Está en la página 1de 6
XUNTA DE GALICIA ‘CONSELLERIA DE ECONOMIA, aaeco e NDUSTAA PROPOSTA DE RESOLUCION PARA A ADXUDICACION DO CONTRATO BASEADO NO ACORDO MARCO AIT PARA A CONTRATACION DE AXENCIAS DE COLOCAGION PARA PRESTAR © SERVIZO DE CCOLABORACION COA CONSELLERIA DE ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA COA FINALIDADE DE REALWAR TRABALLOS DE INSERGION NO MERCADO LABORAL DE PERSOAS. DESENPREGADAS (expesiente 2017018 SxT_OPL) _salicia LOTET: Provincia de Pontoved: 4, Desempregaos PARADOS DE LONGA DURACION {cogundoo programa de ac:6ncomuo paraamelora a atrién aperoas paras de longa durin) potencies @ alin dos segrtes cobs: 'A) Con datos comprerdas ere 30 54 aos econ mais de 3 mses de cecemprego 1) Porcopioes da Renda do inegrein Sac de Gaica de ene 30 54 ares © mis de 3 meses en dexenpreg, © gabemo de Gall foralou cor data de 06082013 un conenio de colaborcin ene o Sento Piblico de Emprogo Estate Comunidade Aunoma de alin par celbar un acolo marco eoesaxencias de clecacén pra colaborar cos senaos pbs ranger bora do prsoa dsirpropadas. Por resolu da Dein Xeral do Senin blo de Emprgo Esta do da (908 2013 convcause cao do conto de serans para conaacin medio acordo mateo, dearencas de clei para a clboracincxs snvaos pleas de engrego ra insein no mercado labora de porsnasdserpegatas expedite 1713). (cbt do aor marco a slecin de aencias do clacacn cos que poder colatorar © Sango Pic de Enprogo Esatale os Snizos Piblos de Emprogo Aufonéios para a isecion de prsoas desomprogaas ro ecato abr, asl cae, 0 exableemenio das conden homoxéness de natureza end, tena e uncon ‘qi haat de asa 0 corrans qe oe autqun bessatos no coro mac, ‘A sda do conto do arrco marco fol scordada pr resolicon da Dkecin eral do SenzoPiblio de Enprogo Estat do dla 15.04.2014 3 favor un ttl de 80 axencias de cobras. Os coats do acon marco formalerose 017.06 2014 cn raz> de vencia de dous anos par dasa omalzacén, Aclausula ova do acordo mace, establece que o prazo de vixncia do acodo marco sera de dous anos ‘contados@ pari da sa fomalzacn, pedo prorogarse por aia ottos dus anos, con aquels axencias ‘ servizs pibicas de emprego que maniestn a sia conormidade, Neste senso, 0 Serio Pile de Emprogo de Galkia, manfestou mediante unha soikitwle do dia 27.04.2015, asia conformidade ora prog por ala outos dus anos. Por resolucién do Servzo Pubco do Emprego Estat, do dia 13.05.2018 de pebroga do Acordo Marco PA ‘TM3 con axencias de clocaién para acolaberacin con senizospibioos de empreg0 na insecion do mercado labora de persoas deseprgadas,acodcuse 2s préogas para un total é 74 axancias para 0 ptlodo comprendido neo 17.06 2016 ala 0 16.6.2018 XUNTA DE GALICIA ‘CONSELLERIA DE ECONOWIA _ alicia Usha vex mavada no intra do an promctr de dia 10072017 a necesdate de conta o sein para a cotta de axncas do clocacin para presto senizo de clboracn coaConslaia de Economia, Erpego «Indus ca fnadate de eakzar ataosdererin no aca aba de poroasdesangrogaes,baswado 0 ‘ead Mato 1713, 2 scretria en erica da Conelitia do Eoonania, Emre