Está en la página 1de 64

'

"
1 I
I

" r
l' il'
¡
I
, '
I \
i
I
i

i
. !
I

"

• ,1

¡
, !
i
I

I
. . .... . .~

·e
,., ~. . .'\ - ~

.[iJ (1\ffiII~(Q) .~ ~ : IN5TRUCTlVll } ~


~ [;Q)COm\ID cq]TI!Jc& IiiJ®CC®~mr@ ~tl@
_'_ ~.J ~'-j
'.

/ }~'
®. ~
l' •

, i". ,r '~:
r ¡ ~ • • ;;.

~.:...¡, ("1, r;;;

./ 'b~1 _ ,9: .. t. '


¿;rtr- " . ' ~, ~vp' ,~ ~ ~:', )~.,::i",_5 ~_",lf.¡.:,~,\ . E<JTA GUIA T\ENf ~flN DE A1UDAR A
. 1"~r'~ ,:_-->,~~¡.~_,<~~../t~.-A~~-" . :: . , __ ~ TOpA5 AqUElLA5__PtR50NA'b QUE, COMO
.J1Z$:¡ . '~~~--
/> / __- -~,/ - .# ND50TR05~EG~lAH CDNBTRUI R, AH ­
\, I ___ -'-=: ~- ~ ~_.~~ MR QJ1t.JORAR ~u CAB~ Y NO j)1~m-
'

~\ v-/;:;:-~~---~ ~ t~EN~E lOO ,RECURW5'ECDNOMICDt> PA- .

'¡ /

~ .\" :,/" ,/ ~, ~ ' ~ .CPJ1TM1"B.!!.UN~.lCO.

'\. ---,' * ...~- ~ ; -- 5rt6~M05N050fR~ MI~05.1'O-


OfM05 mCQf¡J¡R .,LA D1L!llRIBUaoN! lA
... -,---~- ~ f01n1-l -Y-~~- Vt--N-9E5fRl\ ---"- -.--­
~ Clt'OA ~ A~l ENCONT1\"REM05 ALqUNO~
. , eeN'?lEJOO-U1\llt).~ - - - -.. --- -- -- ~ --

.:..

),
\
,"
_.
.
~-

'.
\\ .~

\,
_.

,
~'-;A

EN
ES MUY IMPORTANlI QUE, AN1l5 DE

, M1RUIR,l-EAMOú,-eON-KUeOO etttDA1XJ

10DA LA GUIA, lA CUAL EBTA l>J'JtDlDA

4 PARTES: ' '


)
);, (;'. .
'-; j
; 1, . '
; "
/ /.. \.
~--J-w...........,~.....I~~._~." """ '_..IL""",
/ '
(l
\ - .
I l · l· rr r
.:.'... _, .._.__1...j.r ~ ,~\1L, ~ '... l. ;....;. . ..........._....-..-
: . '.
. )..-......;.:--..,./4_~

. , 'lJ.VA"l' ~
\­ - "-­

i
I

o
o
o
o
ca
(
II "

i . 1:
,
i
I
¡
I
iI

i'
_...
j;!;
O
_I~
,
I
I

¡
~.c.P
~. '
: •
"

I~
~.~

~
~".. w

e

--- •
f
V' -
-:~~ .:
11

i-
---z
oil ::,

i
i ..
t· ~
.., . •
.~
~.
-~
(­ >
c.o
_ ¿QUE . E~?: ¿C0t10 5E
.E'L PLJ\~O · D·E.M'CASA ' . DlBUdA?:
COUJMNA: -$­
y óU5 'M EDIDI\5 PAREO: -.1
t3l.O~E5 \-\utCOCO : [J [TT"J: 1=

~""~-.io
PUERTA~ d1h
"
VENTANA: ~

o',
", 1.1'1
~~-y\O
DUCHA: ' J2J1
[QJ
~.,.oll {~. .~ LAVAMANO~~
poCETA: g
~I
~" ~i '1iiWl!ld~=--
.~
" . ' .3 g v I+0.. _1 . .... n
. NEVERA: o
FREQAt::>ERO: l[!@
BI\TEA: E
LAVAOOR-': _ §TI
~r=~ A.·~O'A
~'-"-'~ 1 "
-­ -­ -­ - ---.-------_.-._-­
. _i\
-
,'/
­"
," Lil ­
COC\HA.: ~.
. . ... . _ ,,::.:-~~
PAT10': "" - '."'.::' ~

Di~1AÑC\A EN\R~
~r • i ,DO-ü Pl> I'\TGD ~ - !.:..H..-_..-,.

'e

i
:, '. i -'

;
,
~
--,
. ¡
j (P'
o
í,

-:;
i ~
.1
¡
~
~
~
;
\
!
'.
, n
~
".
-------;---------.---1

i
¡
i .

:

1 •

.i ,1

, ¡ \ , ;' ·r..

( , ,' \
tf
I
1
f
!
¡

~
i

I .

~ .
t

• I j
. .
¡ •
,
~ :.-:i:~':~'~'
. ,: . 'fk~ ~r t
. . ~.

¡"

rr I I
I ~
:t
,
~
O'
;; r
~ .
, '

(
~.'
I
,i
<: •<

1 8~~:IO
~;;:(')_c i

,..- . o: 55?~
;i Z flO;¡;; ~ o
t ! m;rtT ' 'o
i ~m~-t8
. _ ~~~:z
üL-'O .li) ~
~~.2~
;1
,.~~
t:: ! <
t11
n•
~ I
% O' :r:
"
o o
(A
.~
>­ 5 cP
í)
~:z:. e ~
~ tF ~

.
...., ::z:.
:z:.10 lo
Ol
-+:t
~
·1 . ~
!I
O
Cft

- 0'\9

";:'.'-"
· ~~'
"]'
1"
1-1
I ,"
J• .:

,.

~~
~o I
%0 '/
. .>m ./.

'~


I

c3t .-.aw:!'!¡m
1.~. ~, ~
f --$ 1ft}
(,o. i :
I

'< c::::="
;po , ...
. --=- ..,."
-==- ~ \,...--,'-1'",;
. " ~-~. ~ I
;.:
7J ,,- --- . !

