Está en la página 1de 183

Genadij Petrovič Malahov

L E C E N J E DVESTA
NAJRASPROSTRANJENIJIH
OBOLJENJA

(PREVOD S RUSKOG)

BEOGRAD
2007.
SADRŽAJ

OT) R U S K O G IZDAVAČA 11
UVOD 13
PRAKTIČNE PREPORUKE ZA PRIMENU
L E K O V I T I H TERAPIJA., 13
OPŠTI PODACI O LEKOVITOM
BILJU 79
Stanja fitopreparata 79
Terapije lečenja 82
R E C E P T I I P R E P O R U K E ZA
LEČENJE OBOLJENJA 87
ADENOIDITIS 87
A D E N O M PROSTATE 90
AFTE 92
ALERGIJA 93
ANEMIJA (MALOKRVNOST) 95
ANGINA 100
ARTRITIS 104
ASTMA 107
ATEROSKLEROZA 108
BELO PRANJE 110
BEONA 111
BLEFARITIS 112
B O L U GRLU 113
BOI, U U Š I M A 114
BOL U J E T R I , SLEZ1NI, P O D R E B R I C I I
Ž U Č N O J KESI 115
BOL U Ž E L U C U I C R E V I M A 116
BOL U B U B R L Z I M A I M O K R A Ć N O J
117 GRČEVI U CREVIMA 165
BEŠICI
BOL U O Č I M A 118 G R Č E V I U JETRI 166

BRADAVICE 118 GRIP 167


BRONHITIS 122 GROZNICA 168
BRONHIJALNA ASTMA 125 GUBITAK APETITA 169
CIROZA JETRE 127 GUŠAVOST 170
CISTA NA J A J N I C I M A 129 HEMOROID1 171
CISTITIS 130 HEPATITIS 175
ČIR NA Ž E L U C U 1 HEPATITIS H R O N I Č N I 179

DVANAESTOPALAČNOM CREVU 132 HERPES 186


135 HIPERTONIČNA BOLEST 188
DEPRESIJA (MELANHOLIJA)
137 HIPOTON1JA 191
DERMATITIS
137 HOLECISTITIS 192
DIJABETES
141 INVAZIJA GLISTA 196
EKCEM
142 IŠIJAS 199
ENCEFALIT1S
ENDOMETRITIS 143 K A M E N U B U B R E Z I M A (LITIJAZA] 200
EROZIJA G R L I Ć A MATERICE 144 K A M E N U ŽUČI 202

FAR1NGITIS 146 KAŠALJ 207

FIBROM 147 KATARAKTA 209

FURUNKUL(ČIR) 149 KIJAVICA(RINITIS) 210


GAJMOR1TIS ( M A K S I L A R N I SINUSITIS) 150 KILA 212

GASTRITIS 153 KLIMAKS 213

GINGIVITIS 155 KOL1TIS 215

GLAVOBOLJA 156 KOLPITIS 218

GLOMERULONEFRITIS . 157 KONJUKTIVITIS 220

G L U V O Ć A ( G U B I T A K SLUHA) . 159 KOZMETIČKI DEFEKTI KOŽE 221

GLJIVIČNA OBOLJENJA KOŽE . 159 KRATKO VIDOST 223


. 160 KRVARENJA 225
G O J A Z N O S T (L1POMATOZA)
. 162 LARING1T1S 226
GORUŠICA
. 163 LIŠAJ 227
GRČEVI
. 164 LUPUS 229
GRČEVI U BUBREZIMA
2 3 1 POREMEĆAJ MENSTRUALNOG
MALARIJA
CIKLUSA 281
M A M U Z E NA PETI 232
M A S N O T K I V O (LIPOM) 235 PREHLADA 283
PROLIV 285
MASTOPATIJA 236
PROSTATITIS 286
METEORIZAM 238
PSORIJAZA 287
MITHSLRI 240
RADIKUL1TIS 289
MUCANJE 242
NAPRSLINE NA NOGAMA 244 RAK 291
RANE 299
NEFRITIS 245
NEKONTROLISANO MOKRENJE RANE OD LEŽANJA 300
REUMATIZAM 301
(ENUREZA) 247
S I N D R O M IIRON1ČNOG U M O R A 303
NEPLODNOST 249
NEPRIJATAN Z A D A H IZ USTA 251 SKLEROZA 305
SRČANE MANE 310
NESANICA 252
S T E N O K A R D 1 JA ( A N G I N A P E K T O R I S ) 312
NEURODERMITIS 256
OPADANJE KOSE 257 STOMATITIS 313
SVRAB 314
OPEKOTINE 258
ŠUGA 316
OSPE 259
TONZILITIS 317
OSTEOHONDROZA 261
TRAHOMA 318
OSTEOPOROZA 264
TROMBOFLEBITIS 320
PARALIZE. PAREZE 265
TUBERKULOZA 322
PARAPROCTITIS 266
UJEDI 324
PARODONTOZA 268
UMOR NOGU 324
PIELONEFRIT1S 269
UPALA D E S N I 325
PLEUR1TIS 270
P N E U M O N I J A (UPALA P L U Ć A ) 272 UPALA JAJNIKA 326

P O D A G R A ( K O S T O B O L J A) 276 UPALA M O Ž D A N E O P N E ILI


KIČMENE MOŽDINE 327
POLI A R T R I T I S 277
UPALA VAGINE ( K O L P I T I S .
POLIPI 278
VAGINITIS) 328
VAGINALNE INFEKCIJE 329
VARI K O Ž N O P R O Š I R E N J E VENA 331
VITILIGO 335
OD RUSKOG IZDAVAČA
VRTOGLAVICA 336
ZATVOR 337 Za ljude koji žele da duže godina sačuvaju zdravlje

ZNOJENJE 346 i da žive dugovečno, kao i da se oslobode raznih oboljenja,

ZUBOBOLJA 348 n a m e n j e n a j e serija knjiga čuvenih autora, lekara, narodnih

ŽULJEVI 352 lekara, lekara-fitoterapeuta o lečenju više od 200 najras-


pr o s t r a nj enijih obolj e nj a.
ŽUTICA 352
Čuveni autor knjiga o samoozdravljenju G. P. Mala-
P R E G L E D L E K O V I T O G BILJA 362
hov predlaže, proverene kroz njegovu višegodišnju praksu,
recepte lečenja urinom, čišćenjem organizma, lekovitim
travama i daje preporuke za lečenje razmatranih oboljenja.
Već vam je poznato kakve mere za izlečenje postoje
i kako da ih pravilno primenjujete.
U knjizi je korišćeno iskustvo čitalaca u lečenju raz­
nih oboljenja. Unikatnost se sastoji u tome, što se, s j e d n e
strane, u njoj daju najraznovrsniji metodi lečenja, a sa druge
strane - sadrže se preporuke samog autora, koje će vam
pomoći da izbegnete greške, da ne ustuknete pred poteš­
koćama.
Metodi čišćenja organizma koji su predloženi upore -
do s receptima lečenja lekovitim travama, sa karakteristika­
ma individualnih osobina i bioloških ritmova čoveka, p o m a ­
žu svakom čoveku da izvrši korekciju vlastitog programa
samolečenja i da postigne najbolji efekat lečenja.
Preparati od lekovitih biljaka dokazali su svoju pred­
nost u odnosu na hemijske lekove: pri njihovoj upotrebi u
čovečji organizam dospeva čitav kompleks njemu bliskih
(srodnih) biološki aktivnih materija.
Čajevi, odvari, ekstrakti, ulja i masti od biljnih siro­
vina deluju na organizam blaže, bolje ih podnose bolesnici,
znatno rede izazivaju sporedne alergijske reakcije. U pos-
lednje vreme lekoviti preparati od biljaka sve više se prime- UVOD
njuju u kompleksnom lečenju bolesnika. Najefikasnija he-
mijska sredstva, lečeći jedan organ, uništavaju druge orga­
ne i, kao posledica. - organizam u eelini. Preparati biljnog U toj knjizi uopštio sam moje iskustvo stečeno le-
porekla, sade jstvuj ući u ograničenom obimu sa ćelijama or­ čenjem najrasprostranjenijih oboljenja, računajući na lo,
ganizma i normalizujući njegovu delatnost. ne nanose štetu da ono može biti korisno i vama, mojim dragim čitaocima.
organizmu. Neki recepti su preuzeti iz vaših pisama, u kojima sa m n o m

Svi recepti, koji su prezentirani u knjizi, proračunati delile radost izlečenja i lugu poraza (neuspeha). N a d a m se

su za odraslog čoveka. Zbog toga deci do tri godine starosti da će vam recepti i preporuke navedene u knjizi pomoći u

dozu treba smanjiti od 3 do 5 puta, deci od tri do sedam sanioizlečenju.

godina - 2 - 3 puta, deci od sedam do četrnaest godina -


1.5-2 puta.
PRAKTIČNE PREPORUKE ZA
Po pravilu, čovek često počinje da obraća pažnju
na svoje lično osećanje (zdravstveno stanje) tek posle toga, PRIMENU LEKOVITIH
kada mu se pojave prvi simptomi oboljenja.
TERAPIJA
U traženju puta ka ozdravljenju ljudi počinju da se
lece sami, i često prema ličnom mišljenju koriste recepte
narodne medicine, zaboravljajući pri lom. da na prvi pogled Pristupajući samolečenju, treba uzeli u obzir svoj uz­
bezopasna sredstva, mogu biti ne samo korisna, već i štetna rast, individualnu konstituciju, biološke ritmove organizma
po organizam. Da se to ne bi desilo, potrebno je znati tačnu i godišnje doba. Praksa pokazuje, da se uspeh samoizlečenja
dijagnozu oboljenja. Pre nego pristupite lečenju u d o m a ć i m u prvom redu sastoji u potpunom i sistematskom čišćenju
uslovima. konsultujte se sa lekarom, koji će vam postaviti organizma, šio čini glavne komponente dobrog zdravlja
tačnu dijagnozu i tek posle toga počnite da sačinjavate vla­ - pravilno razmišljanje, psihičko spokojslvo, normalan
stiti program samoizlečenja. koristeći se preporukama i re­ dnevni raspored, dovoljna motorna aktivnost, ishrana mo­
ceptima čuvenog autora. nolitnim produktima pravilnim redosledom i optimalnim
kombinovanjem, odsustvo glupih navika, umerene terapije
Lekovite sile čovečjeg organizma zaista su neiscrp­
čeličenja organizma. Pre svega:
ne, ubeđen je autor. One će vam omogućili da pobedite
bolest, da ozdravite, pomoći će vam da počnete novi život, 1. Odredite kojem konslilucionom tipu pripadate.
pun radosti i veselja. Odlično ćete izgledati i uvek ćete bili u 2. Uzmite u obzir svoj uzrast.
formi. Možete da se ponovo rodite! Želimo vam zdravlja! 3. Usaglasite sve mere lečenja sa bioritmološkim fa­
ktorima i osobenostima godišnjeg doba.
4. Precizirajle. koji su organi aktivni za v r e m e vašeg Prva faza lunarnog meseca počinje sa mladim rnese-
lečenja, a koji su slabi. com i završava se prvom četvrtinom. U loj fazi organizam
5. Imajte u vidu porodičnu mikroklimu, m e đ u s o b n e se steže (grči) i tada se može najbolje fizički opteretiti.
odnose sa najbližima. Od toga, lakođe. zavisi kvalitet proce­ Druga faza lunarnog meseca počinje sa prvom četvr­
sa samoizlečenja. tinom do punog meseca. U toj fazi organizam se širi i tada
Tek posle takvog „testiranja" može se pristupili pla­ je najbolje sprovoditi terapije čišćenja, vezane za čišćenje
niranju, a zatim realizaciji samoizlečenja. Ukoliko to ne organizma, posebno jetre.
uradite ili se prema nabrojanim preporukama lakomisleno Treća faza lunarnog meseca počinje od punog m e s e ­
odnosite, tada možete naneti štetu s v o m zdravlju. ca i završava se sa trećom četvrtinom. U toj fazi organizam
Pravilno izaberite vreme lečenja: se steže (grči) i može se najbolje fizički opteretiti.
• Najbolje vreme za lečenje bilo kojeg organa je Četvrta faza lunarnog meseca počinje sa trećom
vreme njegove najveće aktivnosti u toku godine. Na primer, četvrtinom i završava se u četvrtoj četvrtini. U toj fazi orga­
najbolje je čistili jetru u vreme njene 72-dnevne aktivnosti nizam se širi i tada je najbolje primenjivati terapiju čišćenja
tokom godine. debelog creva.
• S ciljem profilakse održavajte svoje slabe organe Tokom četiri faze postepeno se aktiviraju odgovara­
u vremenu njihove najslabije aktivnosti. Na primer, srce po­ jući organi čovečjeg organizma. Zbog loga što svaka faza
državajte zimi; bubrege - leti; jetru - u j e s e n ; pluća - u pro- traje u prošeku 7,5 dana, ona se obično deli na tri j e d n a k a
leće. vremenska dela (približno po 2,3 - 2,5 dana), za v r e m e
• Čistite i obnavljajte organe u vreme njihove naj­ kojih je aklivan odgovarajući ,,deo*' organizma.
veće aktivnosti. Za jetru je to proleće; za srce - leto; za
bubrege - zima; za pluća - jesen; za želudac - vreme između Prva faza - vreme aktivnosti sledećih organa i sis­
godišnjih doba (prelaska iz jednog u drugo godišnje doba). tema:
• Nikada ne stimulišite po prirodi j a k e organe, jer će U prvoj trećini aktivni su: mozak, lice, gornja čeljust
po zakonu antagonizma oni j o š više gušiti suprotne slabe or­ i oči.
gane. Na primer, stimulacija bubrega zimi j o š više guši srce U drugoj trećini aktivni su: eustahijeva truba, donja
i, obrnuto, stimulacija srca leti još više guši, u to vreme. čeljust, grlo, vrat i vratni pršljenovi.
slabe bubrege. To se odnosi i na jetru i pluća. U poslednjoj trećini aktivni su: ramena, ruke (do
Radi sprovodenja nekih zdravstvenih preporuka i lakata), pluća i nervni sistem.
terapija trebaće vam lunarni kalendar (informaciju o fazama
Meseca možete naći u bilo k o m kalendaru). Druga faza - vreme aktivnosti sledećih organa i sis­
tema:
U prvoj trećini aktivni su: grudi, deo lela iznad ut­ Pankreas (gušterača) 9—11 sali
robe (trbuha) i lakatni zglobovi. Srce 11-13 sati
U drugoj trećini aktivni su: srce, grudni deo kičme, Tanko crevo 13-15 sati
žučna kesa i jetra. M o k r a ć n a bešika 15-17 sali
Uposlednjoj trećini aktivni su: želudac, tanko i de­ Bubrezi 17-19 sati
belo crevo i organi trbušne duplje. Perikard 19-21 sat
Treća laza - vreme aktivnosti sledećih organa i sis­ „Tri grejača" 2 1 - 2 3 sata
tema: Žučna kesa 2 3 - 1 sat
U prvoj trećini aktivni su: bubrezi i deo oko krsta
(slabina). Pojam „tri grejača" označava funkciju metabolizma
U drugoj trećini aktivni su: polne žlezde. mokraćna U ćelijama čovečjeg organizma. (U ćelijama organizma do­
bešika i pravo crevo. lazi do asimilacije hranljivih materija, koje su upotreblja­
U poslednjoj trećini aktivni su: trtični zglobovi, zad­ vane i prevarene u želudačno-crevnom traktu.)
njica i butne kosti.
Četvrta faza - vreme aktivnosti sledećih organa i sis­ Dnevni bioritmovi čoveka. Važno je znali, da se
tema: maksimum i minimum aktivnosti raznih bioloških procesa
U prvoj trećini aktivni su: koštani sistem, kolena i vremenski ne poklapa. Tako se. na primer, maksimalne vred-
koža. hosti temperature tela i krvnog pritiska uočavaju u 18 sali.
U drugoj trećini aktivni su: članci nogu, zapešća lelesne težine - u 20 sali, trenutne zapremine disanja - u
ruku. 13 sati, leukocita u krvi - u 23 sata. Treba obratiti pažnju
U poslednjoj trećini aktivni su: stopala nogu. peri­ na karakter periodičnih (povremenih) promena temperature
staltika creva i lečnosti u telu. tela, pošto od njih, kao i od ritma disanja zavisi nivo razmene
materija. Utvrđeno j e . da smanjenje temperature tela m o ž e
Za vreme aktivnosti organa mogu se namenski spro- da izazove prestrojavanje fizioloških ritmova i samim tim da
voditi mere lečenja, ozdravljenja i jačanja organizma. poveća životni vek. Pri povećanju temperature tela (na pri­
D n e v n a aktivnost organa i funkcije organizma mer, kod oboljenja od gripa) biološki sati čoveka, obrnuto,
vezane za nju: počinju da teku brže.
Jetra 1-3 sala Radna sposobnost organa krvotoka u različito vreme
Pluća 3-5 sati dana takode je različita. Dva puta dnevno ona se naglo sma­
Debelo crevo 5-7 sati njuje: oko 13 i oko 21 sat. U to vreme nije poželjno pod-
Želudac 7-9 sali
vrgavati se većim fizičkim naprezanjima, dejslvu visokih do 18 sati, kada je organizam maksimalno otporan na kise-
temperatura i nedostatku kiseonika. oničko gladovanje. To vreme je najpovoljnije za fizički rad
Aktivnost organa za stvaranje krvi raspoređena je i donošenje odluka.
prema sledećem: koštana srž - u ranim jutarnjim satima, N o ć u se fiziološke aktivnosti podižu od ponoći do
slezina i limfni čvorovi —oko 17-20 sati. U ranim jutarnjim 1 sat posle ponoći. To vreme često koriste intelektualci za
salima u krvotok dospeva najveća količina mladih eritrocita. stvaralački rad.
Maksimum hemoglobina u krvi uočava se od 11 do 13 sati, Maksimum fiziološke aktivnosti je od 5 do 6 sati
a m i n i m u m - od 16 do 18 sati. M a k s i m u m šećera u krvi ujutro.
uočava se od 9 do 10 sati ujutro, a m i n i m u m - uveče i preko Poznavajući biološke ritmove organizma, dnevne
noći. i mesečne aktivnosti organa i sistema, m o ž e se pristupali
Karakterističan je dnevni bioritam i za organe pro­ lečenju. Bez obzira na to, da ne bi pravili greške pri izboru
bave, l a k o se u jetri naizmenično stvaraju žuč i glikogen. i da bi pravilno primenili metode lečenja treba da odredite
U prvoj polovini dana stvara se maksimalna količina žuči i svoju individualnu konstituciju. U pojmu životnih prin­
samim tim se obezbeduju optimalni uslovi za probavu hrane cipa termin „zdravlje č o v e k a " označava, da su sva tri
(na primer, masti). U drugoj polovini dana jetra nagomilava životna principa vetru, žuči i sluzi međusobno uravnotežena
glikogen i vodu. Pri tom se njene ćelije zapreminski poveća­ i dovoljno snažna.
vaju skoro tri puta.
U jutarnjim satima pojačava se peristaltika ereva i Životni princip vetra. Odgovara za cirkulaciju u
motorna funkcija želuca. Čišćenjem creva u organizmu se organizmu. Ovaj pojam obuhvata čitav kompleks pokreta:
stvara deficit kuhinjske soli i vode. U to vreme stvara se že- kretanje vazduha za vreme udisaja i izdisaja, brzina
ludačni sok najmanje kiselosti. misaonih procesa, kretanje krvi. limfe i drugih tečnosti,
Uveče je najizraženija funkcija lučenja bubrega. brzina odvijanja hemijskih reakcija u ćelijama i bioloških
Njen m i n i m u m je u vremenskom razmaku između 2 sata procesa uopšte, odstranjivanje ekskrementa, mokraće, slina
noći i 5 časova ujutro. itd. Zbog toga što se životni princip vetra sastoji iz primar­
Rukovodeći se tim podacima, m o g u se regulisati nih elemenata - prostora i vazduha, koji nemaju nikakve
vreme uzimanja hrane, njena količina i kvalitet. U stvari, tvrde niti tečne supslance, ali poseduju osobine (kvalitete)
u prvoj polovini dana treba da prcovladava hrana bogata suvoće i hladnoće, višak tog principa ima isušujuće i ras-
belančevinama i masna hrana, a u drugoj - hrana bogata hlađujuće dejslvo na organizam. Oslonac (osnovni položaj)
ugljenim hidratima i mlečna hrana. log životnog principa je donji deo tela: od pupka do slopala
T o k o m dana čovek više puta oseća podizanje fizio­ nogu (uglavnom pravo crevo).
loške aktivnosti. Danju su to periodi od 10 do 12 i od 16
Ukoliko je veiar u normali - naše razmišljanje j e m e r n o m povećanju tog životnog principa u organizmu se
dobro (jasno), imamo mnogo energije, ereva lunkeionišu nagomilava vrelina, podiže se temperatura tela, remeti se
dobro, sve cirkulacije u organizmu su u harmoniji. probava hrane. Oslonac žuči je srednji deo tela od dija­
Simptomi povećanju životnog principa vatra su sle- fragme do pupka.
deei: Simptomi prekomernogpovećanja životnog principa
1. Mokraća prozračna, kao voda, j a k o se peni (pe- Žuči su slcdeći:
nuša), posle stajanja ostaje čisla; 1. Mokraća crveno-žuta, sa jakim mirisom i parom;
2. Jezik suv, crven, hrapav, u ustima opor stran ukus: 2. Jezik sa debelom naslagom, u ustima kiseo strani
3. Kašalj sa mutnim ispljuvkom (šlajmom), zatvo­ ukus;
ri;
3. Ispljuvak (šlajm) crveno-žut, prilično slan; žed;
4. Komplikacije vetrovitih poremećaja uočavaju se 4. Komplikacija žučnih poremećaja uočava se u
leti, a u toku dana - početkom večernjeg sumraka i pri svi­ jesen, a u toku dana - u podne i u ponoć;
tanju; 5. Glavobolja, telo gori, suvoća u nozdrvama;
5. U slabinama, sakrumu (krstima) i zglobnim udub- 6. U očima žuto-crveni oblačić, iznenadni grčevi;
ljenjima (jamama), a takode i u mnogim drugim zglobovima 7. Noću nesanica, a danju je n e m o g u ć e zaspati;
oseća se bol, kao od udaraca (batina); 8. Znojenje, zadah od tela.
6. Mršavljenje, suvoća kože. jaki. oštri bolovi na
zatiljku, u grudima i u vilicama; Životni princip sluzi. Odgovara za materijalni
7. Javlja se želja za kretanjem, disanje konfuzno deo tela, to jest za adheziju (spajanje) molekula i njihovo
(nejasno), svest iritirana (razdražljiva); oblikovanje. Pri lome ovaj princip funkcioniše na nivou
8. Glava se koči (trne) i javlja se vrtoglavica, šum u molekule, ćelije, organa i tela u celini. To je oslonac orga­
ušima, nesanica, drhtavica i protezanje. nizma.
Sluz se sastoji iz primarnih elemenata - zemlje i
Životni princip žuči. Odgovara za održavanje tem­ vode, pa zbog toga predstavlja hladnu i sluznu tvore­
perature tela i odvijanje svih fizioloških reakcija: probava vinu. Kod prekomernog povećanja tog životnog principa u
hrane, razmena materija, imunitet itd. To je apstraktna organizmu se nagomilava hladna sluz, koja se u prvom redu
(zamišljena) toplola, odvojena od materijalnog tela. To je skuplja u gornjem delu t e l a - o d temena do dijafragme. Zato
vatra organizma. se ta mesla smatraju osloncem životnog principa sluzi
Žuč se sastoji iz primarnih elemenata - vatre i Simptomi prekomernog povećanja životnog principa
vode, pa zbog toga predstavlja vruću i vlažnu tvorevinu sa sluzi su sledeći:
preovladavanjem vrućih svojstava nad vodenim. Pri preko-
1. Mokraća bela, sa neznatnom parom i zadahom Ljudi sa vrlo izraženom konstitucijom ovog lipa
(mirisom); obično su fizički slabo razvijeni. Imaju spljošten grudni
2. Jezik i desni su beli, u ustima bljutav (neslan) koš, ispod kože se dobro uočavaju vene i tetive (žile). Oni
stran ukus; su crnopurasti (mrke boje kože), njihova koža je hladna, gru­
3. Sline i šlajm u grudima i glavi, potištenost, tegobe ba, suva i ispucala. Na telu imaju nekoliko mladeža t a m n e
u telu; boje.
4. Komplikovanje sluznih poremećaja uočava se Rastom su ili suviše niski ili visoki, nežne su telesne
u proleće (uopšte za vreme vlažnog, hladnog v r e m e n a ) , u konstrukcije, i dobro im se ističu zglobovi i kosti zbog
toku dana - uveče ili ujutro; slabo razvijenih mišića. Njihova kosa je retka, kovrdžava,
5. Očni kapci otečeni, oči beličaste: trepavice su tanke (fine), oči su bezstrasne. Oči m o g u biti
6. Apetit je narušen, probava hrane oslabljena; upale, male, suve, sa mutnim i suvim spoljašnjim i unutraš­
7. N e m a toplote, telo otiče, pojavljuju se bubuljice njim opnama (kožicama). Nokti su grubi i lomljivi (krhki).
na koži; Vrh nosa je izvijen i zadignut.
8. Bolovi u bubrezima i karlici, zglobovi slabo pok­ Fiziološki procesi se odvijaju brzo. Cesto se javljaju
retni, svrab kože; problemi sa probavom hrane. Vrlo teško se popravljaju
9. Slabo pamćenje, sanjivost. slabost (malaksalost). (debljaju). Obožavaju slatko, kiselo i slano, vole vruće
U zavisnosti od toga, koji od životnih principa preo- napitke i alkohol. Stvaranje mokraće je nedovoljno, stolica
vladava u čoveku, formira se njegova konstitucija. je suva, otežana i u maloj količini. Skloni su znojenju
(naročito leti) više. nego drugi tipovi konstitucija. San im
je brz, površan i zahteva manje vremena nego kod drugih.
KONSTITUCIJA VETRA Ruke i noge su im često hladne.
Svojstveni su im entuzijazam i živost, opreznost i
Takvi ljudi (slika 1A) su posrbljeni, suvonjavi, bledi, smirenost. Oni hodaju i govore brzo, ali se brzo umaraju.
pričljivi, slabo podnose hladnoću, pri njihovom kretanju čuje se Psihološki, oni se karakterišu brzim shvatanjem
prasak zglobova. (percipiranjem), ali slabim pamćenjem. Tako, m o m e n t a l n o
Oni su siromašni, nedugovečni, telom mali, vole pesme, shvativši nešto, oni to mogu brzo zaboraviti. Imaju malu
smeh, borbu, pucnjavu, daju prednost slatkom, kiselom, vrućem, snagu volje sa sklonošću ka psihičkoj neuravnoteženosti,
po navikama su slični supovima, jastrebovima i lisicama. malodušnosti, strpljivosti i smelosti.
CZud-ši
Ti ljudi su srednjeg rasta, vitki, elegantni. Njihov
grudni k o š j e širi nego kod ljudi konstitucije vetra. Kod
njih su manje izražene vene i tetive. Prema nekim p o d a c i m a
imaju m n o g o mladeža i pega, plavičastih ili braonkasto-
crvenih po boji. Mišići su im srednje razvijeni, zbog čega je
njihov kostur manje izražen u poredenju sa ljudima vetra.
Boja lica im može bili žućkasta, crvenkasta, sa nijan­
som boje meda, a može biti i svetla. Koža im je meka, topla
i prijatna pri dodiru. Kosa je tanka (fina), svilenkasta, rida
ili braonkasta, sa tendencijom da rano sedi i opada. Njihove
oči mogu biti sive, zelene ili međeno-braonkaste; pogled
A B C im je oštar, prodoran, a očne jabučice umereno isturene.
Konjuktiva (vežnjača) ovih ljudi je vlažna, crvenkasta, a
Slika 1.- Osnovne konstitucije ljudi: nokti meki; oblik nosa zaoštren, vrh nosa sa tendencijom da
A - konstitucija vetra; B - konstitucija žuči; pocrveni.
C - konstitucija sluzi. Fiziološki procesi u organizmu odvijaju se bolje
nego kod lica sa konstitucijom vetra. Razmena materija je
Trude se da brzo zarade novac i isto tako brzo ga tro­ uglavnom aktivna, creva dobra, što se ispoljava kroz odli­
še. Vole da se bave onim vrstama sporta u kojima se zahteva čan apetit. Lica sa ovom konstitucijom su sklona uzimanju
brzina sa naizmeničnim odmaranjem. veće količine hrane i napitaka. Vole hranu slatkog, gorkog
i oporog ukusa, u prohladnom stanju, a takodc hladne
KONSTITUCIJA ŽUČI napitke. San im je srednje dužine i normalan. Oni stvaraju
veliku količinu mokraće i ekskrementa (uglavnom žute
Ljudi konstitucije žuči (slika IB) imaju predispozicije boje i tečnog). Skloni su znojenju. Temperatura tela im je
(skloni su) za žeđ i glad; kosa i tela kod njih su žućkaste boje, malo povišena (u smislu kožne pokrivke), ruke i noge su im
izoštrenog su unio. oholi. Znoje se i zaudaraju na znoj. obično tople (čak i pri j a k o m mrazu). Ne podnose m n o g o
Bogatstvo i telo su im prosečni. Skloni su slatkom, gor­ sunčevu svetlost. ne vole vrućinu (kupanje u parnom kupa­
kom, oporom, prohladnom. Po navikama su slični tigrovima, maj­ tilu) i izbegavaju težak rad.
munima i jakšasima (demonima).
Ljudi sa navedenom konstitucijom su časloljubivi,
Čžud-ši inteligentni, oštroumni, skloni su da budu dobri govornici.
Svoju emocionalnost ispoljavaju burno, naročito emocije
gncva, mržnje i zlobe („po navikama su slični tigrovima, ci ja se odvija polako. Znojenje je kod njih umoreno, san
majmunima i demonima"'). zdrav i drugotrajan. Ruke su na dodir prohladne i vlažne.
Oni vole da demonstriraju svoj materijalni procvat, Oni imaju veliku životnu sposobnost, raspolažu d o b r o m
iako ne raspolažu velikim bogatstvom. Vole da se bave onim samokontrolom. Vole terapije vezane za toplotu: parna
vrstama sporta u kojima se ispoljavaju individualne osobine kupatila, masaže. Prema mnogim lišavanjima. nestašicama
ličnosti (lepota tela, osobine volje, misaone sposobnosti, (životnim, u ishrani) i teškom radu odnose se suzdržanije,
kultura): boks, auto trke, tenis, umelničko klizanje, šah. nego prethodni tipovi. Obično su zdravi, srećni i miro­
ljubivi.
KONSTITUCIJA SLUZI Psihološki su skloni strpljenju, spokojnosti, praštanju
i ljubavi. Ali umeju da budu lakomi (gramzivi), privrženi
Kod ljudi konstitucije sluzi (slika 1C) tela je prohladno, sopslvenom posedu. Njihovo shvatanje je sporije nego kod
zglobovi i kosti se ne ističu, oni .su mesnati i beti. Po obliku su prethodnih tipova konstitucija, ali zato kada j e d n o m nešto
okrugli. Glad, žeđ, patnje podnose lako. shvate, oni to pamte celog života.
Tela su kod njih krupna, žive dugo, bogato, imaju čvrst Umeju da zarađuju pare i da ih razumno troše. K a o
san. Imaju široku dušu, po prirodi imaju dobru narav. Slični su rezultat toga, uspevaju da se obogate.
po navikama lavovima i bivo/ima.
Fizičkom kulturom i sportom slabo se bave, više
Czud-ši vole da posmatraju sa sirane.

Telo kod ljudi ove konstitucije je dobro razvijeno. MEŠOVIT1 TIPOVI KONSTITUCIJA
Grudni koš im je širok, vene i tetive se ne vide, muskulatura
je dobro razvijena, kosti se ne ispoljavaju. Skloni su deb­
1. Žučni + sluzni lip. Ti ljudi objedinjuju u sebi
ljanju.
sve prednosti i nedostatke ovih tipova. Visoki su rastom,
Njihova lica su vesela, živahna i svella, koža meka.
prekrasne telesne konstrukcije. Upravo takva kombinacija
blistava, masna (može biti hladna i bleda). Kosa je gusta,
omogućava da se dugotrajnim radom zadovolji svoja sujeta
meka, tamne boje. Oči su im plave ili braon, beonjače vrlo
(oholost).
velike, bele i privlačne, a konjukliva (vežnjača) bez tenden­
2.Žučni+ vetroviti tip. Uglavnom su to ljudi srednjeg
cija za crvenilom.
rasla (ogromna većina stanovništva), lako se oduševljavaju,
Fiziološki procesi u organizmu ovih ljudi se odvi­
ali dalje od svoje četvrti ili građa oni ne žele ništa da znaju.
jaju usporeno, apetit je umeren. Oni vole hranu ljutog,
Zadovoljavaju se malim i trenutnim stvarima.
gorkog i oporog ukusa (nemaju ništa protiv da popiju al­
kohol i popuše). Stolica im je meka, blede boje, evakua-
3. Vetroviti + služiti tip. Po pravilu, to su j a k e lič­ ljanog itd.) do temperature tela i pomoću gumene kruške
nosti, na promenu situacije reaguju brzo, nepokolebljivo, uneti u debelo crevo.
sprovode svoju liniju, drže situaciju u svojim rukama. Lekoviti klistiri lece ne samo sluzokožu debelog
4. Uravnoteženi tip. Drevni mudraci su ga smatrali creva, već i, upijajući se u krv, podstiču ozdravljenje celog
najboljim, pošto su kod njega životni principi vetra. žuči i organizma. Radi dobijanja lekovitih sastava u toplu vodu
sluzi približno isti. To su, po pravilu, dugovečni ljudi, koji dodaju se razne materije, odvari od trava.
intuitivno osećaju Prirodu, Kosmos, vole harmoniju u sve­ U tom slučaju najbolje je koristiti lekovile klistire
mu i ne zapadaju ni u kakve krajnosti. Mnogi duhovni učite­ sa m a l o m zapreminom tečnosti - od 50 do 200 grama. Klis­
lji čovečanstva pripadali su tom tipu konstitucije. tiranje se obično vrši uveče.
Kako čistiti organizam. Svako lečenje treba početi Na primer, ekstrakt kamilice sprečava stvaranje ga­
od čišćenja organizma. Ponekad je dovoljno samo očistiti sova u debelom crevu i ispoljava blago koagulaciono dej-
organizam da bi čovek ozdravio. slvo na sluzokožu. Kamilica se u k u v a v a p o proračunu: supe-
Organizam treba početi čistiti od debelog creva. na kašika cvetova kamilice na 200 grama vode« od čega se
4 - 6 čaša ekstrakta koristi z a j e d n o klistiranje.
Č I Š Ć E N J E D E B E L O G CREVA Kod hroničnog kolitisa primenjuje se rastvor per-
mangana (voda treba da bude bledo roze boje).
Od davnina klistiri se smatraju najefikasnijim i naj- Za izbacivanje polipa i parazita primenjuju se klistiri
prislupačnijim sredstvom za čišćenje ne samo debelog cre­ sa ukuvanim urinom do jedne trećine ili j e d n e četvrtine prvo­
va, već i celog organizma. Oni pomažu čoveku da se izbavi bitne zapremine. Kod baklerijsko-sluzne patologije najbolje
od 80 posto oboljenja, pa zbog toga ne polcenjujte taj j e d n o ­ je primenjivali „živu v o d u " (vodu sa alkalnim svojstvima).
stavan (prost) i efikasan način obnavljanja zdravlja.
Klistiri za pročišćavanje stimulišu debelo crevo da Kako pravilno primeniti klistir za čišćenje
se prazni. Oni se rade sa gumenim kruškama (irigatorima)
zapremine 5 0 - 1 0 0 grama. Priprema tečnosti za klistiranje: Potrebno vam je lonče Esmarha i gumena kruška (iri-
u 50-100 grama tople vode rastvoriti jednu kafenu kašičicu gator) zapremine najmanje 100 grama. Klistiranje je poželjno
kuhinjske soli, ili ulja. ili sapuna. Za klistiranje se m o ž e ko­ vršiti posle pražnjenja debelog creva ujutro ili uveče.
ristili i svež ili ukuvan urin. Nalili 1-1,5 litar urina u lonče Bsmarha (termo*
U slučaju upornih zatvora rade se klistiri samo sa for), obesili na visinu najmanje 1,5 metar iznad poda. Na
uljem. Radi toga zagrejati 50-200 mililitara biljnog ulja lonče pričvrstiti gumeno crevo. čiji slobodan kraj namazati
(sLincokretovog, maslinovog, sezamovog, lanenog, konop- uljem ili vazelinom. G u m e n o crevo presaviti da voda ne bi
isticala (ukoliko imate slavinicu. zatvoriti j e ) . Zauzeti pozu
na kulenima i laklovima (karlica mora bili iznad ramena), Prvi sastav, mleko - 100 grama, pretopljeni maslac
uvući gumeno crevo u debelo crevo na dubinu 10-25 cen­ - 20 grama. Sastav se koristi protiv zatvora, ovčjeg ekskre-
timetara, otpustiti crevo (odvrnuti slavinicu) i postepeno menta. stvaranja gasova, sušenja i dehidracije organizma.
puštati tečnost u debelo crevo. Drugi sastav: osnova, kao kod prvog (mleko i
Posle toga treba leći na leda i malo podići karlicu. pretopljeni maslac), kojoj se dodaje prslovet dumbira ili
Korisno je napraviti stoj na ramenima ili zabaciti noge iza bibera. odnosno mlevene crvene paprike. Taj sastav do­
glave. U takvom položaju ostati 30-60 sekundi. Zatim mirno punski neutralise sluz u organizmu i povećava toplotne
odležati na leđima ili d e s n o m boku 5-15 minuta, ukoliko ne sposobnosti organizma, pa se zato m o ž e preporučiti gojaz-
budete imali j a k i h potreba za nuždom. Čim se pojavi nužda nim, flegmatičnim ljudima.
idite u toalet. Treći sastav: osnova, kao kod prvog, dodati pola
kafene kašičice (5-10 grama) kuhinjske soli. To pojačava
Mikroklistiri dejslvo prvog sastava.
Četvrti sastav: osnova, kao kod prvog, dodati pola ili
Kod energetskog razbalansiranja organizma (dehid- jednu supenu kašiku zasićenog odvara pelina ili pola kafene
riranost. suvoća i smanjivanje toplotnih sposobnosti) prime- kašičice isitnjenog belog luka. To p o m a ž e kod poremećaja
njuju se klistiri sa mlekom i uljem. u žuči.
Sastav za mikroklistiranje se u toplom stanju, p o m o ­ Isprobajte sve varijante i odaberite najpovoljniju za
ću g u m e n e kruške, uliva u debelo crevo (terapiju je prepo­
ručljivo primenjivati na zalasku sunca). Z a t i m treba malo vas.
odležati. Po pravilu, organizam sam drži u sebi taj sastav
onoliko vremena, koliko mu je potrebno. Rezultat terapije ČIŠĆENJE JETRE
je da se asimiluje i neutralise supstanca suvoće i hladnoće,
koja je izazvala navedene poremećaje. Suvoća i čvrstoća Čišćenje jetre pomoću trava
(tvrdoća) neutralist! se vlagom mleka i smekšavaju uljem, Osim maslinovog ulja i limunovog soka za čišćenje
a hladnoća - toplotom, koja se sadrži u mleku i dodatno jetre primenjuju se praško vi na bazi trava.
javlja pri njegovom kvarenju. Po pravilu, posle 2-3 takva Prvi dan (dan uoči lečenja): do 21 sat pripremiti pra­
mikroklistira stolica postaje meka, laka i poprima oblik šak od semena sledećih komponenata u j e d n a k i m delovima
kobasice. Osim toga, prirodno se normalizuje mikroflora (po jednu ka lenu kašičicu): mirodija, morač, korijanđar.
creva. kim i anis. Semena sipati u mlin za kalu i samleti u prah.
Ukoliko ne nađete seme morača, umesto njega uzmite
dve doze mirodije (morač ima jače đejslvo od mirodije). Prašak iz tri čašice dobro promešati, ponovo samleti
Samleveno seme sipajle u čašicu. u mlinu za kalu. sipali u čašu i pokriti.
Mirodija, morač, korijandar, kim i anis su biljke U 21 sat uzeli j e d n u kafenu kašičicu praška i raz­
koje imaju izrazita svojstva „vetra"". To znači da oni dodaju, mutiti u 50 miligrama sveže vode i o d m a h popiti. Zatim
pobuđuju u organizmu obrtno-oscilirajuću energiju. Upravo popiti još 50 miligrama sveže vode.
je la energija potrebna da bi žuč postala točnijom i da bi se Navedena količina praška dovoljna je za tri čoveka.
primorala jetra i žučna kesa da vrše snažnije kontrakcije Ukoliko jetru čisti j e d a n čovek, ostatak praška treba saču­
- izbacuju žuč, a sa njom i nečistoće. vati. Ukoliko imate zatvor, možete ga uzimati uveče po
Seme tih biljaka ima izražena fitoncidna svojstva j e d n u kafenu kašičicu.
i snažno deluje na patogene mikroorganizme, koji žive u Drugi dan lečenja. Ceo dan ne jesti. Ujutro posle
žcluđačno-crevnom traktu, jetri, žučnom mehuri i u samoj stolice primenili klislir za čišćenje sa 1-1,5 liter tople vode.
žuči. Zatim piti prašak, po j e d n u kafenu kašičicu na 50 miligrama
Uzeti 5 kafenih kašičica listova sene (Cassia acu- sveže vode, prema sledećoj šemi: u 08.00, 10.30, 13.00
tifolia Delile). samleti u mlinu za katu i sipati u drugu ča­ i 15.30 sati. U 17 sati popiti topli odvar (čaj) od s e m e n a
šicu. trava, kojeg treba pripremiti ujutro:
Uzeli 8 kafenih kašičica korenja revnik (Rheum Kora k r u š i n e - j e d n a kafena kašičica. list eukaliptusa
palmatum). samleti u mlinu za katu i sipali u treću čašicu. - j e d n a kafena kašičica, cvetovi kamilice - jedna supena
Koren revnika može se zameniti sa 8 kafenih kašičica kru- kašika, smilje - jedna supena kašika. Tu smesu trava posle
šine. uzimanja praška, tj. u 08.00 sati, preliti sa 400 miligrama
U svojim knjigama više puta sam ukazivao na to, da ključale vode, kuvati na blagoj vatri 5 minuta, skinuti sa
je glavna tajna uspešnog čišćenja jetre - snažno prolerivanje vatre, umotati u debeli peškir i ostaviti da odstoji do 17 sati.
(proliv). Kod nekih ljudi, iz raznih razloga, nema dovoljno Posle proeediti i popiti.
energije za snažno proterivanje. dok kod drugih energija ne Cvetovi kamilice i smilje su trave koje blagotvorno
može da se pravilno usmeri - nadole. deluju na jetru i podstiču njenu funkciju. Kora krušine -
Primenjujući senu i revnik - biljna purgalivna sred­ stimuliše proliv i peristaltiku creva. List eukaliptusa, zahva­
stva, mi ne samo da slinui/išeino energiju, već je i pravilno ljujući svojim posebnim svojstvima, razređuje žuč, otvara
usmeravamo nadole - prema izlazu. Rezultat zajedničke žučne kanale i ubrzava tok tečnosti.
primene (ih biljnih sredstava je da stimulišemo potrebnu U 18 sati popili 120-150 miligrama toplog mas­
energiju u organizmu, razrađujemo žuč. ubijamo kolonije linovog ulja i o d m a h zatim popiti sok od gejpfruta ili limuna
mikroba, sve to otkidamo i snažno izbacujemo iz organizma. (koliko želite). Zatim na deo tela oko jetre privezati toplu
grejalicu (vruća se ne preporučuje) i leći na desni bok.
U 23 sala ponoviti sve što je urađeno u 18 sati grejati. Toga dana do 14-15 sati jesti lake salate i malo kaše
(maslinovo ulje 120-150 miligrama, sok i grejalica). Na na vodi i pili sveže isccdene sokove.
lome se završava terapija za taj dan. Ležite da spavate. Sledećeg dana, ujutro, uraditi klistir za čišćenje ( m o ­
Treći dan - oporavak. Ujutro, posle stolice, uraditi gu i dva), da bi se očistilo debelo crevo. Čitav dan piti sokove
klistir za čišćenje i ponoviti ga 2-3 puta svakog drugog u bilo kojim količinama, ali samo sveže pripremljene. Mogu
sata. Ukoliko je stolica spontana, tada posle svake stolice. se jesti i salate od povrća. Bilo koji drugi produkti, čak i
To podstiee bolje čišćenje i smanjuje intoksikaciju na račun kaše. nisu poželjni.
povratne asimilacije žučne šljake (nečistoća). Tokom tog dana produžiti zagrevanje jetre p o m o ć u
Posle prvog klistiranja popiti 150-200 miligrama grejalice i u 19 sati ponovo piti maslinovo ulje i limunov sok.
soka od krompira (najbolje iz neočišćenog roze krompira) Sledećeg dana, ujutro, klistir za pročišćavanje i prelazak na
i 30 minula odležali mirujući. (Sok od krompira piti ujutro uobičajenu ishranu.
j o š 6—7 dana.) Po želji može se piti sok od šargarepe ili Da bi prekinuli suviše jak proliv posle čišćenja jetre,
smesa soka od j a b u k e i soka od cvekle u odnosu 5:1. jedite rižu i kuvani krompir. Opor ukus tih namirnica zaus­
U 14 sati možete početi da jedete, pridržavajući se tavlja proces proliva. Toga dana uzimajte što manje povrća,
sedmođnevne ograničene dijele: kaše, sokovi, krompir pire. voća i sokova.
kiselo-mlečni produkti, supe od povrća, biljno ulje i drugo. Efekat dvostrukog čišćenja jetre je mnogo bolji.
Prvog dana oporavka može se piti čaj od trava sa
medom. l d e o m o t o r n o čišćenje jetre
T o k o m nedelje posle čišćenja jetre organizam treba
odmoriti. Prekinuti sa svim terapijama. Probava hrane treba Jetra se m o ž e čistiti pomoću ideomotornih pokreta.
sama da se normal i zuje. Najpovoljnije vreme za i d e o m o l o m o čišćenje jetre
je vreme njene maksimalne aktivnosti: od 23 do 3 sata (vre­
Dvostruko čišćenje jetre me aktivnosti žučne kese je od 23 do 1 sal, a jetre od 1 do 3
sata). Međutim, dobar efekat čišćenja m o ž e se postići i od
To čišćenje jetre vrši se na isti način kao i obično 20 do 22 sata.
čišćenje, ali se ponavlja sledećeg dana. Na primer, danas Uspeh idomotornog čišćenja jetre i žučne kese um-
čistile jetru pomoću maslinovog ulja i limunovog soka i nogom zavisi od prethodne pripreme, koja se sprovodi sva­
sledećeg dana ponavljate isto čišćenje. kodnevno tokom čitavog perioda čišćenja (oko 2 nedelje).
Prvu terapiju čišćenja početi uveče oko 19 sati. Radi U prethodnu pripremu spadaju: promena Ishrane
toga pomoću grejalice dobro zagrejati jetru i produžiti i dalje smanjivanjem belančevinasle i masne hrane i povećanjem
količinepovrća i voća u dnevnom obroku hrane; svakodnevno
zagrevanje gtejalicom (termoforom i slično) dela lola oko Po završetku dvonedeljnog čišćenja jetre, s ciljem
jetre (oko 20-30 minuta) pred seansu ideomotornog čišće­ profilakse, treba je čistiti svakog drugog, trećeg ili četvrtog
nja; stiskanje stomaka posle zagrevanja grejalicom; svako­ dana po 20 minuta. To će održavati jetru u dobrom stanju.
dnevno uzimanje smesa od trava za izbacivanje žuči.
Samo ideomotorno čišćenje jetre odvija se ovako: Čišćenje jetre leti
posle prethodne pripreme uključiti muziku, zauzeti udobnu
pozu i opustiti se. Koncenlrisati se na jetru i u svesti stvorili Čišćenje jetre p o m o ć u maslinovog ulja i limunovog
j a s n u sliku, koju „nakalemiti" na jetru. soka je „ g r u b o " čišćenje - čiste se samo žučni kanali i
Zamišljeni lik jetre treba da se skuplja i širi prema žučna kesa od čvrstih (kompaktnih) tvorevina. Jetru je
laktu muzike. U početku skupljanje i širenje ide u smeru poželjno očistiti i na ćelijskom nivou. Najbolje sredstvo za
,,
..gore-dole i traje oko 8 minuta. Zatim kraći o d m o r i produ­ lo je gladovanje, ali se to može uradili i p o m o ć u biljaka
žiti sa skupljanjem-širenjem u smeru „ d e s n o - l e v o " , lakode i njihovih sokova. Leto je upravo najpovoljnije vreme za
8 minuta. takvo čišćenje.
Završni deo ideomotornog čišćenja jetre i žučne kese Salate i sok od maslačka sa lucerkom su dobri anti-
sastoji se u tome, da posle kraćeg odmora (2-3 minuta) za­ oksidanti i obnavljači tkiva jetre. To je odlično sredstvo za
mišljate, oko 6 minuta, „prilivni talas" u jetri, koji u smeru čišćenje i lečenje hepatitisa i kamenja u žuči. Kamilica i
toka kroz žučne kanale izlazi iz. jetre i žučne kese. Na laj grozničnica (Scutellaria galericulata) nezamenjivi su kod
način, lo, što se „slreslo" biće blagovremeno isprano u dva- trovanja alkoholom i lekovima. Takode je korisno lišće od
naestopalačno crevo i dalje napolje kroz debelo crevo. maline, nana, lišće od šumske jagode, kovrdžavi kiseljak
Ideomotorno čišćenje jetre treba raditi dve nedelje, (Rumex crispus), hajdučka trava, žalfija, blagovanj (Hvsso-
svakoga dana po pola sata. pus officinalis), ružmarin, iris, delelina, poljski 1 j utić (Ranun­
Za vreme terapije čišćenja mogu se javiti slabiji bo­ culus polyantliemus) i maj Oran (Origanum ma/orana).
lovi u predelu jetre ili osećaj mučnine - to je prirodna reak­ Može se pili koncentrovani ekstrakt od petrovca, heloneje i
cija organizma. različka (sve zajedno) svakoga dana po dve supene kašike
T o k o m dvonedeljnog perioda čišćenja jetre u eks- 2—3 puta dnevno. Peršun odstranjuje zagušenje jetre, a
krementu se m o ž e videti žučno kamenje zelene, tamnosive lišće maline ili šumske (domaće) jagode - pojave zastoja u
i crne boje, kao i stara žuč koja podseća na mazut. Kada se njoj. Koren lincure zajedno sa rotkvom stimuliše rad jetre,
kamenje prestane pojavljivati u ekskremenlu, ekskremenl poboljšava apetit i probavu. Petrovac je koristan kod žutice.
poprimi svezu žutu boju, to ukazuje da treba završiti sa Samo čišćenje jetre zasniva se na lečenju sokovi­
čišćenjem. ma tokom određenog vremenskog perioda. Treba početi
sa trodnevnom dijetom na j a b u k a m a ili cilrusima, a zatim
preći na sveže produkte. Kao dopunu njima jesti kuvane oblogu sa ricinusovim uljem ili urinom na stomak i jetru. To
bobove (grašak, soju i slično) i pasulj. Izbegavati hranu koja će stimulisati creva na čišćenje.
sadrži štetne materije, ne pušiti i ne konzumirati alkoholne Za obloge, kupke i pripremanje ulja za m a s a ž u ko­
napitke. Pijte koliko želite čistog j a b u k o v o g i soka od ristite elarska ulja kamilice (razne vrste), smilja, limuna,
šargarepe, j e d n o m u nekoliko dana ujutro popijte čašu soka limunske vrbene, lipe, hajdučke trave i morača. Isparljive
od evekle — m a l i m gutljajima, polako. Ukoliko se pojavi materije tih ulja kroz kožu lako prodiru u organizam i
svrab na koži, ujutro popijte čašu vruće vode sa s o k o m od podstiču izbacivanje nečistoća iz jetre. To podstiču i eliksiri
polovine limuna. od cvetova.
S e m a petodnevne terapije sokom za čišćenje jet­ Eliksir od cvetova m a l o podstiče čišćenje jetre od
re (trudite se. kao s t o j e već navedeno, da pijete samo proti- nečistoća. Maslačak i ženjšenj jačaju jetru, podstiču obnav­
jevu ili namagnelisanu vodu): ljanje tkiva, a eukaliptus pomaže kod upalnih procesa u
Prvi dan - 300 grama soka od šargarepe, po 100 gra­ jetri.
ma soka od evekle i krastavaca. Za vreme čišćenja jetre trudite se da se što manje
Drugi elan - po 300 grama soka od šargarepe i spa- razdražujete. Jetra je mesto gde se stvara energija gneva i
nača. mržnje, koja kvari krv, stvara m n o g o žučne šljake (nečistoća)
Treći dan - 500 grama soka od šargarepe. i izaziva zastoj energije. Naučite se da kontrolišete svoje
Četvrti dan - 100 grama soka od evekle i 300 grama emocije i zapamtite, da one u prvom redu uništavaju vas.
soka od šargarepe.
Peti dan - po 60 grama soka od celera i peršuna i Č I Š Ć E N J E KRVI
300 grama soka od šargarepe.
Radi ubrzanja procesa čišćenja klistirajte se sa obič­ Čišćenje jetre treba početi sa trodnevnom terapijom
nim i ukuvanim urinom. sokovima (može se produžiti i do 5-7 dana). Koriste se sve­
Za vreme petodnevne kure čišćenja svakoga dana že iscedeni sokovi od voća i povrća crvene boje: sok od
ili svakog drugog dana primenjujte pročišćavajuće-smek- višnje, kljukve {pyococcus microcarpus), evekle, grožđa,
šavajuće kupke, dodajući u toplu vodu po pola do j e d n o g kupine, crvenog kupusa itd.
litra ukuvanog urina. Trudile se da celo lelo bude pod vodom Sokovi crvene boje stimulišu reprodukciju krvi, zasi-
i da u kadi ostanete 25-30 minuta. Za vreme kupke možete ćuju organizam spektrom crvene boje, koja izbacuje pato­
oselili mučninu, ali će se ona izgubiti do kraja kupke, pa logiju, kao i biološki aktivnim materijama.
zato ne izlazite iz kade pre vremena. Zatim se dobro obrišite
Prirodna, aktivirana voda, koja u organizam dospe-
i odležite u postelji jedan-dva sata, da bi se dobro preznojili.
va sa sokovima, omogućava da se brzo izbacuje rastvorena
Izvesno vreme osećaćete slabost. Preko noći možete staviti
šljaka iz krvi.
Da bi pomogli organizmu da što bolje izbacuje tok­ smesa ne dodiruje zube. Možete piti i kroz slamčicu. Da bi
sine, primenjujte klistire. zaštitili zube, prethodno možete isprati usta biljnim uljem.
Terapija čišćenja krvi može se pojačati odlaskom sva­ Smesu mokraće sa jelovim uljem piti prema ranije
kog drugog dana u saunu. Posle saune odmah popiti udarnu opisanoj šemi (čišćenje bubrega jelovim uljem) ili 3 puta
dozu soka. Ukoliko vas posle toga protera, to znači da se dnevno 15-20 minuta pre jela. Kura lečenja traje od 5 do
jetra uspešno čisti. 7 dana. Posle pauze od 2-3 dana ponoviti kuru. Tako spro­
vesti od 2 do 5 kura. Po potrebi možete ponoviti posle 1-2
ČIŠĆENJE BUBREGA meseca.

