Está en la página 1de 8

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KÌ I

MÔN PDH – SDH


4 ĐVHT
*******************
*********
****

1.Sự khác nhau giữa AU-4 và STM-1


a. AU-4 = STM-1+POH
b. AU-4 = STM-1+SOH
c. STM-1=AU-4 + SOH
d.Giống
2.Những tín hiệu nào sau đây có thể được tìm thấy trong một VC-4 ?
a. 1*140Mbit/s
b. 3*34Mbit/s
c. 63*2Mbit/s
d. 2*34Mbit/s + 22*2Mbit/s
3.Quá trình đưa một tín hiệu 140Mbit/s vào khung STM-1
a. 140Mbit/s => C-3 =>VC-3=> VC-4=>AU-4=>STM-1
b. 140Mbit/s => C-3 =>VC-4=> AU-3=>AU-4=>STM-1
c. 140Mbit/s => C-4 =>VC-4=> AU-4=>STM-1
d. 140Mbit/s => C-3 =>VC-3=>TUG-3=> VC-4=>AU-4=>STM-1
4.Quá trình đưa một tín hiệu 3*34Mbit/s vào khung STM-1
a. 3*34Mbit/s=>3*VC-3=>3*TU-3=>3*TUG-3=>VC-4=>AU-4=>STM-1
b. 3*34Mbit/s=>3*VC-3=>3*TU-3=>TUG-3=>VC-4=>AU-4=>STM-1
c. 3*34Mbit/s=>3*VC-3=>3*TU-3=>VC-4=>AU-4=>STM-1
d. 3*34Mbit/s=>3*VC-3=>3*TU-3=>3*3TUG-3=>VC-4=>STM-1
5.quá trình đưa tế bào ATM vào khung STM-1 được thực hiện như thế nào ?
a. ATM cells=>C-12=>VC-4=>AU-4=>STM-1
b. ATM cells=>C-2=>VC-4=>AU-4=>STM-1
c. ATM cells=>C-3=>VC-3=>AU-4=>STM-1
d. ATM cells=>C-4=>VC-4=>AU-4=>STM-1
6.Cách đánh địa chỉ trong VC-4
a. Đánh theo từng byte
b. Đánh theo từng bit
c. Theo từng 3 byte một
d. Đánh theo 3 bit
7.Trong quá trình chèn âm ở khung STM-1 của mạng SDH những byte nào được sử
dụng
a. Bytes của SOH
b. Bytes của POH
c. Bytes của con trỏ
d. Không sử dụng
8. Làm thế nào để thông báo cho bộ ghép tiếp theo của hệ thống biết đã có quá trình
chèn xảy ra ở bộ ghép trước đó
a.Không cần thông báo
b. Gởi tin nhắn
c. Đảo bit điều khiển
d. Đảo bit chèn
9. Hãy cho biết hệ thống PCM nào sau đây là theo tiêu chuẩn của Châu Âu
a. PCM-12
b. PCM-16
c.PCM-24
d.PCM-30
10. Tần số lấy mẫu của tín hiệu thoại là bao nhiêu ?
a. 4khz
b. 8khz
c. 16khz
d. 24khz
11. Loại mã nào sau đây không được dùng trên đường truyền PDH
a. Mã nhị phân
b. CMI
c. HDB-3
d. 4B3T
12.Quy tắc chuyển đổi mã AMI
a. các bit trong mã gốc chuyển thành 1 và -1 đan xem nhau
b. Các bit 0 vẫn giữ nguyên
c. Độ rộng xung bằng một nửa chu kì xung
d. Tất cả quy tắc trên
13.Tốc độ bit của PCM -24 là bao nhiêu?
a. 1544 kbit/s
b. 2048 kbit/s
c. 64kbit/s
d. 256kbit/s
14.Nếu dùng 8bit để mã hóa tín hiệu có biên độ 2A=4V, thì tín hiệu có biên độ 1,25v
được mã háo như thế nào ?
a. 10101000
b. 110001
c. 1010000
d. 1100110
15.Theo luật nén số analog theo tiêu chuẩn Châu Âu thì hệ số A là bao nhiêu ?

