GRADUALE ROMANUM

N° 696

GRADUALE
SACROSANCTTE

ROMANCE ECCLESIvE

DE TEMPORE ET DE SANCTIS
SS. D. N. PII X. PONTIFICIS MAXIMI
IUSSU

RESTITUTUM ET EDITUM AD EXEMPLAR EDITIONIS TYPIC^ CONCINNATUM ET RHYTHMICIS SIGNIS A SOLESMENSIBUS MONACHIS
DILIGENTER ORNATUM

DESCLEE & Socn
S. Sedis Apostolicae et Sacrorum Rituum Congregationis Typographi PARISIIS - TORNACI - R O M ^ - NEO EBORACI 1961

CAROLUS MARIA HIMMER
DEI ET APOSTOLIC^ SEDIS GRATIA

EPISCOPUS TORNACENSIS
Omnibus has visuris salutem in Domino.

C

um juxta tenorem authenticorum S. R. C. decretorum et ad normam Canonis 1390, nulli typographo fas sit librorum liturgicorum in totum vel ex parte editionem suscipere vel evulgare, nisi prius earn Ordinarius loci declaratione munierit, qua de perfecta ejus concordantia cum archetypis Romanis exemplaribus constet; nine est quod Nos dilectis Filiis Descle"e et Sociis in hac nostra civitate Tornacensi, novam editionem parantibus, censores in cantu gregoriano peritos deputavimus, qui collatione facta diligentissime testarentur illam cum authentico suo Originali rite omnino convenire. Oblatum vero opus absolutum cui titulus : Graduate Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, ad exemplar Editionis typicae concinnatum, et rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis ornatum, postquam, ex praedictorum censorum testimonio in scriptis obtento, fuimus legitime informati illud cum Editione typica Vaticana necnon cum recentioribus S. R. C. decretis ad amussim concordare, excusum approbavimus evul^andique licentiam dedimus, prout per praesentes approbamus ac licentiam damus. In quorum fidem' hasce litteras subsignavimus, sigilloque nostro ac Secretarii nostri chirographo muniri fecimus, Tornaci, die 3oa mensis aprilis annoMCMLXI.
+ CAROLUS MARIA

'• "

Ep. Tornacen. De mandato Exmi ac Rfhi DD. Episcopi :
J. HACHEZ, Can. a Secret.

Omnia jura vindicabimus, tarn in universam nostram excogitandi scribendique rhythmi rationem quam in carmina quae non inveniuntur in vaticana editione sed ex Solesmensibus libris excerpta sunt.
DESCLEE & Socn.

Copyright 1938 by DESCLBE & Co., Tournai (Belg.).
Printed in Belgium

DECRETUM
anc Vaticanam Gradualis Sacrosanctae Ecclesiae Romanae Editionem, Sacra Rituum Congregatio, attends atque confirmatis Decretis suis, datis diebus xi et xiv Augusti anni 1905, uti authenticam ac typicam declarat et decernit; quippe quae pro Missis de Tempore et de Sanctis, necnon et pro Missarum Ordinario, Cantum Gregorianum exhibet, prout is fuit a Sanctissimo Domino nostro Pio Papa X feliciter restitutus, ipsiusque jussu et auctoritate diligenter ac rite revisus et recognitus. Ea quidem fuit totius operis norma, quam varia plane instituerant et injunxerant documenta Pontificia, et perspicue rursus ac plenius exponit et inculcat Commentarium De ratione Editionis Vaticanae Cantus Romani, quod Graduali praemittitur. Haec autem Editio, ut in usum apud omnes ecclesias hie et nunc deveniat ita sancitum est, ut ceterae quaelibet Cantus Romani Editiones, ad tempus tantummodo juxta Decreta praedicta toleratae, nullo jam in futurum jure gaudeant, quo typicae substitui possint. Quo vero forma cantus aptius posset restitui, restitutae sunt etiam nonnullae hie illic quoad verba lectiones, quamvis ab hodierno textu Missalis alienae. Quarum restitutio, quum ab ipso Summo Pontifice, in audientia die xiv Martii anni 1906 Emo Cardinali Pro-Praefecto hujus Sacrae Congregationis indulta, expresse fuerit approbata atque praescripta, in futuris Gradualis Editionibus omnino erit observanda. Juxta tenorem quoque utriusque Decreti suprascripti, ad eos tantum editores seu typographos, quibus id a Sede Apostolica conceditur, pertinet privilegium evulgandi eumdem Cantum, qui, quum sit vetus Ecclesiae Romanae patrimonium, ejusdem prorsus

H

VI.

DECRETUM.

exstat proprietas. Cautum est insuper, ne quid quovis praetextu editores praesumant addere, demere aut mutare, quod ipsius Cantus integritati atque uniformitati discrimen inferat. Qualiscumque igitur Editio Cantus Gregoriani ad usum liturgicum destinata, ut sit legitima, et ab Ordinario queat permitti, debet esse typicae huic omnino conformis, quoad ea praesertim, quibus sive in praefatis Decretis, sive in alio diei xiv Februarii anni 1906 specialiter provisum est. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die VII Augusti 1907.
SERAPHINUS Cardinalis CRETONI
SACRORUM RlTUUM CONGREGATIONIS Praefectus.

L. ^ S . f DIOMEDES PANICI, ARCHIEPISCOPUS LAODIGEN.
SACRORUM RITUUM CONGREGATIONIS Secretarius,

DE RATIONE
EDITIONIS VATICANAE CANTUS ROMANI

S

ancta Mater Ecclesia, cui divinitus commissum est animos fidelium ad sanctitatem omnem instituere, sacrae Liturgiae adjumentis in ejusmodi praeclarissimum finem semper ac feliciter est usa. In quo (ne varietas dissociaret animos, utque e contra unitas vigeret incolumis, quae mystico Christi corpori vigorem simul et decorem confert) traditiones majorum assiduis curis servare studuit; easque, si quando saeculorum lapsu obliteratae fuissent, perquirere diligenter fortiterque instaurare perpetuo conata est. Jam inter ea, quae Liturgiam sacram maxime spectant ac veluti pervadunt splendoremque illi addunt atque efficacitatem, cantus sacer in primis adnumerandus est. Communi quippe experimento novimus, ilium et divino cultui amplitudinem quamdam tribuere, animosque miris modis ad caelestia pertrahere. Quamobrem Ecclesia ejusdem cantus usum nullo tempore commendare destitit, assiduaque diligentia prosecuta est, ne a primaeva dignitate deficeret. Quern ut quidem finem assequatur, necesse est cantum in Liturgia adhibendum iis instrui dotibus quibus unice sacer est et animorum utilitati accommodatus. Oportet nimirum religiosa gravitate in primis pollere; turn vero aptum esse christiani animi sensa suaviter ac pro veritate referre; catholicum praeterea esse, ut scilicet quarumcumque gentium, regionum, aetatum necessitati respondeat; demum simplicitatem cum artis perfectione conjungere. Has porro dotes nullibi reperiri melius probatum est quam in
Cantu gregoriano, qui Ecclesiae Romanae proprius cantus est, quern unice a patribus hereditate accepit, cautissime in suis codicibus decursu aetatum custodivit> fidelibus uti suum commendaty cujusque

viii.

DE RATIONE EDITIONIS VATICANAE CANTUS R0MAN1.

usum in quibusdam liturgiae partibus absolute praescribit (Motu proprio xxir Nov. 1903, n. 3). Utique, saeculorum lapsu, puritas gregoriani cantus detrimenti haud parutn cepit. Idque exinde praesertim accidit, quod quae ejusdem cantus propriae sunt normae, patrum traditione acceptae, vel negligenter praeteritae vel oblivioni penitus mandatae sunt. Ex eo autem spiritus, quern vocamus, liturgicus itemque precandi spiritus retro ferri nimium visi sunt; simul vero concentuum sacrorum species ac veluti sapor, si non exstincta penitus, at certe sunt depravata. Ast, quod faustum felixque sit, Pius X Pontifex Maximus, Decessorum suorum studia in hac re aemulatus, damna haec gregoriano cantui cavere ulterius decrevit ac porro instituit. Quamobrem, Motu proprio die xxn novembris anni MCAim dato, prindpia (quod reformationis initium esse debebat) quibus cantus ecclesiasticus innititur, ac regitur, presse nitideque indicavit; praecipuas simul Ecclesiae praescriptiones collegit, contra abusus diversos qui decursu temporum in ipsum cantum irrepserunt. Accessit porro Decretum Congregationis sacrorum Rituum, die VIII Januarii MGMIV editum, quo cantus gregoriani instaurationi distinctius consulebatur. Supererat tamen ut Ecclesia Romana, ceteraeque, quae illius ritum sequuntur, Ecclesiae codicibus instruerentur genuinas gregoriani cantus melodias exhibentibus. Cui necessitati prospexit provide ipse Summus Pontifex Pius X. Motu namque proprio die xxv aprilis MCMIV promulgato edixit : Gregorianas cantilenas in suam integritatem ac germanitatem restituendas, secundum antiquiorum codicum fidem; ita quidem ut legitimae traditionis decurrentium saeculorum haberetur ratio neque hodiernae liturgiae recepti usus praeterirentur. Hisce veluti legibus ac normis usi, qui, Pontificis ejusdem nutu, hanc spartam adornandam susceperunt, recognoscendis codicibus appuleruntmanum. Quod igitur initio occurrebat, antiquorum chirographa perquirenda sedulo ac volutanda susceperunt. Sapienti id plane consilio; hujusmodi enim codices, non solum vetustate ipsi sua se commendant, qua ab cantus gregoriani exordiis exigue dissociantur, sed praecipue quod lis aetatibus conscript) sunt, quum cantus ipse maxime floreret. Etenim, etsi cantilenae

DE RATIONE EDITIONIS VATICANAE CANTUS ROMANI.

ix.

alicujus remotior origo ac diuturnus usus apud majores ipsam efficerent dignam, quae in editionem novam curandam reciperetur; quod tamen jus confert ut recipiatur, sapor est religiosae artis ac vis liturgicae precationis rite exprimendi. In chirographis igitur versandis hoc primum prae oculis est habitum : non videlicet ut quidquid foret antiquius, id statim sola antiquitatis ratione admitteretur. Sed quoniam ecclesiastici cantus instauratio, non unice paleographicis rationibus inniti debebat, verum etiam ex historia, ex arte musica et gregoriana, atque adeo experientia sacraeque liturgiae legibus erat juvanda; haec omnia attendenda simul fuerunt; ne opus, antiquitatis scientia forte confectum, congruentia partium destitueretur, ac traditioni catholicae injustum haberetur, pluribus nempe saeculis jure defraudatis nonnihil boni aut etiam melioris in Ecclesiae patrimonium conferendi. Gregorianam namque quam dicimus traditionem intra aliquod annorum spatium coarctare nequaquam licet, sed omnia complectitur saecula, quae, majori minorive studio ac profectu, artem gregoriani cantus omnia excoluerunt. Ecclesia, inquit Summus Pontifex in memorato Motu proprio, artium progressum indesinenter coluit eumque fovit, ad religionis usum omnia admittens quae bona et pulchra saeculormn decursu homo inventt, salvis liturgicis legibus. His ergo sapientibus normis, a SS. D. N. Pio PP. X traditis, praesens editionis opus perfectum est. Equidem doctis quibusque viris libertatem relinquit Ecclesia determinandi cujuslibet gregorianae melodiae aetatem ac sortem, deque earum artificio dijudicandi. Unum hoc sibi reservat, Episcopis nempe et fidelibus sacri cantus textum exhibere ac praescribere, qui, ad traditionis documenta diligenter restitutus, conferat ad congruum divini cultus splendorem, nee non ad animorum aedificationem. Jam satis ostensum est supra, quomodo fuerit firmissime fundatum opus provide arreptum reddendi veteres Ecclesiae concentus legitimae suae integritati. Sed ut consulatur eorum commodis qui libris choralibus usuri sunt juxta praemissa editis, operae pretium est nonnulla hie addere de propriis cantus gregoriani notulis et figuris, simul ac de modo easdem recte interpretandi.

DE NOTULARUM CANTUS FIGURIS ET USU.
Ad rite cantandi rationem multum praestat ille notulas cantus figurandi ac praecipue conjungendi modus, qui a majoribus institutus et per totum medium aevum constanter et ubique servatus, hodiernis adhuc editoribus veluti norma commendatur. Sequenti autem schemate oculis subjiciuntur notularum seu, ut aiunt, neumarum praecipuae figurae, simul cum earum nominibus :

1
Punctum Virga

Bivirga

Punctum inclinatum Cephalicus

3
Podatus vel Pes

£
Clivis vel Flexa

i
Epiphonus

Scandicus

Salicus

Climacus

Ancus

Torculus

Porrectus

Torculus resupinus

Porrectus flexus

35
Pes subpunctis Scandicus subpunctis Scandicus flexus Climacus resupinus Strophicus Pes strophicus Clivis strophica Torculus strophicus vel cum Orisco vel cum Orisco

Pressus

Alii Pressi vel neumae appositae

Trigon

Quilisma

Neumae longiores seu compositae

Ne quis forte in interpretandis hisce figuris erret aut haesitet, nonnulla primum sunt advertenda : 1°. Binae notulae ex quibus constat podatus sic intelligantur, ut inferior semper proferatur ante illam quae ipsi directo superstat.

DE NOTULARUM CANTUS FIGURIS ET USU.

XI.

fa sol

re la

sol ut

2°. Linea crassa porrecti in obliquum ducta pro duabus tantum ponitur notulis, ita quidem graphice copulatis, ut pro una

habeatur pars summa hujus lineae, et ima pro altera.

s
la sol la la fa sol sol mi sol fa sol re mi

3°. Seminota, qua cephalicus f et epiphonus i desinunt, haud g reperitur nisi in fine unius syllabae, quando simul, altera continuo succedente, occurrunt aut gemellae more diphtongi junctim efferendae vocales, v. g. AUtern, Y,]us, alleluia; aut plures contiguae consonantes, v. g. oMNis saNCTus. Nam, ipsa cogente syllabarum natura, vox de una ad alteram limpide transiens tune «liquescit»; ita ut in ore compressa « non finiri videatur », et quasi dimidium suae, non morae, sed potestatis amittat. (Cf. Guid., MicroL, C. XV). Quando vero natura syllabarum exigit ut sonus non liquescat. sed « plenius proferatur », epiphonus locum cedit podato, et cephalicus clivi. Epiphonus Podatus Cephalicus Clivis

A sum-mo.

In so- le.

Te

lau-dat.

Sol-v6- bant.

Aliquando duae notae, quae alteram superiorem seu virgam subsequuntur ad modum climaci, liquescunt vel saltern ultima earum; tune ambae in mineri charactere pinguntur % • aut in cephalicum virgae suppositum ftj mutantur. Hujusmodi neuma climaco affinis vocatur ancus. 4°. Quando plures simplices notae, ut in strophico, aut in presso et huic consimilibus, sunt appositae, scilicet in eodem gradu ita dispositae, ut modico tantum inter se spatio distent, super his « vario tenore » immorandum est, habita quidem majoris vel minoris earumdem numeri ratione. In eo tamen inter se

xii.

DE NOTULARUM CANTUS FIGURIS ET USU.

discrepant strophicus etfiressus, quod hie fortiori vel etiam, saltern ad libitum, «tremula voce » producendus; ille vero leniori, nisi validiorem ictum acutus requirat syllabae occurrentis accentus. 5°. Alia exsistit nota tremulae vocis, id est quilisma; quae etiam supervenit in cantu tamquam «flos melodious », et dicitur nota volubilis et gradata. Qui has exprimere voces tremulas ac volubiles non didicit, vel in his exercitatus non solus cantat, simpliciter ictu quasi mordaciori feriat notam quae quilisma praecedit, ut subtilior flat sonus ipsius quilismatis, potius quam velocior. 6°. Cauda qua pars summa climaci, clivis et porrecti insignitur, est de « proprietate » ipsius eorum figurae quam majores usu tradiderunt. Hujusmodi notula vehementiori saepius gaudet impulsu; non tamen quia caudata, sed quia ulli cum non sit ligata praecedenti, directo vocis ictu percutitur. Lineola quandoque de una notula ad alteram ducta, ad utramque ligandam simpliciter ponitur. 7°. Neque per se ad temporis rationem pertinent puncta inclinata, quae in aliquibus neumis superiorem subsequuntur notam, ^•.. Huic ilia subdita fore ex suapte forma et ipso ordine obliquo demonstrantur; ac proinde connexis inter se vocibus sunt exprimenda. Singulae autem neumae, qualicumque modo suae partes coalescant in scribendo, unum etiam in cantando corpus efficiunt; ita prorsus ut notulae quae primam excipiunt ex ipsa nasci videantur, cunctis quidem communi impetu deductis et effusis. Eadem vero causa, cur notulae cujusque neumae in scripto et in cantu conjunguntur in unum, exigit ut ipsae neumae et visu et auditu distinguantur ab invicem : quod utique fit diverso modo pro diversis adjunctis. l°. Quando plures neumae pluribus respondent syllabis, his articulate discretis, discernuntur et illae. Tune neuma quaeque a syllaba cui addicitur indolem et potestatem ita mutuatur, ut majore impulsu efferatur neuma, si ipsa syllaba proprio sit fortior accentu: minore vero, si obscuriorem sonum natura syllabae requirat. 2°. Quando ad eamdem syllabam plurimae aptantur neumae, harum series in varias ita dividitur partes, ut aliae inter se vel omnino vel fere cohaerentes contigue decurrant {Vide infra A); aliae vero aut latiori spatio (B), aut lineola divisionis (C) separatae, per aliquam moram ultimae vocis in suo cursu tantisper suspendantur, cum facultate, si opus sit, spiritum raptim reficiendi. V. g.

DE NOTULARUM CANTUS FIGURIS ET USU. D B A C D B A C A B

Xlll.

Ky-ri- e

*

**

e-16- i-son.

Notandum est locum dari ampliori quidem morae, nulli vero respirationi, ubi occurrit notula caudata (D), quam excipit aliqua neuma sibi subjecta. Juxta regulam € auream », in fine cujuslisbet neumae, quam immediate sequitur nova syllaba jam inchoatae dictionis, quantumvis interveniat spatium, nulla potest fieri pausa; nee prorsus mora ultimae vocis, nee a fortiori silentium, quod incongrue scinderet dictionem. In omni cantu observandae sunt divisiones varii momenti, quas intellectus tarn verborum quam modulorum exigit aut permittit. Ad hoc cantoribus auxilio sunt diversa quasi interpunctionis signa, in libris choralibus jam usitata pro diversa divisionum seu pausarum qualitate aut mensura; scilicet : i°. divisio major. 2°. minor.
- . .
-T

30. minima.
4•

40. finalis.
r• »

ti°. Divisio seu pausa major, vel distinctionis, fit in ultimis vocibus cursum moderate tardando, et spiritum plene reficiendo. 2°. Pausa minor, id est subdistinctionis, dat locum paulisper immorandi, ac simul breviter respirandi copiam. 30. Pausa minima in morula vocis constat, sinitque, si opus sit, aerem haustu brevissimo renovare. Si frequentius cantor desideret pulmonibus indulgere, tune spiritum quasi subripiendo colligat, ubi rimulae habentur in oratione vel in cantu, ne scindantur unquam verba aut neumae. 40. Duplex linea claudit vel cantum ipsum, vel ejus partem principalem. Aliud quoque munus linea sic geminata communiter in libris choralibus implet; notat enim praeterea locum ubi post inceptum cantum chorus ipsum prosequitur, aut ubi vices cantandi mutantur. Sed quia signum hujusmodi in medias partes cantilenae inter-

XIV.

DE NOTULARUM CANTUS FIGURIS ET USU.

jectum ejusdem saepius commissurae nocet, opportunius visum est ipsius loco in eumdem finem adhibere asteriscum *, ut apparet in superiori exemplo : Kyrie eleison. Ibi autem et in similibus locis asteriscus simplex * apponitur, ubi is qui cantabat chorus silere debet, ut alter solus succinat : duplex vero **, ubi chorus uterque postea concinit, quatenus, ut decet, cantus conjunctis tune omnium vocibus concludatur. Sciendum est quod b molle, quando ponitur, solum valet usque dum occurrerit jjj quadratum, aut lineola divisionis, aut dictio nova. His bene perspectis, oportet etiam eos, qui divinae laudi dant operam, cunctis esse instructos regulis cantus, easque diligenter observent; ita tamen ut semper voci mens concordet. Primo igitur curandum est ut verba quae cantantur plane perfecteque intelligantur (Benedictus XIV). Cantus enim oportet ut litterae sensum non evacuet sed fecundet (S. Bernardus, Ep.312). In omni textu lectionis, psalmodiae vel cantus, accentus sive concentus verborum, in quantum suppetit facultas, non negligatur; quia exinde permaxime redolet intellectus (Instituta Pat rum). Maxima quoque adhibenda est cura ne inaequalitas cantionis cantica sacra vitiet. Non per momenta neuma quaelibet aut sonus indecenter protendatur aut contrahatur. Una qualitate cantemus, simul pausemus, semper auscultando. Si morose cantamus, longior pausa fiat. Ut in choro, quod maxime necesse est, voces omnes in unum exeant, enitatur humiliter unusquisque suam vocem -inter sonum chori concinentis includere. Omnem vocum falsitatem, jactantiam seu novitatem detestemur, et quaecumque modos theatrales redolent. Neque imitemur eos qui levitate nimia praecipitant cantum, aut gravitate inepta syllabas fantur. Omnem vero cantum si morose ac propere psallimus, semper cum fapultate vocum et rotunde suavi melodia peragamus (Hucbald. Nicetas, Instituta Pat rum). Haec de gremio sanctorum Patrum collegimus; quorum quidam hunc modum cantandi ab Angelis didicerunt; alii Spiritu Sancto rimante in cordibus eorum, per contemplationem perceperunt. Quam formam si diligenti studio imitari conamur, nos quoque subtilem percipiemus dulcedinem intellectus, canentes Deo in cordibus nostris, spiritu et mente (Instituta Patrum).

DE ALIQUIBUS REGULIS IN CANTU SERVANDIS.

XV.

Quibus autem in Ecclesia Dei cantandi munus incumbit, eos etiam oportet esse bene instructos de ritibus officii sui. Quapropter infra sequuntur regulae praecipuae, ex iis quae referuntur ad Graduate, (cf. XXIII).

Hactenus Vaticanae Editionis prooemium. Cui, ad commodum cantorum, adjungere duximus regulas infra positas :

DE ALIQUIBUS REGULIS IN CANTU SERVANDIS EX LIBRIS SOLESMENSIBUS EXCERPTIS. I. De notarum duratione et momento.
Omnes simplices gregorianae notulae, cujuscumque sint formae, sive singulae sive in neumis agglutinatae, idem valent ac « tempus primum et indivisibile » (np&zoc; xp6v°S> apud Graecos) : j* scilicet in recentioris musices notatione. Haec notio de «temporis primi» definita duratione maximi refert, cum in ea tamquam in fundamento suo firmetur rhythmus. Duo sunt vero signa quibus punctum et virga protrahuntur. a) Punctum-mora (•) earn quam immediate sequitur notulam firme duplicat :

b) Transversum episema (-), quod simplicem notulam vel etiam neumam afficere potest, notulam vel singulas hujus neumae notulas paululum producendas esse indicat, quin duplicentur :

—r—^—fs—*+v—

XVI.

DE ALIQUIBUS REGULIS IN CANTU SERVANDIS

Quando transversum episema ultimam vel ultimas incisi aut membri notulas afficit, protractionis et morae unice est signum; si vero notulam vel neumam intra incisi aut membri tramitem afficit, plerumque affectus animi aliquantula soni protractione significat. Ex seipsis, nee punctum-mora nee transversum episema intensitatem soni indicant. N. B. — Rectum episema (•) nullatenus ad durationem nee ad intensitatem ex seipso attinet, sed est mere signum, typis quidem usurpatum quoties expedit, ad rhythmi divisionem seu rhythmicum ictum, de quo dicitur infra, designandum.

II. De rhythmo ejusque dementis.
1° De rhythmi partibus. Rhythmus est, secundum S. Augustinum, « ars bene movendi », et, secundum Platonem, « ordinatio motus ». Haberi potest ut motus quidam ordinatus quo, velut ex operatione vere synthetica, omnes et singulae dictionis syllabae vel musices notulae connexae sunt et quasi concatenatae, aliae aliis subordinatae, ita ut unum quid efficiant, quod periodus vocatui*. Haec synthesis partibus constat, magis ac magis amplis velutque comprehensivis, seu motibus in se jam integris, mutua tamen connexione junctis, quos respective vocant « pedes », incisa, membra et periodos. Periodus membris, membrum incisis, incisum pedibus seu minimis partibus constituitur; et illae ipsae minimae partes duobus vel tribus simplicibus componuntur elementis, quae sunt « tempora prima et indivisibilia », de quibus supra. Ideo, tamquam fundamentum rhythmicae syntheseos, subsunt semper minimae partes, seu minimi motus quoad essentiam constituti, id est, sublatione et remissione, seu juxta Antiquos arsi et thesi constantes. Unde assimilari potest rhythmus turn hominis incessui qui per continuos passus procedit, turn fluctui maris qui per undas progreditur, quippe cum passus hominis et undae maris impulsu quodam et depositione constent. Porro rhythmica thesis non est nisi depositio praecedentis impulsus, vel finis parvi motus et passus. Itaque nullo modo haec ad vim spectat, sed ad merum rhythmum seu motum.

EX LIBRIS SOLESMENSIBUS EXCERPTIS.

XVII.

At vero ipsa thesis ilia, quae singulos rhythmicos passus concludit, et secundo aut tertio quoque simplici tempore recurrit, vocatur etiam « rhythmicus ictus »; et rectum episema est unice signum distinctivum, subter (vel rarius supra) notulam saepe additum, ut facilius discerni possit ubi sint in vocali motu illi ictus rhythmici. Ita omnia et singula interpunctionis signa inter se ordinata sunt, simulque omnes et singuli rhythmi incessus clare distinguuntur r , a minimo ad majorem : a b c d e f g "

a) finem indicat cantilenae; b) » » periodi; c) » » membri; d et e) » » incisi majoris minorisve momenti; f) » » incisi minimi (plerumque saltern); g) » > passus rhythmici vel minimi motus. Ad hanc scalam descrescentium signorum ordinatim constitutam nulla ex parte pertinet vis vel intensitas soni, haud amplius in ultimo casu, g) quam in a). Unius enim ejusdemque ordinis sunt omnia et singula signa, ordinis scilicet motus proprie sumpti; omnia et singula non sunt nisi melodicae interpunctionis signa. Sic eorum munus est varias cantus distinctiones apte designandi, ita ut in mente clarescat ordo numerosus melodici incessus, quo pedes, incisa, membra et periodi ab invicem discernuntur, et de caetero in melodicam simul ac logicam unitatem coalescunt. Notandum quod, excepto transverso episemate, in antiquis codicibus nullum reperitur ex his signis ut sic.

2° De ictu rhythmieo.
Ex his apparet ictum minime melodico accentu vel impulsu constare, nee ejus signum, rectum scilicet episema, majorem validioremque vocem requirere; ut supra dictum est, ictus non ad
x

Virgula *

* tantum respirationi e superiori notula sumptae breve tempus concedit.

XVIII.

DE ALIQUIBUS REGULIS IN CANTU SERVANDIS

vim spectat, sed ad merum rhythmum seu motum ordinatum, qui ex ipso carminis cursu notularumque sublatione et depositione proprie constat. Ictus punctum denuntiat temporis quo, post praeviam sublationem, motus rhythmicus deponitur et quasi in terram recidit, ad ibi standum vel, e contra, ad ultro progrediendum. Nam, velut in hominis incessu aut in maris fluctibus, ex ipsa motus praecedentis remissione oriuntur jam primordia impulsionis immediate sequentis, ita ut in ea jungantur et coagrnententur rhythmi subsequentes. Aliis verbis, ictus est vinculuni et quasi compages, qua committuntur implexa omnia rhythmicae syntheseos elementa.
D E ICTUS RESPECTU AD INTENSITATEM. — Ictus, natura sua, nullam cum intensitate soni connexionem habet; syllabae cui assignatur colorem participat, cum acuta validior, cum paenultima vero vel finali remissior et dulcior. Coeteroquin intensitas, nedum cum unaquaque rhythmi minima parte renovetur, totius membri ambitum suo afficit complexu, ita ut omnia ejus elementa in unum aptius cohaereant. D E ICTUS RESPECTU AD TONICUM ACCENTUM. — Veluti ab intensitate soni, ita et ab accentu tonico prorsus ictus discerni debet; cum acuta syllaba concurrit vel non concurrit, sicut cantilenae auctori complacuerit : nam, ut omnes norunt, « musica non subjacet regulis Donati ». Cum autem natura sua nihil aliud sit quam thesis seu depositio rhythmi, et ejus sit unumquemque passum concludere, ictus cum ultima dictionis syllaba facilius convenit. E contra tonicus accentus, qui in latina lingua numquam in ultima syllaba invenitur, juxta Antiquos potius ad arsim pertinet. Et hoc maxime naturam suam decet, cum sit per se quoad tempus brevis, quoad melodiam acutus, quoad intensitatem potius moderatus et spiritualis : « Accentus, anima vocis »; unde accentus non debet violenter proferri, sed cum suavitate quadam ac temperamento, more avium suspensis alis ad ima volitantium. D E ICTUS LOCO. — Juxta leges rhythmi naturales, quae apud Antiquos tarn in poesi quam in musica servabantur, ictus secundo aut tertio quoque simplici tempore semper recurrit. Dum autem in mensurata musica, quae saeculis hodiernis praevaluit, ictus certo

EX LIBRIS SOLESMENSIBUS EXCERPTIS.

XIX.

et statuto intervallo recurnt, e contra in « rhythmo libero », qui est gregorianae cantilenae proprius rhythmus, incertis intet'vallis post secundum aliquando, nonnumquam post tertium tempus inveniri potest, ita ut binaria ternariis temporibus libere succedant auctoris cantilenae arbitrio. Ictu rhythmico gaudent : * * i° omnes notulae recto episemate instructae : • • * A

2° omnes notulae quae soni distinctam productionem x requirunt, scilicet : a) notulae puncto-mora instructae : •* \] f*

b) prima nota cujuscumque/r^wa.y : " t c) nota quae quihsma praecedit :

* * 3° Prima nota cujuscumque neumae : % %

* ^

nisi

tamen aliquem ictum, aliunde determinatum, immediate praecedat vel sequatur, cum ictus ictum continuo numquam sequatur. N. B. — In syllabico cantu, ictus cum ultima dictionis syllaba, et item cum dactylicorum verborum accentu tonico facilius convenit, nisi aliter notetur vel aliud suggerat contextus. In Kyrie sequenti (Kyrie XIII), asterisco discerni potest quales notulae, juxta praecedentem regulam, ictu rhythmico afficiuntur :
1 2 3 4 5 6 7

I

* * *

**

*

* • •

i

Ky- ri- e
1

e-

le- i- son.

Notandum quod transversum episema (-) minime ex seipso rhythmicum ictum indicat, cum non soni materialem et quasi crassam durationem, sed potius levem motus variationem et quamdam vocis rotunditatem significet, quibus, ut supra dictum est, affectus animi exprimuntur.

XX.

DE ALIQUIBUS REGULIS IN CANTU SERVANDIS

Ictus 6 recto episemate indicatur (i°). Ictus 3 et 7 puncto-mora indicantur (2° a). Ictus 5 initio pressus indicatur (2° b). Ictus i, 2, 4 prima neumae notula indicantur (30). Ex quo apparet ictus rhythmicos persaepe sola neumatica notatione indicari, quin recto episemate signari indigeant; rectum episema notulis tantummodo additum est ubi ex notatione ipsa non satis dilucide ictus discerni potest. Unde ex se ictus rhythmici recto episemate signati neque aliis validiores neque majoris momenti sunt, sed simpliciter signo speciali instructi quo facilius discerni possint. Singuli vero eorum momentum proprium habent, et ad incisi aut membri generalem arsitn vel thesitn, de quibus agitur infra, pertinent, juxta syllabam ad quam referuntur et locum quern in melodica linea obtinent.

3° De rhythmica synthesi.
Omnes rh>thmi partes, — pedes scilicet, incisa, membra, periodi — concurrere debent in ordine ut rhythmicam synthesim efficiant, ad quam ordinantur et propter quam exstant. Quapropter singulae earum, ad unum intus redactae, mutua connexione committi debent. Incisa enim, membra et periodi, quemadmodum minimi passus, arsi et thesi, majoris quidem momenti, constant, quas protasim et apodosim vocant. In inciso passibus, in membro incisis, in periodo membris constituuntur protasis et apodosis, et centro quodam determinantur ad quod ilia tendit vel ex quo haec deducitur: quod centrum cum apice melodico plerumque convenit, et de caetero variis lineae intensivae crescentis vel decrescentis conversionibus clarius elucet. Quibus autem modis synthesis haec efficienda sit, apud probatos auctores qui de rhythmo et de cantu gregoriano scripserunt invenitur T. Denique omnes et singulae rhythmi partes, pro suo quaeque momento, signis et pausis quibusdam rite accommodatis distin1

Cf. prae caeteris Le Notnbre Musical grigorien ou Rythmique grigorienne^

th/orie et pratique, par le R. P. D. A N D R £ MOCQUEREAU.

EX LIBRIS SOLESMENSIBUS EXCERPTIS.

XXI.

guuntur. De signis quidem in cantu gregonano usurpatis, superius dictum est, p. xvii. De pausis vero et respirationibus, haec breviter dicere juvabit: in ictu rhythmico seu in fine minimi passus (ibid., g)y nee protractio nee respiratio fieri debet; in fine incisi, ultima nota aliquamdiu protrahitur (ft e), vel duplicatur (d), sed ibi respirare non licet aut vix conceditur; in fine membri (c), plerumque respirationi indulgendum est, quod fit sub ultimae notae duratione; in fine periodi (b)> diutius moratur et interdum necesse est respirare : quod in recentiori notatione signo i indicatur, ante aut post interpunctionis lineam posito, prout res postulat; in fine tandem cantilenae (a), aliquali remissione motus ultima pausa praeparatur. Ut exemplo illustrentur monita superius data, proponuntur duae sequentes cantilenae, ex Ordinario missae excerptae, cum variis suae rhythmicae syntheseos elementis distincte distributis. Solius periodi protasis et apodosis hie expressa delineatae sunt; in membris vero et incisis, crescentis vel decrescentis intensitatis signis implicite exprimuntur : Kyrie XL
Periodus Protasis Apodosis

Membrum

Membrum Incisum

Incisum

Incisum * *

*

*

I

Ky-

ri-

e

16-

i- son.

XXII.

VARIATIONES IN PROPRIO SANCTORUM,

Agnus Dei X,
Periodus
Protasis Apodosis

Membrum

Membrum

Incisum

Incisum

Agnus De- i, qui tol-lis pec-cd-ta mun-di : mi- se- re"-re no-bis. Servandae sunt praecedentes regulae in omnibus gregorianis Ecclesiae cantilenis : Antiphonis, Responsoriis, Hymnis, etc.

VARIATIONES IN PROPRIO SANCTORUM
Die 29 novembris, cantatur Missa de feria vel de S. Saturnino Mart., 392. Die 18 januarii, cantatur Missa de feria, vel de S. Prisca Virg. etMart., 412. Die 3 maji, cantatur Missa de Feria, vel de SS. Martyribus, 491. Die 28 junii, cantatur Missa de vigilia SS. Apostolorum, 530. Die 6 julii, cantatur Missa de feria. Die 1 augusti, cantatur Missa de feria vel de SS. Martyribus, 563, Diebus 27 et 31 octobris, cantatur Missa de feria.

DE I(ITIBUS SEI(VANDIS IN CANTU MISS&
I. Accedente sacerdote ad altare, incipiunt cantores antiphonam ad Introitum. Quae in feriis et festis simplicibus intonatur ab uno cantore, usque ad signum appositum *; in aliis festis et in dominicis a duobus; sed in solemnitatibus a quatuor, ubi cantores suppetunt. Chorus vel schola prosequitur usque ad psalmum. Primam partem versus psalmi, usque ad asteriscum, et Y. Gloria Patri ipsi cantores proferunt, versum absolvente universo choro. Postea repetitur, item ab omnibus, antiphona usque ad psalmum. Si celebrans cum ministris introitum facit in ecclesiam per viam longiorem, nil prohibet quominus, decantata antiphona ad Introitum cum suo versu, plures alii eiusdem psalmi versus cantentur; quo in casu, post singulos vel binos versus repeti potest antiphona, et, quando celebrans ante altare advenerit, abrupto psalmo, si opus sit, cantatur Gloria Patri, et ultimo repetitur antiphona. Quando antiphona ad Introitum, post versum psalmi resumenda est, terminatio ipsius versus sumitur a versu Gloria Patri, si pro hac conclusione habeatur modulatio specialis. E. g. in Introitu Ad te levavi ; Quando post y. antiphona non repetitur :

et semi-tas tu- as

e-do- ce me.

G16- ri- a etc.

Quando post *f. repetitur antiphona :
-•—•—-m—m-t ^

r-

r

I

et semi-tas tu-as

e-do- ce me.

Ad te leva-vi etc.

XXIV.

DE RITIBUS SERVANDIS IN CANTU MISS^E.

II. Chorus vel schola, finita antiphona, ter Kyrie eleison, ter Christe eleison, et iterum ter Kyrie eleison, alternatim cum cantoribus aut altero choro persolvit. Ultimum autem Kyrie eleison dividitur in duas vel etiam in tres partes ab asterisco simplici aut duplici distinctas. Si duae tantum sunt partes, ac proinde unus asteriscus, prima pars ab ipsis cantoribus aut a primo choro cantatur; alt era vero ab omnibus. Si tres occurrunt partes et ideo asteriscus simplex ad primam divisionem et duplex ad alteram, tune prima pars ad eosdem pertinet quos supra; secunda vero, quae primae partis melodiam repetit, cantatur ab altero choro; tertia demum conjunctis omnium vocibus absolvitur. Aliquando etiam quinque partes contingunt : tune modus dividendi alternas cantandi vices similiter notatur per signum divisionis turn simplex turn duplex pluries interpositum, et satis intelligitur ex dictis. III. Incipit solus celebrans clara voce Gloria in excelsis Deo : deinde chorus vel schola prosequitur Et in terra pax hominibus, etc., divisus q;uidem in duas partes invicem sibi respondents, aut cantat alternatim cum cantoribus. Sequitur responsio chori ad Dominus vobiscum. IV. F'nita Epistola aut Lectione, ab uno vel a duobus inchoatur responsorium, quod dicitur Graduale, usque ad signum *, et cuncti, aut saltern cantores designati, prosequuntur debita cum attentione. Duo dicunt versum Gradualis, quern ab asterisco circa finem totus chorus absolvit; aut juxta ritum responsdrialem, quando magis id videtur opportunum, post versum a solis cantoribus aut a cant ore expletum, cuncti repetunt primam partem responsorii usque ad versum. Si Alleluia, alleluia cum versu sunt dicenda, primum Alleluia cantatur ab uno vel a duobus usque ad signum *; chorus autem repetit Alleluia et subjungit neuma, seu jubilum, protrahens syllabam a. Cantores versum concinunt, qui ut supra occurrente asterisco a toto choro terminatur. Finito versu, cantor vel cantores repetunt Alleluia et chorus addit solum neuma. Post Septuagesimam, omissis Alleluia et y . sequenti, dicitur Tractus, cujus versiculi alternatim cantantur a duabus sibi invicem respondentibus chori partibus, aut a cantoribus et universo choro. Tempore Paschali, omittitur Graduale et ejus loco dicitur Alleluia, alleluia cum versu, ut supra. Sequitur statim unum Alleluia, quod ab uno vel duobus inchoatum usque ad neuma

DE R1TIBUS SERVANDIS IN CANTU MISS^E.

XXV.

absque repetitione absolvitur ab omnibus. Versus et unum Alleluia in fine cantantur modo supra descripto. Sequentiae cantantur alternating aut a cantoribus et choro, aut a duabus chori partibus. V,. Finito Evangelio, celebrans intonat, si dicendum est, Credo in unum Deutn, prosequente choro vel schola Patrent omnipotentem, et reliqua, conjunctim aut alternatim pro loci consuetudine. VI. Antiphona ad Offertorium ab uno, duobus aut quatuor cantoribus intonatur, uti ad Introitum, et finitur ab omnibus. Post antiphonam canere licet antiquos gregorianos modulos illorum versuum, qui olim post antiphonam decantabantur. Si vero antiphona ad Offertorium a quodam psalmo desumpta sit, licet alios eiusdem psalmi versus decantare; quo in casu, post singulos vel binos versus psalmi, repeti potest antiphona, et, Offertorio expleto, psalmus clauditur cum Gloria Patri, et repetitur antiphona. Si vero antiphona e psalmo non sit desumpta, seligi potest alius psalmus solemnitati congruens. Cani tamen potest, expleta antiphona ad Offertorium, etiam aliqua cantiuncula latina, quae tamen huic Missae parti congruat, nee protrahatur ultra Secretam. VII. Finita • Praefatione chorus prosequitur Sanctus, etc.; Sanctus et Benedictus, si modulis gregorianis decantentur, continue canendi sunt, secus vero Benedictus post Consecrationem ponatur. Dum Consecratio peragitur, omnis cantus cessare debet, et, ubi consuetudo viget, etiam sonus organi et cuiusvis musici instrument i. Consecratione peracta, nisi Benedictus adhuc sit canendus, sacrum suadetur silentium usque ad Pater noster. VIII. Post responsionem ad Pax Domini, cantatur ter Agnus Dei, aut ab universo choro, inchoantibus uno vel duobus aut quatuor cantoribus unaquaque vice; vel alternatim, ita ut in fine ab omnibus decant etur : Dona no bis pacem, in Missa vero pro defunctis ultima tantum dictio : sempiternam. IX. Antiphona ad Communionem per se canenda est — intonata ab uno, duobus aut quatuor cantoribus, ut ad Introitum dictum est, — dum sacerdos celebrans Sanctissimum Sacra-

XXVI.

DE RITIBUS SERVANDIS IN CANTU MISSJB.

mentum sumit. Si autem fideles communicandi sint, cantus eiusdem antiphonae inchoetur dum celebrans sacram Communionem distribuit. Si eadem antiphona ad Communionem e quodam psalmo desumpta sit, licet alios eiusdem psalmi versus decantare; quo in casu, post singulos vel binos versus, repeti potest antiphona, et, Communione expleta, psalmus clauditur cum Gloria Patri, et repetitur antiphona. Si vero antiphona non sit de psalmo, seligi potest psalmus solemnitati et actioni liturgicae congruens. * Expleta autem antiphona ad Communionem, praesertim si fidelium Communio diu protrahitur, licet quoque aliam cantiunculam latinam, sacrae actioni congruam, decantare. Sacerdos aut diaconus dicit He Missa est, vel Benedicamus Domino, et omnes eodem tono respondent Deo gratias. Ad Requiescant in pace in Missa defunctorum respondetur Amen,

DE TEMPOXE QUO INSTRUMENTORUM MUSICOI(UM SONUS PROHIBETUR.
(Instructio de musica sacra et sacra liturgia a S. R. C. promulgata die 3 septembris 1958). 1. Quoniam organi et magis quoque aliorum instrumentorum sonus ornamentum constituit sacrae Liturgiae, usus idcirco eorundem instrumentorum temperandus est secundum gradum laetitiae, qua singuli dies vel tempora liturgica distinguuntur. 2. In omnibus ergo actionibus liturgicis, excepta tantum Benedictione eucharistica, sonus organi omniumque aliorum instrumentorum musicorum prohibetur : a) Tempore Adventus, id est a primis Vesperis dominicae primae Adventus usque ad Nonam vigiliae Nativitatis Domini;
1 «Versus psalmorum et canticorum ad usum cantorum pro antiphonis ad Introitum et ad Communionem repetendis iuxta codices antiquos», Descl^e & Cie, 1961, n° 839.

DE RITIBUS SERVANDIS IN CANTU MISS^E.

XXVII.

b) Tempore Quadragesimae et Passionis, id est a Matutino feriae quartae Cinerum usque ad hymnum Gloria in excelsis Deo in Missa solemni Vigiliae paschalis; c) Feriis et sabbato quatuor temporum Septembris, si Officium et Missa de iis fiant; d) In omnibus Officiis et Missis defunctorum. 3. Sonus aliorum instrumentorum, praeter sonum organi, prohibetur insuper in dominicis in Septuagesima, Sexagesima et Quinquagesima feriisque has dominicas sequentibus. 4. Pro diebus tamen temporibusque ut supra prohibitis, sequentes statuuntur exceptiones : a) Organi et aliorum instrumentorum sonus permittitur diebus festis de praecepto et feriatis (exceptis dominicis) necnon festis patroni principalis loci, tituli vel anniversarii dedicationis ecclesiae propriae et tituli aut fundatoris familiae religiosae; vel si solemnitas aliqua extraordinaria occurrat; b) Organi tantum aut harmonii sonus permittitur in dominicis tertia Adventus et quarta Quadragesimae; necnon feria quinta infra Hebdomadam sanctam in Missa chrismatis, et ab initio Missae solemnis vespertinae «in Cena Domini» usque ad finem hymni Gloria in excelsis Deo ; c) Item organi tantum aut harmonii sonus permittitur in Missa et in Vesperis, solummodo ad cantum sustentandum. Ordinarii locorum has prohibitiones vel permissiones, secundum probatas locorum aut regionum consuetudines, pressius determinare possunt. 5. Per totum Triduum sacrum, id est a media nocte qua incipit feria quinta in Cena Domini usque ad hymnum Gloria in excelsis Deo in Missa solemni Vigiliae paschalis, organum et harmonium omnino taceant, et ne ad cantum quidem sustentandum adhibeantur, salvis exceptionibus, quae supra, n. 4 b, statuuntur. Sonus porro organi et harmonii hoc triduo prohibetur, sine ulla exceptione, et non obstante quacumque contraria consuetudine, etiam in piis exercitiis.

PROPRIUM
DE TEMPORE
Dominica Prima Adventus.
Introitus. 8.
f-M

D te leva-vi * a- nimam me- am :

De- us me• ••-

us

in te confi- do,
HHMI-

A—.——P+ e-rube-scam : neque

non

irri- de- ant me

in-imi- ci me- i : et-e- nim u-ni-v6r- si qui te exsp6-

ctant, non confun- den-tur. Ps. Vi- as tu- as, D6mi-ne, de-

2
i • i a

Dominica I. Adventus.
i
B-

m6nstra mi- h i : * et s6mi-tas tu-as
^ •

(

R
9

i

• "Hi

9

.

%

••

• r* •

6-do-ceme. G16-ri- a

1

P"

• T

Patri. saecu- 16-rum. Amen. Quofinito, repetitur Ad te lev&vi, usque ad Psalmum. H Hie modus repetendi Introitum servatur per totum annum.
Grad. J

-L

u

no-tas fac

«

- ni-vera

si * qui te

exspectant,

non confund^ntur,

D6mi- ne.

. Vi- as

fl-r
tu- as, D6-mi-ne,

-•
mihi : et se-

g——
mi-tas tu8.

1—.
as * e- do-ce me.

±\.

L- le-

lu-

ia.

* if.

J. Osten-

i • fu •
de no- bis D6mi- ne mi-se-ri- cor- di- am tu-

Dominica I. Adventus.
H I 1

3
•««li

ttn j

I.
A\

..N

^

•**

K m

(

o^

•_!.

am : et sa-lu-t&- re

tu-

j

um * da

no-

bis.

In Ferns Adventus, quandoper hebdomadam resumitur Missa de Dominica, non dicitur Alleluia, necY- sequens, sedtantum Graduate. Offert. 2. * D te
Domine * l e •-=—+ Vci-vi &-

1. \{

.V .
am : De- us me•• •

nimam me-

us,
HHI-

in te confl-

do, 1— in-i•

non
1

e-ru-

be-scam : ne-que
• A •

ir- ride•• •

ant me
J" " P1

• fL

-^4—p=mi- ci mei: et- e- nim u- ni-ver- si qui te ex-

jtzt
spe- ctant, non confunComm. 8i.

den-

tur.

D

HMI—mi

O-mi- nus

* da- bit be- nigni-t&-

tern : et

4
-3ter- ra no-stra

Dominica II. Adventus.

da-

bit

fructum

su- um.

Dominica Secunda Adventus.
Intr.

7- h

s-

a • •
O-pu-lus Si- on, *ec- ce Do- mi-nus v6-ni• •

et
a kj

p
ad
"••• I !

a

-r

salv&n-das gen-tes : et audi- tarn fti- ci- et D6mi-

nus

gl6- ri-

am vo- cis su- ae, in laeti- ti- a

cor-

-sv
dis

?^±

a.

j ^

Z_*_E_

re-gis Isra- el, intende: *qui dedfi-cis I! , • 9 • • • r' • m i d —ftvel-ut ovem Jo- seph. G16- ri- a Patri. E u o u a e. Grad. I

ve-stn. Ps.Qm

J

X Si- on
-M-f

• sp6-

ci- es

de-

co- ris »

^
e-jus

De-

us

ma-ni-

ste

Dominica II. Adventus.

s

ni- et.

y. Congre-gd-

te

il-li sanctos

e- jus, qui

ordi-

na-

ve-

runt

te-stamen-tum fil

e-

jus

* su-per sa-cri- fi-

ib

; —^a - b^
ci- a.

r %9

I

I

L

A
y. LaetS-

L-le- 16- ia. * ij.
fl

. •

^V
tus sum in his quae dieta sunt mi-

5
hi :

T
in domum Domini

* i-

bimus.

6
Offert.

Dominica III. Adventus.

D
bis

E- us * tu

con- ver- tens vi- vi- fi-

st
nos,
• a a tur in te :

^r et plebs tu- a
• • 1 • pi 11I no••1MB

lae-

k Ifla
• i- bi-

ostende

bis,

Domi• •*•

ne, mi-se-ri-cor-diam

am tu1B

am,

et sa•

••

• •A 3 1

J S

%•

lu-ta- re tuComm.
2.

um

da

no-

bis.

E- ru-sa- lcm * surge,

et sta

in excelso :

et viT

de ju-cun-di-tia

tern, quae ve-ni- et
•"
• !!

ti-

%

a bi

a
0

a De-

tu-

0.

Dominica Tertia Adventus.
Intr. | i.

G

Au-de-

te

* in Do-mi-no

sem- per:

i-te-rum

Dominica III. Adventus. i
m
i 1 i i
m

7
1

-•

— '•

A

-^-

B1- 1 •

A
no-ta sit

di-co,

gau- de- te : mo-de-sti- a ve-stra

-p^omnibus ho-mi- ni• "" ^ A Ni- hil i 5 1 • sol-li-ci- ti
^ !*
i •

bus : Domi- nus pro- pe

i

est.

^

•• • •

i

]m

\i

m

si-

tis : sed in o-

mni

o-ra-

ti- 6-

ne

JV-A-fc-• ^ pe-ti-ti- 6- nes ve-strae inno-tc-scant a-

pud

±=f£
De- um. Ps. Be-ne-di-xisti, D6mi-ne, terram tu- am : * a-verHi •*•»

-*—•—•-

tisti • • • E u

capti- vi- t&-tern Ja••

cob.

G16-ri- a Patri.

o u a =-

e.

Grad. =

Q
bim,

UI se-des,

Domi- ne, * su-

per Che- ruHMH

• ran. r.
- ta pot-en ti- am tu- am, et

8

Dominica III. Adventus.

ve- m. ••
HHI-M

J. Qui re-

Vr+fHi
gis Isra- el, int^nde :

§=±to
qui de-d<i-

\$£
cis vel-ut o-vem*Joseph.

tir

A
ta,

L-le- lfi- ia.

* />*.

. Exci-

D6-

mine, pot-6nti—^—— ni,

am tu-

am, et

ve-

T—•* ut salvos * fa-

cias Offert.

nos.

B

. . . A A ' ^ ' . •• J? ^ Ene-di-xisti^Do-mine, ter-

Feria IV. Quatuor Temporum Adventus.
Hi—•—•^

9

ram tu• • - "Pi-

am :

aver-ti- sti
'-•

capti-vi-ta-tem Ja- cob :
-

i

«•-

L—i

remi-si-

sti

in-iqui- t&- tern pie-

bis tu- ae. Comm. z

, , . i , , NJ-^M
te : * Pu- sil- Id- nimes confortfi- mi-

D
ni,

I- ci-

-t_!_•
et no-li-te tim6-re :

• 3J

ec-ceDe-us noster

S±£
ve-niet, et salv&bit nos.

Feria IV. Quatuor Temp. Adventus.
Introitus. Rordte, i^/ infra, in Dominica IV. Adventus, 21. T. Grad. = H fl—

f

s

PL

y\—--•

-

01- li-te * por1
•"• • ••

tas, prin- cii

P• • %• • ^ B pes, ve-

*

S Fm»
1•

i

•*«n * •
por-

i

PL i

V L fl
tae ae- ter-

stras :

et

e- levd- mi-ni

io

Feria IV. Quatuor Temporum Adventus.
•• •

3,
bit

les :

et

intro- i-

i n 3,
(•.

Rex •

gl6- ri- ae.

. Quis ascendet

in montem Do-

mi-

ni?

aut quis

stabit

in lo-co sancto

jus? » • nibus

In-no-cens

*3!
et mundo * cor- de.

2. Graduate. Prope est, ut infra, in Dom. IV. Adventus, 21. Offert. g4- Z
-J—d " ^

P^

Onfortd- mi-

ni,

* et jam no- li-

te

ti- m6- re : ec-ce e- nim

De- us no-

ster

Feria VI. Quatuor Temporum Adventus.

n

g TV" P "
retri% ••• bu- et ju-di-ciS
1 1 •

->¥—*
um : ipse ved"

ni- et,

et

^

'

F.

sal-vos nos f£-ciet. Communio. Ecce virgo, ut infra, in Dom. IV. Adventus, 23.

Feria VI. Quatuor Temp. Adventus.
Intr. g-

P

4-

:g=^yyi- . .Ji^izj
ne, et omnes vi-ae tu-ae

Ro- pe es tu * Domi-

ve-ri- tas :

in- i- ti- o co- gno-

vi

de testimo-ni- is
• •«

-••1»A1»

e
i

tu-

is, qui- a

in aeternum tu

es. Ps. Be- £-t

imma-cu-ld- ti
•• pi ' i

in VI-

a : * qui
•..... •

ambu-lant in lege Domi•

• •

ni.
2

G16- ri- a Patri.

E u o u a e.

Grad. Stende no-bis, * D6mine,

12

Feria VI. Quatuor Temporum Adventus. a •
« a •
• •*

% -a^
et sa- lu_ |4 ^j

mi- se-ri-cordi- am tu5 • fl# • • tu8 m
1

am :

td-re

P.
? • t^ • 1 • 11 ? 1 ip

f%a*.'
nobis.
|4
1

1 1

I

um
• % J^*
1

da
m

3 •

1 11

4 |. 1 !•

|

1

V, Be-ne-di-xisti , D6w 1i
1

[••

1

%

%

mi-nc,
p ^ |^4B • • •* • i[i| |\|" -

ter]• •

ram O4 1

III "

' | n4 A .n# A B

Li

1 •• • %
1

tu1 •

am : a-vertiIp 1 3 -7 • capti-vi-t&tem*Ja- cob.
1 1

• 9 ^4 R 5 - ,4

d • *•••!•

]••

•1 1

sti Offertorium. Deus tu conv6rtens , ut supra, 6.
00111111.

! "ll

mi »-

i

*-^-ftrJ

— ij

JUIi

Cce Domi-nus ve-ni- et,* et • J*
1

omnes sancti e-jus
I

3 3
e il-la

cum
1 1

e- 0 :

et e- rit in di-

A•• •

B

" 1

lux

ma-

gna.

Sabbato Quatuor Temporum Adventus.

13

Sabbato Quatuor Temp. Adventus.
Intr.

V t±
Domine, e-

2.

E-ni, * et os-t6nde no••

bis f&- ci- em tu- am,
HHh

qui se- des su- per Ch6-ru- bim : et sal-vi

a •a
ri-mus.Pj.Qui re-gis Isra- el, intende:*qui ded<i-cis

t fi2.

a-^-^-n^*E u o . u a ^ egres- sio e. $_

vel-ut o - v e m J o - s e p h . G16-ri- a Patri. i. G r a d . ^

Jr\.
e-

A •
jus :

-i
summo * caelo

su
et occ(ir-sus ejus

usque
1

ad sum- mum e3 l1 1 7. Caeli e-n^r1

JUS.

• %

Mi"

pu: 1 A ^ s • j
rant g!6ri- am De-

14

Sabbato Quatuor Temporum Adventus.

4^
• " ••
l :

et

6-pe-ra ma-nu-um e1*4* J •* J
^

jus
aj*4
i

8 ••

11 ^* n

.m anniinti- at

* firmam6n- turn.

2. Grad. s 2. g-

i

N so-le * p6-

su- it tabern^HMH

cu- lum
i

HI

su8 i •* sus

um
*4 • *

:

et
1

i-pse
m
i

tamquam spon4

|4 •

4n

- • l-

" '•

pro-ce-dens de thd-

lamo su- o.

S*fc
. A summo cae-

lo
•• •

egres-

SI- 0

e-

I"

jus : et

•—8—%^- 1 1 r i * >• < •• occursus e-

ius

usque ad sum- mum * e- jus.

Sabbato Quatuor Temporum Adventus.
3. Grad. -

15

2. g
0-mine • • * De-us virtiiturn, conv6rh—•-•—*

D
te

nos :

et

osten-de

f&-ci- em

tu-

am,

et sal-

vi

6-ri- mus.


y.Exci-ta, Do-

t%.a».

mi- ne, pot-en-

ti- am tu- am, et ve-

c fr»
ni,
4. Grad. j 2. fe-

ut salvos * f&-

ci- as nos.
— -g —9~

X- ci-ta, * Do" tuam, et

mi-ne, pot-6n- ti-

am

ve-

ni,

ut salvos fa-

ci- as

nos.

16

Sabbato Quatuor Temporum Adventus. •
f. Qui re-gis Isra- el, int6n-

+-i^ri
de : qui de-d(i-cis vel-ut

+ovem Jo-»—• •-

seph : qui
HHHI-

se- des

super Che-ru-bim,

ap-p&-

re

co- ram

Ephra- im,

Benjamin,

i^pi=3 -T4
* et Ma-n^sse.

Post V. Lectionem.
Hymn.

B

V. fi
iv^ifi:

-p-

S^TT^r

E- ne-dictus es D6mi-ne De- us pa-trum nostro- rum.*

"i"~I—I"

Et laud^-bi- lis * • 9 —u—

et glo- n- 6- sus in sae- cu-la. 1 i • • |1 • p. •

Et be1

1 '

ne-dictum nomen glo-ri-ae tu-ae, quod est sanctum,* Et lau-

Sabbato Quatuor Temporum Adventus. 17

-a-

-3=K•• • :• g ••

dd-bi- le

et glo- ri- 6- sum in sae- cu-la. Be- ne-dictus es

-3in templo sancto gl6- ri- ae tu- ae. • Et lauda-bi- lis
i ^ •

f—

et

glo- ri- 6- sus in sa6- cu-la. Be- ne-dictus es su-per thronum T--i-V sanctum regni tu- i. *Etlaud&-bi- lis et glo-ri- 6- sus

f

J*

in sa6- cu-la. Be- ne-dictus es su-per sceptrum di-vi-ni- t&-

te
1

J-5-8-

a-

• •

^ - ) ! N , ~F==CE
tis tui

ae. * Et laudd-bi- lis
9 • is

et glo- ri- 6•
i•

SUS 1

in sae%

•• '

i

3- ••

pi . •

9 •

•i

m

•• 1 •

H I

i

cu-la. Be- ne-dictus es qui sedes su-per Cherubim, intu- ens

,. ,
ab^s•
SOS.

TL+JL r
—i— ••
•,

* E t laud^-bi- lis et glo- n- 6- sus in sae- cu-la.

i

S—ft "1

-J-

pa 4—
1•

i • i

Be- ne-dictus es qui fimbu-las super pennas vent6-rum, et

18

Sabbato Quatuor Temporum Adventus.
•• •

super

undas ma- ris. * Et laudci-bi- lis

et glo- ri- 6- sus m •-

_*_-3et Sancti

in sae- cu-la. Be- ne-di-cant te
^

omnes Ange-li
^ L

tu-

i. * Et laudent te,
• 2 ••

et glo- ri- fi- cent in sae- cu-la.
•• ' • •

• • r«

Be- ne-di-cant te cae-li, terra, ma-re,

et omni- a quae

in

^±=:^ £
e- is sunt. * Et laudent te, et glo- ri- fi- cent in sae-

-a

t
:£=?=^=E
•:•

cu-la. G16- ri- a Pa-tri, et Fi-li- o, et Spi-ri- tu- i San-cto.

* Et lauda-bi- li

et glo- ri- 6- so

in sae- cu-la.

Sic- ut

p
e-rat in princi-pi- o, et nunc, et semper, et in saecu-la

saecu-16-rum. A- men. * Et lauda-bi- li

et glo- ri- 6- so

Sabbato Quatuor Temporum Adventus.
!• 1 •-

19

-a

1' -

-p- ~s=l

in sae- cu-la. Be- ne-dictus es, D6-mi-ne De- us patrum no•• •

stro- rum, * Et lauda-bi- lis et glo- ri- 6- sus in sae- cu-la. Post Epistolam. Tract. I
8 ~i—i" 1 -••=
A*

t.

Q
de:

UI re- gis

Is- ra- el,

in- ten-

p.>:
qui dedfi- cis
Hi—1-*-

vel- ut

o-vemjo- seph.
5f - JlTfl

.Qui se- des super Che-ru-

bim,
H

ap- pa-re co- ram Ephra- lm,
•1
m

• Benja- min,

r• 1

m1

k 1

1

..

et Ma-nasse.

y.Exci-ta, Do-

mi-ne, pot-enti- am tu- am, et ve- ni,

20

Sabbato Quatuor Temporum Adventus.

3fS
ut sal- vos * f&- cias nos.

Offert. g-

-••• •
III

• • . m—I • • • ta sa- tis * fi- li1 -

E
a

a Si-

on,

M

-•

•-

$3^
li- a Je-rfi-sa- lem

pra^di-

ca

fi-

ec-ce Rex tu-&£ v&~ Comm. I
6. :

us ve-nit ti-

bi

sanctus, et sal-

tor.
M-

E
3

-•

-»'

B

^ad cur-ren- dam viam

Xsultd- vit * ut gi-gas

••

a summo cae-

lo

egres- si- o e- jus,
- M -

et occfir-

I.8
usque ad summum ejus.

sus e-jus

Dominica IV. Adventus.

21

Dominica Quarta Adventus.
Intr. S-fc—rs
i.

+-W™=

a M^8 frr b , y

~*fir1

R
ant ju-

O-ra- te * caeFm—to-

li de- surn

per, et nu- bes plu-

m -*•et germi-net
•-

stum : ape-ri- &- tur ter- ra,
m—«—•—•
-1 4

6
6

g •

i

Sal-va- t6- rem. Ps. Cae-li a • • 6pe-ra mdnu- um e-jus
HI •-

en^rrant glo-ri- am De1

1:

* et

• i

.

annfinti- at firmamen- turn. G16-

=^t
ri- a Patri. E u o u a e.

Grad. g
-•—•-•—•-

Rope est Domi-nus

^ omnibus

i
invo-cdn- ti-bus eum : omni- bus qui in-

rf=
vo-cant e-

-j-l*
te.

um in ve-ri- td-

22

Dominica IV. Adventus.
-ft*—ft ft—ft—RHHH

. Lau-dem D6mi-ni

3 « * x '=£J~*~>*fc
loque- tur
_i 1 • • IB

OS

me- um : [_• 1 no• J

_ _• —•—ft—T •

P__

1 •

i"p

'

I1

P.

- p_ " • i • * nil

et be-ne-di-cat ——H—=
-•'-•-

o-mnis

ca-ro

men

sanctum * e-

jus.

A = lL-S lle3- lu_T_L

fir
ia. * if.

*Vi
. Ve- ni, Do-mi- ne,
-• •

et

no- li

tar- da-

re : re-la-

xa
m-m- • af

fa-ci-

-+
-4~

1
-»•—•--

••

(•

- \

-H=-

no-

ra *ple- bis tu-

ae.

Dominica IV. Adventus.
Offert. £8. aa
HI

A

r#z

ve * Ma-ri-

a,

gra-

ti- a pie- na, Do-

S

^——i' nus tecum : be-ne- dieta tu in

mu-

li-

e-

ri-

bus, et bene- di-

ctus

fru-

ctus

venComm. |
i.

tris
T 1

tu-

i. 1—

E
fl-11-

l"i—E
* conci-pi- et, et pari- et

C-ce

virgo

um :

et vo- c&- bi- tur

no-men e-

jus

Em- ma- nu-

el. T. P. Alle-

lu-

ia.

IN VIGILIA
NATIVITATIS DOMINI.

H
e—
nus,

Intr. £6. - • •• • • 0-

iftu •-•

-•m

•-

di- e sci- 6-M—A—m=-

tis, * qui- a ve- ni- et Domi-

i

et salv&- bit P I
i

nos : et ma- ne

vi-de- biIs •

5

tis glo- « -

ri- am e-jus. Ps. D6mi- ni

" 1

—*—•-—•— *—"-r

-

i

T

est terra, et ple-ni- t6do
•Hi—• • •-

e-jus: *

orbis terrd-rum,

et uni-v6rsi qui hd-bi- tant in e- o.

?
G16-ri- a Patri.

fl? ' 1
+

E u o u a e.

Grad. =2. r

H
et

. 7~i? v. i
tis, qui- a veni-

0- di- e

* sci- 6-

A-—••
Domi- nus, et salva- bit nos :

-?4y-j
et mane vi-d6- bitis g!6-

In Vigilia Nativitatis Domini.
v

P™ '" L

it

i •

• 9' •
J. Qui re-gis

ri- am e- jus.

Isra- el,

int6n-

de : qui

dedfi-cis vel-ut ovem Jo-

seph : qui

se- des

super Che-ru-bim,

fc^ft
re

-»—•—•

•izzzzz!^5

co-ram Ephra- im,

Benjamin,

* et Ma- n^sse.

Non dicitur Alleluia cum sequenti Versu, nisi haec Vigilia venerit in Dominica,
8

L-le-lu-ia.

i^
tur in-iqui-tas ter-

y . CrS- sti na di- e

de-16-bi-

26

In Vigilia Nativitatis Domini.

r—rgrae : et regnd-bit super nos

!

* Sal- va-tor mun-

S1111!*^^
di. Offert. =2. i~ 01li-te * porm a d"—PHH d"—PH

,

,

tas, prin-

ci-pes, ve-

stras :

et

e- le-

mi- ni,

por-

tae ae- ter-

net-

les,

et intro- i-

bit

Rex gl6- ri- ae.

C
Comm.

R
6
De-

• S- %
E- ve- Id- bi- tur * glo- ri- a Do- mi- ni :

et vi- de- bit o- mnis ca-

ro

sa- lu- t i -

=
A
i no-stri.

IN NATIVITATE DOMINI
AD PRIMAM MISSAM. IN NOCTE.
Introitus. 2.

3h*•
.'. FiHMMI •*•-

•••

mm—-M

0- MI- NUS * di- xit

ad me :

=P»^

15 •:_ li- us me- us es tu,
• Pi i

e-

• •

go

ho-

di- e

ge- nu- i

te. Ps. Qua-re fremu- e-

-•—•—•—•—•-

runt gentes : * et popu-li me-di-tS-ti sunt in-d-ni- a?

±•

-•—•-

m
E u o u a e.

G16-ri- a Patri.

28 Grad.
2.

In Nativitate Domini.
•• Ecum princi-pi9
M

um * in
=

di• M -

vir-tfi-

tis

tu-

ae :

in splendo-

ri- bus

sanctfi-

rum,

ex 6- te-

ro

an-te lu-d-

fe-rum

nu- i

te.

J. Di-xit D6-

mi-nus D6mi-no me-

•nrr+ II
0 : SeT
-A
_1

de

a dextris me1 • • j -—:
• d 'h—111 1 » A «'

_% m~
Hi

M

is : do- nee po- nam

in-imi-

cos

_2
tuos seahim

Ad Primam Missam.
UAI

29

:&£=*
dum * tu- 6- rum.
"

pe8.

-TTL
fi • •

L- le•

lu-

la.

PL

y. D63 1

i • •

% • an
me :

A

mi-nus di- xit ad

Fi- li- us me- us es

tu,

e- go

h6^57-

VUs

di- e * ge- nu- i

te.

Offert. g4- Z Aet6ntur * cae-

•'

•—•—tPmfm*

li,

et exstil-

tet

"

••

ter-

ra
r» •* i

an- te fa-

ci- em

Do- mi-

ni :

qu6-ni-

am ve-

nit.

30
Comm. I6.

In Nativitate Domini.

G===i ••
an-te lu- ci-

i

-*•

M-

N splend6- ri-bus * sancto- rum, ex 6- te- ro
a» ^ d-

-•

•-

fe-rum

ge- nu- i

te.

AD SECUNDAM MISSAM. IN AURORA.
Intr. 8.

L

in-

4UX fulge- bit * h6- di- e
;• n

su- per nos : qui- a

na-tus

est no-bis Do- itni- nus : et vo- ca- bi- tur Admi•

—m •

d- bi-

lis, De-

us, Princeps pa-cis, Pa-ter fu-tu- ri sae-

fl '

cu- li : cu-jus re-

gni

non e- rit

fi-

nis.
•-

=D=3= Hi
• •

Ps. D6mi-nus regn^vit, de-co-rem indfi-tus est:* ind6-tus est

nJ

Dominus forti-tti-di-nem, et prae-cinxit se. G16-ri- a Patri.

E u

o u

a e.

Ad Secundam Missam.
Grad. =5-

B

Ene-dictus*qui ve-

nit

in no- mine

Do- mill
ff

ni :
I

De1 •
4 * ^
1

US

Do- mi- nus,
i

et il-luxit
m

i i

• • •

—•=-=

A— ••

1

no- bis.

. A Domi-

no

faHMI

fcsn
ctum
(-M

«4

-HHK

est : et
•—•—•

est mi-raFB-B •-•-•—•-•-

f n h
bi- le * in 6-cu-lis no- stris.

L-le-lu-

ia.

Do-

mi-

nus re-gn&-

vit, de-co- rem

*

>

in-

du- it : indu- it

D6-

minus

for-

In Nativitate Domini.
-I

.
• • • "I |

1 j

.

1
ti-ttiTF

f^i -

'%• et praecin-xit se * virtfi-

di-nem,

te.
8.

JyJ
E- us
1

D
r
rae, n •

••

'

_ ^ JA
or-

P •* k.

• i ter-

1

e- nim * firm&- vit
1 A

bem
-—*

• i

11 • .

1 •

1

qui non
1 I ••• • •*••™ •

commo- ve- bi- tur : pa1

" "

^4

P
r&ta • •r se" des '

pi

d|4 1

1 1

1

r•

1 ex tune,

tu- a, De- us,

i

s
i

a sae- cu- lo tu es. 1 i ^omm. j 1 1 —fl B-*— •r j • — » ! X-sulta • fi- li- a Si- on, lauds1

E

p« • •7

fi- li- a Je1 1 1

• *

rfi- sa-

lem : paa
a

:• • . • • • ecce Rex tu- us ve- nit
PL

9

1•

sanctus, elt Sal-

v&- tor mun- di.

In Nativitate Domini. AD TERTIAM MISSAM. /AT DIE.
Introitus. 7.

33

U-ER * na- tus est -Amda- tus est noI I I

no-

bis,

et fi- li- us

bis :

cu-jus impe- ri- urn

su-per

-fc—•—•-=—•—•»•—•-

hu- me-rum

e-

jus:

et vo-cd- bi-tur

nomen

V-ft£
eg •
m

41

jus, magni consi- li-

An- ge- lus.^j-.Can-ta-te S • • '1 •

G

D6mi-no cdnti-cum no-vum: * qui- a mi-ra-bi- li- a fe• • •

t 1

9

Ik

•••

1 •_• J

cit.

i^
E u 0 u a e. y p-l-g— a
mnes * fi-nes terrae

G16- ri- a Patri. Grad.

v

--•—•-

I-d6-runt 0-

sa-

ift^^E
lu- td- re Dei nostri : ju-bi- ld-te De-

34
^ = o

In Nativitate Domini.
Jr*l *

o- mnis

ter- ra.

J. No-tum

~Qi—- : -»-—•
fe-cit D6-

fti

*% . ^T

=1

y 1, > "fi'd—A^^^r
mi-nus sa-lu-t^-**f ve- \kvit * justitire suum : ante con-

H^t U——

spectum g6n-ti- um re1 >

am su- am.
2.

A .

L-le-16-ila.

* ij.

y.Di-

. :: .
es sancti- fl-c&-tus il-luxit no• •

Ji
bis : Domi• '•^a

ve-

ni-te gentes, et ado-rd-te Vi, • i—•—• •
••"•

num: qui- a h6- di-

e

desc^ndit lux ma-

Ad Tertiam Missam.
- M -

35

gna * su- per terOffert. g4~ U-1 sunt • cae•sterra : orbera ter-

ram.

li,

et tu- a

est

ra-

rum,

et pie- ni-tu- di-

nem e-

jus tu

funda-

sti :

ju-sti-

=-=

H*5

^#

1+-

ti- a

et

ju-di-

ci-

um praepara-

ti- o Comm. 1

se-

dis

tu-

ae.

v
tk-

i—t—*—*
I-de- runt omnes * fi-nes ter- rae !•—Ano-stri.

^
sa-lu-

re

De-

i

36

S. Stephani Protomartyris.

Sancti Stephani.
Introitus. I.
- * - M -

*=»

T- E- NIM • se- d6- runt princi- pes,
• • ••-UMI-

et

adver-

sum me

loqueb&n-

tur: et

in-i- qui per-

se-cti-•—•-

ti sunt

me :

&dju-va me, D6mi- ne

De- us me- us, qui- a servus

tu-

us exerce- ta- tur in tu• • J" • J

is justi- fi- ca- ti- 6-

ni8-HI—

bus. /^.Be-a-ti

immacu-ld-ti

in VI-

a : *•qui
i

ambu... e.

-fl

•—•— -m- • • •

i

a

lant in le- ge Domi- ni. G16-ri- a Patri. E u Grad. j +

o u a

1

4~>i
kJ "
i

Bah" A
Ed6|_^_ • ••

tr " n"S«lsv*

.

.

runt * pnnci- pes,
•HHHW-

et adv6rsum • g

•«

r —s—i:—B—. a
et i-niqui

me

loque- b&n- tur :

perse-c6-ti sunt

S. Stephani Protomartyris.
-m—•. Adjuva me, D6mi-ne

37

me.

De- us

me-

—•—•

•—m-•—•

% s "'
•—•—m- d ;•—=•

us :

salvum me fac propter mi-se-ri-cor- di- am f—=

* tu2.

am.

A.

L-le-lti-

ia.

* if.
HHK

J. ViT •

^-v-r
de0

TTTi
tos, et Je-sum H
HMH

caelos aperHHHK-

fc
stantdOffert. g8. s -

tem

a dex-

tris

vir-

tis *De-

i.

E

runt * Ap6-

sto- li

Stepha-

S, Stephani Protomartyris.
tt-=i« —MM

num

le-

vi- tarn, ple-

num fi-

de

et

• • ••

?*™+:—*-a
Spi- ri- tu Sancto : quern
i*
n

Ia-pi-dav6-

runt Juda6-

i

o-r4ntem,

et di-

c^ntem : Do- mi-

g
ne Jesu, &c- ci- pe spi-ri-

turn meComm. !
8.

um,

alle•• •

lu-ia.

V

I- de- o * cae-los

a-pertos, et

Je-sum stantem

• >
a dextris

. •?
virtfl- tis Dei : Domi- ne Je-su, • • • &cci• ri • J • i

f
pe spi-ri- turn meum,

• iii a w

••

et ne st&-tu- as il-lis hoc pec-

^->T—4 '

'—

turn, qui- a n6sci- unt quid f&-ci- unt.

S. Joannis Apostoli et Evangelistae.

39

Sancti Joannis.
Introitus. In medio, ut in Comniuni Doctorum, [38]. Grad. $1 5. : • •9 • ••* + • •
P

E

Am • •

J

1 •] .^^ Pi|nS• •* f 1 • tres, quod di-

J

X- i- it * sermo
ftl
A*

inter fra-

R8
sci-

1

1

pu- lus il-

le

non
-•—«

mo•—•—«-• 1

5
-MHHI-

^—
tur.

*
I --

i=ft
Sed : Sic e- um vo-lo man61 •_'li__

ri-

I ,VT\y
re,

do- nee

-fir-IE
ve-niam:*tu me se-que-re.

+r=-

L-le-16-ia.

^V—.-Jest disci-pu-lus il-

-•-^r^

-•—- • •

le, qui testimo-

40

Sanctorum Innocentium.
1

ni- um perhii

^ - " - ^ * T
bet de ••a
i

his : et SClj

I

9

A '

•PL 1 ^^H 1

• rum est te- stimo-ni- um

mus

qui-a ve-

* e- jus. Offertorium. Justus ut palma, ut in Communi Doctorum^ [41]. Comm.;
2.

•••-

-Z-

E
+
il-le

X- i-

it * sermo

inter fra- tres, quod disci-pu-lus

±
a
•—•-

-Ms

non mo-ri- tur :

et non di- xit

Jesus :

Non

m6-ri- tur : sed : Sic e- um vo-lo mane-

re,

do- nee

ve-ni-

am.

Sanctorum Innocentium.
Introitus. 2.

•tr
X

-io- re * in- fanti- um, De- us, et lacten-

Sanctorum Innocentium.

ti- urn

perfe- ci- sti lau- dem propter

in-imi-

cos

a • a *tu-•—•-

os. Ps. Ddmi- ne D6-mi-nus noster : * quam admi-

ra-bi-le
•r •

est nomen tu- urn in u-ni-versa ter-ra! G16-ri- a

Ti

• "n •
E u 0 u a e.

1

Patri.

Grad. g-

A
e-

•• • •

HM

- nima noPi •
A4h

stra,

* sic- ut pas-

ser,

repta

est

de laque- o ve-

nan-

ti-

um.

•-—•

i\

e- us

T„ , , ,
HHh

contri- tus est,

et nos li-be-ra-

42

Sanctorum Innocentium t.
• •

• ah" e •• i •
strum ; %

••• ••

1 1L su-

• n*§n«-*PL M-J

•S • S a .

D

51

ti
S •

mus •

ad-ju-t6-ri-• um no• • <

••

^ '

in ndmi-ne D61
4
••

mi-ni,
1

qui

fe- cit

•__(

cae- lum * et ter(;

ram.

4-

A
1

••

^1

-a-**
ia.

1

1

L- le-lu—1

'Li1 'I• •

n a> n 1 •jR'4-ftlB1 •• 1
Laud&-

te

pfi.

j. 7"
m

e-ri

1!—t
te

D6mi-num, . \

R1 * I
laudd-

> -

no-men * D6-mi-

ni.

'Li

n—ST*"

Li* *

»

/w Missis votivis post Septuagesimam, omissis Alleluia, et sequenti, dicitur:

Tract, g-

E

Ffud6-

runt

* s&ngui-nem
B

san-

• f

P.-*Je-rfi-sa-lem.

ct6- rum, vel-ut a- quam,

in circu- i- tu

Sanctorum Innocentium.

43

. Et non

Hff-^
e- rat qui sepe- li-

b-*ret. y. Vindi-ca, Domine, slngui-nem

H
sancto- rum

qui

ef-ffl- sus est*su-per terram. Tempore autem paschali omittitur graduate, et ejus loco dicitur: Alleluia, alleluia, f. Laudate, piieri. 42. Delude : Alleluia, f. Sancti tui, Domine. [19].
2.

Offert.

A
ser,

- nima * no-

±

stra,

sic-

ut pas-

- b -»„

b

e-repta

est • "

de

Id- que- o ^i

ve-

ndn-

ti- um :

ldque-

uscontri- tus

est, et

44

Dominica infra Octavam Nativitatis.
I • • Ik ••

nos Comm.

li-beg •

ti I i " ••

sumus. • Bf

v

ail

OX in Rama * audi-ta est,plo-ra- tus et u-lu-la-

tus: Rachel

plo- rans fi- li- os su- os, no- lu- it con-

so-la-ri, qui-

a non sunt.

Dominica infra Octavam Nativitatis.
Intr. g
O.

——
• •

^-0rT

T—Si-TCi
um tenerent

D

UM me-

di- urn * si- len- ti-

T
6-mni- a,

«—•

mm +

• • •'• 1 umi- ter

etnoxinsu-o cur-su me-di-

^z^z=^=^==^
haberet, omni-pot-ens sermo tu- us, Do- mi- ne,

5
-a-

-a-£*^a rega- li-bus s6- di- bus venit.

de cae- lis

Dominica infra Octavam Nativitatis.
-•—•—• *-m-—i—5—3—•—m^-

45
1 1

li

!

Ps. Domi-nus regn&vit, de-co-rem indfi-tus est: * indu-tus est
£ • • • • • • • • • 1 s • %
l a

••

1— • • • % •

D6minus forti-t(i-di-nem, et prae-cinxit se. G16-ri- a Patri.

1

±
E u 0 u a e.
HI HHHH

Grad. = Pe- ci-

6-sus * for-

ma

prae

fi-

li-

is

h6-

mi- num :

dif-fli-

sa

est grd-ti- a

in lai .

bi-

is

tu-

1S.

. E-ructa-

2*
vit cor
i • 1 • 1

me• I •

um
'4 ^*

ver1**

bum

bo-

• num :

• 1

1 •B • • i 6pe-ra

di-co

e-

go

46

S. Thomae Episcopi et Martyris.
-I——
a Re4gi:

h
me-

=
•—•-

lingua me- a ca-

la-

mus scribae 4-

ve- 16-

ci-

ter * scri- b6n-

tis.

Allelfiia, allelGia. J. D6minus regn^ivit. 31. Offertorium. Deus enim firmdvit. 32. Comm.: 7- !

-S=r-S-

• ^

, 8 - 1

m

~*fr-1

Olle * pG- e- rum et ma- trem e-jus,
|V

et va- de

• trm m~

in terram

Isra- el : de-ftincti sunt e- nim, qui quaeWr

r6-

bant

4-nimam

p(i- e- ri.

S. Thomae Episcopi et Martyris.
Intr. £
Aude- amus * omnes in D6- mino, di-em

S. Thomae Episcopi et Martyris.
-M-

47

frn

l ^ UMI—msub hon6! gaudent An- geli, re Thomae M&rty- ris :

festum ce- le- br&ntes

s

-3—3de cu-jus passi- 6- ne —^
•• •

1
et col-

afli<
De-

3
i. Ps. Exsultd-te justi
HI—mm •••-

J
in

d—m—»Hl

u- dant Fi- li- um

D6mi-no : * rectos de-cet col-laudfi-tiT • •••—ir E u o u a e.

o.

G16-ri- a Patri.

Graduale. Ecce sacerdos magnus, ut in Communi Confessoris Pontificis, [32].
1.

L- le- lu-

ia. * ij.

iK
y. Ego sum pa• ^•T

Is
stor bo-

g

p.;
nus :

1

6
-•

T-^TT-Hm-

et cogn6-

sco

0-

ves

48
1 1

S. Silvestri I. Papae et Confessoris.

1

| —L^7i

, »j^*

.4..... 1

—% A — "
• • •

me-

as,

• '-m et cogn6-

scunt me *me-

ae. Offertorium. Posuisti [14].

2.

Snrf —m

E .
16 • • oves me-

•r

~fl——rf-f«—^B ,3* 1 y • —•1—0—•—

=—=-—J et cognosco

i

go sum * pa-stor bo- nus,

»• •• as,

j

• !•

et cognoscunt me

J ^ J| • 1 •

I".

me-

ae.

De Octava Nativitatis Domini.
Missa. Puer natus est, ut in die, 33.

S. Silvestri I. Papae et Confessoris.
Missa. Si diligis me. [21].

Die 1 Januarii.

IN OCTAVA NATIVITATIS DOMINI
Introitus. Puer natus est. 33. Graduale. Viderunt. 33.

7- g

A
r

1

*M'

L-le-

lu-

ia. * if.
&

*hr
r. Multi-

faa

ri-

e

a •%• •• ' a . — a
*]%i ••

3

o-

lim De-

us

loquens in prophe• •

tis,

no-vis-si-me

di- e-

bus i-

stis

lo-cu-tus

g •
est nobis in Fi- li- o * su-

o.

50

Sanctissimi Nominis Jesu.

Offertorium. Tui sunt caeli. 35. Communio. Viderunt. 35.
De dominica, si occurrat a die 2 ad diem 5 januarii, nihil fit; ejus locum tenet festum Ss.mi Nominis Jesu, cum omnibus juribus et privilegiis dominicae. Diebus ferialibus a 2 ad $ januarii Missa dicitur ut die I januarii, cum Gloria, sine Credo.

Dominica a die 2 ad diem $ januarii oceurrenti vel, si haec defeccrit,

die 2 januarii.

SANCTISSIMI NOMINIS JESU.
• Introitus. 3.

fa
R

1 j

• Pi

s •
fle- ct^ii
i •.

—i

1 ... —1

^
V

N nomi-ne Je-su * omne ge-nu
)•

tur, J • • "I

L S •

1
1
\

•••

\

cae- lesti- urn,

ter- re-

stripi

urn i" pi.

et

infer- no1

1

i i

1
rum : et omnis lingua con-fi-te- £ itur, qui-a Domi-nus Jef^ [•A •

i

i

rv

_fl stus

-

j

i

sus Chri-

in glo- ri- a est De- i Pa-

tris.

Sanctissimi Nominis Jesu.
r • • •

r*

1 • •

1• * quam admi- rd-bi- le est

1

Ps. D6mi-ne Domi-nus no-ster :

i* s.

• ~

" II

nomen tu-um n* •
Hi i

in iu-nii

ver-sa terra.

G16-ri- a Patri —

• •

i*

E u o u a e. Grad C -

i

Q lO
" "' * "

If Al- l
J*M •

i

• •

?n_

J • • nos,
I i

• 9

• vos •

fac

* D6-mi-ne De- us no-

1 Q. • • Jjk • - -

1 rV
nos
B

• 9
B

^^

- J

^9
nii

ster,
i
••

et congrega
1

de na-ti- 6i

J.
- "

_• •

• 1 %4 [•,
i •

1

i

• i 1

f

i

bus : C ••PL n68 •
rM—•

1

ut confi- te- dmur
Ijj •

••

"1

T !•

Ml

— J P i- J
tuAi • in glc
i-

• i
- ••

mi- ni • ! i*

san- cto
^ •

o, fl 1 • j Ik

et
i

1J

i

glo- ri•

e-

mur
m

ri-

a tu-

a.
• • '

.• 3 %*•"•%* 1

1 h*

Art«

, Tu, D6mi-ne,

pa-ter

52

Sanctissimi Nominis Jesu.

noster,

et

red-emj

ptor no•J 1 J ' fl_ • 3 3. > i I li •• — • nomen *tu- um.

ster : a sae- cu-lo
i
1

l

• • • •
i•

1

V

i •

?• J
!•=

i.

,•

••

L-le-

'

-fl lfi-

' ia. * if.

. Laudem

D6mi-ni

lo-

±±
quetur os meum, et be-ne-dicat o-

mnis

ca- ro

nomen san- ctum * e-

jus.

Sanctissimi Nominis Jesu.

53

Post Septuagesimani) in Missis votivis% omissis Allelflia et 7. sequenti, dicitur :

Tract. £
8. • •

it
Omi-ne

1

k • ,„
turn,

D
• •

* De- us vir-tfi-m—•-

conver- te

nos :

et ostSnde

ci- em tu- am, et salvi

6-

ri- mus :

so- net

t^l:
vox tu- a in £u- ribus me-

S5^3

is.

y . Vox

e-nim tu- a dul-

cis,

et

f£-ci- es tu- a

de-co-ra

ni- mis.

. O- le- urn effu-

sum nomen tu- um, Je-

su :

id- e- o

ad-o- le-

sc&ntu- lae

* di-

54

Sanctissimi Nominis Jesu.

le-

x6-runt te.

Tempore Paschali in Missis votivis : Alleluia, alleluia, y. Laudem Domini, ut supra; deinde :

5- e
Lielula.

A

HI

41-

Exaltabo te, De- us me-

us

Rex, et bene-di-

cam n6- mi-

ni sancto tu-o

Je-

su,

in

sae-

cu-

lum et in

sa6-

cu- lum * sa6-

±^£:
Offert.

• :% •• n —
cu- li.

G

n.
. • Onfi-

bor * ti- bi,

D6- mi- ne De-

us

Sanctissimi Nominis Jesu.

J^Sfl^ •'! *—^*\z
meus, in to-

—J—4--•—ib

-+—

55

MA

-•
to cor•1 •

de me-

Nfl
o, et glo- * -t^5

. 3r* n
ri- fi- ca•

n

i ,

bo

no- men tu- um

in

ae-ter-

num : quo-ni- am tu, Do-

mi-ne,

t
su- &- vis et mi^ ^ di- ae 6mni-bus tis es : et mul- tae mi- se- ri- cor••

invo-c^n-ti-bus te,
••>

al-

g
C=A:
lelti-ia.

Comm. g-

6
V^/
*
—,1

-mnes gentes * quascumque fe-ci- sti, veif^
i_ • •

ni-

flfl '•ill i
ra•

•*

Pi

1•

^

••

• i

ent, et
m

ad-o• •

bunt co-ram
• b 1

te D6-mi- ne,

et gloB

i

i

9

3

• •

•-

> i
1

ri- fi-ca- bunt

nomen tu-

um : quoni- am ma-gnus es

S. Telesphori, Papae et Martyris.
k
i

••

+•
iR_

'

* J fVfL
ci- ens mi-ra- bial-le-luia. li- a tu es Deus

tu, et fa-

3
so-

'Ik •• lus,

Die 5 januarii

S. Telesphori, Papae et Martyris.
Missa. Si dfligis me. [21]

IN EPIPHANIA DOMINI
Introitus. 2.

±3= f l ^—
C-CE * adv6nit

- M -

domi- na-tor D6-

-m—»«-•minus : et regnum in ma-

S=£
nu ejus,
••—•-

-P^et pot- estas, et impe- rium.

s-

i-. De- us, ju-di-ci- um tu- um Re-gi da: * et justi-ti- am tu- am

Fi- li- o Re- gis.

G16-ri- a Patri.

E u o u a

e.

Grad. =-

O

5-

r

i

. i
mnes * de Sa- ba

ve-

58
g —
ni•
•••
PL

In Epiphania Domini.
I
. J

3 •

•1 • iH • 1

—^-J
i

i

ent, au- rum et thus de-fe-rentes, ! ,

et laudem D6mi-no

—3-

-ii—• annun- ti- &ntes.

I
J. Surge,

»• a•

__V—-

i i

-m—•—•—•-

et il-lumi-n&-

re Je-rfi-

sa-

lem :

qui- a glo-

ri- a D6-

mi- ni

hr
su2. per te if•
L-le-16- ia.

—i * or- ta

-+-=

7—

^3:
est.

A-I
mus

* if.

di-

.

- • • *• , —

t

stellam e-

jus in O-ri- enHMK

^—J

HHH

te,

et v6- ni-M-l

mus

cum mune-

ri-bus

ad- o-r^-re * D6-

mi-num.

Sanctae Familiae.
Offert. £—•—• -m • • • • ' • • •i—«—•••!% * et in• —i

59

R
nera

Eges Tharsis

su-

-.• lae
bum

I

IJ mfi: et Sa-

6f-

fe-

rent : reges AHMMH

ra-

ba

do••••
J

na

ad- du.•

cent : et p« •i ter-

ad-o-

G
fl •

f
i

rfi-

bunt e- um
-

- 1 - •PL reomnes
•Ik
• fl.
_g

ges
_ i

rae,

••• tes
1

•^ • b

^ o- mnes genComm. I i »_A

s6r- viJ T • •

ent m m

e. • ^

i.

v

I- di- mus
• •

*stel-lam e-jus in 0- ri- 6nte,

et

v6- nimus cum mu-ne-ri-

bus ad-o-r&-re

Domi-

num.

Dominica I. post Epiphaniam.

SANCTiE FAMILIAE
Introitus. 7.

-—A-i-i--+-M:-p-fls
XSULTET gau-di- o * pa- ter Justi,

6o

Sanctae Familiae.

-ag&u-de- at Pa-ter tui

us
!•

et Ma-ter tu•

a, q • •

et exi

• \

: II

— it

sfil- tet quae g£-

nu-

Pi d te. Ps. Quam di-lecta ta-ber-

• •

• i

3 • pi a:

•M-

n&-cu-la t u - a , D6mi-ne virtti-tum! * concu-piscit etde-fi-cit
• • • i . . i . •= • Hi •ni. • • •

&-nima me- a

m fi-tri- a Domi-

G16- n- a Patri.

fi • ' • • Grad. £

J

• ••

E u o u a

e.

u
requimi-ni

- nam p6-

ti- i

* a Do- mi- no,

hanc

. p.;
ram : ut inh&- bitern in do- mo D6-

•fr 6mni-bus di- 6-bus
• i

vi-tae me- ae

i

,

•••Ti

•*

9 • i

. Be- &-

ti

qui h&-bi-tant in domo tu- a,

D6-mi- ne

Sanctae Familiae.
-M-

6l

*mrum

in sa6cu-la saecu-16-

1

•? " '
laud^- bunt te.
O. W '
—it

W
'

1JL

L-le-

lfl-ia

y.Ve-re

tu

es Rex absc6n-

di- tus,

> " ? t^.
De- us Is- ra- el * Salvator.

IV
In Missis votivis post Septuagesimatn> omissis Allelfiia et . sequentiy dicitur : Tract.
i

1

H
i-sti,

Osti-

am

* et obla- ti- 6- nem no- lu-

corpus au-

tern

aptasti

mi- hi.

62

Sanctae Familiae.
h-


y . Ho-loc&uii
3 j i • r r '
I

• P"
1

••

1

stum et pro peccd-to

1 ^4 J

non postu-1&-

—p

sti :

tune di-

xi :

Ecce ve-

*•
m0.

1 >- 8—M

«4—i

In ca-pi-

te li- bri
a

scri-ptum est de
%; •

i

pi
me,

• %•^ I

• 1

"V.

ut f&-ci- am, De-

us,

voSftf

tem * tuam. Tempore Paschali^ onpisso Gradually didtur :
I.
HHM

L- le-

16-

ia. * #.

. Be-

d-

tus ho-

mo

qui audit me,

=3:
-*

F«K#:
et qui vi-gi•
••"•

C.- I b i T
lat ad fo- res me-

+
as quo-tidi- e, et obser-

5
vat ad po-stes 6sti- i * mei.

Sanctae Familiae
i.

63

A 35
stra De-o. Offert. g-

3=1
L- le-lu-ia. * —M
est abscondi-ta K Vita no-

cum Chri-

sto * in

«U- le-runt * JeI sum pa-rentes e-

jus

in

Je- ru-

sa- lem,

ut si- ste- rent

e-

um D6-

nu-no.

Comm. g

D

sEscen- dit Je-sus * cum eis, et ve- nit Na-

S; >:
il- lis. rat subza- reth, et edi-tus De dominica I post Epiphaniam suo die nihil fit, sed ejus locum tenet festum Sanctae Familiae Jesu, Mariae, Joseph, cum omnibus jur.ibus et privilegiis dominicae. Diebus ferialibus a 7 ad 12 januarii ante dominicam I post Epiphaniam occurrentibus, dicitur Missa de festo Epiphaniae; post eandem dominicam vero Missa de eadem dominica In excelso throno ut infra, p. 64, cum Gloria, sine Credo.

Missa Dominicae I. post Epiphaniam.
Haec Missa dicenda est diebus ferialibus hebdomadae sequentis. Intr. B
8

I

-

• a *.
N excelso thro- no * vi- di se- de- re vi-H—H I »£—«—•—pL A J

3
rum, quern addrat multi-tfi- do Ange-16rum,

:£$*:
psall6ntes in unum: ec-ce cu-jus imp6-

ri-

i nomen est

in
; •

ae-

t6r-num. Ps. Ju-bi- \k-te

• w. a • a .
De- o

• •

. . in lae-ti- ti- a.

omnis terra : * servi-te D6mi-no

C

. i • •
E u o u a e. -I—= DeH

G16-ri- a Patri. Grad. =
i -

B
el,

Ene-di- ctus

•m. * D6- mi-nus
qui fa-cit

us Is- rai

mi-ra-bi- li- a

Missa Domin. I post Epiphaniam
1

65
•!

magna

so-

lus

i=t

a sa6-

|±4
culo. . Susd-pi-

a.s
ant montes

Pa" . _

cem

p6-

pu-lo

tu-

o,

et col-

les 3-

Tit-* justij
L- le-luia. * ?* >.

ti- am.

. Ju-bi-16-te
M
»•-

• • Deo omnis terra : servite

^H
Do••

mii^™

no
'

* in lae-ti-ti-

a.

66
Offert. a

Missa Domin. I post Epiphaniam

:

h ter-

J

—• • "*•"* m 1 ' A 8 •*' Ubi- late Deo * omnis

^3jjn7v J
ra : ju-bi-la\J •• o

te De-

0-

mnis

ter• d" in lae-

ra, servi-

te

D6-

mi- no

ti- ti-

a :

intr&-

te

in consp^ctu

e-

jus

in exsulta- ti-

6-

ne,

*-W
quia D6-mi- nus i- pse est Deus.

Comm. §
i.

-I
I- li, * quid fe- cisti no- bis sic?
•• •

e- go

et

T^8-A
tes quaere-b4-mus te. Et quid

pa-ter tu-

us do-len-

Dominica ii. post Epiphaniam. 5m
• b JL • •
••(•

67


tis?
f
i

• • • • nesci- e-bai . I

b • ' ••• tis qui- a

est quod me quaere-b&S
• • d • i. '

^B

in his quae Patris

me- i

sunt,

o-portet me

S• a J -

—•• 1 4v - A se? 1 es-

Pro commemoratione S. Hygini Papae et Mart, dicitur Missa Sidiligis me. [21].

X j^. COMM. BAPTISMATIS D. N. J. C. 3
Missa ut in die Epiphaniae, 57.

Dominica II. post Epiphaniam.
Intr. g-

o
et

4.

-*M-

•• a j 'L p
ter-ra * ado- ret te, De-M-

- mnis

us,

psal-lat ti-

bi :
• J

psal- mum di- cat % • "
B •

no-

mi- m

Cla

J

'

m m

a "' Al• tu- 0,
5-i-ir

•? • tis-si-

fa •. me. Ps. Ju- bi- la-te De- 0


omnis
Hi—•-

'

terra, *psalmum di-ci-te nomi-ni

e-jus : da-te glo-ri- am

p. a • • •
laudi e-jus. G16- ri- a Patri.

E u o

u a e.

68
Grad. 5-

Dominica II. post Epiphaniam.

N
• •• I- sit D6• •1

JL.TJL
1

mi-nus * ver*

bum su• •A

1

1 %Pa—Wr—

urn, et sand- vit

1 —P • ^

e-

os : et

e-ri-pu- it ^

e-

os de

int£r-i- tu e- 6-

•ri
rum.
••• •

J. Confi-te- dn• •
-M-

tur D6mi-no

mi-se- n-

c6rdi- ae
1

m.' PNN
e-

l^g • *
1

^m

•m—|^t

1 • i ii -*•— -

r. •
"i

••%

•*
jus

1

jus :

et mi- ra-bi- li- a

e-

ft- li-

is * h6-mi-num.

±fc

Hi—•-

A

L-le- 16-

ia.

* if.

y.Laud&teDe-

Dominica
1

II. post Epiphaniam.
i

69
•• •

• um
i

9

1

%
P« 1"

" ' ft • * • •

(7

omnes Ange1
•• j 1 bl3 1 % 1
i• i

li

e- jus : lauda-te
•.

et
^ ^ *

• •• *

B • • aiki^ 3H • um omnes virtuI

ni*

tes * e-

^a7

i b

B

A
1

• qj .
'

• 3#
ill*

%-

jus. Offert •

i

b.

^m m

• • ri

| •

j

9 3 4 >\k*
sa ter• •• •

n i j *

Ubi- 13L- te * De•

o

u- ni- veri

3' • • •
ra : ju-bi- Idm fm"•.
j* In • "p a l i I.I ni l i

j •

j %l •

te i |A
JHni ]•

De-

o

u- ni-ver-

f

3' P P1 P11 ' s — a f l ^
psalmum dici- te
ri

sa ter1

i

ra :

M W M

no-

6 mi-

Hi

pi

••jni1 1 g
1

^B

ni

eri

jus :
1

1

3
te,
i

1

ve-ni-

te,
• J

et audil

\ 3 ••
et nar-r&bo

• T •!•

,•

vo- bis,

o-

mnes

qui ti- m6-

70

Dominica III. post Epiphaniam.

tis De- urn,quanta

fe- cit D6-mi-

nus

a-

ni- mae meComm. I L _
6.
i . . Q

ae,

alle- ~~

lu• ••

ia.
• 3

M
M-

D
qua

w
no.

I-cit Do- mi-

nus : * Imple-te hydri-

as a-

et ferte

architri- cli-

Cum gu- stas- set

archi-

S
tri- clinus aquam vi-num fa-ctam, dicit sponso :

g—ft • T* •—,.a - i ft • ^-#^-T-«—•Servd-sti vi- num bo- num us-que • • :3=I=E: adhuc. Hoc signum fe•' •

cit Jesus primum

co-ram disci- pu- lis su- is.

Dominica III. post Epiphaniam.
Intr. 7-

A

•• " •

i
omnes Angeli e-jus:

D-o-rd-te*De- urn

Dominica III. post Epiphaniam.

VLfrfU- /• -—0.:
audi- vit, et laeta-ta

- H -

-son : et exsulta• • • •

est Si-

i

• / •

ve-

runt fi- li- ae

Ju-

dae. Ps. Do- mi-nus regn&vit,
• •

exsfiltet terra:*lae-tentur in-sulae mul- tae. G16- ri-a Pa--

fl-4-

7 •

•••

tri. E u o u a Grad. I 5 ~ —i

e.

f l y iya •• 1 f l '
tes *nomen tu& urn,

Ime-bunt gen-

Domi-

ne,

et o-mnes

re-ges ter- rae

5
glori- am tuam.y.Quo-

T+

-MV
ni- am aedi-fi-cavit Domi-nus

i
Si-

on,

et vi-de-bi- tur

72

Dominica III. post Epiphaniam.

in ma-jesta- te * su-

a.

A
ra :

3"
L- lelfi-

8l
ia. * if.

mi-nus regn£-

vit,

exstil-tet

ter-

lae-tenl» 4 r" IV

tur

insulae * mul-

tae.

Offert. 1

-=

-g-,

D
tu>•

2

^ - - " ^ -•= *
Exte- ra
• •
PL.

a

Domi••

ni

T • fe3exalt&-

cit vir-

\ am
Do- mi-ni •

4-

aatK
vit
"•""
• i

tern,

dex- te- ra

me : non m6-ri-

ar, sed

vi- vam,

• et narrabo

6- pe-

C /fit*, . ,
ra D6mi-ni.

Dominica in Septuagesima.
Comm. = -

73

M

" V,
I-ra-tantur o- mnes * de his quae

aA i a
pro- ced6-bant de ore Dei.

Dom. IV., V. et VI. post Epiphaniam.
Otnnia ut in Dominica praecedentu

Dominica in Septuagesima.
Introitus. 5.

IRCUMDEDERUNT me*gemi-tus mortis, do-16-

res

inferni

circum- de- d6-

runt me :

-t Jto

et in tri- bu-•• • 1

la-ti-6-ne me-

a

invo- c^-vi

D6-mi-num,

et ex-au-

di- vit de templo sancto suHI •-

o vo-

cem me-

am.PJ.Di-ligam te D6mi-ne, forti-tfldo me- a: *D6minus fir-

74

Dominica in Septuagesima.
-•—•-

£
mamentum me- um, et re-ffi-gi- um me- um,
-41

et li-be-rd-tor

•-

m

•-

me- us. G16-ri- a Patri. Grad. 3D-jti-

E u o u a e.

tor * in opportu- ni-

t&-

ti-

*

I
M

—3 • : • , f L
• bus, in tri- bu- la-ti- 6^*m

'NM

r- r f
• *' I

••• J

' •"

f^

ne : spe- rent in

I

• _ •

te,

qui nove- runt te :

quo- ni- am non

de-re-linquis quae- rentes te,

D6•J-

3S
mine.

%r

••;

Qu6-ni- am non I •^—•—m1in fi- nem ob-li- vi- o

a
# = = •

e- rit pau-pe-

ris : pa-ti- 6nti- a pau- pe-

rum non per-

Dominica in Septuagesima.

75

"
i- bit

a Jl
in ae- ternum : exstir-ge,
iti

Do-mi-

bfa
ne,
1.

non praevd- le1

at

*ho-

Ik-

mo. Tract. S8. -

D
••

a J
E pro-f6n- dis * clamd- vi ad te, Domi- ne :

f^^
Domi- ne,
%*•,*. i t "1 •

exdu-di
•MM • •

VO-

cem
t • 1

n

ffl IS tr 1

me-

am. y. Fi- ant aures tu-

ae

in- tenden-

tes

" V,1, ,1
in o- ra- ti6- nem ser- vi tu-

-*-*+-.

i.

y . Si

in- iqui-td-tes

ob- serv^-

ve- ris,

Dominica in Septuagesima.

Do- mi- ne :

D6mi- ne,

quis

>l,.l
sus- ti-nebit? y . Qui- a apud te

pro-pi-ti- &-ti-

o
w

est,
¥Tm' 1 •

et propter

6
le- gem tu- am

«usti-

nu-

i

te, * D6-

fc—+ "
mi-ne. Offert. 8.
HHh

+
Hi
H#5

B
et psdl-

0- num est * confi- te• ••>

ri

Domi-

no,

le-re

no-

mi-

ni tu-

o,

Al-tis-

sime. Comm.!
i.

-•—•—•-

L-lfi- mi- na * fd-ci- em tu- am super servum tu- urn,

Dominica in Sexagesima.

77

3*t^
et salvum me " A
Mi

^ ^ x p t f l ^
in

fac

tu•

a mi- se-n- c6rdiS • — vi

a :

J

D6- mi-ne, non conffindar, quo- ni- am invo- c4-

te.

Dominica in Sexagesima.
Intr.
i i li—f

E
a-v6rtis,

Xsfir- ge, * qua- re obd6rmis D6mi-ne? exsflr- ge,

et ne re-pellas in

fi- nem : qua- re fa-ci- em tu- am

n

H—

aa
-m m-

z±i

obli-vi- see- ris tri-bu- la- ti- 6- nem nostram?

Adha6- sit in ter-ra venter no-ster : exsfirge, D6mi-ne,

ddjuva nos,
• •

et li- be-ra

nos. Ps. De-us, &uri-bus no-?-4K

-a-a—I

stris audi-vi-mus: * pa-tres nostri

annunti- a- ve-runt no-

bis. G16-ri- a Patri.

E u

-=—m • • • o u a e.

78
Grad. B
i.
s

Dominica in Sexagesima.
^-sMMI-

'

Ci- ant

gen- tes

* qu6-ni-

am

no-

men ti- bi De-

us :

tu so-

lus

•^Ma.?3
Al- tis-simus

i-Yrr1-*
super o-mnem ter-

-J-4-

V-^
y.De- us meus, po-ne il-

ram.

+-Af
los ut rotarn, et sic-

=
ut sti-

+
pu- lam an- te f&-

ci- em * venTract, i

ti.

s.
I

i

Ommo-vii

sti

*D6B

5 . .•fl.
mi-ne

IN •
1

*

> •

i • J* |

,

•"

n •nB?a"1

ter-

ram, et con- turbdsti

e-

Dominica in Sexagesima.

79

am.

J. Sa-

j* ••
na
HI

contri- ti- 6- nes e»4H


••-

• '*

jus,

qui-

a mo-

ta

est.

fu- gi- ant

- ci- e

ar-

cus,

ut li- be1 •••1<

ren-tur
• •

e-16|
i

cti * tu- i.

1

1
I

Offert. 5'

3fcr
-«H

-MHHM

Erfi- ce * gres•••

sus me- os
•••

in se- mi- tis

HI

•-

tu-

is,

ut non mo-ve-

&n- tur

vesti-

gi- a

efa

8o

Dominica in Quinquagesima.

a
mea: inclina
k-n • •
' 1' • 1 i'

••• au- rem tu- am, et
A • • * • •

m

s-r
(41"^"

ex&udi

verba

me-

a:

mi-ri- fi-ca mi- se-ri-c6rdi- as tu-

6—

£=£=£
as,qui salvos

j
fa-ds spe-r&ntes in te, D6mine.

Comm. I Ntro- ibo * ad alta- re Dei, ad

De- um qui lae-ti- fi-

cat

juven- tfi-

tern me-

am.

Dominica in Quinquagesima.
Intr. 6
6.

H

E

K8
-sto mi-hi * in De-

um pro- te-ct6- rem, et
• i

^

J'T
in lo-cum re- f(i-gi-

=^— • A •'
f&-cias :
M-*

••

i,

ut
*j " % •"

•—•—•—•—•— " =

salvum me F

=—-—« •—8—=—=

qu6-ni- amfirmam6ntumme-

um,

et re-ffi-gi- um me- um

Dominica in Quinquagesima.

81
*•

=—M—***—n
~*—m sfe •

es

tu : et pro-pter nomen tu- um dux mi-

hi

e- ris,

et

e-nu- tri- es me. P.r. In te D6mi-ne spe-rdvi, non conffln• . - »

h-frr

e

-•—=—*dar in aeternum : * in justi- ti- a tu-a li- be-ra me. G16-ri- a • . Patri. - •

E u o u a e.

Grad. II
JL
i i il

.U
n.

=

g+M
qui •

es*frDe• ^*
>

us,
b
9 BM •

fal

CIS mi-

A no-

• i 1 tarn fe-

ra-bi-

li-

a

so-

lus :

ci- sti

in gen-

ti- bus

vir- tu-

tern

tu- am.

J. Li-

be-rfisti

in br4- chi- o tu- o

82

Dominica in Quinquagesima.

P 6-

pu-

lum

tu-

urn, fi-li- os Isra- el

* et Joseph. Tract. I
8

j
• • •** Ubi-ldte •*>* Do-mi-no

a

K

•-*«
terra :

omnis

h
servi- te D6mi-no in lae-ti-

ti- a.

y . Intrd- te

in conspe- ctu

e-

jus,

in exsul- ta- ti-

6- ne.

y . Sci- to- te quod

Domi-nus

i-

pse est De-

us.

^
. Ipse fecit nos, et non i- psi nos :

Dominica in Quinquagesima.


nos autem po- pu-lus e- jus,

j '
et oves pa- scu- ae * e- jus.

5-331

B
h

3- =-nrr
Ene-di- ctus es * Domia1*

ne,

do-ce me justi-

^ji

I
as : be-ne-di- ctus es Domi•

fi-ca-ti- 6-

nes tu-

^z?z_^i^: •
ne, do-ce me justifi-ca-ti-

6-

nes tu-

as :

in labi- is me•
VI
-M-fl •-•-•-]

is

pronunti• •

omni- a

judi-

ci- a

o-

ris

tu-

84 Comm. {i

Feria IV. Cinerum.
i
4

• H ini*

M
i

3
-S-

m

j •

j

-•

a,

Andu-cave-runt,
3 • • • ^

* et sa-tu-ra-ti sunt nimis,
•IB
• •

et
i

a

de- si-d6-ri- um e- 6- rum J i
i

dttu-lit e- is 9 ' *•!*
• • ]?

Domi-

t ••

v

! ••

-• J
a

m

nus : non sunt fraudd- ti

de-si-de-ri- o

su-

0.

Feria Quarta Cinerum.
Sacerdos cum pervenit ad Altare> antequam incipiat benedictionem Cinerum, a Choro cantatur sequens Antiphona.

X-Sudi • •• ,

g^
est
__ _^

nos * Domi- ne, qu6ni- am be- nigna UJ ••• UJ % m J"-^-I-i di- a tu- a :
»_ _ _

i , ••• mi-se-ri-c6r-

i

^-i-i

se-cundum multi-tti. • _ «

di- nem mi-se-ra-ti- 6- num tui i

&- rum

r6-spi- ce nos,
• • • • • i

Do- mi- ne. Ps. Sal- vum me fac De- us : qu6ni- am intra-

Ad Benedictionem Cinerum.

85

-Ft—ac • • y Patri.

HI

HHK

ve-runt aquae * usque ad d- nimam me-

a •

am. G16- n- a

Eu o u a

e.

Repetitur Ant. Ex&udi nos. Post benedictionem Cinerum cantatur statim a Choro :

Ant. g—
i.

I
li-ci-

£3=3 =
^

i


re et ci-

Mmu-te-mur * M- bi-tu, in ci-ne• •!

o : je-june-mus,

et

plo- re- mus ante Do-

mi-

num : qui-

a

multum mi-se-

ri- cors est

fc-k:
di-mit- te-re Alia * Ant. 4. i peccd- ta no- stra

De•

us noJ

ster •
•*

1 1

j
• b«. §
1

1 1

Ux-ta vesti• •

bu-lum * et
1
m

al-

tfi-

re

pio• J

J

1

i

mM

: ti . ?

•••

^- bunt sa-cerd6-

tes

et le- vi-

tae mi-nistri Domi'
B

U—L-d&
ni, et di-

t:

• H.<

cent : Par-ce D6mi-ne, parce popu*lo

86

Feria IV. Cinerum.
- • rt • - ,

5tu-

A-

-m

et ne dis- si-pes

o-ra clam&nti- um

ad te, D6Resp. ^

mi-

ne.

E
pec•

-mende-mus * in me- li- us, quae igno-ran- ter

ci-vi•

mus : ne sti-bi-to prae-occu-pd-

ti di- e

3t±=i±b^=iz^d
um paeni-tenti- ae, et inve-ni-re

mortis, quaerfimus spd-ti-

m fv
non possimus. * Attende Domi- ne, et mi-se-r6-

t «—•—•re: tTT nos, De- us sa-lu-td-ris no- ster : *qui-a peccd- vi-mus ti-

sbi. JT. Ad- juva

et propter hono-rem no-

*-•—i—^—•mi-nis tu- i, D6mi-ne,

-a

li-be-

ra

nos. * Attende.

Ad Missam.
• I • •8

G16-

ri- a Pa-tri, et Fi- li-

0,

et Spi- ri-

tu- i

• '

San- cto. * Attende.

AD MISSAM. Intr. g1.

M
o-disti

rtr

-•—•-

-Net nihil

I-se- r6-ris * omni- um, Do- mine,
-•"••

e- 6-

rum quae fe-

ci- sti,

dissimu-lans pec-

ca-ta ho- mi-

num propter pae-ni-

tenti-

am,

et

5-E
par- cens il-

n
lis : qui- a tu us no-

'1%/l
es Do-

s
mi-nus De-


ster. Ps. Mi-se-r6-re me- i De- us, -• •—•—m-

mi-se-re-re me- i : * qu6- ni- am in te confl-dit 4- nima

88
-HHHI-

Feria IV. Cinerum.
-•—•—«—»
a. G16-ri- a Patri. E u + • •••-

mei.

o u a

Grad. g——

IVl

I-se- re-re * me-

i De- us,

mi-se-

re"-

re me-

-n
qu6niam in te confidit

-^U^AJ
nima me-

a.

. Mi-sit de cae-

lo,

et li-

be- r&-

vit me: dedit in oppr6 i la con- cul-c&n-

-=-+
tes

'A
bri- um

• ,"P

'me.

Ad Missam.
Tract.

89
• •

D

S*
Omi- ne,

* non secflndum pec-

< • y • .01b-1
ca-ta nostra,

• •

P

i^

quae fe-cimus

nos :

neque se-cundum

/•
in-iqui-td-tes no- stras
8

re- tri-

bu-

as no- bis.

. Do- mi-ne,
-• •-

ne memi- ne-•• •••-

ris

in-iqui- td-tum nqstr&-rum antiqua-

rum :

-+

l
ci-to anti-ci-pent nos mi-se-ri-c6rdi-ae tuae, qui- a
Hie genufiectitur.

J1 • • • jv
p&u•

1

hi

• • •••
nimis.

pe- res facti sumus
m m

J. Ad-juva nos, De1

pi

i• j^

a

B

.

us sa-lu-ta-ris no-

ster : et propter glo-ri-am nomi-

nis tu- i, D6mi-ne,

li-be-

ra nos :

et pro-pi-

90

Feria IV. Cinerum.

ti- us esto

pecca-tis no- stris,

pro- pter no-men

C

i

um. Supradictus Tractus ab hac die dicitur Feria secunda, quarta, et sexta, usque ad Feriam quartam Majoris Hebdomadae, nisipropnus assignetur. C
Offert. a
2.

tu-

E

5

-•••

-•-•-

X- altfi- bo te * D6mi-

ne,
B-i _a

quo- ni- am
ft-M
a a

ftft-ft-

sus- ce-pi-

sti me, .nee de-

le- eta-

sti

in-imi-cos me-

os su- per

§^~^7
me : ''Do- mifi • • • .
-MM

ne
•••

clama-vi

ad

te,

et sa-

sti me. Comm. 3-

=^±±^=t^^=^
UI me-di-td-bi-tur * in le-ge Do- mi-ni di- e

Q

Feria V. et VI. post Cineres.

ac

no- cte,

da- bit fru-ctum su-

um

in

tempo-re

su-

o.

Feria Quinta.
Introitus. Dum clam'irem, ut in Dominica X. post Pentec, 344.

Graduale. Jacta cogitatum, utin Dominica III. post Pentec, 328.
Offertorium. Ad te Domine levavi, 3. Communio. Acceptabis, ut in Dominica X. post Pentec, 347.

Feria Sexta.
Intr. -•• U-di- yit • Do- mi-nus, m 3 « %•
Si * 1* S !*••

et mi- ser- tus
• •

est mi-

•••


ad-ju-

1

••

i

hi : Do- mi-nus
% 5—A •

fa-ctus est

tor me-

us.

i-*•—Srn Hi •

Ps. Ex- altabo te D6mi-ne, quoni- am susce-pi-sti me : * nee
-= »—•••-

de- lectasti

in- lmi- cos me-

super

me.

G16- n- a

i • •
Patri.

• •'

9

••n

E u 0 u a

e.

92 Grad. g5-

Feria VI. post Cineres.
• • •- nam peti- i * a Do- mi- no, -Ar hanc

u

re-qui-

ram,

ut inM- bi-

tern

in do- mo Do-

•—-•-

•Na J
J

mi-ni. j gV% 1—z

Ut vi-de- a m j'Ti* 1 i • —•— 1 ^* " n "

vo-luptd-tem D6-mi-ni :

et
-»•*-

pr6i m ^ t a t +—=JUS.

te-gar
l

a templo san-cto * e-

Tractus. D6mine non sec6ndum, ^/ /« / w i IV. Cinerum, 89.

D

,<
Omi-ne, * vi- vi- fi-ca me seHHHrt-

cfin- dum e- 16qui-

um tu- urn :

ut sci-

am te-

stim6-ni- a

tu-

?=m a.

Dominica I. in Quadragesima.
Comm.

93

Ervi- te * D6mi-no

in tim6-

re,

et exsult&- te

tft Nap.;1 f
ei cum tremd- re : appre-hendi-te discipli-

+
nam, ne per- e- a-tis de via justa.

Sabbato resutnitur Missa Feriat praecedentis, praeter Tractum, qui omittitur.

Dominica I. in Quadragesima.
Intr. =

S"

h

I

P •• N t «'
Nvo-c4- bit me, * et e- go ex&u- di- am e-

urn : e- ri- pi- am

e-

um,

et glo-ri-

fi-ca-

bo

e-

um : longi-tu-di-ne

di- 6-

rum

a-dimp!6- bo

-•—•—• • • •. 3—*—ieum. Ps.Qui h&-bi-tat in adju-tu-ri- o Altissimi, *

94

Dominica I.

in

Quadragesima.
• 1

—1-

9

1" • • •• 1

in pro-tecti- one De- i cae-li

commo-ra-bi-tur. G16-ri- a

Patri. Grad. s
2.

E u
I"

o u

a e.

A
te,

N- ge- lis * su-

is mandd-

vit

de

ut

cust6-di- ant

^
te

.. ,1 % • • _ . - , — [ V = vi- is tuis.

in 6mnibus

. In md-ni-bus portd-

bunt te,

ne

un- quam

oflen-

das

ad la- pi-dem

6 . • flg* pedem tu- urn.

Dominica I. in Quadragesima.
Tract.

95

Q

UI hi-bi- tat

* in adju-to-ri-

0 Al-II •••

a./1
tis- si-mi, in pro-tecti- 6-

ne De- i cae^;

a

ii

commo-r£-HHHHI-

bi-tur.

V. Di-cet Domi-

no :

Susceptor me-

us es,

et re-fti-

g>- um me- um, De- US me1 1
a

US

:

spe- ram

bo
m%* • •

in %

• 1

um.

1• • y. Quo-ni- am ia

3

pse

li- be- rd-

vit me

de laque-

0

'J • Y"***'
ve-nan- ti- um, et a ver-bo &spe-ro.

y.Scapu-

lis su-

is ob-umbra- bit ti- bi,

et

96

Dominica I. in Quadragesima.

'M;.,p. A IV, .yu.
sub pennis ejus spe- r&bis.

•••••

y . Scu-to

< . Na n> i
circfimda1

bit te

v6-ri-

tas e•

JUS :
i

T^^*^
non

• • •* 1

9 %

J
J. A sa-

SB

tim6-

bis

a tim6-re noctfir- no.

:££:
gitta vo-ldnte per diem, a nego'- ti-

per-ambu-Ian-

te

in t6- nebris,

• • a ru- i-na "

et daem6-

ni- o

me- ri-di- A-

^•J

no.y.Ca- dent

a la- teT1

-*•—8*
'
• > •

re tu- o

mil-

le,

et de-cem

= P i^
milli- a a dextris tuis :

Dominica I. in Quadragesima.
!**7

97

ti-bi

auB

tem

non appro-pinqud- bit.

y. Quo-

—h—|-*t—rh3—S-Pi—1
lis sun 9 Fa 1

ni- am Ange•f 1 1
1

is mandd- vit de te, • • tu- is. • • in 6mni-bus vi- is

ut

1

.

:

J

il

custo-di- ant

te

Y. In

bus

por- t&-

bunt te,

ne

unquam

of-

IKJ-TW
fen-das ad Id%
r

pi-dem

pe-dem

tu-um.

. Su- per &spi-

dem

etba-si-

li-

scum

am-

bu-la-

bis,

et concul-cd-

bis

le- 6-

nem

et dra-co-

nem.

. Qu6-ni- am in me spe-

vit,

li- be-rdbo

98
-•• •••-

Dominica I. in Quadragesima.

e-

p- n'*>
um :

. .

** i • i » . i
um, qu6-ni- am
% • - 1 •—>

pro-tegam eH^T

fc=t

41 « -

cogno-vit nomen

me- um.

y . In-vo-ca-bit

me,

et

e-go

ex&udi-

am e-

um :

cum ipso

sum

in
•!• i
i

tri-

bu- la-ti-

6-ne.
-•-

y . E-ri- piPi ..' um :

am

% ^49
e-

um, et glo-ri-fi-cdbo

e-

<m

-M-B-M-

>HHHKh

longi-tfl% B BpB3 L ym,
_• • • •

di-ne di- 6-rum b

ad-implebo
liB •

e•••

9

i

Pi
li

i

^ ft

et ostendam il-

sa-

lu-ta- re

V
* meOffert. g8.

y^^i^-j^iviv
um.
• •

s
D6mi- nus,

C&pu-lis su-

is * obumbr^i- bit ti-bi

Feria II. post Dominicam I. Quadragesimae. 99
-•
I-HH

[•A r

i -P.

-M-

-•• • • •

et sub pen- nis e-jus

spe- r&-

bis : scu- to

Pf
Comm. j 3-

'•-rr-yri- tas e- jus.

circtimda- bit te

4- pu-lis su-

is * obumbri- bit ti-

bi,

et

-t-

s

sub pen- nis e-jus spe-

rfi-

bis : scu-

to

cir-

cfimda- bit

te

ve-ri-tas e-

jus.

Feria Secunda.
Intr. g_ i _ i

Ic- ut 6- cu-li * serv6-rum
-• fr I ^

inmfi-ni-bus

do-I
•• •

>* ,>• %: / • • J
rum su6rum : i- ta

• • *

mi-no-

6- cu-li nostri

ad

LI:
D6minum De- um nostrum, do- nee mi-se-re- &-tur no-

ioo FeriaL I I .post Dominicam I. Quadragesimae.
i — • •

Pi

l

m

- -

i

j

bis :

• mi-se-r6-re no- bis D6-mi-ne,

M

'J """ •
mi- se-r6-re

3s %
no%
S

• • • ft|-y - —8—a 2 —I—•—• • j » Ad te levci-vi

I
6- cu-los me- os : * qui h&bip- • •

bis '

••

tas in caelis. G16- ri- a Patri.

E u o u a e.

Graduate. Protector noster, ut in Sabbato Quatuor Temp., 108. Tractus. Domine non sectindum, ut in Feria IV. Cinerum, 89.
Offert. 1
z

-I

8.

