Está en la página 1de 25

Tìm hiӇu thêm vӅ xӱ lý tín hiӋu Toolbox

` ` 
 ` 
  
 
 
FIR vs. IIR Filters Bӝ lӑc FIR so vӟi IIR

FIR Filter Summary Tóm tҳt lӑc FIR

Linear Phase Filters Giai đoҥn lӑc tuyӃn tính

Windowing Method Phương pháp cӱa sә

Multiband FIR Filter Design with Transition Bands ThiӃt kӃ bӝ lӑc FIR nhiӅu băng vӟi
Bands chuyӇn

Constrained Least Squares FIR Filter Design Squares hҥn chӃ nhҩt ThiӃt kӃ bӝ lӑc FIR

Arbitrary-Response Filter Design Tùy tiӋn, đáp ӭng Filter ThiӃt kӃ

`  ` `  

Digital filters with finite-duration impulse response (all-zero, or FIR filters) have both
advantages and disadvantages compared to infinite-duration impulse response (IIR) filters.
Bӝ lӑc kӻ thuұt sӕ vӟi đáp ӭng xung hӳu hҥn thӡi gian (tҩt cҧ-không, hay bӝ lӑc FIR) có cҧ
hai lӧi thӃ và bҩt lӧi so vӟi thӡi gian vô hҥn đáp ӭng xung (IIR) các bӝ lӑc.

FIR filters have the following primary advantages: Bӝ lӑc FIR có nhӳng ưu điӇm chính sau
đây:

Ê They can have exactly Hӑ có thӇ có chính xác linear phase. tuyӃn tính giai đoҥn.
Ê They are always stable. Hӑ luôn әn đӏnh.
Ê The design methods are generally linear. Các phương pháp thiӃt kӃ này thưӡng tuyӃn
tính.
Ê They can be realized efficiently in hardware. Hӑ có thӇ đưӧc thӵc hiӋn có hiӋu quҧ
trong phҫn cӭng.
Ê The filter startup transients have finite duration. Các viӋc ngҳn thӡi gian khӣi đӝng bӝ
lӑc có giӟi hҥn.

The primary disadvantage of FIR filters is that they often require a much higher filter order
than IIR filters to achieve a given level of performance. Nhӳng bҩt lӧi chính cӫa các bӝ lӑc
FIR là hӑ thưӡng đòi hӓi mӝt trұt tӵ cao hơn nhiӅu so vӟi bӝ lӑc IIR lӑc đӇ đҥt đưӧc mӝt mӭc
đӝ nhҩt đӏnh thӵc hiӋn. Correspondingly, the delay of these filters is often much greater than
for an equal performance Tương ӭng, sӵ chұm trӉ cӫa các bӝ lӑc này thưӡng lӟn hơn nhiӅu
so vӟi mӝt hiӋu suҩt bҵng nhau IIR filter. IIR lӑc.

Back to Top Trӣ lҥi đҫu trang


` ` !"" #"$` 

` ` ` 

` 
  %+, ``! 
% &' ()
 - . /

 * 
Windowing Cӱa sә Apply window to truncated inverse Fourier „ , „ ,
transform of desired "brick wall" filter Áp dөng  „ ,
các cӱa sә đӇ cҳt ngҳn biӃn đәi Fourier nghӏch „ , 
đҧo cӫa "bӭc tưӡng gҥch" bӝ lӑc mong muӕn
Multiband with Equiripple or least squares approach over sub- „ 
 , „ ,
Transition Bands bands of the frequency range Equiripple hoһc ít „  „ 
 ,
NhiӅu băng vӟi Bands nhҩt là cách tiӃp cұn trên quҧng trưӡng tiӇu ban „ , „ 
chuyӇn nhҥc cӫa các dҧi tҫn sӕ
Constrained Least Minimize squared integral error over entire „ 
 , „ 

Squares Hҥn chӃ nhҩt frequency range subject to maximum error „ 
 , „ 

Squares constraints Giҧm thiӇu lӛi bình phương tích
phân trên toàn bӝ chӫ đӅ dҧi tҫn sӕ đӇ hҥn chӃ
tӕi đa lӛi
Arbitrary Response Arbitrary responses, including nonlinear phase „ „ 
Tùy tiӋn đáp ӭng and complex filters Tùy ý trҧ lӡi, bao gӗm cҧ
giai đoҥn phi tuyӃn và các bӝ lӑc phӭc tҥp
Raised Cosine Lӟn Lowpass response with smooth, sinusoidal „  „ 
lên Cosine transition Lowpass phҧn ӭng vӟi chuyӇn đәi
suôn sҿ hình sin,

Back to Top Trӣ lҥi đҫu trang

K ' ` 012 ! 3 

Except for „ , all of the FIR filter design functions design linear phase filters only.
Ngoҥi trӯ „ , tҩt cҧ các thiӃt kӃ bӝ lӑc FIR chӭc năng tuyӃn tính giai đoҥn thiӃt kӃ các
bӝ lӑc chӍ. The Các filter coefficients, or "taps," of such filters obey either an even or odd
symmetry relation. hӋ sӕ bӝ lӑc, hoһc "vòi nưӟc," các bӝ lӑc như tuân theo mӝt quan hӋ đӕi
xӭng, hoһc thұm chí hoһc lҿ. Depending on this symmetry, and on whether the order Ô of the
filter is even or odd, a linear phase filter (stored in length Ô +1 vector O ) has certain inherent
restrictions on its Tùy thuӝc vào tính đӕi xӭng này, và vào viӋc các Ô thӭ tӵ cӫa các bӝ lӑc
đưӧc ngay cҧ hoһc lҿ, mӝt giai đoҥn lӑc tuyӃn tính (đưӧc lưu trӳ trong Ô chiӅu dài 1 vector O
có vӕn có hҥn chӃ nhҩt đӏnh trên cӫa nó frequency response. tҫn sӕ đáp ӭng.
K ` ""5-55 67   ;<5=>
' ` & 8.
9 : 7 ;<5=>55? 55@<AB! =
K2 .4 6*.
; 6*.
;<5=>5
 <5=>55? 5@<AB! =
! 3 
Type I Loҥi I Even even: thұm chí: No restriction No restriction
Ngay cҧ Không có Không có giӟi
giӟi hҥn hҥn
Type II Loҥi Odd even: thұm chí: No restriction š (1) 5 0 š (1) 5
II Odd Không có 0
giӟi hҥn
Type III Loҥi Even odd: lҿ: š (0) 5 0 š š (1) 5 0 š (1) 5
III Ngay cҧ (0) 5 0 0

Type IV Odd odd: lҿ: š (0) 5 0 š No restriction


Loҥi IV Odd (0) 5 0 Không có giӟi
hҥn

The Các phase delay and group delay of linear phase FIR filters are equal and constant over
the frequency band. giai đoҥn trì hoãn và chұm trӉ cӫa các bӝ lӑc FIR nhóm tuyӃn tính giai
đoҥn đӅu bҵng nhau và liên tөc trên các băng tҫn. For an order Ô linear phase FIR filter, the
group delay is Ô /2, and the filtered signal is simply delayed by Ô /2 time steps (and the
magnitude of its Fourier transform is scaled by the filter's magnitude response). Đӕi vӟi Ô
pha tuyӃn tính là mӝt bӝ lӑc FIR, sӵ chұm trӉ nhóm là Ô / 2, và các tín hiӋu đưӧc lӑc chӍ đơn
giҧn là bӏ trì hoãn bӣi Ô / 2 bưӟc thӡi gian (và đӝ lӟn cӫa biӃn đәi Fourier cӫa nó là thu nhӓ
lҥi bӣi cưӡng đӝ cӫa phҧn ӭng lӑc). This property preserves the wave shape of signals in the
passband; that is, there is no phase distortion. tài sҧn này nhҵm bҧo lưu hình dҥng sóng cӫa
tín hiӋu trong dҧi thông, có nghĩa là, không có sӵ biӃn dҥng pha.

