Está en la página 1de 6

Num. 6553 / 28.06.

2011

26596

Conselleria dEconomia, Hisenda i Ocupaci


RESOLUCI d11 de maig de 2011, de lrea de Relacions Laborals i Seguretat Laboral de la Direcci General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i la publicaci de lAcord de revisi salarial per als anys 2010 i 2011 en el Conveni collectiu per a empreses datenci especialitzada en lmbit de la famlia, la infncia i la joventut de la Comunitat Valenciana (Codi: 80000545012003). [2011/7213] Vista lacta de lAcord subscrit el dia 15 dabril de 2011 sobre revisi salarial per als anys 2010 i 2011 en el Conveni collectiu per a empreses datenci especialitzada en lmbit de la famlia, la infncia i la joventut de la Comunitat Valenciana, subscrit per la Comissi Negociadora, que est integrada, de part empresarial per representants de lorganitzaci APIME, i de part dels treballadors, per representants del sindicat CCOO-PV, i de conformitat amb el que disposa larticle 90, apartats 2 i 3 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de mar, Text Refs de la Llei de lEstatut dels Treballadors, larticle 2 del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depsit de convenis i acords collectius de treball, i larticle 3 de lOrdre 37/2010, de 24 de setembre, per la qual es crea el Registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords Collectius de Treball, esta rea de Relacions Laborals i Seguretat Laboral, conforme a les competncies que t transferides segons Reial Decret 4105/1982, de 29 de desembre, resol: Primer Ordenar la inscripci en el Registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords Collectius de Treball, amb notificaci a la Comissi Negociadora, i que siga dipositat el text de lacta. Segon Disposar la publicaci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valncia, 11 de maig de 2011. El cap de lrea de Relacions Laborals: Reyes Maximiliano Coronado Coronado. Acta de la firma de la revisi salarial per als anys 2010 i 2011 del III Conveni collectiu per a empreses datenci especialitzada en lmbit de la famlia, la infncia i la joventut de la Comunitat Valenciana (conveni publicat en el DOCV de 20.01.2009) Assistents APIME Adolf Montoliu Peris Jos Antonio Echeveste Albaitero (assessor) Vicente Martnez Agull Francisco Snchez Ayela Jos Andrs Parra i Ripoll CCOO Antonio Jimnez Galvn Asuncin Muoz Martn Neus Carrasco Llopis A Valncia, a les 20.00 hores del 15 dabril de lany 2011 en la seu dAPIME, situada al carrer Sant Clement, nmero 1, de Valncia, les persones ressenyades al marge, en representaci de lorganitzaci sindical representativa i lorganitzaci patronal, es reunixen per a continuar negociant les taules salarials per als anys 2010 i 2011 del III Conveni collectiu autonmic per a empreses datenci especialitzada en famlia, infncia i joventut de la Comunitat Valenciana. En el dia de referncia shan reunit les organitzacions representatives per a negociar lincrement salarial que afectar els treballadors i les treballadores de lmbit funcional del conveni per als anys 2010 i 2011.

