Está en la página 1de 5

P- ARA ]1} CO'II:11;trUicclOn del eliBlCO! t4u'n'l) »8.

1',1l oordmlca ae uU]lza~ rail DIMle1'8S de phruo die 0,,1f) 6 rut\!!. 1)0]" ,(mdia lado. tl:!I)tando quo ]OiS Uri:l'ote.s el!teIl bieIli !O@CCill5' a ]os il.tnli'0.99'IiOS 8e iil!!l formllT's' UlIlL !!li~J[ltc ell Qltida oQiltUemldlDic] d.'El 0,05 POI' 0,03" Bo,'I,iol"ep.Cl.n'Mnd,olos :ml¥n la ll'IU:tGl IIlal'catla -en I:Ul,gl'li) de ill.s: crJJ:I- 00 ·l),llt4lJ' 'Uja.mllo~lll9i COli >CllilltfO 'I!:G:II':nnlos Ii 1a:1! mislllM,

l.u t ilbJll~ (soPol'te del ej e Y la tiel banco, OODH) tambU:n l;l.~ 'e!otkli'idIlll», debel"ilm teller' 0,,03 mta, d,e e8Desor; la <del ban(;(1 tendr(i. antouiK'S 1.5<0 dlil b,ll"go »er 0,20 de ancho "!o' 0.0$ dill CSJle-sl)l" y hI. lal!lla a,0liorhi lIel (de 1.50 (le Hl.r~~ por (1,10 I'lllUi. de anehe pOl" l),O'3 die ~3· plMlor.

:Uti dos 'GSt'!.l.l!Idll''IIs, Ir)liIIa ,'ez dlld~ i ~ r'o(rm,f1, III!! [:I;1'l1r~11I an ]~S ,Pill'te:& U'I,aI'!Ilulhl!S eu nes:ro !i1el bll,ll!C:1l! (d~bll:lJo del aWI![It(I') )' Ia qlrll.< liaJ1'~~ 8, los va.t-as.,

ll.rm.ll.do os[ e) eg~u.eleto del tQI'- 11<0 s(ltom(lr[~ uua rnllidier~ terelail.a de las lll~ gl·IIlCSIliG 0, IlIt !ioG, IIretleI'e, lnbllts de I!!o.()~ mJ;a,. d@ e!i,»M.or Y se forma I" !a 't3.pa doe Iii. m~iill "!! de la eua l !liLamWl ,!.'l dQh.!le en plantapractlci1ndolo eu 1,']:1 cent.rQ \111 ligulet'o dE 0,03 ruts. de dh\met~'o [pl)r delude paS81'tJ. cl cj(} d.e] '~Ol"DO 1<' Cl'IilC seT',i de Iillm:1!i!Ira 1:Il1il!i' odlll"'[l. o st se Quicl"C rnIliY,l;Iir' f)Oiltt1.~z, de b~er.Fi'J, 'tElllh:m(lo 1111 diinIl.et~o de (1,0 S, m ts. po~ I.U m ts, dI~ b~l~go"

Lu In ad.orlls l)l111"a. ]O!ii Qi'ln! ll,}illoa ta~110 Silperlol: como DEIl",a. d qjllle va snbrenuesto ll~ ;plato lnff:rior. deb - rlln I; rd .. " madera dum, I)illleS 110- hl'(!; elias dillscnolllu;l tado 01 ,I)eso d,w lrablljo; IOU esnssor sera de 0.04 mHL flOI" 0 • .14 mUL de d1iilll!etl'o y ell. et C€Jltro [loel Solll'9:pll.em:o IIUi 8U.jcn de 0,03 nlts ..

HO~NO

DEl.

CONSTRUCCION

CACHARROS

cocr'MIENTO

III DECORA.CION

A _ I'A "lAS. A -"')1 ./£.1",,';0.1
I
• -.0; 1- ,"'
:;;;
'"
I ....
<t
~
... !
I , .~
"" !o,j ~f.i
~ '" ~i
'\ ~, 1 :-1¢: ~ ,
~\ *
~ ~ "<I'
~ .. " ~ ~
'0;- '" ~
~ ...
<to
~ I
L~
- ..- I

IIORS!'

