Está en la página 1de 6
 
?
Gsarbng trgs `ùltbplcs jg 7 qug tgmeom ac`c koatcr ol mù`grc >.
Qcluabñm9Xcr gig`plc97 µ > 0 ?87 µ > µ > 0 >87 µ > µ 1 0 18>
³Jg auïmtos kcr`os jbstbmtos sg pugjgm doagr gqubpcs jgl `bs`c mù`grc jg ac`pcmgmtgs acm lcs >4 olu`mcs jg umo alosg3
Qcluabñm9J(>4) 0 {?, >, :, 5, ?:, >4}. Qg pugjgm doagr >4 gqubpcs jg um olu`mc, ?: jg > olu`mcs, 5 jg : olu`mcs, : jg 5olu`mcs, > jg ?: olu`mcs y um sclc erupc acm lcs >4 olu`mcs.1
Gmtrg lcs mù`grcs :7, ;?:, 4:; y ?8>79 o) ³Auïlgs scm `ùltbplcs jg 13 n) ³Auïlgs scm `ùltbplcs jg 73 a) ³Doy oleùm mù`grc `ùltbplc jg ?73
Qcluabñm9o) :7 y 4:;. Lo su`o jg sus abkros gs `ùltbplc jg 1. n) :7 y ?8>7. Oaonom gm 7.a) :7. Gs o lo vgz `ùltbplc jg 1 y jg 7.:
³Jg auïmtos kcr`os pugjc aclcaor :; rctulojcrgs gm aoios jgl `bs`c mù`grc jg rctulojcrgs3
Qcluabñm9J(:;) 0 {?, >, >1, :;}. Qg pugjgm aclcaor gm umo aoio jg :; rctulojcrgs, gm > aoios jg >1 rctulojcrgs aojo umo, gm>1 aoios jg > rctulojcrgs aojo umo y gm :; aoios jg um rctulojcr aojo umo.7
^ozcmo sb scm vgrjojgros c kolsos los sbeubgmtgs okbr`oabcmgs9 o) Qb um mù`grc gs jbvbscr jg ctrc, âstg gs `ùltbplc jgl prb`grc. n) Wm mù`grc gs `ùltbplc jg `bs`c. a) Qb um mù`grc jbvbjg o ctrc, gmtcmags lo jbvbsbñm jgl prb`grc pcr gl sgeumjc gs gxoato. j) Qb um mù`grc gs jbvbsbnlg pcr ctrc, gmtcmags gl prb`grc gs jbvbscr jgl sgeumjc.
Qcluabñm9o) [grjojgrc, pcrqug sb um mù`grc gs jbvbscr jg ctrc, lo jbvbsbñm jg âstg gmtrg gl prb`grc gs gxoato y, pcr tomtc, gs`ùltbplc jg âl.n) [grjojgrc, pcrqug sg pugjg cntgmgr `ultbplbaomjc gl mù`grc pcr lo umbjoj.
 
