Está en la página 1de 66

JIOIRGE MART' NEZ ZAiRATE

MI SEG" N 0 IBRO .E, GU-'TARRA• J I

Jorge Martlnez Zarate

MI PRIMER LIBRO DE G·UITARRA

TECNICA, ESTUDIOS Y OBRAS PARA UNA Y DOS GUIT ARRAS

SE~IES PREPARATORIAS

Valores: 0"" P e "" ~ ~ r j

Compas: C == ~ "" r =: iii i

Cuercias al a ire: (0)

la. Serie
111
¥~ 'I III £ '1// 1· hI i 111 1: 1/1 ,
1 I c:; I ~I : I %, I £d !" t,-,~
(6) (ij) 0
, J (0) u I
(0) -
-e- (O) (0) -e- -~
u (0) (0) u-
(0) , 2

(U)

3

to)

4

2) (1 • 1)1 ,i

4-; 1) ; w" o

¥g 4 d 'I'g

\

J J ! r

I

J J I;) J J I J

{OJ

2) ; 111 n.
til p j 111
. I Ii J LJj I JI rj
'!? I ] g ] J~ r F r I
(~
~ . cJ
... 9-
to) ~ t.t I -1 J I j I , 10 I 11
I r r r II J J J .J J 9 g
-
-
U
2) rt. 111 rt l/I i
$ IIL,',~ 71) i 111 a.
6 r r .. II IF I IJ J j j I i2J
I F r r 0
(~ 1 ~ J J J J 1 0 I d d ] d I _ I J JJ J I 0 I J J OJ OJ I " II

. "" . ..,;- -~

2) i m /I,

=J_ t) p i 11/

J! 111 (l g J ~ 1 0 J OJ I J J r I J r r I J OJ r I] J OJ I _ II

to) ( ) V 0-

(Ol

'~J 11 a J/l. ,: :1))1 i 111.1/. ?\}J1I/;m

=i ')" i m i .

'0 Sc JrH~--T:r!t;P fig r r r leu r 11r:r=im-1D Il#jt~1

-, (0) cr

-.

(OJ •

G

"

Me Io d ra.s G. pI ic adas

11

12

13

14

_,' .0-"., .i"n! ,j~,."",.~ Iii ',, __ f 'I/,i ,l!.'., ,'._ JIl i,111 i :5 (J III i 1II~1 i

~~e==-~~~£48i 0 irrr@Hlt-rU-1 lJ_ r9¥jd~=41

(0)

i III

a:

(~ 111

1/1

11./

, III

/I

1.11

1. o: 111

III

(I 1I( I _ l' {1 I'JI i . ~~ 711

II (I W

1/1

11/ (j 11'/,~ p. 11/

111 (I. 111 oj

28_ Scr ic

f$;i~) .1. ,;';2

3

In i

1(.(l~O 1°1 a e

-711 • i

'1.1 1:
I 3 0 I i , I I (0)0 I 11. loml

'" [(0)0 II

(2) _ .

(2) . _ • _ ...... _ .. : _ ••..

(8) •.• _ •. ",

01

21 III fl. ~')i '"

~ qt(;J . ·I,J,J

I fQ)

11

II

--

Ij.) /I In

3) i )II 1/ nI

2j 111 II. 111 II

~('1 (~) S i jl,J J

"I

1 IF r -- r
w- I 1

IT r r F r 'Iar r E r -I •

~ to)
r Frs r I c',. -- r E r r FC ~ F r r r J ~ =1 =1 II
I 1- _---0 • W' 0 7
tte (J. IlL i
4 ::l J j I i J =1 I W r ~ !In ]II! " IHg .. §
0 ,,) • ·1 I I
(I)) I I a i
t (0) m i m a i m 12
V • F ! r E r I I I ,J =l I I]
I [' '. r F r r
I • • 0
I 5

6

7

Melodias aplicadas

f n/. a. 711 i a m i nl I·
8 e B[' j Q r12 IBg rag lii)O laIT I (7 I 2tJ (~) J j
I (6)O ! (B If? I r:;
I I I ti n/. i 111 1.!ggg)J i a 111 (t 111 a III I 111
jnar r J IJr r !131r lar L(01r 11 r (I!)r r I~r r (n.lidJ mam im! .

! (0) 3~ P n. 111 t "'..

I t r g~: I l r r' 2 I J£1l

I =F ; J:.. 10)

8

10

i 1tI a 111 " . _.. .. III Ill' •

: m .' III ; III If /II I III I (l ,III It 7/1 It

~ (O)~ 3 , (0), 3

~ r ff=4Tr--E ,#8f' M, tftttEtTI m D r=J!' I

(0)

i

111 i IIi· .' ." , (II a "I ," II ,,; .... u 111 0

3_l_ I 111 I 111 I 11/ I 'IIi /I 7 III (/. ., I //I I d a I :.' 11/ i ., m

11 :__:_~g. n ~ tEr r Jj; ; FE ~ifn go J?t r diE ~~'~I; ~II

(0) ... (0)

Silcucio de u\"-IlCi\

Silencio de r,c(J r ,1,

. 0 . .

~(1 7iI I. P. .' 111 to) 71/ ~ 'P (0)

12 ifdr 19:fd?U+-f41r. r t r 1~) lUi E' IQ, I r r . r Jj?rttfl

i 111

0.

11 /11

[I

11/ (0) m i

z: 11/

111 tt 1/1

t 711

« I

3n. Serie

1

(010

(·Il. .••.......••.. _ ....

\ I I

{O+\:., (S)

(0)0

(,I) •.•••.•.•...•....•..

tI) " III :)) 7/t i

:!) ru a

t ." ; '"

I 61 j I I .J I,j 51
I
' ,
{Ol f J J I II

(0) •

II

II

9

3

1) 11- III i nl ::I) i 7}1. II 111 2) 111 n 111 n.

-:J..' I) i 1/1 i 1)1

j<! oj JflIJJ=JjI)J J j I JJ J J I ~ J j j I J iJJJj rnLLJ=J=J I jl

...., ~ -- - (0) 2' 3 I ) -e-

~ -

4

(l m i .0 m fl i m aim 11 i m a i.

i J J I ~ ;' J I Jd J I,J J .1 I) J J I') J J I (] J J I I 1 J I II

,*=1-)' /I "' II- 1/1. i 11/ i 11/ i III
5 J I I J -~ I JI 14 I i J ::j I j =j J I =! J I II
() COl • • 0
• 3 .3 (0) :3 (0) 3 3 • ~
3 ((I) 2 {OJ 2 2 2 2 (0) 2 {OJ 3 6

i 11/ i III

(L 711 II III 7 n III j 1!J; III i

7

.1 2

2 .\

(0) :l

Melodias aplicadas

i i i. 11 i '/11 I: II/ 'I III i III 'P
4(' /II /11 IE
J ; J =! IJ 1 J J j ! I~ I JJ r J ~ =1 I -1 ! I~ _-._ ~I
9, • j I I j • • J
• B B •
1"1 (0) 2 lU1 2 lUI ;j .,., (~)
- :) 10

10

11

j~~~~~~

(0) 2 (0) 'J (0) (0 (0) 2

(0) • - ) (O) .3

~~ 111 a iiI 711 i
j ; J J -j J I J Jd j I ._ -I J F\¥ J J J II
.. ) • j J
v-=="
2 2 .'3 (0) (0) 2 (0)
3 3 j i {J i ?II i l' (I i i
111 (I 111 1i/. 1/ 111 111 1. m TIl 1/1
12
(0) (0) 2 3 (0) (0) 2 (0) 2 -3 (0)
3 (0) /11 711 II 11/ 111 (/ "/ 7IJ 11/ It II~ i 111. a 111
I
:1 2 (0) 2 (0) 2 (0) :J 2 (0)
:! ;j 3
4a. Serie 1

II

U 1""'-.+ 2"(T (O)~

(5l .

