Está en la página 1de 66

A4LD

Transmlslen Automatica

--

-------

,

,I I1d Ice:

'.nl,

OescnpciOn GenalraF.. II! I! I; ...... , ~ II ., III II " ., I. I.' I~ III III Ill" " II!! • II III .. <I! ! ! !Ii ! .!! ~ I 'I' • II II II II! II II II II 'II .. ! If' It ! I 'I iii ... It, ! .. i .. 'II! '! .eI '!! II; II !' • ! , !II 'I' I, ! '!! ! -'!I! !! !! '!!' ! I!! 4

CQmponsni'e:Si de ~I~ t'raiftsmisilt!unl~ ito ,~, 'i! t! ~ 'i! Ii! o!! o!ii ''!! !o ! .," .. ' III •• Ii, !, I 'I' II ~I I~ II! i i! .. iii i i 'I i! !Iij j ~ ~ I !II ~ I. II I.J I •• 'II' ~l '!!! '!' '!I' !I II' I; 11 II l' Ii iIJ III II' II' II I. II • II" II III iii ,. ,., II

Principio~ de rnnc'ionamiel'do,. , .••. , . " ,.' . _ . , ••• , " ••• ' • , •• ., ••• , •••.•....... '" '." . " •. , . " ..••. , , " 1 • ,8

CQnv.ertIdDf de tDf9. 6n. ~ ~,.," ., .... '!' ., It !II " '" !I' III If! I!I III !II III :. .. II ~ !!o ,@ • ! ~ '. -' II! II 'I • Ii II I II • II ~ ~ II II II • ! t!! II II I II! • ! '.' I .. I' I '" iI I ii II ·io I ... i " ,iI Ii ,i Ii .. iii iii. i iii 9

Pruabii~"9 del ,p-r~u6n· d~e camrofl. 'II' ,~' 'I!' ' ! I! III III I' I I 'I I' ! I 'II I' .. II, II L~ I oil II I • .o , , •. , .. II' ,i ,ii, Ii. '" I.' ., 'Ii' ., III .' ,.' ,. '!!I III ,I, 'I 'I II III I~ ~ ~ Ii iii ! ! II! .' ~ ,~ I' i!' 'I ). 11'~3

t:U.agnost1iCQs' V IP~u!el)as.' 1'l'iUidQsl,,,, •• ' •• " • ."" ••••. ,. , .• , •• a ••• i ••• , •••• ' , •• , , , ••••• , • .,,.,, ," 'I,., ••• ,' •• " , ••• ," ,", •••••••• '1'4 l:Jiiag"'6sliloo~~ de Bverfas ••• ," '" " ... ,. ~ ...• _ ••.• , •. " " . "" , " , .... _ • ., ••..... , . ., ..••.•... ., .. , " ••• , •••••• ,. , ••• ;0 ••• ' •• "5 Pruebea COI1l aire, cOJ'I'l]:lroiilni'c;h;!, ••••••• " i .• ., ••.•• ' • ., , ...... ," ' ... , " I , •• ". " • " •• " '. r '" ••• , •• "' " , • , , ••••• ' •• , , '. ' •• , " ••• ' , • •• 1 Ill,

Ruje- Etal fu,sru ~taJi)III~'ll '1'1, II 11 Ii, ii ...... i •• , II .... " 'i '!! , t ,01 ~ ~, ~ ,~,~ !i • ,0 o!i ,. ~ !! ••• 0 0 •• !t !! ii ! .. eo ii ., ~ ii .. 'iF II I! ! I! Ii !" oi ;Ii ;0, • ,. Ii, .s", io ,. i '. iii ;0 I~ ~ ... io ~ • '!!I 19

Heliiramientas·lfl!S:PBcia.e5,,, •••• " •• , • ' ••••• , • " • ,", ",. " •••• , •• ,., ," • ," .... '" , ••••••••• , • ," • , •• , •••. ., ••• t' •••• ~ 1 •••• , • ~ ." .20

ConJuintlO de ilTalillilTnisinn •• , •• , • " " '. '~. '(ilqmontsle .•• , • ; ' .• ' ...•• , ' ••.........••. , '.' " .. " " " . . .. 21

C'QnfUMo ;D!e t,rll:iil'imiisi,6Jn I I III !I' iI I .. i "!I ~nst~~alcli6n-1 1111 'il ~ '~J • ! !!I '!I ; II • I ! I! II III !II I' ! I ., •• I III !I II .' IJ I II i i iI iI a i ,i Ii • ill ii Iii ,ii Iii i, i i ,Ii ill i> ill iii II 23'

Ubicscl6n diilil!l~ 8mnde:les .

OespiBloo V IiIIO rnenolatlJ'ra depiEnas" rFansJ1i1iBii6n.,., ", '" " ••.• " •• "'., "' , • " '. " ••• , • '"' .. " •. ' . .. 27

COIiI~U:~ de 'tmnsmisiol1' ' •. ' • " " " •. ,,- dasai'lrrtall' ••••• ," •• ,I, ••• - 1 •••••• "'. "' -; " ,., ,., •••••••• ,' , " ••• ". ".. ~

ClJelpO tie lJal,wla,!i1" • , .' . a' .. " ' " ; " •.• l'e"mocldl"l. , ••• " • ,_ ••. " " " . " •••••• " .• ,., • " ., • , ,j •• " • " ," •••• " ., • , ~ 2E1

JUgg~ Illngitiudinal , ••• , .••• '. ' •••••• - 1:.O.mp,~o.bal::-i6ii1" •.•• " .•. ' •. " •. ' ••.•• ' •• " '.' • " , '. " •• i , •• , , • " •• i •• , , ••• i , , ,3D

Conjuntb de, sQb!,Q-t1la,r~hai S/M! .". ,."' d~armar·ililTIil!i!r,." j •••••••• j • , ••••••••••• , '" •• ' , •• ' •• ' •• " '. 1 ,P ••••• ,34

'C'aI'lJ~nlQ d'e d'll1I.cta , rftitIiCn;;:iBSDI. 1 • " " s deslu'roif ,atmgr·",., " " , " , • " " ,_ ••.•••• , ••.•• ,I • , •• , •.• " • "'" ' •• " .' • 'I' '.' " ••.•• , 37

!Eml'18gu8 dul avant.f)',. '.' ~ 'I '! !! !! !! !! Ii! " ., III II -, d-esQrmor • Ifrmar!ll ~ !I' !! 'I' 'I' !I II !I II!' ., I!l I !II' • 1 1 • ~ I Ill! II!! ! ! Iii Ii • Ii Ii l II III !Ii iii II II I'll 113e

COnJul'i!O ~Irrllpl.lhigr' media V 'traS1fOI •• _, demmaJl: - a i'm'a r ••••• , I, ••• I, " , , •••• , ,j , • " • " •• " ••• , "' " •• "' • "' "' " ., " •• " ., ~ ,. lin

GQI)Bimadcr •• " ,., ,., ,., ..• ' •• ~.' , '. '." ••• , • ,. ~ar - -aJI'm'8f •. "" • , "' ••• , , • " •••• , •••••. ' • "' • ," .' " •••• " 42

S'8rvos medli'o y de'antouro ...... , ' ..••• - desa,rm'ar - annat ••••••••• " " ..••••••••• '.' •.•.•. , •• "' "'., •• , "'. ,,_ " " . ,." , ." -44 SOPDI1iIJ eantral .•• ' ••• " ' •• " " •• ' .' ••••• -iinstalal • " " •. , . " , ..• , •........•.• ,. "," "' " •• "" •••• "' •.•.•••• , • , .• , •• "' ••. 4!5 JUBglJ' IOl1gTrtIlJt!iinal ••••••• "' "' " ..... ,,", - compr.cbi:!,r ••••••• "'0" •• , •• ii, , •• , ..... , • '., .. ,., '.'.' , , " " .... " , • ,," • , .' •• , ". ,4$, 44?i

8a:[tdk; '. ' .•. ., '.' •••• ' •• ' '" .' ••• ' •• "' - ii'liSta'lar .•• , "' , ," "' - , "' , .' . ' .• ' "' , , ' •• ' .•••••••••• , •• , .' , ~'

ElQmbsl hidIiSi.ili~[.·, , " " " . " , " " '" ,,, .. , al,mar -lIrlstafar " •• ,., •. , • , ••• '.' "' " ••• " ••••••••. ' , ••••• "

