Está en la página 1de 27

“ D i a k h ir z a m a n tid a k a d a a m a l a n y a n g le b ih b a ik d a r ip a d a

b e r s h o la w a t k e p a d a R a s u lu lla h S a w .”
( S y a ik h A b i H a s a n A s y S y a d z ili)

“ D e n g a n m e m b a c a S h o la w a t, s e o r a n g h a m b a d a p a t m e r a ih
k e r id h â n A lla h S w t, m e m p e r o le h k e b a h a g iâ n d a n r e s tu A lla h
S w t, b e r k a h - b e r k a h y a n g d a p a t d ip e tik , d o a - d o a y a n g
te r k a b u lk a n , b a h k a n d ia b is a n a ik k e tin g k a ta n d e r a ja t y a n g
le b ih tin g g i, s e r ta m a m p u m e n g o b a ti p e n y a k it h a ti d a n
d ia m p u n i d o s a - d o s a b e s a r n y a .”

( S y a ik h A b d u l Q a d ir J a ila n i)

[1 ]
a s ta g h fir u llo o h a l „a d z iim . .. 3 x [3 ] a l fa tih a h
ilâ h a d h r o ti
a s y h a d u a llâ ilâ h a illa ll o o h s a y y id in a s u lth o n i a u liy a
w a asy-hadu a nna s y a ik h a b d u l q o d ir ja ila n i r. a .
m u h a m m a d a r r o s u lu llo o h b i s i r r il f a t i h a h

[1 ] a l fa tih a h [4 ] a l fa tih a h
a la h a d z ih in n iy a ti ilâ h a d h r o ti k h u s h û s h o n
w a „a la k u lli n iy a tin s h o lih a h s h o h ib u l ija z a h illa m u n ta h a r
ilâ h a d h r o ti n a b iy y il m u s th o fa b i s i r r il f a t i h a h
s a y y id in â m u h a m m a d s a w
w a „a lâ â lih ii w a a z w â jih i b i s m i l l â h i r r o h m â n i r r o h i im
w a a u l+ d ih i w a z u h r iy â tih ii w a s h o lla llo o h u ta „a lâ
w a a h lil b a iti a jm a in s a y y id in â m u h a m m a d in
b i s i r r il f a t i h a h w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih i

w a s a llla m
[2 ] a l fa tih a h
i l â h a d h r o t i j a m i ‟ il a s ta g fir u llo o h 3 x
a n b iy â i w a l m u r s a lin w a a t û b u ila llo o h
w a ila m a lâ ik a til m u q o r r o b iin m im m â y a k r o h u l lâ h u q o w la n
jib r il w a m ik a il w a fi‟la n w a k h o o th ir o n
w a is r o fil w a iz r o il w a b a th in a n w a z h o o h ir o n
w a i l a j a m ii „ i l
a u liy a i w a s y s y u h a d a i a s ta g fir u llo o h a l a z h iim
w a l u ‟la m â i w a l fu q o h a i a l l a d z i i l â i l â h a il l â
w a s y s h o lih in a huw al hayy al qoyyûm w a
w a a li k u llin w a a s h h a b i k u llin a tû b u ila ih
w a a tb a ‟i k u llin m i n j a m i ‟i l m a - a s h i w a d z
w a ila a r w a h i dzunu b
a b in a s a y y id in a a d a m w a a tu b u ila ih
w a u m m in a s a y y id a tin a h a w a m i n j a m i ‟i m a k a r ih a l lo o h u
w a m a ta n a s a la b a y n a q o w la n w a fi‟la n w a s a m ‟a n
h u m m a ila y a u m id d in w a bashoron w a h a d h ir o n
b i s i r r il f a t i h a h
a llo o h u m m a in n ii
a s ta g h fir u k a lim a q o d d a m tu

[2 ]
w a m â a k h -k h o rtu w a m â b ih â a la y y a fa s h o r o f tu h â
a s ro ftu w a ta q o w w a tu b ih â a la l
w a m â a s ro rtu w a m â a la n tu m a „a s h ii
w a m â a n ta a la m u w a a s ta g h fir u k a m in a d z
b ih i m in n ii a n ta l m u q o d d im u d z u n û b i l l a t i l a y a g h - f ir u h â

w a a n ta l m u a k h - k h ir u ghoyruk a
w a a n ta „a lâ k u lli s y a in q o d iir w a lâ y a th - th o li„u
a la y h â a h a d u n s iw â k a
a s ta g h fir u llo o h a w a lâ y a s a u h â
d z a l ja lâ li w a l ik r o m illa r o h m a tu k a w a h il m u k a
m i n j a m i i- i d z d z u n û b i i w a l w a lâ y u n ji m ih a illa a fw u k a
a ts â m w a a s ta g h fir u k a m in k u lli
a s ta g h fir u llo o h a y a m iin in h a la ftu b ih a fa h a n a ts
lid z u n û b ii k u llih a s ir r ih â tu fih â
w a ja h r ih a w a s h o g h iir ih â w a a n â in d a k a m a ‟ k h u d z u n

w a k a b iir ih a w a q o d iim ih â b ih a
w a ja d iid ih a w a a w w a lih â w a a s ta g h fir u k a y â lâ ilâ h a illâ
w a â k h ir ih a w a z h o o h ir ih â a n ta
w a b â th in ih a w a a tû b u ila ih subhâ nak a
in n ii k u n tu m in a z h z h o o lim iin
a llo o h u m m a in n ii a s ta g fir u k a
m in k u lli d z a n b in tu b tu ila y k a w a a s ta g h fir u k a
m in h u ts u m a u d tu fih i y â lâ ilâ h a illâ a n ta
w a a s ta g h fir u k a b im â a r o d tu a lim a l g h o y b i w a s y s y a h â d a ti
b ih i m i n k u l l i s a y y i a t i n a m i lt u h a
w a jh a k a l k a r iim a fa k h o la th fi b a y â d h in n a h â r i
tu h u w a s a w â d il la y li fii m a lâ in
b im â la y s a la k a b ih i r id h o n w a k h o lâ in w a s ir r in
w a a s ta g h fir u k a b im â w a w a a la n iy a tin
a d tu k a b ih ii n a fs ii ts u m m a w a a n ta ila y y a n â z h ir u n
a k h la ftu k a id z a r ta k a b tu h â ta r o o m a â ta y
w a a s ta g h fir u k a b im â d a â lii tu h û
ila ih i h a w a m in q o b lir r u k h o s h i m in a l is h y â n i b ih i a m d a n
m im m â s y ta b a h a a la y n a a w k h o to a n a w n is y â n a n
w a h u w a in d a k a m a h z h û r u n y â h a liim u y â k a r iim
w a a s ta g h fir u k a
m in a n n i‟a m il la t iia n a m ta w a a s ta g h fir u k a

[3 ]
y â lâ ilâ h a illa a n ta i l l â b i ll â h i l a l i y y i l a z h i i m
subhâ nak a y â jâ b ir o k u lli k a s iir
in n ii k u n tu m in a z h z h o o lim iin w a y â m u ‟n is a k u lli w a h iid
r o b b i g h f i r li i w a y â s h o o h ib a k u lli g h o r iib
w a r h a m n ii w a tu b a lla y y a w a y â m u y a s s ir o k u lli „a s iir

w a a n ta k h o y r u r r o o h im iin y â m a n lâ y a h t â ju
i l a l b a y â n i w a t t a f s i ir
w a a s ta g h fir u k a m in k u lli fa rii w a a n ta „a lâ m â ta s y â „u q o d iir
d h o tin w a s h o llo llo o h u ta „a lâ
w a ja b a t a la y y a f ii a n â il la y li s a y y id in â m u h a m m a d in
w a a th r o fin n a h â r i fa ta r o k tu h â b i „a d a d i m a n s h o lla „a la y h i
a m d a n a w k h o to a n w a b i a d a d i m a n la m y u s h o lli
a w n is y â n a n a w ta h â w u n a n a la y h
w a a n a m a s û lu n b ih â
a llo o h u m m a s h o lli „a lâ r û h i
w a m in k u lli s u n n a tin m in
s a y y id in â m u h a m m a d in fil
s u n a n i s a y y id il m u r s a lin a
arw â h
w a k h o o ta m in n a b iy y in a
m u h a m m a d in a llo o h u m m a s h o lli „a lâ tu r b a ti
s h o lo llo o h u a la y h i w a s a lla m s a y y id in a m u h a m m a d in fit
fa ta r o k tu h â g h o fla ta n tu ro o b
a w s a h w a n a w ja h la n a w ta h â
a llâ h u m m a s h o lli „a lâ q o b r i
w unan
s a y y id in â m u h a m m a d in fil
q o lla t a w k a ts u r a t
qubur
w a a n â „a id u n b ih a
a llo o h u m m a s h o lli „a lâ s h û r o ti
w a a s ta g h fir u k a y â m a n s a y y id in a m u h a m m a d in fis h
lâ ila h a illâ a n ta shuw ar
w a h d a k a lâ s y a r iik a la k
a llo o h u m m a s h o lli „a lâ is m i
w a anna m uham m a dan
s a y y id in â m u h a m m a d in fil
„a b d u k a w a r o s û lu k
asm âi
s u b h â n a k a r o b b a l a la m iin
la q o d jâ ‟a k u m r o s û lu m m in
la k a l m u lk u w a la k a l h a m d u
a n fu s ik u m
w a la k a s y s y u k r u
„a z iiz u n a la ih i m â „a n ittu m
w a a n ta h a s b u n â w a n i‟m a l
h a r iis h u n „a la ik u m
w a k il
b i l m u ‟ m i n ii n a r o „ û f u r r o h i i m
n i‟m a l m a u la w a n i‟m a n n a s h ir
fa in ta w a lla u fa q u l h a s b i
w a lâ h a u la w a lâ q u w w a ta
y a llo o h u