3 u- J -9- (O)"t:) J-e-- n:r

(9) ••... " " " " . " " , " •..• '." .•.........•

«o-e- 2U

(6) ... " ....••.......

2.

3

,j) 1/ 1H ," 11'

:1) i In II, :,,,,

2) 11'!. n 111 rt

4..... . .... 1 '. ) .. ': 71r i 111 ,

~B f 111 'f OJl i*l TIl' JJJ J '4 rJ oj ~

11

• 3

@ rg J g Il1J II gg J J I 4 44 }I OJ JJI ~ II

(0)

4

J J:' J

J ] I l~ d Q
-,I (0)

. m I m i, m " m i In

(0)

5

i m i In i 171 • oi i lit i m n i m a Ill. a. i m t hi i ni: (t ,m; m

6

(0) 1(0)

~.. 'In i, II! i 1}'/ If,

7b!l ¥ J OJ]] g J glY14gig d4JIJ d J Jill) ~I

. .; (0).2 3 (0) 1 2 .9 . (0) 1 ,~~) 1 (0) -1 (0) 3 1 3 2 (0) 3 (pJ

i; 1/1

11/. ,: III II f I!/ (I • III

;~ :.1

lO) 1

"

12

Melodias aplicadas

8

111

, -e~'

9

10 =t l~

II

~. i m fI • .on i 'In ~ ~ ~ 1 ~ ~ i 111 (I

11¥fffilg 4,914111 IJ;; Jill I~ j d'

3 (0) 3 ' 3 (0). ~ ~

1 . (0) • (0)

t 111 i 1Tt a In i II. m· j 11/. i II~ i III
I I I I , I II
I ~ ill J J d 4 J ~, J 4 d J J J J
:; -e-
(0) (0) (0) 2 3
3 1 3 ] (0) 3 12 -t!! j

;\

71~ 1/1 1'/ Q.

:JJIJJJIJ

2 .(0)

p

J 9 Ig

3 3

d

(0)

J j I) J J I

111

III i JIi

!l 1l~ V~
'j j ill J I II
-o-
2 (0) 2 s IJ d @

J (0)' l

13

5a. Serie

1

m

In a 0'

,I (Ohl

I' 10

30

10

UIII-' - t

J

.::jp. '11 II

(2) , .. , , .•• , •

(1) .• : .••• , ... , .•.•.•.....•.......•.•.•..••

(2), •• , •.• " .• ,'

. 4) 1/ lit

~) 11/. l~

2) m a

:ll!'\;'

111.

t IF (

(0) 1

r IfCbfr

.~

o ~ ILE

1

Ie (9

:! f

(0) R

1'2 n I' ' .. ~ c : e e 'I

1

2

, I

II

<I.) "1/1. i In .1) i 111 "!II

2) 11./." .n II .'

f ') i ,1/1. i 111 3 . (0) . .1 .:1"" ,. 1 . (0) !I .•.

11 • '_,,' ','«. • ., " OJ, 1

o pit r r r IE r r rlFrrFlrrr L I ~ F r FIE E tFIC eerier err I nil

3'

1 iI. II

4

.-

11 1J! I'll i m II }./I
(OJ 1H i (0) II (OJ 3. [0) .
j- Ir ll~ l[ 1,.. E 3. t". • r
-_ , at • j3,.. • r » .'- F 1'· r II r~ I
I I ., j I I F I L n:·1 E I
I " II

()

.... ?>J, i (0) . '3"" 1 (01 J. (0) {OJ " m tn rt

t !! 'j' 'f' r 2r I r 2r r 'E IF f\ r r IF r IE "f I r I r Ar r I r r r CI r ~r E I'

1-1

Melodias aplicadas

Cumpa~ ~::( ~ r r i Puntillo f '= P+ r = r-I-r~r .

m' " a TIl i lit i 111 ? t' • 11' • n III ," m

, J. 3 III 1 13 m • 1

~~O) (0) S ~ 3 (0) 3 (0) (0) 0 I 0 j (0)31

8 3ii-::±1 ~ C:r tl [ ~np4JU ~'I ~ Hr tEJUl r r I r r I Fr r I r¥1I

Se va, se va la barca - dos guilarras - (Anacrusa y ligadura de proloncecidn)

. .

13. 9 uit a I?" a

n

ell

n (0) .

t¥r I. ~r IC'

II

h. quitarrn 15
IT. ru g a ..
~e (0) I 111 /I/. (0) 7' III, i 111 i (0)
p' ~r IF IY2 , lin I f2. Iv i (e) J In
L1 a) (Or 312 F F j 72· ...
I r I , I I ti- l1/. In i
(/, a
; 1f· i ilL I@' '171 i (0) fE (0) 3 In, ,- 1/1 l' III
3r I'(L r Iv aF IJ III! E III IF 3m 'f' I I (J II
I I l'

II

lao guilarra . It m. i a .

Cl I . m... ·n.,

a i IlL i (0) 1 (OJ' (0) 4 L III· ~ }l i 111 i Lill.I. :

12a) ~~~m~m~g@~m~~~m~~~~

{OJ

3

2a. guitarro..

"

J I:; .. 2J I.J

(0) :3

I1/.

16

\ 13 d ..

I,. quit.". ~

l3b) '. {

23. guitarra

la, 9 uilc rra

2il. guifarra

2<1. guilarra

16a) (

la·9uil a rre )

I

~il. rJuitari~'

11/

CJ. '

t:

i III It

t. III

tl i In i 'n m " it 3 ( 0 l:=:::::". I 3 3 (0) :1 ?Jt
,
.L
" \. , ....t
It 3-,9 .. (0) '2 I Z
(UJ 2
fl i' i i ,. ,. i 'J) 11 '=:.' 1:
/II, III In tL III III In
~
t:: s..e u -tif- ¥ ~ , -d (0) r ~:i -d 3:# .; d I 3.e
-ill ., 2

2

(0)

3

(0)

• i

IlL

3 I 1)1. 1. 111 I

In p 'I·

111 I' 111 i 1 1

Il • (0) 3 1 , (0) 3 3 (0) .- 3 10) 310) 1 3 1-1Lt.£4 , 10\
l _I'!'
iJ .rU1
~ lU) .. (U)
f, I'l 7/1 11 P i 111 i l1t It 711 It i 1/1 i m: jJ i III a i 711,
t. '1-6' • f:;! __: '2 - ... ?J '2 (0') •. 2~ r· ~ -d. .. ~ 4IU)" 3-e-
3 ':; I
,3 2 0 2 3 10) 2 (0)

( )

til

f) 1 3(0) z IU It m u. l i p (0) nt t
, . n,
~
1
I"J t ?II t In i " Nt i 711 i 1/1 i J) i /It 1) '/J
\ ,
II! 3-6- 2--0- '~ :.st 2?7 alJ r 2.~<-d 3-#'+ ~ '2(O)y < 3'0 CO)

(0) 2

3

2

2

Sri enci (l de r cclOlldlJ i- In I~

i

In

In '

f1_ 1 :l (0)711 '/'/' m. , (01 ~ III. II. "I -to I In 3 I ()~ ~ 111,
t.. ,
.
\
i
tl i m i ?lL In i fn i rn: a i fIt
JL-
" :rn'- -
tJ. 3+-. ":J ___ . -&- 0' T'~ (j 3-&- -4..,j:jJ -rt~ ~,T 3-e- 2 (0)

, 3 .2 (0)

2 3 ( )

2 (0) 2

17i Q TIl • m. 3 I. In

3u 111 t.z.:»: 'In. (~ 3 . I (~ e. 1 ... (0)

r rltrJJu I @ ..... r I r F ~ [_I f .

