Está en la página 1de 257

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

Dalija Tekorienė

Anglų
kalbos
gramatika
vidurinėms
mokykloms

VILNIUS
1997
UDK 802.0-5 (075.3)
Te 31

Recenzentė A L M A STASIULEVIČIŪTĖ

Trečias leidimas

Viršelyje ELTOS nuotrauka

© D. Tekorienė, 1996
ISBN 9986-03-261-X © Viršelio dailininkas A.Matuliauskas, 1996
PRATARMĖ

Šia anglų k a l b o s g r a m a t i k a gali p r a d ė t i naudotis besimokantieji anglų kalbos,


ypač vidurinės mokyklos moksleiviai, kurie jau yra išėję pradinį kalbos
mokymosi etapą ir p a s i r e n g ę įgytas žinias apibendrinti g r a m a t i k o s taisyklėmis.
P a t e i k i a m o s medžiagos apimtis o r i e n t u o t a į Lietuvos b e n d r o j o lavinimo
vidurinių mokyklų anglų kalbos m o k y m o p r o g r a m o s apimtį, tačiau įtraukiama ir
šiek tiek p a p i l d o m o s medžiagos, k a d knyga būtų n a u d i n g a ir tiems, kurie norėtų
anglų kalbos p r a m o k t i truputį daugiau.

Knygoje gramatiniai reiškiniai išdėstyti temomis, sugrupuotomis į aiškiai


išskirtus poskyrius. Knygos gale p a t e i k i a m a gramatinių reiškinių ir su jais
siejamų žodžių (leksinių vienetų) rodyklė. Visa tai padaryta, k a d knyga būtų
lengviau naudotis pasirinktinai pagal iškylančius klausimus ir g r a m a t i n e s t e m a s ,
kurios e i n a m o s p a g r i n d i n i a m e anglų k a l b o s kurse.

D a r o m a prielaida, k a d knygos skaitytojas yra j a u susidūręs su pagrindinėmis


g r a m a t i n ė m i s sąvokomis, b e s i m o k y d a m a s gimtosios kalbos, ir p a k a n k a m a i
supranta, kas yra, pavyzdžiui, daiktavardžio linksnis, tiesioginis ir netiesioginis
papildinys, tiesioginė ir netiesioginė kalba, šalutinis sakinys, aplinkybės ir t.t.
T o d ė l tokios g r a m a t i n ė s sąvokos knygoje n ė r a aiškinamos. D ė m e s y s k r e i p i a m a s
į specifines anglų kalbos gramatikos ypatybes. Stengiamasi p a d ė t i mokiniui ne
tik teisingai suprasti gramatinių reiškinių reikšmę, bet ir p a č i a m taisyklingai
vartoti pagrindines anglų k a l b o s g r a m a t i n e s struktūras.

T e r m i n a i vartojami tik patys paprasčiausi, be kurių negalima apsieiti ir kurie


išsamiausiai ir paprasčiausiai atskleidžia gramatinio reiškinio e s m ę bei p a d e d a jį
teisingai suprasti ir taisyklingai vartoti. A u t o r ė , pavyzdžiui, m a n o esant būtina
supažindinti mokinius su d e t e r m i n a n t o sąvoka. N o r s p a t e i k i a m i angliškų
gramatinių terminų lietuviški vertimai, n u s a k a n t taisykles, dažniau vartojami
angliški terminai, nes taip, a u t o r ė s n u o m o n e , geriau atsiskleidžia ir geriau
įvaldoma anglų k a l b o s g r a m a t i n ė sistema.

K a d mokiniui būtų lengviau suprasti ir perimti gramatines žinias, a u t o r ė stengėsi


taisykles nusakyti k u o paprasčiau ir aiškiau, p a t e i k d a m a po kelis a p t a r i a m o
gramatinio reiškinio vartojimo sakinyje atvejus ir jų lietuvišką vertimą.
Daugelyje vietų n a u d o j a m a s lyginimo m e t o d a s : anglų k a l b o s gramatiniai
reiškiniai lyginami tarpusavy ir su jų panašiais lietuvių kalbos atitikmenimis;
stengiamasi užbėgti už akių įprastoms lietuvių d a r o m o m s k l a i d o m s anglų
kalboje; kur galima, išvardijami paprasčiausi žodžiai, kurie dažniausiai siejami
su a p t a r i a m u o j u gramatiniu reiškiniu.

A u t o r ė būtų labai dėkinga už p a s t a b a s , pageidavimus, pasiūlymus ir nurodytus


p a s t e b ė t u s netikslumus. Tokią informaciją p r a š o m siųsti Dalijai T e k o r i e n e i
adresu: Vilniaus universitetas, Anglų filologijos k a t e d r a , Universiteto 5, Vilnius
2734.
3
TURINYS

ANGLŲ KALBOS SAKINIO STRUKTŪRA , 8

1 Teigiamojo sakinio žodžių tvarka 8


2 Neigiamieji sakiniai 9
3 Klausiamieji sakiniai 9

ARTIKELIS ?3

4 B e n d r i a u s i o s žinios apie artikelį 13


5 K u r i nežymimojo artikelio forma, a ar ant 14
6 Artikelio the t a r i m a s 15
7 Nežymimojo artikelio a, an reikšmės 16
8 Ž y m i m o j o artikelio the reikšmės 17
9 Artikelių vartojimas su skaičiuotiniais ir neskaičiuotiniais
daiktavardžiais W
10 Nežymimojo artikelio vartojimas 19
11 Ž y m i m o j o artikelio vartojimas 21
12 Daiktavardžių vartojimas be artikelių 23

DAIKTAVARDIS 26

13 D a i k t a v a r d ž i ų reikšmės ir tipai ....26


-f-14 Daiktavardžių daugiskaitos sudarymas ir jos formų t a r i m a s 28
15 Neskaičiuotiniai, a r b a vienaskaitiniai, daiktavardžiai 31
16 Daugiskaitiniai daiktavardžiai 34
17 Tikriniai daiktavardžiai 37
-18 Savybinis linksnis: sudarymas ir tarimas 39
19 K u r i e daiktavardžiai turi savybinį linksnį? 41
20 Savybinio linksnio reikšmės ir sinonimika 42
21 Lietuvių k a l b o s linksnių atitikmenys anglų kalboje 43
22 Daiktavardžių giminė 44
23 Daiktavardžių sintaksinis vartojimas 45
24 Daiktavardžių priesagos 47

BŪDVARDIS 49

25 Būdvardžių daryba 49
26 Būdvardžių vartojimas pažyminiu 51
27 Būdvardžių vartojimas vardine tarinio dalimi .52
28 Būdvardžių valdymas 54
29 Būdvardis + prielinksnis + daiktavardis 55

4
30 Būdvardis + b e n d r a t i s 61
31 B ū d v a r d i s + that šalutinis sakinys 62
32 Y p a t i n g e s n i būdvardžių v e r t i m o į lietuvių kalbą atvejai 63
33 Būdvardžių laipsniavimas: laipsnio formų sudarymas 64
34 Laipsnio formų rašyba 65
35 Sintaksinės lyginimo konstrukcijos 65

ĮVARDIS 69

36 Įvardžių rūšys 69
37 A s m e n i n i a i įvardžiai 70
38 A s m e n i n i ų įvardžių linksniai 72
39 Savybiniai įvardžiai 73
40 Sangrąžiniai įvardžiai 74
41 R o d o m i e j i įvardžiai 75
42 Lietuvių k a l b o s rodomųjų įvardžių angliški atitikmenys 76
43 Klausiamieji įvardžiai 78
44 Santykiniai įvardžiai 81
45 B e n d r u m o įvardžiai 84
46 Nežymimieji įvardžiai 90
47 Neigiamieji įvardžiai 94
48 Skiriamieji įvardžiai 96
49 Kiekybinės reikšmės įvardžiai ir jų sinonimai 99

SKAITVARDIS 102

50 Kiekiniai skaitvardžiai 102

51 Kelintiniai skaitvardžiai 106

VEIKSMAŽODIS 110

52 Veiksmažodžių klasės 110


53 Veiksmažodžių pagrindinės formos . 110
54 G a l ū n ė s -(e)d rašymo ir skaitymo taisyklės 111
55 E s a m o j o laiko dalyvio {-ing formos) rašyba 112
56 To be , 113
57 To h a v e 117
58 To do 123
59 Shall, will 126
60 Pagalbinio veiksmažodžio vartojimas be pagrindinio 126
61 Veikiamoji rūšis. Laikų sistema 127
62 Veikiamosios rūšies laikų sudarymas 128
63 Esamųjų laikų reiškimas ir vartojimas 135
64 Būtųjų laikų vartojimas 139

5
65 E s a m a s i s atliktinis laikas 143
66 Atliktiniai tęstiniai laikai 149
67 Būsimojo veiksmo reiškimo formos ir jų vartojimas 151
68 Simple P r e s e n t ir Present C o n t i n u o u s laikų vartojimas 151
b ū s i m a j a m veiksmui reikšti
69 F o m o s to be going to vartojimas būsimajam veiksmui reikšti 153
70 F u t u r e Indefinite (Simple F u t u r e ) laiko vartojimas 154
71 F u t u r e C o n t i n u o u s laiko vartojimas 157
72 F u t u r e Perfect laiko vartojimas 157
73 Laikų d e r i n i m a s . Future-in-the-Past laikai 757
74 Neveikiamoji rūšis 159
75 Bendratis 162
76 B e n d r a t i e s formų reikšmės ir vartojimas 167
77 B e n d r a t i e s konstrukcijos 169
78 Modaliniai veiksmažodžiai 171
79 Can 173
80 May 177
81 Must 179
82 Should 181
83 O u g h t to 184
84 Need 185
85 Would 186
86 Liepiamoji n u o s a k a 188
87 Tariamoji n u o s a k a 189
88 Vientisinė tariamoji nuosaka 190
89 Sąlygos tariamoji n u o s a k a 193
90 V e i k s m a ž o d i n ė s -ing formos 194
91 E s a m o j o laiko dalyvis 195
92 Gerundijus '. 197

PRIEVEIKSMIS 203

93 Prieveiksmių rūšys 203


94 Prieveiksmių daryba 205
95 Prieveiksmių vartojimas 208
96 Prieveiksmių laipsniavimas 211

PRIELINKSNIS 212

97 Prielinksniai 212
98 Vietos prielinksniai 213
99 Laiko prielinksniai 217
100 Prielinksnių vartojimas po veiksmažodžių ir būdvardžių 221
101 Fraziniai veiksmažodžiai 221
SINTAKSE 225

102 Veiksmažodžių valdymas. Tiesioginis, netiesioginis papildinys 225


103 There is/there are sakiniai 227
104 B e a s m e n i a i sakiniai 229
105 Klausimai su klausiamuoju žodžiu 229
106 Veiksnio klausiamieji sakiniai 234
107 Dalelytės dar su klausiamaisiais žodžiais vertimas į lietuvių kalbą 235
108 Pasirenkamieji klausimai 236
109 Šaukiamieji sakiniai 236
110 Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai. Šalutiniai laiko aplinkybės
sakiniai 237
111 Tikslo aplinkybė 240
112 Šalutiniai priežasties aplinkybės sakiniai 242
113 Sąlygos sakiniai 242
114 Šalutiniai lyginimo as if I as though sakiniai „. 245
115 Netiesioginė kalba 245
116 Netiesioginiai klausimai 250
117 Prašymų, draudimų, liepimų reiškimas tiesiogine ir
netiesiogine kalba 251

NETAISYKLINGIEJI VEIKSMAŽODŽIAI 253


RODYKLĖ 257

7
ANGLŲ KALBOS SAKINIO STRUKTŪRA

Sakinio struktūra - tai žodžių tvarka sakinyje, sakinio dalių raiška t a m tikromis
kalbos dalimis bei jų formomis ir prielinksnių vartojimas. Iš pradžių p a k a l b ė s i m e
apie žodžių tvarką. A p i e kitus sakinio struktūros aspektus sužinosite, skaitydami
apie įvairias kalbos dalis ir jų funkcijas sakinyje bei specialiai sintaksei skirtą skyrių.

Teigiamojo sakinio žodžių tvarka

Lietuvių kalboje žodžių santykius ir ryšius sakinyje p a ž į s t a m e iš galūnių: k a d ir


kokia būtų žodžių tvarka sakinyje, žodis, pavartotas vardininko linksniu, bus tik
sakinio veiksnys a r b a vardinė sakinio dalis; žodis galininko linksniu dažniausiai yra
tiesioginis papildinys; žodis vientininko linksniu - vietos aplinkybė, ir p a n .

Mokytoja pirko šį žodyną Londone.


Pirko mokytoja šį žodyną Londone.
Šį žodyną mokytoja pirko Londone.

Anglų kalboje, kur žodžiai neturi galūnių, veiksnį, papildinį ir kitas sakinio dalis
pažįstame iš jų išsidėstymo tvarkos ir prasminių ryšių. T o d ė l anglų kalbos sakinyje
žodžių tvarka yra griežtai nustatyta:

Veiksnio Tarinio Aplinkybės


grupė grupė
Veiksnys su Tarinys Papildinys Būdo Vietos Laiko
pažyminiais aplinkybė aplinkybė aplinkybė

My sister bought a hat yesterday.