a) Kolsc, lc acrrgatc sgrào ol rgvâs9 lo jbvbsbñm jgl sgeumjc pcr gl prb`grc gs gxoato.j) Kolsc, sb gs jbvbsbnlg pcr ctrc gs pcrqug lo jbvbsbñm jg âstg gmtrg gl sgeumjc gs gxoato y, pcr tomtc, gs `ùltbplc y mc jbvbscr.;
³Jg auïmtos kcr`os sg pugjgm euorjor ??; lbnrcs, acm gl `bs`c mù`grc jg lbnrcs gm aojo aoio, sb mcjbspcmg`cs jg `ïs jg 5 aoios3 ³Auïmtcs lbnrcs scnrom sb sg utblbzom 7 aoios3
Qcluabñm9J(??;) 0 {?, >, :, >2, 74, ??;}. Qg pugjgm aclcaor gm umo aoio lcs ??; lbnrcs, gm > aoios jg 74 aojo umo c gm : jg>2 aojo umo.Qb sg utblbzom 7 aoios scnrorï um lbnrc, pugs ??; gmtrg 7 tbgmg acabgmtg >1 y rgstc ?.5
Aolaulo tcjcs lcs jbvbscrgs jg9 o) 18: n) 4?
Qcluabñm9J(18:) 0 {?, >, :, 4, ?;, ?2, 14, 5;, ?7>}.J(4?) 0 {?, 1, 2, >5, 4?}.4
Jg gmtrg lcs sbeubgmtgs mù`grcs9 :87, 1?;, 4?:, ?847 y 1:89 o) ³Doy oleumc qug sgo jbvbsbnlg pcr 13 n) ³Auïlgs scm jbvbsbnlgs pcr :3 a) ³Auïlgs tbgmgm pcr jbvbscr ol 73
Qcluabñm9o) :87.n) 1?; y 1:8.a) :87, ?847 y 1:8.2
Gsarbng jcs mù`grcs jg : abkros qug sgom jbvbsbnlgs pcr 1 y ?? ol `bs`c tbg`pc. Gxplbao pcr quâ lc scm.
Qcluabñm9Wmo kcr`o kïabl jg doagrlc sgrào nusaor um mù`grc auyo prb`gro y tgragro abkro su`osg 1, y auyo sgeumjo y auorto abkro to`nbâm su`osg 1. Xcr gig`plc9 ?>>?, 1881, ?1>8, gta. Ctro kcr`o sgrào doagr gl prcjuatc jg 1, ?? y ctrc mù`grc auolqubgro auyc rgsultojc kugsg um mù`grc jg : abkros. Xcr gig`plc9 1 µ ?? µ ?88 0 1188.Zcjcs gstcs mù`grcs scm jbvbsbnlgs pcr 1 pcrqug lo su`o jg sus abkros gs `ùltbplc jg 1. Zo`nbâm scm jbvbsbnlgs pcr ?? pcrqug lo jbkgrgmabo gmtrg lo su`o jg sus abkros gm pcsbabñm por y los jg lo pcsbabñm b`por gs `ùltbplc jg ??.?8
Qustbtuyg x pcr lo abkro qug doeo qug gl mù`grc 5x1 sgo `ùltbplc jg 1.
Qcluabñm95x1 gs `ùltbplc jg 1 sb lo su`o jg sus abkros lc gs9 5 + x + 1 0 ?8 + x.Qb x sg sustbtuyg pcr >, lo su`o jg los abkros gs ?>, qug gs `ùltbplc jg 1.Qb x sg sustbtuyg pcr 7, lo su`o jg los abkros gs ?7 qug to`nbâm gs `ùltbplc jg 1.
 
Qb x sg sustbtuyg pcr 4, lo su`o jg los abkros gs ?4 qug gs `ùltbplc jg 1.Gm jgkbmbtbvo, lo x sg pugjg sustbtubr pcr auolgsqubgro jg gscs volcrgs9 >, 7 u 4.??
Ac`plgto lo sbeubgmtg tonlo9Mù`grcJbvbscrgs³Gs prb`c3?2?, ?2Qà 1:15?, >, :
Qcluabñm9Mù`grcJbvbscrgs³Gs prb`c3?2?, ?2Qà1:?, >, ?5, 1: Mc15?, 15Qà:?, >, :Mc?>
Gsarbng tcjcs lcs prb`cs gmtrg 47 y 27.
Qcluabñm9Qñlc scm prb`cs gl 42 y 2?.?1
Gsarbng lcs sbeubgmtgs mù`grcs ac`c prcjuatc jg sus koatcrgs prb`cs9 o) ;88 n) ?;>
Qcluabñm9o) ;88 0 >
1
 µ 1 µ 7
>
n) ?;> 0 > µ 1
:
?:
Acrrbeg los jgsac`pcsbabcmgs qug mc sgom gm koatcrgs prb`cs9 o) ??; 0 >
>
 µ >2 n) :1> 0 :
>
 µ 1
1
Qcluabñm9Gl oportojc n mc gs acrrgatc pcrqug gl mù`grc : mc gs prb`c. Lo kcr`o acrrgato sgrào :1> 0 >
:
 µ 1
1
?7
³Xcjràos gmacmtror um mù`grc gmtrg 18 y 78 qug tuvbgsg `ïs jg jcs jbvbscrgs y qug kugsg prb`c3
Qcluabñm9Mc sg pugjg gmacmtror mbmeùm mù`grc acm gsos jcs acmjbabcmgs pcrqug lcs mù`grcs prb`cs tbgmgm gxoato`gmtgjcs jbvbscrgs.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505