Está en la página 1de 164

EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 1

Euralat 2003 - 20 07

Diversitat i radicalització de la democràcia.


La construcció d’un nou espai públic

Diversidad y radicalización de la democracia.


La construcción de un nuevo espacio público

Diversity and the radicalisation of democracy.


The construction of a new public space
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 2

Edita:
Fundació Desenvolupament Comunitari
Via Laietana, 54, 4t 3a
08003 Barcelona
Tel. (34) 93 268 04 77
Fax (34) 93 268 01 39
info@fdc.cat
www.desenvolupamentcomunitari.cat

1era edició. Amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Diputació de Bacelona i Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament.

Novembre de 2007.

Aquesta publicació s’edita en el marc del treball realitzat per la Xarxa EURALAT, Observatori Euro-llatinoamericà sobre el desenvolupament
democràtic i social.
Podeu consultar: www.euralat.org.

Coordinació de l’edició: Maribel Guzmán.

Disseny de compaginació: Xavier Julve.


Disseny de coberta: Santaclara Grafics.
Traducció: Allan Bebbington i AEPDC.
Il·lustració: Àngels Soler

Reconeixement / Sense obra derivada / No comercial: Es permet la distribució, còpia i exhibició per tercers si es mostra en els crèdits.
No es permet obtenir cap benefici comercial. No es permet la realizació d’obres derivades.
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 3

Pròleg
Prólogo
Prologue
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 4
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 5

PRÒLEG PRÓLOGO PROLOGUE

La present publicació és el resultat de la La presente publicación es el resultado This publication is the result of the
sistematització dels treballs presentats i els de la sistematización de los trabajos pre- systematisation of the work presented and
debats realitzats en el marc del seminari sentados y los debates realizados en el the debates carried out in the framework
Internacional: “La diversitat en el debat marco del seminario Internacional: “La of the International seminar: “Diversity in
entre societat civil i societat política per a diversidad en el debate entre sociedad civil the debate between civil society and poli-
la radicalització de la democràcia” organit- y sociedad política para la radicalización de tical society for the radicalisation of demo-
zat per EURALAT a Barcelona el 9 i 10 de la democracia” organizado por EURALAT cracy” organised by EURALAT in
novembre de 2005. en Barcelona el 9 y 10 de noviembre de Barcelona, November 9 and 10, 2005.
L'objectiu principal que perseguim amb 2005. The main objective pursued with this
aquesta publicació és compartir de mane- El objetivo principal que perseguimos publication is to share, openly with other
ra oberta amb altres actors catalans i inter- con esta publicación es compartir de mane- Catalan and international players, the con-
nacionals el treball, les inquietuds i les ra abierta con otros actores catalanes e cerns and reflections that the organisa-
reflexions que les organitzacions que for- internacionales el trabajo, las inquietudes y tions that are part of the EURALAT net-
mem part de la xarxa EURALAT venim las reflexiones que las organizaciones que work have been carrying on since its crea-
realitzant des de la seva creació en el 2003 formamos parte de la red EURALAT veni- tion in 2003, and whose main areas of
i que tenen com a centre d'atenció i acció mos realizando desde su creación en el attention and action are the radicalisation
principals la radicalització de la democrà- 2003 y que tienen como centro de aten- of democracy on the basis of two focal
cia a partir de la focalització en dos eixos: ción y acción principales la radicalización de axes: diversity and the relationship betwe-
la diversitat i la relació entre societat civil la democracia a partir de la focalización en en civil society and political society.
i societat política. dos ejes: la diversidad y la relación entre Following the original structure of the
Seguint l'estructura original del sociedad civil y sociedad política. Seminar, we have divided the publication
Seminari, hem dividit la publicació en dos Siguiendo la estructura original del into two major blocks. The first block focu-
grans blocs. El primer bloc està centrat en Seminario, hemos dividido la publicación en ses on diversity based on the different
la diversitat a partir de les diferents visions dos grandes bloques. El primer bloque está visions existing on the topic in the EURA-
que sobre el tema existeixen en els territo- centrado en la diversidad a partir de las LAT reference territories: Latin America
ris de referència d’EURALAT: Amèrica diferentes visiones que sobre el tema exis- and Europe. The articles included in this
Llatina i Europa. Els articles inclosos en ten en los territorios de referencia de block focus on the challenges posed by
aquest bloc estan centrats en els reptes EURALAT: América Latina y Europa. Los diversity for the radicalisation of demo-
que plantegen la diversitat per a la radica- artículos incluidos en este bloque están cracy and progress in the construction of
lització de la democràcia i l'avanç en la centrados en los retos que plantea la diver- (an)other possible world(s) or on the basis
construcció d'altre(s) món(s) possible(s) sidad para la radicalización de la democra- of a theoretical and reflexive approach to
des d'una aproximació teòrica i reflexiva al cia y el avance en la construcción de otro(s) the topic that seeks to provide elements
tema. Es pretén aportar elements que per- mundo(s) posible(s) desde una aproxima- that permit the redefinition of democracy

5
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 6

EURALAT 2003 - 2007

metin la redefinició de la democràcia com ción teórica y reflexiva al tema que preten- as the basis for the construction of a com-
a base per a la construcció d'un llenguatge de aportar elementos que permitan la mon language to facilitate dialogue betwe-
comú que faciliti el diàleg entre civilitza- redefinición de la democracia como base en different civilizations and cultures. The
cions i cultures diferents. El segon bloc, para la construcción de un lenguaje común second block, focusing on the topic of the
centrat en el tema de la relació entre socie- que facilite el diálogo entre civilizaciones y relationship between civil society and
tat civil i societat política per a la radicalit- culturas diferentes. El segundo bloque, cen- political society for the radicalisation of
zació de la democràcia, presenta els avan- trado en el tema de la relación entre socie- democracy, presents the specific and signi-
ços significatius aconseguits a partir de les dad civil y sociedad política para la radicali- ficant progress made on the basis of the
propostes i iniciatives vinculades a (o zación de la democracia, presenta los avan- proposals and initiatives linked to or pro-
impulsades per) EURALAT en el marc del ces concretos y significativos conseguidos a moted by EURALAT in the framework of
Fòrum Social Mundial. partir de las propuestas e iniciativas vincula- the World Social Forum.
das o impulsadas por EURALAT en el
QUI SÓM marco del Foro Social Mundial. WHO WE ARE

EURALAT és una xarxa asociativa QUIENES SOMOS EURALAT is a Euro-Latin American


euro-llatinoamericana que té com a àmbit association network whose priority area of
prioritari de relació i actuació el FSM, for- EURALAT es una red asociativa eurolati- relationship and action is the FSM, com-
mada per associacions, ONGs, movi- noamericana que tiene como ámbito prio- prised of associations, NGOs, social move-
ments socials, actors locals i xarxes* l’ob- ritario de relación y actuación el FSM, for- ments, local players and networks* whose
jectiu prioritari de les quals és la radicalit- mada por asociaciones, ONGS, movimien- main objective is the radicalisation of
zació de la democràcia. tos sociales, actores locales y redes* cuyo democracy.
L’”Observatori Euro-llatinoamericà objetivo principal es la radicalización de la The “Euro-Latin American Observa-
sobre desenvolupament democràtic i democracia. tory on democratic and social develop-
social” -EURALAT va nèixer formalment El “Observatorio Eurolatinoamericano ment”- EURALAT was constituted for-
el juliol de 2003 a Perugia (Itàlia) com a sobre desarrollo democrático y social”- mally in July, 2003 in Perugia (Italy), as a
resultat de la fusió en una única xarxa de EURALAT nació formalmente en julio de result of the fusion into a single network
discussió, recerca, intercanvi d’experièn- 2003 en Perugia (Italia) como resultado de of discussion, investigation, exchange of
cies i acció de dues xarxes precedents; la fusión en una única red de discusión, experiences and action of two preceding
l’Observatori del Tercer Sector, creat el investigación, intercambio de experiencias y networks: the Third Sector Observatory,
1998 per un conjunt d’importants organit- acción de dos redes precedentes: el created in 1998 by a group of important
zacions del Tercer Sector italianes i la Observatorio del Tercer Sector, creado en Italian organisations from the Third Sector
Xarxa ALCE, impulsada per I-Base, al 1998 por un conjunto de importantes orga- and; the ALCE Network, promoted by I-
1999 en ocasió de la Primera Cimera de nizaciones del Tercer Sector italianas y; la Base in 1999 on the occasion of the First

*. I-Base, ARCI, Fòrum del Tercer Sector Italiano, Corporación Viva la Ciudadanía, CEDAL, FAL, CIEMEN, ACLI, La Morada, Fundació Desenvolupament Comunitari, Flora Tristan & Legambiente

6
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 7

BLOC I: Diversitat i Democràcia

Governs d’Europa i d’Amèrica Llatina. Red ALCE, impulsada por I-Base en 1999 en Summit of Governments of Europe and
El principal objectiu d’EURALAT és ocasión de la Primera Cumbre de Latin America.
construir una xarxa d’experiències que Gobiernos de Europa y América Latina. The main objective of EURALAT is to
portin al desenvolupament democràtic, El principal objetivo de EURALAT es cons- build a network of experiences geared
social i sostenible en els territoris on es truir una red de experiencias encaminadas al towards democratic, social and sustaina-
desenvolupa la seva acció des d’un doble desarrollo democrático, social y sostenible en ble development in the territories where it
vessant: los territorios donde se desarrolla su acción conducts its actions, from a twofold stand-
desde una doble perspectiva: point:
• Com a espai de reflexió estratègica,
intercanvi i acció política promogut per • Como espacio de reflexión estratégica, • As a space of strategic reflexion,
organitzacions de la societat civil. Està intercambio y acción política promovido exchange and political action promoted
orientada a reforçar, qualificar i renovar por organizaciones de la sociedad civil by civil society organisations, it targets
les relacions d’associació, cooperació i está orientada a reforzar, cualificar y reno- reinforcing, qualifying and renewing
intercanvi entre Amèrica Llatina i var las relaciones de asociación, coopera- the relationships of association, coope-
Europa mitjançant la coordinació de ción e intercambio entre América Latina y ration and exchange between Latin
plans d’acció, la movilització social i la Europa mediante la coordinación de pla- America and Europe by means of the
suma d’esforços contra la globalització nes de acción, la movilización social y la coordination of plans of action, social
neoliberal. suma de esfuerzos contra la globalización mobilisation and the sum of efforts
• Com a espai d’aliança amb els governs neoliberal. against neoliberal globalisation.
locals d’ambdós continents, promou • Como espacio de alianza con los gobier- • As a space of alliance with local
una visió alternativa de la governabilitat nos locales de ambos continentes pro- governments of both continents, it pro-
democràtica basada en la renovació i mueve una visión alternativa de la gober- motes an alternative vision of democra-
l’ampliació de la democràcia i la protec- nabilidad democrática basada en la des- tic governability based on the decentra-
ció de les comunitats en l’ època de la centralización del poder local, en la reno- lisation of local power, the renovation
globalització. vación y la ampliación de la democracia y and extension of democracy and the
la protección de las comunidades en la protection of communities in the era of
En un breu resum, les principals época de la globalización. globalisation.
accions que Euralat ha organitzat e impul-
sat fins avui són les següents: participació A modo de breve currículum , las principa- By way of brief resumé , the main
en el Consell Internacional del FSM, pro- les acciones que Euralat ha organizado e actions that Euralat has organised and
moció del Foro Social Temático de Colòmbia, impulsado hasta hoy son las siguientes: partici- promoted to date are the following: parti-
promoció del FSMed a Barcelona,investi- pación en el Consejo Internacional del FSM, cipation on the International Council of
gació internacional sobre l’Agenda Post- promoción del Foro Social Temático de the FSM, promotion of the Foro Social
Neoliberal, estudi sobre els impactes locals Colombia, promoción del FSMed en Bar- Temático de Colombia, promotion of the
del FSM, cooperació regional entre celona, investigación internacional sobre la FSMed In Barcelona, international rese-

