Está en la página 1de 45

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

BLOCN°2

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARR.

ESTRUCTURES DE CONVERSA

SITUACIONS COMUNICATNES

DEMANAR INFORMACI6 SOBRE UN FET 0 lUNA ACTIVITAT:

if, ' ? i\que .••.

~evens1

IInt+o1. Quant val? Cap on he d'anar? ....

DEMANARPER UNA ADRE<;A CONCRETA:

bn' ? es aqoest carrer ..

Sap on poe trobar unluna supermercat,

• . . .. 1.

SABERDEMANAR. L'HORA:

Quina hom es?

DEMANAR EL PREU: quantval?

val ... pessetes

- EXPRESSAR GRAT:

M'agrada (molt) + SN M'agrada molt anar al cinema

- EXPRESSAR PREFERENCIA: ... IMI agrada mesf ... que pas .... )

- NOCI6 D'ACCESSmILITAT 1000rtl : La botiga es oberta

/f;mcat/: EI museu es tancat e1 dilluns Iocupat/ : EI water esta ocupat

VOCABULARI COMPLEMENTARI - DIRECCIO I SENTIT DEL MOVIMENT:

amunt, avail, endavant, endarrera, ala dreta, a l'esquerra, davant, darrera, sabre, sota, ...

- CONEIXEMENT DEL REEtOTGE IINDICACIONS HoRARIES :

- CARTELLERES (d'espectacles, cinemes, .... )

- SABER BUSCAR INFORMACIO .-"ORIENTAR-SE ENUN--pLANOL

--[-~-:-:'

.-- , J

"

J

NIVELL O'INICIACI6 OE lLENGUA

AlUMNES O'INCORPORACI6 TAROANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

E1 ~ FCe-·- tl tmeM- ~.

AM BULANCIA

~~

FLOR .

AUTOBUS

~~

ARBRE

~

COTXe

~

BICICLET~

~

BALc6

'&atH

CAMI6

PAS DE VIANANTS

~Aiel\r~

ESCOMBRIAIRE

~

NIVElL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

f1 ~ F~ .- t:~ tmeM,~.

rn

BLOC~2

.............

.. - ..... _-

POSTAL·

CORREUS ~

o o

t';ALCAOA

~~

o D

c a

CONTENIOOR

~

TREN

ttRJvv .

HOSPITAL'

~

TAXI

tOJ0\;

CARNISSERIA

. .

~.

FLECA I FORN DE PA· . ~t~_n/ I ~m~· J..e...w:t

NIVELL O'INICIACI6 OE lLENGUA

ALUMNES O'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC~2

EL NOSTRE POBLE.- EL MEU BARRI

a ~ ~ee .- £e IYY\eM, ~.

ESTACI6 OE TRENS'"

~cLe~

ESTACI6o'AUTOBUSOS

~6d'~

BANC

~

REVISTA

PLACA

SENYAL DE TRANSIT-

JAROi

~

NIVELL D'INICIACI6 DE LlENGUA

AlUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC~2

AMBULANCIA . .

~

SURTIDOR

~.

.___",...... . -c. CARTER .

~

~ :.

·1, IJI

Il~~

.

APARADOR· .

~~

FANAl

~~

GUARDIA MUNICIPAL

~ntIiNYIi~

SEMAFOR f.

~

BUSTIA

~

CARTA

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC N° 2

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARR!

VOCABULARI

_.1 __ •

J.

----

----- -

.~ .~. , .

, ta~ \ ffi.

--- -

........ -"'-

. "'C.~ : .

#:v =

,', , . ,

.,

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC N° 2

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

VOCABULARI

-_ .. _--

--- ---

", , I

~ I

"

.'t\

I' I I v

-- -- -- -- ---

/IF

2.-

NIVELLD'INICIACI6 DE lLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARR!"

VOCABULARI

'" ·'1

I I

,

. -tr

-- -- -- ----

, l I I ,

,,'

NIVELL D~INICIACI6 DE llENGUA

AlUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC N° 2

EL NOSTRE POBLE .- EL l\fEU BARR!

