Está en la página 1de 23

,I

,eAftROVILLA,S'
.1

DICIEMBR;E

,._

:"'-.~.'"
... I·

',!~

~ ~'''''.....

~,

--"

• .,.

..-

• ...I!,II~

.__,~~.!,-:I-.'

....

,:"

PLAZUE LA

D.L. CO - 315 - 77
REl)JiCQION

..

,~,DDY O~.~ A'b/'~


on
El
1013

Q,;t10Z:Pl'O c0;.pibio

r'.C.'l.o~id6

u,iti-m s.,J~~s' f'iicrs,', cac '"',S{U:1C,n t a hn re


del AY1.tnt';_" ~

en 1.'"'. n'l.ci{.n

Paql0 Domfngucz Antonio Flores


Viccnt'oMollo.dO PclftYo Molln:do S antingoMo l,rmo Le andr-o Mcmr.oy (director)
J .:MGn\lcl Gm-C1D J •M~ Gudiiio

Ce:cilib Avila Tamns- Cruz

rai0nto

p&rc:utidooncl, funcinn.'\filiG:lnto d,C: G:'.rroc,ill,:--.;s'.


_j,ql~}.

•. , 1 ~~un...t. qu~ uurnn.,t~ 1:1. >1:i,c"'",~,ciUf!:'c.,:).8js6 do ~~lc-.nz'':1.r un funcijn~~d.(jnt(J, ~h::'i:olQCr.-1t-icQ on i.::t C~)rp':-Jr:-"qi,-5n

, t :>c.:... 1" . v~"'.

~(l3tu.'l11::>;s:

HUn,icip.iJl.
Il ~c,.1J urto a
m0BvB

,:->.n,t.._;.6, du

106,

Taros,

...:1

Erttilio'Porinnos Acliinno Porinn0s Valcri~no PcrinnoB Luis A. R~vcro Saivndor V;i1,lle Teo4oro Go~~10e

;:'..lc,~]Alll C,tmvQc6 a lOB i.llclnstri.-1.106 y: :rJ prQS-YI'it:-:.n to sQ.:!,! ~os J?2.r-ei d~JO polf t.i.c·:) s p;: i't'. ,C}},'lQ i '.)!"L!:\S,::mun.:: C Jr1iS,i 5n: i~Ii)cb,".; guo C:'; c i cl:L"o'B ,,)' so b;t>,) ~ 1 d ..fS;.... r\') II ~ :_do l:~'s fi..:.sf': : r

t~5.
Lo. 'que- 'Y~ ,~.~ ... qu~.l_los~ d1::"S noa :PI7-;r":;Cl:1

CQRR.).iBPONB..~LE's

un l?rillCi-'Piw )0 40TJ',"iCr:-..:t.iZiC'.cion em nuce t r-o h~iit-;"'.i:li..1ht:, ,p:tt-.!l.3: 6,:) ten!.:\. en C,,;l.t;J2,:1:i:'nl v;]cinC: .... ri·, 0.1 l~o;,l'~r un."l(!0cis'i,·:,n, hvy nos p:'.Xvcc ,:1.1 B~suii' 1[,,5 C')JJ;,/3 C3;:Lu' .:-:.ntqs qu:o fu~ Sll11:)lcmo;),tv un quurur ,1loI: ,,',rtc

0:01 ~.li~~ldoJ, quCL.l~B,~.C:J.B(1),i;l:


del

.... s

q~5ti"!;n~l.S

:fU.:J8',):i nn.tu.s un@,sTor,")s quo Be 'pro.Ben ,t:tbo.J;l. ,c:o,n:Uict:tVf}S vist~m ~,JS ~1~j_ r.n= t ~r: Lu;i,.. •". .'

~rro,

':H.:;'JYf~0Gl}im6s a,in t..;;lOl. ... iJl,i:!?!'r:lt;',ciBn · cte 19 que pr.f.?:\ em 1".s fl0 p.i )no,s d"l AYlEl t.::t'r.uo.n t'J, ~i ~'? (1110 '6st ~'s' s'-\_ c;;.}];b'bJ:lr'.n y sin quo _. nu.0stli"o \yunt,,:,m,iont.y sf.! 1\-:~.0~ .. I!:::)O cl01::'.q TIq J ens inici. tiv.['.s ,qU0 '10 'll.)c:"'.:p. pO'l? ]~:"'.rtD _. ,dd. vljcintl.:.:-.X'iJ c.0' G~.r:", .7, u.::j'l-+'"".r ] ..... ~~.tu.:·.

9i:~n ~v,l pu-?blo" :0


I;>ch_.Q.'0ljlL!:) p'j.,>r;pr<.:l,

_,

h.:".oci.1;p.u.,;) 1~

PORTIllA MaItJ..en Plaza su M1:.R10 ,

cos"eilol
}?u;")r

,.::;.s

quo' :'C.qui f.I<; siguo voluntfH.l do W10'S 'PG ,t~,",jl)r ~lu 1;:;6 c'_s::)s,=:;·.,rquc,<i1. 1Q La v:.!lui1t::-_d,. .t!cuIl.or.::;)1p.
s:"q:t'~)s~.nt::'.
• ~.!"

...._

Ed:itorir.l

Toxtil RQ!orpndum. NQtn8 Lecples en re L Pr,"'.t Garr.ovrillPlSAycr


Gnrrovillas
'r

0g:Ln16n GOOPcr0tiva

Ganadcrin

Do'port0s
Pocs1,j
SC.nidp,d,

CnnciclTIaro Locol Enaefinn z['.-Educf',c'i 6n EJctromndurr RGgi6n

Pt1.sr.ticmpos,

Afio II nQ 18 Dici'GmQr? 1978

© -p
, _;

:u
'-

N.

ij (@
.,.~
-..._

:N:-:-'
," ~ - ,~ll
_ ~. i..!,.

. ," -:' .
~l\t

.,

J_jA FALABR.1t

~pjoo'~~9~'R~';

-EL_.,~EJ;lTf1f'''~#!fIr

pttw_~o
J.

'1"\

. _ 'N:o 'Sdbt},ItlbS, ,e_l, ,~,:.t'~:tnp?·51ue I=:uede' hacen . que e'st9.~ J?alabJ?;D.~'.·de ric,?; y po"Qr:e,. ccupan La- p~m,acla. ,del iPo.cebular;r.,o del'IJI-::Ioplo" na, corho'nac~o, e.ae ore t in tin ~ i:p~ti:t'GO-, que s o10~1 . t,latntvo 9S eapaz de:de'cim,', B_ep. tir y- eIJ-tendei~; ser10.!i naeidas po:;- una lilJ149sd:de:d :Lmper;i..o'Su, p ar-a "poca;er

!l 'deair, sin df3cif"'" ;, y soItDr.r ltts pasi0fi_es fiurnnnas , p'0r'l$:S'" m7@lo,s cop. V:'iYGnC?,ias. e ,lgual quo las -torm-entt:l's:,sueltan sue :i.:r<?S,£l 'travli,S~ rar~ de :r9~'11$t\lon9'F,i, qV."()~'~~~",;c,~~,~m~~¥q~,~ ...~~~ IJ9-~~~h.r~~':;i.!?3J,l'~J.~?;.-~~,:;~.\lqb.a.9, .oc.' aS~b~ n~s ,~~an~ lEt Hn~~m,~~ neqD_sq.4a<; ~,e ~~,;jm~~~~~~~lS,;C?l1~t;'~Fl~' de~ :n~)-.1J;o-at',o· qU¥l ·~antQop.ritmQ, p~t;l" b.1.l,9.'q~ lfl ,,;p~~ ''':f-_ E1!!4}1!Lb~~0 ,~u.e. t~dg 8'er. ne ce- ..

Una de' ,119,$ CO~~S q\le, pon e1\lt'~!±~~S" a~ t~r~'Q~ i0~ p'~E3~bn:e,s1, ~~iJ,' 'C~f11:1aI1r;l y.'o·~r0~,! c.. el:.1,~d.-Q ~~n~a~i -y _P0fl'!O G!? nat1Jr~l, no. p,?~~a"", rAQS ,J,g~al \3onIlm b~:r:~,g{l :V<?C;~~l,',que ~;ten r-c~'le:qa,r.a~ D:9.'Q.~ tm- moi1;lvp pr;L prqI!",p.ifl'~ y ,]2TQf~~dq )419 D~~~ P~';f;'~~,a~·~~~,cJ:l.~,itI,~-',~~o1?,~"b~'d~",J-~"'~32?'Q~ (fl _ ,"M ,e~ f_Qnd~ p_e+"'~8z2 £1.0 ~a"N?iP.a:;j- ~lt'_'~a,+?-e~ c~m~nt,'~;r'~o" . ?-eSd<;"a.e<s':orjns~::en l~l p.a~ _cj·¢t. PE?'P-Q+ +a: !J'l-f>,3Jl;!lrtr.a a.E; ips pro~ag,o;n,J.st;asde esta' r~tlcil{'l.C?n), Ef~~a
q,l:+Q

':I1P:s

D,

ius: J1~'<\lll~zas,?;Re:P4a@j 'l~,~D lil:.S.nt:1.:?fl:;cct~~: _ de' ~qde~. cc mer- y ve~'t'i1I' Is~::q{~ ~y.y _:~1Jl,~P.9.~~P ,~.s~_~s I?ala~:tas" !1?-?f~.p,.Gl.e?,t.~rF~d,2,,~, . ..gel -~~l:$'~~erJ,t?,,_, p~?curaI:l:~q ~?-e~;f,:~~,i :~~e?,lo.l ne~mogo, - ~~":J?l1.ep;~: ~~v';t~
I'

?:6 t~C41, p.9n'


r '\

Pero4QiY'

'ya

~~jos

,de _qq)),.E!J,l.;J.a?, 1 C),j;q.ntl_s focJ;J.a.s ,

I, .

co~

aRUl).dancia··

vqnc~a:'t

Oony~-p.to, 'pimpoJo de nue sfrr-a


." ~ ': " .-

Up.ton9-0" g,pQ.n

Fedro

'c~'1?- l'a. '1:1u:pt,~;nf1", "$ e,., J.~ SQ~8(;l,'a.d, COil el ,'grande~a" y d~f-m;J-c;~tr'a ,g.6e.a~~n~;[a."
" '. ','" ,:,' . "J ' ;

.Lo buena '~eIJ:'f?-, 'd:e'spq~$" de h's,p'~r~G'bt1;s:at;LQ_~ l-a::~p3c,a 'de ·p!qlB.m.~a,;, dcp mi~er~l~~l:h~~eF_ un;~,7'0cio·q,D.d~ ~!bbp:;i;:t:d:e ~~lje~~d?p' t.~@rrp;p~1d~9P.4~, J?u~ dan V~ vrtf' en!,pmt~ !pp15n€'s, :Fl.~',?S: ,,?~y-cnteEil, p.Q,'~i£eye:q:t<ow,:;lde. 5l~(::p.l'~B:r<ias:, de der?cbns 0 IJ 1cpn_un ~~np~J_mo~(\I-~al: Tel' EFBF~~."ue :,:e;~ IJ;tp;V~'~CI:o:di~

r.

1)

ble

Q. ,'Goda s,oc:Le9-,~q_ '5~ty.~d~8~gL. suIt-ado o.eeS'tJ R~HFElJJ-61..


_-,

y~~:

.
j

§n~,I3~_.~
,

~9

. ,,' J

,~-@Pl,\S
:. ..
-.

y,en&rF,!. ,como. :re_:


,
.

c~

,,'
.'

PQi'tJ\ie en 'te'f'dad',t,o-d.o:t;e!C'm1pi+ al.lpt9 ,al Gri~t,oy 'es muy bueno ir 10' m~~s l.mpio posib1.e~, La Ciompir"enj:l!i.6f:cu· bon~a~ (;~(la,;£ornifr1a-.niejolB ,. 1?<?,rEl. ejur 9- nue.etzr oa hij.os, d e L c@mino,limpio w~l ~1qT~~ont,~:_,d;~sop<:;l.~-udo e pi no, he cemoa glg,o d~e;.li? y bueno , '9:}l~ DiQ'~',nQ~ e Qj~ c9n_$fl,,~.d<?S.!'
'ANDJfF]S

,B. III

P"

========

:::::; :==

--

~.".'i-"

=",==.::;=:::;.==

=.=
,j" --,

= :-::= = = "_ -~
,

:-..;; = =
"

B0LETIN -r''_' F BU3CRIPGION DE' .. -.; Z !!' . .


3 ;; ~ J

SidQsea, recibir II A,;CC,ONE~'ARII :e'n$lt d~:m.iQi~io ?e-~v,~enQs,debid;eme,nt,~ r-eLLenc , o l, pr-e serrce bolet,J.p.:., . .J,j.. Las aenas ~ngu'JCent,e's':

'Peri 6 ai co' ",fILCONETA,;R " Garrovilla-s '( C,~~_iQ:De .' ~) Pr-e c i.o de La sus cr:Lp ci6n : _ .a), 'Para los residerl'te.$ en Garrovillas .'. ~" • H' c.o250' Pis anuaJ.es' II --b) Jtep:iC1?niJ~;s' ruer-a (en:yio por im,presos) a 300~s c) II' " "(!' ":carta ( ) ., 0 3 BO:' PIs "
I~.~

(I~

••

.(> "

0 .,

..

Nomb.'re ,c/_-~

apelli_dos

-~,-'----------_~

---..-___,,_-----------..,.....----

.... -_ W2
1'DQV .. _

_,..,...-.,..

Pobmq_,c,i,6n

COO P'~ R AJ"n VIAu~

A,LC©NE1AR

~"~ U ~'l ..
~

, Desd,Qo,omie.nzos do In ettie-ado,: delo's 6'0 .bas,tE.f', nuestrCiS d:f.fl.s, La pobl'?,ci6n . doiil Garrovillus' se ha, redu.c71d.o' a. 1a ,mi'taof"" Fam'iliets ~:-enteras harr ~t'e'nid'O qtie 'trasladar$e, par lb. n:ecGs'i,dad, -a-,l1.~ga~es que f ,.;~J;i ~} meJOB de los et;rs0S" no er~.nlop ~rqyo,S &' Y, este c ann.no 0.& La 'C:?m_~graC1Qn ' haci~, ZOUR;S mo,s de:sa:rrQJ.I.pd::;.s', e s ' s~guid0 sobs-e ~oi::lo, par L? 'pob1aci0l;1 acti~ae '. La' 'C2;(J;~e" t odos 1~ oonocemos ; ff1,lt,£l ere pue abo.s de t;r.nbr:jq t.re. zona , El,cnmpo, ne ce a'i.tsa mucha lTleno:?, mano rde 'ob:t$ qtw~,~t,e,s, $',0 h:Ein cr-e ad.o 18.$ industria's y servi:ci.o!3 q1J9 podia:q. f\bsor'Q.E)~el

y no 'eX-C,e-

en nU,0S

dentG •

que hoy nQS- ecupa: La Goop'erati:va Text;il !I ALCOWET.!\RII do Gur,rovilles t que adem~,s de efnpLaaz- en .La a9tu;:di'<iC;ld a 32 p,e:t'~onf.':s, rcali za vI trat'" bajo en r~:§imGh d.e c09Porativismo',o
LO{3-cQ1J).;ie'llzqsd~ Q..-stncoop,E;)ra::tiv[:l? Kin '€rmbf).rgo, no fue'i:on nlJd2. f6ciV::S, y pu:e<1e" decirs,~ quo pn:rtie.ronde eG::ro, La,p:rimo'r'@., rQ\lni6n~ .. en: quecste.blEYcieron 1$.$ bas{;'s" truvo lugea:' e1'lio '8 d'o. Marl:j'o de 1975, porinit.i'8_tiv'O de .Jos~ Ni! MO!,'cn.o, »§,rr-oca de Han Pedr-o ,;;:0.0 J'b,S:efi~a Inigo • ::E}ne111;'. :qu,edo, 'cousti tu1i::do e L primer :grupo, de. $OOi08.. . . E-1 ·t:t'a.ba,j'b, pr-opd.amerrt.e d i.cho, y pO:t' t,a:nto e L 'comienzo r:o:nl d0 In cooperativa, fUG 81 lQ de Mayo del .miS:I'rio afio, En nquelo.nt,on,co's corrtnbn corr 15 soc Los , que h-A.bian de:Sq,~bolS,€l;d~Q.unf.cament.e ItJ,·ormt-idnd de: 50.00.0 PIS .Gqm cr~ditos d,e 10-8 Caj,A,s' cle",J}.ho;rr~ y ~u!l;'aijpudie.roti· odq:uirir iO J1l.0qttin$.s m'p:nuDIos do tri,.oot,Pir. .,.. " -...
,

d.e trn'Q Gjo d.eb'e:r;fo. J11:ere,cnr

. nte,Gst1~' A

s-itu8.ci6n9

eL apoyo

cun.Lqu.i.cr' intento'

de or-car nuevos de todas ~ Y m5s como' en

puestios
,e101,),60

La .oonsb i tuci6n 0 fic ial f'ue , ten ao J. o· con los so ci oeclo ant es :, a comiG.n·zQs d,el ?P:o Y 08.Q rnis.mQ 0:00', e1 8' de .-,Tunio, se.inag,uro ,ofici .... al.m en t e , :BnesC),s f 0.0 la,as y,a m~is tf a t;ln&, ill~ 9;1,1 i:a8.rOm,8t E,l.c;tQr I'. .. E .

1,5,'

sigui.ento: 10

E,n

La 3ct;uf,licl9q.

el materi0.1 ' .
... "?~.,,,,,
.0 .. "

con que cuen+a


DO •• ~U II .... ~

Itt cooperpt'i:v-'tJ.
p~
'Pts

0:8',01

1 'f±i:c.otador'e,
II

o.utoma,v,'ica

"i .. QO~OOQ 5
..45
I"
'.

manua l.ea ,

e ." .. "

0.•

"

e••
ft ~

"'"

.. ~ ,." ..

..-000

'cada unD,
11 II
,II

8'

R'GI)1G.ll,iild'0r'

as e "
D •• .flo

• " ;, " " ••••


• " • 1:1 .., • ,. ""

" ~ <>
II -.

2 U-nid'ora's· ... ..

I.
~ Qo

'0

00

••

0 .. ~ '.....

,:,

J,20. 00'0 PIS

-,q.

'10

"

....

'"

'.c. '••

'It!

~' R'E),lna bddr,as,,: t


(10

~ .' •••
0 ••

•••

'

~:~

"

•••••

-••

"

.'

•.

'

, "l'aQ.obo"'pts,
110 OQO'P15
tl

17,9'''.000

~\S

If

1 aQ~t·ed.·Q.r·,8.-. e •• iii ~ '!' • " . ~. Gru,po' d.c m~q_uin,qs .'do tr'Hfisi'Orm'aci6n . 'Planche Lavnd or 2.
"

III

-0

•••

•••••

01'.

".

':'

,0

10 ..

·S.ecadora

-T'e.bmo: , • ,

,Centri fugndor,a
J, •

_.".

6.00 ..00<) ,p~ (~1 grovo) 1 Bobinadora


Met9'i"'i,(.1,ldcco s.ox:iq
,"'

'I' _--

'1<-0'-

L_

__

__"__~~,",

__ '--:"' __

' __

~ .;;.;~__ ~_'l, 1

_"'_._"" . ~I
I

........ ~ --~.