We don't go to school on Sunday.
The taxi shouted at me angrily across the
driver street.
The young held out her hand slowly across the
girl with table.
long black
hair

Keisti žodžių tvarką anglų kalbos sakinyje galima tik labai n e d a u g pagal t a m tikras
griežtai nustatytas taisykles, nes žodžių tvarkos pakeitimas, ypač veiksnio ir papil­
dinio sukeitimas vietomis, iš esmės keičia sakinio p r a s m ę . Šią tiesą beveik visose
gramatikose humoristiškai iliustruoja toks pavyzdys:

The dog bit the man. Šuo įkando žmogui.


The man bit the dog. Žmogus įkando šuniui.

8
Neigiamieji sakiniai

Lietuvių kalboje galime pavartoti du ar net tris neigiamus žodžius t a m e p a č i a m e


sakinyje, pavyzdžiui, Aš niekada nieko nerandu, kai man ko reikia. Anglų kalboje
t a m e p a č i a m e sakinyje galima vartoti tik vieną neiginį - a r b a tik neigiamąją
veiksmažodžio formą, a r b a tik neigiamąjį įvardį, a r b a tik neigiamąjį prieveiksmį.

Jei sakinyje jau yra p a v a r t o t a s neigiamasis įvardis ar prieveiksmis, tarinys turi būti
vartojamas teigiamąja forma.

I never find him at home in the Aš niekuomet vakarais nerandu jo


evening. namuose.
Nothing can be done. Nieko negalima padaryti.

Jei sakinio tarinys p a v a r t o t a s neigiamąja forma, vietoj įvardžio ar prieveiksmio,


kuris lietuvių kalboje būtų neigiamas, anglų kalboje vartojamas darinys su any-.

I didn 't find anybody at home. Aš nieko neradau namie.


I'm not asking you anything. Aš tavęs nieko neprašau.
I can't find it anywhere. Aš jo niekur negaliu rasti.
I don't have any money. Aš neturiu pinigų.

Klausiamieji sakiniai

Klausimų rūšys

Y r a dvi pagrindinės klausimų rūšys:

1. Taip/ne klausimai (Yes/no questions)

2. Klausimai su klausiamuoju žodžiu (Question-word questions)

Taiplne klausimai
Tai yra klausimai, į kuriuos reikia atsakyti yes 'taip' a r b a no ' n e ' . Tokių klausimų
lietuviški atitikmenys p r a s i d e d a klausiamuoju žodžiu ar.

"Have you ever been to England?" - "Ar kada nors buvai Anglijoje?" -
"No, never." "Ne, niekada."
"Does he like to travel?" - "Yes, he "Ar jam patinka keliauti?" - "Taip,"
does."
2 Taip/ne klausiamųjų sakinių žodžių tvarka

(a) Šie klausimai prasideda pagalbiniu veiksmažodžiu. Jei klausimo tarinys


išreikštas veiksmažodžių be, havc Simple Present arba Simple Past forma arba
modaliniu veiksmažodžiu, klausimas prasideda šiais veiksmažodžiais, nes jie
asmenuojami be pagalbinių veiksmažodžių.

(b) Klausimo veiksnys eina tuoj po pagalbinio veiksmažodžio. (Jei klausime


pavartotas laikas sudaromas su dviem pagalbiniais veiksmažodžiais, veiksnys eina
po pirmojo iš jų.)

Pagalbinis Veiksnys Pagrindinis Kilos sakinio dalys


veiksmažodis veiksmažodis
Do children go to school on
Sundays?
Will your aunt tell me the truth ?

Did John lock the door?


Has the door been locked?
Was Ann late for the lesson?
Can you read Spanish ?
Are your parents pleased with your progress?
Have you any brothers?
Is she in the room?
Can you tell me the way?
Is it raining hard?

3 Atsakoma į taip/ne klausimus paprastai trumpai: yes arba no + atitinkamas


asmeninis įvardis + tas pats pagalbinis veiksmažodis, kuriuo prasidėjo klausimas.
Taigi, prieš atsakydami į taip/ne klausimus, gerai įsiklausykite, kokiu veiksmažodžiu
prasideda klausimas. Atsakyti vien žodžiais yes arba no be pagalbinio
veiksmažodžio labai n e m a n d a g u .

"Do children go to school on "Ar vaikai eina į mokyklą


Sundays?" - "No, they don't." sekmadienį?" - "Ne, neina."
"Willyour aunt tell me the truth?"- "Ar tavo teta pasakys man tiesą?" -
"No, she won't." "Ne, nepasakys."
"Is it raining hard?" - "Yes, it is." "Ar smarkiai lyja?" - "Smarkiai."
"Did John lock the door?"- 'Yes, he "Ar Džonas užrakino duris?" -
did." "Taip."
"Has the door been locked?" - 'Wo, "Ar durys užrakintos?" - "Ne,
it hasn't." neužrakintos."
"Was Ann late for the lesson?"- "Ar Onutė pavėlavo į pamoką?" -

10

»
"No, she wasn't." "Ne, nepavėlavo."
"Can you read Spanish?" - "No, I "Ar moki skaityti ispaniškai?" - "Ne,
can't." nemoku."
"Are your parents pleased with your "Ar tėvai patenkinti tavo pažanga?" -
progress?" - "Yes, they are." "Taip, patenkinti."
"Haveyou any brothers?" - 'Yes, I "Ar turi brolių?" - "Turiu."
have."
"Is she in the room?" - 'Yes, she is.' "Ar ji kambaryje?" - "Taip."
"Can she tell me the way?" - "No, "Ar ji gali man pasakyti, kaip ten
she can't." nueiti?"- "Ne, negali."

Atsakyti į taip/ne klausimus galima ir pilnu sakiniu, tačiau tokie atsakymai skamba
nelabai natūraliai.

"Did John go to the theatre last "Ar Džonas ėjo į teatrą vakar?"
night?"
'Yes, he went to the theatre last "Taip, Džonas ėjo į teatrą vakar."
night."
"No, he did not go to the theatre last "Ne, Džonas nėjo į teatrą vakar."
night."

Atsakant į taip/ne klausimus, dažnai vartojami ir tokie žodžiai:

certainly žinoma
I think so aš manau
perhaps galbūt
maybe galbūt
I don 't think so nemanyčiau
ir t.t.

"Will she tell me the truth ?" - "Ar ji man pasakys tiesą?" -
"Perhaps (she will)." "Galbūt."
"Had you forgotten about our "Arpamiršai apie mūsų metines?" -
anniversary?" - "Certainly not." "Žinoma, ne."
"Can he do without your help?" - "I "Ar jis gali tai padaryti be tavo
don 't think so." pagalbos?" - "Nemanau."

Atsakymas of course irgi reiškia 'žinoma', bet atsakant į taip/ne klausimus geriau
vartoti žodį certainly, nes of course turi nepageidaujamą p o t e k s t ę 'žinoma, k a m dar
klausti?'

11
Klausimai su klausiamuoju žodžiu (Question-word questions)

Šie klausimai p r a s i d e d a klausiamuoju žodžiu (what 'kas, ką', w h o 'kas', w h e n 'kada',


w h e r e 'kur' ir t.t.). K a d a n g i d a u g u m a anglų kalbos klausiamųjų žodžių p r a s i d e d a
raidėmis wh-, šie klausimai dar v a d i n a m i wh-questions
Žodžių tvarka klausimuose su klausiamuoju žodžiu tokia p a t kaip ir taip/ne
klausimuose, išskyrus tai, k a d jie p r a s i d e d a klausiamuoju žodžiu.

Klausiamasis Pagalbinis Veiksnys Pagrindinis Kitos sakinio


žodis veiksmažodis veiksmažodis dalys
Why did you bring it home?
When will your aunt tell me the truth?
How many have you got?
brothers
Where can I leave a message?
Why was Ann late for school?
What must she do?
ARTIKELIS

THE ARTICLE

4 Bendriausios žinios apie artikelį


A Artikelis yra nedidelis žodelis, kuris kai kuriose, pavyzdžiui, anglų, prancūzų,
vokiečių, kalbose vartojamas prieš daiktavardį. Lietuvių kalboje, kaip ir rusų, latvių,
lenkų ir daugelyje kitų, artikelių n ė r a , todėl lietuviams priprasti ir išmokti vartoti
artikelius n ė r a lengva.

Anglų kalboje yra du artikeliai:

žymimasis artikelis (the definite article) the:

the dog šuo the hat skrybėlė


the man žmogus " the bus autobusas

nežymimasis artikelis (the indefinite article), kuris turi dvi formas - a ir an:

a dog šuo an actor aktorius


a man žmogus an egg kiaušinis

B Jei prieš daiktavardį vartojamas pažyminys, jis įsiterpia tarp artikelio ir


daiktavardžio.

a big dog didelis šuo the big dog didysis šuo


a good man geras žmogus the good man gerasis žmogus

Tačiau artikelis eina po tokių būdvardinių žodžių kaip such, all, half:

/ have never seen such a beautiful Aš niekada nesu matęs tokio gražaus
picture before. paveikslo.
Mother told me to buy half a kilo of Mama liepė man nupirkti pusę
butter. kilogramo sviesto.
All the pupils were present at the Visi mokiniai dalyvavo pamokoje.
lesson.

C K a m reikalingas anglų kalbai artikelis? Artikelis anglų-kalboje dažniausiai p a d e d a


išreikšti ir suprasti, apie kokį daiktą k a l b a m a - apie konkretų daiktą, kurį ir
kalbėtojas, ir klausytojas gali tiksliai nurodyti, ar apskritai apie daiktą, apie kurį
žinoma tik tiek, kad jis vadinamas duotuoju daiktavardžiu.

13
Pavyzdžiui, p a i m k i m e tokius du sakinius:

The giri came into the room. Mergaitė įėjo į kambarį.


A giri came into the room. Į kambarį įėjo mergaitė.

P i r m a j a m e sakinyje, k u r i a m e daiktavardis girl p a v a r t o t a s su žymimuoju artikeliu


the, k a l b a m a apie konkrečią mergaitę, kuri įėjo į k a m b a r į . Ir kalbėtojui, ir
klausytojui aišku, apie kurią m e r g a i t ę k a l b a m a .

A n t r a j a m e sakinyje, k u r i a m e daiktavardis girl p a v a r t o t a s su nežymimuoju artikeliu


a, s a k o m a , k a d į k a m b a r į įėjo m e r g a i t ė , bet apie ją žinoma tik tiek, k a d ji m e r g a i t ė ,
o n e , pavyzdžiui, vyras.

K a l b ė d a m i lietuviškai, m e s taip p a t s u p r a n t a m e , apie kokį - k o n k r e t ų ar


n e k o n k r e t ų - daiktą k a l b a m e . Atkreipkite dėmesį, k a d anksčiau p a t e i k t u o s e
sakiniuose žodžių tvarka skirtinga, ir kaip tik todėl, k a d p i r m a j a m e sakinyje
k a l b a m a apie konkrečią, ir kalbėtojui, ir klausytojui žinomą m e r g a i t ę , o a n t r a j a m e
sakinyje s a k o m a , k a d į k a m b a r į įėjo mergaitė, apie kurią tiek ir težinome, k a d ji
mergaitė.

Kokiais dar b ū d a i s lietuvių kalboje galima pasakyti, apie kokį/kurį daiktą k a l b a m a ?

Lietuvių k a l b a turi t a m skirtų specialių žodžių. Pavyzdžiui, jei p r i e š daiktavardį


p a v a r t o t a s žodis vienas, tūlas, kažkoks, k a l b a m a apskritai apie daiktą, vadinamą
duotuoju daiktavardžiu. Įvardžiai šis, tas, anas prieš daiktavardį n u r o d o k o n k r e t ų
daiktą, apie kurį k a l b a m a .

Aš tau papasakosiu vieną istoriją. Ta I'll tell you a_ story. The story is old
istorija sena ir beveik užmiršta. and almost forgotten.
Tavęs telefonu teiraujasi kažkoks A man is asking for you on the
žmogus. phone.

A p i e kokį - k o n k r e t ų ar n e k o n k r e t ų - daiktą k a l b a m a , galima suprasti ir iš


k o n t e k s t o , k a l b a m o s i o s situacijos ir sakinio struktūros. T a i galėsite p a s t e b ė t i iš
daugelio šioje knygoje pateiktų angliškų sakinių v e r t i m o į lietuvių kalbą.

5 Kuri nežyminojo artikelio forma, a ar an?

A Nežymimojo artikelio forma a vartojama prieš žodį, kuris p r a s i d e d a priebalsiu, o


forma an - prieš žodį, kuris p r a s i d e d a balsiu.

14
15
16
17
2-1005
19
20
Nežymimasis artikelis negali būti vartojamas su šiais daiktavardžiais:

advice patarimas
information informacija
news naujiena, žinios
furniture baldai
weather oras
work darbas

Could I ask you for advice? Ar galėčiau paprašyti patarimo?


What nasty weather! Koks bjaurus oras!

Jei n o r i m a pasakyti vienas patarimas, viena naujiena ir pan., reikia sakyti a piece of
advice, a piece of news.