éP ,¡ .
ro ("~-, ~-' "
. '~

~[ ~ ~ LI MPIEZA y Jrm

~~~ ~II!\
- l~J ,
· (g@~~~ .~ -NIVEU\C.ION · l~J
.- -- -- .

1m IPXID~ <qIm<dl_ ~g
~ -~ ~

<eIl ~(DJ ~ ~g.

.~ AHOO QUf DISPoNGO DE UN Tt~Rf~lITO


TfNGOquf PREPARARLO PAR~ rODfR "
, Ó-AqUA CONSTRUIR MI Clt5A 506RE EL.
COMENZARÉ 'CON:
1. Ut1P1ARTOOO ti TERRENO,QUITAN­
00 P\~DRJ\5 &\CZ>URA y t1ALU:t\ ,PftRl\
I

," pODER:
c\t'QJAA y-;. 2. COMPR06AR lOS DE5HIVEI ES I
qUIERO 1>EQR, 005I.RVAR MEJOR 5\ EL
' ~
"' .-. URRENO f5, rtANO o NO .
. 51ftTtRRENO fe PfMl)lflff~11NGO
" '-~~ ' ,.

~C.\\~lE ., ~.=~rr '., qtJf: .'


~ •. ~I ~_m ~~==~ll~ -
~Hm:S
_.

" '" -1,


~~11 - ··,i~~U:~t
' 0000
-ffRRENO -­
fDr:HAtb,c~e:ro-~
f>AlA ,

1~PüTE 'Pi50N VARAS- ,


••
00

." -;¡;---­

~
I

.>
~%

~.,

'1
I
-m<
l.
~
U'
••
\'
(f) (
. .,
;,~

§fJ ' ~llJJ~~(c~


~ 'cg@~~1rmUJfCC~1fTI\Y&
REPlANTEO Y , [
; F~CAV~~IOHE5:
@]
~,
~n @C@1IJlllJl© <qIillI® IID<~~nlt@ g.' 1OO~~~@~ cqrm .[00 ~C§<IDDlIfu?~
PARA UBICAR MI CASA fN EL ~iTIO CORRE CTO
L...fr.) TENGO QUE APRENOER A:
1- E5CUADkA~=E50 5tGNlflrA CON5E­
~,;" ,--""/'-
qUIR ANGULOS REC1.Q5 (90 'f DE5PUES: 9
)
~;.~ 'NTA
el . '"
l'"tEíR\Ct-\
2. REPlANTEAR l i CONTO,RNO O SEA
DI BUJAR,CON CAL, EL 1)ORDE DE MI CASA
CAL . fN El TfRRENO, fNPflANDO A TOMAR

~
~'. Q"
.,.
-"l
"
',':",:. MEDIDA5 DfSDf ALGO lA CON5TRU\ DO, ro­
:W r ,c '

. ~
~,~
110 LA -AC~M,O lA CA~I\ DE UN VECiNO.
. -AHOR1\ 51 PUEDO:
t~l1\CA.5
3. EXCAVAR~ CON PICO, fJ\·AA ~.,\C~~ UNAIS
~t}At>RA
lAMJAS oo.N.UECOtaCARE lAS Vl GAlb DE
... - -------,-- .'- ,--- ... _.. - .•.. .. _- --_ .. _-- .... __ ..
,
~~.- Rl051AA '\" tA,5 :1lJf>ER\A'l~ AGUAS .Nf~
-,!.~\ _. .~'RA'¿,:- CUANtRfl'rRPíI ~ft r5tlxCAVAk- ·-..·- ­
~;it\
~
,i..6~~,
,/ . ... '''<..,:.
l..'UE\JO·..:..

/
- c.'c , - Cc, - , " C " -r':··---'·..· -, .- 11rt'cc.\"T,() t\t: '
'PH-.:.\-;...-t.:",-\.~- V.b- -1'4- --~ -- o" " -- . • ••.•• o •• _ , . __• ,_. _ _

A- REPlANffAR LA~ COlOt1HAS y


, ~"<. ,
.i' ~'

d ." , "" , 'v


/
.
VIllAS Uf R\OSlRA.PARA ~A&R ~UAL
guARAl ~RT' .LLO .(.~/ rice f5 U WE¡AR EYACTO]E C1\DA UNA VE .
. tllA~ .

.,

r'9 r_. 0/

[g)@S)@ @ ~@@©~ 2. REPlANttAR CONTORNo:


1- E5CUADRAR:
PuEDo Ú5AR 'l./tt
CJMTA METR\CA O
~eWA1>R.\~
1EN~A en"5~-, ,
fmt~()~~: ~-~-5

VO'{ A. D\W.?tR
EL e.ON1oRNO
D1:: lA c.A~.J>...
P"Rft... ~~~~
'DO~1)E 1E~qo
~~ EXCAVl..R

4.REPtJ\rftEAR COLU '(ViEjA5: 3.EX.eAVI\R-'


'EXCAVO CAMi'H~tlO~
.... ni 1. • .....,.~.,.
f
.f -. ,.. '( .
t:nU.:zA.U . ~i'jf:,:.,\,,, - •
fT''-Ir\ n \1'1'\'-'1 V iII ~ ..:: ~:::._ " ': ':; 'J.~ .:~ !._
[Q.lA 'PUNTA UELf'\C!O. :." · ···· ,,;:··~'~.1
c"-.s\L'. ,.i~ ~ 1i~i: . '''.
.~.Q a Q;~1)f:t-~e.{};:T _ ..
co', lA TIEWA~~"aAA~1
.. ­ _.---.:.~:/'...,...c

en f5TA­
"f.A'b '( qVAR,\i
~OONDEft
'f1.A~o Mi. \t\­
P\ CA @OE '0E
VBICARJ\Ñ

4t

, ~~ _ --....- . _- _ .. _ ~. - - -.
C'I (_ 4iP
~ (,-----=~:=-~CG=lUJ=IE~=-=-::CC=-
'll&-;::--~----) ~L051\ DE
~ . ©®f!J~if~1fJJ\V& ) (. lARI1An~~l . ~
~. .

VI 50 J
"' .
'ª ­

-.
. ~n @~jJ@ <@!IT@ llU®©®@nU@~ .·lll( 8) \9l®~ cq[~ @@@© ~®.g
L~ lO~ UE f\50 (o MCA) 1>E t\\ CA~ t~t\~

II1PORTl\NlI 'PORQUÉ REC\N: 10r0 II PESO DE

e>- ~\UAS
EllA '1' 10 {'''~ I\L 5Of10 '1' , -APEMI\5, ff~l1nE

EL NPO,O DE CADA COLUMNA,.

fST~ LO~A SE lJ11Üt~JEYCW51V-AHEN1E, PA ­

AlAMBRE RA CA5A'b Df UH OOLD 1'\50.

(~Y2" \ cp ~.. ) 1.0 ?R\MERO QUE TENGO QUE HACER flJ:


1__ ARHAR y COLOCAR VIGAS ~
l.A~ lm]A5 GUE YA ~E N6\ERtO \. ~

~
~:_""~"";"
I ~~:.:..... . . ~..
- '::. :::!:~ ' :
:;~
'.

':
. n1 t\R~R E ÍN51AlJ\R 11\ 10f>ER\h 'Di A­
G\)l\~c }\ift~ ('Jtl\ HOlh Ml\\\\ \lA N'lO)
'PfR\01)' 00 PUEDO: ~=," .

... --.--.- . . -- -. 1-'\A!1A.-'OE -­ •


2 . eOlf)'CAR :HAlIA·f)E
_ _. u _ @UE:.­ .---­
~ caK[ltH<1o
7\atto.5Of,RE1A
n
- • • ~ • ___ ••n _ __ - - - - - - •

ACERO
.... ~.. _U"'CAtt At\ARRE ·~.CDl.OtDIAS
~- UTIUlAHOO UN05 TR0105 OC cmlllA'b
. (VUE MEf?fRlilThN .~A-BER- VOtillE CDMitN.~ _
~
fu't)~
'PE~UENAS .•. lA lA z\R1"W)\JP-A 1>f.lA COWt\~A.-
IENA.~~

[9Xill~ @ J]XQl~g ,'


(.

( "'.
~_ARt11\R '( COLOCAR Vi,q A.S ,1>J: Rio~IRA..;· :
- - - J .. - - - , 'i5tAf, vi~s t.M, AflOtÓ
"i N. lAS Ytl'tlAf) "~Mi
Del, 00 el1 'OE NI'ellO
'( t5 eH 1)E 'Pf¡)fllHOtDM? J ~.

CAtI~:
'lrlltO)A At1A­ .<s
IillA "°15
Q
'''1 .2 ~
o .

~'~iT~ieO
~.Ue,aCARAt1AR1l.1::3u.JOE COlU"~~

f'.i

" , ..... _-~_ .. ~-~ "t ""*'!'ry'..Mf;;;;;;e:;:&.;¡a


~ . .. _ " - .
_ ..- _.. . . -_..
.... .....
---- .....-------------~
-~--,.--------

( ', , _. :..
' ~'-' - -" ~-..

-'-.- ~--' (~j "

i
~

.~ ( . ~~1]fIE~~~ .?~L05ADE 1>150 íill

l~J - ·~~~~~1fIIWA . '. (V~eIAVO) ~ ,T . _

®ll ~~ ~ ~(CoonthtD g.. ll([S) ]9'@~@~C®ill® @l@fuQ) ~®OlIfrrg


. .
1
lA LOSA u: P\50 ES UKA M~E DE CONCRE10
&
Ó-AQU\
~ HACf MAS Rf5\51tMlf " lA WPtRf\C\E
.INTERNA ¡}[ MI ooA YME PtRM\TE COWCAR El
~V1MtNTODf ML~,VI'NIL O t1N)ERf\.

-ARENA
P-ARA CONSTRUIRLO HfCEJ10:

.,.J:HCOt=RAR COH t1AUERA EL BORDE tn

"1 - ~RRErillA PISO tlRA CON'IINtR \.A HEZClA 'DE CONtREJO


2.U5ICAR .lAS GUIAS PARA QUE El PISO
~6;
QUtDE UHlrORt1E y NtVElAOO,Y l>E5P.Vf~ UE
'1" WJ~RA' _a1Bt8l.~
1', \AUAba
~
fl !j. VACIAR lA I1EZC~- ~ Hl~RÉ
CM> lNIItA lA~OOJA AHAAUIA JII'14 , t1J1,.,:-.
• . mu • c--::-~~-; <.ith -.. mNOO "qof·IA-~~VEmRECOOTE~ _·, n
~ ó ~ CJ1 Po.B _It!~.~ 'f ~~ 1)f~.....___ . __ , ..
~. "
~­ P3 MECE~O ~\ARTOOO U ~50 IN UN ~­
1.0 :D\1t'f#Mlf5 DE. QUE tN~eA;f"fflqO (~lE; ..
, I

llANA 4. CEPlUAR y PUL' R rAf\A O~TE­


N~ UN P150 TAN UN1fO'RME 'f Liso ~~ l1E
?ERMiTA UT\UlAAlD M'3fA 51N REVESTIMIEN­
TO ~1)ALDOSA~}J'\N\L"rrc ...) ,
MaClA
I

,
(e
~ I
( .f
.
[iJ( CG.Jfllib~.Á\ 1~
~n<e~~cq}UfI@ ITl1~~Ü@g
~2~~~l~ . [~
~~~~Thm~g
~ .:--...~
--­ lAS COWt1M1b :o Jffi Iffi1lt(T(Jj !5lRlJ(J{IAlfS
QUE PA5AH n 1m) 111M> VlOO '( lllIDlO AlA 10- ­
~,
~ ~ 1>IPlSO·lA DI5tAHCiA fHTKE CADA COlUMNA ro
AlAMBRE VARiA&f, Pfl) iN (JiA OOTA111 PISO roH ~
AN~Hio JjVIANO,tn10 lA ~a>lCON5TKlJYH(OO.. fsrA ~ ­

CAsillA'6
(CJS)f"~ 1>}\'~
m
cimA l"\E.TR\CA C1.AVO~
rANCiA 1>E&5ER MIN. Z!Xl Y11\'1.4.50 rffjIl1fiF1O A: ­
4,-COJOcAR lA ARt1ADURA QUf DURO­
AlD5 AMARRffi oc CllUMHAS;l>f:5M5 tm15iTO:
2_PREPARAR y co~ llINCO-
1=2ADQ,
_ 7 Al.Kf.l)EroR DI lAS CA13ll1Ml mi1JW¡­ I _

. ~~: - ~ - -l ~
~t&W.;:~~=
LA E ~ .cmrAtl Mlt6llWJAllAtIl­
(U~ioKe{)'f1Am~) _ '-J u Ilr •
- ---------------- -------- - --- :----- ~1lD . ----- - tlA;-RmIRltJn~mc~~
" . - ~ _ \_ - _ _ - _ - _ - - ~______________ ,~
MAí>m\'f PREfA1«l UN ANOO1JO fARA l'ODfR:

- ' ~~YAeIAR 'C VI~R n-et*t!«t:IO-


CON 10fJ05 'f CAVA ~ CMIqO!PJb lA lHL\

-- con {JN,·PfOOO-1lCAfitllA -~ 'Lff'f5 ftJOOE f


-'

SEGUIDO ,DEARRlBA ~1AAM1t{ N5~51)f 1­


TOl)O UAS YA flCDMCKElO llfHE lA Rf5\5JEMCL6t fAij\ ~
4-_0ESfH~R .<E5 DIdR f-ARA ~R
lA MAlE\ _ru eOHeKETO . ', .
. .. . . . . . _-------~---

. . ' "
-. - ~
' - - - ' -..:..