Čišćenje bubrega jelovim uljem Čišćenje bubrega s e m e n o m lana

l o j e , možda, najprostiji i najefikasniji način čišće­ To je sredstvo za čišćenje bubrega kojeg su više­
nja bubrega. Sastoji se iz dve uzastopne etape: j e d n u nedelju struko proverili ruski seoski lekari. Uzeti kafenu kašičicu
piju se diuretici, a sledeće nedelje njima se dodaje 5 kapi semena lana na čašu vode i skuvati.
jelovog ulja i sve to pije se 3 puta dnevno, na 30 minuta Dva dana piti po pola čaše odvara od s e m e n a lana,
pre jela. Čim se u mokraći pojavi talog (obično 3-4 dana), svakog drugog sata.
počnite primenjivati dopunske preporuke za izbacivanje Pošto je od var od lana dosta gust, pre uzimanja
kamenja i peska kroz mokraćne kanale. Posle dve nedelje treba ga razblažiti toplom vodom (poželjno je da se v o d a
čišćenja odmorite organizam (1-2 nedelje) i ponovite istu prethodno magnetise - bolje čisti). Ukoliko v a m se učini da
kuru lečenja, i dalje ponavljajte sve dotle, dok ne postignete odvar od lana ima neprijatan ukus. možete u njega dodati
željeni rezultat. limunov sok.
Upozorenje. Smesu diuretika i jelovog ulja treba
piti kroz slamčicu, jer može da rastvori emajl na z u b i m a ! J e d n o s t a v n o čišćenje bubrega odvarom od trava
Neki ljudi sipaju ga u kapsule od lekova i gutaju.
Pripremite odvar od troskota, listova breze i isit-
Originalno čišćenje bubrega njenih plodova šipka. Po 2-3 supene kašike svake k o m p o ­
nente sipajte u litarsku teglu. Sadržaj prelijte ključalom
U 5 0 - 7 0 grama sveže mokraće rastvorili 5 kapi protijevom vodom, teglu zatvorite i postavile je u lonac sa
jelovog ulja. Zatim 1-2 minuta snažno mućkati da se sve ključalom vodom, a ispod nje stavite neku tkaninu. Lonac
dobro izmeša i popili u j e d n o m gutljaju. Obratite pažnju da držite na slaboj vatri 15-20 minuta, skinite sa vatre i ostavite
da odstoji.
Uveče popili 2 čaše kao čaj, a u preostalom od varu Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A O D SOLI
rastvoriti 2 supene kašike soli i u tom rastvoru natopiti vu­
nenu tkaninu. Tkaninu ocediti i duž celih leđa staviti kao Čišćenje od soli pomoću lovorovog lista
zagrevajuću oblogu. Dopunski na deo tela oko bubrega sta­
viti grejalicu (lermofor). Oblogu držali preko noći. U 300 grama ključale vode spustiti 5 grama lo­
U početku mokraća može da vam bude mutna, a vorovog lišća, kuvati 5 minula, skinuti sa vatre i sipali u
žalim će postati prozračna i čista. Istovremeno će se čistiti lermos da odstoji. Rastvor procediti i piti s prekidima
zglobovi i kičma, prestaće bolovi, očistiće se svaka ćelija tokom celog d a n a u manjim gutljajima. Ne srne se popiti
organizma. sve odjednom, j e r m o g u nastupiti komplikacije. Terapiju
S obzirom da su komponente ekstrakta neškodljive, ponavljati tri dana. Posle pauze od nedelju dana kura se
primcnjujle ekstrakt dok ne postignete željeni rezultat - to može ponoviti.
jest čistu mokraću. Nemojte se čuditi, ukoliko vam mokraća bude ru­
žičasta i budete mokrili skoro svakih pola sata. Stvar je u
Čišćenje bubrega p o m o ć u lubenice tome, što soli počinju tako intenzivno da se rastvaraju, da
nadraŽLiju mokraćnu bešiku.
Ta prijatna terapija čišćenja primenjuje se leti, u Da se soli veoma dobro rastvaraju možete se uveriti
sezoni lubenica. Treba stvoriti zalihe lubenica i hleba od posle dve nedelje. Ukoliko vas ne budu boleli i izvrtali se
proklijale pšenice. Želite da jedete - lubenica, želite da zglobovi, prestanu bolovi koji su vas mučili cele godine,
pijete - lubenica, mnogo ste gladni - lubenica sa hlebom. videćete da sve postaje dovoljno pokretljivo i bolovi
Za vreme čišćenja poželjno je prisustvo ukućana, zbog toga, nestaju.
što će vam možda biti potrebna p o m o ć kada p o č n e da izlazi
pesak i kamenčići. Ko ima slabo srce, treba unaprcd da Čišćenje organizma sisanjem biljnog ulja
pripremi korvalol. validol, nišador (amonijak). Poželjno je
stalno primenjivati kupku sa toplom vodom i pripremljenim Uzeti j e d n u kafenu kašičicu (najviše do supene ka­
odvarom od trava. Zapamtite, to je - mala operacija bez šike) biljnog ulja (najbolje od suncokreta), staviti u prednji
noža. deo usta i sisati, kao bombonu. Ulje se ne srne gutati. Terapija
Tu terapiju čišćenja možete kombinovati sa drugim se sprovodi lako, slobodno, bez naprezanja i traje 15-20
sredstvima za čišćenje organizma od k a m e n a : pijenjem sve­ minula. Ulje je u početku gusto, zatim je tečno (židko), kao
že isceđenih sokova, fizičkim vežbama i drugim. Takvo voda, posle čega ga treba ispljunuti. Ispljunuta tečnosl treba
čišćenje traje 2-3 nedelje do postizanja zadovoljavajućih da bude bela, kao mleko. Ukoliko je žuta, proces sisanja nije
rezultata.
doveden do kraja. Ispljunuta leenost je inficirana i mora se Peti dan: 5 kapi u 0,5 - 1 čaše vode.
ispljunuti u klozetsku solju. Šesti dan: 2 kafene kašičice istovremeno u 1 čaši
Za vreme sisanja organizam se oslobađa od mik­ vode.
roba, toksina, pojačava se razmena gasova, aktivira se i Posle nalivanja ekstrakta u vodu sačekati 15 minuta.
normal i zuje razmena materija. Tu terapiju treba prime- Ukoliko vam je telesna težina preko 70 kilograma, možete
njivali j e d n o m dnevno, najbolje natašte, može uveče pred uzeti dve i po kafene kašičice na čašu vode.
spavanje. Ne treba sipali ekstrakt od oraha u vruću vodu j e r to
Upozorenje, prilikom primene datog metoda m o g u uništava njegovu protivparazitnu jačinu.
se pojaviti privremene komplikacije, posebno kod ljudi koji 2. Uzimanje pelina (u prahu)
boluju od više oboljenja. To je rezultat slabljenja žarišta Prvi dan: uzmite prstohvat pre jela (sa v o d o m ) .
oboljenja. Koliko puta i kako dugo primenjivati tu terapiju Drugi dan: 1/4 kafene kašičice pre jela (sa v o d o m ) .
svaki čovek odlučuje sam, polazeći od stanja vlastitog Treći dan: 1/3 kafene kašičice pre jela.
zdravlja. Akutna oboljenja lcče se lako i brzo, za dve Četvrti dan: 1/2 kafene kašičice.
nedelje. Lečenje hroničnih oboljenja m o ž e potrajati m n o g o Produžite da povećavate dozu do 14. dana, kada m o ­
duže. žete uzimati po pola supene kašike. Ne morate uzeti svu
dozu istovremeno, možete je uzeti u 2-3 puta pre jela.
Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A O D PARAZITA Tokom 6 dana uzimajte po pola supene kašike, a za­
tim po pola supene kašike j e d n o m nedeljno.
Čišćenje od parazita p o m o ć u „trojke" 3. Karanfilie (u prahu)
Prvi dan: 1/5 kafene kašičice 3 puta dnevno pre jela.
To je ekstrakt od ljuske oraha, trave pelina i praška Drugi dan: 1/4 kafene kašičice 3 puta d n e v n o pre
od karanlilića. Istovremenim uzimanjem te tri k o m p o n e n t e jela.
u organizmu se uništavaju svi odrasli paraziti, njihove larve Trećeg do desetog dana: 1/3 kafene kašičice 3 puta
i jajašca, kao i patogeni mikroorganizmi i gljivice. dnevno pre jela.
1. Ekstrakt od oraha Posle desetog dana: kafena kašičica j e d n o m nedelj­
Prvi dan: 1 kap kapnite u pola čaše vode (to je prib­ no.
ližno 100 mililitara). Poželjno je uzimati na gladan želudac, Važno je shvatiti, da se u početku treba lečili protiv
na primer pre jela. parazita sa tri navedene komponente, a dalje sa ciljem pro­
Drugi dan: 2 kapi u 0,5 - 1 čaše vode. filakse uzimati njihove udarne doze j e d n o m nedeljno tokom
Treći dan: 3 kapi u 0,5 - 1 čaše vode. čitavog života.
Četvrti dan: 4 kapi u 0,5 - 1 čaše vode.
Ruska varijanta „trojke". U „trojku" ulazi: povratio vodom. 1 tako svaka 2 sata od jutra do večeri. Drugog dana
(cvetria košarica), trava od pelina i prašak od karanliliea. se već mogu gutati po 2 cvelića i za 4 dana dozu povećati do
Jedna doza praška od cvetova povratiča je 1 gram, a dnevna pune kalene kašičice pelina. Od petog dana uzimati pelin 3
- do 3 grama. Za pelin - doza je 200-300 miligrama i do 1 puta dnevno pre jela i uveče (4. put) tokom 14 dana, čak se
grama dnevno, a za svež prašak karanliliea - 0,5 i 1,5 gram. može uzimati i do 30 dana (samo ga ne smeju uzimati lica
Poželjno je uzeti sve tri komponente odjednom (pov- sa individualnom konstitucijom „vetra"), dovodeći dozu sa
ratič, pelin i karanlilić), u kapsulama za lekove. pune kafene kašike do 1/4 - 1/3 kalene kašićiee. Sada se
ona m o ž e žvakati i držati u ustima, j e r deziniikuje zube,
Pažnjal Kod čira na želucu i erozivnih gastritisa desni i usnu duplju. (Kod nekih ljudi m o ž e pucati emajl na
1
ne preporučuje se uzimanje „trojke '. Oprezno primenj i va­ zubima, što ukazuje na prepobudenost životnog principa
ti ovu terapiju kod hipertonije, jer karanlilić povećava „vetra 1 1 . Posle prestanka uzimanja pelina emajl se m o ž e
arterijski pritisak. Ne počinjali navedeno lečenje za vreme obnovili.)
menstruaeije - ovi preparati izazivaju obilne menstruacije. Klistiranje početi od drugog dana kursa lečenja i
O v o lečenje je kontraindikativno za trudnice j e r m o ž e izaz­ primenjivati ih 7 dana uveče. U početku običan klistir sa 2
vati abortus. litra vode, počevši sa pola litra, sa toplim ekstraktom pelina
1
Ruska „trojka* uzima se na sledeći način. (42-43°C). Posle pražnjenja debelog creva uradili drugi
Prvi dan - 1 kapsulu (jedna doza) na pola sata pre mikroklistir sa 50-100 grama odvara od pelina, koji se
jela. zadržava preko noći. Istovremeno sa klistirima treba početi
Drugi dan - 1 kapsulu pre doručka i pred ručak. sa ispiranjem (špricom) vagine i uretre 2 puta dnevno, ujutro
Treći dan i čitavu narednu nedelju - 1 kapsulu (por­ 1 uveče, toplim od varom pelina (42-43°C).
ciju) „trojke" 3 puta dnevno: pre doručka, pre ručka i pre Odvar od pelina priprema se na sledeći način: 1
večere. kal'ena kašika pelina na 1 litar vode. Kuvati ne više od 30
Dalje, uzimati „trojku" jednom nedeljno do kraja sekundi i ostavili da odstoji 7-10 minuta. Treba se ispirali
života. 2 puta dnevno prve nedelje, j e d n o m druge nedelje, i lako
do 30 d a n a sa istovremenim zakapavanjem u nos, oči i uši.
v Ispiranje produžiti do prestanka svih simptoma infekcije
Čišćenje pomoću pelina mokraćnih kanala. Posle toga prolilaktički primenjivati
terapiju obavezno 2 puta godišnje, u proleće i jesen, od 14
P o m o ć u pelina vrši se potpuno čišćenje od protozoa. do 30 dana.
Organizam treba postepeno privikavali na pelin. U početku,
prvog dana, stavljati po jedan suvi cvetić na jezik, natopiti
pljuvačkom i sa pljuvačkom progutati, a m o ž e se uzeti i sa
Ako se uslcd primenc pelina bude pobuđivao „veta.", • Difuzni (rasprostranjeni) gnojni procesi unutraš­
treba ga „smirivati" pomoću toplih kupki i mazanjem tela njih organa (abscesi, gangrena i drugi).
maslinovim uljem. Kod svih oboljenja zabranjeno je gladovanje ukoliko
je čovek, usled bolesti, nepokretan. Ali to ne znači da se kod
njih ne može postići pozitivni efekat lečenja gladovanjem. U
ČIŠĆENJE ORGANIZMA slučaju, kada su svi metodi i sredstva iscrpljeni, celishođno
GLADOVANJEM je primeniti gladovanje, čak i u nepokretnom slanju. Pri
tome se m o ž e postići ubedljiv pozitivni efekat terapijama
Jakim dejslvom čišćenja gladovanje uništava u orga­ čišćenja, običnom masažom i masažom urinom.
nizmu sve patološke procese.
Kada su velikom specijalisti za gladovanje G. A. Rokovi gladovanja i efekat ozdravljenja
Vojtoviču postavili pitanje, može li se gladovati samostalno
u d o m a ć i m uslovima, on je odgovorio: „Drevna civilizacija • Gladovanje u trajanju 1-3 dana aktivira centralni
nije imala bolnice. Zbog toga se lečenje, između ostalog i nervni sistem po principu stresa zbog nedostatka hranljivih
lečenje gladovanjem, sprovodilo u domaćim u s l o v i m a " . materija; rasterećuje probavni sistem, omogućava mu da
predahne, čisti krv i donekle međućelijsku tečnost i podstiče
Kada je lečenje gladovanjem kontraindikativno: aktivnost limfocila.
• Kod žena - druga polovina trudnoće i dok traje • Gladovanje u trajanju 3-7 dana, pored navede­
dojenje. nog, dobro čisti međućelijsku tečnost; obnavlja epitclno
• Poodmakli stadij um tuberkuloze sa nepokretnošću tkivo tankog creva i želuca; suzbija razne upale; ispoljava
čoveka. blagotvorno dejstvo na obnavljanju sluzokože ženskih pol-
• Poodmakli stadijum zloćudnih tumora (metastaza) nih organa.
sa nepokretnošću čoveka. • Gladovanje od 7 do 14 dana, pored navedenog,
• Poodmakli stadijum zloćudnih oboljenja krvi sa potpuno čisti i obnavlja epite želudačno-crevnog trakta
nepokretnošću čoveka. (ukoliko u njemu nema ozbiljne patologije); delimično čisti
• Poodmakli stadijum dil'uznih oboljenja vezivnog jetru i vezivno tkivo (telo postaje elastičnije); reguliše rad
tkiva sa nepokretnošću čoveka. srčano-vaskularnog sistema; dobro rasterećuje sve ćelije
• Niz psihičko-nervnih oboljenja u p o o d m a k l o m organizma od šljake (nečistoća); može da resorbuje neke
sladijumu sa nepokretnošću čoveka ili slaboumnošću (se- infiltrate, tumore, ciste, nestaju polipi.
nilnošću). • Gladovanje od 14 do 21 dan, pored navedenog,
potpuno čisti i obnavlja ćelije jetre i bubrega, kao i veći-
ne žlezda unutrašnje sekrecije; može podstači izbacivanje menu u čovečjem organizmu, izazvati mučninu, pa čak i
kamenja iz žučne kese i mokraćne bešike, resorbovali glavni povraćanje.
deo nataložene soli i presovane sluzi, kao i raznih tumora Moje preporuke: ukoliko ne želite da uzimate pur­
(dojke, polnih organa itd.); odlično čisti i obnavlja vezivno gativ, započnite gladovanje p o m o ć u nekoliko ( 2 - 3 ) dvoli-
tkivo i kožu; delimično čisti koštano tkivo. tarskih klistira za čišćenje ili uradite Šank Prakšalanu sa
2-4 litra vode.
Devet pravila gladovanja Drugo pravilo. Režim pijenja. Za vreme „klasičnog**
gladovanja dnevno treba piti najmanje dva litra vode. Voda
Svaki razuman čovek m o ž e samostalno gladovati. se m o ž e početi piti odmah čim počne da deluje purgativ.
Radi toga treba se pridržavati 9 pravila, do kojih sam došao Dejstvo purgativa podstiče izbacivanje natrij u m a i vode
na osnovu ličnog iskustva i razmatranja preporuka i iskus­ iz čovečjeg organizma kroz creva. Ukoliko su kod čoveka
tava drugih ljudi. koji gladuje izraženi otoci, prva dva dana može ograničili
„Klasično"gladovanje u trajanju 20—30 dana. uzimanje vode do litra. Otoci, koji su čak otporni na lečenje
Prvo pravilo. Radi boljeg započinjanja gladova­ tekovima, postepeno nestaju.
nja uzeti veću dozu nekog purgativa (magnezijuma ili so Ograničavanje količine vode celishodno je i u sluča­
„Barbara'* u količini najmanje 60 grama, rastvoriti u 3 0 0 - jevima kada čovek gladuje s povišenom telesnom tempe­
400 mililitara vode i popili u jednom obroku). Purgativ se raturom. U lom slučaju temperatura će se prirodno, bez
uzima pre odustajanja od hrane, imajući u vidu sledeće dopunskih terapija i sredstava, snižavati i za 2-3 dana, po
ciljeve: pravilu, normalizovali.
Prvo, pri čišćenju želuca i creva brže se uključuju Kod normalne telesne temperature režim pijenja
mehanizmi za prebacivanje na kvalitetni unutrašnji režim je potreban radi kvalitetnijeg razlaganja masti. Za vreme
ishrane. gladovanja može se piti i više od dva litra vode, na primer,
Drugo, brže se gubi osećaj gladi. 5-6 litara i više, i u lom slučaju voda se ne zadržava u orga­
Kod ljudi, koji nisu potpuno očistili creva, još 2-3 nizmu. Jednostavno će vas više terati da mokrite i mokraća
dana zadržava se osećaj gladi. će bili svetlija.
U retkim slučajevima purgativ se m o ž e ponovo Obično se pije sveza voda sa izvora ili č e s m e (filtr­
uzeti posle 2-3 dana gladovanja, ukoliko čovek koji gladuje irana). Može se piti prokuvana voda, deslilovana, od otop­
u ekskremcntu uočava veliki količinu ekskrementnog kame­ ljenog snega (ukoliko je sneg čist), prolijeva, vruća i hladna.
nja. P o n o v n o uzimanje purgativa bez posebne potrebe nije Nisu uočene neke bitne razlike u postizanju l e k o v i t o -
poželjno, 'lb m o ž e za izvesno vreme narušiti jonsku raz- proiilakličkog efekta pri promeni sastava vode, iako m n o g i
ističu da otopljenu vodu piju sa velikim zadovoljstvom, a dobro se oznojiti. To je teško postići, pošto se za vreme
da deslilovana bolje cisti organizam od nečistoća. gladovanja suši koža i sluzokože.
Od 3-4 dana gladovanja ljudima, koji teško podnose Režim kretanja prilagodite svom ličnom oseća-
stadijum narastajuće acidoze, preporučujem da u režim nju. Svako sledeće gladovanje sprovodićete po-novom, i
pijenja uključe j o š pola litra mineralne vode. Ugljen dioksid što niste mogli postići ranije, postićele za vreme sledećeg
(CO.) U organizmu se nalazi u pel osnovnih varijanti, medu gladovanja. Ukoliko ste prvih dana gladovanja samo ležali,
kojima su i bikarbonati. kojih ima u mineralnoj vodi. Bikar- sledećih - umereno šetali, u daljem loku gladovanja možete
bonati, kao bui'eri (odbojnici), ublažavaju razvoj acidoznog aktivno vežbali fizičke vežbe.
vrhunca. Četvrto pravilo. Vodene terapije. Radi boljeg izba­
Pijte tečnosti po potrebi, ali ne suviše. Pijte vodu civanja nečistoća iz organizma kroz kožu, jačanja kožne
takve temperature, koja vam je najprijatnija. barijere i borbe protiv suvoće kože i sluzokoža preporučuje
Treće pravilo. Režim kretanja. Treba se kretati na se tuširanje ili kupka najmanje jednom dnevno. D o b r o je
svežem vazduhu u prošeku 15-20 kilometara d n e v n o . Prven­ primenjivati konlrastno tuširanje, smenjujući naizmenično
stveno šetati van grada u šumi. na planinama, oko reka, toplu i hladnu vodu. Za gojazne osobe dobar je tuš Šarko,
jezera, mora itd. U gradskom paklu šetati na mestima gde kojim se istovremeno masira trup i udovi. Jednom u 5—7
ima manje transporta, gde se nalaze zone odmora, parkovi, dana preporučuje se pariti u banji ili sauni.
skverovi i šumarci. Za vreme lekovitog gladovanja sauna nije kontra-
Osobe sa malom telesnom težinom treba da režim indikalivna kod ishemije i niza drugih oboljenja srca.
kretanja ograniče do 5-10 kilometara dnevno. Za vreme primene vodenih terapija ne treba često
Potpuna nepokretnost je relativna kontraindikacija upotrebljavali sapun. Dovoljno g a j e koristiti j e d n o m u 7—
(zabrana) za gladovanje, pošto se, u tom slučaju, kod ljudi 10 dana. M o ž e se izvršiti svojevrsno masiranje - istrljati
mogu stvoriti ekskremenlni čepovi, koji u znatnom stepenu likom od lipe svaki deo tela dok nc pocrveni.
sprečavaju antitoksični efekat lekovitog gladovanja. Ljudi U zavisnosti od individualne konstitucije odaberite
koji gladuju pri tom se ne osećaju komotno. Kod njih se za vas najprihvatljivije vodene terapije.
uočava slabost, lupanje srca i drugi simptomi intoksikacije, Peto pravilo. Klistiri za čišćenje. Klistirati se treba
ali nemaju nikakvih drugih komplikacija. približno nakon 24 sata posle dejstva purgativa.
U lelnje doba preporučuje se šetnja na vazduhu u Klistiranje se vrši na uobičajen način. Esmarhovo
lakoj odeći, po mogućnosti u kupaćim kostimima. Kada lonče napunili sa lilar i po proključale vode. Temperatura
je prohladno vreme treba obući topliju odeću. Poželjno je vode ne srne prelaziti 36° C. U vodu dodati 2-3 kristalčića
šetali takvim tempom da se blago oznojile, a j o š je bolje hipermangana tako da voda poprimi svetloroze boju. Dalje
se postupak odvija kao što je već opisano. Ukoliko su se
stvorili ekskrementni čepovi, poželjno je ponovili klisti­ čepovi. Kadi odstranjivanja tih nečistoća preporučuje se
ranje i to sa većom količinom vode. Ukoliko bolesnik ima naizmenično ispiranje usne duplje hladnom v o d o m , odva-
hemoroide, erozije, polipe ili gnojne rane (čir) na crevima, u rima od trava i rastvorom sode bikarbona. Ispiranje usne
vodu za klistiranje umesto hipermangana dodaje se rastvor duplje treba vršiti pre svakog pijenja vode, to jest najmanje
kamilice ili n a n e . kantariona i niza drugih trava. Obično se 6-7 puta dnevno.
klistiranje vrši pred primenu vodenih terapija. Osino pravilo. Za vreme gladovanja ne preporučuje
Da li se klistirati ili n e - z a v i s i od dužine trajanja gla­ se nosili sintetičku odeću.
dovanja, zagađenosti organizma, individualne konstitucije i Deveto pravilo. Ne kontaktirati sa hranom. Naru­
težine oboljenja. U krajnjoj meri. j e d n o m u dva do tri dana šavanje tog pravila smanjuje lekovito-prolilaktički efekat
klistirajte se sa rastvorom soli ili urinom. Na osnovu izba­ gladovanja za oko 50%.
čenog sadržaja creva odlučite se, treba li da ponovite slede­ Kao najbolje vreme za gladovanje preporučio bih
ćeg dana ili ne. Ukoliko iz vas izlazi mnogo nečistoća, klisti­ vani vreme poslova. Ima ih četiri. Birajte koji vam je naj­
rajte se dvaput dnevno - ujutro i uveče. Ukoliko ih je m a l o . pogodniji i gladujle 1, 2, 3 ili 4 puta godišnje od 7 do 30
tada svaki drugi, pa čak i treći dan. dana.
Šesto pravilo. Masaža i samomasaža. Ujutro i uve­
če u trajanju od 30 minula preporučuje se masirati krvne Prethodna priprema pre gladovanja
sudove, masirajući naizmenično razne delove gornjih i
donjih ekstremiteta (udova), naizmenično golenice i ramena, • Pomoću raznih terapija čišćenja rasteretite svoj
kukove sa podramenieama, zatim kružna m a s a ž a stomaka. organizam od nečistoća.
Masiranje grudnog koša treba da vrši maser ili n e k o od • Klisliranjem očistite debelo crevo od ekskremen-
ukućana. Između lopatica i niže u trajanju 10-15 minuta tnog kamenja i druge patologije. Za vreme gladovanja više
masiranje vršiti pritiskanjem grudnog koša pesnieama ili neće bili snažnih pražnjenja iz njega, što će vam uštedeti
prstima. energiju za drugi lekoviti rad u organizmu.
Masirajte se ukuvanim urinom. Efekat je bolji. • Čišćenje jetre omogućiće vam da izbegnete krizna
S e d m o pravilo. Higijena usne duplje. Za vreme stanja za vreme gladovanja.
gladovanja ogromna količina nečistoća (šljake) odstranjuje • Primenom parnih terapija odslranićete veliki deo
se „gornjim p u t e m " - kroz nos i usta. Jezik je j a k o obložen. toksina iz tečnih sredina organizma.
Pojavljuju se naslage u usnoj duplji. Kroz usnu duplju iz • Terapija sokovima dopunski će isprali vezivno
maksilarnih i čeonih sinusa može slobodno izlazili gnoj, tkivo i izlečiti bubrege.
kao i iz zuba, obolelih od paradentoze. Ciste se od gnojnih • Preporučujem da promenite ishranu i uzimate što
sadržaja krajnici, ukoliko u njima postoje gnojne kesice i više biljne hrane. Odrecite se veslačkih (torte, kolači, čoko-
lade, b o m b o n e i slično) i mešovitih produkata (sendviči, može se dodali jedna kafena kašičica prirodnog meda ili
piće, kaurma, krompir s mesom i slično). Postavite sebi jedna kafena kašičica soka od limuna. Ti dodaci del uju kao
pravilo da ne jedete noću i ne pijete posle jela. U tom slučaju rastvarači toksičnih materija i sluzi. To se radi iz razloga
za vreme gladovanja neće biti jakih pražnjenja i lako ćete da bi voda bila ukusnija i bolje rastvarala sluz i toksične
podneti gladovanje, odmah početi čistiti organizam na ćelij- materije.
skom nivou. Gladovanje u trajanju od 36 sati treba početi posle
• Posle prethodnog čišćenja organizma počnite večere, gladovati ceo sledcći dan i završiti sa d o r u č k o m
da gladujete u dane Bkadaši (jedanaesti dan posle punog i trećeg dana.
mladog meseca) po 2 4 - 3 6 sati, a posle 1-2 meseca prakti- Gladovanje u trajanju od 42 sata početi posle
kujte j e d n o 2-3-dnevno gladovanje u drugoj ili četvrtoj večere, gladovati ceo sledeći dan i završiti uzimanjem hrane
laži lunarnog meseca. Posle 2-3 meseca sličnog programa u 12 sati trećeg dana.
gladovanja bićete spremni za 5-7-dnevno gladovanje. Već Sve preporuke za gladovanje u trajanju 36 i 42 sala
ćete imati dovoljno vlastitog iskustva. analogne su opisanom za gladovanje u trajanju 24 sata.
U zavisnosti od individualne konstitucije m o ž e t e
K a k o pravilno gladovati 2 4 - 4 2 sata praktikovati „klasično", urinsko ili „ s u v o " gladovanje u
trajanju 24, 36 ili 42 sata. nekoliko puta u druge povoljne
Gladovanje u trajanju od 24 sata treba započeli dane lunarnog ciklusa ili samo u dane Kkadaši (dva puta
posle doručka tekućeg dana i gladovati do doručka sledećeg mesečno).
dana. Ne preporučuje se gladovati od večere do večere. Obil­ Da bi izbacili toksine i nečistoću iz usne duplje,
na večera smanjiće efekat gladovanja jer se time remeti bio- natrljajte belim lukom koricu hleba, dobro je sažvaćite i
ritam rada organa za probavu. ispljunite. Vaš jezik će se očistiti i postati roze. O p o r ukus
Za vreme gladovanja uzdržavati se od bilo kakvog stimuliše funkciju varenja u organizmu. Sada ste spremni
jela, kao i od sokova od voća i povrća. za uzimanje hrane.
Za to vreme možete piti običnu, namagnetisanu, Pri izlasku iz gladovanja prva brana treba da bude
prolijevu ili destilovanu vodu. ' l o j e „ k l a s i č n o " gladovanje. salata od svežeg povrća na bazi narendane šargarepe i
Ukoliko se pije urin i voda, ili samo urin - lo je urinsko narezanog kupusa (kao začin može se koristiti limunov
gladovanje. Ukoliko se uopšle ne uzima nikakva tečnost sok). Ta salata će u želudačno-crevnom traktu delovati kao
- l o j e „ s u v o " gladovanje. metlica. To će pođstači rad želudačno-crevnog trakta. Posle
Slabim i neodlučnim osobama m o ž e se dozvoliti salate treba da sledi jelo od barenog povrća. To m o ž e biti
j e d a n izuzetak (samo jedan kod prvog gladovanja) za v r e m e kuvana cvekla, malo dinstani kupus.
gladovanja u trajanju od 24 sata. U čašu destilovane vode
Ne treba izlaziti iz gladovanja sa hranom kao što su: Ljudi koji su gojazni, krupni mogu gladovali svake
m e s o . mleko. sir, maslac, riba, kao i orasi ili semena. nedelje od 24 do 42 sata. Oni mogu gladovali na suvo - bez
Kod sledećeg obroka hrane uz salatu od povrća vode. J e d n o m u tri meseca mogu gladovati ili po 3-5 dana
(zimi povrće malo dinstati) jesti hleb od proklijalog zrna na suvo. ili sa vodom po 10-15 dana.
(lica konstitucije „Sluzi"), a može i supa od proklijalog zrna Treba imati na umu: što je čovek stariji, lime je
(lica konstitucije „Vetra"). kraće vreme gladovanja. S t o j e hladnije godišnje doba. time
Ukoliko izađete iz gladovanja sa sokom od šargarepe su rokovi gladovanja kraći. Što je čovek mršaviji, kraći je
ili sokom od jabuke i evekle. to će vas proterati i dopunski rok gladovanja.
očistiti jetru i mokraćnu bešiku od stare žuči. Z a m e n a za Posle prethodnog čišćenja organizma lečenje se od­
sok u zimskom periodu je odvar od trava s m e d o m . vija efikasnije.
Ukoliko tokom prvog-drugog dana ne budete imali
spontanu stolicu ili je ona tvrda, u vidu „oraščića" i ozleduje LEČENJE URINOM
anus, namažite čitavo telo. posebno oko krsta (slabina),
maslinovim uljem. Pre potrebe za stolicom uradite mikro- U receptima za lečenje mnogih oboljenja ja pre­
klislir sa 100 grama običnog ili ukuvanog urina. poručujem primenu urina - pijenje i spolja u vidu masaža,
Ljudi konstitucije „vetra"' treba da skrate rok gla­ obloga i ulrljavanja. Pri tom, treba da imale jasnu sliku -
dovanja na pola. kada, kako i kakav urin je najbolje upotrebljavali.
Ljudi sa izraženom konstitucijom „ s l u z i " mogu
duže da gladuju, u zavisnosti od stepena izraženosti te kons­ Vrste urina i njihove osobine
titucije. Što je ona jače izražena (tj. što je čovek deblji),
time čovek lakše podnosi gladovanje. Za takve ljude nije Važna osobina primene urina je u tome, što posto­
problem da gladuju 30-40 dana. je mnoge vrste urina i svaka ima. pored opštih. samo svoja
Režim gladovanja. Mršavi ljudi starijeg uzrasta SVojstva, a shodno tome i odgovarajući uticaj na organizam.
najbolje je da gladuju u dane Ekadaši - dva puta tokom Vrste urina su:
lunarnog meseca (trajanje lunarnog meseca u prošeku je 29 • Prvi, srednji i poslednji deo mlaza urina pri mok­
dana). Gladovati na vodi ili limunovoj vodi 2 4 - 3 6 sati. Dva renju.
puta godišnje gladovali, najbolje leti. po 5-7 dana. • Parni i neparni broj gutljaja urina.
Ljudi srednje lelesne konstrukcije takode treba da • Jutarnji, dnevni, večernji i noćni urin.
gladuju u dane Ekadaši po 36-42 sala na vodi. Tri puta • Sveže izlučen. ohlađen, stari, veoma stari, ukuvani,
godišnje - u proleće. leti i u jesen (u dane Velikog, Petrovog zamrznuti, zasićen raznim materijama i aktivirani urin.
i Uspenskog posta) mogu gladovati od 7 do 15 dana.
• Urin novorođenčeta, dečji, muški i ženski, (talasni efekat). Suština interferencije sastoji se u lome.
trudnica, ljudi zrelog doba, starački urin. što se dva j e d n a k a talasa nailazeći j e d a n na drugi, mogu
• Na kvalitet i sastav urina utiče ishrana i e m o ­ međusobno neulralisati ili pojačati. U prvom slučaju efekat
cionalno stanje. primene urina biće ravan nuli, a u drugom - pojačan.
Ukoliko čovek pije urin i prekida, sledeći gutljaji usled
Prvi, srednji i poslednji deo mlaza urina interferencije mogu međusobno da se neutral isu, a ukoliko
pije naiskap - nema nikakve neutralizacije.
Postoji određeni oblik energije koji stalno ..pot­
hranjuje" program razvoja čovečjeg organizma i održava Jutarnji, dnevni, večernji i noćni urin
ga u stabilnom stanju. A. I. Vejnik je taj program nazvao
„energijom vremena*' (hronalnom energijom). U suštini, U zavisnosti od vremena dana mlaz urina ima raz­
to je individualni potencijal životne snage čovcka. Svaki ličite osobine.
čovek ima strogo određenu količinu te snage. Gubitkom • Od 3 do 15 sati u našem organizmu preovlada-
životne snage čovek počinje da stari. va kisela faza, a od 15 do 3 (prema lokalnom vremenu) -
U mokraćnoj bešiei životna energija se, odbijajući alkalna. Ukoliko se koristi prva mokraća, ona bolje zarasla
se od zidova bešike, koncentriše u centru. Zato je centralni rane, resorbujc tumore, normalizuje unutrašnju sredinu
deo urina, koji se nalazi u mokraćnoj bešiei, najviše zasićen organizmu. Zato je kod navedenih poremećaja bolje koristili
životnom energijom, koja je odgovorna za zdravlje i dužinu tu vrstu mokraće.
života čoveka. Gubeći tu energiju, samim lim gubimo i • Jutarnja mokraća je najkorisnija jer je zasićena
život, ali ukoliko budemo vraćali tu energiju (pijenjem urina hormonima. Dva sata pre buđenja aktivira se hipotalamus,
ili masažom), samim tim prođužićemo sebi život. Pijenje za njim hipofiza, pa zatim sve ostale žlezde. Na primer,
srednjeg mlaza urina drevni ljudi su nazivali „tehnikom, vrhunac sekrecije glukokortikoida u nadbubrežnoj žlezdi.
koja donosi uspeh". aktivnost štitaste žlezde i pankreasa (gušterače) najveća
U prvom i posleđnjem mlazu urina sadrži se malo je u rane jutarnje časove. Eto zašto je jutarnja mokraća
životne energije. Još više, u njima m o g u da se sadrže štetne najkorisnija. Nikada ne propuštajte priliku da upotrebite taj
energije, koje su izbačene iz centra bešike napolje. ..honnonalni koktel". Taj urin posebno je dobar za upotrebu
kod ženskih oboljenja (pijenje, tamponi), jer on ublažava
Parni i neparni broj gutljaja urina bolove i bolje zarasla povređene sluzokože polnih organa.
• Jutarnji urin je kontrainđikativan (zabranjen) kod
Urin treba piti naiskap ili piti neparni broj gutljaja. nekih vrsta tumora, izazvanih suvišnom produkcijom hor­
To je potrebno zbog toga, da bi se sačuvala interferencija mona u organizmu.
• U drugoj polovini dana i uveče mokraća je zasićena Sveže izlućeni, odstajali, stari, veoma stari, ukuvani,
hranlj i vim materijama, produktima dnevnog metabolizma. zamrznuti, ohlađeni, zasićen raznim materijama i
O n a se m o ž e koristiti kao hranlj ivi produkt. Uveče se luči aktivirani urin
mokraća bolesti: nju treba koristiti rano ujutro (neparan broj
gutljaja) za vlastito lečenje. Sveže izlučeni urin koristi se odmah po izbaci­
• Aktivnost bubrega je promenljiva tokom dana. vanju iz organizma. Postoje dve vrste takvog urina: urin
Tako. u jutarnjim i dnevnim satima bubrezi luče vodu, elek­ zdravog i bolesnog čoveka. Zdravom čoveku preporučuje
trolite, produkte azotne razmene; noću - titronove kiseline, se da upotrebljava taj urin radi profilakse, održavanja hor-
amonijak, jone vodonika. Prema tome, za zakiseljavanje monalnog balansa na stabilnom nivou i s ciljem ekonomije
organizma bolje odgovara noćni urin. koji se uglavnom iz­ energetskih i materijalnih resursa organizma. Bolesnom
bacuje odmah posle sna - k a o univerzalan lek.
• Zbog toga, što se u našem organizmu naizmenično Odstajati urin. Pri hlađenju urin gubi niz svojstava,
smenjuje aktivnost organa, to se odražava na kvantitet i što izaziva gubitak životne snage, toplote, tečnokristalne
kvalitet sadržaja materija u urinu. Na primer, ukoliko je strukture itd. Rezultat je da urin gubi i niz korisnih svoj­
aktivna jetra (od 23 do 1 sat), u to vreme u urinu će biti više stava.
materija koje proizvodi jetra, njenih metabolita: ukoliko Odstojalim se smatra urin koji je odstojao m a l o više
je aktivan pankreas (od 9 do 11 sati), tada će biti više od jednog sata posle izbacivanja iz organizma. U njemu
njegovih produkata i metabolita. Zato je radi normalizacije se postepeno gubi životna snaga. U prvom redu gubi se
funkcije nekog organa potrebno znati vreme njegovog svetlucanje (fluorescencija) i unutrašnja struktura se menja.
funkcionisanja. u lo vreme skupiti urin, aktivirati ga (na pri­ Ukoliko se koristi takav urin (pije, primenjuje za m a s a ž u
mer, držati ga izvesno vreme na tamnom i hladnom mestu itd.) on će prvo prema sebi „privlačiti" energiju organizma
ili ga dovesti do ključanja i naglo ohladiti) i upotrebljavati s ciljem obnavljanja primarnog svetlucanja i strukture.
u vreme najveće aktivnosti tog organa. Na primer, boli vas Odslojali urin može se i treba ga prikupljati radi uku-
želudac. Vreme njegove najveće aktivnosti je od 7 do 9 sati. vavanja.
Skupljate mokraću koja se izlučila u to vreme. stavljate je u Veoma stari urin. Pojava mirisa amonijaka u urinu
frižider na temperaturu 2-4° C i ostavljate da tu odstoji 3-4 je znak rastvaranja belančevina u njemu i p r o m e n e kisele
dana, a zatim je upotrebljavate (podgrejanu do temperature pll na alkalnu.
oko 37" C) s ciljem lečenja želuca od 7 do 9 sati. 'Iako se Veoma stari urin može se primenjivati spolja kao
m o ž e postupati sa svakim organom, dok se ne izleči. sredstvo za jačanje i stimulisanje organizma, na račun
njegove p r o m e n e pH sa slabokiselog na alkalni, za ras­
tvaranje raznih taloga kiselog porekla. Oštar miris amoni-
jaka podstiče Otvaranje pora na koži i bolje prodiranje urina Diuretik - urin ukuvan do jedne četvrtine prvobitne
u čovečji organizam. Dopunski, kao što su pokazali rezultati zapremine. li drevnom indijskom tekstu Šivatnbukaljpa
istraživanja naučnika, miris amonijaka može stimulisati preporučuje se korišćenje ukuvanog urina. Ja sam ga naz­
radnu sposobnost čoveka. Setimo se preporuka drevnih vao diuretik povodom njegovog ponovnog otkrića posle
lekara, da je sličan urin (sa mirisom amonijaka) dobro nekoliko hiljada godina. Diuretik se dobija na sledeći
koristiti za đetoksikaeiju - izbacivanje toksina iz organizma, način: u emajliranu, staklenu, ali ne metalnu posudu sipati
uništavanje glista, za čišćenje krvnih sudova, otklanjanje 400 grama bilo kog urina (svež, stari, dečji, pomešani Ltd.),
zapušenja. otkidanja trulog tkiva, a sam miris amonijaka slavili na vatru i kuvati sve dotle, dok ne ostane 100 grama
služi kao sredstvo za izbacivanje toksina. Rezultat je da se i lo je diuretik. Možete uzeti litar. dva itd. urina, ali pri
organizam čisti. ukuvavanju treba da ostane jedna četvrtina prvobitne zap­
remine. Napominjem, najkvalitetniji diuretik se dobija od
Nekoliko načina pri me ne v e o m a starog urina urina sakupljenog tokom dana, a još bolje - ukoliko je lo
urin deteta do 5 godina starosti.
• Za čišćenje debelog creva od prljavštine i parazita. Diuretik usled osmoze usisava i zadržava u sebi
Primenjivati klistire sa jednim litrom starog urina, sa bla­ šljaku (nečistoće), vodu, sluz. parazite, ali pri tom ništa ne
gim mirisom amonijaka. Urin treba d a j e odstajao najviše nađražuje, već obrnuto, pomaže da se obnovi. Rasterećuje
2-3 dana na temperaturi 20° C. Urin sa jakim mirisom ne se čitav sistem za lučenje. Efekat unutrašnje i spoljašnje pri-
odgovara - može izazvati opekotine na sluzokoži debelog mene diurelika zapanjuje.
creva. Diuretik menja svoj ukus i boju. Kod običnog čove­
• Za čišćenje krvnih sudova i odstranjivanje čepova. ka on je veoma gorak, a gorak ukus ima posebna svojstva
Stavljati obloge od stare mokraće. Ona se m o ž e koristili za da „otkida". To se ispoljava u tome. što pri kontaktu diu-
čišćenje rana i drugih površina na telu slavljenjem obloga retika. na primer, sa polipima u debelom crevu, želucu,
na obolela (povređena) mesla. Prvo treba primenili urin sa tumorima itd.. ćelije tih parazilnih degeneracija odumiru
blagim mirisom amonijaka, a zatim prema stepenu privika­ i odvajaju se. a paraziti izlaze napolje. Kod mnogih ljudi
vanja - sa j a č i m mirisom. posle prvih terapija klistiranja izlaze gliste, polipi i drugo,
• Za rastvaranje taloga soli takode stavljati obloge. koje ne uznemiravaju klistiri po Yokeru, sa rusom i drugim
Sto se so duže taložila, time treba primenjivati urin sa što ingređijentima.
jačim mirisom. Da se ne bi izazvale opekotine, kožu pret­ Diuretik se može i piti. ali se pri tom mora strogo
hodno treba namazati tankim slojem maslinovog ili sunco- vodili računa o ishrani. Ukoliko čovek svesno izmeni
krelovog ulja. ishranu i bude jeo kaše. voće (suvo voće zimi), povrće
(bareno zimi), med, čajeve od trava, orahe, bobove (pasulj.
grašak Ltd.), u njegovom urinu biće minimalan sadržaj soli. pođgrejavati j e iznad 40-50° C - počinju da se raspadaju
Takav urin pri ukuvavanju nema gorak ukus i sadrži malo prirodne materije.
soli. U k u s diuretika malo podseća na prženi, boje meda, a Zamrzavanjem dečje mokraće (od rođenja do 10
miris je svež. prijatan i podseća na balzam (kao tamjan). On godina), mokraće trudnica (do 3-5 meseci trudnoće, pa
slimuliše rad srca, a obzirom da ima zlatnu boju deluje na i više) i jednostavno zdravih ljudi, mogu se pripremati
..lamnif 1 patološku energiju i izbacuje je iz organizma. „lekoviti hormonalni kokteli", Sto je đete mlade, manje
meseci trudnoće, jače je izražen efekat podmlađivanja na
Zamrznuti urin organizam starijeg čoveka.

Pored ukuvavanja. urin se može koncentrovati i za­ Ohlađeni urin


mrzavanjem.
Zamrzavanje mokraće vrši se u komori za zamrza­ A k o se sveže izlučen urin drži na hladnom (-3,-4°C)
vanje u frižideru ili u zamrzivaču. U komoru za zamrzavanje i t a m n o m mestu, tada se u njemu pod ulicajem nepovoljnih
(zamrzivač) stavlja se posuda sa prikupljenom m o k r a ć o m uslova, takođe, stvaraju biološki aktivne materije. Prema
i zamrzava se sve dotle, dok u njoj ne ostane pola. j e d n a tome. to je treća varijanta đobijanja biološki aktivnih materija
trećina ili j e d n a četvrtina tečnosti, a ostatak se pretvori u led. iz urina, ali je najbolja od njih - ukuvavanje urina.
Da se u komori (zamrzivaču) ne bi osećao miris mokraće,
posuda se može prekriti celofanom i dobro zavezati. Urin zasićen raznim materijama
Rezultat zamrzavanja je led. Koncentracija mokra­
će biće dovoljna ukoliko se zamrzne od pola do tri četvr­ Dodavanjem u urin različitih trava i njihovih sme-
tine tečnosti. Led se baca. a preostali tečni deo, zasićen sa omogućava da se dopunski poveća sastav mikroele-
mineralima, organskim materijama, posebnim kristalima je menata u diuretiku, što odgovara za zasićivanje organiz­
koncenlrovani deo mokraće. Ona se može čuvati u frižideru ma mikroelemenlima. Na primer, pri ukuvavanju urina
duže vremena. Na nultoj temperaturi ona se može čuvati ne­ u posudu sa urinom stavite dve kafene kašičice suvog
ograničeno. morskog kupusa. Takav urin koristi se u vidu obloga za
Zamrznuta mokraća može se primenjivati na razne „pothranjivanje" organizma mineralima. Urin se može
načine i u različite svrhe. Za smanjivanje i normalizaciju dodati i u vodu za kupku radi podmlađivanja organizma.
telesne temperature ona se koristi u hladnom stanju stav-
janjem obloga i pijenjem. U svim ostalim slučajevima ona
se podgreva i kao takva primenjuje. Ne preporučuje se
Aktivirani urin ohladili, o d m a h propustili kroz magnetotron, natopili njime
pamučnu tkaninu i stavili oblogu. Takav urin možete naliti
Propuštajući urin kroz magnetotron, mi ga samim tim u termos, u k o m e takav urin duže vremena zadržava super
punimo energijom, usled čega on postaje aktivniji. Ukoliko strukturu, i koristiti ga po potrebi za obloge.
bilo koji urin d o v e d e m o do ključanja, on tada menja svoju
unutrašnju strukturu, da bi kroz sebe propustio veliki tok Urin novorođenčeta, dečji, muški i ženski,
toplotne energije. Da bi se ta struktura zadržala, a zatim trudnica, ljudi zrelog doba, starački urin.
njena povećana energija iskoristila za jačanje organizma,
urin treba, posle dovođenja u stanje ključanja, naglo ohla­ Urin novorođenčeta
diti (na primer, ispod protočne vode). Rezultat takvog
naglog hlađenja je da se stečena super struktura „ z a m r z a v a " Zasićen je informacijama životnih procesa koji
i možete je posle toga koristiti. Takav urin treba primeniti se brzo odvijaju. Te osobine urina koriste se za sprečava­
odmah posle hlađenja (do temperature oko 36-37° C), inače nje procesa trulenja i vrenja, kada je unutrašnja sredina
će se struktura brzo raspasti. Lekovitost aktiviranog urina je organizma prema alkalnoj strani i organizam živ trune.
nekoliko puta j a č a i, za razliku od namagnetisanog, m o ž e se Urin novorođenčeta je lekovit. odlično p o m a ž e kod
stalno primenjivati. gnojnih rana, koje dugo ne zarastaju, gangrene i drugih
sličnih oboljenja. M o ž e koristiti kao prirodni diuretik za
Namagnetisani urin odstranjivanje viška tečnosti iz organizma, za smanjenje
pritiska cerebro-spinalne tečnosti, unutrašnjeg lobanjskog
Najbolje je koristiti za spoljašnj u upotrebu, za kupke, i očnog pritiska, za lečenje bubrega (posebno ako su
s ciljem povećanja opšte energije organizma. To posebno prisutne razne infekcije); za pojačanje probavnih procesa,
dobro odgovara u slučajevima kada su ljudi nepokretni, sprečavanje raznih infektivnih oboljenja; rastvaranje tromba
dehidriram - on izjednačava opšti potencijal organizma. u krvi, sprečavanje i smanjivanje zgrušnjavanja krvi, a m o ž e
se primenjivati i u onkologiji (piti i stavljati obloge).
Naglo ohlađen svež urin
Dečji urin
Koristi se za redovno pijenje i stavljanje obloga kod
različitih oboljenja i poremećaja u organizmu. Njegovo glavno preimućstvo (urin deteta od j e d n o g
M o g u se kombinovati razne vrste urina, što pove­ meseca do 12-13 godina) je zasićenost i m u n i m telima i
ćava dejstvo takvog urina na organizam. Na primer, ukuvali p r o g r a m o m razvoja.
ste urin do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine, naglo
Čovek koji želi da se izleći od infektivnih, virusnih Urin ljudi zrelog doba
i tumorskih oboljenja, uporedo sa pijenjem dečjeg urina,
radi podizanja imuniteta, treba da čisti vlastiti organizam na Posebno od 18 do 30 godina, izbalansiran je po
ćelijskom nivou, koristeći gladovanje na urinu, ovladavanje energiji i h o r m o n a l n o m sastavu. Njega je poželjno koristiti
svojim osećanjima, umom, da se pravilno hrani i da vodi za korekciju funkcija čovečjeg organizma u uzrastu od 40
aktivni način života. Kao dopunsko sredstvo za povećanje godina i starijem. Za lečenje oboljenja primenjivati samo
imuniteta m o ž e se koristiti svež dečji urin za obloge i ma­ vlastiti urin (setite se lečenja nozođima). Ukoliko ste se
saže (utrljavanje). odlučili da koristite urinskog donora za stimulaciju vlastitog
organizma, tada birajte mladog, zdravog čoveka istog pola i
Muški i ženski urin vama slične konstitucije. Upoznajte se sa njegovim načinom
života, navikama i ishranom. Osetite njegovo raspoloženje
Ima svoje karakteristične osobine koje, u prvom prema vama. Upoznajte ga sa situacijom.
redu, zavise od količine hormona, kao i od njegove
„namagnetisanosti" muškim ili ženskim k o m p o n e n t a m a . Starački urin
Zato se i preporučuje da se kao „urinski d o n o r " koristi
čovek istog pola. U redim slučajevima i za kraće vreme Najbolje odgovara ljudima tog uzrasta za lečenje
može se koristiti i urin čoveka suprotnog pola. Dečji urin vlastitih oboljenja i poremećaja (zbog toga, što čovek u tom
(deleta od j e d n e do deset godina starosti) zbog malog uzrastu živi kao bespolno biće, sa smanjenim imunitetom,
sadržaja h o r m o n a , koji su odgovorni za razliku polova, razbalansiranim hormonalnim funkcijama itd.). Drugi ljudi
m o g u koristiti osobe suprotnog pola, ali ne duže od 1-3 ga m o g u koristiti samo u slučaju kada treba hitno aktivirati
meseca. S t o j e dele mlađe - duže se uzima urin i obrnuto, lučenje mokraće i slično.
što je starije - kraće.
Uticaj ishrane i emocionalnog stanja na kvalitet urina
Urin trudnica
Urin je najbolji posle uzimanja prirodnih produkata:
Posebno koristan i svojevrstan. Na sastav urina povrća,voća, kaša, oraha, meda, čajeva od trava. U ishrani se
i njegova svojstva utiču: rad majčinog organizma, mogu j o š upotrebljavati u manjim količinama, pod uslovom
funkcionisanje materice kao organa za rađanje đece, pravilne kombinacije, meso, jaja, mleko, krompir, mlađ
placente i organizma deteta. Takvog unikatnog izbora kravlji sir. Od rafiniranih, zasoljenih, neprirodnih produkata
materija i „zapisanih" funkcija nigde nema. i mešovite ishrane dobija se loš urin. Ukoliko se u ishrani
upotrebljavaju produkti koji su bogati belančevinama, one
se razlazu na mokraćevinu i veću količinu azotnih materija, Od 7 do 9 sati ujutro radi želudac - to je najbolje
koje se dalje razlazu do amonijaka, koji urinu daje speci ličan vreme za uzimanje prvog obroka hrane.
miris. Zato je dijeta j e d a n od veoma važnih faktora, koji Od 13 do 15 sati aktivno je tanko crevo - to je naj­
određuju ukus i miris urina. Na osnovu vlastitog urina bolje vreme za uzimanje drugog obroka hrane.
odmah ćete shvatiti kakvim produktima treba da se hranite Dalje se hranljive materije raspoređuju po orga­
i kako da ih pravilno upotrebljavate. Bez te povratne veze nizmu i dolazi do unutarćelijske probave.
beskorisno je pričati čoveku o pravilnoj ishrani. Od 5 do 7 sati ujutro aktivira se funkcija lučenja
Dobar urin je kada se čovek 2—3 dana uzastopce organizma — prazni se debelo crevo.
hrani hlebom od proklijalog zrna bez ikakvih primesa Svaki deo želudačno-crevnog trakta izvršava svoju
(začina), povrćem i voćem. funkciju. Ti delovi su izolovani jedan od drugog specijalnim
Unikatni urin stvara se za vreme gladovanja. U to ventilima - slinklerima, koji propuštaju hranu u j e d n o m
vreme organizam prelazi na unutrašnju (endogenu) ishranu, smeru, čime se vremenski koordinira proces probave.
koristeći masno tkivo, belančevine u organizmu, a po ste- Ta izolacija je neophodna zbog toga, što svaki deo
penu produžavanja gladovanja - prelazi na sintetiziranje trakta ima svoju pH sredinu. Tako je, na primer. pH sredina u
aminokiselina iz ketonskih tela, azota i ugljen-dioksida. usnoj duplji alkalna, u želucu - kisela, u dvanaestopalačnom
Z b o g loga, što pri tom dolazi do jakog odvajanja nečistoća crevu za vreme probave hrane - neutralna, tu se luči žuč i
i urin se zasićuje njima, pa pijenjem tog urina (samo dnev­ sok iz pankreasa (gušterače), koji imaju alkalnu reakciju, da
nog, delimično dnevnog) j o š više se podstiče to odvajanje bi se neutralisala kiselina koja dolazi iz želuca.
nečistoća i na laj način lece skrivena žarišta infekcija shodno U periodu između uzimanja hrane pH sredina u
homeopatskom principu - slično deluje na slično. I što gla­ t a n k o m crevu je manje alkalna, a u debelom crevu - manje
dovanje duže traje, time se organizam bolje oslobađa od kisela.
laloga nečistoća (šljake) koji se nalaze duboko u organizmu, Naučnici su dokazali da u čovečjem organizmu
skoro do košlanog tkiva. postoji stomačni (trbušni) mozak i crevni hormonalni
sistem. Njihova uloga je da se preko produkata, koji dos-
Pravilna ishrana pevaju u organizam iz spoljašnje sredine, prilagođavaju
promenljivim uslovima te sredine. Na primer, za vreme
U procesu lečenja posle čišćenja organizma od j e d n o g godišnjeg doba u organizam dospevaju jedni hran-
šljake (nečistoća) i parazita treba preći na pravilnu ishranu. ljivi produkti. Trbušni mozak na to reaguje stvaranjem odre­
Konkretne preporuke za dijetu nalaze se u narednom đenih hormona.
tekstu. Pored toga, treba imati jasnu predstavu o tome, kako Nastupa drugo godišnje doba, javljaju se drugi pro­
funkcioniŠLi p r o b a v n i o r g a n i . dukti, trbušni mozak na njihovu specifičnost reaguje stva-
tanjem posebnog spektra hormona, koji prilagođavaju tkiva „ Ž i v a " i „ m r t v a " voda
i ceo organizam novim uslovima.
U vezi s tim, javlja se veoma važna preporuka za „ Ž i v a " i „ m r t v a " voda dobijaju se m e t o d o m elek-
ishranu-upotrebi j avaj te produkte koji su odgajani u regionu trolize. „ Ž i v a " voda se priprema na sledeći način: sud
vašeg prebivališta i samo prema godišnjim dobima. sa običnom vodom pregraditi sa parcelom čvrste cirade
i u svaku pregradu stavili po jednu elektrodu, a zatim
LEČENJE VODOM priključili na jednosmernu struju. Anodna voda se pri raz­
laganju molekula vode zasićuje kiseonikom i poprima
U m n o g i m receptima, koje ću navesti u daljem tek­ kisela svojstva, njen pH dostiže nivo 3-4. Na katodi, gde
stu, preporučuje se upotreba protijeve, ..žive" i „ m r t v e " se aktivno izdvaja vodonik, sredina postaje alkalna, pH se
vode. podiže do 10-11.
..Mrtva" voda je kisela, ima odlična dezinlikujuća
Protijeva voda svojstva i primenjuje se kod raznih infekcija. „ Ž i v a " voda
je alkalna, pomaže kod prekomerne kiseline u organizmu.
Proces dobijanja protijeve vode u d o m a ć i m uslovima Na primer, kod gorušice, a podstiče i normalizaciju kod su­
izgleda ovako: stavite posudu sa izvorskom vodom (pro* višnog negativnog potencijala tela.
kuvanom i ođstojalom vodom ispod česme) u hladnjak Upozorenje. Pod električnim n a p o n o m svaki me­
frižidera ili zamrzivač. Čim se na površini i zidovima lonca tal oksidira, ispuštajući u rastvor svoje j o n e . Poželjno je
uhvati prvi led - zamrzla teška voda, lonac izvaditi, vodu da elektroda anode bude izrađena od čistog grafita. U sup­
preliti u drugu posudu i vratiti u hladnjak (zamrzivač). Led rotnom slučaju organizam će se zajedno sa v o d o m zasićivati
iz prethodnog lonca baciti. Čekati dok se voda u drugom viškom j o n a sa anode.
loncu ne zamrzne do polovinc-trećine zapremine. zatim „ Ž i v a " i „ m r t v a " voda može se veoma uspešno
izvadili lonac i prosuti vodu koja se nije zamrzla - to je koristiti u raznim terapijama čišćenja - klislirima, ..Gest
laka voda sa primesama. Preostali led je prolijeva voda. školjke", ispiranju usta, vagine itd. Preporučuje se koristiti
8 0 % prečišćena, sa odabranim izomerima, najprijatnija za te vrste vode za lečenje ženskih oboljenja.
tok bioloških procesa u organizmu. Otopite led i koristite Prvo se koristi „ m r t v a " voda (ona zakiseljava orga­
đobijenu prolijevu vodu za piće i pripremanje hrane. nizam, uništava trulež i obnavlja zdravlje). Kada se uništi
infekcija, primenili „živu" vodu da bi sluzokože što brže
zarasle.
Tako j e , na primer, kod ginekoloških oboljenja pot­ u krvnoj slici obolelih registru" u se već posle šest neđelja od
rebno ispirali vaginu „ m r t v o m " vodom 3—5 puta dnevno, a početka redovnog pijenja levitirane vode po proračunu oko
krajem dana — „živom'' vodom. litar i po dnevno.
Ta voda se na isti način može koristiti i kod klis­ Slična voda može se dobiti i u domaćim uslovima.
tiranja. Kod disbaklerioza primeniti kiselu - ..mrtvu'* vodu. Radi toga vodu ili napitak treba sipati u mikser i, menjajući
Posle 2-3 klistiranja (jedno klistiranje dnevno) uraditi 1-2 brzinu obrtanja, miksirati je 2 0 - 4 0 sekundi.
klistiranja sa ..živom" vodom. I tako nekoliko puta.
Približno lako postupa se i kod kolitisa debelog cre­ Silieijuniska voda
va.
„Živa" i ..mrtva" voda mogu da se čuvaju veoma O lekovitim svojstvima silicij uma saznalo se skoro
dugo. a da pri tom ne izgube svoja svojstva. (nedavno), iako je bilo poznato da su naši pradedovi radi
Uređaji za pripremanje „ ž i v e " i ..mrtve" vode pro­ oplemenjivanja vode oblagali dno bunara silicijumom.
daju se u apotekama. Najčešće su koristili crni silicijum. koji m o ž e da obnavlja
pitka svojstva čak i vode koja zaudara.
Levitirana votla U teglu zapremine 3-5 litara (može 10 i više litara)
naliti vodu, koju upotrebljavate za piće. Stavite teglu na
Voda može da postoji u nekoj zapremini (posudi) svetio mesto (ali da nije direktno izložena suncu - to je
ili u obliku površine (razlivena po površini). Prema lome. obavezan uslov!). Ubacite na dno tegle parče silicijuma
zapremina vode se može predstavili kao nešto, što se sastoji (kakvo imate). Teglu prekrijte gazom.
iz više slojeva. Ispostavlja se. što je veća površina, time Posle 2-3 dana silicijumska voda će biti spremna
su veće i energetske mogućnosti vode. Prostim mešanjem za upotrebu. Ukoliko želite da je jednostavno pijete, bolje
vode može se povećati njena površina - jedan sloj vode je da je prethodno skuvale, ohladite, a zatim u nju stavite
kliže u odnosu na drugi, drugi - na treći itd. Voda zasićena silicijum.
energijom na takav način vrlo retko se susreće u prirodi. Silicijuinska voda poboljšava lično osećanje, pove­
To je voda planinskih potoka, koja se velikom brzinom i u ćava otpornost organizma na oboljenja, poboljšava stanje
vrtlozima sliva sa planina. Upravo takva voda. sa obiljem želudačno-crevnog trakta, normalizuje razmenu materija,
mikrovrlloga u njoj. naziva se levitiranom. Ona u sebi sadrži ubrzava zarastanje malih rana na koži, u ustima, zaustavlja
ogromnu količinu energije. krvarenje desni itd.
Levitirana voda, prema istraživanjima naučnika, U prostoriji, gde se nalazi tegla sa silicijumskom vo­
podstiče normalizaciju razmene materija i ima veliku spo­ dom, prečišćava se vazduh.
sobnost prodiranja u porozne sredine. Pozitivna pomeranja
Kod lečenja raznih oboljenja uporedo sa čišće­ OPŠTI PODACI O
njem organizma, gladovanjem, urinoterapijom, pravilnom
ishranom preporučujem da se koriste i lekovite trave. LEKOVITOM BILJU
U n a r e d n o m tekstu izloženi su svi potrebni poda­
ci (prikupljanje, sušenje, čuvanje lekovitih biljki, stanja Lekovito bilje Ireba prikupljati za vreme suvog i ved­
litopreparata, težinska vrednost biljaka), koji će vam pomoći rog vremena. Trava (čitava biljka sa stablom i listovima) i
da se pravilno koristite receptima navedenim u knjizi. evetovi prikupljaju se za vreme evetanja; korenje - u j e s e n
ili u proleće; plodovi - kada su potpuno sazreli.
Većinu biljaka treba sušiti na t a m n o m i provetrenom
mestu. Korenje pre sušenja, po pravilu, treba oprati u tekućoj
vodi i razrezati po dužini.
Osušenu sirovinu čuvati u papirnim kesama (kuti­
j a m a ) na suvom mestu.
Posebnu pažnju treba obratiti na pripremanje, su­
šenje i čuvanje otrovnih biljaka, pridržavajući se svih mera
predostrožnosti i pravila rada sa toksičnim materijama.

Stanja fitopreparata

Lekovite biljke mogu se primenjivati kako u svežem


stanju, tako i (što se najčešće radi) u vidu lekovilih stanja.
Mast - meko lekovito stanje za spoljašnju primenu,
koje se sastoji od lekovitih materija u prahu i takozvane os­
nove (masti i dr.), pomešanih u određenoj proporciji i prip­
remljenih prema receptima.
Napar - tečno lekovito slanje, koje se priprema
odslojavanjem lekovite sirovine, prelivene ključalom vo­
dom, u termosu ili u rerni koja se hladi, u trajanju navede­
nom u datom receptu i posle toga procedi.
Ekstrakt - tečno lekovito stanje. Razlikuju se hlad­
ni i vrući ekstrakt. Pri pripremanju vrućeg ekstrakta siro-
vina se preliva određenom dozom ključale vode (navodi se Prašak - tvrdo lekovito stanje za unutrašnju i
u receptu), kuva 15 minuta na pari u posudi zatvorenoj pok­ spoljašnju primenu, koje se sastoji od j e d n e ili nekoliko
lopcem, posle čega se ostavlja da odstoji (ohladi) 45 minuta lekovitih materija, isitnjenih u prah.
i procedi kroz dva sloja gaze. Pri pripremanju hladnog Sveži sok — dobija se m e t o d o m ceđenja pod presom
ekstrakta isitnjena sirovina se preliva o d r e đ e n o m d o z o m isitnjene sveže biljne sirovine. Doza za upotrebu je ista kao
prokuvane vode sobne temperature i ostavlja da odstoji doza tinklure, a može se čuvati ukoliko mu se doda odre­
osam sati (ili kako je navedeno u receptu), a zatim pro­ đena količina 2 0 % alkohola.
cedi. Ekstrakti se upotrebljavaju u hladnom stanju, čuvaju Koncentrovani ekstrakt-lekovito slanje sa velikim
se u frižideru najviše 3-4 dana i pred u p o t r e b o m dobro procentom ekstrakta iz biljaka. Razlikuju se retki ekstrakti
promućkaju. (1:1 na bazi etil alkohola), gusti i suvi. Dobijaju se p o m o ć u
Tinktura - tečno lekovilo stanje, koje u većini slu­ rastvarača (ekstragena) - vođenih, alkoholno-vođenih i
čajeva predstavlja ekstrakciju aktivnih materija iz lekovile drugih. U d o m a ć i m uslovima dobijaju se isparavanjem, u
biljne sirovine odstojavanje iste u alkoholu ili alkoholu zatvorenoj posudi, običnih ekstrala ili odvara, najčešće do
razblaženom vodom. U domaćim uslovima priprema se polovine prvobitne zapremine. Koncentrovani ekstrakti se
m e t o d o m kvašenja (natapanja): isitnjena sirovina se preli­ dobijaju, takode, i iz tinktura, isparavanjem dela alkohola.
va u određenom odnosu (prema receptu) alkoholom ili nje­ Rok upotrebe i čuvanja ovih ekstrakta je nešto duži od obič­
govim vodenim rastvorom, posuda se zatvara i ostavlja na nih ekstrakta i odvara, a naznačava se u kapima.
tamno mesto da odstoji 7-10 dana uz p o v r e m e n o mućkanje. Eliksir - lekovito stanje, koje predstavlja opšti ras­
Posle odslojavanja tinkutra se procedi i stavlja u frižider tvor ekstrakta ili tinklure sa drugim lekovitim materijama.
da odstoji 2-3 nedelje, a zatim pro filtrira. Tinktura se čuva Emulzija - lekovito stanje, koje predstavlja sistem,
u zatvorenoj posudi na prohladnom i od sunca zaštićenom sastavljen iz dve tečnosti koje se m e đ u s o b n o ne mešaju, od
mestu. kojih se jedna lečnost nalazi u drugoj u vidu malih kapi.
Odvar-tečno lekovilo slanje. Pri pripremanju odva- U narodnoj medicini prema tradiciji o d r e đ e n o je
ra isitnjena sirovina preliva se određenom d o z o m ključale tako, da se na 20 kilograma telesne težine bolesnika uzima
vode, ostavlja se da odstoji na pari (u vrućoj vodi) 2 0 - 3 0 jedna supena kašika smese trava i jedna čaša vode. Na
minula, hladi 10 minuta na sobnoj temperaturi i procedi primer, ako je bolesnik težak 60 kilograma, tada se za pri­
kroz dva sloja gaze. Odvari se čuvaju u frižideru najviše premanje odvara uzimaju tri supene kašike smese trava na
3-4 dana i pre upotrebe se obavezno moraju promućkali. tri čaše vode.
Ukoliko se smesa trava određuje u đelovima, tada
se za njenu pripremu postupa na sledeći način (na primer,
ukoliko se smesa sastoji iz navedenih trava): kantarion - 3
delft, nana - 2 dela, matičnjak - 1 deo. Na primer, ukoliko biljaka za obloge sa parom sirovinu dobro isitniti, umotati
uzmete jedan deo od 30 grama, tada kantariona u smesi u gazu. potopili na 1-3 minuta u lekoviti rastvor ili ključaru
treba da bude 90 grama, a matičnjaka 30 grama. vodu i priviti na bolno mesto. gde držali dok se ne ohladi.
Zatim skinuti oblogu, a na bolno mesto staviti vatu ili ga
umotali zavojem. Tako ponoviti nekoliko puta dnevno.

Terapije lečenja

Tabela 1
U d o m a ć i m uslovima lekoviti efekat ispoljavaju
sledeće terapije, zasnovane na primeni lekovite biljne siro­
Težina nekih lekovitih biljaka
vine.
(Navedene težine nisu apsolutne, pa ih treba uzimati sa
Inhalacija - način unošenja u organizam lekovitih
popravkom plus-minus 0,9 grama za supenu i 0,2 grama
sredstava ili biološki aktivnih materija putem vazduhu kogu
za kafenu kašičicu. - Primedba prevodioca)
udišemo. Primenjuje se Za profilaksu i lečenje akutnih i hro-
ničnih oboljenja gornjih disajnih puteva, bronhija i pluća.
Obloge (komprese) - lekoviti višeslojni povez od Supena Kafena
gaze ili druge tkanine u kombinaciji sa vatom, papirom ili Naziv biljne sirovine kašika, kašika,
vodonepropusnom folijom. Obloge od višeslojne gaze, pot­ grama grama
rebne širine, natapaju se u vrućem ekstaktu ili od varu, blago Anis, seme 11,6 3,2
iscede i stavljaju na bolna mesta. Preko njih se stavlja vodo- Bor, pupoljci 3,7 1,6
nepropustljivi papir, zatim sloj vate i sve se umota suvim Breza, list 1,2 0,3
zavojem. Obloge se menjaju kada se osuši gaza ili tkanina.
Breza pupoljci 11,5 4,3
Kratkotrajne obloge - terapija lečenja, koja se sas­
Crvena delelina, cvetovi 1,7 0,7
toji u tome, što se višeslojna gaza natapa u lekovilom ras­
Čičak, koren 11,5 4,0
tvoru, blago iscedi i slavlja na bolno mesto, s tim što se (za
razliku od običnih obloga) posle 2-3 minuta obloga skida i Dani noć. trava 3,4 1,2
zamenjuje svezom. Dinja, koren 7,0 2,8
Obloge sa parom - terapija lečenja, koja se sastoji Eukaliptus, 10 listova 2,5 -
u dugotrajnom zagrevanju bolnog mesta stavljanjem na Glog, cvetovi 3.0 0,5
njega zagrejane šipkaste (rastresite, peskovile) ili kušaste Glog. plod 5,7
16,5
materije. Pri upotrebi listova, cvetova ili trave (najčešće)
Grčica, list 2,5 0,8
Supena Kafena Supena Kafena
Naziv biljne sirovine kašika. kašika. Naziv biljne sirovine kašika. kašika,
grama grama grama grama
Hajdučka trava 2,8 0,9 Ođoljen, 8,0 3,0
Hmelj, šišarke 1,0 0,3 O m a n , koren 11,8 4,1
Hrastova kora 6,0 2,5 Oskoruša, plod 9,5 3.2
Kamilica, trava 3,4 1,1 Ovas. zrno 14,0 5,2
Kantar ion, trava 5,0 1,5 Pasji trn. plodovi 14,0 5.0
Kim, seme 9,6 3,3 Pelin, trava 2,5 0.8
Kiprej, trava 2,1 0,5 Peršun, list 1,7 0,6
Klcka, plod 7,8 2,0 Petrovac, trava 2,7 1,0
Kokotac, trava 2,2 0,9 Podbel, list 1.4 0,5
Kopriva, trava 2,5 0.6 Povratič, cvetovi 4,2 1,3
Korijandar 8,0 2,9 Rastavić, trava 1,1 0,6
Krušina, kora 5,0 1,8 Ribizla, list 1,4 0,5
Lanilist, trava 3,0 0.8 Rusa. list 1,2 0,5
Lipa, cvetovi 0,9 0,4 Rusomača. trava 3,1 1,0
Majkina dušica, trava 1,5 0.8 Ruta vica, trava 1,5 0,8
Malina, list 1,7 0.8 Smilje, cvetovi 1.5 0,8
Maslačak, koren 11,6 4.1 Srčenjak, koren 13.3 6,0
Maslačak, trava 2.6 0.5 Srdačica, trava 5,0 1,4
Mečje grožđe, list 7.6 2.2 Sremza, plod 12.0 4.6
Mirodija, seme 5,1 2,2 Sunovračica, trava 5,5 1,5
Morač, seme 8,8 2,7 Sipak, plod 15,5 4,5
Nana, list 2,7 0,8 Šumska jagoda, list 2,0 0,8
Nar, kora . 8,5 3,5 Šumski ružmarin, grane 3,8 1,2
Neven, cvetovi 2,3 1,0 Troskot, trava 1,8 0,8
Supena Kafena RECEPTI I PREPORUKE ZA
Naziv biljne sirovine kašika. kašika.
grama grama
LEČENJE OBOLJENJA
Ušljivac, trava 3,9 1,4
Vrani lova trava 2,8 0,9
Z i m s k o zelje, list 1,8 0,8 ADENOIDITIS
Zova. e veto vi 3,9 1,5
Zova, plodovi 15,0 5,3 Otežano disanje kroz nos asled uvećanja krajnika.
3.4 Preporuke i saveti koje ću navesti pogodni su i za
Žalfija, trava 1,1
lečenje polipa u nosu.
Žilovlak (bokviea), list 1,2 0,3

Preporuke:
• Promeniti ishranu, naglo smanjiti produkte
koji stvaraju sluz: mlečni, slatkiše, masti, škrob, belanče-
vine. Više jesti povrća i jela od njega. M o ž e se nabaviti i
pripremljeno povrće. Sveže povrće u hladno godišnje doba
rashlađuje čovečji organizam, s t o j e štetno. Kaše od m o n o ­
litnog zrna sa m i n i m u m o m pretopljenog maslaca. Jela sa
belančevinom uz garnir od povrća.
• Piti čaj od trava sa m e d o m ili k o m p o t e od suvog
voća.
• Važan je pravilan redosled unošenja hrane: točnost
pre jela, ne pijte mnogo posle jela - to je jedan od uzroka
slabog varenja (gasi probavnu vatru) i stvaranja m n o g o
sluzi usled slabo svarene hrane. Ne jedite noću. Ukoliko
imate potrebu za jelom, popijte neki kiselomlečni napitak.
• Očistili organizam od mikroparazita p o m o ć u
1
„trojke' , kerozina, biljnih otrova. Ili sprovesti kuru čišćenja
i protivparazilnog lečenja. Tek posle toga m o ž e se direktno
dejstvovali na kolonije mikroparazita. koje su stvorili Za odrasle: uveče, a zatim ujutro nalašle popili po
adenoidi ili polipi. 50-100 grama ekstrakta od pomoćnice. Otprilike posle pola
sata-sat ukapati u nos 1-2 kapi soka od ciklame i leći u
Recepti: postelju, prethodno se snabdeti m a r a m i c a m a za nos. Č i m
• Fitoterapeut A. P. Semenenko preporučuje da počnete da iskašljavate isperite nos ekstraktom ranilista i
se oslobodite od adenoida i polipa na sledeći način: popi­ pijte po 3 0 - 5 0 grama tog ekstrakta sve dok ne prestanete
ti otrovni odvar od slatko-gorkog razvodnika (Solanum kašljati (l.j. dok iz nosnog ždrela ne izađe sva sluz, adenoidi
dulcamara), a u nos ukapavati svež sok iz lukovice ciklame i polipi).
{Cyclamen europaeum, C. adsharicum). Posle toga isprati Za dear, u zavisnosti od uzrasta, doza je 2 - 5 puta
nos ekstraktom od ranilista (Belonica officinalis). manja, nego za odraslog čoveka.
• Jednu supenu kašiku pomoćnice (Solanum • Pomoćnica se m o ž e zameniti svežim sokom
nigrum) preliti sa dve čaše ključale vode i ostaviti da odstoji od starog krompira (30-50 grama), ekstraktom od duvana
2 sata. Piti po j e d n u supenu kašiku 3-4 puta d n e v n o . (15-20 kapi na 100 grama vode). Ciklamu možete probati
• Dve supene kašike jagoda (plodova) pomoćni­ zameniti starim (koji malo miriše na amonijak) urinom ( 1 -
ce preliti č a š o m vode, kuvati na slaboj vatri 7-8 minuta, 3 kapi). Ranilist - sa bilo kojim drugim sredstvom, koje
ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. Pili po četvrtinu podsliče iskašljavanje. Na jedan sat pre pristupanja lečenju
čaše 3-4 puta dnevno pre jela. dobro je ispariti noge. To će poboljšati cirkulaciju u nosnom
• Supenu kašiku suvih isitnjenih listova pomoćni­ ždrelu.
ce preliti sa čašom ključale vode, ostaviti da odstoji 2 sata • Butejko predlaže da se oslobađanje od polipa
i procediti. Piti po 1-2 supene kašike 3 puta dnevno pre i adenoida u nosnom ždrelu vrši m e t o d o m zadrške disa­
jela. nja. U organizmu se nagomilava ugljenična kiselina, koja.
• Ukapali u nos po 1-2 kapi svežeg soka od krtole izjednačujući mnoge reakcije u organizmu, podsliče njihovo
(gomolja) ciklame i leći u postelju. Posle 10-15 minula odvajanje (metođ disanja prema Bulejku).
bolesnik počinje da kiše, kašlje i da se znoji, iz nozdrva mu
se luči velika količina sluzi. To može da traje nekoliko sati.
Zatim nastupa san. Budi se, po pravilu, zdrav.
• Supenu kašiku isitnjenih listova i korenja ranilista
prelili sa dve čaše ključale vode i ostaviti da odstoji. Popili
tokom dana.
• K o m p l e k s n o lečenje:
A D E N O M PROSTATE Recepti:
• Tokom 5-10 dana 4 puta dnevno na 30 minula pre
(hipertrofija prostate)
jela piti po pola čaše „žive" vode. Posle 3-4 dana počeće da
se luči sluz, potreba za mokrenjem će se smanjiti, tumor će
Oboljenje koje se javlja kod muškaraca starijih od
nestati.
50-60 godina, us/ov/jeno povećanjem prostate. Pored pros­
• lsitniti na komadiće dužine 3—5 centimetara 100
tate uvećane su i dodatne (periuretralne) žlezde mokraćnog
grama osušene kore jasike (sušiti je na bilo koji način, ali
kanala, iz kojih se razvija dobroćudni tumor - adenom.
ne na suncu), sipati u staklenu flašu zapremine pola litra i
Simptomi: učestala potreba za mokrenjem na fonu tu naliti 200 grama votke (rakije), tako da votka p o t p u n o
nedovoljnog izinokravanja. smanjenje polne potencije, pore­ prekrije koru (kora se odozgo može pritisnuti nekim drv-
mećaj sna. Prema stepenu rasta adenoma - pojava zaostale eetom). Flašu začepiti i ostaviti da odstoji dve nedelje na
mokraće u mokraćnoj bešici. što m o ž e uzrokovati upalna tamnom mestu. Pobijeni ekstrakt procedili (koru iscedili) i
oboljenja bubrega ili akutnu anuriju (zadršku mokraće). naliti u drugu posudu. Ta količina je proračunata na 2—2,5
Uzrok bolesti: poremećaj međusobne veze žlezda meseca redovnog lečenja. Uzimati po 20 kapi ekstrakta jasi­
unutrašnje sekrecije. izazvan slabljenjem hormonalne fun­ ke, sipati u 15-20 grama vode i pili 3 puta dnevno pre jela.
kcije testisa i prostate sa starenjem organizma. Pauze nisu poželjne.
Preporuke: • Jako izraženo prolivtumorsko dejslvo ima mra-
• Očistiti debelo crevo. zovnjak (Helleborus caucasicum). Uzeti 50 miligrama praš­
• Očistili jetru. ka mrazovnjaka, staviti na jezik i popiti sa toplom v o d o m .
• Očistili bubrege. Uzimati svakog dana ujutro natašte na 1-2 sata pre jela.
• Pridržavati se aktivnog režima kretanja. Kura lečenja traje od 1 do 6 ili 12 meseci, u zavis­
• Borili se sa zatvorima, ne suzdržavali se od potrebe nosti od ličnog osećanja.
za mokrenjem. S ciljem profilakse preporučuje se uzimati mrazov-
• Tokom dana piti dovoljnu količinu tečnosti. njak tokom meseca u proleće i u j e s e n .
• Iz dnevnog obroka hrane isključiti ljuta jela, začine • Piti urin. p o s t o j e on zasićen svim n o z o d i m a koje
(poslednji obrok hrane, tečnosti treba da bude na 2-3 sata proizvode bolesti, pa predstavlja izvanredan lekoviti mate­
pre odlaska na spavanje). rijal kojeg nam je priroda dala za lečenje. U datom slučaju
• Potpuno izbaciti iz upotrebe alkohol. na bolest će dejslvo vati nozođ adenoma prostate.
• Pripremili „živu" i prolije vu vodu. • Primcna balzama Gerasimova takode olakšava
• Uri no terapija. tok oboljenja, a vremenom ga i leci. Balzam Gerasimova:
pola litra protijeve vode, pola litra votke (rakije), pola litra • Ispirati usta sredstvima za dezinfekciju i spa­
meda, 200 grama zelenih oraha i 200 grama propolisa. ljivanje.
Orahe ubrati kada je pun mesec (u t o m periodu oni
sadrže veliki procenat joda i drugih mikroelemenata), dobro Recepti:
isitniti n o ž e m ili u mašini za mlevenje mesa. Propolis sitno • Svežim urinom pola do dva minuta ispirati usta.
nastrugati nožem. Sve sipati u staklenu leglu zapremine 3 U slučaju j a k o g oštećenja sluzokože usne duplje, posle
litra i preliti svežim cvetnim (livadskim) m e d o m , vodom ispiranja svežim urinom, u trajanju od jednog minuta ispirali
i votkom (rakijom), l e g l u postaviti na tamno meslo sa usta urinom u k u v a n i m do polovine ili četvrtine prvobitne
stalnom temperaturom vazduha od 35 do 40° C. Pri višoj zapremine. Za vreme takvog lečenja promenite dijetu, isk­
temperaturi uništavaju se fermenti. a pri nižoj - usporava ljučite so iz ishrane, ograničite upotrebu belančevina.
se proces fermentizacije. Tegla treba da odstoji od 3 do 6 • Pregršt vrhova i listova sveže trave c r n o g sleza
meseci. Uzimati po j e d n u kafenu kašičicu 1-3 puta dnevno {Maha sylveslris) preliti u termosu sa ključalom protijevom
pre jela. vodom, ostaviti da odstoji 6-8 sati i time nekoliko puta
dnevno ispirati usta.