'"

~.t..~

~""

__

'~l"'a

res·t0-~0-p·<:!lgaran'. a ..pl,El:zq~ __ .._ , , .' """ , . -, ' .t ""'1 I .. A es:C6-,~ay- que' aii'a<!1;i:r'-el vl;ilm:r~~4~;1?-~' l~~~~~u~-- ae ,e:~qcuentr:bn, il,m€,l,gena:d,[\~ .d*f?pl,lB:stas';_p.~r;p. ,IE: conf'e.p'C,li~n.-' ----~ ~ -., I ,
.' ".~, .• i .' . ~ ... ~~ ~.

cinco -m11L9n~s
,el

de: ~eset,as .. -:09 81' 'han:-,~*~ria:<?"'" ~t=>~bx'irhid~!lI~hi,ela':"in{tLi:l

-::. En lei ,aetllslfo_;ad, como ,~erg.,o:sj indid~d9'8at'eri:ormen'l;,e',:: t;~.D_.bajaIl 'en: :'1a 90op,~rativa },2 persQng,61 .~j:~;t;,rip:q.j,_9:~P_ fn;, ,~r:e-eqi6n", p~~p.cha;JIi,anflt'enim:ient;o" .~,~"~sfGrrnaci-,6~ -11: :t~e_~,.gruI$.o13,de' cpn_f~q'f:L6n.. " . .. :01 prl.merp _ 9.-€ e 110',s, compue P~IO :p Q~, 12. Eerp onas , e~~'e.l maS :o?ntl.':guo _ Trab aj 0: ',tnlbegraJi:l:srit;epRP,a ~l" Qopt;€ _Ingl !§·s y au, J.ap-or e s S ol,q:,si.e· _ coni',(;YC,~i6_;n,~,Ptl.::s :f:':JH~~b'~~ ~'yjida~-lftS; d~l3tinte-s p~r.·e~S,~~':I~ns pJ;endas. E.ste'. eqmLpo'conf-ecclona unaB· ·.12'e,.·~ 130 :r;:>renda;s' dlarl.[1;s. , Lbi3: 'otros etoe, equ-ipos" t;p'~l'buj8;~ P~fl unoe a':)..mfJ;_ce·n.:o'6.:Bf.Lb.ao ·.dle 'u hac,ed' tambien e.L tejido' de Las ..pr-enda~,e·s de'ci+" .Las e Labor-an cample: 't8mc;ihte..~,.Uno d,eello~- se dcdicaa las, prendd-s fina:s 'y :sp,le .con unas -:-" 70 dfu'e_i"'fas; 01: otro aIds de punt,b' ,g'rueso, r'cqliz.ando ,unes- .5,0 ,dj~o:r-ias• . ' :Ad'em.~s .de -'est'EI.Ii' 32 yersortfl$',CltJ,G real:i,.zan 01 trab8jo .en l~s"··_iQ'co.!. les de"'l·B. ccoper-atd.va ha;y otras, en n-wnero variaple; que lIa(};3D:e,1 tra.baj'o en sus cas-tis,.'.' _ La dire'cci6il de 1a C.0ope!,:E\ti~f\. cor-r-esponde a una Ju.nt~ Recto;ra 'compue st.a per-run presidebt,e, un vice:er€Hiliden~O','un s€lcret-ario y tres v9.. ICf.;l.l,<::;!~,;",," ~Qdos los me:s'es- hay up,~ remmiIDtl .g:en£Jr'al sn La que 1:8 Junta df;l_ cuerrpa a 10ssIDcios de los ingresb's'"gn.stos "mno'rt,i'Z3cib'nes, . etc • Gen,sralmento esen es bas r-ound.cne.s generale,sdonde ae toman Laa decis.iones decompra de nuevas ID_nqlJinas, $JIl'ortiz<ilc"iOries, y 10' que puedrrsel', 'imp'or t,e:nt,0. pErs 01 funcionamien;t;o, de 18 CpqpelHJ.ti~C!.. .. .-

mo., rti~aeiphes! trn'b8Jo de

E;n 0ut'.nto~ los ing-resO,s, una, _ vez dEiduc±do:s los gastos menaua'Imorrbevsa rep?-rten ,entrctodos' s,e'gUn'las

a ,cor,to ,me.diCD y largo Plazo'; , ,proximam:ent'G ir~ .u:n'c: " il',er,ij_on.'f', de .l.a, .co~pere.tiv~ g. Madrid, y ,ctrn ..,a _Bar;, celona para per-fe,cc~oI].l\J:rse en el mane.j o 48 La tr~cotnclorA.,<llttt,omDtlce'" y.s. que 'as im8m~quinlJ. -dhra·.y tiene' que ·!unciO;(llJ.r' a mAximor~,ndimiento. . El mimero d-e alm:EI,cene,g d.e di3,stihb esperanma. ver§.pr,onto incremerrt ado con _nuev'~s .CP,8~S -<Ie 'Madri_d, BareelonEi y ',kyam:onte, .ccn 113 que le.pro9-l;lcciol'l ton9.:"'~ mlilyor ,s~li~\n i I;' . . ." '. . . P:).Cn13'S.Il tEJ,II1bl.$p..c,Ol:p.erc1.al:L'z.ar 1.a9 pr-endus .con .nombz-o ;pr-opio': ud'onfecciQuP's ALCQN:Q;T:AR.II•Y.l,levaran, como distiIi'tivo un dibu'jo .d.elantiguo puearbe romano;,hoy s i.truado 8'fl la co La deL parrt ano d o , Ala6:ntft.ra. Tambien nos heJn~n9:icado que~xiste'fen 113'8 ";'10ca18'9 de -La coop:orat-iv:a, una rerp.esa de pr-end.as , totulmcnto i'EloriGadas riOT ellos, de:st'inad.as a La ventra direct:El.mo:nte ,alpueblo, y a un pf-eci.o _relati'~emante _be. j o. _," -- a- •
_,f) ::..

uno. Pr~yectos, son, muchoa los


cad.a

_ _ que tienan

'$ las horas

~ .... de

"que

, ..

Como pued.~ observ,ar,se ,por lo's d:atos que apoJ?tam:os,. lohnce tres afioa parecf;::r. utopico he. fructificado; exiEten prioyeotro s de mejelt'a y 10 que es m.5.s import ante: realidades, hechoa'r que pueden senalnr una posib.l.e v_i-e,cL0 1301uci6111, P[-l.X'D.. os se,ctor!3s, de pr,eduC'ci6n de;!.. pUGblo~ ccr El fin l5.1timo que s6 propusie.ron 106 fUIl(ladors,s de 10. c.oope:r,xtiva: .:erencIr_,~ on ,1a~iJediaa de BU_S -'P0Sihilide,des, La emtgraci&n; con toda 10 que" 'e~t~;" sign.iiiq8.' d,:e coste-" 80c:[s,1 y desarraigb ,. 10 oattm llovando a cabo. -pB+"a he,nefic_io etc _P).lo,s,tno 'pu~pl.o, rias iniciiativD.s como e st a ,y .so.Lo nos 'qu~'d·p"animar a los roiembros de est a . co'cperativa' OJ,a;!..a '-

's,urd:a,n',
'

pa,i"a que SigaI1ad01nn.t:G~


-, "
,;

can au lab').!',,'
\' ~ _!-

".:
'"
-

==:F='=I===,==*='=
;

"

'"

'.

'======_==_==='== . ,
~\

r:

'.'

,,'

,',
/ • r ,'f

.•

., ~

,1",0....::

,!:-

R [E~f§:,H[E-U\!JD~.M·
6,onsti ttlc'ioll,al; e stbsfuero1'1
• •~ 1

",,'.'

~.:

·-·"1

--___,__-.·~-O~ ~l:·~'u- ~ nONA-b ~


.

. El- ,Pa-Eifi.d.o6 <dfjD:tc'ie_riibre,

s,e :ce'1~br'6, en. Espana e.L Refer-:ertOcu:n1: Ibsre£i!ult ados en G\-arrovil1a.s:.::

"~lao_Plaza ."
61 D." .• """ .690 (62~5%) NO·!,." ..... !),,,,",«.:" 157 (14-~_,2~)
(I .....

distrit-ode

d.l.8-~ri toO .de la' L(;J.gyna 909 (69"'5'%:) 59 '( 4;"'5.%1_( ,~8!( 'Q,f'6%)

G=rovillas,"

t:6tal

~'%SObr_~- lo~
,"iT_

~ I

l'~99

(66;34,%),"
.~-

Oi\"OB

ojl,d:tidqs
j :

86:1'15'%
. ."t

2J~6 ( 8~96%) ·200 ( 0/82:%)

11"65%'

NULOS" "." .e.,<1 ......


B;LA.NGOS ........

12 ( 1%) oi. 12' C' "1 ,Ii!

1"O?~

,9 '( o-/~:7%')"-

0'21 ( b":B7~).
1856 . (77 .% )
"

1·-13%
100
.~:--=---~---'!11111111
.... _ ~ J L

VotallteSq"
r-

.,.871

(78'-96%) (21"'.04%)
-

9B5
~30?

(?~"'~6%)

Ab.st'enciOll'Ef$232

3';22 (:~lk··54%)
-.

55L)~" (23 ' %, )


,

11"",

,I

CehB,Q'~~..~.... ~;163 (.:.i.9Q' .~~ )


,

(iQ~ % )'- 24l.q (lOP~:' )


..?;::l;.=i=t::b===~'==;::

eon

resultados: ,COh l®s, obtenfd:os Las eleco~Qnes:gc-ne,r~i.eEr :deIB.p,-de .:Tutiio: Plaza La'~r:a

Compar-¢il e atros

ell :n:ue"s~;r.0 fiueblo'


'1 -.'

G~1~dVil1a8
. ~ _ i, .

~ot8,l . .,'

'% 'ji3l]b~e VI?! . too , Ql11f4;~.j~

• P:IIt~,.~Oili"~'~ p.~',II·I!I,1P

26·5 ~.2'5%) q,lI,C'l~:OD_",,_........ A~Qp.~ . ,.,.. . ,: p ''':.'~'~.q ~6i,Q fL,5%)


lB.ok! ' •.•

0'.

~?5 (~;6%)
43 ( 4~6)

524 ('43%}
308 C~~')

907 (39,' e.%)

57,3 :C~'5~~%) "


g_33 (:LO~;2%~, . .
78 '( 3"4~·' !j-TS ( J,/9%J
,

4.(lP5,,"76'~ 7.:l· 3. lilt. ;;. /9'


,\:I'

,73 ( 6%)

P ..e'.E.G .......

"I',••

55

,n .u:
11

""J /:! '(H

("3%)1

4~g:%:
-2~'3

f{es-$:'o" •• ~.. '~~'il ,

l.~" ~ l~)
861 ~81Sb}
2.0J_ (19%)

3'3 (2 :'5.) 97'3, (80%) 243 (20%)'


1216 (lOQ)

%
., I

Vot~Btes_

~oi.,.
tI

,1'8,34 (80':115%)
.

1.00%'

Abstr,3nci0ne-,s,
\. Ge:u,l;io ffl ~, • ~ •

.·41\4 (19~:?%·)
2278 (100%,/

,106:2' (lOa)

== ==.~.=.=::::;::: ='::::.;:::.
"

_.

Lbqu,e

':' ·a'barc_a la

.-

_ yacsntes

tOC$-ns:al

'_. ;E~,d;l'st~4..t9
-n§! ,2,_.

et e ,

·z~ri'8. de: So-li.'edro"Pl~z,.a

.~llaJIi8.mosllPia za "cb'rrs;sp ond.e e:l", dis,tJ:i;lt0


Mayor .
1

Corredera
.

139n,S&1, uS

~', qp.e

qlJ~,-n~m~H'~i,q;(3n()rqj,~#'4pliL@g;l;l;l'l,e:~1

OQJ1'!I.?~'S~'<m~~· alf$~i'firb:r.'i'l'I'!
. " "

co*' su~, c.aJ.les .

ad ...

.' i

-e S ~.~ '~. ~p'rpxiri!.~daD+,ati;~EJ 1 en las- .o~11,e,s a.. :Jfv<'lnc~Bco" ,Joaquin -Q.ost __ 'Y Q,alva ,boffe'_o'. a . . E,s,de d.'sst.acr'r ,e1 alto p0rde:htaje de" DrOll que 11& -s:alido 'en .e·l d-istrit,o,d~ La" Rla'zs.lI < un .'.14- 2%?'. rosult ado i:I11.lY- poa,re ci:ct,b .~ ..' qUB. Ali:ar1:zo. ~ \, Poplil~ sam5en estedist.rito 131 15 d~JYi1io (15 % ) .. Cbntrasta con. (3,1 bajo porc"entaje de "~Oll ( un '+~5' %') .8_ne_l 4:.i_stri to de la II Laguna Ii ,v·s"sult.aq.o tan.ibj,§:n- s,imi1aI;' a1 'que A..1". abtuv_o en
(i,~~~tl:'it'_Q,q

. ;L<4'-' .~d!l~ lim1trof~e;ptrEil

iiQ'~':. 9-0:6

.'

~~l"~.e, distrii:;o

'6'1 15 de Junio. (un

.-% }.

,"',

~8.r~~.porp0t}.l!'1.dopf!rp

momentio 'onsi
,

...U1,l.OstrD Iii,s.t0Z:,i,f'., 01 dtlf:"~ t llL"lp.Gdo d~G Ip Gonstitucion Do,)moc~~;tic.~ .. tr~s' un leI'go p.11.r~ntdsie 40' ~.Q.:OL·ti0rrb oon,etl.tl,lCtlcm"l, "1 tr,~s ~l h~" qued ado tod'o 01 ap.2.r-ta inforlJl:~ '€':LiJo _y p:t'op;"l,gr1nd:istico guO- 01 dlr~~r)oe, quo holI).O~ 51,.40 oomb·.qrdvp.do·s .con infiil·itl"",d d_.:.i sJ_oe;,,?:.l'i§} ,<J.p.gt~nC!,!'''I,d,d'S- p.or 'los II EIZl.uipcrs"d0 ~ nu« stpo<:p('Ili t Lcr-s. p,q.r~·· int ,):n:b' r orr:'ls·tr;->J? i" J.,..,. Mlt'J9 h;::,.ci:", t:i.. .su.p POBtl.,rr,PS. y ont~0' 01305 ~lpgf',nsh,.,y uno qUG no s' l1."l11)J:1.mucho 'l~ ·n'tGncj/an y nos h~.Pf\~cci<lo mu;y f'fr.rtun·r'dQ! U Hi,' ~ J_~' concord.~ir II. 'Es :dGci.:r,
C0miJnt~nao 80m0r;~JlBfito 0.1 c-tmpo dG. _prOpF!gfth·d::.

Una. vo z .m.1r=; 01 mc s d e Dic:it).l);l.br.c·S9?ttf)s.

tr'1, p:erb,

on .~l un

dip. que

'r~~au:.... . .r:ta..

'I

l,r.

•.

1iLO f.'

,Ii~ 1lJ0sininv·;i;?-S.Q'S
r0ncl'11~!.B

d,G:r;fCJ:io O'}'O:s' dQr!ar's > ,.1 .. .:. ,.: , P0:l->:q-u~ ,.z,dc <;J_u..... n:08 ,v'aldr!;? t::_,no;p up.nOons·-t~itu.ci6n. rnuy c"LemocI':n· ticFI.,.cl:b.hor,,:dr I)Crr los rop-:r:0,S,.mtr-:FfitJ.s d0~ nu...:blo Gri.l:[i:s· Gortos:..si In, '. h0r~,~lu 11;'~v,---,~d~ . en, nueata-o -ouobJ.-¢ nos r0·spcJtQ.h1'®.~ 1;\8 ·d,i1;:(~:rN}nt,es i<ioo .... .. d · lqg£-r-;.q qu.. 10 into:iig-r:nn?' 'I,ES qu« SQPu.5d.::: f;br·doin,ocr;~,.tiG,6yyi'tir ~l;'1i~· · doIDocrncir., si est :'nJ.Q:? nugt1no [11 h0m»-;I;'O .01, ID_&S'.: '01cm.:nt"·1 d(.) los Q--C:i;r'ch6s: , (;';1 :d~t.! QXp'rGf31-',rllos l-ibr.<.JIJ!GntG? -'. _.;. .' , . ~;:, 'dcIDocrcc-L I),O e~ un prumio do :L0tGrin,l::J.s (1j~gQ·o.Ju~ ao CPIiq1)is : t.il ·dlrtn dI__t\:, j~<$U tiCiri.O v.olup:tnci; pfU?t>.ullo ,y~'q~:',!.n,,:-C'u.sit~: ia!) mucho· ti:.pID s : po phrq'lle "pOl t~~nal ;$.omos; hunl'P:rioE! y '~n:6 i~st;->m'o.s 0:;c0nto·s· d:c' ..i,lr:r:.O;l?98· qU.lJ ·'0.:P; su ·inGm(;nto_·di~f~c:uH,fbn 0 p.nr,~li z-n:n '..::1 pr,?cG?o .d0ntoC,.F-~'t-icb .Fera Lo, ;i~~s itlf.~ p'Qrt,~ntG-., cro,-imos, .J-squ,4'(Jr vivir y I"0S_PQtI1r, 10 qUod 6,'i8 en 81. '~ln 'DEt'!.9CR}:,cnf~. · jQ!'c\:'r
un'
I '"
• .'. 111 If _ ,~

ftn:yq·t,1·.~~mp0;zar POI' IF' bn:sG ,por nucatir-ou puublgs liE,s ,nqu! dcndc _dJsde If;\g) ,distiuti".S ro-s1;;urns J?91i tiona· ,porque ~nt·Qn:dimicnt.o· no Q·S ·sinoni:rrt.o d.tl:;uniformidt: .. 1'.d0_hcmo.-s osl'or'Znrno $; For oJ 9P:g:~:'TI,nd.._!Jc;j_F)-i&n·t·p do, d ~~p'~I,!13_:li+q.P~R:PJ"9-T~]L D.9J;_, 1Il0_P9rl~c.t,," ...~9:tl~~~~{_0tiS;ti_[l . t ....gnt.;-.Q. ~:~.ID;\fJ-" ~ .. iud,:i1d.r~Q~I ..h~. , ':S~,d0 Qst.?. i.arm-a ,por G;J'OIlJ;p10 ,nos O'currlr:L.rm he chos 6Q,IDO 1.0'8 n,c;lcnt'oo'2dps o'n un cIJJl,;gi6 o10ct·o"-rr'.1 gt::rrovillp,u.o .qu8,si bd.on no' t"_u.:tderb-:h; una gr€l.n imp.0r't,~nci,'l ·(_~n$1, ,cl<.:;b81UOS d0 0stimp.t'~()S _, ·opCluC1;r~~1U:c~,cr0nfrctitu:dcI5 ~ P , tot·olmo:p;t.(j an t~d:iJ.mo/.enbt-ic;<:,~~d9 .If'3~\;LS'~r.~'tgr'o':s: rtip.'tr.ri;'~6 pos.ibil;'d,r'QU s'dq p[ .
·tddr:iS
C.

to,:o.t.o.

