Está en la página 1de 60

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG


C S THNH PH H CH MINH

CHUYN CHUYN MCH:

HiQ9200

Gio vin hng dn: Th.S Nguyn Xun Khnh Nhm SV thc hin : Nhm 3 Lp : 07VTA2+3

Thnh Ph H Ch Minh Thng 6 - 2011

CHUYN MN K THUT CHUYN MCH:

HiQ9200
Gio vin hng dn Nhm SV thc hin Lp : Th.S Nguyn Xun Khnh : Nhm 3 : 07VTA2+3

Danh sch thnh vin nhm 3 thc hin chuyn :

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H v tn Nguyn Vn Linh Trn Quang Nht Huy Nguyn Hong Lm Trng Nhm Thanh inh Tun Anh V Trng i Nguyn Hu Sn Nguyn Thanh Tm Trn Ngc Sn L T Ph M

M s Sinh vin 407160134 407160129 407160133 407160094 407160111 407160117 407160149 407160151 407160090 407160139

Lp 07VTA3 07VTA3 07VTA3 07VTA2 07VTA3 07VTA3 07VTA3 07VTA3 07VTA2 07VTA3

MC LC
CHNG 1: CU TRC THIT B PHN CNG CA SOFTSWITCH HiQ9200.............................................................................1 1.1 Gii thiu s lc v ngun gc ra i ca NGN v chuyn mch mm (Softswitch) ........................................................................................1 1.2 M hnh gii php mng NGN SURPASS ca Siemens .......................................................3 1.3 Gii thiu thit b HiQ9200.....................................................................................................5 1.3.1 Media Gateway Controller (MGC)............................................................................5 1.3.2 Signalling Gateway.....................................................................................................6 1.3.3 Media Gateway...........................................................................................................6 1.4 Cc thnh phn chc nng ca Surpass HiQ9200 ..................................................................7 1.4.1 Cc thnh phn ca Surpass HiQ9200 ........................................................................7 1.4.2 Chc nng ca Surpass HiQ9200................................................................................9 1.5 Kin trc phn cng ca Softswitch HiQ9200......................................................................11 1.6 Chc nng phn mm ca khi Softswitch HiQ9200...........................................................13 CHNG 2: GII THIU V TRUNG K O V CC GIAO THC BO HIU S DNG TRONG GII PHP TRUNG K O ................................................................................20 2.1 Gii thiu v mng trung k o..............................................................................................20 2.2 Giao thc bo hiu MGCP .....................................................................................................21 2.3 Giao thc bo hiu SIGTRAN ...............................................................................................23 2.4 Giao thc RTP.........................................................................................................................26 2.5 Bo hiu H.323........................................................................................................................28 2.6 Giao thc SIP ..........................................................................................................................31 CHNG 3: CC NG CNH THIT LP TRUNG K O, THIT LP CUC GI CALL FLOW TRONG HIQ9200 ......................................................................................................34 3.1 Thu bao PSTN n thu bao PSTN .....................................................................................34 3.2 Thu bao PSTN n H.323 (RFS hoc Pure)........................................................................46 3.3 H.323 (FSB hoc Pure) ti thu bao PSTN...........................................................................48 3.4 H.323 (RFS/PURE) n H.323 (FFS) phi hp vi vng lp ISUP ...................................52 3.5 H.323 (FFS) n H.323 (RFS/PURE) phi hp vi vng lp ISUP ...................................53 3.6 H.323 (FFS) n H.323 (FFS)................................................................................................54 TI LIU THAM KHO ............................................................................................................55

CHNG 1: CU TRC THIT B PHN CNG CA SOFTSWITCH Hi9200 1.1 Gii thiu s lc v ngun gc ra i ca NGN v chuyn mch mm (Softswitch)
Vin thng Vit Nam ang c nhng bc pht trin mnh m v vt bc, tr thnh mt trong nhng ngnh kinh t k thut mi nhn ca t nc, ng gp mnh m vo s pht trin kinh t x hi ni chung ca t nc. S pht trin ca ngnh bt u bng vic xy dng v pht trin mt mng PSTN cung cp dch v thoi truyn thng cht lng tt cho khch hng. Tuy nhin cng vi thi gian mng PSTN bc l mt s hn ch: cc tng i chuyn mch knh khai thc ht nng lc v tr nn lc hu so vi nhu cu ca khch hng hin nay, s km hiu qu ca TDM trong vic phn b bng thong, mng PSTN c nhiu cp nn phc tp trong vic phi hp h thng bo hiu, ng b. Mt khc, nhu cu v cc dch v d liu pht trin mnh m, Internet ngy cng ph bin rng ri, xu th tch hp IP/ATM/MPLS cho mng ng trc cng vi s pht trin ca nn vin thng th gii i hi phi c mt mng mi c bng tn rng, hiu sut cao, h tr nhiu dch v, n gin v cu trc v qun l, d dng pht trin dch v v nhanh chng cung cp n khch hng. C 2 s la chn: mt l xy dng mt c s h tng han tan mi, hai l xy dng mt mng c kh nng cung cp cc dch v IP bng cch nng cp trn c s h tng mng PSTN c sn. Vic xy dng mt c s h tng mi l chuyn kh lm c trong thi gian ngn, v s tn kh nhiu chi ph. Cho nn mng th h mi NGN (Next Generation Network) c hnh thnh v pht trin. S pht trin ca cng ngh thng tin, cng ngh chuyn mch gi v cng ngh truyn dn bng rng l ngun gc ra i mng thng tin th h sau nhm trin khai cc dch v mt cch a dng nhanh chng, p ng s hi t gia thoi v s liu, gia c nh v di ng. Hin nay trn th gii cc t chc vin thng vn cn ang nghin cu v NGN ca ring mnh. Do c im ca NGN l cu trc phn lp theo chc nng v phn tn cc tim nng trn mng nn lm cho mng tr nn mm ha, s dng rng ri cc giao din API lm cho cc dch v khng ph thuc nhiu vo cc nh cung cp thit b v khai thc mng. Cc hng cung cp thit b vin thng gii thiu nhiu m hnh kin trc mng NGN khc nhau, km theo cc gii php mng v sn phm mi khc nhau do h cung cp.V d: Nhm 3 HiQ9200 Page

SURPASS ca Siemens, 1000 MM E10 ca Alcatel (hay Alcatel 1000 softswitch), ENGINE ca Ericsson, Vi s tham gia ca nhiu hng v mt s nh khai thc, mng th h mi thu ht s quan tm ca nhiu t chc vin thng nhm hng ti mt m hnh kin trc mng mi trn nn tng cng ngh hin i, u t hiu qu, p ng nhu cu pht trin phong ph a dng cc dch v. Hin nay NGN ca VNPT ang c trin khai da trn gii phi SURPASS ca Siemens. y l mng c h tng thng tin duy nht da trn cng ngh chuyn mch gi c VNPT la chn thay th cho mng chuyn mch knh truyn thng. Vi u th cu trc phn lp theo chc nng v s dng rng ri cc giao din API kin to dch v m khng ph thuc nhiu vo cc nh cung cp thit b v khai thc mng, cng ngh NGN p ng c yu cu kinh doanh trong tnh hnh mi l dch v a dng, gi thnh thp, u t hiu qu v to c ngun doanh thu mi. y l mng s dng cng ngh chuyn mch gi vi c tnh linh hot, ng dng nhng tin b ca cng ngh thng tin v cng ngh truyn dn quang bng thng rng nn tch hp c dch v thoi v dch v truyn s liu. Chuyn mch mm c th nh ngha nh l tp hp cc sn phm, giao thc v cc ng dng cho php bt k cc thit b no truy cp cc dch v truyn thng qua mng xy dng trn nn cng ngh chuyn mch gi thng l IP (Internet protocol). Nhng dch v bao gm thoi, fax, video, d liu v cc dch v mi c th c pht trin trong tng lai. Nhng thit b u cui truy nhp bao gm in thoi truyn thng, in thoi IP, my tnh, my nhn tin...Mt sn phm Softswitch c th bao gm mt hay nhiu thnh phn chc nng, cc chc nng c th cng nm trn mt h thng hoc phn tn trn nhng h thng thit b khc nhau. Softswitch nhn chung cung cp cc chc nng ging nh cc chc nng ca h thng chuyn mch knh, n ch khc l c thit k cho mng chuyn mch gi v c kh nng lin kt vi mng PSTN. Cc tnh cht khc bit ca mt h thng chuyn mch mm bao gm: - L h thng c kh nng lp trnh x l cc cuc gi v h tr cc giao thc ca mng PSTN, ATM v IP. - Hot ng trn nn cc my tnh v cc h iu hnh thng mi. - iu khin cc Gateway trung k ngoi (External trunking Gateway), Gateway truy nhp (Access Gateway v cc Server truy nhp t xa RAS (Remote Access Server).

Nhm 3 HiQ9200

Page

- N ti s dng cc dch v IN thng qua cc danh b m mm do. - Cung cp cc giao din lp trnh ng dng m API cho cc nh pht trin th 3 nhm to ra cc dch v th h sau. - N c cc chc nng lp trnh cho cc h thng Back office. - C cc h thng qun l tin tin trn c s my ch (Policy Server based) cho tt c cc module phn mm. Mt c im na ca SoftSwitch l Softswitch khng phi lm nhim v cung cp knh kt ni nh tng i v lin kt thng tin c c s h tng mng NGN thc hin theo cc cng ngh chuyn mch gi tc l chuyn mch mm khng thc hin bt c chuyn mch g. Tt c cc cng vic ca Softswitch c thc hin vi mt h thng cc module phn mm iu khin v giao tip vi cc phn khc ca mng NGN, chy trn mt h thng my ch c hiu nng tin cy v sn sng v mc nh cung cp dch v (Carrier Class).

1.2 M hnh gii php mng NGN SURPASS ca Siemens.


Gii php mng NGN ca Siemens da trn kin trc phn tn, xa i khong cch gia mng PSTN v mng s liu. Cc h thng a ra vn da trn kin trc pht trin ca h thng chuyn mch m ni ting ca Siemens l EWSD. Siemens gii thiu gii php mng th h mi c tn l SURPASS. Phn chnh ca SURPASS l h thng SURPASS hiQ, y c th coi l h thng ch tp trung (Centrallized Sever) cho lp iu khin ca mng vi chc nng nh mt h thng ca ng (Gateway) mnh iu khin cc tnh nng thoi, kt hp kh nng bo hiu mnh kt ni vi nhiu mng khc nhau. Trn h thng ny c khi chuyn i bo hiu bo hiu S 7 ca mng PSTN/ISDN sang giao thc iu khin cu ng trung gian MGCP. Ty theo chc nng v dung lng, SURPASS hiQ c chia thnh cc loi khc nhau nh SURPASS hiQ 10, 20 hay SURPASS hiQ 9100, 9200, 9400.

Nhm 3 HiQ9200

Page

Khai bo v qun l dch v

Qun l kt ni

Qun l mng

PSTN/ ISDN

LP IU KHIN Mng truy cp a dch v Cng ni


POTS,ISDN IP,ATM,FR. .. CABLE

LP TRUY NHP
DN

Truyn dn

Cc mng hin c

nh tuyn/Chuyn mch

nh tuyn/Chuyn mch LP TRUYN TI

M hnh mng NGN ca Siemens

y l sn phm quan trng nht trong cu trc mng NGN ca Siemens. Surpass l h thng ch tp trung qun l ca hu ht cc thit b trong cu trc mng NGN ca Siemens. Hnh v sau s ch ra s qun l tp trung ny.