1^4

Eva- bo

6-cu-los me-

OS,

et con-si-de-ra-

bo

mi-ra-bi-

li- a tu-

a,

Do-mi-

ne,

ut d6-

ce-

as

me

ju-sti-

ti- am

tu-

am :

da mi-

hi

in-

tel-16- ctum,

ut

7*^-1
discam mand&ta tua.

Feria III. post Dominicam I. Quadragesimae. 101 Comm. g 1 JS~a , , 3 . J

A
^ — .

• f
men * di-co vobis: quod u- ni ex mi-niU
g-H
• •

* •_ a ••

— * .

,

>

— & a ••
bene-dicti

• •_

B R

mis me-is fe-cistis, mi-hi fe-cistis: ve-ni-te

C '•b a a
Patris me- 1, possi- d6-te, praepa-rd-tum vo-bis regnum • •1" ^' in- i-ti- 0 sa6cu- li.
F«« • '

ab

Ik

Feria Tertia.
Intr. 5- £ G
1

D
5 Ck 9

m

• •

c

"Bi 1

i ••

v

Omi-ne * re-fu-gi- um fa-

ctus es no1 b•
i

bis

a gei

J
i i —i —

.

-i

9 B-Pa •' 1 1 r
% " •

bJ 1

ne- ra- ti- 6- ne •T p . i

et proge- ni-

e:
— • •

a sa6-cu- lo, et in

m

—fe

m—•—

sa6-cu-lum tu

es. Ps. Pri- 6squam montes fl- e-rent,

i

•—m—•aut forma-r6-tur terra et orbis : * a sa6cu-lo, et usque in

102

Feria IV. Quatuor Temporum Quadrag.
• —m •*
U—a

j — • — ••-m—-*

-m—•—m
U

• •

, • •

•*

U_

saecu-lum tu es De- us. Glo-ri- a Patri. E u o u a e. Graduale. Dirig&tur, utin Sabbato Quatuor Temp. Quadrag., 109. Offertorium. In te spercivi, ut in Dom. XIII. post Pentec, 356. Comm. -=2. 3L • - ^ 4 -*—fft—f~i
m

I

c

^ ri
f ••• %: • -• ae : P L • • • " hJ
•*

IIP.

1

UM invo-di-rem te, ! exau- disti me , De- us
ni

• i Jl—*

t*

-J•

j

pin

justi- ti- ae mell • •

in tri-bu-la-ti- 6- ne
• i *

di- la-td-

• "

sti me :
I

mi-se- re-re mi-hi D6mi• »•%

ne

et exdu-

di

' • o-ra-ti- 6- nem me-

8 •

J ";

v

am.

Feria IV. Quatuor Temporum Quadrag.
Introitus. Reminiscere, ut in Dom. II. Quadragesimae, 111.
Post primam Lectionem.

Graduate. Tribulationes, ut in Dom. II Quadragesimae, 112.
Post Epistolam.

Tract, i"
2. <~

D

.,

--

3 —i

•••—S ~ bus * me-

E ne- ces- si-t&-ti-

Feria IV. Quatuor Temporum Quadrag. 103

ru:
is 6-ri- pe me, Domi-ne
VI-

de

hu-mi- li-ta-

tern me-

am,

et la-bo-

3 •
rem meH -

um :

et dimitte

6-tnni- a

te

^fv
. Ad te D6-mine

peccd-ta me-

a.

le- vavi

a-nimam meHMI

am: De- us me•-

us,

in

-•fr
te confi•

•ffr 4T t- r * 1 ^ scam :
1 |
1

do,
• • id

non

e-rube-

neque

|• irri-de- ant me
•«T

r* •
in-

A

i-mi- ci me-

J. Et-e-

< .. | ,> • "fri'i^tLnim u- ni-versi qui

104 Feria VI. Quatucr Temporum Quadrag.
•• • • te exsp6ml

?r ,Ty-yji T ,|j

ctant, non confund6n\ __!
&_____

tur : 1 •

9 • i J* • confund&ntur o- mnes

fa-

ci- 6n-tes * va-

^v
na. Offertorium. Medit£bor, ut in Dom. II. Quadragesimae, 114. Communio. Int^llige, ut in Dom. II Quadragesimae, 114.

Feria Quinta.
Introitus. Confessio, utin Festo S. Laurentii, die IO. Augusti, 578. Graduate. Cust6di me, ut in Dom. X.post Pentec.y 345. Offertorium. Immittet, ut in Dom. XIV. post Pentec, 359. Communio. Panis quern ego, ut in Dom. XV. post Pentec, 362.

Feria VI. Quatuor Temporum Quadrag.

D

Intr. I4. sL E
••

ne- ces- si-1&- ti-bus me- is * 6- ri- pe me
HI • • • •

4 "T»

Do- mi- ne : vi-

de hu-mi- li-

t£-tem me-

am et labo-

rem me-

um, et dimit-te

6mni-

a

peccd-

Feria VI. Quatuor Temporum Quadrag, 105
> ••

*=£
a- nimam me- am: *

ta me-

a. Ps. Ad te D6mi-ne leva-vi

De-

US

me-us m te confi-do, non e- rubescam. G16- n- a
A, 1•

1 1
Patri.

1E

u o u a e. ^ Alvum fac * ser-

Grad. 6

tr
vum tuum,

*-=*
Deus me%m • • • . Auri-bus per• •

us, spe-rantem in

ci-pe ^

Do-

mi- ne

o-ra-ti- 6-nem * me-

JV

am. Tractus. D6mine non secfindum, 89. Offert. a ert. -Hh 5- iEne-dic * a- nima me- a Do- mi- no, et no-

io6

Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae.
HI

F

iH"* **?* m
li ob•

•-

t^
"•

(-j^

J

%•""• - \ " 'jn^J J e1

li-visci

omnes retri-bu- ti- 6-nes
PTA

c•

' 1


tur, sicut ••'•

n.
&-

m* r-«
quilae,

jus :

et reno-v&bi-

-•• • • • § ••

ft==:
tua.

tus

Comm. §-

E
mi- ci me-

-•

a—ft-

- ru-be- scant, *et
• 0

conturben- tur

omnes

in-i-

i:

avert&ntur retror-

sum, et e-rub6- scant

e
j • • %• valde ve-16!• ••

ter.

Sabbato Quatuor Temporum Quadrag.
Intr. 3Ntret * o-r&-A-M••

ti- o me-

a

in conspe-

J M<
na aurem tuam ad

ctu tu-

o:

incli-

Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae. 107
•—• •—m •—?

pre- cem mec

am

Do- mi-ne.

Ps. D6mi-ne De- us sa-ma
1

• • • 1•

\

n

\i

—•

1

tis me- ae : * in di- e clama-vi, et no- cte co-ram te.

K-1.:

G16-ri- a Patri. 1. Grad. I

E u

0 u a e. h

••"K

Ro-pi- ti- us e- sto

* D6- mi- ne

pec-

^=3:
tis
•4i''

no•

stris :

ne quando di- cant gen- tes :
1

••

4
1

mfl*

JL

•TV 1

1

U- bi

est De- us e-

6- rum?

. Adjuva nos,De-us sa-lu-td-ris noster

Hi

•-

-kr-

-M

•—•-

et propterhono••rem nomi-nis tu- i D6mi-ne, * li- be-ra nos.

io8 Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae. 2. Grad. £i. j 5- Z - M I — • n-H-

P ~" noRo-t6-ctor
JL Ro
us,

ster

k-

spi- ce

De-

et re-

spi-

ce

super ser-vos
HI •-

tu- os.

r» M -V
tum,

D6mi-ne De- us virtfi••
HMI

ex•—•

di

pre-

ces serv6- rum*tu-6-

rum. 3-Grad.B 5- 1

P, a >

^==1
* D6- mi- ne ««3 •• | 3 i re super ser-vos tu- os. a-li-qu&n-

Onver- te- re r4rs-= tu- lum,

et depre- c£-

. D6mi- ne

Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae. 109
m

•-**-

re- ffl-

gi-

um fa-ctus es no-m——••-

isr. ••
bis,

-•

a ge-ne-ra-ti- 6- ne * et progS-

ni- e.

4. Grad. —

7.

r
-ri-g^i-tur * o-r£- ti- 0 mea sic-ut

D1
incfinsum

in conspSctu tu-

o,

Do-

mi-

ne
-

}f, E-leva•
KM

ti- 0
I

»i

i manu- um me- a-

i * - 7run*. -

-•

V

1

rum sacri- fi- ci-

um * ves-

per-ti-

num.

Post V. Lectionem, Hymnus Benedictus es, ut in Sabbato Quatuor Temporum Adventus^ 16.

n o Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae.
Tract. 8. Aud&te *D6-mi-num
HI—frfl

omnes gentes :

et collau- d&- te

e- um

o- mnes

Hi
•fl
popu-li.

a

y . Quoni- am confirmd-

, i > - a|hfL1
ta est su- per nos mi-se- ri-c6r- di- a e-

jus : • Ur * in ae- t6rOffert. S

et v6- ri-

tas

Domi- ni

ma- net

^rz-num.

H

D
e

8.

HZ
0-mi-ne*De-

% 3
us sa-16tis

T^¥
me- ae, indi-

clamd- vi, et no- cte

co-ram

te :

intret o- r£-

a
ti- o me- a in con-sp6ctu tuo, Do-mine.

Dominica II. in Quadragesima.
Comm. -=
2.

in

HI-

D
a
6-ri- pe

-a
Omi- ne * De- us me- us, in te spe- r&vi :

+T
li-be-ra me ab omni•• •

bus persequ6nti-bus me,

et

me.

Dominica II. in Quadragesima.
Intr. g4- Z

R1
;•

HMHh

HMHh

Emi- nisce-re * mi-

se- ra- ti- 6- num tu•
'!•

• • T•

rum, D6mi- ne,

et mi- se-ri-cor-di-ae tu- ae, quae

IT*-

•P? *
m• i

a saecu-lo

sunt : ne unquam domi- nentur no-bis •

ran tn 4 • SS i 1 • • j•™ —m-— imi- ci no- stri : li-be ra nos De- us Is- ra-

el ex

. . ' 6mnibus

angu-

sti- is no-

stris. Ps. Ad te

112

p

Dominica i i . in Quadragesima.

1
i

% 5 1
US

• •

• •

i

D6mi-ne lev£-vi

d-nima m me- am: *

me- us in te

i •

6 '

• • •*

r

" P« '!

— • — » - -•-

•—•- p.

confi-do, non e-rubescam. G16-ri- a Patri.

E u o u a e.

Grad. = 5- §

=T - " — ^

1

U . . I?
* cor-dis me- i
di-

Ri-bu-la- ti- 6- nes

• .f "^r >r
Ia-t4-tae
=—"•%• ^
• B#

sunt: de ne-cessi-ta-ti-bus me-•• •
1

IS

6- n-pe

"1. * 9 ^ ••

" ^ 1

\^i*

1

me,

D6-

mi-

ne. y.Vi-

de

humi-

li- t^-tem me-

am,

et la-

-•

•-

sffc
• i i

b6-

rem me- um :

a •
et dimit-te 6mni- a pec- c&- ta

me-

a.

Dominica II. in Quadragesima.
Tract. -^

113

1

Onfitemi-

ni

*D6- mi- no,

•i ± a • r» ,qu6- ni- am bo-nus : qu6-ni- am in sa6- cu-lum

-r

• •

« * * :

mi-se-ri-c6rdi- a —\

e-jus. y.Quis loquۥ

tur pot-enti- as D6-

mi-ni :

audi-tas

Id"

t/1-

et

0-

mnes laudes
1

e-jus ? • ••

J. Be- a- ti
^ -.1

LtPiJ

?•• ] • .

J

qui cust6-di-

untju-di-

!t5^Nifc=l^=^ 1 " 'fr ^ *
ci- um, et fa-ci- unt justiti- am t6m- po- re. Y. Mem6n- to

a

in omni

•• •••

nostri, D6-mi-

ne,

in benepla-ci-to popu-li tu-

114

Dominica II. in Quadragesima.
b j

JE53E
l :

vi-si-ta

nos

in sa-

lu-td- ri

* y
•tuOffert.
2. 0.

•-»

M
a 11

Edi-td-

±

bor * in mandi- tis •• is - ^ • • • •

tu-

is,

quae di- 16- xi
|-HMH
I

valde
#

et levd- bo

ma-

nus me-

-•V • ^
• admandci- ta •.•!•>
XI.

i—i • 3
tua, quae di-16-

as

Comm,

1=3:

4

—S •• |

»urn : intende vo- ci

I

Ntel- li-ge * clam6-rem me^ =

o-ra-ti- 6-

nis me- ae, Rex me-

us, et De- us me-

us: qu6-ni- am ad te o-ici-bo,

D6-

mi-

ne.

Feria II. post Domin. II. Quadragesimae. 115

Feria Secunda.
Intr.
• •

*^W
et mi- se- r6re me-

R
i :

Ed-ime me * D6mi-ne,

-••• . . . i

*•*-

pes e- nim me- us ste- tit

in vi- a recta :

i' P
in ecc!6-siis

'
num. Ps. Ju-di-^

bene-di-cam Do- mi-

-a • a J
me D6mi-ne, qu6-ni- am ego in inno-centi- a me- a ingres-

sus sum:* et in Domino spe-rans, non in-firmd-bor.

Glo-

ri- a Patri. Grad. -=

E u o u a e.

i\y vt7~
Dm tor D-jfimeus, * et li-be- r&- tor me-

A

* j ^ ^
us e-sto : D6- mine,

n 6 Feria II. post. Domin. II. Quadragesimae.

• m ne tard&-ve-

-r-M^v
ris. tur,

.. '

f

fc=l
J. Conw

fund&ng

et reve-re- &n•1 14
i

i
tur

• • ^ in-i-mi- ci me-

i

if

*"•

qui

quae-runt 4- nimam * meTractus. D6mine non secfindum. 89. Offert.
i.

am.

B
it

Ene- di- cam D6-

mi- num, * qui mi- hi tri- bu• ••

"T^-

intel-16-

ctum : provi-d6-bam De-

um

g

t-K-

=

t \ Mi

K]i
am

in consp6- ctu me-

o sem- per : qu6-ni-

a
-HHi

dex-

tris est mi-

hi, ne comm6-

ve-

ar.

Feria III. post Domin. II. Quadragesimae.
Comm.
2.

117

/
Omine

+
• D6- mi- nus noster, quam ad-

U

mi- r£-bi- le '• • \% \A

est no•

men tu-

um

in u-ni-

iT% B V ra!

sa ter-

Feria Tertia.
Intr. g- -m—• • • •
I-bi di-xit *corme•• •••

um,quaesi-vi vul-

turn tu- um,

yultum tum ••

um D6mi-ne requi-ram : -m—•—•-

ne

>

•*
me. Ps. D6mi-nus il-lumi-nS-

av6rtas f£-ci- em tu- am a
-•—a

-ji
* et sa-lus m e - a : quern tim6-bo? G16-ri- a

ti- 0 me- a,

Patri.

E u

o u a e.

Graduale. Jacta cogitdtum, ut in Dom. III. post Pentecosten, 328.

n8 Feria IV. post Domin. II. Quadragesimae.

Offert. 6 — | - a.
8. I-se-r6-re

J_frJ
• •• mi-hi *D6- mi-ne, se-ctin-

+

3
tuam : dele

dum ma- gnam mi- se-ri-c6r- di- am • • " fti **

J^-A, Do- mi-ne Comm. -s

Sn%" ft. am.

in-iqui-td-tem me-I

N

.- bo * 6mni- a mi-ra-bi- li- a tu-

a

laet&- bor, et exsult&- bo S h—i ——
• '74• •

in te :

psal- lam n6- mi-

ni tu- o,

Al-

tissi- me.

Feria Quarta.
Intr. 7-

> JTly
E de-re- linquas me, *D6- mi- ne Z = ^ * 3 •• ' • i' m • int6nde •

^T
De- us

me-

us,

ne disc6-das a m e :

in adju-16- ri-

Feria IV. post Domin. II. Quadragesimae. 119
••• um meum, Do-mi- ne
• • J• • •

i
vir- tus sa-lu• • • •

tis

J
meae.

Do- mi-ne, ne m fu-ro-re tu- c S
mm • •

^rgu- as
j

i
me : * neque E • •

in l-ra •
i
a

tu- a cor-n-pi- as

me.

• G16- n- a

9 r• •

J a"

S

Patri.

E u

o u a

e.

Grad. i

-=r JL
* • %

7Alvum fac *po-pu- lum tu- um,

"
D6- mi- ne : et be- ne-

i

die

he-re-di-td-

ti

''^iv
tu•

ae.
Wm

••

m ^

tm

P^ "

•A.

te D6- mi- ne clamfi-

vi:

De-usme- us,

120 Feria V. post Domin. II. Quadragesmtae. :
ne si- le- as g4 JL r I • V. lis de- scend6n•• a me,

Tfirr^1 r-«—»•».. - -

et e- ro si-mi-

ti-bus

£$E
* in la- cum. Tractus. D6mine non secfindum. 89. Offertorium. Ad te D6mine levdvi. 3. Comm. i 5-

J

-aUstus D6mi-nus,
-• •

* et justi-ti- as di-16-xit:
F

-r'v: 1 %
aequi-t&-tem vidit vul-

^
tus

r.;
jus.

Feria Quinta.
Introitus. Deus in adjut6rium, ut in Dom. XIL post Pentec^ 350. Graduate. Propitius esto, ut supra, 107. Dffertorium. Prec&tus est, ut in Dominica XII. post Pentec, 352. Communio. Qui manducat, utin Dominica IX. post Pentec.t 344,

Feria VI. post Domin. II. Quadragesimae. 121

Feria Sexta.
Intr.
i.

-M-B-

e
6

-go autem * cum justib * d"L • consp6ctu tu- 0 : ^ • K •••

ti- a ap- pa-r6- bo b
• •

in . i

sa-ti- k-

bor, dum mani- fe-

stS-bi-tur gl6-ri- a tu- a.
HI •-

Ps. Ex&udi D6mi-ne justi-ti- am

-= •6-nem meam. G16-ri- a

me- am : * int6nde depre-ca-tiHI—•-

HI

•••

Patri.

E u

o u a

e.

Graduale. Ad D6minum, ut in Dominica IL post Pentec, 321. T r a c t u s . Domine non secfindum, 89. Offertorium. D6mine in auxilium, ut in Dominica XVI. post Pentecosten, 364.

g
esnos

u ' Do- mi-m - • •

ne * serv^-bis nos, et cust6- di-

B • _S
ne hac

%
1•

a ge-ne-ra-ti- 6-

in ae-

t6r- num.

122 Sabbato post Domin. II. Quadragesimae.

Sabbato.
Intr. C = l a . ,
• • •e • •

EXD6- mi•*-

ni * irrepre-hensi- bi-lis, conv&tens

&-ni- mas: testi- m6-

ni-um De-i

fi-de-

le,

saHI—•-

pi- 6nti- am praestans pclr- vu• •
m m

lis. Ps. Caeli
i

e-ncirrant

ni

1

gl6-ri-am De- i : * et 6pe-ram^nu-um e-jus

annfinti- at

-a-

-•—•-

-aE u o u a e.

firmam6ntum. G16-ri- a Patri.

Graduale. Bonum est confiteri, ut in Dom. X V. post Pen tec, 360. Offertorium. Illfimina, ut in Dominica IV, post Pentecosten, 331. Comm. 5 • g-«—B-* 2 —«-j

- p6rtet te * fi- li gaude- re, qui- a frater tu- us mori

• • ••

i•

i i

^

? 3

••

tu-us fu-e-rat,

et re-vi-xit; per-i-e-rat,

et inventus est.

Dominica III. in Quadragesima.

123

Dominica III. in Quadragesima.
Intr.
a

. . .

. - I

o.
qui- a ipse

- cu-li me- i * sem-

per ad D6- mi- num,

-V ' j
os :

ev6l-

let

de la-que- o pedes me-

{•A1'
r6spi-

:

Ai_ •v' j

a
i,

ce in me,
HhHHHh

et mi-se-r6- re me-

quonii ~z

am §

tini• • •

cus

rv'P

tt^
per Fr~£~~ sum e- go. •

et pau-

• • •

] •

rv • *•

Ps. Ad te D6mi-ne levavi ! • 1 • • • •• 1 •
1

dnimam me- am :*De- usme- us,
• • • • • .

T d

s*

in te confi-do,

non e-rube- scam.

G16- ri- a Patri.

P^^
E u Grad. 3-

•••-

0 u a

e. •••
•MK-

E

X-

stir- ge

* Do- mi- ne,

non

124

Dominica III. in Quadragesima

prae-vd-

le-

at

ho-

mo : ju-di- c6n-

tur gen- tes

in consp6-

ctu

tu- o.

: ] '
In convertfindo

• '3
in-imi-cum me- urn re-

Hte
tr6rsum,

fl-1in-firmabfintur, et per- i-

3 '
bunt a f&-ci- e

; a.

Tracti 8. !

A

D te le-

v&vi

* 6- cu-los

me-

Dominica III. in Quadragesima.

125

os, qui h&- bi- tas in cae-

f • " I s . 3T. .. ^
Us. -* rum H" y . Ec-ce sicut 6- cu- li serv6-

, rflP- a
domi-n6rum su-6-rum :

in m&- ni-bus

r

. Et sicH

ut 6- cu- li

ancil-

•—•—»Htf—k-a-4—=—

lae

in mk-

ni-bus
• • ••!
r

d6-

mi-nae su- a e :

. I-

ta

6-cu-li

no-

S=3
stri ad Dominum Deum no- strum,
• •

JN» ^a 8 . . a^8 w T . i y ^
do- nee mi- se-re- &-tur no-stri.

Mi-se-re- re

no-

bis D6- mi-ne,

mi-

126

Dominica III. in Quadragesima.

se- r6- re * no-bis. Offert. £
4-

Usti- ti-

ae

D6mi-

ni

* re-

ctae, lae-

--•—MM-

a •? >ru a v rv
corda, et dulci- 6ra su-

ti-

fi-c&ntes

per mel

et fa-

vum : nam

et servus tu- us cu-

sto-

di- et

a.
• •

Comm. Asser * inv6-nit si-bi domum, et turtur ni-dum, u-bi
'••• -•—•-

«-fi

a

••».

rep6••••

nat pul-los su- os : alt4- ri- a tu- a D6mi-ne

virtfi-

turn, Rex me-

us, et De-

us me-

us: be-

&-ti

Feria i i . post Domin.
fl

in. Quadragesimae .
a,

127 •VP i

1

J

qui hd-bi-tant
i

L

Si* in domo tu-

-

1

• 1^^ P !•.*. I

in sa6- cu-lum sa6-

i

S cu-li

••

i'1

• Fa.«

lau- dabunt te.

Feria Secunda.
3N De- 0 * laudabo

—-8
ver-bum, in D6-mi-no

*—l

-d-^-v
laudd- bo serm6- nem :
i —

i
in

Vhf
non
j

De- 0 spe-rd•

vi,
••
• l<

i

• J* [•
ci-

• at mi-

ns •• •
*

i

tim6-

bo

quid fci-

hi ho- mo.

Ps. Mi-se-re-re me- i De- us, quo-ni- am conculcci-vit me ho-

5 -»••m M •

•—•—•—•—•impugnans tri- bu-ld-vitme. G16-ri-a

mo: *to-tadi-e
•!

3fc£±i
Patri. Eu 0 u a e.

128

( Feria II. post Domin . I I I . Quadragesimae.

Grad. k 8.

m

D
g -i
vi
:*""•

B*

B B^J

^S

nB *

• J* • • •

J\

»"B B 1

E-

us, * vi-tam meB%7-

am

nun- ti-

1

ti-

bi :

p6-

su-

i
B-pHI

i

N" ^pB a
as

• j n ft""
in conspfi|J • ,• 3 |A i4A J

cri-mas mem

-

ctu ?•

tuB

0.

A%
1•

i niBn •
D6i* I • • •

*ti j
mine,
i •

y . Mi-se- re- re mi-hi

c •^^ b " "I

i

' %pa.
•1

k

^ 3 % ill '
qu6a AIM A
AM

1

M
1

1

.Mil •

a

-

. •*.

"""""PL

ni- sim conculc&vit me • FL • ' • rL«"""rLi • • • "
_ _ _

P" •: .[• "i"
e 1Del-

P • •!""•lans
•• ^

hop t B
B B*

mo : to-ta
i
1

dim 1
'

ii
B

i

pB

•*

| B

'

b . • PBB
1 vit

' b •flJl '

* tri- bu- \k-]
L

1-B

B-B-B-—

-1—= 1IB B

\l

\

ir—^v%

me.

Feria II. post Domin. III. Quadragesimae.
Tractus. D6mine non secundum. 89.
Offert. 1
8.

129

1 X-audi Deu s * o-ra-ti- 6nem

E
me• •

•fir
am :

et ne de- sp6—

xe- ns de- pre-ca-ti- 6«
1

^ •

• • • •5

r

nem

me-

a m : intSnde

in me,

-*2

]

1 ' +! 1

et

ex-

di

me.

Comm.

Q
el?

Uis dabit

• ex Si- on

sa-lu-td-

re

Isra-

C <,«'ni

• * • •—•

fer

cum av6rte-rit Dominus ca-pti-vi-ta-tem pie- bis

^ su- ae,

exsultd- bit Jacob,

et laet&bi-

tur

s
Isra- el.

130 Feria III. post Domin. III. Quadragesimae.

Feria Tertia.
Intr. g-

E

3-

Z -• • • • -go clam&vi, * quo-niam exaudi-

sti me, De-

us :

incli- na aurem tu- am,

et ex-

&u- di verba

me-

a : cu-st6-di

fc± me,
sub umbra
m

D6mi-

ne,

ut pu-pil-lam 61

CU-

li :

a-

ia- rum

• 1!•

';•

p.
i•

nk s I
te-ge

••

"

" i
i

tu- d- rum
-•—•

pr6HHh

me. Ps. Exdudi D6mi-ne justi

ti- am me- am : * intende depre-ca-ti•
1

6-nem me- am.

V 1

?

i-

G16-ri- a Patri. Grad. r

E u

o u a e.

A

2.

i: • •
is mun- da me B occfiltis * me-

Feria III. post Domin. III. Quadragesimae. 131 fr"S'fh M>t-j
D6fi •
1 J. nis

A-pi*

M)

mi- ne :
••
• t •

et
"ftl

ab a-li- 6•

afli

••
i
1

fl 5

9

r

Ik • im

1

ll I

par-ce ser-

vo tu• •

o.

-a-

. Si me- i non ffl- e-rint domi-n£-

ti,

tune
HMI

im•-

1

ma-cu-ld-tus e-

ro :

et

emun-

fi \ s T^
d£I
m m J •*.

bor
j i i #A m^ #
^7

a de-li"

cto *m&-

a

T

ximo. Offertorium. D6xtera D6mini. 72. Comm. S — f -= jr-*2—•—•—•—m—m6. ——: s • * Omi-ne,*quis ha-bi-td-bit in taberndcu-lo tu-

D

o?

aut quis requi- 6-scet

in monte sancto

tu-

o? Qui

132 Feria IV. post Domin. III. Quadragesimae.
• •

ingr£-di-tur si-nem&cu-la,
'»1» A «

et ope-r&-

tur

ju-

A ti-

•' am.

sti-

Feria Quarta.
Intr. gi.

E

- go autem * in D6•* | in

mi- no
-^ 1

spe-r&• •

vi

-rt-H

exsult&bo,

et

laet&bor

in tu-

a mi-se-ri- c6r-

*4
di- a:qui-a respe- xisti humi-lit&-temme- am. g—• • • — • • •'
HI i

J. In te D6mi-ne spe-rd-vi,
• •

non conffindar in aet6rnum : *
m •••

in justi-ti-a tu-a
7 •
•••

li-be-ra

me.

G16-ri-a Patri.

E u

o u a

e.

Feria IV. post Domin. III. Quadragesimae. Grad. g— ]

133

M
a
infirmus

I-se-re-re

mi-hi,

* D6mi- ne,

qu6- ni- am

y
sum : sa-na me, Domi- ne.

+
. Conturb^-ta

HHht

^
sunt omni- a ossa me-Ml-

a :

T+1

et a- nima me-

a

turbci- ta est * valde.

Tractus. D6mine non secondum. 89. Offert. ; 4! % Ik

.

i • % * fac me•

1

—i

D

Omi-ne,

cum
mmm

% mi- se-rimm |

m
• •

•* * 1 ^A

c6r-

di- am

tu-

.1

am, propter no- men

tu-

134

Feria V. et VI. post Dom. III . Quadrag.
i i

G (LAum :
fl «P-.* • 1

%
qui•

pa• • 1

• i
di-

a

1

a
-

su- d-vis est mi- se- ri- c6r-

I "

P..

• Hi

a

turm

a.
|^j-

l^Ollllll. g •

i • .

TW T x ^l 6
J •

s
i

B

1

• l%p•• 1 1

O~tas ^ mi-hi fe-ci- sti vi- as • '••
me lae-ti- ti-

vi- tae : >
i 1 • • g*! *4 •

ad-impl6-bis
i

a

cum vul-

tu tu-

11

7 ' 7 • ST 'V >•
D6mi-

!•••_'

o,

ne.

Feria Quinta.
Introitus. Salus p6puli, ut in Dominica XIX. post Pentec, 375. Graduale. Oculi omnium, ut in Festo Corporis Christi, 314. Offertorium. Si ambul&vero, ut in Dom, XIX. post Pentec, 376. Communio. Tu mand&sti, ut in eadem Dominica, 377.

Feria Sexta.
Intr.
2.

"
AC me- cum, * D6mi- ne,

-•

m-

signum in bo- num

Feria VI. post Dom. III. Quadragesimae.
j
-m—•-

135

Ut vi-de- ant qui me
1 11 I •

ode- runt, 1•
P •
m

et confundan% 1 1
• •• • •

tur : 1 fl ^
et con-

Pa a•

I* 1

-

aM

qu6-ni- am tu Do- mi- ne

adju-visti

me,

so- la-

tus es

me.

Ps.

Incli-na D6mi-ne

aurem

8—i-T
tu- am, et exaudi me : * quo-ni- am in-ops et pauper sum -*—•e-go. G16-ri- a Patri. E u o u a e. Graduate. In Deo speravit, ut in Dominica XL post Pentec, 348. Tractus. Domine non secundum. 89.

Offert. 5- y

m
-

I
a
1

%'"B p. N-ten1

J
ci o-ra- ti-

• • |•

• •

i fW 1
6nis
• • • Pa

de * vo1 1

I

me- ae ,

t Rex mea
A

•3 • • us, et Deus me—^

il

?• • •

1 t

II 1 v

• •' •
"

• j•
1 1 •A

us:quo• MB 1 • IB

ni•* • ' — a WFth-

am ad te •

o-ra-

oj
bo, D6-

mi- ne.

136

Sabbato post Domin. III. Quad rage si ma e.

Comm. f 3-

Q

, a
bo eHI •-

UI bi-be-rit aquam,*quame-go da-

fiT|-»^+i
i, di- cit Domi-

nus, fi- et in e- o fons aquae

sa-li- 6n-

tis

in vi-

tarn ae-

t6r- nam.

Sabbato.
Intr,

v
HI HI-

-m •*3ic: -•—•—•Erba me- a * duri-bus per- ci-pe D6-mine, in-•—m-

t61- li- ge

clam6-

rem me-

urn : int6nde vo-

^-r^rl
nis meae./\j.Quo-ni- am ad te

ci

o-ra-ti- 6-

o-rdbo, D6mi-ne: * mane
HI •—•-•-HI-

ex&udi- es vo-cem m e - a m .

G16-ri- a Patri.

E u o u a e.

Sabbato post Domin. III. Quadragesimae. Grad. C
1.

137

I

T~1# «
I cimbulem * in me- dio um-

f^Tilv.^
brae mor- tis, non ti-mebo
-M-M-fl-

ma-

la :

e
qu6ni- am tu me-

:^=j
cum es, Domi-

^•T-T-

ne.

y.Vir-

ga tu-

a, et b&-

cu-

lus tu-

us, li^A*

psa

me Offert.

*conso•• •1

ta sunt. -mmDo- mi- ne secfln-

G

Ressus me- os * di- ri- ge

Til
dum e- lo- quiurn tuum : ut

138 ^
• • •••-

Dominica IV. in Quadragesima.

non

domi-ne-tur

omnis

injusti-ti- a,

D6-miComm. p 8. •

ne.

m

m

• • • • •• '
* i

j

N

j

r

Emo * te condemn**-vit, mii-li- er? Nemo, DomiPI—THT-1

1—i—a

• •* ••

ne. Nee ego te conde,mnabo : jam ampli- us no-li pecca-re.

Dominica IV. in Quadragesima.
Intr.

l-fcr
HI—m

HMH

Ae-t4HMMH

re * Je-rfi-sa-lem : et conven- turn fk- ci• a

te

omnes

qui di-li-gi-

tis

e-

am : gau-

=ri
-m d6-te cum lae- ti- tia, qui in tristiIII-

=
**fu-

ti-

a

W. I I
*S^ = ^

T4 •

• •

i-

stis:

ut exsultS- tis,

et

sa-ti- 6-

mi-

ni

Dominica IV. in Quadragesima.
i

139
1
:

|

L__

_

M

-•—J

• 3

„_i •
conso-la-ti- 6-

1

1

*

-4
strae.

ab u-b6- ri-bus

nis

ve-

e
Ps. Laetd-tus sum in his quae dicta sunt mi-hi : * in domum
m m •
• • •

D6mi-ni Grad.

i-bimus. G16-ri- a Patri.
=

E u o u a e.

Mv

L

!

- • • " • •

Ae- td-tus

sum

* in his quae di- eta sunt

mi-hi :

in domum Domi- ni

i• • • •• •

flri

bi- mus. y . Fi- at pax

in virtfi-

-r
e-p^
te tu-

=}=J=E9=
a : et abundan-

-t—

ti- a

* in tur-ri-

bus tu- is.

J• " " m~rm*

Tract, g
8. -

Q

a
* in Do- mi- no, sicut

UI confl-

dunt

140

Dominica IV. in Quadragesima.

mons Si-

on :

non commov6-

3=1
bitur in aeternum, qui

bi- tat

in Je-ru-

sa- lem.

. Mon-

tes

in circfi- i-tu e-

jus :

tx
et Dominus

%
in circui-tu

= j
popu- li

] jgj
su-1, ±•11 * in sa6-cu-lum. Offert. -* ex hoc nunc et us-que

2.

±
Aud§.-te

HHUh-

* Domi- num, qui- a be-

ni-

gnus est :

ps£l- li-

te n6-

mi-ni

e- jus, qu6-

Feria II. post Domin. IV. Quadragesimae. 141

•t=

M

A i

ni- amsu- a-

vis est :

6mni- a

quaecfimque v6-

lu-

it,

fe-

cit

in cae- lo

et

in

ter- ra. Comm. j
4-•

"fl a a
E- rfi-sa-lem, * quae ae-di- fi-c&-tur ut ci-vi-tas,
• —r——•—Hf•
:

6—

cu-jus parti- ci-pd-ti- o e-jus in id-ipsum :

illuc eHHHI

nim

6
ascend6runt

•••

- ,

y
ni,

tri- bus, tri-bus D6mi-••-

ad

con-

fi- tendum n6mi-ni tu- 0,

D6mi-

ne.

Feria Secunda.
Intr. g-

D

Hrt-

• - •

•v
o

a? •

•>

E-

us, * in n6mi-ne tu-

salvum me

142 Feria II. post Domin. IV. Quadragesimae.

6
fac,
i J i

r
et

:


a
i

in virtfi-te tu••

di-ca
• N Z 1 ^i

me :
i

••

A

l a •V
o- ra-ti•

j

(••

De- us ex&u- di *

6-

nem ]

me-

am
i

• J 1—m

a*

Ps. Qu6-ni- am a-li- 6-ni -•—•—•-

insurre-x6-runt advfirsum me : *
-m—»

et fortes quaesi- 6-runt d-ni-mam me- am. G16-ri- a Patri.

E u o u a e. Graduale. Esto mihi, ut in Dominica VI1L post Pentecosten, 339. Tractus. Domine non secfindum, 89. Offertorium. Jubilate Deo omnis terra, 66. Comm. j -

4 -

r
B occ61- tis me- is * munda me, T)6- mine :

et ab a-li- e-

nis

parce servo tu-

e •>"••! o.

Feria III. post Domin. IV. Quadragesimae.

143

Feria Tertia.
Intr. =-

E
1 H 1 1

5-

r

-M-

Xaudi De- us * o-ra-ti- 6- nem me-

am,

et ne

-•-i—T-+

3v
despexe-ris
"~

depreca-ti-6- nem meinn ^

am:
a

intende

in

1 Id B

me,

et

ex&u-

di

me. Ps. Contri-st&-tus sum

F
in exerci-ta-ti- 6ne me- a : * et conturb&tus sum a vo-ce

in-imi-ci,
-*-•

et a tri-bu-la-ti- 6-ne pecca-t6-ris. Glo-ri- a
m

i

Patri.

E u o u a e.
MHHI

Grad.

E
fer o-

Xsfir-ge *D6-

mi-ne,

—h
pem nobis: et li-

144 Feria III. post Domin. IV. Quadragesimae.
-H

frr
bera nos propter no- men

i

+
tuum.
us, &uri^ ^ ^ •

bus

no-stris

au- di-

vi-

mus :

patres no-

stri

annunti- av6-

runt noHi

bis

111' •

o-

pus, quod o-pe-rfi- tus es
• • ••!

in di- 6-

bus

S3
in di- 6bus * an-

e-

6-rum,

-fl-*!l
tiquis. Offertorium. Exspectans, ut in Dominica XV. post Pentec, 362. Comm.
2.

'

jV^ftr
Aetfibimur * in sa- lu- t&- ri tuo

Feria IV. post Domin. IV. Quadragesimae.

145

et in n6mi-ne D6mi- ni

De-

i

nostri

magni-

fi-c^-

bi-

mur.

Feria Quarta.

D

Intr. g3 Z -

-• • • ••
a fc

•••-

'-

UM

sancti-fi-cd-tus * fu-e-ro

in vo-

bis,

congrega-bo
- i -•

vos de --jT5—

u-niver- sis ter8 • % "ni. 1

ns : et efrnn-

dam
1

% p..

1

super

vos a-quam

mun-

dam, et munda-bi-mi- ni

ab 6- mni-

bus

inqui-namentis ve-

stris : et da-

bo vo-

5-4

^— 3.
no- vum. T. P. Alle-lu-ia, allelu-

bis spi-ri-tum

g—
ia. P^.Be-ne-di-cam Dominum in omni tempo- re : * semper

146 Feria V. post Domin. IV. Quadragesimae.
E~—B—-

8

' *> j

-r

3

laus e-jus in

o- re me- o. G16-ri- a Patri.
Post Lectionem.

Eu

o u a e.

I. Graduale. Venite filii, ut in Dominica VILpost Pentec, 336.
Post Epistolam.

II. Graduale. Be&ta gens, ut in Domin. X VII. post Pentec, 366. Tractus. D6mine non secflndum. 89. Offertorium. Benedicite gentes, ut in Dominica V. post Pascha, omisso Allelfiia. 272. Comm. 6.

a

Utum fe-cit * ex spu-to D6mi- nus, et li-ni-vit
• •'

6cu-

los me• " "

os :
•* •*

et £b-i- i,

et la- vi,

et vi- di,

et

cr6-di-di De- o.

Feria Quinta.
Intr. Aet6- tur cor
-•M •

* quaeren- ti- urn
HHHK

Domi- num

quafiri-

te

D6- mi-num,

et con- fir- md-mi-

ni

Feria V. post Domin. IV. Quadragesimae. 147
-M •-

quaeii- te

f4- ci- em e-jus

semper. Ps. Confi-

a • a •
temi-ni D6mi-no, et invo-c&-te nomen e-jus:* annun-

ti- &-te inter gentes 6-pe-ra

e-jus.

G16-ri- a Patri.

E u o u a e. o Graduate. Respice Domine, ut in Dom. XIII. post Pentec, 354. Offert. Sk = -— ^•••1»
H-

U~—:

-WHH«-

D
v
dum
-•

0WHh

mi- ne, * ad adju- v&n-

me

fe-

sti-

na : con-fun-dan-

••> ft-^ tur k y
0-

mnes ^m pi i

adversum me, — -• " " " II la. ma-

qui c6-gi-tant servis

tu- is

Communio. Domine, memor£bor, ut in Dominica XVI, post Pentecosten, 365.

148 Feria VI. post Domin. IV. Quadragesimae.

Feria Sexta.
Intr. 6
I.
I

5

Hi '

f

M
• b• j
• ll

P"
i
i
ai •*

m

Edir
• •

td-

ti- o * cordis me-

spe- ctu tu- c> semper :

i i • •

in con• 1

a

J
:

1

D6mi-ne
.

adju-tor me- US,
1

.

.

•• et redSmptor me-

9 9

, S
us.
• • •

• 1

i 3s. Cae-li
1

e-ndrrant gl6- ri- am

-V- 9
De- i
1

et 6-pe-ra mdnu- um e-jus
-Hi
• •

anntinti- at

irma-

~ra
Pentecosteny 358.

rr

n ""I " J H ^ ~
1

m6ntum. G16-ri- a Patri.

E u

0 u a e.

Graduate. Bonum est confidere, ut in Dominica XIV. post Tractus. Domine non secfindum. 89. Offertorium. Populum humilem, ut in Dominica VIIL post
PentecOsten.Ml.

Comm. I

v

i.

:

• • •

I-dens D6mi-nus * flentes so-r6-res La-za-ri ad mo-

num^n- turn, lacrim£-tus est co-ram Juda6-is, et clam^-bat :

Sabbato post Domin. IV. Quadragesimae.

149


L&-za- re, ve-ni J

i .

j

fo- ras :

et pr6d- l- it
• •
i •

li-g£-tis md-ni-bus

• a

-Pi •

p- •• •-A-J

1v I V
us.

et pe-di-bus, qui fu- e- rat quatri-du- a-nus m6r- tu-

Sabbato.
Intr. =HHHI-ft—ft-

I-ti- 6ntes
-*—•=*—ft^

* ve-ni-

te

ad a- quas,

di- cit

-.V

J" • A «*«et qui non
H hab6- tis pr6- ti-• um, ve-nia

D6mi- nus :
1

J •••-—Ate,

j

cum laeti- ti-

-M—

bi- bi- te
ft ft
ft-

a. Ps. Attendi- te

p6pu-le me- us legem me-am : * incli-n^-te aurem vestram
m m

-ft

a

MB

*
in verba

'•

n
I

III

n. A "•

7

n

JL

o- ris me- i.

G16-ri- a Patri. E u o u a e

Grad. g
I-

bi*D6-mi-ne

de-re-li-

150 Sabbato post Domin. IV. Quadragesimae.

p..
ctus est pauper :

pu-pil-

lo

tu

e-

ris

adjfi-tor.

51
. Ut quid D6-mi-ne

re- cessi• • •

sti ••

Ion- ge,

de-

•fl
in tri- bu-la-ti-

spi-cis in opportu-ni-

ta-

ti• •

bus,

C .a» . n . .
1

^

T

•• a

.
im-

.
pi-

?
US,

•"

o-

ne? dum su-per- bit

Us"
incSndiOffert. g 4tur * pau• ••%-

-Pi- per.

-.

^J-.—ft
ctus est*Domi-•••-

C

A-

nus fir-ma-

Aft J A *
meum, et

m6n- turn

re-

ffi-

gi- umme-

Dominica I Passionis
-M- M -

um, et li- be-••'X bo in eComm.

tor me-

us : speV-I7-

2

um.

JL#
%

Omi-nus

* re- git
• •

me,

et ni-hil mi- hi de!
pH S

• • • 5 4 H B ri

1 1 ^4 l i t

e-

rit:

in lo- co pS-scu-

ae

i- bi me

-?Ti
col- lo- cdvit : su-per aquam re- fe-cti- 6-nis e-du-cfi-

vit

me.

DOMINICA I PASSIONIS
Intr. gJ•

U- di-ca me * DeHMh-

us, et dis- c6rne caur sam me-

!t£E
am de gente non san- eta : ab ho- mi-ne in- i- quo

152

Dominica I Passionis
8 • so 6- ri-pe
i •

s 3 •
et do- 16p b
—i*

•. • •

i"^

J% i J us

me : qui- a tu

es De-

• »1 us,

—g—
et forti- tti• • nil

% 1 N i^**""-'fti:
do
• "

me-

me• | • 1 pi •

a. />s. E-mitte
• •
• i

r"

lucem tu-am, et ve-ri- t&-temtu-am: *ipsa me dedu-x6-runt,
i

1

et addux6-runt in montem sanctum tu-um, et ] n ta-benici-

g E p. •
i •

K m 9 Jfi- di-ca.

cu-la tu-a.

Non dicitur G16ria Patri ad Introitum usque ad Pascha, nisi in Missa de Fes to, si occurrerit: sed finito Psalmo) absolute repetitut Introitus usque ad Psalmum. Grad.

e
ripe me, * D6mi- ne,

E
de

in-imi- cis me-

is

do-ce me

&-

ce-re

vo- luntd-

Dominica I Paseionis

153

C
tem
tu- am.

1

•••••««—k—=—

SrtfW
y.Li-be-r&-tor me- us, -i—*-*« D6mi-ne, de g6n-

ti-

bus

i- racun-

dis : •sr^

ab

insurg6nti-

bus in me

ex- altd- bis

me :

a

vi- ro

in- iquo

e- n- pi-

es

me. Tract. 8. —• T»i I expugna-ve- runt me

Aepe

a ju- ven- tfi- te me-

a.

154

s—
• • ••!

Dominica I Passionis

. flH1 a
cat nunc Isra- el : saepe

expugna- v6-runt me

a ju- ven- tfi- te me-

i^tl
a. y.Et-e-

b> • [ •

-M-

A

frr •
• • *'

nim non po- tu- 6- runt mi-hi :

supra dorsum
'T»-»,

me- um

fabri-ca-v6, •

runt pecca-t6-

h
res. y . Pro- longarunt in-i-

ftr
qui-tci- tern si-bi : Dominus Justus con-

ZZ!*^
d - det »s rum. h cervices * pecca-16-

Dominica I Passionis
Offert. C
i.

155

Onfi-t6-bor * ti-

bi, Do- mi- ne, into-

to

cor- de

me-

o : retri- bu-

e

servo

tu- o

VI-

vam,
J

et cust6- di-

am sermo- nes
i

tu•• •
•••

os :
• i

i

•fti
vi-vili-ca me se-cundum ver-

bum

tu-um, D6mine. Comm. { k_ • 8. = • • Nr"m ••

i

i

H

9 9
i

•?• ••• ••

OC cor•l

pus, * q u o d pro • •

vo-bis tra- d6- tur : hie

Hi

g k

J •

% •• est

9

i

9

i•

% •*

ca- lix no- vi testamenti

in me-

o sangui- ne,

di- cit D6mi- nus : hoc ik- ci-te,

quo-ti- esciimque

sfimi-

tis,

in me-

am commemo-ra-ti- 6- nem.

156

Feria II post Dominicam I Passionis

Feria Secunda.
Intr. 3-

- 7 7 , • ju - j ,
I-se-r6-re mi-hi *D6mi- ne, qu6-niam

conculcA- vit me ho- mo : to-ta di-

e bel-

lans tri-bu-

vit
p • •
1• • • •

me. 1?s. Conculcave-runt me ln-imi-ci me- i 1•
m 1 • • • • •
1

i

• i

to-ta di- e : * quo-ni- am multi belldntes

1

adv6rsum me.

Mi-se-r6-re. Grad. £ 8.

D
nem

i^=±S •
E- us * ex- &udi

0- ra-ti- 6-

me-

am :

a- ri-bus

per-

ci-

hpe ver-ba o-

JCT
ris me-

K

Feria II post Dominicam I Passionis
••
-M-

157

i.

t
• i

. . .-*
• • [ i i ] #
1
4 a

De- us in no»

^i

ai • '

•>' i

mi-ne
* •• i ••

tu•
ii • •
1

0
• •

salaf

vum

me

fac,

e
H&

et in virtfi- te

tu-

* j(i- di- ca

me. Tractus. Domine non secfindum. 89. Ofifertorium. D6mine conv^rtere, ut in Dominica II. post
Pentecosten, 322.

Comm. s"

D
est

]%#fl j

0- mi-nus

* vir-tii-

turn

ipse

p. "
Rex
g!6-

n-

ae.

158 Feria III post Dominicam I Passionis

Feria Tertia.
Intr.

^S:
-M-

-A*
et confor-

Xspecta Do- minum, * vi-ri-li-ter age :

t6-tur cor tu-

um, et sus-ti-ne

Domi-

num.

.. . .. 3 •

f^nirr
• ••

J. D6-minus il-lumi-nd-ti-o me- a, * et sa-lus me-a, quern

•••-

D
j fl i ho-

time- bo? Grad. 5-

Exsp^-cta D6- mi-num.
i •
1

Isc6r-ne *causam me- am, D61 mi-ne J • • in-iquo 9 1 et do-16-so e- ri-pe

mi-ne : ab •T me.
A i

••'

. Emitte lu-cem tu-am,

et ve-ri- t&-tem

tu-

am :

Feria IV post Dominicam I Passionis

159

i-psa

me de-du-

xe-

runt, et adduxe-runt in

montem sanctum * tu-

um.

Offertorium. Sperent in te, ut in Dominica HI. post Pentec, 329. Comm.;

R
i 6-

r- • ^ n ^
Edime me, * De+ angusti- is meus Is-ra- el, ex

mni-bus

1S.

Feria Quarta.
Intr. g3~W I-be-ra-tor me-

-a
us * de gen-ti-bus i- ra-c6ndis

ab insurgenti-bus in me

exal- td-

bis •• 1 •>

me :

3=S=» •
a viro in-i-

quo

e-ri-pi- es me, D6-

mi-

160 Feria IV post Dominicam I Passionis

e—
ne.

HMHI-

Pj.Di-li-gam te D6mi-ne, forti-tfido me- a :

*D6-mi-nus

firmam6ntum me- um, et re-ffi-gi- um me- um, et li-be-

5
tor me- us. Li-be-r£-tor.
i

Grad. g

i •

• ^ •

*• >

•••

ti
k iA 1 i

s
qu6i

X-al-

t^- bo te
•Ni

* D6- mi- ne,

ni- am

• ••

susce- pisti

me :
• - fl Hi ••• % 1

n • 1 J ' i pi*

1
nee de-

e
i

le-

ct&- sti • os

in' " 14

i-

• •

•<

ft

mi-

cos me-

su-per

jn J •

=p =
me.
D6-mi-ne

De- us me-

us,

Feria IV post Dominicam I Passionis
——B «--

161
f-p-

1

-I

clamd- vi

ad te,

et san&-

sti me :

D6-

mi-

ne,

abstra- xi- sti

ab

in-fe-

ris

&-nimam me-

am, salvd-sti me

W
descend6nti-

ll
bus * in la-

«*
cum.

Tractus. Dfimine non secflndum. 89.

1 A

- n-pe

me * de

in-imi-

cis

m£=&
meis, Deus meus :

162

Feria V post Dominicam I Passionis

et
• •P

ab insurgen1 in me *% •3 li-be-ra me, Do-

ti-

*

1

bus

miComm. i 8. S -

ne.

Ava- bo * inter inno-cen- tes
HMM

ma-nus me• • I

as,

et cir-cu-

i-

bo

al-td-

re tu-

um, D6-

3

-IVmine : ut &udi- am vo-cem laudis tuae, et e-n&r-

t&±l
rem

4±==53
u-ni- versa mi-ra-bili- a tu-

a.

Feria Quinta.
Introitus. Omnia quae fecisti, ut in Dom. XX. post Pentecosten omisso Gloria Patri, 377. Grad. 5JL

T —m

i- te * hoOlli- te

sti-

as,

et in-tro- i-te

Feria VI post Dominicam I Passionis

163

§^=i
in atri-

•SM-

jus :

ado-ra-te Domi-

num in au-

la san-

eta

e-jus. ••

r

. Re-ve-

la-bit

D6-

mi-nus

conden-

sa :
•••

et in templo
• mi

e-

jus

omnes di- cent

.,'••>' '>^J^^^,

nt

* glori- am. Offertorium. Super flfimina Babyl6nis, ut in Dominica XX. post Pentecosten, 379. Communio. Memento verbi tui, ibidem, 379.

Feria Sexta,
Intr. - M -

M
bu-

5- g-

••

• ••! am tri4• •••

I-se- r6- re mi-hi * Do- mi-ne, qu6-ni-

*SU*i
lor :
• Hi

dli-be- ra me,

HMMI

et 6-ri- pe me

de ma-ni-

y3

^ "pibus in-i-mi-cd- rum me- 6rum,

— • — et a persequfin- ti-

164 Feria VI post Dominicam I Passionis
HI

*m

m

••

Tt-TT
am invo-diH

bus

m e : D6mi-ne, non conffin-dar, qu6-ni-

G — • i__a —*- te. Ps. In te D6mi-ne spe-r£-vi, vi

non conffindar in aeter-ttm-

num : * in justi-ti- a tu-a li-be-ra me. Mi-se- r6- re. Grad. ^
1
• • •

•-•

JT

Ad- fi-ce* loqueb&ntur mi-M-

hi in-imi-

ci me-

l :

et

in i-

ra

mo- 16- sti
••Pi• • i

e- rant
i i i i

mi- hi.
7 ,
1 •A 1 f .

E

• J. Vi-disti, D6mi-ne,
• •• •'

ne si-H-=—• me.

le-

as : ne disc6- das * a

V^

Feria VI post Dominicam I Passionis
Tractus. D6mine non secfindum. 89. Offert. s -t 8. C - - d* J JLJ = fc
ni*

165

Ene-di- ctus es, * Domi-

ne, do-ce me justi1
B

% • • • ' • fi- ca-ti- 68 •

* H J " nes tum •* ' iP

• *

••

••

- I

3

as :

et non tradas ca-

E

• •

I s >fl

s"
su—

1

1• 1

.

3 Pa

I

lumni- cinti- bus me
H . ••- « • - -

p6r- bis : et responde-bo
•NJI • *

™ : n

i

3

Hi*

expro-br&n- ti-bus
V^Ullllll* m

mi1

hi

ver- bum. Vi • • •!

TVT
XA •


i

r
i
qui•

, »D6- mi-ne , in k* 3 • •• •

P" "

nimas perj d"|V N

E tra-di- de-ris me i

sequfinti- um me :
* ' •

a •

insurre-xe- runt in me ••!
i

1^

j-r.—
in-iqui-tas si- bi.
diei

testes in-i-qui,

et menti-ta est

If SabbatO ^os/ Dominicam I Passionis, adhibeatur Missa praecedentis, 163, excepto Tractu qui omittitur.

DOMINICA SECUNDA PASSIONIS SEU IN PALMIS
DE SOLEMNI PALMARUM PROCESSIONE IN HONOREM CHRISTI REGIS
DE BENEDICTIONE t(AMOI(UM

Omissa aspersione aquae, antequam celebrans procedat ad benedicendum ramos palmar um seu olivarum, sive aliorum arbor urn, cantatur sequens :

Antiphona vn
-7 ••

OSANNA * fi-li- o Da-vid :

be-ne-di- ctus

a
qui ve-nit in no-mi-ne D6mi-ni. Rex Is- rael

6
Ho-Scinna

•» •« in excel-sis.

De solemni palmarum processione
DE DISTRIBUTIONS

167

Cum celebrans inceperit distribuere cantantur sequentes antirit distribuere, phonae et psaimi, hoc modo:: ido 1 antiphona 1 f

P g-r

5
U- e- ri Hebrae- 6-rum, * portantes ramos o- li-

T^^^=^

s=i

rum, obvi- a-ve-runt D6mi-no, clam^n-tcs et di-cen-tes:
• " •

«Ho-sanna

in excel-sis ».
x

Psalmus 23, 1-2 et 7-10 (Textus antiquus)

D

Omi-ni

est terra, et ple-ni- tu- do e-

jus : * or-

bis terrd-rum et u-ni-versi qui ha-bi-ta/z/ in e-

o.

Flexa:princi-pes ve-stras, f 2. Qui- a... 2. Quia ipse super mdria fund^vit eum : * et super flumina praeparav/f eum. Et repetltur antiphona Pfieri, ut supra.
1 Editio typica Vaticana Ordinis hebdomadae sanctae instaurati redigit psalmos secundum novam interpretationem. Hunc textum novum invenies p. 143** ss.

168

Dominica II Passionis seu in Palmis

7. Att611ite portas, principes, vestras, f et elev&mini, portae acterndles : * et introibit rex gl6riae. 8. Quis est iste rex gloriae? f Dominus fortis et potens : * Dominus potens in pra£lio. Et repetitur antiphona Pueri. ut supra. 9. Attollite portas, principes, vestras, f et elevSmini, portae aetern&les : * et introiWf rex gloriae. 10. Quis est iste rex gloriae? * Dominus virtutum ipse est rex gloriae. Et repetitur antiphona Pueri. ut supra. 11. Gloria Patri, et Filio, * et Spirifa/ Sancto. 12. Sicut erat in principio, et mine, et semper, * et in saecula saecu/on/m. Amen. Et repetitur antiphona Pueri. ut supra. 2 antiphona I f

1

p
i
• • •

E

i

• *5 " 3
n

m

j

u- e-ri
1
m

Hebrae- 6-rutn * ^ ^estimenta ^prosterne-bant in
i

• " • • • • • • •1 • 1" .• . i N vi- a, et clam&-bant di- centes : <Ho-sdnna fi- li- o Da-vid : i

••

j

f

i

i

• 1 • 9 T • • '• be-ne-dictus qui ve-nit

> • • in n6mi-ne D6mi-ni ».

* '

Psalmus 46 (Textus antiquus)

t

-••—•

^=—o-a

Omnes gentes, pldudi-te m4-ni-bus : *ju-bi-l&-te

De solemni palmarum processione

6
a

• •

•Hi

••

—•—•—•-

•—•a—a

De- 0 in vo-ce exsulta-tf- 6- nis : 2. Qu6-ni- am... 2. Quoniam Dominus excilsus, terribilis, * Rex m&gnus super omnem terrain. Et repetitur antiphona Pfieri. ut supra. 3. Subjecit populos nobis : • et gentes sub p&dibus nostris. 4. Elegit nobis hereditdtem suam : • speciem Jacob, quam dilixit. Et repetitar antiphona Pfieri. ut supra. 5. Asc6ndit Deus in jubilo : * et D6minus in voce tubae. 6. Ps&llite Deo nostro, psdllite : * psallite Regi nostro, ps&llite. Et repetitur antiphona Pfieri. ut supra. 7. Qu6niam Rex omnis terrae Deus; * ps&llite sapitntev. 8. Regn&bit Deus super gentes : • Deus sedet super sedem sanctam suam. Et repetitur antiphona Pueri. ut supra. 9. Principes populorum congreg&ti sunt cum Deo Abraham : * qu6niam dii fortes terrae vehementer eley&ti sunt. Et repetitur antiphona Pfieri. ut supra. 10. Gloria Patri, et Filio, * et Spirite/ Sancto. 11. Sicut erat in principio, et mine, et semper, * et in saScula saeculdrum. Amen. Et repetitur antiphona Pfieri. ut supra. Quae si non sufficiant, repetantur quousque distributio finiatur; si autem finiatur prius, clauditur cum Gloria Patri. et repetitur antiphona. DE PROCESSIONE CUM %AMIS BENEDICTIS Diaconus [seu celebrans], dicit :

Pro-ce-d&mus in pa-ce.

170

Dominica II Passionis seu in Palmis

Respondent omnes :
• •*

In n6mi-ne Christi. Amen. Incipiente processione, cantari possunt antiphonae omnes, vel aliqaae, pro opportunitate. sequentes,

o
pt6- ri
r •

e
1 " ••

i antiphona vin • 1~ J 4-i _a__.— •

1 « •

IS " ••
l 1 " •

—*

1

i

Ccfirrunt turbae * cum fl6- ri-bus et palmis 7 •

Redem• 9

• 6bvi- am : et victo-ri tri- umphanti digna dant obsePL
"
1

• 1r
i

'

i

i

••

• 1

Mi

" •

••

i

qui- a :

Fi- li- um De-

i

o-re gentes pra6di-cant : et in
i

6

m m " 1

A

'

i

i

• 5

B

1

laudem Chri-sti

vo-ces to-nant per nfi-bi-la : «Ho-s&nna ». 2 antiphona vn

V>4

UM finge-lis et p6- e-ris * fi-d6-les inve-niange-lii

I:
mur, tri-umpha-16-ri mortis clam&ntes : « Ho*sdnna in

De solemni palmarum processione
•• •• excel- sis ». 3 antiphona iv

171

T
k
• • ••

I

• •

m

I I

Urba multa, * quae conve-ne-rat ad di- em festum,

clamfi-bat D6-mi-no : < Be-ne-dictus I

qui ve- nit in nomi-ne

1

D6mi-ni : Ho- sanna

ft

• • • • • .

in excel- sis » 4 antiphona i

e

X. s.
1

C
i Fa

—=

'• -

• • •

-

• ? M • " in" (Epe-runt * omnes turbae descendenti- um
w

gau-

MB

1•

r•

* • • 5

1 * [

'

ni —

den- tes laudd-re De- um vo-ce magna, super 6-

mniJ

—P^—
bus

m-

a—^

• > •_s

1

JV - PL.S—^—l-—P§

quas vi-de-rant virtfi-ti-bus, di-centes : « Be-ne-dictus

172

Dominica II Passionis seu

in

Palmis
J

i
••—

'ft'fl =•

i

•*

qui ve- nit Rex

in nomi- ne Domi- ni;

i i 7 pax in terra,

et

S~
glo-ri- a in excelsis ». Progrediente processlone, cantatur sequens hymnus, populo, si fieri potest, Gloria, laus. continuo repetente, ut infra notatur.

HYMNUS AD CHRISTUM REGEM
Chorus : I Theodulphus, episcopus Aurelianensis t 821

L6- ri- a, laus et honor ti- bi sit, Rex Christe Red•• 6mptor : Cu- i pu- e- ri-le de-cus prompsit Ho-s&nna pi- urn. Omnes : Gloria, laus. ut supra. Chorus :

-*=—*

a

_a_._.

T_

1. Isra-el es tu Rex, Da-vi-dis et incli-ta pro-les :

N6mi-ne qui in D6mi-ni, Rex be-ne-di-cte, ve-nis. Omnes : G16ria, laus. ut supra.

De solemni palmarum processione
Chorus :

173

2. Coetus in ex-cel-sis

te laudat ca6-li-cus omnis,

Et

tnortd- lis ho-mo, et cuncta ere- k- ta simul. Omnes : G16ria, laus. ut supra. Chorus :

3. Plebs Hebrae-a

ti- bi

cum palmis 6bvi- a ve-nit

Cum pre-ce, vo-to, hymnis, ddsumus ecce ti-bi. Omnes : Gloria, laus. ut supra. Chorus :

4. Hi ti-bi pas-sfi-ro

solv6-bant mti-ni-a laudis : Nos

ti-bi regn&nti p^ngimus ecce me-los. Omnes ; G16ria, laus. ut supra. Chorus :

5. Hi pla-cu- 6- re

ti- bi,

pl£-ce- at de-v6- ti- 0 nostra

174
HI

Dominica II Passionis seu in Palmis
•-

S=fe

•—fl—H—

s-

Rex bo-ne, Rex cle-mens, cui bo-na cuncta pla-cent. Omnes : Gloria, laus. at supra. 5 antiphona vin G *
XII. s.

O
T

4—?

—ft

-mnes * coll^iudant nomen tu- um, et di- cunt:

I

« Be-ne-dictus qui ve-nit in n6mi-ne Do- mi- ni. Ho- s^nna
_J ;

•• in excel- sis ». Vel ad libitum : 5 antiphona VIIIG
XII. s.

o
s&nna

••

••

mnes * colteudant nomen tu-

um, et di-cunt

«Be- ne-dictus qui ve- nit

in no- mi-ne D6-mi-ni. Ho-

•• •• in ex-eel-sis ».

De solemni palmarum processione
Psalmus 147 (Textus antiquus)1

175

Auda, Je-ru-sa-lem, Domi-num : * lauda De- um
Q
••

tu- urn, Sion. 2. Quoni- am... Omnes versiculi incipiendi sunt in chorda tenor is. 2. Quoniam confortavit seras portarum tu&rum : * benedixit filiis tuis in te. 3. Qui posuit fines tuos pacem : * et ddipe frumenti sdtiat te. 4. Qui emittit eloquium suum terrae : * velociter currit sermo ejus. 5. Qui dat nivem sicut lanam : * nebulam sicut cinerem spargit. 6. Mittit crystallum suam sicut buccellas : * ante faciem frigoris ejus quis sastinibiti 7. Emittet verbum suum, et liquefaciet ea : * flabit spiritus ejus, et fluent aquae. 8. Qui annuntiat verbum suum Jacob : * justitias et judicia sua Israel. 9. Non fecit taliter omni nationi : * et judicia sua non manifestdvit eis. 10. Gloria Patri, et Filio, * et Spirit/ Sancto. 11. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * et in saecula saeculorum. Amen. Et repetitur antiphona Omnes collaudant.

ti pi
1

e

6 antiphona vm 1 " 1 -— S a i a I • •>• B • ? , ! • ' Ulgen- ti-bus palmis * prosternimur

XI. s.
m
1

,1

adve-

" • [• ' * — • • . •• 1 • " P 1 1 1 i* ni- enti D6-mi- no : hu- ic omnes occurramus cum hym-nis
Hunc psahnum secundum novum textum invenies p. 144 **.

176

Dominica II Passionis seu in Palmis

6

:t=^t

=-+
et di-c6ntes : « Be-ne- di-ctus

et c£nti-cis, glo- ri- fi-c&ntes

D6-mi-nus». 7 antiphona i 1—
X. s.

•;
ve,*Rex no-


Red- 6m-

ster, Fi-li Da-vid,

H
ptor mun- di, quern proph^tae prae-di-x6runt Salva-to-

rem d6mu- i

Isra- el

esse ventti-

rum. Te

e-

nim

ad sa-lu- td-rem victi-mam Pa-

ter mi- sit in

mun- dum, quern exspe-ct&-

bant omnes sancti

ab

p-ri-

a

Vm*
gi-ne mun-di, et

1V>.
nunc :

• j
«Ho-san-

De solemni palmarum processione

177

j-r '

a «4£

na Fi- li- 0 Da-vid. Be-ne-dictus qui v6- nit

in n6mi-ne

-s-

D6-mi-ni. Ho- s&n-na in excelsis». Nihil impedit, quominus cantetur a fidelibus hymnus Christus vincit, vel alius cantus in honorem Christi Regis. Intrante processione in ecclesiafh, dum celebrans per valvas ecclesiae transit, incipitur responsorium sequens : Responsorium n

?»•

,

\

I
* vi-

!• ••

Ngre-di- ente * Do- mi- no

• • " • • •

ir

8

a •.• * f*

i
1 *

J

in s>anctam ci-

- J
tdtem, Hebrae- 6- rum pu- eF—
#

ri

re-surre-

m

J • K • is ••• fln# •. I> " iV • • 1 t to cti-6-nem Vi-tae pro- nunti&n- tes, * Cum ramis
M
w

pal• •

Is

Paa


i
1

• d

i

r •%

•^ bant, in ex- eel"• •
• •<•< • •

,t<

1 -na% • •

rum : « Ho-s&nna, clam^-

iJ •J 3 r sis».J5 . Cumque audisset popu-lus, quod Je-sus ve-ni-ret Je' •

|S • -

j
1 • i•

I"

ro-so-ly- mam,

ex-i- e-runt 6b-

vi- am

, , ' t . ..Bfc.
ei.

!•«•

-•

. i

i

178

Dominica II Passionis seu in Palmis

* Cum ramis.

AD MISSAM
Intr. g
8. j

=—t
• A j * ne longe f&-cias O-mi-ne,

;
auxi-lium

tu-

urn a

me,
HHI-

ad de- fensi- 6-nem me- am

rv ,"fi.
de • •
01

&spi- ce : •

li- be- ra me • 1 B ri K

re
i

le- 6\ i
J '

!

i

i

nis,

et a c6rm• 1 • 1 •
1

bus u- ni- cornu- 6- rum hu-mi- li• ^
. • • 1 •

fflV'L 1
M

J

• • • •

• a • i Hi 8 l

'

td- tem

me-

am. Ps. De- us, De- us me- us, r6-spi-ce

fl 3 - *
HI fl •'-••-•••

' ' " ' • • • • • •

-

+

in me, * qua-re me de-re- liquisti? longe

a sa-lti te me- a

verba de- licto- rum me- 6- rum. Repetitur ; D6mine, ne longe.

Grad. I 1 • 4- .

Ad Missam
i

179
i

i
^ " \

i

T
••• a

Enu- isti

*ma-- num

d6x-te- ram Ti • • pB • f^p

1

14 • •

f

me-

am :' -

in vo-- luntA-te
MHHH

tu• j

S

-i
i

pi—OSti

de- du-xii

me :
_ -. 1 ^1

et cum glo••-•• i •^ ji^ 3

p

i
ri\

I
A.

a

i

as- sumpsi-sti XTH"

me. z—z—f-

y.
• -jp-4

Quam

bo-

nus

Isra-el De-

-t 1
1•
US

LJ

1

'

f\i"f\|Ji
reni • • • 1

ll

— [™^
1

'

1 •

,!•
in.

m

.-j

1 S|

9 '•!•

ctis p i

cor-

•• de! tne- i

au- tern pe-ne

an** moi

•7

• fi •l • 'fl Hi1 • • i.
ti
I
i

•1 W |

M •<
pei

1

sunt

des,
1
m

J
pe-ne

|

• • eflffi- si

*•

\* sunt gres-

'• s9 s m e u

i :

" • • qui- a

18o

Dominica II Passionis

5—
ze-14-vi in pec- ca-16ri-bus,

pa-

cem pec- ca-t6-

rum

viTract, -i

dens.

D

E-us,

*De- us

me- us, r6spi-ce

in me :

qua-re me

de-re-li-

me-= = I"

a
h-i—i %

ver-

ba
r

de- li- cto-

rum

' •

I".

d*

'La*
us cla-

me- o-

rum. y. De- us me-

P N •bo per diem, nee exdu- di- es : in

Ad Missam

181

a .. nocte, et non

• •

ad insi-pi- 6n- ti- am mi- hi.

*

a

-*g"'
auHMH

tem

in sancto h&- bi- tas,

laus •S
' • •

Is- ra- el. f^-—•—

7. In te spe-

HHHH
i

+—

— M - HMMH

wr

b—
spe-rav6-

rav6-

runt patres no-

stri :

3
runt, et li- be- rdsti e- os. y. Ad te cla- mav6a

<

•>«" (V
runt,

P

> p, a^ ^ ^ a V—
in te

et sal-vi fa- cti sunt :

±3=
spe-rav6runt, et non

v
sunt conffl- si.

a • • .—
Ego autern sum vermis, et non ho-

f^-^"> I .
mo :

• • •

|V
mi-num, et

oppr6bri- um h6-

182

Dominica II Passionis
-m • • ••• qui vi- d6-

abj6cti- o pie- bis.

. Omnes

tfczfa
bant me,

' p *H'fl v ty <
aspernatan-

±*l*>
tur me :

.

.
bi- is et mo-v6-runt ca- put.

Io-c6-ti sunt Id-

&*J. Spe-r&vit • um : _i
in D6-mi-

no,

e- n-pi•
1

at e• am vult

3

• i_J* r
um,
• •••••-

salvum fa-ci- at eHI

qu6-ni-

-•—•-

• •••••

e-

um.

. Ipsi ve-ro

consi-de-rav6-runt,

J:
et conspexerunt me : di-vi-s6-runt si-

bi

vestim6nta me-

a,

et super vestem me-

am
-T*

mi-

s6-runt

sortem,

J. Li- be- ra me

Ad Missam

183

JA,

r

» r r»
de o- re le- 6-

nis :
1 u^ •• '* • • J" p i * • pi • pB -1 W1

l7f

"\y t . y -y-7-7
bus u-ni- cor-

et a c6r-ni-

9

nu- 6-

rum

humi-

• • li- t&-tem me- am. y. Qui time-tis
•I •••

D6mi-

num, laud^i-te

e-

^ 3: ^um :
¥T

• •

u-niversum

semen

Ja•9

cob,

magni- fi- cd-te % no ge-ne-rd-ti-

e- um • 7f. Annun1•

9 1

ti- &-bi- tur Domi-

o ventfi-

. aa .
li

AST

ra :

et annunti- dbunt cae-

sti-

ti-

am 1

e• •• •'

jus.

y . P6-pu-

4—*V
cit *D6-

lo

qui nasc6- tur, quern fe-

mi-nus.

184 Offert. g
8

Dominica II Passionis ••"••
HHK-

'

=Ai

M- prop6- ri-

urn * exspecte- vit cor

. vmeum, et mis6riam: et susti-

C J " pi i • J " K a a •
nui qui simul contrista-r6tur,

J S3 J
et non

fu•••

it:

con- so-l&n- tern me quae- si-

vi,

et

p -3s1s 71 ^ M
inv6ni : et de-d6•
a

M-M4

non
A

runt

'» I am fel, et in si- ti mea

in e- scam me-

-^^hrfe
po-ta- v6Comm.
HHH

runt

me

ac6-

to.

• A -

• Hlr

A- ter,

* si non pot- est hie ca- lix transi- re,

C , " m^I* ,
ni-si bi-bara il- lum : fi- at vo-l(intas tu- a.

Feria II Hebdomadae Sanctae

185

Feria Secunda Hebdomadae Sanctae
Intr. g4Z
-• • • ••• U- di-ca * D6mi-ne

-s<
no- cSntes • • me, -•—marma

.3
expfigna et scu- turn,

impugn&n- tes me :

apprehSnde

T •
et exs6r-ge in adju-t6- ri- um meurn, D6-mi-


ne, vir- tus sa-lutis meae. Ps. Ef-funde

C

. 1. —
et conclude

- — — — .
ad versus e- os qui >
a

• • 1 .
persequflntur /••

fr&me- am,

me : * die a-nimae me-ae : Sa-lus tu- a Grad. t 31

ego sum. Ju- di-ca. 1 L _ ^ .^

E

Xsflr- ge * D6-mi-ne,

et

int6nde ju-di- ci-

um me-

um,

De- us

186

Feria II Hebdomadae Sanctae

5
meus, et D6-mi- mis meus, in cau-

g
sam me-

.„
am.
J. Ef-funde fr&me- am,

W
et conclu-

adversus e-••

OS

qui me 1

-•—• * persequtintur. Tractus. D6mine non secfindum. 89. Offert. g3~

E

M
- ri- pe me
-M-H

J—• * de ini-mi-cis me- is,

j - i

Do-

mi-

ne :

ad

te

conffi- gi,

do-ce

Feria III Hebdomadae Sanctae

187

6 f " ^ j i s > i. i a ^ me f&ce- re vo-luntd-tem tu-

±±]
am : qui- a

De- us Comra. j -

me-

us

es

tu.

E
C • '•

7.

i:
- rub6- scant * et re-ve- re- ^ntur si-

ct^J
mul, qui

2c^z!
gra-tu- lantur ma-lis meis : • *

indu- ^ntur pu-do- re

1 —

U

i

et reve-renti- a,

qui ma-ligna loqufintur

adver-

sum me.

Feria Tertia Hebdomadae Sanctae
Introitus. Nos autem gloriari. 201. Grad. g 1 - go au- tern, * dum mihi mole- sti 1

E

188

Feria III Hebdomadae Sanctae

t
es- sent, indu- 6- bam me ci- li-

ci- o,

et humi- li- &-

bam

in je- jfi-

g
o ^-ni-mam

in
me- am :

et o-rah

ti- o

me••• 3

a

in si- nu me• • • • • >
i

0

i

MHK

\ • "1
no-c6ntes
pi
•A PL • 1 T

•9 ] 7. J6- di-ca
D6mi-ne • expfigna Hi
i
'

con- ver- te- tur.

.

me, i •• tes m e :

impu-gndni

S • ^

! i

J

9


5» •

!••% turn,

i

appreh€n-de

ar- ma

et scu-

HI

•-

TO

A... i .J
in

et exsfir-

ad- ju-t6-

ri- um

' mi-

hi,

Feria III Hebdomadae Sanctae
Offert.
1.

189

"• '> •" "I
Ust6-di me, -•—~ nu

3

-

mi- ne,

de ma-

pecca-t6- ris : et ab ho-mi-

ni- bus in- i-

S
quis

3t=^
5

6-ri- pe

me, D6-

mi- ne.

Comm. s~

A

. J
Dv6rsum me i

:i
• ex- erce- bantur, qui se- d6-bant 4

3D
in por-ta :

£

et in me psall6-bant, qui bi- b6-bant vi-num 1

ego ve- ro

o-ra-ti- 6-nem me-

am

ad te,

1 1 1 — —

X

|

W

I

I

D6mi-

ne :

tempus be- ne-pl&- ci- ti,

De-

us,

in

multi-tfl-di-ne

mi-se-ri- c6r-

di- ae

tu-

ae.

190

Feria IV Hebdomadae Sanctae

Feria Quarta Hebdomadae Sanctae
Intr. g
• • •••

I

N n6mi-ne Domini * omne ge-nu

fle-ct£-

tur,

1*^-~

-pp*-*

T-+

3 ••• J " par
et infer- n6rum :

cae-16sti- urn, ter- r6- stri-

um

*±i
qui- a D6mi-nus factus ob-6- di- ens usque ad mor- tem,
• •

mortem autem crupr

cis :
r

id- ei i

0

D6mi-nus Je-sus tris.
m

V 1 stus

m " •• ri- a est

J
i •

i

Chri-

.in g 16-

De- i Pa-

J

Ps. D6mi-ne

exSudi

o-ra-ti- 6-nem me- am : * et clamor

tt
me- us ad Grad. te v6-ni- at. In n6mi-ne.
Post Lectionem.

N

E av6r-tas * f4-ci- em

tu-

am

a

Feria IV Hebdoraadae Sanctae
••
pu1
ni

191

=3

e- ro 1
4 -j

tu•

0,
J4 Jhi 1±

qu6- ni- am

••

••

II 4 H

L^4 -*—P^H
ve-16- ci-ter

IJ_J

trl-

bu-lor :

Ii
exdudi me.
1T4 n

Salvum me

fac De-

us,

qu6-

ni- am intrav6-runt aquae

usque ad

ni-

mam me-

am : in- fl-

xus sum

in li- mo

pro- fun-

di,

et non est

substdnti- a.
Post Epistolam

Tract. - -

D

2. 55Omi- ne, *ex-du- di o-ra-

192
"•

Feria IV Hebdomadae Sanctae
MHMI

fl:—•
am, et cla- mor me-

ti- 6nem meb m_

- I - t1 ;;,
ad te v6ni- at.

us

Ne av6r-

tas

f£-ci-

em tu^ A 1

am

a me

in quactimque di- e tri-

bu-

Alor, in-clina ad me

^3
aurem tu. In quacfimque di-

,
am.

XV

^=^=^

e

invo-c&- ve-

a
ro te,

%
ve-16ci-ter exfiudi

me.

. Qui- a de- fe-c6-

runt sic-ut

fu-

mus

di- es me-

Feria IV Hebdomadae Sanctae

193

i :

et ossa me-

a

siout in

=3£:
fri-x6ri- 0 con- fri-*• xa sunt.

. Ni
sic-ut fenum, et

Perctissus

sum

&-TU-

it cor me-

um :

qui- a

obli-

tus sum

?=&man- du-c&- re panem me- um.

<

a • * •
1
.

*ne,
1 ^A
1

R,
mi-se- r6r 1

y. Tu exsfirgens, D6mi•F •

w

be- ris _

a

M
Si- on :

I

pi*

• • —P qui- a ve-nit tem-

3

-=

•^

'%

IL«

^

!

pus

mi-

se-r6n-di * e-

jus.

194 Feria IV Hebdomadae Sanctae Offert. g M
O-mi- ne,
a

* exdu-

di

o- ra- ti- 6- nem

me-

am, et cla- mor me-

=ft-

jfl r /
us ad te

perve- ni-

at: ne av6r-

tas f£-

ci- em

H^T
tuam a me.

Comm.
2.

JL
•P

Otum me1 ftf~B—'

um * cum fle-

tu tempe-rd•-•••

"fir*

fi

^

bam: qui- a 6-le-vansal-li-sisti

me:

• et e-

go

y, / j
sic-ut fe-num &- rui : tu autem, D6-mi- ne, in

aet6r- num p6rma-

nes : tu exsfirgens

mi-se-r6-be-

Feria IV Hebdomadae Sanctae

195

^=i=s
ris Sion, qui- a ve-nit tempus mi- se- rendi

JUS.

FERIA QUINTA

IN CENA DOMINI
DE MISSA CHRISMATIS
Antiphona ad introitum n
-••—•-

ACI- ES

±2&—z

V3S-+- A-*
6- le- um, et

* uncti- 6-nis

fi- li- is Isra- el
j.

di-

ces : Hoc 6- le- um un-cti- 6^»—*

^—anis sanctum e- rit mi- hi

in ge-

ne-ra- ti- 6- nes

-J—•-•-•
ve- stras. Ps. Gra- ti- as D6mi- ni

*—*-pr-"in ae-t6rnum can-

^=3=?:
tcibo : * per omnes ge-ne-ra-ti- 6-nes annunti- &-bo fide-

li-ta- tem tu- am.

Fa-ci- es.

De Missa Chrismatis
Graduate V

197

I
me- urn,

N De-

o * confi-sum est cor me-m •
••A

um,

et adju-

tus sum;

id-e- o

exsul- tat

cor

et cfin-ti-co

me- 0

lau-

-^Vpafdo urn. J. Domi-

:j
f I

nus

robur

est

T. p.
popu- lo su- o,
• ^ ^^^

et prae-si-

di-

um

sa- l(i-

tis

un-cto * su-

o.

I98

Feria V in Cena Domini Antiphona ad offertorium vm
• k • •

%

••• -

D
0-

i-

li- gis * justi•* %l f • • • • i
4

ti-

am

et
1

, f•

di1

1

sti 1

in-iqui-td• n

3 • • ••_ r•. tern; propteri 1
KII

IX
ei j

IX

r 'i1
us

a

un- xit te

De1

us, De• I

nli 1^4 i
tu• 4

n j' • ^ I 11| • 1•1

us,
1

6- le1

o
1

lae-ti-

1 ti- ae. Ad triplex Agnus Dei, respondetur ter miserere nobis. Antipkona ad communionem I

S B*

P
-Ft1
gros,

Rae-di-ca-bant A-posto• ••

li

* ut paeni- t6nti- am 1 .

&- ge-rent,

et un-ge-bant 6-le-

o

mul- tos ae-

et

sa-

na-

bant.

De Missa Chrismatis

199

Cantus in Benedictione SS. Oleorum
Cum deferuntur a Sacristia ad chorum Oleum Chrismale et Oleum Catechumenorum, duo Cantores cantant versus sequentes :

o
A
" • "
1

S ^
Red-emptor,sume carmen Te-met conci-nenti- um.

Et Chorus idem replicat. Delude duo cantores prosequuntur sequentes versus :
m

••. s * - +

fL i P. .*
i• i • •

Audi, judex mortu-6-rum,
i

Una spes mor-ta-li- um, Au•

A

• 1•

\ J"

n ••

p

•••
i

di v6-ces pro-fe- rentum Do-num pa-cis praevi- um. Chorus : 0 Red6mptor.
HI a-

a

• • •* • • "

Arbor foeta

alma lu-ce

Hoc sacr&ndum pro- tu- lit,

Fert hoc pro-na praesens turba Chorus : 0 Redemptor.

Sal-va-to-ri

sa6cu-li.

Stans ad a-ram imo supplex

Infu-ld-tus Ponti- fex, D6-

200

Feria V in Cena Domini -*-

bi-tum per-s61vit omne Chorus : 0 Red6mptor.
-•—m1

Con-secra-to Chrisma-te.

Consscr&-re tu digna-re,
t

Rex per-ennis patri- ae,
pi
i

Hoc

IS

• *

fli

A•

••
da^monum.

o-li-vum, signum vi-vum, Ju-ra contra Chorus : 0 Redemptor.

Confecto Chrismate et benedicto Oleo Catechumenorum, dum reportantur ampullae ad Sacristiam, duo praedicti cantores cantant hos versus :

•c "•

• • •

s • ' •
i

i—nv• 1

a—t• i
i

-•

Ut nov6- tur sexus omnis

Uncti- 6- ne Chrisma- tis: Ut
•••

•1 " " rP • 16

* PL 4 •* *

•_

f* • a
j

• a •*
-q—j

san6-tur sauci- &-ta Digni-ta-tis gl6-ri- a. Chorus : 0 Redemptor
•'
| • •m m
f

•—

:

i


1

> • —•—M
Dncta

Lo-ta mente sacro fonte

Aufug^intur crimi-na,

y j

A

fr6nte «sacro- s^ncta CAorrzs : 0 Redemptor
• • • •

Influ- unt cha- risma-ta.
i •* 1 • • \ i • 1

Corde na-tus ex Pa-r6htis

Alvuiii implens Virgi- nis,

De Missa solemni vespertina
rf l "• • n i
• •
L Ji \E—i ™-*~S • j • Praesta lu-cem, claude mortem Chrisma-tis con-sorti-bus. Chorus : 0 Redemptor.

201

% •

• • r _ .1 • • • _^ m
m

i

A• •

J*

" "

!

" •

" %

" P« •*

.

i

• • • Sit haec di- es festa no-bis, Saecu-16- rum saecu- lis

Sit

d 8 • i * 3 P ' J . I P" • • A• • • • • f^ Ti
sacrd-ta digna laude, Chorus : 0 Redemptor. Nee senescat tempo-re.

DE MISSA SOLEMNI VESPERTINA

\ N
• •
sa-lus, vi- ta, salva-ti,

Dum fit processio per ecclesiam, canitur antiphona ad introitam:

•?
tem * glo- ri- a- ri o-p6rtet,

OS au-

ir

±
Je- su Christi : in quo est
HHMI

in cru-ce Do- mi-ni nostri

et re- surr6-cti- 0

no- stra: per

quern

et li-be-ra- ti

su-

mus. Ps. De- us mi-se-

202
|

Feria V iti Cena Domini
T-+ i-1
Fill

i~T-1
• •

re-&-tur nostril

et be-ne-di-cat no-bis: * il-lumi-net vul-

fi
turn su-um super nos, et mi-se-re- &-tur nostri. Nos

au-

tern. Ad libitum additur

2.Ut cognoscfimus in terra vi- am tu- a m : * in

6mni-bus

rr* • j . ,
£&iti-bus sa-lu-t£-re tu- um. n • Nos au-

-•-H-

tem. -g • • •—•—•—I

3.Confi-te-dntur ti-bi po-pu-li, De- us: * confi-te- &ntur ti-bi &* p6-pu-li Grad. omnes. Nos au-••«tem.

•• I •
Ilri-stns * Cactus est pro noHH rf

bis

ob-6-

i.. T ...
xnor- tem, mor- tem au-tem

di-

ens

us- que

ad

De Missa solemni vespertina
*

203
1

*
cruj

i

J


exal-

cis.

I"F
| i

y . Propter quod et De- US
A
• •••n • #• p1 • • •

J et
i

1

tfi-vit il-1um,
; g i nom" men.
' . -

5 3
de- dit il-li
• l'

men, 9 m\
•"•••

quod est ma • •

• •

super

^F^^

"fa

o-mne • no-

LOTIONE PEDUM
I ANTIPHONA, JOAN. 13, 34; PS. 118, 1

I

M
HI

Anda-tum novum do vo-bis : * ut di- li-ga-tis Invi• =

cem, sic-ut di-le-xi vos, di-cit Domi-nus. Ps. Be- a-ti
•-4HHH

imma-

HI

W

Jte_t_Lfe.
cu-la-ti in vi- a : * qui ambu-lant in le- ge D6mi-ni.
Et repetitur immediate antiphona Mandatum novum. Et sic aliae antiphonae, quae habent psalmos, vel versus, repetuntur. Et de quolibet psalmo dicitur tantum primus versus.

204

Feria V in Cena Domini
11 ANTIPHONA, JOAN. 13, 4, 5 et 15; PS. 47, 2

P

4

g— i

• _ • Ostquam surr6-xit D6mi-nus * a
j•
m

—i-a-

••"3

•••

a •' i • ^
ce-na, mini
ni
1

• •

• |

sit aquam in pel-

vim, coe-pit lava- re

pe-des di-scii

P
pu-16- rum : hoc • • •

• • A • r* exemplum re- lfquit e- is. Ps. Ma-

• r.

gnus Dominus, et lauda- bi- Us nimis : * in ci-vi-ta-te De- i no-


stri,

• • % a •

in monte sancto e-jus. Postquam. Ill ANTIPHONA, JOAN. 13, 12, 13 et 15; PS. 84, 2

D

i' v, J
Omi-

- M -

nus Je-sus, * postquam ce-na- vit

cum

disd-pu- Us su- is,

la-vit pe-des

e- 6-rum, et a- it

De Missa solemni vespertina

205

i
il- Us : Sci-

1-Tr
tis quid fl-ce- rim vobis, e-go D6mi-

3
nus et Ma-gf-ster?
• % • P 1 •• ' ' '

Exemplum de- di vo•

bis9
*—•-

Ut

et

PL I I" •

-•

-8ft"

vos i- ta fa-ci- a- tis. Ps. Be^e- di-xfsti, D6mi-ne, terrain

fl 3 ' •
tu- am: * a-vertfsti capti-vi-ta- tem Ja- cob. IV ANTIPHONA 6-7 et S Ddmi- nus.

D
1

i

pi 1

Omi- ne, * tu

ft

:

P"
mi- hi

i

-—• •

• J

la-vas pe- des? Respondit

^i^:
Je-sus, et di-xit
• •

TS^-rr «^~»=—-•e- i :

rvri
ti- bi pe- des,

-+-

Si non lave-ro

-

v- .' J a non ha-be- bis partem me- cum. y. Ve-nit ergo ad Simo-nem
J

i - [V • *
• •

i

i •

a*

• •

a*


-Hi—

Petrum, * et di-xit e- i Petrus. D&ni- ne. f. Quod e-go fa-

206

Feria V in Cena Domini

-m—*ci- o, tu nescis mo-do : * sci- es autem poste- a. Domi- ne.

ANTIPHONA, JOAN. 13, 14; PS. 48, 2

•-a •
I

i

j ster lavi

ego Domi-nus * et Ma-gister ve~* •• »• * i •• _ debe- tis ma-gis 1 vos a

I vo-bis pe- des: quanto

alter alte"-

(i a •
ri- us lava- re pe- des? Ps. Audi- te haec, omnes gentes : *
• . •

au-ribus perd-pi- te, qui ha-bi-ta- tis orbem. Si VI ANTIPHONA, JOAN. 13, 35

ego.

F•
HI

i

•> i»

'

• •

i

8

, a

1
• •*

N hoc cognoscent omnes, * qui- a me- i
•—•-

estis disci-

pu-li,

si di-lecti- 6-nem

habu-e-ri-tis ad invi-cem.

D e Missa solemni vespertina

207 •* •»

\ Di- xit Jc-sus disci-pu- lis su- is.

In hoc cognoscent omnes.

VII ANT1PH0NA, I COR. 13, 13

M
1 • •
I".
s

7 s
1 • % • •

••

Ane- ant in vo- bis * fi-des, spes, ca-ri-tas, tri- a
i • • • •• • • • •• J• d • I

haec : ma-jor autem ho-rum est ca-ri-tas. ^. Nunc autem ma——j— ] • • •-

a:

a —i

nent fi-des, spes, ca-ri-tas, tri- a haec : * ma- jor autem ho-rum

H-

•••-

est ca-ri-

> •• tas. Ma-ne- ant in vo- bis.

VIII Sequens antiphona cum suis versibus numquam omittitur; incipitur autem, omissis, si opus sit, praecedentibus, lotione pedum adfinem vergente.

u

6

g

a%

-b •

j

•• est. ^. Con-

-bi ca-ri- tas et a-mor, t)e-uIS i-bi

-+pi--&-

_a_p«
amor. f. Exsultemus, et in

grega-vit nos in u-num Christi

208
-•—•-

Feria V in Cena Domini
• a*

i-pso

ju-cundemur. ^ . Time- amus, et amS-mus De- um vi-

a
vum. y. Et ex corde di- li ga-mus nos sin- ce- ro.

S

7-r-rtm-:—=—*
-•—•-

s-i

Ant. U-bi ca-ri- tas et a-mor, De- us i-bi

est. f. Simul er•--

^S=t E—=—+ • P pi
damur,

a-

••

HI

go cum in u- num congregamur : f. Ne nos mente
• •• • • •
B

di- vi• '

fti •

cave- amus. % Cessent jurgi- a ma- ligna, cessent
—m...


us

li-tes. f. Et in me-di- o nostri

sit Christus De• i

t
• •

••

. U-bi ca-ri- tas et a-mor, De- us i-bi

est. ^ . Simul quo-

que cum be- a- tis

vi-de- amus. f. Glo-ri- anter vul-tiun
••

fe

-•—•-

i

tu- um, Christe De- us: f. Gaudi- um, quod est immensum,

De Missa solemni vespertina

209

e——

s—

atque probum, f. Saecu- la per infi-ni- ta saecu- 16- rum.

A-men. Post lotionem celebrans lavat manus. Deinde resumit planetam et omnes redeunt ante medium altaris ubi celebrans dicit in tono orationis ferialis B (vel in tono simplici antiquo) : Pater noster. secreto. ^. Et ne nos inducas in tentationem. $ . Sed libera nos a malo. f. Tu mandasti mandata tua, Domine. 15?. Custodfri nimis. ^. Tu lav&sti pedes discipulorum tuorum. $ . Opera manuum tuarum ne despicias. ^. Domine, exaudi orati6nem meam. I?. Et clamor meus ad te veniat. f. Dominus vobiscum. I}?. Et cum spfritu tuo. Oremus. Oratio Desto, Domine, quaesumus, offfdo servitutis nostrae : f et quia tu disdpulis tuis pedes lavare dignatus es, ne despicias 6pera manuum tuarum, quae nobis retin^nda mandasti: * ut, sicut hie nobis, et a nobis exteriora abluuntur inquinamenta; sic a te omnium nostrum interiora laventur peccata. Quod ipse praestare dign^ris, qui vivis et regnas Deus : * per omnia saecula saecul6rum. $ . Amen. Ubi veto contingat lotionem pedum extra missarum solemnia peragiy observetur ordo supra descriptus.

A

of rt

? Exte- ra D6mini * fecit vir-

D

210

Feria V in Cena Domini
mm
-•-•=•

t6-

tem,

d6x-te-ra

D6- mi-iii

exalte-

vit

1
• •

me :

non m6- ri-

ar,

sed

vi- vam,

et

6- pe-ra

D6mi-ni.

i4d triplex Agnus Dei, ter respondetur miserere nobis. Antiphona ad communionem cantaripotest a schola, dum celebrans sacras particutas distribuit. Comm. i •• • A
CU1m

D

TpV

Omi- nus Je- sus, * postquam ce-nci- vit

:—*—_
• •
m

J " T • • ••
W

B


m

1

"

~

mm

disci-pu- lis su- is, lavit pe-des
i

e- 6-rum, et a- it

il- l i s :
•"
i
or

t 1 iI

B

i-

% 1

jjjl" • •

iPa •*

Fm


\-m

• '

Sci-

tis quid fe-ce- rim vo—•

bis,

ego D6mi- nus

et

J
bis,

^1

Magister?

Exemplum de- di vo-

ut et vos i- ta

«. i V '


fa-ci- &- tis.

De Missa solemni vespertina

211

Juxta namerum commanicantium addi possunt seqaentes psalmi : Psalmus 22 x Dominus pastor meus et hospes meus

1. D6mi-nus re-git me, et ni-hil mi-hi d6- e-rit: * in lo-co pa-

scu-ae i-bi me col-fo-ca- vit. 2. Super... 2. Super aquam refectionis educavit me : * animam meam convirtit. 3. Deduxit me super semitas justitiae : * propter nomen suum. 4. Nam et si ambulavero in medio umbrae mortis, non timgbo mala : * quoniam tu mecum es. 5. Virga tua, et baculus tuus : * ipsa me consol&ta sunt. 6. Parasti in conspectu meo mensam : * adversus eos qui tribulant me. 7. Impinguasti in oleo caput meum : * et calix meiis inebrians quam/?ra^clarus est! 8. Et misericordia tua subsequ^tur me, * omnibus diebus xitae meae. 9. Et ut inhabitem in domo Domini, * in longitudinem <#6rum. Et repetitur antiphona Dominus Jesus, ut supra.
Psalmus 71 Regnum Christ^ regnum justitiae

ES-:
1

•*

I—•— •

•—•—1

1. De- us, ju-di-ci- um tu-um re-gi da : * et justi- ti- am
Hos psalmos secundum novum textum invenies, p. 145** ss.

212

Feria V in Cena Domini
-•—a
:

±

•—•—»-

tu- am fi- li- o re- gis : Flexa : Ara-bi- ae, f 2. Judicare populum tuum in justitia,* et pauperes tuos in/wdicio. 3. Suscipiant montes pacem populo : * et colles ywstitiam. 4. Judicabit pauperes populi, et salvos faciet filios pauperum : * et humiliabit calumniat6rem. 5. Et permanebit cum sole, et ante lunam, * in generatidne et genera//6nem. 6. Descendet sicut pliivia in vellus : * et sicut stillicidia stillantia super terrain. 7. Orietur in diebus ejus justitia et abundantia pads : * donee aufera/w luna. 8. Et dominabitur a mari usque ad mare : * et aflumineusque ad terminos orbis terr&vum. 9. Coram illo procident iEthiopes : * et inimici ejus ttrram lingent. 10. Reges Tharsis, et insulae munera 6fferent: * reges Arabum et Saba dona abducent. 11. Et adorabunt eum omnes reges terrae : * omnes gentes s£rvient ei: 12. Quia liberabit pauperem a pot^nte : * et pauperem, eiii non erat arffutor. 13. Parcet pauperi et inopi: * et animas pauperum salva^ fflciet. 14. Ex usuris et iniquitate redimetinimas e6rum: * et honorabile nomen eorum coram illo. 15. Et vivet, et dabitur ei de auro Arabiae, f e t adorabunt de ipso semper : * tot a die benedict/ ei. 16. Et erit firmamentum in terra in summis montium, f superextolletur super Libanum fructus ejus : * et florebunt de civitate sicut itnum terrae. 17. Sit nomen ejus benedictum in saecula; * ante solem permanet nomen ejus. 18. Et benedicentur in ipso omnes tribus terrae : * omnes gentes magnificat//*/ eum. 19. Benedictus Dominus, Deus Israel, * qui facit mirabilia solus. 20. Et benedictum n6men majestatis ejus in aetSrnum : f et reptebitur majestate ejus omnis terra : * fia/, fiat. Et repetitur antiphona Ddminus Jesus, ut supra.

De Missa solemni vespertina
Psalmus 103
Hymnus ad Deum Creatorem

213

l. Be-ne-dic, a-nima me- a, D6mino : * Domi-ne, De- us me-us,
• • • • 1 : O-J

magni- fi-ca-tus es ve-/tem6n- ter. Flexa : dux est e- 6mP
™ • m*:

m

m
.„_

rum: f 2. Confessionem, et decorem indufsti : * amfctus lumine sicut vestimtnto : 3. Extendens caelum sicut pellem : * qui tegis aquis superi6ra ejus. 4. Qui ponis nubem ascensuifi tuum : * qui ambulas super pennas ventorum. 5. Qui facis angelos tuos, spiritus : * et minfstros tuos ignem urintem. 6. Qui fundasti terrain super stabilitatem suam : * non inclinabitur in saecu/«w saiculi. 7. Abyssus, sicut vestimentum, amictus ejus : * super montes stabunt aquae. 8. Ab increpatione tua fugient : * a voce tonftrui tui form/ddbunt. 9. Ascendunt montes, et descendunt campi * in locum, quern fund&s ti eis. 10. Terminum posuisti, quem non transgrediSntur : * neque convertentur operire terram. 11. Qui emlttis fontes in convdllibus : * inter medium montium pertransibunt aquae. 12. Potabimt omnes bestiae agri : * exspectabunt onagri in si// sua. 13. Super ea volucres caeli habitdbunt : * de medio petrarum ddbunt voces.

214

Feria V in Cena Domini

14. Rigans montes de superioribus suis : * de fructu operum tuorum satiabi/w terra : 15. Producens fenum jum6ntis, * et herbam servitu/z hominum : 16. Ut educas panem de terra : * et vinum laetificet COT hominis : 17. Ut exhflaret faciem in oleo: * et panis cor hominis confirmet. 18. Saturabuntur ligna campi, et cedri Libani, quas plantdvit: * illic passeres nidi/zc£bunt. 19. Herodii domus dux est eorum : f montes excelsi cervis : * petra refugium hen'ndciis. 20. Fecit lunam in tempora : * sol cognovit occasum suum. 21. Posuisti tenebras, et facta est nox : * in ipsa pertransibunt omnes bestir silvae. 22. Catuli leonum rugientts, ut rapiant, * et quaerant a Deo tscam sibi. 23. Ortus est sol, et congregati sunt : * et in cubilibus suis colloazbuntur. 24. Exibit homo ad opus suum : * et ad operationem suam usque ad vesperum. 25. Quam magnificata sunt opera tua, Domine! f omnia in sapientia fecisti: * impleta est terra possession tua. 26. Hoc mare magnum, et spatiosum manibus : * illic reptilia, quorum non est numerus. 27. Animalia pusilla cum magnis : * illic naves per//ms£bunt. 28. Draco iste, quern formasti ad illudendiun ei : * omnia a te exspectant ut des illis escam in tempore. 29. Dante te illis, colligent: * aperiente te manum tuam, omnia implebuntur bo«/t4te. 30. Avertente autem te faciem, turbabuntur : f auferes spiritum eorum, et deficient, * et in pulverem suum reveft&itur. 31. Emlttes spiritum tuum, et creabuntur : * et renovabis faciem terrae. 32. Sit gl6ria Domini in sa^culum : * laetabitur Dominus in opthbus suis : 33. Qui respicit terram, et facit earn trimere : * qui tangit montes, et fumigant. 34. Cantabo Domino in vita mea : * psallam Deo meo quanuffu sum. 35.Jucundtim sit ei eloquium meum : * ego vero delectabor in D6mino.

De Missa solemni vespertina

215

36. Deficiant peccatores a terra, et iniqui ita ut non sint : * benedic, anima mea, D6mino. Et repetitur antiphona Dominus Jesus, ut supra.

Psalmus 150
Solemnis laudis Dei concentus

1. Lauda-te Domi-num in sanctis e- jus: * lauda-te e- urn in
• • • • • •

• ° • firmamento virtu-//? e- jus. Flexa: be-ne-so-nanti-bus : f 2. Laudate eum in virtutibus ejus : * laudate eum secundum multittidinem magnitudim^ ejus. 3. Laudate eum in sono tubae : * laudate eum in psalterio, et cithara. 4. Laudate eum in tympano, et choro: * laudate eum in chordis, et 6rgano. 5. Laudate eum in cymbalis benesonantibus : f laudate eum in cymbalis jubilationis : * omnis spiritus lautfe/ D6minum. Et clauditur cam eadem antiphona Dominus Jesus.

n •' Q •

DE SOLEMNI TRANSLATIONE AC REPOSITIONE SACRAMENTI ET DE ALTARIUM DENUDATIONE
Dam fit processio Sacramenti, cantatar hymnas Pange, lingua Ut infra, usque ad verba Tantum ergo; si vero opus sit, idem hymnas repetitur inde a Nobis datus. Cum autem ventum fuerit ad locum paratum cantatur Tantum ergo et Genitdri.

126

Feria V
i i

in

Cena Domini
j •
1

Hymn. £
3-

T^ - • ?
"

"

n•—
• . •

1

* • *

1A

1 1 •• 11

Ange lingua glo-ri- 6-si
H i

C6rpo-ris mystfi-ri- um,
• •

1

Sangui-nisque pre-ti- 6-si, Quern in mundi pr6-ti- um Fructus

g

..

i .

•—-

ventris gene-r6-si
i

Rex eflffi-dit g6n-ti- um. 2 . No-bis da-tus,
i

• •' i 9 m • 1 no-bis na-tus
i
i

' %•

• J

Ex intdcta Virgi-ne, •"
1

Et in mundo con•*

i

•;

• •• • Su- i mo-ras inco-la-tus

versa-tus, Sparso verbi s6mi-ne,

C
•• •

I

»8

Mi-ro clausit

6r-di-ne. 3. In supr6mae nocte coenae Re,_ 1_

j
cumbens cum fratri-bus, Observa-ta lege ple-ne Ci-bis

-?-*-•»
in le-ga-li-bus, Ci-bum turbae du- o-d6nae

" *

• f* j

Se dat su- is

g

n
i •

* •' i a

ma-ni-bus. 4. Verbum ca-ro, panem ve-rum Verbo carnem

De Missa solemni vespertina

217
j

E-r*
i

-.

1

-•—i

^

?
i

6f-fi-cit : . . .

Fitque sanguis Christi me-rum, Et si sensus
i

d6-fi-cit,

• Ad firm&ndum cor sinc6-rum
• i

? • ••

I

•i

>

•_ i

So-la fi-des sfif-

• • •A-^fi-cit. 5.Tantum ergo Sacram6ntum Ve-ne-r6murc6rnu- i : • •

Et antiquum do-cum6ntum Novo ce-dat ri-tu- i : Praestet -•—•fi-des supplem6ntum Sensu- urn de- fe-ctu- i. 6. Ge-ni-to-ri,
HI •-

• Laus et ju-bi-l&-ti- o, • i
• • *

Ge-ni-t6que

Sa-lus, honor, virtus

i

••

!

n

1

i

,

••

quoque

Sit et be-ne-dicti- o : Pro-ce-denti

ab utroque

Compar sit laudd- ti- 0.

A-men.

Postea celebrans et ministri sacri revertuntur in sacristiam ubi deponunt paramenta albi color is; deinde celebrans et diaconus assumunt stolam vh lacearn.

218

Feria V in Cena Domini

Deinde celebrans cum ministris, [sea ministrantibus], exeunt ante altare majus. Celebrans dicit clara voce sequentem antiphonam : Diviserunt sibi vestim£nta mea : et super vestem meam miserunt sortem. Psalmus 21, 19. Addens initium ejusdem psalmi : 1. Deus, Deus meus, respice in me : quare me dereliquisti? * quern chorus prosequitur usque dum altaris denadatio perficiatur : longe a salflte mea verba delictorum meorum. 239 B. Vel secundum novum psalterium : Ant. Dividunt sibi vestimenta mea, et de veste mea mittunt sortem. Ps. Deus meus, Deus meus, quare me dereliquisti? 123** Altaribus denudatis, et repetita a celebrante antiphona Diviserunt (vel Dividunt), revertuntur in sacristiam.

FERIA SEXTA IN PASSIONE ET MORTE DOMINI
DE SOLEMNI ACTIONE LITURGICA POSTMERIDIANA
Responsorium post I Lectionem n

fc
OMI- NE,
•r

* au-di- vi

11 J


a

m

•i

T"
audi-tum tui

s

•B • w

i

-Bft.

•n

m

um,

et ti- mu- i

con-

1
si-de-ravi
m. vi.
^"

'. tu• •

VF

--PIt
b

6- pe- ra
pK—

a, et expdI
•• —

i ••

9
) ?.

i • 11

i

I•'

i

In m6 •
i

_ §

i
a ai

i •

di- o m Ik "

k

w

1

1 • • ?• li- um inno- te-

du- 6- rum

a-ni- md-

220
-•»

Feria VI in Passione Domini

sc6- ris : dum appro- pinquave-

-J ' " I V 1 fr - i * 0 -sv

rint an- ni, co-gtio- sc6-ris :

dum adv6-ne-rit

tem- pus,

os•"

ten-

de- ris.

e-o,

dum contur- M-

ta fu- e- rit

a-ni- ma me- a :

in i- ra,

mi- se- ri- c6r-

di- ae

me-

mor

e-

ris.

•*v
7. Deus

a Li-ba- no v6- ni- et,

<yv

a

et Sanctus de mon-

umbr6-

so

et con- d6nso.

De Actione liturgica

221

y . Ope-ruJL.— tj { • — r_ los ma-j6stas e- jus :
1•

it
1

cae-

—a—. •
et laudis e•••*

*

1—
|US

^B-v

3

pie-

na

est * ter-

ra.

Rcsponsorium post II Lcctioncm

- ri-pe

me,

* D6- mi- ne,

ab

'
h6-mi-ne ma- lo :
»» • ' % .
-• „ •

a vi-ro

in-i- quo

li-

be-ra

me. y . Qui co-gi-tav6-

r T T " P i .

1MMMHI-

runt ma-li-ti- as in cor1

de:

to-ta di1 !• '•i

i

i

1

i

n1
bant pra6-

e

consti- tu- 6-

li- a.

y. A- cu- 6-

runt linguas su-

as sic-

222

Feria VI in Passione Domini

ut ser- pentes :
HHb

ven6-num &- spi-dum

sub

H- * * 7

j
e6-rum. y.Cust6-di • -> to- vis : me, D6• •1 et ab

£- bi- is

mi- ne,

de ma- nu pec-ca-

, 3 8*14, . i s :
homi ni-bus in-iJf
• ••%•

-•—mCO-gl-

quis

U-be-ra

me.

y.Qui

^ • •

r
runt supplan-tdre

1
'T

* 1

gressus

me-

os :

abscond6-runt sup6r-

bi

que-

um mi-

hi.

y . Et fu- nes

extend^-

runt in l&que-

um pe-di-bus me-

is:

juxta

i-ter scdn- da-lum

po-su-6- runt

De Actione liturgica

223
HI •-

£t*
mi- hi. -•• • • • . Di-xi D6mi-

no : De- us me- us

JT»Z*£
tu : exaudi,D6•• , •-

••

es

mi-ne,

vo-cem o-ra-

ti- 6-nis
_H a

me-ae.

y . D6mi-ne, D6mi-

ne

virtus sa-

a-• • • • •

'-!'-^-fr
ae : obfimbra caput meum

lti-tis me-

in

di-

e bel- li.

. Ne tra-das me

v-w
a de-si-de- ri- 0 me0 pec-

ca-

n :

co-gi-tave-runt advfersuni

1
me : ne de-re-linquas me, ne umquam exalten-

1

H

tur.

. Ca- put

circu- i- tus

224

Feria VI in Passione Domini

nh
ap

• • e-6-

*m

§ _ • • •• " -• pi"^

••
ni
' •

1

P
rum : P et "•• e-

P*

i

labor la-bi- 6-rum ipso-

rum

15—m- A
ope-ri-

•1

-fl

S
a

SI ;

OS.

Ve-riimtamen justi

TN

• •

P

• Ft

confi-te- buntur nomi-ni tuts -ft
HI %

o:

• • et ha-bi-td• !•

• J

Ir-J

1 ^«

1

• !•

• P«

P•

3unt re_•
pi
0.

cti
• • 1^ 9

cum

vui- tu * tu-

DE SOLEMNI S. CRUCIS ADORATIONE
Celebrans discooperiens Crucem, incipit solus antiphonam Ecce lignum Crucis, ac deinceps juvaiur in canta a ministrissacris, usque ad Venite, adoremus, quod cantatur a schola, comitantibus omnibus adstantibus. Cantu finito, omnes in genua se prosternunt, celebrante excepto. Delude celebrans, altlus quamprlmo, incipit: Ecce lignum Crucis. alii's cantantibus et adorantibus ut supra. Tertlo celebrans altius incipit: Ecce lignum Crucis, aliis cantantibus et adorantibus ut supra. ANTIPHONA
-m
••

AD

DETEGENDAM

S.

CRUCEM

E

:S^
li- gnurn Crucis, in quo sa- lus mun-

Cce

De Actione liturgica

225

di

pe- pen-

dit.

Omnes :

fcz
Ve- ni- te, ad- oremus.

Dum sanctae Crucis adoratio peragitur, cantantur a schola, in duos choros divisa, sic dicta Improperia, et alia quae sequuntur. Cant us eousque producitur, prout adorantium numerus requirit. Concluditur tamen semper cum doxologia : Sempiterna sit be&tae Trinitati gloria. Partes quae ad singulos choros spectant, indicantur, in Ordine hebdomadae sanctae instaurato, numeris 1 (chorus primus), et 2 (chorus secundus); quae autem ab utroque choro simul cantanda sunt, indicantur hoc modo : I et 2. Attamen, ubi praeferatur divisionem cantus ita peragere ut infra notatur, nihil impedit quominus ita fiat.

IMPROPEItU
I Duo cantores in medio chori cantant:

6
Opu-le

—4
me- us,quid feci ti-bi? Aut in quo

contrist&vi te?

Respon-de mi-hi. J. Qui-

a

e-du- xi

• aA A
te de ter-ra pa-r&-

v p
sti Cru-cem Sal-

226

Feria VI in Passione Domini
• -

- • • • • • • "

va-to- ri tu- o. Unas chorus cantat: Alius chorus respondet

g

g
Agi- os o The- 6s. Anctus De- us.

H H
H

Primus chorus : A-^-A* Agi- os

Secundus chorus :

Ischy-ros.

mJ-

Anctus

Fortis.

Primus chorus :

Agi- os

Ath&na-tos,

e-le-

i-son

hy-m^s. Secundus chorus

Anctus

Immortd-lis,

mi-se-

re-re

no-bis.

De Actione liturgica
Postea duo de secundo choro cantant : I +
i: • • j-

227

Q
e
dra-ginta

Vi
Uia e-du- xi te per de-serturn qua-

a i a '[I
1 ••

an-nis, et manna ci-bavi te,

et intro-dfi-xi

in ter- ram sa- tis optimam : pa-ra-

sti Crucem

-iSalva-to- ri tu- 0. Chori respondent alternatim : Hagios o Theos, etc. SanctusDeus, etc, ita tamen ut primus chorus semper repetat Hagios, ut supra. Deinde duo de primo choro cantant:

Q

Uid ultra de-bu- i fd-ce-re ti-bi,

et non fe- ci?

_3 1 r _!_p B _ilZ^_*__!_ >

a-

-C _

J^f

E- go qui-dem plan-ta-vi te vi-ne- am me- am spe-ci- o-• sissi-mam : et tu facta •-

es mi-hi ni-mis amd- ra : a-ce-to

namque

si-tim me- am po- t&sti :

et lance- a perfo-r&sti

228

Feria VI in Passione Domini 1-

la- tus Salva-to- ri tu- o. Item chori alternatim respondent HSgios o Theos, Sanctus Deus. II f Versus sequent is Improperii a daobus cantoribas alternatim cantantur, utroque choro simul repetente post quemlibet versum : P6pule meus, ut infra. Duo de secundo choro cantant: j.

E
\

i
- go propter te flagel-14-vi iEg^ptum cum primo-

• •
g6-ni-tis suis : et tu me flagel-lci-tum tra-di-disti. Chorus repetit:

. a •>
Opu-le

a •'— B —— m —p-*—-i—
me-us, quid fe- ci ti- bi? Aut in

fa:
quo

tcontrist&vi te? Resp6n-de mi-hi.

Duo de primo choro :

f:
•»
§ • • •
m jk

y . E g o te

edti-xi de iEg^pto, dem6rso Pha-ra- 6ne in ma-re

De Actione liturgica 1
Ru-brum : et tu me tra-di-disti princi-pi-bus sa-cerd6-tum.
Chorus repetit: P6pule meus. Duo de secundo choro :

229

6
• a •

————~^
a '
' ' i k

I

a

M

»

^

a

a

i

. Ego ante te ap6-ru-ima- r e :

et tu ape-ru-isti l&n-

e
± i1t
^•«

ce- a la-tus me- um.
Duo de primo choro :

P6pule meus.

1 3 .

. Ego ante te prae-i-vi

in co-ltimna nu- bis : et tu me

g
• • •* du-xisti • • • •V adpraet6-ri- umPi-ld-ti. P6pule meus.

Duo de secundo choro :\

§ • • • • "
i—•

" j

A
a.

I
| •

• • • •*

\%

f. Ego te pavi manna per de-ser- turn: et tu me ce-ci-disti

6
• •

4-la-pis

etflagei-lis.

Popule meus.

230

Feria VI in Passione Domini

eB

Duo de primo choro :

T-+-17 . Ego
• te po-t&vi • %

aqua sa- lfi-tis de pe- tra : et tu me
-—irt

• ••

i

e

po-tasti

fel-le

et a-c6-to.

P6pu-le

me- us, quid

fe-

ci ti- bi?

Aut in quo

contrist&-vi te?

I

ni

*

t

Respon-de mi-hi.
Duo de secundo choro :

r

. Ego propter te Chananae- 6-rum reges percus- si :

••

et tu

6
percussisti a-rundi-ne caput me- um. Popule meus.
Duo de primo choro :

. Ego de-di ti-bi sceptrum reg&- le : et tu de-disti ca-pi-ti
\
• •• •

iP6pule meus.

me- o

spine- am co-ro-nam.

De Actione liturgica
Duo de secundo choro :

231

a • J. Ego te

• • • VFV? • • • 01 exalta-vi magna virtu- te : et tu me suspend!-

6—+
sti in pa- ti-bu-lo cru-cis.

-p-

P6pule meus.

Ill Deinde cantatur comtnuniter :

Ant. g
4• 8 " • • • ,

-J
r m •

Ru-cem tu-am • ado-ramus, D6-mi-ne : et sanctam 4• * — *

••

±

m •

-Sr

e

re-surrecti- 6-nem tu- am laud&mus et glo-ri- fi-c&mus : • ecce e-nim propter lignum v e • •

nit gdudi- u m in u-ni4 -•—m=et be-ne-

•• •• v6rso mundo. Pi*. De- us mi-se-re- &-tur nostri,

di-cat no-bis : * il-ltimi-net vultum su- um super nos,
I B

et

i •

mi-se-re- &- tur nostri. Et repetitur immediate antiphona Crucem tuam.

232

Feria VI in Passione Domini

IV Postea cantaturf. Crux fidelis, cum hymno Pange, lingua, gl6ri6si, ut sequitur (vel in textu antiquo, 236), et post quemlibet ejus versum repetitur Cruxfidelis,vel Dulce lignum, eo modo quo inferius notatur.
I.

Rux fid£- lis, inter omnes

Arbor una n6-bi- lis :

Nulla

silva ta-lem pro-fert, Fronde, flo- re, g6rmi- ne :

-Mt* Dulce Hymn, g JL lignum, dulces clavos, —. . . • %
=

Dulce pondus susti-net. I , • "*" . • ,_ .

P ""^ lingua,glo-ri- 6- si Angfe, Ange,
Et su- perCru- cis tropha6-o

Ldure-am certdmi-nis,

Die tri- umphum n6-bi- letn :

-AM

m.

3

••

a

4

Qua-li- ter Red- 6mptor orbis

Immo- \k- tus vi-ce- rit.

Repetitur Crux fidelis, #«r£#£ **</ * Dulce lignum.

^=1
y.De pa-r6ntis pro-toplfi-sti Fraude Factor c6ndo- lens, Quan-

De Actione liturgica

233

-Hfcdo pomi no-xi- a-lis

1 r PL • Ik " J % lignum tune no- t&-vit, Damna lign/


In ne-cem morsu ru- it : Ipse
\ • ••• i • ut s61ve- ret. * Dulce.

. Hoc opus nostrae sa-lfi- tis

Grdo de-po-p6sce- rat : Mul-

•flr
ti- fdrmis pro-di- t6-ris Ars ut artem falle- ret: Et me-

+
de-lam ferret

J
inde, Hostis unde laese- rat. Crux fidfilis.

h

r
ergo sa-cri Ple-ni-tfl-do

^=j
tempo-ris, Mis-

, Quando ve-nit

-ftr
sus
1

est ab arce Patris
i i

Na-tus, orbis C6ndi- tor : Atque
i

Ib

ventre virgi-nd-li

AV •

1 Pi
i •

1*

Carne ami-ctus prod-i- it. * Dulce.

S:

-=-+nr

^=Pi=J

V. Vagit infans inter arcta

C6ndi-tus prae-s6-pi- a : Mem-

234

Feria VI in Passione Domini T

bra

pannis

invo- lu-ta

Virgo Ma- ter al-li- gat : Et

tfr
4Dei ma-nus, pe-desque

£
z

•V^

t
Crux.

Stricta cingit f&sci- a.

6

:—;——• h

i•

T

.—•-x—

Lustra sex qui jam per-6- git, Tempus implens c6rpo- ris,

Sponte

li-be-ra Red-6mptor Passi-6-ni d£-di- tus, Agnus

g
4_fie_
inCru-cis le-vd-tur

1—

t
vTT-Jr

Immo-ldndus sti-pi-te. * Dulce.

. Felle po-tus ecce languet: Spi-na, cla-vi, lance- a: Mi-te

I
a •V
corpus perfo- ra-runt,

1-

.

j

%%

• . "A

•i• •• •

• i

J

i •

Unda ma-nat et cru- or : Terra, pon-

-flr
tus, astra, mundus, Quo lavantur flumi-ne! Crux fidelis.

Flecte ramos, arbor al-ta,

Tensa laxa visce- ra,

Et

De Actione liturgica I

235

-MJri- gor lentescat il-le, Quem de-dit na- ti-vi- tas : Et su-

5

-Hfcperni membra Re-gis

E=3
Tende mi- ti sti-pi- te. * Dulce.
-4^-~»

^
1

y . So-la digna tu fu- i-sti Ferre mundi Victi-mam: Atque

A ! • i

• n

U

ft j • • »

1P -J—- - r V ^
p.
J
Crux

• i

portum praepa- r&-re
i
i

Area mundo naufra-go : Quam sa- cer

n

% •

a • ••

i •

1•

cru- or per- unxit, Fu-sus Agni c6rpo-re. -•( Conclusio numquatn omittenda. - i • •

Sempi-terna

sit be- a-tae Tri-ni-ta-ti gl6-ri- a : iEqua

Patri, Fi-li- oque;

Par de-cus Pa-rdcli-to : Uni-

us Tri-

5
TftF nique nomen

t
-p.—> ••
Laudet u-ni-v6rsi-tas. A-men. * Dulce.

236

Feria VI in Passione Domini
Textus antiquus cjusdcm hymnl

V>4

Rux fi-d6- lis, inter omnes Arbor
i
i

una n6-bi- lis:

* PI •
Nulla

% silva ta-lempro-fert,

a "•

% -• I • Fronde, flo-re, g6rmi-ne.

j •

1 P" \

i •

* Dulce

lignum, dulces clavos,

-a

p.,Dulce pondus sfisti- net.
-1-

6

•~"ftr~=—I • •

"-i—

Ange, lingua, glo-ri- 6- si #Pra6-li- urn cert&mi-nis,

L= % i *~ -%-^ Et su- per Cru- cis tropha6-um Die tri- timphum no-bi- lem :

QuS-li- ter Red-6mptor 1

orbis i

Immo-14- tus vi-ce- rit. - • "9"

Repetitur Crux fid61is, usque ad * Dulce lignum.

. De pa-r6ntis pro-topla-sti Fraude Factor c6ndo- lens, Quan-


do pomi


in mor-tem c6rru- it : Ipse

no-xi- &-lis Morsw

De Actione liturgica

237

lignum tune no- td-vit,

^ - ^ Damna lign/ ut s61ve- ret. * Dulce.
•V-tf-

g
Hoc opus nostrae sa-lu- tis

Ordo de-po-p6sce- rat

fzflr
Multi- f6rmis pro-di- t6-ris
1 —Hi

Ars ut artem fal-le- ret :
1 r

Et

•V* • • • % • me- de-lam ferret inde, Hostis unde laese- rat. Crux fidelis.
. 9

m

% r

i

-IW. Quando ve-nit ergo sa-cri Ple-ni-tti-do t6mpo-ris, Mis-

sus

est ab arce Patris

Na-tus, orbis C6ndi- tor : Atque

g
ventre virgi- na-li
i
m m

t
• n
Ca-ro fa-ctus pr6d-i- it.* Dulce lignum. 1 • a % • 1 • B m ,

-s-

pi

y . Va-git infans inter arcta C6ndi-tus prae-s6-pi- a : Memh • n_ • ~* - "f i Ik " •V% • bra pannis invo-lfi-ta Virgo Ma- ter dl-li-gat : Et ma-

238

Feria VI in Passione Domini

t
nus pe-d6sque et cru-ra Stricta cingit f&sci- a. Crux fidelis.

y.Lustrix sex qui

jam pe-ra-ctis, Tempus implens c6rpo- ris,

4Se vo- 16nte, na-tus ad hoc, Passi- 6- ni d6-di- tus, Agnus

6—
inCru-cis le-Vci-tur

-+


-fr—jw-

t
|• •

Immo-ldndus sti-pi-te. * Dulce.
1
m

• •-

3 r

L

• / • J • • i

y.Hic a-ce-tum, fel, a-rflndo, Spu-ta, cla-vi, ldnce- a:Mi-te

g
-ftr

^

.—

corpus perfo-rci-tur : S a n g u i s , unda pr6-flu- i t : Terra, p o n -

•flr
i
1

-ft ~ % ••
• •

tus, astra, mundus, Quo lavdntur flfimi- ne!

. -r

Crux fidelis.