I'll give you a piece of advice. Aš jums duosiu vieną patarimą.


I've brought you a piece of good news. Aš jums atvežiau vieną gerą naujieną.

Žymimojo artikelio vartojimas

Svarbiausieji žymimojo artikelio vartojimo atvejai nurodyti, a p t a r i a n t jo reikšmę (žr.


5). T a č i a u n a u d i n g a įsiminti ir tokius konkrečius žymimojo artikelio vartojimo
atvejus:

1 prieš būdvardžio aukščiausiąjį laipsnį;

Jack is the best chess-player in our Džekas - geriausias šachmatininkas


school. mūsų mokykloje.
This is the shortest way to the river. Tai trumpiausias kelias prie upės.

2 prieš kelintinį skaitvardį;

Gagarin was the first man to fly in a Gagarinas buvo pirmas žmogus,
spaceship. skridęs erdvėlaiviu.

3 prieš būdvardžius following 'toks, šitoks', last 'praeitas, paskutinis', next 'kitas',
same 'tas pats', very 'kaip tik tas', only 'vienintelis', main 'pagrindinis';

You 've made the same mistake again. Tu padarei vėl tą pačią klaidą.
You 're the very boy I've been looking Tu kaip tik tas berniukas, kurio aš
for. ieškau.
The next stop is ours. Kita stotelė mūsų.
Please copy out the following Prašom nurašyti šituos sakinius.
sentences.

21
You 're the only man who knows the Jūs vienintelis žmogus, kuris žino
secret. paslaptį.
What are the main reasons for going Dėl kokių pagrindinių priežasčių
to university? stojama į universitetą?

Tačiau prieš next ir last n e v a r t o j a m a s joks artikelis, jei eidami su daiktavardžiu jie
n u r o d o laiką, skaičiuojamą n u o k a l b a m o j o m o m e n t o .

I phoned you last night, but you were Aš tau skambinau praeitą vakarą, bet
out. tu buvai išėjęs.
Next lesson we're going to write a test. Kitą pamoką rašysime kontrolinį
darbą.
I think I'll do it next Sunday. Manau, kad tai padarysiu kitą
sekmadienį.

4 prieš daiktavardžius, žyminčius daiktus, kurie pasaulyje yra vieninteliai;

the sun saulė the North Pole Šiaurės ašigalis


the moon mėnulis the Earth Žemė
the sky dangus the wind vėjas

Tačiau jei p r i e š šiuos daiktavardžius eina aprašomasis pažyminys, jie gali būti
vartojami ir su nežymimuoju artikeliu, plg.:

The wind has dropped. Vėjas nurimo.


There was a strong wind blowing. Pūtė stiprus vėjas.

5 prieš tikrinius daiktavardžius, reiškiančius upių, ežerų, jūrų, vandenynų, kalnų


virtinių, organizacijų ir t a m tikrų valstybių sudėtinius p a v a d i n i m u s ;

the Thames Temzė


the Michigan Mičiganas
the Baltic Sea Baltijos jūra
the Atlantic Ocean Atlanto vandenynas
the Alps Alpės
the United States Jungtinės Valstijos
the Netherlands Nyderlandai
the Sudan Sudanas
the United Nations Organization Jungtinių T a u t ų Organizacija

6 prieš priedėlį, kai jis eina p r i e š pažymimąjį žodį;

What does the word 'chair' mean? Ką reiškia žodis 'chair'?


You have omitted the letter V. Praleidai raidę 'b'.
The verb 'belong' is used with the Veiksmažodis 'belong' vartojamas su
preposition 'to'. prielinksniu 'to'.

22
23
24
25
26
27
S k a i č i u o t i n i a i d a i k t a v a r d ž i a i (count n o u n s ) . Tai yra
daiktavardžiai, k u r i e turi ir vienaskaitą, ir daugiskaitą ir gali būti vartojami su
skaitvardžiais one, two, three ir t.t. Vienaskaitoje šie daiktavardžiai n i e k a d a negali
būti vartojami be artikelio ar k o k i o kito d e t e r m i n a n t o .

a chair kėdė two chairs dvi kėdės


a book knyga three books trys knygos
a plate lėkštė six plates šešios lėkštės
a brother brolis two brothers du broliai

2 N e s k a i č i u o t i n i a i d a i k t a v a r d ž i a i ( u n c o u n t n o u n s ) . Tai yra
daiktavardžiai, k u r i e neturi daugiskaitos, nevartojami su nežymimuoju artikeliu ir
skaitvardžiais.

sadness liūdesys heat karštis


sand smėlis water vanduo
health sveikata joy džiaugsmas

3 D a u g i s k a i t i n i a i d a i k t a v a r d ž i a i (plural n o u n s ) . Šie daiktavardžiai


neturi vienaskaitos, negali būti vartojami su nežymimuoju artikeliu ir yra d e r i n a m i
su veiksmažodžio daugiskaita.

clothes rūbai scissors žirklės


arms ginklai tights pėdkelnės
glasses akiniai scales svarstyklės

4 Tikriniai daiktavardžiai ( p r o p e r n o u n s ) .

Tom Tomas London Londonas


Byron Baironas New York Niujorkas
England Anglija Canada Kanada

14 Daitavardžių daugiskaitos sudarymas ir jos formų tarimas

Skaičiumi k a i t o m i tik skaičiuotiniai daiktavardžiai - jie turi ir vienaskaitą


(Singular), ir daugiskaitą (Plural).

1 Skaičiuotinių daiktavardžių daugiskaita s u d a r o m a , p r i d e d a n t galūnę -s/-es.

Kaip t a r i a m a galūnė s?

Po dusliųjų priebalsių p, t, k, f ji t a r i a m a [sj.

28
29
3 Reikia įsidėmėti, kaip s u d a r o m a daiktavardžių, k u r i e baigiasi raide y, daugiskaita,
(a) Jei prieš r a i d ę y yra balsis, to žodžio daugiskaita s u d a r o m a , p r i d e d a n t galūnę s,
kuri t a r i a m a [z].

30
31
32
34
35
36
37
38-
40
t

41
42
45
47
48
49
4 1005
(b) Po veiksmažodžio be p a v a r t o t a s dalyvis laikomas subūdvardėjusiu tik jei jis gali
jungtis su prieveiksmiu very.

I am (very) tired. Aš labai pavargęs.


It was (very) exciting. Tai labai jaudino.

26 Būdvardžių vartojimas pažyminiu

1 Kaip pažyminys prieš daiktavardį būdvardžiai gali būti vartojami tik vieni be jokių
sau pavaldžių žodžių, išskyrus prieveiksmius.

He spoke about the harmful effects of Jis kalbėjo apie žalingus rūkymo
smoking. padarinius.
He is such a dear little boy. Jis toks mielas berniukas.
He is a brilliant mathematician. Jis puikus matematikas.

2 Jei būdvardis turi sau pavaldžių žodžių, jis negali būti vartojamas prieš daiktavardį.
Visą tokią b ū d v a r d i n ę grupę reikia nukelti po daiktavardžio a r b a sakinį reikia
pertvarkyti taip, k a d būdvardinė grupė būtų p a v a r t o t a vardine tarinio dalimi.

He spoke about the effects of smoking Jis kalbėjo apie žalingus sveikatai
harmful to health. rūkymo padarinius.
The little boy is very dear to me. Berniukas man labai mielas.
... a boy brilliant at mathematics. ... gabus matematikai berniukas.
He suggested a game absolutely new to Jis pasiūlė visiškai man naują
me. žaidimą.
He mentioned some mountain famous Jis paminėjo kažkokį garsų
for its legends. padavimais kalną.

3 Y r a būdvardžių, kurie gali būti vartojami tik pažyminiu prieš daiktavardį ir negali
būti vartojami vardine tarinio dalimi be daiktavardžio.

certain ' t a m tikras'

It's not a beautiful building, but it has Tai nėra gražus pastatas, bet jis turi
a certain charm. tam tikro žavesio.

main 'pagrindinis'

This is the main entrance into the Čia pagrindinis įėjimas į pastatą,
building.

various 'įvairus'

Various people have told me about Apie jus man pasakojo įvairūs
you. žmonės.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
5-1005
66
t:
67
68
69
70
71
73
74
75
76
<
77
78
79
80
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
I

95
100
101
102
J

103
105
106
107
108
109
VEIKSMAŽODIS
THE VERB

110
Tačiau yra n e m a ž a veiksmažodžių, kurių antroji ir trečioji formos s u d a r o m o s
netaisyklingai (irregular verbs). Jos pateikiamos knygos gale, ir jas reikia įsiminti,
pavyzdžiui:

111
113
Šnekamojoje kalboje teigiamosios ir neigiamosios veiksmažodžio to be formos p a p ­
rastai s u t r u m p i n a m o s .

Sutrumpintosios to be esamojo laiko formos


Teigiamoji forma Neigiamoji forma
I'm I'm not
you're you're not/you aren't
he's he's not/he isn't
she's she's not/she isn't
it's it's not/it isn't

we're we're not/we aren't


you're you're not/you aren't
they're they're not/they aren't

Reikia įsidėmėti, k a d it's = it is. Its (be apostrofo) yra savybinis įvardis, v e r č i a m a s

Veiksmažodžio to be būtasis laikas


Teigiamoji forma Neigiamoji forma Klausiamoji forma
I was I was not/1 wasn't was I?
you were you were not/you weren't were you?
he was he was not/ he wasn't was he?
she was she was not/ she wasn't was she?
it was it was not/it wasn't was it?

we were we were not/we weren't were we?


you were you were not/you weren't were you?
they were they were not/they weren't were they?

Veiksmažodžio to be būsimasis laikas


( S u d a r o m a s su pagalbiniais veiksmažodžiais shall ir will)
Teigiamoji forma Neigiamoji forma Klausiamoji f o r m a
I shall/will be I shall/will not be shall/will I be?
you will be you will not be will you be?
he will be he will not be will he be?
she will be she will not be will she be?
it will be it will not be will it be?

we shall/will be we shall/will not be shall/will we be?


you will be you will not be will you be?
they will be they will not be will they be?

114
Visi kiti veiksmažodžio to be laikai s u d a r o m i pagal bendrąsias laikų sudarymo
taisykles.

B To be kaip pagalbinio veiksmažodžio vartojimasPagalbinis veiksmažodis to be vartojamas, sudarant:

(a) veikiamosios rūšies C o n t i n u o u s ir Perfect C o n t i n u o u s laikus;

Present Continuous: I am asking


Past C o n t i n u o u s : I was asking
• Future Continuous: I will be asking

P r e s e n t Perfect C o n t i n u o u s : I have been asking


Past Perfect C o n t i n u o u s : I had been asking
F u t u r e Perfect C o n t i n u o u s : I will have been asking

(b) visus neveikiamosios rūšies laikus;


Simple P r e s e n t Passive Voice: / am asked


Simple Past Passive : I was asked
Simple F u t u r e Passive: I will be asked

P r e s e n t C o n t i n u o u s Passive Voice: / am being asked


Past C o n t i n u o u s Passive Voice: / was being asked

P r e s e n t Perfect Passive Voice: / have been asked


Past Perfect Passive Voice: I had been asked
F u t u r e Perfect Passive Voice: I will have been asked

(Žr. atitinkamų laikų sudarymą).

115
116
I
(b) p l a n u o j a m ą veiksmą;

The expedition is to start tomorrow. Ekspedicija turi išvykti rytoj


(planuojama, kad išvyks rytoj).
The delegation is to arrive on August Delegacija atvyks 1995 metų rugpjū-
3, 1995. čio trečią dieną(numatoma, kad at­
vyks 1995 metų rugpjūčio trečią
dieną).

To have turėti

Veiksmažodžio have pagrindinės formos:

Infinitive have
Simple P a s t had
Past Participle had

Veiksmažodis to have vartojamas k a i p :

(a) pagalbinis veiksmažodis;


(b) p a p r a s t a s savarankiškas veiksmažodis;
(c) modalinis veiksmažodis.

To have asmenavimas

E s a m a s i s veiksmažodžio have laikas


Teigiamoji forma Neigiamoji forma Klausiamoji forma
I have I have not have I?
you have you have not have you?
he has he has not has he?
shc has she has not has she?
it has it has not has it?

we have wc have not have we?


you have you have not have you ?
they have they have not have they?

117
118
1

119
120
2 Paprastojo esamojo laiko (Simple Present) klausiamosios formos galimi tokie
variantai:

(a) Have you an appointment? Ar turite paskyrimą?


How many brothers have you? Kiek turi brolių?

(b) Have you sot a little time? Ar turi truputį laiko?


How many brothers have you sot? Kiek turi brolių?

(c) Do you have a little time? Ar turi truputį laiko?


How many brothers do you have? Kiek turi brolių ?

Pirmoji forma (Have you...?) būdinga rašytiniam oficialiajam stiliui, šnekamojoje


kalboje ji nevartotina. Antroji forma (Have you got...?) būdinga šnekamajai kalbai,
ypač Didžiojoje Britanijoje. Trečioji forma (Do you have...?) labiau būdinga
amerikietiškajam anglų kalbos variantui.