Dos ,tAblos n1~ 1,11)5 mts , diG 10,.gil ~OT 0,(; I!i' de au,ct:l(i'Y' (ji,,;0'2 1!2 odie ~pe!:lor tormal'ln el pla.to ,rtmda j:n [el'1o'l" eO 1)1:9 cl ,eu,a] liB ooiOClaJl'a. e[ plato t"hilcQ peli.l'iiiFadQ :lIt,or:m;iiHillulolo 011 g-ra!l,i!le.

Los ~O~Of!lbes d~ )O:!)1 P]ll.tO!l S~ fabrJ¢EuMl 13010 dO,1;! tacO!! de mQItI;el~ de B,llI nUs. Dm:' Din de 31\0 con agl.li~~rl(l d'e (lo,PS lliY1!'Ili. 011 el eentro y d~ !<!tdQ <l. Ia.dQ :P~iL" donde paEJfll'.! e] ej e hID ,g) "'i!'iS!bllido loa tu:~s SOTi cJUndrlcBI!I, ])e[o no entQutraudlolo3" Jguail scn'-j:ran eu,llnlradoe) > ,{!-11 U'lill (I,e Ies ecstades ~, ])IUIlliI':.'l ua 'tomj,~ nO\" ,eJ IlHUll :pai9iU,,§., all'a",'-!!! odJ~~ e~!!" t;ro )if 'Ii! Il.Ir! 1Ilii!i'VlI['ti} DIlT,1l 5!t1jl!l~l.l~ el oJe: G!fi A de l'&J;lp,Jo.tO;!); ,i;le atoenlihl'rb JQSta~{J08,.,

(Eo. el disl!!lao 800mp'.1.ilamo"a dills eSQlIl:OIDilS de~ 'eoje y 19i!1 D1M,<lS, 1[i!tlO' C9m~1et.Q y e1 otro dill,1 de'i9.Ue flllIpe:r:i!(ill' 1)Janl. c.1:Im:l1ll F 'C(lIfIt'IilSlI!lRi!!lI" ademili!! del, ,molleilo ~i'fll.i.n*dll»).

Ji!i:1jl JIJi. J;Hwt;G' lJ!i!II1a" l!Je :!'r'otI!.RliIJ do! :maide1'1l6, $i.l ,e@]@¢il~'t\ iflll trilll ,(ia'~£lis ulm a!'~lldell\ de blerro ]l:ara 1l"~'ta1" de$ 9.!i'l.es" 18. »ul1ta in ter-Im.. d!el 'Rje "IlI 1"edQD!de8tl!~ y d,(JlI:Cnnall!d,~ ell el G!(lntro dri! ,1Ji1 tab]!l> q,UI(lj Ie Ml· ... I'e de SOPOlt't09 •

EiilliriiGe:!l,'E! tedas las parms dOilldoe f'1!Jnt'iOOlIll el eje.

CON,s'Jl.'.rn.'COION :JI'OCJiiil'... lEIinR.."'i(]l .E] lIhmo y detal11itS del borDo q!'le a.!l.tIilOS a D1i1Ibileaclon. ,(is de ClOil'fClI'l~ ciOn basta D,te 86Dcllll1 Y en I)! (lYon.] IIlQ u.tiJ.i!'.:B,tlill ~:ad,1"lIItl:ll eom:l,1,ma'lII, DO'T ser 111~1! ba ra'too q ue Ill! ](t!dl'Uhl ireCrael!l,rig., (II eual !Ie U~ en l0i9 [;1. bl'iJtas r cuye coatI!) ba,~w.nli' ann no estar<'i eli ire) aden C9i1l ]08 per-. d:ldlls doel :l[lJ"'iOmdh:I'lJ(t.