~"n:d"'" af--iPlt'="- -' ••• -. , ••••••••• , •• '.,." ••• ,'''"." ,.,.,.,. ,.," .'. 4B

~~~ _' _~::;;I!!o i ttl II III ., .. '!' 'l!' 10 I! .' I II III III iI ill ill II< " ., II I ilII a·' ,II.lf:!iI'L'e.i ill i!I I!! .. Ii 'II ... '.' .. II I II II II II 1fi'Si ...

Es:t'I'Jp-ura ~8rl, V' ,utefii!liOn,. ,,,.,.,, •.• - dambi", la~ il1lstalamon • I ••••••••••• " •• ,," ••••• " ",,_., •••• '. '. ~ , •• " • ' ..... , • 48,

Cuerpo' de !tI'1li,llJul',BS ••••• ~ ., ., , •• desarmslr ••••• , • ; ••• "' •••••• , i, ; ••• , ~ •••• " ,,' '" ••• ' •• ' •• '.' •••• F •• ' • ' ••••• ' •• '. 49

C(;iriiun-WS d'el wilv~ras .•..••. , , •..• --despiece'., ., , •••.• , • '4' ••• ~. • •• ..' .... ' ... , ..... - .. " '" " .••• '" .. , "" '''' "" ,,,5(1

-- fun~iom-EII I ! ~ It' ~ !!I !!I !!' ~ I ,~ III • II! ! 'II! f' II! 'I' 'OJ!'!M II. I • IIj t III II II iii iIo i, Iii ii ii ,i i .. i ,i iii Ii ,il Ii1 ii iii ii, i iii i .... 51:

CUB,rpo de 1~4tv"ulf.u,! j! ~ !' .. i ,j !i i • ! • I!' I!' l !' A Blfm18l\ ~ I ,I iii iii i i il ii, ii,. iii ., i iii .. II 1i • II 11 Ii ' ••• i •• III' II I II III' ii, II II i oii • i il .... ii.i> ii "II Oi, .a ., J _ _i. oJ; Ii Ii iii t5:!

Sfll'V~ 'Il'aS6fO ••••• , " , •• , ·, • .aOOar V l!!,jusl,e .•.. ., " • ' , .,., .•.. '" '" . '" " •..•• " •• '. , •• , • " • '" " • '" '" ,83,

Dial'ra,gma 'd'e' lI~li;r~1 ~mildulaQG:r~ •. , • ~- ,dssmomar'-lns!tl!1ar •• " • , , • i •• " • " •• , •• , •••• ,. '. " 'I' • ," • • • • •• ,154,

G'awrn~:dor ••• j, " .. , •••••• ' •• ,~ '" •••••• " desmon~:r - in~talar" . , "' .. " _, .' •. ' ro. " •••••• '" " 55

MecanismD sele.ctor •• ",' ••• " • '" . u •• " desmontB!i - ~wlsar - iim.1ala; - " H' • " " • H •• , , • " ." ••• , •••• , 51

E"spe_cificaci'ones... '50 II 11 '111 !II ~ ~ III I I I •• II ii II I • it ,ij ,I, Ii, iii 0' ii, •• ,. • ·.1 • ,I, .. Ii .. " jjo ii Iii oi oi 'I ! II Ii • "" 'i Ii 0 ! !I! iI I Ii, !'''' II 110 II !II !II it i! ! ,. II!! ~ II!! II!!' ji ! " oj! , ~ I!! '" , i I; !58:

ii • OJ .... III I •• ;0 .0, ~ • ! "' .. Ii I. oil ii; iii .. iii Ii ......

••• 26

bs tr,Blnamlai6n 'V' I!:II (i~Q de 'v,~:l"'l!.!llS so Id.entil!i!;:!'!:n liriIH'diEifilte ria ,plaqJi.!Iita, matajiici lcol€!cacia gil II ext'(lflcslOi1

laelWlsoovbl 101 cuer.po de v(ivUl~.. '

la., sig~ul~m.Glta~b~8 'Indios '1,85 'if,e:rsiones de ia !!Jama. SJERFI~ qUE! puedi!J'!i! Iii Pf~'Vf:st.m de triITl'I:smisi6nallrb:imntica. A4:L.~· _ ... _. --

010 D D'D ,8'4'IGT BB, DOD,DD,D I

10 0 ~"G~il~~VA I ........ ~_.B_-~, ~

Comluo,ba,ciDlI1deil nilel de,I,Act!lte

'~~!\a rSSl.!ltados Jl1Oj'cjs~a. le'l rt'IUsicr modo d.e clllml!JjiOba~ 0I6n d'tlll'1iival les (lllfllld,el a.::eHe de! lallral1lsmiisio,rn h~' al~Naj;;lfl .su tet1flllemfl;,ma !lonnal de funcionamiellto,.

(:t 65I1CI. .

,U;! !lejjjfita~~On deb.;f!1 ~e~lili:ars:1!l1 dB ~'8 :siOllJi~r:rte klima: -SI:tOelll ~,elllrc;ulol ,sDibl'"le to'rlflE!1'!Q niVtaWaido. '~OJ;lgBl rei fii~no ·de mi::!iho, \lpiseel pedal da freri,D·,

ICon 131 mom" e'll mIFft1frtul.mulv,s 103 Fla~a"ea siliootora

lnIs'\fe~91 P'Dr ca~B, I!Jha,~e sliJs pc,!!iiCiql1'E:ls:: .

IllUeve I~a pal'anea sele:C1!tmt8 Iap.oel~i:6!11 "P'i' y espe~E1

d!l.lr'Ulte un mirU.lito pClr 1:0- m,eirE.gil1c. .

1.'Cq_n e.1 meeor 1811' mrnii'~o:, le~treiiEJ'I3J I'a varma ,rjl9!l1!i.vet sequmlacQn un :parla ,lim:PJlJ. 'I' ~Jn hUache!SI.lCQ iDqlJel ay "wr,~,iQala da I'iIl!iBiV.o.8 rll!;Iel de' acmte de!oe 181I"l~mraF~e ,enbe !"'MAX" y: "IM:IN".

"AgllE!gue, !llC!ei1!11. ~ f!!IS'Ij;a ~eoe.safio.

NOTkSt Ie, I. ni, vet, del acei.ess, ennntrara IPDr deb, ala della m,8FCa nMI'N,!I'i 'VJerifil;ljue POI' lu[p!!i,.·dfl! ilatransmj·

smn 'I del e:m:friAdor d'e' ,_aeeEt(;. .

81 leJlecer~81 de Ia uarnsmr~i6n tuvml'lJI W'll ItOlOI" rf!lt~1"! OSOUifO 01 n,q'O.f SeJi'lal indica cion de Ilm:b~.gJ..!esi ~ 'ba n-

,~. ,-:J\ m; ... ,"" .. · a,s· ""i' i:ll!!il'i'" '''i' c '.iii'' h"- y. t- 'I des-

uiliSl uesg .. "' '-"., .. ,,, ~ ._'" ., _'";' O,~!JI,rla ~1lJ.~ .,'''.

mO'llilaf. fi:mprar y 'rev1s;ar el conluntol Q'SI tm'lilsmISilm. $11 el ,8;Gei~ElI tIDii!es6 I:.H11 eolol' emma .• : e'~ '~Mdi~ w;l2' 1e$'1:~~ contaminadQ ,CQIilI agua,; qllJimr ell' ~rt131i para COf:m;rA;l~r v r,elv.i~are'j II!illIfriadIQr: de,acSite.

RemMe.ndaciones deSegu'rtdad

,~.n 1101 'I!,ehlcul.as con tr.anI1lfl1isICt~ a_rri~tiEa, 1:illi1Slil: siem'pl'e. 'I! ('frenD· de lhiJ,srn.QI:'1 ,metl, fa paCa mta, iseN!£tol31

alai :posicion ''',p1'l flIando: . .

lise ,apBJCllIIe"e'l veh:rcdto.

"$t;i ileallide~ 'cQm~fOOOt;:iQ.n,~~ o,ajijcn~ ,debaJo' Idell ~,I'lI-O" _$1;11 ,dSjilll' el VE!~J1:ILdo .con fli motor' en m:arcel'rfi.

lilial revol~ijorre' e[l~r a m.:!iiSl d'e.4.500 r.;p,m, an .1'1£ JJa!~ali1ca en uP'''CI "N'" •

I I

i:

ILaI 'tr,a;r:iSmi~f6l1i1. au'b'm~ttc:~ A,4,lDtien a Ila~' ~igl.iienles pt18ioJones de: aVliIl1[l!'.l' -de' lapalanea SIII elOloM': ;',01£" .• "D'~, ",2'" 'I "1" ,Adem~s, tie:Jile· I,a' IposiciOn "R~~ .fRle;tirO; . IC!eSOJ. "'P" C~_acjOJ''''l!l'iI1iemotv ".NU ~nelJti'aH. Illn inhfblaor del ;ell1f,t!.nqule: rm pidElI ~g,nl!<!t ,e] mdltor ml 1I'!il;;!1\c!ha. GOr! !1.!ti13 'lr'Eiloolda:i::I.mm1:da.

'UJ11I:B VB:;oJ gus 11'1,1 moro!l' ss ,em;:Ue!rlftll",BIII1!'n mfnlimo B~e!sradB o en m~iI'lImCl! normal', ei whlculo, 811anlBr~ l~nl<lm!3J:'1fi9 .. Par '(lOI'li5iQLDli!l:nlllt!'l'~ i8P!II:qLlliIsiompro e'~ f,r'OII1'o dB marU)1 11 :de pie cl!1sndo Iselec<:liol'll!ll'. "'A", P':D':E"" "0", "2" 6 "t",

"P'" ., E'lti.clalil'fJJmlen~I:En ent tPQ1si!;;IO:J'l •. ,!eM ej'ede s,nd:a de ,I~ :U8J;Jsm~5i61i1' sa~ncueliitra fnmovll!z8dQ por,mfl" dlo de IUln 'trinql!Jleite quaellgam;:hB oof!'le:1 e.ngm!1liije de' estB~i.oiflllliflierrto,.U:It!~ictOIi1 "P' .8",10 sa' oone sef,ec,. 'c.i'C!lnarr con el ¥eh~UlI:O IIYlmo'•

• "IR'" - Martha .atr.d,~' No sl!! dle.be I1iIDV,eir la palamca s. lenora '8 '11' RI' ~ mel1uII,S I~'el ,si ~@hlc.IlI'lol· . rado. piot :I'HOnes·idlsqurldalf, iiJ:· march,S! a,trils. '\ _ :Se 1."",,bibehldraukamenlelcull!1id1C1lu1 v,ehi(:;llilo esti ,aVinza-' do iii v!'locids·clies SUperiQr-eSil 16 ,KH1ih. NwnCii se hs de mover Is IllIilalilcaseledori a niF!BUlllll de' Iss',posi' ciol:les de a,IIo!8nCe, mieil1tJr,ai, etvel\i1:m.dG &e 'restalml)o vierndohama atr,as.

"N;' . Neutral: C~ail1id"o la. 'P~]alj'lc8 S&!scto!,,!lesUj.!1In !a p05jc:i6n: diB~ pLmt'o mUIlIi't!oJ' f101 Gauna 1f"1lingCfn ~mbttll de'

ma!r(:fcu:I. . ,~l1IIer Iql1!J6 fnmilf., sel~et:clonee:stlt pOSiciOn enbaiadas: m:lilr gronunciadas Iklallfa ,consegJi)ir ,e~ tll8nado con el motor.

PalanWi selectOra len P1Jisii:iOn' "'IDE"':: lEI ",-eh~t:1iJI9" saldra erJ primsifa. AJ medida que aumente la vel'ocidad. III), caja ds camibia!! camfliarii -automadCB,menite c,lep'fimem-a se:~ gunda IJ de'segulilida Ii '~efC~ra. EI '~un~i'~liIIamtlJ",tlJ del embraQllJo Ijgbloqueo dell CClITlVenidor. V ,e:!. cambio ,i! ,CIJIUra sa l1a:r~n iBluitam.tdoamente'. b trarrsmistontambi~n caJmbiaJA ,8uttlmaticamenttl; :regresa,ndo 'P'OF ilstas, velooidaides. a IifMlh::la tilue h! '¥ekjcidiad d:1Smin uy.:;. En'ss~ posic:i61i!, ~I: wh I Cl:IIIOI iu;:t0Ql\'4 Bfl' "RUEDA UEIRE" dUlI'Ql'ltel 181 QBSa(;'eleQIci6n. IiII nasar 1'IQf 3·, 2'· 'i

11. I'" l'"

P\aI~Kal sel~egl!lr,a en IPGsic[on MIIOU: IE] ~lfIrcl.lll'O saldril III prim era , A medida que. alJmentt:i la, veiocidad, ,Ia I)ran~misi6n camb:i~ra ,8ullllmsticcJ,fll'ilente de pnrfl'!im Ii:sagUrlc.ta V' ,da :s~gLJl1da a lerclllr~1 V. el'f!.!ll~iQn8!miento dEli ,smbl'8gue de bloque~ del 'oc:invertlfcioF ftln'CKlnar,ti ,BiUtc-

matieamellll.Q. . ,---

Tambldji1 ~qILJr~ la,1 \lahfa<uIQI I\IC'fYBral en ufiI,UEOA LI8,R,E", dl.lfBlnrts' la g,e-s.actllet<3icI6nl· alllpalSll1r 'paf Z· "fun, "11.

P,rdane:a selecmra en rxisjc[on n2"~ :EI vahfculo saldra ~" £'S9und'!l V' pemllanB'cem fUll esUI, man::t'!s. Sel sct)llSSja ~a~,r uso, de I'll pfm"ici,6n .2 para liJajadas 'Poco pro:nunciaa'as. 151 empleo COrliHante' 'd'e' Ila' 5e{Jl.mOa 'wll)cii~ dad, c'on -SUI !Bleck! de 'fre:liiadQ' ,sobl'a' 8~ motor, ,~inu·

,'lie ellltJ:slll~e I'Clsflflliin!Js V rnejl:uQI rnllconddcc.ll5h. ~

ADVE:R:1iI!:NICIA~ ICU8F1llic mal palanca seiectgm se pasa de ."'OE'" a "0'" ',ii' tal p08icii~. ;',2,", no sa prodiUtlm cambiD_ dBsee.n.dente_. tI s,8qlmlda pDr :sobre -1m Km/h. 1La: tra''1sf!1ision eambiara ~ tereera jnmediata'll.1~.1 pert:! ill, !Camblo a _segunda depllIflldera de Iii velo-cjdad del veh(,clIJlo,.

IP'a:(ano sefedora en posltf6n 'I:L",: lEI vehR:t.lmo' saldm, en primi:l~, 111 permail'leeel'di en resm mar,e:ha. P'sra Iwi'tar'

SI l!!i.e haCl9 '6iS10" ,clJsndo 59 va ctlnda .. N;:!'6Jrdo .l:In ~lda'l'n:!. hi lta!1;,;;mision ca.mbiarti lllimeQ'imm:neme (II IlirOBl'ili Ji'a,rii~dOSB :@virdcllIte el fOlna-chl' dfl~ m!Jt~r, Si .ISI palal1CflL s8IeC10~a 51';1 deja; l'1.~ "1''''" ICii ti~a"smlsi611 eambiar,jsl.:ltomatieaJ'!ilen1Et do S,!!I 812.1 'iii de .2,!!!! 19 1·' ~IHlI1do disrnin!ll va [, .velo(1d<::!dr. !La tllu!lsmisi6npermrmBcer.!i ~n e5!9l~ :msr~ ,C!h,S mlientl'Bs no .58 mluEI,vala pa_lan:~Cli del "1" Bi "DEI 0,1',

,Aeele:raciDn a ftlnd'o,: Ad'emSs, de ,'o!'! cambiGS au't~m6n~ Cos: hac!a ardb~ 01 had .. : ,abCJjo an -relaei6n 81 :18 v,s!l)cii:Ii;d del oonidll!coi6n "f ,0 [a F!Oi5i.~ti!if'l de'l Ileeiemli:cr, lie ,pal'SrilCElI ,seJ&I1I:(Jnr eft pos.icion ~'DEIO'" tamhian PEl1il1'liitB, lis, sceleT Alef:6n ,Ilf!ont'ifril.. &ito S8 EO91'S pismlda ,el ae.eleradQI" ham eJ PII's"Q, manteni'endDikJ en ema posiciOn" EaotQ sck) sa pu!!'de haC9r a ve'lociaaces a loni, Gf"'B;-ssda awnS!Eljab~e: meter Ufllll mm~hBJ masbaja en un 'Veh'fculo COf1l tranSl1llB ,on mantr.ll, POI' ,ejemplo, en until cQllnQI ,0 '1l!1ni1 adelantar 00111 mayor lI'api:d~.

Relinolque C!h!li II:m vetlleula con tr,lnsmi_n: automatJ§I a~riQCiI,al: M_ueva 18 pSllgIiH:;a sele:ctGta *'Ii la p~c:i6n ~'N,'·. 51 llii dis't~m:jBI !ClUB liIa,~ que cubdr' 1111,0 ~ $W;piiiri-o . a 201 KiiI .• el Vl!ll'!fculo ,ae podra remolcaif til ~t)mD _al. a una \lelolJiaad CEil 30 a 40 Kp,h ..

Siel "imhfmll'g, se ha de I'\emcdcar a d~sfa"cia5 .uperiD" res: ii' 20 Km •• de:smon~ grimef'O ,ei ek 'p~opullSQr ID Ie'vute' el p",nte..tra6e:ro.

!'i,

1

2

1

3

a

1. Cascol de'l convsnicio,r. 2., COlilvertl!~IQn:lB torsion. '3 .. IE'rlfIbrag:u Ei dEl S 1M.

4. 'Banda 'de 'S/M.

,5 .. 'P'awtariGs d6f SlIM. 6:. R:echet: de S 11M.

1,. EfT:Ibmgue, d~ alta'll IrelJr'aOe1iQ'. 8, B,aridll iJil,termedii!l!.

9., Embragu'e! del ~V;ijnC,B. 10 .. Planelario!Sl oelsnter:os" 111. Plsll'letarioo traserca,

,~. Banda d'ebaja V re'tfo,cesD ..

9

12

1,3

11

10

14

I

15

11

17

13. "F!;QCli1et au baJa.

114,: 'R'lIIE:J1ia d@ntoda de esta:ciQitliClimierUiO., lI5!. IEnensm'on detnm:s:misi6n.

116. Gobern a ~or.

'1'7'. S~nfirlil ,g'aveloclmsitro; '8. E!je del ,salida.

191" CiJsrpo de !lllIIIIJIBs. 20. Sapone' centml.

21" EmbraguE!1 diall:lo'l1Vv!3ImdG'f'.

INOTA~. S/M s.tgl1lifioa "sabre-m(J:r,chQI" (ov(;lI,:drivel.

1. Cl!liiI"'J:i1JIlk;' C!~ "'!!1'ii'1ll'n"

2: ~6!1 vtnii!:lO dt! m:bragll8 d!!~ cOl'l\Ouclldqr 3, fie'de QIffiP'sda 'Ima Ildol!

~. CIIbi8l'lBI dill ii!OliIltenli!:ilQll.

6. Turblna hT!!I!1id'aJ.

illlllllpl:dsOJ" •

i. Estam, 'If'lilmCr~.

!'!. I!mbmqtUft aa S!.f;il [rol!f;Bl-mlifillill1eJ .9, filllc~'HlaIS/M,

Ut I:ml:mrj:iUB ,dB "Itn' mtJ!O'Ce:SD. m11. imb'fflgue d!l !a"ai1~

12. BemJ,fI';le SIM,

13'; Banda Inllmnlldta.

"4.alinr4~ dl! bllj_a 'Y r~m.

15:. R:achm: de Ib:aill.

1:6. Fl~eda deofadll.dll e6:ml:~nllfl1l~lTt~. T7.S!J'\ilQ d~ fE!~~.

'IA. SlllfllC Irm'!Jrln:.e.dlo~

lii, :Se'l'lliUrJ'& S I'M.

20. SDmba d. B!l1tJlll

".1. Gobfli',",1!!1:iItlf.

22. Cusn:nujllv,lilvulas. :tao EllHfif,HgfJilll 1M ''''ilc:~J.

'·'Bnbmgue, I.!nid!ire~cioni!l:l1rft;ero· ·l3iaiFu:la de lba,j"1 V rall'oceso ·,EmbraguBde a'll'RI'l,c.e ·"Emb~9I.1e.,!:1e r,etrooes.o V'

dllrec,tD

-Bandal del :segunde. '''Embraglue Ul'lidili1l!wi'lJl!Till SiM

·SIJI1I'O ~e:len1:li!flal '1S,1 M i =,5j'ER:VD o&lIJtr:all

D'~ 11a" :sefi!l!~ ~d Sia'ml1l1i h'idrauli09 dell cuerrpo, de 'oIalvulas, pa,l'D .eleC'tiJ<ill' let'carnbios 'dl;! y.alcu:;idades.

Un trlnquete monnu(o en e'l c:asco de transmis[ol:1 se inCfulJa 81ltlfa 108 dient,e'S del'ElifiBlrana]'s' 'dill ~'l;iQnamientQ. iB I"nmoyllt~"nil ,Ie de salida,.

BlGque:a .~I FJ(Jrta~lPlanetanosl baseI'D' QC"hlm [a dill9:ccioo de giro del !mom". :Sujata; ar porta-planetario :J:roelirtl.

Conecr;s:,el eieplimaria Cion l'iiI co:roni! thmta,da in'I i[Ql.das IS$ ni~f~l1as dei,pnmr;;ts. 'ConllcUl 81 ejE! primBrio' 'con IlII 6flQn1!n~I8SOlet.

Suima al oog"anaje cefurwal'.

liransmirtll' la f!;j~rz8a ~t:alvb deloofi~!Jmo' de' S!jI'l!tHite dil 51 M ~8.)i.O~pttl par,j;! ra cu'arta.,

Sap'ana la direcci6n libre' de giro del embraglle L1ntd1rec~jona.1 de' SIMi dura.n'b3: frr:nadO' de3 'f'if'lelot".

$ujetSI ai' e.ngranBja B.lllar dliI S/M.,

F~lnm~l una union re.ntre 91 m.o,to~ .'V: liEI t\ta'Mrni!'l~n, !'I,1j 6USUUDYIB rmarramen~e al em~ brogue !hi1eca§nlcO'~mQ 'q;U!!) mrurltlplica a[ p'8,r.de Wi'S.!J6n dei motor, 'Ei'i3'pecJalmelllt.e' ~l 8Il'fanear.

S'9,(m~a'fga d:e'l' Uenad!o del cDnvert]dm de l:Qrsi6~ 'II ,genera Iia :preSHll1 en Ell siste.. rna '" dll'lfi""licCl'>

Atiicionli lal benda de S 1M. Accmua lal banda, d,e' seglJnd.a" Accialls Ie' blilnde vaSem.

C'onti,lu'Ul las v~.I!JU:las l1e!CeSBri~'S, 'PaILS aCYfflyl8f ~resiOn hl'dr~llIl1ea, r ~.aUza r,Qg .cam,hlo:!!, ,de march-as.

A:c_ciiorfa la, y~'liI;UlaJ de ,9c~leradiOi mediante uniS \larilla ,caI:ilJn!dBl.

ICIO'MPRDIB,IC~QNES V AJUSTES IConvl,ltidmr Ide 'torsion

Prl.!ebs' .I~anr dete~I"_ar Sf ex:ilte .,t:1terttr,renda ,entJ'l! ,.1 Inqrul!ior 'I eslaor Idlll! 1':1 tUrlJJma! 'I loo.er~1 de Is 'iJt,mlib:al,

GotGCilt:J1 11l1.;:cn'¥'6r1:[tI',oi IcI~1 '~O!rsj.611"n ,ei, Ide dEl 18 bomb"<1 hidr~LIIiica y hag; ,glrar ell oOfilVEU1fClQII'.

Np dl1be leJ(~ir ruido m'G't~li~G aigun~.

'Compro'badon de contac,t,o el'1tltr,~ irnpu~.so, V ·saunaf de

llriilii'li 'y !;;uerpa dB! bomba., . .

p'ru'eba. Ge oont:actolentre esta.tDr ., tlJrtlina D.ella Iff Ijfl;!.!i![lt~ al ~.(linvelrtkl\ar de t;Qli:9i,On •. ,llntred'lE~ 1;11 lej~ de 'transmtsIllll V gfrel:a. N;o dape· e:x:fstir fulda m:_a~i- 00 ,algl!lno.

CC!mpmll~ciot'l de (iOnlilc1(nlintr,a llilitator., tLliwi!fJQ. Comprobaciolnde~ 'runCliOn~l11i'eMto

. de:1 131mb I 18 del diSCI del oonve,rtlidu:r'

C61'o-qW'iBl .: i'mpul'sDII' Y glrne~e. filg'. 4. em e]' eje 'impUlI~ ~l" MQ gfq Ubremenw, ,e,s il1ldlicaciori que maV fall.!!!1 lanel l!m1nat;r!.lle! d,e dis"CD c'alltJ"Qnv'flrtldQ'f.

\!'erificaclOni de ra;ado, 'con Ila. uHa dlel 'mlJal dell 'COf1Plef~ ticta:r. AI:. A.

i"

~ V tJ 0 'n~ \ \'

L.·.~, a. fl l! ('1 ~ ~,L.'J. "OJ . ~. {) 3.~. ~~~ ~~

~l C.QIJT!,PifObaci6f1 de rayooo de,1 cub!:!1 cW;i 'comer'b!d'or .. ,1J,lEllmiinaci6n de r,!lvad'o, Sl!.lpefficlst

Raladio 5uperficd.iam .. elimllne!o !t:omflse mu~Sit.a· en lEI fig. B.

:Se Ila Ide cuibttir la' aberti.ifa d'e!! ![lube ames de qtifmil' las m:swas Ider raY·adc""

iElimi!1re' IBiB maro.asde' ra¥a~(iI" l;IIS811"ldo t~la dili!l~esm,arn de g;l',adQ: 000 .• It Iiimp~aiF!do 'ItiQ9]o bien'el, COl1rv.lul1idor,

SI flJera n~(:,esari'Qr :camibiial Iia sstoplilr:a d'll ~al btimli1 hi .. dmjJ~r~ '1'10 !:ll.lbielUll del CQflliorenidQf y ,ei, IlYlei (sf '8ste ~u wIese desg<.:!:!i!fa:dol,

51 nose pUd!,Bfi EI.I.lminer ~I; ray1ado 6'onl I[:!li'Ipu~idD Ii:!,'r~~ no, ~ !lSi'de' Glmbiar'el'tgnv:en:idQf" .

R:sr!d.o profundlo .. CBJinbJe: el c:on,yemdQf' dial tc,rsion. Verifl~lrn :(lI;lB' los 'CiaS.cro e.s:p>arr,f!:gnsde:l cQ.f'I.venfdor as;,. 'nm bj'enl SII.OattJJI V. il~! lias: eldia.dw'as rloe.mf:!i!l OOfln:ea-

d~s. ~g. '6:.~ ..

ILimpilezCl delltoll1l,'ertidor de 'torsion

Vacfe e~CQil'kYliHtidGr V' IE1I1jl!6gLilIfliio bien ~n IJn lit1i'O' 'lite keI\Qs~!1, ffl1:r'odl:midig peu·e cuba hueoo, 5i sa ElI'IICoortm.. ralil ~H:!!1WC'U~!'!s m'B~a'lie:ais~ lnii:!brr~ Que 'c~mHialr 1131 ccil'!1!~r1j:.. dgrdie tOf.si(jn compl!e~o. pl.ui:S;t.1;I qUia: nQI $B:rf~ p(JSible

Irmpiarlo 'satisfa.eh)riBme.nt..e.· ,

I!d:entitiaeion de:1 CDll1lvert:idof'

lQ.!':I QOflvmidol'$. df:! 'lt~!lI'i6l'l v~r!a,n ~!;lg'T1 i~aI PQrI:Ql1Icia del mo~or" Verjflg;ue: ItOiS nUrn£!1r1DS de ~'a:s ·pilmls.

91

OP'ERACION DE R£V,ISI0:N Y ,AJUST;ES

. .

IConjuntD de tran.sm'lsiDnautDmiiiltica coml1robaciolM

Prueba estationaria

La .pru:ebll lestaciof1ari81 _'S"j,N'fJ ,PLHI oomprg'bar que las 'barn:!., &rrIblll,pe-s lil'lJ'seihal:t',arn ZiiI,fa'CIo, asi1' coma iPialraJ wrHica.r lei po1ienciEl delm:atGE' Y (II '1JIu:ir::mamianrto COlIIf6c:to 'Illel cOlilllertldor d'QI tmsi6'nr.

~I! Uqufdo, Idel I'al Iran&m isi6n 'I el refrigarante de'l motor de:~en .tipr ,B suS! nlvelus eqrrsc'!,ps V a sus II!Bmp6fili,tu~ ras normales dSI'furnciona.miemo.

ILa' vatills seleietof,iil y e~ 'Dablel de cambia. d.~Qnl$nW, diebgn~r aj!iJ:stBda~ IliClr~ctam·e:nte.

',E! mtJ~!llr debe POIi!BBe an malrdlB iJnic&melfllttie oon la, palenm:se ec.tcml el'l, ISs Iposici.olFles Up" " "N".

-S:a -d'ebe 1llQ.r:cilblr .m~'~e .Un.a lilgei'lalu'e$JJUestEi, Iii~ aeJecdon.al' bUI. pO!!!ii'ci'o.lll00"'R"·, HOE", "[I", "1'" 'V "2"·.

',CompTI,baoion Ide Il'a velocidad' de! II~idBdg (alllr!lnlJi). CO~eF~&lln 'ta:c6metro ;81 Imotor, colQci'ndolo 11m l;ff,Iiii 'p.!c!6n QUEI' Due~~ h~-em t~.cnmente dases lajl ,a;Sieti'to, del,cof'ldudir:lr. fura,ga' illrmemelillte el'frena de 'miIItG , 'ace: one ell fIr,ena Ide IPie'; PO!lg1l 811 marcha el motor. seleocfODS' llei posicicSn ·'OIE.lD"',,/ camp'rlJ~ebe lave:locidad de e-atado C!I;IIlI, litl 8C-e emdDr 'I'll,sado a fonda durante u:n mcoomD:de 5, segiulntloS. IRupit!1 e'l ,ntS'I1'1Cl1 pr,o*ili'fllBl"I1D en "R".lI!'!ElIQ(;idad, de colado ~iI1l' "OIE/D'" y ';A" 'de'be sal'llntnl 2.'000 a,2.fiCKh',p:'m,

I,~PO'RTANTE:

Nil 'permtm ~I lasc(lmprobaciol'lBS de 1(l8;!ado duran mI!~ ~~. ~,S,&gu,l1.cl'os:. ~je ,eJI_mOIIQf al r'B.~el'ltf leI'! 1<:1 posi· cb5n N I dUra!f'!lIe IUn(!ls Hi segurn::l'08I entm fa'S dos JU11leb8is:.

Prueba en ClIlrrete!r,a

1I0on a....;:u1eracicl'Il SUaJlieen I~ posrGltil1l "O,E/O" ItJledal de'lacale:fsckJr pissd:o IliijJcm~mel"lt'eJ)I.I~ Ittans,mls16n debe c,i:i"mbiar dill prilTllUa B seg.unda a Ulnlil \"'e:IDcida.gf Inferior ,8 45 kph. 'I' de segulil:d~ 81 'ter'Cem a una v8locidad inf:B~

'riOt a 60 k,~h. -

11,14 ",'Iena, at~~erBici6r; Icon ac:elotm:ii6n 8 'fmTdo~. brs re\(iQ1!uC:iotles d:e:1 mO'llOr ~O" Iimmbi'Qsl del pmim:ersa ~gllJndal V dOl !seglJnd!;!1 ,8 terea!1ll Gebell set lco,ma sigue:

2,811tl'08

5.700 t.I~.m. ± 200

ClIsndo! 'debido ,~ tail calldi~c:ion-es fDCiaIles ':par slem .. -pI,D. 111m liIB'S' d'e 1Ii![!1 ~:Ii~i'd'ad) I'l1 e res;LIi,w'ra pra.c:trco QJje'r.a r CO,M hlli' velocid;adEls.,asosiadas con ~I r;ambi(1!I'ge :SegUIl1- do ~ -tare·stil, dEi'be, U,eVBll'Sg, a cabo 1113 sigi.deme comprQ:ba-c!om &1 Eillpeda!! d~1 ,Bce1er,adol' esfa campJetamente pllWdg,'SJ 751 'Kph ~n ··OE/e;· ~ac.eJeraci611 ~~ffondDJ. ,fBI tJansrn~l6n debe efactU81' un camblo idescendiente .. -

.A,' LJIlSi velocid.ad ,de 50 Ikph, GOff Is pajl!m~sete¢tol'8 81'1 I'e' pooiejon • 'DEl D" 11- ifi.11 pedal d~1 ii,celeJildl1l r piSBldo, aj'Jl'l~m~daimmte tr~ ~·uall1;QEI diesl.l' recomoo" ja

1rarniir:rdsi(l'liI ~i8ij81 cambiar OJ SElgllillil:da'. . .

.. C'ILi'Bndo {dl c3,mibiose m.liIeVe de "'DE/Ona "1" a 9:0. kph V lei pedal drel:Eiceleraoor suelto, la tmfimisi6n ,debe c~mbl~r ;nm-ad'iatlEilif1;lir;ltlB deSCl;IDdiElf1do ,111 :~gu!,uja; t Itle~o. 'f;!l"IItriQl ~a 50 Iklln deJ;l€l prndu<o!rsBI lin caliTlbio descendl1lnu',i;'!U1trom'titico iii grl'merC!.

.S'iempre que sa,,~ptlifql:Jel el 'Yeh~culo en una, peMi~nte :pto,hun1ciada" IIp, IlmiB de "j~arting" (estBclonamimto - palafilCil de. Ie-ambia un PQ5[ci16n "P"I imcu:edira que :l.Oe muavael. vel1 rcu 10.

g,andas - AJust'e Herramiienrta"especilil': Lll'aVig N" 17.(jQS.

'l:J:esei::m~e el .ealbls. dB hi J!lall~nc.a de cambia desll:endllnte de l's.wns,misi6n.

'.AfllJjBI iii! ~ontiraUi.ei'ca del tornillo de aJ[ust8. V desenrosqlJlees:te UI'I9S 'OlJlantas Vl,J!eiit!fiiS.

"Uthizand1::1. la i:IS!i'l:i1 17~OO6. aprie:f.EI 'ElI·'tomlno ,tie al'u.$lBl ha,ma q~e gU~It)e, liii III ave {13Nml.

A",je' ent,onees el mrlnlUlol ge' ,ijiust,e, dQ!i. v~eltas 'V aJ:)fiete h;t',eo!ii!tfOiltueros. EI b;:Jlrnillc .d'9) sjuste no debe IIlifar c,uiilndo SeJ estiA alllrl!lfando,la e.ail1itraw~:r,ca.

.Colflaci1e 01 cable ilIe la !p'al~nc'lli, ,d, cambtQ de5~enclen~ ta' a Ie 'pal;;'Iin,cj] del Gsmbi'o ,desct;lll1deme.

A]l.Ism (,Ie

ar TQrnillos de aju:Sle~ .b JI Cai1tlist!.lefCSiS.

cl Palan,c8 cambio d.escendentfil.

TO

I

Es:te 1'l1118V'D convef1l1dior Ga il:oli5.i6rn C;dfil un dl,!nmooe cle 11Q 1/,4t1a pliilgallissl tiien~ la p,anicllJla'ridad de' wlCle'r fn~

(:o,rpoFsdo une emiJr.aguEl d'eJ d.1~qol . para otiten,gr ~'\I.or oo(liremiia .1B11I ·tercrel'l' '1cu:arta (51 MI ~!il~Qcidlad.

S;llIl, com!PcmeIHBs.5C1fl:

t. Cublenar ,de' t;D.nvBlrt:frdoli. 2 .. Il'IIIpJ.ll$or !man~ol. '

::11. Tml;i,inal (iillil9niJIa.dal.

4. SfBto r I re.aotl1d"

2,

5. [llsoo' 'II' pt9wn de l~m.bnjIJJ:ue .. 'Ei. ,A!t'G I'!IdEf!as '€1_e emplJI.ie.,

7. 'C'Djln.sl de ag11llias. .

B. IFl:arihet l~embrijgU_8' ul1ii'dimcdcmoll.

~i c{J!IiIly.e.rtidor de: 1:o:rs.il5n tienel Ilo!:ii'slgu:lenf!fi,s·objeti\.i,o:i:

1 ,ActJrl!1 t:QmCil IJ n '1iIu.I~i~I~~,d:~, del 11""1 'f,!.!!e~ :1;r@n(l!'i3d!il!1 po~'el mDt:or" con: una filiJlaqi6nde'·2, 1i5;1 -

Z. Acttit~ DIlJl1DI un ,embra,gue IfIli!j1ral!lnoo. 1I;ran~mmia!'!ldol ,fa i~ d"ei motor al ~nt:eriof, deli! transmisi6n.

3~ P:Olr :SLJlf.lc'Qfl'h~l'f'Iienlto fluido.- .~rhe Illejor 1m! vlbracrones; d.ulI'alnte las IllIrr.oncadaBi y 11018 cflmbios.

.;1!. l'ira.ns:mit:e 1.13 fu~ml [!lei IDOmor. mi\lG~nic;amlITllte en J!I!

\II 4:· 0;/ ~yU .

fUncion'amiermo

El fui1 ci[ln a mif:l nte del (ltJfilv;ertiaOf sa' QI'1S.Bfoolia ID1 :2 fl)'" $~-'V .. &1 ~celte'tfi!li'idrii dOli tli"c~li~s.:nJntO radi'<;illl 'V uno Cl~cH.llar.~a . eotnbineci6n de, los: ,d05 1~~rC:l!!i~()sse 'llama:

FLUJ'O'''Vol'1ll'x'~ es decir ·~To~e!liFHii. .

P F',a,se:

En e~ circuUo radi~l. 61 ~Geftel !liS im,IlUls6JdQ! desdfi el, '~l1!tro' del impulsQf jm~li1dQI.· ~I I,B peri,1,'erisl de ta misma POII' fl.l~ c_errlrflugiJ, el a~f;lite ,C'.hocara contra ~a 'tl,lfl:!ii· I'Hl imaMadal' V I ... PO"rl~ ,en mp~lmrento. ~i'frtI'lJI1Ido el atOOitle.p'Q,! tal l),~ri1l'fl;ri~ ,de ta turbina, V d'iris'illindiose ,iOH eenIlro l1Iaei:a tWI ~to.r:' eJ impact!)' d:ellltceii:e t.ontra . .el Bma!~

'tor' wat:a'lda ~aeBirlo gir~r in sl3i"ttidQ' OIP!.Iesto. 10cu.II r:qO' I~ J)~§ ible', !'l'i!'ctiillad:ol a Qi!!E!se ;de'tieiile por ~tic1dn de'l ra-

l~fnlel1fl.br,f!Qi!',I:E~ I,iInidj~!;u±il;lnalt, .

21111 f'alse:,

ArriedidaquealJ mantala velo,cidad ,d,el !i!lcfl~~ey 1c::Cl1s1:'!· CIJtivaml'U1te iffe *QI tuwibi'na, el 'fliu:jD "VQriteJllrl' Itol'a dcf!i(lWe,!lIelfi,(Ja;' pao:o"a pncol ilii\$mlnuya la.presil;in, mbfE!.,B'lfrefl.;' tel' d~l-esta:mr v' tllJJme'filtal sabre ra, pane'trasara tI@ $US, iiii1ilpaS, jleviindlci 'ei e&I1UOra gir;ar G'ol11l.lntamente con ,ei, imp!.:Us~1I' v ISltUl'bJna,ml'm·am:l,Q iOlS[ una' ~Qla. ul'lidad prJ!" lal aoopilamieM.to :fluJd:o.

IE mural Lie de~ Icoll1veltido'f

La:<ilipli6n del erir1lbragt!Ie' dcel-QOIiI'!il'IBni<iGr' di:lpen.cm !:i:e lSi r·eJeci6n de ,ClOs e1eme:I1lI:Os,;

.AIBlvolucionB!s del moter.

"Veioccid'ad del vlehiclIJ,lo.

IPaso de 'Iusna con

,ei'emb,railue desalpliead:o

,.La; fuetli! ~U" d~sde: !flIt tigi.i'eilal a lalcU1bi~rta i!iliIFJilpUl- 001' dillc'~f1I\fieril:rdDr lacti,p!~e ms'eintoo-I.

luegll -~'B tratl:smite a la turbil19 PO! iu;;oplamietnta! ·n:u'do.-

De Illa:I,UrbIDriaJ ]pasDlal ej:& IrJ~, -E!nt!iida POl" .,eI: amimlo ~e -wenen ; a mill!)s ·IJ,u.op!e m:e~amco I.

1J

DIAGNDST~CO; EM,8:RAGUE'D;ElICIDiNVEiRTIIDD:R

3· F'ase,:

Cuan,c,h;) _ Elil ,(I uto'!TI'O;vi1 ,ell canta sllInci:entre VI;l!ocidad. paral

,q~!1II,Sel ef,G:ctUIBI el cambi:o EI, 'tereer:a ~eo" "D" (I: "'DE'il, 101 Viilv.url';, dar a . pase aJ !.ina prlJsrOn hidr.a ill iCIl: q[Ue aFJi h;;81~~ e[.,td[5~OI Iconu~ la pal1€ld intcerlf1B d~ 18 Gtilbhnta del 001.i""lirtidof i EI pasode'fuiB~ iFt. entQli'll;~s 1!;i!1l1 oigQeiiElla I~ cubferta. de, alilf ~'I ciiac9 diS' lembr~g!l;.!e IQiiJj:! ,esta >aJ)liciiI,do

I~ l1nstale Yntacomotr,D 'I! IIIn VillcU!iiI'l'!i£lJ:i"l'i! a~mn1cr. 2" \Jll1I:rifi(f!J1€l Mive1 dl:l, SQeUe.

3QC Temp!eratiUf,Q dE!lmoltio,~ GS!!C III rl'~,e IUiOI!!Fi a 1700' Ft

Pam de't),rmioar 'sji el 'embl'ilgUIll dill! ~nv_ertid!Jr ,a;p'l~m 'I

d9sap~lca: , . - _

a'l lD,e,splael;lle~Viehf~ulo a ~SClIKm/h.I'!!iI 11)" b~ To'me la le~ura de,iasR. P. M. y let vaef'll.

1::,1 ManlltlniendlO ~.a veioel,dlad., 8pnqtl'BI los 'f!1\!rliO$.

lesliJllta.dm:

I!i'LaIEi R.PI.M. ~el motor y eW va:c(a dui:u;m ay,meflUir ,5i el

di~co de embragl!.lf!dle~nn'llncal,C:Qrreetilmel1te.. '

til Das;a,pliq'illB las hnQsL., miiu:rteni'end,9 ,Ia ,ac'~I~l"a~ioo,

y IliJ'lil'go a I!al'turbin!l!' dslconver1iidDIi. I .. e!,:la~~'lCCI!l!16iC:tada tanto ~I disco, co-mo. al file de {illira!liapor IJ~ 00- tr(aiai~ ~sirEln:em'o$ un .~colJie mec:~nioo 'sin d~lr.zamie~(0' [;Jeiflitnl! tleJ Ci(lnva!tldor de torsi~n. 10 c!,:!al pro'POl'Cip-

Qi1 un marar rar.~i';~';l#:!m,ll1i", mot~r. - .

CPA,sl emcbraglJfsl del ,:eon\!!3:rt~d.Qr' .apllcadc:J.el~ l.'ehr~Llllo res~.d!era 'ElIIiI fOirma s1;ntil,<!'!' a' ~Iil' autorn-D"vil corn tr,gnsmistt'ill'llm;all YW,

Ri!sIi!IUad.o,: ,

Iii bll5 Fl. P. M" del (lli;lWr '''I em :vl(!l(;f(l declrl{'csn 'si '01 di:ooo

da' emibr:a:gue 'apHea ,correc:tamente.

'En los: rJrlS1J(~t~dos 1'10 SQn saUs,factiQrr(;l~.v~ifliQ'1J:1l! len ~I

!;ci!\lrpo'dO'v-alvlJi~a;5:, .. ._

l ~G:rupiJ de 'v.atVu!as52 13157,12021 • MO'll'imjelllto v~rtes, ..

Z'"GrujlOI r!!ile: \I'~'llvula,s 2: i!!!ll 64 (2.0tll • Mo:vimiemo 'I fwar't~.

Si Sial ~{)nsigu e 'tiOdo cfJ,.rteCiD. re1empI8C8entonoes~1 cOriVertid':tlIf' I[CCN'liIlJlite '611 ltiespiei;ia' IdefCu,Btp-o cI'e \I(~ilvy-

laS: E!'I'!I p'ii9ijn~ SOt. ' .

·j.\ln.t&S de, merdir Kill p.lr~OI1l 'd!~ !JtInuo:l" lIermQiLUJ Iq,ilJe~a, IlneBlldie ,\faefov I~I id;afr.jgma' esten opeirando 'eol'fecta-

meWlw" -' ,

lola prasi6n dSI Irl'lBaI principaJ af4cta 1i3l IcalUda:d de IDS,

camboco.s, -

C!IJB'l'IdQ Je ul'l.icb1.d (d.ia~riQQm!'!I' de vado ~t:A flJfl(linmm1l'do' CO'fr.'I;Id.alllentB-'rt' a~ v.ariUajlB de ,.;ambio.s i;le:SCElnOBlfl'IIF es BSt~ d19bidamente ,a,justado,!, todQ"s los cambh)s lal!l'~'Dmo§ficos'l ob'liga;-doe:l' dElibm1ll ocurrir dh:mtm Irj8llps 11- mites de v-sSocidad 'e5peelll'c:adoSi.,

~ii 108" C9lfli1tJiils, autoI')"lAMicm"llD Gcumn danlil'tl de I'DsI Ir~ m tesr 0, sf ~altnlns""isi6n desJiW ("p~Ui"a!'" allilacer los 'C.;EimbliO:S, , ,~I,ICI,U8 . €II Istgllli'-G' 'p.m~adimjs:nlo pllfBl dB:'uilrminaf 91 elpr,oblema ~G:tti Billel lO"iotior~ la W8f'1!fmi$ioi'l 01 V:ElrmaJa~ eli frailirne 0 COBI1J:ICI de' v81"'lJla~.

7-~ . ~

1;; Con el pfcoaCior di~' Iiral'lSmislones 8IJiomolticas CiO~ neete el-1tac6met'r.Q' :al moto.r V QI VSI;'1.I6mlrtJrQ ,i!I tUibo para \l1iJ.clo El,n la u1iIidmi! de vscfo de 10 tr~mlslom.

Tap6n presion principal

2°1 ConBrcte' el man6metro en 'Ell BglllJ1ero dB'toma-de:-p,re:s~6nEln Is ttaMmisi61'1.

3<11 Instalel 'ell v~Ciu6meitr'Q en ta ITm~a De 'V~IC:~IO bacia.·JIi!I

dll'ltragma. .

411 Tome his II&cturas "(lIe precliidn en WdB8 !iJSI.Pos!·ciones

IP~A~NhD,E--1).2., u,

-Con l2 PII.Jj! d~ vaero 0 mas.

"CD;r~ 10 plilll ,de \,luCIo,

-Cen:3 pullg.arlas: de vado 0 mlmOs.

5P A~o~!J l,D~; !1e:5IUl'ta.dOiS y ,compare con haS' ~peQjficaCione,!li,'i 1'81 ~ura ~,dIB!g;n6stioos.

1'3

D'IIIAG,NOSTICOS, 't PRUEBAS Tr~ansmisiilnl IFlulds sa ,_ Otro IQjue R,escniJl1It'i,Sr tile V,~nilula's·

iIl!JlliWlflilh'laf91 ell1.ltlo, llfi. Clem-ro d -, '!~r01'~nd.M:: 1]00,

~uidQ8!1JlO'ra :de' 1110 normal

·'FlfN~,~ \Iii! rilliiJi!! por desgaS1l!E!, dafio$ y aj~tel t.(l'rl1'C1:o.

Parmr a 3.

,Aoe te 'COtfltam!nacio

De-Armer TralismiSioll. limpia,rls, .asJ como ~~nlyi'el1idQr V ilInfrlad~r tii'll! ·soeite:.

~tif:ect!l.U!f teSi[BFlI~f!tI;a, c::'O miOi il:st~ ,~,estmi'l19 !'II'tti . ~di:llillllte 'enia see.1::J:6n C(lIfr'espondierlle,

f!iJidb'is) aesagO'lT'eQ!1!fnl

R'uido (!;I,~ !iigue(nl

r.:x ~'

Ef'e,Qtl1e las prueibas a] con~el1ld~wy tmmbil'" Y 'J'ElviS'!! par 1U'orcatsl Cl IIlsp$fragoi(;s.!, floio(51, A"flgl~r 9 'c:amhrar

10 .i1ecesario.

s, ~:~!d5ii rr dell Ruldlll

·Operilrt Irli Uansmfsion 'en, 1'!ldas 1$ yefodd'ades ,pllra de1finil' alnosl ru ido,1 sri.

RlJidots,~ s&guelnl'

en ,c;lJ!![Ilqllief veloddad

;RU!dOtsi'deSi'lpamceird en L "I FI 'slllam6nle

Fiult:!ol'!il d&s:aparooalnjl 8610 en 2. AI~ ¥ f'1

Arre.g1Iiaflc'ambiar '~~;i!lrn8~arlOs dB iVi~OO rIo rirl;jctu!I" l embi'aQlIo l!nl~ire,"c,fonall ,

ArJl!9la r/cambia r planotaro Itetmceso.

AI'r'e~l!! 1/ c.ambia r ,ambos pl'a.,et,uiio~,

IDiuitar ~ plii6n ill!i ve~oelmeuo y dmormrnar I rlJiido.

14

Refl':l1~~8r piiliOn, ,de veto Cln'i!i~r,O ,

ReVi$~ DOc-ll1'<l ~'sella d~ '~tenS'lOI1i. f,amibien ~je ~J:HCiI¢uigor (ca.rdsI'IL Arfe.gl;;ir J cambia r

10 neCIB!l!l1tiO.

Sfntomas

1'.

M'Q,tOI' no amH1C!iiI Iba1E11Flla, r;e1lav, Icabtos y lTiIoto~ del anra:nCJllJel estBin bien"-

2:.

3;.

M'oto.r 81rranliJili ,en '~dtBS {asl pusicicnes,_,dQ 1Ia-pat-

lanca. -

I _

4'~ No iSS' p'8'fGibe lcairtbio' 101 no hay tr;ansmb1oliill ell "1In9~n_a dOl his posioi(1I1!ll&';

C;aml:!io COi'Neto 'en ··IOE;~. -o-, ",2" Y /""', .~i'I,.sencia dE! traruuT!i'.aidn. 191'11 "R."

,Ajlust~ 1,8 \!altiUs, selecta,r:;ll_ Compruebe el interruptOT dell ili!h!rbidor da arr:al'lClLlB'.

Y~uifique el nivel del, Doelte. R~al'ice' una C"omproblfcl6n. sigtltendt! las In_struooioiFIes deprueba 3 v'4..

Si 18! presi6n fuestl' cl)rrect8I,l1abrla UI'i'il :avetia jflBWn:icol. C'ompru~be la5. If;lstrfas del ej9 I:lni!ilulirJo, bJrbina, ernbmg!Je'-l!nii1ir19cc~!:Ina·1 de S/M. lillie CB"tra:1 'I eil' $'fICIJ!ildalrria, CQlmplul;lb.e :el rQtQr d@ embi,a'S!.I!e de 'av,anltil!; 5i fUesQ ne.oesmio, desarme y limpia el· ~glJiUflto de It:ra:n.sffliisio'rli.

It'omprlJebe flil e:1:ecto d's 'frenadQ en .'. Siesta bfan rEIpare 11'1 embr,agu8 de roetrO~esQ y direO:ts. 'SI no eata bien, retire le'l ~ervo, lmsem '''/ tl.ornprutbelQl junto 'oon lla banda de nl'troc.eso~.

It

No s'e per:sFbe, camlDiDe.1I'II "DE'~, liD",; ",;2;" y "'if' A.usaflcia de ttanam ailS.n en "0"'. ".2" y "1".

I CQmu~t'Q '~m "IR".

Aealloer UJll1a Ipru:ef!s dl 'j:lre:si*f'1 dB acliile. ,s!,E!'S, :d'emlilmado baja len "·DE''', f'ID", ",[l" 'y" '', vermlltJe. el: ser'itO traSElrD. asf come, 10$ reitefieSi de ac:eille' del Bmbi'itgue de avanoB'V del CL1bO c:lel-gobiEul'tI!<IdQr .. 51 £at presion de. actil!tli! es eerrscta, hayaverla flr!eicanica. . Vel'Jfiql.!ill el MnjufI'I;!O de ~laru~'~a:rjQ delaM11!rOI del e~e de .$!;IJllda yo I~I racl'let, remb,MigurPl unJdlfiBctronatll AE 8tM.

7.

No se p~tc;ib~ cambia eliJ "'DE/D"', Cartet:tQl en "2'" y '''1'''.

A,us'er!ciade ltansmisio1'l ,l!Int "DE/f)",

AjUs11e' Ie nrflla .sel!ecton:f'. _ Cunj!1ntp d~ l'ueda I'ib~e de ;mnsmiaion d'efectl,lo:;o, DJ~lli!'1e Ciom-pre~ame-l"1iI:e IV limp,e fal tmnsmisi,ol1 If el 'C'1H!q)O de vdr'flu,las ..

B,

Ajm;,rB 'Is \lelm::idad dem nimc 10111 D 81 16&0-7001 r.p.m, c,omprue'b€l el Isis ema de 'Vacia V r:ealice luna pnJeba' dal presion de HOllim,ReviAI !ill dia,firBgma.

Vethlt:l.dlJ marcha lentamem:e' \Wltodas ~, ~OS!"'" l",loTIOS de a-"'1mC'E!'" l3](icepto r.nroeeSI).

EmbJtaglJfJ dBI 8i""alilC;a. 1:;h:;II:I.IJlBeCn Iln.o logr,a soiJtaltSI3l,~.

De.sarme V J!;rnpieJa ICIiI!j'a de camibio!!l. _

10..

RUidos: mectil1~co$ fuert'8!S; enl todas las·DOSic:f,o·, eif:!nes con el vef1rclJlo I;Hlrado.

REi:amice una [pif1uB:ba del cooverti'do.r conel' veh~'c:ul'o parada, _&ct:iicinre!nd.o lias frenos de pie 'If dEl rnaeo, Mo hay ~uidol,e~ N, e:mpiezal .. a 011'59 ruldoan R y 1[;1, Y m's fuerta B.I pl's-ar e~ acererath:~r: .. Cambre ,eI coll'iefitid'oi': d~a'1l'le y Ilmpie. l'al c8J]a de cambios. liliJilpie ell en-

mador de aC8£iu; Y SU$ tuberfas. -

iF! u.ido5, mecinrcos, flJertes 61 a f!l'af1ear ~'!i'l'IhrOUllo

enmollimiuntol. . ,

11,

I.

TI'.uilsmEsiof!, de f~8i~a meCilnfc.,. ~lan~1'flIIiiios" ate .• defemlJl,Qsos.

! Num. 'Sintomas

