Está en la página 1de 7

`

`
` `

Al Fiqh al Akbar``
`

`
`
``
`  `
`
c c
  
 
 
` `
`
`

V ` ` `  ` ` ` ` 
`
` 
` 
 ` ` 
 ` ` `
 ```w
crois Allah, s s a s, s s livr s, s s voyés, la résurr ctio après la mort, la
préd stiatio av c so bi t so mal prov at d'Allah, l s compt s, la balac , l
paradis t l f u. Tout c la st u vérité.``
`
`m 
 ë` ````` ` `
`` `
` 
``
`

``0is : Lui, c' st Allah l'u ; Allah, l s ul à êtr imploré ; ' dr pas t
'a pas été dré ; il 'y a ri qui lui soit éal.`
`
` `  ` `
`
  ` `
` `  ``
`
` `
`
` `  ` `` ! ` ` `
` ` `
 ` 
``
"# ` `` ` `$ ` %`
 ` 
``
"# `
```La vi , l pouvoir, la sci c , la parol , l'ouï , la vu t la voloté.`V `
 `
 
`` ` ```La créatio, l'attributio d s bi faits, la formatio, la ovatio,
la coc ptio,`

` ` `
 ` 
`` `
`
Il a toujours possédé t posséd ra toujours s s oms t s s attributs` `` `