The functions „ , „ , „ 
 , „ , „ 
 , „ 
 , and „  all design type
I and II linear phase FIR filters by default. Các chӭc năng „ , „ , „ 
 , „ ,
„ 
 , „ 
 , và „  tҩt cҧ các loҥi thiӃt kӃ I và tuyӃn tính các bӝ lӑc FIR giai
đoҥn II theo mһc đӏnh. Both „ 
 and „ design type III and IV linear phase FIR filters
given a 
O or „„ flag. „ can design any type of linear phase
filter, and nonlinear phase filters as well. Cҧ hai „ 
 và thiӃt kӃ kiӇu „ III và IV FIR
pha tuyӃn tính các bӝ lӑc cho mӝt 
O hay O  „ có thӇ thiӃt
kӃ bҩt kǤ loҥi bӝ lӑc tuyӃn tính giai đoҥn, và giai đoҥn các bӝ lӑc phi tuyӃn là tӕt.

A Because the frequency response of a type II filter is zero at the Nyquist
frequency ("high" frequency), „ does not design type II highpass and bandstop
filters. K(!C Vì đáp ӭng tҫn sӕ cӫa mӝt loҥi II lӑc là sӕ không ӣ tҫn sӕ Nyquist
("cao" tҫn sӕ), „ không thiӃt kӃ loҥi II và bӝ lӑc highpass bandstop. For odd-
valued in these cases, „ adds 1 to the order and returns a type I filter. Đӕi vӟi lҿ
có giá trӏ trong các trưӡng hӧp này, „ cӝng thêm 1 vào thӭ tӵ và trҧ vӅ mӝt loҥi I
lӑc.
Back to Top Trӣ lҥi đҫu trang

V &D
% &' ()
 *E F

Consider the Hãy xem xét ideal, or "brick wall," digital lý tưӣng, hay "bӭc tưӡng gҥch," kӻ
thuұt sӕ lowpass filter with a cutoff frequency of Ȧ 0 rad/s. lowpass filter vӟi mӝt tҫn sӕ cҳt
cӫa Ȧ 0 rad / s. This filter has magnitude 1 at all frequencies with magnitude less than Ȧ 0 ,
and magnitude 0 at frequencies with magnitude between Ȧ 0 and ʌ. Bӝ lӑc này có đӝ lӟn 1 tҥi
tҩt cҧ các tҫn sӕ có đӝ lӟn nhӓ hơn Ȧ 0, và đӝ lӟn 0 ӣ các tҫn sӕ vӟi đӝ lӟn giӳa Ȧ 0 và ʌ. Its
Cӫa nó impulse response sequence ( Ô ) is chuӛi phҧn ӭng xung Ô là

This filter is not implementable since its impulse response is infinite and noncausal. Bӝ lӑc
này không implementable tӯ đáp ӭng xung cӫa nó là vô hҥn và noncausal. To create a finite-
duration impulse response, truncate it by applying a ĐӇ tҥo ra mӝt đáp ӭng xung hӳu hҥn thӡi
gian, cҳt nó bҵng cách áp dөng mӝt window. cӱa sә. By retaining the central section of
impulse response in this truncation, you obtain a linear phase FIR filter. Bҵng cách giӳ lҥi
phҫn trung tâm cӫa đáp ӭng xung trong cҳt ngҳn này, bҥn có đưӧc mӝt bӝ lӑc FIR pha tuyӃn
tính. For example, a length 51 filter with a lowpass cutoff frequency 0 of 0.4 ʌ rad/s is Ví
dө, mӝt chiӅu dài 51 bӝ lӑc vӟi mӝt tҫn sӕ cҳt lowpass 0 trên 0,4 ʌ rad / s là

O5  O5   

The window applied here is a simple Các cӱa sә ӭng dөng ӣ đây là mӝt đơn giҧn rectangular
window. cӱa sә hình chӳ nhұt. By Parseval's theorem, this is the length 51 filter that best
approximates the ideal lowpass filter, in the integrated least squares sense. Bҵng đӏnh lý
Parseval, điӅu này là chiӅu dài 51 bӝ lӑc tӕt nhҩt xҩp xӍ vӟi lowpass bӝ lӑc lý tưӣng, trong ý
nghĩa tích hình vuông ít nhҩt. The following command displays the filter's frequency
response in FVTool: Các lӋnh sau đây sӁ hiӇn thӏ đáp ӭng tҫn sӕ cӫa bӝ lӑc trong FVTool:

„!
O „!
O 

Note that the -axis shown in the figure below is in Magnitude Squared. Lưu ý rҵng trөc 
đưӧc hiӇn thӏ trong hình dưӟi đây là ӣ Magnitude Squared. You can set this by right-clicking
on the axis label and selecting %
!& B!& from the menu. Bҥn có thӇ thiӃt lұp này
bҵng cách nhҩn chuӝt phҧi trên nhãn trөc và chӑn %
!& B!& tӯ trình đơn.
Ringing and ripples occur in the response, especially near the band edge. Nhҥc và gӧn sóng
phҧn ӭng xҧy ra, đһc biӋt là ӣ gҫn cҥnh ban nhҥc. This " ĐiӅu này " Gibbs effect" does not
vanish as the filter length increases, but a nonrectangular window reduces its magnitude.
Multiplication by a window in the time domain causes a convolution or smoothing in the
frequency domain. Apply a length 51 Gibbs hiӋu lӵc "không biӃn mҩt như là tăng chiӅu dài
bӝ lӑc, nhưng mӝt cӱa sә làm giҧm đӝ lӟn cӫa nó nonrectangular phép nhân cӫa mӝt cӱa sә
trong miӅn thӡi gian. Gây ra chұp hoһc làm mӏn trong lĩnh vӵc tҫn sӕ Áp dөng mӝt chiӅu dài
51. Hamming window to the filter and display the result using FVTool: Hamming cӱa sә đӇ
các bӝ lӑc và hiӇn thӏ kӃt quҧ bҵng cách sӱ dөng FVTool:

O5  O5   


O5O " O5O " 
„!
O „!
O 

Note that the -axis shown in the figure below is in Magnitude Squared. Lưu ý rҵng trөc 
đưӧc hiӇn thӏ trong hình dưӟi đây là ӣ Magnitude Squared. You can set this by right-clicking
on the axis label and selecting %
!& B!& from the menu. Bҥn có thӇ thiӃt lұp này
bҵng cách nhҩn chuӝt phҧi trên nhãn trөc và chӑn %
!& B!& tӯ trình đơn.
Using a Hamming window greatly reduces the ringing. Sӱ dөng mӝt cӱa sә Hamming làm
giҧm rҩt nhiӅu chuông. This improvement is at the expense of transition width (the windowed
version takes longer to ramp from passband to stopband) and optimality (the windowed
version does not minimize the integrated squared error). cҧi tiӃn này là tҥi các chi phí cӫa quá
trình chuyӇn đәi chiӅu rӝng (phiên bҧn cӱa sә mҩt lâu hơn đӇ đoҥn đưӡng nӕi tӯ dҧi thông đӇ
stopband) và tӕi ưu hóa (phiên bҧn cӱa sә không giҧm thiӇu các lӛi tích hӧp bình phương).

The functions Các chӭc năng „ and „ are based on this windowing process. „ và
„ đưӧc dӵa trên quá trình này cӱa sә. Given a filter order and description of an ideal
desired filter, these functions return a windowed inverse Fourier transform of that ideal filter.
Cho mӝt bӝ lӑc và mô tҧ vӅ lý tưӣng mӝt mong muӕn lӑc, các chӭc năng này trӣ lҥi mӝt cӱa
sә biӃn đәi Fourier nghӏch đҧo cӫa là bӝ lӑc lý tưӣng. Both use a Hamming window by
default, but they accept any window function. Cҧ hai đӅu sӱ dөng mӝt cӱa sә Hamming theo
mһc đӏnh, nhưng hӑ chҩp nhұn bҩt kǤ hàm cӱa sә. See Windows for an overview of windows
and their properties. Xem Windows cho mӝt tәng quan cӫa các cӱa sә và tài sҧn cӫa hӑ.

