem
C-Mem
2 7 + n/2
CHW#0
CHW#3
2 7
n
n
0
9
T B
0
2
T A
C-Mem
n
9 7 + n/2
9 7
0
3-0 7 + n/2
Hinh 3.8. Truong chuyn mach song huong kiu di pha
3.5. Diu khin cc khi chuyn mach s
Trong cac muc truoc dy d trinh bay cac vn d lin quan toi cac vn d
lin quan toi cac phuong phap quan ly khe thoi gian qua cac truong chuyn mach
s o trang thai bn vung xac lp, nghia la knh d duoc chon va thit lp xong.
Con trong phn nay s d cp dn vn d tao cac s liu diu khin lin quan thich
hop cho cac b nho diu khin cua khi chuyn mach. Chuc nng thit lp hay
giai phong duong ni qua khi chuyn mach thuc cht la nap vao hay xoa bo cac
s liu dia chi lin quan trong cac b nho diu khin cua khi chuyn mach. Chuc
nng thit lp hay giai phong duong ni qua khi chuyn mach thuc cht la nap
vao hay xoa bo cac s liu dia chi lin quan trong cac b nho diu khin C-Mem.
Hoat dng nay la kt qua cua cac tac dng tuong tac giua h thng diu khin
trung tm CC cua tng dai va cac khi diu khin cuc b chuyn dung lin kt voi
cac khi chuyn mach.
3.5.1. So d khi v cc chc nng
Thanh phn diu khin cua khi chuyn mach s theo chuc nng co th chia
thanh ba thanh phn chinh gm h thng diu khin trung tm CC, b diu khin
khi chuyn mach va diu khin qua trinh chuyn mach nhu hinh 4.9 minh hoa.
85

Hinh 3.9. Diu khin khi chuyn mach s
H thng diu khin trung tm CC dam bao nhim vu diu khin chung muc
cao cho tt ca cac hoat dng cua h thng chuyn mach bao gm cac chuc nng
xu ly cuc goi. Trn hinh 4.9 trinh bay mt h thng diu khin ma nhu mt thuc
th tp trung don le nhung trong thuc t thi no thuong duoc thuc hin theo cu
truc phn tan hon la tp trung.
Trong mt h thng chuyn mach co th chi co mt hoc co nhiu khi
chuyn mach, vi du nhu trong tng dai Transit co mt khi con trong tng dai ni
hat lai gm mt khi chuyn mach trung tm va mt s khi chuyn mach tp
trung thu bao. Mi khi chuyn mach co b diu khin khi chuyn mach ring
cua no va mi chuyn mach tng S/T trong khi chuyn mach do lai co don vi
diu khin ring cu thanh tu cac b nho diu khin lin kt voi mach logic diu
khin cuc b. Duoi dy s trinh bay cach thuc cac h thng diu khin thit lp
ni qua cac khi chuyn mach s.
B diu khin khi chuyn mach co chuc nng dam bao vic quan ly tt ca
cac khe thoi gian qua khi chuyn mach. Cac cng vic quan ly din hinh bao
gm:
O Thit lp knh ni
O Giai phong knh
O Chun bi kt ni
86
O Theo di knh ni
O Kim tra knh ni
O Hoi trang thai knh(bn, ri,..)
Cac knh ni qua khi chuyn mach thng thuong la knh hai chiu. Tuy
vy, di khi cac knh mt chiu cng co th duoc thit lp d truyn cac thng tin
giam sat, diu khin hoc canh bao. Chng han nhu d xu ly vic thit lp knh va
hoi trang thai knh co lin quan toi ca hai kim knh ni mt chiu va hai chiu.
Thanh phn diu khin khi chuyn mach chi lin quan toi cac nhim vu quan ly
cac khe thoi gian qua khi chuyn mach s ma khng quan ly toan b qua trinh
phuc vu cuc ni. Diu nay do hoat dng xu ly cuc goi rt phuc tap duoc thuc
hin tai h thng diu khin trung tm, trong khi do hoat dng quan ly knh cua
cac khi chuyn mach cu th duoc trao cho b diu khin khi chuyn mach.
Su khoi du cho moi yu cu cua cuc goi v vic thit lp knh ni qua
khi chuyn mach s thuc v hoat dng xu ly cuc goi xay ra trong h thng diu
khin trung tm. Mt vi du cu th cua hoat dng nay la nhim vu quet va xac dinh
thu bao chu goi d dua ra yu cu knh ni xac dinh giua thu bao voi b thu
xung m m tn kep DTMF(Dual Tone Multi-Frequency) qua khi tp trung thu
bao. Mt vi du khac v hoat dng xu ly cuc goi la yu cu diu khin khi
chuyn mach trung tm d tao knh kt ni giua du ra cua b tp trung thu bao
voi duong trung k trong huong lin lac, hoat dng xu ly nay dua trn co so bin
dich cac chu s do thu bao chu goi phat(quay s) va cac qui tc dinh tuyn cuc
goi cua h thng chuyn mach hin hanh. Trn co so cac kt qua cua hoat dng xu
ly cuc goi, h thng diu khin trung tm s lnh cho cac b diu khin khi
chuyn mach lin quan d thit lp, duy tri hay giai phong knh ni giua cac khe
thoi gian xac dinh cua khi chuyn mach s.
Cac lnh diu khin tu h thng diu khin trung tm toi b diu khin khi
chuyn mach thng thuong duoc truyn duoi dang ban tin muc cao sao cho dat
duoc hiu qua diu khin cao va ti da su dung cac tinh nng cua cac b xu ly
trong h thng diu khin trung tm. Vi du v Iormat ban tin cua lnh diu khin
duoc minh hoa trn hinh 3.10 (ban tin loai 1). Cng ging nhu bt ky mt tin hiu
dua trn co so Iormat ban tin nao khac, Iormat ban tin hinh 3.10a su dung mt s
truong s liu dc bit. Mc du Iormat ban tin thuc t kiu ban tin loai 1 s rt
khac nhau tuy thuc vao thit k cua cac nha cung cp khac nhau, song cac truong
s liu duoi dy s lun lun cn co:
87
O M toan ta.: S liu nay chi thi yu cu knh ni s duoc thit lp, chun
bi, giam sat hay giai phong,..D m hoa toan tac quan ly tu 1-6 d nu
trn dy cho ca hai kiu knh don huong hay song huong cac truong s liu
4 bit duoc yu cu.
O hom trung s li: khe thi gian da: vao: Nhom truong s liu nay chi r
dia chi knh vao duoi dang m s tng chuyn mach S/T, m s lung
PCM va m s khe thoi gian trong lung tin hiu s PCM. Mc du la mt
dia chi don le nhung no nhn dang ca hai khe thoi gian thu va phat tai du
vao cua tng chuyn mach. Kich thuoc cua hai truong s liu du tin phu
thuc vao s luong tng chuyn mach du vao va s luong lung PCM
trong tng chuyn mach tuong ung. Truong s liu m s khe thoi gian co
dung luong 5 bit di voi cac lung PCM32 va PCM24 knh.
O hom trung s li: khe thi gian ra: Nhom truong s liu nay chi r cac
dia chi khe thoi gian ra trong khun dang Format ban tin tuong tu nhu
Iormat ban tin cua nhom truong s liu khe thoi gian du vao d m ta trn
dy.
O M phat hin va sa loi: Truong s liu nay cua Iormat ban tin cho phep b
diu khin khi chuyn mach phat hin bt ky su sai li nao xay ra trong
ban tin ma no gy ra trong qua trinh truyn tin tu h thng diu khin trung
tm dn b diu khin khi chuyn mach. Mt kiu m nhu vy co th don
gian la kim tra chn le hay phuc tap hon la m CRC(Cyclic Redundance
Code).

O M ban tin: Mi mt ban tin cn duoc gan mt nhn voi m s don gian d
dc trung cho vic xac dinh chun chui lin tip cac ban tin d phat va xu
ly. Vic su dung m ban tin nhu trn cho phep b diu khin khi chuyn
mach co th thng bao cho h thng diu khin trung tm bit co mt ban
tin cu th nao do d nhn duoc chua sai li va nho do yu cu h thng
diu khin trung tm phat lai ban tin. Khi thu ban tin loai 1, b diu khin
khi chuyn mach thuc thi cac vi lnh(instruction). Trong truong hop yu
cu thit lp knh b diu khin khi chuyn mach s s thuc hin cac thu
tuc tim duong va chon mt knh ni qua truong chuyn mach. H thng
diu khin trung tm sau do s phai dua ra thng bao v vic duong ni d
tim duoc. Tuong tu nhu vy, cac ban tin cn phai chi thi rng knh ni d
88
duoc giai phong hay chun bi sn sang,.Cac ban tin nguoc lai tu h thng
diu khin trung tm toi b diu khin khi chuyn mach cn phai chua cac
truong s liu nhu hinh 3.10b, ma duoc m ta nhu trong cac phn sau.
Hinh 3.10. Cac Iormat ban tin diu khin khi chuyn mach
- M ban tin tham khao: Truong s liu nay chua m nhn dang cua ban tin tu
h thng diu khin trung tm ma ban tin nay s co quan h sau do voi no.
- %rung tin: Truong s liu nay chua cac thng tin s duoc giu toi h thng
diu khin trung tm. Ban tin duoc gui theo kiu nhu la 'knh d duoc thit
lp, 'Khng co knh sn sang, 'Duong dn d duoc chun bi hoc 'Ban tin
truoc d thu sai,.
- M ban tin va m sa sai: Cac truong s liu nay co y nghia tuong tu nhu d
m ta trong ban tin loai 1.
Trong truong hop thit lp knh ni phuc vu cuc goi, b diu khin khi
chuyn mach s cn phai xac dinh duoc cac dia chi cn thit ma chung s duoc
ghi vao trong tung b nho diu khin C-Mem cua cac tng chuyn mach sao cho
cac tng chuyn mach S/T s dam bao cung cp duoc cac knh theo yu cu, sau
do b diu khin khi chuyn mach s nap cac s liu yu cu cu th vao cac dia
chi nho cu th cua cac b nho diu khin C-Mem.
89
Don vi diu khin cua chuyn mach thoi gian tng T cu tao tu b nho diu
khin C-Mem, mach Logic dm khe thoi gian TS-Counter va b chon dia chi
Selector con don vi diu khin cua chuyn mach khng gian tng S cu tao tu b
nho diu khin C-Mem va mt s mach phu cn khac nhu d m ta o phn 3.2.
trn dy. Truoc khi xem xet vn d thng tin cn thit duoc ghi vao cac b nho
diu khin C-Mem nhu th nao, chung ta hy khao sat Iormat cua ban tin cn gui
tu b diu khin khi chuyn mach toi mi mt don vi diu khin chuyn mach
tng S hay tng T tuong ung. Cac thng tin chinh bao gm:
O Dia chi cua b nho C-Mem
O Dia chi cua nho C-Mem
O Ni dung s liu trong nho C-Mem
Gia thit rng di voi khi chuyn mach cu truc 3 tng T-S-T thi 3 truong
s liu duoc yu cu trong ban tin cho mi don vi diu khin chuyn mach bao
gm trong qua trinh thit lp knh ni. Tuy nhin diu nay cng khng nht thit
phai thuc hin, vi du nhu voi khi chuyn mach biu din trn hinh 4.6, knh ni
duoc thuc hin giua ICHW#0/TS4 voi OCHW#0/TS6 su dung khe thoi gian ni
b la TS17 qua chuyn mach tng S. Diu cn luu y rng cac nho cua tt ca 3 b
nho diu khin C-Mem du co dia chi nhi phn la 0000010001(17). Dc dim uu
vit nay co th dam bao kha nng chi cn cung cp mt truong s liu chung cho
cac nho cua tt ca 3 b nho diu khin C-Mem. Tuy nhin, thm chi co th dat
duoc mt cach kinh t hon bng cach gui cac ban tin toi cac b nho diu khin C-
Mem trong khoang thoi gian cua khe thoi gian TS17, nho vy ban tin tu b nho
diu khin khi chuyn mach khng cn mt dia chi nao cho cac nho C-Mem va
do do tit kim duoc 3 truong s liu dia chi.
Mt Iormat ban tin co th su dung cho ban tin loai III d trao di thng tin
giua diu khin khi chuyn mach va cac don vi diu khin chuyn mach cua cac
tng S/T duoc minh hoa trn hinh 3.11. Cu truc ban tin gm 3 nhom truong s
liu d dung cho vic diu khin cac tng chuyn mach thoi gian phia du vao,
chuyn mach khng gian S va cac tng chuyn mach thoi gian phia du ra tuong
ung.
O Nhom truong s liu chuyn mach tng T du vao Truong s liu du
tin trong nhom nay xac dinh m s mt chuyn mach thoi gian tng T cu
th. Truong s liu thu 2 chua ni dung cn phai ghi vao b nho diu khin
C-Mem tuc la dia chi nho hay chi s khe thoi gian du vao TS#. Co hai
90
truong s liu 1 bit cn b sung lin quan toi don vi diu khin chuyn
mach thoi gian du vao do la bit 'Bn/Ri va bit 'Chn ma trn so d
hinh 3.11 biu tuong bng ky tu B va P tuong ung. Bit B b diu khin
khi chuyn mach dung d chi thi trang thai Bn/Ri cua cac khe thoi gian
TS# ra cua chuyn mach thoi gian tng T phia du vao, con bit P d dung
cho vic phat hin sai li khi thu ban tin. Cac thng tin nay s duoc su
dung d tim mt khe thoi gian trung gian ri d dinh tuyn qua chuyn
mach tng S toi mt chuyn mach thoi gian tng T phia du ra. Mc du su
thit lp mt cach tach bit cac b nho trong b diu khin khi chuyn
mach d b tri sp xp trang thai cua cac khe thoi gian ra, bit 'Bn/Ri co
th d dang truy cp duoc vao ni dung cua cac b nho diu khin khi
chuyn mach d b tri sp xp trang thai cua cac khe thoi gian ra, bit
'Bn/Ri co th d dang truy cp duoc vao ni dung cua cac b nho diu
khin C-Mem cua cac tng chuyn mach thoi gian du vao. Do vy khi
duoc nap boi ban tin loai III, mi nho cua C-Mem trong mt chuyn
mach tng T du vao s chua cac dia chi cac nho cua b nho T-Mem va
bit B s lp gia tri 0 hoc dia chi Zero. Bit B s lp gia tri 1 tuong ung voi
vic cuc goi co su dung khe thoi gian ra cua no trong qua trinh hay
khng?

Hinh 3.11. Vi du ban tin loai III
O Nhom truong s liu chuyn mach khng gian tng S Truong s liu du
tin trong nhom nay xac dinh (nhn dang) ct nao cua chuyn mach tng S
va b nho diu khin C-Mem tuong ung lin quan s duoc danh dia chi
(Nu chuyn mach khng gian tng S duoc diu khin theo hang thi truong
s liu du tin s chua dia chi hang). Di voi khi chuyn mach s ma co
su tranh chp mt vai chuyn mach tng S thi phn du tin cua chi s m
91
ct s cn phai duoc chi r tng chuyn mach nao duoc dia chi hoa. Bit P o
dy cng duoc dung voi muc dich nhu d trinh bay trn dy.
O Nhom truong s liu chuyn mach thoi gian T du ra Format ban tin
nhom nay chua 4 truong s liu tuong tu nhu di voi don vi diu khin
chuyn mach tng T du vao d thao lun k trn dy, ngoai tru diu rng
bit B o dy co lin quan toi trang thai 'Bn/Ri cua cac khe thoi gian o
du vao chu khng phai o du ra nhu cua chuyn mach tng T phia du vao
cua truong chuyn mach s.
Mt vi du minh hoa cho vic su dung cac ban tin loai III giua b diu khin
khi chuyn mach va 3 don vi diu khin tng chuyn mach biu din trn hinh
3.11. Tip theo ta xet mt vi du v vic xem xet yu cu cuc ni qua mang
chuyn mach cu truc T-S-T hinh 3.6, voi gia thit knh duoc thit lp la
ICHW#0/TS4 va OGHW/TS5 qua khe thoi gian ni b la TS15 cua dim chuyn
mach hang 0 ct 1 ma trn chuyn mach S. Nhu d trinh bay trn dy, cac thng
tin thich hop lin quan cn phai duoc cp nht vao nho s 15 cua cac b nho
diu khin C-Mem tuong ung cua cac tng chuyn mach S-T. Nhu vy Iormat ban
tin biu din trn hinh 3.10 s duoc gui toi 3 don vi diu khin chuyn mach trong
thoi gian xay ra tip theo cua khe thoi gian TS15 d thit lp knh ni yu cu qua
khi chuyn mach. Cac phn tu con lai cua ban tin s duoc tach boi cac don vi
diu khin cua 3 tng chuyn mach nhu d duoc chi r trn hinh 3.11a.
Ban tin cn d giai phong knh ni qua khi chuyn mach duoc chi r trn
hinh 3.11b. Ban tin nay duoc gui di trong thoi gian din ra tip theo cua khe thoi
gian TS15 sao cho cac nho co dia chi nhi phn 0000001111(15) cua cac b nho
diu khin C-Mem cua chuyn mach thoi gian phia du vao tng IT0, ct 1 cua
chuyn mach khng gian tng S va tn chuyn mach thoi gian du ra OT#1 s
duoc nap voi cac dia chi Zero. Bit B cua cac nho s 15 cua ca 3 b nho diu
khin C-Mem du duoc lp gia tri 1 d chi r rng khe thoi gian ni b TS15 d bi
chim dung khng th su dung cho cac cuc ni khac.
inh 3.12. minh hoa su dung cac Bus va cac dy diu khin d kt ni cac
thanh phn diu khin chuyn mach khac nhau voi b diu khin khi chuyn
mach. D cho so d duoc don gian, r rang va d hiu, trn hinh 3.12 chi biu
din don vi diu khin chuyn mach cho chuyn mach du vao IT#0. Vic lin lac
giua cac thanh phn duoc dam bao boi 3 di Bus mt di cho vic lin kt tt ca
cac chuyn mach thoi gian du vao IT#, mt di cho cac tng chuyn mach khng
92
gian S va mt di dung cho cac chuyn mach thoi gian du ra OT#. Ngoai ra cac
dy diu khin don s kt ni cac truong s liu bit B tu tt ca cac b nho diu
khin C-Mem cua tt ca cac IT# va OT# voi thanh ghi trang thai trong b diu
khin khi chuyn mach s.

Hinh 3.12. Diu khin khi chuyn mach s
Bus dia chi cua IT# duoc du ni toi tt ca cac don vi diu khin chuyn
mach cua chuyn mach thoi gian du vao IT. Mi don vi diu khin lin tuc tim
kim cac ni dung cua Bus v dia chi cua mt trong s cac chuyn mach tng T
cua no. Khi mt dia chi thich hop d tim duoc thi dia chi do s duoc su dung cho
vic dinh tuyn s liu tu Bus ni dung b nho diu khin C-Mem toi nho cua
mt b nho diu khin. Cac ung dung tuong tu duoc sp dt nhu vy di voi cac
Bus du ni chuyn mach khng gian tng S voi chuyn mach thoi gian du ra
OT.
93
Co 3 di Bus kt cui o thanh ghi Bus trong b diu khin khi chuyn
mach. Diu nay cho phep cac truong s liu khac nhau cua cac ban tin loai III
duoc dm trong thanh ghi Bus s duoc dua ra ngoai toi cac Bus lin quan. Cac
ban tin cn thit duoc tao ra boi b diu khin khi chuyn mach s dua trn co so
cac lnh diu khin tu h thng diu khin trung tm va di voi mt duong moi
thit lp su dung kt qua xu ly cua mach Logic chon duong.
3.5.2. Thut ton chon dung ri
Thu tuc chon knh ri cho khi chuyn mach s cu truc T-S-T bao gm
vic tim khe thoi gian trung gian ri qua chuyn mach khng gian tng S. Diu
nay co nghia rng khe thoi gian do phai duoc lua chon sao cho no la ri ca o phia
du ra cua tng chuyn mach thoi gian du vao IT# va ca o phia du vao cua tng
chuyn mach thoi gian du ra OT#. Trang thai Bn/Ri cua mi trong s hai tp
khe thoi gian duoc biu thi bng bit B trogn cac nho tuong ung cua cac b nho
diu khin C-Mem. Phuong phap chon knh ri su dung mt cach don gian la xu
ly tim kim su trung khop cac khe thoi gian ri nho vic kim tra cac cp bit
Bn/Ri tu hai tp cac chuyn mach thoi gian tng T.
Co ch chon duong ni duoc thuc hin trong pham vi b diu khin khi
chuyn mach ma no thuong duoc xy dung trn co so k thut vi xu ly va no thuc
hin vic tim kim bng cach tin hanh mt s qua trinh xu ly logic s. Phuong
phap ph bin nht la su dung mt mt na nhu trinh bay duoi dy:
Trang thai Bn/Ri cua mi nho cua b nho diu khin C-Mem cua chuyn
mach tng T s duoc nho dm trong khoang mi khe thoi gian trong thanh ghi
trang thai cua b diu khin khi chuyn mach. Thanh ghi nay chua hai truong s
liu Mt truong d giu dm trang thai cho cac OT#. Trong khoang thoi gian cua
mi khe thoi gian TS tt ca cac bit bn tuong ung du duoc trinh din trong thanh
ghi trang thai, vi du nhu trong thoi gian TS19 tt ca cac bit bn tu nho s 19 cua
tt ca cac b nho C-Mem du duoc trinh din. Vic lua chon duong tuy nhin co
lin quan voi vic trung hop cac khe thoi gian ri chi xay ra trong tng chuyn
mach IT# va OT# ma chung duoc chi r boi h thng diu khin trung tm. Nhu
vy b diu khin khi chuyn mach s tao mt tu Logic nhi phn co d dai bng
d dai cua thanh ghi trang thai. No chua cac gia tri Zero trong tt ca cac vi tri bit,
tru hai vi tri tuong ung voi cac b nho C-Mem cua IT# va OT# yu cu. Tu logic
nay goi la Mt na va no duoc luu dm trong thanh ghi chon. Trong thoi khoang
cua mi khe thoi gian cac ni dung cua thanh ghi trang thai duoc thuc hin toan tu
logic AND trn co so tung bit mt tuong ung voi cac ni dung cua thanh ghi
94
chon. Khi mt khe thoi gian ri(trang thai 1) xut hin trong hai b nho C-Mem
theo kim tra, kt qua cua phep toan tu AND s duoc dt gia tri 1 trong ca hai nua
cua thanh ghi kt qua. Vi du minh hoa o hinh 3.13.
Nhu vy su co sn cac knh thoi gian ni b ri kha dung qua chuyn mach
tng S duoc xac dinh boi vic kim tra kt qua khac 0 trong ca hai truong s liu
cua thanh ghi kt qua trong thoi gian cua mi khe thoi gian hin tai.
Khe thoi gian ni b duoc chon sau do s duoc su dung d tao cac ban tin
loai III cn thit d thit lp knh ni qua khi chuyn mach. B diu khin khi
chuyn mach co th yu cu chun bi truoc knh ni. Trong truong hop nay ban
tin loai III s duoc tao ra ma no chua cac gia tri 0 trong hai truong s liu B va
don thun ni dung Zero trong ba truong s liu b nho C-Mem.

Hinh 3.13. Vi du v chon knh ri
Cach thuc hoat dng ma b diu khin khi chuyn mach su dung mt na d
tim kim mt knh ri co anh huong toi muc phuc vu cua h thng. Co mt vai
thut toan tim kim knh ri duoc su dung trong cac h thng chuyn mach s
hin dai va mi thut toan s cho cac dc trung luu luong cng nhu d phuc tap
diu khin khac nhau. Sau dy gioi thiu ba thut toan ung dung cho cu truc khi
chuyn mach T-S-T:
O 1hut ton 1: Bt du tim lin tip ngu nhin. Voi thut toan nay vic tim
kim mt khe thoi gian ni b ri qua tng S bt du mt cach ngu nhin
va truy tim lin tip qua cac khe thoi gian. Diu nay co hiu ung trai cac
khe thoi gian chim dung thanh dai, vi du tu TS0 toi TS512 trong mt
95
khung tin hiu 1024 khe thoi gian. Muc phuc vu GOS(Grade OI Service)
kt qua lam tron khoang 2,5.10
-4
di voi luu luong 0,825 Erl/mach.
O 1hut ton 2: Bt du tim lin tip c dinh. Theo phuong phap nay vic
tim knh lun lun duoc bt du tu mt khe thoi gian ni b dinh truoc va
sau do truy tim mt cach lin tip qua toan dai. Thut toan 2 co hiu ung
'dong goi cac khe thoi gian duoc chim dung boi vi sluong cuc goi lon
hon s duoc thit lp qua cac khe thoi gian co chi s thp hon so voi cac
khe thoi gian co chi s cao hon. Kt qua nay s lam tng GOS so voi
phuong phap bt du ngu nhin. Vi du GOS co gia tri 1,46.10
-4
di voi luu
luong 0,825 Erl/mach.
O 1hut ton 3. Thu lp. Khi tim kim knh ri qua truong chuyn mach
tng T, su thu lp lai vic tim kim duoc khoi du sau mt thoi gian nao do
co th s cho phep tim duoc mt khe thoi gian ri. D tr giua nhung ln
tim kim s anh huong toi GOS, cu th thoi gian cho cang lu thi xac sut
s cuc goi giai phong s cang lon. Chng han nhu co 50 co hi tim kim
knh sau 1 giy cho thu lp lai co th s tao thm d tr nhn thy duoc di
voi thoi gian thit lp cuc goi ma no binh thuong chi cn 0,5 dn 1,0 giy
qua h thng chuyn mach s.
3.5.3. D tin cy v an ton khi chuyn mach
Cac khi chuyn mach s hin dai co dung luong khng l, do do ban thn
chung cung cac thit bi diu khin lin quan cn phai duoc dam bao d an toan tin
cy cao boi vi mt hong hoc nho co th gy ra hu qua nghim trong cho toan b
h thng. Cac h thng chuyn mach du cui cng cng hin dai yu cu thoi
gian hong binh qun trong chu ky 20-40 nm phu thuc vao cac tinh nng quan ly.
Vi rng chi co mt trong s cac cu kin cua h thng, khi chuyn mach tu no
cn phai dam bao chi mt phn nho trong ty sut hong hoc toan b h thng. Hon
nua, hu ht cac doanh nghip din thoai qui dinh xac sut thp mt hong hoc bt
ky nao anh huong manh hon mt phn nho mach din. Diu nay yu cu phai xem
xet cn nhc thn trong vn d dam bao d tin cy cao cua cac khi chuyn mach
s boi vi dung luong knh cua chung khng l va khi luong cu kin phn cung
lon. Vi du nhu nu hong hoc phn cung o mt Bus lung PCM ni b giua tng T
va tng S co th s lam tn tht 1024 knh truyn dn.
96
Bao v an toan mt cach co hiu qua va don gian nht cho truong chuyn
mach s co th thuc hin bng hai giai phap: thit k ch tao theo Module va trang
bi du phong kep nhu so d minh hoa trn hinh 3.14.
Theo phuong an du phong kep nghia la khi chuyn mach duoc thit k ch
tao tu hai nua khi hoan toan nhu nhau va mi nua khi goi la mt 'mt(plane
hoc side). Mi cuc ni s duoc thit lp dng thoi voi hai knh dn song song
dng nht qua cac mt A va B cua khi chuyn mach, trong do mt mt lam vic
thuc su(mt tich cuc) d kt ni knh vao/ ra phuc vu cuc goi, con mt kia la d
du phong sao cho nu mt tich cuc co vn d thi no s tu dng thay th.
D giai quyt vn d nhu nu trn, b sung vao khi chuyn mach an toan
cn phai co co ch giam sat, phat hin sai li va hong hoc sao cho co th c lp

Hinh 3.14. Trang bi du phong kep khi chuyn mach s
duoc b phn thit bi khi xay ra sai li. Di voi phuong phap trang bi kep di co
th su dung giai phap kim tra tinh chn le don gian ca hai knh song song tich
cuc/du phong d chi ra mt bi sai li, cu th la bit chn duoc b sung vao t hop
m tin hiu PCM 8bit trong huong phat tai mi lung kt cui du vao cua khi
chuyn mach. Lung tin hiu 9 bit sau do duoc nhn di va dua toi chuyn mach
tng T du vao tuong ung cua ca hai mt cua khi chuyn mach. Phia du thu mi
97
t hop m PCM 9bit tu ca hai mt s duoc kim tra tinh chn le d phat hin co sai
li hay khng. Nu phat hin thy li o mt nao thi lp tuc mt do s bi c lp
khoi khi chuyn mach mt cach tu dng hoan toan.
Ngoai phuong phap trang bi du phong kep duoc su dung rt ph bin nu
trn co th su dung phuong phap du phong phuc tap hon vi du nhu du phong theo
Module n1 hay du phong 'n trong m,.
98
CHUONG IV
KY THUAT CHUYEN MACH GI
4.1. Nhng khi nim chuyn mach gi
4.1.1. Khi nim v chuyn mach gi (packet switching)
Trong chuyn mach goi thng tin duoc truyn di duoi dang cac goi, mi goi
gm mt khi thng tin diu khin, mt vung chua thng tin truyn huu ich va
mt vung thng tin kim tra sua li b sung. Nhu vy, don vi du liu (data unit)
trong chuyn mach goi la gi, trong do ngoai du liu cn truyn cua ngun phat
tin con co mt s du liu do mang thm vao. Mt ban tin tron ven cua ngun phat
duoc chia thanh nhiu goi, chuyn di va duoc tai thit tai noi nhn.

Hinh 4.1. Chuyn mach trn Bus
Mt t chuc chuyn mach thoi gian co th duoc dung cho chuyn mach goi.
Thng thuong gm mt knh truyn duoi dang mt vong hay mt bus ma tu do tin
hiu duoc dua vao va ly ra tuy thuc vao mt vai loai chun. Cac nhom tin hiu
co th duoc tip nhn va dinh tuyn dn cac ng ra khac nhau tuy thuc vao vi tri
cua chung trong mt tun tu cac tin hiu. Trong cac tip cn khac, mi nhom tin
hiu chua mt dia chi chi ra noi dinh tuyn cho nhom. Trong hinh 4.1, cac tin hiu
s (cac bit) dang chay trn mt bus qua hai du cui s liu. Cac bit nay duoc
nhom vao trong mt vung diu khin, thng tin, va kim tra nhu trinh bay o giua
hinh. Thay vi mt bus, mt truong truyn co th la mt vong nhu hinh 4.2.
99

Hinh 4.2. Chuyn mach trn vong
Cac mach ni dn mt chuyn mach s co th la mt dai tu cac duong thu
bao co tc d 56kbps hay 64kbps dn cac duong tm xa chun (T3) tc d
44Mbps. Cac lin kt cap quang co tc d d bit cao, hin nay khoang 145 dn
155 Mbps. Cac lin kt quang trong tuong lai s co tc d 1 Tbps hay cao hon.
Cac tc d bit cao gy ra tro ngai cho cac chuyn mach s chun. Cac chuyn
mach khng gian khng th hoat dng du nhanh d hoat dng cac lung thuc giai
gigabit va terabit. Cng khng co b nho nao trong cac chuyn mach thoi gian ghi
doc thng tin voi tc d nhanh nhu vy. Chinh vi vy cn phai tim ra giai phap
moi cho tuong lai trong linh vuc chuyn mach.
4.1.2. Mang chuyn mach gi PSN (Packet Switching Network)
Mt mang chuyn mach goi bao gm cac thanh phn chinh: cac node mang
voi cac du cui dang goi PT (Packet Terminal), cac b tp trung, cac thit bi
dong tach goi PAD kt ni cac du cui di goi NPT (Non packet Terminal) va
h thng quan ly mang, hinh 4.3. Mi mt thanh phn trong mang co mt s dc
tinh ring cua no. Nm duoc cac dc tinh la diu cn thit nhm thuc hin ghep
ni cac thanh phn voi nhau d tao nn mang chuyn mach goi.