7
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 8

EURALAT 2003 - 2007

Umbria, la Toscana i Brasil, acord de Agenda Post-Neoliberal, estudio sobre los arch into the Post-Neoliberal Agenda,
col.laboració en cooperació al desenvolu- impactos locales del FSM, cooperación regio- study on the local impacts of the FSM,
pament entre Umbria i Catalunya, promo- nal entre Umbria, Toscana y Brasil, acuerdo regional cooperation between Umbria,
ció de la Universidad Popular de los de colaboración en cooperación al desarro- Toscaza and Brazil, collaboration agree-
Movimientos Sociales, col.laboració amb el llo entre Umbria y Cataluña, promoción de la ment in Cooperation for Development
Foro de Autoridades Locales, participació en Universidad Popular de los Movimientos So- between Umbria and Catalonia, promo-
la coordinació mundial de xarxes per a la ciales, colaboración con el Foro de Autori- tion of the Universidad Popular de los
reforma democràtica de les NN UU. dades Locales, participación en la coordina- Movimientos Sociales, collaboration with
ción mundial de redes para la reforma de- the Foro de Autoridades Locales, participa-
mocrática de las NNUU. tion in the worldwide coordination of net-
works for the democratic reform of the
UN.

8
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 9

Index / Índice / Index


Pròleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

I bloc: diversitat i democràcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11


MARC POLÍTIC, Carles Riera i Albert, president de la Fundació Desenvolupament Comunitari i vicepresident del CIEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
LIBERDADE E IGUALDADE COM AFIRMAÇÃO DA DIVERSIDADE, Cândido Grzybowski, diretor do I-base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DIVERSITAT, DIÀLEG DE LES CIVILITZACIONS I DEMOCRÀCIA, Aureli Argemí, president del CIEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
RELATORIA DEL DEBATE LA DIVERSIDAD EN LA DEMOCRACIA, Josep Maria Navarro i Cantero,
responsable de cooperación internacional de la Fundació Desenvolupament Comunitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

II bloc: les relacions entre societat civil i societat política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63


MARCO POLÍTICO, Giampiero Rasimelli, ARCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
MALESTAR EN LA CULTURA Y CRISIS DE LA POLÍTICA, Pedro Santana Rodríguez, presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía, Colombia . . . . . . 69
LA RELACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA SOCIEDAD POLÍTICA, Vanessa Marx, secretaria técnica del FAL y CISDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
LA AGENDA POST-NEOLIBERAL, Moema Miranda, coordinadora de I-base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
CONSIDERACIONES ACERCA DEL FORO SOCIAL MUNDIAL POLICÉNTRICO 2006, Giampiero Rasimelli, ARCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
EL IMPACTO LOCAL DE LOS PROCESOS DE LOS FOROS SOCIALES –EJES DE REFLEXIÓN, Maribel Guzmán ,técnica en cooperación de la Fundació
Desenvolupament Comunitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
RELATORÍA DEL DEBATE: LA SOCIEDAD CIVIL Y LA SOCIEDAD POLÍTICA PARA LA RADICALIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA, Mònica Sabata,
ex- coordinadora del CIEMEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Epíleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
OS NOVOS DESAFIOS, Antonio Martins, ATTAC-Brasil, grupo fundador y miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial.
Es editor de Le Monde Diplomatique-Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 10
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 11

Bloc I

Diversitat i Democràcia

Diversidad y Democracia

Diversity and Democracy


EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 12
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 13

BLOC I: Diversitat i Democràcia

Marc polític /
Marco político /
Political framework
Carles Riera i Albert, president de la Fundació Desenvolupament Comunitari i vicepresident del CIEMEN

La democràcia, és a dir, l'autogovern de La democracia, es decir el autogobierno Democracy, which is the self-govern-
la societat, es troba sotmesa, entre d'altres de la sociedad, se encuentra sometida, entre ment of society, faces, among other cha-
reptes, a una doble tensió: la tendència uni- otros retos, a una doble tensión: la tendencia llenge, a twofold difficulty: the uniformi-
formitzadora de la globalització en general i uniformadora de la globalización, en general, sing trend of globalisation in general, and
dels estats nacionals en particular, i la sos- y de los estados nacionales, en particular, y la more particularly of national states, and
tinguda orientació a la diversitat tant en l'es- sostenida orientación a la diversidad tanto the sustained orientation towards diver-
cala local com la civilitzatòria. en ámbito local como civilizador. sity at local and general level.
D'altra banda, la generalització del capita- Por otro lado, la generalización del capita- Moreover, the spreading of capitalism
lisme a escala mundial, l'extensió de la crisi lismo a nivel mundial, la extensión de la crisis to worldwide level, the extension of the
ecològica a la totalitat del planeta, la dimen- ecológica a la totalidad del planeta, la dimen- ecological crisis to the whole planet, the
sió global de la darrera onada neoliberal, la sión global de la última oleada neoliberal, la global dimension of the latest neoliberal
forta militarització de les potències hegemò- fuerte militarización de las potencias hege- wave, the growing militarisation of the
niques i les intenses transformacions socials mónicas y las intensas transformaciones socia- hegemonic powers and the intense social
i culturals en la majoria de les societats del les y culturales en la mayoría de las socieda- and cultural transformations in most of the
món, contribueixen a generar nous actors des del mundo, contribuyen a generar nuevos world's societies, all contribute to genera-
socials i polítics a totes les escales geopolíti- actores sociales y políticos a todos los niveles ting new social and political players on all
ques (local, nacional, regional, civilitzatòria i geopolíticos (local, nacional, regional, civilizato- geopolitical levels (local, national, regional
mundial): nous moviments socials, noves rio y mundial): nuevos movimientos sociales, and worldwide): new social movements,
xarxes, noves organitzacions ciutadanes, nuevas redes, nuevas organizaciones ciudada- new networks, new citizens' organisations,
emergeixen, així com vells moviments i nas, emergen, a la vez que viejos movimientos are emerging, as old movements and
actors s'actualitzen, per tal de resistir, con- y actores se actualizan, con tal de resistir, con- actors are also revitalised, in order to resist,
frontar, o promoure alternatives, davant les frontar, o promover alternativas, ante las pre- confront or promote alternatives in the face
pretensions d'imposar un únic sistema, un tensiones de imponer un único sistema, un of attempts to impose a single system, an
ordre internacional injust, la conversió de tot orden internacional injusto, la conversión de unjust international order, the conversion
el territori i de tots els hàbitats en mercade- todo el territorio y de todos los hábitats en of the whole territory and all habitats into
ria, una regressió democràtica i una creixent mercancía, una regresión democrática y una goods, democratic regression and a gro-
militarització dels conflictes. creciente militarización de los conflictos. wing militarisation of conflicts.

13
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 14

EURALAT 2003 - 2007

Un intens flux de persones, discursos, Un intenso flujo de personas, discursos, An intense flow of people, discourses,
informació, xarxes, mobilitzacions, propos- información, redes, movilizaciones, propues- information, networks, mobilisations, pro-
tes i iniciatives, facilita continuadament tota tas e iniciativas, facilita de forma continua posals and initiatives continuously facili-
mena d'intercanvis, articulacions i mobili- toda clase de intercambios, articulaciones y tates all kinds of exchanges, articulations
tats a tots els nivells. movilidades a todos los niveles. and mobility at all levels.
També els seculars conflictes i actors También los conflictos seculares y actores Secular conflicts and actors related to
relacionats amb la discriminació ètnica, reli- relacionados con la discriminación étnica, ethnic, religious, gender and class discri-
giosa, de gènere, de classe i amb la manca religiosa, de género, de clase y con la caren- mination and the lack of recognition of the
de reconeixement dels drets col•lectius dels cia de reconocimiento de los derechos collective rights of people take on new pro-
pobles, adquireixen nous perfils i noves colectivos de los pueblos, adquieren nuevos files and new orientations, derived from
orientacions, derivades tant dels nous esce- perfiles y nuevas orientaciones, derivadas both the new scenarios as well as from the
naris com de la pròpia evolució cultural tanto de los nuevos escenarios como de la very cultural evolution of these actors.
d'aquests actors. propia evolución cultural de estos actores. These tendencies towards diversity in
Dites tendències a la diversitat davant la Dichas tendencias a la diversidad ante la the face of the imposition of uniformity,
imposició d'uniformitats, l'emergència de imposición de uniformidades, la emergencia de the emergence of new actors, the intensity
nous actors, la intensitat dels fluxos de nuevos actores, la intensidad de los flujos de of flows of mobility and exchanges and
mobilitats i intercanvis, i les noves orienta- movilidades e intercambios y las nuevas orien- new orientations of old conflicts and social
cions dels vells conflictes i actors socials, taciones de los viejos conflictos y actores so- actors, are articulated with great dyna-
s'articulen amb gran dinamisme des de l'es- ciales, se articulan con gran dinamismo desde mism from the local to the world scale,
cala local fins a la mundial, desbordant el el ámbito local hasta el mundial, desbordando overcoming the neoliberal political frame-
marc polític neoliberal i resistint la tempta- el marco político neoliberal y resistiendo la work and resisting the temptation and the
ció i la tendència cap al sistema únic que les tentación y la tendencia hacia el sistema único trend towards a single system which the
grans potències occidentals voldrien liderar que las grandes potencias occidentales querrí- great western powers would like to lead
militarment i política. an liderar militar y políticamente. on the military and the political plane.
Aquest desbordament pot conduir, si hi Este desbordamiento puede conducir, si This surge may lead, if we include the
sumem la tendència neoliberal que l'economia sumamos la tendencia neoliberal a que la eco- neoliberal trend, the economy, and ultima-
i en darrera instància les armes s'imposin a la nomía y, en última instancia, las armas se impon- tely arms, to prevail and ultimately exclu-
política fins marginar-la, a una crisi regressiva gan a la política hasta marginarla, a una crisis de politics, to a regressive crisis in politics
de la política i de la democràcia, cap a sistemes regresiva de la política y de la democracia, hacia and democracy, towards increasingly more
cada cop més totalitaris i moviments socials sistemas cada vez más totalitarios y movimien- totalitarian systems and more reactionary
més reaccionaris i insolidaris. Però també és tos sociales más reaccionarios e insolidarios. and unsupportive social movements. But it
una oportunitat per a reivindicar i reformar la Pero también es una oportunidad para reivindi- is also is an opportunity to claim back and
política, la participació, la regulació democrà- car y reformar la política, la participación, la regu- reform politics, participation, the democra-
tica dels conflictes, la disputa i el diàleg demo- lación democrática de los conflictos, la disputa y tic regulation of conflicts, disputes and
cràtics, la dialèctica social. el diálogo democráticos, la dialéctica social. democratic dialogue, social dialectics.

