Está en la página 1de 34

~111:gred£entes

'f' 750 'gr. de rr.lsta d~ ~O!lla" on gr: de pasta de chccolate ., 500 g,r. de pastil ~ai~

.' 1 torta redonda

(lkm de d ~[lffi~b'lI)

.' 1 claim de huevo

.. CfJlol'antes ~'e£.~t,a1es f gtase real de ,I clafl

Materiales

.' telgopor, estecas, bolillos, plneeles t, cu,re];, tijera de punta fina

.. alambre de fim:i:ster£a bllll1W' .. b1l!l.1dej:n. ~tmdl'w:la

(30cm de lado)

'f palltos de bFOCh~U:e

'. C&~uchoo de papel

'. cort:anle de hoja dil.1 fiU 'I;Jago

I .. PAe4 Nmn

itJdel~L1' ~~ Ilkmus de P.~~J:I,;;t Nnel ~ Imrtir 00 U:Il

d I mdm de PiilSttl de gnmal i"I)I,~ ~llriLdo llHP:!lDbQS ext[~U()~. L1dhLaf ~JJ rOBdio y,a In ~l:unl de las rndillns Y IUb:ic.:ld{l rife IJIL1 hl~iJt' de l'el~[t~JOr, Coi1.1J' IfI!i extl,~ dGbajo de las ~l~IUliI,';> FfI['I1m:r el llll1lll eon Jl']_~roia'~n lonna de p~ra gmm14!. llegariJ. c:(In d ttra oohre 1::1'> pien1Mi )' al1"dVmtf CUll 1]]1 pillihf d ~ h((::h&t~ ram que sm:t' Lle ~'Ilil, Mheril' des t1ritn& V~J'IlJ!s como tll~ddllre;;

ReaU.i'.llf lo~ Ili'i&ll ~ ~pMi I' de dos cones Ult pflSla ¢: g~Ill!L ruja. ujc~bl Ill' d1dH uno :l I a, :il!lur.l d~1 Clldn '~I mm:cmr fl'l.leglJB5 ton ~Cl1. Harer 1;1.. .. I fl!lfJai, (IlLl masa color p,lci en fumm de' 1:lgblm~!i l'tr.1alLwJr G(K~11!!j am Ujem IM!";ll'eJIOOlI' los dedos r J1f.gmii5 'n IrJS ,extrefllO£ de los brazes, Mm~elaJ' las I ilecU::IS' [IB ~1lS pie.' :,(, p3r1:i [' de dgs 'Gili [1(1:1'0$ bhmc.os, do~Jar eada uno ell (Ul'flll:i de "'L" " :ll11 illlt!r HRernm(m~e I:l Il'l:lntn d,l P&~. 11 Ct1mI'L'O!1 Uri£n5 ~'Cl'(I~, y un rit,(~llo n tj(1 en el HIJ,(fll.

ENDA I

COt1!.llf lias piezas del pie y de 18. 1ab~a deJ tCl:d.endario en p~stillale' beige de 1, em de es:pesof. F,ormr un brochette 001'11a mismili pasta ytextur-ar todo eon 13steea 118.Hl si mu~ar las vstas r:iela madera Dejst secar diLJJrBn~e 24 horas. Adi1~rir can gl:ase las. :3 pieza3 d~1 pie al extrem'o del broch>B'Ue y sabre e'llaterral del'Elxtremo epueste, pegar 118. 'tabla. Pintar ell conj,unt0 non colomn~e marron. Co:rtar ClJadracios ligllales en pasta: de goma .amarino pa:lido y peg,ar una wore' otrn sobre 181 'tabla, para imhr lies hojC,'is del palstJdlllrlo. D'er mo~im~ento iii 11M e;xtremos y pintar en e~ cen:iro ti!1 Nil 24 con c-Qlora!nte rojo Y plnc.el.

rl~r 1:1 clliJeza mil U.El ~.J1HI de fr:l$~! de g~lltl:~C4;111T pH. hhufCnr lOll ()~O~ am 1I'Il1li1l1Hlo y ml.l'W:irlr' Lilla boHD:L ~}dl\'O mli:i:!:, fOI'11l:lIJ' ]~ b[l.rtm (:(In. ltllJJll:Sfum de p:il£tiLbtwllClt Ol!fin~rl:fl haCl.1 mlS lildl;l5 y r~F,la dt'b~u'D {if: 18 nil"ctz r haeta lo~ hnteral~J nUU'enr ml'l l'S1eI::a. Agregar 00s rnr.dt~ nl:lhtf'1l{iciS; 0011 estec,-L, (iO'mD l)i~Cl[e.,;; ~ do~ n'las gr.llldeli, como dbellu, a I(~ hltlu.- de I.~ ,r;il~l, p.e~\LIr 0011 d,LtJ UD5 IlSoreras color ~jcllmm. "l[lllt:Lr lns m:ci:JS ~'I} 'sim lal,' t.~i'I I.lW Ii II mn It.mit d:Jrle:; lorm ~ Rellen'i~' 100 {jjO!) ~11U1 p:~I:L i:Ull~ri lin ~u;:l!re y me elks ;!dbmrr dos conttG15 bl:m:wiO mum c:ejIlS,I>.i.rut:n' los (lIps COil rolor:ml.ieS y ]l1.1l~1 Fil.lo.

LISTA DE REGALO

Real izar la lista de' regales que 9&tar,a, ley,endo Papa, Noell con l.'n rectangulo d;e pasta de goma amarililo suave largo,. Tex;b.m~lI!" (;<;111 as-tee-a los barnes yenrollar uno de los lades cortes, ReSie:rva:r culOiet1o con f1yik!lil1 :para mant-ene:r la pasta fresPiEI.

UM

Hacsr la pluma a palrtir de un cono lar;go y apl,snadol de pasta de goma lilia. lnsertar a 10 1211190 un a1lambre·de' floriste,r[a blanco dilj ando so.l:ue,sal.ir 18.1 rnismo1 em; rnarcar con estece los bordes" d'ejarsoc;QIr yma:tlzar COVI colorant-s ,azull.

MQdelm:~~ e.,,'rrtl a pmtir Of! un eoun ~'Mg~ll de palllfj. de W-im;~ llja, j\L!h~rli' en id oord~ grUe.5CI1:irl cimldro bl.flfliCO 9pl.8.1l!i1.cl1} )' te:\lUJ.':ll.r cen .i:Sl:etlL O:;J[up:i.etlif cum 1:n1:J!I,'RSJBE:'U bl:mc:a.en el e-~mrer~]{11 rJelg:iildQ como Jlamp6~. mmer las 11(lLa.~ :~ ]'ljl.ftl r ~e di1'S ci [lridrtG OO:j~j' [J.r'gm "f doblj]t en '[linn;] d~ "L". Api amr V rnru'C~u' J a suetn a::m ~~L ~' wbre.I.L cn:na aclliadJ' umt t:5~m 1J1.'l!1'LGl aJlLLl::!I:llI cnn un boli lIl)' r m.m;:ar COlIn estecil_ Formar Ja Itf-hi'll:;! am un cmlJ:iraoo de. pru ta negr'!1 ci!.ladn er, d l~nlru, Adhenr Imrulli.to y delar 9sc:!1t M~tiz,lI: WIl orJI0l1l11te d~r.ulo ~' J~~rI.tI ~I Ia b0t;l, ~I'l cl:.1ra.