Nhm 3 HiQ9200

Page

Phn qun l Phn iu khin


NGN
Switch Switch Switch

SURPASS NG Management

Mng li

Application/ Video Server IP/Optical Backbone

Media Gateway s

SURPASS NG Switching

PSTN/ Mobile

SURPASS NG Optics
Access Gateway PB LA Business Customers

Mng truy nhp

Media Gateway

Metro Optics MultiService Access CP

SURPASS NG Access

Triple Play Voice, Video,

Residential Customers

Surpass trong cu trc mng NGN ca Siemens

1.3 Gii thiu thit b HiQ 9200.


1.3.1 Media Gateway Controller (MGC). MGC l thit b u no trong NGN, thng c gi l Softswitch hay Call Agent. N lm nhim v iu khin cuc gi, bo hiu cc tnh nng to mt cuc gi trong mng NGN hay xuyn qua nhiu mng khc (V d: mng PSTN, mng ISDN). Thit b ny c chc nng tng tc vi mng PSTN thng qua cc cng bo hiu (Signalling Gateway), ni cch khc MGC c nhim v to cu ni gia cc mng c c tnh khc nhau gm PSTN, SS7, IP. MGC c kh nng cung cp iu khin cuc gi tu theo kiu cuc gi, iu khin bo hiu v iu khin phng tin. MGC iu khin cuc gi thng qua bo hiu c hai loi chnh: + Ngang hng (Peer-to-Peer): giao tip gia MGC v MGC s dng giao thc BICC hay SIP-T. Kh nng iu khin ngang hng chng t nhiu MGC c th cng tham gia iu khin cuc gi. Trong trng hp mng ln hay v cc l do bo mt, ngi vn hnh cn chia mng ca h thnh cc min khc nhau nhm qun l kch thc mng. Trong trng hp ny ngi ta s dng nhiu hn mt MGC, c tnh ny cho php qun l hai

Nhm 3 HiQ9200

Page

min khc nhau mt cch phn bit v lu lng chuyn mch thi gian nh nhau gia chng m khng cn thay i phng tin. + iu khin truyn thng: giao tip gia MGC v Gateway s dng MGCP hay MEGACO/H.248.

1.3.2 Signalling Gateway (SG) Signalling Gateway (SG) to ra mt chic cu gia mng bo hiu s 7 vi mng IP di s iu khin ca MGC. SG lm cho mt Softswitch ging nh mt nt SS7 trong mng bo hiu s 7. Nhim v ca SG l x l thng tin bo hiu. * Cc chc nng chnh ca SG Cc chc nng chnh ca SG bao gm: - Cung cp mt kt ni vt l n mng bo hiu. - Truyn thng tin bo hiu gia cc MGC v SG thng qua mng IP - Cung cp ng truyn dn cho thoi, d liu v video. - Cung cp cc hot ng SS7 c s sn sng cao cho cc dch v vin thng. * Cc c tnh h thng ca SG - SG l mt thit b vo ra. - Dung lng b nh phi lun m bo lu tr cc thng tin trng thi, thng tin cu hnh, v.v.. - Giao din vi mng SS7 bng cch s dng mt lung E1/T1, ti thiu 2 knh D, ti a 16 knh D. - Yu cu sn sng cao: nhiu SG, nhiu lin kt bo hiu. 1.3.3 Media Gateway (MG) Media Gateway l phn t giao din then cht gia mng chuyn mch knh v mng chuyn mch gi v phi cung cp cc chc nng iu khin a phng tin: chc nng x l bo hiu nh m ho, gii m, nn d liu thoi, chuyn m, chuyn i Fax, chn phng tin (DTMS, cc tin nhn), lc v chuyn i modem tng t.

Nhm 3 HiQ9200

Page

Mt s chc nng chnh ca Media Gateway: - Cung cp cc dch v VoIP, VoATM, Dial-in (RAS), m phng knh (Virtual Trunking). - H tr QoS vi thi gian tr nh nht vi cc yu cu ng dng thi gian thc nh thoi, video - H tr cc giao tip vi mng truyn thng (PSTN) v cc giao tip nh RAS (Channel Associate Signalling) v ISDN. - Truyn d liu thoi s dng giao thc RTP (Real Time Protocol). - Cung cp khe thi gian T1 l ti nguyn x l tn hiu s (DSP) di s iu khin ca MGC. ng thi qun l ti nguyn DSP cho dch v ny. - Qun l ti nguyn v kt ni T1. - Cho php kh nng m rng Media Gateway v cng, card, cc nt m khng lm thay i cc thnh phn khc. - Cc chc nng hng H.323: + Bin dch gia khun dng tn hiu truyn m thanh, hnh nh, dng s liu (V d t H.225 ti H.221 v ngc li chuyn i cc knh mng t pha PSTN thnh cc dng RTP). + Bin dch gia cc th tc truyn thng (V d t H.245 n H.242 v ngc li), thit lp cuc gi v gii phng th tc cung cp cho PSTN.

1.4 Cc thnh phn chc nng ca Surpass hiQ 9200


1.4.1 Cc thnh phn ca Surpass hiQ 9200 HiQ 9200 l h thng ch qun l tp trung cc thit b trong cu trc mng NGN. m bo chc nng iu khin, bo hiu..v..v. hiQ 9200 phi c cu trc ph hp vi tng chc nng ca chng. Cu trc ca hiQ 9200 bao gm 5 phn chnh: Call Feature Server (CFS) Internal Communcation Network (ICN) Packet Manager (PM)

Nhm 3 HiQ9200

Page

Signal Gateway (SG) Operation Administration Maintenance (OAM) & P Agent

Call Feature Server CFS: Thc hin iu khin cuc gi n ngi s dng mng. CFS c chc nng x l bo hiu gi, thc hin iu khin gi, dch v thoi, thit lp cuc gi v nh tuyn cuc gi. CFS truyn thng cng vi nhiu h thng khc nhau nh Signaling Gateway, OAM&P Agent v Packet Manager Internal communcation Network: Trong bt k h thng Chuyn mch/iu khin no u c nhiu bn tin ph c truyn gia cc h thng ph tr cho nhau. Trong hiQ 9200 khi ny c xy dng tip cn vi HDLC (Hight - Level Data Link Controller). Phn iu khin ny nm trong phn t chuyn mch ca h thng chuyn mch. Packet Manager: Thc hin kt ni cho thoi hoc kt ni a phng tin. Cu lnh ca PM m bo thuc tnh lin mng gia SNC v mng c bn IP bng cch qun l ti nguyn mng Media Gateway (nh cng VoIP, Codecs..) thng qua MGCP hoc giao thc MEGACO/H.248. Signal Gateway: c thit k kt cui ti h thng bo hiu s 7 phn phi trn IP thng qua SCTP (Stream Control Transmission Protocol) hoc trn cng ngh chuyn mch knh TDM. SURPASS hiG c kh nng h tr lin kt tn hiu bng hp (56Kbps, 64 Kbps) tt nh cc tn hiu bng rng (1.5 Mbps hoc 2Mbps). OAM & P Agent: Surpass hiQ 9200 Softswitchs cung cp giao din OAM & P Agent gi thng tin ti nh cung cp mng nh NetManager, thng tin ny c tp hp ti Surpass hiQ 9200 Softswitch v c x l ti . Thm vo giao din ny c hiQ 9200 Softswitch dng thu nhng cu lnh qun l hiQ 9200 Softswitch nh cp nht d liu hay cu hnh cc khi ca n.

Nhm 3 HiQ9200

Page

Cu trc chc nng ca hiQ 9200

hiQ 9200

Call Feature Server


Giao din ti

Internal Communication Network


OAM&P Agent
Giao din ti mng qun l

hiQ 4000

Signaling Gateway
Giao din ti mng bo hiu

Packet Manager
Giao din ti mng gi

Cu trc chc nng ca hiQ 9200 1.4.2 Chc nng ca Surpass hiQ 9200 Nh gii thiu v Surpass hiQ 9200, y l h thng ch tp trung iu khin gn nh xuyn sut cc thit b trong mng NGN. Vi cu trc chc nng trnh by phn trc chng ta thy vai tr ca hiQ 9200 l trung tm iu khin ca h thng. Cc chc nng ca hiQ 9220 c th k n l: - L thit b trung tm thc hin ton b chc nng gim st, iu khin, ghi cc ca tt c cuc gi trong mng NGN - Vi giao din m c th m rng v lin kt vi cc thnh phn mng rt d dng - H tr cc giao thc chun MGCP, MEGACO/H.248

Nhm 3 HiQ9200

Page

Chc nng iu khin trung tm: Vi cu trc thnh tng phn, Surpass hiQ 9200 c kh nng thc hin nhiu chc nng ca mng cng mt lc v d nh iu khin PSTN/ISDN v hi t cc dch v thng qua Call Feature Server, lin kt gia cc h thng bo hiu (SS7 over IP hay SS7 qua mng chuyn mch knh) thng qua Signal Gateway, iu khin tt c Media Gateway bng cc giao thc iu khin MGCP thng qua Media Gateway Controller, thao tc cc tn hiu iu khin gi trn IP (nh H.323, SIP) thng qua cc Packet Manager.

H.323 / SIP Endpoints


NN SM XS ER O D EF

SC P

Open API for external applications

H.323 / SIP

I N
INAP over TDM

INAP over IP

BICC over SS7oIP

MGCP/MEGAC MGCP/ MEGACO Endpoint ACP MGCP

hiQ 4000
EEN SOF M XS NR D

BICC over TDM

hiA

SIP hiQ 9200


MGCP MEGAC SS7 ISU MGCP MEGAC H.323
LDA P

SIP hiQ 6200

SS7 over TDM

hiS
SS7 over TDM

SS7 over IP

MGCP MEGAC

hiQ 20

hiQ 30

hiR

STP

Sw itch SS7

hiG

IP Network

Switch

STP

hiG

SS7

Giao din bo hiu ca Surpass hiQ 9200 Giao din m d dng giao tip v m rng: Vi giao din m Surpass hiQ 9200 c kh nng giao tip vi tt c cc thnh phn trong mng, trong quan trng nht l giao din bo hiu v iu khin, ngoi ra cc giao din vi mng qun l v mng d liu gi cng rt quan trng trong vic qun l mng ca cc nh khai thc mng. H tr cc giao thc chun MGCP, MEGACO/H.248: Vi cc giao din h tr ny cung cp cho hiQ 9200 kh nng lin kt bo hiu tc cao, gim st qun l bo hiu nhm ti u ha ti nguyn mng..