Have you got?, kaip ir teigiamoji forma you have got, nevartojama įprastinei,
pasikartojančiai būsenai reikšti. Tokiais atvejais vartojama klausiamoji forma su
pagalbiniu do. Pig.:

Have you sot time to go out for a Ar turi (dabar, šiuo metu) laiko išeiti
walk? pasivaikščioti?
Do you ever have time to go out for a Ar tu kada nors turi laiko išeiti
walk? pasivaikščioti?

3 Paprastojo esamojo laiko (Simple Present) neigiamosios formos galimi tokie


variantai:

(a) / have no sisters. Aš neturiu seserų.


(b) I've sot no sisters. "
(c) I haven't sot any sisters. "
' -—TT"° .
(d) / don t nave any sisters.
T

(e) I have not any sisters. "

4 Paprastojo būtojo laiko (Simple Past) savarankiško veiksmažodžio have yra mažiau
variantų negu esamojo laiko. Forma su got vartojama itin retai.

Teigiamoji forma: You had a car.


Klausiamoji forma: Didyou have a car?
Neigiamoji forma: / had no car.
I didn't have a car.

121
5 Dažnai veiksmažodis have sudaro glaudų junginį su daiktavardžiu, ir tokie have +
daiktavardis junginiai dažnai turi vienažodį sinonimą ir į lietuvių kalbą verčiami
veiksmažodžiu.

to have a bath/a shower maudytis vonioje/po dušu


to have breakfast/lunch/dinner pusryčiauti/pietauti'
to have coffee/tea gerti kavą/arbatą
to have a dream (=to dream) sapnuoti
to have a fight (=to fight) susimušti
to have a glass of wine išgerti stiklą vyno
to have a good time gerai praleisti laiką
to have a holiday atostogauti
to have a look (=to look) pažiūrėti
to have a quarrel (=to quarrel) susiginčyti
to have a rest (=to rest a little) pailsėti
to have a swim (=to swim) paplaukioti
to have a talk (=to talk) pakalbėti
to have a try (= to try) pamėginti

Norint taisyklingai vartoti veiksmažodžio have formas tokiuose junginiuose, reikia


prisiminti, k a d :

(a) tokiuose junginiuose kartu su veiksmažodžiu have niekada nevartojamas got;


(b) neigiamoji ir klausiamoji formos s u d a r o m o s su pagalbiniu do/did;
(c) veiksmažodis have niekada nevartojamas sutrumpinta forma;
(d) šiais atvejais veiksmažodį have galima vartoti taip p a t ir sudarant C o n t i n u o u s
laikus.

We have lunch at 12.30 most days. Daugiausia mes pietaujame 12.30.


How many English lessons do you Kiek anglų kalbos pamokų turite
have a week? per savaitę?
Did you have a good holiday? Ar gerai praleidai atostogas?
I can't answer the telephone, I'm Aš negaliu pakelti ragelio,
having a bath. maudausi.

1) Modalinio have vartojimas

Modalinis veiksmažodis have reiškia 'turėti, privalėti, reikėti' ir yra sinonimiškas


veiksmažodžiui must.

Norint taisyklingai vartoti modalinį have, reikia prisiminti, k a d :


(a) p o modalinio have visuomet eina bendratis su dalelyte to;
/ have to so now. Aš jau turiu eiti.

122
f;
(b) klausiamoji ir neigiamoji formos s u d a r o m o s tik su pagalbiniu do/did;

Do you have to go so soon ? Ar turite jau taip greitai eiti?


You don't have to tell me that. Jums nereikia man šito sakyti.
What time do you have to be at Kokiu laiku rytoj turi būti mokykloje?
school tomorrow?
How many books did you have to Kiek knygų reikėjo perskaityti
read for the examination? egzaminui?
What did you have to do for this Ką turėjote padaryti šiai pamokai?
lesson?

(c) s u d a r a n t esamąjį laiką modalinis have gali buti v a r t o j a m a s ir su got.

I've got to go now. Aš jau turiu eiti.


Have you got to go now? Ar jau turite eiti?
You haven't got to finish it so soon. Nebūtina užbaigti taip greitai.

Tačiau forma have got to m o d a l i n e reikšme nevartojama būtuoju laiku.

There were no buses, so he had to Autobusų nebuvo, todėl jam teko eiti
walk. pėsčiam.

F o r m a have got to n e v a r t o j a m a ir k a l b a n t apie nuolatinį, pasikartojantį privalėjimą.


Palyginkite šiuos sakinius:

I'm glad I haven't gotII don't have to Džiaugtuose, kad šiandien man
go to work today. nereikia eiti į darbą.
I have to go to work every day except Aš turiu eiti į darbą kiekvieną dieną,
Sunday. išskyrus sekmadienį.

58 To do daryti
A Asmenavimas

123
Visi kiti veiksmažodžio do laikai s u d a r o m i p a g a l b e n d r ą s i a s laikų sudarymo
taisykles.

B Veiksmažodžio do vartojimas kaip pagalbinio

1 Pagalbinis do v a r t o j a m a s paprastojo esamojo (Simple P r e s e n t ) ir p a p r a s t o j o būtojo


(Simple P a s t ) laiko neigiamosioms ir klausiamosioms f o r m o m s sudaryti.

Simple P r e s e n t : Y o u do not work (you don't work).


He does not work (he doesn't work).

Do you work?
Does he work?

Simple Past: I did not work (I didn't work).


He did not work (he didn't work).

Did I work?
Did he work?

2 Don't v a r t o j a m a s liepiamosios n u o s a k o s neigiamajai formai sudaryti.

Don 't shout at me! Nešauk ant manęs!


Don 't ask her that question. Neklausk jos šito.

To do vartojimas kaip savarankiško veiksmažodžio

1 Savarankiškas veiksmažodis to do reiškia 'daryti'. Jis k a i t o m a s visais anglų kalboje


esančiais laikais.

124
What are you doing here? Ką čia darai?
You haven't done anything wrong. Tu nieko blogo nepadarei.
What has he been doing lately? Ką jis pastaruoju metu veikia?

S u d a r a n t veiksmažodžio do paprastojo esamojo ir p a p r a s t o j o būtojo laikų


neigiamąsias ir klausiamąsias formas, šalia viena kitos atsiduria dvi veiksmažodžio
do formos: viena kaip pagalbinis veiksmažodis, kita - kaip pagrindinis veiksmažodis.

He doesn't do what I tell him. Jis nedaro taip, kaip jam liepiu.
What do you do in the evening? Ką jūs veikiate vakare?
Why did he do it? Kodėl jis taip padarė?
He didn't do it on purpose. Jis nepadarė taip tyčia.

2 Savo reikšme veiksmažodis do p a n a š u s į veiksmažodį make. A b u šie veiksmažodžiai


verčiami į lietuvių kalbą veiksmažodžiu 'daryti'. Vis dėlto jie negali pakeisti vienas
kito ir vartojami skirtingais atvejais.

Do reiškia veiklą apskritai ir į lietuvių kalbą gali būti verčiamas ne tik


veiksmažodžiu "daryti', b e t ir veiksmažodžiais 'veikti, dirbti'.

/ don't know what to do. Aš nežinau, ką daryti/veikti.


He likes doing nothing. Jam patinka nieko neveikti.
What are you doing? Ką veiki?

Veiksmažodis make n i e k a d a neverčiamas veiksmažodžiu 'veikti'. Jis gali buti


verčiamas veiksmažodžiais 'gaminti, kurti, statyti' ir p a n .

Can you make a cake? Ar moki iškepti pyragą?


My father once made a boat. Kartą mano tėtis padarė valtį.
Let's make a plan. Sudarykime planą.

Tačiau dažnai sunku paaiškinti, k o d ė l vienais atvejais v a r t o j a m e do, o kitais make,


todėl v e r t a įsiminti tokias frazes:

do an exercise daryti pratimą


do homework daryti namų darbus
do a favour daryti paslaugą
do harm daryti žalą

make an attempt mėginti


make a decision nuspręsti
make a mistake padaryti klaidą
make a noise triukšmauti
make a phone call paskambinti telefonu

125
126
127
128
9-1005

129
130
i-
(b) kuri pagrindinio veiksmažodžio forma pridedama prie pagalbinio veiks­
mažodžio:

Continuous laikai sudaromi pagal formulę:

be + -ing forma

Perfect laikai sudaromi pagal formulę:

have + 3-ioji forma

Perfect Continuous laikai sudaromi pagal formulę:

be (Perfect laiku) + -ing forma, t.y.


have/has/had/will have been + -ing forma

(c) sudarant kiekvienos grupės esamąjį (present), būtąjį (past) ir būsimąjį (future)
laikus, k a i t o m a s tik p a g a l b i n i s veiksmažodis, kuris vartojamas
atitinkamai esamuoju, būtuoju ar būsimuoju laiku. Tai, kas eina po pliuso (t.y.
atitinkama pagrindinio veiksmažodžio forma), nesikeičia.

131
C O N T I N U O U S TENSES

be + -ing

Present Continuous Past Continuous Future Continuous

Teigiamoji forma

I am working I was working I shall/will be working


you are working you w e r e working you will be working
he is working h e was working h e will b e working
she is working she was working she will be working
it is working it was working it will be working

we are working we w e r e working we will be working


you are working you w e r e working you will be working
they are working they w e r e working they will be working

Neigiamoji forma
I am not working I was not working I shall/will not be working
you are not working you w e r e not working you will not be working
he is not working he was not working he will not be working
she is not working she was not working she will not be working
it is not working it was not working it will not be working

we are not working we w e r e not working we shall/will not be working


you are not working you w e r e not working you will not be working
they are not working they w e r e not working they will not be working
Klausiamoji forma
am I working? was I working? shall/will I be working?
are you working? w e r e you working? will you be working?
is he working? was he working? will he be working?
is she working? was she working? will she be working?
is it working? was it working? will it be working?

are we working? w e r e we working? will we be working?


are you working? w e r e you working? will you be working?
are they working? w e r e they working? will they be working?

132
D PERFECT TENSES

have + 3-ioji forma

P r e s e n t Perfect Past Perfect F u t u r e Perfect

Teigiamoji forma

I have worked I had worked I shall/will h a v e w o r k e d


you h a v e w o r k e d you h a d worked you will have w o r k e d
h e has w o r k e d he had worked he will have w o r k e d
she has w o r k e d she h a d w o r k e d she will have w o r k e d
it has w o r k e d it h a d worked it will h a v e w o r k e d

we have worked we had worked we will h a v e w o r k e d


you have w o r k e d you h a d w o r k e d you will have w o r k e d
they h a v e w o r k e d they h a d w o r k e d they will h a v e w o r k e d

Neigiamoji forma
I have not w o r k e d I h a d not worked I shall/will not h a v e worked
you have not w o r k e d you h a d not w o r k e d you will not have w o r k e d
h e h a s not w o r k e d h e h a d not w o r k e d he will not have w o r k e d
she h a s not w o r k e d she h a d not worked she will not have worked
it has not w o r k e d it h a d not worked it will not have w o r k e d

we have not w o r k e d w e h a d not worked we shall/will not have worked


you h a v e not w o r k e d you h a d not worked you will not h a v e worked
they have not w o r k e d they h a d not worked they will not h a v e worked
Klausiamoji forma
have I w o r k e d ? h a d I worked? shall/will I have w o r k e d ?
have you w o r k e d ? h a d you worked? will you h a v e w o r k e d ?
has h e w o r k e d ? had he worked? will he have w o r k e d ?
has she w o r k e d ? h a d she w o r k e d ? will she h a v e w o r k e d ?
has it w o r k e d ? h a d it w o r k e d ? will it have w o r k e d ?

have we w o r k e d ? h a d we w o r k e d ? shall/will we h a v e worked?


have you w o r k e d ? h a d you worked? will you h a v e w o r k e d ?
have they w o r k e d ? h a d they w o r k e d ? will they have w o r k e d ?

133
PERFECT CONTINUOUS TENSES

be (Perfect) + -ing

Present Perfect Past Perfect Future Perfect


Continuous Continuous Continuous
Teigiamoji forma
I have been working I had been working I shall/will have been working
you have been working you had been working you will have been working
he has been working he had been working he will have been working
she has been working she had been working she will have been working
it has been working it had been working it will have been working

we have been working we had been working we/shall will have been working
you have been working you had been working you will have been working
they have been working they had been working they will have been working

Neigiamoji forma
I have not been working I had not been working I shall/will not have been working
you have not been working you had not been working you will not have been working
he has not been working he had not been working he will not have been working
she has not been working she had not been working she will not have been working
it has not been working it had not been working it will not have been working

we have not been working we had not been working we shall/will not have been working
you have not been working you had not been working you will not have been working
they have not been working they had not been working they will not have been working
Klausiamoji forma
have I been working? had I been working? shall/will I have been working?
have you been working? had you been working? will you have been working?
has he been working? had he been working? will he have been working?
has she been working? had she been working? will she have been working?
has it been working? had it been working? will it have been working?

have we been working? had we been working? shall/will we have been working";
have you been working? had you been working? will you have been working?
have they been working? had they been working? will they have been working?

