Está en la página 1de 1

a.

b.
c.
d.
e.
f.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

(0, norte 4)
(poniente 4, sur 3)
(oriente 4, sur 3)
(0, sur 5)
(oriente 4, norte 2)
(poniente 4, norte 2)

(0, norte 4)
(poniente 4, sur 3)
(oriente 4, sur 3)
(0, sur 5)
(oriente 4, norte 2)
(poniente 4, norte 2)

Une los puntos a, b, c ¿Qué figura se Forma?_____________________

Une los puntos a, b, c ¿Qué figura se Forma?_____________________

Une los puntos d, e, f ¿Qué figura se Forma?_____________________

Une los puntos d, e, f ¿Qué figura se Forma?_____________________

¿Qué figura se Forma uniendo todos los puntos?___________________ ¿Qué figura se Forma uniendo todos los puntos?___________________

N

N

O P

P

S

O

S