Nhm 3 HiQ9200

Page

10

1.5 Kin trc phn cng ca Softswitch HiQ 9200:

Cc khi phn cng ca Softswitch HiQ 9200. a. Khi iu khin gi (PCU). Nn tng phn cng ca mt PCU gm cc bn mch MGI (MGI Board) c cm vo mt MGIC-LTG, MGIC-LTG ny ng vai tr nh ng kt ni vt l v logic gia MGI Board v CC-LTG. * MGI Board c mt b thch nghi SIPAC v c cm vo mt gi LTGN. Giao din GP-BUS l mt BUS 8 bit v c dng truyn d liu gia MGI Board v GP Board. MGI Board c trang b mt giao din Ethernet dng lin lc vi cc MG khc nhau thng qua mng TCP/IP. MGI cng c trang b mt b x l Motorola P C860MH vi 32 Mbytes SDRAM v 8 Mbytes FLASH EPROM dng lu tr cc chng trnh c s. GP-BUS cho php mt lung gi liu tc bit cao gia MGI Board v MGI-LTG. * Mi MGI Board c cm vo mt MGIC-LTG. MGIC-LTG c coi l ng kt ni vt l gia MGI Board v cc CC-LTG-LTG khc nhau. MGIC-LTG l mt LTG ca phn cng loi LTGN c to ra gm hai loi l LTG B hoc C v c ti mt phn c bit h tr chc nng ca MGIC. LTGN c trang b mt GP, GS v DIU 120. Cc DIU Nhm 3 HiQ9200 Page

11

khng c dng cho chc nng giao tip MG m chng c s dng cho mt s chc nng khc. b. CC- LTG. Call Control LTG (CC-LTG) l mt LTG ca phn cng loi LTG N vi b nh 128 Mbyte, c cu hnh thnh LTG B hoc LTG C v c ti mt phn mm c bit. LTG ny h tr chc nng iu khin cuc gi v hot ng nh mt Call Feature Server cho Voice Online. CC-LTG c s dng kt ni: - Cc trung k o - Cc thu bao H.323 vi tp tnh nng y hoc rt gn. - Cc thu bao H.323 gc. S CC-LTG v PCU cn thit tu thuc vo mi kch bn c h tr bi HiQ 9200 v ti lu lng o hay theo gi thit. c. SNMP. SSNC cung cp cc chc nng MTP (phn truyn bn tin) v SCCP (phn iu khin kt ni bo hiu), cng nh OMAT (phn ng dng, vn hnh v bo dng). Do s dng cng ngh ATM v cc phn cng mi nht, SSNC c dung lng v tc rt ln. d. CP. - S dng h thng a x l cu trc Module hot ng theo nguyn tc chia s ti. - Ph hp vi cc kch thc khc nhau ca tng i tu theo dung lng: CP 113C c dung lng 4 triu BHCA (CP 113E c dung lng 12 triu BHCA). - C kh nng d phng nh s dng cu trc kp i vi nhng khi chc nng quan trng. - S dng cc b vi x l c tnh nng cao. - B nh chung c dung lng l : 64MB n 1024MB i vi CP 113C v 512MB n 2048MB i vi CP 113E. - B nh ca mi b x l c dung lng ti a l 64MB i vi CP 113C v 256MB i vi CP 113E.

Nhm 3 HiQ9200

Page

12

1.6 Chc nng phn mm ca cc khi Softswitch HiQ 9200

Cu trc chung phn mm ca Softswitch HiQ 9200. a. Cc chc nng phn mm ca CC- LTG. Transfer Program 1 TP1 (chng trnh truyn dn 1). Nhim v ca TP1 l truyn thng tin iu khin phng tin gia nhm trung k ng dy iu khin cuc gi (CC-LTG) v nhm trung k ng dy iu khn giao din cng phng tin (MGIC - LTG). D liu gia CC-LTG v MGIC - LTG c trao i nh bn tin R:MGIC_DATA. TP1 l mt chng trnh ngi dng vi s mc ni gia trng thi v s kin. N c hai i tc giao tip trn CC-LTG l MCU v CCI. Trn MGIC - LTG, chng trnh ngi dng TP2 giao tip vi TP1. Giao din gia TP1 v TP2 l mt giao din thng bo. Media Control Unit MCU (khi iu khin phng tin). Media Gateway c iu khin thng qua giao thc MGCP. Cc bn tin lin quan c to ra bi ngn giao thc MGCP do CA iu khin. MCU thit lp mt giao din knh mang n MGI Board, n CA v ngn giao thc MGCP. Giao thc hot ng trn MCU c tng thch vi nhng yu cu ca MGCP. Call Control Interface CCI (giao din iu khin cuc gi).

Nhm 3 HiQ9200

Page

13

Vic truy nhp ca thu bao H.323 vo mng yu cu cn phi c mt giao din iu khin cuc gi. Chc nng ca giao din iu khn cuc gi (CCI) ny bao gm: + CCI thit lp mt giao din vi cc chng trnh ngi dng V5.2/DSS1. Ngi dng ISDN hot ng bn A ca mt qu trnh thit lp cuc gi s nhn c thng tin bo hiu thng qua PCU v CCI m khng qua knh D ca mt truy nhp c bn. + Chuyn tr truyn dn cho CA (ch vi H.323 RFS v Pure). Con ng lin lc ny cng c s dng mang thng tin v v tr ca Media Gateway v chuyn tr cho cc CA. Media Control Application MCA (ng dng iu khin phng tin). MCA chu trch nhim truyn thng tin c lin quan n iu khin phng tin gia cc MGC v truyn thng tin iu khin phng tin gia CC-LTG bn A v CC-LTG bn B. MCA gii phng giao tip gia ngi iu khin giao thc ng dng (APH Application Protocol Handler) mt pha v MCU/CCI pha cn li. MCA s dng cc quy tc m ho nhn c t chun Q.765.5 C cu truyn dn ng dng - iu khin cuc gi khng ph thuc knh mang (BAT ASE). Tuy nhin vic m ho v gii m khng c thc hin trn CC-LTG m thc hin trn CA nm trn MGI Board. Thng s ton b l tunneled - nh l d liu trong sut t mt CA n mt CA khc (t CA - A n CA - B). MG- ISUP/MGC- ISUP. MGC-ISUP c s dng cho lin lc gia cc MGC cn MG - ISUP iu khin giao din gia MGC v MG. MGC-ISUP / MG-ISUP khng iu khin trc tip knh mang m ch iu khin thng tin bo hiu. Do , MG:ISUP khi u lin lc vi MCU m c cung cp giao din n CA nm trong PCU thay v vic gi chng trnh chuyn mch theo nhm. Tng tc gia bo hiu TDM (CAS, SS7, ANIS v ISDN) vi bo hiu cuc gi IP (nh MG-ISUP hay H.323) l c th thc hin c. Vic tng tc phi c thc hin bng vic quay vng t LTG trung k TDM n mt LTG trung k MG. Knh thoi c truyn trc tip n mt Media Gateway, cn knh bo hiu c gi trong MGC. Nh nhn c bn tin M:DIGIT_BLOCK th CP c th xc nh c kiu ca bn A v bn

Nhm 3 HiQ9200

Page

14

B, nu mt trong hai kiu khng phi thuc loi IP (trung k TDM hoc thu bao H.323 Pure hay RFS) th mt vng LTG ISUP phi c lin kt ni. b. Cc chc nng phn mm ca PCU.

Hnh 2.5: Cc thnh phn phn mm ca PCU. Transfer Program 2- TP2. TP2 thit lp giao din gia CC-LTG/CP v MGI Board. Mt pha ca cc giao din l b m thng bo cn pha kia l GP - BUS m MGI Board c kt ni n. TP2 cung cp vic truyn dn n gin v d dng nh tuyn gia CC-LTG, CP v MGI Board. Cc kt ni tch bit gia CP vi TP2 v gia TP1 vi TP2 khng c gim st. Cc lnh, cc bn tin v cc thng bo trao i thng qua giao din TP2. Transfer Program 3 TP3. Nhim v ca TP3 l gi lnh cho GP BUS nhn c n cc ng dng tng ng v gi mi lnh nhn c ban u t ng dng bt k n MGIC - LTG. Media Control Unit (MCU). Khi iu khin truyn dn (MCU) trn MGI Board mt bn sao MCU trong CC-LTG. Cc nhim v chnh ca n l: - gi li lnh iu khin phng tin nhn c ban u t CC-LTG qua TP3 cho trng hp tc nhn kt ni thch hp.

Nhm 3 HiQ9200

Page

15

- gi li lnh iu khin phng tin nhn c ban u t trng hp tc nhn kt ni cho n CC-LTG MCU qua TP3. gi li lnh nhn c ban u t MGI-Control n cc trng hp tc nhn kt ni c quan tm. Khi iu khin MGI- MGIC. MGIC c th c chia thnh hai khi thc hin cc tc v sau: - Bo dng MGI. S gim st v iu khin ca GP-BUS. Truyn dn cc bn tin bo dng MGCP n v t MG / MGIF SW ca CP Filtering ca cc bn tin bo dng t MG. - Vn hnh v qun l cho MGI Cu hnh c bn ca th tc khi ng h thng. H tr SNMP Qun l phn mm MGI SNMP. SNMP p ng cho phn qun l d liu na c nh ca d liu MGI c tn l d liu MIB. D liu MIB c th c sa i ti mi thi im. Call Control Interface (CCI). Giao din iu khin cuc gi (CCI) bao gm cc phn khc nhau cho php lin lc gia iu khin cuc gi H.323 v ngi dng DSS1 ca CC-LTG. Connection Agent (CA). CA thit lp ng kt ni n MG hoc n thu bao H.323. N phi hp cc phn x l cuc gi chy trn MGI Board. CA ch iu khin mt mt pha ca cuc gi (half call). Vic phi hp vi pha cn li c thc hin bi CC-LTG. Nh m cc CA c th c nh v vt l trn cng mt MGI Board hoc trn cc MGI Board khc nhau. CA giao tip vi MCU hoc CCI v vi MG hoc thu bao H.323. Giao din vi MG c trnh by bi MGAP (im truy nhp MG) tng ng vi lung d liu gia Context Control v MG. Giao din vi cc thu bao H.323 c trnh by bi iu khin cuc gi

Nhm 3 HiQ9200

Page

16

H.323, giao din ny tng ng vi thng bo trao i gia Context Control v chng giao thc H.323. Mt giao din n CP s c yu cu khi mt thng bo thit lp cuc gi t thu bao H.323 c nhn trn MGI Board v CA phi xc nh CC-LTG c tc ng bi cc c s d liu CP u vo. + Qun l ti nguyn Phn qun l ti nguyn c yu cu cho vic qun l v cho cc trng hp x l bt buc. Trong qu trnh thit lp v gii phng cuc gi th DSS1 CC, Context Control v H.323 Call Control c gi v c gii phng nh cc khi phn mm tng ng. Khi qun l ti nguyn h tr cc chc nng ny. + im truy nhp cng phng tin - Media Gateway Access Point (MGAP): MGAP c p ng cho cc lung d liu gia Context Control, MEGACO/H.248 v MGI Control. MGAP iu khin cc t gc c gi bi Context Control v MGI Control v phn phi cc lnh. MGAP thu thp cc s kin t Context Control v xy dng nn mt giao dch H.323, sp xp vo mt bn tin MGCP trong chng giao thc MGCP. thit lp mt kt ni trung k trn MG, CC-LTG s truyn mt xc nhn trung k TDM nh sau: name1/name2@mg04.example.net v tun theo lut c SMTP. MGAP phi c kh nng chuyn i MG domain nhn c sang a ch IP ca MG. Cc d liu ny c th c tm thy trong mt bng c qun l bi SNMP trn MGI Board. + H.323 Call Control H.323 Call Control c yu cu mt pha ca cuc gi. H.323 Call Control p ng cho vic chuyn i bo hiu cuc gi H.323 gia MGI Board v thu bao H.323. H.323 Call Control c cc chc nng sau y: - Nhn ly mt Context Control cho mt thit lp cuc gi nhn c t thu bao H.323.