 && &` ` 


G5@ ! !H ` &G5@ 

„ implements the classical method of windowed linear phase FIR digital filter design.
„ thӵc hiӋn các phương pháp cә điӇn cӫa cӱa sә FIR pha tuyӃn tính thiӃt kӃ bӝ lӑc kӻ
thuұt sӕ. It resembles the IIR filter design functions in that it is formulated to design filters in
standard band configurations: lowpass, bandpass, highpass, and bandstop. Nó tương tӵ như
chӭc năng thiӃt kӃ bӝ lӑc IIR ӣ chӛ nó đưӧc xây dӵng đӇ thiӃt kӃ các bӝ lӑc trong các cҩu
hình ban nhҥc tiêu chuҭn: lowpass, BandPass, highpass, và bandstop.
The statements Các báo cáo

55 
#5#$5 
O5„ # O5„ #$ 

create row vector O containing the coefficients of the order Hamming-windowed filter. tҥo
O vector hàng có chӭa các hӋ sӕ cӫa % sә Hamming đӇ lӑc. This is a Đây là mӝt lowpass,
linear phase FIR filter with cutoff frequency # . # is a number between 0 and 1, where 1
corresponds to the Nyquist frequency, half the sampling frequency. lowpass, tuyӃn tính giai
đoҥn lӑc FIR vӟi tҫn sӕ cҳt #$#$ là mӝt con sӕ giӳa 0 và 1, vӟi 1 tương ӭng vӟi các tҫn sӕ
Nyquist, mӝt nӱa tҫn sӕ lҩy mүu. (Unlike other methods, here # corresponds to the 6 dB
point.) For a (Không giӕng như các phương pháp khác, ӣ đây #$ tương ӭng vӟi điӇm dB 6.)
Đӕi vӟi mӝt highpass filter, simply append the string " to the function's parameter list.
highpass lӑc, chӍ cҫn thêm chuӛi  cho danh sách tham sӕ cӫa hàm. For a bandpass or
Đӕi vӟi mӝt BandPass hay bandstop filter, specify # as a two-element vector containing the
passband edge frequencies; append the string  for the bandstop configuration.
bandstop lӑc, chӍ đӏnh #$ như là mӝt phҫn tӱ vector hai có chӭa cҥnh tҫn sӕ dҧi thông; thêm
 &' cho cҩu hình bandstop.

O5„ # ( ( uses the O5„ #$ %) sӱ dөng window specified
in column vector ( ( for the design. cӱa sә quy đӏnh tҥi %) vector cӝt cho thiӃt kӃ.
The vector ( ( must be * elements long. Cӱa ) vector phҧi đưӧc * phҫn tӱ dài. If
you do not specify a window, „ applies a Hamming window. NӃu bҥn không chӍ đӏnh mӝt
cӱa sә, „ áp dөng mӝt cӱa sә Hamming.

c V &D&I " The  function estimates the filter order,
cutoff frequency, and Kaiser window beta parameter needed to meet a given set of
specifications. (3 c V &D Các  chӭc năng ưӟc tính các bӝ
lӑc, tҫn sӕ cҳt, và bҧn beta cӱa sә Kaiser thông sӕ cҫn thiӃt đӇ đáp ӭng mӝt tұp các chi tiӃt kӻ
thuұt. Given a vector of frequency band edges and a corresponding vector of magnitudes, as
well as maximum allowable ripple,  returns appropriate input parameters for the
„ function. Cho mӝt vector cӫa các cҥnh tương ӭng vӟi băng tҫn sӕ và vector mӝt đӝ lӟn,
cũng như các gӧn sóng cho phép tӕi đa,  trҧ vӅ thông sӕ đҫu vào thích hӧp cho các
„ chӭc năng.

%! &` ` 


G5J ` K!/
G5J 

The „ function also designs windowed FIR filters, but with an arbitrarily shaped
piecewise linear frequency response. Các „ chӭc năng cũng thiӃt kӃ bӝ lӑc FIR cӱa sә,
nhưng vӟi mӝt piecewise tuyӃn tính tҫn sӕ đáp ӭng hình tùy tiӋn. This is in contrast to „ ,
which only designs filters in standard lowpass, highpass, bandpass, and bandstop
configurations. ĐiӅu này trái ngưӧc vӟi „ , mà chӍ thiӃt kӃ các bӝ lӑc trong lowpass tiêu
chuҭn, highpass, BandPass, và cҩu hình bandstop.

The commands Các lӋnh

55 
„5+,„5+ , 
5+, 5+, 
O5„ „ O5„   

return row vector O containing the * coefficients of the order FIR filter whose frequency-
magnitude characteristics match those given by vectors „ and . „ is a vector of frequency
points ranging from 0 to 1, where 1 represents the Nyquist frequency. is a vector containing
the desired magnitude response at the points specified in „ . trӣ vӅ vector O hàng có chӭa 
* hӋ sӕ cӫa bӝ lӑc FIR đӇ có đӝ lӟn phù hӧp vӟi nhӳng đһc tính tҫn sӕ đưӧc đưa ra bӣi
vectơ „ và „ là mӝt vector các điӇm tҫn sӕ tӯ 0 đӃn 1, vӟi 1 là tҫn sӕ Nyquist. là mӝt
vector chӭa các phҧn ӭng cưӡng đӝ mong muӕn tҥi các điӇm quy đӏnh tҥi „ (The IIR
counterpart of this function is -&
(
 , which also designs filters based on arbitrary
piecewise linear magnitude responses. See IIR Filter Design for details.) (Các đӕi tác IIR cӫa
chӭc năng này là -&
(
 , mà cũng thiӃt kӃ các bӝ lӑc dӵa trên các tuyӃn biên đӝ phҧn ӭng
piecewise tùy ý xem. IIR lӑc ThiӃt kӃ chi tiӃt.)

Back to Top Trӣ lҥi đҫu trang

%! &` ` 


D   & ` K!
/
 & !L 

The „ 
 and „ functions provide a more general means of specifying the ideal desired
filter than the „ and „ functions. Các „ 
 và „ chӭc năng cung cҩp mӝt vӏ
tưӟng có nghĩa là nhiӅu hơn chӍ đӏnh lý tưӣng mong muӕn lӑc hơn „ và „ chӭc năng.
These functions design Hilbert transformers, differentiators, and other filters with odd
symmetric coefficients (type III and type IV linear phase). Nhӳng thiӃt kӃ chӭc năng Hilbert
biӃn, phân biӋt, và các bӝ lӑc khác vӟi hӋ sӕ lҿ đӕi xӭng (loҥi III và loҥi IV giai đoҥn tuyӃn
tính). They also let you include transition or "don't care" regions in which the error is not
minimized, and perform band dependent weighting of the minimization. Hӑ cũng cho phép
bҥn bao gӗm chuyӇn đәi hoһc "không quan tâm" khu vӵc mà lӛi không phҧi là giҧm thiӇu, và
thӵc hiӋn trӑng giҧm thiӇu phө thuӝc cӫa ban nhҥc này.

The „ 
 function is an extension of the „ and „ functions in that it minimizes the
Chӭc năng „ 
 là mӝt mӣ rӝng cӫa các chӭc năng và „ „ ӣ chӛ nó giҧm thiӇu
integral of the square of the error between the desired frequency response and the actual
frequency response. tách rӡi cӫa các bình phương cӫa lӛi giӳa mong muӕn đáp ӭng tҫn sӕ và
tҫn sӕ đáp ӭng thӵc tӃ.