14
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 15

BLOC I: Diversitat i Democràcia

Pel que fa a aquesta oportunitat, la ciuta- Con respecto a esta oportunidad, la ciu- As far as this opportunity is concerned,
dania i els moviments socials, des de la seva dadanía y los movimientos sociales, desde su citizens and social movements, through
diversitat, apareixen en molts casos com a diversidad, aparecen en muchos casos como their diversity, appear in many cases as
actors fins i tot més dinàmics i més creatius actores incluso más dinámicos y más creati- actors that are even more dynamic and
que els partits polítics i les institucions esta- vos que los partidos políticos y las institucio- more creative than political parties and
tals. L'espai públic local i mundial, l'Estat, l'e- nes estatales. El espacio público local y mun- state institutions. The local and world
conomia i la societat civil, esdevenen àmbits dial, el Estado, la economía y la sociedad civil, public space, the economy and civil
estratègics de disputa entre forces regressives se convierten en ámbitos estratégicos de dis- society, become strategic areas of dispute
i forces que aposten per la democràcia, els puta entre las fuerzas regresivas y las fuerzas between the regressive forces and those
drets i la justícia. La diversitat, mitjançant els que apuestan por la democracia, los derechos that commit to democracy, rights and justi-
drets col·lectius, aporta una ampliació del y la justicia. La diversidad, mediante los dere- ce. Diversity, through collective rights,
camp dels drets, així com creativitat, experi- chos colectivos, aporta una ampliación del extends the field of rights, as well as creati-
mentació. És un objectiu alhora que una con- campo de los derechos, así como creatividad, vity, experimentation. It is both an objecti-
dició per a la nova democràcia. experimentación. Ello es un objetivo a la vez ve and a condition for the new democracy.
El Fòrum Social Mundial ha esdevingut que una condición para la nueva democracia. The World Social Forum has become a
un nou espai en l'àmbit públic, un espai de El Foro Social Mundial se ha convertido new space in the public sphere, a space for
trobada i articulació d'actors ben diversos que en un nuevo espacio en el ámbito público, un the meeting and articulation of diverse
cerquen i duen a terme alternatives a la glo- espacio de encuentro y articulación de acto- actors that seek and implement alternati-
balització capitalista. Un espai des del qual res muy diversos que buscan y protagonizan ves to capitalist globalisation. A space from
contribuir a reconstruir la política des de la alternativas a la globalización capitalista. Un which society can help to rebuild politics,
societat, des del qual emplaçar institucions espacio desde el cual contribuir a reconstruir call upon state institutions and parties to
estatals i partits a una profunda renovació de la política desde la sociedad, desde el que bring about a far-reaching renovation of
la política, a construir noves aliances en què emplazar a las instituciones estatales y a los politics, build new alliances in which social
moviments socials, partits i institucions cons- partidos a una profunda renovación de la movements, parties and institutions can
trueixin un nou model de relació basat en política, a construir nuevas alianzas en las que build a new model of relationship based
l'autonomia, el reconeixement, el conflicte movimientos sociales, partidos e institucio- on autonomy, recognition, creative conflict
creatiu i la complicitat en la reconstrucció de nes construyan un nuevo modelo de relación and complicity in the rebuilding of the
l'espai públic, des del qual confrontar els basado en la autonomía, el reconocimiento, public space, in order to confront the hege-
poders hegemònics en la construcció d'un el conflicto creativo y la complicidad en la monic powers in the building of a new
nou ordre de drets, de diversitat i de justícia. reconstrucción del espacio público, desde el order of rights, diversity and justice.
En un seminari internacional, patrocinat que confrontar los poderes hegemónicos en At an international seminar, sponsored
per l'Agència Catalana de Cooperació al la construcción de un nuevo orden de dere- by the Catalan Agency of Cooperation for
Desenvolupament de la Generalitat de chos, de diversidad y de justicia. Development of the Autonomous
Catalunya, la Diputació de Barcelona, el En un seminario internacional, patrocinado Government of Catalonia and the County
Secretariado de Estado de Cooperación por la Agència Catalana de Cooperació al Council of Barcelona, the Secretary of

15
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 16

EURALAT 2003 - 2007

Internacional i el Fons Català de Cooperació Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, State for International Cooperation and
al Desenvolupament, celebrat a Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Secretariado de the Catalan Fund of Cooperation for
en la seu de la Fundació pels Drets Col·lec- Estado de Cooperación Internacional y el Fons Development, held in Barcelona at the
tius dels Pobles, els dies 9 i 10 de novembre Català de Cooperació al Desenvolupament, cele- headquarters of the Fundació pels Drets
de 2005, amb el títol “La diversitat en el brado en Barcelona, en la sede de la Fundación Col·lectius dels Pobles on November 9 and
debat entre societat civil i societat política por los Derechos Colectivos de los Pueblos, los 10, 2005, under the title “Diversity in the
per a la radicalització de la democràcia”, días 9 y 10 de noviembre de 2005, con el títu- debate between civil society and political
EURALAT, en el marc de la seva II lo “La diversidad en el debate entre sociedad society for the radicalisation of demo-
Assemblea General, va voler promoure i civil y sociedad política para la radicalización de cracy”, EURALAT, in the framework of
compartir aquest debat amb organitzacions la democracia”, EURALAT, en el marco de su II its 2nd General Assembly, sought to pro-
de la societat civil catalana, així com amb Asamblea General quiso promover y compartir mote and share this debate with organi-
associacions i moviments africans vinculats este debate con organizaciones de la sociedad sations from Catalan civil society, as well
al procés de l’FSM a l'Àfrica. civil catalana, así como con asociaciones y movi- as with African associations and move-
Aquest seminari va significar només un mientos africanos vinculados al proceso del ments linked to the process of the WSF in
inici del debat, un plantejament dels punts de FSM en África. Africa.
partida. ONG i moviments socials d'Europa, Este seminario significó sólo un inicio del This seminar heralded only the begin-
Amèrica Llatina i Àfrica, varen poder dialogar debate, un planteamiento de los puntos de ning of the debate, an approach to the
sobre religió i política, drets col·lectius, diver- partida. ONG y movimientos sociales de points of departure. NGO and social move-
sitat, democràcia, globalització i altermundia- Europa, América Latina y África, pudieron dia- ments from Europe, Latin America and
lisme. Un debat útil per a l'àmbit local i per a logar sobre religión y política, derechos colec- Africa had the chance to talk about religion
l'àmbit internacional, especialment per a tivos, diversidad, democracia, globalización y and politics, collective rights, diversity,
l’FSM, ara que definitivament es mundialitza altermundismo. Un debate útil para el ámbito democracy, globalisation and altermondia-
amb el seu pas per l'Àfrica. local y para el ámbito internacional, especial- lism. A useful debate for the local and inter-
Aquests plantejaments expressen els mente para el FSM, ahora que definitivamen- national area, particularly for the WSF, now
compromisos d'Euralat: valoritzar la diver- te se *mundializa con su paso por el África. that it has gone definitively global with its
sitat i el drets col.lectius com a Aquests Estos planteamientos expresan los com- passage through Africa.
plantejaments expressen els compromisos promisos de EURALAT: valorizar la diversi- These approaches express the Euralat
d'Euralat: valoritzar la diversitat i el drets dad y el derechos colectivos como fecunda- commitments: to retrieve diversity and
col.lectius com a fecundadors de la demo- dores de la democracia, la multipolaridad collective rights as promotors of demo-
cràcia, la multipolaritat com a opció geopo- como opción geopolítica, la reciprocidad cracy, multipolarity as a geopolitical
lítica, la reciprocitat com a base de la soli- como base de la solidaridad y la coopera- option, reciprocity as the cornerstone of
daritat i la cooperació, el diàleg de civilitza- ción, el diálogo de civilizaciones como pilar solidarity and cooperation, the dialogue of
cions com a pilar de la pau, el treball en para la paz, el trabajo en el FSM como con- civilisations as a pillar of peace, the work
l’FSM com a contribució a la construcció tribución a la construcción de un nuevo of the WSF as a contribution to the buil-
d'un nou espai públic democràtic espacio público democrático. ding of a new public democratic space.

16
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 17

BLOC I: Diversitat i Democràcia

Libertad e igualdad como afirmación de la diversidad./


Liberdade e igualdade com afirmaçao da diversidade./
Liberty and equality as the assertion of diversity
Cândido Grzybowski, diretor do I-base

Em termos políticos, estamos vivendo En términos políticos, estamos viviendo In political terms, we are in the throes of
um fenômeno de grandes potencialidades e un fenómeno de grandes potencialidades y a phenomenon with great potential and
enormes desafios. Ganha espaço como enormes desafíos. Gana espacio como buen enormous challenges. As common sense
bom senso comum um sentido de humani- sentido común un sentido de humanidad dictates, a feeling of humanity that lays the
dade que cimenta as diferenças de todo que cimenta las diferencias de todo tipo, foundations for differences is gaining
tipo, tanto no interior de sociedades con- tanto en el interior de sociedades concretas ground, both inside specific societies and
cretas como entre os povos, as culturas e as como entre los pueblos, las culturas y las civi- among peoples, cultures and civilizations
civilizações existentes no Planeta Terra. Isto lizaciones existentes en el Planeta Tierra. Esto on the Planet Earth. This is due, to a large
se deve, em grande parte, às lutas de gran- se debe, en gran medida, a las luchas de gran- extent, to the fight by large social move-
des movimentos sociais “sem fronteiras” des movimientos sociales “sin fronteras” que ments “without frontiers” that is engulfing
que estão abraçando o mundo e pondo na están abarcando el mundo y poniendo en la the world and is pushing new and radical
agenda pública novas e radicais demandas agenda pública nuevas y radicales demandas demands for liberty and equality onto the
de liberdade e igualdade. Apesar do recru- de libertad e igualdad. A pesar del recrudeci- public agenda. Despite new outbreaks of
descimento de fundamentalismos, discrimi- miento de fundamentalismos, discriminacio- fundamentalism, discrimination and intole-
nações e intolerâncias de todo tipo, o dialo- nes e intolerancias de todo tipo, el dialogar y rance of all kinds, the ideas of dialogue and
gar e o compartir na diversidade se impõem el compartir en la diversidad se imponen sharing in diversity are taking over as una-
como condições incontornáveis para esta- como condiciones irrenunciables para esta- voidable conditions for establishing new
belecer novas bases de inclusão e liberdade blecer nuevas bases de inclusión y libertad foundations for inclusion and liberty on the
num planeta para todos e todas. Não sabe- en un planeta para todos y todas. No sabe- planet for each and every one of us. We do
mos como, mas a capacidade catalizadora mos cómo, pero la capacidad catalizadora de not know how, but the catalyst capacity of
de iniciativas como o Fórum Social iniciativas como el Foro Social Mundial mues- initiatives such as the World Social Forum
Mundial mostra quanto esta busca mobiliza tra hasta qué punto esta búsqueda moviliza y illustrates to what extent this search is
e agrega uma ampla diversidade de sujeitos congrega una amplia diversidad de sujetos mobilising and congregating a broad range
sociais, até aqui inimaginável. sociales, hasta ahora inimaginable. of social subjects hitherto unimaginable.
Minha reflexão aqui é profundamente Mi reflexión está profundamente marcada My paper is deeply coloured by the
marcada pela experiência no Brasil e por la experiencia en Brasil y América Latina. experience in Brazil and Latin America. It
América Latina. Nem poderia ser diferente. No podría ser de otra manera. Sin embargo, could hardly be otherwise. However, I have
Porém, faço tal esforço de apreensão do he hecho un gran esfuerzo por aprehender made a major effort to understand and pin