~l..;,l ,c'3nt.,;rr.21ID:\.;pto ; d.cfini·-t-ivo ~_0'. P;'~;:-H'1d68'odios ,y~~l .c:nt'-i'.n.9-J,J.1?x.0nto: p),.en9C1,oo. t.oc;i0p; 1Q's csp'-:'rlolgB, 11':~'1,UlqU(;; q·S·t0.In un fSr~.n ar)'['.nico d-. i0,901og'i0B po1itic;:,s. . . Y dvCiItl(;c. 9U't:t;es' p_-~,:,oi<? rlf.urtvndl.o, .l~~r.quu 1·<':Co.nst'i}:r\ic:i,(~n no es 1<,. pn.nr.o.J8.d'oIDocr,,:tJ:.·e,";I,. ;!:'s, S a.n omp,rt';Q" 01 'f)1'.\r~"!·(I: 01 q1;l0' PUCq:\J;Jl' d0-on s::",rrCl-l.""r1':10 12. vid·p: d0IDtCP.tlrt·:LCGl do 1'08 Dsprfiol.~s. Y p;--;rn qu(..; pod~.rtl0S" go.zar" y "ua-z-" corrd:d;,,",:)li,,,,·rttc ~dh nlwstr;"" lib\~,rt:"'id, quo fl..fin de cu.sntrns 08 ;;: [. ;~ i , ( t iri:h..D 1 puc b Ii)'; cd_:; bemo-i3 dv t ,mL;I" linr:, pr,)di E::P 0 sd. c i-onVi'fi' .~, 011'0 ,01vid,o.((' 01 p."'I:8.. 0.&0 y up1p,o,z,8..I'o. cCITIs·t;rui±' una. s.Q.ci{;df.;!d nuevn . de set..:: os t e ins
,1-;->.8 '~G'~
~ST'1Fc',iinl3.
L _.

n

: r:~:or0-n9 y OtiliR

NU';~~;.s LOOJ~IJ,.Jij (Co:t'i'~-inu~ci6.n). ~. ,:81' E.eK~stro.Oivil,. nos comunf.cn qU0. on (:)1' :g\jrl.od0~ cPU1pr~ndia.p. on! tr..; ....:1 10 dlj' Cc-c1.,l.br.,Q _ y-(_)-l,. 10 ,deJ., -pri;~:l..ni;:v rp_l;,.Ss;;; hnn pl'oQ.u6:tdo euabr-o :.d;,.:funciob ..... ":k:ns,.;; 4;:1:110 ~)3r'1VO< Br{;.i1\l. ,~,~·trO G.2rCl.r'. ~Igl(),s'i,"o:s' ;Vnl,;::;r.;tanG -~]r.c_;\~.s s: , r '.... -j. • .. _
L

----~~------~----~
,_ '.

'Gu tL;,7'r:_; z -Rubi()'.


Ctl:F[:),)

do' nu, ..Str:ot Bd.bl,iot,Qc.n: ~T'iln~lcip,"!.i:".;rIQ~ii.s Pizrrro comund ca que du.r~:pt0 '1:::"9' v~'c~lciionoS' r:d:,vi.d,~fit's! ';,}s- . ':b,r6nb1,6rt-~~ i;o'Gt:os Lc-s q.l.~.~'d~o'10 ci L" 0,'0, 1r. mnf.i-dnQ 'ypn~;;d,<"!.s ·0'St.~.s;·~1 , hc:rt>.rios,;r'~: ·d_o, ? fl.':[3 do· It' 'gi,tdc. ... . . ~

--..,...-----.------,::--~--

..

--.--

I ••

'

'

aq

j5<".nd0 ;.clcuCi,l

, ,'-- SJ h-~ hceho

nos

D:j..cis.:Im,brb tUV.0 lugnr 01 I.)n10:1,co ffiAtrim:oni.Rl de. nu·os, ~lC'DI amigo y 'comp:nfi.;c,rq do .rcdf\C9.i6n,,~, "1,. B_~t::L~$G rl9Jf.1110 y T6li:i I"'h"rt.:f,n,Fl· .f'oliciq.,~dcs!, . : l-os cti.11.\JS . <:t,:)Sd.C1 0s:;fjF I?6g,inos. 1(J§j aq~HJ.[\mos ',t&!q.'f,! c.rn$(j(lQ
E1 (Ll.q,
G..(,3

"~

, ..

,;.1.

•,

~ __ ~

_'

'J4

~';""

,;E.,

&,

'roO,

;'"'

CA_1.C.E~'S"_W:D:,:' DE 'tiiJj. l'ltQVIl'fCli~b ......


,-,~

~j;'L);j

Fl.VOB.J1X;Tbl~~" ;l:0R EIJP

~~---.-

--,_._-

.I:~N"
r

En, ,cl c\i_e.rio r('!:giona]' '-HOY ,d.G-l 13 d01 ;t2ds~1 7'6 apo.rp_C0un.f\ not.a r:0·;'" 1f_'erida a J.R loy qu:q tiGn.d~) t:' c.pmp.011Sa';l?',u Ins .p:r0vincias qU9~ g-clforan oIlcrglbJ0-1cctric,n""q"()l'l ~:nr~.C'._:tdr &xoo_d6.ntnr-J_:G l1C1r 'C;l:l.rtn.t;00\~t0~~B~'~~;f{ ,sirIj~:-r-a;"gb110T.~:ri:quG_z~~S'·Cii,ott·,flS ,rd.g;i'bn,Q·s,,, . ',' '_ '~~', " i "~-El dOs-rX:p,o.:tl·6 dE. 'cist8 ~L*y':ost'n p:re'Vist.b en 01 'l§".lcm Etl~Srgg'l1ico .N. cli£' ,pal sr:PQlnC\~cl.)ritiJ. -,de J-0S :r:~$o_1u.;ciotlC·sC;l0 In Cow_is:.i6n' doIl"4(,histriF.l~·Y ]~n9r~r?: '?-sX;,Cgngrqs,o Q.;Q ).J~l?ut[\<i~}s •.. ' _, ~."-, '.' '" ,. ".<-' _•. _ I " "R..q-gu~.19B(;st:'l~:U:l;t;acn·s <101, '1'1 ,C",c~n;'':;::,E?~~r;Lf'' P:P;Q., ,q.~ lr:s ])l"O-YJ::~Cl.ap 'J!l('.~-b~n0f~c.l.~o.r:E ,~~ ~lGgf'. ~D; _~S·Gi10.~,~-(}9r$Q Ct. ?-a.n~n por,,~a P.!-0~L~CCJ,_On de: pnor.g:l.'(t., 10, cu:r:ln'os v""-..cn.d+':U:l muy b.i.cn ,l=F'Ir[', l.nt;_cn,t:;o'ir G."',lUa0.D nlw'sj;.r:O ,sub

vo.

:tJ_lr' o:q +q!? ;J!u""p~o~d.r;11ds . G·st.~n-·lJ:1?>~,:cc.el;~_ c.en~.r6:S J;t.t"Sla.~9.'!Hr.9p' ,Y:0nl:(lS ,cl.Q 1as9Qfl.D.8 .p:;ro;o.I,I)'\l·S;. =11.[8 ·ppr t.',;:"r).>ec-·,;'~ b1l0n mQt~y(i), p-a;ra, quo nu.,0,§.• t;;r9 A. -, ~nti1~ni(irrG() ."C{;,xj \.: ,~l,'L70X'i>r>o:r· l:o:s", ·C:lb?J;"~O$., y. no dcjDc.scr.pr'~, y,"S,j;;';-':-"oP?rt;uhl0~lid{ya .quo :50 -ncs h('Xn. l;s~~:li'r:,do O:0111~Si,..,.d.a,s} - :d~,::)?0:d:c;r.,.*,,(1~0b::i.:t~ unchJ.i0re" q::U8 pU0c:L] sur ,de" una L,:.rmf1. p..:_;rID~!t~ht;f.1 ,DI'i.'TD,- nut's~r'Qi pU.0ipg_O.. .'
, -, !

ah_ ~.uI). ~so~. ~-f-i!lc1~b~ i, q~lG_'.'~er~,-:t:t:l, ~cli1linl-S'b;r n<,~.?sJ?o?-~.~~s-'. ~~P~l:ttJ"C D fph~ ..~~.~r()1!~~~c .~~~:;~.,_llaTI,9;O.',_:J"?,V6,r-

Gl:o~t.r:t'ollo. . ._ Po r 0 tr.r.'[t' P ~:rtv ,0.1_ pr r,'y)~ to :d9 loy _):'!.EC C c

Iti':tic apia

7,

:~,?~.

!O ••

---.....;.--~-,...-"":"--

- - --.--=-"_

HE
-rcgioUQ.l

LA

REGI0N ---~__;.,-

,dd N. o.v~¢mbI'(} .gp~rc:ci6 on -1 as p.:~:g,inus cen tr:ole:s :.~:LEttio, ' nROY-'~ un.l:q._~ltrrn~C1u ArrtO'TI_io C~;r:uJ~~q.:nc Forn&ncl)?z, (J?lrOf'osor do·,.·· ( t del dopo.r,/:;p_mc:nto dc. Goqg.ro.f:fn :d.e. La Un-:Lv-ers::<;d2:d de~E.:.t't;_rqrnr.tdura), _,so,bra . I La 'Full- c.i~~n 9-0 los Con,tro,p Nq'o:rdi)S ,en, .Ln V6r]~.obraci6ia' dC;" 18. R0g.;i·c1n . :ExtrcIIl~:rna,'!·.. ~:Lauto,:r ho.CQ_pF;!,Iil_oro un. anlflist:s 'do ,l~9i'Gu,"1~:i.6_n;, aoE:tn:ts_tro:tiV8: etistont0, dbstncrJido que 'nhoylu provin_cia no t-ionq i~z&n de' a 'or. 1?nt.clas rtUGvti:s Boc,6si.dnd:Qs • P~ra:al:gunoe' s:o-X'viGiQs' os una vnti, "'d r.d aumiriistrati vn oxco ~i v_aPlQn7tf(/ pcqucfia , qu,'0, dob Q de j'c.r p [1.S'O·,"f.J, .una en .. tid~B.d,;erri t.oriril me,yqr' .:. In ~0gii5n, _'.' ,.. .', t . _. . .t ,1?qrot:ro lr:odo _p.,arn f;1_-:orv;i;e.io·s prostad.Q:$ ,hrl:S'tn hoy PQre-l mun'i.cd. ... p;ioy que 'hoy ne pu.cd.c-nI)8UUlir p,or su ,tttrrtnno,' rOdu.ci.d0 -9 . La pr.oYin·cio..-t":O'dQvi,'ol' s 'dotnrsir:do' .grnnda,; .0S riocGsnrin una cnt Ldnd torri t(l:riCll in... e . 6;r-modi.n: la c.orn ar-ea 0 ~I . t -

El 126

st~q:r.-

,II

, Para 0110, oa, p,rGci~Q p::t'0c(;dI!!'a una roo.stru.cturnci6n d·e las . eomar-cas '~n n:U8s.tr~ .regi,6n" "rccrdll:l;1dolas en. flUld.'on d6lo.s o()E!~~~id.'"'. ... ,dO's nQ11li::ttrrs .que sdoncuQn:t;r-e·n unf.dr s on torno,- '& ll,:r~I"'C'['l,qt?c(n~f1c.'om.i:,,:r(H'.l, .' . 'ciuo r:lctpe do onpi'b,ql del Gspr.cio concl"'Qta: Y cono.utonGlm.:if.t en reluc-i·op. ~ . 6 on Las -pgrup_D.cib1,16 $ t err.1, tori F' Lo s vo cinrl3",
•.

La. 'e'looc·itin de In'S cabo c'oras¢'bm-F'!rc~lc;w; G~ do vi tf'.:t impGI'tc7l!ncin p'ia:.b:SCO1110 pun tut, liz1J. e 1 ',~:ni t,or: II 1 ft imp Q,rt nn e 1,['. del r,s' c nb c eo r fl.-S connr= co.loSV(l ,0. Her t,,,:l quodp ells,sd01)GJ'l-dcrr.l' 8], -future do Extrcmndurr'H '"

01 'biohi'o 72,-73 aom


10:
,

,Lo.

r01nc:i.6n

.0.'''; n:u,dltms ,do D~olnci6-fi

r-1~tu~5.-

,'lJ.-

Co.cbroso2 • .:...Goria.::3.,.Jp;r<'r>:iz d.o If', Vc.r,'"!. .. 4.Nrw'pIL"'1oI'nl Pl~.sc_nGil\. 6.-Trujillo(> 7.. ' Vrtl40D:cip: do ·Alcr;.nt'nrn.1I .' ~

"

sdlcilp\.q.os

C(~)TilQ c8.becc-I'f'$

'0-!iJ.

de

Zf.1,S

do In Ro@~6n

gnn olpQl,:ol

<p6tuncirt~.mQnt.1J

. DcstRCD.c-;l

prof0·sor O('?,mp@sino que "d , n<f\.a.C\ sqry;i;rfrm 1;;1$. riquooxplotables-, s"i lO:1? Si$tO'PlfLS q.o tr[\n~p:or·t,0s no jU..3d0t.or,TI,ih!'nt,e e'n -~['.'vid:f' int;:;rnn· yen '10,s .flujos -.)xt';JrnG-s
,estC'~r pcrfuctf>rn~i:rrt;b tOjidf'. J.·eS. -rrud.o s do In· Illf).lla-!l'u·

La ml'111ndQPc erlo a r0_1i',ciilih8.QI?scon·

y l'rs cnb&c.crf'.s', comf":r-

====;::,.==~======-=:::==:::=.===:::==;"====.=:==",,=-=

o
o
CA

;to

••

L
S
*~:~
'!' ~

:a,

.-_ ~ ~ '.

Re-Eiltl-l ·t;l.dosd!)l t

S-b:t'tGQ. de La ,quinta

do,

c,ste

Ana:

Ai

'.

¢".I_.R.nQ_ll~ CB,fflcp;rb's)". . G. I .R~nQ_l~ (:GNf~_rit>cs)

Vic,orito Gnballoro B;r',n'lTO' Y HermOiI,G_gildo Jim,6nd z MOrit'erg Al GeJl?,.Re riQ.3 CC';;cl;res) Joso Il6ml,pguo'z, G.;qnZinloz; y .An_'_~_oniQG(m.z_a_1Q z AriDEi,' (vol UIlt: r:rio) CoT.~'" nQ4 {Obojo) ,.,~, l' .re~·u'S :FT,~res":Breii,t',_ 'y . M[,ir~rnQ Vecin0 _R:9.<irf'guQz -C" J.R ,,:a;Q 7 (V,fllcne:io.-) •• "J~sus Dur n_B Pofi.a C.I,,"R.n'§!10 (Z;1;:q?'Og9z~tt) ~. Jes'lis G-tl'n'~AH)~ ])oc.18'Tf1 y 'F:l:o:(;t:n~io MhC;igs G 1:1 '"R .nQ 11 (Vi tori tI:) '" ~ '" EdUnrdo li.r'_i{"l sFlorc.s Lefindro Oruz 'S~nchez PCJ .... tJ;'o Flor,c;s .. , £. Es'-'c'r,loG:r,a.. y. '. 'iI l.angel Dur- ~n_ J lm,~.n;QZ e.l <'I R:fI riQ,12 (1ooIl.),,:g •• o· 0 ,Cp.stpr L_~zn._ro~!kcln's~_ JI ell j: orB: .. nQ_13 (Figucin4o) '... Vicr:nttT Q,nb,.-;tlo!:'(f Huf>tt'l'Q.d-y PedRO. Vn,cino Guti,6:rr:c,z

G GJoR~

'ng 'l (Mf\o.rid) _F.lorotJ.ciEJ

-BrtiVb

:gu.t'i6rr'c'z-

Di;z' '

II ..

c .L,E.nQeb6 -.it
II

JOs- 0' .z,~.n(}hc -,.... .zMnrt:In (M01ilh,.) ""·0 lmgJ~l Dur~n M:0llndo . '.' 'i
.. -' ..
,;.. • ~~ fIj oil! ~ • ,II

Tb'm,ns Br,Q,tlnHe:t'-nondez 'R.o'~Gndb . Rr,mo'i3 l!urp,n y y

An$t:lmo'O[-lhn-l1c'ro RodI":lgucz Valcr'iand TlJrtfn Sf:trchc z

GucrdinCi viI

CCQ);
II ......

a) •• " "'.. Ang'elVallQJuli~'n f 0'- ••• J:csus Gu-ti6rr~_z DUrl1.Ii, (v:oluntr.rio)

Valeriano JUli6n Morino

~e 1m procadi~o

)p';"a:dio _0b'S-er"'l~Cj'b 11 carr~": t<>nr!SII db ,macierapara. p:totege'Z:jl,.."']!S:~ J;~!~,as~.~iq,6_,p;Z<.r~ce ',~ J;)uono. lJledida' par:a cicco':qar unnp1~za que de par s1 tiene l..ln~ .,g'IJ,prl1~,s··~.sibiliQict~scst~U.Ciitsy: q1;lo Q;S,P~'l." qtr~ ]?ru"te i,un ir;l]?Ort,£:':nte: contra 'de reun,i'"6,t.' 'l,,€!iS crtir~"of£1.lalfos-.
n co Loe az .al;radedor ole, l..a£ -p&J.'-l:!I.er2;.6 que--)Zod'a:-an 'eL PO'2l0 unos

CU:1.l'cLu.iQr~

.-

•-

F _.

.'

--_

,_

.. ,

q~.·c iuiya

-frec~c;t~do-

.;~lti·~iitin:~r ~~b~l;'. ;~

de

":'"";i.-;.::ft.~.-~="-:;;":E="C-::;-=-~:-= .... -~ ~~ =
L'"

" ".

,'. "'."";;;

J:r

'y

,Carn,olp S611.6, prof:(}S0r de H~,-si-c!\',®'l}:C'¢l.~9rV'~,t,Q,r:io de Bq.d:'1jO.Z'"o'Ou mpt:t.vo de Ie.: ~ Scn.tLna ;de ~.nt6tln:1'Cte8E~t'::.o-nCiii'o5 1)r'~U'i1~~~ tma. c·q"ll'f'(;~ep.e~,a eu Cd,cero's s'0o/r? e~ _ ': t:~'!i.lO.: liJUftll Vazquez y liJ. Hl..\,S-:l:c,a!Cl'e1 XV,I en ,!!_,,::t~,or.. adura oJ .~S:_:'tpor:l'i)a ,o,q Ip;s _·di'~l:-cul.to.~ -'~.; ) d~p pOI' i.:i:s que 1il;l: ?:~rp_':Vqff0;-dr,l'In orgo.niZ<.'"1cio:p: d'e Qst·n,· I~:,S·o!iJ,C':.na lk{r-Ii\ S-~\ ~r¢~un.go.c.i:6_n , y:'del vn1QrCrU0 ostc_:' :Ru'e~&e:t::one"!' -pgtin; 101. cu.l, tura l':S{li,i.cln,?-l i per-c :$i 'sacyi1s a ,,~~lra' ~.- ~ diI5,p.o,st.'4.. IToticiu on .nuosrt r-o pcri6dicb._,c:,s jundnnGni:iulmcnte por-que 'Ca'.rmelp Sbli9r-._al .~ _hab:].~r de, L.:·""."i::pportG-Dci.D.~o~D'\.nf"fiti~.a .y (lr.nl A~_'!_)i~xtR.cnadura en ~0S .sig'l""0:B.,="JCV .Y XV:r;.·~·, hi,z6 eSFeei'al~m:cnc_i_6l:+ ~.; 1:0. i?l')ox'tnnpih q)J,Q, ~,';'-l~rovill::.s t uvo rcn ,o.quel;, ' '(i6,f"mi;:;n't,oc*'l turnl. :. -,"'C. ~. .;:,' ~ Ol.' _?.' ......... _ -_.q3 .:.;~.£'~"l t:r~?~i~<?~\q J;~ D.c::l.~'c~?~;. ,~r.o'~~~'QJ-~~ ': ,~~ - . i~':!..t6tl.fi.B-::.~.a~,? 'i1J.-l:t_i:P';~; . e. eO'lq br6'~':_~~_: . , 01 ella 9pled;e-.i'eiet:!b;;t\e:un\~o,otl-9-i',e1!~~ , ft:~g,Q~,~',!.ieJ, ~:r:t:i!<e'n ~Ci! ff.i1::qr0t1 ,!31'l ,,: i'f5~,e.-sia au . 7~ S::mPedr;a·.,A :p~B,lir<d,e~e.p~an{) -:tiCl~:Pb. 'f;1-e ctlclii'l.>.se d~);.~~G';~!PJ).~~4~-",~:CPP~B~~~~e-eft'<ctiy~!, . t· hi . '. I' ~ .. . t d ,l:l - -c'-"c~J_" ~ • ~ 0; • ~ ~~. • t L 1 ",. ~ .

...... ~

:'

~ .'.~
,P9r
',,"

II

.~,.