Lo~ Il\drl11os que mall Q mE-IlO!;! se 'CQ'I!II!Hlmlrnn IIID O'IC'lllli&B.rll.o ill nitUnl'"

CO-Ol!O pUQriie v er:.le en. 'el dls.e1'lo<, 031 ~Uir-,IfIIl' PEI.),'-H (l(!l~~' :111111 pic,?'r1f1 tlil)

:1 110A, I I~

l~L' 11

I II

IF=======~-~-=-~'='-;:':-j~~ . - - - --

~,"" . .r~~.r~

Ht:4iiF tJ~'l. ,l#rFp.ltJ,I( ,t¥ N(J'RN()

~i!I." lTR/'1JI.'AUO P.!'L 'T(JRtylJ,

'ee-r(iiiliIl3 CI')U! fO:rlna~1J POl' (lOll pn"'. Rd'es nlsladfLs elrlll'C !loi - po,r lUi espado, de 0,10 fl. (I,l!i mill .• pal' (]Ion~ de ];raJ!ia.r~1II 1M. llamas. tom.alaillo 1i!I!li al llorn'tl '[l1"Q[i)1c:rmilll::ltoe dlt!l:Io III de 131 'int,eroo DDt' todg!l. JII:!j ladl;l!l, :'1/ dalD.do In nu~lta pal' !a esrva SQpl!It'lol' 0011 of!o.tea])oe ell Ill. old lRelDCa •

Lj~ llal't.e in ~el'j,@l' del liol;',1!lo nt

en su billie- .l!I;rQvhtii ili:: II rCQ.6 1,l.j}.I";;I" Ia lJIlt'ofll)llI '~lei.Qn {I!.'l !t"e,go" talilto ,(le~ bah, II 'I Pil!>Q ,de liildrUll!la (]1.IIe 1'01'= mil ]", p[ll"te hIielt'I'OI' (Ie 1:t1. ~iIIvld1l.d C91ll0 POl" !lUll '[](11.9. olilstal;)(l-il" iIiIU :l::I'1l!Ure '!f hI! !D11.I:tEl i,Dol!ltell'ior, ,Dues jpara. QUe 109 <ClIIJl."h.lllnOli so (lil~zal'L el1 perJi'~MaJI! co[)nd!iie~olu:f! ),' 11)6 $(1 nj elfl, e,1 fUIil',g(IJ rlebc teuinrtea ,]C!'nj!lU~le',

L~ CD" I(lad; e!ltCi to,fJlHLd a '[lQr (ll piso hunediatQ a ]u I'i!j~ dOD!lli'!J lie Q\1em.~ :1111 l~ila, y f10r d'iJ'$ esU.nt@s &Upl~nfllTl:ulo~: 11'0 lIe"l'3. fl,liI~rl:.l,!lra III g l!Ii:l:l.a en In 1~6""(ld~ q U Qo !fu,)'m:f.I, 61. i!.oee-hO • "~ .:::e:r.l'"adQ PQTiOlI (11le e] CiI-· [cIT d~ JHi! llal'l'l:os Pileda OOIlSer\';!.Ii'-

~ ell hl!d~ $I!II tim:tiMl.l!~¢lJlld. Eli. eiI d:eW]e l1l~lJ '~!ilJiI'te di~ eilji~'~!!'W "'em~g liD. U]jilliC'lo (Jji!.lO enu:*, ,artl'~".e~'IlIdCl amboo ]l!lI.redell l' la ~Il:[\ dl!, W(gU!iII.~ d61:!! V - que 'rermllllill en 1111 Cl:'lI:Btal C~ adL'll!dlll; !;!!lte' elj;p9.c:IQ e~ e] m:irn,111.0.1' I]l1e at estal'ln!:!J:tJe ~ 1l01'ID.0< ,en au. pane (I~il:llillD,I)S ]llemuUl'i· '!I'\e.'f a] ~I];l,cdg:r l:IirQ 1I:l)r~[" h} lJl:!l!Im. QIi>E! !rj;e!I'!:tJ.\ In'e!rm!~HQli!lllt!l.e'Jlte III ]11 elli'i'1d;~(i! dQndc 8B OOhll.'lllll ]0:1 Qacl:larro3,. DUes I!l abirJmoa In lIu/e,rto.lurrll ve:r !!il.la ~Uin 'ei!~A en 611 lJll!llll;!iO, ]111 eIlJtrada de <):Ire i!'1'~1lI y ~1.11 oontfiCto 'Cgl!l l'iiii!ii C!i~ha:rros Il!U".!. ~.1!10 611'~(1~ !1le Hi.~e!l.