.

i]

ni

I*

Pi
laxa visce- ra,
a

J. Flecte ramos, arbor al- ta,
l

Tensa

Kt

• ri- gor Ient6scat

• «v

Hi— —i

**

f
Ut su-

il-le, Quem de-dit na- ti-vi- tas :

De Actione liturgica
4-

239

•flr
perm membra Re-gis
i
1_

•M-

Mi-ti tendas sti-pi- te. * Dulce.
i

• %

• P"

= ' • >

„ T •_ fr •• R, Hi •
T^—^r

y.So-la digna tu fu- i-sti Ferre saecli pr6-ti- urn, Atque

5

—••——

portum praepa- rd-re

Nauta mundo n&ufra-go: Quem sa- cer

5

+—

J:

cru- or per- finxit, Fu-sus Agni c6rpo-re Conclusio numquam omittenda.

t

Crux fid^lis.

j
G16-ri- a et honor De- o Usquequaque Altissi-mo

Una

Patri, Fi- li- 6que,

Incly-to Pa- r&cli- to : Cu- i

•flr

t
-8Per ae-terna saecu-la. A-men.*Dulce.

laus est et pot- 6stas

239A

Feria VI in Passione Domini

DE COMMUNIONE
Dum defertur Sanctissimum ad altare, schola cantat sequentes antiphonas : 1 antiphona i

I

A
ti-bi,

6
-do- rd-mus te, * Chri-ste,
-•-—•

7

3

et be-ne-di-ci-mus

qui-a per Cru-cem tu-am

red-emi-sti mundum.

2 antipkona vm

P3
±

-•"—T-

—X_

E

ER lignum * servi fa- cti su- mus,

et per sanctam

Cru-cem li-be-ra- ti su- mus : fructus Sr-bo-ris se-du-xit p . [ b • p, - •• r nos, Fi-li- us De- i redemit nos. 3 antipkona vn

s
1=

g—i
• » •

• •"»

-3—s^

:a=a^_,
. • =

Alvd-tor mundi,

salva nos : * qui per Cru-cem et
•• i • •

-sv

r

Sangui- nem red-e- misti nos,

auxi-li- a-re no- bis,

te de-

I , S i* 1 a %


i

••

n •• i

1

pre-cfimur, De-us no-ster.

De Actione liturgica

239B

Dum sacra communio distribuitur, cant potest psalmus 21 Deus, Deus meus. ut infra (Textas novus, p. 123**); vel unum aliudve responsorium ex Matutino hujas feriae VI. Psalmus 21.
Messiae extrema passio (vv. 1-22) et fructus ejus (vv. 23-24) --•—•—•-

l.De-us, De-us me-us, r6spi-ce in me:fqua-re me de-re-

//qui- sti? * longe

a sa- lu- te me- a verba de- licto- rum
-p—«^

-•—••-

-a—m=-

me- 6- rum.

Flexa: ex u- te-ro : f

2. Deus meus, clam&bo per diem, et non exdudies : * et nocte, et non ad insipientiam mihi. 3. Tu autem in sancto hdbitas, * laus Israel. 4. In te speraveruntpatfres nostri: *speraverunt, et Hberasti eos. 5. Ad te clamaverunt, et salvl facti sunt : * in te speraverunt, et non sunt confusi. 6. Ego autem sum vermis, et non homo : * opprobrium hominum, et abjectio plebis. 7. Omnes videntes me, deristvunt me : * locuti sunt labiis, et moverunt caput. 8. Sper^vit in D6mino, eripiat eum : * salvum faciat eum, qu6niam vult eum. 9. Quoniam tu es, qui extraxisti me de ventre : * spes mea ab uberibus matris meae. 10. In te projectus sum ex utero : f de ventre matris meae Deus meus es tu, * ne discesseris a me : 11. Qu6niam tribulatio proximo est : * quoniam non est qui ddjuvet. 12. Circumdederunt me vituli mulci : * tauri pingues obsed6runt me.

239C

Feria VI in Passione Domini

13. Aperuerunt super me os suum, * sicut leo r&piens et rtigiens. 14. Sicut aqua e/fusus sum : * et dispersa sunt omnia ossa mea. 15. Factum est cor meum tamquatn cera //quescens * in medio ventris mei. 16. Aruit tamquatn testa virtus mea, + et lingua mea adhaesit fkucibus meis : * et in pulverem mortis deduxisti me. 17. Quoniam circumdederunt me canes multi : * concilium malignantium obsidit me. 18. Foderunt manus meas et pedes meos : * dinumeraverunt omnia ossa mea. 19. Ipsi vero consideraverunt et inspexerunt me : f diviserunt sibi vestimenta mea, * et super vestem meam miserunt sortem. 20. Tu autem, Domine, ne elong&veris auxilium tuum a me : * ad defensionem meam conspice. 21. Erue a framea, Deus, knimam meam : * et de manu canis unicam meam. 22. Salva me ex ore /eonis : * et a cornibus unicornium humilitatem meam. 23. Narrabo nomen tuum fvktribus meis : * in medio ecclesiae laudabo te. 24. Qui timebis Dominum, lauddte eum : * universum semen Jacob, glorificate eum. 25. Timeat eum omne semen Israel : * quoniam non sprevit, neque despexit deprecationem pauperis. 26. Nee avertit faciem suam a me : * et cum clam&rem ad eum, exaudivit me. 27. Apud te laus mea in eccles/a magna : * vota mea reddam in conspectu timentium eum. 28. Edent pauperes, et saturabuntur : f etlaudabunt Dominum, qui reqairunt eum : * vivent corda eorum in saeculum saeculi. 29. Reminiscentur et convertentor ad Dominum * universi fines terrae. 30. Et adorabunt in conspectuejus * universae familiae gentium. 31. Quoniam Ddmini est regnum : * et ipse dominabitur gentium. 32. Manducaverunt et adoraverunt omnes pingues terrae : * in conspectu ejus cadent omnes qui descendunt in terram. 33. Et anima mea //// vivet : * et semen meum serviet ipsi. 34. Annuntiabitur Domino generatio ventura : f et annuntiabunt caeli justitiam ejus populo qui ^ascetur, * quern fecit Dominus.

DE VIGILIA PASCHALI
CJNTICA POST LECTIONES
Post II Lcctionem vin

ANTfi- MUS * Do- mi-no :

glo-ri- 6-se

e-

m m

mm
m *

hono-ri- fi- ca- tus est : equum et ascen• -— " 1A m 1 t 1

• ^ ! '

so- rem

%P«« • •

n 1
re :

pro-je-cit in ma-

i Ufa

J ' adju-

—+tor ^ • • et pro-tector factus est mi-hi in salu- tern.

-a
-•
um : De- us patris me-

H^

• • • •

**—=

tm

Hie De- us me- us,

et hono-rabo

e-

i,

et ex-al- Xk-

239=

De Vigilia Paschali

3fE
bo eum. y. D6- mi-nus cdnte-rens belHI •- M *

5*3

la : D6- mi-nus • no-men est il-li.

Post III Lcctionem viil 1— ^_

NJ
V

I-ne-

a

• fa-cta est

di- 16- cto

in cornu,

in

loco 6-

be- ri.

. Et ma-c6- ri- am circ6mde-dit,

et circumf6-

dit:

et planta-vit vi-ne- am So-

,

rec,

_

et

aedi- fi.• y

cd-

vit turrim

in m6-di- 0

e- jus. • • run • 2 iw^i • vi-ne- a

Bill • 1 • 1 . Et t6rcu-lar fo-dit in e-

a:

Cantica post Lectiones

239*

e- nim D6mi-ni Sa1

ba- oth, = \

do- mus * Is- ra- el

4
est. Post IV Lectionem vm
:
H—j

^H^H

-ZTL

T-t6n- de

* cae- lum, ca(
^

et

lo-quar :

3
et dudiat terra
HI •-

verba

ex o-re

me-

• m . Exspecte- tur sic-ut pluvi- a

r

e-16qui- um

me-

um : et descendant sic-ut ros verba me2

I

sic-ut imber

su- per grami- na.

•' • •
r

. Et sic-ut nix su-per fe1 _

num :

qui- a nomen
Hi •-

1^1
Do- mi-ni invocd- bo. Da- te magni-tu-di-

239G

De Vigilia Paschali


nem De- o nostro : De- us, ve-ra 6-pe-ra e-

jus,

(V

et omnes «—•—jj--^

vi- ae e-jus
Hi

ju-di-

Cl-

ft-—•—m-

a.

. De- us fi-d6-lis, in quo non est in-iqui• •

tas :

ju- stus et sanctus • D6mi-nus.

1

LITANURUM
Lectionibus expletis, a duobus cantoribus, in medio chori geniiflexis [sea, his deficientibas, ab ipso sacerdote, genuflexo in infimo gradu altar is a tatere epistolae], cantantur litaniae sanctorum (quin tamen daplicentur) usque ad invocationem. Propitius esto, omnibus genuflexis et respondent ibus.

XV

Y-ri-

e- 16- i-son. //.Christe, e-16- i-son. y.K^-ri- e,
—•-

" " •

a

p—i-

-m^

-•-

-i-

e-le- i-son. if. Christe, audi nos. if. Christe, ex&udi nos.ij.

Ad Litanias
-•—•• • -•—•-

239H

Pa-ter de cae- lis Fili Redemptor mundi Spi-ri- tus Sancte Sancta Trinitas unus
i • . • o ••

De- us, De- us, De- us, De- us,

mi-sQ-re-re no-bis. mi-se-re-re no-bis. mi-se-re-re no-bis. mi-se-re-re no-bis.
• • •

Sancta Ma- ri- a, Sancta De- i G£-nitrix, Sancta Virgo vfrginum, Sancte Micha-el, Sancte Gabri-el, Sancte Rapha-el,

6-ra pro 6-ra pro 6-ra pro 6-ra pro 6-ra pro 6-ra pro

no-bis. no-bis. no-bis. no-bis. no-bis. no-bis.
Q
••

f

• •

Omnes sancti Ange- li et Archange- li, Omnes sancti beatorum Spirituum ordines, Sancte Joannes Baptista, Sancte Joseph, Omnes sancti Patri&rchae et Proph£tae, E •

o-ra-te pro no-bis. o-rk-te pro no-bis. o-ra pro no-bis. o-ra pro no bis. o-rk-te pro no-bis.

i ".

.

Q ••

r

.

Sancte Pe- tre, o-ra Sancte Paule, Sancte Andrea, Sancte Joannes, Omnes sancti Apostoli et Evangelistae, Omnes sancti Discipuli Domini, Sancte St^phane, Sancte Laur^nti, Sancte Vinc^nti, Omnes sancti Martyres, Sancte Silvester, Sancte Gregdri,

pro nobis. ora. or a. Sancte Augustine, ora. Omnes sancti Pontifices ora. et Confessores, ordte. Omnes sancti Doctdres, orate. oxkte. Sancte Antoni, ora. Sancte Benedfcte, ora. orkte. Sancte Domfnice, ora. ora. Sancte Francisce, ora. ora. Omnes sancti Sacerdotes ora. et Levftae, ordte. ordte. Omnes sancti Monachi et ora. Eremitae, ordte. ora. Sancta Maria Magdaldna , ora.

De Vigilia Paschali
Sancta,Agnes, Sancta Caecflia, Sancta Agatha, Sancta Anastasia, ora. ora. ora. ora. Omnes sanctae Vfrgines et orate. Vfduae, Omnes Sancti et Sanctae Dei, interc&lite pro nobis.

Dum aqua baptismalis defertur processionaliter ad Fontem cantatur.

Cant. ant.

8

g
Ic- ut cer- vus * de-si- de- rat
• •

ad fontes

-Ti-ri

aqiicif

rum :
HMM

i- ta

de- si-de-rat a-nitha

f

^j£
J. Si- ti- vit d-nima

me- a

ad te,

De-

us.

me-

a

ad De- urn vi- H I

vum :

quando
m m

v6- ni-

am,
± T

et appa-

re- bo
i T

ante

I

__

ci-

*wem De-

i me- i?

f. Fu- 6- runt

It
mi-hi tecrimae me-

ae

panes di- e ac noZ

I, :
cte, dum di-citur mi-hi per singu-los

I

di-

Ad Litanias
»
es ; Ubi est * De- us tu- us? •••r

239J

1 Sicubi vero baptisterium exstat ab ecclesia separatum, et f praeferatur benedictionem aquae baptismalis in ipso baptisterio fieri, post invocationem, Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis, descenditur ad Fontem. Cantores et populum remanent in locis suis, et prosequuntur cantum litaniarum, repetitis, si opus sit, invocationibus inde a Sancta Maria, ora pro nobis. Dum pergitur ad Fontem, cantatur Canticum Sicut cervus. 2391. Renovatione promissionum baptismatis peracta, cantores, [seu ipse sacerdos], incipiunt alteram partem litaniarum ut infra, omnibus genuflexis et respondentibus.
-•—•-

Pro-pi-f/- us e- sto, parce no-bis, D6mi-ne. ex&u-di nos, D6mi-ne. Pro- pi- ti- us e- sto, li-be-ra nos, D6mi-ne. Ab omni ma- lo, Ab omni pecciXo, libera nos, Domine. A morfe perp^tua, libera nos, Domine. Per mysterium sanctae incarnatid/2/s tuae, libera nos, D6mine. Per adventum tuum, libera nos, Domine. Per nativiWfe/72 tuam, libera nos, Domine. Per baptismum et sanctum jtjunium tuum, libera nos, Domine. Per crucem et passionem tuam, libera nos, Domine. Per mortem et sepulturam tuam, libera nos, Domine. Per sanctam resurrectid/ze/n tuam, libera nos, Domine. Per admirfibilem ascensid/zem tuam, libera nos, Domine. Per adv6ntum Spiritus Sancti Paracliti, libera nos, Domine. In diey7/dfcii, libera nos, Domine.

239K

De Vigilia Paschali

Pecca-td- res, te ro-g£mus audi nos. Ut nobis parcas, te rog&mus audi nos. Ut Ecclfesiam tuam sanctam * rggere et conservdre dign6ris, te rog&mus audi nos. Ut Domnum Apost61icum et omnes Ecclesi&sticos ordines ' in sancta religione conserv&re d/gndris, te rog&mus audi nos. Ut inimicos sanctae Ecclesiae f humilifire digniris, te rog&mus audi nos. Ut regibus et principibus christidnis' pacem et veram concordiam dondre d/gndris, te rogamus audi nos. Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio' confort^re et conserv&re

digniris,

te rogamus audi nos.

Ut omnibus benefact6ribus nostris * sempiterna bona retribuas, te rogamus audi nos. Ut fructus terrae • dare et conservdre dign6ris9 te rog&mus audi nos. Qt omnibus fidelibus defunctis • requiem aeternam dondre dign6ris. te rog&mus audi nos, Ut nos exaudire digniris, te rogdmus audi nos.

9 "*
Agnus De- i, qui tollis peccd- ta mundi, parce no-bis, D6-

mi-ne.
la "

Agnus; De- i, qui tol-lis peccd- ta mundi,
a

ex&udi

«• Agnus De- i, qui tol-lis pecc&- ta mundi,
..."

nos, D6mi-ne.
i

• i• •

m

•1

• b•

b ii

mi-se-re-re no-bis. Christe, audi nos. Christe, ex-dudi nos.

Ad Missam

2391

Hie cantores solemniter incipiunt Kyrie, eleison (ut notatur pro Tempore Paschali). Finitis a choro Kyrie, eleison, celebrans incipit solemniter Gloria in excelsis, et pulsantur campanae. Finita epistola omnes surgunt et celebrans incipit : 8 i L-le-* = lu3 ia.

A

Et totum decantat ter, elevando vocem gradatim : et omnes post quamlibet vicem, in eodem tono repetunt illud idem. Postea cantores prosequuntur :
•HHMH

Onfi-temi -ni

Do-

mi- no,

quo- ni- am

bo-nus :

qu6H
IMI

ni- am in sa6cu- lum
fr-«
fr

mi- se-ri-

I:

cor-di- a * eNon repetitur Alleluia.

jus.

Deinde cantatur Psalmus 116, 1-2. 8 te *D6-mi-num,

a J? '
omnes gentes :

fi
et collau- d^- te e- um,
o-

239M

De Vigilia Paschali
•* • I —m • I

c •

9

1

P*

mnes P 6•

pu-li. •

7

ll • 1 t 1 Quo-ni- am confir-

B

B • «r •
IB •

P1
su- per nos

Hi

Hi * t

m&- ta est E J11 e-

mi- se- ri- cor- di- a

—-~p
jus

•fi

^flfl-=f»r

IZi—p^B— et v6-ri- tas Domi- ni
I •••

3 iwg

i • JI tF

~H

i

P

3

••PIS num.

ma- net • in ae-t£r-

Non dicitur Credo, nee antiphona ad offertorium, nee Agnus Dei. Post sumptionem Sacramenti, distributio communionis, pnrificatio et ablutio fiunt more solito; deinde pro LAUDIBUS dominicae Resurrectionis in choro cantatur :

Ant. 6-

-t-

A

L-le-lu- ia,. * alle-lfl- ia,

alle-lu-ia.

Psalmus 150 (Textus antiquus)1
Solemnis laudis Dei concentus

1. Lauda-te Domi-num in sanctis
[

e-

jus : * lauda-te

Hos psalmos secundum novum textuin invenies p. 151** ss.

Ad Missam

239N
-•—•—•-

e- urn in firmamento virtu- tis
• ••
••
• •

e-

jus. Flexa : be-ne-so-

nanti-bus : f 2. Laudate eum in virtiitibus ejus : * laudate eum secundum multitudinem magnitudinis ejus. 3. Laudate eum in so/10 tijbae : * laudate eum in psalterio, ei cithara. 4. Laudate eum in tympano, et choro : * laudate eum in chorrfw, et 6rgano. 5. Laudate eum in cymbalis benesonantibus : f laudate eum in cymbalis jubila//6nis : * omnis spiritus laudet Dominum. 6. Gloria Patri, et Filio, * et Spirit/ Sancto. 7. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * et in saecula saecu/0>wm. Amen. Et repetitur antiphona:

5

--+-

a
alle-lu-ia.

Alle-lu-ia, * alle-lu- ia,

Capitulum, hymnus et versus non dicuntur, sed statim celebrans in cantu incipit antiphonam ad Benedictus, quam chorus prosequitur.
I . i .._._.•_

8G

E

a
T valde ma-ne * u-na sabba-to-rum, ve-ni-untad
•• ••

mo-numentum,

or-to jam so- le, al-le-lu- ia.

2390

De Vigilia Paschali

Canticum Zachariae (Textus antiquus) Luc / , 68-79

6

1

Hi

j_[— 1

L

J-

1 I
1. Be-ne- di2. Et e- re3. Sic-ut lo4.Sa-lu- tern 5. Ad fa- ci-

I

I

nus,De- us I- sra-el, ctus Domisa- lu- tis nobis, xit cornu per os san- cto- rum, cutus est i- mi- cis nostris, ex inendam misericordiam cum pa- tri- bus nostris : 6. Jus-ju- ran- dum, quod jurdvit ad Abra-hampa- tremnostrum, 7. Ut si- ne timore,demanuinimicorum nostro-rum libe- r&ti, 8. In sancti- t&te et justitia co- ram ipso, 9.Et tu pu- er, propheta Aitis- si- mi vo- c&-be- ris : 10. Ad dandam scientiam salutis pie- bi ejus, 11. Pervi-see- ra misericordiae De- i nostri : 12.11- lu- mi- nare his qui in tenebris et in um-bra mor- tis sedent: 13. Glori- a Pa- tri, et Fi- li- o, 14. Sic-ut e- rat in principio, et nunc,et sem- per, Antiphona.

6

m

i

1 . J 7

.

i


1•

P.

i

* •• ••

• •

.J

Et valde ma-ne f 1 •

u-na sabba- to- rum , ve-ni- unt ad

k j ? • •• »
i

1

3 .

[• •

a • ••

mo-numentum, or-to jam so-le, al-le-lfi- ia.

Ad Missam
Messias Salvator (1-8) ejusque praecursor (9-12)

239P

1. quia visit&vit et fecit redemptionem 2. in domo David pu3. qui a saeculo sunt, prophe4. et de manu omnium 5. et memorari testamenti 6. datti-

pieetaqui

bis ri rum o-

suae. sui: ejus : de- runtnos sannocti. bis li : stris jus : rum to : cis. cto.
men

su- i rum se

7. servi8. omnibus die9. praeibisenim ante f&ciem Domini parfire vi10. in remissionem peccatorum 11. in quibus visitavit nos, oriens 12. ad dirigendos pedes nostros in 13. et Spiri14. et in saecula saecu-

mus ilbus noas ee- 6ex al-

vi- am patu- i San16- rum. A-

Repetita antiphona, et dicta oratione, diaconus [vel celebrans ipse] cantat : m • I-te, missa Omnes :
• •
M

est, alle-lu-ia,

alle-

lu- ia.

-a—•-

f. De- o grci.-ti- as, alle-lu-ia,

alle-

lu- ia.

DOMINICA
RESURRECTIONIS
Introitus. 4.

s=l
E-SURRE-XI, * et %•• cum sum, al•••

adhuc te-

1
le- luia :

po- su- i-sti

su-

per

me ma- num tu-

am, al- lem • ••-

e
16-

—T
• •—••§ •„

—_+
-—-J

ia :

mi-ri-

bi- lis fa- eta

est sci- en- ti- a

tu-

a,

alle- lu-ia,

al•

le- Ki-

ia. Ps. D6-mi-ne

prob^sti me^ et cognovi-sti me : * tu cognovi-sti sessi- 6-nem

Dominica Resurrectionis.

241

±
me- am,
-•—•-

a • •

et re-surrecti- 6- nem me- am. G16- ri- a Patri.

• jv.

E u o u a e. Grad. 5 C
2.

- M

H

±
Aec dies, * quam fe- cit
'

AT—+1 3^

D6- mi-

nus :

exsulte-

mus,
•t-*i

3
et lae- teA

mur
• J •

in
1

e-

a.

••9

1 *^"*
1

R «•'

Confi-t6mi-ni D6-

mi-

no,

quo-

ni- am bo-

nus :

t=J
quo- ni- am in sae1 1 —»—

cu- lum

• mi-se- ri-c6r-

%• 1 di- a * e- jus.

242

Dominica Resurrectionis.

7- F
J\. Lie L-le-lfiia. * if.
1 •' 'h

y.Pascha no-strum

immo-14-

^"fW..

a I-8T
4-

14-

•SJSfr
tus est * Christus. repetitur AlleMia, ^rf statitn additur :

Seq.

v
• i

I.

Ictimae pasch^-li laudes * immo-lent Christi- fi-ni.

Agnus re-demit oves : Christus inno-cens Patri

re-conci• •,
i

li- 4vit pecca-to-res. Mors et vi-ta du-61-lo confli-xe-re mi-r&n• • • do : dux vi-tae m6rtu- us, regnat vivus. Die no-bis Ma-ri- a, • • -•

Dominica Resurrectionis.
m • quid vi-disti in vi- a? -i—*-iri- am vi-di re-surg£ntis : Ange-li-cos testes,
m

243

£
Sepfilcrum Christi vi-v6ntis, et gl6-

sud&-ri- um,

•_____• -^ •et vestes. Surre-xit Christus spes me- a: praecedet su- os in -m—. • •—•a mortu- is ve-re

Ga-li-lae- cim. Scimus Christum surrexisse

ft-J;
tu no-bis, victor Rex, mi-se-r6-re. Offert. A-men.

s

p-tf-

Alle-lu-ia.

Er-ra

*tre-mu- it, et Tr [ n—• •Mil

qui• • •

e•

vit,
i •

M—3^4«—*z-

dum

re-sfirge- ret

in judi-

ci- o

De-

us,

alComm.

le-

16-ia.

Ascha

nostrum

* immo-ld-tus

est Chri-

244

Feria II. post Pascha.
• • J:.
HHH

stus,

alle-lfi-

ia : i-ta-

que

e-pu- le- mur

gin £zy-mis

a-r
since-ri-td-tis et ve-ri-td- tis, alle-

1
lfi- ia, alle-

=

H—tnlfi-ia, al-lelfiia.

Feria Secunda.
Intr. gmf*

ill

»

I
C • j

HI—• •'

vr
• ••• • et ut lex D6mi- ni

Ntrodfi- xit vos D6-mi- nus * in ter- ram flu- 6n- tern

"|t. ' J . c z ^
al- lelfi- ia :

lac et mel,

sem- per sit

in o- re ve- stro,

alle- lfi-

ia,

alle-

lu- ia. Ps. Confi-t6mi-ni D6mino,

et invoca-te nomen

e-jus:* annunti-&-te

inter gentes 6- pe-ra

e-jus. G16-

Feria II. post Pascha.
' '

245

H -—
Israi '

ri- a Patri. E u 0 u a e. Grad. s 2. Bk- •—-^— i^hj • Aec dies, * etc. 241. y. Di-cat nunc

el,
'•
1 •. 1•.
i t i t

quoI

g % •• ' r . ni- am bo-

nus : qu6- ni- am in sae-

cu-lum

mi- se- ri- c6r-

di- a * e- jus.

8.
JLJL

f
L L-leA f g

e
S r

[

lu-ia. * if.

. Ange- lus

—=rVt—
dit de cae- lo : et accedens

D6-mi-ni desc&i-

=
vit la-

7-

r-

1-

-P-

e

revol-

pi-dem, et se-de- bat * su-per e- um.

246

Feria II. post Pascha.

Sequentia. Victimae pasctali, cum Allelfiia in fine, ut supra in
Dominica Paschae, 242. 8.

• f t — - • fcj •' I •
Ngeius*D6mi- ni desc&i• ••!

A.

dit de cae-

lo,

et di-

5^
xit mu-li-

HW

Mri-bus : Quern quae-

4^ri-tis,

surreP • ••— m "k •"• •• lfi- ia.
Comm. 6. i

Xlt,

sic-ut di-

Xlt,

al- le-

^ Urre- xit * D6mi-nus, et appd-

-••

^=j

ru- it

Pe- tro,

al-

le-

lu- ia.

Feria III. post Pascha.

247

Feria Tertia.
Intr.
• ••• !• I 1

A
al- le1 1

•J

1'
6nti- ae po-td-vit eos,

-qua * sa- pi-

malle-

ia : firma- bi-tur
JL

in il- lis,
J

et non flecte1

n — i pi

1
lfl-ia :
• " I•

• • 1

tur,

et ex-alta-bit

e-

os in aeter-

g
num,

alle-

lu-

ia,

al- le-

'•• A •• lu- ia. Ps. Con- fi-

temi-ni D6mi-no,

et invo-cd-te nomen e-jus : * annun-7—• MHI

7-

• •

ti- d-te
h-_-L^

inter gentes 6-pe-ra
« * • • -

e-

jus. G16- ri- a Patri.

E u 0 u a Grad. =-

e.
*.K&
^

-—q-*

H

Aec

di-

es, * etc. 241. f. Di-cant nunc,

248

Feria III. post Pascha.

qui red-6mpti sunt a D6-

mi-

no
i

quos

i W s •._* • • • • r M s
red-6mit de manu in-imi-

ci,
1

et de re-gi- 6• •

ni-bus

• • congregd-

vit * e-

os.

XJL

L-le-16- ia. * ij.

>• •

. Surr6-xit • dr iv pfilcro, qui pro no-

D6-

mi-nus de se-

bis

pe-

p6n-

dit * in li-gno.

Feria III. post Pascha.

249

Sequentia. Victimae pasch&li, cum Allelfiia in fine, ut supra in Dominica Paschae^ 242. Offert. \

=H N-t6nuit * de caelo Do-

II
mi-

Vnus, et Al-tissimus dedit vo-

^_, Jrll .•
cem suam : et apparu- 6runt

• A ,
fontes

^

aqu&-

i p.:
rum, Comm. alleMia.

7- i
I consur- re-xistis * cum Chri- sto, quae sur-

sum sunt quae- ri-te,
i
• •

al- le• •

lti- ia,

u-bi Christus est fl H—•—

i

v

14 *

in d6xte-ra De- i se-

Ik

P J 1 i

dens : quae sur- sum sunt s£- pi-

c
te, al-lelu- ia.

250

Feria IV. post Pascha.

Feria Quarta.
Intr. =-

V
pi-te

7.

r
E-ni- te * be- ne-di-

• ••

• i, perci-

cti Patris me-

-•—M«-

1ft -"•re-gnum,
•1-

alle„

• • 16- ia : quod vo-bis pa-rd-turn
-rn •••

• •• ••

i

_J

est

ab o-ri-

gi-ne ?• A ••

mun-di,

alle• •

lfi- ia, » • •

alle-

3 • •

lfl-

ia,

alle-

16- ia. P^.Can-td-te D6mi-no c^inticum
-•—HHK

i
G16- ri- a

no-vum : * cantd-te D6mi-no

omnis ter- ra.

S-'-1
Patri. Grad. =-

-T—• • • • — ~ E u o u a e.

"
II Ac e
-it

di-

es, * etc. 241. y . D6xte-ra

mi-ni

Feria IV. post Pascha.

251

fei i~I I

cit virttiIT* mi-ni

tem, dex-te-ra

-i
* ex-alt&-vit

Do-

me.
8.

A . I—1
xit

L-lel<i- ia. «a • •—% . 1 ;
Do- mi-nus ve•" ;•

* if.

. Surre-

re,

et ap-

pa-

e—I-H*
ru- it * Pe- tro.

Sequentia. Victimae paschali, cum Allelfiia in fine, ut supra in Dominica Paschae, 242. Offert. a h

IT

0 Ortas

yTr»"
caeli
U
•—MM

]
* a-pe. ru- it Do+

mi-

nus :

et phi- it il-lis

manna,

ut

e-

de-rent

252

Feria V. post Pascha.

&3
pa-nem cae• -•• • • • •

" "• s *
li dedit il- lis :

-•—•• • • •

pa-nem

>*£&
rum mandu-di- vit homo,

Ange-16-

K• ••" -•

alle- 16Comm.;

ia.
• •

t

Hristus * re-stirgens ex m6r-tu- is, jam non m6- ri• •

±
r
-

. X" % :
ultra non do-mi-nabitur,

tur, alle-16- ia : mors il-li

, I'hJ—'
alle-16- ia, alle16ia.

1 ^^S-P^-

Feria Quinta.
intr. 6 = ^ -3 • "fL . — '

J" • 1 7 ^

V
PM-

Ictri-cem * manum tuft-M-

am, D6-mi- ne, lauda- v6• •••

runt p4-

ri-ter,

alle-16-

ia: qui- a

sa-pi- en-ti- a

Feria V. post Pascha.
• J* m pi •• M i * • ftrL 3 • i

253
% • I" •

*

1

ap6- ru- it os

mu-

turn, et linguas infanti- um

a• —
fe- cit dis6r- tas, alle- l(iia, allelfiia.

^. Cant&- te D6mi-no cdnti-cum novum : * qui- a mi-ra-bi• • li- a
Grad.

fe-cit. G16-ri- a Patri.
=

E u

0 u a e.

XJL

Aec

di-

es,* etc. 241. f. L4-pi-dem,
Kr-i—

-m-—•—•—•-

quern repro-bav6-runt aedi- fi-c&n-

tes,


hie factus est

^ 4N W 1 ' ^ '
in ca-

^ ) A ••
put guli : a D6- mi• •• • no factum est, et est mi- r&bi- le

254

Feria V. post Pascha.

in 62.

cu-lis * no-stris.

L-le-

16-

ia. * ij.

. Surr6-xit

An,
Christus,

-m—•—»qui ere- &vit 6mni+

—Fiftn-i
a : et mi-s6rtus

M
est Offert. \ hum&no * g6ne- ri. Sequentia. Victimae paschSli, cum Allelfiia in fine, 242.

N di-

e

* sol-emni- t£-

tis ve•• •••

strae,

di- cit Do-

mi-

nus,

indfi•••! r»^"T*»

cam

vos
I

in
„••,•

ter-

rain

flu- in-

tern lac

et mel,

alle-

16- ia.

Feria VI. post Pascha. Comm. "*
Opulus * acqui-si1 . ti- 6nis,

255

P~5
r%.

annunti-

1 - . '-

g " ' • Pte

,

B

'

-*-

virtfi-tes e- jus,

alle-

lti- ia : qui vos

-A
de te-nebris vo- cavit in admi-ra- bi- le

h
lumen suum, allelu- ia.

Feria Sexta,
Intr. gH H J — , „> 1 la » • vr* • •• aalle-

'•

-du-xit e- os * D6- minus in spe,

.

t~=
lu- ia : et in- imi1. cos e- 6-

-V-.—!•
rum op6-ru- it ma-

re,

alle-lfi- ia,

alle-l(i-

ia,

alle-

l(i-

ia.

g
J. Att6ndi-te p6-pu-le me- us legem me- am : * incli-n&-te

g

256

Feria VI. post Pascha.
a.

• a" • •
G16- ri- a Patri.

aurem vestram

in verba o- ris me- i.

E u o u a e. Grad. s-

XX

1

Aec
' • ]A
PI

di• •*^*

V. es, • etc. 241. ) Be-ne-dictus

1

?•

Ill

if*1i ft

'!••!••

9ft •*

1

[

' nit

qui ve-

c• W',.
in n6mi-ne D6mi- ni :

De- us D6-

T__Tf mi-nus,

et il-lfi-

a

xit • no- bis.

A
• ••

.^-Ifr^ 1 ^
L-le-luia.

•Hr
ci-te

+
in gdnti-

- n. 8 s v
bus : qui- a D6-

. Di-

Feria VI. post Pascha.

257

fc=a
mi- nus regn£-

58vit * a li- gno.

***-h

Sequentia. Victimae pasch&li, cum Allelfiia infine,242. Offert. C _ ,
• •

rit * vo- bis

hie di-

es memo-

ri- &HMMI

lis,

alleM-

lfl- ia :

et di- em

fe- stum ce-lebr&- bi-

tis

sol- 6-mnem

D6- mi- no

• • . •-

in prog6-ni- es ve- stras : le-gi- timum

sempi- t6r- num
•*!

s
HMI

PL

•••-

HHI

^

di-

em,

al- le- 16-

ia,

al- le-

16- ia,

S — = - — — b •• ••!•»
alle-

' i ••!! a

a

^ - = =
16ia.

258
Comm. r

Sabbato in Albis.

D ^
A-ta

—a~7
est mi-hi • omnis pot-6- stas in caelo et in

e—H
terra, al-le• *

t :16- ia : e- 6n-tes, do-c6-te

• i i

omnes gen- tes,
I
1

i • • •

. - -

i

1 •

k. •

I

e

bapti-zdntes e-

os

3 J r •• in n6- mi- ne Pa- tris, et Fi- li- i,

r

i

et Spi-ri-tus Sancti,

alle-16- ia,

alle-

16-.

ia.

Sabbato in Albis.
Intr.

E

7-

tlt
-dfixit D6mi- nus *p6-pu-lum suurn in exsul-

kJ*
ta-ti- 6- ne, alle16- ia :

> •'
et e- l£ctos suos

j

^+4
in lae- titia, alle-lti-

^Z=t
ia, alle•

16- ia.
•, :: 1 ,

Ps, Con- fi-temi-ni D6mi-no,

et invo-ca-te nomen e-jus:*

Sabbato in Albis.

259

g-M• • 1 • •* •" 1

•••

WHI-

ri
jus. G16- ri- a

annunti- &-te inter gentes 6-pe-ra e-

Patri. E u o u a e. Ab hac die usque ad Octavam Pentecostes, tarn in Officio de Tempore, quant de Sanctis, non dicitur Graduate : sed ejus loco dicuntur duo Versus cum quatuor Allelfiia, ordine infrasctipto : praeterquam in Missis Rogationum, et Vigiliae Pentecostes, in quibus dicitur unum Alleluia, cum uno Versu : similiter et post quamlibet Lectionem in Sabbato Quatuor Temporum post Pentecosten. Alio tempore usque ad Septuagesimam, quando dicitur Graduale, dicuntur tria Allelfiia/arf Graduate, bis ante Versum, et semelpost Versum : cum autem dicitur Sequentia, Alleluia, quod dicendum esset post Versum, dicitur post Sequentiam.

S
XX L- le-

I
m• r
ia.

Haec

y JpV A J fl;
di-

1 • i#

1• ;
l

es, quam fe- cit D6mi-nus

ex-

' J N\3, bi ~ 3.>,.
SUl-

3

~
mus, et

laetemur*in e-

a.

260

Sabbato in Albis.

f
te

L- le-16-

ia.

*

. Lauda-

M1M*«Hi J
pfie-ri D6mi-num, laudd-

g
te no-men * D6-mini. Sequentia. Victimae paschali, cum Allelflia in fine, 242. Offert. 8.

g
EL 1J •

i

—f

i—sr* %— •
•—i

!

%

B
1 —d n ,

ne-di• u.

ctus * qui ve• 1 •pi- _ ^ J L J

nit
mm

in n6- mi-

\

-pi— D6mi- n i :

'?•• a <• 1 i
vo-bis
'• • '

.

3 . .-11

ne
i _

be-ne-di-ximus

—i—L

J

de domo D6— 'r7
l ^i

mi-

ni De•

us

D6-

i

-

.

-

*

mi••• •i
ia,

nus,
i

et illfl- xit nor

bis,

alle-lfi-

alle-

lfi-ia.

Dominica in Albis.
Comm.

261
HMI—ft-

o

- mnes * qui

in Chri-

sto

bapti- z4- ti
>•

'D " t^K
stis, Christum

in-du- i- stis, al- le- 16- ia.

DOMINICA IN ALBIS
in Octava Paschae.
Intr. I 1 6. *1
i
i

Q c

a

••S
ni- ti infanteis, al-le- 16ia
1

• • Ua-si modo * geQ PL.
1

J
_a Lft
A —i

ft—g

ra- ti- o- n£- bi- les, si-ne do- lo
..1

lac concu-pi- sci• alle- 16- ia.
—«—ft—•—-—•—i
i I L •

i
ft

T

te, • fi

alle- 16- ia, —• •
-*

J j1 ft ..p,. alle- 16- ia,
ft

ana • • ft

PJ. Exsul-ta-te De-o

adju- t6-ri nostro : * ju-bi-la-te De- ct ' -«— • • • • • •

6

p

Ja-cob. G16-ri- a Patri.

E u 0 u a e.

5—PL-!—!

262

Dominica in Albis.

1.

LJe-lfi• •

ia.
m

i

I I

• In di- e

•• re- sur-re- cti- 6-nis me- ae,
-•-

. a t % • di- cit

1

Domi-

nus, prae-

c6-

dam vos * in Ga-li-

^gv 1 rffVKIa6am.
« •••» J'1 Lielfiriw

A

7. g-

.JZ ia. *

rrm'
. Post di- es
0-

cto,
• ni •• ' I


ja- nu- is

A

•• • in m6-

clau- sis, ste-tit Je- sus

di- o

disci-pu-16- rum su-

6- rum, et di-xit : * Pax vo- bis.

e
Offertorium. Angelus D6mini. 246.

Dominica II. post Pascha.
Comm. £
6

263

IT A

It-te • manum tu- am,

et

cognosce lo-ca clavo1

i

,
a

rum,

P Idalle-

• f"'
ia : et no-li

• esse

-> * incre-du- lus,

,

sed

6
fi-de- lis,

„• H
alle- lu- ia, alle-

-A-^Id- ia.

Dominica II. post Pascha.
Intr. g4-•••-

-18-^ ni plena est terra,

I-se-ri-cordi- a * Do- mi-

t-m-lU
alle-16- ia : verbo De-

-**f

i cae-

li

firm^-ti • -

sunt,

-Pi a
alle- 16- ia, al-le16-

ia. Ps. Exsultd-te ju-sti • •

in D6mi-no : * rectos de-cet collauda-ti- 0. G16- ri- a Patri.

E u 0 u a e.

264
3. s

Dominica II. post Pascha.

JCJL

L-le-

16-

ia. * if.

r

. Co-gnov6-runt


• ,•

**T71—' .•- A
di- sci- pu-

• • ••

>

li F •

D6- mi- num Je-sum
* Hi « p a B • pi • • ill

in fra- cti- (5i

s j
1

ne * pa-nis.

e

A
HI •-

UO^:
L- le- 16ia.

^. Ego sum

pa-

stor

bo-

nus:

et cogn6-

sco

o-

ves

HI

•-

me-

as,

et cogn6-

scunt me * me-

M

ae.

Offert. -i

Dominica III. post Pascha. : 1 = z —_
•= 1 •-

265 -a

D
ce

E- us.

* De- us me-

us, ad te de lu• • • P i ••

+
VI• •

gl1
1

lo : et in n6mi-ne • nus me- as,

tu-

0

%/ •

••H • • bo ma-

le- v^-

alle-

lu- ia. Comm.

ip
JL-i - go sum * pa-stor bo- nus,

alle-lu-

ia : et
9 *1
.

wit '

J

m

n m Lm

Si '•

••

j

—-P
cognosco oves me-

as, et cognoscunt me me- ae,

re
alle-lu- ia,

'

=—r
alle-lu- ia.

Dominica III. post Pascha.
Intr. g8. • • • «••

Ubi-1&- te De-0 * omnis terra,

alle-lfl- ia : psal-

266 E""1"'"" TB Va^
1 1 1

Dominica III. post Pascha. —PLP. 5i• —
e-jus, -—• • ••

J 1 " f•
alle-

1

L

j

! • • ••

i

mum
• •• *

di- d- te n6-mi- ni

16- ia :

J .

ii •

fi - i. h I*

da- te

g-16- ri- a m l a u d i

e- jus ,
• • ••

alle-lfi- ia,

8 *

. -• • J n 3.
al- le• • • a^

_!_M
Hi-

alle-16- ia, • •

16- ia. Ps. Di- d- te De- o, quam M ^ ah *• » 4 e m 9

terri-bi-li- a sunt 6-pe-ra tu- a, D6mi-ne! * in multi-t6-di-ne

' 9
virtfi- tis tu-ae

1

••

-i

menti- 6ntur ti-bi P i 1 E u
J II

in- i- mi- d

tu-i.

• P"J
9 ali

i

9

p

•*

G16-ri- a Patri.

o u a e.
>• •• r •m •
• •••*»

A
• j

1 •m

^/fl

i

I

L-le-16- ia.
% i• S

• ifii • • Li
sit D6• i? •

J. Red-em• • i

pi

pti- 6-

nem mim
F

mi- nus in p6pu-lo

•i a r.n
* SU- 0.

n

• m l '

9'

1 k

1•

Dominica III. post Pascha.

267

A
•• •

J L-le16- ia.
1 !
1—•• •

™-l-*4%r

••1™ 1 • " V

Sfrr%

JT . Oport6-

%

3
bat
% 1

a

^ " 1 m rb"5 h%.
et re- sfirge- re

••
a

pa-

ti Chri- stum,


mor-

1
• 1

9 ••
tu- is,

-+—
p


et ita

i

intr&-

H

•• 1 . 1
i
re

in gl61

ri- am * su- am.
»»
1 L _

^^fr
Offert. I

L=
j-

Au-

da

* d- ni-ma me-

a

D6mi-

Itiqi
num : laudd- bo Domi-num in vita me-

a :

psal- lam

De-

0 me-

0,

qu&mdi-

u

e—
e-ro, Comm. 8.
mm

268

Dominica IV. post Pascha.

""f
al- le• •*

lu• Iw! —l^»

ia.
1

1

M
*~*

«i-

0- di-cum * et non vi- d6-bi- tis me,

alle-16- ia :

i- te-rum m6- di-

cum, et vi-d6-bi-tis

t

me, qui-

a

* - ' ' 3* X
vado ad Patrem, alle-lti-ia, allel(i- ia.

Dominica IV. post Pascha.
Intr. g
6

=—=

1

1—

j • ^ ^ •" •

' "• •

^ V = ^
alle-

Ant£-te D6-mi- no * cfinti- cum no- vum,
% •• •

lu- ia : qui- a mi-ra- bi- li- a

fe-cit D6-mi- nus, alle•
•••

S=«^
lu-ia : ante

conspectum g6n-ti- um

reve-la•
•••

ir

±"
alle16- ia.

vit justi- ti- am su- am, alle- 16- ia,

Dominica IV. post Pascha.
isi

269

J-V

-m—•e-jus:* et br&chi- um sanctum

e—

Ps. Salv&-vit si-bi dexte-ra

• - •'

e-jus. G16-ri- a Patri.

E u 0 u a e.
••> t .H

g

t L-

' Ik. le-16-ia.

y. Dexte- ra De-

i

fe-

cit

virtti-

tern : d6xte-

5
-f! ra D6mi»• ! • • • p.. ni **—$ * exaltavit me.

V^

m6r-

tu- is,

jam

,. non mo- ri-tur :q J- > 8 V

270

Dominica V. post Pascha.

Ka V, M
mors il- li ul-

V t T.~l? n ^tra *nondomi-net- bi-tur.

K^
Offertorium. Jubilate Deo univ6rsa terra. 69. Comm. = 8. S - 1 -

D
\

t..- •' r-.

UMve- ne>'•

rit * Pa-r4-cli-tus

Spi- ri-tusve-

'

m

ri-14-

tis,

il-le

4r- gu- et mun-dum de peccd-

to,

±±£
et de ju- sti- ti- a, et de alle16ia.

•• "• lu- ia,

ju-di- ci- o, alle-

Dominica V. post Pascha.
Intr. g
3cem jucundi- td-tis * annunti-

±±

&- te.

Dominica V. post Pascha.

271

a
et au-di&- tur, alle- luia : nunti-

± i
HHH-

us- que

ad extr6-

mum ter-rae :

li-be- ravit D6-

mi-nus po- pu-lum su- um, al- le-16-

ia,
<

alle=

T^—'-^lflia. Ps. Ju-bi-14-te De-0

^-V
i

MHh

omnis ter-ra : *

psalmum di-ci-te n6mi-ni e-jus, da-te gl6-ri- am laudi

e-jus.

G16-ri- a Patri.
I.

E u

0 u a e.

L-le-

lfi-

ia. * if.

7. Surr6-

xit

Chri- stus, et

il-lu-xit

no- bis, quos rede-

mit sdn-

272 g

C

Dominica V. post Pascha. •
i

•v

gui-iae * su7^
!
A

1 ••

" (0.

A
e '••••
P.

L- leI, 1 I

1 •

"t" i "^" "r " " 16- ia. * •• • a 2S 1 % B p.JJ % p p p|bj p- 9 • • S

J^.Exi- vi a
| B

*
• [ • •*
i

1 " 1 # B .


. .•

1

*N^* •
i ^ti

j i

Pa-

tre, et veH : i-te1

ni

in

• p~fl—•» a *^% ^%%—ii- pj 7 ~j

S ' mun-dum ••

1 •

rum re-linquo
j%
i^

muni.
i
•.


P

- •. 1
|^

i

i

dum, et vaJ %
1

do * ad Pai i • ^4
f

•.

• • • ^*

i ni*
i i •

ni ••

trem.

OffeH-

2.

"4

i

B
• / •

%.

2

• •* p J
um
i

Ene-di- ci-te gen- tes * D6- mi- num Des'

P

" ? • pi-

no- strum, et obaudi- te vo-

cem

laudis

e- jus

Dominica V. post Pascha.

273
• ••

fc:

HHH

3L^
it
&-

-»M

1 •••

•>•

qui p6- suJ

nimam

me- am ad
a pe-des

vi-tam >
1

• Iha • ••

• ah •
os : commo-v6-ri
ftf

r
et non de-dit
-HHHI

me-

• ••-

f

A-i——-i
depre-

be-ne-di-ctus
HHH

D6-

mi-nus,

qui non

a- mo- vit

HHMI-

HMMI—•—•-

ca- ti- 6- nem me• • %.

an,

et

mi- se- n- c6r- di- am
• •

IS •!

i i

Ia

suam Cotnm. 2

a me,

• a alle—I"

a FV• '

s— a^
lfi-

1

'

ia.

2 .

t^jLJ
Antl-te D6mino, * al-le- 16- ia : cant^-te
_

D6mi-no,

be-ne-di-ci- te no- men e- jus : be^ 5

ne

tat
nun-ti- 4i B —

^y—i
em _ lusa- lu-

te

de di- e
I

in

dim

A

j

aV a*

-

i

rl

a

|B i a 11^

\a

v

i ••

ta- re e- jus,

alle-la- ia,

alle-

ia.

274

In Litaniis Majoribus et Minoribus.

In Litaniis Majoribus
in Festo Sancti Marci Evangelistae,

et in Minoribus
in Feriis Rogationum ante Ascensionem.

AD PROCESSIONEM.
Ante Processionem cantatur stando : Ant. -i +
2.

E
ftp •*

3% a: 13 • . 3% .• i
Xstirge D6mi- ne, * &dju- va nos et li-be-ra
HI—•-

nos,

-a
• nostris audi-vim

propter nomen

tu- um. Ps.De- us ^i
• • •
i

\ 2
•B • • % • • • • •

••

\

P ••• L Ik • ••

• ["

mus : * pa-tres nostri annunti- av6- runt no-bis.

G16-ri- a

?

(L • PI A
e. £^ repetitur Exsfirge Domine.
incipiunt,

Patri.

E u o u a

Z^«c? Cantores ante altare majus genuflexi Litanias ceteris eadem voce respondentibus*

K

Y-ri- e e-16- i-son. Christe e-16- i-son. K^-ri- e

Ad Processionem. -3e-le- i-son. Christe audi nos. Christe
Invocationes sequentes non duplicantur.

275

exaudi nos.

e
Pa- ter de cae- lis Fi- li Red- emptor mundi Spi- ri- tus San-cte Sancta Tri- ni- tas unus
8 • I • • • • • •
a.

De-us, De-us, De- us, De- us,
• • • •' •

mi- se- re-re no-bis. mi-se-re'-re no-bis. mi-se-re'-re no-bis. mi-se-re-re no-bis.

'

• _

Sancta Ma-ri- a,

o-ra pro no-bis.

Surgimt onmes et ordinatvm procedunt, Litanias prosequentes

g

-41—•-

a ••

Sancta De- i Gd-nitrix, Sancta Virgo virginum, Sancte Micha-el, Sancte Gabri-el, Sancte Rapha-el,

o-ra pro o-ra pro o-ra pro o-ra pro o-ra pro

no-bis. no-bis. no-bis. no-bis. no-bis. -•—m-

i:
$
-•—•-

Omnes sancti Ange-li et Archange-li, o-ra-fe pro no-bis. Omnes sancti beatorum Spirituum 6rdi- nes, o-ra-fe pro no-bis.
i 1 :

Sancte Jo- finnes Baptista, o-ra pro no-bis. Sancte Jo-seph, o-ra pro no-bis.
• i T

•-

Omnes sancti Patri- Srchae et Proph^tae, o-r<i-fe pro no-bis.

276
I • i •

In Litaniis Majoribus et Minoribus.
• • •
a ••

'

i

•*

Sancte Pe- tre,

o-rapro no-bis. ora. Sancte Gregdri, Sancte Ambrdsi, ora. Sancte Augustine, ora. Sancte Hierdnyme. ora. Sancte Martine, ora. ora. Sancte Nicolae, Omnes sancti Pontifices et Confessdres, or&te. Omnes sancti Doctdres, or&fe. Sancte Antdni, ora. Sancte Benedicte, ora. ora. Sancte Bernarde, Sancte Domfnice, ora. Sancte Francisce, ora. Omnes sancti Sacerd6tes et Levitae, ovate. Omnes sancti M6nachi et Eremftae, or&te. Sancta Maria Magdal£na, ora. Sancta Agatha, ora. Sancta Lucia, ora. Sancta Agnes, ora. Sancta Caecilia, ora. Sancta Catharfna, ora. Sancta Anastasia, ora. Omnes sanctae Virgines et Viduae, ortte. Omnes Sancti et Sanctae Dei, interceding pro nobis.

Sancte Paule, ora pro nobis. Sancte Andrea, ora. ora. Sancte Jacdbe, Sancte Joannes, ora. Sancte Thoma, ora. ora. Sancte Jacdbe, Sancte Philippe, ora. ora. Sancte Bartholoma^e, ora. Sancte Matthafe, Sancte Simon, ora. Sancte Thadda^e, ora. Sancte Matthia, ora. Sancte Barnaba, ora. Sancte Luca, ora. Sancte Marce, ora. Omnes sancti Ap6stoli et Evangelfstae, or&te. Omnes sancti Discipuli Ddmini, or&te. Omnes sancti Innoe&ites, ovkte. Sancte SWphane, ora. Sancte Laurdnti, ora. Sancte Vinc^nti, ora. Sancti Fabi&ne et Sebastiane, orkte. Sancti Jo&nnes et Paule, orfife. Sancti Cosma et Damiane , or&te. Sancti Gervdsi et Protasi, ov&te. Omnes sancti Martyres, or&te. Sancte Silvester, ora. fi • • i • • • • ° •• •
i i

Pro-pi- ti- us es- to, Pro-pi- ti- us es- to, Ab omni ma- lo,

• . " . . . parce no- bis D6mi-ne. ex^iu-di nos D6mi-ne. li-be- ra nos D6mi-ne.

• •

Ad Processionem.
Ab omnipecc&to,

277
libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine. libera nos Domine.

Ab ita tua, A subitdnea et improv/sa morte, Ab insidi/s d/aboli, Ab ira, et 6dio, et omni mala vo/u/ztate, A spiritu fornicatf/onis, A f61gure et tempesta.te, t A flagello terraemdtus, A peste, fame, et bello, A morte perpdtua, Per myst6rium sanctae incarnatioms tuae, Per advintum tuum, Per nativitdtem tuam, Per baptismum et sanctum jeju/2lam tuum, Per crucem et passionem tuam, Per mortem et sepultdram tuam, Per sanctam resurrectid/iem tuam, Per admir&bilem ascensionem tuam, Per adventum Spiritus Sancti Paracliti, In diejudicii, B • •
n

•* 1

••

Pecoz-to- res, Ut Ut Ut Ut

• • • te rogamus audi nos.

no&/s parcas, te rog&mus audi nos. nobis //zdiilgeas, te rogamus audi nos. ad veram paenitentiam nos perdficere d/gn^ris, te rogamus. Ecclesiam tuam sanctam ' regere et conservfire dign6ris, te rogamus audi nos. Ut Domnum Apostolicum et omnes ecclesi&sticos ordines ' in sancta religione conserv&re d/gndris, te rogamus audi nos. Ut inimicos sanctae Ecclesiae * humiliare dign6ris, te rogamus. Ut regibus et principibus christidnis ' pacem et veram concordiam donare d/gn^ris, te rogamus audi nos. Ut cuncto populo christiano ' pacem et unitatem largiri dign6ris, te rogamus audi nos. Ut omnes errantes ad unitdtem Ecclesiae revocare, 9 et infideles universos ad Evangelii lumen perducere dign6ris, te rogamus.

278

In Litaniis Majoribus et Minoribus.

Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio ' confort&re et conserv&re d/gndris, te rogdmus audi nos. Ut mentes nostras * ad cael6stia desid6ria 6rigas, te rog&mus. Ut 6mnibus benefact6ribus nostris ' sempiterna bona retribuas, te rog&mus audi nos. Ut cinimas nostras, * fratrum, propinquorum et benefact6rum nostr6rum * ab aet6rna damnati6ne eripias, te rogdmus. Ut fructus terrae ' dare et conserv&re d/gn£ris, te rogfimus. Ut 6mnibus fid&ibus defflnctis' requiem aeternam don&re d/gn^ris, te rog^mus audi nos. Ut nos exaudire digniris, te rog&mus audi nos. Fi// Dei, te rog^mus audi nos. i •

C

Agnus De- i, qui tol-lis pecc&- ta mundi, im m

parce no-bis Do-sH s—«

1

mi-ne.

Agnus De- i, qui tol-lis pecca- ta mundi,
• •-

exaudi nos

D6mi-ne.

Agnus De- i, qui tol-lis pecca- ta mundi, mi-se•• •

g^ g

' •

re-re no-bis. Christe audi nos. Christe

ex&udi nos. Ky-ri- e

e-le-i-son. Christe e-le-i-son. Ky-ri-e
Hi—• •-

e-le-i-son.

Pa-ter noster. secreto. y. Et ne nos indu-cas in tenta- ti- 6M-

I

•*

nem. R. Sed li-be-ra nos a ma-lo.

1

Ad Processionem.
Psalmus 69. i
• a 0*

279

D

E-us in adju-to-ri- urn me- urn/nt&i-de:* D6mi-ne ad
• • • • n m*


adjuv&ndum me festi- na. Flexa : vi-vi- fi-cet eConfund&ntur et revereantur, * qui quaerunt dnimam meam. Avert&ntur retrorsum, et erab&cant, * qui volunt mihi mala. Avert&ntur statim en/fcescdntes,*quidicuntmihi:Euge,euge. Exsultent et laet&itur in te omnes qui quaerunt te : * et dicant semper: Magnific6turD6minus: qui diligunt salut&re tuum.

urn, f

Ego vero egenus et pauper sum : * Deus ddjuva me. Adjfitor meus et liberator metis es tu : * Domine ne mor^ris. G16ria Paf/7, et Filio, * et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * et in saecula saecu!6rum. Amen,

. Salvos fac servos tuos. . Deus meus sperantes in te. . Esto nobis Domine turris fortitudinis. ^. A fdcie inimfci. . Nihil proficiat inimicus in nobis. . Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis. . Domine non secundum pecc&ta nostra facias nobis. . Neque secfindum iniquities nostras retribuas nobis. . Oremus pro Pontifice nostro N. . Dominus conservet eum, et vivificet eum, f et beatum fficiat in terra, * et non tradat eum in dnimam inimic6rum ejus. y. Oremus pro benefactoribus nostris. ty. Retribfiere dign^re Domine, f omnibus nobis bona facientibus propter nomen tuum, * vitam aeternam. Amen.

280

In Litaniis Majoribus et Minoribus.

y. Oremus pro fidelibus defunctis. YZf. Requiem aeternam dona eis D6mine, * et lux perpetua luceat eis. y. Requiescant in pace. ty. Amen. y. Pro fr&tribus nostris abs^ntibus. Rz. Salvos fac servos tuos, * Deus meus, sperSntes in te. y . Mitte eis Domine auxilium de sancto. ty. Et de Sion tuere eos. y. D6mine ex&udi orati6nem meam. ty. Et clamor meus ad te v£niat. y. Dominus vobfscum. ty. Et cum spiritu tuo. Ordmus. Oratio.

Eus, cui proprium est misereri semper et p&rcere : suscipe deprecationem nostram; ut nos, et omnes f&mulos tuos, quos delict6rum catena constringit, miseratio tuae pietitis clem^nter abs61vat.

D

E I

X&udi, quaesumus D6mine, supplicum preces : et confitentium tibi parce pecccitis; ut p^riter nobis indulgentiam tribuas benign us et pacem.

Neffabilem nobis Domine miseric6rdiam tuam clementer ostende : ut simul nos et a pecc&tis omnibus exuas; et a poem's, quas pro his meremur, eripias. Eus, qui culpa ofTenderis, paenitentia placaris : preces populi tui supplicantis propitius respice; et flagella tuae iracundiae quae pro peccatis nostris meremur, averte.

D

O

Mnipotens sempiterne Deus, miserere f&mulo tuo Pontifici nostro N. : et dirige eum secundum tuam clementiam in viam salutis aeternae; ut, te don&nte, tibi pldcita cfipiat, et tota virtfite perficiat. Eus, a quo sancta desideria, recta consilia, et justa sunt opera : da servis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem; ut et corda nostra mand&tis tuis dedita, et hostium subl^ta formidine, tempora sint tua protectione tranquilla.

D

Ad Processionem.

281

T TRE igne Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum Domine : U ut tibi casto c6rpore servicimus, et mundo corde placecimus. Idelium Deus 6mnium conditor et redemptor, anim&bus famu16rutn famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum : ut indulgentiam, quam semper optaverunt, piis supplicationibus consequctntur.

F

A

Ctiones nostras, quaesumus Domine, aspir^ndo praeveni, et adjuv^ndo pros^quere : ut cuncta nostra orcitio et operatio a te semper incipiat, et per te coepta fini&tur.

Mnipotens sempiterne Deus, qui vivorum dominaris simul et mortu6rum, omuiumque misereris, quos tuos fide et opere futfiros esse praenoscis : te sflpplices exor&mus; ut pro quibus effundere preces decrevimus, quosque vel praesens saeculum adhuc in carne retinet, vel futfirum jam exutos corpore suscepit, intercedentibus omnibus Sanctis tuis, piet&tis tuae dementia, omnium delictorum suorum veniam consequantur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum : qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. I^. Amen. y. Dominus vobiscum. 1^. Et cum spiritu tuo. y. Ex&udiat nos omnipotens et misericors Dominus. "Rf. Amen. Y. Et fid61ium dnimae per misericordiam Dei requiescant in

O

pace. ty. Amen.

282

In Litaniis Majoribus et Minoribus. AD MISSAM.

E
me• P1'

Intr. 4-

-Ml-

X-au-di-vit * de templo sancto su••• al- le161

o

vo-cem

X" >:
am,

J?
ia: • -g-SflJ intro- i-

-ffc
ctu e-jus

et cla-mor me- us |—ftvit in au-res e-

in

conspfi! n

jus,

1—is—i al-le16ia. Ps. Di- li-gam te D6-•-Hi

alle- 16- ia,
-•—•—•-

mine forti- t6do me- a : *D6-mi-nus firmam^ntum me- um, et -m—*re-fugi- um me- um, et li-be-rd- tor me- us. G16- ri- a Patri.

e
E u o u a e.
Extra T. P . antiphona cantatur ut infra :

Intr. g

\
X-au- di-vit * de templo sancto suo

i

E

vo- cem

Ad Missam.

283

me-

a m : <et cla-mor me-

US

in conspe-ctu

e-

fa n ,i•

|L
jus intro- i- vit Psalmus Diligam te ut supra. Tempore paschali :

•V

/•

•• S

F«« mm
d

-fs:jus.

in au-

res e-

Alleluia, alleluia, f. Propitius esto. [148]. Alleluia, f. Exsultabo. [148].
Extra tempus paschale:

Graduate. Liberasti nos. 387. Alleluia, alleluia, f. Propitius esto. [148].
Post Septuagesimam, omissis Alleluia et y . sequenti, dicitur Tractus

De necessitatibus. 102. Offert.
0.
i

fa
Onfi-

1 1

b

1

• •
m

^9 - 3

I
J

^ 9 %

t6-tlor * Dfiml-no ni*

mis
• kT «

in ore mei '

S

••

•I

• P •
0
1

• 8 ^ 8mult6l 1 •

0 :

et in m6-di• ••
1

- J • • * rum laudabo i
% |^

•••' •••

eS*
i • ni \

• /•% •
&Stl-

" • "

um, qui
fa —- ns,
• • ra

tit

ad dex- te- ram pdu- pei

H n
t

• •• 1

8
ut salvam fd-


ce- ret

t

a per-

284

In

Vigilia Ascensionis.

se-

quenti-

bus

a-

ni- mam me-

am,

al-

lelii- ia. Extra tempus paschale omittitur Alleluia.

Comm. I

i

^=±*-Z==&
E-ti-tc, * et ac-ci-pi- e- tis : quaeri- te, et inve-

" ^ J *-J
ni- etis : 9 •
1

pulsd3 a •

te,
PI • Hi •

et ape-

n-

6-tur


vo- bis :

-i
pit :

ri

omnis e-nim qui pe- tit, acci_ I

et qui

c
I

'
puls&nti a- pe- ri- e-tur,

quae-rit, inve-

nit :

H^-

i

'

al-le-

lfi-

ia.

Extra tempus paschale cantatur antiphona Petite ut notatur,[142].

In Vigilia Ascensionis.
Miss a dicitur de Dominica V. post Pascha, 270.

IN ASCENSIONE DOMINI
Introitus. 7 "i—H-s-j
• •

I-RI

Ga-

li- lae-

i,

* quid

-aadmi-rd- mini
• I

aspi-ci- 6n•• •

A

m-

tes in cae- lum?

alle-

lu- ia : quemadmodum vi-distis
»—•

e ^ T ^ • ^ 3 =s •=-

M-fl-

e- urn ascendentem in cae- lum, i-ta ve-

ni- et,

alle-

>

r"« ••

lu-

ia,

alle-

lu-ia, alle-

lu- ia. Pj; Omnes gentes

pldudi-te md-ni-bus : * ju-bi-l&-te De-o

in vo-ce

exsul-ta-

286
" • ••• ti- 6nis.

In Ascensione Domini.

-ft- -3
J

*

*

g

— * • ** T • •••-

G16- ri- a Patri.

E u o u a

e.

•-—ri
XTL

L-le - lu-

ia.

* ij.

J. Ascendit

De-

us

in ju- bi- la-

ti- 6Urfc1-

ne,

et D6-mi-

D <
in vo- ce * tu-

nus
ii • i

• i # JI ill* %5^ni»

bae.

L- le• •

lfl-

•tteia.
P.

minus in Si-na

in san-

cto,

asc6n-dens in al-

tum,

capti- vam du-

xit * capti-vi- tkg PLfl

tern.

1

b

|A 3

H IA • ' • a

J.

In Ascensione Domini. Offert. C
JLJL
m

287

I jflv ^ ^
us in

-K-&Z
jubila-

- scendit * De-

ti- 6-

ne,

Do- mi-

nus

in vo-

—4
-A-Ace
1

'*?p
alle-

J

tu- bae,

1•

16-ia. Comm. I"
I.

T=^l
Sdlli-te Domino,» *qui ascendit su-

p

b

1 3% S
ad 0- ri- intern,

J

- 3J

e

per cae- los cae-16- rum

alle-

lu-

ia.

H Dies a feria VI post Ascensionem Domini usque ad vigiliam Pentecostes exclusive, Missa dicitur ut in festo Ascensionis cum Gloria, sine Credo.

288

Dominica post Ascensionem.

Dominica post Ascensionem.
Intr • '

£V
E 2 •
i • mdvi

-*a J • i
X.i

A ••

audi, * D6- mi-ne,
i

vo-cem me1 • •

am, qua cla• • •* um,
• i j i

i p

•*

• bJ

A ia :
•_• ' •

ad te,
m m
i?

alle- lfl•

ti-bi di-xit cor me• • • •

Vm

quae-si-vi

vul- turn tu•

um, vultum tu- um D6mi-ne

g
requi-rair I : ne -4 luia, alle-


ci- em tu- am a me, alle-

j

8 •

i

a-vertas

lu-

ia

y. Domi-nus il-lumi-nd-ti- o

g—•—•—»— —•—= * . 1 et sa-lus me- a : quern time- bo? Glo-ri- a Patri. me- a, *
• —•—•*•—

• 1

g
E u
i.

• in
g±—L

o u a

e.
i i

A

^ L-le- lu-

ia.

* y.

! 1• i •

ft Fm J Ml fl/ 1
gn4-vit

j

i

Dominica post Ascensionem.

289

D6-mi- nus

su- per

omnes gentes : De-

us se-det

5
super se1.

dem * sanctam su- am.

^^^-

L- le-

Id-

ia. *
1 1

J

Mi

!•

m

••

7

Hi %

. Non

vos

re- lin-

quam 6r-

pha- nos : va-

do,

et v6-ni- o

ad vos,

et

•fir
gaubit *cor

vc

strum.

OfTertorium. Ascendit Deus. 287. Comm.

P

A- ter, * cum es-sem cum e-

is,

ego

serva-

290

In Vigilia Pentecostes
i • i# ' •

f
bam e- os, quos de-di-sti mi- hi, alle-

.. _ r«« • •
lusr •

••

j

ia :

nunc

i • ts=^]

au-tem

ad te ve- ni- o :
= •

non ro- go ut tol-las e- os de
HI—m-

mun-

do,

sed ut serves e- os a ma- lo,

alle- lfl- ia,

g
alleluia.

Sabbato in Vigilia Pentecostes
Introitus. Dum sanctificdtus fuero. cum Alleltiia. 145. Post Epistolam cantatur a choro : Allel6ia (semel). y. Confitemini. 239L. Non repetitur Alleluia, sed immediate sequitur Tractus Laudfite. 239L. Offert. g 4-••• = 8. -=

E

- mit-te*Spi-

ri-

turn tu-

um,

et ere-

a-

tfm
buntur, et re- no-vd««HI

•=—•"•• em

bis

&- ci-

kr-57-T

ter-

rae : sit

glo- ri- a

Do- mi-

ni

In Vigilia Pentecostes

291

in

sae-

cu-

la, al-len

lu-ia.

Comm. g

ZZZ=^~7

8fl»»ge

1
\^J L-ti- mo * fe-sti-vi-tci-tis di-

^=^X
di- ce- bat Je-

1 " " a -^ = = " : = r r = l ' z = = t i
sus : Qui in me ereHH

dit,

flumi-na de ventre

e-jus

J\i a A ^ i j t

a•

a ,-•—-J-ii

-a

flu- ent a! quem acceptti-ri

quae vi- vae. Hoc autem di-xit de Spi-ri-tu,

e-

rant cre-dentes in

e-

urn,

r ^ JiN' M
alleluia, al-leluia.

:p

DOMINICA PENTECOSTES
Introitus. 8.

— + — •: • "£
PI-RI-TUS D6-mi—« -HHHI H 1 -

ni

* reple- vit or-

bem ter- rl-rum,

al-le-

lu-

ia :

et

iv
hoc quod con- tinet omni- a, sci- enti- am habet

vo-

cis, alle- 16-

ia,

al-le-M-

ia,

alle-

lu- ia.

Ps. Exsfirgat De-us,

et dissi-p6ntur in-i-mi-ci

e-jus : * et

Dominica Pentecostes.
• * * -

293

fu-gi- ant, qui

o-d6-runt e- um, a f&- ci- e

e-jus. G16-

3=^
ri- a Patri. E u

a
0 u a e.

^
Hi—•-

A
te
-M-

$

,a f^ a 't%.
ia. * if.

:i

L-le- lfi-

J. Emit-

h

3 A fL
turn tuum, et ere-abtin-

Spi-ri-

• a •
tur : et re^no-va-bis

fa- ci-

em

* ter- rae.
2.

A ,.
. Ve-

iryrk
16-ia.*
\

.-le-

/T/V genuflectitur.
5"

ni

Sancte Spi-

ri-

tus, reple

tu-6f-

^
rum corda fi- d6- li- um : et tu- i a-m6-

i

294
L
% • 1
i

Dominica Pentecostes.
»


ris in e- is ignem * accende.

4 • ^4 •• Jn •• • 19 •

^'ylV
Seq. gi.

V
Is •

Eni Sancte Spi- ri-tus, Et emit-te ca6- li-tus Lu-

cis tu-ae r&- di-um. Ve-ni pa-ter pdupe-rum, Ve-ni da-tor

* •

• • ' T • • mfl- ne-rum, Ve-ni lumen c6r- di- um. Conso-lS-tor 6-pti-

g
me, Dulcis ho-spes d- nimae, Dulce refri-g6-

A
ri- um. In Iab6-

re r^qui- es, In aestu tempe- ri- es, Infle-tu so-ld- ti- um.

I:
0 lux be- a- tis- sima,

V

•• I i"

'<
i

Reple cordis intima

Tu- 6-rum

I:
E-d6li- um. Si-ne tu- o nti-mi-ne, Ni-hil est in h6mi-ne,

Dominica Pentecostes.

295
• •

fc±E

Ni- hil est inn6- xi- um. Lava quod est sor-di-dum, Ri-ga

c
g

m

-Pi

p.• 1

11

a

fV •

quod est &- ri-dum, Sa-na quod est s&uci- um. Flecte quod est


1 •

• •

ri- gi-dum, Fove quod est fri- gi-dum, Re-ge quod est de•

a*

_


1

VIp

um. Da tu-

IS

fi-d6-li-bus, In te con-fi-denti-bus, Sacrum • • • •
•• 1 • "

K
-Hi

a-

r

•.

• i

septe-n<i-ri- um. Da virtfl-tis m6-ri-tum, Da sa-lfl- tis 6x-i-

a: .
turn, Da per-6nne gaudi- um. A-men.

I •• "

Alle-lu-ia.

Et dicitur quotidie usque ad sequens Sabbatutn inclusive. Offert. 4-

3^=^
On-firma * hoc
HHHh

De- us,

quod 0-

pe-

tus

es

in no-

bis

a templo

tu-

29 6

Dominica Pentecostes.

3d
o, quod est in Je- rusa- lem, tibi

^t=^
offerent reges m6- nera, al-le-

lfi-ia. Comm, s 7. |• i

Actus est * re-p6nte de cae-lo soi 9 |J % ? • • j " •

nus

adve-

f"
ni- entis spi-ri-tus ve-he-m6ntis, u-bi
• •

P" 3* ••
e- rant se-den- tes,

J

alle0| •
m

ia : '=

et reple- ti sunt omnes Spi-ri-tu Sancto,
• A-* •ffl

•1
a

n m

loquen- tes magnd-

i li-

1

a De-

i,

d alle-lu-

5

m

• ia,

•*

i

i

g—,-=rftr=alle•• 16- ia.

Infra Octavam Pentecostes.

297

FERIA SECUNDA.
Intr. -1
2.

h

-•—•••

I-ba- vit e- os * ex a-di- pe frumen-M-J-

ti,

al-

le-

lfl- ia : et de pe-tra, melle —h-i~== ia, i al-le-

sa-tu-ra-vit 1^ lu-

e- os,

alle-lfi- ia,

al-le-16-

ia.

3?
Ps. Exsul-tfi-te De- o adju-to-ri nostro : * ju-bi-l^-te De- o

Ja-cob.
I.

G16-ri- a Patri.

E u o u a e.

A

Ks L-lelfi- ia. *

s\.—•

1% Ik-—u
r

^ • -» .

. Lo- que-Mn-

tur

vd- ri-

is

lin- guis

Ap6-

sto- li

298

e—
magn&-

Infra Octavam Pentecostes.
"a H
li-a*Dei.

£=i

g-—
Allelfiia. J. Veni Sancte Spiritus. 293. Sequentia. Veni Sancte Spiritus. Allelfiia. 294, Offertorium. Int6nuit de caelo. 249.

Comm. £
8.

\

»

M —A

t
Pi- ri-tus Sanctus * do-c6-bit vos, alle-lflia: quae-— • • •• 16- ia.

i •

~ • •• ' 1 ctimque di-xe-ro vo-bis, alle-lfi-ia, alle-

FERIA TERTTA.
Intr. g• ••

t
i •
m

p^%
g\6n-ae 1 i
• • • • -•!•• 1 ia:grd-ti-as agfintes De- o,

JT\.
i n ik -

C-ci- pi-te * ju-cundi- ta- tem
i

••

i •

ve•

strae, al-le-

• lfi-

c • 1 •

• • alle-lfi-

a n. a •• •••
ia: qui vos ad cae-le- sti- a regna vo-

Infra Octavam Pentecostes.

299

vit,

alle-lu-ia,

alle-lu-

ia, alle-

lu-

ia.

p a• •
Ps. Attendi- te popu-le me- us legem me- am : * incli-nd- te

aurem vestram
• •

in verba

o- ris me- i.

G16- ri- a Patri.

•MLJL

E u o u a e.
8.

TTTT+ L-lelfiia. * if.

. sPi-

ri- tus Sanctus

do-c6-bit

vos quaeciimque

di- xe-

e-^

+
- Z ^

+
L_

ro * vo- bis. Alleluia. J. Veni Sancte Spiritus. 293. Sequentia. Veni Sancte Spiritus. Alleluia. 294. Offertorium. Portas caeli. 251.

Comm. i
8
1

••

+
:
• • •

•i-

Pi-ri-tus*qui

a Patre pro-ce-dit, alle-lu-ia :
— ••• ••

il-le

me cla-ri-fi-c&-bit,

alle-lu- ia, alle-lfi- ia.

3oo

Infra Octavam Pentecostes.

Feria Quarta Quatuor Temporum.
Intr. g-=—•+• • ••••

D
CA
tu-

3-

-

T-*-pr
, 1 fK 3». .. i
lfi- ia,
• -A =

••

j

E- us, dum egre-de- r6- ris * co-ram p6pu- lo

- ?• '

'

i 31

o,
1

alle••»

i-ter f&-ci- ens e- is, alleMM-

1

4 •*
lfi-

1

fr
lis, alle- lfiia,

ia : h&- bi- tans in il-

. ! •
alle• • •

• • • • ZZz

l(i-

ia. Ps. Exsfirgat De- us, et dissi-p6ntur

in-imi-ci

e- jus : * et fu-gi- ant, qui

ode-runt e- urn,

t^3E
a fci- ci- e e-jus. G16-ri- a Patri.
Post Lectionem.

Eu

o u a e.

A
-ai-

L-le-

lu- ia. * (Non repetitur.)

. Ver-bo

A '>«

jgLs-iU
li fir-m&- ti sunt, et Spiri-tu

D6-mi-ni cae-

Infra Octavam Pentecostes.

301

o-ns e-

jus

omnis virtus * e- 6-rum.

Non repetitur Alleluia, sed statim dicitur Gloria in excelsis. Post Epistolam : Alleluia, alleluia. J. Veni Sancte Spiritus. 293. Sequentia. Veni Sancte Spiritus. Alleluia. 294. Offert. ~h 2.

M-ri
quae di- lei • • ••1
•!

£
bor * in mandd- tis tu-

^^1 \
1S,

I-di-ta-

V" a r1
valde :
i

XI

et levd- bo

ma• •
j

nus me-

I
1
A

-•

•V
m

m

••

as

ad manda- ta

tu-

a, quae di-le•••••

'-T^

XI,

alle-

lfi- ia. Comm.

t
Acem me- am * do vo- bis,

ia • m J
alle- lu- ia : pa-cem

re- linquo vo-bis,

alle-lu- ia,

alle-

lu-

ia.

302

Infra Octavam Pentecostes.

Feria Quinta.
Otnnia ut in die Pentecostes; 292.

Feria Sexta Quatuor Temporum.
Intr. g3HI—• tMh

^LO^ut-JL
tua, alle-

R Erple--4-tur * os me- um lau- de
C J - |v:
16ia :
1

HI
Ut

•-

possim cantd• | •• 1

re,

alle- lu-

ia : gaui

• • •• •

i
a,

d6-

bunt IS- bi•• I •

a

me-

dum cantdve-ro ti-

bi, alle-lu- ia, alle! • • • — • • •* 1—•—•—*D6mi-ne spe-rdvi,

luHI-•

ia. Ps. In te
•••-

non confundar in ae-ternum : * in justi-

T- 1:
ti- a tu- a li-be-ra me, et e- ri-pe me. G16-ri- a Patri.

E u

0 u a e.

Infra Octavam Pentecostes.
I.
i i •

303
1

A

Lie-

™ ^ "

^

i ^"

•*

lu-

ia. • if.
Hi •-

3

_§_!••

. O quam bo- nus

et su- d- vis est, Do- mi-

ne,

Spi-

ri- tus tu-

^ us * in no\ Alleltiia. J. Veni Sancte Spiritus. 293. Sequentia. Veni Sancte Spiritus. Alleltiia. 294. Offertorium. Lauda <mima mea. 267. Cotntn. s bis!

5.

N
It

-a
ON vos re-linquam * 6rphah nos : v6-ni- am ad vos
HI—•—H#-

T=k&
i- te-rum, alle- lfiia :

et gaud6-bit

cor

X
vestrum, alle10ia, alle-

-r* an%»
luia.

304

Infra Octavam Pentecostes.

Sabbato Quatuor Temporum.
Intr. t
3_! A-ri-tas De-i * dififfisa est in cor-di-bus
• •

no- stris,

al-le- lu-

ia :

per

in-ha-bi-tdn-

tern

Spi-

ri- turn e- jus

in no-

bis,

alle-

l(i- ia,

,v,%.
al-lelu-

i
ia. Ps. Be-ne-dic 4-nima me- a Domisancto
m

no : * et omni- a quae intra me sunt, nomi-ni
m

<•

3

• "Pi

-

••

e-jus. G16-ri- a Patri.

E u

o u a e.

Post I. Prophetiam.

8.

A

L-le-16-

ia.

* (Non repetitur.)

Infra Octavam Pentecostes.
•«

305

3 aV^%.'a i - • a V
qui vi-vi-fi-

UlTZ:
cat: ca-ro est * quid-quam.

.Spi- ri-tus est

au-

tem

non prod-

repetitur Alleluia.
Post II. Prophetiam.

8. L-lef
k

16- ia. ! . la 1
• • • 1^4* ••
1

.

Spi-ri• 9 •• orn£vit*cae- los.

1

tus e- jus

repetitur Alleluia.
Post III. Prophetiam.


/\ iTX

t
• • ^ L-le- 16••• ia.*
HI •-

•• F . Dum comple-r6ntur

Infra Octavam Pentecostes.

di-

es

Pen- te-

c6- stes,

e-

rant o-

g
i- TflfLfUrfU

mnes

pd-ri-

ter * se-

d&ites.

-«•Non repetitur Allelfiia. Post IV. Prophetiam : Allelfiia. J. Veni Sancte Spiritus. 293.
Post V. Prophetiam.

8. g-

A

n a • ••

p i - •»•

••

L-le-16-ia.*

••• . Be- ne-dictus es,

D6mi-ne De-

us patrum nostr6-

rum, ••

et laudd-bi- lis

* in

sa6cu-la.

dicitur G16ria in exc^lsis.

Infra Octavam Pentecostes.

307

Post Epistolam sequitur Tractus Lauddte D6minum. 110. Sequentia. Veni Sancte Spiritus, ut in Dominica, 294, sed in fine non dicitur Allelfiia. Offert. \ +—I
. •_ •• • 8.

D
die

•» 3 T
sa- lfitis me- ae,

1
in

O-mi- ne

* De- us

clamcL- vi,

et no- cte
• •

co-ram

te :
3

intret
7

i—jyn—=
i• i•

jj^j-jj—
• ••

A~*
3

fm *% #%—1
o

0- ra-

ti- o me- a

in con-sp6ctu tu-

D6-miComtn. i
8.

ne,

alle-

16-

ia.

Pi- ri-tus

* u-bi vult spi- rat :

et vo-cem e-jus •
i• j

—+

•• • • •

I* •• • •

,

audis,

alle-lu- ia : et nescis unde ve-ni- at, aut quo

i v
vadat, alle-lu-ia, al-le- lfl-ia, al-leluia. Post Missam exspirat Tempus Paschale.

IN FESTO

SS. TEINITATIS
Introitus. 8. ENEDI-CTA sit * san-cta Trini- tas,

at- que indi- vi- sa U- ni-

tas : confi-

te-bi-

mur e-

i, qui- a fe-cit no- bis-

cum mi- se-

eriHTi

cor-di- am su-«—•—•—•—•

-a H I — •

am. Ps. Domi- ne D6-mi-nus noster : * •—• •—•in u- ni- v€rsa ter-

quam admi-ra-bi- le est nomen tu- um

ra! G16-ri- a Patri. Grad. £

E u

o u a e.

5-

B

Ene- di- ctus es, * D6-mi-ne,

In Festo SS. Trinitatis.

309

qui

in- tu- e- ris

a- bfs-

sos,

et

TCT:
se- des su- per Che-ru-bim. J. Be-ne-di-

ctus es D61 1

mi-

ne,
1

in

—•—=-

• i

firmam^n- to

cae-

li,

et laudd-bi- Us. * in

sa6-cu-la.

J\.
• ••

L-le-16-ia. * ij.

T

1&E

.3
D6mi-ne Deus patrum no-

. Be- ne-dictus es,

str6- rum,

et lauda-bi- lis

±=£=!^fc

• ••

* in

saecu-ia.

310
Offert. | -

In Festo SS. Trinitatis.
-s._-

B
u-ni-ge-

Ene-

di-ctus

sit*De-

us

Pa-

ter,

ni- tfis-que

De-

i Fi-

li-

us,

V y f.
San- ctus quoque Spi- rits-i-r-

V
tus : qui- a

fe1 V

cit no- bis% L PBTBI••B1 "1 am.
^

cum mi- se-

ri-c6rdi-

am

su4

Comm.

B

E-ne- di-cimus * De-

um

cae-

li,

et co-ram

a • •a a

3

-li ei : quia

omni-bus viventi-bus confi- t6- bimur

fe-

cit no-bis-

cum

mi-se-

ri- cor-di- am

su-

am.

Dominica I. post Pentecosten.

Dominica I. post Pentecosten.
Intr. s-

D
spe-

5.

s:
Omine, * in tu- a mi-seri- cordia

3
r&vi : exsultci-vit cor meum in sa- lu-

i- ri

tu-

0 : cantabo D6-mi-

no, qui bo-

—+na tn-

- =
bu- it mihi. Ps. Usquequo D6mi-ne obli•

visce-ris me

infi-nem?* fisquequo avertis fa-ci- em tu-am - , 1 • • E u 0 u a e.

'—•— a me? G16-ri- a Patri. Grad. I

E
se-

5-

— •£-•-

lilt
Do-mi- ne,
mi-

- go * di-xi :

re-

re me- i :

sana

&• ni- mam

312

Dominica I. post Pentecosten.

s—
HAI—•

+
" ^ ' I

-•—jBma^-—i quo- ni- am pec- cd- vi

me• •

am,
•1 1 A 81 «L

1

—fwt
ti0 •* i

bi.

T. Be- a-

.• 1
•1

• P« •-

t-vS££|
-•• •-

tus qui

in-tel- li-git

su- per e-ge-

num

et p£u-

pe-rem :

in

di- e
KIV1-^

ma-

la

li-be-ra-bit e- um

*D6-mi-nus. 2. 5 ^-le-lu-ia. . Verba me1 _ = - Z= r— fiL

a

au- ri-bus per-

ci- pe,

D6- mi-ne:

intel-

lige * clamo- rem me- um, Offertorium. Intende voci. 135. Communio. Narrfibo 6mnia. 118.

IN FESTO

SANCTISSIMI CORPORIS CHRISTI
Introitus. 2.
-•—•••-

IBA-VIT e- os

• ex a-di- pe fru-

men-

ti,

alle-

lu-

ia :

et de

-r—i
pe-tra, mel-le sa-tu-r^-vit e- os, alle-lu- ia,

_I

J L

al-le- lu-

ia,

al-le-

lu-

ia. Ps. Exsul-tS-te

De-o

adju-to-ri nostro : * ju-bi-la-te De- o Ja-cob.

G16-ri- a Patri.

E u o u a e.

Missa votiva de Ss. Eucharistiae Sacramento, [95].

314
Grad.

I n Festo Corporis Christi.

O
i j •

I 7- I—p
--t cu» ^
I | T

-i
li *• 6- mni-

-U

aV v - in te speurn 3
das illis

i

rant,

D6mi-ne :

et tu

e-

scam
•• ••!

in tem-po-

re

oppor-

tu- no.

J. Ape-

8#;3—8
-• !-4z-«-

ris tu

ma-

num
I

tu-

am :

et

imples
•• ••!

a • • 3^^%
omne S-ni-

a *—

mal * be-ne-di- cti- 6-ne.

••

A^

7

Lie-

ia. * ij\

In Festo Corporis Christi.

315

Vfw
J. Ca-ro
»

.sa
me- a
i j|

ve-re

/I

est
1•1

Cl-

bus, et —
• i

san-

guis me- us

ve-re

est po-

tus : qui

mandfl-

cat me-

am carnem,

et bi- bit

-?•-

me•

umsin•

gui-nem, in me

ma-

net,

et e- go * in e- 0. Seq.
• • . • • • • • •• • • • • J !

Auda Si- on Salva-to-rem, Lauda du-cetn et pasto-

rem, In hymnis et canti-cis. Quantum pot-es, tantumaude :

tl

-•

=—-i

Qui- a ma-jor omni laude, Nee laudd-re suf-fi-cis. Laudis the-

ma spe-ci-&-

lis, Panis vi-vus et vi-td-lis

H6-di-e pro-

3i6
• ••

In Festo Corporis Christi.

p6-ni-tur. Quern in sacrae mensa coe- nae,

Turbae fratrum
i

i

..

1•

du- odenae Datum non ambi-gi-tur. Sit laus plena, sit so•• . • • ••

no-ra, Sit jucfinda, sit de-co-ra Mentis ju-bi-lS-ti- o. Di- es

i

F

_•_._•_•: e-nim sol-6mnis d-gi-tur, In qua mensae prima rec6-li-tur
* §_._•§• , i

Hu-jus insti- tu-ti• • •
• • •

0.

In hac mensa no- VI Re-gis, Novum
• .. •

••

i
i

Pascha novae le-gis, Pha-se ve-tus termi-nat. Ve-tusta- tern
i

8

»-5

—•

• •

,

• - • •:

no-vi-tas, Umbram fu-gat ve-ri-tas, Noctem lux e-limi-nat.

e
Quod in coena Christus gessit, Fa-ci-endum hoc expressit
• ••

In su-i memo-ri- am. Docti sacris insti-16-tis, Pa-nem,

In Festo Corporis Christi.

317
-•—=—•-

tvi-num in sa-lu-tis

•'

Consecramus hosti- am. Dogma da-tur
• •• . •

christi- <i-nis, Quod in carnem transit pa-nis, Et vi-num in s£n•

i
gui-nem. Quod non ca-pis, quod non vi-des, Anim6-sa firmat
• ••

fi-des, Praeter re-rum 6rdi-nem. Sub di-v6rsis spe-ci- 6bus,
i 1 • " • i " • •"
0

a

i

• i

Signis tantum, et non rebus, La-tent res ex-imi-ae.

Ca-ro

1
ci-bus, sanguis po-tus: Manet tamen Christus to-tus Sub utrfi-

a
que spe-ci- e. A sumente non conci-sus, Non confr&ctus, non

g=
—• . •

-s• •• i
1

di-vi-sus : Integer acci-pi-tur. Sumit unus, summit mil-le :

ri

Quantum isti, tantum il-le : Nee sumptus consumi-tur. Sumunt

318
• _ •

In Fes to Corporis Chris ti.

bo-ni, sumunt ma-

li : Sorte tamen inaequd-li, Vi-tae vel
• • •• ... • -• •-

f

inter-i-tus. Mors est ma-lis, vi-ta bo- nis : Vide pa-ris sum-

i
pti- 6-nis Quam sit dispar ex-i-tus. Fracto demum sacramen-

i
to, Ne va-cil-les, sed memento Tantum esse sub fragmento,

s-*—.

-i

, • • • • § _

Quantum to- to te-gi- tur. Nulla re- i

fit scissfi- ra : Signi

tantum fit fractfl-ra, Qua nee status, nee sta-tu-ra

Sign£-ti

i |
mi-nfi- i-tur.

• •

Ecce pa-nis Ange-16-rum, Factus ci-bus vi- a• • • •_

- — — f t , . i•

r

to-rum : Ve-re pa-nis fi- li- 6-rum, Non mitt^ndus c&-ni-bus.

J
In figti-ris praesignitur, Cum I-sa- ac immo-l^-tur, Agnus

In Festo Corporis Christi.
• ••

319

Paschae de-pu-ta-tur, Da-tur manna pitri-bus. Bone pastor > B • •

9

" "

m

i

%

m

"

pa-nis ve-re,

Je-su, nostri mi-se-re-re : Tu nos pasce, nos

= i
g
E

-S
In terra vi-venti- urn.

tu-6-re, Tu nos bona fac vi-de-re


SC1S

Tu qui cuncta
• •

et va-les, Qui nos pascis hie mor-t^-les :
• •• •

• Fac

Tu- os i- bi commensa- les, Cone- re-des et soda- les
• ••

sancto-rum ci-vi- um.

A-men.

Alle-lu-ia.

Offert. g
Acer-do-tes * Doi\

mi-ni

incen-sum et

—rt
nes offerunt De- o : et id-e- o

pa-

TMT sancti e- runt De- o suo,
non

320 1,

Dominica II. post Pentecosten.
—+ — =
:

s^r-i 16-ia.

-Aent no- men e- jus, al- le-

pol- luComm. g— 7- I —

Q
M

Uo-ti- escfimque * mandu-c&-

bi-tis panem hunc, et

^-f^~

>g

->H-tT^^!
annunti-i-bi-tis,

ca- li-cem bi-be- tis, mor-tem D6-mi-ni

do- nee ve- ni-

Vfe—^r at : i-taque qui- cumque mandu-ca-ve-rit

panem, vel bi-be-rit c&- li-cem D6mi-ni

indi- gne

re-us

e- rit corpo- ris et sangui-nis Do- mi- ni, alle- 16- ia. 1 Pro Processione quae sequiinr Missam, vide ad calcem, 152*. f

a

Dominica II. post Pentecosten.
Mr.
-• •-

-p*us, et
j—a

Actus est*D6mi-nus pro- te- ctor me••

e- dfi-xit me

in la- ti-

tfi-di- nem : salvum me fe-

Dominica II. post Pentecosten.

321

cit, quo-ni- am

vo-

lu-

it

me. Ps. Di-li-gam te

aD6mi-ne forti-tudo me- a : * D6-mi-nus firmamentum me- um,

5 -•—•
HI—•-

•—•

•m—th-

-• m-mm-

et re-fiigi- um me- um, et li-be- r^-tor me-•
•••-

us. G16-ri- a

Patri.

E u

o u a
-M-

e.

Grad. 5.

-A-M-

A";
clamd-

Do-mi-

num,

*dum tribu-lci-

rer,

vi,

et ex-audi-

vit me. -fhM
MHH

. Domi- ne,
-h

-*•*-

li- be-

ra

a-nimam me-

am

5—•
bi- is

+
in- i-

•=iq=j
quis,

322 -t—met a

Dominica II. post Pentecosten.
-HI—RHH
HMK

lin-

gua

*do-16*sa.

V
I.

It
L-lelu-

fV
ia. * y.

y.D6mi- ne

De-

us me-

is
us, in te spe-ravi : salvum me fac ex

6-

mni-

bus per-

sequenti- bus me, * et li-be-

ra
Offert. 6. _,_

me.

D

Omi-ne

* converte-re,

et e- ri- pe

&-nimam

1

Dominica II. post Pentecosten. • 1
—•—th-"—

323

• ••

me- am : salvum me fac

pro-

pter mi-se- ri-c6rdi- am

i
• j

• § •

tu-

a m.

i . ]!•"
bu- it 1 •m al-

1 Comm. |-i • • • b•• • 2. 1 " " • 1 !• • _ • • • qui bo- na triAntd- bo * Do- mi- no, i • .i 1 9 pa - • - -

C

r

1,

v J

mi- hi : 7

et psallam n6-mi-ni • A •*

D6mi-ni

tissi- mi.

IN FESTO

SS- CORDIS JESU
Introitus* 5.
II

I—•-

-^^^=m=i
dis ejus et ge- ne- ra-•-•-•-

OGITA-TI-ONES*Cor-

in ge-ne- ra- ti- 6- ne

ti- 6- nem :

ut e- ru- at a mor- te

a- nimas e-

6-

rum

et a- lat

e- os

in

fa-•—•-

me.

Ps. Exsulta-te, justi,

in D6mi-no, * rectos de-cet collaudd-

8—:r

-•—•—•-

ti- 0. G16-ri- a Patri. Grad.
i.

E u 0 u a e.

D

'

^JS"

/r^^-ir^.
re- ctus D6-

Ul-

cis * et

Sacratissimi Cordis Jesu.

325

== * ^H
minus, pro- pter hoc

-I

n~*—Afte^rri
lin-

,

le-gem da-bit de-

quen-

ti- bus

in vi-

a.

. Di- ri-get man-

H^

su- 6-tos

in ju-di-ci- o,

do- c6-4HHH

bit

mi-

tes

vi-

as*su-

as.

±\.

L-le-

lfi- ia.

* ij.

J. T61-

li-te

ju-

gum

••••

me-

um super

vos

et disci-te a
-I"**
- m I

me,
•*

qui-

a mi-tis

sum

et

hu-

326

Sacratissimi Cordis Jesu.

mi- lis Cor- de,

et inve-ni-

tis r6-

g—•». . , i a v

±=5
!_••_ vestris. Offert. g8. ~ X IT%.

qui- em * a-

nimfi- bus

gw+

--M-

M- pro-pe- n" —

um * exspect&- vit Cor
H—•H-f#iT"l—fc •
1 1

If" *
et susti-

me1

um

et mi- se'

ri-

am, '

nu-

i qui simul me• ••

cum contrista-re- tur
• JTIB

et

C S3 ^ ? > ,
non fu!—*—i • • • r»ii-T

£

4 ^

••! vi

it; con-

so-l&n- tern me quae- si-

et non Comm. s-

inve-

ni.

u

;

+-

«:
la-tus e-jus a-p6-ru- it,

-nus mi-li-turn * ldnce- a

Dominica III. post Pentecosten.

327

S-'-

-a-

—SV

-•——

et conti-nu- o ex-i-vit sanguis et aqua. UMissa votiva de Sacratissimo Corde Jesu, [ i l l ] .

i^rrf

Dominica HI. post Pentecosten.
Intr. !. 6. S E-spiE-spi-ce in me,

+

la CZ =
iT»

la
D6-

* et mi- se- r6- re me- i,

—«a • •• 1 w—ft % ft
mi- ne : qu6- ni- am 6- ni- cus et pau- per sum e- go

C

-•

•-

3t
li- tdtern meam,

-v

vi-de humi-

et la- b6-

rem
1 1

i

• •1 •

• •Pa -•

me-

urn : et dimit-

te

• % 9 6-mni- a pecca-ta me-

••V
a,.
HI—•-

-S
Deus me-

-g • •—•—«-

us./\r.Ad te D6mi-ne levi-vi

d-nimam

e

me- am : * De- us me-us, in te confl-do, non e- rubescam.

-3-V
E u o u a e.

Gl6-ri- a Patri.

328

Dominica III. post Pentecosten.

A-eta

* co-gi-t&- turn tuI r

urn in D6-

1—

mi-no,

et ipse te
-mm-

e-

nfitri- et.

y.Dum cla-mfi•• I ••

*-r—ii-i-s
rem ad D6mi-num,

exau-di-vit

1 •:

vo- cem me-

am ab his

qui

appro-pinquant *

mi8.

hi.

sL-le-lu-r1-

ia. * ij.
• i ••• -/•!>•

De-us ju- dex ju-

Dominica III. post Pentecosten.
P» p m.

329

-^V et p&-ti•
1

>
ens : numquid i- ra- sce-

stus, i or- tis ••

H —^

s ft S^—3"

|

1

tur * per singu- los di- es?

Ofiert. i — j ^ - j — ^ — - T H — J i Pe-

a.*"" qui no- ve-runt

rent in te * omnes,

no- men tu-

um, Domi•

ne : quo-ni1

am non de• # -

Sv —9
re-

"

• S * ^ ••• ' quaeren- tes

linquis

te : psfil- 1i-

te

Do-mi-

no, qui ha-

bi-tat

in

Si-

on :

quo- ni- am non

est obli-

o-ra-ti- 6-

nem

I
p&uperum.

330
Comm. •

Dominica IV. post Pentecosten.

D
8

7n-|-,__a_«LJj
I-co vo-bis, * gaudi- um est Ange-lis Dei super paeni-t6nti- am ag€n-te.

uno pecca-t6-re

Dominica IV. post Pentecosten.
Intr. -i =-+
-*m—•——t

1

i—

JL#
•P • • Pa • ii n

0-mi-nus * il-lumi- n£-ti*
fc

o

me-

a,
I

et sa- lus

B*

me-

a, quern

a-

me- bo?
• -

D6-mi-nus

de-f6n-sor

a •

f ^

i

vi- tae

me-

ae, a quo tre-pi-di- bo? qui tri- bu- lant
•• • •••-

-Am A=^r*--;
me
-4MH

in-1-mi-ci me-

i,

infirma-ti

sunt, et

ce- ci•E • •

d6- runt. PJ. Si consistant adv^rsum me castra: *
n
m

m

m

• " •

m •


a a

non timebit cor me- um. G16-ri- a Patri. E u o u a e. Graduale. Propitius esto. 107.

Dominica IV. post Pentecosten.

331

A

7. 8m • -le-lflL-le ia. * if.

JSf

1 i ] ^
des super throT.

us, qui se-

rfi^V^

—t

S*

*fl I 1

num,

et ju- di- cas aequi- td%: rum * in tri-bu-

tern :

*** e-sto re-fugi- um p^u- pe-

a3

*TTlfft • • f.
la-ti- 6ne. Offert. 1 4„ AH
L- lfiHMI-

E^fe

•" I '
os,
HHH

mi- na * 6-cu- los me-

nequdndo

obdor- mi-HH

am in morHMH

te :

ne- qudndo

di-cat

in-i- mi-

cus me-

us :

s

332

Dominica V. post Pentecosten.

- I ft .1 J - — ' t . ...1M»t ..
Prae- v&lu- i Comm. ~m ad-ver-sus e-

**F^P
um.

D
-H3-

Omi-nus

* firmam6n- turn

me- um, et re-fu-

gi- um me-

um,

et li- be- r&- tor me-

us : De- us

me-

us

ad-ju- tor

me- us.

Dominica V. post Pentecosten.
Intr. g-

E
VI

4-

""

•4-

-a—r ir

X-dudi D6-mi-ne * vo- cem me- am, qua cla-md$LZ=*:

ad t e :
1

ad-j6i a r

tor me- us e- sto, ^
PI

ne de- re- lin"Z— %•
*—i

9 quas me

Jl

B

ne- que despi-

Cl•

as

me,

De-

us

•S •
sa- lu-td-

• ris me-

r us. Ps. D6-mi-nus il- lumi- n&- ti- o

ft-fl- Hi—»—

Dominica V. post Pentecosten.

333
HI—•-

H a g
• •

-

a

a

me- a, * et sa-lus me- a : quern time-bo?

G16-ri- a Patri.

E u 0 u a e. Graduate. Protector noster. 108.

A

— L-leia.
-M-

tit

*Tt
ne,
-frft-

7 . Do-mi-

in vir-

tu-

te tu>

a

laet&M i r

bi- tur

rex : et

±=3^1
su- per sa-lu- tare tuurn exsul-t&-

bit

* ve-

he- men-

ter.

Offertorium. Benedicam D6minum. 116.

334
Comm.
7 T

Dominica VI. post Pentecosten.

T

- nam p6- ti- i

* a D6- mi- no,

hanc

W-ftar
requiram : ut inhd-bi-tern in do-mo D6mi-

A
m

J

ft
vi-tae meae.

6mni-bus di- 6- bus

Dominica VI. post Pentecosten.
Intr. -=-

D

2.

gr

-*lu-t&ri-

-•• su- ae, et pro-

O-mi-nus * for- ti-tfido pie- bis

tector sa-

um Chri-sti

su-

i

est:

salvum fac
Hi •••-

••

popu-lum tu- um, D6mi- ne, _ te-ti
a

a-

••
• •

et b6nef-

3
re-dituae, et rege e- os
•HI •—•—••«

die he-

-^ usque in

sae-

cu- lum./V.Ad te D6mi-ne clamdbo,

Dominica VI. post Pentecosten.

335

t -•—•—•—•—•De- us me- us ne si- le- as a me : * nequcindo td-ce- as a

-7+
me, •5 • • H • • Patri. et assimi-labor descendenti-bus in la-cum. G16-ri- a
• •
1

1•

E u 0 u a

e.

Graduale. Convertere. 108.

A

^fr^ffr
L-le- Idia. * if.

K\
r. In te D6-mine spe- r^i-

j

ri^
- H -

vi, non confun-

dar

in ae- ter-

num : in tu- a ju-sti- ti- a

-P-

£

e

li-be-ra me, et e-ri- pe
M-l

me : incli- na

ad me

au-rem tu-

am,

acce-

le-

ra * ut e-ri-

B^Sfp,.
pi- as me.

336
Comm.

Dominica VII. post Pentecosten.

Offertorium. PeYfice gressus meos. 79.

e
Ircu-

•• i- bo, * et immo-ld-bo
• •

4

•••

in tabern&cu-

lo

+
et

e-

jus h6- sti- am ju-bi- la-ti- 6- nis : canta- bo, -*-

psal-mum di-

cam D6mi- no.

Dominica VII. post Pentecosten.
Intr. -•• m

-Ama-ni- bus
-mm-

mnes gen-tes

*plau-di-te

J$3^VH*43—• ju-bi- 14a*

te De-

0

in

vo-ce

exsulta-1ti- 6—i

9 %-s
• (•

— • -•

• -- •

nis. Ps. Qu6-ni- am D6mi-nus exc61-sus, teiTi-bi- lis: * Rex ma-

S

——•
• •

n

. - . n~—~
• • • • •

—n

gnus super omnem terram. G16-ri- a Patri. E u o u a e. Grad. ft5 - HMI-

v

=±3

E-ni- te

fi-

li- i, * audi-

te

me:

tim6-

Dominica VII. post Pentecosten. S"J_i_

337

rem D6rai-ni do-cSbo vos.

J. Acc6-

+
di-te ad e-

Hife
urn, et il-lumi-nd-mi- ni :

±=^u et fa-ci- es vestrae

*—•—

••

S

3 !*•

t ^ ^

* non con- fundentur.

A^

L-le- lu-

ia.

am
. Omnes gentes pldu- diHi—•-

te

mi-

ni-

bus:

ju-bi-l&-te

De-

o

in

vo-

ce

* exsul-ta- ti-

6-nis.

338

Dominica VII. post Pentecosten.

Offert. 5-

-\ Ic- ut * in ho-lo-c<iu- sto

-.—.^S-^

m a- ri-

^=3=fc!
e- turn et tau-

ro^ gui-

rum,

et sic- ut in mil- li-

bus

agn6- rum pin-

urn : sic

fi•

at sacn- fi-ci•••

um noi

i
strum

B

•fl
h6-

!• • di- e, ut

in conspe-ctu tu- o

3«ez^
ce- at tib i : qui- a non est conffi-sio confi-

S. j/hJLH_identi-bus Comm.

.

-Tjne.

^™AI

in te Domi-

•'Vr.
Ncli- na * aurem tuam, acc6-lera,

i

ut 6- ru-as

nos.

Dominica VIII. post Pentecosten.

339

Dominica VIII. post Pentecosten.
Intr. g
1.

Usc6- pimus, * De- us, mi- se-ri-c6r-di- am tu•
• •

mf* • i
• i

am in m6••• •
4

di- o templi

tu-

i : se-cundum no-men

s=s
us, i- ta
• •

tu-

um De-

et laus tu-••—•-

a

in fi-nes

ter-

r a e : justi- ti- a pie- na

est dexte-ra

tu-

a.

-J-

-•—•—•—min ci-vi-td-te
—a—• • •—

Ps. Magnus Domi-nus et laud^-bi-lis ni-mis : * —« —B-^—a—i|! De- i nostri,
-•
a

*-

—|t
••

• •

in monte
•••

sancto e-

^ jus. G16-ri- a Patri.

E u o u a Grad. g—

e.
2—a

E

5-

,fl •

a
tect6-

- stomi-hi * in De- um pro-

340

Dominica VIII. post Pentecosten.

rem,

et in loHHHI

cum reH-

fu- gi- i,
•.•I

±t•
fa-

ut sal-

vum me

zzt
ci- as.

I— -•—»f. De- us,

jv*=^
in te spe-ra-

vi : D6-mi-ne,

non conffin-

dar

*

i in aeter-

num.
•' '

7.

C 1 • ••%
1 1

A.

L-le-lfi-

ia. * if. i V-A m* m^ r > ••. mi- nus, et

. Ma- gnus D6•• •• • _ • _!

lau-dd-bi-lis val-

de, in ci-vi-tfi-te

VJ
Dei, * in monte sancto e-jus.

Dominica VIII. post Pentecosten.
f

341

» # ••

j

Offert. g0- pu- lum hfi- milem * salvum fa- ci- es,

D6• 9*
m hu-mi-li- &-

mi-

ne,
* •

et; 6-

cu- los super-bo- rum
1•

i •

M %, •
i i

i

bis : qu6-ni- am quis

De-

us

praeter te, D6-

mi- ne?
HMHI

Comm. S

3~

1—•••
',T4-

G
est

3.

Ustd-te * et vi-d6- te, qu6-

ni-

am su- k- vis

D6mi-

nus: be- &-tus

vir,qui

spe-rat in

e-

0.

342

Dominica IX. post Pentecosten.

Dominica IX. post Pentecosten.
Intr. =-

E

!•

Cce De-

us * ddju-vat me,

et D6-mi-nus

3tS
sus- cep- tor est ^i-nimae meae : averte mala

in-i- mi- cis me-

is,

in ve- ri-ta-te tu-

a

disp6rde

t=^(tn^=i=3:
il-los, pro-te-ctor me•—•

us

Domi•

' ne. M
• •-•— J

^. De- us in nomine tu-o salvum me fac: * et in virtu-te

e——Hr
tu-a ju-di-ca me. G16-ri- a Patri. E u 0 u a .e.
HMM

Grad.

5
• : • ••

D
••—»•

5-

0-mi-ne*D6- mi-nus

noster,

quam

admi-ra- bi-

le

est nomen

tu- um

in u-ni-ver-

Dominica IX. post Pentecosten.
1 • 1

343
[B 1

4 '% JL 7 , BUB •

J •

4 ^ 1 pB • - J • 1 1". '

i 1

-

sa P , ! B
j •

ter- ra!
1 •
BB

Y. Quo-ni- am e- le• L

J
v&ta

J

i" it

1^4 1*4 •
1 11


*A

1

•.

mm

• •

B

a -

i

]

B 1"

est
1

magni- fi-cenli- a
1
_ •
•A

Vm°

^P«l S
1

\

• !
(•

Ibai
J

'••

tu2.

a * super cae-

los. _ (ft*#

A
B

HC' —i^xi • •
L-le• • m •

14 4
1

1 r*#
1

I1
1

*. * •

1

lu-ia.
1

* if.
1

• f. E-ri-pe
• .
4
|4

n an** - •• a
me de
• 1*4
-

• •*
in-imi-cis me•
!• «yii^

i
is,
'BB_

Hinn p^4

- -

DeHi Sn^A
™ ' 7^

us mefi -Mm, W •

us :
-

et ab insurgen1 i -

P1
3
B

J

j

1

ti- bus
i

in me
^*

4f li-

Hi -f^J


1

% •• ?

• •• • ' ? ^ .

——— KB B

•••

'

be-

ra me.

Offertorium. Justitiae D6mini. 126.

344
Comm. |i 6.

Dominica X. post Pentecosten.

• • UI mandfiR n% •

5 • • i • ••

u
e-

i• i f •

j!

cat * carnem me• PL*

am, et bi- bit s6nj

I f !

• ••

^ i

gui-nem mep

urn, in me ma-

net,

et e-

go

in

i
1 o, I
i •

di-

cit D6mi- nus.

Dominica X. post Pentecosten.
Intr.

D

3*
UM cla- m^-rem * ad Do- mi-num,
HMI-

^=^=Fl
exaudivit

1
vo- cem meam, ab his qui appro- pinquant
Wl
j

—=—

WK-j

mi-

hi : et humi- li- a- vit e-

os, qui

est ante sa6-

Hy
cula, et manet in aeter- num:ja-cta

a

cogi-

^
td-tum tu- urn in D6mino, et ipse te e-

Dominica X. post Pentecosten.

345

nutri-

et. Ps. Ex£udi De- us o-ra-ti- 6-nem me- am, et ne
HMMI-

D 3' • '

desp6-xe-ris depre-ca-ti- 6-nem me- am : * intende mi-hi,

a:
et
1.

3

» •—• • E u o u a e.

ex-ciudi me.
- M -

G16-ri- a Patri.

Grad. g
-•—mUst6-di me,

+
*D6mine,

ut pu-pil-

lam

6-cu-

li :

—+
t*r
sub umbra
a-Id-

-Prum tu- &rum

•• pr6te-

h

^

••• J. De vul-tu tu- o

me.

ju-di-

ci-

um

me-

um

346

Dominica X. post Pentecosten.

fll
prod-eat : 6-cu- li tu-

vi-

de- ant

*aequi- td-

tern.

Al
l *
r

* S

L-le- lu-

ia.

*

fl-g—8
. Te de-cet hyranus, Deus,

S|Si±*
in

^i==!===zzzf=t:Si1 •
VO-

=*z^H
bi redi i •
1

on :
• • •i1 a^ A .. '% • • % • i i

et ti-

de- tur
ut

1

1 - 9 *i

'• n

S*
i

'J

i

tum

* in Je- ru-sa-lem.

4i*ftFOffertorium. Ad te D6mine levdvi. 3.

Dominica XL post Pentecosten.
Comm. | 4-

347

A
ti-

C-ce-pt&-

bis * sacri- fl-

ci- um ju-

sti-

X" m
ae, ob-la- ti- 6-nes et ho-lo-c&u- sta, super

al-t£-

re tu- urn, D6mi-

ne.

Dominica XL post Pentecosten.

D

Intr. 5-

-•

•-

E- us * in lo-

co sancto su- 0 : De- us, qui

t!
inha- bi- tare fa- cit
HHh

-•

•-

un-a-nimes in do- mo :

8—~-±
ipse

da-bit vir-tu-

tern

et forti- tuHI ••—•=
B

di-

nem
| 1

Pw=^
piebi

»-Hi—I

su- ae. Ps. Exsurgat De- us, et dissi-p6ntur
-41—•—•-

g-^-^,--—"-^
in-imi-ci

e-jus : * et fii-gi- ant, qui

ode-runt e- urn, a

348

Dominica XL post Pentecosten.
• • • • • •

H-i-i—r
Grad. g +

f&-ci- e e-jus. G16-ri- a Patri.

E u o u a e.

i
^

N De- o * spe-r&vit cor me*+r*T
> • • "—4K

um, et

adjfl-

tus sum :

et refl6-ru- it ca-ro me- a :

'
et ex vo-luntdte me- a

1

132^3^ confi-tebor

il-

li.

J. Ad te, D6-

mi-ne,

cla9
fi t

n •• n *
md-vi :

a ?***
m \ m

i •

De- us

me* • •j

us,
1 " " J *A • 1^

si^ •

le•

as : ne disc6-

—*»r-

das * a

me.
H =

±\.

L-le- lfl-ia.*y.

rvs^i

Dominica XI. post Pentecosten.

349

j « s !kL!J__!_l.'_zi—;J ^spg
Exsulta- te Deo adju-t6-ri
••

no-

stro,

HT • •

ju-bi-ld- te

De-

o

Ja- c o b :

stimi- te

psal-

mum

ju-cfindum

* cum ci- tha-ra.

C •aJ
Oflfertorium. Exaltdbo te. 90.

Comm. I
6.

-fr-JF

H
ti-

iwOn6- ra * Do- mi- num de tua subst£n-

a, Jj

et de pnmi- ti-

is • IN
I

fru- gum tu- a1

rum :


a

i •'

— T - — • I. • • • 1

ut imple- dn-tur

horre- a tu-

sa- tu- ri-ta- te,

I

—4

2
et vi- no torcu- IS- ri- a red- und^bunt.

350

Dominica XII. post Pentecosten.

Dominica XII. post Pentecosten.
Intr. —«1
us*

,i . .

rtrST^"
in-

D
i

0 '

E•

in adju-to- ri-um me- urn

•••-

ten-de : D6mi-ne ; |.

ad ad- juv&n- dum me fe-

sti-na :

confundantur

et reve-re- an-tur

in-imi-ci me-

i,

?=*=&,
qui quae-runt a-nimam meam. Ps. A- vertantur retr6rsum

nr+

-FW—a
la. G16- ri- a

et e-rube-scant, * qui vo-lunt mi-hi ma-

h ^
Patri. Grad.
7

E u o u a

e.

B
:

-

S—-Tfc. a • a l *prT
Ene-di!^ in omni tempore : cam * D6-mi- num

.

Dominica XII. post Pentecosten.

351
> m

a
i "i

1

S^ • jus

— '
i

semper

laus e-

m 0-

re
•4HW-

me-

0.

In D6-mi- no

laud&-bi-tur

4-

ni-

ma

me-

a:

£udi-

ant mansu-6HHh

^^ZZt
ti,

et Iae-t6ntur.

A-i

L-le-

lfi- ia. *

-k
y . Do- mi ne De- us

f
sa- lli-

352

Dominica XII. post Pentecosten.
• • e clamd•• vi,
r

tis

me- ae,

in di-

» et no-

cte * co- ram te.

Offert. 8. Re-c£- tus est * M6-y-ses

-s-r
in conspectu

Do-

mi-

ni De- i

su-

i,

et di-

••

xit. Pre-cd-

tus

est M6-y-ses

in consp6ctu

TLJi

Do-

mi-

ni

De- i suHHHR

i,

et di-

xit :

Qua- re, Domi- ne,

i-r4i

see- ns in p6i
I

pu• i

•••• Jo tuo? Par-

• ce irae t- nimae

i

tu-

Dominica XII. post Pentecosten.
• •

353

ae: memén-to Abraham,

I-sa- ac
-•—H¯Hi¯

et

Ja-cob,

qui-bus ju-rásti da-re terram

flu-éntern

lac

et

mel.

Et pla-cá-tus factus est

Dó-

¢ r / ^ P*
mifi m'¶ñê

~¯A7
ma-ligni-tá-te,
i

nus de

quam di- xit fá• 1 i^ê 9 i

P'

• r·n •••% 2 n n ¢•
_ i _ i

_
a

cere pó-pu-lo Comm. I — ¢ r¯_j — -

• ' '•" it. suo.

*

JL/
tur ter-

E fructu * ó-pe-rum tu- 6-rum, Dómi-ne, sa-tii •' I • ut edû-cas panem de terra, et vi-

á-bi-

ra :

num lae-

tft
tífi-cet cor hómi¤is :

Ä¢
ut exhí- la:•

ret

A

fá••

ci-em in ó-le-

0,

etpa-nis

cor hó-mi-nis

confïrmet.

354

Dominica XIII. post Pentecosten.

Dominica XIII. post Pentecosten.
7.


Espi-ce, *üó-

.

•• ' •

M
te- stamén- turn tu-4 JS¯¯ • urn,

mi-ne,

in

j—«—*·—-3—•- HHHI et á-

—*¯¯J

nimas páupe-rum tu-ó- rum

ne de-re-lín-quas in
Hi III

fi-` nem : exsûr-ge Dó-mi-

ne, etjú- di-ca

cau•-

sam

-•—Mi¯¯a÷—¾iai •

tu-

am :

et ne

oblì- viscá-

ris vo-

ces quaerén-

S
tium te. Ps. Ut quid De-us re-pu-lísti in fi- nem; *

e-flr÷
i- rá-tus est fu-ror tu- us super oves páscu-ae tu•••-

ae?

S_jv a " " '
Gló- ri- a Patri.

7 •

E u o u a

e.
-M-

Grad. g

R

-•-•—•-

¯t¯

E- sp^i-ce, `* Dómi- ne,

-· l

ítí

in testamén^tum

Dominica XIII. post Pentecosten.
• ••

355

tu-

urn :

et

á-ni- mas

páupe- rum

tu- ó-

frr
rum ne obli-viscáris in

• Ãb f~'`^ \ \¡
fi- nem. . Exsúrge Dómi-ne,

f~'

et jú-

di-ca

cau-

sam tu-

am : me-

¡¿-*mor e•

• I

sto
•••

oppróbri-

i

servo- rum

§•

* tu- ó-

rum.
m tí

A

'v '
ia.
r

L-le-lú-

* ij\

faf[Vi- 1 a: 1
y.

tfï
mi-ne, re-fú-

^

356

Dominica XIII. post Pentecosten.

¾*=£
giurn fa- ctus es no-

ttì

y.: i 3
bis a ge-ne- ra-ti- ó-

I IJ " I J
* et progé- ni- e.

ne

ì `ñ J¾ft ¯ —

' Ä

Offert. N te spe- rá• ••* ••-

vi

* DómiHHl·

ne :

di-

xi : •S

Tu

es De• 1 Hi• m

us me-

us,

in má-

ni-bus

1
po-ra me- a. > lo * dedísti

tuis témComtn. j¯~

s

t —•JA-nem de caeHI

MM-

¾ •a •

X·¯

no- bis, D6- mi-

¶=«
ne, habéntem omne de- le-cta- men- turn, et omnem

Dominica XIV. post Pentecosten.

357

V ¯=—l·
sa-pórem su- a- vitá-

-fl÷
tisf.

Dominica XIV. post Pentecosten.
Intr. g

* " f l IRo- té- ctor no- ster * á-spi-ce, De••

1— |- ¯
us, et

réspi-ce

in fá- ci- em Chri- sti

tu-

i:

qui-

a

me- li- or

est di- es u-

na

in átri- is tu-

is 1

i

-¢p

a •
• •

\.

— li• • fli d • S •
? a. / j. Quam di- lécta tabernám m

su- per mil-

cu-la tu- a, D6mi- ne virtû-tum! * concu-píscit, etdé- fi- cit

g—

—T-+1 •

¯¯í*¯*—•—1
Gió- ri- a Patri.

á-nima me- a

in átri- a Dómi-ni.

E u o u a e.

358
Grad

Dominica XIV. post Pentecosten. · C ¯¯*-ini—
0- num est * confí- de- re

B

'

¯rrti
in Do- mi- no,

+
¾

l· =A,
a • ru.
in hómi- ne.

quam confí-de- re

l· áš
. Bonum est spe-rá-re in Dó-mi-no,

-•i

•i -

••

*

quam spe-rá-

re

*in princí- pi-bus.

A
. Ve-ní-

î=a
• •

H^!

L-le-lû- ia.

* if.
I _

te,

exsulté- mus

Do- mi- no :

H-V

_#s¿ ••De-

a* s
sa-lu-tá-

¡^—J
ri

ju-bi- lé- mus

Dominica XIV. post Pentecosten.

359

i
nostro.

Oflfert I

8

H-fM-

I

·

¾
Mmíttet * Ange-lus DoM

mi-

ni

•ft*; •

=
i-tu

in circú-

ti-ményL 1•
I%

s 9' V• i' ,r· '
e- rípiet

1

ti-

um

! P·¯ V
i
-•—•-

1

e- um, > te

et
i

e-

os : gu-stáHMMI-

et

vi- dé-

te, quó-ni- amsu-á-

vis est

tsft i,
DóComra. minus.

•?• Ri-mum quaéri- te * regnum Dei, et ómni- a

iz¾i:
adji-ci- éntur vobis, di-

¯i—

ftr

cit Dómi- nus.

3<5o

Dominica XV. post Pentecosten.

Dominica XV. post Pentecosten.
Intr. |
. j I
|j—=-

I ¯r
l·r
6

f¾ p .
aurem tuam ad me,

N- dí- na, * D6- mi- ne,

•ƒ
et ex- áudi me : salvum fac servum tuurn, De- us

T~,Tί

jyte :

-dV ' ! Í

«|

me- us, spe- ran- tem in

mi- se- ré- re mi-hi, Do-

• fr ii»
mine, quó-ni•

r—• * • vi tota

am ad te clamá-

l·= •—»=—»

e—
di-

±
H

e. Ps. Lae-tí- fi-ca á-nimam servi tu- i : * quó-ni- am

l· l·
• •

Æ
á-nimam mem •••

•••-

ad te, Dómi-ne,

am leva- vi.

Gl6-ri- a

ft £
e.

Patri.

È u

Grad. g

B

•»·—i

&

o u a
M-HMl·

. rv
* confi- té-

···
ri

H
Do- mi-

O-num est

Dominica `XV. post Pentecosten.
ß •• 1

36i •

« - g

• • i^

no :
‰J 1

et psál-le-re
I•
\m

no-

mi-ni tu-

o,

| m

^v
i— y . Ad

Al-tísÉ

si-me.
• * • •# •

1

•* •

• •

PmM • * • 1 • R • •1

n•* '

• 1 p· *l· 1

1

annunti- an• ? i

dum ma-ne
M

l½·
mi- se-ri-cór• •

IB

di- am

1tu\ am
j

••

• • a A

1•

am,
i i |•A n i • •.

et ve-ri-tá-tem tu•n •
i • i •

]• • • •l· a i # #·

•' ' *\

11

* per no•

ctem.
l a *

A
G
ß m

g: T¯i-fi
1

«-„a - ' :fir ¯
ia. * ij.

Lle-lû' ·
I

¯ T"·

"¾B_

J
• • •

i## f\ •4p-% '

¯J
gnus Dó-

_ _ I¯¯¯JI

y . Quó-ni- am De- us ma1 -^ ._ r ¯3¯S i %i"¯ flj/IS • • * , 1

a—

-¢fcnus,

d

«

mi-

et Rex ma-

Dominica XV. post Pentecosten.
¯Si¯ï—ifl-ï¯
*•• "tel»

:

3—M

)*-=W

m

+

gnus 1
•i

super 1% 1L • •

ü-

mnem

1

* ter-ram. Offert. Ï

III

E
spé-

Xspé- ctans * exspectá-

vi Dómi- num, et re-

g ••••• A - ¿ ^
xit me : et ex-au-dí- vit
HMl·

-=-+¯
HI
•—•-

ÎC=l
ti-

depre-ca-

ó- nem me-

am, et immí- sit

in os

me-

urn cán-ti- cum novum,

hymnum

De-

o

noComm.

stro.

A- nis, • quern e-

go dé- de-ro,

ca~ro

Dominica XVL post Pentecosten.
• • • • •

363

me-

a est pro saé-

cu-

li

vi-

¯HviV M
ta.

Dominica XVI. post Pentecosten.
Intr.

M
clamá-

8.

§

M—

• • • •*

1 l·-Hf _• i _

I-se- ré- re mi-hi * Do- mine, quó-ni1

am ad te

ö^š •¿—'?• v . vi to- ta di-

1a
a tu Dómi-

e : qui• •

s ^ - • n a ra-i-*?
ne su- á- vis ac mi- tis es,

M<^ Í
sus in

et co-pi- ó-

HHMI¯

Î3
invo-cánti-

mi-se-ri-cór- diW

a

ó-mni- bus

^

a •a

bus te. Pi¯. Inclí-naDómi-ne aurem tu- am et exáudi me : *

quó-ni-am in-ops et pau- per sum ego.