I,

IT 1

. guitarra

i '.n (.~ .. 'In

"ar r ~ IF

-_

.m u. rn t

J :; (:~ .3(0)

!~~ E rl

117 In

II

nt i 11/ T; m i m i a P 1J
3 2 (0) 3 {oJ 4"'t:},
.3 .~ Canon j ?II i I! i I! 71/ i i
I III In
~e 16 ;~1 IT ilL '(0) ::I (~lr r ;, (0) 1:;/·
·18a) • I .- I 'e I n .r! I ~ i9
L r -
gu.ilarra ff y L . r I II/. i It In J!!, ,i (/, m- Il. m i i
~ (0) 3 1 (OJ i 3 111 (0) :I 1 {0tzn~ a me; 711
V 19 It r rJ E . u IF I~ E In r IE .r :1 l~ ... II
I 't f r .. r F $ III i II~ ·7 ni a In !L ; n I:
• - Ig 1,1 J li·J ! : I ~ I I; ~
I JJ 2J (j aJ n J ". -
J 3 t! 2*
2 (0) (0) (0) :! 18
f 711
i 11/ II/ i 3 7/1
1 J i
te '(0\ (0) 3 <! F, (0)
19 a) r iii! r r IF 1 ! l 1
r I F Ir F r r I.
u. Y'Jili\Wl ! I , 711 i. ,

t 3 /II 1, \ ' ' '

(O) I (0):1 tu: ft t, 111. t ':,:.1 I

! r r r r I r I- r E' I r r ! r IF

~. i l'
ilL (4 .. ~ ilL
F 3 [f E
11 r
I tt In a w 11/ /)1, 'I, u:
(0) i m i (0) '/ " ~ f' ilL t
:~ (0) Ir 'I~ 'r 3r E
I:J 12r • E In 3r I r r or III ;1
I I ®d- :i i It III l' P 'J/t '" P i -
:11 j IIJ J I) I,J I; - D Id:
3Q J 2J r
eJ (0)
(0) :J 1
(0) 3 I
=Jp '" Il~ III. i 711 i 111 III i P • . .. i
24 J lJ ;2 J 2J IJ I I~-
34 J 'J i1 j fJ
~ .,,1 ·1-4?J. tj.-€l>- . 3-0-
~
(0) (0) 3 (0)
..,_ 111

III

III,

l /11

3 . I 14

i

m i

i

m.

20 a)

. 1,. 9WI,,,,· ~

20b) (

2.a.. IJuilarra

(j 1 {OJ 3 1 3 (0) • (O) 3 rn l In t {OJ 1 {OJ 3
- 1
tJ I'
.
:
,
() In i )/1 i , 1 i i i
In In 'L IJI. 'P 111 ni TIl
""
e. t ~~ ~ ~t .~. ~ ! (~) =a: ~ ~~t f
1 (0\ 2

3

3 (0) w

19

ami . ami \l

I I J ' .. ~ I J J

3 ~ e ! a * I : J J j I~ J J J I_:_J J J I__:_ J J J I! J j j I ~ • I ~ II

p ....g.... - -0- P I) ~

II

Fill. i t J ti 1-

- _.-

- - ~

T, r 7'

'.

20 .

\

. ' " .

i' i 711 l' j ~' i ' '

7 ~ e £ j J J I! J J j Ii J ~ j Ii JJ J I_:_ J .Jj I t j J j I!_ J J J]

p -e- ~ - - -e-

. p ~ 0

& _!_ J j JI5Jj JI! J rJI~ J j JI~J MiJ J JI ~ II

-0- ~ - -e-

-u-

-,

.

, ~ J j J I_:_ J j J I~ r#u J j J Ii J J J I!_ J J JI . G J

- -6- - - --e- P

"lY "lY. ' -u-

" .

a a a a

I J' Jim", tu .~ '" I' J •

104e ~ j ~ j I~ J ~ J I~ j ! j I r J ~ J i ~ j t j i~ j ~j I~ J ~ J I ~ 'II

r r r r' s r . "" r f r r ~

21

\ m a .

m I' m 1 a ' ~ m

I"E r F riG, E I 'f' II

l m ," '"; m ~ -

&0 GIG 01'11 r !'C:r t@1"tr '21"0 iJ!'%] £3'15 II

(0 10) ((1). 1 _

22

Estudios para la pra cti ca de arpegios

@ joOJ jlJ J jlJ,J jlJ j jlg;'1 Jig j j~,J4Id l Jig f~ld J JA

:l (Ur (0) (0) , •

. J (0)

lUI (U) (U)

~ J J Oll; J J10 d OJI; JJIJoJOlIJ OJ JI] 01 O1IJ,J OliO J lhj.01 O1lj II

2 (0) rOJ 2 (0) :. • a (0) J (01 '(0)' •

. ,

U (: J 1.1 J J J I JJ ~ J IJd ~ JyJJ'n!d,tB iJtJJiJ;JD \,.1 J ~ Jl

(0) . • (0) (0) (oj

",

(0) • (U) (a):! {OJ (0), (0) 1 (0)

(0)' .. (0)'

, (0) ~ .

23

Cuatro estuc.:!cs para Ia independencia de los dedos

,

i ,I' (/ IlL i 'm . " I l

(0\ 111 i III It II! t lI! (01 7n " 111 t In I ill (0) 11

18~Hj n J Ita J WI j OJ j OJ I'D J J P ~ J ~ I OJ OJ OJ J1J ~ ~ Ji

3 e- -B- ~ 3~ -e- ,1 ~ -e.-

Jl -...______..,' ---..:.__/ ---..:.__/ ~

a llt j,ll' I m i IlL

~ ~' (01 (0'"

go a J OJ J IJ J J =1 12£ OJ J OJ I..J J J J I JJ J J 12J ~ J J I J J Jj I'" II

,. • ~ ~ ~ -e- -'0--

~ -~ '''''___' ~

19

(~

(cn : m . /II. (0) IlL •

~ I I I ~ I I I ~ (0) '.~ ~~ 'no i

:; t2· • • I ;. • " I t J J J ! S J J J I t ~l J J I : J J ~J I i J W I J J i 31 j II

- ,___..-'" " -" ./' 2

~ ------ JI ......_____....

p i I'

22

P I t - ~ "
. I I 1 I I ~-
1\ I I I I I ~ I I J I . I J' I
_.:!I
~ .- 16 ~ ,. " ..J. " " -
.. ~ ~ -.....:
~ ,~ ,III ... ... ... 0"
-ur (0)' (0) .,
1\ 711 i TIL i II! j " m i m
lJ
~ I"Ir. 110. _.- ~
( '1'1'\ ~ I" 1.:Ii
\ ~V .J_ IfI 10/(,1 J ~
3 ..... ." • '-? . + .. m

1::' Guit.