[4 ]
lâ ilâ h a illa h u w a „a la ih i ta w a k a lla h u m m a g h fir li
k a ltu w a r h a m n i w a tu b a la y y a 3 x
w a h u w a r o b b u l „a r s y il „a z h iim
r o b b a n a g h fir la n â w a tu b
w a s h o llo llo o h u „a lâ
„a la y n â
s a y y id in â m u h a m m a d in
in n a k a a n ta t ta w w a b u r r o h iim
w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih i
3x
w a s a lla m a ta s liim a n k a ts iir o n
w a l h a m d u l i l l â h i r o b b i l â l a m ii n lâ ilâ h a illa lla h
w a h d a h u lâ s y a r iik a la h
a s ta g h fir u llo o h a l a z h im la h u l m u lk u w a la h u l h a m d u
li w a li w a lid a y y a w a li a s h h a b il y u h y i w a y u m iit
h u q u q il w a jib a ti a la y y a w a h u w a „a lâ k u lli s y a i in q o d iir
w a li ja m i „il m u k m in a w a l 3x
m u k m in a t
s u b h â n a llâ h w a lh a m d u lillâ h
w a l m u s lim in a w a l m u s lim a t
w a l â i l â h a i l l a ll â h w a l l a h u
a l a h y a i m in h u m w al am w at
akbar 3x

a s ta g h fir u llo o h a lla d z ii s u b h â n a llo o h w a b ih a m d ih i


lâ ilâ h a illa h u w a l h a y y a l s u b h â n a llo o h il „a z h iim 3x
qoyyūm
b is m illâ h il la d z ii lâ y a d h u r r u
w a a tū b u ila ih
m a „ a s m i h i s y a i u n f il a r d h i
w a lâ fis s a m a „i
a s ta g h fir u llo o h a lla d z ii
w a h u w a s s a m ii „u l a liim 3 x
lâ ilâ h a illa
h u w a r r o h m â m a r r o h iim a l r o d h iitu b illâ h i r o b b a n
hayyal qo yyūm w a b il is la m i d iin a n
a lla d z ii lâ y a m ū tu w a b i m u h a m m a d in
w a a tū b u ila ih i n a b iy y a n w a r o s û la 3 x
r a b b i g h f i r li i
y a d z a l ja la li w a l ik r o o m
a s ta g h fir u llo o h a
a m i t n â „ a l a l d i i n il i s l a m 7 x
m in k u lli s a b a b in tu b tu m in h u
ts u m m a „u d tu ila y h i a s ta g h fir u llâ h r o b b a l b a r o o y a
w a a s a lu h u t ta w b a ta a s ta g h fir u llâ h m in a l k h o t o o y a
w a a s ta g h fir u llo o h a 3x
m in k u lli „a q d in „a q o d tu h u
b i s m i l l ā h i r r o h m ā n i r r o h i im
„a lâ n a fs ii fa fa s a k h tu h u
w a la m a fi b ih i q u lh u w a llo o h u a h a d
a llo o h u s h s h o m a d

[5 ]
la m y a lid w a la m y ū la d illâ b im â s y â a
w a la m y a k u l la h ū k u fu w a n w a s i‟a k u r s iy y u h u s s a m â w â ti
ahad 3x w al ardh
b is m illâ h ir r o h m â n ir r o h im w a lâ y a u d u h u h ifz u h u m m a
q u l a „û d z u b i r o b b il fa la q w a h u w a l „a liy y u l „a z h iim

m in s y a r r i m â k h o la q
w a m in s y a r r i g h o o s iq in iz â lillâ h i m â fis s a m â w â ti
w aqob w a m â fil a r d h
w a m i n s y a r r i n n a f f â s â t i f il w a in tu b d û m â fii a n fu s ik u m
„u q o d a w tu k h f û h u y u h â s ib k u m
w a m in s y a r r i h â s id in iz â b ih illâ h
hasad fa y a g h fir u lim a y y a s â u
w a y u „a d z d z ib u m a y y a s y a
b is m illâ h ir r o h m â n ir r o h im w a llo o h u „a lâ k u lli s y a i in q o d iir
q u l a „û d z u b i r o b b in n â s

m a lik in n â s ilâ h in n â s â m a n a r r o s û lu
m in s y a r r il w a s w â s il k h o n n â s b im â u n z ila ila ih i m in r o b b ih i
a l la d z ii y u w a s w is u f ii s u d û r in w a l m u ‟m in û n a k u llu n â m a n a
nâs b illâ h
m in a l jin n a ti w a n n â s w a m a lâ ik a tih i
w a k u tu b ih i w a r o s u lih
w a ilâ h u k u m ilâ h u n w â h id u n
lâ n u f a r riq u
lâ ilâ h a illâ h u w a r r o h m â n u r
b a y n a a h a d in m in r o s u lih
r o h iim
w a q o o lû s a m i‟n â w a a th o ‟n â
g h u fro o n a k a ro b b a n â w a
a llo o h u lâ ilâ h â illâ h u w a l
ila ik a l m a s h iir
hayyul qo yyum
la y u k a lli fu llâ h u n a fs a n illâ
lâ tâ ‟ k h u d z u h u s in a tu w w a lâ
w u s „a h â
naum
la h â m â k a s a b a t
l a h u m â f i s s a m â w â t i w a m â f il
w a „a la y h â m a k ta s a b a t
ardh
m a n d z a l la d z ii y a s y fa ‟u r o b b a n â lâ tu â k h id z n â
„in d a h u illâ b i id z n ih in n a s iin a a w a k h to ‟n â
y a ‟la m u m a b a in a a id iih im r o b b a n â w a lâ ta h m il „a la y n â
w a m â k h o lfa h u m is h r o n k a m â h a m a lta h u
w a lâ y u h ii th û n a b is y a i in m in „a la l la d z iin a m in q o b lin â
„ilm ih i
r o b b a n â w a lâ tu h a m m iln â

[6 ]
m â lâ th o q o o ta la n â b ih lâ tâ ‟ khudzuhu s in a tu w w a lâ
w a ‟ fu „a n n â w a g h fir la n â naum
w a r h a m n â a n ta m a u lâ n â la h u m â fis s a m â w â ti w a m â fil
fa n s h u r n â „a la l q o u m il k â fir iin ardh
W IR ID S A K R O N m an d z a l la d z ii

y a s y fa ‟u „in d a h u illâ b i id z n ih i
b i s m i l l â h i r r o h m â n i r r o h i im y a ‟la m u m a b a in a a id iih im
a llo o h u m m a in n i w a m â k h o lfa h u m
a h to th tu b id a r b illâ h w a lâ y u h ii th û n a
th û lu h u m â s y â a llâ h b is y a i in m in „ilm ih i illâ b im â
q u f l u h u l a i l â h a i l l a ll â h syâ
bâbuh u m uham m adu n w a s i‟a k u r s iy y u h u s
r o s û lu lo o h s h o la llo o h u a la ih i s a m â w â ti w a l a rd h
w a a lih i w a s h o h b ih i w a s a lla m w a lâ y a u d u h u h ifz u h u m m a
s a q fu h u w a h u w a l „a liy y u l „a z h iim