AFTE

Oboljenje sluzokože usne duplje.


ALERGIJA
Na vrhu i kraju jezika, rede na desnima, ispod je­
zika i čak u grkljanu, javljaju se mehurići, napunjeni pro­
Povišena osetljivost organizma na dejstvo nekih fak­
zračnom tečnošću. Mehurići pucaju, ostavljajući iza sebe
tora okoline, koji se nazivaju alergenima (hemijskih m a t e ­
karakteristične bolne žive ranice.
rija, mikroba i produkata njihove životne delatnosti, hran-
Alte se razvijaju kao samostalno oboljenje ili kao
ljivih produkata, cvelni prah nekih vrsta biljaka i drugo).
komplikacija drugih akutnih oboljenja, posebno želudačno-
Ispoljavanje alergije je strogo individualno.
crevnih oboljenja.
U alergijska oboljenja spadaju: bronhijalna astma,
koprivnjača, alergijska kijavica, dermatitisi, alergija na le-
Preporuke:
kove i hranu, alergijski artritis.
• Očistiti debelo crevo (afle mogu biti komplikacija
Faktori, koji podstiču razvoj alergije su: poreme­
žcludačno-crevnih oboljenja.
ćaji funkcija nervnog i endokrinog sistema, traume mozga,
• Očistiti ti jetru.
negativne emocije, smanjena funkcija nadbubrežnih žlezda.
Radi profilakse alergijskih oboljenja treba otkrili procediti. Piti 3 puta dnevno po j e d n u čašu. To će v a m p o m o ­
alergcn i isključiti kontakt sa njim, sistematski trenirati ći da se oslobodite od glista i najprostijih mikroorganizama
organizam, čineći ga otpornim na spoljašnje uticaje. (protozoa), koji takođe izazivaju alergiju.
• Svakog dana u 5 sati ujutro uzimati po j e d n u
Preporuke: četvrtinu kašičice za senf praška mrazovnjaka sa čašom
• Očistiti creva običnim i ukuvanim urinom. vode. Kura lečenja - od 1 do 6 nedelja. Pošto mrazovnjak
• Očistiti jetru. odlično čisti jetru, radi boljeg izbacivanja žučne šljake
• Regulisati ishranu. Pri nepravilnoj ishrani žučni (nečistoća) iz organizma preporučuje se ujutro i uveče
kanali se pune zgusnutom žuči i žučnim kamenjem, što pod- piti vruću prokuvanu vodu. Za nekoga će to biti čaša, a za
stiče razvoj alergije. drugog pola litra (dozu odabrati individualno).
• U dnevni obrok hrane uključiti povrće, voće, kaše,
hleb od proklijale pšenice, orahe, suve kajsije.
• Gladovanje.
ANEMIJA ( M A L O K R V N O S T )
• Praktikovati urinoterapiju.
• R e d o v n o čistiti organizam.
Bolesno slanje koje se karakleriše smanjivanjem (u
odnosu na normalno slanje) mase krvi, broja crvenih krvnih
Recepti:
• Pre odlaska na spavanje namazati oštećene delove zrnaca i hemoglobina.

kože „ m r t v i m " (koji je dve nedelje odstojao) urinom. Ne To oboljenje izaziva nedovoljno snabdevanje važ­
sapirati, m o ž d a će vas j a k o peći - trudite se da izdržite. nijih organa, pre svega mozga, sa kiseonikom i drugim ma­
Ozdravljenje obično nastupa posle 5-7 dana. terijama.

• Svakog dana piti urin u 4 sata ujutro - po 150 Simptomi: bledilo kože, vrtoglavica, ponekad —
nesvestica i astma.
grama.
Uzrok bolesti: znatan gubitak krvi, poremećaj u rep­
• Tokom 3 meseca trljati se svežim urinom, a posle
rodukciji krvi, prekomerno uništavanje krvi.
toga j o š mesec i po - diuretikom (po 50 grama).
• Stavljati obloge sa svežim urinom na glavu (sva­
Preporuke:
kog drugog dana).
• U prvom redu odstraniti uzrok gubitka krvi.
• Kupke sa prokuvanim (toplim) urinom za stopala
• U dnevni obrok hrane uključiti produkte bogate
nogu (10 terapija).
belančevinama, vitaminima, gvoždem i koji stimulišu stva-
• Kafenu kašičicu suve trave pelina zakuvati sa
četvrtinom litra ključale vode, ostaviti da odstoji 10 minuta i
ranje krvi (jetra, jaja, meso. kuvani pasulj, grašak, voće, • Uzeti 400 grama nezasoljenog sala od svinjskih
povrće). iznutrica i šest velikih antonovki jabuka (one sadrže dosta
• Pre jela piti sveže sokove - to povećava sposob­ gvozda). Jabuke sitno izrezali, dobro izmešati sa salom i sta­
nost organizma da asimiluje gvožete. viti u rernu da se dinstaju na slaboj vatri.
• Mlečne produkte uzimajte odvojeno od druge Uzeti 12 žumanaca (u njima se sadrži m n o g o gvoz­
hrane, pošto velika količina kalcij uma i fosfora, koja se sa­ da, koje se lako asimiluje) i čašu šećera u kristalu i umutili
drži u njima, sprečava asimilaciju gvozda. dok se ne stvori bela pena. Narendati silno 400 grama čoko­
• Ne smete piti kalu. čaj i druge napitke sa oporim lade za kuvanje.
ukusom o d m a h posle jela - to takode sprečava kvalitetnu Kada se mast sa j a b u k a m a istopi, procediti je kroz
asimilaciju gvozda. sito ili gazu, u nju dodati belu penu i čokoladu, sve dobro
• Hranu je najbolje pripremali u tucanoj (liveno promešali.
gvožde) posudi, pošto se pri kuvanju produkti ishrane obo­ Dobićete smesu koja se može mazati na hleb. Pre­
gaćuju gvožđem. poručuje se uz svako jelo uzimati tu smesu i uz to pili loplo.
• Prestati putiti, nikotin pogubno deluje na h e m o ­ skoro vruće mleko.
globin, razlažući ga na belančevine i gvožde. laj recept posebno dobro odgovara ljudima sa ma­
• Žene. koje pate od anemije, treba da sprovedu njom telesnom težinom i ljudima, kod kojih je prepobuđen
šeslomesečnu kuru lečenja preparatima gvozda. Životni princip „vetra". Pored oslobađanja od malokrvnosti.
• Za lečenje koristiti lekovite trave, koje pobolj­ pribavlja se telesna težina i poboljšava lično osećanje.
šavaju sastav krvi i koje jačaju organizam. • [sitniti tri supene kašike trave kanlariona, dve
• Oe isti tili jetru. supene kašike kleke, dve supene kašike koprive, dobro iz­
mešati. sipali u termos i preliti sa tri čaše ključale protijeve
Recepti: vode. Posle odstojavanja uzimati po j e d n u čašu 3 puta
• Radi čišćenja krvi pomešali 50 miligrama praška dnevno u vrućem stanju.
mrazovnjaka sa četvrtinom kafene kašičice meda i to pojesti • Sipak (plodovi). Pet supenih kašika isitnjenih
pre spavanja o k o 22-23 sata. plodova preliti sa litrom protijeve vode. Kuvati da ključa
• U sokovniku pripremiti sok od šargarepe, cveklc 10 minuta i ostaviti da odstoji u termosu preko noći. Piti
i rotkve. Pomešati sokove u jednakim količinama i sipati u kao čaj u bilo koje doba dana.
flašu, flašu čuvali na prohladnom i t a m n o m mestu. Uzimati Ekstrakt od šipka dobro čisti sistem krvotoka i po­
po jednu supenu kašiku pre jela. Pripremljene sokove treba boljšava razmenu materija u organizmu. Zahvaljujući pri­
ispiti za nedelju dana, a zatim pripremiti nove. Kura lečenja rodnom vitaminu C i drugim biološki aktivnim materijama
sokovima traje 3 meseca. šipak se primenjuje kod malokrvnosti, oboljenja bubrega i
m o k r a ć n o g mehura, oboljenja jetre i kao tonizujuće sredstvo luk i oprati, prelili sa litrom čistog alkohola i ostaviti da
za jačanje organizma. odstoji tri nedelje. Piti po 20 kapi ekstrakta r a z m u ć e n o g u
• Radi sinteze hemoglobina n e o p h o d n o je prirodno četvrtini čaše mleka 3 puta dnevno.
gvožde, zato upotrebljavajte sok od evekle u k o m e se, pored • Kod malokrvnosti m o ž e se koristiti i pelin.
gvozda, sadrže soli kalcijuma, fosfora, vitamini grupe B, C, Uzmite teglu zapremine 3 litra i napunite je svežim pelinom
P, fruktoza i glikoza. On se može piti po četvrtinu čaše sa ubranim u maju mesecu. prelijte pelin votkom (rakijom) ili
s u p e n o m kašikom meda 2-3 puta dnevno pre jela. razblaženim apotekarskim alkoholom i ostavile da odstoji
• Sok od rotkve sadrži gvožde, magnezijum. kali- dvadeset j e d a n dan na suvom i t a m n o m mestu. Temperatura
jum. kalcijum i m n o g e vitamine. Od davnina se preporučuje treba da bude nešto viša od sobne. Tri nedelje pijte po j e d n u
kod malokrvnosti. kap ekstrakta sa naprstkom vode, ujutro natašte. Po potrebi
Uzimali po jednu supenu kašiku soka sa m e d o m 3 posle dve nedelje pauze ponovite kuru lečenja.
puta dnevno pre jela. • Pomešati 50 miligrama mrazovnjaka sa čet­
• Sok od šargarepe sadrži najbogatiji kompleks vrtinom kalene kašičice meda i to pojesti pre odlaska na
biološki aktivnih materija: gvožde, kobalt, bakar, kalcijum, spavanje, oko 22-23 sata.
jod. brom i druge. Preporučuje se kod malokrvnosti, gast­ Takav način uzimanja smese, pored ostalog, j a č a
ritisa, za regulisanje razmene ugljenih hidrata itd. nervni sistem, normalizuje stolicu, čisti mokraćne kanale
Piti ga 3 puta dnevno po 100 do 500 grama, pre jela. od peska, normalizuje funkciju jetre i leci kožna oboljenja.
• Možete uzimati i smesu sokova. Na primer, 50 Kura lečenja traje od 1 do 6 meseci i više. Mrazovnjak se
grama soka od evekle i 150-250 grama soka od šargarepe. može primenjivati zajedno sa drugim travama.
• Sok od evekle i jabuka otklanja malokrvnost i • Svakog dana u 5 sati ujutro uzeti po četvrtinu
nadoknađuje nedostatak hemoglobina. Uzeti 2 0 - 3 0 grama kašičice za senf praška mrazovnjaka sa čašom vode. Kura
soka od evekle i pomešati ga sa 150-200 grama soka od lečenja traje od 1 do 6 i više nedelja. Sredstvo podsliče
jabuka. Piti o d m a h posle pripremanja 2-3 puta dnevno pre povećanje nivoa hemoglobina u krvi.
jela.
Sokovi se mogu piti po k u r a m a ili stalno - kako Drevni recepti primene mrazovnjaka za čišćenje
želite. Posebno ih je korisno piti u sezoni sazrevanja jago- krvi:
dastog voća, ostalog voća i povrća. Sve sokove pijte samo u • Mnogi ljudi (konkretno, žreci druida) j e d u sveže
svežem stanju. lišće mrazovnjaka ili ga suše u hladovini, pretvaraju u prah
• Beli luk je j e d n o od najboljih sredstava protiv i mešaju sa jednakom količinom šećera. Smesu praška mra­
malokrvnosti. Ipak ga ne mogu svijesti. Takvim bolesnicima zovnjaka sa šećerom treba uzimati najviše j e d n o m nedeljno,
preporučuje se ekstrakt od 300 grama belog luka. Očistiti počevši od sasvim male doze i postepeno dozu povećavati
do 4 grama. Zahvaljujući tome, mnogobožački sveštenici Kod lakuname angine svi simptomi su izraženiji.
doživljavali su duboku starost i nisu znali ni za unutrašnje, Temperatura se brzo povećava, javljaju se bolovi u grlu,
ni za spoljašnje bolesti. siomljenost, glavobolja. U udubljenjima krajnika (lakuna-
• Pomešati lišće i koren mrazovnjaka sa ražanim ma) stvaraju se gnojni čepovi, koji izbijaju na površinu kraj­
brašnom i ispeći ražani hleb, ukusniji je od običnog ražanog nika.
hleba. [sitniti koren u prašak i davati bolesniku po 2 grama, Folikularna angina javlja se obično iznenada: po­
a snažnijim pacijentima i više od 2 grama pre jela. U drevna većanjem temperature do 3 9 ^ 0 ° C, oštrim bolom u grlu.
vremena za pripremanje praška koristila se cela biljka, uzi­ Ubrzo se javljaju bolovi (sevanje u kostima) u zglobovima
malo se po 2 grama praška. Lečenje mrazovnjakom bilo je i na leđima, glavobolja, osećaj opšte slabosti. Na oteklim i
veoma rasprostranjeno kod rimljana. pocrvenelim krajnicima vidi se velika količina okruglih žu­
• Originalni recept sređnjevekovnog alhemičara tih tačaka - nagnojenih silnih delova krajnika (folikule).
Paraceljsa: isitniti koren mrazovnjaka i njime napuniti ja­ Flegmonozna angina—gnojna upalatkivaokokrajni­
buku, obavezno ubranu noću. Ujutro tu jabuku ispeći na ka i stvaranje apscesa. Temperatura se povećava do 39-40°
slaboj vatri, izvaditi iz nje sadržaj i pretvoriti u prah. Uzi­ C, javlja se drhtavica i opšta slabost. Bol u grlu (najčešće
mali po 2 grama praška pre jela (posebno se preporučuje u sa j e d n e strane) brzo se pojačava, naglo se pojačava pri
proleće i jesen). To sredstvo ne samo da čisti krv, već i leci gutanju, otvaranju usta, što često prisiljava bolesnika da se
duševne bolesti, zarasla tkivo i produžuje život. odrekne od hrane i pića.
Kod angine se mogu javiti komplikacije - oboljenje
zglobova, bubrega, srca.

ANGINA Preporuke:
• Sto više pili lople napitke.
Akutno infektivna oboljenje sa prvenstvenim ošteće­ • Ispiranje grla dezinfikujućim rastvorima.
njem nepčanih krajnika. Uzročnik - najčešće streptokoke. • Ispiranje grla svežim i ukuvanim urinom.
Pojavu angine podsliče hlađenje organizma, kao i • Masaža sa ukuvanim urinom.
prisustvo hronične upale nepčanih krajnika (lonzilitis). • Ispiranje nosa svežim urinom.
Kaiaralna angina (najlakši oblik angine) počinje sa • Likvidacija hroničnih žarišta infekcije (zubi sa
neznatnim otokom krajnika. Sluzokoža ždrela postaje crve­ karijesom, upala krajnika).
na. Oseća se suvoća u grlu, a zatim se javlja bol pri gutanju.
Kod odraslih se neznatno povećava temperatura, dok kod
đeee m o ž e dostići i do 40° C. Oboljenje traje 3-5 dana.
Recepti: nosnu duplju razblažite ga toplom vodom. Može se koristiti
• Ispirati grlo odvarima od listova jorgovana (Sy- i ukuvani urin - do polovine, trećine, četvrtine.
ringa vulgaris), podzemnog stabla sa korenjem zečje stope • Odjednom ispiti 50-100 grama urina, da bi on
(Geum urbanum). o d m a h dospeo u želudac. Ukoliko ne možete odjednom,
• Na s a m o m početku oboljenja angina se uspešno pijete neparan broj gutljaja. Kod grozničavog stanja stvara
leci daščicom od jasike. Leći na krevet i pritisnuti daščicu se urin velike koncentracije, kojeg je neprijatno piti. To se
od jasike sa donjim delom čeljusti na grudi (dovoljno je le­ može popraviti pijenjem veće količine protijeve, prokuvane
žati oko j e d n o g sata dnevno). vode ili čaja od trava.
• Tokom 3-5 dana pet puta posle jela ispirati grlo • Da bi smanjili visoku temperaturu, koja se obično
„ m r t v o m " vodom i posle svake terapije popiti četvrtinu čaše javlja sa anginom, koristite drevni savet - stavite oblogu od
„žive" vode. urina na puis.
Temperatura se snižava već prvog dana, a trećeg da­ • Mazite oštećene krajnike sa prečišćenim kero-
na obično nastupa izlečenje. zinom.
• Radi sanacije usne duplje i krajnika pola-dva • Ispirajte grlo kerozinom. Sipajte u usta najviše
minuta ispirati usta i grlo svežim urinom. U slučaju j a k o g do dezertne kašičice prečišćenog kerozina i ispirajte grlo.
oštećenja sluzokože usta i kod gnojnih krajnika (folikularna Posle ispiranja grla ispljunite kerozin. Grlo ispirali nekoliko
angina) treba jedan minut ispirati grlo svežim urinom, a puta dnevno.
zatim ukuvanim do j e d n e polovine, pa čak i j e d n e četvrtine • Ispirali grlo sokom od evekle. U čašu soka od
prvobitne zapremine (ukoliko je promenjena ishrana i urin evekle sipali supenu kašiku sirćeta (ali ne sirćetne kiseline)
nije zasićen solima). Pre terapije zagrejati 50 grama unapred i promešajte. Dobijenim rastvorom ispirajte grlo 5-6 puta
pripremljenog ukuvanog urina (može se čuvati u frižideru) dnevno. Posle ispiranja sok ispljunite. Ispiranje ponavljali
do 37° C. do potpunog ozdravljenja.
• Fitoncidi iz kore jasike efikasno uništavaju strep­ • Uzimati ekstrakt bijele sabljice (Aloe arbores-
tokoke, koje izazivaju anginu. Za pripremanje odvara koristi cens). U staklenu teglu zapremine pola litra narezati do p o ­
se kora debljine 2-3 centimetra. Ukuvava se u sledećem lovine tegle listove bijele sabljice i odozgo zasuti šećerom u
odnosu: dve trećine kore jasike i j e d n a trećina vode. Kuvati, kristalu. Teglu zatvoriti gazom i ostaviti da odstoji tri dana,
da ključa, 15 minuta, ostaviti da odstoji i ispirati grlo. a zatim u teglu do vrha sipali volku (rakiju), zatvoriti gazom
Ukoliko ne nađete koru jasike, upotrebite koru ive i ostaviti da odstoji j o š tri dana. Procediti i iscediti. Dobija
(vrbe). se slatko-gorki ekstrakt.
• Ispirati urinom nosnu duplju 1-2 puta dnevno,
pa i češće. Ukoliko je urin prezasićen solima i nadražuje
Uzimati po j e d n u supenu kašiku 3 puta dnevno pre • Gladovanje.
jela. Deci davati po jednu kafenu kašiku 3 puta dnevno pre
jela. • Koristiti sredstva narodne medicine.

Recepti:
• Sastav za utrljavanje kod taloženja soli mora da.
ARTRITIS ima razredujuća, zagrevajuća i smekšavajuća svojstva.
U flašu zapremine pola litra staviti parče kam fora
Grupa oboljenja zglobova injeklivnog porekla i/i ko­ veličine četvrtine kocke šećera (ima razredujuća svojstva),
la su izazvana poremećajem ishrane zglobova. naliti 150 mililitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća
Artritis m o ž e biti samostalno oboljenje ili kao ispo- svojstva). 150 mililitara maslinovog ulja (ima smekšavajuća
Ljavanje nekog drugog oboljenja. svojstva) i 150 mililitara 70%-og alkohola (zagreva i
Simptomi: bolovi, crvenilo, otoci, deformacije, po­ prodire).
remećaj funkcije zglobova, ograničena pokretljivost, pove­ Dobijeni sastav uveče pred spavanje u trlja vati na
ćanje telesne temperature - lokalno (kože iznad zglobova) i bolesna mesta i trljati dok se to mesto ne osuši, zatim zglo­
opšle. Simptomi raznih oblika artritisa susreću se u raznim bove umotati vunenom tkaninom (ona dobro čuva toplotu,
kombinacijama. Oboljenje jednog zgloba - monoartrilis, ne­ što podstiče aktiviranje procesa rastvaranja soli). Pre upo­
koliko zglobova - poliartritis. trebe sastav obavezno promućkati.
• Kod bolova u kolenima uzeti 130 svežih cvetova
Preporuke: maslačka, prelili sa bočicom kolonjske vode i ostaviti da
• Očistiti debelo crevo i jetru. odstoji što duže (40 dana). Dobijenim ekstraktom mazati
• Očistiti organizam od soli i šljake pomoću lovo­ kolena. M o ž e se primenjivati i ekstrakt od suvih cvetova
rovog lista. maslačka (70 cvetova prelili sa 0,4 litra votke).
• Promeniti ishranu (vegetarijanska dijeta, glado­ • Umesto cvetova maslačka mogu se koristiti cve­
vanje, hranu pripremati na protijevoj vodi). tovi nevena. Način pripreme i primene je isti.
• Za utrljavanje i masažu koristiti sastave koji pod- • Na upaljene zglobove preko noći stavljati obloge
stiču rastvaranje soli u zglobovima. od starog i ukuvanog urina (naizmenično). Prethodno treba
• Obavezno posećivati saunu ili primenjivati vru­ bolno mesto dobro ispariti. S t o j e stariji talog soli, time tre­
će kupke, posle čega odmah namazati oštećene (bolesne) ba da bude i stariji urin.
delove tela uljem (maslinovim, pretopljenim). • Primenjivati kupke za noge sa podgrejanim uri­

• Primenjivati metode urinolerapije. nom. Trajanje terapije 15-20 minuta.


• Nauka je davno ustanovila, da čovečji dnevni tri dana napraviti pauzu od neđelju dana i ponoviti kuru
obrok hrane utiče na oboljenja, kao stoje artritis. Povremena lečenja.
dijeta, a posebno gladovanje, mogu otkloniti simptome tog Dolazi do energičnog raslvaranja soli, bolovi u zglo­
oboljenja. bovima prestaju i oni postaju pokretljiviji.
Vegetarijanska dijeta. Na prvoj etapi ( 7 - 9 dana) u • Nekoliko sali kuvati krompir, žalim ga izgnječiti,
dnevni obrok uključiti odvare od povrća, sokove od povrća, ne vadeći ga iz vode, i tokom dana pojesti židku (tečnu)
čajeve od trava, beli luk. Na drugoj etapi (tri i po meseca) kašu.
upotrebljavati samo vegetarijansku hranu, odreći se mesa, • Ujutro natašte pojesti j e d a n sirov krompir. Zatim
jaja, mlečnih proizvoda, citrusa, rafinada, začina, soli i jedan-dva krompira sa ljuskom (malo skuvana). Jesti bez
žitarica koje sadrže lepak. Posle četiri meseca u dnevni soli.
obrok postepeno uključivali mlečne proizvode (jednom • Tokom dana preporučuje se nositi sa sobom
dnevno). jedan svež krompir. Ukoliko je čovek ozbiljno bolestan,
Takvu dijelu držati godinu dana. Već posle m e s e c krompir iznutra pocrni i na sebe privlači bolest. Krompir
dana primetno će se smanjiti upala zglobova, smanjiće se treba zakopati u zemlju, ali tako da na njega slučajno niko
otoci, izgubiće se utrnulost ekstremiteta i drugi simptomi, ne nabasa.
koji prate napade artritisa.
• Svakog dana u 5 sali ujutro uzeti po četvrtinu ASTMA
kašičice za senf praška mrazovnjaka sa čašom vode. Kura
lečenja traje od 1 do 6 i više nedelja.
Poremećaj frekvencije i dubine disanja, propraćen
Za v r e m e lečenja mrazovnjakom preporučuje se
osećajem nedostatka vazduha.
ujutro i uveče piti vruću prokuvanu vodu (od j e d n e čaše do
Kod oboljenja srca astma se javlja pri fizičkom
pola litra - dozu birati individualno).
opterećenju, a zatim i u stanju mirovanja, posebno u hori­
• T o k o m 2-5 dana 3 puta dnevno pre jela piti po
zontalnom položaju, prinudavajući bolesnike da sedne.
pola čaše „ m r t v e " vode. Bolovi brzo prestaju.
M o ž d a n a astma javlja se pri neposrednom (direktnom) nad-
• Piti svež urin (srednji mlaz) nekoliko puta dnev­
ražaju disajnog centra (tumori, krvarenja itd.).
no.
• Uzeli 5 grama lovorovog lista, preliti sa 300 gra­
Recepti:
ma vode. kuvati 5 minuta i ostaviti da odstoji u termosu.
• Sredstvo protiv astme i skoro eliksir mladosti.
Procediti i ispiti u gutljajima tokom 12 sali (ne srne se odjed­
Posebno p o m a ž e ljudima koji pale od gojaznosti i ljudima,
n o m ispiti sve - može se isprovocirati krvarenje). Posle
kod kojih je „trom, mlitav organizam". Sredstvo se sastoji
od 400 grama belog luka i soka iz 24 limuna.
Priprema se na sledeći način: isitniti luk, iz limuna Preporuke:
iscediti sok, sve to pomešati i sipati u flašu (teglu) sa širokim • Normalizovati cirkulaciju energije u informaci-
grlom, zavezati lakom prozračnom tkaninom i ostaviti da ono-energetskom polju, uspostaviti funkciju srčane čakre.
odstoji 2 4 - 2 8 dana (jedan lunarni ciklus). • Očistiti krv i odstraniti sva začepljenja u krvo­
Uzimati j e d n o m dnevno pred spavanje: j e d n u kafe­ toku.
nu kašičicu smese razmutiti u pola čaše vode i popiti. Pre • Očistiti debelo crevo.
upotrebe sredstvo treba promućkati. • Očistititi jetru.
• Preći na vegetarijansku dijetu, piti sokove od po­
vrća, sok od celera.
• Smanjiti psihičko-emocionalno i fizičko optere­
ATEROSKLEROZA ćenje.
• Umcreno se baviti fiskullurom i sportom.
Hronično oboljenje, karakteristično po zadebljanju • Potpuno se odreći pušenja i alkohola.
i gubitku elastičnosti zidova arterija, sužavanjem njihovog
otvora sa naknadnim poremećajem snabdevanja organa Recepti:
krvlju. • Piti neparan broj gutljaja urina (50-100 grama)
Obično je napadnut (makar i neravnomerno) čitav 2-3 puta dnevno.
arterijski sistem organizma. • Trljati telo svežim i ukuvanim urinom do j e d n e
Razvoj bolesti uslovljen je direktnim predispozi­ četvrtine.
cijama, kao i individualnim osobinama organizma čoveka. • Ekstrakt belog luka na bazi alkohola čisti krvne
Razvoj ateroskleroze podstiču: dijabetes, gojaznost, podag­ sudove od masnih i krečnjačkih taloga i čini ih elastičnim.
ra (kostobolja), k a m e n u žuči i druga oboljenja. Ishrana Piti ga 3 puta dnevno na 30 minula pre jela. Početi od jed­
sa suvišnom količinom životinjskih masti ima bitnu ulo­ ne kapi i svaki naredni dan povećavati dozu za po j e d n u
gu kao faktor rizika pojave ateroskleroze, ali ne kao nje­ kap, dok ne dođete do 15 kapi. Dalje piti po 15 kapi 3 puta
gov primarni uzrok. Razvoj ateroskleroze provocira slaba dnevno, dok ne potrošite ekstrakt. Ekstrakt se m o ž e ukapa-
fizička aktivnost. Važni uzroci su psihoemocionalna prena- vati u kompot, čaj, mleko (50 grama tečnosti).
pregnutost, koja traumira nervni sistem, uticaj napregnutog N a č i n pripremanja ekstrakta: 350 grama očišćenog
tempa života, buke, nekih specifičnih uslova rada i drugo. belog luka dva puta propustiti kroz mašinu za mlevenje
mesa. Uzeti 200 grama mase (što više soka), preliti je sa 200
grama 96%-og alkohola, posudu dobro zatvoriti i ostaviti da
odstoji 10 dana na sobnoj temperaturi. Posle toga procediti
i masu dodatno isccditi. Posle 2-3 dana nakon ceđenja • Preko noći stavljati u vaginu tampone natopljene
ekstrakt je spreman za upotrebu. urinom (u početku svežim - svojim ili dečjim, a kasnije
- diuretikom).
• Primenjivati sedeće kupke uz dodavanje u vodu
5 0 0 - 1 0 0 0 grama diurelika. Dopunski preko noći stavljati u
BELO PRANJE
vaginu tampone sa raznim vrstama urina.
Sedeće kupke primenjivati na sledeći način: sipati u
Povećana količina sadržaja vagine ipromena njenog lavor do 2 litra zagrejanog urina i šesti. Trajanje terapije je
karaktera. Uočava se kod mnogih ginekoloških oboljenja. od 15 minuta do jednog sata. Posle toga istuširati se toplom
U zavisnosti od lokalizacije patološkog procesa razlikuje se vodom bez sapuna i isprati.
belo pranje: kanala za lučenje, materice, grlića materice i Radi povećanja zapremine tečnosti dozvoljeno je
vagine. urin razblažiti vodom.
Kod akutne upale sluzokože polnih organa bolesni­
cima se preporučuje pelin i posteljni režim, kao i vegeta­
rijanska dijeta. BEONA

Preporuke: Stalno zamućenje rožnjače.


• Boriti se sa zatvorima. Beona je vezivno tkivo, koje se razvija kao rezultat
• Očistiti debelo crevo. upalnih procesa u rožnjači i njenih trauma izazvanih upa-
• Očistititi jetru. danjem nekih tvrdih čestica ili hemijskih materija u oko.
• Regulisati ishranu, isključiti rafinirane proizvode. Beona u zavisnosti od lokalizacije i čvrstine (zadebljanja)
Preći na vegetarijansku dijetu. m o ž e naglo da pogorša vid. Najradikalnije je hirurško leče­
• Očistiti spoljašnje manifestacije života. nje beone. ali u narodnoj medicini postoje sredstva, koja
poboljšavaju vid i donekle podstiču resorpciju beone.
Recepti:
• Piti naiskap j e d n o m dnevno po 5 0 - 1 0 0 grama Preporuke:
svežeg urina. Kod svih ženskih oboljenja posebno je ko­ • Očistiti organizam od patološke sluzi, posebno
ristan jutarnji urin. on je najzasićeniji hormonima. glavu (ispiranje nosnog ždrela urinom).
• Ispirati se svakoga dana jutarnjim urinom, on • Gladovanje.
ublažava bolove i podstiče zarastanje oštećene sluzokože.
Recepti: i kraslice. Za gnojni - gnojne krastice ili mali čirevi pored
• Još od biblijskih vremena postoji jednostavan, trepavica.
efikasan i dostupan metod za odstranjivanje beone (očne
mrene) sa rožnjače pomoću riblje (štukine) žuči. Preporuke:
Najbolje je koristiti žuč tek ulovljene štuke. Kapnitc • Očistiti organizam od patološke sluzi, posebno
samo jednu kap sveže štukine žuči na beonu. Naravno, od glavu (ispiranjem nosne duplje svežim urinom).
toga će pocrveneti oko i poteći će suze. To je normalna re­ • Pridržavati se dijete koja j a č a organizam, u
akcija, strpite se. Beona će spasti (otpašće sa rožnjače) pos­ dnevni obrok uključiti sokove od povrća (prvenstveno od
le nekoliko minuta. šargarepe) i produkte, koji sadrže vitamin A.
M o ž e se primenjivati i žuč drugih riba, ali je dejstvo • Gladovanje.
te žuči mnogo jače. Zbog toga nemojte suviše da riskirate.
• U bakarnu posudu naspite 50 grama meda i 100 Recepti:
grama urina. Kuvajte sve dotle, dok ne ostane polovina. • Svakog dana ispirati oči svežim toplim urinom.
Smesu ukapavajte u oči - počnite od j e d n e kapi i postepeno • U svako oko p o m o ć u pipete ukapavati po 3-5
povećavajte do 5 kapi. To sredstvo može se koristiti i kod kapi svežeg urina. Terapiju ponavljati j e d n o m dnevno radi
drugih očnih oboljenja. profilakse, a u ozbiljnijim slučajevima m o ž e češće do pot­
punog izlečenja.

BLEFARITIS

Upala krajeva očnih kapaka. Ohol janje je često du­ BOL U G R L U


gotrajno i uporno.
Najčešće se javlja kod ljudi sa slabom ishranom, kod
Jedan od prvih simptoma oboljenja gornjih disajnih
dece - kod tuberkulozno-alergijskih oboljenja i poremećaja
puteva. Radi ublažavanja bola u grlu preporučuje se piti
razmene materija. Oboljenje se često javlja kod ljudi koji
u većim količinama tople napitke i ispirati grlo blagim
pate od dalekovidosti i astigmatizma očiju.
dezin/ekcionim rastvorima od trava.
Razvoj bolesti podstiču nepovoljni uslovi okoline
(prašina, vetar, dim).
Recepti:
Simptomi blefaritisa su različiti, u zavisnosti od
• Ispirati grlo svežim urinom od pola do dva mi­
oblika oboljenja. Za obični i krljuštasti blefaritis karakte­
nuta.
rističan je svrab, crvenilo očnih kapaka, umor očiju, krljušti
• Kod jake upale krajnika treba ispirati grlo sve­ BOL U JETRI, SLEZINI, PODREBR1CI I
žim urinom j e d a n minut, a zatim sa ukuvanim do polovine
ŽUČNOJ KESI
ili j e d n e četvrtine (za vreme lečenja iz dnevnog obroka
ishrane isključiti so i produkte sa belančevinama). Urin se
ranije ukuvava i pre upotrebe podgrejava do temperature Signalizira o upalnim procesima u lim organima,
oko 37° C. pojavi holangilisa, holecislilisa i kamenja u lim organima.
• Ispirali grlo odvarima od listova jorgovana (Sy­ Bolovi se mogu ublažili toplotnim terapijama, spaz-
ringe/ vulgaris), sreopuca (Gnaphalium sylvalicum), zečje molilicima, dijetom sa izbacivanjem iz ishrane produkata
stope (odvar od p o d z e m n o g stabla sa korenjem). koji sadrže holesterin i pijenjem mineralnih voda.
• Tokom 3^1 dana posle jela ispirati grlo „ m r t v o m "
vodom. Posle svake terapije popili četvrtinu čaše „ ž i v e " Recepti:
vode. • Pili 2-4 puta dnevno po 50-100 grama urina.
• Preko noći na deo tela oko jetre stavljati obloge
od \amene tkanine, natopljene u diuretiku (odaberite za sebe
BOL U UŠIMA
najbolji urin).
• Piti u što većim količinama jak čaj od šipka,
Najčešće se javlja kao prvi simptom otitisa (upale
ukoliko nemate šipka pijte prokuvanu toplu vodu.
srednjeg uha). Za ublažavanje bolova primenjuju se razne
• Uzeti četvrtinu čaše maslinovog ulja i pomešati sa
toplotne terapije (u d o m a ć i m uslovima to su grejalice i
četvrtinom čaše soka od grejpfruta. Popiti uveče, najranije
plava-ultravioletna svetlost).
2 sata posle jela, ali pre toga se isklistirati, da bi se očistila
creva. Zatim leći u postelju na desni bok. Ujutro ponoviti
Recepti:
klistiranje. U slučaju potrebe lečenje se m o ž e ponoviti posle
• Kod akutnog stadij uma bolesti bol ublažiti stav­
4—5 dana.
ljanjem toplih obloga na u h o . najbolje sa kamfornim alko­
• Pomešati pola čaše rasola od kupusa sa istom
holom razblaženim popola sa vodom. Izbegavati promaju i
količinom soka od svežeg paradajza i piti 3 puta d n e v n o
suvišno hlađenje.
posle jela. Istovremeno se mogu piti ekstrakti od lekovitih
• Nekoliko puta dnevno ukapavati po 5-10 kapi
trava.
raznih vrsta urina u uši. Možete isprobali sve vrste urina i
• Piti smesu mleka sa pivom: pola litra mleka po­
odabrati koji vam najbolje odgovara.
mešati sa litrom piva i pili po j e d n u do j e d n u i po čašu smese
• Stavljali u slušni kanal tampone, natopljene
pre jela.
urinom.
• Kafenu kašičicu zmijine trave (Veronica cha- Pored tih vrsta urina može se koristiti dečji i urin
maedrys) preliti sa pola čaše ključale vode, ostaviti da od­ aktivi ra n hladnoćo m.
stoji, procediti i piti po četvrtinu čaše 3 puta d n e v n o . • Mikroklistiri sa ukuvanim urinom do j e d n e četvr­
• U narodu se kod oboljenja jetre uzima crna tine prvobitne zapremine - po 100 grama svaki drugi dan.
rotkva, s vrha odseće nožem 1.5 centimetar ispod listova • Isključiti iz ishrane produkte sa kvascem.
(odrezani vrh, osim listova ne bacati), izdubi se u sredini i • Ne jesti posle 16 sali.
u udubljenje se sipa šećer u kristalu. Uzima se odsećeni vrh
i njime zatvara udubljenje. Rotkva se stavlja u činiju (tako
da „poklopac*' rotkve bude odozgo) i ostavlja da odstoji 24
BOL U BUBREZIMA I MOKRAĆNOJ
sata. Posle 24 sata u rotkvi se stvara sok, koga treba uzimati
po jednu kaienu kašičicu 3 puta dnevno na 15 minuta pre BEŠICI
jela.
Javlja se kao glavni simptom oboljenja izazvanih
upalom (nefrilis, glomerulonefritis, kamen u burezima i
mokraći).
BOL U Ž E L U C U I C R E V I M A
Recepti:
Glavni simptom oboljenja želudačno-crevnog trak­ • Piti po 50-100 grama svog, dečjeg (dečaka starog
ta. 8 godina) urina do potpunog izlečenja.
Uzrok bolova može biti gastritis, kolitis, entero- • Na deo tela oko bubrega stavljati obloge od
kolitis, meteorizam. U prvom redu treba lečiti glavno vunene tkanine, natopljene u urinu (individualno odabrati).
oboljenje. Obloge držati 2 sata i duže.
• Očistiti debelo crevo.

Recepti: • Kod upornih bolova - gladovanje na urinu

• Za lečenje želuca i dvanaestopalačnog creva piti sa m a s a ž o m celog tela u trajanju od jedan do tri sata. To

2-3 puta dnevno po 100 grama svežeg urina. Postepeno uz pomaže da se organizam intenzivno zakiseljava i da se uni­

sveŽ urin dodavali ukuvani urin do j e d n e polovine prvobitne štavaju veoma otporne infekcije u bubrezima.

zapremine: na primer, 80 grama svežeg i 20 grama ukuvanog • Pridržavati se bioritmoloških preporuka u ishrani:
urina, posle 2 dana - 70 grama svežeg i 30 grama ukuvanog ne jesti posle 16 sati, piti samo odvare (čajeve) itd.
itd. dok se ne postigne odgovarajuća kombinacija i efekat.
BOL U OČIMA „Majka Božja srdela je na balom kamenu, plakala,
derala se (vrištala), radeći. Končiću od svile, prekini se.
bradavice kod raba Božjeg (ime) otkini se".
Glavni simptom većine očnih oboljenja. Radi
• Boriti se sa znojenjem nogu.
postavljanja tačne dijagnoze treba se obratiti očnom
• Koristiti metode urinoterapije: obloge, masaže,
lekaru (okulisti) i proveriti očni pritisak.
kompresc.
• Očistili organizam od sluzi (ispiranjem nosne
Recepti:
duplje svežim urinom).
• Ukapa vati pipetom po 3-5 i više kapi urina u
svako oko.
Recepti:
• Ispirati oči svežim, toplim jutarnjim urinom (za
• Uklanjanje bradavica na jabuku ili krompir. Radi
lečenje je dobar dečji ili aktivirani urin).
toga na jabuci ili krompiru treba da bude ispupčenje, kvrga,
• Možete se koristiti drevnim preporukama -
slična bradavici. Samo sa takvim j a b u k a m a ili krompirima
koristiti soli mokraće. Radi toga treba staviti urin na sunce
postićete 100% pozitivan efekat. Razrezati jabuku ili
da se ispari i talogom lečiti oči.
krompir popola. U nekim slučajevima savetuje se razrezati
j a k i m koncem. Sa polovinom na kojoj je ispupčenje natrljati
bradavicu. U nekim slučajevima savelu ju da se trlja sa obe
BRADAVICE polovine. Zatim sastaviti obe polovine i zavezati ih istim
koncem, kojim su razrezane. Zakopati jabuku ili krompir u
zemlju, što dalje od kuće. Kada jabuka ili krompir istrune,
Čvrsti, bezbolni, brežuljkasti poluloptasti čvorići
bradavice će spasti.
sive boje, koji se izdižu iznad nivoa kože. Površina im je
• Na svilenom koncu u vazduhu vezivati čvorove
glatka. Ponekad imaju izrasline u vidu sise.
iznad svake bradavice, izgovarajući pri tom: „Tu ne
Mogu se nalaziti na raznim delovima kože, ali se
treba da živite. Tu ne treba da budete. Moja reč je čvrsta,
najčešće susreću na dlanovima i stopalima. Izazivaju ih
nepokolebljiva". Sakriti taj konac u sveže razrezan krompir
virusi i zarazne su. Pojavu bradavica podsliče stalno pritis­
i zakopati u zemlju, da niko ne zna. Kada krompir istrune,
kanje obuće, traume i povećano znojenje nogu.
bradavice će spasti.
Preporuke:
U nekim slučajevima dovoljno je zakopati samo
• Bradavice treba otklanjati kada je mesec u opa­
konac.
danju (od p u n o g ka mladom mesecu). Svoje dejstvo pro-
• Uzeti ostatak stabljike sa korenjem od klasja
pratite molitvama ili bajalicama:
žitarica ili poljske travčice. Vrhom slamke nekoliko puta
ubosti bradavice, izgovarajući bajalicu ili molitvu. Posle Kažu, da se tim načinom lečenja bradavice odstra­
toga tu slamku treba o d m a h zakopati na vlažno mesto sa njuju za 3-5 dana.
k o r e n o m nagore. Posle nekoliko dana. kada slamka istrune, • Postoji jednostavan starinski način otklanjanja
bradavice će spasti. bradavica pomoću gljiva. U tu svrhu m o g u se koristiti bilo
• Savet Vange. Nakidati žavornjaka (Delphinium koje gljive i u bilo kom stanju: sveže, marinirane, zasoljene
consolidu, D. elatuiu), osušili ga, isilni u prah i posipali i suve (prethodno ih raskvasiti).
bradavice. Gljivu stavili na bradavicu i pričvrstiti. Da se gljiva
• Jedna žena je uspešno otklonila bradavice kod ne bi brzo sasušila, koristite celofan ili voštani papir. Terapiju
svoje u n u k e mažući kožu deteta m a š ć u protiv komaraca je najbolje primenjivati noću. Trebaće v a m nekoliko noći
(dimctilftalal). da odstranile bradavice.
• Postoji drevni, provereni „letnji" melod • Bradavice se mogu odstraniti, ukoliko se svakog
odstranjivanja bradavica. Radi toga treba uhvatiti zrikavca dana natapaju jakim ekstraktom od pelina ili njegovim
i, držeći ga za zadnje nogice. dati mu da „zagrize" sokom.
bradavice. • Radi odstranjivanja bradavica na licu natapati ih
K o j e hvatao zrikavce zna da oni iz usta luče tečnost, svežim urinom ujutro i uveče.
koja podseća na jod. Tako se i govori: „Zrikavče, zrikavče • Jedan od mojih čitatelja je svakog dana u 4, 7,
- daj mi j o d a " . Ispostavlja se, da ta tečnost ima svojstva da 13 i 18 sati pio po 150 grama svežeg urina, očistio creva
otklanja bradavice. klistiranjem sa ukuvanim urinom do jedne četvrtine
Zrikavac iz usta izlučuje tečnost, sličnu j o d u , koja prvobitne zapremine. Tokom prve dve nedelje primene uri-
ima svojstva da otklanja bradavice. Ukoliko imate više noterapije otpale su mu bradavice sa prstiju i na rukama
bradavica, dovoljno je odstraniti samo jednu. Približno iznad zapešća.
posle nedelju dana ostale bradavice će potpuno nestati. • Drugi čitalac je tri meseca masirao ruke urinom
• Uzmite 9%-no sirce i ljusku od luka (fitoncid). i odstranio 14 bradavica, od kojih su 8 bile veoma velike i
U bočicu od 3 0 - 4 0 miligrama natrpajte isitnjenu ljusku od smetale su mu.
luka (punu bočicu) i prelijte sa 9%-im sirćetom. Ostavite
bočicu da odstoji 10-15 dana na t a m n o m mestu. Možete
je povremeno protresti radi boljeg mešanja i isparavanja
aktivne komponente iz luka.
U rastvoru sirćeta natopile gazu ili p a m u č n u tkaninu
i stavljajte na bradavice. Tu terapiju najbolje je primenjivati
preko noći.
BRONHITIS Recepti:
• Svakog dana u 5 sati ujutro uzeli četvrtinu kaši­
čice za senf praška mrazovnjaka, sa čašom vode. Kura le­
Upalna oboljenje bronhija sa oštećenjem
čenja traje od jedne do šest nedelja i više.
sluzokože.
• Najbolji metod za lečenje bronhitisa:
Bronhitis se cesto javlja zajedno sa oboljenjem gor­
- piti 2-3 puta dnevno po 100 grama urina;
njih disajnih puleva. Razlikuje se akutni i hronični oblik
- umotavati grudni koš vunenom tkaninom, natop­
bronhitisa.
ljenom u diuretiku, držali 1-2 sala. da se bolesnik dobro
Najčešći simptomi akutnog bronhitisa su: opšta
oznoji i očisti kroz kožu;
slabost, drhtavica, povišena temperatura tela (nije uvek)
- poželjno je gladovanje na urinu (dužina glado­
i uglavnom kašalj. Akutnom bronhitisu često prethodi ka­
vanja zavisi od stepena oštećenja organizma).
tar (upala sluzokože) gornjih disajnih putova, kašalj - u
• Navodim primer lečenja bronhitisa kod šesto­
početku suv, ponekad sa sluzi koja se teško odvaja i koja
godišnjeg deteta prema sledećem metodu:
posle postaje sluzno-gnojna.
Od 3 do 5 sati ujutro skupljali su srednji mlaz dečje
Isti simptomi se obično uočavaju i kod progresije
mokraće i dete je jednu nedelju svakog dana po j e d a n p u t
hroničnog bronhitisa. Dalje se može pojaviti astma, učes­
naiskap pilo po 50 grama mokraće.
talost (ubrzani) pulsa, plavetnilo usana - sve je to rezultat
Tri puta dnevno stavljali su mu obloge na grudi i
poremećaja funkcija organa za disanje i krvotoka. Akutni
gornji deo leda i isto lako dete je 3 puta dnevno pilo ekstrakt
bronhitis traje od nekoliko dana do nekoliko nedelja, a
od korena slatkog drvceta. Posle nedelju dana dete je
hronični - mesecima, godinama, sa p o v r e m e n i m prog­
ozdravilo.
res ij ama (recidi vima).
Kasnije su mu, pri pojavi prvih simptoma kijavice,
ispirali nosnu duplju urinom i ponovo je pio svoju mokraću
Preporuke:
sakupljenu od 3 do 5 sati ujutro. Bronhitis se više nije
• Očistiti organizam od patološke sluzi, koja izaziva
javljao.
sva plućna oboljenja.
• Radi lečenja infekcije u plućima i čišćenja pluća
• Urino terapija.
od sluzi 5-15 minuta udišite pare starog urina.
• Gladovanje.
• Uzeti 20 grama isitnjenog korenja omana, preliti
• Terapije sa toplotom.
sa čašom ključale prolijeve vode i kuvati na slaboj vatri 10
• Promeniti ishranu, potpuno isključiti hranu sa
minuta. Presuli u termos, ostaviti da odstoji 4 sata, procediti
škrobom (hleb. krompir), mleko, masti i namirnice sa kon-
i piti po supenu kašiku 3—4 puta dnevno pre jela.
centrovanom belančevinom (jaja, meso).
• Supenu kašiku suvog lišća žilovlaka (bokvice) BRONHIJALNA A S T M A
sipali u termos. prelili sa dve čaše ključale vode i oslaviti
da odstoji 2 sata. Piti po supenu kašiku 4 puta dnevno pre A/ergijsko oboljenje, karakteristično po napadima
jela. gušenja koji se ponavljaju, usled spazma bronhi/a i otoka
• Kod napada kašlja, u manjem loneu, pomešati 3 sluzokože.
supene kašike svežih listova žilovlaka sa tri supene kašike U osnovi bolesti leži povećana osetljivost orga­
meda. Lonac dobro zatvorili i staviti na toplu plolnu da nizma, posebno tkiva bronhi ja. na različite, obično štetne
odstoji 3-6 sati. materije - alergene. Napadi astme m o g u se javiti i bez
Dobijenu tečnost u obliku sirupa piti po jednu kafenu dejstva alergena - usled vremenskih promena. hlađenja,
kašičicu pre jela. Odličan je za decu. negativnih emocija.
• Anis, plodovi 1 deo Za vreme akutnog napada preporučuje se boles­
Podbel, lišće 1 deo nika postaviti u polusedeći položaj, primeniti mu kupke sa
Andelika (Archangelica officinalis), vodom ili slačicom za ruke i noge, obezbediti pristup svežeg
cvet 1 deo vazduha, istrljati ga oko srca m e k o m tkaninom, natopljenom
Crni slez (Malva sylveslris). cvet 2 dela u vodi sa sirćetom ili solju, izmasirati mu gornji deo tela.
Samosejka, cvet 2 dela
Majkina dušica, trava 2 dela Preporuke:
Beli slez, koren 2 dela • Očistili debelo crevo (klistiri sa svežim urinom,
Slatko drvce, koren 5 delova. mikroklistiri sa diuretikom).
Supenu kašiku smese preliti sa č a š o m namagneti- • Očistili jetru.
sane protijeve vode. ostaviti da odstoji 2 sata, slavili na špo- • Ukloniti psihičku stegu, „školjku" u spoljašnjim
rel, dovesti do ključanja i sipati u termos. Pili po 50 grama manifestacijama života.
toplog od vara (iz termosa) 3-4 puta dnevno. • Gladovanje na urinu.
• Vranilova trava 1 deo • Pijenje urina.
Beli slez, koren 2 dela • Trljanje i masiranje tela urinom.
Podbel, lišće 2 dela. • Promcniti ishranu: isključiti hranu punu škroba, u
Supenu kašiku smese preliti sa dve čaše ključale dnevni obrok uključiti suvo voće, hleb od proklijalog zrna
protijeve vode i ostavili da odstoji u lermosu. Piti po 100 malo prosušen. đinstano povrće bez ulja.
grama posle jela. • Promeniti mesto boravka i preći u kraj sa suvom
• Sok od rotkve pomešati sa m e d o m i piti po 1-2 klimom.
supene kašike pre jela. Sok pripremati samo za jedan dan.
Recepti: - poželjno je gladovanje na urinu (rokovi gladovanja
• Efikasno je kompleksno lečenje: gladovanje, zavise od stepena oštećenja organizma). Najbolje je piti
pijenje urina i trljanje urinom celog tela. Posle ozdrav­ dečji urin. zasićen imunim telima.
ljenja treba produžiti piti urin, baviti se laganim trčanjem i
primenjivati terapije sa vodom.
Jedan od mojih drugova, koji je patio od bron­
hijalne astme (invalid II kategorije), koji se dugi niz godina CIROZA J E T R E
nije rastajao od aerozolnih lekova. potpuno je ozdravio
primenivši kompleksno lečenje. Hronično progresivno oboljenje, koje se karakteriše
• U nekim slučajevima za ublažavanje napada poremećajem arhitektonike jetre i oštećenjem svih njenih
bolesti dovoljno je izvršiti samo čišćenje organizma. Tako je, strukturnih elemenata.
na primer, j e d n a žena dva puta po dve nedelje sa pauzom od Ispoljava se funkcionalnom m a n o m (nedostatkom)
j e d n o g meseca čistila debelo crevo pomoću urina ukuvanog jetre, povećanim pritiskom u sistemu vratne vene, uvla­
do jedne četvrtine prvobitne zapremine. Napadi gušenja čenjem drugih organa i sistema u patološki proces. Pri t o m
smanjili su se od 4 - 5 puta dnevno do j e d n o g napada - noću. je jetra rida, smežurana i zadebljana.
Posle čišćenja jetre napadi gušenja prestali su sasvim, nije Uzroci su: virusni hepatitis i druga infektivna obolje­
bilo čak ni nagovešlaja kašlja, niti stvaranja sluzi. nja, intoksikacije (medu kojima i alkoholom), nedovoljna
• Trideset sedmogodišnji bolesnik pio je tri meseca i s hr a na b e 1 a n č e v i n a ma.
urin - do 1,5-2 litra dnevno, dvaput je na kraće vreme Bitnu ulogu u razvoju bolesti imaju poremećaji krvo­
gladovao (36 i 40 dana), za vreme kojih je pio samo urin. toka u jetri i autoimuni procesi.
Rezultat lečenja je da je prestao da upotrebljava aerosolne Oboleli od ciroze jetre žale se na slabost, mučninu i
tekove. povraćanje, pro live ili zatvore, naduvenost stomaka, svrab na
• U drugom slučaju oboleli od bronhijalne astme koži, malokrvnost. Za njih je karakteristična dugogodišnja
popravio se za 4 dana urinskog gladovanja. žutica, uvećana jetra i slezina. Bolest se razvija sporo, pro-
• Najbolji metod za lečenje svih plućnih oboljenja praćena je povremenim progresijama i ukoliko se ne leci
je: obično se posle 1-5 godina završava smrću obolelog.
- pijenje po 100 grama urina 2-3 puta d n e v n o :
- umotavanje grudnog koša vunenom tkaninom, Preporuke:
natopljenoj u điureliku (ukuvani urin do j e d n e četvrtine), • Čišćenje organizma.
na 1-2 sata, s tim da se bolesnik obilno znoji i da se čisti • Ograničena dijela sa ograničavanjem masti.
kroz kožu, da izbacuje si uz; • Isključili upotrebu alkoholnih napitaka.
Recepti: CISTA NA JAJNICIMA
• Uzeli po 10 grama: Irave rastavića, cvetova kan-
tariona, povratiča, hajdučke trave, cvetova kamilice, korena
Tumorska tvorevina, koja se javlja pri nago­
čička, plodova šipka, trave žalfije, korena omana, trave tros­
milavanju tečnosti u šupljini jajnika. Predstavlja dobro­
kota, listova čička ubranih u maju i trave petrovca.
ćudni tumor.
Četiri supene kašike smese preliti sa litrom ključale
Simptomi, neredovne, bolne ili prekinute mensl-
vode, ostaviti da odstoji u zatvorenoj posudi 2-3 sata i piti
ruacije; bol u trbušnoj duplji; uvećanje trbušne duplje;
po trećinu čaše 2 puta dnevno na 30 minuta pre jela.
povećanje mase tela; bolovi pri polnom aktu; poremećaj
• Preko noći stavljati na telo oko jetre obloge od
probave ili otečenost; rast dlaka na licu.
vunene tkanine, natopljene u diuretiku.
• Masaža i trljanje tela urinom ukuvanim do četvr­
Preporuke:
tine prvobitne zapremine.
• Čišćenje organizma.
• Kod hroničnog hepatitisa, koji prelazi u cirozu
• Pravilna ishrana.
jetre preporučuje se piti odvar od ječma.
• U m e r e n o fizičko opterećenje.
Uzeti 3 kilograma ječma, malo ga oprati, preliti sa
• Terapije sa parom.
6 litara vode i ostaviti da odstoji 2 sata. Posle toga staviti
• Emocionalna uravnoteženost.
posudu na vatru i kuvati dotle, dok ne ostane litar vode.
• Gladovanje na urinu.
Skinuti sa vatre, ohladiti, procediti i melasu iscediti. Pili po
• Boriti se protiv zatvora.
četvrtinu čaše 3 puta dnevno na jedan sat pre jela.
• Uzeti kilogram ovsa, oprati, preliti sa 10 litara
Recepti:
vode. posudu slaviti na vatru i kuvati dok ne ostanu 2 litra
• Gladovanje na urinu kombinovati sa pijenjem
vode u posudi. Procediti, dodati kilogram meda i 100 grama
ekstrakla od pelina. Uzeti kaienu kašičicu suvog pelina,
maslaca i kuvati (da ključa) još 10-15 minuta. Ohladiti i
preliti sa četvrtinom litra ključale vode i ostaviti da odstoji
uzimati po j e d n u supenu kašiku 3 puta dnevno na j e d a n sat
10 minuta. Piti 3 puta dnevno po j e d n u šoljicu ekstrakta.
pre jela.
Ž e n e konstitucije „vetra** moraju oprezno da piju ekstrakt.
• Ispirati se ekstraktom od pelina.
• Piti j e d n o m dnevno naiskap po 50-100 grama
vlastitog urina.
• Ispirati se svežim urinom.
• Preko noći stavljati u vaginu tampone, natopljene
u urinu - prvo u svežem. a zatim u diuretiku.
• Na deo tela oko jajnika stavljati obloge sa uri­ • Pridržavati se dijete, koja ne sadrži soli. kon-
nom. centrovanu belančevinu (meso. mlađ kravlji sir. sir. riba,
• Kod upornih slučajeva bolesti piti diurctik - 50 pasulj i slično), prečišćeni škrob (krompir. peciva od finog
grama ujutro natašte. brašna) i veslačke šećere (kolači, bombone, slatki napici
• Kod j e d n e žene (čilateljke) pre šest meseci lipa kole i slično).
odstranjena je cista na desnom jajniku, ona se ponovo javi­ • U dnevni obrok hrane uključili sveže povrće, sveže
la, ali sa leve strane. Primenjivala je sledeći metod: 10 isceđene sokove od povrća i kaše od monolitne prekrupe.
dana gladovanja, pila je 4 puta dnevno po 75 grama toplog • Piti sok od kljukve (može se zasladiti samo svežim
(svežeg) urina. U početku se cista smanjila na polovinu, a sokom od jabuka).
kasnije je na lekarskom pregledu nisu otkrili. • Konlrolisati emocije.
• Normalizovati stolicu, očistiti svoj organizam,
leci li se pelinom.
OSTITIS
Recepti:
Upala mokraćne hešike, izazvana prodiranjem in­
• Radi ispiranja patogenih bakterija iz mokraćne
jekcije n nju.
bešikc svakog dana pijte 4 6 čaša sveže isceđenog soka od
Prema toku bolesti može biti akutni i hronični, pre­
šargarepc.
ma karakteru lokalnih promena - kataralni, hemoragični
• Idile u toalet u određenim vremenskim razma­
itd. Najčešće se susreće akutni cislitis vezan za suvišno hla­
cima. Zapamtile, da je štetno suviše dugo zadržavati mok­
đenje organizma, uglavnom kod žena.
raću, kao i beskrajno mokriti. Smatra se, da između m o k r e ­
Ispoljavanja cistitisa su: bolovi u donjem đelu sto­ nja treba da prođe 3-4 sala.
maka i u krstima, učestalo i bolno mokrenje, lučenje krvi pri
• Mokraćnu bešiku ispraznite potpuno. Radi toga
kraju mokrenja. Tclesna temperatura obično je normalna.
treba mokrili u čučećem stavu. Kada vam se učini d a j e mok­
U mokraći se uočavaju belančevine, leukociti. eritrociti,
renje završeno, sagnite se i snažno pritisnite na deo tela oko
bakterije.
mokraćne bešike (nešto iznad venerinog brežuljka). Zatim
ustanite i ponovo sedite (čučnite) - pokušajte da se j o š jed­
Preporuke: nom i/mokrile.
• Gladovati 36-42 sala jednom u dve nedelje (u • Ukoliko intimni odnosi izazivaju cislitis, tada
dane fkadaši). primenilc bolji način ispiranja - izmokrile se pre i posle
• J e d n o m u 3-4 meseca gladovati 7-14 dana. Posle po Inog akta.
gladovanja pravilno se hraniti.
• No primenjujte kupke sa penom, ne koristile sa­ Veličina čira je do 5-6 milimetara u prečniku. Naj­
pun sa velikom količinom aromatičnih dodataka. Oni suše češće postoji jedan čir. ali ponekad i dva istovremeno (po
kožu, smanjuju kiselost vagine i m o g u da nadražuju ulaz jedan na želucu i dvanaestopalačnom crevu).
u mokraćni kanal, pa polni organi i mokraćni kanal žene (ilavne tegobe kod oboljenja su: povremeni bolovi
ostaju bez zaštite protiv infekcije. ispod pođbratka, povezani sa uzimanjem hrane; u nekim
• Za ublažavanje pečenja u m o k r a ć n o m kanalu u slučajevima bol se javlja posle pola sata-sat nakon jela,
periodu progresiranja cistilisa 2 puta dnevno pijte po 300 u drugim - 2-4 sata posle jela ili natašte (..gladan bol"),
grama sveže iscedenog soka od šargarepe (može i kombi­ koji se javlja posle uzimanja hrane). B o l j e propraćen goru­
nacija sokova od jabuke i evekle). Leti jedite lubenice U šicom, koja se otklanja p o m o ć u sode bi karbona. Mogući
neograničenim količinama. su: mučnina, povraćanje, zatvori. Ponekad oboljenje duže
vremena protiče bez simptoma. Karakteristična je periodič­
nost toka bolesti: naizmenično smenjivanje perioda pro­
gresije (najčešće u proleće i u jesen) i remisija (popuštanja
ČIR NA Ž E L U C U I bolesti). Komplikacije su prodiranje čira u okolne organe
DVANAESTOPALAČNOM C R E V U - prostatu, jetru, žučnu kesu ili žučne kanale.
Pri uništenju celog zida želuca usled gnojnog pro­
Hronično oboljenje, koje se karakteriše stvara­ cesa ili zida creva nastupa probijanje čira u trbušnu duplju,
njem gnojnih defekata na zidovima želuca i/ili dvanaesto- propračeno oštrim (kao nož) bolom u stomaku i razvojem
palaenog creva. peritonitisa.
Druga opasna komplikacija - gnojni krvotok usled
Javlja se u svakom starosnom dobu, ali najčešće kod
uništenja zidova krvnih sudova u okolini čira. što se ispoljava
muškaraca od 25 do 50 godina starosti.
kroz iznenadnu slabost, nesvesliee. krvavo povraćanje (..ka-
Prema najrasprostranjenijoj teoriji, gnojna rana (čir)
feni talog"), tečnu tamnu stolicu (kao katran), akutnu ane­
se javlja usled dejstva varenja želudaenog soka na sluzo-
miju.
kožu (peplički čir). Kod čira na želucu u većine bolesnika
Kod hroničnih višegodišnjih čireva uočava se inten­
produkcija želudačnog soka i njegova kiselina su uvećani.
zivno razrastanjc zadebljanog tkiva od ožiljaka na njihovim
Važnu ulogu u nastajanju bolesti imaju naslednost, pore­
krajevima. Kod obične lokalizacije čira lo može dovesti
mećaj racionalnog režima ishrane, zloupotreba ljute hrane,
do stenoze ožiljaka sa poremećajem evakuacije hrane iz. že­
alkohola, pušenje, nervno-psihička prenaprezanja. U nekim
luca.
slučajevima razvoju oboljenja prethodi gastritis.
Recepti: DEPRESIJA (MELANHOLIJA)
• U dnevni obrok hrane uključiti smese sokova
od belog kupusa i šargarepe (100 grama soka od kupusa i Bolesno slanje pri kome čovek ima osećaj tuge,
200 grama soka od šargarepe). Piti po 100 grama 2-3 puta potištenosti, bezizlaznog očaja, svojstveno nizu psihičkih
dnevno pre jela. oboljenja.
• Uzeti 3 0 - 4 0 grama brezovih pupoljaka, preliti sa
Depresija se često javlja kao reakcija na tešku ži­
j e d n i m litrom 70%-og alkohola i ostaviti da odstoji nedelju
votnu situaciju, kod mnogih psihičkih oboljenja, neuroza,
dana.
kao i pri d u ž e m uzimanja nekih lekova (aminazin) i fizičkih
Piti 3 puta dnevno po 15-20 kapi ekstrakta na kašiku
oboljenja.
vode.
Preporuke:
• Kičica, trava 20 grama
• Treba stvoriti dovoljno jaku motivaciju, koja
N a n a , lišće 80 grama.
podstičc na aktivnosti.
Dve kafene kašičice smese preliti čašom ključale
• Počnite nešto da radite.
vode, ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. Piti po j e d n u
• Napravite plan jednostavnih poslova za 2-3 nede­
čašu 3 puta dnevno na 30 minuta pre jela.
lje i metodski ih odradujte.
• Svakog dana ujutro natašte piti svež urin.
• Odložite donošenje odluka od kojih u m n o g o m za­
Kisela svojstva urina uništavaju gnojne procese u
visi vaš dalji život, sve dotle, dok ne izađete iz depresije.
želucu, jer čir na želucu je destruktivni (raspadni) proces,
• Izbegavajte samoću. Opštenje sa prijatnim ljudima
izazvan trulenjem, nedovoljnom ishranom i nedovoljnom
poboljšava raspoloženje.
energijom zagnojenog dela. Pri tom urin ne srne biti mnogo
• Učite se da sami podižete raspoloženje. Pozitivne
slan, pa zbog toga iz ishrane za vreme lečenja isključite
emocije daju organizmu snagu.
kuhinjsku so, jedile više povrća i kaše, pijte sveže iscedene
• Posebnu pažnju poklonile fizičkim vežbama, p o ­
sokove.
sebno na svežem vazduhu: hodanje, brzo hodanje, badming-
ton i slično, daju odličan efekat.
• Iz ishrane isključite produkte koji sadrže kofein i
rafinirani šećer.
• Isključite iz upotrebe pušenje i alkohol.
• Hranite se produktima koji pođstiču uravnoteži-
vanje prepobuđenog životnog principa „vetar".
• Kontrastno tuširanje, vruće kupke, trljanje tela DERMATITIS
maslinovim ili drugim uljem, mirna situacija — brzo će vam
povratiti snagu i izvesti vas iz depresije. Upalni proces na koži, kojeg izazivaju spoljašnji
naclraživači.
Recepti: Krpeljev dermatitis
• Za kupke koristite eterska ulja od iglice (Ge­ Recepti:
ranium pratense), lavande, majorana, matičnjaka, pomo- • Stavljali obloge sa diurelikom (ukuvani urin do
randže, ruže, mandarine, kamilice, žalfije, kedra i bora. Za jedne četvrtine prvobitne zapremine).
opuštanje mišića i otklanjanje bola koristite ulje za masažu • Još bolje je stavljati obloge sa starim urinom. On
i u njega dodajte etersko ulje od maslačka. primorava krpelja da izađe.
• Glavno sredstvo - eliksir od kamilice. Koristi se • Klistiranje urinom.
kod emocionalne napregnutosti, stresova, nesanice i pore­ • Mazati lice svežim urinom i piti jutarnji urin.
mećaja varenja hrane na nervnoj bazi. • Gladovanje na urinu i vodi.
• Primenjujte eliksir od maslačka kao sredstvo za Taj kompleks mera (obloge, klistiranje, gladovanje)
opuštanje mišića, od rastavića - protiv fizičke iscrpljenosti, potpuno lcči krpeljev dermatitis.
od ženjienja - za jačanje endokrinog i imunog sistema, od
blagovanja (Hyssopus officinalis) - za savladavanje osećaja
DIJABETES
krivice i otklanjanja emocionalne blokade.
• Da bi smirili nervni sistem pomaže nošenje slede­
Hronično oboljenje, koje se karakteriše poremeća­
ćih minerala: kvarca roze boje, ćilibara, ametista, tirkiza.
jem svih vrsta razmene materija, u prvom redu, ugljenih
• Za opuštanje koristile tople kupke sa dodavanjem
liidrata usled apsolutnog ili relativnog (češće) nedostatka u
j e d n o g litra ukuvanog urina u njih.
organizmu hormona pankreasa (gušterače) - insulina.
Za pojavu oboljenja veliku ulogu ima nasledni fak­
tor. Osim toga, dijabetes se može javiti kao rezultat traume,
upalnih procesa, skleroze sudova pankreasa, infekcija,
intoksikacija, psihičke traume, prekomerne upotrebe uglje­
nih hidrala, prejedanja.
Tipični simptomi dijabetesa su: iznuravajuća žed,
nezasitan („vučji") apetit i lučenje veće količine m o k r a ć e ,
koja u sebi sadrži šećer, kao i sadržaj šećera u krvi; ponekad
- opšta slabost, mršavljenje (ili debljanje), ukus gvozda u * Na s a m o m početku oboljenja može se gladovati
ustima, teško zarastanje rana, svrab kože i sklonost kožnim na urinu do 7-14 dana. U nekim slučajevima to pomaže da
oboljenjima. Progresija dijabetesa je dijabetična koma. se pankreas brzo oporavi. Izlazak iz gladovanja vršiti sa ki­
Preporuke: selim mlekom.
* U osnovi dijabetesa leži j a k o prepobudivanje ži­
votnog principa „vetra". Zato u organizmu treba stvoriti Recepti:
povoljne uslove za normalizaciju nervnog (imajući u vidu • Pijenje urina 6-7 puta dnevno.
životni princip „vetra") i endokrinog sistema. Radi toga • Masiranje (trljanje) ukuvanim urinom.
treba uspostaviti normalnu sredinu u organizmu, očistiti ga • Stavljanje obloga sa ukuvanim u r i n o m preko
na svim nivoima: krv, debelo crevo, vezivno tkivo. noći na stomak.
* Promenili karakter, loše navike, koje uništavaju • Kuvanje na protijevoj vodi.
organizam. • U početnim stadijumima može se primenjivati
* Ne žurite sa uzimanjem lekova - oni će od vas, na Sank Prakšalana, dodajući u zasoljenu vodu diuretik ili akti­
kraju krajeva, napraviti invalida, koji nije nikome potreban. virani urin. Preporučuje se primenjivati Šank Prakšalanu
S obzirom d a j e dijabetes prepobudivanje životnog principa j e d n o m u tri dana do potpunog izlečenja. Opšta količina
„vetra", treba postupati na sledeći način. tečnosti u tim slučajevima kreće se od 3 do 4 litra. Proporcija
* Emocionalno se smiriti i očistiti spoljašnje mani­ zasoljene vode i urina je približno sledeća - na 3 litra vode
festacije života. 500 grama urina.
* Izvršiti sve glavne terapije č i š ć e n j a - d e b e l o crevo, • Seme ovsa smanjuje nivo šećera kod dijabetesa.
krv, jetra i, ukoliko je potrebno, bubrege — p o m o ć u urina. Čašu ovsa preliti sa 5-6 čaša ključale vode i kuvati
* Posebnu pažnju poklonili ishrani, koja stimuliše na slaboj vatri (da ne iskipi) 50-60 minuta. Procediti i piti
životne principe „ ž u č i " i „sluzi". Hrana mora biti prirodna. po želji u bilo koje doba dana i u bilo kojoj količini. Odvar
* Pridržavajte se dnevnog rasporeda - sve radile u čuvali u frižideru.
skladu sa bioritmovima organizma. Motorno opterećenje • Uzeti 10 grama suve trave kičice i preliti je sa
(kretanje) do osećaja blagog znojenja. litrom ključale vode. Ostaviti da odstoji j e d a n sat i procediti.
* Pijte urin - to sprečava prekomerno izbacivanje Piti u toplom stanju po jednu čašu na sat pre jela.
mineralnih soli iz organizma. • Jedan muškarac izlečio se od dijabetesa glado­
* Dopunski primenjujle terapije, koje guše „ velar" - vanjem (nekoliko puta po 20 dana), pijenjem svežeg urina i
lople kupke i mazanje kože maslinovim uljem. Primenjujte klistiranjem sa diurelikom. Za vreme gladovanja pio je urin i
Sank Prakšalanu 1-3 puta nedeljno sa manjom količinom protijevu vodu. Sada ne upotrebljava so, šećer u ishrani, sam
tečnosti (polovinu norme - oko 1,5-2 litra). peče hleb od proklijale pšenice i brašna sa ljuskom dodajući
mu surulku i suncokretovo ulje, kaše kuva na vodi, pije čaj EKCEM
od trava u kombinaciji sa šipkom, jede pečeni krompir. luk,
beli luk. Prilagodio je način života svojoj konstituciji. Akutno ili hronično nezarazno upalna oboljenje
• U nekim zapuštenim slučajevima dovoljno je piti kože, nervno-alergijske prirode. Karakteriše se raznoobraz-
ujutru urin i može se izlečili od te podmukle bolesti. nim ospama, osećajem pečenja, svrabotn i sklonošću ka
• Jedna žena je poboljšala stanje i smanjila šećer recidivima.
u krvi tako, što je 5 rneseci ujutro pila svež urin (srednji Pojavu ekcema podstiču raznovrsni spoljašnji (me­
mlaz), a uveče - ukuvani. Međutim, d a j e ona očistila svoj hanički, hemijski, termički) i unutrašnji (oboljenja jetre,
organizam, primenila terapije za smanjenje životnog princi­ bubrega, želudačno-crevnog trakta, endokrinog i nervnog
pa „vetra" u organizmu, ona bi se potpuno izlečila. sistema) faktori.
• Još jedan interesantan metod izlečenja dijabetesa. Jedan od glavnih simptoma ekcema je svrab, koji
Rano ujutro piti urin svog detela i odmah posle t o g a - s v e ž e , stalno narušava mir (spokojstvo) i san bolesnika. Ekcem
tek p o m u z e n o , mleko. najčešće napada otkrivene delove kože - lice, vrat, šake
Na takvo kompleksno lečenje - m l e k o m i urinom ild.
- ukazuje i Avicena u Kanonu Ickarske nauke.
Takvo lečenje odgovara ljudima, koji m o g u da Preporuke:
asimiluju mleko. Urin podsliče stimulaciju funkcija pan­ • Očistili debelo crevo.
kreasa (gušterače), aktivira njene fermente. Tek p o m u z e n o • Očistili jetru.
mleko - idealna hrana (u maloj količini), koja se probavlja • Boriti se protiv zatvora.
(vari) uglavnom na račun vlastitih fermenata. Uz to
neobrano mleko, najsvežije mleko posebnom energijom, • Dijeta sa ograničenom upotrebom kuhinjske soli.
koja se sadrži u njemu, podsliče obnavljanje strukture, a
shodno lome, i funkcija pankreasa. Recepti:
• Tokom 3-5 dana primenjivati sledeću terapiju:
oboleli deo kože natopiti „ m r t v o m " vodom, sačekati da se
osuši, posle čega ga 5-6 puta dnevno natapati „ ž i v o m " vo­
d o m . Ekeem se leci za 3-5 dana.
• Svakog dana piti po 50-100 grama svežeg urina
(neparan broj gutljaja).
• Na obolela mesta utrljavati stari urin.
• Jedan od čitaoca pisao m i j e , d a j e izlečio ekcem
sleđećim metodom: čistio je debelo crevo klistirima sa
zaMseljenom vodom i diuretikom (urinom ukuvanim do Recepti:
j e d n e četvrtine prvobitne zapremine), a zatim je čistio jetru • Kod krpeljevog eneefalitisa slerilizujte mokra­
i bubrege. Krvne sudove je očistio ekstraktom od belog ću bolesnika i špricem (injekcijom) ubrizgajte ispod kože
luka. redovno sisa zejtin, j e d n o m dnevno — kontrastno bolesnika. Lečiti se do potpunog ozdravljenja.
tuširanje, jednom nedeljno - sauna. Gladovanje u dane • Umesto injekcije mogu se stavljati obloge sa m o ­
posta - dugotrajno i po 36-42 sata j e d n o m nedeljno. 1 Irani kraćom na deo tela oko bubrega, stalno ih obnavljajući čim
se odvojeno. Čišćenje debelog creva i jetre u drugoj fazi se osuše.
lunarnog meseca prošlo je veoma dobro. Izbacio je dronjke,
dugačke bele vrpce i mnogo zelenog kamenja. Posle toga
poboljšalo mu se lično osećanje.
ENDOMETRITIS