. .'" .

'rI~7Ji;;;¡ff/#' iW/.:.;;;;.r~
EtBa­· tt!;8 '"' if.

v
..,
. I
_;-:.-;;r..~ ,. le .~~- ....J
{
f
• \~.
o' o
( O

~[
l1tJ ~rnmllJJ1E~ ~ MACHONtb " ~
«:CID~~1rmuJ~~~ (SisTEMA' MAMP()5[ERil\ I5~(JOO\Ll ~
.(&U ®cq¡tllln~ ~ m®\OO~na@~ . .~jJ)~~cqI1m ~fu@ ~~
-~ ~~c_~ ~~~:~~:~~=
.'. w. .•"'
AlAMBRE &
hN~H \0
_ , ' .

l. fOKlARlAH ASíftJDll AroYAK lA V~ CDlVHA.


~INCilJ5JANA.\A'j1Mf1I5YAClJISJIQPA5IWlARf­
PE

M
o

----
~
, ,
CAB\ UA~
~~"l<PX()
. - IIt lAS ISQ4JiNA5l_O
DEBO ClI5IRUIR tW\tONffi
~ ooa:Jl5 'rADA ~M15 rot1O ~HO y 50 f.5If~
SO'l 15111UAl Al lilA ~RED1NO Hotos DI 15Uf.
lOS MACOONE5 SE WH5TKUM 1I5ftJf5 DE lA5 ~~­
f!tr-:-~.=;
.
3 1 0 1l5(~H~~tArr-6)
. _ ... y SE. roHI~rDN: _
1-C0IDCAR lAAtI1A1)UIl~ .. ,aIlA
- MA'RTlUO _WI AlAIt!IEJA1~AlD~.w­
_____ __-'00 .,
m5 ~CQW~ Y~4f1ll~
~ Inn 2__~~~~am-- ­
~..:'.:-~~
0 . . . . ._ (?~/

SERR.ücf\o . ea Wd)O~SWFTNtOO;Mteto ~ --­


NEZc.LA Rf5DE~ o~.~1lNAA(I»S y
)~
,··· · · _ · o~ lAilACO ~Ko-~ lUlJtW6~ Wl ~. t1I6 ~
TRUIR PARA P()l)ER~
3-VN!iA~yV\e,~~u.~
TENA~~ ~ muA tlNttAH! 5)Yl5UfS tI:1 PiA~ Rlro:
lOBO 4~ 1)[5NCOfRAR: 4lJ1UNOO TDl)S ~"WMS.
El
I
-
_.~ ¡ ==1 1-1: ~~
.. - - . -$
$, 1" =­ )"fJ···!·~~~~: .. jli
__ ~-_
. ~_~_ . .. I

( . . -._'. ..,-':
~_ .
.-- - - - .•. ..-..• _~ .. ~ . .....:...... ~:..
__... ._
" 1«'x'~~'nl
., ,.-.. - , ..... . ----_._._
... _-....
; . M\$!lM~'lI'.t~ '.;
...... ­ .
' e -~: -' c " . '(:; :I ~
" J .

I
(~ I

~ r . ~Lmmi\J~ )~~
, J ---=---:-----------..... ~ :

u;tJ L (C(Q)1Rf~m:m1I1«rtf11\'{A) : ..· · (MAW~ftlA lS1K00UIW.) • L~J .


. <en @<qIQlllljJXID <qIm .IID~<m;~fifi@g ' 1~wxm~~~ tUl~@ ~~
PUEDO muURlAS COlUMNN3 o1m I1ArJ\OK~
P(I\'LOO (p: SE r.ot«nN rottO~ ltllCOO lAAM=
c::--­ Da)11 lOS COAlffi fU" ClONAK r.OHO rARRB 11 CARGA
~RA COlMUtR roN I5lE MElODO NfrfflTO:
~~
~-;;;;
. i_-CD'LOrAR.L\A~~ :ENlMAH­
MAt1BR1:
f»D~UES HUECOS
ro
rAftllAS QUE HIlO 1.~ MI. AlOS ~HAKRflj
tE rolUM~ y Así POJ){R: .
2__ CDLOtAR105ftlOQUE5 "UROS
~ "11M 20 Ctt5l>E BPfSOR. ~t(A untillJam
".i~ 1eJ1):.~ M5TA
. .eomullR· 5 ml.W'b.
. AmIA N[~lO~
~~--~6i1.~ -" -- -.. 'cue~ -' J~ - --5.~~~R-Y :YT5RArfne.OR~-
--- {fS)f~1 ... ~ . . _.~ . . ... ._ ID~tmll.eolDtMlH,\MllJfL~ ~
qoUlf~OO,CDft \M 1EDAlO VE t'AfAlM,lA MU­
. CM·-fAK!qOE1lli1UEIbWAfL fOHOO 5Ui o .
A\f(E.-'PARA eot1fUTAK lA fAKED-A NA-OO om
CAt>H1A DE 1.10 MT5; EMfAlMNi'OOl.A 20 ('ffi
AlA ÁN1ER\OR I~ REPITO ELrroCfSO) CDLO­
TENAU'D
cmoo 01Rt\~ 5."\ LEAAtQ DE BLOqUEo
,.;,

( . ,.~. ( 'e
.
I2Xill~ @ [~XQ]~®g 2_~R~UE~:
i_-C01O(:ARAR~DURA :
-- - -~--- . r"'="CON~-f5~
· iTf.-·-:-:-1'11::"":"
- t:::-::ooo~
_ """"'"" Í>E~Pué> DE, HABER CD~
el ~rcrfKlE eOl..O­ lOCADO 5 H'llERAS DE ' ,

CAR UMA 00l.A C\B1­ ~VAdo1A


.).lA 'DE REfUEtG.O EN AL REJ>fbOR 'DE lA rABi­
lUMR 1>f4.­ llA¡ EMPATO oTRA CA 51­
r
ll.A ~Ul0 COlOCAAOO
OTRAS 5 1-11 LERAS DE
,.ARR\~ l-WiAABATO.
'" 1 )

{ I ,/

í~.',¡
~\'II'r
~,___ 1
,..,¡ _.
,,
,
"
" ' ...
(. 8 .
. -- _ .......;,~ •.. ·~:::
.::;',;¡

.
t i¿:€;;;;;:::::;;::;:7~-:--::-'--:---:-.

('

{C .' -Il1<G'1Ml\'fJ.\. .~ . PARFDE5 .


. c;;;J [ ~~<CIlA\ J[jJ
, &1J -.
~n ~iiIPXID cq¡oo@ Uil@~áNnl@g n~IFXUl~~<qIm~~g
.lA~ ~ Sat llit1fHlOO ~ 5\R'Iffi fARA ~­
\i a - fe
~
. 6.
~
VIVIR OCRKA'R f51Kmy lAt15IfM • ISltUClUIA,
COMO IN Il rJóO '1)f 105"fiOQll~ H~ TRAU­
AqUA '. ~ 1)05':- AL ~snro, RlA!> lIN60 QUE SAfiER:
AltVAHio i.-R~~MTEARY AUtlEAR,f5
OCClR,5WJAR lUt lit (lUAW TOf1AKDOOO51Ul­
._ WV TmlE REfItDClA (r.1A'l~mut\~_).fl smn
CI~ . H~-mCA e.tA'JO~ OONJlllVAlmRÍ lA _D l OOH1llOMÉ EL
~ VAOO VE lA5rotRVQ y VfNTANAS.lUf60 fUE­
00 AúSK.~ ,caoro.. UK.f>lO~ CUlO !A1Xl iN­
. _L~,.,tmIliOllIJ151UJ\N)
CC1eHAM . ­ 1l(-J-=-=~~
.2:..:eDRT-AR ~~tJES ,1HArso;-MNrn----- ­
CON ~~J!l~~R~OlCllft JACUCllAM___ _.____
"ReJA -­ -o-OOt rrQVm~AmCO UR ~f'[ SECO)' 1)UROAl .
f>lDQUf .M5TA \'AKT\RlO; ·lA ~~: __ ______ _ __
. :i-..PtlíAlf fJl·~0E5 ;emo "\)IrA iLl>\W~
d0Ia~ONUNCAroEOO OlVIDARME 1l::
4..-A1>l.OHAR lA ~RfD,lIT1U1AHOOR Hi­
1'1V MA.PA
iot><> 'JElllBUmtJJA" L\ fW~,eMlA t¿ "tLEAA~..
I•• -' - ~ " '';~'''Il
...~_ ....~_.-
..............
;

... ~

.,
.,

~-.