100

Hinh 4.3. Cac thanh phn co ban cua mang chuyn mach goi
Node mang
Thuc cht dy la nhung tng dai hay thit bi chuyn mach goi. Cac tng dai
trn thuc t nhu EWSP, Alcatel, XNet va mt s tng dai TPX cua cng ty
SprintNet cua M. Cac node kt ni cac thu bao vao mang, ni cac duong dy
trung k. Qua do node thuc hin cac chuc nng sau:
O Diu khin cac cng duong dy
O Truyn dua du liu nguoi dung
O Chuyn di giao thuc su dung trong mang va lin kt voi cac mang khac
Tuy thuc vao vi tri cua node trong mang la mt node co th la:
O Node truy xut cuc b cua thu bao: cung cp kt ni cho cac thu bao
khng dng b (X.28), thu bao Telex, nhung thu bao va nhung may chu
dng b, may chu khng dng b thu bao SNA/SDLC, hinh 4.4.
O Node trung k trung chuyn cho nhung node mang khac.
O Node cua cng (gateway): cho phep lin lac voi mang quc t va cac quc
gia khac voi nhung thu bao dng b hay bt dng b cua nhung mang do.
Mang chuyn mach goi co th co nhung kt ni lin mang nhu sau:
O Mang din thoai cng cng PSTN.
101
O Mang s da dich vu ISDN.
O Mang s liu cng cng chuyn mach mach CSPDN.
O Cac mang s liu cng cng chuyn mach goi khac.
Tc d duong dy cho thit bi du cui bt dng b thuong nho hon 19,2
Kbit/s va nhung duong dy cho nhung thit bi du cui dng b co tc d dn 2
Mbit/s.
c b tp trung
Cac b tp trung cung cp mt giai phap tt d giam gia thanh khi thit k
mang. B tp trung han ch thoi gian tr o muc thp nht va don gian hoa vn
hanh.
H thng quan l mng
H thng quan ly mang thuc hin chuc nng diu khin toan b mang, h
thng nay duoc nhung nguoi diu hanh mang quan ly, vn hanh va bao dung mt
cach hiu qua. Dy la b phn trung tm cua chuyn mach goi, bt cu mang nao
tru cac mang rt nho du cn co h thng quan ly mang (NMS).
Giam sat su khai thac cac thanh phn mang la chuc nng quan trong nht cua
h thng NMS, xet theo quan dim cua nguoi quan ly. O diu kin ly tuong NMS
cn phai dap ung nhanh khi bt cu thit bi nao hoc mt tuyn thng tin nao trn
mang cn quan ly. Nguoi quan ly mang cn duoc thng bao theo ca hai phuong
thuc nghe va nhin d nm bt kip thoi, chinh xac cac su c xay ra. Ngoai ra, quan
ly cu hinh mang cng la mt trong cac nhim vu cua NMS. O mt s mang, cac
thit bi mang chua phn mm cho phep chung co th khoi tao va goi NMS, luc do
NMS o xa co th yu cu duoc dap ung thng tin thoi gian thuc voi tc d cao
hon so voi khi chi su dung mt NMS.
1hit b PD (Packet ssemblv Disassemblv)
PAD la thit bi dong goi va tach goi. Cac PAD dung d ni cac du cui
NPT vao mang chuyn mach goi vi chung khng th du ni truc tip vao mang.
Cac du cui nay la cac thit bi lam vic theo phuong thuc ky tu. Phuong thuc ky
tu la phuong thuc trong do tung ky tu duoc xu ly nhu la mt don vi du liu
truyn. Cac thit bi lam vic theo phuong thuc goi lai xu ly cac goi nhu la cac don
vi du liu ring le. Trn thuc t cac PAD thuong duoc su dung d du ni cac thit
bi du cui, cac may tinh ca nhn, cac may in.Nhu vy PAD co mt s giao tip
ky tu bt dng b o mt phia, con phia kia la mt giao tip goi.
102
Hinh 4.4. Cac loai du cui ni vao mang chuyn mach goi
4.2. Phuong thc hoat dng co ban cua mang chuyn mach gi PSN
4.2.1. Khi qut
Ngay tu du, mang Vin thng chuyn mach knh chi duoc thit k d cung
cp dich vu dam thoai. Khi xut hin cac dich vu moi ma dc bit la cac dich vu
v du liu, mang chuyn mach knh tro nn bt tin trong vic kt ni truyn du
liu giua cac thit bi du cui. Cac ly do du tp trung vao hai khuyt dim chinh
nhu sau:
O Vic kt ni truyn nhn du liu giua thit bi du cui va may tinh chu,
nu su dung mang chuyn mach knh thi ti l thoi gian duong dy ranh ri
la rt lon, vi vy phuong phap chuyn mach knh khng co hiu qua.
103
O Trong mang chuyn mach knh, vn d kt ni chi phuc vu cho nhung
thit bi co cung tc d du liu nghia la cung tc d phat va thu, diu nay
han ch vic lin kt nhiu loai may tinh chu va thit bi du cui khac
nhau.
Mang chuyn mach goi khc phuc duoc hai khuyt dim noi trn. D hiu r
hon k thut nay, chung ta s ln luot khao sat cac khia canh hoat dng cua no.
Truoc tin s tim hiu cac ch d lam vic trn mang chuyn mach goi.
4.2.2. Cc ch d lm vic cua mang chuyn mach gi
Trong k thut chuyn mach goi, nguyn tc hoat dng co th duoc vn tt
nhu sau: Khi du liu cn phat s duoc phn b vao cac goi nho va duoc truyn di
trn mang. Trong cac goi nay, ngoai du liu con co thm vai tin tuc diu khin ma
mang yu cu d co th dinh tuyn cho goi di xuyn qua mang dn dich. Nhm
dam bao vic chuyn du liu dat yu cu, mi mang du phai tun thu cac ch d
lam vic nht dinh. Co 2 ch d lam vic cn ban trong mang chuyn mach goi, do
la ch d khng tao cu (Connectionless hay Datagram) va ch d lp cu (Virtual
circuit).

Hinh 4.5. Vi du mt mang PSN gm 7 node chuyn mach
Truoc khi m ta hai ch d hoat dng noi trn, cn xem xet hoat dng cua
tung goi don qua tham khao hinh 4.5. Gia su du liu duoc phat tu A toi E. A xy
dung cac goi tin gm du liu va tin tuc diu khin bao gm dia chi cua E, truoc
104
tin goi duoc goi toi node 4, node 4 tip nhn luu goi vao b dm va quyt dinh
buoc k tip (toi node 5), node 4 xp goi phat trn tuyn 4-5 theo chi dinh cua thu
tuc dinh tuyn tai dy, khi tuyn d sn sang, goi duoc phat dn node 5, nu node
5 hoat dng binh thuong va con kha nng, goi s duoc tip nhn va tip tuc duoc
dinh huong truyn dn node 6, cui cung goi cng dn duoc E.
2
1
3

Hinh 4.6. Hoat dng tng quat cua hai ch d trn mang PSN
Trong hoat dng theo ch d khng tao cu, mi goi s duoc xu ly dc lp.
Co nghia la cac goi cua cung mt khi thng tin co th dn dich theo nhiu duong
khac nhau. Chung ta s xem xet ch d nay trn hinh 4.6a. Gia su tram A co ban
tin gm 3 goi goi toi B. No phat nhanh cac goi 1,2,3 toi node 1. Mi goi s duoc
node 1 xu ly dinh tuyn nhu sau: node 1 huong goi 1 dn node 2 vi thy gia (cost)
ngn hon gia toi node 4, tuong tu goi 2 cng duoc chuyn qua node 2, nhung dn
goi 3 thi node 1 nhn thy rng vao thoi dim nay xp no theo node 4 la tuyn co
gia ngn nht, vi th node 1 truyn goi 3 dn node 4. Vy cac goi voi dia chi dich
ging nhau nhung khng di theo 1 huong ging nhau, mt khac goi 3 co th dn
node 3 truoc goi 2. Do do thu tu goi dn B d khac truoc. Nhim vu cua B la phai
105
sp xp lai trt tu cua chung. Trong ch d nay, mi goi duoc xu ly truyn mt
cach dc lp nn con duoc goi la datagram.
Voi ch d lp cu (virtual circuit), mt duong ni logic phai duoc thit lp
truoc khi cac goi duoc goi di. Vi du nhu A co mt hoc nhiu ban tin duoc goi toi
B, du tin no goi goi v: .a: gi dn node 4, node 4 quyt dinh chuyn yu cu
va tt ca du liu tam thoi toi node 2, node 2 chuyn tt ca toi node 3. Node 3
chuyn goi v: .a: gi dn B, nu B .hap nhn kt ni cuc goi thi no s goi goi
chp nhn dn node 3 va goi nay duoc phat tip qua node 2, node 1 ri toi A. Host
A va Host B co th trao di du liu trn duong kt ni logic d duoc thit lp,
duong ni logic nay thuong duoc goi la cu ao. Mi node trn cu ao duoc thit
lp s bit noi dn d huong dn goi nhu th nao. Vi vy mi goi du liu tu A qua
node 1,2,3 va mi goi du liu tu B qua node 3,2,1. Bt ky luc nao mt trong hai
tram o hai du du co th xoa duong kt ni bng mt goi yu cu xoa (sau khi d
hoan tt vic truyn). Mi tram co th co nhiu hon mt cu dn bt cu mt tram
nao khac va cng co nhiu cu ao dn tu nhiu tram (hinh 4.6.b). Dc dim chinh
cua ch d tao cu la su dinh tuyn giua cac tram duoc thit lp truoc d chuyn
du liu. Mi goi duoc dm tai mi node, va duoc sp xp truyn trn duong dy.
Su khac bit so voi ch d datagram la cac node khng cn phai dinh tuyn cho
mi goi tin. No chi lam mt ln cho mi mt cuc ni. inh 4.6 minh hoa mt so
sanh giua hai ch d hoat dng noi trn.
Nu hai host mun trao di du liu trong mt thoi gian dai thi su dung ch
d lp cu chc chn co loi hon. Phuong thuc lp cu co th cung cp mt s dich
vu bao gm danh s th t, kim soat loi. di: khin /ng. Noi 'co th boi vi
khng phai tt ca cac phuong tin tao cu du cung cp tt ca cac dich vu nay
hoan toan tin cy. Danh s thu tu d cac goi dn trong mt trt tu ban du.
Kim soat li khng chi d dam bao goi dn trong mt trt tu thich hop ma
con chinh xac. Vi du nu goi dn node 3 trong thu tu bi sai hoc dn voi li thi
node 3 co th yu cu phat lai goi do tu node 1.
Diu khin dong la mt k thut nhm dam bao rng noi goi khng lam tran
ngp du liu noi nhn. Vi du nhu nu tram B dang dm du liu tu A gui dn va
nhn thy sp ht khng gian dm, ngay tuc thoi no gui bao hiu thng qua
phuong tin tao cu yu cu A ngung phat cho dn khi co thng bao moi.
106
4.2.3. Nhng su c v chin luoc khc phuc
inh 4.7 minh hoa mt phn cua mt mang chuyn mach goi, trong do host
A la thu bao gn vao node chuyn mach 1, host B la thu bao gn vao node
chuyn mach 2. Gia su A goi ban tin gm 3 goi tin toi B tp trung trn cac node
chuyn mach 1, 2, 3, 4. Diu quan trong cn phai bit la cng co rt nhiu goi tin
cua cac thu bao khac dang di chuyn trong mang.

Hinh 4.7. Su hoat dng co ban cua mang chuyn mach goi
a. Qu trnh pht tin co ban
Dong thng tin duoc truyn di nhu sau: thu bao A goi goi tin thu nht dn
node chuyn mach 1, khi node nay nhn duoc goi thi theo lut dinh tuyn no s
phat goi tin dn dich bng cach gui ngang qua node 2. Trong luc goi tin thu 2
dang di chuyn tu thu bao A dn node 1 thi trang thai trong mang d thay di (vi
du co 1 dong tin voi luu luong lon dang di chuyn tu node 5 dn node 2), vi th
goi tin thu 2 tu thu bao A dn thu bao B duoc dinh tuyn qua node 4, goi tin thu
3 cng dn node 1 ngay sau goi tin thu 2 va duoc dinh tuyn qua node 4 (ging
goi tin 2). Sau khi node 4 d nhn dy du va chinh xac, goi tin thu 2 duoc goi toi
dich la node 3. Tuy nhin, trong khi truyn goi 2 co mt li xay ra. Khi node 3
107
nhn goi tin thu 2, co cu phat hin li tim ra li va yu cu phat lai goi tin thu 2.
Trong khi tin trinh khc phuc li din ra, goi thu 3 vn duoc chuyn binh thuong
va dn node 3, do do goi tin thu 2 phat lai dn sau goi tin thu 3 tai node 3. Nhu
vy, tai B thu tu cac goi d bi thay di khac voi trt tu goi tu A.
lnh th t gi
Kiu hoat dng giu va chuyn tip (hold and Iorward) co thoi gian tr khac
nhau o cac tuyn khac nhau co th lam cho cac goi tin nhn khng theo thu tu
thich hop. D khc phuc vn d nay, trong cac goi tin phai duoc gn vao mt chi
s thu tu bn canh thng tin thanh phn cua khi tin ban du truoc khi bt du
phat qua mang. Qua trinh tp hop goi tin va sp xp cho dung duoc thuc hin tai
node cui. Node cui trong truong hop o vi tri trn la node 3, su dung thng tin
thu tu goi xuyn qua mang cung voi thng tin nguoi dung d sp xp cac goi tin
lai cho dung thu tu ban du truoc khi chuyn giao cho host dich (B).
c bo nhn (acknowledgements)
Mt s bao nhn duoc minh hoa trong hinh 4.7 di chuyn theo nhung tuyn
khac nhau va nguoc huong voi nhung goi tin trong mang. Goi bao nhn nay la
diu dam bao chu yu cho su tron ven va chinh xac cua du liu phat.
Bt cu goi tin nao duoc nhn mt cach chinh xac thi ngay tuc khc no s
duoc thng bao tro lai noi gui bng mt goi bao nhn. Co hai loai bao nhn, loai
bao nhn thu nht co y nghia thng bao nhn thanh cng nhu d noi. Loai thu hai
la mt bao nhn voi y nghia d nghi truyn lai vi vic truyn/nhn d bi li, khi
node nhn mt goi, truoc ht no s tin hanh kim tra, nu thy li s gui ngay
yu cu truyn lai dn node truyn. Bng cach nay, cac node chuyn mach bit
duoc minh d truyn goi toi node lin kt thanh cng hay khng. Trong qua trinh
truyn goi toi node k, nu bao nhn khng duoc nhn trong mt khoang thoi gian
qui dinh (time out) thi node truyn nghi rng goi tin d bi li va co nhim vu phat
lai goi tin do.
b. c li
Dinh thu tu goi la mt trong cac nhim vu cua mt giao thuc mang, rt cn
thit trong qua trinh xac dinh trt tu goi nhm khc phuc su sai thu tu goi noi trn.
Ngoai ra, con co hai vn d kha nghim trong cng xut phat tu hoat dng co ban
cua mang chuyn mach goi, do la kha nng khng phat hin duoc su mt goi va su
nhn di goi khi mun truyn thanh cng.
Ci tin b mt
108
Su tht thoat mt goi tin co th lam cho mt cuc ni khng th thit lp
duoc trong ch d lp cu (virtual circuit) hay khng dam bao d an toan du liu
theo yu cu trn mt mang chuyn mach goi. Kha nng xay ra mt goi la co th,
tim n ngay trong hoat dng cn ban cua mang. Nhim vu cua nguoi thit k la
phai phat hin duoc tinh hung d d ra huong khc phuc. Sau dy la mt vi du v
tinh hung gy mt goi tin.

Hinh 4.8. Mang chuyn mach goi co node chuyn mach bi hong: su mt goi tin
Theo hinh 4.8. thu bao A goi goi tin thu nht qua node 2, node 2 nhn goi
tin nay chinh xac va ngay sau do bao nhn cho goi tin nay. Tuy nhin, truoc khi
goi tin thu nht duoc goi tu node 2 qua node 3 thi node 2 bi truc trc, o node 1,
sau khi nhn duoc bao nhn cua goi thu nht s khng con quan tm dn goi tin
nay nua va k hoach dinh tuyn thay di d tranh node hu s 2. Goi tin thu 2 va
thu 3 vi th duoc dinh tuyn dn node 4 ri dn node 3. Kt qua goi tin thu nht
d bi mt vi node 2 bi hu truoc khi no co co hi goi goi 1 dn node 3. Vi vy thu
bao B chi nhn duoc goi tin thu 2 va 3.
Co nhiu cach d khc phuc vn d nay, vi du nhu:
O Node nhn s goi bao nhn cho node goi khi d chuyn tip dn node k.
O Trach nhim cui cung cua goi tin thuc vao node du tin phat di, nhu
dich vu D bit trong X25.
O Node cui cung yu cu node du tin goi lai goi bi mt.
Ahn di gi tin
109
Hin tuong nhn di goi cng gy ra su phin ha cho cac node chuyn mach,
nht la cung mt luc co hai hay nhiu di tuong ging ht nhau trong du liu duoc
xu ly boi cac phn mm tng dai. Ngoai ra, su nhn di goi cng anh huong xu
dn d chinh xac du liu nhn. Kha nng xay ra hin tuong nay cng khng phai
it. Sau dy la mt vi du v tinh hung dn dn su nhn di goi.
1

Hinh 4.9. Mang chuyn mach goi co duong dy bi hong: hin tuong nhn di goi.
Xem hinh 4.9, goi tin duoc dinh tuyn qua node 2, goi tin nay xem nhu duoc
nhn chinh xac tai node 2 va node nay goi bao nhn cho node 1, nhung truoc khi
bao nhn goi lai thi tuyn giua node 2 va node 1 bi hu, vy bao nhn goi thu nht
bi mt ma node 2 khng h bit. Node 1 khng nhn duoc bao nhn trong thoi
gian qui dinh (timeout) s phat lai goi 1 cung voi goi tin thu 2 va 3 dn node 4.
Nhung tht ra goi thu nht d duoc nhn hoan hao tai node 2. Vi bao nhn bi
mt ma ca node 1 va node 2 du khng hay bit diu nay, nn node 2 tip tuc
chuyn goi tin thu 1 dn dich va goi tin nay cng duoc phat lai tu node 1. Ca hai
goi 1 dn dich cung voi goi tin thu 2 va 3. Vy co su lp lai goi 1 tai thu bao B.
D tranh vn d nay, co th xy dung mt thu tuc nhn dang xem goi vua nhn d
110
co hay chua, nu co thuc hin xoa bot di mt. Cach thu 2 la co th xy dung co
cu bao nhn cho bao nhn. Nho vao co cu nay ma node 2 bit duoc bao nhn d
bi mt va s khng copy goi 1 ln tuyn 2 3. Tuy nhin, co cu nay s lam cho
tai trn mang tro nn nng n, hiu sut mang giam xung. Voi cach thu nht, r
rang vic xu ly tai mi node chuyn mach s lu hon, thoi gian tri hon truyn lon
hon vi phai kim tra va so trung tung goi mt. Tuy nhin, cng co th giao nhim
vu nay cho host dich d giam bot thoi gian xu ly tai mi node.
4.3. Dng gi thng tin
4.3.1. Cu trc gi
D khc phuc cac li va truyn nhn chinh xac cn co su phi hop voi cac
chin luoc quan ly toan cuc, mi goi tin vi th phai chua cac thng tin h tro, phn
thng tin h tro nay duoc goi la thong tin /n dung (overhead). Overhead co
nhung dang khac nhau tuy thuc vao kiu mang va k thut duoc dung.
Overhead tn tai duoi 2 dang co ban: dang kt hop vao mi goi nguoi dung
(user) va dang goi chuyn xac nhn hoc chuyn diu khin.
Ban tin hoc tin tuc quan ly cua thu bao co chiu dai L tuy y khoang tu vai
bit dn vai triu bit. H diu hanh trong cac mang chuyn mach goi khng co kha
nng hoc khng thut loi d phat ht ban tin co chiu dai tuy y L trong mt ln.
Tuy vao giao thuc, nhung tng quat voi goc d nhin la mt ct giao tip nguoi
dung mang (user network), s chia ban tin lon L thanh cac don vi nho co chiu dai
ti da la M goi chung la segment. Bn trong mang, trn cac duong dy cac node
trao di voi nhau cac don vi nho duoc chia tu segment goi la goi (packet) co chiu
dai ti da N bit. Tuy theo thit k giao thuc mang ma gia tri M va N co th bng
nhau hoc M~N. Di nhin tin tuc nguoi dung co chiu dai L tuy y.
Biu din toan hoc: L K M K N
Nu thu tuc mang qui dinh M N, thu tuc mang thuc lop giao thuc co mt
goi tin trong mt segment (singlepacketper segment). Nghia la mi segment
chi chua mt goi tin va cac node mang khng cn chia goi trn segment dn tu
host.
Nu M ~ N, co thu tuc nhiu goi tin trn mt segment, mi segment nguoi
dung co chiu dai M, khi dn mang duoc cac nut chia thanh nhung goi tin co
chiu dai N.
111
Thu tuc mt goi tin trn mt segment duoc su dung ph bin trong mang
hoat dng datagram hay trn cac lop logic lam vic theo ch d datagram.
Thu tuc nhiu goi tin trn mt segment thuong su dung trong mang hoat
dng theo ch d cu ao (Virtual Circuit).
Trong bt cu truong hop nao, don vi du liu ma thu bao su dung d giao
tip voi node chuyn mach trong mang la cac segment, trong khi do giao tip giua
cac node chuyn mach la cac goi tin. Tin tuc chua trong cac goi tin va cac
segment co th ging hoc khng ging nhau tuy thuc vao giao thuc dang su
dung.
1hng tin cua giao thc (Protocol nformation)
Tu hinh 4.10, ta thy rng segment thng tin cua nguoi dung bao gm ba vung
co ban, do la vung leader, vung thng tin, va vung kim soat li (error control).

Hinh 4.10. Cu truc overhead tng quat cua chuyn mach goi
Leader chua dia chi noi dn cung voi tin tuc diu khin duoc mang yu cu,
vi du nhu la chi s thu tu cua segment, chi s knh logic duoc dung, dich dn cua
segment du hoc cui, va kich thuoc vung thng tin.
Cac goi tin gm cac vung header, thng tin, khi diu khin li (error
control) va m danh du du va kt thuc goi tin (start Iraming va end Iraming).
Header chua cac thng tin ging nhu leader nhung la nhung thng tin thuc tinh
cua goi trong mt segment, cung voi cac tin tuc khac ma node cn d diu khin
su di chuyn cac goi xuyn qua mang. Vi du nhu dia chi ngun, chi s thu tu goi
tin va khi diu khin (d ngn ngua vic looping, mt hoc nhn di goi).
112
Vung kim soat li dung nguyn ly m hoa toan hoc cho phep cac node nhn
ra nu bt cu bit nao hoc nhom bit nao bi li. Qua trinh kim soat li la mt phn
cua thu tuc diu hanh. Trong thuc t thuong dung m CRC duoc trinh bay o muc
duoi dy.
4.3.2. Phuong php kim tra sai CRC (Cyclic Redundancy Check)
a. Cii thiu
Trong vung kim tra cua goi tin chua cac thng tin phuc vu cng tac kim soat
li, cac thng tin nay duoc tao ra tuy thuc vao tung phuong phap. Mt trong
nhung phuong phap thuong duoc dung la CRC (Cyclic Redundancy Check).
O phuong phap CRC, cac bit cua khi du liu duoc dich trai ln luot va chia
cho mt gia tri s nhi phn, xac dinh bng phep toan module 2. Kt qua phn du
cua phep chia chinh la gia tri CRC va duoc dung lam BCC trong phuong thuc
truyn dng b. O du thu s thuc hin phep chia tuong tu di voi thng tin va so
sanh phn du cua phep chia voi gia tri BCC thu duoc, nu ging nhau la khng co
sai. M CRC thuong dai tu 12 dn 32 bits.
Nu dung phuong phap CRC voi thu tuc tu dng truyn lai (ARQ Automatic
Repeat Request) co th giam tc d bit sai (BER) rt nhiu. Vi du voi 16 bit CRC
cho phep chi co 1 bit sai khng phat hin duoc trong 10
14
bits truyn (BER 1.10
-
14
).
b. ch tinh #
Cac bit du liu s duoc m phong thanh mt da thuc theo trinh tu truyn, vi
du chui bit truyn la 110101 thi ta co da thuc:
M(x) (1).x
5
(1)x
4
(0)x
3
(1)x
2
(0)x
1
(1)x
0
x
5
x
4
x
2
1
Gia su s bit CRC la C, ta s chon mt da thuc bt ky G(x) co bc C, vi du C3,
chon G(x) x
3
1
Sau do ln luot thuc hin cac phep tinh sau:
O Nhn M(x) cho xc xc.M(x) x8 x7 x5 x3
O Chia x
c
.M(x) cho G(x) ta s co kt qua la Q(x) voi phn du la R(x)
x
c
.M(x)/G(x) Q(x) R(x)/G(x)
Theo vi du trn ta s co:
Q(x) x
5
x
4
x
2
1
113
R(x) x 1
O Tinh da thuc T(x) x
c
.M(x) R(x)
M(x) (1).x
5
(1)x
4
(0)x
3
(1)x
2
(0)x
1
(1)x
0
x
5
x
4
x
2
1
T(x) x
8
x
7
x
5
x
3
x 1
O Di tu T(x) tro lai chui bit theo nguyn tc tuong tu, kt qua chinh la
chui bit truyn voi cac bit sau cung la CRC.
Chui bit truyn 110101011
O du cui sau khi nhn duoc chui bit di lai T(x) va dung phep toan
module 2 chia cho G(x), nu phn du la 0 thi du liu nhn khng sai, khac khng
thi sai. Co th d dang chung minh duoc.
Tht vy T(x) x
c
M(x) R(x)
Va x
c
. M(x)/G(x) Q(x) R(x)/G(x)
T(x)/G(x) Q(x) R(x)/G(x) R(x)/G(x)
Q(x) (11) R(x)/G(x)
Vi di voi phep toan module 2 thi 11 0 nn T(x)/G(x) Q(x)
Hay R(x) 0, vy phep chia T(x) cho G(x) khng co du.
Da thuc G(x) con goi la da thuc sinh va co bn da thuc thng dung sau:
1 C 12 X
12
X
11
X
3
X 1
2 C 16 X
16
X
15
X
5
1
3 C 16 X
16
X
12
X
3
1
4 C 32 X
32
X
26
X
22
X
16
X
12
X
8
X
4
X
2
X 1
4.3.3. Kch thuc gi
Tng s tin tuc chua trong leader cua segment va header cua packet la dang
k. Dc bit nu co tng s 256 bit thng tin overhead duoc yu cu trong mt goi
kich thuoc N bng 1000 bit thi luong overhead chim dn 25 tng du liu duoc
duoc phat. Diu nay cho thy rng co 25 dung luong xuyn mang khng co gia
tri trong vic giao tip giua cac nguoi dung voi nhau. Vi vy ti l phn trm cua
overhead lin quan dn vic so sanh hiu qua cua cac k thut chuyn mach.
Mt vi du v cu truc overhead: ban tin nguoi dung co:
114
L 70.000 bit, M 8192 bit, N 1024 bit
Ta co: L 8. M 4464 ma M 8 N.
Trn hinh 4.11 m ta cu truc co ban cua ban tin nay, ban tin duoc chia lam 9
segment, mi segment trong 8 segment du duoc lam dy voi 8192 bit va 4464 bit
con lai o trong segment thu 9. Mi segment trong 8 segment du chia thanh 8 goi,
mi goi 1024 bit. Segment thu 9 duoc chia thanh 5 goi trong do 4 goi du chua
1024 bit con goi thu 5 chua 368 bit con lai.
Ti l cua overhead trong goi con la yu t anh huong truc tip dn thoi gian
truyn. Dy la vn d duoc dt ra va xem xet khi chon kich thuoc cho goi tin. D
tip cn vn d nay hy tham khao vi du o hinh 4.12.
Trong hinh 4.12 gia su co mt cu ao tu X dn Y thng qua 2 node a va b.
Gia su ban tin truyn bao gm 30 byte, mi goi co 3 byte thng tin diu khin;
thng tin diu khin duoc dt du mi goi va goi la header. Toan b thng bao gui
duoi dang mt goi don 33 byte. Du tin goi duoc truyn tu X dn a. Khi tt ca du
liu d dn a thi moi chuyn tip dn b va cu th cho dn Y. Tng thoi gian truyn
tai mi node thanh ra 99 byte.


Hinh 4.11. Su chia ban tin thanh cu truc segment va goi
115
Gia su phn thanh 2 goi, mi goi 15 byte va di nhin mi goi phai thm vao 3 byte
header. Trong truong hop nay a s truyn goi du tin khi d nhn dy du goi nay
ma khng cn cho nhn ht goi 2. Va vi vy thoi gian truyn tai mi node chi con
la thoi gian truyn 72 byte. Nu chia 5 goi thi thoi gian chi con la 63 byte. Tuy
nhin nu tng goi qua nhiu thi thoi gian lai gia tng boi vi mi goi chua mt
luong header khng di va nhiu goi co nghia la nhiu header dn dn hiu sut
thng tin giam va thoi gian truyn lai gia tng tro lai. Do do trong thit k goi cn
xem xet k cac yu t trn.

O O O O
b a X
O O O O
b a X
O O O O
b a X
O O O O
b a X

Hinh 4.12. So sanh thoi gian truyn giua ba cach chia.
116
4.4. K thut ghp knh trong mang chuyn mach gi
4.4.1. So luoc v k thut STDM (Statistical Time - Division Multiplexing)
a. lc tinh
Trong k thut TDM dng b, co nhiu khe thoi gian trong mt khung bi
lng phi. Mt ung dung tiu biu cua TDM dng b co lin quan dn vic lin kt
mt s cac du cui dn mt cng may tinh chu chia se thng tin. Ngay ca khi tt
ca cac du cui dang trong trang thai hoat dng, hu ht thoi gian la khng co du
liu truyn tai bt ky mt du cui dc bit nao do.