Nhm 3 HiQ9200

Page

17

- iu khin vic thit lp v gii phng cuc gi pha truy nhp H.323 thng qua mt giao din thng bo chnh n chng giao thc H.323. - Trao i cc thng tin kt ni vi Context Control ca pha i tc. - Truyn cc thng bo DSS1 theo ng hm iu khin cuc gi n v i cho thu bao H.323 vi chng giao thc DSS1. + Context Control Phn chc nng chnh bn trong CA l Context Control (COX), COX lm vic nh mt khi tng tc gia iu khin cuc gi DSS1 v iu khin cuc gi H.323. Cc bn tin bo hiu cuc gi c nhn t DSS1 Call Control hay H.323 Call Control v c gi n Call Control tng ng pha bn kia. + Port Allocation: thit lp mt cuc gi H.323 bn A, CA nhn mt bn tin SETUP thng qua H.323. Bc tip theo l phi nhn mt cng thu bao, cng ny nm trn khi CC-LTG. Do vic iu khin kt ni phi ch nh mt CC-LTG, mt giao din V5.2 v mt s cng V5.2 s dng cho vic iu khin x l cc cuc gi xa. Hn na, vic iu khin kt ni i hi thng tin v kiu thu bao H.323 (Pure - RFS hay FFS) v cc hot ng sau s ph thuc vo loi thu bao (knh mang c i qua HiQ 9200 hay khng). ginh c thng tin cn thit, khi iu khin kt ni to ra mt bn tin CP Query, cc bn tin ny mang s thu bao E.164 ca thu bao ang gi. Bn tin ny c truyn n cng ch nh, v tip tc c gi n CP qua TP3. Nu mt CC-LTG b hng, CP s cung cp mt CC-LTG th hai (d phng) trong bn tin p ng CP. Nu c hai CC-LTG u b hng, CP s cung cp a ch ca mt LTG khng hot ng. Bn tin SETUP tip theo n CC-LTG c li v yu cu cuc gi H.323 c gii phng hng ngc li. Ngn giao thc MGCP. Ngn giao thc MGCP cung cp giao din Media Gateway Controller gm mt tp cc lnh iu khin kt ni v iu khin cc im ch. Trong phn gii thiu MGCP, hai loi cu lnh c nh ngha: - iu khin lin quan n CA (Create, Modify, Dolete, Notify NotificationRequest). - iu khin AuditConnection). lin quan n Gateway (RestartInProgress, AuditEndpoint,

Chng c truyn qua UDP. Nhm 3 HiQ9200 Page

18

Ngn giao thc H.323. Ngn giao thc cung cp chc nng li thit lp v gii phng cc cuc gi v iu khin phng tin thng qua giao thc H.245 nh mt th tc kt ni nhanh.

Nhm 3 HiQ9200

Page

19

CHNG 2: GII THIU V TRUNG K O V CC GIAO THC BO HIU S DNG TRONG GII PHP TRUNG K O 2.1 Gii thiu v mng trung k o:
C nhiu dch v thoi tin tin da trn cc dch v logic tp trung trong mng thng minh - Intellingent Network, cc thng bo dch v v cc hi thoi tng tc vi thu bao. Nh gii php SURPASS Virtual Trunking cc dch v v cc kh nng ny lun sn sng trong mng ng trc VoIP. SURPASS HiQ 9200 c chc nng nh mt im chuyn mch dch v (Service Switching Point - SSP) v ng thi cng thc hin chc nng mt im iu khin dch v (Server Control Point - SCP). kch hot cc thng bo v cc hi thoi tng tc ngi dng, SURPASS HiQ 9200 nh hng cuc gi n mng IP nh my ch ti nguyn thoi SURPASS HiR 200. MG c iu khin bi cc MGC ring ca n cho vic thit lp mt kt ni thi gian thc RTP (Real-time-Transport-Protocol) to thnh mt trung k o xuyn qua mng IP. Mt giao thc iu khin MG chun c s dng gia SURPASS HiQ 9200 v SURPASS HiG 1000/1200 l MGCP v c h tr bi giao thc MEGACO theo chun H.248 ca ITU. i vi mng trung k o, SURPASS HiQ 9200 thc hin: + iu khin Media Gateway bng giao thc MGCP/MEGACO. + Chc nng cng bo hiu cho kt ni vi mng bo hiu s 7. + Cc tnh nng trung k. MG SURPASS HiG 1000/1200 l mt phn ca h sn phm SURPASS cho thoi lp truyn thng v cc dch v thoi/d liu da trn cc mng gi v cung cp mt cng c th thay i t l cho hi t thoi - d liu. N cung cp y cc chc nng ca mt cng VoIP, cc cng VoIP ny gi vai tr trung tm trong cng ngh mi ny, n iu khin vic chuyn i d liu thoi sang cc gi IP v ngc li. y l gii php m SURPASS a ra cho cu trc v cc ng dng ca mng truyn ti li (core), ng trc (backbone). Gii php ny cho php mng vn hot ng tt khi mng c m rng v phc v cho mt lu lng ln hn, v thoi v d liu s c tch hp trn mt c s h tng duy nht. c im ni bt ca gii php trung k o l n c kh nng tnh ton tt c thng s quan trng ca mng, bao gm: s kt ni ti a c th phc v cng lc, cung cp c tnh cho tng thu bao, s linh hot v bng thng (bng thng c cung cp khc nhau tu Nhm 3 HiQ9200 Page

20

thuc vo dch v), cc kt ni bo hiu, kh nng x l v c bit l vic cung cp cht lng QoS ti u theo yu cu. y l mt gii php tt bi nh n mng NGN c kh nng cung cp tt c cc dch v mng PSTN v ISDN ng thi hot ng trong sut so vi cc mng ny; l cu ni cho mng li NGN vi cc mng hin ti bao gm mng PSTN, mng di ng, ISDN,v.v..; tit kim vn u t v chi ph vn hnh. Gii php trung k o gip chuyn lung d liu thoi thnh lung d liu gi v ngc li truyn qua mng gi IP. SURPASS Virtual trunking cung cp mt gii php mng truyn ti li VoIP theo tiu chun ca cng ngh m, v n cho php tch ring hon ton dch v ra khi truyn dn. Ngy nay, dch v thoi c nhiu bc tin mi da trn cc dch v logic trong mng thng minh Intelligent Network (IN). SURPASS Virtul Trunking lm cho nhiu dch v tr nn c gi tr trong mng li Voice over IP. SURPASS hiQ 9200 c chc nng nh l mt im chuyn tip dch v ( Service Switching Point - SSP) vi chc nng ca INAP, v n cng cung cp chc nng ca im iu khin dch v (Service Control Point - SCP). N gip cho cc lu lng thoi c th c nh tuyn trong mng IP, do trong tng lai s c nhiu s u t mi vo cng ngh d liu gi nhm nng cao lu lng ca mng truyn dn TDM, v ngy cng c c cc ng dng a dch v mi gip cho cc nh khai thc mng thu ht thm nhiu khch hng.

2.2 Giao thc bo hiu MGCP (Media Gateway Controller Protocol):


MGCP l mt giao thc mc ng dng dng MGC iu khin hot ng ca Media Gateway. y l mt giao thc s dng phng thc Master/Slave. Trong MGC ng vai tr l Master, cn Media Gateway l Slave. Cc khi nim ban u: im cui (Endpoint): l nhng ni thu v nhn d liu. V d v mt s im cui: cng knh DS0, cng analog, Kt ni (Connection): l s kt ni truyn thng tin gia cc im cui. Mi kt ni c mt s nhn dng (Connection Identifier) c to bi Media Gateway. MGCP dng giao thc Session Description Protocol (SDP) m t mt kt ni. Tn hiu (Signal): l cc tn hiu s dng trong qu trnh bo hiu thc hin mt cuc gi. V d: dial tone, ringing tone, busy tone, S kin (Event): l cc s vic xy ra v lm thay i trng thi ca thu bao. V d: nhc my (off-hook), gc my (on-hook), pht hin s DTMF hay cc s c nhn,

Nhm 3 HiQ9200

Page

21

Gi (Package): l mt nhm cc tn hiu v s kin c s dng trong qu trnh thc hin mt cuc gi. Mt s gi c bn: thng tin chung (Generic media - G), s DTMF (D), Handset (H), ng dy (Line - L), trung k (Trunk - T), my ch truy nhp mng (Network access server - N), my ch thng bo (Announcement server - A), C php ca cc lnh v p ng trong MGCP: Lnh: nh dng ca mt lnh (command) bao gm :Command header v cc thng s Command header c dng nh sau: MGCPVerbTransaction _id EndpointNameMGCPVersion EOL(MGCPparam) o Trong : MGCPVerd : l m ca cc lnh c s dng trong MGCP.

Bao gm cc m lnh nh sau: Create Connection CRCX: l lnh MGC truyn n MG yu cu to kt ni gia cc Endpoint. Modify Connection MDCX: truyn t MGC n MG. Lnh ny c s dng khi c tnh ca kt ni cn thay i. Delete Connection DLCX : c MGC v MG u c th s dng lnh ny yu cu xa kt ni. MG s dng lnh ny trong trng hp ng dy b h hng. Request Notification RQNT: truyn t MGC n MG. MGC yu cu MG ch n mt s kin no . Notify NTFY : truyn t MG n MGC nhm thng bo cho MGC khi c mt s kin xy ra. Audit Connection AUCX : y l lnh MGC gi n MG ly cc thng s lin quan n kt ni. Audit Endpoint AUEP : MGC gi lnh ny n MG xc nh trng thi ca im cui. Restart in Progress RSIP : y l yu cu ca MG gi n MGC bo hiu cho MGC bit im cui khng hot ng (out of service). Lu : Cc m lnh phi c vit bng ch in hoa. o Transaction_id: s xc nh ca mt tng tc, dng phn bit vi Response. N c gi tr t 1 n 999 999 999 v c hai loi transaction_id l s xc nh tng tc hng i v s xc nh tng tc hng v. o EndpointName: dng xc nh im cui, n bao gm hai phn l tn min ca Gateway qun l im cui v tn cc b trong Gateway . Nhm 3 HiQ9200 Page

22

2.3 Giao thc bo hiu SIGTRAN Signaling Transport Protocol (SS7 over IP):
Nhim v chnh ca giao thc SIGTRAN l dng truyn thng tin bo hiu SS7 ca mng PSTN qua mng IP. y l mt giao thc truyn ti mi c xy dng thay th cho giao thc TCP (Transmission Control Protocol) trong vic truyn tn hiu SS7, hay cn gi giao thc ny l SS7 over IP.. SIGTRAN ra i nhm thay th cho TCP v giao thc TCP c mt s hn ch nh : - Cc c ch truyn m bo s tin cy: TCP l giao thc cung cp vic truyn d liu tin cy. Vic ny c thc hin thng qua c ch xc nhn v c ch tun t. Mt s ng dng cn s truyn tin cy nhng khng cn s h tr ca 2 c ch trn nn vic s dng TCP trong nhng trng hp ny s gy ra tr. - Yu cu thi gian thc:Vi vic gy ra tr khng cn thit do s dng cc c ch trn lm cho TCP khng thch hp vi cc ng dng thi gian thc. M hnh chc nng: M hnh chc nng ca SIGTRAN bao gm 3 thnh phn nh sau:

M hnh chc nng ca SIGTRAN Chc nng chnh ca SIGTRAN l truyn bn tin bo hiu s 7 gia Signaling Gateway v Media Gateway Controller qua mng IP. Ch : c nhiu giao thc thch ng (Adaptation protocol) c nh ngha nhng ti 1 thi im ch c duy nht 1 giao thc c s dng. Giao thc SCTP (Stream Control Transport Protocol): SCTP l giao thc hng kt ni cng cp vi giao thc TCP c chc nng cung cp vic truyn cc bn tin mt cch tin cy gia cc ngi s dng SCTP ngang cp.