_~,~:~~~~~~~.-~-,::~ft~~-~~:-:~:f~_ ~~' -.~'..::':.,'.~:,I ...

.....'

••

~...-'

i~·

...'

j,t
,.

,f,

!;

:1SJ.S'.l.0p11

I."

V9rSi?S mf!Gi~tr~lmentG clj"rig,id.;:ts, l!:elrT;r-irii~:-;.tl$~nch:02i.. .a-v ., '~ :; j ,BI C·i).I'() 'cbnst", de una e c.Lncuerrtn ,.;v.aces, que durnnfe mucho.s aaas hun ,lugb.a~:'-~ 118r J?r0u10cio~a;r In rnusi,CD.,y que S_1:.be~19r? ~..:n atr2.vesado y dtr,,:,.viesG:Il er8.nde~ ,.-.tlificU1~nf ~ des ,e,conO:r.li.citspgra: cJ.c$;~"rr9.llQ.:r t<''.~l j,l:tpor·tr.o.n-tc; taree_ .D0~ti.e g_(!.U:l,qucror:t'-&~E!nilnE',rl'os " y dOS0-rtl;!OS que actuc::n .Gnnt1e~tra lOCalidad con Y,lnym' freeu,cTtcin:.·· ,..... . '~

:l?l.l:'.l.·co.~q1.lC (-:1.~"-al1.t,\ie.- 0:8:,~ ~.Q'l;\acJ.'O\ ~g::i.J4~ 'Cp':Ll n:~~'''eS as;~l:.. I :i!ll,t.~<17pr0 ao Lo.ae e de, crmc ion~'S b . e 1.:1 C$:t:d¢b. (n::t:t!:rDl~iit:', J j\etlJ:¢V'al..... 9:ue fuor'Ml:""~ nume reeo
,',

.-

..
,

..
"

t;$J

.1

.....

d". __

-=-=-=..:.=-d-=-="",=.s'-=-=-'=",,=-

. --.~.

;:r
~.

.~

1 ,. ;

-,
"

"

;,

" ,I
• I

-1

T+,aa ios i_-nfr~ctu9S0S usfu~rzo'6 reali~ad6s por Ill. Di'rec'ci6n y Claust+,o' doProi reso;]'o6 4e m(Cp1;:r9 O'Oleg;i.o Nac Lona.l, de ·E.,,'G.B ..-~,ante· las ..,nu,!<ori-cla.d-e6 peITt~ent~s so':' lI..ici tendo In rQpara-cio~l del ya:11f,aPlo-s'ofl J:lalQ6n-al que; tant'a t,intata):!!.j;lien no~'otro.p, ootilos dedioaclo-, nL p,rii3ado: d~~ 21 a'la:s"oc'ho y D-wdia' de La 1;arcfey cuniid0' se o.umF~':!a _precisnrnento e.L nfiodcsu' .6s:t'ldo- '"lstilai,fU9 convo cada- una 'rciunion;,cOli padr<:~. "de J.Ufiil108 para d~.rle:8c1;1enta de las,gil.-s.tion¢s. r~o.~:i~C!.:das ','Y' .o,1 9::1,60. que ~b.cho. d~ 11a-q,as·! 'como pnrl;). :LnBtarlcs,.·~ fO-rr.:I::tr una C08iJ;S:L6n Q:Ue se "tra-slao;Q, a;0acercrn,CQ,n ~el-, ~in.dc ro,alizar una serie de e·niticvi,st-a,sco.n _ divcrso.·s t\,utor'1d~ltdeslW°11'inGialc~ y ~xigiriarr ·1p. pr9nta' 601u01)o1.1 dei .. .sllnto., que ,ilas.!fndo de o t,5,pi.c<:'\.. lenti tuq ndrri ~ nistr~tivp. 11.cga ya aCQ,nvertirs'cren ¥prg.i'ien.za·.·, " <' , ' ~ '; , So !ii.jo. 10. fecho:· del ~rt'eB; ~fa_ .26,;pura 01 vid:-Jo' -tt "C,~cG:ro,,? ofrcctondoso t.od,illa: los p.rc:se-ntcs D. rea];'iz:~.r el 11Ii.eoo... ':' - ,,'. ...

,~~z;

a: -

;j

e.i,-

la

.e

••

' ..

~.

...

~.

_'I.t

,,;

.que cl.ur,jtlte·
.

d:L.a'S de Dici~bre ,B,O .c'elehr6 :uria 'eo;fllidGc-hor!'ertb.;je _~'e despcdidq ,0.1 :40 ~ibs h.."l.' 's'i"d:d ~MM'Stro;.', 'nnest:l'io Cologto' ,N.:i:cl;!linnl.;.;.Ji):Lllis .-Gar ,,' """ l.~n Brc·fia Yi do c:uya j1ibi1.:t.ci6;n Y"4-'d~o.lil:OS 'diie:Ht'~"~<i!)n'~11_UO:B~t:x:O: tiiit~rf.brnuBero ,A- ill . comd.da a.sisticron fU·QiliareSo'-,'c;:mlik.'Vlci,f~B~ '1" :!"uni!§o~:f0-sfc:~,:·I_n~?Q€;~~·r:..;.raf'C_p;ro-. ; v inc fal de E duea ci OIi Gu,ne~~t\l Bz!.si cii,D;-~' lla,:l:\: ..L&1,op i;us,):rlrc~~:1. qu9 n:l ',f lK,-l "p;tClPunJ 'J \, ci6 unaa p.21abr~s de don'pe,d!i,d~f~n' Xl,ebhrc":- ~\il' lo~ f-,.do:i:i1'iitr0t::d~ncf 'b'n' nOJ';1b'rc ' p~9'Pio~:

El

paso-do

m..1& 'do
, ..

--

'

ttc,

"

~J.

Tenemoa d;i.vcraos

fD:~ccuentQ,S

s510 podeL'ios ClecJ.r q_ud aunque, su nll_o.rici.-6n no .f:iju,.'J.pr6xi"madntle-nto 6.:;1;10' 011 e L tercer a.:;:pllinga dol rae-s y e n .10.(; t·rcs: dins siguici1tessbn"TL:;ivn.dos n Q0'rr,80S de dong.:) :tencn:Qs c0I1stnnciq quo sn'lcn on ql r1i~ ''O",,.,,,,,,,;:,,,~,,,,, "",">, '~r,""T'<'7l()~ n.'1 ,,"'), h:"J(:d ll.-eltrtr h.-:".:Jt:1 ustca:cs con i,'~d8'liida ro..pid'cza,Pdr puntas

es

'ynwie;L"oS[l:s que j,;:U3 de q~c a0- 10. gc()grn.i':!n nRci9na1,n.ntc

--~------~~---~------------------~------------t1ALCONETARfI 11d~g<,-

o.Qn~rail. rot:raso.

0.

clIo

..

1"

I,

.~

.
,,'

-",.

r: .

'T',

I~'

:-, Con La ;ent.ra~lEt, en fq1'l;ciotlamien-eo -~dei.\ S$':t?vie"j.'o· ·'Autp.rn~t-iqo :·tl~T~lef'.onb~ en -nlJesii:ro 'puejJl0, h8:h'9..pid,o. hafjit;4S.t~~1·SOlJ«13' qye c'~bi~.d'o,~" na de e'llf,U3t\1ue, .no e~s neGl€Eiar.:i •.,o, 'y. a cue ext1.st·Bn, ~~mit una , Cent.ral ... n.i:' tin. "'"" +" ~ ~ ~. , . ~"' . enQ.argad0 as: -la ,mi:srna • Pox e:'$~'&a r:az6:n bemQ1S cr-Eljii10 oQn'!J'e:ni.;e,mte: .man ~'.' tm;lecr·::M8. 'entrevista C·{iB e,l '-'qlJ_e hasta ahot-a 'h€1 'si'd!Q' encaa?gald~ de J:"·a Oentra} a~ 'G.a:r:rovilla-s,~ 9\1.e .~~"ha:q,u~\~}~t'9:o si~', In.e.;lJs,jC?v,:,,P-O! "r?-'z,ones obvias.Enrique Bra:v:o Bre"f5:a amabl$nien:te ha ":L, accedidcj"'a ¢oritestarno's'.Eit..... : t riq.:U:e, na v.pz. inconfrU;ila'i~P-e: para jiod-o~slos US1,larj,Qs d~;L.~e1eff0n({ en u nue s-bro pu,e"pl{),preg?"mt,anJi'o al'c1esPQlwar~el t,e1,efo:n,ol,:2,nwnerQ ..?, y enoa' ft so ete ~e:r .. Q.or;!.erenqi'B;. con e.L de 9,0,st1J.ine~e' :f1.Y'Ei ae 8.vi.sa_rfi ~,que ,!!!-~r~cia Uri carine,so chiste'eh riues,tD perio..a.lco • .A 9:1 l~ ,hemd'S~'lllre.e;i.Xa~f.d.:o:

fuw

... r !

.i- .•

-. pie' g1.nlt~. -'-'~sa


..... , ...

rr0vil1as'? . ResJ;Juest.a·.-S1, e1 telefona urb6.f.10 en'l;r'd ,e'~'~ervicio, e:(-'28:' Dic Lembr-e de 1.930,8,utltjue e.L s,ervicio in.tei'urbc!ll.G(hab:ba empetzi:d6- un mes ..~.nte.f:!"bape pues 48)afiQ_S'~ .~';__L • t. _. - ". 1 _ __",,;:.~:;. ;i ,,'P. --&Cu.ant0s .afio s. he. 'el3te,do . 211.' 'rt~n~e' de fa ,C¢nt'r~P?'~ .,'. ",' <;_ . R •.~ .~,De'sde S'Ll' ina:ugUra;cion sn 193"0" -s.i. b len ' ~n't one e se l:e11.G8.r.g:ado jl e'ra 'm:i padre; en realic]::a'd; 1;;)1"9. yo .e.L que La llev&-f.'ba. p.'-Cu.nl he. s,iClQ J~. &rstl].JJ,es I'qsgos 1a,...J:l,:l,St;o~:j..£1, del' t~ele.:fo,JJ:~ Ga- '.' '. ,,'Trov.i·ll.a·~'?,.· ",' ,,'''' R',-,-S'e .,eiIi.pez~ 60h una (Jentt'.B.l de. tipo ,rnanuB,l a pile:s y 40· ab.otya. dos·.En tt"i,l mee de~ Abril :~El.' 1~J69:se me.j,o;ro el 'sierY'ioio con 1~ instEll~aci6n,.de un sist.emade Q$.te.ria, cen'tre.l. Ie ac't'llE1.]_·idad ~1 Ifliniero de:, abon~§,os' a:'soiende, a ,'14:9 y -estoo peii.ait~'rite·s :d~e in-s,~_ale.,ci6n .MaS':".60' sol:l.ci t\j:de:s. ,.,' ," , " ., '. i P •.-· Alser. num:er:o,sos Loa g~'J;'r9vj;11§.no;s que 2I~ enc\len~T'8..l1·'·f1.1.e~1ii 'de nU.e s t r o p1.l.e.bio. y re.la,tivarne;nte .~sc_e~~li>:,'eI ~:Ume;~p dii' abgn?ao,s>'-.~·I3~,; J1ac,:!.a muohouso del telefQno. 'pu1J~ico irtst:alado en l.a 6ientral? R. -3 ~,eran muy n:"Um:~iCoisas 1as c,onf:e,~enci,e.s q ua '9P W,1.D· y' sen ;tido s.eerfe·.ctu,f3jban ,d~.$de ~l J.,.ocut,o;rio de laCentrE).1.A~)ept,@d9 's1;f I mer-e lo~s~bd?()s' porh§L.q'e:t .~~s ~'geri'te. l~bre 'y'.coste.r ,rila~ ~arftto~'" .. p.+-i,lta.s· calP;iaas;_J?ues, son ·rilu;)ttl.e~eese.::r.ias?:'l; .,).' .R.-.creo 01:.1,e s,:£-,adero~s" pi~nsb que. se'nul -.:Ul"l.Bt),fic-ie,nte.s ~y que rio ven] dr::Ca,mftl \U1,3i en La, j)a;rt'-e alt:~ d.e L p'a·e-bl0,P9~ Esquir~:a,Tejad.o ? zy,media:.. cieme s". P.-Ale> largo d'e tau dilC1ta.~a vida. ae. hab,:(ansu,ce:dido num~.rQs·as anacdo'tes? ,_ H.-Pue,s §:l, sil:.1ll embargo 10 mus de~tacado or eo 'q,ue es":el tiem:JijoC\ue he penilanec-ldo 'ae servicio.· .-" . F.-Para t.erminar, ~C'6II).0 ae sie:p.te. trr as ~st;e par-e f'()r~o$o q.e,gpue:s

he .:cu.ctieio ~.-

se

iJtlgo,;6,.:· else

:+v;i cdo ' te

16:t'6~ic6:t 'en .G~~~ ". J.

ae

'.1f

....'

<

',~.

'.

'_.

,;~.:

::

••.

,J!"

.,

"

~'r
.i

1.•

r'

::~

-en

'I

2,ii'rQ

1'1u:

de

R. -'De o i.ertn. mane r'a :va ten~'a :gqll:E);f?', ¢i.e .-'tj·ue en tI_2arEt en: f.iu.1.~Jonamie.L 'Servicio, Auto'inai:iic'Q norque era,m\lql';lp. 1m. 8uj,ec;L.0l;lt" p~.r.o~)'por otr 8.1 SeT t'aIi toa 1 bs, a.fj_o.ssiel'i:t 0' corao UTIIl! e spe,qi.'e I·d'e no~s·te}1,gi;a.· lY"~'we,:!: mo. Tam'bi.en IGi.uiet'o de j ar' jff,Qnst;::mcia d.~ laaYuda 'cfue l]1e. 1:t~, p:fr-e,s:tc;;l:a~Fl are }Juren en. lOB til t~os t,i em,:'?QS • ..... ... ' ,'" ".1 ',' •
r,

48 afios actives?

, ,.,

..

ente

<.

"ALCONET.A.Rn Le agra;aece'

.eus pregUnt~as,~

1~'a;teneiopque' ha t"el1id0 Le. de'~ea una verrbur-osa jubil.a.e~j,61'l.

'a_1- oont·e'e::tF.i.r

,.

:._:. .....:.=~"=~=

:'

. ----

,
" t

(!Ir

En. E-spcii1tl..,SiG dica,lL,"Y-l:tn ,~tfr.iJ;;E-6n de lie ,,-,'h.cj;a;s' de-ca.z-a, tamb:i:6n,.senrs_umenta que de I?llas s~i.'? n.,'lOOll un lAS,? e'f'o€tivo ;'unos trosciestos G1iJ..Dc 'cuo,lqu±'cr for ... rna 10- 1lll,0 ;tJfLVP.cC ~J:iU}p'g!if,b"le,e,f3q';le _ e~ P.P,Pi9xte .de :let 9~,zf!- .19;8, ungcqil0r.rj:;e,d);Ol'!ul~r y"e1 q't;o ~~sg9nt~ .r:~v,'lta·nrq.ctJ;cp..:qe ,pC,I', 'et! l.CI$" ~l!\,Qres dl,} ~(V;;\ ~rt_£_mp:QEP).lJl,q. 'nocesi~d 'de ,'e~~s1s;!ro.n~'ia,pa~~ b.c:sn~rt:ir'r.§c' de,6pu~S.en. 'cipw~,Illtrr, l:ag~9.r~e:'.En Ul1eo,atr'SS ti G'mp'o ,1); I]:q q;~, a.r (iU lAoS 1 i.<C;i;mcS9',E! y~tth!;i:ci'6'n s ..d hp;n 'I -i'clp, ::a'tl'm &n't rib: db , Pb.rnlcu:arn\'ini't:,Q, .aeHlian r.t'\!~~1011to.d:oJ];as tlhrrlH,a;s' pm:ru€!!u Li, breI e.j'tlro-lw:Ht:Kml:6.ni,q,trI!'H:i ,y Kil6n1etros de eaDre,:t;'o.raa';,{cara!i..n-08 ,8:0. pU~$don r,e'cdrro.r con ,dl c0'n~ti'.bii-.fi6! l,c:tj;'.,o.r.a a. amboe ~a,cl.Q,ea1100t~ p,:d:v:ado ad: ca~a;l.l,".G:q:rr·0-v:Ulasno.se .vG1ib.nc :de)to-d'O:~- esc.s pr?~l~.rqn~ ,t~f:l..O.ril~S 'fU,·o~t;~, ;t,16U~~',f3 ~§?~~r~.~~os..;.~eB :ton~B:q nGl'tl.c·l.a~ <;1:12 qye se .. e~6tp. l1:.3s"t:l..Qnal1go 1[1 c.:r:-~f1.cJ.:Gn gq 'una ,.,s.OCIEDAD n-E O-)'i~:&IDGRES y pd.r!;'L '~110·.Jl?S "ho,l::l'e's -~'llC$~Q 0:tt eQnt.:tdt-p .'G:-~~ J".~cillto "y·oe·:!::'n6 ,FlpJ:'c:s ,.presiklcn't.e· p·ro ...· , viaiQ'nal d'¢' .oita~~,:\ A$,o,c;:it;!.:oi6'l'l ;para "qu~ 'n"O'S ~nformc,'sobro, ea t o ,temq;:'"

e:

7S~.

?ta.n,}'LCor~1J?~!'~~~
r :'

Prceunto..-lDc d~nd.'G .par-t-ia. 'la idic(;'l. pa:b~ 10: cre,l'tcm~n do, una soo·ic,a'tI,d ..,:t!L&· but' c.;· _ ','., ...... .. '.~ :' ~o.:do:rG6 Gin n'll·c;s.trll;) .pue ,IJI0 .r ......' -, '," r.. . .' .' ,."
Re'SpuQs.ta.-Dc .un, grgpo de ;;'1f:i.Qio~ucl..()1? 'que con.,vo'c6 una rcul:lian "ala que a.'si6 tiCit'oll· ·35pers'~1.1n.:;3 ,'~ :pnrttr ete· ,n,):1! ':sci ,cnri:ati ~uy6·]irdv.i610n;;,tJ.n:len:1£e' la, 8,?c,iedp,d ~ ...

~ ~. '.' P ,. C;t1~l)-lo. 0 Q)aQ:~~~:r.a 8., ~~J.;..~J.;? -l; :l_9"n~r ft ~.


R.t ioi...-Oo hc?hQ'

y~ 'hq
,

, oQFl\cnz.o,:'doq: ftlilc-iono;r.
~ ... ..I.

I~ .•

-r - •

.P"-l;Cud:lCil·B son los fines R'• ....._ge c r ea fundamentolmcnb3

cQ!,Qpero.ncio qon'
ea:z~Or@ani~!):.r,

']2n- ·autoridad'
cOl'!1~etiqioD;QS,

porn." los quo ao .lia or<3~.d~? pQ:rn do.iJ,;lndcr, conscr"';tI;r 'y :f'~illontD.~ln ea.zn Y BUB ;jgontcs' CUCh0S fines'.Cu-s-bod4-r Y f]\1aNlqr In c~e.]l(D~t-i as 'c9mg, p-udierq. 13Gl? td.rq' n1 pl1!).t,~fdo pich~n v

a:

•••
R,-En

.'

P.~Pir'QYO·C"b06·

co r-t.o plo.~o.A lnr.[Jo: .pll.i:zo cJa-' ar: p_,I' c:ot-os'qe e~,2fr:l"p'U,.e:S;'~'ii><d'~~ lo'sa.0piCl<~ c:st.a_l'l1o.s oonv"P'jlq'!i.9-,?s«ic A'tlt'!g:i.· no hay (wt-6s oxtor~·tnp.:fCr!lDe· 4,$,es,]?tJ:Cic,I$.,.Y q;dEH\k;'p ,,"v<Q'no;:ktl:ll_dc otr06 ·l!.U!l:;tq~ y; ,nqs ~ ,c~bn" r,M rip ac,otp.r tO~Q. 0.1, tortdno lilUnici'pal. . , ' todo moaen+o ros-peta.l:' 1;;1Ley Cazan
. . I

a' carta

y. 1(l,t.gQ plnz0

de

-,::

~..