Upala sluzokože unutrašnjeg dela materice.


ENCEFALITIS Izazivaju ga: stafilokoke, streptokoke, gonokoke i
crevni bacil. Tok bolesti je akutan: povišena temperatura,
bolovi u donjem delu stomaka, a m o ž e biti i uzrok nep­
Grupa upalnih oboljenja mozga, izazvana, uglav­
lodnosti.
nom, virusima, bakterijama i drugim patogenim mikro­
organizmima.
Preporuke:
Razlikuju se primarni i sekundarni eneefalitisi.
• Izbegavati stresove.
Primami eneefalitisi izazivaju se prodiranjem u m o ­
zak neurotropnih virusa (epidemijski, krpeljev, eneefalit • Fizička aktivnost.

komarca i eneefalit. izazvan virusima difuznog lišaja). • Odreći se hormonalnih preparata protiv začeća.
• Čišćenje organizma.
Sekundarni eneefalitisi su posledica oboljenja mozga
• Lečenje pelinom („trojkom*").
pri opštoj ili lokalnoj infekciji, na primer, kod reumatizma,
• Kure gladovanja na urinu po 7-14 dana.
gripa, malih boginja, ospica, rubeole i drugih. Upalni proces
• Smanjiti upotrebu masti i ulja.
može da napadne prvenstveno belu ili sivu materiju mozga
• Redovno se baviti fizičkim vežbanjem.
(lo banjske nerve i drugo).
• Mcditaciona ginekološka masaža i emocionalno-
Voljna molivisanost za ozdravljenje ženske polne sfere.
Recepti: • Očistiti jetru.
• Posle čišćenja creva i jetre primeniti kombino- • Boriti se protiv zatvora.
vano lečenje: gladovanje na urinu sa pijenjem odvara od • Iz ishrane isključiti produkte koji stvaraju sluz
pelina u trajanju 7 i više dana. (škrob, šećer).
• Kafenu kašičicu suvog pelina preliti sa četvrtinom • Gladovanje na urinu.
litra ključale vode i ostaviti da odstoji 10 minuta. Piti 3 puta • Očistili organizam od patogenih mikroorganizama
dnevno po j e d n u šoljicu (ljudi sa prepobudcnim životnim p o m o ć u pelina i „trojke".
principom „vetra" treba da oprezno primenjuju pelin). • Izbegavati stresne situacije, konlrolisati e m o ­
Ekstraktom pelina može se ispirati ujutro i uveče. cionalno stanje.
• Preko noći stavljati u vaginu tampone, natopljene
uk u van im urinom. Recepti:
• Ispirali vaginu „ m r t v o m " vodom. „ M r t v a " voda
brzo uništava truležnu sredinu. Kada se uništi infekcija,
za ubrzano zarastanje sluzokože vagine i grlića materice
EROZIJA GRLIĆA M A T E R I C E koristiti „ ž i v u " vodu.
• Poznati su primeri izlečenja erozije grlića mate­
Defekt epiteta sluzokože vaginal nog tie la grlića ma­ rice prema sledećem metodu. Ujutro se ispirati svežim
terice. toplim urinom, a preko noći stavljati tampone natopljene
Razlikuju se urođena, stvarna i lažna erozija. u vlastitom odstojalom (starom) urinu. Osim toga. treba
Urođena erozija obično se javlja u dečjem uzrastu i svakog dana piti urin. Potpuno ozdravljenje nastupa posle
ne zahteva lečenje. 10-15 dana.
Stvarna erozija javlja se kao rezultat upalnih procesa • Tamponi se mogu stavljati i sa svežim ili dečjim
pod ulicajem patogene mikrollore (gonokoke, streptokoke, urinom. Svež urin ima protivupalno i prolivbolno dejslvo.
trihomonade, gljivice kvasca itd.). I tek posle loga treba primenjivati tampone sa ukuvanim ili
Lažna erozija zavisi od upalnog procesa, koji ju je starim urinom, koji odvaja odumrlo tkivo.
izazvao. U tom slučaju treba lcčiti glavno oboljenje. • Jedna od čitateljki izlečila je eroziju materice
(ilavni simptom oboljenja je: gnojno i gnojno-sluzno p o m o ć u aktiviranog dečjeg urina. Ona je prvo sakupila dečji
belo pranje. urin, zatim g a j e zagrevala do ključanja i naglo ohladila do
temperature tek pomuzenog mleka (oko 37° C) i time se
Preporuke: ispirala.
• Očistili debelo crevo.
FARINGIT1S FIBROM

Akutna ili kronična upala sluzokože grla. Dobroćudni tumor, koji se razvija iz vezivnog tkiva.
Ispoljavanje akutnog faringitisa: suvoća u grlu, ose- Fibrom materice je zadebljano mišićno tkivo na zi­
ćaj pečenja, grebanja („golicanja"'), bol pri gutanju, poseb­ dovima materice. Veličina fibroma može biti od veličine
no kada se guta pljuvačka, temperatura tela normalna ili zrna graška do košarkaške lopte. Može se razvijati jedan
povišena do 37° C. ili nekoliko fibroma. Smatra se, da oko 9 9 % fibroma ima
Uzroci hroničnog faringitisa su: često ponavljanje dobroćudnu prirodu, nije rak. Krupni fibromi m o g u defor-
akutnih oboljenja grla. hronično oboljenje nosa i maksilarnih misati oblik materice i promeniti raspored unutrašnjih or­
sinusa, krajnika (tonzila), dugotrajni nadražaj sluzokože gana, što veoma snažno utiče na njihovo normalno funkci-
grla pri pušenju, zloupotrebi alkoholnih napitaka, uticaja onisanje. Fibrom materice ima oko 2 0 % žena starijih od 35
prašine, štetnih gasova i suvišnog hlađenja. godina.

Preporuke: Preporuke:
• Očistiti debelo crevo. • Izbegavati abortuse.
• Očistiti jetru. • Ne uzimati hormonalne preparate protiv začeća.
• Gladovati 24 sata (od doručka do doručka). • Gladovanje na urinu u trajanju od 7-14 dana.
• Iz dnevnog obroka hrane isključiti ljute začine i • Čišćenje organizma (posebno jetre).
zaprške. • Obavezno očistiti spoljašnje manifestacije života
• Sanacija nosne duplje dezinfekujućim rastvorima. p o m o ć u disanja.
• Uljne inhalacije. • Borili se protiv zatvora.
Recepti: • Ograničiti upotrebu masti i šećera. Ti produkti,
• Ispirati nosnu duplju svežim urinom. koji stvaraju sluz. pođstiču stvaranje tumora i cisti.
• Ispirati grlo nekoliko puta dnevno svežim uri­ • U dnevni obrok hrane uključiti kaše od monolitnih
n o m u trajanju od nekoliko minuta. zrna (posebno od proklijalih zrna), sok od cvekle sa s o k o m
• Kod osećaja suvoće u grlu podmazivati zadnji od jabuka, ili samo cveklu, beli luk, hleb od proklijalog zrna,
zid grla bilo kojim biljnim uljem (radi toga 2-3 puta dnevno odvare i ekstrakte, koji poboljšavaju rad jetre (ekstrakt od
ukapavali ulje u nos). kičice, kantariona i tel.).
• Ispirati grlo sokom od cvekle. • Ne upotrebljavali meso životinja. Hormoni, koji
se sadrže u mesu životinja, su prvenstveno proizvod estro-
gena. koji provocira stvaranje libroida.
• Ne upotrebljavajte alkoholne napitke (alkohol je F U R U N K U L (ČIR)
štetan za jetru, a jetra neutralizuje višak estrogena).
• Ograničite upotrebu kafe, napitaka i produkata Akutna gnojno-nekrotična upala kesice dlake i okol­
koji sadrže kofein (čokolada). nog vezivnog tkiva, izazvana gnojnim bakterijama, uglav­
• Redovno radite fizičke vežbe i terapije za čeličenje nom, zlatastim stajilokokama.
organizma, da bi se oslobodili suvišne telesne težine, smanji­ Pojavu furunkula podstiču nečistoća i mikrolraume
li nivo estrogena u organizmu i povećali imunitet. kože, povećano znojenje i lučenje masti, poremećaj raz-
mene materija i slično. Po pravilu, furunkuli se javljaju kod
Recepti: ljudi koji su slabi, preležali neko oboljenje, koji pate od avi-
• Svakog dana ujutro piti po 5 0 - 1 0 0 grama svežeg taminoze.
urina. Pri lokalizaciji furunkula na licu moguće su teške
• Ispirali se svežim urinom. komplikacije (gnojni meningitis, sepsa).
• U vaginu stavljati tampone, natopljene ukuvanim
urinom, a pri ukuvavanju urina u njega staviti pelin. Preporuke:
• Radi čišćenja organizma od patogenih mikro­ • Očistiti debelo crevo.
organizama primeniti kuru lečenja „trojkom". • Očistili jetru.
• Ukoliko ste imali abortuse, svakog dana pred spa­ • Održavati ličnu higijenu.
vanje treba tražiti oproštaj od nerođenog deteta. Ukoliko • Iz dnevnog obroka hrane isključili šećer i masti.
vam bude oprošteno, o tome ćete saznati u snu. • Mlečno-biljna dijeta.
• Uzimati po kurama od 2—3 nedelje prečišćeni
kerozin. Piti po j e d n u kafenu kašičicu ujutro natašle. Reeepti:
• Svakog dana ujutro u 5 sati uzeti po četvrtinu Urin pomaže kod furunkula kako u početnom sta­
kašičice za senf mrazovanjaka sa čašom vode. Kura lečenja dij umu, tako i pri lečenju skrivenih furunkula.
- od 1 do 6 nedelja i više. • Čim se počne razvijati krupni furunkul, treba
blago utrljavati urin na upaljeno mesto 3-4 puta d n e v n o i
češće u trajanju od 10 minuta. Posle utrljavanja ne sapirati
urin.
• Mogu se stavljati obloge od urina, pričvrstili
ih flasterom i redovno tokom dana preko flastera natapati
urinom. Dovoljna su 2-3 dana da furunkul splasne.
GAJMORITIS Razblaživanje sluzi. Smekšavanje - zagrevali glavu
(MAKS1LARN1 SINUSITIS) na bilo koji način. Najbolje je lo raditi pomoću lokalnih
kupki sa parom ili vodom. Terapija traje 5 minuta, a zatim
treba isprati (oplaknuti) glavu prohladnom v o d o m . Pot­
Upala sluzokože (kao i koštan ih zidova) gajmorove
rebno je uraditi seriju takvih zagrevanja ( 3 - 5 puta), sa naiz-
(maksilarne) šupljine, često iskomplikovana (progresirana)
meničnim ispiranjem prohladnom vodom.
gripom, akutnom kijavicom, malim boginjama, velikim kaš-
Radi što uspešnijeg rastvaranja sluzi u vodu se mogu
Ijom i drugim infektivnim oboljenjima.
dodavali razne materije, biljke:
Simptomi: osećaj pritiskanja i naprezanja u obole- 1. Pare mentola imaju sposobnost da razređuju pre-
lim sinusima, sluzno-gnojne izlučevine iz nosa, glavobolja, sovanu sluz, da je čine tečnom i izbacuju iz maksilarnih
neuralgični bolovi na čelu, slepoočnieama, jagodičnoj kosti, sinusa. Radi toga treba mentol u zrnu rastvoriti u loncu
čeljustima i zubima. sa ključalom vodom i nad njim se napariti, pokrivši glavu
peškirom i dišući kroz nos. Terapija traje sve dotle, dok se
Preporuke: rastvoreni mentol isparava.
• Očistiti organizam. Nekoliko takvih terapija dovoljno je da se razredi
• Zagrevanje. sluz.
• Urinoterapija. 2. Skuvati krompir sa ljuskom, izliti vodu i napariti
• Iz ishrane isključiti namirnice koje stvaraju sluz: se iznad vrućeg krompira.
mlečne proizvode, testa sa mastima. 3. Propolis (ekstrakt sa alkoholom). Skuvati vodu u
• Gladovanje. loncu, u nju sipati pola kafene kašičice ekstrakta propolisa i
napariti se nad loncem.
Recepti: 4. Izglačati sa jedne strane disk od ebonita (prečnik
• Da bi očistili maksilarne i čeone šupljine od 110 milimetara, debljina 10 milimetara). Primenjuje se da bi
presovane sluzi-pihtija u njima (bilo koja prehlada stvara se njegovim trljanjem po koži stvarao električni potencijal,
bujicu sluzi, koja se luči kroz maksilarne i čeone sinuse; koji, usled različitog potencijala čestica sluzi, odbija čestice
sluz delimično izlazi, ali jedan sloj sluzi ostaje, koji se, sluzi j e d n u od druge i time pođstiče razredivanje sluzi.
po principu pihlija, postepeno pretvara u kserogel - tvrdu I/glačanom siranom ebonitnog diska gladiti se po
koricu), treba po redosledu proći sve etape čišćenja: pret­ licu (čelu, obrazima, podbratku) u smeru kretanja kazaljke
voriti stvrdnutu sluz u tečnu, izbaciti tečnu sluz iz maksi- na satU. Za j e d n u sekundu napraviti jedan krug preko lica.
larnih sinusa. Seansa traje 10-15 minuta. Raditi dva puta dnevno - ujutro
i uveče.
5. Crna rotkva na račun svojih jakih prodirućih, i najdostupniji je topa) vlastiti urin. On se m o ž e zameniti
razredujućih. drobećih i dezinfikujućih svojstava može is- m o r s k o m vodom ili jednostavno slanim rastvorom vode.
poljiti jak lekoviti efekat kod maksilarnog sinuzitisa, pod- Ispiranje se vrši na sledeći način: zatvoriti j e d n u
stičući izbacivanje sluzi. nozdrvu, a drugom uvlačiti tečnost u nosnu šupljinu i
Jednu crnu rotkvu srednje veličine samleti u mašini ispljuvavati kroz usta. To isto uradili i sa drugom nozdr-
za meso. Dobijenu melasu stavljati na maksilarne (nosne) i vom.
čeone sinuse. Odozgo povezati peškirom. Navedene terapije primenjuju se do potpunog
Posle izvesnog vremena počinje dejstvo rotkve, čišćenja maksilarnih sinusa i normalizovanja vida, sluha i
koje se oseća kao jako pečenje (peckanje). To ukazuje da osećaj a mirisa.
su isparijive materije rotkve počele da deluju - zagrevaju, • Čišćenje maksilarnih i čeonih sinusa p o m o ć u
razreduj u i deziniikiiju. zvuka. Čeoni i maksilarni sinusi čiste se i izgovaranjem
Terapija traje 10-15 minuta. U krajnjoj meri, toliko različitih zvukova, koji izazivaju vibracije u glavi. Takve
vremena treba i strpi ti. da bi došlo do potrebnog dejstva. Kod vibracije dobro „rastresaju" sluz, ugruške i stimulišu ishranu
dece, s obzirom na njihovu nežnu kožu, terapiju skratiti. tkiva.
Obično je dovoljno primeniti 2-5 takvih terapija Na primer, udahnite i izgovorite 5-6 puta: En-N-N-
(jedna dnevno) da bi se oslobodili gnoja u maksilarnim N. Dalje izgovarajte isto toliko puta: Em-M-M-M.
sinusima. Posle takve vibracione gimnastike isperite nosnu
U dane kada se primenjuje lečenje crnom rotkvom duplju urinom ili zasoljenom vodom. Može se ispirati i sa
savetujem da ujutro i uveče ispirate nos vlastitim urinom i toplom vodom sa dodavanjem rastvora Lngola (2-3 kapi na
da ga ukapavate po 5 kapi u nos. To će podstači bolje lučenje 200 grama vode).
sluzi i gnoja.
Urin se može zameniti sa toplom zasoljenom vo­
dom.
Izbacivanje sluzi. Posle prevođenja pihtijaste sluzi GASTRITIS
iz tvrdog u tečno stanje (čak i delimično), nju treba odstraniti
kroz sitastu kost, koja se nalazi u gornjem nosnom kanalu i Upalna oboljenje sluzokože želuca.
del i nosnu šupljinu od mozga. Razvoj gastritisa uslovljen je ekzogenim (dugo­
Radi toga treba isprali nosnu duplju takvom teč- trajni poremećaj ishrane, prejedanje, jednolična ishra­
nošću, koja bi privlačila gnoj i sluz na sebe, a isto tako lako na, zloupotreba alkohola, pušenje i druge intoksikacije i
prolazila kroz sitastu kost i rastvarala kserogel. Najbolji infekcije) i endogenim (funkcionalni poremećaji nervnog
sistema, nervno-relleksivni ulicaj od različitih obolelih • Supenu kašiku meda rastvoriti u čaši tople (37°
organa — creva, želuca i drugih) faktorima. C) vode i piti polako 3 puta dnevno na 10-15 minuta pre
Razlikuju se sledeći oblici gastritisa: akutni i "iro­ jela.
nični, žarišni i difuzni, sa povišenom ili smanjenom kise­
linom, hipertrofični, atrolični, erozivni i polipozni. Gastritis sa povišenom kiselinom
Akutni gastritis favlfa se usled prejedanja, uzimanja • Supenu kašiku meda rastvoriti u čaši tople (37°
grube, teško svarljive, masne, ljute, suviše hladne ili suviše C) vode i piti 3 puta dnevno na sat i po pre jela.
vruće hrane, zloupotrebe alkohola, trovanja lužinama ili ki­ Hronični gastritis
selinama, uzimanja lekova koji nadražuju. • Jednu kafenu kašičicu suve isitnjene kore ive
Hronični gastritis karakteriše se hroničnim upal­ (vrbe) preliti čašom prokuvane i ohlađene vode, ostaviti da
nim procesom sluzokože želuca sa njegovim postepenim odstoji 2 sata i procediti.
alroliranjem. Piti po 2 supene kašike 2-4 puta dnevno pre jela.

Preporuke:
• Dijeta.
• Gladovanje. GINGIVITIS
• Urinoterapija.
Oboljenje desni, koje ima upalni, distrofični i drugi
Recepti: karakter.
Gastritis sa smanjenom kiselinom
Gingiviti se javlja pri uticaju nepovoljnih spoljaš-
• Ekstrakt pelina. Osušenu i sitno narezanu travu
njih faktora (intoksikacija olovom, manganom, bizmutom
pelina prelili sa 70%-im alkoholom u odnosu 1:5. ostaviti
i drugim) na tkivo desni, a može se javili i kao ispoljavanjc
da odstoji 21 dan i procediti. Piti jednom dnevno po 20
poremećene lokalne ili opšte reakcije organizma.
grama.
Ispoljava se kroz hiperemiju, otok, krvarenje desni,
• Uzeti po 20 grama kore od p o m o r a n d ž e , listova
bol, pečenje, neugodan zadah iz usta.
grčice. trave pelina, trave babinog zelja (Cnicus benedict us).
trave kičice i tu smesu preliti sa litrom ključale vode.
Preporuke:
Ostavili da odstoji 4 sata i procediti. Piti po j e d n u čašu 3
• Ispiranje usta rastvorima, koji imaju protivupalno
puta dnevno pre jela.
đejstvo.
• Higijena usne duplje.
• Uzdržavanje od jake i ljute hrane.
• Glavobolju otklanja tvrdi jastuk-valjak. Jastuk
Recepti: treba da bude dugačak koliko je širina ramena, a debljinu
• Ispirati usnu duplju urinom. treba odabrati tako da v a m bude udoban. Jastuk se stavlja
• Stavljanje obloga sa ukuvanim urinom na desni. ispod vrata tako. da treći i četvrti vratni pršljen leže na
• Pregršt svežih vrhova i listova crnog sleza sipali u jastuku, a potiljak i telo budu u istoj ravni.
termos, preliti sa pola litra ključale protijeve vode i ostaviti
da odstoji 6-8 sati. Procediti i ispirali usta nekoliko puta
dnevno. GLOMERULONEFRITIS

GLAVOBOLJA Akutni difuzni glomerulonefritis je opšte oboljenje


organizma sa prvenstvenim oštećenjem bubrega.
Jedem od najrasprostranjenijih oblika bolesnih sla­ Glavni uzrok bolesti je infekcija streptokokama
nja. Cesto se javlja uz oboljenja unutrašnjih organa, trova­ (angina, šarlah, pneumonija itd.). kao i prehlada i suvišno
nja, razne nervne i psihičke poremećaje. hlađenje organizma. Bolest podstiču hronična upalna žarišta
Ukoliko se glavobolja javlja kao rezultat j a k o g fizič­ - karijes zuba, hronični tonzilitis, maksilarni sinuzitis.
kog umora, poremećaja nervnog sistema, tada je za njeno Osnovni simptomi su: nemoć, opšta slabost, glavo­
otklanjanje dovoljno regulisali spavanje, ishranu, režim bolja, otok lica, krvava mokraća, bolovi u slabinama, pove­
rada i odmora. ćan arterijski pritisak.
Preporuke:
• Očistiti debelo crevo. Preporuke:
• Očistiti organizam od patološke sluzi, posebno • Iz ishrane isključiti slano i ljuto.
glavu (ispiranjem nosne duplje svežim urinom). • Sto više piti sokove i jesti povrće i voće.
• Boriti se sa zatvorima.
• Gladovanje. Recepti:
• Ekstrakt od velikih crnih bubašvaba (sa brko­
Recepti: vima). Mogu se koristiti i obični riđi, ali je efekat lečenja
• Popiti pola čaše „ m r t v e " vode. Glavobolja pro­ sa crnim bolji. Na mesta gde se skupljaju insekti uveče na
lazi posle 3 0 - 5 0 minuta. pod postaviti staklene teglice, iznutra ih namazati slatkim,

• Piti po 100 grama srednjeg mlaza urina. šećernim sirupom ili m e d o m , a spolja od vrha teglice do
dna prisloniti neki štapić. Bubašvabe se po štapiću penju
• Stavljati obloge sa urinom na glavu.
na teglu, upadaju unutra i ne mogu izaći. Ujutro ih presuti GLUVOĆA (GUBITAK SLUHA)
u čašu i u nju naliti malo votke, oprati u votki bubašvabe
(najbolje ih je uzimati pincetom) i prebaciti u drugu leglu,
napunjenu do polovine votkom (rakijom) ili alkoholom. Recepti:

Potrebno vam je oko pola tegle bubašvaba, ali nivo votke • U mojoj praksi postoje slučajevi izlečenja glu-
(rakije) ili alkohola mora da bude iznad sloja bubašvaba. voće ispiranjem ušiju, nosa i grla urinom.

Bubašvabe možete skupljali nekoliko dana uzastop­ • Sluh se može obnoviti ukapavanjem po 5-10
ce i stavljati u teglu sa votkom. Posle toga teglu zatvorili kapi urina, nekoliko puta dnevno, u nos. Isprobajte sve vrste
urina i odaberite koji vam najbolje odgovara.
poklopcem i ostaviti na prohladno mesto da odstoji 15 dana.
Ekstrakt procediti kroz nekoliko slojeva gaze, a bubašvabe Jedan čovek star 58 godina na taj način izlečio se od
baciti. Ekstrakt treba da bude lamnobraon boje. gluvoće. Istina, on je još očistio creva ukuvanim urinom,
očislio je jetru, dva puta dnevno je pio po 150-200 grama
Piti sve sve dotle, dok analiza mokraće ne bude nor­
urina, masirao se ukuvanim urinom i primenjivao urinske
malna, tj. u njoj ne bude belančevina. Doze: deci - po jedna
kupke (litar starog urina na kadu vode).
kafena kašičica 3 puta dnevno pre jela, odraslima - po jedna
supena kašika 3 puta dnevno pre jela.
(Devojčica moje poznanice je tokom čitave kure
lečenja popila lilar i po ekstrakta. Svi simptomi oboljenja GLJIVIČNA OBOLJENJA KOŽE
su nestali. Za vreme lečenja majka joj je davala hranu bez
soli. jela je dosta povrća i voća i pila sokove. Na klinici
Zarazna oboljenja, izazvana patogenim gljivicama,
Tomskog medicinskog instituta tim m e t o d o m izlečen je 18-
koje kao paraziti žive na rožnatom sloju kože, dlakama i
godišnji dečak. Imao je velike otoke, ascitis, telesna težina
noktima čoveka.
mu se povećala do 120 kilograma. Pekari su mu svakog
dana ispumpavali tečnost, ali se ona ponovo nagomilavala. Cesto obolevaju sluzokože i unutrašnji organi. Do
Dečak je izlečen ekstraktom od crnih bubašvaba.) inlieiranja dolazi pri tesnom kontaktu, preko predmeta lične
higijene.

Recepti:
• Kod gljivičnog oboljenja stopala na koži tre­
ba stvoriti kiselu sredinu, tada gljivice prestaju da se raz­
množavaju. Radi loga treba oko tri dana 2 puta dnevno is-
trljati stopala diuretikom (ukuvanim urinom).
• Oboleli del©Vi kože mogu se istrljati svežim lspoljava se kroz znatno povećanje telesne težine na
urinom i piti jutarnji urin. račun nagomilavanja sala u potkožno-masnom vezivnom
• Gljivično oboljenje nokata na nogama. tkivu, trbušnom salu, između zidova, oko srčane kese i
Jedan muškarac je izlečio takve gljivice, koje su ga srčane kapsule.
mučile 10 godina. Nokat mu je potamneo. raslojavao se i
jedva se držao na prstu. Prao je noge u vlastitom urinu i Preporuke:
natapao je nokat, koji se klatio, urinom koji se ispario do • Očistiti debelo crevo.
polovine prvobitne zapremine na suncu. Dve takve terapije • Očistiti jetru.
bile su dovoljne da se infekcija pod n o k t o m uništi. Nokat je • Gladovanje na urinu.
očvrsnuo i postao normalan. • Vegetarijanska dijeta.
• Terapija sokovima.
• Aktivniji način života.

GOJAZNOST (LIPOMATOZA)
Recepti:
• Svakog dana piti po 50-100 grama svežeg urina.
Suvišno taloženje masnog tkiva u čovečjein orga­
• Trljanje i masaža tela diuretikom (urinom uku­
nizmu usled pojačane ishrane pri nedovoljnoj aktivnosti
vanim do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine).
mišića. Oboljenje u čijoj osnovi leži pre ovi adiv arije procesa
• Mikroklistiri sa diuretikom.
sinteze i nagomilavan/a masti nad procesima njenog raz­
• Primeniti kompleksno lečenje: piti jutarnju sred­
laganja (raspadanja).
nju porciju (mlaz) urina. Ujutro i uveče trljati se u k u v a n i m
Jedan od osnovnih mehanizama razvoja gojaznosti urinom. Kupke ujutro i uveče. Trljanja maslinovim uljem.
je poremećaj koordinacije razmene masti i ugljenih hidrala. Gladovanje na urinu. Čišćenje jetre i creva. (Masaža, klisti­
što dovodi do njihovog pojačanog pretvaranja u salo. ranje diuretikom, gladovanje na urinu snažno pođsliču mr­
Značajnu ulogu ima naslednost (konstiluciono-po- šavljenje kod ljudi konstitucije „vetra".)
rodični faktor). • Piti sok od beloglavičastog kupusa (kupus po­
Gojaznost može biti posledica nekih oboljenja jačava životni princip „vetra").
cenlralno-nervnog sistema, žlezda unutrašnje sekrecije (pre • Svakog dana 2-3 puta dnevno popiti po pola čaše
svega - hipolalamuska disregulacija), poremećaja razmene soka od šargarepe.
materija, kao i nepoštovanja režima ishrane i kretanja.
Susreće se kod svih uzrasta, pri čemu često počinje
u dečjem uzrastu.
GORUŠICA GRČEVI

Neprijatan osećaj pečenja duž jednjaka. Spontani napadi grčenja mišića, koji se karakterišu
krajnjim stepenom njihovog naprezanja.
Gorušica je vezana za ubacivanje kiselog sadržaja
želuca u jednjak, kao i za poremećaj motorike jednjaka, Grčevi mišića često se javljaju usled dehidracije
želuca i dvanaeslopalačnog creva. Uočava se kod nekih organizma. Zato treba piti više tečnosti, posebno pre, za
oboljenja - gastritisa, holecistitisa, čira na želucu (kod vreme i posle fizičkog naprezanja.
povećane kiseline želudačnog soka), kao i kod niza nervnih
poremećaja. Kod zdravih ljudi gorušica se javlja u slučaju Recepti:
kada ne podnose neke hranljive produkte. • Prašak i odvar od korena pelina, iskopanog u
jesen. Prašak uzimati po jedan gram 3 puta dnevno pre
Preporuke: jela, a ekstrakt ili odvar - po j e d n u supenu kašiku 3 puta
• Očistiti debelo crevo. dnevno.
• Očistiti jetru. • Profilaktičkim kurama u proleće i u jesen uzi­
• Promeniti ishranu radi smanjenja kiselosti želu­ mali mrazovnjak: 50 miligrama praška mrazovnjaka popiti
dačnog soka. sa toplom vodom. Uzimali j e d n o m dnevno, ujutro naraste
na 1-2 sala pre jela.
Recepti: • Uzeti 50 miligrama praška mrazovnjaka, p o m e ­
• Popiti pola čaše „žive" vode. Gorušica prestaje. šati sa četvrtinom kafene kašičice m e d a i pojesti pre odlaska
• Mnogi čitaoci pišu da kod gorušice piju vlastiti na spavanje, oko 2 2 - 2 3 sata.
urin i da im to odlično pomaže. Urin normalizuje funkciju
želuca, što dovodi do normalizacije kiselosti u njemu.
GRČEVI U B U B R E Z I M A GRČEVI U C R E V I M A

Oštri stežući bolovi (grčevi) u slabinama i ispod Oboljenje funkcionalnog karaktera, koje se još na­
dijafragme, uslovljeni grčevitim kontrakcijama glatke mus­ ziva nervozom creva. Češće se susreće kod žena.
kulature bubrežne karike, njenih čašica ili mokraćnog
Uzrok grčeva u crevima je nestabilnost nervno-
kanala pri iznenadnom prekidu oticanja mokraće.
endokrinog sistema, izazvana premorom, nervnim potre­
Grčevi u bubrezima najčešće se javljaju pri zatva­ sima.
rani u mokraćnih kanala kamenjem ili nagomilavanjem mok­ Bolovi se lokalizuju u donjem delu stomaka i imaju
raćnih soli. napadni karakter, propraćeni su meteorizmom, lučenjem
U trenutku napada grčeva bolesnik ne može da čvrstih opni. Napad traje od nekoliko minuta do nekoliko
sedi na mestu, sve vreme menja položaj tela. Mokrenje je dana i obično se završava prolivom. Kada nemaju napad
učestalo i bolno. Često se javljaju mučnina i povraćanje. grčeva bolesnici pate od spastičnih zatvora, nesanice i
razdražljivosti.
Preporuke:
• Mlečno-biljna dijeta. Preporuke:
• Očistiti spoljašnjc manifestacije života.
© Obilno piti (lipov čaj, voćni sok od kljukve). • Očistiti debelo crevo.
• Očistiti jetru.
Recepti: • Boriti se protiv zatvora.
• Jednu kaienu kašičicu suvog lišća od breze sipati • Izbegavati prekomerno umaranje i nervne pot­
u termos, preliti sa č a š o m ključale protijeve vode i ostaviti rese.
da odstoji 2 0 - 3 0 minuta. Piti kao čaj 3-4 puta dnevno • Dijeta sa ograničavanje ugljenih hidrata i pro­
natašte. Dejstvo ekstrakta pojačava se, ukoliko se pije u top­ dukata sa kvascem.
lom stanju sa j e d n o m kašičicom meda.
• Uzeti 69,5 grama pelina, potopiti ga na 24 sata u Recepti:
vodu, skuvati, procediti. Dodati 353 grama šećera i kuvati • Uzeli 69,5 grama pelina, potopili ga na 24 sata u
dok se ne zgusne. Pili po jednu dezertnu kašiku 3-4 puta vodu, skuvati, procediti. Dodati 353 grama šećera i kuvati
dnevno. dok se ne zgusne. Piti po j e d n u dezertnu kašiku 3-4 puta
• Na deo tela oko bubrega stavljali obloge (vunena dnevno.
tkanina, natopljena u urinu).

I (vi 165
• Jednu kafenu kašičicu suvog pelina preliti sa Recepti:
četvrtinom litra ključale vode i ostaviti da odstoji 10 minuta. • Uzeti u jednakim delovima lišće žalfije, plodove
Piti 3 puta dnevno po j e d n u šoljicu, kao čaj. kleke i travu pelina. Dve supene kašike smese preliti sa pola
• Piti svež (ili aktiviran hladnoćom, dečji) urin 2-3 litra vode, kuvati 10 minuta na slaboj vatri, procediti i doliti
puta dnevno, po 50-100 grama. ključale vode do pola litra. Piti 3 čaše odvara dnevno.
• Pili 4—5 puta dnevno ekstrakt od listova pelina i • Uzeti 100 grama pelina i potopiti ga na 24 sata u
žalfije, uzetih u jednakim količinama. bunarskoj vodi. Kuvati ga 30 minula na slaboj vatri u dobro
Dve supene kašike smese preliti č a š o m ključale vode zatvorenoj posudi. Dodati 400 grama šećera ili m e d a i
i ostaviti da odstoji 2 sata. Piti po jednu supenu kašiku. Za kuvati j o š 15—20 minuta. Uzimati po j e d n u dezertnu kašiku
vreme lečenja piti tečni odvar od riže. sirupa 3-4 puta dnevno na 30 minuta pre jela.
• Na deo tela oko jetre stavljati obloge, natopljene
u urinu.

GRČEVI U JETRI

Jedan od glavnih simptoma kamena u jetri. GRIP


Bolovi se javljaju u desnoj podrebrici i šire se na
eeo stomak, imaju napadni karakter. N a p a d u grčeva često Akutno zarazno virusno oboljenje čoveka, koje
napada organe za disanje, nervni, a ponekad i srčano-
prethodi mučnina i osećaj težine u desnoj podrebrici.
vaskularni sistem.

Preporuke: Prenosi se vazdušnim putem - kapljicama. Karakte­


• Isključiti iz ishrane masnu hranu, ljuta jela i riše se glavoboljom, visokom temperaturom, drhtavicom,
alkoholne napitke. osećajem lomljenja u zglobovima i mišićima, kalaralnim
• Ne pušiti. pojavama. Opasan je ukoliko se iskomplikuje.
• Radi sprečavanja napada očistiti debelo crevo i
jetru. Preporuke:
• Radi ublažavanja bolova - tople terapije, terapije • Gladovanje.
sa parom u sauni. • Urinoterapija.
Recepti: GUBITAK APETITA
• Tokom 8-12 dana ispirati nos i usta „ m r t v o m "
vodom, a uveče popiti pola čaše „žive" vode. Najčešće je vezan za bolesno ili oslabljeno stanje
• Čim uočite da ste oboleli od gripa, prekinite da čoveka.
uzimate hranu, pijte urin i sa njim ispirajte grlo.
• Za lečenje koristite recepte koji se preporučuju
za lečenje prehlade, bronhitisa i kijavice. Preporuke:
• Očistiti creva klistiranjem sa svežim urinom i mik-
rokl isti rima sa ukuvanim urinom do j e d n e četvrtine prvo­
bitne zapremine.
GROZNICA • Očistiti jetru.
• Osloboditi se od glista i protozoa p o m o ć u pelina i
Opšta reakcija organizma na patogeno dejslvo „trojke".
(infekciju, traumu i drugo). Karakteriše se povećanjem
temperature tela, pramenom razmene materija, krvotoka • Sprovesti kuru lekovitog gladovanja.
itd.
Recepti:
• Ekstrakt pelina. Osušenu, sitno izrezanu, travu
Recepti: pelina preliti sa 70%-im alkoholom u odnosu 1:5, ostaviti
• Sok od pelina. Svež pelin isitniti, iscediti sok i da odstoji 21 dan na tamnom mesti i procediti.
biljku osušiti na suncu. Uzimati po 4,4 grama. Uzimati po 20 grama j e d n o m dnevno za povećanje
• Popiti odjednom 50-100 grama urina. apetita posle preležanih iscrpljajućih oboljenja.
• Da bi se smanjila visoka temperatura tela na mes- • Uzeti 50 grama pupoljaka breze, preliti sa 500
ta gde se oseća puis (zapešća ruku, gležnjeve nogu, čelo, a grama votke (rakije) i ostaviti da odstoji 10 dana. Uzimati
najbolje - oko bubrega) stavljati obloge sa urinom. M o ž e se po pola do j e d n e kafene kašičice sa 50 grama vode 3 puta
polivati hladnom vodom, tuširati prohladnom v o d o m . dnevno na 15-20 minuta pre jela.
• Vino od kičice [Erythraea centaurium) je popu­
larno sredstvo za pobuđivanje apetita. Travu preliti sa belim
vinom, dodati u to nastrugane kore od limuna i ostaviti da
odstoji dve nedelje. Preporučuje se piti po čašu vina pre
jela.
• Piti neparan broj gutljaja svežeg urina. Usled Recepti:
osmoze urin uvlači vodu u šupljinu creva i s a m i m tim • Radi lečenja organizma i pothranjivanja mikro-
čisti zidove dvanaestopalačnog creva. To se ispoljava kroz elementima primenjivati urinske mikroklistire sa po 2 0 - 5 0
poboljšanje apetita i normalizaciju telesne težine. Urin pod- grama urina, u koga dodavati odvare od trava, morski kupus
stiče normalizaciju mikroflore, a to vas oslobađa od upornih i druge ingređijente. Ukoliko je doza veća, tada oni podstiču
đisbakterioza i oboljenja, vezanih za njih. izbacivanje nečistoća iz organizma.
• Piti srednju porciju (mlaz) urina i svakog dana
trljati telo urinom ukuvanim do jedne četvrtine prvobitne
zapremine.
GUŠAVOST • Na mesto gušavosti stavljati svezu koru od
hrasta.
Uvećanje šlitne žlezde u obliku tumora.

Uočava se kod bazedove bolesti, kao i kod zloćudnih


tumora štitaste žlezde i upalnih promena na žlezdi. M o ž e se
HEMOROIDI
pojaviti i usled smanjenja funkcije lučenja h o r m o n a štitaste
žlezde pri nedovoljnom unošenju joda u organizam.
Cvornovalo proširenje vena pravog creva, koje se
Poremećaj funkcije štitaste žlezde izaziva pore­
prvenstveno javlja oko anusa.
mećaj razmene materija u organizmu, kao i poremećaj psi­
he. Spolja se oboljenje ispoljava i z m e n a m a kontura vrata, Od hemoroida obično obolevaju ljudi srednjeg i
buljookošću, lupanjem srca, drhtanjem prstiju ruku, pove­ starijeg uzrasta, muškarci 3 puta češće od žena.
ćanom razdražljivošću, naglim oscilacijama raspoloženja. Razvoj bolesti podstiču faktori, koji izazivaju pove­
ćani pritisak i zastoj krvi u venama male karlice i venoznim
Preporuke: spletovima pravog creva (hronični zatvori, dugotrajno
• Očistiti spoljašnje manifestacije života. stajanje za vreme rada, tumori na karlici i u trbušnoj duplji,
• P o t p u n o čišćenje organizma od šljake (nečis­ ciroza jetre; kod žena - nepravilan položaj materice, trud­
toća). noća).
• Obogaćivali hranu produktima koji sadrže veli­ U početnom stadij umu bolesti na anusu se oseća
ki procenat joda. U salate, bareno povrće i kaše dodavati svrab, pečenje, toplota, a ukoliko postoji upala - bol.
mleveni morski kupus.
• Aktivni način života.
Preporuke: • U emajlirani lonac sakupiti svu svoju mokraću
• Lečenje m o ž e biti lokalno (direktno dejstvo na od j e d n o g mokrenja. Postaviti lonac na vatru i dovesti do
hemoroidne čvoriće) i opšte (normalizacija krvotoka, otkla­ ključanja. Skinuti lonac sa vatre i postaviti ga na mesto
njanje portalne hipertonije, čišćenje jetre 4 - 8 puta). gde ćete vršiti zagrevanje (na primer, u koru ili lavor). U
• Isključiti zatvore (u slučaju potrebe - male doze mokraću nasuti 1 supenu kašiku sode bikarbona i šesti.
prirodnih purgativa ili mikroklisliri sa uljem, mlečno-uljni, Umotati se ćebetom. Sedeti 10 minuta.
sa svežim urinom). • Isprali hemoroidne čvoriće toplim urinom, a
• Mazanje hemoroidnih čvorića uljem od pasjeg trna zatim na njih stavljati od 3 do 5 puta p a m u č n e ili vunene
(Hippophae rhamnoic/es) ili stavljanje tampona natopljenih obloge natopljene u soku od belog luka ili razblaženom nas­
u tom ulju. truganom belom luku.
• Sedeće prohladne kupke ili pranje prohladnom • Mogu se primenjivati sedeće tople kupke sa do­
vodom posle delekacije. davanjem u vodu soka iz 5 režnjeva češnjaka u trajanju od
• Zagrevanje anusa. 10 minuta.
• Pranje vlastitom mokraćom posle delekacije. • Ako su hemoroidi unutrašnji, treba očistiti režanj
• Regulisati ishranu, isljučiti ljuta i slana jela, belog luka, namazati ga uljem (maslacem ili biljnim uljem
alkohol. - zejtinom) i ubaciti ga u pravo crevo.
• Pojačana terapija sokovima. • Možete 2-3 režnja češnjaka isitniti (islucati),
• Primena sredstava, koja „smiruju" životni princip pomešati sa vrućim maslacem i od te smeše napraviti svece
„ v e t r a " (zagrevanje, okađivanje itd.). (naliti istopljeni maslac u konusne oblike od folije i staviti
• Izbegavati suvišno hlađenje i dehidraciju or­ u frižider). Posle svakog vršenja nužde te svece stavljajte u
ganizma. anus.
• Uvlačili analni otvor 8-10 puta uzastopce (ta
Recepti: vežba se naziva mula-bhandha: mula - koren, bandha -
• Jednu kafenu kašičicu praška slačice staviti u usta skupljanje). Ta vežba otklanja zastoj krvi i m o ž e se raditi
i držati u ustima dok se ne zgrudva i resorbuje. Istovremeno stojeći, ležeći, sedeći ili u hodu.
staviti u anus tampon od vate, natopljen u p r o k u v a n o m sun- • Uzeli 5 grama praška od cvetova (sa drškom)
cokretovom ulju. hajdučke trave i 5 grama listova maline i pomešati ih sa
• Četiri supene kašike slačice rastvoriti u tri litra 50 grama svežeg maslaca. Maslac prethodno treba rastopili
ključale vode. Naliti u kolu (lavor) i šesti iznad toga. Umotali na vodenoj pari. U rastopljeni maslac sipati sitno isitnjene
se ćebetom do pojasa i sedeti 10 minuta. To ponoviti 2-4 trave (poželjno u prahu) i dobro promešati. Dobijenu smesu
puta. čuvati u frižideru.
Uveče pred spavanje smesom namazati anus. Tu sa vatre, lonac zatvoriti drvenim poklopcem sa otvorom i
terapiju primenjivati svakoga dana dok se ne potroši sme- nad p a r o m iz lonca zagrevati anus 2 0 - 3 0 minula.
sa. • Svakog jutra 2-7 dana ispirati naprsline „mrt­
Posle trodnevne pauze lečenje mazanjem ponoviti. v o m " vodom, a zatim stavljati tampone sa „ ž i v o m " vodom,
Za vreme tog lečenja poželjno je ujutru natašte popiti menjajući ih čim se osuše. Za 2-3 dana prestaje krvarenje i
čašu sveže surutke, a tokom dana pojesti 5-10 k o m a d a plo­ naprsline zaraslaju.
dova kleke, skuvanih u prelopljenom maslacu i osušenih u
toploj rerni.
• Zagrevanje anusa parama stipse (alauna), koje
HEPATITIS
imaju jaka koagulaciona svojstva. Naliti u emajlirani lonac
(šerpu) dva litra vode i kuvati dok ne proključa, a zatim u
Akutna clifuzna upala jetre, izazvana jiltrirajućim
ključaloj vodi rastvoriti 45 grama stipse i dobijeni rastvor
kuvati 15-20 minuta na blagoj vatri. Skinuti sa vatre, pok­ virusom
lopiti lonac drvenim poklopcem sa otvorom u sredini (ili Karakteriše se uvećanjem jetre i slezine, lučenjem
zamotati krajeve lonca debelim peškirom), šesti na poklopac tamne mokraće i bezbojnog ekskrementa, oštećenjem
i 2 0 - 3 0 minuta zagrevati anus na pari rastvora stipse. želudačno-crevnog trakta, nervnog i srčano-vaskularnog
Posle toga preporučuje se namazati anus vazelinom sistema.
i uzeti bilo koji biljni purgativ. Koagulacioni i skupljajući Hepatitis obično počinje sa opštom slabošću orga­
efekat stipse je toliko jak, da može izazvati zatvor i j a k o nizma, neznatnim povišenjem temperature, smanjenjem
stezanje (skupljanje) pravog creva. Primena ulja vlazi i sma­ apetita, prolivom i bolovima u desnoj podrebrici. U težim
njuje to j a k o dejstvo. slučajevima bolest proliče u akutnom obliku (slanju) i uvek
Zagrevanje vršiti najviše j e d n o m nedeljno. Obično je propračena žuticom.
su tri zagrevanja dovoljna da bi se postigao vidljiv lekoviti
efekat. Preporuke:
Za v r e m e tog lečenja piti vodu u kojoj su se 30 mi­ • Ograničeni režim, fizičko i psihičko mirovanje,
nuta kuvali čisti opiljci od gvozda. isključivanje hrane koja nadražuje i lekova (osim apsolutno
Za vreme lečenja iz ishrane izbaciti sveže mleko i indikativnih).
crni čaj (crni čaj može se zameniti zelenim čajem, a j o š • Očistili debelo crevo. jetru i tečne sredine (krvotok,
bolje čajem od trava). limfolok).
• U litar i po mleka staviti 4 velike glavice crnog • Sisanje biljnog ulja (zejtina) ujutro natašte i klis­
luka, kuvati (da ključa) na slaboj vatri 15-20 minula, skinuti tiranje limunovim sokom ili sirćetom od jabuka. Uveče se
može vršiti ideomolorno čišćenje jetre - oko 15-20 minuta alkoholne napitke, kolače sa masnim kremom, sladoled i
zamišljati, kako ona vibrira. podrhtava i skuplja se. druga hladna jela i napitke.
• Posle jela disati kroz desnu nozdrvu. Takvo disa­ • Karakter dijete može se bitno menjati u zavisnosti
nje izaziva u organizmu stvaranje toplote, telesne „vatre", od težine stanja obolelog, oblika oštećenja jetre i osobenosti
što podstiče bolju probavu i pomaže bolesnoj jetri. individualne konstitucije.
• Redovno gladovanje (jednom neđeljeno ili u dane
Ekadaši) po 2 4 - 3 6 sati. Recepti:
• Urinolerapija. • Zilovlak - bokvica
• U m e s t o soli koristiti mleveni osušeni morski ku­ (Plantago major) 20 grama
pus. Vodopija (Cichorium intvbus),
• Pili ekstrakte i od vare (čajeve) kako od smesa, koren 30 grama
tako i pojedinačnih lekovitih biljaka. Oni se mogu koristiti Kanlarion (Hypericum perforatum),
kao dopunsko ili osnovno sredstvo za lečenje. stabljika s lišćem 40 grama
• Spokojna atmosfera, tiha, opuštajuća muzika, od­ Smilje (Xeranthemum annum),
mor, kraće šetnje ujutro i uveče pred spavanje. cvetovi 40 grama
• Količinu tečnosti ne ograničavati, najbolje je uno­ Neven (Calendula officinalis),
siti je pijenjem svežih sokova od voća, povrća, jagodastog cvetovi 40 grama
voća, uzimanjem kompota, ekstrakta od šipka, ekstrakta i Kamilica (Chamomi/la recutita),
odvara od raznih trava pripremljenih sa protijevom v o d o m . cvetovi 10 grama
• Količina hrane treba da bude umerena (jesti 3-4 Krušina (Rhamnus frangura),
puta dnevno). Na primer, prvi obrok hrane ujutro - sveže kora 30 grama
isecden sok, drugi - salata i kaša. treći - voće i mlad kravlji Dve supene kašike smese preliti sa pola litra sveže
sir, četvrti - odvari od trava sa m e d o m i semenke. vode i ostaviti da odstoji preko noći. Ujutro kuvati da ključa
• Zabranjeno je jesti: teško rastvorljive masti (gove­ 5 minuta, ostaviti da odstoji 30 minula i procediti. Uzimati
đe, ovčje, guščje, svinjsko salo i drugo), lososa, ekstraktivne po 3/4 čaše 15 minuta pre jela.
materije (odvare od ribe. mesa, gljiva, buljone i predjela • Smilje, cvetovi 60 grama
od njih), produkte bogate holesterinom (mozak, riblje ulje, Kanlarion, trava 50 grama
jetru, srce, bubrege itd.), pržena jela, kakao, suvomesnale Kopilnjak (Asarum europaeum),
proizvode, konzerve, začine i ljute dodatke j e l i m a (luk. beli trava 30 grama
luk, senf, papriku, jako sirce i drugo), suviše slanu hranu, Lan (Linum usitatissimum),
seme 20 grama
Rusomača (Capsella bursa- HEPATITIS HRONIČNI
pastoris med.), trava 20 grama
Nana (Mentha arvensis),
Glavna namena lekovitog bilja u lečenju hroničnog
lišće 30 grama hepatitisa j e : poboljšati odvajanje žuči i sekreciju fermenata,
Jetreni čaj (Pedicn/uris comosa), đclovati protiv upale i alergijskih reakcija, otkloniti spazme.
trava 40 grama U tu svrhu mogu se korisitili ekstrakti i odvari (čajevi) od
Hajdučka trava (Achillea smesa trava. Ekstrakte je najbolje pripremati u termosu ( 2 - 3
millefolium), trava 30 grama supene kašike isitnjene smese na pola litra vode), piti ih pre
Šipak, plodovi 50 grama jela u toplom stanju - 3-4 puta. Trajanje lečenja - najmanje
Uzeti 2-3 supene kašike smese, preliti sa 3 čaše pola godine. Posle svaka 2 meseca napraviti đvoneđeljnu
ključale vode, ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. Uzimati pauzu.
po pola čaše 2 puta dnevno 15 minuta pre jela mesec dana.
Napraviti pauzu od dve nedelje i kuru ponoviti.
Recepti:
• Mrtva kopriva (Lamium album).
• Plodovi morača i kima, kora od krušine, lišće
trava 50 grama
nane - po 10 grama, hajdučka trava i trava kičice - po 20
Breza, pupoljci 50 grama
grama. Supenu kašiku smese preliti litrom ključale vode,
Jasika (Popu/us tremu/a),
ostavili da odstoji 2 sala na toplom mestu i procediti. Piti po
kora (zamena iva. vrba) 40 grama
četvrtinu eaše 3 puta dnevno pre jela.
Kantarion. trava 30 grama
• Piti sirup od pelina: 100 grama trave potopiti u
Dve supene kašike isitnjene smese uveče preliti sa
bunarsku vodu i ostaviti da odstoji 24 sata, zatim pola sata
pola litra sveže vode i ostaviti da odstoji preko noći. Ujutro
kuvati na slaboj vatri u dobro zatvorenoj posudi, dodati 400
kuvati dok ne proključa, ostaviti da se ohladi i procediti.
urama šećera ili meda i još kuvati 15-20 minuta.
Uzimati po 1/4 čaše 15-20 minuta pre jela.
Uzimati po jednu dezertnu kašičicu sirupa 3-4 puta
• Stavite u sredinu od hleba 3-4 žive vaške i
dnevno na pola sata pre jela.
progutajte. Posle toga 4 sata ništa ne piti. U vašima se (obič­
• Kantarion 40 grama
no se koriste čovečje) sadrži materija, koja. prema mišljenju
Troskot 20 grama
nadrilekara. ubija uzročnike žutice i hepatitisa.
Vodopija (cikorija) 30 grama
• Kafenu kašičicu zmijine trave (Veronica ehama-
Smilje 40 grama
edrv.s) sipati u čašu ključale vode. ostaviti da odstoji 30
Kamilica, cvetovi 10 grama
minuta i procediti. Piti po četvrtinu čaše 3 puta dnevno.
Krušina, kora 30 grama
Neven, cvetovi 30 grama
Uzeti uveče 20 grama smese, preliti je sa 400 mili­ Petrovac (Agrimonia eupatoria),

litara sveže vode. ostaviti da odstoji preko noći i ujutro traVa 10 grama
kuvati da ključa 5-7 minuta. Piti po 3 čaše dnevno. Uzeti 4 supene kašike smese na litar ključale vode,

• Selen (Levisticum officinale), ostavili da odstoji u zatvorenoj posudi 2-3 sata. Uzimali po

koren 50 grama jednu trećinu do polovine čaše 3 puta dnevno kod hroničnog
hepatitisa.
Jagoda šumska (Fragaria veseo),
• Uzeti 40 grama isitnjene zelene ovsane slame,
lišće 50 grama
preliti sa litrom vode, kuvati da ključa 5-6 minuta, procediti.
Žuti lica (Genista tinetoria),
Uzimati po pola čaše 30^10 minuta pre jela najmanje 3 puta
trava 30 grama
dnevno tokom 2 0 - 2 5 dana.
Vresak. cvetovi 30 grama
Uzeti 30 grama isitnjene smese, preliti je litrom • Uzeli 3 kalene kašike podzemnog stabla sa

vode, ostaviti da odstoji 30 minula, stavili na vatru i kuvati korenjem mladih izdanaka ili trave špargle (Asparagus

da ključa 2 minuta, ostavili da odstoji 2 sata i procediti. officinalis), ostavili da odstoji u čaši ključale vode,

Uzimati po četvrtinu čaše 3 puta dnevno jedan sat posle procediti i piti po 2-3 supene kašike pre jela kod hroničnog

jela. hepatitisa.
• Kamilica, cvetovi 20 grama
• Uzeti 4 grama semena ili listova selena. preliti ih
Jagoda šumska, plodovi 20 grama
sa 150 mililitara hladne vode (može se j e d n a kalena kašičica
Šipak, latice (cvelni listići) 20 grama
semena prelila sa 150 mililitara ključale vode) i ostavili da
odstoji 3 sata. pa procediti. Uzimati po j e d n u supenu kašiku Rastavić, izdanci 30 grama
Bela breza, lišće 10 grama
4 puta dnevno.
Smilje, cvetovi 30 grama
• Rastavić, trava 10 g r a m a
Neven, cvetovi 15 grama
Kantarion, cvetovi 10 grama
Povratič [Tanacetuiu vulgare) 10 grama Mrtva kopriva, trava 15 grama