134
63 Esamųjų laikų reiškimas ir vartojimas

Pagal reikšmę, ypač lietuvių kalbos požiūriu, anglų kalboje yra tik du tikri esamieji
laikai: Simple P r e s e n t (dar v a d i n a m a s Present Indefinite) ir P r e s e n t C o n t i n u o u s .

Present Perfect ir P r e s e n t Perfect C o n t i n u o u s laikai tik pagal formą besąlygiškai


priklauso esamiesiems. Pagal reikšmę, ypač lietuvių kalbos požiūriu, jie u ž i m a
tarpinę p a d ė t į tarp būtųjų ir esamųjų laikų, nes yra susiję ir su praeitimi, ir su
dabartimi, nors jų ryšys su d a b a r t i m i yra glaudesnis.

Esamasis tęstinis laikas


Present Continuous Tense

1 Present C o n t i n u o u s laikas vartojamas reikšti veiksmui, kuris vyksta k a l b a m u o j u


m o m e n t u . Į lietuvių kalbą jis visuomet verčiamas eigos veikslo veiksmažodžiu.

What are you doing here? Ką tu čia veiki?


Hurry up! We're all waiting for you. Paskubėk! Mes visi tavęs laukiam.
"Where are the boys?" "Kur berniukai?"
"They are playing football. "Jie žaidžia futbolą."

Kalbamasis m o m e n t a s gali būti s u p r a n t a m a s ne tik kaip t r u m p a s taškas laiko


tėkmėje, b e t ir gana plačiai, kaip t a m tikras laiko tarpas, kurio m e t u vykstantis
veiksmas priešpriešinamas įprastiniam, jokių r ė m ų n e r i b o j a m a m laikui.

"Could you lend me "Gone with the "Gal gali man paskolinti Margaretos
Wind" by Margaret Mitchell?" Mičel "Vėjo nublokšti"?"
"I'm sorry, I can't. I'm reading it "Labai atsiprašau, bet negaliu. Pati
myself." dabar skaitau."
"Where are you staying? "Kur jūs apsistojusi?"
"I'm staying with my friends." "Pas draugus."

2 Present C o n t i n u o u s laikas gali reikšti būsimąjį veiksmą, kurį tikrai p l a n u o j a m a


atlikti artimoje ateityje. (Palyginkite lietuvių kalbos esamojo laiko vartojimą
būsimajam veiksmui reikšti).

Where are you going for your summer Kur vykstate vasaros atostogų šiais
holidays this year? metais?
Peter is coming for dinner today. Petras šiandien ateina pietų.
Are you doing anything tomorrow Tu ką nors veiki rytoj po pietų?
afternoon?

135
3 Present C o n t i n u o u s laikas taip p a t vartojamas reikšti veiksmui, kuris nuolatos kar­
tojasi ir rodosi nesibaigiantis, dėl to jis galbūt n e p a t i n k a kalbėtojui ir jį erzina. Šiuo
atveju su Present C o n t i n u o u s laiku visuomet vartojamas prieveiksmis always 'visada'
a r b a jo sinonimai forever 'amžinai', constantly, continuously 'nuolatos'.

I am always losing my umbrella. Aš amžinai pametu savo lietsargį.


He is always asking the same Jis nuolatos klausinėja to paties.
question.
I'm always forgetting people's names. Aš amžinai pamirštu vardus ir
pavardes.

4 Ne visi anglų kalbos veiksmažodžiai gali buti vartojami C o n t i n u o u s laikų forma.


Continuous laikų neturi šie veiksmažodžiai:

(a) veiksmažodžiai, reiškiantys jausmus;

hate nekęsti love mylėti


fear bijoti like mėgti
respect gerbti want norėti
wish trokšti ir t.t.

(b) veiksmažodžiai, rodantys p r o t o veiklą;

agree sutikti, pritarti remember prisiminti


believe tikėti recognize pažinti
know žinoti suppose manyti
mean turėti galvoje, reikšti understand suprasti

(c) veiksmažodžiai, reiškiantys pojūčius;

feel justi smell užuosti


hear girdėti notice pastebėti
see matyti

Reiškiant k a l b a m o j o m o m e n t o pojūčius, šie veiksmažodžiai vartojami su modaliniu


can.

Can you see the blackboard?" Matote lentą?


I'm listening hard, but I can't hear Aš įtemptai klausau, bet nieko
anything. negirdžiu.
I can feel something crawling up my Juntu, kaip kažkas ropoja man per
leg. koją.
Can you feel smoke? Užuodi dūmus?

136
(d) tam tikri kiti veiksmažodžiai.

appear atrodyti look atrodyti


belong priklausyti (kam) possess turėti
contain turėti (savyje) seem atrodyti
depend priklausyti (nuo ko) ir t.t.

5 D a u g u m a išvardytųjų veiksmažodžių niekada nevartojami C o n t i n u o u s laikų forma.


Tačiau kai kurie iš jų Continuous laikų neturi tik aukščiau nurodytomis reikšmėmis.
Kitomis reikšmėmis Continuous laikų forma jie vartojami, pavyzdžiui:

think

R e i k š m e 'manyti' Continuous laikų neturi.

/ think you are right. Manau, kad jūs teisus.

Reikšme 'mąstyti, galvoti' Continuous laikus turi.

What are you thinking about? Apie ką mąstai?

feel

Reikšme 'jausti' Continuous laikų neturi.

/ feel he won't come. Jaučiu, kad jis neateis.

Reikšme 'jaustis' Continuous laikus turėti gali.


I feel fine = I'm feeling fine. Jaučiuosi puikiai.


How do you feel? = Kaip jūs jaučiatės?
How are you feeling?

look

Kalbant apie negyvą daiktą reikšme 'atrodyti', Continuous laikų neturi.

That cake looks fine. Tas pyragas atrodo skanus.

Kalbant apie žmogų reikšme 'atrodyti', Continuous laikus turi.

You look very unhappy = Tu atrodai labai nusiminęs.


You are looking very unhappy.

137
smell

Reikšme 'užuosti' ir 'kvepėti' Continuous laikų neturi.


1 smell gas. Aš užuodžiu dujas.-


That cake smells good. Tas pyragas skaniai kvepia.

Reikšme 'uostyti' Continuous laikus turi.

Why are you smelling the meat ? Does Kodėl uostai mėsą ? Ar ji blogai
it smell bad? kvepia?

B Paprastasis esamasis
Simple Present (Present Indefinite)

Paprastasis esamasis laikas žymi įprastinius veiksmus, dažnai pasikartojančius arba


vykstančius nuolatos.

Šis laikas dažnai vartojamas su tokiomis aplinkybėmis kaip always 'visada', never
'niekada', often 'dažnai', sometimes 'kartais', usually, generally 'paprastai', every
week, month 'kiekvieną savaitę, mėnesį', on Mondays 'pirmadieniais', twice a year
'du kartus p e r m e t u s ' ir t.t.

The Earth goes round the Sun. Žemė sukasi apie Saulę.
In Britain most of the shops close at Britanijoje dauguma parduotuvių
5.30 p.m. užsidaro 5.30 po pietų.
I get up at 8 o'clock every morning. Kiekvieną rytą aš keliuosi 8 valandą.
Ann doesn 't often drink tea. Onutė nedažnai geria arbatą.

C Simple Present ir Present Continuous laikų reikšmės ir vartosenos palyginimas

Present Continuous Simple Present

(a) Žymi veiksmą, vykstantį kalbamuoju Žymi veiksmą, kuris vyksta dažnai,
momentu. įprastai.

The kettle is boiling. Can you turn it Water boils at 100 degrees Celsius,
off? Vanduo verda esant 100 laipsnių
Arbatinukas verda. Ar negalėtumei jo Celsijaus,
išjungti?

Listen to those people. What language Excuse me, do you speak English?
are they speaking? Atsiprašau, ar jūs kalbate angliškai?
Paklausyk tų žmonių. Kuria kalba jie
kalba?

138
139
140
141
142
143
144
f
( a ) Klausimuose When...? What time...? vartojamas tik Simple Past laikas. J u o s e
niekada negalima vartoti P r e s e n t Perfect laiko.

When did you see them? Kada tu juos matei?


What time did they arrive? Kokiu metu jie atvažiavo?

(b) K l a u s i m u o s e Who...? , k a i klausiama, k a s p a d a r ė , atliko, s u k ū r ė ir p a n . tai, k a s


m a t o m a , apie ką k a l b a m a , vartojamas tik Simple Past laikas.

Who painted this picture? Kas piešė šį paveikslą?


Who save you this lovely necklace? Kas tau davė šiuos gražius karolius?

Visais kitais atvejais, nelygu laiko aplinkybės ir reikšmė, klausimuose Who...? gali
būti vartojamas ir P r e s e n t Perfect, ir Simple Past.

Who has read this book? Kas yra skaitęs šią knygą?
Who has ever learnt English? Kas yra mokęsis anglų kalbos?

3 Simple Past ir P r e s e n t Perfect laikų vartojimas su laiko aplinkybėmis: today


'šiandien', this morning 'šįryt', this afternoon 'šią p o p i e t ę ' , this week 'šią savaitę',
this month 'šį mėnesį', this year 'šiais metais', this century 'šį šimtmetį' ir t.t.
(a) Jei k a l b a m u o j u m o m e n t u laiko atkarpa, žymima nurodytaisiais žodžiais, yra
pasibaigusi, veiksmas, vykęs toje laiko atkarpoje, reiškiamas Simple Past laiku, jei
nepasibaigusi, - P r e s e n t Perfect laiku.

Priimta, k a d morning 'rytas' baigiasi pirmą valandą. Vadinasi, iki p i r m o s valandos


kalbant apie veiksmus, vykusius šį rytą, vartojamas P r e s e n t Perfect laikas, vėliau -
Simple Past laikas.

(11 vai.):
Tom has rung up three times this Tomas skambino tris kartus šį rytą.
morning.
(14 vai.):
Tom rang up three times this Tomas skambino tris kartus šį rytą.
morning.

Priimta, kad afternoon ' p o p i e t ė ' baigiasi 17 vai.Vadinasi, n u o 13 iki 17 vai. kalbant
apie veiksmus, vykusius šią p o p i e t ę , vartojamas Present Perfect laikas, k a l b a n t apie
juos vėliau - Simple Past laikas.

(16 vai.):
/ haven't seen Ann this afternoon. Šią popietę nemačiau Onutės.
(18 vai.):
/ didn 't see Ann this afternoon. Šią popietę nemačiau Onutės.

10-1005
145
(b) Jei k o k s nors veiksmas visada vyksta tuo pačiu tiksliai nustatytu laiku, kalbant
apie šį veiksmą praėjus t a m laikui, vartojamas Simple Past laikas, nors šis rytas, ši
popietė, ši diena ir p a n . gali būti dar ir nepasibaigę.

Pavyzdžiui, jei žadintuvas p a p r a s t a i čirškia šeštą valandą, jau p e r pusryčius septintą


valandą kalbant apie tai galima vartoti Simple Past laiką.

My alarm clock didn't go off this Mano žadintuvas šį rytą nesučirškė.


morning.

Arba, pavyzdžiui, jei laiškanešys p a p r a s t a i ateina tarp devynių ir dešimtos, k a l b a n t


apie tai tuo laiko tarpu, vartojamas Present Perfect laikas. Kalbant po dešimtos apie
laiškanešio atėjimą, vartojamas Simple Past laikas, nes laikas, k a d a p a p r a s t a i ateina
laiškanešys, jau yra pasibaigęs.

( T a r p 9 ir 10 vai.)
Has the postman comeyet? Ar laiškanešys jau buvo?
Has the postman come this morning? Ar laiškanešys atėjo šį rytą?
( P o 10 vai.)
Did the postman come this morning? Ar laiškanešys atėjo šį rytą?

4 Simple Past ir Present Perfect laikų vartojimas sakiniuose, kuriuose n ė r a laiko


aplinkybės a r b a esanti laiko aplinkybė gali būti vartojama ir su Simple Past, ir su
Present Perfect laiku.

(a) K a l b ė d a m i apie istorinius įvykius, vartojame tik Simple Past laiką, nors sakinyje
laiko aplinkybė ir nenurodyta.

Shakespeare wrote "Hamlet". Šekspyras parašė "Hamletą".


The Chinese invented printing. Knygų spausdinimą išrado kinai.
The Roman Empire was very Romos Imperija buvo labai galinga,
powerful.

(b) Jei veiksmo rezultatai akivaizdūs ir aktualūs kalbamuoju m o m e n t u , vartojamas


Present Perfect laikas. Jei į veiksmą žiūrime ne jo dabartinių rezultatų požiūriu, bet
kaip į istoriją, vartojame Simple Past laiką.

I've washed the car. (It's clean.) Aš nuploviau mašiną. (Ji švari.)
I washed the car. (It may be dirty Aš nuploviau mašiną. (Ji galbūt ir
again.) vėl purvina.)

Tom has broken his arm. (His a r m is Tomas susilaužė ranką. (Jo r a n k a
still iri a cast.) dar sugipsuota.)
Tom broke his arm. (His a r m has Tomas susilaužė ranką. (Jo r a n k a jau
healed.) sugijusi.)