~~~~------------------~~~------~~~~------~~~~~------------~~~. - - --

Veriflrque: er njcvel df!" floeitJe. 81 as OOtlfeCto. comprui9bEl la ,~U;!SI~11 die a'caite., al fH'rm. :SI 'SCI'I i1;umn:toll. vwifi~ que I a homb8i l1id~ilIUHC:!iI.

12.

Ruidos, intBrmitei:'l'b~s 0 ,ill1lltern.JJ)oi6n Pru5'CIiI de ,18 tJr:anrsmisi61t al anam::al'.

13.

'Impos:H~iliWd de P!Uaba de leal:aJdo IBn "R" y "DE/O" motorse desboca.

CambioS' eerrectos, . ~'

Vre'l'i{iiqIiJD el s1'S:i:!em,a, de i!uleler:ec:i6n; Rea!~!c'B Ul')a ll,rLle• 00 di9! pm$l~ril de al~jtJe. Si 113 presion e.s: baj~,!t"8ri'fiCltliiI prime'rOT yailvlJla Iprim~rj'a del j:lCDll.i'118d'Of V Illuego 1., rDr;,UlilbQI h:id'rtiul'ica"

J41:

Ilmpas.i~.lid!ad' de p-ruebaJ \1:", t~I,i!ldOlen "R'H, molor Si! deSboCB.,

Pt'lJ'aba d~ 'c:aiadb en "D~" ... [) .... "2'" y "'''1'' es C9rreC'la.

'Veriifitl'~'e lei erectn .die fn:mada ,dIB'1 motoren 1. Sli f1jJ 'fuer!) !;,oner:ta. verii\iq,llJle 'elservCJ' trBscrn. fili e5, ICO~'!I'.c: ro" f19.palrg_lo~-conjUint6s, de"embrasue de morena atrU V dlrer-fi.

Hi.

~lm,PQ5fb.ilidi~.d d!i.l' pFuetia de calaaO en ":O,E/E". Mo'tor,se desJac,t,a.

P'r\!eba, deoal'ado Em "rAJ" CQl'Iiecta"

fl'O'alice la pFu'ebalen ~7 It' '1" 81 $011 t:OI'~eet8S. ,ill rschat de ba,i' .sem' defe'Otuoso. D,B'.&arma ry IImpiel IBI caJi!! de eaJ"b~os.

Mala aOE!'Iev8Icf:on, rVelocldadfina1: '{ motor, dO,· rrrectosl.

Fle'UIiti!!I iI,1 c::olflvenidttr de pall'" CIDmpruebe el.19surtm ,Ipa.r dal apt]gtlJl·

117.

R'efldimkmm I n:S8tis,fa~ol"io. No s.~ aleoo::zs 18 I velQcidadi m~'ma (mOte'J,r men~ ~GBleMei6fl bien)

,Aceite &$. cailenta mlJlcho., -

Efecruar prueba de ,aCe'ISilJaciOn maxima v ,cambia forlad6. Si es DK~ E!l'Itonc,es quaa ,131 Gon\l\erti:dor '''I compru'sDe si 5e11lb'Elfiil' 81lestmr.

Con aceteradon gr,sdlJal ~ac.e'~e,rador modemdaflnlan'le pi:::i~do';, 1.5001 a ,:tOOo r.p.m..1 IliI transnusi'on cambia ill se~lJndal a valm::idadw'superiO'res, 8 46 Kp:hi ifreta~dQ en el C::SJmbio I.

'Compruebe ea' ~.i.sJeJ'lla ,dra' V.SII:'IO. Weve 8r ,ca,bo ,un~ F'J1e1.'!1l de Prelli,6U'11 eli ;elcelte. Vs:rifiQull! e'll gob'erna:drCllF, ,si ,emj. bohlin. ICiJrrrg.lilxeb.e ~a v.8iI\llul,a de Cambia, de ~ri· m,r;a:/~elunda:, .5i e;s COI11B'cm~, wdtiquello!$ ,aJl'inbs ,de acalt!ll an e,lct:lbo d~Ellgcbema:lilOrr.,

IIEt

'Can lao~Jer8jci6n gI,adu:al lacellemdur mQdElladam~n~ pi~tlido:' '_8001 ~ ,2.0001 r.p.rn.l la ~i~ sion Icam:bi~' i:iirec1amE'mt1il! d'e primers ·a'1iercer,a,_

Cornpil'lJ~e e'll ajuSiliEi! de la band'ai iiilltermMia, reii!rice 'ulna plu,eba' dill 'presion de a cEli te, 'oi'eriffitllJ.8i iii I servo Imedio.\ comprue~be', ~L con!~~Q _~~ 'culerpo de viil'i.iuls Villa ViI).;Iluh" da rc:ambll:i' de. pl'lmer~/$egunda.

,~.

CQII1 aceleraci'Dn gradual (ac~lerBdor rnoderad!am'ente"pisado: 1.5.001 ,al ,2..0QO' r.p.rn.l liII tmnsmi,a,lel'l, no 'lograC'amlblar a tert:~ra.

fIealiool Una prueba de presi6ri de ace.itfl. VerifiqlJe el gribetnador, eamprue:be E1I,col1jUliltQ dil e~JIIHPQ ,de vlil;,t,!Jlas V la v;[vl:l~al de cambro de seg'Yr'u::l;ai'I'!?[Ot',!IC8I. ,De~ar1rr!le 'If l~mp'iB ifil', c.cmju.ntlo de tfiwmli~6n.

21

1N1l1t,E:I ,prordtJce camb:io, e, amallilCia en seg1u!rHia. e '8i"cBr~ cQ!1Ila pOlJlal'lclJ :sa tecta ra, en ~'DEI S·'".

A~gBc@. iJn:a prl.leba. de pw-e.si.6I1. d:, seahe, V'erirrgue: e:1 :gobetl"ladDl., li:::ompru.elbe el' COl1iLlll'llto da c:ull!r~ de lllill!,i'Jldiil'~V los il'iPllIIos, de ,liceU:e [31 en ~e'l Cl.l!bro del Bti:bernador. Campruebe 91 ,porta-p'laflelarios'd'e~~m:efQ"

'VeloclclaldltSde 'ClIlmbiCJ de'ateletaciul1 a ~ond'o demasiado biOlj:iiIS. Ci!!lrnb.ios antes d~ tU1mpo.

Comprueibe e!1 aj:usre del 'osble ,de cambia fo-rzal'io. Rel<!llic;:e una prFueba de' j.rre.si6Tl de ace~'.

V'errfique €II gobemaifor .. E><a.mine 'b'~H!;!il~lrQs.d1! aceite t31 ene.1 eubo' d'rel ~olbemadQJ.

2,3,

V~Joold~J~h;lS de cambro demas~ado ,aJtfls all cam,oiar de p:rimem a ~sl:l9unda 'flo de _!iicgunda ,;3 t.e,rcers ,conll)Ql'I1bil;l'1C31 pl'i:fITi'I aceler'aci61'1 ~iCB'I!B'rad .. J Idem~ 'fHl el cam.bial.

Rea_llGl3 una JilJ'IUol3'ba de! presion de 1!N.,:eiil:e:. \!!i!rifl.qllie ,et 9iObema:d01t;~?mp~V!il,lla~I'ccmjUntll'dlJ ,c,ue~~g, de \!BI~ !MIlJlll':I~, "f los <In~IIDili: de, aCet\9' 'l31 en (II cubQ' d,l'!~ gl)~ernadtor_

24.

c:hlll'rJdos rlJiB~, a ve!ocidades- ,elell,adas del motOr.

COIr:npru,ebB~ e) filtI'D.-de aceit!B"y' verifi:ql.le,IDa.bOI1!1l.be: htd:raulica:v Ilo~ sist(linOlS de,adm~isiQn.

25.

Transmw~i:(in no regre:~ a '~i3gHimc!1l!1 10011 el acal'B,· ,rador ,al pisco (a,C:~!flratci6" iii fQndoj' ~ 71i Kph 'en

"'D'EiD" .

CompFIlI,elle fjl al!isre _dal ,cable die, ca~bDQ.'O~do,. IR:eallcel Una pt:lI:eba d,e presi611 d,EI' abeit~.

Ve:rifiqVlJla valYIJI!a ds' cambia 'formdo Iln 81,econJunt'o de 'ti!l~rpo de .... a.l'vuJas.

~~~~~~~~, ~~~~~~

"6 .~

Num. I Shll:amas

26.

Remedio

,Trl:!nsmi s$6n flO, relllr~Sii s' '!iegu rT~a clMll'1 <'l:~B~. raCil~1" pisado. ffpro~img,Clanh:intB ti'Bill euartos de' ·SIJ, mcortidO'!IiI 50' ~ph ,en "OE/IO"! PO[' 10 dlema.s bi".,.

RnalfcB ml~ p!~B'ba, d~ presion d,e 'ceJte. ve.ritlgiJ€I ,al g'D'berrwdlQ'l', compri,liI;tl:ie lei con'un.to d'll cuerso de yal· 'Villas.

sa.

I 'AI csmbiar 101 !"aJ!!lrwa ~I:! "DE1!D" a .'1'" a go K#,h,yal ace(BIi!,dQI SUBII,[i). M exlsn!.efe~m de froruu1o a'l cambist I;!UID.!'amoow 1!'·S!i!!!juJu:la.

tWJste' 16 handa lintlirf11,edia. R'eatil::-e IQ prue~!i d£! ~s-' 5Iii5nl de ,<loeila. COimpruebe 1e1 51lrVQ lDed!io yell em, br~gliJ'B ,!;is S/M.

28,

Ail !::'amb,iar Ji)'I palenea de "bE/D'· a ";'1;' II ~a Kph v ,ei, ~CeIBrad()r SUil!ltD, Iq trallsmisii6n camb.ia, a prrtnernra'wlol:lidal"las.:slLlj:ler;]mesa 7;; K~n,

Uelie' a cabo uns pru.eba de Jlfei'rsidn tlB iilCIe-I~. COmprUet'lfli el c!JlfI.jun.tc de OUIBrpQ de val,vul<rslvJ1vu["<IS de vl]rilla de camf:liol yo 811 81a'befJ1adQr

AI r..!RT1bim I~ ~al'ane<'l tit "DtEiD"a ·'f'8 510 K,ptl' y el 9Cle:I!!radElit !liJ!;iltol lEi tl'Qnsmtsion ca[11- bia iii primer~ <l \ielaC'fda-des 5upertQres a 251 Kph!

Ueve a cElbc '!.llnl ptl;leba de;pfl~,I~nr Of: i!;!C!~te.. Comp~llJebll' '!ill' oOR'iuof!o de [;.u.erpo de v~!~\JolHflS. VarifiQ'ue 'ill £ei'\l.o tm$eto.

111~'tlldor de estadot'lamlen.t1J I'irJ 1J.ID.e,ICJl.!l !'ll'l

pel1dientes pr'o'~llJncia(jjas. T' "

Alust!! .91 !o!B rnlsJ(SI "d Ell selector, Verrfi qUit! EJ~ mSQ.anhiTrl CI ~a t!stacIQ~limienro.

31.

CcompIu,ebe pI rerVI): delannem. Verifi~iJ.B el ajUste de h.i J:la.!'.iIda L1erarnora .. C,CI!irl;pruebe el COflIUl"l'i.O ,t':I oyer-P'I:). ftte \l.a~\JlIJla!5.I~ 'Viilytlla .del CliH'I'1bio de- '1ercera/c:uflrta.

~ ~ ..

'cmn;pn:J1e!b.~' el CI1:10lUmO de-,!;t1,el':p(t 'de '\t!ivlJfas V diS,eo da' enl1braQiJe dl;ll t;OWiertr.tfJJ~. WrifiqlJ.e i¥Hl la v41vu:· liB d'e 'oonn~r I1ti sa ·Pogl.liii,Ct:tmpfI,ilelJe ;s~ ha'\!, '9)1l0e~,lIa'a particli.IliliS meUiUeas en er'!::,[j'hvol1:U:I.iH, Camolf! 81 'COrl,lterl:klol' 'si fOi1l'ra nec'Bsario.

"Si gili p,re5E1,,~n estes 91r'l~am!l5, CQlnd'IJ--t~a el w-hrl<lJl~. (a~rn ,ell ma111lrnsll1? de ii)celte r(:DflJI;!Crnna Y, .. arr,p!'ii.Iebesi OUilmrns ja pre.siCln lie::co!'lIrol foomo debeser'rl. II rambiaf manual,Jfi£lnlede "ot/O,·· a "Z' g'T' 80 Kilh.

aTHAS, CAUSA'S POS,IB1lES .DE .A:VERlAS

Comprueb~ 118 l'll'I!am2"selec:um'J.

ComprUiebe el cable dB tl8mbi'O y ~ a \I'a.lviJl,a del cc(lmfJio meliusl,

Dt::i:mj:lruebe ~nntJ:llM,lpt6f de gvnto rnuertn, CO'n'lpwal'le' 01 I'lSieM[I cortecto, de; fa piaca de c6dlQOlen el cOI'lJlIJnmr d'B CiU-orpo die vaivulas)',

F'll(Jas !3'Il ten vertidm,

Ejllpla.ZBmrento .corl1!~to ,die! bujl! !Jura' diel con ... e~dClr en 'su ~ja, ~I nSlBls] el se11~ ,d,!! aCElUa de 10 bt:(mtJa MidmlflJiCB de 'Ial uan.sm~EiiOn.

COfirlWl.lrebe;

8;np,ac,illdum !'f<lISeral dellmO[I,U, estops,s d~ la bombill de.-a,oei;te ,ds tralf1smi:;:iol1, pSn1IQ:S ,de' COOlort<i d6 eonw'rtiitlor ,8 0(;115£0 de u.ansmisi@n Icon <ifanrJel.!iJs de alum~n~"O I.. 'Ul pOI') da' dreml,je: de· <lr~elte' de! IC(!fil'ien~dtl r di tOf&i61i1 r6spiirra:glos d~IL!:Ollveriido'l de tf.l,r~Io;I~I, soll!a· • .:hJl1aS £1131 cOI1 v. erlkklJ detoriliYn.

CClmpnJ.eb"e;

frrrpal;;'aduf8's tsps Si\lfvn I(je!~ant'~ro y medlCil, :I::s:roperar dl} fa ex~ensiol'l de OF8I1SmjSr·On. Tamif'i.!Js .,. cOMr-a:tlrerc-as de ,aJuS"m d~ 1,& pandBS dalarrlerra: If rl'N~dia. 5!'itIQ de ~r;:(JI~~ dill pElla l"I,oa.,s e!m::::(.IJ,I'"a' V Olirnfllll t~:r!CCl da I~ ~a.. lsnca r.fe cambia tor;lsdo S~lIo efltle 9~efl~ion v.easGGI de Is ransmis:lol1_

COrtelll ,an dB p'Ful3fila. EtnpaCi'HIt,if:<l de- ~ner: SaUo cbulnldor. de 'trilnllm.15~'m de velrJcHnel'r~. Sell~ obt!.Iri:~· do{ ids dlahE!;1IllB de vado

C::ampr~ai1w que el .~~:lk0 dEl~ rlJjlJo de- Ile"Jlldf;) de .8l;;eJtlj e.5te C"!)J'oc8Q'O COf1reC't·!lII'!'ILlnle.

~~~~~~~~~~ .... ~- ~~~~~~~ n

t. S1 se indi~ll VRrj~ 1'I{'1~hllida..rJ.s~sobre lias; 11II1edidas 81 tornar en eleuadre de idBfltificaci6n ds aVBriaSi~ eon rala,t:ial'll a un .s[nllWT'l.g dElt@_nnin_ador gr'Qc,~da con ta prim€lra Opllr.alc,~rln espe!Jificada 'r cQmpruebel las fooulwdos Brltes del p_r a 181 operad6n st!.11ll iI8:ntSI.

2:. Sf ea 2plic;abl~ a mas,' dEl' tan flJntQma, proced a con elltemedhll qlJ,leslJpoln:gCl menes uaba~ol.

3 .. La Ili)percilclori do J'Oesarmado yllmpie'za del oonJul1toi de tl'sll'lismisi6n" se 'cspoomc:ta con r,BS'peeto' ill los: e~s ~n lOS que' lias averlas son atr.fbui.bles·,3 dE!<.!Igi8i!KS -0 dajios, ;~n r-elaci:i;ln con la o pei'acl6Jrl1 ~ o~eraciOnes pert:mel'ilte~. h(lbIn31 que !lim~n~1" lim r,eb;;1ba.,s, V: leJl.pol~ ~bfas,ivo de todo~ ,loscomp,oii'leM:e~ de l'l;! ~an~mf~oneQn ,obJeta d. B ,ev,iti!ir.'d;a~os ,OO~S~ CU!ilmes. Enl espel:lal. deben le'I1IJl!ag'lI~e C;O,!'!1plfttamen1e las, rube,ri'as y til 1llll1fr!aD'lf e1'SI ~~eule'l i!!Il,lguell Que i)i!!1 oot'iv,erwrlm

de ~or&i6n. '.

Puntos Jd~ fl'ml;eba con air,e c!IJ;rnpi"11mido! a) D'e$Bjplicaci6n d~pisOOns8rvo .tJri8~ero. 13,1 De5aplicsaii61'1 dia' l\1i6t6i11lG'NO! mi&dto-, <:1 Accicm;;rmiel1rto pist6n servo medio. d~ IlJesapl'ieacliOI1 d:E!"pistOn servo S/M. e+ ACl;l:iof!iami~iM,tQ :pist'DfI servo S/M.

fl lu:;ople dEI' emllrsg~e' .SlM.

g~ Atople emibraglJe bloQuea G'on,(,&ttidor. ht~ICl'esac::ople.l.'!.mb;riilgu'9 blo'QIUJeo ;col"lvenl!.dor. II A,e'o!,l!! ;emi!;ura,gue direc'tay fElt~oc:es:o"

,k) Ae~,plle I!unlbriilgue avanc-e.