Conselleria de Economa, Hacienda y Empleo


RESOLUCIN de 11 de mayo de 2011, del rea de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral de la Direccin General de Trabajo, Cooperativismo y Economa Social, por la que se dispone el registro y publicacin del Acuerdo de revisin salarial para los aos 2010 y 2011 en el Convenio colectivo para empresas de atencin especializada en el mbito de la familia, la infancia y la juventud de la Comunitat Valenciana (Cdigo: 80000545012003). [2011/7213] Vista el acta del Acuerdo celebrado el da 15 de abril de 2011 sobre revisin salarial para los aos 2010 y 2011 en el Convenio colectivo para empresas de atencin especializada en el mbito de la familia, la infancia y la juventud de la Comunitat Valenciana, suscrito por la Comisin Negociadora, estando integrada la misma, de parte empresarial, por representantes de la organizacin APIME, y de parte de los trabajadores, por representantes del sindicato CCOO-PV, y de conformidad con lo dispuesto en el artculo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el artculo 2 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depsito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y el artculo 3 de la Orden 37/2010, de 24 de septiembre, por la que se crea el Registro de la Comunitat Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, esta rea de Relaciones Laborales y Seguridad Laboral, conforme a las competencias transferidas segn el Real Decreto 4105/1982, de 29 de diciembre, resuelve: Primero Ordenar su inscripcin en el Registro de la Comunitat Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, con notificacin a la Comisin Negociadora, y depsito del texto del acta. Segundo Disponer su publicacin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 11 de mayo de 2011. El jefe del rea de Relaciones Laborales: Reyes Maximiliano Coronado Coronado. Acta de la firma de la revisin salarial para los aos 2010 y 2011 del III Convenio colectivo para empresas de atencin especializada en el mbito de la familia, la infancia y la juventud de la Comunitat Valenciana (convenio publicado en el DOCV de 20.01.2009) Asistentes APIME Adolf Montoliu Peris Jos Antonio Echeveste Albaitero (asesor) Vicente Martnez Agull Francisco Snchez Ayela Jos Andrs Parra i Ripoll CCOO Antonio Jimnez Galvn Asuncin Muoz Martn Neus Carrasco Llopis En Valencia, a las 20.00 horas del 15 de abril del ao 2011 en la sede de APIME, situada en la calle San Clemente, nmero 1, de Valencia, las personas reseadas al margen, en representacin de la organizacin sindical representativa y la organizacin patronal, se renen para continuar negociando las tablas salariales para los aos 2010 y 2011 del III Convenio colectivo autonmico para empresas de atencin especializada en familia, infancia y juventud de la Comunitat Valenciana. En el da de referencia se han reunido las organizaciones representativas para negociar el incremento salarial que afectar a los trabajadores y trabajadoras del mbito funcional del convenio para los aos 2010 y 2011.

Num. 6553 / 28.06.2011

26597

El banc patronal i el banc sindical, desprs danalitzada la situaci del sector, acorden que les taules salarials per a lany 2010 siguen les mateixes que les aprovades per a lany 2009. I un increment salarial en tots els conceptes per a lany 2011 de l1% sobre les taules aprovades per a lany 2010. Laplicaci destes taules tindr efecte des de l1 de gener de 2011. Si durant la vigncia de laplicaci destes taules salarials saconseguira un increment econmic per part de les entitats, arran de les diferents negociacions amb les administracions pbliques valencianes o altres fonts de finanament, les parts firmants acorden reunir-se per a renegociar a lala les taules salarials de lany 2011. I, sense ms punts que tractar-hi, sacorden la taules salarials segents per als anys 2010 i 2011, tancant-se la taula negociadora a les 21.00 hores del dia 15 dabril de 2011:

El banco patronal y el banco sindical, despus de analizada la situacin del sector, acuerdan que las tablas salariales para el ao 2010 sean las mismas que las aprobadas para el ao 2009. Y un incremento salarial en todos los conceptos para el ao 2011 del 1% sobre las tablas aprobadas para el ao 2010. La aplicacin de estas tablas tendr efecto desde el 1 de enero de 2011. Si durante la vigencia de la aplicacin de estas tablas salariales se lograra un incremento econmico por parte de las entidades, a raz de las diferentes negociaciones con las administraciones pblicas valencianas u otras fuentes de financiacin, las partes firmantes acuerdan reunirse para renegociar al alza las tablas salariales del ao 2011. Y, sin ms puntos que tratar, se acuerdan la siguientes tablas salariales para los aos 2010 y 2011, cerrndose la mesa negociadora a las 21.00 horas del da 15 de abril de 2011:

Num. 6553 / 28.06.2011

26598

TAULES SALARIALS ANY 2010 Grup A Categoria Psicleg/a Pedagog/a Psicopedagog/a Metge Grup B Categoria Treballador/a Social Diplom. Univ. Inferm. (D. U. E.) Educador/a Professor/a suport Grup C Categoria Educador/a Tcnic/a en Integr. Social Monitor/a tallers Mestre/a de Taller T.A.S.O.C. / T.A.F.A.D. Cap Cuina o T.S. en Restauraci Cap dAdministraci Grup D Categoria Oficial 1a Administraci Auxiliar Administratiu Cuiner/a Governant/a Conductor/a Grup E Categoria Conserge Oficial manteniment Ser Vigilant Marmit, auxiliar cuina/menjador Suport domstic Empleat/ada servici neteja CATEGORIES FUNCIONALS Categoria Director/a Subdirector/a Coordinador/a de programa 2010 S. Base 1.302,18 1.302,18 1.302,18 1.302,18 C. Esp. 694,50 694,50 694,50 694,50 Antig. 43,84 43,84 43,84 43,84 Total 1.996,68 1.996,68 1.996,68 1.996,68