Hinh 4.13. TDM dng b nguoc voi TDM thng k
K thut TDM bt dng b hay con goi la ghep knh phn thoi thng k
statistical TDM. Phuong phap ghep knh nay khai thac dc tinh chung nht cua
truyn du liu bng cach phn phi cac khe thoi gian mt cach linh dng theo yu
cu. Cng ging nhu TDM dng b, TDM bt dng b cng co mt s cac duong
vao ra I/O trn mt mt va mt duong ghep knh tc d cao trn mt kia. Mi
duong xut nhp co mt b dm (buIIer) ring. Trong truong hop ghep knh
thng k co n duong I/O nhung chi co K n khe thoi gian trong mt khung TDM.
D nhp du liu, cac buIIer duoc quet va du liu duoc nhp cho dn khi khung
117
(Irame) duoc lam dy, sau do s truyn di. Tai du kia, b ghep knh nhn mt
Irame va phn phi cac khe du liu vao cac b dm xut thich hop.
Vi ghep knh thng k loi dung diu thuc t thuong xay ra la cac user khng
truyn du liu trong tt ca thoi gian, nn tc d trn duong ghep knh duoc thit
k nho hon tng tc d cua cac duong vao. Nho do s du vao tng hon so voi b
ghep knh TDM co cung tc d.
Trn hinh 4.13 m ta 4 ngun du liu, va du liu tao ra trong 4 mc thoi gian
t0, t1, t2, t3.
Trong truong hop TDM dng b, tc d trn duong ghep knh phai bng bn
ln. Trong sut cac khoang thoi gian, du liu duoc ly tun tu tu tt ca bn ngun
va goi di. Vi du trong khoang thoi gian thu nht, ngun C va D khng co du liu,
do do 2 trong 4 khe thoi gian duoc truyn di la rng.
Nguoc lai trong k thut TDM bt dng b khng goi cac khe trng di (vi
khng co du liu). Do do trong khoang thoi gian thu nht (Irame thu nht) chi co
khe thoi gian cua A va B la duoc goi di.
Tuy nhin y nghia vi tri cua cac khe thi bi mt, khng bit thoi gian du cua
ngun du liu s o tai khe nao, vi khng bit truoc du liu dn tu du va duoc
phn phi vao du nn thng tin v dia chi phai duoc su dung. Do do co nhiu
overhead trong khe.
Cu truc khung duoc dung co lin quan dn hoat dng. R rang cn ti thiu
overhead d tng hiu sut duong truyn. Thng thuong, mt h thng TDM
thng k s dung mt giao thuc nhu HDLC. Trong khung HDLC, khung du liu
phai chua bit diu khin hoat dng ghep knh. Hinh 4.14 trinh bay hai dang khung
co th:
O Dang 1 chi mt ngun du liu bao gm trong mt khung (a). Ngun nay
duoc nhn dang boi mt dia chi. Chiu dai cua vung du liu thi thay di va
kt thuc duoc danh du boi m cui cua toan b khung. Dang nay chi huu
hiu cho tai nhe.
O Dang 2 cho phep nhiu ngun trong mt khung don, nn cn chi ra chiu
dai cho mi ngun. Do do cac khung con TDM thng k bao gm mt tun
tu cac vung du liu, mi tun tu duoc xac dinh bng mt vung dia chi va
mt vung chiu dai.
118

Hinh 4.14. Cac dang khung cua TDM thng k
b. hao st hot dng
Tc d du liu o ng ra nho hon tng tc d du liu o ng vao, boi vi co th
doan duoc trung binh s du vao nho hon hoc bng kha nng ghep knh cua
duong truyn. Tuy nhin, diu tro ngai la trong khi co th tc d trung binh ng
nhp nho hon kha nng ghep knh nhung cng co khi dat cao dim khi tng ng
vao lon hon kha nng ghep knh. D giai quyt vn d nay b dm duoc dung d
luu giu tam thoi khi ng vao o trang thai cao dim. Lun mong mun b dm
cang nho va tc d xu ly du liu chi cn vua phai, nhung cai nay nho thi cai kia
phai tng. Cang nhiu b dm thi thoi gian tri hon cang lon. Do do hai yu t cn
so sanh la thoi gian dap ung cua h thng va tc d cua duong ghep knh.
Goi N: S ngun ni vao
R: Tc d cua mi ngun bps
M: Tc d ti da cua duong ghep knh bps
u: Ti l thoi gian ma mt ngun d truyn.
Ta co: 0 u 1
Dt K M/NR : ti l giua tc d ti da cua duong truyn va tng tc d li
vao o muc ti da. K la tham s biu thi kha nng nen du liu.
Ji du: Nu M la tc d ti da cua duong dy va K 0,25 thi s du vao o
TDM bt dng b gp 4 ln TDM dng b (cung M).
Ta co: u A K A 1
119
O Nu u ~ K tuc la N
`
~ N thi qua tai. Goi tng cua trung binh tc d du vao
la 2 u NR. Goi S la thoi gian truyn 1 bit: S 1/M.
Dt 8 2 S u N R/M u / K 2 / M
8 biu thi ti l su dung tng dung luong cua duong truyn.
O Nu M 50 Kbps va 8 0,5 thi tai hin hanh la 25 Kbps.
Goi q la kich thuoc vung dm, t
q
la thoi gian tr. Quan h giua q va 8 cng nhu
giua t
q
va 8 duoc cho boi nha ch tao.
4.4.2. Hoat dng ghp knh trn mach ao o mang TYMNET
Mang TYMNET dung ch d mach ao (virtual circuit) ca trong va ngoai
mang co ban dua trn k thut ghep knh goi. Du liu tu cac tram duoc dm vao
cac b dm node doc theo tuyn d dinh. Mt goi don duoc truyn giua hai node
co th chua du liu cua nhiu cu ni ao. Mi node duoc trang bi mt b nhiu b
dm (buIIer). Mi node gm mt s vecto chi s. Mt lin kt voi node k tip
duoc chi dinh boi mt di vecto.

Hinh 4.15. Mt mach ao trong TYMNET
Mi mt thanh phn lin kt h tro cho mt s khng di cac knh. Dung k
thut ghep knh TDM thng k.
R
n
(L,C) Vecto doc cua node n cho knh C cua lin kt L.
W
n
(L,C) Vecto ghi cua node n cho knh C cua lin kt L.
Ji du:
Dung cac vecto nay d xy dung mt mach ao giua du cui cua node 100 va
mt host cua node 5, hinh 4.15.
120
Du liu tu du cui duoc giu trong buIIer 4 cua node 100, node nay dt R
100

(112,2) 4, do do node s doc du liu tu buIIer 4 cua node 100 d truyn ln knh
2 dn node 112. Tai node 112 co W
112
(100,2) 200, ra lnh cho node nay luu giu
du liu trn knh 2 dn tu node 100 vao b dm 200. Cac du liu nay sau do duoc
truyn dn node 5 trn knh 1. Cui cung du liu duoc dt vao buIIer 8 cua node 5
ri cung cp cho host.
Su phn phi cac buIIer va cac knh vao mt mach ao duoc thuc hin boi
node trung tm goi la supervisor. Cac node khng cn phai bit toan b mach ao.
Chung chi cn theo di su phn phi knh hay vung dm la du.

Hinh 4.16. Dang khung lin kt node cua TYMNET
Du liu duoc truyn giua cac lin kt trong khung (Irame), dung khun dang
o hinh 4.16. Thuc hin truyn theo nghi thuc dng b huong ky tu, dung 3 bit
danh s tun tu va 3 bit ACK. Mi Irame chua mt hay nhiu goi du liu va mi
goi chua dung du liu cho mt knh. Chu y rng co su ging nhau giua hinh 4.16
va hinh 4.14; r rang thng tin giua cac node hinh thanh mt lin kt TDM thng
k. Mi ban ghi (record) vt ly duoc thanh lp bng cach nht du liu tu cac knh
khac nhau dung vecto doc. Tai dich cac ban ghi vt ly duoc mo ra va d cac goi
vao cac buIIer boi vec to ghi. Cac du liu dn trn cung mt lin kt, co th duoc
toa ra trn nhiu lin kt dua vao thu tuc dinh tuyn cua node. K thut nay rt
ging voi ghep knh thng k d noi o trn. Dim manh cua k thut nay la o dinh
tuyn va diu khin lung.
121
4.5. Dinh tuyn trong mang PSN
4.5.1. Gii thiu
Dinh tuyn la mt trong cac cng tac quan trong cua mi chuyn mach trong
mang chuyn mach goi. Sau khi tip nhn mt goi tin trong b dm, node chuyn
mach cn chi dinh tuyn tuyn li ra nao d b phn chuyn mach thuc hin thao
tac chuyn mach cho goi. Muc tiu chu yu cua dinh tuyn la tim va chi ra con
duong thich hop d vn chuyn goi dn dich mt cach chc chn va trong thoi
gian ngn nht.
Hin nay co rt nhiu phuong phap dinh tuyn co tn khac nhau, tuy nhin
du tn tai duoi bn dang co ban: dinh tuyn lan tran goi (packet Ilooding), dinh
tuyn ngu nhin (random routing), dinh tuyn truc tip theo bang danh muc hay
con goi la khng thich nghi (directory routing hay nonadaptive routing), va dinh
tuyn truc tip theo bang danh muc thich nghi (adaptive directory routing). Mi
phuong phap du co kha nng giam thoi gian tri hon trong mang, dy la dc tinh
co y nghia ma chuyn mach goi c gng dam bao cho cng dng su dung. Tuy
nhin kha nng nay phu thuc rt nhiu vao d phuc tap cua mi k thut trong
phuong phap cng nhu lin quan dn s luong thanh phn luu thng trong mang
tai bt ky thoi dim nao.
4.5.2. Cc phuong php dinh tuyn co ban
an trn gi
Phuong phap nay c gng truyn trong moi duong co th giua ngun va
dich, do do no dam bao phn tu luu thng cui cung ri cng xuyn duoc qua
mang, ngay ca truong hop mang co bi hu hong mt cach nghim trong hay la
khng. Voi phuong phap nay goi duoc goi tu node ngun dn tt ca cac node k
no. Mi node nhn mt goi thi lp tuc kim tra xem goi nay d nhn duoc ln nao
truoc dy chua, nu d nhn ri thi loai goi moi toi nay, nu chua thi sau do gui
goi dn tt ca cac node k do. Trong phuong phap nay mi con duong co th
xuyn qua mang tu ngun dn dich du duoc thu, goi copy du tin dn duoc dich
la goi di trn con duong co tng thoi gian tri hon la nho nht; bt ky goi duoc
copy nao dn sau s bi loai.
D hiu hoat dng cua Ilooding xet vi du trong hinh 4.17. Mi node trong
mang trn duoc ni voi 3 node khac nhau (con duoc goi la mang ni ba).
122
Mi goi phat ra tu node 1 co dich dn la node 6. Goi copy s duoc goi di tu
node 1 dn node 3 la 2, 4 va 3. Sau khi goi duoc nhn thanh cng o node 2, cac
goi copy duoc goi tu 4 va 5. Tuy nhin goi copy tu 2 thi trung voi goi copy duoc
nhn truc tip tu 1, do do no s bi loai. Tai node 3 goi copy lai duoc goi

Hinh 4.17. Dinh tuyn theo phuong phap lan tran goi
dn 5 va 6. Di nhin goi dn 6 thi hoan tt vic truyn. Theo trang thai thng
thuong cua mang thi duong di nhanh nht dn 6 la hoc 1 qua 4 dn 6, hoc 1 qua
3 dn 6. Trong hinh 4.17 gia su goi copy duoc truyn dn 6 qua 3.
Chu y rng sau khi goi dn tai dich cua no, vn con nhiu goi copy tip tuc
xuyn qua mang. Vi du cac goi dn 4 tu 2 thi trung voi cac goi dn 4 tu 1. Vi 4
nhn ra goi d duoc truoc nn s loai goi dn sau. Cac goi trung dn sau s tu tu
bin mt trong mang. Tuong tu tai dich cng co mt s goi copy sau dn duoc va
cng s bi loai. K thut nay tn tai mt s khuyt dim nhu sau:
O K thut nay co ban dua trn su nhn rng luu luong tai.
O Vic gia tng cuong d luu thng, gia tng hang loat dim tri hon, dn dn
gia tng tri hon dim ni dim, ngay ca khi goi duoc truyn trn tuyn
nhanh nht hin hanh.
O Mi goi phai chua dia chi hoan chinh va cac thng tin nhn dang.
O Mi chuyn mach phai ghi lai tt ca cac goi ma chung bt gp trong thoi
gian du lon d dam bao cac goi trung (cua goi duoc nhn) duoc phat hin
va loai bo. Tuong tu cac chuyn mach phai duoc canh bao thuong xuyn
v kha nng cac goi copy s dn rt nhiu sau khi goi copy du tin d
chuyn giao thanh cng cho host dich.
123
Tuy nhin uu dim ni bt cua phuong phap nay la chc chn s truyn goi
dn dich trn con duong tt nht hin hanh.
lnh tuvn ngu nhin (random routing)
Dinh tuyn ngu nhin co y tuong co ban ging dinh tuyn lan tran goi, ngoai
tru goi khng duoc goi dn moi node k duoc ni voi node ngun, thay vi vy
mt tuyn tu mi node duoc chon ngu nhin va cac goi duoc truyn chi trn
duong nay. Su lua chon ngu nhin cua cac tuyn phai bao gm ca tuyn ma cac
goi d duoc nhn.
Muc tiu cua phuong phap la cac goi lang thang trong mang, cui cung ri
cng dn duoc dich. Co kha nng su chon tuyn dc bit tu mt node duoc dinh
huong co ban dua trn su nap tai, dung luong duong truyn hay cac diu kin
mang khac nhung thng thuong thi khng doan truoc duoc.
Cng ging nhu phuong phap lan tran goi, dinh tuyn ngu nhin co uu dim la
bng mt con duong tn tai xuyn qua mang, thanh phn luu thng cui cung ri
cng s dn duoc dich. Dinh tuyn ngu nhin giam bot rc ri cua su nhn rng
cac thanh phn luu thng. Nu tt ca cac lin kt va node dng dang thi co th
phn phi cung kha nng cho mi tuyn. Tuy nhin do khac nhau v nng luc lin
kt nn cac kha nng giua cac tuyn khng ging nhau. Trong truong hop nay mt
tuyn tai mi node s duoc chon la 50 kha nng va 2 tuyn khac mi tuyn 25
kha nng. Trn hinh 4.18 trinh bay goi huong tu node 1 dn node 6 voi toan b
cac tuyn co th, cac tuyn 50 kha nng lun duoc chon. Do do duong dn bt
du tu 1 dn 4, dn 2, dn 5, dn 3, ri dn 6.
124

Hinh 4.18. Dinh tuyn ngu nhin
Tuy nhin phuong phap nay cng con tn tai khuyt dim la khi du liu luu
thng theo cac gia (cost) trung binh duoc phn phi tuy thuc kha nng chon lua
tuyn, chiu dai trung binh tu ngun dn dich s co khuynh huong dai hon hu ht
cac duong co th di truc tip. Do do cac goi s bi tri hon giua cac dim lu hon
so voi thoi gian tri hon ngn nht trn mt duong truyn nao do thuc su tn tai
trong mang.
lnh tuvn trc tip theo danh muc (Directorv #outing)
Trong phuong phap nay tai mi node s co mt bang dinh tuyn, chi duong
dn d chon bt ky dich nao trong mang tu node hin hanh. Bang duoc xy dung
trong b nho cua chuyn mach va duoc phat trin tuy thuc vao bt ky tiu chun
nao, co th la duong ngn nht, duong co thoi gian tri hon ngn nht, duong co
dung luong cao,.
D hoat dng tin cy, dinh tuyn truc tip theo danh muc con bao gm
khng chi duong chon lua chinh ma con co cac chon lua thu hai d du phong duoi
cac diu kin chi dinh, nhu khi duong truyn bi hu, cac chuyn mach bi hu hay
qua tai trong luu thng.
inh 4.19 minh hoa don gian v dinh tuyn truc tip. Trn do mt ma trn
dinh tuyn ngn nht trinh bay co 36 li vao cho 6 node. Mi li vao chi ra node
k tip doc theo duong ngn nht tu node nay dn node khac.
125

Hinh 4.19. Dinh tuyn truc tip theo danh muc
Vi du cac goi dang o tai node 6 co dich dn la node 2 s duoc dn huong dn
node 4. Bang dinh tuyn co dc dim:
O Trn bang dinh tuyn chi co nhung hang don lin h dn tung chuyn mach
ring.
O Mt vai li vao trong bang co hai tuyn co kha nng xay ra, nhung trong
thuc t d dam bao tinh r rang thi chi mt tuyn duoc chon vao mt thoi
dim va duoc dt vao bang trong khi qua trinh hoat dng.
126
Uu dim cua dinh tuyn truc tip la hoat dng cua no duoc xac dinh r rang,
moi goi luu thng giua ngun va dich s di theo cung mt tuyn tuy thuc vao
bang dinh tuyn. Khi mt tuyn d duoc thanh lp trn co so cac tiu chun nhu
duong ngn nht, duong co thoi gian tri hon nho nht., cac goi s di theo mt
cach trung thanh tru phi bang dinh tuyn duoc thay di boi cac hoat dng hay boi
trung tm diu khin mang.
Bn canh do phuong phap nay cng co mt s han ch xut phat tu vic su
dung bang dinh tuyn:
O Cu truc cng knh.
O Kho thich ung voi cac thay di v cu hinh mang, cng nhu dap ung thich
hop voi cac hu qua khi node hay duong dy bi hu hoc qua tai.
lnh tuvn theo danh muc thich nghi ( daptive Directorv #outing)
Hoan toan tuong tu nhu dinh tuyn truc tip theo danh muc, trong do mi
chuyn mach co mt bang dinh tuyn trong b nho d chi ra tuyn ti uu dn dich.
Tuy nhin, cac li vao o trong bang co th thay di trong thoi gian thuc thi tuy vao
su thay di cac diu kin hoat dng trong mang nhu tc nghn luu thng hay su c
duong truyn va chuyn mach. Do do cac chon lua phu khng con cn thit nua.
Duong truyn hin hanh v nguyn tc lun la dai din cho tuyn ti uu nht theo
cac tiu chun d chon vao thoi dim yu cu.
O Tiu chun dnh gi: Boi vi muc tiu chinh cua mang chuyn mach goi la
lam sao truyn thng tin di nhanh nht va do do vic tri hon truyn tro
thanh mt tiu chun cn xet dn va duoc xem nhu la gia cua lin kt (link
cost). Gia cua lin kt phu thuc vao tc d truyn trn lin kt, ti l li,
kich thuoc b dm o hai du. Mt phuong an dinh tuyn dua trn vic ti
thiu tri hon truyn co th thuc hin d dang vi mi chuyn mach trong
mang du thng minh d uoc luong khoang thoi gian d chuyn mt goi moi
di dn chuyn mach k. Mi chuyn mach co th uoc luong chinh xac nu
bit mi duong ni dn no co tc d bit bao nhiu, cng nhu ti l li va s
luong cac bit trong hang doi mun truyn qua duong nay. Nu cac node
trao di thng tin tri hon voi cac node k no thi mi node co th uoc luong
duoc toan th tri hon truyn dn tt ca cac dich trong mang.
O ang tr hon truyn: D minh hoa nguyn tc bang tri hon truyn ta xet
hinh 4.20. Tc d bit duoc chi dinh cho mi duong. Gia su mi goi co 1000
bit, trn hinh cng trinh bay s luong cac goi xp hang con d lai tai mi
127
chuyn mach. Tai mi node thy co mt bang tri hon, no duoc tinh toan
boi mi node trn co so tc d truyn va luu luong giao thng trn mi
duong. O dy cac bang tri hon chi d cp cac duong dn dn cac dich
duoc ni truc tip voi chuyn mach ma thi, nhm lam cho su uoc luong
duoc xem la hoan toan chinh xac.
9
6
0
0

b
/
s

Hinh 4.20. Dinh tuyn thich nghi dung mt bang tri hon
O Su thit lp bang dinh tuyn: D hiu r hon v hoat dng cua giai thut
dinh tuyn hy tp trung tim hiu bang dinh tuyn tai node 5 (hinh 4.21).
Bt du la bang tri hon truyn ma node 5 xy dung cho chinh no tu cac
nhn bit v tc d dinh tuyn va luu luong giao thng. Bang cua 5 chi d
cp dn thoi gian tri hon trn cac duong ni truc tip voi no. Tri hon dn
node 2 la 71ms; dn 3 la 104ms va dn 6 la 312ms. Mi node trao di bang
tri hon cho nhau d lam co so uoc luong k tip, trn dy node 5 kt hop
cac thng tin tu cac bang va tinh toan cho ra mt bang dinh tuyn sn co
cho dn khi thng tin moi duoc cp nht. Nu ta gia su rng thoi gian xu ly
128
cho mt goi dn tai mt node la 25ms, vy thi thng tin dinh tuyn s duoc
xac dinh nhu th nao tu node 5 sang node 1. Mc du node 5 khng ni truc
tip voi node 1 nhung duoc ni truc tip voi node 2 va node 3. Node 5 s
chon tri hon nao nho nht. Trong truong hop nay tri hon tu 2 dn 1 la
104ms, tri hon tu 5 dn 2 la 71ms, tri hon tai node 2 la 25ms, tng tri
hon la 200ms. Thoi gian khi tri hon tu 3 dn 1 la 208ms lon hon nhiu
nn bi loai.

Hinh 4.21. Thit lp bang dinh tuyn tai node 5
Hang cui cung cua bang dinh tuyn biu hin su thich nghi linh hoat cua xu
ly dinh tuyn. Node 5 ni truc tip dn node 6 voi tri hon la 89ms. Tri hon tu 5
dn 3 la 104ms vic tri hon tai node 3 la 25ms. Tng tri hon qua 3 chi co 218ms
8ms do do dinh tuyn tu 5 dn 6 s khng truc tip dn 6 ma qua 3 moi dn 6.
Diu nay chung to trong dinh tuyn duong dai vt ly chua hn la duong dai logic.
Theo nhu trn thi cui cung bang dinh tuyn chi ra rng tai thoi dim hin
hanh thng tin duoc dinh tuyn qua 2 hoc 3. Vi trang thai cua mang thay di
thuong xuyn nn trong mt khoang thoi gian ngn khoang 200ms hay it hon nua
nhung thng tin trong bang dinh tuyn s tro nn lac hu. Vi du tt ca lung thng
tin du duoc dinh tuyn qua 2 va 3 boi vi tri hon dn 6 qua lon so voi cac node
129
khac. Nhung vi khng co ai goi dn 6 va hang doi trn duong nay duoc giam. Kt
qua la sau khi bang dinh tuyn duoc dung trong 200ms, thi thoi gian tri hon trn
duong tu 5 dn 6 s giam dn 112ms.
D k thut dinh tuyn thich nghi hoat dng tt, hoc cac cp nht tuyn
phai duoc xac dinh mt cach thuong xuyn hoc su khac nhau giua hai tuyn phai
r rang truoc khi tuyn thich hop duoc chon.
Trong mang ARPANET giai thut duoc thuc hin voi su trao di dng b
cac bang dinh tuyn giua cac node chuyn mach, khoang 3 dn 5 ln trong 1 giy.
Vic trao di dng b dua dn tinh khng n dinh (vi du 2 node dng thoi bao
duong tt nht di dn mt dim trong mang la qua node kia). Nu trao di bt
dng b thi mi node co dip dung cac thng tin sau cung sn co trong bang dinh
tuyn cua no truoc khi chuyn thng tin kt hop dn cac node k. Vic trao di rt
thuong xuyn cac bang cng gy ra tinh trang bt n dinh trong mang, tao cac
vong lp goi va cac goi con thoi di lai giua hai node. Do do vic cp nht bang
phai du lu d su dung hiu qua qua trinh xu ly thich nghi. Tt nht la thit lp
bang dinh tuyn ti uu khoang 10s mt ln.
Tu giai thut trn co th khng dinh rng thng tin su c trn duong dy hay
node s tu tu xuyn qua mang. Mt duong dy hu s duoc chi ra boi gia tri tri
hon v cung lon trong li vao bang dinh tuyn cua node ni dn dy nay. Mt
node bi hu s khng thng tin v bang uoc luong tri hon cho cac node k, do do
no duoc xem la node hu. Khi hoat dng tro lai no d dang tham gia vao mang vi
no gui cac bang uoc luong tri hon dn cac node k no ngay sau do.
Han ch chu yu co tinh khach quan cua phuong phap nay la vic xu ly phuc
tap, cac chuyn mach phai co th phat hin ra cac diu kin cua mang, dam bao
nng luc xu ly d cp nht va dua ra huong giai quyt ti uu.
4.5.3. Mt vi giai thut tm dung ngn nht thng dung
Hu ht cac giai thut tim duong ngn nht duoc dung trong mang chuyn
mach goi du thuc mt trong hai giai thut thng dung la Diikstra va Bellman-
Ford
O Giai thut Dijkstra: Ni dung cua giai thut co th duoc tom tt nhu sau:
Tim cac duong dn ngn nht tu node ngun cho truoc dn tt ca cac node
khac bng cach phat trin cac duong theo thu tu gia tng chiu dai. Giai
thut xu ly ln luot qua cac tng. O tng thu k cac duong dn ngn nht
dn node k tu node ngun duoc xac dinh; cac node d duoc xac dinh nhu
130
vy nm trong tp node M. Tai tng thu k 1, node khng o trong M ma
co duong dn ngn nht tu ngun thi cho vao M. Khi tt ca cac node d co
mt trong M thi kt thuc giai thut.
O Giai thut ellman-Ford: Ni dung cua giai thut co th m ta nhu sau:
Tim cac duong dn ngn nht tu mt node ngun cho truoc bt buc chi
chua mt lin kt; sau do tim cac duong dn ngn nht voi diu kin chi
chua ti da hai lin kt, va tip tuc. Giai thut s tin hanh qua cac tng
duoc hinh thuc hoa nhu sau: S node ngun. d
ii
gia lin kt tu node i dn
node i; d
ii
0 va d
ii
C nu hai node khng ni truc tip voi nhau` d
ii
K 0
nu hai node ni truc tip voi nhau. h s ti da cua lin kt trong mt
duong dn tai tng hin hanh cua giai thut. Gm hai buoc:
4 Khoi tao: D
n
(0)
C s n
D
s
(h1)
0 h
4 h0; D
n
(h1)
min |D
i
(h)
d
in
|
4.6. Diu khin lung d liu
4.6.1. Gii thiu
Khi phn phi du liu vao trong mang, nu khng co su cn di giua truyn
du liu noi phat va nhn du liu o noi thu s gy nn tinh trang tc nghn trong
mang, nguy him hon co th lam mt du liu. Khi s luong goi dua vao trong
mang nm trong kha nng phn phi cua mang thi tt ca cac goi duoc chuyn di,
tuy nhin khi luu luong gia tng, cac node khng th dam duong ni s bt du
xay ra tinh trang tc nghn. Dc bit khi mt node nao do hoat dng khng binh
thuong ma dong du liu vn lin tuc chay dn khin cho phn mang o dy cng
tro nn tc nghn.
Mang chuyn mach goi phai co kha nng giam tc d dong thng tin nhp tu
mt node vao node khac. Diu nay rt quan trong vi nho do ngn chn duoc tinh
trang tc nghn o nhung noi kha nng xu ly tai tro nn tht thuong. Cng vic nay
duoc goi la di: khin l:#ng / li: (flow .ontrol).
4.6.2. Phuong php cua s dich
Nhin chung, hin nay co nhiu muc d diu khin lung du va co nhiu
phuong phap diu khin lung trong k thut truyn s liu, nhung phuong phap
131
diu khin lung thuong su dung trong mang chuyn mach goi la phuong phap
cua s dich (slid window).
Chi s tun tu cua goi truyn la P(S) lin kt cht ch voi chi s tun tu cua
goi nhn P(R) d diu khin lung du liu trong mang goi. Diu khin lung ngn
can mang chp nhn luu luong du vao nhanh hon kha nng phn phi o du ra
cua node hay noi cach khac la ngn ngua hin tuong nghn. Dong duoc diu khin
s dam bao tt ca cac goi vao mang s duoc chuyn toi dich trong thoi gian ngn
nht. Thoi gian phn phi thuc su phu thuc vao cac dong tai khac co cung dich
va phu thuc vao tc d duong phn phi tai dn user dich.
Phuong phap diu khin cua s dich lam cho tc d du liu vao phu hop voi
tc d du liu ra. No co tac dung han ch tc d cua goi moi tip tuc dua vao
mang khi mang dang bi su c, vi du tuyn hoc node chuyn mach bi hu.
a. Kch thuc cua s
Kich thuoc cua s xac dinh s luong ti da cac goi chua duoc truyn cua mt
user co th truyn ln knh logic tai bt ky thoi dim nao. Khi mt chuyn mach
cua mang truyn bt ky thng tin nao dn mt user trn mt knh logic dc bit,
gia tri cua s tun tu trong goi nhn duoc bot di 1 P(R) 1} la s tun tu cua goi
sau cung duoc truyn thanh cng boi mang. Vic cp nht tng ln thanh P(R)
duoc thuc hin boi mang mang y nghia bao nhn thanh cng cho cac goi d
truyn.
Co cu diu khin lung cua s yu cu chi s tun tu cao nht duoc truyn
boi user phai nho hon tng P(R) hin hanh cng voi kich thuoc cua s truyn lon
nht W. Vi du, gia su W bng 4, nghia la user co ti da bn goi duoc xu ly truyn
qua mang vao bt ky thoi dim nao. Nu goi sau cung duoc chp nhn boi mang
la P(R) 16, thi P(R) W 16 4 20. Diu nay co nghia by gio user duoc
phep truyn cac goi co s tun tu la 17, 18, 19 nhung khng duoc truyn goi 20
(hay lon hon) cho dn khi gia tri cua P(R) gia tng mt ln nua. Bt ky n luc nao
truyn mt goi vuot ra ngoai cua s cho phep hin hanh du bi xem la li thu tuc,
no s bi loai bo hoc gy ra reset knh logic.
Kich thuoc cua s la mt dc trung duoc thng nht boi cac nha cung cp
mang va user vao thoi dim dich vu mang duoc khoi dng. Kich thuoc cua s
cang lon, luong tai cua user cho phep dt ln knh logic cang lon. Hon th nua,
khi kich thuoc cua s gia tng, nhiu tai nguyn mang cu th la dung luong knh
va b dm chuyn mach phai duoc phn phi cho user nay. Do do, kich thuoc cua
132
s phai duoc cn di giua luu luong yu cu ti da cua user va gia thanh cung cp
dich vu.
b. Hoat dng cua co cu cua s diu khin lung
Cua s W 4
P(R) 16
P(S) 17
Hoat dng cua co cu diu khin lung dua trn nguyn tc: nu mang phai
gioi han dong cac goi moi vao mang, no co th lam giam tc d nho tng gia tri
P(R) hay giam tam thoi kich thuoc cua s W bng cach gui mt thng dip diu
khin thich hop dn user. Hoat dng cua co cu cua s dich duoc minh hoa trn
hinh 4.22, trn hinh trinh bay goi 16 d truyn thanh cng va kich thuoc cua s W
4. Luu y rng gia tri P(R) khng cn thit phai tng tung don vi tai mt thoi
dim. Vi du, chung ta thy P(R) tng tu 17 ln 20 chi mt buoc. Hin tuong nay
co th xay ra, vi du nu tc nghn tam thoi lam chm su phn phi goi, va ba goi
duoc nhn va duoc bao nhn trong mt thoi gian rt ngn thi co th cho tt ca ba
goi duoc kim soat bng mt su gia tng cua P(R).