I A, .I ClOt F 1(1 ,Ii"! K

VElOCtDADES I BANDA EMU!RA&. R'ACHET BlANDA, e:MIEJRAG.1 EM BRAS. SANDA, IIRACHEI. tllSCO RELA-

SlM SIMI SiIM 'niermei:lia, A L:J AiiRET:1 ltiVANCf!" .IEIlAJ~·'RiET,~.C:OIWirER. CION

I J

,. _""':!:lnLlal' AI IR A I ,It p
2" Mi.1Irlu,a:1 II ,A L::R A. ,A,
D- , II Au,tomat. R: A R.
10 2'· Automat.. A A_ A
.'
n - 3"" ,AlIJtg!TI,ifI;t:.. I ,f! A A A
DE .. ".1 A!li'tgm~t. 1 R J A R
ID,E"· 2- A.Lllin.mat., R A A
DE~aill AluitolriStl. IF! A, A A
OE·~ 41 Al!.ltQmat. A r A, PI, ,A
Sol M hrlVerd'riveJ
R ~ A:elwoc.eSQ A, R A A
A = Aplicaido R = IfIstmlli~fldo P = Parado ,2.47:1

I ,2.,41~1,

1.41:11

2.41:1

1 .. :00~l

Il1!§::1

2.1 ~ :11

FLUJO DE; FUE'RZA

19

II

Se~le"idn tlIPI!1 .r I'Ni~ ·!:II Mo~or pnrndid~

b) R8chet r,etenido.

I(Embr.a~el MriH;nreee~Cifl81l

1 •. 'EjIBI' Mand'o·, 2. RBchet'S/M.

a:. OO:rUoo~[i iTlt~rrr1:edio_.

.4; 'CLlbo del 'emb~,a:g~GI difelmOOOOi y Cg:rijulf1I"toEmbragI:l1e AV,1i!l1C'EI'.

.A

.•. , ,0

al'·itrntr:acia PUl:lfl.B" bJ Ri'lCh la't lfim:el'1 [do,

cl" Effib;r.l'!g~e A"plle.adQ_ dl :Salldl:llio' .Fui~El.a.

1. Ere MangQ'.

2. RachBt: SlM.

3. C:Oli1lrjiJntQ I ~rmediQ. ,4. EmlbraglJe A,v(!Ince.

5" COil"U!'1iIl, l~e2"·, G"porta. PII,a!r1e~. 2'1. 1. SOliBI'Z"-JII!.

S. PortB·P~anet~ 311,

:9.,ICOfQfHJ:.3:II• "I'D'. Racfrel nas. 11. EJe Salida. -

2.0

I U:

• .0

B

~Sel;eeGiin ., DI" y ":CE" ,enl :2' Vetoc:riO~~u:l.

13!~ :lEntr,a.d:a FUeua. - 1 .Eje M.ando •..

ijj A,3Icha1: Re[ll'l'ilida. 2. FhJi:::het SlIM.

'ei ~bral~u(!i~a~d.1 AlJli~aJd~s.3:,'Cl)ilJ,~nto Inteunooio ..

d) S~lh;lad'~ Fl!Jer~. - . 4 ... BaJmli!:! die: 2tli~

.51• -

. 6,. Ponat. 2.'· ..

7. S-ola;r 211 V 311 ,

8. ~,I:i' Sa[io1.t.

I I

a;j ·SJl1.nadaF:ueu;a.

bj R:a.chl~t ft!:~enid!Ji. c~Embmlg'IJa Aplimsdo. ttl. Salida de Fuerza.

1, tUseD IC'O!l'Y'etil. AP:li~CI' 4.ConJ:u n.m ! f:l'rermec:Ho ..

2.; Ej el :Ma.ndo. 15 .' El'r!b f<lilgjliie R:'etr0 / Alita.

:l E-m:brag~8 SlM. 6. iEml!:rrBgu8.A.vance.

7. Po.rta-Pla net, ;2:11.,

8. Solar: ,2,·' y·.3 " •. g., Eje SiaUda.,

21

JD,B

Seleocion HIDE'! 'Oln 4,11 'V'eloc:i:dad

!;II ,Entr;ln:m Fuer2ll. l.-D1:s,co Conv~n. Apllcado'5. Coror:Ja ,!lIM.

b) liIi8dtSi[ tlbre. 2 .. IE~El Mamthl. 6,; ICOl1j~ ln~9r!'TI,ElruQ.

cl BIfIbrag:UlElfBando_ ApUc. l. B!3nda S/M. 1, Embr:a,gue' de

d) SaWidar ds !F~erl-8" 4, Parta·Planet'. S/M. Retroces01 ArlIa.

B. Embl'aglU_1i ,Avance. S ,Poita"flfllrlElI;; :2 .'. io. s,~,lar2f1i 'y::l"",

n. IQre SaUda.

• A,.

eU Entradar F~&rZ8. bl R·adhf!i Ftetenido. col EmbFanllJ'eirBa~d.a

Jli.pliea.d'IlS;

dl Sa!I[da IdEl 'Fileua.

1. eire Manda. 2..e.mbra.gua S/M.

3'. P'ol1a~Pr1a."_el. S/M, 4. Rachet. S 1M.

5'. ConjlJntQ rm~liimedio.

6. Em'iirB~gl!e Ft!etm' Aha.,

7. Solar 2" y 3~.

8. IPDir1<1- PI'anet. 3d•

9. 'BBirilda BajsI'R~w.

,'Q,. Eji!! Salida.

I

I

II lc

'D

Seleccion It 1 n s ill Ve,locidad

31- Entradal FJyerm'. 1. Eje IMando,.

bl Rache! Ae1el"!ido. 2.. EmbrQQ!JuSIM.

cl EmbN!gu8 API16i1d'o~ 3. F?ltIrill::Pla'l1le't S/M.

d) SajlDIl de PUer:z;;l!.' 4. Aaehe:IS,'M.

5. COIiI]. Interm~.

6. Emb~ag,1JI9' Avarmsl• 1. Coron~ 2~.

B. PQlrW~PI!an9t'. 2i1'.,

9. S,ollar 2·' yall, _ HI. P',orta-iPranet. J-. t 1. Co~'Ona 3",

12. Banda Baja,!R~ur;:!. 1:3. Ej~ Sallld,~!.

Dc

D

,alEntr.ada Fuerza. Ibl1A:ach;t R'e!enldo. IC~ ,Embmgu!9'JBanda

Aplicadmr.

~) $aUcl~ de f~el'U',

, I'ocidad.

1. Eje Mando. ,

2. EmbrSfllUEf ,SlM.

3. Pcrt,.ir'!amtt, S/M. ,41,. IRachet' S I M J

7. Eml:H~ague ,tI.,Yal'ice. ,8. POrt:OI,-PI:anei. ,2,~.

!5. CQIi1] .Intermedio. 6" Banda 2,".

9. Solar 2& ''I 3,~',

10. ItJe' S,allda.

17-fJOS' 0'1'" 17'-005 ~

17-006

:17 -DCH1.-Oi

i7-0U

17-014

24

caliibrador.'d'l cOmproba1ciilJr:i1 da varlH',a drel pist:6n ,001,

·servo- 1:ra~erp. .

Mango univefflaI· iusado u'nieamente con el SiOpOrtEI del motor!'

IH8filfamienta de' cD!npresion 1'1·001,pcari3, le'I rete".1 del ,ernblll1FUil!Jliih!l1 a,¥tince ,. emtbJ"a,gue .It! ml"~l!soJ'lIf'e£"-

'Ia. -

La l1I~mie1llta '~i~li1te ,'.Q(J!7' dil;lbe ISm mcdifq:cada., POn~oirma hl 'm1iJf;S!:I\ili' ~Ii QiiDlIijO • .qllJitamido unas 5 ['1m. con eji !bmerijll~ B,. I'D~5itio::ii' ~!omtireado~. Asf :~l'!! :cons,E:gLi ira u fl fILl n(:lo!'N~ mient1)COFN'Qtoi

INlllrA::, 'T'amllien 5e, p:u.edle lutlllH..r eon ventaJ:a eh?Ollill" preg, ti,P'I !Universal, Mara:: I<.[)I 1041 ..

H,er.ramien'ta de comp~esi{jn 17~007'. Zornas 'i!!nl"l!lb!"~ e~rrrJefnmms,

t

~

DesmlDntaie e in stalacionl HretliBmlefl1'1ll esp:eJ~~a I: nii;Q g~na.

Desmunta:je'

t, D~Jso@i!1ecw le:1 cable de.1ie~rB erel ta lJateri:a.

2. 1P~&rJ'G _I a. pane I .superiOI', q Mite: ,iOSI jjLlaitt~ I'1srrl!Jistie l~fll c!Jbiert;J d.lill <:~JiiveJ1Ldor, ~w'[tando el'i::abl'~ cHII' m ba~errfll. eJI 9D,polrte de l:e truhBll'la de vacfD y >el SOfllor'b;! drs 'a blJ,berfa dBI U,Elrlsd" del ,a.c.eiile" a~ 'mJsm.@ tciell'ipo,. No IQiIlJ.ltel i3J1~n 108 dos. pe!l'nQ!1>· de- 1~ DIllie d'Et tra'nsmi~i6n 1r:if'BlI'i(HSa, ,dB11 lado deroscho 18 i2'qJ,Jien:lot ~eval1iUJ ~] whfcldo.

3 .. O'eGE!nQa!'l!l:he leJ~(5IadDr' tl'i,lise.f'iQ dliJi ~ScaD~, v .m:!~ ~!ernd_a el :slsti'!.m<! can Yn-a~lambjfEr.

,a,jl Ai:~ila[jor tm~!eiP ClIJII, ei!,C:rilj;J~, .

b.1 SDpo'rte d~ !!!1r'iiACl! dpbhil' ~\i'le:rsiones V6,t:ol'1l5,sutma

ae' MGa~:N~1 dO.tlleJ.

E:t'o los: 'Vehrc:-ulils, 'rlCl:ri Uri! sJs1!e;m~ 'D~ tubl:lJrfiJ: d6b~~, Ir,ellire :ell ~QlJO!rhi' de en media del ladol!zqU'tertiio 11

pemosl. . - . - .

4. Fi!eti~ !!;!I corlJLlnto dell eie: d~ -!ransmlsion !.-4, p!lmoo en 13 bfidi1!. del pi1Ti6n y 2: Ipern~s 'ei1l .elI :e:o]il'lete OEm-

'trilD - .

Par,a que !"Ill se .. pi erda '11~!;Il,I'iclo i[h! I'~ rfaMmisf61l, mOI1~e Ill!]" !tapa: de pI'01:em::ioll SfI 'lid el'B' ds 5<i'iidilt..

!i Ollliit8i el ,e,sliSb,iiizador 'dBI<lln~erQ 'de ,10$ larll.L"IJI~ms (4 Demos, 'f afafldielas. d€!OO!iU:flidtid~.

rih Gu i\Je I~. 'ttJ<be:trad~' 1II,(nl,",do ,de: iH:;,~jt~, taponee ,!ai1ileitU!ra d~ 11[1 -I;!raflsmisiionilaif'ai EI!lita'f qU;Q <entre $U" Sip.

7". Des-anros(1itie J~~.tlJiJberras' d·iOi!j ~i"rfriadot de tH),ej'tej.2J; del i'lk'lamJe~.to de II~, trnJinlsmisloll' ('CI!.!it8"nd~ 1,I'ab"r,a':Z.EU:!·fHS de 'Ial t.ll.ilbeula dB ,8c.eits iC:e,i rnon~je I]'el metor, .!jj ~~ie:S6 n.enesal!lo). T'iJ~one_~, IIiiS tuberia,~.~fj

• a~JeJl'e y ~'OiS PI.!1n1t:¢l5 de GO'P'Ie}(lo~ ce,lla '!TBIiliSl'11lsl:on pralra eVI,t3f q'-"eJ eMre·s~[)k~.

n.l.berfa;e del !:mfdadOIi de aeellte de Ia.caja dE! camhlos.

B_lJiesoonl!l!tUi lOB cabtes l::Isill m·otoJ' de rurafi1qlilB 'Y r&1l1· I~EI ciB1e 1~2 ,PWI1(}S en eI ma'i:OI' VB.'.

9. OLiite '109 des llE!t'enes tipo b1l,{ol1etal que ~,",j~tafl '~a vadlla, s€llll!~ml'il V, 1I1l1~re tls:ttl ,(Jiltima.

'10. tle.=:u~'iJli}illGti9 &1 'cabl'Q' dill cambia figrzado de; 11:1 pa,lanca de' Icambios- de\'lte1'!deiT1it~s. Dese:nrosqLlIll ~iiI ICDn~ mrt:LlerC~ de Ia lPi',eza roscadQIY segue el cable' POl" :1,13 ~al'lura del !:lbentlrtl. Sepalre' ~JI OOflectordel cable del intern.lfiltor IrJliulbldcr dfall alliTanql.!8.

ill IComMI.ulfGa.

b) Palsnca de taMbio'descendentB' de la lr,ansrnision.

cl Iln1:&ff1iJPI,or IrnhibhioT del ,a,rr'anque. '

1'11. O~S~O noot~ ,ei c'ab Ie, de'l 'VeJfoGJmet'tI del, alc'jamj'lllrllrto d',eprcoIOlrlga~ien t~ tornillo.Ji, Tap,iiJnesl.!e flOe'!itI.ll!:il1 del j::dMn pata evtrar -que entre 'si.iQ\edad.

12 Quito !d trave'SB.8o dl9 I.e lI8J1"$ITiision y de cofljunto de pioo !IS p.9l1nD~,I. Safe COM. ,cwdado la lralJ:5'misroliil,

13. Descili"loo~ ]UI 'wbll:tlIa dec v.a:.c:Ja dej dig~r,~grm!;. deSieii'ltl:8ne"'~ ;1£1 tuberfa, d'el smporta"

'14·,. Se~an~ ,ei co,nv,e-l'Ildof' de to~t'S:jor:t, IGIr$ la mmml 'daFlta!Ci;a, p:am, CQIOC!:!f !:It pte'~o' Imp:u~,or len p~ci6n co;r'.recra 'II SUB~te Ell c.cmilenhllof ,O'/ .. r piB-to 14 ruarcasl,

--....,,1

\

torsi6!1 al 'plato de· im-

1,5. ~:etiter Elil 'perniO V la' hiietCiJl lIIIel pla'wo ,adialltadcli diSt mOl'oI'IVl6,so,ll1m9f11teJ. 'FI,~1ire los pefnoS' t2l ell' lal bridq de l-al fIr-aosrnisiOn a cadal~nfl].

li3~ Ex·tt~i,gBl ,c..on Icu1'dado le:1 cDnjlUl'lto de ~gtran9rTi1is.i~r'I. NO,TA!, EI coneTtiid'Dr die! ~mrsi6n Icsta n,na de ade,. no elti s!.!Ijeto· ,iI II bonDS de! ,([I;e:ite, Sa pued:e, C3er haci,a adelante dUlimte l£d de$Jtlollllltaje, par !Iol que se hs cle ,a:l,w,amiar firm:eJill1en,te Icontral 101 bolJlba al s.a~r 'eJ OQl'ljuntol de' La b'ia'l1smii.l9n I,

26

tINSrA,LAC·ION

:Se daRn: '1elliJer '0 .'Cllllentsl Ins pl:!lnflos sIgJ;!jemes. ,al. ilitStalaJ' latr.ansn:fi'Smni;

'!I!IToda:s: ~a& tJrten::lIS' 'II .!Jerrle:; deb:erl estar iapre'~!J~Qs 0011 Ia! fonUcn es,pecifriH_da~

'. F'iJe~ qual !d(l~nrve"rdor de ctc,r$i6n, soh:!se "et!.cuerrtra!

Insern:ad'o·· :sin apm:ta!l' 1811i1 Ie b~lI -d_~ acvi1:ij" a~ indis:penJlobf81 l1'J~ntt:=nI3T lnclirnada :Ia ~ij') haci'i'i! atr&; diJIranmila :lna,ta~al;:t(ll!1i p8ira avitm Que ,ei conven:idor Ie caiga hilC'i~u!ldE!lliI:nlite,. Ctiand\O ~~ CliJba de! COr1\lsr-tidor Id~t!Dr"sf5n: {'.UHt~- -C~)mpletaWw.i3'1'!te al\l,op-tado en rei 'M~'~.iII dl_ . La. bomlii:IJ •. 111 'di~i:!Inrcii;rj. "/!>." \!mV:B lor "cl.:lbl~ del ~?nvertidor _ lIele:al'emQ [j91 ~i)'~pf9a gJUtra~ d~beS!sr !Pbrr fa BlenlKJ 'lie 811m.: Iia l:nstahlc'lon rdefed:J.IIoSGI tilel Cmhv'e.l1ldor aI lII:U rial danus ,ii Is It'rimJsmiiIiDliI' )ii' a] ,.~

larrllte. . " .

171. IDes.l[oe er platt.l adaptll:d1tu :sob)!)- -105 (:a~qllmOSi gl!Jr\il-

de ~a bl1idll fiel moter V eenll'elo, - -

lB. Ini5ta1e e~'CQJlitUun~ de transrnrsi6n l.u~t~oon ell cenwt1i'~or de P!'H, gulsrn.c:lg IDS IHpafr:agos, alCOAYer1idor llIorlus a,gLil~erDi5, ,del DI:at(!J1 ImpuJ5(I".

NO~At ~. :1111 liJ~ja .. 'd!el C4n.iV,e.~rit.lcf. 0.- r. ',ar, aF.i;ton, ~~1OqU,; e: m 1)1:01", I»l'!'!iliJf!.i!'ebel 'Clue el oon!iert~!i:ilQr - Sf! '!iJUeQJi!1 muyer 1i;I1I,pOml elillsentirfD ,aJl!hll,a,li1les'de Insenar, a"r,e. tar IllSlpernQ,s, delll1da.

Ap.fiie~e"IIQ\S diDS 'pemos de Ibrrdil irtmrio !I§$i, Q"el mall'n!~ ra unif_Qm'ie.

2])." A!l:op'I~' 'al 'trmte5ia~iJl. a' la t.taf:lsmf,&ion-'v all ~b,i'ljlJnlo de, p',joo.

MOTT~~JO dew trall{esa~IJ,_:cl6Ial-trnli'''5misVDli'!I.

21 .Gir9 6~ platOI Imp'U'I:~r' ~astil ~Ul. piOS101~!lI!;~,rrecta, , mOliltli: lias, tUl':m;i!lS d'e~l,cQI1:ve!1udor y ~PJiSt6Ja5:.

,P.!a,to ~ClaljJtador del meter Ilve:r.;:iorlea V6).

22-." f1!I!:'l e,1 pl~ilO ,g,d~PtadQ.r del ma~llr.

23. h'lserte lei ~aible 'y lell, piilili.l1' del 'vIelaclm®'o V '5illlJ~te.. l-os. Fig. ,;23.

24. C-ol'lieC'tEll~1 t.!l!:blil d~1 'inl.em~p'~Qr inhwidor: dell a:rran- 1Q1UQ1.

2cS. MOli1J:re -elo:abie_ del1car:nbiQ desoelJ'l!!1~me a la palSJi1lC~

- - y ~opo:r1!Ei d.B! l~at1'artm-lisijjn. " . " -,

AJiIj:ste eJe:abhel' O'OR1lti se dllElwlliill en Ita ~9l"aQ!6il: eormspo ndi'en1ililt ~uiaJ"ldo' fueseriec9s3fna.

Pa~:anca de c:a,rirlb~os- '1>" pa~'HH)B select:ora, de la l1artsmi::S'16rfen ta posicl16ri1 "DE"".

1:1

,2ft IMue'il8 :I?lf: pSll'arncEl' seectll)1'8 manual V ['a p81~am:a salectol'8 de '181':8ja alia ,posicu6rn "'(Je'·. Marne Is varllla oo~ ectorra"aju:stelai 'Y slJ.iMe~,.. como, sa amalia 18 f'I 'j,,!,! IO,,JiiI!liici6n II;lQffI!;!spo<)'di~!iltJe'.

lr!stala~i,61i1;da 'III va:riilla, S;eie,c;ltqrili. a) C.otrruti1111US,r'C3l.

1:),1 P'ietal de'xtfiemQ.

C:,) Reitin 'tlp!J eaVOI'1;eta'.

'28. MOf!~~ 1~a.S tllJberfas de' ,er1l~:rj;:!ml!1!rn:Qll:h~'!Jceit~ V 'all sopotlte (c,!JI;iJ!1do 10 hulJilllr,s'J"

I n:iattel~ 'tlJtJ:~rla de 1~;fln:iiI tiD, ,de' .atp.:lrer.

Montaje de: tub~~fas de' !]c,g,ite IB l!!1!st~Jadon 'dl! tube~laI

de IlemiEiloo i1es.e!iw: . . " ,

29. ACOI;II'BI 1911, Wlt;arfi'iiza:eol' 3 rose ta~.uetiOSI'

30,. !mlst<'lll!tl Ie!! 'eie ,de 1~~i(Si6111 ,Re~im eitap6n del aloji!imientlO de, loa e'xtefl;si6n y monte '!1!~ ~fel tile'uans,misf611. Gdicl€ulIdQ !qlJe nl)tengal.mil! tension lexQeli~va. 'Insorte ~O.s1lretel'l~ ,~ U ,en eel cojl~nele oentral.

2S

3:1 • Acopla IEI,I i!ilfsl<.:ldc,r tt<IStro del esn",pe:. Mtmrmlsl sapone me:dio y le~ ;)i$~adgr ~~m~&r!'la d~ tlll\berla dolJ~e~.

a~ AI,$lado'f tr",~EI~a del~Qj!3pe.

:bj'·S,cIPQn!!, de a~illlqdgble ~efil vel\!foJU'lClIs iCon ISfm:erna ,de, 1e:a~llec:soblu',

32: •. Bejel l~lIVf)h rGulo al pisco Ills'l'!l"tI;! 100: 'CU.a.tro pernos s.l.lIpei~G~ clEf j!al. l!;:ilJlbiGTi8 de'~ convertido r' V ia.p.riMaIGS

·nrmement;e. .

NOlA: Ellcabla Ide":la Ibah!.rfi,:i" ,ei :sD;JmTte Ide:lalubel18 de v,adq' 1 el. 5:!'po~e.le II a tLl~ena de I~nad:o Cleafitli~Ii' mmlbliIFI. e~u. n~. :S1ujeto~ pCl'r '!.os pe,rnos,sLlD!i!:rlcn;s Ide la. tu!b[eil1a clel, :eonYert~dlf.

i t

Pernc,s il.!psJlio~e.s da' ra Ic.l.ilbijl!!J!'ta· del C!tll!'I'!,Iel1idor ~I bliQ-

Ci,!Je eel. 'mliiOOf.· . -

33. Conecita ,e1,cab~e de fflll&!l d'e li:ibatet£a,.

C~pli!J~be el n,~\\IB. I dEl:a·~eite. I de I.~ '~FI. ~f~tln, ~~ 1i}Pl.l1iI ilafrgl;!m. IVreal COMPAOB4C]'ONES 'if 4JUslE~H.

;I'epOfl98! leI Ifquido :11UElscri;toi Ipar,a Ii'! Tml'lsmi:!liOWl! a1iJt:om~ti~'c:ul:ndD :sea necesario Ivee IHBI Especrfi'~a.eioli'U~.sji •

NOTA: AntUJI ds, COlftenHr IB1armuDI se deben liinmpiar peffeetame mtl!' md05, IDS COm'llQl1lme_ asi cornm.

ell a1a' n,to d:e· Iii 1i::Jii!J:a1 de cambi:os.LubriqIW! looms

II., de;slizanms ,con Uquitm de tf)aM11'lisidm

autill_mitica. Durante all arm,ado, allihire:f'a Las, arand:l!!"' 'B de 1!f:npuj'. a Sli posidtn'l COri,.ecta en 5115, pcutado;Jr,es Jle'S]:Iedillos, Icon Jiquid'o de Iraomisiin aUit(ll1l1ati~ ca.

5" 12'5

Emr;i,II!U!amierlfO '')I' numer;ac~6f1 ,de 1ii~1E.' 8rand~las de lem'plJje ''( d~ 105 -euJililletes del rodillo de agl,ljc;l en. latransrnlsiGn:. La a'lriolil1chlla: de empuj~' NI" '~-fJl!tb:te: en ICLl~r-o '8SfJe-SOfaS ,dif;eremoo Y. sa usa andos em,pl'a%amientos dife, 'n:iTltes;,

NOTA: Antes piar IAerf'l!m~i'Iliif ,el alujamien10 las, pieiZia,s, de aUlom"i~t!k:iI. D hlJS~ del e",p~je IN!!; Il"esped!ivQ :ea.

r J".~ .. '-

@

20. 21, 22'. 23,., 24, 2!i 2$, .26-a 27. ta:.

·29. SO: ,:n. 22. 3,a·a, J~. 34. 35. 35-a ~e:, 37. ,38', ~a~tiI ss..b 391,

'40. 4'1. '4-HI 42. 43. 44. 45. ,45.. 47. 48: 49;- 15,0.

1. ,2. 3..

4. '5. 61. '7. :6. :9,

11:1. en.

12.

tl. l·t is. 16. 17. 18. 19.

cel.iter de iaceite.

iFil'lro:de aoeiUie 1'C'~dazQt 'ieimpal';\iJW ra .:

C.,onjurnta de s@ND:i:ra.sera. C'Y!El[PO' de vaivu~ .. s:

PJaru;!1ta m1!B'rmedri y tm1lp.a.Eladliras. . Cafliunl'l;) de S~TVOi d elallill;lTo. Conj!.H'II'O :servol ~ntl'lrmli!ldip.

[Haifragma dei'w~IQ'lf v,!"Irina de: empuje v:a iv.u~;j, ,prrmElJ"i~- ale_BII e'liaq (j r •

,In:hibiiifor 'dt!! ;al'iral'lQ,IJIEI.

\i!;alrrill'aje s~le-C'tor, dUI veIID~idade.s. 'i '!h'::'~iolm1iimin~nid 'd~1 t~,rll:~uett!. Esr1ilp:eJl,a de lae}!;I;e!f'IISiI6.n, EJdiensj'Dr1 del oaSCQ ..

Tirnquete d~ I~~ad(mamienfto. ,EYe' :sec!.Iind<llr!1l .( de sancia!. Gobemedor.

An iHos de! g:sbemador.

C='iJba de~ .gQbem~dtl r CQI'I '~H'I9I'anajlg es:r:_a,qiO.I1Bl'ni'llln1:Q;.

Ar:arndai!1' ~ e empl,Jje N "'- 1 O. ['a·so 0 d 8' I a u.linsm i:~i6lr1" Arc de" re1:ancion.

~:ed"nait II.i]i!i~irll~dQn~1I l:!raserQ'. Arande,iiEi,Qe: leml;)!.:!j~: I'll "9'. Banda UErserra.

TiJmbQl'baser~_!

Ar~ndela de ~mpui,~ NI"'-B. CiO~jUI~tD' pi!!l~,etiiui'!l trase-re-. A.I'o de relIEliru~i6nl.

EnQranaj~ :sof.~r.

Camp'<lIn<! 'del'!3je manGeL Canju:nto planlJi:a,r,iio €ieilfartlJe.fl'l. Af,D~d!e~aideempuje 'Nil "'). Aflu'!d!Bla 'd~~mp.!Jje Nil' e. AfEll'9d:el's, Ide·emlJ",~Jje NOli 5, Emlbl'~g.ue fie- avarlctl1.

:SelJ'os de aC'Elite.

Arandeb;i de' flIl1lliPu]e N'" 4.

I!;mbragu:a ilJllEf direQ'ta-, y;;re1;ltoceso. Atandala nEil empujl! Nitti ($ele~;I\Ij-aI. $opornel_lcenltiia ~r"

TOl'1nUlos tOn tl,ilerr.;-:a desll"g~!ddad.