 ` `
` `  ` ` `` ! ` ````
 ` ``
 ` `
`
 `  ``  ` `` ! ` `
```
 ` ``

 ` ` `
 `  ``  ` `` ! ` ` ``` ` `
` ` ` `
 `  ``  `
`
`` ! ` `  ``` 
` `` 
` ` `
 `  ``
  `
`
` ` `` 
` ` 
` ` `
 `  ``  `V ` `
`m 
 ë` ` 
` ``
 `  ``  `V ` ` `
 
` ` `  `V `` `` `
`
è s attributs ét r ls sas comm c m t sot it mpor ls t icréés. C lui qui affirm
qu'ils sot cré s ou t mpor ls, ou r st p rpl t sc ptiqu à l urs suj ts, a mécru 
Allah (m ` `).
`
V `&`` `
 `
` ` 
`` ` ' `
` ` 
 ` ` `( `
` `

 ` ` ` `)* ` 
 ë`
` `  `+ `

` `&` `
 `+ ` 
 ` ` `

` `&`` `L Cora, lui, st icréé.
`
, ` ` ``` 
 `` `&` ` ! ` `-. `D 
ë` ` `
* ` `
` ` ! ` `)` /`

ë` ` ` ` ` `` `
`
`` ``
`
V` ``m 
 ë` `
 `` ` `-. ` ` ` `  `
` `V `&` `` `` ` ` `  `
`` ` `-. ``

c c
  
 
 
``
`

V V V 
 m   

 ll 'e i le en e
M ï e l le V V
-. V 
!V


VV  l n' ien i l i i e l le l e l'en en n le
n 

V 
-.V
V
V
V
 
V V
 V VV T e i n i en e e x e e 


V V
V V V
V V
 

V VV 
V V 
V V.V V
V VV  
 
VV VVV  
 m  ëVà nà
!
neV  V 
 V 
 m   ëV
V 

V VV 

VVV 
 V 

 à nààni
à
à nee à nà i en 

ln' à eli i eni en ieni eàe
l
leni e eil 

làà e ne in§ ë nià e ëe neeààene ë T e e
ll en inn nàle nà ià e ë el in§ ë e
l'eààene ëeàn l i eà i
àà nàen 
§ë 

 V

VV
V 
 
V 
el nn leàn i

à nàen ! VV

 VV
 V | " " ë 


V
V 
V "VVV
 

 
 VV
V 
VVVV &V

V
V
VV
VV ln' ien i
 iààe i nàen ee nàl ie enieà nàà ln à àieneàn
 àn i V


VV 

&VV 
V


V

  Le e l eà in ine 
l ln àn àeà i
à enelàà nàeneen à nàen 
§ë 


 
 VVV
V
V
  
V
V V 
V V
V
V
V
 

 VV
V V 
 
 VVV
 
 
V
V VV

V V


 


 

Vë 
 VVV

VV 

 VV


V

V
 

 
Và nà e nn iàà neenài 
 i ieV V

V V 
 V 

&VV 


 VV
V V

 V
V VV 

 #VVVVVVVV

V$VV
V%VVVV VV VV


V
 el i i  àeà
 eàànenieen àn à e e àn
n n ll m   #ë el i
 i  àn eàn e à nee l' ààià nee leàe à 'll m 
 #ë 
V
 VV VVV V 
VVV
 

 
c  c
 
 
 

  
` `
`
VVV V
 V VV VV
V
 V V 
V
 V
V &V

VVV
 
V VV


 VV 
el i ii àel 'eà 'il à
i n neen e ne i i in el i
 i ie il' eà eel àe in ien eeen e e e 

 
V VVVV V
 lneleà ni n ni
 n iàilleà en n eà e à L ie l neàn leà eà eà
45 678 9
àei e à 
 m  ë 
 VVV


 V
 VV

&V

V' V
 V!
 
 V! 
V 
V 
 

V VVVVVV
VVV
VVV ?
V VV
VV àn en li le à ià 
 m :; <=> ëVV !VV
à ln @A@@ëà àieneàn Và eà in in 
 G
(VV
iàà ne V n een 'll m BC DEF ëàn
 àn en à àieneà ln àn e à eà in in 

VVV à
iàà ne V à àieneàn à eà in ine à 
ln nn ààn àn en àn n een 

Leà eà    ëàn  àexe à eàe i àe n àà e
l nee eà eà eilenieà 'VV
V VVVVVVV
V
V V 

M  eà leMeàà e 'll   ëàn eànàei e àn
ene ànl VV !
 
 
 m HI
JKL M
 ë VV
 VVV 
)
 ln'  iàià eine ni e
 e 

VV
VVV&V-VV 
 

VëV
 à i !
V 
V"# 
n l $
V 
V'# n
n' nV 
V'li
n
!Tâli
V


 

V V 
V 
 % àleà inà
 à % àneen innnàleà nnà 'en
ien 

% àn'ex ninà à n à l n n eln eài n ài il n 
 'ilnele l e àlii e V 
V
VV V
V 
VVV ' VV


' 
V 
VV  


 V V VV
VV 
&V V
V  V
 L ie eie  eie x iààl ileà n àeà eiàe 

 