2.u Guil,

. J ~~
A 1 J \ ~ \ J 1 I I i I I I T T I T T -.
-- --,. ..
-I{ ... 4 _._ JiL _._ " " " -L
-L- • ... _... • .. ~
___, ...
IU :1 (0) IU) (0) 2
" 111 I.l 1/1 i' a f/l oj m i d
...
-. ~~.
-<I) 0 ~'.,~ (OJ 0 • (J- • . c j" . -
\ 0)

A J J I I I 1 I _I _I I 1 f I .-.\'!
~I~ " _. , :
" " " __._ -II
g L - - ... ,'-""
w e
(0) I (0) '2
) ~ ,/ 111 i If! # 1rl. I III i
I .... ~
~ -
-V ?:J 2--a- J-fI- • (0) " " 3-d-;- (Ol~ 3+
(0) '" 1 J 1 I J I J 1 _I _J 1 J 1 1 I I I -
\I~ _._ " ... ~bI
-,.. -:;~ or -
-. AI ... ._ If ... 1
oJ ,O~ ... (O, ~
2 2 (0) (0)
(
( ~ m (I. m i m 1) a m i m I
.... ~
... ..J
... "" . " - ... -...oJ • "0"
~- ~ .... (o{.J I=l- 10) " 34- . -#- ~ 3

I J I J J J 1
(~i I I I I I /I!
• - ._ .r. .... ~
-- .- ... ... " " " "
-=- _... _... ."' ..
l It) -2 (0) (0) e
.
) A TIl i a i m i 171 .0 rn i 0 i m i m i III "
- .d,
- ,_",
r~ :l
\~ .. ~ ... \
(0) GI " - -+ _ u ....... " _ 3 ........ " _ ~~u+ • 2 -T (~) a~
1=4 3-':; ,(01' (0) :nl 2 . (0) l' (0)

25

23 .

In a

. i (0) i .' J (0)... I. .... (0) i mfO) .' .

'Ii tJJ Jll~kJiilJJJ !SJ • JliLJ .. LltJ J J I !J'J) I t]\JJj';~)

(0) (I)~ (0) a (0) - ~ -e-

p u 3~

3 P

lit - (0)

II! .

If.

24

( )

11.

m . " (0) . In 111 a

(0) , lit ..... 1 1m ... i (o)i .(0) i m. (0)1 i. T r 2j 131~}'§=(0)"~ I---"".~~·;I~ 1.1:,.· .. ·.

@,:IJ:: ~ .1. 2( ~;~~ I(~ ,J ~~ ~c~'-'~'r .,':

2r r2j3f 2f

11 (0) 11 11

JI

"rr~ 'f

(0)

r f7'

(0)

l'

iJ P ]1 71

(0)

J J~'

2 .·1· t at .. II

p (0)

V

11

26

(0)"- -r r 2r ·rr r

p 11 (b) 11 ('0)

P

In

(0' It .

'""it""t-------t--_; ,,._) ~, ) J _l~t------.----..

~ ~ - '"

.

Oh, Estraburgo

(CanciO:>:l Ale mane) SiJencio de corohea ====

• . L . • •• 'I l' 111 II 111 U

_ 1/1 (. I), .'r--1 11/ •

28 ~~ r&J=t~ i~ drttF n I

3 3 r 2:lr .1 r " 2· 3f .' r .

p p .

HI.r1

r

Aco;-des de tre s soni dos

(Practlca en seis formulas)

F.2

F. s

F. 'I

fl'.5 , F. (j

i 11/ .?li i ,P i 7/1· i

Pf -IIBAJ. !~I

j r f f 3~' .

r

jJ

r rrrr,f r

j)

p

p

31

/1,

J !;!i·

11/,

i

j lrig

1/

.J di d.

J I go

JI

3 7)

(O)-e.

J)

:n:, 1)

It

"

1/1

tt. m.

m 1

;:j . 3 (O)-e-
(lllB-
11 l'
P J) '[J
It nJ
i i 111 ?II ".1' I 11/
~; ~ III (t 1/1 i U II!
:~,~: ~ I"'t ~~ ~ i i n 1 !.~ d) I 1~
I I J\~~ gA g} I:~ ~d· 11111( I i; II
I
r )J 3 1) P ,·3
',3U P
l' }I
tJ, In
7n Ci
1/1
1& II!.
32
(01 - - j 71 3--e-
-e.' or
p 3"0 ]l P
l'
III
i I m 11/- '1n n
no i J/}
~'il;' 0; i i It In a i u 1 ~ jill"
.,J 1'& :~ I!~' (~ ,[~ i I I
(O) J I 1m Iff IIi I g. ,t~ 1
2 (11)
}i (n) p
l~ I' 1) 7'
II' ?l
I. IC
I t! It II
III f t
rl {OJ I 1 In i (t II/- rn t
I i G t' ilL i It 111. Tn
, ..... IJ
• JI -~ 3~ -..;::!. .. .I j-E Ii)) IU) 3~~~'
(Ol~ • JI JU 7'
Il /'
/1 28

Formulas con cuerdas 81 a ir e (Repalir ve ries vaces cllda una) r:.--..

Valor' irregular: Tresillo W . U ... r

"

r

33

Samicorchea: 0 ~

«r>

p

p P i m (t

i

'1J P a 1/1 i -- I'
t r r
~j i
In
~ P II lit ilL a
1} m I, m a
~'II}1 tf 111
) l III In I II~
""T' <r- 1) ~ 7/1. I ~) ~:;l ~ '~

:21 1J m P I II pip m

1"1 . I II P
L f t I I I I
. .
~_
~ i- I r j i - = = ~ !
ar
4 p [t 1n " _I P 1 P i I/O --T-
I I l I I ~ I L J 'P
.
. ...L """ .
~ _li _-
• .~ = =1 .. .. :: i I i' -= =
fil mi I.
]I a ,. r
i //1. !I :
III (l1ll rL lib [~ !/tim i m i

r

i

r

29

Estudio ados guitarras,

1 a, quiiilrrd

11 . '/1/. I

Ip

u 1n n'

i I .: m i I m

I f 41,11,111 I ~ 4 J J II J. J'III. I; ,1. II

2a. guilarra

a

~ I ~ ~d,' m~ ., ~ I

a

4

3 2

p

. ~ I) a i rrt i 111 111 1. (1. i m i 111 ,: m ; (J
35 I J I. I J J ~gJ -l ; J r I; J J I ?' r r 51 ]
.. ' II 1 I J •
. (OJ'' • • • ~ (b) m a rn (I 1ft (!. m -i m (!. 11\ 11 1n. Il m e
I II' r r r • I r " r r I' ?) I I dJ J J J j j
r (J I I r r ~ r u
I
---, ] J

(T

j

r

-

{OJ

30

Aco r des de cua Ira soniclos (Pruclica ~ll" scis f6rmu 1'1~)

r

Esc a ls croro s tioe

I','

/i/ i(o)

(O)~ I'

.1~ 7'

·'.U /'

'(n)

I'

III

(n) 71

;3 -EtI'

11/

/

41

)1

r

11 .'1 }J

".

r

r

(0)

42, "

J

r-

43

III Ii.