a. 25,7
b. 27,5
c. 87,6
d. 100
16. Tần số lấy mẫu theo định lý shanon phải như thế nào?
a. Fs<=2Fmax
b. Fs=2Fmax
c. Fs>=2Fmax
d. Lấy tùy ý
17. Tín hiệu 2Mbit/s có thể truyền 30 kênh người sử dụng. Vậy có bao nhiêu kênh có
thể được truyền trong tín hiệu 34Mbit/s?
a. 120 kênh
b. 160 kênh
c. 480 kênh
d. 510 kênh
18.Tín hiệu nào sau đây không phải là tín hiệu CEPT?
a. 1,5Mbit/s
b. 2Mbit/s
c. 34Mbit/s
d. 140Mbit/s
19. Tín hiệu nào sau đây là tín hiệu của ANSI?
a. 2Mbit/s
b. 6Mbit/s
c. 8Mbit/s
d. 34Mbit/s
20. Khối bit nào của tín hiệu PDH sau đây thực hiện việc đồng bộ ở phía hợp kênh ?
a. Bit điều chỉnh (JB)
b. Bit thông tin (TB)
c. Bit dịch vụ( D+N)
d. Bit đồng bộ khung( FAS )
21. Phương pháp nào được sử dụng cho ghép kênh PDH
a. Ghép xem byte
b. Ghép xem bit
c. Ghép xem từ
d. Ghép xem khung
22.Tại bộ ghép Mux-2(tần số f2) có tín hiệu đến với tần số f1 với f1>f2. Hãy cho biết
quá trình nào xảy ra tại bộ ghép Mux-2
a.chèn âm
b.chèn dương
c.không chèn
d.tất cả đều sai
23.Cần bao nhiêu thao tác để tách 1 tín hiệu 2Mbit/s ra khỏi tín hiệu 140Mbit/s
a. Không
b. Một
c. Hai
d. Ba
24. Trong trường hợp nào thì một mạng đồng bộ trở thành không đồng bộ
a. Không bao giờ
b. Nếu kết nối giữa hai vùng bị hỏng
c. Đồng hồ master bị hỏng
25. Chu kì truyền của 1 khung STM-1 là bao nhiêu?
a.25 micro/s
b.50 micro/s
c. 100 micro/s
d. 125micro/s
1.Phương pháp ghép kênh nào sau đây được sử dụng trong mạng SDH?
a.Ghép xem byte
b.Ghép xen bit
c.Ghép xen từ
d. Ghép xen khung
26.Tần số khung của STM-4 và STM-16 có gì khác nhau không ?
a. Khác nhau
b. Giống nhau
c. STM-4 125 micro/s,STM-16 500 micro/s
d. Có cùng tần số khung là 16khz
27.Modul truyền nhỏ nhất SDH và dung lượng truyền là bao nhiêu?
a.SDH-1(155Mbit/s)
b.STM-1(140Mbit/s)
c.PTM-1(155Mbit/s)
d.STM-1(155Mbit/s)
28.phần tải của STM-1 có bao nhiêu byte?
a. 81 byte
b. 2239 byte
c. 2349 byte
d. 2430 byte
29. Có bao nhiêu byte A1 có thể được tìm thấy trong STM-4 POH
a. 3 byte
b. 6 byte
c. 9 byte
d. 12 byte
30. Có bao nhiêu kênh thoại có thể được truyền trong tín hiệu STM-64 nếu có một
tín hiệu 140Mbit/s trên 1 khung STM-1?
a.1920
b.25670
c.30720
d.122880
31.conteno nào sau đây không được dùng cho tín hiệu của CEPT?
a. C-4
b. C-3
c. C-2
d. C-12
32.Sự khác nhau giữa VC và C
a. C = VC+Path Overhead
b. VC = C + Section Overhead
c. VC = C+POH
d. không khác nhau
33.có bao nhiêu tín hiệu 34Mbit/s có thể được truyền trong VC-3?
a. Không có
b. 1
c. 2
d. 3
34.FEBE thực hiện chức năng gì?
a. Báo lỗi cho phía nhận
b. Báo lỗi cho phía thu nếu BER>=10^-6
c.Sữa lỗi
d. Cảnh báo đường truyền bị hỏng cho phía nhận
35. Loại FERF nào sau đây không tồn tại ?
a. Regenerator – FERF
b. Section FERF
c. Path FERF
d. Cả b và c
36. Hướng truyền của FERF và AIS như thế nào?
a. theo một hướng
b. theo hai hướng khác nhau
c. FERF truyền trước, AIS truyền sau
d.Tất cả đáp án trên
37.thông báo nào sau đây được gởi về Mux-1
a. Section FEBE
b. Section FERF
c. Path FEBE
d. Path FERF