Gló-ri- a Patri.

£ u

0 u a e.

364

Dominica XVI. post Pentecosten.

Graduate. Timébunt gentes. 71.
1.

Al
—r
J. Cantá-

L-le- lú-

ia.

* if.

te

Dó-

¾ · ¾ •• 1 .•RAJ
mi-no canticum no-

a

mi-ra- bí-

li- a

fe- cit

• Dó-mi- nus. Offert.
6. —•—M«¯
-M-

D

a—i—

t\l· `\l m d¾-^
um réspi- ce :

Otni- ne, *inauxí- li- urn me-

•a •
con- fundántur et reve-re- an-

• aJ

tur, qui quae- runt á-¤i-

S: fl—^—r¾—i

«<¡ • ap¾4*» • •*• ••
— e- am :
U‡

Ji r\% nîri*»''*—ï mam meam, ut áu- fe-rant

Dominica XVII. post Pentecosten. —-I _ _
• •••-M-

365

a—i—•
in auxí- li- um meum réspi- ce.

Dómi- ne,

Comm. E 8

D
so-

· ¾
lí-


• _• -•

+
•—•-

O-mi-ne, * memo-rá-

bor jusíí-

ti-

ae tu- ae

us : De-us, do-cu- í-sti me

a juventú-

te

me-

a,

et usque

in se-né- ctam

et sé- ni-

*4ö

I
um, De- us, ne de- relínquas me.

Dominica XVII. post Pentecosten·
Intr.
1.

-••-

Ustus es *Dómi-ne,

et rectum ju-dí- ci- um

:•=£
tuum : fac cum ser-vo tu- o se-cúndum mi-se-ri- cór- • — • — • • 3—•

di-am

tu-

am. ƒ>í.Be-á-ti

immacu-lá-ti

in vi- a : *

366

Dominica XVII. post Pentecosten.

-aqui

Hi—•

•-

=Ä=

-• • • < -

•—•—•-

ámbu-lant in le- ge Dómi-? • •••-

ni.

Gló-ri- a Patri,

E u o u a Grad. i
i.
'

e. -•-•gens, * cu-jus est Do- mi-nus

E-á- ta

tit
Deß

us

e- ó1

rum : póñ li

pu- lus,

quern

S

• •

e- lé-

git Do-

mi-nus

• 1•

|

•r·.

m .• t in he-re-di-

¯ír
tátem si-bi. J. Verbo Do-

mi- ni

cae-

li

firmá-

ti

tflte—ME
sunt : et spíri-tu

ísj=š=ã=^
0- ris 1 e-jus
•V*ftn

0-

mnis virtus * e- ó-

rum.

Dominica XVII. post Pentecosten.

367

AT
¾ ' ^"

+*r

Lie- lû- ia. * ij.

\=^= . Do- mi-ne,
me-

-l·
ex-áudi

HI—MHl·-

¾S
ti- ónetn

o-ra-

am, et cla-mor me-

us* ad te

vé-ni- at.'

[u
Ofifert. ¢

o
ne,

4

' ¯
i• i •

rá-

vi

* De- utn me- um

`*i
e- go Dá-niel, dice¤s : Exáu- di, Dómi-

* r* •
pre- ces ser- vi
HHHHH

^3Z^=j

tu-

i

--•—• il-lúmi- na fá- ci- em


tu-

am su-

per sanctu- á-

ri- um tu-

um :

S

•i-F"-' . b ->.et pro-pí-ti- us in-ténde

T — — —
pó- pu-lum istum,

+-

368 Feria IV. Quatuor Temporum Septembris.
5_
m

Z

i

-s-a—r-1--5—"


De-

super quern invo- cá- turn est no- men tu-

um,

3fl,
+ ï — +

• ••

us.

Comm. ¯ ¾

2

· <X^^
O-vé-te, * et réd-di-te Dómi- no De- o ve-stro,

V

IZZZZZ^ZTi=r3ZI±IlAl¡

Ï=

T ~ ^

o-mnes qui

in cir-cú- i-tu

e-jus

añêr- tis múne- ra : ter-

rí-bi- li,

et e- i qui

aufert spí-ri-tum prín- ci-

pum : terrí- bi- li

a- pud

omnes re- ges

ter- rae.

Feria IV. Quatuor Temp. Septembris.
Intr.
6. i

+ »»ï • a ••
Xsul- táte De- o * adju-tó- ri
I ¡ I I

=
no-stro

I
ju-bi- lá-te De-

-A··-==ÆJ
mum ju- cûn-

o Ja- cob : sú-mi-te psal-

Feria IV. Quatuor Temporum Septembris. 369
• \ A ••

dum cum cí- tha- ra : cá- ni-te in-í- ti- o mensis tu- ba :

-· l

Ls^==·_zrr±S
qui- a praecéptum in Is-ra- el

-• „ • • •

est, et ju-dí-

d- um

S. •· ñA*
De0

¯¯ S
i—'\—
—i i—

Ja-

cob. Ps. Testi-mó-ni- um in Jo-seph pó-su- it • —1¯ . " • • •*

r*¯1 E

¯H--•—m- •

il-lud, cum ex-í-ret de terra Aegýpti : * linguam, quatn non

bî=¢: -•—=—mGrad. i

-l·^H

• •

nóve-rat, audí-vit. Gló-ri- a Patri.
Post Lectionem.

• " •' E u o u a e.

5.

a

——¯¯r
mi-nus * De- us no- ster,

v j us sic- ut Doî Uis
qui in altis há-bi-

t a t : humí- li-

a réspi- cit

in cae-

lo

et in terra?

J. SúsciHl·»

-•^– tans

370 Fena VI. Quatuor Temporum Septerabris.

¢ H

i PL·iL Ikf

1 L·

¡#

·

• • J"· P· 1 r· •
ín-o- pern, et de stérco-re

a
1

ter'

ra

·. **r\

é- ri-gens * páu- pe-rem.
Post Epistolam.

Graduale. Beáta gens. 366. Offertorium. Meditábor. 114. Comm. i ' 8. ¶ fli-i-i tì~ï

†— : et bí-bi- te mul- sum,

Omé- di-te * píngui- a,

et mítti-te partes

e- is qui non praepa-ravé-runt si- bi :

¯s
sanctus e-nim di- es Dómi-ni est, no-lí-te contri-stá- ri :
-•'

• a •—* .

s •-a

mA m A •*
i

gáudi- um ét- e-nim Dómi-ni est

forti-tú-

do no-stra.

Feria VI. Quatuor Temp. Septembris.
Introitus. Laetétur. 146. Graduate. Convértere Dómine. 108. Offertorium. Bénedic ánima mea. 105. Comm.
2.

A

U-fer a me

* oppróbri- tím et contémptum.

Sabbato Quatuor Temporum Septembris. 37i »& -ft-1•
H JjL-i: !

r. • I •

¡—¡i

i

a-î-^f-i¾- . i
• i ·

qui- a man-dá-ta tu- a

exqui- sí-vi, Dómi-ne : nam et

< A
i

§

-a-*-3V-^
me-di-tá- ti- o mea est.

te- stimó-ni- a tu- a

Sabbato Quatuor Temp. Septembris.
Intr. =
2.

Ï E-ní-te,
•L

\

1

-•

• > •••

-M-

V

JL·-B-Ì.
* ado-ré-mus De-*M-

urn,

et pro-ci-dá1 •

mus

ante Do- mi- num : plo- ré-

mus

ante

e•«*-

um, qui

fe-cit

nos : qui- a

i-

pse est Dómi- nus

De-

us no- ster. Pi·. Ve-ní- te, exsul-témus Dómi-no : *

Vr -F
ju-bi-lémus De-o sa-lu-tá-ri nostro. Gló-ri- a Patri.

bit
E u 0 u a e.

372

Dominica XVIII. post Pentecosten.

Post primam Prophetiam, Graduate. Propítius esto. 107. Post secundam Prophetiam, Graduate. Protector noster. 108. Post tertiam Prophetiam, Graduate. Convértere. 108. Post quartam Prophetiam, Graduate. Dirigátur. 109. Post quintam Prophetiam> Hymnus. Benedíctus es. 16. Post Epistolam, Tractus. Laudáte Dóminum. 110. Offertorium. Dómine Deus. 110. Comm. ¡ 8. 1

+
Ense sépti-mo * fe-sta ce- lebrá-bifß
mm

M
l=£r·
¢ • í jrUÉ el,

r

tis, cum in

mm

¯fli—m

+ - . '

->r* 3 . • 1
os Isra1

ta- berná-cu- lis ha-bi-tá-re
• • • " ßm

fé-ce-rim 9 •

fí- li-

`* m

•·

cum edú-ce-rem e- os de terra Aegýpti, .|
i—ftp—

ego

Do-

mi-nus De- us

ve-

ster.

Dominica XVIII. post Pentecosten.

D
te,

A pa-cem, * Do- mi-

ne,

sus- ti-nénti-bus -mm-

¯t-ir¯i
ut prophé-tae tui fi-

`M I .·|J

dé- les in-ve- ni- ántur :

Dominica XVIII. post Pentecosten.

373

b
ex-áu- di pre- ces servi tu-• ae Is- rai, met ple-bis

¯*tt¯¯r

tu-

el. PÍ. Laetá-tus sum in his quae dicta sunt 7 • •"—r -•—•—•-


¢V

mi- hi : * in domum Dómi- ni í-bi- mus. Gló-ri- a Patri. ~\ -J V \ \
• mh • •

•••

E u

0 u a

e.

Graduate. Laetátus sum. 139.
1.

A

L-

le* lû-

ia. * ij.

Y^»" A-U
. Time- bunt • I gentes

no-

men

V, f¯`s •·
tu

um,

Do-mi- ne:

et 0-

mnes

re-

ges ter- rae

^ gló-

374

Dominica XVIII. post Pentecosten.

¾

-Mh=

ft

a •*
ri- am * tu-

am.

Offertl
T » r¾T». Ancti- fi- cá- vit * Mó- y-ses altá-re

¡
Dómi- no, óífe-rens su- per il-*mlud ho- lo• •> • •¯¯*ft— m m m i sa-

-K¯
cáusta,
-Ht-

et

ímmo- lans ví-

cti- mas : fe-cit

t¾3
cri-

fï-

ci-

urn vesper- tí- num

in o-dó-rem

su- a-

vi-tᯗ"If pi. ctu Comm.

tis

Dó- mi-no

De- o,

in conspe-

5
-4-

—w

-A- —=—•-

•s
a

|41

íli

•r'^·

fi- li- ó-rum Isra- el.

4

g-^-r

•—•

fL^-i^-«te in á-

Olli-te hó- sti- as, * et intro- í-

Dominica XIX. post Pentecosten.
^
tri- a
i • j

375

:E
in

e-

JUS :

ad-o-rá- te Dó-mi- num

au-

la

¡U

••
jus.

sancta

e-

Dominica XIX. post Pentecosten.
Intr. 4· A-

• ,¾.ft.
lus pó-pu- li

¯s< V
* ego sum, di- cit

ïft¯**ft¯
Dóminus : de quacûmquí Î tri- bu- la-

ti-

ó-

ne
- •

í

"¯-N¯
ad me,

—•—

fl

1—^ % l
e-


os :

clamáve- rint

exáu- di- am

6


et e-ro

r—z

i
FI¯I: in per-

il-ló- rum Dómi- nus

pé-

í=t
tu-

¾

a •• |-

um. Ps. Atténdi-te pópu-le me- us le-gem me- am

5

(i a
incli-ná-te aurem vestram

*
• •

* * f¾
o- ris me- i.

in verba

a

G16- ri- a Patri. E u o u a e. Graduale. Dirigátur. 109.

376

Dominica XIX. post Pentecosten.

A
ni
ß ^ m

17. n··" \
L-le-lúia. * if. J. Confi- témi-

• Mil
Darn
mi-no,

et
•• ••

invo-cáI

te

nomen
I

e-

m jus : annunti- á-

•l"!|n

B.

te

• • •% inter gen-

--»•%:
tes Oñert. 8. * ó-pe-ra e\ vero

+

íï

¢
jus.

e——
I ambu-lá-

* in me-

di- o

£^¾¿=t2
tribu- lati- ónis, vi- vi- fi-cá-

^3¾¾¾+
bis me, ¢ • i # •_ B*JL·

D6-mi-

ne :

et super i• ^â
1

ram
i

. 9
in-i- mi- córum me- 6rum extén-

IB

des

ma-

num tu-

am,

et salvum me

Dominica XX. post Pentecosten.
• " fecit déxte-ra tu••• , t ^ A =é

377

H'ÍIV^MM>.
a.

Comm.¡¯

• iv ã<
ni-mis :

P ' -¯

7-+-

. •"•?•
custo- dí•
•"••

U mandásti * mandá- ta tu•• ri -•—• m-

a

ú-ti-nam di- rigántur vi- ae me- ae,

Î
ad cu-sto- di- én- das ju-sti- fì-ca- ti- ónes tuas.

Dominica XX. post Pentecosten.
Intr. g-»• ••

t-*<ve-

o

tf-f*¯
ne, in

-mni- a * quaefe-císti no- bis, Do-mi-M-

• «

ro ju-dí- ci- 0

fe• •

cí- sti, -• •

qui- a • • •

peccá- vi-


mus ti^ sed da bi,

¢i¢
mus :

et mandá-tis tu- is non obe-dí-viH fl—r
• •'

i.

gló-ri-am nó-mi-ni

tu-

0,

et fac

no-

378

Dominica XX. post Pentecosten.

bis- cum se-cûn- dum multi- tú-

di-

nem mi- se- ri-cór-

~ftnftr
di- ae • •« a : * qui ámbu-lant in le- ge Dómi-ni. Gló-ri- a Patri. tuae. Ps. Be- á- ti imma-cu-lá-ti in vi-

ïöt
E u o u a e. Graduate. Oculi omnium. 314.

ftr-i
J\ L le> lúia.

i

> / P i %
us, pa- rá•• bo,

. Pa- rá-tum cor me- um, De-

3=·
turn cor meum: cantá-

-fcri

et psal- lam

ti-

bi

gló-

Dominica XX. post Pentecosten. H + —
••

379

r

a'%VL·
na * me-

7^X
Offert U-per flúmi- na 'Baby-

%

8% J

:Tlv v
lónis, il- lie sé- di- mus, et flévi-

mus,

dum re-corda-ré- mur 1 rt _ -

tu-

i,

í¾
Si- on. Comm. 5¯ 4· Z

M
.

Eménto * verbi

tu- i

servo tu- o, Dómi-

ne •».

in quo mi-hi spem de-dí- sti : haec me
1

conso- lá-ta

• *

_¢L·_L in est

- -< ' "

A

. . _.

humi-

..._•. li-tá- te mea

a

a.

38o

Dominica XXI. post Pentecosten.

Dominica XXI. post Pentecosten.
Intr. g— — I ne, u-ni- versa N vo- luntá-te tu- a, *Dómi•••

5*

1

'

1* a

1 1

1•

sunt pó- si-

ta,

et non est qui pos- sit re-si-


stere 6mni- a,

••• voluntá-ti tuae: tu e-nim fe-cí- sti 1

caelum

-• ' a" \ et terrain, et u- ni- versa

J •• J

¢` n.
quae caeli ámbi-tu continéntur :

g
—î
Do-

-41—UMI-

·
u- ni- versó- rum tu es. -•—• •-

mi-nus

-•—-•—»•

p, 3 •
in vi- a : * qui -•—•-•—•-

Ps. Be- á-ti

immacu-lá-ti

ámbu-lant in • >•

K—-,—

Ã^^..

lege Dómi-ni.

Gló- ri- a Patri.

E u o u a e.

Grad . a
2.

Dominica XXL post Pentecosten. ^ _ ^ l·
- * - * = •

381 <_
es f

D
no-

0-mine, *re-fú¯¯M-

gi- urn fa- ctus *

bis,

a

gene-ra-ti- ó'

ne
A •

et

proge-m- e.
1

n

••V
y . Pri- úsquam mon1 J " i%a V.

i•

I•

* 1 ¦fU , B 1 l· 1
m

É

< .9.4 •*.

r ¯ ' > ^ r 4 • •• • • 1

• • i '

•••"

tes
• teri i L ru 1
t

fí• t 1

e-rent, aut forma-ré-tur
•• •• • • •* •

ra

et

orbis : a saé1
1 • \ •A •
1

cu-lo,

••' 7 —•— et in saé-cu-lum

J*

• tu es

• De2.

us.
-M-

L- le-

lû- ia. * ij\

382

Dominica XXI. post Pentecosten. jarb * i¾ ••
. In éx- i- tu

^•pfl^«

¯¯f~¯
ex
•·

Is- ra-

el

Ae- gýpto,
• 14

do-mus
• .. • •

3 fr *j¾VfV
Jacob de pó••

~l·-

pu-lo * bárba-ro.

Offert.

V
í G
J ft

J>
IR e- rat · in ter-

: l ¯ - ' N ytfl •s*¯
ra nómine Job,

,
sim-plex et rectus,
% 1 ••

.

/¾>=Æ=ZA
Deum : 9 *

ac ti-mens

-F^-U}

quern

J Pi K

s ••«
1—— et in

Sa- tan pé- ti, • «kJ • 1

it, ut r¯-i a Dómii

tentá-

ret: :

et da-ta est e- i ¯

pot-é- stas

no •• :

in facultá-te

carne

e- jus :

perdi-dítque

o-mnem substánti-

am

Dominica XXII. post Pentecosten.

383

-J/J • div >:
ipsí-

us,

et

fl- li-

os :

car-nem quo- que
• if i •.

1 • ¯¯*f¾¯
e- jus gra-vi

-+—

¯¯¯f¾^¯ ÍV
rá-

V

úl- ce-re
a •

vulne-

vit.

Comm. S

————— I
N sa-lu- tá-ri tu- o * á-nima me- a, et in verbum

i ¯z
A •

1.

rtr
vi : quando fá-ci- es de persequénti-bus
HI
•—I

tu- urn spe- rá-

b¦±
me ju- dí-ci-

i

I

um? in-íqui perse-cú-tì sunt me,

ádjuva


Intr.

-=—-f

' î· ii
De- us meus.

me, D6mi- ne

Dominica XXII. post Pentecosten.

I
• • •

3
in- iqui-tá-tes * observá- ve- ris D6-mine,
I ,
•„

tr¯rtH

^ ' i

• ••

D6mi-ne quis sus- ti-né- bit? qui-

a apud te

pro-pi-

s•

384

Dominica XXII. post Pentecosten· Tftnr ^T3=£
ti- o est, De- us
-tH¯

ti- á-

Isra-

el. Ps. De

pro-fúndis clamávi

ad te Dómi-ne: * Dó-mi-ne exáudi

í
1.

' " \\`
E u

a:
0 u a e,

vo-cem me- am. Gló-ri- a Patri.

E
dum

󃱱
C- H -

ce * quam bonum,

et quam ju-cûn·

ha-bi- tá- re

fra- tres

in u-

num!

-•—•-

f=^*¾
quod de-scéndit in

. Sic-ut unguéntum

. , ,3y"fl"Ml,r¯r3
in cá-pi-te,

bar-

bam,

bar-

bam * A- a- ron.

+

Dominica XXII. post Pentecosten.
1. 5

385
i

A

— • • †¶r* 1 —•

w •1

mA

i i •·

i# è

Lie-

lû-

ia.

* ij.

y . QUÌ ti-

ment Do-

b


mi-num, sperent

in

e-

0:

ad-

jû-

7*rrfir
• •-

tor

et pro- téI

ctor

S=JS
rum ¯ est. A mi- ne, omni

* e- óOffert. g1.

R
• •

E- cordá- re me- i, * DoWT

-Mti
tui do-minans : da sermó-nem
V-4H

pot-entá-

I
rectum in os meurn, ut plá-ce-

ant

4%

ver- ba me-

a

in conspé-

386

Dominica XXIII. post Pentecosten.

n/yri·
6
ctu prínci- pis. Comm,{8.

E
De- us :

T¯*¯¯*¯ET
- go clamá- vi,

-S-L * quó-ni- am exaudí- sti me

:PL=Ì
inclí-na aurem tuam, et exáu- di


verba me- a.

Dominica XXIII. post Pentecosten.
Intr.
• •ä • •
•—•-

•••-

D
ta-

få—— I- cit Do- minus : * Ego có- gi-to

¯ co- gi-

ti- ó-nes pa-

ds, et non afHi- cti-

ó-

.-1. · .T¾' " ¾
nis : invo-cá- bitis me, et ego exáu-di- am

Dominica XXIII. post Pentecosten.

387 i

± Hi
vos :

•—•—HHl·

et redû-cam capti-vi-

tá-tem ve- stram
• • •

de

fly >:
cunctis loHI—•-

-w^~^i

cis. P J . Be-ne- di-xísti

Dómi-ne terrain

tu- am: * avertísti capti-vi- tá- tern Ja-cob. Gló-ri- a Patri. m " • • • •* -!—M—! E u 0 u a e. Grad. 7. i • M I-be- rásti nos, *Dó- mi-ne, ex af-fli-

f^¾ri-7-a ^3 ^ _ L :
génti-bus nos : et e- os qui nos odé-


runt, con-fudí- sti.
HHHf·

=F*+·-

\.‰,
•T" •

.. ' Vv '
¯T^

J. In De-

laudá-bimur to-

ta

di-

e,

et

388

Dominica XXIII. post Pentecosten. -A-

nó-mi-ni tu- o

a

confi-té- bi- mur * in saé-

cu-

la.

7

· f
L-le-lú-

a ••
ia. * if.

i*"‰t M Hclamávi

iK
De pro-fún- dis

ad te,

Dómi- ne :

Dó-

l*-~mi-ne ex-áudi

¾¢¯*===i=*—
*vo- cem me- am.

E pro-fún-

dis
M

* clamá-

vi

ad

te,

¾5
Dómi- ne: Do-

mine

ex-áu- di

o-ra- tì- 6-

Dominica XXIII. post Pentecosten.
• ,

389

[],i¾

¿l

W-H

nem me- am :

de pro-fûn-

dis

clamá- vi

ad

te,

Dómi- ne.

Comm. S—k¯`5T¯Z

Nft¯TT¯+
bis, * quidquid o-rántes pé- ti- tis,

A"1

1.

- men di-co vo-

-l·

-·—•—•–
tis, et fiet vobis.

cré- di-te qui- a acci-pi- é-

In Dominiea XXIV. êt reliqui$, siplures XXIV.fuerint Dominicae post Pentecosten^ Introitus¡ Graduate, Offertorium et Communio semper dicuntur ut in Dominica vigesima tertia.

PROPRIUM
SANCTORUM
FESTA NOVEMBRIS. 29. In Vigilia S. Andreae Apostoli
Introitus. i.

e
~a—•—î-—sMt-

•—_-*-0- MI-NUS * se-cus ma*

Ga- li-laé- ae
• •

vi-

dit du-

os

ru J?
et vo-cá-vit
••••-

fra-

tres, Pe-trum et Andre- am,

e-

e—
y
eri
• •

os : Ve-ní- te post me : fá-ci- am vos

fí-

pisca- to-

res

h.6mi- num. Ps. Caeli

enárrant gló-ri- am

Festa Novembris. 29.
¯7¯t¯

De- i : * et ó-pe-ra mánu- um e-jus

annúnti- at
• !••

firma-

¯4HHl·-

-aE u
, ,

men- turn. Gló-ri- a Patri. Grad. s ¯ l
2.

o u a

e. —B"

IN

I- mis *

ho-no-rá-

ti

sunt

ami-

ci

*a v
tu- i,

JTV
Deus : ni- mis confortá-

+i

tus est

princi-pá-

tus e- ó- rum.

^¾a
. Di- nume- rá-bo e-

-i¯¯fr*K-Ti

*
os : et super

a-ré-

nam * multipli-

ca-

bún- tur. Offertorium. Gloria et honóre. [2].

392
r*nmn-i -

Festa ]Movembris. 29. 30.

m m

tomm. ß "8. 8

JL

·
MJ*

1• cit Andre- as * Simó- ni fratri
i¡j¡jj • i. • '

1 •'K

· •·
0 :

J

su-

1

ßm 3 • A E • i
¢ . 3 • ï

S j

• ' et

Invé-nimus Messí-

am, qui dí- ci- tur Chri- stus :

ï •

fl


ñi

9

a

I^JI·

addúxit e- urn ad Je-sum.

Eadem die. S. SatuTiiini Martyrís.
Missa. Laetábitur Justus. [12].

S. ANDREÆ APOSTOLI.
Introitus. 2.

IHI autem*ni- mis
HI •-

hono-rá-ti sunt

•••

amí- ci tu- i, De-

us : nimis

confortá-tus est prin-

¯¯ 8

: .:, , Jr
¢=t

• • • • ! .
P¿. Dómi- ne probásti me, et cogno-

ci-pá- tus e- ó- rum.

vísti me : * tu cognovísti sessi- 6nem me- am, et re-sur-

Festa Novembris. 30.
I
¡

393

7

I—•

-=

=

*

•——H—•

`* —fk¯«V—i-gg .
S

-Rr^

recti- ó-¤em me- am. Gló-ri- a Patri. Grad. 1

E u o u a e.


Onstí- tu- es a J eos * prín-ci-pes

• ft

•I>M»J,Ï!L.J¾V

r*^i*

su- per omnem ter- ram :

me-

mo-

res e- runt
¡

nð- mi- nis tu- i,
:

Do- mi- ne.
f

J. Pro pá-

¡ i
tri-bus tuis

^^¯

-m=na- ti

» bi

sunt ti-

±
li- i : proptér- eHI—m-

A
a pópu- li

confi- te-búntur * ti- bi.
I.

A *^»»,. s-i T4»¯ "
L¯lelûia. * ij\

394

Festa Novembris. 30.

\f*L· A
-fl =1 = l·H
nus Andre- am D6- mi-

J. Di- lé- xit

in

o- do-

I" HI

• *

rem * su- a- vi-

tá-tis.

1A

74

B?

Offert. g

^-s—
I- hi *au- tern nimis hono-

M
rá¯M«-

•_-m

J=

.

2—

ti

sunt

ami-

ci tu. 1

De-»*«-•—•¯¯M-

HMMI

us :
1 b mÑ

mmis
Z

con- fortá-

tus

est —

A 3^ '
prin- ci-pá-

• I s ••
tus


e-

• órum.

Festa Decembris. 2. 3. Comm. S l·—tí

395
•• pisca-tó-

v
8.
res na-

^

ci- am vos

i i

E-ní-te post me : • fá-

ít
hóminum :

-•—•—m-

5=t¾
bus et

at il-li, re-líctis ré-ti-

vi,

se-cú-ti sunt

Dómi- num.

2. 3.

FESTA DECEMBRIS. S. Bibianae Virginis et Martyris. S. Francisci Xaverii Confessoris. s r
Oqué-bar * de testimó-niHHl·-

Missa. Me exspectavérunt. [55].

Intr. 5¯ — • is tuis in con-

•*L •• A •-

spéctu re-

gum, et
HI—wh-

non con- fundé- bar : et me-di-tá- bar

g-d¾M¯

in mandá- tis tu-•

¯a¯

is, •-

quae di-lé- xi ni-

mis.

Ps. Laudá-te D6minum omnes gentes,

laudá-te

e- um omnes

396
Ë • • i

Festa Decembris. 4.
• '

ï


est super nos mi-se-ri- cór• —•—
1

pópu-li : *quó-ni- am confirmá-ta

¡

di- a e-jus, Ë •

et vé-ri-tas Dómi-ni ma¤et in aetérnum. Gló• •

••

ri- a Patri. E u o u a e. Graduale. Justus ut palma. [42]. Alleluia, alleluia. J. Beátus vir qui suffert. [43]. Offertorium. Véritas mea. [44]. Communio. Beátus servus. [45].

4.

S. Petri Chrysologi
Episc, Conf. et Ecclesiáe Doctoris.

Introitus. In médio Ecclésiae. [38]. Graduale. Ecce sacérdos magnus. [32]. Alleluia, alleluia. J. Tu es sacérdos. [33]. Offertorium. Justus ut palma. [41]. Comm. s =—I— —

D
hi :

7· 8 •: j S

a

O-mi-ne, *quinque ta-lén-ta tra-di-dí- sti mi-

¢ >: 1 • \
ecce k áli- a quinque
m

super-lu-crá- tus

p 3—•—=—jPi*A L fi-dé-

l·rz
sum. Eu- ge serve lis, qui- a in pauca fu- í-sti

Festa Decembris. 5. 6. 7.

397¯399

fi-dé-

lis, supra multa te

constí-

tu-

am,

in-

tra

in gáu- di- urn

Do-

mi-ni

tu-

i.

Eadem die.

S. Barbarae Virginis et Martyris.
Missa. Loquébar. [51].

5.

S. Sabbae Abbatis.

Missa. Osjusti, de Communi Abbatum, [48].

6.

S. Nicolai Episcopi, Confessoris.

Introitus. Státuit. [3]. Graduale. Invéni David. [3]. Alleluia, alleluia. J. Justus ut palma. [49]. Offertorium. Véritas mea. [6]. Communio. Semel jurávi. [6].

7.

S. Ambrosii
Episc, Conf. et Ecclesiae Doctoris.

Introitus. In médio Ecclesiae. [38]. Graduale. Ecce sacérdos magnus. [32], Alleluia, alleluia. J. Jurávit. [37]. Offertorium. Véritas mea. [6]. Communio. Semel jurávi. [6].

Die 8 Decemí>ns.

IN CONCEPTIONE IMMACULATA
B. MARIÆ VIRGINIS.
Introitus. 3.
s

• !* I ,

»»

AUDENS gaudé-

bo * in Do- mi• •

^¯*^=¾
et
HHl·-

exsultá-bit á- nima

me-

a

in De- 0 me-

0 : qui- a

índu- it

me

C • • %P.ft \ m S· -^-"
vestiméntis sa-lú- tis,

'

«-=

•"-

et indumén-to justí-

Festa Decembris. 8.

401

a
ti-ae cir-cúm-de-dit me, qua-si spon- sam ornátarn
—•*—•—•—•—-•—•—¶l··—1—•—•—•-

mo-ní- li-bus su-

is. Ps. Exaltábo te, Dómi-ne, quó-ni- am

3*
susce-pi-sti me : * nee de-lectásti
m

`£=ï=* js=s±í
m-imi-cos mei

os super

3•
E u
••
&

(•

·

me.

Gló-ri- a Patri.

o u a e.

Grad. ¡ l·

B
5

5 *—M —J*^

Ene- dí- eta es tu,

* Virgo Ma- rí- a,

—»
a Domino De-o excel- so, prae

ómni-

bus mu-li- é- ri-bus su-per ter-ram.

fe¾
.Tu glóri- a Je-rú-

V-P÷
salem, tu laetí- ti- a Isra- el, tu

402

Festa Decembris. 8.

nt¯
ho-no1 1

ri- fi- cénti- a

pó-pu- li

* nostri.

M—A—

L-

le- lú-

ia. * ij.

/I va
ta pulchra es, Ma-

A
ría: et mácu-la o- rigi- ná-

lis

Æ
non est in te.

in

¶ /¾ Missis voiivis post Septu ages imam, omissis Alleluia et ¯¶^* sequentiy dicitur :
Tract

· 6

8.

p

fa
PI

a

a

••% ••

a

]

a

Undaménta

e- jus

* in món-ti-bus

san-

ctis :

dí-

li-git Dómi-nus

portas

Festa Decembris. 8.

403 • •

Sa n. a
Sion

super ó-mni- a taberná-cu-

c ,h¾ ' f ý ¾É
la Ja- cob. y. Glo-ri- ó- sa dicta sunt de ' te, cí'

vi- tas De- i.

. Ho- mo na-tus est in e-

a,

bz=t
et ipse fun-dávit e- am * Altís-si-

mus. Ternpore autem Paschali omittitur Graduale> et ejus loco dicitur

I¢EŠS5
L- lelú-ia.
-—'%PÌPÌY f

* if.

*•—

¡¡'
ri- a

? ¯
Je-rúsa- lem,

p. 3 '
tu laetí-ti- a

404

Festa Decembris. 8.

Is-

ra- el,

tu ho-nc-ri- fi-cén¯4HHl·-

ti- a pó-

pu- li * no-stri.

F¾¾
Offert. i

—i

l·-

Alleluia, y. Tota pulchra es, «¿ supra, 402. ' ve * Maa

> 'W^IW:IMK_J
ría, grá-

—l·—
ti- a ple-

^
na : Dómi-nus

te-

cum : be-ne-dí-

eta

tu

in

mu-li- éComm. I— 8.

ri-bus,

alle-

lú-

la.

-¯l·
• A i» • ai

G
qui- a

mm

Lo- ri- ó-

sa * di- eta sunt de te, Ma-rí-

a

=

a

Z^_

Æ .^i_!:^
ma- gna

—l·- * . ¯av
qui potens est.

fe-cit ti- bi

Festa Decembris. 10. n . 13.

405

10.

S. Melchiadis Papae et Martyris.

Missa. Si díligis me. [21].

11. S. Damasi I. Papae et Confessoris.
Missa. Si díligis me. [2 1 ].

13.

S. Luciae Virginis et Martyris.

Introitus. Dilexísti justítiam. [60]. Graduate. Dilexísti justítiam. [52].
8.
A

¯a
L- lelû- ia. · ij. :—I
J. Dif-

fú-

sa est grá-

ti- a

in lá- bi- is

tú-

is : proptér- e- a be-ne-dí-xit te De-

¶v¯

-•HMI

« "É^y ·
us * in
•*•

¾d
aetér- num.

¯¯3 *• J

Offertorium. Afferéntur regi. [54]. Communio. Príncipes persecúti sunt. [68].

4o6

Festa Decembris. 16. 21.

16.

S. Eusebii
Episcopi et Martyris.

Missa. Sacerdótes Dei. [7].

21.

SANCTI THOMÆ Apostoli.

Introitus. Mihi autem. 392. Graduale. Nimis honoráti sunt. 391.

A¯r
déctos de-

*

*

L- le-lû-

ia.

* if.

J. Gau-

te ju- sti

in Do- mi- no :

re-

cet * col- laudá- ti-

o. Offert. gN

a%
o-mnem
,
a

= a

HMl·¯

ter¯¯M—mrum : et

ram * ex- íHHHl·

vit

so- nus e- ó-

in fi- nes or-

Festa Januarii. 14. 15.

407

bis ter-rae

verba

e-ó-rum.

Comm. S
It- te * manum tu- am,


et cognosce lo-ca cla-vó-

rum:

etno-li

esse

incré-du-lus

sed

fide-

lis.

FESTA JANUARII.

14.

S. Hilarii
Episc, Conf. et Ecclesiae Doctoris.

Missa* In médio Ecclésiae. [38],

Eadem die.

S. Felicis Presbyteri et Martyris.
Missa. Laetábitur Justus. [12],

15.

S. Pauli primi Eremitae.

Introitus. Justus ut palma. [45]. Graduale. Justus ut palma. [42]; Alleluia, alleluia. †. Justus germinábit. [40]. Offertorium. In virtúte tua. [46]. Communio. Laetábitur Justus. [18],

4o8

Festa Januarii. 15. 16. 17. 18.
Eadem die.

S. Mauri Abbatis.
Missa. Osjusti, de Communi Abbatum, [48].

16.

S. Marcelli I. Papae et Martyris.

Missa. Si díligis me. [2 1 ].

17.

S. Antonii Abbatis.

Missa. Osjusti, de Communi Abbatum, [48].

18. In Cathedra S. Petri, Apost. Romae.
Introitus. Státuit. [32]. Grad.

¯c`
pie-

* X- ál- tent e-

urn * in ecclé-

si- a

-•÷l%> •• bis :

et in cathedra

¿4^i_L·J^x*fi'fi¿=¡
se-ni- órum lau-dent eum.
HHHh

Confi-te- an-

Festa Januani.
—-4¼- •A

i8.

409
j mi-se-ri1

• • • • •* * • • r> > M • n • ñ [ ..... *·—HB—FU ¾ - ••4 tur Dómi-no

c i• • y •

P- «--P-.-. ••pin. 1 n.i%n1 H* -P-1 1 • *
1

• córdi- ae

e• •] t^
1

·

J

i4

jus : • I mm ti i•

et mi- ra-bí-li- a JJ
• i i• i• i •

eI •*^^_· 1

jus

fí- li2.
A

is * ho-mi-num.
i

• L-le-lú- ia.
! !*••

% * ij.

1

91 •


1

b
è

1

¯. Tu es
••' t_ • • •

i
• ' •

j

Pe-

trus,
• • • • • • *

et super hanc pe1
•lie i • ]L··

tram •• • ¿

¯^ ^
• 1

• • aedi- fi-cá-

bo

Ecclé- si- am * me-

am. Seßtuagesimam, omissis Alleluia et \ Tract
2.

seçuentz\ dicitur
1 11 1

if • • ü e s

•• •

·

1 i •Pe- trus,

et

4io

Festa Januarii. 18.

a ' ' ' ^^
su- per hanc pe-tram aedi- fi-cá- bo Ecclé-

v
si- am me-

am. y . Et por•—li•• •••

t3î

tae in-

< In ••hr¯¯¯Tìfc
fe-

ri non praeva- lébunt advérsus e-

:£=3* am :

·1a]
et ti-bi dabo

a>
m

claves regni cae- ló- rum. JT. Quod•

it
cûmHi •-

v r r • P in
ris su-per ter-

que

li-gá-ve-

ram,

e-rit li-gá-

turn

et in cae-

lis.

Et quodcûmque
HI

solve•-

ris super ter-

ram,
•5

e-rit so-lú•**T:

turn

* et

in

cae-

lis.

Festa Januarii. 18.
loco dicitur : 8.

411

¶ In Missis votivis Tempore Paschali omittitur Graduate et ejus

A

L- le-

lú-

ia.

* if.

J. Con-

N>
fi-te- ántur Domi- no mi-se-ri- cór- di- ae e-

jus,

et mi- ra-bí-li-a

e-

jus

fí-

li- is * hómi-

num.

fc3 3%
Offert. g1. ¯¯ -l·M—M+ HiV

+'i»»», *1 'i«r»fte

Deinde Alleluia, y . Tu es Petrus, ut supra, 409.

T-y

es * Pe- trus,

et su- per

hanc

pe-

tram aedi-

fi-cá-

bo

Ecclé-

a


siam meam : et por-

412

Festa Januarii. 18. 19.
• —
a

tae

ínfe-ri

non praeva-lé- bunt

advér-

Ï=J=5£
sus e-

am : et ti-bi da- bo cla- ves

regni

-+
caelóComm. 6.

=

+
rum.

-A·
U es Pe- trus, * et su- per hanc pe- tram aedi-

:
•• •

fi- cábo

Ecclé- si- am

me-

am.

Eadem die.

S. Priscae Virginis et Martyris.
Missa. Me exspectavérunt. [55].

19. SS. Marii, Marthae, Audifacis et Abachum
Martyrum.
Intr. 6.
-rt—•-

U- sti * e-pu- léntur,

et exsúl- tent in conspéctu

Festa Januarii. 19.
HI
• " • HK

413

De-

i :

de- le- ctén-

tur

in lae-

tí- ti-

a.

¯r
Ps. Exsúrgat De-us, et dis-si-péntur in-i-mí-ci e-jus:

l· ±

HI

fl·-

í
I

-+
a fá-ci- e e-jus.

et fú-gi- ant qui
• •

o-dé-runt e- urn,
I . .

Gló-ri- a Patri.

E u o u a e.

ir¯iri¯J
HHl·-

Ustó- rum * á- ni- mae

in ma- nu

De-

i sunt :

et non tan- get

il-

.
los

3 3
ae.

tormén- turn ma-lí- ti-

-•

i\

•-

i-si sunt

r ·

ó-cu-lis

insi- pi- énti- um mo- ri

il- li

au-

414

Festa Januarii. 19. 20.

, 3 % ' " TL·
tem * sunt in pace.

*

I.

A

ü*^
L- le- lú-m—•. Mi-rá-bi- Us ia. * ij.

4AH—f

«T"¯ V* • Y K
Domi- nus

no- ster

in san-

ctis * su-

•'1%-IV
IS.

Post Septuagesimaniy omissis Alleluia et `¶. seçuent¿, dicitur Tractus Qui séminant. [24]. Offertorium. Anima nostra. 43. Communio. Dico autem vobis. [28].

Eadem die.

S. Canuti Regis, Martyris.
Missa. In virtúte tua. [10].

20. SS. Fabiani Papae et Sebastiani Mart.
Introitus. Intret in conspéctu tuo. [21]. Graduale. Gloriósus Deus. [22].

Festa Januarii. 20.
2.

415

+
L-le-lú- ia.
-M¯HK


-•—^

J. San-I-

tr2¾ewä
mi-ne, be-H-

cti tu-

i,

Dó-

V

ne-dí-cent

te: gló- ri-

am

re-

**»lf
gni tu- i * dicent. Post Seþtuagesimam, omissis Alleluia et y. sequenti, dicitur Tractus Qui sétninant. [24]. Offert. gi. ¯¯

L^
S~= T»

Aetá-

mi-

ni * in Do-

mi-no,
IMi|

et

^¿=r

exsultá-

te

S=3
:¢=î

sti :

et

glo-

8 • 8 • »4y¯j
recti cor-

ri- ami- ni -••
de.

o- nines

Festa Januarn. 21.
Comm.
1

i

M
VfU •
bán-tur

3
Ulti-túdo * languénti1

f* *
um, et qu ì ve- xa-

fti

a spi- rí- ti-

I" bus
1

p •" 1 tn immún-

1

rf^M è

• P"·

• *

dis, ve-ni- é-

¾

ñ
bant

— Mi # ø PL. A ¾· r " • ' T 1 ". 1 ad eum : qui- a viri

S % • I"

tus de

'

1

il-lo

ex-í-

•5

¾-f¾f I--.. > h
bat, et sa-nábat 0- mnes.

21.

S· Agnetis Virginis et Martyrís.

Introitus. Me exspectavérunt. [55]. Graduale. Diffûsa est gratia. [69].


L-lelú- ia. * ij\

`¶. Qui¤que pru- denies vír- gi-¤es acce- pé-runt ó-

a

¯Ä¯

-Sdi-bus: mé-di- a au-

1e- um in va-sis su- is cum lampá-

aJ»
tern no- cte cla-mor factus

Festa Januani.
ï

22. 23. 24. 25.

417
1

if* •• s
•· est : Ecce sponsus ve-

n

% óbT

•· '
vi- am

nit : ex- í- te

¾, •

,iv-

~ v a»A. 1 iTv

iv

A

Christo * Do- mi-no. Post Septuagesimam> omissis Alleluia et `¶. sequenti, dicì¿ur Tractus Veni sponsa Christi. [52]. Offertorium. Afferéntur regi. [54]. Communio. Quinque prudéntes. [64].

22. SS. Vincentii et Anastasii Martyrum.
Missa. Intret. [21].

23. S. Raymundi de Pennafort Confessoris.
Missa. Os justi. [42].

Eadem die.

S. Emerentianae Virginis et Martyris.
Missa. Me exspectavérunt. [55].

24. 25.

S. Timothei Episcopi, Martyris. In Conversione S. Pauli Apostoli.
¡v
Ci-0 * cui cré-di-di, et cer-tus sum,

Missa. Státuit. [3].

Intr. \

s

e—
-•—•-

4i8

Festa Januarii. 25. ¯fl¯
depó-si-tum me-um servá-

>:
re

qui- a pot- ens est

g
in

A

-

¯ ¯-a S

•—m—•—•—•-

T
^
m ,•

ilium di- em. Ps. Dómi-ne pro-básti me, et co« •• •* I • ••

M-V

• • — • • •—•

a

a

«

M

a

M

»

m

»*

^

gno-ví-sti me :·· tu cognoví-sti sessi- ó-nem me- am, et re-sur1

—T¯*

—•—•

4¯kEu

recti- 6nem me- am. Gló-ri- a Patri. Grad. g fc—— 4

o u a e.
•>;

Q

UI

o-pe- rá- tus est ¡rr»i

* Pe-tro
-M-

in a-po-

T •m—iHHl· •-••1
sto-lâ-tum,

+4est et mi-

J
o-pe-rá- tus T¯¯^—T • ¾ •'•• et cognové- runt

hi

inter

gen- tes :

gráß

ti-

am De* • . Ni •

i,

quae da- ta

est
-•^—
é i

ï flV·· :,
mi-


hi.

^b«

1
'

i

• *è 9 *

i

·

•·

J. Grá- ti- a De-

Festa Januarii. 25.
1 1

419
....
1

1

••f¾ •

ß PL·* i

fl fc

•"••

1

%• • • i n me vá-cu- a
1 • •

non

fua

1

1 •.

it :
1

ï

*
k

1 •_

1 ••

sed grá-

ti•
‡. pi '

a

e- jus semper in me * ma-net.

2.

«|

·
L-le-lú-ia.
••A

A

A m JT. Magnus

L·tr
sanctus Pau-

¯—`—^-Ah9—|—S— • lus,
j

a • •"
-•

4

^4 1 »• .«*•

vas e-lecti- ó••••• ·

•—•—'

i ••

Hi nifl nis, ve-re dir—• h—a ftJ

i

8

gne est glo-rimm
,.

.„„_

^

:

-Hl

»—•—i

fi_•

cán-dus,

qui

et me- ru1 ••

it
9

thronum du-o-

•••4

dé-

cimum * pos- si- dé-

re.

420

Festa Januarii. 25.

Post Septuagesimam, omissis Alleluia et y. sequenti, dicitur :
1 ract. [ 9

Pb •

F

r
2.
• • •1

u

n«i ... 1•

• r•• 1

·

n |

es vas

* e- lecti- ó-

nis,

sancte
i .

Paui

ii

a 1e

Jl

^· Apó- • ßm

Jl·

iñ 9 • SP· a a

Pi ¯"·
1 jl

h8 • Ik
`^e-re di-gne • z

b_ •

ï

" •

s

sto- le :
fli

es glo-ri-fi9 % | "* ?• I^A· i

Jß %

• «ñ

•A
1

cán-

dus. J. Prae-di-cá•
i pi

tor ve-ri- tá1 i

•c 15

...
1 ••

• , fli ,

P· •

4 ft
i 1

tis,

et Doctor
n4 •
n

•· n·

- J'

" p* ti- un1

*

gén-

ll

%i " flil#

_· f·i
11

in iî• .<•

de
8 ft

• I 1] • 3
• •

• 1L " " V #

Ì"PÌ ' ? • '••

ri
J. Pe

et ve- ri- tál.è
• *

te.

¯s_v .
tes
i

¡ •• i J* ' i ¾iT
cognové-

te
• 11

omnes genJI

flu

runt
Jß %
••

grá- ti- am De'

r

"fyw 1•
i. J. Inter- céJ de pro nobis

• %. nifl•• 1 1

Festa Januarii. 26. 27. 28.

421 IV

fa ¯ ƒ 1* .
ad Deum. qui te * e-Ié-

git. Offertorium. Mihi autem. 394. Communio. Amendico vobis. [47].

26.
27.

S. Polycarpi Episcopi, Martyris.
S. Joannis Chrysostomi
Episcopi, Conf. et Ecclesiae Doctoris.

Missa· Sacerdótes Dei. [7].

Introitus. In médio Ecclesiae. [38]. Graduale. Ecce sacérdos magnus. [32]. Alleluia, alleluia. J. Beátus vir qui suffert. [43]. Post Septuagesimam, omissis Alleluia et y . sequenti, dicitur Tractus Beátus vir. [8]. Offertorium. Justus ut palma. [41]. Communio. Fidélis servus. [41]. ¶ In Missis votivis Tempore Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicuntur Alleluia, alleluia, f. Beátus vir. [43]; deinde : Alleluia. J. Amávit. [39].

28.

S. Petri Nolasci, Confessoris.

Missa. Justus ut palma. [45].

Eadem die. S. Agnetis Virginis et Mart, secundo.
Introitus. Vultum tuum. [64]. Graduale. Specie tua. [60]. Alleluia, alleluia. J. Adducéntur. [61].

422

Festa Januarii. 29. 30. 31.

Post Septuagesiniam, omissis Alleluia et y. sequentí, dicìtur Tractus Audi fília. [62]. Offertorium. Diffúsa est. [58]. Communio. Simile est. [66].

29.

S. Francisci Salesii
Episcopi, Conf. et Ecclesiae Doctoris.

Missa. In médio Ecclesiae. [38].

30. 31.

S. Martinae Virginis et Martyris. S. Joannis Bosco, Confessoris.
-*—•**E- dit illi * DeHl·M-

Missa. Loquébar. [51].

D

Intr. g 3· ~

us sa-pi- én-

ti- am, • •
-»M¯

1f
et prudénti- am multarn ni- mis,

et la-ti-tú-

di-

V¡F
nem cordis, quasi a-ré-nam
Hh¯m •—=

quae est in
NHl·

"Or 4<
lít-to-re ma- ris. Ps. Laudá-te pú- e-ri Dómi- num : * lau-

dá-te no- men Dómi-ni. Gló-ri- a Patri.

E u

o u a e.

Festa Januarii. 31.
Grad.
i.

423 ^-Ü4¾

:,,jy
Pe-ra * in Dó'•__-

, ,· | ,
mi-no et fac

' •

bo- ni-

tá-

tern

et inhá- bi- ta ter- ram et pascé-

••
ris in diví-ti- is ejus.

Ì • J J. De-lectá-re in Doc

mi- no,

• ' | · ½


nes cordis tu-

et da-bit ti-bi pe-ti-ti- 6-

i:

revé-

la Do-

mi-

t. · i

,

A

• • , .

no vi- am tu-

am

et spe-ra

in e'

um,

et i-

pse * fá-

ci- et.

424
a

Festa Januarii. 31.

L- le-lú-

ia.

* if.

J. Pau-

et

i-nops lau-

no-men * tu-

um.

Post Septuagesimatn, omissts Alleluia et y. sequenti, dicitur :

Tract. I
8.
ì

s ü ï" "

1 •• 8

•¯¯V

tì-1!-"
Do- mine :

Actus

es

* spes me- a,

`f÷. ·
e-^—H
'?• i
cie

j Sa
for- titú-di- nis a fá-

tur-ris

•'
in- lmi-

ci.

J. Inha-bi-tá-*î-

bo in ta-bernácu-lo tu- o

in saécu- la :

pro-

. D^ W " I M I ^ Ï Ï .
te- gar in ve-la- men- to a-lárum tu- á-

rum.

Quó-ni- am tu, De- us, exau-

t

Festa Januarii. 31.

425

dí•
1

sti IX
P

o-ra- ti- ó- nem me- am : •

9

i
i •

1

•r" i tá- tern

de-dísti

he- re-dii¯ r i

timén- ti-bus •¾ ¯*¯†fi +—
i

í—z¿n * ¯+¯k B P¯¯W¾ì • * no-men tu- urn.
8

+

1

1

¶ ƒ# Missis votiviSy Tempore Paschali¡ omittitur Graduale, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. `¶. Pauper. 424. Deinde :
;

L-le-

lú•·

ia.

¾fe
• •

ebri- abún-

tur

ab u-ber-tá- te domus tu-#: •~a—•—•-

a
ae:

et torrén-te

vo-luptá-tis tu-

>n, >»

ÏϽ
po- tá-bis * ei ••

ae
i _ -

OS.

fe=J

„li,

Offert. g4· Z

V

-A\
E- ní- te, * fïlii, audí-

ïft=¾
te

426 P

Festa Februarii. i.
Do- mi- ni

6 ^M i.> = •
me :
ß

ti-

mó-

rem

i do- cé- bo Comm.
2. •

I ,

i

vos.

• * · * %· ¯¯r· •_ • w*`^
dit, ut

C
k • „
1 5

• Ontra

•»• ¾·
9

spem * in

spem cré-di-

¯ T* S ••
• • • • `

4¯l*
^

J*l\>•
ti' ·

i ••

v

íï- e-ret pa- ter multá•
i

rum gén•>B
i

um,

i

«_

__

-4-é- - ¯

se-cúndum quod di-

ctum

est e-

i.

1.
Intr.
2.

FESTA FEBRUARII. S. Ignatii Episcopi, Martyris.
¯¯¿
••'
m

M
1
Wr*

m

' ^

IWÌ
1

3 p. 1* • glo- ri- á- ri,

• • J ni- si

• j in

I-hi Hi
I

autem * ab- sit
i

1

9 % •• Fa 11 1
Id

I

J\

¡

•·
•••

cru- ce Dómi- ni

no-stri

Je-su Chri- sti, per quern

•C.¯] *
mi-hi mundus cru-ci- fíxus est, et

e- go mun-do.

Festa Februarii. i. a • ¡

427

Ps. Memento Dó-mi-ne Da-vid : * et omnis mansu- e-tú-di- nis

e- jus. Gló-ri- a Patri. E u o u a Graduale. Ecce sacérdos magnus. [32].

e.

L-le-

lú- ia. * if.

y. Christo

con-fí-

xus sum cru-ci : vi-

-frf .
vo ego, jam
•3

i

V
non
•* Chri-stus.

'*' ¡'¯ 1 .' .f ¯
ego, vi- vit ve-

ro

+
¾

in me

Septuagesimam, omissis Alleluia et y. sequenti, dicitur Tractus Desidérium. [5]. ¶ In Missis votivis> Tempore Paschali : Alleluia, allel. y. Christo confïxus sum. ut supra; deinde : Alleluia, y. Posuîsti Dómine. [17]. Offertorium. Gloria et honóre. [2]. Comm -•—• m—mRuméntum Chri-sti sum, • dénti-bus besti- á- rum

mo-

lar,

ut pa-nis mun-dus in-vé-ni-

ar.

Die 2 Fet>ruarii.

IN PURIFICATIONE B. MARIÆ VIRGINIS.
Antiphona. 8. \

Finitis Orationibus, cum Celebrans inceperit distribnere ca?idelas a Choro cantatiir :

l·—.
-¾—?-

UMEN * ad re-ve- la- ti- ónem génti- urn : et gló-•—•—•
i

ri- am ple-bis tu-ae Isra-el. Cant. Nunc dimíttis servum

-•—•-

-•—-•-

tu-um, Dómi-ne, * secúndum verbum tu-um in pa-ce.

Anti- S-»—¡
phona r |

——-•——
T • ,—••

~.—
j

‡-

Lumen ad re-ve-la-ti- ó-nem génti- um : et gló• • 7 • ,. ri- am ple-bis tu- ae Isra- el.

¯flr-9¯

ï
Qui- a vi-dé-runt ó-cu-li me- i * sa-lu-tá-re tu- um.

Festa Februarii. 2.
Anti- 6¯¯*¯¯Ï¯ r phona ¯

429

Lumen ad re-ve- la- ti- ó-nem génti- um : et gló-

6 -ft—!ri- am ple-bis tu- ae Isra- el. Antiphona Lumen, similiter repetitur post quemlibet versum.

g
Quod pa-rásti * ante fá-ci- em ómni- tun popu-ló-rum. Lumen.

g
g

-•—•—•—•-

-•-•—•—•-•-Hµ-Í-H

-•—•-

Gló-ri- a Patri, et Fí- li- 0, * et Spi-rí- tu- i Sancto. Lumen.

Sic-ut e-rat in princí-pi- o, et nunc, et semper, * et in saé-

g

HI

•—•-

cu-la saecu-ló-rum. Amen. Lumen.
Deinde fit Processio. Diaconus |¯~B dicit:

Pro-cedámus in pa-ce. Et Chorus ¡respondet: ~ In nómi-ne Christi. Amen.

430

Festa Februarii. 2.

Progreditur Processio, et cantantur Antipìionae sequentes. Ant.

6. e

+ -l ·

•—tt-

u

«. aiy \:
••

JL\

D- 6r-na * thá-lamum tu-

um, Si-

on,

et sús-

-aiy >:
ci-pe Regem Christum : amplécte-re
•• •

alv iy 1 1
am,
¯M-

Ma- rí-

ìquae est caeléstis porta :

i-psa e-nim por-

tat Re-

¯3¯a ^ J . i _
gem gló-riae no-vi lúmi-nis:

•—a—.-

subsístit Virgo !•.• ferum :

I ¯·

•-

Afl ¯ ¯ 8 ¾ F + T ¯ T ¯ M — r r : ^
Fí- li- um ante lu-cí-

addú-cens má-ni-bus
-•—•—a—•—•-

quern accí-pi-ens Síme-on

in ulnas su-

as

praedi-cá-

1a
vit pó-puß m £

lis Do- mi-num e1 1
m

um es-se
•r

vi- tae

••• II

j

3

7 r "·
di.

et mortis, Alia Ant. 2.

et Salva-tó-rem mun-

R

Espón- sum * accé-pit Sí-me- on

Festa Februarii.

2. • s
I •

431
¡·
•· 1 1

SI Spí- ri-tu

Sancto,

p^

¾a

i pi %

I

non vi-sú-rum se mortem,
% •

ni-si vi-dé-ret Christum Dó-mi- ni :
| I 2

et cum indú-

`m

MM

ace-rent pú- e-rum in templum, ¯i¾¯ in ulnas su- as, et be-ne- dí- xit
+

a accé-pit e- um

H
Deum, et di^

-Pxit:
Nunc dimít-tis, Domi-ne, servum

^ , /V
tu-. um in pa-ce. Et ingrediendo ecclesiam^ cantatur ,

Resp. T|

\
B-tu-lé- runt * pro e- o Do- mi- no par túr-

o
tu-

2.

rum, aut du-

os pul-

los co-

lum- bá-

¯Mrum: * Sic-ut scri- ptum est in le- ge Do-

432

Festa Februarii. 2.

^ sis' i¾
mi• •

¯a-

ni. y . Postquam au- tem implé-ti sunt di- es purga-

-asi, tu-lé-runt

ti- ó-nis Ma-rí-ae, se-cúndum legem Mó-y-

¿
m

i
• • •

1

, i • • ' 1—•—• • • -

iv
urn Do- mi-

Je-sum in Je-rú-sa-lem, ut síste-rent e-

-ano.

•i • •

¯T¾ B a . .^ v :
et Fí- lio,

i
et

* Sic-ut. Gló- ri- a Pa-tri,

Spi-rí-

tu- i

San- cto. * Sic-uî.

AD MISSAM.
Introitus. i.

r^=^i^^i£¾jsd
USCE-PIMUS * De- us, mi-se-ri-cor-di- am

tu-

am in me-

di- o templi
-M-

tu-¿—it

i:

se-cúndum

no- men tu-

um De-

us, i- ta

et laus tu-

a in

Festa Februarii. 2.
• •

433

fi- nes

ter-

rae : justí- ti- a pie- na
•—•

est
•—•-

déxte-ra

JCÉ

tu-

a. Ps. Magnus Dómi-nus, et laudá-bi- lis ni- mis : * " in monte
1

¯ n -a r
in ci-vi-tá-te De- i nostri,
-•—•-m—m-tm-


...

sancto

e- jus.

Gló-ri- a Patri.

E u

o u a

e.

Grad. g


Uscé- pimus, * Deus, mi- se- ri-córdi- am

¯y
tu-

! —
o templi tui: se-cûndum

am in mé-di-

ai v \:
nomen tuv
1 1 • " •

um, De-

US,

1- ta |
1

et laus
• í
ii

tu^ J i

a
,

• •

• 1

A

•l

i

• • • • ••

in fi- nes

terrae.

\4rz

*

••

J Sic-ut
**7¯

au-dí-vimus,

i- ta

et

434

Festa Februarii. 2.
—h
' • —•--*-

ví- di- mus
••• ••

in ci-vi-tá-te

-·—•—

—• De- i


nostri,

-4HHI

1

in

—H¯¯=

Hl·»

monte sancto * ex.

jus.

î3¾¾;

A
¾

L-le-

lú-

ia. *

+ , a"
^. Se- nex pú- e- rum por- tábat: puer au-

b
^ i tern ^ v
^ S se-nem * re- gé-bat.
%"n¡·

e

Septuagesimanty omissis Alleluia et *¶. sequenti> dicitur :

Tract. 5

AT

N

a
Unc di-míttís

1

a1

* servum tu- um, Do-

Festa Februarii. 2.
Lit!

435

3
ne, se-cún- dum verbum tu1

mi-

um

¯ ¯-m=- • • • S
in pace. y . Qui- a vi-dé-runt ó-cu-li me*NT¯

i

sa- lu-tá- re •p¡i' ' · • p·.

tu- um.
ji

y.Quod pa•

pn

§ •1.

•j

• n

rá-

sti —Hï

ante fá-

ci-

em ómni- um po-

pu-ló-

rum. )ür . Lum

men
H

S

i ¾ • •

3ni·
m

j

L

r·¡·
1 •

1

r

ad re- ve-la-ti- ó-nem gen- ti- um,

1 ƒ" '· 1et
1 ' 1

gló1 |

Kñê • ·
1

~m
1

• 1
.

1

ri- am

pie-

bis

tu- ae * Isra- el.

Offertorium. Diffúsa est. [58]. Comm. S
8

·

J •

r~a-rtr
a Spí-ri-tu

Espónsum * accé-pit Síme- on

e—
Sancto,

436

Festa Februarii. 3. 4. 5.

«5=t
non vi-sú-rum se mortem, ni-si vi-dé-ret Chri-

HÏ—=stum Dómi- ¤i.

3. 4. 5.
1.

S. Blasii Episcopi, Martyris. S. Andreae Corsini Episcopi, Conf. S. Agathae Virginis et Martyris.
K_L ' iÄ-¡
Aude- ámus * omnes in Do- mi1
HI •-

Missa. Sacerdótes Dei. [7].

Missa. Státuit. [32].

Intr. g-

G

no,

di- em

•."• A ·
re Agathae Márty-

festum ce-le-brántes

sub honó-

a
ris : de cu-jus passi- óne

ah 8
li,

gaudent An- ge-


et colláu- dant Fí-•—•—•li- urn Dei. Ps. E-ructá-vit
HI—•–

cor me- urn verbum bo-num : * di- co e-go 6-pe-ra

me- a

Festa Februarii. 5.

437

HHHl·-

Re- gi. Gló-ri> a Patri. E u o u a Graduale. Adjuvábit earn. [56].
2.

e.

A

L- le-lú% •

ia. * if.

y.Loqué- bar,Dó-mi-

ne, de testimóni- is

tu-

is

m conspéctu re-

gum,
...
„.

T • *· • * et non confundébar. Post Septuagesimanty omissis Alleluia, el y. sequenti, dicitur Tractus Qui séminant. [24].

, "In — P ^ s· . % S

••

offert

,
1 _ id_ r¯jL_

» :
m, i

A
^ - ^ ti-bi. Comtn. I6. *-

I.

F-fe-réntur

re-gi

vir-

gi-

nes post

e- am: pro-

ximae

e-

jus

affe-rén-

Q

HMI-

-•

M-

UI me

digná-

tus est

* ab omni plaga cu-

438

Festa Februarîi. 6. 7. 8. 9. 10.

£¯=

. '
' re,

—¯=te
re-stiJ~M—A~¡µ

c 6.

rá-

¯· •

et mamíl-lam me- am me- 0 pécto-ri •*•• ,

tû- e- re,

ipsum ínvo- co

De- um vi- vum.

S. Titi Episcopi, Confessoris.
Eadem die. S. Dorotheae Virg. et Mart.

Missa· Státuit. [32].

Missa. Me exspectavérunt. [55].

7. 8. 9.

S. Romualdi Abbatis. S. Joannis de Matha Confessoris. S. Cyrilli Episcopi Alexandrini,
Conf. et Ecclesiae Doctoris.

Missa. Os justi, de Communi Abbatum, [48].

Missa. Os justi. [42].

Missa. In médio Ecclesiae. [38].

Eadem die.

S. Apolloniae Virginis et Martyris.
Missa. Loquébär. [51].

10.

S. Scholasticae Virginis.

Missa. Dilexísti. [60].

Festa Februariì. n .

439

11. In Apparitione B. M. V. Immaculatae.
Intr. g8. ¯
HMHI 1 •*-

V

I- di **ci-vi '.- di ci-vi-tá- tern san-ctam, Je- rû- sa- lem no• j

väm, descendéntem de caelo a De- o, pa- rá- tarn sic-ut

spon-

sam orná-tam vi- ro 4-

suHI

o.
HI-

T. P. Alle-

¯»—3r
lûia, alle-

¢=*=j

lû- ia. P^.E-ructávit cor me-um verbum

' ' U!""'K l·T
bonum: * di- co ego ópe-ra me- a re-gi. Gló-ri- a Patri.

Eu Grad. g

¾ o u a e.
—; .
.g _
H¯4

5

Lo- res * appa-ru- é-

runt in ter-ra no-

'

stra,

tempus pu-ta-ti- ó- nis advé¯

nit, vox tûrtu-ris au-

440

Festa Februarii. ii.
h«—*r T T—•—*·* nostra.

dí- ta est

in ter- ra

. Surge, • • a,
i

a-mí-

ca me-

3¾H-*-¾
sa mea,

spe-ci- ó•

¯¯·—F^l·^ et vei

N<

• •

1 •l·

a

L •*
ni :

• * ¾ • P· l^á • * co-lûmba me- a in fo-ra-

• i

3 % ?l·, J¾l
mí-ni- bus petrae,

. ' M ; *»·
in cavérna * ma-cé-

n-ae.
m m

A
r

L-le- lú-

ia. *

. Ostén- de mi- hi

fá- ci- em tu-

am,

so-

net vox

tu-

a

in áu-rl·bus me-

1S

Festa Februarii. n .
-#*•-

44i

í£î=Zt
vox e- nim tu- a dulcis,

í=>î
et fá- ci- es tu- a

S _••• j afrfl.^ . " l · - ¡ ¯
* decó- ra.

1 " v m^ .

Post Septuagesìmam, omissis Alleluia et `¶`. sequenti, dicitur : Tract. 5¯ 8. ~ •r^- ¯s ——• U gló-ri- a * Je-rú- sa-lem, tu — laetí-

J··¯Tü
ti- a Isra- el,
r* 1 ,‡ • i•

+

tu
•^

hono- ri-fi-cénti- a
i§·

`',n_''

i i

1

pó-

pu- li nostri.

ta

pulchra

es, Ma-rí-

a,

et má- cu-la
-ã^-J^z

o- ri-gi-náHHHM

lis non

est in te.

y . Fe-

lix

442

Festa Februarii. u .
fc—• • :
;

a

es,

sa- era Vir- go Ma-rí- a,
HI—•—•-

et omni

lau- de dignissima,
]%% • * m

quae ser- pen- tis • • [ •/fl\ m

*

^"ê
1

Ì

s

ca- put

virgí- ne- 0 pe-

de * contri-ví-

`-*+l

sti. ¶ /« Missis votivis Tempore Paschali, omittitur Graduate, et ejus loco dicitur :

x

·
L-lelúia. • if.

I
,8>.S
-*V

y.Flo-

res

appa- ru- é-

>.¯T« . .
runt

=-÷—jr·
in terra · no- stra

A

^1
L-le-lúia. ·

V • l2

^ÌH

Festa Februarii. n .

443

7 . Vox

túr-

tu-ris

e—-T--—
* audí- ta est.

Offertlz
i.

A
mi-nus te-

ve * grá- ti- a ple-

na, D6-

-l·-^¯
li-

cum, be-ne- dí- eta

tu

in mu-


éri-bus. 7`.P.Al-le-

•rl·í
lúComm. | ia.

v
i.

- •

íi=^
in-ebri- ásti eam, mul-

I-si-tásti ter-ram, * et

¯s-=¯
ti-pli-cásti lo-cuple-táre eam. T. P. Alle-

lú-

ia.

444

Festa Februarii, 12.

12. SS. Septem Fundatorum Ord.Serv.B.M.V.
Intr. ¡-

5 «J

r U-sti * de-cantavé-runt, Dómi-ne, no- men sanctum -sti
• ••! •

l·=¯
tu- um,

i? . • ! * •
eit victrí-cem ma• M

num tu-* -•• -

-Pi

—Þ3O¯:î=í

P" -

fl— •- J -f

am laudavé- runt j ¾

a-pé- ru- it os

pá- ri-ter : quóni- am sa- pi- énti- a

mu-

turn,

et linguas infán- ti- um
_«—^_,_i—i_^

fe- cit di-

T=ï½i

sérr—— bi-le

tas. Ps. Dómi-ne Dómi-nus noster : * quam admi-rá-r+ i

est nomen tu-um in u-niversa terra! Gló-ri-a Patri.

: Ms*E u 0 u a e.

Grad. C

a
- lé-cti mei

HI

B-W

* non la- bo-rábunt fru-

Festa Februarii. 12.

445
•-

* = J—3: Hi ¾
stra, ne-que germi-ná- bunt

in conturba-ti- ó-

-ã • flv' K
ne : qui- a semen be-ne-dictó- rum Dómi-ni est, et ne-

pó-

tes e- ó-rum cum -mm—•—•–
. I

e- is.
,_*%

.

,_JL

r

. Cór-po-ra

ipsó-

rum

in pa- ce sepúlta

sunt,

^¯"^¯7
et no-men e- ó- rum vivit in

ge-ne-ra-ti- ónem* et gene-ra-

ti- ó-nem.

L-le- lú-

ia. * ij\

%a
. Sa-pi- énti- am

L!·

G 7*
¡rj—

l=r

1
-ki

i- psó-

rum nar-

rent pó-

«ti

446

Festa Februarii. 12.
ϯ¯Î?¾F

l· •·t l·

a a 3M%-£ pu-li, etlaudem e- 6-rum

nún-

ti-et

¾ft

••<

ii_

• Ecclé- si- a. Post Septuagesimam, omissis Alleluia et `¶. sequenti, dicitur Tractus Qui séminant. [24]. ¶ In Missis votivis Tempore Paschali omittitur Graduate^ et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. ¶. Sapiéntiam, ut supra; deinde :

riL.

L-le-

lúi *

ia.*
1

j

• 'r • • Non de-re- línquet

Dómi-nus san-ctos

su- os : in

ae-tér-

num * conserva-bún-

tur.

-Y—"
Offert. S g8. -

A
-••-I

Ddú- cam e- os
• É

in mon-tem sanctum me-

¾S=¾fe
urn,

et lae-ti-fi-cá-

bo

e-

os

in

Festa Februarii. 14. IS- 18. 22. Sra •
do- mo

447


o-ra-

a •
ti- 6- nis me-

V|I'
1

<
I—a

1

ae:

ho-lo-

5—
cáusta

a

fl

a y |-a

a

> JffL¯j¾¯¯a>a
e- 6rum pla-

e- 6- rum

et ví-ctimae

g
i*

cé-

bunt mi-

hi

super altá-

re

me-

um.

Communio. Ego vos elégi. 513.

14. 15.

S. Valentini Presbyteri, Martyris. SS. Faustini et Jovitae Martyrum.

Missa. In virtûte tua. [10].

Missa. Salus autem. [28].

18.

S. Simeonis Episcopi, Martyris.

Missa. Státuit. [3].

22. CATHEDRA S. PETRI APOSTOLI.
Omnia dicuntur sicut in antiquo festo Cathedrae Romanae, 408.

448

Festa Februarii. 23. 24. 27.

23.

S. Petri Damiani
Episcopi, Conf. et Ecclesiae Doctoris.

Missa. In médio Ecclesiae. [38J.

24 vel 25 S. MATTHIÆ APOSTOLL
Introitus. Mihi autem. 392. Graduale. Nimis honoráti sunt. 391. Tractus. Desidérium. [5] Offertorium. Constítues eos. 534. Comm. i

k±*y
OS, *qui se-cú-ti

K

estis

—– ^

me, sedé-bi-

+

tis

su-per se-

des,

ju-di- cántes du-ó-de-cim

tri-

5
i

bus Isra-

el.

27 zœ/ 28.
Intr.

S. Gabrielis a Virgine Perdolente
Confessoris.

H

./•

N l ••' . A :

> 8

A z¯
him in bo- no.

-cu-lus De-

i *rçspé- xit

il-

Festa Februarii. 27.
-ft ft-ft-

449

¯l¯¯s¯ï
et e-re- xit e- um

= 1
ab hu-mi-li-tá- te M¯T¾1 1
• ft*

ipsii

us,

3
ft

1

• •

• fifl •

et exaltá-vit ca- put e|^
P··
J*1

jus;
• •

et mi-rá- ti sunt
•.•* ^

in

ft

••

il-

lo

mul- ti

M P· • 1 "¯·r • f‰ 3 • S· • • •• et ho-no-raverunt De- um.

S

ftr-*-^

fl a ^ ï
• •
1 ft m
ft ' ^ É •
B

P Í . Quam bonus Isra- el De- us * his qui re-cto sunt corft

P·· de. S

i

J· J

¡ i»

Glö- ri- a Patri.
——•

E u o u a
=—•—

Pi·· • e.

Grad. s—

V^f

Uam magna * multi- tû- do

dul-cé-

di-nis
HHI-

11
tu- ae, Dó-mi- ne,
-Ï4*=Hft7

Mta
abscondí- sti 4

quam

timén-

V^7

#*****,h
Perfe-

ti-bus te.

^ ' i¯'
císti e- is

-ftft·

450

Festa Februarii. 27.

«=*
qui spe-rant in
•'
II

¢¾5¾
in con-spé-

te,

r^zt

" fl"fl¿k

ctu

fi-

li- ó- rum * hó-mi- num.

Tract. g8. ~

•"m E- á1

•·

>• ¡ a
JUS

?•-

*]S-*i-

J_J

tus

vir, * cu-

est

au- xí•
i

H
te : :

3 ft.•
1 •

• i

li- urn abs j • a •

ascensi-

ó- nes in

fir-f-i—a-i-a • fh^ a
in val·le lacrymá- rum,
—1¾«¶ •

j

corde su- o dis- pó-su- it,

¯¯¯ 1 3

"

1

in lo- co quern pó-su- it.

¯p^ri'·-fc pr
r

. E-lé- gi

abjéclus es-

se

in domo De-

i

me-

i,

ma-gis

quam ha-bi-

tá-

Festa Februarii. 27·

451

l·*·†
re

!^l^^·

• cu-lis pecca-tð-rum.

in ta-berná-

J. Non pri-vák •
m

bit bo•• •

nis e-

OS

1

1 •

•·

3

I 1 •1 •% Do5 J •·
r• •
mat ' '

qui
ß
1

ám- bu- lant in inno-cénti- a : • virtû- turn, M
• i •

mi- ne 6¯¯·—'

be- á-tus ho- mo * qui spe1 •••%» % 1—•5ftï-g—

rat in te. ¶ / » Missis votivisper Annum, Graduate Quam magna, ut supra; deinde : 7·
ß
H —

B

, L-lelû-

A
i .

I*

1

3#4

r •·

'
'-•7
1 M • i

ia.•< u • !••

1 Jjnà

l· l *

»

Mi-nu- î1 • i· < 9

sti

1 Ik um, Dó- mi- ne, paulo
B

3 • |t^

1

B § ••

'

• 1

mi-

nus

ab An-

ge-lis; glð-

452

Festa Februarii. 27.
•· •

ri- a

et honó-re co- ro- ná-sti

e-

um, et consti-tu- í-

3fe=l
sti eum super ópe-ra má-nuum

¾epi
* tu- árum. Tempore autem Paschali omittitur Graduale et ejus loco dicìtur Alleluia, alleluia, y. Minuísti eum, ut supra; deinde :

jf\.

L-le-

lú-

ia. *

J. Be-neHMMI-

¯r¯*festí-

Adí-cti- o Dei in mer- cédem ju- sti

ay
nat, et in ho-ra ve-lóci

l

sus il-

lí-

us * fructí-

fî-

cat.

•M

Festa Februarii. 27.

453

Offert. g8. ¯¯

o

Dó-

mi-ne, * qui- a

e-

go

ser-

vus tu-

us

et fí-

li- us

an- cíl-

lae

tu-

ae : di- ru-pí-

sti

vín- cu-la

• S,8
me-

b •%
a, ti-· bi sacri- fi- cá-bo ho-

sti- am lauComm. i
I.

dis.

E
rit

C-ce sto * ad ósti- um et pul- so;

si quis audí- e-

-. f v [v; L J
vo-cem me- am et a-pe-rû- e-rit mi-hi jánuam,

454

Festa Martii. 4. 6. 7. 8.

-—i
intrá-bo ad illum, et coe-nábo cum il- lo

_i

a ¾ J. ,

et ipse me- cum.

FESTA MARTII. 4. S. Casimiri Confessoris.
Missa. Os justi. [42].

Eadem die. S. Lucii I. Papae, Martyris.
Missa. Si díligis me. [21]-

6. SS. Perpetuae et Felicitatis Martyrum.
Missa. Me exspectavérunt. [67].

7.

S. Thomae de Aquino
Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Missa. In médio Ecclesiae. [38].

8.

S. Joannis a Deo Confessoris,

Missa. Os justi. [42].

Festa Martii. 9. 10.

455

9. 10.
Intr.

S. Franciscae Viduae Romanae. SS. Quadraginta Martyrum.

Missa. Cognóvi. [68].

c**
P· 8
•**ï

"
HI

`L
sti,
HI •
H4h

A •• A-J
et Do- mi- nus ex-

Lama- vé-runt *ju-

-' • •
6mni-

8

audí-vit e-

os : et ex
HHI

bus tri-bu-la-ti- 6- ni-

bus e- 6-

rum

li- be-rá-

±

vit -m-*

e-

os. Ps. Be-

í=3:

HI—•—»

i

ne-dí- cam Dómi-num in omni témpo-re: * semper laus e-jus \ in o- re me- o. Glo-ri- a Patri. E u o u a e.

Grad. g
I.
\*i

E

••

3¾J=t
et quam ju-cún-

CHHK

ce * quam bonum,

-Afra- tres in unumî

dum ha-bi- tá- re

456

Festa Martii. 10.
Hl—»-

. Sic-ut unguéntum

3 >
in cá-pi-te, quod de-scénHHMI

dit

in

bar-

bam,

bar-

bam * A- a- ron.

¯~l·
¯V
Tractus. Qui séminant. [24].

Offert. £
I.

—+ fl* Aetámi- ni * in Do- mi-no,
et
MMHl·f

JLi

Ã=î
exsultáte \

• !•

sti :

et

glo-

-î-*
ri- ami- ni
•!

L

o- mnes

re-

cti

cor-

de. Comm. |
i.

S
fé-cerit * vo-luntá-tem Patris me-

VaJ Uii-cúmque

Festa Martii. 12. 17. 18.

457

"•V
i,

"P
qui in cae-lis est : ipse me- us fra-ter, so-ror,

5
r — '| T 4 — n · ~ — — • ' ^—1 • ,

et ma- ter

est, di-

cit

Dómi-

nus.

12,

S. Gregorii I.
Papae, Conf. et Ecclesiae Doctoris.

Missa. Si díligis me. [21].

17.

S. Patrítii Episcopi, Confessoris.

Missa. Státuit. [32].

18. S. Cyrilli Episcopi Hierosolymitani,
Confessoris et Ecclesiae Doctoris.
Missa. In médio Ecclesiae. [38].

Die 19 Martii

S· JOSEPH
SPONSI B. MARIÆ V.
CONFESSORIS
ET ECCLESIÆ UNIVERSALIS PATRONI
Introitus. Justus ut palma. [45]. Graduate. Dómine praevenísti. [48]. Tractus. Beátus vir. [8]. Tentpore Pasckali, 0 missis Graduali et Tractu, dicitur : Alleluia, alleluia, j . Amávit eum. [39]. Alleluia. J. Justus germinábit. [40]. Offertorium. Véritas mea. [44]. Communio. 7.

±IlfJLJli-^-jU
OSEPH*fi-li Da-vid, no-lí time-re accí-

V m^^
ß 1

pe- re Ma-rí• 9 •
pi

am con- ju-gem tu• ST ••
• ni· I
a

am : quod
• i

i

ñ¾B m \ m

• e-nim in e- a na-tum est,

de Spí- ri-tu Sancto

est.

7`. P. Alle-

lû- ia.

Festa Martii 21. 24.

459

21.

S. Benedicti Abbatis·

Missa· Os justi, de Communi Abbatum, [48]. De festis I classis quae transferri possunt, et veniunt a dominica II Passionis seu Palmarum usque ad octavam Paschae, nihil fit; sed post Octavam celebrantur : et tune in fine Introitus ante Psalmum dicuntur duo Alleluia, et in fine Offertorii et Communionis, unum Alleluia. Post Epistolam non dicitur Graduate, sed dicuntur duo Versus cum quatuor Alleluia, ut notatum est in Sabbato in Albis. Et hoc idem observatur in omnibus festis quae celebrantur inter Pascha et Pentecosten. De festis II et III classis nihil fit.

24.
Tract, -a

Sancti Gabrielis Archangeli.
\

Introitus. Benedícite Dóminum. 607. Graduale. Benedícite Dóminum. 608.

î
-ve a,
grá-ti- a piena : Dómi-nus

—j
*Ma-rí-

te- cum.

†. Be-ne-dícta tu

in mu-li¯é-

ri-bus :

ÌE—Ji
et be-ne-dí¯¯iffc—ïi¯¯*ï

J=î 4i.
1

ZZZT

ZZZZZDli

ctus

fructus ventris tu-

JL·_

f. Ec- ce

concí- pi-

es, et pá-ri- es

46o

Festa Martii. 24.

¢rf^"¢
fíi- um,

-s-

-r-4M

et vo-cá-bis nomen e-

jus
5

Emmánui f

el.

¯¶· Quómo- do, in- quit,

—•—
fi- et

i % * p«n a • •—î--ii^—•
stud,quóni- am vi-rum non cognó-

i-

SCO? __ p. __

Et respondens An- ge-lus

di-xit e-

iS—in i.

• I".

^ ¯

,# F5-

—-PIS

r"T% r'

fts ctus

y . Spí-ri-tus Sa¤¯t|¾—rpi' ? in te,

'r*pF
et

supervé-ni-

et

virtus Altís-

l·¢^g-_^ap,_
si-mi obumbrá-bit ti- bi.

¾Mirtinrr9 Ã^fe=W^¾^TW y.Id-e-óque quod na- seetur

exte San-

ctum,

vo-cá-

bi-tur

Festa Martii. 24.

461

A ·
Fí-

™\ '*
i.

"

Ì

li- us*De-

¶ In Missis votivis ante Septuagesirnam vel post Pentecostenì Graduate Benedícite. 608; deinde Alleluia, alleluia. J. Benedícite Domino. 612. Tempore autem Paschali omittitur Graduate et ejus loco dicitur :

, l·¯ b « -. ¯

b-î

v

A

L-le-lú-

ia.

4-

—a-p.—
. Qui fa- d t

¯ tnr
An-

"• - 8¯
¯îr•
1

F¾-¾-P^
la i¯¯¯~r

ge- los su- os spí- ri-tus

¯ ,. ·
••

et

mi-nistros su-

os * flammam i- gnis.

5
•tftF¯

¢. Alleluia. J. Ave Maria. [77]. Offertorium. Stetit Angelus. 610 sine Alleluia in Quadrag. Communio. Benedícite omnes Angeli. 611.

462

Festa Martii. 25. 27.

25.

IN ANNUNTIATIONE B. M. V.

Introitus. Vultum tuum. [64]. Graduale. Diffúsa est. [69]. Tractus. Audi fília. [62]. Tempore Paschali, otnissis Graduali et Tractu, dicitur : Alleluia, alleluia. J. Ave Maria. [77]. Alleluia. J. Virga Jesse. [79]. Offertorium. Ave Maria. [79]. Communio. Ecce Virgo. 23.

27.
Intr.

S. Joannis Damasceni
Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

7

·

•••

A

Enu- í-sti · ma- ¤um déx- te-ram me-

am : et

+ 3 ' M y f¿
in vo-luntái •

te tu• •"• !

a
%

de-du-xíst I — — písti

me,

et cum 1

y

rfr.— • É·

gló-ri- a

sus- ce-

me. Ps. Quam bonus Isra- el
— T¯

J

• a •—g-·-M 9 Hi

¯T—·

De- us, * hisqui re-cto sunt cor- de!

Gló- ri- a Patri.

TŽT

•••

E u o u a

e.

Festa Martii. 27.
Grad.

463

D

7· l· S=¿^=T
E- us * qui praecínxit me virtú- te :

±sri
et pó-su- it

¯¯· •

imma-cu-lá-

/\·?Nã¯T «
tarn

vi•• •

am me; •

am.

. Qui do- cet manus me¯4Hl·-

ad proé-li- um : et po- su- í• 1 • · • • • • JL • '1 • L J ' • | !• L·m • • • •T þ·_ ut arsti, cum aére- um, bráchi- a

as

1

-I

í—^*¡N8 p~ 1
mea. Tract. - | 2. Ü

..-' 4b¯
1

••

•v. V
-T

Erse- quar

*

in-imí-cos me- os,


et compre-hén- dam il· los.

Festa Martii. 27.

y. Confrínii
I J

gam
I^J

il¦m Jjp

los, •

nee
• r*

i#

m

• *p·" L·

1 •

|

- •

pót-e- runt sta- re :

ca—H

dent
•• •

subtus pe-des

S †\
me-

k r

l^g 1 •

, f•

r

os.

'•1Proptér-e- a Y.
fir*

3~¯¯*¯HI
1 ¯• •

r+¯
bor ti-

confi-té•••

M?T
bi

in na-ti- 6-ni-bus, Do-

mi-ne,

et

•Æ¯¾., i.
nómi-ni tuo psal- mum * di-

XI
•*frr

í£:
8.

cam. Tempore Paschali, omissis Graduali et Tractu, dicitur :

A
« i

L- le-

„?%•

-

lû-

ia.

_ I B L · —_i-V.
* ij.

_5—.µii_

Ã=í¾* J¾LÜV¾J
mi-nus sal-vávit

manum tu• j

am ti• i

•Me •

1

• ••

•·

N

bi : qui- a proé- li- a D6-

Festa Martii. 27.

465

mi-ni

*tu proe-li- á-

ris.

A

L- le-lû-

ia. *

ne-díctus Dômi-nus
r"¯

De-

us me~M¯

s

us, qui

do-

cet manus me-

as

ad proé-

__¾
liurn,

r. , r

-r÷¯i
lum.

et dí-gi-tos me- os * ad bel-••nil

U %?% V

¶ In Missis votivis ante Septuagesimam vel post Pentecosten, Graduate Deus, ut supra, 463; deinde omisso Tracfu, dicitur :

A

L- le-

lú-ia. * ij.

466
rM~

Festa Martii. 27.

fee
dísti mi"

a M ¾ hi• pro-tecti- 6nem sa-lû• ^_Jz!il:—í—±ziz¾
tis tu- a e : et déx-

At

te- ra tu-

a

*suscé-

pit me.

Oflfert.& 6. Ignum * ha-

¯-M-

bet spem :

— r^r·¯-t si prae- cí-

r

S fc • • _ _ . .
sum fû-

W H

l·¯
vi-ré-· scit,

e-rit, rur-sum

tr¯·"l
et ra- mi ejus pûl-

lu- lant.

Festa Martii. 28. Comm. 68. ¯
1

467

.%»•.•"•' a
rum conte- réntur,

B
28.

Ráchi- a * pecca-tón.jw

a•

y >: ¯ l
nus.

confírmat au-

tem ju- stos Dómi-

S. Joannis a Capistrano Confessorîs.

E
HMHI

- go autem * in Do•—II • • •

mi- no

gaudé-

bo :

et ex- sultá-bo

in De-

o Je-su me-

De- us D6mi-nus

forti-tû- do

me-

a. Ps. Exsultá-te

—m—•—•—•—ì3—•-

3tfe -a
E u o u a e.

4
De- o Ja-cob.

De- o adju-tó-ri nostro : * ju-bi-lá-te
HI •—«-

Gl6-ri- a Patri.

Grad. 6~~¯kül^zt I. li¯¯¯·

71 Q -l—-J—

UI tì-mé- tis * Dó-

mi-num, lau-

468

Festa Martii. 28. »

da-

te —f

e-

um

e

u-ni- vér- sum

se- men

Ja-

cob,

-w • • • fl-cáte eum.

¯·¯rï
y. Time- at

glo- ri-

^
eum 0- mne semen Is-ra-el : quo-

ni- am non spre- vit,

*^¾te¾
ne-

- `» ... 8 V
que despé-

3LJ!IHJ
xit
>>••

depre- ca- ti- ó- nem * páu-

pe-

ris. Tract. Ê8. ~ Orti-túdo me-a, * et laus me•· •

¯H
a

¯r

Dómi- nus,

et factus

est mi-hi

in sa-

Festa Martii. 28.

469

lú- tern :

i- ste De- us me-

us,

et

6

: —=-—1—=—•=—r¯s¯^i

*n

1 • si—^"i¯
•• ' •n T4Ì

glo-ri-fi-cá-

bo

e- um.

¾í
.Do- mi-nus qua-si vir
pugnátor, Omní1

Fa
t¯¯"

J •

1

e

pot-ens no-men e-jus. —m—•—•—• iU—=—¿·¾la:

J. Do- mi-

nus cónte-rens bel-

Do- mi-nus * no-men est

¾¾z
il-li. Tempore Paschali> omissis Graduali et Tractu¡ dicitur :

g • !• L·le-lúia. * ij. J. Ego au-

tftìzÈ
tem cantá-

H—T
et exsultá-

bo for—— bo

ti-tû1 ma-

di-nem

tu-

am

¾^
ne

470

Festa Martn. 28.

mi- se-ri-cór2.

di-am*tu-

±

am.

A

L·le-lú••"»,

ia.

J. Qui-

a

la

¾¢¾fe
es suscé- ptor meus,

-•—•-

fa-ctus

et re- fû- gi- um

me-

um

in di- e tri-bu-la-

-l·

i

ti- 6- nis * me-

ae. ¶ In Missis votivis ante Septuagesimam> vel post Pentecosten, Graduale Qui timétís, ut supra, 467. Deinde dicitur : Alleluia, alleluia, y . Ego autem cantábo, ut supra, 469. Offert. % 6.
Hi

k-T¡ 1 In T» * ¯ñ *

m

m

k

»fHJ • • '•" j tem in oppu3 ' i

JL
i

Nvo- cá- vit* Al-tíssimum pot-én•

'••

• 9

gnán- do

in-imí-

cos ún-dique,

et audí- vit

*-£f* » 1 ^KB8
illum ma-

•—^=J=a1
gnus et san- ctus Deus.

Festa Martii. Septem Dolorum B. M. V. 471
Comm. 1
1.

+
H1

D

3
r

Ecantavé-runt, * D6mi-ne, nomen sanctum tu- urn,

—·

—fc-

• •—p<laudavérunt.

—4*¯

et victrí- cem manum tu- am

Feria VI. post Dominicam I. Passionis.

In Comm. Septem Dolorum B. Mariae V.
Introitus. Stabant juxta crucem. 595 Graduate. Dolorósa. 595. Tract, 1

T7Ã*ÏS:
Tabat

J >·»?
*sancta María,

cae-li Re-gí- na,

et mundi Do- mi-na,

juxta

cru-cem Dómi-ni nostri

Je-su Chri-fc*5

sti
•Me

do-lo- ró-

tv
sa. y. O vos 0-

1 •PL«4

mncs,

¿¯~
qui transí- tis per viam, atténdi-te, et vi-

472

Festa Aprilis. 2. 4. 5. 11.

S5¾
déte, si est dolor sicut do- lor * meus. Sequentia. Stabat Mater. 597. sine Alleluia in fine. Offertorium. Recordáre. 600. Communio. Felices sensus. 601.

FESTA APRILIS. 2. S. Francisci de Paula Confessoris.
Missa. Justus ut palma. [45].

4.

S. Isidori
Episcopi, Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Missa. In médio Ecclesiae. [38].

5.

S. Vincentii Ferrerii Confessoris.

Missa. Osjusti. [42].

11.

S. Leonis I.
Papae, Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Missa. Si díligis me. [21].

Festa Aprilis. 13* 14.

473

13.

S. Hermenegildi Martyris.

Missa. Protexísti me. [15]. Extra Tempus Paschale, dicitur Missa In virtúte tua. [10].

14.
Intr.
2.

S. Justini Martyris.
i

i
' 1 • • • • ! • •

•¯ìfl
fa-bu- lar • • *

N
ti- ó-

Arravé- runt * mi- hi
a

in-í- qui

•! • Si _ % • "tìl^—.
nes,
•·

i

3

r

P- «.•-1 ' • • " A J I.

sed non ut lex tu- a : • • • •'
N

ego autem lo'• ->•

fï*

* •'

9

qué- bar de testimó-ni- is tu-J-4_

is in conspé-ctu re-

¡ NU
ia,

gum, et non .f — % JL

confun-de- bar. Al-le- lúm m

alle• • -


• " ñ

. r· •
m

1

S •'

fl 2
ámbuj « _

lú- ia. PS.BQ- á- ti i! • •
1R

imma-cu-lá- ti

in vi- a : * qui
• - • _ '

1

iñ •

•*• · 1

lant in le-ge DÔmi- ni.

Gló-ri- a Patri. E u o u a e.

L-le-

lú-

ia. * if.

474

Festa Aprilis. 14.

. Sa-pi- énti- a hu-

jus mun-

di

stultí-

ti- a

est a-pud

De-

um, scriptum est

Ç
e-nim: Dómi-nus no-

£=·:
vit co-gi- ta-ti- 6- nes sa-pi- én•••.
••-

ti- um, ¯* quó-ni- am va-

a a%.

,a

nae sunt.

a

I.

A
T

a
L-le-

j
lú-ia.

. Ve-rúm-

t*¾

tamen

ex- í-

sti-mo

ó-

—a- • • — m
mni- a de-trimén-

g
tum

`-\-. ?•
esse pro¯H¯
• *

pter emi-

a

nén- tem

sci- én-

ti- am

Je- su

Festa Aprilis. 14.

475

E-'"·l¾Ni.
Christi D6mi-ni

a
Extra Tempus Paschale :

,••

smv
kJ Api- én-ti- a * hujus mun- di stul- tí- ti- a a-pud Deum, scnptum est enim :

Do-

minus

no- vit co-gi-ta-ti- ó-

nes
~M-

e

sa-

pi-

én-

ti- um,

quó-iíi- am

va-

nae sunt.

ü•

• % .

a

. Per-

dam sa-pi- én-

ti- am sa-

a,,."n."i«¡n.p.
piénti- um, et pru-dénti- am pru-dén-tium · re-

476

Festa Aprilis. 14.
Htj
;

I ivN •V

'

••M

%

pro-bá- bo. Alleluia, alleluia, y. Verúmtamen exístimo, ut supra, 474. Post Septuagesimarn¡ omissis Alleluia, et y. sequenti, dicitur :

Tract.

\

•i •' · ·
stum,

N

V *-

•i.^i·

¡M-Jv
sci- re

ON ju-di-

cá- vi * me

T á- liquid in- ter vos
.•
B_

ni-si Je-sum Chri-

±¼3Ö

•—••

et hunc cru-ci- fí- xum. `¶. Lóqui- mur De-

i

sa-pi-

én-

ti- am

in my- sté- ri- o, -• • quam praedesti-

quae

abscónTdi- ta

est,

ná-vit De-

us

ante saécu-la
¯HHl·=

in gló-

ri- am no-

-l·
mo prínci-pum hu- jus

stram. `¶. Quam ne-

A;
saé- cu- li cognovit.

Festa Aprilis. 14. l -* a
Si e-nim cogno-víssent,

477

num-quam Dómi-num gló-

ÏMfcn- ae
Offert. 1 8. S • • cru-ci.% •* d" •
fiXIS·•

sent.
•' \L • • • • "

IN-

af • • i'

ONe- nim*ju-di-cá- vi me

sci-

re a- liquid •1 • 1

1

r

•·

1 • n_*
• •

in- ter vos

ni-si Je-sum Chri-

stum,

et hunc

fícru-ciComm. r
1.

xum.

Alle1 1

lú• I" co-ró-na
1 • •
1
m

ia.
1

R
i

• 3 1• • ¡ 1 • 4 justí-

Epó-si-ta

êst* mim

hi
m

1
—• —

IE 1

m ••

" •

"

• e

ti- ae, quam reddet miJ i. stus

hi Dómi-nus in il- la di-

ju- dex.

Alle- lú-

a

ia.

Eadeni die.

SS. Tiburtii, Valeriani et Maximi Mart.
Tempore Paschali, dicitur Missa Sancti tui. [18]. Extra T. P., Missa Sapiéntiam. [25].

478

Festa Aprilis. 17. 21. 22. 23. 24. 25.

17. Comm. S. Aniceti I. Papae et Martyris.
Missa. Si díligis me. [21].

21.

S. Anselmi
Episcopi, Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Missa. In médio Ecclesiae. [38].

22. SS. Soteris et Caii Pontif., Martyrum.
Missa. Si díligis me. [21].

23.

S. Georgii Martyrís.

Missa. Protexísti me. [15]. Si hoc Fes turn celebretur extra T< P., Missa erit In virtúte tua. [10].

24.

S. Fidelis de Sigmaringa Mart.

Missa. Protexísti. [15]. Si hoc Festum celebrandum sit extra T. P., Missa erit In virtúte tua. [10].

25.

S. MARCI EVANGELISTÆ.

Missa. Protexísti me. [15]. ¶ Pro votiva^ extra Tempus Paschale, Missa dicitur ut in Fes to S. Lucae, 629. LITANIÆ MAJORES. Ad Processionem dicitur Missa de Rogationibus, 282.

Festa Aprilis. 26. 27. 28.

479

26. SS. Gleti et Marcellini Pont., Mart.
Missa. Si díligis me. [2 1 ].

27. S. Petri Canisii Conf. et Eccl. Doct.
Missa. In médio £cclésiae. [38].

28.

S. Pauli a Cruce Confessoris.
_
ci
•=

Into g4· •••
Hri- sto * confí-xus sum cru- M -

[` ,

.1

vi-vo au- tem,

jam non e- go :

vi- vit ve-ro

in me Chri- stus :

¯*·1

in

fi- de à ?• me,
è

VI1 -• 1

vo

Fí- li- i

De• K

1,

qui di- lé-

xit

1

9 et trá-di-dit semet- lp- sum
1

J`L fe " 1

• f• • Hii·• à

* \

j

pro

me.
• 1

Alle1 1 1

1

A

b • · 5•A BI•A lú-

a

*

r

I

lú- ia,

al-le-

ia. Ps. Be- á-tus qui

intél-li-git

s

su-per e-gé-num et páupe-rem:* in di- e ma-la li-be-rá-bit
•--

^

8

• ^

e- um Dômi-nus. G16--ri- a Patri.

E u o u a e.

48o

Festa Aprilis. 28.

A
y.Pro vi-

L-le-lú-

ia. * if. 1

,_Ä j _ ' ' L* j ¯j

ómni-bus

mórtu-us est Chri-stus : ut et qui

5— —
J

¾ *ftï % ,.
vant, sed e- i qui pro

vunt, jam non si-bi vi-

—P 8 • • ¡: Þ*=*¯Hl·yxit.

i- psis mórtu-us est,* et re-surré-

A
. Si

· __!_^_i^L-k
L-le-lú-ia. *

¦il

%-—InIn' "tfL t &. £=¾=
te- co-

fí-li- i, et he-ré-des : he-ré-des qui-dem De- i,

he-ré- des
1

autem Chri-sti • 1J ^

si

ta- men compá-timur, J3 •
it

\\f\ %•·
mur.

t

ut et conglo-ri- fi- cé-

Festa Aprilis. 28.

481

¶ In Missis votivis extra Tempus Paschale, òmittuntur Alleluia ad Introitum, Offertorium et Commnnionern,et post Epistolam dicitur :

Grad. 5

—¯

+—"~
sit gloriá- ri,

~—t¯¯

M

73¯»i •i J·*· •
I-hi au-tern * ab-

"1,. fj· N •-‰ 3

f
nisi in cru- ce Dómi-ni

no-

stri

Je- su

Chri- sti :

per quern


mi-hi munß

dus

cru- ci-fí-

xus est, ·
3 • " i
•i—i Ik. )^.Non ju-di-cávi me

5
et ego mun-do.

<

sci-re
• •

á-liquid 9
t

i nter vos,
a
. •

ni-

SI


-

¡

,T‰

Je-sum
I.

•• Chri- stum, *ethunc cruÏ

•i

j

B

b i •A raB

•ibf·i

1

ci-

fí-xum

A

rJ "¾is" ••
L-Ie- lúia. * ÿ.

482

Festa Aprilis. 28. 8>,
. Christus pas- sus est pro no-

REj

bis,
-m
MI

vo-bis re- línquens exém-

. a t¿r. . J

=1

1

plum,

ut sequá-

mi-ni

vestí-

gi- a * e-

jus.

Septuagesimam¡ omissis Alleluia ^/ y . sequenti, dicitur Tra ct. ~=2

Hi •


m

1

,.m

V>4

r

Hristo
—•—•—

•\B I" • í- gi-tur * pas-so • • ' • •

J Pi

8#

• •

ii

» _A^V·fc·

in car-•ne,

+-J
ne •flu*V J
A

et vos e- ádem co-gi- ta-ti- ó•C g
., •

armá- mi- ni :
M.ÌÌ • j

5a
•E 9 ñ Pi

9 .

• •

V'

qui- a qui passus est in carI • a

ne,
•_,.

dé-si- it a
i

%

peccá-

tis.

i [• J. Semper morti- fi- ca- ti- ó- nem

• nBB 1
j

, ¡ P

- af

]

I

™ I**

i

Je-

su

in córpo-re no- stro

circumfe-rén-

Festa Aprilis. 28.
• •

483

a
ma¯ni-fçstétur
in

tes,

ut et vi-ta Je-su

Hi-^P^ -•—r+

cor- pó- ri-bus

nostris. JF. Aspi- ci- én• •

tes

4

in auctó-rem

fí-

de- i

et consumma-tó- rem

+
i
Je-sum,

·

-•—•—m—¶l·-

qui propó-si-to si-bi gáudi- 0, sustí-nu- it

<¯¯I
Cril-

,- 1 ,
cem, confu-si- ó-ne contém- pta,

at- que
1
• i %

in

9

a* B. «
' Pi'
· se-det.

n

déxte-ra se-dis De- i
Offert. Ê •I •

A
stus

• • • 1 55 •—•-

Mbu-lá- te * in di- lecti- ó- ne,
HMI-

sic-ut et Chri-

•• J

di-lé-

xit nos,

et trá- di- dit semet-í- psuro

t-r-.
pro nobis obla-ti- ó-

±
nem et hósti- am De0

484

Festa Aprilis. 28. 29. 30.

hnctflin

*—E

*+'


l·M

o-dó- rem su- a- vi-tá-

tis.

S
AlleComm.
1.

r¯=¯
-NHl·

¾53=fl÷
lúia.
I I

s

Ommu- ni-cántes * Ghristi passi- ó- ni-bus gaudé-

te,

ut in reve-la-ti- ó-

ne gló- ri-ae e-

jus

^ti¯
gaude
átis exsultán-

e—
-fl*¯
tes. Aüe-lú1a.

29. 30.

S. Petri Martyris. S. Catharínae Senensis Virginis.

Missa. Protexísti me. [15]. Extra T. P. : Laetábitur. [12].

Missa. Dilexísti. [6OJ.

Die 1 Maiî.

S. JOSEPH OPIFICIS
SPONSI B. MARIÆ VIRG. CONFES.
Introitus 3.

PA-PI- ENTI-A * réddi- xiit justis mercé-

dem la-bó- rum su- ó-

rum,

et de- dú-xit il-

hlos in vi- a mi- rábili, et fu- it il-

Us

in ve- laménto di-

é-

i

et in

lu-

ce stel-

; = lá-rum per noctem. T. P. Alle-lú-ia, al-le-

e-=
lú-

•«¯H ___l_!
ia. Ps. Ni-si Dómi-nus ae-di- fi-cá-ve-rit do-mum, *

486

Festa Maii. i.

in vanum labó-rant qui aedí- fi-cant e- am. Gló-ri- a


Patri. E u o u a e.

. s—*—-—> J_¾A '
-A
*»r

>d¿

L-le-le-lú-

ia.

• tj.

• V
De qua- cûmque tri- bu- la- ti- ó-

ne

clamá- ve-rint ad me,

exáudi- am e-

os,

et

S
e- ro pro-té- ctor e- ó- rum * semper.

¯ i WS y . ¯
8. L-le-lû-

-4—a

ÏÇ^+
•*?

Fac

nos

innó-

Festa Maii. I.

487

cu- am,

Jo-

seph, de-cúr-

re-re vi-

t a m : sit- que

tu- 0

semper tu-

VftF
ta

^-^
*pa-tro-cí- ni- o.

—=

\—i

I—

Extra Temþus Paschale dicitur sequens Graduate et Alleluia, alleluia, ý . Fac nos innócuam. ut supra. Grad. g =
••M„A «i

1—
^

n
J3
Dómi-

E¯á-

tus *qui-cúm-

que

ti-

mes

num, qui am-

bu-

las

in vi-

is e-

JUS.

y. La-bó-

rem má-nu- urn

tu- á-rum

man-du-cá-

bis

Festa Maii. i. +—
et be-ne ti- bi * erit.

Post Seþtuagesimam, in Missis votivis, omissis Alleluia et ¶. sequenti, dicitur Graduate Beátus quicúmque, ut supra, et deinde sequens :

B
num,

E- á-

tus

vir

* qui

timet

Do- mi-

qui man-dá- tis

e- jus

de-le-ctá-

tur mul-

turn.

†. Po- tens

in terra

e-rit

semen e-

jus;

ge-ne- ra- ti-

ó- ni

re- ctó- rum

be-

ne- di- cé-tur.

—•—-•—•—•—j—•^–|—•-

f.
mo ejus,

0- pes et di-ví- ti-ae e-runt

in do• M i

1 1

..•._.
i

- *_ •
m
-

et mu-ni- ft- cén- ti- a

e-

Festa Maii. i.

487B

jus

mané-

bit * semper.

Offert.
5. =—=—¿

B
sit

0- ni- tasDó¯ mi-

ni *De- i no-

stri

su-per nos,

et

o-pus má-

nu-

um nostrá-

rum

se-cún- da no-

bis,

et o-pus má-

-~*\ 3¯·
nuum nostrárum se-cúnda. T. P. Alle-

lú- ia. Comm. | 6.

u

Nde hu- ic * sa-pi- énti- a haec

et vir-tú-

tes?

Nonne

hie

est

fabri

fí- li-

us?

Nonne

ma-ter

Festa Maii. 2. 3.

e-jus † dí-ci-tur Ma-rí-

a?

Al- le- lú- ia.

-¾JL·Ã_
Extra T. P. † dí-citur María?

2.

S. Athanasii Episcopi, Confessoris
et Ecclesiae Doctoris.

Introitus. In médio Ecclesiae. [38]. Alleluia, alleluia, f. Tues sacérdos. [33]. Alleluia, f. Beátus vir qui suffert. [43].
Extra Tempus Paschale, Graduate. Ecce sacérdos magnus, [32].

Alleluia, alleluia. ¶. Beátus vir qui suffert. [43]. O£fertorium. Invéni David. [34]. Communio. Quod dico vobis. [31].

3. IN INVENTIONE S. CRUCIS.
I¤troitus. 4.

OS au-M--

tern * glo- ri- á- ri

opór-

tet

¢^in cru-ce Do- mi-ni no-stri

Je- su Chri- sti : in quo est

5

Festa Maii. 3.

489

5f¢
sa-lus, vi- ta et re- surré-cti- o no- stra : per

i :

¯¯¯

+¯¯¯

tãxr¯
sumus. T. P. Al-le-

quern sal vá-ti

et li-be-rá- ti

lú- ia,

alle-

lú-

ia.P^.De- us mi-se-re-á-tur nóstri,
!—§—•—• •—• -II•—« `·1 1

et be-ne- dí-cat no-bis : * il-lúmi-net vultum su- um su-per nos,
$
:

5—a-—•—•—•-

-frJ-*-ST

-»—•-

a

et mi-se-re-á-turnostri. Gló-ri-a Patri. E u o u a e. 8. tZI
L_J_

L·j:
* ÿ.

L-le-lû• ••
r

ia.

. Dí-

ci-te

in génti-

bus, qui- a Dó-

mi- nus

regná-

vit * a li- gno.

Ê =—fr

490

Festa Maii. 3.

8

g^

A¯î
7

·

L·le- lú§i

ia. *

`. Dulce

li-

gnum, dulces clavos,
1 • •

dúlci- a
-

a •• ferens pónde-ra: quae so-la fu- ísti di-

gna

susti- né-

re

regem caeló-

rum*et

g
Do-miOffert. g
2 S

num.

D
tú-

¯¯¯B¯8Ý» r » i 1 ^ - l ·
Exte- ra ^ Dómini * fecit vir-

¡

a

tem,

déx-te- ra

Do- mi-ni

ex-altá-

vit

me : non mó-ri-

ar, sed

VI-

vam,
i

m • et narrábo ó- pe•

í «·
ra

? li#ê

Dómi-ni,

1s • 1

,· 1

alle-

lú- ia.

Festa Maii. 3. 4. 5.
Comm. s
=

49*

• f

pi
lí-be-ra

-•_-*•__ ER si-gnum Cru-cis * de

in- i-mí-cis

no- stris

nos, = =

De- us no-

ster.

. P. Alîe-lú-

ia.

¶ P^o votiva de S. Cruce, dicitur Missa quae habetur inter Missas votivas circa finem Gradualis, [104].

Eadem die.

SS. Alexandri, Eventii et Theoduli Martyrum ac Juvenalis Episcopi,
Confessoris.
Missa. Sanctitui. [18]. Extra Tempus Paschale, Missa Sapiéntiam. [25].

4.

S. Monicae Viduae.

Missa. Cognóvi. [68].

5.

S. Pii V. Papae,
Confessoris.
1

Missa. Si díligis me. [2 ].

492

Festa Maii· 7. 9. 10. 11.

7.

S. Stanislai
Episcopi, Martyris.

Missa. Protexísti me. [15]. Extra Tempus Paschale dicitur Missa Sacerdótes Dei. [7],

9.

S· Gregorii Nazianzeni
Episcopi, Confessoris et Ecclesiae Docloris.

Missa. In médio Ecclesiae [38],

10.
Missa. Státuit. [32].

S. Antonini
Episcopi, Confessoris.

Eadem die.

SS. Gordiani et Epimachi Martyrum.
Missa. Sancti tui.-[l8]. Extra T. P. Sapiéntiam. [25].

11. SS. PHILIPPI et JACOBI, APOST.
Introitus. 1.

¯t ¶PHi·—I

¯l·H¯ mi-ne, in tém-

e
po- re

XCLAMAVERUNT* ad te, Do-

—-

aflfli-cti- 6- nis

su- ae,

et tu de cae- lo

Festa Maii. n.
-5=-A- MM
exau- di-sti e74 • ·
OS,

493

al·le- lû-

i a,
••[ • -

alle-

lû- ia
i

¯ . a-r·:—J--• —•-—¯·¯¯P¡i j:¯
Ps. Exsul-tá-te, justi,

%

—•—•- • •

in Dómi-no : * rectos de-cet col-laudá•—•-• •••

g—HMW-

Hi

tió. Gló-ri- a Patri. E u o u a Alleluia, alleluia. J. Confitebúntur. [16].

e.

8

A

· r
L-le-lú-ia. *
î • • • ••

3%

J. Tan- to tempo-re

vo-bíscum

sum, et non cogno• •• •

ví-stis me?

Phi- líppe, qui vi-det me,

• * vi- det

et Patrem. Offertorium. Confitebúntur. [17].
/**_.„«„ ß . L

tomm, ¡

†¯

.

,

_ ~i_ì. _ * vo-bís-cum sum,
4• • IÎÄ:

Anto témpo-re

et non
4-

¯fc

cogno-vístis me? Phi- líppe,

qui vi-det me,

vi-

494

Festa Maii. 12.

r¯·*——r
det et Pa- trem, alle-lúia : non ere- dis qui- a e- go

in Patre,

et Pa-ter in me

est?

alle-lú-ia,

al-lelú- ia, ¶ In Missis votivis extra T. P., Introitus. Exclamavérunt. 492. Graduate. Constítues. ß93. Alleluia, alleluia. J. ïanto témpore. 493. Tractus. Qui séminañí. [24]. Offertorium. In omnem terram. 406. Communio. Tanto témpore. 493.

12. SS. Nerei, Achillei, et Domitillae Virginis, atque Pancratii Martyrum.
Intr. 3·
=

¾
mi- ni super ti- mén• a

C-ce

6-cu-li * Do-

Jt¢=l

FB • • m •

tes

e-

um, spe-rántes in mi-se- ri-córdi- a e-jus,
H H"• B •" • • •
¯« 1

i

1

'

I il

1

alleSi *

lú1

ia :
^« •
i

Ut

e-

rí-pi- at
• •• •

a mor- te
i

r··

• adjûtor

á- nimas

e- 6-

rum : quð-ni- am

Festa Maii. 12. nr^*3
et pro-té-ctor noster est,
=—ñ

495

alle-lú- ia,

al- le~
•—•

3
lú-

1 •

¯—

•••

ia. Ps. Exsultá-te justi

in Dómi- no : * re-ctos de-cet
[•

s 1 r«

• · % ? a.
í
9 • d

1 •

i

••

1
i

|
Ku
i S•

col- 1au-dá-ti- o. Gl6-ri- a Patri.
8.

o u a e.
i

i!è L-le-lú• S

Am.

A
i
ß
(I 1

! • ••

-

g

%· •

1 V • %ê dlp··. IIJ m

ia. * ij·
L? •

s

_P" d

l

·

| •

%

y . Haec est veñ .

ra fra-tér1ê i •

ni- t as, quae 1 • 1 • na : Chri..,., _,,_ i

a

i

i

vi-

cit

mundi

„ m.

crí- miSè

•• • stum sei

I

• cú-

a •
est, íncly-

i

• -• *

•• ••

••

• J 9 • i

ta

ta te-nens

re-gna * cae-lé-

¦


, ••
a.

m

•· •

II

sti-

Alleluia. J. ï e Marty rum. [30]. Offertorium. Confitebúntur. [17]. Communio. Gaudéte justi. [20].

496

Festa Maii. 13.

¶ Extra Tempus Paschale, Missa erit sequens : Introitus. Salus autem. [28]. Graduale. Gloriósus Deus. [22]. Alleluia, alleluia. J. Haec est vera. 495. Offertorium. Anima nostra. 43. Communio. Amen dico vobis. 101.

13.

S. Roberti Bellarmino
Episcopi, Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Introitus. In médio Ecclesiae. [38]. x.

+
L-lelúia. * if.

A

•*·\
ful-gé> ,

U J\ · `*i

¯9r
^¯.Qui do-

f£==-¯
cti fúe-rint,

bunt

qua- 4

si splen-

dor

fir-

^

—l·
mamenti.


L-le- lû-

Festa Maii. 13. - - I ..

497

r*\ ' ^ ; 13r,3v
ia. ·

—l·-

4*Af*¯
T. Qui ad ju- stírf‡i- 1 ¯ ti- am e- rú-di- unt

- 1a

mul-

tos,

fulgé-

bunt qua-si stel-

½m¿
lae in perpétu- as * ae-terni- tá-

tes. In Missis votivis extra Tempus Paschale, Graduale. Ecce sacérdos magnus. [32]. Alleluia, alleluia. J. Qui docti fúerint, 496. Post Septnagesimam, omissis Alleluia et `¶. sequenti, dicitur : Tract, ¯i

B
no

Onum

est

* confi-té-

ri Do- mi-

p. ·
et psáli

le-re

nómi-ni tu-

0

Altís1•. •
i

1

• A

sime.

• . Ad annuntî- án-dum ma-

• ·
·

J

ne

498

Festa Maii. 13.
" M « tu-

•¢ IL s • "• • • P r • B B I ·• • mi- se- n- cordiam
i

•^ r · ••
am,

§ñ • • • • 1-

B

9 . •

9

B 1

et ve-n- tá-tem
B '

I

—P
tua

am

B " 1 • • ¯·. per no- ctem. y. Qui- a de-lectásti

• ne,

/

¢LgZ¾£±¯'
a,
•-

me, Dómi-

in factú-ra tu-• • •

B

B

S=X^


má- nu- urn tu- árum

et in opé-ri- bus

* exsul- tá-bo.
Offert. g • 3 ,—j ,. I

JLVX
HHMHI

I-

hi autem * ad- hae- ré-

re

De-

o

bo-

num

est,

pó-ne-re

in Dómi-

no De-

0

spem me-

am :

ut annún-

ti- em

o-

mnes

prae-

di- ca-ti- ó-

Festa Maii. 14. 15.
*-_HHH

499
-•—_HHk-

nes

tu-

as

in

por- tis

fí- li-

•:
ae Comm. Si> •• on. T. P. Allelú- ia.
i.

v
S

OS estis lux mun- di
=

. . . . ' l·

* sic lú-ce- at lux vestra

co-ram homí-ni-bus,
-•—•-

ut ví-de- ant ó-pe-ra vestra bo-na *

¯fl¯r
in cae-lis est.

et glo-rí- fi-cent Patrem vestruin qui

T. P. Alle-

lú-

ia.

14.

S. Bonifatii Martyris.

Missa. Protexísti me. [15]. Extra Tempus Paschale, Missa In virtúte. [10].

15. S. Joannis Baptistae de la Salle Conf.
Missa. Osjusti. [42].

500

Festa Maii. 16. 17. 18. 19. 20. 25.

16. S. Ubaldi Episcopi et Confessoris.
Missa. Státuit. [32].

17.

S. Paschalis Baylon Confessoris.

Missa. Osjusti. [42].

18.

S. Venantii Martyris.

Missa. Protexísti me. [15]. Extra Tempus Pasckale, Missa erit In virtúte tua. [10].

19.

S. Petri Caelestini Papae, Conf. Eadem die. S. Pudentianae Virginis.

Missa. Si díligis me. ¯[2*].

Missa. Dilexísti. [60].

20. S. Bernardini Senensis Confessoris.
Missa. Osjusti. [42].

25. S. Gregorii VII. Papae, Confessoris.
Missa. Si díligis me. [21].

Eadem die. S. Urbani I. Papae, Martyris.
Missa. Si díligis me. [21].

Festa Maii. 26.

26.
Intr. Ç-

S. Philippi Neríi Confessoris.
III
A-ri -ri-tas De- i
-M-


V>4

* dif-fû-

sa

est

in cór-di-bus
=

—+

e

no- stris

per

in-ha-bi-tán-

tern Spí-

ri- turn e- jus

3
in nobis. T.P. Alle- lú- ia,
•—•—• —B •—= •—• <ll

·
al-lelúia.

Ps. Bé-ne-dic á-nima me- a Dómi- no :

* et

ómni- a quae •

c •

•* •

i i

• •

• _.
r '

•·

intra me sunt, nómi-ni

sancto

e-jus. Gló-ri- a Patri.

1

E u o u a e. Graduale. Veníte fïlii. 336.

í±=^¢¾fe
L- lelûia. * ij. J. De

excel-so

mi-

sit i-

gnem

in óssi- bus

502

Festa Maii. 26.

me-

is, * et e- ru-

dí- vit

me.

Tempore Paschali> omisso Graduali, dicitur : Alleluia, alleluia. ¶. De excélso, ¾/ supra 501; deinde :

x

A

·

• ••

L-le-

lû- ia.

y. Concá-lu- it

cor me-

urn

in-tra

me :

et in me-di- ta-ti- ó-

ne

me-

a

exar-

,ff»i i. t
déscet * i-

^
gnis.

Offert. 8. am * man- da- torum tu- órum

Festa Maii. 26. 27.

503

hr¯¾
cu-curri, cum di-la-tásti

HPcor meum. T. P.Al-\e-

lú- ia. Comm.
1. ¯

V>< Id •• vé-

OR me•• • •• •• • runt

um

et ca- ro
i i i

me-

a —

exsulta-

m

•ñ
in Deum

A-^—

vi- vum. T. P. Alle-

lú-

ia.

Eadem die. S. Eleutherii Papae, Martyris.
Missa. Si dílig·is me. [2»].

27.

S. Bedae Venerabilis
Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Missa. In médio Ecclesiae. [38].

504

Festa Maii. 28. 29. 30. 31.

Eadem die. S. Joannis I. Papae, Martyrís.
Missa. Si díligis me. [21].

28. S, Augustini Episcopi, Confessoris.
Missa. Sacerdótes tui. [35].

29. S. Mariae Magdalenae de Pazzis Virg.
Missa. Dilexísti. [60].

30.

S. Felicis I. Papae, Martyrís.

Missa. Si díligis me. [21].

31.

B. MARIÆ VIRGINIS REGINÆ
Ánt¡pbona ad introitum I

AUDE- AMUS * omnes in Do- mi-

no,

di- em festum ce- le- brántes sub ho-nó-

re

be- átae Ma-

I—:—z -!-.—.rí-ae Vírgi-nis Re-gí-nae : de cu-jus sol-emni-táte gau-

Festa Mai¡. 31.
-m—-»+

504 A

E=ï •
dant Fí-

• aaf¾r-j f¾
li- um

s

dent An- ge-

li,

et colláu-

De-

i. T. P. Alle- lû- ia,

alle-

lú-

ia. Ps. Effúñ¾it


cor me- um verbum bo- num : * di- co ego carmen me- um

-tHl·ñ-

-m—•—•Gló-ri- a Patri. E u o u a e.

Re- gi.

3 ÷—
lú- ia. * if.

-5
y. Beá-ta es,

Virgo Ma-

rí-

a,

quae sub cru- ce Dómi-

ni * sus-


ti-nuí-sti.
i g

R
:Ï=^

XJL

1-le -le-lú-ia.

*

. Nunc cum

Festa Maii. 31.

tE5d¯
e0

•M-=¯

îr¯ir¯

Hl··¯
gnas * in aetér-

re-

num. Extra Tempus Paschale dicitur :

T
JL

-î¯^

in -pse ha-bet * i vesti-mén-

to

et in

fé-

mo- re su-

0

scri-

ptum :

Rex

re- gum,

et Dómi-nus do- mi•—••>"•!••-


••!

nánH-

ti- um.

J. Re- gí- na

adstat

ad déx- te-

ram

e-

jus,

orná-

Festa Maii. 31.

504 c

fa S¾r,=t
ta auro * ex

0-

phir.

=ff=l
1- lelúia. ^ * if.

. Sal- ve, Re-gí-

na

mi-se- ri-córdi- ae,

T¿K
V4x-·•-

tu nos ab ho- ste

pro-

te-ge,

í=ft

et mor-tis ho-ra * súsci-

pe. Offert. 4

R

Egá-

li

*

ex pro-gé- ni-

e

Ma-

ri- a ex-ór-

ta

re-fûl- get : cu-jus pré- ci-bus

5O4i
ß

Festa Junii. i ·

2.

¯*-f¾-s·
nos adju- vá- ri, de-vo- tís- si-me

f¯ ¯ mente

i

et spí-

ri-tu

6pósci- mus. T. P. Ãl- le-

lú- ia. Communio. Regína mundi. 552.

Eademdie.

S. Petronillae Virginis.

Missa. Vultum tuum. [64].

FESTA JUNII. 1. S. Angelae Mericiae Virginis.
Míssa. Dilexísti. [60].

2. SS. Marcellini, Petri et Erasmi Martyrum.
Introitus. Clamavérunt justi. 455. Graduale. Clamavérunt justi. [29]. Alleluia, alleluia. J. Ego vos elégi. 630. Offertorium. Laetámini. 415. Comm. 1

3 T

I=^=^=ï=p^t!=i=i=^i=i=¾
Ustó-rum á-¤imae · in ma-nu De- i sunt, et non tanget

Festa Junii. 4.

il-los

tormén- turn ma-lí-ti-

ae : vi-si sunt ó-cu-lis

ta
insi-pi- énti- um mori,

—p=—=-li—I—m—ƒM-p¡÷
il- li autem sunt in pa- ce.

Tempore Paschali, Missa Sancti tui. [18] sed post Epistolam dicitur : Alleluia, alleluia. J. Ego vos elégi. 630. Alleluia. J. Pretiósa. [19].

4. S. Francisci Caracciolo Confessoris.
Intr. g 3·

F^
.

—¯¯

S

—• •' \—m ï •

HI

••• li-

A-

ctum est cor me- um * tamquam ce-ra

-f

*^=ï
quér scens in medi- o ventris me-

y···i

•-«--

i : quó-ni- am

g

h
ae comedit me. T. P. Alle-

ze-lus do- mus tu-

Hfcr
lúia,
¯·t-fra¯

alle-

lú-

ia. Ps. Quam bonus Isra- el

-·—•-

De- u s : * his qui re- cto sunt corde! Gló-ri- a Patri.

E u

o u a e.

5o6
Grad. i 5·
•S • •*

Festa Junii. 4.
a

Q
i n
1•

Uemádmodurr 1 * de-sí•

de- rat
1'4

cer-

vus ad

• • r"s#.r1
tes aquá-

r• •

Fi

, n

-•

fonß .

rum : i- ta de-sí-de-rat
n . • M<
A n*
1

k

1


1 1 ai

á-nima meÉ
m

a

ad te, De" 7 T4 · Ù

us.

1 1% '•--•—


1* j " J
á• J

tíJ. Si- 1 vit
11

• b•

·
m

|

1

nima meS • ••

a
•*

1

ad De-

^J*â l·"

um for1
*.