Nhm 3 HiQ9200

Page

23

Chc nng ca SCTP. Trong : Association startup & teardown: Association trong thut ng SCTP c hiu l mt kt ni c thit lp gia 2 im cui trc khi thc hin vic truyn d liu ngi dng (do SCTP l giao thc hng kt ni). Mi im cui SCTP c xc nh bi 1 a ch IP v s th t cng.Chc nng ny c kch hot to ra mt kt ni khi c yu cu t ngi s dng SCTP. Sequenced delivery within streams:c s dng xc nh ti thi im khi to tng s dng v s th t dng d liu (data stream) ca ngi dng trn mt kt ni. Mi dng l mt knh logic mt chiu. User data fragmentation: Nhim v ca chc nng ny l phn on v tp hp bn tin ngi dng . Acknowledgement & congestion avoidance: Mi bn tin ngi dng ( c phn on hay cha) u c SCTP gn mt s th t truyn TSN (Transmission sequence number). Ni nhn s xc nhn tt c TSN nhn c k c khi s th nhn khng lin tc.

Nhm 3 HiQ9200

Page

24

Chunk bundling: Mt gi SCTP bao gm mt header chung v mt hay nhiu chunk. Cc loi chunk bao gm ti d liu, khi to, kt thc, Packet validation: Dng kim tra gi SCTP thng qua trng xc nhn v 32-bit checksum. Path management: Dng chn a ch truyn ch cho mi gi SCTP truyn i da trn lnh ca SCTP user v trng thi ca ch n. Cu trc ca gi SCTP:

Cu trc ca gi SCTP

nh dng header chung ca gi SCTP

Vi:

Source/Destination port number: 16 bits ny dng xc nh cng ca ngi gi v ngi nhn SCTP. Verification tag: bn nhn gi ny s dng trng ny kim tra s hp l ca ngi gi. Checksum: 32 bits ny dng cha kt qu checksum ca gi SCTP.

Nhm 3 HiQ9200

Page

25

Adaptation Protocol (xPA, xUA): M2PA (Message Transfer Part 2 Peer-to-Peer Adaptation): M2PA h tr vic truyn bn tin SS7 lp MTP3 qua mng IP. Signaling Gateway s dng giao thc thch ng ny ng vai tr nh mt nt trong mng SS7. M2PA c chc nng tng t nh MTP2. M2UA (MTP2 User Adaptation): M2UA cng c s dng truyn bn tin lp MTP3 nhng Signaling Gateway s dng n khng phi l mt nt mng SS7. M3UA (MTP3 User Adaptation): M3UA dng truyn bn tin ca ngi dng lp MTP3 (nh bn tin ISUP, SCCP). Lp ny cung cp cho ISUP v SCCP cc dch v ca MTP3 ti Signaling Gateway xa. SUA (SCCP User Adaptation): SUA nh ngha giao thc truyn bn tin bo hiu ca ngi dng lp SCCP (TCAP, RANAP). SUA cung cp cho TCAP cc dch v ca lp SCCP ti Signaling Gateway xa.

2.4 Giao thc RTP (Real Time Transport Protocol):


RTP l giao thc dng truyn cc thng tin yu cu thi gian thc nh thoi v hnh nh. RTP v giao thc h tr RTCP (Real Time Control Protocol) l cc giao thc hot ng trn lp UDP. Bn thn RTP khng thc hin mt hot ng no lin quan n s m bo cht lng ca thng tin cn truyn ti c yu cu v thi gian thc. N ch n gin cung cp y thng tin ln ng dng lp cao hn lp ny a ra quyt nh hp l d liu vi mc cht lng yu cu c x l nh th no. Cc bn tin RTCP c trao i gia thnh phn s dng phin nhm trao i thng tin phn hi v cht lng ca phin lm vic. Hai thnh phn chnh m RTP a cho lp trn lp ny quyt nh cht lng truyn ca cc loi thng tin trn l: s th t ca gi truyn (sequence number) v thi gian truyn ti a ca mt gi (timestamp). Cu trc gi RTP:

Cu trc gi RTP. RTP payload l phn cha d liu cn truyn i. RTP header c cu trc nh sau:

Nhm 3 HiQ9200

Page

26

RTP Header. o Trong : V (Version): cho bit phin bn ca giao thc RTP c s dng.

o P (Padding): bit ny cho bit trong gi RTP c s dng chn bit 0 hay khng. Ta s dng chn bit ny sau phn payload khi thng tin c trong phn ti khng lp y phn RTP payload cho trc. o X (Extension): cho bit header c c m rng ra thm hay khng. V trong mt s ng dng, phn header m rng c thm vo gia phn header c nh v phn ti (payload). o CC (Count of Contributing sources): cho bit s lng dng d liu c ghp chung vo 1 gi. Thng thng vic ghp cc dng thng tin c thc hin khi c nhiu user tham gia vo mt phin lm vic (v d nh hi ngh truyn hnh video conference) v CC dng xc nh s ngi tham gia hi ngh. o M (Marker): c s dng khi c ng dng yu cu nh du ti 1 im no trong dng d liu. o PT (Payload Type): cho bit kiu d liu c truyn i. o Sequence number: cho bit s th t c truyn i ca gi. S th t ca gi u tin c truyn i trong mt phin hot ng l mt s ngu nhin bt k. Nh vo s th ny m ta s xc nh c gi no b mt v cc gi c n ng th t hay khng. o Timestamp: cho bit thi gian m octet u tin c ly mu. Bn nhn s dng thng s ny xc nh mnh c th thc hin c yu cu pht thng tin c gi c m bo thi gian thc hay khng. Nu khng th n s pht li thng tin (playback).

Nhm 3 HiQ9200

Page

27

o Synchronising Source (SSRC) Identifier: l s nhn dng ca ni gc pht d liu. o Contributing Source (CCRC) Identifier: l s nhn dng ca cc ni pht d liu cng tham gia vo phin lm vic vi SSRC.

2.5 Bo Hiu H.323:


H.32x l h giao thc ca ITU-T nh ngha cc dch v a phng tin qua cc mng khc nhau v H.323 l mt phn trong h ny. H.323 l giao thc xc nh cc thnh phn, cc giao thc cng nh cc bc thc hin cung cp dch v a phng tin qua mng gi. Cc dch v a phng tin y c th l truyn tn hiu ting, tn hiu hnh thi gian thc v d liu. Mng gi c th l Internet, EN (Enterprise Network), LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network), WAN (Wide Area Network). H.323 c th cung cp 1 trong 3 loi dch v l ting, hnh hay d liu cng nh t hp cc dch v trn nn n c th c ng dng nhiu ni nh ng dng ti nh khch hng, doanh nghip hay cng nghip gii tr. Ngoi ra n c th c s dng cung cp dch v a phng tin a im (multipoint multimedia communications).

Chng giao thc ti u cui H.323 Cc giao thc thuc H.323: Cc giao thc m ha v gii m cho thoi gm c: G.711 (64kbps), G.722 (64, 56 v 48kbps), G.723.1 (5.3 v 6.3kbps) v G.729 (8kbps). Cc giao thc m ha v gii m cho tn hiu hnh bao gm: H.261 v H.263. Giao thc bo hiu RAS (H.225.0): Giao thc RAS (Registration, Admission and Status) l giao thc c s dng thc hin vic ng k, qun l vic tham gia ca cc im cui, thay i bng thng, trao i trng thi v loi b ng k gia cc im cui vi GK. Cc bn tin RAS s c trao i qua knh bo hiu RAS v knh bo hiu ny s c thit lp u tin trc khi cc knh Nhm 3 HiQ9200 Page

28

khc c thit lp. Ngoi ra, cc bn tin RAS c truyn qua giao thc UDP khng tin cy nn vic trao i cc bn tin ny c th b timeout v dn n vic chng s c pht li. Cc bn tin RAS truyn qua UDP nh cc cng 1718 (multicast) v 1719 (unicast). Ch : cc endpoint y c th l Gateway hay terminal. Cc bn tin RAS c 3 loi: Yu cu (request) T chi (reject) : xRQ. : xRJ. Xc nhn (confirm) : xCF . Bo hiu H.225 RAS c cc bn tin c bn nh sau: o Tm kim GK hay xc nh GK (Gatekeeper discovery): gip endpoint xc nh GK iu khin n. Qu trnh ny c th c thc hin ng hay tnh. i vi qu trnh xc nh tnh th im cui bit trc a ch truyn ti (transport address) hay a ch mng ca GK qun l n. i vi qu trnh xc nh ng th im cui s pht i bn tin multicast GRQ (Gatekeeper discovery Request) tm GK iu khin mnh. Cc GK s phn hi bng bn tin GCF (confirm) tr li cho bn tin trn nu n chnh l GK iu khin ca im cui . Ngc li n s p ng bng bn tin GRJ (reject). C th c 1 hay nhiu GK l GK iu khin ca im cui a ra yu cu. o ng k im cui (Endpoint Registration): qu trnh ng k c cc im cui s dng tham gia vo mt vng hot ng ng thi n thng bo cho GK qun l n a ch truyn ti cng nh b danh (alias) ca mnh. im cui mun ng k n 1 GK no s gi bn tin RRQ (Registration Request). Nu GK ng cho im cui tham gia vo mng s p ng cho im cui bng bn tin RCF (confirm). Nu khng th im cui s nhn c phn hi RRJ (reject) v n s khng c GK cung cp bt c mt dch v no. o Xc nh v tr ca im cui (Endpoint Location): y l qu trnh xc nh a ch truyn ti ca mt endpoint trong trng hp ch bit b danh ca n. C GK hay im cui c th thc hin chc nng ny. Bn c yu cu xc nh im cui s pht bn tin LRQ (Location Request). Ni nhn yu cu c p ng c hay khng th hin qua bn tin phn hi LCF (confirm) hay LRJ (reject). o iu khin vic tham gia (Admission control): y l qu trnh xem xt s cho php tham gia ca mt endpoint no vo mt phin lm vic. u tin, endpoint mun tham gia vo phin lm vic th n s gi yu cu n GK qun l n bng mt bn tin ARQ (Admission Request). Nu GK chp nhn th n s p ng bng bn tin ACF (confirm), ngc li th bn tin ARJ (reject) s c tr v. o Thot khi kt ni (Disengage): khi c 1 im cui mun thot khi mt kt ni th n s gi n GK bn tin DRQ (Disengage Request). Nu yu cu