The „ function implements the Parks-McClellan algorithm, which uses the Remez
exchange algorithm and Chebyshev approximation theory to design filters with optimal fits
between the desired and actual frequency responses. . chӭc năng thӵc hiӋn các-
McClellan thuұt toán Công viên, trong đó sӱ dөng các thuұt toán trao đәi và lý thuyӃt xҩp xӍ
Remez Chebyshev đӇ thiӃt kӃ các bӝ lӑc vӟi phù hӧp vӟi tӕi ưu giӳa thӵc tӃ và đáp ӭng tҫn
sӕ mong muӕn. The filters are optimal in the sense that they minimize the maximum Các bӝ
lӑc đưӧc tӕi ưu theo nghĩa là hӑ giҧm thiӇu tӕi đa error between the desired frequency
response and the actual frequency response; they are sometimes called lӛi giӳa mong muӕn
đáp ӭng tҫn sӕ và tҫn sӕ đáp ӭng thӵc tӃ, hӑ đôi khi đưӧc gӑi là Ô filters. Ô bӝ
lӑc. Filters designed in this way exhibit an equiripple behavior in their frequency response,
and hence are also known as Bӝ lӑc đưӧc thiӃt kӃ trong cuӝc triӇn lãm này là mӝt hành vi
equiripple cách đáp ӭng tҫn sӕ cӫa hӑ, và vì thӃ còn đưӧc gӑi là   filters.  
bӝ lӑc. The Parks-McClellan FIR filter design algorithm is perhaps the most popular and
widely used FIR filter design methodology. Các khu-McClellan thuұt toán thiӃt kӃ bӝ lӑc FIR
có lӁ là phә biӃn nhҩt và sӱ dөng rӝng rãi phương pháp thiӃt kӃ bӝ lӑc FIR.

The syntax for „ 


 and „ is the same; the only difference is their minimization
schemes. Cú pháp „ 
 và „ là như nhau; sӵ khác biӋt duy nhҩt là giҧm thiӇu các
chương trình cӫa hӑ. The next example shows how filters designed with „ 
 and „ 
reflect these different schemes. Ví dө tiӃp theo cho thҩy các bӝ lӑc đưӧc thiӃt kӃ vӟi „ 

và „ phҧn ánh nhӳng đӅ án khác nhau.

 - 5
! -M! N ), 

The default mode of operation of „ 


 and Các chӃ đӝ mһc đӏnh hoҥt đӝng cӫa „ 
 và
„ is to design type I or type II linear phase filters, depending on whether the order you
desire is even or odd, respectively. „ là thiӃt kӃ loҥi I hoһc loҥi bӝ lӑc tuyӃn tính giai
đoҥn II, phө thuӝc vào thӭ tӵ mà bҥn mong muӕn là ngay cҧ hoһc lҿ, tương ӭng. A lowpass
example with approximate amplitude 1 from 0 to 0.4 Hz, and approximate amplitude 0 from
0.5 to 1.0 Hz is Mӝt ví dө lowpass vӟi biên đӝ xҩp xӍ 1 0-0,4 Hz, và biên đӝ xҩp xӍ 0 0,5-1,0
Hz là

5/.
 5/01
2 
„5+,/.3& -O "„5+ ,/456 7
O7 
5+,/8 
& 5+,/O 90: " &6 
O5„  „ O5„   

From 0.4 to 0.5 Hz, „ performs no error minimization; this is a Tӯ 0,4-0,5 Hz, „ 
thӵc hiӋn không có giҧm thiӇu lӛi, đây là mӝt transition band or "don't care" region. chuyӇn
đәi băng tҫn hoһc "không quan tâm" khu vӵc. A transition band minimizes the error more in
the bands that you do care about, at the expense of a slower transition rate. Mӝt ban nhҥc
chuyӇn tiӃp giҧm thiӇu các lӛi nhiӅu hơn trong nhӳng ban nhҥc mà bҥn quan tâm, tҥi các chi
phí cӫa mӝt tӹ lӋ chuyӇn đәi chұm hơn. In this way, these types of filters have an inherent
trade-off similar to FIR design by windowing. Bҵng cách này, các loҥi bӝ lӑc có mӝt thương
mҥi vӕn có-off tương tӵ như thiӃt kӃ cӫa cӱa sә FIR.

To compare ĐӇ so sánh least squares to equiripple filter design, use „ 


 to create a similar
filter. ít nhҩt là hình vuông đӇ equiripple thiӃt kӃ bӝ lӑc, sӱ dөng „ 
 đӇ tҥo ra mӝt bӝ lӑc
tương tӵ. Type Loҥi

OO5„ 
 „ OO5„ 
  

and compare their frequency responses using FVTool: và so sánh phҧn ӭng tҫn sӕ cӫa hӑ
bҵng cách sӱ dөng FVTool:

„!
O OO „!
O OO 

Note that the -axis shown in the figure below is in Magnitude Squared. Lưu ý rҵng trөc 
đưӧc hiӇn thӏ trong hình dưӟi đây là ӣ Magnitude Squared. You can set this by right-clicking
on the axis label and selecting %
!& B!& from the menu. Bҥn có thӇ thiӃt lұp này
bҵng cách nhҩn chuӝt phҧi trên nhãn trөc và chӑn %
!& B!& tӯ trình đơn.
The filter designed with „ exhibits equiripple behavior. Các bӝ lӑc đưӧc thiӃt kӃ vӟi vұt
equiripple hành vi „  Also note that the „ 
 filter has a better response over most of
the passband and stopband, but at the band edges ( „ = and „ = ), the response is
further away from the ideal than the „ filter. Cũng lưu ý rҵng các „ 
 lӑc có đáp ӭng
tӕt hơn so vӟi hҫu hӃt các dҧi thông và stopband, nhưng ӣ các cҥnh ban nhҥc „ =  và „ =
 phҧn ӭng này là xa vӟi lý tưӣng hơn „ lӑc. This shows that the „ filter's
 error over the passband and stopband is smaller and, in fact, it is the smallest
possible for this band edge configuration and filter length. ĐiӅu này cho thҩy lӛi cӫa bӝ lӑc
„ ? trên dҧi thông và stopband là nhӓ hơn và, trên thӵc tӃ, nó là nhӓ nhҩt có thӇ cho
cҩu hình này cҥnh ban nhҥc và thӡi gian lӑc.

Think of frequency bands as lines over short frequency intervals. „ and „ 


 use this
scheme to represent any piecewise linear desired function with any transition bands. „ 

and „ design lowpass, highpass, bandpass, and bandstop filters; a bandpass example is
Hãy nghĩ vӅ dҧi tҫn sӕ là các đưӡng qua các khoҧng tҫn sӕ ngҳn. . và „ 
 sӱ dөng sơ
đӗ này đӇ đҥi diӋn cho mong muӕn piecewise tuyӃn tính vӟi bҩt kǤ chӭc năng chuyӇn đәi bҩt
kǤ bӝ lӑc băng tҫn. . và „ 
 thiӃt kӃ lowpass, highpass, BandPass và, bandstop là mӝt
ví dө BandPass

„5+;<=,/> "  „5+ ; < =


,/> 7" ? 
5+,/> „

& 5+,> @/
O 90:
2 
Technically, these „ and vectors define five bands: VӅ kӻ thuұt, các và : vectơ xác đӏnh
năm ban nhҥc:

Ê Two stopbands, from 0.0 to 0.3 and from 0.8 to 1.0 Hai stopbands, 0,0-0,3 và 0,8-1,0
Ê A passband from 0.4 to 0.7 Mӝt dҧi thông 0,4-0,7
Ê Two transition bands, from 0.3 to 0.4 and from 0.7 to 0.8 Hai quá trình chuyӇn đәi các
ban nhҥc, 0,3-0,4 và 0,7-0,8