lâ h a u la w a lâ
q u w w a ta illâ b illâ h il „a liy y il b in a s ta d â r o t
a z h iim k a m a s ta d â r o til
m a lâ ik a tu b im a d iin a tir r o s u l
a h â th o b in â
b i s m i l l â h i r r o h m â n i r r o h i im b ilâ k h o n d a q in w a lâ s û r
a lh a m d u lillâ h i r o b b il „â la m iin m in k u lli q o d a r in m a q d u r
a r r o h m â n ir r o h iim w a h a d z a r in m a k h - d z û r
m â lik i y a u m id d iin w a m in ja m ii is y s y u r û r
iy y â k a n a ‟b u d u w a iy y â k a
n a s ta „in ta ta r r o s n a b illa h . . . 3 x
ih d in a s s ir o o ta l m u s ta q im m in „a d u w w in a w a „a d u w w illâ h
s ir o o ta l la d z iin a an „a m ta m in sâqi „a r s y illâ h ilâ qoo i
„a la y h im a r d h illâ h
g h o y r il m a g h d û b i „a la y h im b im i a ti a lfi a lfi a lfi
w a la d h d h o o lliin â m in lâ h a u la w a lâ
sûr . . . 3x q u w w a ta illâ b illâ h il „a liy y il
a z h iim
w a â y a tu k u rs i
a llo o h u s h o n „a tu h u
lâ ilâ h â illâ huw al hayyul lâ ta n q o - th i„u
qoyyum b im i a ti a lfi a lfi a lfi

[7 ]
lâ h a u la w a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
q u w w a ta illâ b illâ h il „a liy y il a b d ik a w a r o s u lik a
a z h iim s a y y id in â a n b iy a w a l m u r s a lin

w a s h o f w a til h o lq i a jm a in
a z iim a tu h u la ta n - s y a q - q u
w a m a n a rs a l ta h u ro h m a ta n
b im i a ti a lfi a lfi a lfi
lil a la m in a s h o lo llo o h a la y h i
lâ h a u la w a lâ
w a „a la s a ir il a n b iy a i w a l
q u w w a ta illâ b illâ h il „a liy y il
m u r s a lin
a z h iim
w a „ a l a a l i k u l li m i n h u m a jm a in
i m t i s a l a n li a m rik a w a t a d h
a llo o h u m m a
d iq o n
in a h a d u n a r o o d a n ii b is s u in
li n a b iy ik a s h o llo llo h a la y h i w a
m in a l jin n i w a l in s i w a l w u h u s y
„a la a lih i w a m a h a b b a ta n fih i
w al g h o y r ih im m in s y a ir il
w a ta g h z h im a n
m a k h lû q o t
li q o d r ih in n a b iy y il u m m iy y i
m in b a s y a r in a u s y a ith o o n in
h a b ib il a ‟lil q o d r il „a z h im
a u s u lth o n in a u w a s w â s
ja h i s h o llo llo h a la y
w a ‟a la a lih i w a s h o h b ih
S H A LA W A T
w a s a llim

l a q o d j â 'a k u m r o s û lu m
b i s m i l l â h i r r o h m â n i r r o h i im
m in a n fu s ik u m 'a z i i z u n
a l a i h i m â 'a n i t t u m
[0 1 ] S h o la w a t D ja w a h iru l
h a r iis h u n a la ik u m
M a ’a n i
b i l m u 'm i n i i n a r o „ u f u r r o h i i m
a llo o h u m m a in n i a s a lu k a
in n a llo o h a w a m a lâ y ik a ta h u
b ik a a n tu s h o liy a
y u s h o lu n a a la n n a b iy
„a la s a y y id in a m u h a m m a d in
y â a y y u h a l la d z iin a â m a n û
w a „a la s y a ir il a n b iy a i w a l
s h o llû a la ih i w a s a llim
m u r s a lin a
m û ta s lim a n
w a „a la a lih im w a s h o h b ih im
a llo o h u m m a la b b a y k a r o b b ii a jm a in
w a s a g h d a ik a ‟d a d a m a fi ilm i la h il a ‟d z h im
a llo o h u m m a in n i a ta q o r o b u s h o la ta n ta j‟a lu n a
ila y k a b is s h o la ti w a s s a la m i b ih a m in im a m i
a la h a b ib in a w a n a b iy in a w a a u l i y a i k a l „ a r i fi n a
s a fi„in a w a tu k r im u n a
b ih a k a r o m a ta n b a h ir o ta n

[8 ]
h a tta q o d a rn a l w a „â la â li s a y y id in â
m a s - s y a m in a l m a s r ik i m u h a m m a d in
i l l a l m a g r i b i fi s a „ a t i n w a h i d a t i n k a m â s h o lla ita â la s a y y id in â
b is a fa „a ti s a y y id il m u r s a lin a ib r o h im
w a ta r z u k u n a b ih a k a s r o ta n w a „â la â li s a y y id in â ib r o h im

ta la m iz i w a b â r ik „â la s a y y id in â
w a l a m w a li m u h a m m a d in
w al ashhabi w a „â la â li s a y y id in â
w a l a t b a „i m u h a m m a d in
w a l „a g h w a n i k a m â b â r o k ta â la s a y y id in â
w a l a d th d ia fi ib r o h im
fi k u lli y a u m in w a la i la tin w a „â la â li s a y y id in â ib r o h im
w a s a a ‟tin fil â la m iin a in n a k a h a m iid u n
m in ja m i il a fa q i m in y a u m in a m a jiid
h a z a ila y a u m id d in a s s a la m u „a la ik a a y u h a n

w a tu l h im u n a n a b b iy u
b ih a „u lu m a n la d u n ia ta n w a r o h m a tu llo h i w a b a r o k a tu h
b i i l h a m il m a l a i k a t i l
m u q o r r o b in a [0 3 ] S h o la w a t U m m y
w a tu jib u b ih a d a k w a ta n a a llo o h u m m a s h o lli
b is a „a d a ti w a l k a r o m a ti „â la s a y y id in a m u h a m m a d in
fid d u n ia w a l a k h ir o ti n a b iy y il u m m iy y i
w a m in a l m a g h r f u rin a w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih i
w a ta ‟ s u r u n a b ih a b i „ib a d ik a w a s s a llim
s o lih in [ 0 4 ] S h o l a w a t A l’ A l i y A l
fid d a r o in i m in a l a m in in a Q adr
w a ta „u d u b a r o k a tu h a a la in a a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim
w a „â la a u la d in a w a b â r ik
w a „â la z u r y a tin a „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
w a „â la a h li b a y tin a n a b iy y il u m m iy y il h a b ib il
w a „ â l a j a m i il m u k m i n i n a a ‟liy y il q o d r il „a z h im
w a „â la â lih i ja h i w a „ a l â â li h i
w a s h o h b ih i w a b a r ik w a s a llim w a s h o h b ih i w a s a llim

[0 2 ] S h o la w a t Ib ro h im [0 5 ] S h o la w a t N a b iy y il
a llo o h u m m a s h o lli U m m iy y i
„â la s a y y id in â m u h a m m a d in a llo o h u m m a s h o lli

[9 ]
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in [0 9 ] S h o la w a t G h in a ‘u l
„a b d ik a w a n a b iy ik a F a q ri
w a r o s û lik a n n a b iy y il u m m iy y i a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim
w a „a la a lih i w a s h o h b ih i „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
w a s a llim g h in â fa q r i

w a h a y â ta r û h ii
[ 0 6 ] S h o l a w a t A w w a li W a l w a s y a r h a q o lb ii

A k h irin w a n a j â t i i fi i d d u n i â w a l â k h i r o
a llo o h u m m a s h o lli
„a lâ s a y y id in a m u h a m m a d in [ 1 0 ] S h o l a w a t It h o ‘ u s S u ‘ a l
w a „a lâ â li s a y y id in a a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim
m u h a m m a d in „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
f i l a w w a l ii n a w a a k h i r i i n a w a a t h ih ii s u ‟la h û w a l w a s ila ta
w a fil m a la ‟il „a lâ ilâ
y a u m id d iin [1 1 ] S h o la w a t S h o h ib u n

N asab
[0 7 ] S h o la w a t N u ril A n w a r a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim
a llo o h u m m a s h o lli „a lâ n û r il „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d d in
anw âr s h o o h ib in n a s a b is y s y a r y ifi
w a s i r r il a s r o o r w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih ii w a
w a tir y â q il a g h y â r s a llim
w a m iftâ h i b â b il y a s â r
s a y y id in a w a m a u la n a [1 2 ] S h o la w a t T a g h firu d z
m u h a m m a d in il m u k h t â r D zunub
w a â lih il a th h â r a llo o h u m m a s h o lli
w a a s h h â b ih il a k h y â r „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
„a d a d a n i‟a m illa h i w a if d h o o lih s h o lâ ta n ta g h fir u b ih a d z u n û b