ï TV

• •*iè

1

tern, * vi- vum.
• •

v L
Laè

9è J* •·
i#

A
•*
JM¢4

1 • 7• B · o B %

¡
pi

¯¯i
|

L-le-lúU m \

ia. * ij.
• /¶.

9 è é •*
i

**

1*

• • a

De-fé-

cit ca-ro

me- a, et cor
•r
1 «j

•¯ r>

ir· •

A

•• "*
i,

me- urn : De- us cor- dis me-

et pars me-

a

Festa Junii. 5.

507

De-

us * in aetér-

num.


Tempore Paschali omittitur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. y.Beátusquemelegísti. 519. Alleluia. y.Dispérsit. 556. Offertorium. Justus ut palma. [41]. Comm. -–

Q
tu-

:üiL·[¾:
Uam magna *malti-túdo dulcé-di-nis

i
ae, Do- mi-ne, quam abscondísti

timén-

•¾T

-•-•-••

ti-bus

te! T. P. Al- le-

1ú-

ia.

5.

S. Bonifatii Episcopi, Martyris.
-_,_,_«£ ^ .—f,_â_*„_^—

Intr. g

3^ b^Jz=ZI=gz5z¾¾-r
Xsultá-bo * in Je-rú-sa-lem,
-j-^-

ft
et gaudé-bo -•*•ul- tra in

pó-pu-lo me-

o : et non audi- éntur in e- o

vox fie-

tus

et vox clamó-

ris.

E-lecti

me-

508

Festa Junii· 5.
HAHA-

1a
neque ge-ne-rá- bunt

i

non la-bo- rábunt fru- stra,

-¿in conturba-ti- ó-

a ¡ • ¯ P" MJU l·

• a•

¡

.

m

i

ne : qui- a semen be-ne-dictó-rum Dó-

I>I>4 . .

mi-ni

est, et ne- pó-tes e-

6-

rum cum e-

is.

e—- • • m
T. P. Alle- lúHI • • ,

?••••

••

ia,

alle-

lû-

ia. Ps. De- us áuri-bus

N-=-f -fr¯r¯H
-a—a a—a.

tHHk-

nostris audí-vi-mus : * pa-tres nostri narravé-runt opus, quod


E u Grad.
5

ope-rá-tus es in di- é- bus e- 6-rum. Gló-ri- a Patri.

o u a e. •—

Ommu-ni-cán-tes

*Chri-

sti passi- ó-

ni-bus, gaudé-

te,

ut in reve-la-ti- ó-ne

Festa Junii. 5.

509

gló- ri- ae e-

jus

gaude- á-

tis

ex- sul-

-•y n , ,
tán-m tes. •J. Si

pr

exprobrámi-

l·*=
ni
i

in nómi-ne ChriHI
-•-

sti, be- á-

ti

`%j¯^-¡
ris,

ri-tis : quo- ni- am quod est ho-nó-

m • gló-ri-ae, et virtû- tis Dei,

- · • — e-jus et qui — est •

te—^-t
• •

spí-ri-tus, su- per

vos * requi- é- scet.

.

6
L-Ie- lú-

—i
ia. • ÿ.

1-

A^

—Î-J-.^. Decli-ná-

bo

super

e-

um qua-si flû-vi-

T%*y um

Festa Junii. 5.

pa-cis,

et

qua-si torrén-

tem

5
in-un- dántem*gló- ri-

y ,·
am.

Tempore Paschali omittitur Graduate, el ejus loco dicilur ;

g-

—k-i—-+lúia. * ij\

A
ni

L-le-

J. Laetámi-

i
cum Je-rû-sa- lem, et exsul-tá- te in

r
e•*

a,
m

omnes
IB

qui di- lí-gi- tïs
•-•—

*Dó-

mi-

ï·
num.

`a- le- lú- ia. •••I»

±A > •–
bi- tis,

1 :-

-a—•

••••-

Vi-dé-

et gaudé-bit

cor

Festa Junii. 5.
;• •*
¯B·M¯

-· l

'*iN'·fli: tur ma-nus Do- mi-ni
• •

ve-

strum: co- gnoscé-

C »`> »,¾· I , ^ - , - r T - l ·
ser• • i •* • •
f

V r¿ a .¡
vis * e-jus.

kr¡

B
6^-4
it

Ene- dí-camDó-

mi-num, * qui mi- hi trí-bu-

intel- lé-

ctum: pro-vi-dé-bam De-

urn

in conspé- ctu me-

o sem- per ¡ quó-ni-

am

a

dex-

tris est min
HHH

hi, ne commó-

5
¯4MMl·

k-ï
lt-

+-

¾t

ve-

ar. T. P. ki-

%r««—••>!••• „ — lú-ia.

Festa Junii. 6. 9. 512 Comm. = = ¾ —— 1—i 1 7 C • , • = J •' • • •

§l ¯

J_

Q
¢ •

UI vírce-rit, * dabo
• • • ^è

e•*

i
• 9 VI-

se-dé-re me-cum in
••

, - *
• •

. i

thro-no me- o :

sic- ut et e- go
k!

d,

et se- di cum J •i

ï

41

•*lv
1

·

û

•·
lú- ïa.

Patre me- o

in thro-no

e-

jus. T. P. Alle-

6. 9.

S. Norberti Episcopi, Confessoris. SS. Primi et Feliciani Martyrum.
l·——Onfi- te-búntur * cae-

Missa. Státuit. [32].

Introitus. Sapiéntiam. [25].

Grad. g

-—-

, -¡¾

li mi- ra- bí-

+
li- a tua Domi- ne, et ve-ri- tátem

tu-

am

in ecclé-si- a
•••

sanctó=—̾-ÌT

rum.

. Mi- se- ri-córdi- as

tu- as,

Festa Junii. 10. n .

D6- mi-ne,

in aetér-

num

• fs
cantábo :
• •?•
in
I i •

ne-ra-

ti-

ó-

a* •^

V·l

1

• #rL . 1

.

ne

* et pro-gé- ni-

e.

Alleluia, alleluia. J. Haec est vera. 495. Offertorium. Mirábilis Deus. [24] Conmi. L ñ i • 1•
ï
Mi

...... J— A P 9I ,
¡a.

JLÜÌ y
• fc_ • p

- g o *vos

• •

e- lé-gi de mun- do, ut e-á-

•* i tis,

et fru-ctum af-fe-rá- tis : et fru- ctus ve-ster máne-

B

[•

.
P

•. ¶HKm
i

• · at.

10. S. Margaritae Reginae Scotiae, Viduae,
Missa. Cognóvi. [68].

11.

S. Barnabae Apostoli.

Introitus. Mihi autem. 392. Graduate. In omnem terram. 629. Alleluia, alleluia. J. Ego vos elégi. 630.

514

F e s t a Junii. 12. 13. 14.

Offertorium. Constítues eos* 534. Communio. Vos qui secúti estis me. 448. ¶ Temþore`Paschali,dicitur Missa Protexísti me. [15].

12. S. Joannis a S. Facundo Confessoris.
Missa. Osjusti. [42]. Eadem die.

SS. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii Mart.
Introitus. Intret. [21]. Graduate. Víndica Dómine. 643. Alleluia, alleluia. ¶. Corpora sanctorum. [23]. Offertorium. Exsultábunt. [28] Communio. Posuérunt. 644.

13.

S. Antonii de Padua,

Confessoris et Ecclesiae Doctoris. Missa. In médio Ecclesiae [28].

14.

S. Basilii Episcopi;

Confessoris et Ecclesiae Doctoris. Introitus. In médio Ecclesiae. [38], Graduale. Osjusti. [38].
2.

L-le-lú-ia.

*ij.

f. In vé¯f!Ml·

ni

Da-

vid ser-

Festa Junii. 15.

515
-• •*»•'

5É=

2=—Asancto me-

vum me- um : 6- le" o
a

unxi * e-

um.

Offertorium. Véritas mea. [44]. Communio. Fidélis servus. [41]..

15. SS. Viti, Modesti atque Crescentiae Mart.
Intr.

M
S •

'¯'¯8¾

•• •

HMHI

1

Ultae *tri-bu-la- ti- 6- ¤es

ju-stó- rum, et de his

-r¯t¯ -a—m- -Aómni- bus / • •·

¯fl-M-

li-be-rá- vit

e•

OS
-

D6mi- nus : Dómi-nus
I
1

ñ

ii* 1

1

i

A i_ •* - †*
• • ••

custó- dit

ómni- a ossa

e- ó-

rum: u- num ex

his

non conte-

ré- tur. Ps. Be-ne- dí- cam D6mi-num in

omni tempo-re : * semper laus e-jus in o-re me- o.

5i6

Festa Junii. 17. 18. 19.

Gló-ri- a Patri.

E u 0 u a e.

Graduale. Exsultábunt. 646. Alleluia, alleluia, f. Sancti tui, Dómine. 415. Offertorium. Mirábilis Deus. [24]. Communio. Justórum ánimae. 504 D.

17. S. Gregorii Barbadici Ep. et Conf.
Missa. Státuit. [32].

18.

S. Ephraem Confessoris et EccL Doct.

Missa. In médio Ecclésiae. [38],

Eadem die. SS. Marci et Marcelliani Martyrum.
Introitus. Salus autem. [28]. Graduale. Justórum ánimae. 413. Alleluia, alleluia. J. Haec est vera. 495. Offertorium. Anima nostra. 43. Communio. Amen dico vobis. 101.

19. S. Julianae de Falconeriis Virginis.
Missa. Dilexísti. [60].

Eadem die. SS. Gervasii et Protasii Mart.
Intr. g

3 3.

g g

g

-m—•-•

B-MJH-I_^—|^_i—

-••• H \

J% . J%
Oqué-


tur * Dómi- nus

J=L^_.

i——*T
bem

pa- cem in pie-

S pi •"•••— * ' !

Festa Junii. 20. ^ l·-HHHI -fl—
et super san-ctos su-

21.

mm

·

B

su- am :

os,

et in e• • •-

be-

- M -

V"-fiT
os qui convertún-tur ad i- psum. Ps. Be-ne-di-xísti

Dómi-ne, terram tu- a m : *

a-vertí-sti

capti-vi-

tá-tern

¯3 ' ' ' W-^
Ja-cob. Gló-ri- a Patri. E u o u a e. Graduale. Gloriósus Deus. [22]. Alleluia, alleluia. J. Haec est vera. 495. Offertorium. Laetámini. 415. Communio. Posuérunt. 644.

20.

S. Silverii Papae, Martyris.

Missa. Si díligis me. [2'].

21.

S. Aloisii Gonzagae Confessoris.

Intr. g

M
lis :

I- nu- í• •
•••-

sti

e-

urn * paulo mi-¤us ab Ange-

;
et honó-re co-ro- násti

gló-ri- a

Festa Junii. 21.

e
e-

f

¯-

Fa

i

um. Ps. Laudá-te Dómi-num omnes Ange-li

e-jus : *

=F*
laudá-te e- um omnes vir- tú- tes e-jus. i • "PB •
• • ••

Gló-ri- a Patri.

Eu o u a e. Grad. S

L.

D
Jj§_I>A

O-mi-ne, * spes me:
• ' •

a
1-

a ju-ventú- te me-

F*fÍF

a :

in te confirmá-tus sum ex ú-te-ro :

J8~*
de ventre ma- tris me- ae tu es pro-téctor
-•—•-

me-

us.

. Me autem propter inno-

z:
cénti- am susce-pí-

-i

sti : et confir-

má- sti me

in conspé-

ctu tu- o

* in ae-tér-

Festa Junii. 21.

num.

A -a-f*-·—
L-le- lú-HHH

,v - — a K –
•• :•

ia. * if.


Be- á- tus quem e- le-gíH4l·

sti >

r« •

"lífl¯¯

•·

¯ 3

] i

• •V_Ti

1

• 1

et assum- psí-

sti :

inha- bi-tá-

bit

in

-H-¯
átri- is * tum

¾
is.

Temþore Paschali omittitur Graduate, et ejus loco dicitur Alleluia, alleluia. `¶. Beátus quem elegísti. ut supra; deinde :
i.

A

L-le-lú-

ia. *

f¯—•——‰
. De- us, do-cu- ísti me a ju-ventúte

520

Festa Junii. 21. l·—
et usque nunc pro-

me- a :

a^·nun- tiá- bo mi- ra-bíli- a • tu- a. Offert.

'

¾¾t

Q

Uis
hM«

ascéndet * in mon- tem Dó-

mi- ni,

aut quis

sta-bit

in lo- co

san-

cto e- jus?
ß

Inno-cens

má-

m- bus,

et mun-do

6 - , corComm. A-nem caede.

•? f[
li * de- dit eis : pa-nem

a v P.·
Ange- lórum mandu- cávit homo.

Festa Junii. 22. 23.

22.

S. Paulini Episcopi, Confessoris.

Introitus. Sacerdótes tui. [35]. Graduate. Ecce sacérdos magnus. [32]. Alleluia, alleluia. J. Tu es sacérdos. [33]. Offertorium. Invéni David. [34]. Communio. Fidélis servus. [34].

23.
Intr.

In Vigilia S. Joannis Baptistae.
1¯—¯
E tí- me- as, * Za-cha-ría,

T

TT"¯ïïï¯i
exaudí- ta

N
est
• •

1
o-rá-ti- 0

ÏT-Ì

tu- a : et E-lí-sabeth uxor tu- a
i-j—^

=J=±¾ • •
fí-lium,
HI • M-

pá- ri- et ti-bi

et vo-cá- bis nomen e- jus

S-»—=^
Jean- nem • et e• —•-

rit magnus co-ram Dómi- no :
•••

ff " —•¯¯¾

l·—• S
mm-

•—

•9 •

B—^—i

et Spí-ri-tu Sancto replé-bi-tur
-• •—•"M

adhuc ex ú- te-ro matris

su-

ae : et multi

in ¤a-ti-

vi-tá- te

e-jus gau- dé-

nrtrï

¯3
bunt. / ' J . Do- mi-ne, in virtú-te tu- a laetá-bi-tur r e x : *

522

F e s t a Junii. 23i i

C fli ••• ¯ ¯
et super sa-lu-tá-re tu- um
-T—•

_i_ll—•—a—*j

J

1 1

exsultá-bit ve-hemén- ter.
•••
7-

• ¯

I

Gló-

ri- a Patri.

E u 0 u a
•"• i i

e.

Grad. 5¯ S· ~

U- it ho-

mo

* mis-

sus

a

De-

0,

cu- i

no-men

Jo- ánnes e_Ì —8

rat: hie

ve-

nit.

y . Ut testi-mó-ni- um
-M-

perhi-bé-ret

de lú-

mi-

ne,

et

pa-rá-re

Dó-mi-no

*ple- bem perfé- ctam.

Offertorium. Gloria et honóre. [2]. Communio. Magna est gloria ejus. [2].

Die 24 Junîí.

IN NATIVITATE S. JOANNIS BAPTISTÆ
Introitus. 1.
§_ _ *___· , ae E ven- tre * matris me-

vo-cá- vit
-•—IUÌ-«-

me Dó-mi«*-•—•

nus
•-•-

•^

i

no- mi-ne

me-

o:
-M—r

et pó- su- it †

os me-mm

um m*

ut glá-di-

um a- cú- turn : sub tegumén-to ma- nus

S
^__

+
su- ae pro- té- xit
-•-•-

me,

pó- su¯¯·

it

me qua-si •—•--•—•—•-

sa-gít-tam

e-

lé-ctam. Ps. Bonum est confî-té-ri Dómi-

524

Festa Junii. 24.
-»M¯¯

no : * et psálle-re nómi-ni tuß
5

0,

Altíssi- me.

Gló-ri- a

• •

A
E u

•1 • •

BBS

•*

Patri. Grad. 5.

0 u a

e.

l·S*¯
Ri- úsquam * te forma- rem

TJ*^
in úte-ro,

^tr·—V
no- vi

îlt
•• •

te : et án-tequam ex-í- res de ven- tre, san-

i
ctifi-cá-vi te.
L

. Mi- sitDó-

8"

-*—· J
am, et té- ti-git os

mi-nus ma- num su-

me2.

urn, et di-xit * mi-hi. ¿P J ,-le-lú- ia. * ij.

A¯T
puer,

¯+

T7l·

,. \
ta Altís-

prophé-

Festa Junii. 25. 26.
III • •-

525

-Avocábe- ris : prae- í- M -

simi

bis

ante Dó-

mi-num pa- rare vi- as * e-

jus. Offertorium. Justus ut palma. [41]. Comm.
2.

JI__B±_

U, pu-

er, * pro-phé-ta Altíssi- mi

vo-

• fv¯i¾:
cá-be-

La ¾St

•fi· nim
r

-•MHl·¯

ris : prae- í- bis eHi—tt

an- te fá- ci- em
i

zzz

L

-A-

Do- mi-ni pa-ráre vias e- jus. ¶ Infra Octavam S. Joannisì et in ipso die Octavae fit idem Officium quod in die. In Missis vôtivis} post Septuagesimam Tractus Desidérium. [5]; Tempore Paschali, Alleluia, alleluia. JT. Tu puer, ut supra. Alleluia, y. Justus germinábit. [40].

25. 26.

S. Gulielmi Abbatis. SS. Joannis et Pauli Martyrum.

Missa· Osjusti, de Communi Abbatum, [48].

Introitus. Multae tribulatiónes. 515. Graduale. Ecce quam bonum. 384. Alleluia, alleluia. J Haec est vera. 495.

526 Offert. g6.

Festa Junii. 28.
-•—•--

G

•••

• • % •*

-m

Lo-

ri-

a-

"—a bún-

tur * in te

o-

¾Amnes qui díligu¤t no- men tu- um,

quo- ni- am tu, Do-

mi-

ne, be-ne-dí-ces

ju-

sto :

-•—=—•-

:3=3: »*f
tuae

íl

Do- mine,

ut scu-to bonae vo-luntá-tis

6

¯·i¾s—=—

co- ro- násti nos. Communio. Et si coram homínibus. [25].

28.
Intr. g

S. Irenaei Episcopi, Martyris.
-pj--_
EX ve-ri-tátis * fuit in o- re e- jus, et
¯ftM¯

ÍJ
in-í-qui- tas non est invén- ta
• •'

in lá- bi-

is e- jus
HMI-

¯a¯

-•

=

•-

in pa-ce et in aequi-tá-te

ambu-lá-vit me- cum, et

Festa Junii. 28.

527

multos

aver-

tit

ab in- i- qui^

tá-

te.
•HI—B-

4^—

Ps. Atténdi-te, pópu-le me- us, le-gem me-am : * incli-ná-te

aurem vestram in verba

o-ris me- i.

Gló-ri- a Patri.

E u

o u a e.
-B-B-F

Grad. g s· —i*——

=*-fc%:rta ••os et pro-

¾
xi-

Ro-pter * fratres me-

6——Jtirs—• • a
mos mem

te.
| B B | | PL | 4
1

OS, m•

loquebar pa- cem de

5 b§

»p •
i

, J

ñ
^-^ • `¶. Custó-di

.

4*

inno-cénti- am,

et vi-

de

aequi-

¾¯¯7—3— "
tátern : quó-ni- am sunt re-lí-

528

Festa Junii. 28.
• • •—•qui-ae hó-mi-ni * pa-cífi-co.

le- lú- ia.

1
T

" "

í=3:
presby-te-rórum prudén-til¯4-

. In mul-ti-tú-di-ne


Êf£
urn sta, et sa-pi- énti-ae il-ló•HI—î—•-

1

rum ex cor-de

t=3:
-? Pi
con-jún- ge- re ut

omnem narra-ti- ó-nem De


i possis * audí- re. ¶ In Missis votivis post Septuagesimam, omissis Alleluia et . sequenti, dicitur : Tract act.

|

4
XJL

'
- pud Do- mi- num * gres-sus hómi- nis -PUd

3:
di-ri-gén- tur

et vi-

am

e-jus

vo-let.

Festa Junii. 28.

529

±r^

, Osjusti me-di-tá-bi-

s

. 8 Mv K'\*PS±
tur sa- pi-én- ti- am,

'^- "
et lingua ejus loqué-tur ju-díci- um.

i=*=±½L
. Lex Dem 11 .

-l·
e• J jus in corde M J··ni· tur ipsíB gressus , et non supplanta-bún-

i

¯P us,

1

l l

a

l

T

B #

í^ï

• •';

* e-jus. Temp ore autem Paschali omittitur Graduate\ et ejus loco dicitur \ w 4·

¡¾fl¯% •• r¾rv>

X\.

L-le-

lú-

ia.

* ij.

J. Custó-

:fl¯¯J"i
inno-cén-tiam, et vide aequi-

tá-

tem: quo-

ni-

am sunt re- lí- qui-

ae

homi- ni * pa-cí- fi- co. Deinde : Alleluia. J. In multitûdine. ut supra, 528.

530

Festa Junii. 28.

Offert. l·

D
v«:
cánum

J `*Ir`\ a, AUL L

••

0-ctrí-

nam * qua- si

ante- lu-

il-lúmi-no ó-mni-bus,

et e-

narrá-

•• i l bo il- lam Comm. 1 8. usque 4ad longínquum.

V
la-bo-rá-

¯r

ahi
••

I-dé- te * quó-ni- am non so- li mi-

vi,

sed ómni-bus

exqui-rén- ti-bus

ve-ri- tá-

tern.

Eadem die.

In Vigilia SS. Apostolorum Petri et Pauli.

D

Intr. g4·

ï=*

A-ƒ«

-•—m—m-

I- cit * Dó-mi-nus Pe- tro : Cum esses jû-ni- or,

^¯T¾T^
cingé-bas te, et ambu- lá« bas u-bi vo- lé-bas : cum

Festa Junii. 28.

53i

fL3¾.
autem se-nû"• • •

¾3ð•—•
extén•

e-ns,

des manus i ñ
ft

tuB

as,
1
· •

et á- li- us te cin-•—••ft-

9

m

• _%•

get,

et du-cet quo tu non

vis :

:]
xit, signí- fi-cans qua morte cla-ri-

hoc au- tern di-

:j
fi-ca-tú- rus es- set Deum. Ps. Cae-li e-nárrant
•- B-j

gíó- ri- am De- i : * et ó-pe-ra mánu- um e-jus

annúnti- at

5—r

:ïtt

±

firmaméntum. Gló- ri- a Patri. E u o u a e. Graduale. In omnem terram. 629. Offertorium. Mihi autem. 394.

Comm. g
I-mon Jo-an- nis, *dí-li- gis me plus his?

¯r* •
Dómi- ne, tu ómni- *a nosti : tu

t=t
scis, mo te.


Domi-

•v
• « -

ne,

qui-

a

a-

Die 29 Junîî

SS. APOSTOLORUM

PETRI ET PAULI
Introitus. 3.

3t¾=
UNC
HHh

re, *qui- a mi-

sci- 0 ve-

-•

•-

sit Do- mi- nus

Ange- him su-

¢o±î-î:

urn : et e-rí- pu- it me

de manu He-

ró- dis,

et

"fij ^ ^ - a ^ - ^ ^ ^ ^ M ^ y
de omni exspecta-ti- ö- ne piebis Ju-¯ dae-

i
órum. Ps. Dómi-ne probásti me, et cogno-ví-sti me :

Festa Junii. 29.

533

tu cogno-vísti sessi- ó-nem me- am,
ʯ¯¯5

et re-súrrecti5 n

ó-nem
¯

8

TT

% • —

1 • 1

• • . •—

" a JT* :

F ^ > ? ^¶
E u o u a e. +—5¯i¯-=-i __. es e- os * prín ci-pes ^Š^JL _ ¯1

me-am. Gló-ri-a Patri. Grad. Ê

C

__ Onstí- tu-

su- per

omnem ter- ram :

me- mo-

res

e- runt no- mi- nis tu- i,

Do- mi- ne.

I

, ll',i> . . M T T ~ ¯ L 3 w l · T i ; : U ! l · f · ' V l
trí-bus tu-

y. Pro pá-

is

na- ti

sunt ti-

bi

fí-

li- i : pro-

ptér-e-

a

pópu- li

confì- tebúntur * ti- bi.

¢^Ñ<7. an...._

f^EEE^E÷==

534

Festa Junii. 29.

A * • ·' '***•' ^ ^ r r k j = ^
JL\ L-le-lú- ia. * ij. • • * • %A J. Tu es ì±*ñ
m—FH

•c r*sB •%•,—1—¯i Petrus,

et super hanc pe-

tram

aedi-

fi-cá-

bo

Ecclé- si- am

fr¿·**^y¯^[i=^¯~
L___*___EL·
* me-

:

°T- .
V>4

e

am.

./• ^ v>. ^ T i t ^ ^ IVÌW¾F;
Onstítues * eos prín- ci- pes

super

0-

mnem ternis tu-

ram : mei, in

mo-res o-

e-

runt no- mi-

mni pro¯gé-

ni-

e etge-ne-HI—• AMI

ra-ti- 6h¯

ne. *3—• •—

**~~

Comm. £

¯—H
A · ••* 1 • K^

T ZZ=3

rt^—

U es Pe- trus, * et su- per hanc pe- tram aedi-

Festa Junii. 30.

535

fr "a77=- .a • afrfr sly r«; j j = z m : =
fi-cábo Ecclé- si-am meam. ¶ Pro votiva SS. Petri et Pauli sutnitur Missa Mihi autem quae habetur inter votivas. [891 ·

30. In Commemoratione S. Pauli Apostoli.
Introitus. Scio cui crédidi. 417. Graduale. Qui operátus est. 418.

XJL

Lie- lú-ia.

* if.

i

-^

_ l·_^—u

—3

¤—ï

t*¯*·l·
le A- póstoet do-ctor gén-ti-

J

—-^—`
le, praeurn,

y. Sancte Pau-

di-cá-tor ve-ri-tá-tis,

inter- cé-de * pro no-bis.

Offertorium. Mihi autem. 394. Communio. Amen dico vobis. [47]. ¶ In Missis votivis post Septuagesimam, omissis Alleluia et y . sequenti, dicitur Tractus : Tu es vas electiónis. 420.
Tempore autem Pascka¿i> omittitur Graduale et ejus loco dicitur

Alleluia, alleluia. J. Confìteántur. 411. Deinde Alleluia. J. Sancte Paule, ut supra.

Die 1 Juliî.

PRETIOSISSIMI SANGUINIS

D. N. JESU CHRISTI.

¯n> ¾ ^ ^ ^ ^
jßr E-DE-MISTI nos,*Dómi- ne, in sánj \ ^ ^ % S ^ . gui-ne tu0, ex omni tri- bu, et >. — lingua, et pó-pu- lo, _i_—•^-•^-1 — .— et na- ti- óne : et fe- cí-

Introitus. 3.

sti nos De-

o no-

stro

re- gnum. Ps. Mi-

se-ri-córdi- as Dómi-ni in aetérnum cantá-bo : * in ge-neJ—•—•—•—•—-•—-•—•—•—•—•—•-—+—-•—-•—•—•—•—•—•—•—•—I ra-ti- ó-nem et ge-ne-ra-ti- ó-nem
S—•—• -M-n

annunti- á-bo ve*ri-tá-tem
5¯n

• — • IHl·-rHIHHb

—–—^¯ri-?-'-a^-.- ——|—^¯ri-?--a^
tu- am in o-re me- 0. Gló-ri- a Patri. Eu 0 u ae

3

Festa Julii. i.
G

537

3 a d ¯ Í ^ ¯ ^ ^ ^ ^ M \ ^,¡^¯^ÿrv^¯i¯j
IC est*qui venit

JL JL

per a- quam

et sán- gui- nem,

Je-

sus Chri-

stus :

¤on in a- qua

so-lum,

sed in a-

qua

et

sán-

gui-

__¾f^zztj^,_=t—_
ne. y . Tres

__

ïz±:

sunt, qui testimó-ni- urn dant

in cae-

lo :

Pa-ter, Ver-

bum.

et Spí-

ri- tus San-

ctus :

et hi tres u-

num

sunt.

Et tres

sunt, qui testimó-ni- urn dant

in ter-

ra :

Spí-

ri-tus. A-

538

Festa Julii. i.

qua,

et San-guis :

et hi

tres

* u-

num sunt.

A -i
C i%

J"3v>lú- ia. * */.

Ll_
a
3—»»

¯
F
it H

L-le-

n

^ • " K ^i*nrírr ¾ % *-==— ' ^ —
y. Si testi-mó-ni- urn hómi-num

ac- cí- pi-mus,

testimó- ni- urn De-

i

* ma- jus est. ¶ /¾ Missis votivis post Septuagesimam> Graduate Hie est qui ¯ venit, ut supra; deinde : Tract. ¯¯¡ s—I—Sx¯¯i T VJ Ra-ti- fi- cávit nos*Deus

in di- lécto Fí- li- o

su- o,

in quo ha- be-

Festa Julii. i.

539

mus

red-empti- ó-

nem

per sánguinem

e-jus.

Y. Re-mis-si- ó-

nem pec-ca- to-

rum,

se-cúndum di-ví-ti- as grá-ti-ae e-

jus,

quae super-abundá-

vit

in

no- bis.

`ft. Justi-fì-

tf • ' — - t M .,—I
cá-ti gratis

g

• •? 1% T«% n
us,

I—
per

per grá-ti- am i-psí-

re-dempti- ó-

nem, quae est in Christo Je-

<—-H
J5—mï
s

a

• • — J 3 L 1 — y l % " fm. 1 •—l¯g

¯¾J¾¡¡~77-^

su. y . Quern propó-su- it De-

us pro-pi- ti- a-

ti- ó- nem

per fi- dem

in sán- gui-

gA .^,.·'¾^rV J ¯/ ± ñ^E
ne * ipsí· us.

540

Festa Julii. i.

Tempore autem Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicitur :

S +— — i ¦ ¯5ta—^-^¾^^=µI**% :• a A —fl-í-^^^-fp——J '"*• > v — i
XJL L- le-lúia. *`tj\

y . Dignus es,
J

Dómi-ne,

ac-cí-pe-re

li-


et ape-rí-

»..
re

. : ^ ¡ J**¯Ì¾¯I . ¡ . i
signá-cu-la ejus: quó-ni- am

brum,

occí- sus es,
;

et red- e— • — • — i

mí-sti
i

nos

'

De-

hj¯——— ·

o * in sángui-ne tu+

o.

n—¯-

Ž\. I

L-le-lú- ia. *
+

^

= :

y. E-rit au- tern sanguis vo- bis in si-

' gnum :

et vi-dé-bo

sán- gui-nem, et transí-

bo

vos :

g

Festa Julii. i. ¡ _

_

54i .

, . ^†a¯— a • ——p¾-y—'-a • E T i f r — ' - % ^
nee e- rit in vo- bis * plaga dispér- dens.

S——1:^7-—n
Offert
/^<

g
—•

—l· — —
«—pfi •—f¾ -fS-Ll 4î4—.

¯
H·—d

V^<

A-

lix * be-ne- dicti- ó-

nis, cu- i

be-ne- dí- ci-mus,

non- ne

commu-ni-eá-

ti- 0

sângui-nis Chri- sti est?

Et pa-

nis

s—
·.

,

—1
—•—ì • • ¾¯" • :

^
'

quern frángimus,

non- ne

parti-ci-pá-ti- 0

S=zz==s=zzz=r.=n=zz==z z3äz¿‡=‡!±3*p-^* H 1 — = =
cór- po-ris Do- mi-ni Comm. S est? i—1 ¯= 1

8.

A •

i~ii~a J •• i*i^†¯i

T¯J¾¯TJ

p

_____i=±H_
oblá-tus est

1
ad multó- rum

V>l Hrî- stus * semel

exhau-ri- enda peccá- ta :

se-cún-do

si-ne peccá- to

542

Festa Julii· 2.
¯l·— ^~i÷ • : r ¯ T • •V¯i~rr

g — — • /"—%~ ¯WHI ¯¯¯* ~ 1 — | " •pr¯T~·j~ appa-rébit

ex-spe-ctánti-bus se

in sa-lú- tern.

2.

IN VISITATIONE B. M. V.
Introitus. Salve sancta Parens. [75]. Graduale. Benedícta. [76].

ií¯jL

L-le- lú-

ia.

* ij.

y . Fe-

lix

es, sa-cra

Virgo Ma-

rí-

a,

et o-mni lau-

de di-gnís8

S-~

i

^ ¯ ^ .

• — ¯h ^
¢pr¯3 P» a •—*

L·p_tL· n , ¢nH=fWìr • j » . :
i_LV-p sima: qui- a ex te

i_f__^__ ortus est sol justí- ti- ae, I «-*1 ¾¾I«—s5¾ f—í s --8 • • ï*t· •^p-i-^ry—JT" yNSy Christus De- us * noster.

mzZL_u

. ;.

:

Festa Julii. 2. 3.
8

543 ¯¯*fi.a|L· ' ·—

·

¡ •• ?f¾ A E-áta
Hi

•• es, · Vir-

JI>

go

Ma-

4í—.«—•—-•—»-HI rí- a, quae ómni- um

portá-

sti

Cre- a-to-

rem : ge- nu- í-

sti

qui te fe-

cit,

et

in

ae- tér-

num pérma-nes

Vir-go,

al- le-

lú- ia. Communio. Beáta viscera. [80].

Eadem die.

SS. Processi et Martiniani Martyrum.
Missa· Sapiéntiam. [25].

3.

S. Irenaei Episcopi, Martyris.

Missa. Lex veritátis. 526.

544

Festa Julii. 5·

5.

S. Antonii Mariae Zaccaria Conf.
• •* | • «-•—•-* H I — - – me- a
;

Intr. Ê K3

à ^H^=

-1—!baa¢H

Ermo me-us, * et praedi-cá-ti- o

S—¯— r r r * ¯ ^ h ' ' ' •--•j^HW-j -«^rj¾-¾-µ= 5 ' — —
non in per- su- a-si-bí- li-bus humá- nae sa-pi- enti- ae

ver- bis,

sed in

ostensi- ó- ne spí- ri-tus et

rij"fbTíl
vir-túI—5 • • • |—¿ •

'•••••
• • • • • • • • M— —


in to-to corde
¾
= rr—

tis. Ps. Confi-tébor ti- bi, D6mi-ne,

s=F=† p 3
6 •—• H K H H H b

^—-=^=f¾ •
5 n -

a; Tj

me- o, * in consí- li- o justó-rum et congre- ga- ti- ó-ne.'

^^^^-^-^-?-Hr-fl-¯—¯
Gló-ri- a Patri. Grad. s X Eu o u a e. ¡ De¡

-–
;

Estis mi-hi est

us, * quo mo-do cû`pi-am

r z z i z : — , ,¿ r s^a • idJ¾~a 8 ——*y-fi: 1 ^ ; —
omnes vos in viscéri-bus

r^~pgT¾j

Je- su Chri- sti.

Festa Julii. 5.

545

Et hoc 0- ro,

ut cá- ri-tas ve-

stra ma-gis ac

magis abúndet

in sci- én-ti-

a,

v»¾.

•———-—?
et in omni L sensu.

••- r»· iLg
y . Ut pro- béJ *--J sin"t~

g ..ri^ l·— • r ^ Ñ — - ^ · I •• a » n . ^
tis
' J

m-JÎ* J*·"·JL· ì

po-ti-ó-ra,
.

ut si-tis
"*pj7i¯¾
B

a"

cé-

ri, et si-ne oñén- sa

in di- em * Chri-

-•^

sti.

XJL

L- le-

lú-

ia. * if.

`

J. Re-

6
plé-

.
ti fructu justí-

1
ti- ae per Je-sum Chri-

izzTZ==z==zrJ==z=z==^====z=D
stum,inglóri-am etlau- dem*Dei.

546 Tract, g
l ¾ UI glo-ri- á-

Festa Julii. 5. J
tur, * in Do-mi-no

¶ In Missis votivis post Septuagesimam, omissis Alleluia et y. sequentiy dicitur :

1¡ J , I .
glo-rié-

tur :

non e-nim qui

se- ípsum comméndat,

il-le probá' h. 7»*»#

tus

est :
'"'"ill • " p .

sed
•• •

quern De- us coma • a
l

men-

dat.

y . Mi- hi autem ab- sit

glo-ri- á-

ri,

ni-si

in cru-

ce

Dómi-ni nostri Je- su Chri-

C •' I P
'•
sti :

fit
¾a •

¶tíH
a[¾'fb ^
3

J "" 1
a fy ^ ^

per quern mi- hi mundus

cru- ci- fï- xus

est,

et

e-

go mun-do.

y . Mi- hi ví-

ve- re Chri-

stus

Festa Julii. 5.

547 PL'IU

C 1'3'*l·.a. ' • •••'fl*lt¯—f
•·' * est,
1

*^ir»

PPT* "* 'h[¾

1 • pi 'h^»# ,7 et mori * lu-

¯3¯¯*I

• ' •

¯|"

l—r^^

I

¡

H

'•

crum. Tempore autem Paschali omittitur Gradualc¡ et ejus loco dicìtur : \ \— \
n

A
Jt\.

—^^—–—^
Lie- lû- ia. * ij.

^-i±ÆD——
J. Replé-

•=¾¯^
tus

¿—• •

%

"^ I%fp,.4¯—r¾-^-J=^su-per-abúndo

sum conso-la-ti- ó- ne,

1> l
gáu-

' ÿ¿^=7::l^¯^ì^^=F-'=ž^i
di- 0 in omni tri-bu-la- ti- óne

\
* nostra.

+— .

^-—

n

l\.

L-le-lú-

ia.*

y.Tamquam

ñ-

li- is di- co :

di- la- tá- mi- ni * et

fe‰¾> 1
vos.

548
Offert. g T JL ¾-r=

Festa Julii. 6.
-flI »W 8 • psallam ,
: • • 3 ¯— N conspé-ctu * Ange- ló- rum

ti-

bi :

ado-rá- bo

ad tern-plum sanctum

tu-

um,

et confi- té-

bor no-

Szz=i=zz==:=nz====iz=iziz====:
mi- ni
Comm. Ç

tu-

o.

JL·

-mi-¯ta-tó-res me- i * estó- te, fratres,

et obser-

vá-te

e- os qui

i-ta ám-bu-lant,

sic-ut habé-tis

for-

mam no-strain.

6. In Octava SS. Apost. Petrí et Pauli.
Introitus. Sapiéntiam. [25]. Graduale. Justórum ánimae. 413.

A

~ j IXJ ] 1 1 î ^ ¯ ^ ^ ; ^ ^ « » ' d L-le- lúia. *¿j\

• =

V / ^ r ¯

Festa Julii. 7.

549

»n w»¶y A 7 ~ - > ill v i s
y.Vos e-

fT

11 ' *S \ 1

stis,qui

perman-sí-stis

me-cum in tenta-

ti- 6-

ni-bus me- is : et e-go dispóno vo-

bis re-

gnum, µt se- de- á8 " " * l · a • i • • «^T j ^ •» j 1 su-per thro- nos, ju-di-cántes du- ó-de-cim tri- bus * Is1

tis •*J

^„g > - H'¾^v7y¯~^v7^B==
ra- el. Offertorium. Exsultábunt. [28]. Communio. Justórüm ánimae. 505.

7.

SS. Cyrilli et Methodii Pont., Conf.

Introitus. Sacerdótes tui. [35]. Graduale. Sacerdótes ejus. [36]. Alleluia, alleluia. J. Jurávit. [37]. Offertorium. Mirábilis Deus. [24]. Communio. Quod díco-vobis, [31], ¶ In Missis votivis post Sepiuagesimatn¡ vel Tern pore Paschali, Tractus vel Alleluia ut in Missa Sacerdótes túi. [35].

550

Festa Julii. 8. 10.

8. S. Elisabeth Reginae Portugalliae, Viduae.
Missa. Cognóvi. [68].

10. SS. Septem Fratrum et Rufinae ac Secundae Virginum et Mart. Intr · S +— ¡ —.

L
Ç
no-men

-¯n a' * g—i
Audáte * pûe-ri

r

• a i y Pi.—m-*—
Dóminum, laudá- te

- T
Dómini : qui ha-bi-tá- re facit

+
sté- ri-

쯯ftr * • V ,—a-J 3
lem

i*—•rf-«=—>% J » , . . • j 1¯· f1' ai%* fii;ii
órum lae- tán- tem.

in domo matrem fî- li-

Ps. Sit nomen Dómi-ni be-ne-dí-ctúm : * ex hoc nunc, et usque

ì_

m-m—•—•

• Jìi
' o u a
BLJI

_J ^—UZZZ U in saécu- lum. Gló-ri- a Patri. E u

e.

Graduate. Anima nostra. [26]. Alleluia, alleluia. J. Haec est vera. 495. Offertorium. Anima nostra. 43. Communio. Quicúmque fécerit. 456. ¶ In Missis votivis Tempore Paschali omittitur Graduate et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia, y . Haec est vèra. 495. Deinde : Alleluia. J. Te Mártyrum candidátus. [30].

Festa Julii. n . 12. 14. 15. 16.

551

11.

S. Pii I. Papae, Martyris.

Missa. Si díligis me. [2 1 ].

12.

S. Joannis Gualberti Abbatis.
Eadem die.

Missa. Os justi, de Communi Abbatum, [48].

SS. Naboris et Felicis Mart.
Missa. Salus autem. [28].

14.

S. Bonaventurae
Episc, Conf. et Ecclesiae Doctoris.

Introitus. In médio Ecclesiae. [38], Graduale. Os justi. [38]. Alleluia, alleluia, f. Jurávit. [37]. Offertorium. Véritas mea. [44]. Communio. Fidélis servus. [41].

15.

S. Henrici Imperatoris,
Confessoris.

Missa. Os justi. [42].

16. Comm. B. M. Virg. de Monte Carmelo,
Introitus. Gaudeámus. 619. Graduale. Benedícta. [76].

552
g—

Festa Julii. 16.
-H._ • |

rA.

Lie- lú-

ia.* if.

=Ü=Xpri\«iy IL-J—LJli ¾ . . a T + Ì y . Per te, Dei Gé-nitrix, no-

bis est vi- ta pér-di- ta pí- stipro-lem, etmun-

da-ta : quae do ge- mi-

de caelo susceísti *Salva-to-

g

1

- n

rem. Offertorium. Recordáre Virgo Mater. 600. Comm. £ + ——¯—

—-H

JLV

E-gí-na mun- di * di-

gníssi-

ma, Ma-.rí--a

Virgo perpé-tu- a,

intercé-

de pro nostra pa-ce

et

=ã==ÌH-¾
sa-lú- te,

=—.-p-.^— a~^xi
"—¶"^—
ia.

quae ge-nu- ísti Christum Dómi-num Salva¯tõ-

£
rem

~¯n~
ómni- um. T. P. Alle-lú-

-_^n

Festa Julii. 17. 18.

553

17.

S. Alexii Confessoris.

fflissa. Osjusti. [42].

18.
JLV_L

S. Camilli de Lellis Confessoris.
A-jó-rem hac * di-lecti-ó-nem nemo ha-

bet,
I—|^i

ut á-nimam su,
a

am poa — a —a

nat quis pro ami- cis
a ,a—a—•—• • • — - — — J

- * ™ . II ,=^= :
suI

= = = = Z
.a—ZIDZZZ^j
ÌHµ-[|—• 5

is. Ps. Be- á-tus qui
a

intél-li-git super egé-num et páu-

ï½½£\

T7^T¯T^^I^

pe-rem : * in di- e ma-la li-be-rá-bit e- um Dómi-nus. Gló-ri- a

¦^J]~µ_,-_ Il· u pn»#«^-D
Patri. E u o u a e. Graduate. Os justi. [38]. Alleluia, alleluia. J. Beátus vir qui timet. [46]. Offertorium. In virtúte tua. [46].

:

i.

r—¿

¿Z3=LV"^—-¯^¯ 1
-Amen,
•¶ß
·

N-fírmus fuµi

i, * et vi- si-tástis me.
5-1—:—-Pi—«i
:

.pa—B·pl·—¶l·-—†—5
X y

amen di-co vo-

bis : Quámdi- u fe- cí- stis

u- ni ex

554

Festa Julii. 18. 19, 20.

his frátri-bus me- is mí-nimis,

mi-hi

fe- cí-

stis.

Eadem die.

S. Symphorosae cum septem Filiis Mart.
Introitus. Clamavérunt justi. 455; Graduate. Ecce quam bonum. 455. Alleluia, alleluia. J. Haec est vera. 495. Offertorium. Laetámiiri. 456. Communio. Quicûmque féeerit. 456.

19.

S. Vincentii a Paulo Confessoris.

Missa. Justus ut palma. [45].

20. S. Hieronymî Æmiliani Confessoris.

*^
I

F- fú- sum est
=

* in ter- ra
1 -

jem

cur me- um
m

¯T-»4Hi

¡

—,

• ¡'fl—,¯¯77¯a¯gj-JÜXf
= fí-li-ae pópu-li me-

fd

—• W super contri-ti- ó-ne

« i, cum de-

fí- ce-ret

párvu-lus et la-

ctens in pla-té-

a A •' II—

~

Ç^~-

is óppi- di. Ps. Laudá-te pú-e-ri Dómi- num : * laudá-te

Festa Julii. 20.

555

no- men DómiGrad. ¡ JL/

ni.

Gló-ri- a Patri. 1 -1 tu- i

E u

o u a 1 · foras,

e.

E-ri-véntur * fon- tes

et

in pla-té-

is

aquas tu-

as

díì—a

vi- de.
j
±—:

_.

¯

y.Jucûndusho-

mo,

qui

mi-se-ré-

i÷li3Vitf ¾' *``H Ä . - \ "
tur, et commo- dat: dis-pó- net

^m

sermónes su-

os

in ju- dí- ci-

o,

qui- a

in aetér-

num

*non

commové- bi-tur.

556

Festa Julii. 20.

JLJL

Lie-

lú- ia. * ij.

f. Dispér-

sit, de- dit paupé-

ri-

5

r 3 • "• —

jftyt
H

1

¯ - I • - ^ ^ — r ¯ ¯ T » •• ¡—a—* •
bus : justí-ti-a e-

¾

~·*~¯3¯¿

^rs

•• ¯

jus manet in saécu-lum *saé-

cu- li. Offert -=

-:

V3^

Uando o-rábas

*cumlá-

cri-mis,

et

se·pe-

li- ébas mór- tu- os,

et de-re-linqué- bas

prán-

di- um tu-

urn,

et mórtu- os abscondé-

bas per

di-

em

in domo tu-

a,

et no-

cte

se-pe-li-é-bas

e-

os :

ego

6b- tu-li

o-ra-ti-

Festa Julii. 20. 21.

557

óComm. 1

nem tu+—

am Dómi-no. 1-

-L\

E-lí-gi- 0 munda * et imma-cu-lá- ta

apud De- um

et Pa-

trem, haec est:vi- si-tá- re pupíl-los etví-du-as

in tri-bu-la-ti- ó-ne

e-ó-

rum, et imma-cu-lá-

turn se

•pz=z=±=z==zz===fl==z==i—==
custo-dí-re ab hoc saéculo. ¶ 7w Missis votivis Tempore Paschali omiüitur Graduate, et ejus loco dicüur : Alleluia, alleluia. J " Beátus vir qui timet. [46]. ¢. Deinde Alleluia, f. Dispérsit. 556.

Eadem die.

S. Margaritae Virg. et Mart.
Missa. Me exspectavérunt. [55].

21.

S. Laurentii de Brundusio Confessoris et Ecclesiae Doctoris.
E a d e m die.

Missa. In médio Ecclesiae. [38].

S. Praxedis Virginis.
Introitus. Loquébar. [51]. Graduate. Dilexísti. [52].

558

F e s t a Julii. 22. 23. 24. 25.

Alleluia, alleluia, f. Specie tua. [70]. Offertorium. Diffúsa est. [58]. Communio. Simile est. [66].

22. S. Mariae Magdalenae Poenitentis.
Introitus. Me exspectavérunt. [55]. Graduale. Dilexísti. [52]. Alleluia, alleluia, f. Diffúsa est. 405. Offertorium. Fíliae regum. [63]. Communio. Fed judícium. [59].

23.

S. Apollinarís Episcopi, Martyris.

Introitus. Sacerdótes Dei. [7]. Graduale. Invéni David. [3], Alleluia, alleluia, f. Jurávit. [37]. Offertorium. Véritas mea. [6], Communio. Dómine quinque talénta. 396.

Eadem die. S. Liborii Episcopi, Conf.
Missa. Státuit. [32].

24. 25.

S. Christinae Virg. et Mart. S. JACOBI APOSTOLI.

Missa. Me exspectavérunt. [55].

Introitus. Mihi autem. 392. Graduale. Constítues eos. 393. Alleluia, alleluia. ¶. Ego vos elégi. 630. Offertorium. In omnem terram. 406. Communio. Vos qui secúti estis me. 448.

Eadem die. S. Christophori Martyris.
Missa. In virtúte tua. [10].

Festa Julii. 26.

559

26. S. ANNÆ MATRIS B. MARIÆ V.

G
—5—Ï

Introitus. 1.

'
ϯ¯¯Ï

AUDE- AMÜS * omnes in Do- mir¯¯i • ••• A· sub ho-nóre • j be-á-tae

no, di- em f* •' n

festum ce- le- brántes

Annae :

g

:ft-:-÷
te

.,
li, et

de cu-jus sol-emni-tá-

gaudent An-ge-

colláu- dant

Fí-

li- um

De-

i.

Ps. E-ructá-vit cor

me- um verbum bo-num : * di- co ego ó-pe-ra

me- a re-

,· I • a ¯z=zzB=z=l.!_^_ pw íz& I
gi. Gló-ri- a Patri. E u o u a e. Graduate. Dilexísti. [52]. Alleluia, alleluia. `¶. Diffúsa est. 405. Offertorium. Fíliae regum. [63]. Comm. ¢ \

=

.

n
JLJ

— •
Iffú- sa est • gráti- a

-* · ¿ ¯
in lábi- is tu-

`~

56o

Festa Julii. 27. 28. 29. 30.

is :

proptér- e-

a

bene-dí-xit te De-

us

in

ae-

tér-

num.

¶ In Missis votivis, Introitus sumitur ex Missa Cognóvi. [68j, et ex ea post Seþluagesimam sumitur etiam Graduate cum Tractu. Tempore Paschali, Alleluia, alleluia, y . Diffúsa est. 405. Alleluia. J. Specie tua. [70].

27.

S. Pantaleonis Martyris.

Missa. Laetábitur. [12].

28. SS. Nazarii et Celsi Martyrum, Victoris I. Papae,¯M.¯, ac Innocentii I. Papae, C.
Missa. Intret. [21].

29.

S. Marthae Virginis.
Eadem die.

Missa. Dilexísti. [60].

SS. Felicis, Simplicii, Faustini et Beatricis Mm.
Missa. Sapiéntiam. [25].

30.

SS. Abdon et Sennen Martyrum.

Introitus. Intret. [21]. Graduale. Gloriósus Deus. [22].

Festa Julii. 31.

561

Lie-

lú- ia. * ij.

~.—^¯F7T¯r,
1%" \a •%«V^t=rTL%
`¶. Justó—? • ^ir y\ '-HI—«

•••7T^¯pr¯*¯i
'•i-=——
rum á- nimae in ma-

nu

De- i

sunt,

et non tanget

il-

los

tormén-

turn

*ma-

lí-

ti-ae.

l·-.

\ a ?s¾J

B

n —

Offertorium. Mirábilis Deus. [24]. Communio. Posuérunt. 644.

31.
Intr

S. Ignatii Confessôris.
· 6 ^ ¦ • i • I J «—•-••• ^ /"7pryj

f = F = = =
A

^==±f
tur,

N nómi-ne Je-su * omne ge-nu fle- ctá-

S62

Festa Julii. 31.

cae-lésti-um, ter- ré- stn-

um

et infer- no-

rum :

fr

*—

'

1a*

* • • •'

et omnis lingua con-fi-te- á-

tur, qui- a Dómi-nus Je-sus

Chrig

stus

in gló- ri- a est De- i Pa• •—•—•—a

tris.
5—•—j

1—a—fl—B—a—-•^–I—•

¯¯

• *

¯¯
omnes qui dí- li-gunt nomen
•—•—tt¶L· -–
n

Ps. Glo- ri- abúntur in te
6—-—•¯M—T—=—•—•

•—•—l

i=p,_

fp

`Z%Ê

µ ' n
dí- ces justo.

,3
Gló-ri- a

1

tu- um : *quó-ni- am tu be-neF • • H • •• ~ n

L·-4-^jc£±jbfl
Patri. E u o u a e. Graduale. Justus ut palma. [42]. Alleluia, alleluia, y . Beátus vir qui suffert. [43]. Offertorium. Véritas mea. [44].

=

Comm. Ê
X - gnem

+
*ve- ni mít-te-re

*&*

—`r¯'i

T ^^M¾¿—:^^==E
in ter- ram : et quid vo-lo, nisi ut accendá- tur?

Festa Augusti. i.

563

FESTA AUGUSTI. 1. Sancti Petri ad Vincula.
Introitus. Nunc scio vere. 532. Graduate. Constítues eos. 533.

JLJL

Lie-

lú-

ia. * if.

J. Sol-

ve,

ju-bén-te De-

?>

,^> «· . • *—^'t*. • 3v¾ 8 K ` f
o, terrá-rum, Pej

tre, ca-té-

nas : qui

—-IV•
fa-

'•>n»»¯¢ '
cis

!¾ • • *i»»a·— a • a»,.. i
pá-te- ant caeléstia

ut

re- gna*be- áOffertorium. Constítues eos. 534. Communio. Tu es Petrus. 534. Eadem die.

tis.

SS. Machabaeorum Martyrum.
Introitus. Clamavérunt justi. 455. Graduate. Ecce quam bonum. 384.

564

Festa Augusti. 2.

Alleluia, alleluia, y . Haec est vera. 495. Offertorium. Exsultábunt. [28]. Communio. Dico autem vobis. [28].

2.

S. Alphonsi Mariae de Ligorio
Episc, Conf. et Ecclesiae Doctoris.
• ••• " l·-B •Antm ••• 1

Intr. ¢ » • •

Q
k_J

=

——
propter quod

Pí-ri-tus Dómi- ni * super me :

unxit me : bus mi- sit me,

e- vange- li-zásaná-

re pau- pé- ride.

re contrí- tos cor-

t¯¡¯r
l·*-÷'

ig¶r»**i

Ps. Atténdi-te pópu-le me- us legem me- am : * incli-ná-te

• •• I •—'-M.———r¯.-r¯n—J • • •~rr
in verba o- ris me- i. Gló-ri- a Patri.

aurem vestram

E u

0 u a e.

Grad. g
XT A Emor fu- i

¯¯†
* ju- dici- ó-

¯l·
rum tu- ó-

Festa Augusti. 2.

565
¾+ • i et téî¾

e—B4H8 rum m*·

,
m-=———

——r~·—r¯
kg • •' flr "

n»r,"is„^v'.
g
conso-látus sum :

a M_—*

v-—*
o

a saé- cu-lo, Dó-mi-ne, de-fé- cti-

—pi-a
nu- it me

¯——IZ-i

"

pro pecca-tó-ri-bus de-re- linquén-

ti-bus

le-gem tu-

am.

{

Slln T> ||.TJ^AjgL¢: l · · i¿=MÏ^
y . Ju-stí-ti- am tuam non abscón-

di

in cor-

de

me-

0 :

ve-ri- tá-

tern

tu- am, et sa- lu-tá-

re tu-

um

* di-

xi.

566

Festa Åugusti. 2.

1
ü L le-

• I ff.1» ——
lú- ia. * if.

H

y . I-

pse est di—— \¯¯

¶j'¾ •-Î-A^-«÷Æ=— V > ¡ •
réctus di-ví- ni-tus in paeni-tén-

1

• • %

Ä=ï±l
:

ti- am gen- tis,

¯^

%>• •• • • j¯i—~
lit a-bomi-na-ti- ó-

——:

et tu-

Z=L

:

L a %»% , · I , _ - J J .
nes impi- e-tá-

1=

tis : et guberná-vit ad Do-

mi-num cor ipsí-

us : et in divit

é-bus peccatá- tern.

to- rum corro-bo-rá-

* pi- e-

g

I

n

¶ /« Missis votivis post Septuagesimam> omissis Alleluia et y. sequenti, dicìtur : Tract. ¢ l·_«—S 1 • • • 1
8

·

• • •^¯I*fir-f
- go au- tern,

^Spi. •

J? -1
es-

M!J

* cum mi- hi

mo-lé- sti

Festa Augusti. 2.

567

sent,

indu- é-bar

ci- lí-

ci- 0 :

humi- li- á- bam in je-jú-

ni- 0

á-nimam me- am :

et o-rá- ti- 0 —pi—• nu me- o converté!

me-

a î—I

in si^ J

M^.-^f^Á^-· · · · »•^jÿ
___JL

I I

™ — » _ _

tur.

y . Pa-rá- sti

in conspéctu me- 0 men-

sam advérsus

e-

os qui trí- bu-lant me :

im-

pinguá-

sti

in 6-

le- o

caput

me- um, us in-é- bri-

et ca- lix me-

ans

quam praeclá-

rus

568

Festa Augusti. 2.

est!

`¶. Factus sum infír-mis

infír-

mus,

ut infír- mos

*lucri-fá-ce-rem.

Tempore autem Paschcdi¡ omisso Graduali, dicitur ;

Ä —rJT3L

•*
lúia.*ý*.
m ,

u
J. Ecce
¡

L-leI

quam bo-num

et quam ju-cún-

dum ha-bi-tá-re

fra-

tres

in u- num : sic-ut unguén-

turn in cá-

pi-te,

quod descén-

dit

in barbam, barbam * A-a- ron.

Jt\.

L·le-

lû-

ia. *

y.Pó-su- i

Festa Augusti. 2.

569

vos,

ut e- á-

tis,

et fru- ctum af- fe- rá-

tis : et fru-

cttís veOffert. g

ster * má-

ne-

at. -f—-

JL A

0- no-

ra * Do- mi- num

de

tu- a substán-

ti- a,

et de primí-

ti- is

ó-

mni- um fru- gum tu- á-

rum

da

¯¯j^,rþ' - "" 1 v->rl • • /• • -=¯*
egi. · Noli pro-hi-bé1 re be-ne-fá- ce-re — f •• ••• f —

e- um qui pot- est :

si va-

les,

et

i- pse

be- ne-

fac.

570
Comm. 1 1. » ,

Festa Augusti. 2. 4.
——[ ¿ • • -•

S
-r-^

—• J*

-—*

•—«— m •

• r • j

A-cér-dos magnus, * qui

in vi- ta su- a suffûl- sit

=11
corrobo-râ-vit tern-plum,

domum, et in di-ébus su- is

qua-si

ignis ef-fúl-gens, et thus

ar-dens in

igne.

Eadem die.

S. Stephani I. Papae, Martyris.
Missa. Si díligis me. [2 1 ].

4.

S. Dominici Confessoris.

Introitus. Os justi. [42]. Graduale. Justus ut palma. [42]. Alleluia, alleluia, f. Justus germinábit. [40], Offertorium. Véritas mea. [44].

JL
_

I-dé- lis servus * et prudens, quern constí.

tu- it
1

M¯»¯TtA†*-pr¯Tr-¯l¯j¯|l
Dómi-nus

—|——A

j

super fa-mí-li- am su- am : ut det il- lis

Festa Augusti. 5. 6.

571

in tempo-

re

trí-

ti- ci mensú- ram.

5.

In Dedicatione S. Mariae ad Nives.
sancta Parens, ut in Communi Festorum

Missa. Salve B. M. V., [75].

6.

TRANSFIGURATIO DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI.
lntroitus. 3.

I
¢

LLUXERUNT * co-ru- sea- ti- ó- nes tu- ae
. -A Hl·R =-4HI

*~ir+-U
' • •» I

i—"¯* * V 1 lì~iT¯T
¯¯¯

6

=

=

frXi
'
MT^

' '

r

orbi ter- rae : commó- ta
8 rj »—• •

est,
•—-fl • •

et contré• •—•

mu- it
1 -•—• 5—1

zi»

:zzz¯¾

*
Dómi-ne

'

*% m· ti ter- ra. Ps. Quam di- lécta ta-berná-cu- la tu- a,
f a —B-M—-i—5—1—•—m—• •—•—•—•—•—• m—½~\—•—I

*

% B—* " virtú-tum! * concu-píscit et dé-fi-cit á-nima me- a

I in

572
í • m¶L· g

Festa Augusti. 6.
....

r* j¾-r¯* a:

•?-

-•—• • • , • • • • 1

g ;—n

-

^ > ? a: —
o u a e.

átri- a Dómi-ni. Gló-ri- a Patri. Graduate. Speciósus. 45.

E u

JLJL

L-le-

lú-

ia. * z>.

g'\»pF-H-J »M p / c ' M l , . J b
y. Candor
¾ ~

—j

est lu-

cis aetér-

nae,

spé-cu-lum si-ne má-

cu- la,

et

imá-

go

bo-ni-

tá-

tis

il-lí-

us.

Offert. g

—}

^—

fe-

-=—

# ^ __ µ^a µi \ J T L6- ri-a * etdi-ví-ti- ae in do- mo

jus : et

justí-

ti- a

e-

jus ma-

net in saécu-lum

Festa Augusti. 6. 7.
CV »fL»7 `i
=

573
-,
lúia.

n

:i^g
saé-

fry

»7^¾-A-»4ft •••>Kÿiy¯%TH
cu- li, alle-

Comm. £
\ I-si- ó-nem * quam vi- dístis,
T

-I
némi-ni dí-xé- ri-

fb

1 5

1

P • g-tf-il

tis, do-nee a mórtu-is re-súrgat Fí-li- us hómi-nis.

Eadem die.

SS. Xysti II., Felicissimi et Agapiti Martyrum.
Missa. Sapiéntiam. [25].

7.

S. Cajetani Confessoris.

Missa. Osjusti. [42].

Eadem die. S. Donati Episcopi, Martyris.
Introitus. Sàcerdótes Dei. [7]. Graduale. Osjusti. [38].

- ·<.. < »Ci*,ILH"fofjg^
J\. L·le-lú-ia. * ij. y.Jüstus non conturbábi-tur, qui- a

574
1

Festa Augusti. 8.

*yfrt¯
Do-

a'V¯ ' ¯

**—«Mma- num * e-

mi-nus fir- mat

jus. Offertorium. Invéni David. [34]. Communio. Fidélis servus. [34].

8. S. Joannis Mariae Vianney Confessoris,
Missa. Osjusti. [42].

Eadem die.

SS. Cyriaci, Largi et Smaragdi Mart.
In tr

3 · S¯7"]^ •
Imé-

T ——
JL quó-ni- am ni-hil

^ ^ ¯ ^ j r r - j = ^ ==±

-

te D6mi-

num * o- mnes sancti

e-jus,

' ' • • •» i¯Ti * de-est timénti-bus eum:dí-vi-tes

J.

l_

e-gu-é-runt, et e-su-ri-é-

runt:

inqui-rén- tes

autem Do- mi-num non de-

fí-

ci-

ent o-

mni

Festa Augusti. 8.
u

575

% j» n `. I_ bo- no. Ps. Be-ne-dí-cam Dómi-num in omni tempo- re : *
I = • • •—Hi Mb = n • — · •—ñ 1

k

D

3

r f, • ' a: n • g = = ^ = ¶ —
o- re me- o. Gló-ri- a Patri.

semper laus e-jus in

E u o u a e. Graduale. Timéte Dóminum. 648.

A

L-le-

lú-

ia.*ÿ.

J. Fulgé-

bunt

ju- sti,

et

. <* y ! • • *K`
tamquam scintíl-lae to discûr-rent * in ae-

—___'-==
in a-rundi-nétéç-

num. Offertorium. Laetámini. 415.

o =====
KJ Igna e- os * qui in me

:==±=b=:
eredunt, haec

576

Festa Augusti. 9.

se-

quén-

tur : daemó-ni- a e- í-ci- ent: su-per ae-

gros manus impó-

nent, et bene

ha-

be-

bunt·

9.
Intr. 6

Vigilia S. Laurentii Martyris.
m—•—•^—I—MÏ—=

* !ZJC!Z-!TbLJL·J

Jr

¾ ¾'««« _

T

\-jázi
ribus : ju-

Ispér-

sit, * de-

dit paupé-

stí-

ti- a e-

jus ma-

net in saé-

cu-lum saé-

cugló-

li : ri-

corII

nu

e-jus

exaltá- bi- tur in
____l

' • '% i*

a.P,s·.Be- á-tus virqui timet Dómi-num : * in man-

dá-tis e-jus vo-let nitnis. Gló-ri-a Patri. E u Grad. ¾ -L/ I —-Ispérsit, * de. I dit paupéj ri-

o u a e. i bus :

Festa Augusti. 9.

577

F : = = = r = = : : : _ _ . H . ••% _ I~^¯¯^L·¯'. FLflfl8 I
justíti- a eius manet in saé-

cu-lum

saé-

cu-

li.

y . Pot-ens in ter-

ra

e-

rit semen e-

jus :

ge- ne-rá-ti- o recto-

rum

* be-

ne-di- cé- tur.

V_>/
• '

- rá-ti- o * me^ ì •J •

a

munm

da

est : et
' •Vni
¾

m

id- e- 0 pem

to,
m

ut de-

tur loMB PM

cus
*lk_l I I

vo-ci me- ae in cae-

lo : qui- a

i- bi

est

judex

578

Festa Augusti. 9. 10.

me-

us,

et cónsci- us me-

us

in excel-

sis :

a-seen-

dat

ad

Do-

mi-num depre-cá-

ti- o me-

a.

Communio. Qui vult venire. [12].

Eadem die. S. Romani Martyris.
Missa. Laetábitur Justus. [12].

10.

S. LAURENTH MARTYRIS.
Introitus. 3.

C
i MHkl8

ONFESSI-O*etpulchri\ •*•••
J

tú-

do

incon••• 1

, -•

••• I

^^ft^
spéti- a

a •*
ctu

—-û
sáncti- tas

• • *¯¯¯*¯—j »
ne e- jus.

e- jus :

et magni- fi- cén-

in sancti-fi-ca-ti- ó-

Ps. Cantá-te D6mi-no cánti-cum no-vum : * cantá-te Dómi-no

Festa Augusti. 10.
I _

579
= n

^ 1
JL

* [] j¯

3

• _ f l — • • M • m¶L·

[ ?*yV a: [| |
E u 0 u a e. ne, cor me-

omnis terra. Gló-ri- a Patri.

Ro-bá-sti, * Do- miM—`urn, =

=--·—•—•—f¾*'li • *'*f\ ¦ ] et vi-si- tásti no-

7 %n*j
cte.

= f·^ rt •••!*!*>.

5
J. Igne

CIS
me

— »¯¯TMy^,;y
exami- ná-

«H^—
sti, et non est

invén-

ta in me

* in-í-qui- tas.

ü .

L-le-

lû-

ia. * ij.

¯^%^^^K^I^^
y . Le-víta Lauren-

.. 1 ] ' :
ti- us bonum

58o

Festa Âugusti. 10.

o-

pus

o-pe-rá-

s

J

7

' V a •">• I • • F
tus est : qui per si- gnuín cru-

¿ý JL·

- -¯Icis

cae-

cos* il-lu-

mi-ná-

vit.

Offert. g V><

fe—¡-—-H Onfés-sio

•ft—r tû-do in

^

* et pul-chri-

conspé-

ctu

e-

. jus : sáncti- tas

etmagni-fi-

cén- ti-

a

in sancti-fi-ca-ti-

ó-

ne

e-

jus.

Festa Augusti. n . 12. 13. 14.

581

Communio. Qui mihi minístrat. [15]. ¶ In Missis votivis omnia dicuntur ut supra, sed post Septuagesirnam, omissis Alleluia et y. sequenti, dicitur Tractus Desidériuin, [5], Tempore autem Paschali omittitur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia, y. Levíta Lauréntius. 579. Deinde Alleluia. J. Posuísti. [17].

11. SS. Tiburtii et Susannae Martyrum.
Missa. Salus autem. [28].

12.

S. Clarae Virginis.

Missa. Dilexísti. [60].

13. SS. Hippolyti et Cassiani Martyrum.
Missa. Salus autem. [28].

14. In Vigilia Assumptionis B. M. V.
Introitus. Vultum tuum. [64]. Graduale. Benedícta. [76]. Offertorium. Beáta es. [83]. Communio. Beáta viscera. [80].

Eadem die. S. Eusebii Confessoris.
Introitus. Justus ut palma. [45]. Graduale. Justus ut palma. [42]. Alleluia, alleluia. J. Justus germinábit. [40]. Offertorium. In virtûte tua. [46]. Communio. Laetábitur. [18].

Die 15 Augustî.

IN ASSUMPTIONE
B. MARIÆ VIRGINIS.
Introitus. 7.

IGNUM ma- gnum *

appá-

ru- it

in

cae- lo :

mú-

li- er a-mí-cta

s

T"^fte¯hr¯P¯ 1 — g — A
so-le,
i

r3
e-jus,
^^ •
urn e>

¶=£=—
et in
n

et lu- na sub pé- di-bus
7

^

^Hi I •

•» líi

cá- pi-te

e-

jus co ró-na stel-lá-rum du-

ó-de- cim.

g jwi • J-· • '• ·

> ' : i n. j • ~ " f a

?5. Can-tá-te Dómi-no cánti-cum no-vum:*qui- a mi-ra-bí-

Festa Augusti. 15.

583

li- a fe-

cit. Gló- ri- a Patri.

E u 0u a

e.

• • • • J
Udi, fí- li- a, * et vide,

et in-clí- na

aurem tu-

am :

et concu-pí- scet rex

pulchri-tú- di-nern tu-

am.

J. To-

ta

de- có8j

ra

ingré~ di-tur fí- li-

a

re- gis,

1
textú-rae áu-re- ae sunt ami-

Vfi*—i
ctus

*e- jus.

584

Festa Augusti. 15.

A ¯a~¯
XTL Lie- lú-

-— =^**V r^*>v^i
ia. * ij.

:

q % ÿlfc

gT • ¯ . \ . *¾

_

—:=J

—8—P -A y . Assúmpta est

r» •• J " A ,. '— Ma- rí- a in cae- lum:

U i A iy - ' f>^× -¯p
5
g—!—_
a—a

I^·\MN
!

gau-

det exér- ci-

tus * Ange-ló-

rum. Offert. i •X Uli

.

1 ,,,

—M in-ter te

«»4^i

-ni-mi-cí- ti-as * po- nam
—"I

C % • - I ¾

=

-T ¯«S > • • • • •

••» • i »» A y - 4 — et mu- líe rem, ¯ et

* fc J se- men tuD ,

W%l ` m ä m um et semen

il- lí- us.

c m . e——r¯r¯:—+ o m
J_J E-á-tamme di-

\*jj

cent* 0- mnes ge-ne-ra-ti-

ó- nes, qui- a fe- cit mi- hi magna

qui pot-

Festa Augusti. 16.

585

l·¯l
ens est.

n

.—
¯ —

-¢y-¾¯fl——••

16.

S. JOACHIM CONFESSORIS PATRIS B. M. V.

Introitus. Dispérsit. 576. Graduate. Dispérsit. 576.

JLJL

L-le-

lû- ia.*ÿ.

y.O

Jó- achimsan-

cte, cona

jux An-

nae,

-!

'•-—1

••»%»•

r J"^I
mu- Us con-

pa- ter al-

mae Vír- gi-nis, hie fá-

fer sa-lú-

tis * oSeptuagesimam, omissis

pem.
Alleluia et

/ ^ Missis votivis post `¶. sequenti, dicitur :

Tract. Ë 3LJ E-si-dériurn

¶S * á- ni-mae

jfc¡l—\

586

Festa Augusti. 16.

e-

jus tri- bu- í- sti

e- i :

et vo-

luntá-te

la- bi-ó-rum

e- jus

non fraudásti

___________________

i

jI

e• • • • ^" ' T sti pT^^ ef

um. " •pi. I • ¶Tm g '

y . Quó-ni- am praeve- ní-

um in be- ne-di-

cti-

ó-ne

dulcé-

c 3

. > || ..-; •·i·. tup., .·\
y . Po-su-í-sti su- per ca-

s

¿ n/j

di-nis.

put e- jus

co-

ró- nam

de lá-

pi- de *pre-ti- ó-

so.

Tempore Pa$chali omittitur Graduaie et ejus loco dicitur :

J\.

L-le-lú- ia.

* i;\

J. Pot-

Festa Augusti. 17. 18. 19. 20. 21.
3 a 3

587
·

C %»• .
ens
ï J d

•«*• %
in terA •' • • •'

.kjff • — I ra
^

: — M ••• 1

.y———• ••¢,·N¾¾-i7l^i*pg^·
eAt • •

jì\
I†-^-»L

rit semen

e- jus: gene-rá- ti-

o

recto-

rum * be- ne-di-cé-

tur.

Deinde : Alleluia. J`. 0 Joachim sancte. ut supra, 585. Offertorium. Gloria et honóre. [2]. Communio. Fidélis servus. [34].

17. 18. 19.

S. Hyacinthi Confessoris. S. Agapiti Martyris. S. Joannis Eudes Confessoris.

Missa. Osjusti. [42].

Missa. Laetábitur. [12].

Missa. Osjusti. [42].

20. S. Bernardi Abbatis et Ecclesiae Doct.
Missa. In médio Ecclesiae. [38].

21. S. Joannae Franciscae Fremiot de Chantal
Viduae.
Missa. Cognóvi. [68].

587A

Festa Augusti. 22.

22.

IMMACULATI CORDIS B. M. V.
Introitus. 5.

A
num grá_ tiopporlú-

D-E-A-MUS * cum fi- dú- ci- a

ad thro-

ae, ut mi-se-ri-córdi- am consequá- mur,
h h

et grá- ti- am inve-ni- á-

mus

in au-xí-

li-

0

tú- no. T. P. Alle- lú-

ia,

al- le-

ia. Ps. E-ructá-vit cor me- um verbum bonum : * di-co
HI—•—•
U___B

ñ m •m—iHi—•—5—5—•

• •
U

m m


U

e-go ó-pe-ra me- a re-gi. Gló-ri- a Patri. E u o u a e. Grad. j -t Xsultá- bit * cor me- um Jj in salu- tá-

Festa Augusti. 22.

5¾7B

ri

tu-

0:

can-tá-bo Do-

mi-no,

qui bo-na trí- bu- it

mi-

hi :

et

psal-

lam

nómi-ni Dómi-ni

l=irT^±^¿i'*l-A|| - ^
al-tís-si-mi. J. Memores e-runt nómi-nis tu;

/ • % • • ^: 1 • f y i s • — i ~
i in 0- mni ge-ne-ra-tí- ó-ne

1 ,

• • • i

et gene-ra-

ti- ó-

nem : pro- ptér- e- a

±

±*

ÌHI

pó-

pu-li

confi-tebún- tur

ti-

bi

* in

ae-tér-num.

587C

Festa Augusti. 22. M—A—?—l·A—V-fl· _
L-le- lû-

iL·% w p t¾¯[^
•ÿ.

1

ia.

f ^ g ¾ ¡ M .. \`V T>,Vl· I i
J. Ma-gníficat

á- ni-ma

me-

a Dó-

mi- num :

et exsul-tá-

:

`>"†`..·i,rr-¿rr.—Z=F_ 1 ,.^,i-,·i
0 T I •V — • • I—j • ^«— ^ ,fl_ ¶ 1 • • — A — 7 — » vit spí- ri- tus meus in De¿Ê— , % ^ — U *sa- lu-tá- ri meo.

In Missis votivis post Septuagesnnam, omissis Alleluia et `¶. sequenti, dicitur : Tract. \ ~ 1—*fl >j * <
8

·

»^ «*f^—1~*~f¾s>· 1 • «1^
* fí- li- i, au-dí-

J

'

X^l

Unc er- go,

te

me :

Be- á- ti, qui

custó-di- unt vi- as

Festa Augusti. 22.

587 D

me-

as.

`¶. Audi- te disdplí-nam,

et estó- te

sa- pi- én-

tes,

etno-lí-te

ab-jí-ce-re

e-

am.

y . Be- á- tus

ho- mo qui au- dit me,

et qui ví-gi- lat

ad fo-res me- as

quo- tí-di- e,

et obsér- vat

ad postes ó-

sti- i me- i.

y . Qui me

invé-

ne-rit,

invé-ni-et vi-

tarn, et håu- ri-

et

sa-lû- tem * a Dómi-no.

587E

Festa Augusti. 22.

Tempore Paschali omittitur Graduate, et ejus loco diciiur : Alleluia, alleluia, Y. Magnificat, ut supra; deinde :

*
A
l l

. Ãa - 1 i t r ¾ r ^ ; J 0 Z3U J

s

"• •

L- le-Jû-

ia

*

y . Be-

á-tam me di- cent

omnes gel • — ancíl- lam

A; ne-ra- ti6nes, quia

húmi- lem re-spé-

xit • De-

us.

¯¯r¯T¾T

i

Offert. S llrf

•fti Xsultá-

i

••W"-ft:—¯. ritus

fcm me- us

r

vit * spí-

*¯-¾—a \
in De-

m
o

^\
sa-

:

* Js^ ••i-F— g - J —pH
o: quia

lu- tá- ri me-

Festa Augusti. 22.
£ jLi«¾ • • * • • • — = — z s 1 ¯ ¯ìF—I

587*

*--P—¾z-÷r"
fecit

p, ^

;% -

¯-a-a—^·
qui pot-ens est,

•J
et

mi- hi ma- gna

san-

ctum

no-

men e- jus. T. P. Al-le-

lûComm. S

ia. 1
J

1

, ,. , . i

¶—I
P T
1

8.

- ». a • y t

a

- •»

s

^

^

I- xit Je- sus matri su- ae : * Mu- li- er, ec- ce fí-

li- us tu- us; de- índe di-xit disci-pu-

lo :

Ec- ce ma-

ter tu- a.

Et exil-la ho-ra accé-pit e-am disci- pu-lus

c

a ,, • r [ | = = T " ^ a r i ¾ ¯ ^
¯TI ^^ in su- a. T. P. Al-le- lû-

ZI

' n ia.

ZZ

588

Festa Augusti· 22. 23. 24. Eadem die.

SS. Timothei, Hippolyti et Symphoriani Mart.
Missa. Salus autem. [28].

23.

S. Philippi Benitii
Confessoris.

Missa. Justus ut palma. [45].

24.

S. BARTHOLOMÆI Apostoli.

Introitus. Mihi autem. 392. Graduale. Constítues eos. 393. L-leí .
7

lû-

ia.*ÿ. 4
T

rt

¯m—r¯^~gìf¾ —i¯a¯fj¯7—%
j -s U ¾-J-^—rt-i^
y . Te glo-ri- ó-sus

L

•P"'·

Aposto- ló- rum cho- rus lau-

dat, * Domi- ne. Offertorium. Mihi autem. 394.

\

OSqui se-cû-ti

e-stis me, * se-dé-bi-tis super se-des,

Festa Augusti. 25. 26. 27.

589

ju-di-cántes du-ó-de-cim tri-bus .Isra-eî, di-cit Dómi-nus.

25. 26.

S. Ludovici Regis, Conf. S. Zephyrini Papae, Martyris.

Missa. Os justi. [421.

Missa. Si díligis me. [2 1 ].

27. S. Josephi Calasanctii Confessoris.
Intr. ¢ thr H—•—b = ¯k—m r-

T

E- ní-

te, * fí- li- i,

au-dí-

te m e :

timó-rem Dómi-ni

do-cé- bo

vos.

Ps. Be-ne-dí-cam

Dómi-num in omni tempo- re : * semper laus e-jus in

o-re

me- 0. Gló-ri- a Patri.

E u

0 u a e.

Graduale. Os justi. [38]. Alleluia, alleluia, y . Beátus vir qui suffert. [43], Offert. ¯i T + ¡

r

L·^ß

E-si-dé- ri- urn páu- pe-rum * exaudí- vit

Do- mi-

590

Festa Augusti. 28.

J-A. I • ^ 2
nus : praepa- ra-ti- ó- nem

¿*A
cor-

`~*-·—¾-* n" P·4dis e- órum

au-díComm. £

vit

au-

ris

tu-k-¡

a. ¾—9—í
j

8.

J • i

•—i¯s¾—~?l·-r—.V

-*

Q
kj

=

=

=

=

±

=

^
et ne

-

I-ni-te * párvu-los ve-ní-re

ad me,

pro-hi-bu-é-ri-tis e-

os : tá-li- um est e- nim re-

gnum De-

i.

28.

S. Augustini Episcopi,
Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Introitus. In médio Ecclesiae. [38]. Graduate. Os justi. [38]. Alleluia, alleluia. J. Invénì David. 514. O£fertorium. Justus ut palma. [41], Communio. Fidélis servus. [41].

Eadem die. S. Hermetis Martyris.
Missa. Laetábitur. [12].

Festa Augusti. 29. 30.

591

29.
JL·i

In Decollatione S. Joannis Baptistae.
¡—;—I = ; ÿ% - - . J¶—I

I¤tr. =

Oqué- bar * de testimó-ni- is tu-

is

in con-

?==±=M=

-F¯^¯3=

spéctu re- g u m , e t non con-fundé- b a r : et m e - d i - t á - b a r

in

mandá- tis tu-

is,

quae di-lé-

x i ni-

mis.

Ê

A . Bonum est confi-té-ri Dómi-no : * et psálle-re nómi-ni " m s—• • •—• • • * _ •
i_i
B_Hµ

U—B

1

U

i

^

_U

.

tu-o Altíssime. Gló-ri- a Patri. E u o u a e. Graduate. Justus ut palma. [42]. Alleluia, alleluia, J. Justus germinábit. [40]. Offertorium. In virtûte tua. [46]. Communio. Posuísti Dómine. [10].

Eadem die. S. Sabinae Martyris,
Missa. Me exspectavérunt, pro una Martyre non Virgine, [67].

30.

S. Rosae a S. Maria Virginis Limanae.

Missa. Dilexísti. [60].

592

Festa Augusti. 30.

Eadem die. SS. Felicis et Adaucti Martyrum.
Introitus. Sapiéntiam. [25]. Graduale. Justórum ánimae. 413. Alleluia, alleluia. J. Fulgébunt justi. 575.

L
6
1

a'*

in

'

'

^

• • % ••

;

Ae-tá-

mi- ni * in Do- mi-no,

et

exsultá-

te

ju-

sti :

et

glo-

-—j—•j· t-— --. urm 3-¢-ll_jZ¾L«¾-ƒ _^HHH^L-4WAH!>H-J
ri- ami- ni o- mnes I. • re- cti cor— _

C

=^¾^¾J

=

de. Comm. I j „. J: , • , ^ , , , , • fl 1 / ^ X __„ • * '~* ¯P~¯? *~PT ? • · , • ¾ j V¾ Uod di-co vo-bis * in ténebris, dí-ci-te in lúmi-ne,
I i|

di-cit Dómi-nus :

et quod in aure

audí÷tis, praedi-cá-te

t
super te- eta.

n

—.-¿~-rf.4

Festa Augusti. 31. — Septembris. 1. 2. 3. 592*

31. S. Raymundi Nonnati Confessoris.
Missa. Osjusti. [42].

FESTA SEPTEMBRIS.

1.

S. Ægidii Abbatis.
Missa. Osjusti, de Communi Abbatum, [48],

Eadem die. SS. Duodecim Fratrum Martyrum.
Missa ut die 18. Julii, in Festo S. Symphorosae, 554.

2. S. Stephani Hungariae Regis, Confessoris.
Missa. Osjusti. [42].

3.

S. Pii X. Papae et Confessoris.
L . •--•-—|—¦—*·n-— pu- lo, —7—

Intr. g n<

X- tu- li e- lé-ctum * de pó-

6 —¯¯7I¯~¯= ~+ = 1 ¾ —a-ì-r ^——P*— *Ž; r¯jv-^"-fir-¢-j~j
ó- le- 0 sancto me- o unxi eum : ut

~,f¾~¯
ma- nus mea sit sem-

zz±i_b—
per cum e- o, et

592B

Festa Septembris. 3.

brá-

chi- urn me-

um

confír-met

e-

urn.

Ps. Grá-ti- as Dómi-ni

in aetérnum cantá-bo :

* per

omnes ge-ne-ra-ti- ó-nes
E • m¶L· —
P

annunti- á-bo fì-de-li-tá-tem
• 1• • m-m-¦ =·
n

•—•—•

-

> fw~* a:j • 3-^-¯†¯•^->-?--8i†tu-am o-reme-o. Gló-ri-a Patri. E u o u a e.

Grad. g

¯Z

• A
X¯ü.

¯·¯
Nnun-ti- á- vi

¯^ ¯·¯*
* justí-

ZÍZT" ^^¾—„ _ l· 1¾

¯

ti- am

in

cœ-

tu

ma-

gnø;

ecce

lá-bi- a

me-

a .—S tu no- sti.

non co-híï:

bu- i :

Dómi-ne, am non

¿_%-JU--, • • • — 3 — y. Justí-ti-am tu-

Festa Septembris. 3.

592c

abs-cóndi

in cor-

de

me-

0;

fi-

de-li-tá¯tem tu-

am

et auxí-li- urn tu-

um * narrá-

!ÌÌE¾¾&^ I
vi.

==

Jl\.

L- le-

lú-

ia.

* zj\

y. Pa-

ras mi- hi men-

sam,

in-úngis ó-le- 0

caput

me"*"

um, ca;

lix me1
,

us* u-bérrimus

est.

592D

Festa Septembris. 3.

¶ In Missis votivis post Septuagesimam, 0 missis Alleluia. et y . sequenti, dicitur : Tract. \ Acerdó§
'

+—*3 tes * e- jus

Î
1 '

I¯¯"-*I1

•—á

índu- am sa-

H¾r¯f¢7 "n.n
'7 lúte, %[• >`'K

»—¿~7^¯¯î¿8¯"Tѯi7¯.~rj
· r et sancti ^*^ ' e- jus
<1¢

Ȗi.

ri

exsultán-

tes

exsultá-

bunt.

y . II- lie Da-vid

susci-tá-bo cor-

nu,

pa-rábo

lu-cér- nam

uncto me-

o.

u u y . In-imí- cos

e-

5—B—a jus índu-am

B—m—¿—

confu-si-

B

^••j^3* r~¾—|g~ , , i a1
óne,

bM \ • •- I

i i^B rîa "V#¯î7Tr'¯T¯j
^
au- tern

-^•^••f«-

p

super ipsum

fulgé-

bit * di- a-dé-ma me-

urn.

Festa Septembris. 3.

592E

Tempore autem Paschali omittìtur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia, y . Paras mihi. ut supra; deinde :

J\
s

L-le-Iû- ia.
A

*

y. Dó-

·
dí-

!¯V-^^-F¾r-ri¯y-l·--·«-H
H-go
1 .

mi-

ne,
1

ha-bi-

tá-

cu-lum

domus

tu- ae

et

lo-

cum

taberná-

cu-li

*

~
gló- ri- ae tuOffert. g ae.

• *¯^~íi
¯

1
—•—;M

V

E- ní- te, * fí-

li-

i,

audí-

te

me:

ti-

mó-

rem

Do- mi- ni

592F

Festa Septembris. 5.

do-cé- bo Comm. £

vos. + ¡j

C _,_J_ƒ,_^
A-ro me- a
H4-

4.

s

——

a¯g~*~'T:

‡<
et sanguis
T

J.
^

ZL·JÜHL·JL·ZI
†—¯¡—j—r

* ve- re est ci- bus,

h—j¯„

me-

us ve-re

est po-

tus. Qui mandú-cat me- am car-

nem I 1

et bi- bit me- um sángui-

nem,

in me ma-

net

et e-go

in il-

lo.

5.

S. Laurentii Justiniani Episcopi, Conf.
Missa. Státuit. [32],

Festa Septembris. 8. 9. 10. 11. 12.

593

8.

IN NATIVITATE B. MARIÆ V.

Introitus. Salve sancta Parens. [75]. Graduale. Benedícta. [76]. Alleluia, alleluia. J. Felix es. 542. Offertorium. Beáta es. [83]. Communio. Ðeáta viscera. 80.

Eadem die.

S. Hadriani Martyris.
Missa. In virtúte tua. [10].

9.

S. Gorgonii Martyris.

Missa. Laetábitur. [12].

10.

S. Nicolai a Tolentino Confessoris.

Missa. Justus ut palma. [45].

11. SS. Proti et Hyacinthi Martyrum.
Missa. Salus autem. [28].

12.

Sanctissimi Nomin¡s Mariae.

Introitus. Vultum tuum. [64]. Graduate^ Alleluia, Offertorium et Communio\ ut in Communi Festorum B. M. V. [76].

594

Festa Septembris. 14.

14. IN EXALTATIONE SANCTÆ CRUCIS.
Introitus. Nos autem gloriári. 488. Graduale. Christus factus est. 202. Alleluia, alleluia, y. Dulce lignum. 490.

Offert ¯j—
LJ JL • Ró-

÷
tege, * Do- mi-ne,
1

•l·
ple-bem

tu- am, per si-

gnum

san-

ctae Cru- cis, ab

ó-

mni-bus in- si- di- is

in-i-mi- có-rum ó-

^ - – f-p—•^-¾p-¾-A-^-—g
mni- um : ut tibi gra- tarn exhi-be- á-

¯—o—•^s

mus

ser-

vi- tú- tern,

et acceptá-

bi- le

ti- bi alle-

fi-

at salúia.

cri- fí-

ci- um no- strum

Communio. Per signum Crucis. 491.

Festa Septembris. 15.

595

15.

SEPTEM DOLORUM B. MARIÆ V.

S
I î--l

g¾pid__ M ,. F¾ _._y,^_ l _,

Introitus. I.

"-*-¯TJ-¿
e-jus,
1 _j__¡

________________________________

TABANT*juxta cru-cem Je- su ma-ter
ft Hi—l·^ • ^ -f—M—•—%_-• ~ r — -IÎ-JL_a_A--^L_ _ .

•—P¾i

et so- ror matris

e-jus Ma- rí- a

Clé- o-phae,

et Sa-ló-

me,

et

Ma- rí- a Magda-

lé-

ne. `J7. Mú-li- er,

ecce fi- li- us tu- us, di-xit Je- sus; * ad discí-pu-lum autem :

r^~fiziizrziiziz[]—, ,_z,,_^_ir~,fl;
"—a
^HHI

me
7 • •••
Bi—U

B__i
B__JJ

1 _
U

Ecce

ma-ter tu-

a. Gló-ri- a Patri.

Eu

0u a

e.

Grad. g
I 3 O-lo-ró-sa

1 * etla-crimá- bi-lis

A __¾__E_E_J_¾=^^_?^ tT7i7=
Ma- ría, stans jux-ta cru-cem Dómi- ni

51

j

es, Virgo

______j__¿^¾=F^--S
Jesu Fí- li- i tui Redemptó-

596

Festa Septembris. 15.

ris.y.Vir-go

'

De-

¯jrzr½½-ML I ¯¯ij¾zzzzzir
_ fm—¯* •f½ ••—!
i Gé-ni- trix, quern to1

^ ,,• . ^ j j
'
«'^j

¾ -»—¿HIUVlVi

tus non ca-pit or•_%_-,!_• ¾

bis, hoccru- cis fert supplí-ci-

urn, auctor vil·

tae ·

6—

-——4
mo.

.

n
>

-a——!==fa- ctus ho-

7"?T% , ^ - V n ^ — ¾ J
tfer

a-——

n^ lú-ia. * ý·.

_

n· -

J^ bat

A
Jr\. L·le-

¯1

Lkv
J. Sta-

san-

eta Ma-rí-

a,

cae-li Re-

gí- na,

et

mundi Do-

mi-na,

juxta cru-

cem Dómi-ni

nostri

Je- su Chri-

stl

* do-lo-

ró- sa.

•¯1 "Mi '

Festa Septembris. 15.

597

¶ In Missis votivis post Septuagesimam Graduale Dolorósa uí supra; deinde Tractus : Stabat saneta Maria. 471. Tempore autem Paschali omittitur Graduale et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia, y. Stabat saneta Maria ut supra; deinde :

2

· < 1* «u ¾v T¯ÑñT- 11 ' 4 ¾n • t f c † i

A
A.'

—:l·V-î* •• 1 r*¾iy
ia. * y. O vos

r¾v^-¥
tis

L- le- lû-

0- mnes, qui transí-

^—

1 -

—=
et vide-

•»• ¡ T « p. -*T» ••
te, si est do- lor

per vi- am, at-tén- di-te,

sic-ut doSeq.* -f —

lor * me-

us.

¾

A k="=-^—-`-÷£-î-*^-,^-gJ
k3 Ta-bat Ma-ter do-lo-ró-sa Juxta cru-cem lacrimó-sa,

Dum pendé-bat Fí-li- us. Cu-jus á-nimam geméntem, Contri-

stá-tam et do-léntem, Pertransí-vit glá-di- us. 0 quam tri-stis
* In Missis votivis omittenda.

598
is 1

Festa Septembris. 15.
z
̯¯I

~

¯i * i¯¯"~i 1

n ¦

¾-!-A-¾-^-[-i-zziFiz? •
-_« *E -fl
B__fc J_5
m

L_ji^zizr7T¯[r
~-Hµ-

et a¯fflícta Fu- it il-la be-ne-dícta Ma-ter U-ni-gé-ni-ti!
1 I I • • •
m

11

^

^

•'

*

p

ï

Quae maere-bat et do-lé-bat,

Pi- a Ma-ter, dutn vi-dé-bat

Na-ti poenas íncly-ti. Quis est homo qui non fle-ret, Matrem

Chri-sti si vi-dé-ret

In tanto supplí-ci- 0? Quis non posset

I=!__J_^ : —F«=^-g b, contristá-ri, Christi Matrem contemplá-ri

-t-^-i
Do-léntem cum

Fí-li- o? Pro peccá-tis su-ae gentis
i! ^ i_^ ti^^ l_^_a— [] __IuZ_J

Vi-dit Je-sum in tor_^— H —-L_j '

• "¯ ¯ mentis, Et fiagél-lis súbdi-tum. Vi-dit su- urn diücem na-tum

Mo-ri- endo de-so-lá-tum, Dum emí-sit spí-ri-tum.

E-ia Ma-

¾=F^=^=:g~r.. 1 .i-gi^zpr"~¯ Ë ~=l·' ' T¯TTJ
ter, fons amó-ris, Me sentí-re vim do-ló-ris Fac, ut te-cum

Festa Septembris. 15.

599

luge- am. Fac ut árde- at cor me- urn In amándo Christum •5
ï

\--m—•—
1 •_. _«_B^.

=—•—m~—•—5
¯i

l·-¡

•—• ,. 1 `

De- um, Ut si-bi complá-ce- am. Sancta Ma-ter, istud agas,

Cru-ci-fì-xi fi-ge plagas Cordi me- 0 vá-li-de. Tu- i na-ti __ _ _____ _____ . » ___ _ _ _ _ _ _ ^_ _ _ _ _ _
ii~*

m

«_.^

j
#

¡

r¯¯i
1

¯ *

m

¾

a

%

í

b

zr__ii_ _ j _ _ _ _ i _ •
r •

m

\__m

__B J

_J

-t-

vulne-rá-ti,

Tarn digná-ti pro me pa-ti, Poenas me-cum dí-

vi-de. Fac me te-cum pi- e fle-re, Cru-ci-fí-xo condo-lé-re, •—•--—•*— ¡
j_P.
m

•_

m

L·_m

!

11
_j
_

Z¯m •~¯^~¯i¯ . _¿_
g
B—g

.
1

••
1

Do-nec e-go ví-xe-ro.

Juxta cru-cem te-cum sta-re,

Et me

¯"

*

_Z__u

ti-bi

so-ci- á-re

In planctu de-sí-de-ro.

Virgo vírgi-

num praeclá-ra, Mi-hi jam non sis amá-ra : Fac me te-cum

¾==-||-—S--^->
plánge-re.

' • • .. 1 • • •' p, - j

Fac ut portem Christi mortem, Passi-ó-nis fac

6oo

Festa Septembris. 15.

fa • ., I -—• ' • ,¯7m¯-lJBla ' "i
consórtem, Et plagas re-có-le-re. 1
m

Fac me plagis vulne¯~Z iï¯i

• ^

_«__ËJL_L_,

rá-ri, Fac me cru-ce " -i
Js •_•—__"_»_Hµ

in-ebri- á-ri, " ' • n¯¯¯¯¯¯¯¯
a—HI

Et eru-ó-re Fí-li- i. \2 * M
m.—a • 5—µ

Flammis ne u-rar succénsus, Per te Virgo, sim de-fénsus

In di- e ju-dí-ci- i. Christe, cum sit hinc ex-í-re, Da per

Matrem me ve-ní-re

Ad palmam victó-ri-ae. Quando cor-

pus mo-ri- c-tur, Fac ut á-nimae do-né-tur

Pa-ra-dí-si

ir i

^ '•-l·l·A^=¡=rM--[1
A-men. Alle-lú-ia.


¯ + —¡
=^_5_^go Ma-ter, in conna, et ut

gló-ri-a.

Offert. S

P=Z3^_«,

]

R

i.

_„jp,a „ %
__._
E-

1 •••>8-Pi—.__i-1
._

cordá- ' re, *Vir-

spé-ctu De- i,

ut loquá-ris pro no-bis bo-

Festa Septembris. 15. 16.

601

avér-tat

indigna-ti- ó-nem su- am a

noComm. 1

bis. r./ 5 . A lie~ | —

' lú-

ia.
L¡j

F
.

_^_pi—çqâ r s_p ¾
E-lí-ces sen•—'M5

ly_¾

sus*be-á-' tae Ma-rí-ae Vír-

\ r*ITn»i—stí¯¯i 1 1—a*^L_Pal gi-nis, qui si-ne morte me-rué- runt martý-ri- i

palmam

sub cru- ce Dómi-

ni.

Eadem die. S. Nicomedis Martyris.
Missa. In virtúte tua. [10].

16. SS. Cornelii et Cypriani Pontif., Mart.
Missa. Intret. [21]. Eadem die.

SS. Euphemiae, Luciae et Geminiani Mart.
Missa. Tntret. [21].

602

Festa Septembris. 17.

17.

In Impressione Ss. Stigmatum S. Francisci
Confessoris.

-LTX

I-hi autem*ab-sit

glo-ri- á-ri, ni-si

in cru-

ce Dómi- ni

no-stri

Je-su Chri- sti, per quern mi-hi

• • •—:¡irì:7ii¢iZA^—¡jz^ii3:v^^rr^u—m g

¯—¯—

^

a

—•Mhrfri
PS.VO-CQ

mundus cru-ci-fí-xus est, et

e- go mun-do.

me- a ad Dómi- num clamá-vi : * vo- ce me- a aâ Dómi-¤um depre-cá-tus sum. Gló-ri- a Patri. Graduale. Os justi. [38]. E u o u a e.

A -r=SJ*vr^
XJL L· lclú-ia. * ij.

-Afi—¿

y.Fran-

císcus pau-per ct

hú-mi-

lis,

caelum di-ves ingré-

Festa Septembris. 18.

603

*j^-3=^
di- tur, hy-

—g-N*^%j
mnis cae- lé-

sti-bus * ho- no-

rá-tur.

Offertorium. Véritas mea. [44]. Communio. Fidélis servus. [41].

18. S. Josephi de Cupertino Confessoris.
Intr. ]

I-lé- cti- 0 De- i * ho-no- rá- bi-lis sa`pi- én- ti-

a:

qui-bus autem appa- rú- e-rit

in vi-

su,

dí-li-

gunt

e-

am in vi-si- ó- ne,

et in agni- ti- ó-

ne

magná-li- urn su- ó-

rum. P^.Quam di- lécta tabernácu-la

tu-a, Dómi-ne virtú-tum! * concu-píscit, et dé-fi-cit á-nima

604

Festa Septembrís. 18.

g — * - * — « _ „ _ . - — F ~ 7 ~ I ~ * * n~

me- a

¯1 a ' —*~B •• H • fr J ¯

r—

in á- tri- a Dómi-ni.

G16- ri- a Patri.

^ ^ = [ = = = = = = = = = = =
E u 0 u a e. Graduale. Dómine praevenísti. [48],

J\

Lie-

lú-ia. •/>:

y. 0-

cu-lus De-

i

respé-

xit

il- lum in

bo-no,

et e-ré-

xit

e-

urn ab

hu- mi-li-tá-te

i-

psí- us,

et ex-altá-

Ait*caput

e-

jus.

Offert. -g i ^ go au-

=——i tern, * cum mi-

+hi mo-lé-

Festa Septembris. 19. 20.

605

sti

es- sent,

indu- é-

bar ci- lí- ci- o.

Hu- mi-

li- á- bam

in je-jú-ni- o

á-

nimam

me- am :

et o-rá- ti- o me-

a

in si- nu me-

o

con-ver-

té-

tur.

XUrf

- go sum * pau- per et do-

lens : sa-lus tu- a,

De- us, suscé-pit me.

Laudá-bo

no-men De-

i

cum

cánti-co :

et magni- fi-cá- bo

e- urn

in lau-de.

19. SS. Januarii Episc. et Sociorum Mart.
Missa. Salus autem. [28].

20. SS. Eustachii et Sociorum Martyrum.
Missa. Sapiéntiam. [25].

6o6

Festa Septembris. 21. 22. 23. 24. 26.

21.

S. MATTHÆI Apostoli et Evangelistae.

Introitus. Os justi. [42] Graduale. Beátus vir. [11]. Alleluia, alleluia, f. Te gloriósus. 588. Offertorium. Posuísti Dómine. [14]. Communio. Magna est. [2].

22.

S. Thomae de Villanova
Episcopi et Confessoris.

Missa. Státuit. [32].

Eadem die. SS. Mauritü et Sociorum Mart.
Missa. Intret. [21].

23.

S. Lini Papae, Martyris.

Missa. Si díligis me. [21].

Eadem die. S. Theclae Virginis et Martyris.
Missa. Loquébar. [51].

24. Beatae Mariae Virginis de Mercede.
Missa. Salve sancta Parens. [75].

26. SS. Cypriani et Justinae Martyrum.
Missa. Salus autem. [28].

Festa Septembris. 27. 28. 29.

607

27.

SS. Cosmae et Damiani Martyrum.

Introitus. Sapiéntiam. [25]. Graduale. Clamavérunt justi. [29]. Alleluia, alleluia. J. Haec est vera. 495. Offertorium. Gloriabúntur. 526. Communio. Posuérunt. 644.

28.

S. Wenceslai Ducis, Martyris.

Missa. In virtúte tua. [10].

29.

IN DEDICATIONE S. MICHAELIS ARCHANG.
Introitus. 3.

B
jus :

g • • • — g « a¯—¯1—•—•—•—¯»·¯R-¯3—P—i M ri ¦ ¯MH ' *¯¯

ENEDI-CI-TE Dómi-num * omnes Ange-

li

e-

pot-éntes virtú- te, qui

fá-

ci-tis verbum e-jus,

ad audi-

éndam

vo- cem

sermó-

num e- jus.

T. P. Alle-

lú- ia,

alle-

lú-

ia. Ps. Bé-ne-dic á-nima

6o8
1

Festa Septembris. 29.
•—•—• •—•—•—ø—•^—I—• • I

¢ " •—•—5—M-B—1—g

?*
=

fìH
n •!—•—• • n • • • „ 5 n

'

me- a Dómi- no : * et ómni- a quae intra me sunt, nómiS—•ft


ni

> ? ' ¡: J ' - ¶
sancto e-jus. Gló-ri- a Patri. ' E u

> p,« ^ i ~
o u a e. J j¯, = - la.

Grad. C

JL3

Ene-

dí- ci-te

* Do- mi- num
1

omnes Ange-li

e-

jus :

pot-én- tes

vir- tú-

te,

qui

fá-

ci-

tis verbum

e- jus. á-nima me- a Do-

Y. Bé-ne-dic

mi- num,

et

6mni- a

1

1

·

1

in- ter-i- 6-

ra me-

a

Festa Septembris. 29.

609

no- men

sang—H-M¯H« ^-5 n-

clum * e- jus.
———

x\.
8

L-le- lú-'ia. "T¯¯¯M£

* ìj.

-$¿‰

••-P-—*y-F†i—J
Archángele, de-fén-

y . Sancte Mícha- el

^F==T3g?V I J ^ ^ ^ ^ ^
de nos in proéli- 0 : utnonper-c- ámus
in tre- méndo * ju-dí-cio.

Tempore Paschali omittitur Graduale¡ et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. `¶. Sancte Michael, ut supra; deinde :

rV

L-le-

lú-

ia.*

*7

6io

Festa Septembris. 29.

J`. Co¤cús-

sum est ma-

re,

et con-

¢~T*giѯ^rr¾~i7¯f¯8:¾^^»1%" '¯a·^^»v/[»¯gpnri
" trému- it ter~ †¯~i ra, u-bi

Archánge- lus Mícha- el descendé- bat * de cae-

lo.

Offert. g

-t

^~-=

Te-

'

tit

* Ange- lus

juxta

=¢¾Hy ïJa rfl tfl¯r—^-^—a- ' \ . j
aram ternpli, habens thu-rí-bu-

Ç ' ,_z_____L_
lum áure- urn

I—}
et da-ta

in manu su- a :

J¶. JW •• ^ , , . A . t_zi=j
sunt ei incénsa mul- ta : et ascén-

;

dit fu-

mus

a-

ró- ma- turn

Festa Septembris. 30. — Festa Octobris. 1. 2. 611

in conspéctu De- i,
Comm

alle-

lú-ia.

B
S
e-

·C —÷ —+ _uZŠZZZ?Z^A,
E- ne- dí- ci- te

ri~

¯

j —

* omnes Ange- li Dómi- ni

Do- mi- num : hymnum dí-ci-te,

et su- per-exaltá- te

—+
um in

z


saécu-

n
la. T.P. Al-lelú-

n
ia.

¶ In Missis votivisy post Septuagesimam¡ Graduate. Laudáte Dominum. [86]. Tractus. Benedícite Dóminum. [87].

30.

S. Hieronymi
Presb., Conf. et Ecclesiae Doctoris.

Missa. In médio Ecclésia. [38].

FESTA OCTOBRIS. 1. 2. S. Remigii Episcopi, Confessoris. Sanctorum Angelorum Custodum.
Missa. Státuit. [32].

Introitus. Benedícite. 607. Graduale. Angelis suis. 94.

6i2

F e s t a Octobris. 2.
T† P •? ' *^ 'ill' ?»n[½. n L-le- lú- ia. * *)". y . Be-ne-dí-ci-

A
te S

m

Dolag e-

mi-no -3

omnes virtú1 =-

——*¯ "
mi- nístri

V ?,"f\,V

3^TÍ*•* T* f¯¯*¯l
jus, qui

tes e- jus : ¯T¯— :

fá-ci-tis vo-lun-tátern* e- jus. ¶ In Missis votivis post Septuagesimam> omissis Alleluia et y. sequenti, dicitur Tractus Benedícite Dóminum. [87]. Tempore Paschali omittitur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, allel. y . In conspéctu. [87]. Alleluia, y . Angelus Domini. 245. Offert. \ X3 i5-T¡ »·fl; ¾j

Ene-dí- ci-te*Dó-

mi-num omnes An-ge-li ^ J qui fá- ci-tis ver-bum cem ^ — • — ser-

—84% "•! J —•¯¯· 1 eejus : mi-nístri 1 jus, e- jus,

• ^i%v»-f¡ ad au- di- éndam vo-

6

n

—¯*PHfly M 1 1

~

=

mónum ejus. Communio. Benedícite omnes Angeli. 611.

Festa Octobris. 3.

613

3. S. Teresiae a Jesu Infante Virginis.

V

Eni

* de Lí-ba- no, spon-

sa me-

a,

ve-ni de Lí-baI
'

no, veT" "^"?"

ni : vulne-rásti cor me¯ï¯-rf
r· I—

um, rr

*ft¯**¯" so-rormeiZ_

Ï
it l \

jT¶†¯¡

aspon-sa,

vulne-rá-sti cor meIkr% •» 1 1

um.

T. P. Alle-lú-ia,

alle-

lû-

ia. Ps. Laudá-te, pú-e-ri, = n l·¯"—• • n¯~

¢ • • , — • • • T~¿—•—•—mm=

ii-^-P>

I p 3 -^-ffr—? ' ¡ :

.

r

B-

Dómi- num, * laudá-te no- men Dómi-ni.

Gló- ri- a Patri.

E u

o u a e.

Grad. g
V>*

+
Onfí- te- or ti-bi, * Pater,

1
Do- mi-ne cae-li

et ter-

1

rae, qui- a

abscon-dí-sti haec

a

6i4

Festa Octobris. 3.

sa-pi- énti-

bus et pru-dén-

ti- bus,

et re-ve- lásti

e-

a

párvu-

lis.

`¶. Dó-mi-ne

spes ¢ äf\iiT«. 1 ¾ ••• a juventúte * me-

me- a

«PI : —b¯î¯i~i—i

_ a —•-• d>-J
a.

VV

JT3L

L-le- lû-

ia. * if.

*—½^"¾." • 4 H
y.Qua-si ro-sa plantá-ta

¦

super ri-vos aqua-

rum nus

fructi- fì-cáodó-rem sua- vitátis

te :

qua- si Lí-bahabé-

Festa Octobris. 3.

615

g

n

V - > I f^ a f ^ h %
te : flo-ré-te flo-

a

rt * 5 — ^ = *

HVTF Ì ^ res, qua-si lí-

li- um, et da-te o-dó-

rem,

et frondé-

te

in grá-

ti- am, et collaudá-te can- ti-

cum.

et be-ne-dí-ci- te Dómi- num

* in

o-pé-

ri-bussu-

is.

¶ /« Missis votivis post Septuagesimam, omissis Alleluia et y. sequentiy dicitur : Tract, -p tß AM hiems + * trans- i- it, 1 T—

* ¾b¯T7 nMiM¾-¢i-n(tf»ilW‡J

6i6

Festa Octobris. 3.

imber áb-

i- it,

et

re- cés- sit.

¾Zɯ i ¯ i ¯E¯¾7 ; vrj^ip.
y . Flo- res appa- ru- érunt

J-I*,»J

in terra no-

l6¯¯r^T
Jg

%—•
i"

*•-•••—i¯prsflr—ï—i
¾ r»*'iip,. 1 ,
nit : vox

-F«—1 •

• • a • • -•-

stra,
1¾ a

tempus pu-ta-ti- ó-nis advé-

• • • f^¶r —P——[-j—J-î
ta est in terra

-•—•*>. |j—*-¡
nostra. y. In

túrtu-ris. audí-

ca-ri-tá-

te

per- pé- tu- a ; | la

yi

.

di- lé- xi

te :

íd-e- o attrá-xi

te,

mi-

se- rans * tu-

i.

Tempore autem Paschali omittitur Graduate^ et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. `¶. Quasi rosa. 614; deinde·:

XTL

L-le-lú- ia.

*

J. Gustá-

Festa Octobris. 3·

6l

7

^— A , • • • — t *V'i^¾n,,. N ¡ *—»¯«
te, et vi-déte quó-ni- am su-

á-

vis est Dómi- nus : in aetér-

tf 1 ' " ,
num

1

¡

" S » I»4 >l^l·n

1 "fr^M
di- a * e-

mi- se- ri- cor-

•B *
jus. Offert. S—•fe¯T¡

n
r¯+—it

¯
7*"

nun
Ir¯i¯¯t i¯¯j ^ _ mi-

M

_j=3 Agní- fi-cat * á- ni-ma me-

a Do-

5 m ,—j_ num : et exsul-tá- vit spí- ri- tus me- us

in De-

o sa-

5—T¯"*—N•!» n^¯^^7^^¯¯n%tt—1 ¾ - 1
lu-tári meo: qui-

a

respé- xit

hu-mi-li-tá- tern ancíl- lae

su- ae,

fe-cit

mi- hi ma-

gna qui pot-

6i8

Festa Octobris. 4.

ens est. Comm. g V^4

T. P. AlleI

lú•

ia. I

—•—í et custo-

Ircumdú- xit e- am, * et

do- cu- it

I
dí-

^.

-.

*Ti •• 1 • J
Sic-ut áqui-

vit qua-si pu-píl- lam ó-cu-li su- i.

¢¯¯i¯¯j~aP • • a ~ l·r¿ ••, • — f " V p. ÃnF-ri
la expá¤-dit a-las suas, et assûmpsit eam,

atque

portá- vit

in húme- ris

su- is : Do- mi- nus

so- lus dux elú- ia.

jus fu- it. T. P. Al-le-

4.

S. Francisci Confessoris.

Missa. Mihi autem absit. 602. ¶ In Missis votivis Tempore Paschali omittitur Graduate et ejus loco dicitur: Alleluia, alleluia, y. Francíscus pauper. 602. Deinde : Alleluia, y . Beátus vir qui timet. [46].

Festa Octobris. 5. 6. 7.

619

5. 6. 7.

SS. Placidi et Sociorum Martyrum. S. Brunonis Confessoris. B. MARIÆ V. A ROSARIO.
Introitus 1.

Missa. Salus autem. [28].

Missa. Osjusti. [42].

G
ï——

* AUDE- AMUS * omnes in Do- mi-

no, di- em

-—

—=
Ë

Jb ^

" - d • •"• • ' f l
¯H

—* > • — - "•• 1 '••—·— ———^-^—•—=

festum ce-le-brántes

sub honó¯

re Ma-rí-ae Vírgi- nis :

de cu-jus sol-emiîf-tá-

te

gaudent An- ge-

h,

et

c

· -3'· ^ ¯ ¯ ^ ^ r ^ r f r ì ^ ^
dant Fí- li- um Dei. Ps. Eructávit cor

colláu-

me- um verbum bo- num : * di- co ego ó-pe- ra

me- a

izz^iz[pz^^,^JiizÄiz~zzzz=c"zzzzzz re- gi. Gl6-ri- a Patri. L__ :—7 •• a• • e.«2 B4HI ^_U •—¾ Eu 0 u • = \3·

620 Grad. g
JL

Festa Octobris. 7. ^ —¯ |
=

-¡-—t

Ro-pter ve-ri- tá- tern, * et mansu- e-tú-di- nem, et

1

·

ju-stíte mi-

tira-bí- li-

am: ter déx-

et de-dû-cet te-ra

u—a

4
1

4
1

,

»fy«««"
1 ·

tu-

a. J. Audi fí-

li-

a,

et vi- de,

et inclí-na

au-

reui

Ž • t ¡ r ^ £ ± ‡ . . . 1 ¯ tiL, .?·l·ÑJs^Ti
tu- am : spéci- em qui- a concu-pí-vit tu-am. rex *

i¯¾.

L-le-

lú-

ia. * ij.

y . Sol- é- mni- tas

glo- ri-

6-

sae

Vír-

Festa Octobris. 7.

621

gi-

nis Ma-rí-

ae, ex sémi-ne

Abra- hae,

ortae de tri-

bu

Ju-

da, cla-ra
1

ex stir-

pe * Da;

i»I l·

l|f

»*ni a* Ti vid.

s °¾ r t ·3118 —W^- i ! t "II p¿iMi7¯¡g¾¾gia

T =
X

zzzrrrm
a o-mnis vi-

N me * grá-

ti-

ae i—

et ve-ri- tá-

tis,

in me

o- mnis T—

•t—¶¿—1—••j^ A — • • • **k ••¾ ¾.

Sfrfr-a^^- ^N^
spes vi- tae et

i

!=:

^- ^-^^^
tútis:

!L

vir-

1—•-,—•» • ••a/ ¾ *^w i—¾
ego quasi rosa plantáta super ri- vos

622

Festa Octobris. 7. 8.

aquaComm. S JL·

rum

fru-cti- fi- cál· res

vi. k—JT—; ; et

Lo- ré- te flo-

* qua- si lí- li- um,

da-

te

o-dó- rem,

et frondé- te

in grá-ti- am :

collaudá- te

can- ti-cum,

et be- ne- dí- ci- te Dó-

• %^-—i-^
mi-num

^ a ¾P fc l [ — "
is.

in o-pé- ri-bus su-

Eadem die : S. Marci I. Papae, Confessoris.
Missa. Si díligis me. [21].

8.

S. Birgittae Viduae.
Eadem die.

Missa. Cognóvi. [68].

SS. Sergii, Bacchi, Marcelli et Apuleii Mart.
Missa. Sapiéntiam. [25].

Festa Octobris. 9.

622*

9.

S. Joannis Leonardi Confessoris.

Intr. i 6.

¯r ¯¯*m¯*
N ser-mó-

— ¯+ — ««3 • ••—r** r· s » — 1 1 • %.• 1

• =

^

A

ni-bus * Do-mi-¤i

ó-pe-ra
T

^

• ' ^~

^‡¢-i

e- jus: sol il- lú- mi- nans per ómni- a respé- xit,

et

rs¯r
gló- ri- a D6- mi- ni pie- num est 0- pus e-

'
jus.
n

^ - :—i

g

:

T.P. Alle- lú- ia,

1— ¾ »4 —-—ftftp—•

ï Ã .„ 38

-Ü- u —3-M—^—m—

-

alle- lú- ia. Ps. Cantá- te Domino

^"•~r^

¯ ï¯~ü~3. . —= === n := ¡ =: ^ =:=: ãHÌ • •• " * m • *—m m m u' [] 3 > *-

cánti-cam novum: * cantá-te Dómi-no omnis terra, Gló-ri- a

gz^¶=T7—=F=
11 •
Patri.

fl?

"* Ir¯ 1 ^
J

E u o u a e.

Grad. C —r-

I

, ^'itf'n\.
v

¯. . r¼fr

Nflammá- turn est * cor me-

urn, et re-

nes me-

i

com- mu-

tá- ti sunt :

ze-lus do-

C=. 9
mus tu- ae

, -V,
com- é- dit me.

. »—V—

^ca_ i i » ¾ _ -=?=lpNftp

622 B

Festa Octobris. 9.

y. Pó-su- it os me-

urn qua-si glá-di- urn

acú-

turn :

in um¯

bra ma-nus su-

ae

pro-té-xit me,

et

pó-

su- it me

sic-

ut sa-

git-

tam*e-lé-

ctam.

L-le-lú-

ia. * ij.

y. Tamquam pro- dí-

gi- um factus sum

6 T ,¯¡r¯ -^-ü=tz^_LJ
mul- tis : et tu

' ^i\Pn¾fe—¯¡¯¯) —ì=
tis.

adjú- tor * for-

Festa Octobris. 9.
Tract. -=—— V^4 Ontri- stá- tus sum —

622c
——j

Post Septuagesimam> omissis Alleluia et `¶. sequenti¡ dicitur :

* in exerci-ta-

ti- ó-ne me-

a,

et conturbá-tus sum

a

vo-ce

in-imí-

ci,

et

a tri-bu-lá-ti- ó- ne

pec-

ca-tó-

ris.

y. Quó-ni- am decli-na-vé- runt in

me

in-iqui-tá•-•—•-jNÖ ,.
• fVi.

tes : íì
- '," •

et in i-

ra
^^—!

*?*ñ ••*Tifc r Pi¾ p ^ - j
Hi 1
I*>

_fc

1—^—a

mo- lésti

e-rant mi-hi.

JF. Ego au-

tern ad De- um clamá-vi : * salvábit me.

et Do-

mi-nus

622 ¤

Festa Octobris. 9.

Tempore Paschali otnittitur Graduate, et ejus loco dicitur ¯;

x\.

L-le-

lú-ia.

•• ÿ.

y. Sic-ut 0- lí- va

fru- ctí- fe- ra

in do-mo

De-

i,

spe-rá- vi

in mi-se- ri-córdi- a De- i

in ae-

*
tér-


sum,

I . I ' fU

' `·>*`^—^
cu-li.

et in saécu-lum * saé-

A.

L le-

lû- ia. •

y. In De- 0

sa- lu-tá- re me-

urn,

et gló- rì- a me-

a:

De- us

auxí- li- i

Festa Octobrís. 9.

622ß

c

¿^ln. > H i y . . 1. ¢N·8I>- V g
ti^-^—n
¡

me- i,

et spes me-

a · in De-

o

est.

' /-I

l¾i ?|i

' M l ÿ ' ^trrt· II
ego mi-ní-

1
`—

C =¾j===^=
Hri- sti * factus sum ster se- cún- dum

dis-pensa- ti- 6-

nem De-

i,

¾uae

da- ta

est mi-

hi,

ut ímple- am

ver- bum

Do-

mi-ni.

T. P. Al-

"—¾ki Comm. g
Vo¿

lè,,
le-

=¯¯¾ 1·

r¯i
lú¯ ia.

= =—11 —
haec arbitrá-

Uae

mi- hi * fu- é-runt lu- era,
1¢ n ,-

— í í = ± — ! i — '#
tus sum propter Chri-

pi

pi j¾« %: llJ
ta.

stum

de- tri-mén-

622p

Festa Octobrìs. 9. 10. 11. Eadem die.

SS. Dionysii Episc, Rustici et Eleutherii
Martyrum.
Missa. Sapiéntiam. [25].

10.

S. Francisci Borgiae Confessoris.

Missa. Os justi, de Communi Abbatum, [48].

11.

MATERNITATIS B. M. V.
Introitus. 3.

E
urn,
1

=
CCE Virgo * concí-pi-

= = = ± z
et, et pá-ri- et Fí- li.

et vo-cá- bi-tur nomen en •—• HM "' • • 5

jus Em- máWMI r m¯`~^¯¯^


*?• •* n
nuj i i—ML

r^

-~
n

>
l·¯¯·—• • n • m¶L·

—t±j
r
= n¯

el. Ps. Cantá-teDómi-no cánti-cum no-vum, * qui- a

g

— = ^ 8 Pi-L·-!_aLfl • "-—fl—^r*¯^-^£-[};
li- a fe-cit. Gló-ri- a Patri. E u o u a e.

mi-ra-bí-

Grad.
I li

=
-gre- di- é-tur


* virga de ra-dí- ce

¯3H¯¯i.
Jes-

Festa Octobris. n .

623

se,

etflos

de ra-dí-ce

e- jus

a-

seen-

det.

`¶. Et requi- é-

scet
m

-¶ a

— —
um Spíri-


tus * Do- mi-

super e-

ni.

XJL

L-le- lú- ia. * if.

y. Vir-

go

De- i Gé-

nitrix,

quern to-

tus

non ca-

pit or- bis,

_

_
in tu- a se clau-

— — > 3 — — % * a •• • • {
sit visce-ra * factus

ho- mo.

624

Festa Octobris. 13, 14. 15. 16.

r`
V>4 UMesset
_«__

—=^
*despon-sá- ta ma-ter e- jus Ma-rít_. B ¯—

a Jo-

seph,

invén-ta

est

in ú- te-ro

ha-

bensdeSpí-

ri-tu

San-

cto.

Communio. Beáta viscera. [80].

13.

S. Eduardi Regis, Confessoris.

Missa. Osjusti. [42].

14.

S. Callisti I. Papae, Martyris.

Missa. Si díligis me. [21].

15.

S. Teresiae Virginis.

Missa. Dilexísti. [60].

16.

S. Hedwigis Reginae, Viduae.

Missa. Cognóvi. [68].

Festa Octobris. 17.

625

17.
O ^3

S. Margaritae Mariae Alacoque Virg.
l· +—•—• UB umbra "%" \—i il-lí-us, * quern de-si-de-rá-ve- ram,

Intr. ¡

se1

di : 1 "¾T

et fru1 me-

ctus

e-

jus dul-

cis gút-

-m—•—•—•—•—•—•—•—•—1

tu- ri
j i i i—*

o. Ps. Quam di-lécta taberná-cu-la tu- a,
-•—•—•—»—•—•—•—•—•—•—•—•—»-=

* •*

D6mi-ne virtú-tum! concu-pís-cit etdé-fi-cit á-nimame-a, in

* * 1 • * 1
átri-a Dómi-ni. Grad. i—
JLJL

= 0
~~ † —

Kv=L
E u 0 u a e. im «÷-U runt

Gló-ri-a.Patri. "¯¯ tae

-quae mul-

* non po-tu- é-

S¯¯¾—^—¯fr-*—•-• r«3 # f***†
—(-= exstíngue- re ca-ri-tá| na M ^ 1 • • 1 k—¡ ; *r^—

• • % + •' T
l»4f¾M

S-ft-

•—•' r j tern, nee flû-miS^-ÿt¯a¯¯i¯

6bru- ent il- lam.

626

Festa Octobris. 17.

y . De-fé-cit ca-ro me-

a

et cor me- um :

De- us cordis me-

i,

et pars me-

a

De-

us

* in aetér-

num.

X¯JL

Lie-

lú-

ia. * zj\

y . E- go di- lécto me- 0,

et ad me

convér-

si- o * e-jus. ¶ In Missis votivis post Sepluagesimam¡ omissis Alleluia et `¶. sequentiy dicitur :

V>4

OR me-

um

* et ca- ro

me-

a

exsultavé-

runt

in De-

um vi- vum.

Festa Octobris. 17.
'%[•. • * ^ •'•'
l ‡

627
¶rm j "

" pi.

`¶. Et-e-

nim passer

invé- nit

si-

bi

do- mum,

et turtur ni-

dum SlaM
8

si- bi, ,—-f¯U ,fl •

u-bi po- nat pul- los su- os. n ¾fl-«-" S *' I—• • • — M

'sa%

^^ni'pF—r^—8—

1

y . Altá- ri- a tu- a,

Dómi-ne vir-

tú1

turn,
%«Bpi|^»

Rex me*[• ' % ^

us, et De- us * mei' pi'

US.

Tempore auteni Paschali, omittitur Graduale et ejus loco dicitur :

A
XX

¯iì • ^lì /••
L-le-lû-

^ i ' i "

'.-—P»M.,.

¡1

ia. * ij.