••

. ,
,
I
.. : .. _. .
.•.. .- ' . ' ' . ... _-~.., ,~~~:._ .. , .. - - ,, ~

. (.~
'
.-& ::::: ::::....--.
.
.

f!r
~ [--.(C~<ID~=--~-:-=-=-::WIE=-=-"'·,
· · ~=--=--'"=
<CI1~~,............."~ ~.~
~ -0--""""N-T-:---
'.~-)----
. ----...
.. ] [~J
- - .. . ,- -- . - ) . . ­

C&ll®_UIPXID ~ 1lU@~~@g , ~~~~~-~


c..~) . .~
... , n. DINlR f5 UNA 1'EQUfNAVlfJA 4XJE ~ ~LDCA
B= ~), '. . ~RAfYnAA~5ErAl<1AlAfmDcms¡ru\DA
~ .~ ~~~ '. mE fl V'PP VEJADO rArA fUERlNH VffiTANAS,
AN~H\O ~~ jJ ANtlllltflNIHO f51)f 1DCK>Y llfVA A1>Di~D
B~~ UNA A~HAl>lJtA DE rAB) lJX) j tJafAroYAR3E J()­
. iM lAS .~tm:s M]ErA1f5,'RJR iD HtJ(OS 2DOiS
M rom>unJl1AR 2 ,t1'f1DOO5~mf1fTf5~HA®D:
~ . ' v,y CA~~~\. ·· ILDlC~RAR ,~t1A.1>fllA~$m(}1W{
. CUiTA l1t.~CA. ClAvos (~~ ) 3/8 l~) . ~Uf1),WA lftSAlAro, UTlumn~ · UNA ThBlA 1'AVAfl
l{WlXl~ y_ CDt10R VAab 4lf VOl A
tmB«i* Y2. ~1IA& LATE1WB 4Ot~ HA~-~-
. ~~J~JElA_bK.~CllOCOn~AflI.·
1NMl1OID-eOIf ,.H!1ONf5-eM*1'O·tl1f>;iHflm'Ollo- ··
lA ARHAPUJA lE ~1.lA5 APWHO.Il !J\tOfVW
rorr lA 'IW',W(()fVliSRO lAliffltlAf'AA 00- . -- -_.­
Q ]A f)1NfCA MGJ! ) t>fSmWfID }.'lD5 2 ViA') lD5

.~'" 13.=l~~~~~r~1~~"UFtaS
• ~C -:> ' ." ~. AKClllA
ARMADOS, fS ~Etll( f m~~ i: fL
\.~ TOl>O DlMTfL AYAKTf'f VE5fUIS C1JlOCAW EN ~u
9\~tA. ~:tJtt.. 'EHA.M~
. ~nio, CDHO iN~eA EL 'OI5U1O A~O.
- - " - .
- ~ -; . :: -

=- # ..:. ~
- ;: .-........-=-­ ""-_. -:.
"!..--:.....---­ ~- :. ~

.,,--...,


..:-_.. . .'":. :._ _ ~. __' _:~, ' 7T r;¡;; c' ;,:·;:t c--------l

(~ (',.
r.,

· fiJ[-ca~if'J=-=~~ .... ..
o,.·. ."~--==)I~&
· -f~~_ P-
c c,U"ER-T-
- 'Afl-: '-J ~

~ll ~~{9XID cq¡urr@ ~~íkIDg 1~~cqJUll~~~~ .

lAS ~,. ~ ~lft1ENTOO tpf PERt\lIDt


___ w:w.. CERKAk ~ Dtl~(O j 1'lIl1IN VMUm.~fCiU" El MAlE­
o -i R\Al. CHADflA,8111)).yHJK n MO: 01 OlO ALOOtfrJ
, .'1 5AMe(JtfOmAn'~"fORllt1A~q~1Am1L\~

f>t~ClRA ~~
lA CDHIBCIO ClI(: ' , '
'PUE1rrA~ CUAADUKI\S 1.-COlO~REL11AIr.O/1511t\R.. 11'OOY
c tI 5WJ1) CON UN lAfillEN'lA PARED. lAS a5IN4ClA~
~ _" , ~~\ . ,'" iNIREU~lA~t.lAJf5mJWI'Oj1l5RJt5AmH05
' ~NeEl. ~ - . " - -'~ , OOfaI_ _ _JIli. . . .Wwron.
CUMe\!, 1)E rl ~~ -.. ' - HAllO'EH &j Sino 1AcuRo lA!>fA1AS CON EL
HA')En. ,. ' ~, _ ~ºl~ _. _____ _
- '-, , 1'l50la*ltt)t~~
, , • - " -~ -".-"''lD5151'1I05tH IRE 'a f1.IJfD 1 lA rARED llDO
"'''y ~ _" ___.',WUOO,COOAl112tl:A-'Df COItCRETO~ NlI):- - - ­
.. '{( PI, )~. .. .
-
u-:: '": 2.-'=OlOr.A.1t.1A "OJA ~lA MKTA Mi­
_" A'EK~~OOlAIORH\UANOO-1A5-~__~ ,
NECfMRIA5PARA,ctVE lA MWt fVE~ ~U\J~ y
, CERKAR._,fOf\ UlllMONEtESlTO CDMrRA.R '(
3.-~19CAR ~ ~~DU~)
, 'PlOt1At>A (\U: VAR\f\ 5EGUN !lEA fAKA UM-A PUERTA \tnfR­
HOJA'{ MAReo 1)1: PUE.Rt7\. .' iDRN\llDS NA o ~ruNA.-
I, .
·.~~_:;.=~-:::::~-;';"_ .

(ti
"'" "
.. c:o~. ~~ .~',··': .• ~H:a;..!:.:!L..

~
. '·IV.!.


'~:';..'":~.;'" '_. ' -::-:. :.." f 'E : ,.•••••

~[ CC~'~~VENlI\NA5 J~

<en $cq:¡.@ cq¡m l1íl@<Crn~U@g IkID~~~CijGIm ~~~


lAS VEN1ANA5 5M iUMENT05 ~UE fERH 'TiN
es -:--- O ~-O,
~_.
VENTilAR o CEk1W< UN eJPA{jo y NOS DEJAN VER
S ATKAVÉS DE fl.1A~._tlI5lEK VE ~fEmtTES Tiro:
CINc.a ~ (roRKa>i1A5IU~{,Uw(TI5 01I "'lffA) YVE tifI­
.CUAASüE .KfNTf:5 TAHAK05._~RA IN~WAK1A5 crJ1iooo
Ml\t)EAA. C1J(:
9 UARAL s

1._CDlDCAR EL HA~O, ~ ~
MIDO lSENAlO VONVE mCAJA~ !D5ANCLAJES;
~~ ABKO 105 DUECD5.IN LA 1JtRíD lM5TA lA 00 -
WRrtw>. ttJKDtt>AD HECEá\RiA; ACUKo ilHARCO y iD
'AA" AUtEAftDtfCDH 1Ji fiUAlAl.MlEImA5 LO
M.\~~'DE ~\(¡!JE NiVnD y 10 AFlPNO.
VEItt~o. ( MAC3\'
­ ~'t
\,.&.,\
UgSPUts-VE-flOflfmER-lD51H-JfeD5 -vE-H>5­
···-m~
ANClA1f5 pvroo "REllINAR105 ro" lItA MEZ­
ClA ·K:frAINCíMepu;1\l1UfA °fUEro :- 0.. 0 . . . 0 .

2..._CQI.1)C.6..R 106 VIPR\05, 4lE


tfANDI ACDKt\R AlA O HEVIVA"r ({Uf. fallJ tu
HAKOO DE \HERRO CON l1N5Ti~Uf f5H:dAL.
Y'~\05
~ 1W~
y
.~
.
.

g §
2
~
:x 00

-

~ ~

-::
8
••
.,

~
I
" D

.~

"

w
-
!
~

-- <

-.

".. ,
-­ i

~••

,"
'" ::.
:;:
~

,
--------~--- _ _ .·",,· o -. ---1

(i ( ,
~

[iJ [.---' ~-=l~=-=~~==a=-=-O~cM=--=---JRliJ-&~ ~~VI-G-"-1)I-G-l)R-O­


< .~--., ~

~ll ~\illÜ[p)® (ij1J1]@ m~~fi(o) g n~~@~cqrm _®~mIDIT'~ o

LA VIGA'DE..mtrDlIA SE miúlA WA N1AmK lA CA­


-C f'i.
Al.AH~ ,.
5\ EN LA tmt 50PEKiot,-AlI6l!',l QUEfl 'DINlIL
illVA AlRmo l&ARHAMA ~C\BlllA5._lA ~­
HDlSioM HiMiMA DE lA VI 'lA ES [l20'~W CM.
PUm> CDtt5ltO\nA 00" 005 HETDro5 ~ffiB\1I5 :
13LD~UE5 'DE A:'." ~. EttCOfRAR: uriU1MDO 2 ~BlN) qUE
CoNC.ttto -nro-u"V I1
cru>W SOBrE lA Ulllt1A filA iff>~()ffi 11

./
'"
t;.1AvOS
e .
~:g=- r
;
-
b
0i
.-

11kDERA ' .'