17
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 18

EURALAT 2003 - 2007

significado de transformações simbólicas e el significado de transformaciones simbólicas down the meaning or significance of
políticas num contexto particular buscando y políticas sucedidas de este contexto parti- symbolic and political transformations that
aí sinais do que, me parece, está em curso, cular, buscando a partir de ahí señales de lo have taken place in this specific context,
de diferentes modos, no mundo todo. Dado que, a mi parecer, está sucediendo, de dife- and to find signals of what, in my unders-
o caráter deste texto, apresento os diferen- rentes maneras, en el mundo todo. Dado el tanding, is happening, in different ways or
tes aspectos de forma sintética, como pon- carácter de este texto, presento los diferen- forms, all over the world. Given the nature
tos de referência apenas, construtores da tes aspectos de forma sintética, como sim- of this text, I am presenting the different
hipótese básica: a diversidade redefine a ples apuntes referenciales, sustentadores de aspects synthetically, as simple points of
perspectiva do que seja a emancipação e a la hipótesis básica: la diversidad redefine la reference, to support my basic hypothesis:
transformação social e impõe uma profun- perspectiva de la emancipación y la transfor- diversity redefines the perspective of eman-
da revisão das estratégicas de luta pela liber- mación social e impone una profunda revi- cipation and social transformation and calls
dade e igualdade. sión de las estratégicas de lucha por la liber- for a far-reaching revision of strategies in
tad y la igualdad. the fight for liberty and equality.
CIDADANIA E DIVERSIDADE
CIUDADANÍA Y DIVERSIDAD CITIZENSHIP AND DIVERSITY
Não cabe aqui lembrar a origem históri-
ca, conceitual e política, da categoria cida- No cabe en el presente artículo profundi- The scope of this article does not allow
dania, desde os primórdios gregos até a zar el origen histórico, conceptual y político for a historic, conceptual and political revi-
Revolução Francesa e a modernidade. Em de la categoría ciudadanía, desde los prime- sion of citizenship, from the first Greeks
sua definição, a cidadania incorpora as ros griegos hasta la Revolución Francesa y la through to the French Revolution and Mo-
idéias de liberdade e igualdade de todas e modernidad. En su definición, la ciudadanía dernity. By definition, citizenship incorpora-
todos como intrínsecas e condições sine incorpora las ideas de libertad e igualdad de tes the ideas of liberty and equality for ever-
qua não. Na prática política, porém, dada a todas y todos cómo intrínsecas y condicio- yone as intrinsic and sine qua non condi-
realidade de profundas contradições, assi- nes sine qua non. En la práctica política, sin tions. In political practice, however, in view
metrias, diferenças e desigualdades das embargo, dada la realidad de profundas con- of a reality full of profound contradictions,
sociedades em que vivemos, tem sido mais tradicciones, asimetrías, diferencias y des- asymmetries, differences, and the inequa-
fácil “limitar” a cidadania aos mais iguais e igualdades de las sociedades en que vivimos, lity of the society we live in, it has been
livres, excluindo os “outros” e as “outras”, ha sido más fácil “limitar” la ciudadanía a los easier “to limit” citizenship to those who
especialmente aqueles grupos ou segmen- más iguales y libres, excluyendo los “otros” y are most equal and free, excluding “others”,
tos populacionais diferentes e divergentes, las “otras”, especialmente aquellos grupos o particularly the different and divergent
do que tornar a condição de cidadania uma segmentos populacionales diferentes y diver- groups or population segments, rather than
referência comum, de detentores dos mes- gentes, que hacer de la condición de ciuda- to make citizenship a common reference,
mos e iguais direitos. Assim, como catego- danía una referencia común, de detentores where everyone holds the same and equal
ria política, a cidadania passou a ser admi- de los mismos e iguales derechos. De este rights. In this way, as a political category,
nistrada pelo Estado Nação, derivada dele e modo, como categoría política, la ciudadanía citizenship went on to be administered by

18
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 19

BLOC I: Diversitat i Democràcia

não a sua base constituinte, Estado que pasó a ser administrada por el Estado Nación, the Nation State, derived from it and not
exerce o seu poder de inclusão pela exclu- derivada de él y no su base constituyente, from its constituent base, so the State exer-
são dos que não o reconhecem como poder Estado que ejerce su poder de inclusión por cises its power of inclusion through the
soberano. A exclusão da condição de cida- la exclusión de los que no lo reconocen como exclusion of those that do not recognise it
dania pode pesar sobre povos inteiros sem poder soberano. La exclusión de la condición as the sovereign power. Exclusion from the
Estado ou sobre “estrangeiros”, ou, ainda, de ciudadanía puede pesar sobre pueblos condition of citizen may weigh on entire
sobre grupos marginalizados sem voz ou enteros sin Estado o sobre “extranjeros”, o, Stateless peoples or on “foreigners”, or
poder, apesar de viver no mesmo território aún, sobre grupos marginalizados sin voz o even on excluded groups who have neither
em que o Estado exerce a sua soberania. poder a pesar de vivir en el mismo territorio a say nor power even although they live in
Portanto, a modernidade inventou socieda- en que el Estado ejerce su soberanía. Por lo the same territory where the State exercises
des em que a não cidadania de uns e umas tanto, la modernidad inventó sociedades en its sovereignty. Therefore, modernity
é a medida da cidadania daqueles e aquelas que la no ciudadanía de unos y unas es la invented societies in which the non-citi-
que a têm. medida de la ciudadanía de aquellos y aquellas zenship of some is the measure of the citi-
O Brasil é um produto histórico do pro- que la tienen. zenship of those that have it.
cesso em que foi moldada a moderna cida- Brasil es e un producto histórico del pro- Brazil is a historic product of the process
dania nas sociedades capitalistas desenvol- ceso que modeló la moderna ciudadanía en that modelled modern citizenship in the
vidas do Ocidente. Na periferia do sistema, las sociedades capitalistas desarrolladas del developed capitalist societies of the West.
o Brasil forjou uma economia e um Estado Occidente. En la periferia del sistema, Brasil On the periphery of the system, Brazil for-
particularmente excludentes, contra o seu forjó una economía y un Estado particular- ged an economy and state that excluded its
próprio povo. O desenvolvimento da cate- mente excluyentes, contra su propio pueblo. own peoples. The development of the poli-
goria política cidadania como referência, no El desarrollo de la categoría política de ciuda- tical category of citizenship as a reference,
Brasil, parte de uma base extremamente danía como referencia, en Brasil, parte de una in Brazil, evolved on an extremely limited
limitada, onde o privilégio de uns poucos, base extremadamente limitada, donde el pri- base, where the privilege of the few, percei-
visto e praticado como direito, se impôs vilegio de unos pocos, visto y practicado ved and practiced as a right, was totally
totalmente e, em seu nome, legitimou a sis- como derecho, se impuso totalmente y, en su imposed, and in its name the systematic
temática exclusão das maiorias e a extrema nombre, legitimó la sistemática exclusión de exclusion of the majorities and extreme
desigualdade. Nossa história política mais las mayorías y la extrema desigualdad. Nuestra inequality was legitimised. Our more
recente se desenha na luta pela ruptura com historia política más reciente se diseña en la recent political history is being designed in
tais “limites” e pela radicalização da inclu- lucha por la ruptura con tales “límites” y por la the fight to do away with these “limits”
são nos direitos de cidadania. Por isto radicalización de la inclusión en los derechos and for the radicalisation of inclusion in the
mesmo, a luta por cidadania provoca entre de ciudadanía. Razón por la cual todavía, la rights of citizenship. This is why the fight
nós uma silenciosa e sistemática revolução lucha por ciudadanía provoca entre nosotros for citizenship still provokes a silent and
político-cultural, de identidade e perspecti- una silenciosa y sistemática revolución políti- systematic political and cultural revolution
va, radicalizando o próprio legado da co-cultural, de identidad y perspectiva, radica- of identity and perspective in us, radicali-
modernidade. lizando el propio legado de la modernidad. sing the very legacy of modernity.

19
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 20

EURALAT 2003 - 2007

Destaco alguns aspectos deste processo, Destaco algunos aspectos de este proce- I will highlight some of the aspects of
para dele extrair significados mais univer- so, para de ellos extraer significados más uni- this process and draw some more universal
sais e desafiadores. Em termos concretos, versales y desafiadores. En términos concre- and challenging significances. In specific
trata-se de avaliar as possibilidades desta tos, se trata de evaluar las posibilidades de terms, the aim is to assess the possibilities
tensão entre cidadania limitada de fato e a esta tensión entre ciudadanía limitada de of this tension between limited de facto citi-
luta dos excluídos e excluídas, de todos os hecho y la lucha de los excluidos y excluidas, zenship and the fight by the excluded, of all
tipos, por uma cidadania emancipatória, de todos los tipos, por una ciudadanía eman- types, for an emancipatory citizenship,
cujo primeiro feito é exatamente a consti- cipatória, cuyo primer hecho es exactamen- whose first landmark is precisely the politi-
tuição política dos sujeitos cidadãos, cons- te la constitución política sujetos ciudadanos, cal constitution of citizens, who realise the
cientes de sua força e capacidade de ação conscientes de su fuerza y capacidad de strength and action capacity they have to
para radicalizar a cidadania e a democracia. acción para radicalizar la ciudadanía y la radicalise citizenship and democracy.
democracia.
A CULTURA CIDADÃ CIVIC CULTURE
LA CULTURA CIUDADANA
A luta contra a exclusão se gesta de múl- The fight against exclusion takes multi-
tiplas formas, dependendo dos grupos La lucha contra la exclusión se gesta de ple forms, depending on the human
humanos excluídos, das circunstâncias em múltiples formas, dependiendo de los grupos groups that have been excluded, the cir-
que se dá a luta e do modo como vão se humanos excluidos, de las circunstancias en cumstances of the fight and how inclusion
criando as possibilidades de inclusão. Não que se da la lucha y del modo como van cre- possibilities are created. There is no a priori
há uma hierarquia a priori das lutas numa ándose las posibilidades de inclusión. No hay hierarchy in struggles for citizenship. Their
perspectiva de cidadania. A sua importância una jerarquía a priori de las luchas en una importance and differentiation stem, prac-
e diferenciação se faz, praticamente, em perspectiva de ciudadanía. Su importancia y tically, in the contexts involved, from the
contextos dados, pelo aporte que fazem à diferenciación se hace, prácticamente, en contribution they make to the culture of
cultura cidadã dos direitos. Podem existir contextos dados, por el aporte que hacen a citizenship and its rights. There may be
lutas contra a exclusão, mesmo populares, la cultura ciudadana de los derechos. Pueden fights against exclusion, even popular
que nada aportam para a cidadania, porque existir luchas contra la exclusión, aún popula- ones, that contribute nothing to citizens-
sectárias, autoritárias, fascistas, fundamen- res, que nada aportan a la ciudadanía, porque hip, because they are sectarian, authorita-
talistas, discriminadoras, violentas e destrui- son sectarias, autoritarias, fascistas, funda- rian, fascist, fundamentalist, discrimina-
doras, negadoras de direitos aos “outros” e, mentalistas, discriminadoras, violentas y des- tory, violent and destructive, denying
portanto, limitadoras elas mesmas da cida- tructoras, negadoras de derechos a los “others” their rights and thus limiting citi-
dania como referência para todas as relaçõ- “otros” y, por lo tanto, limitadoras ellas mis- zenship as a reference for all social rela-
es sociais. Limito-me aqui a considerar as mas de la ciudadanía como referencia para tionships. Here I will only consider demo-
lutas populares democráticas, aquelas em todas las relaciones sociales. Me limito a con- cratic popular struggles, those in which the
que o reconhecimento de direitos iguais de siderar aquí las luchas populares democráti- recognition of equal rights of inclusion do
inclusão rompem com a própria lógica cas, aquellas en las que el reconocimiento de away with the dominant logic of the exclu-

