Está en la página 1de 2
‘RevSHONDEOALICA Televisién de Galicia, S.A. Fane uUe en ar DCm eee N° Expediente: 2012000092 Data: 11/10/2013 Procedemento: Aberto Muttiples Criterios Tipo contrato: Servizo Obxecto: SERVIZO DE SEGURIDADE A REALIZAR POR VIXIANTES DE SEGURIDADE PRIVADA PARA A TELEVISION DE GALICIA, S.A. Importe de licitacin: 980,000,00 € mais o IVE Visto 0 expediente de contratacién do SERVIZO DE SEGURIDADE A REALIZAR POR VIXIANTES DE SEGURIDADE PRIVADA PARA A TELEVISION DE GALICIA, SA, tramitado mediante procedemento aberto, e presentada en prazo a documentacion requirida ao licitador que presentou a oferta economicamente mais vantaxosa, EULEN SEGURIDAD, S.A., en virtude das facultades que me son conferidas nos Estatutos Sociais de Television de Galicia, S.A., @ en relacién co disposto na disposicién transitoria terceira da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios publicos de comunicacién audiovisual de Galicia, RESOLVO PRIMEIRO.- Adxudicar 4 empresa EULEN SEGURIDAD, S.A. 0 SERVIZO DE SEGURIDADE A REALIZAR POR VIXIANTES DE SEGURIDADE PRIVADA PARA A TELEVISION DE GALICIA, S.A. polos seguintes importes: Importe servizo ordinario: SETECENTOS SETENTA E SEIS MIL NOVECENTOS VINTE EUROS (776.920,00 €) mais o IVE correspondent. Prezo por hora do servizo de sequridade para retransmisiéns: DEZANOVE EUROS CON CORENTA E UN CENTIMOS (19,41 €) mais 0 IVE correspondente. Prezo por hora do servizo de sequridade para os servizos extraordinarios: CATORCE EUROS CON SESENTA E OITO CENTIMOS (14,68 €) mdis 0 IVE correspondiente. SEGUNDO.- Que se notifique a presente resolucién aos interesados de conformidade co previsto no artigo 151 do TRLCSP e que se publique no perfil do contratante, significéndolle que contra esta resolucién podera interpofier a correspondente demanda perante a orde xurisdicional civil. Televisi6n de Galicia, S.A. TERCEIRO,- Que se proceda 4 formalizacion do correspondente contrato no prazo maximo de quince (15) dias hdbiles seguintes a aquel en que se reciba polo adxudicatario a notificacién da adxudicacion. Santiago de Compostela, a 11 de outubro de 2013 © DIRECTOR XERAL DA CRTVG. aS :.Alfonso Sénchez Izquierdo

También podría gustarte