Hinh 4.22. Hoat dng cua cua s diu khin lung trn giao tip user-to -network
133
4.7. Mt s giao thc chuyn mach gi
4.7.1. Giao thc X.25
X.25 la mt giao thuc thuc thi giao tip DTE/DCE, rng hon co th xem
X.25 nhu mt giao thuc hoat dng theo ch d tao cu giua hai du cui DTE qua
mang chuyn mach goi. Khuyn nghi X25 cua CCITT duoc phn chia vao ba lop
duoi cung trong m hinh h thng mo OSI.
a) Lp vt l
Lin quan dn cac mach trong giao tip DTE/DCE, xac dinh cac thanh phn
thuc tin hiu din va cac chun du ni. Cho phep hai chun giao tip tiu biu la
X21 va X21bis. X21 quy dinh v giao tip vt ly giua DTE va DCE thuc hin
dng b trn cac mang s liu cng cng, cac thit bi nay duoc thit k d giao
tip voi cac modem dng b ho V, X21bis tuong duong voi X21 nhung chi khac o
ch no qui dinh vic su dung cac giao tip ni tip ho V d su dung cung voi
mang s liu cng cng.
b) Lp lin kt d liu
M ta dong s liu giua hai dim trong mang (cac thu tuc duong dy), thuc
cht cua lop nay la cung cp mt tuyn thng tin co thu tuc diu khin lung du
liu, han ch li giua hai du cui. Diu nay tao diu kin thun loi cho cac lop
cao hon lam vic ma khng quan ngai v sai lac s liu. Giao thuc lop lin kt nay
dung mt s khia canh tu giao thuc HDLC (giao thuc diu khin s liu cp cao)
Co hai loai giao thuc X25 lop hai la LAP (th thuc xm nhp tuyn) va
LAPB (th thuc xm nhp tuyn cn bng). LAPB hoan thin hon LAP mt it va
la loai ma hu ht cac mang du su dung.
c) Lp mang
M ta vic gan dia chi va dong goi thng tin. Cac chuc nng cua X25 tai
muc ba co th duoc tom tt nhu sau:
O Ghep cac duong thng tin mt knh thanh mt s knh logic
O Kim tra dong s liu va xu ly li.
O Danh s cac goi.
O Cac chuc nng dung.
O Cac cuc goi ao giua cac DTE.
134
O Ni mach ao c dinh.
O Ni mach ao co gan dia chi dim ni dim.
O Trao di thng tin co tinh dn kich c goi giua DTE.
X25 muc 3 trn thuc t dinh nghia la mt giao thuc giua mt DCE va mt
DTE du ni truc tip qua mt tuyn thng tin. DTE co th nhu la mt PAD con
DCE co th la thit bi chuyn mach goi X.25. Co th co nhiu loai mang khac
nhau dang duoc su dung d cung cp tuyn ni giua hai DXE. Th nhung diu
quan trong la giao thuc lop mang giua DTE va DCE phai giu ging nhau du mang
truyn thuc loai nao gm ca tuyn truyn giua DXE ni hat va DXE o xa.
X25 cp 2 tao ra phuong thuc d chuyn ln giao thuc cp cao hon (trong
cac khung tin) giua hai du cui cua mt lin kt thng tin nhm dam bao tinh
chun xac. Don vi s liu o lop ba la goi tin.
4.7.2. Giao thc TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)
a) Khi qut
TCP/IP la mt giao thuc kt hop giao thuc TCP va giao thuc IP nhm quan
ly va diu khin vic trao di thng tin giua cac mang, dam bao thng tin tu h
thng du cui nay dn h thng du cui kia an toan va chinh xac.
Internet co nghia la lin kt cac mang may tinh lai voi nhau, la mang cua tt
ca cac mang. TCP/IP la mt tiu chun su dung trn pham vi toan cu cho
Internet. Thuong hay goi hai giao thuc TCP va IP lin nhau nn co cam giac do la
mt giao thuc, nhung thuc t la hai.

Hinh 4.23. Giao thuc TCP/IP ni hai mang voi nhau qua hai router
TCP la giao thuc end to end dinh ra nguyn tc va th l trao di thng tin
giua cac di tac o cac h thng du cui, dam bao giao va nhn du liu dy du
chinh xac.
135
IP la giao thuc dinh ra nguyn tc va th l d dam bao cho du liu di chuyn
giua cac mang duoc an toan, noi cach khac la dinh tuyn giua cac mang d du liu
chuyn dn chinh xac dia chi theo mt duong ngn nht. Nhim vu dinh tuyn do
cac router (b dinh tuyn) thuc hin, xem hinh 4.23, vi vy router thuc hin giao
thuc IP.
Ngoai ra giao thuc TCP/IP con dung d kt ni giua LAN va WAN hay dong
vai tro la mt giao thuc cho mang LAN.
b) Su phn lp
Nhu hinh 4.24 m ta, o muc d don gian lop chuc nng cua TCP/IP chi lin
quan dn 4 lop. Lop phu thuc mang (Network dependent) tuong ung voi ba lop
vt ly (physical), lin kt du liu (data link) va mang (network) trong m hinh OSI
bay lop. Do do, tng th cac lop chuc nng cua TCP/IP co 6 lop so voi bay lop
cua OSI. T chuc Internet quc t cung voi t chuc tiu chun quc t v Vin
Thng ITU dang co co k hoach hop nht cac lop chuc nng TCP/IP vao m hinh
OSI bay lop.
Lop trn cung (application) cua TCP va IP la lop tp trung cac dich vu va
ung dung trn Internet nhu thu din tu (SMTP Simple Mail TransIer Protocol),
truyn Iile (FTP), WWW, Go-pher.. Phn duoi la phn mang nhm vao chuc
nng dinh tuyn theo dia chi dich.

Hinh 4.24. M hinh phn lop TCP/IP va OSI
c) T chc gi cua TCP/IP
Thu tu thuc hin cac ung dung cua Internet din ra theo 4 buoc, nhu m ta
trn hinh 4.5:
136
O Chuong trinh ung dung (dich vu) chuyn xung giao thuc TCP. Nguoi su
dung (end system) dung dich vu (application) trn Internet vi du nhu thu
din tu (SMTP), truy cp host tu xa (Telnet), truyn Iile,.co nghia la dua
du liu ung dung cho giao thuc TCP, ma cu th la phn du liu cua TCP.

Hinh 4.25. Thu tu thuc hin o noi truyn
O Tu giao thuc TCP chuyn xung giao thuc IP. Thu tuc TCP s thm vao
khi du liu tu lop ung dung gui xung mt header gm cac thng tin sau:
4 Chi s port theo qui dinh cua Internet. S port nay giup hai du cui
co th nhn bit duoc dang dung dich vu gi, vi du cng chi s port la
20 chi dinh dich vu FTP, port 23 chi dinh Telnet,.
4 S thu tu goi gui di (Data sequence number). O du thu dung s thu
tu nay d kim soat lam co so thng bao cho phia phat.
4 Thng bao cho phia kia bit d nhn duoc goi thu my (bao nhn
ACK ACKnowledgement).
4 S byte cn truyn.
Phn header va phn du liu cua chuong trinh ung dung tao nn mt goi TCP
nhu m ta o hinh 4.26.

Hinh 4.26. Cu truc goi cua TCP
137
O Tu giao thuc IP chuyn xung lop phu thuc mang. Khi hoan thanh, goi
TCP duoc lng vao thu tuc IP. Trn co so cua goi TCP (header TCP va du
liu ung dung), IP xem goi TCP nhu la phn du liu ma giao thuc nay cn
truyn di va thm vao do mt s cac thng tin giao thuc cua no bao gm:
4 Dia chi phat va nhn (source and destination address). Router su
dung dia chi nay d dinh tuyn.
4 S thu tuc (protocol number Ior IP user). Dinh nghia thu tuc ma IP
thuc hin.
4 Thoi gian tn tai (time to live). Dinh nghia s router bt buc goi IP
phai di qua truoc khi no bi huy bo.
4 Cac thng tin v cac thanh phn bi phn manh trong qua trinh
chuyn di trn mang (Iragmentation inIormation): D du thu bit
ma tai thit lp tro lai. Vi du kich thuoc goi (packet length) thay di
tuy thuc vao cac mang khac nhau, mang Ethernet co c goi la 1500
byte con mang X25 chi co 128 byte.
- Cac thng tin tuy chon:
4 Dinh tuyn phat (source routing): cung cp danh sach cac router
su dung.
4 Ghi lai tuyn duong d di qua (route recording): thng tin nay yu
cu mi mt router ghi lai dia chi IP khi no chuyn goi IP qua,
diu nay co nghia s thng k duoc s liu cua duong dn trong
Internet.
4 Gioi han cn phn manh (Iragmentation limit: Qui dinh kich
thuoc lon nht cua goi IP co th chuyn di ma khng cn chia
nho.
4 Uu tin hoc dam bao an toan cho goi IP (Routing priority or
security): chi r tuyn nao danh uu tin hay tuyn nao dam bao
duoc an toan cho goi IP.
Nhu vy goi IP la mt goi chua du liu thng tin duoc dung trong Internet co
dang nhu hinh 4.27.
138

Hinh 4.27. Cu truc goi IP
O Tu lop phu thuc mang chuyn ra duong dn vt ly dn dich, hinh 4.27.

Hinh 4.27. T chuc dong goi va truyn
Cac goi IP chuyn qua cac lop duoi va dinh tuyn d tim toi dia chi qua
mang (networking address) duoc anh xa vao dia chi vt ly cua lop MAC. Vi du
dia chi cua mang X25, mang Irame relay hoc ngay ban thn Internet. Tt ca cac
thng tin nay du nm trong bang dinh tuyn (routing table) trong cac router. Cac
mang X25 chi lam nhim vu chuyn tai cac goi IP.
d) Hoat dng phi hop gia TCP v IP
Su kt hop giua thu tuc TCP va IP thuc su la su kt hop giua cac mang may
tinh kt ni voi nhau cho phep nguoi dung cac mang khac nhau lin lac, lam vic
duoc voi nhau.
139
Giao thuc TCP la giao thuc tai du cui, con IP la giao thuc d truyn du liu
trn mang. Khi nguoi dung voi giao thuc TCP tao duoc goi TCP va lng no vao
goi IP d tao thanh goi datagram IP. Router cn cu vao dia chi co trong datagram
IP va thng tin chua trong bang dinh tuyn d chuyn goi nay di toi cac router sau.
Khi datagram IP dn router cui cung, router nay tim va chuyn datagram dn dia
chi h thng du cui end system.
Nu goi IP khng chuyn toi du cui duoc vi mt ly do nao do, no s bi huy
bo va giao thuc IP khng th thng bao diu nay cho nguoi su dung bit. Vi vy
nguoi su dung mun truyn cac goi mt cach chc chn va co thng bao li phai
dung giao thuc TCP h tro cho IP vi TCP cung cp mi lin h tin cy giua cac
du cui. TCP bao dam du liu phat di dung dia chi, khng sai sot va trung goi,
ngay tai du cui giao thuc TCP s doc s thu tu trong goi TCP d bit thiu goi
hay goi d nhn ri va bao lai cho du phat bit.
Giao thuc IP rt hiu qua o ch no khng quan tm dn giao thuc cu th cua
cac mang khac nhau ma no di qua (vi du X25, Irame relay), voi IP cac mang chi
don thun la duong dn giua cac router. Co th xem IP nhu mt phong bi ma
nguoi gui thu khng quan tm buc thu dn duoc nguoi nhn bng phuong tin gi.
Tom lai, su kt hop giua hai giao thuc TCP va IP d giup nguoi dung su dung
duoc cac dich vu trao di trn Internet qua cac buoc sau:
O Du liu nguoi dung kt hop voi s thu tu d hinh thanh doan TCP.
O Doan TCP kt hop voi phn header IP d tao ra goi datagram IP.
O Router doc dia chi IP trong phn header d chuyn goi dn dich.
O Tai du cui thu, TCP boc bo phn header cua IP d ly doan TCP, di
chiu s thu tu, phat hin nhung goi thiu hay d nhn duoc ri, dng thoi
cng nhn duoc thng bao (ACK) tu phia phat bao cho bit bn do d nhn
duoc goi thu my do bn nay phat di.
O Phia thu thng bao cho bn phat bit s goi du liu d nhn duoc dng thoi
cng phat lai nhung goi thiu nu co.
140
CHUONG V
CNG NGHE CHUYEN MACH ATM
5.1. Tng quan v ATM
5.1.1. Gii thiu v ATM
ATM la mt kt qua tu nhin cua cac h thng dinh dang truyn dn du liu
khac nhau duoc d cp trong phn truoc, mc du co mt vai tranh lun o dim
nay. Nhung nguoc lai cac dinh dang d duoc m ta thi thoa mn nhung su cn
thit cua th gioi du liu, ATM cung cp mt dinh dang ti uu hay la mt dong
giao thuc cho nhung truyn thng bng du liu, thoai va hinh anh, noi ma cac t
bao cua mi phuong tin co th duoc trn ln qua mang, nhu duoc minh hoa o
hinh 5.1.Mt cach din hinh, nhung t bao ATM nay co th duoc truyn tai trn
SONET, SDH, E1/DS1, va o nhung dinh dang s khac. Cac t bao co th con
duoc truyn tai mt cach lin tuc ma khng o duoi dinh dang mang s.


Hinh 5.1. Cu hinh giao din nguoi su dung mang va
m hinh thao khao ATM
Noi mt cach l gic, du liu va thoai la nhung th gioi lin quan dn d nhay
cua thoi gian. Thoai khng th doi su xu ly dai va nhung su tr ARQ, con hu ht
141
cac loai du liu thi co th. Vi th ATM cn thit phai so sanh giua loai dich vu
nhu la cac dich vu tc d bit khng di (CBR)va cac dich vu tc d bit bin
di(VBR). Dich vu thoai la mt loai din hinh cua dich vu CBR.
Bao hiu la mt min khac cua su khac bit chu yu. O trong truyn thng du
liu, 'bao hiu duoc tin hanh trong du cua mi khung du liu(hay goi). Nhu la
mt 'bao hiu ti thiu co dia chi dich, va ca dia chi ngun. Va thng tin bao
hiu nay s duoc lp lai o trn mt tp du liu dai cai ma duoc chia doan mt cach
nng n. O trn mt mach thoai, mt tinh cht kt ni duoc cai dt va dia chi dich,
va co th la dia chi ngun, duoc gui trong sut qua trinh thit lp cuc goi. Khng
co mt vai dang cua su giam sat mach d giu mach hoat dng trong sut qua trinh
cua mt cuc goi.
Ging nhu cng ngh thoai truyn thng, ATM la h thng vin thng huong
kt ni co ban. O dy co nghia rng mt kt ni cn duoc thit lp giua hai tram
truoc khi du liu duoc chuyn di giua chung. Mt kt ni ATM xac dinh tuyn
truyn dn, cho phep cac t bao ATM tu dinh tuyn qua mt mang ATM. Dang
huong kt ni con cho phep ATM xac dinh mt cht luong dich vu(QoS) dam
bao cho mi kt ni.
Voi su tuong phan, hu ht cac giao thuc LAN la khng kt ni. Diu nay co
nghia la cac nut LAN truyn luu luong mt cach don gian khi chung cn, ma
khng hinh hinh thanh mt tuyn ni xac dinh truoc hay dinh tuyn voi nut dich.
ATM su dung mt giao thuc huong kt ni, cac t bao duoc chi dinh chi khi
nguoi su dung cui gc yu cu mt kt ni. Chung duoc chi dinh tu mt Pun t
bao ri. Diu nay cho phep ATM h tro dy du mt yu cu toan th cua mang
bng vic chi dinh dung luong t bao theo yu cu du vao su cn thit cua nguoi
su dung trung gian. Thuc vy no la khai nim nm o trai tim cua tu khng dng
b.
5.1.2. Cu trc v giao din ngui su dung mang
ATM dua trn cng ngh chuyn mach goi cua mang ISDN bng rng(B-
ISDN). Trong phn nay, chung ta s su dung co th thay th cho nhau cac thut
ngu ATM va B-ISDN. inh 5.1 va 5.2 tuong quan voi nhau. inh 5.1 lin quan
dn cu hinh tham chiu truy cp B- ISDN voi giao din nguoi su dung - mang
ATM(UNI). Chu y rng nhung su ging nhau m hinh nay voi m hinh tham
chiu cho ISDN. Su khac nhau duy nht la thut ngu t bao la mt B dt truoc
142
d hin thi la bng rng. inh 5.2 la m hinh giao thuc B-ISDN truyn thng
CCITT Rec.I.121, chi ra su cn thit cac lop phu cho cac dich vu ring r.
Quay lai hinh 5.1, chung ta thy co mt phn bn trn va phn bn duoi.
Phn thp hon chi ra cac duong bin UNI. Phn bn trn la cu hinh tham chiu
B-ISDN voi 4 dim giao din. Nhung giao din nay o cac dim tham chiu U
B,
T
B,
S
B
d duoc chun hoa. Nhung giao din nay h tro tt ca cac dich vu B-ISDN.
Chi co mt giao din trn mi B-NT1 o U
B
va mt o T
B.
Phuong tin vt ly la
dim toi dim (o mi truong hop), co nghia la co mt b nhn o truoc mt b
truyn.
Mt hay nhiu giao din trn mi NT2 duoc th hin o dim tham chiu S
B.

Giao din o dim tham chiu S
B
la dim toi dim o lop vt ly, trong truong hop
nay chi co mt b nhn truoc mt b truyn, va co l dim toi dim o cac lop
khac. Coi nhu cac nhom chuc nng trong hinh 5.1 bao gm cac chuc nng tuong
ung voi OSI lop 1, lop vt ly. Nhung chuc nng nay bao gm:
O Du cui truyn dn duong (line transmission termination)
O Giao din diu khin o TB va UB, va
O Cac chuc nng OAM
Nhom chuc nng B-NT2 bao gm cac chuc nng tuong ung voi lop 1 va cac
lop cao hon cua m hinh OSI. B-NT2 co th la tp trung hoc la phn b. O mt
su b tri truy cp cu th, cac chuc nng cua B- NT2 co th bao gm nhung kt ni
vt ly. Vi du cac chuc nng cua B-NT2 la:
O Cac chung nng thich nghi cho nhung phuong tin va t p khac nhau;
O Su m ta t bao;
O Su tp trung; lam b dm;
O Ghep knh va phn knh;
O Cac chuc nng OAM;
O Su chi dinh ngun;
O Diu khin giao thuc bao hiu.
Nhom chuc nng B-TE( TE- Thit bi du cui) con bao gm cac chuc nng
cua lop 1 va cac lop cao hon cua m hinh OSI. Mt vai nhung chuc nng nay la:
143
Giao thuc va cuc di thoai bng may giua nguoi su dung/nguoi su dung va nguoi
su dung;
O Diu khin giao thuc cho bao hiu;
O Diu khin kt ni cho thit bi khac;
O Du cui giao din va;
O Cac chuc nng OAM.

Hinh 5.2. M hinh tham chiu B- ISDN
B-TE1 co mt giao din ma no chiu theo giao din B- ISDN. Tuy nhin B-
TE2 con co mt giao din khng chiu theo B-ISDN. Cai chiu theo quy toi chun
ITU-T Recs. I.413 va I.432 cng nhu ANSI T1.624-1993 (ReIs. 46).
B thich ung du cui(B-TA) chuyn di tu giao din B-TE2 sang mt giao
din nguoi su dung mang theo B-ISDN.
Bn tc d bit duoc xac dinh o giao din U
B
, T
B
, va S
B
dua vao tham chiu
ReI. 5 (ANSI T1.624-1993) nhu sau:
O 51.840 Mbps (SONET STS-1);
O 155.520 Mbps (SONET STS-3 and SDH STM-1);
144
O 622.080 Mbps (SONET STS-12 and SDH STM-4); and
O 44.736 Mbps (DS3).
Cac giao din nay s duoc thao lun sau trong chuong nay. Duoi dy la nhung
dinh nghia cho hinh 5.2:
User Plane (phia ngui s /ung) (o mt s sach khac goi la U-plane) cung cp
cho vic chuyn di cua thng tin ung dung nguoi dung. No bao gm lop vt ly,
lop ATM, va nhiu lop thich ung ATM ma duoc yu cu cho nhung nguoi su
dung dichv vu khac nhau nhu la dich vu CBR va VBR.
Control Plane (phia di: khin) (o mt s sach khac goi la C-plane). Cac
giao thuc mt diu khin d cp dn su thit lp cuc goi va giai phong cuc go va
cac chuc nng diu khin kt ni cn thit khac cho vic cung cp cac dich vu
chuyn mach. Cu truc C-plane chia se cac lop vt ly va lop ATM voi U- Plane,
nhu minh hoa hinh 2. No con bao gm cac thu tuc lop thich ung ATM(AAL) va
cac giao thuc bao hiu lop cao hon.
Management Plane( phia q:an lv)(O mt s tai liu khac goi la the M-plane)
cung cp cac chuc nng quan ly va kha nng trao di thng tin giua U-plane va C-
plane. M-plane bao gm hai phn: quan ly lop va quan ly mt. Quan ly lop thuc
hin cac chuc nng quan ly cu th lop, trong khi do quan ly mt thuc hin cac
chuc nng quan ly va chuc nng coordination lin quan dn h thng dy du.
Chung ta s quay lai hinh 5. 2 va vic phn lop BISDN/ ATM va nhung su
m ta lop o phn 5.1.5.
5.1.3. T bo ATM
a. u trc cua t bo 1
Nhu d d cp o phn truoc, t bao ATM bao gm 53 byte, trong do 5 byte lam
header va 48 byte lam vi tri tai trong hay 'thng tin cua t bao. inh5.3 chi ra
mt dong t bao ATM, no chi ra 5 byte cho truong header va 48 byte cho truong
thng tin cua mi t bao.
inh 5.4 chi ra cu truc chi tit cua cac header t bao o giao din nguoi su dung
- mang(UNI) trong hinh a va giao din mang nut cho hinh b. Chung ta thao lun
mt luc v vic tai sao mt t bao duoc tiu chun hoa bng 53 byte. Header cua
t bao gm chi 5 byte. No la su ly ngn ht muc, duoc thit k d chua ham dia
chi va diu khin nho nht cho mt h thng lam vic. No hin nhin cai phn du
la
145

Hinh 5.3. Mt dong ATM minh hoa su hinh thanh ATM co ban
phuong din khng loi tuc. No la truong thng tin khi no chua tai trong phuong
din loi tuc. D dy du, chung ta mun tai trong dai dn co th. Di thit k ATM
duoc huong d lam ngn tai trong dn co th. Vn d trong truong hop nay la cai
gi duoc goi la su tr goi. No la mt luong thoi gian duoc yu cu d din dy mt
t bao o tc d 64kbps- dy la tc d yu cu din dy voi cac mu thoai s
hoa(PCM). Theo ReI.8, di thit k bi ging xe giua hiu qua va su tr goi. Mt
truong phai thi dua ra la 64 byte cho kich c cua mt t bao, truong phai khac thi
du tranh voi 32 byte cho kich c cua t bao. Vi th t chuc ITU-T lua chon voi
mt thoa hip cho kich c mt t bao co chiu dai c dinh la 53 byte.

Hinh 5.4. Cu truc phn du ATM co ban:
(a) cu truc phn du t bao UNI; (b) cu truc phn du NNI
By gio thi chung ta hy quay lai nghin cuu v t bao ATM va cac header
cua chung. O phn bn trai cua hinh 5.4 chi ra cu truc cua mt header UNI, trong
khi do phn bn tay phai lai minh hoa header cua NNI. Su khac bit duy nht la su
146
co mt cua truong GFC(diu khin lung chung generic Ilow control) o trong
header cua UNI. Doan duoi dy s dinh nghia mi truong header. Bng vic di roi
truong GFC, thi NNI co 4 bit thmvao cho vic dinh dia chi.
liu khin lung chung(C)
Truong diu khin lung chung chua 4 bit. Khi ma chuc nng GFC khng
duoc su dung, gia tri cua truong la 0000. Truong nay chi co y nghia cuc b va co
th duoc su dung d cung cung cp cac chuc nng diu khin dong cuc b duoc
chun hoa trn side khach hang. Trong thuc t, gia tri duoc m hoa trong GFC
khng duoc mang toi du cui va s bi vit de boi cac chuyn mach ATM(vi du
nhu giao din NNI)
Hai mode hoat dng d duoc dinh nghia cho hoat dng cua truong GFC. Co
kiu truy cp duoc diu khin va khng duoc diu khin. Hoat dng cua mode
truy cp khng duoc diu khin duoc su dung trong mi truong ATM truoc dy.
Ch d nay khng co anh huong ln luu luong ma mt host tao ra. Mi host
truyn truong GFC s dt tt ca la 0(0000). D tranh nhung tuong tac khng mong
mun giua mode nay va mode truy cp duoc diu khin, noi ma cac host duoc
mong doi d sua di nhung su truyn dn cua chung theo hoat dng cua truong
GFC, thi yu cu tt ca CPE va thit bi mang cng cng giam sat truong GFc d
dam bao con s cua cac truong GFC nonzero nn duoc do luong cho nhung
khoang thoi gian khng trung khop cua 30 000 10 000 t bao times. Nu 10 hay
nhiu hon cac gia tri nonzero duoc nhn trong khoang thoi gian nay, mt li duoc
hin thi toi su quan ly lop(ReI.3)
1rung dnh tuvn(JPJ)
24 bit danh cho vic dinh tuyn mt t bao. Co 8 bit cho b nhn din duong
dn ao(VPI) va 16 bit cho b nhn din knh ao. Cac su kt hop duoc gan truoc
cua cac gia tri VPI va VCI duoc dua ra nhu bang 5.1(Combination of Preassigne/
JPI. JCI. an/ CLP Jal:es at the UI). Cac gia tri duoc gan truoc khac cua VPI
va VCI danh cho muc dich nghin cuu su hon, tuy theo t chuc ITU-T. Gia tri 0
cua VCI khng su dung cho su nhn din knh ao nguoi su dung. Nhung bit bn
trong truong VPI va VCI duoc su dung cho dinh tuyn va chi dinh voi cac quy tc
sau:
O Cac bit duoc gan cua truong VPI la lin tuc.
O Cac bit duoc gan cua truong VPI la bit it y nghia nht cua truong VPI, va
bt du o bit thu 5 cua byte thu 2.
147
O Cac bit duoc gan cua truong VCI la lin tuc.
O Cac bit duoc gan cua truong VPI la bit it y nghia nht cua truong VCI,va
bt du tu bit thu 5 cua byte thu 4.
1rung loi tai trng(P1)
Ba bit danh cho su nhn din loai tai trong, bang 5.2 (PTI Coding) cho ta
vic m hoa b nhn din loai tai trong. Muc dich co ban cua PTI la d phn bit
giuu cac t bao nguoi su dung(nhu la., thng tin mang di trong t bao) va nhung t
bao khng danh cho nguoi su dung. Bn nhom m hoa du tin(0000-001) duoc
su dung d hin thi cac nguoi su dung. Trong do 4, 2 va 3(010 va 011) duoc su
dung d hin thi rng tc nghn d trai qua. Nhung nhom 5 va 6(100 va 101) duoc
su dung cho cac chuc nng quan ly muc kt ni knh ao(VCC).
Bang 5.1. M hoa PTI

Mt vai thanh phn mang bi tc nghn, nho vao vic nhn mt du liu
nguoi su dung, co th diu chinh PTI nhu sau: Cac t bao nhn voi PTI 000 hay
PTI 010 duoc truyn voi PTI 010. Cac t bao nhn voi PTI 001 hay 011
duoc truyn voi PTI 011. Cac thanh phn mang khng bi tc nghn thi khng
di PTI.
148

Hinh 5.5. HEC: Cac ch hoat dng cua b nhn(dua theo ITU-T Rec.I.432, ReI.4).
l uu tin tn tht t bo (P)
Dua vao cac diu kin mang, cac t bao noi ma CLP duoc dt(thi du gia tri
CLP la 1) la di tuong d loai bo uu tin toi cac t bao noi ma CPL khng duoc
dt(CPL 0). Khai nim o dy la xac dinh voi Irame relay do va bit DE(tinh thich
hop loai bo) . Cac chuyn mach ATM co th gan the cac t bao co CLP 0 ma no
duoc do boi UPC( diu khin tham s su dung) o trong su vi pham cua thoa thun
luu luong , vic gan nay bng cach di bit CLP tu 0 thanh 1.
1rung kim tra li header(HE)
HEC la mt truong 8 bit va no bao trum toan b header cua t bao. M duoc
su dung cho chuc nng nay co kha nng cho ca sua li bit don ln do li nhiu bit.
Trong mt thoi gian ngn, bn truyn tinh toan gia tri truong HEC. Bn nhn co
hai mode hoat dng duoc chi ra nhu hinh 5. O ch d mc dinh co kha nng sua
li don. Mi header t bao duoc kim nghim va nu co mt li duoc do thy, thi
mt trong hai hoat dng s duoc dt ch. Hoat dng nao duoc dt thi phu thuc
vao trang thai cua nguoi. O ch d sua li, chi nhung li bit don co th duoc sua
va bn nhn chuyn mach toi mode do. O mode do, tt ca cac t bao voi nhung li
header duoc do thi bi loai bo. Cn co mt chu y rng khng co su bao v li cho
tai trong cua mt t bao. Nu mt li duoc tim thy trong header cua mt t bao
ma khng th duoc sua, thi t bao do s bi loai bo. Chuc nng bao v khi co li
duoc cung cp boi HEC thi cho phep ca phuc hi nhung li bit don va mt xac
sut thp cua su phn phat t bao voi nhung header li, duoi nhung diu kin li
truyn loat.


149
b. c t bo ri
Cac t bao ri la do khng co hoat dng gi o mt node nhn ngoai tru cho
vic m ta t bao bao gm ca su xac nhn HEC. No duoc chen va duoc rut trich
boi lop vt ly d lam thich ung voi tc d tri t bao o duong bin giua lop ATM
va lop vt ly cho dung luong tai trong sn sang cua phuong tin truyn dn. Dy
duoc goi la tach ring tc d t bao. Cac t bao nhan ri duoc xac dinh boi kiu
mu duoc chun hoa cho phn du t bao duoc minh hoa o bang sau. Ni dung
cua truong thng tin la 01101010 duoc nhc lai 48 ln cho mt t bao ri.
Bang 5.3. Kiu mu phn du cho su nhn dang t bao ri

5.1.4. Su m ta v xo trn t bo
Su m ta t bao cho phep xac dinh nhung duong bin cua t bao. Truong
HEC cua t bao hoan thanh su m ta t bao. Tin hiu ATM phai duoc giao chuyn
thng sut trn tt ca cac giao din mang ma khng co bt cu rang buc tu nhung
h thng truyn dn duoc su dung. Su xao trn duoc su dung d nng cao tinh bao
mt va tinh cht manh m cua co cu m ta t bao HEC. Hon nua, no giup lam
ngu nhin du liu trong truong thng tin cho nhung su cai tin co th o su thuc
thi truyn dn.
Su m ta t bao duoc thuc hin bng vic su dung su tuong quan giua cac bit
phn du (header) d duoc bao v (4 octets du tin trong phn du) va octet HEC.
Octet nay duoc cung cp o dim cui khoi du bng cach su dung mt da thuc
sinh bao phu 4 octet du tin nay cua t bao. Da thuc sinh la X
8
X
2
X 1. Co
mt mi tuong quan o dim cui nhn giua 4 octet du tin nay voi octet HEC, cai
ma chung ta co th goi la s /u. Diu nay chi dung khi khng co li o phn du.
Khi co mt li, mi tuong quan khng con hoan toan, va b xu ly s di dn t bao
tip theo.
5.1.5. Phn lp ATM v ISDN
a. p vt l
Lop vt ly bao gm hai lop phu. Lop phu phuong tin truyn thng vt ly
(PM) bao gm chi cac chuc nng dc lp - phuong tin truyn thng vt ly. Lop
150
hi tu truyn dn (TC) thuc hin tt ca chuc nng duoc yu cu d chuyn di mt
lung cac t bao dn mt lung cua cac don vi du liu (nhu la bit, cai ma co th
duoc truyn va nhn qua mt phuong tin truyn thng vt ly. Don vi du liu dich
vu (SDU) di qua duong bin giua lop ATM va lop vt ly la mt lung nhung du
liu hop l. Lop ATM la dc nht (dc lp voi lop vt ly phia duoi). Lung du
liu chen vao tai trong h thng truyn dn la phuong tin truyn thng vt ly
dc lp va tu cung cp. Lop vt ly hop nht lung t bao ATM voi thng tin thich
hop cho su khc hoa t bao va lop vt ly con mang theo thng tin quan ly vn
hanh va bao dung (OAM) lin quan dn lung t bao nay.


