Está en la página 1de 10

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ

Cap. 1:1 Παῦλος καὶ Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
Pablo y Timoteo esclavos de Cristo Jesus a todos los santos en Cristo Jesús

τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις· 2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ
que están en Filipos con obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de Dios

πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ
Padre nuestro y Señor Jesús Cristo. Agradezco a mi Dios cada vez que me recuerdo

ὑμῶν 4 πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν
de ustedes, haciendo siempre mención de todos ustedes en toda oración mía, haciendo la
oración con gozo.
ποιούμενος, 5 ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ
,sobre la base de la comunión de ustedes con miras al evangelio desde el primer día hasta
ahora mismo
νῦν, 6 πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρι
,estando persuadido de esto mismo que aquel que comenzó en ustedes (la) obra buena
la perfeccionará (la llevará a su culminación) hasta el día de Cristo Jesus.

ἡμέρας Χριστοῦ Ἰησοῦ· 7 καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν,
tal como me es justo pensar esto a cerca de todos ustedes,

διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει
porque los tengo a ustedes en mi corazon, tanto en mis cadenas como en la consolidación

τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας· 8 μάρτυς γάρ μου ὁ
del Evangelio siendo copartícipes míos de la gracia todos ustedes. porque testigo mio

θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις Χριστοῦ Ἰησοῦ. 9 καὶ τοῦτο προσεύχομαι
es Dios, como anhelo(extraño) a todos ustedes en las entrañas de Cristo Jesus.

ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει, 10
y esto oro para que el amor de ustedes mas y mas abunde en el conocimiento sobrenatural y todo
discernimiento,

εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν
para que comprueben ustedes las cosas que difieren, para que sean sinceros y e
irreprensibles con miras al día de Cristo.
Χριστοῦ, 11 πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ
habiendo sido llenados (recubiertos) de fruto de justicia el cual es por medio de Cristo
para gloria y alabanza de Dios.
ἔπαινον θεοῦ. 12 Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατʼ ἐμὲ μᾶλλον εἰς
y quiero que ustedes sepan, hermanos, que las cosas (mis circunstancias) mas bien
hacia el progreso del Evangelio han venido a ser.
προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν, 13 ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ
de tal modo que mis prisiones manifiestas en Cristo

γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, 14 καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν
han llegando a ser en toda la guardia pretoriana y a todos los demás,

ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν.
y la mayoría de los hermanos en el Señor habiendo sido convencidos a causa de mis
prisiones, con más fuerza se atreven, sin miedo, a hablar la Palabra.
PAI-3P 
15 Τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ διʼ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν·
algunos ciertamente por envidia y celo, pero otros por buena voluntad predican a Cristo.

16 οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι, 17 οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας
ciertamente por amor, sabiendo que para defensa del evangelio estoy establecido,

τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου. 18
unos por envidia predican a Cristo, no sinceramente, pensando aflicciones acumular a mis
prisiones.
τί γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται, καὶ ἐν
pero que, de todos modos, ya sea por excusa sea por verdad, Cristo es anunciado, y en

τούτῳ χαίρω· ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι, 19 οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν
esto me gozo, y también me gozaré, porque se que todo esto resultará para salvación

διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, 20 κατὰ τὴν
por medio de las oraciones de ustedes y la suministracion del Espíritu de Jesus Cristo, según el

ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλʼ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς
fuerte anhelo y esperanza mia que en nada seré avergonzado, sino con toda confianza como

πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ
en todo y ahora engrandecido sera Cristo en mi cuerpo, sea por medio de la vida sea por medio
θανάτου. 21 ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. 22 εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί,
de la muerte. porque para mi el vivir es Cristo y el morir es ganancia. pero si el vivir en esta carne

τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω· 23 συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν
esto para mí es fruto de obras entonces que escogeré no se. pues estoy en estrecho
por los dos deseos
ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον, 24
teniendo deseo de partir y con Cristo estar, porque es muchisimo mejor,

τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον διʼ ὑμᾶς. 25 καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ
pero permanecer en la carne es mas necesario por causa de ustedes.
y confiando en esto se que permanezco
καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, 26 ἵνα τὸ
y permaneceré con todos ustedes para el provecho de ustedes y gozo de la fe, para que

καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς
la satisfacción de ustedes sobreabunde en Cristo Jesús por causa mia,
por mi presencia personal otra vez con ustedes.
ὑμᾶς. 27 Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν
solamente como es digno del Evangelio de Cristo compórtense como ciudadanos, para que
habiendo llegado y habiendo visto a ustedes,
ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες
ya sea ausente oiga de ustedes las cosas a cerca de ustedes, que estan firmes en un espiritu,
un cuerpo combatiendo juntamente
τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, 28 καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων (ἥτις
por la fe del Evangelio, y no intimidados por nada por los adversarios, (esto es señal de que

ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῶν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ, 29 ὅτι ὑμῖν
ellos se pierden, pero para ustedes de salvacion, y esto de parte del Señor, que a ustedes

ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ
se ha concedido esto de Cristo, no solamente el creer en él, sino también por causa de él

πάσχειν), 30 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί.
el sufrir) teniendo la misma agonía tal como vieron en mí y ahora mismo oyen que está en mí.
Cap. 2:1 Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία
por tanto ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consolación en amor, ya que hay comunion

πνεύματος, εἴ τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί, 2 πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ
en el Espiritu, ya que hay entrañable misericordia, desborden mi gozo para que

φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες, 3 μηδὲν κατʼ ἐριθείαν
sientan la misma cosa , unidos en un mismo sentir. nada hagan por rivalidad

μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας


ni por vanagloria, sino con humildad unos a otros estimando mayor al otro que a si mismo

ἑαυτῶν, 4 μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστοι σκοποῦντες, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστοι. 5 τοῦτο


no mirando a si mismo cada uno, sino mirando por el otro. por tanto

φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν
sea este sentir en ustedes el cual también hubo en Cristo Jesus, el cual siendo en esencia igual a Dios

ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ, 7 ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι
no se aferro el ser igual a Dios, mas bien a si mismo se vació tomando forma de siervo,

ἀνθρώπων γενόμενος· καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος 8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν


,haciéndese a si mismo a semejanza de hombre, y siendo hallado en condición de hombre
se humillo a si mismo

γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ· 9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν
haciéndese obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.

ὑπερύψωσεν, καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι
por lo cual Dios a él puso muy por encima, y le dio un sombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre

Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, 11 καὶ πᾶσα γλῶσσα
de Jesus toda rodilla se doble en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua

ἐξομολογήσηται ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός. 12 Ὥστε, ἀγαπητοί
reconozca que el Señor es Jesus Cristo para gloria de Dios Padre. por tanto amados

μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον ἀλλὰ νῦν πολλῷ
mios, como siempre obedecieron, no como en la presencia mia solamente, sino mas ahora
μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου, μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε,
mas en la ausencia mia, con temor temor y temblor en la salvación de ustedes mismos ocúpenme

13 θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας. 14
porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena volutad

Πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν, 15 ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι,
hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que lleguen a ser irreprensible y sencillos

τέκνα θεοῦ ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς
hijos de Dios sin mancha en medio de una generacion maligna y perversa, en la cual alumbren

φωστῆρες ἐν κόσμῳ 16 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι
como luminares en el mundo,
aferrando o manteniendo en alto la palabra de vida, para regocijo mio en dia de Cristo, que

οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα. 17 ἀλλὰ εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ
no en vano corrí ni trabaje hasta el cansancio. pero si también derramarme sobre el sacrificio

καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν· 18 τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς
y servicio de la fe de ustedes, me regocijo y regocijaré con todos ustedes.
así mismo también ustedes

χαίρετε καὶ συγχαίρετέ μοι. 19 Ἐλπίζω δὲ ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν,
regocijense y compartan conmigo.
y Esperanza tengo en Cristo Jesus a Timoteo pronto enviar a ustedes

ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν. 20 οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον ὅστις γνησίως τὰ περὶ
para que yo también me regocije sabiendo de ustedes. porque ninguno tengo de igual espíritu el cual
sinceramente a cerca de

ὑμῶν μεριμνήσει, 21 οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 22 τὴν δὲ


ustedes se preocupe, porque todos buscan su propios intereses, no los de Jesus Cristo.

δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον. 23
pero el carácter de el conocen, que como un hijo sirve a su padre ha servido conmigo en el evangelio

τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς· 24 πέποιθα δὲ ἐν κυρίῳ
asi que a el portanto pienso enviar tan pronto com vea las cosas con claridad. por lo demas estoy
confiado en el Señor

ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι. 25 Ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν
que pronto a ustedes me acercare. sin embargo consideré necesario enviar a Epafrodito el hermano
καὶ συνεργὸν καὶ συστρατιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας μου,
y colaborador y compañero mío, y mensajero de ustedes y ministrador de mi necesidad

πέμψαι πρὸς ὑμᾶς, 26 ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς, καὶ ἀδημονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι
enviar hacia ustedes,
ya que estaba anhelando a todos ustedes, y afligiendose cuando oiste que estuvo enfermo