~_
-
....-,.
CABlLlAs
(q, X",~•'(Vs")
... ~------=­
_. ~
'- .===--C-
~)
lA5 ~REQf5, Df51fJ6 JMlKOWltO·,lA AI\MAOO­
AA DE rAf>Jl1A5 'RECOKP\NOO 4XJE I5 lt'lroKTAN1E
AMAlWlA,eON AL'J1fif}A11\5 ~lL'S oc L\5 .
*
COl.l.JttJAS·CAWUJO fNlE1U fltClHA U!A5j fN
(1.i"SfQNEe '(~) ~O'\lA VúlViMO 1A'l1Hr.lA.'( A. tDS .2 ­
00 ~~~ tOrro If!Q~.
o o '
. _ ._ '. '&.._llÍl.UzAR;'~~j)f CON aE::- ­
TO T' PO"u 11 ~ (\lOE tolOID ~ lA Ul1it~:filA
*filXtl>5fOO4ANOO UNA rAlfi OONll~- -­
ro 2 ('jf)\l.1}5 ~l1AUA\)~ ~ fS1I\~05 T~1\f)
o ~UClA vAtiO'( 'li~-L\ l'tf1t1A. ~ o o

f5 tt1rorM1t QOEAN1f5 Df ClAJr ~ fN~lA HU­


(~roUXiOE ['ADA 1.'10 l1T. ro51KOID5 tI ü\filUAS ~­
5tRRUC:HO TO$O. AA rotlKli~ 00 Clim'5lUlKHO('IfK H~1lANCAi~
-';' ~.#:-' -:- ~ •. '

( Ji (_i
. . . . ~ ­

~
. [a~
~ · -..
~ <o_~mum. ~~ . TEGHO . .J~

_1l~ .

~' . ' .' ~ " '.


, .

. . .-' " . -= - .' . . ' -'. . .

<F;llC&<QIlUIn~ ~ ~d1©g
1,
1~~~~~llilnmfllECHO e, 10 QUE N05 'PR01EflE 1>E LA llU'IiA
~ "' • IEl~L_fm)Elf.NER 1)\fERENlI~fORMt\~
(CON ONA"OO$ OMA~ aNDlEH1Pb,O 'PlANO),{
f5T~RHffHO lnt UfEREKlEJ MATER\A1I5 (!\D­
A1.ÍCATE ~mA HE1l'tieA \JE5TO OME.11tÚCA'b ) .
. PAKA M\CAcalTA Uf' \..\lA~ UN lH,\\O OC lAM\­
AA~ONDULAt>A5" roM 2. fft\O\ENlE~. .
.lO ?R1MEKO @UE "A(\O f5 ~
1.•COUlCAtl ~COk2EA!;,1AStuA\ffi
. !)OK UN05PM\~ ~\Jto5 ~ ~Sl_ ~" ',, ~
'
' - - ../. _ - _ _ _ o
.. _ _
'.. , . "
Le.
~t)E. lÁMitU6" __ . . . ';:,_ . ~ l ~ '. .. _ ~

.oHDU~ rA1SI:~~ ~ lMftrlft'J .


. . . . • ...... . . - ..... · r -~cDKUNt1A~~=~OO~
...2_.COI DrAR, lNtlAH'N~ lH.11e1\fr, - .
\'EtroAAMOOlM roN ~ TAlA'Dl«> ,. Art~­
KARliUl> rolAS A\M·&nG8 fOK ~~uN05 .
qANCH05 t5~L~,CJJ\1»NOO QUlCVQVEN

1\:.~l.E }o\EtAUco

(~~,~6~\·)
g
5B:¡UETA
'jm JlJ~T1\'j, IDK lD t\EttOS UNA 0\-\fJ~Y .
l'\EOlA~ LD AN~O '( 30 Cl1 A10 tAf,GO ,~u
~UE ·NO B\ltE j\(lU\.

(~ ( )

~(]J
A l1®~g
:t:N copo 'R .
~UóllA'&RCoID-
!.re elOC¡~ ~CA.lO~
('Aro
ftUJililAR e,l~0E5~CQIIICREIO
. IJPO ~. W "
- -- ~ . ~ ' . N~OOO ';)~U\1:f1 00 LA 'fEJi-
&.

DlEN fii 1>1:1 1ICOO-n:M~


U1\ ClU-'RAl 1: -iN~MD EL
er~l~W 'ti (1.t MA'OO 51 -­
GÚISl.t )j lA 1)\~-

Oti 'UEL ml.Ll.--' ,

'. ,
"'

~
~
• I
d)~:

I .'
I --..

, ,,
, I
~
-, "
~ ",,!'
,'"
_,e I ~ G ("