Hinh 5.6. Phn lop chuc nng B ISDN/ ATM
Lop phu PM cung cp kha nng truyn dn bit bao gm chuyn di bit va su
chun truc bit, cng nhu m duong va su bin di din quang. Chuc nng
151
nguyn ly la su tao va nhn cua nhung dang song thich hop voi phuong tin
truyn thng, va m duong noi no duoc yu cu.
hc nng lp phu hi tu truvn dn
Giua nhung chuc nng quan trong cua lop phu nay la su tao ra va khi phuc
khung truyn dn. Mt chuc nng khac cua no la su thich ung khung truyn no
bao gm nhung hoat dng cn thit toi cu truc cua dong t bao tuy thuc cu truc
tai tin cua khung truyn (huong truyn), va ly ra dong t bao nay khoi khung
truyn (huong nhn). Khung truyn co th la mt vt tuong duong t bao (vi du
nhu lop vo boc ngoai duoc thm vao dong t bao, mt lop vo SDH/ SONET, mt
lop vo E1/ T1, . O huong truyn, chui HEC duoc tinh va dy vao phn du. O
huong nhn, chung ta bao gm su kim tra phn du t bao. Cac phn du t bao
duoc kim li va sua li nn co th. Cac t bao duoc loai bo noi ma no duoc xac
dinh la cac phn du bi li va khng th sua duoc.
Mt chuc nng hi tu truyn dn khac la tach ring tc d t bao. No gm
vic dua vao va loai bo nhung t bao ri d thich ung voi tc d cua nhung t bao
ATM hop l voi dung luong trong tai cua h thng truyn dn. Noi mt cach khac,
cac t bao phai duoc tao ra d lam dy mt cach chinh xac trong tai cua SDH/
SONET.
b. p 1
Lop ATM dc lp hoan toan voi voi lop vt ly. Mt chuc nng quan trong
cua lop nay la s dong goi. No bao gm su tao ra va su rut ra phn du. O phia
truyn, chuc nng tao ra phn du nhn mt truong thng tin t bao tu mt lop cao
hon va no tao ra mt phn du t bao ATM thich hop ngoai tru dy HEC. Chuc
nng nay con bao gm su phin dich tu mt b nhn din dim truy cp
dich(SAP) vu ra mt VPI va VCI.
O phia nhn, chuc nng ly ra phn du t bao thi roi bo phn du t bao
ATM va dua truong thng tin ln lop cao hon. Nhu trong phia truyn, chuc nng
nay con bao gm mt su phin dich VPI va VCI sang mt b nhn dang SAP.
O trong truong hop cua NNI, thi truong GFC duoc ap dung o lop ATM.
Thng tin diu khin lung duoc mang trong cac t bao duoc gan va khng duoc
gan. Cac t bao mang thng tin nay thi duoc tao ra o lop ATM.
Mt b chuyn mach lop ATM thi xac dinh noi ma cac t bao di vao s duoc
chuyn tip, lp lai cac dinh danh xac dinh kt ni tuong ung cho lin kt tip
theo, va chuyn tip cac t bao. Lop ATM con diu khin nhung chuc nng quan
152
ly luu luong giua cac node ATM o ca hai bn cua UNI (nhu doan lin kt VP don)
trong khi ma knh ao duoc xac dinh bng mt gia tri VCI 4 co th duoc su dung
cho nhung chuc nng quan ly dim cui dim (nguoi dung nguoi dung) muc
VP.
Nhung lung nhu 'lung F4la cai gi. Nhung lung OAM xu ly nhung t
bao duoc danh cho quan ly thuc thi va li cua h thng toan b. Coi ATM nhu la
h phn cp cua cac muc cu th trong SDH/ SONET, cai ma la nhung dinh dang
mang tinh nguyn ly cho ATM. Lop thp nht noi ma chung ta co nhung lung F1
la phn tai tao ( duoc goi la m. don trong SONET). Diu nay cho phep boi
nhung lung muc F2 o muc doan s ( duoc goi la m. dung trong SONET). Co
nhung lung F3 cho tuyn truyn dn ( duoc goi la m. t:vn trong SONET).
ATM thm nhung lung F4 cho nhung tuyn ao (VPs) va nhung lung F5 cho
nhung knh ao (VCs), noi ma nhiu VCs chua dy du trong mt VP don.
c. p thich ng 1
Phn lp phu cua 1
D h tro cac dich vu o trn lop AAL thi nhung chuc nng dc lp duoc yu cu
cho AAL. Nhung chuc nng nay duoc t chuc trong hai lop phu logic: (1) la lop
phu hi tu (CS), va (2) la lop phu chia va hop doan (SAR). Nhung chuc nng du
tin cua nhung lop nay la:
O SAR Su phn doan cua thng tin lop cao hon thanh mt kich c thich hop
cho truong thng tin cua mt t bao ATM. Su tp hop lai nhung ni dung
cua nhung truong thng tin t bao ATM di vao thng tin lop cao hon.
O CS Dy la chuc nng chu yu duoc cung cp cho dich vu AAL o AAL
SAP. Lop phu nay la lop phu thuc dich vu.
S phn loi dch vu cua
Su phn loai dich vu duoc dua theo nhung tham s sau:
O Mi quan h thoi gian giua ngun va dich ( diu nay duoc gan voi su yu
cu cua luu luong duoc yu cu hay khng duoc yu cu);
O Tc d bit: khng di hay bin di, va;
O Ch d kt ni: la huong kt ni hay khng kt ni.
Khi chung ta kt hop nhung tham s nay, bn lop dich vu duoc dua ra nhu
chi ra nhu hinh 5.7. Vi du nhung dich vu o hinh 5.7 s nhu sau:
153
O Lop A: tc d bit khng di nhu la thoai va hinh anh khng duoc nen;
O Lop B: m thanh va hinh anh tc d bit bin di, luu luong dng b huong
kt ni;
O Lop C: truyn du liu huong kt ni, tc d bit bin di, luu luong khng
dng b; va
O Lop D: truyn du liu khng kt ni, luu luong khng dng b nhu SMDS.
Voi luu y la SMDS dai din cho dich vu du liu chuyn mach
multimegabit. No duoc tao ra boi BEll va duoc thit k chu yu cho lin
kt LAN
c loi
Co 5 loai AAL khac nhau. Loai don gian nht la AAL 0. No chi truyn cac t
bao duoi mt ng dn. Ong dn do thuong la mt lin kt soi quang. Mt cach ly
tuong thi tc d bit o dy la bi s cua 53x 8bit hay 424 bits. Vi du nhu, 424
Mbps co th diu khin 100 triu t bao mi giy
- - 1 duoc su dung d cung su chuyn vn cho nhung dong bit dng b.
Ung dung chu yu cua no la d thich ung duong truyn t bao ATM voi cac mach
din hinh E1/ DS1 va SDH/ SONET. AAL 1 duoc su dung dc bit cho truyn
thng thoai (POTS; dich vu din thoai c). AAL 1 ly mt octet o trong header
chua hai truong chu yu: (1) s dy (SN) va (2) su bao v s dy (SNP).

Hinh 5.7. Nhung su phn loai cac dich vu cua AAL (theo ReIs.2.8, va 10)
Muc dich chinh cua hai truong nay la d kim tra xem su mt sp xp theo chui
cua thng tin khng xut hin - bng vic kim tra mt b dm dy 3 bit. No con
cho phep dinh thoi gian dng h gc cua du liu duoc nhn o dim cui xa cua
lin kt. Dinh dang SARPDU cua AAL 1 duoc chi ra o hinh 5.8. Bn bit SN
154
duoc phn nho thanh1 bit CSI (Convergence Sublayer Indicator) va mt dy dm.
SNP gm 3 bit CRC va mt bit chn le. Su dng b du cuidu cui (end to
end) la mt chuc nng quan trong cho loai luu luong duoc mang trn AAL1. Voi
mt ch d hoat dng, su hi phuc dng h co qua mt time stamp con du thua
dng b (SRTS) va dng h mang thng thuong cua mt time stamp du thua 4 bit
duoc rut ra tu CSI tu cac t bao voi nhung s dy c. Time stamp du thua duoc
truyn qua 8 t bao. No h tro nhung dong s DS1, DS3, va E1. Mt ch d hoat
dng khac la truyn du liu cu truc (SDT). SDT h tro mt octet - dich vu co cu
truc n x DS0


Hnh 5.8. lnh dng S#-PDU cho -1

- - 2. Diu khin truong hop tc d bit thay di (VBR) nhu la Video
MPEG (Motion Picture Experts Group). No duoc dinh nghia boi t chuc ITU T.
- -3 4. Khoi du trong ITU-T Rec. I.363 (ReI. 10) co hai AALs ring
bit, mt cho nhung dich vu du liu tc d thay di (AAL-3) va mt cho dich vu
khng kt ni. Khi nhung thng s mo ra, nhung thu tuc tuong tu duoc phat trin
cn thit cho ca cac dich vu nay, va nhung thng s duoc hop lai d tro thanh
chun AAL-3/3. Chun nay duoc su dung cho truyn vn ATM cua SMDS,
CBDS (cac dich vu du liu bng rng khng kt ni, mt sang kin cua ETSI), IP,
va Frame relay. AAL-3/4 d duoc thit k d mang nhung khung/goi co d dai
bin di va phn doan chung thanh nhung t bao. Su phn doan nay duoc lam
trong mt cach ma bao v du liu truyn khoi su sai lac nu nhung t bao bi mt
hay khng theo thu tu. inh 5.9 chi ra dinh dang t bao cua mt AAL-3/4. Nhung
loai nay cua nhung t bao chi co mt trong tai 44 octet, va nhung truong overhead
thm vao duoc thm vao phn du (header) va dui (trailer). Nhung phn nay
155
mang, ly vi du nhu nhung b hin thi BOM, COM va EOM (duoc mang trong
loai doan ST) cng nhu mt b dinh danh ghep knh(MID) d ma thng dip
gc co th duoc phac hoa. Phn du con bao gm mt s dy cho bao v su phn
phat khng theo yu cu. Co mt truong phu MID, la truong duoc su dung d xac
dinh kt ni CPCS(lop phu kt hop phn thng thuong) trn mt kt ni lop ATM
don. No cho phep nhiu hon mt kt ni CPCS cho mt kt ni lop ATM don.

Hinh 5.9. Dinh dang SAR-PDU cho AAL-3/4
(Tu ITU-T Rec. I.363, Figure 6I.363, p. 13 |ReI. 10|.)
Lop phu SAR cung cp nhiu kha nng chuyn di, nghia la d dai CS
PDUs co kha nng bin di dng thoi qua mt kt ni lop ATM don giua cac thuc
th AAL. Phn dui cua SAR PDU gm mt b hin thi d dai (LI) d xac dinh
xem bao nhiu trong tai t bao duoc din dy. Truong kim li CRC la mt dy 10
bit duoc su dung d do nhung li di qua toan b SAR PDU. Mt thng dip CS
PDU hoan chinh duoc chia ra thanh mt t bao BOM, mt s luong cac t bao
COM, va mt t bao EOM. Nu mt thng dip hoan chinh co th vua trong mt
t bao, no duoc goi la mt thng dip doan don (SSM), noi ma CS PDU la 44
octect hay it hon.
AAL-3/4 co nhung bin phap khac nhau d dam bao tinh trung thuc cua du
liu cai ma d duoc phn doan va truyn di nhu la cac t bao. Ni dung cua t bao
duoc bao v boi CRC 10; nhung s dy bao v su khng theo yu cu. Mt bin
phap khac d dam bao cac PDU bi sua sai dang duoc phn phat la su bao v
EOM/ BOM. Nu EOM cua mt CPSP PDU va BOM cua cai tip theo bi rot vi
mt vai li do thi dong t bao do co th duoc th hin nhu la PDU hop l. D bao
v nhung loai li nay thi nhung gia tri s BEtag trong nhung phn du va phn
156
dui cua CPCS PDU duoc so sanh d dam bao rng chung so khop. Hai ch d
cua dich vu duoc dinh nghia cho AAL-3/4 nhu sau:
O Message Mode Service. Loai nay cung cp cho su truyn tai cua mt hay
nhiu don vi du liu dich vu AAL ma kich c c dinh o trong mt hay
nhiu CS-PDU.
O Streaming Mode Service. Don vi du liu dich vu AAL nay duoc dua qua
giao din AAL o trong mt hay nhiu don vi du liu giao din AAL
(IDUs). Su chuyn di AAL IDU nay qua giao din AAL co th xut
hin tach bit voi thoi gian, va dich vu nay cung cp su truyn tai cua
nhung AAL SDUs d dai bin di. Dich vu ch d dong bao gm mt
dich vu bi bo, su loai bo cua mt AAL SDU d chuyn di tung phn
qua giao din AAL thi co th duoc yu cu. Noi mt cach khac, o ch d
dong thi mt goi don duoc di qua dn lop AAL va duoc truyn trong nhiu
CPCS PDUs khi va nhu la nhung phn cua goi duoc nhn. Ch d dong
co th duoc su dung trong nhung b chuyn mach trung gian hay nhung b
Router ATM to SMDS vi th chng co th bt du truyn lai mt goi dang
duoc nhn truoc khi toan b goi dn. Diu nay giam d tr qua boi toan b
goi.
5.1.6. Cc dich vu: hung kt ni v khng kt ni
Cac vn d nhu nhung su quyt dinh va nhung kin truc dinh tuyn co mt
anh huong dn nhung dich vu huong kt ni noi ma nhung node cui B-
ISDN ATM phai bao quan hay ly truy cp d tra cuu nhung bang, cai ma phin
dich dia chi dich sang cac duong dn mach. Nhung duong dn mach tra cuu
nhung bang la khac nhau o tt ca node cn duoc bao quan trong mt kiu gn nhu
thoi gian thuc. Diu nay s phai duoc lam boi mt vai loai giao thuc dinh tuyn.
Mt cach d giai quyt vn d nay la d tao ra mt vn d mang bn trong va
su dung dich vu khng kt ni nhu duoc miu ta trong ITU-T Rec. I.364 (ReI.
11). Chung ta cn nho rng v co ban ATM la mt dich vu huong kt ni. O dy
chung ta s lam thich ung no d cung cp mt dich vu khng kt ni.
in trc chc nng
Su cung cp dich vu du liu khng kt ni trong B-ISDN duoc tin hanh voi
nhung b chuyn mach ATM va nhung chuc nng dich vu khng kt ni (CLSF).
Cac b chuyn mach ATM h tro truyn tai cua nhung khi du liu khng kt ni
trong B-ISDN giua nhung nhom chuc nng xac dinh noi ma CLSF diu khin
157
giao thuc khng kt ni va cung cp cho su thich ung cua nhung khi du liu
khng kt ni thanh nhung t bao ATM d duoc chuyn trong mt mi truong
huong kt ni. Voi luu y rng nhom chuc nng CLSF co th duoc dt ngoai B-
ISDN, trong mt mang khng kt ni ring, voi mt nha cung cp dich vu dc bit
hay bn trong B-ISDN.
Chuyn mach ATM duoc thuc thi boi nhung node ATM (b chuyn mach
ATM/ kt ni cheo), cai ma la mt phn chuc nng cua mang truyn tai ATM.
Nhom chuc nng CLSF kt thuc giao thuc khng kt ni B-ISDN va bao gm
nhung chuc nng cho su thich ung cua nhung giao thuc khng kt ni cho giao
thuc lop ATM v ban cht huong kt ni. Nhung chuc nng v sau nay duoc thuc
thi boi lop thich ung ATM loai 3/4 (AAL -3/4), trong khi nhung su kt thuc nhom
CLSF duoc tin hanh boi nhung dich vu lop trn AAL duoc goi la CLNAP
(Connectionless Network Access Protocol). Giao thuc khng kt ni bao gm
nhung chuc nng nhu la lua chon dinh tuyn, dinh dia chi, va QoS. D thuc thi
dinh tuyn cac don vi du liu khng kt ni (CL) thi CLSF phai tuong tac voi
nhung mt diu khin/quan ly cua mang ATM nm bn duoi.


Hinh 5.10. Cu truc giao thuc chung cho su cung cp
dich vu du liu CL trong B-ISDN
Cu truc giao thuc noi chung cho vic cung cp dich vu du liu CL duoc
minh hoa o hinh 5.10. inh 5.11 chi ra kin truc giao thuc d h tro dich vu lop
khng kt ni. Lop CLNAP su dung loai AAL 3/4, dich vu khng chc chn va
bao bm nhung chuc nng cn thit cho dich vu lop CL.
Lop dich vu CL cung cp cho su truyn thng sut cac khi du liu co kich
thuoc bin di tu mt ngun toi mt hay nhiu dich o mt kiu d ma nhung khi
du liu bi mt hoc bi sua sai khng duoc truyn lai. Su truyn nay duoc thuc thi
bng cach su dung mt ki thut CL, bao gm su dua vao cac dia chi ngun va dich
vao trong mi khi du liu.
158

Hinh 5.11. Kin truc giao thuc cho su h tro dich vu khng kt ni
5.1.7. Chuyn mach v dinh tuyn trong - ISDN/ ATM
Mt tuyn truyn dn ATM h tro cac tuyn ao (VPs) va bn trong nhung
tuyn ao do la nhung knh ao (VCs) nhu duoc minh hoa o hinh 5.12. O phn IV
chung ta d miu ta phn du t bao ATM. Mi phn du t bao gm mt nhn ma
xac dinh r rang t bao thuc knh nao. Nhn nay bao gm hai phn: (1) mt b
dinh danh knh ao (VCI) va (2) mt b dinh danh tuyn ao (VPI).

Hinh 5.12. Mi quan h giua VC va VP va tuyn truyn dn
a. c knh ao (Jirtual hannel evel)
Knh ao la mt thut ngu chung duoc su dung d miu ta mt kha nng
truyn thng don huong cho su truyn tai cua nhung t bao ATM. Mt VCI xac
dinh mt lin kt VC cu th cho mt kt ni tuyn ao(VPC) nht dinh. Mt gia tri
xac dinh cua VCI duoc gan o mi thoi dim cho mt VC duoc chuyn mach trong
mang. Mt kt ni VC la mt kha nng don huong cho su truyn tai cua cac t bao
ATM giua hai thuc th ATM lin tuc noi ma gia tri VCI duoc phin dich. Mt lin
kt VC duoc bt du hay kt thuc boi su gan hay loai bo cua gia tri VCI.
Cac chuc nng dinh tuyn cua nhung knh ao duoc lam tai chuyn mach
VC/cross-connect(JC .ross-.onne.t la mt thanh phn mang ma kt ni cac tuyn
VC. No kt thuc cac VPC va phin dich cac gia tri VCI, va duoc dinh huong bng
cac chuc nng phia quan ly ma khng phai boi nhung chuc nng phia diu khin.).
Su dinh tuyn bao gm su phin dich cua cac gia tri VCI cua nhung lin kt VCI
di vao sang nhung gia tri VCI cua nhung lin kt VC di ra.
159
Cac lin kt knh ao duoc ni vao nhau d hinh thanh mt lin kt knh ao
(VCC). Mt VCC mo rng giua hai dim cui VCC( trong truong hop cua nhung
su sp dt dim toi nhiu dim) hay nhiu hon hai dim cui VCC. Mt dim cui
VCC la mt dim ma noi do truong thng tin t bao duoc chuyn di giua lop
ATM va nguoi su dung cua dich vu lop ATM.
O muc VC, cac VCC duoc cung cp cho muc dich cua chuyn di thng tin
giua nguoi su dung nguoi su dung, nguoi su dung mang, hay mang mang.
Tinh nguyn ven cua dy t bao duoc duy tri boi lop ATM cho nhung t bao thuc
cung VCC.
b. c dung ao (Jirtual Path evel)
Tuyn ao (VP) la mt thut ngu chung cho mt bo nhung lin kt knh ao;
tt ca nhung lin kt trong mt bo co cung nhung dim cui ging nhau. Mt VPI
xac dinh mt nhom cac lin kt VC (o mt dim tham chiu nht dinh) ma chia se
cung VPC. Mt gia tri xac dinh cua VPI duoc gan tai mi thoi dim cho mt VP
duoc chuyn mach trong mang. Mt lin kt VP la mt kha nng dc huong cho
su truyn tai cua cac t bao ATM giua hai thuc th ATM lin tuc noi ma gia tri
VPI duoc dich. Mt tuyn VP duoc bt du va kt thuc boi su gan hay roi bo cua
gia tri VPI.
Nhung chuc nng dinh tuyn cho cac VP duoc thuc thi o mt b chuyn
mach VP/ crossconnect. Vic dinh tuyn nay gm su phin dich cua nhung gia
tri VPI cua nhung tuyn VP di vao vao trong nhung gia tri VPI cua nhung tuyn
ni VP di ra. Nhung kt ni VP duoc ni lin nhau d hinh thanh nn mt VPC.
Mt VPC mo rng hai dim cui VPC (trong truong hop cua nhung su sp dt
dim toi nhiu dim) hay nhiu hon hai dim cui VPC. Mt dim cui VPC la
mt dim noi ma cac VCI duoc bt du, phin dich, hay kt thuc. O muc VP thi
cac VPC duoc cung cp cho muc dich cua chuyn di thng tin giua nguoi su
dung nguoi su dung, nguoi su dung mang, hay mang mang.
160

Hinh 5.13. Su th hin cua h phn cp chuyn mach VP va VC: (a) VC va VP;
(b) chuyn mach VP (Tu ITU-T Rec. I.311, Figure 4I.311, p. 5 |ReI. 12|.)
Khi cac VPC duoc chuyn mach, VPC h tro cac lin kt VC di vao duoc kt
thuc du tin va mt VPCC di ra moi sau do duoc tao ra. Tinh nguyn ven cua dy
t bao duoc dam bao boi lop ATM cho cac t bao thuc v cung VPC. Vi th tinh
toan ven dy t bao duoc duy tri cho mi lin kt VC trong mt VPC.
161
inh 5.13 la mt su th hin cua mt h phn cp chuyn mach VP va VC,
noi ma lop vt ly la lop thp nht thi bao gm mt muc phn b tao, mt muc
phn s, va mt muc tuyn truyn. Lop ATM cu tru o trn lop vt ly va bao gm
muc VP; trn cung la muc VC.
5.1.8. Cc yu cu bo hiu
a. S thit lp v giai phng cua cc J
Thit lp va giai phong cac VCC o giao din nguoi su dung mang (UNI)
co th duoc thuc hin theo cac cach khac nhau nhu sau:
O Nhung thu tuc khng su dung bao hiu. Cac mach duoc thit lp o phia
thu bao voi nhung kt ni vinh cuu hay ban vinh cuu;
O Nhung thu tuc bng siu bao hiu(meta-signalling), noi ma mt VCC dc
bit duoc su dung d thit lp hay giai phong mt VCC duoc su dung cho
bao hiu. Meta-signalling la mt giao thuc don gian duoc su dung d thit
lp va roi bo cac knh bao hiu. Tt ca nhung su trao di thng tin trong
siu bao hiu duoc tin hanh qua nhung thng dip t bao don;
O Nhung thu tu tuc bao hiu nguoi su dung mang, nhu la mt bao hiu
VCC d thit lp hay giai phong mt VCC duoc su dung cho kha nng kt
ni end to end;
O Nhung thu tuc bao hiu nguoi su dung nguoi su dung, nhu la mt bao
hiu VCC d thit lp hay giai phong bn trong mt CPC duoc thit lp
truoc giua hai UNI.
b. Bo hiu cc knh ao
Ahng vu cu cho bo hiu cc knh ao
Voi mt cu hinh bao hiu dim toi dim, thi yu cu cho bao hiu cac knh
ao nhu sau:
O Mt kt ni knh ao o mi huong duoc chi dinh toi mi thuc th bao
hiu. Gia tri VPI/ VCI ging nhau duoc su dung o ca ca cac huong. Mt
gia tri VCI chun hoa duoc su dung cho knh ao bao hiu (SVC) dim
toi dim.
O Noi chung, mt thuc th bao hiu co th diu khin, voi su giup d cua
nhung SVC dim toi dim duoc kt hop thi nguoi dung VCs thuc v
mt vai VP bi kt thuc trong cung thanh phn mang.
162
O Nhu la mt lua chon mang, User VCs duoc diu khin boi mt thuc
th bao hiu co th bi ep buc d ma mi User VC duoc duoc diu
khin thi o trong ca dong ln va dong xung ma chua cac SVC dim toi
dim cua thuc th bao hiu.
O Voi nhung cu hinh bao hiu dim toi nhiu dim thi nhung yu cu cho
cac knh ao bao hiu nhu sau:
O Point-to-Point Signaling Jirt:al Channels (cac knh ao bao hiu dim
toi dim). Cho bao hiu dim toi dim thi mt kt ni knh ao o mi
huong duoc chi dinh cho mi thuc th bao hiu. Gia tri VPI/ VCI ging
nhau duoc su dung cho ca cac huong.
O eneral roa/.ast Signaling Jirt:al Channel (knh ao bao hiu quan ba
chung). Knh ao bao hiu quang ba chung (GBSVC) co th duoc dung
cho su d nghi cuc goi trong tt ca cac truong hop. Trong nhung truong
hop noi ma 'dim khng thuc thi nhung miu ta so luoc dich vu hay
nhung noi 'da dim khng h tro nhn dang m ta so luoc (proIile)
dich vu thi GBSVC duoc su dung d d nghi cuc goi. Gia tri VCI xac
dinh cho bao hiu quang ba chung duoc danh boi VP o UNI. Chi khi
siu bao hiu (meta - signalling) duoc su dung o trong mt VP la
GBSVC ma d kich hoat trong VP.
O Sele.tive roa/.ast Signaling Jirt:al Channels ( Nhung knh ao bao
hiu quang ba lua chon). Thay vi GBSVC mt kt ni knh ao cho bao
hiu quang ba lua chon (SBS) duoc su dung cho su d nghi cuc goi,
trong nhung truong hop noi ma mt su m ta so luoc dich vu cu th
duoc su dung. Khng mt su su dung nao cho cac SBSVC duoc bit
truoc.
5.1.9. Cht luong dich vu
a. 1ng quan v cht luong dch vu cua 1
Mt su do luong hiu nng co ban cho mt vai h thng truyn thng du liu s
la tc d li bit (BER). Nhung kt ni soi quang duoc thit k tt s chim uu th
hin nay va o trong tuong lai gn. Chung ta co th mong doi nhung BER tu nhung
lin kt nay o trong khoang 1x10
-12
va voi su thuc thi end to end tt hon 5x10
-10

(ReI.14). Do do nhung vn d v su thuc thi khac co th chi phi tinh hinh hin
163
nay. Nhung diu nay co th duoc goi la nhung muc QoS dc nht ATM, co tn
nhu sau:
O D tr truyn t bao Cell transIer delay;
O Su thay di d tr t bao Cell delay variation;
O Ti l mt t bao Cell loss ratio;
O D tr truyn t bao co y nghia Mean cell transIer delay;
O Ti l li t bao Cell error ratio;
O Ti l ngn chn t bao bi li du di Severely errored cell block ratio;
O Ti l mt chen t bao Cell misinsertion rate.
b. Ahng m ta tham s QoS duoc la chn
ell 1ransfer Delav.
Ngoai d tr thng thuong qua cac thanh phn mang va nhung tuyn truyn
dn, co mt d tr thm vao duoc thm vao mt mang ATM o mt b chuyn
mach ATM. Nguyn nhn cua d tr nay o dim nay la su ghep knh khng dng
b thng k (statistical asynchronous multiplexing). Do diu nay ma hai t bao co
th bi dinh huong dn cung mt li ra cua mt b chuyn mach ATM hay cross
connect, va kt qua la co su tranh chp o li ra.
Kt qua la mt hay nhiu t bao bi giu o b dm dn khi co hi sn sang tip
theo d tip tuc truyn. Chung ta co th thy rng t bao thu hai s chiu dung d
tr thm vao. D tr nay cua mt t bao s phu thuc vao s luong luu luong bn
trong mt b chuyn mach va do do co th xay ra tranh chp.
Tuyn khng dng b cua mi t bao ATM con dong gop vao d tr cua t bao.
Cac t bao co th bi tr mt hay nhiu chu ki t bao tuy thuc vao cuong d luu
luong, kich thuoc chuyn mach, va phu thuc vao tuyn truyn dn di qua mang.
ell Delav Jariation (DJ)
Duoc dinh nghia la d tr truyn dn phong mo rng(luu luong ATM la khng
dng b ). D tr nay con la khng nht quan trn mang. No co th la mt ham
cua thoi gian, ham cua thit k mang/ b chuyn mach ( nhu la kich thuoc b
dm), va cac dc tinh luu luong o khoang thoi gian do. Kt qua sinh ra su bin di
tr t bao(CDV).
164
CVD co th co cac anh huong co hai khac nhau. Anh huong phn tan (hay trai
ra) cua nhung thoi dim dn cua t bao co th tac dng toi cac chuc nng bao hiu
hay su tp hop cua du liu nguoi su dung t bao. Mt anh huong khac duoc goi la
.l:mping. No xut hin khi nhung thoi dim dn giua cac t bao truyn ngn.
Chung ta co th hinh dung ra diu nay s anh huong dn dung luong mang tuc
thoi nhu th nao va no co th anh huong dn cac dich vu khac su dung mang.
Co hai tham s thuc thi lin quan dn d bin di tr t bao: mt la d bin di
tr t bao 1 dim (1-point CDV) va d bin di tr t bao 2 dim (2-point CDV).
D bin di tr t bao 1 dim miu ta tinh bin thin trong kiu mu nhung su
kin dn cua t bao duoc quan sat o mt duong bin don voi tham chiu toi tc d
dinh dam phan 1/T nhu duoc dinh nghia trong ITU-T Rec. I.371 (ReI. 13). D
bin di tr t bao 2 dim miu ta tinh bin thin trong kiu mu cua cac su kin
dn cua t bao khi quan sat o li ra cua phn kt ni (MP
1
)
The 1-point CDV describes variability in the pattern oI cell arrival events
observed
ell oss #atio.
Su mt t bao co th khng thng thuong trong mt mang ATM. Co hai nguyn
ngn mt goi co ban: (1) li trong phn du t bao hay (2) tc nghn mang.
Cac t bao voi nhung li phn du bi loai bo tu dng. Diu nay ngn chn su
mt dinh tuyn cua nhung t bao bi l, cng nhu kha nng vi pham bao mt va
ring tu.
Hin tuong tran b dm chuyn mach co th con gy ra mt t bao. No o trong
cac b dm ma nhung t bao duoc giu trong cac hang doi duoc danh uu tin. Nu
co tc nghn, cac t bao trong mt hang doi co th bi loai bo mt cach lua chon
phu hop voi muc uu tin cua no. O dy di vao bit CLP (Cell Loss Priority) d
duoc thao lun o trn. Nhung t bao voi bit nay dt ln 1 thi duoc loai bo hon cai
khac (nhiu t bao toi han hon). Theo cach nay, su dy b dm co th duoc giam
d ngn chn hin tuong tran b nho (ReI. 1).
Ti l mt t bao duoc dinh nghia cho mt kt ni ATM nhu la : Cac t bao bi
mt/ Tng cac t bao d truyn.
Cac t bao d truyn va mt duoc dm trong cac khi t bao bi li rt lon bi loai
tru tu mu t bao trong vic tinh ti l mt t bao (ReI. 3).
c. liu khin luu luong v diu khin tc nghn
165
Sau dy la cac chuc nng ma hinh thanh nn mt Iramework cho quan ly,
diu khin luu luong va tc nghn trong cac mang ATM, cng nhu no duoc su
dung trong nhung su kt hop hop ly tu quan dim cua ITU-T Rec. I.371 (ReI. 13):
O etwork Reso:r.e Management (RM). Duoc su dung d chi dinh nhung
tai nguyn mang d tach ring cac lung luu luong tuong ung voi cac dc
tinh cua dich vu.
O Conne.tion A/mission Control (CAC). Chuc nng nay duoc dinh nghia
nhu la mt h cac hoat dng duoc thuc thi boi mang trong sut giai doan
cai dt cuc goi hay la trong sut giai doan thuong luong lai cuc goi d
thit lp xem mt yu cu kt ni VC hoc VP co th duoc chp nhn
hay tu chi, hay d thit lp xem mt yu cu cho su chi dinh lai co th
duoc diu chinh. Su dinh tuyn la mt phn cua cac hoat dng CAC.
O Fee/ba.k Controls. Nhung chuc nng nay la mt h cac hoat dng duoc
thuc hin boi mang va nhung nguoi dung d diu chinh luu luong ma d
di qua trn nhung kt ni ATM tuy theo trang thai cua cac thanh phn
mang.