20
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 21

BLOC I: Diversitat i Democràcia

dominante de exclusão de uns como condi- derechos iguales de inclusión rompen con la sion of some people as a condition for the
ção de inclusão de outros. São as lutas que propia lógica dominante de exclusión de inclusion of others. These struggles extend
alargam o espaço público dos direitos, que unos como condición de inclusión de otros. the public space of rights, they transform
transformam os próprios sujeitos das lutas. Son las luchas que ensanchan el espacio the very subjects of the struggles.
Estou mirando os movimentos sociais, o público de los derechos, que transforman los I am referring to the social movements,
processo associativo, as organizações, as propios sujetos de las luchas. to association processes, organisations, net-
redes e campanhas cívicas que tornam os Me refiero a los movimientos sociales, a works and civil campaigns that render
invisíveis na sociedade sujeitos coletivos los procesos asociativos, las organizaciones, those who are invisible in society visible,
visíveis, com voz e poder de participar, las redes y las campañas cívicas que hacen los with a say and with the power to participa-
mesmo que num primeiro momento não invisibles en la sociedad sujetos colectivos te, even although initially their situation of
alterem estruturalmente a sua situação de visibles, con voz y poder de participar, aun- exclusion is not structurally altered. All
exclusão e marginalidade. Todos aqueles que en un primer momento no alteren those that contribute to the emergence of
que aportam para a emergência de cidada- estructuralmente su situación de exclusión y citizenship as a political category which, in
nia no sentido político, de categoria que, em marginalidad.Todos aquellos que contribuyen its real diversity, eventually brings an
sua diversidade real, passa a pesar e influir a la emergencia de la ciudadanía como cate- influence to bear on power relationships
nas relações de força e nos processos polí- goría política que, en su diversidad real, pasa and on the political processes of society. I
ticos da sociedade. Considero este o senti- a pesar e influir en las relaciones de fuerza y see this as the historic, symbolic and politi-
do histórico, simbólico e político do con- en los procesos políticos de la sociedad. cal meaning of the concept of civil society.
ceito de sociedade civil. Como uma cunha Considero este el sentido histórico, simbóli- Like a wedge that breaks down and opens
que rompe e abre espaços entre a economia co y político del concepto de sociedad civil. up spaces between the economy and the
e o Estado, o desenvolvimento da socieda- Como una cuña que rompe y abre espacios State, the development of civil society
de civil traz consigo novas possibilidades. O entre la economía y el Estado, el desarrollo brings with it new possibilities. Its demo-
seu potencial democratizador depende do de la sociedad civil trae consigo nuevas posi- cratising potential depends on the above
quanto aporta para a cultura cidadã dos bilidades. Su potencial democratizador for the civic culture of of rights.
direitos. depende de lo cuanto arriba para la cultura In Brazil, the fundamental change,
No Brasil, a mudança fundamental, que ciudadana de los derechos. which the democratising process of the
o processo democratizador dos últimos 30 En Brasil, el cambio fundamental, que el last 30 years revealed, was the emergence
anos revelou, foi a emergência de atores proceso democratizador de los últimos 30 of social players, utterly diverse, imbued
sociais, os mais diversos, impregnados de años reveló, fue la emergencia de actores with a collective awareness or conscious-
formas de consciência coletiva de cidada- sociales, los más diversos, impregnados de ness of citizenship. It is an awareness that
nia. Trata-se de uma formas de conciencia colectiva de ciudada- organises the social imagery of groups, it
consciência que organiza o imaginário nía. Se trata de unaconciencia que organiza el defines a parameter for the measurement
social dos grupos envolvidos, define um imaginario social de los grupos envueltos, of the denial or conquest of rights, and
parâmetro de medida da negação ou con- define un parámetro de medida de la nega- delimits the actual platform for the fight
quista dos direitos e demarca a própria pla- ción o conquista de los derechos y demarca for greater citizenship, greater rights, gre-

21
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 22

EURALAT 2003 - 2007

taforma de luta por mais cidadania, mais la propia plataforma de lucha por más ciuda- ater economic, political and cultural inclu-
direitos, mais inclusão econômica, política e danía, más derechos, más inclusión económi- sion. One first aspect to highlight is the
cultural. Um primeiro aspecto a assinalar é ca, política y cultural. Un primer aspecto a type of sociocultural identity which, so to
o tipo de identidade sócio-cultural que, a señalar es el tipo de identidad socio-cultural speak, each group forged in the fight for
seu modo, cada grupo foi elaborando na que, a su modo, cada grupo fue elaborando the citizenship denied to them. Then came
luta pela cidadania negada. Depois, a pró- en la lucha por la ciudadanía negada. the claim, the demand, focused on the
pria reinvindicação, demanda, centrada na Después, la propia reivindicación, demanda, effective exercise of rights. In the third
efetividade de direitos. Em terceiro lugar, a centrada en la efectividad de derechos. En place, the form of organisation, focused on
forma de organização, centrada na prática tercer lugar, la forma de organización, centra- participation as a right and civic responsi-
da participação como direito e responsabili- da en la práctica de la participación como bility. Finally, the form of the fight, surpas-
dade cidadã. Finalmente, a forma de luta, derecho y responsabilidad ciudadana. sing the limits of legality to assert the legi-
rompendo os limites da legalidade para afir- Finalmente, la forma de lucha, rompiendo los timacy of the fight to hold rights as citi-
mar a legitimidade da própria luta de deten- límites de la legalidad para afirmar la legitimi- zens. Overall, and in a contradictory way,
tores de direitos cidadãos. No seu conjunto dad de la propia lucha de detentores de with some steps forward and some back,
e de forma contraditória, com avanços e derechos ciudadanos. En su conjunto y de the process of popular struggles gradually
recuos, do processo de lutas populares forma contradictoria, con avances y retroce- became a civic culture that drives and
democráticas foi se constituindo uma cultu- sos, el proceso de luchas populares demo- radicalises the democratising process.
ra cidadã, de cidadania ativa, que impulsio- cráticas fue constituyéndose en una cultura
na e radicaliza o processo democratizador. ciudadana, de ciudadanía activa, que impulsa SOCIAL AND POLITICAL VISIBILITY,
y radicaliza el proceso democratizador. WITH THE ASSERTION OF DIVERSITY
A VISIBILIDADE SOCIAL E POLÍTICA,
COM AFIRMAÇÃO DA DIVERSIDADE LA VISIBILIDAD SOCIAL Y POLÍTICA, The emergence and practical expansion
CON AFIRMACIÓN DE LA DIVERSIDAD of citizenship is a process imbued with
A emergência e a expansão prática da tensions and contradictions. Greater social
cidadania é um processo impregnado de La emergencia y la expansión práctica de la and political visibility reveals cracks in
tensões e contradições. A maior visibilidade ciudadanía es un proceso impregnado de ten- society which have been made over time.
social e política revela fraturas na sociedade siones y contradicciones. La mayor visibilidad The process of emergence of broad sectors
construídas ao longo do tempo. O proces- social y política revela fracturas en la sociedad excluded as citizens tends to strain exis-
so de emergência de amplos setores excluí- construidas al largo del tiempo. El proceso de ting legality and institutionality, based on
dos como cidadãos e cidadãs tende a ten- emergencia de amplios sectores excluidos the ethical and political legitimacy to
sionar a legalidade e a institucionalidade como ciudadanos y ciudadanas tiende a ten- claim equal rights for everyone. In this
existentes, tendo como base a legitimidade sar la legalidad y la institucionalidad existentes, process, exclusion as a social rift is being
ética e política de reivindicar direitos iguais teniendo como base la legitimidad ética y polí- fought. But new rifts or cracks may appe-
para todos e todas. Neste processo, a exclu- tica de reivindicar derechos iguales para todos ar resulting from the tension between spe-
são como fratura social é combatida. Mas y todas. En este proceso, la exclusión como cificity and diversity, between diversity

22
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 23

BLOC I: Diversitat i Democràcia

novas fraturas podem aparecer a partir da fractura social es combatida. Pero pueden and universality. Citizenship is equality,
tensão entre especificidade e diversidade, aparecer nuevas fracturas a partir de la ten- but not homogeneity. Citizenship is equa-
entre diversidade e universalidade. sión entre especificidad y diversidad, entre lity and liberty with regard to diversity.
Cidadania é igualdade, mas não homogenei- diversidad y universalidad. Ciudadanía es igual- This construction of citizenship is born of
dade. Cidadania é igualdade e liberdade dad, pero no homogeneidad. Ciudadanía es the different fights and movements, but is
com respeito à diversidade. Uma tal cons- igualdad y libertad con respecto a la diversi- full of contradictions.
trução de cidadania brota das diferentes dad. Esta construcción de ciudadanía nace de In truth, the extension of the idea of citi-
lutas e movimentos, mas é permeada de las diferentes luchas y movimientos, pero está zenship arising from struggle also fortifies
contradições. llena de contradicciones. the idea of diversity of collective subjects at
Na verdade, o alargamento da idéia de Realmente, el alargamiento de la idea de the same time. The search for the visibility
cidadania trazida pelas lutas fortalece, ao ciudadanía traída por las luchas fortalece, al of citizenship is in itself an act of the social
mesmo tempo, a idéia de diversidade de mismo tiempo, la idea de diversidad de suje- and political expression of the practical
sujeitos coletivos. A busca de visibilidade da tos colectivos. La búsqueda de visibilidad de la diversity which the concept may and
cidadania é em si mesmo um ato de expres- ciudadanía es en sí misma un acto de expre- should straddle. It is a question of making
são social e política da diversidade prática sión social y política de la diversidad práctica citizenship effective through the assertion
que o conceito pode e deve abarcar. Trata- que el concepto puede y debe abarcar. Se of multiple identities to realise the different
se de tornar a cidadania efetiva pela afirma- trata de hacer la ciudadanía efectiva por la afir- relationships and situations involved in
ção de múltiplas identidades que ela pode mación de múltiples identidades para que ella society. In this sense, the radicalisation of
assumir como condição de dar conta das misma pueda dar cuenta de las diferentes the category of citizenship must entail the
diferentes relações e situações que concre- relaciones y situaciones que comporta la acknowledgement of the diversity of the
tamente comporta a sociedade. Neste senti- sociedad. En este sentido, la radicalización de different ways of being or life of the diffe-
do, a radicalização da categoria cidadania la categoría ciudadanía pasa necesariamente rent subjects holding equal rights in society.
passa necessariamente pelo reconhecimen- por el reconocimiento de la diversidad de
to da diversidade de modos de ser dos dife- modos de ser de los diferentes sujetos deten- THE LIMITS AND CHALLENGES IN
rentes sujeitos detentores de iguais direitos tores de iguales derechos en la sociedad. THE PROCESS OF EMERGENCE OF
na sociedade. CITIZENSHIP WITH A DIVERSITY OF
LOS LÍMITES Y LOS DESAFÍOS EN EL SUBJECTS
OS LIMITES E OS DESAFIOS NO PROCESO DE EMERGENCIA DE LA
PROCESSO DE EMERGÊNCIA DA CIUDADANÍA CON DIVERSIDAD DE First and foremost, it must be remembe-
CIDADANIA COM DIVERSIDADE SUJETOS. red that the actual structure of social, eco-
DE SUJEITOS nomic, political and cultural relations,
Antes de todo, cabe acordarse como impregnated with all types of inequality,
Antes de tudo, cabe lembrar como barrera limitante la propia estructura de rela- are a limiting barrier. There is an intrinsic
barreira limitante a própria estrutura de ciones sociales, económicas, políticas y cultu- contradiction between capitalism and the
relações sociais, econômicas, políticas e cul- rales, atravesada por desigualdades de todo development of human awareness of equa-