Ar,ol de ~~noi\On, . .

Arandellll-t1'!!i ecmp,uie N<l 3.

CrO.Iii!JUlrnlto pl\9n&till1rio tf~'!!(j;b.rE!-ma'fl'!ha" Rac:hElit' (uJ:ilidireceion",U de SJM. ~fql[1idaia de ;empu!j'e: Ni"' 2.

Embflllg'l,l:e de,soJrae,..maU::hal ..

S'eUiIiJ goma dee !!It~iO!1 ~Cta1lg!J,la,r, Ail'iilnr:iej,al ,tile ,~mpuje NQ 1 (:s~Jectiy-al. Bomba lhlldr~u!l~a.·

&i.grianalg, (f~ I'a bomba.

Plar-to ~da:pt8,!jot, .

CybieM de,1 cOilveli1idof, Ejeq:rrimari:olrna'!1do I.

Cb!o1Vlilrtidcu de ltl!'Si6IrJ.

31

CON.JUlNJO DE TRAN:SMISIIOIN Aeviisar - IR',eplarar

H'.rramien~~:s ES'PecTafes:

M'ol1fBdpr .d!e fa em!;lpera Ide 1,9 ,e,l(t~aJI"!'!'iiIOI'l

de IcSija '

Ug\lle' dlilam,Clme:trlca pSl'a ,aJuste 'del banrlas'

SOpoilte de mO:nltajB cis lIilIIJran!llm\s:ioJI'i C'QmpresQtr de Ffl'lli{l!11e Idel ellibragU'BI ~rnpla;l:adg'r 001 sello de aCSifl81

de Iii palancB sell!lelor;a

AIin:eseCIir de 18 bambs de ,Bceit~ I!rJll)hR;lIdolf ,dill la Et;SlQ;Jlf:Jra (:Ie la' bernba 'Extraot,or de lal esropera

:'de la blO,m ba

Calibrador de (:QmIilTQDaci6n ,de

~BI' vaMllla, del pis~ll'lil ,

'Be'se de mlll1ltajel ~~I ea~1 bra,dDt de esfe'ra

ExtralCi~or do! Ita' !JstIQP~ra ds' lia ,e:g:ensi6n de c:ajQi

17-002 11-0).5 17§OOS 11..g)7

17:"008 17.009-01 17:"010

11-011 l7':[11'2 l~()lI3, 21~051

Desarm,ado:

OI!iPonga dB, las pi~as C1luUadi!ls, dl! ~'t!l 'f,o!11lTla m~s olrlde-IIiI'iilda I',o9!lblle" p~m ~acillttar ",1 iiljrJltiJisis de ~os Cliilnos: y ,131 armadol.

NIOTlk U'mpie' periedal'lJillellte ~odas los tomlKmente:s de ra 'uusmj'siDn, antes, de ImontaJrh)iSi. 'Sise' 'El:neontra. fa SluCliedad,S!' hal de 11118'1' el enfriad,Q1I" ,de'sCiete. Si Se1 elirClJintlRl~1!I .IP:a~iC'illa,S1, ·ll1'IetaliCilsj 'Slll ha d'e, Icambiar el con,vl!!.rti£iI::JI"" de Iorsi6n,

1 •. Retilli! allcol'Illl!'rtidor V 8xtrrsigsl 91 aje prima ria"

~I aceitaqu8 aale da!I'I;;Oflvertu:JO'r (I 'lot. r·esldlu;lS quO! 'ContJsllgsl, pu~en utilW:ll1"Se paml ~n:e!i ,ge,d!agnOsqco jy.e!8' tamt:m!11 "1P'm.e'b:S1 V limr.!~ del ~,we1itldo~'! bala "Di!lsar~ci6n 'Gelrilerall"", ColoqU8! Ila, ~~8JlI misiol1l '3111 u~ IcatJallete "on un !5QPQrtl3 de rm~n~e:.

2. COti! 81 fill de ,e:viilar que erttl'llI ·sedilmeo'OO de! iac:sitB 0 r,ebBbas e." la 'tr,an.5!r11isio'r" ClIUr~e el su.fT'iIti'fei'E) (Ilene 61~n de aceIDt.e) :!lin 'lOda\ita lIo~telilli Is trBnsmisi6n.

I 5~6-n~

3,. Gi,ri!l lar nan:smisi6n en "SG~' .Y' ~Q!.Ig el f,utlrD, ~e ."~,, 1e i1 pemo,j. S'ePBili! las lemp,C!lcadllras~

Pang a 'a un ladO lei fifhCl' de ~CSitB ICon su perno dSI slijeci6n_

.it. Rstrre' ~ rnuil'lle cbdnmovil:iza.dol'l t' pBmQ)',

My,e'~le' ,d~' retencl6n del oogOlelilto selfjatoi de' 'J,efoc da,-

des. '

5; Aflg·jfi[! uniifcrmemElll'llte V IDCtr{lliga ,los ~mlJS (41 de Is 'OOlp<1J d",1 ~eli\i"D ·lroli!'ijElfO. Fh~tir;e ell p~stq~n ,,/,.lla! juma, del s:eNa~ Ttlillg;i;I, QUicIa,do qlJoB:n:o ~! f:lerramiil a~eite.

6,. a~jte I,Qs pelTl08, 125]1 (j'ell cu.e'tll!) ae' vt!lv!.Jlla:s. LeVru'llm Irgerament~ e!lcu,erpo de '~lvi!J.1as If muavale I~[efalnlenm d'q malflera,C!,ue, l:e, articuf;aei6h de 181 palanCQ sel'ecmll's '50'lga de ~a cID,rredera' del select,or lTlanusl. 5eg~ne el CIJl.erpOI d~ IJBilvLiI,M y la ,emJ;BcCBdtua.

NOTA: Pe,rftas can 41arps diferem.es (consuUe las EsPRillicationes Y. en la, pig. ).

SostrHl!:]i1I b~ corredera ,del selector ~anliillll" pUe>Br i!!1EI llod~lacaler d~l cuer,plJ de v·;QlvlJlaQ.

32

~,

II

Pem~ Ilhl;l1 cuerpo d'6 vallwles .. 1;11 Union de conexi61'1.

7, Exfraiga I'<:l e$rop~B del Ii'll bomba, u'liilhand.Q ,~ii filii'" T;fsmhmta '17-011" come 5'8 iT:!U'ljtr~ 8'b81jQ, ~.i~UU"l:'CQI la ru~rmmienta &special con W1IBI llalie de boCIlII.

/

&tratti6n de la· mll,pern lilIe' la Domlbai c'o·~ la Marra,,"

,mitml:a 17-011. .

S, CoJloQUle.ta tliiln!ii,1:'I'!11Si6n enl ~o'Sic~o.n 'I/·fl'mcel. 'OIIJito Ins 'tornillo:s del.convlilrtidor II:B pamo!l;,ccl'l Blra]I'IdeliU de aluminiQ, fig.' sigluientel. separeJ la mismsi. jUlnto een la bomba hirl'rihlIiCB.

It

At

Reti/'ie' II) ar;mdafa de 'ampule IN: 0' 1. 18 ,empacsdlJrrs val' 5leliadeneOPfen rect<!'ngulalr.

5 I'HOO AC,M

<I) Ara~le de empu.isl N'I> 1 !s.electi:WI" b~ ,Emp:acaaura.,

c} 5eUo dB! ";eopreF!rectaflgUII~n.

9', 'Separe 11,01 bomb .. 'd!;'! Jac caja, de~ eOi!LVeHidilr 15 PfU- 110lsJ V quilu 61 platrn rlfil!~.rmedio, fig. A. Ma~que 8'1 acO'plarnien'tQ de II os' e:lnIgrs'najes :~ IIi!!!. bomoo tfe ac-eilte y qultel05 IIIJa'go,. C:o.mpru:ebe- 131 desgBSk'I' del ,auerpo de. Ii'! borneOl liadtJ{da .sblcd6n/eli1l!~6i.Bt Vas la fill. lEI:,

..-..

r R) I'\.::)

f(lI,JUij1:!es de ·g~9llir d'es~l1.cr(JIl~ rujd.i1i IllI jUleg,o !tDl'ig:jttl-

d~r1Iald~1 oonI~n1o! .

IEm'p!ace-IElI oCllHirpo de la, bamba junfo (;01111 la ,alf'and~ 121 de 8mplJ,B 'N° l' 1811181 cOI'al de Ila, t[l;llTsmisi6n(lr~;"' 'tass: a la p'g_ 261J81ra la ,posiciOn iil~laclSl de 1:ti5, Bfiimld'E,lasl, a:s.e~ori":dOSle: d'e qlueel, conJumg tiaJaw raro m:~. ·l.iIebldamsfita ,[icOlJla:dc"

Co.IQql,:u;I' ,al b!oQ:ue CiJ'lfbrBdlJr15~OOB COT'll' ai tntll,itadow Ice ,esfere en ,et c'uerpo de jlo bom~a.

.Ajust.el el ~miliCGdar' de esfet.!l ill ":0'\

Eml"l,!a.cg· Ell vaSt;I!I"gO de!1 callbr:s·cm de esl'enlsaotE!l ~laICl' j;amienrto f;!.1i'i 1911 c~sco del ~ql trans'miaillinl.

Arl:(:r~!:rla l'e,~lJra,

. ~ BiP rIa 'B~' P f.(H:;'edlimnJiN'Ito en 8' PlJill:C. opJJBSito.

Si ~a s.egwrlCa ledura olbta!1li.cia £liS diferenoo. de 'ta ,pric.. mara, .surne Imb~9 oi:liuida!fD-$ V di\,lJd~ pfi~ dills p~ra !3JBCar Is mEreiD,. E_S1l1 ,Cl1fra' debe: ,e.ncamrarS8!

de~tro·dGJ I;! Ilol!:l!'!3ne:ial lI$peclfi'Paill!ij, dBI 0 .. 18 ~ 10,,00' mm. De no ·:selr alii, d;~l"ame el mo:n,taje SB d~bE;l lIiitrlilar' un:a amnLfela de ef1'l~lJje N° l;de IBa~e$Cr d~fer(!:ri~e'.

Viastalg~o ,calibrndor dieesfem. mrd~en-do sl]:bm I!!~ ~iSi(/l!l! de la 'uansmlslol1,

Tl. VU~lva la~a)11I,"Smism6n a la.IPClIS,ioiIDI1 hcuiiz.Qrrt;al. LA,flc!el ~ a!GOfltral~'i.J',ereil y tedre:Oi I 'tomlUa' ·,de i!lJUSUl.~~' I'a. bandal de SfM.

A',atire; los; ~PG!'1I:~S ~,2) de ,Ie ,band.a 'j~ara,. f'a,c-mtar lal eX'1!pilcei6n e In:sttarac[!on, ~a banda debe ~e!' !I~Jmt!,~al COl'! U!'!>BI grampa de 1!1!{t:o'J'!! ~Bmne~! ~"

~2,.Retire hi banda: ;'14." die. SI'M y'vodel.el 'C~f'lllllil'W' im-

plilili,()1 "S" de SIM~vefflg:.srg!J~~r¥te"!. .

511.9l. AC"1 MarquE! y, de~mOli1ita! ,em pi5td!i! cI!eapl:tc:a~ti!lli1 de ~a. b.alnda dElJ !:l0.b'r,el.lmarcha •.

14 Gire 1& eaja, dEI' mo~o 'QIUB! la rurui~:sior r ¢iB fa "tn.rasmrs!l6n 'q,l.lte.d'~el'l Iposic,i61'1 \l'ertico:1 (ihB,c~a pbsJoj y rl!t~re' el'j;n~~l'Io de~UIJ~ci~r!, del SOPIi;liI1S ee,!Uli8i. '

H3:~ R'e1lim II 't!;i~'~ d~ ~I.no S6;Q'IUQ,; seque· elsO'f.)O~e, i~Il~I'~I' de Iia oaJa v IlE!t~~ ~118i!\aTId6ja detl,mplilie I'll!'

~ ..

S, IJ'-'::'I.N

,--

'f I

~i.A~ 8, .

~:::.---~ J

;-..-:r~'

If

'~~~:/~,.

O':!I ruer~1 dta ~1J~QS~lJlIfra. Ibll SQPIJIitB centmjl.

',6. B:ire Ja trnin!Sm,siOn Ifl'af<l que (llHldl:l: eli")' pGI<sicNln horizontal. :51,1 III Ite !e 'QOnt~itue«l'al 11 rB'tJro ett:orm ~ 10. d'e aJill !lilf1' ,I;fe Jal Darnda (lle'2ii,

.a,IAndaj'e' de la b.mda. b~1 EI:andade segu,nda. uj ~IIi1G~'aje -de la'i:landCi.

ell CCl~j'~;nto impu!loor medio.

RetWf'B les af1lclajes ~l 00 fa ba!!ilcfa 'tsaQllIl;i IB bsndOli del ODl1jurQ'OO,',impulsor ,m~dll'o.

!lSi ba,ni:l:as,e, rnfl'lHirarle' clliTrnci:a ~QI'I la, ~ de 111- 1rCjn p<l<rOllac.i!it" r Itiil l1)!!:t!'8{.:oi,61'l El' install'.! oi!!i n dili, 11;1' 'mjsm~h

liletitil:l' '6,~ cor;.i;u,fIIitO impuisor med~p, completo d~ !if (f:a,~ smlsi Oilli.

17'. R~tiJ\elefl pOirtador dill-Iii pa~!;lnrC:ti1 dar u:a115,tliir~nCial pOii' iiaJ a.fieliUrril Q Me' ha 'l/el1eI~sco-

liB. C~'I!}Q~e Ifllti,aru~ml'sii6n ,IH"I l!losicii6n vertJ:r),al.

ReUI1e Is ai"andilla de 'em,p~h~ N!ll8:. e]~ji:H;tB la iP~- 11trriOO d:SI'rilnBlmrMcia.

Mafque Iia pa,ia~lJ(:~ 'pa~ aseg~l,I.mtqLir!~ nose 0011l'_ fund'EI con 18 paislnc:a die! ta band,a dela:noora.

ill Ar;andella d~ em~jf! N° a, 1::1) iije palai1'{:~ U'811ISfere'J'lciS1.

Ul EmpuJe ligBramente la tiiilpa de 1105 pis,lIOnes medio y de~anterQ, y reJl!ire los rllt'9I'1Ss.

SaQue eu,idados:armeJ'l~-e 1II0s pistC!nes de, '!relVi:I 00Ji1 J)l'§SiC'ifil 'd~ ,aire: I'e,ti~e' Josdel caSco junto, con SIJS, Ii&SQrtIaS. Vg,rifiq!l8 PQr fiu'9~s" $~re ~J pisMn l1'!:l la t~pal.

511-51

US'o dB .alre com:prliin.Jd'a ID3ra ~)I(tJit1ier p,lstonoo de ·sewo. NOTA'; MII1PJI tapa5, fpt5ton~'S PaRI no Interum'bI~1U1(v. Ide,ntUiiQ'~e pol clfillm de 105 ruortespar SIUS co D:res.

20. Qu'Lta lIas: pernO'S. 6" ..ole. la pxteifisi6rr de· Is. tl'an.sm ~ sian. S'~Qli~' II'a ene.nsi'ol1 furUrJi CCl'n.au empacaduiria. lE'xtr:a,iga, III resorte ,de fE!ltoma, del titlinqu,Bte de esta:. ci,Q.fIamien1;o ,lyl'rto[lO~ ~d t'rin-q.u~tll. SaIQIJI13 sa perno d~ 18 'ext:Iii~I!6".

2..1. EXf~,ai9a",el reten grande diell:>(J~~pl~f'fetarWo ~raseru. ~tr,ajg;a: ,eJ·pona·:plan,atafi~ ,junta c,t,n la ,aMl"ldala de 'M1Fluje: N''!' S. A cQntim.lalJl6n, i:lLiI!~e el tti:t$n piilq,uGs nO' CI'BIIIBJB 5'Bo~,ndl8~iol ('vel" f'iglJlfB :sigulBntel.

R!'lten.e$, d:a~ p.on:a·pl'ano1Iario V ,del ,eja sacJti!IMado', 2Z.;&Iir'ai:g.e d.e5de J:s parl'@1 P05t!!H.ilor, e[ ilo,- ~fiI!;undgrio jUl"r10 _ C(H'I II gi'lbsIIlIil:do,r y Is arMdela de: empuje

Ni;I~ 10. .

Eje die salia~ICQI1I go:beni:~dolr V 03randJeIa de Ifflptl,jB IN'!! Hil .

. 2.:i. exttaig,a ~iJl core 1111 de:rrfBdia. ,el tam OOT 'I t!'! ,i:lehda fra>S8fDS; y la ar:al1dSla daenrJ'pUj~ N" 9,.

14, Quit.e e~ parno qUlilsujaul el dffia'fragma ere. val;lo ,al cw:..t_o ,d.e' lar:ri!ll'lsmr~i6.,. SaqUe el dJaft-agf'lll(.l deva!elf] 'Y 'Ia varina de aee:ion<lmiento' •. &tw:ai9~ d~u6s 13 vBlvlil~a de 8ceiel',Bclltlrn C'lti au atatjamiell'l;o" iliS8tN:::Io !l'ar,a ellc un i m~l.

. SepB:l1!;l1 (Ii Bii1I,U'D '8!:JII:B.dO:1' dial di[anagma.,

irI:eIWj.!;lru6Il .d1Ji![~ dil1mgma, de 'IIIac-fo.

~ V"lvul:~:, c.~ VariUa de a(lcfMSmlentO.

b~ Anino ~11~l)Tcl'r gil Retd:1'I d:ief(ragmavacl'!";),

(diafr:agma' va!:J:I!ii!11 lI1lllDjjifl'~rgmfl vaci[o<

25. IOesruaf.Q~au·~ 'Gl.~I'1'~flf.rUlPtDr InhibidlQr d,el 61iTElngue. Y. quitJa elll11110 sel[a,Clar.

'Cal1i'!bio dell retell ,IiIe ,aCelle d:I!' III igalalltca Ide' ~Ii" •. , 2.6'LJRa~,re hll pelarnr;a:~d9 c;unbio, descSfl~e:!ltte V ampLJ~e , '9i!'IlIJI'J OIl' ~ hacI8.aDmlue" ,Retitei;lllilI:!Hlo :QJI~u1Q1!. $::::::;:.::: Qf~~t;i_Qr lle.mmd.cl Il.~' -s~i!ildQ!:l dlel-W,-pal~!1Ca de Icambio de 'hi! osifa, U:!HITI:cioailcaitE!l, {v.e~ l!iig~11'lt

arrteTIPT!'.' -

Z/. 01:.1 I;leta tUtEll~.a1 dl~a p:{lJ!~ncal di ~S!m'billl IIi!ilit~r~i;)iI"l If saQue e~ SlegrrHH":iW de~ta;d,o.

Ratlfi'll: lim pilil.a!fu:a de cambro desde e:J le~rior y lei £lje' I~ Iial pai'a'!lca .de c<imbio ,r:t~I:.lRrtdente desG€ ~j lifliterior. R:~~~re el rtnBo'sllis'mQ -seJi!~6tiQr COrl h! ve~~ma de acc~~n"'mililrito del trinq,u'eb~' de ,oota!erol1~mia~l1ttl • .5irv:f4ndos!li d;",· Ill,ni destol'nllJiadot" ~qy~ el retd~ de acef:t:e.

Vista ae:spiezada rneeanlsme Y 8!cc:ian<tmlj't}fng 1irinQ'ue:"t~ esmcionamiemlio.

al ~<jcam!biQ dEls.

lb,J t'fili'lQuetJe1·IBsf.. .

c) R'aii~:n a,eei"Iia •. dl 'P'asadof dantado. raJI AnUloUillatieif.

-fl V.'ad~Ii:IH~nior:l.

Sl~ ~~. ~melUiO cle.f]!tado*

11 J. FI-e~l1I. _

HI IPahuilCiI cambiD. :kllPal. c~mbl'dl dle;S'c.

,2B.III'l.!:!ts'lfI' un ,re~ern de: aceitJe iiluevp. s:iNte.n:d[l~ ,de, la h~l'famientJ(l 11-ooa" se'glJr, itl'gl!J.r:al. In!l!flrte: el trie~gnismcn;~e·ilt1lterbIOIil~fJO lUIJ'lto CiQIi''lla 'II~irmal ete, eeeionamie!('Jt,o del. I;J:'jnqug~e:-'de eS'tBici'Cmamierno. In~te e~ 'eje de I~ pala,nc~ -r.:Hl tamlllJa dEScenth:!Il'ta: ,ton. hi tuirercEl etf I:losj'eii;ull d!eS(i:s!l:a p8~ Inter/a;- V]a palM-

,ca· die ra ·paIQI!'I~a de :camibic IV meta eJ p~r COIOIljLle' un latilille seUad~, fluallOt V .polnga Iil pa!l!(lcs do cambia d:e.setlinden'tBI,

·29I~ Saqiue lei. &je central "I COl'iona d9f1'11lBda fl1luriormen· ta del :Pm'lI"It;I:"l)'lirurI;efal',I'Os, aetire el cOjineM de' 391Ll,i:as Iljxial! NIi,2, yretire Ie,; ~!I,:".;g-~t:aJih:::l1 deI,emibrl'!goo'

d.@ S/M. -

Ratire 61 el'lgrani3j~ CiB:Jltral._ Y' eT plam ImplJllsor del lambrogue lie' 8JM. Qual ff:lt!fa,f w~!tEl el 8:IIlIIHo de' II'@l[lEU'lIei,t11'i 'of sep:a.re e~ re~~ C:;Elntt~ ''if el' clresviadar de 8a1f,ttl del fa carl;! 1!l1 "jJ;l!IIi.c!~a Ih,[!iili (lrmslilw·.FI.mim [811 e]a tftntrBl.

®

,

al Aniillo de retenci611. bjl ~je 'contma!~,.

c'l Aecllilet II,dmbmguB un direccionfi'll, d1 Iilesviad,o:r 8¢e.itel'lJbsE!i'Vi! iposicion'., e} COfnnll. denmda I'lli:lrirumei11e.

IDasmontaje del erntiralllll 'Ile SiM

:301. RetffB el~nill(l del rlrienci61"l1 del plam de presiOn', V Mire ellcol'*!nm'lcomplet,o, der.plet4l. Sirvid:ndose de, III IUJflQlJ1fenta 17 .. '[}07. ~omprii1!la liDS resertes 'I quitil 'ijl arUlio de l1Me-nci,On" suellM 'c,uidad!osamente ia p~ll?si6n y rt;[lt~re ,e~iprD'to de nJU!nlCiolfil 'Y I~& r~li~n:es.

CompreS'I6n Ide[ 100 r:~li1ies con Ja herf;8lmierna i7-OO1 V extracc-itm de' los ar'lmos. de~ ret~I::I!:u6n,.

n Cojinete ,de SIQI.lJjas,hndal). gIl P'Drta~plal'lletari[ls,

111 ~ IEr'iQrr:ansjli!l.'sQlar"

n IPI~rt~'lmpU[9Ct' del.9rJlar .. kl Emllmgue !ill' 81M.

Dele !B Itu.eltal ai' CO'I'lJU!lt!12 dB embr!:lgus e inseneJ<il1 extrem!o de 181 bombs de B(leite en e:1 embra'giJJl!jr. Palfa secar al p'istD:rn,p Sf! ha de splicar ,pmsi6n de ail'ie por Bill 'orificio cia Iii! bombs de aceite. 'R,etj're IDS' se!los da· _Qomiil d,ei) Ipi'stOn.

<if' Anill~o' de r:er,enCiDJ1II .• bl. PI.atD de presu,oll'11.

,~~ D'iaco de pali.t.il'.

d) Olsto. de aceta.

~~ p.lTlilllQ de retenQIOIJ, f flam de! retenti,6i1'.

'g> Rl!:SO!"t§ COO).

h" Pi.$JtDI1'COI1l SLlS, seHQs. j) CuerpQ em~ralgue.

_l"madD' ,del 'embGl: u~ de SfU

3'~1, E>:a Mil !"e' el de:5ga!91e~ daJi.c, 0: ei1i;e1.11-O de ri3!calei'ir'taI~ien,to'-de los, dj$Qt;l,; d~ 'pil!!i1fll Y d~ In;,ero Q·lnsp~e· ICJconfi sl es'tS daiiadol ~I pl~,'ton dll~ bml:lI:,agiiJB. S!c""al'Quier patrie de~ emb rag ue' esdl .~8g8 IO-~esr ~d'al, saiUl1 d!1·,cam_b~Br IlaU11 piealsJ ,Sfemada£s). Co.IOCl!.le 50JlO8 tnJlmedecidoSi 1.::0.11 laceite de: t'rslf1i:smi· ,sic;nt alutiomatrCI3.

1I'i'-J·8

P'i~on de Ismm-ague de S/M. ;J~S·elkli ,s-ceita elUeriQ'f.

bl Sa'~I'O.H:ifI te ffy{te:rior.

,ClI Pist6n embragull!.

1!'IBf1e: culdadooomentt;!!- ,si piston del ellTlbragIJJ8 'ElM' el I~UirHlro. '9_If:Qndq 'jtjg,eraIMe!1lte ,Gil. pistOl'll1 ,en cuel· ·q,t.Ji~r :d.recci,On. MQfn~ tcs resortes de ~,omp~jOn (20) V ,oil pffito Cis r,etenci6n. ClJmprima 10$ :rescirtes 'con l-a h<erramhllll18 17-001 V fflante llll"i snijlloiiilere· teF!(ii~n In~evCl'.· Relir~la ne.rram~ent\1, I.hmrte Ell !(]flnjllJncto de d~scos en _ef orden ICOrrecw ~dlSCQ ldel ace-· ra, d~sto de pa$ll" dIsco de tilCetD lIt sal Ilmtnando.. los para ·te,mlnar con ai.pla.tb, de presion), "I,sujme~ WOSI con un iutmo d.er.elie:!'icii5n. .EmJiIJ,fel fill c.nnjIJnto, de di!l!!:iQfl bacia_sio (apltcanliiQ 1 TO N.aiproll(imadB~ 11lJ;II:'de]· y mida' can un. Q8librador de espesoras: ~a lie-, pal'Bl;'IOn'Blltre ell aniUo de r~'l:ttnll::;1i!J11I 'f lsi plmg, de presion. !La s·epa;l'ilci"OrI ha de €Star den-n:! de ~a e. p:et:mcad~, <0,65 a ,,70 mm .• l~' I'D contra rio $a tls de- cBm'bilu IEd'sl pi91sll!l,1 ,sf,ectatila'!ui ..

MediciOn de h3! sep~~lci61'1 ,ntrEl 1811 aroUo de, re''l:snciOn, y e! p~SJto ds Pf'esi6n en des pumes 0pU8llt:05.