.: .

R.~~u

P'.-tO;cSf.lO• ,,91$ V.Q.[(


~l'e-no.min,ltcio.n

,~t~~on.td.ln,o.ry qu..i~n.:~!3 2u€!4~Jl .pe:rt~u.Ge:i::' a' _,e:ll~l. .. .? as 10. de ilsocicdttd Deportivu de 'Co.zQ.dnrep Il~
: ,"

Jl.GUILfI: de

f:ga.rr()v:i1lii1.s~1• '. Pue de n t>ertGrH~~CCr .6.. e'ilp.t6.a:b~ 10:6' .q-q"$ r6s.i'do.n rrovi,lldn-oEl o.u-n,qu~sc enb1ic-nt,}:'.en~ dlls:cht:e$. P.-~e.Cu$.l 0:13 10. 01,1J;~t:tfl.·de' 10. c~oto. JR:.~ ttl. :CP'Qtdt:e.s 111Uy ccon6r:l;Lc~12'Pls ~.~ au C~60'? me~'lXi1~e.8{·j

en GO:1r'~O'ITirJ.@.s~b·"iftte6.0/a.n :f:5~tr"'.

;' ...

P' e .....:.. l.C,6·qa·~'~:a.~. ~,pon:~rfdo ;LQS q.fic r,c 5 ~f.1...rrovi"l'lan~s' nii''t,,j .esfn' inic 1::0. t i vi: R4':_:Muyl 1),:i,c# 1/tt que' S~lo cidfl;l ? de ,Iii6*m~fcch..,,,, d:crlnp·fimera' r:ouni'l~n come he .dj.cQ.O ,t\-~isti1!loa; 3'5 'perabJ1Et~ 'y 1:).oy 41ft. '24 somes ·:L2.5,1t16ta 8oc·ias".Aa;~.mnsto'dG's 'lOJ3 SD.oids; :@:~Cls.~tr&n 'l;i;h'lil'e;,mn iltrsi.6n PQr 1.:'. I"JiS,Ulo,.

io~do

-P.--z.Ounies' son l.o$" pri-nc:i,pal';s probJ.:cmn's con 1(j~f!' que' ae, enciie.nt!l."a ,e:l .oa.zae;,a.l.":i:'·oV":1-1:;Lo.no? R ."""'"'ILa f'al t,,j, deQa~G. ,yaqu,e 1{i1. p,Qc.:~."9-~ : !l!J.!Of .,disllo'ncfil:()s em _106_ JEFt.Dlerns dias dcsdlida:' de It:. yoc;J.a,·8~_ c-o.:s-tign_ 'muc:lt6,y adcmtl.s,tr.:m:omolsquo rc'cqnoce:r . quo en 90.rroviJ...l.riS no ao. rC:~l::>,'d;n lWU.C ho·._la" Lqy de, CQ.;_z:; .....
dol:' P".~l.Q:t!.:t6n:es
gJ.cl:OB~. '.

fC:r'm,1is
..

La Junt9-

Dirccf'i'l7{' .. pr.[)yisib'I+,o.l

y C6'[,10 I . Jlt;l.h6is ,sido • cle. ,

'La Jilt!. ba D'irt;lo t iV:ti· es:tl~. ·00 iil!iU,e:stt\ p.o.r: Pro,sid·ont,e • Jaci.nt'O VCQiriQ ,Flo-reS .• Vi~opresHt~hte .'JCSllS ~'.Ju1i~h HUrtado Sccrd-tll-r±e 'V<lIfe JulTnn' . r . 'T'es~rQro'~ Jos~ ,~i~ Ma1.1~d:(l) l1art:!:p.

.Jesus'

",

;~J,~'s~t.'i~lOS~o.Gl~'r; .: . R V,oc::tl 2Q .JQS~ GqtJCZ G01tza~cz. ,Lp's~,ca~Bo,s' fuaron cubi~rtQI3 . pOl' vot0j..qi~fl,.

Vo~ai-iQ

eon tu

G.lb r'.

JO:slS1ui s Q~'r:c :£.1:1' 1?i ZLl",ro

F.-l.Alcro.c6,s,qllic 'R.'_"';'S'~lb6ciio..lh-l'" infrnc-cione;s So 1aLc'Y


sean
C:A:ZlI:D0RImy
•• _ "-r.t.I_"··~_
-2!_-.T"\......;.,~_

de C_~za ,ytl._U8 ",l3t~ 6l,bicr'tQ.. a to·cbs 108 gnTZ':Qv,il1anos que DEPQ;RTIS'L'A:B.J)~ 6l+rni,siQ.rj. y cliscipliI4"1. a. 1:~ fle2ogaci5n do Edu...
....... ~_ ....._ .... _/

,qud La

nii:~<;l.ir.~ -' S:ociedad


_-+'".'..::1.:·"..:

ost.~

dispuestt'.

<)l.

r.cspcts~r y oltstigar
"r~I"\-';""""'!"11

1n6- ..

.... 1_,:-.

, ......

t;'\h·rl'""-~.,..,,,.,,~J:.....,

An r!...,.,"7.~..;.'

QRIGENE8 Y HATOS SQBR:L LAEMIGR1~CTON esc S

DE GJ•.IffiDVILLAS AL . FRAT (. III....!.)

.
:., ~'

I'

....~
L.I'.

. _El i:nicio. de este c,ap!tUlo pued e ub±CR.rsQ par los MOS 50. For enos 18 diasp_Gr e. c,omenzo'mas-i!!llement e, aunque au cerri, t 10fl.lc-Rln:z-~J:.:la en La d6cada d.e Loa 1}Q. Alguno.,s ,erJligran-tos ,ven±dos -de ·t'O.d:as par.. tes d.G Espana que no 'pos~lan ni vi vi~hdA: ni trabajo, al llegera Ita Es.itaciOn do FrFlhciR. 'en, Barcelo.of1,COIi S·U'S bA'r.-t.u1os Gl·cue.sba ,co:nsti tu- . _ ':l:ap:un y~rdql.dGro pr-ob Lema para las Hutori:dl'J.-dc .. . Todo eL que vno tenia s a alg,uien que 10 avnlarp. y _10. GSp-erH,se -en 18. est,f\c:i6n., era llG:Vo!1.do @_ un-a eape e Le' de "-r,;:;servp. n a. rW1onj\li'ch, h~st;a que .ju1ilt;~hall .uno 0 :9.08 VI8g?n08 , _Y' los, h~cianv91vcra pus:" ~uel?:j_oS? ~e' ori;gqn. "Se€Wrl, mi,~'noti~ -, 'O~0:S, solo : 'lin garr'4'I:J~lL"n0, 8,0 V+O ttfac_t-ndo poz- ?st:n (jJJ_s:Fl;gradab1c cJ.J:_'eifnstruiciPc; per-o tin horrnrrne suyo pudo r'Eii?c.?tar1-c d.. ~ta' c:! l're60rv'~." ":'.D.t;j:s de que 10 devo 1vi Or'I1Th. _, , ~, El m.o.tiv:o de que. ·nu~strGI? p-a:t_snnos~ n.o se rV±osenafe-ctndos PQr e.s .... to ,. Or!? que como £:1 tret). J;>G:r;!:.:'lO-aen e L ,Frat, no tep.!nn .np,ccs:i,.:dt1dq,,::. Ll.e gf;l.r a Barscc Lona , otros otrtigrantBs v.enir:m acons'l"}j,edo$ d,} que sucod!8. Ii-sta, sebajahen t.:imbi~n en e.l, Pnat , y d::~S:pu6's so ib~rta 'B-rrceld'nn como pod!G.n,. Pol.' estos afios orF1n pcc os 16s gnrr0:villBnosquo p,od:L~n p0rnnttirsa. el1u,jo -de ir d.e vacnc i.cnes 'a los toros, quo- h~nconstit'ilid;o 8i0m" pro nuoe+r-o Iilnyor anhe Lo, pcr-qne e'st~ ins,'EJ·rto en nucs trr a iclio·si-ncI'etci@. La _smigf..aci6n en nuoeta-e pUOb1'o ''C!1l'lpocz,6, Et 'de~ree'f;_T a raiz d~ 1 S,h~to do Al<?~.nt.p_rtt,.9,uo d-i6 tr'~b-njo a. "I?tuzha .:gents_, auaque _[[1 . . te.rml.nPlrsc6,st'c. hubo otrr-o Lncr-ementio- en If'. e-mJ.,grQ:cl.:Ono .Actuf'lmcntGt S,G puede'd'ec::.irrauo no oxi.sto emigrF1.c:t6ri., y, quo 'yo' sepp-, en Eq_ MO actusl 8:010 uno. r,n,milia de Gc->rrovilJ':as, sE? hfl' vonici9' ,e.qui dGspu'~'s' de los tero~. .

-on ,i9.6:~,

Como :~tJ9hQs, ncnee-ido,s til :nu0st,ros, ]?fli-smio!s por'ceos; a-fios , ·podexp.o-s un accddcnt,o en _vI cUDI fUG e.rrol1rdo per' un troI:l Jos-6s Fe1"nand,c:ZMncins, e L di~, 17-12-1966, perd:i,.end.Q D. consocuencf.a de ,cIle- La piernf': iz:quierdEt. E1 heche 'ocurrio juntQ ~:lo: est,pi'cion d~1 I>rA.t" c-itar . 'Tampi~n:1, Val(lnt~n .r~li{i~ Marcos, Ie, ,ocurr~6 . un p ccid6nt~ (ll-g,0 ~ale.gros-o. Ceyo doad e un 79. ·PJ.SO Y Le .p.nsQ 10- m~nJlIIO qUQ 60 podJ.-n os',Rer2.r,. Somo '(;)stuvo uno s d,ips dmternp\d:o on If! Cruz't,tojm, y q_uod~ p0;r:te.ct~mcnt'o •. El b\:licho, !;i.cascio on 1968. En 10 dep'ortivQ" pcd.emos destac;8r gue l1gUst-ih Gonz,31e.z Morene, t,w boxoadoz- .:run:rib,'3ur; toni:?ndo 'f 81,.18' Spa}~8S" un intere:$,~mt:rsif!1~ C .~f.I,~Ill['.res., Pe;r:tene,c-1.6 ,8.1 pC;SO, medi.o , d~s:eutando 8;) c~mba:tGs,. Call 73 Vl.otor~F!S _,6d:erro,t.as y4 nuLos., Fue -campe on d.e . .cQtnlurJ.~ 01 7 - 3 - 69.Co],1l<}',,,dFlt-os [!: dostpcar, podcmas citB-I' que f-w:e 2. lJQXc_~~<1, Brom'Q,J) (A1\:T(Ilnn_i,a) ,;•.80 ,onfrcnt6 13- Vt1Jc.es a pugilcs ge;t'l::H~niQo,s, yentre 'elh:l.s et.;l, cl-1IlJ.pc6n d_G 10. HI' F. AlemRI'tu ;.,Kolber_o Di-sput? dO:,g ve.ces 01 .c ampoenatio . de. Espafia,ell Bar ce.Lonc en 1-,:::/69 y on V.?"lenc~R en 19.70 ~run-bas 'vecea pe.rdi6 por punto~. ·Fu~ cF'mpeon dol trofe-o 'lloqy,LeblR..nc y' del tr,ofbO S. Remo , En Fi'gu,ercr;s gap.6 ~e rn.~·df'l.l~F.': .o 'cr-o a 10 o(:mb,P.tivldr,d d c~ 2_1 .... 9 - 68. ·UJ:!.~ _ V19_Z. !Srn6 D. lhcorQ:o._ R1.al, que hr'-bIG. p1.do cp,mpe9.n .d.c Esp_Rna. ,Tuvo qua a..cj,qr '01 pugi1iatnb, H0-AUSf\ de un ..e sgud.nco .Q_l,1ele proen; los campeonacos de Epp'aiia co Lebr-adoe en YQ.lencif:tl! . COIn,Q FI.n6cdo:tn- bRY que deci:r qti8'~e afl.ci,onav:l boxe o 'P-. C!''.US~ de une peLe Flque .tUVd con 1,1n ,chmce,1O . Prc.gulj.ttldo n Gonz,~lc'zsobre' IE'. su,cied,~c;i que hry d(Jtr~s 'd.el bQx.GQ, ~lo,p,mhn quo e:derrdis doe ser tnuy s~.c:t'ifief).do, no hay ni m-fi_,s i ,:riJ:'eh RQS que como en otro Ge,portlO cuo Lqu i.er-n, 6 como'<on rcue Lqud.c r f'f'cet~ de In vid.~, (ion.de 16 gerrt e . ve-ces SS mp.nipu1Gtd8sin ent8rPoT1!iH:}, como st fuernn mnrionotf':s ~...._, . . Fueu.na 16s-timr;' qUQ se, Ii1a1og;r'.f;H·~aun posi"Q1G' ',<;:rnmpeon prefesionni .gnrrovillan6. '. vino
]jcs,d~ 01 P~AT,

Te6fiio

Dominguez

(continl1~ra)

-IE [ftr~CJ~Qf,),~Q
DEC;LA, _-.., ............. 01'>l --......oe-'-_ .. Rh'0I ·••
I •••• ',--'"'

=
__

DE

1';OS
,04 __

DER:U;G:~t(;S'~' DEL' ,1UNt}


_. _' , ' __
I~ __

IE d lH\~.p'©jQ,n
-

~-",'·~G6-n.\llotiva,~d.e,:"crelepr~i,"se:.;~n ,~1,'_)1 rp,e,s q,e: N:oviem~br-e 9:1 8-niyersario de La .De,clar:ac;4-6n de ,l,osP?,:r'echo1;3 de L ,Nino I que ae a 9abo de IN9v:!.ewhre de 1959 en la se!iede La ONU,c~reelnOS cOl'),veniente"";insertarloB aqtll: ,'sabre todo para cOllocilIliento, de p;]..or:€t.s y: ma'estrhs que son ~os ~ef;rpons<.\bles, di,,fe-ct9s de. laec;luc~ cion del nino., --- '

IJ.e:vo.
I. •

ei 20

~..

~.: FliD-JC:F.PIO 1.- El. nif:to ,di,sfrut~ra qe ,todo/3 los derachos -enunc Lade s e.J?t-a De Ccl'a:rac-ion:• ~5 tos d~ rechos s.eran r-eo onoc i d,os ai n exc e pci on alguns." n1 ,di stinc ion a diacriminacion, por- -ao t Lvoe de raza,se~o!ii:.,di9m~,r~li'gi0n-",oPinio:p:e~ politi9as a de '.6tra indol.e..iOl"i_Uen nac.Lcna'l, 0' soe;ial',pos;l,ci6n e'cr;H'iOlllic'a,l?-Eil,C;;imiep.t9 o t.r-a u oq:ndie-iontY'a . sea d e L prapio nino 0 de BU familia. ',','',,' .. ._ ~ . .- PRUiCIl?IO II. - El n5;,fro gozarti de una prd'te 0 at 6;0 ; e ~i>ecial y di's'pqrfd:r,1&'_de '~'o portuni,dacres y: aerv,icios, disponsado t,o.. o ,el10' po.r La le'y y, por at,roa 'medios, 'pii' d :t'u que pueda ,d~sarro-llarBc fisica- ,mental, lIiornL,esPiri ttla,l y 80 Cialmcnt'e en f,(!)r= . Iii,a saludable y- nar'r.1al, asi como en condd od one a de 1ib"e'rh,d: y digni:d,~;l.;d.Al protnu1-g'ar 1a]'06' eo n e'l5fe i'-in,la. con'9-.idGraoion fundamental a que' se at'endera. sera ~1' intores ',E;,uperi0rde1' niii:o;~, ).
:-

'en
'

PR;J:NCIPIO II!;
,\.!,na 'na o ionali<4d.

- El

nino

tie11,e dere,cho

desde

su naciniie'nto;

a Un .(loi:(1br.'e y:

"~l.Ten_dxa

B-1 nino debe. -g0zar- ,de 10s benefj;,ciQs de la' 8~,gu,ri~d socf.-. creeer y _, e'sarrollarsc d en, buena salud;'ci::u~ e s.te fin 'deoe~5,n, pr()'por cion',~>.rse 1 tanto, 'a 61 c OlUO' a Btl rM.ldr,e1 c,{fidada fI' -esp,ed-iales.., inc 1 usa a -tenc i,on ~~prenata,i"y pn,stn1;1:t:,b:l.El nino "-tend.ra de'rocho a tlisf-r.utar ,dti" a.1ir.len,t,acioh I vivie-n, PRII'iCl'PIO IV. derecho

da 7f ree.reo

~~

ysar-vioios

.:

-;

m~dicos"

ade cuudo e ,

'.,,'

"

,. ,

.'.