Hajdučka trava, trava 10 grama Uzeti 2 supene kašike smese. preliti sa 3 čaše

Kamilica, cvetovi 10 grama ključale vode, ostaviti da odstoji 3 sata i uzimati po 150
grama 3 puta dnevno 30^10 minuta pre jela.
Čičak (Arctium lappa), koren 10 grama
• Uzeti 3 kalene kašičice isitnjene trave krasulj-
Šipak, plodovi 10 grama
ka (llcllis perennis). prelili sa j e d n o m i po čašom hladne,
Žalfija, trava 10 grama
prokuvane vode, ostaviti da odstoji 2-3 sata i procediti.
O m a n (Inula helenium), koren .... 10 grama
Uzimati po pola čaše 3 puta dnevno pre jela kod hroničnog
Troskot, trava 10 grama
hepatitisa.
Čičak, listovi ubrani u maju 10 grama
• Ukoliko se pojave jaki bolovi ispod desnog Sok od rena 300 grama
rebra, na to mesto staviti vruću oblogu i popiti pola čaše Sok od limuna 300 grama
maslinovog ulja. Prirodni med 300 g r a m a
• Uzeti 3 kilograma ječma, oprati ga od prašine, Sve dobro izmešati da bi se rastvorio med. Uzimati
prelili sa 6 litara vode i ostaviti da odstoji 2 sata. Zatim po j e d n u supenu kašiku 30 minula pre jela. Kada se potroši
staviti na vatru i kuvati sve dotle, dok ne ostane j e d a n litar sva smesa napraviti pauzu od mesec dana, a zatim pripremiti
vode. Skinuti sa vatre, ohladiti, procediti i iscediti. Uzimati sledeću porciju. Ukupno treba uzeli 3 porcije.
po četvrtinu čaše 3 puta dnevno j e d a n sat pre jela. • Pelen, trava 10 grama
• Uzeti j e d a n kilogram ovsa, oprati ga, preliti sa Smilje, trava 20 grama
10 litara vode, staviti na vatru i kuvati dok ne ostanu 2 litra. Rćistavić, trava 20 grama
Procediti. dodali j e d a n kilogram meda i 100 grama maslaca i Kukuruzna stigma (svila) 20 grama
kuvati j o š 10-15 minuta. Skinuti sa vatre i ohladiti. Uzimati Breza, listovi 10 grama
po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno j e d a n sat pre jela. Mirodija, seme 10 grama
• Ukoliko beonjače požute i pojavi se blago žutilo Zova, cvetovi 10 g r a m a
na koži, tada treba istovremeno sa uzimanjem ekstrakta, Sipak, plodovi 200 grama
radi poboljšanja raspoloženja, primenjivati tople klislire sa Dve supene kašike isitnjene smese preliti sa 2 čaše
ođvarom od cvetova kamilice (2-3 puta nedeljno). ključale vode, ostaviti da odstoji 30 minuta i procediti.
• Kod hroničnog hepatitisa narodna medicina Uzimati po pola čaše 3 puta dnevno pre jela u toplom
preporučuje da se uzima kljukva sa m e d o m . Kljukvu stanju tokom 2-3 nedelje. Zatim napraviti pauzu od 7 dana
(Oxycoccus palustris) treba isitniti (izgnječiti) i pomešati i ponoviti kuru.
sa m e d o m (da ukus bude kiselo-sladak). Uzimati po j e d n u • Smilje, cvetovi 50 grama
supenu kašiku 3 puta dnevno. Neven, cvetovi 20 grama
Ukoliko nemate kljukvu, možete uzeli sok od kartopa Rusa, trava 20 grama
(Viburnum opitim) sa m e d o m . To je kvalitetna zamena. Kamilica, cvetovi 20 grama
• Sibirski narodni lek kod hroničnog hepatitisa: Kantarion, cvetovi 30 grama
iziendati crnu rotkvu i iscediti sok kroz gazu. Dobro izmešati Breza, mlado lišće 30 grama
j e d a n litar soka sa 400 grama tečnog meda. Uzimati po 2 Kopriva, lišće 20 grama
supene kašike 3 puta dnevno pre jela i pred spavanje. Zilovlak (bokvica), lišće 20 grama
• Na jetru blagotvorno deluje smesa sledećih so­ Sipak, plodovi 200 grama
kova: Dve supene kašike smese preliti sa pola litra
Sok od cvekle 300 grama ključale vode, ostaviti da odstoji j e d a n sat na toplom mestu
i procediti. U/imati po pola čaše 3 puta dnevno 30 minula primer, kod hroničnog holecistilisa i gastritisa sa uvećanim
pre jela tokom m e s e c i po dana. Zatim napravili pauzu procentom kiseline med treba uzimati 3 puta dnevno 1,5-3
od dve nedelje. Taj ekstrakt je koristan kod intenziviranja sata pre jela.
(progresije) oboljenja. Pripremanje: supenu kašiku meda rastvoriti u čaši
• Lekovita gimnastika sastoji se iz jednostavnih tople vode (37° C) i popiti odjednom. Treba piti svakoga
vežbi: hodanje u mestu, savijanje tela napred i u siranu, kru­ dana tokom 1,5-2 meseca, 2 kure godišnje - u proleće i u
ženje lelom. čučnjevi, odbijanje od zida (za ljude koji su jesen.
j a k o slabi) ili poda. blago masiranje tela oko jetre. • Mumijo. Za lečenje i obnavljanje funkcije jetre
• Lečenje vodom. Kod intenziviranja hroničnog he­ predlaže se uzimati mumijo.
patitisa svakoga dana treba primenjivati kupke za smirenje • Uzeti 15 grama mumijo i rastvoriti u 500 mili­
(35-36° C ) . litara (pola litra) ključale vode temperature 60-70° C. Za
• Radi zasićenja organizma energijom i ispiranja kuru lečenja potrebno je 60 grama. Kura lečenja traje 21
šljake (nečistoća) veoma je dobro kontrastno tuširanje, po dan. Lečenje se počinje sa uzimanjem 30 kapi, postepeno
10-15 kontrasta (vruća voda 40-45° C - 3 0 - 6 0 sekundi, povećavajući dozu do 60 kapi. Tako piti 7 dana. Dalje uzi­
hladna voda 15-20" C - o k o 5 sekundi). Terapiju primenjivati mati po jednu kafenu kašičicu 2 puta dnevno 30 minuta pre
2—3 puta dnevno. Veoma je dobro ukoliko se 10-15 minuta jela. Uz to piti voćni sok. mleko ili mineralnu vodu.
pre kontrastnog tuširanja u kožu utrlja stari urin. Mumijo poboljšava asimilaciju u probavnom kanalu,
• Radi otklanjanja svraba kože primenjivati uobi­ upijanje kiseonika i lučenje ugljenične kiseline u tkivima
čajene kupke (36-37° C) u trajanju 15-20 minuta svakoga jetre, želuca i debelog creva. Obnavlja se disajni koeficijent
dana ili svakog drugog dana. u jetri i smanjuje sadržaj šećera u krvi. Povećava se količina
Odlično pomaže ako se dva puta dnevno operu noge nukleinskih kiselina.
u prohladnoj vodi. • Uzeli 3 grama mumijo i rastvoriti u 3 litra ključale
• Terapija medom. Jetra ima potrebu za mikro- vode. Uzimati 3 puta dnevno po jednu čašu na pola sata pre
elemenlima, koji se u dovoljnim količinama sadrže u medu. jela 10 dana, a zatim napraviti pauzu od 5 dana. Lečili se do
Med daje energetski materijal jetri, ublažava u njoj i žučnim ozdravljenja.
kanalima upalni proces, a ujedno je i dobro sredstvo za • Zbog loga, s t o j e virusnu infekciju veoma teško
izbacivanje žuči. izbacili iz organizma, preporučujem da se posle lečenja he­
Med je indikativan kod hroničnog hepatitisa, kamena patitisa pristupi jednogodišnjoj kuri lečenja kavkaskim mra-
u žuči i posle odstranjivanja žučne kese. Pri prepisivanju zovnjakom (Helleborus caučasicum). Ta biljka je otrovna
meda bolesnicima sa oboljenjem jetre i žučnih kanala treba i deluje na patogene gljivice, viruse i mikrobe, koji žive
imati u vidu procenat kiseline u želudačnom soku. Tako. na u krvi. 1 imII i medućelijskoj tečnosti. Samo jednogodišnja
kura primene mrazovnjaka može garantovati, da je raznim • Fizičko opterećenje.
infekcijama u organizmu došao kraj. Osim toga. mrazovnjak • Kompleksno lečenje: urinoterapija, gladovanje,
podstiče razmenu materija i obnavlja funkciju jetre. pravilna ishrana, čeličenje.
Treba ga uzimati uveče, na 2-3 sata pre spavanja.
Upravo u to vreme on najpovoljnije deluje na jetru. Recepti:
Doza: pola kašičice za senf sa kafenom kašičicom • Primenjivati jake fitoncide, kerozin, ekstrakt od
meda. duvana, mrazovnjak, urin. Sva ta sredstva deluju na virus
herpesa koji je zaseo duboko u organizmu. Veliku ulogu
HERPES imaju doze i trajanje lečenja.
• Pre odlaska na spavanje uzeti kašičicu za senf
mrazovnjaka sa kafenom kašičicom meda.
Virusno oboljenje, koje je karakteristično po ospama
• Pola godine piti kerozin u 6-nedeljnim kurama sa
na koži i shtzokožama sa grupisanim mehurićima.
pauzama.
Savremena medicina smatra, da se možete oslobo­ • Starim urinom mazati ospe herpesa u akutnom
diti ospi, otkloniti progresiju oboljenja, povećati imunitet, stadij umu. One brzo prolaze.
ali da se ne možete potpuno izlečiti. • Gladovanje u dane Ekadaši po 24-48 sati.
Izvor infekcije je bolestan čovek ili nosilac virusa. • Uzeti dve kafene kašičice cvetova medunike
Virus se prenosi kontaktnim putem. Razvoj oboljenja pod­ (Filipendula ulmaria, F. hexepeterala) i jednu kafenu
stiče suvišno hlađenje organizma, smanjenje imuniteta, kašičicu cvetova nevena, sipati ih u litarsku teglu i preliti
hipovitaminoza. Herpes se često javlja na fonu drugih infek­ sa pola litra votke (rakije). Teglu zatvoriti polietilenskim
tivnih oboljenja (grip, penumonija, malarija i drugih). poklopcem i ostaviti da odstoji mesec dana na t a m n o m
Kao samostalna oboljenja postoje prosti herpes mestu uz p o v r e m e n o mućkanje, a zatim procediti.
(takozvana groznica) i difuzni herpes (difuzni lišaj). Kod ospi herpesa na usnama - na bolno mesto stav­
ljati vatu natopljenu u ekstraktu medunike i nevena, držati
Preporuke: 15—20 minuta 2—3 puta dnevno. Ukoliko je herpes uzeo
• Izbegavati stresne situacije. maha, dopunski piti ekstrakt - kafenu kašiku ekstrakta na
• Dijeta. 100 grama ključale vode 3 puta dnevno. Ekstrakt odlično
• Ne praviti o d j e l a kult. Hraniti se pravilno. pomaže i kod gripa (u istoj dozi).
• Iskoreniti glupe navike i sklonosti, koje slabe Kod difuznog herpesa natopiti p a m u č n u tkaninu
organizam. u ekstraktu i stavljati na mesta sa ospama i piti po j e d n u
• R e d o v n o čistiti organizam.
supenu kašiku ekstrakta razblaženog u 200 grama vode 3 ^ • Pravilna i racionalna ishrana, uglavnom s v e z o m
puta dnevno. hranom (salate, voće, klice).
U o č e n o j e , ukoliko se lečenje počne na vreme, di- • Povremeno gladovati. Gladovanje upravo podstiče
fuzni herpes se m o ž e izlečiti za nedelju dana. čišćenje organizma na nivou vezivnog tkiva i povećava
opšti energetski potencijal organizma.
• Očistiti jetru i debelo crevo.
• Trudite se da ne jedete posle 18 sati. Ukoliko pre
HIPERTONIČNA B O L E S T spavanja imate neodoljivu želju da jedete, popijte svež sok,
odvar od trave ili čašu jogurta (kiselog mleka).
Oboljenje srčano-vaskularnog sistema, čiji je glavni • Urinoterapija. Obzirom da urin ima blago diu-
simptom povišen krvni pritisak. retično svojstvo on izbacuje suvišnu vodu iz organizma,

Uzroci nastanka hipertonične bolesti vezane se za podstiče otvaranje kapilara i rezultat toga je smanjenje

funkciju centralnog nervnog sistema. Razvoj bolesti podsti­ arterijskog pritiska.

ču: nervna prenapregnutost, nepovoljna životna situacija,


suvišna ishrana (posebno masnom m e s n o m h r a n o m ) i slabo Recepti:
pokretan način života. • Tokom dana 2 puta piti po pola čaše „ m r t v e "
vode.
• Raditi vežbe za disanje, vezane za nagomila­
Preporuke:
vanje ugljenične kiseline u organizmu, koja podstiče ot­
• Dovoljno dug san.
varanje krvnih sudova i opuštanje mišića: m e t o d Butejka,
• Dugotrajan boravak na vazduhu.
metod Streljnikove, ritmičko disanje joga, disanje koje čisti
• Izbegavati stresne situacije.
spoljašnje manifestacije života (opis tih metoda možete
• Naučiti se opuštanju, primenjivati autogeni tre­
naći u mojim knjigama).
ning, da bi se oslobodili svakodnevne napregnutosti.
• Jedna žena se izlečila od hipertonije na sledeći
• Normalizovati kapilarni krvotok terapijama sa
način: potpuno je očistila organizam, a zatim je svakog
v o d o m . One ne samo da opuštaju, poboljšavaju kapilarni
dana pila po 2-3 gutljaja urina, umivala se njime, ispirala
krvotok, već i podstiču čišćenje organizma.
oči, uši i nos.
• Fizičke vežbe do lakog znojenja u vidu šetnji,
• Mnogi čitaoci poboljšali su svoje stanje i pot­
trčanja, obične gimnastike (posebno atletske), takođe po­
puno se izbavili od hipertonije gladovanjem, pijenjem uri­
boljšavaju kapilarni krvotok i smanjuju arterijski krvni
na, m a s a ž o m sa ukuvanim urinom i potpunim čišćenjem
pritisak.
organizma. Uspeh svih tih terapija obavezno treba potkrepiti uzrok ne deluje. To, s t o j e očistio creva i jetru je dobro, ali
pravilnom ishranom i pravilnim načinom života. tim terapijama nije očistio tečne sredine u organizmu.
• Povećanje krvnog pritiska često je p o v e z a n o Četvrto, trebalo je primenjivati metode za opuštanje
sa postepenim zagađenjem organizma, gubitkom elastič­ i smirivanje organizma: relaksaciju, autogene treninge. Za­
nosti krvnih sudova, posebno arterija, pojavom „školjke tim probati disanje prema Streljnikovoj, metod čišćenja spo-
u spoljašnjim manifestacijama" zbog jakih emocionalnih ljašnjih manifestacija života.
preživljavanja. Peto, otoci su izazvani time, stoje primenjivao sred­
Jedan 60-godišnji muškarac pokušao je da popravi stva, koja povećavaju životni princip „vetra" — gladovanje,
svoje stanje urinoterapijom (uradio je m n o g o mikroklistira klistire sa urinom. Ustvari, gladovanjem u trajanju od 5
sa običnim i ukuvanim đo jedne četvrtine urinom, već 11 dana nije se moglo postići to, stoje taj čovek želeo. Trebalo
meseci to radi), gladovanjem (po 5, 7 i 12 dana) i čišćenjem je m n o g o duže gladovati - 20-30 dana.
organizma (5 puta je čistio jetru). Šesto, psihička stega ili „energetska školjka", koja
Rezultat je da mu se pojavio otok srca, otok plu- se nalazi u grudima tog čoveka je posledica preživljenog
ća,otok jetre, želuca i nogu. Počeo je da se j a k o zadihava j a k o g uzbuđenja. Upravo u tom delu organizma stvorili su
i kašlje. Pritisak je progresirao. M o r a o je leći u bolnicu. se glavni otoci.
Uradio je analize, koje su ukazivale na srčane m a n e sa raz­
HIPOTONIJA
vojem srčane astme.
Komentarisaću greške tog čoveka.
Smanjenje arterijskog pritiska ispod 105/65 mili­
Prvo, bolest je zapuštena. Sa samoizlečenjem je tre­
metara živinog stuba kod muškaraca i 95/60 kod žena usled
balo početi m n o g o ranije, dok je j o š imao jak životni poten­
smanjenja tonusa srčano-vaskularnog sistema.
cijal. U starosti je on opao.
Drugo, tako ogromno čišćenje organizma u tom sta­ Javlja se slabost, vrtoglavica, glavobolja, pospanost,
rosnom uzrastu trebalo je vršiti postepeno i blago. Piti sveže mlitavost, umor, sklonost nesvestici.
isceđene sokove, pripremati hranu na protijevoj vodi, pose- Lečenje se uglavnom svodi na opšte jačanje orga­
ćivati vlažnu saunu 2-3 puta nedeljno i redovno šetati. To
nizma, uz primenu ekstrakta lekovitih biljaka.
omogućava da se poveća cirkulacija u organizmu i izbace
nečistoće, da se stimuliše energija organizma. Preporuke:
Treće, on nije promenio ishranu. J e d n o m rečju, • Vodene terapije.
njegov način života ostao je kao s t o j e i bio. Pijenje urina u • Fizičke vežbe.
d a t o m slučaju m a l o koristi. A ukoliko je uzrok p o v e ć a n o g
pritiska na emocionalnoj bazi, tada sve što je radio na taj
Recepti: • Očistiti debelo crevo, jetru i tečne sredine
• Dva pula dnevno piti po pola čaše ..žive" vode. organizma.
Pritisak se normalizuje. • Sisati biljno ulje (zejtin) ujutro natašte i primenji­
• Piti ujutro urin, to aktivira životnu snagu orga­ vati klistire čišćenja sa limunovim sokom ili j a b u k o v h n
nizma i podsliče životni tonus. sirćetom. Uveče se može primenjivati iđeomotorno čišćenje
j e t r e - z a m i s l i l i kako ona vibrira, podrhtava, vrši kontrakcije
u trajanju 15-20 minuta.
HOLECISTITIS • Posle jela disati kroz desnu nozdrvu. Takvo disanje
podstiče stvaranje toplotc u organizmu, aktivira telesnu
Upala žučne kese (ineluira). „vatru", što doprinosi boljoj probavi i pomaže bolesnoj
jetri.
(lesto se javlja kod kamena u žuči (takozvani kameni
• Redovno gladovanje (jednom nedeljno ili u dane
holecislitis), posle virusnog hepatitisa i drugih infektivnih
Ekadaši po 24—36 sali).
oboljenja. Takođe se javlja ukoliko u organizmu postoji
• Urinoterapija.
hronična žarišna infekcija (na primer, tonzilitis) ili parazitno
• U m e s t o soli upotrebljavati suvi morski kupus.
oboljenja (na primer, opistorhoza).
• Ekstrakti i ođvari kako od smesa, tako i od poje­
Razvoj bolesti podsliče zastoj i promena sastava
dinih lekovilih biljaka. Mogu se koristiti kao osnovno ili
žuči. Cesto se holecistitis kombinuje sa holangitisom. M o ž e
dopunsko lekovito sredstvo.
biti akutan i hronični.
• Mirna situacija, tiha, opuštajuća muzika, odmor,
Početak bolesti je akutan. Coveka uznemirava in­
kraće šetnje ujutro i uveče pred spavanje.
tenzivan bol u desnoj podrebrici, koji se pojačava pri kre­
• Ne ograničavati količinu tečnosti, najbolje je piti
tanju, kašljanju, u položaju tela na desnom boku. Bol se
sveže sokove od voća, povrća, jagodaslog voća, kompote,
prenosi (reflektuje) na desno rame, desnu lopaticu, ponekad
ekstrakt od šipka, ođvare i ekstrakte od trava pripremljene
i na deo tela oko srca. Javlja se potreba za povraćanjem i
na protijevoj vodi.
povraćanje, temperatura tela se povećava.
• Broj dnevnih obroka hrane ne srne biti veliki ( 3 - 4
puta dnevno). Na primer, prvi obrok hrane ujutro - sveže
Preporuke:
isceden sok, drugi - salata i kaša, treći - voće i mlad kravlji
• Ograničeni režim, fizičko i psihičko mirovanje, sir, četvrti - od vari od trava sa m e d o m i semenke.
isključili hranu i lekove (osim apsolutno indikativnih) koji
• Zabranjuju se: teško rastvorljive masti (goveđe,
nadražuju. ovčje, guščje, svinjsko salo i drugo), losos, ekstraktivne
materije (čorbe od ribe, mesa, gljiva, buljoni i predjela
od njih), produkti bogati holesterinom (mozak, riblje ulje. creva. Zatim leći u postelju na desni bok. Ujutro ponoviti
jetra, srce, bubrezi itd.). pržena jela. kakao, suhomesnati klistiranje. U slučaju potrebe može se ponovili lečenje posle
proizvodi, konzerve, mirodije i ljuti začini (luk, beli luk, 4-5 dana.
slačiea, biber, ljuta paprika, jako sirce i drugo), suviše slana • Pomešati pola čaše rasola od kupusa sa istom
hrana, alkoholni napici, kolači sa masnim k r e m o m , sladoled količinom soka od svežeg paradajza i piti 3 puta dnevno
1 druga hladna jela i napici. posle jela. M o ž e se uzimati istovremeno sa ekstraktima od
• Karakter dijele može se bitno menjali u zavisnosti lekovitih trava.
od težine stanja obolelog. oblika oštećenja jetre, osobina • Piti smesu mleka sa pivom: pola litra m l e k a po­
individualne konstitucije. mešati sa litrom piva i piti po 1-1,5 čašu pre jela.
• Dijeta sa isključivanjem jaja. slatke pavlake i • Kafenu kašičicu zmijine trave (Veronica
masti. chamaecirys) prelili sa čašom ključale vode, ostaviti da
odstoji pola sata, procediti i piti po četvrtinu čaše 3 puta
Recepti: dnevno.
• Koren idirola, cvetovi smilja, trava kičice - po • U narodu kod oboljenja jetre uzimaju crnu
2 grama. Smesu preliti sa 2 čaše vode i ostaviti da odstoji rotkvu, od režu je na 1,5 centimetar ispod lišća, u sredini
preko noći. Ujutro kuvati 5 minuta i procediti. Piti po pola izdube, sipaju šećer u udubljenje, pokriju sa odrezanim
čaše 3-4 puta dnevno nakon jednog sata posle jela. vrhom i stavljaju u činiju, lako da „ p o k l o p a c " bude odozgo.
• Trava kantariona, koren maslačka - po 40 grama, Posle 24 sala u udubljenju se stvori sok, kojeg treba uzimali
cvetovi smilja - 15 grama, trava steže, trava g r č k e , cvetovi po jednu kafenu kašičicu, 3 puta dnevno na 15 minuta pre
kamilice, trava kičice - po 10 grama. Jednu kafenu kašičicu jela.
smese preliti čašom ključale vode, ostaviti da odstoji jedan
sat i procediti. Pili ujutro i uveče po 200 mililitara pre jela.
• Piti po 50-100 grama urina 2-4 puta dnevno.
• Preko noći stavljati na deo tela oko jetre obloge
od vunene tkanine, natopljene u diuretiku (najbolje je da
sami odaberete vrstu urina).
• Što više piti jak odvar (čaj) od šipka. Ukoliko ne­
male šipka, tada jednostavno pijte toplu prokuvanu vodu.
• Četvrtinu čaše maslinovog ulja pomešati sa
četvrtinom čaše soka od grejpfruta. Popiti uveče, najranije
2 sata posle jela. uz prethodno klistiranje, da bi se očistila
INVAZIJA GLISTA • Natašte pojesti nekoliko listova zelenog kiseljaka
(Rumex acetosa).
Crvi iz grupe hebninata, koji parazitiraju u orga­ • Kupke sa ekstraktom od anisa isteruju m n o g e
nizmu čoveka i živolinja. gliste.
• Najbezopasnije sredstvo od svih sredstava protiv
U čovečji organizam dospevaju ukoliko je slaba
glista je seme od bundeve, pa ga treba jesti.
lična higijena, pri kontaktu sa životinjama, pri upotrebi
• Piti po 100 mililitara ekstrakta od pelina ujutro i
slabo obrađenog mesa životinja i riba. Izazivaju oštećenje
uveče pre jela. Aktivna komponenta je pelinovo ulje. O n o
želudačno-crevnog trakta, organa za disanje, centralnog
paralizu je nervni sistem glista.
nervnog sistema, sistema za reprodukciju krvi, alergiju i
• Kod kolitisa i gnojnih rana izazvanih glistama (što
drugo.
se skoro uvek dešava kod invazija glista) osim sredstava za
Oboljenje treba da dijagnostikuje samo lekar, pa se
izbacivanje glista treba uzimati i sredstvo za opšte jačanje
i lečenje vrši u skladu sa preporukama lekara.
organizma i zarastanje rana: uzeti supenu kašiku suvog
korenja koprive, preliti sa čašom ključale vode, dinstati na
Preporuke:
slaboj vatri 15 minuta i ostaviti da odstoji 30 minuta.
• Zapamtite, da u zdravom probavnom traktu glis­
Uzimati po 2-3 supene kašike 3 puta dnevno.
tama nema mesta!
• Za oslobađanje od oštrica klistirati se ekstraktom
• Klistiri za čišćenje.
pelina (posle čišćenja creva) sa belim lukom. Radi toga
• Preporučena narodna sredstva za izbacivanje glis­
treba uzeti čašu ekstrakta i u njoj skuvati glavicu belog luka
ta veoma oprezno koristiti, jer su neka od njih kontraindi-
srednje veličine.
kativna kod određenih oboljenja (trudnoća, menstruacija,
• Za oslobađanje od askarida, oštrica koristi se osu­
teška oboljenja sa groznicom, oboljenja želudačno-crevnog
šeni cvetovi sa peteljkama od citvara (Artemisia cina).
trakta).
Osušene cvetne košarice istucati u stupi (a van u) i
uzimati (posle čišćenja creva) u smesi sa šećerom, slatkim,
Recepti:
m e d o m , sirupom po 5 grama citvarnog semena (za odrasle)
• Uzeti 2 supene kašike hrastove kore i preliti sa
3 puta dnevno na 1.5-2 sata pre jela, tokom 2 dana.
200 mililitara ključale vode. Ostaviti da odstoji 4 - 6 sati,
Posle poslednjeg uzimanja (drugog dana) uveče
procediti i popiti natašte.
uzeti purgativ.
• Uzeti po 2 supene kašike kore krušine i cvetova
• Kod vlasoglava uzimati gust odvar od smese trave
kamilice, preliti sa 200 mililitara ključale vode, ostaviti da
kičice, cvetova smilja i povratiča - u j e d n a k i m delovima.
odstoji 4 - 6 sati, procediti i popiti natašte.
Za izbacivanje solitera:
• Ujutro natašte pojesti dve pune supene kašike IŠIJAS
semena bundeve i posle jednog sata uzeti jaku dozu purga­
tiva. Praksa pokazuje, da vrlo brzo izlazi ceo soliter. Oboljenje nervnih završetaka sakrumsko-slabin-
• Neki narodni lekari (nadrilekari) preporučuju da skog dela kičmene moždine, uglavnom nerva stražnjice
se za vreme uzimanja semena bundeve pije mleko, a drugi (ishijalgusa).
da se seme zasladi šećerom. Seme se, po želji, m o ž e samleti
Uzroci: hlađenje tog dela tela, infekcija od okolnih
u mašini za meso (mikseru), ali voditi računa o tome da
organa.
samlevenog semena ne bude manje od dve pune supene
Simptomi: oštar bol pri pokretanju podignute noge,
kašike, pošto m n o g o zrna ostaje u mašini.
pri sagibanju glave prema grudima u ležećem položaju sa
• Pojedite 10 režnjeva belog luka i uz to pijte vruće
ispruženim nogama i drugi.
ili toplo ne pasterizovano mleko.
B o l j e propraćen osećajem utrnulosti kože, „puzanja
• Jedite ujutro što više belog luka (što više, lim
mravi". Mišići bolne noge gube tonus, postaju mlitavi.
bolje). Posle dva sata uzmite purgativ.
• Ujutro natašte uzeti beli luk sa mariniranom
Recepti:
haringom. Odlično izbacuje solitera.
• Tri puta dnevno pre jela popiti po tri četvrtine
čaše „ ž i v e " vode.
Bol prolazi tokom dana, ponekad posle 2 0 - 4 0 mi­
nula.
• Na bolna mesta stavljati obloge sa diuretikom
(urinom ukuvanim do jedne četvrtine prvobitne zap­
remine).
• Stavljali glinene obloge (kataplazije), ukuvane u
urinu.
• Za lečenje koristiti recepte, koji se preporučuju
za radikulitis.
K A M E N U BUBREZIMA (LITIJAZA) Recepti:
• Uzeti j e d n u kafenu kašičicu osušenih listova
Oboljenje, koje se karakteriše stvaranjem kamenja breze (sakupiti u rano proleće), preliti sa čašom ključale
u bubrežnim karticama ili njihovim čašicama iz materija, protijeve vode i ostaviti da odstoji u termosu 20—30 minuta.

koje se sadrže u mokraći. U nekim slučajevima doza brezovog lišća m o ž e se povećati


do j e d n e dezertne kašike.
Poremećaj fizičko-hemijskog sastava mokraće do­
Pili kao čaj 3-4 puta dnevno natašte. Dejstvo ekstrak­
vodi do taloženja kristala i amorfnih soli, koje u kombinaciji
ta se pojačava, ukoliko se pije u toplom stanju sa j e d n o m
sa organskom b a z o m (ugrušci krvi, fibrin, ćelijski detritus,
kašičicom meda. Lečiti se dok ne nastupi olakšanje (krene
bakterije i drugo) stvaraju kamenje. Kamenje m o ž e biti u
pesak, što ukazuje na resorpciju kamenja u bubrezima), ali
j e d n o m ili oba bubrega, više kamenja ili pojedinačno, malo
najviše mesec dana (da se ne stekne zavisnost). Napraviti
ili u obliku velikog korala.
pauzu od 2—3 meseca i ponoviti kuru lečenja.
Jedan od uzroka oboljenja su gnojno-upalni proce­
• Jednu čašu ovsa preliti sa 5-6 čaša ključale vode
si, posebno pielonefritis, rede - oboljenje žlezda unutrašnje
i kuvati na slaboj vatri 50-60 minuta, paziti da ne iskipi.
sekrecije, konkretno, hiperfunkcija žlezda oko štitaste žlez­
Procediti i piti u neograničenim količinama.
de itd. Veliki značaj imaju način života, ishrana, kao i osobe-
Odvar čuvati u frižideru, pošto na toplom brzo ukis-
nosti tla i vode za piće.
nc.
Karakteriše se bolovima u slabinama, napadima bub­
• Uzeti 50 miligrama mrazovnjaka u prahu, p o m e ­
režnih grčeva.
šati sa četvrtinom kafene kašičice m e d a i pojesti pred spa­
vanje oko 2 2 - 2 3 sata. Kura lečenja traje 6-12 meseci. Le­
Preporuke:
čenje je namenjeno čišćenju mokraćnih kanala od peska.
• Gladovanje.
• Uzeti 100 grama pelina, potopiti u hladnu vodu
• Urinotcrapija.
i držati 24 sata, a zatim kuvati 30 minuta na slaboj vatri u
• Sok od domaće kruške kao diuretično sredstvo.
dobro zatvorenoj posudi. Posle toga dodati 400 grama šeće­
© Sok od krastavaca - najbolje diuretično sredstvo.
ra i kuvati j o š 15-20 minuta. Uzimati po j e d n u dezertnu
• Sok od peršuna. kašiku sirupa 3-4 puta dnevno na 30 minuta pre jela.
• Češće jesti dinju, pošto ona čisti mokraćne kanale
• U 50-70 grama svežeg urina nakapati 5 kapi
i izbacuje kamenje.
jelovog ulja, a zatim 1-2 minuta snažno mućkati da se kom­
ponente dobro izmešaju. Popiti u j e d n o m gutljaju (vodili
računa da smesa ne dodirne zube; da bi zaštitili zube pret­
hodno isprati usta biljnim uljem, zejtinom).
• Uzimati 5-7 dana smesu urina sa j e l o v i m uljem 3 lima (holangitis), kao i od kretanja kamenja kroz žučne
puta dnevno na 15—20 minuta pre jela. Napraviti pauzu od 2 kanale, izazivajući pri tom žučne (jetrene) grčeve i žuticu.
do 3 dana i kuru lečenja ponoviti. Uraditi ukupno 2-5 kura Glavni simptom su napadi oštrih bolova u desnoj
lečenja. Po potrebi lečenje ponoviti posle pauze od 1 do 2 podrebrici sa karakterističnim refleksnim bolom u desnoj
meseca. lopatici, takozvani „jetreni" grč. To je često propraćeno pov­
• Čišćenje bubrega i izbacivanje kamenja će biti raćanjem, drhtavicom, povišenjem telesne temperature; pri
m n o g o brže ukoliko na deo tela oko bubrega svakog dana, u pipanju jetre oseća se jak bol. Trajanje n a p a d a j e od neko­
trajanju 1-A sata, budete stavljali obloge od vunene tkanine, liko sati do nekoliko dana. Posle napada u ekskrementu
natopljene u diuretiku. bolesnika ponekad se nalazi žučno kamenje.
• Starinski (drevni) recept. Protiv probadanja u
slabini, bolova u leđima i protiv litijaze (kamena u bubregu) Preporuke:
p o m a ž e so iz jareće mokraće. Ujutro rano treba uhvatiti • Očistili debelo crevo.
jare za nos i dobro ga stegnuti, da bi se životinja uplašila • Očistiti jetru.
i pomokrila. M o k r a ć u sakupiti i ostaviti je da odstoji, da • Terapija sokovima.
prokisne. Zatim je ispariti (evaporirati), so prikupiti i • Odvojena ishrana: isključiti iz dnevnog obroka
rastvoriti u maloj količini ključale vode. Uzimati po 2 0 - 2 5 produkte, koji sadrže holesterol, i ljuta jela.
kapi dnevno. • Više se kretati, jačati trbušne mišiće.
• Isključiti alkoholne napitke.
• Češće posećivati parne saune i primenjivati vruće
kupke.
KAMEN U ŽUČI
Recepti:
Oboljenje, koje se karakteriše stvaranjem kamenja • Uzeti jedan kilogram krompira, dobro ga oprati,
u žučnoj kesi, rede u žučnim kanalima. izrezati okca i kuvati ga sa ljuskom u 6 litara vode sa pok­
lopljenom posudom. Kada voda proključa, kuvati j o š 4 sata
P r e m a sastavu razlikuje se j e d n o r o d n o (holesterin-
na tihoj vatri. Rezultat je da će se krompir posle tako dugog
sko, pigmentno, krečnjačko i belaneevinasto) i meso vito
varenja jako raskuvati. Izgnječiti ga, da se od njega dobije
kamenje. Broj kamenja, njihova težina i oblik variraju u
tečno pire i ostaviti da se ohladi preko noći. Pre nego što
širem opsegu.
izgnječite krompir treba ga malo posoliti.
Simptomi oboljenja mnogo zavise od propratnih
Tokom noći iz gustog pirea iscediće se tečnost,
upalnih p r o m e n a u žučnoj kesi (holecistitis) i žučnim kana-
približno oko 3 litra. Ujutro pažljivo izliti odstojalu vodu
U prethodno pripremljene tegle od tri litra i zatvoriti ih i čašu kiselog soka (na primer, sok od mahovice, sok od
polietilenskim poklopcem. Za rastvaranje kamena u žuči limuna, grejpfruta itd.). Pili treba j e d n o za drugim (ulje,
potrebna je ta voda, a pire se može baciti. pa sok). Ukoliko vam se pojavi mučnina, treba da ležite i
Krompirova voda može se čuvati u frižideru. sisate limun. Ne preporučuje se piti vodu. U slučaju j a k e
Načinprimene: pre upotrebe krompirovu vodu malo žedi može se popili gutljaj slane vode, ali je bolje savladali
pođgrejali. Uzimati po 2 supene kašike 3 puta dnevno na žed i uopšle ne pili vodu.
3 0 - 4 0 minula pre jela tokom 40 dana. Ukoliko je količina Nakon petnaest minuta posle uzimanja maslinovog
vode nedovoljna - skovati j o š krompira. Ukoliko prokisne ulja sa kiselim sokom treba popiti čašu i po nekog purgativa.
- ne pijte, pripremite novi odvar. Posle 15 minuta (ili kada zaželite) nakon toga možete piti
Krompirova voda ne samo da drobi i izbacuje k a m e ­ vodu.
nje i pesak iz žučne kese, već i leci jetru i p o m a ž e kod vo­ Ukoliko vas prolera, tada pogledajte da li su izašli
dene bolesti. kamenčići. Oni su boje smaragda ili prljavo-braon.
• Sa nekoliko pročišćavajućih klistira očistiti želu- Poželjno je produžiti sa gladovanjem i uzimanjem
dačno-crevni trakt. Posle toga pristupiti terapiji sa soko­ ulja sa kiselim sokom i purgativa sve dotle, dok iz jetre ne
vima. izađe svo kamenje. Nisu retki slučajevi, kada je za rastva­
Za vreme terapije sa sokovima svakoga dana piti po ranje svog kamenja potrebno primenjivati terapiju 5-7 dana.
deset-dvanaesl čaša vruće vode. U svaku čašu iscediti sok Kao i u prvom slučaju, pri izlasku kamenja m o g u se
od j e d n o g limuna. Osim toga. poželjno je svakoga dana piti javiti jaki bolovi - trpite.
po litar i po smese sokova od šargarepe, evekle i krastavaca Pre početka izbacivanja žučnog kamenja treba uradili
(u j e d n o m obroku popiti 480 grama soka - 300 grama soka rentgenski snimak, da bi znali koje je veličine kamenje,
od šargarepe i po 90 grama soka od evekle i krastavaca). koliko ga je i gde se nalazi. K a d a se izbaci kamenje nije
Posle dva do tri dana terapije sa s o k o m javiće se suvišno da se ponovi rentgenski snimak da bi se uverili da
grčevi koji traju 10—15 minuta. Krajem nedelje može doći više nema kamenja.
do krize čišćenja. M o g u se javiti jaki bolovi, koji ukazuju na • Kamenje u žuči može se postepeno i bezbolno
prolazak kamenja kroz mokraćne i žučne kanale. Posle toga rastvoriti dužim i redovnim pijenjem soka od evekle. Pri
prestaju svi bolovi i rastvoreno mokraćno kamenje izlazi sa t o m e se žučno kamenje rastvara postepeno i bezbolno.
m o k r a ć o m u vidu sitnog peska. Žučno kamenje izbacuje se Uzeti nekoliko glavica evekle (težine od 800 do 1000
sa ekskrementom kroz anus. grama), dobro ih oprati i očistiti, staviti u lonac (šerpu) od
• Gladovati 24 sala (pili samo vodu). Posle 24 sata pel litara i preliti sa tri litra protijeve vode. Posudu zatvoriti
gladovanja treba uraditi klistir za čišćenje. N a k o n j e d n o g i dovesti do ključanja, a zatim dugo kuvati na blagoj vatri,
sata posle klistiranja popiti jednu čašu maslinovog ulja tako da voda kipi. Za to je obično potrebno 5-6 sati. Rezultat
je da se dobija gust sirup, a cvckla postaje bela. Odvar izliti, • Rastvorili jednu supenu kašiku meda u čaši tople
a cveklu izrendati i iscediti kroz gazu u drugu posudu. Zatim vode (37° C) - lo je jedna doza. Piti polako 3 puta d n e v n o
oba odvara sjediniti. Dobićele oko litar i nešto više sirupa. (3 doze) na 10-15 minuta pre jela. Kura lečenja traje 1,5-2
Način upotrebe: piti po tri četvrtine čaše sirupa meseca i najbolje je to raditi u proleće i u j e s e n .
nekoliko puta dnevno. Pre upotrebe sirup podgrejati. Može
se piti 30 minuta pre jela i u pauzama između obroka -
nakon 1-2 sata posle jela.
KAŠALJ
• Kod bolova u desnoj podrebrici na deo tela oko
jetre staviti zagrevajuću oblogu i popiti pola čaše masli­
novog ulja. Jedan od karakterističnih simptoma oboljenja
• Pili svež sok od ugasa (Nasturtium officinale) organa za disanje.
- po j e d n u kafenu kašičicu 3 puta dnevno. Javlja se kod upale sluzokože disajnih puteva (grk­
• Samleti u mašini za meso čašu semena od ko­ ljana, bronhija) i plućnog tkiva (upala pluća, tuberkuloza,
noplje, pomešati sa tri čaše svežeg, nepasterizovanog mleka bronhijalna astma). Kašalj može biti i alergijskog porekla.
i kuvati dok ne ostane jedna čaša. Dobijeni odvar procediti Razlikuje se vlažni (sa lučenjem sluzi) i suvi kašalj.
dok je j o š topao i piti ga natašte pet dana po j e d n u čašu Osećaj „golicanja", „grebanja" u grlu pri upali grla često
dnevno. Posle deset dana pauze ponoviti. izaziva mučni „ p r o m u k l i " suvi kašalj. Kod upale grkljana
Za to vreme ne preporučuje se uzimali ništa ljuto. kašalj m o ž e biti „grudni", „lajući", kod upale glasnih ž i c a -
Za v r e m e prolaska žučnog kamenja kroz žučne promukao (pištav), kod velikog kašlja - napadi kašlja. Radi
kanale mogući su bolovi, ali ih treba trpeti. otklanjanja i ublažavanja kašlja pre svega treba delovati na
Posle godinu dana ponoviti kuru lečenja i, kako glavnu bolest, koju on prati.
tvrde mnogi narodni lekari, neizbežno ćete se izlečiti.
• Uzimati maslinovo ulje na pola sata pre jela. Preporuke:
Početi od polovine kafene kašičice i doći do kafene šoljice, • Očistiti organizam od patološke sluzi, p o s e b n o
povećavajući dozu postepeno. glavu (ispiranje nosne duplje urinom).
Čišćenje maslinovim uljem traje od dve do tri ne­ • Očistiti debelo crevo.
delje. • Gladovanje na urinu.
• Za lečenje kamena u žuči piti 3 puta d n e v n o po • Piti ekstrakte i odvare (čajevc) od lekovitih trava,
5 0 - 1 0 0 grama urina (odjednom) pre jela. Istovremeno se koje podstiču iskašljavanje.
klislirati sa diuretikom (ukuvanim urinom). • Stavljati obloge na grudni koš.
Recepti: • Vežbe. koje podstiču lečenje kašlja (Sahađža-
• Ukapavati u nos po 3-5 kapi urina. pranajama-3). Šesti na stolicu i ispraviti kičmu. Uradili
• Svakog dana naiskap pili po 5 0 - 1 0 0 g r a m a sve­ ravnomeran, ali snažan - do osećaja blagog napinjanja -
žeg urina i ispirati grlo svežim ili ukuvanim urinom do polo­ udisaj kroz nos. Zatim pri zadrški disanja istegnuti uvis vrat
vine prvobitne zapremine. i pritisnuti pođbrađkom na udubljenje ispod vrata. Posle
• Masirati grudni koš ukuvanim urinom. loga možete izdahnuli kroz nos. Izdisaj treba da traje duže
• Anis, plodovi 1 deo od udisaja. Vežbali 2-3 minuta.
Podbel, lišće 1 deo
Anđelika, cvetovi 1 deo
Crni slez, cvetovi 2 dela
KATARAKTA
Samosejka. cvetovi 2 dela
Majkina dušica, trava 2 dela
Beli slez, koren 2 dela Trajno zamućen/e očnog sočiva ili njegove kapsule,
Slatko drvce, koren 5 delova. koje izaziva smanjenje jasnoće vida.

Supenu kašiku smese sipali u čašu namagnelisane Razlikuju se tri stadijuma zamućenja očnog sočiva:
protijeve votle i ostaviti da odstoji 2 sala. Posle loga kuva­ početna katarakta, skoro zrela i zrela katarakta. Rokovi nje­
ti dok ne proključa i sipali u termos. Piti po 50 grama top­ nog sazrevanja su različiti, u prošeku od tri do pet godina.
log odvara (iz lermosa) 3-4 puta dnevno. Katarakta se obično javlja na oba oka, ali n a j e d n o m
• Supenu kašiku pupoljaka bora preliti č a š o m klju­ oku sazreva nešto ranije, nego na drugom.
čale protijeve vode, ostaviti da odstoji u termosu oko sat i
procediti. Piti po 1-2 gutljaja pri napadima kašlja. Preporuke:
• Supenu kašiku suvih listova žilovlaka (bokvice) • Očistili organizam od patološke sluzi, posebno
sipati u termos i preliti čašom ključale vode. Ostaviti da glavu (ispiranje nosne duplje urinom).
odstoji 2 sata i procediti. Piti po j e d n u supenu kašiku 4 puta • Očistiti spoljašnje manifestacije života.
dnevno pre jela. • Uzimati vitamine (posebno C i B 2 ).
• Urezati u rotkvi udubljenje i napuniti ga m e ­ • Fizički se ne prenaprezati i ne podizali terete.
dom. Otvor zatvorili odrezanim parcelom rotkve i ostavili • Ne primenjivati vruće kupke.
da odstoji 4 sala. Dobijeni sok sipali u čašu (posudu) i pili • Gladovanje na urinu.
po j e d n u supenu kašiku pre jela. Sok od rotkve podstiče
intenzivno izbacivanje sluzi i leci kašalj za vrlo kratko
vreme.
Recepti: kijaviea završava se izlcecnjem. Komplikacije (oboljenje
• Nekoliko puta dnevno pi petom ukapa vati po 3-5 maksilarnih sinusa, upala srednjeg uha) se javljaju veoma
kapi urina u svako oko. retko.
• Ukapavanje se može zameniti običnim ispiranjem Kronična kijaviea javlja se kao rezultat višekrat­
očiju urinom ujutro. Primenjujuei taj metod mnogi čitaoci nog bolovanja od akutne kijavice i ispoljava se stalnim
su se izlečili od tog ozbiljnog oboljenja. gustim izlučenjima iz nosa. poremećajem disanja kroz nos i
• Da bi otklonili urođenu kataraktu, treba gladovati poremećajem čula mirisa.
na urinu, stavljati na oči obloge od urina, ukuvanog urina sa Alergijska kijaviea je lokalno ispoljavanje alergije
m e d o m u bakarnoj posudi. pod dejstvom prašine, cvetnog praha u periodu cvetanja
• U bakarnu posudu sipati 50 grama meda i 100 biljaka i drugog. Tok kijavice je u vidu napada kijavice. Za
grama urina. Kuvati sve dotle, dok Se ne ukuva do polovine vreme napada javljaju se: svrab u nosu, često kijanje. obilne
prvobitne zapremine. Smesa se koristi za stavljanje obloga vodnjikave lućevine. zapušenosl nosa.
na oči ili za ukapavanje u oči (po 5 kapi).
• Piti sok od peršuna u kombinaciji sa drugim Preporuke:
sokovima (šargarepa - 7, celer - 5, endivija (Cichorium • Očistiti organizam od patološke sluzi, posebno
endivia) - 2, peršiin - 2 dela). Osim toga, upotreba sokova glavu (ispiranje nosne duplje urinom).
podstiče lečenje živih rana na rožnjači, konjuktivitisa, oflal- © Očistiti debelo crevo.
m i je. • Očistili jetru.
• Gladovanje na urinu.
• Iz dnevnog obroka hrane isključili produkte sa
KIJAVICA (RINITIS) velikim sadržajem ugljenih hidrata i škroba.

Recepti:
Upala sluzokože nosa.
• Ispirali nos svežim urinom.
Može biti samostalno oboljenje ili simptom akutnog Suština terapije sadrži se u sledećem: ušmrkavati
katara gornjih disajnih puteva, gripa i drugih infektivnih urin čas j e d n o m , čas drugom nozdrvom iz čaše, a najbolje
oboljenja, traume sluzokože. iz malog čajnika sa uskim grlićem. Prema tome, slavile gr­
Kao samostalno oboljenje akutna kijaviea se javlja lić čajnika u nozdrvu i polako, smireno uvucite u nos što
češće za vreme vlažnog i hladnog godišnjeg doba. faktori više urina. Otvorite usta i pustite da tečnost polako isteće.
predisponiranosti su: opšte i lokalno hlađenje organizma, Terapiju ponovite nekoliko puta. Na kraju pažljivo i dobro
mehanički ili hemijski nadraživači. Po pravilu, akutna pročistite nos, da bi odstranili ostatke urina.
• Ukapavajle u nos po 3-5 kapi svežeg urina. centimetara, skinuti koru i dobro obraditi. S j e d n e strane
• Na maksilarne sinuse stavljajte urinske obloge. cepanicu treba potpuno otesati radi udobnijeg korišćenja.
• I Ironična kijavica leci se ekstraktom od oraha sa
kerozinom. Piti po 2-3 kapi tokom 1-3 nedelje.
Za pripremanje ekstrakta samleti mlade orahe i poto­
pili u kerozin u odnosu 1:10. Ostaviti da odstoji 2-3 meseca KLIMAKS
na tamnom mestu, uz povremeno mućkanje. Ekstrakt treba
da bude lamnobraon. Prelazni period od pol ne zrelosti do starijeg uzrasta.

Kod žena se ispoljava kroz poremećaj menstrual­


nog ciklusa u 4 5 - 5 4 . godini starosti (najčešće u 47. godini
KILA Starosti) i u prošeku traje 15-18 meseci. Kod više od polo­
vine žena klimaks prolazi bez problema i nije propraćen
bolesnim stanjima.
Ispadanje ispod kože organa trbušne duplje kroz
Kod muškaraca klimaks obično nastupa između 50
defekte na prednjem trbušnom zidu.
i 60 godina starosti. Manje je izražen, ali traje duže.
Najčešće se kila javlja oko pupka i pazuha, rede Upoređo sa poremećajem menstrualnog ciklusa kod
- po srednjoj liniji stomaka iznad pupka. nekih žena se uočavaju pojave takozvanog klimakteričnog
Pojavu kile podstiče smanjenje elastičnosti trbušnih sindroma - navala krvi u glavu, vrućina (temperatura),
mišića (češće kod starijih), urođeni defekti zidova mišića, crvenilo kože, lupanje srca, znojenje i posle toga hladna
izvršene operacije, česti porođaji, razni faktori koji poveća­ drhtavica, glavobolja, nesanica, š u m u ušima i brzo umaranje.
vaju pritisak u trbušnoj duplji (jako naprezanje kod zatvora, .Javljaju se nervno-psihički poremećaji: uzbuđenost, uzne­
dugotrajni mučni kašalj, podizanje velikog tereta), životne mirenost, plačljivost, razđražljivost. Kod nekih se javlja
traume. veliki apetit, usled čega može doći do gojaznosti. Kod muš­
karaca klimaks je propraćen smanjenjem polne strasti, slab­
Recepti: ljenjem erekcije.
• Kila ispod pazuha uspešno se leci cepanicom od
jasike. U tu svrhu treba svakog dana na kilu stavljati cepa- Preporuke:
nicu od jasike i držali 30 minuta. Posle tri meseca kila će • Izbegavati emocionalne stresove, jaka preživlja­
nestali. vanja i uzbuđenja.
Cepanica se priprema na sledeći način: uzeti cepa- • Ograničiti upotrebu kale, čokolada, drugih produ­
nicu od jasike prečnika oko 8 centimetara i dužine 15-30 kata ishrane koji uzbuđuju, kao i poslastica.
• U dnevni obrok hrane uključili produkte sa vi­ • Kod hormonalnih poremećaja 2-3 puta dnev­
sokim sadržajem biološki aktivnih materija (hleb i supa od no pili po 50-100 grama vlastitog urina ili urina deteta-
proklijalog zrna, sveže iscedeni sokovi - do litra dnevno). mladića.
• U m e r c n o bavljenje fiskulturom i sportom (to • Isitnjeno korenje pelina preliti hladnom vodom
pomaže da se stvore nedostajući hormoni, poboljšaju proce­ iz bunara, ostaviti da odstoji 2 sata, kuvati da ključa 10
si cirkulacije i organizam dopuni energijom). minula, procediti i dodati u vodu za kupku (36-37° C).
• Regulisali odmeren način života (uzimanje hrane Kupke primenjivati uveče. Kura lečenja - 12-14 kupki.
U vreme aktivnosti želuca i creva; pražnjenje za v r e m e aktiv­
nosti debelog creva; rad i odmor kada je za to povoljno
vreme).
KOLITIS
• Ne odricati se seksa. Redovni polni snošaji održa­
vaju tonus mišića karlice.
Upala debelog creva.
• Sprečavati dehidraciju organizma (ne primenjivati
sredstva za pranje koja suše kožu, odreći se histaminskih Uzroci: infekcija, grubi poremećaj ishrane, intok­
preparata, boriti se protiv zatvora). To se posebno odnosi na sikacije. Razlikuje se akutni i hronični kolitis.
žene konstitucije ..vetra". Kod akutnog kolitisa uočava se opšla slabost,
gubitak apetita, spaslični bolovi u stomaku i proliv. Kod
Recepti: akutnog kolitisa infeklivnog porekla može se povećali i
• Redovno pili ekstrakte od trava, koje sadrže pri­ telesna temperatura. Sadržaj pražnjenja creva je u vidu kaše
rodne eslrogene (slatko drvce). To je najefikasnije sredstvo ili tečan sa primesom sluzi, a u težim slučajevima - sluz sa
protiv navala krvi u glavu i ne izaziva sporedne efekte. primesom krvi. Akutni kolitis može preći u hronični.
• Za vreme navala (priliva) krvi u glavu prekinite Kod hroničnog kolitisa uočava se smanjenje apetita,
privremeno posao, sedite, opustile ruke i noge. Omogućile mučnina, opšta slabost. Tupi ili spazmatični bolovi u stomaku
navali (prilivu) da kroz vaš organizam prođe kao talas. često se javljaju pred ili posle delekacije. Poremećaj stolice
• Umivali se i trljati telo svežim urinom. - često se naizmenično smenjuju zatvori i proliv. M o ž e se
• Ispiranje i pranje spoljašnjih polnih organa svežim javiti osećaj nađuvenosti u stomaku, krčanje i stvaranje
urinom normalizuje sluzokožu. Međutim, urin ukuvan do veće količine gasova. Kod proliva stolica je 3—4 puta
jedne četvrtine prvobitne zapremine i stari urin, naprotiv, dnevno, često u vidu kaše ili tečna, a u težim slučajevima
suše sluzokožu. - sa primesom sluzi i sukrvice.
Recepti: • Kod kolitisa i drugih oboljenja creva 4 - 5 puta
• Čitaoci dele sa m n o m iskustvo lečenja te boles­ dnevno piti ekstrakt od listova pelina i žalfije, uzetih u
ti. Jedan od njih se dugo mučio od spazmatičnog kolitisa j e d n a k i m količinama.
i savet je našao kod jogista. To je vežba - asana „ Z m i j a " Dve supene kašike smese preliti č a š o m ključale
- v e o m a j e d n o s t a v n a i efikasna. Ujutro natašte, sedeći na vode i ostaviti da odstoji 2 sata. Piti 4-5 puta dnevno po
stolici, popijte dve čaše vruće vode, ali da vam ne prži usne. j e d n u supenu kašiku. Za vreme lečenja piti tečni odvar od
O d m a h posle loga ležite na tepih, licem okrenutim nadole. riže umesto čaja.
pete i vrhove nogu sastavite, ruke savijte u laktovima, dla­ • Slatko drvce (Glycyrrhiza
novima se uprite u pod, a podbradak da vam dodiruje tepih. glabra), koren 10 grama
Rusa, trava 20 grama
Kantarion, trava 20 grama
Nana (menta), lišće 20 grama
Kamilica, cvetovi 10 grama
Uzeti 2 supene kašike smese, preliti sa pola litra
ključale vode, ostaviti da odstoji 30 minuta, kuvati da ključa
1-2 minuta, ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. Uzimati po
100 grama 2 puta dnevno pre jela.
Slika 2. - Asana „Zmija". • Kantarion, trava 20 grama
Krušina, kora 20 grama
• Sprovesti nekoliko 7-8-dnevnih gladovanja na Smilje, trava 20 grama
urinu sa mikroklistirima (za mikroklistire koristiti diuretik). N a v e d e n e trave pomešati i preliti sa j e d n i m litrom
Leci se gnojni kolitis. ključale vode, ostaviti da odstoji 1-2 sata, popiti tokom
• Jednu kafenu kašičicu suve isitnjene kore ive dana u pet obroka (piti 20-25 dana).
preliti čašom ohlađene prokuvane vode i ostaviti da odstoji
2 sata. Piti po 2 supene kašike 2-4 puta d n e v n o pre jela.
• Za lečenje želudačno-crevnog trakta piti svež urin
ujutro natašte i pre jela - 2-3 puta dnevno po 100 grama.
• Uzeti 69,5 grama pelina, potopiti ga na 24 sata u
vodu, skuvati, procediti. Dodati 353 grama šećera i kuvati
dok se ne zgusne. Piti po supenu kašiku 2-3 p u t a d n e v n o .
KOLPIT1S i ubili štetni mikrobi, gljivice. Drugo ispiranje podsliče
normalizaciju kiselosti vagine i lečenje sluzokože.

Upala sluzokože vagine. • Preko noći stavljati u vaginu tampone, natoplje­


ne u r i n o m (prvo vlastitim svežim ili dečjim, a zatim diu-
Javlja se pri inficiranju vagine raznim mikroorga­
retikom).
nizmima (gonokoke, strepio- i stafilokoke), gljivicama; pri
• Primenjivati vruće sedeće kupke uz dodavanje u
poremećaju razmene materija, nedostatku h o r m o n a u orga­
vodu 500-1 000 grama diurelika.
nizmu, kao i usled hemijskih i mehaničkih trauma.
• Kod upornih slučajeva oboljenja piti diuretik
- 5 0 grama ujutro natašte.
Preporuke:
• Gladovanje na urinu kombinovati sa pijenjem
• Očistiti spoljašnje manifestacije života.
ekstrakta od pelina (lečiti se 7 i više dana).
• Očistiti debelo crevo.
• Kafenu kašičicu suvog pelina preliti sa četvr­
• Očistiti jetru. tinom litra ključale vode i ostaviti da odstoji 10 minuta. Piti
• Boriti se protiv zatvora. 3 puta dnevno po j e d n u šoljicu.
• Promeniti ishranu, ograničiti upotrebu slatkiša, be- Upozorenje. Ljudi saprepobuđenim životnim princi­
lančevina i škrobne hrane. p o m „vetra" moraju oprezno da upotrebljavaju ekstrakt od
• Očistiti organizam od patoloških mikroorgani­ pelina.
zama p o m o ć u pelina i „trojke".
• Ispirati se odvarom od pelina.
• Gladovanje na urinu.
• Umotavati cvetiće pelina (oni nisu veći od glave
šibice) u loptice od hleba i gutati pre ili posle jela.
Recepti:
• Piti j e d n o m dnevno naiskap po 5 0 - 1 0 0 grama
vlastitog urina.
• Ispirati se svežim urinom.
• Kod infektivnih oboljenja vagine savetujem da
se vrše kontrastna ispiranja: prvo ispiranje sa starim ( 4 - 7 -
dnevnim) urinom, toplom ili zamrznutom v o d o m . Druga
varijanta: prvo ispiranje sa starim urinom, drugo - sa ukuva­
nim. Treća varijanta: prvo - sa starim urinom, drugo - sa
dečjim urinom. Varijanti može biti više.
Prvo ispiranje sa starim urinom potrebno je zbog toga,
da bi se j a k o m alkalnom sredinom očistila sluzokoža vagine
KONJUKTIVITIS • Rane i povrede oka najbolje je lečiti m e d o m ,
rastvorenim u malo prokuvanom urinu dečaka. Tim ohlađe­
Upala vezivne opne oka - konjuklive. nim rastvorom, što češće, ispirati oči. Med i m o k r a ć a su
odličan antiseptik. Osim toga, u njima se sadrži neophodan
Konjuktivitis je najrasprostranjenije oboljenje oči­
materijal za zarastanje rana. Uz to oni pojačavaju j e d n u od
ju. Prema kliničkom toku razlikuju se akutni i hronični ko­
funkcija „žuči", koja je odgovorna za vid.
njuktivitis.
Akutni konjuktivitis ispoljava se gnojnim izlučevi-
nama iz očiju, crvenilom (hiperemijom) konjuklive očnih
kapaka i očne jabučice, ponekad lačkastim krvarenjima is­ K O Z M E T I Č K I DEFEKTI K O Z E
pod konjuktive i otocima.
Hronični konjuktivitis protičc sa umercno izraže­
nim p r o m e n a m a konjuklive. U prvom planu su subjektivni Tamne pege
osećaji - osećaj zagađenosti očiju, bojazan od svetlosti. • Pri tamnjenju kože lica prhnenjuje se ekstrakt od
nišadora sa svežim urinom od dečaka. Potamnjenje kože is­
Preporuke: poljava se pojavom pigmenata na koži. Da bi ih odstranili,
• Očistiti organizam od patološke sluzi, posebno treba da primenile isparljive. nagrizajuće, resorbujuće mate­
glavu (ispiranje nosne duplje urinom). rije. Nišador je upravo pogodan za to, a mokraća dečaka
• Gladovanje na urinu. pođstičc normalizaciju razmene materija u koži.
• Izbegavajte jaku svetlost, dejstvo direktnih sun­
čevih zraka. Ožiljci
• Mirzakarim Norbckov i Larisa Fontina razradili
Recepti: su i sa uspehom primenjuju efikasan melod. pomoću kojeg
• Ukapavali u oči po 3-5 kapi svežeg urina. se čovek može sam osloboditi raznih ogrebotina i ožiljaka.
• Ukapavanje se može zameniti ispiranjem očiju Na hiljade njihovih učenika uspešno su izlečili ožiljke.
svežim urinom. • Zatvoriti oči i opustiti se. Zamisliti deo tela oko
• U složenijim slučajevima stavljali obloge sa sve­ ožiljka i u mislima ga početi zagrevati, obuhvatajući ožiljak
žim urinom na oči i gladovanje. Za lečenje očiju odlično sa svih sirana i iznutra. Misaono zagrevanje postepeno treba
odgovara dečji i aktivirani urin. dovesti do maksimalno mogućeg, što jasnije zamišljajući na
• Možete koristiti drevne preporuke - primenjivati mestu ožiljka kako nešto gori. plamen aparata za autogeno
minske soli. Radi toga treba držati urin na suncu da se ispari varenje, dugu električnog varenja: zamisliti kako taj plamen
i talogom ispirati oči. spaljuje, odstranjuje Ikivo ožiljka.
Uz jasno zamišljanje vatre (plamena) zamisliti kako Mladeži
vas tu nešto pecka (peče). Ožiljak se topi i nestaje. • Biološki aktivne materije, koje se nalaze u pla­
Dopunski izazvati osećaj pojačane cirkulacije krvi na centi, podstiču resorpciju mladeža.
tom mestu. stvaranje novog, mladog tkiva na mestu ožiljka. O tome sam saznao iz pisma moje čitateljke. R e ­
Jasno zamišljajte kako vam je koža glatka, nežna, elastična, cept je jednostavan, ona g a j e nasledila od majke, a sastoji
roze boje. Drugim recima, na tom mestu zamišljajte sliku se u sledećem: kada joj se otelila krava ona je placentom
mlade kože, mladih ćelija. (posteljicom) trljala mladež, stavljala placentu na mladež,
Kada izazovete maksimalno jasnu i intenzivnu sliku sapirala mladež i ponovo stavljala placentu. O n a je bila
resorpcije i obnavljanja ožiljka, tu sliku treba izvesno vreme polupismena žena, i ne mislim d a j e to radila prema n e k o m
zadržati u svojoj svesti, da bi organizam za to vreme m o g a o specijalnom metodu ili postupku. Natrljala, stavila kao
da reaguje na ožiljak. Radi loga je potrebno da se misaono oblogu, saprala. Ukoliko je imala slobodnog vremena - j o š
koncentrišete u trajanju od 1 do 5 minuta. j e d n o m je stavila placentu na mladež.
Pečenje, svrab, trzanje (grčenje), ubadanje, češanje Na mladež treba staviti parče placente o d m a h posle
za v r e m e rada na ožiljku ukazuju na simptome p r o m e n e i teljenja krave. To treba raditi kada izlazi mesec i uz molitvu.
nestajanja ožiljka. U to vreme, kada se ta žena lečila, nije bilo frižidera i
To je prvi deo rada na ožiljku. placentu su čuvali u koli, u bunaru.
Drugi deo je analogan prvom, ali se u m e s t o toplo-
te izaziva hladnoća. Na mestu ožiljka treba da izazovete
osećaj ledene hladnoće, skoro do gubitka osetljivosti. Kada
osećaj hladnoće dopunite osećajem peckanja, na m e s t u
KRATKOVIDOST
ožiljka treba da osećate golicanje, grebanje, pečenje. Što su
ti osećaj i jači, lime će se uspešnije resorbovati ožiljak. Karakeriše se slabim vidom na daljinu. Cesto pro-
Nestanak ožiljka može se ceniti kao realno podmla- gresira, ispoljavajući se naglim pogoršanjem vida, oteža­
divanje organizma. nim čitanjem, pojavom mušica ispred očiju.
Postupak odstranjivanja ožiljka poželjno je prime­
njivati za vreme energetski jakih dana po lunarnom kalen­ Preporuke:
daru. • Dijeta koja jača organizam sa uključivanjem pro­
dukata bogatih, pre svega, vitaminom A (šargarepa, spanač,
zeleni luk, kajsije, crna ribizla, sir, mleko, jetra morskih
životinja).
• Raditi specijalne vežbe za jačanje očiju.
• Ljudi koji imaju velik stepen kratkovidosti treba blizu na sliku, a zatim 3-5 sekundi u daljinu na odabrani
da izbegavaju težak fizički rad. objekat, to ponoviti do 100 puta.
• Očistiti organizam od patološke sluzi, p o s e b n o Obavezan uslov: treba gledati bez naprezanja, ne
glavu. žmireći, mirno i slobodno. Vežbati treba svakog dana do
• Očistiti spoljašnje manifestacije života. potpunog obnavljanja oštrine vida.
• Gladovanje na urinu.