~dihem con gbL~ al tenn en tartnchn los busJnS a I'(j's I ~tdoolle] tcJI'SO dl! 1~8pd: Noel }' las merlillS en b, p'!J're lnr1!fj.O'f 00 las piemas. CU~ld.1" la lmJ.61J de ,esirul tlJtimas con un J.'eCtrllgu.lii de JtJ."lUl de guml, \'elrcie f m:al'cor COl) 8.lI~a· P;1t:L Dill ~tar losrircg1..!t:8 dl'j puflo, Pegat"-e.n 100 l}jf'l'!t~ do!; ~tns hlilIl.C'J~,C'om{! ~mtoJles de' ~11~ 'bolilITl1lrlgl.l.\i" l]bic'~f la e.th~a sabre ~1 brocl~E!t.lJi!, d8! cne:qm y peg,l'r ~I gorro.. Resel"l'n.L' tru; betas :d Col'~Hldo d • PHpa Noo.l,

I

apa

'li I I '

11 , '\ ~ ! r (I; i

\1 ~ ~

6- SIT,~ ON

i:stimr p~lSllll:ail!:.l}(li·f.l,U! a .~c.m de !!'!]l!2!inr YCCldal.' l.lli l.}iCilf1S dl'1 ~ilI6I1St~gl~~1 liJIi mul.(j.($ Wt1poI'CiQurIl'IQIl, M;ilL'(tlP i) ~.~ lest~ca para unltar las wt,1,S de I a !I'ild~m n!l!::Jlilf'~ eJ I.~'!l.~dtl ~[)Im;! un hlr,.ql!~ d~ ~ii!1 g(~rll:lr eon ~hLJ ~lmfl10 cmlafln en dlagml~d ]l:Wil 1;[00 adquLBra la rtmntl, Mtw:ri F min gl:l.1i~ I~.~ilh [IIJ OLljiCHli) Y t~ I:li~!l!le.~. [llI<lli~~. peF;lIl'c;1I)l!tliJJ<lI~o y 5o.S~f!ejl (.{Ill pu'l ires de ~rOCl:wt1e.

Pintar la l'I'imm COil oolfl'nmliB r.mn'r6n:.

Clil't,u' cll'f:"jjpaloo ~r cilL'\£[lllJ en If~tl d8 goJru.! mml d~1 on t!t e.sl.:~}r Y pl!¥.ul'h~eliJ el lugar ~iC!I:'1;e;J1~"1Jt{I.rei1te.

M:"Utat I os r1(UU~f> con LJI'l:1 i'!:Stff:~ Y ['ellem~ ~'Il!l [Jtlqltel.l<l5 t:iUl':]s lIZA:1~~p!lm "L1.11[oo ootml.e;,

z - ESCR'ImR~n ~~rnrpnstina~llooig~;3. 1 em de ~I!''f oJrliar I:IS p:lI:l$ rM. ~L'i~tlliI'l "segel[! IDS I]lt)kles pmlX),rQonru:in,'i.

M~~;!ii 0011estec~~ J11IDl8inmb.r hIS \ret:.'llSde hl madera ylC15 bmrl~ plIm ltniL1t i;lij, [I]()~dLlral. tl~iar secsr diJrnllte 24 ilQffiS.

Adherlr los lat®l'llles ;l hlSp!e~.~s inte!.:nss 0011 g,~fl..,e 'PI] torm en rnrttlcbo, Inogo ~gm.gM el [l'®.\lli Y el fOllifu.

PtlrfLltim(l,. c(Jlocar ~al !LIla }I dej:ru- ~ar, P,it1llU'mlt'l colorame m"lM'!'6n dlJU:ldo ~1 ~atl~'YVil"l~L

"Uti:ID.m.la

I~ ..• ~ •... ·c'~"~.~ • .JI~~.' " -,~,,~I-

8_ -8!rMAnOj)E IA. mUD

rtEl};;1I1'1l' lIlUL tortrL ['i;!dOlid!a dE! 24. em de dl iimetro, ~lhri;;UliI;~ sehre IIM. b'lIldeJa (uHdmdn de :W on de lado}' fLllit':1r el Omillllto em paStiL de cl:Jr~r~1 ~ .. coJ~ 1r mtluXliL ~i~areM l.ll~U,j1e:Iftc[ti de I fit tmia C0111.U1 ~roCh.ett.8 prun sfmu.i.ar lro; mhl.:1li dE 1111 E!nt:llllg9r1D ~J:t madem ~. IIIllpttttr SO~L'll la

. bmldeja peso ~11 fffi'lHH trrLfJS~'C1'liaL

I Jblc~lr e I sl·iloli alflP~]ln Noel: robre I a supettveill dl:: Iii IDITta

~. frerue .l ~I, I \~5(!riWtl~,

P~£~:r lal WiEli Iko J'~galL:i:\, !~erv:t.rullm ErescD ~blll d r.,'iC~i~m'i:(~ e~,ft!11d!l del mlsme con mrr\ill11lmLI.>

111l[CQI' I ~~ pluma Itll Llna de ~as 1J191IQS del pern[ln<li~.

Ii lin I :Idl'l ((lhILi;Ll' el er.deJlLl:mn }' 1t11 ~I 111£10 GPlIi'Sto, lit hetas,

Pl['Jtlir Ja zon i~. qu.e :rlD1I,i,a,!;a ~J r L~'h dl:! Iml(l(!r.l 'Coil ~r.ll:ni·illlt~ rn alton [Ltluldo ~ ~ :L~U,:l y plncel, RJ)dim!' ~:l ~Llp[,!rfkii:! 1!;1~.111 tailll 'f la !:I.lli.clruilll~. iIll~ma OOJI I!l! bITIl:[~J a .ron tm milo ~ [K1513 de ch()(:Qlare color n~luml, Pll)br.lus Clm m:ltll1mre clomd.Q .

Mlwrlr so~re la 1):R11<le:1 a, hoi as de muerdngo cnn:.1dil~ Q1f1 CO:l1ilf1te en pasta de ~Cl.ma venlc r ern la ullion de las mlsmas eelocar bQlltall.['{Ija~ I~ara 1mllru' ~.'I il

(

lngredientes

• 5kg du fomknrll exrendido

• celcrames '~reg:etale:s .'gl~~ l-eru de )' claras

• 1. tt1fia en molde oaogonal N° 1

• 3 'tOrtas eo mold ctogQoal Nil :J

" telKOp'or

t CE.lot'an () ':;[Iootaio t ,aifil,l:ll1QS

• manga y boqulllas; Nil 00,

rizcl.d1'l,grlnde y de hoja

• hmldejas ootog(m~ S +tHllUlos

• m ~,e,ci:nm de rase NQ 00 c'O~OI' salmon

2 ,~ ARMADD DE LAS IOR'IAS

~t'el}caml' 3 I:m1~~ en un mold! uC::togonal, N~ ,~l 1 'Loua o(!lOgOtlai e:n 11'1 molde _NIl I, fot'ri:1l'li'i con fondam ext nd!do blaneo f ~Ihicrur cada una sobre un a b,l.Iloo]t'I m:to:gonal fnrrMnco'l1 la misma i)!I!o~I'il. (io~O£.c'Lr elmolde gu:[a IIr,oporctQmldo ro'bre los lliIDl'aJei de. cada [I),rta ymarcar Inshnnb s,u]l~~rioL~ sobre la p~'l:ta tun ayml!1i, dE IJJ] ptllmo.

MARlELA OJEDA

q~n f~' t~'~1 ,''f?C
'I
·rr~rl t1fXl I ,ij'. r- 1 1£f
'I 111 .• I ,
~,l:" n-1'" 1 ~ ,
, \'
'I
~ ~I '1.". 1'.", ~,
1 ,~ "I, , , .
r
.... .. -
. ,
'I . 1 - FILlGIANAS

Colorer el oiSlF!n;[). de I~$ rmg,'al!l,a~St)hre una base de Lelifl,0p0r" cub~lr con pave] celofan a ~~-cebll.(} }' slIjet3l: eJ crmjlmto con

aJ HI res, Go 1 . QU' gl ~r.'ie rea] blanco n m:mg1lL 001'1 buqlliLl~ Nt) no }' dellnear las filiwarms COIJiartdEl el di$Ii1Q. Dejai' sec~lr bien y despeg,ar 0010 en ~I mOITlfl1lO de LltU!:zar,

Golnca:l'gl.;t~ blll[ltO en m;mga l1Jn hoquma lisa N~ 00 ~r l'ealizru' punw plwneU sobre la superfici de las laterales desdel a 'I rn [1 m:uu'Id!1 hwia ILb3.jQ', RepfltLrel [lL'lJr£rJ.im[~:r:ltp enlas 4 &m1hllL

p,tiIisima ~~tL.t.~*",,,,""""."