[0 8 ] S h o la w a t D z ih a b u l w a tu th lih a b ih a q u lu b
H azan w a ta n th o liq u b ih a s h u ‟û b
a llo o h u m m a s h o lli w a t a l l ii n u b i h a s h u ‟ û b
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih ii
a llo o h u m m a s h o lli a la ih i w a m a n ila ih i m a n s h û b
w a s a llim
w a a d z ih ib h a z a n a q o lb ii [1 3 ] S h o la w a t D a w a ’
fid d u n ia w a l â k h ir o a llo h u m m a s h o lli
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
s h o la ta n ta k u n u lik u lli d a in

[1 0 ]
d a w â n w a l i k u l l i i ll a t i n [1 7 ] S h o la w a t Z a in il W u ju d
s ifâ n w a a la a lih i w a s h o h b ih i a llo o h u m m a s h o lli
w a s a llim „a la s a y y id in â m u h a m m a d in
z a in il w u jû d
[1 4 ] S h o la w a t K a m a liy a h - w a „a lâ â lih i

N a b i K h id ir k h o y r i k u lli m a u jû d
a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim
w a b a r ik [1 8 ] S h o la w a t H a b ib A b u
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in B akar A s segaf
w a „a lâ â lih i k a m a la n ih a y a ta a llo o h u m m a s h o lli
lik a m a lik a w a „a d a d a k a m a lih „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
q o m a r i w u jû d fii h â d z a l y a u m i
[1 5 ] S h o la w a t w a f i i k u l li y a u m i n

S a ’a d a h /B a b u r R o h m a h w a fil y a u m il m a u ‟û d
a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim s ir r o n w a ja h r o n fid d u n iâ w a l

„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in â k h ir o t
m i f t a h i b a b i r o h m a t i ll a h w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih ii
a d a d a m â f i i i l m i il l â h w a s a llim
s h o la ta n w a s a la m a n d â ‟i m a n i
b id a w â m i m u lk illâ h [1 9 ] S h o la w a t S a y y id u l
W u ju d
[1 6 ] S h o la w a t M u n jiy a t a llo o h u m m a s h o lli
a llo o h u m m a s h o lli „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in s a y y id il w u jû d b i „a d a d i k u lli
s h o lâ ta n tu n jin â m a u jû d
b i h â m i n j a m i ‟ il a h w â l i w a l â f a t m in g h o y r i h a d d in m a h d û d
w a ta q d h ii la n â b a l k a m â y a liiq u b il k a r o h m il
b i h â m i n j a m i ‟ il h â j â t w a lju d
w a tu th o h ir û n a w a „ a l â j a m i il a n b i y â „ i w a l
b ih â m in ja m i‟is s a y y iâ t m u r s a liin a
w a ta rfa u n â w a „a lâ â lih i w a a s h h â b ih i
b ih â in d a k a a la d d a r o jâ t w a t tâ b i„iin a w a a la in â
w a tu b a l lig h u n â m a „a h u m
b ih â a q s o l g h o o y â t y â a r h a m a r r o o h im in
m i n j a m i ‟i l k h a i r o o t
fil h a y â t w a b a ‟d a l m a m a t [2 0 ] S h o la w a t T a friju d D h iq i
a llo o h u m m a s h o lli

[1 1 ]
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in s a y y id in a m u h a m m a d in
m u h a m m a d ib n i a b d illa h s h o llo llo h
a lq o y i b ih u q û q illâ h a la y w a a la y h i w a s a llim
m a d h o o q o t illâ fa r r o ja h a llo o h m a h u w a a h lu h

[ 2 4 ] S h o l a w a t A h li S a m a w a t
a llo o h u m m a s h o lli
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
s h o lâ ta n a h li s a m a w â til

[ 2 1 ] S h o l a w a t K u ll i y y a t w a r a r d h iin a „a la ih i
a llo o h u m m a s h o lli w a a jr i y â m a u lâ n â
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in l u t h f a k a l k h o f f i y il f i a m r i
w a „a lâ â li s a y y id in a w a a r i n i i s ir r o j a m â l i s h u n „ i k a
m u h a m m a d in fim â a m u lu h û m in k a
s h o lâ ta n y a s r i s ir r u h â y â r o b b a l „â la m iin

fii ju z iy y â ti w a k u lliy y â tii


w a ta z h h a ru b a ro k a tu h â [ 2 5 ] S h o l a w a t R if ’ a t i
fii h a r o k â ti w a s a k a n â ti M a n z ila h /M il’u l A rd h i
a llo o h u m m a s h o lli „a lâ

[ 2 2 ] S h o l a w a t S y a f ’i w a l s a y y id in â m u h a m m a d in
W a tri n a b iy y il u m iy y i
a llo o h u m m a s h o lli w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih i
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in w a s a llim
w a „a lâ â li s a y y id in â a d a d a m â a lim ta
m u h a m m a d in w a z in a ta m â a lim ta
a d a d a s y a f‟i w a l w a t r i w a w a m i l a m â a l im t a
k a lim â ti
r o b b a n a th o y y ib â til m u b â r o k â h [2 6 ] S h o la w a t Istig h fa r
a llo o h u m m a in n i a s a lu k a

[2 3 ] S h o la w a t A s s y a m ila h b ik a a n tu s h o lliy a
a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim „a lâ s a y y id in a m u h a m m a d in
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in w a „ a l â s â ‟ i r il a n b i y â i w a l
w a „a lâ â li s a y y id in â m u r s a liin
m u h a m m a d in w a „a lâ â lih im w a s h o h b ih im
fi k u lli la m h a tin w a n a fa s in a jm a ‟iin
b i „a d a d i k u lli m a g h lû m in la k w a a n ta g h fir o lii m a m a d h o o
ja z a h la h a n n a w a ta h fa z h o n i fim â b a q i

[1 2 ]
b ir o h m a tik a y a a r h a m a r b a y n a l rû h i w a n n a fs i
r o h im in d z o o h ir o n
w a b â th in a n y a q d z o ta n

[2 7 ] S h o la w a t H a b ib il w a m a n â m a n w a j‟a lh u
M ahbub y â r o b b i r û h a n lid z â tii m in

a llo o h u m m a s h o lli ja m ii‟i w u jû h


„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in fid d u n iâ q o b la a l â k h ir o ti y â
h a b i b i l m a h b u d s y â f i „ i ll a l a d z h iim
w a m u f a r r i j il k u r û b
w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih i [2 9 ] S h o la w a t A l F a tih
w a s a llim a llo o h u m m a s h o lli

[2 8 ] S h o la w a t K h u lu q il „â la s a y y id in â m u h a m m a d in
‘A z h im / S a y y id A h m a d b in f â t i h i li m â u g h l i q o

Id ris w a l k h o o tim i lim â s a b a q o


a llo o h u m m a in n i a s „a lu k a w a n n â s h ir il h a q q i b il h a q q i

b i n û r i w a jh il lâ h il a z h iim w a l h a d i i i l â s h i r o o ti k a l
a lla d z ii m a la „a r k â n a m u s ta q iim
a r s y il lâ h h il a z h iim s h o lo o l lo h u „a la ih i
w a q o o m a t b ih i „a w â li m u lâ h il w a „â la â lih i
a z h iim w a s h o o h b ih i h a q q o q o d r ih i
a n tu s h o lliy a „a lâ m a u lâ n a w a m iq d â r ih i a z h iim
m u h a m m a d in d z il q o d r il
a z h iim [ 3 0 ] S h o l a w a t T a f r i ji y a h
w a „a lâ â lih i n a b iy y il lâ h il (N a rriy y a h )
a z h iim a llo o h u m m a s h o lli s h o lâ ta n
b i q o d ri a zh o m a ti d z a til lâ h il k â m ila ta n
a z h iim w a s a llim s a la m a n t â m a n
f i i k u l li l a m h a t i n w a n a f a s i n „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
„a d a d a m â fi ilm illâ h il a z h im a lla z i ta n h a llu b ih il u q o d
s h o lâ ta n d â im a ta n w a t a n f a r i j u b i h il k u r o b
b id a w â m illâ h il a z h iim w a tu q d h o o b ih il h a w â iju
ta g h d z iim a n li h a q q ik a w a tu n â lu b ih il r o g h o o ib
y â m a u lâ n a y â m u h a m m a d w a h u s n u l k h o w â tim
y â d z a l k h u lu q il a z h iim w a y u s ta s q o l g h o m â m u
w a s a llim „a la ih i w a „a lâ â lih i b i w a j h i h i l k a r ii m
m its la d z â lik a w a jm a ‟ b a y n ii w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih i
w a b a y n a h u k a m â ja m a ‟ta fi k u lli la m h a tin