Example highpass and bandstop filters are Ví dө và các bӝ lӑc highpass bandstop đưӧc

„5+<=,/> "  „5+ < =, /> 7


" ? 
5+,/ " „

& 5+, " /O 90:

2 
„5+;=,/> "  „5+ ;  =
,/> 7" ? 
5+,/> „

& 5+ ,/> 
O 90:
2 

An example multiband bandpass filter is Mӝt ví dө BandPass nhiӅu băng bӝ lӑc

„5+;A<<=B,„5+
  ;  A < < = B, 
5+ ,5+, 

Another possibility is a filter that has as a transition region the line connecting the passband
with the stopband; this can help control "runaway" magnitude response in wide transition
regions: Mӝt khҧ năng khác là mӝt bӝ lӑc mà đã là mӝt vùng chuyӇn tiӃp các đưӡng ngang
nӕi kӃt các dҧi thông vӟi stopband các, điӅu này có thӇ giúp kiӇm soát phҧn ӭng cưӡng đӝ
"chҥy trӕn" trong khu vӵc chuyӇn tiӃp rӝng:

„5+=,„5+  = ,


5+=,/@O 
  5+ = 
,/ C D" &-EF &-1 E 
 / O /G O 

V
O-*O 
(P


Both „ 
 and „ allow Cҧ hai „ 
 và „ cho phép you to place more or less
emphasis on minimizing the error in certain frequency bands relative to others. bҥn đһt trӑng
tâm nhiӅu hơn hoһc ít hơn vào viӋc giҧm thiӇu các lӛi trong các dҧi tҫn sӕ nhҩt đӏnh so vӟi
nhӳng ngưӡi khác. To do this, specify a weight vector following the frequency and amplitude
vectors. ĐӇ làm điӅu này, chӍ đӏnh mӝt vector trӑng lưӧng theo tҫn sӕ và biên đӝ vectơ. An
example lowpass equiripple filter with 10 times less ripple in the stopband than the passband
is An equiripple lowpass ví dө bӝ lӑc vӟi 10 lҫn ít gӧn trong stopband hơn so vӟi dҧi thông là

5/.
 5/01
2 
„5+,/.3& -O "„5+ ,/456 7
O7 
5+,/8 
& 5+ ,/O 90: " &6 
(5+,/# "! (5+,/42"
HI"! 
O5„  „ ( O5„   :( 
A legal weight vector is always half the length of the „ and vectors; there must be exactly
one weight per band. Mӝt vector trӑng pháp luұt luôn luôn là mӝt nӱa chiӅu dài cӫa và :
vectơ, thì phҧi có chính xác mӝt trӑng lưӧng mӛi ban nhҥc.

 Q ""` R; 5" 7


178.
R;
 5" 

When called with a trailing or 


O option, „ and „ 
 design FIR filters
with odd symmetry, that is, type III (for even order) or type IV (for odd order) linear phase
filters. Khi đưӧc gӑi vӟi mӝt dҩu hay 
O tùy chӑn, „ và thiӃt kӃ bӝ lӑc FIR
„ 
 vӟi đӕi xӭng lҿ, đó là, loҥi III (cho dù thӭ tӵ) hoһc loҥi IV (đһt hàng lҿ) các bӝ lӑc pha
tuyӃn tính. An ideal Hilbert transformer has this anti-symmetry property and an amplitude of
1 across the entire frequency range. An Hilbert lý tưӣng biӃn áp có tài sҧn này chӕng đӕi
xӭng và biên đӝ là mӝt trong sӕ 1 trên toàn bӝ dҧi tҫn sӕ. Try the following approximate Hãy
thӱ nhӳng điӅu sau đây gҫn đúng Hilbert transformers and plot them using FVTool: Hilbert
biӃn và lô hӑ sӱ dөng FVTool:

O5„  +, + , / " 


OO5„  + 
, +, / " 
O 
OO5„  +B, +, /> 
OOO5„  
+ B, +, /> @
O 
„!
O OO „!
O OO 

You can find the Bҥn có thӇ tìm thҩy delayed Hilbert transform of a signal J by passing it
through these filters. Hilbert chұm chuyӇn đәi tín hiӋu J bҵng cách thông qua các bӝ lӑc này.
„5/G
"„3& -„5/56
K- L& 
5M„ /4(  ! 5M„ / " 
 N ! 
J5 ; /;O (!J
 "
J5 
; /;OPF QF &R" 
J5„
OO J /
O„ „JJ5
2 OO J /
O
O E0) SJ 

The Các analytic signal corresponding to J is the complex signal that has J as its real part and
the Hilbert transform of J as its imaginary part. phân tích tín hiӋu tương ӭng vӟi J là tín hiӋu
phӭc tҥp có J là phҫn thӵc cӫa nó và biӃn đәi Hilbert cӫa J như là mӝt phҫn tưӣng tưӧng cӫa
mình. For this FIR method (an alternative to the Đӕi vӟi phương pháp này FIR (mӝt thay thӃ
cho 
O function), you must delay J by half the filter order to create the analytic signal:

O chӭc năng), bҥn phҧi trì hoãn J bӣi bӝ lӑc trình tӵ mӝt nӱa đӇ tҥo ra các tín hiӋu
phân tích:

J 5+O J
"J ,/8
-
J 5+6D"
 J T& U J ,/8
- L& 
J5J *VJ/W
- "
J5J *J/ XF F & 

This method does not work directly for filters of odd order, which require a Phương pháp này
không làm viӋc trӵc tiӃp cho các bӝ lӑc cӫa đơn hàng lҿ, mà cҫn noninteger delay. sӕ nguyên
chұm trӉ. In this case, the 
O function, described in Specialized Transforms , estimates
the analytic signal. Trong trưӡng hӧp này, chӭc năng 
O đưӧc mô tҧ trong chuyên
Transforms , ưӟc tính các tín hiӋu phân tích. Alternatively, use the 
 function to
delay the signal by a noninteger number of samples. Ngoài ra, sӱ dөng chӭc năng 

đӇ trì hoãn các tín hiӋu cӫa mӝt sӕ sӕ nguyên mүu.

55 ' S :

Differentiation of a signal Sӵ khác biӋt cӫa tín hiӋu in the time domain is equivalent to
multiplication of the signal's Fourier transform by an imaginary ramp function. trong miӅn
thӡi gian là tương đương vӟi phép nhân cӫa Fourier cӫa tín hiӋu biӃn đәi cӫa mӝt hàm đoҥn
đưӡng nӕi tưӣng tưӧng. That is, to differentiate a signal, pass it through a filter that has a
response š (Ȧ) 5 O Ȧ. Đó là, đӇ phân biӋt mӝt tín hiӋu, vưӧt qua nó thông qua mӝt bӝ lӑc có
mӝt phҧn ӭng š Ȧ) 5 j Ȧ (. Approximate the ideal differentiator (with a delay) using Xҩp xӍ
khác biӋt lý tưӣng (vӟi mӝt sӵ chұm trӉ) bҵng cách sӱ dөng „ or „ 
 with a  or
 „„ option: „ hoһc „ 
 vӟi mӝt  hoһc O tùy chӑn:

O5„  +, + ,  O5„  &) +, + ,  

For a type III filter, the differentiation band should stop short of the Nyquist frequency, and
the amplitude vector must reflect that change to ensure the correct slope: Đӕi vӟi mӝt loҥi III
lӑc, ban nhҥc khác biӋt nên dӯng ngҳn cӫa các tҫn sӕ Nyquist, và vector biên đӝ phҧi phҧn
ánh sӵ thay đәi đӇ đҧm bҧo đӝ dӕc đúng:

OO5„  +B, +B ,  OO5„  + B, + B


,  

In the  mode, „ weights the error by 1/Ȧ in nonzero amplitude bands to minimize the
maximum ?
 error. „ 
 weights the error by (1/Ȧ) 2 in nonzero amplitude bands in the
 mode. Trong chӃ đӝ  là, trӑng lưӧng „ các lӛi do 1 / Ȧ trong các dҧi biên đӝ khác
không đӇ giҧm thiӇu tӕi đa lӛi ?Ô chӃ đӝ „ 
 Tҥ lӛi bҵng cách (1 / Ȧ) 2 biên đӝ
khác không trong ban nhҥc trong.