O Usage / etwork Parameter Control(UPC/PC). Chuc nng nay la mt
h cac hoat dng duoc thuc hin boi mang d quan sat va diu khin luu
luong duoi dang luu luong d cung cp va tinh cht hop l cua kt ni
ATM tai truy cp nguoi dung va truy cp mang tuong ung. Muc dich
chinh la cua chung la d bao v cac ngun tai nguyn mang tu cac hanh
dng pha hoai co chu tm cng nhu v tinh (nhung hanh dng nay co th
anh huong dn QoS cua nhung kt ni d thit lp sn khac).
O Prioritv Control. Nguoi dung co th tao ra nhung lung luu luong uu tin
khac nhau bng vic su dung CLP. Mt yu t mang bi tc nghn co th
loai bo mt cach chon lua cac t bao voi muc uu tin thp nu cn thit
d bao v su thuc thi cua mang cho cac t bao voi muc uu tin cao dn
muc co th (ReI. 13).
166

Hinh 5.14 Cu hinh tham chiu cho diu khin tc nghn va luu luong trn
mt mang B-ISDN/ ATM (From ITU-T Rec. .371,Figure 1/ I.371, p. 3 |ReI. 13|.)
5.1.10. Su truyn tai cc t bo ATM
a. Trong khung cua DS3
DS3 la mt trong nhung h thng truyn dn s tc d cao ph bin nht o
Nam Mi hoat dng o mt tc d truyn dn trn danh nghia la 45 Mbps. No con
dang duoc thuc thi rng lon cho truyn tai SMDS. H thng duoc su dung d map
cac t bao ATM sang dinh dang DS3 la ging nhu duoc su dung cho SMDS. D
map cac t bao ATM vao trong mt dong bit DS3 thi giao thuc hi tu lop vt ly
(PLCP) duoc trin khai. Mt khung PLCP DS3 duoc chi ra o hinh 18.16.
Tu hinh v ta thy co 12 t bao trong mt khung PLCP. Mi t bao dt truoc
boi mt mu khung 2 octet (A1, A2) d cho phep b nhn dng b cac t bao. Sau
mu khung co mt b hin thi ma bao gm 12 mu bit c d dinh duoc su dung d
nhn dang vi tri cua t bao trong khung (POI). Cai nay duoc theo boi mt octet
cua thng tin overhead ma duoc su dung cho quan ly duong dn. Sau do khung
hoan chinh duoc dm voi 13 nibble hay 14 nibble (1 nibble 4 bits) cua phn
dui d dua tc d truyn dn ln tc d bit cua DS3 chinh xac. Khung DS3 khi
ma chung ta nhn ra co thoi gian hiu luc la 125 s. DS3 phai vuot qua nhung so
sut cua mang (nhung khung duoc thm vao/ nhay xung d diu chinh su lin kt
dng b). Do do PLCP duoc dm voi mt s bin di cua cac bit diu chinh d co
th diu chinh nhung so sut v thoi gian. Octet overhead C1 hin thi d dai dn.
BIP (bit-interleaved parity) kim tra trong tai va cac chuc nng overhead cho su
giam sut thuc thi va cac li. Thng tin thuc thi nay duoc truyn trong overhead.
167

Hinh 5.15. Dinh dang cua khung PLCP DS3
(From ReI. 1, courtesy oI Hewlett-Packard.)
b. Anh x DS1
Mt muc tiu d map cac t bao ATM vao trong mt khung DS1 la d su
dung mt thu tuc ging nhu khi duoc su dung voi PLCP cua DS3. Trong truong
hop nay chi co 10 t bao duoc bo bn trong mt khung, va hai trong Z cac octet
cua overhead bi roi bo. Vic dn vao cua khung duoc dt o 6 octet. Khung toan b
mt 3 ms d truyn va keo nhiu khung DS1 ESF (Extended SuperFrame). Vic
map nay duoc minh hoa o hinh 18.17. PDU cua L2 la mt thut ngu duoc su dung
voi SMDS. No la khung muc cao hon so voi nhung t bao ATM ly duoc tu su
chia doan cua no.
Mt diu con phai quan tm la s cua vi tri. Mi khe thoi gian DS1 co d dai
8bit hay 1 octet. Theo dinh nghia co 24 octet trong mt khung DS1. Tt nhin diu
nay mang dn mt phuong phap thu 2 cua vic truyn tai cac t bao ATM trong
DS1 bng cach map truc tip cac t bao ATm vao trong DS1. Diu nay duoc lam
bng cac nhom cua 53 octet (1cell) va cheo qua nhung duong bin khung DS1 d
truyn tai mt t bao hoan chinh.
168

Hinh 5.16. Anh xa DS1 vao trong PLCP.
(From ReI. 1, courtesy oI Hewlett-Packard.)
c. Anh x E1
E1 PCM co mt tc d truyn la 2.048-Mbps. Mt khung E1 co 256 bits th
hin 32 knh hay khe thoi gian, trong do co 30 knh mang luu luong. Cac khe thoi
gian (TS) 0 va 16 duoc d danh, trong do TS0 duoc dung d dng b hoa va TS16
dung cho bao hiu. Khung E1 duoc minh hoa nhu hinh sau. Cac dy cua cac bit tu
bit 9 dn bit 128 va tu bit 137 dn bit 256 co th duoc dung cho map t bao ATM.
Cac t bao ATM con co th duoc map truc tip vao trong cac khung E3 va E4 dc
bit. E3 thi co 530 octet sn sang cho cac t bao (chinh xac la 10 t bao) va E4 co
2160 octet (khng th chia du duoc).


Hinh 5.17. Anh xa cac t bao ATM truc tip vao trong E1.
(From ReI. 1, courtesy oI Hewlett-Packard.)
169
d. Anh x cc t bo 1 vo trong SDH
tc d S1-1 (155.52 bps)
inh 5.18 minh hoa thu tuc mapping nay. Dong t bao ATM du tin duoc
map vao trong C-4, sau do dn luoc no duoc map vao trong b chua VC-4 cung
voi overhead duong dn VC-4. Cac duong bin t bao ATM duoc sp hang voi
cac duong bin octet STM. Khi ma dung luong C-4 (2340) khng la bi s
nguyn cua chiu dai t bao (53 octets) thi mt t bao co th di qua cac duong
bin C-4. Con tro AU-4 ( cac octet H1 va H2 trong SOH) duoc su dung d tim
kim octet du tin trong VC-4.

Hinh 5.18. Anh xa t bao ATM vao trong STM-1 (155.520 Mbps rate)
tai SDH-based UNI. (From ITU-TRec. I.432, Figure 8/ I.432, p. 13 |ReI. 4|.)
170
tc d S1-4(22.8 bps).
Nhu chi ra o hinh 5.19. cac dong t boa ATM duoc map du tin vao trong
C-4-4c va sau do duoc dong goi vao trong b chua VC-4-4c cung voi overhead
VC-4-4c. Cac duong bin duoc xp thng hang voi cac duong bin cua octet
STM-4. Dung luong C-4-4c (9360 octet) khng la mt bi s nguyn cua chiu
dai cell; do do mt cell co th di qua duong bin cua C-4-4c. Cac con tro AU duoc
su dung d tim kim octet du tin cua VC-4-4c.

Hinh 5.19. Anh xa cac t bao ATM vao trong cu truc khung STM-4
(655.080 Mbps rate) cho SDH ma dua trn
UNI. (From ITU-T Rec. I. 432, Figure 10I.432, p. 15 |ReI. 4|.)
e. Anh x cc t bo 1 vo trong SOAE1
Cac t bao ATM duoc anh xa truc tip vao trong trong tai (tai tin) SONET
(49,54 Mbps). Cng ging voi SDH, tai trong trong cac octet khng la mt b s
nguyn cua chiu dai t bao, va do do mt t bao co th qua mt duong bin t
171
bao STS. Khai nim anh xa nay duoc chi ra trong hinh 18.21. Con tro H4 co th
hin thi noi ma cac t bao bt du bn trong mt khung STS. Mt phuong phap
tip cn khac la d xac dinh cac phn du t bao, va t bao du tin trong khung.

Hinh 5.20. Anh xa cac t bao ATM truc tip vao trong mt khung
SONET STS-1. (From ReI. 1, courtesy oI Hewlett-Packard.)
5.2. Cc h thng chuyn mach ATM
5.2.1. Tng quan v mang ATM
Giao thuc ATM tuong ung voi lop 2 nhu duoc dinh nghia trong m hinh
tham chiu lin kt cac h thng mo (OSI). ATM la loai huong kt ni, co nghia
la mt lin kt end to end (hay knh ao) cn phai duoc thit lp truoc khi dinh
tuyn cac t bao ATM. Cac t bao duoc dinh tuyn dua theo hai gia tri quan trong
duoc chua trong 5 byte phn du t bao: b dnh /anh t:vn ao (VPI) va b nhn
/anh knh ao (VCI) noi ma mt tuyn ao bao gm mt s luong cac knh ao.
S luong cac bit duoc chi dinh cho mt VPI tuy thuc vao loai giao din. Nu no
la giao din mang nguoi su dung (UNI) giua nguoi dung va b chuyn mach
ATM du tin, con 8 bit duoc cung cp cho VPI. Diu nay co nghia la ti da 2
8

256 tuyn ao co th su dung duoc o dim truy cp nguoi dung. Mt khac, nu no
la giao din giua cac node mang (NNI) giua cac b chuyn mach trung gian thi
12 duoc cung cp cho VPI. Diu nay cho thy co 2
12
4096 tuyn ao co th giua
cac ATM. O ca UNI va NNI du co 16 bit cho VCI. Do do s co 2
16
65 536
knh ao cho mi tuyn ao.
Su kt hop cua VPI va VCI s xac dinh mt kt ni ao cu th giua hai dim
cui. Thay vi co cung VPI/ VCI cho toan b tuyn dinh tuyn, ma VPI/ VCI duoc
172
xac dinh o trn mi co so tuyn ni va thay di o mi b chuyn mach ATM. Mt
cach cu th thi mi lin kt li vao toi mt node chuyn mach, mt VPI/ VCI co
th duoc thay th voi mt VPI/ VCI khac o lin kt li ra voi su tham chiu toi
mt bang duoc goi la bang thng tin dinh tuyn (RIT) o trong b chuyn mach
ATM. Diu nay v cn ban lam gia tng s luong cac duong dn dinh tuyn trong
mang ATM.
Hoat dng cua cac t bao dinh tuyn nhu sau. Mi b chuyn mach ATM co
RIT cua chinh no, va RIT bao gm it nht cac truong sau: truong VPI/ VCI c,
truong VPI/ VCI moi, dia chi cng li ra, va truong uu tin (tuy chon). Khi mt t
bao ATM dn mt li vao cua b chuyn mach, no duoc chia ra 5 byte phn du
va 48 byte phn trong tai (du liu). Bng vic su dung VPI/ VCI ma d chua trong
phn du nhu la gia tri VPI/ VCI c thi b chuyn mach nhin vao RIT cho VPI/
VCI moi cua t bao dn. Khi gia tri nay so khop thi gia tri VPI/ VCI bi thay th
bng gia tri c. Hon nua, dia chi cng ra tuong tuong ung va truong uu tin duoc
dinh kem voi tai tin 48 byte truoc khi no duoc gui toi co cu chuyn mach. Dia
chi cng ra chi ra cng ra ma t bao nn duoc dinh tuyn toi. Co ba ch d dinh
tuyn trong co cu chuyn mach: ch d unicast la ch d trong do mt t bao
duoc dinh tuyn toi mt cng li cu th, ch d multicast la ch d trong do mt t
bao duoc dinh tuyn dn mt s luong cac cng, va ch d broadcast la ch d
trong do mt t bao duoc dinh tuyn dn tt ca cac cng ra. O ch d unicast,
log
2
N bit (trong do N la s luong cac cng vao/ ra) la du d cho bit s luong
cng li ra. Tuy nhin, o ch d multicast/ broadcast, thi N bit (mi bit kt hop voi
mt cng li ra cu th) la cn thit trong mt b chuyn mach tng don. Truong
uu tin cho phep b chuyn mach truyn cac t bao mt cach lua chon toi cac
cng li ra hay loai bo chung khi b nho dm tran tuy thuc vao cac yu cu cua
dich vu.
Cac kt ni ATM duoc thit lp truoc qua vic cung cp hay duoc cai dt
dng tuy theo yu cu bng cach su dung bao hiu (nhu bao hiu UNI va bao hiu
dinh tuyn giao din mang mang ring (PNNI) ). Bao hiu UNI duoc quy cho
nhung kt ni ao c dinh (PVC), trong khi do PNNI duoc qui cho cac kt ni ao
duoc chuyn mach (SVC). Voi SVC thi RIT duoc cp nhp boi b xu ly cuc goi
trong sut thoi gian cai dt cuc goi, no tim mt duong dn dinh tuyn thich hop
giua ngun va dich. VPI/ VCI cua moi lin kt doc theo tuyn ni, cac dia chi
cng li ra cua cac b chuyn mach va truong uu tin duoc xac dinh va din dy
vao trong bang boi b xu ly goi. B xu ly goi phai dam bao rng diu do o mi b
173
chuyn mach, VPI/ VCI cua cac t bao dn tu cac lin kt khac nhau nhung di dn
cung cng li ra la khac nhau. Thuc t co mt b xu ly goi cho tt ca b chuyn
mach ATM. D don gian, hinh 5.21 chi mt b xu ly goi d cp nht RIT cua mi
b chuyn mach trong mt cach dua trn khai nim.

Hinh 5.21. Su phin dich VPI/ VCI doc theo tuyn ni.
Di voi hinh 5.21, khi mt thit lp cuc goi duoc hoan thanh thi ngun bt
du gui mt t bao cua VPI/ VCI duoc th hin bng w. Ngay khi t bao nay dn
b chuyn mach du tin, toan b bang duoc tim kim. Nu co mt thuc th nao
so khop duoc tim thy voi mt VPI/ VCI moi x, no thay th VPI/ VCI c w. Dia
chi cng li ra tuong ung (gia tri cua no la 100) va truong uu tin duoc dinh kem
voi t bao d ma t bao co th duoc dinh tuyn toi cng li ra 100 cua b chuyn
mach du tin. O b chuyn mach ATM thu 2, VPI/ VCI cua t bao ma co gia tri
la x duoc cp nhu mt gia tri moi la v. Dua vao dia chi cng li ra dat duoc tu
bang, t bao di vao duoc dinh tuyn dn cng ra 10. Hoat dng nay lp laio cac b
chuyn mach khac doc theo tuyn ni dn dich. Khi kt ni bi chm dut thi b xu
ly cuc goi s xoa cac thuc th d kt hop cua cac bang dinh tuyn doc theo tuyn
ni.
Trong truong hop multicast, mt t bao duoc sao chep vao trong nhiu ban
sao va mi ban sao duoc dinh tuyn dn mt cng ra. Khi VPI/ VCI cua mi ban
sao o cng li ra co th la khac nhau thi su thay th VPI/ VCI thuong thuc hin o
li ra thay vi li vao. Kt qua la bang dinh tuyn thuong duoc tach thanh 2 phn,
mt o li vao va mt o li ra. O li vao thi co hai truong trong RIT la gia tri VPI/
174
VCI c va N bit thng tin dinh tuyn. O li ra co 3 truong trong RIT la s cng li
vao, gia tri VPI/ VCI c, va gia tri VPI/ VCI moi. Su kt hop cua s cng vao va
VPI/ VCI c co th xac dinh duy nht kt ni multicast va duoc su dung nhu la
mt chi s d dinh vi VPI/ VCI moi o li ra. Khi nhiu VPI/ VCI tu cac cng li
vao khac nhau co th hop lai toi cung cng li ra va co gia tri VPI/ VCI c xac
dinh, do do no phai su dung thng tin thm vao nhu la mt phn cua chi muc cho
RIT. Su dung s cng vao la mt cach tu nhin va d dang.
5.2.2. Cu trc tng chuyn mach ATM
inh 5.22 a miu ta mt m hinh h thng chuyn mach ATM din hinh, no
gm b diu khin cng vao (IPC), mt co cu chuyn mach, va mt b diu
khin cng ra (OPC). Trong thuc t, IPC va OPC thuong duoc xy dung trn cung
mt mach in, duoc goi la card giao din duong (LIC Line InterIace Card). Nhiu
IPC va OPC co th duoc xy dung trn cung mt LIC. Co cu chuyn mach trung
tm cung cp cac lin ni giua cac IPC va cac OPC. inh 5.22 b chi ra mt chasis
bao gm mt card ngun, mt card CPU d thuc thi cac chuc nng vn hanh, quan
ly, va bao dung (OAM) cho h h thng chuyn mach, mt card co cu chuyn
mach va nhiu LIC. Mi LIC co mt b truyn va mt nhn (RCV).

175
Nhu chi ra o hinh 5.23 a mi IPC kt cui mt duong li vao va rut cac phn
du t bao d xu ly. Trong vi du nay, du tin cac tin hiu quang duoc chuyn
thanh tin hiu din bng b chuyn di quang din (O/E) va sau do duoc kt
cui boi mt b tao khung SONET. Cac tai tin t bao duoc luu tru trong mt b
dm FIFO, trong khi do cac phn du duoc rut ra cho xu ly dinh tuyn. Cac t bao
di vao duoc xp hang truoc khi duoc dinh tuyn trong co cu chuyn mach no
lam don gian hoa thit k cua co cu chuyn mach. Dong t bao duoc ct xe va
thoi gian duoc yu cu d truyn mt t bao qua mang la mt khe thoi gian.

Hinh 5.23 So d khi diu khin cng li ra va li vao
O hinh 5.23b, cac t bao dn tu co cu chuyn mach duoc luu vao mt b
dm FIFO. Thng tin dinh tuyn (va thng tin khac nhu la mt muc uu tin nu co
th) s duoc lt vo truoc khi cac t bao duoc vit vao FIFO. Cac t bao sau do
duoc mang di trong tai tin cua cac khung SONET (sau do no duoc chuyn thanh
tin hiu quang qua mt b chuyn di E/O).
OPC co th truyn tai hu ht mt t bao toi tuyn truyn trong mi khe thoi
gian. Boi vi cac t bao dn la ngu nhin trong mang ATM, no duong nhu rng
nhiu hon mt t bao duoc danh cho cung mt cng ra. Su c nay duoc goi la su
tranh chp hay xung dt cng li ra. Mt t bao s duoc chp nhn cho truyn di,
va nhung cai khac cn duoc loai bo hoc duoc dm lai. Vi tri cua cac b dm
176
khng chi anh huong dang k dn chi tiu cht luong chuyn mach ma con anh
huong dn tinh phuc tap cua su thuc thi chuyn mach. Su lua chon cua nhung k
thut giai quyt tranh chp con bi anh huong boi vi tri cua cac b dm.
Co hai phuong phap dinh tuyn cac t bao qua mt co cu chuyn mach: tu
dinh tuyn (selI-routing) va dinh tuyn theo nhn (label routing). Trong phuong
phap tu dinh tuyn thi mt truong dia chi cng ra (A) bi treo truoc toi mi t bao
o cng vao truoc khi cac t bao di vao co cu chuyn mach. Truong nay ( no co
log
2
N bit cho cac t bao unicast hay N bit cho cac t bao multicast/ broadcast)
duoc su dung d diu huong cac t bao toi cac cng li ra dich cua no. Mi bit cua
truong dia chi cng li ra duoc kim tra boi mi tng cua thanh phn chuyn
mach. Nu bit nay la 0 thi t bao duoc dinh tuyn toi cng bn trn cua thanh phn
chuyn mach. Nu bit nay la 1 thi no duoc dinh tuyn toi li ra thp hon cua no.
Nhu chi ra o hinh 5.24, mt t bao ma dia chi ra cua no la 5 (101) duoc dinh tuyn
toi li vao 2. Bit du tin cua dia chi cng li ra (1) duoc kim tra boi tng thu 2
cua thanh phn chuyn mach. T bao duoc dinh tuyn toi li ra thp hon va di dn
tng thu 2. Bit tip theo (0) duoc kim tra boi tng thu 2 va t bao duoc dinh
tuyn toi li ra cao hon cua thanh phn chuyn mach. O tng cui cung cua thanh
phn chuyn mach thi bit cui cung (1) duoc kim tra va t bao duoc dinh tuyn
toi cng thp hon cua no tuong ung voi cng s 5. Khi t bao dn cng ra thi dia
chi cng ra bi loai bo.

Hinh 5.24. Mt vi du cua phuong phap tu dinh tuyn trong mt mang delta
Voi su tuong phan thi trong dinh tuyn nhn thi truong VPI/ VCI trong phn
du duoc su dung boi tung module chuyn mach d quyt dinh kt ni li ra. Tuc
177
la mi module chuyn mach co mt bang tim kim VPI/ VCI va chuyn mach t
bao toi mt kt ni li ra tuong ung voi vic anh xa giua VPI/ VCI va cac kt ni
vao/ ra trong bang nay. Dinh tuyn nhn khng phu thuc vao lin ni cu th cua
cac thanh phn chuyn mach nhu tu dinh tuyn va no co th duoc su dung tuy tin
bt cu noi nao cac module chuyn mach duoc lin ni.
5.3. Cc khi nim trong chuyn mach ATM
5.3.1. Hin tuong locking lin kt ni (bn trong)
Trong khi mt t bao dang duoc dinh tuyn trong mt co cu chuyn mach,
no co th gp phai mt vn d tranh chp gy nn tu vic hai hay nhiu t bao
canh tranh nhau mt tai nguyn. Hin tuong chn dung kt ni bn trong xut
hin khi nhiu t bao du tranh cho mt kt ni o cung thoi dim bn trong co cu
chuyn mach, duoc chi ra trong hinh 2.1. Diu nay thuong xay ra trong mt b
chuyn mach dua trn cng ngh ghep knh phn chia theo khng gian, noi ma
mt kt ni vt ly bn trong duoc chia se boi nhiu lin kt giua cac cng vao/ra.
Mt b chuyn mach blocking la mt chuyn mach co hin tuong blocking bn
trong. Mt b chuyn mach ma khng chiu dung hin tuong blocking bn trong
thi duoc goi la nonblocking. Trong mt b chuyn mach duoc dm bn trong,
tranh chp duoc diu khin boi vic thay th cac b dm o dim xung dt. Vic
thay th cac b dm bn trong trong b chuyn mach s gia tng d tr truyn t
bao va lam giam thng luong cua b chuyn mach.

Hinh 5.25. Hin tuong blocking trong o mt mang delta
xung dt hai t bao d duoc danh cho cac cng ra 4 va 5
178
5.3.2. Su tranh chp cng ra (Output Port Contention)
Su tranh chp cng ra xut hin khi hai hay nhiu t bao dn tu cac cng vao
khac nhau va duoc danh truoc cho cung cng ra, duoc chi ra trong hinh 5.26. Mt
cng ra don co th truyn chi mt t bao o mt khe thoi gian; do do cac t bao
khac cn thit duoc loai bo hoc dua vao b dm. O trong cac switch dm li ra,
mt b dm duoc thay th o mi li ra d luu tru nhiu t bao duoc danh truoc
cho cng li ra do.

Hinh 5.26. Su tranh chp cng ra
5.3.3. Head-of-Line locking
Mt cach khac d giai quyt tranh chp cng li ra la d thay th mt b
dm o mi cng li vao, va d lua chon chi mt t bao cho mi cng li ra giua
cac t bao duoc danh cho cng ra do truoc khi truyn t bao. Loai b chuyn mach
nay duoc goi la b chuyn mach dm li vao. Mt b phn xu s quyt dinh t bao
nao nn duoc chon va t bao nao nn bi tu chi. Quyt dinh nay co th duoc dua
trn su uu tin t bao hay tem thoi gian t bao, hay ngu nhin. Mt s luong cac
co cu phn xu d duoc d xut, nhu la su danh ring vong, sort and arbitrate, va
route and arbitrate. Voi su danh ring vong, cac cng vao duoc lin kt qua mt
vong, cai ma duoc su dung d uu cu truy cp cac cng ra. Cho cac b chuyn
mach ma dua trn mt co cu mm o co cu chuyn mach, tt ca cac t bao yu
cu cung cng s xut hin gn k voi nhau sau khi sp xp. Voi dang route-and-
arbitrate cac t bao duoc dinh tuyn qua co cu chuyn mach va duoc b phn xu
do tranh chp o dim xung dt.
179
Mt vn d duoc bit dn nhiu trong b chuyn mach chi thun tuy dm li
ra voi b dm li vao Iirst-in-Iirst out (FIFO) la vn d hea/-of-line (HOL)
blocking. Diu nay xay ra khi cac t bao bi ngn chn tu vic dat duoc mt li ra
ri boi vi cac t bao khac, t bao ma phn du cua no trong b dm va khng th
duoc truyn qua co cu chuyn mach. Nhu chi ra o hinh 5.27, t bao dng sau t
bao HOL o cng vao O duoc danh truoc cho mt cng s 1 ri. Nhung no bi chn
boi t bao HOL, cai ma mt mt duong truyn do mt tranh chp li ra. Do hin
tuong HOL blocking, nn thng luong cua b chuyn mach dm li vao la hu
nhu 58.6 danh cho luu luong khng thay di ngu nhin

Hinh 5.27. Blocking phn du cua duong
5.3.4. K thut truyn Multicasting
D h tro cho vic quang ba du liu va hi thao video-audio, cac b chuyn
mach ATM co tinh nng multicast va broadcast. Mt vai co cu chuyn mach dat
duoc multicast bng vic sao chep nhiu ban copy cua cac t bao va sau do dinh
tuyn mi ban copy toi cac cng dich cua chung. Cac switch kahc dt duoc
multicast bng vic ung dung tinh cht phat quang ba vn co cua phuong tin
duoc chia se ma khng tao mt ban copy cua cac t bao ATM nao.
5.3.5. Su phn di cuc goi (Call Splitting)
Mt vai nguyn tc sp xp cuc goi d duoc d xut cho chuc nng
multicast, nhu la sp xp mt ln duy nht, phn di cuc goi chinh xac va phn
di cuc goi theo huong rng. Sp xp mt ln duy nht thi yu cu tt cac cac
ban sao cua cung mt t bao duoc truyn trn cung mt khe thoi gian. Con phn
180
di chinh xac va phn di theo huong rng cho phep su truyn dn cua t bao
duoc phn chia ra mt vai khe thoi gian khac nhau. Cho cac ung dung thoi gian
thuc, su tr khac nhau giua cac b nhn lam cho vic phn di cuc goi nn duoc
gioi han. Mt ma trn duoc dua ra d m ta hoat dng cua thut toan sp xp,
duoc chi ra o hinh 5.28, O dy mi hang (ct) tuong uong voi mt duong truyn
li ra (li vao) cua b chuyn mach. Voi dc tinh multicast mi hang chua hai hay
nhiu hon mt knh don so voi truong hop unicast. O mi khe thoi gian chi co
mt t bao duoc lua chon tu mi ct d hinh thanh mt kt ni.

Hinh 5.28. Nhung phuong phap lp lich cuc goi
a) Sp xp mt ln duy nht(One-Shot Scheduling)
O ch d sp xp mt ln duy nht, tt cac ban sao cua cung mt t bao phai
cn duoc chuyn mach thanh cng trong mt khe thoi gian. Nu mt ban sao mt
su tranh chp cho mt cng ra, thi t bao gc doi trong hang doi vao cn truyn lai
mt ln nua trong khe thoi gian tip theo. Tt nhin rng chin luoc nay giup cac
t bao it ban sao hon(nghia la giup cac cuc goi voi it bn nhn hon), va thuong
chn dung cac t bao multicast nhiu hon voi nhiu ban sao hon
b) Phn di cuc goi theo hung chnh xc(Strict-Sense Call Splitting)
181
O ch d mt ln duy nht, nu chi mt ban sao mt su tranh chp, thi t bao
gc(tt ca cac ban sao cua no) cn lam lai trong khe thoi gian tip theo, do do lam
giam thng luong cua b chuyn mach. Diu tro ngai nay d xut vic truyn cac
ban sao cua t bao multicast mt cach dc lp. Voi phn chia cuc goi theo huong
chinh xac, o hu ht mt ban sao tu cung mt t bao co th duoc truyn o trong
mt khe thoi gian, Do la, mt t bao multicast cn cho trong hang doi li vao cho
cac khe thoi gian khac nhau cho dn khi tt ca ban sao cua no d duoc truyn. Nu
mt t bao multicast co K ban sao d truyn, thi no cn it nht K khe thoi gian d
truyn chung. Mt cach thng k thi thut toan nay dn dn mt thng luong thp
khi b chuyn mach cho chua du trong sut luu luong nhe, khi thut toan khng
thay di mt cach dng voi kiu dang luu luong.
c) Phn chia cuc goi theo hung rng( Wide-Sense Call Splitting)
Truong hop cua luu luong nhe nn duoc d cp khi chi mt duong vao chu
dng co mt t bao multicast d duoc truyn va tt ca cac cng ra la ri. Trong
truong hop nay phn di cuc goi SS chi cho phep mt t bao duoc trn mi khe
thoi gian, diu nay dn dn mt ung dung thp. Phn di cuc goi theo huong
rng duoc d xut d cho phep nhiu hop mt ban sao tu cung mt t bao
multicast danh duoc truy cp toi cac cng ra mt cach dng thoi min la nhung
cng ra nay la ri.
Tht r rang la ch d mt ln duy nht co su hiu nng thng luong thp
nht trong 3 thut toan nay; tuy nhin, no lai d dang nht d thuc hin. Phn di
SS thuc thi tt hon One-shot o trong truong hop luu luong, nhung no duong nhu
cung nhc trong truong hop luu luong nhe va dn dn mt ung dung thp. Phn
di cuc goi WS co uu dy du cua vic su dung cac trung k ra, no cho phep cac
t bao multicast su dung tt ca cac cng Iree, diu nay dn dn thng luong cao
hon.
5.4. Phn loai kin trc chuyn mach ATM
Chuyn mach ATM co th duoc chia dua trn cac k thut chuyn mach cua
no, bao gm hai nhom sau: Chuyn mach phn chia theo thoi gian(Time Division
Switching TDS) va chuyn mach phn chia theo khng gian(Space Division
Switching SDS). TDS duoc chia ra lam hai loai la dung chung b nho(shared
memory) va loai dung chung mi truong(shared medium). SDS duoc chia ra thanh
loai chuyn mach don tuyn(single path) va da tuyn(multiple path). Trong
chuyn mach da tuyn lai duoc chia ra thanh mt vai loai khac nhau, duoc minh
182
hoa o hinh 5.29. Trong phn nay, chung ta m ta so luoc v hoat dng, uu dim,
va nhuoc dim, va gioi han vn co cua mi loai chuyn mach.

Hinh 5.29. Su phn loai cac kin truc chuyn mach ATM
5.4.1. Chuyn mach phn chia theo thi gian
Trong TDS, co mt cu truc truyn thng don bn trong, cai ma duoc chia se
boi tt ca cac t bao di chuyn tu cac cng vao toi cac cng ra qua b chuyn
mach. Cu truc truyn thng bn trong co th la mt BUS, mt vong, hay la mt
b nho. Nhuoc dim chinh cua k thut nay la gioi han dung luong chinh xac cua
no trong cu truc truyn thng bn trong. Tuy nhin, loai nay cung cp mt uu
dim la tt ca cac t bao chay doc theo mt cu truc truyn thng don, no co th d
dang duoc mo rng d h tro cac hoat dng multicast va broadcast.
a) Chuyn mach dng chung mi trung
O trong mt b chuyn mach dung chung mi truong, cac t bao dn cac
cng vao duoc ghep knh theo thoi gian trong mt phuong tin tc d cao thuong
nhu la mt bus hay mt vong(ring), thi dai thng s bng voi N ln tc d duong
truyn vao. Thng luong cua mi truong duoc chia se nay xac dinh dung luong
cua b chuyn mach dy du. Nhu chi ra o hinh 5.30, mi duong truyn ra duoc
kt ni toi mi truong tc d cao duoc chia se qua mt giao din gm mt b loc
dia chi(Address Filter - AF) va mt b dim FIFO li ra. B loc dia chi kim tra
phn du(header) cua cac t bao li vao, va sau do chp nhn chi nhung t bao
danh cho chinh no. Phuong phap tp trung nay co mt uu dim la mi cng ra co
th hoat dng dc lp va co th duoc xy dung tach bit nhau. Tuy nhin, nhiu
183
nguyn ly thit k phn cung va nhiu b dm duoc yu cu d cung cp cac giao
din tach bit cho mi cng ra.