Debaj'11l !hi ]:11. l'eja; ib;!l;y ~Il [lhm,1iI lncl~D.l!ld.1I (l1,le tI'!I!CiUkr,[ la ~!I:]h'la ile' MI.. ee<ill?,*. (Blo eli Im]l!RiIl.cJ]I!!iIilb]~ !:i ~Qe:!"lQ, ]J!1Je:!O! 01. !lme!®J:liillm~ellto 6EI ~!l'1im.1 ) •

L~ Ula(;etl~ lilt(jt'ii~5 ~e l'1l~t'~1i de ll'ld~n~~ de '~a:ntg\, J!'!Q ,aa~ ]a. iPlIirt.l! deil ~l'9i1l.tle. qUI1 -1:1110 ]8.8 diOIl, 'paredEl!l, Jill eno] ~rfi, d'!1 ][I!ddU9 Ilg~o:hl~O'.

Lo:!I._ ·[liUEfl"~~. Y ~.OEl e8t!Ul.h:!l!~I1Ple, ml'}:DUr',~~ liIe lillr1l.1JJ ~c Dill blcnUI~' d!l! ocm>en~~ p@l'tlamd y Uil'OWl en. propll!tcGMion d.o :3 ])Il.!l"fue:ll d~ .SgUA Y (10& ,d.<IJ lmrtl!IliIlid: rMii. lI:1eirlrQ ,ad,euko gn

r ·fo:rmo. il![u'2:ild£l,. 1l9ra. i!larle !lK!.1.I.dcz, a.g·rn~!i!],i1Q1}ga. antes ~u!r;I 'l:I.udilllrnz.ea el :mt!,te~bJ, l~iiI blMgrn,II,

Sd] ·.,gn algi.'i:tJi delU~sil:!l(I die ]JJer-ro vtl!!.jo ill! ~oa1'Ja. '~ig>Cil!I1j.rai:" d:!'J:I Dl!.i!6!i.~, '!lo.l'~j8 d~ III, med:lda ''lillie Be ill.ili~, ae nililitt'ilI gl!;J!Iado Uem.~o y .~~ t:J;.I!:tt3~Q!\I,lIedM;e. w.ecjll!i'.

URn ehimtlMa. dill ~titJ6.1I., I!Jo m~jim." de bl1fil'Q cm;dlll,,,, ,~OIJJ IlllIlim1irrero, IWI-.(:I,n3, en ]11; pt!;n,e, ,!!,I)p!!'rj,g.r dE] lJomo-

-, LQS {11M}.. ..;t;lI:!!Oil l!lll)llemelltlll'loo. as

lu,·ct'e;rlil!!lLe< l131ee.rlol!, d](l9Ii1ilOIilUl;bI(!<S, BOil' i!l1 at!: !il11(1.. lI~QfZa. dl'!lmll¥O"rllll" wn.fi@ I'lG 'ept~3ra. DIl(l!!i no I!e 1.l1lilei1,u:i o@llll¢!lrla. I!iOO!;ltuJ~n., ~empl)e eJeboe:rJin '~o!oea!l',liIe d9$CElnBflJf:lil(!lg, en JR b~_

Lo~ hldl'lUm:! 'niEberb .Elm: Men oocldilij y ae ~F()Car6 LaPBTtl.'l intfl;r. :08. P~l'a. Q!!.I.e 1110' h~yn, et!CIlJl!C8.

,OOIlf!Q' Slil £RA~t\

ElL Q,lim[A.lit.JltO

f'l:lT<'I 1~ cacilLlu"lO~,qne ~ lQ 1I.~me:l'® g III!lsl[!defb.e. PI?\ilcU~ (p.~a..'i la .eij~l'l:m:lea fli"i~ P<tir", ]~ tual ~e uJI-

, I r I I
I I! II I
I
,
II
, I
~ I
~ I
..;::; I I
I I • I
I
II II .j
~ p:a~"
RFJA .Pt ... 1/Y1"A dll I1'QRI'IP(E.f~(I() 11tT..NflCIf.)