VOCABULARI

------------

.>0<

---------

-----------

NIVEll O'INICIACI6 OE llENGUA

AlUMNES O'INCORPORACI6 TAROANA

BLOCN°2

EL NOSTRE POBLE ~- EL MEU BARRI

. VOCABULARI

-----------

.-{ ~

.' t, /

, ((1

/ I v

-..;.::y-

.1 I! ,'! I

t. I,

I

n( J

• .j

5._

NIVELl D'INICIACI6 DE llENGUA

AlUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOCW2

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

---------

" , I

1/

II

:' (V 1 "

Iv

VOCABULARI

" " _CC i
tl
I ,
I
I I
"I, il'-'
I Ii
'I I
F ~- .. i
,
A- I 1
/ ,7
L-- '<
V a

--",' ' --

'f ,.,

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC N° 2

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

EMBOLIes DE LLETRES

A X 0'
:c u V T S R A VJ Z
B M A $ E M A F 0 R X-
C 8 C U D f Q A 8 c V
D 0 P R H , D U
t P R E
E Q R T J K 0 M F F T
F S T . L M N A. /"' A 5
I t1
G A 8 D N o ·M c H N R
H c. D 0 P Q L . A cy
, I
. R R P
I E F T f< A J L
M 8 . A
J K L U S T I 0 NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

~\ .. - ... ~

~ ..•.......

-f\QRBACDEFt-\G BPSTyMLKJOH COTPOSTALS ( DNUOTOAPQf>R EMVPRCXBAi S

F L XX E 1) l E· F G H ~ ~c-, ~ ..

~ ...

G. « Y VJ NO N M LK i "

CONTENlDORc H J Z MOP qR S T '/.

\HOSPiTALlJV

BLOC~2

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARR!

EMBOLIes DE llETRES

2._

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

EMBOLIes DE LLETRES

A 8 c. D C E F (; H \ A
J \< L M 0 N 0 A P Q M
A l X V T U T R S R B
B c. V V X. F 6- 8 R S U
D T X- l E E H R G P L
N M N c. . E- N 0 A
M D I
P 0 C A M . 0 M t< N
l 1
Q R P Q A K T F G- H c
s R s B A 8 c. D E .
T I
B c . C L E A B A
I l T NIVELL D'IN1CIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC N° 2

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

EMBOLIes DE LLETRES

A LJ T S R Q P 0 N M V
B A H . I< N A U
D E \ 0
C B c F C; J L. M P u T
D F L 0 R T S R Q T S
E A 8 C- D E F 6- H 0 R
. B
F A T M B A L C, 0 Q
G N P M T l X W G U P
H R G A B c_ D E f S 0
E S C. 0 M l3 R I A I R~
. M' 0 t<
l 0 1- =r L fJI N E 4._

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

EMBOLIes DE LLETRES

A CV R S T M A T S W A
B P 0 N c B p A M X M
c. X l M D E A M B G- B
U H G F R . F U
D V 1 U
E S T . J k A D S E L
I
F R Q f L M D G T B A
6- 0 f 0 N P 0 M l N N
H N M N K A R L A 1< C ..
. It< L c B . .
\ T D E J ( t
J S E 6 E L L t- 6- H A .:..

5.-

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARR!

EMBOLIes DE LLETRES

A B . G H • M R S
I H l L
J c D E t- G J c N Q T
K A N ~ Q F K 0 0 p V
L M 0 P S E M T C X W
. V U T N
W l 0 X Q s V
'f 0 c A B c P E- R T U
B A 0 M T • H
0 0 I G- X
C, R P N M L K J E F .8.
0 E, Q B A L C a D C A
A M B U L A N c . p\ 8
I NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

EMBOLIes DE lLETRES

P A F R S V p 0 D H G-
A B L Q T Q N .
T I< { F
S C 0 P 'U S R M L E A
D D R N V ~ A 8 C D U
E E L M W P T VJ ~ X T
V f \ A R B R E- O V 0
• & X f 0 R S B
I K C T
A B \ C i C L E T A U
N H A E r G- H . S
] B \
f\ N T S C D N M l K "J 1--

·'.

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

11

BLOCN' 2

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

ENCREUATS DE PARAULES -....:::r.

2,

5~

.. ,t';o. {

.;,w. .

-, ~.'f

;.)

1.-

-,

NIVaL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

ENCREUATS DE PARAULES

~r-~--~--~~--~~

2,

1~

"

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARR!

ENCREUATS DE PARAULES

~ rJ61[

1
5~
,
1-1

-4
3


-
- 5

3._

· ..

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC N° 2

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARR!

ENCREUATS DE PARAULES

. J
L,~ - ..
~~ ,..._.