Tr'>. " Ú
y . Ve-níte, come-

'S,r¯ • H \ « ^,.—¾
dite pa-nem

me- um,

et bí-bi-te

vi- num quod mi-

scu-

628

Festa Octobris. 17.

S
i * vobis.

+

¿y , .

• —.

n

J\

Lie-

lú-ia. *

`¶. Quam

magna mul- ti-tú-

do

dulcé-di-nis

tu-

ae, Do-

mi-ne, quam abs-

con-

dí-

S

,
ti-bus te!

r^'¯õfT7¯^~

sti * timén-

l·jr
Offert.
s

n
•—--—1 Uid bo- num * ejus est, et quid pulchrum

e-

jus, ni-

si frumén-

turn e-le-ctó-

rum,

et vi-num gér-mi- nans

vír-

gi- nes?

Festa Octobris. 18.

629

X_Lf

- go di- lé- cto me-

o, * et di- léctus me- us

mi- hi, qui pásci-tur

inter lí-li-

a.

18.
Grad. ¡

S. LUCÆ EVANGELISTÆ.
¯ frz—s · f-

Introitus. Mihi autem. 392.

I
A i il


N om¤em*ter1 ¯ ram exC íT vit A¯i

so-

nus

e- ó-

rum :

et

in fi-

nes

orbis ter- rae

ver-

ba e- ó- rum.

J7`. Cae-li e-nár-

s

:Vav
_±ï
LZ

IZÍZZT—•—•—
1

`l· 1

rant

gló-

ri- am De-

i : et

6pe-ra mánu- urn e-

630

Festa Octobris. 19.

jus

annún-ti- at

*firmamén-turn.

JLJL

L-

le-

lú-

ia. * ij\

\
e
— il* 1 — gi

» ·
1

.

n
y. Ego
I i—J

'

¿r*T¯*

vos e- lé5 tis, ]—I et

—,
••• ¯ .— r*9¿ ut e- á-

de mun- do,

fru- ctum

af-fe-

rá-

tis : et fru-

ctus ve- ster

* má-

ne- at. Ofîertorium. Mihi autem. 394. Communio. Vos qui secûti estis me. 448.

19. S. Petri de Alcantara Confessoris.
Missa. Justus ut pal ma. [45].

Festa Octobris. 20.

631

20.
Intr. g JLVx

S. Joannis Cantii Confessoris.
— I- se-rá- ti- o * hó- mi-nis [

Ayr lAJL·¿ll ** · M ••
mi-se-ri- córdi- a au- tern DeI i

8

·£¾j

circa pró-ximum :

y "''' "^*ÿl· · · 7¯^^
super omnem car-

¯ ^ ì . . P · J^ · Ms •· N¾^_L^*j nem. Qui mi-se-ri-córdi- am habet, docet et é- ru-

V
dit

• • *Ë~JÎFKV> - 1 1
qua-si pa-stor gre-gem su• •—•—m-m—•^—•

j¿^^
•—• • i 1

um. Ps. Be- á-tus vir

=—•—•—•—¶l·-m—•—•—•

qui non áb-i- it in consí-li- o

impi- 6-rum, et in vi- a pec-

^•^F^—

a

•• I p«~a • • • ¯^~"¯' • p. ã¯ì
in cathedra pesti-lénti-ae non

ca-tó-rum non ste-tit: * et

¾ E ^ T ¯ I I ÷ ¶ • •fra .¯~[]ZZZZE
se-dit. Gló- ri- a Patri. E u o u a e.

Grad. g
\^4
6-½¯¶

l·—
Onfite- an¾ • -fl

l-=-j
* Do-mi-no
M¯ft-M r - JL·§ß I J

tur

™Kf¾

1•

3

- *=*^`·ÌH
e-

•' ^ ^ ^
jus .

mi-se-ri-cór-di-ae

632

Festa Octobris. 20.

et mi-ra-bí-

li-

a

g=

J¾¾? b ^7t 4J ¯· it ·· ¿_¾5v~^l
jus fíli- is homiy. Qui- a sa-ti- ávit á-ni-mam

e-

num.

in-ág IIIU%J— 1 •••

nem :
y

et
—T

á-nimam
J

e-su-rit·t 1 —

énI—jft-s-g * bo- nis.

tern 1 ••••in—y—g

sa- ti- á- vit
n

6JLJL L-lelú-

;
ia. * if.

;

*

r

6

'

1 1

b>,

_.
am a- pé-

y . Manum su-

ru- it

in-

o-pi :

et *

Festa Octobris. 20.

633
I

r
pal-

t* '«.,*.—-3—P·`—ï
mas su-

-^—
i

H
as g

p
exténdit I •

— .
* ad páuI perem. —-–

.

]
n—

¶ In Missis votivis Temþore Pascka/i, omittitur Graduale et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. JT. Manum suam. 632. Deinde : Alleluia. ¯¶. Beátus vir qui timet. [46].

Offert. g

—·l·

4

¦~

y -i-^F1
eJ Ustíti- a * in-

" JP1 ^
dû- tus sum,

• 3 ^
et vestí-

vi me, te, ju-

sic- ut ve-sti-mén- to dí- ci- o meo.

et 0-

di- a-démacu-lus fu- i

cae-

co,

et pes

clau-

do : pa-

ter

e-

ram

C
páu-

=
pe-rum.

n

634
c

Festa Octobris. 21. 23. 24. ' • . a • • 1 • . l¾ "Ti w. —· • '¯—`—• * ·

D =i£ï c
confer-tarn, dabunt

Tm· S 3 · —

Ka > : \ = A- te, * et dá-bi-tur vo- bis : mensû-ram bo-nam, et
et co-a-gi- tá-tam,

' s l· '¯¡=i¯-*-. - ¦f*?` p = = ¾ : ^ T j õ T :
et su- per-efïlu-én-tern in sinum ve- strum.

21.

S. Hilarionis Abbatis.

Missa. Os justi, de Communi Abbatum, [48].

Eadem die. SS. Ursulae ac Soc. Virg. et Mm.
Missa. Loquébar. [51].

23. S. Antonii Mariae Claret Ep. et Conf.
Missa. Sacerdótes tui. [35].

24.
Grad. g

S. Raphaelis Archangeli.
\ 1^ =1

Introitus. Benedícite. 607.

JLJL

N- ge- lus * Do- mi- ni

Rápha- el

ap-

pre- héndit

et li-gá-

vit daé-

mo-nem.

y . Ma-

Festa Octobris. 24.

635

¢ " IJ ' * \ \·" O/·^·^· l ^ ¾ î
gnus Dó-mi-nus noster, et ma-gna

g—,:JL·a+ H V ^ I H -^ ' -*-ã«-:L^*a3ÿ¶
virtus * e- jus.

~

3

~

JL·JL

L-le-

lú-

ia. * tj¦

y. In conspé-

ctu

Ange- ló-

rum psallam

ti- bi :
{b

ado-rá-

bo

ad templum sanctum tu-

-!!Z!—U_L·r'Vi'V ^•l·K3'l·Si7 ]
um, et confi-téf
I

.St··| ibi-i..

' J .

'

i-

1. 1

bor +
-

1
M

nómi-ni

tu-

o, * Dómi-

ne.

-

J

¾>

a

—u

.

636

Festa Octobris. 24.

¶ In Missis votivis post Septuagesimam, omissis Alleluia et y . sequenti, dicitur : Tract. \ L·-j jr Audáte 1—¶S * Dó-mi-num r¯¶—•— •—*¯¯·¯i omnes Ange-li

e-

jus :

laudá-te

e- um omnes Virtú-

tes

e- jus.

¶. Be-ne-dí- ci-te D6mi-num

omnes

Virtû- tes e‡
• 8 É • • •

jus : mi-nístri eMI g—»-«
Hi " V â mt

jus, 1 •••Vé—j
?% 1

%B¾ni|^*

qui fá-ci-tis vo-luntá-

tern * e-jus.

^=¾^^^¯jv¶

=======

Tempore autetn Paschali omittitur Graduate, et ejus loco dicitur :

JLJL

L- le- lúá-

ia.

* tj.

J. Bé-nea Do- mi- num, et

` die

nima me-

Festa Octobris. 24.

637

s.

.

• .a

¡-,

ómni- a inte-ri- ó-ra me-

nomen sanctum

* e-

jus.

^p ,·
L-lelú-

!

^y
T^I

ia. *

Ki

n~

¯

y. Missus est Ange- lus Dómi- ni

sanctus

Rá- pha- el

a

De- 0 ad To-bí- am,

et

sa-lu-tá-

vit

e- um,

et di-

xit: Gáu-

di- um sit

ti-

bi * sem-

per.

Offertorium. Stetit Angelus. 610. Communic. Benedícite. 611.

Dominica ultima Octobris.

IN FESTO
D.N.JESU CHRISTI REGIS
Introitus. 3.

11

IGNUS est Agnus, *qui

occí-sus

JN^^K^^^^

est,

accí-pe-re virtú-

tern, et di-

vi- nt- tá-

tern,

et sa-pi- én-

ti- am, et forti- tú-

di-

nem, et

ho-

no-

rem.

Ipsi gló- ri-

a

et im-

pé-

ri-

um

in saé-cu-la saecu-ló- rum. Ps. De- us,

ju-dí-ci- um tu- um Re-gi da : * et justí-ti- am tu- am Fíg
i

-f¾r— -8:-¶^

JL

i_B

•—•—-/-.—• • •
-

n

ñ—•^T¾—4¯p
— ————— f

"* 1

¯ ¯ ^——————————— -

H- o Re-gis. Gló-ri- a Patri.

E u

0 u a e.

Dominica ultima Octobris.
Grad. ¡ -5
Omi-ná-

639
* C—,

;

A
JL/

, , *• ny r^ , ^ • • _ _ ^ g
bi-tur * a ma- ri uset a flúmi- ne usque ad tér-

1

que ad ma- re,

ë
mi-nos

' _>j
or-

¯¯l¾p
bis terra-rum.

1 1

« «=3

y . Et ad-o- rábunt

^

»i i\a% ¾ M —

e- um

omnes re- ges ter- rae :

0- mnes Gen-

tes

sér-

vi- ent

* e-

i.

JL\. g——

L·le1 1

lû- ia. * ij. f la , I

V. Po-téstas e-jus,

po¯ té-

stas

640

Dominica ultima Octobris.

ç k
ae-tér-

-,j#

a

—' T ^%T3
non

- — : — —

'`

r« I - A H I
au-fe-ré-

na, quae

tur : et

re-gnum

e-jus,

* quod non cor-

rumpé- tur.

¶ /« Missis votivis post Septuagesimam, omissis Alleluia et y?\ sequentiy did tur :

Tract.
X -pse in-vo-cá-bit me : * Pa-ter me- us es

f fc^y * a' " i • IK 1. p. 3 ^ p. 1
tu :
•I M l·t

De- us me»M44 =¾

us,

et suscé- ptor
8 p,% , J

p» " • • sa- lú-tis me- ae.

'"• II • • ' '1 y. Et ego primogé-ni-

turn ponam il1 _i

lum :

excel-

sum

prae ré-gi-bus ter- rae.

`¶. Et po-

Dominica ultima Octobris.

641
-HHH«H

ͯ

.

1

a a»

i

fi

•• ' •

nam

in saécu- lum saé-cu-

li

semen e-

jus : `n * »J

et thronum eJ% li. l·«

jus •
g

sic-

ut

' l%*>, ||—

di- es * cae-

Tempore autem Paschali omittitur Graduate, e¶ ejus loco diciîur : Alleluia, alleluia. J. Potéstas ejus. 639; deìnde :

g
L- leC

m

_

— j¯^¯-—=±z
lú- ia. * 1 1 J. Har— bet I in

I

vesti-mén-

to

et in fémo-re

su-

o

`— r 1 ]\»·' ^••it¡õ^gj¾ã
scri- ptum : Rex

. •f, •t t «· a > i'i < < J
regum, et D6minus * domi- nán-

642 6
ti- um.

Festa Octobris. 25. 26. I —»

n

Offert. g
JL Ostu- la * a me,

1

-

¯j

et da- bo ti-bi

Gen-

tes he-re-di-tá-

tern tu-

am,

~jj^ et

posses-

si- ó-

nem

tu-

am

térmi- nos

B,
terCo
k3

,
rae.

1 1

=?v^-j^-fl—-—
!? m · 5 ~ : fr¯¾rrH 3 T~ ¯ l·
A_

¯

——
:

bVi — ¯ ^
-t-5

Edé-bit * Dómi-nus Rex

in ae- tér- num: Dómi-nus

5

, -

, |i—
u

be-ne-dí- cet

pópu-lo su- o

in

pa- ce.

25. SS. Chrysanthi et Dariae Martyrum.
Missa. Intret. [21].

26.

S. Evaristi Papae, Martyris.

Missa. Si díligis me. [2X].

Festa Octobris. 27.

643

27.

In Vigilia SS. Simonis et Judae Apost.
ï t . »-2*M—•¯*ft^—ft¯¯i 1J • • ¯¯¯¯r½ ¯ '?i« r rii> % .
'
B

Introitus. Intret. [21].

Grad. 6 5· —•—•—m —:—

¯J

Indi-ca, * Dómi-ne,

sángui«_i_

nem sanctó-

rum

tu- ó-

rum,

qui g

ef-fú-sus • > " T i •*

est. • 8 •-•—• • -Hi • • %fl • ' • % ^ — >

y. Po-su- é-

runt mortá- li- a servó-rum tu- ó-rum

e- seas vo- la- tí-

li-bus

cae-

li :

car-

nes

sanctó-

rum tu- ó-rum

be- sti-

is

*

t» , ' a .

^V]^.

I

• ter- rae. Offertorium. Exsultábunt. [28],

644
Comm. S

Festa Octobris. 28.
• I 5¯Ã—

1.

, a~»——P ' • r«^'—r~**¯*—*¯¯^

JL

Osu-é-runt * mortá-li- a

servo- rum tu-ó-

rum, Dómi- ne,

escas

vo-la- tí-

li-bus cae- li,

car-nes

sanctó-

rum tu- ó-

rum bésti-

is

ter-

rae : se-cúndum magni-tú- di- nem bráchi-

i tu-

i,

pós-si-de

fí-

li-

os morte pu-

ni- to-

rum.

28. SS. SIMONIS ET JUDÆ APOST.
Introitus. Mihi autem. 392. Graduale. Constítues eos. 393.

x\.

L- le-

lú-

ia.

* if.

J. Ni-

misho-no-rá-

ti sunt a-mí- ci tu- i, De-

Festa Octobris. 31.

645

us : ni- mis confortá-

tus est princi-pá-tus * e- 6-

rum.

Offertorium. In omnem terram. 406. Communio. Vos qui secûti estis me. 448.

31.

In Vigilia Omnium Sanctorum.
¯
r

Intr. — eJ Udi- cant * san-cti

† ¾r¯i

%J

gen- tes, et domi-nántur pó-

pu-

lis : regná- bit Dómi-nus De- us
Hí 5

il-ló-

rum

m—ïfti

`SZ

M

______-—__

1

• • • •*

in

per- pé-tu-

um. Ps. Ex-sultá-te justi

inDómi-no: *

re-ctos de-cet col-laudá-ti-

o.

Gló- ri- a Patri.

g~rj¯y¯;,..
!

:zzzz:
pj_U

zz:

~

E u 0 u a

e.

646
Grad. 2 XHl

Festa Octobris. 31.
1 Xsultá- bunt * sancti fi¾—i in gló• —

ri- a :

lae- ta-bûn-

tur

in cu-bí-

li-bus su-

is.

J. Cantá-te D6-

mi-no

can-

ti-cum no-

vum :

-5 laus e-

î

-^ jus

' "V ' • • " T —J " in ecclé- si- a

* sanctó- rum. Offertorium. Exsultábunt. [28]. Communio. Justórum ánimae. 505.

Die 1 Novembris.

IN FESTO
OMNIUM SANCTORUM
Introitus. i,

G
sub honóre mni-tá=—5 Fíte s«-= li- um

¡
A"ÜDE-

^ ¾ ^
AMUS*omnes in Do- midi- em festum ce- le- brántes no,

1

Sanctó-rum ómni-

um : de quo-rum sol-e-

gaudent An- gefl De-

li,

et colláu-

dant

a~¯'~¯41—•—•—•—•-¾—ì

¯-^r¯»¯»EK ^

fÿ H—*———
i. Ps. Exsultá-te justi in Dómi-

^

648

Festa Novembris. 1.
a

* g· I—=—j—•—•—3S—=

—` I %

Ê

P
0.

a—•—•—•—[l·-

? • •!• —[j—•—I
Gló-ri- a Patri.

P

no : * re-ctos de-cet col- laudá-ti-

=r+^
E u Grad. 6 X

o u a e.

,

¿

J

L
1-¾

_
-fl

=

=

I-mé-te * Dómi- num

omnes san- cti

e-jus :

quo- ni- am ni- hil

de- est

titnén-

ti-bus e-

urn.

)ÿ\ In- qui-rén- tes

^¾¾^
autern Dómi-num non de- fí- cient 0mni * boD
!

g
S
B-a

+- =
p_a

+ •- - T*fi¢i—îP¯V ¯

~

—¯fl·—r*i» >•% J ¢
no.

—¶¶—M>«-¡—y A

JT3L

le- lú-

ia. * z>:

Festa Novembris. i.

649

J. Ve-ní¾· ¾

te ad
ti i^n

J

me,

o- mnes qui la-bo-rá-

tis,

et

o-ne- rá-ti

e-

stis : et e-go*re-fí-ci- am ftfH 51^4

vos. »«

—8J*l» .

1.

M†-»^Ã
—«— U¢d

« g

Hi"".—[•
A^

j
•—HI

Ustó-

'

rum ·

á- ni-mae

in

¾^^,' ^^ 8 ~1 ^^T7¾
manu Dei sunt, et non tanget illos torménturn ma- lí- ti- ae : vi- si

:

t==IÍZZ=Z=Z=ZZ==ZZ==Z=Z=XZ==
sunt ócu-lis insi-pi- énti- urn mo- ri : il-li

650

Festa Novembris. 2.

Jau-

*^

ä

á

îfri-i—'

'
tern

í-jiíXì
sunt in

pa- ce,
Comn‰ I

alle•—m-—_

lú-ia.

B
vi-dél-Hi

^¯¯T¯¯·*
i-psi

'f
De-

'
urn

E-á-ti mundo corde, * quó-ni-am

bunt: be- á- ti pa- cí-fi- ci,
=

quó-ni- am fí-li- i

,

- T —• ¶r \

——-¢L·jk %: l¯y —zzz^r—?—·r^T¯¯^
De- i vo-ca-bún- tur : be- á- ti qui perse- cu-ti- ó-nem pa-

3

1 •—•

ti-úntur rum est

propter re-

justí-ti-

am, quó-ni-am rum.

ipsó-

gnum cae-ló-

¶ In Missis votivis post Septuagesimam, omissis Alleluia et `¶. sequenti, dicitur Tractus Qui séminant. [24], Tempore autem Paschali dicitur Missa Sancti tui. [18].

Die 2. Novembris. ¶ Secunda die fit Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum : ct d,idtur Missa Requiem aetérnam. 94*.

Festa Novembris. 4. 8· 9. 10.

651

4.

S. Caroli Episcopi, Confessoris.
E a d e m die.

Missa. Státuit. [32].

SS. Vitalis et Agricolae Mart.
Missa. Sapiéntiam. [25].

8. 9.

SS. Quatuor Coronatorum Mart. IN DEDICATIONE ARCHIBASILICÆ SS. SALVATORIS.
Eadem die.

Missa. Intret. [21].

Missa. Terríbilis est. [71].

S. Theodori Martyris.
Missa. Laetábitur. [12].

10.

S. Andreae Avellini Confessoris.
Eadem die.

Missa. Osjusti. [42].

SS. Tryphonis, Respicii et Nymphae Virg\
Martyrum.
Introitus. Clamavérunt justi. 455. Graduate. Víndica, Dómine. 643. Alleluia, alleluia. >\ Pretiósa. [19]. Offertorium. Laetámini. 415. Communio. Quicúmque fécerit. 456.

652

Festa Novembris. 11.

11.

S. Martini Episcopi, Confessoris.

Introitus. Státuit. [32]. Graduate. Ecce sacérdos magnus. [32].

J\.

Lie- lû-

ia.*ÿ.

*t V—JÌ—†frfr. " . g
y . Be- á- tus vir

«í
san- ctus

Mar-

tí- nus, ur- bis Tu-ró-nis, requi-

é- vit : quem

>

••

i

r"

iV

••

í

susce- pé- runt An- ge- li

atque Archán-

ge- li,

,

IX
ó- nes * et

' ^^ *
Vir- tû- tes.

Thro-ni, Domi-na-ti-

• %iv

a*1 †P«>. n

_

¶ In Missis votivis Tempore Paschali omittitur Graduate et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. `¶. Beátus vir. ut supra. Deinde : Alleluia. J. Hie est sacérdos. [34]. Offertorium. Véritas mea. [44]. Communio. Beátus servus. [45].

Festa Novembris. n . 12. 13. 14.

653

Eadem die. S. Meniiae Martyris.
Missa. Laetábitur. [12].

12. 13. 14.

S. Martini I. Papae, Martyris. S. Didaci Confessoris. S. Josaphat Episcopi, Martyris.
¾

Missa. Si díligis me. [2*].

Missa. Justus ut palma. [45].

•y· i _ k w ± j - ¡ i

^ ^
—`^· i
1

K
no,

^
di- em

G
Ç

Aude- á-mus * omnes in Do- mi-

. •

j

' '

¯

^ • %. ] %. 1 fmm *^·

ñ ••

«H • . *¯¯ì

festum ce-le- brántes

sub honó-

re

be- á-ti Jó-saphat

Marty- ris : de cu-jus passi- ó-

ne

gaudent An- ge-

ç

t

-t-¯T¯*
PL·_fc
1

r¯^
‰A

—n—wì
• , .„
•* ''

li, et colláu- dant Fí- li- um Dei." Ps. ExsultáS-HI—è-m—• • I , ¡' f ¾—j—•—«—3S—= 1Ñ

i
o. —

1

te justi • • • '

in Dómi-no : * re-ctos de-cet col-laudá- ti• • 1 1 Jk-— 1 \\ ~ —¯¯¶ E u 7 • ••• o u a e. ÿ \\—

Gló-ri- a Patri.

654

Festa Novembris. 15. 16. 17.

Graduale. Invéni David. [3]. Alleluia, alleluia. J. Hie est sacérdos. [8]. Offert. ¯i • I =¯¯ÏÌT:

~=

ivi —a—¯
ITA habet,

—`~^—¯
po- nat quis

~

A-jó- rem * ca-ri-tá-

tem ne- mo

ut á-nimamsu- am

pro a- micis su- is. Communio. Ego sum pastor. 48. ¶ In Missis votivis omnia dicuntur ut supra, cum Introitu tamën> et post Septuagesimam Tractu Desidérium. ex Missa Státuit. [3]. Tempore autem Paschali omnia item ut suþray sed cum Introitu et Alleluia cum suis versibus post Epistolam, ex Missa Protexísti. [15].

15.

S. Alberti Magni
Episc, Conf. et Ecclesiae Doctoris.

Missa. In médio Ecclesiae. [38].

16.

S. Gertrudis Virginis.

Missa. Dilexísti. [60].

17. S. Gregorii Thaumaturgi Episc, Conf.
Missa. Státuit. [32].

Festa Novembris. i8· 19. 20. 21. 22.

655

18

In Dedîcatione Basilicarum
SS. Petri et Pauli Apostolorum.

Missa. Terríbilis est. [71].

19.

S. Elisabeth Viduae.

Missa. Cognóvi. [68].

Eadem die. S. Poiitiani I. Papae, Martyris.
Missa. Si díligis me. [2 1 ].

20.

S. Felicis de Valois Confessoris.

Missa. Justus ut palma. [45].

21. In Praesentatione B. Mariae Virg.
Missa. Salve sancta Parens. [75].

22.
Gr ad

S. Caeciliae Virginis et Martyris.

Introitus. Loquébar. [51].

A

7 ' g = = = = f r ' J T s ^ ^ r w ' s"tì»1
M * • • • * et vide, , U-di, fí- li- a,

et in-clí-

na

aurem tu-

am :

qui- a concu-pí- vit

656

Festa Novembris. 23.

rex

spé-

ci- emtu-

am.

y.Spé-

ci-

e

C f¾g," a ^ i = i » a »nat ••' a ' ? ^ ' « M
1

?• a,

tu-

' i l et pulchri- tú-di-

?• ne tu- a

L;

¾ a • J8 ¿ fr .· ' . ¡¾3¾ > v ¯r7T¯^^[ri7ñ¯
g


inténde, próspe- re

pro- céde,

't»"fv—a—1» 1 %r^> 1

* ct re-gna. Alleluia, alleluia, y „ Quinque prudéntes. 416. Offertorium. Afferéntur regi. [54]. Communio. Confundántur. [54].

23.

S. Clementis I. Papae, Martyris.
l^¡ # .
I- cit Do- mi-

Intr. Ç

+
nus : * Sermó-nes me- i,

*
quos

6
de-di

=
in os tuurn,

,
non de- fí- ci-

.
ent

' ¯
de

Festa Novembris. 23. 24.

657

0-

re tu-

0:

ad- est

e-

nim no- men

tu-

urn,

et mú-ne-ra tu- a

ac-cépta

e-

runt

super altá- re

me-

um. Ps. Be- á-tus.vir qui

* 5 • — • •, a'¯^I—¡—g—•—• • A — s , f¾_¾_¦-^—i— ?-•—•••
timet Dómi- num : * in mandá-tis e-jus vo-let ni- mis.

fñ [p

6 j__*^ZDZ¿ZÄ==f
B_ï
_L _U

7 • III L .i_U

= = = = =

Gló-ri- a Patri. E u 0 u a e. Graduate. Exáltent eum. 408. Alleluia, alleluia. J. Tu es Petrus. 409. Offertorium. Ecce dedi. Communio. Tu es Petrus ex Missa Si díligis me, de Communi, [24].

Eadem die. S. Felicitatis Martyrís.
Missa. Me exspectavérunt. [67].

24.

S. Joannis a Cruce
Confessoris et Ecclesiae Doctoris.

Missa. In médio Ecclesiae. [38].

Eadem die. S. Chrysogoni Martyris.
Missa. In virtúte tua. [10].

658

Festa Novembris. 25. 26.

25. S. Catharinae Virginis et Martyris.
Missa. Loquébar. [51],

26.

S. Silvestri Abbatis.

Missa. Osjusti, de Communì Abbatum, [48].

Eadem die. S. Petri Alexandrini Ep., Mart.
Missa. Státuit. [3].

COMMUNE
SANCTORUM
In Vigilia unius Apostoli.

E
cájL
I

Introitus. 3.

- GO auin domo
B_L

tern * sic-ut Dómini,

0- lí- va fructi- fispe-rá-vi
tHl·m

vi
•—a_B

in mi-se-

tí¯¯¯i

-g-3

—nr,iV¯¯ftí—i~i
i: I *—=—-=--%•

* *^ > S • j ¯
;••• 1 _ ji—p— !

ri-côrdi- a De- i me—•=-=——

et ex- spectá- bo nomen

tu-

um,

quó-ni-

am bo-num

est

ante

con-

spé-

ctum

sanctó-

rum tu- ó-

ruttì. Ps. Quid

glo-ri- á-ris in ma-lí-ti- a :

* qui pot-ens es in in-

[2]

In Vigilia unius Apostoli

iqui-tá-te? Gl6-ri- a Patri. E u o u a e. Graduale. Justus ut palma, ut infra, [42], Offert. I 1—^-« 1 —L •••. nr—=i. » ^JDN8 • ' • I^Ì IS I S A •... î • J

vJT

L6- ri- a * et ho- no-

re

co-

ro- ná-

sti

e-

um :

et consti- tu- í- sti

A_*
eum super 6-

K^P¡¡
pe-' ra mánu- um

—• :•» flfr· 1 3>M3¢t^^...p.p.. ^ . . ^
tu-á- rum, DoComtn. î ,
JLVA

:zzzzzz

1—H

mi-ne. 1 in sa-lu-tá-ri

Agna est * gló- ri- a e-jus

IVNT%« v tuo:

' ¾r**
gló- ri- am

9

nil Pi.—
rem

et magnum de-có-

B, ,

- —
ƒ

,
um, Dómine.

n
r^-Pter¯H —

—j—÷-A†* • ^
impó-nes su-per e-

¶ In Festis Apostolorum> et Evangelistarum, ontnia ut suts loci's in Proprio Sanctorum.

Commune Summorum Pontificum.

[2^]

Commune unius aut plurium Summorum Pontificum.
I¤ tr 3¯

ë — ~ l a *' L**¾j-> ^ Í V H - J "1% J
=jb==r¯¯
I dí- li-gis me, * Simon Pe-tre, pasce

o
kJ

b±=

agnos me- os,

pa-

see

o- ves

me-

as.

T. P. Alle- lú- ia,

alle-

lú-

ia. Ps. Exaltäbo te, Dómi-

¦""

'J^y"¯n[-^ " " ' 1
in-imí-cos

ne, quó-ni- am susce-písti me : *nec de-lectásti

me-

os super me. Gló- ri- a Patri.

E u

o u a e.

Grad. g
XZi

^-^— .
X- ál- tent eT

|
um * in ecclé9

"Ni¯ÑJTi
si"ñ *

*

a
r

pie-

bis :

et in cathedra

se-ni- ó-

rum

lau-dent e-

um.

[2B]

Commune Summorum Pontificum.

J. Confi-te- an— tur D6mi-no S ‰1 m m I" ¾ mi-se-ri-

g-^n.' ...n.rb.·r-v·r'\^l·..ni.ii,^¯ | ^
córdi- ae ejus : et mi- ra-bí-li- a e-

Kfl

jus " •- '»—

e fí- li- is * hó-mi- num. Alleluia, alleluia. J. Tu es Petrus. 409.
T act

Post Septuagesimam, omissis Alleluia et JT. sequenti> dicitur :

s

·6

1

A
JLJL
i

• • • ^ P¯nJ^V»>:
Nnunti- á· i

a

i¾ J

-j^s-n

" >ï¿-÷-÷
i •• • •

vi

* justí- ti- am

c v»*is ,~a~\—r*
tuam

* % fiw,PL"¾it—H
· ·

in ecclé-si- a ma-

gna,

ecce

lá-bi- a me- a

non pro-hi-

be- bo :

Do-

mi- ne,

tu sci-sti.

y.Ju-

Commune Summorum Pontificum.

[2c]

stí- ti- am tu- am non abscón-

di

in corde

me-

o:

ve- ri- tá- tern

tu- am

et sa-lu-tá-

re

tu- um di-xi.

Y. Non abscón-

di

mi- se- ri- cór-di- am

tu¯%ffi.

am,

et ve-ri-

tá- tern
'•••r«kJ·

tu-

S¯W¯JT¯
8

Î.^
• p


li-

a ¯¯^>°¯;—¯,:77'
'

am a

"\J
*%'

••> -T

a concí-

o * multo.

Tempore Paschali omittitur Graduale^ et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. J. Tu es Petrus. 409; deinde:
4

e
L· le-


lú-ia. *

i

-

- f -

JC\

y. Constí-tu- es

e- os

prín-

[2D]

Commune Summorüm Pontificum.

ci-

pes

su-

per

omnem ter-

í

í

ram : me- mo-res e-

runt nómi-nis

iiž^==zizi=q=z=r^zzzz=±zi==i=zt:
tui, *Dómine.

C -

—*

n

-r^i\a¯—a^> ^ t f l l j ^ f f e J = = = = :=ztz=zzzzzz:
Cce * de- di verba me- a in o- re

tu-

o : ecce

constí- tu-

i te

su- per gen-

tes,

et super

re-gna,

ut evél-

las et dé- stru- as, et

] ^3—"—^~i—•tr¯¯F¯~rl—'¯y
aedífi-ces et plan-tes. r.P.Alle-

'%fr"T'fr. ||
lú- ia.

Comm. £

=

——r—

T z=za—

A> • U es Pe- trus, * et su- per hanc pe- tram aedi- fi-

Commune unius Martyris Pontificis.

[3]

£
—*-U
cábo

t
‡i—a

y—
:

n
u

fry—

n
u

,j-,-^gP" fV-P«f—Ecclê- si-am me-

i • • ËN=%f¶
lú- ia.

am.T.P.A\-lQ-

Commune unius Martyris Pontificis
EXTRA TEMPÜS PASCHALE.

Tá- tu- it * e- i Do- mi—«V
a*—L—B

nus te- staméntum il-li

^

j

pa- cis,

et prín-ci-pem fe- cit e- um : ut sit

sa- cerdó-ti- i

dígni- tas

in

ae-

tér- num.

5

. A • ~^~^¯r^p^¯8 « • - ^ A • . j

ƒ*í. Memento Dómi-ne Da-vid : * et omnis mansu-e-tú- di-nis

_Hµ_U

___ID E u

!

Bi_D

e^ jus. Gló-ri- a Patri.

0 u a e.

Grad. 6

*

,

¯r¯,

^ ¯-x^^—gg^wB
JL

Nvé-

ni * Da- vid ser- vum me-

um,

[4]

Commune unius Martyris Pontificis = 1% , i ` y i ` y i , • J
cto unxi eutn : manus

ó-

le-

o san-

e-

nim

me-

a

auxi-li-á-bi-tur

e-

i,

et brá- chi- um me-

urn

confortá-

1

bit

eW

um.

jr. Ni- hil pro- fí- ci-

5 ••-íL'H,nÃ.ími fL" ^ i % f ] , ^ - ^ 7 i ^ ¿ ^
_____^_______ I ' m m^ ^ I -« I • I • A ^ ^^B M I

ii

et

in-imí-

cus

in e-

!

_l

±

0,

et

fí-

li- us in-iqui-tá-

tis

non

no-cé-bit * e-

i.

8.

s

_·_.
L-le-

^.A

ì¯K 1 ' 3s ' ^

3?, .1

lû- ia. * if.

extra Tempus Paschale. I.

[5]

y. Tu es sacér- dos in ae- tér-

num,

S ¡! t r·3»-—rvr--r•a*-——
^^
se-cúndum

jy
IS
,

j

![•• *

p

f* *
_

'I*' 1

5 "M^
se-dech.

a— a

or- di-nem

*Melchí-

Post Seþtuagesimam, omissis Alleluia et Y. sequenti dicitur :

Tract. \
JL·ß
^^T
|f

—A
E-si-dé» * %• 1 rt ¡ 1

-te¢—1

ri—•

um
*^

* á- nimae
T«r« t-H '•PL p¾; •
•—•

§

Tl

e-

jus tri- bu- í- sti

e- i :

et vo-

luntá-te

la- bi-ó-rum

e- jus

non fraudásti

e-

um.

¢

¯

A

">
sti

Ï •*iÑ a V7 r T
e-

"1

Y. Quó-ni- am praeve- ní-

um in be- ne-di-

cti-

ó-ne

dulcé-

[6]

Commune unius Martyris Pontificis

di-nis.

y . Po-su-í-sti

su- per ca-

put e- jus

co-

ró- nam

de lá-

pi- de *pre-ti- 6Offert. ig-—-¾ V •ft*ftT¡ "–

so. •** jP*M mi-se-ri-cór-

E- ri- tas me-

a, * et

di- a

me- a

cum i-

pso :

et in nómi-

ne

fs
meo Comm. 6QI

', •
exaltá-bi- tur cornu

.
ejus. j

ii

i
k¯ï—7H •-—

4· ^ j ¯ 7 — j ¯ 7 ¯ . — ^ • jv, • • • >!JZ-J
—!—Ë—!—i —« r* i *

k5

Emel ju-rávi * in san-cto me-

o : semen e-jus

in ae-térnum ma-né-

bit :

et se-des e-jus sic-ut sol

in

conspéctu me- o,

et sic-ut luna

perfécta

in ae-tér-

extra Tempus Paschale. II.

[7]

num : et testis

in caelo

fi-dé-

lis.

De eodem Communi. Altera Missa.

o —¾sr%
k3 A-cer- do-

0.

*+i-*

8 •' I • • •?

%aP'-g

T i

tes De- i,*be-ne-dí- ci- te

1
Dómi-

1
num; sancti

.

. r N ½
corde, laudá- te

et hú- mi- les

De" •

urn. Cant. Be-ne-dí-ci-te
•' I Ì—•

ómni- a ópe-ra Dó• * j

• • • • • • — g - ^

mini Dómi-no : * laudá-te

et super-exaltá-te

e- um in saé-

: i ^ ¯ - r - M — A | Z ^ ^ • i"¯¯^r¯'[i===:=
cu-la. Gló-ri- a Patri. E u 0 u a e.

=1

vJT

L6-

ri-

a

* et ho- no-

re

co-ro-ná-

sti

e-

um.

[8]

Commune unius Martyris Pontificis

y. Et consti-tu-

í-

sti

e-

um

super ó-

pe-ra

m4-nu-um tu-á- rum, * Dó-mi-ne.

2 <..J^.'i·'¾·iñ.ñ"fiA-l|p./^J
JC¾L

L-le-lú- ia.

* ÿ.

J. Hie

est

sa-cér-

dos, quern co-ro-návit

* D6-

mi-nus.

P¿?^Z Septuagesimanty omissis Alleluia et y. sequenti, dicitur : Tract, g —i—-H—9 1 fci • i s

8. ^-, , ^ ••> ,.
E- ánum : tus

F =g -T^fr- 1 -'P 5 -3-ì
Do- mi-

vir, * qui timet in man- dá- tis e- jus

extra Tempus Paschale. II.

[9]

cu-

pit ni-

mis.

y . Pot- ens in

terra

e--rit

semen e-

jus : ge-ne- rá- t i - 0

re- ctó- rum ¢ L •
m

be- ne- di-cc-tur. n ¾—•—• • •—B • ^—•I • ••—•—f

`¶. Gló- ri-a

et di-ví-ti-ae

in domo

e-

jus : et ju- stí-

ti-a

e- jus

ma-

net

*

in saê- cu-lum saé-cu- li.

Offert. ¡

~

-—+

=-

=

T—1

j

I
. JL

¯¯¯¯i~¯
Nvé- ni * David

¯servum me- um, ó- le- o

sancto

unxi

e-

um : ma- nus e- nim

[io] Commune unius Martyris non Pontificis

• ^` —
mea

^TjPMy M Li—U
i, et brá-

auxi- li- á- bi-tur e-

chi-

um me- urn

confortá-

bit e-

um.

XT

Osu- í- sti

Dómi- ne * in cá- pi-te

e-jus co-

ró-

nam de

lá-pi-

de pre-ti-

6- so.

Commune unius Martyris
non Pontificis
EXTRA TEMPUS PASCHALE. Intr. i A N virtû-te tu-I— K`·"à~`—¯—

a * Dómi- ne, lae-tá- bi- tur

ju-stus,
Ë *Ti • i

et su-

per sa-lu-tá-re tu•

um ex-sultá-bit
H I

m* 1 ¶L· m J*· • •

J

1

_¿__=izf__!
ve- he-ménter:

• *^D,-' ñ
tri-

de-si-dé- ri-um á-ni- mae e- jus

extra Tempus Paschale. I.

[n]

í—fK ^^ = - II j . J • ¯
• j. bu- í- sti

°

^
_ e- um

^

i ' i •- n • : e- i. Ps. Quo- ni- am praeve-nísti

in be-ne-dicti- ó-ni-bus dulcé-di- nis : * po- su- ísti

in cá-pi-te

¡

*•• 11 •

e-jus

co-rónam de lá-pi-de pre-ti- ó- so. Gló- ri- a TZZZZZ:

P^¶^^-.-H^«^^I=^===

===±=—==r~pgij
Patri. E u o u a Grad. í = X3 E- áe.

=z z

z i

M — A — • L i —5 tus vir, *qui ti- met Dó-

a¾__l_B

a

mi-num :

in mandá-

tis

e-

J¾^-M¯i7ñ^õ || ¡ ¯ _J
jus cu- pit nimis. `¶. Pot-ens in

•sV>'K~
terra

*· '
e- rit

se-

men e-

jus : ge-ne-rá-ti-

[12]

Commune unius Martyris non Pontificis

o

recto-

rum * be-ne-di- cé-tur.

Alleluia, alleluia, y . Posuísti Dómine. [17].
Post Septuagesimam, omissis Alleluia et J7¯. sequenti, Tractus Desìdérmm. [5].` dicitur

Offertorium. Gloria et honóre. [2].

UI vult ve-ní- re post me,

* áb-

neget semet-í-

psum : et tol- lat cru- cem su- am, et

sequá-tur

me.

De eodem Communi. Altera Missa.

L -S—l-i—¢Z¾£^l_
Aetá- bi- tur * ju+ ¦

'
~
^

'
_ J

stus in Do- mi- no, et spe_

,

rá-

bit

in

e-

o:

et lauda- bún-

tur

o- mnes

re-

cti

corde. Ps. Exáudi De- us o-ra-ti- ó-

extra Tempus Paschale. 11.

[i3]

nem me- am cum dépre-cor : * a timó-re

in-imí-ci

é-ri-pe

á- nimam me-am. Gló-ri- a Patri.
Grad

E u |

o u a e.

J

„B†^A-tf.
U-

^a-,-^-i^ira,fLI%jj j
non col-li-

stus * cum ce-cí-de-rit,

dé-tur : qui- a Do-

mi- nus suppó-

nit

ma-

num su-

am.

y . To-ta di-

e

mi-se-ré-tur,

et

cómmo-dat :

et

semen

g > à v ^ ^ n A M j i—¯——¯¯—+i
; • «—•—•—a é "• Æ——

e-

jus

in be-ne-dicti-ó- ne

,

;

%a %J *

J_"l_5fa.—I

* e-

rit.

XTL

L- le-

lû-ia. * if.

[14] Commune unius Mart, non Pont, extra T. P. II.

¾——ñ%
y. Qui

—¡
non

W«W--¯I¯T—
ámbu-lat in té-ne-

sé- qui- tur me,

bris,

sed ha-be-

bit lu-

men * vi-

tae

ae- térnae. Post Septuagesimam, omissis Alleluia et `¶. sequenti> dicitur Tractus Beátus vir. [8]. Offert. \ XT ¶ Osu- í= sti + * DoM-¶*
: —¡

\ in

mi- ne

*¯¯n¡,,
TfX>;
cá-

— ,n. '
j
pi-te e-jus

i J •••i>a "¶
co- ró-

ÿt

V —
nam de lá-pi-de pre-ti- 6-

—lso :

' · * iM^ÿï^ i - ^~^'¡\S~ | * ·'
vi-tam péti- it a te, tri-bu-

j j·\.
ísti

8 ¯rj^¯
e- i,

8

'.:·:·i."^

¾TT¶
lú- ia.

al- le-

Commune Martyrum Tempore Paschali. [15]
Comm. 2 1—i
¾

T

j

O
V\5

— U^_Li—->in"> '
go sum, il-lic et

'• •
et u-bi

UI mi- hi mi- ní-strat, * me sequá- tur :


e-

•† • T J »
mi-ní- ster

me- us

e- rit.

Commune Martyrum Tempore Paschali De uno Martyre.
Intr. ¯. ^¯» • •_• 1 ~. " I t •_ ¯

ü
JL·

HT=3

==r=r
us a convén-

_
tu ma-

Ro-te-xí-sti me * De-

li- gnánti-

um, al-ie-lú-

ia :

a multi-tú- di-

ne

ope-ránti-

um in-iqui-tá-

tem, alle- lú-

[i6]

Commune Martyrum.

ž

•''' "S ¾¯~¯^ !· * " •-i-t-"-J-îJ
ia, allelû- ia. Ps. Ex- áudi De- us o-ra-ti- 6nem

me- am cum dépre- cor : ·

a

timô-re

in-imí-ci

é-ri-pe

g J •,

, „ — _ : : . ¾ • • ^– • *8 ? « - > ^ = =

s

A
c

f¾r-SP———u————-n^ á-nimam me- am. G16- ri- a Patri. E u o u a e. ½ a• J*—^-^-————«-ξ=1
L-le-lúia. • z>:

g g»
¢

• ·^^¯^^¯i1::=^-l-J!-1——y . Confi-te- bûntur cae-li

I ~¯T¯ã¯T¯¯ir^v 1 • • ¯ T Ã Ï I
mi-ra-bí-

li- a tu-

a

Do-

mi- ne :

ét- e-

nim

ve-ri- tá- tern tu-

am

in ecclc-

si- a

* sanctó-

rum.

rƒ%y,tf¯^v»aY- ¯¯¯¯L·tr^¯

1 1

¯~~

Tempore PaschalL

[17]
IIA

A
XX

a l·"^*>
L- le-

A•
lû- ia. ·

N—i

J. Po- su-

ísti,

Do-

mi-

ne,

super caput e-

jus co- ró-

nam de

lá-

S__L_—z
—¾—*—¾ N * i i > ¾-^
ó so. P 1 pi-de * pre- tiI— • • • • Oñert

1b,,n^=±¾^^
Af¾ j

, "rt

,

^-A-d

C "¯ • •
li- a

¯
tebún-tur * caeli

na
mi-ra-bí-

Onfi-

tu- a

Do- mi-

ne,

et ve-

ri-tá-

tem tu-

am

in

ecclé-si- a

sanctó-

[i8]

Commune Martyrum

rum,

alle-

lú- ia,

al!e-

lû- ia.

Comm. \

=

-l·—

•- *fl fl¯y

1 A

Aetá- bi-tur ju- stus * in Do-

mi-

no,

et spe-rá- bit

in e-

o:

et laudabún-

tur

omnes al- le-

re-cti lú-

coria.

de,

alle-lú-ia,

De pluribus Martyribus Tempore Paschali.

C^

Ancti

tu- i, * Do-

mi- ne,

be- ne- dí-cent

te : gló- ri- am regni tu-

i

di-

cent,

alle-lû-ia,

Tempore Paschali.
¡
=—= n

[19]
S—• •—=—1

111+ *, ||D .. - f l Z I J — ^ ^ ^
al-lelúia. Ps. Exaltá-^bo te De- us me- us Rex : * et be-ne-dí-cam nómi-ni tu- 0 in saécu-lum, et in =
n

• •

•—m

i—·—Mb

=•

n

%¯¯·—i-·-rr·HHL·

¯

r pi—? ' ¡ : [ . ^
Gló-ri- a Patri.

P
E u

E*^ ¶
o u a e.

saécu- lum saécu-li.

XJL

L-le- lú-

ia. * tj.

J. Sa¤cti tu-

i,

Do-

mi-¤e, flo-ré-

bunt sic- ut

lí- li- um : et sic- ut 0-

dor bál-

sami

e-

runt * ante

te.

J\

L-le-

lú-

ia. ·

[20] Commune Martyrum Tempore Paschali.

y.Pre-ti- óg—
conspéctu

sa ¡
ni,

in 9

=

Do- mi-

mors

san- ctó-

rum * e- jus.

S
Offert. I

n1

~

r^f^Mš=\
•!•—
'


•*•==
1 i •


M

^_

i. =
Aetá-

=
mi-

=
÷
ju-

r n r i ¯ " ¯ · ¯ — ^ . M'% = j —
ni * in Domi-no, et ex-

fl^—jfl •••

S

%t-te

bj-

^ ¾ , ! ^ ^ , _ j j ^ ! , Ar„ t 3 "* V< ,
sultásti : et glori- ami- ni o- mnes re- cti corde,

1

T

1

¯¯—

S——•—1%


lú-

.
••!•••

—n

• • • F T L •* 1 S • »8««%^

al-le-

ia, al-le-lú-

ia.

Audc-

te * ju-

sti

in Do-

mi-

no,

Commune plurimorum Martyrum extra T. P. I. [21]

alle-

lú-

ia : re-

ctos de-

cet

collau- dá-

ti-

0,

al-le-

lú-

ia.

¶ In Communì Confessorum et Virginum, et in aliis Missis Tempore Paschali, omnia dicuntur ut infra, addito in Introitu ante Psalmum duplici Alleluia, et in fine Offertorii et Communionis uno Alleluia ubi non habetur: et omisso Graduali> dicuntur duo `¶`¶. cum quatuor Alleluia, ut suis locis ponitur.

Commune plurimorum Martyrum
EXTRA TEMPUS PASCHALE.

Intr. S¯¯¯

1

Pi"!

"*¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯,

T
X Ntret

*—
* in conspéctu tu-


0, Do- mi-ne,

gé-mi-tus
1

compe-di-tó- rum, redde vi-cí-nis nostris sé1

-rÿ*fl p¿
ptuplum

i P>—
in si- nu

¾—s—••• , ¡

1

:

v fi:—*-i

m

.]
rH

e-

6-

rum : víndi-ca sángui-

g
nem

+

z
rum tu-ó-

¯--l·rum, qui ef-fúsus

sanctó-

est.

[22]

Commune plurimorum Martyrum

Ps. De- us ve-né-runt gentes in haere-di- tá-tem tu- am, * pol—jj—•—•–—• •«-—-m • •—¶£ •• • • • •—• • •—I

lu-é-runt templum sanctum t u - u m : po-su-é-runt Je-rû-sa-lem

• • •a
Grad. - ¡ —

fr¯ï-*
'* ¯-

W f¾ a~*—• • H * *¯¯p,r^~¯¯F
•» 1 ' 1 + -7= : II ' 7¯J•' I E u o u a e.

inpomó-rum cu-stó-di- am. Gló- ri- a Patri.

VJ

Lo-ri- ó-sus

* De-

us

in san-

ctis,

mi- rá-bi-

lis

in

ma-je- stá-

te,

*t né PL j \ é B , i¯V« ¿; — — " •• • — j f l 3L # ¾r ^l·'?i*^[Vi- I — " — · ¯ ¯* • m ^fVF—ï
fá- ciens pro- dí- gia.

7 . Déxte-ra

tu- a,

Do-

mi- ne,

glo-ri-fî-cá-ta

est

extra Tempus Paschale. I.

[23J
«r¯1

c
-

. * õ.»1^·-^l·^M·..¾ll··¾.._._ ^ B
L44J

in vir-tú-

te:

déxte-

ra mánus

tú-

a,

confré-

git * in- i- mi-

COS.

JC¾L

L- le-

lú-

ia.

* if.

y . Córpo-

ra

sanctó-

rum

in pá-ce

se-pûl-ta sunt,

et

^ ^ ^ • ' •
nómi-na

p

"

T

v . . - . . l . i
6-ne * et

e- ó-rum ví-vent in ge- ne-ra-ti-

ge-ne- ra- ti- 6- nem.

[24]

Commune plurimorum Martyrum

Post Septuagesimam, omissis Alleluia et y . sequentì¡ dicitur :

ç\ ——"V
V¾ UI séminant

~
* in lá-crimis, in

^±]_^_ *Wu\ '
gáudi- o metent.

¾^
y . E- ún-

tes

i-

bant, et fie-

bant,

mitténtes

sé-

mi-na su-a.

y . Ve-ni- én-

tes

au- tem vé-

ni-

ent

cum portântes * ma-níñè¯ ¯¯i afl» ••—¯-n~¯

exsul- ta- ti6—fl-Hi—*Mt쯯 pu- los su- os.

ó- ne, ¯¯^-r—l· • • • V ê

Offert. I -

_

-¾-

¡

— iM»*¯¯

"fl^—H

ivr ¯·^——¯¯¯¯¯¯
JLTX

¯—¯¯—
ctis suipse dabit

I- rá¯- bi- lis De-

us * in san-

is:

De-us

Is-

ra- el,

extra Tempus Paschale. II.

[25]

vir-.tû-`

tern,

et for-

ti- tú- di- nem

pie-

bi

su-

ae :

be-ne-dí-

ctus De-

us, Comm. Ê-

alle—— . Ift

lú*3

ia. T 1 passi

T si co- ram homí- ni-bus * tormén- ta

^Z3
sunt, De-us

¢ZL-Tf¾> gT¾j_%^_tJ—î
tentá- vit e-

ZÜ_

os : tamquamau-rum in

forná-

ce

probá-

vit

e-

os,

et qua-si ho-

lo-

!
cáusta

'
accé- pit e-

¯n
os.

De eodem Cömmuni. Altera Missa.
Intr. í 1^ : ¯¯¯¯~¯iã—ï—r¯l·¯¯= ¯¯¯Jl· *¾ J li,

Api- énti- am*san-ctó-

rum nar-rent pópu-

[26]

Commune plurimorum Martyrum

et laudes e- 6-

rum nûnti- et ecclé-si-

a : nómi-na

autem e-

ó-

rum vi- vent in

saécu- lum saécu- li.

Ps. Exsultá-te justi

in Dómi-no :

rectos de-cet col-laudá-

*-r¯»Ml - 8 *—*-*-ïï
—• 1 * 1 —
jr - nima no-

m

^ •

i "Ml
µ— ^

"
7 m

=

D
E u

7 • 8——H
o u a e.

ti- o. Gló-ri- a Patri.

Grad. g—
5. JL¯V.

•' ' j
ser,

• • stra,

1

•—l·*¯

* sic-ut pas-

: erépta est

. de láque-o ve-

ì^µ nán- ti-

j urn.

_a

• »»ii , y . Láque- us

_•—<

:

^

¢

j " % ' •? % • [¾r>ii\^: I •• — - * - ^ A
1

>*^I

—WMP

contrí- tus est,

et nos li-be-rá-

ti

su-

tnus :

ad-ju-tó-ri- um no-

extra Tempus Paschale. II.

[27]

¡ . · Q a . .. A > I \ ^ •*^^ p. •• ! - « • • • '
!

it

strum

in nómi-ne Do-

mi- ni,

qui

fe-cit

cae- lum * et ter-

ram.

JLJL

L-

le-

lû-

ia. * i/\

g

—I

n f. Ju-

i sti

H e-pu-

t^i7VJ^=i=¯L lén•• 71 • • tur, +—•—· et exsûl-

.

=!=½¡

% " v ¾ . j|?—=¯tent in con-

spé-

ctu

De-

i: P*ft

d o le- ctén1 " rf1é mm i a -• % f½—

j r i L i ] ‡ l# ^ 4 ¿ "=J » 1%

tur

* in lae-

tí-

ti- a.

[28]

Commune plurimorum Martyrum

Post Septuagesimamì omissis Alleluia et `¶. sequenti> dicitur Tractus Qui séminant. [24]. Offert. g —\— -

JLÜrf

Xsul-tábunt * sancti

in gló-

ri-

a,

laeta.bún- tur

in cu-bí- li-bus su-

is :

exalta-ti- ó- nes De-

i

in fáu- ci-bus

e-

ó-

rum.

JL·ß

I- co autem vo-

bis * ami-

cis me-

is :

___•_. î^. ne ter- re- ami- n¡

. ab his, qui vos

: U perse-quún- tur.

De eodem Communi. Tertia Missa.
Intr. Ê
j ^—K ¾ A-lus autem * ju- stó-

ft—ts—ïF—TH
rum a Do¯1mi- no:

extra Tempus Paschale. III.

[29]

g — , ¡ f t . :# m l·
1 et pro-téctor e- óP* I S 1 WMMI ,å . rum est in tempo- re triµ3—•

\><·r· ¿y >; IL·îJb=
bu-la- tiónis. Ps. No-li aemu-lá-ri

—=
in ma-lignán-

ti-bus : * neque ze-lá-ve-ris fa-ci- éntes in- iqui-tá-tem. j • •—•—•—[] • ifli
Ë

, •' \\

••

—*- —

\\—— 7 • a

\\

Gló-ri- a Patri.

E u

0 u a e.

V>f exaudí-

Lama- vé-runt
«____^-

ju-

sti,
I

* et DómiX

nus bus

vit e-

os :

et

ex 6-mni-

tri-bu-la-ti- ó-ni-bus e- ó-rum
u

m

'

m^

7»5*pi> 1 • 1

'

'li*

li-be-rá- vit

e- os.

y.Juxta est Do-

[30]
e

Commune plurimorum Martyrum

, ivy:
mi-nus

,

, , . ¾¢*=¢¾n JJ>iv^:-j¯i
to sunt

his, qui tri-bu-lá-

t •HiMl·i'·l·W, fïu
7 cor•

'JJ¯]I,-`I!T
"

. /••'"•"

* ?#^ ' TpT^

de :

et hú- mi-

les spí- ri-

tu * salvá-

bit.

JC¯JL

L·le-

lú-

ia. * ij\

¯ 7 M ¯ \ ^ ¾ Š ¯ 3 H ¾ .. 1J>1 ^ ^ '' j
y.Te Márty-rum candi- dá- tus láudat exér- citus,*D6mine.

Post Septuagesimatn, omissis Alleluia et y. sequenti> dicitur Tractus Qui séminant. [24].

—•
Ust6-

U#d
' rum · á- ni-mae

•V

»-H

in

extra Tempus Paschale. III.

[31]

t=

¾^=:===!=::=^7
nu De-

I^v7'p1^
i sunt, ct non tanget

ma-

i
il-

fa

y¯_==z===¶=;
• • Ã •• I ¡ .
ae : vi- si los tormcnturn ma- lí- ti-

\ · wt-L·, j^ViAn ¡
5
fvg^
sunt

^
ócu-lis

^
insi-pi-énti- um mo- r i :

I
il-li

¡?*^'P'¯¯; •' • • • a • - % — Æ ¯ - H µ — i — g - ^ 3

au-

tern

sunt in

pa- ce,

alle-

lú-ia.

Comm. £

¯+

=—

Uod di-co vo-bis * in ténebris,

dí-ci-te

in lûmi-ne,

di-cit Dómi-nus : et quod in aure

audí-tis, praedi-cá-te

6

n—» ., — n
lúia.

¯ , • •>• ^ H • . ^ ^ J " - r i H —
super te- eta. T. ƒ\ Alle-

[32]

Commune Confessoris Pontificis. I.

Commune Confessoris Pontificis.
k3 Tá- tu- it * e- i Do- minus te- staméntum

Ail
pa- cis,

r

^—T-—i—
il-li


sa-

et prín-ci-pem fe- cit e- urn : ut sit

cerdó-ti- i

dígni- tas

in

ae-

tér- num. T.P.A\-

6

· M ñ` 77íñ^7¡7rrr
al-lelú_J _— _—i£jj

f

rTrr

¯M
LL

le-lú- ia, vid : *et

ia. Ps. Memento Dómi-ne Dajus. Gló-ri- a Patri.

omnis mansu-e-tú- di-nis e»Î-_LJ

C.A. ...
E u o u a Grad. g llrf e.

p = = = = : =
..
g

. gnus, qui in di-

j

C- ce * sa-cérdos ma-

é-

bus

su-

is

plá- cu-

it

Commune Confessoris Pontificis. I.

[33]

¯¯^pv¾rF77í r·' ¯ ¯ ¯
Deo. J. Non est invéntus sími- lis il-li, qui ; conserváret ! ì !—__ m * le-gem Excelsi. _

]

A _„

_
lû- ia. * ij\

L-le-

y. Tu

es sacér- dos

in ae- tér-

num,

e ji p p»¾+—-.1
se-cúndum

A]»
•—•

*
:

-3
sedech.

ór-di-nem

* Melchí-

c >a7^ 3 s ^ > ¡ ^ l·> •¯i7h*^nnur¶—¯¯·
/'Í?J/ Scptuagesimam¡ omissis Alleluia et y . sequenti¡ dicitut Tractus Beátus vir. [8].

[34]

Commune Confessoris Pontificis. I.

Tempore Paschali otnittitur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. `¶. Tu es sacérdos, ut supra; deinde :

J\.

L-le-lú-ia.

*

¶. Hie

est

sa-cér-

dos, quern co-roná-vit

* Do- mi-nus. Offert. i 8 i i

1 fl

j
X.

m J?

•—• *^>·

jT

i = T*i*—¯i

T—i

j » • • •—«

' «*-*M
L

Nvé- ni * David
—JZÈÇËI

servum me- urn, ó- le- o

sancto

unxi

e-

urn : ma- nus e- nim

me-

a

auxi- li- á- bi- tur e-

i,

et brá-

^ ~ t ^ v '
chiurn me- um T. P. Alle-lûia.

• • •••l1«4r¾Tih
confortábit e- um.

X7

I-dé-lis servus * et prudens, quern constí-

tu- it

Commune Confessoris Pontifìcis. II.

[35]

i ¾ • Ph^. [ ^ • a J T '
Dómi- nus

r«¯¯¯¯' ^

j

super fa-mí- li- am su- am : ut det il- lis

in tempoWF

re

trímm

ti- ci mensú- ram. 11

m m^ f m

7`.P.Al-le-

lú- ia.

De eodcm Communi. Altera Missa.
Intr. g -— A- cer-dótes I M fl
J

A
k3

~^· ;. i*· A ¯ Ì H

t` i - A

I ^ ^
índu-

tu- i, *Dó-mi-ne,

ant justí-

ti-

am, et sancti tu-

i

ex-súltent :

propter Da-

vid

ser- vum tu-

um, non a-vér-

' \ ' p.; ' f
tas fá- cii M *

**> J"¯pi. I • I
tun—•—* • • — = — • • • i-=

—L
«—•HI

em Chri- stì
n

i, T. P. Alle-lú- ia,

alle-

lû-

ia. Ps. Memento Dómine Da- vid : * et omnis

[36]

Commune Confessoris Pontificis. II.

I—m—• • m¶L·

-

* T p, . • a: [J • 3 — - ¶ ^ Þ ¯ f b ï* a:[
o u a e.

8

s

,-p

a—m—• • M • • • ,

=

n

mansu- e-tú- di- nis e-jus. Gló-ri- a Patri. E u

S -i-^JsaH— S lu•—rfS

`÷-÷jus


in- duam

Acerdó-tes * e-

tá-l_µ ß

ri : • •» i i i ti- óne L_J

_.
et —•—i exsultá-

_
sancti e- jus L4 bunt. exsulta-

~»» I V •*——i
Aj—U—à `¶. Jl-luc prodú-

cam

¦¦.

I

±

cor-

nu Da-

vid :

pa-rá-

vi

lu-cér-

nam

Chri-

sto *me¯

0

Commune Confessoris Pontificis. II. i
r

[37] *¯i-

' P"
lú-

•¯¯
ia. * ij\

L-le-

y\Ju- rá-

vit Do- minus, et

C

1

'7TT—

non paeni-

té- bit e-

urn : Tu es sa- cér- dos in

ae-tér-

num, se- cúndum or-

di-

nem * Melchí-

se-

dt-ch.

i

_.

I .

n

-

¯¯^7

\l·,fid

=

Post Septuagesintam, omissis Alleluia et `¶. sequenti\ dicitur Tractus Beátus vir. [8]. Tempôre Paschali omittitur Graduate^ et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia, y. Jurávit, ut supra; deinde: Alleluia, y. Amávit eum, ut infra, [39]. O£fertorium. Véritas mea. ut infra, [44]. Communio. Beátus servus, ut infra, [45].

[38]

Commune Doctorum.

Commune Doctorum.
I¤tr. g + =—

T = 3 =
A N me- di- o * Ecclé- si- ae

a
apé-

¿
ru- it os

— A •'

•—•—Ji

•• > • — J * • A j
um Dómi-nus spí-ri-tu sa-

e- jus : et implé- vit e-

e—
pi- énti- ae,

1——
et in-telléctus :
1, A ^_pi

. ————\sto- iam gló- ri-* ae

C
ín-du- it s—•„ — s

-

-n
U ••• fl^_

l

.
alle- lû3 . ia.

ir.

—»•—•—H—A—a÷

• • ᦷ—M^¯• -t . U_

e- um. T. P. Alle- lú- ia, ",1"'*." [ i s * i i' | -

_ • \ •

~¯¯j • • • • • '

Ps. Bo-num est confi- té-ri Dómi-no : • et psálle-re ¤ó¤ii-ni

tu- o, Altíssime. Gló-ri- a Patri.

E u o u a e.

KJ sa-

S pién-

juti- am,

sti

*me-di-

tâ-bi-

tur e-

et lin- gua

Commune Doctorum. V % jus m\tñ, -I—J *• Pi •• loqué- tur • • % ju-dí- ci-

[39] «« j um.

V. Lex De- i e- jus
a

"^ j

f

••'

|'

3

:

f44^-·

in cor-

de

i- psí-

us :

et non

supplanta-bún-

tur

*gres-sus e±\. L-le-

jus.

lú- ia. * if.

g

I

—l·

n
y . Amá- vit

e
e-

¡
um D6- mi-nus, et ornávit e-

r—,
um : sto-lam

g!6-

ri- ae

índu-

it

[4o]

Commune Doctorum.

* e-

urn. Post Septuagesiìnam, omissis Alleluia et y. sequenti, dicitur Tractus Beátus vir, ut supm, [8], Tempore Paschalì omittitur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. `¶. Amávit, ut supra; deinde :

A
JCÌL

¯¯"
L-lelûia. *

`-

^¯^^

y.Ju-

stus ger- mi-ná-

bit sic-ut lí-li-

um : et flo- ré-

bit

in

ae- tér-

num

* ante
i

Dó-mi•••é

num.
^è •
:

t „f«,¿iv , i u , _ _ ii

•—;

;

;

Offert. £
«J U-

Commune Doctorum. ¯ +— *""1t
stus * ut palma

[41] ^—A '1

*/ •
flo- ré- bit :
¦ ^ **^ A

— ï • 8 "^ • J* •••PL —:fr¯—9—3¯¯·
sic-ut ce: :

drus,
¦ '•

quae
¯¯¯i5 i

in \Á-

- ^

ba-

no

est,

mul- ti- pli-cá-

Ç
bi- tur.

—n
T. P. Al- le-

.

:
lú- ia.

n—

¯ • J">pi· íl ^ "'¾^*f^*fì¯fc¯ir4i

F

~

I-dé-lis servus * et prudens, quem constí`~
¦

tu- it i:

'

!•

"

•• •» 1

D6mi-nus

super fa-mí-li- am su- am : ut det il- lis

in tempo-

re

trí-

ti- ci mensú- ram.

T. P. Al- le-

lú- ia.

[42] Commune Confessoris non Pontificis. I.

Commune Confessoris non Pontificis.
Intr. Ç I — — ,

d
V>/ — tiS

r—rt*¯&
ju- sti * me-di- tá-

>
bi- tur sa- piéngPi. *-j um :

i — — P—3¯¯P" **\\* am, et lingua e- jus loqué-tur ju-dí- ci-

6
——3—
lex De- i 1—5

"¯T¯¯¡r¯1
1

» " — —-^"
e- jus in corde ^ — II
u
m ž

g

"¯¯ïiiÃ

A

~
^—H

n
, pi
us. 71 P. Alle-

J

i

ipsí-

— j — • • •—, ^ aemu-lá-ri

ij

*V—•
lú- ia,

alle- lú- ia. ƒ\r.No-li

in ma-li-

• , ,· :{__S

• 3 « ~ . . . . T=L·^

. • .. [|-j

gnánti-bus: * neque ze-láve-ris fa-ci-éntes in-i-qui-tá-tem.

G16-rì- a Patri.
Grad

E u o u a e.

· ì

'
U^stus * ut palma

T¯¯7
flo-ré-

T~

• J~j

«J

bit : sic-ut ce-

drus

Lí-ba-

ni

mul- tipli-cá-

Commune Confessoris non Ppntificis. I. [43]

bi-tur

in do-

mo Dó-mi-ni.

y. Ad annunti- ándum maE _ ' •• '. ` ` • •jrm

HV*

> s ¾s«

T

2

1

l

, —————

—\
ne mise-

ri-córdi- am tu-

am,

et ve-ri-

tá-tem tu-

am

* per

no- ctem.

A __i_i—••
L-le-

^-*·*Tfr
lú- ia. • if.

^ K
suf-

S

f|—T~
y . Be- átus

1vir, qui

~`~i
fert

[44] Commune Confessoris non Pontificis. I.
k

1A i L j ¾
ónem :

—:—J——

ten-

ta-

ti-

quo- ni- am cum probá- tus fû-

e-

ritj

ac-cí-pi-

et

co- ró-

nam * vi-

—L—^iU¾¾—_zrd¾tiÿgfffcv
tae.

H _ _

Post Septuagesimamy omissis Alleluia et `¶.. sequ¢nti> dicitur Tractus Beátus vir. [8]. Tempore Paschali omittitur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia, y . Beátus vir, ut supra; deinde : Alleluia. f. Amávit. [39].

Offert. ¾
V

-a

•fr:«IT •—:—•••——¯¯¯—¯jfr • 1
a * et mi-se-ri-cór- di-

E- ri- tas me-

a

me- a

cum i-

pso: et in nómi- ne me-

o rf

exaltá-bi- tur cornu ,,

e-

jus. T. P. Alle•— —

..¡.S! 7 lû- ia.

Commune Gonfessoris non Pontificis. II. [45]

°°T\,—77;L^

M ' l·-^—^-^-g-1

JL3 E- á-tus servus, * quern, cum vé-ne-rit Dó——-+ —— r I : j — • - * =— — —< —J ñ • • 1 • •• ï • • ' • •• mi-nus, invé-ne- rit vi-gi-lantern : amen di-co vo- bis,

super ómnî-a bona su-a constí-tu- et¯
n
1 *

e- urn.

S b. S?»^ A.'p.. H —
a

;
•• • . •

— 1—

.

• - •

r · .

r.-Ä Alle-

lû- ia.

intr

De eodem Communi. Altera Missa. · s— ; .••_ -f———-———-—Ustus * ut palma flo-rébit : sic-ut

O

^

.

"7"v ' • • • &K %kj ,. ì
•—= 1" l·"H8—m-. ¦

:———H
•••> •—•—1

—-•—¯

cedrus Lí-ba-ni

multipli-cá-

bi-

tur : plantá-

tus in

s
— • %w—
-Hi *-d

——¡—=—
M*pi—m÷—I—•
:


9—P···—•—j

A—•—•
= :

M«—I
i

domo

Dómi-

ni,

in á- tri- is domus De- i

no-

stri. T. P. Al- le- lú- ia.

alle-

lú- ia.

[46] Commune Confessoris non Pontificis. II.

Ps. Bonutn est confi- té-ri Dómi- no : * et psálle- re nómi-ni ,* 1 1 ~ U ! ï~JJ Altíssi- me. Gló-ri- a Patri. E u o u a e.

tu- o,

Graduate. Os j-usti. [38].

j£\.

L- le- lú- ia.

* ij\

J. Be-

á-

tus

vir, qui ti-met

D6mi-

num : in mandá-

tis

e- jus

* cu- pit

nimis.

Post Septuagesimam¡ omissis Alleluia et `¶. sequenti, dicitur Tractus Beátus vir. [8]. Tempore Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. `¶. Beátus vir, ut supra; deinde : Alleluia. y. Justus germinábit. [40]. Offert. — t --—

í
JL

¡,

.»_^JJL-¾PÌ.J^'.·'·'^J
laetá- bi-tur

N virtû-te tu-a, *Dó- mi- ne,

Commune Confessoris non Pontificis. II. [47]

S¯fiv¯¯r-: \—j r ¯ ^ r í t n ¡ r ^ •• I • • Tì
1 _! 1
a

Ì

ju-

stus,

et su- per sa-lu-tá-

re

tu-

um exsultá-

bit

vehe-

men- ter : de-si-dé- ri- um á-nimae e-

jus

tri-bu- í- sti

e-

i.

š

i> ,„r'P» ^ ' ^ ^ H = %
lûI ia. — -=z.

=
I

T. P. AlleComm. ¢

XJL

- men * di-co vo-

bis:

quod vos,

—. -1* '¯¯¯^Va 4 . • • S¯¯^8
qui re- liquí-stis ómnia, et se-cû-ti e- stis me,

ìr

·-l^
cén-

V

. . • %i.. 1 r * ^ ^ 7 - p / g
tis, et vi-tam ae-térnam pos-

tuplum acci-pi- é-

si-dé-bi-

tis. 7`. P. Alle-

lú-

ia.

[48]

Commune Abbatum.

Commune Abbatum. ' ¾*· · i—zzz-—ì=zz__ — - ^ H f\ »—. sa ¾—-÷-^¾—-——
\^J S ju- sti * me-di- tábi- tur sa- pién-

&-=—T—·— ka Y¯*~
ti-

~
um :

r

am, et lingua e- jus loqué-tur ju-dí- ci-

lex De- i
ì—

e- jus
_ •

in corde
ID ^

ipsí-

us. T. P. Alle-

•—B-#—a—g Q * • I

l·p__—___IJ__—__^__^;
lú- ia, alle- lú- ia. P^.No-li aemu^lá-ri in ma-li-

gnánti-bus : * neque ze-láverris fa-ci-6ntes in-i-qui-tâ-tem.

Gló-ri- a Patri. Grad. 5 I ^/ Omi-ne,

E u o u a e. —t •• e—¯¡ -J—j

* praeve-nísti

um in be-ne-di-

cti-

6-ni- bus dulcé- di-

nis: po-su- í-

sti

in cá-

Commune Abbatum.

[49]

pi-te

e-jus co- ró-

nam de

lá-pi-de

pre-ti- ó-

so.y.Vi- tam

pé-

ti- it,

et trî- bu- í-

sti

e-

i

longi-tú-

di-

nem di- é-

rum

in saé-

cu-lum

* saé- cu-

li.

*

„ «-¾

'••

•'%•>•

x¯\.

L-le-

lû-

ia. * ý¯.

¯^»> Jail

•*'••» ÉNJI-¯—^-¾'^fT_
y . Ju-stus

J¯^
ut pal-

6 • z = n v i%-p¿»n^s •• I ^
ma florébit, ét

¾iJ -jzµ 4ir n ...•. ^¯ ¯¶Ñ> '1\>fl·ij
sic-utce-

drus

[50]

Commune Abbatum.

*multi-

pli-cá-

bi-tur.

Va?¾T¯¯'' \ ^ l · n

_zz

Post Septuagesimam, omissis Alleluia et y. sequenti, dicitur Tractus Beátus vir. [8]. Temþore Paschali otnittitur Graduate\ et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia, y . Justus ut palma, ut supra; deinde : Alleluia. J. Justus germinábit. [40]. Ofïert. g = — —9 z

6.

L _ M Ji ¾ H I — » : • • f % M 1 a • r*^
-Ï—

F|
JL·J


um * ánimae ejus tri-bu- í-

E-si-dé- ri-

sti

e- i,

Dómi-ne,

et vo- luntá-te labi- ô-rum

=fe=^3^ > :> a-a¯r¯A l
ejus non fraudá- sti eum :

U¿JËE¡J
po-su- ísti in

cá-pi-te

e- jus

co-ró-

nam

de

lá-pi-de

pre- ti-

ó-

so. T. P. Alle-

lû-

ia.

X7

I-dé-lis servus * et prudens, quem constí-

tu- it

Commune Virginis et Martyris. I.
t—
1 1
ii,

[51]
,.

- ••

i

,.

,.

1

Dómi-nus

super fa-mí- li- am su- am : ut det il- lis

in tempo-

re

trí-

ti- ci mensû- ram.

T.P.Aì-ìe-

lû- ia.

Commune Virginum. Pro Virgine et Martyre.
Intr. ¡-> 1—;—[ i—7 ^» • • · rt¯i


L·-J

S—-'

a

-•—'~*

^a· * ^ ? ¯¯P^¯l •
is tuis

Oqué- bar * de testimó-ni-

in con-

spéctu re- gum, et non con-fun-dé- bar : et me-di-tá- bar in mandá- tis tuI is, quae di-lé\\ xi ni- mis. •—m—«·~i imma-

••'MÜ •*—•—A-—1^« ia, al-le- lû-

!—=-N=r
T. P. Alle- lú-

fjP^v4¯."
ia. Ps. Be- á-ti

[52]
8

Commune Virginis et Martyris. I.
"— " —7Z!~"¯¯*¯~* • " a_I»iZ¯Zj

cu-lá-ti

in v i - a : * qui

ámbu-lant in le-ge Dómi-ni.
• •
_

I—-——-•—•—•
i B ——a—: , ____ _ _ U

ñ—m——=—•—

—'
: .
:

-=——-«^ : . u_—.—;

— _

Gló-ri-a Patri.

E u o u a e.

Grad. g

= V—
*justí-

j¾8-=—Tti-

- "I*<I

¯p.
JL^

. %J
I-le-xísti

1½¾. ¦, , L ^ —

:
am, et o-dí-

sti

in-iqui- tá-tem.
=
U½l—th-

`¶. Proptér-e- a

g——

= -


%-5
1

I

unxit te De-

us, De- us tu- us, ó-le-o

* lae-tí- ti-ae. Alleluia, alleluia, y . Adducéntur regi. [61]. Post Septuagesimam, omissis Alleluia et `¶`. sequenti, diátur :

Tract, i

J\,. . -

¯~la J « « % , . «.,• ,
sti,

V
ác-ci-pe

^ll a< —
E-ni *sponsa Chri-

1

CÝ . . r > i

V,^S ¯r
co-

i~¯T¯'~¯r¯¯Jj¾-M

ró- nam, quam ti-bi Do- mi-

Commune Virginis et Martyris. I.

[53]

nus

praepa-rávit

in ae- tér-num :

*

c. p> ^ . j - ! U - i - ^ z · *?·"¾j-l , j
pro cu- jus amó- re sángui-nem tu- urn

c

fr"it Ai7i»îr8 i*^ìv / M >
: !
fu-dí-

.». in—an
±1—1—LLJL‰—
sti. J. Di- le-xí-

sti justí-ti- am,

et o-dí-

sti

in-i-

qui- tá-tem :

proptér-e- a

unxit te De- us, De- us tu- us,

ó-le- 0

lae- tí- ti- ae

prae

consór-ti-bus tu- is.

J. Spé- ci- e tu-

a,

et pulchri-tú-di-ne

tu- a

[54]
g

Commune Virginis et Martyrís. I.
p, • I->M—I——¯É g—i—tí ¯H

intén-de, próspe-re

pro-cé- de, *et regna.

Tempore Paschali omittitur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. J. Adducéntur, [61]. Deinde : Alleluia. y . Specie tua. [70]. Offert. g \ — T
z

JLJL

F-fe-réntur * re-gi

vírgi-nes :

pró-ximae

e-jus

afle-rén- tur

ti-

bi

in lae-tí- ti- a

et

exsulta-

ti-

ó- ne : addu-cén- tur

in tern-

plum

re- gi

Do-

mi- no. T. P. Al-

6
leComm

_
lúia.

n

¯ "•j^"ftfefl»frl?r-g¯-H
·S ¡
Onfundántur

I
su-pér- bi, * qui- a

. X
injú-ste

A 'i

V>4

Commune Virginis et Martyris. II.

[55]

in-iqui- tá-

tern fe-cé-runt in me :

e- go au- tern

in mandá- tis

tu-

is

exercé-

bor,

in tu- is

"ft • % -ftr=jfa
ju-sti-fi-ca-ti-6ni-bus,

jT~f~¯ 1 ^^~¾T^
ut non confún- dar.

c
T. P. Alle-

,. ,
lúia.

1 1

Item pro Virgine et Martyre. Altera Missa.
Intr. - | —= -¡
A

1

j

M
X^A

2.

¾ n."" " — " " ' " —
E

^===^^^=^
res, ut intel-

•ft—:

·

exspectavé- runt * pec-ca-to-

per- de-rent me :
1

testimó-ni- a tu- a, Dómi-ne,

lé-

£_ xi : omnis consumma-

i» •' 1 ti- 6- nis vi- di fi- nem :

la-tum mandá- turn tu- um ni- mis.7`.P.Al-le-lû- ia,

[56]

Commune Virginis et Martyris. II.

alle-

lû- ia. Ps. Be- á- ti

imma-cu-lá- ti

in vi- a : *

qui

ámbu-lant in lege Dómi-ni.

Gló-ri- a Patri.

E u o u a e. Grad. s ¡

—•I

¯

A ¯-—
xTL Djuvávultu su-

—`
bit * e-

¯
us o :


De-

am De-

us

in me-

di-

o e-

jus, non

com-mo- vé-

bi-tur.

iJ

i4Wi-—3

7 . Flû1 ¡ B¾.—µ—B ^

mîa

nis

ím-

pe- tus

lae-tí-

fì-

cat

ci- vi-

Commune Virginis et Martyris. II.

[57]

tá-

tern De-

i:
lf

sancti-fi-

¡ , > « > " i - > " J l · — '!••• ••! ••!•• » av=î
'.Id, —d— -U½ —I
4

¶NB-J
*f¾**¯ì

cá-

vit taberná-

cu- lum

su-

urn

* Al-tís- simus.

-^JL
¾ •

L- len

lû-

ia.

* ij.
J»¾¶?7^;IA^.
g

-+

J. Haec est

vir-

I C
>fl
ü-

~:
go sá-piens,

T

w^V» X"I%
et

— —

¯~
¾

^"¯¯~~ÎT M s w M s J
ZZZ¾H
* prudéntum.

r> ¾' J M y
de nû- me- ro

na

[58]

Commune Virginis et Martyris. II.

Post Septuagesimam> omissis Alleluia et y. sequenti¡ dicitur Tractus Veni sponsa Christi. [52]. Tetnpore Paschali omittur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia, y. Haec est virgo, ut supra; deinde :

Ž\.

L- le-

lú- ia.

y. 0 quam pulchra

est casta

ge-ne- rá- ti- o

· cum cla- ri- tá-

te!

U

Iffú-

sa

est * grá-

ti-

a

in

lá-

bi-

is tu-

is :

proptér-

e-

a

be-

ne-dí-

xit te

De- us in

ae-

l·^%——rr¯fo V " " "ft¯* ^n a^'fl 1
térnum, et in saéculum saé-

Commune Virginis et Martyris. II. 4

[59]

cu-li.

T.P.Å\lc-

lú-

ia.

Comm. £
JL
*
1 ^ ne,

=~+
E-ci ju-díci-um * et
•—=

-—

_
Dómir

ju-stí-ti- am,
a—=-—I

—•—•—•—=—a—•

non ca-lumni- éntur mi-hi supérbi :

Hi • ad ó-mni- a

S
—= •*-•

—=-+
tua di- ri-gébar,

TT¯Tfr¾—~¯J
'^* %—3VN

mandá- ta

omnemvi-

am in-

i-qui-tá- tis ó-di- 0 hábu-

LT.P.Alte-

lû-

ia.

¶ Pro pluribus Virginibus Martyribus Missa dicitur ut supra.

[6o]

Commune Virginis tantum I.

Pro Virgine tantum.
Intr. S JL^ -ft—= fli • ^ · — • •% • •«——–—| in-iI-le-xí- sti * justíti-am, et o-dí- sti

qui-

tá- tern : proptér- e- a

un- xit

te De-

us,

De- us tu-

us, 6-le-o laetí- ti- ae

prae consór-

ti-bus

tu- is. 7`. P. Alle- lú- ia,

al-le-

lú- ia.

Pi·. E-ructá-vit cor me-ùm verbum bonum : * di-co` ¯.e-go

6¯^¯^*¾-—PI——n~T¯¯iJ " * i— { — a ¯ ¯ 1 ^ * •- ¯ r *>¯7¯P^¯T^~n — ' a^¯¯ • •- r¯¯¯j¯¯pa
ó-pe-ra Grad. 6
c

me- a re-gi. Gló-ri- a Patri.
— j —
m

E u
µ¿

o u a e. ñ
aa

" <
•—]

S

m>

Mi

O

Pé- ci" e

tu- a,

* et pulchri- tú-

di-

ne

tu-

a

intén-

Commune Virginis tantum. I. —
de,

[61] P¾
de,

-•'

.M¼—1-ï&fF

*¯¯*
pro-cé-

próspe-re

j .>>..^,..»-H'i."^.^4rz-et re—• j

gna.
_

U • • i y . Propter
— — » _ — 4 — • r •!—

ve-ri-tá-

tern, et mansu- e-tú-di-nem

4fl¿I3_a

«-IXaMV-

et justí-

ti- am :

et dedú-cet

te mi-ra-bí-

li-ter *déx-tera tu-

a.

A -*'¯ 3
±\. L- le- lúia. * ij\ y. Ad-du- céntur re-


gi

[62]

Commune Virginis tantum. I.
AH-t1

vír- gi- nes

post

e- am :

pro- xi- mae e- jus

affe-

rén-

tur ti- bi * in laetíi
+

ti-

a.

—*~^* ^P"H^~¯^V—^¯^`
Post Septuagesimam, omìssis Alleluia et `¶. sequenti, dicitur : Tract, -j _+—•

x\.

Udi

4

fí-

li- a, * et

vi- de,

et inclí-na aurem tu- am : ^ %•%. I †-iA J W 1 1j J "

qui- a concu-pí-vit 3¯-«HM« • ¯ j • •

% ii H '– 1% • " > . §¯¯¯·

rex

spé-ci-em

tu-

am. y . Vultum tu-um

depre-

ca-búntur fí-li-ae re-

o-

mnes gum

dí- vi- tes ple-bis : in honó-re tuo. y . Addu-

Commune Virginis tantum. I.

[63]

cén-

tur

re«gi

vírgi- nes post e-

am :

próximae e-

jus

affe-réntur

ti-

bi.

y. Adducéntur

in laetí-ti-

a b_^L

et exsulta- ti-

ó-

ne :

addu-cén-

tur

in

tern-

plum * re-

gis.

Tempote Paschali omittitur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. `¶. Adducéntur regi. [61]. Deinde : Alleluia. J. Specie tua. [70]. Oñert. s —
3. I Ml·a—• •

-–

5

-5—

\
«

,

,

^HHHHHflHHHKFa • • ^ j '

«—3 S~j

F =J=
Itu- o,

ì=ì
li- ae regum

^~*±¯Z=*
* in honó- re

á- sti-

tit

re-gí-

na

a dex-

tris tu-

is

in vestí-

tu de-

au- rá-

to,

[64]

Commune Virginis tantum. II.

circúmda-

ta

va- ri- e-

tá-

te. Comm. j

7`./>.Alle-

lû-.

ia. .

A

¯¯7TT

,-¿-^JLt_j,J-

A
acce-pé- runt ó-

^

Uinque * prudéntes vír-gi-nes

le- um

in va-sis su- is cum latnpá-di¯

bus : mé-di- a

¡
nit:

3?» ••' a l· •
autem no- cte ex-í-te

a

A i . pr~:

¾J

clamor factus est: ób-vi- am Chri- sto

Ecce sponsus veDómi- no.

T. P. Al-le-

lú-

ia.

Item pro Virgine tantum. Altera Missa.
Intr. -= V — — —g— Ultum tu- um * depre-ca- búntur o- mnes dí- vi-

Commune Virginis tantum. II.

[65]

tes pie- bis : addu- céntur re-gì _
¾ •••

vírgi3
m ,
:

nes post e- am : 1
•• * • 1


—••

T

.

¾——•

«:>*¯> • —
e- jus

• | H—¯-^—— J ¾
in lae-tí-ti-

pro- ximae

addu- céntur ti-bi

a

et exsulta-ti-

ó- ne. 7`. P. Al-le- lú- ia,

i6¯rM ÃT[]~^4'·~~iT¯ä¯i¯¯r^|i
allelú- ia. PJ. E- ructá-vit cor me- um verbum bonum: *

di- co ego ó-pe-ra me- a re-gi.

Gló-ri- a Patri.

E u 0 u a e.

C =3=
• -

.
A •*•• †

¯~
vit * rex


de est Dómi-

¯

Oncu-pítu-

có-rem nus tu-

um, quó-ni- am i- pse us.

y . Au-di fí- li- a,

[66]

Commune Vir`ginis tan turn. II.

et vi-de,

et inclí-

na * aurem tu-

am.

Alleluia, alleluia. J. Haec est virgo. [57]. Post Septuagesiniam¡ omissis Alleluia et `¶. sequenti> dicitur Tractus Audi fïlia. [62]. Tempore Paschali omittitur Graduate, et eju$ loco dicitur : Alleluia, alleluia. J. Haec est virgo. [57]; deinde Alleluia. J. 0 quam pulchra. [58]. Offertorium. Afferéntur regi. [54]. " Comm. \ 1 tad =riH

c
k_J
\

.—-——'——
I- mi- le est * regnum caeló- ram hó- mi- ni ne-go[

=

r

•·¿

É'| I

•*
C

i** " 'k*4¡

•-. a1A . . ' • * · U — - ~
ri, quaerénti bonas marga-rí-tas : invén- ta

ti- a-tó-

iiWT~n .

m

. . 'l
• • "
" %*

• •! ^
m

m
' • " ••

a
" •

una pre-ti- ó-

sa marga-rí-ta,
U .

de-dit ómni-a su-a,

S

S ¯¯VnA¯P—rt¯¯¾^~íl
B

• « ^ ^~^ II
U

et compa-rá-

vit

e-

am. T. P. Alle-

lú-

ia.

Commune Martyris non Virginis·

[67]

Commune non Virginum. Pro una Martyre non Virgine·
Introitus. Me exspectavérunt. [55]. Graduate. Dilçxísti justítiam. [52]. Alleluia, alleluia. J. Specie tua. [70]. Post Septuagesimami omissis Alleluia et `¶. sequenti> dicitur Tractus Veni sponsa Christi. [52]. Tempore Paschali omìttitur Graduate¡ et ejus loco dicitur ; Alleluia, alleluia. J. Specie tua. [70]; deinde :

J\.

L-le-lú-

ia.

·

¶. Pro- pter ve-ri-

tá-

tern, et mansu- e- tú-

di-

nem,

et ju- stí-

ti-

am : et de-

dû-

cet te

mi-

ra-bí-

li-ter

*déx-

'

ll

;

te-ra

tu-

a.

Offertorium. Diffûsa est. [58].

[68] Commune nee Virginis nee Martyris. Gomm. g k-5r¯—— - 1 k¯¯ï»— ¯—'—¯¯J
x

*

•?

·
fcrft

-'-•
•. •••'T·¯

•• / >· J=¾=P^
et a
j laetábor i urn:

JL·

Rín-d-pes * perse- cû-ti sunt me gra- tis,

¾^"a j , ^ 8 » g · · verbis tuis

formi- dá- vit cor me-

J~

^ : ·

ego

su- per e-ló-qui- a tu-

a,

qua-si qui invé*

nit

spó- li- a

mul- ta. T. P. Alle-

S
lúia.

n

:

¯

——¯¯—

^ ¾ J = = = = = = = = =
¶ Pro pluribus Martyribus, quae non sint Virgines, dicatur Missa ut supra.

Pro nee Virgine nee Martyre.
Intr. \—r-—— V>4 _ " f. V — ~ P¾ •• .. \ju-

Ognó- vi * Do-

mi-ne, qui- a aé-qui-tas

dí- ci- a

tu-

a,

et

in ve-ri-tá- te tu- a

Commune nee Virginis nee Martyris.

[69]

humi-

li- á- sti

m e : confï-

ge timó- re tu-

* l - _

-

"

.

'

—•••

0

car-

nes me- as,

a mandá-

tis tu- is

nonme

re-pél-

las. T.P. Alle-lú-ia, alle-

lú-

•» I] ~"
ia. Ps. Be- á-ti
6—• Mr = n

;
immacu-lá-ti
l·¯•

¯¯¯¯¯†
in vi- a : *qui
•—•—11 • M ¿

ámbu-lant
5 n

^ ^ ¾ ?' a j V l
in le- ge Dómi-ni. Grad. £

31

—- f
=

' > • ' ai-[Eu 0 u a e. % • • *—9-t

a

Gl6-ri- a Patri. +

j^

T\ —
J-/

= - . , ¾ •NÿU¿=5¢=^T-a p x

× `·

I£fú- sa est

*grá-

ti- a

in lá- bi- is

*Ttr\ ' ^V> 3tfiw¯] •" ^ N3 "Hi»,p,; 1 i
tubene- dí- xit te is : Deus pro- ptér- e- a in ae-

*7^fv fia%. ^ r ^ t P ~ ¯¯¯ã¯¢*htf' 3ii ^Nfi
t ¾ U , ,
a

_

J

_

tér-

num.

`¶. Propter ve-ri-tá-

[70]

Commune nee Virginis nee Martyris.
1

•—, , M —
et mansu- e-tú-di-nem,

'

-

tem,

et justí-

ti- am :

et dedû-

cet * déx-te-ra tu-

te mi-ra-bía.

li-ter

XJL

L- le-

lú- ia.

• tj\

J. Spé-

ci- e tu-

a,

et pulchri- tû- di-ne tu-

a

intén~de, pro-

spe-re pro-cé-de,*et re- gna.

6

^i,,A.' ^ i h ^ ñ i j j i i ¯ ^ = ^ ^

Commune Dedicationis Ecclesiae·

[71]

Post Septuagesirnam, omissis Alleluia et `¶. sequenîiy dicitur Tractus Veni sponsa Christi. [52], praetermittendo ultimam primi ¶. clausulam, * pro cujus amóre... fudísti. Tempore autem Paschali omittitur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia, f. Specie, ut supra; deinde Alleluia. J. Propter veritátem. [67]. Offertorium. Diffúsa est. [58].

D -í-s
dísti

¾=
* justítiam, et 0-

I-le-xí- sti

in-i-qui-tá-

tern : pro-ptér-

e-

a

unxit te De-

us, De-

us

tu-

us.

g==^/W^Tll — = =
T. P. Allelúia.

=

Commune Dedicationis Ecclesiae.
Intr. ¯ s ¯ , •? 1 · ~jr ; •—•••—nm , . ¡ \m—

r‰
J_

` `·m}
Errí-bi- lis est * lo-cus

>:

'• J M
hie do-mus

i- ste :

De-

i

est, et porta cae- li :

et vocá- bi- tur

[72]

Commune Dedicationis Ecclesiae.

au-la

De-

i. 7`.ƒ\Al-le-lû- ia,

alle-

lú- ia.

¾ = = ^ µ ^ ^ • I- ž ¯ r ^ T i
ƒ>r. Quam di- lécta taberná-cu-la tu-a, Dómi-ne virtû-tuiti!•. *

concu-píscit, et dé-fi-cit á-nima me-a ni. Gló-ri- a Patri. E u o u a e. Grad. g -f

in átri- a Dómi-

:—

\ J

O-cus i- ste. * a De-

o fa- '

ctus

est, inae-

stimá- bi-

le sacra-

men- turn,

irrepre-hen-sí-bi- lis

g-=A^. ' ¯—[F—^~

^¯'¾ •• ' • • • · ¡

ft
est. cho-rus,

*X`>r·. 1 , T ¯ ¯ T ¯ r ¯ 3 = = 1
y . De-us, cu-i adstat


Ange-ló-rum ex-

l¯¯ÅWiniJ •' ' L , î áudi pre-

w

¯- ^ — ~ ¯ -, • :• ••• j »*l%Pi m—•—di» ces servo- rum*tu-6-

Commune Dedicationis Ecclesiae.

[73]

rum.

l \

L-le-

lú-

ia.

* ij.

\—

•• T / .

J%—
1

:—ï
bo

¯

¯MH-V~j


y . Ado- rá-

>y·

\p¾ .. I J i

m—•3

—J
ctum

ad templum san-

Ht^î
tu-

4 — · g'l·" ^½¯——J—gµl·¾a-J
um : et confi- té-

ž

"n.¯n*n,T¯ ' ^ ^ V p . - 1 a . - i J - ^
bor * nómi- ni tu0.

P w,*^B8» Lfl·

' * ^v^>. r —

' fñm

n

~

Post Septuagesiinamy omissis Alleluia et `¶. sequenti, dicitur Tractus Qui confídunt, 139. Tempore autem Paschali omittitur Graduate^ et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. `¶. Adorábo, ut supra; deinde :

J*

ï

• %

J

g

__

L-le-

lú-

ia. *

+
y . Be-ne fundáta est do- mus Do-

[74]

Commune Dedicationis Ecclesiae.

mi- ni

su-

pra

fir-

mam * pe-

tram.

Offert. g—

jT¡

¯pv
JL/

fl

" * ^» ¾ M¯^=A-^-Omi-ne De-

£=

==

• «^=j

us, * in simpli- ci-tá- te cordis [*~ ¾ ¯ ób- tu- li L_ uni-vérsa :

I S JTi V mei

lae- tus

»i
et p6- pu-lum tu- um, qui

IIS_Z_J— f¾
repér- tus est, vi-di cum

ingén-ti gáu-

di-

o : De- us Is- ra- el,

custó-

di

¯ A·m-—...
hanc

a » a T^•»% . · ! i . • ÿi»»n^i-~í
tá-tem, Dómi-ne Deus.

vo- lun-

T. P. AlleComm.g

lû-5

ia. , I i¡ • g—• la, L J ¡

Omus me-

a, *do-mus o-ra-ti-ó-nis vo-cá- bi-

Commune Festorum B. Mariae Virg.

[75]

tur, di-cit

Dómi-

nus : in e- a

0-

mnis, qui pe-

tit, ác- ci- pit : et qui quaerit, ínve-

nit,

et pulsán-

ti

ape-

ri- é- tur. T. P. Alle-

lú-

ia.

¶ Infra Octavatn Dedicationis Ecclesiae, et in die Octava, dicitur Missa ut suþra. ¶ In ipsa die Dedicationis Ecclesiae> Missa dicitur ut S7¿pra. ¶ In ipsa die Dedicationis A¿taris, dicituf Missa ut supra.

Commune Festorum B. Mariae V.
Intr. ¯¯i l·^ l· = —Ï Ï 3

Alve *sancta Pa- rens,

e-ní-xa pu-érpe-ra

Re-

gem, qui caelum terrám- que re-

git

in saé-cu-

la sae-cu-

16-

rum. T. P. Al-le- lú- ia,

al-le-

lú-

[76]

Commune Festorum

ia. Ps. E-ructávit cor me- urn verbum bonum : * di- co

ego

ópe-ra me- a re-gi. Grad. g

Gló-ri- a Patri. † —

E u o u a e. j

X3

E-ne-dícta

* et ve- ne-rá- bi-lis

es, Virgo

Ma-rí-

a : quae si- ne

tactu pudó- ris

in-

vén-

ta es ma-

ter

Salva-tó-

ris.

y . Vir-go

De-

i

S-

` —
quem to-

.

4—
tus non ca-pit or-

Gé-ni- trix,

f—-j~
.—I bis, in tu- a

; i
se clau-

'-—
.fm ' sit ví-

,
l· ..-.'•, a TlU ¡ •' g see- ra * fa- ctus

z ¾ f e z : r ^ y ^ • · Nt_^=¶ÿ¾
Ç.
ho-

^

„7¯+r,

—÷~~—

~n~'~
A

.
mo.

•*n ftr

g

a

?"— ^- lj —

Beatae Mariae Virginis.

[77]

L-le-lú-

ia. * ij.

_lLv—s 1 a, , a · ii "_aV>,
`¶. Post par-

a

J r ' • ,»
invi- o-

turn, Vir- go

-¯^Na \
láta

• J r ^
perman-sí- sti :

, g-^::=
De- i Gé-nitrix

'•" j

inter- cé-

de

*pro nor

Ç

I—

I

j

—I-

—n

bis. ¶ In Adventu, loco `¶. praecedentts, dicitur :

I * j ^^¾1^^^i^¯77K¯l / ¾ ? v ^ ? V j
XX. L-lelú-ia. * zj\

y . Ave

Ma-

rí- a, grá-ti- a pie-

na :

Dó-mi-

nus te-

cum : be-ne-

dí-cta tu

* in mu-li-

[78]

Commune Festorum

< •Saiy¿flp. 8 ,V,. 1 / ¾ ¯ ? ^ 7 ¯ 7 ^ ¾ . - ^ ^
éri-bus. ¶ Post Septuagesimam, omissis Alleluia et JF. sequentì, dicitur : Tract, JÊ , ;+ — Z • —

\JT

Aude

* Ma- rí-

a Vir- go,

cunctas haére-ses so-

la

inter-e- mi- sti.

y . Quae Gabri- é-

lis

Archán-

ge- li

di- ctis ere- di- dí-

sti.

y. Dum Vir- go

De-

urn et ho-mi-

nem ge-nu-í-

sti

et post partum, Vir-

go,

invi-

o- lá-ta

Beatae Mariae Virginis.
i6¯~11—afr % ' ••—¯H
¶HH

[79]
1

\———»a • •* 1 ¿ A i

¯ —~

31

8

1% * \ 1 a * '?•[< a 1
JT. De- i

m

1 -

>L '

perman- si- sti.

Gé- nitrix, inter-

cé- de * pro no-

bis.

¶ Tempore autem Paschali omittitur Graduate, et ejus loco dicitur :

A
r l

'
L-le- lú-

`*
ia. * ij\

'
^^~J¯Ï¾^¯J
m^\ •? * it : Virgo 71 h· ¾

믯¯¯Ty^

1 fl‰

m¶rå ' ? " • * • y . Virga Jesse

" • • • "»A fló-ru-

¯^Ti¯ DeC^ V Defl, um * n 'f et hó-

' •¯¯Ti mi-nem gé- nuit : pa- cem * * * it¾ni^ liI •* ' ••!

n I ' 71 • * ¦ • dit,

us réddi-

in se re-concí-

ans * ima

sum-

mis.

Alleluia, y . Ave Maria. [77].
Offert. E ; MHHH¶ • 1—

A
JLJL

ì^rr=ve *Ma-rí-

1—1_

a,

[8o]

Commune Festorum B. Mariae Virg.

grá-

ti- a pie- na, Dó-

6¯¯
I

¯+*¯
L _
__•

-r-fca—
J ^

',.

« - ¾ £ 8f« Kf[; ' L Ë L·m L_ J h

• * ,

—l·-i-—"• Inn ^ -J^—[-—

~^Fi:4-ij

mi-nus

te-

cum : be-ne- dí- eta

tu

in

mu-

li- é-

ri-

bus, et be-ne- dí- ctus

fru-

ctus

venJ 3

tris

tu-

i. T.P.Al-lera * Ma-rí- ae

lú- ia. Vír- gi-nis, quae

E- á-ta vísce-

.
porta-

i-V5t_p^
vérunt ae- tér-

—v

r a >^ >»"
um.

ni Pa- tris Fí- li-

-* -r}^^`VŠ*^l
T. P. Allelûia.

=====

Missae de Sancta Maria in Sabbato. [81]

Missae de Sancta Maria in Sabbato
quae diei etiam possunt aliis diebus ut votivae de B. Maria Virgine, juxta Rubrieas vel, ex indulto, pro temporum diversitate.

Ab Adventu usque ad Nativitatem Domini.

R
phi-

-í-J—

—:
per, et nu- bes

0-rá- te * cae- li dé- su-

ant ju-

1 '» •* tt= stum : ape-ri- á- tur ter- ra, et gérmi-

-ly
net

J /• ¾ •• 0 — I Z ^ = 8

:
fl—•a¯*^

Sal-va- to- rem. Ps. Be-ne-di-xísti Dómi-ne terram

^¾-¯ar-f¯ir a * *~a • ^ •

—µË_Ì F»—* T—-• • • • — : •—Ë tu- am: *a-vertísti capti-vi- tá-temja- cob. Gló-ri- a

girr[nrjr^=====n=
• , „. m!

¤=

:

pfeí=¤

Patri. E u o u a e. Graduate. Tóllite portas. 9. Alleluia, alleluia. J. Ave Maria. [77]. Offertorium. Ave Maria. 23. Communio. Ecce virgo. 23.

[82]

Missae de Sancta Maria in Sabbato.

A Nativ. Domini usque ad Purificationem.
Introitus. Vultum tuum. [64]. Graduale. Speciósus forma. 45. Alleluia, alleluia. J. Post partum. [77]. Post Septuagesimam¡ omissis Alleluia et `¶. sequentiy dicitur Tractus Gaude Maria. [78]. Offert. g 1 JL Elix * namque es, sacra

Vir-go Ma-

rí- a,

et o-mni lau-de

di-

e
gníssi-

¯-T—
ma : qui- a ex te

.
or- tus est sol ju-

-—

stí-tiae, Chri- stus DeCommunio. Beáta viscera. [80].

us no-

ster.

A Purificatione usque ad Pascha.
Introitus. Salve sancta Parens. [75]. Graduale. Benedícta et venerábilis. [76]. Alleluia, alleluia. J. Virga Jesse. [79]. Post Septuagesimam, omissis Alleluia et `¶. sequenti, dicitur Tractus Gaude Maria. [78]. Offertorium. Felix namque es. ut supra. Communio. Beáta viscera. [80],

Missae de Sancta Maria in Sabbato.

[83]

A Pascha usque ad Pentecosten.
Introitus. Salve sancta Parens. [75]. Alleluia, alleluia. J. Virga Jesse floruit. [79]. Alleluia y. Ave Maria. [77].

JIJ

E-á—

ta
'li

es, * Vir—Hi——•—•—4i~·—i rí- a, quae ómni- um

go

Ma-

portá-

sti

Cre- a-to-

rem : ge- nu- í-

sti
[^3

qui te fej ^' 7• * t • •

cit,
• • •* i s ;

et

in ae- tér•' %• !

num pérma-nes

Vir-go,

al- le-

lú- ia. Communio. Beáta viscera. [80].

A Pentecoste usque ad Adventum.
Hissa. Salve sancta Parens. [75].

MISSÆ VOTIVÆ
Feria II.

Missa de Sanctissima Trinitate.
Introitus. Benedícta sit. 308. Graduale. Benedíctus es. 308. Alleluia, alleluia, ¯f. Benedíctus es. 309. Post Septuagesintani, omissis Alleluia et `¶. sequenti, dicitur :

T
EDe-um te Fí-li- um u-ni-géSan-ctumPaLS_J

Tractus. 8.

*Patrem irigé-

ni-

turn,

ni-

turn,

te

Spí- ri-tum san-

rá-cli-turn,

ctam et indi-ví-du-am Tri- ni-tá-

tern, to-to cor-

de

confì-té-mur,

laudá-

mus,

atque

bene-dí-

Missa votiva de Sanctissima Trinitate. [85]
—••

·

u

cimus. y . Quóni- am magnus es tu, et

fá-ci- ens mi-ra-bí-li-

a:

tu

es De-us

so-

lus.

¶. Ti•

bi laus, ti•• '

bi • cti-

gló-ri- a, r8* 1 * 0

ti-

bi gra-ti-á'

† J ^ •

rum á-

in saécu-la sempi-tér-

na,

o be- á- ta * Trí- ni-tas.

Tempore autem Paschali omittìtur Graduate\ et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia, y . Benedíctus es, 309; deinde :

} \ .

L- le- lú-

ia. •

y . Be-ne-di-cá-mus

Pa-

[86]

Missa votiva de Angelis.

trem,

et Fí-

li- urn,

cum

Sancto * SpíOflfertorium. Benedíctus sit. 309. Communio. Benedícimus Deum. 310.

ri- tu.

Feria III.

Missa de Angelis.
Introitus. Benedícite Dóminum. 607. Grad. Ï
JL·Â

iF Audá- te

=-

F

z~g—=¯=—s lis :

*Dó-mi-num dtí cae-

laudá-

te e- um

in ex-

cél-

sis.

y . Laudá- te

e-

um

omnes Ange-li

e-

jus :

laudá-

te

e- um

Missa votiva de Angelas.

[87]

0- mnes Virtú-

tes

* e-

jus.

6

1

f-

L-le-

lú-

ia. * ij.

y. In conspé-

ctu

Ange- 16-

rum psal-

lam

ti- bi,

Dómi-ne

De-

Sla ,

I -


us * me-

I

g__

n
US.

Post Septuagesimam, omissis Alleluia et y . sequenti> dicitur : Tract, -a X3 Ene-dí-cite I -

*D6- mi- num,

[88]

Missa votiva de Angelis.

omnes Ange-

li

e- jus;

pot-éntes virtú-

¯ 3 1 -^
te,

1

„ • ,

¾

• m*\
e-jus.

[I , - • -

qui fá-ci-tis verbum

y. Bene-dí-ci-te Do-

mi-

no,

omnes Virtú-tes e-

jus:

mi-ní-

jP %3fr- I
-m—^rf* 1-

1 » ¡ > • • gnü ml % f
5-—: ï rfG—1%

üT¯fF,
a'Pi, ¦¦j

Hj—J

stri

e-

jus,

qui fá-ci-tis

vo-luntá- tern e- jus.

y . Be-ne-dí-ci-

te Dó-mi-

no,

ómni-

a

ó-pe-ra

e-jus : jus,

in omni lo-co

domi-na-ti- ó-nis ea *Dómi-

be- ne-díc á-nima me-

no.

Tempore autem Paschali omittitur Graduate^ et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia, JT. In conspéctu, ut supra, [87]; deinde ; Alleluia. `¶. Angelus Domini. 245. Offertorium. Stetit Angelus (sine Alleluia extra T. P.), 610.

Missa votiva de S, Joseph
Comm. JL\. -+—ft i¯i—i

[89]
•-, • J

N- ge-li, * Archán- ge-li, Thro-ni et Domina-

^^ZÜÃ!irrriTPv¯1 . ¿ ' ^ * '
ti- ones, Principá-tus et Pot- e-stá-tes, Virtú- tes cae-ló-

-—I—-

\

a

¯-f¾—

I • a-«—•

-j

rum, Ché-ru-bim

atque Sé- raphim, Dómi¤um bene-dí-ci-

te

in ae-

tér-

num. T. P. Alle-

lú-

ia.

Feria IV.

Missa de S. Joseph.

XJL

D-jú- tor * et pro-té- ctor noster

est Do- mi-nus :

I in e- o lae-tá- bi- tur cor

no-

¯¯¯1" * I strum, et in no- mi-

ne

sancto

e-

jus

spe-rá-

vi-mus. T. P. Al-

[89A]

Missa votiva de S. Joseph.

le-

lú- ia,

al-le-

lú- ia. Ps. Qui

re-gis Isra- el, in-

:

: i
ténde : * qui dedú-cis vel-ut ovemjo-

pp¯¯tT¯T
seph. Gló- ri- a

Patri.

E u o u a

e.

Graduale. Dómine, praevenísti. [48]. Alleluia, alleluia. ¶. Fac nos innócuam. 486. Post Septuagesimam, omissis Alleluia et `¶. sequenti, dicüur Tractus Beátus vir. [8]. Tempore autem Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicüur : Alleluia, alleluia, f. De quacúmque tribulatióne. 486. Alleluia. y. Fac nos innócuam. ibid.

Offert. g ¯-IZfli" «*-I¢-^L-A,I3r3

~¯,fr*"*%· ' i¯V¯i
Dómi-

L

Au-

da,

* Je- rú- sa-lem,

num:

quó-ni- am confortá-

vit

se-

ras por-

tá-

rum tu- á- rum,

be-ne- dí-

xit

fí- li- is tu-

is

Missa votiva de S S . Apostolis Petro et Paulo. [8ÇB]

† in te.
g-=- • ••"!•• -—¾le-

T. P. † in te,
1
lú-ia.

alle- lú- ia,

n

al-

— — -

Acob autem * gé- nu- it Jo-seph vi- njm Ma- ri-

ae,

de qua na-tus est Je- sus, qui vo- cá- tur † Chri-

stus. r. P. † Chri- stus,

al-le- lú- ia,

al-le-lú-'

ia.

Item Feria IV.

Missa de SS. Apostolis Petro et Paulo.
Introitus. Mihi autem. 392. Graduale. Constítues eos. 393. Alleluia, alleluia. `¶. Nimis honoráti. 644.

[go] Missa votiva de omnibus SS. Apostolis.
Post Septuagesimam, omissis Alleluia et `¶. sequenti, dicitur Tractus Qui séminant. [24]. Offertorium. In omnem terram. 406. Communio. Vos qui secúti estis me. 448. ¶ Tempore Paschali dicitur Missa Protexísti. [15]. ¯

Similiter Feria IV.

Missa de omnibus SS. Apostolis.
I. Extra Tempus Paschale, omnia ut in Missa praecedentù II. Tempore Paschali. Introitus. Protexísti. [15]. Alleluia, alleluia. J. Confitebúntur. [16]. Alleluia, y . Ego vos elégi. 630. Offertorium. Constítues eos. 534.

c m

T · i==3¯' M\ .rpr¡>¯*¯¯^~^
JL N omnem terram * ex-ívit so- nus e- ó-

rum :

et in fi- nes orbis ter-

rae verba

e- ó-

¢

p.: | J • ^ • · ' ¡ T > Ã .. J = =

rum, alle-lû- ia, alle- lû- ia. ¶ Praecedentes Missae de omnibus SS, Apostolis, turn intra, turn extra Tempus Paschale^ sumi etiam possunt pro votiva alicujus sancti Apostoli> de quo in Missali non habeatur Missa propria. Similiter Feria IV. didpotest Missa de Patrono prindpali Oppidi vel Civitatis, Dioecesis, Provindae et Nationis, vel etiam de Titulari Ecdesiae p?'opria¢, et de Titulo vel Sancto Fundatore Ordinis sen
Congregationi$,

Missa votiva de Spiritu Sancto. Feria V.

[91]

Missa de Spiritu Sancto.
I. Extra Tempus Paschale. Intr. S + "3 • ¯^¯ W " — : .

Q —
kj

¯-1—J
ni * replé- vit orbem


ter1

Pi- ri- tus Dómi-

H=

r

T

M~ã7¯Tï. J V T

" ^

rá- rum : et hoc quod con- ti6~fii-«««T I 8 ~—-*=—
ti- am

net ómni- a, sci- én-

"Wyu—s .—n 1—•¯"^¯¯t¯i n / i s fty*--p¾r- —¾—pi¯¯J —H
habet vocis. />.$•. Exsúrgat De- us, •—•—•—5

g-*—•—•—•—•—• % S "—S •* ••—<• j •—•

et dissi-péntur in-i-mí-ci
g—•
1

e-jus : * et fú-gi- ant, qui odé•» n ¯"¯ìi > • • Hh-n-

• •

•'

I

M¾ fc I" 3 ^ "

runt e- urn,

a fá- ci- e

e-jus.

Gló-ri- a Patri.

E u

o u a e.
—=
L-f-i -I k •

Grad. Ê
T^ —B_

;
•»—• :

=

^4—j

X3

E- á- ta

gens, * cu-jus est Do- mi-nus

[92]

Missa votiva de Spiritu Sancto.

De-

us

e- ó-

rum : pó-

pu- lus, quem

?
e- légit Do-

1% > • l» T ?^V
mi-nus

in he-re-di-

tá-

tern

si-bi.

J. Verbo Do-

mi- ni

cae-

li firmá- ti

sunt :

et spí-

ri-tu

o- ris

e-jus

o-

mnis virtus * e- ó-

rum.

JLJL L-leHie genuflectitur.

lú-ia. * ij\

y.Ve-

ni Sancte Spí-

ri- tus, reple

tu-6-

Missa votiva de Spiritu Sancto.

[93]

rum corda fi- dé- li- um : et tu- i a-mó-

¾ 3¯

>. Bf >a·/ ' - t - K s - f r •• J •
ris

ã>i¾ j •• ¯
cénde.

in

e- is

ignem*ac-

* •!

_EZZEZ-EZu

Post Septuagesimanty omissis Alleluia et Y- sequenti, dicitur :

JL·^Á

- mítte

* Spí- ri-tum tu-

um, et ere- a-

búntur:

et reno-vá-

bis

fá-ci- em ter-

rae.

J. 0 quam bo-

nus et

su- á- vis

est, Dómi- ne,

Spí- ri-tus tuHic genuflectitur.

us

in no-

<
bis!

.. li aP»aN P"a% ' ' M s ' Þ 1 N >P*n ¯v\
y . Veni

[94]

Missa votiva de Spiritu Sancto.

Sancte Spí- ri-

tus, re- pie tu- 6-rum corda fi-dé-

li- urn:

et tu- i

amó-

ris

in e- is

i- gnem * accén-

de.

Offertorium. Confírma. 295. — Post Septuagesimam :

Offert
V^4
¢

fr—

^

.,
De- us,
1

— — —
quod o_ L

On-fírma * hoc
1 »M—•

pe-

¯ . . . ^ S , -s i •
rátus es in no-

^ 1 - i ^^^^f,.N
bis : a templo tuo,

quod

est

in Je- rú-

sa- lem,

ti-

bi

of-

¯^ 5 - il ¯^Na •• ¾¯^^¯« J^fv. 1 1
ferent reges mú- nera.
Comm

-=¯—

Communio. Factus est. 296. — Post Septuagesimam : ·r~¯T¯i¯—t¯l— • • , M i l l-1-T¯r¯|l^

F ZÎZÌ==

*—_==-¯=—=

Actus est*re-pénte de cae-lo so- nus adve-ni-én-

Missa votiva de Ss. Sacramento.

[95]

tis spí-ri-tus ve- he-mentis,

u-bi e- rant se-dén- tes :

i~z:z^aiizizjtzi L—«_

^ÎZ^ÌSZZ^I—jzz:— , _r p.=—i_¿-J '
loquén- tes ma-

et replé- ti sunt omnes Spí-ri-tu Sancto,

gná-

li- a De- i. II. Tempore Paschali. Introitus. Spíritus Domini. 292. Alleluia, alleluia, f. Emítte Spíritum. 293. Alleluia, f. Veni Sancte Spíritus. 293. Offertorium. Confírma hoc Deus. 295. Communio. Factus est. 296.

Item feria V. Missa de Ss. Euchar· Sacramento.
Intr. -¯j 1. Extra Tern pus Paschale. — 1 a T—
1#

I \^4 a__^

• I-bá- vit e- os * ex á-di- pe frumén-

ti :

A_a_j—,—¾—Sj • r • ¯ j « ~
sa-tu-rávit eos.

et de pe-tra, mel-le

Ps. Exsul-tá-te De-0 adju-tó-ri nostro : * ju-bi-lá-te De- 0

Ja-cob. Gló-ri- a Patri.

E u 0 u a e.

[96]
Grad.

Missa votiva de Ss. Sacramento.
' cu— , um in te spe*m ''. rant, |,

li * ó- mni- ' A>
M

i¯¯y • dL""S^i1 • Dómi-ne :

'•rfti , lis

et tu

das il-

e-

scam

in tém-po-

re

oppor-

tú- no.

' '

y . Ape-

1—±

a—44-a—i—1

,

ris tu

ma-

num

tu-

am :

et

imples m L4^—

t_ s _ i _ jr _ ! p r i_ v _—j_i3

omne

á-ni-

mal * be-ne- di- cti- ó-ne.

i

i

jt\.

L-le-

lú-

ia. * ij.

Missa votiva de Ss. Sacramento.

[97]

y. Ca-ro

me- a

ve-re

est ci-

bus, et

p=*V,flfl •
san8

¡ • ' i¯j •

^K¶y

•• I a ¯ ¯i
tus : qui

guis me- us

ve- re est po-

1 J `vu ¾ a ' * M - F |
cat meam carnem, et bi- bit

mandû-

me-

um sán-

gui-nem, in me

ma- net,

c~f¯roz:

¯¯ i . ' 7r

,. — c

et e- go * in e- o. Post Septuagesintam, omissis Alleluia et ^¶· sequenti, dicitur : Tract, g k¯ïïi ¶S ¦-¦ :

A ¯¯*—¯^*
XJL B ortu so-lis * usque ad oc- cásum, magnum est nomen me-

um in gén-

ti-

bus.

y . Et in o¯mni lo-co

sacri-

fi-cá-

tur,

et

[98]

Missa votiva de Ss. Sacramento.

of-fértur no-mi-ni

me-o

oblá-ti- o

mun-

da :

qui- a

magnum est

nomen me- um

in gén-

ti-bus.

`¶. Ve-ní-

V i > • •. ' ¿±ß "××r·-1 i -3-l1
te, com-é-di-te panem me- um : et bí-bite

v¡i

num,
i—i
^ • •I 1 ` * •

quod mi- scu1

i * vo-

bis.
Offert. g la¯=-w_w.

k3

Acer-dó-tes * Do-

mi-ni

incén-sum et

¯ ^ ^ ¾ T ^ a •'"•JbL-Lfÿr|b^\
panes onerunt De- o : et

¿^¾
íd-e- o

sancti

e- runt

De- o

su-

o,

et

non

Missa votiva de Ss. Sacramento.

[99]

h"¾—— - '
pólluent no- men e- jus.

n—¯

Comm. ¡

i-i-j—

I ,—^¯N^ „ ,

[,

P¯¯*¯yj

V^

Uoti- escûmque * mandu-cá-

bi-tis panem hunc, et

cá- li-cem bi-bé-tis, mor-tem Dó-mi-ni

annunti-á-bi-tis,

do- nee vé-ni-

at:

í-taque qui-cûmque mandu-cá- ve-rit

—g

'—g^g

^*—gLg—> fi^
indí- gne

y†T^
re- us

panem, vel bí-be-rit cá-li-cem Dómi-ni

S•

a • ——¯¯;;—

. ^ "^¯fl %

e- rit córpo- ris et sángui-nis Do- mi- ni. II. Tempore Paschali. Introitus. Cibávit eos. 313. Alleluia, alleluia, y . Cognovérunt discípuli. 264. Alleluia. J. Caro mea. 314. Offertorium. Sacerdótes Domini. 319. Communio. Quotiescúmque. 320.

[ioo]

Missa votiva de D> N. Jesu Christo Similiter Feria V.

Missa de D. N. Jesu Christo summo et aeterno Sacerdote.
Intr. tß U-rávit * Dómi- nus, ¾ =— et non pae- ni- té-bit

e- um : Tu

es sa-cérdos

in

ae-

térnum

se- cún-

dum órdi-nem Mel- chí-se- dech. T. P. Alle''% rt •» II • allelú- ia. Ps. Di- xit Dómi-nus Dómi-no

lú-

ia,

:

1

>' ULizzz:
is. Gló- ri- a Patri.

1_

me- o : * Se- de a dextris me-

:
E u o u a Grad. I k3

¢bt
e. l· * su1—= per me,
LL-

— pro-

Pí- ri-tus Do- mi-ni
^_

pter quod

unxit

me.

summo et aeterno Sacerdote.
•-HI

[101]
^

• 1" *

y . Evange-li- zá-re paupé-ri-bus

mi-

sit

me,

saná-re con-

trí- tos * cor-

de.

i

_ :

i

I!

L·le- lú-ia.*ÿ. _ , -. . a > p 8—% a s j - 1 :

A

g__p

-•

_v-¾

"f¾p-\A,¾.iï¡
I

.

a~r.%^
1 \ •%.—a¯i
at in

ï__p

á
e- o quod má-ne-

y . Je- sus au- tem

ae- tér- num, sem-pi-tér-

num ha-bet

S * fl JV 8 "
* sa-cerdó- ti- um.

m

*S^%JH

"rL†J*\ A . n

/*OJ/ Septuagesimam, omissis Alleluia et ^¶. sequenti, dìcitur : Tract. E Hj P"f"i Xsúr- ge ; ' — " ^ t - JI» • r¯¯:—t^—I •D6-

E

ííz=—_±=z=z±zdzz=

[io2] Missa votiva de D. N. Jesu Christo

mi-ne

De-

us,

exalte-tur ma-

nus

tu-

a:

ne obli- vi- scá- ris páupe-

rum.

y. Vi-

de

quo-

ni- am tu la- bó-

rem

et do-

ló-

rem con- sí-de- ras.

J. Ti- bi de-re-

lí- ctus est

pau-

per :

or- pha-no

tu

e-

ris * adjú-

tor. Tempore autem Paschali omittitur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia, y . Jesus autem. ut supra; deinde :

x

· —für¯yJ¾
L-lelúia.

^¯¯f~^"** ^ i»
*

'¯ ¯

summo et aeterno Sacerdote.

[103]

J. Spí- ri- tus Do-

mi- ni

i
super me;

1 g— ¯
pro- pter quod unxit me,

— ] — .
e-vange-

¾r ••—:—' 't '%
li-záre paupé-

is ••—r v·% ,· ¾
ri- bus mi- sit me,

sa-

ná-

re

contrí-

tos

* cor-

de. 5flpro peccá- tis 1 óf-fe-

Offert. î—Kg .. I ,¾ , > • • V>4 Hri- stus * u- ¤am

S

^
'

I- r^• d**^p«. ' J •

; ^ f"Vtíl* '
i?
|B

iT

J

»

!_J

rens hóstiam, in sempi- tér-num I — * — m — • n\* * — / • • IL·* I MJ—•—•—j \j ¾-^1^—ir^i¾n-a—L •

se-det =

.-pa-a-fri

in déx- te-ra

De-

i :

u-

na e-nim obla- ti- ó-

ne

consummá-vit

in ae- tér-

num

san- cti-

[iO4]

Missa votiva de Sancta Cruce.

fì8

cá-

tos. T. P. Alle-

lú- ia.

·

g

¯S—fsTi^n

i—*r¯T¯A— m U

A » 1 J >

OC cor- pus, *quod pro

vo-bis tra- dé- tur :

hie ca- lix no-vi tcstaménti

est

in me-

o sángui-

ne, di- cit Dómi- nus : hoc fá- ci- te, quo-ti- escúmque

súmi-

tis,

in me-

am commemo- ra- ti- ó- nem.

T. P. Alle-

lú-

ia.

Feria VI.

Missa de Sancta Cruce.
Introitus. Nos autem gloriári. 488. Graduale. Christus factus est. 202. Alleluia, alleluia. Y. Dulce lignum. 490. Post Septuagesimam> omissis Alleluia et `¶. sequenti^ dicitur : Tract. — |
\

ï¯+

JLJL

D-o-rámus

te

* Chri-

ste,

Missa votiva de Sancta Cruce.

[105]

et be-ne-dí-cimus

ti- bi :

qui- a per Cru-cem

tu-

am

red-emí- sti mun-dum.

y. Tu- am

Cru-

cem ad-o-rá-

mus Do-

mine,

tu- am glo-ri- ó-

sam

re-có-

li-mus passi- ó-

nem : mi-se-ré-re no- stri, qui passus es pro

no-

bis. y. 0

Crux

be-ne-dí-

eta, quae

îR^¯krFî??H». A-—¯ì a
sola

= i^-=^¾^FJ
gna

fu- ísti di-

portá-

re

Re-gem cae-ló-

rum

* et

Do-

mi-

f¡^'ÿ¯'T·!V¾¾====EEEEEB
num.