39'

32. Ins!lIrlie e! dasvi:adllr lie aemt\Q COlli. 91. fBib.or"da' IPri!'l'lero.lJn~al,IX)r,Qnl d:entBda_

I nstmsleJ rscl:tSft Ian reJ lejeciir1tra l.een lei .~lr~1' de II ca,iI.lElI!llf1.il911'8 del1eje centraL MQt~ ~el aje! O&Jil1;ral 'Eln 18 Ollf'Qf!!'I demeld's ILI11~f!nOl!mlll'll:j, y 'monw a!i!]I~o del m:oJilci;l!iI1l.

s 11-a1N~

a,~ AnllLo de. retSI1ICi"6Tn. bl I:jiSi. c:enfri\!:I,

e'l, FI'~eh~t! embrj3;Q,uG lu~]..qlrecc:ionTai~LII. t::iI,Desviad1or· aeslte· Imol1'taje CO'fJfSCtQ); al Corona denUJTi!iIli ·imwlmm.e:nla .•

33. Colo-que ,a'il p~ra-pmB!fll!ltillrIQS, Bin ·~il. ext.iI',~mD d~1 sb~ pant:! y. cumpruebe: q!lle ~I arnni:l,g1s die empi.lle, ·usl Ico,jJnete de ~guj~s !;Ie ~nsanSt en BI.p()I'ta"lJiElnBta:riI)S~ (;h!· modQtal. que, e!'coTiar ·eS1191 en p.o;~iC'ion OPUe5- 'I;a al 'cajim:ete de BgU~8S.

P'osid6n de rlii iSil"allda·!s dti emp,uJe de] cojJr:)eJiEli dlil ~gyjal O\#:lifldo 'estE .. montad.a !ICOU81' :a.purrtaod'c' el1' dliwecciiln IO"puesta al'vo]ineli9 de i[llguj:om.

34, l'rtSerta un ~rigr8najlll leentt811 (solari ·(:.c'Dfi IfI~ :reoo;:Ge OJitJuf!1ando en -m!~ltfc:i!QI opYe5ill deIIPQrta"pII'iJ1!ltmrios,' "'1(mcmta:e1 ~I!:!t'fi impul:sc.r '~n; ,lengra!i1aJe ~o~alt', MOillle elle.mbragIYJe!· de 81M If gina lei j:!'!ato ImpUI~Q!I' h"asta q~e a.ciOpm, 'en' ,las ·aberlJ\JlI.a3"Zil.!J~ Ie! Ig~iurdo5 el IBmbfsgu,13j de $:tM V ~r,pDna;.p'liEllh~ta:rio~ Y. !oIo.l· fee ,eI eDfljl!nUi'. :Mctlte !!l!1 [i(j~lneU! de Big~[BS 'V 11.Z!8,gO lColoquEI ~a oorlJna de 11I"W~~ il'1t~riQI"IJle:flhil V IS! ;ail ·cen1f81I.

·.Ap.~i·,c~mliO Jillresroln. gi~e 81 leje [}ennal i1ac:i.a hi irzq~~e'f!::la hhta que se hay a acoprado"eon 81 racl~e1.

Vista des1plezada clJ!nJvrno embrague' SliM, al EmbFJa'IDHl 51 M.

!til P'MO imrJu~':;ar.

01 Engra~Je, :sol !\II.

0'1 Pc,rt~''Pi{nll9'!Biri,os.

e~ COjtnoWl d'B!.<i!iguias.

f, eje'carntr<lj lii'On cQ'rMS dentada,

·35: CQm;p~"t,J)Qbij ,e:1 \fuwn::ionamieillb) dill~ 'ambmgu~· unl·oi-

~eccilJna~ ha'clencio ':;IirllflJd leje..eemiral,. ..

Giro j~talcta la J:z:quier:d.il! pan:! ruedal ~ibr~;'gitfj .;;1 H~ d~&--

I'e:cb it ":parFs .bJ,lQq~Gb, '

Des:montaje del COliljufillq lmpgllSor (lenlta.1

3'6. Betlre Is campatna jmpulsil,ra eon el en,g.ra.l'";Jta,j'e sOI'ar.

Saque ,ei P(llrts-planeta,rios, ,C(lJI1I t!!ll Imino defl~d:o !!'I-

terio,rment,i) '''Ila artli'ldela de 'ampuje N° 5, Re:tirrlJ ai embrag'ue. -de 'avanca 'can IOJ a:ral1de.la' de' emPul"e. N" 4."

D" IE

.,,1 EmbrB'8Ue dir,eCII3,V l'i~tfOceSO, III Anmdelil dis Bm,pYje W' 4,

cd Embrogue de. IlIVIBII'IOB"

DesSr,n1raao Idel emblt'ague Ide f'WDCeso , diliem

3? Quit.EIi el atnmCt de retention del pliil~[J de p'feSi6o; y e).!tr:aiga e( 1~!ljutnifG. Comprrma los l!mertes" USilitlOO La itJcel't'amientij) 111E007. 5aque telll 80,i:l:lo de t!ifj)BI'I(li6n, S'Uelte I',en.~amente I,a presiOn' yquit:e los resortes (lonjunt;amente ·con SLi ~tetn.l3ld:ol' cQur:re.sPQ!1GiE!lite,

311-"",

c.omprB:slon de los resortes 'ton Is herrsmiente f14Kl1. II extl'aotliM del anm.o' deJ mUJI1CiOIil.

dl Ar8nde'la -de emlPuJe Nlu 5. •

91 Co:r01Ul81 l~eli1t8-da, in,wr!:otm,eulite y COlI'1JIJ!1tO plaliletalt'~o~, ~e,II1l'l'iliem l(lomp'leta,l.

fl Campana Hnpuiso.ra. -

V(jl'ttli,~ ~ cuer;pc dell IBI1f'lbrli!.'glJle I!! inserts III ~omba de ,aoe,lrte en fj,1 mismQ," ,Ex:pUISflI IB'~ IpIs:ton eon 111msiol"! de ahea tl'Bvb d~1 (lenal dll la ~omlba"dl;l' BtCBi:te:' Sii'g~e la .bomD~ y qllite 109 =:IuHas rd~,1 pifit6"n,

Ex~Ta-cdont de:1 pi,ston hidr_Su',llfco, 1~~IUldo '.I:!tlre comprimido.

.4T

'- -=H

all Cuerpo d:a'I,efi!br,a9!:!'B'~

b) Piston ~ddi'~lJli[C'o i671 <liro!> sellia"doms.

'!C:I Reso"~ 1:201 ..

d~' R~tQ]:!edil:l:r,a1l! resoroos.

e'l A!lillo. de retera.dol].

fl Diseed~ am.brugU!8' (a:e:era) , g) DisC"'CJ de IBmbtfl.gul;! ,Ipastall •• fll Pla~g de p.~~6n.

H ,A:nHlo d,~ p,,'t~noOn.

MDl'I!taje de~ embra,gUle' de r-ett'l;lt;:esQ :, (iLiFt8"cta'

~. ~X.a!milrlle los dn5iC~ de ,aeer'!;) V II'DS .da palSta. ~, \lef II.! pre!sel'!U!n '~esg,;j,ste 0 IBfe~tl)s dEl' Irecalemam[flI"Jt(l 'y.Q!:!mp~~b~sl ~ii da:rlado·el pi:eiton del e,mbrague', S, c'!Jalqluelr CDJiflPOnenm' riel E!I\I1bl'ag'l.lltl 0S1U.vie.ra1

desQ\E!stad~ .(HlI;Slf'ij!Jdo, sa :11111 dB ca.mb:lar ta'I:s! pieza,l!) af,e;o.tiiu::i;a'I!3t

Coloq!.i6 r,O.5 teJSOt1:E;!:5 d1el(lnrnpresi6n 1.201 V ,e~' retenedot cI~IQ~. lmismo.s; Camprlrna!os resortes OOfi 1<1 hB'rralmi·enta espeei<l~ l"'l"(}Oj' Ifli inSE!Jfl'El un an~lfo ·,ta reten cion. Q.y~t8 lal'N~m~;m i e nl)C!,. I h~eng, lOis d1'5'C:g~ de~1 i1Ifl11bra'!JIlf1lli en Ell orden il;orlf~W ~:det a~r()"p:a;s~ ua V:. asr allerrn!ldam1i,[mW para ter_minar COil ~I plato d'e pmsH!iIl.ysui~eJo (;00 lUiJli3niUo de rere!i1Jc]Q!l'l,

Apldii~e blen I'~~ dls-cos del, ernbra;g.y~ 1>a.pliCi\!J;ld'iO iJ_PrDx!mad1am:en1e 1.110 r41)Y Im·idal el'jlieglJf ~i~nt.e elim~ el a~iHo d~ Ire:ierlCioil1 'It 131 ipli!lw' de p~~io:n" !l.HUi~n~ para Iililo ,u:~·(:,amClradalr de (!is!lig$1Jres. Sflai t:ilistanc'i:a eStlil';;erliil 'fl,i>I:llI'a !Die I .. wler-aneia .g,~Q eEi" d.B<

. ;:,h~ 2~1 inm,,,-.5f11 ha, !l>e 'caiJl'l'i)'isr Latlsl p.im~,~) ~.ifuG>

'taid.a,{s} .'

Ml')t,"ltl61 11:15, seU~5 de <e!eei~e, hIJrirN;!deciend'otos en cU::f3iiti3t dlOltransmish511 ~IUJ~O~alica ·CI!i1ites de'. "nStl!l'lal'las. I ntra.d uZ1ta opo 1t!l1l:ll11;;Jdl!!'. at" piston d€l~ IBl11brague eo '91 cmndro d·e,! mi5Jno~ -m('rvi!~ndolo S!.l!BlJem~fI1e

hadai ~O!8 lades, .

Pis:l:6n fllel.embP"a:QIlIF: d:~ wEilio&i!iiO ,,"' dir.e~a. al A~a, selUldolf (exteriorl.

h!, Af'O se:lI~dQJ IHnt'Elrlorj.

~~,PiS:t(i" ..de! '~mbii;!gU1e.

MedicitDl1 deljuego, lE .. n~l!fM;t1 <millo de reulF!cien y .ei pl~tci de:! presiol1.t;OIflPrimiei1do ~I c!)njunto dB di$ao~ en do,!; sidos QPUies:tDs.,

Desarmlada del elnb',3gue:l!fe' ,& .... a,tllce

39. Rel'ire lei ,immO, de r!ilifenc'16n de J~a· D.\9rte defarilterp djel ~hnl;l cl!,q;lresiOI1l' 'i,e:(tr,a,i,~~- ~I co'niUnfo,de dr~eos. Comprfma l,o:s, re..~Qt1e,i11: ,co n I,B n,erramfenta' 1 7-007. Qujl'i~ el 81"11110 rlea ret'!'!<filcion V $u':e~,m' Clukl<ldrium'el1te !a, ,lJl;'e~iOi'1, SilQl!I!J1. QI .~!M'efl'lildo:r ,,!B lOS r.eooftes·JI:J.Rtt) con esncl9.

Am:rre_ &1 pist6n clellemb ra!llHB. ,aJll!i~1Udo £lli~ (igrn~

p rim fdlo. - _

R,e1lr, les ~!!lllos d~, g'Qrma. ~~S, H:ls!Ol1es'amomi;JYI;H;io'. '~8Ei d~: gl;llm~' del jp!~On V, sel'am ~os-mo5' de pist'6n

d€~'Cl,lalVo, del ~m.br~gl.!le. _

c;,(lm:pres16I'1de los, 'I'e;sortes. trsa;!ich;i la' herramienm es;peciEl'1 17-007'; y mo"tal,edel-anil~lci d~ 1\~i(~iil'cil5l1'.

Alill1lla!d.ode1embra,~:e de ,8iv:aln~e'

40. 'R'8rvils~ ~o's.dli~t1S; del !ire.era V de- pasta deIIBmb;ratl!.J,I~, -pama vel" sil preS!iln.tM desgt!'Jste" daifl9~ I) e:fr.e'c~o~' de rS_rCalentamiento 't. e(llfil'1pnfebe si eata lfulffiado ,!;l] p~:s. "~n dell &mbiaglue. g,1 ctJ,a~f;lY!ifi!t €orop.on~l1m del em~ ra gue ,96"h:!.viera, d€!$gast'ada "'I daR.ad!J; .se !'ie. .de cam b1:a r.

MOh'h~' ~ds '5el~os;, humed~cie:ndolf;{s en ~G6itE!: de tllaf'imnisi6!l1 ,stlmrn<litica. ,ilAtml ~~rl'rm:a.l~no:s ,m !!Ii, pis:t~n de! Bmbr~glJe'.

introd!J'Wii ~o~cuidlBfilo, 81 pJSJtOfl del embmguel en ~I ,c:iiiridro !:i=ei mismo. ml)vitelldolD $t!a!'/fi!m~!iI,re hacia les ladas, NJ(J~ft"e'I!l5 re.sarte$ de' compIiBsiOl'!11S] y el Hilte~~~!?r de ,10$ m!;lmos~

Comprlma I()!i; r~or11e!i @.n .Iii Ille.f~JMi~l'1t.aJ. ~pe~ral 17-007 'i;'insertie' UI11Bn~~D d~: ~ew.nC:!6!l1 Ouital~ I:\er.ram!e._I'It..i1. r~erWl los tiis:0!S tiel l'lmbr,8!9IU9 ~I'I ,eI or· d en Q.~rI1l\8cio' ,(ar:er.o t pBS~8 V,· asl' altamBdam:ente" .para, termin.alli con el pnBto, de prs'S'io'rllil y~ slJIJBtel!O t:IJ:!'l1 .un ,fIl1in'OI die, f'eJl:eni'-ii6n.MidB la 5W\ara~jOn ,eil'litfB 9 .~ilillo' d6i~ile-tmnci61'l y; eillpiialo dE!! pre5Jon~ ~J Ia m!!'did~ eS~IJ:vjara flier, .. ! d~ tu[er.mcia, ·Que as d'B'! h4a' .2,8Imm.,5QI liard'Elc ... m~JliIr.

'MecN-ei6n die:11 jl.l'sg tJ entre ISiI an iHo, !lie IretEiFl ci6n II plalto pres~on, c1Qmprlmienda .. coniurn-f'ode:dis~s91'1 dos ai,tito:s Gil!.! ll!5t!os t:O~l' eaitga ,<'lIP f;QX. dll 110 N.

_. ,

Instah;li ~'Ol'll cuidsllQ ~:O<i: M'U6il,ilCS' alro~ .d'e~ p{stOr:i Ie;r! ~ e~J:ltQia ~!!!I em~iragu.'fI"

'1 ,

I

i

r:

(~

Vi:st~ die:-spi'9zad:a del Bm:b~~g:m:!' de'Bvan>eel ~l pUe'fJ;Hl del Bmbr,a,glll~.

p,1 PistQn hidl~i!hJllico Don eros

SleJlaldon;!s.

cl 1FI!!l';>"OIUj5 ~1.5'.

d~1 ftetene!lDr dEl'~rta9. el A:niilD.

fl Gonia 'BmortigiL:j18i::1'ora. gl D~Beo'S de 'lOOnJ.

h .01$(;05 d:a p'/asrta.

J) Pilato de presi1on.

k1 AniHo Ide' ~Btel')l::iOn.

D'esarmldo! dBI coniun;1;O del !pdaneta:rios, deJantero

4:,. ~etire ~I anlllQ de fe.~~n'i6n y el1a:ro denmi1Q ime· norm M, ~ t 'P'o.I1~, .. pta nl;rt'a rles y, el!!tralga:!~ ara1fltdala d~ WTliPIVJe- N° 6. S'B.l?are e'l arro ,dentado ,in:tel"f:aITnef',~ te del porta~pla'rU!!taff'()5 V' Quim ,ejdOjill'l&te c:fe agujas

N,O 7. . ' ..

..--..... 6'

-

.... -:,

Conl~rno pl,anetarios: delantero d~arm'~do.

a,1 A~,iI,IG de r9ille,l1c,i6n.· .

b:~ Arnnd. ~mp!!.i'je N~' ·'S.

cl CClforra dlerntadsl eon ,cuba,

IV <lni~,lc de pr8s:i~,n. dl1=ojij'nI1l1le, de agulas Nil! "1. leI pona-llfa!'latari~. . '~'I ,Ari:mdellil !le ElIJiIP:i.ljlll.

Alrmadal del, cOlnjuntol de pli~netarii'os, de,tantero 42.. Ca'mbi~ I'CiS ~oif(iPlJl1ellte:s qu;e; est~rli diana.dci,s.

Adhi'ElrfJ el oojinetede agujrJis, N'a" alii porta-plalii,e~ iar;ips can aYIJi!Ia de, ~~rSelilrilJ EJi. iQlltroduzca el Qcn~ junta dentro, de ,Ial eerena de'nf,ad.'a~nmrIQrm'IlMl'. C1QloQ",e, ~Ia arand'slis' d's empuje N'P 8 Y slJlf~tela loo-n

,Ed a.nWo, de·ret:!'l'Ii'l:ci6n. .

NOTA: La cotona dentada in'tiertolimeme' debe sLur 11'. ,llnem,el1lte en ellporL ·plal'letariOIS.

'E~ 'mnln,~e d'e' allJl.l.S. solarnenile, S8 d~be, camblar' jl!lf'l''to ,con ,elll!Hl.rtl~planetario51.' Si :S8 FetilM la ,aT.and:ela de emllJU,jl!!l del. 'oojinete'.lIIe iSPi'BIS" se ,debe 'l1'lllsta]ar 'ue;p con ,eI collar ha,cia el en:granaje solar •

'1III1sta:i<IIO"ion de alrantf~l, emp1Ul,ie ~e cojiiletiel d,el a~yjas h:oUllr haem el engl'8n,~resoiarl.

IDe,sarmado)'l ,armid'm de:1 cllIlfljunto de 'Ia campan1ll ,iml-

',;I'ulsora .

43-. R'~vis~ 1~ Laraflld,eJii di\\l ampujB: ae la f:omp.,lJna. irupuiS'orij. sUlllte ej l'liii~Uo dE!. retlJ'",cJOI1 'Y caj,oqlJe Uf.I,a iSLfi:llndela de remp'Lije. V anino de rete:n:cjdn. I1lJevGS.

f\' \J

..

@

~) Arlillo de retemjjQ·n. D~I Ar-andela 'deemptl,je. C) Catnpam8 ImpiJ1sQr,a,. dllElI1;gr<llirila!e !;;O'I!;llf.

Armada ,cle to'lr!I !.!IrrttOI limpu!so." me~jo

M Coloqu,e el @mbrsgrue de rotroc_esO If directa. en el eJlttemc;lde unbar']co, tile '~mbaio. II r:el'Qque Ia .aran~ deJa lie etop,uje N CI '4. lnserta fa ararlde!;:a d'e illcmpuje Nq' 5' V '13 CQlIl:lna: ,dIEUtt~d,a inrt~fiO'l'IT1'Bnte ·C'6n iii ii:im J I:II[nt.Q de'. pl.ai']'el'B rio delal1 tao, en el em t:1I'a:g ue. de 9V'al'!f !I: 0-. Inserts 'a[ Ilmb:r'a~g,l;le de 8:\lance eampll'Ha con ef c,onilJn'lio del ,lanelilfrids en' el ~mbraguEl de djrrecta' Yo IilEitl'lOCeso, girando $Yiwemente fsa sentira un r.llido Cll,mndo aeil.Dlen I'os dlSJcosl_ CQI!:JQlJe-. fa ,CampaITa irtlIJU:i:iCl'rI,! compfers 00.111 III e,~gfiarl'a/e ~.

~~ - .

l?esarmadQ ~ arm~do, de'l efiJ1lbra,gue IIJmidir·ea:iion:a~. rache.t, ael oonjumo jrrtPUISOT trasero.

45,. R,etirf! el,miilo_ de Ir-etenci6n del r;a~;he1 del t~mbor IJjss,erro~ Sa,qu~ ~ll cajuela dell 1'a:r;;t'll~N~on sus r€!W~ If rndiHos ITOI (para l1e.scumar.· Bmpuj!3i ID_~ r,eso,rl'83.1. ArlJ1i!1r ta c-altlela eon .rQ'~ rasertea v; 5l1jefElif el rschet 41 lemb-of GO! nun Iii n illa·.de tatel1 o-jolll. C.omp rima; ID$i res.ortes cum un des.tomdladl'H e Insane' los I'QdHlo~.

Vistll' tMEiPf.818l1'a del conjuntlJ Impufsormedi~; ,ill C.ampana impulsora:

III I Corona dall"1ltada inil'erit:lrme,nte' Con (loniUlilto'

planetariu d~e~fJn~efD.

c:J A'~.al1dalE! d~- empwil1! N' 5 . oj ErnbraQlue d'IHIVSIlOO.

~j Arandela d:e ·amp(jJe N° 4.

o &'rll.brague· de retr.fjce~o vdifreota'.

Oll,l.rante lei, monli~edle IDS r'Odillos. es precisQ cerciorarsel.cfe que tar:r~ uno de ,elroiS hag,a conweto (On Iii!

er.l~emf:dad deiresorte. -

Gll7.~ 7'N

V1!sital des,pi,e'If.lda del mecfinismo de rJI,.1l;1da libr'~. al Tar:ntlOf tr:asem COin anillc Blrt. de~ ranhet;

bl FI,achet hllmbraglJe unidireccionalL

0) Anillo de l"ertencI6J'i.

COIQqm:il le,1 tamber trasrmJ CJJrjl &1 meCtilf'li'fllTlD de ruida, UluE! sobre au. pi~ta fnterior ' n ~,a transmiSioFl v, eemlI')fldebfil EIVI1CI'Of1,am~ento, Igirand:Q el l<;Imber.

H,Bd!8 ra: d9recM. plili'agirllJUbre ",~ III ,Iia Iz:qutl:i!rda pawil' bloQlJeo,>

Quitel el tamhor' ,ds lS li,Bns'misloJ1',

ed :Pi9:tSl mell'iGr dB~ rlltne1t; III Tarnbor '!rr8ser1:l.

Des:al'rnad':I:" 'I armalila, del gabem'cu;:io'r

46,. Retire elgobema:dor '{ e'l cutio del 'e~e y eJICti[al(gael contrap·esc'. ell FaSOne y la valvYla. En case floo&Sa. rio; des!1!'lI1IfosQue Ell cuba.

Ar:nne, el gQoe:madot len 'on:lalll inversQ'. cu~diando CLLl'e'fii,1 resorte !lie la \I,a!I,vwlla Il!stelllilllJntacilJ entre la

1I~111W',ula ,., Ie] aJl1tril,p:e5Q. .

ViSttl d@.~piBzada t:le~cQnJunm Ill!! 9IGlbe.r.ntlldor • a) CQ(littapeoo.

bl. p,e.sol rivi:ano.

e ~ IFteso rte v,a:1 \ILl Ira.

d) .v.~Hvull:l de'll go~el'nador.. 'e,l CU~I~.Ii!;Q d'al QQbeTnCldo,r. 1'1 Cubo dS11 gui!;iB'madorr.

Piston [hlll seND

47. ][)e .ser necesario. clunbie los seuos .0 e:1 p~s:tOfil del. ser\oi'O- delant"lrQ ,{I 0' medio.

P.iSione:s, OOI'VO d'e~<lIn~ero. mllrdia v trn!>BrtO. ill! Alfii'Uo detetJafil:Oi~:fiiI.

b) Tapai del' ~~fV9 :cDJ1Is'Elilo, anufar. IC~ p~5)t6n dE:!l :SiU\!O

deianterci V' media. dl S8~IIO' <fl'lluiar.

~I oena IInular.

48, 11IUf(H::Iuzca Ulnal nuev:al estlOp-er<! Idle la pomba h~d'rallllIk;:ai ~n 1i!1 ~Jo.~DmiEirno d e ~ CiQITv~rlJdOjr. iJ&i!1f1d01 ~l!l M~ rramjema '7~O~OJ.

~r'i.f!'MUtci6nd.e u:r(et nYI!!"';;! e!stQ:P~(fl cera oom ba ~id":6tu]jca. ~ndo~ta .~e.rra'F'I1ie[1i11!.r 11-0110.

4.S.lnslii'lEila valvul·8 dB aceiefsci6n h:Qf! 1111 il1UelCO ~acia. mIJIB~a) ,y eol,oqu e 'Ed· p asad or d8: aOCiloln ami'antQ y .. Bl dia~r:a:gma de V81Cfo, i;;QIll [uln f1UBV'O,.'5:anO anU~aT_ Mente!il,1 SOpm1(1: !1 !lema}. IEltl1~~filgm~ IbI:aM 11ii1~ t"!i!r .~g!'l~l';tQ· ICiO'I1f el aioj.il;mie~tCl, y ,ei wportel debe estl:tu librl81 ee' de-fofml1u;:iDlrles ..

Iln!lJ.a'lad6rn de'lld:Jaftagma d€'V3CtO. a '" Valvula ds:ac·e]eraciim·,

bj 8,11110 amJ.Jia;r.

e.J Pas,lu:l~of .'a:Goionamoomo. d ~ ~et~n de:! diair, lJ:acio. a·l Diatragme de ""aloie ....

50. Co~oq:Ule IJilil arandela G~ lelmWlu~e N_D-I 10 en el ,aloia-

mie-Illto de la bansmi!,m'ill'll". .

Ar,andel'a die, 'Elmpuj~ N" 10. 5'1. ~n5il;a:h;~ !l!~ eje' 'iIi;!e '~Hda eQffiP·letQ 'I)on e·sOOWf18.dotr, . ttrmi>ent:lo ri:lutho cli!ld~dD d!il ee daiaw' 1'08 ar'l:l$ dlJl pist6n j:f.~rh:::<'!iGos_(:on Vi.~olf:l y marc<!dos COt'll 4 puntosamarUilosllan"e! eubo del g;o'be,madm.

Ehl!·.',fh~ls~iida cbmpteoo 00111 ~,(lb_erlli!adol'~ .all ·Cubo· d~~ ,gOl:!emadOr.

b} C!I)t!JID;;J dilil ~lcjonai!'niel1't(j. ,0) Goliernat101 .•

52. COII.lQ[jltHI :fa .a'~andE!liI- -de! amj:lluj,!) N<l9~ ~Ibf!inede.otda con i3J~lCl(rt:Bl tGri 61 alo/':amie'htlO' (f~. ~a trallsmi~6~,; Ell irl:sl:al!1l.· Il~ ullm!Dcr y re' meMet'en I,a ~Ii~ lJitema "del liacri1et .. Ctl~~que Is GOf9i'la. dent;;ida itlltenonnente ·v ·s.LI,ieMjl'~. con l!'iil alliU'lo de r~BlI1cfDI1.

II I II j ~'~i:..NI

a;j.A~ail'1d~!~!'!de lomj;llu'ie 1\[11, '~l b~ T~l'!·nQe.r. -

53. Adhi,eim 113 aft'ln~el.a de e.mpule. Nc~ 8, l'um~e:c1di<'l lion acejta. illl r~ tl'~rte pos~erial' del p~rt~·planetalti~s h:".,a~ ~onlll'ril!Q de 'e,lii~relfli_aje de p:iPl16ldflCS Ui:>~~Cl5iJ. Manie e1PQrl1l!,·lJil~r:leta"i_o~6'.,:r sll,Jliilt~h;l' con ~l, <lnillo (j'e retench:)n. P<!rapflrJI~r hiilitllB'!i" eSlo'" 'habr~,'Que ,er!'H;'u, jai I'mst~ .el ~ope 1:11 tilmtlor tI":iiS8 ra, de -Ig~ f!;ilTlf'!a-q iJe

.q ua [Ie IU:HI!! ril i.an lira dl1li ,iI nmo: de rfftencfOlil. -

11~'lrod~cci<5l~ :de .!a i3f~nd'e,~a dee empujE! N';~ .• JWlritQ :con e,1 'j;lana'plfltlEltapos en ill ~eo .da la ~r~:n~m[S:lon.,

541.Cciloq,u~ lilll b~d_a UiJ5~ra {ICOf1 l,os"cf05rlBbajo$ ell Hl:>paeado res; d~ to "e:! Ian ell m:a~e~ dB lilli, tFlil'lsm jsion. .