23
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 24

EURALAT 2003 - 2007

turais, atravessada por desigualdades de tipo. Hay una contradicción intrínseca entre lity, even acknowledging that the great
todo tipo. Há uma contradição intrínseca capitalismo y el desarrollo de la conciencia movements of freedom, emancipation and
entre capitalismo e o desenvolvimento da humana de igualdad, aún reconociendo que socialism are expanded precisely in the his-
consciência humana de igualdade, mesmo los grandes movimientos libertarios, emanci- toric fight against capitalism. At the same
reconhecendo que os grandes movimentos padores y socialistas se expanden exacta- time, the voracious process of the capita-
libertários, emancipatórios e socialistas se mente en el combate histórico al capitalismo. list system, which tends to consume
expandem exatamente no combate históri- Al mismo tiempo, el proceso voraz del siste- everything according to its logic of
co ao capitalismo. Ao mesmo tempo, o pro- ma capitalista, que tiende a consumir todo exploitation and accumulation, wreaking
cesso voraz do sistema capitalista, que según su lógica de explotación y acumula- violence and destruction upon people
tende a tudo consumir segundo a sua lógica ción, violentando y destruyendo gente y and nature, or when it does not destroy it
de exploração e acumulação, violentando e naturaleza, cuando no elimina acaba domi- ends up dominating and subjugating
destruindo gente e natureza, quando não nando y subjugando las diversidades, trans- diversities, transforming them into struc-
elimina acaba dominando e subjugando as formándolas en desigualdades estructurales. tural inequalities. For these reasons, the
diversidades, transformando-as em des- Por esto, es en la confluencia y fusión de las convergence and the fusion of the fights
igualdades estruturais. Por isto, é na con- luchas por igualdad y por diversidad que se for equality and diversity open up a new
fluência e fusão das lutas por igualdade e abre un nuevo y radical campo de emanci- and radical field of political emancipa-
por diversidade que se abre um novo e radi- pación política, condensado en lo que llamo tion, condensed into what I call here
cal campo de emancipação política, con- aquí de luchas por ciudadanía en la diversi- struggles for citizenship in diversity. This
densado no que chamo aqui de lutas por dad. Esto sucede en un mundo, hoy, globali- is happening in a world now globalised
cidadania na diversidade. Isto num mundo, zado bajo el dominio de las grandes corpo- under the dominance of the great econo-
hoje, da globalização sob o domínio das raciones económico-financieras, que confie- mic and financial corporations, which
grandes corporações econômico-financei- ren a cada lucha, por más localizada que sea, confer upon each struggle, however local
ras, que dá a cada luta, por mais localizada una dimensión inmediatamente planetaria, it may be, an immediately planetwide
que seja, uma dimensão imediatamente pla- cosmopolita. and cosmopolitan dimension.
netária, cosmopolita. Los límites parecen imponerse a las posibi- The limits seem to be imposed upon
Os limites parecem se impor às possibi- lidades en este contexto histórico del capita- possibilities in this historic context of
lidades neste contexto histórico do capita- lismo. A pesar del desarrollo de redes ciuda- capitalism. Despite the development of
lismo. Apesar do desenvolvimento de redes danas mundiales y la constitución de nodos de worldwide civic networks and the consti-
cidadãs mundiais e a constituição de nodos resistencia, como el propio Foro Social tution of nodes of resistance, such as the
de resistência, como o próprio Fórum Mundial (está lejos de ser el único, pero es lo actual World Social Forum (far from
Social Mundial (está longe de ser o único, que yo mismo estoy más involucrado, por being the only one, but which I mention
mas é o que eu mesmo estou mais metido, esto lo destaco), la agresividad destructiva y because it is the one I am most involved
por isto o destaque), a agressividade destru- excluyente del capitalismo globalizado parece in), the destructive and excluding aggres-
tiva e excludente do capitalismo globalizado no conocer barreras hasta hoy. Peor aún, la siveness of the globalised capitalism
parece não conhecer barreiras até aqui. exacerbación de las contradicciones despierta seems to know no bounds for the

24
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 25

BLOC I: Diversitat i Democràcia

Pior, a exacerbação das contradições des- una lógica de terror y guerra que pone en moment. Even worse, the exacerbation of
perta uma lógica de terror e guerra que põe segundo plano la propia idea de todos los contradictions awakens a logic of terror
em segundo plano a própria idéia de todos derechos a todos los seres humanos. and war that leads the very idea of the
os direitos a todos os seres humanos. Fundamentalismos de todo tipo se combi- rights of all human beings to take a back
Fundamentalismos de todo tipo se combi- nan con el cinismo de la ley del más com- seat. All kinds of fundamentalism are mer-
nam com o cinismo da lei do mais compe- petitivo y fuerte, alimentando la violencia. ging with the cynicism of the principle
titivo e forte, alimentando a violência. Guerras y casi guerras involucran socieda- whereby might, and competitive power, is
Guerras e quase guerras envolvem socieda- des enteras, unos pueblos contra otros, right, feeding violence. Wars and quasi-
des inteiras, uns povos contra outros, gue- guerras en el interior de los propios pue- wars involve entire societies, people
rras no interior dos próprios povos, guerras blos, guerras entre los incluidos y los exclui- against each other, wars among the same
entre os incluídos e os excluídos, partindo dos, dividiendo inclusoa ciudades. Sin duda, people, wars between or among the inclu-
até cidades. Sem dúvida, este é o terreno este es el terreno real de un mundo inter- ded and the excluded, even dividing
real de um mundo interdependente como dependente como nunca, con posibilidades cities. However, this is the real terrain of a
nunca, com possibilidades de se conectar e de conectarse, de manera que todos vivi- world that is more interdependent than
todos vivermos em tempo real todas as vio- mos en tiempo real todas las violencias y ever, with connection possibilities that
lências e guerras. Tirar partido desta inter- guerras. Aprovechar esta interdependencia mean that we all live all violence and wars
dependência para a emancipação cidadã da para la emancipación ciudadana de la igual- in real time. Taking sides with this inter-
igualdade na diversidade é um desafio his- dad en la diversidad es un gran desafío his- dependence for the civic emancipation of
tórico maior que alimenta as iniciativas e tórico que alimenta las iniciativas y les da equality in diversity is a great historic cha-
lhes dá uma dimensão planetária, de outros una dimensión planetaria, de otros mundos llenge that feeds initiatives and affords
mundos possíveis. posibles. them a planetwide dimension, one of
No Brasil e América Latina ao quadro En Brasil y América Latina a la estampa other possible worlds.
acima é necessário acrescentar os limites descrita arriba es necesario añadir los lími- In Brazil and Latin America, all the
representados por uma herança histórica tes representados por una herencia históri- foregoing is further compounded by the
que faz persistirem estruturas e processos ca que hace que persistan estructuras y limits represented of a historic legacy that
autoritários e patrimonialistas no nosso procesos autoritarios y patrimonialistas en allows authoritarian structures and pro-
desenvolvimento. Aqui, muitos privilégios, nuestro desarrollo. Aquí, muchos privilegios, cesses to persist in our development.
dado o poder político de seus detentores, se dado el poder político de sus detentores, se Here, many privileges, in view of the
ancoram em direitos legais, que limitam o anclan en derechos legales, que limitan el political power of those that hold them,
potencial das democracias recentemente potencial de las democracias recientemente are anchored in legal rights, limiting the
conquistadas. Além do mais, a vitalidade conquistadas. Además, la vitalidad de las potential of the newly-won democracies.
das lutas por afirmação de novos direitos luchas por la afirmación de nuevos dere- Moreover, the vitality of struggles for the
legítimos, que dá origem a novos sujeitos chos legítimos, que da origen a nuevos suje- assertion of new legitimate rights, which
coletivos, não consegue se sobrepor ao tos colectivos, no consigue sobreponerse al gives rise to new collective subjects, can-
fato que muitos e muitas estão ainda invisí- hecho que muchos y muchas están aún invi- not overcome the obstacle that many are