~i.'iIl£L a.dmll, .'IlS nih dU!ci~ de ,~oeeT y ;N!qU~}e:rl!ll!r!lJl~ lll'i¢rtjealnrga ot;!1lIJ et lI:rte)r yam!tI~ 'II ~&lr lJ,arro, ~1~lrra, oomu!n

La.. t;ieFhl !lie. t1i1!~:tI.di. ,~Cll'i' ';)1 )1[I(l.g~ ~ In~~Iru~!.>.1 b~ellL,ll'uM:oi!ilO;l!il. WillI' Ill. oor,ail;l!iell. :rtma jJ~'rR l8.1:;1li1l:] Sl! uttU1!I lamiz muy :U!liUl!; {eata oporncl.6n tl!i!ber~ ~[Ioorse :subJl~ 00. ~J!!O Will:!' 1'llIlIp~.(J. p~milJ}!!! <i:l;~'i! .ll!!rOI:!e:!!O eiilpill~OI. (lU!~Ul.l'te :) ]:11. u~na. t.o!li01l )(18 IUl1m- rczlls~ 1.1:1UL!!. IlO~a. p[['CI'i'~C'iIl l'fl~lli!l'!ilr~!I!i ID IIlD~Cz.n, d~Jiil!ld!llla ~WLu.tMh;flda - UUIl 'I'(!;Z detDlXl:llda eornrup:I!9'talllonw. ecll'e&1;I e~ pliI,lvo en una tina. de m{lJ(ie:ra ')f cij.DfWIIB eon ngua. dej til!t'lolo:. 1l.S'I :l:msla qUill' IE>!I! ~~~'m'!.l uJI;!!' r,"l!:!:~m.. 'blD.llda (1111<;: :l)pada W:IlU\1:'S.e ,I!D las !!naIl'C$ S~1l. '~1iI!e 5i!'l' d>OO"r,OIlJil~) .. S'e. amlll.!'ul.d., IHlJIda Q.u.e. ol c"l~I" d~ 1M i!Il!lllliot. Ia llag:D.llloo·l[ea: :r de(;Olliils~cll~l_a oom;p:!i!C:Ui.

R,OO~Jl. (;sur6 .t:I, ~;ilI:nt!)l ~r,(j, cil'l- 1l}i[!,nlZilii' (;1 'l:rfiJbQ.~o: M,me:!ioe- lfl.cl:u!!-

-'

!fifG'#1£ AX1l'"<0Y~

il.idEid oQjl1C B<egUD e~ ~,tl,ttlIJdiQ 'iii t"ilil'm.t d!l~11 e~e-1'I(I:l'n) eai'C'uJQ.1), ~1!l!e t!e!!a!~Iii~ sue, :!:I~Il~DID. em e~. C90tro ,litel pl:a.h;1 GU:[ler~or del~®llllQ<"lIiagu!:!, IUilldomlT ;('~~a 'lm]luhl!:(I&Q, ~Oll j}1 llilc 'Ill .o:!.I!<:o ~E:tr~tld9 h:1f'edo~'_

YiI, eWL .fuoel.o1io Ell Illl'B~Q, tl'ab€!je~c I~ nl;oga !!Ie tt!lrrll. emlJ. llm1J.l2.!; mun,I'II!'I·, UOa, £ormarn ]!I paNe Ei'x[!!rna y la 'ulrn. ta 11IIliHl~r, i!liol1lHilil ta Ueuii Torma y SJl~.!!!II. Jl,i).iI:'·ejo, ell~lIaDdo ~~E!mll:~ y sHo nlt!!!d!\\]" ,ell C!I!Dtl"(I 1101. diflCD; (INl hnlIDor~lI'iitie e~. C$l'Ltrlll, nues 'Clla~e6~1ilIlel: o(];e$\'f/(!! dni1in:r,;i ta tonn;;) ;' so. e8[les.o'r liI.era v:!li'rin.[lG, :r florecHsflUGSm iIIS( ,(l, Mffi[lCnl!!l III CIIc~rlD l trabajal.'ld,o el Qli!]!I;It® has'tu q 11(' 505 'iPail'ede:~ JlIJl)~.(!{ln 1IJii,1l,I];re!'l,er" ~<! 911llda:s.