Hinh 5.30. Cu truc chuyn mach dung chung mi truong
Mt khe thoi gian duoc chia lam N khe nho. Trong mi khe nho, mt cell tu
mt du vao duoc quang ba toi tt ca cac cng du ra. Diu nay lam don gian hoa
qua trinh truyn da huong. Mt bit sp dt cac cng li ra voi mi bit hin thi nu
t bao duoc dinh tuyn toi cng li ra ma co th duoc dinh kem toi phn truoc cua
t bao. Mi AF s kim tra chi nhung bit tuong ung voi quyt dinh xem t bao
duoc luu tru o trong FIFO theo dy. Mt nhuoc dim cua cu truc nay la kich c
cua b chuyn mach N bi gioi han boi tc d cua b nho. Noi mt cach cu th la
khi tt ca cac t bao li vao N duoc danh cung cng li ra thi FIFO khng th luu
tru tt ca N t bao trong mt khe thoi gian nu kich c b chuyn mach la qua lon
hay tc d duong vao la qua cao. Mt nhuoc dim khac la su thiu b nho boi
vic chia se giua cac b dm FIFO. Khi mt cng li ra bi tc nghn tam thoi do
nap vao luu luong cao thi b dm FIFO bi dy va bt du loai bo cac t bao.
Trong luc do, cac b dm FIFO khac co th co mt it khoang trng nhung khng
th duoc dung boi cng d tc nghn. Kt qua la, mt b chuyn mach dung
chung b nho duoc dung thay th.
b) Chuyn mach dng chung b nh
Trong mt b chuyn mach dung chung b nho nhu hinh 5.31, tt ca cac t
bao di vao duoc ghep knh phn chia theo thoi gian vao trong mt dong du liu
don va duoc ghi mt cach tun tu toi b nho dung chung. Vic dinh tuyn cac t
bao nay duoc thit lp bng vic rut ra nhung t bao d luu tru d hinh thanh mt
184
lung du liu li ra don. Lung du liu nay sau do duoc phn knh vao trong
nhung duong ra khac nhau. Cac dia chi ma cho ca vic ghi cac t bao di vao va
doc cac t bao d luu tru ra thi duoc cung cp boi mt module diu khin tuy theo
thng tin dinh tuyn duoc rut ra tu cac phn du t bao.

Hinh.5.31. Cu truc co ban cua cac chuyn mach dung chung b nho
Uu dim cua loai chuyn mach nay la no cung cp ung dung b nho tt nht,
khi tt ca cac cng li vao/ li ra chia se cung b nho. Kich c b nho nn duoc
hiu chinh tuy theo vic giu tc d mt t bao duoi mt gia tri d chon. Co hai su
khac nhau trong vic dung chung b nho giua cac cng la: dung chung dy du(Iull
sharing) va dung chung chia phn dy du(complete partitioning). Voi su dung
chung chia phn dy du thi toan b b nho duoc chia thanh N phn bng nhau,
trong do N la s luong cac cng vao/ra, va mi phn duoc gan voi mt cng ra cu
th. Con o su dung chung dy du, thi toan b b nho duoc dung chung boi tt ca
cac cng ra ma khng co su dt danh ring nao. Mt vai co cu khac dung vic dt
mt duong bin trn va bin duoi trong khng gian b nho thi duoc dung d ngn
chn su giu dc quyn cua b nho boi mt vai cng ra.
Ging nhu cac b chuyn mach dung chung mi truong, cac b chuyn
mach dung chung b nho co nhuoc dim la tc d truy cp b nho gioi han kich
thuoc b chuyn mach va hon nua su diu khin trong cac b chuyn mach dung
chung b nho thi phuc tap hon. Boi vi nhung ung dung dm tt hon cua no nn
loai dung chung b nho vn ph bin hon va co nhiu bin th hon loai dung
chung mi truong.
185
5.4.2. Chuyn mach phn chia theo khng gian
Trong TDS, mt cu truc truyn thng bn trong don duoc chia se boi tt ca
cac cng vao va ra. Trong khi do trong SDS tt ca nhiu duong dn vt ly duoc
cung cp giua cac cng vao va ra. Nhung duong dn nay hoat dng dng thoi lam
sao d nhiu t bao co th duoc truyn qua b chuyn mach cung mt luc. Dung
luong tng cng cua b chuyn mach do do la tich s cua dai thng cua mi
duong dn va s luong cac duong dn ma co th truyn cac t bao dng thoi. Tuy
nhin trong thuc t no bi gioi han boi cac rang buc cua su thuc thi phn cung nhu
la pin thit bi, cac gioi han kt ni, cac vn d dng b. Cac b chuyn mach SDS
duoc chia dua trn s luong cac duong dn co hiu luc giua mt vai cp vao/ra. O
cac b chuyn mach don duong thi chi co mt duong dn tn tai cho mt vai cp
vao/ra, trong khi do o cac b chuyn mach da duong thi co nhiu hon mt duong
dn cho mt vai cp vao ra. O b don duong co su diu khin dinh tuyn don gian
hon b da duong, nhung o b da duong thi lai co dung li(Iault tolerance) cao
hon.
a) Cc b chuyn mach don dung
Cac b chuyn mach don duong duoc chia thanh cac b chuyn mach dua
trn crossbar, cac b chuyn mach lin ni dy du va cac b chuyn mach dua trn
banyan
Cc b chuyn mach Crossbar
Mt b chuyn mach crossbar duoc chi ra o hinh 5.32 cho truong hop N 4,
trong do cac duong ngang th hin cac li vao, va cac duong doc th hin cac li
ra. Mt cach co ban, mt b chuyn mach NxN bao gm mt mang hinh vung
cua N2 cac crosspoint d hoat dng ring, no tuong ung voi mt cp vao ra. Mi
crosspoint co hay trang thai co th: cross(mc dinh) va bar. Mt kt ni giua cng
vao i va cng ra i duoc thit lp bng vic dt cp crosspoint (i, i) o trang thai bar
trong khi d cac crosspoint khac doc kt ni duy tri o trang thai cross. Trang thai
bar cua mt crosspoint co th duoc kich hoat ring le boi tung t bao di vao trong
khi dich cua no duoc lam thich hop voi cac dia chi li ra. Khng mt thng tin
toan b nao v cac t bao khac va cac dich cua no duoc yu cu. Dc tinh nay
duoc goi la dc tinh tu dinh tuyn(selI-routing), vi vy tinh phuc tap trong vic
diu khin duoc giam di trong co cu chuyn mach khi chuc nng diu khin duoc
phn b giua tt ca cac crosspoint.
186
Cac b chuyn mach crossbar co ba tinh cht thu vi la: nonblocking, cu truc
don gian, va m dun hoa. Tuy nhin no s tro nn phuc tap khi ma s luong cac
crosspoint ln dn N2. Su quyt dinh d lua chon thanh cng cho tt ca cac li ra
trong mi khe thoi gian co th con tro thanh mt su nghn c chai h thng khi
ma kich c cua b chuyn mach gia tng.
Co 3 vi tri co th cho cac b dm trong mt b chuyn mach crossbar: (a) o
tai crosspoint trong co cu chuyn mach, (b) o tai cac li vao cua b chuyn mach,
va (c) o cac li vao va cac li ra cua b chuyn mach. O mi cai lai co nhung uu
va nhuoc dim ring.

Hinh 5.32. Mt b chuyn mach crossbar c 4x4
inh 5.33a minh hoa chin luoc dm cac t bao o cac crosspoint. B chuyn
mach ma trn bus (BMX) duoc d xut boi Fuiitsu la mt vi du cua loai nay. AF
thi chp nhn cac t bao d danh truoc cho cng ra tuong ung va luu chung trong
b dm. Cac t bao ma doi trong cac b dm o cung mt ct thi duoc chon cho
cng ra voi mt t bao mi khe. B chuyn mach lam vic va khng trai qua gioi
han thng luong duoc ganh bng vic dm li ra. Trong mt hoan canh cu th no
tuong tu d dat duoc vic xp hang doi li ra, voi su khac nhau la hang doi cho
187
mi li ra duoc phn b qua N b dm. Khi khng co su chia se giua N b dm thi
tng b nho duoc yu cu cho mt tc d mt cho truoc la lon hon yu cu cho
xp hang doi li ra(nhu trong truong hop dung chung mi truong). Khi b nho
dm yu cu nhiu dung luong c dinh trong mt chip hon la logic crosspoint thi
vic bao gm cac b dm crosspoint trong mt chip s gioi han kht khe s luong
cac crosspoint trong mt chip.
inh 5.33b minh hoa b chuyn mach xp hang doi li vao. Vic tach bit cac
b dm tu cac crosspoint la dang mong moi tu tm nhin mang tinh suc tich cua
mach ma nn. Mt t bao dn mt li vao truoc tin s vao b dm, cho doi dn
phin no duoc chuyn mach qua b chuyn mach. Voi giai phap tranh chp duoc
phn tan thi xung dt duoc giai quyt mt cach ring le o cac crosspoint. Khi mt
t bao dn mt crosspoint ma d sn duoc dt boi mt t bao truoc do, hay no mt
su tranh chp voi t bao khac dang tranh chp thi mt tinh hiu blocking duoc tao
ra va gui toi cng li vao. Diu nay la d block su truyn dn cua t bao va d giu
t bao trong b dm li vao cho nhung c gng sau nay. Voi giai phap tranh chp
tp trung thi chuc nng phn xu duoc su dung cho mi cng ra d giai quyt tranh
chp, va chi mt t bao duoc danh cho mt cng ra la duoc cho phep duoc chuyn
tip dn co cu chuyn mach.
Cc b chuyn mach lin ni dy du
Trong mt b chuyn lin ni dy du, tinh kt ni dy du giua cac li vao va
li ra thuong duoc hinh thanh boi nhung bus quang ba ring r tu tt ca cac cng
li vao toi tt ca cac cng li ra, nhu chi ra o hinh 5.34. N b dm ring le duoc
yu cu trong mt b chuyn mach nay, mi cai o mi cng li ra. Tuy nhin nu
tung cai trong N b dm li ra nay trong b chuyn mach lin ni dy du duoc
chia va chi dinh toi tung duong vao thi no tro nn ging ht voi b chuyn mach
dm tai crosspoint va do do cung cp cung tinh phuc tap cua su thuc thi va hiu
nng.


188

Hinh 5.33. Cac chin luoc dm khac nhau cho mt b chuyn mach crossbar
189

Hinh.5.34. Mt b chuyn mach lin ni dy du
B chuyn mach lin ni dy du hoat dng trong mt loai ging nhu b
chuyn mach dung chung mi truong. Mt t bao tu mt vai cng li vao duoc
quang ba toi tt ca cng li ra. Do do cac t bao tu cac cng li vao ring r co th
duoc truyn cung mt luc toi cung cng li ra. Vi vy cac b loc t bao va cac b
dm duoc chi dinh (mi loai cho mt cng li ra) duoc yu cu d loc nhung t
bao duoc phn phat nhm va d luu tru tam thoi nhung t bao d duoc tru dinh tu
truoc dung cach.
Tuy nhin b chuyn mach lin ni dy du khac voi b chuyn mach dung
chung mi truong o ch yu cu overhead cua su tng tc bi gy boi su truyn
tun tu qua mi truong dung chung thi duoc thay th boi yu cu overhead khng
gian cua N2 bus quang ba ring r. Dy la mt nhuoc dim d tinh toan cua loai
chuyn mach nay. Uu dim cua b chuyn mach lin ni dy du nm o cu truc
nonblocking va don gian, no ging nhu o b chuyn mach crossbar. B chuyn
mach knockout la mt vi du cua loai nay.
Cc b chuyn mach kiu anyan( anyan-ased Switches)
Nhung b chuyn mach Banyan la mt ho cua loai chuyn mach tu dinh tuyn
duoc xy dung tu 2x2 thanh phn chuyn mach voi mt duong dn don giua mt
vai cp vao/ra. Nhu chi ra o hinh 5.35 co 3 tp thuc ho Banyan la cac mang
Delta, Omega va banyan. Tt ca chung yu cu su thuc thi tuong ung.
B chuyn mach Banyan cung cp nhung uu dim khac nhau: thu nht no co
mt tinh phuc tap cua cac duong dn va cac yu t chuyn mach cua N logN (cac
yu t nay lam no phu hop hon b chuyn mach crossbar va lin ni dy du), tinh
phuc tap cua no la N2 cho cu truc cua cac b chuyn mach lon. Su tu dinh tuyn
190
con la mt dc tinh thu hut o ch khng cn co cu diu khin cho vic dinh tuyn
cac t bao. Thng tin dinh tuyn duoc chua trong tung t bao, va no duoc dung
khi t bao duoc dinh tuyn doc duong dn(tuyn ni). Cu truc song song cua b
chuyn mach cung cp mt dim loi o ch nhung t bao ring r trn cac tuyn
khac nhau co th duoc xu ly dng thoi. Tuy thuc vao cu truc d qui va module
cua no ma cac b chuyn mach c lon co th duoc xy dung bng cach su dung
cac thanh phn chuyn mach so cp ma khng chinh sua nhung cut truc cua no.
Diu nay co th duoc thuc hin mt cach thich hop boi VLSI.

Hinh 5.35. Ba tp khac nhau cua chuyn mach Banyan
Mt han ch chinh cua b chuyn mach kiu banyan la no la b chuyn mach
blocking bn trong. Su thuc thi cua no lam giam sut nhanh chong khi kich thuoc
cua b chuyn mach gia tng. Su thuc thi co th duoc cai tin nu MxM thanh
phn chuyn mach duoc trin khai thay cho 2x2 thanh phn chuyn mach. Diu
nay dua dn lop cua cac b chuyn mach delta.
B chuyn mach delta la mt ho cua cac b chuyn mach tu dinh tuyn duoc
xy dung tu MxM thanh phn chuyn mach voi mt duong dn don giua mt vai
cng li vao va ra. Trong khi su thuc thi cua b chuyn mach delta co th tt hon
b chuyn mach loai banyan khac, nhung no vn la mt b chuyn mach blocking.
Su thuc thi cua b chuyn mach bi giam di tuy thuc vao su tranh chp bn trong.
Diu nay co th duoc cai tin bng cach gia tng tc d cua cac lin kt ni bn
trong b chuyn mach di voi nhung cng ra va vao do hay dua vao cac b dm
vao trong cac thanh phn chuyn mach.
b) Cc b chuyn mach da dung
191
Cac b chuyn mach da duong duoc chia thanh cac b chuyn mach
a:gmente/ banvan, cac b chuyn mach Clos, cac b chuyn mach m:ltiplane, va
cac b chuyn mach quay vong(re.ir.:lation) nhu chi ra o hinh 5.36

Hinh. 5.36. Nhung b chuyn mach da duong phn chia theo khng gian
ugmented Banvan Switches
O trong mt b chuyn mach banyan NxN binh thuong cac t bao di qua logN
tng cua cac thanh phn chuyn mach truoc khi dn cac dich cua chung. B
chuyn mach augmented banyan co nhiu tng hon b chuyn mach banyan binh
thuong. O b chuyn mach banyan binh thuong, khi mt t bao bi chch huong
toi mt kt ni khng dung va do do lac duong tu mt tuyn ni dc nht dinh
truoc thi t bao khng duoc dam bao d dn li ra duoc yu cu cua no. Con trong
b chuyn mach augmented banyan nhung t bao bi chch huong duoc cung cp
nhiu co hi d duoc dinh tuyn toi nhung dich cua no ln nua bng vic su dung
cac tng duoc tng ln(augmented) o sau. Khi nhung t bao bi chch huong khng
dn dich cua no sau tng cui cung no s bi loai bo.
Uu dim cua b chuyn mach banyan duoc tng thm la ti l mt t bao
duoc giam di. Su thuc thi cua b chuyn mach nay duoc cai tin. Con nhuoc dim
cua loai chuyn mach nay la luoc d dinh tuyn phuc tap cua no. Cac t bao duoc
kim tra o tt ca cac tng duoc tng thm d xac dinh xem no d dn nhung cng
ra d yu cu cua chung hay chua. Nu dung thi chung duoc gui toi module giao
din li ra. Con nu khng, no duoc dinh tuyn dn tng tip theo va s bi kim
192
tra ln nua. Mt nhuoc dim nua la s luong cac tng duoc tng ln cn co d lon
thich hop. Vic thm tung tng do vao b chuyn mach thi lam gia tng tinh phuc
tap cua phn cung. B chuyn mach banyan tandem va b chuyn mach trao di
b tri lai di (dual shuIIle exchange switch) la mt vi du cua loai nay.
1hree-Stage los Switches
Cu truc cua cac chuyn mach Clos ba tng duoc chi ra o hinh 5.36b, no bao
gm 3 tng cua cac module chuyn mach. O tng du tin, N duong li vao duoc
chia thanh r nhom cua n duong. Mi nhom cua cac duong nay dn mi module
chuyn mach cua tng du tin. Co m li ra trong module chuyn mach tng du
tin; mi cai kt ni toi tt ca m module chuyn mach tng thu hai. Tuong tu nhu
th mi module chuyn mach tng thu hai co t li ra d ri no lai kt ni toi tt ca
t module chuyn mach tng thu 3. Con o tng thu 3, N li ra duoc cung cp nhu t
nhom cua s duong.
Mt diu cn quan tm voi loai chuyn mach Clos ba tng la no co th co
blocking. inh 5.37 chi ra mt b chuyn mach Clos 3 tng voi N 9, n 3 va m
3. Nhung duong dm biu thi cac tuyn ma sn sang duoc dung. No cng chi ra
rng li vao cng s 9 khng th duoc kt ni toi ca cng li ra 4 ln li ra s 6,
ngay ca khi nhung li ra nay d sn sang.
Bng cach gia tng gia tri cua m (s luong cua cac cng ra tu mi module
chuyn mach tng du tin hay s luong cac module chuyn mach tng thu 2) thi
co th giam duoc hin tuong blocking. D tim duoc gia tri cua m cho mt b
chuyn mach ba tng nonblocking chung ta hy xem hinh 5.38.

193
Hinh 5.37. Vi du v hin tuong blocking ni trong mt b chuyn mach Clos 3
tng
Chung ta cn thit lp mt tuyn ni tu cng a toi cng ra b. Mt tinh trang
xu cho blocking xut hin nu tt ca n 1 duong vao va n 1 duong ra con lai
lai dang bn va dang duoc kt ni toi cac module chuyn mach tng giua khac. Do
do co (n 1) (n 1) 2n 2 module chuyn mach tng giua la khng sn
sang d tao ra mt tuyn ni tu a toi b. Tuy nhin, nu co hon 1 module chuyn
mach tng giua tn tai thi mt lin kt thich hop s sn sang cho kt ni. Do do,
mt b chuyn mach Clos ba tng s la nonblocking nu: m ~ 2n 2 1 2n 1.
Tng s N
x
crosspoint trong mt b chuyn mach Clos ba trang thai khi no di
xung ( nhu la khi t r va s n) la:
. 2
2

'
+

'

+ =
n

m m
x

Thay m 2n 1 vao phuong trinh trn cho N
x
ta duoc biu thuc cho b chuyn
mach Clos ba tng nonblocking nhu sau:
. ) 1 2 ( ) 1 2 ( 2
2

'
+

'

+ =
n

n n
x

Voi nhung b chuyn mach c lon, n lon thi chung ta co th ly xp xi:
. 2 4 ) 2 ( ) 2 ( 2
2 2

'
+

'

+ =

'
+

'

+ =
n

n
n

n n
x


194
Hinh 5.38. Diu kin nonblocking cho mt b chuyn mach Clos ba tng
D ti uu hoa s luong crosspoint thi ta ly vi phn biu thuc cua N
x
theo n
va dt kt qua bng 0. Ta duoc
2
1
2

n = . Thay gia tri cua n vao biu thuc N


x
ta
duoc: ) ( 2 4
2
3
2
3

x
= = . B chuyn mach Clos ba tng co mt uu dim
la no giam duoc su phuc tap cua phn cung tu O(N
2
) cua b chuyn mach
crossbar xung O(N
3/2
) va no co th duoc thit k d nonblocking. Hon nua no
con cung cp d tin cy hon boi vi no co nhiu hon mt tuyn ni qua b chuyn
mach d kt ni tu bt cu cng vao toi bt cu cng ra nao. Nhuoc dim chinh cua
b chuyn mach loai nay la mt vai co cu thng minh va nhanh cn duoc d sp
xp lai nhung kt ni trong tt ca cac khe thoi gian t bao theo cac t bao dn d
cho blocking bn trong co th duoc ngn ngua. Diu nay s co hin tuong nghn
c chai khi kich thuoc b chuyn mach tro nn lon ln. Thuc t tht la kho d
ngn chn hin tuong blocking bn trong mc du b ban thn b chuyn mach la
nonblocking. Khi kt ni trn nhung lin kt bn trong xut hin thi thng luong
bi giam. Diu nay co th duoc cai tin bng vic gia tng s luong cac lin kt bn
trong giua cac module chuyn mach d lam sao co nhiu tuyn ni hon cho cac t
bao dinh tuyn. Vic gia tng dai thng cua cac lin kt bn trong con co ich o ch
thay cho vic co mt t bao cho mi kt ni bn trong o mi khe thoi gian bng
nhiu hon mt t bao tu module li vao( module ma duoc danh truoc cho cung
module thu 3) co th duoc dinh tuyn. Mt cach khac d giam blocking bn trong
la dinh tuyn cac t bao trong mt kiu ngu nhin. Nu cac module chuyn mach
trung tm co nhung b dm thi phai duoc lam o cac cng li ra d duy tri su sp
xp thu tu t bao.
ultiplane Switches
Nhu chi ra o hinh 5.36., b chuyn mach multiplane quy cho nhung b
chuyn mach ma co nhiu (thuong la xac dinh)plane chuyn mach. Nhung b
chuyn mach multiplane duoc d nghi chu yu nhu la cach d gia tng thng
luong h thng. Bng vic su dung mt vai co cu d phn b tai luu luong di vao
thi nhung su xung dt t bao bn trong cac b chuyn mach co th duoc giam.
Hon nua nhiu hon mt t bao duoc truyn toi cung mt cng ra bng cach su
dung tung plane chuyn mach, d ma cac duong li ra khng phai hoat dng o tc
d cao hon cac duong li vao. Mt uu dim khac cua cac b chuyn mach
multiplane la no co th duoc su dung d dat duoc d tin cy cao boi vi su mt mat
cua toan b plane chuyn mach s giam dung luong nhung khng giam kha nng
195
lin kt cua cac b chuyn mach. Tuy nhin su sp xp t bao co th duoc phn b
tru khi cac t bao thuc cung mt kt ni duoc dy d dung cung mt mt. b
chuyn mach banyan song song va b chuyn mach Sunshine la nhung vi du cua
b chuyn mach multiplane.
#ecirculation Switches
Nhung b chuyn mach quay tron o hinh 5.36/ duoc thit k d diu khin
nhung vn d kt ni cng ra. Bng vic quay tron cac t bao (cac t bao ma
khng dn duoc cng ra cua no trong sut khe thoi gian hin tai) tro lai nhung
cng li vao qua mt h cac tuyn ni quay tron thi ti l mt t bao co th duoc
giam. Diu nay lam cho thng luong cua h thng gia tng. Nhuoc dim cua cac
b chuyn mach quay tron la no yu cu mt b chuyn mach lon d dt nhung
cng quay tron. Va vic quay tron con lam xut hin nhung li sp xp. Mt vai
co cu cn duy tri su sp xp t bao giua cac t bao o cung mt kt ni.
196
CHUONG VI
CNG NGHE CHUYEN MACH MPLS
6.1. Khi nim co ban v chuyn mach nhn
Khai nim chuyn mach nhn tuong di don gian. D hinh dung vn d nay
chung ta xem xet mt qua trinh chuyn thu din tu tu h thng may tinh gui dn
h thng may tinh nhn. Trong mang internet truyn thng (khng su dung
chuyn mach nhn) qua trinh chuyn thu din tu ging ht qua trinh chuyn thu
thng thuong. Cac dia chi dich duoc truyn qua cac thuc th tr (cac b dinh
tuyn). Dia chi dich s la yu t d xac dinh con duong ma goi tin chuyn qua cac
b dinh tuyn. Trong chuyn mach nhn, thay vi su dung dia chi dich d quyt
dinh dinh tuyn, mt 'nhn duoc gan voi goi tin va duoc dt trong tiu d goi tin
voi muc dich thay th cho dia chi va nhn duoc su dung d chuyn luu luong cac
goi tin toi dich.
Muc tiu cua chuyn mach nhn dua ra nhm cai thin hiu nng chuyn tip
goi tin cua cac b dinh tuyn li qua vic su dung cac chuc nng gan va phn phi
nhn gn voi cac dich vu dinh tuyn lop mang khac nhau. Thm vao do la luoc d
phn phi nhn hoan toan dc lp voi qua trinh chuyn mach.
Truoc ht ta xem xet mt s li do co ban hin nay dang duoc quan tm voi
cng ngh mang noi chung va chuyn mach nhn: tc d va d tr, kha nng cua
h thng, tinh don gian, tai nguyn mang, diu khin dinh tuyn.
1c d v d tr
Theo truyn thng chuyn tip goi tin dua trn phn mm rt chm trong qua
trinh xu li tai luu luong lon trong internet va intranet, tr chu yu trong qua trinh
nay la qua trinh xu li dinh tuyn d tim ra thich hop cho cac goi tin du vao. Mc
du d co nhiu cai thin trong vic tim kim bang dinh tuyn nhu ki thut tim
kim nhanh trong bang dinh tuyn, nhung tai luu luong trong bang dinh tuyn
lun lon hon kha nng xu li, va kt qua co th mt luu luong, mt du ni va giam
hiu nng cua toan mang (mang IP). Chuyn mach nhn dua ra cach nhin nhn
khac voi chuyn tip goi tin IP thng thuong, s cung cp giai phap co hiu qua d
giai quyt vn d trn. Chuyn mach nhn thuc hin qua trinh gan nhn cho goi tin
du vao va su dung nhn d truy nhp vao bang chuyn tip tai b dinh tuyn nhu
mt chi s cua bang. Qua trinh truy nhp nay chi yu cu duy nht cho mt ln
truy nhp toi bang thay vi hang ngan qua trinh tim kim duoc thuc hin trong
bang dinh tuyn truyn thng. Kt qua la cac hoat dng nay hiu qua hon va vi
vy luu luong nguoi su dung trong goi tin duoc gui qua mang nhanh hon, giam d
197
tr va thoi gian dap ung tt hon cho cac chuyn giao thng tin giua cac nguoi su
dung.
Mang may tinh lun tn tai cac hiu ung tr, khi cac goi tin chuyn qua rt
nhiu nut va nhiu chng khac nhau d toi dich no tao ra cac hiu ung tr va bin
dng tr. Su tich tru trn cac cung doan s tao ra tr tng th giua cac du cui.
Tai mi nut mang dia chi dich trong goi tin duoc xac minh va so sanh voi cac dia
chi dich co kha nng chuyn tip trong bang dinh tuyn d tim ra duong ra. Cac
goi tin chuyn qua cac nut mang tao ra tr va bin dng tr khac nhau, tuy thuc
vao kha nng xu ly cua b dinh tuyn cng nhu luu luong cua lung tin s anh
huong truc tip dn tr cua nguoi dung du cui. Mt ln nua, co ch hoat dng
cua chuyn mach nhn voi kha nng chuyn tip goi tin nhanh la giai phap d giai
quyt vn d nay.
ha nng cua h thng
Tc d la mt khia canh quan trong cua chuyn mach nhn va tng qua trinh
xu ly luu luong nguoi dung trn mang internet la vn d rt quan trong. Nhung
cac dich vu tc d cao khng phai la tt ca nhung gi ma chuyn mach nhn cung
cp. Chuyn mach nhn con co th cung cp mm deo cac tinh nng khac nhau d
dap ung cac nhu cu cua nguoi dung internet. Thay vi hang loat cac dia chi IP
(tng ln rt nhanh tung ngay) ma b dinh tuyn cn phai xu ly thi chuyn mach
nhn cho phep cac dia chi nay gn voi mt hoc vai nhn. tip cn nay lam giam
kich thuoc bang dia chi va cho phep b dinh tuyn h tro nhiu nguoi su dung
hon.
1inh don gian
Mt khia canh khac cua chuyn mach nhn la su don gian trong cac giao
thuc chuyn tip goi tin (hoc mt tp cac giao thuc), va nguyn tc rt don
gian:chuyn tip goi tin dua trn 'nhn cua no. Tuy nhin, cn co k thut diu
khin cho qua trinh lin kt nhn va dam bao tinh tuong quan giua cac nhn voi
lung luu luong nguoi su dung, cac k thut nay di khi kha phuc tap nhung
chung khng anh huong dn hiu sut cua dong luu luong nguoi dung. Sau khi d
gan nhn vao dong luu luong nguoi dung thi hoat dng chuyn mach nhn co th
nhung trong phn mm, trong cac mach tich hop dc bit (ASIC) hoc trong b xu
ly dc bit.
1i nguvn s dung
Cac k thut diu khin d thit lp nhn khng chim dung tai nguyn cua mang,
cac co ch thit lp duong chuyn mach nhn cho luu luong nguoi su dung mt
cach don gian la tiu chi thit k cac duong chuyn mach nhn.
198
liu khin dnh tuvn
Dinh tuyn trong mang Internet duoc thuc hin voi cac dia chi IP (trong
mang LAN la cac dia chi MAC). Tt nhin, co rt nhiu thng tin duoc ly ra tu
goi IP d thuc hin qua trinh dinh tuyn nay, vi du nhu: Truong kiu dich vu IP
(TOS), chi s cng...la mt phn quyt dinh cua chuyn tip goi tin. Nhung dinh
tuyn theo dich la phuong phap thng thuong nht hin dang duoc su dung.
Dinh tuyn theo dia chi dich khng phai la phuong phap lun dem lai hiu
qua. Cac vn d lp vong trn mang cng nhu su khac nhau v kin truc mang s
la tro ngai trn mt bng diu khin chuyn tip goi tin di voi phuong phap nay.
Mt vn d dt ra nua la cac nha cung cp thit bi (b dinh tuyn, cu). Trin khai
phuong phap dinh tuyn dua theo dia chi dich theo cach ring cua ho: mt s thit
bi cho phep nha quan tri mang chia se luu luong, trong khi mt s khac su dung
cac truong chuc nng TOS, chi s cng... Chuyn mach nhn cho phep cac b
dinh tuyn chon tuyn du ra tuong minh theo nhn, nhu vy co ch nay cho cung
cp mt phuong thuc truyn tai luu luong qua cac nut va lin kt phu hop voi luu
luong truyn tai, cng nhu la dt ra cac lop luu luong bao gm cac dich vu khac
nhau (dua trn yu cu QOS) trn do. Chuyn mach nhn la giai phap tt d
huong luu luong qua mt duong dn, ma khng nht thit phai nhn toan b thng
tin tu giao thuc dinh tuyn IP dng dua trn dia chi dich.
Dinh tuyn dua trn IP (PRB) thuong gn voi cac giao thuc chuyn mach
nhn, nhu FR, ATM hoc MPLS. Phuong phap nay su dung cac truong chuc nng
trong tiu d goi tin IP nhu: truong TOS, chi s cng, nhn dang giao thuc IP hoc
kich thuoc cua goi tin. Cac truong chuc nng nay cho phep mang phn lop dich vu
thanh cac kiu luu luong va thuong duoc thuc hin tai nut du vao mang(thit bi
go mang).
Cac b dinh tuyn trn lop li co th su dung cac bit tai thit bi go d quyt
dinh xu ly lung luu luong dn, qua trinh xu ly nay co th su dung cac kiu hang
doi khac nhau va cac phuong phap xp hang khac nhau. Dinh tuyn dua trn IP
cng cho phep nha quan ly mang thuc hin phuong phap dinh tuyn rang buc.
Cac chinh sach dua trn IP cho phep b dinh tuyn:
O Dt cac gia tri uu tin vao trong tiu d goi tin IP.
O Thit lp buoc k tip cho goi tin IP.
O Thit lp giao din ra cho goi tin.
O Thit lp buoc k tip cho goi tin khi khng tn tai huong trong bang dinh
tuyn.
199
Chuyn mach nhn khac voi phuong phap chuyn mach khac o ch no la ki
thut diu khin giao thuc chuyn mach IP theo kiu topo. Mt khac su tn tai cua
mt dia chi mang dich s xac dinh qua trinh cp nht trong bang dinh tuyn d ra
mt duong dn chuyn mach huong toi dich. No cng khai quat co cu chuyn
tip va trao di nhn, phuong phap nay khng chi thich hop voi cac mang lon nhu
ATM, chuyn mach khung, PPP, va no co th thich hop voi bt ki phuong phap
dong goi nao.
6.2. Tng quan v cng ngh chuyn mach nhn da giao thc
6.2.1. Cc dc dim co ban cua cng ngh MPLS
MPLS la mt cng ngh tich hop tt nht cac kha nng hin tai d phn phat
goi tin tu ngun toi dich qua mang Internet. Co th dinh nghia MPLS la mt tp
cac cng ngh mo dua vao chun Internet ma kt hop chuyn mach lop 2 va dinh
tuyn lop 3 d chuyn tip goi tin bng cach su dung cac nhn ngn co chiu dai
c dinh.
Bng cach su dung cac giao thuc diu khin va dinh tuyn Internet MPLS cung
cp chuyn mach huong kt ni ao qua cac tuyn Internet bng cach h tro cac
nhn va trao di nhn. MPLS bao gm vic thuc hin cac duong chuyn mach
nhn LSP, no cng cung cp cac thu tuc va cac giao thuc cn thit d phn phi
cac nhn giua cac chuyn mach va cac b dinh tuyn .
Nghin cuu MPLS dang duoc thuc hin duoi su bao tro cua nhom lam vic
MPLS trong IETF. MPLS vn la mt su phat trin tuong di moi, no moi chi
duoc tiu chun hoa theo Internet vao du nm 2001.
Su dung MPLS d trao di khe thoi gian TDM, chuyn mach khng gian va
cac buoc song quang la nhung phat trin moi nht. Cac n luc nay duoc goi la
GMPLS (Generalized MPLS ).
Nhom lam vic MPLS dua ra danh sach voi 8 buoc yu cu d xac dinh MPLS
do la:
O MPLS phai lam vic voi hu ht cac cng ngh lin kt du liu.
O MPLS phai thich ung voi cac giao thuc dinh tuyn lop mang va cac cng
ngh Internet co lin quan khac.
O MPLS cn hoat dng mt cach dc lp voi cac giao thuc dinh tuyn.
O MPLS phai h tro moi kha nng chuyn tip cua bt ky nhn cho truoc nao.
O MPLS phai h tro vn hanh quan ly va bao dung (OA&M).
O MPLS cn xac dinh va ngn chn chuyn tip vong.
200
O MPLS cn hoat dng trong mang phn cp
O MPLS phai co tinh k thua.
Tam yu cu nay chinh la cac n luc phat trin cn tp trung. Lin quan toi cac
yu cu nay, nhom lam vic cng dua ra 8 muc tiu chinh ma MPLS cn dat duoc:
O Chi r cac giao thuc duoc tiu chun hoa nhm duy tri va phn phi nhn
d h tro dinh tuyn dua vao dich unicast ma vic chuyn tip duoc thuc
hin bng cach trao di nhn. (Dinh tuyn unicast chi ra mt cach chinh
xac mt giao din; dinh tuyn dua vao dich ngu y la dinh tuyn dua vao dia
chi dich cui cung cua goi tin).
O Chi r cac giao thuc duoc tiu chun hoa nhm duy tri va phn phi nhn
d h tro dinh tuyn dua vao dich multicast ma vic chuyn tip duoc thuc
hin bng cach trao di nhn. (Dinh tuyn mulicast chi ra hon mt giao
din o du ra. Nhim vu tich hop cac k thut multicast trong MPLS vn
dang tip tuc nghin cuu va phat trin.
O Chi r cac giao thuc duoc tiu chun hoa nhm duy tri va phn phi nhn
d h tro phn cp dinh tuyn ma vic chuyn tip duoc thuc hin bng
cach trao di nhn , phn cp dinh tuyn nghia la hiu bit v topo mang
trong h thng tu tri.
O Chi r cac giao thuc duoc tiu chun hoa nhm duy tri va phn phi nhn
d h tro cac duong ring dua vao trao di nhn. Cac duong nay co th
khac so voi cac duong d duoc tinh toan trong dinh tuyn IP thng thuong
( dinh tuyn trong IP dua vao chuyn tip theo dia chi dich ). Cac duong
ring rt quan trong trong cac ung dung TE.
O Chi ra cac thu tuc duoc tiu chun hoa d mang thng tin v nhn qua cac
cng ngh lop 2.
O Chi ra mt phuong phap tiu chun nhm hoat dng cung voi ATM o mt
phng diu khin va mt phng nguoi dung.
O Phai h tro cho cac cng ngh QoS ( nhu la giao thuc RSVP) (QoS la mt
trong nhung ung dung quan trong nht cua MPLS, MPLS QoS s co th
mang lai nhiu loi ich cho mang th h sau).
O Chi ra cac giao thuc tiu chun cho phep cac host su dung MPLS.
6.2.2. Cch thc hoat dng cua MPLS
MPLS co th duoc xem nhu la mt tp cac cng ngh hoat dng voi nhau d
phn phat goi tin tu ngun toi dich mt cach hiu qua va co th diu khin duoc.
201
No su dung cac duong chuyn mach nhn LSP d chuyn tip o lop 2 ma d duoc
thit lp bao hiu boi cac giao thuc dinh tuyn lop 3
Hinh 6.1. M hinh chung v chuyn tip va chuyn mach tai b dinh tuyn
Boi vi cac khai nim chuyn tip, chuyn mach va dinh tuyn la nhung vn
d quan trong d hiu MPLS hoat dng nhu th nao do vy ta xem xet cac vn d
nay trong b dinh tuyn. Mt thit bi dinh tuyn chuyn mt goi tin tu ngun toi
dich bng cach thu hoc nhn, chuyn mach va sau do chuyn tip no toi mt thit
bi mang khac cho toi khi no toi dich cui cung. Hinh 6.1 trn dy m ta m hinh
chung v chuyn tip va chuyn mach tai b dinh tuyn.
Mt bng diu khin quan ly mt tp cac tuyn duong ma mt goi co th su
dung, trong m hinh nay mt goi di vao thit bi mang qua giao din du vao, duoc
xu ly boi mt thit bi ma no chi xu ly thng tin v goi d dua ra quyt dinh logic.
Quyt dinh logic nay co thng tin duoc cung cp tu mt bng diu khin chua cac
tuyn, cho cac thng tin v goi duoc cp nht toi thit bi khac d chuyn tip goi
thng qua giao din du ra d toi dich cua goi tin do.
Dy la m hinh don gian nht trong cac cng ngh mang, nhung no la su bt
du cho cac vn d lin quan toi MPLS duoc thuc hin nhu th nao. Cac cng
ngh MPLS dua ra m hinh moi cho vic dinh tuyn, chuyn mach va chuyn tip
d chuyn cac goi tin trong mang Internet.
Mt m hinh khac thuong gp d m ta lung cac goi tin giua cac thit bi
mang (vi du nhu la cac b dinh tuyn) duoc trinh by trong hinh v duoi dy.
Cac lop trn
Duy tri tuyn