The following plots show the magnitude responses for the differentiators above. Các lô sau
đây cho thҩy nhӳng phҧn ӭng cưӡng đӝ cho các phân biӋt trên.

„!
O OO „!
O OO 

Back to Top Trӣ lҥi đҫu trang

- &K B! ` ` 


 B! 2  M 
` 

The Các Constrained Least Squares (CLS) FIR filter design functions implement a technique
that enables you to design FIR filters without explicitly defining the transition bands for the
magnitude response. Hҥn chӃ nhҩt Squares (CLS) thiӃt kӃ bӝ lӑc FIR chӭc năng thӵc hiӋn
mӝt kӻ thuұt cho phép bҥn thiӃt kӃ bӝ lӑc FIR mà không rõ ràng xác đӏnh các ban nhҥc
chuyӇn tiӃp cho các phҧn ӭng cưӡng đӝ. The ability to omit the specification of transition
bands is useful in several situations. Khҧ năng bӓ qua các đһc điӇm kӻ thuұt cӫa các ban nhҥc
chuyӇn đәi rҩt hӳu ích trong nhiӅu trưӡng hӧp. For example, it may not be clear where a
rigidly defined transition band should appear if noise and signal information appear together
in the same frequency band. Ví dө, nó có thӇ không rõ ràng mà mӝt ban nhҥc chuyӇn đәi quy
đӏnh cӭng nhҳc sӁ xuҩt hiӋn nӃu tiӃng ӗn và các thông tin tín hiӋu xuҩt hiӋn cùng nhau trong
cùng mӝt băng tҫn. Similarly, it may make sense to omit the specification of transition bands
if they appear only to control the results of Gibbs phenomena that appear in the filter's
response. Tương tӵ như vұy, nó có thӇ làm cho tinh thҫn đӇ bӓ qua các đһc điӇm kӻ thuұt cӫa
các ban nhҥc chuyӇn đәi nӃu hӑ xuҩt hiӋn chӍ đӇ kiӇm soát các kӃt quҧ cӫa Gibbs hiӋn tưӧng
xuҩt hiӋn trong phҧn ӭng cӫa bӝ lӑc. See Selesnick, Lang, and Burrus [2] for discussion of
this method. Xem Selesnick, Lang, và Burrus [2] đӇ thҧo luұn các phương pháp này.

Instead of defining passbands, stopbands, and transition regions, the CLS method accepts a
cutoff frequency (for the highpass, lowpass, bandpass, or bandstop cases), or passband and
stopband edges (for multiband cases), for the desired response. Thay vì passbands đӏnh,
stopbands, và vùng chuyӇn tiӃp, các phương pháp CLS chҩp nhұn mӝt tҫn sӕ cҳt (đӕi vӟi
highpass, lowpass, BandPass, hoһc trưӡng hӧp bandstop), hoһc dҧi thông và stopband cҥnh
(đӕi vӟi trưӡng hӧp nhiӅu băng), đӇ đáp ӭng mong muӕn. In this way, the CLS method
defines transition regions implicitly, rather than explicitly. Theo cách này, phương pháp xác
đӏnh vùng chuyӇn tiӃp CLS ngҫm, chӭ không phҧi là rõ ràng.

The key feature of the CLS method is that it enables you to define upper and lower thresholds
that contain the maximum allowable ripple in the magnitude response. Các tính năng chính
cӫa phương pháp CLS là nó cho phép bҥn xác đӏnh ngưӥng trên và dưӟi có chӭa các gӧn
sóng tӕi đa cho phép trong đáp ӭng cưӡng đӝ. Given this constraint, the technique applies the
least square error minimization technique over the frequency range of the filter's response,
instead of over specific bands. Do hҥn chӃ này, kӻ thuұt này đưӧc áp dөng các kӻ thuұt giҧm
thiӇu ít nhҩt là hình vuông lӛi trong dҧi tҫn sӕ đáp ӭng cӫa bӝ lӑc, thay vì trên các băng tҫn
cө thӇ. The error minimization includes any areas of discontinuity in the ideal, "brick wall"
response. ViӋc giҧm thiӇu lӛi bao gӗm bҩt kǤ lĩnh vӵc gián đoҥn trong lý tưӣng, "bӭc tưӡng
gҥch" phҧn ӭng. An additional benefit is that the technique enables you to specify arbitrarily
small peaks resulting from Gibbs' phenomena. Mӝt lӧi ích nӳa là kӻ thuұt này cho phép bҥn
chӍ đӏnh đӍnh núi nhӓ tùy tiӋn thu đưӧc tӯ hiӋn tưӧng Gibbs.

There are two toolbox functions that implement this design technique. Có hai chӭc năng hӝp
công cө mà thӵc hiӋn thiӃt kӃ kӻ thuұt này.

 %+, `! 


- . /

Constrained least square multiband FIR filter design Hҥn chӃ ít nhҩt là hình „ 

vuông nhiӅu băng thiӃt kӃ bӝ lӑc FIR „ 


Constrained least square filter design for lowpass and highpass linear phase „ 

filters Hҥn chӃ ít nhҩt là thiӃt kӃ bӝ lӑc vuông lowpass và bӝ lӑc giai đoҥn „ 

highpass tuyӃn tính

For details on the calling syntax for these functions, see their reference descriptions in the
Function Reference. ĐӇ biӃt chi tiӃt vӅ các cú pháp cho các chӭc năng này, xem mô tҧ tài liӋu
tham khҧo cӫa hӑ trong chӭc năng tham khҧo.

 KD &;
 -K ` 
KD ), ;
 
`-K 

The most basic of the CLS design functions, „ 


 , uses this technique to design lowpass
and highpass FIR filters. Các cơ bҧn nhҩt cӫa các chӭc năng thiӃt kӃ CLS, „ 
 sӱ dөng
kӻ thuұt này đӇ thiӃt kӃ lowpass và highpass bӝ lӑc FIR. As an example, consider designing a
filter with order 61 impulse response and cutoff frequency of 0.3 (normalized). Ví dө, xem
xét thiӃt kӃ mӝt bӝ lӑc vӟi phҧn ӭng đӇ thúc đҭy 61 và tҫn sӕ cҳt cӫa 0,3 (bình thưӡng).
Further, define the upper and lower bounds that constrain the design process as: Hơn nӳa, xác
đӏnh các giӟi hҥn trên và dưӟi đó hҥn chӃ quá trình thiӃt kӃ như:

Ê Maximum passband deviation from 1 (passband ripple) of 0.02. Dҧi thông tӕi đa đӝ
lӋch tӯ 1 (dҧi thông gӧn sóng) cӫa 0,02.
Ê Maximum stopband deviation from 0 (stopband ripple) of 0.008. Stopband tӕi đa đӝ
lӋch tӯ 0 (stopband gӧn sóng) cӫa 0,008.

To approach this design problem using „ 


 , use the following commands: ĐӇ tiӃp cұn
vҩn đӅ này thiӃt kӃ bҵng cách sӱ dөng „ 
 dùng các lӋnh sau đây:

5A5A 
(5;(5 ; 
5 5 
5= 5 = 
5„ 
 ( 5„ 
 (   
„!
 „!
 