[io6]

Missa votiva de Passione Domini.

Tempore autem Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. †. Dícite. 489. Deinde Alleluia, f. Dulce lignum, ibid. Offertorium. Protege (sine Alleluia in temp. Septuag.), 594. Communio. Per signum Crucis. 491.

Item Feria VI.

Missa de Passione D. N. J. C.
Intr. i *_.« e__._»_^—j—m
m umñ

j

H -=¯»
Chri__^b

3.

'

i-ü

- = = D6mi-nus ad mortem, mortem autem cru:

*

•¾-"-«

~

Umi- li- á-vit * semet-ípsum

Je- sus

U""E'E . ^ . f i •^=^üF^f.
stus usque cis :
:

i===3=^¯-8 . • • ^ p ¿ ^ h T - l ^ M
propter quod et De- us exaltá-vit il- lum, et doná-vit

il-

li

nomen,

quod est su-per

o-

mne

no-

men. Ps. Mi-se-ri-córdi- as D6mi-ni

in ae-térnum can-

tá-bo : * in ge-ne-ra-ti- 6-nem et ge-ne-

ra- ti- ó-nem.

G16-ri-a Patri.

Eu

o u a e.

Missa votiva de Passione Domini.
Grad. -= 1 ¡ :

[107]
¡ ,

T
A


Mpro-pé-ri- urn * exspectá- vit cor me-

um,

etmi-sé-ri- a m :

et sustí-nu-i,

qui

si-mul me- cum contrista-ré-

tur, et non fuquae-síH

it : ¯l vi, 1 =

conso-lántem me n¡—= -=¯s

-bï:—a* »^l·^t'^v i"¯—P —i^"¯
et non invé- ni.

8

fV»*—~¯

:_i-u—¡
y . De-dé-

·
runt in escam

me-

am fel,

et in si- ti me-

1—n>

• M— A , — i *

-i—

a

po- tavé- runt me * a- cé-

to.

[io8]

Missa votiva de Passione Domini. e . , '
L-lelû- ia. * ij.

*•

£ x

y. A-

ve

Rex

no-

ster : tu

h&¿=±==^—_—=¶=

so• % •

—Þ-î—¡-*—r.fr
lus nostros es mi-se-rá-tus
s

!¡¾n:l|.1
erróres : Patri
[

- —

o-bé- di- ens, du-ctus es ad cm- ci-

fi-gén-

dum,

ut

agnus mansu- é- tus * ad occi-si- ó-

nem.

e—i——'

+—r——rr——-

Post Septuagesimam, omissis Alleluia et `¶. sequentí, dicitttr : Tract. + j

V

E-re

* languó- res no- stros

ipse

tu- lit,

et do-ló-res no- stros

ipse por- tá- vit. y . E t nos

pu-tá-vi-

Missa votiva de Passione Domini.

[109]

mus e-

um qua-si lepró- sum

et percûssum

a De-

o,

ethumi-li- á- turn.

y. Ipse au-

tern

vulne- rá-

tus est

pro-pter in-iqui- tá-tes

no-

stras,

attrí-

tus est

propter see- le-

^£—Ã

%

,i—H

¯¯S • •? l\¾¯¯i¯¯¡r¯ 1

^

ra

no-stra.

`¶. Disciplí-na pa-cis no-

strae

su-per

e-

um :

et li-vó-re

e-

jus

sa-

ná- ti * su-

mus.

Tempore autem Paschali omittitur Graduate\ et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia, y. Ave, Rex noster. [108]; deinde :

J\.

L- le- lú-

ia. *

II=J¯TVI»
y. Ti-bi gló-

/¾¯¯rii±:rTi¯¡
ri- a, ho-sán-

:^ziiaz^i¾
na : ti-bi tri- úm-

[no]

Missa votiva de Passione Domini.

phus
g

et vi-

ctó-

ri- a : ti- bi sum- mae lau-

dis

— ¾ — ~ — %• S
et ho-no-

- ¡ % P, ¾ 'Hi
na.

1— `—•

M

ris * co- ró-

Offert. j X

—j— N-surre-xé- runt * in me vi- ri

:

in-í-

qui : absque mi-se-ri-cór-di- a

quaesi-é- runt me

in-

I

a

—I

=!¾J¾-I P ^ * ¯^-=======
ter-fí- ce-re : et non pe-percérunt in fá-ci- em

j

1 •• ••• •*—-•—¡ i i l

me-

am spú-

e- re:

lánce- is su-

is vulne-

ra-vé-runt me,

et concús-sa sunt

6mni- a

os-

sa me-

a.

. Missa votiva de Sacratissimo Corde Jesu. [in]

JL

Odé-runt * ma-

nus me-

as a——

et pe-des •»• —

¾-÷÷-——^T*
1

VT†»¢>¯f^
_ 1

me-

os : di-nu-me- rave-

runt ómni- a os- sa

me-

a.

Similiter Feria VI.

Missa de Sacratissimo Corde Jesu.
Intr. j V>á 5 Ogi-ta- ti- ó-nes * Cor_ dis ejus in ge-ne-ra-

ti-6-ne

et ge-ne-ra- ti- ô- nem :

ut é- ru-at a

""

i

r

*

mor- te

á-

nimas e-

ó-

rum

et a-lat

e- os

in

fa- ' me. T. P. Alle- lû-

ia.

al-le

L¡V ¡ ¶ , ' ^ z i — = = Z = = Z L L - _ - – ¾
lúia. Ps. Exsultá-te justi in Dómi-no, * rectos de-cet

[ii2] Missa votiva de Sacratissimo Corde Jesu.
ï Ë

,_^ U—i

. u

i

U

collaudá-ti- o. Gló-ri- a Patri. E u o u a e. Grad. t u _ . _+ t_«^_^

D —J_ll=Z:=Z
g
!

`Z

• • ' * ¯ ¯j

UlT¯

cis * et +

re- ctus Dó• • • m \ m^rn g
• • 1 I % J

mi-

nus, pro- pter hoc

le-gem da-bit de-

lin-

quén-

ti- bus

in vi-

a.

¯¶. Dí-ri-get man-

!g^ t
sué-tos do-

r
cé-

arva
in ju-dí-ci- o,

bit

mi-

tes

g
m·*S

—–hJ^" Ik* r*l» > M A as. as*su'*"

1 • *1 • • r ¾ i ¯ ¯ r V

-n
«W • • [ • • • A

-•
vi-

*^
F

A

—¾

a

N '*• i lú- ia.

'

J

'v

Nflr

L- le-

* Í>¯.

y . Tól-

li-te

ju-

gum

g

Missa votiva de Sacratissimo Corde Jesu. [113]

^ ^

4_

me-

um super

vos

et dísci-te a

me,

zj¾_f!_·_afi_iü_]—±z__j L·
quia mi-tis sum et hú-

mi- lis Cor- de,
c

et inve-ni-

é- tis ré-

,"V ..a ^¯^V^>hfl •
-1
qui-

| / K ¯,
±_^ZII¾
nimá- bus em * a-

I=IL_J

vestris. Post Septuagesimamì omissis Alleluia, et y. seçuenti\ dicitur :
Tract

a I-sé-ricors * et mi-se-rá- tor Do- mi-

JLVJL

nus,

longá-nimis et mul-

turn

mi-sé-

¾ i¡rn :======== š^^'7 : ¡."n "¯¯ï* ¾r7i
ri-cors. y . Non inperpé-tuum i-rascé-

tur,

ne- que

in aetér-

num commi-

[ii4] Missa votiva de Sacratissimo Corde Jesu. rf n r«% —i¾—w—
irj

" i ~ ™ — a • •—H
pec-cá- ta no-

y
ná-

IN a • • r r ¶ — p — » '%|ç·—-¾—-P—^
bi-tur. y . Non se- cúndum

stra

fe-cit no-

bis,

neque se-cûndum in-iqui-tá-tes

no- stras

re-trí-

bu- it * no-

bis. Tempore autem Paschali, omissis Graduali et Tractu, dicitur : Alleluia, alleluia. J. Tóllite jugum, ut supra, [112], deinde :

8.
x\.

\
L- le- lú-

S^T-

1 J\
ia.*

J\

1 S J*I» .—

y.Ve-ní-

te ad

me, *

o- mnes qui labo-rá%¿H ¡ tis, ' et • o-ne- rá-ti

Missa votiva de Sacratissimo Corde Jesu. [115] S—R ek¯¯¯ï stis : et ego * re-fí-ci- am vos. 1—sfl—afl h

Offert. í

= ^-4

1

"-*•»-—

T
X

—43-a
M- pro-pé- rium * exspectá- vit Cor

menu-

um

et mi- sé-

ri-

am,

et sustíet

C > • K+m a .
non fu-

J " pi a i ' v , JV*I.. , †^ A1 ^ •‰¿¾Tj

i qui simul me- cum contrista-ré- tur it; con- so-lán- tern me quae- si- vi

S S3 J»?pb - I "` ' A ' B

c

j "•'.^:^ > ¯ ¯ 3 ^ v E E Z ^ F = i
et non invéni. Tempore vero Pascka¡t\ sic mutatur Offertorium : + O-locáustum* et pro ==peccáto no¤ postuM o.

Offert. g

Am
IS lá-


sti;

In f,¡.
rtfr. pss-p¡ tune di- x i :

•• ^P^ • íìy
i Ec-ce vé-ni-

~^j
1 In

[n6] Missa votiva de Sacratissimo Corde Jesu.
—.± \± 43 scri-ptum est de me ut fá-ce-rem

cá- pi-te li- bri

vo- luntá- tern tu-

am :

De- us me- us, vó- lu- i

S¯—-rr÷

. A,

i

~¯¯TÏ~

3
Ì_4_Ï

ii

pi
in medi- o

et le- gem tu- am

=¾=^ aíiy %: |¯|j •••>r^¿h†·g=%p:——^=zzz
Cordis mei. Allelúia.

\*J

- nus mi-li-turn * lánce- a la-tus e-jus a-pé-ru- it,

et contí-nu- o ex-í-vit sanguis et aComm. \ —I

qua. \

Tempore autem Paschali, sic mutatur Comrnunìo :

S
_«_J_


I quis si-tit

PL*
*vé-ni- at ad me

__,¾___
et bi- bat,

_1*-—A-^
allelú- ia.

alle- lú-ia,

In SabbatO dìcitur Missa de Sancta Maria> ut supra post Commune Festorum ejusdem B. Mariae Virginis habetur, [81].

II

MISSÆ VOTIVÆ
AD DIVERSA
Missa pro eligendo Summo Pontifice.

S
dé-

Dicitur Missa de Sþiritu Sancto [91], vel ut sequìtur.

Introitus. 3.

US- CI- TA- BO mi- hi * sa-cerdó- tem fì-

lem, qui juxta cor me- um et á-nimam mei do- mum fi-dé-

am

fá- ci- et : et aedi- fi-cábo e-

1

'

*¯ ¯

'

\* f`m `
meo

lem, et ambu- lá-

bit co-ram Chri-sto

cunctis di- é-

bus. Ps. Memento Dómi-ne Da- vid :

[n8J Missa pro eligendo Summo Pontifìce.
6
I—s ·—• •—• • i i . 5n l·¯• •¯¯¯·—n—

\ ¿ —-—

> p. • " a: 0 , *^¯¯^^†¯

• et omnis mansu- e-tû- di- nis e-jus. Gló-ri- a Patri.

E u

o u a e.

Grad. g

1

¯

¯

MMH

*L
|3
JL

•: m •- "r¡~¾ fl%é n¡,-[,
V*——
On-ti-fex*sa-cérdos ma-

,

ftttzz=j

gnus inter fra-

tres su-

os, super cu-jus ca-

put

fu-sum est

uncti- 6-nis i—¦
L^_»I

í

ó- le- um, _
• 5-

et

^

¾

A
;

cu- jus ma- nus ¢ »! m L¾ -4

in sa-cerdó-ti- o —T '7 llPif¾. ' • • l½

consecráI^ ¡

tae ,

: sunt,
A_i

vesti-tús- que est

san-

ctis vé- sti- bus :

dé-bu- it per ómni- a frátri-bus simi-

Lt^ lá-ri.

U . PLJ y . Ut mi- sé-ri-cors

Missa pro eligendo Summo Pontifice. [119]
ï *î |JË 1 1 L-Jl*ft • _ ftJ

fí- e-ret,

et fì-dé- lis pónti-

fex

ad De-

urn:

ut repro-pi-ti-á-

ret

de-lícta * pó- pu-li.

JLJL

L-le-lú-

ia.

* ÿ.

y.Sa-cér-dos

sit san-

ctus, sic-ut

et e- go sanctus sum,

D6- mi-nus*qui san-ctí-fi-co Tract \ Q k3 — Urge,

vos. S Ai

Post Septuagesimant) omissis Alleluia et Y` sequenti> dicitur :

—-—-ft—Hi

fkf\ a11

:
· D6- mi-ne, in réqui- em

tu- am,

tu et area

sancti- fi-ca-

[120] Missa pro eligendo Summo Pontifice.

ti-ó-nis tu-ae.

y . Sa-cerdó-tes

tu-

i

indu- an- tur justí-

ti- am,

et sancti m mm

tu" • • y]1 um,

i

ex- súl- tent. pip *% ^

y . Pro• i • '

pter David servum tu-

non avértas

r" itrr¯¯^=¢=¯¯^'*?"fi^i^r >^ JT ^· j ^^
fáciem*Chri- sti tu-i.

Tempore autem Paschali omittitur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. `¶. Sacérdos, ut supra, [119]; deinde : Alleluia. y. Ego sum pastor. 264. Offert. S X^l ON par¯— r¯H—¯ï¯¯ï—rí—^¯¯**¯ eta, do- nee

ti-ci- péntur * san-

exsûrgrat pón-

ti- fex

in os- tensi-

ó-

Missa votiva pro Sponso et Sponsa. [121]
Ç
¾

"^

I
et ve- ri- tá+

n
tem. «S • ••!

nem Comm.£

V
Y E-ste sancta consti- tú-

'¯¯^
tus, et ingre-di- é-tur

~

* u-té- tur pón-ti-fex, qui fû- e-rit

*U< ^ -1. —r^^

^^i
ta-berná- cu- lum te-

stimó- nii, ut mi- ní- stret in sanctu- á- ri- o. ¶ In die Creationis et Coronationis Papae, et in eorum dierum Anniversario, dicitur Missa ut in Cathedra beati Petri> die iS. fanuarii, 408.

In Anniversario

Electionis seu Consecrationis Episcopi.
Missa. Sacerdótes tui, Dómine. [35].

Missa pro Sponso et Sponsa.

jL·ß

E-us

Isra-

el * conjún-gat vos, et ipse sit

vo-bís-

cum, qui

mi-sértus

ešt du- ó-bus

ú- ni- cis ;

[122] Missa votiva pro Sponso et Sponsa.

et nunc, Do-

mi-

ne,

fac e- os plé- ni- us be-ne-

dí-ce-re

te. T.P. Alle-lû-ia,

alle-

lû-

ia.

i¾. Be-á-ti
6 m¶L·

omnes qui timent Dómi-num : * qui
=n : -•—· • • || • • • .

ámbu-lant
=n

^ ^ fb ? ' a: 0 , j ^
in vi- is e-jus. Gló-ri- a Patri. Grad. , \*J - xor * tua

j[

i" p. ?

SL-(|Z

E u

o u a e. -g I tis ab-

sic-ut vi-

i:

^ ¯ a T ^ ^ · 1 · • IWI'' i'»!,i¿?¥ï
in la-téri-bus do^ y . Fí- li- i

ún- dans

mus tu- ae.

¢ ^'?i¡. n..^=- l · - f i^7·
tu-

r=g=‡:
i

sic-

ut novêllae

o-li-vá-

Missa votiva pro Sponso et Sponsa.

[123]

rum

in circú-

i-tu

men-

sae

* tu- ae.

L- le-

lú-

ia.

* ij.

'

J. Mit-

tat vo- bis Do-

mi-nus auxí- li- um de san-

cto : j-¯

et de Si- on • " — * tu- e- á-tur

—H; vos.

I I

-Pw/ Septuagesimamy omissis Alleluia et JT. sequenti, dicitur :

mlá

C-ce

*sic be-ne-di-cé-

tur

omnishomoqui ti- met Dó-minum.

[i24] Missa votiva pro Sponso et Sponsa. S — —¯ l·-r— , ,PƯJ I_ „ . . . Ã8—_¿^-iiira • • a a ¶·31 *£*l
•—•—• •Hi

Y. Be-ne-dí-

cat ti-

bi Dómi-nus ex Si- on :

et ví- de- as bo-na Je-rú-

sa- lem

omnibus di- é- bus vi-tae tu-ae.

J. Et ví- de- as

fi-

li- osfi-li-

ó- rum tu- ó-

rum :

* pax

su-per

Is-ra- el. Tempore autem Paschali omittitur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. J. Mittat vobis, ut supra, [123]; deinde :

̯3L

L-le-

lû-

ia.·

y. Be-ne-dí-

cat vo-

e...

_

A—-——
ex Si-

T
on : qui fe-

— •

bis Dó-mi- nus

Missa votiva pro Sponso et Sponsa.
¯¯¯ »* 1 •*

[125]

cit cae-

lum * et ter-ram.

Offert. -s

Hi

T—I

T
X. xi :


N te spe-rávi, Tu es Deus me*Dómi- Re: dius, in má- ni-bus

tu-

is

tém-

po- ra

me-

a. T. P. Alle-

ÌL¾^Æ^¢
lû- ia. Comm. £ 7+-g

— = = :
. i z—

XZi

Cce sicbe-ne-di-cé-tur* omnis ho- moqui ti-met

Dómi-

num : et ví- de- as fí- li- os fì- li- ó- rum tu- 6-

rum : pax

su-per

Isra-

el. T. P. Alle-lû-

ia.

[126] Missa votiva pro Fidei Propagatione.

Missa pro Fidei Propagatione.
Intr. g 3¯¯¯11*" >

D =4—_·
no
I ,
M _ ;

__L·_l—
et bene-dí- cat et mi-se= . i
* J

E-us * mi-se-re-á-tur no-stri,

bis : il-lúmi¤et vultum su-um super nos,
•• : r J

;

re- á-tur no- stri :
i i

ut cognoscá- mus in ter- ra vi- am
i• j i

tu-

am,

in omni- bus gén-ti-bus

sa-lu-tá-

re

*-r,
tu-

H

TT + T¾VTjFqF^¤ r
allelúia. Ps. Confi-

urn. T. P. Alle-lú-ia,

ç , , ,

,. ^ ^ ,

^ » _ ^ ^• > • •

^

te- ántur ti-bi pó-pu-li, De- us : * confi- te- ántur ti-bi

pó-

pu- li

omnes.

Gló-ri- a Patri.

Eu

o u a e.

Grad. g
V>4

—. \
Onfi- te- ántur ti- bi * pó- pu-li, De- us :

Missa votiva pro Fidei Propagatione. [127]

confi- te- an-

tur ti-

bi

pó-pu- li

omnes:

terra de-

dit fructum

su- urn,

y. Be-ne-dí-cat nos

De-

us,

De-

us no-

ster,

be-ne-dí-cat nos

De-

us :

et mé-tu-ant

e- um

omnes íl-nes * ter- rae.

lt¯.l·'
XJL
g t^

`L-¯¿"^^^**^^¡
o omnis terra : ser-

Lie- lú-ia. * ij\
i¯nr¯1 y . Ju-bi- lá- te De-

ß v • a «_Ì:_¯Ì—^¯> - I • •

'

tf`¯rz—r¡
te in

*Vt—

ví- te D6mi-no

in laetí-

ti- a :

intro- í-

[i28] Missa votiva pro Fidei Propagatione.
2 —i i

conspé-

ctu

e-

jus, * in exsulta- ti- ó-ne.

s_,Pi

¿u.—3

» v ii

/ W Septuagesimam^ omissis Alleluia ¿/ y . sequenti, dicitur :

Tract, g A. | 8~J~'¯~'*'l·rri A ——^—¯^*fHF——¯
JLJL

Nnunti- á-te

* inter gentes

gló-ri- am Dómi- ni,

in ó-mni- bus pó- pu-

lis 1
g

mi-ra-bí-

li- a

e-jus. ^w i

——§—• • • • - • ••!%•.

• • w—¯g¯^¯~

1 ^^*^: 1 a
nus, et laudá-

1

-j-f^

y . Quó-ni- am magnus Dómi-

bi-lis nimis :

terrí-bi- lis est su- per

omnes

de- os.

y . Quó-ni- am omnes

di-

i

gén- ti- um daemó-

ni- a :

Missa votiva pro Fidei Propagatione. [129]

D6mi-nus au-

tern * caelos fe-

cit. Tempore autem Paschali omittitur Graduale et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. J. Jubilate Deo. [127]; deinde :

XTL

L·le-

lú- ia.

*

S

M •. i • . - i — T † ¾
te quó-ni- am Do-

l·¯r—tf*V
mi-nus ipse est

3% i
De-

y. Sci-tó-

*¯TPI

i-»p 1 ' | t i^¯7 i v¯^T^^p^
cit nos, * et non i-psi

us : i-pse fe-

-Þ '
nos. Offert. i

¾!

VL. f ^ = H
•¶¾ ; s


i_rj=L__i__

;

A
jfX F-férte * Do-

mi- no,

pá- tri-

ae gén- ti-

urn, añerte Do- mi-

no

gló-ri- am et

[130] Missa votiva pro Fidei Propagatione.

honó- rem,

affér-teDó- mi-

no

gló-

ri- am no-

• mi- ni

+i~L· e-jus : tól- li-te hó-

B

j

sti-

as,

et intro- í- te

in á- tri- a e-

jus :

ado-rá-

te Dómi-num

in

á-tri- o

sancto

eI A

jus. T. P. AlleAudá-te Dómi-num · omnes gen-

lú- ia. tes, laudá- te

ei-5
1 1

um »~»

omnes =—I

pó- pu-li: quo- ni- am confirmá-ta a, • * • • 3†»-^I S • • m-\

^|. I • r*
est super nos

I•

j

mi-se-ri-córdi-a e- jus, et vé- ri- tas D6-

mini ma-net in ae-

tér-num. TJP.Alle-

lû-

ia.

Missa votiva pro Ecclesiae defensione. [131]

Missa pro Ecclesiae defensione.
Introitus. Exsûrge. 77. Graduale. Sciant gentes. 78. Alleluia, alleluia. J. Excita Dómine. 8. Post Septuagesimam> omissis Alleluia et y. sequenti, dicitur : Tract, -i 2. ¾ Ï ¯—M% , r — — M -§-* • < I

JL¯JL

D-juva

nos,

*De- us sa-lu-tá-ris

no-

ster : et propter ho-nó-rem nómi-nis tu- i, Dómi-ne,

lí-be-

ra nos:

et pro-pí-ti- us esto

peccá-tis

no- stris,

propter nomen tuU-bi

urn.

y . Nequándo rum?

di-cant gen- tes :

est De- us e- ó-

et inno-téscat in na-ti- 6-

ni-bus

co- ram 6-cu-lis

nostris. y. Vín-di-ca sángui-nem servo-rum tu- 6-

[132] Missa votiva pro Ecclesiae defensione.

rum, qui effú-

sus est :

intret in con-

spéctu tu-

o

gémi-tus

* compe- di- to-

rum. Temþore autem Paschali omittitur Graduate\ et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia, y . Excita Dómine, 8; deinde :

A
C •.
I

·B •?

~^*7
*

i&· *>*÷f»ir^
J. De- us vir-

L-le- lú- ia.

^-ÃTT7¯¡
' *'
um, convene-re,

*¯fcT¯7—7~ `~~¡
^^g——a ••
¯

M \ « ? r' I ^
tû-

a
et

réspi- ce de caelo,

1—*—^* 1 - 1 ---^

vi- de, et ví-si-ta ví-ne-am

i- stam :

et p¿r-fi-ce

e-

am, quam plantá- vit

^-^¾^¾^¾^^^
déx- te-ra * tu- a. Offertorium. Pópulum húmilem. 341. Communio. In salutári tuo. 383.

Missa votiva pro unitate Ecclesiae. [133]

Missa pro unitate Ecclesiae.
Intr. ¯¾ ¯ f¯ • ^A 1 1

K3

Alvos nos fac,

* Do- mi-ne De- us no-

ster,

et

cóngrega nos

de na- ti- ó-ni-bus :

ut confî-te- á-

mur

nómi- ni

san-cto

tu-

o,

et glo- ri- é- mur

in laude

tu-

a. Ps. Confi- témi-ni Dómi-no, quó-ni- am

bonus: * quo- ni- am in saécu-lum mi-se- ri-córdí- a

e- jus.

Gló-ri- a Patri.

E u o u a

e.

Graduale. Rogáte quae ad pacem sunt. [135]. Alleluia, alleluia. J. Lauda Jerusalem. [136]. Post Septuagesimam> omissis Alleluia et `¶-. sequenti> dicitur Tractus Notus in Judaea Deus. [136]. Tempore autem Paschali omittitur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. J. Lauda Jerusalem. [136]. Alleluia. J. Qui pósuit. [137]. Offert. g -Q 1—^J-—«HU

s

ET vo- bis

De-

us * id- í-

[134]

Missa votiva tempore belli.

psum

sá- pe-re

in alter-

u- trum : ut uná-ni-

_:—
mes U-DO o- re ho-no-rifi-cé`

o'J'tis De- um

nostrum.

—LJ—!_> - " ^ v ' 3' —
-nus pa-

fn/j7¾=7
ti su-

nis * et u- num corpus 3 a

mul-

i•

• • •! ¾-LiJ
et

1 i r t%r|»# gp# , • ^ j —
mus,

—:

omnes qui de u-no pa- ne

de u-no cá-li-ce

par- ti- ci-

pá-

mus.

Missa tempore belli.

Introitus. Reminíscere. 111. Graduate. Tu es Deus. 81. Alleluia, alleluia. J. Eripe me. 343. Post Septuagesimam¡ omissis Alleluia et `¶. sequmti> dicitur Tractus D6mine non secúndum. 89. Tempore autem Paschali omittitur Graduale> et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. J. Eripe me. 343. Alleluia. J. Ego autem cantábo. 469. Offertorium. Pópulum húmilem. 341. Communio. Inclína aurem tuam. 338.

Missa votiva pro pace.

[i35]

Missa pro pace.

`T S i t e • al·¾^µM--i==
A pa-cem, * Do- mine, sus- ti-nénti-bus

te,

ut prophé-tae tu-

i

fi-

dé- les in-ve- ni- ántur :

ex-áu- di pre- ces servi tu-

î,

et ple-bis

tu-

ae

Is- ra-

el. T. P. Alle-lû- ia, alle-

lú-

ia.

— , a • -· • •—ï~l~T~ m—|¿i¿iip==^ii
Ps. Laetá-tus sum in his quae dicta sunt mi- hi : * in domum

^• A .
Dómi- ni

"¯^~ a • • "41 • ^ ,- 11 ——fl
í- bi- mus. Gió-ri- a Patri. E u o u a e.

X \ lem :

O-gá-te

*quae ad pa- cem sunt Je-rû-saet abundántia di- li-gén-

[136]

Missa votiva pro pace.

n
\ A ••

, 1 ¯t h¢W"jL· 1

"**^ # *l·]

ti-bus

te. JT. Fi- at pax

in virtû-

te

tu-

a : et abundán-

ti- a

* in túr- riJC\

bus tu- is. ia. * if. y.Lauda,

Lie- lú-

Je-rú-sa- lem,

Dó-mi-num :

lau-

da

De- um tu-

um, * Si-

on.

Post Septuagesiniam, omissis Alleluia et `¶. sequenti, dicitur : Tract. \—1 X \ 0tus —+ ¶·~fl ¯fcj % J\¡ DeTT—1 us, in

* in Ju-daé- a

Is- ra- el

ma- gnum nomen e-

Missa votiva pro pace.

L X 37J

jus.

y . Et fa-ctus est

in pa-

ce

Io-cus

e-

jus,

et ha-bi- tá-

ti- o

e-

jus

in Si- on.

y . I-bi

con-

fré-

git

pot-én- ti- as

ár-cu- um, scui' I i ^ r¯ ï

turn, glá- diH — — 1

urn,* et

bel-lum.

Tempore autem Paschali omittitur Graduate\ et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia, y . Lauda Jerusalem, ut supra, [136]; deinde :

JLJL

L-le-

lú-

ia.

*

J.

Qui

pó-

su- it

íì-

nes tu-

os pa-

eem, et á-di- pe

[138]

Missa votiva pro pace.

s—
fru-mén-

*¯¯¯i¯.. • ¯
ti

r¯,
* sá- tiat

a^»
te.

'1 ~

frtTr~a
Offert. -1 2. ¶

0

-¯¾^*H
j
l· ^

¯¯ ¯
Æ h¯ * Dómi- num, qui- a bení-

~
= ••• " • 1

rt¶F¯a Audâ-te

|] a ^ %—a ^ A 1 h-*-`^~÷^
psál- li= te no- mi-ni ] e- jus, quómi
J

gnus est : ^6

• • •"••

iff Pi A n

+-i

^i~«ni- am su- á-

^ d^fv H !
vis est : óm-ni- a

— —«——
quaecûmque

vó- lu-

it,

fe-

cit

in cae- lo

et

in

ter-

fa. 7`. Z5. Alle— ¡

lú- ia. 1

Comm. i

XT^

Acem re- línquo vo- bis : * pa- cem me- am

do

vo- bis,

di-cit D6mi-

nus.

(Tempore Pascha¿i, 301).

Missa votiva pro vitanda mortalitate.

[139]

Missa pro vitanda mortalitate.
Intr. g X \
I
g

† E-cor-dá-re, * Dómi- ne,

I testa- men- ti tui,

.

L__^

• f£¯+

*

m

M

fm m 8

•• 1 • A

,

r¯T¯i

_.——.

J

L——ÞL—j_z:
jam ma-nus

et die An-ge-lo percu- ti- én- ti : Cesset

tu-

a,

ut non de-so-lé- tur

ter-

ra,

et ne

per-

das

omnem á-nimam vi-vén-

tern. Ps. Qui re-gis

Isra- el, inténde : * qui de-dú-cis vel-ut o-vem Jo-seph.

Gló-ri-a Patri. E u o u a e. Graduate. Misit Dóminus. 68.

A —P·
n . L- le- lûia. * ij. y. Sal- vum me fac, Deus,

·—
quó-ni- am

[i4O] Missa votiva pro vitanda mortalitate.

~~m J

J=ZZ_

V

~

'-Jk-fb—
ad á- ni-matn * me-

intra-vé- runt

aquae usque

am. jP¿tf¿ Septuagesimam, omissis Alleluia et y. sequenti, dicitur Tractus Dómine non secúndum. 89. Tempore autem Paschali omittitur Graduate^ et ejus loco dicitw : Alleluia, alleluia, y . Salvum me fac, ut supra, [139]; deinde : \ — —\ ¯l^¯¾

L- le-

lû- ia.* pó- pu-lum me- um Is-

y . Salvá-bo

ra- el

in di- e

ma-

lo :

et e- ro e-

is

! Z Z Ž p*· i - =z^ã=1rìrf^7zziz:i T r ¢ J ^ _^_^—
1 %
in De- um, in ve-ri- táte * et ju- stí- ti-

a.

offert. f z z ~
I.

— . . . ••ria A,—•!
kjd Te'
tit

^

jz±zi¿z¿i'r¡^
* pón-ti- fex

f i *B»¯y—µ—MH ¾
—AT—•—• inter «

_L_JZZZ:

Missa votiva pro remissione peccatorum. [141] jiiPi
mór-

¾¯Hµ—•—Ja *[W-¯t—J¯
tu-os et vivos, ha-

*= •

S

bens thu-rí-

l·r
bu-

÷
lum áure- um

'

_r¯¯[—
in manu su- a : et

óf-fe- rens

incén-

si sacri-fí-ci-

um, pla-cá-

vit

i-

ram De- i,

et

ces- sá- vit quassá-ti-

o

a Do-

• ISHT7¯7¯U==I ¾
mi-no. Communio. Multitúdo languéntium. 416.

=

Missa ad postulandam gratiam Spiritus Sancti.
Dicitur Missa de Spirttu Sancío ut supra, [91].

Missa pro remissione peccatorum.
Introitus. Miseréris omnium. 87. Graduale. Propítius esto. 107.

[142] Missa votiva pro remissione peccatorum.
Alleluia, alleluia. `¶. Deus judex. 328. Post Septuagesimam, omissis Alleluia et y. sequenti, dicitur Tractus De profúndis. 75. Tempore autem Paschali omittitur Graduate^ et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. J. Deus judex. 328; deinde :

l\.

L- le-

lú- ia. •

J. Audí-

S
tu- i
í

zz=znr
me0

1

j—-Hµ- 1 •
`m
j

a ¾^

da-bis gáudi- urn

et laetí1

ti- am :

et exsultábunt os-sa

i
* humi- li- áta.

n —
Offert g H¯3 I H¯ 3 ft—

JL·ß
¾ me-

O-mi-ne
— am,

* exáu1 : et cla- mor

di

0- ra-ti-ó- nem
—Ä me· us ad

te

pervé- ni-

at. T. P. Alle-

lû- ia.

Comm. g
XT

^

I

1
et inve-

r> =^^^=· "i ^ Ã . ' • » . - r r ^
E-ti-te, * et ac-ci-pi- é- tis:quaéri-te,

Missa votiva pro peregrinantibus.

[143]

C

1

'

_

li

ni- é-

tis: pulsá-

te,

et a-pe- ri- é-tur vo- bis :

omnis e-nimqui pe-tit, ácci-

pit: etquiquaerit, ínve-

nit : pulsán-

ti

a- pe-ri- é-

tur. {Temp.Pasch.,2%4).

Missa pro peregrinantibus
et iter agentibus.
Introitus. Rédime me. 115. Graduate. Si ámbulem. 137.

JLJL

L-le-lú-

ia.

* ij\

y . Gres-sus me-

8

A. r ½
os dí-

• A · 1 f\, a * • * •^*¯¯a * ^ '
ri-ge se-cúndutn e-lóqui- um

tu-

um : ut non domi-né-

tur me-

i

* omnis

injustí-

ti- a.

[i44]

Missa votiva pro peregrinantibus.

Post Septuagesimam> omissis Alleluia et JT. sequenti, dicitur :

JLJL

Nge- lis

su- is

* De-

us mandá- vit

^¯¯·*¯¯ft ^ ' ^ I • · * m ý * ¯ ¯ P — ^
de te, ut custó- di- ant te vi- is tu- is. y. In má-nibus por- tá-

••
in ómni-bus bunt

te,

ne unquam

offén-das

ad lá-

pi-

dem

pe-dem

tu-um. y . Su- per áspi-

dem

et ba-si- lís-

cum

ambu-lá-

bis,

et conculcá-

bis

le- ó-

nem * et dra-

rf^7=~*"^—¯^r*r .- ' gV»,— \rzzr— ¾r^^»«!—!L_yr^Lif—rnvr,t Í H — —
cónem. Tempore autern Paschali omittïtur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia, y . Gressus meos, ut supra; deinde : Alleluia. ¶. Laetátus sum. 5. Offertorium. Pérfice gressus meos. 79. Communio. Tu mandásti. 377.

Missa votiva pro infirmis.

[*45]

Missa pro infirmis.
Introitus. Exáudi Deus. 143. Graduale. Miserere mihi. 133. Alleluia, alleluia, y . Dómine exáudi. 367. Post Septuagesimam, omissis Alleluia et `¶. sequen¿i, dicitur :
T r a c t

JLVX

I-se-

ré-

re me-

i,

* Do-

mi-

ne,

quo- ni- am trí-

bu- lor :

conturbá-tus est in i-ra

ó-cu-lus me-

us,

á- ni-ma me-

a,

et venter

r

i

:

— .

me-

us.

y. Quó-ni- am de-fé-

cit

in do- ló-

re

vi-ta me-

a,
•^HJ3

et anni meA. firmá-ta est

i p.—

in gèmí-

ti-bus. ••1V-F.7T" te virtus

J. In-

in pauper-tá-

[146]

Missa votiva pro infirmis.

me-

a:

et ossa me-

a

* con- tur- bá-

ta sunt.

Tentpore autem Paschali omittiiur Graduate, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia, y . Dómine exáudi, 367; deinde : L- lelúia.
J

·

—a—•|O-ffe^ y . In De- 0 spe-

— ^ - † T T ' — j • *¾ a j rá- vit cor me- om, et adjú- tus

__^_i_a—g_¿
sum : et re-fló- ru- it ca-

J

J

L — J r> ¡ ¡
ro

S===F=^^mea, et ex vo-luntá-te me-

^
a

=
confi-té- bor

i

•e-

i.

Offertorium. Exáudi Deus. 129. Communio. Illúmina fáciem tuam. 76.

Missa ad postulandam gratiam bene moriendi. [147]

Missa ad postulandam gratiam bene moriendi.
Intr. g X f•. meos, ne unquatn

L- lú- mi-na * ó- cu-los

S—^Tã
obdór-mi- am in mor- te,

T—
ø — " ^ >. 1 i—ø
nequándo


3-*—•
di-cat in-imí-cus

g

¯

1

=—

n¯j

j —
meus:Praevá-lu-

t • 'h¾. J l·^8 •'
i advérsus e-

*-1-11-um

PJ·. Usquequo D6mi-ne obli-viscé-ris me in fi-nem? * usque-

quo

avértis fá-ci- em tu- am a me?

Gló- ri- a Patri.

E u 0 u a e. Graduale. Si ámbulem. 137. Alleluia, alleluia. J. In te Dómine. 335. Post Septuagesimam, omis$is Alleluia et `¶. sequenti, dicìtur Tractus De necessitátibus meis. 102. Tempore autem Paschalì omittitur Graduale, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. J. In éxitu Israel. 381. Alleluia. J. Parátum cor meum. 378. Offertorium. In te sperávi. 356. Communio. Dómine memorábor. 365.

[148] Missa votiva pro quacumque necessitate.

Missa pro quacumque necessitate.
Introitus. Salus pópuli. 375. Graduale. Liberásti nos. 387. g —-•
JL\

-t

L-le-

lú-

ia. * ij.

y. Pro-pí-

ti- us e- sto, Do- mi-

ne, pec- cá-

S

——-(T7T77-J!bÿ¾¾ -a 'ha^¯^ 11
tis nostris : nequándo di-cant gen-

mi:

í__z—_
tes : Ubi

:—L·il¾jâ»jp¯^f*¯i
est De-

tzz±z==imzzzi¡^i=i=±zz=zzzm=in:
us * e- órum? Post Septuagesimam, omissis Alleluia et `¶% sequentiy dicitur Tractus De necessitátibus. 102. Tetnpore autein Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicitur : Alleluia, alleluia. `¶. Propítius esto, ut supra; deinde :
8

A

a •

/
ia. *

•—q^v—•

L-le-lú-

y. Exsultá- bo et laetá-bor

in mi-se-

Missa votiva pro gratiarum actione.

[149]
j

ri- cór-

di- a

tu- a,

quó-ni- am respe-

xí-

sti

humi- li-

tá- tem

1 f

'

f

I%PÌ·

§^

fS

i

3

me-

am :

salvá- sti

de ne-cessi-tá-

ti-bus · á-nimam me-

am.

Offertorium. Si ambulávero. 376. Communio. Memento verbi tui. 379.

Missa pro gratiarum actione.
Didtur Missa de Ssma Trinitate> vel de Spiritu Sancto, vel de Beata Maria Virgine aut de a¿iquo Sancto canonizato in Martyrologio Romano descripto.

ORDINARIUM MISSÆ
In Dominicis ad Aspersionem Aquae benedictae
EXTRA TEMPUS PASCHALE. ANT. 7.

A
bá- bor.Ps.5oMi-

XIII. s.

-SPERGES me, * Dómi- ne, hyssó-po, et

mundá- bor : lava- bis me,

et

su-per ni-vem de-

al-

se-ré-reme- i, De- us,* se-cúndum magnam

i
mi-se-ri-cór-di-am tu-

V " J*
am. Gló- ri-a Patri, etFí-li-o,

et Spi-rí-tu- i Sancto : * Sic-ut e-rat in princí-pi- o,

et

2*

Ad Aspersionem Aquae benedictae.

C 3 ' I * 1 fl a • •-?—• * ? • » v ~ ¯ ^
nunc, et semper, et in saécu-la saecu-ló-rum. A- men. Reþetitur Ant Aspérges me. ¶ In dominica I Passionis non dicitur Gloria Patri, sed post psalmum Miserere repetitur immediate antiphona Aspérges me. In dominica II Passionis asfiersio omittitur.
TEMPORE PASCHALI Scilicet a Dominica Paschae usque ad Pentecosten inclusive.

Ant. |

\

X. s.

V

I-di

a-quam • egre-

di- én-tem de tern-

plo,

a lá- te-re dex- tro,

alle-

lú-

ia :

et

omnes, ad quos pervé-nit

a- qua

i-sta,

sal- vi

-¯^—^¯¯¯^ n •f¾¯^i: • ^ – y
fa- cti sunt, et dicent, alle-lú- ia,

t

a^ Ã •.-Fh
lû- ia.

al- le-

Ps. 117. Confi- témi-ni Dómi-no quó-ni- am bonus: * quo- ni- am

in saécu-lum mi-se-ri-cór-di- a

e-jus. Gló-ri- a Patri, et

Ad Aspersionem Aquae benedictae.

3#

Fí-li- o,

et Spi- rí- tu- i Sancto. * Sic-ut e-rat in princí-

pi- o,

et nunc, et semper,

et

in saécu-la saecu- ló-rum.

* •• n
Amen. Repetitur Ant. Vidi aquam. Y. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam. {Tempore Paschali, additur : Alleluia.) Iÿ. Et salutáre tuum da nobis. {Temp. Pasch. Alleluia.) y . Dómine exáudi oratiónem meam. `Rf. Et clamor meus ad te véniat. y . Dóminus vobíscum. 1^. Et cum spíritu tuo. Orémus. O'ratio. Xáudi nos, Dómine sancte, Pater omnípotens, aetérne Deus : et míttere dignéris sanctum Angelum tuum de caelis; qui custódiat, fóveat, prótegat, vísitet, atque deféndat omnes habitántes in hoc habitáculo. Per Christum Dóminum nostrum. íÿ. Amen.

E

ALII CANTUS ad libitum. I.
X. s.

Ant.
A 1
m ¡«

+—§
;

=
I •

r
i_J

\
JLJL

wT^ " ••••!< -spérges me, * Dó-mi-ne, hyssó-po, et mundá-bor :

lavá-bis me, et super nivem de- albá-bor. Ps. Miserere, ut supra.

4*

I. — Tempore Paschali.

n.
Ant. i , •

M\.

-spérges me, * Dómi-ne, hyssó-po, et mundá-bor :

a

"
•—5_»Í
m^m—a

'
a—-a

' •- r 3
• • •
¾ —•—p·

la-vá-bis me, et super ni-vemde-albá-bor. Ps.50. Mi-se-ré-re
*
u

-–

- -1

T

¯""
•m • •
m

'
•• "—•^

^ •» 11 "
•—«—1

me- i De- us, * secúndum magnam mi-se-ri-córdi- am tu- am.
• • • • — m — • — • — • • m'

Gló-ri- a Patri, et Fí-li- 0, * • • • • • • Wh •

et Spi-rí-tu- i Sancto. * Sic-ut 1 • ï r·^ • • • • •J

e-rat in princí-pi- 0, et nunc, et semper,

et in saécu-la

saecu-16-rum. Amen.

I. — Tempore Paschali.
(Lux et origo)

JLV.

Y- ri- e

* e- lé- i-son. iij. Chri- ste

I. — Tempore Paschali.

5*

I¯JK¯
¡¯¯¯¯"
e-

II ¯ * • ^n.. ' \ ~~A . I I ;
lé- i-son. iij\ Ký- ri- e eléi-son. ij.

ìm rf*ï*\. '¯^S¯~T~
Ký-ri- e * eB

\

:=======:====:===r

lé-

i-son. x. s.

^ •

r *

pi • ~ l † m De- o.
:

M^—g¯¯

E—5

L6-ri- a 1 •

in excél-sis 5

Et in ter- ra pax

p, • i " , . h í «

-=

¾:[I- a

i * 1» A 1

•J

ho-mí-ni-bus bonae vo-luntá- tis. Laudámus te. Be-ne-dí-ci-

S a -11—7TT ~ír^''~ f i r ì ¾ ~^7¶
m

a •i
É

\\ • ' * "

•» II

i

II • *

mus te.

Ado-rámus te.

Glo-ri- fi-cá-mus te.

Grá-ti- as

á-gimus ti- bi propter magnam gló- ri- am tu- am. Dó-mi-ne

De- us, Rex cae-lé-stis, De- us Pa- ter omní-pot-ens. Dómi-ne

r'TT¯aT7¯ ' * * •¯^pr r ¯ pr ¯" r ^ í=i
Pi " ' ? * • * Fi- li u-ni-gé-ni-te Agnus De- i, FíjQ Je- su Chri-ste. Do- mi-ne De- us, li- us Pa-tris. Qui tol-lis peccá-ta mun-

6*
•. • '

I. — Tempore Paschali.
p¡ * * T ¶ • * • *

di, mi-se-ré-re no- bis. Qui tol-lis peccá-ta mundi, súsci-pe
¾ • i ¦

••

J

__j

m· I

depre-ca-ti- ó-nem nostram. Qui

se-des ad déx- te-ram Pa-

tris,

mi-se-ré-re no- bis. Quóni- am tu so-lus sanctus

Tu

so-lus Do- mi-nus. Tu so-lus Altíssimus, Je- su Chri-ste.

m_,

L Cum Sancto Spí- ri- tu,
• •

*

" t. 1 1
Pa- tris.

in gló- ri- a De- i

A4. ñ

men. *
¾

• S •*
m

m

x. s. fm

i

S
Sá-ba-

ST

y—*+Ï.

Anctus,

* Sanctus,

Sanctus Dómi-nus De- us

i¯n^r|¯ÌPT m f ^
oth. Ple-ni sunt cae- li et

....' ^ ^ j
ter-ra glóri- a

- fr¯-¾. I • J
tu- a. Ho-sánna

¯

r¯^*
in ex-cél-sis. Be-ne-díctus qui ve-nit

I. — Tempore Paschali.
î • •• • A .

7*
¾ A r II

~
in no- mi-ne

' *
Dó-mi-ni.

i * T Ho-

* p i ¯i
sánna

¯

n

in excel- sis. x. s. 1 • ¯*

A
^*p¾
1

*% • -

-gnus De- i, * qui tol-lis peccá-ta mun- di : mi-se-

II
re no- bis.

" • ¯ %
i

ré-

Agnus De-i, *qui tol-lis peccá-

ç 8 %

i

, ,
*pì

a»r~j¯—%
re no- bis.

n
n
g

• U
% •_=. Agnus De- i, *

' • ^

ta mun-di : mi-se-ré-

qui tol-lis peccá- ta mun- di : dona no-

bis pa- cem.

A Missa Vigiliae paschalis usque ad Sabbatutn in Albis inclusive.

8

· - • • • • •' • , i • ' ^ ^ = ? V g r f ¾ F ¶ =
- te, missa est, alle-lú-ia, De-o grá-ti- as, alle-lú-ia, alleallelú- ia. lú- ia.

X

Ab Octava Paschae ad Sabbatum IV. Temporum Pentecostes inclusive.

7

· r?TB쾶ÿ===¶=—
- te, Deo mis- sa est. grá- ti- as.

8*

II. — In festis I. classis. I.

II. — In festis I. classis. i.
(Kyrie fons bonitatis)

*

C

a

T3tÿñT¯ ' iM'% . A r=¶=j
* • ~ • ••». J ' e-lée-lé' i-son. iij. -i=Ji-son. iij.

Y-ri- e |¾ Chri-ste '

Ký- ri- e

e-lé-

i-son. if. Ký- ri-

e

*

**

e-lé-

i-son.

XIII. s.

Ló-ri- a in excélsis De- o.

Et in terra pax ho-

-

V, .· . 3 ^ B . - . - f T 7

HI
Be-ne-

mi- ni- bus bonae vo- luntá- tis. Laudámus te.

dí-cimus te.

Ado- rámus te. Glo-ri- fi-cá- mus te. Grá-ti- as

á-gimus ti- bi

propter ma- gnara gló- ri- am tu- am.

II. — In festis I. classis. I.

9*
u

-?-i

»

-

Dómi-ne De- us, Rex cae-léstis, De- us Pa- ter omní-pot- ens.

*kfiiv
Dó-


a *" • '

[

[Hi
•—•—
U

i

mi-ne Fi-li

u-ni-gé-ni-te

Je-su Chri-ste.

Dómi-

ne De-us,

Agnus De- i,

Fí- li- us Pa-tris.

Qui

tol-

¯ ^ ¯ ¯ — * = _ " % i¾ J¯¯T^:H
lis peccá-ta mundi, mi-se- re- re no- bis. Qui tol-

?

'

lis pec-

cá-ta mundi,

súsci-pe depre-ca-ti- ó-nem nostram. Qui se-

—'

= Z g ^ _ · * r. J ,· •• ILLIJL

des ad déx-te-ram Pa-tris, mi-se-ré-re no-bis. Quó-ni- am

tu so- lus sanctus. Tu so-lus Dómi-nus. Tu so-lus Al- tís-

simus, Je-

su Chri- ste. Cum Sancto Spí- ri- tu Amen.

in gló-

ri- a De- i Pa- tris.

io #

II. — In festis I. classis. I.
XII-XIII. s.

fc3

An-

ctus, * San-

ctus,

San-

ctus

• • •
Dómi-nus De!!•,, gl6!

' , fr *
et ter- ra r¯ Ho-sánna in ex-cél-sis. Be-ne,

us Sába- oth. Ple-ni sunt caeli —T

ri-a tu-a. m .I
1

díctus qui ve- nit in no- mi-ne Dómi-ni.

Ho-sánna

6
in ex-cél-sis.
.

n
' A .^,ElB IZ=T =ZZ=
X. s.

JLJL

-gnus

De-

i, *qui tol-

lis

pec-cá-ta

i
m<

,

Z=—Z=ZQ
3% s^
re nobis. Agnus be-

ZZ±—
i,*qui

•• T ã •" P¯
·

J J - " : sa ,'• 7 ^
.
re no-

mun-di : mi-se-ré-

C

,
mun- di : mi-se-ré-

[T
bis.

tol-lis peccá-ta

III. — In festis I. classis. 2.

ïi*

l·==—r¯
5 , ^ p = Ã ••
Agnus mun-di :

',n

' ,a_ J¿-¯ aV?. j
pec-cá-ta lis cem.

3 \ s f¿
tol-

De- i, * qui

do¯na no- bis pa¦

T
JL

= Z
- te, De- o

Jl

.l!ZIZZ¯¯^¯H
mis- sa est. grá- ti- as.

-

Vel secundum communiorem usum.

X

-

te,

mis- sa est.

- ^ Ü
*¯V

^M¾—i-fi-¯—H
•••.

i^

Pi F

1^. De-

o

grá- ti- as.

III. — In festis L classis. 2.
(Kyrie Deus sempiterne)
XI. s.

XJL

Y- ri- e *

e-lé- i-son.Ký-ri- e
L

e-lé- i- son. Ký- ri- e

e-lé- i-

12*
g n

III. — In festis I. classis. 2.
l·¯—·
ste

n
e-lé- i-son. Christe

I

¯- 1 1sa ¢ t _ J ' \ ^ . T—iJi ¾ T / l · - j 1
son. Chri-

C

n

I 5F¾Î
N

¶l'*`u > ? • - II V ^
e-lé- i-son. Chri- ste

. ?. j
e-lé- i-

son.

Ký- ri- e

e- lé- i- son.

Ký-ri-

e

e-lé- i-son.

Kÿ- ri- e

fly I f"f<>v¯¯7^,,. 1 a^v
S
e-lé- i-son.

f\]
xi. s .

.1—

Ê

M

i

_p

G:

^*
L6-ri- a in excel-sis De-

~Jl
o.

B~r^zzz:

Et in terra pax

a • • ,>' fr fb "fTj- - - 11 ¿ ^¯¯f¾ ^ 11 ' g î
homí-ni-bus bo- nae vo-luntá- tis. Lau- dámus te. Be-ne-

dí- ci- mus te.

Ado-rá-mus te.

Glo-ri-fi-cá- mus te.

III. — In festis I. classis. 2.
—¾-J—~

13*
U —

• •'•"• , • • ' ' , J "^~¯fr~
' —

S

? * -'•- -~fft

Grá-ti- as á-gimus ti-bi

propter ma-gnam gló-ri- am tu- am.

Dómi-ne De- us, Rex cae-léstis, De- us Pa- ter o-mní- pot-ens.

Ê
i
m

•I—•—=—• u-ni-gé-ni-te
.

1 Je-su Chri-ste.
JJ—a—

n •

m

4

Dómi-ne Fi- li
.

D6mi-ne

De- us, Agnus De- i, Fí- li- us Patris. Qui tol-lìs pec- cá- ta

¯ 7 ¯7 H ¯T = T
¡

A

«. •»-[]
_^________

j • ^ ^ ~ ã•..'J
____«_—._ ___»___________

mundi,

f mi-se-ré-re
.

U-HI " no-bis. Qui tol-lis pec- cá-ta mundi,

sûscipe depre-ca-ti- ó>nem nostram.Qui s e - d e s ad déxte-ram i

a

, . jp—
11

m m i

j

"¡7-H
U_

Pa-tris, mi-se- ré-re no-bis. Quó-ni-am tu so-lus sanctus: g • 8
m

? •

41 II • < • •=

• , ' *

• 8 '* 1 — -ft ^– l·1

*• †ç¯-j

Tu so-lus Dômi-nus. 1 n

' -

11

?

.

7

.

• a^ 7 - ^

Tu so-lus Altíssimus, Je- su Chri1 ¾ • T— • - = — & • i rri

v

=VF4H
1 1

ste.

Cum Sancto Spí-ri-tu

ia gló-ri- a De- i Pa- tris.

A-

men.

14*

III. — In festis I. classis. 2.

g
O
k3

M

1 ·

-H

M

1 -

(XI) XII. s.

'
An-

•-

~¯^¯ 8*

¯¯¯¯
San-

*'~¯ P» ¡

¾t

J

ctus, * Sanctus,

ctus Dó-mi-nus

De- us Sá-ba- oth. Ple-ni sunt cae-li

et terra gló-

ri- a

tu- a. Ho-

sánna

in excel-sis. Be-ne-dí-ctus qui ve-nit

in nó-mi-ne

D6-mi-ni.

Ho-

sánna

in excel-sis.
XI-XII. s.

A

4. '

__ _¦3¯-.
ll 8 * T !
- gnus De- i,

'.J^^i
lis peccáta

^ ÿ".J ••
* qui tol-

mun-

di : mi- se-ré-re

no-bis.

Agnus De- i, * qui

tol-

lis

peccá-

ta

mun- di : mi- se- ré- re no-

i==n=====i=r--·—^r¯^-Vi
bis. A-gnus De- i, *qui tollis peccáta
¦


mundi :

•> •* n

do- na no-bis pa- cem.

Ite, missa est, ut in fine Missae praecedentis, secundum commu· niorem usum.

IV. — In festis II. classis. I.

15*

IV. — In festis II. classis. i.
(Cunctipotens Genitor Deus)
X. s.

TT
XV —. ste :


Y-ri- e \. *

' ?»•• JiU¾r? . ,·I3I
elé- i-son. iij. Chri.

6

•«• ' • •'—U J _ ! e- lé- i-son. iij. Ký- ri- e

•v · · •HLJ > '•«^*^y ?^¯"··'
elé- i-son. ij. Ký-ri- e * **

]

1% 1
elé- i-son.

1 -


x. s.

Ló- ri- a

in excélsis De-

o.

Et in terra pax ho-

l·p—*—
•· 11 te.

i


Be-ne-dí-cimus
f

mí-ni-bus bonae vo-luntá-tis. Laudámus te. •* i 1 7 • * ' 4 , '

Ik' 1 ' j i ' 1 Grá-ti- as

Ado-rá-mus te. Glo-ri-fi-cá- mus te.

e
—· =

¯¯H
r¯i; i •—1

=r-¯—
> *¯¯P

H
,. ,. II •


^H

á-gimus ti-bi propter magnam gló- ri- am tu- am. Dómi-ne

i6*

IV. — In festis II. classis. I.

De- us, Rex cae-léstís, De-

us Par

ter omní- pot-ens.

Dómi-ne Fi- li

u-ni- gé-ni- te

Je- su Chri-

ste.

Dómi-ne De-us,

Agnus De-i,

Fí-

li- us Pa-

tris. Qui

tol-lis peccá-ta mundi, mi-se-ré-re no-bis. Qui tol-lis pec-

cá-ta mundi,
S

súsci-pe depre-ca-ti- ónem nostrara. Qui se-

•• • V - i . a ••"*"• > a % - F F ~ i — '— —?__rL-ji-ii-U m % rì p. • a - •• 11 ^ " P" a - II ? * • ,¯¯v¯p

des ad déx-te-ram Patris, mi- se- ré-re no- bis. Quó-ni- am

tu so-lus sanctus. Tu so-lus Dó-mi-nus. Tu so-lus Altíssi-

mus, Je-

su Chri-

ste.

Cum San-cto Spí-

ri-

tu

in gló-ri- a De- i Pa-

tris.

A-

men.

IV. — In festis II. classis. I.
I 1 ,

17*
XI s

*

8

·

3 i ~ ' a K« ' 3 W T ^ — r ~ ~ ~ ì %
An- ctus, * Sanctus, San- ctus Dómi-nus De- us

Sá- ba-øth. Ple-ni sunt cae-li et terra gló- ri-a

tu- a.

S,
Ho- sánna

' ¿¯iy¯3
in ex- cél-

I -JZ^IT—*-pr¯¯¾
sis. Be-ne-díctus qui ve- nit

• • ^
in nómi-ne Do-

= '• 1 fly./* J - ^ ^ ± E
mi-ni. Hosánna in ex-

¢

a . . ^r,:ii
célsis.

=

~
(XII) XIII. s.

JCJL

-gnusDe-

i, * qui tol-lis peccá-ta

mundi: mi-se-

ré- re no- bis.

Agnus De- i, · qui tol-lis peccá-ta mun-

di : mi-se-ré-

re no- bis.

Agnus De-

i, * qui tol-lis

peccá-ta mundi : dona no- bis pa- cem.

i8*

V. — In festis II. classis. 2.

x

·¾

1v

' vrr½ìs
missa est.

P=

- te,

Jÿ. De- o

grá-ti- as.

V. — In festis II. classis. 2.
(Kyrie magnae Deus potentiae)

8

· 5 ¯TTfrvïT *¯¯JVy, .¯i=iHF¿ — — 4 K ~ ¯ L·k_î=tt=
XIII. s.

Y-ri- e
>n

* e-

lé- i-son. iij.

\

r " ?• ? _ _ _ o z :
elé- i-son. ùj.Ký-ri- e

li¶%
*

Chri-

ste

e-

lé- i-son. iij.

-

:
>» , Ló-ri- a

_jj¾
m-ÊLJL D_J in excél-sis De- o. Et in terra pax

G
ho-

_

g-H—§

l·¯¯"

iﯯ?

rr¯

—îiJ-J¾Lg

^ = ^ ^ p • r^ a% mí-ni-bus bonae vo-lun-tá-tis. Laudámus te.

pj

V. — In festis II. classis. 2.

19*

Be-ne- dí-cimus te.

Ado-rámus te.

Glo-ri- fi- cá-mus

e-—·pi—.—+
u
te.
M

—+—¿-8-^
a:
á- gimus ti- bi propter magnam
,

• _ %

Grá- ti- as

«t

-

\
gló-

• • " • • — [ M s pi-;
ri- am tu- am. Do- mi- ne

. —¿

De- us, Rex cae-lé-

I—pzJ=z>gEz^ai^-Di^zz^=±z=— —Lz izz±ij_d Jzzs»¢< ¯r^:¯
stis, De-us Pa-ter ' • • • • • • o- mní-pot-ens. Do- mi-ne •• •• ¯¯—Ï ^ AFi-li U¯4 —^~M

£
j

u-ni-gé-ni-te

+ _

Je-su Chri-ste.

Dómi-ne De- us,

-"

- -

pr-ftr-r

¡-Ì—i-i .

|l J

*S •' `` • ^ '
gnus De- i,

!___l_

Fí- li- us Pa- tris. Qui tol-lis peccá-ta mun-

D
di, î mi-serére no- bis. Qui * Q-*-¶¾
† —¾-S

:J
1

¡S _^-gl^L·
peccá- ta
n —ñ

tol- lis

¯ [i ¯ mundi,

. ¯

^ — ¾ • <" ,. ,.

'S ñi ,

I súsci-pe depre- ca-ti-

[† ' i ó-nem nostram. Qui se-

—IS»_.—•

E—

U—

des

ad déxte- ram Pa-tris, mi- se-

ré-

re no- bis.

20#
a

V. — In festis II. classis. 2.
•_*LZ n , * x LJ_ tu so- lus sanctus. Tu so- lus Dómi-nus.

V Quo- ni- am

Tu so- lus * Spí-ri-tu,

Al-

tíssi-mus, Je- su Chri- ste. Cum Sancto II Patris. A' ••"•" ^ ¯Tl men.

» in gló-ri-a De- i

XII. s.'

kj

An-

ctus, * San- ctus, San-

ctus Dómi-nus De- us

¯ n*« , . —
i

ì¯ • • J .

—rj¯sn
gló-ri- a

Sá- ba-

oth. Ple-ni sunt cae-li

et ter-ra

tu-

a.

Ho-

sánna

in excel-

sis.

Be-ne-díctus

qui ve- nit
i

in nó-mi-ne Dómi-ni.

Ho-

sánna

in ex-

^1^ - F = =
célsis.

= z = z z =
XII. s.

JLJL

-

gnus De- i, *qui tol-

lis

pec-cá-

ta

VI. — In festis II. classis. 3.

21*

f i - ' — î P > a fr II ¿V N , • ¯¯*Tfe= %
mu¤- di: mi-se-rére nobis. Agnus De- i, *

g

.
lis

5 _
pec- cá- ta mun- di: mi-se-rére no-

qui tol-

bis. í

A-

gnus De- i, * qui tol.
g

lis

pec- cá-

ta

*-i

I • a—fr»fti

, ¯a¾-i-—l·
cem.

fi - ^—¯i—^r¢=g¾=¯¯M—=zzz=
mun- di : dona nobis pa-

- te, De- 0

missa est. grá-ti- as.

VI. — In festis II. classis. 3.
(Kyrie Rex Genitor)
X. s.

XV

Y-ri- e

* e-

lé- i-son. Ký-ri- e

¢

{\ g ,¯rll . a T3*^¾:
elé- i-son. Ký-ri- e

3 11\
e-

a. ,Jß
lé- i-son.

22*

VI. — In festis II. classis. 3.

Chri- ste

e-

lé- i-son. Chri- ste

e-

lé- i-

Í—n

—*~r;
e-

n ~ ¯ . •·frfl¾· ' l y i ~¯p '
lé- i-so¤. Ký-ri- e e-

son. Chri- ste

n
lé- i-son. Ký-

*^
ri- e
r

S>

3''T» t—mT~\\
elé- i- son.
h

Ký-ri-

"•

%« j

e

*

**

e-

lé- i-son.

VJT

Ló- ri- a

in excél-sis De- 0.

Et in ter- ra pax

^j"Pi"g¯F—i¯fr—¿¯^i"F—a~*~~"~j÷—j¯8¯8"^

homí-ni-bus bonae vo-luntá-tis. Laudámus te.

Bene-dí-

cimus te.

Ado-rámus te. Glo-ri- fi- cámus te.
%

• a •—^-«—ñ-ìA-m-*—p»-—fs

¿ .--i^-ì

Grá-ti- as ágimus ti-bi propter ma-gnam gló- ri- am tu- am.

VI. — In festis II. classis. 3.

23*

Dómi- ne

De- us, Rex caelé-stis,

Dc- us Pa- ter omní-pot-

g

II
a 8
ens. Dómi-ne

†¯=

[T¯¡¯]
DóI

- " II p. / = * ¯
i
s
+

•"?•••
u-nigé-ni-te +

> p, a - H ^
Je-su Christe. _
a

Fi-li ^
a

-«-¾—-¯¡r-a

•• •

i • —-¯g—

• p..,'

mi-ne De- us, Agnus De- i,

Fí-li-us Pa-tris. Qui tol- lis

6

¯^r7TT7j=^=¡=^¶^
mi-se-ré-re no-bis. Qui tol- lis pec-

pec-cá-ta mundi,

cá-ta mun-di,

sús-ci-pe depreca-ti- ó-nenl nostram. mi-se-ré-re no-bis. " a
M.

Qui se- des ad déxte-ram Pa- tris, ¯—j—S¯¯m S • S ** a> ~8—»"¯3

¡ • '

Quóni- am tu so-lus sanctus. Tu so-lus Dó-mi-nus. Tu so-lus

—^?¯¯r¯i¾^ a —J: —PL?
Altíssimus,

., ., H—a—-flttU—a • „ '¯7^ zzzttzi
.Cum San-cto Spí-ri-tu, in

Je-su Chri-ste.

gló- ri- a De- i

Pa-tris.

A-

men.

24*

VI. — In festis II. classis. 3.
c

« ·
C
kJ

· V '* - • · p .!'"^Ti ,
Anctus, * Sanctus, Sanctus D6mi¤us De- us Sá-

ff

- I T• p
et ter-ra

=

=

= 1

ba-oth. Ple-ni sunt cae- li

gló-ri- a tu- a.

¢ J1

't • A - . - ^ r — - I
#

¯ ~-

W '

*=V

1

. 3 =3>ûg¾

Ho-

sánna

in ex-cél-sis. Be-ne- díctus qui ve-nit

in no-

mi-ne Dómi-ni.

Ho-

sánna

in ex-

y •- i t =
célsis.
xi. s.

JL\.

- gnus De-

i, * qui tol-

lis pec- cá-ta mun-

¡

I
di : mi-se-

¯ ,s
ré-re

Ij .

^

' . AA j

no-bis.. A- gnus De- i, * qui tol-

lis pec- cá-ta mun-di : mi-se-

ré-re

no-bis.

A- gnus

VII. — In festis II. classis. 4. ϯZ
Deá` bis

25*

^-A^L·=
i, • qui tolm· •* \\ pa- cem.

¯.

•• . — T ¯
no-

Us pec- cá- ta mun- di : dona

JL

- te, De- 0

missa est. grá-ti- as.

VII. — In festis II. classis. 4.
(Kyrie Rex splendens)

JLJL

Y-ri- e

*

e-

lé-i-son. iij\ Chri-

{

-¾iJ' vfwa¾lyuh|j i ^ f F ¾ ^ = ^
e* elé- i-son. iij\ Kýlé- i-son. iij\
XII. s.

ste ri- e

Ló-ri-

L II — , % j a in excélsis De- o. Et in terra pax ho-

26*

VII. — In festis II. classis. 4.

g

— , _ , µ - „ a * n •• ..ztz¢—¯¯8¯T~:: ? " fr , rt¯¡
mí-ni-bus bonae vo-luntá- tis. Laudámuste. Be-ne-dí-cimus

• " • % •--u • " %• ¾ • te. Ado-rámus te. Glo-ri- fi-cámus te. Grá-ti- as á-gi-

, • „· _»_:_JL·-j?=^rir
_i

ZL· a? , -j

—P-S—••,„. 'I

mus ti-bi propter magnam gló-ri- am tu- am. Dómi-ne De- us,

Rex cae-lé-stis, De- us Pa-ter omní-pot-ens. Dómi-ne Fi-li

:

e
—»-¾

, fr ,· * f¾—p.—:_«-i ' I%i^i—,—î_1 :
*-u
Dómi-ne De- us, Agnus

1

-

I,

1

1

u-ni-gé'-ni- te Je-su Chri-ste.

*-rs
Dei,

u

**-*
a

Fí- li- us Pa- tris. Qui tol-lis peccá-ta mun-di, mi-

3 * fV^¯¯^[]
I

¾

S "¯~^^ ' ? • -^"* •
tollis peccá-ta mun-di,

'¯¯*¯l
1-

se-ré-re no-bis. Qui

súsci-pe de-

¯¯n

¯T*

•-? "

" •• H ^

a

m

* *

• ' "

" •• j

pre-ca-ti- ó-nem nostram. Qui se-des ad déxte-ram Pa-tris,

B

r ^ ••

u

'

'

mi-se-ré-re no- bis.

Quó-ni- am tu so-lus sanctus. Tu so-lus

VIL — In festis II. c l a s s i s . 4.
¯ , , •* fl , • • ,

27* ^ ? ¯¯j

«—·— A •* I]—a—•*5~ϯ¯¯

• •

[I—•—?•—p • • •*—?

¯¯¶¯¯^

Dóminus. Tu so-lus Altíssimus, Je-su Chri- ste. Cum San-

cto Spí- ri-tu, .

in gló-ri- a De- i Pa-tris. =¾

A- men. xi. s.

k3

An-ctus, *San-

ctus, San-

ctus Dómi-nus

De-

us Sá-

ba- oth. Ple-ni sunt

caeli

et

ter-

ra

gló-ri- a tu-

a. Ho-

sánna

in

ex-cél-

sis.

Be- ne-dí- ctus qui

ve-

nit

in nómi-ne Do-

mi-ni.

Ho-

sánna

in

ex- cél-

sis.

Jl\.

- gnus De-

i, *qui

tol- lis peccá-ta

mundi :

mi-se-ré-

re no- bis. Agnus De-

i, *qui

tol- lis

28*
g peccá-ta

VIII. — In festis II. classis. 5·
, mundi: •'J\— mi- se- rére nobis. TT—fj¯¯^ Agnus

¯r¾
Dei, *qui tol-lis peccá- ta mun-di : dona nobis

f¾iw=j)zzzzzzzzzzzzzzzzzz.
pa- cem.

zz

I

..e,
De- o

*~

missa est. grá-ti- as.

VIII. — In festis II. classis. 5.
(de Angelis) xv-xvi. s.

K ^=!:
\\m· i ste

:—:—J¾g¯? • •• ^I¯^=?
* elé- i-son. iij. Chri-

Y-ri- e

?• e-

• • ••—Jl— lé- i-son. iij, Ký-ri- e

;

VIII. — In festis II. classis. 5·
l

29*
"
**

%7 t ¯ a ¯'« • _. 1 1
-^
. • u

¯

e-

lé- i-son. if. Ký-ri- e

e5·

lé- i-son.
XVI. s.

¡ i i ¯

•—•—

1

? • , • ' _ I r .- 1 1
L6-ri- a in excélsis De- o.
9

T • •—•gEt in terra pax ho·—

mm

s

—• Laudá- mus te. 111111

mí-ni-bus bonae vo-luntá- tis.

Be-ne-dí!

rr¯*~pb:~n~T7
i

^í]

' • ' •• W^m !

L_!

!

cimus te.

Ado-rá- mus te.

Glo-ri- fî-cámus te. Grá-

ti- as á-gimus ti- bi

propter magnam gló-ri- am tu- am.

j . .

!-L-L« ,· • • • 7 7 T , a = z z = z J
Dómi-ne De- us, Rex caelé-stis, De- us Pa-ter omní- pot- ens.
5_J

-

:¯3zzrzi=^i%=a > fr a. I, j

a—
I

. ^ — !

,

_i.

Dómi-ne Fi- li u-ni-gé-ni-te

Je-su Chri-ste.

Dómi-ne

! * fr ? ——^H

n

m3

-

—– '

T

Is ^ ,· 1 , •-? 1

=

De- us, Agnus De- i,

Fí- li- us Pa- tris. Qui tol-lis peccá-

30*

VIII. — In festis II. classis. 5.

! = = = F H N a i^J
ta mun- di,
3
L

=
*
J_J

=
a I

mi-se-ré- re no- bis. Qui tol-lis peccá-ta mun_·i

a

1

di,

sûsci-pe depre-ca-ti- ó-nem no-strarn. Qui se-des ad

I

p
1

• F,_II

''• , «'l
JUIZZZ
Quó-ni-am tu so:lus

—• • * ¾-,J-,-'s¯?

~n¯

déxte-ram Pa-tris, mî-se-ré-re no-bis.

sanctus.

Tu so-lus Dó-mi-nus.

Tu so-lus Al-tíssimus,

l^¯pTirr¯^==—I
Je-su Chri-ste. Cum Sancto Spí-ri-tu,

=^=^
in gló-ri- a De- i

II¾¾p
Pa- tris.
-

A- men.
(XI) XII. s.

KJ
.

An- ctus, * Sanctus,
^ . 1 —

San- ctus

Do- mi- nus

De- us Sá,—1

ba- oth. Ple-ni sunt cae- li
1> m—•—i •—*

et

Pi—Fm-—I


ter-

- — 1P ¾
a. Ho-sánna

—•-Jin excelsis.

ra gló- ri- a tu-

VIII. — In festis II. classis. 5.

31*

*
Be¤e- díctus qui venit

'

'

?

1—
Ho-

in nómi-ne Do- mi-ni.

sán-

na

in excel-

sis.
XV. s.

Ç A
x¯JL
! L_^

-—= •f = H ¡% a —«¾-^ •-. • A •1 • C P fh ? .-^
- gnus Dei, * qui tol-lis peccá-ta mun-di : mi-se. • • • ' ! •

=÷!V A ,-4--J—¾=—N • - • a-i
ré- re no- bis. Agnus Dei, * qui tol- lis peccá-ta

mun-di : mi-se-ré- re

no- bis.

A-gnus De-

i, * qui tol-

r. ? . 3
lis peccá-ta mun-di : dona no- bis pa- cem.

J

I ¯__í
L· - te, —«•
IÇ. De- o

¯ v • - »· 'I
missa est. `S • • •• ll
grá-ti- as.

32*

IX. — In festis B. Mariae Virginis. I.

IX. — In festis B. Mariae Virginis. i.
(Cum jubilo)
XII. s.

f n¯¯7

y

• ^

g

• «-·H

^*7¯- .

8 <

i

—É—Pi. \m Y-ri- e ·

g y. " _ ¾ • \ · e-lé-i-son. Ký-ri-e

a e-lé-i-

S
son.


FMv»¯¯¯a
P,_]4_»_j ste

H . h . % ¯^r¯¯l
P"^
e- lé- i>_JJ e- lé- i-

fV " •
U son. Chri-

Ký-ri- e

e-lé-i-so¤. Chri-ste

e-lé- i-son. Chri-ste

hr¶¯¯r'^j, h ,- I • I n -– _—uson. Ký-ri- e

~¯ My ¡

e- lé- i- son. Ký- ri- e

-a

P^-°
Ký-ri- e * . *·

e-lé- i- son.

\\m a

P^¯°
XI. s.

e-lé- i- son.

Ló- ri- a

in excélsis De- o.

Et in ter-ra pax ho-

IX. — In festis B. Mãriae Virg¡nis. i.

33*

s¯fr^— ' 1 , 7
1

II' v, •"¯'· 11' V I
•* 1 1 'f II
Be-ne-

pi •.

*

• " j

'

mí-ni-bus

bonae vo-luntá- tis. Laudá-mus te.

8

•.
dí-cimus te.

¯¯H
Ado-

• y , • - I!
rá- mus te.

'•

H¯i

Glo-ri- fi-cá- mus te.


1

u

" •

'

*

'% •7†r am.

Grá-ti- as á-gimus ti- bi propter magnam gló- ri- am tu-

rnT¯¯^¯ì¾rH-¯: n¾ a ^ = ^ ~ ~ r ¯ r n ~ i
8

V
De- us, Rex caeléstis,

r^—f¾
De- us Pa-ter omní-

j

Dómi-ne

pot-ens. Dómi-ne Fi-li

u-ni-gé-ni-te

Je-su Chri- ste.

Do- mi-ne De- us,
8
8

Agnus De- i,

Fí-li- us Pa-tris. Qui

`tol-lis peccá-ta mundi, cá-ta mundi, sús-

i* pi
? • •• ' -

W


—|—

mi-se-ré- re no-bis. Qui tol-lis pecci-pe depre-ca-ti-ó-nem nostram.

¯f· ¯¾7¯^¯¯? ' • • ••' » - l ¾ a •• f]¯rr^
1 • Qui se-des ; ' ad déxte-ram Patris, mi-se-ré- re no-bis. Quóni- am

34*

IX. — In festis B. Mariae Virginis. I.

tii so-lus sanctus. Tu so-lus Dómi-nus. Tu so-lus Altíssl··

gzgzj=r' '
mus,
i¯¯j¯

v , - [ L j = ¡ p = - • - '¯3 F J PLJ "¯
Cum Sancto Spí-ri-tu,
ii

?

"JJ —

Je-su Chri- ste.
^» a •• II •

in gló-ri- a

*.

1 ^IVjiN f¿ ‡ 1
Amen.
XIV. s.

De- i Pa- tris.

k3

An-

ctus, * San-ctus, San-

ctus

Dómi-nus

De-

us Sá-

ba- oth. Ple-ni suntcae-li

et ter- ra gló-

ri- a tu-

a. Ho-sán-na

in excel- sis. Be-

ne-díctus

qui ve- nit

in no- mi- ne Do-

mi- ni.

Ho-

sánna

in ex-cél-

sis.
1s

5. ¡¯¯;7—^n¾¯+¯J

>' • • ' ' — ^ ^
1 L

a

(X) XIII. s.

A ——^
JLJL -gnus Dei, * qui tol-

2

J

lis

peccá-ta mun-

X. — In festis B. Mariae Virginis. 2.
ï—\*¿ i\ •— 3—%-_i—,\ M- 1 , — — p 1 di : mi-se- re-re no- bis. Agnus De-

35*

! — , Q % 1 M i, * qui tol-

^ ! !_2 —f, i A •' U—•—— lis peccá- ta mundi : mi- se- ré- re no- bis. Agnus

De-

i, * qui tola

lis

peccá-ta mun- di :

do-na

—\

A-¯H

1=

=Z

no- bis pa- cem.

^ -fr v\¯,, • · ¿¶z:
A te, missa est. R7. Deo ' grá-ti- as.

=^

X. — In festis B. Mariae Virginis. 2.
(Alme Pater)
XI. s.

I

j¿^pi ,

g"

l ¯

¡

J

Jt\.

Y- ri- e * e-

lé- i-son. Ký-ri- e e-

lé- i-son.

36#

X. — In festis B. Mariae Virginis. 2.

Ëž = jF z: =^iiiipïfi¯î^r" - -÷4-3'd
Ký- ri- e e-' lé- i-son. Christe
!l

e- lé- i-son. Chriu

T y — 1 ^ · — • ••
ste

e-' lé- i-son. Christe fï-fc
[L-lZfi
B'

e- lé-i-son. m^Hµ-U

Ký-ri-e \
m

g
— |% •
_

rr·-—•l·
-–
%^,

\%m

+1
*

e- lé- i-son. Ký- ri- e

e-

lé- i-son. Ký-ri- e

Ç 8^_ _ — f ,fS.
%4i

n—
nµ-U

**
t

e-

16- i-son.
XV. s.

VJT L·ó-ri- a in excélsis De- o. Et in terra g 4 ip«n

pax ho-

¯f¯i..

• • ? "¯¯^ñ-

" ITÌ T ? ^
Be-ne-dí-cimus

mí-ni-bus bonae vo-luntá- tis. Laudämus te.

—U—ïir*
te. Ado-rámus te.

n—?_J_;

\rnf¡

. • . •i

Glo-ri- fi-cámus te. Grá-ti- as á-gimus

•· •• ' 7 "TF ti- bi propter magnam gló-ri- am tu- am. Dómi- ne De- us,

Rex caeléstis, De- us Pa-ter

omní-pot-ens. Dómi-ne Fí- li

X. — In festis B. Mariae Virginis. 2.
• * u-ni-gé-ni-te 1 ft • 1 ' •• " S

37*

Je-su Chri-ste. Dómi-ne De-us, Agnus De- i,

Fí- li- us Patris.

Qui tol-lis peccá-ta mun-di, mi-se- ré- re

*¯i. .* []T¯T , • •fT ^ •*'të1*-**• • r ^
II J '
no-bis. Qui tol-lis peccá-ta mun-di, sús- ci-pe depre-ca-ti- ó-

t
p

I, n. i t .
M

1 ·.—-

i
'

.

1

nem nostram. Qui

se-des ad déxte-ram Patris, mi-se-ré-re

no- bis. Quóni- am tu so- lus sanctus. Tu so-lus Dó-mi-nus. i ä¯*"T~T • •
1 ¯ "

[1
1


§


1 •

1
i

Tu so-lus Altíssimus,

Je-su Chri-ste.

Cum Sancto Spí-ri-

tu,

in gló- ri- a De- i Pa-tris.

A-

men.

1^

Anctus, * San- ctus, Sanctus Dómi-nus De- us Sá-

6

1

'

I

I

-¢-JT77 .t •
ba- oth. Ple-ni sunt caeli

'•' ¿æ^ a • et terra gló-ri- a tu- a. Ho-sán-

38#
_

XI. — In Dominicis infra annum.
^ • — ~
r

? • , •• - _ _ —

_ _
A m:

• •

-

ij ,—.—j

na Hr
p

in excel- sis. Be-ne-díctus qui ve- nit ~T¯l¡r¯7¯¯¯m
•* I '

in nómi-ne Dó-

il
•^il
XII. s.

mi-ni.

Ho-sánna

in excel-sis.

XJL

-gnus De- i, * qui tol-lis pec-cá-ta mundi : mi- se-

¾ • 8 - , 1 ^ ' - ' ¯^—*^-«=^¯=†=i
ré-re no- bis. Agnus De- i, * qui tol-lis pec-cá-ta mundi :

mi-se-ré- re no-bis. ¾ •• •• ¯ • pâ * g

Agnus De- i, *qui tol-lis pec-cá-ta F~F

mundi: do-na no-bis pa-cem. Ite missa est, ut in Miss a praecedenti.

XL — In Dominicis infra annum.
(Orbis factor)
(X) XIV-XVL s.

Y-ri- e * e-

lé- i-son. iij\ Chri-ste

XI. — In Dominicis infra annum.

39*

e-

lé- i-son. iij. Ký-ri- e

e-

lé-i-son. ÿ.

Ký- ri- e

* e-

lé- i- son.
x. s.

\JT

Ló-ri- a in excélsis De- 0.

Et in terra pax

homí-ni-bus bonae vo-luntá-tis.
|W

Laudámus te.
i
if

Be-ne' *I n !

"

•• 11 • "

'

"

H

dí- cimus te.

Ado-rámus te. Glo-ri-fi-cámus te. ?~^1—pr¯* >~7ltfi‡j

¾ m m j~?¯¯i"¯7~i «- , j S

Grá-ti-as ágimus ti-bi propter magnam gló-ri- am tu- am.

Dómi- ne De- us, Rex cae-lé-stis, De- us Pa-ter omní-pot-

ens. Dómi- ne Fi- li

u-ni-gé-ni-te

Je- su Chri-ste.

Dómi- ne De- us, Agnus De- i,

Fí- li- us Pa-tris. Qui

40*

XI. — In Dominicis infra annum.

tol-lis peccá-ta mun-di,

mi-se-ré-re no-bis. Qui tol-lis

peccá-ta mun-di,

súsci-pe depre-ca-ti- ó-nem nostram. Qui

se-des ad déx- te-ram Pa-tris, mi-se- ré-re no-bis. Quóni- am

•ž v , • • - .· || p , . • ¶-^-7¶ • p, t ^ T i
tu :i S so-lus sanctus. Tu so-lus Dómi-nus. Tu so- lus Altís< . || I

• -

fU——* •' 1 ' 1

H¯i

' -

'~=
in gló-

i¯¯j 11

simus, Je- su Chri-ste.

Cum Sancto Spí- ri- tu,

ri- a De-

i Pa-

tris.

A- men.
XI. s.

>^

Anctus, * San-ctus,

Sanctus D6-mi-nus

De- us

Sá-ba-oth. Ple-ni

sunt cae- li

et ter- ra gló-ri- a

¾ ·
tu- a

I J

—¾rt NI» j «H- • a *-*—*¯¯
in ex- cél-sis. Be-ne-díctus qui

Ho-sánna

XL — In Dominicis infra annum.

41*

¾-jy I 1>b^ , A —1 1 " i "ft I ¾^ • J P p *%^-j-J——-V-j »
ve- nit in no- mi- ne Dó-mi- ni. Ho-sánna
===
XIV. s.

i5 . f»3fl ¿ ^ ‡ = = ^ ^ - = =
in ex- cél-sis.

XJL

- gnus De- i, *qui tol-lis pec-cá- ta mundi : mi-

se-ré- re

no-bis.

Agnus De- i, * qui

tol- lis peccá-ta

mun- di : mi-se-ré- re no-bis.

Agnus De- i, * qui

tol-lis

fc¾=¾¯
' * i v
pec- cá- ta mundi :

í~¯ŠT=ìl
'• *•• ¡ •• n
pa-cem. do-na nobis

intf—?
- te, mis-

V* a •• n
sa est.

Jìjf. De- 0

grá-

ti- as.

42*

XII. — In festis III. classis. I.

XII. — In festis III. classis. i.
(Pater cuncta) xn. s._

K
g

=?=—
Y-ri- e

F

* e- lé- i-son. ¿V/.Christe

n

M_!v-^-^e-lé- i-

son.«/.Ký-ri-e

e- lé- i-son. ij\ Ký-ri- e

*

¯ • ,¯÷¯H
e-lé- i-son.
—é


XII. s.

1—a—•—J

±i_5—L·__4i—•

L

Ló-ri-a

in excélsis De-

o.

Et in terra pax

homí-ni-bus

bonae vo-luntá- tis. Laudámus te.

Bene-dí-ci-

í
pi •» || ? pi

_ II B
•» [| 7 pi

0
•» || •

^—B
'

¡

mus te.

Ado-rámus te. Glo-ri- fî-cámus te. Grá-ti- as ági-

i

j l· g ¯^—*¯^'
mus ti-bi •
7

? •—y- •

. • a
¯7

m•• 1 1 7 1 ,

,T¯J
•¯¯'~

propter magnam gló-ri- am tu- am. Dómi-ne De- us, I
`__
µi_i:

D

t • ,

¶T*^

Rex caeléstis,

De-us Pa-ter omní-pot-ens.

Dómi-ne Fi-li

X I I . — In festis III. c l a s s i s . i .

43*

u-ni-gé-ni-te

Je-su Chri-ste. Dómi-ne De- us, Agnus De- i,

>

„ »74l·=1-? • . • • • •
Qui tol-lis peccá-ta mundi,

?• a% ¡
mi-se-ré-re

Fí-li- us Pa-tris.

e—ß=F¯ •» 1 1

m
? ?

m ..

'¯T7~¯~y7~
? ? f"
súsci-pe depre-ca-ti- ó-

~i
i

no-bis. Qui tol-lis peccá-ta mundi,

t

I .—.—; . I
•• •* rr

T

. i¯r¯'
[¾ •
mi-se- ré-re • C5H1I:

i

nem nostram. Qui se-des ad déxte-ram Patris, Z! ZZ p-JZZZ
38 s

^¯¯IT " a
u

-¯ —

8

" • a ?—•—f

-?— —

¯11r—

no- bis. Quó-ni- am tu so- lus sanctus. Tu so-lus Dómi-nus.

S-·—=—»-=
Tu so-lus Altíssi-mus,

• a

"* R¯~i—i

Je-su Christe.

Cum Sancto Spí- ri-

: f¯ ¯r¶—¡ n —F—i—?-i . • • "—l·P***y¯gr¯H
tu, in gló-ri-a De-i Patris. Amen.

* ¾8-ly-^—J
k3 -i—

‰,. •• 1 = F 5
ctus Dómi-nus I —

An- ctus, * Sanctus, Sanr 3 •• • ,

¾‰-i

' • ^ •• a •• I— De- us Sá-ba- oth. Ple-ni sunt caeli et ter-ra

. p.^M
gló-ri- a

44*

XIII. — In festis III. classis. 2.

• tu- a. Ho- sánna

in excel-

sis. Be-ne-díctus qui ve-

nit

in nó-mi-ne Dómi-ni.

Ho-sánna

in excel-

sis.
XL s.

A
¿T\.

—¡
-gnus Dei, * qui tol- lis peccá- ta mundi :

-=
mi-se- ré-re no-bis.

n- l·

* • pJ > -s-· •• [] ^ . p, ••

• : — t¾ =p=l Agnus De- i, * qui tollis peccá-ta
Agnus Dei, * qui tol- lis

mundi : mi-se- ré-re no- bis.

zi¯¯¶¯¯*fir

,

II

¾-J—1 -ft J •- 1 • ^3 ^¯¡= •- •- [j
peccáta mundi : do-na no-bis pa-cem.

* ' ¡ nXfU ^ · ^r†
X - te, De- o mis- sa est. grá- ti- as.

=====

XIII. — In festis III. classis. 2.
[Stelliferi Conditor orbis]
VT
Äl.
S.

5
Y- ri- e * e-

n
lé- i- son. iij. Christe

XIII. — In festis III. classis. 2.

45*

*=¯ =ff¯¯7 r. 3 V ¯ V f l »• ^=Ft¯¯r^ f¾"fV „ , ,· nl·—J' ¯^=n—zza=i±_
el¿- i-son. iij. Ký-ri- e elé- i-son. ý¯. Ký-ri-

ʯ¯¯¶*s—ϯ··S
e

1¯—3¯*ϗ"l J
* **

l· >y

n Kj—«-^JJ
e- lé- i-so¤.
XII. s.

VX

Ló- ri- a in excélsis De-

o.

Et in terra pax ho-

mí- ni-bus bonae vo-luntá- tis. Laudámus te. Be-ne-dí-cimus

g

— , ! • •

n

te.

Ado-rámus te. Glo-ri-fi-cámus te. Grá-ti-as á-gimus

ti- bi

propter magnam gló-ri- am tu- am. Dómi-ne De-us,

Rex cae-lé-stis, De- us Pa-ter omní-pot-ens. Dómi-ne Fi-li

r* ••

r* ¡—•• •• ii—

u-¤i-gé-ni-te

Je- su Chri-ste.

Dómi-ne De-us,

Agnus

De- i,

Fí-li-us Patris. Qui

tol-lis peccá-ta mundi, mi-se-

46*

XIII. — In festis III. classis. 2.

1% * P «

[†-4-g

«

?-·—i

•-I

' •'

ré- re no- bis. Qui tol-lis peccá-ta mundi,

súsci-pe depre-

l·==z=zzzz=f]z=
- _ Î _ ! - L p ! _ . - •• II
M a

—-+_=-

• • *¯T¾¯ã—w .. •

ca-ti- ó-nem nostram. Qui sedes ad déxte-ram Pa-tris, mi-se-

^T

1 1

!
|

1 ' • • r¯*¶pEj5EE!
j j m3—i

—js^a_t¾i-,· ii

ré- re no-bis. Quó-¤i- am tu so-lus sanctus. Tu solus Dómi-

nus. Tu so-lus Altís-simus, Je- su Chri-ste. Spí-ri-tu,
. 8 .
8 8

Cum Sancto
XIII. s. —ÌH

in gló-ri- a De. . — - —

i Pa-tris.

A- men.

.—Ï--?

ç i ====zJ==^==Tii=zi=r
k3
2

• — T —
1—•

Anctus, * Sanctus,
• J

Sanctus Dóminus De- us Sá-

e—T—¡— a- p

`i¯*~ ? ' >+?

.

! m •

L^_J:-JL-{—g-»
et terra gló-ri- a tu- a. Ho-sán-

ba- oth. Ple-ni sunt caeli

n-j
na
I 1

1 L.—1 ^=r~¾¯~s¯rr~?~
in nómi-ne Dómi-

in ex-cél-sis. Be-ne-díctus qui ve-nit
U

rzz¯r:a j \^ ,z¾-.. ,7J|
ni. Ho-sánna in ex-cél-sis.

=zz=zzzzz

XIV. — In festis III. classis. 3.

47*

e—
JLJL

^—¯ , b A a
mun¯

..
di :

-gnus De- i, *qui tol-lis pec-cá-ta

*¯T¯.—==l·—
• • •

a

i\r¾KF====¡
i± ii • !

_! •

Jf n !zp¿iiD
¤o-bis. Agnus Dei, * qui

!••• •• •
tol- lis pec-

mi-se-ré-re

L;^
_-_^

Í _ = = ^ _ _ _ H —-<' bis. Agnus De-i, *

— - ' i«,. ? ' i«« •• •%T»†* rv: H a ¾ = ¾ F ^
cá-tamundi: mi-se-ré- re no-

v? J ^ ,--LjLi_a»^_Lp¢J:-:
mun- di : do-na no-bis pa-cem.

qui tol-lis pec-cá-ta

T
JL - te,

-^^^^^^-^==^--^^-~mis- sa est.

6
^ . De- o grá-

n
ti- as.

XIV. — In festis III. classis. 3.
(Jesu Redemptor)

B->J^_Ì%_.

F

J -

u

Y-

ri- e

* e-

lé- i-son. iij. Chri-

48*

XIV. — In festis HI. classis. 3.

e ••_%

i
e-

n—P"¯*V • a*8>

' J

\
ste
J

/^ ? * ••iH--¯—
lé- i-son. ¿¿j\ Kýri- e

*· ¾
trt,·—'
*

\ f i • • ..

—í

`


ri- e

<•

e-

lé- i- son. ij\ Ký-

*A¾ ? · - \
elé- i-son.

G=

^ ^ ^ : =
L6- ri- a

'

II '

in excélsis De- o.

Et in ter-ra pax

¯ fr ' •
ho-mí-ni-bus

fi—? • •• ~¯ì쯯ir^¯¾~aH]'^¾^^
' •» II ' II1' bonae vo-luntá- tis. Laudámus te. Be-ne-

dí-cimus te.

Ado-rámus te.

Glo-ri- fî-cá-mus te.

-H5—!

J

J l

Grá-ti- as á-gimus ti- bi propter magnam gló-ri- am tu-am.

J

Dómi-i¾e De- us, Rex cae- lé- stis, De- us Pa-ter omní-pot-


ens.

1 * Pi ¯ 1
Dómi-ne Fi-li

:
u-ni-gé-ni-te

:

—U—
D6-

Je-su Chri-ste.

XIV. — In festis III. classis. 3.

49*

S¯T¯„~¯¯J¾r*¯¯*~¶ \
mi-ne De-

A ¯ * ' 1 ¾¯TŠ¯¯A •• II A 1
Fí-li-us Pa- tris. Qui
'
f

us, Agnus De- i,

¦j •» II

tol-lis peccá-ta mun-di,

mi- se- ré- re
1

no-bis. Qui

tol-lis peccá-ta mun-di,

sûs-ci-pe depre-ca-ti-ó-nem no-

stram. Qui se-des ad déxte- ram Pa-tris,

mi-se- ré-re

S

¡f?-TT=l¯^¯. A - I! 3 • ,
I l • 1

-jqpl
\M

8 •• n

1

=

¤

o_

no-bis. Quóni- am tu so-lus sanctus. Tu so-lus D6mi-nus. ' • •* ir ' Tu so-lus Altíssi-mus, Je-su Chri- ste. Cum Sancto Spí-

,j
ri-tu, .

1

•* 1 • 1
A-

' |f» i" n
men.
XII.

in gló-ri- a De- i Pa-tris.

s.

6
>^) An-

+—
ctus, * Sanctus,

t
San-

^
ctus Dómi-

j

nus De-

us Sá-

ba- oth. Ple-ni sunt cae-

li

et

ter-

50*
g 4
1

XIV. — In festis III. classis. 3.
——-

-

H

-T-Ì

ra gló-ri- a tu- a. Ho-

sánna

in excel-

sis.

I

a

5

Be-

ne- dí-

ctus

qui

ve- nit

in nómi-ne Do-

S
mi-ni.

1 ._
Hosánna in excel-

J=ïs==p=#=
J¦íf" M I
sis.
XIII s.

• % .- I ¼ p .- 3
8
g

· ¯ ^ y p

7

^ ^
+

- 1 -j ~
Ë_fc „-_J

X¯JL

-gnus De- i, * qui tol- lis peccá- ta mundi : mi*-HJI

a n8 " ¯ † " ¯ ¯ « ¯ l w = i » - ^
se-ré- re no- bis.

[!-^-ZJ!

Agnus De- i, * qui tol-lis peccá- ta mun-

fr: 1 • rflry¯- - ||^t5=^jf¯~.L_F¾Ì-_JI
di : mi-se-ré-re no-bis. Agnus De- i, *qui tol- lis pec-

^^rzjZj~^r-ï¯:ft
t. I
te, 0

a

•• •• :zzuzz
.. -n
u

=z

cá- ta mu¤di : do-na no- bis pa- cem.

I

j 'V—? 21
De-

mis- sa est. grá- ti- as.

51*

XV. — In Commemorationibus
et in feriis temporis natalicii.
(Dominator Deus)
XI-XIII. s.

JLJL

Y-ri- e * e- lé- i-son. Ký-ri- e
s

e- lé- i-son.

Sa • >¯^
Ký-ri- e

• •- : " *"flf\r7¯y¯i * •• | = ^ n d
e- lé- i-son. Chri- ste

e- lé- i-son. Christe

U -. - -1| ? •¾ is = - - ¯ p ^ ¾ 1
e- lé- i-son. Christe e- lé- i-son. Ký-ri- e

e- lé- i-son. Ký-ri- e

e-

lé- i-son. Ký-ri- e * e-

lé- i-son.

ri
VJ

*^s
• ? •—íl• Í ' I T I Ì Í H

:

X.s.

Ló-ri- a in excélsis De- o.

Et in terra pax homí-

-.•••"*•?

-in

•'11 •* 1 1 m· 1 1 ni-bus bonae vo-luntá-tis. Laudámus te. Be-ne-dí-cimus te. I i—rH

• a?¾

¡rrM¯

rt¯*7i¯¯

• `

•* 1 1 •• 1 • 1 Ado-rámus te. Glo-ri- fi-cámus te. Grá-ti- as á-gimus ti-bi

52*
i
* • -i

XV. — In Commemorationibus
•—• • , m = =—«—•—« = •—=—

•- II •

ZZJ

propter magnam gló-ri- am tu- am. Dómi-ne De- us, Rex cae-lé•
•· • »
m

m
'

m

m
' i i'

¯
II i
i

• ? * ? • * ' '

'

stis, De- us Pa-ter omní-pot-ens. Dómi-ne Fi- li

u-ni-gé-

*¯"*¯
ni-te

, • • :z

[[

• ? •

—•

?

* •'

? J
Fí-

•• n • •: Je-su Christe. Dómi-ne De- us,

Agnus De- i,

zn?

• ? * • ? " * *
—à÷

_ ! L L . " ? • n¯3
5—

•• II • •*TTl li- us Patris. Qui tol-lis peccá-ta mundi, mi-se-ré-re no-bis. =—•—•—-¿—• ? • • — • • • • . - •

Qui tol-lis peccá-ta mundi,

sûsci-pe depre-ca-ti- ó-nem no-

6—Q—; . . . .
-—r?

r

,T-+T7TT7rqF
« —p^i~r^
m
¡

•* II • ¦ •MM stram. Qui se-des ad déxte-ram Patris, mi-se-ré-re no-bis.

• • ? i——¶-*-i¯¯'
•• ·

' m m·

Quó-ni- am tu so-lus sanctus. Tu so-lus Dómi-nus. Tu so-lus " " » • •« • ii¯i
7

¯

¯"¯ in gló-

Altíssimus, Je-su Chri- ste. Cum Sancto Spí-ri-tu, * • • • J\ ZD— tris. Amen. D

ri- a De- i Pa-

et in feriis temporis natalicii.
†—

53#
X. s.

" £`<

2

¡f-Hi

-

¶~TV •i

S ,

,*

• ¦

' • *

• • P. j _____J

k3

Anctus, * Sanctus, Sanctus Dómi-nus De- us Sá-

ba-oth. Ple-ni sunt cae-li

et ter-ra gló- ri- a tu- a.

¾¾*¯" din~ ^
Ho- sánna

•• 1 . a a ¯ r ^ ¿ E ¾
Be-ne-díctus qui ve-nit in

in excel-sis. Ho- sánna

¾5-^g—•f¾T7¯r†¯¾:
nómi-ne Dó-mi-ni.

ais. • ¯^=¾ •• ||
in excél-sis.
(XII) XIV. s.


.

,
=j¡~' ^ •• _ ! - j

ï~i¯ * • , ~¯,¯
T

1• .J

¯¯T¾=L-Ü-L·A!

JLJL

-gnus De-

i, * qui tol-lis peccá-ta

mundi : mi-se-

ré- re no- bis.

Agnus De- i, * qui tol- lis pecçá-ta mun-

j

I•a
di : mi-se-ré-

fr,*Q-*~^T
re nobis.

I I
Agnus De-

!

=

i, * qui

S

.

7

n

_Jl__

' IN ÌZMA * • r"¯^TÆ^zBz=zzzz:

tol-lis peccá-ta mundi : dona no- bis pa- cem. X - te, mis-sa est. Bj. De- o grá- ti- as. Hie tonus adhiberi potest ad libitum in omnibus Missis in quibus cantatur Tte. missa est. sine Alleluia.

54*

XVI. — In feriis per annum.

XVI. — In feriis per annum.
a

XI-XIII. s.

1
5~¯¾ ••
* • " • *

¯H
3¯T¯r[¾
• *.

t
¶ ' %. n
lh% A

J

=

Y-ri- e * e-lé- i-son. iij, Christe e-lé- i-son. íij. Ký-

j *¯¯*` H ¯¯~ g •• D ;

ri- e

e-lé- i-son. if. Ký-ri- e * e-lé- i-son.
XIII. s.

l·l·+
2. •g-·-

:
fc

Q
k3

fr
• - [ • • ?

m P

? •

J

M l

%

j-H

V—
T~*¯^*¯¯^

Anctus, * Sanctus,

Sanctus Dómi-nus De- us Sá-

JT*

¯¯*¯T" u •

w^

I_L

- ? ' ^ > «---l·-gi-†ziiz: •
et terra gló-ri- a tu- a. Ho-sán-

ba- oth. Ple-ni sunt cae-li

na

in excel-sis. Bene-díctus qui ve-nit

in no-mi-ne

=ã^=g4 =r ^r¯¯ a ¯i^¯ : ^f
Dómi-ni. Ho-sán¤a
3

-¯=
X-XI. s.

in excel-sis.

A
JL\.

-

> iprv.

?

¾J=Î=Í

-gnus De- i,

* qui tol-lis peccá-ta mun- di : mi-

>r. A .• n =
se-ré- re no- bis.

-–

Agnus De- i, • qui tol-lis peccá-ta mun-

XVII.— In Dominicis Adventus et Quadrag. 55*

'

F* ,. 1 a 1
no-bis.

pb ¢ f r — .
* qui tol-lis pec-

di : mi-se-ré-re

Agnus De- i,

»J-L-L·ft p. >\ •• n
i~ É

cá-ta mun- di : dona no- bis pa- cem.
—* 1 1 i¯¯* ' * tl¯

- te, mis-sa

est. ìÿ. De- o grá- ti- as.

XVII. — In Dominicis Adventus et Quadragesimae.
t

(X) xv·xvu. s.

XJL

Y-rî- e

* e-

lé- i-son.tíj.Chri- ste

L
e-

¯¯¯=ñ— : K\
lé- i-son. Uj\ Ký-ri- e

>*,P
e-

?

• ••=¶=J

¯-^Sj» ? • ,·i=Ez====z_J_l·L
lé- i-son. if.

c

-1 ^WfA n ^ ^ A íV*%—1
· · • · e-

Ký-ri- e

S n -M¯rHi
lé- i-son.

z

56#

XVII. — In Dominicis Adventus et Quadrag.
Vely ubi moris est:
XIV. s.

XV

Y-ri- e * e-

lé-

i-son. iij\ Christe

e-

i-rt-^
lé-

n

3fa"**fai\i~žTT¯¯¶—31
eléi-son. zj\ Ký-ri-

i-son. iij\ Ký-ri- e

"—
e *

•—
ei

'*I%-^T*~¯^111—
léi

'

===:

i-son.
XI. s.
i I

c

g-Mt
P a*

*í¯¯"^
J

•ft
— P •' ^—•

«3 •' I

An-ctus, * San-ctus,

San- ctus Dómi-nus De- us

Sá-

ba- oth. Ple-ni sunt cae- li

et ter-ra

gló-ri- a

tu-

a.

Ho-

sánna

in excel- sis.

Be-ne- díctus

qui ve-nit

in nó-mi-ne Dómi-ni.

Ho-

sánna

in

ê===F=¯¯*¯¯¾¯T¯¯n~
excel- sis.

¯=1
:

XVIII. — In feriis Adventus et Quadrag. 57*
XIII. s.

i x

-gnus Dea

i, * qui tol- lis peccá- ta mundi : mi-

:m
" •

—H¯==-=
A •• " • — A •'

'
3

.a^i¾=¾i

se-ré-re no- bis.

Agnus De- i, * qui tol- lis peccá- ta mun-

--ll^J-HÃ^F-*—¾¯¯r=3
e * y ¯iq¯7
di : mi-se-rére no- bis. r sr

:
=

Agnus De- i, * qui tol- lis pec-

= =

r

=

cá- ta mundi : do-na no-bis pa- cem. Ite, missa est cantatur ut in Missa XV.

XVIII. — In feriis Adventus et Quadragesimae,
In vigiliis, feriis IV temporum et in Missa Rogationum. \Deus Genitor a¿mé\
XI. s.

*
XJL g ,•

» •P· 3 • . • • ·
II a

||
¾8% • •

- II
-ii

Y- ri- e * e-lé- i-son. iij. Christe e- lé- i-son. iij\

5

> a ? ,=r¾ •- [ r ^ l · p ¡

¯ " 1 1
lé- i-sòn.

1

Ký- ri- e e-lé- i-son. ÿ.Ký-ri- e * e-

58*

XVIII. — In feriis Adventus et Quadrag.
XIII. s.

C •

y~~

v

,

• • •

• •

« j

Anctus, * Sanctus,

Sanctus D6minus De- us Sá-

g-7-ir-4—, ,

,"TnFi „.•••""„

1

, *î

—• I „ • -r , ba- oth. Ple-ni sunt caeli

• " • • . [ • • • et terra gló-ri-a tu-a. Ho-sánna

8 • m~ m· • • • f¯i m • , M • •» ~ ~ * ! • . 1 • 7 *¯TT in excélsis. Be-ne-díctus qui ve-nit in nomine Dómi-ni.

a Ho-sánna in excélsis.

m

XII. s.

g

^ . -gnus De- i,

1 -4

j

*qui tol-lis peccá-ta mundi : mi-se-

C>

I I ¯ II '

n ,· ' T ^ ¯ i ~

¯m ?

ï+¯

ré-re no- bis.

Agnus De- i, * qui tol-lis peccá-ta mundi :

• •¯^"^>~T¯[] • •
mi-se-ré-re no-bis.

I •' ' ? • ¯T • " . •

Agnus De- i, * qui tol-lis peccá-ta mun·
pi •«

S^r —ï~·—r—¶
" • * ' •

4

di :

dona no-bis pa-cem.

Ite, missaest cantatur ut in Missa XV.

Credo I. BENEDICAMUS DOMINO.

59*

Quando post Missam sequitur aliqua þrocessio, loco Ite, missa est cantatur:

L·J

Ene-di¯camus Do-

mi-no.

IÇ'. Devel ad libitum :

o

grá- tì- as.

c
JLJ

; • • ] • a M... 1 ! ' ¯ i ' i v | E 1
Ene-di-cámus D6mi-no. Iÿ. De-ográ-ti- as.

Credo.
1.
¢

XI. s.

/S
\^4

? —7T=~¶

?

'0

Re-do in unum De- um, Patrem omni-pot-éntem, fa-

—L—;
ctó-rem cae-li et terrae,

? í »•
,


¾

¾——
et in-

vi-si-bí-li- um ómni- um,

• , * % »vi-si-bí-li- um. ^ ^ Fí-li- um De- i

¯7¯TÜ

* **-í¡-

Et in unum Dómi-num

Je-sum Christum,

7 '" 1 • 1 • u-ni-gé-ni-tum. Et ex Patre na-tum

ante

60* g¯-—

Credo I. I, I
lumen de lúmine,

l

ómni- a saécu- la. De- um de De- o,

-*j*

:

'

_IL·_L_

r ?

*3

De- um ve-rum de De- o ve-ro. Gé-ni-tum, non factum, consub-

stanti- á-lem Patri : per quern 6mni- a facta

sunt. Qui pro-

e—
—- ——5 5

*
• i
m

-–
f
. _ * g
m

*
I •

pter nos hómi-nes,
· u 5

et propter nostram sa-lû-tem descéndit de 7 exMa-rí-a
• i 2 •
m

'

II m m ' ^ •• • 7 m m ' cae-lis. Et incarná-tus est de Spí-ri-tu Sancto

^vT¯H^¯¯^~ÿv~rTI=i—;
Vírgi- ne : Et homo factus est. Cru-ci- fï-xus ét-i- am pro
1 ±

i
a—a—!

no-bis : sub Pónti- o Pi- lá-to

passus, et sepúl-tus est.

Et

S
• " • ^ , •

,. ,ia a ,
' 7 se-cûndum Scriptû-ras. re-surréxit térti- a di- e,

n
II • "

i
' Et ascén-

g

— , IŽ i ^ • * * ? * 7 m '

? • . *

n • •* ¯ . • • • I I S 1 '

: i¯l

dit in caelum : se-det ad déxte-ram Patris.

Et í-te-rum ven-

Credo I.
—, •
»
a •

61*
¡ • 7

,•

'

i•r

• -m " ¶rmm

n

m

,= «^S •

« ,f¾—5 I .¡ ,.
r* 'I

tû-rus est cum gló-ri- a, , m
i

ju-di-cá-re vivos et mórtu- os : • • • ' · i * i

m
¯"

• • • ' * • * • » " ¯ ' 7 1 • 1
i

cu-jus regni non e-rit lì- nis.

Et in Spí-ri- turn Sanctum,

~TV¯TT
D6mi-num,

a ?

* • *^"tyT~1 ? * * • * ^
ex Patre Fi-li- 6que pro-

et vi-vi-fì-cántem: qui

6
•* •»

o

n .•

¿

ii •
m.
n

^tri
¶r*
m
m

"

*

4

cé- dit. Qui cum Patre

et Fí- li- o

simul ad-o-rá-tur,

et

1-ÜL-? • , « » ' ! ,

•J¡LJLJI—y,

* •- •- : ^

• •- ì

conglo-ri- fi-cá-tur: qui lo-cú-tus est per Prophé- tas. Et unam
l _
m
a

' ^ ¾

1

M-¾

•—5

57— T

J

———
1 §

g

?• y
7

¾

j

— —«- ^ * i f V
J_ li i

g

sanctam cathó-li-cam

et a-postó-li-cam Ecclé-si- am. Con• * ' • , , •

fí- te- or unum baptísma

in remissi- ó-nem pecca-tó- rum.

m *
i

i
i

,i
• r

?

H B

Et exspécto

re-surrecti- ó-nem mortu-ó-rum.

Et vi-tam

*"nr j
ventû- ri saé-cu-li.

1 ^ 1
A-

f

'% ¡* 1 1
men.

¶ Praeter praecedentem tonum auihenticum, alii subsequentes usu jam recepti assumi possunt.

62*

Credo II. II.

4

·
, •


Re-do

——¯—• •• IT? ¯*¯» • . • ¯F¯h
in unum Dc- urn, Patrem omni-pot-éntem, * •• •• , «r~i~¯i i *~' • ,

factó-rem cae-li ¯¯f¯i , ¡ i 0

et terrae, .

vi- si- bí- li- um ómni- urn, et • **'i

• • — i .

invi-si-bí-li-um. Et in unum Dómi-num Je-sum Christum, 5—•—•—•
L J

•—• i
B
m

¡—g
U •

[j
• _ •

s

z-Hh •—«^3
• L

*

•' 1 j "
u _


T

g

Fí-li- um De-i

u-ni-gé-ni-tum. r

Et ex Patre na-tum ante

+

^

ómni- a saécu-la. , •

De- um de De- o, 7 " •
n

lumen de lúmi-ne, •• , i

De- um ve-rum de De- o ve`ro. • m m
'

Gé-ni-tum, non factum, con" •• II m~*
l

r

m
i

substanti- á-lem Patri :

per quern ómni- a facta sunt. Qui

s

'
• ' T ' · .. .
¯™

—>
. • · .
r i

j

-»-^-¢-'-«-

propter nos homines, et propter nostram sa-lú-tem descéndit

-zJL—• "
de cae-lis.

'J=F¯~* : , • Et incarná-tus est de Spí-ri-tu Sancto

ex

Credo II.

63*

-r~i—a • 6
• a ã

1 ? * . a •_ H — * — '. .
r¯»1—*-+—Ï

. zz: H¯
1—7-4}—

Ma-rí- a Vírgi-ne : Et homo factus est. Cru-ci-fí-xus ét-i- am

T-' . . .
. . .
Ï

B

3

t _ ÷ _ · ì ' . 8 e—g-H-j
passus, et se-púltus est.
1—s • • a J ± LLJ

pro no-bis : sub Pónti- o Pi-lá-to
—•
m

-—ï "

Et re-surré-xit tér-ti- a di- e, ï
1

se-cúndum Scriptú-ras. —JT
1

¿.—I—a__a—m , —

j Et

Et ascéndit in caelum : se-det ad déxte-ram Patris. ít-e-rum ventúrus est cum gló-ri- a,

ju-di-cá-re vi-vos et

S ,

., —¯
•« ¯ ia "
1

n
• 7 fi-nis. II • ' '

:
Et in Spí-ri-tum ,
1

m ó r t u - o s : cu-jus regni non e-rit • m· ¯¯i . '

? • • • , '

1 •

1 1

Sanctum, Dómi-num,

et vi-vi-fi-cántem: qui ex Patre Fi—T

¡-

li- 6que pro-cé- dit. Qui cum Patre

et Fí- li- 0

simul ado-

rá-tur,

et conglo-ri- fi-cá-tur : qui lo-cû-tus est per Pro-

64* ¯¯¯¯
phé- tas.

Credo III. 11 , • " ' * ••
et apostó-li-cam •» Ti ^ • in remissi-6-

'

Et u-nam sanctam cathó-li-cam •* 1 • " * ' '

Ecclé-si- am. Confï-te- or unum baptísma

ZÎI~«¯¯7^«¯¯;~:
i

, •

,
i • r

• ?

* mm I

nem pecca-tó-rum.

Et exspécto re-surrecti- ó-nem mortu- ó-

6~7¯n^——iizzz^^rr¯n^=^:—t-——• 1 a-—• • *1 F^\ a: H
rum. Et vi-tam ventú-ri saécu-li. Amen.

III.
XVII. s.

V>4

Redo
L

in unum De- urn, Patrem omni-pot-éntem,

ß

• — , - « - ^ = i : •• 1 . 7 p : '
| Q '
1 I i

N'i'1
| i

^ =
M

I

facto- rem caeli

et terrae, vi- si-bí-li- urn ó-mni- um, et in-

——S¢-g--ll
vi-si-bí-

' *

•. -

*^

¾->—

li-um. Et in unum Dómi-numje- sum Christum,

?

? —f

ÜJ^ZãT •

fv

m'-ì-?-

Fí- li- um De- i u-ni-gé-ni-tum.

Et ex Patre na- turn ante

Credo III. z±——¢¾a
¡--«

65* • * • ••
L!
f

• •• n

'*•"••

6mni- a saé- cu-la. De- um de De- 0, lumen de lûmi-¤e,

*¯¯T¯¯* ' • • •• II

1

De- um ve-rum de De- o ve-ro. Gé-ni-tum, non fa- ctum, con-

L

!

L

substanti- á-lem Patri : per quern ómni- a fa-cta sunt. Qui

i~'
5 •
±

r~~==t.
• i.
a
a—a
m—•

-•'
*-SJ
;—:

·?'

g ' fl ¯«· 1 • 1
¯ dit de cae-lis. II

propter nos hómi-nes, ¾

et propter ¤ostram sa-lû-tem descén-

¯-^~

zz^ã~~r^iJ
ex

•—• = •—• m • 1 f-*—* J-i Et incarná-tus est de Spí-ri-tu Sancto

É^r-L·^·_l —.^ ' •· ¡TT¾3¯Trï
Ma-rí- a Vírgi-ne : . J _! D 1 |V • j Et homo factus est. Cru-ci- fí- xus

m

Nä-·

ét-i- am pro no-bis : sub Pónti- 0 Pi-lá-to passus, et se-púl-

_§_*Jtz:
tus est.

?zz

,_i_!

Et re-surré-xit térti- a di- e,

se-cûndum Scri-

ptú- ras. Et ascéndit in cae- lum: se-det ad déxte- ram Pa-

66*
I
ï

Credo III.
•—ft-a
1 g a

• • * •—
1 f-¯¯«—T
Ë

a

L

i

—«i-U

' ' •'

tris.

Et í-te-rum ventû-rus est cum gló-ri- a,

ju-di-cá-re

vi-vos et mórtu- os : cu-jus regni non e- rit fì- nis.

Et in

g-¾L-1

?

,

? • •' * • `-

• . '"71

.L. ì

Spí-ri-tum Sanctum, Dómi-num, et vi-vi-fi-can tern : qui ex
i—a u__

[1
fU " i- M m—

B_fl

u-_
:

«i

!

LJL>±

p¯r-^T^r÷
! L

Patre Fi-li- óque pro- cé-dit. Qui cum Patre et Fí- li- o

.. • . | . .
-4_J


1
H¦¡—

a
m

.—I

4l·-ni
1

L

simul ad-o-rá-tur,
f¾ • •• ii

et conglo-ri- fi-cá-tur : qui lo-cú-tus est
• • * ••

h » ¯ - ¡ r r II · · •' 3 - = ^ ¯ ' • ! • '
per Prophé-tas. Et unam sanctam cathó-li-cam et a-po-

stó-li-cam Ecclé-si- am. Confí-te- or unum ba-ptísma

S¯T—
í^m

r ^ ' •—.¯
M
j

íi~*^~.
P* • —? •
j

*' * ^
L , •* II J
U

—?—• ?

• J«_!_ÌI_^_U_ ^_zzzzz in remissi- ó-nem pecca-tó-rum. Et exspécto re-surrem L, [1
U

cti- ó-nem mortu- ó-rum. Et vi- tarn ventú-ri saé-cu-li. Amen.

Credo IV. IV.

67*

XV. s.

C
6

1

* , ZET^TjEEiL·« .
? Re-do

¡¯.
•—H
• ¯

• ? Œ=^. 1 S •• ' *• in unum De- urn, Patrem omni-pot-én- tern,
1t

• 7

,

Î † - I

' V *

, . ' • • ? •

•—i

»

,

" •;

factó-rem cae-li

etter-rae,

vi-si-bí-li-um órani-um, et in-

vi-si-bí- li-um.

Et in unum Dómi-num Je-sum Chri-stum,

6
M

._3z?niz¿iv . •• it • * " * • •• t ^ m j
1 •

.__

1

_• Fí-li- um De- i ? • " • ,

D ^_ u-ni-gé-ni-tum. Et ex Patre na-tum ante • " 7 • E ¾ u_r_i—T ómni- a saécu-la. De- um de De- o, lumen de lúmi-ne,
B

s.

oT77-n^7j
• •
m

L_i

i_

_ZÎ

* m· * `! « _ % m· II
^._·_*. Jj • ' • •

`_
> • •' - ü —

De- um ve-rum de De- o ve- ro. Gé-ni-tum, non factum, conl_¾ 1 —_a ff—•H substanti- á-lem Pa-tri : per quern ómni- a facta sunt. Qui

^ T 7 ~ g — ; ¯ " • ' ' ?— • • ••
; • •

, •- ÷ • *¯^¯¯j
*
1

¾

propter nos hómi-nes,

et propter nostram sa-lû-tem descéndit

68* ¡ZZT
·

Credo IV. _ij— T " * • • . " * • • i •

I 4 H H
i

de cae- Us.

Et incar¤á-tus est de Spí- ri- tu Sancto

ex

• • '¯T^—h—i—
— •'••'•

H—
a

7^1^
,> , —

• • fr¯r_,µJJ .

Ma-rí- a Vírgi-ne : Et homo factus est. Cru-ci-fí- xus ét-i- am

e—Î, ....
• _a— •

l·¯¯
• • " — 1 % ..
?

¯iH
•— •

*—`— • ^ ,

•-n-

pro no- bis:sub Pónti- o Pi-lá- to passus, et se-pûl-tus est.

Et re-surréxit térti- a di- e,

se-cúndum Scriptú- ras.

Et

i—

.

i •*T"« ? "
g

ËHM—a¯-«4J¯

, • 7 ·—
= î !

——
m

g

\\
. •

"*TH L-1 ? , ••'

ascéndit in caelum: se-det ad déxte-ram Patris. Et í-te-rum

^—J‰r tt=—•

ventûrus est cum gló-ri- a, ju-di-cá- re vi-vos et mórtu- os :

f=^

l_^=îl!

cu-jus regni no¤ e-rit fî-nis. Et in Spí-ri-tum Sanctum, Do-

6
•—57 r-t¯7~ï

¯j
5^-*—?
a

— " > ^ •—i
• i §

7

S

•—m

m •

r

i

?

.-l_i_·-^

mi-num, et vi-vi- fi-cántem : qui ex Patre Fi- li- óque pro-cé-

dit. Qui cum Patre

et Fí-li-o

simul ad-o-rá¯tur9

et con-

Credo V.

69·

l·¯, .
I=I

7 • •

,
1 • 1

*¯*¯^ ,

,-j_j—1—r¯f¾ ,· n
Et unam

-

¯
,

¦iV''l

glo-ri- íì-cá-tur : qui lo cú-tus est per Prophé- tas.

=^—=^¯ '
¦

' " ? • ¯ i—•—If—7i
'
•Üi-,

¯

sanctam cathó-li-cam

et apostó- li-cam Ecclé-si- am. Confí-

g

l·-1

1
7-ï-?-

p_i
!—¾-^=¤=
in remissi- ónem pecca-tó- r u m . HI n
¡

te- or unum baptísma g , •- • " * " • »

Et exspécto

re-surrecti- ónem mortu- ó- rum. Et vi- tarn

ventú-ri saécu-li.

A-

men.

V.
XII. s.

V^4

Re- do

in u- num De-

um, * vel Cre-do

in unum

• •• ' 8 J ? •

• . i—\—¥-¥—Ü

• a• • — - , et terrae,

De- um, * Patrem omni-pot-éntem, factó-rem caeli

ï=^ñ^*-^+`-,-^
• * '
1

—-= = ,, ã i
? f" p,Ml^i ^
1 •• r

vi-si-bí-li- um 6mni-um, et invi-si-bí-li- um. Et in unum

70*

1

Credo V.
• m i I » * • 5 m J

* ••

T ^

'

' " •* I i

Dómi-num Je-sum Christum, Fí- li- um De- i

u-nigé-ni-tum.

¯Î¯—4¯'
Et ex Patre na-tum ~ « •* • i fl «¯¯7

—J
,

V½·lhr÷-j
De- um de : i] • "' ? ¯¾^;~¾

ante ómni- a saécu- la.

De- o, lumen de lúmi-ne, De- um ve-rum de De- o ve- ro.

E .. i-¿=L —
• "

77r-—,·'¾;_µ
u m

•»

m *

3

Gé-ni-tum, non factum, consubstanti- á-lem Patri : per quern

p¾-

¦

T

,—.

ómni- a facta
I

sunt. Qui propter nos hómi-nes
•* " ' ' P,' —• ¿ •

et propter
r ¯¯T~¯

r¯¯·;

1

¯

nostram sa-lú- tern descéndit de cae- lis.

Et incarnátus est

de Spí-ri-tu Sancto • %
• '" PL* I I •

ex Ma-rí- a Vírgi- ne : ~ • ''

Et ho-mo * ? * • j
`

, • >¯Ti
'

factus est. Cru-ci-fï-xus ét-i- am pro no-bis : sub Pónti- o

Pi-lá-to

passus, et se-púltus est.

Et re-surré-xit térti- a

Credo V.

71*

di- e,

se-cúndum Scriptú- ras.

Et ascéndit in caelum :

^->-j-g^=†^,T¯: • . • :

? •• 11 * • • ' ¯ se-det ad déxte-ram Patris. Et í-te-rutn ventú-rus est cum

6¯¡
¯ • • ••

*¯¯¯T*=^; a

1

= = T
?— p" y ' • •
t¯¯· 1

7¯V¯T^
~
non
*

¯

gló-ri- a, ju-di-cá-re vi-vos et mórtu- os : cu-jus regni

•¯7-FT¯
* "
n.
1

1 ~·—«~« 1
• i t
1

• •' ^ " * "¯^¯"¯J "

a

a ,I ,

e-ritfi-nis.

Et in Spí-ri-tum Sanctum, Dómi-num, etvi-vi-

fi-cántem : qui
,

ex Patre Fi-li-óque pro-cé-dit.
jp
m m

Qui cum
• {-• j

- • j

j •
ï

Patre

et Fí-li- o

simul ado-rá-tur,

et conglo-ri-fi-cá-

C

1

.