1\ ~ ~ j \ ,n (l j' ~ J

__.o!i

11/

I

III- _ £

II I - I

f

(O)

f

jl

/11

II/

10' 11/

([11 i

1! (0)

71

CO)

}I

j'

r

~ II

r

} 1

I

I

I

I

P'

I'.

-II /1

I'

OJ j-

lll\ 11 !HO

1

-,-

Cuatro rondas infantiles ~ d os guitarras -

..

. Comp as corn p ue slo: ~ t: p ~ W UJ = r' r' 'r r : .

J-1

2a.gllilarra. .. a..n_.J :~ .ri

44') ~p.o I rrJOptltWfH 7·1*~-¥--f ¥j~E¥m

. S • 2 (). ". . (. •

II

2Ll. guitarrd

t jJJ;nIRJlfj1Ojp_'fiqp IJtijJjIJJjJH lifh ~

:J

33

; m 'J i 'II I 111 i TIl i III a I 111 l' '1/
,
~ I j .,'. F "" 12 J h (t) J J I,J hJ t I yF P 1
}1 • I ., .u ·
L I
3T' r
p )J m Tn a i lit 1'[ 1 Tn n. 1" I 111 1 'm
t4 I I 3~ (0) 0
I • 'p 3t " I I • r Jl I 7"
F' r I I JI F 0 r I 0 I ..... r
I t II~

h~

~ 2cl,r,

r"

.' -

rOlf' p

a
rt In (I 71/. (.t m. 4
J! I r ~ • ~ IE' r V I
J n~

:j ~; ~} ~ I E~t'Q II tl~t P 11rr a I r ~t ~ ((1 il%' p r ~]

{OJ

:J.

Hogar. dulce hagar (Can cicn inglesa)

Alteraci6n dosceudeute sh':p:e II

52 &4\ e JWPj'N JjJJ ~1 Pi Jl1 jJJ,}O·g 4 J J J FA ~ ~~

Ir.(O) (0) r r t

(0)

~~',J ~,J ltj J]) J ~ J fj j j . lid I J,j fJ J J ) J ; ] fJ J j I

'!':l ( J :1 (O) I

~ .~ ~ ~

~~ ),J,J}R J J)3 d tJ J.B I;W'Jd't Jj~.p j Fj I

(0) . (O}

~ . . <:c- _ 0:-- ~ .. ~

P ),N)fQl Jl) J J J (J J] IlJIJ,JB[J Ji) J J 0 r~ ~ ~ I

{OJ (0)

~. = ~ .. ~

)fJ(~,l'tJJ1¥JJJE1IJ,J:Ja{jJj)JJL j~~~

l (0) (0) _ .

II i '/11 i JI i II/ i F

p

/'

:Hl

S. G. WlTTHAUER (1750 - 1802) Allegretto

.1'1 __j_.:p ~.
v: _11- ' -;;;
·
·
,
"!.J (O) • , -
(0) (0) (eI)
~. i lit /' i II~ i III P i p i III II 711 I ; P i 11
·
t.J ~ ~t =i t '3 lk~ ;t=l~ TJ = i-t~ 7J~-r l~
3 /01' I , l~Guif.

53

r

HI

It 711 i /1/

" II/

r'J. I to 'I'
IC r,L---1.r I :j-7... I
!.J (0) I (0) ! I
\
\ I I
.
.'
J j! I
f'J i ?II ·,1, I 111 11 " }I ..
I
", - -I "I
" :j , - .... - ,I (O)~ ,9 :i-d 71 ~~~ ~ , :,-.9-
2 .~
... ~I
" ,J (0) J

(0)

III i II!

/JI i

III

111

III

III

3

(0)

(0)

3

3

1. CH F, BACH (1732 . 1155) Danza

l~ (;ul1. ~
54
?!. G ri], (
..... ilJ I III l! ,Jill ~ P I 11/ 1" III 1 1/1 (~ 11/ t 'TIl
JL , , .1c-. L1
,
~ ·
"l!.
U I (0) I . I .
I'll III i 7' i /,1 i )1 i III II j 7'
·
U (0)" ~ -,} -r.~ "'~1i ~ .... ..,;- -d- ~::J -Ii (~) 3 -,J ~
3 I (0) 3

II. "I

I) ( I III I 1)1 II III ~ P I III I U -lin I 111 I' '/ '" 1
. . ·
- .._._, ·
~ ~
(0) (0) I (0)
./l • i 111 II, i Til, 1/1 i 7' I. I'
l' .i ·
l.ll'!. ~ ·
" 1 " -* -j' '2~2 3- " ..... ..,; .... • 1 ., I 3 .-,) ~
. (0) ::I

J (0)

(0)

BrUIn. brilla estrellita

(Candan infi'lulil)

,

55 ~:~ ?1"t I:jt~ Pl1i~ 1,;~!I:mJ :ft

p

~J(lo;mj'~ nj 1:~~(lnl;r11(;;I:rtl~li~\prl:~ II

r~ n!, a 1n i

: I.~~. '.Il .. , .... ~. -- ... _~:_ ,J J I

1 __ .j 0 J n (8)= m I t1i T lf~:rl

1 oJ! - P

p P P P

nJ]T~~

'Fray Santiago (Cancion inVmtil)

III

i~1, ;~'r

}J p

LI~g6 Nav idad

i't In i
@ IF I I I~ ~ ~.J I I,J -l 4J I 2t -~ j)w111J ~~ I
~ ijn,,1f <I. •• 12" I 1
2_- ~iJ.
• 3j
3-r If - - ,3f 3r ~ .1T If
I j - f t
.sf i ] : If as

S r ACII (1685 " 1750) Minuetto ' t: i'l r ~ i los ',I u i la r r as '

u i Iii (1'/11 'I

]I II I II/ i III (I

II

11/ i 1/1 I II/ i '1/1 i iu

III I II lit

l~ Guil. ,
58
~
(
2:' Guil. .fLJI. +I: .~ .,
",
-.,
t.1 I - l 2 1 l~,j (0) 2 J ,1112 J -J I 2 I ·1 2 1 '1 '1 1 ,~
CO) 2 '1 (0) 1 2 ~
p-==== -====-- --- :- =====- -
11/
., JI. it i fi 1/1 i In i II. II/ I 'III iIH?-1I/
t.. 2Z< - zj. 61· it· ~. - ~~ ~ ~~~
- -
(0) 2 (1 &.
, r

( )

. 2

. (In

(OJ'

]I JI

'L

'lJI.? _' - II. n £ IlL I
- ·
!.. I 1 ~ - -J I ,1 ? • '2
- 1
11if P
I'lJl.ii: i i /II i 1/1 l P i III jI ). i 11(, a I)
·
t; ?J ~ - =i~ ~. =i. ~~~ ~ • .... ~ :i-.! .,J =
- I 2 2
... I '"'1 .1

(01

(0)

·1

(0) I. 'l _"

~(O)

(01

n I III / II

I 1/ i 111 IL I 11/ II/ -1 1/1 P

11/, i II/ a. 1/1 i

lit V i

1//

1"1 JI. tl: , " n. ~
". _tI
,II'
I""
.'!" ." 11
u ·1· ((1\ 2 -l (0) 2 ~ (0\ ~(11 3 1 3 ,,"'" I s '0) :~ 2 .i- 3 ~
(01 ~ 1 (OJ (0)'
nif
1"1 jl. it i ill P 7' )' III I' i 11/ JI l' }I 'i 7' i I' l'
~ 2 U' ... 1 t .j. ~ ·1 1 -.l#.-.!: y ." ~ "'! CO) ~
1 ·1 I 2