'

.
pedin~e

PRliwIPlO

cinl-es

-V it .: El nifio .fisica ,0 mc'ntc!-lnH;'ht~ iIb]),edid.Oo n to 130eial debe rec i biJo Ei 1 'tra -t:ami.ento ,1ae,dticac01,'6n que requiere au 08.B() :p<;trtic:ular.'
. . r

s .1.GlJ:J"cu,i~,dQ;$

g;u.e,6uf:r¥l

alg&n 'im ,':asp'(=} I


'I'

,P,RUiCIPIO VI. -El nino ,para e1 pleno y ,ar~ol'iioso .d,es~rll'o,l10. de au ,.:pt3rsonA,_~ ictad ,.. 1 D,e~~·ee.i C!,lllGry eompnenaf oiJ,.Si ernprc- que sea, p.asi lile, d~b~r5.- 'c'race-to' ¥ a.h1p.e_ ta ro de BU;~ padresy, en'todo C1;1.150, un '0CJbi,mt~ en .de afccto, y .de .s,i'!'guriC':n;ql moral If -mat er:i,ali ; 8,2.1 vo c i rc un.sto.,n Ci,a-a' exe e pc i onal,.es t ao 'do be,rase p;"t'r~6 e I",al.lii fiQ de c or t a edad ~;esu mti~r,e .Ln sp,~,ied.';ld y Las Il'utor:l.,d~l€le'~~u,bliGt16 "liGna-ran U:( Obligaci6ride p cuid'I3:~.. ?specip,Imente::'ii J;,o6. ,ni"fl,!;s 6~,:n fanlilia 0 ,Q'14ccabllzcan ,9;0 me,d'i:os adecuado's "de 6ub$isteno-ia .Pp.ra €II 'matrilti:ot1ib de 10,$ hiij,os 'de faniilia~6 num~:J1'osas'collvHllia concedor~' su:bsitlios ('l,stn;tal.es d de o-tr,)' indole. .s. ,:" ,,' '
. .' 'j ~ "

'.11

!l'PRINCI,:P,IG-"YII.--El. niao 'tii3ne d,c'i:re'ch'Q a ):'ecihir aduc~tcion·;·qu.e·ser,1. oblign-tQD'ia '1 gratuit;.l. pe.r Lo meno s e1').' It'.S et<1.pa$ Glei11entfc1.19~ .Se -le dare: ~i.'l. .,c'cluCD-ci': 6n qu'e~:'f;hvo-rezcEt eu cultura ,e;eneral y 1e p,errl1i~&1encQ'ndiciqnes de ig),laldp,d 'de QPbrtutt1.'Clai:ie£"A~artrroll~2.r "!7'liS Q-pti tude,S y su,~,>Jui'cio. ii-ntli vi d,u,,1. 1 ,8U s,en"tidp de,re2; pOI),6abil~da.d"·1il'Or?1 Y 'sOoial yllegar -a aar un uli-e.r;lb-ro util de La ao c Le-dad , Ei 'int-er~s ':superio,r del niiio dobe sor ?1 princ:ipio re'ctQr' d,c quiene'$ tic nort', IE'..'.r~s:p0ii.6abil~ dad' d.e, p11" e,ducL,·cion y·."0ri~r{t'hci-?n: d.i¢-h.~ot res,_:pousab'ilia$Ld i'ne uob e, pri~Gr· termiriq sua pa¢.;t'os. . ''',,'' , , '.. " El nino ·debed,is-fr-ll.tur ·p:l.en.l:me:-t),tc, de jUI9@:G.s y recreacion'i's, los cua Le s de bs'r3ih·e.ste.r o!I'ientado6 'hac'-1.a los 'fiIi:es persegui dos par 1'& e ducac i6n i1"" sop foil dad y 1<:\13' ~u't~ritJ.ade:s ,(p{iljl'1cas se' ~6fb',!rzarc.1h· 'po;!:' :pren'l.lpver olgoce cl,e este de ne cho ,

cin'

PRINCIl')IQ: VIII. - El r,Lifio .de·b:e ,-e~ tado;s l3~rbs quo re;cihan:1_:,rot~ccl,6n y s0,cdi"ro'~",

c.Lncunabanc

FJ;UlWIP:tO niiio s~;r :~jrote:gi.d~ -conbr-a, t'odn :r6~ma de abandono , =s e.Lda d y dxplotacion.:No ser~ 'obj,et'o 4e: I).ing6.n :tip!? de' 't..rc.t!.t.~: ' , iii 0 deb'eIla' peer;":!i irse t ,altiiiio .. trr,lQarj Ctr;;q::ltes una ,8dad miui:tJ:u dt'~~,CU~, dn.:; ell ningUn oa:l3o se: Lo d-edi,cnrn ni- 'se:·,ie _]l'ermitira que s~,d8'dique 'il ocupaci6uo am ,p;t.aoq:u~pued.,- .I!c::i-juqi,c~r· .~uLs~:>.;,J.-'udQr su eCluc&,ci6n, a illlpe(iir au desarrollo fisteQ" . Tllontal "a, 'Jj1()r2:j.~': ' . ", ' - '_ -' '_ .',,'. P..~INGlpIO X.- El nino -~-\e'be'scr§r6-togido contra. l.\.1s Pt3.ctio~":6 qll'~ pucdan ,-foIDdn-to.r La ,di:;;rcrj,mirtcci6n r","l:ci41"r~lig;iQsa 0 de cu~,,-;LCJ,.'L{iojr otr~"'-, indole .I:j~b..; se'r educ0 en' tin c,spiri tu de Co I"'Pr'oni3;t,6,l1', toler';'cncir.l,uiilist2.G <Jntrb los .pp_q',bloE!, pU-r" y fra t~fni'4o.d uni 'l{Q rsal ,yco.n pl~:po. cbr~cJ~;n9 ia de ,qUG debo c onsi:t_i?;r,;1rS'l,lS el1er~~!r4I.: y aIltitudes o:.tl Bervicio q,e 6:U6 . s$'raCjaht.;:s;. ' -,

ii :~)n

d~b~:

':"

i.aa , Iiriti~ar ,.

,entre

los'pri

q.o,

'algu,no.

'~

d.o

.;...

"'''--.

.: :--.

"

~!farrtHn·£~OYfe~
. Ail 0 , 18i

...
I

., liee'er ,e'conqm:!Efs "hflb!a de cl:',et ado, la 6upre~i6n TernT~ndose que uno de _, elIas iuese 91 nuestro; ft,\.e:ron a M!;lO,r1.d do s ccmd.sd.ones cart 91. f:i.n de . buscar influencias 'Y e;,es:tio~~ La inmovll·idad de e.s+e ; peroQ.esg;J:'p.viadamentre car-eoenos de Lnf'Luencd.as y p~rsoiI+a~ que nos apoye'n, y ~s~abamoe seguro8 de que nad a se e,onseguir.la, CQIO.G' sucedie en. e,fecto. Dd.eho dia r,Elcib:!6 e1 Juez un telegram.a, o'rdEni'~dQJ.:,e, la E?ntrega de,doCtimentos. a1 .aue.z Municipal, y el 10, d'e Septie,mhI?9, G:arrovil1as form'aba par-be del purtido' j~ldic,tllCl:l de C§.69.I'!.?S,,., .. El 13 de Novd.embr-e 8'$ i:p.c.o,rpo,:raron ,8 :;IUS respeC'~iV0S de,stinos , Loa ao Ldados de las quint,s.s ,68 cal 91., que dis frut abatl Ldcencd.a ilim-itada, muehoa y~ caaadoa 11 eon h'iJ(!)S"i 98ta dispcs'iei8n es debida' ,8. la guerra de "Melilla. ' .

;0' '.de ~osto:

Alcalde. D• .Anselmo Gtj,t·i~rTe,z


e1. G,bbierno, en - su

~f~n de' ,d..e, 87 :ju,zgadps en Espana.

La' epiLa&JA~a d'e ~~ -di!t'O+:,ia h,q.q_~, E?,st~~o,~ en este D\;l,~blo,cau~,ando lamuerte de mucnoa n~.fios;· a pes;:alt'. de los me-cI~.camentos preOo.n.lzad.o._s y remedie'8. 'errfp:!.ric'0s. 'El 17 'de No,viembre Sla col 0 Gl5 en ei :bela;] de la, Y.il;La ,·\lIla. €j:pferau'U.eva con ribete doradc. . , Dieie-mbre: haeG dOI3 0' tres ~eses que J.a d4.fteria h~ Gedidc; ya es tiempo que nos abandortar-a ,esie· terrible h\!~f;iped.
jQ"gue

MC

lS94:Alcald.e

D.

Co:rnelic Rubio

Ji:no 1895 EJ.. dia

dares. d~ quei3.e

2'5.d·e Fe'brero fue tari'grande I.E1.c:rre',~ida ,del ':Ca ... lSLQl:-il;ta de 18: parte de ac~,ll,e·gq a estar a nivel de loppar·a.LQS' ca,ntinel;'os des'9-1oj ar-on 1 tel.$', p-ab~t~c.iQnes ba'j8.@ t en e I, 17.eoool'
lp;u~daJ;:':ansVal-!a

l1n

p~n ~O -cent;tmIDs

~e pe.sepa .. -

._

Afi,i;i+896'Illcalds D~' 'Brq-ili,o B~,a¥,o J':ipi~n-e~' '. La" faXta :de agUa es t'angrande' g~,e los seIripradcE!. e dan. pOl:' ,perr a didos, par eu.;Y;a::raz6n se "traje en: t bg's.t iva a La Vd.:t'g:e.n de A:I;~ag$,ac:l.a. S~ tieme POl;! l¢s g,anad'Os, y b~~an los. preoic's de ,las. carnea a rri-edi,daque suben Los comestibles .. Ep el' IDes de FebT'er'b' y Marzo, cosuaba La fane~ ga d? trigo. 30- z-e aLee, d.espuea va 52 t'ealesl;' Df.cen Los peri6<iico.s,que no aa ha conoc i.do s~9.u!atah Q'~la:mit(!'raa" 'en a,lguo9's pv.nt~p cC1.reae-ndte agu~ Peit~~e II: : .octUbre: llev'amo.s, O'c'nc ;me:ses Eli')!), "i.lo'!:len, 10'S 'r.'I02l.0R de lap ,Ii}'as.a" ' I" ~ ~ ~aElli. nodos se cQ~, ~~ncl:i:.~ndeg:e ~8. ti,q~~ ad,~a~~a!!ei!l~s;par a 2 ot§ntimO(3" E1 ll-$f de~~c~emb:t'e '11-leQ;tire's:tab.,ll,e.qid;o el ~uzgado :cl;d. Instrucci6n y 1.~ Ihs~att'ci?: Qll,e,fu',S' ~JjIq:'~Wid,p~l 09' g.8 ~gosto de .1893'. Ccse,chEt ma:La, e L pan ·30a!~'n·5~mca.. '.' .
~ ... ~. 1 ~ .... , ,,,...., I ~', ( I, •
~I_ ~

~.

,+0 y •"

Pi. CI.'j:P:'

Afio 1892 coaecha to' ··:t.m.o,s'"

peal? ~ue lq~tericr,

los

precica

del

pan a 30

Ailo 18:9$3 MO c!'l:l;am:itos-o .~~ conSG'Cuencl.,a, de La sequ.:!ai e,l trigo a 55 ,:x:eale's f-/IDsge., loSPO,Z:08 .casa :f.3,in. ~.gua~1 .potabl'8 por- laS nube s , la En Mayoel pan a 40ceI};timos' y e1 ~;r;Lg.6 a 70.re-ales fnnega.

ts

(exis,tia) -ent.r-e La ~rIhit;a de In Soled;-ad y al' IIRo11cll a es'te po,~c ae pus o pornombrede 1 "P9rtugutSslt, por ccnstrtiirlo un pedz er-o que 6.mpez6

" Aiio 1899 En 0c-Gubre se'di6 comd.enze a l-os. traheJoS de consta-ueoi6n de 1a o~retera de GarrovillaS a_~~v,aS del Madrofio. . En, este mf.smo mee 'se termfn6 el-po2ic de agua potable que exis-

La obr a ,

'!

CA.NC-~ONERO

[b.. _CAL O
la·s .ante--_.fl

:.!~ -

.,

"-~.... " •

--~'

~-'

.1

P"'''''

1,,-

-f: ·ci",'".,~~_=iJ r··' 'J! '~,o F_i r~

=«. -

r>f.i''!r

it (";L

f"-~(_x,-b.$!,i-l4

.ctl.(_

;rlv

V
. 10
,",0'_
'_

,
I .,

,
~ • 4

.r

·.r -

Salt~a ust:e." madEe, eon 81' diner0 ') ccmpr e .eanbcnes'-" al, eanbcneno , l r ~ -...... -" ,_
_ ...... r ~ r"

CarbOn ~le encina~car1>-Si1~:a.~ roble~c,- "


No est5e:n
.' _L

que La fi~me.za I.no e"$t.& en Lcs llotilpreg: ..


,
'

lo.shombr-s.'S, rd, ~ en l'as:·.j_m:uJ,eres" que e_st~ en La dama que 'tiene amcr-ea, tie~e amdJ;'.G-s

Qt.iien

"_

en uri no :r;e;ins,tfa e1

Qqe ,POL' mz, yo 10 cop,stde~o ~, Q1J~g.q.,and6:. yo 10$ t-e.1;1i~, i.!;!.y 1.


SUB.ftO

no

duerme "i ay I

'I'

J
"