Recepti:
• Ima dosta primera obnavljanja vida posle neko­ KRVARENJA
liko kura lekovitog gladovanja na urinu (2, 6, 8, 10 dana)
uz istovremeno stavljanje obloga sa diuretikom (urinom Uzroci krvarenja mogu hiti traume sa mehaničkom
ukuvanim do j e d n e četvrtine) na nosnu kost. povredom zidova krvnih sudova, patološke promene sasta­
• Jednom dnevno ukapavati po 3-5 kapi urina u va krvi ili promene na samom zidu ki'vnog suda, oboljenja
oči. Za lečenje je dobar dečji i aktivirani urin. unutrašnjih organa.
• Stavljati na oči obloge sa svežim urinom. U zavisnosti od mesta krvarenja razlikuju se spo-
• Radi čišćenja mozga, obnavljanja vida, čula mi­ ljašnja i unutrašnja krvarenja, a kod unutrašnjih - očigled­
risa, uma (pamćenja) nekoliko puta dnevno ukapavati u nos na i skrivena. Svako krvarenje je opasno zbog toga, što
po 5-20 kapi raznih vrsta urina. se smanjivanjem količine krvi koja cirkuliše kroz krvotok
• T o k o m dana pojesti 1-2 kafene kašičice j a g o d a remete (narušavaju) svi procesi razmene u organizmu.
(plodova) limunovca kineskog {Schizandra ehinemis).
• Da bi korigovali oslabljeni vid, potrebno je raditi Recepti:
sledeću vežbu. • Koagulaciona svojstva ive (vrbe) koriste se za
Nalcpite na prozorsko staklo, nešto niže ispod nivoa sprečavanje krvarenja kod žena. Za to je najbolji odvar od
očiju, malu markantnu (upadljivu) lepu marku (veličine šišarki ive (iz kojih se pojavljuju listići). One se odlično
oko 3x3 centimetra) ili nalepnicu (poželjno zelene boje). vide zimi i u j e s e n , kada opadne lišće.
Na ulici iza prozora u daljini odaberite neki objekat - drvo, Uzeti 9 šišarki, preliti ih sa litrom vode i kuvati
deo kuće ili nešto drugo, s t o j e prijatno za gledanje. na pari (u vreloj vodi) 30 minuta. Piti kao čaj, bez ograni­
Stanite ispred prozora tako, da između vaših očiju i čenja.
nalepljene slike rastojanje bude oko 20—25 centimetara. To • Uzeti j e d n u kafenu kašičicu suve isitnjene kore
je priprema za vežbu. Suština vežbe sastoji se u treniranju ive, preliti sa j e d n o m čašom ključale vode, ostaviti da od-
aparata za akomodaciju. Treba gledati oko 3-5 sekundi
stoji 2 sata i procediti. Piti po 2 supene kašike 2-4 puta nekoliko minula.
dnevno. • Udisati pare starog urina 10-15 minuta.
• Svež sok od pelina podstiče zaustavljanje spoljaš- • Uzeti 2 supene kašike soka od evekle, 250 mi­
njih krvarenja. lilitara kefira (jogurta), jednu kafenu kašičicu sirupa od
šipka, sok od pola limuna i to sve izmešati. Piti 2-3 puta
dnevno.
• Tokom 3-5 dana 5 puta dnevno posle jela ispira­
LARINGITIS
ti grlo „ m r t v o m ' ' v o d o m . Posle ispiranja popiti po četvrti­
nu čaše „žive"' vode.
Upala sluzokože grla.
• Kod laringitisa u bilo kom stadij umu p o m a ž e is­
Razlikuju se akutni i hronični laringitis. piranje grla urinom u koga dodali prstovet šafrana. Tu je urin
Akutni laringitis najčešće je prouzrokovan infekci­ dezinfekciono sredstvo, a šafran podstiče obnavljanje tkiva,
j o m i javlja se kod gripa, akutnih respiratornih oboljenja i oštećenog bolešću, i ujedno obnavlja krv. Ta kombinacija,
drugih oboljenja. Može biti i simptom infektivnih obolje­ m e đ u s o b n o g pojačanja, podstiče efikasnost lečenja.
nja, kao što su male boginje i šarlah. Ispoljava se kroz ose­
ćaj suvoće, golicanju u grlu, a zatim se javlja suvi kašalj.
Hronični laringitis je posledica ponavljanja akut­
L1ŠAJ
nog laringitisa. Faktori koji ga podstiču su: pušenje i upot­
reba alkohola. Glavni simptomi hroničnog laringitisa su:
poremećaj govora i suvi kašalj. Oboljenje kože razne etiology e, koci koga su glavni
elemenal ospe — silni čvorići koji svrbe i ne transform isu
se u druge ospe.
Preporuke:
• Očistiti organizam od patološke sluzi, p o s e b n o Razlikuju se crveni ravnomerni, mehurasti, roze,
glavu (ispiranje nosne duplje urinom). ljuspasti, u vidu mekinja i raznobojni lišajevi.
• Gladovanje na urinu. Mokri (mehurasti) lišaj. Ispoljava se šiljato izasutim
• Pridržavati se režima ćulanja. čvorićima, raspoređenim po grupama na upaljenoj koži.
• Zabranjuje se pušenje i upotreba alkoholnih na­ Izaziva ga filtrirajući virus, a prenosi se poljupcem i polnim
pitaka. snošajem.
Recepti: Crveni ravnomerni lišaj često se javlja u vezi sa
• Ispiranje nosne duplje svežim urinom. nervno-psihičkim preživlj avanj ima. I spolj ava se u vidu si tni h
• Ispiranje usta svežim urinom u trajanju od crveno-plavih čvorića, koji j a k o svrbe, u čijem se centru
nalazi ulegnuće slično pupku. Čvorići su raspoređeni po • Uzeti u usta 50 miligrama praška mrazovnjaka
grupama, prvenstveno na pregibnim površinama podlaktica, i popiti sa toplom vodom. Uzimati j e d n o m dnevno ujutro
na gležnjevima, bočnim stranama tela, golenicama i p o l n i m natašte na 1-2 sala pre jela. Kura lečenja traje od 1 do 6-12
organima. Crveni lišaj često napada sluzokožu usne duplje, meseci. S ciljem profilakse tokom j e d n o g meseca u proleće
stvarajući mrežaste bele pege (mrlje), koje podsećaju na i u jesen uzimati mrazovnjak.
komadiće čipke. • Kod difuznog lišaja gladovati i piti mokraću.
Roze lišaj obično se javlja u proleće ili u jesen, Ukoliko je mokraća gorko-slanog ukusa (to ukazuje na jaku
uzročnik je nepoznat. Posle preležanog roze lišaja stvara zagađenost organizma; usled gladovanja izbacuje sc šljaka
se imunitet. Oboljenje počinje u akutnom obliku, pojavom i soli sa urinom), tada piti najviše 3-5 gutljaja mokraće. U
roze pega na telu, vratu, udovima i veoma retko na licu. tom slučaju ona će delovati kao homeopatsko sredstvo na
Centar pege počinje da žuti, poprima braon nijansu i počinje uzrok oboljenja. Za vreme lečenja prištiće mazati urinom,
da se ljušti. Krajevi pega uokvireni su crveno-roze bojom. to će ublažiti bol.
Kod roze lišaja zabranjeno je prati telo sapunom, sve dok se
lišaj p o t p u n o ne izgubi.

Preporuke: LUPUS
• Očistiti spoljašnje manifestacije života. (lokalna tuberkuloza kože)
• Radi profilakse i lečenja oboljenja očistiti debelo
crevo. Najteži i veoma čest oblik tuberkuloze kože.

• Očistiti jetru. Uzročnik (bacil tuberkuloze) m o ž e da prodre u čo-


večju kožu kroz mesta gde je oštećena, ali mnogo češće - iz
Recepti: unutrašnjih organa i limfnih čvorova, koji su ranije bili zah­
vaćeni tuberkulozom.
• N. Kurenov navodi sledeći recept. Natrljati lišaj
Tok i simptomi bolesti zavise od aktivnosti uzročni­
presećenim popola kišmišom (vrsta grožđa bez semenki) ili
ka, puteva njegovog prodiranja, lokalizacije procesa, opšteg
suvim grožđem. Kao što praksa pokazuje, lišaj, dobijen od
stanja organizma i zato mogu biti veoma raznovrsni.
životinje, prolazi posle prvog trljanja.
Crveni lupus ispoljava se u jasno ocrtanim mrljama
• T o k o m 3-5 dana oboleli d e o kože natapali
roze ili bleđocrvene boje. Površina tih mrlja je zadebljana,
„ m r t v o m " vodom i ostavili da se osuši, posle čega 5-6 puta
orožavela i ljušti se. Obično se javlja na otvorenim delovima
dnevno natapali „ ž i v o m " vodom. (Ujutro natapati „ m r t v o m "
tela.
vođom, posle 10-15 minuta „ ž i v o m " vodom i j o š 5-6 puta
tokom dana „ ž i v o m " vodom.) Lišaj se leci za 3-5 dana.
Crveni sistemski lupus javlja se posle insolaeije, korenja na čašu ključale vode. Ostavili da prenoći i ujutro
hlađenja i ozračavanja organizma rendgenskim zracima. dovesti do ključanja. Piti po dve supene kašike na svaka
Ispoljava se kao ospa na jagodičnim svodovima i zidu dva sata.
nosa. Ospa se m o ž e javiti po ćelom telu u vidu eriteme, Kura lečenja traje 29 dana (lunarni ciklus). Lečenje
koprivnjače, purpure (pelioze), čvorića. Upalni proces je najbolje početi sa mladim mesecom.
postepeno obuhvata serozne opne i sve organe. Tok bolesti • Za vreme lečenja odvarom od korenčića ive
je progresivan. preporučuje se ujutro uzimati po j e d n u supenu kašiku sme­
se za jačanje. Za pripremanje smese uzeti supenu kašiku
Preporuke: heljdine prekrupe, dva režnja sušene kajsije, 10 j a g o d a
• Očistiti spoljašnje manifestacije života. suvog grožđa, dve suve šljive, jezgru oraha, čajnu kašičicu
• Očistiti debelo crevo diuretikom. međa. režanj limuna, kafenu kašičicu preprženih kostiju od
• Očistiti jetru. krupne rogate stoke, pet supenih kašika hladne, otopljene
• Preći na odvojenu ishranu, normalizovati vreme vode. Sve lo sipati u porculansku solju (posudu), dobro
unošenja hrane u organizam: ujutro i u podne, nikakve uži­ izmešati i ostaviti da odstoji preko noći na toplom mestu,
ne. U dnevni obrok uneti proklijalu pšenicu i hleb od prokli­ solju obavezno poklopiti.
jalog zrna. Takav dodatak hrani može se uzimali godinama.
• Pili protijevu vodu i hranu pripremati na protijcvoj • Svakog dana piti po 100-150 grama svežeg uri­
vodi. na.
• Pariti se u sauni (banji), primenjivati kupke sa
jelovim uljem.
MALARIJA
• Gladovanje.
• Pridržavali se biorilmova. (povratnu groznica, močvarna groznica)
• Kategorički se zabranjuje boravak na suncu.
Grupa bliskih oboljenja, koja prenose malarični ko­
Recepti: marči. Jednoćelijski organizmi (plazmodije) od zaraženog
• Dečji crveni lupus leci se korenčićima mlade komarca dospevaju u čovečju krv, a putem krvi u jetru, gde
ive (stare do dve godine). Korenčići se pripremaju u rano se bespolno razmnožavaju i dospevaju u krv kao mlađi pa­
proleće, kada pupoljci tek počinju da bubre (to je trenutak raziti, koji prodiru u eritrocite.
buđenja đrveta). Oprane korenčiće ive osušiti u rerni dok Posle loga javljaju se napadi groznice, za vreme ko­
ne počnu malo da krčkaju. Pre upotrebe ih isitniti i preliti sa jih se naizmenično smenjuju drhtavica, temperatura i zno-
ključalom v o d o m u odnosu jedna supena kašika isitenjenog jenje. Kasnije se javlja glavobolja, lomljenje u mišićima
1 zglobovima, uvećavaju se slezina i jetra, dolazi do malo­ Preporuke:
krvnosti. • Potpuno čišćenje organizma od soli i šljake (neči­
stoća).
Recepti: • Dejstvo kiselom i alkalnom sredinom na zagađene
• Popiti odjednom 50-100 grama urina. đelove stopala.
• Sok od pelina. Svež pelin isilniti, iscediti sok i
biljku osušiti na suncu. Uzimati po 4.4 grama. Recepti:
• Protivmalarijsko dejstvo ima kora ive. Jednu • Uveče na pete stavljati obloge sa urinom (pod-
kafenu kašičicu suve isitnjene kore ive preliti čašom hladne stiče oksidacione procese, koji uništavaju m a m u z e ) .
prokuvane vode. ostavili da odstoji 2 sata i procediti. Piti po • Danju u čarape sipati travu vi li ne kose (Cuscii-
2 kafene kašičice 2-4 puta dnevno pre jela. ta europaea), obući čarape na noge i tako hodati c e o dan
• l fzimati 3 puta dnevno pre jela po 1 gram praška (stvara alkalnu sredinu, tj. pođstiče ispiranje soli).
od kore ive. • U 200 grama običnog kerozina sipali 10 grama
ljute crvene paprike i ostaviti da odstoji dve nedelje.
Namočiti vunenu tkaninu veličine 10 x 10 centi­
metara, malo iscediti i staviti na petu. Preko loga navući
MAMUZE NA PETI kesu od celofana (plastičnu kesu), a zatim čarapu.
Vreme terapije - prema ličnom osećanju. Počnite sa
Koštana izraslina na delti peine kosti. 2 0 - 3 0 minula, a zatim produžujte vreme terapije.
Posle terapije operite nogu sa sapunom i toplom
Postepeno na j e d n o m delu kosti izrasta koštani šip
vodom i u petu ulrljajte malo meda.
(čukalj, m a m u z a ) , koji pri hodanju i fizičkom opterećenju
Kerozin ima ulogu rastvarača, a ljuta paprika pove­
izaziva bolove u donjim ekstremitetima. M a m u z a se obično
ćava njegovu aktivnost. Zahvaljujući lome kerozin prodire
stvara na tabanima, ali se dešava, da se pojavi i na zadnjoj
u mamiizu i brzo rastvara soli.
površini petne kosti.
Taj recept se pokazao kao veoma efikasan.
Bolesnici se žale na bolove raznog intenziteta oko
U zavisnosti od osetljivosti kože količina ljute pap­
pete (sa njene donje sirane) pri fizičkom opterećenju. Pri
rike se može povećavati ili smanjivali.
pritiskanju određenog dela petne kosti oseća se bol. koji se
• Skuvati neočišćen krompir srednje veličine, isil­
pojačava kada se slupalo savija nadole.
niti ga (izgnječili) dok je vruć i pomešati sa j e d n o m kafenom
kašičicom kerozina. Brzo slaviti na parče najlona, staviti na
petu sa m a m u z o m i zaviti zavojem. Preko zavoja navući M A S N O TKIVO (LIPOM)
čarapu.
(Tu kerozin deluje kao odličan organski rastva- Dobroćudni tumor od masnog tkiva.
rač. K r o m p i r služi za zagrevanje, smekšavanje i upijanje
Pri pipanju veoma podseća na nagomilanu masno­
rastvorene soli.)
ću u potkožnom vlaknastom vezivnom tkivu kod gojaznih
Navedenu terapiju najbolje je raditi uveče i držali
ljudi. Površina lipoma je glatka, ravna, ponekad sa udublje-
preko noći. Ujutro oprati nogu toplom vodom.
njima (pregibima), r u m o r polako raste i može biti velikih
Obloge se stavljaju sve dotle, dok se m a m u z a ne re-
razmera.
sorbuje (splasne). Za to je obično potrebno od 3 do 10 tera­
pija (noći).
Kaj u licu protiv žuljevu i m a s n o g tkiva
Čuvajte se da „kerozinsko p i r e " ne dospe na nežmi
kožu - m o ž e se pojaviti opekotina.
• Namažite ricinusovim uljem žuljeve na kosti­
• Piti odvar, koji izbacuje šljaku (nečistoće). U
ma, lipome, ali ni u k o m slučaju nemojte utrljavati ulje,
sastav takvog odvara ulaze: jelove iglice, ljuska od crnog
niti masirati njime. T u p o m stranom noža nacrtajte na ne­
luka i plodovi šipka.
poželjnom izrastaju krst. Prvo nacrtajte vertikalnu liniju,
Uzeti 5 supenih kašika isitnjenih jelovih iglica (po­
a zatim sleva nadesno - horizontalnu. Koncentrišite se i
željno mladih iglica), 2-3 supene kašike isitnjenih plodova
izgovarajte u sebi: „Divlje-barsko, meni sasvim n e p o t r e b n o !
šipka i 2 supene kašike ljuske od luka (odvar od ljuske
Zavrti se, uvrti se, u tamni vihor pretvori se, obleti oko ljudi,
luka leci pielonefritis), preliti sa 0,7 litara vode, dovesti do
obuhvati zveri, po stepama projuri i u viru se utopi".
ključanja i kuvati na slaboj vatri 10 minuta. Posudu dob­
Kažu, da je ta bajalica veoma efikasna. Žuljevi i li-
ro zamotali i ostavili da odstoji preko noći. Procediti i piti
pomi nestaju bez traga. Preporučujem da se prema t o m e od­
umesto vode tokom dana od pola do litar i po dnevno. Leče­
nosite krajnje ozbiljno.
nje traje četiri meseca.
Ukoliko vas ne uznemiravaju bubrezi, nije obavez­
no dodavati ljusku od luka.
MASTOPATIJA Kako sami da proverite mlečne žlezde (dojke)
• Pregled je najbolje vršiti ispred ogledala. Opustite
ruke, zatim ih podignite iznad glave. Pažljivo pogledajte, da
Difuzne ili čvornovate promene tkivu mlečne žlez­
li ima nekih promena u veličini, obliku i obrisima svake od
de, izazvane poremećajem hormonalne ravnoteže u organi­
mlečnih žlezda. Proverite. da li ima naboranih delova kože,
zmu.
uđubljenja na koži i promena u njenoj strukturi. Pažljivo
Oboljenje se najčešće javlja kod mladih žena. u stiskajući bradavice, pogledajte, da nema nekih lučenja iz
čijem polnom životu postoje odstupanja (poremećaji m e n ­ njih.
strualnog ciklusa, abortusi, oboljenja jajnika itd.). • Posle spoljašnjeg pregleda mlečnih žlezda ispitaj­
Glavni simptomi su: oticanje i bolovi u mlečnim te ih prstima. Podignite jednu ruku uvis. Ispruženim prsti­
žlezdama (dojkama) u pređmenstrualnom periodu; lučenje ma, opipajte svaki deo mlečne žlezde - da nema ispupčenja
iz bradavica serozne ili sukrvične tečnosti; pri pipanju u ili zadebljanja. To isto uradile i sa drugom m l e č n o m žlez-
žlezdama se uočavaju mali čvorići i uvećani delovi žlezde, dom.
blago bolni pri pritiskanju.
• Ležite na leđa, stavile jastuk (ili presloženi peškir)
ispod levog ramena, a šaku stavite ispod glave. D e s n o m ru­
Preporuke: kom, sastavivši prste i držeći ih ispružene, pažljivo opipajte
• Ograničili upotrebu kale i drugih napitaka koji sa­ levu dojku, ne pritiskujući suviše jako. Uradite prstima
drže kofein. kružne pokrete, počevši od gornjeg kraja dojke i spiralno
• Ograničiti upotrebu kuhinjske soli i produkata koji pomerajte prste prema bradavici. Ispitajte svaki deo dojke.
su njom zasićeni (slana riba i slično). U m e s t o soli koristiti Na isti način ispitajte i desnu dojku. Ispitajte deo tela ispod
suvi morski kupus. pazušnih uđubljenja, gde se takode nalazi tkivo mlečne
• Ne pušiti. žlezde.
• Iz ishrane isključili životinjske masti. Ovakvu samoproveru mlečnih žlezda treba vršili
• Ne jedite suviše hladne produkte (sladoled) i ne najmanje j e d n o m u mesecu.
pijte ohlađene napitke.
• Nemojte se nervirali, izbegavajle emocionalne Recepti:
stresove. Negativne emocije koče (sprečavaju) stvaranje • Radi zakiseljavanja unutrašnje sredine organizma
hormona i slabe organizam. svakog dana piti po 50-100 grama svežeg urina (srednji
• Vitamini A, E, grupe B, jod i selen ublažavaju mlaz).
bolove u mlečnim žlezdama.
• Prolilaktički čistite organizam (u proleće i u je­
sen).
• Kod hormonalnih poremećaja 2-3 puta dnevno Recepti:
pili po 50-100 grama vlastitog urina ili urin ljudi mlada­ • Za lečenje želuđačno-crevnog trakta 2-3 puta
lačkog uzrasta. dnevno natašle na 30 minuta pre jela piti po 100 grama sve-
• Stavljati obloge sa svežim urinom ili diuretikom žeg urina. U svež urin postepeno dodavati urin ukuvan do
na mlečne žlezde. polovine prvobitne zapremine. Na primer: 80 grama svežeg
• U d n o terapiju kombinovati sa gladovanjem. Uko­ i 20 grama ukuvanog; posle 2 dana - 70 grama svežeg i 30
liko budete redovno gladovali po 36—42 sata u dane Ekadaši grama ukuvanog itd.. dok ne dobijete odgovarajuću kombi­
(jednom u dve nedelje). mastopatija će sama nestati za 3—6 naciju i postignete efekat lečenja.

me see i. • Klistiranje svežim urinom, a zatim mikroklistir


sa diuretikom.
• Stavljati urinske obloge na stomak.
• Suvu travu kičice samleli u prah i uzimati po 1.5
METEORIZAM gram dnevno na jedan sal pre jela.
• Uveče uzeti 2 supene kašike kičice i sipati u ter-
Naduvcnost stomaka usled suvišnog nagomilava­ mos. a zatim preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da
nju gasova u prohavnom traktu. odstoji do jutra. Ujutro procediti i piti po 100 grama 4 puta
dnevno na 30 minuta pre jela.
Meteorizam je često simptom više oboljenja (uobi­
• U avgustu (uoči cvelanja) iscediti sok pelina i
čajeni zatvori, neuroza, hronični kolitis, peritonitis, nepro-
pili 3 puta dnevno po j e d n u supenu kašiku sa m e d o m .
hodnost creva i drugih). Razvija se usled upalnih procesa u
• Jednu kafenu kašičicu suve trave pelina preliti
crevima.
sa četvrtinom litra ključale vode i ostaviti da odstoji 30
Ispoljava se osećajem težine i naduvenosti u stoma­ minula. Piti po 1-2 supene kašike 3 puta dnevno.
ku, podrigivanjem, štucanjem, napadima grčevitih bolova.

Preporuke:
• Očistiti debelo crevo.
• Očistili jetru.
• Odstranili psihološku stegu (..školjku"') u crevima
čišćenjem spoljašnjih manifestacija života.
• Regulisati ishranu (izbaciti iz. ishrane slatkiše,
mleko. kupus).
MITESERl ralnim materijama. Posle umivanja urinom sačekajte da se
urin upije u kožu, a zatim umijte lice prohladnom v o d o m .
Zajednički naziv za razne kožne ospe, koje sit često • Posebno su korisna urinska umivanja o s o b a m a
povezane sa poremećajem funkcije lojnih žlezda. sa suvom kožom.
• Ne srne se umivali niti suviše hladnom, niti suvi­
Razlikuje se nekoliko vrsta mitesera.
še toplom vodom. Koža na licu to ne podnosi. J e d n o m ne­
Obični, ili mladalački, miteseri javljaju se u periodu
deljno treba se umivati sapunom. Sapun suši kožu, a urin je
polnog sazrevanja, a lokalizuju se na licu, grudima i leđima.
čini elastičnom i štiti je.
Izgledaju kao roze čvorići, koji dostižu veličinu zrna graška,
• Ljudi, koji imaju masnu kožu, poželjno je da se
ponekad sa lojnim čepovima (komeđoniiria). Često se gnoje.
umivaju ujutro i uveče sa nekim toaletnim sapunom. On pod-
Za njihov nastanak od značaja su hormonalni poremećaji,
sušuje kožu i č i n i j e normalnom. Ujutro je najbolje umivati
infekcije, nasleđnc predispozicije.
se prohladnom vodom. Ona osvcžava. Uveče se umivajte
Crveni i roze miteseri javljaju se najčešće kod žena
kontrastnom vodom - naizmenično toplom i prohladnom.
starijih od 40 godina i karakterišu se pojavom na koži lica
Slično umivanje stimuliše krvne sudove, što povoljno utiče
trajnih proširenja malih krvnih sudova (kapilara) i crvenih
na kožu lica.
čvorića, ponekad nagnojenih.
• Ukoliko imate crne mifesere, tada umivajte lice
Profesionalni i medikamentozni miteseri javljaju se
m e k o m spužvom ili tamponom od vale, natopile ih dobro
usled kontakta sa produktima nafte, uzimanja preparata sa jo­
penom od sapuna, a zatim istrljajte lice ukuvanim urinom.
dom, bromom, hormonalnih i drugih preparata.
• Ukoliko imate normalnu kožu, umivajte se dva
puta dnevno - ujutro i uveče. Ali je bolje da sapunom
Preporuke:
umivate lice uveče, da bi koža preko noći obnovila svoja
• Očistiti creva.
zaštitna svojstva.
• Očistili jetru.
• Urinoterapija na fonu gladovanja, izazivajući
• Iz dnevnog obroka hrane isključili produkte sa snažno čišćenje organizma i stimulaciju izgubljene snage,
velikim sadržajem ugljenih hidrata. podstiče obnavljanje organizma i oslobađa ga od mitesera.
• Mlečno-biljna dijeta. Jer miteseri su simptom toga, d a j e krv zagađena i da šljaka
(nečistoće) izlaze napolje kroz kožu.
Recepti:
• Mnogi čitaoci mi pišu o tome. da su se oslobodili
• Redovno se umivali vlastitim jutarnjim toplim crvenih mitesera posle svakodnevnog umivanja svežim
urinom. On je bolji od vode, sapire prljavštinu, masti, ostat­ toplim urinom.
ke znoja i orožalog sloja kože i uz to zasićuje kožu mine-
• Crveni miteseri često svedoče o tome. d a j e koža počinjete govorili tek kada počnete izdisali. govorite samo
izgubila svoja zaštitna svojstva, došlo je do pomaka prema pri izdisaju, sa smeškom na usnama, ne žureći i ne naprežući
truležnoj strani. Urin normalizuje zaštitnu funkciju kože, se. Čim osetile da ste izdahnuli skoro sav vazduh, ućutite,
povećava njenu kiselost, i lo je obično dovoljno za njeno napravite kraću zadršku disanja, zatim - udisaj, i ponovo
izlečenje. počinjete govoriti tek sa početkom sleđećeg izdisaja, isto
tako ne žureći, slobodno, radosno i sa blagim smeškom na
usnama, sa osećajem ubeđenosli i smirenosti.
Da bi postigli potpun uspeh u obnavljanju normalnog
MUCANJE govora treba veštački da izazivate osećaj dobrote prema
ljudima, ukoliko se on ne javlja sam po sebi. dok vam lo ne
Poremećaj govora u vidu zadrške zvukova, slogova prede u naviku: trudite se da uvek budete u takvom slanju.
i njihovog ponavljanja usledgrčenja mišića motornog apa­ Govorite uvek sa osmehom.
rata za izgovaranje reći. Prilikom primenjivanja tog metoda bolesnika treba izolovati
Javlja se obično u detinjstvu posle preplašenosti od svih na oko mesec dana. S t o j e moguće manje sa njim
(straha), infekcija, intoksikacije i drugih uzroka. razgovarali. Osim j e d n o g čoveka, sa njim niko ne srne biti.
Odrastao čovek može biti sam. Uveče piti čaj eve sa travama
Preporuke: koje smiruju (koren od odoljena - Valeriana officinalis, srda-
• Očistiti spoljašnje manifestacije života. čica - Peonorus cardiaca, matičnjak - Melissa officinalis,
• Ojačati nervni sistem. nana - Mentha piperita i druge) i, naravno, nema pušenja, ni
• Pili odvare od trava, koje imaju smirujuće dej­ alkohola, ničeg što uzbuđuje (ostali čajevi, kala. čokolada
stvo. itd.). Glavno j e - strpljenje. Navedeni vremenski period od
• Primenjivati kupke sa ekstraktima od trava. mesec dana dovoljan je da prođe mucanje.
• Odreći se pušenja, alkohola i napitaka koji uzbu­
đuju.

Recepti:
• Ukoliko mucale (zamuckujete), probajte da ura­
dite sledeću vežbu.
Uzmite neki tekst i počnite da ga čitale naglas pre­
ma sledećem metodu: ravnomerni udisaj, mala zadrška
disanja, ravnomerni izdisaj. Suština metoda je u lome. šio
NAPRSLINE NA NOGAMA NEFRITIS

Recepti: Akutna upala bubrega.


• U vodi sa sapunicom isparili noge. saprati ih Razlikuju se akutni i hronični nefritis.
toplom vodom i, ne brišući ih, potopili noge u zagrejanu Akutni ncfriiis može bili samostalno oboljenje, koje
„ m r t v u " Vodu. Trljajući delove nogu sa izrastaj ima, odstra­ se, po pravilu, javlja u periodu ozdravljenja od angine ili
nili odumrlu kožu. isprali noge u podgrejanoj vodi i dobro laringitisa. Ponekad ima karakter epidemijskog oboljenja
obrisati. (najčešće u ratno doba — uticaj hlađenja organizma i drugih
• Stavljati obloge sa ukuvanim urinom na noge. Za uslova). Ispoljava se iznenadnim razvojem otoka i a s t m o m
to vam je potrebno 200 grama urina ukuvanog do četvrtine (rezultat prepunjenosti vaskularnog sistema zadržanom
pr vobi tne zaprem ine. tečnošću), malom količinom mokraće sa primesom belan-
P a m u č n u salvetu predvostručili, natopiti u urinu, čcvina i krvi u njoj.
blago iscediti i stavili oko nogu. Preko toga navući poli- Hronični nefritis često se susreće kao samostalno
elilensku kesu, a zatim suve čarape. Obloge stavljati preko oboljenje. Pri tom godinama i desetinama godina kod boles­
noći. nika može da preo vlada va arterijska hipertonija.
Ujutro skinuli ..urinske čarape", a noge oprali u top­
loj vodi. Koža na stopalima može se blago istrljati plavcem Preporuke:
(plovućcem). • Normalizovati ishranu, pridržavajući se biorit-
To je veoma korisna terapija, jer zdrave noge su moloških preporuka (ne jesti posle 16 sati, samo piti odvare-
pola zdravlja. čajeve).
• Očistili debelo crevo minskim klislirima.
• Odstranili „školjku" oko bubrega, čišćenjem spo­
ljašnjih manifestacija života.
• Za vreme intenziviranja (progresije) bolesti -
stroga dijeta sa ograničenjem soli, tečnosti i životnih belan-
čevina (mesa).
• 1/.begavati suvišna hlađenja organizma.

Recepti:
• Pili po 50-100 grama svežeg urina odjednom pre
jela. 3 puta dnevno.
• Na deo tela oko bubrega stavljati obloge od vu­ NEKONTROLISANO MOKRENJE
nene tkanine, natopljene u urinu (individualno odaberite (ENUREZA)
urin: dečji, aktivirani, diuretik i slično). Obloge držati naj­
manje dva sata.
Bolesno slanje, pri kojem bolesnik ne oseća potre­
• U težim slučajevima - gladovanje na urinu sa
bu za mokrenjem i mokraća se luči spontano.
masažom celog tela u trajanju od I do 3 sata. Taj postupak
omogućava da se zakiseli organizam i unište veoma otporne Nekontrolisano mokrenje može biti stalno ili samo
injekcije u bubrezima. noću (enureza). Stalno nekontrolisano mokrenje javlja se
• Uzeti 100 grama pelina, potopiti u bunarsku kod oboljenja centralnog nervnog sistema.
vodu. ostaviti da odstoji 24 sata i zatim kuvati na slaboj
vatri u dobro zatvorenoj posudi. Posle toga dodati 400 Preporuke:
grama šećera ili meda i kuvati još 15-20 minula. Uzimati • Ne pijte previše tečnosti.
po j e d n u dezertnu kašiku 3-4 puta dnevno na 30 minuta pre • Izbegavajle alkohol, napitke i lekove koji sadrže
jela. kofein. To su diuretici, koji mogu pojačati nekontrolisano
• Uzeti 3 0 - 4 0 grama brezovih pupoljaka, preliti sa mokrenje.
litrom 70%-og alkohola i ostavili da odstoji nedelju dana. • Jedite više prirodnu hranu, koja sadrži celulozu.
Uzimali po 15-20 kapi na kašiku vode 3 puta dnevno. • Prestanite da pušite.
• Jednu čašu semena ovsa prelili sa 5-6 čaša • Oslobađajte se suvišne lelesne težine.
ključale vode i kuvati na slaboj vatri 5 0 - 6 0 minuta (paziti • Redovno praznile mokraćnu bešiku, ne dozvolile
da ne iskipi). Procediti i piti bez ograničenja. Odvar čuvati da se prepuni.
u frižideru. • Trenirajte mokraćnu bešiku, potrudite se da idete
u toalet u određenim vremenskim razmacima.
• Piti odvar od ljuske crnog luka.

Recepti:
• Supenu kašiku mirodije preliti čašom ključale
vode, ostaviti da odstoji 2-3 sala i sve ispili odjednom (piti
jednom dnevno).
• Skromna kućna biljka „muhogon'' (plektranlus
- Pleelranlhus fruticosus) isleruje iz kuće (stana) muve
i moljce. Ta biljka se može koristili za lečenje enureze
(noćnog mokrenja) kod dece bilo kog uzrasta.
Pregršt listova biljke preliti ključalom prolijevom NEPLODNOST
vodom i kuvati na slaboj vatri oko 4CM-5 minuta. Dobijem
odvar sipati u kadu, u kojoj se pred spavanje kupa dete. Odsustvo trudnoći' kod žena u uzrastu kada žena
Odvar pre upotrebe treba da bude sveže pripremljen. može da rada deeu.
Upozorenje. Voda za kupanje ne srne biti toplija od
Najčešći uzrok su upalna oboljenja unutrašnjih pol-
29-30° C. Vreme kupanja u kadi - 2 0 - 3 0 minuta.
nih organa i njihove anomalije. Neplodnost može biti veza­
• Ležite na krevet, opustite se i zamislite sliku
na i sa oboljenjem muškarca.
bubrega, mokraćnih kanala i mokraćne bešike. Zamišljajte
kako tečnost puni mokraćnu bešiku, kako se ona puni sve
Preporuke:
više i više. Istovremeno prinesite uz uho navijen budilnik i u
• Naučite da se konlrolišete. Preživljavanja ostav­
trenutku, kada je mokraćna bešika ..prepuna", tj. kada treba
ljaju „čvoriće" u spoljašnjim manifestacijama života, koji
da idete u toalet, uključite budilnik i odmah se „probudite".
remete rad po Inog aparata.
Zahvaljujući tom metodu mnogi su se izlečili.
• Obratite pažnju na rad creva, borite se protiv zat­
• Ruski narodni lekari od pamtiveka smatrali su
vora.
d a j e najsigurnije sredstvo protiv nekontrolisanog mokrenja
• Blagovremeno lečite upalna oboljenja polnih orga­
smesa dve trave - kantariona i kičice. One se uzimaju u jed­
na.
nakim količinama, pripreme i piju kao čaj.
Kod čestih potreba za mokrenjem preporučuje se iz
Recepti:
ishrane isključiti diuretične produkte (celer, lubenice, prez­
• Ukoliko je neplodnost rezultat oboljenja polne
relo grožđe i šparglu) sve dotle, dok se mokrenje p o t p u n o
sfere žene preporučuje se ispiranje urinom (svežim, a zatim
ne normalizuje.
ukuvanim). čišćenje debelog creva, stavljanje tampona,
• Specijalne vežbe za jačanje sfinklernog mišića
natopljenih svežim ili ukuvanim urinom, u vaginu preko
mokraćne bešike. Za vreme mokrenja potrudite se da stegnete
noći.
mišiće, koji stežu mokraćni kanal i zaustavljaju mokraću.
• Ukoliko je neplodnost izazvana poremećajem
Ukoliko uspete da makar i u znatnoj meri usporite isticanje
hormona ili nedorazvijenošcu polnih organa - masirati telo
mokraće, znači, da koristite potrebne mišiće. Naučite se
urinom (diuretikom), piti urin ( 3 - 4 puta dnevno po 100—
da ih spontano stežete. Za vreme mokrenja snagom volje
150 grama) i primenjivati sedeće urinske kupke.
naprežite mišiće i zadržavajte isticanje mokraće. Dok izbro­
jite do „tri", a zatim produžite sa mokrenjem. Posle toga Kod upornih slučajeva, posle promene ishrane, piti
ponovite sve ispočetka. Da bi postigli potrebne rezultate tre­ ujutro natašte po 50 grama diuretika.
ba da uradite najmanje 100-200 vežbi dnevno.
• Žene koje imaju jedno dete. a drugo i pored velike cijal žene. Ukoliko je laj potencijal smanjen žena nema
želje ne mogu da rode. radi stimulacije funkcije rađanja dovoljno energije za normalnu trudnoću.
treba da gladuju na urinu 2-4 nedelje.
• Neke žene zatrudne, ali ne mogu doneti plod
do kraja - spontani pobačaj. U tom slučaju treba potpuno
NEPRIJATNI ZADAH IZ USTA
očistili organizam. Zatim nekoliko puta dnevno masirali telo
aktiviranim urinom (diuretikom), ujutru natašte redovno
uzimati proklijalu pšenicu ili hleb od proklijalog zrna. Može biti uzrok oboljenja želudačno-crevnog trak­
• Radi dopune nedostajuće gravitacione energije ta ili usne duplje (parodontoza, gingivitis). Posle odstranji­
u ishrani upotrebljavajte kosti od kokoši i kunića (pitomog vanja glavnog oboljenja taj simptom iščezava.
zeca), pripremljene na uobičajeni način (kuvanje. predenje).
Veoma važan uslov je da ih dobro sažvaćete. Takvo „lečenje" Recepti:
treba početi u zimsko vreme, kada je gravitaciona energija • Za odstranjivanje neprijatnog zadaha iz usta pri­
Zemlje najjača. Svakog dana treba pojesti po 5 0 - 1 5 0 grama premili ekstrakt od jednakih delova pelina, listova nane
koštanog tkiva. i žalfije. Uzeti jednu supenu kašiku smese. preliti sa 200
• Veoma je efikasan urin aktiviran hladnoćom, on mililitara ključale vode, ostaviti da odstoji jedan sat i proce­
neverovatno snažno stimuli.še organizam. Priprema se tako diti. Ispirati usta nekoliko puta dnevno, kao i posle svakog
što se urin ostavi da odstoji 4-5 dana na tamnom mestu pri jela.
temperaturi 2^1° C. Najbolje ga je primenjivati spolja, u • Svežim urinom nekoliko minuta ispirati usta 2-3
vidu masaže. puta dnevno.
• U davna vremena sposobnost za rađanje su prove- • Utrljavati urin u desni radi dezinfekcije usta.
ravali na sleđeći način: žena je trebala da se pomokri na • Radi lečenja želuca pili po 100 grama svežeg
sveže listove topole. Ukoliko posle tri dana listovi ostanu urina ujutro natašte i pre jela 2-3 puta dnevno. U svež. urin
zeleni, smatralo se da žena može da rada. postepeno dodavati ukuvani urin do polovine prvobitne
• Neplodnost polnog partnera može se odrediti
zapremine.
stavljanjem zrna sočiva (leće) u urin. Ukoliko sočivo, potop­
ljeno u urin. proklija, muškarac je sposoban da proizvodi
potomstvo, a ukoliko ne proklija - on je neplodan.
• Održavanje listova topole u svežem stanju (tri
dana) u ženskom urinu ukazuje na normalan životni poten-
NESANICA • Uveče ne pijte kafu, čaj, alkoholne napitke i ne
pušite pre spavanja.
Kod nesanice čovek dugo ne može da zaspi ili se • Luk, koji se jede u većoj količini pre spavanja,
budi znatno ranije od uobičajenog, a san mu se preko noći utiče na dobar, krepak i zdrav san.
više puta prekida u dužim intervalima. U drugim slučajevi­
ma sanje dugotrajan, ali nedovoljno dubok. Recepti:
Nesanica može biti izazvana raznim oboljenjima op- • Spavajte obnaženi (goli) ili u lakoj spavaćici.
šteg karaktera, često je propraćena poremećajem krvotoka Telo treba da se odmori od odeće.
ili nervnog sistema, napadima kašlja, astme. Epizodna nesa­ • Pred spavanje stavite na domali prst prsten sa
nica može se javiti i kod zdravih ljudi pri premorenosti ili amelistom - podstiče da brzo zaspite.
psihičkoj uzbudcnosti. • San podstiče zagrevanje tela, pa je korisno pre
spavanja isparili noge.
Preporuke: • U postelju stavite toplu grejalicu (lermofor) ili
• Svakog dana prošetati pre spavanja. flašu sa vodom.
• Spavati na lanenim čaršavima leti i vunenim tam­ • Ležeći u postelji, dlanom zatvorile nos i podišile
ne boje zimi (zagreva). u dlan. Topli vazduh zagrevaće nos, što podstiče da brže
• Pri izboru posteljine imali u vidu individualnu zaspite.
konstituciju. Ljudima konstitucije „ ž u č i " odgovara pos­ • Skinite sa sebe pokrivač i tako odležite izvesno
teljina koja hladi, ljudima konstitucije „vetra" posteljina vreme dok vam ne postane hladno. Zatim se pokrijte -
koja zagreva i vlazi, a ljudima konstitucije „sluzi" posteljina zagrevanje će izazvati prirodan san.
koja zagreva i suši. • Pre spavanja ispijte čašu toplog mleka ili vode sa
• Večerajte najkasnije do 17 sati (hrana sa mesom i kaienom kašičicom meda (med zagreva organizam).
belančevinama uzbuđuje organizam, a sa povrćem i voćem P* Nekima pomaže da brzo zaspe ukoliko se na sat
— smiruje). vremena pre odlaska na spavanje poliju kolom hladne vode
• Pre spavanja provetrite prostoriju i spavajte sa za- (istuširaju).
l a m nj e n i m prozori m a. • Brojite od 100 unazad do jedan. Zamislite da su
• Povremeno odimite prostoriju miomirisima, tam­ brojevi napisani kredom na tabli (zamišljajte da ih brišete
j a n o m (Bosve/ia car I eri i). krpom).

• Korisno je u spavaću sobu obesiti ikonu i pre spa­ • Koncentrišite pažnju na disanje i potrudite se da
vanja se obavezno pomoliti. ga bez napora produžile - polako ravnomerno udahnite i
isto tako izdahnite. To smiruje, opušta i podsliče san.
• Da bi se oslobodili od misli o važnim poslovima, nedelje (za votku). Ekstrakt mirisati pred spavanje. U po­
koncentrišile se na neki deo tela, organ i lečite ga, izazivaju­ četku napraviti samo nekoliko dužih udisaja kroz nos i
ći naizmenično u njemu loplotu, golicanje i hladnoću. San postepeno produžavati terapiju do nekoliko minuta. Pare
će brzo nastupiti. ekstrakta odoljena poboljšavaju lično osećanje i lece
• Ljudima, koji pate od nesanice i često se bude nesanicu. M o ž e se koristili i apotekarski ekstrakt odoljena.
noću, preporučuje se da spavaju okrenuti smerom sever­ • Za poboljšanje sna preporučljivo je koristiti
ing. Ukoliko plan slana ne omogućava da se tako okrene jastuke napunjene raznim travama. Tako, na primer, za ljude
krevet, tada treba spavati sa glavom okrenutom na istok. sa p o v e ć a n i m arterijskim pritiskom odgovaraju osušeni
• Uzglavlje kreveta ne srne da bude u uglu. LIglovi listovi breze, majkine dušice, srdačice, nane, sedefa (Ruta
upijaju energiju, pa ćete posle sna biti umorni. graveolens) i matičnjaka. Ljudi sa niskim krvnim pritiskom
• Krevet j e d n o m siranom treba da n a l e t e uz zid, to treba da upotrebljavaju listove breze, korenje o m a n a i divlje
daje čovek u „ o s l o n a c " , osećaj zaštite. ruže, seme korijandra. Kod nesanice i nervne uzbuđenosti
• Preko noći postavite na uzglavlje čašu vode. napunile jastuk osušenim odoljenom.
Smatra se da za vreme sna čovečja duša putuje, a ujutro se • Treba da znate da se organizam pri disanju kroz
vraća. Ona treba da ude u lelo čista, sapravši sa sebe svu desnu nozdrvu zagreva, a pri disanju kroz levu nozdrvu
..nečistoću" u čaši sa vodom. Vodu ujutro prolijte. hladi. Da bi veslački izazvali hlađenje, treba leći na desni
• Uzeli 15 grama suvih cvetova jagorčevine (Pri­ bok. To automatski izaziva prvenstveno disanje kroz levu
nuda veris), preliti ih sa čašom ključale vode, kuvati 15 nozdrvu, a to znači, izvesno hlađenje organizma. M o ž e se
minuta na slaboj vatri, ohladiti i procediti. Piti po čašu odvara vatom zapušiti desna nozdrva - to pojačava efekat hlađenja.
pre spavanja. Posle nedelju dana san se normalizuje. Primena tog metoda omogućava v a m da brzo zaspete leti,
• Smirujuće deluju i produkti koji imaju izrazilo kada su sparne noći.
sladak ukus. na primer, sok od grožđa. Treba ga popili po Zimi radi zagrevanja organizma treba spavati na le-
j e d n u čašu ujutro natašte. Posle izvesnog vremena san se vom boku i vatom zapušiti levu nozdrvu.
normalizuje. • Ukoliko je nesanica izazvana prilivom krvi u
• Uočeno je, đa ukoliko pored kreveta postavite glavu, tada je dobro na listove nogu stavljati obloge ođ
ždralinjak-krvavac (Geranium sanguineitm), podsliče se slačice ili narendanog rena. Istovremeno se preporučuje piti
san. rasol ođ slanih krastavaca sa m e d o m (jedna supena kašika
• Proliv nesanice efikasan je odoljen. Jednu petinu meda na čašu rasola ođ krastavaca).
flaše od pola litra napuniti isitnjenim korenjem odoljena,
preliti sa 70%-im alkoholom ili volkom (rakijom) i ostaviti
da odstoji na tamnom mestu od dve (za alkohol) do četiri
NEURODERMITIS 22. dana gladovanja). Posle izlaska iz gladovanja koža se
konačno očistila.

Najteže oboljenje iz grupe dermatoza sa svrabom.


Karakteriše se jakim svrabom sa naknadnim promenama
na koži (zadebljanje, grubost, naglašeni reljef kože itd.).
OPADANJE KOSE
Usled češanja može doći do vlaženja kože. Neuro-
dermitis se najčešće lokalizuje na vratu, lakatnim i pod- Oboljenje uslovljeno, u prvom redu, poremećajem
lakatnim jamicama, i oko medice (perineuma). Uzroci neuro- funkcije žlezda unutrašnje sekrecije, teškim infektivnim
dermilisa mogu biti nervno-endokrini poremećaji, intoksi­ oboljenjima i stresovima.
kacije, poremećaji rada jetre, probave, procesa razmene.
Najčešći uzrok opadanja kose je seboreja kože na
glavi ispod kose.
Preporuke:
• Očistiti spoljašnje manifestacije života.
Preporuke:
• Očistiti creva.
• Očistiti spoljašnje manifestacije života.
• Očistiti jetru.
• Očistiti debelo crevo.
• Promeniti ishranu (isključiti ljuto, slano, kiselo).
• Iz dnevnog obroka hrane isključiti hranu koja sa­
• Terapija sokovima (redovno piti sveže iseeđcn
drži veću količinu ugljenih hidrata i masti.
sok od šargarepe, kao i sok od celera pomešan sa sokom od
• Uzimati u većoj količini voće, povrće i sveže
j a b u k e ili evekle).
iscedene sokove.
• Gladovanje na urinu.

Recepti:
Recepti:
• Masaža dela glave sa kosom starim urinom. Stari
• Svakog dana piti po 50-100 grama svežeg urina
urin deluje na koren kose biološki aktivnim materijama, kao
(srednji mlaz).
i oštrinom (nagrizajućim dejstvom) amonijaka, koji dopun­
• Natapati oštećene delove kože urinom.
ski slimuliše kožu glave.
• U nekim slučajevima za potpuno izlečenje neuro-
• Snažno utrljavati urin u kožu glave i stavljali ob­
đermitisa dovoljno je odstraniti zatvor. Dolazi do čišćenja
loge sa urinom u prvoj i trećoj fazi lunarnog ciklusa, kada
organizma i koža počinje da se obnavlja.
organizam „uvlaci" sve unutra, kada se skuplja.
• Jedna žena bolo vala je od difuznog neurodermitisa
• Istovremeno sa utrljavanjem i oblogama piti po
više od 20 godina. Posle dvomesečne specijalne pripreme
100-150 grama jutarnjeg urina (srednji mlaz) - to čini kosu
gladovala je na urinu 24 dana (primetno poboljšanje tek od
blistavom, jača koren kose, oslobađa je ođ peruti i daje kosi Recepti:
prirodnu boju. • Ukoliko postoje mehurići (vodeni) treba ih pro­
• Pri mazanju kose urinom dopunski se može bosti, oštećeni deo kože natopiti „ m r t v o m " v o d o m , a posle
koristiti ulje od repice. 5 minuta „ ž i v o m " vodom. Zatim tokom dana 7-8 puta
• Još jedan metod održavanja kose, koji je uspešno natopili „ ž i v o m " vođom. Terapiju primenjivati 2-3 dana.
primenjivala j e d n a žena. Ona je prvo oko 15-30 minula u Za lo vreme opekotine zaraslaju.
koren kose utrljavala stari urin. Kada je dobro natopila kosu • Jedna žena je za dan i po ukuvanim urinom iz­
urinom, stavljala je polietilensku kapicu i glavu umotavala leći la opekotinu od otvorene vatre na ruci. Umesto mehurića
peškirom. 'lako je hodala 30 minuta đo j e d n o g sata i i zagnojene rane - osušena tamnocrvena pokorica. Radila je
žalim isprala kosu toplom vodom, bez sapuna. Posle toga sleđeće: stavila je oblogu i s a n j o m hodala dan i noć, a zatim
je isprala kosu žumancelom i ponovo toplom vodom bez je jednostavno natapala oštećene đelove kože urinom.
sapuna. Kosu je osušila peškirom i uvezala ga oko glave.
Posle sušenja, očešljala je kosu i lako je ponavljala j e d n o m
u 10-14 dana. K o s a joj je postala neuobičajeno lepa.
OSPE

Osnova oboljenja su alergijske reakcije organizma


OPEKOTINE na uticaj spoljašnjih faktora (hrane, lekova, aerozola itd.).
Najčešće obolevaju ljudi, koji su skloni alergijskim
Povrede kože, sluzokože, kao i tkiva ispod kože us­ oboljenjima i koji su prethodno bolovali od koprivnjače,
led visokih temperatura, dejslva hemijskih materija, elektri­ ekcema, neurođerm i li sa.
čne struje i jonizujućeg zračenja na kožu. Bolest se može javili u bilo koje vreme posle dos-
pevanja alergena u organizam (ođ nekoliko sati do neko­
Klasifikacija opekotina prema ocenaina dubine pato­
liko meseci) i karakteriše se akutnim početkom: ospe su
loških promena u tkivu: propraćene povišenom temperaturom i naglim pogoršanjem
* prvi stepen - crvenilo i otok; opšteg stanja organizma.
* drugi stepen - stvaranje mehurića;
* treći stepen - nekroza kože (suva ili vlažna sa
rastapanjem odumrlog tkiva);
* četvrti stepen - ugljenisanje kože i tkiva ispod
nje.
Preporuke: OSTEOHONDROZA
• Očistiti debelo crevo (dokazano je da kožna
oboljenja „ s e d e " u crevima). Grupa prvenstveno upalnih oboljenja ispod hrska­
• Očistiti jetru. vice dugih cevaslih kostiju skeleta i apofiza kratkih kostiju
• Kod upornih slučajeva oboljenja treba očistiti skeleta, koja se javljaju usled specifične gnojne infekcije
spoljašnje manifestacije života. kostiju i zglobova.
• Gladovanje na urinu.
Provocirajući faktori: hronične mikrotraume pri fi­
• Promenite ishranu, isključite hranu sa škrobom,
zičkim prenaprezanjima i oboljenja izazvana prehladom.
slatkiše i pređite na odvojenu ishranu.
U težim slučajevima osteohondroza može da napad­
ne sve kosti i zglobove.
Recepti:
• Masaža ili trljanje tela svežim, aktiviranim ili
Preporuke:
ukuvanim urinom do jedne četvrtine prvobitne zapremine.
Radi izlečenja kičme p o m o ć u fizičkih vežbi treba
Posle sušenja ponoviti terapiju j o š nekoliko puta i oprati
resiti nekoliko zadataka:
telo toplom v o d o m bez sapuna, a zatim prohladnom v o d o m .
• Usporiti patogeni proces: oslabiti pritisak na
Telo masirati ili mazali sve dok se koža potpuno ne očisti.
međupršljenski disk, deblokirati međupršljenski segment,
Terapiju je najbolje primenjivati u drugoj i četvr­
ojačali tetive i mišiće i na taj način smanjiti intenzitet
toj fazi lunarnog ciklusa, kada organizam izbacuje iz sebe
degenerativno-dislroličnih procesa;
šljaku i druge nečistoće.
• Aktivirati reakcije lečenja, ubrzati rast zdravog
• Radi jačanja imuniteta piti 1-2 puta dnevno po
kolagenog tkiva u međupršljenskom disku, ojačati koštano
5 0 - 1 0 0 grama dečjeg urina.
tkivo, poboljšati krvotok, aktivirati rast mišićnog korzeta;
• Lokalne kupke ili opšte kupke sa urinom.
• Povremeno čistiti hrskavice i tetive od patogenih
• Jedna od čitatelj ki je za dva i po meseca izlečila
taloga, koji na njih dospevaju sa hranom.
uporne alergijske ospe na vratu, od kojih je patila više od 5
godina.
Recepti:
Lečila ih je na sledeći način: svakog dana ujutro i
Klasifikacija vežbi za lečenje kičme:
uveče trljala je vrat urinom (posle toga nije sapirala). Posle
• Vežbe za đekompresiju raznih delova kičme. To
tri dana sapirala je kožu toplom, a zatim prohladnom vodom
može biti vešanje na razboju, na švedskoj steni.
i ponavljala terapiju. Tako je radila do potpunog izlečenja.
Za vratni deo - nakloni glavom u razne strane, kru­
ženja; za grudni deo - zgibovi na razboju; za slabinski deo
- podizanje nogu uvis na švedskoj steni, naklon nogama • Plivanje u toploj vodi različitim stilovima o m o ­
desno-levo i kruženje. gućava da se lako i bezbolno „postave" svi pršljenovi na
• Vežbe za poboljšanje pokretljivosti blokiranog svoja mesta i da se obnovi njihova m e đ u s o b n a pokretljivost.
segmenta kičme na bilo k o m delu k i č m e n o g stuba. U tu U vodi čovečje telo gubi težinu, a u toploj vodi se mišići
kategoriju vežbi spada postepeno istezanje blokiranog opuštaju i oslobađaju pritisnute i zablokirane međupršljen-
segmenta njihanjem (ljuljanjem), naklonima i kruženjem. ske diskove.
U početku to treba raditi oprezno, a zatim amplitudu Ljudi koji pate od progresivne ostehondroze treba
povećavati. veoma oprezno da koriste hladnu vodu. Hladna voda može
• S obzirom da kičma pridržava tonusna (obez- dopunski izazvali mišićne spazme i iskomplikovati (prog-
bedujii dugo održavanje kičmenog stuba u j e d n o m polo­ resirati) bolest.
žaju) i motorna (obezbeduju sagibanja, razgi banja, okretaje • Vežbe za razvijanje optimalne gipkosti kičme. U
kičme) mišićna vlakna, treba raditi kako dinamičke, lako tu kategoriju spadaju asane jogista i druga istezanja. Prepo­
i izometrijske vežbe. Za vratni deo kičme odgovaraju ručujem da od svake klasifikacije izaberete po 1-2 vežbe.
nakloni i okretanja sa spoljašnjim opterećenjem (vlastitim Imaćete kompleks vežbi, koji će vam omogućiti da svestrano
rukama, sa tegovima itd.). Za grudni deo - razna snažna ojačate kičmu. Prema stepenu uvežbanosti usložnjavajle
savijanja napred-nazad, ulevo-udesno, j o g a poza „Zmije' , 1
vežbe i povećavajte opterećenje.
most, kao i ljuljanje ležeći na stomaku - j o g a vežba „ L u k " . Opšla dužina trajanja vežbanja lakvog kompleksa
Za slabinski deo korisni su razni nakloni. Tonusne leđne vežbi treba da bude najmanje 10 i ne više od 3 0 - 4 0 minuta.
mišiće odlično trenira poza „Zrikavca". • Da bi sami razradili medupršljenske diskove o m o ­
Da bi dobro nahranili krvlju tetive i mišiće leda, da gućavaju vam razne vibracione vežbe - vibrogimnastika
ih izlečimo, isperemo iz njih šljaku (nečistoće), treba stvo­ Mikulina, hodanje, trčanje. Ritmična grčenja, koja se jav­
riti jak krvolok. U tu svrhu odgovaraju vežbe za krupne ljaju za vreme trčanja, primoravaju međupršljenski disk da
mišićne grupe: podizanje tegova sa u m e r e n o m težinom do se nadima, to jest da upija (apsorbuje) okolnu tečnosl, što
10 puta zaredom, nakloni kroz specijalnu klupu - omiljena znatno poboljšava njegovu ishranu i ujedno trenira resorna
vežba dizača tegova, koja im pomaže da zaleče čak i veoma svojstva. Bez sličnih treninga, nalazeći se u jednom položaju,
teške traume slabinskog dela kičme. I, na kraju, zgibovi diskovi gube te kvalitete.
na razboju. Tonusna vlakna eele kičme dobro se treniraju Preporučujem da se pridržavate režima pijenja i da
vežbom pod nazivom „Zlatna ribica", koja se vežba po 5- ne dehidrirate organizam bez posebne potrebe. Dehidracija
20 sekundi. Pri kraju vežbanja obavezno uradite vežbu za veoma snažno utiče na stanje hrskavičnog tkiva, tetive i
jačanje trbušne presije (trbušnih mišića). B e z toga će vaš zglobnu tečnost.
trening za kičmu biti nepotpun.
• Povremeno vršiti dubinsko čišćenje organiz­ • Ne uzimali nikakve lekove i materije, koje ote­
ma gladovanjem. Pomoću gladovanja može se kvalitetno žavaju asimilaciju kaleijuma u organizmu.
čistiti hrskavično tkivo od štetnih materija. Tako, na primer, • Ne trčati na duge staze.
trodnevno gladovanje naglo povećava gipkost kičme, a • Prekinuti sa svim terapijama čeličenja organizma,
s e d m o d n e v n o j o š više. od kojih osećate hladnoću.
• Normalizovati san, ne raditi u noćnim smenama.

Recepti:
OSTEOPOROZA • Čišćenje organizma p o m o ć u raznih terapija.
• Čišćenje od patogenih mikroorganizama p o m o ­
Postepeno smanjivanje koštane mase, koje izaziva ću pelina ili „trojke".
krlost i lomljivost kostiju. Uglavnom oholevaju žene. • Radi lečenja želudačno-crevnog trakta i likvida­
cije disbakterioze svakog dana piti po 50-100 grama svežeg
Preporuke: urina.
• Redovno se baviti sportom, što sprečava gubitak • Mikroklistiri sa diuretikom.
koštanog tkiva. Preporučuje se trčanje, tenis, hodanje, atlet­
ska gimnastika i druge vrste sporta, koje nisu vezane sa
velikim rizikom traumiranja.
PARALIZE, PAREZE
• Upotrebljavati hranu bogatu kalcijumom, m a g n e ­
zij u m o m , borom, kao i vitaminima D (pivarski kvasac) i
C. Prethodno očistiti jetru, jer se hranlj ive materije neće Poremećaj motornih funkcija kako centralnog, lako
asimilovati. i perifernog porekla.
• Izvori kaleijuma. kao i vitamina i mineralnih mate­ Uzroci su razni procesi u moždanoj kori, ili povre­
rija su: povrće sa zelenim listovima, orasi i s e m e n k e . m o n o ­ da povratnog nerva. Često se javljaju posle nekih akutnih
litno mleko (pomuzeno), švajcarski sir i neke druge vrste infekcija (grip).
sireva. Simptomi i tok bolesti zavise od stepena oštećenja
• Nivo kaleijuma u organizmu smanjuju pušenje, jednih ili drugih mišića. Lečenje treba usmeriti na otkla­
alkohol, šećer i druge veslačke poslastice ( b o m b o n e , čoko­ njanje uzroka oboljenja.
lada, žvakače gume i slično), masti, suvomesnati proizvodi
i sirevi, slatki i hladni bezalkoholni napici.
Recepti: 48 godina, visina 187 centimetara, težina 75 kilograma). On
• Prašak i odvar od korenja pelina, iskopanog u je morao da se dobro pomuči, pre nego je postigao željeni
jesen, primenjuje se kod paraliza, pareza i grčeva. Prašak uspeh.
uzimati 3 puta dnevno po jedan gram pre jela, a ekstrakt ili Pre svega on je odlučio da se oslobodi od 2 5 -
odvar - po j e d n u supenu kašiku 3 puta dnevno. godišnjih zatvora: prestao je da upotrebljava purgative,
• Uzeti 50 miligrama mrazovnjaka i popiti sa top­ oslobodio se straha da ide u toalet bilo gde van kuće. Bez
lom v o d o m . Uzimati ga jednom dnevno ujutro natašte na obzira na slabost, glavobolje, strašne bolove pri defekaciji,
1-2 sata pre jela. Kura lečenja traje od 1 do 6 (12) meseci. odlučio je da riskira (želeći da izbegne operaciju), počevši
• Uzeti 50 miligrama mrazovnjaka i pomešati ga sa sa mikroklistirima sa ukuvanim urinom, tamponima sa njim
četvrtinom kafene kašičice meda i to pojesti pred spavanje, i pijenjem ujutro natašte po 100 grama svežeg urina.
oko 2 2 - 2 3 sala. Prvo se normalizovala stolica, ali tri nedelje su ga
mučili jaki bolovi. I tek posle mesec dana oni su se stišali,
prestao je da izlazi gnoj, curila je samo krv. Problem je
bio u tome, kako postaviti tampon na fistulu. I bolesnik je
PARAPROKTITIS izmislio napravu: uzeo je šuplju plastičnu cevčicu prečnika
12 milimetara i dužine 70 milimetara, glatko zavarenu
Upala vezivnog tkiva oko pravog creva. Cesto se poluloptom n a j e d n o m kraju i otvorenu na drugom kraju.
komplikuje stvaranjem gnojnih ranica. Posle spontanog Zatim je duž cevčice u dužini 40 milimetara urezao otvor. U
prskan/a gnojnica često ostaju fistule. cevčicu je stavljao natopljeni tampon i cevčicu je uvodio u
anus sa urezanim otvorom prema fistuli. Za uguravanje vate
u cevčicu napravio je od drveta nešto što podseća na šipku
Recepti: za čišćenje puške. Ubrzo je mogao da ostavlja cevčicu u
• Primenjivati mikroklistirc sa gustim ekstraktom anusu preko noći.
od svežih cvetova nevena i piti sibirsko k a m e n o ulje. Posle dva meseca uspeo je da otkloni sve bolove,
• Još je Avicena ukazivao, kako se p o m o ć u uri­ samo mu je j o š fistula krvarila. Tada je zamenio ukuvani
na lece fistule. Uzeti dečju mokraću i stalno je mešati u urin sa s o k o m od aloje, a na tampon je počeo da nanosi
olovnom avanu (stupi), dok se ne zgusne i ne isuši, a zatim mast od meda sa propolisom radi ubrzavanja zarastanja
je upotrebljavati. „Mokraćno ulje" je j e d n a od varijanti rane. Posle nedelju dana bolje prestao.
ukuvanog urina. Za svo vreme lečenja hranio se povrćem i voćem,
• O tom načinu oslobađanja od fistule u anusu kašama, nije jeo meso i trudio se da primenjuje principe
pisao mi je jedan čitalac (on je tipična konstitucija „vetra": odvojene ishrane.
PARODONTOZA PIELONEFRITIS

Sistemsko oštećenje tkiva oko zuba — paraclonta, ko­ Upala čašično-karličnog sistema i parenhime bub­
je se ispoljava progresivnom atrofijom alveolnih izraslina rega.
(zubnih ćelija). Razlikuje se sekundarni (njemu prethode druga obo­
Simptomi - krvarenje iz desni, lepljiva pljuvačka, ljenja bubrega i mokraćnih kanala) i primarni; akutni i hro­
ujutro naslage na zubima. nični; jednostrani i dvostrani pieloncfritis.
Počinje sa iznenadnim podizanjem telesne tempera­
Preporuke: ture, opštom slomljcnošću, mučninom, povraćanjem, inten­
• Higijena usne duplje. zivnim bolom u slabinama. Cesto se javlja učestalo i bolno
• Urinoterapija. mokrenje.

Recepti: Preporuke:
• Uzeli j e d n u kafenu kašičicu suve isitnjene kore • Normalizovati ishranu u skladu sa biorilmom (ne
ive. prelili čašom ohlađene prokuvane vode, ostaviti da od­ jesti posle 16 sati).
stoji 2 sata i procediti. Ispirati usta 2-3 puta dnevno. • Mlečno-biljna dijeta.
• Ispirati usta svežim urinom nekoliko puta dnev­ • Očistiti spoljašnje manifestacije života.
no. • Obilno piti tečnosti s ciljem ispiranja mokraćnih
• Utrljavati urin u desni nekoliko puta dnevno. kanala.
• Na delove desni napadnute parodontozom stav­ • Gladovanje na urinu.
ljati obloge (aplikacije), dobro natopljene u starom ili sve- Recepti:
žem urinu. Trajanje lečenja je individualno za svakog čo- • Tri puta dnevno pre jela piti po 5 0 - 1 0 0 grama
veka. svežeg urina odjednom.
• Na deo tela oko bubrega stavljati obloge od vu­
nene tkanine, natopljene u urinu (dečji, aktivirani, diuretik
- sami odaberite).
• U težim slučajevima - gladovanje na urinu sa
m a s a ž o m celog tela u trajanju od 1 do 3 sala.
• Piti odvar od ljuski crnog luka.
• Uzeti 30-^tO grama brezovih pupoljaka, preliti ih organizma, tj. odstranio je infekciju, drugo, zadejstvovao je
sa litrom 70%-og alkohola i ostaviti da odstoji nedelju dana. imunim telima mladog organizma.
Uzimati 3 puta dnevno po 15-20 kapi na kašiku vode. • Devojčica od godinu i po dana bolovala je od
• Neki čitaoci izlečili su pielonefritis na sledeći pleuritisa. Lečili su je bez uspeha. Uvidevši da se lekari ne
način: pili su urin bez ograničenja, klistirali se sa 250 grama mogu izboriti sa bolešću, b a b a j e odnela dete kući i izlečila
diuretika. Prethodno su očistili debelo crevo. • svojim sredstvima: tri puta dnevno pojila je devojčicu
toplim svežim urinom, a što joj je ostajalo urina stavljala je
obloge („na rebarca").
Pleuritis u tom uzrastu je rezultat pogrešne ishrane
PLEURITIS hranom koja sadrži mnogo škroba. Urin je delovao na višak
vode kao diuretično sredstvo, a obloge - kao zagrevajuće
Upala pleure (plućne maramice) kod tuberkuloze, sredstvo.
pneumonije, reumatizma i drugih oboljenja. • Piti 2-3 puta dnevno po 100 grama urina (najbolje
je piti dečji, zasićen imunim telima).
Simptomi: bol u grudnom košu, p o v e z a n sa disa­
• Umotavati grudni koš v u n e n o m tkaninom, na­
njem, kašalj, povišena telesna temperatura, astma.
topljenom u diuretiku, tako, da se bolesnik dobro preznoji i
Razlikuje se suvi (fibrozni) i egzudativni (gnojni)
da se očisti preko kože, da se sluz (šlajm) rastvori i izbaci.
pleuritis.
• Za rastvaranje sluzi i boljeg izbacivanja šlajma
uzimati ekstrakte od lekovitih trava (vidi u poglavlju o
Preporuke:
Pneumoniji).
• Očistiti organizam od patološke sluzi.
• Očistiti debelo crevo.
• Gladovanje na urinu.
• Iz dnevnog obroka hrane isključiti hranu sa škro­
bom, koja stvara višak sluzi.
• Obloge na grudni koš.