2

J

(0)

(I

I'IJ.I.+l: " ; III i ~I jill i It II/ (I JII ill/ j 1// lin :1 I 11(1 i • III 1 11/ rG i 111 I
-
,
·
.t_ __ ~ -
tJ I '"'II'''' ~ 2i~ ~ 1 ·1 .,- -. •• ? '1 I .. I 4 1 " ~.
(0) 2 I ~ t; rll) 2 1 .) -l J .. 2 I I~ .
- JI
1) rn) I I f
11,J.l tt ; 11/ i UI i !~ i 7' III i /II }I i /' fII /1
'J --0 - ~~ V • -It 2 • 2 ~' ~ -l .,=
. I 1
I -I 2' -1- 2 1I r

J I'

r

:1 IJ

f

-)

(0)

10)

I'

41

Combinaciones me lodrces y arrno nices con cuerdas ~l aire

,

111 (J. ,

62if~ J ~ J I~~·I ~~ J I~ J ~ JI~ J ~ JI~ +~ JI~ J li~ pi

63 &i rr J J I {~ J i I j I J j I j ~ J II ~ rJ i I j I J ~f f ~

p .

65~~~~~~~~~~~~~~_~ r

66&i ljjj~JJJI~nJ~JJJIf1f1I~JJJ~JJJI'llf r II

1}

(J 111 (I .711 {l m . 0...-.---,

a

a

n

(l

til

lit (J

f' ' Il?JfPl . r .

a

"_

a

m

,L

J . 2J) 14) J

p

IJ -

43

I~J ; i43j f

!

JJlg

a In

i

a
In, a In a 111.
In i tn
ap- r 3f r
p p

Cielo,cielo .N~C"l~·.~ espiritual)

i m.
Tn l'J
J 2 j
• ft·

r

a n. In llI- a a
rr m· m.
i
J! ]I 11 ]1 7) l'
}/ -j·_1

Combina ciones ritrnicas con cuerdas al air e

r ., ..

75fe'(l)~-d lidd JiJ J§ 14 J¥?1JJJi,~,J M. T ff#

'--

~ , _ , ~.. .. " ""'" , .",i"" "' ... " ,. " .. "

; JnnHJJJlfufirffrlrUCUPUflUir ifU:

(()) --._J__. - --- ..«: .>' - - --

.._______. .

oJ" .

-------

, "~ "'" m r ~' i m , .•

? f JIDJJJJJJJI¥f? 7 JjmtjllJ JJjJ j Jt'Jm:

_ j- _ . - _ -, ,- -. -- - - - - ~, n_ - - --J

- - ----- _- ~ ~

._L--

"

il

1 Ceja '" ¢ 2

Nota: So aoo nsej a coruensar a Irabujar ~os eiercicio6 N? 76 al 83 reempmlando la ¢ 1 par La if--,- 7

~ - . ~

\a 2 por la 8, la 3 par la 9 y le 4 par la 10. Luego, y a mod.ida que se vaya lorlaledeil

do el lar. d edo, ir descendiendo progresivamente hasta lograr Ja 5ulicienle claridad 'i Iuerze en la cei as mdicadas.

¢.l ...

76&2in~ .:1,; I~

dz.;

It ##; I ~

¢3

I. ; _ ~:_ .• ~_ 1- ... ~

-- -_I

¢.4--,

I {$i;d.::

¢l~ ctl~ ¢l~, ¢J--; ct2~

7B~e ~i~;~ ; d:i;~ a I;~L~ ~ I~:i£ ; ~~ ; I ~ I

..

¢.2-, ¢.2----,· ¢.2--, ¢.3---, ¢,3___, ¢.2. .

79,jEC d, !::~ I'~: ~ I;~: ~ IJ ~ I;J ~ It~ I@ li~ Q ~

- e.i.; ¢.l ·¢.l _

80'<: iui ,§~ ,~~.q~ I~ - It~z#; ,!.i$ d - I~~ j~ a~ ft~ I iH

, .

¢.1. ¢.l ¢.l ____

81 i i~ I!Jrk~~ ~~ I ~ -I'l'~ .1 S 2#;'i~ 1 ~ - ,I if 3~ iI~ '#~ I II ~

¢.l ¢.l ¢.l .. .

8s'e ,6; ,iQ.gi I~ - Ill~·i~'~~2ir; I~ - Ihf~ 9~'i~ I ~. II

Practica de ¢ en seis formulas de arpaqios

¢.1 c.i ¢'.L-,

84ijh,~ ~ 1$' , I'~ r I;~', f Ibr ~ I'~ rl'tr r It ~ Ilb~ ~

JG

Coral Variado

Lento

.: ¢.1_--.

85,M ~=========

~ . ¢.1

~~ f if: f Uf

1:' Varie clon

¢.l ¢.3 _

'" !1~D"lt l_rffiF I

I ~._!l__.- p (0)

I

rrnsc,

or f roll, _

47

Ceja entera :::: C

(Praclica en nueva fOrmulas)

.

Formula I

F.2 F.3 FA

C.1 C.lm m C.l m

~afbJ i ~~~§jj! iAI y ~r7tjj ¥~I

t f f; r r,; i 17, r

C.l

I"
'0
F.5 F.6
C.l II C.1 1il
u 111 1)

,

Estudios para CC y C

I

Calderon: rt-.

C.3 £.\

¢.3

,~f) J J

C.1 -----,

-

11 ~ J~ II ::;:::=1 ~l

" 'Til i m

C.1 _

a i

v

~n IT

C.l _

'l+--- 1 ,.... •

p

", (0) 3

-'PI. ..... ~ --

/0) 3 ~ w>r'In ami

j

3rOl[,nlrl r . ":"

C.l ,/.1------------

a

C.l __ -....

1

m

a

7n •

" t

++-

1'" .

_.

r r r

49

.A.rmciniccS simples 0 nat ura les (nealiz«rlos en cej as 12, 9,7, y 5)

o

1/1

i- ,',( , .
til
m I ~ If r I F r 14 .,J j
0 I
~ i
"P 111 a 1n. a i

f IF f r J If ] f J 13 j

t.' F

,I

~ J

:.'t

I

~ f

l/~ !I In II
P i j I F I~ /I/. U
J j IF J I J
-
t t
1)
I f. ~j./ 111 1J

P 7'

n

I

r

1/1

I~

rt

j

111 a

!j 6J

f . '_ P '" t

-e- i ~ /!-4c't- 1'....Q- -

i "~ ,,--0-

r

p

r

p

t r

I. BRAHlI~S (J833 - 1897) Cancion de cnna

t r [T

p p

tI !II

I {'

T.

.' ¢.2 ----, ---;

(lnl!. I!J

('.1)[

11

t W)

r

50

S::;tudjc pe re la mane dere cha

Nota: Eslo oslu dio e!~;cilll Ie. I:dependencia d~ luerca cia los dodos de 12'1 rn ano detecha ell Ia t1J~ cuc.dn de \.0:; orpogios. S(: deben dellidcar los a confos me rcados sill e pova r.

r' .