_.~~.,t __ =_,' "'.°1

Romantica y c asica

ReaJ'iz..1r tiM g.tI3ltbl de punt.o cordon sobri' la oild~ marcada .en cnd:J.lareml ton gl:~"bl;m()Cl 'fl mangu COlli DllquHla N" 00. l\l1te.~. qLkel gl~ 5~'Ui?;llrlb~li C Sl~ r 001] HlillCho '~l1jd:,l~o las,f.lI.Lgntl!:loS rese;Lil1ldH:i,

R.ea.l.izar una gpaitln de tmldn cllirc: cada l.Qil,ta 0011 ~ h!llll~ l:l de pllnto couchllla de ghl5l€ blanco en IIll1np c(m boguUla ri:z:ud[l. gnliide. De~ orear; CQloc,lr gh~ color ~:;'LtI:J)'611 en c3tl:.iU:no "y Iormar una hofjt:l entre dos pmuo5 con tulia Rej_:N:ltLr h!lsl:a compl~mi tode el OO!i![iol"[IO.

Hact!: una guI il dl! pll.llt~l plumeus bre la gLl<u'd(l de' j]J.igr,omID. en C::l.d1L httera.l :sigukT!lJm, enfcrma paralel a hl onda llti I i .... 11' 1.i1if'J ello,l!!:la~ bJ;i;U'lOO tin m:.mga oon 1;Il ,!TIi~ma boquHi a U ~HI..z~a hasta el l11Q'meIlID, Adheri r en COO:PlllJl.i.6n d~ las ond,ll! 1m moAn cleo rima dl? raso color salmon N" 00.

7 __L

Co]ocar un bouqu t de rcsas b"aby hlrullt<l.'l intl:!lL!.dad:~ 0011 fiOl'e.'i SBCa;.~ Cilia'! sal 1110n y mrnlms ~ IDl~phil;;JS mUL1m.l~~ en e.l centro u£ hi ~'l.Jp[!::I'Fic.t~ de ~d:a tort:!', Complt:[aJ' ccn un JJ]oPu de dnta de r~ color ~m~m611 WOO.

M

,

lngredienies '. glriSd t'e.11 de I, cl~lJl'a

., ~l~Sif i]u]'[!lo de Lclara

'. g~m;e .f:lojQ de 4 claras .• CQl() 'flilltes vegehdes

.. 1 clara de hue'm

• 3,SOO~g de fomh:nt f:Xrem:lido

• ,mig de p;a.~ta de goma

.' .25"Og de l)astlUaje

.' 1 torta redQJlda

(1Oem de dhlmetro)

,.1 iona redonda (IBcm de dhimetro) '1 lterta :111!d()p.l,b 28cm de di&l1eu~'O)

• I ID!'ta rudoml.a (3tlr:n.l de ru:~f![ro)

MClte.f;ia le,_~ ., biUldej:;t redonds

(43C111 de clJ:~inlet['O' " papel meta!ltado

'i pare,l. eat'b6nico

., phlit.oo de brochettes

'. esteea

• b Jlilio

'!lim; l~

.. eutter

't cartueho de pap I

" manga y bequlllaredonda gr:mde if; tijel'a d!2 punta lin:).

., 30crn dealambre color neg,fO I' OOl'lantf d estrella 1J:1illi

,t, ~vr~

1 - MARIPOSA,

Mooel~ e~ Clle:ipD a partir de I1tm I~de ,piISm: de goma rosa fl.lt:~ y alrnVffi1U' 0011 un bl'OOhett:eQllffiQ wstel1;

fm'lI1HT ~ piema eon un dlilld('(l tIller piel] a1m1l.l' e1lOOillcl y la 1'("M'li lila. y dublru: el wremcip,ltJ. o'btenercl p(.e, Pl1Itill el Zf'lfl"Lb ron rolol'ante i,'Ob'i! )' pillrel,

_2

Harer 1m bnIZO~ 0011 doo dHndM del cDlor dJ!j oJeJip~J. ahui1lO'Il un cxll'erllO '~afiOlli" lill bordes. P::I~ las [l']lULOS., ~1jil1f.IT dffi oonllOS celor pid ,realrizar rortes pam ~lr Iw ~ COJII ti.~ffi df! jruntll fma y pewu:l:Th con clata oo.Lllru de 1 as m:iflgllS ros.as.

IElegir la inioi,a1 adecuada en el ,abecediano proporoionado ~n 1.00. mOldes'y ampUar 'enfoIDcopla aJ tamafl!Ji des.eaO;o, E:stirar pa.stlil.!3Ije rosa claro a. 5mm de- 9SpElSOr y Gail1ar la letra y la b~~ COil U!Il cortante'redondo Nt:> 6. DeJai'" S8CaJr durante 24 horns.

Trns~adar 13'1 diseFio a 181 placa de pastilla]:e con a.yuda de un lP'~pel c6ulJ6ntco. 'Dellin6a,F IIC}S contomos de ~mbas plezas con gl,i;lse color n~sa en cartucho, dej:at orear y nellenar con g'lrillse, flilUiido en

un tono masfue·r1B. de rosa, Oejar se(;ar.

[':~I~J!~' la cahermll P:irtln· (ie 1I11:l£5Jiem de l}astl~ gOltLil co!or pi~t Hu[]~ilr,J;] ~rrl:J!~] par:i1~p:iw.U' ~a fre'llte de ta.'ll.nej~.las.y ahueC:Jf los. 9joo COi:lIJri. .lK:Jmla. Retlen:;][ carla UmGOll es.f.e1i1S M~U1C~'i, iuego ~.!ZLII, y par Uilil1lrm tl~,;l p;:1td ~1itener ]~~ d.irk'TM~ p8Jtffi di2 I~ ~*"IS:; Agreg~lX I.Ul ovalo ooJor plel como ntlriz y aa,s,t'.Sref'4H;mm m'l:lj:fJ~ y r~omU'.I~]ti (;:l)n LIlli bolille ~d31'le3 fi-.mna. Pintru- 1;11, m.1a~ Gej~,I1ID pest1lilll1l J lll'i:lli7:JIT las meii!I~l'1 a[m mlo~.ntel; ~ ~' plnceL

~i~UI] L(m~to clJ1! pilS~a>oo g{lm~u!~nJLle'M p'~ral.il~PLJdva Ahtl~ it ~11'!imln gruoo, aflm.!J lnt; IX)J:ciB1' f1C"W1I" 00]] daifa ~bL'{!. la Wflt. Detmc<lJ' elciLb~llo con. gl:L'ie~;amarmo -f'J.1 crutud~o. H'~l.'T I a" :1IDif!flffS OOJl ~ lrozos ~ellliH!luhre nef:!:l'O dol')lado en furnilil de lirujJliwn •. ~.ealr~ar el mofio 131l.pllShli 0010-£ lflSll, COl'tlU' 11111 re!<1l]g'L1lo.. IJItiiru' kl.li: t!Xt:mlmClS al eemro ~ 1"runciL Cubrk la l1Ll~6[J :0011 U1mlili~a y ~gregru; drJoi, m::~l:J:j.lIr~ OOinH l~.

.in AlAS

Cor~m idS alnsen .D.Ol'lato ~~t:e ~I] ~.I nolde lll1,l]lQL'CiuIUlilu. ['(:ideal' los borda.> con un c[llndJ'~' de pnsta de goma l']8grt'l, Ttr~~LlImr 0011 nna I::«i~ iilllRNO ]D. IJe[,lI".:i'm.lfY ~lvtJruah::Oll givre.

Armar b.matiposll peg~[mID ©::'In CW:ll las dlfut~lte;llal1i2S@[I:tre sr. Oo.oocarelllla W1l!tle $1p2l'f:or dE I~ plet11ali un dJ:hlilio m]m: ~a ruene lw:a Sitl1lliHl' un Pall!lli0J1 wr~o y:pegar I~ pi.el'J]mi IU Cllel])O . ~rewt~ JVil bWffl¥

la Cliliew.