[1 3 ]
w a n a fa s in b i a d a d i a llo o h u m m a s h o lli „a lâ
k u lli m a ‟lû m in la k s a y y id in â m u h a m m a d in
th ib b il q u lû b w a d a w â ih a

[3 1 ] S h o la w a t A z k a t w a „â fiy a til a b d â n i
T a h iy y a t w a s y ifa „ih a

a llo o h u m m a j ‟a l a fd h o la s h w a n û r il a b s h o o r i
s h o la w â ti w a z h iy â „ih a
w a a n m a b a ro k â ti w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih i
w a a z k a t t a h i y y â t i f i j a m ii ‟ il w a s a llim
aw qoot
„a lâ a s y r o fil m a k h lu q o o t [ 3 5 ] S h o l a w a t K a m il a t a n
s a y y id in â w a m a u la n â a llo o h u m m a s h o lli s h o la ta n
m u h a m m a d in k a m ila ta n
a k m a li a h li a r d h i w a s a llim s a la m a n ta m m a n
w a s s a m â w a ti w a s a llim „a la ih i „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in

y â r o b b a n â a z k a t ta h iy y â t w a a la a li s a y y id in â
f i i j a m i i ‟i l h a d h o r o o t w a l l a m u h a m m a d in
hazho ot s h o la ta n w a s a la m a n
t a r f a „ u n i b i h i m a „i n d a k a

[3 2 ] S h o la w a t W a s ila h a la m a k a n fid d in i
a llo o h u m m a s h o lli w a d d u n iy a w a l a k h ir o h
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
w a „a lâ â li s a y y id in â [3 6 ] S h o la w a t R o h m a ta n L il
m u h a m m a d in “ A la m in
s h o lâ ta n ta k û n u la k a r id h o o a n a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim
w a li h a q q ih ii a d â a n „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in il
w a a t h i h i l w a s i il a t a la d z i jâ „a b il h a q q il m u b iin
w a l m a q o o m a l la d z ii w a a d ta h w a a r s a l ta h û r o h m a t a n lil
„a la m in

[ 3 3 ] S h o l a w a t J a m i ‘i l A s r o r
a llo o h u m m a s h o lli [3 7 ] S h o la w a t D z a rro h A lfa
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in il M a rro h
ja m i‟il a s r o o r w a d d a li „a la ik a a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim
w a „a lâ â lih ii w a s h o h b ih i „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
w a s a llim w a „a lâ a li s a y y id in â
m u h a m m a d in
[3 4 ] S h o la w a t T h ib b il Q u lu b

[1 4 ]
„a d a d a k u lli d z a r r o tin a lfa b i l l i s a n i l j a m i ‟ a t i f i l h a d r o t il
m arro h w a s i „a ti
s h o la ta n t u m id d u b ih a

[3 8 ] S h o la w a t N u ru l D z a ty - jis m i m in jis m ih
S y a ik h A b u l H a s a n w a q o lb i m in q o lb ih

A s s y a d z illiy w a r u h i m in r u h ih
a llo o h u m m a s h o lli w a s i r r i m i n s ir r i h
w a s a llim w a b â r ik w a i l m i m i n il m i h
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in w a a m a li m in a m a lih
n u r id z d z â t ii w a l s irr il s â r ii w a k h u lq i m in k h u lq ih
f i i s â „ ir i l a s m â i w a l s h i f â t w a n iy y a ti m in n iy y a tih
w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih ii w a w ijh a ti m in w ijh a tih
w a s a llim w a q o s d i m in q o s d ih
w a ta u d u b a r o k a tu h a a la y y a
[ 3 9 ] S h o l a w a t L il ‘ A r if B il l a h w a a la a u la d y

a llo o h u m m a s h o lli w a a la a h li a s h r i
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in ya nur ya nur ya nur
s h o lâ ta n tu w a s s i „u b ih â ij a ln i n u r o n b ih a q q in n u r i
„a la in a l a r z â q o
w a tu h a s s in u b ih â [4 2 ] S h o la w a t T a n z ill /
la n a l a k h lâ q o M u q o rr o b
w a „a lâ â lih ii w a s h o h b ih ii a llo o h u m m a s h o lli
w a s a llim „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
w a a n z ilh u l m a n z ila l
[4 0 ] S h o la w a t H u s n u l m uqorroba

K h o tim a h m in k a y a u m a l q iy â m a h
a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in [4 3 ] S h o la w a t A m m a h
w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih ii a llo o h u m m a s h o lli
b i „a d a d i m â ja r o o b ih il q o la m „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in ‟
a b d ik a w a r o s û lik a

[4 1 ] S h o la w a t L a th o iful w a s h o lli a la l m u ‟m in iin a


A rs y iy a h w a l m u ‟m in â t
a llo o h u m m a s h o lli w a l m u s lim iin a w a l m u s lim â t
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
w a a la a li s a y y id in a [4 4 ] S h o la w a t D a ro ja t ‘A ly
m uham m ad

[1 5 ]
A llo o h u m m a y â r o b b a w a im â m il m u tta q iin a
m u h a m m a d in w a r o s û l i r o b b i l â l a m ii n
w a â li m u h a m m a d in a s y s y â h id il b a s y iir i
s h o lli „a lâ m u h a m m a d in a d d â „ii ila ik a b id z - n ik a
w a â li m u h a m m a d in a s s i r o o j i l m u n i ir i w a a l a i h i s

w a a th i m u h a m m a d a n s a lâ m
a d d a r o ja ta w a l w a s y iila ta fil
ja n n a ti [ 4 6 ] S h o l a w a t A h li y y a h /
a llo o h u m m a y â r o b b a A h lu l B a it
m u h a m m a d in a llo o h u m m a s h o lli
w a â li m u h a m m a d in „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
a jz i m u h a m m a d a n w a „a lâ â li s a y y id in â
s h o la llo o h u a la ih i w a s a lla m m u h a m m a d in
m a h u w a a h lu h w a â la a h li b a itih ii

[4 5 ] S h o la w a t S a ‘a d a h [4 7 ] S h o la w a t N u r - H a b ib
in n a l lo o h a w a m a lâ ik a ta h u U m a r b in H a fid z
y u s h o llû n a a la n n a b iy a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim
y â a y y u h a l la d z iin a â m a n û „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
s h o llû a la ih i w a s a llim û n û r ik a s s â r i
ta s lim a n w a m a d a d ik a l jâ r i
a llo o h u m m a la b b a ik a r o b b i w a w a jm a ‟n ii b i h i f ii k u l l i a t h w â r
s a ‟d a ik w a „a lâ â lih i w a s h o h b h i y a n
s h o la w â tu llo h i a l b a r r i a r nûr
r o h iim [4 8 ] S h o la w a t F a ra h
w a m â la ik a til m u q o r r o b iin w a n a llo o h u m m a s h o lli
n a b iy y iin a „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
w a s s h id d iiq iin a a lla d z ii m a la ‟ ta q o lb a h u
w a s s y u h a d â „i m in ja lâ lik a
w a s s h o o lih iin a w a „a in a h u m in ja m â lik a
w a m â s a b b a h a la k a m in s y a i fa a s h b a h a fa r ih a h m a s r û r o n
in m u ayyada n m ansh û ron
y â r o b b a l â la m iin w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih i
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in w a s a llim ta s lim a n
ib n i a b d illâ h w a l h a m d u lilla h „a lâ d z â lik a
k h o o tim in n a b b iy in a s a y y id il
m u r s a liin a [4 9 ] S h o la w a t R u ’Y a

[1 6 ]
a llo o h u m m a s h o lli „a lâ
r û h i s a y y id in â m u h a m m a d in fil [5 2 ] S h o la w a t B a n i H a s y im
arw âh a l l o o h u m m a s h o l l i 'a l â n
w a „a lâ ja s a d ih i fil a js â d n a b iy y il h â s y im iy y i
w a „ a l â q o b r i h i fi l q u b û r m u h a m m a d in

w a „a lâ â liih i w a s h o h b ih i w a „ a l â â l i h i w a s a l li m t a s l im a n
w a s a llim