CllaRiilQ el d~mQr!lll~lIIll!iJiil1Jlllll ee ~'mJ)o~~lblo. :lirli de.s;[lIcga;rli e] cublll.·!'O !!1:~IIiH:§'ciI :r iijll; cotOor!:!!.m :a. serl!lllr ~Qi)r'ell:na meiis. liAllll " flil'riIo''I'hl.1lUiOle engras;,uta pa'l";'l Q!jQ n.a bfi~e 110 IHl

llOBBl'

l!!d!ll~e,T,:l a. sts, ,eolodadola. e,c' 111- go:r venUlod!o (pero, JIg. ell. 'C(JlrriJEll:b·' liC§,!: de <11'1", pal'3 ~'ii'lLtar Rlmpeliy,ra£) lia:ataC]l;!e eat6 billll Ire¢O Y se p,uc!fa tamar on I.a mano,

'Cm!lluio osL6 IJolellJ aeea, a,jJh~'I.";]!le ~®lJJ barre blondo, aJ dl!liOO. Id.il!rl1 >Il!l~ eJ cellb.'Q' Y l'I'f\~daae 31.l'i[d~1" lriIJ !lllIpof·d."iCle $xtQyJGr Uis8'odo, el!llIi'itlD ~al"i, de ,tlICOI"Oo d dJlel:entm! r'l1Ir:m8J;. (-eeg'Oill'l ]88 IlceeIlLd:!u:1el! 110 labrL'coT,;i UDO mllfmo las he:l"r,&miontrul) 1L1ll!lhl. qu{!dal" ciI'mpl, 'lamefite aUS:iiidO.

51 e] 'euch.arro va ain B.dii~'r!J!IlI!!, ~stan 1'1.1. 81] conl;]Jb;ione-B PI!.¥,a ('Qlilet>: lIefl'O .sl \'(1 o,roamenll:Aio. ljiO dlbu_jp.l',j, ll!Flm.ero, ;v cOIn ell bUir~1 se D~'oiflln~ ai'.!J~l'd ,e'l d'iso!5.0. IlI1 ili,1)lic{Ur-a.n 811M Q ~ II!:tU(!J.lI.h!lJ.l'· utro' ~e:liQ'rDiO. y 1.D!~o (J):!l Il'.smr bleu ScCQ lo ~gl'e-.gm~.o. so ool.aulOr.1 on c1 herne ,

Ii~~. roc.nUE:N'l'O

Dado quo I]OD"UmO 11iIIJoba 1Il!!!~!di!l-'ra, no l!ilI JlfQD;d]eil'6 el l1omo bUilt" que lie: '~eD-ga 1111]0 ca'lllb'lad die Die· zq; 1;I1l1;l !.lez. ooiol!ad05 ~ii'tl1L~ en 10'!! P~"'Q~. 'e!ftatl,d,o el 1l0'iIL'lQ filn em:endiQl' U{!D. ~l.alTe8e 1:[1 p1Jeir'l:a l1ermetlea· mente y no ,Bf! ~brlri. mt1B b:;:wt ... 1103, d,[as ilnplll!:i! {Ie Ia .. ext:lllcloill dlei fu.e.E:O'· (es import3.l!ll'~, lIU1eJ;1 a.s1 .. l~ dr:il! lHlilJj tlQli:!!:ll)n piltrrecta.""

k 'rende~·a Juego (~,eiiii iii ooue ... IJ;rlm,el'o "i' '(lII1i'!br,I!r;:l:UD IUE!~O Q,II.(I tJsUi bien enoondldo, i! i:IJ fll.e~iI)i 'l'l'i'{I, pu.es. ]f!S U,e.mQl;! dflben bUlle]' f:uda.s las Jlairedie!S) y 5E! mallti!luid.ra 1:11 l1r'e" B~OO I::IlI.cstil '!llLle Qbl!liIiI'1!'unlilo 1111111)' eL mJrooocr do ,mrlstal. colll:e.n hlG lJie:l:iill et oolor e.l.:lolell d(! I a tilULll'a 1]0- dds" Q Be ~oio1l' bennelUin.

CUlUlttlO, nlllirue B (Isle Ji!'Dnto Ill, cot£wu,." auapcudelra Ia leifla. es (I,e,dr',D'o s.c l!!Jtment~T,imil!i. pefQ de, n:lllGUDOi lIDlJillllem deborl'i.l1 l'etil:M JI!:S I:IlJ"aSfl.S: SiD Q) t]l1e ill f lIeg)ilI deber6. 'ektlillg-uil:'ae Ohl, I}lI.jilliUio d~ ellw' mlJlDe~'a I!U'{ldllJ.:ilJ~menltlli ~1I~em.!:IOnl~ tl.li~u.,

GuaugJl!) e.!!te '~rlQ at 111)1J'DO, ,~ II.(!J~ "lillll d'iml d!JsplL~s. sEll ret:h'ar!i')~ UUI, plez,ilS Y ilQ ool.ol'e:Il!':m los cacfraercs.