Pnr lilin10, celecar I.'IS flbls @fIla~J{iJda pegando con gl.~L~ ~! tone en c:utttclu DEIOO~m con el m()~o v ~ar $I.'C@j.' bim.'rl

PI'1;!I~iill':ar 4 ~Jn.a~ Itml1d!1~ de 36cm, 2fk:m.1, U:lll:11}' I ~m r.Ie dl;fu"l1~1Tp i,ThlX--'C_jjvmtll::nL~ y 'lO!las ~ &II! em :i.llur<i: Furl"'d:l'1 ~IS am :lhndaul e::t~.ld:kkl en tIliferentts :!an~ de rct~d. J nmciuci ren d cmtro de carl:! tol1:!! I:\I':lfIde gI'llrm:; de paiilO," 00 hl'flc,heUe (!IJulrllil' ern P11pel :dum[l:llu pan que suMl;:.l1,gml eJ pes!.) de las 'lul't::is.:rupel'i{)l~, lillieill' hs t.mi'-lS de mnyol" 11 rnftlol"rohre una bnmieFl red'Ollda de 1~I~io,

Prerr,u:ar glase J!oio y ro!OR!Hrll} en un lCillll iJllm1100!itl d l~l (~l(!C'.!liI" CD .C~IiI'WdlO Y bllii.!l!' cada to:[i[~ ~~le la s[]pemctc' hacla ]05 kllendF.S.

D~jar caer Ugel.'alIflellI1lI!lLgl~lS€ :robre 100 Ia:terali!\,

i~epP.Uil' ~ proood:lmleJll.O sobl~ h'i. banclEja. y d:ei~lr secar bien,

A]J!!}F!i'Ia.l)[~~ d~ la iflioc:i~ 90bre !.Ina derol r:!lntidad ~ gli.lS€ 1'0[0, tll~n 'Ij'(\j'; qu~ es1:i bien~, ubical' 1:1 inidal ~{)b['e la SlI[X!cikle d b. I:ln~l m~ peqLmfia"1 bLu (l".trlliOO~l en .[lJ SEglmoo I~l~ de ttl [,m1a,

Doo:ITM 13 ba,o;e de 11.1. i:Jlid.3J I;:UD 'UTI c1mrreado de;glJH~tljo.

'Htilisinta ~i~-iil'rl

PI'1;!I~iill':ar 4 ~Jn.a~ Itml1d!1~ de 36cm, 2fk:m.1, U:lll:11}' I ~m r.Ie dl;fu"l1~1Tp i,ThlX--'C_jjvmtll::nL~ y 'lO!las ~ &II! em :i.llur<i: Furl"'d:l'1 ~IS am :lhndaul e::t~.ld:kkl en tIliferentts :!an~ de rct~d. J nmciuci ren d cmtro de carl:! tol1:!! I:\I':lfIde gI'llrm:; de paiilO," 00 hl'flc,heUe (!IJulrllil' ern P11pel :dum[l:llu pan que suMl;:.l1,gml eJ pes!.) de las 'lul't::is.:rupel'i{)l~, lillieill' hs t.mi'-lS de mnyol" 11 rnftlol"rohre una bnmieFl red'Ollda de 1~I~io,

Prerr,u:ar glase J!oio y ro!OR!Hrll} en un lCillll iJllm1100!itl d l~l (~l(!C'.!liI" CD .C~IiI'WdlO Y bllii.!l!' cada to:[i[~ ~~le la s[]pemctc' hacla ]05 kllendF.S.

D~jar caer Ugel.'alIflellI1lI!lLgl~lS€ :robre 100 Ia:terali!\,

i~epP.Uil' ~ proood:lmleJll.O sobl~ h'i. banclEja. y d:ei~lr secar bien,

A]J!!}F!i'Ia.l)[~~ d~ la iflioc:i~ 90bre !.Ina derol r:!lntidad ~ gli.lS€ 1'0[0, tll~n 'Ij'(\j'; qu~ es1:i bien~, ubical' 1:1 inidal ~{)b['e la SlI[X!cikle d b. I:ln~l m~ peqLmfia"1 bLu (l".trlliOO~l en .[lJ SEglmoo I~l~ de ttl [,m1a,

Doo:ITM 13 ba,o;e de 11.1. i:Jlid.3J I;:UD 'UTI c1mrreado de;glJH~tljo.

'Htilisinta ~i~-iil'

"

11

Cl

Jngredientes

., 600 gr. de pasta de gQm,i ,,2 kg. depmita de· mi I

'. gta._.,e real de ;) daras

'. QQ~ o:r-~Llltles. vegetales

• 1 dara de hueto

* 1 to'rl11 t~v:dada ~ 1 ,t I tm;a oV~l!ada W

.. 9 gsjd@litas cuadradas banad\lS en clloc.ohue .' 18 bomll01.1;eS redondos de ,cbOt,ak'lle

___Ma1t~rilltes " paJjJJf)$

.' tlje[~ de puma tina te!.ro:l!l

.. bolU!os

.. pim;-£les

.' cal'~;uchtlS doe pa..pd

., msnga y boquiUa lisa grande t oortmte de. veflttl!l11l,

'. bandjt!, ()va.lada

• aeetatn

• pru!:lte mnrca:dor rnyaO.{)

'.

1

lb

., ~

Remizar 1:1. t!i~~~H conuna i5lWl de ~mlt:J. de gWl'11 01:101' .[I11l1. Abu(~lT Ins olas cnn un oolillll y reJ.I~[J':Ir con pa.'lla bb.n,CJ )' I !t!~~'a, J\:gn.'WlI' un Qvnlo de masa I r pM cmnl.l mriz y d~ esrer'J.~ como orej3S ~ los I:l!l'oo de 1:1. crOO1'!, preliml;IJ con un boiiliolm!!a darle; Iorma, .P11.1tar l<lb()C'~, 11Il~ cej.~, OOJ]I:QIT.l~m Ins 'Jlas con <i.1'jlor:mtes~elll1es 'Y pllleeL 1]Jclim~al"el c~~bello con gl~~ fllrur6n en cm'lllCiKl.

1 ~. ANGEr nn

Mooe:h'!;L' 'at Cll&rpO a ~l/lTUr d~ U[I c(ln~w de rf'J£iH de g<01I1f1 hl:mm. :Hlmtr lu zona grLlcsa ¥ arlxa\'ll£1:11 con un p~LlHlIJt:(lili'io ,qc\tt€n. Fal'rl]ar 100 b~~ 001li tRill COil ~roli bhlLilCQS, idulOCar: la ;wna gT.'Lles;J. y JJii~d!Ir all! i11.f1~8, oollOL' pie} el;l fan-un de. li1grnrl.l jle~ro. .1.'\ m aJ10l .Gorw IlJ;lltij 'ra }Yoi'm SirHIli.:Jr les dlido;:;, P€gm Ius brdW!i al Ctl.eL'j)O 0011 cI:ar:l. Hacel' Ca.d'l pie COil no mnito wi r plelr· m.:itcru: los doom con ~teCil, y fl~l00. dehalQ de 1:1 [(mlen.

[;;lJiwolrer f!. p;al:tllo ~U€! sooU~le el Q.lI.'!Ip() Ct~1.1 un r~nito d!! pasta de ~ma oo.lo:r~i;d IJar.r Imiull"!~l cuellu Jet :.iJ:lJgeL l!blc:1!' I~ c:tb~:I;ll y,slJbre{:lJa ~locar uu moo de alnmlJ.re doroc.lo,

como ::l.Llrnol::,1. OJl'tnr las al:$ en !lCHI.'alo tnlO5parenW

se,gun Ial molde., l'Sj)o[lllvQ\'ear can givr~ y :ilt'g.1.rJ I~' en la e'lpaldR ~1ei angel.

llel,tl' sew bien ~' piJm~lar 'tOO>nlia pleza

Col'll Dim r!e 1l~':<Ir.

Utilnz.alf paNt cada v.a~6n 8; galll!8tit'as .D9Jn's.das: en chocojma un.idas entre 81 ICOn dulce de lecbe, FOi'rorta5 oen pasta (te m~~1 am'i3:nlll:a~mvi3mi8rti~ajexrurada c~n LIn palolEl~ma!ltad~r iR}liMiO y colnC'aren el oor!l)e,s!Up€tiJm Lin Cll1indru de 181 mflsma. IJa:$ta . .Fonnar ~ms, ruoo~ con 4 bombo:Fl@s dethooolw€I redondo:s y pegir:2 a cada lado del \lagon. Rea:lizar en total a 'IlagQneS1 ra.yadGs e liBas,

<.:»>

Re8lliz~r .~~ base de I~ locomolara. eon un reci:angul:o de pasta de mi;e,1 amruUla ~lglJiend:o la forma del moldel. Mod@ilar 11&1 cfil'bina con un prlsrna de pasta o.el rnlsrno ool:Of de H,S em p.Dr 4,5 'em y 5 em" Tedondear el tlI:l\tN;!JllO ,superior Y p!39?Jrllo eenelara :llpb:re la base:, Aliadir sobre la calbiri"a un r@iCit~ngllIQ de pasta ,am8irmO cemo tsoho Y' ~aa, \lantanas cotiadlru;. COI"I tCort8lnt'!3en lll'l tanG mas oseuro de am.arlll:o.