[ 5 0 ] S h a l a w a t H a j ji y a h
a llo o h u m m a s h o lli [5 3 ] S h o la w a t H a ib a h
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in a llo o h u m m a s h o lli
tu b a l lig h u n â „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
b ih a h a jja b a itik a l h a r o o m s h o lâ ta n tu lq i b ih a r r u ‟b a w a l
w a z iy â r o ta q o b r i n a b iy y ik a h a ib a ta
a la ih i f i i q u l û b i l k â f i r ii n a w a l
a fd h o lu s h s h o lā ti w a s s a lâ m i m u s y ir ik iin a

f i i l u t h f i n w a â fi y a t i n w a z h z h o lim iin a
w a s a lā m a tin w a b u lû g h il w a l m u n â fiq iin a
m aroom w a l m u fs id iin a
w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih ii w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih i
w a b ā r ik w a s a llim w a s a llim

[5 4 ] S h a la w a t M id ro ro n
H a b ib A h m a d b in H a m id
A lk a f
[5 1 ] S h o la w a t M u s ta ja b a h a llo o h u m m a s h o lli
a llo o h u m m a s h o lli „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in s h o lâ ta n ta m la u
f i l a w w a l ii n a b ih â q o lb ii n û r o n
w a s h o lli „a lâ s a y y id in â w a s h o la h a n w a s u r û r o n
m u h a m m a d in fil â k h ir iin a w a ta r z u q o n ii b ih â r iz q o n
w a s h o lli „a lâ s a y y id in â w â s i „a n m id r o o r o n
m u h a m m a d in fin n a b iy y iin a w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih i w a
w a s h o lli „a lâ s a y y id in â s a llim
m u h a m m a d in fil m u r s a liin a „a d a d a k u lli s y a i in
w a s h o lli „a lâ s a y y id in a
m u h a m m a d i n f i l m a l a il [ 5 5 ] S h o l a w a t Q o ’i d u l K h o i r
„a lâ ilâ y a u m id d iin a llo h u m m a j „a l s h o la w a tik a

[1 7 ]
w a r o h a m a ta k a w a b a r o k â tik a w a m id a d a k a lim â tik a
s a y y id il m u r s a liin a
w a im m a m il m u tta q iin a [5 8 ] S h o la w a t Id ra k iy y a h
w a k h o o tim in n a b iy y iin a a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim
„a b d ik a w a r o s û lik a im a m il „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in

k h o ir i q o t d h o o q o t h iila tii a d r ik n ii
w a q o o id il k h o ir i y â r o s û lu llo o h
w a r o s û lir r o h m a ti
[5 9 ] S h o la w a t G h u fro n
[5 6 ] S h o la w a t H a u d h il a llo o h u m m a s h o lli
M u sth o fa „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
a llo o h u m m a s h o lli b i a d a d i m a n s h o lla a la ih i
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in w a s h o lli „a lâ s a y y id in â
w a „a lâ â lih i w a m u h a m m a d in
a s h h â b ih i b i a d a d i m a n la m y u s h o lli

w a a u lâ d ih i w a a la ih i
a z w â jih i w a s h o lli „a lâ s a y y id in â
w a d z u r r iy y a tih i w a m u h a m m a d in
a h li b a itih i k a m â a m a r ta b is s h o lâ ti a la ih i
w a a s h h â r ih i w a w a s h o lli „a lâ s a y y id in â
a n s h o o r ih i m u h a m m a d in
w a a s y y â „ih i w a k a m â tu h ib b u a n y u s h o llâ
m u h ib b ih i a la ih i
w a u m m a tih i w a a la in â w a s h o lli „a lâ s a y y id in â
m a „a h u m a jm a in m u h a m m a d in
y a a r h a m a r r o o h im iin k a m â ta m b a g h is s h o lâ tu a la ih i

[5 7 ] S h o la w a t Z a in a tu l A rs y
a llo o h u m m a s h o lli [6 0 ] S h a la w a t M u fa rriq
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in a llo o h u m m a s h o lli
a b d ik a w a n a b iy i k a „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
w a r o s û lik a n n a b iy y il u m m iy y i m u f a r r i q i fi r o q i l k u fr i
w a „a lâ â lih i w a a z w a jih i w a t-th u g h y â n i
w a d z u r iy y a tih i w a s a llim w a m u s y a t - titi b u g h o o ts il ja i-
a d a d a k h o lq ik a s y il
w a r id h o o n a fs ik a q o r in ii w a s y s y a it h o o n i
w a z in a ta a r s y ik a

[1 8 ]
[6 1 ] S h o la w a t T a ’d ilul k a m â s h o lla ita „a lâ s a y y id in â
M u s h o llin a ib r o o h iim
a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim fil „â la m iin a in d a k a h a m iid u m
w a b a r ik m a jiid
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in

w a „a lâ ja m i „il a n b iy a i w a l [6 5 ] S h a la w a t M u k a fa h
m u r s a lin a a llo o h u m m a s h o lli
w a a lih im w a s h o h b ih im „a lâ s a y y id in a m u h a m m a d in
a jm a ‟in w a „a lâ â lih i s a y id in â
ta ‟d ilu l m u s h o llin a „a la ih i m uham m ad
s h o lâ ta n d â im a ta n

[6 2 ] S h o la w a t N u ril F a h m i m a q b û la ta n tu a d d ii b ih a
a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim a n n â h a q q o h u l a z h iim
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
s h o lâ ta n tu k h - r ijn ii [6 6 ] S h o la w a t G h o y a tu l
b ih â m in z h u lu m â til ‘A d a d
w a m i w a tu k r im u n ii a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim
b i n û r il fa h m i „a lâ m a u la n â m u h a m m a d in
w a tu w a d h - d h ih u w a „a lâ â lih i
lii m â u s y k ila h a tt â y u fh o m a „a d a d a l „a d a d i k u llih â
in n a k a ta la m u w a lâ „a la m u m i n h a i - t s u i n ti h â
w a a n ta „a llâ m u l g h u y û b u - h â f i il m i k a
w a m in h a i- ts u lâ „a d â d a

[6 3 ] S h o la w a t T a g h fir m in h a i- ts u ih â th o tu k a
a llo o h u m m a s h o lli b im â ta la m u lin a fs ik a
„a lâ s a y y id in a s s a d a ti m in g h o ir i in tih â in
s h o la ta n ta g h fir u in n a k a „a lâ k u li s y a i in q o d iir
b ih a ja m i‟u l a m w a ti
[6 4 ] S h o la w a t U m m a h a tu l
M u m in in [6 7 ] S h o la w a t K h o s s h o h
a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim a llo o h u m m a s h o lli
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
n a b iy y il u m iy y i w a „ a l â â l i h i w a s a l li m
w a „a lâ â li w a a z w â jih i
u m m a h â til m u ‟m in iin a [6 8 ] S h o la w a t B a ro k a h
w a d z u r iy y a tih ii a llo o h u m m a s h o lli
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in

[1 9 ]
w a „a lâ â li s a y y id in a [7 0 ] S h o la w a t U lul A z m i
m u h a m m a d in a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim w a
h a tta lâ y a b q o o m in a s s h o lâ ti b â r ik
s y a i„u n „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
w arham s a y y id in â w a âdam w a n û h in

m uham m adan w a ib r o o h iim a


w a „a lâ s a y y id in â w a m û s â w a iis â
m u h a m m a d in w a m â b a in a h u m m in a n
h a tta lâ y a b q o o m in a r r o h m a ti n a b iy y iin a
s y a i„u n w a l m u r s a liin a s h o la w a tu llo o h i
w a b â r ik „a lâ s a y y id in â w a s „a lâ m a „a la ih im a j m a „ ii n
m u h a m m a d in
w a „a lâ â li s a y y id in a [7 1 ] S h o la w a t A rro ’u fu r
m u h a m m a d in R o h im
h a tta la y a b q o o m in a l b a r o k a ti a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim w a

s y a i„u n b â r ik
w a s a llim „a lâ s a y y id in a „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
m u h a m m a d in a l r o û fu r r o h iim i d z il k h u lu q il
w a „a lâ â li s a y y id in a „a z h iim
m u h a m m a d in w a „a lâ â lih i w a a s h h â b ih i
h a tta la y a b q o o m in a s s a la m i w a a z w â jih i f ii k u lli la h - d z o tin
s y a i„u n „a d a d a k u lli h â d its in w a
q o d iim in