 VV
 VV
V' 
 V V
V

'! VV VVV V
V
&

V V' 
 
 V V)V VV
 
V)V
VVV
VV!
V een n n à eà nà eel i i li ne

nne inàelnleàn i inà& m   e e  e& N  e e x


e là ine ' e& N  lià n à'ilnel' nn le à n e i ee

$$ && $ &
c % '(')(* c +,
+-(.) /(,
+-0*1 2-.
22 *+1-')*3 0*/
``
`
n ell nel nlie à
ienl àill' e e e leenàe àelnelle
i 

T e iàe in e el' àài inniàee l ne n l' e ne
à'eneà àeen i iàe à n el ii ee eà àl ln 'll  'ille
e illeâ iee à'illee ill i nneà nà iàleâ ie lee V

'

V&V VVVV VV V V V


VV
VV $m % 

Leààineài le x eà eàe leà ieà eàà in ààn nei * 
V
 V V VV V
V/+
 

V
V 
V


V
VVVV
' VVV 
 V
V

V
 VV 

 VVV
 'eà inài e ell 
m   _ën 
eàin eàeàenneiàenleàen n elleen eàle 
e e 

 V V

V 
 VV


VVV

V
V
V 
 `


V VV'V V
 
 m  ëàe 
 nàl' en e V' VV 
V 
  V /VVV  'V
 VV V
V!
 


VV
VVVVV V VV V

V 
V V


 V VV
 V'  
V

 VV 
 V
 L'iàl 'eà l à iààine l à
 in in x n een à
'll m   aë '
VV V V


 V V
V
 
&VV iln' à eià nàiàl  VV'
 
 
 V
VVVV V L eliinëeà nn ià' li el il'iàl e 
 eàleàinà i inà 

 
 
 VVV 
 V el 'ilà'eà i eànnenee 
ell l'ex l eileà ine ' eelleen  -

VV 
 VV el 'ill' nn 

V'  
 VV
V 
 V


 
VV
V
VV V
VV
V
 V 

ll m   bë i âee à ieàeààei e à VV V

 

V 
 VVVV
VVV
V V
 
 à ie e
à  VV âe eà  
c
 c
L'in eeààinV+
&V   ë
VV
 V V
&V   ë
V' 
VVVVV 
 V
 

L eàe eà eà el 
l neV!!VV V V
 

Leleen eà eàV!!VV V VV
V VVV V

 !
 V&V V, V
 V
VV
V
 V


VV

V 


OO QQ O Q
c P RSRTSU c VW
VXSYT ZSW
VX[U\ ]XY
]] UV\XRTU^ [UZ
``
`
t
Le
ààin' ( +
&V    ëV V
 

V+
V V !

V eà ine ià ! n  ià V

-
V V

 
 V
/ !
 
u


 m  ë i e

VâeV e

V à ie
V ! VV V   VV V
VVV
V 
V
VVVV V!
VV V V 
V
V  VV
 V 

 
 V! 
VVV
VV
V
 
V M ià
n à inà eleàei e nlieà i Là 'ill l iààeeen l n
l l i 
e 

L'in e ie eM nie % i nàl 
eV V
 VVV-V 
VV V
 V
VV VVV V
 Leâ ien el 

eV V
V
V VVV VV
 

(V
V 
 V V V V
 
V
V V
V 
V V VV

VVV

VVV
V 
V VV
V
V A 
  


 V V VV
V 
vV
 VV 
  ë V V V V V

 V iàel àiniie&^   e & ià &V
V

&VV
VV
 V |ë 


 VV V
V
 
VVV

V V m ë 

"VVVV V 

VV 
 w
VV V 
V
 VV V
& VV V-VV. 
    ëV
V V
V

 

"VVVV V VV 
 VV V 
V
 VV 
VVV&  
 VVV VV

 V
V VVV

' 
V VVV VV
 
V

V
$m  % 


&VVVVV l àiV

'VV 
 V!VV
 V 
VV 
 &V V
V
 
V
VV
VV
VVV
 
V 
 

" V
V 
'VVV V
VV 'V V
 
 
V 
 m ëV
V 

"VVVV V
$m % V
VV V 
'

V VV 
x

V-VV 
    ëV 
! VV V /(

V
V 

dd ff d f
c e ghgihj c kl
kmhni ohl
kmpjq rmn
rr jkqmgijs pjo
``
`

*-
(-

V


V V
-VV 
0-
''1'
‰
V2
3
/
V VV
V-VV 
    ë
V 

Là ' nin li el il' nii &  ! niel'eill i 
ii&   ene ieà à e à 'll ëe e à '
e 'ilenn e nà n iil e n e& el'l ii lnee e ele i e
à'inee n'eà àex à
leà le i 'enne le e i ' i e
à'ilenne&  

VV 
 +
&V |m ëeà nei &V

V
V!VVV V 
V  V 

4V-VVV
V
V VV V
V5
V-
V   ë
VVV
 V!!VV &
VVV m ë
V 
Vàn iàe elà 

ll i eel i 'ile nàl ie i e 

yy {{ y {
c z |}|~} c €
€‚}ƒ~ „}
€‚…† ‡‚ƒ
‡‡ €†‚|~ˆ …„
``
`

Intereses relacionados