C~m pn.!ebe s:~:gy Ida m;entt~ . !l!iliLm~IBll\i.m iiEl!1IQ 'tOf:IITeC'" L~ dll! .Ii:!, ba"d8.LJ~lrnlBnaOl un deswrM~lIi3dQr a, tl';;i!tB5 ds'Lag'uI'E!J"o dE!! a:~ciQI'il .. mip.ritil del servo W<lS!;lro.

_--- )

Compfobadon del r.mp~i3:z:.amfenf:o della. itJaM1l. ~ndo. lIrt d!l!StOfil1.·I~I6ld01' a naves de:1 agujer:dde' '6cdUl'1smiiil'nto delsSI"Vg tr8$(';!nJ.

55. SlUniilWii<l eJ ~i:ii:tO!!i eI~l. servo :medio vde'lantem Sri BG'8~te dl3 tr- mm;ision .alJ"t1Qm~tic8. 'I cQllaql.H~ 'Iatti~l_ InuodUzr:.,a til esserta nlelicQ!dalclOFil ~fjl rnarca da-'Ii:Qlor V Ell ,pi~:,t; eorn~l~ro en e' ,ar~iamhmto Y SQjere-

los .

CllandoS9 Rll'tirafl ~05 pH,tOlles dB :S'f1!w.o,Sif!: h"i;!. de oTflot"l'f lias: marca~dE! lcolo:r de 'loiS rOOOlFl:Il!S It la'r;tCltm uinar:jo.r11 d~:pis:t6nj'taR,a dlel SQr~.o m~dio 'I [h.'~!alm(UD' .., sa: cebenOJlh:u:ai GOO las mjr:;mas ~WflblnaJcion~s.

Servo medf()1 ydE1lJ~mter'!i. 811 Re=;;or:m !:hS:,piraL

b) F!:i:s:t:6nl:iei-servlo_

e I nH:!81 dsr' :S'I3rjio' ,~an sellD .dlil ~e,(l,dQli'iI rectanljular. dl Anill'o cit: r~lil_ci6n.

e,1 COdlg!1) coler .•

Set tn::iIi;!r(]B 11'.1 IPj),18FIIGa. de :lralMsfElf'e!l'1o;ii'i eli! 1l1l! I~anda; medf:a con ejB'je,~orres:p{ln~iBif'!'~e.

Col Q~,U~ h;i!)~g!Jrt d~1 cqf~flde.~f! de ~8'mp~ie N" S iIiJ:I)Il 1<1 :pa;nt~ d~I'a'Mlt;eFlal, de] J'HJrtapl<m~t81'!o~ Id~ conj",flw ·trasel1J' de pl~net;!iriosh

Morrt~ 1:11 cor:qjuntb implIlsor dei!r,Jruero~ gil1ll:liu:fo lige:Ii!Ime:'!lte'iel ajle d~ ;saUda. Cuidel que ef c6njl,l['ltDlimpulsor l'1I,os.e',dI!l'llBrm.e :durante 103 ill~C!I:pci6n.

Ar(aF1ld'eh~!de e!l'!I'Y'ie Nil 8 ~Sf! mwestl'l!1'con flec;~~I:

COIOC\8ClQTI del cornjunw lmputsor dEl1<!!1'tero ,comr;aI.!3tu en ra 1faJl'smi,sifJn.

.Jl1 Aegl~ rnetali.cCI. III P~nt'Q me(Hch:r~ 1, UiSla Eli: recg,rdf,!! del so[pgrtl:e

cemral Idj:st~ciEl,"I)"') .