~l------~-
' ~-
, , --""---IIJ~~
_ ~""---M­
· , E-ZC-lA-ñ-) -. 00

~~~~g . @~froo~~~ II

, I
j
5EUAMA MUC1A lA UNtoH 1)E UN ElfME,NTO
.~ ~AqlOMERAN1E (CAL. C,ENfNTO OYf(0)"eDli
UN AGRRiAt>O ("'RENA Ó~IHI~l\) T AEtU',.
() +ot)VA
l.A~MElCl1\S ~' lJT1U1AK PAAA 1>IfEKf.HlIo~:
lA MEZClA l>E CAL: SE UTiUtA fAR/\ fAREDEü.
CAL tt\&)'b ~ BA~, t'EqAK MLOOó\S, ltuAñ. ~ ... .
lA HflaA \lE ca1ffilO: ~f: U5l. P-AKA .1'tqA(
BLO~UEn, r~\M~, ~LD05\D,EtC... .
\A HfltlA t)f · CVJ(~ :'5E USA "'FA fON ~ClO­
NEn,c.oWMNAS, 1)iH1m&, "'CiA~·. ElC_
.(-
LA IfitliUÁa SE ~ PAtA~~VD'b~lAStl­
KEDE51 rioo5TANlO iHlW\OI!> CDMO RTE1Qlc&.
ruEOO ~~KffilA~:1-\ElrJA<b A'MN-lOOA HA-
,~OlAAfl~f~tooNru.~TO, 5\fJEKi.-u -'....". -_.- -, __.o~ o_.
t~ .DOnlf\CA\! . o ~ . . ..... ." _.. .... o,.
" 0 - .~_. '.. ..

2,.- KEzelAt 1m> COt-\ft)MEt(u:5 1


t::\..h" .~_ t::w.. __ "o, ~,~-:·.,nr"'t°o .. D_et1t\PKoMR o~ . OO~~'STE.Mt'l.,\o. .
_._-­ ~f'Y--~~ 'r~ ¡-\']::.~.

....
~.
-~--
f{~I ' ';~;;
.

tiE'D~'Q
, i"
~ Ji

~(~~f~C;BIILA5 J~ .
. >

~ ~ ~~8 · 1 ~m~.y ·~ ~ tlill@liia

'~rn~
~
lA5 .cA8lUA~ 'JON 105 ELEMENT05 @Uf LE VAN
. MA5 RE~'bTENC')" ~L CONCRETO : ~N LA ARMAOO­
ALAMBRE
cA~lUA~ RJ\, DE MI CADA.

SE COLOCA~ E?'\ LA'0 -rUN DAC\ON'Eb, CDlUMMA~

VlqA5, ne..

ANTE'S DE UT\ UZAKlA5 NECE5lTO CDMPR05AK ~


wr

9. '~ t'5TtR EN ~UENA'J COND\ClONE5 '\ ,PJ\ EüTAtH KE­

CLA"O~
./" ci"\,A '. , CV~\ERTh<0 DE ~\DO, "TENGO QUE. U'JARLAS.

M~\~ ' . ' ~Ut\:DRA. ADEMA5, DEBD cn~T'ROLAt\ QUE EL OUMETRO (~) .
.' , ; . . .

c.!l,~tProNDA AL Q(1,f; NECE'bllO.


~E&Utt tL UM'" ttJ('aTI QUÉ ~!R~t~~" '­

rARA'Epa 1)~'t3D R~Al..í~AR lA~ CO\~U\iN~ ~~n~ .


,-VU)A 0fS1 . .. --' ~- -."_. . . ...-.. ~ -.- -. -. . .. - - --- .
_ A-- DOBLAR
.-,~<2\c~1A--.-- ........ ·· 1-··· .... t) .-~ ·eOR-TA R
ME~QT'<\ DE MA'DE'?A C.-AMARRAR

,~.,_.~~
, es; '=-=----===­ _

'"-----,, .---.,_~~~.~~;;:J.
- -c:
,'
i\c.A.·
~AUA~
A.·-DOBLAR: "
PARA D05LA~ .uNA CABlLLA EN ftftUU

B-.CORtAR
~V,A.J( Ef\\ EL M1;.COON Di: T'
p~~ Ofst~Ei: 1.,\ eA'B\ LiA rpR Th~P lpVE NE-­
BIlLA "PE tp 3/8"Á 50 CM '~l1O 'NEDO e.o~1;\ltI.A CDN UNA 5EWETA5013~
50}-\ "A 5 ,CM. ~Trr
S\ l¡J a 0TRQ 'OO~VI; , ·a l'\'f.50K VS=i~BAJOj ~~A. E~O lA 'FilO ~l ME­
Th "1BÜ.~}\ "PEeo ClA~ !::>oH CON UNOS <UA'105 ~1E ~
YAR U~ liSTaN t\
"/11 \
I

., DQ1)LAtt ~O'H a M~~Jo i

~t\ DE L l~Otl) 1)[


AL REVEOO~ ~ LA cABillA /' ~ ~

,BUlA; Pt~PVf.~

1.0 CO LA eA13H1A
ENTRE EL usro 1'\
'( EL 1~Oi.D y EM­
'PUTO \-\~C-\ ~t>o fA­ .,r
lA}\C.A Ht\~A TOeJJ:
fL 2.~ TRD1:0 re eA'E)\ tiA -- --- --- -
~ '- _ /\f
/1,/
-' ,--- ~X : .
C... AMARRA.R; 4oX\ ~TBI •. 5 .~ORMI\& .DlfERENT~ lE AKARRAI'i: CAriUA~'
L: ..,. - .._~. " I . • '. , '. . ' " 1
, -, :. . I I
II ' ;,~ . _.. . "."
, 1..
et!+ ~~,,~ -_. -: ¡(:~~:)):X:t:it~
I __
t · · .. ... - ,1
I . 1 .J I
J , " I
- +. ~Ettt\ü-o- . t2;: CRlJlA1!O . . . ~.'5: AHORCAtlO ; 4: DOBLE : 5-: EN OC~O

eb'fAelL 'PE }\~~f.~ J : DE,j). ~~Ra. :~, fl~~', 'bt cJn~l~ MAS (\Jur .1 ~EUTlLliAPAKA.EM-1 0E: Af~OjA FAtllMD-lTE

!'ton MlJ~ R~~I5Jt;N~" 1 ~51)E ·Ü\ A-~~AvVt<A. JTqD@ 'PA'R~ At::MA~ 1.\5 1 ~A1.MAK lNo CABlllAS I 5E lJTlL\Z~~~ tnQ_
K) SE OSt\ PA~A~ - ~'3~E1-C\l'OE ttA~':lF '· , I '/IYAfJ. lEN Plf,RnHt:5 AR- . I CAR \..D5EST1\H;Q<:, EK
MÁRf,\Kg¡llA~, MURQ) I Ul1UZ}. ThRA \,;q,\(}\A-I·
Lüc,A.:3, ~ léj AS, t1C.. : DVRA . . •.. .. . ~ ..
I MA P\JKA<¡"
I i
I COlUMKA'0 'f 'lIGA"", .

. 1 . ~

I
-- ~~ .. - --­- - ­
<7f~.
--­ - if

- e _­

'~l
- --­

, - El C!)
>-0
¡ 2_.
o
. o

~ ~~)
.,
~

i
i
~cp
~·OD ¡~Ol )
o
cP
0'----­

.. ~~
I

- !.
i
I .
, i

.\

. . :' .
.' , - -

I .
!
._.­

- ( e ( '
-"

~,
,. ,
.) ,

~[~ " .~ " . ".


. . .
A ~~J\'1UA5»IA"rA5 J[@
. -

®l ~lJXID C@ill® ~@ ~-~. ~~~


[JI . '[]JI'
Al'i'un
' ~ ., ~
~l'\,u.o
~E\)\}e,ro
S\J~;Kl!
\11
(''''ni'.
L-Q,, ,,-,,'
Qo~ . \AJvv'1
nrvv'\h~O
J
@n~~
AGUA.~ eAANCA5 50N TOVA5 AGUEllA«o

AG.UA~ liHP1ACO (VUE5AltN \)E LOn C"ORR~

DEL fREqADIRO , BAlIA.lAV~MAN05.0ot"A

Do
('..Goo . ~vc
O. • .~. , O))
~p" - . ' ~l-l-
'( QU E llENÁ NEL Ti\M CNE Df lA fUCfTA.
LA~ AGUAS BtANCAr:, SE DlbW\r>UlfN A1t)­

~tPOe.\OO ~"'~ e~lR \-\B1NA ' , MAe."o

.L
O
iEJ;~
a ~.
~~1». ~~~DH. ~~~~
. tD ':101D .
rr,~~ . .J
DAB ffiTA'b \'\E1.A5 pOR l1tDIO 1)E UN" lUfF..

R\A lA ~UAL .~f eoLOCA AVEN1RO Vt:LP\·SO 't

rOl( lAi3 PAREt>E~ .

PUEDO mN~fDRHAK1Aü mM:¡VAStAuENlm


, _

C8N ~6 "~~c~k:.~' ~ ' St·ttmAm 'U)l ~~HT1t"OOR Yo1FJ< i~A ~-


~Q AA ~o kECDk&lPo. : .:
. .
- . 't

. -:-'. ~ .~~~ -o --{~t~~~t~o~~~: - -- .

_.- .--..--
~~tu~
"", ~
=~ ~~
U '

-
, -.
. - w 'TA~~
~
<=JJA.eA.L ..
.. (al'mMDE\'tA'!Jl'CO\'EKONO~~~"~-
:;ü~:~~~~:=~~~~

EL OlA t1t1~ MEt:I-~R'O ~~ rAPA PtE1A, t.N~·


--_.
~=-=~::5__ y. .~ ~U\A 81cotmAKt IMfORMAl'10R \)o5~t: tOfO.
é
~,=~= ..
~_ . "---_._--­_._- -­ --J --­
~\ ~~~i I

.~ .
,f--~'ftr_ ..­ ,_

i
i
I

I .
I
,-\
rt o::i t') t 'r remare.,, ' na'!;
.
$11t 7 .,

t
;, b 1 'PI p ' t i

.' e (

®TI ü~@ CQ]® @@UlI([l g


.
, UN T~l\QUI'Dt: 1~lIS ,', '_ "

TENEMC)H AqUA PQR 10 2.., , - J . ~Q<I:E ff!E1=A~rcAOO

DIA'0 ADMC\UE NO N05UE- ', ' ,E l{ ~-e,~ '1* VI J)t;!Jo


~UE DEL 'ACUEDUCTO. , ,' ~~~ r:
PARA \N:JTAtARlO 'bO~RE "
ut'\ 1fCJiO DE LAM'NA~ ... . .

Dt'\DULAD"~~Vf\.É (~UE'¡'
AlARClÁR UNAVl: tA5 .eOill1~
NAS '\ rRt~tAK UNA rE.~~'I ;' ~:
Á BÁ.COt ~'r\MAVAfAKA'Jm1f:' : v\~
Nt:=R EL TANquE üO~ tllA,. ,~ "
PAí\A MI CAi>A EutOQ'l E~TE. ,,: . "
MODElO ?RhYA~K\CAOO tN ·~-'
fi'J~f.~~~""~ "l,; J

..... ­ , 1 -'
I
, \

'-'


e( ~, ,
",' e
[iJ(~ ... . . . .. .. .
~ ~~AGUA~ fJlANCA5 J~

<fu~@truu(Q) ~ ~ ~1lOJJl@ U~Lríhn~ .


1__REVI5AR: 2 ••t1EDlR
.!tNfE"¿) Ot ~R ~ • AHOi>~ CORtO .EL 1UOO
PARA PI\Th~ ~;LtRt\~ot\t~~~E(lu~ t1 EVI K. EXACtlJ1EN1E ANqUlo Rm-o eo~ ON
QUELD~\UBQ5liO f:~1f~ ~R~r0.5irARA E..~ a 'bIno PONtyE ~UffiAt- C,oR1AtlJ'OO o ~ lA
LoS, qOLPEO UqE'?A,,",'ENíE CON UN jtA:R\lUO AA'M u.~ P\EXAS TOMA1-t- . ~~~Aj ~1'UEStit\-
"í Ü\ '\lO EL ~OH\ ' })O~ ~', ~ --­ EN WEN1t\ lA P"R - 11"Rt' u~~t' ~ ~f-
1)1 fEREKTE EH1~ UN IU~ ---- TE 'DELTOOO \ES 'DEL1UBO r--_- ­
Yon::o tEM1)RÉ GOE ~'l' (fU E,EN~~- GUE '10" )..; ,
~~\..DS ~~ MU~Hb r.LJ1~~
C1t~E. Vf~1ro ~EqA~
»A~Th E.N~N~R El @J\t­ t>E CA1>A QO ­ '-----­
NE)(t o1'\
$RS " ~~A~ tL l1JfJO PA'PB.tijJ.
PÁH+\VO. ,- ~:~r~'
1;"': "':' ~ -
.. -
~
" '" "-.-
" ' , ; ;}
"

---'C? ­
: '.>~A~~-
:~~:'!'!''~
Cñ!!
" :!!!!i~·'!!tJ!!:.jj
', tI:!i
~'~,eA!I*.-~~j~r!" -' ''-¡·~~_.~~L~';~
- . :~ iI_,''''
!I!p ~_''''c~~~--
__ " ..
t .... 5 ..;ENK05CAi~ UN'~
' - • • t "\,
\.A 1Utsl:~1A~ N:.oA5 ~lAMQA'h fN -tL ?,r,o SI EKflE AltO~ l-WlQ ~ at~t05 ~~05 ~ lO!:'11M
. _n - :J~ ~DbJ~! fttFfrrlR;l. -\)r.1J\~~\~ -PE:- ~4U-A5' - ---c:oR lffi~~~~~\NO-\.A ~o T05ll.EV....~~-
M¡E1~'V, EN \.A ~N~ ~UE. ~~ A~\ ~rEs:-1)t:: ,,~- lJ. ffl.".'EtE.R\"'1'~~UE AW W~ D\M~q\Jat.,
---- G'A-~ hA ~~j)E-i=V~"Aet.oN (va ttDTh . ,3j- -~'J '?"'l;l. UM\R:-EL'1 1J'&})\tA -- --- - - ­
'( lA 1U13~AVEet1CAL 1'\~E @UF " . COfiE)(lOl4 ~o ~UE f\N~ lA /~ 1"A"lD
'- ~~~~~~~tW~~~~ ~ -,- - ,~~~E1>P~.6~~?¡R?~~~ --Jm-_

.Ln9 13LDGUE~ NECE~RI05' ~OE ~UEDE 5El..UJ>~ 1 ', \ \J~llIJl;- ," ­


r PE5WÉ~ 'DE COLD'eA.~ lA10 ­ ~ UN t ON ~ NO SE
BERtA ThfA~é. EL t\uEe.DCON fl LtltE El. "~~A..
C,~84TO l' t=~., so.
t:
~('t. ~'" '.
,"'l.
~,~~~~,~
~ e. .
,~[llITID~ ~~~Al1UA5 NfllRI\G)00

~n~WInJ]XID cnUll~ ~~fiit@g ®~~_~lIDfrm CID1J~


'Q § ' _ ~ , ' .~ ' , 1ID®~~ ,'
QU , c..; ' ~D ' ~ ,t\tlU~6 NEGRAú 50NTDJ),\5 AQVE:.llA&ACilA5
~HP M\UO ~OO'to· t!oW~~ CoOO~O· 1ESf\o 5UCI~5 ~UE 'nEf>AGUAN fL fKEí1A\60•.MlfA,
~!)~~ . . ttwe.~. . \NODORo,1>UCl\A' POCETAj TODA'?> EllA5 5E CD­
~ ~ ~, ~ ~-- ~" NEtl1.NA1'RA\lESDEUNATlJT¡fRIAQUfSEI'D­
.- U ~ id . . '" . lOCA EN El 1'1'bl) , nUr,E POR ~5 PAREVl51OO­
~WO~ TE TE bOllE ~~~ . .' .. Th U'b ~ElA~;ThHB'ffi iltBO ~ OTRA10­

~
~ ~ .' . .. ~ SlW '(~' &(!i"" \3EK\A ~UE fERMITh \A ~\)~ DE M~S l Pi\­
. F TE ~uE,Al BAJAk EL AqVA 1>t lA POCEfA~f.~
. -- . ' .' . . '. :. '4j ' . NO REBO~~R.).OB ~NOOORO~ro..?\ljO; E~1A1U-
'fE OOm '(E 6O~R . '(1:; ~1\
' 'il '",'IEIñ~' .~~,~ \tVElt1,*,~CK ~.lJMtIDDElNO
~ . ~n.. .- J . H\1S)~'51.E~et{~1'O'tatelt1Aoa~o
. CONE,)(\O~f;~ (f>.V.C.) " A~' · DR>O~U~. ~~AqtMOt>OOlJ'líAj
--------t.' ---·- -.
.----
s- ' x - --.... ~-._-
-: ---==:-""1- - ~ >@)j c-" . "'PI
' 1U~~U~Ñ~~;~-
" . ".,..,li-t'Itct1!Pi1 it~1 ..

'- -' -'--1 %03 ~\.I..~f~·~ _.o'" ..... --" • • - .. '-~ ~.' -' .'. . ~-- '- _.- ~ ~U101'Dl{~rt\mt 1'0 REW\pl~~Lt .
P.Y.C. .' ,t\Em~ . '. unll~ LD~ 1\jBU~ '( lA~ ~E't.\O~ffi. UE.
-- - --- -.-. .-~ ~~ . e~ ~- '. '- ,. 1'l."15trm~ cm~llA~~ --'V.'l, C~ ) ~~(VUf:~1l U - _.
9 O L)u~ . y '. ',''.
~~. ~
l:Il{A-

., . . '1\ANO~,TJ..e-\1f~
-' ,

lHDmR ,M(""~~ I;lNSlmR.


/ ~,,~. O)E:C~VtTI\ . " ,

... ·li

o.
e( . , . . e ( -­ .~ . "

~ l...----[~-~-
. :-.---
.,_~ "~-~AGUA5 N ffi~5 J~ - ­
ct~® @fl'j]¡]\® (j~lli1 ~<g>

1._R~"'~R~ 00 o o-o 00' 000-0 .00000 .. 0 o 0.0 - 2.-~\~ieO=:-~a~~

I~UI\L CVUE EM iA1UBE~\·~\)E ~l)~~ 6\A~CACO . A~~~) Á'liGULD 'REero CO~ UN~

1)E?úi\~~U~t: (VOE l.O~1U~~. NOf~l8\ V~ agl11o~~OC (VV~- 1A1UeO otWN lA9~lt."1N

ÜO~ ?A'R1\ ~ lD~ epLfg) l.l~~~attE CDt\ UN ~N lA~ ?\ETA~1'01AN- PEBWi9 lJ MflA.~ -" l.i­
M~K-n~~()·\(1()a~~\OOi ···· - . ~ ". 0084C:UfNThl.A~~ ~n::LA~?'\~ES~

~\ ~'\)r'ft:mntBJmuN. ~. ," .. ~ '. Da1Vf:O~VE 11JBQ (\)UE ~0Yt,.

~oow~'Vit<vüE ~el\~~ " '(VlJ~Aj)ffi- ).. fE:~et

C,ü}\ l\U~O ~,o~oo ~~Thnt- v iroWCADJ\

~l{\fA:t a ~\n ~~ ':i ~- eo1-\E'i\01'l. _/ '

\\-AK n 1Uf>O 'DAM'OO. . . '. , rA~~ ,


.
, ' _ .) 1' ........ · ' ."el \..',', \.~ .
\",:.,.¿.-:;J;, c
. '.' .,
' ~ ';'
~~~
-' ~ , ' " .:i~> ' , ~~
':....-­ .• ;,. .~ . "--" ,.:-",,,.!...,-.j~ ": . ' ,"
" l.:! ' . ' - .
." aj <...