146
t

147
148
149
150
f
151
152
(
153
154
155
156
<
157
158
159
160
162
163
t
164
165
166
167
168
169
170
I
171
172
173
174
175
1

177
178
179
180
181
182
183
184
185
188
f;
189
190
191
192
194
195
196
14—1005
197
dislike nemėgti
enjoy turėti malonumą
avoid vengti
deny neigti
suggest siūlyti
can't help negalėti ko nors nedaryti
mind prieštarauti
ir t.t.

Veiksmažodis mind 'prieštarauti' vartojamas dažniausiai klausiamuosiuose ir neigia­


muosiuose sakiniuose.

Would you mind not smoking? Gal galite nerūkyti?


"Would you mind taking another "Gal galėtumėte persėsti į kitą vietą?'"
seat?" - "Õh, not at all." - "Prašom."
Would you mind waiting a little? Gal truputį palauktumėte?
I don't mind coming a little later. Aš nieko prieš ateiti ir vėliau.
I don 'I mind waiting. Aš nieko prieš palaukti.

Reikia atkreipti dėmesį, kad, sakinyje su veiksmažodžiu mind pavartojus savybinį


įvardį prieš gerundijų, keičiasi sakinio p r a s m ė , nes keičiasi veiksmo atlikėjas.

Would you mind opening the Gal atidarytumėt langą?


window?
Would you mind my opening the Ar jūs nieko prieš, jei atidaryčiau
window? langą?

I don't mind coming later. Aš nieko prieš ateiti vėliau.


I don't mind his coming later. Aš nieko prieš, kad jis ateitų vėliau.

(b) Po toliau išvardytų veiksmažodžių galima vartoti ir gerundijų, ir bendratį


reikšmė iš esmės ta pati.

attempt bandyti
begin pradėti
can't bear negalėti pakęsti
can't stand negalėti pakęsti
continue tęsti
intend ketinti
start pradėti
love mėgti
like mėgti
hate nemėgti, nekęsti
ir t.t.

198
199
Tokia gerundijaus v a r t o s e n a būdinga sakiniams, k u r i u o s e v a r d i n ė tarinio dalis
išreikšta b ū d v a r d ž i u a r b a tokiais daiktavardžiais k a i p fun ' s m a g u m a s ' , a mistake
'klaida', a pleasure ' m a l o n u m a s ' , a disaster ' n e l a i m ė ' , a tragedy 'tragedija' ir t.t.
Šitokius sakinius galima pertvarkyti į sakinius su įvadiniu it.

It is fun dancing. Šokti smagu.


It is difficult finding work these days. Šiais laikais rasti darbą sunku.

Kai sakinio tarinys išreikštas būdvardžiu, gerundijų galima keisti b e n d r a t i m i .

It's difficult finding your way around Sunku rasti kelią nepažįstamame
in a strange city = It's difficult to find mieste,
your way in a strange city.
It's nice seeing you again = It's nice Malonu vėl jus matyti.
to see you again.

3 Panašiai k a i p daiktavardis, gerundijus gali būti vartojamas su savybiniu įvardžiu.

Do you mind my asking something? Ar jūs nieko prieš, jei jūsų šio to
paklausciau?

4 Panašiai kaip daiktavardis, gerundijus gali būti vartojamas su prielinksniu.

/ have learnt a lot about gardening Aš išmokau sodininkystės iš savo


from my father. ' tėvo.

Gerundijus, p a v a r t o t a s su prielinksniu for, gali reikšti daikto paskirtį.

It's a tool for making holes in metal. Čia įrankis skylėms metale kalti.

Su prielinksniu gerundijus visuomet vartojamas po šių veiksmažodžių:

thank sb. for sth. Thank you for coming.


'dėkoti k a m už ką' Ačiū, kad atėjote.

insist on sth. She insisted on seeing her lawyer.


'primygtinai reikalauti' Ji reikalavo susitikti su savo advokatu.

look forward to sth. I'm looking forward to seeing you in Vilnius.


'laukti ko n o r s su džiaugsmu' Laukiu ir tikiuosi su jumis susitikti Vilniuje.

Su prielinksniu gerundijus vartojamas po šių būdvardžių:

200
I
201
Gcrundijus su j a m priklausančiais žodžiais taip p a t gali reikšti šalutinį aplinkybės
veiksmą. Tokios gerundijaus konstrukcijos dažnai b ū n a sinonimiškos dalyvinėms
konstrukcijoms, tačiau, priešingai negu dalyvis, gerundijus šiais atvejais visuomet
vartojamas su prielinksniu.

After changing (gerundijus) some Išsikeitęs šiek tiek pinigų, nuėjau


money I went sight seeing = Having pasidairyti po miestą.
changed (dalyvis) some money 1 went
sight seeing.
You open the door by turning the Durys atsidaro, pasukus rankeną,
handle.
He left without saying a word. Jis išėjo, nesakęs nė žodžio.
Instead of going to school, he went to Užuot ėjęs į mokyklą, jis nuėjo į
the skating rink. čiuožyklą.

202
PRIEVEIKSMIS

THE ADVERB

Prieveiksmių rūšys

Prieveiksmiai yra žodžiai, kurie pažymi veiksmažodį, būdvardį, kitą prieveiksmį arba
visą sakinį.

Sandra writes quickly. Sandra rašo greitai.


My hands are awfully dirty. Mano rankos baisiai nešvarios.
Dorothy speaks very slowly. Dorotė kalba labai lėtai.
Luckily, we came in time. Laimei, mes atėjome laiku.

Prieveiksmių rūšys:

Būdo prieveiksmiai n u r o d o , kaip vyksta veiksmas, ir atsako į klausimą ' k a i p ? '

bravely drąsiai
fast greitai
slowly lėtai
happily laimingai
ir t.t.

Look at this photo carefully. Atidžiai pažiūrėkit į šią fotografiją.


Emily greeted me warmly/cooly. Emilija sutiko mane šiltai įšaltai.
He entered the room quietly. Jis tyliai įėjo į kambarį.
We all behaved foolishly at the party. Mes visi pobūvyje kvailai elgėmės.

Laipsnio prieveiksmiai pažymi ypatybės ar veiksmo intensyvumą ir eina su


būdvardžiais, kitais prieveiksmiais ir veiksmažodžiais.

very labai
rather gana
too per daug
awfully baisiai
enough pakankamai
extremely labai, smarkiai
quite visiškai
ir t.t.

J did rather badly at the competition. Aš gana blogai pasirodžiau per


konkursą.

203
He arrived at the station too late. Jis atvyko į stotį per vėlai.
Ann has been very ill. Onutė labai serga.
I'm terribly confused by all this Mane visiškai sumaišė toji
information. informacija.

Sakinio modalumo prieveiksmiai išreiškia kalbėtojo nuomonę apie tai, kas


kalbama.

certainly žinoma
luckily laimei
f.

surely žinoma
frankly atvirai kalbant
evidently matyt
ir t.t.

He evidently knew something I didn 't. Jis, matyt, žinojo kažką, ko aš


nežinojau.
Frankly, I'm not quite satisfied with Atvirai šnekant, aš nevisiškai
your work. patenkintas jūsų darbu.
Luckily, we arrived in time. Laimei, atvykome laiku.
He actually lives next door. Jis iš tikrųjų gyvena visiškai
kaimynystėje.

Vietos prieveiksmiai n u r o d o , k u r vyksta veiksmas, ir atsako į klausimą ' k u r ? '

here čia
there ten
near arti
far toli
up aukštai
abroad užsienyje
everywhere visur
somewhere kažkur
ir t.t.

Are you going anywhere in the Kur nors eini vakare?


evening?
The swallow flew round and round. Kregždutė vis skraidė aplink.
Bill is upstairs. Bilis viršuje.
Come in, please. Prašom eiti į vidų.

Laiko prieveiksmiai n u r o d o , k a d a vyko ar įvyko veiksmas, ir atsako į klausimus


' k a d a ? ' , 'kaip ilgai?' ir p a n .

204
J)

now dabar
soon greitai
then tada
today šiandien
already jau
just ką tik
yet dar (ne), ar jau?
immediately tuoj pat
still vis dar
ir t.t

I'll see you tomorrow. Iki pasimatymo rytoj.


My mother is still in hospital. Mano mama vis dar ligoninėje.
I went to London recently. Aš neseniai buvau Londone.
He came late. Jis atėjo vėlai.

Dažnumo prieveiksmiai n u r o d o , kaip daž ai vyksta veiksmas.

always visada
never niekada
often dažnai
seldom retai
sometimes kartais
usually paprastai
ir t.t.

He never does that. Jis niekada to nedaro.


Sometimes we get a lot of rain in Kartais pas mus rugpjūčio mėnesį
August. daug lyja.
I don't usually get up before eight. Aš paprastai nesikeliu prieš aštuonias.
You should always brush your tea Visada reikia valyti dantis po valgio.
after meals.

94 Prieveiksmių daryba

A D a u g u m a b ū d o , laipsnio ir sakinio m o d a l u m o prieveiksmių s u d a r o m i iš atitinkamų


būdvardžių, p r i d e d a n t priesagą -ly.

quick greitas quickly greitai


sad liūdnas sadly liūdnai
certain tikras certainly tikrai, žinoma
awful baisus awfully baisiai
lucky laimingas luckily laimei, laimingai

205
Y r a keletas prieveiksmių, kurie turi tą pačią formą kaip ir būdvardžiai. Kaip tada
atskirti prieveiksmį n u o būdvardžio? Reikia remtis žodžio vieta sakinyje: jei žodis
eina prieš daiktavardį ar po veiksmažodinės jungties, jis yra būdvardis.

Dažniausiai pasitaikantys prieveiksmiai, kurių forma sutampa su būdvardžiais, yra


šie:

early būdv.: The birds sing in the early Paukščiai čiulba ankstų rytą.
morning.
priev.: She got up early before J i atsikėlė anksti prieš saulei tekant,
sunrise.

fast būdv.: We took the fast train to Į Mančesterį mes važiavome


Manchester. greituoju traukiniu.
priev.: She speaks so fast I can't Ji kalba taip greitai, kad aš jos
understand her. nesuprantu.

late būdv.: It was very late when I got Buvo jau labai vėlu, kai nuėjau
to bed. miegoti,
priev.: He arrived late for his Pokalbio jis atvyko pavėlavęs,
interview.

far būdv.: His house is not far from Jo namas netoli nuo čia.
here.
He lives on the far side of Jis gyvena kitoje ežero pusėje,
the lake.
priev.: We had not gone very far Mes dar netoli buvome nuėję, kai
when he caught up with us. jis mus pavijo.
She is far more beautiful Ji daug gražesnė už seserį,
than her sister.

long būdv.: / am going on a long Aš išvykstu į ilgą kelionę.


journey.
His speech was long and Jo kalba buvo ilga ir nuobodi,
boring. .
priev.: Have you been waiting long? Ar ilgai laukiate?

hard būdv.: Is English a hard language Ar anglų kalba sunki mokytis?


to learn?
She's had a hard life. Ji pragyveno sunkų gyvenimą.
priev.: He works very hard. Jis dirba labai sunkiai.
It was raining hard when Smarkiai lijo, kai išėjau,
I left. '

206
pretty budv.: She is dark and pretty. Ji tamsiaplaukė ir graži.
priev.: He's pretty old now. Jis jau gana senas.

straight budv.: That line isn't straight. Ta linija netiesi.


priev.: He went straight home Po susirinkimo jis nuėjo
after the meeting. tiesiai namo.

well budv.: She's been ill, but now Ji sirgo, bet dabar ji jau visiškai
she's quite well. sveika.
priev.: He did his job extremely Jis atliko darbą labai gerai.
well.

Reikia atkreipti dėmesį į toliau išvardytas p o r a s prieveiksmių su priesaga -ly ir be


jos, kurių reikšmės yra visiškai skirtingos.

hard sunkiai, daug


hardly vos, beveik ne

Her case is so heavy that she can Jos lagaminas toks sunkus, kad ji vos
hardly lift it. gali jį pakelti.
She looked at him hard. Ji žiūrėjo į jį įdėmiai.
She hardly looked at him. Ji beveik į jį nežiūrėjo.
It's hard to say which of them is lying. Sunku pasakyti, kuris iš jų meluoja.

near arti
nearly beveik
i

He lives quite near. Jis gyvena visiškai arti.


I'm nearly ready. Aš beveik pasirengęs.

late vėlai
lately pastaruoju m e t u

Have you seen her lately? Ar matei ją pastaruoju metu?


You've come too late. Jūs atėjote per vėlai.

most labai
mostly daugiausiai

It's most unfortunate that you came Labai nepavyko, kad jūs atėjote, jau
after he had left. jam išėjus.
The air we breath is mostly nitrogen Oras, kuriuo kvėpuojame, susideda
and oxygen. daugiausiai iš vandenilio ir deguonies.

207
Būdvardis good 'geras' ir prieveiksmis well 'gerai' turi skirtingas šaknis.

His behaviour is very good. Jo elgesys labai geras.


He behaves very well. Jis elgiasi labai gerai.