Lua chon cng ra

Mt phng
diu khin
Dinh tuyn
Chuyn mach
Mt phng
chuyn tip
Nhn goi du vao

Phat goi du ra

Cac cng du vao

Cac cng du ra

202
- ng iu
khin
- ng chuyn
tip
phn mm
phn cng
- ng iu
khin
- ng chuyn
tip
phn mm
phn cng
- ng nhanh
(d liu)
- ng chm
(iu khin)
router A router B
data
data

Hinh 6.2. M hinh lung goi tin giua hai thit bi mang
Luu luong trong mang co th duoc hiu theo hai cach: Luu luong diu khin
bao gm cac thng tin v quan ly va dinh tuyn va Luu luong du liu. Luu luong
du liu thi di theo ' duong nhanh va duoc xu ly boi cac thit bi mang. Trong hu
ht cac thit bi mang hin dai, duong nhanh duoc thuc hin boi phn cung. Bt cu
thit bi mang nao nhn mt goi tin khi xu ly tiu d cua goi, thng tin v goi duoc
gui ln duong diu khin d xu ly. Cac goi diu khin bao gm cac thng tin yu
cu cho vic dinh tuyn goi, bt cu mt goi nao khac co th chua thng tin diu
khin, cac goi du liu uu tin vv.. thi duoc xu ly chm boi vi chung cn duoc
kim tra boi phn mm. Vi ly do nay duong xu ly nay thuong duoc goi la 'duong
chm.
M hinh nay rt quan trong d hiu MPLS hoat dng nhu th nao boi vi no
chi ra duong diu khin va duong chuyn tip la ring bit. Kha nng cua MPLS
d phn bit cac chuc nng quan trong nay d tao ra mt phuong phap moi lam
thay di phuong thuc truyn cac goi du liu qua mang Internet.
MPLS chu yu lam vic voi cac giao thuc lop 2 va lop 3, va cng hoat
dng trong nhiu kiu thit bi mang khac.
' Cng ngh lop 2.5 la mt cach nhin v MPLS. Hinh sau trinh bay MPLS duoc
xem nhu la mt ' lop chen ma tu dt no vao giua lop mang va lop lin kt du
liu.

Lop 4 7 (Lop truyn tai, phin, trinh din, ung dung)
Lop 3 (lop mang)
Lop 2.5 (MPLS)
203
Lop 2 (lin kt du liu)
Lop 1 (lop vt ly)

Hinh 6.3. Lop chen MPLS

M hinh nay ban du xut hin nhu la mt m hinh khng dng nht voi
OSI, m hinh nay chi ra rng MPLS khng phai la mt lop moi ring, ma no la
mt phn ao cua mt phng diu khin o duoi lop mang voi mt phng chuyn
tip o dinh cua lop lin kt du liu. MPLS khng phai la mt giao thuc tng mang
moi boi vi no khng co kha nng tu dinh tuyn hoc co so d dia chi, ma yu cu
phai co trong giao thuc lop 3. MPLS su dung cac giao thuc dinh tuyn va cach
danh dia chi cua IP ( voi su diu chinh va mo rng cn thit) MPLS cng khng
phai la mt giao thuc tng lin kt du liu boi vi no duoc thit k d hoat dng
trong nhiu cng ngh lin kt du liu ph bin ma cung cp yu cu chuc nng
va dia chi lop 2.
6.2.3. Cc thut ng trong MPLS
B dnh tuvn chuvn mch nhn v b dnh tuvn bin nhn(S# v E#)
Cac thit bi tham gia trong k thut giao thuc MPLS co th duoc phn loai
thanh cac b dinh tuyn bin nhn ( LER) va cac b dinh tuyn chuyn mach nhn
(LSR).
O Mt LSR la 1 thit bi dinh tuyn tc d cao trong li cua 1 mang MPLS,
no tham gia trong vic thit lp cac duong dn chuyn mach nhn (LSP)
bng vic su dung giao thuc bao hiu nhn thich ung va chuyn mach tc
d cao luu luong s liu dua trn cac duong dn duoc thit lp.
O Mt LER la 1 thit bi hoat dng tai bin (canh ) cua mang truy nhp va
mang MPLS. Cac LER h tro da cng duoc kt ni toi cac mang khng
ging nhau ( chng han FR, ATM va Ethernet ) va chuyn tip luu luong
nay vao mang MPLS sau khi thit lp LSP, bng vic su dung cac giao
thuc bao hiu nhn tai li vao va phn b luu luong tro lai mang truy nhp
tai li ra. LER dong vai tro quan trong trong vic chi dinh va huy bo nhn,
khi luong vao trong hay di ra khoi mang MPLS
p tuong duong chuvn tip (E)
FEC la mt su biu din cua nhom cac goi, cac nhom nay chia xe cung yu
cu trong su vn chuyn cua chung. Tt ca cac goi trong mt nhom nhu vy duoc
cung cp cung cach chon duong toi dich. Nguoc lai voi chuyn tip IP truyn
204
thng, trong MPLS vic gan mt goi cu th vao mt FEC cu th duoc thuc hin
chi mt ln khi cac goi vao trong mang. Cac FEC dua trn cac yu cu dich vu di
voi mt tp cac goi cho truoc hay don gian la di voi mt dia chi cho truoc
(address preIix). Mi LSR xy dung mt bang d xac dinh xem mt goi phai duoc
chuyn tip nhu th nao. Bang nay duoc goi la mt bang thng tin nhn co ban
(LIB: Label InIormation Base), no la t hop cac rang buc FEC voi nhn
1iu d PS
MPLS dinh nghia mt tiu d co d dai 32 bit va duoc tao nn tai LSR vao.
No phai duoc dt ngay sau tiu d lop 2 bt ki va truoc mt tiu d lop 3. O dy la
IP va duoc su dung boi ingress LSR (LSR vao) d xac dinh mt FEC, lop nay s
duoc xet lai trong vn d tao nhn. Sau do cac nhn duoc xu ly boi LSR transit
(LSR chuyn tip). Khun dang va tiu d MPLS duoc chi ra trong hinh1.4 . No
bao gm cac truong sau:
O Nhn: Gia tri nhn 20 bits, gia tri nay chua nhn MPLS.
O Exp: thuc nghim su dung 3 bits.
O S : bit ngn xp,1 bit, su dung sp xp da nhn.
TTL: Thoi gian sng, 8 bit, dt ra mt gioi han ma cac goi MPLS co th di qua.
Diu nay la cn thit boi vi truong TTL IP khng duoc kim tra boi cac transit
LSR (LSR chuyn tip)

Hinh 1.4: Dinh dang cu truc nhn

Agn xp nhn
Chuyn mach nhn duoc thit k d co dn cac mang lon va MPLS h tro
chuyn mach nhn voi cac hoat dng phn cp, hoat dng phn cp nay dua trn
kha nng cua MPLS co th mang nhiu hon mt nhn trong goi. Ngn xp nhn
cho phep thit k cac LSR trao di thng tin voi nhau va hanh dng nay ging nhu
vic tao duong vin node d tao ra mt min mang rng lon va cac LSR khac. Co
th noi lai rng cac LSR khac nay la node bn trong (transit node) mt min va
khng lin quan dn duong vin node (voi cu tao router lin vung) va cac nhn
duoc kt hop trong cac router nay.
Tai Tiu d IP

Dm MPLS Tiu d lop 2
Nhn (20) COS (3)
S (1)

TTL (8)
205
Su xu ly mt goi nhn duoc hoan thanh dc lp voi tung muc cua su phn
cp. Do la cac muc nhn thi khng duoc LSR kim tra. D giu hoat dng don, cac
chuong trinh xu ly thuong xuyn dua trn dinh nhn ma khng cn quan tm dn
nhn o trn no luc truoc, hoc o duoi no tai thoi dim hin tai.
t hop lung E
Cach thuc cac luu luong ao dn cac FEC d tai ra mt FEC ring bit cho
mi dia chi preIix. Phuong phap tip cn nay co kt qua trong vic thit lp cac
FEC, cac lop nay co dinh tuyn ging nhau toi node ra, vic hoan di nhn co th
chi duoc su dung d chuyn luu luong toi node k tip. Trong tinh hung nay
trong min MPLS, cac FEC ring r thuc hin thi s khng dem lai hiu qua tt.
Trong quan nim cua MPLS, kt hop cac FEC nay tao ra mt FEC dc trung cho
tt ca la dem lai hiu qua nht. Trong tinh hung nay co hai lua chon:
-Lin kt mt nhn ring bit toi mt min FEC.
-Lin kt mt nhn toi mt min, ung dung nhn kt hop voi tt ca luu luong
trong min.
Thu tuc lin kt mt nhn don toi mt min kt hop cac FEC, min nay chinh
la mt FEC (trong min MPLS ging nhau) va ung dung cac nhn do cho tt ca
cac luu luong trong min kt hop. Su kt hop lam giam bot s luong nhn cn
thit d diu khin mt cach chi tit mt b goi va cng lam giam di s luong luu
luong diu khin phn phi nhn cn thit.
Ahn v s lin kt nhn
Mt nhn duoc su dung d xac dinh duong dn cho mt goi di qua. Mt
nhn duoc mang hay duoc dong goi vao trong tiu d lop 2 cung voi goi. B dinh
tuyn nhn kim tra cac goi voi ni dung nhn cua no d quyt dinh chng k tip.
Mi khi goi duoc dan nhn thi phn con lai hanh trinh cua goi qua duong truc
mang duoc dua trn chuyn mach nhn. Gia tri nhn chi co y nghia cuc b, nghia
la chung chi lin quan dn cac chng giua cac LSR.
Mi ln mt goi duoc phn loai nhu mt FEC moi hay FEC dang tn tai,
mt nhn duoc phn b cho goi. Cac gia tri nhn nhn duoc tu lop lin kt du liu
nm phia duoi. Voi cac lop lin kt du liu (nhu FR hay ATM), cac b nhn dang
lop 2 nhu la b nhn dang kt ni tuyn s liu (DLCI: Data Link Connection
IdentiIier) trong mang chuyn tip khung (FR: Frame Relay) hay b nhn dang
duong ao (VPI: Virtual Path IdentiIier)/ b nhn dang knh ao (VCI: Virtual
206
Channel IdentiIier) trong mang ATM, co th duoc su dung mt cach truc tip nhu
cac nhn. Cac goi sau do duoc chuyn tip dua vao gia tri nhn cua chung.
Cac nhn duoc rang buc toi mt FEC nhu mt kt qua cua mt vai su kin
hay chinh sach. Diu nay chi ra mt yu cu cho rang buc nhu vy. Nhung su
kin nay co th hoc la cac rang buc du liu hay cac rang buc diu khin. Rang
buc diu khin hay duoc su dung hon do co cac tinh cht mo rng tin tin va
duoc su dung trong dinh tuyn thng tin trong mang MPLS.
Cac quyt dinh phn b nhn co th dua trn cac tiu chun chuyn tip,
chng han nhu:
O Dinh tuyn don huong dich.
O K thut luu luong.
O Da huong (Multicast).
O Mang ring ao (VPN: Virtual Private Network).
O QoS.
Nhn co th nhung trong tiu d cua lop lin kt du liu (VPI/VCI ATM
va DLCI FR ) hay trong lop dm .
1o nhn v phn b nhn
Co mt s phuong phap duoc su dung trong vic tao nhn:
Phuong phap dua trn d hinh (topology-based): su dung cac giao thuc dinh
tuyn thng thuong nhu OSPF (Open Shortest Path First) va BGP (Border
Gateway Protocol: Giao thuc cng duong bin).
Phuong phap dua trn yu cu (request-based): su dung diu khin luu luong
dua trn yu cu nhu RSVP (Resource Reservation Protocol: Giao thuc danh
truoc tai nguyn).
Phuong phap dua trn luu luong: su dung su tip nhn cua goi d phn b
thng tin nhn
Cac phuong phap dua trn d hinh va dua trn yu cu la cac vi du v cac rang
buc nhn diu khin, trong khi phuong phap dua trn luu luong la mt vi du v
cac rang buc du liu.
Kin truc MPLS khng su dung mt phuong phap bao hiu d phn b nhn.
Cac giao thuc dinh tuyn dang tn tai nhu BGP, d duoc tng cuong d mang
thng tin nhn trong ni dung cua giao thuc. RSVP cng d duoc mo rng d h
tro vic trao di nhn d duoc mang. IETF (Internet Engineering Task Force:
Nhom dc trach ki thut Internet) d dinh nghia mt giao thuc duoc goi la Giao
thuc phn b nhn (LDP: Label Distribution Protocol) cho bao hiu tuong minh
va quan ly khng gian nhn. Su mo rng toi giao thuc LDP co ban cng d duoc
207
dinh nghia d h tro dinh tuyn tuong minh dua trn cac yu cu v QoS va CoS.
Nhung su mo rng nay duoc luu giu trong dinh tuyn dua trn rang buc (CR:
Constraint-based Routing) - dinh nghia giao thuc LDP.
Mt tng kt v cac luoc d khac nhau cho vic trao di nhn nhu sau:
O LDP - anh xa cac dich IP don huong vao cac nhn.
O RSVP, CP-LDP - duoc su dung cho ki thut luu luong va dt truoc tai
nguyn.
O Multicast dc lp giao thuc - duoc su dung cho vic anh xa nhn cac trang
thai da huong.
O BGP cac nhn bn ngoai (VPN).
O Duong dn chuyn mach nhn (LSP)
Mt tp hop MPLS cac thit bi duoc cho phep biu din mt min MPLS. Trong
mt min MPLS, mt duong dn duoc thit lp cho mt goi duoc di chuyn dua
trn mt FEC. LSP duoc thit lp truoc truyn dn du liu. MPLS cung cp 2
chuc nng sau d thit lp mt LSP:
O Dinh tuyn theo tung chng (hop by hop routing): Mi LSR lua chon mt
cach dc lp tuyn k tip voi mt FEC cho truoc. Phuong phap nay la
tuong duong voi phuong phap duoc su dung hin nay trong cac mang IP.
LSR su dung moi giao thuc dinh tuyn co th nhu OSPF, giao din mang-
mang ring ATM (PNNI: Private Network to Network InterIace), etc.
O Dinh tuyn tuong minh (ER:Explicit Routing): dinh tuyn tuong minh
tuong tu voi dinh tuyn ngun. LSR li vao (nghia la LSR noi ma dong du
liu bt du toi mang du tin) xac dinh danh sach cac node ma ER-LSP di
qua. Duong dn d duoc xac dinh co th la khng ti uu. Doc duong dn
cac tai nguyn co th duoc dt truoc d dam bao QoS cho luu luong du
liu. Duong nay lam giam nhe cho ki thut luu luong thng qua mang va
cac dich vu khac nhau co th duoc cung cp bng cach su dung cac lung
dua trn cac chinh sach hay cac phuong phap quan ly mang.
LSP thit lp cho mt FEC v ban cht la khng don huong. Luu luong nguoc lai
phai su dung LSP khac.
hng gian nhn
Cac nhn duoc su dung boi mt LSR voi cac rang buc FEC-nhn duoc lit k
nhu sau:
208
O per platIorm Cac gia tri la duy nht vuot qua toan b LSR. Cac nhn
duoc b tri tu mt thung chua nhn chung. Khng co 2 nhn duoc phn b
trn cac giao din khac nhau co cung gia tri.
O per interIace Vung nhn (pham vi nhn) duoc kt hop voi cac giao din.
Cac thung da nhn duoc dinh nghia cho cac giao din va cac nhn duoc
cung cp trn cac giao din nay duoc dinh vi tu cac thung tach bit. Gia tri
cac nhn duoc cung cp trn cac giao din khac nhau co th ging nhau.
Hop nht nhn
Dong luu luong dn tu cac giao din khac nhau co th duoc kt hop cung nhau va
duoc chuyn mach bng vic su dung mt nhn chung nu chung dang di qua
mang huong toi cung mt dich cui cung. Diu nay duoc bit nhu la su hop nht
lung hay kt hop cac lung.
Nu mang truyn tai nm bn duoi la mt mang ATM, cac LSR co th su dung
hop nht duong ao (VP) hay knh ao (VC). Trong kich ban nay, cac vn d dan
xen t bao xut hin khi nhiu dong luu luong duoc kt hop trong mang ATM,
cn phai duoc tranh.
S duv tr nhn
MPLS dinh nghia su cu xu cho cac rang buc nhn nhn duoc tu cac LSR,
do khng phai la chng k tip voi mt FEC d cho. Hai ch d duoc dinh nghia:
Bao toan (conservative) Trong ch d nay, cac rang buc giua mt nhn va mt
FEC nhn duoc tu cac LSR khng la chng k tip cho mt FEC cho truoc bi huy
bo. Ch d nay cn mt LSR d duy tri s nhn it hon. Dy la ch d duoc khuyn
khich su dung cho cac LSR ATM.
Tu do (liberal) Trong ch d nay, cac rang buc giua mt nhn va mt
FEC nhn duoc tu cac LSR khng la chng k tip voi mt FEC cho truoc duoc
giu nguyn. Ch d nay cho phep tuong thich nhanh hon voi cac thay di cu hinh
va cho phep chuyn mach luu luong toi cac LSP khac trong truong hop co su thay
di.
liu khin nhn
MPLS dinh nghia cac ch d cho vic phn b nhn toi cac LSR ln cn nhu sau:
Dc lp (Independent) Trong ch d nay, mt LSR nhn dang mt FEC
nao do va ra quyt dinh rang buc mt nhn voi mt FEC mt cach dc lp d
phn b rang buc dn cac thuc th dng muc cua no. Cac FEC moi duoc nhn
dang bt cu khi nao cac tuyn (route) tro nn r rang voi router.
Co thu tu (ordered) Trong ch d nay, mt LSR rang buc mt nhn voi
mt FEC nao do nu va chi nu no la router li ra hay no d nhn duoc mt rang
209
buc nhn cho FEC tu LSR chng k tip cua no. Ch d nay duoc khuyn nghi
su dung cho cac LSR ATM.
6.2.4. Cc dc tnh hoat dng. diu hnh cua MPLS
Cac buoc sau phai duoc thuc hin voi mt goi du liu d di qua mt min MPLS:
O Tao va phn b nhn.
O Tao bang tai mi router.
O Tao cac duong dn chuyn mach nhn (LSP).
O Chen/tim kim bang nhn.
O Chuyn tip goi.
Ngun gui du liu cua no toi dich. Trong mt min MPLS khng phai tt ca luu
luong ngun la cn thit duoc chuyn qua cung duong dn. Phu thuc vao dc
tinh luu luong, cac LSP khac nhau co th duoc tao cho cac goi voi cac yu cu
CoS khac nhau.
Trong hinh 6.5, LER1 la router li vao va LER4 la router li ra


Cac buoc sau dy minh hoa hoat dng MPLS tac dng toi goi du liu trong mt
min MPLS.
1o & phn b nhn
Truoc khi luu luong bt du, cac router quyt dinh d rang buc mt nhn
voi mt FEC xac dinh va xy dung bang cua chung. Trong LDP, cac router duong
xung khoi tao su phn b cac nhn va rang buc nhn/FEC.
210
Ngoai ra, cac dc tinh lin quan luu luong va kha nng MPLS duoc thoa thun
bng vic su dung LDP.
1o bang
Tai phia nhn cac rang buc nhn, mi LSR tao cac li vao trong co so
thng tin nhn (LIB : Label InIormation Base).
Ni dung cua bang s xac dinh anh xa giua mt nhn va mt FEC.
Anh xa giua cng vao va bang nhn du vao toi cng ra va bang nhn du ra. Cac
li vao duoc cp nht bt cu khi nao su tai dam phan v rang buc nhn xay ra.
1o dung dn chuvn mch nhn .
Nhu duoc biu din bng duong ngt qung trong hinh 1.5, cac LSP duoc
tao o phuong nguoc lai voi su tao cac li vao trong cac LIB.
hntm kim bang nhn
Router du tin (LER1 trong hinh 1.5) su dung bang trong LIB d tim
chng k tip va yu cu mt nhn ch FEC xac dinh.
Cac router chi ln luot su dung nhn d tim chng k tip.
Mi ln goi cham toi LSR li ra (LER4), nhn duoc xoa bo va goi duoc cung cp
cho dich.
huvn tip gi .
LER1 co th khng co nhn nao cho goi nay khi do la ln du tin xay ra yu
cu nay. Trong mt mang IP, no s tim su phu hop dia chi dai nht d tim chng
k tip. Cho LSR1 la chng k tip cua LER1. LER1 s khoi tao mt yu cu nhn
chuyn toi LSR1.
Yu cu nay s phat thng qua mang. Mi router trung gian s nhn mt
nhn tu router phia sau no bt du tu LER2 va di ln trn cho dn LER1. Thit lp
LSP duoc chi bao boi duong xanh da troi gy khuc bng vic su dung LDP hay
bt ki giao thuc bao hiu nao khac. Nu ki thut luu luong duoc yu cu, CR-LDP
s duoc su dung trong vic quyt dinh thit lp duong dn thuc su d chc chn
yu cu QoS/CoS duoc tun thu. LER1 s chen nhn va chuyn tip goi toi
LSR 1.
Mi LSR ln luot, nghia la LSR2 va LSR3, s kim tra nhn voi cac goi nhn
duoc, thay th no voi cac nhn du ra va chuyn tip no. Khi goi toi LER4, no s
xoa bo nhn boi vi goi s roi khoi min MPLS va phn phat toi dich.
6.2.5. Kin trc ngn xp trong MPLS
Cac thanh phn MPLS chu yu co th duoc phn chia thanh cac phn sau:
O Cac giao thuc dinh tuyn (IP) lop mang.
211
O Chuyn tip bin cua lop mang.
O Chuyn tip dua trn nhn mang li.
O Luoc d nhn.
O Giao thuc bao hiu d phn b nhn.
O Ki thut luu luong.
O Kha nng tuong thich voi cac luoc d chuyn tip lop 2 khac nhau (ATM,
FR, PPP: Point to Point Protocol).
Hinh 6.6 m ta cac giao thuc co th duoc su dung cho cac hoat dng MPLS.
Module dinh tuyn co th la bt cu giao thuc nao trong cac giao thuc cng
nghip ph bin. Phu thuc vao mi truong hoat dng, module dinh tuyn co
th la OSPF, BGP hay PNNI cua ATM, etc.Module LDP su dung TCP d
truyn dn tin cy cac du liu diu khin tu LSR nay dn LSR khac trong sut
mt phin. LDP cng duy tri LIB. LDP su dung UDP trong sut qua trinh
kham pha cua no v trang thai hoat dng. Trong trang thai nay, LSP c gng
nhn dang cac phn tu ln cn va cng nhu su co mt cua chinh cac tin hin
cua no voi mang. Diu nay duoc thuc hin thng qua trao di goi.
IP Fwd la module chuyn tip IP c din, no tim kim chng k tip bng
vic so sanh d phu hop voi dia chi dai nht trong cac bang cua no. Voi MPLS,
diu nay duoc thuc hin chi boi cac LER. MPLS Fwd la module chuyn tip
MPLS, no so sanh mt nhn voi mt cng du ra va chon su phu hop nht voi mt
goi d cho.Cac lop duoc biu din trong hp voi duong gp khuc co th duoc thuc
hin bng phn cung d hoat dng nhanh va co hiu qua.

212
TI LIEU THAM KHAO
|1| Nguyn Hng Son, Co so k thut chuyn mach v tng di, NXB Giao
duc, 2001
|2| Duong Vn Thanh, Co so k thut chuyn mach, Hoc vin Cng ngh Buu
chinh Vin thng, 2000
|3| Tm hiu v mang th h mi NGN, Trung tm ung dung cng ngh- Vin
KHKT Buu Din, 2005
|4| H. Jonathan Chao, Cheuk H. Lam, Eiii Oki, roadband Packet Switching
Technologies
|5| Roger L. Freeman, Fundamental of telecommuniction