Afiiaciir un cilindro ~e pa,s'~ de mti3! ,8mMlla praviamerrte' t-ex;h,mac:io eon palate rni3JQa,dlor ira.yado] {J'elante de: la carbi,n:a. y en pooidol1 hOrdzant!!lli" para simLiIarfr1 motm, GQmpletm ~I e,xtmmo CJl,n tlflEi. ~ern de, pasta un tona m~s 08C,:!Um., Adlh!3.~r Ulil dlimj~ i'odeando el ~tt'OO10 d8: ila ba:8@' y '~~xtur8r COlli ~Bt:e.Ci!l.

Fladsar 1ii1!B unjofllBS. de .18.<5 pil8Za:9 ICon ,c:ili'ndros am:ariliia fuert'8'., Agregar das a.:ilfrndros :c(jmo thimgn;Bl.fftS y form:ar eillumo ,can glims-egris 00 carluchQ .. DeOOTaralgunos sect ores con puMoo de glaiSe8imSiril~a en ~rtuclklo.

P(Jr ultimOl, p9@ar eon glase.3 ru;oo:as, de ,cada Ilad~l

IIrert.li'ul'dos tn'ri;ag ovalnda.s en I~HlId.es NW 1 }I ND 4 I,~pt!rlh".'o'fllffile,

hk,11l' I 'I. mas pequeiia .';iobre·la gl.'(ll1ile )'reblll ill' la, iJrlml'lrft de Clnibtl hnda .maio l'!11 [Clm1:l d~~gpn:al p'~lJ'a logml.' uua l}ellli~lmre.

r('lm~IT 1m: 11ll:1el".u~ de :1IIlbliS pru'!1 dmit'S .fOrJ.'Jn~L il]'t'glliar.

~mr.:l], el colli[J:l]'lJ) cen ~tn de miel blanca y ublcarlo sobre· 1I na h3mlt~<l Qy~dadn fOr1'i1d~~ol'l'papeJ ttorJdo.

H,e:lH:r.lIf htl vf:rs ron dl}!; wlllos hlr[¥)S d!! p$t:.~ marroll, llhicnrlos parnJe!(lli 1

s'Ohr~ m lOr&a y en Ii!I IneniQ de ruTlOOs uhic~r OlTO$ D1:i~ oor!o~ para

sirrtular los dunni n1.eS. .

_i

Realiz:.tr l.11t'J gmwdn d nubes entre III tUi'tll yll1 h;mdeJ:l ron g'~a...e MWl.'CQ illilffilolooo con ce:lelle en marng_ll O)n b«luf~Jg ~.iSruJ gr..mde:. l' Im.3T C(}[)(I,j; df!.dl.fe,rel1te.li tIl!lllmlOO 'nXl~al1do III. ID~'t.~, Y '1'!IpeIIK'JQel' L1no S(lb[l!! ol;tlj.S pfl.i':J.lllutar I a fmma inE!~!ul<:U' ,L'fu_ unnr 1ll11~.

Modelar la cabeza de cada :oveja a partir de lIna !'JerEl de pl1s,ta de g'OliJ'lia color piel, Abrir la boca: 'con BS,teca sobre If! Zona de~a.d:aI, -perforar .!o$. ojas . con UI'I paJiJlo y mUenerlos con gras6 negro en cM!.Icho, 'Gon.el mismo hi1(,W ~a nariz. Agr-egar dQ~ .cooikis co-lor pl,el 'PM! imlli1:r ~aHlr:elas, pegandiO con tiara, Calacar glMe gl'ls suave ell CHrtUctJO y former orJpltos sabre la cabeUl'y parte de tas. ore]as para

Sfmular lana, culdando· de. e'llnflrooor prilllerQ Ia cm'EI. PIntar iBiS ~ejas ca.n c'olor~mte marro!1 y pinoel fim).

Modelm cl cIJer1JQ a partir d& UI'l c(mit,o de pfista de goma de color a eleocion, I\;p!anar y Ima~ con ,~te08i el e-;drilffiO delgado para obtenef Iii oOola. lriormar ~ cabeu con una

esfer-a" Jperroriir los ojo&oooll iJl'1lpaflilo y rellerl'M con gJase neg(lo en cartuoho. Hacer el pipe con glase narallja. pe.gar (ion cllara ymedlo p&Jlll!Q. la -cabezaoonrs el CUt!1PD Y afiadjr dos la-grirn$. nmilFcatlas ecn esieca como alas a: :100 !ad:osdal mmrpo·, Matizar C.04i cokrrnrl.te vegets~ altona d~lJida, en agrua '!f pinte1.

Peg.'lr [Oil ~a,~ blanco la IflOO.Lu'lJtom y ~O$ vagoues sabre 1m; vias como si 1:!.';1UYi~:nl!1 sabre Jlubes., Dbical' 1m; 'Clloez;l!l de las ~\ [as denw de los V;l~l)lle.S y ill~t:rihllir zn form:l deoorrrtivLL los ti!,.gr[~$ ¥ kl6l111jari~s,

uti1i::dma.

~'~~:., .. '

. , • .J • ", "~L

. "_ .-

Egres dos

lj;1;g£Mie121es

.' 1 wrtarec~al1gulm' (,l~m TJ(Jr3Uo.1JJ .. 1 toria rectangular (t4c:m~Qr 24an) .. 1 oort:ll'\:;'{';ti111 gulttl' (Mc['n pur 3'iCJiB) .. eolerastes vegemlMlS

t 3 ~g,. d€ fonmanl exl€ndido t 750 gr, de N;l.~[a d€,.mie~

'. 1 dam de 11ll~VO

'. 'gh~ real de ] d~1r..a

Mo:teriales

.' palillos y p,ciitflS d~ hl1.IChette .·es[eCaS

.'pln~~~

," Ul'er3. d~ pUI.Il6i, BJl:a

'. baUl.loo

• c1u'tudms de papel

'. bamleja l'eelru1.gulaJ (4)on pGr3Son)

HaG9relgQrrQ_d:s~ egresados 0011 una ,es'r:era de- mazapan ni8g~o 3planacla. y pega.da oobre UWIi cuadrn,-do dle l\a, - m isma. pasta.

Decorar GQI'!I uW18IIII1§a. d~g~ase imjo en c.ariuoha a modo.de cardon.

1 - EGRPSADOS

Mooel3t l~. toga :illiaFtilr de un eono dB j)@s[:a de 1l1l(Jl Ilegl.:n y 1mri.r la base een ]U1\ cit., At:t::lVffiat a lijlaT<6o COlllJ1!1'l lKl1i.to de bl'nc],g,nE! y cuhrur Iffil][l~6[[!!ufi ltD roilloo, OeL1liJti3 oolOr p~el parol :sJnILlI.ru:r elcuelle. }ocljbedr ron clara, en e[ bmdB inJBr.jm lk!. ,I a IJi&:7.ca, eomo i~p~l~ agregilr dDSpieY.1I5 m:: maj.a en [))mlt[ de pera, a)'lor[l~wu, .