Debltlo a '1& g-1I1~fm qu.e {Iesol~ 1,!Ili!i tlerrae de l!J1JIl'QIlI!h el esmaue que. s: tlm'plf}a para, darl,ea III eo,]orldo. ),,8 ;no, \' h~ll.e :ill 'Pu'is '¥ ei ll'(}el) iJ o.e' ,aJun q,ue<tl,a ell el eomOrtiiu ,elj lImy '!:l'ItfcH d>e COil !!egii.!JtI~, Pi!liii' ]0 tOl!lito dabem05 cGI!itelJJtarllto:!i COil Pilntlll.'a 11.1 brurn:lz. o.o!l,malte Dueo 'Dona el Gont·J",uille de to'n,O,iii.

Cuaigufer Belllilall!:e (l,u.e; Ij:e:t;lue • .:1.[l~dj), sJl""m pil:ra e~ I;!:.iti';l(l,

Clilll?~m[ca:!! de Ea ,aiilUgllII. RO\m_o" Cb.irlgUtl.DD. y otraa lIiasl.ula!! eO. ,est. DeN de ][OIll3S m4:s nl(ill~irnB~. Hustrag. e[ gralbaf!o,

OU'a j!,o;r.ma de Ii.~ter l03 't'acbauQ;s ¢gI:lS~!i!~ en eo,]ocildos IU)M-f!! 1iJDio, !JUllel'n-el~ nan, d9 t1eJl'I'!t-.. '-' eu.b~·.Ivj,o.atumllBente 000 lema, !i! Iii. eual !leprnnd r-Ii l'uego ,. :ilIliilrl.'.iIi~nbidGlo

48'1

·'f'"/(;U/RA. (CmA-f1ICA C'HlRIG~I'IA,.)

't:I}IIR~fl.lItem(lf.ll.e ~a!lle.. 11,1 ue las ple. ~lU! '~obrf!n !l!\1 !lllfmie.o eoi.or d.e K'iTiJ.!lfo:!Jll." Se dejp:r.ili a.iIHI~ar 01 fu,eg.o y ,C'ua'lldQ) all' ealeule :78 ;!!!l:InJAdOs lCs. 'cacharl'OO. ee l'etll'BlIl"

La.. 'C!f.;H._unc

Bill ~Bte or-te uno de los mh a[lttl~ ~U(i", dau,R-I;I Ili,s deee!':idad l:I uue tienla lOll hcrmbre de ronel" al!;Qn reoe.1lplente donde yol.ca.r los allm.$Il.tM u "1i'11!1'O, guard.ill" el] >!lUo:!!, ohJetoiS d!1!l; UI!iO pel''!lOlUli; '111lC1I!I elltJO:IIICl!1! o!lbe til'rte, 110 del ai';;hl g,!I!'1 u-diorRQ (lomO IltlBliit'l:OS ]0 admhamoiii lnIo'Y ~Ut'll ]:I.lu·a l'€ca.'eo d,1il; Ilme-mTO e!Jllirlbl, s:lno eomo ,!:iO.gO i:ti!li,rr~lIrlglilil;lle y eslreel'lo.mente II:gd.o it [8, vlda .cIe L,~I.!! '1"1.IMliW.'OB i!HI'i)itanil;'es: de lii Uetrit-.

Serio. mu')" hr!ra 10. btstoria Ci!lim" pleto. ,[Ie In e-m:amic:a,. 86~o dllremoii. qIDl' 841 f'emo:n1ia ,Ill '\"arri,os IJ,jglOB aat.Qs dIG La Erab 'Cli.l..1!Uaua J1 h1.10 DOl" Cl!IIrm ]R5I ti~FT'H8 e!1p.ola'B.