25
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 26

EURALAT 2003 - 2007

veis, sem identidade e sem voz, dominados sibles, sin identidad y sin voz, dominados still invisible, with no identity or say, domi-
por autoritarismos e patrimonialismos que por autoritarismos y patrimonialismos que nated by authoritarianism and ownership-
se reproduzem no local, no campo e nas se reproducen en lo local, en el campo y en driven models that are reproduced at local
cidades, a partir de seu encrustamento his- las ciudades, a partir de su enquistamiento level, in the countryside and in the cities,
tórico nas estruturas de poder político, esta- histórico en las estructuras de poder políti- historically embedded in the structures of
tal e jurídico. A luta emancipatória por cida- co, estatal y jurídico. La lucha emancipadora political, state and legal power. The emanci-
dania, nos termos em que a formulei acima, por la ciudadanía, en los términos en que la patory struggle for citizenship, as I formu-
exige ainda um persistente trabalho de formulé anteriormente, exige todavía un lated above, still requires a persistent task of
construção de organizações e movimentos, persistente trabajo de construcción de organisation and movement-building, of
de educação como prática da liberdade de organizaciones y movimientos, de educa- education as a practice of freedom of thin-
pensar e propor, de ação cotidiana por con- ción como práctica de libertad de pensar y king and proposing, an everyday action to
quistas de autonomia e direitos. Este é um proponer, de acción cotidiana por conquis- win autonomy and rights. This is a challen-
desafio para as sociedades civis emergentes tas de autonomía y derechos. Este es un ge for emerging civil societies in our coun-
em nossos países: voltar às bases. desafío para las sociedades civiles emergen- tries: go back to the roots.
Mas temos ainda trágicas versões nossas tes en nuestros países: volver a las bases. But in view of the discouraging reality
de questões que só a tenacidade de certos Pero dada la desalentadora realidad a la we face, only the tenacity of certain move-
movimentos e suas lutas explica a centrali- que nos enfrentamos sólo la tenacidad de ments and their struggles explains the cen-
dade que hoje adquiriram na luta emancipa- ciertos movimientos y sus luchas explica la tral role they acquired in the emancipatory
tória da cidadania. O caráter de mero esbo- centralidad que hoy adquirieron en la lucha struggle for citizenship. The nature of this
ço destas minhas notas não me permite ir emancipadora de la ciudadanía. El carácter del paper does not allow me to dwell on the
muito a fundo na especificidade e no signi- texto no me permite ir muy a fondo en la specificity and the significance of the fights
ficado das lutas contra o racismo e a lei especificidad y en el significado de las luchas against racism and the iron law of
férrea do patriarcalismo. Mas, se entre nós, contra el racismo y la ley férrea del patriarca- patriarchy. However, if, among ourselves,
a afirmação da cidadania na diversidade lismo. Pero, si entre nosotros, la afirmación de the assertion of citizenship in diversity
com igualdade adquiriu tamanha radicalida- la ciudadanía en la diversidad con igualdad with equality acquired such radicality and
de e poder transformador, isto se deve adquirió tal radicalidad y poder transforma- power of transformation, it is due greatly to
muito aos movimentos contra o racismo e dor, esto se debe en mucho a los movimien- the movements against racism and for the
pela igualdade de negro(a)s e indígenas e tos contra el racismo y por la igualdad de equality of black and indigenous peoples
aos movimentos feministas. Uma agenda negro(a)s e indígenas y a los movimientos and feminist movements. A new agenda
nova para a cidadania nasce e se alimentas feministas. Una nueva agenda para la ciudada- for citizenship is born of and is nurtured by
destas lutas. Mas a persistência de injustas nía nace y se alimenta de estas luchas. Pero la these fights. But the persistence of unfair
relações étnico-raciais e de gênero, que atra- persistencia de injustas relaciones étnico- ethical-racial and gender relationships that
vessa estruturas econômicas, culturais e de raciales y de género, que atraviesa estructuras embedded in economic, cultural and
poder e conforma os próprios modos de económicas, culturales y de poder y conforma power structures, and which conform the
pensar dominantes é ainda um grande limi- los propios modos de pensar dominantes es dominant way of thinking, is still a major

26
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 27

BLOC I: Diversitat i Democràcia

te e um enorme desafio para a emergente aún un gran límite y un enorme desafío para limitation and an enormous challenge for
cidadania em nossos países. la emergente ciudadanía en nuestros países. emerging citizenship in our countries.
Em termos práticos, abrem-se e se En términos prácticos, se abren y se cie- In practical terms, gaps are opened and
fecham brechas para as lutas por cidada- rran brechas para las luchas por ciudadanía. closed for the fights for citizenship. There
nia. Sem dúvida, temos um claro mosaico Sin duda, tenemos un claro mosaico de is no doubt that we have a clear mosaic of
de alternativas políticas e governamentais alternativas políticas y gubernamentales en political and governmental alternatives
em construção na América Latina, que construcción en América Latina, que pare- under construction in Latin America,
parecem apontar contra a globalização cen apuntar contra la globalización domi- which seem to target the prevailing globa-
dominante, com suas exclusões. Mas as nante, con sus exclusiones. Pero las políticas lisation, and its exclusions. But current
políticas públicas em curso não tem um públicas en curso no tienen un compromi- public policies are not radically commit-
compromisso radical com o potencial so radical con el potencial democratizador ted to the democratising potential of the
democratizador dos movimentos de cida- de los movimientos de ciudadanía que citizenship-seeking movements emerging
dania que emergem em nossas sociedades. emergen en nuestras sociedades. La ola in our societies. The democratic wave ins-
A onda democrática instaurada na luta democrática instaurada en la lucha contra tigated in the fight against the dictators-
contra as ditaduras está perdendo força. O las dictaduras está perdiendo fuerza. El des- hips is losing its impetus. The most imme-
desafio mais imediato é criar uma nova afío más inmediato es crear una nueva ola, diate challenge is to create a new wave,
onda, ainda mais democrática e democrati- aún más democrática y democratizadora even more democratic and democratising,
zadora. Seremos capazes? ¿Seremos capaces? Will we be able to do this?

A DIVERSIDADE COMO LA DIVERSIDAD COMO CATEGORÍA DIVERSITY AS A THEORETICAL AND


CATEGORIA TEÓRICA E PRÁTICA TEÓRICA Y PRÁCTICA PRACTICAL CATEGORY

Este é um novo canteiro de reflexão que Este es un nuevo ámbito de reflexión que This is a new area of reflection that is
se impõe a partir do exame da história das se impone a partir del examen de la historia called for following the examination of the
lutas, como elas acontecem em nossos paí- de las luchas: cómo acontecen en nuestros history of the struggles: as happens in our
ses, hoje. O pensamento de esquerda, de países, hoy. El pensamiento de izquierda, de countries nowadays. Left-wing thought,
lutas por igualdade, pode se renovar diante luchas por igualdad, puede renovarse delan- fights for equality, may be renewed in the
dos desafios que brotam das lutas concre- te de los desafíos que brotan de las luchas face of the challenges that emerge from the
tas. Mas ele só será capaz se reconhecer que concretas. Pero sólo será capaz reconocerse specific fights. But equality-based liberta-
o humanismo libertário centrado na igual- que el humanismo libertario centrado en la rian humanism will only be recognised if at
dade só é possível hoje se for ao mesmo igualdad si fuera al mismo tiempo humanis- the same time it is capable of being a liber-
tempo humanismo libertário e construtor mo libertario y constructor de diferentes en tarian humanism that can build differences
de diferentes na igualdade. Assim enuncia- la igualdad. Enunciada de esta forma la cues- in equality. Having presented the issue, it
da a questão, importa reconhecer enormes tión, importa reconocer enormes tareas de must be acknowledged that there is a lot of
tarefas de elaboração teórica e política. elaboración teórica y política. theoretical and political preparation work.

27
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 28

EURALAT 2003 - 2007

O DÉFICIT DA TEORIA POLÍTICA EL DÉFICIT DE LA TEORÍA POLÍTICA THE DEFICIT OF THE POLITICAL THE-
DA EMANCIPAÇÃO DE LA EMANCIPACIÓN ORY OF EMANCIPATION

A elaboração conjunta de uma perspec- La elaboración conjunta de una perspecti- The joint elaboration of an emancipatory
tiva emancipatória sobre a igualdade e a va emancipadora sobre la igualdad y la diver- perspective of equality has yet to be formu-
diversidade ainda está por ser feita. A ten- sidad está aún por ser formulada. La tenden- lated. The tendency to separate these con-
dência de separação destes conceitos e de cia de separación de estos conceptos y de sus cepts and their political implications can be
suas implicações políticas se explica na pró- implicaciones políticas se explica en la propia explained in its history, particularly in the
pria história, especialmente no longo pro- historia, especialmente en el largo proceso de lengthy process of capitalist constitution
cesso de constituição e expansão capitalista constitución y expansión capitalista y de las and expansion and the fights it triggered.
e das lutas que desencadeou. A diversidade luchas que desencadenó. La diversidad huma- Human diversity, of cultures and society, of
humana, de culturas e sociedades, de rela- na, de culturas y sociedades, de relaciones y relations and perspectives, is not a capita-
ções e perspectivas, não é uma invenção perspectivas, no es una invención capitalista. list invention. On the contrary, diversity is
capitalista. Pelo contrário, a diversidade é Por el contrario, la diversidad es propia de la part of life and is intrinsic to the social rea-
própria da vida e intrínseca à realidade vida e intrínseca a la realidad social de los lity of human beings. Over history, until
social dos seres humanos. Ao longo da his- seres humanos. Al largo de la historia, hasta recently, diversity served more to permit
tória, até recentemente, a diversidade serviu recientemente, la diversidad sirvió más para the domination of certain groups of others
mais para permitir a dominação de uns permitir la dominación de unos sobre otros rather than to liberate. Capitalism always
sobre outros do que para libertar. No capi- que para liberar. El capitalismo siempre supu- entailed resistance, but not necessarily a
talismo sempre foi uma resistência, mas não so una resistencia, pero no necesariamente basis for alternatives, while on the other
necessariamente base de alternativas e ele base de alternativas, mientras que por otro hand it has always been quick to invent
sempre soube inventar formas de subjugar lado, siempre supo inventar formas de subyu- ways of subjugating the diversity existing
a diversidade existente nas sociedades e gar la diversidad existente en las sociedades y in society, making it work to its benefit.
fazê-la operar a seu favor. O patriarcalismo hacerla operar a su favor. El patriarcalismo fun- Patriarchy founded on gender diversity is
fundado na diversidade de gênero é a mais dado en la diversidad de género es la forma the most radical form of domination and
longa forma de dominação e produção de más radical de dominación y producción de production of inequality in history, still
desigualdade na história, ainda radicalmente desigualdad de la historia, aún radicalmente radically contemporary and deeply active.
contemporânea e profundamente atuante. contemporánea y profundamente activa. Nevertheless, talking in diversity is like
Porém, falar em diversidade é como Sin embargo, hablar en diversidad es looking at the past history of mankind with
olhar com a visão de hoje a história passa- como mirar con la mirada de hoy la historia the eyes of today. Differences of all kinds
da da humanidade. O que sempre existiu pasada de la humanidad. Lo que siempre ha have always existed, and constitute an
são as diferenças de todo tipo, que consti- existido son las diferencias de todo tipo, que attribute of life and the invention and rein-
tuem um atributo da vida e da invenção e constituyen un atributo de la vida y de la vention of society throughout history.
reinvenção das sociedades ao longo da his- invención y reinvención de las sociedades al Diversity is truly something we make
tória. Na verdade, a diversidade é uma ela- largo de la historia. Realmente, la diversidad today, as a theoretical category and a politi-