1teaJizar 1:1 caber::a 11, pit{rti1.' dt 1lt1~L' elf~l'a d~ p!llSlH de mlel color piel y IUlL1~llr el retUf:O para -sepru"dr In. fi'@nLll ~ las l'neIUl:as. Mberir una b(J<U~ como n:fl.l'iz y des ~. ,~PS latlloo para s~mu~mlas o:rejas, p~t{,1nar con UD ooUliopara darioo ri)t·I]]fl.PerkH(ar iOl> ()~05' 00!:1 un pall.IJoy tell~l[mr OO~~~J~iiie' nt:g,fi)o;m, CilJ.'wcito. Pi])~~ll' 1;<1, tJOCfll las ceJ~ yh:lli mejlllmi een Co:j!)r~Ul~6e~ y pinct~ fh~(j~

FarnmI Gma bm:w m I un cone negro, ~_hdr rui!1e~toc!l ·el extremo -grurru pm:a obiener la Ilill;\t1,g£! y l~gal'hl :d (:~l~iTIO'OO1l m{l'l/imj~HW., Rt\ali,:at CHua JJJ ane eon pas11'l color rule! ~fl fMlllil de ~ftgrtma, Reillm corte; am Ulura para Sfl%lrar ](I!> dedt.\1i y ~.~ftl'~oodentl'Q d~ lar; l'ruIng.

C0~o.C1li ht C~11"il;;r,~ :;obre e1lhruclml!e d~ CL!~L'l]ll) ydBJine,rr d c)libello can !~17JOO de &1 H • ..e marrQll en ca:!'t[libo •. N.lhsrl L' ~1.guL'ro.

5 '-ARMAnn OF IA meRtA.

Pl.l!'i~lr;u: 3 t.oLt~iSr:tlc~LOgul~:.

l de lOml ]]or 2(t'm" otrad!:!~ 4.cmpor 24C:]11 y etra d,e Mid]]] ptarj4 em,

For;mr eada UI]O de 100 dO!;:J1ati9rnJes cones y uno de los bUlOS, eon fondant ,e:xteild~cl\) bbulCOY ItlatCH:l' Ifm.l~~ con ~[OCa p~~fa ilTilllY las hO:j::lll d~ un llbm rer.i.'ooo.,

Thmei:lf ii;11 bLtBral~~mte redonoeando las !Iris~ paro, siJnuhw ellomo,

/

EsUmr fo:nrla.nt co~ur \i1;lrde }' oorlaif UTI ~ttfu~uhJ 2em mi~ ~rH11de~u~ la 5.L1,I)e;l'Elc.ie tol.ioti de taID'rla y rO'l'rJ! ~llater.ul ~tUJl~ 'y 1[1; piilrle ~'U!pcrtQr de I:. 1111:1.5IJ[1]i para obt€llBrellml1o y la tapifi. Mrux:ar: 0011

Un b'l'Oeh~W:!- 110tfnaf ~I P(]ooJ;!- YJ$Jl1le dt! la Ctlri:ti!\1i!;lpa ·wn un cilindro ITP~ [rmdo de: la :m]scnn pa$1l,

RqJ0~J el pro.1~dtlUiMl() en las b:a} Wrt9$,

I

IR:e-a~izal" tada 1 ibm M\I{!!lvtfl1'1do .un reclMig:UlI!Q,g i'U@$9 d~ ma.zapan blanoo con otm d9tgil.:d'Q de CQlm mj.Ci" M8rcarcoll es~eca ~,DS la,tml!efs p.!i9ra~imulaJr las 110j$,. ~I lomo y I~, 'lap~s,

lrIaoer los dllPlomas con un :rec~nguJG d~ pasta blame!:! enrolijado Y' ~ecorar con gl~ an canl!Jcho mj() p.a~a simul~r

las ataoura,s. .

.r

llbisar 111, '8dl'ba.llbruoobre una b:and[;l(ia ~"CI!;=lngl!llai" funw:lR con un papc'!! rr I1!Ie.rdo~l, Pegl:"l' 001'1 duke de leehe sobre la prill!1era la torta medi311u Y pOI' ulf~lno, lape.~ueil.ill,dffnd().~B~ dtfereLl~ ~~Si.ejmlriS, Distdbw.L" '~Ofl ~llB!'.~!rI!ns wb:l't! lGlIii Hbl'iJsr deCOI:~' CQ:n JC\!j,acc~s.(ll'i(}s r :5,1 10. m~n, .{i()ll1plenllf con l~l).le~ y g.GJUXl ,!;\~Jd~[]erJ!iL P~Il!'].rleyembl£ con roIQ~dT:r~e 1l1~gm y pincel"

H!OM.INA MARTINIl.l

lngredien:te')'

• 100 gr:. d~ pgSHL d,e goma

• 2 kg. de. fnllda[lt ex:tendido

• 2 tortas COil fanna

de 'corV~JIl

• 1 clara de buev.o

+ g]a:se real de 3 d aras

• glss€ Eluido de I clara +200 g,. de lla.·;;tlllnje

Ma_teriales .. alambre denorL~tel'!1l

blanco f- pincel tbolUlo

• cort{lnlie de llomeoMdes medteno y de hQj3

de IDS:;t pequeno

.' tanza lransparente gruesa

• givre

• '1JCIlvo de mk:u

• OJ areador de nf'rvaciunlrS

.' cintil e.ogomooa blanca • cuter

tqutuchos de pa:pel "perJus nacaradas blaneas .' band~j a, O\-~lada

• 6 m. de ei:rrt;a de OI'grunn bhmc~~

omes

de amor

1 - NOMEOIVIDDFS

L'loWm.8J el centro ~ q::aua mm peg~[ldo con data una eiern de p$ta'dB goma: aI"tI,rdllo s:uwe alenremo de: un tmfP Wl :uI~,",t'tl de Norl'&'te.rfu LbJ1C'O de 6 com de hugo., llilt:i.L'1L'llGSl'l Dl:<ll1G'il'}' OOI'tall' I1crres C{)[I uOfUtlll.lHle Ilomeo:lv]des [liedlan.o', MinM los bordes COn un hoHilo y ahueear el "OOrI'lm_ Peg.'ll' eon c I :1:1:1I.l:a flor li~ c:e:iltlli} a wn~ (!e~ nhlllll~re, [Je[ar sec(J.E' Y p,~IEftl;:I.J:COI1! pol'\l'O d£! 11acar, Real.~~ 22 umIJd.'lldb .....

5 ' .. INIC] A I 'KS,

HI~l:r 1M tn~clflle!; HBCE'Smi3S Jl~·DP[)~c.JOIIIlldj!oj en .1(EmD~d~, mnpl iar ~d tmmmo ~et1dp y OOJk'iJ' las letra'3 en l~!lSU ~l~'* bl3DOO deo 3 mm de esj)e&I).r, D.elinear los bordes de eada letra oon 'gl~E real blfmLJO Hn-r::u1LJdm, ae:jar (ll'far.~ .rnlten'lr COlli gJ~ fluid!} Ulll1Me:11 blWloD, ROOe:tU' los llirr~ oon mmas Ue '~:illi€bl;;MlOO Y adi1t:dr eft fOmtll mr.B:l'CHlada l,erl'a~ blMClllS nac~: IDe;j ill' !iOCl1l'y n:ratiZ3!!' OOIl'PQJYfI d€ Il&t::u:

...

)y

2' - H{)]AS,

I&ltrdX i[):as~de gDcua blanca y .c(jJ1'ttr i1()illSoon lin ;rxmm:u.e:de hojll, deros:tl. pel]LJeii'o, Ai:lrmr tot:..lmrdts,~, [¥re:suo-w!!f sph~ lin ma~il.dfju d~ rl~I:';:n,Jlal'lli r~ra r~xtu:ri'l:r, AJilb~Li:r p[m. dara 11:11 111[1 ~XlL'Cm(J un alULIIb((! cit: no[ijS"t~rra blanco de 6''C.1II cle'~<1fEO. De[:aL'

seear ~ 1'€Se'lVU ReaUZ;;Lj'" l4 un~d,'l.de\;, .

6 - A ElMADllDE ] to.. IC:mTA

,P:repamr dos ~r:t,l5; en U1Q~~~ d.erur.:l:4on, ~~ldl11.f'~1 ~![l(}~rar el mo~d~ wh~~ LIn lado de una de, b..5lQn~, Coltar ~lgaT~enu'O S\l fOffi'j:1l y retir:lI'eJ exoodlll1~: De esla Jnan.er(1l, aJ ,p<lni2'r junto:;. ambos c(lr.!IZ"ODe:!] Si.LTIlilarrul ~tar~ntreblZados.