S. Base 1.258,77 1.258,77 1.258,77 1.258,77

C. Esp. 329,88 329,88 329,88 329,88

Antig. 35,24 35,24 35,24 35,24

Total 1.588,65 1.588,65 1.588,65 1.588,65

S. Base 1.085,16 1.085,16 1.085,16 1.085,16 1.085,16 1.085,16 1.085,16

C. Esp. 282,52 282,52 117,31 282,31 282,31 117,31 434,07

Antig. 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64

Total 1.367,68 1.367,68 1.202,47 1.367,47 1.367,47 1.202,47 1.519,23

S. Base 868,11 868,11 868,11 868,11 868,11

C. Esp. 217,02 94,07 117,31 303,84 173,62

Antig. 22,35 22,35 22,35 22,35 22,35

Total 1.085,13 962,18 985,42 1.171,95 1.041,74

S. Base 824,72 824,72 824,72 824,72 824,72 824,72 824,72

C. Esp. 347,24 217,02 130,22 43,41 43,41 130,22 65,14

Antig. 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05

Total 1.171,96 1.041,75 954,94 868,13 868,13 954,94 889,86

S. Base

C. Esp. 457,32 418,55 147,27

Antig.

Total 457,32 418,55 147,27

Num. 6553 / 28.06.2011

26599

TAULES SALARIALS ANY 2011 Grup A Categoria Psicleg/a Pedagog/a Psicopedagog/a Metge Grup B Categoria Treballador/a Social Diplom. Univ. Inferm. (D.U.E.) Educador/a Professor/a suport Grup C Categoria Educador/a Tcnic/a en Integr. Social Monitor/a tallers Mestre/a de Taller T.A.S.O.C. / T.A.F.A.D. Cap Cuina o T.S. en Restauraci Cap dAdministraci Grup D Categoria Oficial 1a Administraci Auxiliar Administratiu Cuiner/a Governant/a Conductor/a Grup E Categoria Conserge Oficial manteniment Ser Vigilant Marmit, auxiliar cuina/menjador Suport domstic Empleat/a servici neteja CATEGORIES FUNCIONALS Categoria Director/a Subdirector/a Coordinador/a de programa 2011 S. Base 1.315,20 1.315,20 1.315,20 1.315,20 C. Esp. 701,45 701,45 701,45 701,45 Antig. 44,28 44,28 44,28 44,28 Total 2.016,65 2.016,65 2.016,65 2.016,65

S. Base 1.271,36 1.271,36 1.271,36 1.271,36

C. Esp. 333,18 333,18 333,18 333,18

Antig. 35,59 35,59 35,59 35,59

Total 1.604,54 1.604,54 1.604,54 1.604,54

S. Base 1.096,01 1.096,01 1.096,01 1.096,01 1.096,01 1.096,01 1.096,01

C. Esp. 285,35 285,35 118,48 285,13 285,13 118,48 438,41

Antig. 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91

Total 1.381,36 1.381,36 1.214,49 1.381,14 1.381,14 1.214,49 1.534,42

S. Base 876,79 876,79 876,79 876,79 876,79

C. Esp. 219,19 95,01 118,48 306,88 175,36

Antig. 22,57 22,57 22,57 22,57 22,57

Total 1.095,98 971,80 995,27 1.183,67 1.052,15

S. Base 832,97 832,97 832,97 832,97 832,97 832,97 832,97

C. Esp. 350,71 219,19 131,52 43,84 43,84 131,52 65,79

Antig. 18,23 18,23 18,23 18,23 18,23 18,23 18,23

Total 1.183,68 1.052,16 964,49 876,81 876,81 964,49 898,76

S. Base -

C. Esp. 461,89 422,74 148,74

Antig. -

Total 461,89 422,74 148,74

********************

Num. 6553 / 28.06.2011

26600

TABLAS SALARIALES AO 2010 Grupo A Categora Psiclogo/a Pedagogo/a Psicopedagogo/a Mdico/a Grupo B Categora Trabajador/a Social Diplom. Univ. Enferm. (D. U. E.) Educador/a Profesor/a apoyo Grupo C Categora Educador/a Tcnico/a en Integr. Social Monitor/a talleres Maestro/a de Taller T.A.S.O.C. / T.A.F.A.D. Jefe/a Cocina o T.S. en Restauracin Jefe/a de Administracin 2010 S. Base 1.302,18 1.302,18 1.302,18 1.302,18 C. Esp. 694,50 694,50 694,50 694,50 Antig. 43,84 43,84 43,84 43,84 Total 1.996,68 1.996,68 1.996,68 1.996,68