v
• _.c·~· -

~~~T'ODQS HODERmO~ :LK PItD~~

A.rn'-ICONG#P~~":OS. (m) ., ANTICO~W~:P.9'IGN

HOru'i0UAL --:l;'NOVUr.ltT(mIOS:.

Ln pi'J_dlJrn nntic,:;!"ccpti'v-n oC;; un ":p.r-epD.;adq. {":rmncDJ.:.6j~.f.c:oc. ba:-J?I:!'d:lC ·hQrmono..13, . quo e·vi t~ 1.."1. ~)'Vul.:1.c-i6n ,Y p"Jr t xn to ,el" Ql"J~:>,~,pn'z.D .E'stur:.lct'OClo· us '01 l~l,~.G u:tiliznd~_) on. -todo,·o+,';QU.l1P(i'tctl;tCtj:16:Ullo·Qc ·en mf.,s d-.! }D_ nrilll.J'?-98' ~lcl n:Ci.i!10'I"O do ljJlJoJ:'g,g quo 10' .us~,n '411~l,.. -.ctutui-cln{:l.Est.:; T <:tcoptaci6n s~ d6b:qt~nt ,nl 'const:inty. pctfccc:i,nnamionto >Lal:p-ro,du.c to:. OW,10 o.,\,·lo.s rQsul tNi0B ul.)t6.nidu6. ,'1:s'i cono :;>_. 1ft o()!i.1'G'di(Zl~,0. dr; ,StlOmp~00 y a La. -:1i be rt.:l.d .soxua L que p(!~i!li t.u -1 sin, 01 vid~r _.quo OB C:l1 r;\ct 9 (h':l P':"",S 5G g,ti~o ,~ilolnda 1·.013 ft\llbf.l ·.nCllGr013 ~ dol '!Ii;.' ." . . :S)l u.'G.i1±,z .... gi6n t!0h0 ,6..>.1' ·~i~ici('.d(t y .q,qnt~.<)l:o.~b.l>ori'~/dic{'.lll.;::n.tro p0I: e L ui6dioo, qui.cn inJ,'A curf .. si Ii mijer'" puodo t~w.1n;r.l'i p{l·<\ot.a·hnv,y~ q1:~.J no- tOd8.6 L\.6 n:uj.J:r.c_s pU0daTI :1in.c..:n:; u·£;6 'd\J: 011o.,~si c ano ospocif.iot\.rn i..l1't-ip'1 de p:tld.ol":1. ·quod.£. bo .. t OrL.. ,.8 i G1!Ju do jP. r dy. tamar lap6,r "1.rb oxi s ,tt rl\l guh:~. con t r<\in eli c :~qi6 n a: si ~~ puc do.~ toEir·.rln indvfinidCliil .. to'_.. m .. '-,~

. En rC2.lid, ... let vil.do'II'a no nctun s0br~ "108 ov~;ri·o.ci impic\iu-ndo In ovti;'n.cion ,s! '_~ D!) 'CLue ,.dOh1t~s .:l.otux .. s0brc _ otrol3 PUJt~OB pn!':" dts."t,;:ur:il.r Ln iiil:i)tiSibi1id:icl ji()l ,()f1}J~ r'Q.;Z:'J, : j~CtU:l S,,? ru b ins tr')!:lpns., p'''.raliz,-1ndpla·s ;'d.b t nl r.1P:n~rrr. que aunque e.L 6vulo p.G\CLiCS".:i'dc L o·ijln.rir, t~'~ 11J~;)g,".ri2; nuncn "",lu.-ho 1'0 •.;,\e tu~':\ t'n.mlH$n GObr<JCJl ut-cr~., hri..e Londo quo 01 ('.Llbd:i.:I+tc- int-.i_ru"o do' 0StO; no eoa cJ. .:~d·0ei'atL::; llnt' .... qtio 01 6:vuld .:J.nidc a1.1.! ,'-'Ii, .;1 c,~,s41 _i-;j:prt)1J<:>:b:)..9 d", <1U~ llqgr.sc .t:.ct,k s1)hr...: 01 cue LLo ode L utero cr-onndo unn. b.t,rl!'0.rn,il;);p":11(;~~.b_1~ PD..I'~ J,OB "::S.P"'J:'Hi1t,( -z;·.::d.(l0cr;; nrc's_c\;lllinos .,/,' finnl ric~nt'c;'(\ctun . Bo1jr,c; 10 hip6'fisiE! I q'f6" ()S 'l),ti'n [l;l:~ .Iidll1.'1 6i tu,,~:q:<l..: :L?i b;1·80 dql .CCI"O . ~.I:l br o y qU9 BOCl'dgC L1S lit rrJ!:'n&~ - d";'~quo hn.;bl5.lin11FIs· .... i1:t.0S que .aon ISLa qu.,) r..::g'U1:.:.n t<J dr;> L,>'S teo m0 o nn;ismo·. BI n,)do' do -t1cci6-n de '1.:1. p.ildi'=,r£1';)8 6~ncillmll,>nt0Cll c;l'o:...,ngifinr . ';0; todos Q'S "' ~~ . to·S cont,ro's,hi.'.9i0P.tl<)lcs CI1CCr 'qUG Le; Cl'lr'j~r _cst.?, cHb:-'.!"'13:.dr. -y qU>l,p.o~ tC'.nt6, oa ilju til q'IJ~" s~ PXQdlizCo.. -, 1!:). ovu Lac :i:5n Iya quo duri;'.n tu 01 ~rjb~r:::tzo' 10. rn1j 0 rn:o pu.s_ do- gUGd~,J;'(10l}i;jtJsntC' ,J\1l11l.nro.,~;\cl'1. >Y us:to J:leco.nsigut;:' a.I, $lJrln -l'lllcl.)·rn~.sjrl:i,l:;-tr .n: l.ui<1hI1o:th1()nn que ~."i::::is·t~ on -t;l-~j,.:'r du,rnnt .. e:l ·\)1'ab'ttrdz.o ,Y ·~J,confulllrli:p6I:.'co;n 0sb., ~1 orgp.nismO ('\0 La mujvl' ttctuo. COr1b' 8.'i do vvrdr.ul ust1,1.Vio:.SD e,rJDt'..T;_!.z':tb ... Dc b.q'u:t S0 do·$prcn.d.;; tnmbien ciu~ 0Stn "ncci5n ·ci.u 1...... :pU·tlDl·b.~S tbt".ln.o.:~l(t;e n,;:,.:t.ural Y' q_1:J:o 1,';'LS nitorc.ci,.m-.:s -d..; t"'ipo hort.lOnnl q,uc p.u..H.hpci:'oduci:t" : s·.)1'). a.i};1il,'.ro.a IJ0rO []on.(l':r.:n3 qu~ 1'0.5 pr,?cluc.i(lr'...6 ,0ll un .Juhr.ruZlo n~Jrm:':l.~
-

. 'Ea. un procluct6 de Inbur.n'to.rio ·simib.:r. n.cieri;n.s b.l)rm~n.,s,B·U·Btnnci::t.s produci da.s p~r g1:Ccndulr.1:s "quo rugu1O:ricl..::;ru::,.s fllilcic;n0o de.L .cucr-po .•Y pr .. :;i,0i..snl'10ntc unr, ~ d(3 '06t~.6 :runcionos.,l~ .. oVuL...'1ci6n,oa 1q.· qU(; """.:ltcrq.rrl()13 con 1.1 _I!ild":)rD:,cc)R 10 g~.c '[\1- ih1perlir 10; ovulJ1Ci6rt,01 cH1'lbnrQ.zo so 'bAe;;; tob..lr;l",nto L:1J;O~Bibl0. . . -' , _ .
. ~"

- '~'(,Quo

os y

C·.J!116

:".ctu,':\.?

."

---.._-.-

In

Tipol;,) dc. plf._d'.lrn.8: thy rl1,~a:'d(}'-url~ doocna 'de p:f.l:dorus '''1:n-ovul"ntori,CL's,incluy;r.p.l.lo dv.sdg .. J.n C1[\6100 p!'.stille: do t'lNl). rli::rin h,f5t~: 1:'.. in:ru:bcif~,n lil.::~ri.·SU\q 0 tI'i~i06~.::1.1':r?6.'liinn;.1~ pgr ia. ,pildQrQ; 'd'c L (H::'.·..si.B:ui..:;n.t~9.'1 que ..,s.:;t: :torl;:" QrDCe; ho.r~,& cloSD?u6.s d61' !;lob? s.::xun.l;~· . :0f_u·Q; t.i·vQ..ill.:::ni;:.Q, x:i,-st",n.1. IilU.Cl'lJ.0!3'')1lror.li.rctqs" ·d.if~r<i~1t.:p' v e cn ~l:.' ~iBrin ~in.2J,id",.:cl; 1'01-0 c.a.!ia uu.J1,.'retllanc.opto.r bien tnn ;8-610 q,lGltnos ~1e 0'Stl.'.BI IlO!" 10' qJ".O·05 i.p.:c..i6p,vns:lbl~ 01 j.l3~s()'ru:·.i.ivnto r'H~cl-ic~' y 01 no c.1e~<""11imar8~ "5i ~\1 principia' ~1',,- pil dqr~ no si..:ntrt i:li.:lli.Es cUGsti6n do OnCGlltrnr In o.ct,::cl.1·('i.dn. ~~.')ri'l :sne'Ll': cuc l ,
r

I.

·.t1;·oc.i:t',.+r'G . C.~h~~ t")mu~lci. .nunc.:'.o.quol~s ,r,mjeru.s QJlC':1) 12ls:bcn- oD~l.-vaz_nd.:'.s 62) ,llt.i:Y.-;'l,n· tvnhh t_+';;i1:1:p(i.I;l~a.~3') (l(in: <.:u;t'q'rl'lbd,:cl:QI:f sr\~,VeB ·-Gtt.l"hig.c.-C.0:l.cto.ricii.1Zl, dirr·:J-~ijs.t'hJpa ti tis ,.:!tc. ~.) CPJil tU[lDr~13 ,rwi.lign.0S h-r}r-, . r!lon·.,l~s ~'::5)' C0nonf(;.r~\w'(h,.a·~s B·r~,v~s' ell2:, corn:z/Hl. Y _6) C-on: AIl,,0r,1-~?s··c;i"t'.:vos., . .... ]~h:;:ob .t ·:'lflr:.-,_r1~Ls >}l1 con c iurt~s pre c ~ uci ono.s c. o'bilt·r, .. )L~.s. u SEll c.)<s. i'(i~. r:i(juro p SOS 1 aq1.l;jJ.l.~S lTI~j01'0'9 'q~.;;, pacle Z~ .::tri:Di,=,_be;t ~s ,.:t\C!~r-o.·si/m /)~b:u:6'i.dn vttric,o's I fuur-t,l!}.s ~\i (\,·")10.1'l;)s &8_ cofl,be-Z,':l,cpil-epsin y 't:Ullf9+''?',!3 .d~ mmJ:'1s ode utoro.... ':'_.~"\.. ' .. "- j'::l_ re-flt0 de. i8;P·..·til,!j,~ru:al?Ucdoll t'~.mmr inpi.1J.ora o·~m .1.:l.$ufibi"'~~,J-.-Gcu,~.antid. dd. quo 'oatC'. 'su'J)ontlr~ ('"1 t~+6.ci:,s·l1- p:,,:r;;t. sU6n1~1.Gt,s·icmp·ru 'y,' CU.:l.n~Q BO. h(l2,;8. 1 un@. 1'(;1 vi s.:iSl'J.m~ dic.? p~0vio.: ,":'.nnli 6i.'3 d¢ ~t:.i1,e;r'O, nzuc.p.r, 't~r~n:-o..·.,.t,\,nsi (1ll 'clX1'.I~:e~· g~ no cc16gicD .:~ 6:1:m·i.sr:li:, cl.·(_,ib.m r;.\Ilcti"I' oJ s t ~S: <Z!XC;;;.l;,l ncs cad." file itl l1.J.SOS P.::tr;:>. au' m:''''.yor sc;:_;~ricb.lil. (Conti1'lu'.rtL)_ '-'

("qu-i~h puc'tI'i:l t'olflb.r ]:0. pil~l.)rd? ~·~6t.~nt\~t;t.ln(;lit.j 'contraindic~~,dus"t'es

-.

n'n

.~

-1-

brandq

- .', .'.,' . ,LAS c~nclu-si·onrs~ )as 9:U{fS0 hnll;e-ffl'uuP; -l1:dn_'-~'fl~~ld0 d,pla,s ·di:Si' qUEll_Op_eee.otre lo,sgena,c1ero.sasJ;.st·~ntes~, s'e_gun sus ex-perl.enc-iflS;: act:u,an dOCb!nb· tnCi'CYei':f.tdord~estas , _0 d·and-o dat,o's die 0:Gr,p.s·~ e1- per:lct.o de Ej.::'t'ensi6tl. Ae :CarlQ's Uriarte." 11 'cdntinuA-c'd ..On ,extrac't'am:tis: elgl1uR:s de l:t:rs -mns· . imp ortant EMS & -, ,

e s-ce -i;ipo..

nmo;Q.es d:e gan.Od0I'Osd~-

... Dur-antie .. ~a _~rim.eFa" q;Ln,.cru-:_a d:~l JIles en, .cur so, -f?1_~,~yenid:Q cBleen Los tt.Qeal~s de 113. CrunBrs l'g-r8:t'18 L.oc~l,. ~1).9-P_l.cI't'ldasPQrla_ Oficiaq,e l~t~nsiQn itgrf,J2is_, y C;,P'l;1 ,f!s'i~t~nG_ia- de; S'llS :p,e_r:i;t',Q_~,':u+la:E!reu _
ov Lno,

'

'P,p_I'Jf Ie

m~jQ.ra

.'

d~

]_fis~:X;:Q16~t.ao:Fin(3S -d:i3

'

t&

OO'IJY direct~mente

, El

e.1J:m~:mtod~ ,.re-ntnbilidf'l6.

ligrdQ

fJ.

de leSJElx1l1p'tft'cion~e .108 sigui1O'int~s h.ccbos:

de- OVil;t0~e~

.. "~-

12 o-GONBE&UIR ;\:UNEN~[~'REL NQ DE 0DRDFiROS' VENDI,DOS ANU'j\LMENTE. A trav~s CLe un jin l oo p~t'mam:lIal9 es ,d;ificil 0..ogr.pr V'e:nO~0r'· elGl"'" vad'~ c,e,ntj..dad de c8,rnE3 0.,0 Gordt:#rQ, puc s resQit8 imp;r~i;3.cindi'pl_e -:tl($v~rlos ,F), PC$,_O,$ ,m_edi-Q.8s,u:per.:Lore.s·n 1'08, 3-0 tt;,g ..C~nct'Q;:liamente ,-$,0l?:l8n 'nebe·:_ s-ar-io$ cordeJ;l:o:s cbrf pEfSOS med-iosde 3:$' Kg . \il)~r'8 V'i'iiina.&r _2?-kg de cr-nne. :p:or ,:,?v'(~j • de. vien'bt'c', a TIfi\!;. n:tr-a~,. que e.(mtre:s 'PD.:rtOEii CEdl3.~.dO:S Rn. os '';u:hio'a':' ' : ment~eserian TI9'ce-snrlQS corderos C'Qn",2'/-I- Kg de pcs.o me'dib"i pnrn 1Ft veritF., de los 27' Kg -por o'vg'ja de vientre. ' 'LogrpI' La verrsa de: un ,~1 to n,Q'9-9 cQrd-ero;3 dopend,t:; do.: , a) Aum6bto de fx~cundid~id .... Gonseguir,_ que c,~_d:a 'Ove'jn dC'>r'r~b,p.ii.o pfi:r~, ,y erie. un c0r&~:ro .• tistose oorisd.gue cqrl bueneis -cbridicionos de ~.~-' men:t~ci6ri-" d e 6ani_dnd Y C'qWElirmdO los cnTrl_eros- pnra eyl~$ La ccnaanguinidf1,d.lI. . .. . . '~./..

I
" ":I '
11

Let'S h1,J';lS-_ (leeatos ,se:rt?.n. .las qU_6J tcnct-;-ih":n 01 mny{).l? !iJ.Q do p,p:rt-os doble:a .TB.mbi~n, se ~co,osigue, PP;Ftcticand;o,e-111 i'J.J).sh:Lng,li (rmman'to'- d~ 8.1im::e-n-tf1:·· " ci,6n:w:ro'tc1nica) an,t,0.$ ;ydttr'Emt'0 in cubl":fc-iQf1,~ ,. _ 0.), ln~',e,l).pc:t_ficr-lc~§·n' 9,9 .Ef'r:ido/Tr;;;$.o--Co_ns0g:u~r,~ 'qu# ~9.s,q.Il~m"B1QS c)":,9:c.2.. qn.Of;)"II'D0 cone-i.gue ,p8Xtie:ndoq.e. un ,I flu.,s_l1l.ng,1 .~. lnod:1,:a40:s d,i) M_~l?jo, Y l:'otir Budp 1:0,'8 O.i=:i,rnl;)X'o a du;rH.nt·c. 10'5 ure S,?S do N.ovi.Qm~, s
_h;:::g,&n.3 p<l:r"f0s
I -

..~ 06n.se,guiT 1 que :c~dn "O~o·j·A.·· Pa,r':8. Y cri'e!D-hs de un'c0rtle·rop'6r 1,)-Cl.rtO~, es de-eir f imD1tfTitp':C'bl n:9 de melli~0s_'. Esto ,'79. pU0(1:-e cottse'guir J d~ jfJn~O come OE1.)3'nero:S<;,.0690rderQ-s, l melli zns ..,

b) Aumel1to d~en~r,t,ilid'f1:c,t

,\.

'

.~,,., _
.
-

tL~ \~,~

ore e Ma.rzo, ambos incll1i1ios' tne:nOB! Ib-S '15prime:ro's los l'lltinros· 15d;i.~iA.6 de Ma:tzo • '

d'i.as de lfoviembr'b

yr- ,

2Q 1>:"" GONSEGUIR EL M.AYOR PESO r>'lEDIQ Y G.iUrIDIJ) -DR.' LOS . C'ORDEROS· A LAVlLNTA j:J " . .. El 8'U1.11Bnt'o de· p:,e-s-o .medi,o , puede logrF;!,rsG' PT,P:Gt:i:cpmept8:me,~i~ te los P,i1S,OS siguientesJ _ a) ~AAonto _d.:':l pesg ,de loa c0_rdet~nf',6:hmfue,ht.o ,,'-El:R~:Sb de . .fl\C1.cl.n'lie-ritoac· 1,00s -corder'os ,tiClie--- linr;, 'ihfltienci-e. ,d,ecif5ivn Gtj',SU, dc, s'-f1rroTIo.,Lo.alitrkmtuci·5h E<.ntor'io'r al. .part.Q (~n mOB hLn-co's) y Lc s c.rucoa , ocn gpnnd.o selEfcta,'l' permiten nlcrnzar p.esossuperioresn 16,s, t'r'G,'sKg y mod i.e Rl p.Ac,iriiiebtQ,,, ,.. .
-e, ,

nando

mont.es ,en 'nimRle:s

pr;~o ocidQl1_j3nEd q.ng6tde ,-Es't_e s C, 90nsigtte, sl::lle,ccinove,j'~F.l' como 1QB -cerrieros" y hFl_ci,bhdo$10rtlz·nmi'G~t;o de' 1Ft I'!1;ZE'. oIi~tN~:fi:nf! :au,tljc:tone con g~'~J'·d9 se;Leoi?o, S,ie~9.0 6-1 1,ILa:~dscbnff"1 elm~!9 4Q.0C-Uf',:d:'o~n nue-sfrr-o ,e?"SQ'~: '1os' cr\l.,c0s s8'n'Rl0:d6'$ p-t;!:Tmiten' unos au ...
,

tpnto

b)

MayoT

las

poao ell f,);rio', sup,erio+,es,

_i.

on ~ dee'S-t€.
l"

45

- .. ~) ~"~!lQ.!L.~,O~3; j6ven:E;):s90n de m.<'\'YQr 'Cf;I;li.d';r:.dQB:"o 'CQn-sigu0, Go:nqQ~s:t;otSOl'~ 1,0s dffJB, c.oI],lo,ldkc;i.PQ ,y La 'utili z~ac,;i.<$'n t:olv;~:s, de £lntQ0bn'SUtlot t I?'Xlt',o de los nnimE'.le:s ci{;J 1,';'1,' ra'i1\'ra'O;ti.t·ref'fna: como, ys:Gbro:' tOQ:O'te,l1 .1os'orue,os,

',_, 2'.1+ //6' e~l entre'.f;inoo .. . o§Ji :pa~_41:I_~$\_,cl,eg,:.Sl..Q?'.LQ.s G~rH~l.es lQ~ ade

-ell un 17

co.n !1Landa.c:ha,f:f"tI
. ~

C conti,Uuar~.

$'!1

01 pr8acim.t;) n~mcro)

, ,I
,I

'·LOCAL~,.~
, ,_ I.." . _

J
~),:unqUQ

buaqu.rs

no hal1arh~

••• Ot.rn rosa ',m_A$ h~Tmhse."


otr,[l_
4

'on 01 cLo Lo , , en 0'1 mar, ....

~oterR fl0r'.m~s
.'

prim0'l:'_o.SFl., 'j_:I!'QC,i,C'j,Sli.,

"

'

m't'Ldro"',m8"S

.,~

'.1'10

h011:,,\rrrs, .. -. S una vida,

At1nqu'(;bu~\gU0
'o'Ur:u'

'm0jQT i:tll.. In, ,t-)r:nGri~'l,


lti¢ ffi3S v~x:ginc,l, nohallrtrR S •••.
Bs,~I~r1ti, Jt,,:,,"

Qtiu

-, V~'d'ft '"m'P.S . f??Tunp:-"1 ...

J"

er

.'\_

~~

iuz'
,

1J0B:;.r;,~,.:,,,·,·,

"
t

La 'vid'n, m,A,s id-.:o.l. :, ')" ',;' - ,rj


-,

O't±n.
'·1'
I

:mfJ.dr~) mas
,

J'

;;)',cccHS;->.;

otr.-os' ':CDJQ,S;
• ...:~. •

aJ:'_
'"

mi.rar ,;' .
I ...~I :-,

, --.

'

Cd;'Ji;:)~:' t,~~id-S
(.

' F'l (:hJsdr,

,~!Jr

.J~1'>
'.r

~., ; ~- . _,
-e • ~~Il~ ;~ I·•_

,!

"

, _',

,..

"

1:.',.,

,I

_ t ':',

'J

\.)..mqu<.:;buaquc

S .,'\J:<l~. S ~:md d.,

J-,_.,.

Ii

~-

~.'

"
,I

0:

:J.

s ;)ndA

1_)0r
_.1' , ,I

'dp' cr'\~in;.r,
_,

no hF',llrtr~.s ••• Otrrisundf' r.n~_S


otrr-o ....
~.
-

80{?;,11,rR,

~.

_;c;'1,mi~(;~:, s1n .~ ,~-_ ~ ~ :


;

J1~r •••

:~1:s',N['I_r:L"l -o.sr- ~<:rid.tl,


S0,ndrt ., r--.........

. j

_.
,

..

de \of

_ 'J.Uz.

,·Y'· -ci'-~$t.<:11 •
\0. •

.<

..

~G,I'l,r::t(nt:illds,i!l,f,:Yo: ~ r
,
t
'. >' , I

-:. -',

'

'<1'(;:1

J9?3 •

"~:t~G~n~i ·Y,:i11=ktJi '

-- J

D,E:P·0RTtES
.~. I • -

\-1~ 1:1. Itg, .....h~-m08" v!:j:s;i;p ,,(;\ If.n GurrQvill:~!3 quo 3';l.ml, .equi:-i3m.~'\rf;:C:l. piC'l·c1~ ,ant~ }d'otdun~:s ¢bil,~i'dot'b.dIjS inf~~:i:t'b.t'c,;6 • En y con un neg ;, ttiv'Q, J..i1,s (,.:spqr;J.:tj:'I>.J;":l.$ ,!~qli_,"d<"'.~ T:>i~n 'si:t.U-i:d<if/ BiJ' b~ id') r,H}uciynd:;) poe,) 51; 1:)6c.Ql~r. r_. '.,! -~~. J ,. }!.In 1 Lnc. ,s guri;.;:ralu.s, 0 I -.!g:Ui;PD, .ne 11'c;' ~unc_:i0);1:,;-:. ~~-b ,y. ']01,9 f Lo 'hfl" h,} cho porql+c_ In l+l~-" 1\Ct~b?:dr-:,. lq, l~