Recepti:
• Jedna žena imala je težak oblik pleuritisa, na­
gomilalo se m n o g o sluzi u grudnom košu. Primenila je sle­
deći metod lečenja: počela je da pije urin od sina i brzo
se oporavila. Urin je, prvo, izvršio opšte zakiseljavanje
P N E U M O N I J A (UPALA PLUĆA) • Trljanje grudnog koša vunenom tkaninom, na­
topljenom u diuretiku.
Upalni proces u alveolama, plućnom tkivu, bron­ • Uzeti 20 grama isitnjenog korenja o m a n a . pre­
liti sa 200 grama protijeve vode i kuvati na slaboj vatri 10
hi o l ama.
minuta. Ostaviti da odstoji u lermosu 4 sata i procediti. Piti
Izazivaj u je virusi, pneumokoke i stafilokoke i drugi.
po j e d n u supenu kašiku 3-4 puta dnevno pre jela.
Akutna upala pluća može bili libro/na - sa oštećenjem dela • Supenu kašiku suvih listova bokvice (žilovlaka)
pluća, iznenadnim početkom oboljenja, visokom tempe­ sipati u termos, preliti čašom ključale vode, ostaviti da od­
raturom, bolom u grudnom košu pri disanju. stoji 2 sata i procediti. Piti po j e d n u supenu kašiku 4 puta
Početak žarišne pneumoniae manje je akutan, često dnevno pre jela.
se javlja kao progresiranje bronhitisa, gripa i drugih obo­ • Kod napada kašlja uzeti 3 supene kašike svežih
ljenja. Bolesnika uzncmirava slabost, drhtavica, bol u grud­ listova bokvice i pomešati sa tri supene kašike meda. Šerpu
n o m košu, suvi kašalj. sa s m e s o m dobro zatvoriti i slaviti na toplu ringlu (šporet)
i držati na toploj ringli 3-6 sati. Uzimati po j e d n u kafenu
Preporuke: kašičicu sirupa pre jela. Sredstvo je dobro za decu.
• Očistiti organizam od patološke sluzi. • Supenu kašiku pupoljaka (šišarkica) od bora
• Gladovanje na urinu. prelili čašom ključale protijeve vode, ostaviti da odstoji u
• Boriti se protiv zatvora. lermosu oko jedan sat i procediti. Pili po 1—2 gutljaja kod
• Hrana bogata vitaminima (u tečnom stanju), isk­ napada kašlja.
ljučiti produkte sa škrobom. • Supenu kašiku suvih cvetova crne zove preliti
• Obilno pili tečnosti. u lermosu sa pola litra ključale protijeve vode, ostaviti da
• Masaža, motorna aktivnost. odstoji j e d a n sat i procediti. Pili uveče po 100-200 grama u
• ZagrevaJLiće obloge na grudni koš. toplom slanju. Može se malo zasladili medom.
• Ekstrakti i od vari od lekovitih trava, koji imaju • Anis, zahvaljujući svojim posebnim isparljivim
iskašlj avaj uče dej stvo. svojstvima, „razbija" ugruške sluzi i podstiče njeno izba­
civanje iz organizma. Obično se primenjuje u smesi sa dru­
Recepti: gim biljkama.
• Popili odjednom 50-100 grama svežeg urina Anis, plodovi 1 deo
(srednji mlaz). Podbel, lišće 1 deo
• Kod visoke temperature stavili oblogu sa urinom Andelika. cvetovi 1 deo
na puis. Crni slez, cvetovi 2 dela
Samoscjka, cvetovi 2 dela odstoji 4 sata. Dobijeni sok sipati u čašu (posudu) i piti po
Majkina dušica, trava 2 dela jednu supenu kašiku pre jela.
Beli slez, koren 2 dela • Narezali svezu rotkvu na vrlo tanke kriščice ( 6 - 8
Slatko drvce, koren 5 delova. komada). Svaku kriščicu preliti livadskim m e d o m . Sok koji
Supenu kašiku smese sipati u čašu namagnelisane se stvori piti po supenu kašiku svakog sata.
protijeve vode i ostavili da odstoji 2 sata. Posle toga kuvati Podsetnik. Zbog toga, što navedene biljke imaju le-
dok ne proključa i sipali u tennos. Piti po 50 grama loplog kovita svojstva j e r su pune elerskih ulja, koja se brzo ispa­
odvara (iz termosa) 3^1 puta dnevno. ravaju, pripremljene ekstrakte i sokove treba čuvati u dobro
• Vranilova trava ima posebna eterska ulja, ko­ zatvorenim posudama, ne prelivati ih suviše i ne cediti. Upo­
ja razmekšavaju sluz i podstiču njeno izbacivanje iz orga­ trebljavati tokom dana, a sledećeg dana pripremiti novi.
nizma. Zato ona predstavlja jako sredstvo za iskašljavanje. • Čašu zrna od ovsa (bolje neopranog) preliti sa
Koristi se sama ili u smesi sa drugim biljkama. pola litra mleka. uz mešanje. ukuvati na pari na slaboj vatri
Vranilova trava 1 deo do polovine prvobitne zapremine. Ukuvani ovas protrljati
Beli slez, koren 2 dela kroz sito dok se ne dobije čaša tečne kašice (boje kafe sa
Podbel, lišće 2 dela. mlekom). Kašicu popiti u jednom obroku pre jela. Takvu
Supenu kašiku smese sipati u termos, preliti sa dve lekariju treba pripremali 3 puta dnevno.
čaše ključale prolijeve vode i ostaviti da odstoji. Pili po 100 Melasa od zrna ovsa može se isprati mlekom kroz
grama posle jela. silo i popili (u ležim slučajevima). Ostatak melase bacili.
• Kartop (Viburnum opuhis). Ukus gorak, opor Približno posle nedelju dana počeće čišćenje pluća
- antagonist sluzi. Odlično sredstvo za iskašljavanje. od sluzi. To se ispoljava u vidu j a k o g i dugotrajnog kašlja
Primenjuje se odvar od cvetova i plodova. Radi pojačanog (po 2 0 - 3 0 minuta). Kod ljudi, koji ozbiljno boluju od
dejslva može se dodavati med. Čašu plodova prelili litrom pneumonije. može se lučiti zelena sluz (šlajm) u vidu preso-
Vrtiće protijeve vode (može se namagnelisati) i kuvati 10 vanih parčića.
minula. Sipati u termos, dodati tri supene kašike meda. Pili
po 100 grama puta dnevno.
• Rotkva ima gorak ukus, koji je antagonist sluzi.
Iseedili sok iz rotkve, pomešati sa m e d o m i uzimali po 1-2
supene kašike pre jela. Sok pripremali samo za j e d a n dan!
Čuvati u frižideru u dobro zatvorenoj posudi.
• Urezati u rotkvi udubljcnje i napuniti ga m e d o m .
Otvor zatvoriti odrezanim parčetom rotkve i ostaviti da
PODAGRA (KOSTOBOLJA) kljuca 10 minula i procediti, Odvar sipali u kadu (36-37° C ) .
Kupku primenjivati uveče. Kura lečenja - 12-14 terapija.
Hronično oboljenje, izazvano poremećajem razme­
ne materija.

Karakleriše se taloženjem mokraćnih soli u kostima, POLIARTRITIS


hrskavicama i tetivama. Razvija se postepeno. Propraćeno je
j a k i m bolovima, posebno noću. Koža oko obolelog zgloba Istovremena ili naizmenična upala nekoliko zglo­
otekne, postaje tamnocrvena, povećava se temperatura. bova.
Podagra najčešće napada velike prste na nogama,
Ispoljava se bolovima u zglobovima, lokalnom nate-
rede - male zglobove na laki.
čenošću, hiperemijom kože. Moguća je nepokretljivost i de-
Preporuke:
formacija zglobova.
• Očistiti debelo crevo.
• Očistiti jetru.
Preporuke:
• Očistiti zglobove od soli p o m o ć u lovorovog lista.
• Potpuno očistili organizam od soli i šljake u skladu
• Stroga dijeta, hranu pripremati na prolije voj vodi.
sa biološkim ritmovima.
• Vruće obloge na obolele zglobove, lekovite kup­
• Stroga dijeta sa ograničavanjem ugljenih hiđrata,
ke.
kuhinjske soli i tečnosti.
• Obloge na obolele zglobove, suva toplota.
Recepti:
• Posećivati saunu ili primenjivati vruće kupke, pos­
• Urin odlično čisti organizam od soli, obnavlja
le čega odmah namazati zglobove maslinovim uljem ili pre-
izgubljenu pokretljivost zglobova. Na obolele zglobove
lopljenim maslacem.
stavljali obloge sa diuretikom ili vrlo starim urinom (raditi
lo naizmenično).
Recepti:
• Piti urin nekoliko puta dnevno.
• Resorpciju soli u obolelim zglobovima podstiču
• Uzeti j e d n u kafenu kašičicu isitnjene kore ive,
obloge sa diuretikom ili starim urinom (naizmenično).
prelili sa čašom ohlađene proključale vode, ostavili da od­
• Pili nekoliko puta tokom dana po 5 0 - 1 0 0 grama
stoji 2 sata i procediti. Pili po 2 supene kašike 2 - 4 puta
urina.
dnevno.
• Na bolne zglobove savetujem da stavljate glinu,
• Kupka sa koronom pelina. Isitnjeno korenje pe­
ukuvanu u urinu (stavljati u vrućem stanju). Glina, kuvana
lina preliti vodom, ostaviti da odstoji 2 sata, zatim kuvati da
u urinu, bolje odstranjuje otrove. Preko gline staviti tka-
ninu ili voštani papir, pa to sve umotali suvom tkaninom i jela od povrća, monolitne kaše sa m i n i m u m o m pretopljenog
pričvrstili. maslaca, belančevinasta jela sa garniram od povrća, čajevi
• Krompir pripremljen na poseban način pomaže od trava sa m e d o m ili kompoti od suvog voća.
da se izleči deformišući poliartritis (recept Alme Nekse). • Pridržavati se pravilnog redosleda unošenja hrane:
Treba dugo kuvati neočišćeni krompir (sa ljuskom), zatim piti tečnosti pre jela, ne piti mnogo posle jela (to je jedan
ga izgnječili. ne izli vaj ući odvar. i tokom dana pojesti tu od uzroka slabog varenja i stvaranja obilja sluzi usled slabo
tečnu kašu. svarene hrane).
• Druga varijanta upotrebe krompira kod reuma­ • Ne jesti noću. Poslcdnji obrok hrane treba da bude
tizma i poliartritisa. Tu varijantu su od davnina primenjivali najkasnije do 18—19 sati.
cigani. O n a se sastoji u sledećem: ujutro natašte pojesti jedan • Očistiti organizam od parazita pomoću „trojke",
svež krompir. Zatim jedan-dva krompira (malo prekuvana), kerozina i biljnih otrova.
skuvana sa ljuskom, pojesti bez soli. • Tek posle takve pripreme namenski delovati na
• Ceo dan nositi sa sobom jedan svež krompir. U k o ­ kolonije mikroparazita, koji stvaraju polipe ili adenoide.
liko je čovek ozbiljno bolestan, on iznutra pocrni i prima na
sebe bolest. Taj krompir treba zakopati u zemlju tako, da do Recepti:
njega slučajno neko ne dode. • Postoji efikasan metod oslobađanja od polipa i
• Koristili recepte, koji su preporučeni za lečenje adenoida primenom samo jedne terapije (metod filolerapeuta
iz Bclgorodske oblasti A. P. Semenenka). Pacijent treba da
artritisa.
pije otrovni odvar od razvodnika (Solanum dulcamara), da
ukapava u nos sok isceden iz lukovice ciklame, a zatim da
POLIPI ispira nos ekstraktom od ranilista (vidi Adenoids).
• Za oslobađanje od polipa, raznih neoplazmi u že­
Dobroćudnu tvorevine iz epiteta sluzokože (usne lucu i tankom crevu preporučuje se piti urin ukuvan do j e d n e
duplje, materice, želuca i dr.). četvrtine prvobitne zapremine i dečji urin. Ipak to treba
primenjivati oprezno, prvo početi sa svežim urinom, poste­
M o g u da se stvaraju žive rane i da krvare. Razmat­
peno dodavati ukuvani i preći na ukuvani urin. Na primer,
raju se kao stanje pred oboljenjem od raka i podležu odstra­
prvog dana treba popili 90 grama svežeg i 10 grama ukuva­
njivanju.
nog urina i tako postepeno povećavati količinu ukuvanog
do prihvatljive doze ili do postizanja rezultata. Za v r e m e
Preporuke:
pijenja urina ne upotrebljavati slanu, rafiniranu i veštačku
• Promeniti ishranu, ograničiti upotrebu produkata
hranu. Svi produkti moraju biti prirodni.
koji stvaraju sluz, slatkiša, škroba i belančevina. Korisna su
• Mnogi čitaoci su mi pisali o tome, kako im je POREMEĆAJ MENSTRUALNOG CIKLUSA
dete prošlo bez operacije pri odstranjivanju polipa iz nosa.
Metod lečenja: ukapavati su u nos deteta svež urin toliko Ispoljava se neredovnošću, odsustvom (amenore-
puta dnevno, koliko je dete mokrilo. Kura lečenja - dve ja), preobilnošću (menoragija), bolnošću (algodismenore-
nedelje. ja) menstruacije.
• Ima mnogo primera, kada su se polipi na jednjaku,
Poremećaji (nercdovnost)menstrualnogciklusa mogu
želucu i crevima odvajali (otkidali) i izlazili napolje zajedno
biti izazvani stresovima, promenama vremena, nedostatkom
sa sluzi, kamenjem i šljakom posle osnovnog čišćenja
ishrane ili sna, prekomernim fizičkim opterećenjem. U tim
debelog creva, jetre i gladovanja na urinu. Proces lečenja
slučajevima menstruaeija počinje ranije ili kasnije u odnosu
je, po pravilu, dugotrajan.
na uobičajeni termin, propraeena je glavoboljom, osećajem
• Jedna od čitateljki izbacila je polipe iz materice
priliva krvi u glavu, razdražljivošću.
na sledeći način: narendala je nepotpuno dozrele plodove
Uzrok amenoreje su akutne i hronične infekcije, in­
japanske j a b u k e kaki (Diospyros kaki) i stavljala na polipe
toksikacije, oboljenja endokrinog sistema, upalni procesi
(lečenje je vršeno u poliklinici). Za deset seansi polipi
polnih organa.
su nestali, posle nekoliko dana izašao je koren polipa iz
Menoragija i algodismenoreja javljaju se kod nedo-
materice.
razvijenosti polnih organa, nepravilnog položaja materice,
To je interesantan recept zasnovan na koagulaci-
čestih porođaja, upalnih oboljenja i tumora u materici.
onim (oporim) svojstvima japanske jabuke kaki. Mislim da
Menoragija može izazvati simptome malokrvnosti.
se može primenjivati i za lečenje drugih polipa - u nosu
i slično. Što se tiče mehanizma lečenja. japanska jabuka
Preporuke:
kaki „veže za s e b e " patogenu energiju, koja leži u osnovi
• Potpuno čišćenje organizma u skladu sa bio-
polipa. rilmovima.
• U m e r e n o bavljenje sportom.
• Izbegavati emocionalne stresove i prenaprezanja.
• Promeniti ishranu (vegetarijanska dijeta).
• Boriti se protiv zatvora.
• Izbegavati suvišna hlađenja organizma i dugo­
trajno zadržavanje na suncu.
Recepti: PREHLADA
• Piti po 50-100 grama svežeg urina (srednji
mlaz). Hlađenje organizma ili njegovih pojedinih delova,
• Ispirati se svežim urinom. usled čega se javljaju neka oboljenja (grip, upala pluća,
• Stavljati urinske obloge na donji deo stomaka. katari gornjih disajnih puteva, reumatizam i druga).
• Radi lakšeg izbacivanja krvi za vreme mens-
Iritacije piti odvar od brezovih listova ili pupoljaka.
Preporuke:
• Sipati u termos jednu kafenu kašičicu brezovih
• Očistiti organizam od patološke sluzi, posebno
pupoljaka, preliti sa pola čaše ključale vode i ostaviti da
glavu.
odstoji 1-2 sata. Piti po 2 supene kašike 3 puta dnevno.
• Očistiti debelo crevo.
• Odvar od mladih listova breze: 10 grama na čašu
• Gladovanje na urinu najmanje 24 sata.
vode.
• Iz dnevnog obroka hrane isključiti produkte sa
• Kod amenoreje, dismenoreje piti ekstrakt od
škrobom i produkte sa velikim sadržajem belančevina (hleb,
pelina - po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno.
meso, slatkiše, masti).
• Ženama, koje pate od poremećaja menstrualnog
• toplotne terapije.
ciklusa, najbolje pomažu sedeće kupke sa podgrejanim
• Ekstrakti i ođvari od lekovitih trava.
urinom dečaka u koji dodati istucani beli luk. Da bi se javila
• Kod prvih simptoma prehlade prekinuli sa svakim
menstruacija potreban je visoki potencijal životne energije
uzimanjem hrane. U m e s t o velike količine vode piti tačno
organizma, koji bi je podstakao na to. Takav potencijal
onoliko, koliko želite.
postoji u mokraći dečaka, a dodavanjem belog luka on
postaje „ t o p a o " . Kao rezultat unošenja u organizam žene
Recepti:
„toplote" i energije podstiče se normalizacija tog ciklusa.
• Kod prvih simptoma gripa, prehlade t o k o m dana
Pored loga. navedena kombinacija uništava bakterij­
8-12 puta ispirati nos i usta „ m r t v o m " vodom, a uveče popili
ske infekcije, koje m o g u biti uzrok poremećaja.
pola čaše „ ž i v e " vode. Do kraja dana bolest će nestati.
• Radi profilakse oboljenja izazvanih prehladom
ispirati nos svežim urinom 1-2 puta dnevno i češće. Ako
je urin dosta koncentrovan solima i nađražuje nosnu duplju
- razblažiti ga toplom vodom. Radi pojačanja efekta m o g u
se koristiti razne vrste ukuvanog urina: do polovine, j e d n e
trećine, četvrtine, kako razblaženi sa svežim urinom, tako i
bez njega.
• Radi lečenje infekcije, koja je dospela u pluća, i PROLIV
čišćenja pluća od sluzi preporučuje se 5-15 minuta udisati
pare starog urina.
Poremećaj funkcije creva sa pojavom tečnih učesta­
• Isitniti i pretvoriti u kašicu 100 grama belog lih pražnjenja.
luka. preliti sa 500 grama maslinovog ili suncokretovog
Može se pojaviti kod suviše snažne peristaltike cre­
ulja, ostaviti da odstoji nedelju dana i procediti. Ekstraktom
va, zbog oboljenja želuca, jetre, upale sluzokože creva.
ispirati usta kod prvih simptoma prehlade.
• Ujutro piti po 50-100 grama svežeg urina (odjed­
Preporuke:
nom ili neparan broj gutljaja).
• Dijeta.
Ukoliko je čovek gadljiv i ne može da pije urin, m o ­
• Izlečiti želudačno-crevni trakt urinoterapijom.
že da stavlja obloge od svežeg ili starog urina na grlo, s t o j e
• Iz dnevnog obroka hrane isključiti sveže povrće i
efikasno kod angine.
voće, kao i j a k o gazirane napitke. Preporučuje se jesti dobro
• Kod prehlade dobro su se pokazali i mikroklistiri,
ukuvanu kašu od riže sa malom količinom morske soli i pre-
posebno su korisni za malu decu.
topljenim maslacem.
• U složenim ili teškim slučajevima primenjivati
• Ne piti posle jela.
gladovanje na urinu, pri čemu piti sav urin. Posle 5 dana
potpuno ćete ozdravili bez ikakvih komplikacija.
Recepti:
• Preko noći stavljati oko vrata ogrlice (girlande)
• Najbolja pomoć - gladovanje i strogo mirovanje.
od belog luka, a u jastuk stavljati režnjeve belog luka. Pored
Da bi se izbegla dehidracija organizma (posebno, ukoliko
toga. preko dana na glavi nositi turban (kapu), u kojem
živite u državi sa toplom klimom) piti otopljenu, protijevu
sakriti režnjeve belog luka.
ili magnetisanu vodu. Ukoliko vam je teško da gladujete,
• Islrljali sokom od belog luka krevet bolesnika; na
tada u vodu dodajite limunov sok.
vrata i prozore stana (kuće), lakode privezati glavice belog
Može se jesti kuvana riža ili piti odvar od riže. Posle
luka.
prestanka proliva postepeno produžite sa pijenjem urina.
• Supenu kašiku suvih cvetova zove preliti u termo-
• Popiti pola čaše „ m r t v e " vode. Ukoliko za sat
su sa pola litra ključale protijeve vode, ostaviti da odstoji
vremena ne prestane proliv, lečenje ponoviti. Bol u stomaku
oko j e d a n sat i procediti. Piti uveče po 100-200 grama u
prestaje posle 2 0 - 3 0 minuta.
toplom stanju. Može se mah) zasladiti m e d o m .
• Jednu kaienu kašičicu isitnjene kore ive preliti
čašom ohlađene prokuvane vode, ostaviti da odstoji 2 sata
i procediti. Piti po dve supene kašike 2^4 puta dnevno pre
jela.
• Pregrade između jezgri od 200 grama oraha pre­ • Gladovanje na urinu najmanje dve nedelje.
liti sa pola litra alkohola i ostaviti da odstoji 2—3 dana. Uzi­
mati 3-4 puta dnevno po 6-10 kapi razmućenih u 50 grama Recepti:
tople vode (čašica za rakiju). • Uzeti 100 grama osušene kore jasike (sušiti na
Čim proliv počne da prestaje, odmah prestati sa uzi­ bilo koji način, samo ne na suncu), isilniti na parčiće duži­
manjem kapi, da ne bi došlo do zatvora. ne 3-4 centimetra, sipati u staklenu teglu zapremine pola
litra, preliti sa 200 grama votke (kora se m o ž e sabiti p o m o ­
ću štapića), teglu dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji na
t a m n o m mestu dve nedelje.
PROSTATITIS Dobijenu tamnobraon tečnost (oko 100 grama) izliti
u drugu posudu. Uzimati po 20 kapi ekstrakta od jasike na
Akutna ili kronična upala prostate, izazvana injek­ 15-20 grama vode 3 puta dnevno pre jela. Kura lečenja traje
cijom gonokokama, stajilokokama, streptokokama, baci- 2—2,5 meseca.
lom tuberkuloze. • Tokom 5-10 dana 4 puta dnevno na 30 minuta
pre jela piti po pola čaše „žive" vode.
Simptomi akutnog prostati tisa su: pečenje u mokra­
• Svakog dana piti po 50-100 grama svežeg urina
ćnom kanalu, učestalo i bolno mokrenje, primese gnoja u
(srednji mlaz).
mokraći. M o g u ć e je povećanje lelesne temperature, oštri
• Koristiti recepte, preporučene za lečenje a d e n o ­
bolovi u medici (perineumu). akutna zadrška mokraće. Kod
apscesa prostate svi patogeni simptomi j o š su izraženiji. ma prostate.
Hronični prostatitis može biti rezultat (ishod) akut­
nog prostatitisa ili da se razvija kao samostalno oboljenje.
Karakteriše se opštom slabošću, tupim bolovima u medici PSORIJAZA
(perineumu) i oko slabina i krsta, poremećajem polne funk­
(krlj uštasti lišaj)
cije, učestalim mokrenjem.

Hronično recidivno nezarazno oboljenje kože.


Preporuke:
• Odstranili „školjku" oko prostate, čišćenjem spo- Na pojavu psorijaze utiču nervno-psihičke traume,
ljašnjih manifestacija života. poremećaji razmene materija i funkcija endokrinih žlezda.
• Očistili debelo crevo. Ospe kod psorijaze mogu se javiti na bilo k o m delu
• Normalizovati krvotok i unutrašnju sredinu orga­ kože, najčešće na laktovima, kolenima, oko krsta i na delu
nizma.
glave sa kosom. U nizu slučajeva obolevaju nokti, čija RADIKULITIS
površina podseća na naprstak.
Kod nekih bolesnika ospe su propraćene oticanjem i Najčešće oboljenje perifernog nervnog sistema, ko­
bolovima u zglobovima (takozvana artropatska psorijaza). je se javlja usled oboljenja (oštećenja) završetaka nerava
kičmene moždine.
Preporuke:
Uzroci radikulitisa su: traume, poremećaji razmene
• Očistiti spoljašnje manifestacije života.
materija, mnogobrojna oštećenja završetaka nerava, intok­
• Očistiti debelo crevo.
sikacije.
• Očistiti jetru.
U zavisnosti od stepena oštećenja završetaka razliku­
• Gladovanje na urinu.
ju se: gornji vratni, vratno-ramcni, sakrumski radikulitis.
• Promeniti ishranu, regulisati vreme unošenja hra­
Svi oni po svom toku mogu biti akutni i hronični.
ne u organizam - ujutro i u podne, bez raznih užina.
Slabinsko-sakrumski radikulitis najčešće se susreće.
Oboljenje se javlja na bazi degenerativnih procesa u medu-
Recepti:
pršljenskim diskovima, tetivama, zglobovima kičme i ima
• Gladovanje na urinu kombinovati sa trljanjem
tendenciju razvoja u hronični radikulitis sa recidivima.
obolelih delova kože urinom - 3 puta dnevno po j e d a n sat.
Karakteriše se intenzivnim bolom, koji je, uglavnom,
Na taj način od psorijaze su se izlečili mnogi čitaoci.
koncentrisan oko slabina i sakruma (krsta) sa refleksijom na
• Svakog dana piti po 100 grama jutarnjeg urina.
spoljašnju-zadnju površinu bulina, golenice, stopala j e d n e
• Ponekad je za izlečenje psorijaze dovoljno neko­
ili obe noge, pojačava se pri kretanju, kašljanju, kijanju, h o ­
liko puta očistiti jetru i creva, utrljavati ukuvani urin u telo.
danju.
• Prema podacima Armstronga, psorijaza spada
Preporuke:
u oboljenja koja se uspešno lece gladovanjem na urinu i
• Potpuno čišćenje organizma od soli i šljake.
dejstvom urina kroz kožu.
• Zabranjeno je podizati, prebacivati i prenositi ve­
• Uzeti 100 grama brezovih pupoljaka, preliti sa
će terete.
pola litra votke (rakije), ostaviti da odstoji 10 dana na tam­
• Umereno bavljenje fiskulturom, plivanjem (ali ne
nom mestu, uz povremeno mućkanje. Procediti i 2-3 puta
za vreme progresije oboljenja), pri čemu potpuno isključili
dnevno utrljavati na bolna mesta.
vežbe za trbušne mišiće.
• Za vreme progresiranja bolesti kontraindikativni
su skokovi, podskakivanja i trčanje, koji opterećuju medu-
pršljenske diskove.
• Spavati na tvrdom krevetu.
• Izbcgavati suvišna hlađenja organizma; isklju­ RAK
čiti nepovoljne uslove rada (niska temperatura vazduha pri
velikoj vlažnosti). Zloćudni (umor na epitelnom tkivu.

Pojavi raka obično prethode patološki procesi, koji


Recepti:
su objedinjeni pojmom predtumorsko slanje.
• Na bolna mesla stavljati obloge od vunene tka­
Karakteristično svojstvo raka je sposobnost pre­
nine, natopljene u diuretiku ili vrlo starom urinu (menjali ih
rastanja u susedna (okolna) zdrava tkiva i njihovo uništa­
naizmenično).
vanje (infiltracioni rast). Pri tom se često povreduju krvni
• Natapati u urinu gazu presloženu u nekoliko slo­
ili limfni sudovi. Ćelije raka raznose se po organizmu krvo­
jeva i stavljati na bolne delove leđa. Preko gaze stavili voš­
tokom i, uglavnom, limfotokom i talože se u raznim orga­
tani papir ili celofan (najlon), pa se umotati peškirom i vu­
nima i tkivima. Rezultat je da se stvaraju sekundarna žarišta
nenim šalom i tako leći u krevet. Ujutro se istuširali toplom
(metastaze).
vodom bez sapuna.
Za pojedine vrste raka karakteristično je metasta­
• Piti nekoliko puta dnevno po 50-100 grama uri­
zi ran je u određenim organima. Na primer, rak pluća, prosta­
na.
te, dojke ili štitaste žlezde često metastazira u kostima.
• Tri puta dnevno pre jela popiti po tri četvrtine
Bez obzira na to, što zloćudne tvorevine čine obo­
čaše „ ž i v e " vođe. Piti samo danju. Ponekad bol prolazi za
ljenje, koje se teško leci čak i metodima savremene medicine,
2 0 - 4 0 minuta.
u narodu postoji niz preporuka i recepata za lečenje raka
• Glinenu kataplaziju (oblogu), zamešanu sa uri­
korišćenjem, uglavnom, lekovitih svojstava biljaka.
nom (stari, ukuvani, dečji) staviti u platnenu vrećicu i nositi
oko pojasa (slabina). Kataplazije primenjivati u drugoj i
Preporuke:
četvrtoj laži lunarnog meseca, kada sve iz organizma ide
• Gladovanje u kombinaciji sa urinoterapijom.
napolje.
• Potpuno čišćenje organizma.
• Koren rena oprati, očistiti, samljeti u mašini
• Očistiti spoljašnje manifestacije života.
za m e s o . dodati vlastiti urin, promešati - dobiće se smesa
• Meditacione vežbe, motivacije za smirivanje.
slična pavlaka. Smesu staviti na p a m u č n u tkaninu u vidu
• Razne fizičke vežbe.
lepinje debljine jedan centimetar i slaviti na bolno meslo.
• Konlrastna polivanja.
Osećaće se pečenje, kao pri stavljanju obloga sa slačicom,
• Ne smete se prejedati, ne treba brzo jesti, ne srne
treba trpeti koliko možete. Terapiju primenjivati uveče do
se jesti uveče, posle jela ne pili ništa, pravilno kombinovati
potpunog ozdravljenja.
produkte ishrane.
Recepti: nim predmetima), glineni prašak preliti aktiviranom vodom
• Utrljavati u kožu- stari urin (sa blagim mirisom tako, da voda potpuno prekrije glinu. Ostavili da odstoji ne­
amonijaka). koliko sati, uz povremeno mešanje. Dobiće se masa konzis­
• Utrljavati u kožu urin ukuvan do četvrtine prvo­ tencije pavlake.
bitne zapremine. kao i urin deteta do tri godine starosti u Na prethodno namočenu prirodnu tkaninu naneti
trajanju od 2 sata. sloj gline debljine 2-4 centimetra, staviti na bolno mesto i
• Gladovanje i 42-dnevna kura prema Broj su uz pričvrstiti. Oblogu držati najviše do tri sata. Obloga se ne
primenu klistira za čišćenje. Pri gladovanju 2—4 puta dnev­ srne ponovo koristiti, najbolje je zakopati je u zemlju.
no klistirati se svežim urinom i njegovim varijantama (sta­ Tokom dana treba staviti po 2-3 aplikacije (obloge),
ri, ukuvani, dečji). Ukoliko se primenjuje 42-dnevna kura u težim slučajevima - češće.
prema Broj su, tada se treba 6-8 puta dnevno klistirati sle- • Efekat će biti mnogo bolji ukoliko se glina zamesi
dećim sastavom: u 1,5-2 litra tople vode (38° C) dodati sa urinom, a još bolji - urinom ukuvanim do j e d n e četvrtine
100 grama odvara od zelene kafe (nepržene), 3—4 kafene prvobitne zapremine.
kašičice limunovog soka i 200 grama soka od cvekle. Jedna žena se izlečila od raka dojke tako s t o j e o s a m
• Primenjivati terapiju sokovima, zahvaljujući če­ dana (danju i noću) stalno na grudima držala glinenu kata-
mu će organizam dobij ali prirodni vitamin A i gvožde, čiji plaziju. obnavljala je čim je osetila da se glina osušila i
se delicit javlja kod tumorskih oboljenja, kao i oksidacione da je vruća. Bez obzira na lo, što na samoj dojci nije bilo
lermente. nikakvih gnojnih rana, svaki put, kada je odvajala glinu sa
• Najbolji su sokovi od cvekle i šargarepe. Na dojke, na njoj je bila veća količina gnoja. Posle osam dana
primer, sveže isceđen sok od šargarepe efikasno resorbuje žena se izlečila, ne pribegavajući hirurškoj operaciji.
(splašnjava) tumore i gnojne rane raka. Navešću nekoliko • Upotrebljavajte med, citruse, sok od kruške (pola
reeepata sokova na bazi šargarepe (težina je data u uncama; do jedne čaše sa j e d n o m supenom kašikom meda 3 puta
1 unca = 28,3 grama): dnevno), sok od plodova kartopa (trećina-četvrtina čaše sa
* šargarepa - 13, cvekla - 3 (najjači sok kod onko- medom u odnosu 1:1 - 3 - 4 puta dnevno pre jela). Posebno
loških oboljenja); je korisno povrće - cvekla, šargarepa, kupus, karfiol, soja,
* šargarepa - 7, jabuka - 6, cvekla - 3; bobovi, pečen krompir, beli luk.
* šargarepa - 10, cvekla - 3, krastavac - 3; Salata za čišćenje krvi: krupno narendali cveklu, šar-
* šargarepa - 10, spanač - 6. garepu, isečeni kupus - u jednakim delovima. Začin: med,
• Glinene kataplazije. Glina mora biti čista, leplji- kiseli sok (pomorandža, limun, grejpfrut) ili narendana
va i dobro prosušena na suncu. Isušenu glinu isitniti u prah, kisela jabuka, ili j e d n a supena kašika j a b u k o v o g sirćeta.
sipati u posudu (ne dozvoljavajući nikakav dodir sa metal-
Sveza kalij umova ..supa": smesa sokova od povrća • Druga žena je 10 dana gladovala, pila 4 puta
sa velikim sadržajem kalij uma - šargarepa (7 delova), celer dnevno po 75 grama svežeg urina i potpuno se izlečila od
(4 dela), peršun (2 dela) i spanač (3 dela). Tu „ s u p u " piti 2 ciste na jajnicima.
puta dnevno pre jela.
• Pri lečenju onkoloških oboljenja lakođe se koristi Varijante programa za borbu protiv t u m o r a
prašak mrazovnjaka.
Početnu dozu (50 miligrama ili četvrtina kašičice za Prva varijanta
senf—na vrhu noža) praška mrazovnjaka preliti sa 50 grama Prvi korak na putu prema zdravlju treba da bude
ključale vode sobne temperature. Po potrebi dozu povećati ujedinjenje sa Prirodom, privremena izolacija, da vas ništa
posle 15 dana do 150 miligrama (pola kašičice za senf) i ne bi uznemiravalo. Napustite grad. otputujte u selo. Suma,
pridržavati se te doze. polja, reka, jezero treba da smire vašu psihu, da vas uspoko-
Pre upotrebe promućkati (promešali), da bi i talog je. Treba da se osećate da ste delić Prirode i da upijate njene
dospeo u organizam. Uzimati j e d n o m dnevno - ujutro nataš­ lekovite sile. Glavno je —vero vati u nepoznam (nedostupnu)
te. na jedan sat pre jela. i neiscrpnu sposobnost svog organizma za samoobnavljanje
Kura lečenja traje 6-12 meseci. uz pomoć prirodnih sila.
• ..Suvi" obrok (jedanput dnevno). Ujutro natašte, Posle toga počnite da radite prema sledećem prog­
na 1-2 sala pre jela. slavili u usta 50 miligrama praška ramu:
mrazovnjaka i popiti sa toplom vodom. * Očistiti spoljašnje manifestacije života od „školjke".
Kura lečenja traje od 1 do 6 ili 12 meseci. Najbolje je vežbati ujutro i uveče po 30-45 minuta.
Radi profilakse mrazovnjak je najbolje uzimati u * Redovno (od 2 do 6 puta) čistiti debelo crevo
mesečnim kurama u proleće i u jesen. klistiranjem sa ukuvanim urinom, vodom sa sokom od evek­
• Ekstrakt od pelena sa alkoholom primenjuje se le itd.
kao protivlumorsko sredstvo kod raka materice i želuca. * Redovno fizičko opterećenje, kako sa tegovima,
Pili 3 puta dnevno pre jela po 2 0 - 2 5 kapi sa vodom. tako i bez njih. Intenzitet umeren, a trajanje 1,5-2 sata.
• Odvar od trave kičice primenjuje se spolja kod Glavno je - terati krv da teće celog dana. Kao varijanta fizič­
raka dojke (mlečne žlezde). kog opterećenja mogu se radili vežbe disanja prema Strelj-
• Jedna žena izlečila se od raka jajnika na sledeći nikovoj, vežbe iz sistema Niši ja.
način: pila je dnevnu porciju urina; po 15-20 minuta trljala se * Kontrastna polivanja 2-4 puta dnevno po 11 i više
ukuvanim urinom; stavljala je obloge, kataplazije, ubacivala ciklusa u seansi. Češće biti obnažen (go) u toploj prostoriji.
urinske t a m p o n e u vaginu i primenjivala mikroklistire. To pojačava čišćenje organizma kroz kožu.
* Pili dovoljnu količinu sokova na bazi šargarepe i Odgovor: Mogu se piti lekovite trave i urin. Evo ne­
evekle. Piti vlastiti urin 3-5 puta dnevno po 100 grama. kih lekovitih biljaka koje nisu štetne.
* Pridržavati se režima ishrane. Noćurak (Chamaenerion angustifolium). Koriste se
* Ukoliko je potrebno - stavljati razne aplikacije- cvetovi sa peteljkama i lišće biljke. Sakupljaju se u fazi cve-
adsorbente na obolela mesta. lanja (u julu), suše pri temperaturi 105° C u trajanju od 5
minula, a zatim dosušuju na prozorskoj dasci. Zakuvavaju
Druga varijanta sc kao obični čaj u sledećem odnosu: j e d a n deo zelenog
Ta varijanta je teža. ali i efikasnija. Daleko od sve- čaja i dva dela noćurka.
tovne sujete počnite da gladujete na urinu. Redovno se u Dobro deluje na imuni sistem, a kod raka pluća
trajanju od 2 sata masirajte sa starim ili ukuvanim urinom, m o ž e da otklanja metastaze.
a u težim slučajevima - dva puta dnevno. Čistite spoljašnje Neven (Calendula officinalis). Primenjuje se kao
manifestacije života, menjajte svoju ličnost, karakter p o m o ­ čaj: 2 kafene kašičice cvetova na 2 čaše ključale vode,
ću molitvi, praštanja i blagoslova. Radite fizičke vežbe, procediti i pili tokom dana.
kontrastna polivanja. Posle 15-25 dana gladovanja (što duže, Lekovito dejstvo nevena zavisi od žute materije u
tim bolje) pravilno izađite iz gladovanja, upotrebljavajući njemu, koja ispoljava isto dejstvo na organizam, kao pri­
produkte koji uništavaju onkologiju (cvekla, šargarepa, rodne boje, koje se sadrže u soku evekle, kanlariona.
kupus, sočivo-leća, sokovi itd.) i slimulišu životnu snagu Bokvica (Plantago major). Primenjuje se kod raka
organizma (mumijo, leuzeja - Leusea carlhamoicks i slič­ pluća i želuca. Način primene: istu količinu sitno iseckane
no). Posle 2 0 - 4 0 dana obnavljanja (rekonvalescencije), bokvice i tamnog (šumskog) meda pomešati i ostavili da
ukoliko je potrebno, ponovo gladovanje uz navedeni odstoji tri nedelje na toplom mestu, posle čega dobijenu
program. Ukoliko ne od prvog, tada od drugog, ukoliko tečnost piti 3 puta dnevno po jednu supenu kašiku.
ne od drugog, tada od trećeg puta (glavno je - upornost Ljubičica (Viola odora/a). Poznata je kao sredstvo
i istrajnost) gladovanje i vaša duhovna snaga okončaće sa za iskašljavanje. U literaturi se opisuju slučajevi izlečenja
onkologijom i učiniti organizam zdravim. raka jezika i raka grkljana pomoću ljubičice. Način primene:
pregršt listova ljubičice zakuvati sa dve čaše ključale vode i
U procesu lečenja raka čitaoci postavljaju sledeća ostavili da odstoji 24 sata. Ekstrakt podeliti na dva j e d n a k a
pitanja: dela. Jedan deo popiti tokom dana, a sa drugim delom se
* M o g u li se piti mokraća i lekovite trave (gavez, uveče napariti. To ponavljali svakog dana.
rusa) ili kako to naizmenično primenjivati? M o ž e li se piti Čaga (brezova gljiva). Osušenu čagu preliti hladnom
nešto drugo? protijevom vodom, ostaviti da odstoji 4 sata, izrendati ili
samleti u mašini za meso. (Vodu ne bacati već je ostaviti
za kasnije.) Dobijenu masu prelili sa pel delova protijeve, RANE
namagnetisane vode i ostaviti da odstoji 2 dana. Posle toga
tečnosl izliti, ostatak iscediti, iscedenu teenost sipati u vodu, Mehaničke povrede tkiva teta sa narušavanjem će­
u kojoj je ranije bila potopljena čaga. lavi tost i kože i sluzokože.
Pili po jednu čašu na pola sata pre jela. Razlikuju se rane od vatrenog oružja, od posekoti-
Rok čuvanja ekstrakta je najviše četiri dana. na. od uboda, ra/.derane i druge. Ciste rane (neinficirane)
• M o ž e li bolesnik sam sebe masirati ili to mora zaraslaju direktnim srastanjem njihovih krajeva. Rane sa
obavezno raditi neko drugi? većim defektom tkiva, kao i inficirane rane (gnojne) zara­
Odgovor: bolesnik treba sam sebe da masira, jer to su slaju stvaranjem granulacionog tkiva sa naknadnim stva­
pokreti, a to znači, poboljšanje cirkulacije krvi, aktiviranje ranjem ožiljaka.
procesa oksidacije i slično. Preporuke:
• Koliko vremena treba da prođe posle masaže da bi • Potpuno čišćenje organizma i urinoterapija pod­
se saprala mokraća? stiču brzo zarastanje svih vrsta rana.
Odgovor: posle 5-10 minuta.
• Za vreme ukuvavanja mokraće stvara se pena i Recepti:
talog. Treba li ih odstraniti? • Rastvorili med u urinu dečaka, koji p o m a l o kipi.
Odgovor: ne treba odstranjivati, samo paziti da pena Ohlađenim rastvorom ispirali rane. Med i mokraća su odlič­
ne iskipi na plolnu šporeta (ringlu). Međutim, kada se ohla­ ni anliseptici.
di, koristi se samo prozračni deo ukuvanog urina. • Gnojnu ranu isprali „mrtvom*' vodom, a posle 3—
• Da li je potrebno zaštititi ruke g u m e n i m rukavi­ 5 minula „živom"' vodom, zatim 5-6 puta dnevno natapati
cama ili nečim drugim za vreme masaže obolelih od raka? samo „ ž i v o m " vodom.
Odgovor: Može i bez zaštitnih sredstava. Masaža Za 5-6 dana rana zarasta.
sa urinom dopunski štiti ruke masažera. Ali poželjno je da • Stavljali obloge sa odvarom od brezovog lišća ili
bolesnik sam sebe masira nekoliko puta svakog dana. Za pupoljaka.
njega je to dobro. Odvar od pupoljaka: sipati u termos kafenu kašiči­
• M o ž e li se gladovati, ako bolujete od raka? cu brezovih pupoljaka, preliti sa pola čaše ključale vode i
Odgovor: Treba, i što pre počnete to da radile, lim ostaviti da odstoji 1-2 sala. Pili po 2 supene kašike 3 puta
bolje za vas. Osim gladovanje treba proći sve etape čišćenja, dnevno i stavljati obloge na ranu.
jer ćete tada gladovanje pođneti mnogo lakše i brže postići Odvar od mladih listova breze: 10 grama mladih lis­
pozitivne rezultate, nego kada gladujete bez prethodnog tova breze preliti sa čašom vode, kuvati 30 minuta, ostaviti
čišćenja organizma. da odstoji jedan sat i procediti.
• Ispirati rane ekstraktom od brezovih pupoljaka • Uzeli 10 grama brezovog lišća, preliti čašom
sa alkoholom. Za pripremanje ekstrakta uzeli 3 0 - 4 0 grama ključale vode i ostaviti da odstoji 1-2 sala. Trljati obolela
brezovih pupoljaka, preliti ih sa jednim litrom 70%-og mesta.
alkohola, ostaviti da odstoji 7 dana i procediti. • Uzeli 3 0 - 4 0 grama brezovih pupoljaka, preliti sa
• Da bi iz rane izvukli gnoj i druge štetne materije, litrom 70%-og alkohola i ostaviti da odstoji nedelju dana.
savetujem da sa mokraćom primenile i glinu. Za lečenje je Ekstraktom natapati obolela mesta.
dobra svaka glina: bela. žuta. crvena.
Glinu treba razmutiti u ohlađenom ukuvanom urinu
(do jedne četvrtine), dok se ne dobije masa slična pavlaci.
Na ranu staviti mokru pamučnu tkaninu, a preko nje glinu REUMATIZAM
pomešanu sa urinom, debljinom sloja 1-1,5 centimetar,
Sve to prevezali, da bi se držalo na rani i čvrsto prilegalo Infektivno-alergijsko oboljenje, koje se karakteriše
uz nju. Čim se glinena aplikacija (obloga) ugreje, treba je rasprostranjenim oboljenjem vezivnog tkiva sa prvenstve­
zameniti. nom lokalizacijom procesa u srčano-vaskularnom sistemu.
Za vreme zagrevanja glina aktivno asimiluje, upija, Za razvoj oboljenja odlučujuću ulogu imaju prele-
čisti. Čim se zagreje, taj proces se prekida i može se odvijati žane infekcije (angina, faringilis, šarlah i druge) i predis­
u obrnutom smeru. Tako treba raditi do ozdravljenja. pozicije organizma.
Uočene su razne varijante toka reumatizma. Kod
akutnog ili predakutnog toka i blagovremeno primenjene
terapije obično nastupa potpuno izlečenje. Kod dugotrajnog
RANE OD LEŽANJA i latentnog (prikrivenog) toka reumokarditisa m o g u se po­
javili srčane mane.
Odumiranje mekog tkiva kod oslabljenih i teško Kod dece reumatizam ima teži tok, nego kod odras­
obolelih ljudi, koji su duže vremena nepokretni. lih: j a č e su izražene upalne promene, češće se javljaju srča­
Najčešće se stvaraju na krstima (sakrumu), zadnjici, ne mane.
petama i lopaticama.
Preporuke:
Recepti: • Čišćenje organizma od soli i šljake.
• Nasuti u termos jednu kafenu kašičicu brezovih • Piti odvare, koji izazivaju znojenje.
pupoljaka, preliti sa pola čaše ključale vode i ostaviti da • Gladovanje.
odstoji 1-2 sata. Ekstraktom trljati obolela mesta.
Recepti: • Jednu kafenu kašičicu suve isitnjene kore ive
• Prolećni pupoljci ive (maljave kuglice), zasićene prelili čašom ohlađene prokuvane vode, ostaviti da odstoji
biološki aktivnim materijama i fitoncidima, pomažu kod 2 sata i procediti. Piti po 2 supene kašike 2-4 puta d n e v n o
mnogih oboljenja i posebno kod reumatoznih oboljenja srča­ pre jela.
nog mišića.
Za lečenje srca, oštećenog reumatizmom, pupoljci
ive se pripremaju u rano proleće, suše i od njih se priprema
odvar. Piju se kao čaj. SINDROM HRONIČNOG UMORA
• Anis, plodovi 20 g r a m a
Pelin, trava 20 grama Karakteriše se stalnim osećajem jakog umora, bolo­
Grčica (Menyanthes trifoliata), vima u mišićima, grozničavim stanjem, pospanošću i depre­
lišće 30 grama sijom, koji traju mesecima, a ponekad i godinama. Radna
Bela vrba (Salix alba), kora 30 grama sposobnost je upola smanjena.
Lipa, cvet 30 grama.
Supenu kašiku smese preliti č a š o m ključale vode, Preporuke:
ostaviti da odstoji 30 minuta i procediti. Piti po 2 čaše eks­ • Razmotrili način života.
trakta dnevno. • Očistili organizam od šljake.
• Slatko drvce, koren 40 grama • Primeniti nekoliko kura lečenja od parazita.
Lipa, cvet 60 grama. • N a č i n života uskladiti sa bioritmovima Prirode.
Supenu kašiku smese preliti č a š o m ključale vode,
ostaviti da odstoji 30 minuta i procediti. Piti po 2 čaše eks­ Recepti:
trakta dnevno. • Pravilno se hraniti - u skladu sa bioritmovima
• Ujutro natašte pojesti jedan sirov krompir, nešto organizma, uzimali hranu određenim redosledom (tečnost
kasnije - jedan-dva krompira, skuvana sa ljuskom (pojesti - pre jela, žalim salata ili dinstano povrće, posle toga -
bez soli). monolitna kaša ili jelo sa belančevinom) i k o m b i n o v a n o .
• Uzeti 3 0 - 4 0 grama brezovih pupoljaka, prelili • Iz dnevnog obroka isključiti razne stimulalore
sa j e d n i m litrom 70%-og alkohola i ostaviti da odstoji 7 i rafinirane produkte (čaj, kalu, bombone, šećer, kolače,
dana. Ekstraktom trljali obolela mesla. Istovremeno sa maslac i slično).
utrljavanjem piti po 15-20 kapi na kašiku vode.
• U dnevni obrok uključiti prirodnu svezu hranu,
• Zglobove, obolele od reumatizma, šibati ivovim sveže isceđene sokove od povrća i voća.
prućem, natopljenim u kerozinu. • Svakog dana vežbati fizičke vežbe.
• Radi dopunjavanja životne snage primenjujte SKLEROZA
razne terapije čeličenja organizma. Za žene je najprih­
vatljivije kontraslno tuširanje (topao m l a z - 3 0 - 5 0 sekundi, Zadebljanje vezivnog tkiva nekih organa ili tkiva.
prohladan - 5-8 sekundi i tako naizmenično 5-10 puta);
Kod skleroze organa dolazi do odumiranja funkcio­
jednom nedeljno - sauna sa vlažnom parom (ona ne samo
nalno važnih elemenata njegove parenhime i njihova z a m e -
da opušta organizam, već i delimično izbacuje šljaku-
na sazrelim, ponekad grubo vlaknastim vezivnim tkivom,
nečistoće iz njega).
često sa taloženjem amiloida, hialina, krečnjaka u njemu.
• Jedanput nedeljno treba gladovati po 36^12 sata.
Uzroci odumiranja elemenata parenhime kod skle­
To stimuliše imunu zaštitu (povećava aktivnost leukocita),
roze mogu biti upale, obično hronične (tuberkuloza, reuma­
čisti organizam, trenira životnu snagu organizma (povećava
tizam, sifilis i druge), poremećaji krvotoka (venozni zastoj),
njen potencijal), otklanja stresove, poboljšava voljne
promene koje nastaju starenjem, poremećaji razmene i
osobine.
drugi.
• Nemojte se rasplinjavali u svakodnevnom radu.
Skleroza m o ž e biti žarišna i difuzna.
Od svih poslova odaberite najvažnije i rešavajte ih.
Razraslo vezivno tkivo m o ž e se smežuravati, što iza­
• Naučite se odricanju od nečega, bez čega možete
ziva deformaciju organa - cirozu, pri kojoj je ravnomerno
proći. Rasporedite energiju i vreme na poslove, koje oba­
zadebljanje i smanjenje organa propraćeno p r o m e n a m a na
vezno morate da uradite.
njegovoj površini (neki delovi se naizmenično istežu i iz­
• Koristile emocionalno-voljne motivacije za dopu­
dižu - „zrnasti bubreg", „brežuljkasta jetra").
nu životne snage, obnavljanje i podmladivanje organizma.
• Ni u kom slučaju ne dozvolite da padnete u
Preporuke:
depresiju (melanholiju) i ne žalite se. Misli o umoru i žalost
• Jednim od glavnih uzroka skleroze smatram infi­
j o š će vas više deprimirali. Sačuvajte optimizam.
ciranje dojenčeta od sirane odraslih ljudi (posebno njemu
bliskih) - njihovim virusima, mikrobima.
• Samounišlavajući način života: umesto prirodne
ishrane dojenčeta - mlečne smese, a kasnije - veštački pro­
dukti i kombinacija produkata koji se m e đ u s o b n o ne podu­
daraju. Posledica - u organizmu se si vara truležna sredina.
• Promeniti ishranu.
• Redovno čistili organizam od šljake, soli, pato­
genih mikroorgani zama.
• Sačuvali veru u brzo ozdravljenje, održavali i Za vreme lečenja konlrolišile lično osećanje. Ukoli­
podsticati unutrašnju radost. ko se pojave neki sporedni simptomi, smanjite dozu praška
ili prekinite uzimanje praška.
Recepti: • Kerozin (prečišćen) ima dezintikujuća svojst­
Za čišćenje organizma najbolje je primenjivati takve va i zahvaljujući tome uništava razne mikroorganizme u
otrove, koji deluju na širok krug patogenih mikroorganizama, želudačno-crevnom traktu, žučnim kanalima, kao i u krvi.
virusa i gljivica: Zato se može koristiti za lečenje skleroze.
• Karbolna kiselina. Njen rastvor ima izražena Primana. Piti ujutro natašte po pola do j e d n u kafe­
baktericidna svojstva u odnosu na vegetativne oblike mikro­ nu kašičicu kerozina. Kura lečenja traje 2 nedelje. Napra­
organizama: hemolitičke streptokoke, difterijske bacile itd. viti pauzu od nedelju dana, ponoviti i tako 3-5 kura. posle
• Salicilna kiselina. Nemajući mirisa i bez, slično čega odgladovati od 3 do 7 dana za izbacivanje suvišnog
karbolnoj kiselini, j a k o izraženih otrovnih svojstava, ona je kerozina iz organizma (kerozin obično sam lako izlazi).
brzo poslala najbolje antisepličko sredstvo (izdvojili su je iz Obični prečišćeni (svetli) kerozin prodaje se u fla­
kore ive). šama i namenjen je za osvetljenje. M o ž e se koristili i kero­
• Preparati od kore ive (Salix alba) imaju protiv- zin za avione. Ne preporučuje se upotreba kerozina koji se
upalno. preznojavajuće. koagulaciono. antisepličko. smi- koristi kao raslvarač.
rujuće i proti vmalarijsko dejstvo, snižavaju telesnu tempe­ • 1-kstrakl od nikotina lakode se može koristili za
raturu, zaustavljaju krvarenja, ublažavaju bolove i podstiču lečenje skleroze.
zarastanje rana. Upravo to je i potrebno kod lečenja skleroze Kao „izvor" nikotina (sirovinu) preporučuje se
mozga. koristiti duvan iz j e d n e kutije cigareta. Sav duvan sipati
Jednu kafenu kašičicu suve isitnjene kore ive preliti u čistu teglu zapremine 200 mililitara, prelili alkoholom
čašom ohlađene, prethodno proključale vode, ostavili da (vOtkom, rakijom) do samog vrha, dobro zatvorili leglu
odstoji dva sata i procediti. U/imali po dve supene kašike poklopcem i držati u frižideru dve nedelje pri čemu svakoga
2—4 puta dnevno pre jela. dana protresti teglu. Posle dve nedelje ekstrakt procediti kroz
• Uzimati po jedan gram praška od kore ive 3 puta nekoliko slojeva gaze. Obično se dobija oko 150 mililitara
dnevno pre jela. To je najbolja varijanta za lečenje skleroze. prozračnog ekstrakta duvanabraonkasto-zelene boje, koji je
Kura lečenja traje 2 nedelje. Napraviti pauzu od nedelju spreman za upotrebu (protiv raka i protiv parazita). Ekstrakt
dana i ponoviti kuru lečenja. Primenili 3-5 takvih kura. je poželjno čuvali u frižideru.
Kada završite sa kurama lečenja praškom od kore Pri lečenju skleroze (za uništavanje mikroparazila)
ive odgladujte 7-10 dana radi izbacivanja suvišne količine treba svakog dana ujutro natašte. na jedan sat pre jela, popiti
salicilne kiseline iz organizma. ekstrakt đuvana sa alkoholom koji sipati u 100 mililitara
prokuvanc vode sobne temperature. Pri tom je veoma važno 4 2 0 - 3 0 grama soka od evekle). možete znatno suzbiti
pridržavati se šeme uzimanja preparata. Tokom 42 dana životnu aktivnost patogenih mikroba i povećati imunu zaš­
dozu postepeno povećavati od 1 do 13 kapi dnevno, piti šest titu organizma. To će se uspešno odraziti na proces lečenja
dana po 13 kapi, a zatim obrnutim redosledom smanjivati skleroze.
dozu i dovesti je do prvobitne (1 kapi). • Kljukva (Oxycoccux paluslris) se može koris­
Sema uzimanja preparata: titi kao dodatak ishrani uz bilo koji od navedenih metoda
1,2. i 3. dana 1 kap lečenja skleroze.
4, 5. i 6. dana 2 kapi U lekovite svrhe koriste se plodovi kljukve. Oni
7, 8. i 9. dana 3 kapi sadrže m n o g o ursolove kiseline, koja je po fiziološkom
10. 11. i 12. dana 4 kapi dejstvu bliska hormonima.
13. 14. i 15. dana 5 kapi Kljukva se koristi kao prolivskorbutno, protivupal-
16. 17. i 18. dana 6 kapi no. diuretično, inseklieidno i protivmikrobno sredstvo.
19, 20. i 2 1 . dana 7 kapi Takode se primenjuje za lečenje oboljenja bubrega, mok­
22, 2 3 . i 24. dana 8 kapi raćnih kanala i mokraćne bešike, kod smanjene sekrecije
25, 26. i 27. dana 9 kapi želudačnog i pankreatskog soka, kod oboljenja izazvanih
28. 29. i 30. dana 10 kapi prehladom, angine, povišenog krvnog pritiska, glaukoma,
3 1 , 32. i 33. dana 11 kapi reumatizma, bronhitisa, Adisonove bolesti, anemije i kao
34, 35. i 36. dana 12 kapi profilaktično sredstvo koje sprečava stvaranje kamenja u
37. do 42. dana 13 kapi bubrezima.
Zatim dozu treba smanjivati - po j e d n u kap svaka Kljukva se zabranjuje (kontraindikativna) kod čira
tri dana. na želucu i dvanaestopalačnom crevu.
Upozorenje: ekstrakt duvana je jak otrov. Nije doz­ Kljukva je i dragocen prehrambeni produkt, koji se
voljeno predoziranje. Na llašicu sa otrovom nalepite etiketu upotrebljava u svežem stanju. Korisni su svezi sokovi od
sa natpisom otrov. plodova kljukve. Piju se pre jela po jedna čaša (2—3 supene
S ekstraktom nikotina ne smeju se uzimati nikakvi kašike plodova kljukve na 200 grama vode i j e d n a supena
drugi preparati, niti ekstrakti. kašika meda).
• Najefikasnije sredstvo protiv svih parazita je • Može se koristiti Trakciono gladovanje na uri­
- visoka temperatura. Ukoliko 2-3 puta nedeljno idete u nu. O n o ne samo da suzbija razne upalne i infektivne
saunu, posle saune pijete sveže iseedene sokove od šargarepe procese u organizmu, već i obnavlja sve što je bolest na­
i evekle (200 grama soka od šargarepe + 2 0 - 3 0 grama soka činila u organizmu. O tome, kako se primenjuje frakei-
od evekle) ili od jabuka i evekle (200 grama soka od jabuka
ono gladovanje, opisano je u mnogim mojim knjigama Stečene srčane mane su rezultat srčanih oboljenja
(Gladovanje itd,). posle rođenja, najčešće reumokardilisa, r e d e - a t e r o s k l e r o z e ,
septičkog endokarditisa, sifilisa. One se ispoljavaju kroz
Smese od trava, koje se mogu koristiti za lečenje nedostatke srčanih zalistaka koji se čvrsto ne sastavljaju
skleroze prilikom zatvaranja; sužavanje (stenoze) otvora srčanih
• Srđaeiea 100 grama pretkomora i komora ili otvora magistralnih krvnih sudova;
Imela (I heum album) 100 grama kombinaciju tih mana. Moguće je izolovano oštećenje
Glog. cvetovi 100 grama jednog srčanog zalistka. ali isto tako i oštećenje nekoliko
Dve supene kašike smese uveče sipati u termos i srčanih zalistaka. Najčešće se javljaju mane levog pret-
prelili sa 2 čaše ključale vode. Ujutro procediti i u/imali po komorsko-komorskog aparata srčanih zalistaka (takozvane
100 grama 4 puta dnevno. mitralnc srčane mane).
• I Icljđa (b'ago/ivruiu Srčane mane mogu duže vremena da traju bez ikak­
escu/eutum). cvetovi 75 grama vih simptoma, a kasnije dolazi do nedostataka krvnih su­
Glog. cvetovi 75 grama dova.
Nana 100 grama.
Dve supene kašike smese uveče sipati u termos i Preporuke:
preliti sa 2 čaše ključale vode. Ujutro procediti. podeliti na • Otkloniti psihološku stegu oko srca čišćenjem spo-
4 dela i popiti tokom dana. ljašnjih manifestacija života.
• Očistiti debelo crevo.
• Dijeta.
• Izbegavati teža fizička opterećenja.
SRČANE MANE • Isključiti pušenje i upotrebu alkoholnih napitaka.

Stalne nepravilnosti grade srca, koje narušavaju Recepti:


njegovu funkciju. • Pili vlastiti urin.
Razlikuju se urođene i stečene srčane mane. • Trljati telo urinom. Najbolje je to radili oko podne
(rođene su rezultat poremećaja pri formiranju srca ođ 11 do 13 sati po lokalnom vremenu. U to vreme aktivan
i krupnih krvnih sudova u prvoj polovini unutarutrobnog je kanal srca i terapija je najefikasnija.
razvoja ploda, čemu doprinose intoksikacije i neka oboljenja • Stavljali minske obloge (diuretik) na segmente
majke (na primer, ospice) u prvoj polovini trudnoće. Lečenje kože, povezane sa srcem.
je hirurško.
• Obavezno svakog dana jesti hleb od proklijalog • Masaža i trljanje tela urinom.
zrna ili 2-3 kašike proklijale pšenice. • Muškarac star 53 godine bolovao je od steno-
• Prpfiiaktičke kure za jačanje srca sprovoditi sre­ kardije. Preležao je infarkt miokarda. Prema m o m m e t o d u
dinom leta, kada je srce najsposobnije za samoobnavljanje. počeo je da primenjuje urinoterapiju. Čistio je debelo crevo,
dva puta je čistio jetru, pio je urin i trljao se njime. Došlo
je do znatnog poboljšanja zdravlja: normalizovao se san,
prestali su zatvori, u rukama se pojavila snaga, pojačala se
STENOKARDIJA potencija. Posle 4 meseca ublažili su se bolovi u grudima.
(ANGINA PEKTORIS) • Nana, lišće 30 grama
Srdačica, trava 30 grama
Oblik ishemijskog oboljenja srca; napadi bolova Odoljen, koren 20 grama
koji stežu u centru ili levoj polovini grudnog koša sa iradi- Hmelj, šišarke 20 grama.
jacijom u levu ruku. osećaj straha i slabost. Napadi se jav­ Piti po pola čaše ekstrakta 3 puta dnevno.
ljaju pri fizičkom opterećenju, uzbuđenju, rede - u stanju • Odoljen, koren 30 grama
mirovanja, i traju obično nekoliko minuta. Srdačica, lišće 30 grama
Hajdučka trava 20 grama
Anis, plodovi 20 grama.
Preporuke:
Piti po trećinu-četvrlinu čaše ekstrakta 2-3 puta
• Potpuno čišćenje organizma radi normalizacije
dnevno kod bolova u srcu.
cirkulacije energije u informaciono-energetskom polju, ob­
navljanje funkcije srčane čakre, odstranjivanja zagušenja u
krvotoku.
• Dijetetska ishrana sa ograničavanjem produkata, STOMATITIS
koji sadrže holesterin.
• U m e r e n a motorna aktivnost.
Upala sluzokože usne duplje i njene distrofične pro­
• Profilaktične kure gladovanja.
mene.

Recepti: Uzroci: povrede raznog karaktera, avitaminoze, di­


• Posle čišćenja creva i jetre 2-3 puta dnevno piti jabetes, srčano-vaskularna oboljenja, nervna oboljenja, obo­
po 5 0 - 1 0 0 grama urina (neparan broj gutljaja). Materije, ljenja sistema krvotoka, organa za probavu; postojanje akut­
koje se sadrže u urinu, stimulišu srčani mišić i rastvaraju nih i hroničnih infekcija, intoksikacija; inficiranje parazit-
trombe u sistemu krvotoka. nim gljivicama.
Preporuke: Preporuke:
• I ligijena usne duplje. • Očistiti creva.
• Očistiti jetru.
Recepti: • Regulisati ishranu, isljučiti hranu sa ugljenim hid-
• Nakidajte, otprilike pregršt, svežih vrhova i lis­ ratima. alkohol i ljuta jela.
tova crnog sle/a. stavile u termos od pola litra i prelijte klju- • Opšte kupke (36-37" C) u trajanju 15-20 minula,
čalom prolijevom vodom. Ostavile da odstoji oko 6-8 sali, svakodnevno ili svakog drugog dana.
procedi te i ispirajte usta nekoliko puta dnevno. • Boriti se protiv zatvora.
Bol obično prolazi uveče prvog dana lečenja. Pot­
puno ozdravljenje nastupa posle 2-3 dana. Ukoliko nemate Recepti:
sveže trave možete koristili osušenu (jedna supena kašika • Uzeli 50 miligrama praška mrazovnjaka, pomešati
trave na čašu vode). sa četvrtinom kalene kašike meda i pojesti pred spavanje,
• Stomatitis kod male dece dobro je lečiti m e d o m . oko 22—23 sata.
U tu svrhu umočiti prst u med i m e d o m dobro namazati • Staviti na jezik 50 miligrama praška mrazovnjaka
usnu duplju deteta. i popiti sa toplom vodom. Uzimati j e d n o m dnevno ujutro
Kao što je poznato, med sprečava razmnožavanje natašte. na 1-2 sata pre doručka. Kura lečenja traje od 1
gljivica i bakterija, koje izazivaju stomatitis. do 6-12 meseci. Kod kožnih oboljenja u svrhu profilakse u
• Deci sa alioznim slomatitisom dati da sisaju proleće i u j e s e n uzimati tokom j e d n o g meseca.
mokre pelene, posle spavanja. Starijoj deci preporučujem • Posle čišćenja creva utrljavati urin na delove
kože gde vas svrbi (masaže, obloge).
da ispiraju usnu duplju urinom.
• Poznavaoci tvrde, da nikakva druga tečnosl ne
pomaže kod svraba na telu, kao urin, posebno ukoliko se u
njega doda soda (bikarbona). Tim sredstvom lece se gnojni
SVRAB čirevi i šuga na glavi, bazaliomi prekriveni živim ranama,
posebno na polnim organima.
Patološko stanje, koje se javlja koci kožnih obo­
ljenja, alergije, oboljenja žlezda za unutrašnju sekreciju
(dijabetes), poremećaja razmene materija (podagra, gojaz-
nost), kod glista, oboljenja jetre, zloćudnih tumora.

Svrab se pojačava noću, podstiče ljude da se češu,


ponekad izaziva furunkule i apscese.
ŠUGA TONZILITIS

Zarazno oboljenje kože, izazvano parazitiranjem Upala krajnika (tonzila), najčešće nepčanih.
krpelja šuge. Tonzilitis se ispoljava kroz bol, peckanje u grlu,
Do zaraze dolazi pri direktnom kontaktu sa boles­ suvoću sluzokože usta. Cesto je propraćen opštom slabošću
nikom, preko predmeta i odeće. Posle 7-10 dana nakon i glavoboljom, ponekad se pri gutanju ima osećaj da se u
inficiranja između prstiju, na bočnim strancima prstiju, na grlu nalazi neko strano telo.
pregibima gornjih ekstremiteta, prednjim bočnim delovima
tela (kod dece često po čitavom telu) javljaju se izasuti Preporuke:
pravi ili povij eni pojase vi dužine do 1 centimetar (takozvani • Očistiti organizam od patološke sluzi, p o s e b n o
šugavi put). glavu.
Bolesnika uznemirava jak svrab, posebno noću i • Ispirati grlo dezinfekcionim rastvorima.
kada je toplo. Uz to se često javljaju gnojna oštećenja kože. • Iz dnevnog obroka isključiti ljutu hranu.
• Piti dosta toplih napitaka.
Recepti: • Gladovanje na urinu 24 sata (od doručka do do­
• Na obolele delove kože stavljati obloge sa sve­ ručka).
žim urinom - ujutro i uveče.
• Pripremiti mast od listova o m a n a isitnjenih u Recepti:
prah ili jednogodišnjeg pelina u odnosu 1:3. M a s t nanositi • U 200 grama soka od cvekle rastvoriti supenu
na obolele delove kože ujutro i uveče t o k o m 7-8 dana. kašiku sirćeta (ali ne sirćetne kiseline). Dobij enim rastvorom
• Pelin, trava 10 grama ispirati grlo 5-6 puta dnevno.
Kleka, plodovi 15 grama • Teglu od pola litre napuniti do polovine listovima
O m a n , koren 20 grama bijele sabljice (Aloe arborescens) i presuti sa šećerom u
Bor, pupoljci 20 grama kristalu. Grlić legle povezati gazom i ostaviti da odstoji 3
Breza, pupoljci 15 grama. dana. Zatim u teglu naliti votku (rakiju) i ostaviti da odstoji
Uzeti 3 supene kašike isitnjene smese, preliti sa j o š 3 dana. Procediti i ostatak dodatno iscediti. Pili po j e d n u
pola litra ključale vode, kuvati 5 minuta, ostaviti da odstoji supenu kašiku 3 puta dnevno pre jela. Deca - po j e d n u
jedan sat i procediti. Natapati obolele delove kože 2-3 puta kafenu kašičicu 3 puta dnevno pre jela.

dnevno t o k o m 7-8 dana. • Nekoliko puta dnevno ispirati usta svežim uri­
• Ujutro i uveče mazati mesta koja svrbe sa bre­ nom. Urin se može zameniti limunovim sokom.

zovom smolom.
Za bolje čišćenje više odgovara smesa koja se sastoji Recepti:
od 9 0 - 6 0 % svežeg i 10—40% starog ( 4 - 7 dana odstojalog), • Za lečenje su potrebni: limun, vata i drveni štapić
ili ukuvanog ili zamrznutog urina. veličine drvceta šibice. Uzeti limun, šibicu i parče hidro-
Za v r e m e ispiranja preporučuje se držati što duže skopne vate. Vatu omotati oko vrha šibice, sa koje prethodno
urin u ustima - 10-20 minuta. ostrugati sumpor, odrezati vrh limuna i iz njega nacediti do
• Lekoviti koktel: 2 supene kašike soka od evekle, dvadeset kapi soka u čašicu za rakiju. Vatu umakati u sok i
250 mililitara kefira (jogurta), jedna kafena kašičica sirupa mazati očne kapke. Prvi put namazati samo spolja, svakoga
od šipka i sok od pola limuna. dana j e d n o m dnevno, dva-tri dana zaredom. Trećeg dana
• Piti neparan broj gutljaja urina natašte i ispirati namazati ne samo spolja, već pažljivo saviti očne kapke i
nos. Primenjujući taj metod mnogi su izlečili hronični ton- namazati ih iznutra.
zilitis. Da bi se unutrašnji deo očnih kapaka dobro pod-
• Koristiti recepte, preporučene za anginu. mazao, treba žmirkati. Obično je dovoljno oko 7 dana da bi
se bolest potpuno izlečila.
• Tri puta dnevno polivati čitavu glavu j a k i m ekstraktom
od listova i mladih izdanaka crne ribizle (ekstrakt treba da
TRAHOMA
bude toplo-vruć). Taj ekstrakt piti kao čaj nekoliko puta
dnevno: što češće, tim bolje.
Hronično virusno oboljenje očiju: konjuktiva crve­ Praksa pokazuje, da se lece svi skoro slepi ljudi od
ni, zadebljava se, stvaraju se sivkaste folikule, koje se za­ te bolesti.
tim raspadaju i ostavljaju ožiljke. • D o b r o sredstvo je topao svež urin. Ispirati oči pri
Ukoliko se ne leci izaziva upalu rožnjače, stvaranje svakom mokrenju. Odlično pomaže.
beone i slepilo.