e Indust, isoua aman Go epetente para a sia contrat, de arr co aigo 198.4 a) do TRLCSP,cunorzamento de tac do cato rion cao tnt €dous ml dese tae un exes con corel cntos (122 281,40), mais bcaios Seseria este seecerts seseia oo euros con sesenta cis (87 763,60 €en concept do pasts sabre 0 Vor nga (en atlas NE) eu tp do 21%, «que fl un tl de coco mins de euros (5 000 000,00 €, © iid on ts, londndo pone de Galicia on se enzonte inscrao denardnte de empregoszbeo gue 0 vai a lve a cabo a acide, Dest etn, por cata provincia, xaiécense douse on inein dos coectios ue atranguon Lote Desempregads PARADCS DE LONGA DURACION(sogundo «programa de aes cna paraa melo da teen a pasos prads de nga cura) peenceries a alg dos segues caletios '8) Con aes conprencids enke 2054 aos econ mas de 3 meses de desemprego 'B)Porcoplores da Renda de grain Social de Gaia do ene 3054 anos emai de 3meses ce desamrego Lote2 Dasempregads qu NON TIAN A CONSIDERACION DE PARADOS DE LONGA DURACION (segundo o programa de cron conan para amore da alercién a peroas prada de longa ac) eperezan a algn dos sogunis elects: ‘A)Desempregatos de 25 a 29 anos con mais do 3 meses en dosemprogo 1) Desempregatos de 3a anos on un tempo en cesemprego de 32 t2eses (©) Desemprogados de 55 ou mis anos con mas de 3 mass en dosemprogo 1) Desempregatosindudosnalgin dos clecvos das as A), 8) oC) que sexan percep da Renda de teracis Socal de Gala ‘De conoid cos cau 20 de aordo marco e 0 aio 1984 a) do TRLCSP, soitronse farsa aques arenas de elocacon, ue Send vlesoonadss no Acodo Maco P1713, ean canoe Wana aera © en {urcionaento na Comunidade Autioma de Gala e que preserase deckacin responsable ron mas ee do 31 ‘de mao de 2017, Poa taro, soictaseofeta para ese proceemento de conaacn aun fol de 24 mencas de celocanen XUNTA DE GALICIA ‘CONSELLERIA DE ECONOUIA ‘BWPREGO ENOUSTAIA _salicia LUTE DHR Gla, SL Fundacén Equipe Hunaro Cabinet So Reclaim tit Asacacin Aeon Labor Filan, SA Emposa do Tabo Tempra ‘San Roman Escola do Ess Suproes, SL Catia Fomacin y Emp, SL. Fundecis Labor daa Carereséo ‘Grupa Nore Recursos Hunznos, ETT, SA 4, IBECOM 2003, SL 1. UTE Formas Vrioe 12, sain Salesian de Texokgae nnoveion 1, Asin nin Empleo 14 UTE 7, nstuio Suprior de suo Enpresaries SAU 18 ADECCOTT, SA 18. Manpower Team ETT, SAU 17, TeefncaEaueacn Dial SLU 18. UTE Agencia de Colca Ada mark 1 Fema Fomacion, SL 20. Aemak Cet de Fomacin, SL 21, Europa de Famactny Couto, SL 22. Confeeracin Geloga de Parsons con Distapand 23. Randstad Emploo, ET, 5A 24. Inciatnas rpnizstvs de Empresa, SL. lnovacin y Opornridad Empresarial UT eene meee De acordo co certizado expe pola responsable da ona do Rexsto Unico © Inomaciin do complex _atinisatvo de San Castano, as oftas ecidas der do prazo etal oon as segue, para et te: Gabinete de Reodoeasn siti Fexoln, SAEmpresa de Tato Temporal San Rom Esceia de Estulos Supetows, SL (Gauge Nore Recusoe Hunsnos, TT, SA UTE Agana do Clocacon Adsl nat ‘erat Conte do Femi, SL Europea de Fomacte y Corso En vite da las 9 doprgo do conns quo roren a proses