G.I"!IZ. 1.1

51

ArD1onicos octavados :: ArIn. 8~ Escala cromatica para realizaren Arm. 80S.

Escala dl atonica para tealizaren Arm .. 80S.

98 • Realizar las siguienles Ior mulas en facias las cuerdas aplicando Arm. 8 as.

F.13 F.14 f. IS

~e~rfr ~!lI~r drfJ~f'CC;,bG l'd;r1roLr.,wF I#P'~tktF~

Melodias para la praclica de Arm. 80S.

(II)

.J. MARTINEZ ZARATE

. Ca.rrc io ri de cuna

Lento

arm 80. h.a sta el Fin

'103

f) I - - - - - - - ~
II to"
II~ v 1"\ I -... -IT ..
'-' •• ;.,J I tt
1'- (U)' . . IUl' -#- •
( IJ?/ r
p C'k-<:::: - C.l -=.:::._ I
1\ I - r 1\
lL lie
~ - .. .. I ."L
i'!"L.'" I L. tn, - • '.!
.. - -::I 'bol I
It) -,I~) '-='" -ruy - --. - "-,- --
- i

r

r

l~ GuiL

( tl I
1\
"
IU .,
lU IUI~ IT3-#- .- , . ;1+ I-I~ (0) •
<) .
r-i r-r-. --====
_/.l_ J
_h . ., I' . --- "t
l"L":
tt~) .. z-:J _.J ' ,
• \';r - .. - , - - t ';r· .. - -
(U) - (1,.1) (1,.1) . 3 7 J (ll) -
:1 I f' "
" r

r

r

53

1'\ 1 _...,.......-J_ _...,
__I:!_..a ~
"_., Jfl_ .. _!I .0,
L ..::: _I~
' ...... v
I. , r IU!
@) - =
f_ ----
P C.l
C.l -===-
:.!JI. .,
1\ _l 4..1 "'"
v _it ~ l-'2..n '.
LL Jl . :.L " ::-.
IIT\
tJ - j . (O) • t I 1 r 4b. 3 .... J7,17-
........... I 1"" . r

r

r

r

1\ 1 ~
Jfl_ ~ _I": _._ =
~ _b:_
L JL
~', ! I I, 1 - :! ....
rtt,
mf c.i

C.l 0
.L\. .1 ,I ~
~ ~
~ cb • .. __ •• __._.
-
Jl _._
....",..,.._.. . - \~', . -. - :11'

Ii

A I -
.~ -
~ .n,
I
IIU • • ...
c.i
c.i ., ~
11. 1. - ...-!""'I__ I
.. ~
,~ _h .J. I ~
II II
:.rr. :..._ Jl _ ... IctJ
«J - ., r - - Jj
I r

r

r

r

r

.Ai ~ . 4_,_
l . _.._ J!l.. ' -- ~
A ..... _!I .,
(ill r
r" ...... I I
It)
- r----------- ]) rit, ~ - - ....... ~ ............. - -
mf G,3~- (',1 pp
..!:L
l 111 "'. ~ I__. ...
, ..::: .. ..::t
~ " _;:_ . _1 _'i. -. ~
rrtt-"' . -= _1 II
_i'L::O - (r:r \1'J1...,
iJ 'i I J I ~ - I
(0) :1 I r

5,]

L, MOZART (l119· 1787) Minue (para dos qui larras)

r

(!

'_

l~ Guil.

'l,' ...I

, -

1"" -. •

I

I

. -

-

,. L.

ITT

.oJ

\ ........ 'I

I., i

-r r i r r

r

i

t'I#±t ~ (] 7J , 111
J 1I!
( J H . ..,
'11 ~ ...I I I~
-- IT ' , I '1 • __II "
r~~ tt a - !" '~t r I <I it . r I !
111
Fill (;j) 1
( r, /I anll. ~'~ ... ,)
11: ~"0!1'
[_En.
\ t) (O):J 't7 ,; - T - - - - 2-i _, -r
- - - - i
( ill 111 "'J II C')

a 111 i 11 m a

(

(

1"1.)1.# m__..! 101 , , I 1 Tn_I III 1 Iii
(I /II (l m 711 t l' I I """"I
11' 1J.t~ ., (0). ~
IL '- • N ~ - .
- 'I .IL
It) .
/\,ll...n- 1) r C.2 C.l 1
,
.L -tt ..
.., I' T -
u #~ . ~~ ~ ~I"" 21 qp .... .4- l~' 1--; ,1+ j. f1 JJ. -It ! 1 I I r-r (I 1'1-. 1 m ~ III
--, I I II! roi I I
( th . " -. I
-.. _, 'II ,.. --
• "
'U 'jJ -8
< __::::/' ~
,., J.I. .tf G.l -------. C.2 rIIf
( ItA.. ,
-
l#:i ,., .... 'I. .ll
U .;+ \. l~ ~"'JI
';~ I
. . Tecnica de los ligados Ligados escendenles

105 =ic I ~ 1 '~ t t!t? z--

~ U J ~ Lf t>;' I f3' F=:E I rr J 1 I ~ I

~ ,oj" (0) 2' ~: j - ~

(0) J _,

._./ -

. (T

(OJ

lost() 11g::l: L :I d t :I

~j ¥--A p~ t;t, I ( t I (t Fr I g) J ;I I II

(3) 2 3 -

2_./ 3 -e-

10)

(3)

1 2 3

(0)

(0) 1 2

I

. 2 J 2:1 (! 3 4 1/1 i 11, "

-t n! ~ ~ ~'~ . oo~) I 'Pi uN fr. ·tf41nflT fE!=E&t I \"In

· 4 -3 2 3 2- . 1 2~1 (O). 1 {OJ 4'{ 3 2 3 2 I

Liqado5 uscendcnles y dosc e nde nte s

(0 ro- .J. 3 :3 2 1 i 1/1 i m

~~@~'m~

II

'=h i m ; m' "" m "m; m . '" ; '" "m, in

U9 ~d;J j] Itj U ['c3"0' 12f;; n l'eY rt4

(~) (3) (4)

(ll)

'.

(2) (l) (2) . . (J) (2) (1) (2) (8). .

59

II.

ie

III

111

J

(4) . (3)

(3) -

10)

11-

II/, i . 71/. a

111

$""U Q l~effP 1 1 G4p 1 !pff@'t I'Qr \~ I

_ raf!. .

r

a ienvp«

(3)

, l ('ll .-6

(G)

(iO

I. S_ BACH (1685 - \7S0)

Aria en re menor (para dos guita.rra~)

{I ill/ (I 11/ (I i 1/1. o

(/ III i In i III i 111. i w i 1/1" III ; III '}J i 11

(0)

(0)

(0)

P i 1/1 fl. i III
lJ
..:!:!-.=. ~
- (0) - 4 (0) ~V) ·~r . '2 (U) .J(
1" 2 3r' -

1. SCHEIN (1586 - 1630) Coral (para dos guilarras)

r7.\

J. S. BACH

Aria en re m.enor lao q uitar r a

Andante 11/" .J i

cJ_ . 'j m'. if ~

~~1 S,r r It~r 11

1/1. . It 1/1,' II~ . (L

• I 2 . t.J I· •

21t 31~3 2ml

Err IE r!r IE r r

»=-r=>

111

--=== -===~

111· (l. 2 11/

',1 Jr-. 1 •• ~1!