Preporuke:
• Očistiti organizam od patološke sluzi, posebno
glavu.
• Gladovanje na urinu.
• Iz dnevnog obroka hrane isključili produkte sa
velikim sadržajem škroba i ugljenih hidrata.
• Radi unošenje u organizam vitamina A piti sveže
iscedene sokove (najbolje od šargarepe).
TROMBOFLEBITIS Pijte na 30 minuta pre jela 3 puta dnevno po j e d n u
supenu kašiku. Kura traje 12 dana.
Upala zidova vena sa stvaranjem tromba, koji zapu- Ukoliko se tromboflebitis ne povuče, tada posle de­
šava otvore vena. setodnevne pauze ponoviti kuru lečenja.
Radi profilakse odvar se može piti j e d n o m u tri m e ­
Uzroci tromboflebitisa su: infekcija, traume vena,
seca. To je posebno korisno za starije ljude.
usporen krvotok i povećana koagulacija krvi.
Ljudi, koji su primenjivali odvar od ljuske divljeg
Razlikuje se tromboflebitis površinskih (česte vari-
kestena, kažu, da bolovi prestaju prvih 12 sati. Posle 2—3
kozne promene) i dubokih vena. Najčešće obolevaju vene
dana splašnjava otok, a zatim potpuno nestaje.
donjih ekstremiteta i male karlice, rede — šuplje, vratne,
• Kod tromboflebitisa pomaže i gljiva m u h o m o r
jetrene vene. Bolest se ponekad javlja kao komplikacija
(muhara). Od nje se pravi ekstrakt sa votkom (rakijom).
(progresija) posle porođaja, raznih operacija, infektivnih
Uzeti 3-4 m u h o m o r a sa crvenim šeširićima i belim
oboljenja, zloćudnih tvorevina (neoplazmi).
lačkama na njima (Amarita muscaria), isitniti ih i prelili
Najopasnija progresija tromboflebitisa je otkidanje
sa pola litra votke (rakije) ili alkohola. Ostaviti da odstoji
tromba (ili njegovog dela) i dospevanje u plućnu arteriju.
na t a m n o m mestu tri dana i čuvati u flaši sa zatamnjenim
Početak bolesti je akutan. Javlja se crvenilo, bol,
staklom.
zadebljanje duž vena, povećava se telesna temperatura.
Uzimati 3 puta dnevno po j e d n u kafenu kašičicu eks­
Kod oboljenja dubokih vena javljaju se jaki bolovi u ekstre­
trakta pre jela.
mitetima.
Poznavaoci tvrde, d a j e ekstrakt m u h o m o r a dovolj­
no piti 2-3 nedelje, da bi se izbavili od tromboflebitisa.
Recepti:
Radi profilakse tromboflebitisa preporučuje se piti
• Divlji (konjski, magareći) kcsten(Aescnlushippo-
ekstrakt 2-3 dana u toku meseca.
caslanum) leci čak i teže oblike tromboflebitisa. Za lečenje
• Urin pomaže da se otklone čak i „ g r o z d o v i " vena
se uzima žutozelena ljuska ploda divljeg kestena. Da bi se
na nogama. Radi toga je potrebno stavljati urinske obloge
ta ljuska skinula, suve plodove treba držati u vodi 12 sati.
na obolele delove nogu. Smatram, d a j e za to najbolji stari
Ljuska nabubri i m o ž e se lako skinuti nožem.
urin (odstajao 4 - 7 dana), ali treba probati i druge vrste
U emajlirani lonac (šerpu) nalijte 200 grama hladne
urina.
protijeve vode i u nju stavite dva grama ljuske od plodova
Obloge se stavljaju preko noći do potpunog ozdrav­
divljeg kestena (otprilike dva kestena srednje veličine), do­
ljenja, a m o ž e i po kurama od nekoliko dana. Ujutro mesta
vedite do ključanja i kuvajte 10 minuta na slaboj vatri. Ski­
gde su stavljane obloge oprati toplom vodom. Za v r e m e le­
nite sa vatre i ostavite da odstoji oko 6 sati.
čenja m o g u ć e je da urin nadražuje kožu - namazati uljem od
pasjeg trna. Povremeno se mogu praviti pauze ili stari urin • Iz d n e v n o g obroka isključiti produkte koji stvaraju
zameniti svežim, ukuvanim, da bi se alkalno nadraživanje sluz ( m l e k o . škrobove).
neutralizovalo kiselim. • Terapija sokovima.
• Gladovanje na urinu.

Recepti:
TUBERKULOZA
• Radi zakiseljavanja sredine organizma svakog
dana 3 puta dnevno piti po 50-100 grama svežeg urina.
Infektivna oboljenje sa stvaranjem specifičnih upal­ • Utrljavanje urina u kožu i gladovanje uz isto­
nih promena, koje često imaju oblik malih kvrga, prvenstve­ vremeno pijenje urina—pouzdano sredstvo za zakiseljavanje
no u plućima i limfnim čvorovima, i sa predispozicijama organizma i sprečavanje bilo kojeg patološkog procesa,
ka hroničnom toku bolesti. između ostalog i tuberkuloznog.
Glavni izvor širenja oboljenja je oboleli čovek. Pre­ • Mogu se pripremiti soli na bazi urina (Amrit-
nošenje infekcije - vazdušno-kapljičnim putem. kalaš) i upotrebljavati ih za pothranjivanje organizma mine­
Razvoj bolesti podstiču: slabljenje organizma u ralima. Da bi se pripremilo jako sredstvo za lečenje, urin
vezi sa nedostatkom kvalitetnih životnih belančevina i vita­ treba sakupljati noću - od 22 sala do izlaska sunca. Ishrana
mina (vitamina C) u hrani; nepovoljni radni uslovi i profe­ mora biti uglavnom biljna. Kada mokrile, okrenite se licem
sionalna štetnost po zdravlje; neka oboljenja (dijabetes, prema Istoku, da bi mlaz urina presecao magnetno polje
hronični bronhitis, alkoholizam i druga); starosne osobine zemlje.
organizma (deca i stariji ljudi u većem stepenu su podložni Počnite da sakupljate urin na početku lunarnog cik­
oboljenju). lusa i završite sa završetkom lunarnog ciklusa. Urin čuvajte
Simptomi: odsustvo apetita, povećano zamaranje. u staklenoj posudi. Za prikupljanje urina biće v a m potreb­
Mršavljenje, česta prekomerna znojenja noću; kašalj - suvi no oko 30 dana (zavisi od lunarnog meseca). Posle toga
ili sa šlajmom, u nizu slučajeva iskašljavanje krvi ili samo prikupljeni urin sipajte u široku posudu (emajliranu) i sta­
neznatna primesa krvi u šlajmu (ispljuvku), povišena telesna vite na sunce da se potpuno ispari. Za to će v a m trebati o k o
temperatura. mesec dana.
Dobijenu so koristiti na sledeći način: j e d a n gram
Preporuke: te soli razmutiti u 100 grama ključale vode. Rastvor se
• Očistiti organizam od patološke sluzi. m o ž e piti ili se njime trljati. Upotrebljava se za vreme dok
• Kvalitetna ishrana sa velikim sadržajem vitamina. traje oboljenje ili u svrhu profilakse. M o ž e se pomešati sa
medom.
UJEDI u trajanju 3-4 sata sa takvim oblogama otklanja umor.
Ukoliko se obloge ostave na n o g a m a preko noći, tada će
spasti stara koža i pojaviće se nova - mlada i zdrava.
Ujedi psa, zmije, insekata u većini slučajeva opasni
su za čoveka. Da bi se smanjio bol kod ujeda, ubrzalo zara­ • Ukoliko se za vreme pranja noge masiraju četkom,

stanje rane, narodna medicina predlaže sledeća sredstva. to odlično otklanja umor i jača noge. Nasapunjajte četku
i masirajte noge odozdo nagore. Ukoliko imate proširene
vene takva masaža se ne srne radili.
Recepti: • Korisno je bosim nogama kotrljati oklagiju ili ho­
• Ukoliko se posle ujeda insekta pojavi veliki otok, dati po rosnoj travi.
crvenilo, osećaj pečenja, svrab, bol. na taj deo tela stavljati
svezu mokraću. Posle 30-40 minuta prestaje bol i osećaj
svraba. Posle 3-4 sata na mestu ujeda nema ništa.
• Ženu je ubola osa. Pojavio se oštar bol i otok. Na
UPALA DESNI
mesto uboda o d m a h je stavila ukuvani urin (diuretik). Posle
15—20 minuta od uboda nije ništa ostalo, iako su ranije Karakteristična za mnoga stomatološka oboljenja,
kod nje u sličnim slučajevima bolovi trajali po 2-3 sata, a propraćena upalnim i alrofičnim promenama u parodontu
tragovi uboda (ujeda) bili vidni 2-3 dana. (parodontoza, gingivitis, stomal it is).

Recepti:
• Svežim urinom ispirati usnu duplju u trajanju od
UMOR NOGU
pola do dva minuta.
• Nekoliko puta dnevno urinom masirali desni.
Bolesno stanje donjih ekstremiteta posle dnevnog
• Pregršt (šaku) vrhova i listova svežeg crnog sleza
opterećenja, dugog hodanja, dugog stajanja na nogama.
sipati u termos, preliti sa pola litra ključale protijeve vode i
ostaviti da odstoji 6—8 sati. Procediti i ispirati usta nekoliko
Recepti: puta dnevno.
• Ukoliko su vam noge umorne, pre svega uradite • Stavljati obloge sa ukuvanim urinom na desni.
toplu kupku. To će omogućiti da ih rasteretite i poboljšate
krvotok u njima.
• Na umorne noge dobro deluju kupke sa ukuvanim
urinom. M o g u se namočiti sokne u ukuvanom urinu i obući
na noge, a preko toga navući kesu od celofana. Terapija
UPALA JAJNIKA UPALA M O Ž D A N E O P N E ILI K I Č M E N E
MOŽDINE
Javlja se kao rezultat širenja infekcije iz materice,
kanala za lučenje ili metastaznim putevima kod drugih
Recepti:
upalnih oboljenja.
• Supenu kašiku maka i supenu kašiku korena od
U akutnom stadij umu karakteriše se oštrim bolom,
gaveza (Symphytum officinale) sipati u termos i preliti sa
visokom temperaturom i uvećanim jajnicima. Kasnije se
dve čaše ključalog mleka. Ostaviti da odstoji najmanje 2
javlja gnojno belo pranje i bol u preponama.
sata i piti tokom dana. Kura lečenja traje 2-3 nedelje.
• Med 100 grama
Preporuke:
Aloja 50 grama
• Va/.dušne i sunčane kupke.
Oman, koren 50 grama
• Vegetarijanska, mlečno-biljna dijeta.
Ranilisl (Beloniea officinalis),
• Isključiti alkoholne napitke i ljuta jela.
trava 50 grama
• Izbegavati hlađenje organizma.
Žalfija, trava 50 grama.
• Očistiti debelo crevo. Smesu preliti sa dva litra belog vina i kuvati (da
• Očistiti jetru. ključa) na pari (vodi) jedan sat. Skinuti sa vatre, ostaviti
da odstoji j e d a n sat i procediti. Piti p o j e d i n i supenu kašiku
Recepti: 3-4 puta dnevno na 30 minuta pre jela.
• Svakog dćina ujutro isprati se svežim urinom.
• Preko noći stavljati u vaginu t a m p o n e , natopljene
Upala moždane opne
svežim urinom ili diuretikom.
• Beli slez, koren 100 grama
• Primenjivati vruće sedeće kupke sa dodavanjem
Čičak, koren 100 grama
u vodu 5 0 0 - 1 0 0 0 grama diuretika.
Lobaznik, koren 100 grama
• Na deo tela oko jajnika stavljati obloge od vu­
Kopriva, koren 75 grama
nene tkanine, natopljene u diuretiku.
Perunika (Iris), koren 75 grama.
Tri supene kašike smese trava sipali u emajlirani
lonac, preliti sa 3 čaše hladne vode, stavili na slabu vatru i
kuvati 30 minuta sa poklopljenim loncem. Skinuti sa vatre i
popiti u toku dana.
• Žalfija 100 grama
Žilovlak, list 75 grama • Gladovanje na urinu kombinovali sa pijenjem
Majkina dušica 75 grama ekstrakta od pelina. Jednu kaienu kašiku suve trave preliti
Matičnjak 75 grama sa četvrtinom litre ključale vode i ostaviti da odstoji 10
Lipa, cvetovi 75 grama. minuta. Piti 3 puta dnevno po j e d n u kafenu šoljicu t o k o m
Dve supene kašike smese trava uveče sipati u termos 1-7 dana.
i preliti sa dve čaše ključale vode. Ujutro procediti i piti 4 Upozorenje. Ljudi sa prepobudenim životnim prin­
puta dnevno po 100 grama. cipom vetra" treba oprezno da upotrebljavaju pelin.
• Dva puta dnevno - ujutro i uveče ispirali se eks­
Upala kičmene moždine traktom od pelina.
• Supenu kašiku svežih cvetova loze grožđa uveče • Cvetiće pelina (oni su veličine glave šibice) uba­
sipati u termos i prelili čašom ključale vode. Ujutro procediti civali u kuglice hleba i lo gutali pre ili posle jela.
i piti 4 puta dnevno po 50 grama na 30 minuta pre jela.

VAGINALNE INFEKCIJE
UPALA VAGINE
(KOLPITIS, VAGINITIS) Ispo/javaju se u vidu svraha, pečenja i belih iz-
iučevina iz vagine, koje podsećaju na mladi kravlji sir.
Javlja se koci inficiran/a vagine raznim mikroor­
Uzroci oboljenja: gljivica Candida albicans, gnojni
ganizmima, poremećaja razmene materija, nedostatka
mikroorganizmi, na primer, trihomonade. Vaginalne infekcije
hormona u organizmu, kao i usled kemijske ili mehaničke
mogu izazvati i neke hemijske materije.
traume.
Rizik razvoja gljivične infekcije vagine povećava
Karakteriše se pojavom sluzno-gnojnog ili gnojnog se pri postojanju bilo kog faktora, koji slabi organizam
belog pranja, osećajcm težine u donjem delu stomaka, bolo­ žene. U takve faktore spadaju: menstruacija (posebno njen
vima u vagini. završetak), nizak nivo hormona estrogena u periodu m e n o -
pauze, stresovi, emocionalna preživljavanja, korišćenje
Recepti: oralnih sredstava za kontracepciju ili kortikosleroida, koji
• Gladovanje na urinu. izobličavaju normalni hormonalni fon organizma.
• Svakog dana piti 100-150 grama svežeg urina.
• Radi uspostavljanja kisele sredine u vagini ispi­
rati se svežim ili ukuvanim urinom.
Preporuke: lili sa četvrtinom litra ključale vode i ostaviti da odstoji 10
• Nosite donje rublje od pamuka. minula. Pili 3 puta dnevno po j e d n u šoljicu za kafu.
• Leti izbegavajte da nosite hula hop čarape i drugu • Ekstraktom od pelina ispirati se dva puta d n e v n o
odeću koja pri leže uz telo. - ujutro i uveče.
• Ne hodajte dugo u mokrom kupaćem kostimu,
pošto topla i vlažna sredina pogoduju razvoju gljivica.
• Ne jedite mnogo slatkog, to m o ž e promeniti pIT VARIKOZNO P R O Š I R E N J E V E N A
vagine i stvoriti uslove za razmnožavanje gljivica.
• Veoma oprezno upotrebljavajte antibiotike, a na­ Pramena na venama, koja se izražava kroz njihovo
jbolje je da ih se odreknete. širenje u vidu kesica, povećanje dužine, stvaranje vijuga i
• Uzdržavajte se od polnih snošaja za vreme lečenja ugrušaka u vidu čvorova.
gljivične infekcije.
Razvoj oboljenja podstiče otežano oticanje krvi us­
• Svakog dana pijte jogurt, on smanjuje verovat-
led tromboze vena, zatvora, pritiskanja vena male kartice
noću ponavljanja infekcije.
tumorom ili matericom kod trudnica. Varikozno proširenje
• Posle izlaska iz kade, tuširanja ili kupanja dobro
vena često se javlja kod ljudi sa ravnim stopalima. Ponekad
obrišite kožu oko polnih organa suvim peškirom.
se varikozno proširenje vena javlja kod ljudi, koji se bave
• Upotrebljavajte lični pribor za toaletu (peškir,
teškim fizičkim poslom (kovači, radnici na utovaru), ili kod
sapun, liku od lipe i slično).
ljudi koji dugo stoje (kuvari, frizeri, kelneri i slični).
• Naučite da se borite protiv stresova i ne budite
Oboljenje se razvija postepeno, prvenstveno se ošte­
previše emocionalni.
ćuju potkožne vene. Cesto je propraćeno otocima ekstre­
Recepti:
miteta, a isto lako često izaziva pojavu troličnih gnojnih
• Radi uspostavljanja kisele sredine u vagini sva­
rana (čireva).
kog dana se ispirajte špricem sa svežim ili ukuvanim uri­
nom.
Preporuke:
• J e d n o m dnevno pijte naiskap po 5 0 - 1 0 0 grama
• Očistiti debelo crevo.
vlastitog urina (urin delujc kao oksidant i kao homeopatsko
• Očistiti jetru.
sredstvo).
• Očistiti spoljašnje manifestacije života.
• Redovno 3-4 puta godišnje gladujte na urinu po
• Gladovanje.
5-10 (ponekad i više) dana.
• Regulisali ishranu, isključiti rafinirane proizvode.
• Gladovanje na urinu kombinovati sa pijenjem
Preći na vegetarijansku dijetu.
ekstrakta od pelina. Jednu kafenu kašičicu suve trave pre-
• Povremeno gladovati od 7 do 14 dana. količinom kiselog mleka i tu smesu ravnomerno naneti na
• Čitati emocionalno-voljne motivacije za ozdrav­ gazu. Gazu sa nanesenom smesom staviti na delove nogu
ljenje vena i nogu. (tela) sa proširenim venama, umotati u celofan i učvrstiti
• Sa hranom uzimati neophodne materije za jačanje elastičnim zavojem. Držati dok se gaza potpuno ne osuši.
zidova vena. • Za lečenje varikoznog proširenja vena koriste
• Raditi specifične fizičke vežbe za normalizaciju se sazreli plodovi paradajza. Paradajz izrezali na krišči-
krvotoka u v e n a m a nogu, male karlice i slično. ee i staviti na delove tela sa proširenim venama, umotati
• Češće držati noge u podignutom položaju, da bi u celofan i učvrstili elastičnim zavojem. Posle 3^4 sata
krv oticala. promeniti oblogu.
• Ne stojite i ne sedite dugo n a j e d n o m mestu, više • Često se varikozno proširenje vena komplikuje
se krećite. krvarenjem iz ispucalih (isprskalih, puknutih) venoznih
• Odrecite se upotrebe alkohola i pušenja. čvorića. U lom slučaju treba naduvene vene i vene koje
• Borite se sa suvišnom telesnom težinom. krvare oprati „ m r t v o m " vodom, zatim natopiti parče gaze
• Nosite komotnije rublje, koje ne otežava kretanje „živom " v o d o m i staviti na bolesne delove vena.
krvi. Popiti pola čaše „ m r t v e " vode, a posle 2-3 sata početi
piti po pola čaše „ ž i v e " vode 4 puta dnevno u r a z m a c i m a
Recepti: od 4 sata. Tako raditi 2-3 dana. Naduvene vene se resorbuju
• Supenu kašiku sveže ubranog lišća i cvetnih gla­ (splašnjavaju), a rane zaraslaju.
vica pelena (Artemisia absinthium) pažljivo isilniti u stupi • Kod varikoznog proširenja vena dobro p o m a ­
(avanu). Supenu kašiku dobijene kašice pomešati sa istom že vibrogimnaslika Mikulina: podići se na vrhove prstiju
količinom kiselog mleka i naneti ravnomernim slojem na nogu tako, da se pete odvoje od poda za jedan centimetar i
gazu, koju zatim stavili na delove nogu sa proširenim ve­ naglo ih spustiti na pod. Ponoviti 20 puta. Napraviti pauzu
nama. O k o gaze omotali celofan i lo učvrstiti elastičnim od 10 sekundi. Kod svake vežbe uraditi najviše 60 pokreta.
zavojem. Oblogu držati na nozi dok se potpuno ne osuši. Preporučuje se ponavljati vežbe tokom dana 3-5 puta za
Lečenje traje 3^4 dana. Posle nekoliko dana kura lečenja j e d a n minut. Vežbe raditi smireno, ne žureći.
m o ž e se ponoviti. • Specijalne fizičke vežbe kod varikoznog pro­
• Kada su uzrok proširenja vena mikroparaziti, širenja vena na nogama:
koji žive u krvi i na zidovima vena, preporučuje se koris­ 1. Leći na leda, podići i slaviti noge na stolicu, tabure
titi mušku paprat (Dryopteris filix-mas schott.). Radi toga ili ih upreti u zid. Pripodići se, zadržati se u t o m položaju 5
treba isitniti i pretvoriti u kašicu sveže ubrani n a d z e m n i deo sekundi i opustiti se. U tom p o č e t n o m položaju skupljati i
muške paprati, supenu kašiku te kašice pomešati sa istom ispružati noge.
2. Leći na leda, ruke ispružiti n i z t c l o . N o g a m a raditi VITILIGO
kao da vozite bicikl. Disanje spontano. Ponavljati vežbe sve
dok ne osetite cirkulaciju krvi u nogama. Poremećaj pigmentacije, koji se ispoljava odsust­
3. Leći na leda, podići noge uvis pod pravim uglom, vom normalnog pigmenta na pojedinim defovima kože.
zadržali ih u tom položaju oko jednog minuta i polako Obično počinje u mlađem uzrastu (češće kod žena)
spustiti. Vežbu uraditi 5-10 puta. pojavom belih pega na koži razne veličine i oblika. Pege se
4. Zauzeti stav četveronoške. Savivši ruke u postepeno šire, slivaju jedna u drugu, stvarajući prostrane
laktovima telo približiti podu i visoko podignuti desnu delove mlečno-bele boje. Kosa na obolelim delovima sedi.
nogu. Zadržati se u tom položaju 3-5 sekundi i vratiti se u Žarišta viti liga mogu se pojaviti na bilo k o m delu kože.
početni položaj. To isto ponoviti sa levom n o g o m . Vežbu Bolesnici nemaju nikakvih subjektivnih osećaja.
uradili po 4 - 6 puta sa j e d n o m i drugom nogom.
5. Leći na leda. ruke staviti ispod glave. Podigavši Preporuke:
noge vršiti pokrete „makazica" u vertikalnoj i horizontalnoj • Očistiti spoljašnje manifestacije života od „školj­
ravni. Vežbati dok se ne pojavi izrazit osećaj zamora. ki".
6. Leći na stomak, ruke priljubiti uz buline. Podig­ • Izbegavajte duži boravak na suncu.
nuti desnu nogu s t o j e moguće više, zadržati je u tom polo­ • Očistiti jetru (najmanje 5-7 terapija).
žaju 2 - 3 sekunde i spustiti. To ponovili sa levom nogom. • Primenjujte metode urinoterapije (mazanje, ob­
Ponoviti 4 - 1 0 puta sa j e d n o m i drugom nogom. loge).
• Da bi sprečili pojavu komplikacija, treba od­ • Jedile, s t o j e moguće više, peršun. celer, papriku,
straniti faktore koji ometaju normalan krvotok. Ukoliko kupus, zeleni luk, spanać, limun, j a b u k e i drugo voće. Pijte
tokom radnog dana morate dugo da sedite, tada obolelu ekstrakt od šipka, sok od šargarepe, pastrnjaka i krompira u
nogu treba postaviti u horizontalni položaj. Preporučuje se odnosu 1,5:1:1.
posle 1-1,5 sat scdenja malo prošetali. Dobar efekat lečenja Recepti:
postiže se umotavanje noge elastičnim zavojem (zavoj treba • Istucati 2 supene kašike semena pastrnjaka (Pasti-
postaviti ujutro, ne Listajući iz posteljine). naca saliva) i preliti čašom ključale vode. Ekstrakt popiti za
jedan dan.
• Razmutili jednu kafenu kašiku praha boraksa
(prodaje se u apoteci) u pola čaše tople vode i utrljavati u
pege (lečenje traje dugo).
• Utrljavati u pege 3%-ni borni alkohol. Za to vre­
me jesti što više cvekle i šargarepe.
• Mazati pege sokom od sveže smokve ili sredinom Recepti:
od dinje. • Kod sistematske vrtoglavice dobar efekat se postiže
• Utrljavati u pege urin ili stavljati obloge na njih. uzimanjem morskog kupusa u prahu. Jednom dnevno, pred
ručak, uzeti jednu kafenu kašičicu praška.
Sami isprobajte, koji urin vam bolje odgovara - svež, stari,
• Joga vežba „širšasana"" (stoj na glavi) podstiče
ukuvani.
snabdevanje krvlju glave i na račun loga pomaže da se oslo­
• Detelina 100 grama
bodite vrtoglavice nervnog porekla.
Vi 1 ina kosa 75 grama
L e m n a (Lcmna minor) 100 grama
Astragal (Astragalus danicus) 100 grama
Kantarion 100 grama. ZATVOR
Tri supene kašike smese uveče sipati u termos i pre­
liti litrom ključale vode. Ujutro procediti i piti 4 puta dnev­ Zadrška pražnjenja creva u trajanju dužem od dva
no pre jela. dana.
• Svakoga dana uveče mazati pege j a k i m rastvo­ Karakteristični su tupi bolovi u donjem delu stomaka,
rom mangana. propraćeni naduvenošću creva i slabim izbacivanjem
• Mazati oštećene delove kože urinom. gasova.
• Na oštećene delove kože stavljati obloge sa diu­ Uzrok zatvora: organske promene creva. h e m o r o -
retikom. idi, tumori, sužavanje creva izazvanih ožiljcima, kolitis i
• Piti po 100-150 grama svežeg jutarnjeg urina drugi. Zatvor se javlja kod slabo pokretljivog načina života,
(srednji mlaz). nepravilne ishrane, kod slabljenja opšteg tonusa organizma,
posle preležanih težih oboljenja.
Razlikuju se alonični i spaslični zatvori. Aloni-
VRTOGLAVICA čni zatvori javljaju se zbog slabljenja mišića creva usled
malokrvnosti, mršavljenja, sedećeg načina života i nere­
Osećaj poremećaja stabilnosti i prividnog okreta­ dovnog jela. Spaslični zatvori javljaju se kod dugotrajnih
nja okoline. spazama mišića creva usled psihičkih preživljavanja, hro-
ničnih profesionalnih trovanja, pušenja.
Može biti propraćena gađenjem, povraćanjem, nes-
veslicom. šumom u ušima, smanjenjem sluha. Cesto je
simptom oštećenja vestibularnog aparata, m o ž d a n o g stuba,
malog mozga, moždane kore, neuroza, hipertonije.
Alimentarni zatvor
• Ne praviti duže pauze između obroka hrane.
• Ograničiti upotrebu mesnih i ribljih supa, mekih
sorta mesa, ribe, belog hleba. keksa, kakaoa, kaša od riže i
griza, krompir pirea.
• Upotrebljavati produkte sa većim sadržajem celu­
loze (crni hleb, med, kaša od heljde, supe od povrća, kupus,
krastavci, cvekla, jabuke, šljive).
• U dnevni obrok uključiti kefir koji je odstojao dva
dana, kiselo mleko, kumiš i druge kiselomlečne produkte.
• Od napitaka preporučuju se sveže iscedeni sokovi,
gazirana hladna voda, mineralna voda zasićena ugljen-
dioksidom.

Slika 3. - Širšasana - stoj na glavi. Atonični zatvor

I evo - m c d u p o / c za vcžbanje. Desno - krajnji položaj: 1 • Upotrebljavajte produkte koji će vas proterati:
sveže šljive, suve šljive, smokve, sokove od cvekle i spa-
- kako pravilno zauzeli početni položaj: 2 - kako pravilno
naća. Šljive jesti natašte i tokom dana.
preći iz početnog u krajnji položaj: 3 - krajnji položaj
• Hranu dobro sažvakati.
asane. • Vežbe za stomačne mišiće, hladan tuš, hladna trlja­
nje i polivanja stomaka, stiskanje stomaka rukama.
Preporuke: • Preporučuju se sledeće vrste sporta: hodanje, laga­
• Očistiti debelo crevo. no trčanje, plivanje i jahanje.
• Regulisati ishranu.
• Terapija sokovima. Spastični zatvor
• Fizioterapija. • Upotrebljavati biljnu hranu, koja sadrži celulozu,
• Stvaranje uslovnog refleksa za pražnjenje creva. samo u vidu kaša.
• Odstraniti psihogene uzroke zatvora. • Začinjavali hranu slatkom pavlakom, maslacem i
• Ograničiti uzimanje lekova sa purgalivnim đej- maslinovim uljem, radi smanjivanja spazama creva.
stvom. • Povrće i voće kuvati i u takvom stanju jesti.
• Ne zloupotrebljavati klistiranje.
• Zabranjuju se hladni napici (posebno gazirani), njega dodati j e d n u kafenu kašičicu praška od slačice i dobro
dok su korisni čaj, kala sa slatkom pavlakom (šlagom). promešati.

• Posteljni režim, grejalice (termofor), zagreva- Navedena smesa (oko j e d n o g litra) klistiranjem se
unosi u debelo crevo uveče pred spavanje.
juće obloge, tople sedeće kupke. Zabranjuje se masaža i
Drugog dana radi se sve islo, ali sa litar i po vode i
gimnastika.
• Topli uljni i mlečno-uljni kl isti ri. j e d n o m i po supenom kašikom semena lana.
Trećeg dana sa 2 litra vode i 2 supene kašike seme­
na lana. (Nemojte zaboravili da nalijete ulje od slačice — 2
Recepti:
supene kašike).
Atonični zatvor
Četvrtog dana treba napraviti pauzu.
• Ujutro uzeli 2 supene kašike mekinja, preliti ih
ključalom vodom i ostaviti da odstoji. Kada se ohladi izliti Od petog do sedmog dana klistiranje se nastavlja
vodu, a gustiš (mekinje) pojesti natašte. sa istom količinom kao trećeg dana, a o s m o g dana treba
Obično se posle 5 dana poboljšava probava, a posle napraviti pauzu.
10 dana normalizuje stolica. Od devetog do jedanaestog dana primenjivati
Uzimanje mekinja dobro je kombinovati sa klis- klistire, kao trećeg dana.
t i rima. Dvanaestog dana pauza.
• Kao prirodno purgalivno sredstvo kod atoničnih U zavisnosti od situacije i zdravstvenog stanja, klis­
zatvora m o ž e se koristiti čaj od kore krušine (Rhamnus tiranje se m o ž e ponoviti j o š 3 dana, ili 6 dana, ili svih 12
frangula). Upravo su tako ranije i radili: 15 grama kore dana.
krušine preli val i su sa pola litra ključale vode i pili kao • Supenu kašiku istucanog lanenog semena (može
čaj. se zameniti semenom od ovsa. j e č m a ili listovima crnog
sleza) preliti sa četiri čaše vode. kuvati dok ne proključa,
Spastični zatvor procediti. dodati jednu supenu kašiku soli i/ili dve supene
• Uzeti litar vode i u nju sipati j e d n u supenu kašiku kašike ulja od lana ili konoplje.
lana. Kuvati dok ne proključa, a zatim produžiti kuvati 20 Navedene komponente imaju opuštajuće i prodiruće
minuta na slaboj vatri. Ohladiti. Naliti u Bsmarhovo lonče dejstvo. Tečnost za klistiranje mora biti topla.
(ili termofor zapremine 2 litra) i tu dodali 2 supene kašike Takvo klistiranje preporučuje se i ljudima, koji tek
ulja od slačice (ono zageva i smekšava. čime sprečava počinju da čiste creva i pri tom imaju problema sa prolaskom
spazam debelog creva). Zamena za ulje od slačice priprema vode u creva. Preporučujem da se prvo „raširi" debelo crevo
se na sledeći način: uzeti 200 grama maslinovog ulja i u p o m o ć u tih klistira, a dalje da se primenjuju obični klistiri
za čišćenje sa dva litra vode ili urina.
• Kod upornih zatvora može doći do mehaničkog • Uzeti 500 grama peteljki (drški) revnika, 200
zatvaranja creva, pa u tom slučaju klistiri nisu efikasni. Tada grama šećera, koru od limuna, prstohvat dumbira [Zingiber
treba p o m o ć u prsta ili kafene kašičice izvući ekskrementne officinalis) ili suvog grožđa. Peteljke (drške) oprati, očistiti
mase iz pravog creva, a zatim uraditi mikroklistir. i izrezati na komadiće. Uzeti 1/4 litre vode i prokuvati sa
• J e d n o m - d v a puta dnevno uzimati po j e d n u supe­ šećerom, korom od limuna i đumbirom. Kada vođa proklju­
nu kašiku želea, pripremljenog od zrelih plodova zove, skri­ ča dodali revnik i kuvati dok sc parčići revnika ne skuvaju.
vanih bez šećera. U mesto šećera može se koristiti med. Vodili računa da se revnik ne prekuva i raspadne. Ohladili i
• Piti vodu u kojoj su se dugo kuvale šljive ili ovas. piti.
Piti 4 - 5 puta dnevno sok od rotkve, rasol od kupusa u top­ Kontraindikacije. Ove preparate ne treba davati
lom stanju, kiselo mleko (jogurt) i čaj od suvih višanja i niti prepisivati obolelim od podagre (kostoholje) i lilijaze
jabuka. bubrega (kamena u bubrezima) sa oksalatnim kamenjem.
• Kod proktogenog zatvora (zastoj ekskremen- Zato što revnik može izazvali krvoproliće iz vena pravog
la u pravom crevu) preporučuje se masaža pravog creva i creva, njegova prime na se ne preporučuje ljudima koji pate
mikroklistiranje ukuvanim urinom. od hemoroida.
• Kod di skine ličkih zatvora dobro je na stomak stav­ • Kod mlitave peristaltike creva i poremećaja m o ­
ljali obloge sa toplim urinom ukuvanim do j e d n e četvrtine torne funkcije želuca uzeti 30 listova vranilove trave, preliti
prvobitne zapremine i klistirati se toplom vodom. Korisni sa litrom ključale vode i oslavili da odstoji. Piti kao čaj po
su mlečno-uljni mikroklistiri uveče. Mogu se primenjivati pola čaše 2-3 puta dnevno.
topli klistiri sa svežim urinom, ali se pri tom m o r a vodili • Pritiskanje stomaka za uspešno čišćenje orga­
računa o reakciji organizma. na trbušne duplje i jetre.
• Kod veoma upornih zatvora na karlicu i stomak Ležeći, da biste se bolje opustili, pritiskajte svaki
treba stavljati vlažne urinskc poveze (obloge). Prvi obrok deo stomaka, koristeći za to četiri ispružena prsta ruke ili
hrane obavezno treba da sadrži grubu vlaknastu hranu, raz­ pesnicu (slika 5). Možete počeli od jetre. Počnimo pažljivo
ličite salate (šargarepa, kupus). Korisno je redovno trčanje da pritiskamo rukom što dublje prema jetri. Ako se pojavi
uj utro. bol, držite pritisnutu ruku sve dok se bol ne izgubi. A k o ne­
• Slatko za pročišćavanje. Od j e d n o g kilograma ma bola, tada, pritisnuvši prstima na maksimalnu dubinu vr­
sorbila. kilograma bilo kakvih jagodastih plodova ili jabuka šimo vibracione pokrete, kao čekićem koji odskače, težeći
skuvati obično slatko. Uzimati po 1-2 kalene kašičice tog da prodremo što dublje.
slatkog. Ukoliko je dejstvo slabo - povećajte dozu, ali op­ Dalje premešlamo ruke na dvanaestopalačno crevo,
rezno (stolica m o ž e biti veoma obilna i bolna). želudac, tanko crevo i ponavljamo sve radnje. Na taj način
pritiskamo čitav stomak. Jedno pritiskanje sa vibracijama
• Radi profilakse zatvora i normalizacije stolice
zauzima oko pola minuta. Za čitav stomak potrebno je oko
primenjivati klistire sa urinom ukuvanim do j e d n e četvrtine
5-7 minula.
prvobitne zapremine - po 100 grama svakog drugog dana.
Ukoliko ukuvani urin ne odstrani z a t v o r - n j e g o v uzrok je u
spoljašnjim manifestacijama života. Treba očistiti spoljašnje
manifestacije života.
Upozorenje. Nemojte zloupotrebljavali veoma kon-
centrovane klistire sa ukuvanim urinom. Oni snažno stimu-
lišu energiju organizma i kod ljudi, koji boluju od h e m o -
roida, m o g u izazvati ispadanje hemoroidnih čvorića. Njiho­
va umerena primena, naprotiv, leci hemoroide.
• Jedna od mojih čitaleljki izlečila je uporne zatvore
prema sledećem metodu: Sedam dana je gladovala na urinu.
Slika 4. - Pritiskanje stomaka rukama. Posle svakog mikroklislira sa ukuvanim urinom izlazila je
Na slici prsti j e d n e ruke priliskaju, a druga ruka na ulicu da lagano trči (ubrzano hodanje). Rezultati su počeli
pomaže da se taj pritisak pojača. da se postižu petog dana lečenja. Sedmog dana nastupila
je reakcija čišćenja (1,5 čaša braon tečnosti), posle koje je
uradila klistiranje sa dodavanjem ekstrakta od ruse (sedefa).
Pritiskanjem stomaka izvodimo specijalnu, dubo­
Posle izlaska iz gladovanja produžila je sa mikroklistirima.
ku masažu unutrašnjih organa. To poboljšava snabdevanje
Zatvor je potpuno izlečila.
trbušne duplje krvlju, smanjuje zastoj i simptome portal ne
hipertonije. To je odlična priprema pre ideomotornog čišće­
nja organa trbušne duplje.
Ukoliko se za vreme pritiskanja stomaka pojave bo­
lovi, to je znak daje zastojni, patološki proces portable hiper­
tonije dovoljno d u b o k o prodro. Pri daljem pritiskanju i gnje-
čenju, usled povećanog pritiska, koji se javlja u trbušnoj
duplji, otvara se veliki broj krvnih sudova, simptomi por­
talne hipertonije se smanjuju i iščezavaju.
Drevni mudraci su preporučivali da se pritiskanje
stomaka radi ujutro, kao varijanta jednostavne i efikasne
posteljne gimnastike.
ZNOJ EN JE litar vode). Kuvati na slaboj vatri 2 0 - 3 0 minuta. To je j a č e
sredstvo od praška.
Znojne žlezde, koje se nalaze u koži, stalno luče • Hladna voda ima dejstvo sušenja, pa se zato pre­
znoj. Pri povećanja temperature vazduha povećava se i poručuje svaki dan prati noge hladnom v o d o m . Za v r e m e
lučenje znoja. To je zakonita prirodna reakcija organizma, hladnog godišnjeg doba ne preporučuje se uveče prati noge
koja pomaže da se održava normalna lelesna temperaturo, hladnom vodom, pošto se može pogoršali san.
vodeni i slani halans. • Provereno sredstvo protiv znojenja - prašak od
stipse. Sipati ga u čarape sve dotle, dok se ne normalizuje
Opšte znojenje se često pojačava u klimaksu, a zno­
znojenje nogu.
jenje ruku i nogu - u mladalačkom uzrastu. Prekomerno
• Noge se mogu prati rastvorom od pečene (pr­
znojenje može biti izazvano i nizom oboljenja.
žene) stipse. Uzeti pelinu kafene kašike ili na vrhu noža
Povećam) znojenje je ipak najčešće rezultat nepri-
pečene stipse, razmutili u čaši vruće vode i natapati mesta
državanja elementarnih higijenskih pravila.
na koži sa povećanim znojenjem.
• Za smanjenje znojenja nogu i smekšavanja kože
Preporuke:
m o ž e se koristiti jak odvar od ovsene slame. Primenjivati
• Svakog dana se tuširati toplom vodom, noge pre
kupke za noge sa njim u trajanju po 15-20 minuta.
spavanja oprati sapunom.
• Kod znojenja nogu dobro pomažu „urinske
• Kupke za noge sa odvarom od lekovitih biljaka,
čarape". Pamučne čarape natopiti u urinu ukuvanom do
koje imaju antiseptičko dejstvo i suše.
j e d n e četvrtine prvobitne zapremine i navući na noge. Preko
toga stavili celofansku (najlon) kesu, pa j o š j e d n e suve
Recepti: čarape. Tako hodati 2-4 sata. Isprati noge toplom vodom
• Svakog jutra dobro naprašiti praškom borne kise­ bez sapuna. To znatno poboljšava slanje kože, a otklanja i
line između prstiju i tabane nogu. Uvcčc oprati noge toplom umor.
vodom. Nestaje neprijatan miris i znojenje.
Ta terapija takode čini suvu kožu na stopalima
• Kora od hrasta ima koagulaciona i taninska (šta­
normalnom.
vi) svojstva i na račun toga suši kožu. Koru hrasta isitnili
u prašak i taj prašak svakog dana sipati u čarape sve dotle,
dok se znojenje nogu ne smanji na polovinu. Tada prekinuti
terapiju. Noge normalno treba da se malo znoje.
• Kod jakog znojenja nogu primenjivati kupke
za noge sa odvarom od hrastove kore (50-100 grama na
ZUBOBOLJA Pomešati po j e d n u kafenu kašičicu ekstrakta idirota
i propolisa, sa smesom ispirali usta oko tri minuta. Lečenje
traje oko mesec dana.
Najčešće se javlja zbog oštećenja zuba od karijesa
Iđirot ublažava bolove u korenu zuba, a propolis
i naknadnih upalnih procesa mekog tkiva i nadkosnice
plombira sve mikropukotine i ubija mikrobe. Zahvaljujući
zuba sa stvaranjem gnojnih rana (gnojanica).
lome prestaju bolovi u zubima i oni se čak obnavljaju.
Dopunski se preporučuje uzimati j e d n o m dnevno za
Preporuke: vreme jela po 0,1 gram praška od samljevenih zuba (svinje,
• Posle svakog uzimanja hrane isprati usta toplom krave, konja itd.).
vodom. R e d o v n o čistiti zube, najmanje dvaput godišnje • Da bi ispali ili odstranjeni zubi ponovo narasli,
ići kod stomatologa radi profilaktičkog pregleda i lečenja potrebno je zađejstvovati svest i pomoću nje aktivirali prog­
zuba. ram rasta zuba u spoljašnjim manifestacijama života. Radi
• Radi sprečavanja oštećenja emajla na z u b i m a ne toga treba blago češkati, golicati hrastovim ili brezovim
jedite m n o g o vruću i hladnu hranu. Štetna je i suviše kisela štapićem po 20 minuta dnevno (što češće, tim bolje) desni na
hrana, kao i upotreba velike količine šećera. mestu ispalog zuba. Najvažnije je, da se u mislima vratite u
• Zubi se ne smeju podvrgavati raznim traumira- detinjstvo i da jasno predstavite sebe u tom uzrastu, osetite
jućim opterećenjima: gristi tvrdo, otkidati konac zubima i kako vam rastu zubi. Terapija se primenjuje u trajanju 2 0 - 3 0
slično. minuta pre spavanja, m o ž e i ujutro. Ukoliko uspele da j a s n o
• Hrana treba da sadrži dovoljnu količinu kaleiju­ i opipljivo u mislima „vidite" proces rasta zuba, tada će on
ma. realno izrasti. Proces takvog rada vremenski se poklapa sa
procesom rasla zuba - oko 2-3 meseca.
Recepti: • Skumpina [Cotinus coggygria, Rhus cotinus) efi­
• Ispirati usnu duplju „ m r t v o m " v o d o m u trajanju kasno odstranjuje razne infekcije iz usta i podstiče lečenje
5-10 minuta. zuba. Kafenu kašičicu osušene skumpine preliti čašom klju­
• Lečenje zuba ekstraktom od iđirota i ekstraktom čale vode i kuvati na slaboj vatri 5 minuta. Odvar ostaviti da
propolisa. odstoji, procediti i sa toplim odvarom ispirati usta. Ne srne
Uzeti pola čaše korenja idirota, preliti sa pola litra se gutati - može doći do jakog spazma creva.
volke (rakije) i ostaviti da odstoji nedelju dana. Odvojeno Jedna čaša odvara proračunata je na dva dana leče­
od toga u pola litra volke (rakije) sipati 10-20 grama sitno nja. Pre svake upotrebe odvar podgrejati.
narendanog propolisa i, takođe, ostaviti da odstoji nedelju • U trajanju 2-3 minuta ispirati usta urinom, tera­
dana. piju ponoviti 5-6 puta sa malim pauzama. Posle toga staviti
na zub vatu, natopljenu u urinu. Možete probati razne vari­ ni po vodi, već preko čistog polja, preko cvelne livade. U
jante urina (stari, diuretik, dečji) i zadržati se na urinu koji susret mi ide stara baba. Oj stara babo, gde su ti zubi? Ti
vam najbolje pomaže. uzmi vučje zube, daj meni svoje ispale. M o l i m za čvrste-
• Za jačanje zubnog emajla treba urinom ispirati veoma čvrste zube kod raba Božijeg (ime), za svaki dan, za
usta 30 minuta. M o ž e se koristiti urin ukuvan do polovine svaki sat, na veki v e k o m . "
prvobitne zapremine, kao i urin zasićen solima morskog © „Na moru. na okeanu. na ostrvu, na Bujan u stoji
kupusa. Pri dugotrajnom ispiranju usta dopunski se ispolja­ saborna apostolska crkva, stoji mati Prečista Bogorodica
va lekovito dejstvo na ceo organizam preko aktivnih zona i prepodobni Antipije. iscelitelj zuba. On umoljava i moli
ukusa, koje se nalaze na jeziku. sluge Božje za raba Božjeg (ime), da vas, sluge Božje, ne
• Uzeti 50 grama pupoljaka breze, preliti sa 500 bole zubi. U ime Oca i Sina i Svetoga duha. Amin, amin,
grama votke (rakije) i ostaviti da odstoji 10 dana. Kod a m i n " (bajati iznad malog čvora ili rotkve).
intenzivnog bola na bolesni zub stavljati vatu, natopljenu u • Ukoliko imate plombe na zubima i bez uzroka
tom ekstraktu. osećate razdražljivost, depresiju, uznemirenost, nesanicu,
opštu slabost organizma - to vam ukazuje na trovanje živom.
Bajalice protiv zubobolje Zamenite amalgamske plombe sa keramičkim ili plastičnim.
Premda i one nisu bezopasne. Neke vrste plastike uništavaju
Bajalice treba izgovarali uverljivo (ubedljivo), si­ tvrda tkiva i zubnu srž, izazivaju pulpitis. Drugim recima,
gurno, tri puta, sedam puta, devet puta, a u nekim slučajevima umesto blaga možete dobili j o š veće zlo. Zato se, pre nego
49, pa i 81 put. Tu veliki značaj ima magija brojeva. plombirate zub, zainteresujte od kakvog materijala da stavite
© „Oj meseče, mesecoviču, srebrnih rogova, zlat­ p l o m b u i da li taj materijal ima sertifikat da je bezopasan.
nih nožica. Sidi meseče, uteši moju zubobolju, odnesi zlo U suprotnom plombirani zub m o ž e brzo da ugine i da se
(nesreću) pod nebesa, moja tuga nije mala, nije tegobna, raspadne. A najstrašnije u tome je, što će uginuli plombirani
a tvoja moć je velika. Ne mogu da podnesem tugu. Evo ti zub bili stalni izvor infekcije u vašem organizmu.
zub, evo dva, evo tri, evo četiri, svi su tvoji - uzmi: uzmi
moju tugu. sakrij od mene zubobolju. Amen, amen, a m e n . "
© „ I d e m ni ulicom, ni putem, već po pustim uli­
čicama, po jarugama, po kanalima. U susret mi ide zec. Oj
zeče, zeče, gde su ti zubi? Daj mi svoje, uzmi moje. Idem
ni putićem, ni putem, već kroz tamnu šumu, vlažnu borovu
šumu. U susret mi ide sivi vuk. Oj vuče, sivi vuče, gde su
li zubi? Evo li moji zubi, daj mi svoje. Idem ni po zemlji.
Recepti:
ŽULJEVI
• Veronika {Veronica officinalis),
trava 30 grama
Ograničeno zadebljanje orožavelog dela kože.
Zečja loboda (Hieracium pilosella),
Javljaju se kod dugotrajnog traumiranja nogu tes- trava 40 grama
nom obućom. Žuljevi mogu biti u vidu čvorova i pločasti, N e v e n , cvetovi 40 grama
kao da su naslagani i nabijeni. Smetaju pri hodanju, često Divlja verbena (Verbena
izazivaju bol i pečenje. officinalis), lišće 20 g r a m a
Vresak (Calluna vulgaris),
Recepti: trava 30 grama
• Uveče slavili oblogu sa diuretikom na stopala: Breza, majski listovi 30 grama
obući čarape natopljene u urinu, umotali preko toga celofan Rusa (Chelidonium majus),
(najlon kesu) i preko toga navući suve čarape. Ujutro isprati trava 20 grama
noge toplom vodom, a zatim hladnom. Sipak, plodovi 40 grama.
• Redovno primenjivati tople urinske kupke za Uzeti 4 supene kašike (uvršene) isitnjene smese,
noge sa 5 0 0 - 1 000 mililitara urina. prelili litrom sveže vode, ostaviti da odstoji 30 minuta, pos­
taviti na vatru i dovesti do ključanja, kuvati 1-2 minuta,

ŽUTICA skinuti sa vatre, dobro poklopili i ostaviti da odstoji 2 sata,


a zatim procediti. Uzimati po j e d n u čašu 3-4 puta d n e v n o .
Ta smesa preporučuje se i kod hroničnog hepatitisa.
Obojenost tkiva čovečjeg organizma žutom bojom
• Različak (Centaurea cyanus), cvetovi - 30 grama.
usled suvišnog nagomilavan/a žučnog pigmenta u krvi
Uzeti kafenu kašičicu cvetova, preliti sa čašom ključale
- bilirubina i produkata njegove razmene.
vode, ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. Piti po pola
čaše 2-3 puta dnevno na 30 minula pre jela.
Žutica najčešće prati kamen u žuči i hepatitis.
• Sikaviea (Silybum marianum). Ta trava je v e o m a
korisna za jetru. Ona sadrži blage litoncide, koji povoljno
Preporuke:
ulicu na jetru i njene funkcije. Pomoću nje leci se hepatitis,
• Terapije čišćenja organizma.
ciroza jetre, žutica, kolitis, holecistitis, upala žučnih kanala.
• Preduzimanje zdravstvenih mera.
Ona iz organizma izbacuje toksine i radijaciju. Predlažem
• Pridržavanje režima ishrane i dijele.
d a j e upotrebljavate za lečenje jetre.
• Koristili preporuke jogista.
Recept je jednostavan: uzimati po j e d n u kaienu i slično) i kaienu kašičicu soli (prvenstveno uzeti morsku
kašičicu semena (celog ili samlevenog) sikavice 2 puta dnev­ nerafiniranu so, j e r so sprečava asimilaciju vode i time olak­
no, ujutro i uveče, pre jela. Za j e d n u kuru lečenja potrebno šava njen prolazak kroz probavni trakt), preliti sa 1.5 litar
vam je 100 grama sikavice. Posle pauze od 1-3 nedelje kura čiste (protijeve ili izvorske) tople vode i dobijenu smesu
se m o ž e ponoviti. ispili.
Prosečno su potrebne dve kure lečenja da bi se jetra Da bi se voda provela kroz probavni kanal, treba
normalizovala. o d m a h uraditi sledeće vežbe: leći na leda i vežbati Viparita-
• Preporuke jogista kod lečenja žutice i hepatitisa karani (opis vežbe sledi) 4-5 minuta, zatim Majurasanu
(prema Svami Sivanande). - 3-4 puta i Padahastasanu - 4-5 puta. Taj, ko nije u
Ove preporuke mogu se koristiti kao samostalno le­ stanju da vežba Majurasanu. neka 5-6 puta odvežba Salab-
čenje ili kao dopuna opisanim melodima lečenja. hasanu. U narednih pet minula javlja se velika potreba za
Lečenje se sastoji u primeni terapija koje čiste i jača­ deiekacijom.
ju organizam, kao i regulisanju ishrane. U zavisnosti od individualne konstitucije, uzrasta i
* Ujutro, čim se oboleli od žutice probudi, treba da stanja creva, neki ljudi, možda, treba navedenim v e ž b a m a
uradi terapiju čišćenja pod nazivom „Sahađža-basti-krijja". da dodaju j o š Bhudžangasanu, Ardha-čakrasanu i D h a n u -
Njena suština je sledeća: popiti specijalni rastvor, a zatim rasanu. Zajedno sa prethodnim vežbama one daju dobre
ga pomoću posebnih vežbi prolerati kroz probavni trakt i rezultate.
izbacili iz organizma. Voda ispira raspadnutu žuč i sluz iz Opisaćemo navedene vežbe u j e d n o s t a v n o m obli­
želuca i tankog creva, zatim dospeva u debelo crevo i raz- ku.
reduje njihov sadržaj, koji se izbacuje iz organizma zajedno • Viparila-karani. Leći na pod na leđa, ispod glave ne
sa ekskrementom i otrovnim materijama. Jogisti tvrde, da srne se ništa stavljati. Noge ispružiti, ruke niz telo, dlanove
ni jedan poznati purgaliv. nikakav klistir nisu u stanju da priljubiti uz pod. Polako podizati noge približno do ugla od
to urade lako neškodljivo i tako efikasno, kao što to čini 30 stepeni i zadržati ih u t o m položaju. Opirući se r u k a m a
Sahadža-basti-krijja. o pod, podići noge u vertikalni položaj i u tom položaju
U toj terapiji limunov sok istovremeno predstavlja se zadržati nekoliko sekundi. Produžiti podizati noge,
lek i dijetetski produkt, pošto ima neko purgativno dejstvo. savijajući ih „prema sebi", odvojivši karlicu od poda.
On smesi daje prijatan ukus i sadrži izvesnu količinu kaleiju­ Uhvatiti rukama slabine (krsla), a laktove osloniti
ma, koji je apsolutno potreban za održavanje zdravlja. na pod. Pridržavajući telo na rukama ispraviti Irup. Glava
Rastvor se priprema na sledeći način: pola čaše li­ leži na podu, leđa su ispravljena, noge ispružene vertikalno
m u n o v o g soka (u našim uslovima m o ž e se uzeti bilo koji uvis (zauzeti položaj prikazan na slici 5).
prirodni kiseli produkt-namirnica - kljukva, kartop, malina
Vežbu treba završavati pažljivo i bez žurbe. Radi energetskog čvorišta u predelu vrata. Na materijalnom nivou
toga treba saviti noge prema glavi, ruke spustiti i priljubiti u to čvorište spadaju štitasta i paraštitasta (paratireoidna)
dlanovima na pod i, oslanjajući se rukama o pod, v e o m a žlezda, krajnici i druge tvorevine u vratu. Smatra se, da luče­
polako i pažljivo - kičmeni pršljen za pršljenom - spustiti nja žlezda Visma-granthi ima glavni značaj u borbi protiv
trup (telo) na pod. Opustiti noge i malo odležati na leđima, oboljenja i podsliče očuvanje zdravlja, snage i mladosti.
opuslivši čitavo telo. Stanje tih žlezda direktno se odražava na rad svih ostalih
žlezda za unutrašnju sekreciju. Eto zašto ta vežba otklanja
zatvore, slabo varenje, anemiju, povećava apetit i opšti
životni tonus organizma.
Usled stimulacije energije kretanja i energije vatre
u strukturama spoljašnjih manifestacija života Viparita-
karani-mudra podstiče neutralizaciju i uništavanje virusa,
toksina i žučne šljake u organizmu.
Preokrenuti položaj tela u Viparita-karani-mudri
otklanja deo opterećenja u sistemu krvotoka, koji mora da
savladava silu teže pri prolasku krvi u donje delove tela.
Krv se sliva u organe trbušne duplje i gornje delove tela,
posebno u vrat i glavu. Krvni sudovi nogu se odmaraju.
Z a t o se mozak i štitasta žlezda dopunski snabdevaju i obilno
Slika 5. - Završni položaj Viparita-karani, u k o m e ispiraju svezom krvlju.
se treba zadržati 2-5 minuta. * Salabhasana. Leći na pod licem okrenutim pre­
ma podu, istegnuti kičmu, podbradak spustiti na pod, ruke
Tokom vežbe zadržava se slaba M u l a b a n d h a (kon­ ispružili niz telo. Stegnuti ruke u Vadžra-mudru — simbol
trakcija mišića anusa). Te kontrakcije ne dozvoljavaju da se munje (pesnice sa velikim prstima uvučenim u pesnicu).
energetsko polje čoveka podiže uvis. Staviti pesnice vertikalno na pod sa velikim prstima nadole.
Lekovito dejstvo. Klasični traktati o Jogi tvrde, da Ruke u laktovima m o g u se malo saviti. Udahnuti i uz lagano
vežbanje Viparita-karani-mudre održava mladost u telu. izdisanje odgurivati se rukama od poda, istežući i podižući
Koža se ne smežurava i kosa ne sedi duže vremena. Ta nazad-uvis što više desnu nogu. Udahnuti i spustiti nogu.
vežba ispoljava snažan blagotvorni uticaj na strukture, koje Isto uraditi sa levom nogom. Ponoviti j o š dva puta. Z a t i m
spadaju u Visma-granthi. „Visma" - označava deo vrata, a podići obe noge. Sema disanja ista. Ponoviti j o š dva puta sa
„ g r a n t h i " - energetski čvor finog tela. R e č je o stimulaciji obe noge.
Prema slepenu uvežbanosti broj ponavljanja vežbe potruditi se da potpuno progutate sondu - kroz nju treba da
može se povećali. se izlije sadržaj želuca.
Naravno, to zahteva određeni trening, naviku i samo-
kontrolu. Kod većine ljudi, čim kraj sonde uđe malo dublje
u grlo, m o ž e se javiti potreba za povraćanjem. Ne treba
očajavati. Posle nedelju-dve upornih pokušaja sonda će
doći do želuca.
Kada se kraj sonde nade u želucu, sačekajte dok sa­
držaj želuca ne iscuri napolje. Preporučuje se ne žuriti sa
izvlačenjem sonde, već sačekati 5-7 minula, da bi želudac
Slika 6. - Završni položaj u Šalabhasani. Lakša konačno iscedio iz sebe ostatke vode i sluzi. Smatra se, da
varijanta. će u tom slučaju doći i do čišćenja pankreasa (gušterače).
Preporučuje se da se terapija ponovi. Posle toga iz­
Ko n e m a snage da podigne obe noge odjednom, ne­ vući sondu i dobro je oprati toplom v o d o m i s a p u n o m .
ka u početku trenira samo sa naizmeničnim podizanje desne Lekovito dejstvo. Jogisti kažu. da ta terapija čišćenja

i leve noge. Snaga će se pojaviti sa praksom. otklanja i sprečava poremećaje u jetri, narušavanje kiselosti

Upozorenje! Pri vežbanju Šalabhasane vrši se pri­ želudačnog soka. nevarenje različitog porekla, zatvore,

tisak na pluća i srce, zbog čega se ova vežba strogo zabranjuje grčeve, neuralgije, leukodermiju, gubu (lepru), kožna obo­

licima sa slabim plućima i srčanim poremećajima. ljenja, kataralne poremećaje i čak tuberkulozu.

Ukoliko terapija nije uspela. Ukoliko creva ne pro­ Po završetku te terapije ne preporučuje se uzimati
rade posle primene Sahadža-basli-krijja, treba se jedan do hranu narednih 2 0 - 3 0 minula. Posle toga najbolje je pojesti
dva dana uzdržati od uzimanja hrane, jer to ukazuje na lo, rižu skuvanu u vodi sa malo pretopljenog maslaca ili neku
da je dvanaestopalačno crevo zablokirano slabo svarenim drugu laku neutralnu hranu. Ne preporučuje se upotreba ni­
ostacima hrane. Posle gladovanja uraditi Sahadža-basti- čega ljutog, tvrdog, slanog, gorkog i kiselog.
krijja. Jogisti ukazuju, da prvo ispiranje (Vamana-dhauti)
• Posle defekacije i umivanja - Sahadža-danda- čisti samo želudac, a drugo (Sahadža-danda-dhauti) širi
dhauti - čišćenje sadržaja želuca pomoću ccvčice. Ta tera­ efekat čišćenja širi efekat čišćenja „dublje" - na pankreas
pija kod žutice stvarno ima čarobno dejstvo. (gušteraču) i dvanaestopalačno crevo. Time se ispoljava i
efekat čišćenja na jetru, žučnu kesu i žučne kanale.
Radi toga se preporučuje uzeli dezinfekovanu že-
ludačnu sondu, zagrejati čistu vodu i piti je sve dotle, dok Sve j o g a vežbe za čišćenje treba da se vežbaju ujutro
se potpuno ne napuni želudac. Malo se nagnuti napred i na prazan želudac.
* Kupanje. Ono sledi po završetku Sahadža-danda- • Jedna žena je izlečila kćerku, staru 5 godina,
dhauti. Jogisti preporučuju da se vodena terapija primenjuje od žutice na sledeći način: davala joj je da pije njen urin,
na sledeći način. Prvo treba prohladnom v o d o m namočiti stavljala obloge od urina na deo tela oko jetre, umotavala
šake ruku. oprati glavu, isprati oči i lice. Z a t i m u d o b n o puis na ruci gazom, natopljenom u urinu, i 3 dana nije
šesti u kadu, zagnjurivši u vodu donji deo tela do p u p k a na davala devojčici ništa da jede - samo urin i vodu. Četvrtog
nekoliko minuta. Posle toga politi vodom gornji deo tela i dana žutica je nestala, temperatura je spala, bol u boku je
završiti kupanje. nestao. Lekari su konstatovali da je zdrava.
Voda za kupanje treba da bude prijatno prohladna
leti i malo topla — zimi.
Tuširanje. Obično polivanje ili tuširanje jogisti
preporučuju da se vrši na sledeći način.
Prvo pol i vati glavu, zatim dva—tri minuta mlaz vode
usmeriti na pupak i polne organe i deset sekundi do minuta
- na stražnjicu i zadnji deo karlično-bedrenog zgloba. Posle
toga poli vati ostale delove tela, trljajući ih i polivajući
prema individualnim potrebama.
Posle tople vode telo obrisati peškirom dok se ne
osuši. Međutim posle prohladne vode telo se nikada ne
briše! Jogisti preporučuju da se mokro telo snažno istralja
mokrim rukama, počevši od stomaka. Zatim, stresti telo i
obući se. Smatra se, da se tako može u telu sačuvati „snaga
vode".
• Pripremiti smesu od jedne čaše vruće vode, j e d n e
čaše vrućeg prokuvanog mleka i 2 supene kašike soka od
mladih izdanaka hmelja. Smesu popiti u toplom stanju
tokom dana.
Zimi se umesto izdanaka hmelja m o g u uzeti 2
supene kašike isitnjenih šišarki hmelja, potopiti ih preko
noći u smesu mleka sa vodom (1:1) i smesu popiti tokom
dana.
Kura lečenja traje 10-12 dana.
PREGLED Malina (Rubus idaeus)
Maslačak (Taraxacum officinale)
LEKOVITOG BILJA Mečje grožđe (Arctostaphylos uva-ursi)
Mirodija (Antehum graveolens)
Anis (Anisum vulgare) Morač (Foeniculum vulgare)
Bor (Pinus svlvestris) Nana (Mentha piperita)
Breza {Betula pendula) Nar (Punica granat um)
Crvena detelina (Trifolium pratense) Neven (Calendula officinalis)
Čičak (Arctium lappa) Odoljen (Valeriana officinalis)
Daninoć (Viola tricolor) O m a n (Inula helenium)
Dinja (Sanguisorba officinalis) Oskoruša (Sorbus aucuparia)
Eukaliptus (Eucalyptus globulus) Ovas (Avena saliva)
Glog (Crataegus sanguined) Pasji trn (Hippophae rhamnoides)
Glog Pelin (Artemisia absinthium)
Grčiea (Menyanthes trifoliaia) Pcršun (Petroselinum crispum)
I lajdučka trava (Achillea millefolium) Petrovac (Agrimonia eupatoria)
I Imclj (flumulus lupulus) 1 } od be 1 (Tussilago far fara)
I Irastova kora (Ouerccus robur) Povratič (Tanacetum vulgare)
Idirot (Acorus calamus) Raslavić (Equisetum arvense)
Kamilica (Chamomilla recutita) Ribizla (Ribes nigrum, R. rubriim)
Kanlarion (Hypericum perforatum) Rusa (Che lido ni um maj us)
Kim (Carum carvi) Rusomača (Capse/la bttrsa-pastoris)
Kiprej (Chamerion angustifolium) Rulavica (Gnaphalium uliginosum)
Kleka (Juniperus communis) Smilje (Xeranthemum annum)
Kokotac (Melilotus officinalis) Srčenjak (Polygonum bistortd)
Kopriva (Urtica dioica) Srdačica (Leonorus cardiaca)
Korijandar (Coriandrum sativum) Sremza (Primus padus)
K r u š i na (R hamni is frangula) Sunovračica (Bidens cernua)
Lan i list (Linaria vulgaris) Sipak (Rosa maja I is)

Lipa (IVia cordata) Šumska jagoda (Fragaria vesca)

Majkina dušica (Thymus serpyllum) Šumski ružmarin (Ledum palustre)


Troskot (Polygonum aviculare)
U šiji vac (Pedicular is comosa)
Vranilova trava (Origanum vulgare)
Zimsko zelje (Pirola rotundifolia)
Zova (Sambucus nigra)
Žalfija (Salvia officinalis)
Zilovlak (Planlago major)