.)i:!~rte' PQ6 dii'icila1;> un 5g l?U(!sto'

ysi:n

di~_ no h.; .... s-ta(Io dias


(~O .;>.\5Utb:T6 U0

, d .l' C'qll~PD, mas r0r~U 1 :?r . 0

,1 ].:1.

-::t'ttur,"l. r~k
no
HB~

'scc;uii<los

con

106

rri amo s

,.. eomc I' ..,. ~\:.J..-<' ..n,...&ra, :.'!ue;,-,,' ,,1 r pcua • d"-- Jur;l.r '-t1 rOB ", -I.' -- " ;1 .no uo jUg::~~0r:_~S', notD-n,d';"S0 ..Ins ;J.. .... si0n"'s '{j, in6xpuricn.cin.s
'.' .' , .

sifs IJCH~i il·itl:. .... ..;'6 .. 1';i;>~d<d~~p.s.~:l h d h6

~i.c~o I.'!. lil1.ca

'

91106.

~;Q.)1lbi6n jW;:."\r,
,ljl:.\.n

h,"'; oic~o
~1 ".ci-o'ml0 n

un ju;.;,o Li.mp i,o y [:lin m·.l 1. :i.ntunC;'i~S,Jf".Y. 'lpnql.lC 'h:-tn .r,;ci])i'~:'J _'J..~:un:~. quo 0t-rcl .t ' .d ' 1 .'. ~ 1.' .,' ., .~ J'--"'~ ~':,bl...r_J•.11· ;_ 11":; i::n,-:') 'i:l",S-,.'U"_ C:X<;:C:,30 I \.0 ,:::n'Guy)~3:sn'ClqUl :'.li·;'-1 --.. ~n13~nC~.()D. .. ' L,l' ·;.:fici6n qua p:-;'l"'~iG:j.p '·na.9 c,~d,'l .V0Z q,Ss, '<:""8 'C-::~:5ch:illo'Q..-". Y ,ruidQs::., aun que PU):""J, l<,lO, Ll,,, jlJ.-:-CiU<,! 13' S',(j-P 1 0 c»)::JJj~rt "W:i3"-' y 'ck.r p;n'1i:}U,c:-str:- .. ~lc d;Jp0rtt yi q.'''.d I ~in
terri.!'

11:U0' e 1. 0:qU;i-';;lo r.kb(J:I:'iu :?;b,,;,l.ndoi}.·.:P- V}:';;J '~:L8t ojlt.'i 'etc \i'l';i I.:l «;to u' int 0.:"i1t,SJ_·r 8.":. C,(\r 515.'6 C.~_1;nt..:.rt:ls,qtc.u ,'!.unquQ, S:.1:'106 c!j·nCH;i.-'nt",s de ".b.t\;t:i.d:"[n, si PQ·Jri.',:\,l1 '~Lf,\.PS~ \' d'PQ rt i iii d ;_dQ Be :_'.l',jliHl.O G ,j GO. n';bDmO{3 ilo S t .... r 0'1 CG'l':J,lQr:t ":,?i~n:t:d:r el0 ~l'oi!f' .juB,:·.clo-r..-s . {:_~'n ,c ..... 1:r(1 .2".1 c'';'.Cl}:JO' h-. Gi.::ndo

(1..)1 Gr~J-n'Jg;

t ._, m,~.'B. ~n

~'lOt('!ri\~ L~ r;-r~1.n· C'~~lJ:tid~c\ de' ccntJlioc''l:L~pis.t1.s con g_.~e 8.0 suc Lo , que eL jn(:,r~!) 15'-1: il1P.p. ~ji:-b~llf<,q,r, , y no t.:.,.~ r(;Jil. dC! jug ',r con ::111

.,

.'

'.

ovon

~itt~

tn.r·

0S-

l~~ la v·u~~-t,.:~.)

(') ,Jl"tt 1

.• ,nb,rn::til ;n

~.

~k.' 10',0;;; _¢~~lcu~n·t~o~..

(Es'i:tI

.,,)s

ur)"r0stun-on

de-

18-

'i-

oc urr:hlp:_l!n,

..

,$ p~qgo~ 00.. ALINEAOIONES.'l'ORREORGAZ.- ~1cxi, Dioirl, itnt~r~s, Mi.c,'uJl" Cr~$p{h,' n..'1t 0', F rnnci:.-sc.Q t Ji. nae.Lmo , Ro m&n ,p.[l~l:lei 06" g jJjb.-ulos D-ie'to poz- J:Ll':-m. ,GARROV;ILL.AS.,.,. Prio tio t 0;:o.sc1:tt, i\c1.riano-, A6u8tfn:,DcE![1_~ltlu t_ PC pe, Brt vi d , Pc dro A nao In10, CCl;,sr'cS'Q_lt;t y" A ng:cilin. ' ARBITRO.-':P. - Bi-:rtolOli16Tollo dol' c.Q1er;io 6jCt_rqr::H?nO .MD,l on lino,Cts BOll-CrnJ.o.'S no qUiS,Q -vcr na'd!:"dcntro ctol 'o,r..(')£ y 1p~I:r;l:i,..t~o· '131 j.uqg0 dmrode Torroorc;az • G'QLES.- f., 1.013 lO~·enun~l'o$ tiro. Ans",1r;10', rQbota en un dofensor 'Y ELlal~CQ. O~l.o 1-1 En e L minut,o 20. 2-1 'An:'st-!lmm tfn clarpfu,e'r[l~: .de J,'Ue'Go aar ca., COHEN'l':·iJUO.Phrt±d.o, raa.L j'ug6do, PO:i' n-bbos oquipp's y aunque prop:ioi').6 -m:5.s ~d'" rreol'GOl.z no convencd e a nnclie.Gnrrovil~D.s o omo en .pnrtidos rtntorio:r;,c;5 3,j10 j-ug6 c on un .herabrrc en punta y. aiorapr:a- :quo h;':l;,M.ua1'r;tin contruta.que 11'00ubn eon ·0.60{' 8.0., :t'uerz(t.lnp,eocsariu 1_£1. oxc eadvn cl,ur0zacon que so omplcuro-n nlgunop jUBQ.-d. rc,?- dol'1'o-rrcorgq,,,,,,. .
~C)~
< ' ,-

. lfO,tr'trGOfQ

~\.Llp.,m"l.CIm[ES_:G ',RROVILL''i.S-Pl?-iuto ·,C,~s'ct'.:_l ,Ag..r-b.no,Agu5tin t·~OGC 11{;l.,De.SC'.hdc, Pe pc ,Dtl vi d,.A1 btl. ,.A:.nsB2I1io,Antwlin (CI! mh!i.0 cn"t.r;tl Po drc y: s~l C:) hnB 011;10) • BR0:zh,,'S,:R'.nu0:1 ,F!','Ustill(,.! ,Ni.cr)].a,s t Ju.q.:n, Zoilo ,ED0t;:-l'it'J ,Anee1, NorbortQ,.Ant ·)nip. Josc- y Juli o{ c,ct.mhio bni:'ra Eum~ .' y sille Zoil'O). bde AI-U3ITliO:,D.J:.'i.muo.1 Av-iln( f;l0l001ogio ExtrGf!l0fio} .Actu,_ci6n RoiJ;ul5.r.

GQ'LES

:P-.\SQ(lC_

,Fl;P0 :'\Dc

$-~c'1.o,

t:i.rp.

r-cbo t a

,r:1_::.:r:o;, .Es'

01 1"-0 .•

1-1' .Dcst'..c icrt a en ~:-. du f ent:l,'~quc :xprovcch.., Kngol n1';trc.;-;.nc1,o,. 2 .. 1.PCtSC 0. J\.lbd.,que do tiro c'I'1.1z"dn m..... rc~"ilQl {~ol do L,_ v-ict0ria.

t'

CO,MEN;:ARIO:.Pn·rtHlo bClstanteeq~il~'b':JadO pOI' ,~mbos~~,u!:p~~ tal1n~u,e ..al .~~no.l sa iJ!1,pus;.er4!.i 01 cora.j.ede los J~:ar.ro~J.ll,;l.1:!0a ,o~al.C:2.t.lpo ..Ei1 est a· part ido, nli.e;ual

.e~. '.E!._~<l~,i ~¥.··~f~" .1~."~~~'P~ yt.\i ~~.n.~. te . c.en up. e~t.F.'e,m. '0", 'PQrlll 1 aJ..'. l;a dg_ de;re~~? iil. -,1,1 ..;u'~ e,5ta:t:)a,~'Deii).tlda" ,Cil:I4'C' Qu;n.~i1a.l5ec. .'.\li\' ~buGn ticq1.,g'pi;pcs u:ra e~tr~'¥1o:";I' .' r._ \ r
9.1)..0

1
\1 I

IJ.'~. ,,_:;10
..
:. A'LINEAGlflNE'S:1 ita B5:rbar'a:~"

--

,
L .... & 2

1 'I

- '': ~ , " -:;' , .. " :->_-:. ~-J. r BartolG1t1~-, Juan, Ma·ilil,el f intiirnid'.l Re,r£lirtl~r, IIQnc*,l, $.f',an.'o~dJ?C0', p . ~'...,;:" Angel, Pedro .-Y Nova ,. (.,sin bariibios) _ Gtt~l?'e;y!i.lia"S,,, - Prie'to ,t~~fJ.lS!et;1illl'tlri,rih6 I,A t ~n6t!n t,Pepe-,D'e"' _S_Po_Rd'G-'., ~OI3~' ~l'o.:r:t1A I ,David,' :glbn. .. :i?e,druy ,A.ng;9'i'in: (ail?- 'G,anru(os'~ , . . , ('(:
.t .

A.RBTTRO.: AIbprt.0 Hey &: h'Q¢ ~,&i:n, biene -9 .. l_d.;:o.,qqa ge:n:e'W~\e5,~·e~~se"llcF·-~llFl~P};?-, <111HlrilIa aA lo{l. ,Po rdt r'ig.$rac n' ~l,y a ,Ag:uet!n p0:~ ~~d:iq_!J:,.aq.;i]'1 e:.j:': ~Ci -un, ~cPJl't;:rp...~ : :r:''d..Q,~ "GC.1I~S: ,·0 .. I,- I bon±:t~ "Jug:o..~a: 'c;m~rc' ']M>y~·d;, .ilile:p.d =:T A~bn' Y. 'era ·iU:iO;Ji, naz-ca .• 1.-.- ,c,o,~t·rb ~U"c'l'>.-c.p-rov(v.c.&1; Rej3'ifrQ'1~··po;r~1. m~:p,(r:,.r, '"
-:=
j '" ._ ~ _

'"

,"

r-"

'~·9t't;!.

_ru.. timo
'

I,

~,.

,PQHE'NTARmO _B'Q_~ .iitiq-J1M,g,o '01 -o'·f"I:'~:qi-d9.P9l~ umDo:.~eq~ip~! con. 1J.n:;Gurrol!:d .... IlD;s' lunz:ldb,. 'l;uo,- Q!!i ji~n&"'t1:n ,'DementI' l'S'G '&~Jli'Q6 'D,n,:te aX J..~:d.-P:J;jlil: ."• ,_ ' , El-, $.9·ntv.~rbt).ru snli5 .lanz'l._d9 ,0.1_qtns.u.~ei_)2.C'rip Zi_~>:i",!c.::i!las '80- cl.'!:rr6:.muy bian;. :,C:@fiuna d6fo:Ilsa ins:pir\~\tla y llona de tl.ci:ert0s. -. ,~ -~. ~.- . PO.r0 ttoro~liz~ nuestro ;0,quipo"'una ,dofcnSil;F.i. ·,1ilt~p.·rlza',·P)lO's en cuantro t;-nf", ~:lPQrtur!cid,rtd ,so~?wz,~,bal 2.1'.atD.qu~l abr~_en:l~:p~,rf'C_ot;:uAa:nt'csus: ~ine,~,s'I 'di... rl.g-).ans -pop Alba,:! y QjI;,~l'). niYua"ldq~ ;POT Pope Y -David_," . • . V61yubos'n <ryp.eti;l' .~la ~rr6g'l:1.1p.r:l:d:J.ci de'l C" 'Kit GarrbviJ.lo.'s qUQ:~l0 ·rrr:t.sJ!l:lO r_dliz~ 'may· 1'-bu~n0B ·''¥riltt£id()·s qttteri."v.2.1,ss_!·d,_Co;m;Ltd_'lN'O_p:f'ar C0\I'!IO los 'i'Q2i2lCl..,ma- , las an ~c ,lD,s p,:1 ~ imo"s _d~ La t~blv." " _I '_ "'. - -. "_ J. {. ..". '1 .;'__ .. ~':':':':. :: : ::: : t:..:~" ; :,::. : ' . '. :' . t: .. ;: _ _~); n~' .'
.J.

,'~

,-

..

nESULTAI,10S
~.. .
...

:mE.

g§. -NU~VE lii;rli.tE'BAS ~ "~OE~!i.Ett\S .:


~ .'
-

~-

'

.. ",~" 'Ale, 1\.r~: L:sroz~Gns' •. Get:b~..Malp.'SeB-." ·rrorr",Vfuo ..Vsal .. , .. J:"'=: J.i"'i' '-~.1~ . '-,:Al cant arn ; "'.,::~-'.' .. '"'2-_2 1-2.2-2 r ,A·....2 ''f
j . . IJ

."

~~rroyo ':eroz~:rs
1

1-2 ><2-1
'c' -_._,

i ~caf2ra;r ,.

-~~-';;:1:', ,_-

-X

3...0

',Q.,··:2

5-1 '-~ 1_8_r 1-2: 1,...5, ~-+~---+----~----~=-~~.


" 1--

.,

~r~·.

'2-,0'0-2

•.t'I ~

".3'

: G·nrrovill<:(S

1-2

::><:t·3~O

3-0 3-1

Valdl?;s~,lQr
...

~ .l

"

DU,1"nnt5:

cs1:asfoenns" il'a:V'fff6ffl\sr,'-'];1i-1ti
on que

ae

rC't\nu'dhr&o.

p';r.:lA)lOrqs' cl9 Enero

ctplaz,~do 1& c,o@petici6u" c1..-,.;c~ cM1ienzolr1.Go1!Undn 'V'U;'i.:u toCll•

quo:

'II

9a

JORN.(I,DA

(17 -1~ - 78)

;)

, Prieto 1 Ca13otn, A¢lri .• no ~Pl1che, a J. Ma;r1q, ])0 Snnde't Pepc, D;\vid, Cnsnsoln1, J.O~U6 y Ali'E; >~fh- (cd1hbio' .Pedro. Por A4ri".IJ!o) , Alo.~.nk·"-'.rn,- P:::blo;, Jos6 D., Jos6 .I}..lfJQ?_6 I, Mi(;';~6.1,.G·C\r-9!.@I.,Jo.se;.Mllnuel.t, Snl-",::dor ~ Fr"'<.~noi6co ,'Antonio, (o\;rnbi.o:' rintro.n ~m:i:lio, y A,'cio;I.f,Q y 13/'\J,..cn ·,S·ii.lV'ndor
GA.RR0VILLAS ~y,;

ALlNEACIONES'

, " ARB~TRO,.· ij":i.do16:s s:,1pcdo,,, t tuvo una. ~;ctunci6n :r~:gu~n~, r~sul1;.:l:¢l.o. S:l.c,~ t;nrjctq: --b.·mririila a l?5roz Y Ll Jose. "I pc:)']? ]:lLlrtc n On.scta, y :1. Angel:!,n, por o.lJ.t-xnd;\s clur(ls n con..trur;t.os •.
• -

t<l'l.nuql)

'no

ih'fluy6 :.::m eL do' Alcnntn:rn: y

.-

I:' ' .." ..,.G pIca: ,.O..il ::Ft-,110 dp l?~;rp.~qu.o aJiI1r'o:vo h6 c ,j'p..~~'ldoil'de, Alo.c.n tai"u" p::trt1; - dentrn:i", y Mt'<:iili?~ mo..rc'I.1 .cn, e l, minuto 20. p-2Eln :ult_'l.'s?l'it}' de 'rechl:-:e~s.~~, .• ])a:l"~n.ll_egq. ,:t 1l.ntonl.1i>, qUG no...rcn. .c1~ cnbC'~l en una ,POB~G;lO:11,_ n. nuestro "",EI'ntcnd~r, a;.nt'l.rrcg-l:r..mmt.:? ..rio .• '1 - 2 on 0.1 lllin.ute bO en :'llD: eorncl1 i·' Do Snnde -UL..'l.rCn 40 un tiro OJ7UzQ..do Otl"Y po.tem.te que 91 r,lc·te'. no l,ogrn ~t~.j~r·,- '< " ,',.; - ... ,OmlENTAR1Q.":,,._~t6 un,_.e4;ui.po c~<si .1u,v(mil, f,&¢.il~~.,.ae. 1,0 :pre,s,cr,tto.b&n L'l.!g .. cqt:3a~ ex1·G:D.li';t"o,v1A·lO'\.~', sin 'n1mbargo .-no fu~i :;\8:[, l?UQ~ on1tx, pr~.. :1.e:rnJ PQ.:r;'to; .\J,.9,{n- : t(\.,r(L~~~~a 01 terronoy rtprQ:\lTe:ch6 los· fnllos.do If'. cf,jJoneo.' 16c:ll •. En in. '2'~' phr to-, Ii ro.~iic101 eol de Do Sa.ncte, 6nrrb,-V-i-ll.lls ~raB':b'ob.6· ins~ih5ton'ticmo~~~ sobre" q.raa contro,rin. ,~"sin que' "n,~Bg'rnc~[tdC\'fih,::nto loCl1'!''I.l:·b._ nL!...dapos.lf.t i'VG..''"
.
-L '

1:i~

,
I'

om

;.r : '; ~: • .:

.:

:.I~
J

~.
i

b,

CLil~t.rtGi1GIbmi' .

'J ;~G E

G:(!:tLEA:OORES~
.oil
r ••

'LDC!wEf3_'~_;"
~

'... B4rb~~'.·9: i ~·s~,

2 ..-T:a~i?e-ogc..z . 9 5 2 .'.2,.' 17 '9 '<':51. 16 3'


,;

:",7: _~
2
ij.

"'p
1

F.

C.
,

p~:.'!o

{-

20'

-15 .. ,
12
11'

13
;1.3
·20

-, .

'9 'r- 45:. -G~.rr0vi1-lnB 9 4


6.-,Mnlpnrtido,:

3 3
4

1 .4-.

9! 2
9

IB . 15,
-

10 .
8

: ; ~- f(i),p,o·.•:. ,....... ,•.•.•.• ". 3 ~.,---DI!l:B~.t:J~


.e .•.• :~:•.•
.

_-

'An ~ -., ~s·e.~m.o,~,.,~ .•,•.•.•


";: J'" ,

:3"'> ....n :2:....


"
-11 ,.

I?
1'5 1-2

: .9: ~ 7
6,

5 .-DD.vi~·.•

,.,. 1 gol
1

7·,. -C(1sar

9
I .•

3
2

a.-Arroyo

'"

9,.-VaIde ftient.· 9 1Q.-BrozaEl 9. 2


,

o
2

5
'6"

~1 .;5 12 :15

"'.!;ba ....... l •• ,_.....


.-., 'J. Mar!$,a; •.•.•.•.•.• -

1
1

13
-

Sely\".dor

"

"

•••••

II

'1'8

5
"
"_ ••

'-12
,
j

16

6 ':6-

'

br;rl'

NOS corrund.c an
Q,P_

01
~'1

bCl.oJ] ~ ~~('llio~,

b(mufici'Qssc

Zhli:lie.ntos,

coflis'ot~B,

ua: 00.110, de cj,isfr .... co,8, y ae- d,';.r5.n prvpios .e'.. los me j 9rtl.B t org01'1izD.oi6n, del. bRi1c oorrGrn r!:. ot,rcro de L "¢-{!1;lipo de· futbQJ.~, y-'l~f? d.lstmnc.J:;~n· n .Bufl"'ngc.r Io,s nUti9l'os6S :g-r.6tO~-:- a.o:l,cquipo on 'dcs.p;L(:'~ote!. I
' '.~-.
.. r:

del

Co F.· GD.,rr;ovilln.s

, qur' til ll:r~::d.mo .(Ha' 29. so

00113-

=~,===:::;===='=;==;====='==
G.:::.rro''''

villo.s·,

La rita. .do ill eo ~-t'C1 110 Nt.tvic.bd, b;tganiz;:,:dn ttLtlbi6npor 01 C-, F. c<::lrrospo-nd'i6' n.l n~ ,640'1' ".f 01 nfbrt1it:),~l"t).O f'lic M;:mlid1 si{nqh6z .,-:;:.:.===c.;::=======.== =
.,

r,

-r ,

.'

PA S~0 UQ'~p e l'


R U R

A· M

© S· A

POR p~ M,~LLADO

-I 1
. 2

4-

3
4

5
6

BORIZONTALES: le-Sin a.cciOn '·Cplur&l) 2'0Come!l'z·t)a- 'exist'ir'l!> D'iosa (1(3'1' 8l11..a,.'l1eo.6.r3 e.Extrana l~.-Unoen nQ r-cmanos , VO'cal~Es_ cuchaat-e 0 5~-Art:1cul,o ·de"te:c~irl.ado to Mil en nQ' romp.up:? ill' Conacnant-e , P:.c"e-posici8n 6o-1);rroyod~1 pueb'l.o, O'O!lsonamte rep-etida 7(j-l?er~op,aj(:1 bibliqol!) Agatade \livo.s co Lcr-es Bc-R5tt110 lati:no .esc·nitoen la cr-uz , Ganaa de beber- 9o.-EnagCta~ Argoil'a lO ..-Plant:(grado (hembra}o· Piedra liBa~h VEHT:ICALES: 1 ~...Tm,gar lie' Garr9vil1.as 2.e.";· Ua~JI"eIt rlr:lmffeT,'os( fem ) 3.L..i"ledi{l;a .agrat'i:ae Lengt).aj e .espe cializado l.k9~G.Qmpa_na:;a. ,Madre (:f().ffii liar 11 ahre'\riadam's.n:t1e 1G v-oCtues· 5,.,.-Grad.o .de ele'.vaciti:b. r:te un sbtiido 6 Ne.... gacit.na Contra0ci6!Ir'~ 6b';';Vocal~ J;lingui1;a pez-sona (a1 ~Enres~ •. :V oo¢l.:J../7 I> .per'c.iba:$ .

7
8

9
((l

pOI' 10 ojoS'ft, Canedones popu lane s canar-Las- .8 • .:-0e,TO$

del

22 (feriQ, 9.-Consonante
SOLU OI ON AL

repetidao J;,d.os.

11 con"Ginuaci5n

GRU GIfTRAMA, A:r~?l'E~;lOR

aCUAe",

HQRI~ZONTALES: 1 .....CLORttTA 2·o.-1lWIiEl\TjjE 5.- IE" RTJTM. 6.- T. OTor,OGO~

'0'tI;

L~ 3'~-Lf..ICO. ROO' 4,,- LV II ' 0RGEoAS!~S., 8·.;- ROb·~t\StiBAo

JUEGO DE LOS PALI~OS ·~GRA$ crificer


e1 J:iJ.·at·e~
I

J1JEGAN Y GANMl'o

(Lf3_S 'blenc·a~ t,·:lenen

que 8·a,-

lei d.amapa~'<wetrasar

t·,

A:

Queremos
La, mismafigura
(una eapecd,e

que .quede formada,


-quo en el dibll.Jo,
de horq_uilla)i pez-o

con La Letz-a !A. fuera 0.E) ella,


esto hay ~1:ie .conseguirlolI!ovien,do DoS p.nlillos. aoLamentie

y 1;);lanc·gs .~ le.,. P3A. 'la$ b.l.ancne: ·,t;ienen dQS oped.one's ' a,)~:p ;j ,R2A eSeguido (1:e3 e 0 .,F3Tj 4- •.• '<!>.D5T j mat-e , b)2.R6T ,R2AoSeguido de 3·••• D5T
SsmUCION AL }:j~ 13 jaque IDftte.

...