Nhm 3 HiQ9200

Page

29

trn c ng n s nhn c p ng DCF (confirm), ngc li s nhn c DRJ (reject). o S thay i bng thng (Bandwidth change): y l chc nng yu cu thay i bng thng cho mt kt ni no , c th c yu cu bi endpoint tham gia kt ni hay GK. Bn mun thay i bng thng s pht ra bn tin BRQ (Bandwidth Request). Bn nhn yu cu ny nu chp nhn s phn hi bng bn tin BCF (confirm), ngc li s p ng bng bn tin BRJ (reject). o Trao i thng tin trng thi (Status hay cn gi l Information): l qu trnh c s dng bi GK v endpoint endpoint thng bo cho GK cc thng tin trng thi ca mt kt ni no . Khi GK mun bit thng tin trng thi v cuc gi no n s gi bn tin IRQ (Information Request). Endpoint gi tr cc thng tin chi tit v cuc gi yu cu bng bn tin phn hi l IRR (Information Response). o Ngoi ra trong bo hiu RAS cn c mt s chc nng sau: qu trnh loi b ng k ca mt im cui ra khi vng hot ng v s qun l ca 1 GK (Unregistration). Qu trnh ny l qu trnh ngc li vi qu trnh ng k, v cc bn tin c th c trao i khi thc hin chc nng ny l URQ (Unregistration Request), UCF (confirm), URJ (reject). Ngoi ra im cui c th bit kh dng ca ti nguyn (xem ti nguyn n s dng n gii hn cho php hay cha) bng cch gi bn tin RAI (Resource Availability Indicate). GK s phn hi bng bn tin RAC (Resource Availability Confirm). Mt chc nng khc na l kch hot mt s loi dch v c bit bng bn tin SCI (Service Control Indication). Bn tin phn hi l SCR (Service Control Response). Chc nng ny c s dng bi c cc im cui v GK. Mt s bn tin chc nng khc c s dng trong cc trng hp c bit l Unknown Message Response v Non-standard Message. Giao thc bo hiu cuc gi H.225.0: y l giao thc h trc cc chc nng bo hiu cho mt cuc gi, c s dng thit lp knh kt ni gia cc endpoint. Qu trnh trao i cc bn tin bo hiu cuc gi H.225.0 c thc hin qua knh bo hiu cuc gi, l knh truyn tin cy s dng giao thc TCP. Cc bn tin H.225.0 c trao i trc tip gia cc endpoint nu khng c GK trong mng H.323. Nu trong mng c GK, cc bn tin ny c th c truyn trc tip gia cc endpoint hay c truyn thng qua GK ti cc endpoint. Cch thc truyn s c xc nh trong qu trnh thc hin bo hiu RAS, qua bn tin tham gia cuc gi. Cc bn tin c bn bao gm:

Nhm 3 HiQ9200

Page

30

Bn tin SETUP: c s dng khi mt im cui mun thc hin mt kt ni vi mt im cui khc. Nu n s dng cch thc truyn thng qua GK th mun pht bn tin ny i trc ht n phi nhn c bn tin ACF ca GK. Bn tin CALL PROCEEDING: bn tin ny cho bit bn tin SETUP c nhn v th tc thit lp cuc gi ang c tin hnh. Bn tin ALERTING: im cui b gi s pht bn tin ny cho bit n ang c cnh bo c 1 cuc gi n n. Bn tin CONNECT: c pht i bi im cui b gi, nhm thng bo n chp nhn cuc gi. Bn tin RELEASE COMPLETE: bn tin ny dng kt thc cuc gi. Ngoi ra cn c cc bn tin khc nh: bn tin PROGRESS, bn tin FACILITY, bn tin STATUS, bn tin STATUS INQUIRY, bn tin SETUP ACKNOWLEDGE v bn tin NOTIFY. Giao thc bo hiu iu khin H.245: Bo hiu iu khin H.245 dng trao i cc bn tin iu khin H.245 t u cui n u cui (end-to-end, khng phi l terminal) gia cc im cui H.323 (endpoint). Cc bn tin H.245 c truyn trn knh iu khin H.245. Knh ny l knh lun l s 0 v lun lun c m (m thng trc). Cc bn tin H.245 dng trao i v kh nng ca cc terminal v dng yu cu m hay ng cc knh lun l. Lu cc knh lun l y l cc knh mt chiu. C 4 loi bn tin H.245 l bn tin yu cu (Request), bn tin p ng (Response), bn tin lnh (Command) v bn tin ch nh (Indication). Mt bn tin yu cu cn phi c i km theo sau l mt bn tin p ng, trong khi bn tin lnh th khng nht thit cn c bn tin p ng. Cc chc nng chnh ca H.245 l : Trao i kh nng (Terminal Capability Exchange) Bo hiu knh lun l (Logical Channel Signaling) Xc nh Master/ Slave (Master/ Slave Determination) iu khin hi ngh (Conference Control)

2.6 Giao thc bo hiu iu khin SIP (Session Initiation Protocol):


SIP, c xy dng bi IETF, l mt giao thc bo hiu iu khin thuc lp ng dng dng thit lp, iu chnh v kt thc phin lm vic ca mt hay nhiu ngi tham gia. SIP l mt giao thc n gin, da trn vn bn (text-based) c s dng h tr trong vic cung cp cc dch v thoi tng cng qua mng Internet.

Nhm 3 HiQ9200

Page

31

Cc chc nng ca SIP: Xc nh v tr ca ngi s dng (user location): Hay cn gi l chc nng dch tn (name translation) v xc nh ngi c gi. Dng m bo cuc gi n c ngi nhn d h u. Xc nh kh nng ca ngi s dng: Cn gi l chc nng thng lng c tnh cuc gi (feature negotiation). Dng xc nh loi thng tin v cc loi thng s lin quan n thng tin s c s dng. Xc nh s sn sng ca ngi s dng: Dng xc nh ngi c gi c mun tham gia vo kt ni hay khng. Thit lp cuc gi: Chc nng ny thc hin vic rung chung, thit lp cc thng s cuc gi ca cc bn tham gia kt ni. X l cuc gi: Bao gm chuyn v kt thc cuc gi, qun l nhng ngi tham gia cuc gi, thay i c tnh cuc gi. Cc thnh phn ca SIP: Thnh phn chnh ca SIP l cc Agent v cc Server: User Agent Client (UAC): Cn c gi l Calling User Agent. L mt ng dng khch (client) c chc nng khi to mt yu cu SIP. User Agent Server (UAS): Cn c gi l Called User Agent. L mt ng dng ch (server) dng lin lc vi ngi dng khi nhn c yu cu SIP v sau tr p ng v ngi s dng. Proxy Server: L chng trnh ng dng trung gian dng to yu cu SIP. Cc yu cu ny c th c phc v ngay ti server hay c chuyn sang server khc sau qu trnh chuyn i tn. Proxy server bin dch v c th to li bn tin yu cu trc khi chuyn tip bn tin i. C 2 loi proxy server l proxy server c nh (stateful) v khng nh (stateless). Trong proxy server c nh l server c kh nng lu tr thng tin v mt yu cu v p ng ca n. Location/Registration Server: L server c cc server cn li s dng ly thng tin v v tr ca ngi c gi. Redirect Server: L server nhn yu cu SIP, sau tin hnh dch a ch nhn t ngi dng sang a ch mi v gi tr v ng dng khch. Bn tin v p ng trong SIP: Cc bn tin bao gm: INVITE: dng mi mt tham gia vo phin lm vic. ACK: thng bo nhn c bn tin INVITE.

OPTIONS: c s dng khi c yu cu i vi server v vic xc nh c tnh cuc gi.

Nhm 3 HiQ9200

Page

32

nhn.

BYE: thng bo cho server kt thc cuc gi. CANCEL: Hy b yu cu va gi. REGISTER: ng dng khch ng k a ch vi SIP server. 1xx: Cho bit yu cu c nhn, ang x l yu cu gi n. 2xx: Thnh cng. Hnh ng c nhn thnh cng v c chp

Cc m p ng ca SIP:

3xx: Yu cu xc nh li. Mt s hnh ng cn c thc hin hon tt yu cu. 4xx: C li client. iu ny c ngha l trong yu cu c li c php hay server khng th thi hnh yu cu. 5xx: C li server. iu ny c ngha l server b qu ti thi hnh hay a ra yu cu. 6xx: Li ton cc. iu ny c ngha l yu cu khng th thi hnh bt c server no.

Nhm 3 HiQ9200

Page

33

CHNG 3: CC NG CNH THIT LP TRUNG K O, THIT LP CUC GI CALL FLOW TRONG HIQ9200 3.1 Thu bao PSTN n thu bao PSTN:
Thnh phn chnh trong qu trnh x l bo hiu trong mng th h mi NGN l Media Gateway Controller (MGC). S khc bit chnh gia MGC v tng i chuyn mch PSTN l vic x l kt ni knh mang. Trong khi cc mch TDM v cu trc ca chuyn mch l tt c trong chuyn mch PSTN th MGC s dng mt giao din nghi thc iu khin cc mch TDM trn Media Gateway (MG). Chc nng ca SSNC nh l SS7 MTP, Call Control LTG (cn c gi l MCT) cung cp bo hiu ISUP v iu khin MG, CP c nhim v iu khin cuc gi (dch s, nh tuyn, tnh cc) . Mi mt cng trung k trn hiG c mt nh trong CC LTG c to ra nh l mt trung k o. CP lin lc vi cc trung k o ny. CC-LTG phi iu khin Media gateway hiG. Tt c cc thnh phn x l trong Virtual Trunking u da trn phn cng ca tng i EWSD. Tch hp thm Packet Control Unit (PCU) trong vic cung cp chng giao thc MGCP v kt ni vi mng IP. Chc nng ca PCU nh l mt cng cho php cc CC LTG lin lc vi hiG. CP kt hp CC LTG v PCU cho vic truyn cc bn tin t CC LTG ti hiG, do khng v mt s lp li no gia CC LTG v PCU. Thng thng tt c cc PCU vi MGCP Connection Agent c cng chc nng v c th kt ni vi tt c cc hiG. Qu trnh thit lp cuc gi: 1. Tng i PSTN bn I cn chim dng mt ng trung k thit lp cuc gi, n gi bn tin SS7:IAM ti MGC ca Softswitch hiQ 9200 vi s trung k CIC (Circuit Identification Code). Thng tin tng ng ca trung k Media Gateway c qun l vi tn ca khe thi gian, v d nh : PCM1/ts50@mg99.intranet.siemens.de. 2. S trung k ny c chuyn t tn hiu SS7 sang giao thc MGCP bi MGC ca Softswitch hiQ 9200. Lnh CRCX (create connection) c gi t MGC ti MG thng qua mng IP. 3. Media Gateway (A) chim dng ng trung k TDM v mt cng RTP/RTCP trn mng IP bn I v gi a ch IP ca n ti MGC trong bn tin CRCX Ack.

Nhm 3 HiQ9200

Page

34

4. Softswitch hiQ 9200 chim dng mt trung k ni gia Media Gateway B v tng i PSTN bn E, MGC gi mt bn tin IAM vi thng tin CIC ti Gateway v bo cho tng i PSTN bn E bit c mt cuc gi n v truyn s thu bao b gi. 5. Thng tin v trung k TDM c chim dng, cng RTP/RTCP, a ch IP ca MG bn I cng lnh CRCX c gi ti Media Gateway v tng i bn E. 6. a ch IP ca Media Gateway B v cng RTP/RTCP c gi ti MGC ca hiQ 9200 bng lnh CRCX Ack. 7. Lnh MDCX c gi t MGC ti MG bn I bo cho n bit cc thng tin v Media Gateway bn E nh s cng RTP/RTCP. 8. 9. 10. 11. Bn tin SS7 COT (Continuity Test) c truyn ti tng i PSTN bn E. Tng i PSTN bn E gi bn tin ACM v ANM ti MGC ca hiQ 9200. Bn tin ACM, ANM c truyn tip ti tng i bn I. Lu lng RTP c truyn qua li gia hai Media Gateway.

Cuc gi gia hai thu bao PSTN. Nhm 3 HiQ9200 Page

35

Qu trnh gii ta cuc gi: Qu trnh gii ta cuc gi din ra khi mt trong hai thu bao tin hnh gc my, qu trnh ny s din ra tip theo sau cc tn hiu thoi truyn qua lu lng RTP. C hai u l thu bao PSTN nn vic gii ta cuc gi din ra l nh nhau. Trng hp di y l bn thu bao E gc my trc. 12. hiQ 9200. Bn tin SS7:Release (REL) c truyn t tng i PSTN bn E n

13. Softswitch hiQ 9200 truyn tip bn tin SS7:Release ti tng i PSTN bn thu bao I. 14. Bn tin SS7:Release Complete (RLC) c truyn t hiQ 9200 n tng i PSTN bn E bo kt thc cuc gi thnh cng. Nhm tng i PSTN bn E cp tone ri cho thu bao ny. 15. 16. Bn tin xa kt ni MGCP:DLCX c gi t hiQ 9200 ti MG (E). Bn tin xa kt niMGCP:DLCX c gi ti MG (I) t hiQ 9200.