38.Giá trị của các byte B1,B2,B3 được gởi về MUX-2 như thế nào trong trường hợp
sau :
a. B1 BER >=10^-6, B2 BER>=10^-6, B3 BER >=10^-6
b. B1 BER >=10^-6, B2 BER>=10^-3, B3 BER >=10^-6
c. B1 BER >=10^-6, B2 BER>=10^-3, B3 BER không xác định
d. Không có byte B1, B2, B3 nào được gởi
39. Trong mạng SDH, với tỉ số lỗi BER là bao nhiêu thì chất lượng đường truyền là
bình thường :
a. 10^-3
b. 10^-6
c. 10^-9
d. 10^-12
40. Việc chuyển mạch bảo vệ tự động APS được thực hiện thông qua những byte
nào sau đây?
a. K1 và K2
b. G1 và G2
c. D4 và D12
d. Tất cả đều sai
41. Tín hiệu PDH nào không được đưa vào khung STM-1 của SDH
a.4 Mbit/s
b. 6 Mbit/s
c. 8 Mbit
d. 10 Mbit/s
42. Thành phần nào sau đây không nằm trong hệ thống SDH ?
a.ADM
b.REG
c.SDXC
d.STM
43. Cấu hình của hệ thống SDH
a.Cấu hình đa điểm
b.Cấu hình rẽ nhánh
c.Cấu hình vòng
d.Các loại trên
44.Sau khi xảy ra quá trình chèn âm ở VC-4#1 thì địa chỉ bắt đầu của VC-4#2 sẽ bắt
đầu bằng địa chỉ nào?
a. -1
b. +1
c. 0
d. Tất cả đều sai
45.Sau khi xảy ra quá trình chèn dương ở VC-4#1 thì địa chỉ bắt đầu của VC-4#2 sẽ
bắt đầu bằng địa chỉ nào?
a.0
b.1
c.2
d.3
46.Trong chế độ hoạt động active cờ dữ liệu mới (New data flag bit) được thiết lập
như thế nào
a. 1000
b. 1100
c. 0011
d. 1001
47.Những kiểu thông tin nào sau đây có thể tìm thấy trong byte H1 và H2 của AU-4
pointer
a. Cờ số liệu mới (New Data Flag)
b. D-bit
c. 10 bit giá trị con trỏ
d. SS-bits
48.Byte H3 trong con trỏ TU-3 dùng để làm gì?
a. Kênh dịch vụ
b. Báo hiệu
c. Địa chỉ con trỏ
d. Chèn âm
49.Những địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ đúng của VC-3
a.14
b.740
c.543
d.4.5
e.765
50.Những con trỏ nào sau đây được sử dụng trong khi truyền tín hiệu 34Mbit/s
a.AU-4 pointer
b.TU-3 pointer
c. TUG-3 pointer
d. TU-12 pointer
e. VC-3 pointer
51.Sự khác nhau giữa RSOH và MSOH
a.Giống nhau
b.Chỉ có bộ tái tạo có thể nhận RSOH
c. Trong mỗi khung STM-1 MSOH được truyền 2 lần, còn RSOH được truyền 1
lần
d.Tất cả bộ ghép và bộ tái tạo SDH nhận RSOH còn MSOH chỉ được nhận bởi
các bộ ghép
52.Những byte B1,B2,B3 làm chức năng gì?
a. thông báo lỗi
b. Phát hiện lỗi bằng mã chẵn lẻ
c.Truyền yêu cầu đường truyền của Kênh
d.Sữa lỗi

53.Thông báo nào sau đây được MUX-2 gởi cho MUX-1
a. MS-FEBE
b. MS-FERF
c. Path-FERF
d. MS-AIS
54. Byte C2 của VC-4 POH được sử dụng vào mục đích gì ?
a. Đồng bộ khung
b. Kênh người sử dụng
c. Chỉ dẫn tuyến
d. Xác minh( ID )
55.Những byte nào sau đây chứa trong VC-12 POH
a. J1,J2,J3,J4
b. J1,J2,V3,V4
c. J2,V5,Z6,Z7
d. V4,V5,Z6,Z7
56. Những byte nào sau đây được sử dụng để điều khiển lỗi trong mạng SDH
a. B1,B2,B3
b. B1,C1,D3
c. A1,A2,A3
d. V2,B1,B3
57. Hãy cho biết Bip-8(kiểm tra lẽ) của đoạn mã sau đây là đúng :
10001101 10001100 10001010 11100011 10101010 01011011
a.10101010
b.11110000
c.10000010
d.11100111
e.10011001
58.số lỗi bit tối đa có thể tính được trong byte B2 trong một giây là bao nhiêu?
a.128000
b.512000
c.64000
d.192000
59.Byte nào được sử dụng để giám sát lỗi bit trên tuyến
a.B1
b.B2
c.B3
d.A1
60.Tín hiệu cảnh báo đoạn (section AIS) được truyền theo hướng nào ?
a.Về phía trước theo hướng truyền
b. Về phía sau
c. Cả hai hướng
d. Không truyền