Está en la página 1de 3

Tasty Green

25 maart 2011 ZLTO Den Bosch

Deelnemers:
Xander Beks Tasty Green
Rob Maessen Provincie Noord Brabant
Anja Verweij Streekhuis Liempde
Lobke van Oorschot ZLTO
Lise Schregardus Productschap Tuinbouw
Marianne van der Heijden ZLTO
Paul van Selm Ministerie van Defensie
Jurger Janssen Productschap Zuivel
Prins van den Berg Nationale Jeugd Raad
Ernest van Hezik Van Hezik Advies

Doelstelling van deze bijeenkomst is kijken of we samen antwoorden kunnen


vinden op de vraag;
- Hoe kun je een koppeling tot stand brengen tussen de belangen van de
ondernemers, van het onderwijs en van de overheden zodanig dat lokale en
regionale activiteiten rond Tasty Green Lifestyle Experience structureel
worden versterkt ondanks een krimpende overheid?

Communiceren met jongeren en participeren voor en door jongeren


Xander heeft in Tasty Green pilots gemerkt dat je jongeren uit het groene
onderwijs, die al passie hebben, prima kunt betrekken om andere jongeren bij
Tasty Green activiteiten te enthousiasmeren. Xander ziet ook dat bijv. boeren (en
andere aanbieders), die graag meedoen aan Tasty Green activiteiten, niet altijd
goed weten hoe ze met de jongeren moeten omgaan. Daar zou Tasty Green in zijn
activiteiten misschien in moeten investeren.

Lobke van Oorschot merkt in de praktijk aan reacties van jongeren dat ze geen
interesse hebben om bijvoorbeeld boerderijen te bezoeken omdat ze geen relatie
zien met hun beroep. Hoe kun je de persoonlijke verbinding met jongeren leggen
anders dan beroep gerelateerd?

Rob Maessen geeft aan dat het ook de taak van de school is om een bedrijfbezoek
te ‘vertalen’ naar wat jongeren persoonlijk aanspreekt: ‘er is wat te halen voor
jou’ – en jouw mening wordt gewaardeerd.
Zet jongeren in de rol als journalist en laat ze in eerste instantie vanuit hun eigen
beleving reageren op thema’s als voedsel.

Rob Maessen wijst ons ook op een recent artikel uit NRC Next over het boek ‘De
Hongerige Stad’ geschreven door Carolyn Steel. Voor Rob weer een mooi
voorbeeld hoe het thema ‘voedsel’ zo ‘organisch’ dagelijks bij ons past en dus ook
te relateren is aan iets wat de jongeren persoonlijk aanspreekt.
Overheid-Ondernemers-Onderwijs met elkaar verbinden
Lise Schregardus probeert met activiteiten binnen het Productschap Tuinbouw het
verkeerde beeld onder jongeren rond het imago van de Tuinbouw te verbeteren.
Maar het programma loopt nog maar tot en met 2011 en je hebt langer nodig. Wat
zijn bij een kortlopend traject succesvolle interventies?
Ernest van Hezik geeft aan dat je op zoek moet gaan naar een slimme structurele
alliantie waarin de school, de overheid en de ondernemer ieder zijn belang terug
kan vinden.

Paul van Selm (ministerie defensie) geeft een mooi voorbeeld van het verbinden
van een direct belang van de overheid tevens in haar rol als
ondernemer/werkgever en die vervolgens gekoppeld wordt aan het belang van een
beroepsopleiding:
Op veel ROC’s – (straks misschien ook op AOC’s) biedt Defensie een Beroeps
Praktijk Vorming programma (stage) aan voor studenten. Dat programma’s – veel
in de natuur - spreekt veel jongeren aan. Bovendien lopen de studenten 1 week per
maand stage op de kazerne. Zo probeert Defensie jongeren vroegtijdig aan zich te
binden en is de school blij met een goed georganiseerde stageperiode voor de
studenten.
Xander is in overleg met Defensie om te kijken hoe je in het stageprogramma ook
‘Tasty Green’ activiteiten kunt integreren zoals gezond voedsel etc.

Jurgen Janssen; van het productschap Zuivel geeft aan dat de sector veel uitstroom
kent van arbeiders en kennis op korte termijn. Die kennis moet wel geborgd
worden. ‘De agrosector is geen tak van sport voor de jeugd terwijl we ze wel
nodig hebben.’
Ook de agrosector is dus ook gebaat met ‘slimme’ allianties waarbij het belang
van de sector, de overheid en het onderwijs samen worden gebracht.