contain, cboruse un infre Wenico do ta 77.11.2017 puna otal cada por sas frase que furan clad intorme a seguhta XUNTA DE GALICIA CCONSELLERIA D€ ECONOMIA oferta oferta ‘As usa 1 123do pogo de covfcnsetablecen o squiie “Ning endo pods, a condin que ex conconencia sfc, se adn de 2) Mile de 1p provirie 2) Mido 3 ots na Comuniade tino No caso de quo a apicain dos eis de adudeacon putes der agar @ que # un cna toa a meter punto vss fs sigerand as inci elated anleroment, aden lel de macrvaor condi, deuce oresto a sagunl cant, segundo aoe en que quedeendasicad as eras. Ecoplonlnante, ederin recur autres domi uno por provincia ou mis de es oes ne Comunidade ‘Autre agin ou lgns dos ss esulasendesors” ‘A axecia Europea de Fomacén y Consul, SLU, do esutado das puntuscins que se bien, en mse urtussin nos les 7 © 8 da prvina de Pontevedra. O var econo deste tes & concert e ascend an {al de 98500 € porte 4 XUNTA DE GALICIA CCONSELLERIA DE ECONOMIA EMPREGO € INDUSTAIA Tendo en cnia as anteieslmtacins € debito a inpstldase de enprogar a aga do desempat,ecodouse oleae & emeesa Europes de Fomacén © Consulta, SLU que lnsque por ci ds dou les desea opto, ocartindose palate nen 8 _salicis ‘Adlets eoonaicamente mals varias, alee elecin de Europea de Fomacin ¢ Corsi, SLU, para 0 lee nimero 7 & a da engresa Fespan,SAETT, ue resenbu a dcumentaion que se establece na causa 13 do rego de candins. ‘sia ota intmee de aor co elated rs aigs 152 e198 do Real der esto N20, do 14 do novembre, pol que se aprota otto refund da let do coats do set: pibien (TRLCSP), propio como ‘hua do le 7, spunea cas condens qu se deta PROPOSICION SELECCIONADA Feblan, SAETT OF ATOMS ‘PRAZO DE EXECUGION: 7 ano @ pat da fomalzacin dos rxpecies canoe ervads carespondrtes a cata un dos bles obxeco do letecion © prez por festa seria an fn da iad e 0 tempo on desomprogo,serén os que resin de aplear a oreo de aia nic de oan oft por esta onpres, aa nun 30% & segue Woce XUNTA DE GALICIA ‘CONSELLERIA DE ECONOMIA, Mpaeco eINouSTTN _salicia ‘be canlomidas cos args 40 ssi 6 Texto refund da Ll de contaos do sector pbc fprebado por Real dette 201, do 18 de reverb), conta esta reson, poets intepose recurso especal en ‘materia de conten ate © Gano de coratacn cu ante © Tbunal Adnan Cantal do Recursos ‘Cental (Aa. ral Porn, 38 28020 Yai) ro prazo de quince das hiles aco den a ecepln desta rebicac, ‘A frmaleaciin poderase eecuar sen noesidade do abservar 0 pazo espera previo no 1863 do TRLCSP, éenfoe a artigo 18S do TRLCSP Visti ater popsta reson forulada pola Deon Yea de veacn « Promcion Labor, [RESOLVO apobta ros sus poo temas io uso das fcades que leo ibis plo argo 1 ) da Orde do 10 de mufo de 2016 soe dlegacn de campeencls nos diversas cance Sa Canela de Economia, EmgrgoeIndustia(OOG ni, 131, do 12072018) ‘, de acto co8 depestn ccna 9 do Derlo 1772018, do 15 de dsamro, plo quo se fa a esta ‘crprica da Veepresiena eds cmsora da Xnta do Galea (OOG nen. 238, do 1.122018) Sango de Compose, 7 ENE 208 08 2016) (O sexta renin Boa Vera Fle

También podría gustarte