PlfI<l"U t6!l'.a~mM 1.I·1g.(I d.e !l!'ii1te ~(!Il· t-iiiHIEiIl6. '!lUle !;I't:I:[ !lUll' II!D.~I:I CIjlI:Ii;:!I}'UO IIDl- 1.':;U"eP!!!OS eou mas ~I:IIIl,~II.

l..!i!l 'CEli'~' ~1(nID

~ ~1!I,t1~IG'I:gH.ll 'Chi l!lCiSllan"OIl de BoI:lv.lin,. !Iesdle h,lIce Barg,o t:ieWIiIQ &uJ· :tTI)U'OIl m.tenJj~Yilmentl! 1& ~Bd!'!8tria de III. pJfilre1i'1Si, fitly una de laB miig, DI!'(io!il/lel"aB.

Ug p;lez-aI!I Gl:nh'~ gDJo,ti.81! l,ll!ii!!. a 001'n:(\1! el g:ro.billdo fl.lnI. tQIID.adi!l!. Qt. la~ all!lt~(I]·~~eil,.!l, ~]<;I I'm:mo!j tlriJea):i!)jillJJi.te lI)oc1el;:]Jo U!r .ad.Q)lT'naditm_

I4!. :!'!UI\·t,er'lla, pnmfil ~.U.il uUUZMI lI;!;ra m..I1tiZllI' 1,0:!I tMilli!il Y realY-.Ilirllls, U~ne '~r 10 .f:OIHI!I',B.~ iIlIFc1ill'lill!! m:i!fl!~ rat: ~RLllo. 'II I!IM'.Q:!. 1'1!I~:I!I!!. bJ!!.'iUI("aiJ y ,al.g1!Uil!lil1i pariQS, 'I aalvo aU~lIJIlIU!i, t8!W;;!, usa!) 1'09 rro'JOB ·"~'I'OS ~'l1'rtl. heemOlleal' I. d,e-COil'Ddo, o.pUGlD:liIIdo los colm'es mitl!el."Bles antes t1e~ CO~·, mie~to y ~OE!, vog~tco.ll!!s !lMi;lIU&' d!;lo 'li'erlUl'mlio.

Lu deeoraeJou88 s:lom.pre ""An diBeJlad.. en I.. »ane &:rtema COD 8ICt1p.e161l de alglu!.(il! beolillil ell 1 .. parte Intern. deJ JabiD 8ulI'erlor.

Lu ~lel88 de gran tamalio 8610 alcama I. deOOnlel6n blll!lt.o. lDII do. tercioe. qued8.lldo la etra parte Blu orumea.to algano.

No .e. JIIlQ' -c:ompllcada 1. dla-trtbudOn de los eolllU!. PU@8 en alg,unall ocaalcmee et:Ibre 1111 10]0 rojo toda l& 1I'IIl»rric1a uteI'D. del DIJ.Jelo.

Geue:rah:liente mll.tluDl el eolorido el bianC'o y al llep'O,. dbpnatol eD finl.8 UUe1l8 1l'8.ralelae 1lD f01"lD& de dS'-zBg. (I blen d..,. UnIl)M hori~tales separadas butaate wtre .1 cruzado pur ltiDeu Dar.lelae pend:lcularmenie •

otra de las caracl8r1ltieu en 81 decQra.do. ee ]a frani. Il'ueaa qu.e !!lace en la bue del C!aehUI'O. liepndo lOCO menDI a ]a mttad (ca. ... po 1'(30) b]anco eD ]a ))&I"ttI 8UP'IIriM '7 sobre ht& algunllS nnea:a ell

labr:lCill.n C088lil litues. 8J1l1cable:s al IlISG de aUIi lutcII'8ldu91S do 1.. vld ... IIt.i1u! .. i) para 81 comel'l!lU, peru DlllDeli lIara lIrovoear emoclOIl81 atAtiC&l!l.

Los nombre, Tatanuda -Tl&ut.pa 7 TaralJ1. 'ndJean 1& reg16n (le ~b prtJeedeo.ela •

roJo .., negro corrie-naG lJaralelas.

En ot['Oa CiUlOIS, 86lo va. 'Ilo1oreado IIobr& fwl40 de t.erra-llota (11.1 nQtur.al) graod@:!! ea.mDos rolos. os!: el (,Ulello 11110 y II; deeorat:l61l deade

I pie de! ml!lmo b~'IJta ta mltad del vlentre del c.a.lihillrro.

Los IlJta~to~ eh1rig\llliJ10S &610