-+
5
3 .,
~
...--
1"
I r '- ~..,
! 1

z

r /

..

NIVElL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

ENCREUATS DE PARAULES

,
1J.
~
€~
"
,II :.
~~ G-'
[{----=J-.
3

\
2,'" 5+
~..._ 5

1

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARR!

CADA LLETRA AL SEU LLOC

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
111 K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z .<.~ 1

1.-

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC N° 2

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

CADA LLETRA AL SEU LLOC

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
.: 6 F
. 7 G
8 H
{\ I
:7
10 J
III K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z 1

2._

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC N° 2

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARR!

CADA LLETRA AL SEU LLOC

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
.:. 6 F
. 7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z 3

11'1 1\5

9

5

AS 'l

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC N° 2

EL NOSTRE POBLE .-EL MEU BARRI

CADA LLETRA AL SEU LLOC

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
111 K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z 5 '( 1

4.-

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARR!

CADA LLETRA AL SEU LLOC

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
ul K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 D
...
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z 3

5 ..

I i

A ., I

I

v

o

0'

.$;..-

1

-1.z, '3

5._

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

CADA LLETRA AL SEU LLOC

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
. 7 G
8 H
9 I
10 J
111 K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z 3

1

9

MVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC N° 2

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

QUIN DIBUIX S'HI AMAGA 1.

1 2.

• .3'
J\ .5
.u,
·~3 .6
:Elf
;\'1 • • tosS) • ..?" .1-
,z,o
.t'1 -t1

2.'l
0 •
~g
• • ·8
• • • i3 iZ
.(g iT .fl.f NI\lELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOCN°2

EL NOSTRE POBLE .- EL MEUBARRI

QUIN OIBUIX 5'HI AMAGA ?

2- 3
• \40
ir5 ~4
,~
0
~
0
~.i~ .~
1"1 ·8
"5 .2 ..

NtVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

QUIN DIBUIX 5'HI AMAGA ?5Z

3._

NlVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

. BLOC N° 2

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

QUIN DIBUIX 8'HI AMAGA ?

"

NtVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

QUIN DIBUIX 5'HI AMAGA 1.

'l

• •

f~is

-..
~ H 44 . ~,
~. •• •• • 0 G·
3 -to .Ii t'1 15 1-
~ i~
. ~ .
• ~ 3 5._

N1VELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC N° 2

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARR!

QUIN DIBUIX S'HI AMAGA ?

~ t • •

:rt 1i· •

1 •

l

J

~ ~

C J r:::-'l

~.-

NIVELl D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

VOCABULARI·

APAGAR

PODAR

COM PRA1VEN DRE

REGAR

ESCOMBRAR

, .

ALUMNES O'INCORPORACI6 TARoANA

. BLOCN».2

EL NOSTRE POBLE.- EL MEU BARR!

VOCABULARI

FOTOGRAFIAR

XOCAR

SALUDAR

MIRAR

CAMINAR

PIJNXAR-SE UNA RODA

.1' •. ': ...

NIVELl DINICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC N°2

EL NOSTRE POBlE .- EL NOSTRE BARRI

VOCABULARI

ACCIONS

Cotxe

Xocar

Escombriaire Contenidor

Bar

Carnisseria Fleca/Fom de pa

Pas de vianants

Senyal de transit

Farmacia

Calcada Fanal

Revista

Correus

Guardia Municipal Estacio d'autobusos Estacio de trens

Punxar-se una roda "1

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOCN°2

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

ESTRUCTURACIO DE FRASES .- LECTOESCRIPTURA

CARTER

~

CARTA

~

N1VELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

BLOC N° 2

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

ESTRUCTURACI6 DEFRASES .- LECTOESCRIPTURA

GUARDIA MUNICIPAL

" ~

~ '. at

~

SEMAFOR' A0mO..&&NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARR!

_. _./'v.-_. \ A •• L

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOCN» 2

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI ESTRUCTURACI6 DE FRASES .- LECTOESCRIPTURA

-.~~.-

".-

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

BLOC N° 2

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE .- EL MEU BARRI

ESTRUCTURACl6 DE FRASES .- LECTOESCRIPTURA

...... '''-

., ..

"t I:\\\~ .

(l/ .. 1L .

. . '

.l

.:

5._

NIVELLO'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

EL NOSTRE POBLE '.- EL MEU BARRI

ESTRUCTURACIO DE FRASJ:S .- LECTOESCRIPTURA