Está en la página 1de 1

Rúbrica d'avaluació qualitativa del relat digital.

Sobre 40 punts

4 Punts 3 Punts 2 Punts 1 Punt


1. Propòsit de la història Estableix el propòsit Estableix el propòsit Hi ha uns quants lapsus És difícil endevinar el
prompte i manté un prompte i manté un en el focus, però el propòsit de la presentació
clar enfocament al llarg clar enfocament durant propòsit és bastant clar
d'aquesta. la major part d'aquesta.
2. Punt de vista El punt de vista està El punt de vista El punt de vista El punt de vista és difícil
ben desenvolupat i s'estableix però no s'estableix però no de discernir.
contribueix al sentit connecta amb cada connecta amb cada part
global de la història part de la història, si bé de la història, encara que
es fan intents de es fan intents de
connexió amb el sentit connexió amb el sentit
global de la història. global de la història.
3. Pregunta dramàtica Es contesta una Es contesta una S'albira una pregunta No hi ha pregunta
pregunta dramàtica pregunta dramàtica dramàtica però no es dramàtica
amb sentit i es contesta amb sentit però no es contesta dins del context
dins del context de la contesta dins del de la història.
història. context de la història
4. Elecció del contingut Els continguts creen Els continguts creen S'intenta usar els Tot just s'intenta usar els
una atmosfera o to una atmosfera o to continguts per a crear continguts per a crear
distints que uneixen distints que uneixen atmosfera / to, però atmosfera / to
diferents parts de la algunes parts de la necessita més
història. Les imatges història. Les imatges elaboració. La selecció
poden comunicar poden comunicar d'imatges és lògica.
simbolisme o simbolisme o
metàfores metàfores
5. Claredat de la veu Qualitat de veu clara i Qualitat de veu clara i Qualitat de veu clara i La qualitat de la veu
consistentment audible consistentment audible consistentment audible necessita més atenció.
al llarg de tota la al llarg de quasi tota la al llarg de quasi tota la
presentació presentació (85%). presentació (70-84%).
6. Ritme de la narració El ritme i la veu Ocasionalment es parla Intent d'usar el ritme. No hi ha un Intent d'usar
s'adapta a la història i massa ràpid o massa Però aquest no s'adapta el ritme.
ajuda a l'audiència a lent per a la linea de la al ritme de la història.
submergir-se en la història. El ritme L'audiència no es pot
història. enganxa a l'audiència implicar consistentment..
7. So adequat La música La música La música està bé i no La música distrau, és
proporciona una proporciona d'alguna distrau però no afig molt inadequada o no
resposta rica i manera una resposta de significat a la història, existeix...
emocional que s'adapta rica i emocional que no està coordinada amb
a la història. Les s'adapta a la història. les imatges.
imatges estan Les imatges estan
coordinades amb la coordinades quasi
música. sempre amb la música.
8. Qualitat de les imatges Les imatges creen una Les imatges creen, Intent que les imatges No hi ha Intent que les
atmosfera o to distints quasi sempre, una creen una atmosfera imatges creen una
que encaixen amb les atmosfera o to distints distinta o to que encaixa atmosfera distinta o to.
diferents parts de la que encaixen amb les amb les diferents parts
història. Les imatges diferents parts de la de la història, però
poden indicar història. Les imatges necessita més treball.
simbolisme o poden indicar
metàfores. simbolisme o
metàfores.
9. Economia en els detalls de La història es conta La composició de la La història sembla La història necessita ser
la història amb exactament la història és típicament necessitar més edició. És editada de nou. És massa
quantitat correcta de bona però necessita massa llarga o curta en llarga o molt curta per a
detalls. una mica més de detall. alguna de les parts. ser interessant.
10. Ús de gramàtica i llengua L'ús de gramàtica i L'ús de gramàtica i L'ús de gramàtica i Repetits errors en l'ús de
llengua són correctes i llengua són correctes i llengua són típicament la gramàtica i l'ús de la
contribueix al contribueix al correctes, però els errors llengua distrauen molt el
desenvolupament de la desenvolupament de la distrauen de la història. seguiment de la història.
claredat, de l'estil i del claredat, l'estil i el
personatge personatge. Els errors
no distrauen de la
història