fG~~~_~~-~~
t\~~WIUNr\ üAP/\ UNlfOKM~ 'DE fl:e¡A}\wm~:
fEei.AL PAfA 1lJe()~ ~ ~ro-p.~.-e ..~C=--=_...-L
TA-~ro AlA QDNE}.lOH WM,O AL TtJtí);
A\to~ /N1IDJ)lJW) a. 1000 :DEN~
tJl:--tA-C,OR~IOK
• , 1
EL-­ -1 - , .
ftA~1A
Lf\NArL ~ ~IN ~ro2CAt...J ~.

\
i ,
¡nM0 \ ~.
U
.
"..-= _...' -===-­
!
~~ ,~ .
==u; -
, ~,

--o

\ .
.
I cp1
-.'- r
c::
.x
-~
.~

,
I

. ,
¡
I
- ...- ---:-r-­-"

,.. ti!: r·

~[--~­
, - 6. -~~
' - ' ~~~ . ELE(,TK­
-- '-CI-DA-D-~r
ero ~rm~ mm.~@ ~~
"" '7.r·''"'·~ "il"'" . .. . . .... o J(, ..
. . n~ 1loJ
, - -~
, . :- ~ WI@:IDlJi]l<D>
®. . ~ LV,J.5~ .

SE LlAMA flEClR\ClOAO MXJEllA EHm1IA QUE


ME PERM\TE EHC1NDtR l.A lUl" AAefRFUNC.t(}
NAR 1.05 A1\TEfA~5 roMrolico5
Vt flECTR\dV~D llIqA -A M\ C'A~ ~1lA'J~ VE
\J\ ~NrnDA,ffi 'DEClR DE V}¡A 'DfR\VAC\OM ~
LA RED PR\HC\PAL ~ D\~TR\OOrE LA CDt\~lUA
fIIc:rR\CA:. 5TA eoMPAHIA 'N~t-AlA Ht MI rJ/!JA~Nk
MA~ UE lA -ALDMEllOt\,TN1B\Eti EL ~tfTÁOOR BK­
TR\CO llllNlERRUPTOR ~\N.e\PAlllAl1AOOC1tHillA.
I E'J 1'1\ RE~~BllrDAD \l\5ruARfl.1J.~DE~5­
TR.l~WClONJOf> Cl~CUnnS,l'A~vt~~.~
CA~ ~KCOntl', ~~EN-~,~~ tNtBU-
1tYR~'O. <a: ll1+1J\ e\tOOmrJ\ UK-ClRUro~ ~_ .~ :1
_-..-------. -- ~·tlfttlb "Q~t~--~ÓE-romrw,u.~~ ~_. -- " --~..
ro ffil·t\~1ltL eDN UN ~\1) cA?>tE.MtNJ) lUNJi.Ulm.--- _.__ .- -­
l061O~~\m~ t'O~\Eb, (rARA COONA
ElClt\0A O~ro~};€ 2W'lOL1\O~) rote.oM~. _
. ~L "Th"6lf.R01~bNTO~fN1E ~· co~foo'0.,\en'lo~
~ 'UN NEU~O.EN a TABLE~p CA1>A~~li'lO ~co­
MmA AOAA P1\\.AM~rf,\(UAMA~~~ll\'JI=R")Ci'JE
5E ~MEcrA cor:AA ~~oo fAllA EL e.\~eurm.
"

