ELS OFICIS Elena Batalla Núria Vilaseca

Directora GUIXdos: Rosa Guitart. Edita: Serveis Pedagògics c/ de l'Art, 81. 08026 Barcelona. Telèfon (93) 433 02 69 i 433 03 94. Producció: Punt i Ratlla de Serveis Pedagògics. Fotocomposició: Winihard Gràfics SL. Impressió: Imprimeix SCCL. Disseny: ACE Disseny. I SSN: 0213-8581. DL: B-29863/77 MATERIAL FOTOCOPIABLE. SE'N RECOMANA L'AMPLIACIÓ AL 122 % PER TAL D'ACONSEGUIR FORMAT DIN A-4

INTRODUCCIÓ Aquesta proposta va adreçada al primer nivell del Cicle Inicial de Primària. Plantegem les activitats com a reforç i ampliació del treball realitzat a l'aula d'una forma lúdica, i que el nen hi participi activament creant-se el propi material de joc. Tot i que el treball s'inclou dins l'àrea de Coneixement del Medi Social, també ens servirà perquè els nens adquireixin un lèxic relacionat amb els oficis, que s'inclouria en l'àrea de Llengua i perquè desenvolupin capacitats de percepció, observació, organització de l'espai, i utilització de tècniques de pintura, que s'inclourien en l'àrea d'Educació Artística. OBJECTIUS I CONTINGUTS D'APRENENTATGE Els objectius i continguts d'aprenentatge estan basats en l'àrea de coneixement del medi social, però s'inclouen els d'altres àrees per tal de fer una proposta globalitzadora. Objectius - Aplicar el vocabulari específic de l'entorn social, referit tant a l'entorn més pròxim, com a d'altres més allunyats. - Organitzar les formes a l'espai. - Manifestar hàbits d'observació, atenció i memòria. Continguts
De conceptes - Els oficis. De procediments - Ús de la memòria visual i retentiva.

- 4 cartes amb els dibuixos d'eines de la pagesa. - 4 cartes amb els dibuixos d'eines del perruquer. (fotocopiables de les pàgines 7-13) Aquest material el confeccionaran els nens pintant-lo, retallant-lo i enganxant les cartes sobre una cartolina, que segons les necessitats s'haurà de plastificar. Es jugarà en grups de sis. L'objectiu del joc és aconseguir les quatre cartes de les eines o instruments del personatge que representa cadascun. Abans de començar a jugar, cal separar les cartes dels personatges de les cartes que corresponen a eines o instruments. Després es barregen les cartes de les eines i es col.loquen cap per avall. A continuació es reparteixen les cartes dels personatges entre els sis nens i nenes. Per jugar, un nen o una nena gira una de les cartes de la taula, si correspon a una eina o instrument del seu personatge, se la queda i n'aixeca una altra; en cas que la carta correspongui a una altre ofici, passa el tom al següent jugador. S'acaba el joc quan cada jugador ja tingui les quatre cartes del seu ofici. El mestre ha d'observar el desenvolupament del joc i només intervenir per animar i ajudar els nens a organitzarse. Fitxa resum 5 En acabar el joc, els nens han d'omplir la fitxa del joc dels oficis que té com a objectiu reforçar l'assimilació del vocabulari propi de cada ofici. Aquesta fitxa es pot fer de memòria o bé utilitzant les cartes dels diferents companys de joc.

- Reelaboració d'imatges a partir de transformacions gràfiques. - Utilització de tècniques de pintura.
D'actituds - Interès per enriquir el vocabulari.

- Acceptació de normes de treball col.lectiu. - Acceptació i respecte envers tots els oficis.

PROPOSTA D'ACTIVITATS I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES Fitxes d'avaluació inicial 1 2 Aquestes fitxes estan pensades per oferir-les als nens abans de començar el treball dels oficis dins l'aula, tant si s'utilitzen els jocs com activitats motivadores, com si es fan servir d'activitat d'ampliació o reforç. L'avaluació inicial servirà per saber el nivell de coneixement que tenen els infants dels oficis, i a partir d'aquí iniciar un aprenentatge significatiu. Joc dels oficis 3 4 Pel joc dels oficis necessitem el material següent: - 6 cartes amb els dibuixos de cada personatge. - 4 cartes amb els dibuixos d'eines del manobre. - 4 cartes amb els dibuixos d'eines de la metgessa. - 4 cartes amb els dibuixos d'eines de la fustera. - 4 cartes amb els dibuixos d'eines del bomber.

Joc dels trencaclosques 6 Pel joc dels trencaclosques necessitem el material següent: 2 làmines amb el dibuix d'una cartera 2 làmines amb el dibuix d'un secretari 2 làmines amb el dibuix d'un cuiner 2 làmines amb el dibuix d'una investigadora - 1 dau que modifiqui els valors 4, 5, i 6 per 1, 2 i 3 respectivament (fotocopiables de les pàgines 15-18). Aquest material està pensat perquè els nens el pintin, l'enganxin sobre una cartolina i retallin una de les làmines seguint les ratlles marcades. L'altra làmina quedarà sencera com a guia per muntar el trencaclosques. Es jugarà en grups de quatre. L'objectiu del joc és aconseguir muntar la làmina del personatge de forma correcta. Abans de començar a jugar, cal repartir a sorts o escollir entre els quatre jugadors les làmines dels diferents oficis. Després es col.loquen totes les peces obtingudes en retallar les làmines, de manera que es quedin barrejades sobre la taula i de cara amunt. El primer jugador tira el dau i agafa tantes peces com indica aquest intentant que corresponguin al seu personatge i les col.loca damunt la làmina. En acabar juga el company següent. En cas que algú s'equivoqui, ha de retornar la peça i no pot agafar-ne cap més fins que li torni a tocar. S'acaba el joc quan s'aconsegueixen completar totes les làmines.