Y r a n e m a ž a prieveiksmių, ypač vietos ir laiko, kurių forma s u t a m p a su prielinks­


niais. Prielinksniai vartojami p r i e š daiktavardžius, įvardžius ir gerundijų, prieveiks­
miai pažymi veiksmažodžius.

Patys dažniausi žodžiai, kurie gali būti ir prieveiksmiu, ir prielinksniu, yra šie:
about, above, across, after, along, around, before, behind, below, beneath, beyond,
by, down, in, inside, near, off, on, opposite, over, past, round, through, under, up.

/ have seen this before. Aš tą jau anksčiau matęs.


You should always wash your hands Visada reikia plautis rankas prieš
before meals. valgi.

We drove round the city. Mes važinėjome po miestą.


We drove round and round, but Mes vis sukom aplinkui, bet
couldn't find the right road. negalėjom rasti tikrojo kelio.

Prieveiksmių vartojimas

Prieveiksmių vieta sakinyje

B ū d o ir vietos prieveiksmiai vartojami po veiksmažodžio arba, jeigu yra papildinys,


p o papildinio.

He answered well. Jis atsakė gerai.


He answered the questions well. Jis atsakė į klausimus gerai.

Laiko prieveiksmiai vartojami sakinio pradžioje a r b a pabaigoje. Laiko prieveiksmiai


visada eina po vietos prieveiksmių.

Then we went home. Tada mes nuėjome namo.


We went home then. Mes nuėjome namo tada.

Jei sakinyje yra trys aplinkybės: b ū d o , vietos ir laiko, jos išsidėsto b ū t e n t tokia seka.

She read quietly in the library all Ji ramiai skaitė bibliotekoje visą
afternoon. popietę.

208
D a ž n u m o prieveiksmiai vartojami po pagalbinių, modalinių veiksmažodžių ir be (jei
yra d u pagalbiniai veiksmažodžiai, d a ž n u m o prieveiksmis eina p o pirmojo
pagalbinio), b e t prieš visus kitus veiksmažodžius.

You have often been told not to do Tau dažnai buvo sakyta taip nedaryti,
that.
I can never understand it. Aš niekada negaliu šito suprasti.
He is always in time for meals. Jis visada laiku ateina valgyti.
They sometimes stay up all night. Kartais jie neina miegoti visą naktį.
He never saw her again. Jis niekada jos daugiau nematė.
I've never eaten snails. Aš niekada nesu valgęs sraigių.

Laipsnio prieveiksmiai eina prieš būdvardį ir prieveiksmį, b e t po veiksmažodžio,


išskyrus enough, kuris e i n a po b ū d v a r d ž i o ir prieveiksmio.

I'm awfully sorry. Aš labai atsiprašau.


He worked very quickly. Jis dirbo labai greitai.
The box isn't big enough. Dėžė nepakankamai didelė.
He didn 't work quickly enough. Jis nepakankamai greitai dirbo.

B 1 Laipsnio prieveiksmis very 'labai' vartojamas tik su būdvardžiais ir prieveiksmiais.


Jis negali būti v a r t o j a m a s su veiksmažodžiu ar dalyviu. Su veiksmažodžiu ir dalyviu
vartojama much a r b a very much.

It's very kind of you to help me. Labai malonu iš jūsų pusės, kad man
padedate.
I'd like to see your library very much. Labai norėčiau pamatyti jūsų
biblioteką.
Thank you very much. Labai ačiū.
She was much liked among the Ją labai mėgo mažesnieji vaikai.
younger children.

2 Laipsnio prieveiksmis quite turi dvi reikšmes: su laipsniuojamaisiais būdvardžiais jis


reiškia 'gana', su nelaipsniuojamaisiais 'visiškai'.

The lecture was quite good. Paskaita buvo gana nebloga.


Your answer was quite right. Jūsų atsakymas buvo visiškai
teisingas.

3 Prieveiksmis far vartojamas neigiamuosiuose ir klausiamuosiuose sakiniuose.

How far can you see? Kaip toli tu matai?


I can't see far. Aš toli nematau.

209
T e i g i a m u o s i u o s e sakiniuose prieveiksmis far vartojamas tik jei turi pažymimųjų
žodelių, tokių kaip very, so, quite, too ir p a n .

They walked too far. Jie nuėjo per toli.


We've gone far enough. Mes nuėjome pakankamai toli.

Be pažymimųjų žodelių teigiamuosiuose sakiniuose prieveiksmis far nevartojamas.


Vietoj jo v a r t o j a m o s frazės a long way (away), a long distance away.

They sailed a long way. Jie nuplaukė toli.


He lives a long way away. Jis toli gyvena.

4 Still 'vis dar' e i n a prieš veiksmažodį, išskyrus veiksmažodį be.

Does he still work for the same Ar jis vis dar dirba toje pačioje
agency? agentūroje?
He still doesn 't understand. Jis vis dar nesupranta.
She is still in bed. Ji vis dar lovoje.

5 Somewhere ir anywhere vartojami pagal tas pačias taisykles, kaip ir some bei any.

T e i g i a m a j a m e sakinyje: I've seen that man somewhere.


Aš tą žmogų kažkur mačiau.
Klausiamajame sakinyje: Can you see my key anywhere?
Gal kur nors matai mano raktą?
N e i g i a m a j a m e sakinyje: No, I can't see it anywhere.
Ne, aš jo niekur nematau.

T a č i a u sakinys Are you going somewhere? Ar tu eini kur nors?' yra taip pat
taisyklingas, jeigu akivaizdu, k a d žmogus tikrai kažkur eina.

6 Lietuvišką prieveiksmį jau atitinka du anglų kalbos prieveiksmiai - already, kuris


vartojamas teigiamuosiuose sakiniuose, ir yet, kuris vartojamas klausiamuosiuose
sakiniuose, k u r reiškia 'ar j a u ' , ir neigiamuosiuose sakiniuose, k u r reiškia ' d a r n e ' .
Klausiamuosiuose sakiniuose yet eina sakinio gale, neigiamuosiuose sakiniuose -
sakinio gale a r b a prieš pagrindinį veiksmažodį.

Haveyou seen Toscayet? Ar jau matei "Toską"?


I haven 't yet seen Tosca. Aš dar nemačiau "Toskos ".
I haven 't seen Tosca yet. "

210
t

96 Prieveiksmių laipsniavimas

Vienskiemeniai prieveiksmiai ir prieveiksmis early laipsniuojami, p r i d e d a n t galūnes


-er (aukštesnysis laipsnis) ir -est (aukščiausiasis laipsnis).

fast faster fastest greitai


early earlier earliest anksti

Dviskiemeniai ir daugiaskiemeniai prieveiksmiai laipsniuojami su žodžiais more ir


most.

quickly more quickly most quickly greitai


often more often most often dažnai

Penkių prieveiksmių laipsnio formos turi skirtingas šaknis.

well better best gerai


badly worse worst blogai
little less least mažai
much more most daug, labai
far farther farthest toli
further furthest

Prieveiksmių aukštesniojo laipsnio formos gali buti vartojamos tokiose k o n s ­


trukcijose:

as ... as: Sylvia sings as sweetly as her sister.


Silvija dainuoja taip pat gražiai, kaip ir jos sesuo.

not as ... as: I can't swim as well as you (can).


Aš nemoku taip gerai plaukti kaip tu.
not so ... as: She can't jump (quite) so high as Billy (can).
Ji negali taip aukštai iššokti kaip Bilis.

... than: The rain cleared more quickly than I expected.


Lietus išsisklaidė greičiau, negu tikėjausi.

the ... the: The faster I type the more mistakes I make.
Kuo greičiau spausdinu, tuo daugiau klaidų padarau.

... and ... It rained more and more heavily.


Lijo vis smarkiau.

... than ever/ than anyone/than anything:


She tries harder than anyone.
Ji stengiasi labiau už visus.

211
PRIELINKSNIS •

PREPOSITION

Prielinksniai
Prielinksniai vartojami prieš daiktavardžius, įvardžius ir gerundijų įvairiems jų
santykiams sakinyje reikšti. Lietuviškame sakinyje anglų kalbos prielinksnius dažnai
atitinka irgi prielinksniai, b e t d a r dažniau-įvairūs daiktavardžio ir įvardžio linksniai.
Tai matyti iš daugelio toliau pateikiamų pavyzdžių.

1 Kai prielinksnis eina su asmeniniais įvardžiais, pastarieji vartojami objektiniu


linksniu.

Give it to me. Duok jį man.


Don't listen to him. Neklausyk jo.
Are you waiting for us? Arjūs laukiate mūsų ?

Prieš klausiamuosius ir santykinius įvardžius prielinksniai vartojami tik rašytinėje


kalboje. Šnekamojoje kalboje jie visada nukeliami į sakinio galą, o santykinis įvardis
net ir praleidžiamas.
r

To whom is she talking? = Who is Su kuo ji kalbasi?


she talking to?
The man to whom she is talking is my Vyras, su kuriuo ji kalbasi, mano
brother = The man she is talking to is brolis,
my brother.

What are you waiting for? Ko jūs laukiate?


The man I was waiting for never Žmogus, kurio aš laukiau, neatėjo.
came.

Which house did you live in last Kuriame name gyvenai praeitą
summer? vasarą?
They pulled down the house I lived in Tas namas, kuriame aš gyvenau
last summer. praeitą vasarą, nugriautas.

2 Prielinksniai yra paprastieji ir samplaikiniai, susidedantys iš dviejų ar daugiau


žodžių.

Paprastieji prielinksniai: about, across, after, at, before, behind, by, down, during,
for, from, in, inside, into, of, off, on, onto, out, over, round, since, through, to,
toward ( A m . ) , towards (Br.), under, up, with, without.

212
Samplaikiniai įvardžiai: ahead of 'priekyje', because of 'dėl', close to 'arti, p r i e ' , due
to 'dėl', except for 'išskyrus', instead of'vietoj', in front of'priešais', in spite of
'nepaisant', as far as 'iki', on behalf of'kieno nors v a r d u ' .

3 Sakinyje prielinksniai gali perteikti laiko, erdvės, priežasties, nuolaidos ir kt. reikš­
minius santykius. Nors daugelio prielinksnių reikšmė yra aiški ir be konteksto, vis
dėlto dažniausiai ji priklauso n u o konteksto ir paaiškėja tik iš j o .

98 Vietos prielinksniai

Ž y m ė d a m a s erdvės santykius, prielinksnis gali nurodyti daikto padėtį a r b a daikto


judesį kito daikto atžvilgiu.

Prielinksniai at, in paprastai žymi daikto padėtį kito daikto atžvilgiu. Prielinksniai
into, onto, toward(s), out of, to žymi tik daikto judesį kito daikto atžvilgiu. Visi kiti
vietos prielinksniai gali žymėti ir daikto padėtį, ir daikto judesį.

Prielinksniai at, in r o d o , k a d daiktas yra t a m tikroje vietoje ar kito daikto viduje.

My mother is in London. Mano motina Londone.


It is much cheaper to stay in a youth Daug pigiau apsistoti jaunimo
hostel than in a hotel. bendrabutyje negu viešbutyje.
He is staying at the Grand Hotel. Jis apsistojęs "Grand Hotel"
viešbutyje.

Daugiausia sunkumų kelia klausimas, k a d a vartoti prielinksnį in, k a d a at.

1 In reiškia buvimą kokioje nors vietoje, kuri turi aiškiai apibrėžtas ribas.

in a country šalyje
in a town mieste
in a village kaime
in a square aikštėje
in a forest miške
ir 11

Prielinksnis in, p a v a r t o t a s su veiksmažodžiu put, k a i p ir prielinksnis into, reiškia 'į


vidų'.

He put his hands in/into his pockets. Jis susikišo rankas į kišenes.

2 Prielinksnis at vartojamas:

213
(a) jei k a l b a m a apie buvimą kuriai nors veiklai skirtoje vietoje ir tos veiklos
atlikimą; •

at work darbe
• at school mokykloje
at church bažnyčioje
at the factory fabrike
at the university universitete
at the cinema kine
at the theatre teatre
ir t.t. •

(b) jei e a m a k u r i a m e nors taške;

at a point taške
at the end of the road gatvės gale
at the beginning of the street gatvės pradžioje
at the bus-stop autobusų stotelėje
at the corner of the street gatvės kampe
ir t.t.
bet:
in the corner of a room kambario kampe

(c) jei esama tam tikrame renginyje, žmonių susibūrime;

at a meeting susirinkime
at a party pobūvyje
at a conference konferencijoje
at a concert­ koncerte
ât a lesson (galima sakyti ir
in a lesson) pamokoje
ir t.t.

(d) yra n e m a ž a atvejų, kai su kurią nors vietą žyminčiais daiktavardžiais galima
vartoti ir prielinksnį in, ir at, pavyzdžiui, atjin a hotel, atjin the slation. Tačiau yra
tam tikras reikšmės skirtumas: prielinksnis in rodo, kad esama p a s t a t o viduje, o
prielinsnis at rodo, kad e s a m a kažkur pastato teritorijoje, gal viduje, gal k i e m e , gal
ant paradinių laiptų ir p a n .