Enkele deelnemers geven aan je als aanbieder net als Defensie dan ook wel de
ruimte en het geld moet hebben om de juiste faciliteiten aan te bieden. De bus om
de leerlingen bijvoorbeeld van school op te halen is voor kleinschalige projecten
niet altijd haalbaar en daar kan een activiteit precies op sneuvelen.
Rob Maessen geeft aan: je als aanbieder kunt zeggen: jij als school moet je op je
eigen ‘O’ richten en dan samen kun je kijken wie kan er vanuit de andere twee
‘O’s bijvoorbeeld voor die buskosten zorgen.
Marian van der Heijden vult aan: ‘maar zorg dan wel dat je de partijen in de drie
O-O-O’s elkaar vooral eerst kruislijnen laat onderkennen – pas dan kan ieder
vanuit zijn eigen “O” zijn bijdrage leveren’.

Xander: Je zou financiële drempels voor een school weg kunnen halen door
bijvoorbeeld ondernemers uit het Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemerschap (MVO) netwerk te laten participeren.
Misschien moet de overheid de opleidingen dan wel steun bieden hoe ze
ondernemingen goed/beter kunnen benaderen en gebruik maken van de bestaande
know how en door communicatie tips te geven.
Paul van Selm;’we hebben onze interne communicatiemensen na laten denken hoe
je ROC jongeren van niveau 1 en niveau 2 het beste kunt betrekken. Die expertise
kun je dus ook vragen van bedrijven.’

Xander vraagt zich nog af of je in stage van de ROC’s ook groene thema’s kunt
inbrengen?
Marianne van der Heijden: Verbinden van het groene onderwijs met het grijze
onderwijs is lastig en de Groene Kennis Coöperatie lukt dat niet een twee drie.

Afronding met het oog op een vervolgsessie:


Rob Maessen stelt voor om vanuit een voorop lopend initiatief (‘de voorste gans’)
uit deze groep een praktijkvraag te formuleren en daar kunnen andere deelnemers
op intekenen omdat ze zelf ook met deze vraag zitten dan wel mee willen denken
aan een oplossing dan wel de case van de voorste gans graag wat beter willen
leren kennen.
Daar organiseer je een kleine bijeenkomst voor.

In deze bijeenkomst zijn er mogelijk al drie voorste ‘ganzen’ gesignaleerd die ook
al een vraag hebben:

1. Defensie met zijn BPV strategie richting ROC’s en straks AOC’s.


Vraag: hoe zorgen we ervoor dat we onze succesvolle samenwerking met de
beroepsopleidingen structureel voortzetten en hoe kunnen met name in de kazerne
het thema ‘gezond voedsel’ daadwerkelijk implementeren. (ZLTO geeft al aan
daar graag in mee te willen denken en daar ook expertise in te hebben).

2. Productschap Tuinbouw werkt aan een imago campagne. Helaas loopt het
project nu snel af. Vraag: hoe kan het productschap de komende maanden een zo
goed mogelijk rendement halen met haar campagne? Wie kan daar in meedenken
en/of wie heeft diezelfde vraag? Wat is de juiste strategie met een krimpende
overheid. Moet je ondernemers uit het MVO netwerk inschakelen?

3. Tasty Green heeft eerste ervaringen opgedaan met het inzetten van AOC
jongeren richting het agenderen van ‘Tasty Green’ thema’s op ‘grijze’ ROC’s
zodanig dat het de jongeren daar ook aanspreekt.
Vraag: hoe kunnen we samen met experts kijken hoe we met die AOC jongeren
ook het thema ‘Tasty Green’ breder in de ‘grijze’ ROC programma’s kunnen
integreren? Misschien ook via de ingang BPV?

Afspraken
- Tasty Green initieert bijeenkomsten gedurende 2011 met de voorste
ganzen waarop de overige deelnemers op in kunnen tekenen.
- Iedereen inventariseert ambassadeurs in eigen organisatie die zich hard
willen maken in coalitie voor deze samenwerking (en gemeenschappelijk
doel van tasty green Lifestyle Experience).
- Tasty Green brengt win-win plaatje in beeld voor alle partijen
- Iedereen zorgt dat zij lid worden van TGLE-linkedin groep om op de
hoogte te blijven van vorderingen, hier wordt ook het verslag op geplaatst.