[6 9 ] S h o la w a t D z a tiy a h
A h a d iy y a h [7 2 ] S h o la w a t Al
a llo o h u m m a s h o lli K a m a liy y a h
„a lâ a d z d z â til a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim
m u h a m m a d iy y a ti w a b â r ik „a lâ â lih i
a l l a t h i i f a t il a h a d i y y a t i a d a d a k a m â lil lâ h i
s y a m s i s a m â il a s r o o r w a k a m â y a liq u b ik a m â lih i
w a m a d h - h a r il a n w â r
w a m a r k a z i m a d â r i l j a l â li [7 3 ] S h o la w a t H u s n u l
w a q u tb h i fa la k il ja m â li K h o tim a h
a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih i
b i „a d a d i m â a ja r o o b ih il q o la m

[2 0 ]
[7 8 ] S h o la w a t S y a rh u s h
S hudur
a llo o h u m m a s h o lli

[7 4 ] S h o la w a t A hliy y a h „a lâ s a y y id in a m u h a m m a d in
a llo o h u m m a s h o lli s h o lâ ta n tu k ta b u b ih â s s u th û r

„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in w a tu s y - r o h u b ih a s h s h u d û r
w a „a lâ â lih i w a t a h û n u b ih â ja m ii „u l u m û ri
s h o lâ ta n a n ta la h â a h lu n b i r o h m a tin m in k a
w a h u w a la h â a h lu n y â a z iiz u y â g h o fû r
w a „a lâ â lih i
[7 5 ] S h o la w a t A l K a m a liy a h w a s h o h b ih i w a s a llim
a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim
w a b a r ik [7 9 ] S h o la w a t J a u h a r S y a fa f
„a lâ s a y y id in a m u h a m m a d in a llo o h u m m a s h o lli
w a „a lâ â lih i b i a fd h o la s h o lâ ta n w a a b d â

„a d a d a k a m a lilla h i ih â
w a k a m a y a liq u b ik a m a lih i „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
j â m i „ il k a m â l â t i w a m a j m a „ i h â
[7 6 ] S h o la w a t T a friju l K u rb a s h o lâ ta n tu r - d h iik a w a tu r -
a llo o h u m m a s h o lli d h iih i
w a s a llim „a lâ s a y y id in a w a ta n z h a w ii b ih â a m â lii w a
w a m a u lâ n â m u h a m m a d in n iy y â tii
s h o lâ ta n ta h u llu b ih â „u q d a t ii w a h a r o k â tii w a s a k a n â tii
w a tu fa r r iju b ih â k u r b a t ii w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih ii
w a tu n q i- d z u n ii b ih â w a h la t ii w a ta b ‟‟iih i w a s a llim s a lâ m â n
w a t a q s i i l u b i h â a t s - r o ti i k a ts iir o n
w a ta q d h ii b ih â h â ja t w a h a b la n â b is h s h o lâ ti
w a s s a lâ m i „a lâ ih im a jr o o n
[7 7 ] S h o la w a t A l In’a m k a b iir
a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim
w a b â r ik „a lâ â lih i [8 0 ] S h o la w a t A l B ih a r
„a d a d a in „â m il- lâ h i w a if a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim
d h o o lih „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in iz h
z h o o h ir i

[8 1 ] S h o la w a t P e n g a b u l
H a ja t

[2 1 ]
a llo o h u m m a s h o lli „a lâ a llo o h u m m a s h o lli
s a y y id in â „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
w a m a u lâ n â m u h a m m a d in s h o lâ ta r r id h o o w a r d h o „a n
m â n f a l a q o t i l a n w â r u i ll â b i a s h h â b ih i r id h o o a r r id h o o
d z â tih

[8 2 ] S h o la w a t A h lu l
M ahabbah
a llo o h u m m a s h o lli
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in [8 5 ] S h o la w a t K a m a la
w a „a lâ â li s a y y id in â N ih a y a ta
m u h a m m a d in a llo o h u m m a s h o lli
s h o lâ ta n ta ‟d ilu ja m ii‟a „a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in
s h o la w â ti a h li m a h a b - b a tik w a „a lâ â li w a s a llim
w a s a llim „a lâ s a y y id in â a lla h u m m a s h o lli
m u h a m m a d in a la s a y y id in a m u h a m m a d in

w a „a lâ â li s a y y id in â a b d ik a w a r o s u lik a w a s h o lli
m u h a m m a d in a la l m u k m in in a w a l m u k m in a t
s a lâ m a n y a ‟d ilu s a lâ m a h u m w a l m u s lim in a w a l m u s lim a t
w a lh a m d u lilla h i r o b b il a la m in

[8 3 ] S h o la w a t M u ro q il h a m d a n y u w a fi n i‟a m a h u
Ik h la s h w a y u k a fi u m a z id a h
a llo o h u m m a s h o lli a lh a m d u lilla h i h a m d a n
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d in k a ts ir o n
„a b d ik a w a r o s û lik a th o y y ib a n m u b a r o k a n
w a k h o lii liik a w a h a b iib iik a y a fu q u h a m d a l h a m id u n
s h o lâ ta n a r q o o b ih â m u r o o q iil k a m a la n ih a y a ta lik a m a lilla h i
ik h - lâ s h w a a d a d a n i‟a m ila h i w a if
w a a n â lu b ih â g h o o y a ta l ik h ti- d h o lih
shoos h
w a s a lim ta s liim a n [ 8 6 ] S h o l a w a t K a r i m il A b a
„a d a d a m â a h â th o b ih ii ilm u k a W al U m m ahat
w a a h - s h o o h u k it â b u k a a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim
d z a k a r o k a d z d z â k ir û n a w a b â r ik „a lâ s a y y id in â
w a g h o fa la „a n d z ik r ik a l m u h a m m a d in
g h o o filû n k a r iim il â b â i w a l u m m a h â t

[8 4 ] S h o la w a t A l R id h o iy y a h [8 7 ] S h o la w a t T a d z k ira h

[2 2 ]
a llo o h u m m a s h o lli fa h u w a s ir r u k a l q o d iim u s s â r ii
„a lâ s a y y id in â m u h a m m a d w a m â - u ja u h a r il
k u lla m â d z a k a r o h u ja u h a r i- y a til jâ r ii
a d z d z â k ir û n a a lla d z ii a h y a y ta
w a s h o lli „a lâ s a y y id in â b ih il m a u jû - d a ti m in m a g h d in in

m uham m ad w a h a y a w â n in w a n a b â tin
g h o fa la „a n h u a l g h o o filû n q o lb il q u lû b i w a r û h il a r w â h i
w a ig h la m il k a lim â ti th o y y ib â ti
[8 8 ] S h o la w a t J a u h a ro t u l a l q o r a m il „a lâ w a a r s y il

A s ro r m u h iith i
a llo o h u m m a s h o lli w a s a llim r û h i ja s a d il k a u n a in
w a b â r ik w a b a r o z h il b a h r o y n i
„a lâ n û r ik a l a s b a q i w a ts â n ii its n a in i
w a s h ir o o th ik a l m u h a q - q o q i w a fa q r il k a u n a in
a lla d z ii a b r o z ta h u r o h m a ta n a b il q o o s im a b ith th o y ib

ts â m ila ta n li w u jû d ik a s a y y id in â m u h a m m a d in ib n i
w a akrom ta h u b is y u h û d ik a a b d illa h
w a s h th o fa y ta h u li n u b u w ib n i a b d il m u t -t h o lib
w a tik a a b d ik a w a n a b iy y ik a w a
w a r i s â la tik a h a b iib ik a
w a a rs a l ta h u w a r o s û lik a n n a b iy y il u m iy y i
b a s y iir o n w a n a d z iir o n w a „a lâ â lih i w a s h o h b ih i
w a d â iy a n ila llo o h w a s a llim
b ii id z n ih i w a s i r o o ja n m u n ir o h ta s lim a n k a ts iir o n b i q o d r i
n u q th o ti m a r k a z il b â - i a z h o m a ti d z a tik a
a d d a „i r o til a w w a liy y a ti f i i k u l li w a q t i n w a h i i n
w a s i r r i a s r o o r i l a lf i l q u t h s u b h â n a r o b b ik a
b â n iy - y a ti r o b b il iz z a ti a m m â y a s h if û n
a lla d z i fa ta q ta b ih i r o tq o l w a s a lâ m u n „a la l m u r s a liin
w u jû d i w a l h a m d u lillâ h i r o b b il „â la m iin
w a k h o s - s h o s ta h u b i a s r o fil
m a q o o m a ti = = = = == = = == = == = = ==
b i m a w â h ib il im ti n â n i
w a l m a q o o m il m a h m û d i b is m illa h ir r o h m a n u r r o h im
w a a q s a m ta b ih a y â tih i a lh a m d u lilla h i r o b b il a la m in
f i i k it â b i k a l m a s h û d i w a s h o la llo h w a s a lla m a la
li a h lil k a s y fi w a s y s y u h û d i h a b ib in a