~~@1Jlru@ nn~ lh1 @~~o ~©~f~@])~


crll@cdl @llliIDn ~~....("uu U=L>
cW ~lJ~<gJ xmVX; I

AOOt-\E.Tiw.. ~~~
(2. AC!Tivo5 '1" 14fNtto)

I\Aci"" ei~c:uiw
1)1: ,l.\}",\~O"
tuelA lti ~\1D
~1O~t\,
\Uci~ ci~\"" . t 2. AIm'CosWtl
Dt:: ~\a\- " "i\ I
11= e'PE<!.IAL(~~\Co)
(f:CO ~O ~)E DE,~
1X>~ C. II~CU110~ ~
~E:e>~~ pO~ "5\
A"""uo l"\i ~i'l\~~)

~~lli[® ~ ~~ffi\ ~ (Cn~~~

MED\oo.R. l'
. ~.1 #f JII/ -QUC.,",H.1.,a.. .
PCll(eU\1U ~~\eJtE
n

~"'\... (-'~
1. SClA"tOM,\)
. Ko6

) ~·l~ 'De Go AMfnl~ 0/\.1


-...../

~
., ,
..

Lo R.t~~tt4DAe:,kE E~, DE'3fUE'61)E\N'5f~R 105 eAJ1;lÍNtS~-::A­


CDLOCA~ iC!b~lt. TiNE'0 , CAR.lA CUEt{~ 'PE ~UAÑTOSCA'"BLEg Ac.n'loó '(
'i 4.. 1~,Hj,E'R\ ~ 'DfMí'?O ' .,' N'EUíRO'Q 1)E&}\ ~~~ fQl: <!AD~ \LJeO CONOJtT
Df: LA3 '?A\C~.r:E~ ,l)"}1 t\'tAl'-\- ' , PA~A CD}H=(~r¡A.¡R toro~ l-DS 'BOl~IUü~ '(~
'DO l\)oOS \\Q.oN'DU~ T· O DE, lO:) WMA~~~\~~ ~~~t)A.N1)O ~vt:. ~
P i)"~r\ 0(; ~0E M \ \)-,N ~ 1/2." . . ~a Qj~\Tü~ D\TE.et},j\t.~·
'\ S\J~ 001'4 e.'K\O'M E,?,
6 \ NO ,?\) EtO ~.'Prv. ,\jlR\10
~ . (L~---,:---;?
.~ 7

:EL iU'BO WNDU il U1iLi-, oO . _ _ ~:-: : _ _... ~_ _ ..."~-'~ . . .


_ _ ~':­_; :-=-­ ..-:':": ,

T.h:?.'É. CAB\.l ES'Pk0-A.L­


fÁf).. 81 POjl::.A'K . CVAN'DO a ueJ\t> l=S
'DE LAM\ NA~ PASAet'
LOS CABlES ~e tJS
v lau\::TA.~ DE 'tUh ~
'~..,"t··,:'bi %~ f).~¡;¡~E~ ~.NOM{C'Á~ ~SM~t1C.o~
, ¡

J ', , - l?S-BO, ~, '~


~ _.- . A LA \1,' lo'STi\ Vii -=
~-1---L.
1 J '""rt·:.~
Q'.),~ ~tCJALCAjE~
1 ti2,/.. cr. . U.A. . r .li"-::). .
{2~. '}
~_
, &. ~
_
~~ ~. • !,NES ,SUPER.flD;\LE.~.. ~ .
MhlXl." (g)

r~§l~1(E. ~--'CABLE tt LA.PARE)­ ~ -:-_-


. 1 C . '
' .___ 0__ __ __ ___'______~ ___~ __
lES EN l.D5.~M!: ~
~ _ _ ___, _

"

/:~).un U?ANOO 9RA,RI\@, t.mcQ.lALB ~~~~~~~A~MBRE CYOE Imm'Dlli.


- 0- ' ¡ o o,. ' •

-- -- --- "" .
/ / 1 ~\i)A-iGE DE NQ ?EZ.fORA~Q.ON "c(j-tN- a-ruro+lA'31A~úE:~~~a __
.' '...DSCl..NLüg, 'JE-A!'..\O.lW. to€J.T'i:O M'=TOOO ". E1. O Cf'uE~1Dj Da;-Pue A~ :
---o' -FS?,E:....\(l'f~CS.o \' Lo ~\EJO'R' E~ SUS1l1U\~ a ~E -AL Al.AM'P~E..J 1X>'eLANOO UN ,._'''...
/ ~ r; .le ~,A ~ RA?! 00 0'051 BLE \ , 1'000 LA ?VN ~ \)E t~E ~ \-\AU) t\A~A
- - '"" , , o \ \ {l)UE a 0-AeLE, SALqA fO\<- EL t:xiltEHO
1)Ot-\UE 1:510 r '(o.
,
¡
¡
,~
I

oC!


U_.!] I
iD,

u-u
-: (Q}.
,{9) \
C)~
.
[Q]
..o~
[Q] i
•• !
le
D i

-~~_ ____
.. ~
. I
,
: .:I

. <ti (

I
I
. I
'~
"c7 o ~¡ it· ,C ~ ~
r> ~I ~ :z ~ ~
I
i'T1
-- :z.¡
- r-'11 ~¡
o
~
o ~ ~
~~

:x ~ i - ¡-- o
~
::XI ~ .5" ~~ ~o~~t

~ ~¡ ~I~
.-Iloo
, "

I la
I
I
I
! I
! OQ
[ ~

11ª C9
.
,'- "~ "
,i , ';:Po
,
1 .
. ,
- "
"
,
I . r¡
."'
¡
I

'¡ v I~ ~ ..

I
i ~
" ~,

-
~
I I,S:)
I
.. .
I
1 l'
' ?={i
1
\ :¡
!
I I >-
%
,¡ ;>
¡ 1
I

~ . I
...t:::-
i 1J)
;
I c.P
11' I
.~
, ' .
r
, .1

I
>
::z:.
I !! '
1:;-
I I :
1
. L
I <.JT
!
: i LQ
I
-
I I
i - c.P
I
I
:
I
! 1
¡ I ~
, I 4 '
I ¡ '>.
I
I .Z!
1,
i .., I~ >
li
'[ I
, ~"
~ r

)Jf
,~
_
·__,.\.. . ~. _4l ..~.••':t..'*'.--,,~~!F.o" ~;¡:;;.~~-,-:;:-.v;..':;l~1'

J]3ll @J1n@~ ~IFn&


1. Cenh-o ln~emmerioono (C. LNYA.) "~l\i'kt de la ~u,mda '~ .'Serit manuales ~ ~hllo~ U!' 1.

, ,50Cjótá, 1856~ en\ombiQ.. ' ,.

Z. üm~SQ 'Nat\onQ\d~Vi~'{\dQ"Cat\\\\a d('..vlO\enda" LaPai, 191~/B()t\\),a


3, tldrician.d d.~e~1'O~a5:'mUnUQ\ pom eJ D~o d elndo.hcioY\e.~ I\ech;'txls e.n Kes\denoo~,

CnH\C05, 1~b5 ,~e~'\e7.utJ(\.

4. LOf'U LUlv_"r-\Qnuo.\ de.\eon':.hu'Jor ~,C\Y- ~ mirlclo, ,gB'\, YentludQ.

5~G&~,rtJde. \~ R~ru~,~~~t1p~u9~d~Vi~" K~,i.~~ ~~ ~~ .

,. .. _ . ~

(' TIIA.'II "O . ' ,' .. Lt\:~ t:, , ,{ '- ,


'o . .U'4JWL (m~~,~_\ _~t~~
T t , ~ . . ·1: ,t. " . d
1, T . __l,;,~.~ .;- . _
_._ ~ ~~\U\.~__~ ~_~~~~~~Vtu_~~"~,J~not~oon,.~---,-~-:..-.. -
'fi.. : .) ..., ~ ~,.~ ._.~
-, 111
- - ----·--C~y~~~~1~\;._~~8~~~~~~a. . .,
---- - -- - ~--- _. _.
j

- - --­ " ._ ••• - - -- _ _ .. ~ • - - - ~- - - -- - -- - ... ~-~-.- . _-


1. INCE. GmfJ1ttH!,ClOn _ MallYále~t~\en'j~ P\om~ri~! ~~~ú~,tj(Lde~~Q~\ru~~ión'ttn~otrQ.(lQrJ~th:.ñikrtO- -~-' ",-'-­

:-ra~~~,Íí~\~'cid~~ ~~~ecl1S\~t.ti~~11)·~~t~\ón c!~~\-Q~y<lnue~6, ~ ~uiciolet!rl'eD.(hf'ac.ns,"',6~,VmaJQ

.... ~ .: .. ~ . '''~ ~~ - ...~'~!'. ~Ho;;.I_.JS ~}j~l&;;P NHGtt(QJ.t


, '- /