3 _, HjJ os DF, (UVRE

(:OrLm' tr.llUOS tie 6 emIl! Iargp cada 'UliO en tmll;n transpareme !,\:llle~il. H umedecer eada UI)O en clara de hufl'~ro y a(U]etir givrP.'. D~ii3i ssear hien y reserli'a.r.

4' ~ AJSIMADQ_])E li OSJiAMDS

Unir con dnta ellgomada blanca los alarnbres de I I [lomeo!'il,dBs €i1.b.l:ua. inten:a1a.da con 7 hoj asy 3 grupos tlll 6 h:lloo {i~ ,giwe eula unQ, de manera de oblefl I: un ramo 'al!l!l'g~d{l, IDecorar een ~1[l1.'l1C!\Fi!':l de dnta de {)['gmz.m h~itrn;:L Rt!ruiza( 2 L:1.i1itiaae-s.

~'~mrr las tOl't1lS por sej:mrH{Lt} con rowi..1fll fltl~J.'lfIjdQ blanco" lIbkarbl£ una a OOntlnlJ:~H'ir3n de la otra sobrs una bandillfl. fj.'i'lIJrula.forrada, (em In mlsmapasta, COllaeaI' una ,etllllil de (Irganza bliiirlca pl'f\~.ao:le-JlL [L'OIl ~da en la uni6tt d ambas ')' (ltI~l ~n, rooeamlo lOB Imr.'llt';3 de 1:lS tortas, Realiz:1l' punta [.M!.rdidQ ~obrl.'~ tnda Ja· supemcie y ,100 laterales de :1 us tol'lAsu)n ~ase blanco encarmdre,

Coloca:r una tniciaJ sabre ~a tOI[:;1 y pegad<IL con glase. llblear un rame sobre la unIOn de las tortas, eft el JIiIldio de las hlkl!!I~. Disponer el ramo l~ta:J;)lte whre la bal1ill!:ia.

otilisill:n3 ~~"''''_Jioa~

_:. . __ '_:'. ~~ 1.1

Plieza~sintl1!irrna,s delles:c~ltol'io (fl'ent:e y' fondo) (2 piiez$)

Fond'o

icle:1 e.scrirbJrtilD (1 pijez:a)

Pa,las delranter,as del's;iII161!i1 (,2 pie,las)

P~i~s i'lill~!i'lna~ del 'BSQri,i!lri'l) '(~k:rales)

(2 pf:ezalsl

frnnbll! del 'E!s'critoll"io (1 pi:~2a)

latteral'os dell s:ii~116n (2 pl1ezas,

C:alencl:~1I1'1I0 (fiie-, d~e' apo<yo) (3 pi~z<%$)

" I'

i,

1-

ea~endarlo (rablade aiIJDYo)

(a p,je~11S) .

Tapal del eSlcribli'ilo (~ pieza)

A B Ie J) ,e riG, '" 'J K,'L MI IN O"Q'll

5 T U V' ,''' .XIV Z.

@Q~@@;@@ ~@@,@,@@ @@@@@@ ~@@@@@

Base de, 1,1.1 l,ocom>O'~Olf:a (' pie~'a)

A~as

,(2 pie.zas)

T,ec;11I0 de ta ~atlOmiotor.a {11 pi~za)

o

OJ es (Ool1a!r en blanco)

Gjlos (Cortar Jsnril9,gJioi),

L

TECNICA

, Pegar el bizc.ocluJerD con 'g!acSe CrciLiloo, de.leChe :sabre un oait6n duro~ p"i3Jf:fl. pog~r trs;slla~arI6 :si n qUe!! ss lrompa:, Un:tarein su IDta:iidad con dulc-e de' leche 0, mf.irm~lada 'en fomm ablJJrl'aante pam que IIUi€lg'O SJl pegue la pasta de~orrado, De todgjs, manera'5,· qllit.ar IMgO, e~ exoodente CElfl1 liIn~ IElspatull~ para emp8!Fe'Jar y CI[UlB' luego, no qllJed8t'l,gl:O.bi~08 0 ~m,lgSisen el'forrndo.

"-Acomod:ar las esquillas..en .p:rimer ~uga!f, estir8!ndo SlJClllemente 10 que p~~::-€: excesc de !paSta na:c.ra.l~s lat~les dE:! lSi arista Masaje:ar con SUavR03d pam que se ,illce;mocill bLlil'n" ll1@gG .• COI"l 8t1~Ve6 masajesi ;fJ:comodM €!!~$to de los, lat8i~a!les"

lomar ~8:. pasta ~Iegj(jtly. es.iHt(l3j< 00 ,t'Offil!~. pare]a sabre la m€sada eS;P9IV'bl~@d\8.-con azucar ~mpalpabl~. ArriQ~lar I~ p@!$lfa en e~ palate hacla. E!:lla>do d811 qU8' 8JrnaSiB.

U!:Jjicarlo sobre la torta, c8!ntrandola, D~el'1lrro~l:ar euldando de {::llJbrir bien los .I:amraie.g •.

Ocmayuda de, unQLtChmDa.fi~:ado: .yde ho~a msa, cortar ~I. excedente de pa:$ta. fra.slad:ar a ~a ba:n deja CONesiPtllndi~I1~(iI' 'if

pega.rla. a: est8. can d ullce. -

"BJ~ Zl:ft(~ t{)tl(j~ n,w,rmc1tJ, fjl t1'(lOCljO fJS' fnlfssPtnplf1; ntredanumir5 Se-J?ZCl~'aji,Ul~~ tr;JS ltltera./flif ,Wl tenm' tjtU! l:Ulcer elj}fii.!!"1; i'l0t)i'() lt~ aron:lQt;lar la'S ,a1f'i£tas.

U2gEedie'll't12s.

.. 6 wn~~" en la[!L~ ~ralldes d~ oo.nserva .' m.lorun~ veget1!.ll:!5

f I clara de. ~:me:Vll

• 1 ,200kg d€ ragt~ d~ mid

!kfateriaiJ2s.

• esteca, plneeles

.. boqu ilia llsdonda grande

• 6 bandfj as qmd.Hilhts (Bcm de lado)

2 -~ELOTAS

P.n.,ULffll~ uno. ~,{)rt~ en una l:llll de oonlifva grande 'Y ItJrn~ada hf11lta ob~enff una tlsfe:nJ_ l"on"'~u'hl 'b,l)n p~t~ d~ miel bl!l[1et. y marcar con t'Jtllc:J. :!inbre In 5ulmITlde un pem~lgon~, M:il~rah'edooOl' ~ ~k!

Ci ~tilnD, hex{J~l"{lil{)S ~I "!leguil~ [JlcTnilIlUO k~ mL\'mms 11 a.;;ta cOInp,I'e:tru' ~dH In $~I~rficje pa,m Imi tar el d!se.Fio de la.lre1Q(ru tieTUlPOl.pmt9:!' 00['1 oolm':IH1>e 11.t!g11l les pel1tfigP!.lOlt Ct1r~ti' ,Ios'ojos en fl~.,ta m~g,l'a y l)tilHCR&lg<un e I mQlde' y pmta:.rkll; con colcrantes }' ~?i:r]JJcitiJ10 ill]. igllal que la boea, j~l'~:JJ un oval.o biiWU[l c[]mn lfI:tl'izy mK1:OC1~ con LUI hollllo In", (lrI'RIc::iD$,

MOrltJ~~lf d go~'ro :t ]}mW[ de 5 oollitos ahlr~oom de paml de mjl3~ mjo y 5 cokn' Manm .. Ail1l.er.irenlre.:d eon dw'a. f~h{lm~mckl 1mi rolUI'j}$, lJR':Si~l'll~Lr I.~~ lif:~~ ,patH 1.I!ull'los y eurvar 1D~eXtI'ffi1C1S haeta flt~l'~ PElS'::lrlu ron dlU'Il robre la p.elt'il~~. a :Ioslad{')$ ooloc:y'las manO!l:Y ,en l'lil~~ t~l'} ~}:a~.u~J!;.

l .. BA PELIIDS Estlr,1(1' i)at'U~ ~ mie I de tllferen~ rolores ~r .oort~ e~ p1tpel picru:lo 001'1 Ull romi;l!f 0 en nmclIndltos, D~J ~J seou

~a.li:l:;~r las :t4lpill~~ las 0;1. p:Ir~r de una pera aplan ailll de p~'!.)~ d€ rmel blal1G~ ~~greg:ar OIT-a ron m~1s".'{)l Ltm~nt~n {'o'ior mjo sobre lapnmera Y !'od,Qru- la uilion couuna tmta negrrl Mru'C'arl:a pUi~I!~I'~ y 1m: I ~r~ral.e:,ooU'l esl1:~ca ~' ~n3_di.r roll i b blancos oom.u OOWJJUC5 en Jl1.!lfu1t: su~er,i!][. Plntar line£13 oon oo!omnl:i; blanco erure las mru:c~1!:i de los,l,~.tIf:LilIK",

MClde~llr las maLlO$ wn .. d05 h'~gl'imm, colofpieL aplan1Jj[

lig~mlJ]]f!me y mMCru' los deQIj]S, con estec.l_ .

