Está en la página 1de 4

Câu 1:

Cho 4 địa chỉ host như sau:


A: 192.168.25.30/27
B: 192.168.25.34/27
C: 192.168.25.61/27
D: 192.168.25.66/27
a. Các địa chỉ trên thuộc lớp địa chỉ nào? Nêu rõ cách xác định.
b. Trong những địa chỉ trên, hãy cho biết những địa chỉ nào cùng một mạng
con với nhau (trình bày cụ thể phương pháp xác định và kết quả). Liệt kê
dãy địa chỉ (địa chỉ mạng, dãy địa chỉ host, địa chỉ broadcast) của nhóm địa
chỉ có cùng mạng con vừa tìm được ở câu 3b?

TT Nội dung Điểm

Các địa chỉ trên thuộc lớp C (0.25 điểm)


Lớp C có octet đầu tiên thuộc phạm vi 192 – 223 (0.25 điểm)
Địa chỉ lớp C có phần network ID chiếm 3 byte (24 bits). Trong
các địa chỉ IP này, tham số là /27 tức là đã mượn 3 bits để chia
mạng con. Do đó phần host ID còn 5 bits và số host thuộc mỗi
mạng này sẽ là 25=32 hay nói cách khác số gia là 32.
Mạng con thứ nhất: 192.168.25.0
Mạng con thứ hai: 192.168.25.32
Mạng con thứ ba: 192.168.25.64
Mạng con thứ tư: 192.168.25.96
…………….
Các địa chỉ B và C đều thuộc cùng mạng con thứ hai nên
cùng mạng với nhau.

Liệt kê dãy địa chỉ:


Địa chỉ mạng: 192.168.25.32
Địa chỉ host: 192.168.25.33 – 192.168.25.62
Địa chỉ broadcast: 192.168.25.63

Trang:1/ 4
Câu 2:
Cho hệ thống mạng gồm 202 Host và địa chỉ IP được thiết lập ở lớp
192.168.100.1/24. Hãy chia hệ thống mạng này thành bốn mạng con (Net
1: có 101 Host, Net 2: có 52 Host, Net 3: có 30 Host và Net 4: có 19 Host)
gồm các thông tin: Network ID (địa chỉ lớp mạng con), Subnet Mask(mặt
nạ của mạng con), Start IP Address(địa chỉ IP bắt đầu của mạng con), End
IP Address(địa chỉ IP kết thúc mạng con), Broadcast IP(địa chỉ IP quảng bá
của mạng con).

TT Nội dung Điểm


Thiết lập địa chỉ IP cho các mạng con ( Net 1, Net 2, Net
3, Net 4) như sau:
+ Net 1:
Net ID: 192.168.100.0
Subnet mask: 255.255.255.128
Start IP Address: 192.168.100.1
End IP Addres: 192.168.100.126
Broadcast IP: 192.168.100.127
+ Net 2:
Net ID: 192.168.100.128
Subnet mask: 255.255.255.192
Start IP Address: 192.168.100.129
End IP Addres: 192.168.100.190
Broadcast IP: 192.168.100.191
+ Net 3:
Net ID: 192.168.100.192
Subnet mask: 255.255.255.224
Start IP Address: 192.168.100.193
End IP Addres: 192.168.100.222
Broadcast IP: 192.168.100.223

+ Net 4:
Net ID: 192.168.100.224
Subnet mask: 255.255.255.224
Start IP Address: 192.168.100.225
End IP Addres: 192.168.100.254
Broadcast IP: 192.168.100.255

Trang:2/ 4
Câu 3:
Một công ty sử dụng địa chỉ mạng là 192.168.5.0 với subnet mask là
255.255.255.0 cho hệ thống máy tính trong công ty. Công ty có 5 phòng ban,
mỗi phòng ban có 20 máy tính. Ban lãnh đạo công ty muốn mỗi phòng ban là 1
mạng riêng dựa trên địa chỉ mạng của công ty.
a. Hãy tiến hành chia mạng con dựa vào địa chỉ mạng ở trên và đáp ứng các
yêu cầu trên của công ty?
b. Xác định subnet mask của các mạng con?
c. Mỗi mạng con có bao nhiêu IP có thể sử dụng?
d. Liệt kê địa chỉ đầu và địa chỉ cuối của các mạng con?

TT Nội dung Điểm


1 • Mượn 3 bit để chia mạng con
• Được 8 mạng con, mỗi mạng con có 30 host
2 • Subnet mask của các mạng con là 255.255.255.224 hoặc /
27
3 • 8 mạng con:
o 192.168.5.0/27
o 192.168.5.32/27
o 192.168.5.64/27
o 192.168.5.96/27
o 192.168.5.128/27
o 192.168.5.160/27
o 192.168.5.192/27
o 192.168.5.224/27
• 8 dãy địa chỉ host:
o 192.168.5.1 – 192.168.5.30
o 192.168.5.33 – 192.168.5.62
o 192.168.5.65 – 192.168.5.94
o 192.168.5.97 – 192.168.5.126
o 192.168.5.129 – 192.168.5.158
o 192.168.5.161 – 192.168.5.190
o 192.168.5.193 – 192.168.5.222
o 192.168.5.225 – 192.168.5.254

Trang:3/ 4
Câu 4:
Cho địa chỉ IP: 192.168.10.210/27.
a. Địa chỉ này thuộc lớp nào? Giải thích.
b. Tìm địa chỉ mạng và địa chỉ broadcast của mạng chứa địa chỉ IP trên?

c. Hãy chia mạng con vừa tìm được ở câu b thành 4 mạng con. Liệt kê các
địa chỉ mạng, địa chỉ broadcast và dãy địa chỉ host của 4 mạng con này.

TT Nội dung Điểm


1 • Lớp C
• Lớp C có byte đầu tiên nằm trong phạm vi 192 - 223
2 • Địa chỉ mạng: 192.168.10.192
• Địa chỉ broadcast: 192.168.10.223
3 • 4 mạng con:
o 192.168.10.192/29
o 192.168.10.200/29
o 192.168.10.208/29
o 192.168.10.216/29
• 4 địa chỉ broadcast:
o 192.168.10.199/29
o 192.168.10.207/29
o 192.168.10.215/29
o 192.168.10.223/29
• 4 dãy địa chỉ host:
o 192.168.10.193 – 192.168.10.198
o 192.168.10.201 – 192.168.10.206
o 192.168.10.209 – 192.168.10.214
o 192.168.10.217 – 192.168.10.222

Trang:4/ 4