[2 3 ]
w a n a b iy y in a w a s y a fi‟in a s h o la llo h a la y h i w a a lih i
s a y y id in a m u h a m m a d in w a a la w a s a llim
a lih i w a s h o h b ih a jm a in w a li a b a w a y h il k a r i m a y n i
th o h ir in a
a llo o h u m m a j‟ a ln â s a y y id in a a b d u lla h b in a b d u l

m in k h iy â r i u m m a tih i m u th o lib
w a m in a h li s y a f â ‟a tih i w a s a y y id a tin a a m in a h
b ir o h m a tik a y â a r h a m a r w a j a m i ‟ i a b a i h il a t h h a r
r o o h im iin w a a s h h a b ih il a h y a r
a llo o h u m m a h a s h il m a q o o w a ik h w a n ih i
s id a n â m in a n b iy a i w a r m u r s a lin
w a h a s h - s h il m a q o o s h id a h u m a la y h i w a a la y h im
b ijâ h i s a y y id il m u r s a liin w a a la a li k u lli m in h u m
s h o llo l lo o h u „a la ih i w a s a lla m a fd h o lu s h o lla ti w a ta s lim
w a lh a m d u lil lâ h i r o b b il „â la m iin w a ila a r w a h i u m h a til

m u ‟m in in a
a llo o h u m m a ta q o b b a l m in n a w a d z u r iy a ti r o s u lu llo h i
w a a s y ib n a b i m a h d i fa d h lik a l w a a h li b a y tih i a jm a in
a z h im w a ila a r w a h i a s h h a b i
w a ju d ik a l a m in w a k a r o m ik a l h a d z ih i s h o lla w a ti m u b a r o k a ti
b a h ir w a u la m a ‟i a m ilin a h u d a ti
w a ih s a n ik a l g h o m ir m u h ta d in a
w a m a g h fir o tin m in k a w a s y id d i q in a w a s y s y u h a d a ‟i
w a r o h m a ta n a la m a w a w a m a s y a ik h in a b illa d
fa q ta n a w a w a lid in a w a m a s y a „ik h in a
l a h u m i n q i r o „ a ti w a d z a w il h u q u q i a la y n a
h a d z ih i s h o lla w a ti m u b a r o k a ti w a a w liy a il k a u n i
w a m a fih a m in a d d a ‟a w a ti w a ja m i‟i ib a d illa h s h o lih in
b iq o b u lin ta m m im m in a w w a li y a u m i ila
w a s y a w a b in a z h im w a ja a li y a u m id d in
ta ‟u m m u k h a y r o tu h a
a llo o h u m m a ts a w a b a d z a lik a w a b a ro k a tu h a
h a d iy y a ta n w a s ila ta n z h o h ir o ta n w a b a th in a ta n
li h a d h r o ti h a b ib in a a n fu s a n a w a a h lin a
w a n a b iy y in a w a s y a fi‟in a w a d z u r iy y a tin a w a a h b a b a n a
s a y y id in a m u h a m m a d in w a ja m i‟il m u k m in in a w a l
m u k m in a t

[2 4 ]
w a l m u s lim in a w a l m u s lim a t
a l a h y a i m in h u m w a am w at a lh a m d u lilla h i r o b b il a la m in
h a m d a n y u k a fi n i‟a m a h u
a lla h u m m a la ta d a ‟ la n a w a y u k a fi u m a z id a h
dzanb an y a r o b b a n a la k a l h a m d u

illa g h o fa r ta h u k a m a y a n b a g h i li ja la li
w a la h a m m a n illa q o r o j ta h u w a jh ik a w a a d h im i s u lth o n ik
w a la m a r id h o n illa ts a q o y ta h u
w a la d a y n a n illa q o d h o y ta h u r o b b a n a d z o la m n a a n fu s a n a
w a la h a ja ta n m in h a w a ijid w a in la m t a g h fi r l a n a
w a ta r h a m n a
d u n n iy a w a l a k h ir o ti illa la n a k u n a n n a m in a l k h o s ir in
q o d h o y ta h a r o b b a n a w a la ta h m il „a la in a
w a la a d u w a n a w h a s id a n is h - r o n k a m a h a m a l ta h u
illa k h o d z a l ta h u „a la l la z in a m in q o b lin a

w a a k h z a y ta h u
w a la s h o d iq o n a w m u h ib b a n r o b b a n a w a la tu h a m m iln a
li k h o y r i a w s y a in la h u m a la th o q o ta la n a b ih
illa n a s y a r ta h u w a a ‟a n ta h w a ‟fu „a n n a w a g h fir la n a
a llo o h u m m a d in i fim a n h a d a it w a r h a m n a a n ta m a u la n a
w a a f i n i fi m a n a f a i t fa n s h u r n a „a la l q o u m il k a fir in
w a t a w a l l l a n i fi m a n t a w a l l a i t
w a b a r i k l i fi m a a t h o i t a llo o h u m m a la s a h la
w a q in a s y a r r o m a q o d h o it illa m a j„a l ta h u s a h la
fa in n a k a ta q d h i w a la y u q d h o w a a n ta ta j „a lu l h a d z n a
a la ik id z a s y id ‟ ta s a h la
fa in n a h u la y a d z illu m a n
w a la it a llo o h u m m a r o b b a n a ta q o b b a l
w a la y a iz z u m a n a d a it m in n a
ta b a r o k ta r o b b a n a w a ta a la it s h o la ta n a w a s h i y a m a n a
fa la k a l h a m d u a la m a q o d h o it w a r u k u „a n n a
w a s u ju d a n a
a s ta g h fir u k a w a n a tu b u ila y k a w a q u ‟u d a n a
w a s h o lla llo h u a la s a y y id in a w a ta d o r r u „a n n a
m u h a m m a d in w a ta k h o s y s y u „a n n a
n a b iy y il u m m iy y i w a a la a lih i w a ta „a b b u d a n a
w a s h o h b ih i w a s a lla m w a ta m m im ta q s h ir o n a

[2 5 ]
y a a lla h y a r o b b a l a la m in w a a lih i w a s h o h b ih i d z a w is
s iy a d a ti
a llo o h u m m a y a h a fid z ya w a s a y y id in a
n a s h ir a b il a b b a s il k h id ir b a ly a b
y a la th if y a w a k i l y a a ll a h n im a l- k a n i

a la y h i s a la m d z il is tiq o m a ti
a llo o h u m m a in n a n a s a lu k a w a s a y y id in a l g h o w - ts il
a lfa q u w w a tin a ‟z h o m is y
w a a lfa b a r o k a tin s y a ik h a b d u l q o d ir ja ila n i
w a a lfa n i‟m a tin r o d h i y a a llo h u d z il k a r o m a h
w a a lfa r o h m a tin w a s h o llo l- lo h u a la s a y y id in a
w a a lfa d a w a in m uham m ad
w a a lfa r o z a q in w a a lih i w a s h o h b ih i w a s a la m
w a a lfa m a g h fir o tin w a lh a m d u lilla h i r o b b il a la m in
w a a lfa ilm in n a fig h a l fa tih a h

w a a lfa h a ja tin
w a a lfa s a la m a tin a ‟u z u b illa h i m in a s y s y a ith o n ir
b ir o h m a tik a y a a r h a m a r r o jim
r o h im in b i s m i l l â h i r r o h m â n i r r o h i im
a lh a m d u lillâ h i r o b b il „â la m iin
r o b b a n a a tin a fid d u n ia a r r o h m â n ir r o h iim
hasan ah m â lik i y a u m id d iin
w a f i l a k h i r o ti h a s a n a h w a q i n a iy y â k a n a ‟ b u d u w a iy y â k a
„a d z a b a n n a r n a s ta „in
ih d in a s s ir o o ta l m u s ta q im
r o b b a n a h a b la n a m in a z w a jin a s ir o o ta l la d z iin a a n „a m ta
w a d z u r iy y a tin a q u r o ta a ‟y u n in „a la y h im
w a j‟a ln a lil m u tta q in a im a m a n g h o y r il m a g h d û b i „a la y h im
w a la d h d h o o lliin
a llo o h u m m a ik h tim la n a â m in
b i k h o tim a tis s a ‟a d a h
w a j‟a ln a m in a l la d z in a la h u m u l
husna *** ** ** ** ** ** ** ** **
w a z iy a d a h b ija h i
s a y y id in a m u h a m m a d in
s h o llo l- lo h u „a la ih i w a s a lla m
a d z is y s y a fa ‟a ti

[2 6 ]
[2 7 ]

También podría gustarte