S. Base 1.258,77 1.258,77 1.258,77 1.258,77

C. Esp. 329,88 329,88 329,88 329,88

Antig. 35,24 35,24 35,24 35,24

Total 1.588,65 1.588,65 1.588,65 1.588,65

S. Base 1.085,16 1.085,16 1.085,16 1.085,16 1.085,16 1.085,16 1.085,16

C. Esp. 282,52 282,52 117,31 282,31 282,31 117,31 434,07

Antig. 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64

Total 1.367,68 1.367,68 1.202,47 1.367,47 1.367,47 1.202,47 1.519,23

Grupo D Categora Oficial 1 Administracin Auxiliar Administrativo Cocinero/a Gobernante/a Conductor/a Grupo E Categora Conserje/a-Portero/a Oficial/a mantenimiento Sereno/a Vigilante/a Pinche, auxiliar cocina/comedor Apoyo domstico Empleado/a servicio limpieza CATEGORAS FUNCIONALES Categora Director/a Subdirector/a Coordinador/a de programa

S. Base 868,11 868,11 868,11 868,11 868,11

C. Esp. 217,02 94,07 117,31 303,84 173,62

Antig. 22,35 22,35 22,35 22,35 22,35

Total 1.085,13 962,18 985,42 1.171,95 1.041,74

S. Base 824,72 824,72 824,72 824,72 824,72 824,72 824,72

C. Esp. 347,24 217,02 130,22 43,41 43,41 130,22 65,14

Antig. 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05

Total 1.171,96 1.041,75 954,94 868,13 868,13 954,94 889,86

S. Base

C. Esp. 457,32 418,55 147,27

Antig.

Total 457,32 418,55 147,27

Num. 6553 / 28.06.2011

26601

TABLAS SALARIALES AO 2011 Grupo A Categora Psiclogo/a Pedagogo/a Psicopedagogo/a Mdico/a Grupo B Categora Trabajador/a Social Diplom. Univ. Enferm. (D.U.E.) Educador/a Profesor/a apoyo Grupo C Categora Educador/a Tcnico/a en Integr. Social Monitor/a talleres Maestro/a de Taller T.A.S.O.C. / T.A.F.A.D. Jefe/a Cocina o T.S. en Restauracin Jefe/a de Administracin Grupo D Categora Oficial 1 Administracin Auxiliar Administrativo Cocinero/a Gobernante/a Conductor/a Grupo E Categora Conserje/a-Portero/a Oficial/a mantenimiento Sereno/a Vigilante/a Pinche, auxiliar cocina/comedor Apoyo domstico Empleado/a servicio limpieza CATEGORAS FUNCIONALES Categora Director/a Subdirector/a Coordinador/a de programa 2011 S. Base 1.315,20 1.315,20 1.315,20 1.315,20 C. Esp. 701,45 701,45 701,45 701,45 Antig. 44,28 44,28 44,28 44,28 Total 2.016,65 2.016,65 2.016,65 2.016,65

S. Base 1.271,36 1.271,36 1.271,36 1.271,36

C. Esp. 333,18 333,18 333,18 333,18

Antig. 35,59 35,59 35,59 35,59

Total 1.604,54 1.604,54 1.604,54 1.604,54

S. Base 1.096,01 1.096,01 1.096,01 1.096,01 1.096,01 1.096,01 1.096,01

C. Esp. 285,35 285,35 118,48 285,13 285,13 118,48 438,41

Antig. 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91 26,91

Total 1.381,36 1.381,36 1.214,49 1.381,14 1.381,14 1.214,49 1.534,42

S. Base 876,79 876,79 876,79 876,79 876,79

C. Esp. 219,19 95,01 118,48 306,88 175,36

Antig. 22,57 22,57 22,57 22,57 22,57

Total 1.095,98 971,80 995,27 1.183,67 1.052,15

S. Base 832,97 832,97 832,97 832,97 832,97 832,97 832,97

C. Esp. 350,71 219,19 131,52 43,84 43,84 131,52 65,79

Antig. 18,23 18,23 18,23 18,23 18,23 18,23 18,23

Total 1.183,68 1.052,16 964,49 876,81 876,81 964,49 898,76

S. Base -

C. Esp. 461,89 422,74 148,74

Antig. -

Total 461,89 422,74 148,74