Fornuuna hHilUeJa nmdr-ad,lt d.e 12cm~' ladn oiJQO ]1f1;51tffi de mlel \remet Meal' con I]n dHndrQ verney textural' ron lmil. hnqiiJiUa: JiS3- Ubka:r S{lbre eUa ~a pe:IOHL. y ~pjciEf(~n Ilapel pjcooo.

NOTA:

V'JJ'imi£ifD l(lHOlores del g{:)I"l'{jl y l!ls zapatil las pndi;m£ls roa!j~aT Ins ~)i3~Ol~5 de~ euadro d€ [aiOOl. qu~ qUCr'J)TlrJ,],

lngredieutes ,. 500 ,~1', de pas~a de soma ',oolor:amesvegelaJes

• 1 crura de bLl.£!V(l

'f ~ real del darn, .' 50 gL: de pasnHa,je

t soiootn:Mi en cam. ner, t 6 w.blCiu.s de chl>COi~ll~

rettal".glJ,!:1J.'f5

t 24· ~o~'adJ't!MirMO:r:ldOll de: cl:LOoo!laf€

'. 250 gr. de fondant e..'{ten~td{l

'" 4'" ,. I

raateruLes

.. tijel,'1L de pum:dll1:!

.. m·anga y boqunht d.e. Pillill~) '. ,6 hruul~jas de f(ll,rmOl,

ll:re~lUliu s~ml{))i'ahtda

'. IiRrtLlchos de plape~ te:)loc,ao;;

+haliUDli

'. pinceles

+paJ:mm

'1~3litos de' bfor.;hel~

'. ~lmO clecr=:~i!j, dUl'9$

Crttd

EsLirar p!lS,tm~je- ibl:anco 8J B mm de- ~sp~!Jr y ~Qftar un reclfulgulQoe. 4 em i~or 5 OO'!, T~)';tur,W" toll es.teca parll, ,simuw lias '!,Ie-las.de la madera~ Irl~lJIl bmdh~ft'l;! .qu,e

6ervir't!. Aeno<;,·t"', j)o;.j'''r'''''-''·r """n I' f'\.i";i"'r "'''- - '1""'-<:,0"; __ , .'.'" "". t' ,".'0'. _"' .. """"'1'1 ~J"'''!/. "",,~ .. ,,..,,,If! GG, ",,,,1'1..,

marmn ~11u]do efl~91Ja. COIOi:aIi gla"s~ ,r,osa y gl!l!8~' ~f:'!'1iirlllo en cMuehmi d€i pap&l. y celliWar 'Llt'iallil1jel1da 8JJJ8IVt) '111 1ll00tivo defeslej:o,.

Esiura:r pasta. ti'egoma: ~!l,dlf~llfus oolore.s y e.ortar~QTeS con cortarde de iUm111'1, 'Ahueca:r~ ft;;~I:IIOO !DtifllJn bcli[IEI 'ij r~ aliI un PL:lilro d~ :~Iase amarJllo eli! carlucho. ID.6I~r . Mtt.i1lf Y res~N&

1 - RA.T'(1N

Moo.e.lar tos pi m> ,RPa.ru r de d~ p~['&; a1aFg~~ de plL.\ta de ~OIU:l bl::J.Jn.e.l,

!!plarl UI UIl! l aU_1J ~ malta'!' COil e::l~~p'ara ~,par.lJ' klS dOOQ..b

FIlt'm:!t1' ill] d.l1fJdro amarllln, d.ablllr [XH' la l~lit!1I1 pm unhar I~IS pi~m~. Peg'lf en S'Ul> f;lKITel]ID~, 00I1 d ~wn de hL1e'!lO, los plcs. Mar.c.1r lUi) pliegues del patll~6lj een ~~c_a. AtTI:wes;t'f: una pi£'l'L13. cou tin [Jelilto de bmdle.lle lJara que '!jiJ"1lI d.e: sostel1. Agrega_r uu CQflito dr. m~a vlude ({)JUC)I tl.Jr$Li w.bre las pJf!mas.

os

.R!ellli~lr I~ c1ili~za :i p~rti I' d~ ll!ll cQ[J_ilO d P1~"l tie gmtill hi !ll1£:;i, d(]~~~r li.~l"dJIteHt-e d

e)KlLoerno del ~(I •

has.;l'l'l Ilrrib~ l}arn ohtem~r ~l ho "leo. M3reill la hoca oem estem y ab.rirh con LIIl boWlo, ui3;:lrllt una esJ>[;1 rosa'~ "Mt~ ~nmJilf' ~a ore'] ~t cQn una Imltta: M~U1~<l!, hlmelr !:!l IClmtr,o OOtl LUI bolillo gl'3ntle- y p~arf$ am clara a. Iii! cabe'-z!l al i'i.-"lJ]do I::IS uniones cen [as - dsdos, Hacer la Imgua COil un OOD:1ito mi &) Y 100 dielltfS call un CLJJ'iGI!:ndit1J blatlOO ITI3ITd

al mooio" Pintar los !.II os, las ,rejms y ~l interior de las orejas.cDI1 COiutanles y ~il1(1el EiJm

4 - CARRJXO nF CHOCOI ATE

Ilm:Ifi~li' cada bmr.o ,l parlJr d un t:.mndrn de l}lJ;.lJlll de ",uma \'mi J :Doblm:1 I,:~ alaua tfeh:Ddn )' ~lUOCtU' un exln!lm. Haueil' hlS manes oon_dp~ ~!ig;r'h]jilS hl3flc~ JI~hlll:~r y .rual:i2at cones con tljera para sep:irar lrn;, ded.{IoS. Her!oflaeHl' los bordes, pegar las lUilllIDl delltl'O d~ I()$ bl1!1.rnl y.ffilOO al 'C1.lerpD cen mavimieukl. Pur Li [!lillO, ubir.af 1lI eabeza Y un roUJto hugo y Ilimuw oom~ cola scbre la esJ]:dtl,:L

-

'5 - ARMAQQDE lAS MINI TOllTAS

F.crmu.' una bru]~fa ~:e .fot'11m. rrregliJl.ar sl'!JIl:l[JV';litld~l, con fOl1da!1i eXlemildl1 venit dare ~~ [I';:,;111mf la Sl:llxlIfic:ic 0011 LlI1 cepillQ de wrlZlS duras p;7WI. ]ltUt1lf el ~oo. Dbfe"IL!' el Nn6:~' j~ IIlIn at ~-rutHll de: golojin~ }' l.II1i_r amlJtaS, COil uru:l'ud611. Col car I c!utlll suhre el 'Ca:rr:ito, DeCtmlr 0011. pastlto.'> de rJa~~ verde en manr;a am 111

boqulila rntresJxmdiente y las Ilores r€Sewada.'::.

otiHsml:U .

I

P'egar I;;.(J(fI :glase 2 bOCj]dllm~ I'lidond~ cle choca:lnt~ sabre cad::a hldo largo de una tmJblet[Ldgchoclllat~ l'octan:gu.lw; para sim.ular I as rusdas dtel cru-riro. Mher:ir en el cenlrQ de carla una lU1 COl1f~lfI tie wl(\r.O lelr secar hlr!i] ~' ilis,I?OI1ei!" sflhoo Ell ,c.a:rrito. carrune~l~i c:hup~t1ll{'s, [X'!:iLtIl:lS, '~IIIi,t~ Y lctlnf~leli. R~~r<!ll'"