3 Prielinksniai into, out of, to, toward (s) rodo tik daikto judesį kito daikto atžvilgiu.
Into reiškia 'į vidų', plg.:

We walked into the park. Mes įėjome į parką.


We walked in the park. Mes vaikščiojome parke.

214
K
Out of reiškia 'iš vidaus'.

We ran out of the building. Mes išbėgome iš pastato.


He took a letter out of her bag. Jis išėmė laišką iš jos krepšio.

To reiškia 'i'.

Jim has gone to Paris. Džimas išvyko į Paryžių.


I cycled to the station. Į stotį nuvažiavau dviračiu.

Toward (s) reiškia 'link, į kieno nors pusę'. F o r m a toward dažniau vartojama J A V , o
towards - Didžiojoje Britanijoje.

He walked towards the door. Jis nuėjo durų link.


He saw his sister running towards Jis pamatė seserį, bėgančią jo link.
him.
He turned towards her. Jis pasisuko į ją (įjos pusę).

4 D a u g u m a erdvės santykius žyminčių prielinksnių gali rodyti ir daikto padėtį, ir


daikto judesį kito daikto atžvilgiu. Toliau išvardyti dažniau pasitaikantys erdviniai
santykiai ir jų raiška anglų kalbos prielinksniais.

ant

on: He was sitting on the foor. Jis sėdėjo ant grindų.


She wore a hat on her head. Ant galvos ji dėvėjo skrybėlaitę.
Snow fell on the hills. Ant kalvų iškrito sniegas.

aplink, apie

round: There were six people sitting Aplink stalą sėdėjo šeši žmonės,
round the table.
around: Flowers grew around the tree. Aplink medį augo gėlės.

Prielinksniai round, around skiriasi tik tuo, k a d round dažniau vartojamas


Didžiojoje Britanijoje, o around - Jungtinėse A m e r i k o s Valstijose.

po, apačioj

under: Look under the bed. Pažiūrėk po lova.


... the cupboard under the sink. ... spintelė po kriaukle.

215
po (reikšme: 'visur, visose vietose')

round: The news spread round the Naujiena pasklido po miestą,


town.
Going round Italy, one can't Keliaujant po Italiją, negalima
help noticing a vast number of nepastebėti, kad ten yra daug
churches. bažnyčių.

prie, šalia

by: / sat by her bed. Aš sėdėjau prie jos lovos.


She lingered by the door. Ji stoviniavo prie durų.
next to: Sarah's sitting next to the Sara sėdi prie lango.
window.
beside: She was sitting beside her sister. Ji sėdėjo šalia sesers.
close to: She sat close to him and didn't Ji sėdėjo prie pat jo ir tylėjo,
speak.
up to: She came up to me and held out Ji priėjo prie manęs ir ištiesė man
her hand. ranką.
oven We'll discuss this over a cup of Mes tai apsvarstysime prie kavos
coffee. puodelio.

Over v e r č i a m a s prielinksniu prie, k a i jis eina su valgių pavadinimais.


prieš, priešais

before: He stood before the door Jis stovėjo prie rūsio durų.
leading to the cellar.
in front of: The car in front of me stopped Mašina priešais mane staiga sustojo, ir
suddenly and I had to brake. aš turėjau nuspausti stabdžius.
I keep the children's photographs Aš laikau vaikų fotografijas prieš save
in front of me on the desk. ant rašomojo stalo.

Prielinksnis opposite vartojamas nurodyti, k a d ž m o n ė s vienas į kitą atsisukę veidu


a r b a k a d daiktai stovi vienas prieš kitą savo priekine p u s e .

už, užpakaly

behind: Stand behind the door. Stovėk už durų.


We live in a small street behind Mes gyvename mažoje gatvelėje už
the station. stoties.

paskui
after: Shut the door after you. Uždaryk paskui save duris.
He ran after the bus. Jis bėgo paskui autobusą

216
skersai, kitoje pusėje, už

across: My house is just across the street. Mano namas kaip tik skersai gatvės.

oven He lives over the mountains. Jis gyvena už kalnų.

virš

over: They built a new room overI Jie [rengė naują kambarį virš garažo,
above the garage.
above: There is a picture above the hearth. Virš židinio kabo paveikslas.
f
Šia r e i k š m e prielinksniai above ir over yra beveik visiški sinonimai.

iki

to: The garden extends tolas far as Sodas tęsiasi iki upės kranto,
the river bank.
as far as: We walked as far as the lake. Mes nuėjome iki ežero.

Atkreipkite dėmesį, k a d till ir until, kurie taip p a t verčiami į lietuvių kalbą


prielinksniu iki, vartojami tik laiko, b e t ne erdvės santykiams reikšti.

tarp

between: Peter sat between Mary and Jane. Petras sėdėjo tarp Marytės ir Džeinės.
among: / was among friends. Aš buvau tarp draugų.

Prielinksnis among vartojamas, k a i daiktas yra tarp daugelio daiktų, kurių skaičius
n e a p i b r ė ž t a s . Prielinksnis between vartojamas, k a i daiktas yra tarp dviejų ar n e d a u ­
gelio daiktų, kurių skaičius yra tiksliai apibrėžtas, pavyzdžiui: Switzerland lies between
France, Germany, Austria and Italy. 'Šveicarija yra tarp Prancūzijos, Vokietijos, Austri­
jos ir Italijos'.

99 Laiko prielinksniai

Laiko santykius žymi iš esmės tie patys prielinksniai kaip ir erdvės santykius.

A D a u g u m o s prielinksnių pasirinkimą lemia, su kuriais laiką žyminčiais žodžiais juos


vartojame.

1 Su valandas ir m i n u t e s žyminčiais žodžiais vartojamas prielinksnis at.

15-1005

217
Let's meet at six. Susitikime šeštą.
The train leaves at 4.30. Traukinys išvyksta pusę penkių.

Šnekamojoje kalboje tokiuose k l a u s i m u o s e kaip What time ...? 'Kuriuo laiku...?'


prielinksnis at p r a l e i d ž i a m a s .

"What time do you arrive?" - "Nine "Kurią valandą atvyksti?" - "Devintą

0 'clock in the morning." ryto."

2 N u r o d a n t dienas, v a r t o j a m a s prielinksnis on.

/ think I met her on Monday. Man atrodo, kad ją sutikau


pirmadienį.
She leaves on 4 June (skaityk: on Ji išvyksta birželio ketvirtą.
June the fourth a r b a on the fourth of
June.)
Tačiau k a i daiktavardis, žymintis dieną, eina su būdvardžiais last, next a r b a su
įvardžiais this, that, prieš jį prielinksnis on nevartojamas.

1 saw her last Monday. Aš ją mačiau praeitą pirmadienį.


I'll see you this Monday. Susitiksime šį pirmadienį.

3 N u r o d a n t m e t u s , mėnesius, m e t ų laikus, vartojamas prielinksnis in.

World War II started in 1939. Antrasis pasaulinis karas prasidėjo


1939 metais.
My sister was bom in March. Mano sesuo gimė kovo mėnesį.
These flowers bloom in the spring. Šios gėlės žydi pavasarį.

Su p a r o s m e t ą n u r o d a n č i a i s žodžiais vartojami tokie prielinksniai:

(1) in the morning rytą


in the evening vakare
in the afternoon po pietų
in the daytime dienos m e t u

N u r o d a n t datą ar savaitės dieną, su tais pačiais žodžiais vartojame prielinksnį on.

We arrived on Monday morning. Mes atvykome pirmadienio rytą.


We arrived on the evening of the sixth. Mes atvykome šeštos dienos vakare.

218
219
220
221
222
f
223
Fraziniai veiksmažodžiai dažnesni šnekamojoje kalboje.
Taisyklingai vartoti frazinius veiksmažodžius sunkiau dėl to, kad jų prieveiksminė
dalis gali būti vartojama (a) prieš papildinį ir po jo; (b) tik prieš papildinį a r b a (c)
tik po papildinio. Tai yra kalbos ypatumai, kuriuos paaiškinti kartais b ū n a labai
sunku.

Taigi frazinių veiksmažodžių vartosena besimokančiajam anglų kalbos yra kietas


riešutas, ir visuomet patartina naudotis žodynais. Anglijoje leidžiami specialūs
frazinių veiksmažodžių žodynai.

224
f
225
226
227
228
229
230
232
16 1005 233
235
231
239
242
f
243
245
246
t

247
248
249

250
251
252
i
NETAISYKLINGIEJI VEIKSMAŽODŽIAI

arise arose arisen kilti


be was, w e r e been būti
bear bore borne nešti
beat beat beat mušti
become became become tapti
begin began begun pradėti
bend bent bent lenkti(s)
bet bet bet kirsti lažybų
bind bound bound rišti
bite bit bitten kąsti
bleed bled bled kraujuoti
blow blew blown pūsti
break broke broken laužyti
breed bred bred veisti
bring brought brough t atnešti
broadcast broadcast broadcast transliuoti
build built built statyti
burn burnt burnt degti
burst burst burst sprogti
buy bought bought pirkti
catch caught caught gaudyti
choose chose chosen rinktis
come came come ateiti
cost cost cost kainuoti
creep crept crept šliaužti
cut cut cut pjauti
deal dealt dealt turėti reikalų
dig dug dug kasti
do did done daryti
draw drew drawn traukti, piešti
dream dreamt dreamt svajoti, sapnuoti
drink drank drunk gerti
drive drove driven vairuoti, varyti
eat ate eaten valgyti
fall fell fallen kristi
feed fed fed maitinti
feel felt felt jausti
fight ,fought fought kovoti
find found found rasti
flee fled fled pabėgti
fly flew flown skristi

253
forbid forbade forbidden drausti
forget forgot forgotten užmiršti
forgive forgave forgiven atleisti
freeze froze frozen šalti
get got got gauti
give gave given duoti
g° went gone eiti
grind ground ground brūžinti
grow grew grown augti
hang hung hung kaboti, k a b i n t i
have had had turėti
hear heard heard girdėti
hide hid hidden slėpti
hit hit hit smogti
hold held held laikyti
hurt hurt hurt skaudinti
keep kept kept laikyti
kneel knelt knelt klūpoti
know knew known žinoti
lay laid laid guldyti
lead led led vadovauti, vesti
lean leant leant remti
leap leapt leapt šokti
learn learnt learnt mokytis
leave left left palikti
lend lent lent skolinti
let let let leisti
lie lay lain gulėti
light light light uždegti
lose lost lost pamesti
make made made daryti
mean meant meant reikšti
meet met met sutikti
mow mowed mown pjauti žolę
pay paid paid mokėti
put put put dėti
read read read skaityti
[ri:d] [red] [red]
. . .
ride rode ridden važiuoti, joti
ring rang rung skambinti
rise rose risen kilti
run ran run bėgti
say said said sakyti
see saw seen matyti

254
seek sought sought ieškoti
sell sold sold parduoti
send sent sent siųsti
set set set padėti
sew sewed sewn siūti
shake shook shaken purtyti
shine shone shone šviesti
shoot shot shot šauti
show showed shown rodyti
shrink shrank shrunk susitraukti
shut shut shut uždaryti
sing sang sung dainuoti
sink sank sunk nuskęsti
sit sat sat sėdėti
sleep slept slept miegoti
slide slid slid slysti
smell smelt smelt uostyti, kvepėti
speak spoke spoken kalbėti
speed sped sped greitai judėti
spell spelt spelt rašyti, sakyti pa­
spelled spelled raidžiui
spend spent spent praleisti
spill spilt spilt išpilti
spilled spilled
spin spun spun verpti, suktis
spit spat spat spjauti
split split split skilti
spoil spoilt spoilt sugadinti
spoiled spoiled
spread spread spread sklisti, skleisti
spring sprang sprang šokti
stand stood stood stovėti
steal stole stolen vogti
stick stuck stuck lipti
sting stung stung gelti
stink stank stunk smirdėti
stride strode stridden žingsniuoti
strike struck struck smogti
swear swore sworn prisiekti, keiktis
sweep swept swept šluoti
swim swam swum plaukti
swing swung swung suptis
take took taken imti
teach taught taught mokyti

255
tear tore torn plėšti
tell told told sakyti, pasakoti
think thought thought galvoti
throw threw thrown mesti
tread trod trodden žengti
understand understood understood suprasti
wake woke woken atsibusti
wear wore worn dėvėti, vilkėti
weave wove woven austi
weep wept wept raudoti
win won won laimėti
wind wound wound užsukti
write wrote written rašyti

256
Kad mokiniui būtų lengviau suprasti ir perimti gramatines žinias, autorė stengėsi
taisykles nusakyti k u o paprasčiau ir aiškiau, pateikdama po kelis aptariamo
gramatinio reiškinio vartojimo sakinyje atvejus ir jų lietuvišką vertimą.
Daugelyje vietų naudojamas lyginimo metodas: anglų k a l b o s gramatiniai
reiškiniai lyginami tarpusavy ir su jų panašiais lietuvių kalbos atitikmenimis;
stengiamasi užbėgti už akių įprastoms lietuvių d a r o m o m s k l a i d o m s anglų
kalboje; kur galima, išvardijami paprasčiausi žodžiai, kurie dažniausiai siejami
su aptariamuoju gramatiniu reiškiniu.