17. Bn tin MGCP resp thng bo xa kt ni thnh cng t MG (E) gi v cho hiQ 9200. 18. Bn tin MGCP resp thng bo xa kt ni thnh cng t MG (I) gi v cho hiQ 9200. 19. Bn tin SS7: RLC (release complete) c truyn t PSTN bn I n tng i hiQ 9200 bo kt thc cuc gi thnh cng. Kt thc qu trnh m thoi gia hai thu bao. Qu trnh bo hiu din ra trong Sotfswitch: ISUP bn I nhn mt bn tin IAM v xng thit lp mt cuc gi (truyn M:SIEZURE, M:DB). Sau qu trnh dch cc s din ra bnh thng, n nhn c tin C:SETUP_C c nhn. CCLTG cung cp cho PCU thng tin ca MGTSAlias v yu cu thit lp mt kt ni R:MGIC_DATA (create_con). D liu nhn c chuyn thng qua Connection Agent v giao din MGCP ti MG vi lnh MGCP:CRCX.
Thng s gia COX v MGAP Ghi ch Thng s MGCP

Termid Trans id Loc-payltransparent-addr

S nhn dng thit b S nhn dng tng tc a ch IP/RTP cc b cung cp b MG

Connection id Trans id Local_connection_descriptor

Nhm 3 HiQ9200

Page

36

PCU truyn bn tin R:MGIC_DATA(CREATE_CONNECTION_ACK vi d liu : a ch IP/RTP bn I, d liu CODEC, CONNECT tip theo) tr li CC LTG. CC LTG truyn d liu nhn c trong bn tin R:SETUP_COMPLETE ti CC LTG bn E, ci mi va c chim dng bng C:SIEZURE_CBT. MG:ISUP truyn bn tin O:IAM ti SSNC. Vic ny c bo li vi bn tin ISUP:ACM khi gi thnh cng. Sau CC LTG truyn bn tin R:MGIC_DATA (yu cu CREATE_CONNECTION, a ch IP/RTP ca bn I, MG-TSAlias cha thng tin ca trung k TDM bn E). MCU nhn d liu ny t Connection Agent truyn ti stack MGCP, y chuyn d liu c truyn ti MG thng qua bn tin CRCX.

Thng s gia COX v MGAP Trans id chanid Access id Media Gateway ctx id Put bothway through

Ghi ch S nhn dng tng tc Khe thi gian TS Lung PCM S nhn dng MG

Thng s MGCP Trans id S nhn dng Endpoint S nhn dng Endpoint S nhn dng Endpoint S nhn dng cuc gi mode

Local_payl,tran sparent data

a ch IP/RTP cc b c cung cp bi MG

Local_connection_ descriptor

Thng s trong MGCP:CRCX. MG tr li li bng bn tin CRCX:ACK vi a ch IP/RTP ca bn I thng qua stack MGCP ti Connection Agent
Thng s ni s dng gia COX v MGAP Termid Ghi ch S nhn dng thit b S nhn dng tng tc Thng s MGCP

Connection id

Trans id

Trans id

Nhm 3 HiQ9200

Page

37

Loc-payl-transparentaddr

a ch IP/RTP cc b cung cp b MG

Local_connection_descriptor

Thng s trong CRCX:ACK PCU truyn bn tin R:MGIC_DATA ( CRAETE_CONNECTIOM_ACK vi d liu l : a ch IP/RTP ca bn E, d liu CODEC, CONNECT k tip ) tr li CC LTG. CC-LTG chuyn d liu nhn c ti CC-LTG ca bn I. CC LTG bn I by gi cung cp cho PCU bn I vi d liu nhn c t MG bng bn tin R:MGIC_DATA. D liu ny c truyn thng qua Connection Agent v giao din MGCP ti MG trong lnh MGCP: MDCX. D liu ny s c truyn ti stack MGCP v c dch sang bn tin MDCX.

Thng s ni Trans id Term id chanid Access id Media Gateway ctx id Put through bothway Local_payl,transparent data

Ghi ch S nhn dng tng tc

Thng s MGCP Trans id Connection id

Khe thi gian TS Lung PCM S nhn dng MG

S nhn dng Endpoint S nhn dng Endpoint S nhn dng Endpoint S nhn dng cuc gi mode

a ch IP/RTP cc b c cung cp bi MG

Local_connection_descriptor

Cc thng s trong MGCP:MDCX MG thng bo li vi bn tin MDCX:ACK

Thng s ni Trans id

Ghi ch S nhn dng tng tc

Thng s MGCP Trans id

Thng s trong MDCX:ACK.

Nhm 3 HiQ9200

Page

38

PCU truyn bn tin R:MGIC_DATA ti CC LTG bn I, thng bo cho CC-LTG bn E vi bo co R:APM. By gi, mt yu cu O: COT c truyn ti SSNC, n truyn bn tin ISUP:ACM ti tng i qun l thu bao I, qu trnh thit lp kt ni hon thnh vi bn tin ISUP:ANM.

CCISUPTP M:SIEZURE_C M:B C:SETUP_ R:MGIC_DAT A COMUE: Create_con_ack (MCA/BAT) R:SUC(MCA/BAT) R:APM(MCA/BA T) R:MGIC_DATA (create_con_ack (MBA/BAT)) R:MGIC_DATA (transparent_data (MCA/BAT))

PCU TP CA/MC MG

O:IA

CRCX

CRCX_A

MDC

O:ACM O:ANSWE

COMUE: (transparent_data (MCA/BAT)) R:APM R:MGIC_DATA (MCA/BAT (transparent_data (connected)) (MCA/BAT)) R:AC R:ANSW

MDCX_AC

Qu trnh x l trong Softswitch (Bn I).

Nhm 3 HiQ9200

Page

39

MCU R:MGI_DATA(create_ SIEZE COX

COX

MGAP

MGCP

ADD _RQU (chanID,accessID, Create_con


ADD_RQU_MG Create (chanID, ccessID, MG, ctxtID, connection put_through _bothway) ADD_CNF_MG ( termID, Loc_payl_trsp_addr, transID, ctxtID)

ADD_CNF (ctxtID, ADD_RQU(ctxt


Create_con_ack ADD_CNF (transp_addr, codec, ( termID, R:MGI_DATA connected_fw) Loc_payl_trs

(create_con_ac

p_addr)

ACK
Transp_data (rem_payl_transp_ad dr, codec, connected_fw+ notification) MOD_RQU ( termID, Loc_payl_trsp_ addr) MOD_RQU_MG ( termIDs,ctxtID, codec,rem_payl_ trans_addr,transID , put_through_ Modify bothqway)

R:MGI_DATA (transp_data)

Connectio ACK

R:MGI_DA TA

Transp_data (connected)

MOD_CNF

MOD_CNF_M

Qu trnh x l trong Softswitch (Bn I) (tip theo).

Nhm 3 HiQ9200

Page

40

CCISUPTP C:SIEZURE_C R:SUC (MCA/BA

PCU TP CA/MC MG

O:IAM

R:MGIC_DATA (create_con (MBA/BAT)) ) R:MGIC_DATA (transparent_data (MCA/BAT)) R:MGIC_DATA (transparent_data (MCA/BAT))

CRCX

R:APM (MCA/BA

COMUE: transparent_data (MCA/BAT)

CRCX_A

R:APM MCA/BAT (connected)

COMUE: create_con_ack

O:COT R:ACM R:ANSWE O:AC O:ANSW

R:MGIC_DATA (create_con_ack)

Qu trnh bo hiu trong Softswitch (Bn E).

Nhm 3 HiQ9200

Page

41

MCU R:MGI_DATA (create_con) SIEZE COX

COX

MGAP

MGCP

Create_con (transp_data:codec, rem_ip_trsp_addr, ADD _RQU (codec, connected_fw) rem_ payl_trsp_addr) ADD_CNF (ctxtID, termID) ADD_RQU(accessI D,chanID,MG, ctxtID,termID,put_ throung_both_way) transp_data(loc_ ADD_CNF payl_trsp_addr, codec,connect_fw+ ( termID, loc_payl_trsp_addr) notification) ADD_RQU_MG (rem_payl_trsp_ad dr,codec,chanID_a Create ccessID,put_throug h_bothway,transp_ connection ID) ADD_CNF_MG ( termID, loc_ payl_trsp_addr, transID, transID)

R:MGI_DATA (transp_data) R:MGI_DATA (transp_data)


R:MGI_DATA (create_caon_ack)

ACK

Transp_data (connected) create_con_ac

Qu trnh bo hiu trong Softswitch (Bn E). Bo hiu cuc gi PSTNtoPSTN c s dng giao thc BICC v SIP: Khi hai Media Gateway kt ni ti hai Softswitch khc nhau, qu trnh thit lp cuc gi din ra phc tp hn. Hai Softswitch c th s dng giao thc BICC hoc giao thc SIP lin lc vi nhau. Kt ni da trn giao thc BICC ISUP*: Qu trnh thit lp cuc gi din ra cng tng t vi trng hp trn.Tn hiu iu khin cuc gi (BICC*) c s dng nhm truyn thng tin v kh nng ca knh truyn gia hai MGC.

Nhm 3 HiQ9200

Page

42

BICC ISUP* : l giao thc dng lin lc gia hai MGC, nhm truyn d liu IP gia hai MG. N l tn hiu vn chuyn thng tin v kh nng ca knh truyn, da trn chun ITU-T Rec.Q.1901 CS2 v iu khin thit lp cuc gi trn trung k BICC o. N cng c b sung thm chc nng chuyn i tn hiu truyn ti v c th c truyn gia hai Softswitch nh l bn tin SS7 over IP (BICC* over IP). Qu trnh thc hin cuc gi nh sau: 1. Tng i PSTN yu cu cp mt trung k ri khi to cuc gi bng cch truyn thng tin v s trung k (CIC) ti hiQ 9200 thng qua tn hiu SS7 trong bn tin IAM ca ISUP. 2. S trung k ny sau c MGC ca hiQ (O) chuyn t SS7 sang giao thc MGCP. Bn tin ny c truyn ti MG (I) thng qua mng IP. 3. Media Gateway hiG 1000/1200 truyn li i ch IP ca n cho Softswitch hiQ 9200. 4. Bn tin c truyn t hiQ 9200 (O) bn gi ti hiQ 9200 (D) ca bn c gi thng qua giao thc BICC*. 5. Softswitch hiQ 9200 (D) cp mt trung k cho tng i PSTN gi n. 6. hiQ 9200 gi a ch IP ca Media Gateway hiG (I) ti hiG (E). 7. hiG (E) truyn li a ch IP ca n cho hiQ 9200 (D). 8. a ch IP ca hiG (E) c gi qua cho hiQ 9200 (O) bng BICC*. 9. hiQ 9200 (O) truyn a ch IP ca hiG c gi ti hiG ch gi. 10. Khi vic chim dng trung k din ra thnh cng th tng i PSTN/ISDN thng bo li bn tin SS7 ISUP Address Complete Message bo bt u truyn tn hiu thoi. 11. Bn tin ny c truyn t hiQ 9200 (D) ti hiQ 9200 (O) thng qua giao thc BICC*. 12. (O). 13. gi. 14. (O). 15. gi. 16. Lu lng RTP truyn qua li gia hai Media Gateway truyn tn hiu thoi ca hai thu bao. hiQ 9200 (D) gi bn tin bo sn sng nhn cuc gi cho hiQ 9200 hiQ 9200 (O) truyn bn tin sn sng nhn cuc gi cho tng i ch Bn tin c truyn ti tng i PSTN/ISDN c gi t hiQ 9200 Tng i PSTN/ISDN c gi gi li bn tin bo sn sng nhn cuc

Nhm 3 HiQ9200

Page

43

Trnh t thit lp cuc gi.