I r .i£F I

i 'il i

2 3 2

r. r #r

I •

I

C.GLUCK Ca nofo n

1,. guili1 r1'1

Moderato

i. i':11 i 1/1 i· 1/1 a

@ Y(o)} 12r13) k r lj ~r Ilr

(J]

1 ')

IE' :~

in

.3

r

~II

p

mp

III ') i

In

I~ -

11/.

In. : i III 1.

111

111.~

I III 1 i

c"Ff

1/7, u: /II
:2 _121 ,1 ~ (31 .,.. : II
, I 1-- ,
I 1. SCHEIN Coral

lao guitarra

In

1*2);&~f ':f FHE

[L In i lit
III 1J 1 ;)
ti t)
.6 r (::) J r _F I 19
]I .- )I P jl
1/1. ]I

ri-: /II. i (L
,t1 /II. 111
11 lj_lJ 4.) J
ta-
P JI )J
BA unac I

+=J~

:j~J

p

U2

n. SCHUMANN (1810· 1856).

Pequena ca.rie io n (para clos guilarras: 2a. guitarra

Non presto

}I i /) II/ ..-----.....

~~m¥~#~~

, j~~~-~~ 10) (0) I :3 ~ (~ :3

1}.l :2 (0) 2 :1 -===== :2 (OJ___~=-- (O)::! _~2=====(0=)=2=

I

ll_ __

m i 111

I

=t J1pJfjD IJIJWJWPIJ£,P J ip I ijJPJJ IJiF1 ! 1I

(0) 3 'J (0) - (0) 'I -q. 'J

'J . '0) 'J . 'J (0) 'J ,j. 'J ' 0) 'J -

~ .. - - -. - \ - 3 3,

R. SCHUMANN

El prizner dolor (para dos guitarras)

211. guitarra .

N to i ' i fI P

fo on pres III I III fl· . l!

~-s=J~ 1"4? I%l~ 17'1iBlttigl'J@fl'"

P P II I J1 # I 2. '

III 1I /11 .

~

C"(:.~ C.

III! p ac o ))/"110

II tempo

III·

i

1/1.

1I/

111

·71/

·1 t+~\Ir- /

t'tL--J 1(1)

f Jl »

IIA IlrHO

I

(0)

G3

)" ~CHUMM;N Pequena cancioi1

4'~E 1'&;'( watrr l'oG'E w22{I:Cfr'r 1E1? 111

(2) (3) -==== ~ (3) ) (') (3) ) _ I ( (3)

, =====-==--

R_ SCHUMANN

El primer dolor lao guitarra

Non presto

2 --.----...__

~,. 1(0) 4 <,

~V I j r!fHl"

2 1 . ,~

2 r ,I

~p

~ i·' '

'.1 1 1 (0) J - (0), (0) J -;--....

4# G1 t'& ~ IfPc~ I m¢LIF'tJff rumr rip; I t3}9

, l - J ~ .1 ( ) r ( - (

C n~sc. ,_ ' 1In 7)OC() 1IIi>ItO 2 rr tempo. '

BA 11910

(i·1

F MENDELSSOHN (1809 - 1847)

Cancion de Navidad (para dos guitarras)

2il. guita r re

Andante

II

111

III 1

III

p.

1)

III

111

III .

1/.

i in ; i

~J~

It

III

• (I.

]' I(~~~'

I - :Ii (O)f

~ .

F. GRUBEn (:'787 . 186.3)

Noche de paz (para dos guitarras)

}'

J!

dim .

111

7J)

a

"III

II/.

fI

III

III

rr

III

111

(O)t

a

BA 11940

65

_ f MENDELSSOHN - Cancion de Navidad l a , guitarra

Andante

II lit (/ ,

4 1 lIIi It

-~ • «. I:

1 = I I : 1(11). 3~I\lrn

: ~: ~ I:: J

i

~ It i
4. In /II, It 1/1. i In In
I. .. r- r I , ar 2 itotJ .l.(2) • r i m i In i
I ! C' (9)~ Ir I' I 2F(2)lM r ~ [(3)1
_- J rlS! I I
r
1111 f

iiI

I to( 12 i

I

III II/.

dim,

F. GRUBER Noche de paz

lao q ui tar r a

Andante

111-

I (2)----------,

a r: M J r ~r :1i~ I r:

, ,

(3)- - J

P

<I' ;

-_ I

II)

f/

II/.

11

11

- I'

BA 11940

GG

Naci en la Cumbre

(C an cion anc5nima guatemaltcca)

ji

C.2-----,

tt.

II

111

I)

111

j ! ~I

11 p

}I

Tutu lll.ararnha (Cancic5n anonirna brasilefia)

Andante

Til 7

Ilit

II.
}II i III i
4P 11/
J J It¥-.
r p }J
p
(/ p

1/1

II III.

III

({.

II/-

]I

P )J

p

II

1/1.

In

p

r lr

I'

.. ((.

"0l~~@J¥4,,)~ 2~'£ii:~i

]I

.J1 P P p,p.- jJ}J

tdl

p

llA 11940

67

Esta noche serena (Caricion anrinima venezolana)

Moderato

C.2 ----,

ui i In

i

C.2
It 7n It 7n
m.
t
}J zf, Ii
p J1 Ii (0)( (O)~ zr 3( Zj

Jl )J 11 7) ]I ]I

(O)U

(O)f

1)

C.2 ----,

It

tit ti In!

p

In

l~ 'ft Ii· Qil'~. I~ ~

U }J z P

»

~ (<1) II l

"-" p p

r o p

Ii It It
In lit _M~ a 1I~ '~
tI ~ In III In I '11l 1 Ij k~.
I
,
t. J._ J.1E!bp ~ -r 3'1. r I C 3r~~(0)tr
i (OW 1 t P (OjU
p ]I 1) P ]J
It. 01"111.12
•. III. T ,rj IT
(j ~ In . In "/11· a I~ 111 I
I~ ~. il J J .ni 1
'7 .!~ -to:1 ~
'.
t. I q- ,V) :3 1112 2 r r (O)t 2f (U) 2f zy~lr at_· r
,1 (O)"U
r p p jJ Ip
P P » P
I' Dos palom.itas (Yara \'1 tradicional)

ilL

4 ~(O$ L:fHt IF " r

It .

J1).

'8

i

p

p

-p

:;:=-~'~i

:1 [..J -

i //1 /.

nA 11940

68

1. MARTINEZ ZARATE Vidalita

Lenlo

111\. vex

C.l

I=;·'---_~_J _J_l#]"---. Sf .. fir :~

I 20. vex

C.2 __ ~

..

• tH

(O)F.:..._· -===========. ,

f

Jl--=========== 1Jif

p

I~

C.3 -----;-;-;----~ I

IL TJ/. 11a.vez

I

] .

p

121\. vez C .4-------:c----~

2

C.S

-

(0) ./ •

1 '1 ((

~ . - .

111"111.12

BA lUHO

/IOCO Tall. ' "

(O)f (0)

11

69

J. MARTINEZ ZAnATE Aire de z a rnb a

(0,\ . J • 2')

mf .

p

I

~L

111 . i In

111- im

, I

(orr; . Ip

mf

p

P (Olf'·

P

(0) • ---======== p

r.'

p ---========

(O)p' I))

(0 )-:9-[ • »

También podría gustarte