1 1

— .

P.; ' •-±-L

!

? p.; 1 ' •_? 1
Et unam sanctam \\ p j

-tur: qui lo-cú-tus est per Prophé- tas. —»—5 —' * 8 • • • • T

cathó-li-cam

et apostó- li-cam Ecclé-si- am. Confï-te- or

unum baptísma

in remissi- ó-nem pecca-tó-rum.

Et ex-

72*

Credo VI.

spécto re-surrecti- ó-nem mortu- ó-rum.

Et vi-tam ventú-ri

saécu-li.

A-

men.

VI.
XL s.

C

_zL_i=?zz_p,—rzr__iï
Re- do

•_Í_._·L_
in unum

in u- num De- urn, * vel Cre-do

* - •* ' ^8 • — • — • • a4 L! L!J

1

=

=—=—n—§T—

—-—¯

¯

* > DV1 a *-a—>¯^¯P¾i
et ter-

De- um * Patrem omni-pot-én- tern, facto- rem cae- li

rae,

vi-si-bí-li-um ómni-um, et invi-si-bí-li- um.

Et

c
¡ i^ a—' • ¡ ,¡

-"H p.—‡· i
in u-num Dómi-num Je-sum Chri-stum, Fí- li- um De- i

.-.
'—u-ni-

gé-ni-tum.

Et ex Pa-tre na-tum

ante

6mni-a saécu-

S

la.

a H i um de De- o, lumen de lúmi-ne, De- um ve- rum. j De- • - > a fr • • ' · a-—a ?*

n-

4

^7

Credo VI.

73*

de De-o ve- ro.
EII_ZZL-i •

Gé-ni-tum, non factum, consubstanti- á-lem
•—a—a—a—-

^nTi
ì

^ ^ ÷

N

-

»y H V, 7 ' —'
propter nos hó1 —•—a—a—a—a-

T

—i

Pa-tri : per quern ómni- a facta sunt. Qui —

mi-nes, et propter nostram sa-lû- tern descéndit de cae- lis.

g
Et
I

1
incarná-tus est de Spí-ri-tu Sancto
L J
a —a—g__^

¯ v> · • >-¢^=i——¶ • ¾ _ > _ S d = g E ^ j
ex Ma-rí- a Vírj D

gi-ne :

Et homo factus est. Cru-ci-fï-xus ét-i- am pro

no-bis : sub Pónti- o Pi-lá- to passus, et sepúltus
I _—_-—• a a—É—a^ •—a—a • ¡4

est.
ft

Et I

re-surré-xit térti- a di- e, se-cúndum Scriptú- ras. _ _— = ·—a—a a—a—a ¾-r-

^i^;·
g

hi

r
¯

- j = ^8%.in•
1
a

Et ascéndit incae-lum : se-det ad déxte-ram Pa- tris.

-a-?—g——?-«-g—«—? • a

a-P—a—3¯?—^

—-—

Et í-te-rum ventú-rus est cum gló-ri-a ju-di-cá-re vi-vos et

74*
8

Credo VI.

fr¯¯ä» I—¯ã fr r ] —¯" ***"ã7~ ~~~a—¯ï¯^
ll‡_ »_i _Pn—d
.

• % II •—8-

mórtu- os :
1

cu-jus regni non e-rit iì- nis.
B_»_,_*^

Et in Spí1 J

-–-a—P a

• • a—j-— -

L :=s¾=

a N 7^ „ V

ri-tum Sanctum, Dómi-num, et vi-vi-fi-cán- tern : qui ex

e —-^ n , -fr-a—a > a J "*• a»,Jl. a—fr-g-«—l·-«-g-«
Pa-tre Fi- li- óque pro-cé- dit. Qui cum Pa-tre et Fí- li- o

simul ado-rá- tur, et conglo-ri- fi-cá- tur : qui lo-cú-tus est

--^^ž^^ll·7¯^¯7¯^¯7~^-^÷^-^-i
per Prophé- tas.
=—•—•—• I x

Et u-nam sanctam cathó-li-cam et apoP -– ?

——

-m—•-— a

- M 8 y ^ l l 8 ' ¾ %¯¾—*¯¯fr - * ¡
Confí-te- or u-num baptísma in

stó-li-cam Ecclé-si- am.

remissi- ó-nem pecca-tó- rum. Et exspé-cto
i_ = —i • • IP
5

re-surrecti` ó—\\—

—s

z¾==^3¯K¯tHz±T_!•J - • • • y¯Ej
nem mortu- ó- rum. Et vi- tarn ventú-ri saécu- li.

=P¾¾Î=I=ZZZ=Z=L

~

Amen. ¶ Qualislibet cantus hujus Ordinarii superius in una Missa positus adhiberi potest etiam in alia,feriis iamen exceptis; itemque proUs qui subsequuntur. gradu so¿evmitatis. aliquis potest assutni ex qualitate Missae, aut

CANTUS AD LIBITUM
Kyrie.
i. (Clemens Rector)

1

K
a* 3
e r*m e-

'S>·T'. Vy^EEflEEEE ?
Y- ri- e · elé- i-son. Ký- ri-

· *v
*

V¯" * *' —
eléi-son. Ký- ri- e
m

*1"
lé- i-son.

• •- N e-

••»• , • • * H J

lé- i-son. Chri- ste

h y aB J - — a »

» • • "
lé- i-son. Chri- ste •—†¾· % ^–

¯¯+¯y¯
Chri-ste

ï

e-

'••• , • ^—l·^-fg elé- i-son.

Ký- ri- e

76*

Cantus ad libitum. — Kyrie.

I

1


e-

n
lé- i-son.Kýri- e

I

8

i_» " m'
lé- i-son.

r·—:—tt·
Kýri- e *

ps

«·—
*

e-

1

*

**

e-

lé- i-son.

II. (Summe Deus)

JL·*vVi,
XZ - J
l \ . Y-ri- e U_J elé- i-son.
m

`-^^‡^^¿é
"
* e- lé- i-son. Ký-ri- e +_. II e- lé- i-son. Chri• * * i

^
Ký-ri- e »4 • i™ i
m

6 s ^ a 9i ^l· *
™#

, •• I^ * ^*^v^ F 1¢* » I• ' '
e-

i™

A

m r i: i

ste

e-

lé- i-son. Christe

lé- i-son.

Christe

e-

lé- i-son. Ký- ri e

e-

Cantus ad libitum. — Kyrie.

77 *

lé-i-son.

Ký-ri-e

e-

lé- i-son.

Ký- ri-

e

*

** eIII. (Rector cosmi pie)

lé- i-son.

XI. s.

JLV
^

Y-ri- e *
n

e-

lé-i-son.
I .

Ký-ri- e
n
]

e-

lé- i-son. Ký-ri- e

e-

lé- i-son. Chri-

ste

e-

lé- i-son. Christe

e-

lé-i-son.

Chri-ste

e-

lé-i-son. Ký-ri- e

e-

lé-i-son.

^¯-f¾—
Ký- ri- e e-

'^ a • 114
lé- i-son. Ký- ri- e

'Vi J
*

e-

lé- i-son.

78*

Cantus ad libitum. — Kyrie.
IV. (Kyrie altissime)
XI. s.

XV

Y-ri- e

e-

lé- i-son. Ký-ri- e

e-

lé- i-son.

Ký-ri- e

e-

• * • .* n
¡ •

%
i

'
e-

n

'

lé-

i-son. Chri-ste

lé- i-son. Chri-

ste
r

e-

lé- i-son. Christe
#

__D
Ký- ri- e e-

íjT^

e-

lé- i- son.

ž = l = ^ \ '^^V=^· II At. ¿
• v • ,. n
¡ •

'
e-


¯

n
Ký- ri-

lé-

i-son. Ký-ri-e

lé-i-son.

~
e

t.—.t=z—*

g

->ri ^ ' I · I
lé- i-son.

** e-

Cantus ad libitum. — Kyrie.
V. (Conditor Kyrie omnium)

79*

X. s.

*
JL\-

í

A

a T f ».

^

¦+7

V >, ? • .·¶—p¾^=j
e- lé- i-son. Ký-ri- e

G

J

Y- ri- e

*

e-

lé-i-son. Ký- ri- e

e- lé- i-son. Chri-

ste

e- lé- i-son. Chri-ste

e-

lé- i-

•· n

" '» *

' •• 1% T^Hl· n
e- lé- i-so¤. Ký- ri- e

µ¾» • - [[ ^ , % — ±J^ ¾ ~ _ 8
H ^ •
e

son. Chri- ste a

''V \

• • ,. 1 1

|| ^ J ay

e- lé- i-son. Ký- ri-

e-

lé- i-son. Ký-

g a T ¿ ^ · V A ' S y f M V ¾ · J ••»
ri- e * **

e· lé- i-son.

80*

Cantus ad libitum. — Kyrie,
VI. (Te Christe Rex supplices)

* h?^r- IP"ÍI v '-= ' \
*iv:
Y- ri- e * e-

. r¯¯lF=
^ ^ •• n
/7Ti
•>•••—
lé- i-son. Ký- ri-

aP*M^8¢ ¿*r·\
e
v

m •JE-iJ
lé- i- son. Ký- ri- e
r

e-

•*

n

^ e-

¦I

¾

e-

lé- i-son. Chri- ste

lé- i- son. Chri-

f

T

U

j

ste

e-

lé-i-son. Chri- ste

e-

lé-i-

L_ ' || ¡ îTXÜO'tR, ? • •• || .o n. fì—¡
11
son.
8

1 1
Ký- ri- e elé- i- son.

'*'» '

Ký- ri- e

.

_M

a

• - II
·
J

'
**

e- lé- i-son. Ký- ri- e
8

\

Sj a • - H
e- lé- i-son.

Cantus ad libitum. — Kyrie. VII. (Splendor aeterne)

81*

i V

Y-rl- e 7 "
m

*e-

lé- i-son. zÿ.Christe

f^fkm
e-

ft

•• II


e-

••-f-=

L
+—

lé- i-son. iij. Ký-ri- e

lé- i-son.*/.

\

3f+ «w . , — - j n r

3». i w ^

-^–—L
Ký-ri- e *

Lr

~

' r>, -¿
**

j

n 3 ^1^^• ÿi • •• II
m I1^

— i = = = = = = = =

e-

lé- i-son. VIII. (Firmator sancte)
XIII. s.

- j ^ _L·3 • ' %t •
XV^ Y-ri- e

f

I_!LZD— J ——=z¾zj

* e-lé- i-son. iij. Chri-ste

y_i û e-lé- i-son. iij. Ký-ri- e

,

^_! DZ! e-lé- i-son. ij.

C ] • ^.y¾.
J

i^^^¯
%

=z:n

ϯH^

Ký-ri- e

*

e- lé- i-son.

82*

Cantus ad libitum. — Kyrie.
IX. (O Pater excelse)
XI. s.

1

4_

8 S
JLIL Y-ri- e *

iv

rfr¯¯ri
e- lé- i-son. ¿z/.Christe

e-

lé- i-son. iij. Ký-ri- e

* e-

lé-

i-son. iy. X. {In Dominicis per annum.) \Orbis factor\

—^'h·
Y-ri- e * e-

¾T» •• -H
lé- i-son. iij. Chri-ste

—-!•• e-

>,

„ • ••—u
i

ll~ ? • M

—\£

"!»,•••—n
i

\

ji^

.

lé- i-son. iij\ Ký-ri- e

e-

lé- i-son. ij\ Ký-

i

ri- e

* e-

lé- i-son.

Cantus ad libitum. — Gloria. XL
(In Dominicis Adventus et Quadragesimae.) \Kyrie Salve]
i

83*

X. s.

Y-ri- e

* e-

lé- i-son. iij. Chri-

ste

_at.,1t>;.. n _ n -:=-~\ 1. ,· r
elé- i-son. iij. Ký-ri- e elé- i-son. ij\

¢. a .-'`",'\-' fc^Æ·^v, ¯—n¯-—
..
•••
a

• ^-D

Ký-ri- e

*

** e-

lé- i-son.

Gloria.
1.
XI s..

Ló-ri- a

in excel-

sis De- 0.

Et in ter-ra pax

=L-±n
ho-mí-ni-bus bonae

fv_!L«· - ll¯j¯?-__|L-ttiizz
vo-luntá-·tis. Laudámus te. Be-ne-

dí-

ci-muste.

Ado-rá-mus te. Glo-ri- fi- cá-mus te.

84 #

Cantus ad libitum. — Gloria.

¯-Jr

:—_J—i_JL·ji __ i j

- gtL

Grá- ti- as á-gimus ti-bi propter magnam gló-ri- am tu- am.

Dómi-ne De- us, Rex cae-léstis, De- us Pa-ter

o- mní-pot-ens.

3
Dómi-ne Fi- li u-ni-gé-ni-te

~ i *

•» •• H~¯
Dómi-ne

Je-su Chri-ste.

. -• a • • ' ' • a •' • -r , S' ^ " ^ 1 - — ¯ ••[]:? « a =¾
De- us, Agnus De- i, Fí-li- us Pa-tris. Qui tol-lis peccá-ta
;

S i - 1 . ¾
mundi, mi-se-ré-re

aJî: M— a-a

J - I

i

.

no-bis. Qui tol-lis peccá-ta mundi,

*n • • • • •

.

^
=î=i

¯ >•' " I T 7 . — T ¯ M '
ad déx-

sús-ci-pe depre-ca-ti- ó-nem nostram. Qui se-des

* ' • ^ a >JLl_j
no-bis. Quó-ni-am tu so-lus

te-ram Patris, mi-se-ré-re

6-4—^|| T ?

r a – ||j ' — ^ - ¦ *

sa¤ctus. Tu so-lus Dó-mi-nus. Tu so-lus Al-tíssimus, Je-su

Cantus ad libitum. — Gloria.

85*

Chri-ste.

Cum Sancto Spí- ri- tu,

in gló-ri- a De- i

Pa-tris.

A-

men.

II.
XI. s.

V_T
¯i

Ló-ri- a

a

in excél-sis De- o.
— 1 1
¾

Et in terra pax
¯ _ || .

¶ •¾

••

: • A •• H ¾ 3 J ¢ = ¾ 7 ¶ , ,-j
te. Be-ne-

homí-ni-bus

bonae vo-luntá- tis. Laudáraus

^ fh 3 a ^"-^^ z * = fi = = í : j ÿ = : ¾r[|~r ¾
dí-cimus te. Ado-rámus te.

a

' ^?*¯i

Glo-ri- fì-cámus

te.

Grá-ti- as

á-gimus ti-

bi

pro-

pter magnam gló- ri- am tu-

am.

Dómi-ne De- us, Rex

ï¯s¯^¯s g[v ] • - ¯ ^ E ¾ 7 ¯ J n : ¯ ñ i ì H • ' ?
cae-léstis, De-us Pa- ter omní-pot-ens.

Dómi-ne Fi-li

86#

Cantus ad libitum. — Gloria.

u-¤igé-ni-te

Je-su Chr?ste.

Dómi-ne De- us, Agnus

iC a B M p, a m A—· li¯¯r¯j «· p. a " tí
De- i, Fí- li- us Pa- tris. Qui tol- lis peccá-ta mun-

di,

mi-se-ré-re no- bis.

Qui tol-lis peccá-ta mun-

¯

••

j

di,

súscipe depre-ca-ti- ó-nem nostram. Qui

<¯j¯¯5 • P" a p, i-*-k-m p, a • à •• [I , ã¯j^
se-des ad déxte-ram Patris, mi-se-ré-re no- bis. Quó-ni- am

í p, • ' i

m

-\F^i

• r« a ^[l-<-g-^qs=fiq

tu so-lus sanctus. Tu so-lus Dó-mi-nus. Tu so-lus Altís-

simus,

Je-su Christe.

Cum Sancto Spí-ri-tu,

1i

a• •

V#

•V¯~ür¯~
i Pa- tris.

i ^ ••» arã
A- men.

in gló-ri- a De-

Cantus ad libitum. — Gloria. III.

87*

X-XI. s.

i

U

Ló-ri- a

in excel- sis De- 0.

Et in terra pax

homí-ni-bus

bonae

vo- luntá-

tis.

Laudámus

te.

Bene-dí- dmus te.

Ado-

rá-mus te. Grá-ti- as á-gi-mus

Glo-ri- fi-cá- mus te. ti-bi pro-pter magnam gló- ri- am

fr¯ÿrw ,· || a F - ¿ - ¾ ^: 3¯¯^ a - 1 fC> •• i¾¾j
tuam. Dómi-ne De-us, Rex cae-léstis, Deus Pa-

—9
ter omní-

nSp" »%
pot-ens. Domi-ne

8<

'^ , i
Fili

¾ _ ¢ — • _ , J%u-ni-gé-ni-te

^ †*.—$% ,· || J.'
Je- su Chri- ste. Do-

^•-a-g-j
mi-ne

88*

Cantus ad libitum. — Gloria.

^¯YV—^—f· a ••
De- us, Agnus De- i,

Is 3 y ¾ •• | = ^ ‡ ^ J
Fí- lius Patris. Qui tol-lis

peccá- ta mundi, mi-se-ré- re *Ç-¯ï—% ,. 1 ta mundi,

no- bis. Qui tol-lis peccáfti •»% B

^v¯ l· i , a v
súsci-pe Qui sedes ad déxte- ram

8

1

i—

> * ^—^^ a l!~
depre-ca-ti- ónem nostram.

a

. [H

,— B |fcpjl·t% —-|Patris, mi-se-ré-re


no-

bis. Quó-ni- am tu so-lus sanctus. Tu so-lus

Dómi-nus.

Tu so- lus -¡

Al- tís- simus, - ,—=-

Je- su Chri- ste. +

Cum j De- i

£"%,a ••

fc\\

a

•• 1 7

«% ¡p.
ri-

a

••—,-Ja

San- cto Spí-

ri-tu

in gló-

Pa-

tris.

A-

men.

Cantus ad libitum. — Gloria. IV. More Ambrosiano.

89*

XII. s.

4· \JT

I • • • Ló-ri- a

• •

•'

M.

[]——¡k

I

'1

in excélsis De- o.

Et in terra pax homí-

^
C. . . .

|| ¿ ^zgg^=gg
Be-ne-dí-cimus te.

ni-bus bonae vo-luntá- tis. Laudámus te.

n—-–

.

1 1

¡

Ado-rámus te. Glo-ri-fi-cámus te. Grá-ti-as á-gimus ti-

bi

propter magnam gló-ri- am tü- am. Dómi-ne

D e - u s , R e x caeléstis,

D e - u s Pa-ter omní-pot-ens. Dómi-ne

Fi- li u-ni-gé-ni- te, Je-su Christe. * • ^ • • l·^ • • • »2 J ; • •—•

Dómi-ne •—5—•—j

D e - u s , Agnus De- i, Fí-li- us Pa-tris. Qui tol-lis peccá-ta

mundi,

mi-se-ré-re no- bis. Qui tol-lis peccá-ta

90*

Cantus ad libitum. — Sanctus.

S—ïr'a^':« ' • , r v r , • • , T—n—i
> '^ »
m

• • • • • - •

•— , »

¾-¯i

mundi,

súsci-pe depre-ca-ti- ó-nem nostram. Qui

B , , —>-T¯,—T¯,—7TT7=^¶¯V7¯,¯I
sedes ad déxte-ram Patris, mi-se-ré-re no-bis. Quó-ni- am
^ H » ^ ^ *1
m.

•—•¯HI

• • -^

¾-HI

I I

1

tu so-lus sanctus.

Tu so-lus Dómi-nus.

Tu so-lus Altís-

simus, Je-su Christe.

Cum Sancto Spí-ri-tu
i 'i%" I%B II

in gló-ri- a De- i Patris. ** Amen.

Sanctus.
i.
m

XI. s.

x S


.¿ •• Na ••*
Anctus, * Sanctus,


-^
Sanctus

*
? ' '

,
Dómi-nus De- us

S

' • • ^ l ? • B ^ 1 ^ • • -—i:=• . ¯¯~Ti _j U—! !_ • - i s , J» ,« , - L j
Sá-ba- oth. Ple-ni sunt cae-li et terra gló- ` ri- a tu- a.

Cantus ad libitum. — Sanctus.
:
_^-¢
Ho-sánna

91*

. . .
!
M

F=¯
.• t • • f. . .

T¯-^V-i
in

in excel- sis.

Be-ne-dí-ctûs qui ve-nit

nómi-ne Dó-mi-ni.

Hosánna

in ex-cél- sis.

II.
XI. s.

A ¯7 i*T w •'÷ ¿¾rT^¯'iizj
1^ Anctus,
T

* Sanctus, Sanctus

Dómi-nus De- us

g
Sá- ba-

a— ,
et ter- ra

†g\ó- ri- a

oth. Ple-ni sunt cae- li

tu-

a.

Ho-sánna

in excel-

sis.

Be-ne-dí-ctus qui

ve- nit

in nó-mi-ne Dómi- ni. Ho-sánna in excel-

sis.

III.

An-

ctus, * Sanctus, Sanctus Dómi- nus

De- us

92*

Cantus ad libitum. — Agnus.

_ _ _ _ _
Sá-

_ ^ _

j

·j

ba- oth. Ple-ni sunt cae- li

et ter- ra gló-

ri- a tu- a.

Ho-sánna

in ex-cél-sis.

Be- ne-dí-

ß •' ' %

I

~ i 1 "'Hr1 %

~l

ctus qui

ve- nit

in nómi-ne Dómi- ni.

Ho-sánna in

ex-cél-sis.

Agnus,
i.
XII. s.

A
XJL -

——=ri=^^—•
gnus Dei, *qui tollis peccá-ta

^ C
~]N
qui

1V ,nr^^rf^—7mi-se-ré-re nobis.

n—f¦¿
A-

J¿r¯-+`
i, *

mundi :

gnus De-

a *rm
tol-

^ - ^ ^ 7 ^ • fl rM> ¾—.
'~— -'

lis peccá-ta mundi :

mi-se-ré- re

no-

Cantus ad libitum. — Agnus.

93*

—g¯fl "^" • J"fr •_^=D¯ ±ZI
bis. Ar

^ ^*¯ •• • ' ¯ ( B = _Z=Z
tol- Us peccá-ta mun-

gnus De^ ^ '%

i, * qui
A

C I v . , • [L fb%
di: dona no- bis

1 1

*"†ITB'

pa- cem.

II.
6

_ * ^ ' ¯ T I - s • • *~m

¯^ \-m ¯T¯*¯¯

-gnus De- i, * qui tol-lis peccá-ta mundi : mi-se-ré-re •· •' •
U

F*

^

.

• *

?-•

=
a—5—¥,

\—m i
L_l·-J

!—!

no-bis.

Agnus De- i, * qui tol-lis peccá-ta mundi : mi-se-

. • •• ••- .==Fs—-^—•=—l·-s—?-B-—=-—M
_• U . l_j • ,.

ré-re no- bis.

Agnus De- i, * qui tol-lis peccá-ta mundi :
l

S ¯¯¯? • ? "

n ^ '

dona no-bis pa-cem,

MISSA PRO DEFUNCTIS.
Intr. g 1-¾—ï X \ E-qui- em * ae- térnam do- na e- is

Dómi-

ne :

et lux perpé- tu- a

lú- ce- at

e-

is. Ps. Te de- cet hymnus De- us in Si- on, et ti-bi

reddé-tur vo-tum in Je- rû-sa-lem : • exáudi
I ¡

o-ra-ti- ó-nem

** *` 1 • — • — · — •
me- am, ad te

¦—¡

r¯fl—i

Ft

omnis ca-ro vé-ni- et. Ré-qui- em.

6. S-lrjT77*T~ I ^ L · 1 . I I `ì\m e j T / —F-?-Pfe l \ . • • •• fh=~r-fc
XIL Y-ri-e * elé- i-son. *¯ÿ, Chri-ste elé-

i-son.«/. Ký- ri- e

e-

lé- i-son. ÿ.Ký-ri- e

*

=^^4====r
elé- i-son.

=====

M i s s a pro Defunctis. Grad. ,
X \

95* ¯+¯
e- is


E-qui- em * aetér-

J—
nam do- na

Do-

mi- ne :

et lux perpé-

tu-.a / — •"rL || •

lû-

ce- at e-

is. * \ \m

`^"^
' i4 i+

`¶· In memó-ri- a aetérI

na

e-

rit ju-

stus : ab audi-ti- ó-ne ma-

la r Tract. S
JLJL

* non 1—¶A Bsól- ve,

time- bit.

^^^ •—%—B—•—•—•—i

8. "-¡n^« m*f* —j
fi-dé-li- um de-functórum

• frip* †~j—
á-nimas 6mni- um ab omni vín-

ì

*Dó-mi-ne,

ç6 #

Missa pro Defunctis.

cu-lo

de- li- ctó- rum.
, 1 1 i_B_

`¶. Et grá-ti- a tu- a
m—H

iJ-lis
_

f-«

succurrén-

te,

me-re-ántur

e-váde-re

ju-

¯¯¯a¯¾~i—i"¯f—"^
dí- ci- um ultió- nis.

^-^Vpr¯

r~i
ÿ. Et lu-cis aetér-

^^^

nae g-"«%è—¾
. i

be- a-ti-tú- di- ne * pér-fru- i. ¯t—iflTï 71 7
_ »JI • i

'

• -———•—-——^—————————————

Sequentia did debet tantum in die Commemorationis omnium Fidelium defunctorum et in Missa exsequiali ; omitti þotest in aliis Missis.

Sequent. £
7 cl *· —1_—• .tii—9—P ¿

\

p|

i

•_L_«i

^=Þ-ffe- ?

=—•--

µ-

*-*-i

L·J

I- es i-rae, di- es il-la, Solvet saeclum in favíl-la :

Teste Da-vid cum Si-býlla. Quantus tremor est fu-túrus, Quan-

do ju-dex est ventúrus, Cuncta stricte discussúrus! Tuba
. Hi i •—5— a • a*

mi-rum spar-gens sonum Per sepúlcra re-gi- ónum, Coget

Missa pro Defunctis.

97*
#
et

* %# •
o-mnes

• .- fizz
Mors stupé-bit

¦

W-`
H— j
`-

ante thronum.

na-tû-ra,

—:

_fl

1—s¯¯i#
• • 1% •


5

Cum re-sûrget cre-a-tú-ra, Ju-di-cán- ti

responsú-ra.

Li-

•¯ • ber scriptus pro-fe-ré-tur, In quo to-tum conti-né-tur,

Unde

{
mundus ju-di-cé-tur.
B_^

M-i

Ju-dex ergo cum se-debit, Quidquid
1
B_Ë

»._—_

a—^

a__i

—i _ • » — ^ ¯ •

•—r¯¯·—Sl·¯
inúltum remané-bit.

11

'

J

la-tet appa-ré-bit : Nil

Quid sum mi-

ser tune dictû-rus? Quem patró-¤um roga-tú-rus? Cum vix ju¢ —11 — —

stus sit se-cûrus. Rex treméndae ma-jestá-tis, Qui salvándos
I
1 Z Ü Í : — • ,· ¯ a
._*_É
J

.

¾

•_A-gj¿o
Re-cordá-re

salvas gra-tis,

• Salva me, fons pi- e-tá-tis.

98*

Missa pro Defunctis·

ÌXLXL^T¯^T~. . . . . i •_ j ¾
s
Je- su pi- e, Quod sum causa tu-ae vi-ae : Ne me perI . . _ .

~m

¯Nfr¯v> .'I'l,
:±!=L—'L·· '

J

is • * • •• n
das

il-la di- e. Quaerens me, se- dí- sti lassus : Red-e-

místi cru-cem passus: Ta¤tus la- bor no¤ sit cassus. Juste
í

•¯^ijrzzzr¯^¯rziii:—_¯.
• • ju-dex ul-ti- ó-nis, Do-num fac remissi- ó-nis,

l-L-,zi=z
Ante di- em

ra-ti- ó-nis.

m • Inge-mísco, tamquam re- us : Culpa ru-bet

L-

. —..
»___
0
=

: — \ F =
• r • = tk
i

vultus me- us : Suppli-cánti parce De- us.

Qui Ma-rí- am

tz=q=_
absolvísti, —m

.===pz==ziq

Et latró- nem exaudísti,

Mi-hi quoque spem

B__ a _ P-«—-¡—t J • p* H ! m—5 g • — ^ f^~ftr¯¯ de-dísti. Pre-ces me-ae non sunt dignae : Sed tu bo- nus

Missa pro Defunctis.
S

99*


%

fl-*¯
• * J—^_¯D—

te-i
_—
Inter o-ves

—i——1—£±=^-g-,
fac be-nígne, I

Ne per-énni cremer igne.

¯ V, • -MTi¯ • .

,

8

_þrj=tv:j

Hµ_!_I_! . • m .—,l_LJ:_ ! lo- cum praesta, Et ab haedis me sequestra, Stá-tu- ens

in

parte dextra.

Confu-tá-tis

ma-

le-dí-ctis, Flammis

ácri-bus addíctis : Vo-ca me

cum be-ne-díctis.

O-ro

supplex et

acclí-nis, Cor contrí-tum qua-si ci-nis : Ge-re

.

. • ' (S8· 'I .

¢E=

tL_!

cu-ram me- i fì-nis.

Lacri-mó-sa di- es il-la, Qua re-súr-

get

ex

favíl-la,

Ju-di-cándus

ho-mo re-us : Hu- ic

ergo par- ce De- us.

Pi- e Je-su Dómi-ne, dona

e- is

réqui- em.

A- men.

ioo*
Offert. - = -L/
-p—— ,

Missa pro Defunctis.
-t—r¶ * Rex gló••—-—

r ri-

Omi-ne Je-su Christe,
-I

^ j ÿ ¯ T ~ a • *¯*-*¯ * - ae,
_, _

8

^
— - — -

,
_

¯3¾
,

lí-be-ra á-nimas
r=

ómni- um fi-dé- li- um de- fun1 -

ctó- rum de poe¤is infer- ¤i, et de pro-fûndo la- cu : lí-be-

ra e- as de o-re le- ó-

nis, ne absórbe- at e- as tár-

< a •• 1 r~,

. a r/L*-\-t

P a •• n J ^ i

ta-rus, ne cadant in obscû-

rum : sed sígni-fer sanctus

Mi- cha- el

repraeséntet e-

as

in lu- cem sanctam :

* Quam o-lim Abrahae promi- sísti,

et sé-

mi-

ni

e- jus.y.Hósti- as

etpre-ces

ti-bi Dómi- ne

laudis of-fé- rimus : tu

súsci-pe pro a-nimábus

il- lis,

Missa pro Defunctis.

ior*

qua- rum hó-di- e memó-ri- am fá-ci-mus : fac e- as, Dómi-

ï
ne, de mor- te transíre

U

^_p_U

ad vi- tarn. *Quam o-lim.

k3 "

Anctus, * Sanctus, • " '
f

Sanctus Dómi-nus De- us Sá*^
_ .

!___••
X _

'

ba- oth. Ple-ni sunt caeli

et terra gló-ri- a tu- a. Ho-sánna

in excélsis.

Be-ne-díctus qui ve-nit in nómi-ne Dómi-ni.

^-r^¯=FãHH=
Ho-sánna in excél-sis.
a •' • • *~Ì—•


L

=

?—i¯^——i—*—r^

À ~

:

JTL -gnus De- i, * qui tol-lis peccá-ta mundi : do-na ' • • i¯F¯¡—i—a¯^"^—?—*^—•~gi~7~i—iµ-¿ e- is réqui- em. Agnus De- i, *qui tol-lis peccá-ta mundi :

• • " • — ? • •• ñ • • 11 •
dona —g¯¯*¯· e- is réqui- em. • ' • • ? • •

¯a¯^—?—•-?—> • . i ?¯¯¯
. *~B~TF

Agnus De-i, *qui tol-lis peccá-ta

mundi : dona

e- is réqui- em** sempi-térnam.

102*
Comm. S

Absolutio pro Defunctis.
1 *-=—•
g

T

—•—=H|

¿\
¡-B
8

8.
JL^

^ - p , 8 •• - —
= • —+-^

—ry¾:
—n fl

»

^
* - · •—I

UX ae-térna * lû-ce- at e- is, Dómi·ne : * Cum sanctis

—«—

*~av

T~g~*~*
m

i—•
n

`

~ • • •

tu- is in aetérnum, qui-a pi- us es.y.Réqui- em aetérnam ¢ • ,
1

• J

.

• • † ^

.

,
§

— ^ •¯¯¯gr--< -i \ — —

do-na e- is Dómi-ne, g
g

et lux perpé-tu- a lú-ce- at e- is. [ • -¾¾F . a • ••

·—g—• • •

g—•

• "
* Cum sanctis tu- is in aetérnum, qui- a pi- us es.

n

Equi- éscant in pa-ce. 1^?. Amen. ¶ Finita Missa pro Defunctis\ si facienda est Absolution Cantore incipiente, Clerus circumstans cantat sequens Resßonsorium.

JL·À

R

^ï-· • • ¯ — ¯7¶~T-^-H— === « ¾ _¯=z t=ö=—ü

Si

_

-=>~-==^
mi-ne, * de morte aetérna,

I-be-ra me, Do-

<

• J ——"^-f¾-^VftF— J —r¯*¯—*— s —

in di- e

il-la

tre-mén- da : * Quando cae- li

mo-

véndi sunt

et

ter-ra : † Dum \ré-

ne- ris ju-di-

Åbsolutio pro Defunctis.

103*

hn
cáre saé-

•—'—-–—¯¶
cu-lum per i- gnem. y. Tremens fa-

S
*


? * •
% *

= —.


——?

l·¯
^ ••

r,..

1

ctus sum ego,

et tí- me- 0,

dum discússi- 0 vé-ne- rit,

S
at-que ventú-ra

n =
i-ra. * Quando cae- li

bA

¯±

mo- véndi sunt

6

||

.

-¯îl7¯J y F · T · 7 • r. i . • i · "
et tèr-ra. y . Di-es il-la, di- es

N

i-rae, ca-lami-tá-tìs et

mi-sé-ri- ae,

di- es magna

et

amá-ra val- de. †Dum

vé-

ne- ris ju-di- cá- re

saé-

cu-lum per

i-

\i ^: II · • · , - . . - ·' ^

' II

'

-n

^

i- gnem. JT. Réqui- em aetérnam dona e- is Dó-mi- ne : et lux perpé-tu- a lú-ce-at e- is. Repetitur Líbera me usque ad J^. Tremens. Finito ResponsoriOy Cantor cum i9 Choro :

^ T V J T a - M ^ ¯ - *" Chorus:' • • •
Ký-ri-e e-lé-i-son. Christe

a

* 1 ^ 11111111

e-lé-i-son.

i¢>4#
Omnes ¾HÌ—

Absolutio pro Defunctis.
J\ m

sintul:

' ••
Ký-ri-e

% ?=g=

II o

,

*

1 ZJ 1 ,

f¾f†1

SaCerd S

° • •• ¯

"¯^-[F1^

e- lé-i-son.

Pa-ter noster. (secreto)

y . Et ne nos indú-cas in tenta-ti- ó-nem.Iÿ.Sed lí-be-ra nos a

ma-lo. J/¯. A porta

ínfe-ri. lÿ. E-ru-e Dómi-ne á-nimam e[á-nimas e-ó-

ɾE==F¶ii¶=i=i
jus. y. Requi- éscat in pace. Jÿ. Amen. jr. Dómi-ne exáudi rum.] [Requi- éscant]

S
•—• • • — • •,i_U

n

¯
-•—• •—•-—• , HI • .—r

n
B-Hµ-LI

o-ra-ti- ó-nem me- am. Iÿ. Et clamor me- us ad te vé-ni- at. y . Dóminus vobíscum. lÿ. Et cum spíritu tuo. Orémus. Bsólve, quaésumus Dómine, ánimam famuli tui N. (fámulae tuae N.9 vel ánimas famulórum tuórum) ab omni vínculo delictórum : † ut in resuri*ectiónis gloria, * inter Sanctos et eléctos tuos resuscitátus respíret (resuscitáta respíret, vel resuscitáti respírent). Per Christum Dóminum nostrum. ìÿ. Amen. Loco praecedentis Orationis Celebrans dicere potest Orationem quae dicta est in Missay vel aliam convenientem. Si autem sit praesens Defuncti cadaver, Celebrans sequentem dicit Orationem. Eus, cui próprium est miseréri semper et párcere, te súpplices exorámus pro ánima famuli tui N. (fámulae tuae N) quam hódie de hoc saéculo migráre jussísti : † ut non tradas earn in manus inimíci, neque obliviscáris in fìnem, sed júbeas earn a sanctis Angelis súscipi, et ad pátriam paradísi perdúci; * ut quia in te sperávit et crédidit, non poenas inférni sustíneat, sed gáudia aetérna possídeat. Per Christum Dóminum nostrum, ¶¦j. Amen.

A

D

In Exsequiis Defuncti.
Hi •—•¯ •—•—-• •—• •—• • • M U ¯ • •

105*
• • I

y . Réqui- em aetérnam do-na

e- i Dómi-ne. Iÿ. Et lux perpé[e- is]

S

n
tu- a lû-ce- at e- i. [e- is].
Cantores. Chorus.

—a—«—•—•—«—• — »i_U

m * • • • fr r ¶ m ï. 11

:

Requi- éscat in pa- ce. üf. Amen. [Requi- éscant] Celebrans dicit recto tono : `¶. Anima ejus (Animae eórum) et ánimae omnium fidélium defunctórum per misericórdiam Dei requiéscant in pace. Iÿ. Amen. Quod si absolutio facta fuerit pro omnibus fidelibus defunctis, versus Animae eórum non dicitur.

EXSEQUIARUM ORDO. Ad elationem corporis.
Parochus, antequam cadaver efferatur, illud asþergit aqua benedicta : mox dicit sine cantu antiphonam : Si iniquitátes observáveris Dómine : Dómine, quis sustinébit? Psalmus 129.

Dómine: * Dómine exáudi vocem meam. Fiant aures tuae intendéntes *¯ in vocem deprecatiónis meae. Si iniquitátes observáveris Dómine : * Dómine, quis sustinébit?

D

E profúndis clamávi ad te

Quia apud te propitiátio est: * et propter legem tuam sustínui te Dómine. Sustínuit ánima mea in verbo ejus : * sperávit ánima mea in Domino. A custódia matutína usque ad noctem,*speret Israel inDómino.

io6#

In Exsequiis Defuncti.

Quia apud Dóminum miseri- ex omnibus iniquitátibus ejus. córdia : * et copiósa apud eum Requiem aetérnam * dona ei redémptio. Dómine1. Et ipse rédimet Israel * Et lux perpétua * lúceat ei. Repetit Antiphonam totam : Si iniquitátes observáveris Dómine : Dómine, quis sustinébit? Deinde cadaver effertur, Parochusque de domo procedens, statim gravi voce intonat Antiphonam :

Ant. g
Xsultábunt Dómi-no

,
* ossa humi- li- á- ta.

Psalmus 50. Cantores i l l ¡ • • Q¯1 &--<—¯ÿ~¯Q • ' Iinchoant : • :¯" j¯ 1. Mi-se-ré-re me- i De- us,* Clero S —n alternatim ~ * * m «~"• «~«^~«—j ¾ ¡ p ^ ^ i prosequente : . !_U se-eûndum magnam mi-se-ri-cón//- am t u - a m . 2. Et secúndum multitúdinem miserati<5num tuárum, * dele iniqui£dfe/7z meam. 3. Amplius lava m e a b iniquitáte m e a : * et a peccáto meo m u n d a me. 4. Quóniam iniquitátem meam ego cognósco : * et peccátum meum contra me est semper. 5. Tibi soli peccávi, et malum coram te feci : * ut justificérìs in sermónibus tuis, et vincas cumyürf/cáris. 6. Ecce enim in iniquitátibus concéptus sum : * et in peccátis concépit me mater mea. 7. Ecce enim veritátem dilexísti: * incérta et occúlta sapiéntiae tuae manifesfds# mihi. 8. Aspérges me hyssópo, et mundábor : * lavábis me, et super nivem dealbábov.
1 Si Exsequiae fiant pro pluribus Defu?ictis, in hoc vcrsu, et in omnibus versiculis et Orationibus¡ pro singulari ponatur numerus þluralis, praeterquam in Oratione Non intres.

In Exsequiis Defuncti.

107*

9. Audítui meo dabis gáudium et laetítiam : * et exsultábunt ossa humZ/fáta. 10. Avérte fáciem tuam a peccátis meis : * et omnes iniquitátes meas dele. 11. Cor mundum crea in me Deus : * et spíritum rectum ínnova in viscéribus meis. 12. Ne projícias me a facie tua : * et spíritum sanctum tuum ne ånferas a me. 13. Redde mihi laetítiam salutáris tui : * et spíritu principá// confírma me. 14. Ðocébo iníquos vias tuas : * et ímpii ad te converténtur. 15. Líbera me de sanguínibus Deus, Deus salútis meae : * et exsultábit lingua mea justítiam tuam. 16. Dómine lábia mea aperies : * et os meum annuntiábit laadem tuam. 17. Quóniam si voluísses sacrifícium, dedíssem útique : * holocáustis non de/ectáberis. 18. Sacrifícium Deo spíritus contribulátus : * cor contrítum et humiliátum Deus non despícies. 19. Benígne fac Dómine in bona voluntáte tua Sion : * ut aedificéntur mun/erúsalem. 20. Tune acceptábis sacrifícium justítiae, oblatiónes et holocáusta : * tune impónent super altáre tuum vítulos. 21. Requiem aetérnam * dona ei Dómine. 22. Et lux perpétua * lûceat ei. Ac si longitîido itineris pôstulaverit, dicantur Psalmi Graduates, Ad Dóminum cum tribulárer, etc., vel alii Psalmi ex Officio Defunctorum, et in fine cujuslibet Psalmi dicitur : Requiem aetérnam dona ei Dómine. etc.; qui Psalmi devote, distincte, gravique voce recitari debent usque ad ecclesiam. Ad ingressum ecclesiae repetitur Antiphona :

^ -÷±nsî\T * ·; > z ä =
JLlf Xsultábunt Dómi-no ossa humi- li- á- ta. Deinde ecclesiam ingressi, cantant Responsorium, Cantore incipiente et Clero alternatim respondente, videlicet:

4 .
^

t

—->—
Ubve- ní- te * Sancti De- i,

I.^I·^
occur- ri- te

io8*

In Exsequiis Defuncti.


Ange- li

—g Dómi-

r*· i——•—, i

¯-y·—
i
T?

ni : • Susci-pi- éntes á-nimam e-

S
jus :

j

fc-¡ir¡r—

¾^· I r*~¯,
† Ofife-rentes e- am

j v, -

^ •'
tís-

in conspé- ctu Al-

si|

mi. y . Suscí-pi-at te
T

Christus, qui vo-cá-vit
i

| te :

T et in si-num Abrahae

I

-–

¯¯f¾:^F^¯3. • • a • • e— n
te.

• —^¾ '
Ange- li

I^^7NB
cant

i

de-dû-

-i—-—

* Susci-pi- éntes ánimam e-

jus :

Offe-rentes

e- am

in conspé- ctu Al-

tíssi-

mi. y. Réqui-

=p^¾
em

•a ?

S

-V^^~^T1¯^¯P=*=Ì
e- i Dómine : et lux per-

aetérnam do-na

g
pé-tu- a lú-

- n
ei. † Offe-rentes eam*

†-

ce- at

in conspé- ctu Al-

tíssi-

mi.

In Exsequiis Defuncti. Absolutio super tumulum.

109*

¶ Post Missam, in Exsequiis praesente corpore defuncti, Sacerdos absolute dicit Orationem sequentem nulla numeri aut generis facta mutatione, etiamsi pro pluribus aut pro femina dicatur : ON intres in judícium cum servo tuo Dómine, quia nullus apud te justificábitur homo, nisi per te omnium peccatórum ei tribuátur remíssio. Non ergo eum, quaésumus, tua judiciális senténtia premat, quem tibi vera supplicátio fídei christiánæ comméndat : sed gratia tua illi succurrénte, mereátur evádere judícium ultiónis, qui, dum víveret, insignítus est signáculo sanctae Trinitátis. Qui vivis et regnas in saécula saeculórum. lÿ. Amen. Deinde Cantore incipiente Clerus circumstans cantat`R[. Líbera me, ut supra, 102*. Deinde Kýrie eléison, etc, ut supra, 103*. Finita Oratione, corpus defertur ad sepulcrum, si tune deferendum sit; dum autem portatur vel in eodeni locoy si tune non portetur, Cleri cantant Antiphonam :

N

7.

g

- • ? • ' • '

• — • ¯ ~ ¡ ~ a •• 1

-«-«-l
in tu- 0

N pa-ra-dí-sum *dedú-cant te Ange-li :

advéntu

? •

É

* ' —¯
et perdú-cant te
d j¾ , ••*

suscí-pi- ant te Márty-res,
"
¦n

in

'

• •*

II

ci-vi-tá-tem sanctam Je-rú-sa-lem. Cho-rus Ange-ló-rum te ñ-‰ • m 1 • i—•— = 1 5 ¡—I

sus- cí-pi- at,

et cum Lá-za-ro quondam páupe-re

aetér-

^=^-,-^-^=¡=^fl======
nam há-be- as réqui- em.

Iio*

In Exsequiis Defuncti.

Deinde, etiamsi corpus tune ad seþulturam delatum non fuerit, Sacerdos prosequatur O¶ìcìwrn, ut infra, quod nunquam omiltitur; et intonet antiphonam :

E
J!

¾_g_

—-y-y-y

j-^p-P

-

-

-go sum * re-surrécti- o et vi-ta : qui cre-dit in
±— •—.__*_[_•—«i-wµ~† * a—

me,

ét- i- am si mórtu- us fú- e-rit, vi-vet : et o-mnis qui

vi-vit et cre-dit in me,

non mo¯ri- é-tur in ae-térnum.

Canticum Zachariae.

1. Be-ne-díctus Dóminus De-us Isra-el : * qui- a vi-si-tá-vit,

et fe-cit re-dempti- ó-nem ple-Ws su- ae. Omnes versiculi sicut primus inchoantur, exceptis ultimis, Requiem. et Et lux perpétua. qui propter brevitatem> incipiuntur in chorda dominaníe. 2. Et eréxit cornu salútis nobis, * in domo David púe/7 sui. 3. Sicut locútus est per os sanctorum, * qui a saéculo sunt prophetárraz ejus : 4. Salútem ex inimícis nostris, * et de manu omnium qui ødérunt nos : 5. Ad faciéndiam misericórdiam cum pátribus nostris : * et memorári testaménti sú/ sancti. 6. Jusjurándum, quod jurávit ad Abraham patrem nostrum, * datúrutn se nobis : 7. Ut sine timóre, de manu inimicórum nostrórum liberáti, •* serviàmas illi : 8. In sanctitáte et justítia coram ipso, * omnibus áiébus nostris.

In Exsequiis Defuncti.

III#

9. Et tu puer, prophéta Altíssimi vocáberis : • praeíbis enim ante fáciem Domini, paráre vias ejus. 10. Ad dándam sciéntiam salútis plebi ejus, * in remissiónem peccatórum e<5rum : 11. Per viscera misericórdiae Dei nostri : * in quibus visitávit nos, óriens ex alto : 12. Illumináre his qui in ténebris et in umbra mortis sedent : * ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis. 13. Requiem aetérnam * dona ei Dómine. 14. Et lux perpétua * lúceat ei. Ac, si longitudo itineris postulaverit, dicatur psalmus De profúndis et alii psalmi ex Officio defunctorum, et in fine cujuslibet psalmi äicitur : Requiem aetérnam dona ei, Dómine.

Ad ingressum coetneterii repetitur antiphona.

-go sum re-surrécti- o et vi-ta :

qui cre-dit in

me,

ét-i- am si mórtu-us fú-e-rit, vi-vet : et o-mnis qui

vi-vit et cre-dit in me, non mo-ri- é-tur in ae-térnum. Postea Sacerdos dicit: Chorus prosequitur :

^ ^ ^ ^ ^ ¾
Ký-ri- e e-lé- i-son.Christe e-lé- i-son.Ký-ri- e Sacerdos : e-lé-i-son.

< • • ¯*¯"ž¯¯ñ
Pa-ter noster.

~
Interim corpus aspergit.

— =

y. Et ne nos indúcas in tentatiónem. Tÿ. Sed líbera nos a malo. y. A porta ínferi. 1^. Erue, Dómine, ánimam ejus. y. Requiéscat in pace. fÿ. Amen.

U2 #

In Exsequiis Defuncti.

y . Dómine, exáudi oratiónem meam. lÿ. Et clamor meus ad te véniat. y. Dóminus vobíscum. Iÿ. Et cum spíritu tuo. Orémus. AC, quaésumus Dómine, hanc cum servo tuo defúncto (ancílla tua defúncta) misericórdiam, ut factórum suórum in poenis non recípiat vicem, qui (quae) tuam in votis ténuit voluntátem : † ut sicut hie eum (earn) vera fides junxit fîdélium turmis : * ita illic eum (earn) tua miserátio sóciet angélicis cboris. Per Christum Dóminum nostrum. Jÿ. Amen. `¶. Requiem aetérnam dona ei, Dómine. Iÿ. Et lux perpétua lúceat ei.

F

I

Cantores :

5

.

Sacerdos :

—r¯+¯+-* • fm r ¯ n r ¡ : 1 , ~¯Vr~rTT¯j

y. Requi-éscat in pa-ce. Jÿ. Amen. y. Anima e-jus et á-ni-

^77TZ^7T7T7¯7¯^^
mae ómni- urn fi dé-li- um de-functó-rum, per mi-se-ri-córdi- am I ,

M

^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^· m* *

De- i requi-éscant in pa-ce. Iÿ. Amen.

TONI COMMUNES MISSÆ.
I. Toni Orationum.
1. ïonus festivus.
Hie forms. servatur in dominicis, in Missis festivis et in Missa de Officio S. Mariae in sabbato, in vigiliis I. classis, feria V in Cena Domini et in Missa Vigiliae paschalis, per octavas, in Missis votivis I., II. et III. classis.

JL/

Omi-nus vo-bíscum. Jÿ. Et cum spí-ri-tu tu-o.
¢ • •—•^ • • -a-—• a¯Hi—••—• • — B — J

V^/

- rémus;

Pre-ces nostras, quaésumus Dómi-ne, cle-

/ Metnim.

ménter exáudi :
/ Flexa.

atque

a pecca-tó-rum víncu- lis abso/

lú-tos, ab omni nos adversi-tá-te custó-di. Per e- úmdem_
/ Flexa.

¦

m• •

·—•-—«—•

—m-rm

• • •

¾.

|

• i

D ó m i - n u m nostrum J e - s u m Christum F í - li- urn t u - u m : qui

f¿=¿ziï-^r. . . . , , , ^Ü=>¯ZZ^Z^
te-cum vi-vit et regnat in u-ni-tá-te |_e-júsdemj Spí-ri-tus

H4 #
/ Metrum.

Toni Orationum.

^ ^ ^ • ·

· 11-^1

Sancti De- us : per 6mni- a saécu-la saecu-ló-rum. Iÿ. Amen.

Alia conclusio : Qui vi-vis et regnas cum De- o Patre _vel Qui
/ Metrum.

te-cum vi-vit etregnat in u-ni-tá-teSpí-ri-tus Sancti De- us, etc. Exempla Metri *. Exempla Flexae.

C • "• • ——-»—¯¯°¯P¯¶

•-j¯-«-^hr-fl-

pi- e-tá- te pro- sé- que- re. per- cé-pi- mus. mo-ri-én- do con-, fés-si sunt. (A). quae re-eta sunt. vel: con- fés- si sunt. (B). In ipsa Oratione fit primo metrum\ deinde flexa. In conclusione vero pi'ius flexa, dei7ide metrum. Metrum in Oratione fit plerumque ubi in textu habetur duplex punctum; fiexa> ubi habetur punctîim cum virgulay vel si non adsitì ad priinam virgulam post metrum, si permit tit sensus. In conclusione Qui vivis vel Qui tecúm vivit, fit solummodo metrum. Advertendum est verba Jesum Christum Fílium tuum. aliquando in fine Orationis posita, pertinere ad corpus Orationis, ut in Festo et in Octava S. Stephani, Conclusio tune incipit ad verba Qui tecum.

2· Tonus ferialis.
A) In Commemorationibus et feriis, in vigiliis II. et III. classis, in Missis votivis IV. classis et in Missis defunctorum, orationes cantantur in tono, ut aiunt, feriali, hoc est : recta voce a þrinciþio ad finem, solummodo sustentando tenorem ubi alias fieret metrum et flexa, et in fine.
1 Ex decreto S. R. C. 8 Julii £çi2 quando in lecticmibus et versiculis et in psalmorum mediationibus monosyllaba vel hebraica dictio occurrit, potest ad libitum immutari clausula (B), vel proferri sub modulatione consuèta (A).

Toni Orationum.

Ï15*

B) Est etiam in usu alius Tonus ferìalts, qui usurþatur pro orationibus : a) Litäniarum; b) asþersionis aquae benedictae in dominicis; c) in benedictionibus candelarum, cinerum, raìnorum, novi ignis et cerei paschalis; d) post pedum ablutionem; e) feriae VI in Passione et Morte Dontini pro solernni Actione liturgica posttneridiana. Hie alter Tonus in omnibus €onvenit cum printo Tono feriali¯`(A), praeterquam quod in fitie Oratìonis et conclusionis,fit punctum per semiditonum. In primo Tono feriali cantantur Oratio?ies qUando praemittitur monitio Flectámus génua.
Sacerdos : Diaconus : Subdiaconns
x

:

p^PHI
1 ;

:=::== ==
a

> ^^
_

Orémus. Flectámus gé-nu-a. Levá-te. Praesta... Oratio Super pópulum. in Quadragesima did potest in • altero Tono feriali) post monitionem :

Humi-li- á-te cá-pi-ta vestra De- o.

Toni antiqui ad libitum.
a) Tonus solemnis.
Hie Tonus adhibetur pro omnibus Orationibus Missae (praeter Orationem Super pópulum), sine distinctione ritus festivi vel ferialis, et in Missis Defunctorum; insuper pro omnibus Orationibus quibus praevia est monitio Flectámus génua, in quibuslibet Functionibus.

JL·ß

Omi-nus vo-bís-cum. [Pax vo-bis]. lý. Et cum spí-

ri-tu tu- o.
1

Per hebdomad am sanctam Leváte a diacono cantatur.

n6#

Toni Orationum.

V_-/

- rémus. Ma-jestá-tem tu- am Dômi-ne suppll-ci-ter
/ Flexa.

exo-rámus : ut si-cut Ecclé-si-ae tu-ae be-á-tus Andre- as

*TT

WTVJ7TTV-ri
i-ta apud te
/ Punctum,

Apósto-lus éxsti-tit praedi-cá-tor et rector;

sit pro no-bis perpé-tu-us intercessor. Per Dómi-num nostrum
/ Flexa.

g, ,
_

, ,~T^==,==†r7T—TT¯7J
/ Metrum.

Je-sum Christum Fí- li- um tu- um : qui te-cum vi-vit et

h-j~rrrrrT777 . . . , . . ,T¡
regnat in u-ni-tá-te Spí-ri-tus Sancti De- us, per ómni- a
g / _ _ , , _ _ _ _

• • '• V '• pi •- jj •

M >

1 —— 1

• .• • ^

saécu-la saecu-ló-rum. 1^?. Amen, y4/¾¿3; conclusio : Qui vi-vis '

et regnas cum De- 0 Patre \_vel Qui te-cum vi-yit et regnat

6^--———
• • • • • • • P
M M

,V¡

— •^

in u-ni-tá-te Spí-ri-tus Sancti De- us, etc.,

Toni Orationum.
Exempla Flexae.

117*

pré-ci-bus nostris ac- commoac- flí- gicon-fés-si vel: con- fés- si Exempla Punctù
l _ -—m—m—•—• j _ _ 1

da. mur. sunt. (A). sunt. (B).

' • — a ~ j — • ^ – í— tenet. tí- ti- a. g n á t u s es. (A). es. (B). ·

ve-tústa sér- vipérfru- i

tus laedivel: di- gná- tus Stephani.

In Orat. S.

/ Punctum. Conclnsio.

S-«—•

•—a

•¯ï¯l

' "' \—i—"¯¯"

¯"~¯11—•—B—·—

Je-sum Christum Fí-ìi-um tu-um. Qui te-cum vi-vit etregnat... In ipsa Oratione fit flexa tantum, in fine primae distinctionis. Post fiexam, et post pausam quamlibet, tenor non statim, sed mediante unius toni intervallo, resumi debet. Si O ratio sit solito longior¡ ut aliquae ex us quae dicuntur post lectiones in Vigilia paschali, ut etiam multáe in Pontificalibus Functionibus (quae post Flectámus génua. in hoc iono sunt cantandae) : punctum fieri potest in ipso corpore Orationis semel velpluries, prout fert textus> sed ita ut inter punctum et punctum fiat semper

flexa.

Hie tonus (ubi est in usu) adhibendus est quandocumque praecessit monitio :

Orémus. Flectámus g·énu- a.

Levá-te.

Pó-pu-lum tu-um...

n8#

Toni Orationum. b) Tonus simplex.

Hie Tonus inservit pro Orationibus ad Aspersionem, Benedictiones et Litantas> etpro ceteris Orationibus hujusmodi (praeter illas quas praecedit monítio Flectámus génua).

C • • • • • ,.
U

l·—•—•

¯*^^~*"¯7^¯P
/ Flexa.

Omi-nus vo-bíscum. lÿ. Et cum spí-ri-tu tu-o.

O-rémus. Praesta, quaésumus omní-po-téns De- us : † ut sem/ Metrum. I—• 3 • • • • • • • = ¶k—Wr 1 • ft—* • 5 — * ! >_«_____«_^_«„_——–—_—. •*—I

«______»_ \

per ra-ti-o-na-bí-li-a me-di-tántes, * quae ti-bi sunt plá-

gzTf±^=^-.-.-^-,-r—T • *—tì
ci-ta,
Conclusio.

/ Punctum.

/

l_l -»i-1— et dictis exsequámur et factis. vel: et fa-ctis.
/ Flexa.

J—•

•—«—•

•—•

•—•

• • •

•—-—I—|

Per Dómi-num nostrum Je-sum Christum Fí- li- um tu- um : † I—• • •—• ¯·¯HB • • • • • •-•—• IHH· = 1 5—a— !

qui te-cum vi-vit et regnat in u-ni-tá-te Spí-ri-tus Sancti
/ Metrum.
11

/ -¶¿5, ~

1

De-us, * per ómni- a saécu-la saecu-ló-rum. I¢. Amen.

Toni Orationum.
Alia conclusio. -

119*
•—a—•—I

£—•—•—•—-•

•—•–

•—•

m—%

Qui vi-vis

et regnas cum De- o Patre

vel : Qui te-cum

vi-vit et regnat_ in u-ni-tá-te Spí- ri-tus Sancti De- u s , * g__¾—a—B_a •—•—• •—••— 1—-m 1 B—.—B__fl per ómni-a... Per Christum Dóminum nostrum. lÿ. Amen. Exempla F¡exae. Exempla Metri.
Conclusio b?'evior. /

concé-de lae- tí- ticon-fés-si di- gnátus ve¿ : di- gná-tus

am. subsí- di- a con- fe- rat. sunt. praesta quaésu- mus. es. (A). ad pro-te- gén-dumnos.(A). es.(B).z;^/.·prote-gén-dumnos. (B).

Punctinn in monosyllaba*

re-díme-re digná-tus es. vel: digná-tus es. ^/.•digná-tus es. Punctmn in fine Orationis ante conclusionem fit regulariter per semiditonum vel per diapente, juxta receptum usum. Ante TtJ. Amen, punctum semper fieri debet in semiditono. Flexa regulariter fieri debet in fine primae distinctionis; omittitur tantum quando Õratio est brevior. Metrum numquam omittendum est. In Orationibus quae longiores sunty ut in Benedictionibus solemnibus, et in Pontificalibus Functionibus¡ alternantur flexa et metrum. Si vero textus in plures periodos dividatury in fine cujusque periodi fit punctum ut in fine orationis. Oratio Super pópulum. quae in Missis ferialibus Quadragesin?ae dicitur post ultimas Orationes} can tan da est etiam in tono simplici, praemissa moniiione : Humiliate capita vestra Deo, ut supra, 115*.

120*

Tonus Prophetiae.

II. Tonus Prophetiae.
Titulus. /

T
JL·J

-—

-*

=
/ Flexa.

Ecti- 0 I-sa- í-ae prophé-tae. Haec dí-cit Dómi-nus

De- us : Dí-ci-te fí- li- ae Si- on : Ecce Salvá-tor tu- us ve-nit :
/ Punctum.

.

.

_

__iZI
Interrogatio.

_—_

ecce merces e-jus cum e- 0. Quis est iste, qui ve-nit de

E-dom,

tinctis vésti-bus de Bosra?... laudem Dómi-ni super

In fim.

ómni-bus quae réddi-dit no-bis Dómi-nus De- us no-ster. Prophetiae Missarum (nisi concludendae sint recto tono ut dicitur infra) sic terminandae sunt (etiam sifiniantur interrogativo modo).
ft / r

Dómi-nus omní-pot-ens. id est tránsi-tus Dómi-ni. Quando finis Lectionis annuntiat cantuni sequentetn, terminatur recta et pro tracta voce; ut fit in vigilia paschali post lectiones secundam et quartam, quae praenuntiant canticos Moysi; et post

Tonus Prophetiae.

121*

Lectionem quintam in Sabbatis Quatuor Temporum quaepraenuntiat Canticum Trium Puerorum.

et ad fi-nem usque complé-vit : in forná-ce di-cén-tes : Flexa in monosyllaba vel hebraica voce.
A / B

l·¯*-*—*—*—°¯f¯i=
ve-ní- te ad propter De- i Jain Je- rû-saSpí-ri- tus me. vos. cob. lem. est.

*^*—*-¯¤¯ ~
f ve-ní- te ad propter vel: \ De- i JaJe- rúsa{ Spíri- tus

f¿-¯¦
me. vos. cob. lem. est.

Punctum in monosyllaba vel hebraica voce.

vi- num Dómi-nus lodó-mu-i e- ius EmDo-mi-

et cú- tus Jamá-nunus

lac. est. cob. el. est.

vi- num lo- cúvel: ¦áô-m\x-i Em-má{ Do-mi-

f

et tus Janunus

lac. est. cob. el. est.

Circa medium cujusque periodi, nisi sit brevissiwa, debet fieri flexa^ vel plures flexae si periodus sit longior, ubi tauten sensus permittit. In hoc tono non fit metruni. Flexa fit deprimendo tantummodo ultimam syllabam, etiam si penultima sit sine accentu. Ad punctum vero deprimitur etiam penultima si brevis sit. Ad duo puncia quae praenuntiant rectum orationem¡ seu relatum sermonem, non fit vocisflexio,sedpausa tantuin voce protracta ; g—• •—•* T • • HI—• ¶l·—†—• • • • • •—•^

Et di-xit : Sic-ut scrip turn est : Audi-te domus Da-vid :

122*

Tonus Epistolae.

Periodus interrogativa sic terminatur :

con-dém-net? con- tra nos? lí- ge- re? nu- i te? pó- sto- li? vis fi- li? Qua-mób-rem? Sed quid? Quae? Sed si þeriodus inlerrogativa sit longior, vox flectitur tanlum paulo ante finem, ita ut inflexio incipiat in dictione quae cum sequentibus faciat aliquem sensum. Inferior vero nota semper fiat in syllaba antepenultimay etiam si penultima sit brevis (cfi supra dilígere). Ad punctum admirativum seu exclamans fit sicut ad punctum commune, Haec modulatio ad punctum interrogativum fit semper loco flexae vel puncti communis in Lectione} in Prophetia, in Epistola et in Evangelioy servata intervallorum differentia, Sed in fineì concludi debet ut in loco suo notatur¡ etiam si desinat interrogativo modoy quia alioquin Chorus non deprehenderet lectionem esse terminatam.

Deus qui justíficat, Si Deus pro nobis, odísse póssumus Fílius meus es tu,

quis est qui quis et diego hódie géNumquid omnes arespóndit : Quid.

III. Tonus Epistolae·
Pro Epistola, juxta usum recentem in Romano directorio traditum, vox aequaliter et protracte continuatur sine ulla modulatione, nisi quod ad interrogationem servatur tonus solitus interrogativi ut supra in Tono Prophetiae. Ubi viget tonus ex traditione acceptus, servari potest. Quod etiam valet pro Oratione et Evangelioy ubi habentur proprii toniy dummodo a stylo gregoi'iano non discrepent, Ubi tales toni non vigent> vel si dimittendi videantury valde optandum est uty loco praediclae lectionis in aequali voce, adhibeatur tonus sequens, olim fere ubique usurpatus, ab antiquo Cantorino Romano traditusy et hucusque in Ordinibus antiquis ct multis Ecclesiis quoad substantiam servatus.

Tonus Epistolae. TituluS. § - • • • • • Metrum.

123®

L
,_»—,-,-—-,-g-

L
m m

H-JL
, ,· l·-j

T
JL·J

= - —
Ecti-O Epistolae be-á-ti Pauli Apósto-li

¯
ad

Romá-nos.

ad Co-rínthi-os.

ad Gá-la-tas.

ad Ti-turn.

Lécti- 0 libri Apo-ca-lýpsis

be- á-ti Jo- ánnis Apósto- li.

In aliis titulis praeter Episto¡as B. Pauli et Apocalypsim> non fit met rum, M

L

* * •—•¯ft-r¯^¯-B. I • , • r i

¯~

*

r

*

Ecti- o Actu- um Aposto-ló- rum.

In di- é-bus

n •• 1 —
/ /

=====¯=====:
/

il-lis : Petrus... Sic semper cantanda sunt verba : In diébus illis. infrincìpio textus.
Metrum. /

Lécti- 0

I-sa- í- ae Prophé-tae.'

Surge, il-lumi-ná-re Je-rú-

sa-lem : qui- a ve-nit lumen tu- um,

et gló-ri- a D6mi-ni

I24#
Punctum.

Tonus Epistolae.

super te orta est. Qui- a ecce té-nebrae o-pé-ri- ent terL ; , ______ __± J

l·^U
ï____. a

• . . . . • • • • • • •
Ë_i 4_

-—>—i±j
J—

ram, etca-lí-go pópu-los: super te autemo-ri- é-tur Dóminus,
g_a aaa—a—·—•—3—j ¶TT· •—" • • < •ã—S

et gló-rî- a e-jus in te vi-dé-bi-tur.

Et ambu-lá-bunt gen= M,.~=j J

s¯*—•—•-*-*—•-?
?

• • »-*—•^>^»-j,
.—w •—5 5 1—_.

tes in lúmi-ne tu- o, et reges in splendó-re

ortus tu- i.

Leva S—·
^

in circú- i-tu ó-cu-los tu- os, et vi-de : omnes isti r / •—•-Hi • •—=- , l' 1 · · • •—• • • •—\
^ • w m ¯¯i "'

—————

congre-gá-ti sunt, vené-runt ti-bi : fí- li- i tu- i de longe

i——¯^————•¯-^=«~fl • i ~ 7 ¯ p
vé-ni- ent, et fí- li- ae tu-ae de lá-te-re surgent. etc.

6

**'-,*

*—*¯¯~*¯T*"~l •

«"^—i¯¯j-i-1

In fine : aurum et thus de-f¿- rentes,

et laudem Dómi-no

annunti- antes.

Tonus Epistolae.

125*

Haec concìusio constat duobus accentìbus qui inter se äliquantulum distare detenty íta ut primus fiat ante ultimum periodi membruniy seu ante ultima verba quae simul aliquem fàciunt sensum. In hoc tono habetur metrum et punctutn. Interrogatio fit ut supra, 122*. Annuntiatio relati sernwnis fit recta vpce. In periodis longioribus metrum repeti potest una vice vel pluries, prõut textus permittit:metrum enim ibi tantum fieri potest ubi habetur quaedam in sensu distinctio. Rursus ubi textus brevior estì vel sensus non permittit, metrum omittitur. Nee in metro ?iec in puncto habetur specialis ratio de voce monosyllaba vel hebraica. Pro co?iclusio7ie habetur modulatio specialise etiamsi textus desinat cum interrogations Exempla Metri.

I——

~'~^¯¯¯ai†r=|¯H'—¯*H • 1 •" ^ l 1 ^ "
pró-pi- or est con-fìan- gusci-én- tiper-seMá-dideDó-mi- nus nostra té- bi-tur stiaam sanquén- tian et in- de pro De- us losaDo-mivéctóbus Epó- pucú- tus lus. no. runt, rum. vos. pha. li. est.

Exempla Puncti.

\

HI—«¯HI

«~ -¾

H-J-H-

PH-ÌHÌ

indu-á- mur arin- ter- fí- ciapprogló-ria di- ligénre- sur- ¯ré-.xit su- per

mä • ¯lacis. et í m - pi- um. pin- quabit. cae- lésti. ti- bus se. a mór-tu- is. te or- ta est.

126*

Tonus Evangelii.

Exempla Conclusionù.

_ ' _ ; _ _ +
g— B — m —a—* re-pro-básed inó- mni-bus a-bun-dére duditis m—o-¦-»:—¾ malum í- mi-ni ébus... in spe...

,
m m m m m—

'
—g

·
o~-·^- •

(

et e-lí-ge-re Dóminum Jesum consummatiónem Spíritus non deDomino Spíritus

bonum. Chri- stum, saé- cu-Ii. sancti. fï- ci-ent. nostro. sancti. fí- ci-ent. nostro.

in

{

i- dem i- psees... Chri-sto Jesu in spe

i- pse es non dein Chri-sto Je- su Domino St in fine adsit vox monosyllaba vel hebraica :
A /

B

/

qui- a sors ilpeténtiMelinsaécula.

non sunt. ì(h rum est. bus se. chí- se- dech. Amen.

vel:

qui- a non illórum peténtibus MelchíseA-

sunt. est. se. dech. men.

IV. Tonus Evangelii.

D ==z=zzz==dfczzziz=z===±:
Omi-nus vo-bíscum. 1^. Et cum spí-ri-tu tu-o.
Punctum, /
^

ï • • •

• • •'— ]

a

• • •—• •'- • Q

tm

Sequénti-a sancti

Evangé-li-i se-cúndum Matthaé-um.

lÿ. Gíó-ri- a ti-bi D6mi-ne.

In il-Io témpo-re : Di-xit Je-sus

Tonus Evangelii.
!-»-»-• 1 • • • * [ • • 1—. • • - • * ! •
m

127*
• • • • i

discí-pu- lis su- is : Vos estis sal terrae. Quod si sal eva-

¡

^
nû- e-rit,

ir¯m

n

• £

1 •—»-«-•

• • • • i

in quo sa- li- é-tur?

Ad ní-hi-lum va-let ultra,

; , , , , . , , , ' , , , ,.^! : * . 0

rrvrí
¡

ni-si ut mittá-tur fo-ras,

et conculcé-tur ab homí-ni-bus...

/« ƒ«^ : Qui autem fé-ce-rit
I—«—•—•—«—• I_

et do-cú- e-rit,
:

hie magnus
: .

¾—a—• •* • * — • a» .

vo-cá-bi-tur in regno caeló- rum. In hoc tono fit tantummodo punctum, vocem deprimendo in quarta syllaba antefinetnperiodi. Adinterrogationem¡ servatur tonus šolitus interrogativiy ut supra^ 122*, nisi venerit in fine. Modulatio puncti finalis seu conclusio incipienda est in penultimo accentu.

Alter Tonus ad libitum.

^^^ !—_
jL·ß

i—ft—ft—ft

*
Metrum.

ft

ft*

y

ft

ft

ft—ft-

ft

—. a

ft*

y_

-¯H

Omi-nus vo-bíscum. IÇ. Et cum spí- ri-tu tu-o.
Punctum.

Sequénti- a sancti Evangé- li- i

se-cúndum Jo- ánnem.

128*
g—-•" • • •
= •

Tonus Evangelii. / /
B

VV¯-l¯l"¯¯
H *

*~m m • •* 1 • • T 1
"• *• 1 •

Iÿ. Gló-ri- a ti-bî Dómi-ne.

In il-lo tempo-re : Núpti-ae

factae sunt in Ca-na Ga-li-laé-ae : et e-rat Ma-ter Je-su §^fP^T • • - « M¾¯ •' I —-î i-bi. • , ' . * , m` I • • • «-«—m-+-¡ •—I—I- " · · " •— et discí-pu-li è-jus

Vo-cá-tus est autem et Je-sus,

ad nûpti- as.

Et de-fi-ci- énte vi-no,
/

di-xït Ma-ter Je-su

ad e- um : Vi-num non ha-bent. Et di-xit e- i Jesus : Quid

î 7 i T . • •—7>'ãn 1 ' ~ " *'*¯fﯡi·¯P
mi-hi et ti-bi est, mú-li- er? Nondum ve-nit ho-ra me- a.

Di-xit Ma-ter e-jus mi-nístris : Quodeúmque dí-xe-rit vo-bis,

___^

. ^

l_H

•>

C\ ,,—

•-•-*-•—•-_-*'

m • i-¥-a¯«e-jus.

fá- ci-te... In fine: et cre-di-dé-runt in e- um discí-pu-li

Verba In illo témpore, in principio textus, semper cantanda sunt ut supra.

Tonus Evangelii.

129*

Metrum, interrogatio et conclusio fiunt ut in Epistola. Punctuin vero`ut supra `: sed inmonosyllaba vel hebraica voce ut infra :
A / B /

nésciúngerent

re-

o Jenpn fa- eta Is- raspón-dit :

vos. sum. sum. sunt. el. Non.

nésci- o vos. úngerentje- sum. non sum /•< · ve 4 ' fa-eta sunt. Is-ra- el. [ respôn- dit : Non.

Tonus antiquior.

D
I

_:

=t=-_t=
Metrum.
a

^__i___ttz
Punctum.

Omi-nus vo-bí-scum. Iÿ. Et cum spí-ri-tu tu-o.

• • • •—«

• , - . • ••—>-<—,—,^zzzz[i:j
se-cúndum Matthaé-um. •-•• | • • • •-<

Sequénti- a sancti Evangé-li- i • • • • • . . . .

[—-«-ì—i

1 7 Gló-ri- a ti-bi Dómi-ne. ^.

In il-lo témpo-re : Di-xit Je-sus

g_____

''

.
•—-•—•—• • I

* • • • •—-*-m1—I—•—•—•—•-—,. , .

discí-pu-lis su- is : Vos estis sal terrae. Quod si sal e-va• " ^ nû-e-rit, • . ••¿¯i¯¢—*—• • • • • •—«-J

in quo sa-li-é-tur?

Ad ní-hi-lum va-let ultra,

130s*

Toni Praefationum.

g
m

.'
ni-si

í
Ë—• 1

í
,—•

r_j

ut mittá-tur fo-ras,

et conculcé-tur ab homí-ni-bus...

In fine : hie magnus vo-cá-bi-tur

in regno caeló-rum.

Praeter punctum¡ omnia fiunt ut in tono praecedenti> servata intervallorum differentia. In monosyllaba vel hebraica voce ita fit punctunt : A / B / g ~*~« nésciquibus tribus non i¯¯¯p¯T¯F-" o vos. datum est. Is-ra- el. fu-it sic. •. , ' ^ *"* i7

Tnéscio vos. Iquibus da- turn est. |tribus Is-ra- el. (non fu-it sic.

V. Toni Praefationum.
1. Tonus solemnis.
Hie tonus adhibetur : a) in dominicis; b) in Missis festivis et in Missa de Officio S. Mariae in sabbato; c) in vigiliis Nativitatis Domini et Pentecostes; d) feria V. in Cena Domini et in Missa Vigiliae paschalis; e) per octavas; f) in Missis votivis I., II. et III. classis.

¾
JL

—"—

"¯—n

' n~ ¯¯

ER ómni- a saé-cu- la sae-cu- ló- rum. Jÿ. Amen.

Toni Praefationum.

131 *

y. Dómi-nus vo-bíscum. ïÿ. Et cum spí-ri-tu tu- 0. y. Sursum

corda. lÿ. Habé-mus ad Dómi-num. ¶. Grá-ti- as agá-mus

Dómi-no De- 0 nostro. Iÿ. Dignum et justum est.

2. Tonus ferialis.
Hie tonus adhibetur : a) in Commemorationibus; b) in feriis; c) in vigiliis II. et III. classis; d) in Missis votivis IV. classis; e) in Missis defunctorum.

JL m*

ER ómni- a saécu-la saecu-ló- rum. Iÿ. Amen. a " 1 1 • " • " n

y. Dómi-nus vo-bíscum. lÿ. Et cum spí-ri-tu tu- 0. y. Sursum

corda. 1^. Habémus ad Dómi-num. y. Grá-ti- as agámus

Dómi-no De- 0 nostro. lÿ. Dignum et justum est.

132*

Ad Pater noster.

3. Tonus solemnior.

ER ómni- a saécu-la saecu-ló- rum. lÿ. Amen.

š ,~TP. ¡ \ - ^ ‡ i ¯ .

•.•g¯ñTT¯ff ¿ \-¡

y. Dómi-nus vo-bíscum. lÿ. Et cum spí-ri-tu tu- o. y. Sur-sum

cor da. lÿ. Ha-bémus ad Dó-mi-num. y . Grá-ti-

as a-gámus

I)ó-mi-no De- o nostro. Jÿ. Dignum et justum est.

VI. Ad Pater noster.
i : :. • . ~n ¯~"~¯[j¯~
ER ómni- a saé-cu- la sae-cu- ló- rum. ty. Amen.

í=îì=z^I——-„^^

J

_^.^-]

`¶. Et ne nos indú-cas in tenta-ti- ó-nem. Iÿ. Sed lí-be-ra

nos a ma- lo.

Tonus Benedictionis pontificalis.

133*

VII. Ante Agnus Dei.

P

- — • • • * «-•—i-"-pi-i7-FF¥-aT—H—*-i
ER ómni- a saécu-la saecu-ló- rum. lÿ. Amen. `¶. Pax

p=z=±zzzz==z=z===n=====i======(]
¡_g-^_^_i ,—r-*-p¡—ir-fl~«
m

*~m • '• • I I

† Dómi-ni sit † semper vo-bís-†cum. lÿ,Et cum spí-ri-tu tu- 0.

VIII. Ad Bened. pontificalem.
6¯*—• • Q
KJ
§—•
ï

..¯¯¶ • — ^
•—• • • •

•—"¯J

IT nomen D6mi-ni bene-díctum. lÿ. Ex hoc nunc et
•—•-—•
B_*i

•—•—•—•—• • j

usque

in saécu-lum. `f. Adju-tó-ri- um nostrum in nómi-ne.

Dómi-ni. `Sf. Qui fe-cit caelum et terram.

p—
X3

:-—1-=^=
Ene-dí-cat vos omní-pòt-ens De- us : Pa-ter, et Fí-

¢ • •*
li- us,

• • •

,. •*

et Spí-ri-tus Sanctus. `8f. Amen.

Toni J. Gloria Patri ad Introitum.
i

·

——¯g •

1311—n

a

VJT

Ló-ri- a Patri, et Fí- li- o,

et Spi- rí-tu- i Sancto.

L

r. > •'

—••••'•

3~¯MRT[7T!
et in

Sic-ut e-rat in princí-pi- o,

et nunc, et semper,

* • m¯+^+ A~¯¯

—P^T¯¯ifli „

, •* | —
LJ

.»! U saécu-la saecu- ló-rum. A- men. vel E u

o u a e.

• • - f,ïí
vel E u o u a e.

=====
^ = =
et Spi-rí-tu- i San-

G

a

P"j

Ló-ri- a Patri, et Fí-li- o,

cto. * Sic-ut e-rat in princí-pi- o,

et nunc, et semper,

et

in saécu-la saecu-ló-rum. Amen.

136*
3.
v J

Toni Gloria Patri ad Introitum.
6 3 • • • • • • • ' ! • • * • • • ! •••-p

Ló-ri-a Patri, et Fí-li-0, et Spi-rí-tu- i Sancto.

S¯¯fŽ~ï

!!li^Z±_J_^_!^-iZ¾=3=l
et nunc, et semper, et in

Sic-ut e-rat in princí-pi- o,

{ . . . •jpr^y-i a. ||
saécu-la saecu- ló-rum. Amen.

_ _ _

vJT

Ló-ri- a Patri, et Fí-li- o, et Spi-rí-tu- i Sancto. *

1

¾ a • • ~ » • • ••' > ì¯~^¯¯^[]ÿ=i^ f
Sic- ut e-rat in princí-pi- o, et nunc, et semper, et in

saécu-la saecu-ló-rum. Amen, vel E u o u a e. 5. 1 • • •—• • • •* • •-•-•-?—t—^4-^ l a L_j L· —• Ló-ri- a Patri, et Fí-li- p, et Spi-rí-tu- i Sancto. *
• • • •' • • 5—5 ai-_I a_f

G
I

•—•—•—•

Sic-ut e-rat in pri¤cí-pi-0,

et nunc, et semper,

et in

§ - • • • • • • , - •

_. \\ • • • ,

~

¯*¯¯¯¯n

r*V«"· l1~

•——:—[]—

saécu-la saecu-ló-rum. Amen, vel E u 0 u a e.

Toni Gloria Patri ad Introitum.

137*

VJT

Ló-ri- a Patri, etFí-ü- 0, etSpi- rí-tu- i Sancto. *

te·r:ir^te . .. 1.. 1
Sic-ut e-rat in princí-pi- 0, et nunc, et semper, et in L—fl^j i _ i i T ,rl·i 7 u _ — saécu-la saecu-16-rum. Amen. w / E u o u a e.

G=

7.

h , ¡ . » . . . n d ^ J " P an : -

± = = ^

—_zz=zí=

L6- ri-a Patri, etFí-li-o, et Spi-rí-tu- i Sancto.*

Sic-ut e-rat in princí-pi-o,

et nunc, et semper,

et in

^z:

zz>*· 1 1

m~ z=z=z±
•=rrí-r]
et in

saécu-la saecu-ló-rum. A- men.

G

z=ztz=zzzzzzzz_

¢ \ a · - j ! = ^ • •· • ¾ • ' i
Sic- ut e-rat in princí-pi- 0,

Ló-ri- a Patri, etFí-li- 0, et Spi-rí-tu-i Sancto.* a

et nunc, et semper,

saécu-la saecu- ló-rum. Amen, vel E u 0 u a e.

Modus cantandi Alleluia Tempore Paschali
SECUNDUM OCTO TONOS.

Ad Introitum.

JL¯JL

L-le-lú- ia,

alle-

lú-

ia.

A *¯3^ · V ' i ^^¾=~£JL L- le- lû- ia, al-le- lú- ia. l· t * T!7 7K¾FF=¯—
L-le-lû-ia, allelúia.

x = W t 7 ^ - ^ ^ >r¯>rfl:====
JLJL

L-le-lú-

ia,

alle-

lú-

ia.

x ¾^^^^^^=
J¦\. L-le- lúia, al-lelúia.

6. I
JLJL

=±==ï,
lú- ia, • ia, — alleal-lealle- lû- ia.

I -^=ZZ I

L·le.

A
XJL

'••• A¯nr~n lû- ia. lú- ia.

L-le-lúL-le-lú-ia,

Alleluia Tempore Paschali. Ad Offertorium.

139*

S
£X L-

^—¯
le-

^¯¯T
lú-ia.

—n

J\.

L-1e-

lú- ia.

J\.

L-le-

lú- ia.

A

L- le-

lú-

ia.

A .

L-le-

lú- ia.

i¯\

L-le-

lú-

ia.

ÌJL

L·-le-

^

lú- ia.

A

L-le-

lú-

ia.

140*

Alleluia Tempore Paschali. Ad Communionem.

xx

L-le-

lú-

ia.

\ *—^ î^¯~v¯l^=¯
x\.

= =

L-le- lú-

ia.

A .

L-le-

lú-

ia.

r\.
XJL

L-leL-le-

lû-

ia. lûia.

J J ! P"K-fV-[]——;————
A. L-le- lúia.

A

L-le-

lú- ia.

A .

L-le-

lú-

ia.

APPENDIX
Pro Gratiarum Actione.
^Êm [~*I Hymnus. 3. (Tonus solemnis.)

J!L

~T¯~¯¯ ¯¯l· ¯~ Li ¯ ILL E De- urn laudá-mus: * te Dóminum confi-té- mur.

'•

11

¯
omnes

Te aetérnum Patrem omnis terra ve-ne-rá- tur. ïi-bi

¯1

'•

n
et u-nivérsae pot-está- tes : Ti-bi Ché-

Ange-li, ti-bi caeli

ru-bim et Sé-raphim incessá-bi- li vo-ce proclá- mant: Sanctus :

Sanctus : Sanctus Dómi-nus De- us Sá-ba- oth. Ple-ni sunt

'•
caeli

1 1

¿_

et terra ma-jestá-tis gló-ri-ae tu- ae. Te glo-ri- ó-sus

S . , , , a = ¾ .. |j. J ' ~ i ^ † . • . 8 "-prj ¾
Aposto-ló-rum cho- rus : Te Prophe-tá-rum laudá-bi- lis núme-

142#

Pro gratiarum actione.

rus : Te Márty-rum candi-dá-tus laudat exérci- tus. Te per

~

' •

Z
¾

11 ¯¯¯

ÎZ

orbem terrá-rum sancta confi-té-tur Ecclé-si- a : Pa-trem

*-«— • • ,¯T¶% ¯¾r4(¯4 • '
imménsae ma-jestá-

• • === l·H l > 1 • ~ ÿ r J

tis : Vene-rándum tu-um ve-rum, et úni-

cum Fí- li- um : Sanctum quoque

Pa-rácli-tum Spí-ri- turn.

Tu Rex gló-ri-ae, Chri-ste.

Tu Patrís

sempi-térnus es Fí-

^^¯i^~^
li- us. Tu

÷^i-,
•' 11 • ;

•· i -í-i
:

ad li-be-rándum susceptúrus hó-mi- ¤em, non hor-

ZZZZZZI_

3
0,

ru- ísti Vírgi-nis ú-te-rum. Tu de-vícto mortis acû- le-

l_2

'

•» 1 a 1 ad déxte-ram

ape-ru- ísti credénti-bus regna caeló- rum. Tu

De- i se-des, in gló-ri- a Pa-tris. Judex créde-ris

es-se veil-

Te Deum laudamus.
C

143*

«.

I I

i ¯ï=¦Z· • •'' • ^ 7 .

f-$r*f—¡

É» II • tú-rus. Te

' • ergo quaésumus, tu- is fámu-lis súbve- ni, quos

S¯77T, - . p. • h H [ ¯ ¯ ¯
pre-ti- ô-so sángui-ne redemí-sti. Ætérna fac

I

—=t

cum sanctis

e

..

.

1 1
Salvum fac pópu-lum tu-um
ll

tu-is in gló-ri- a nume-rá- ri.
• • r ¾ • •—^¯¯ft¡

—· ¶4^^—|—d F -* U_U Dómi-ne, et bé-ne-dic he-re-di-tá-ti tu- ae.

5

¯¯¯*—¼¯¯¯F¯ — • — ¾

PL·H^

Et re-ge

iv \r^ft
e- os,
1

— — fl

1%

-

LJ—

et extol- le

• Pb ^ M1 • fr • •"

il-los usque in aetér- num. Per sína

,—-,_»-, ¥¯¯¯v*

, ,j

I ' •» II m^~ gu-los di- es, be-ne-dí-cimus te. Et laudamus nomen tu-um

-• ^¯%r*' 1 · • • % • s
1

, •

** ^

' ~ m· || • in saé-cu- lum, et in saécu-lum saécu-li. Digná-re Dómi-ne
*• •* 1 • 1

di-e

i-sto si-ne peccá-to nos çusto-dí-re. Mi-se-ré-re nostri
' ' •* 11 •

D6-mi- ne, mi-se-ré-re nostri. Fi- at mi-se-ri-córdi-a tu-a

144* *-¯*¯r m f \ zz
Dómi-ne su-per

Pro gratiarum actione. •' i- ¿ * • • h * a •- [†-¯ 'a _zm ~ — •- H j
nos, quemádmodum spe-rá-vi-mus in te.

g
In te Dó-mi-ne spe-rávi : non confúndar in aetérnum.

Tonus simplex.
h i ' H E De-um laudá-mus: * te Dómi-num confi-té-mur.

5

1

1—a—-l·-a·i • • • , • * •' , . p

5-

=

r¯3—*

n

» 7-

* J

5—I

Te aetérnum Patrem omnis terra ve-ne-rá- tur. Ti-bi

omnes

Ange-li,
¢ 5
m m

ti-bi cae-li

et u-ni-vérsae pot-está- tes : Ti-bi
. ¾ a ;—, _ ^__-^ ^ a a — - — « - — m · *t- ,. , • . —J

* .—J_5

_ , _ g— m — m · 1 a

s

Ché-ru-bim et Sé-raphim

incessá-bï-li vo-ce proclá-mant :

¯^TJZOILï!lïr'' •^f
et terra
,—

Sanctus : Sanctus : San-ctus D6mi-nus De- us Sá-ba- oth.

Ple-ni sunt cae-li
i__a—.
B

ma-jestá-tis gló-ri-ae tu- ae.
,
a>
;

——a—

m

•• • H^†H

'

B •'! • •

a •

•>

~—A¯

8

Te glo-ri-ó-sus Aposto-ló-rum cho-rus : Te Prophe-tá-rum

Te Deum laudamus.

145*

laudá-bi-lis nûme-rus : Te Marty-rum candi-dá-tus
Ë__^ —a—a—m—m
¿.

laudat
j
B

¾-* • •

1 — * 8 •* (—•—•—•-•

• '

ex-érci-tus.

Te per orbem terra-rum sancta confi-té-tur

Ecclé-si- a : Pa-trem imménsae ma-jestá- tis : Ve-ne-rándum

tu- um ve- rum et ú-ni- cum Fí- li- um : Sanctum quoque

ZJLI

•* II

Pa-rácli-tum Spí-ri-tum. Tu Rex gló-ri-ae, Chri-ste. Tu Patris
' •* II

sempi-térnus es Fí-li- us. Tu ad li-be-rándum susceptú-rus I ¯¯1 䯷 II

hómi-nem, non horru- ísti Vírgi-nis ú-te-rum. Tu de-vícto

l-» .l'.·|.¯. ... . · T 7 ¯¡ •— • • • • • • • • •
M

. •

M>

II,

m· [\ mortis acú-le- 0, a-pe-ru- ísti credénti-bus regna caeló-rum.

[

'
Tu ad déxte-rara De- i se-des,

•'"it
in gló-ri- a Pa-tris. Ju-dex

146*
1

Pro gratiarum actione.
•• n¯¯~
esse ventû-rus. Te ergo quaésumus, tu- is fámu-

créde-ris

I S— . 3v r ¯ .
na fac

:—- g ' . • •· · i_·^,

.•[j.rfrj
Ætér-

lis sûbve-ni, quos pre-ti- ó-so sanguine red-emí-sti.

II i • i....II—3¯J

cumSanctis tu- is in gló-ri- a nume-rá- ri. Salvum

= • ^ — I 1 P-* fac pópu-lum tu- um Dómine, et béne-dic he-re-di-tä-ti

× • IL^z(fc^r*¯ï^r7a > •
tu- ae. Et re-ge e-os, et extol-le
a >:

- — = *
ii-los usque in

• í¯r~¯¶——T¯¯i¯

I • i ? ••

íi¯^¯~^
Et lauj—j HI

aetér- num. Per síngu-los di- es, be-ne-dí-cimus te.
* a • — • - H i — • — • — | — * * •' [ • — • — m m m

dámus nomen tu- um in saécu-lum, et in saécu-lum saécu-li. l__ m —B__¾—*-t— H —^_—i M | i i Digná-re Dómi-ne di- e isto m <—•—| *—ï—j

si-ne peccá-to nos custo-

m· H
dí-re.

I

'

*· II

Mi-se-ré-re nostri Dómi-ne,

mi-se-rc-re nostri.

Te Deum laudamus.

147*

l=^T¯TT¯rrTT^^^77~^¯¯V¯i¯T¯r¯TJ
Fi-at mi-se-ri-córdi- a tu-a Dómi-ne super nos, quemâdmo~

dum spe-rávitnus in te.

In te Dó-mi-ne spe-rá-

vi : non

6 — n • ¾ ft —* M y •• H
confûndar in aetér- num.

Alio modo, juxta morem Romanum.

T
^

· •

!

' •

i_

oL

E De- um lau-dá-mus : * te Dómi-num confi-té-mur.

• _j u 1 Te aetérnum Pa-trem omnis terra vene-rá-tur. Ti-bi omnes

Ange-li, ti-bi cae-li

et u-nivérsae pot-está- tes: Ti-bi Ché-ru-

n¡ ' l¡ LL bim et Sé-raphim incessá-bi- li vo-ce proclámant: San- ctus :
å—j.— ^ _ a _ pi—«-HI—a—1

S—¿n»»s •• n
San-

'—•-• a .

% » , . || —-\

ctus : Sanctus Dómi-nus De-us Sá-ba-oth. Ple-ni sunt

£-=-? • ^^T"T^¯^¯~ãT'~^¯l¦' -v*-žfcj
. cae-li . LIZ ! ü_ et ter-ra ma-jestá-tis gló-ri-ae tu-ae. Te glo-ri- 6-

148*

Pro gratiarum actione.

sus

Aposto-ló-rüm cho-rus : Te Prophe-tá- rum laudá-bi-lis

H ... T ^ ^ i T T J ! C T ^ r v ^ I
l· r
nûme-rus : Te Márty-rum candi-dá- tus laudat ex-ér-ci-tus.

' •

!

H

Te per orbcm terra- rum sancta confi- té-tur Ecclé- si- a :

t=¾-a—^—^—a—, ` r » , F ^ = ^ ¯ ? • ^ ^
-" i • I

Patrem imménsae ma-jestá- tis : Vene-rándum tu-um ve- rum,

et úni-cum Fí- li~ um : Sanctum quoque g

n

Pa-rá-cli-tum SpíH Ï—1 3~*—•—^¯¯M—jH
!_
•—=

i-4
ñi^3 »

n

— • •

¦

i' 1 1
I—•—

'

•• II •

ri-tum. Tu Rex gló-ri-ae, Chri-ste.

Tu Patris sempi-térnus

rr—m—•—•—•—•—•—-m—•—=

^——fr-« ,.
M

? •—*-*-•' I
' •

¡

es Fí- li- us. Tu ad li-be-rándum susceptûrus hómi-nem, non i 1 •—Än • • • •—m~ï }-i—— • H ¯ ~ _jj horru- ísti Vírgi-nis ú-te-rum. Tu de-vícto mortis á-cu-le- o,

¾—g~> • • m a • • a „ —fr-r.
• ;
fl-

l

ape-ru- ísti credénti-bus regna cae-ló- rum. Tu ad déxte-ram

Te Deum laudamus.

149*

De- i se- des, in gló-ri- a Pa-tris. Ju-dex créde-ris

esse

ventú-rus. Te ergo quaésumus, tu-is fámu-lis sûbve-ni,

*=ã c

1

^^

• i —KÌ ¾ .

[IT77¯¯¯~¯F¯j
Ætérna fac cum

quos pre-ti- ó-so sángui-ne red-emí-sti.

1 1

1

—i—.—•-i_i—t-i-i-—«-4yj7--——3—•—l·-^4

sanctis tu- is in gló-ri- a nume-rá- ri.

Saìvum fac pópu-

lum tu- urn Dómi-ne,

et béne-dic he-re- di-tá-ti tu- ae.

Et re-ge

e- os,

et extol-le

il-los

usque in aetér- num.

1

r •__ ' •• 11 • Per síngu-los di- es, be-ne-dí-cimus te. Et laudamus nomen

¡ • P, J V. 1 «~Pj« a ,,

•] [

^-m-m—m-÷¡ l·¯»—*HI
Digná-re Dó-

^^i¯~ :: ^ >=:=a * •' 1 • = = » = - - · f t r - ^ — Ì ¯ T ^ [ I
tu- um in saécu-lum, et in saécu-lum saécu-li. ; mi-ne di-e

[jZ !Z •' 11 • i-sto si-ne peccá-to nos·custo-dí-re. Mi-se-ré-re

150*
, •• '

Invocatio Sancti Spiritus.
' ' l ' | Hl·~f¾->~8—¾7 ¾ 1 • • • I • 1

1H

,. II

m

nostri Dómí-ne, mi-se-ré-re nostri.

Fi- at mi-se-ri-c6rdi- a

biz^__==±-

-II j

tü-a Dómi-ne super nos, quemádmodum spe- rá-vimus in te.

¯-I¯3 >¯^-— v> ( ! ,-3-P" ¾
In te Dó-mi-ne spe-rá¶. lÿ. ý. ^. y. ^. y. vi : non confûndar

¾~jfrl·oj
in ae-térnum.

Benedicámus Patrem et Fílium cum Sancto Spíritu. • Laudémus et superexaltémus eum in saècula. Benedíctus es Dómine in firmaménto çaeli. Et laudábilis, et gloriósus, et superexaltátus in saécula. D6mine exáudi oratiónem meam. Et clamor meus ad te véniat. Dóminus vobíscum. lÿ. Et cum spíritu tuo. ORÉMÜS. Oratio. Eus, cujus misericórdiae non est nûmerus, et bonitátis infinìtus est thesaurus : † piíssimae Majestáti tuae pro collátis donis grátias ágimus, tuam semper cleméntiam exorántes; * ut qui peténtibus postuláta concédis, eósdem nön déserens, ad praémia futûra dispónas. Per Christum Dóminum nostrum. Iÿ. Amen.

D

* His `¶¶. et fyEÿ. Tempore Paschali non addìtur Alleluia.

Hymnus de Spiritu Sancto.

8. I = I = I = I I :

r¾ •-1 •—=Z7ìTT"^=^Fl

E-ni Cre- á-tor Spí-ri-tus, Mentes tu-ó-rum ví-si-ta :

~

pg

-p¿Z^^Z =F=S -'-> ' ^ • . - ;L
pécto-ra.

Imple su-pérna grá-ti- a Quae tu cre^- ásti

Invocatio Sancti Spiritus.
Qui díceris Paráclitus, Altíssimi donum Dei, Fons vivus, ignis, cáritas, Et spiritális únctio. Tu septifórmis múnere, Díg/tus patérnae déxterae, Tu rite promíssum Patris, Sermóne ditans gúttura. Accénde lumen sénsibus, Infúnde amórem córdibus, Infírma nostri córporis Virtúte firmans pérpeti.

151*

Hostem repéllas lóngius, Pacémque dones prótinus : Ductóre sic te praévio, Vitémus omne nóxium. Per te sciámus da Patrem, Noscámus atque Fílium, Teque utriúsque Spiritual Credámus omni témpore. Deo Patri sit gloria, Et Fílio, qui a mórtuis Surréxit, ac Paráclito, In saeculórum saécula. Amen.

Secundutn usum antiquum : Veni Creator Spíritus,~ Infírma nostri córporis Mentes tuórum vísita : Virtûte firmans pérpeti. Imple supérna gratia Hostem repéllas Ipngius, Quae tu creásti péctora. Pacémque dones prötinus : Qui Paráclitus díceris, Ductóre sic te praévio, Donum Dei altíssimi, Vitémus omne nóxium. Fons vivus, ignis, cáritas, P e r t e s c i á m u s d a P a trem, Et spiritális únctio. Noscámus atque Fílium, Tu septifórmis múnêre, Te utriúsque Spíritum Dextrae Dei tu dígitus, Credámus omni témpore. Tu rite promíssum Patris, S i t l a u s P a t r i c u m Fílio> Sermóne ditans gúttura. S a n c t o s i m u l Par áclito, Accénde lumen sénsibus, Nobísque mittat Fílius Infûnde amórem córdibus, Charisma Sancti Spiritus. Amen. Haec Doxologia Sit laus dicitur tantummodo extra Officium, ¶. Emítte Spíritum tuum et creabúntur. (T. P. Alleluia.) lÿ. Et renovábis fáciem terrae. (T. P. Alleluia.) Orémus. Oratio, Eus, qui (hodiérna die) corda fidélium Sancti Spiritus illustratióne docuísti: † da nobis in eódem Spíritu recta sápere, * et de ejus semper consolatióne gaudére. Per Christum Dóminum nostrum. ^ . Amen.

D

I52 #

Ad Processionem Corporis Christi.

IN FESTO CORPORIS CHRISTI.
AD PROCESSIONEM. Hymn. Ç J •' I ¾~«¯f i • ,—r¯

P
JL

--<^?—V—
Ange lingua glo-ri- 6-sí


•—l-U-l-g—LZ

C6rpo-ris mysíé-ri- urn,

s = ^ - ? • . -ir-'¯¯r¯'
= T
*-å • • • «·

• •— : ¿ = fFf= 1 ^

·
'

__—=-—•
?• ffi— ¯ñ

Sangui-nísque pre-ti- ó-si, Quem in mundi pré-ti- urn Fructus

•¯^11

•—^zzz—irzr¾¾, • \i—:
ventris gene-ró-si Rex effú-dit gén-ti- um. Et si sensUs deficit, Ad firmándum cor sincérum Sola fides súffìcit. Tantum ergo Sacraméntum Venerémur cérnui : Et antíquum documéntum Novo cedat rítui : Praestet fides suppleméntum Sénsuum deféctui. Genitóri, Genitóque L a u s e t jubilátio, Salus, honor, virtus quoque Sit et benedíctio : Procedénti ab utróque Compar sit laudátio. Amen. Nobis datus, nobis natus Ex intácta Vírgine, Et in mundo conversátus, Sparso verbi sémine, Sui moras incolátus Miro clausit órdine. In suprémae nocte coenae Recúmbens cum frátribus, Observáta lege plene Cibis in legálibus, Cibum turbae duodénae Se dat suis mánibus. Verbum caro, panem verum Verbo carnem éfficit : Fitque sanguis Christi merum,

Ad Processionem Corporis Christi.
Alter tonus ejusdem Hymni. __ nJ ?

153*

1%. I

Ange lingua glo-ri- ó-si

Córpo-ris mysté- ri- urn,

L· u .
• • '
_x

?H?--ft-i:

' .

?JÜ .
1

•_% ¯]
_ - _
?

.._=i¯
,_J_¯

Sangui-nísque pre-ti- ó- si, Quem in mundi pré-ti- um

_i

i__^_·_rz!
Hymnus.

• . «·-J
Rex effû-dit génti- um.

Fructus ventris gene-ró- si

S
i-í
^

—^¯

'

?

T-» , . I • —< Et ex

Acris sol- émni-

is juncta sint gáudi- a,

^>=r__

1 ,-.-rr
::r 4

. 'N . 1

? • .•-U—,1 ¢ . • · P

~ ¯^

prae-córdi- is sonent praecó-ni- a : Re-cé-dant vé-te-ra, no-va

^

; . •• 1 ^¯fTTT —rr¯H
tZi_ 1¾=i-AA.^_[] :—

~

sint ómni- a, Corda, vo-ces et ópe-ra. Noctis recólitur coena novíssima, Qua Christus créditur agnum et ázyma Dedísse frátribus, juxtá legítima Priscis indûlta pátribus. Post agnum týpicum, explétis épulis, Gorpus Domínicum datum discípulis, Sic totum omnibus, quod totum síngulis, Ejus fatémur mánibus.

I54 #

Ad Processionem Corporis Christi.
Dedit fragílibus corporis férculum, Dedit et trístibus sánguinis póculum, Dicens : Accípite quod trado vásculum, Omnes ex eo bíbite. Sic sacriíìcium istud instítuit, Cujus oíïïcium commítti vóluit Solis presbýteris, quibus sic cóngruit, Ut sumant, et dent céteris. Panis angélicus fit panis hóminum; Dat panis caélicus figúris términum : 0 res mirábilis î mandúcat Dóminum Pauper, servus, et húmilis. Te trina Déitas únaque póscimus, Sic nos tu vísita, sicut te cólimus : Per tuas scmitas due nos quo téndimus, Ad lucem quam inhábitas. Amen. Alter cantus ejusdem Hymni.

S
g

· \

^ ? • •
Et ex h-

Acris sol- émni- is juncta sint gáudi- a, H-¶^ ii, . .

—V4- * ••
prae-córdi- is

i^-

I *

p¿ : • y

i

so- nent praecó-ni- a : Re-cé-dant vé-te-ra,

no-va sint ómni-a, Gorda, vo-ces et ó-pe-ra. Hymnus.

V

Erbum

su-pérnum pród-i- ens, Nee Patris linquens

Ad Processionem Corporis Christi.

155*

déxte-ram,

Ad opus su- urn ex- i- ens, Ve-nit

ad vi- tae

e
1

11—

véspe-ram. In mortem a discípulo Suis tradéndus aémulis, Prius in vitae férculo Se trádidit discípulis. Quibus sub bina specie Carnem dedit et sánguinem : Ut dúplicis substántiae Totum cibáret hóminem. Se nascens dedit sócium, Cotivéscens in edûlium, Se móriens in prétium, Se regnans dat in praémium. 0 salutáris hóstia,
Q u a e caeli pand¡s óstium>

Bella premunt hostília, Da robur, fer auxílium. U n i t r i n óque Domino S i t s e m p itérna gloria, Qui vitam sine término Nobis donet in pátria. Amen.

Hymnus.

l^

A4û- tis humánae Sa-tor, Je-su, vo-lúptas córdi- urn,

S
Orbis red-émpti Condi-tor, Qua victus es dementia, Ut nostra ferres crímina? Mortem subíres ínnocens, A morte nos ut tólleres? Perrúmpis inférnum chaos; Vinctis catenas détrahis; Victor triúmpho nóbili Ad déxteram Patris sedes.

:

:

-n—

Et casta lux amánti- um. Te cogat indulgéntia, Ut damna nostra sárcias, Tuíque vultus compotes Dites beáto lúmine, Tu dux ad astnz, et sémita, Sis meta nostris córdibus, Sis lacrimárum gáudium, Sis dulce vitae praémium. Amen.

156*

Ad Processionem Corporis Christi.
Secundtim usum antiquum :

Jesu nostra redémptio, Amor et desidérium, Deus Creator omnium, Homo in fine témporum. Quae te vicit dementia, Ut ferres nostra crímina, Crudélem mortem pátiens, Ut nos a morte tólleresî Inférni claustra pénetrans, Tuos captívos rédimens :

Victor triúmpho nóbili, Ad dextram Patris résidens. j p s a t e c o g a t p í e tas, u t m a l a n o s t r a s ûþeres Parcéndø, et voti compotes Nos tuo vultu sáties. T u e s t 0 n o s trum gáudium, Q U Ì e s f ut úrus praémium : Sit nostra in te gloria Percunctasempersaécula.Amen,

Hymnus.

JLJL2À

- tér-

ne Rex al- tíssime, Red-émptor et fi- dé-

li- um, Cui mors per-émpta dértu-lit

Summae tri- úmphum

i—n
-_J!

— ¡

• "
gló-ri-ae..

n

.
Peccat caro, mundat caro, Regnat Deus Dei caro. S i s i p s e n o s trum gáudium Manens olympo praémium, Mundi regis qui fábricam, Mundána vincens gáudia. H i n c t e pre cántes quaésumus, Ignósce culpis omnibus, Et corda sursum súbleva Ad te supérna gratia.

Ascéndis orbes síderum Quo te vocábat caélitus Col!áta, non humánitus Rerum potéstas omnium. Ut trina rerum máchina, Caeléstium, tèrréstrium, Et inferórum cóndita, Flectat genu jam súbdita. Tremunt vidéntes Angeli Versam vicem mortálium :

Ad Processionem Corporis Christi.
Ut cum repénte coéperis Clarére nube júdicis, Poenas repéllas débitas, Reddas coronas pérditas.

157*

Jesu, tibi sit gloria, Qui victor in caelum redis, Cum Patre, et almo Spíritu In sempitérna saécula. Amen.

Secundum usum antiquum : Ætérne Rex altíssime, Redémptor et fidélium, Quo mors solúta déperit, Datur triúmphus grátiae. Scandens tribunal déxterae Patris, potéstas omnium Colláta Jesu caélitus, Quae non erat humánitus. Ut trina rerum máchina, Caeléstium, terréstrium, Et infernórum cóndita, Flectat genu jam súbdita. Tremunt vidéntes Angeli Versam vicem mortálium : Culpat caro, purgat caro, Regnat Deus Dei caro. Tu Christe nostrum gáudium Manens olýmpo praéditum, Mundi regis qui fábricam, Mundána vincens gáudia. Hinc te precántes quaésumus, Ignósce culpis omnibus, Et corda sursum sûbleva Ad te supérna gratia. Ut cum repénte coéperis Clarére nube Júdiçis, Poenas repéllas débitas, Reddas coronas pérditas. Gloria tibi Dómine, Qui scandis super sídera, Cum Patre, et Sancto Spíritu, In sempitérna saécula. Amen.

Hymnus. Te Deum laudámus, ut supra, l4l*-l5O*. Canticum Zachariae.

Israel: * quia visitávit, et cum pátribu$ nostris : * et fecit redemptiónem plebis suae: memorári testaménti sui sancti: Et eréxit cornu salútis noJusjurándum, quodjurávitad bis : * in domo David púeri sui. Abraham patrem nostrum, * Sicut locûtus est per os san- datúrum se nobis : ctórum, * qui a saéculo sunt, Ut sine timóre, de manu iniprophetárum ejus : micórum nostrórum liberáti, * Salûtem ex inimícis nostris, * serviámus illi : et de manu omnium qui odérunt In sanctitáte et justítia coram nos : ipso, • omnibus diébus nostris.

B

Enedíctus Dóminus Deus

Ad faciéndam misericórdiam

158*

Ad Processionem Corporis Christi.
nostri : * in quibus visitávit nos, 6riens ex alto : Illumináre his qui in ténebris, et in umbra mortis sedent: * ad dirigéndos pedes nostros in viam pads, Gloria Patri.

Et tu, puer, Prophéta Altíssimí vocáberis : * praeíbis enim ante fácìem Domini, paráre vias ejus : Ad dandam sciéntiam salútis plebi ejus : * in remissiónem peccatórum eórum : Per viscera misericórdiae Dei

Canticum B. Mariae Virginis.

D6minum. Et exsultávit spíritus meus * in Deo salùtári rneo. Quia respéxit humilítátem ancíllae suae : * ecce ením ex hoc beâtam me dicent omnes generatiónes. Quia fecit mihi magna qui potens est: * et sanctum nomen ejus. Et misericórdia ejus a progénie in progenies * timéntibus eum. Ad Benedíctionem I

M

Agníficat * ánirna mea

Fecit poténtiam in bráchio suo : * dispérsit supérbos mente cordis sui. Depósuit poténtes de sede, * et exaltávit hûmiles. Esuriéntes implévit bonis : * et dívites dimísit inánes. Suscépitlsraelpúerumsuum,* recordátus misericórdiae suae, Sicut locûtus est ad patres nostros, * Abraham et sémini ejus in saécula. Gloria Patri. Ss. Sacramenti. •—Ï—i-

——•—»· i 8 »-•—i¯

1
i g

^

_IZJZ*
m

p. • = i z z = z :
.j
;

t

Antum ergo Sacraraéntum Ve-ne-rémur cér¤u- i :
;

i-?—•

- • •

-—r¯ ¾ -i-ir—•¯fP-†—-¥-j

Et aiitíquum do-cuméntum Novo cedat rí- tu- i : Praestet

h

i—T~^ÎF^ ..__•—_I

m

* • ¾~7¯¯~~¯~[l

¯¯—ïi

ZZZ1-|¾--JKJ1 • ? I V¯ ß-des supp!eméntum Sénsu-um de- féctu- i. Ge-ni-tó-ri.

Ad Processionem Corporis Christi.

159*

S

3—÷-H:-*-¯r-¡—-« r -¯T— r —- m ——¡
Sa-lus, honor, virtus ' • ab utróque

Ge-ni-tóque Laus et ju-bi-lá-ti- o, " quoque
s

l^¯~† •

Sit et bene-dícti- o : Pro-ce-dénti

h¯l

.

n

1 1
A-men.

Compar sit lau-dá- ti- o.

y . Panem de caelo praestitísti eis, alleluia. x ^ . Omne delectaméntum in se habéntem, alleluia. Orémus. Eus, qui nobis sub Sacramento mirábili passiónis tuae memóriam reliquísti : † tríbue, quaésumus, ita nos Corporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári; * ut redempt¡ónis tuae fructum in nobis júgiter sentiámus : Qui vivis et regnas in saécula saeculórum. lÿ. Amen.
1

D

Extra Tempus Paschale et Festum Corporis Christ¿, non dicitur Alleluia.

PROPRIUM SANCTORUM
pro aliquibus locis
ubi ex indulto Sanctae Sedis concessum est.

FESTA DECEMBRIS.
Die 10. Decembris.

Translationis Almae Domus B. M. V.
Introitus. Terríbilis est. [71].

U
no,
§j

Graduate. 5.

- NAM pé-

ti- i

*

a Do-

mi-

hanc re-quí-

ram,

ut inhá- bi1 1

tern

^JzzFît^g-wµ4--^^^—fr¯¯¿¯·—1-+4
in do- mo Domi-ni ómni-bus di-é-bus vi-tae

2##
_J§·-Hµ—•¢Ï
.

Pro aliquibus locis. •V-J- -5
!—JU

»-ö-d—'—-•—3-*-JV-—i
a
a

.#

*

me- ae.

y . Ut ví-de- am

*fc«-*=


vo-luptá-tem Dó-tni-ni,

E


et

ví-

si-tern

templum * e-

jus.

XTL

L-le-

lû-

ia.

* ij\

6

<·>Í 1 • 1
y . Be- áti

^ ^ ^ ¾ ^
qui há- bi-tant

g—•—*-jr—"^M¾— I M M I

T

¯·ít*fl

+~¯

in domo tu-

a, Do- mi- ne :

in saé-

cu-

la

sae-cu-ló-

rum

* laudá-

bunt

te.

F e s t a Decembris. TO. Offert. X
a

3## —

+ Ntro- í- bo * in domum tu! am, ado- rá^_t^*_l

Ï_Hµ—+—+ bo ¾——I

43—Lf4.ï_p-r_I_«

i

ad tempîum san-ctum tuI

urn, et coníì-tér —

bor
Comm

nómi- ni t u ·rf • • •

o· ¯4 • !. . p ^ ~ ^ i • .n i " l

αS_
E-á-tus * qui au- dit me,

'
et qui ví-gi-lat

ad fo-res me- as quo-tí- di-

e,

et obsér-vat ad

po- stes

6- sti- i

me- i.

Qui me invé-ne-rit,

invé-ni- et vi-tam,
|f

et háu- ri- et

sa-lú-tem a ;

Do-

3 m¡pumm m n mi- n o .

4##

Pro aliquibus locis.
Die 12. Deeembris.

B. Mariae V. de Guadalupe.
Introitus. Salve, sancta Parens. [75]. Grad. g
=

1

=

Cí ~`
V¾ Uae est ista, * quae pro-grédi-tur qua-si auróra consúrgens, pulchra ut lu-

na,

e-

lé-eta

ut

sol?

=^3^z=r^
y . Qua-si arcus re-fúlgens
iii

½=¾=¢¢d
.

«

B

inter né-bu- las

gló-

ri-

ae,

et qua- si

flos

ro- sá- rum

in di- é-bus

* ver-

nis.

Festa Decembris. 12.

5*#

A -r-l¾¯'VÏ—¾‰- 11 — :ì
JTTL L-le1 1 .u _._.4_^_µ= __«______g___¦j res appa-ru- é- runt f. Flolúia. * if. ~¯T~i 5~^¾¡¯~JT¯

S

,

,i»¡7r

T

~

_==Æ=-±—1ZØZ!_JZIZÌZI^ÍVI;¾___J
in ter- ra nostra,^ tem-pus pu-ta-ti-ónis *

ad-

vé-

nit.

S~¯afl·H~«

n

Post Septtiagesitnam, omissis Alleluia et `¶. sequenti, diciiur Tracüis Gaude, Maria. [78]. Tempore autem Paschaliì omittitur Graduate, et ejus loco`dicitur : Alleluia, alleluia. J. Virga Jesse. [79]; deinde Alleluia. J. Ave, Maria. [77].

Offert. |

=—r-l
B a r

-j

ï¯-A¯S-í-l·
J

tììT¯J

F ==· J-J - lé8

O*

r
1

gi, * et sancti- fi- cá- vi

—— lo- cum i1 j

g-P·f-†—8—^fm—U- •••¯7
†—«1 stum, ut sit —" i- bi •«¾7

-MMMM• [• ^ j • ¯1—¾; no- men me-

-H-

J

6##

Pro aliquibus locis.

um,

et permá-

ne- ant

ó-cu- li

me- i

et cor

me-

um i- bi

cun-

ctis

di-

é-

bus. _+ .

Comm. I

IV ¯¯·
±. ^1 ON fe- cit * tá- li- ter omni na-ti- ó- ni : et ju-dí-ci-a su-a non ma-ni-festáDie 18. Decembris. vit eis.

Exspectationis Partus B. M. V.
Introitus. Roráte, caeli. 21. Graduale. Tóllite portas. 9.

X¯JL

L- le-

lú-

ia. * ÿ.

y . Ec- ce

concí-pi-

et,

et pá-

ri- et

fí-

Festa Januarii. 23. — Februarii. 17.

7##

jrr¯r¯+ .
li- urn * Je- sum ChriOffertorium. Ave Maria. 23. Communio. Ecce Virgo. 23.

i¯r¯
stum.

n

FESTA JANUARII.
Die 23. Januarii·

Desponsationis B. M. V. cum S. Joseph.
Missa. Salve, sancta parens, ut in Festo Visitationis, 542. Post Septuagesimam, omissis Alleluia et y . sequenti> dicitur Tractus Gaude. [78].

Eadem die 23. Januarii.

S. Ildefonsi, Episcopi et Confessoris.
Missa. In médio, de Communi Doctorum [38], sine Credo.

FESTA FEBRUARII.
Die 17. Februarii.

Fugae D. N. J. C. in Ægyptum.
Intr. ¡
,

r¯+—
-· B-M ¶l·;

z—
=

ì
XJL

B V • •• •-•—• S =r j

-F —

f¾-i—J—*v-H
ru- it in so-mnis

Nge-lus Dómi-ni * appá-

8**

Pro aliquibus locis.

*¯7¾r¯=3y `* I-J—
Jo-seph, di-

1——=*

cens : Surge, et ácci-pe pû-e-rum, et


ma- trem e- jus,

'P

• • % 3 v w .. H • —
in Ægýptum. Ps. Ecce

et fu-ge

e-longávi fû-gi- ens : * et mansi S

in so-

li- tû-di-ne.

\

3

•—• • — ·

• ñfL· Eu

E

—H

> pi ? *=ãH
o u a e.

:

Gló-ri- a Patri.

Graduale. Angelis suis. 94.
JLJL

L-le-iú-

ia.* ij.

a——^Kl·i*-a—
mi-ni appá-ru-it

f • i
g

m

y. Ange-lus Do-

in somnis

¯iv
Jo-

^E=j^Ñ11^
— tma1» *>

• •¯^=r=ã:±=E!
r

ili_« A •' I—¢ seph, di- cens : Surge,

= et ácci-pe pû- e-rum, et

——-î-^-j
fuge

ma- trem e-

jus, et

Festa Februarii. 17,

9*#

* in Ægý-

ptum.

Post Septuagesimam, omissis Alleluia et y. sequenti, dicitur :

Tract, j¡

+

¡

JTJL

Nge-

lus Do- mi- ni * appá-ru-

it in somnis

Jo- seph di- cens :

Surge, et ácci-pe pû-e-rum,

et matrem e-

jus,

et

fu-

ge

in Ægý-

ptum.

y. Et e-sto

i-

bi,

usque dum di-cam

ti-

bi. y . Fu-tú-rum

est e-

nim,
1

ut He-ró-

des

quaerat

pû-

e-

io # #

Pro aliquibus locis·

rum

ad

perdén-dum * e-

um.

V>4

Ognoscé- tur Dómi-

nus*ab Ægý- pto,

et cognó-

scent Ægý- pti- i Do- mi- num in di-

e

il-

la,

et co- lent e-

um in h6- sti- is

et

in

6—¯jcr~
munéri- bus,

—¾
A_i

r Jm *' i I* *" i
et vota

¾8¯¯¯;

vo- vé- bunt Do-

mi-no,

et

sol—

vent. [ bi • usque ad ób-i-tum He-ró-

Comm. § JL·J T e-rat

i-

• 1 J .
dis :

i_!_—_ »

;—te=:
per

ut ad-imple-ré-tur quod dictum est a Dómi- no

Orationis D. N. J. C.

n* #

prophé-tam di- cén- tern : Ex Ægýpto vo- cá-

vi

t
fí-

.
li- um meurn.

n
Die 26. vel 27. Februarii.

>' > a -¾^¯irft=^¯
S. Margaritae de Cortona, Paenitentis.
Missa. Cognóvi. [68]. Feria III. post Dominicam Septuag·esimae.

Orationis Domini Nostri Jesu Christi.
Intr. OR me+ um * conturbáturn est in me,

et formí- do mor-

tis cé-ci-dit su-per me.

Ti- mor et

tremor

ve-né-

runt su-

per me. Ps. Salvum me fac

ç , · I—
L· •
ml

, ¯^±^zr-¯ï-—1
¡ .
" • a

-5—J—

e_a

De- us: * quó-ni- am intravé-runt aquae
ü
a

a—i 1 I a a " , • —

usque ad á-nimam
P
J

me- am. Glö-ri- a Patri.

E u o u a e.

I2 # *

Pro aliquibus locis.


X1.

¡

a
ma-

-

+lis * á- nima mea,

Eplé- ta est

et vi- ta me-

a

inferno

appro-pinquá-

vit.

y . Aesti-

má-

tus sum

cum dcscendénti-bus in la-

cum, factus sum sic-ut ho-

mo
• • * " • • •

* si- ne adju- to______________________

—^f§*
ri- o. Tract, -a

*—«M
4

¯—

X__!_f
1JL

X-áudi

me,

*Dó- mi- ne,

-a—

^^pi-^^^^^^-fia-J— ¾ - L ^
est mi-se- ri- córdi- a

quo- ni- am be ní- gna

Orationis D. N. J. C.

13**

tu- a.

y . Et ne

aver-

tas

fá- ci- em tuJl_!
»_,

am

a pû[¾

e-

ro tu-i

o:
I 1

m^tß

1 •—M

Jl

quó-ni-am trí-

bu- lor,

ve-ló-

ci-ter

exáu-di

me.

y. Ne

discés- se-

ris

a me :

quó-ni- am tri-bu-lá-ti- o

pro-

xi-ma

est :

quó-ni- am non

est

* qui

ád-

ju-

vet.

K3

Al-

vum * me

fac,

De-

us: quo- ni- am intra-vé-

runt a- quae

usque

ad á-nimam me-

am.

I4 # #

Pro aliquibus locis.

V

I-gi-lá-

te, * et o- rá-

te,

ut non intré-

tis

in tenta- ti- ó- nem: spí-ri-tus qui-dem promptus est,

ca-

ro autem

infïr- ma.

Feria III. post Dominicam Sexag·esimae.

In Commem. Ss. Passionis D. N. Jesu Christi.
Missa. Humiliávit semetípsum. [106]. Feria VI. post Cineres.

Ss. Spineae Coronae D. N. Jesu Christi.
-gre- dími-ni, * et vi-déte, fí- li- ae

f^=¾^= I % ••_JL^^fe^=i======¡jj a
i Si- on, ma-te, A-—|—^ re- gem Sa- lomó- nem quo co- ro-návit e•—• |^| [ h in di- a- déa,

um ma- ter su-

G• Al M¾ ;—I H iNB P«« ,¾ J „ T¯¯F¯¯ i—JL |^|' I j—j Sj*TiT· • ]^j pa-rans crucem Sal-va-tó- ri suo.

Ss. Spineae Coronae D. N. J. C.

15**

Ps. Gló-ri- a et honó-re

co-ronásti

e- urn, Dómi-ne : * et

consti-tu- ísti

e-urn super ópe-ra mánu- urn tu-á-rum.

Gló- ri- a Patri.
Grad.

E u 0 u a e.
¡ - z • • j

3.
V>4

Ç f* *—**+·fìp·\*¦\
Oró- na * áu-

j-fk*¾—••A%^. |·j
re- a

super ca-

put

e-

jus :

exprés-

sa

signo sancti-tá-tis,

gló-ri- a

ho-nó-

ris,

et o-pus for-ti-

tú-

• ..'fl>íi: ILi-*^—
di-nis. y. Quó-ni- am praeve-ní-

`-sti e-

——

um

in be-ne-

di-cti-ó-

ni-bus dulcé-

i6##

Pro aliquibus locis.

di-

nis:

po-su- í-

sti

in cá-

pi-te

e-jus

co-ró-

nam

de lá-pi-de * pre-

ti-

ó¯
M

so. la • • « , e- um ' 1^ * Dó-mi-nus , • J ,

Tract. C

I

_.JOi_ Ndu- it

vestimén-

tis sa- lú- tis,

et indu- men- to ju- stí-

ti- ae,
f

qua-

si sponsum de-co-rá-

- ¯"

h

;

7

' 1 1
na. y . Co-ró- na

turn co-ró-

m-2l^iZ

'

tri-bu- la-ti- ó-

' ' nis effló-ru- it in co-ró-

nam gló- ri- ae,

Ss. Spineae Coronae D. N. J. C.

17**

et ser- turn exsulta- ti- 6-

nis.