0;,) P un IpS: m\ldi¢;ii6n 2 'Ii h asta ~e supernC'IB de empVje tleII1Pf[jI.JfHO[ 1!:'!1jj)'.LJ~:sm medic, (di:S~EW'ilci<il "c"J.

~~~~~==~~=~F··~~~~==~d~.~I~

5i1. eol oQI:.fEief) p:o.sJu16nla bBlii (MJ m sdi'E! ,,£, moms los ana~aj@s y .. I1I~1 tomillo d'B i!jLJstB, I'l'Hrl:fer;adQ parsl Bllc,l:a.i.e m~s ,caVeD.no ';;II piSI[M ~eJ·se~o. 'RfI:tiirs' j1;l gr[[amp:a d~ iill.ambr~, Ins~itlil ~I ttQmHlo de i'jH'tt~ 10 s'ufh:;!entJll' para' e~ltar' quess c~igan los iill1d1aj~,

Banr..ta·il'lilG,rmed~al monm.diEJ_ ·8) 'Serliloid'~!i!!rrterQ.· '. bl13ar;JiJJa.

oj T~mmo il\jus:ted) Ai['n.claje,

e,) ,AnelaJel.

fl :P;a.!a.ru::a. !ie' tr,am:ifli'r,ei1c1~.

58. ~:i da el juelJo l:ot!1~~tu~fna!. iP~'i.ra I~. ~<aer 'Ie. 5~ I cO~[Oq~8 una 'reg fa d@ ime:faJ @f1 19 1t8ll"lsmISJlo.1i1I 'i mid's ~a dls-

tall""J,~18. "b' rna!stiB ~BI 'Su'I!iJiElrFwie deJreba~e dell so~o~trel !:lefTkal~ 5"!rvilillJd:Dse del UJiI cBlilllradDr del I1lrofJundt" dEU:!.

1,onw nota 0'81 [fa dliStam::ta lib". Mlda la CfiS.tanata "'0", de Wi r.egm al bOi~eaulpe,ri6r·{jel·!::·i')i!1ifW1to .Im: puls:or mediol en dolS pUJtlltb~[CI~tUestQ.B.

81 e~as dOli mediass 1'10 ~OJI l~tlial8!l:. SLJmel.8$, V tiIvldallaa por dos, psra D.bt9m18F m pmm.wro .. ReS1l:sndo~a medlc:!a "c" de Is "b" Pf\OpO!,{;!Of!ii el ./wego

ItJn'lJrtudinai' f,xl, . -

S.eleccl'-oliilll Ufl:BI iBital'l[jjlet<;! ds' [emp'I.Jje N~ 1.apropiada. f:]ll'ra oin':liflBr Ia sepa'f<3cion de 0.18.3 '101.100 mm. des.pub .:i'el dedu-clr [131 jU1~,Q longitudinal I>;").

89. 'Co!oqUEl una ilItolitndel'a d.~ ecrn.pUU:l: Nil 1 aptOp:iil!lda e:M elSOPQICY ~BFlitri;!!I. ht~«n~deci'efldo:li!! COli, iu:~itej.

111 sene [e~ s"O!pcrt.:e·,eentw\\l'I, dfll ilTI~d{i 'I~Ue: l.i:l ~b~t1U1rJ ql:Jsdil!lllineillt(jH ean I'a i\lbertura par;a. ellom~llc dr.! ni'::' ternlci6.n.., . .

T~n,ga :C;tifda,dolp.ar_ ':no dallaF I~,s iilinfllQs. [!;tel pi& tell:! '1, v.€lhrjf~qyeqj.ue la arandel'a, deem!pYJe NID .ll qu,eda adhe·riid.a: all :solJ'OnQ Icen,usl.

.,JA,njllc,s' dBJP'i,~6n NitDIJ I. bl Arartd~hi dB emplJje N° 1. 'CJ Abe.l1iJ~'.

00. Ins~rt!l "~I s!lpol1a de StlJ~cN~j'ilfrn ds' h'l 'I:IWa"H1a tIeliran:sfe~8:nldia el1 la <llb.E!HI.!·FoaJ del' e .. ..scO'.

CQ,foqwi!l: Uli1l3 t!Jet6aalulol:ll[~cantB niJe'vat(;QI~ 100 -ele.m~rr~"Q5 cie b:!qqu,~(Jt apl!I:nrlan~o an ~entido IOPI.tI~tQ a lea alleiFlura I

, =.~

_- ~

~ ~

~ - j

,... ~ l

r ~ ~ ""._ -=:/

--_ 0 ~- ~

~1'J~~.'iroiQn ~e la t~1:lIC"a :allitabl'!;)lC:a!11I8. OJ: II SQRort,;;;,

Gt ~n:s~.rte eI ahiU:o dfUl:lI~·16n e~ ~.a ranure, SilvJen.dasEi de Un. desmrnil11a:dow, em~!,Ile 131 &lli'lo: de S1Jle~J6nef'i 'ar~FlI.ilt81 Ellfi toda Iia IQtfCli!l~6:tencia~ar;;l . c;omprob!n :;H est~ ao'~rn.ot·8im en1e, 800Ji11t;J£!O .

iG2:. Insan·e ~a palanes de t[ra.l"iIsfer.en~lii:I cen las abM~ri3Js a:puntandc Ii;;u;:,t!<l la Pl8Jrt!3 ~flf'8nor de'. ~'a. Ir;)irrsmj5ion y. mQntt! el ej[!'!.

01'1 Aro dB n:tencllon. bllEj',e' •

. c,1 Pa,la-nea a'e ll1m,smrenoia,

63. 5IJJel~' ej ,sopaf1E!' cefi.i1t'al~ ,~tDrli1lnralndCl ~1 p~lrno ~. Ia '!lEl.rca, de au~o,bll~octmtlef ~9 'liI.ll Nml .. ,

,'\

=d~,1 I~IV

I

Iii II~M

517- .:3

Perl'lo· fie 'SujacJdn difJ sopon,£l' irlii;inuaL 64.Pbn·96 va UIBII'1 smisl a I'll en IPosic~rJ'!1I h_ori:jl!,Q!r.lOOI ,(, coloIque 18 arandela de tlltllluje 'N" :3 en el SOiPQrte C@Iitral.

,6.5, ~ns~tit.tli ,13)1 c,otlI!JmO impUJ(~o,r' -de SfM \I Ie bandal deSIM.

,

@)

a'l A~,andela de ampuje Ng 3., b) COflj,U'TlltO, S/M,

c~ 'Banda 51 M

$5. Col,QIlIUI! Is b,Qn~a d&'anter~, en p,QsiC:i!l!l1lw iii il'lsmJe los ancl1ajes IF' ios ttirri:ililos dfil ~jiJ.S1!ie :p<!rtieooo POl" letlclaie mas eereane al 'pistOn de sEiiNQ. R,etlte II "l1lrlO'l d~ brpm:e. '1I'ISerh:!' to sl!Hci@f[~~!..eUnmmo de alust!! para eYttat' que '5e ca.igan IQi anlcfales_

.,. )Serv,Q . del,antero. bl Ba1f'lda S/M" .

c} TofriWo ,aJus,l:e. d.1 Ar;c!a,je.

,el' A,nclaj,e.

f) P'sialUlBl Tl'an:si. Ii) J SOIJOrrG.

6,1. Gk~ _la, IT.an:smis,gnef'l el banco. tJasl:ii ,que el' ~I'p.· de

sal eliJ qj~el:ile l1!iu::m .ailaJo 10M un ciano I:'ingull'o. . .

1l1tffldIJ..U:a COIIII i(:J.iidatin 191' euarpo de· Iii bambi! hi,dir;8ulica run-tOGOn Is IUBlncl'ej.<I de ,emlJ"l~~!ND 1 ,Ip&-gada eon vaselln<ll en el c:onJ:unto Imj:Jlulsor ,de 'S/flJt

Durante &1 montaje., debe tenene' mucha rufdad'o !1e no dailar 'IDS aros, del pist6n. ,a,segunindose 'tarnblleln d'e..'qjIJ'l! raarandela de emJ;1uje' Nil 1 s.'@! adhiiera ,all ,curerpa de 1I,llba!1'll'oa,

Compn.llebl8 nue·vamente. el illi~go long:itl!ldifl'sl' GD]1ilQ ae describe """ ~'s Opemc:i6n_ 1 0, P:~il, 30 ,se- ~'iilil dB insta~ar amn;d£lW de 'Srnpuj§i n!JIliiw~; sj ~lJerni ne~ !5iaJiio"

C,on oUidiado, ifllselle £m'el a loj;amierttr), (lI~eJlltr,ansrni!iiM 10 b-omba dB' aooi~e: ,oorlla IHa'i'l~eh11, .de ~elmpulj,e N° '1.

al Arandela de emp~Je Nil 1·,

b) .Aros del ptS,1t61i"l Ifabricados de PGM ranlJms ~e

2(1",_ .

';;;0", -wu

100. R:etlrer atr,al \Il~ eloo;e:rpol ee !:0!1 born'll" hidra,ulioo... sui@lanc'Qe[ o.~nIY~ ,dijl I!mpu.lsl;lir ,.se' SlIM OOIl'l!' ylfl destornilla{{QI"" Iinstaisl tes 'Bnglia'naj~ ,!n1~.Mfqr V &l<t'lilir~or [fa la ~Qmba-EI IB!lg,r,Bna'le irate:rior 'diape :h'U:lnt.a!r" se een ,"':11 Ir'eb~j9' tI iil.ctililJ a,rriiba, 'V' lea .co:rQn~: (:01'1:18. m,I!'eli ~acia rabi[!jcl ~ Llijlice I,as ~liUilif\GaS dB IIHnplazamierl-

mJ. ' ,

,8'~ 'Ex:it;lracci:011 de la' bi;Dimlla ,8uJefandoel c:c'nj,IJIn'~o con tin deSltQm~ilallior.

;b~ 'MalrC"i3'1i de oemplaza~j.en"o ,d:e' I~ i3'fiQI",srniljISs. dg

i'ab~mba. '

SSt !Colfl.qu<~ el DlaI~08dap;t,a:dlor @'11 ~!lI bomba, 'i;!lin:e.al~dow, cl~m to~ ,,!gU~erca, pam rc:~ !:u:rrno:s; 'da I'g bomba, gl_ ,rEi i'1® oonc!.l idfa:.do el lPlatc:l ada,p1t_adr :si f~:.era n!lll;el. S<lric. Vuftee con cuida,dO II~ bQnlbalV 11::1 plato Bda;p.'lllldor '1/ ,co~o,t'Il;!re el ,t:iol1ij~,mto 'B,1l Is caia del lc:mTI""eIl'lJ~

der. alin~ndQtli:;r:m los orifie:tos. " ,

A~h''lle;aor6rn de', fos e,llljr!.ln::i$, de~ plato :aIi;JIapta~sJ cQhl:a, bO"mbe hl'dm,uH,ca v 103 t:.aj.al !lIeJ eOi'lvert"icor; ~flstare C!OfT'l'O Se ilfllllestra.

70. Mo'n~e les PS'FI10S d(r rrnelTl,ei6n d~ lis IlOmblil ~51 ap~etitndoIO~G01ri I~s: dedlOS. prime:rQ', if;! ,lnSSF1e 1,01 he!rfls.mi,ellit"B 17~0P9!-01 hams '(weB,1 s,<l'liente la,gal1- erne '11H1 'ai bamba dm' aJc>ei1e'" Illnstidl! 'e~ Isje !iri!!il!'ldo. en ~~, bomba "die aceTte"v ~,prl,ffre J!;):!i ~rnoo urn p,o.oo, ~~orB con I"" hen,emii.llfwtl1'~SiPe.ci81,· rote ele~Qj:'a:l1ittiQ de I .. bQmoa hacri! la d19re:cfuil '1/ ICOffiprUEl:oo qlla lehl,

cloniwmo gife Iib~t!ffl:BFr~e'. ' "

C~mm,d!9 dB,1 caSJijO ,da! tciJn'~\1IJ1idorfbQmba .. wsa!1do I'r

heri~am!!irna 'I~e 19impUlza'mienia. .

al Eje m':N1Po.

bl iH'ena'mient:aI7..oog .. 01,

"

71. Apr:ietlekIS,perhl;lS iii I~ tQr$i~n p,re~Mta 'V' rr!iitire ell ere ITUlfidn If 181 ,n.ell\ramientEi.

7'.L A,d~ieIl"EI r~ ~raMel:a de empuJlli N'" ~' ia~ alojamieh~o de I.e." ,bclli'lfla icOn 3 ce"li'e , de tr8nsmisl~n.' Monte unl nueV!), s.erulJi ~Citangl!Ulal!'~rn ret 81'~*'1m1en:rQ ,diElI, ,coniVl'lr.tia;o:~ V. ernl"lao~"wn'a~ l'Iuevd. 'J~nt.a !!la' p.apel en el ceseo de la'1iii3insmi:slOI'll.

NClIiA:: e~prueibe que, los ,IDrHI~(I<S, ~!fIltiiilrca~E~ IC~11 Ueli,;l1a) r!;!XIIStli!11i1 en 'Iii) JIJ.rrt;al de pa-pe~! de: 10 OOnflr.;J~IOI fie M d'ellllsar'IM:ra empacadura:

'ail Aram;lBlal de empuje NP t, Jbl e'l"J1:i)8,e'Hltlll' a,

c ~5 eti'g, r~cm:n g1J ler,

73. Monte leollellliida~O"'~1 t<:!S'C_OI cleJ l;;onver<tldor.

r:e rnglll , ellll~,p~co DIU,i,~ modia i'i~. ,~os anUlos,. de i~i5- tin J; ''i,enUque !:iI.1.!6 Ia ,ar;an(h3lIa de, emptue N 1 ~I!' aa.l!liera allcuefpOI de ~a bompa de ateite.,

IIt1tmod'ul,ca .las ,pernos eon. ar<lnde~,," de ·alul1ll~nid r1U'BIIS$, 'yapwla!Blcis3 Ii:! 1,(:IPllllD,ril p.n~sc:rit.ai.

a'l An1Uos d,e P'IS Oil.

b' Aralr:)de~,a ~e empu,je' N" 1-

14, Er"rostilue el 'lO:rrimo tI~ :ajuste1 de lia banda; usarrdo I~ hertam!em,a '17-'006" I~ast<il ~lJeJ st1elte !~ 1,la'vEl dindirnometrlca, Affllije ,ahara el tOrrrlilio de ajy,te dIJ5 \luellas 'I' S6JJ:e,te~o con ~on'l1r~twer~ nua ... a. EltomiHOI Of! 13i~te. na .dB-be girat I!lUandOS6' <lpriet8 III COT'i.ttanl: rca.

. A;]U~lE! I;h3 Iss b<:lil""U'das ~Ilti\!nn.ed~a: y SfM c;o,r~ Iia herramilSma 1'7-005.

a,! TOf1'1IJ'1o da i'lljuSl9'. iii ~ , C -onttarue" ':'.!iIs.

75. Illistalle- e·l! rflBone de. retorne Villi Uinfl1lUelEi de estst";lonaml,en,to Jurno con 8,1 perno en la 'B'Xitensi6n de la. tr6I'1sm'ls!oln.

E~q~.n5iQnl de l~nsmisiron cOlltrif'lQuete de e'.$taciQm'l~ I"fllemo,

,i) Pam!).

b) nJinq'uerB !i:IIesstacfDn:amji1mto. d AesoN,e de re!omo.

1'6" Man-taJe de ,Ie. ext,ens on [l011i *nstal;a~ian D~rrecta de la l!IIarHla de 3'I:lcionamjento de! 'IrtnqlUIIW de estacionamhmto: U.sar empseacura nu.evay apre-mr los 6 lID rll:~~OB 8J' I amrs1om'l ,pniscrit8J.

Tl. fIem ociron'de ~ e.stopera dEl 'la e)(~ellsi6!1~ u1f1iz.(fflldp ~j ~)tWlict.Qir 211-051.

1:1 tm.ie, 'd.el e'le ~ransml'sor en la edeliJ:,s'i6n de a transmi5iOn nOI e-xjs,te c'Om!] onida£! ,de: repuestnS,. viie~fle con la exrelrlsii6:n •

ExtTaCciQI1 de la ll!!lIuiJpflrra d's I~I e>:te~si6.n de.'tiliBn~i~iOn COil 131 e)c.trllc.tar 2t.051,

fI,1 Estope~.

7B:. IntrotJ!.!'z-01!! la ~ue'lla estop'ehii'! En I~ eldensilln de Is, Lransmi~idh. con 'a herrament-s, "7-002,.

~==========~~~====~·~E. ~~============~==~a~- 52

Ins:tallacran d~ un~ n.l.IIErva ,e>:S'iiQP'ef:'S en ~aie)l(:~1i'Isi6n de !Ol' trall'1smis!()r!l; 1:)111111 II., herra,mienUi 11'..!OO2;,

ICuerpo de, ¥allv~laSI DesaF'nllado, li'mpr.@zaJ 'I' ,arll1adQi.

Antes de Ide,sarynar le:1 cuerpo Id',~ vi. 'lullS. _cu~ra, ~I banco de~ Itra!balo oon 'UDa pfeu ,Iimput de cartOn 100- "ugado', OUt,2r11te •• operacio,1iI de dlsarm,ado. :Se' debefener ml!!cho eL!!lldatto die no Intell'e:ambiar hJs.lI"eSDr~

&,5, de ILas yal'lul~ ,a pesar de que 'SI! identUican I~Qr ,CQiLore.s,.limpi:e con ,cwidado [os canales de' ac'litl 'J tbdas liIS Ilh:~Za:S co,n ikErlllsene, aprq;we ,ailll''e lool1lpl"imi· d,O. ¥ IllllWil'!le' ~ ha., rebabas" ,',aI'llLirB'S io:efgr!i1ffi1das 01 ;seelim,I!:l'iItio;S' de' pima. Camlble el r:uefr:po glB' val\lulas, en e.G'SO necesi:rio,.

19. OuilW' 105 pemos. de 'Iiill tJaPi!I ~2t v'i'evantlHrpn Cl.I!ida!do. estiB II $'U) jUIfifU:l. Saque,las !Jiil""UI~de d&§hO'gQ de pmsiQI'I, bola,V disco !;lon sus teStu'ii~_ Oui:t~ los plauJ!! de' r~encI6n, esp'gas', tapones, 'I V.§IIVruAlas COI1 sus rescrtss,

®

© ®

a;i Valvul~ ali'IWIQ"de IJresl~,rl; del tonlJ.llerticol, bi flesorte de 1ifjI iII,ullll {bi.:Jll'u;:'ol r-

c~ Vlilvula esftlfiica 1611•

d~ Valvula d,e' disco con ofmc;id,_ e] R'tl5o,rt:e de li'8111'uIB !b:lsfliGol'.

f) Vi§lvula de ~1i'Vio presl'on aceleraci61'1.

BO. tubtiqcuti' lodas las ~,iez:as fiml'!;lIaE ,'tOn itcei,te ff.e, nansmisiiOn al:.lllJm~tlca. y verifrque QUt! se puedan mover librelfll!fl,te. lnstale cuidadosamGl'1rue ~s valvuls9', 1Q\li1 f~Q,rtes., ,(dl;l dive,rsds- taman{lS: y cofares maroadosl" y .5uje1ne ~!Je-g'Q ~a!!i '!/~l,vul:a~ r C:DI1 plarttD.&, de

~e.nciol1 il' pa&!:ujo'r&Si. .

8:1, '1~!!:ifi!1le his \I~I~ljlas, de de~$lhc~lJdf!· p'r'~,si6ni bO,la V

~iseo, !L!nro oem sulSi r-iil'!lOrt6'S, If'l\J' antiH~iJ;rl_ .. _

ICol·~quela mpia usando ~nl'!, jil;,!'rIta nueva, morn~ linea ID4i' pemos exterio'res ! ~fU pal1i, ,olifiear Ie plancha septl'F8dw,a ve] ICIUIBIll,o,de :v1:'i1v.uJas:_

'c. ~

,n

i

._"

"!:ill Q

~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~ 54

Urlea

GrUBD de ef· mantos, Ad:uatl6n

200 20l 202

200 ,2041 20_5 20fi ;207 20a ZOSI 210 211

2,1,2- 213 214 ,2.15

2: all 64 :2 cil59 61' 18157'

1,11511

1 ,al 5a 1 s! 44

43

2 ,el ~9 9 al32 28 al:n 5,8129 28,al Z!

2 aL2:01 5,01 '~B 5'~116 :5131112.

Cof1lJrQ! d~ iI~ica<lfOM ambra,gue oonver1(dc;II'. Camtiio, de 3" a 4."',

CambiQ descendif!liJi1;eS' a- a ,;2" f5J + 5J'8~ V desaplPcaciofl en cOl'llvertidol' (54l.

C'ambiode 2:1 a 311 148:11 y reduGtofia pl'9si6n ace:t:er. ISlj. 'ilAII:vu.la 2-- 'wlcG!dad

VE.iI' .... ula Bumontadori'l dB presion {s~l~cter 'en 1 'I2l Valvula manual Isel'ecta'r;al,

Camtrl,io 'fol'%Mo (39!, e: inh~bidcu'il!! nn:rOOl!sQ (421. R'sgulRdora presi6n: princlipal,I321 'i a,umellJtadom ,I37L RadU11:tota pr_i6'rI de Call'Tlblo.

G::ambuQ;S descJ9Jil[dlBlnt,~~:a f'fl:e;dja 'E;ar-ga 1(29~.

Valvula 1!r,a.ns:ici6n, Icambia. I- '!:I' 2~ 1:23) "( rego/adors del servo 1::211 y3~ dIUIII!C,s'I,. ~ 1,25!.

,AumBnta~c'ra preSiOll' qe' ,a,C:el!Bi"a~i(Jn 121~. Cambio dJSl.SC'9nd •. 3- ,S' 2'1 8.cargame:dia-m:n. 'Moduladora del cambicr "orzaco: 3'" a 2" I nil. 'Co.ntrof d'el urvo IBI'l! camb D iQrzaclD 3~1 a.2a l1:3:1-

y controllQ,el, embr,iilQl.I8 dln~!;tl ell cambl,g fQnado 3'· e 2.11 [14,~. Re,wdadora dssapliC. ssrvo J11\f}rm.edia {3aJ,

y l'I:etofidad'ora desap~lie, S8Fi10· aodbre-mi.Jrcha m '!( l"I~eg,Lllladoral del :serwj· y 4" desaeel. 110~.

Ap-fieU:!l los des psrnns cia sUJ'l;!d6<11 de pl'aca $~pBtr'a;dorai ffjafido tSmblefl1 ta pJitlquh:!I identiffealdoj'a; _pn.nEH" la 'tor, :SHll'1' pre:scr.ita y re,t'llra l~uegQ Io<~'d:emj}s 'fomjli·QS,

-0

. . ~

; [.», 1f ~

l!.( iii. _. 11 .. "'",

'(I'~ :- '.

til ~-:'" ;~~,_ ... ~e!1

.. lit! IJ

, .

~ . ._

a _, II I

. "

~ le!mpacadl,lra.

bl Cuetpo lie- lfiilVUIa. ct Pfaca idEimifi·c;:aoion.

- - -, _.

,62:. Coietjue una jlHT~iI nlleva en ~.a ,plsca sepalfiidma del Cl!IerpD de 'V~IVlbihl!;,

83. Monte' el 'ellen;io de Y~I\tl!la~ y la it.mta. en ej' casco dB 13 tnmsmisii:IJ~, .enrJf)l,az:anda I;i' valr 118 d~ ~cO'~Jam,ientoen fav,aI'V(jla s,sf.e(:tofll\l. L~ ]!lahmc:,,, de ,calm· !!:lio jje,sC:'ej'1d:Bn~e',debe if .lBmp'I~~d.a 'i!!rr1'Ii1t i!ll tope V la \\'a~vl.,!~a tie Cillm:blQ descendente,

Il'lstB'la:clon del c:or,Ium:'o cuerpo: de valvlJras. emf,;'laz,ando ~Ia \1~iJUU:la'BG{}plam.IBJ'lto .en la viilvul:a selectors rna-

nu-al tM. . " ,

Adv1ertenciBl: La PQJlancar ellel cambia fOr':Z~do! \atele~a~ eidnl a famil'al' debe ir emg_I.C!Jada' 'entre &1 tope 'J' Ilav,all· 'fula de cambia ton ado fB,).

94.i,i'ISerte 10$ psrnos 1251 ooHl5ideranoo jas .dTs,ijhtia$, IDl'IgictlJ!:ilis de 'B'SliOS. N,o iI'i5El:rt:e, ;elp~.mol_de~ ffltrodlli acei,te' (sa mUe;Str.l CDn f16'cl\a en la 1"g. sJg.'wentell, Agriete IQS pemos, df!: aOl.mrdo <I' lal torsion present"!. M'oflte liil tnl..l'e'I~~1 !reso:l1e) dlli bloQIUIQ de,l :;;elElctor de camblos V sujl~'teIQ COil un p.erifilD.

'517- 71<11

ClJerpo de 'iI18,fvulas., a] M~eJle' de ~[oqlJieo'~

,85,. Intiroduzca ~J Dlst6'1l de! s,srvo trasem enr SIJ aloia-

, mien-to 'V Co~lgqU'e l~ tap-a ;011111 umI·jlJliilltaf!lI.!eva. 'Oompm~s ~'Ue la' banda aslenta oorrect8!fllB,nte.

Si se hs camb·ia·do ~II easco ,de la fransmisiorll,. e:1 j:lisrol'1 del. ,Sl!'rVil!j, 'I) ial bandal U'Di!i'i3fa •. sera' Jileres,,~lu ,det(umlrrar ta I'ongitual adecuada d~ (a VBl'iII,1l3 dell pIS, on se:gun se jlli,dlca ,i, G!JI1l,in.uaC?i6n:

Il1sta,l'l!!lel Piston del~ i'it!I'VO QQm-plet() CO'n lal,lmiUa" Co.roq~e Ii;! ~,err:amrenta H~01',~ Uomi~lo de a,jill$W 10- 'talml:!nte; rlanafd'ol can iura lUI'nB' nu€:)vay ajJ'riei!'i3 los pernos ill ,II!! torsion 'pm:SCl"ila, (Uno de. lostr~!I tiogtsi debe quedar ex:acta!fiiEiI:ne d~baio de la ranura ~'e' medicionl. Mlda la ilista:l'll;;ja el(lstente: ~ntre' ta 1a;PilIJ it ~I pistlm. ,I,JIS'Ol'ndOl para 01:10 !!-In c:or,lib~dor de profun!1iC:la:d 'V'" amcittl k~ leeti,mJ! ,obtf!!I!1M!!I' '~~~A(f '!il;f"l' Il:!fi· 'gu.rait Apr'iete ahara lSI 'tQ,rl1mO,' II:!~ sjll atei:'on I a II a· va deajYrS.U1I' de -bafl'da;s '17-006 h!lst·a qu~ Ia !lalle dll'1atrliQ_m~trie.a SUlalt'IB'.

De1termlnacforn declCIl'irera de: pilSlon de Si;lrv.'Q trEiisem. til 3.7 mIT!.

b11.J rom,

5.6

· Apriete. crel' wmillode.ajuste-col1 I a herramlenta 17-005. Mld;31 la nuev~ dIftSlncI a y an6te'a ,"B" en Is] ·figural.

Ejamplo:

DimBI1sf6n US" ]mlma'Mien •• A"

CSrrera del pi:s1:on del :ser'vo

7.3mm. 3,", rum, ~,6mm.

La earrsra [!el 'Pis~6n ·deb!;!, i'Maif com]prQf!Cilidil entire 3,.0 'V 4",5 mm

:s'lla. car'?tOilI h.li.ese' .mavor iQ,U~ Id 11mlt~ sl:.!periQr. debeSe!ecclOll'!l09fSe .un.aV.ilfUla.1 mb larga pai.fal el piston V s~ ~IM~ .t:~u'r:ta fiu.esa:.manCl~liIlJe ,el Ifmrte ir:ifel'ior. sa !lSie..c:tIGI'lIlI".BI hiJna. vlulllla. m:as;c:Qrla.

~lleje die !mp~je dell pi'stetn .lgUI!I va 'fijildol 1£111 pi:stDJ)l por LIn Imllo de retemcM.rd as: 'fabrtcadQI leo ·tre-s, 'tlliirUlilios diferentes. ne:nen ranl1ras en I'a b. 5e p'arc8 poderrla·s, idenltific:.al!':

yna' rSlnlJl'fa ilos "ran'liIlFa,S' s'in ranU;ras

1313,00 a sa,05 mm. 84.00 a 84,65 mm. 96.301 iI SS.35 rnrn,

La' lo.ngitl,H;j ~s 113 di.starH::isl ~ntni, ,eI fHo exmr[a,r·da ,1,8 ranlir~: p'a~~ el rel~n '. A" .:y ~I o'tro e;~rnIVlO .d:el' IBj'a' de ,pIston 1:1," Had'OI die ~a. lu~"i!a)'.

86. F'~r,acamlbiar ,a.' a_f De'l p'!I'!t6n, pons.a el. p~SJOF'l !=Ie servo' ~en !Ulna prensa de bancO' V l~atJire el anfilo de

nn,entili:ln. _....

:1(

81. Monte al nitro de .a_G~ite tvn sellos i'lO,evos Y soJen:~.Q Cl;ln SiJ t<oJm1110.

sa. Mont!3 e:J inhibidar deJ IHrarn:I!~EI. i,liSindiO 1!f!1 sellJll snular !!'lweII'll.

89', MQ!'It1f;l' el C~ftQT QQn 'una emp~lI:::adWTa Due'S IU1, J1lsmQs) apriete los pernos "eil, dOiS e.tl'l.pas de ,a·GIJerdo .011 la -t6rsi6n preS·crita 'paral el ma.teriai de 103 efl1lp.!i .. cadll~a .

90, Ill1ItroIJu:zcil a,1 ej"e millndc Icon lias. m'rlas larg,M ha.cIQ ,ei ",QlF!v,enldor de ~QrsjOI1~ y clOllotlue: f!l cO!f1IvM;idaf de t!lni!1,6n ha,stl;l Hegar afondo.

Cu,Emdo ell cubo de'l conllre:l'tidol' ~e encu'ell1tra tota+mem:e IIe'fi!ga!1cli'u}llIo en e'll em,gr3nillje de 118 b~r,n~ ba hidrallmi,cai". 101 dis,tancj;. "A"'li!ntr'eJ 13 CC!lra del &aSEI!i d,eIICtutv(\l:rlid'or 'J'la pul1ta de 18 esplg/iJI de

IRufa, -:'1.1 d~be_ ·$lllf ]Iniferrior a, 8 mm. (veil' "gura ,en ra '~eJlna 'sl:JI,ulen~8:),

S's:penlci6I'HH:ltre ~i't cera del' t:a~G.Q dejl ool!'lrvertidor "I 1',01 punt~ da t'a:e.s:p~galQtli!EI del ~onwmdolr ·'A".

alJr~el ilill frans:mls~6"!der cabalJlete.

DI'alfr,agma 111 va.do ~ D:esmontalje e IllI1stalllacion

Desm,ont,aje

t, leI/ante el vtihf;:;:u:lo cion Uti g,lato yjsepare Bllcojim~~ ce cenl1r,al,del: eju de tr;ans.lfil!si6f1 da~1 ICQl1jUITil:O Gu pr.sCI 12. pernesl,

2, j pemol C:~rI1lrnl y las 4 qual ~u;elan ~I 'IraJl'lEisa'

lio !.l_ If .. -smlsiol'1l II C_O'lj'untol Ide P'so~ !:Ia,je con

culdad,t}! ~r-8nsmiSiCiIii1

6. R-eIi~e sl diaftagma y ,el p,Bsadot de BcciollBmhmto.

Instaladoll

6. VerifiqlJle! lal mn'll'irnielililo I b,'e' de Ill! vaI1l'u'~ de acel'~ faf.li6n,

7. LulnlQu;e el ,s:ano ,anular nuevo V m6nW'lIo, 19TI ai' didfr,BQm:a dEi' vaero,. Instate el p,as.aQ\or de ·jcmOnam ento' V el diafra'9mB.

ai, MDl1iU'.I ,I 1:l'oniUf[tQI dei diair,1I1gma de I.i'lbC:!o, ar;;£ig!Ur randO~le! qU'~1 lal'sopo.roo I"IQ :,ite doblado.

Conec1e el mSnij!UrlO tile! vaclQ, .

9. Mente ell tr~,eSilt:'ig de la trqll'1.smtsjOn "I' el oo]in~e'

central ~~l 'ajle de' h''<lit:lsmjS'~61l. .

Imi'8ftJll !~talz;as en U del ,cojinete (;lsntr,all.

10. C;om~.rUf!b~ell1i~el .rJe .. t!CIS!'!!r :s.Bg,un I~~pe,~ifi_ca !remftars,I;l' a COMPflOe·ACmNJE:::i Y AJUSTESJ '1/ rce· pong,iI :01' i3:OlJltJ1!' de tral1smfsion a.u'lornafica We,s-~rito, 'si fuera nec{l:5a:niO.

.,

Gaberna,dor: Desrno'nt,aie' ,e ilnstalaCKJO Deslllont'a,je

1.RJIil't ire eel co.nju nro tiel ejl';! r.le h"ansmisi6!l !Ill perr10SJ v 'cQ,loque una band~ja dieb';:jlje.

2. De~err;pBme el 'ti"a'v,esafaO de la :traM'mision 'Y ,e] OiUi!junw depiso (5 :omliosli' y ba.ie' 'OOIIi1 cuidad:O It.:l, trans~

misi,O~" .

3. ~.~f1are elo"abr~I_~e~ valc~~met~o (,~ peJ!lnoly ~ae)nen· slcn del rransm ~sl6n '~Q Ipe;rrti1 os!.,

~'- Sle.par.e 81 gol:HOImiadltn de~ cube, 'CiIJitand!i IC)~ dOll to n,iIIhJ6 'de slJje'c:;:tm".

Jnst.alacioJl

5. Gi>a :prim em el, ,£fe de salida l1ast:a que loa !!J(JtJje1ros del suj'sciQI'1 'de:1 gohBrl1ru1f:!,vquBden hacia abaJo. MQntEl' lue.go, 'fJl gobernador, "tooienda en ClJerim CilI,J€ el i!BOi'1',9-a~ II:! vafvt!lal ha de Q.liIedatr' ~n.staladcl' [emf, Is '\I~I'v Lll,a 'I Ell ,Contrnp&SIQ '~ver' - ji\91J1""l:iiJ. "mnatle el g.O~ hemadar montado e:n el·cubol .•

(ill)b Emrllu:lor desarrmado. 'al C:omrap,eso.

b] Re:iol!1G IIfIVY8. ·c~ 'V!!lll-vu)a,.

PI'I C,U,D_ierta.

ij. Monte. h~ extenSiOn do, r~nsmi:si16i1 con lomB Junta, ,1iIiU!,E!Va', i.I'se.gylUndCiS6 de' qwre ~a \i'arjl~1a de aC'~ion'aml!mto del trinqiJste, dlill 'esttaCTQrilamiemo' quede ee rre-ct.3merrte ~sefltad~. Ap'rietl'l ll:os P£!mg'S, a I'a 'l:Ilr~ s.ian espec-itl't:l<ii!l#a.

7. Install! '<lll ravesafjg. -cable d~' v,e~o(iilme.tro V 'G01i~za, "'ut,' en at sopm:te,del coli~ete< cemfsj,

:E'xteruiiOn dEl! trafilsmlai6n 111T.sta~al'ldiDse.

,ai Vi;rilla '[;Ie <H:ci,onanlisnt'Q d~1 tril'llq~Nne d.e estacionamiil)i1!tol;

MECAIN'ISM'O 'SEL8C10rR ,Desmontaj,e e Ins,taJaciim

Con 'el V~Nrei..i!O h;!'vantado. SBP~ e~ri'!till1 rJa baYIine a til' fa p.al~nc:a se'lecTOr<l. y {iescorneti!l1 la \,,~Flllil ~~lect!Jro1L

S~p"r.1l:CIOi'l ue ~1:1 van"aoo~,e8Urra. a) Re.ts'll de b~'\,OI'leq;8;

bel Varilla- sElectors.

2. Blli~ e!1 vehicufO'· y. re ire' l:Bi ll'mplJfiarJur,a cm.' Ia palsnw ~electoUII OJ(! camhio!>. '( ta t.<lilP~ de !al C01'l30'18 e'en~I 1:3 tQmiilDS1

E ·1Jfaic~l()11 de fa ,tapa':dB la oorrao)a. 3.Separe de. fa pal:arlC4 ~ectora I~ cLlbt'Bna ds I~ ,tGneChlll1J V 'B,t porta-iamps1ra del cu:ad an:te: li!iJmb~s van eo'liCC~do.s a presiilnt.

Extra:,c:ciQriI de' 'pol'ta-f5mps,ra del o'lJadii"ants'.

4,. SEipawe ra base de Is- p,alalill.l;;.a BElI:eCtorE! y,c::;:owedeoB ,dsl CO:njUrJllO !tile plso {4 p~rr!ll)s y 2 anillos de suj&ciOn rap!dal. y e~vrJiglillo:s.

w

ACQP',am!e:nta de i.B ba'5;o de I~ lJalal'lca oolector:l'I. tn,s,t,alacEon

5. Morna la tH!'S;8' de la p~hmca Seltl:Otllira Valrre.dera V, sLiJBte'h~!Si,.al cbnJlIf!:lQ ·de plsD.

a'l C(rrredma ·deJa paJam:a select!1J1'8I. b.) 'Bss~ de I~ pahinc;il se)'Elctora.

01 Anilla, su;eciOn 'r;§pidar.

6. M(JI'1itE!' fI'l p,ofla-laIllPara del cuadtam~e v la ~ttapa de la aorredera de. fa pal;al'lca :sele~tGl,ra.

r, f.~ont~ ':iJ tapa de 113 cOlilsola y. ~. II?m!l,I.ela suave.men· U;!'. M~mre la IB,rru:IiJf'iadlJraen ,'a 'pa!anea se_lecmra,

8. Call eJ Yeh£I:iWo altac!o. acople la 'Varnll .. se!e.cwraaJ rn,sea.n.lsmGl SI9,~eClm 11 reitel'llll, Ajusi'El Ita varilla selec't'Iil'rl.!.

MECANI'SMD SElE.CTOR D'E CA,Ml!UO.s

REVIS,ION - ~-

'(Mec,an.isma se~ectD:r' retirado)

D'esmonta'.je·

[. Re,~ir,e ,18 gOffllll de la palal'l,ca s~~&C('ora'. :2.A:etit'El tH tellS!'! del paS<lld'Of ,d'6' w:nffirl.

EmplJje! el p.e~:doi' y :5lIqUekl pOI' '8,1 o1l:ro lado. 'Ou,ltQ

lo's eesqallles ',1.2] vel ~r,ansven~al. .'

~etan de JlIl!issdi!lr da uni6n.

~, F!·e1tke fl~ ret~n dsJI '!'iIje dais pali3lflcaJ SlBI'8ttura.; ''I sa,qu~' -de I~I bal!'e' ~ieJe ¥ ill] br~B'lO '~Ilf,e-6Q( d'e. ~.a palahci'l' sel"etora, Lev"nrre V El:o:1rarga I,iJI l;onllUinto completo,

sblper1pr de.la pa,jall11,ca$'I'ectQ~I. '

4" Retim raJ p1.lfem:a ~(3;lecIO,ra SUOerior 'I ehesolFte de la 9~fa ~e ia r:ral1iinca SJlIleotQIJ''QI,

A!'m~dD'

9. hltfOdu:o::c<I 11i'i paianCi;!' selectora y &1 fe9ane ern lSI

'!ij'uia d!}·!~ misma. ~

6. ,"mrodu.zi,a~'a'lcon~umo compl'G'~CIi SUiJ::ler~Or de lal Pil' ~anc,a:seltlt10raL V iElI brai:o ,itU'el'im de ~al i'li1lisma ~o:" SlI aje. ca5~uil:lclS 9111a~ ~21' 'V ara:ndeh3 COi'liJgad'a fEJ, en Is lJas:e,' come ~se muestre 'B'O Is fig. sigurB,f1:t.e 'V',

sliJje1:eto, een un re·~'" .~

t~

I s 11·2~5·N

w

a'I' R'emn.

~ I C~nl:U nto! sup eri 0 r pili'lan&1J 5G1El'Ctora. c',1 BaS'B' de ,11:11 gaj anes selectcra,

'0.1 Ca!i:qui',III,oi~ gUlai.

~I Ar3ll1d. (lOfmga:da, U 8,m2&) V leje ilflfielFiot

die palanGaI sel'ectora,

7'. Insene eli Il;l'SOi!1Je traosversa:! e Intrndw:cGI el,PEI.sador ,de uQi1ion de 181 pa'lslr1r:;s ~el~cto:ra superlor 1:011'1 un 'CfJ]sQl',lilllg" AilinlilH ef emil'!a del r~SOI1~ 'traflsVE!~BI 00.11 el eentro del p>asad'Qr. empUJ8 &i.i!:e mtis Iilar:ia aden. trc It montll el S&g'i:i1m:io, casqunltll. Sulet{l'BI pBsa.dnr con ijJ'i! retl!ril.

a I P,asac:ilof IUI110n y c:aISQ~I~Ulo, b I A 6&-0, tif! [F!lrrq 5iversa I-

c.1 'Cas'l:IiiJlWo.

d~R:elen.

E.sPl~CIFICACI'DN ES

T~all'lsnn'i8i6f'1 m~a:n:::al •••• I , ., ••••• , ., • " •••• ., ...... 0" .~. ,FDriil

l1pc ..... ~ ••...... ~ , ,. . _ . ; ••..• , ..•. ,. , " , i" • ,., .' •••••. A"'t.O

~F.:'9Rd de'll camllio (espe.dt:leacii6.1'II. FortU,,, .. ,,.·,,.,. •• , • ., ,,~c..,~: ~-:' ~1Q·A Uu:eite tirat:lsif,IUldQ "DEXAO~I.II". VOIUmen to~'1 de ooiEliiie •••••• , ••• "" • ., •. ",., .•.• _, .•. "., .,B,511tros 1,9 pates ,c1Q1/4 pl'6n).

In~luya OOIllVEl:md'Q,r V j\aijiador dl\ll aceit~,

Pasicii6n de la palan,cS s8,leotora ••.••••• , • ., . " • I " , ••• ,.P-R..;N'..;DE-O-2--

Tlpo deconv€lrtidolr dill 'tOrsiOn ,'., •• , I."'" •• Trimock Ihidraulicc,).

Fh~lliI!ef6", diellt,on~eitidor de I;orsson •••• ~ • , •. ,. •• ' ••••• 2.,'15:1 Cion motOr de 2~B Ililms, ~Vfin.

Ftela~r6n de ,csm,bjos .• " , .•.. , , .• ,." .•• lEIl pi,melfa .2',.47:1

Ense,guRd:a 1,,4T~1,

Eint'(lrOQra 1"Qil: 1

En 'OUaTta 0',75: 1

EI~etr'DCe$O' 2" H~ 1

Flad ia:cI,olr de aceiile .. " ••• " , •••••. , .. " ••••••. , ..... , ,. , • Tip,. ,,& doole tuba"

COmNJ~ d,B~ p.r'6's16n de I [ne-a j'ml'mma' lal'

peaiclon de palan(:8 selectom·R., __ ..• de ':Mi 31 ,!j:,fi

IP'·N. " ; ~'. , "."" ••• de 3,6i B 4",3 Ofi.IIJ'-2-1.. •. "" 0" ,de 3i5i ~ ~~3

Cont,r,D~ dB 18 presion de Ilrnea a 'Vul!:)M;j,dad dB CSlh;!do lal f:men~·" '11,900 ±. 100 R.P',MI.I.

VadG 12" U)'"

Bill' :Lpc.

Bar I lpc
115 123
4,& '65
5.1 83, IEI,ar R" •• ,. ..• , ••••• '.' •. J::I'e l,S,S a 22.0

tJiE'·C'·,2.q.; I I .dEl' 11,'0. a ~3,O'

P'ares de' aprlll:!!! Dlam.-lar,lo

Caseo eQnveltid'o,~ a ransmisnon., ••• " ••..• I" ••• , •• MlO x 30

~tens:i6n a !;Ia,SeD 'tr,s,rrlrSmisi,On." , ••. '" M1'O J( 3'0

Bomba -gceite 'casco ~nvell1ir:lor •.• , , , .. , • .• MB II 35

IP"lti!tE!' Il1I1puhil'or IJ iCol'lveri:ldor " •• 3:/8" - 24

Cueqjo, valv.UIa;S a cai"" ..•• " • ,-. '. .. . • • • • ~ t '11 !\AS 'lin

~., - .... ,can'. ~. I 1¥!. ~ ...

('WI M~' 35 (1:9) MS)l4O I18Ji MI5 ~ '1'5

Plato ,adgpmdor a.' cueliPO v.tI'IJula. , •••••.••• I" "0' i ••

'fa,pa & caJa d'e sel"llJQl •• " •• , ,., ., ~ .' . , .. ,. ••••••

Cans . .81 ,tJ'SiIlSmJsi6n (jLutta .pc:lia,crDieal., , ..... , • , ,' ••• ' . Catter ,a, t!iiElO'.smisi6n IJunta ClIlfCh,ol;., ::. ~."i"'" " ••.••••

Gobema-d'or iii !;J,J:bo ,." ••••.. , .. ,.,,, • , ••• ,1 , ..

Sapone cable cilmb:iDl deseendeM'tA. " ,. .' ,. ••• " •• I' • " .' •• TtHnC',EI palaneal Ise'fectllrnJ (,~t!E!rmd." • , " ..• , : ••.•. " .•• " TI.IElrcs pia'al1Ca ,O'ambi'o descsnden'it,e (Intern.al • _ . "" •... ~1I1i1:e~.p;t:or motor ,ar,antlIllQI, ••.• ,.' .•••• " , ••• ,i, " ••• , "

COlll,atu,rca tommo .,lJj~st;e, de bandas ,. •••••.

li'lJlberf:a 8(lei1ie 13' .I::DrlectQr" , .•• " " •.••••• ' ••••• _ •. " , , SoP.Ortl8 ,diaffagma ImQQ'uladorl. i" ,. ." •••• , • '" • ". , .•

T ubeda ra cltBdQf I conecto'il' .• i ., ••••••• : ' •• ., " •

TliJbe~ia ,;·eo6WtB a tran:Sn1i~6111 .•.•••• _ ,I " •• , •• , , " • ,. " , .... Casco, 'cQnvenfdol' .SI mOlar', " •••• , ...... ' • i •••••• ", ••• " ,perno pcu1'adtlr c8nttr~d.; ••••. i ! •• : •••• , • " " • " ,. "' •••••

M6x25 M6x2D MiS K 14 MSx 1,4 MB,x~ 1.6 M~x ~4 MIx]

M'14x US, M1:2

112"; -1,S

V2"~24 MB ·20 -l~:' ~20' 114'" 11,8 ,~JnO

M6 )f,.20

Nm'. d~'40,a4B de 40,0148 dEli ~O ,112 dEl 32 8:391

dEl ELa 1'2- de 9 i '12 de 8 a 111 at) 1& 8: 'LB da:5hl1Z de 18 a 22 de'1'1 ff 14 (fe45 D.:iO

del '0 ia' " die 6O,a sa

de 9 ,ai 1f4 do, 1.7 ill 2,.5 de. 221 Z4 de 24 a 301 de ,00's S6 del 9 12.

11l.1i.· t~'

114

Lrpc: 268 ih319 1601 a HIS

t(gm.

de 4',1 ,1ij:4.9, d9,.:1J,1 a'MI de 1.\1,a 1,1 de ·3\,,3 a S~ El

00 0.9811,2 dEl 10,9 a 1.2 de Q"S a. Tjl dB, 1,5 a 1.8 de· ('l,Iill ,al 1 ~ 2 ,dB 1.8 a 2,2 de 1.1 ,I 1,,4, de 4,6, s5~1 ~1I·1,D Ii 1,4 de s.r ,Ii 5i.9 'd'i!J ,til" 9 ra 1.4· de·'D.2 a 0,3 !:feU a 2 .. , dei 2.4 aJ 3, del,1 :B a',1 de 01:9 al 1.2-

Lb:slfi'ufg, de,3Q G !S/Pie de SOIIilI 35,/Pie' de as a 1108 ids',,24 lBl281PJe

'de-eo B 100, Ide SO a ~,06 d:.,11i1 91

da 133 a 1'60 dS •. i~ 100 de 100 HI ~95 de ,Sil,a 1,24 doS3 a 3:11 Pie de ,sa: 1Bi124,

de 37 Ii 43/1P.'s' do' 80 '61 1124,

de: 1-5, al~

,die, 195, ~212 del 111 a 22/Pi8 lie 22 is 21/Fiie dB ,1Il1 a 106

-EI ace:rnt hilns1iI'u~(t'o "',D,EX_R'QN II p-aral hll tmnsmisidlil ,au1'Qm'iti~" nunCfl ,debe' mewa:r$sl ton BCleittil ,do ,otra, lespw:· ,ic;:aci6i'i. faj CD.JiI'IClI el tjpa, F".

EI rn.~~I~"f ,Oi(:l'Q loe:ite corn aqlll!eJi espeeificBidD" PUii,lQS produQilr dS"flios a la 'tn!llnsmis 6n AALD.

. I. .,

1'111'0

IES'P'ECIFliCACtONES::

CANnmlD' DE. 'DiSCOS PA'Ei,fA ACE'RIJ'

.2

NJJ9VO COl1lli~

Juqo ID-OJibu!llmaJ;:

EnfFl!iI sop·orm c~ntftjjl 'l1Jren de rI'O'ial:lC'i!!!::

MJlJmeuDi

., j 35, ,!;Ii 1.'ro 1,,55, ~ 1,61 1.75 a 1,80 ~.95 a 2 .• CO 2. 15 ;r2.jlO 2.3.5, 0-2.40

t~ ,9: 2.8 mm, 0.055" il 01 •• 11'0'"

2

0',.65 ,I' ,70" rnm. 0,02.6'" I-Q.061'~

4

1,,9 a.-2:.7 mm.

Q,,'O!U" OJ 0,.1,06,'"

Qr,.SBmm. 1 ,Tl mm,

(QI,II)23"')1 (O;05O"JI

O,'lB li'I'!lTrI. a O~5~lmm.

0,007'· B Ojl)22~~

0,18: mm, 8' lVBO rnm,

0.0017" a O.O~"

·0,.0.53-.1 Q.055, 0,,061 a 10,003, 0.0091 a 0;0111 0,071 i 0!.D791 .£1,085 a ,0',087 0.09'3 a 10,095

r

!!11m, 1mI1f~
1,,37 '0.054
, ,,70< 0,007
2,08 0,082
2r44 0,006, MDT 100,14 PtA S4QT 70014 BA MilT 1,0014 CA MOT 7DO 14·. 1)1"'. 94DT 7DOi4 'EA Blu:n 7'[)Ol4 FA