Kt ni da trn giao thc SIP: MGC c hai giao din SIP ni l SIP-NNI (dng cho cuc gi SIP) v SIP-T. SIP NNI dng trong kt ni gia thu bao SIP v mng PSTN. SIP T m nhim vic truyn ti IP ca ISUP gia hai MGC. Trong trng hp, vic truyn a cc bn tin gia ny gia MGC v tng i PSTN vn ging nh cc kt ni trc. Tuy nhin c mt s khc bit l bn tin ACM c truyn i cha cp tn hiu hi m chung cho bn gi.

Nhm 3 HiQ9200

Page

44

Qu trnh thc hin c din t nh hnh sau:

Dng giao thc SIP kt ni hai MGC.

Nhm 3 HiQ9200

Page

45

3.2 Thu bao PSTN n H.323 (RFS hay Pure)


Hot ng: Hnh di y m t cuc gi Phone-to-H.323 (RFS)

Kch bn cuc gi Phone to H.323 (RFS/PURE) Bn A: HiQ h tr CA pha A vi thng tin MG-TSAlias, thng tin ny gi d liu n MG. MG tr v CA a ch IP/RTP ca bn A. CA gi mt bn tin CREATE CONNECTION ACK cng vi a ch IP/RTP tr li CC-LTG. Bn B: Nhn c mt bn tin thit lp cuc gi SETUP cng vi a ch IP/RTP ca bn A. Bn tin SETUP c gi tip n thu bao B. Khi thu bao B tr li cuc gi, n gi a ch IP/RTP ca mnh tr li pha A. Bn A: khi nhn c bo co MGIC-DATA, a ch IP/RTP ca bn B mang theo c c vo MG hon thnh d liu kt ni. Phn u tin ca vic thit lp kt ni bao gm vic ng k ca ngi dng H.323 vo mng.

Nhm 3 HiQ9200

Page

46

Gatekeeper o ca u cui ngi dng H.323 c qun l trong H.323 Client v khng s dng mt th tc tm kim H.323 no. Th tc ng k bao gm cc bc: Gi yu cu ng k t Client ti HiQ 20. HiQ 20 truy vn v nhn p ng t my ch th mc HiQ 30. Quyn hn ca ngi dng H.323 c gi trong b nh ca HiQ 20. HiQ 20 gi xc nhn ng k tr li Client. Di y l cc bc ca th tc thit lp cuc gi:

Thit lp cuc gi Phone to H.323 Bn tin IAM ca bo hiu s 7 c gi n HiQ 9200, yu cu mt HiG 1000. HiQ 9200 gi bn tin to kt ni MGCP:CRCX n HiG, HiG chn mt ng trung k v mt cng RTP/RTCP pha mng IP v gi a ch cng chn n HiQ 9200 trong bn tin CRCX_ack. HiQ 9200 gi yu cu nhn n HiQ 20 kim tra vic nhn v chuyn s E.164 thnh a ch IP, v ch ra kiu cuc gi c nh tuyn. Thng tin ny c gi tr li HiQ 9200 trong bn tin xc nhn. HiQ 9200 gi bn tin H.225 Setup n H.323 thng bo c cuc gi n v a ch RTP/IP ca HiG pha A.

Nhm 3 HiQ9200

Page

47

H.323 khi u vng yu cu nhn v xc nhn nhn n HiQ 20 qua bn tin RAS:ARQ v HiQ 20 tr li bng bn tin RAS:ACF. H.323 User gi bn tin cnh bo H.225 Alert v a ch ca n ti HiQ 9200. HiQ 9200 gi bn tin SS7:ACM gi m bo ch cho thu bao ang gi. H.323 user gi bn tin kt ni H.225 Connect ti HiQ 9200. Lnh MDCX c gi t HiQ 9200 n HiG bao gm c a ch cng RTP/IP ca H.323 user. HiG gi li bn tin bo nhn MDCX-ACK ti HiQ 9200. HiQ 9200 gi bn tin tr li ANM n pha PSTN thng bo bt u cuc gi. - Cuc gi c thc hin trn mt knh.

3.3 H323 (FSB hoc Pure) ti thu bao PSTN:

Nhm 3 HiQ9200

Page

48

Bn A: Mt bn tin SETUP nhn c t CA. CA s xc nh mi quan h gia CC LTG v loi H.323 da vo mt bn tin nghi vn CP. Bn tin SETUP s gi tip ti CC LTG cn nhn. Bn B: Pha B nhn bn tin CREATE_CONNECTION cng vi a ch IP/RTP ca A v thng tin MG-TSAlias. Nhng d liu ny s c gi v MG. MG s phn hi a ch IP/RTP ca chnh n ti CA, v gi tip ti A ging nh mt d liu trong sut. Bn A: a ch IP/RTP ca B c gi tip ti u cui H.323 bng bn tin SETUP_RESPONSE.

Phn u tin ca qu trnh thit lp kt ni bao gm vic ng k ca ngi dng H.323 vo mng. Gatekeeper o ca u cui ngi dng H.323 c qun l trong H.323 Client v khng s dng mt th tc tm kim H.323 no.

Nhm 3 HiQ9200

Page

49

Bc 1 2 3

Qu trnh thc hin Yu cu ng k t client ti hiQ920 HiQ 20 truy vn v nhn p ng t my ch th mc HiQ 30 Quyn hn ca ngi dng H.323 c gi trong b nh ca HiQ 20. HiQ 20 gi xc nhn ng k tr li Client.

Th tc thit lp cuc gi: Tc ng gatekeeper trong hiQ9200 b qun l bi H.323 client v khng c th tc tm gatekeeper no c s dng.

Bc 1 2 3 4 5 6 7

Qu trnh thc hin Gi yu cu nhn v xc nhn nhn gia H.323 user v hiQ920 truy nhp vo hiQ9200 ca cuc gi t thu bao H.323 H.225 SETUP: Thng bo thit lp cuc gi c cha trong a ch RTP/IP ca H.323 client Gi yu cu nhn ti hiQ20 ti kim tra nhn ca hiQ9200 IAM ti PSTN CRCX ti hiG cha a ch IP/RTP ca A (H.323 user) v CRCXACK cha a ch RTP/IP ca bn B(hiG) ACM nhn t node PSTN Gi bn tin cnh bo H.225 t hiQ9200 ti H.323 user cha a ch RTP/IP ca B(hiG)

Nhm 3 HiQ9200

Page

50

8 9 10 11

ANM t hiQ ti node PSTN Lnh MDCX c gi i t hiQ9200 ti hiG m kt ni Bn tin kt ni H.225 t hiQ9200 ti H.323 user Thc hin kt ni qua mt knh

Nhm 3 HiQ9200

Page

51

3.4 H.323 (RFS/PURE) n H.323 (FFS) phi hp vi vng lp ISUP.

Bn A (vi vng lp ISUP): bn A, tin trnh x l mt cuc gi c thc hin ging vi tin trnh H.323 (RF/PURE) to Phone. im khc bit duy nht l trong v d ny, cuc gi t khi CA thay cho cuc gi H.323 RF/PURE v khi CA thay cho vng lp ISUP c t ti khi MGIC ti bn A. Chc chn rng trng hp 2 cuc gi ny c th c t ti 2 khi MGIC khc nhau. Bn B: nhn c bn tin SETUP cha thng tin v MG-TSAlias. Nhng d liu ny c ti v khi MG. Khi MG s tr a ch IP/RTP ca n ti khi CA. Khi CA chuyn tip a ch IP/RTP thng qua bn tin SETUP ti thu bao B. Khi thu bao B tr li cuc gi, khi CA s nhn c a ch IP/RTP ca thu bao B v a ch IP/RTP c ti ti khi MG hon thnh kt ni d liu trong khi MG.

Nhm 3 HiQ9200

Page

52

3.5 H.323 (FFS) n H.323 (RFS/PURE) phi hp vi vng lp ISUP.

Bn A: nhn c bn tin SETUP vi a ch IP/RTP ca thu bao H.323. Khi CA quyt nh khi CC-LTG c lin quan thng qua s truy vn ca CP v chuyn tip bn tin SETUP ti khi CC-LTG nhn. Khi CC-LTG tr v bn tin SETUPACK c cha thng tin v MG-TSAlias. Khi CA s ti d liu ca khi MGTSAlias cng vi a ch IP/RTP ca thu bao ti khi MG. a ch IP/RTP ny li c chuyn tip ti thu bao H.323 vi bn tin SETUP-RESPONSE. Bn B (vi vng lp ISUP): tin trnh x l cuc gi bn B c thc hin ging vi tin trnh Phone to H.323 (RF/PURE). S khc bit duy nht l trong v d ca chng ta cuc gi CA thay cho cuc gi H.323 RF/PURE v khi CA thay cho vng lp ISUP c t ti khi MGIC bn A. Chc chn l trng hp 2 cuc gi ny c th c t ti 2 khi MGIC khc nhau.

Nhm 3 HiQ9200

Page

53

3.6 H.323 (FFS) n H.323 (FFS)

Bn A: Nhn c bn tin SETUP vi a ch IP/RTP ca thu bao H.323. Khi CA quyt nh khi CC-LTG c lin quan thng qua s truy vn ca CP v chuyn tip bn tin SETUP ti khi CC-LTG nhn. Khi CC-LTG tr v bn tin SETUPACK c cha thng tin v MG-TSAlias. Khi CA s ti d liu ca khi MGTSAlias cng vi a ch IP/RTP ca thu bao ti khi MG. a ch IP/RTP ny li c chuyn tip ti thu bao H.323 bn A vi bn tin SETUP-RESPONSE. Bn B: Bn tin SETUP c cha thng tin v MG-TSAlias s c nhn t tng i EWSD. Nhng d liu ny s c ti n khi MG. Khi MG s tr a ch IP/RTP ca n ti khi CA. Khi CA chuyn tip a ch IP/RTP qua bn tin SETUP ti thu bao B. Khi thu bao B tr li cuc gi, khi CA s nhn c a ch IP/RTP ca thu bao B v a ch c ti n khi MG hon thnh kt ni d liu trong khi MG.

Nhm 3 HiQ9200

Page

54

TI LIU THAM KHO


1. 2. 3. Nguyn Xun Khnh. Bi ging H Thng Chuyn Mch, Hc vin Cng ngh Bu Chnh Vin Thng TPHCM, 2011. L Quc Cng. Mng th h sau, Hc vin Cng ngh Bu Chnh Vin Thng TPHCM, 2005. H Bo Quc. Bo co thc tp Tt nghip: Trin khai NGN ca VNPT, D04VTA1, Hc vin Cng ngh Bu Chnh Vin Thng TPHCM, 2008. Phan Thi Dng. Bo co Lun vn Tt nghip: Gii php Trung k o ca SIEMENS, D03VTA1, 2007. SIEMENS, Hardware HiQ9200. SIEMENS, Call Flows HiQ9200.

4. 5. 6.

Nhm 3 HiQ9200

Page

55