Está en la página 1de 1

Montserrat Bertran

TRANSVERSALITAT DE LA LLENGUA
RESOLUCIÓ DE PROBLEMES DE MATEMÀTIQUES

Resoldre un problema és trobar un camí allí on prèviament no se’n coneixia cap, trobar la
manera de sortir d’una dificultat, de vorejar un obstacle i aconseguir la solució desitjada, que
no podríem obtenir demanera immediata, utilitzant, per arribar-hi, els mitjans adequats.

Si falta comprensió o interès per part dels alumnes no sempre es culpa seva, el problema
s’ha d’escollir adequadament, ni molt fàcil ni molt difícil i s’ha de dedicar un cert temps a
presentar-lo d’una forma natural i interessant”

Pólya,G. Cómo plantear y resolver problemas.

Un problema és una situació, quantitativa o d’una altra classe, a què un individu o un grup
s’enfronta, i que requereix una solució.
La comprensió del problema significa, en primer lloc, entendre l’enunciat i, per tant, està
íntimament lligada a la capacitat de comprensió oral, escrita i/o gràfica de l’alumne. Per tant,
a part del nivell de comprensió lògic, matemàtic, operatiu i personal, també és molt important
el nivell de maduresa lingüística que té l’alumnat1. Així, cal assegurar un nivell de domini
suficient en cada un dels aspectes abans esmentats.

Segons Pólya2, per resoldre problemes cal pensar,

• en allò que se’ns demana,


• decidir què hem de fer,
• realitzar allò que siga necessari per a trobar la solució i
• valorar si el resultat obtingut és raonable.

Això implica un procés que es tradueix en quatre passos,

(1) Comprensió del problema:


Quines són les incògnites?
Quines són les dades?
Les dades són irrellevants, necessàries o contradictòries?

(2) Planificació:
Coneixem algun problema que si assembli?
El podem convertir en un problema més simple?
Es poden introduir altres elements o dades auxiliars? Fer conjectures...

(3) Execució del pla:


Aplicar les estratègies, refer el pla si es necessari.

(4) Supervisió:
Anàlisi del procés que s’ha seguit per a la resolució i analitzar els resultats obtinguts per
escollir el més adient.

1
J. Callís
2
Matemàtic hongarès que va dedicar un gran esforç en caracteritzar la manera en què la gent resol els seus
problemes, i a descriure com s'hauria d'ensenyar i aprendre a resoldre problemes.