Note that the -axis shown below is in Magnitude Squared. Lưu ý rҵng trөc đưӧc hiӇn thӏ
dưӟi đây là ӣ Magnitude Squared. You can set this by right-clicking on the axis label and
selecting %
!& B!& from the menu. Bҥn có thӇ thiӃt lұp này bҵng cách nhҩn chuӝt
phҧi trên nhãn trөc và chӑn %
!& B!& tӯ trình đơn.
%! &-K ` 
 K!/
-K 

„ 
 uses the same technique to design FIR filters with a desired piecewise constant
„ 
 sӱ dөng các kӻ thuұt tương tӵ đӇ thiӃt kӃ bӝ lӑc FIR vӟi mӝt mong muӕn piecewise
liên tөc magnitude response. đӝ phҧn ӭng. In this case, you can specify a vector of band
edges and a corresponding vector of band amplitudes. Trong trưӡng hӧp này, bҥn có thӇ chӍ
đӏnh mӝt vector cӫa các cҥnh ban nhҥc và vector mӝt biên đӝ tương ӭng cӫa ban nhҥc. In
addition, you can specify the maximum amount of ripple for each band. Ngoài ra, bҥn có thӇ
xác đӏnh sӕ tiӅn tӕi đa cӫa các gӧn sóng cho mӛi ban nhҥc.

For example, assume the specifications for a filter call for: Ví dө, giҧ sӱ các thông sӕ kӻ thuұt
cho mӝt cuӝc gӑi lӑc cho:

Ê From 0 to 0.3 (normalized): amplitude 0, upper bound 0.005, lower bound ±0.005 Tӯ
0 đӃn 0,3 (bình thưӡng): biên đӝ 0, cұn trên 0,005, thҩp ràng buӝc -0,005
Ê From 0.3 to 0.5: amplitude 0.5, upper bound 0.51, lower bound 0.49 Tӯ 0,3 đӃn 0,5:
biên đӝ 0,5, 0,51 cұn trên, cұn dưӟi 0,49
Ê From 0.5 to 0.7: amplitude 0, upper bound 0.03, lower bound ±0.03 Tӯ 0,5-0,7: biên
đӝ 0, cұn trên 0,03, thҩp hơn giӟi hҥn -0,03
Ê From 0.7 to 0.9: amplitude 1, upper bound 1.02, lower bound 0.98 Tӯ 0,7 -0,9: biên đӝ
1, cұn trên 1.02, cұn dưӟi 0,98
Ê From 0.9 to 1: amplitude 0, upper bound 0.05, lower bound ±0.05 Tӯ 0,9-1: biên đӝ 0,
cұn trên 0,05, thҩp hơn giӟi hҥn -0,05
Design a CLS filter with impulse response order 129 that meets these specifications: ThiӃt kӃ
mӝt bӝ lӑc vӟi CLS đӇ đáp ӭng xung 129 đáp ӭng các thông sӕ kӻ thuұt:

5B5B 
„5+;<B,„5+ ; < B, 
5+,5+ , 
& 5+;,& 5+  ; , 

5+B ;B= ,


5 + B ; B= ,
5„ 
 „ &
 5„ 
  : 
9 
: 
„!
 „!
 

Note that the -axis shown below is in Magnitude Squared. Lưu ý rҵng trөc đưӧc hiӇn thӏ
dưӟi đây là ӣ Magnitude Squared. You can set this by right-clicking on the axis label and
selecting %
!& B!& from the menu. Bҥn có thӇ thiӃt lұp này bҵng cách nhҩn chuӝt
phҧi trên nhãn trөc và chӑn %
!& B!& tӯ trình đơn.

V
&-K ` 
 
-K 

Weighted Trӑng CLS filter design lets you design lowpass or highpass FIR filters with
relative weighting of the error minimization in each band. CLS thiӃt kӃ bӝ lӑc cho phép bҥn
thiӃt kӃ lowpass hoһc bӝ lӑc FIR highpass vӟi trӑng sӕ tương đӕi cӫa các hҥn chӃ tӕi đa lӛi
trong mӛi ban nhҥc. The „ 
 function enables you to specify the passband and stopband
edges for the least squares weighting function, as well as a constant that specifies the ratio
of the stopband to passband weighting. Chӭc năng „ 
 cho phép bҥn chӍ đӏnh các dҧi
thông và cҥnh stopband cho các trӑng sӕ chӭc năng hình vuông ít nhҩt, cũng như mӝt hҵng sӕ
 chӍ đӏnh tӹ lӋ stopband đӇ dҧi thông trӑng.
For example, consider specifications that call for an FIR filter with impulse response order of
55 and cutoff frequency of 0.3 (normalized). Ví dө, hãy xem xét chi tiӃt kӻ thuұt đó gӑi cho
mӝt bӝ lӑc FIR vӟi đӇ đáp ӭng xung cӫa 55 và tҫn sӕ cҳt cӫa 0,3 (bình thưӡng). Also assume
maximum allowable passband ripple of 0.02 and maximum allowable stopband ripple of
0.004. Cũng giҧ đӏnh gӧn tӕi đa cho phép cӫa các 0,02 dҧi thông và gӧn stopband tӕi đa cho
phép cӫa 0,004. In addition, add weighting requirements: Ngoài ra, thêm các yêu cҫu trӑng:

Ê Passband edge for the weight function of 0.28 (normalized) Cҥnh dҧi thông cho các
chӭc năng trӑng lưӧng 0,28 (bình thưӡng)
Ê Stopband edge for the weight function of 0.32 Stopband cҥnh cho các chӭc năng
trӑng lưӧng 0,32
Ê Weight error minimization 10 times as much in the stopband as in the passband Trӑng
lưӧng lӛi giҧm thiӇu 10 lҫn so vӟi trong stopband như trong dҧi thông

To approach this using „ 


 , type ĐӇ tiӃp cұn này „ 
 loҥi sӱ dөng

55 
(5;(5 ; 
5 5 
5 5 
( 5=( 5 = 
(5;0HI 5 ; 
55 
5„ 
 ( ( ( 5„ 
 (  ( 0HI  
„!
 „!
 

Note that the -axis shown below is in Magnitude Squared. Lưu ý rҵng trөc đưӧc hiӇn thӏ
dưӟi đây là ӣ Magnitude Squared. You can set this by right-clicking on the axis label and
selecting %
!& B!& from the menu. Bҥn có thӇ thiӃt lұp này bҵng cách nhҩn chuӝt
phҧi trên nhãn trөc và chӑn %
!& B!& tӯ trình đơn.
Back to Top Trӣ lҥi đҫu trang

Q ` 
 T: >1*.
` 

The „ filter design function provides a tool for designing FIR filters with arbitrary
complex responses. Các „ chӭc năng thiӃt kӃ bӝ lӑc cung cҩp mӝt công cө đӇ thiӃt kӃ
bӝ lӑc FIR vӟi phҧn ӭng phӭc tҥp tùy ý. It differs from the other filter design functions in
how the frequency response of the filter is specified: it accepts the name of a function which
returns the filter response calculated over a grid of frequencies. Nó khác vӟi các chӭc năng
thiӃt kӃ bӝ lӑc khác trong cách phҧn ӭng tҫn sӕ cӫa bӝ lӑc đưӧc xác đӏnh: nó chҩp nhұn tên
cӫa mӝt hàm trҧ vӅ các phҧn ӭng lӑc đưӧc tính toán trên mӝt mҥng lưӟi các tҫn sӕ. This
capability makes „ a highly versatile and powerful technique for filter design. Khҧ
năng này làm cho „ mӝt linh hoҥt và mҥnh mӁ kӻ thuұt cao cho thiӃt kӃ bӝ lӑc.

This design technique may be used to produce nonlinear-phase FIR filters, asymmetric
frequency-response filters (with complex coefficients), or more symmetric filters with custom
frequency responses. ThiӃt kӃ kӻ thuұt này có thӇ đưӧc sӱ dөng đӇ sҧn xuҩt các bӝ lӑc FIR
pha phi tuyӃn, tҫn sӕ đáp ӭng bӝ lӑc không đӕi xӭng (vӟi hӋ sӕ phӭc tҥp), hoһc nhiӅu bӝ lӑc
đӕi xӭng vӟi tҫn sӕ phҧn ӭng tùy chӍnh.