ἠσθένησεν. 27 καὶ γὰρ ἠσθένησεν παραπλήσιον θανάτῳ· ἀλλὰ ὁ θεὸς ἠλέησεν αὐτόν, οὐκ
y ciertamente estuvo enfermo a punto de morir. pero Dios tuvo misericordia del el, no

αὐτὸν δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην σχῶ. 28 σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα
de el solamente sino también de mi, para que no tuviera tristeza sobre tristeza. así que con
urgencia envié

αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ. 29 προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν
a él para que vean a el otra vez sean regocijados y yo menos triste esté. por tanto reciban a el en

κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε, 30 ὅτι διὰ τὸ ἔργον Χριστοῦ
el Señor con todo gozo, y a los tales tengan en estima, porque por causa de la obra de Cristo

μέχρι θανάτου ἤγγισεν, παραβολευσάμενος τῇ ψυχῇ ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα


estuvo a punto de morir, exponiendo su vida para suplir de ustedes lo que faltaba

τῆς πρός με λειτουργίας.


del servicio hacia mí.

Cap. 3:1 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν κυρίῳ. τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ
Por lo que resta hermanos míos, regocíjense en el Señor. por una lado estas cosas
escribir a ustedes para mí no es molesto, por el otro para ustedes es seguro.

ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές. 2 Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε
Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense del mutilador

τὴν κατατομήν. 3 ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή, οἱ πνεύματι θεοῦ λατρεύοντες καὶ
O sea aquellos que en espiritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no habiéndonos gloriado en
carne.

καυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες, 4 καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν
. Aunque yo tengo en que confiar

καὶ ἐν σαρκί. Εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον·


en la carne, si le parece a alguno otro confiar en la carne, yo mas.
5 περιτομῇ ὀκταήμερος, ἐκ γένους Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, κατὰ
circuncidado al octavo dia, de la tribuo de Israel, del linaje de Benjamin, Hebreo de Hebreos de

νόμον Φαρισαῖος, 6 κατὰ ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ
la ley fariseo, según a celo persiguiendo a la iglesia, según la justicia que hay en la ley

γενόμενος ἄμεμπτος. 7 Ἀλλὰ ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν.
habiendo llegado a ser irreprensible. pero cuantas cosa eran para mi ganancia, estas por Cristo
he estimado por perdida.

8 ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ
pero si todo lo anterior es cierto, esto mucho mas, mejor considero todas las cosas ser perdida por
el supremo conocimiento de Cristo

Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου διʼ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα ἵνα Χριστὸν
Jesus Señor mio por medio del cual todas las cosas he perdido y estimo por basura para

κερδήσω 9 καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ
ganar a Cristo (9) y encontrarme en el no teniendo mi justicia en la ley sinó por medio

πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει, 10 τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν
de la fe en Cristo, la que es en Dios justicia por medio de la fe, (10) de conocer a el y

δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ κοινωνίαν παθημάτων αὐτοῦ, συμμορφιζόμενος τῷ


el poder de la resurreccion de el y comunion con su sufrimiento, siendo conformados con
la muerte de El

θανάτῳ αὐτοῦ, 11 εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν. 12 Οὐχ ὅτι ἤδη
si de alguna manera llegara a alcanzar la resurrección de entre los muertos, (12) no que ya

Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωµαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφʼ ᾧ καὶ κατελήµφθην ὑπὸ Χριστοῦ [Ἰησοῦ].
ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφʼ ᾧ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ
alcancé o que ya he sido perfeccionado, por lo cual sigo a ver si logro
alcansar por lo cual fui alcanzado por Cristo.

Χριστοῦ. 13 ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ λογίζομαι κατειληφέναι· ἓν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω


(13) hermanos, yo mismo no pienso que lo he alcanzado, pero una cosa ciertamente olvidando lo

ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος, 14 κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ


de atras me extiendo a lo que esta delante, prosigo hacia la meta, por medio del llamamiento

βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.


de arriba de Dios en Cristo Jesus.
15 ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν· καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ θεὸς ὑμῖν
asi por tanto los que somos maduros en esto pensemos y si sienten algo direferente tambien Dios

ἀποκαλύψει· 16 πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαμεν, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν. 17 Συμμιμηταί μου γίνεσθε,


a ustedes revelará. sin embargo a los cual hemos llegado, a esto sigamos. Hermanos sean

ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτω περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς· 18 πολλοὶ γὰρ
imitadores mios, y observen a los que así andan a las cuales tienen como modelo
de nosotros. porque muchos

περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ
andan como les dije repetidamente a ustedes, pero ahora con lagrimas digo a ustedes
, enemigos de

σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, 19 ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ


la cruz de Cristo son, los cuales el fin de condenacion, los cuales el dios es el vientre y su
gloria

αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες. 20 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει,


verguenza de ellos, los que en las cosas de la tierra piensan. porque nuestra ciudadania en los
cielos tenemos.

ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, 21 ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα


de donde esperamos al salvador Señor Jesus Cristo, el cual tranformará el cuerpo

τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ
de la humillacion de nosotros para que sea semejante a la gloria de el segun la energia del

δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὑτῷ τὰ πάντα.


poder de el y somete el todas las cosas.

Cap. 4:1 ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτως
por tanto, hermanos mios, amados y deseados, gozo y corona mia, de esta manera

στήκετε ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί. 2 Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ


esten firmes en el Señor amados. A Evodia y Sintique ruego que sean del mismo sentir en

φρονεῖν ἐν κυρίῳ. 3 ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, γνήσιε σύζυγε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ
el Señor. ahora ruego también a ti, colaborador mío, que les ayudes a estas mujeres, que han

εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ
combatido conmigo por el evangelio también con Clemente y con el resto de los colaboradores mios
ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς. 4 Χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. 5 τὸ ἐπιεικὲς
los nombre de ellos estan en el libro de la vida. Regocijense siempre en el Señor, otras vez
diré, regocijense.

ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ κύριος ἐγγύς· 6 μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλʼ ἐν παντὶ τῇ
que gentileza de ustedes sea dada a conocer ante todos los hombres, el Señor esta cerca. no
estén ansioso
por nada, sino en toda
προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετʼ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν θεόν·
oracion y ruego con acción de gracias las peticiones de ustedes sea conocidas delante de Dios.

7 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ
y la paz de Dios la que sobrepasa todo conocimiento guardara bajo custodia el corazón de ustedes y

νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 8 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα
el pensamiento de ustedes en Cristo Jesus. Por lo demás, hermanos, si alguna cosa es verdadera,
si alguna cosa es honorable, si alguna cosa

δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα
es justa, si algo es puro, si algo es amable, si algo es de buena reputación; si hay alguna
virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen.

λογίζεσθε· 9 ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα
también las cosa que recibieron y aprendieron de mi esto

πράσσετε· καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθʼ ὑμῶν. 10 Ἐχάρην δὲ ἐν κυρίῳ μεγάλως ὅτι
hagan y el Dios de paz estará con ustedes. también fui regocijado en gran manera en el
Señor que

ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν, ἐφʼ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε ἠκαιρεῖσθε δέ. 11 οὐχ ὅτι
ya al fin revivieran el pensar sobre mi, el cual sentian pero les habia faltado
oportunidad.

καθʼ ὑστέρησιν λέγω, ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι· 12 οἶδα καὶ
no digo esto porque (tenga) necesidad, porque yo aprendí en cualquier
circunstancia que este esté a estar satisfecho.

ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι, καὶ χορτάζεσθαι καὶ

y se vivir en pobreza, como también se tener de sobre, en todo he sido enseñado, a ser saciado y

πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι· 13 πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με. 14 πλὴν
a tener hambre, a tener de sobre y a pasar necesidad.
todo puedo en el que me esta fortaleciendo.

καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει.


sin embargo bien hicieron en haberme acompañado en la crisis.
15 Οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ
pero tambien saben ustedes, FIlipenses, que en el principio del Evangelio, cuando

Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως εἰ μὴ
sali de Macedonia, ninguna Iglesia compartió en relación con dar y recibir

ὑμεῖς μόνοι, 16 ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε. 17
sino solamente ustedes, y tambien en Tesalonica enviaron una y otra vez para mi necesidad.

οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλὰ ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν. 18
no porque busque regalo, sino busco que abunde fruto a cuenta de ustedes.

ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω· πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ παρʼ


así tengo todas las cosas y tengo en abundancia,
estoy lleno, recibiendo de Epafrodito lo que me enviaste,

ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ θεῷ. 19 ὁ δὲ θεός μου πληρώσει
olor fragante, sacrificio vivo, aceptable a Dios. Por tanto mi Dios suplirá todas

πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸ πλοῦτος αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 20 τῷ δὲ θεῷ καὶ
las necesidad de ustedes según la riqueza de su gloria en Cristo Jesus. por tanto al Dios

πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 21 Ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν
y Padre nuestro la gloria de los siglos a los siglos. Amen. saluden a todos los santos en

Χριστῷ Ἰησοῦ. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί. 22 ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ
Cristo Jesus. Saludan a ustedes los hermanos que estan conmigo. Saludan a ustedes todos los

ἅγιοι, μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας. 23 ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ
Santos, principalmente los de la casa del Cesar, la gracia del Señor Jesu Cristo sea

τοῦ πνεύματος ὑμῶν.


con el espíritu de ustedes.

También podría gustarte