The design algorithm optimizes the Chebyshev (or minimax) error using an extended Remez-
exchange algorithm for an initial estimate. Các thuұt toán thiӃt kӃ tӕi ưu hóa Chebyshev
(hoһc minimax) lӛi bҵng cách sӱ dөng mӝt thuұt toán Remez trao đәi mӣ rӝng cho mӝt ưӟc
tính ban đҫu. If this exchange method fails to obtain the optimal filter, the algorithm switches
to an ascent-descent algorithm that takes over to finish the convergence to the optimal
solution. NӃu phương pháp này không trao đәi đӇ có đưӧc nhӳng bӝ lӑc tӕi ưu, thuұt toán
chuyӇn sang mӝt thuұt toán leo-gӕc mà phҧi mҩt hơn đӇ kӃt thúc sӵ hӝi tө đӇ các giҧi pháp
tӕi ưu.

%! &` 
 K!/
 

Consider a multiband filter with the following special frequency-domain characteristics. Xem
xét mӝt bӝ lӑc vӟi nhiӅu băng đһc biӋt sau đây đһc điӇm tҫn sӕ-miӅn.

 &/
 "!& "U V

 7(! #
1 V


[±1 ±0.5] [-1 -0,5] [5 1] [5 1] 11
[±0.4 +0.3] [-0,4 [2 2] [2 2] 10 10
0,3]
[+0.4 +0.8] [0,4 0,8] [2 1] [2 1] 55

A linear-phase multiband filter may be designed using the predefined frequency-response


function &
 O , as follows: A-pha nhiӅu băng tuyӃn tính có thӇ lӑc đưӧc thiӃt kӃ bҵng
cách sӱ dөng T&O" tҫn sӕ đáp ӭng chӭc năng xác đӏnh trưӟc, như sau:

O5 „ ;= + ;=, O5 „ ;= + 


 ; =, 
 Y &
 O +,Z +, Y[$ T&O" +
,Z +, 

For the specific case of a multiband filter, we can use a shorthand filter design notation
similar to the syntax for „ : Đӕi vӟi các trưӡng hӧp cө thӇ cӫa mӝt bӝ lӑc nhiӅu băng,
chúng ta có thӇ sӱ dөng mӝt bӝ lӑc thiӃt kӃ ký hiӋu viӃt tҳt tương tӵ như cú pháp cho „ 

O5 „ ;= + ;=, O5 „ ;= + 


 ; =, 
 +, +, + , +, 

As with „ , a vector of band edges is passed to „ . Như vӟi „ mӝt vector cӫa
các cҥnh ban nhҥc đưӧc thông qua đӇ „  This vector defines the frequency bands over
which optimization is performed; note that there are two transition bands, from ±0.5 to ±0.4
and from 0.3 to 0.4. vector này quy đӏnh các băng tҫn sӕ trong đó tӕi ưu hóa đưӧc thӵc hiӋn,
lưu ý rҵng có hai ban nhҥc chuyӇn đәi, tӯ -0,5 đӃn -0,4 và 0,3-0,4.

In either case, the frequency response is obtained and plotted using linear scale in FVTool:
Trong cҧ hai trưӡng hӧp, đáp ӭng tҫn sӕ là thu đưӧc và âm mưu sӱ dөng quy mô tuyӃn tính
trong FVTool:

„!
O „!
O 

Note that the range of data shown below is .M .M . Lưu ý rҵng phҥm vi cӫa các dӳ
liӋu hiӇn thӏ dưӟi đây là .M .M You can set this range by changing the -axis
units to `B! <` V@;U= . Bҥn có thӇ thiӃt lұp phҥm vi này bҵng cách thay đәi các đơn
vӏ trөc đӇ W 7<`V@;U=
The filter response for this multiband filter is complex, which is expected because of the
asymmetry in the frequency domain. Các phҧn ӭng lӑc cho nhiӅu băng bӝ lӑc rҩt phӭc tҥp,
trong đó dӵ kiӃn vì sӵ bҩt đӕi xӭng trong lĩnh vӵc tҫn sӕ. The impulse response, which you
can select from the FVTool toolbar, is shown below. Đáp ӭng xung, mà bҥn có thӇ chӑn tӯ
thanh công cө FVTool, đưӧc thӇ hiӋn dưӟi đây.
` 
D &!& 0,"

Consider the design of a 62-tap lowpass filter with a half-Nyquist cutoff. Xem xét các thiӃt kӃ
cӫa mӝt lowpass 62-tap lӑc vӟi mӝt cҳt nӱa Nyquist. If we specify a negative offset value to
the
( filter design function, the group delay offset for the design is significantly less
than that obtained for a standard linear-phase design. NӃu chúng ta xác đӏnh mӝt giá trӏ offset
âm đӇ lӑc
( thiӃt kӃ chӭc năng, sӵ chұm trӉ nhóm bù đҳp cho viӋc thiӃt kӃ là ít hơn
đáng kӇ so vӟi thu đưӧc cho mӝt thiӃt kӃ pha tuyӃn tính tiêu chuҭn. This filter design may be
computed as follows: ThiӃt kӃ bӝ lӑc có thӇ đưӧc tính như sau:

O5 „ A +, Y


( AZ O5 „ A + 
, Y
(  AZ 

The resulting magnitude response is Các phҧn ӭng cưӡng đӝ kӃt quҧ là

„!
O „!
O 

Note that the range of data in this plot is .M .M , which you can set changing the -
axis units to `B! . Lưu ý rҵng phҥm vi cӫa dӳ liӋu trong lô này là .M .M
mà bҥn có thӇ thiӃt lұp thay đәi các đơn vӏ trөc đӃn W 7 The -axis is in Magnitude
Squared, which you can set by right-clicking on the axis label and selecting %
!&
B!& from the menu. Các trөc là trong Magnitude Squared, mà bҥn có thӇ thiӃt lұp bҵng
cách phҧi chuӝt trên nhãn trөc và chӑn %
!& B!& tӯ trình đơn.
The group delay of the filter reveals that the offset has been reduced from $M to $MA (ie,
from ; to ). ViӋc chұm trӉ nhóm các bӝ lӑc cho thҩy rҵng bù đã đưӧc giҧm tӯ $M
đӃn $MA (tӭc là ;  Now, however, the group delay is no longer flat in the
passband region. Bây giӡ, tuy nhiên, sӵ chұm trӉ nhóm không còn căn hӝ ӣ khu vӵc dҧi
thông. To create this plot, click the 0! button on the toolbar. ĐӇ tҥo ra âm mưu
này, nhҩn vào nút 0! trên thanh công cө.
If we compare this nonlinear-phase filter to a linear-phase filter that has exactly 14.5 samples
of group delay, the resulting filter is of order 2*14.5, or 29. NӃu chúng ta so sánh này, giai
đoҥn lӑc phi tuyӃn đӃn mӝt giai đoҥn lӑc tuyӃn tính có chính xác 14,5 mүu cӫa sӵ chұm trӉ
nhóm, các bӝ lӑc kӃt quҧ là trұt tӵ 2 * 14,5, hoһc 29. Using O5 „ B +
, 
( , the passband and stopband ripple is much greater for the order 29 filter. Sӱ
dөng O5 „ B + , 
( và stopband gӧn sóng dҧi thông
lӟn hơn nhiӅu cho 29 bӝ lӑc. These comparisons can assist you in deciding which filter is
more appropriate for a specific application. Nhӳng so sánh có thӇ hӛ trӧ bҥn trong viӋc quyӃt
đӏnh bӝ lӑc nào thích hӧp hơn cho mӝt ӭng dөng cө thӇ.

Back to Top Trӣ lҥi đҫu trang