28
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 29

BLOC I: Diversitat i Democràcia

boração atual, como categoria teórica e de es una elaboración actual, como categoría cal practice based on an ethical vision of dif-
prática política fundada numa visão ética teórica y de práctica política fundada en una ference and the assertion of a value. Thus,
da diferença e como afirmação de um visión ética de la diferencia y como afirmación as a category, it is new and very recent, it
valor. Por isto, como categoria, é nova e de un valor. Por esto, como categoría, es tightens practical struggles in everyday
muito recente, tensiona lutas práticas no nueva y muy reciente, tensa luchas prácticas political life and must be theoretically ela-
cotidiano político e obriga a elaboração en el cotidiano político y obliga la elaboración borated in order to re-impose its postulates,
teórica a rever seus postulados, especial- teórica a volver a ver sus postulados, espe- particularly in the emancipatory perspecti-
mente na perspectiva emancipatória do cialmente en la perspectiva emancipadora del ve of humanism based on liberty and equa-
humanismo libertário e igualitário. Com a humanismo libertario e igualitario. Con la lity. The expansion of the struggles for the
expansão das lutas pela afirmação de que expansión de las luchas por la afirmación de assertion that difference cannot deny rights
diferença não pode negar direitos e que seu que la diferencia no puede negar derechos y and that the acknowledgement thereof
reconhecimento funda direitos de igualda- que su reconocimiento funda los derechos bases the rights of equality on differences
de nas diferenças, é que se constitue a cate- de la igualdad en las diferencias, es que se constitutes the category of diversity along-
goria diversidade ao lado de liberdade, constituye la categoría diversidad al lado de side freedom, equality, solidarity and parti-
igualdade, solidariedade e participação, o libertad, igualdad, solidaridad y participación, cipation, the ensemble of the founding prin-
conjunto de princípios fundantes da eman- el conjunto de principios fundandores de la ciples of human and democratic emancipa-
cipação humana e democrática hoje em dia, emancipación humana y democrática hoy día, tion today, in my opinion. Once the cate-
no meu modo de ver. Uma vez construída a mi modo de ver. Una vez construida la cate- gory of diversity has been built, history can
a categoria diversidade, é possível refazer a goría de diversidad, es posible rehacer la his- be remade as history thought, where diver-
história como história pensada, onde a toria como historia pensada, donde la diver- sity was subjugated and dominated.
diversidade foi subjugada e dominada. sidad fue subyugada y dominada. Equality as a category is also a discovery
A igualdade como categoria também é La igualdad como categoría también es un and an invention. Philosophical reflection,
uma descoberta e uma invenção. A reflexão descubrimiento y una invención. La reflexión from the outset, led human beings to ackno-
filosófica, desde os seus primórdios, levou filosófica, desde sus inicios, llevó a los seres wledge that we are all equal. However, in
os seres humanos a se deparar com a igual- humanos a reconocerse con la igualdad. Sin view of the iron law of the inequality exis-
dade. No entanto, dada a lei férrea das des- embargo, dada la ley férrea de las desigual- ting in real life, philosophy itself became a
igualdades existentes na vida real, a filosofia dades existentes en la vida real, la filosofía se science to serve the justification of inequa-
tornou-se ela mesma uma ciência a serviço hizo ella misma una ciencia a servicio de la lity. It was easier to explain that some are
da justificação da desigualdade. Era mais justificación de la desigualdad. Era más fácil born more equal than others, rather than
fácil explicar que uns nasciam mais iguais explicar que unos nacían más iguales que develop the consequences of the discovery
do que outros do que tirar as conseqüências otros que desarrollar las consecuencias del of equality. The emergence of the fights for
da descoberta da igualdade. Foi com a descubrimiento de la igualdad. Fue con la equality and their expression in major popu-
emergência de lutas por igualdade e sua emergencia de las luchas por igualdad y su lar movements led the category to take on
expressão em grandes movimentos popula- expresión en grandes movimientos popula- the power of attraction and response and a
res que a categoria adquiriu poder aglutina- res como la categoría adquirió poder agluti- political statute. As an ethical value it beca-

29
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 30

EURALAT 2003 - 2007

dor e contestatário e estatuto político. nador y contestatario y estatuto político. me the greatest organisational expression of
Como valor ético passou a ser a maior Como valor ético pasó a ser la mayor expre- political awarenesses and visions with the
expressão organizativa de consciências e sión organizativa de conciencias y visiones emergence of the socialist movement as a
visões políticas com a emergência dos políticas con la emergencia de los movimien- libertarian proposal within capitalism. This
movimentos socialistas como proposta tos socialistas como propuesta libertaria en also makes it possible to remake human his-
libertária no interior do capitalismo. Ela el interior del capitalismo. Ella también per- tory as a thought history focused on the pro-
também permite refazer a história humana mite rehacer la historia humana como histo- duction and reproduction of inequalities.
como história pensada centrada na produ- ria pensada centrada en la producción y At the moment the greatest challenge
ção e reprodução de desigualdades. reproducción de desigualdades. for political theory is to see reality from
O novo hoje e o maior desafio para a En la actualidad el mayor desafío para la the binomial of diversity-equality. This
teoria política é pensar a realidade a partir teoría política es pensar la realidad a partir obliges us to look towards the construc-
do binômio diversidade-igualdade. Isto del binomio diversidad-igualdad. Esto obliga tion of protagonism and the conditions of
obriga rever toda a construção sobre prota- volver la mirada sobre la construcción del hegemony in the political fight. However,
gonismo e sobre as condições de hegemo- protagonismo y sobre las condiciones de above all, it leads us to radically rethink
nia na luta política. Mas, sobretudo, leva a hegemonía en la lucha política. Pero, sobre democracy as a project, a form of fighting
um repensar radical da democracia como todo, lleva a repensar radicalmente la demo- and a real historic process, where collecti-
projeto, forma de luta e processo histórico cracia como proyecto, forma de lucha y pro- ve subjects are made and remade by figh-
real, onde os sujeitos coletivos se fazem e ceso histórico real, donde los sujetos colecti- ting for and asserting their equal rights
refazem lutando e afirmando seus direitos vos se hacen y rehacen luchando y afirmando and their diversity. In this point, the cate-
iguais e sua diversidade. É aqui que a cate- sus derechos iguales y su diversidad. En este gory of freedom of thinking and acting,
goria liberdade, de pensar e agir, portanto punto la categoría libertad de pensar y actuar, and therefore of expressing oneself and
de se expressar e participar, adquire toda a por lo tanto, de expresarse y participar, participating, acquires all its radicality.
radicalidade. Igualdade e diversidade sem adquiere toda su radicalidad. Igualdad y diver- Equality and diversity without liberty,
liberdade perdem sentido e elas juntas sidad sin libertad pierden sentido y juntas lose meaning and together they depend
dependem da participação com solidarieda- dependen de la participación con solidaridad. on participation with solidarity. In other
de. Ou seja, a questão estratégica volta a ser Es decir, la cuestión estratégica vuelve a ser la words, democracy becomes the the strate-
a democracia. Não a democracia liberal, democracia. No la democracia liberal, sino la gic question once again. Not liberal demo-
mas a democracia como prática de ação democracia como práctica de acción directa, cracy, but rather democracy as the practice
direta, como forma participativa e como como forma participativa y como construc- of direct action, as a participative form
construção institucional adequada. ción institucional adecuada. Estamos lejos de and as an unsuitable institutional cons-
Estamos longe de dar conta deste desafio. dar cuenta de este desafío. El déficit analítico truction. We are far from completing this
O déficit analítico e teórico a respeito é y teórico al respeto es enorme y su supera- challenge. The analytical and theoretical
enorme e sua superação uma tarefa urgente ción una tarea urgente para explotar todo deficit is enormous, and overcoming it is
para tirar todo partido do potencial emanci- partido del potencial emancipador de las an urgent task for leveraging all the eman-
pador das lutas cidadãs de hoje em dia. luchas ciudadanas actuales. cipatory potential current civic fights.

30
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 31

BLOC I: Diversitat i Democràcia

DIVERSIDADE E ESPAÇO PÚBLICO DIVERSIDAD Y ESPACIO PÚBLICO DIVERSITY AND PUBLIC SPACE

Precisamos, urgentemente, reconhecer a Necesitamos, urgentemente, reconocer la We urgently need to recognise the prio-
prioridade do espaço público, sua ampliação prioridad del espacio público, su ampliación y rity of the public space, its extension and
e fortalecimento, como arena fundamental da fortalecimiento, como arena fundamental de fortification, as a fundamental arena in the
luta política atual. O poder estatal continua la lucha política actual. El poder estatal conti- current political fight. State power is still
sendo estratégico e insubstituível no proces- núa siendo estratégico e insustituible en el strategical and irreplaceable in the emanci-
so emancipatório pela igualdade na diversida- proceso emancipador por la igualdad en la patory process for equality in diversity. But
de. Mas é insuficiente, pois não é do Estado diversidad. Pero es insuficiente, ya que la ciu- it is insufficient, since citizenship does not
que emana a cidadania. Pelo contrário, é da dadanía no emamana del Estado. Por el con- emanate from the State. On the contrary,
cidadania ativa que pode e deve emanar o trario, es de la ciudadanía activa de donde state power can and should emanate from
poder estatal para não ser poder autoritário e puede y debe emanar el poder estatal para active citizenship so as not to be authorita-
excludente. Os próprios direitos, como quali- no ser autoritario ni excluyente. Los propios rian or exclusive. The State is not the unique
ficação das relações sociais não têm o Estado derechos, como cualificación de las relacio- and exclusive point of reference as rights as
como seu único e exclusivo referente. Eles se nes sociales no tienen el Estado como su a qualification of social relations. They are
constroem e expressam no espaço público único y exclusivo referente. Se construyen y constructed and expressed in the public
como relações – relações de direitos e de res- expresan en el espacio público como rela- space – relationships of rights and responsi-
ponsabilidades - que entre si estabelecem ciones – relaciones de derechos y de res- bilities - that all the members of a given
todos os membros de uma sociedade deter- ponsabilidades - que entre sí establecen society establish among themselves. Their
minada. A sua legalização, como direitos legí- todos los miembros de una sociedad deter- legalisation as legitimate and recognised
timos reconhecidos, se pactua a nível dos minada. Su legalización, como derechos legí- rights, once they have been won, takes
aparatos do Estado uma vez conquistados. timos reconocidos, se pacta a nivel de los place through the State apparatuses.
Nunca é demais insistir na necessária refe- aparatos del Estado una vez conquistados. It is never superfluous to insist upon the
rência ética dos direitos, entendendo como Nunca está demás insistir en la necesaria necessary ethical reference of rights, unders-
os princípios e valores éticos que orientam o referencia ética de los derechos, entendidos tood as the ethical principles and values that
comportamento humano e a coletividade, como los principios y valores éticos que orien- drive human behaviour and groups, as as a
como uma espécie de “bom senso comum” tan el comportamiento humano y la colectivi- kind of “common sense” (in the meaning
(no sentido que lhe dá Gramsci). Vendo a dad, como una especie de buen “sentido attached to it by Gramsci). Seeing diversity
diversidade junto com a igualdade, a liberda- común” (en el sentido que le da Gramsci). alongside equality, liberty, solidarity and
de, a solidariedade e a participação, estamos Viendo la diversidad junto con la igualdad, la participation, we are talking about political
diante de categorias políticas que têm funda- libertad, la solidaridad y la participación, esta- categories that have an ethical base and a
mento ético e uma necessária dimensão cos- mos delante de categorías políticas que tienen necessary cosmopolitan dimension, but
mopolita, mas que operam como princípios fundamento ético y una dimensión cosmopoli- which operate as active principles constitu-
ativos constituídos ao longo da história ta necesaria, pero que operan como principios ted throughout human history, throughout
humana, de evolução de suas lutas e de sua activos constituidos al largo de la historia the evolution of its fights and its own com-

31
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 32

EURALAT 2003 - 2007

própria consciência comum como humani- humana, de la evolución de sus luchas y de su mon awareness as humanity. Which is why
dade. Por isto, carregam em si mesmos, a his- propia conciencia común como humanidad. they hold in themselves the history of the
tória da constituição e alargamento do espa- Razón por la cual, ostentan en sí mismos, la his- constitution and extension of the public space
ço público onde as individualidades não são toria de la constitución y alargamiento del es- where individualities are not negated, but are
negadas, mas plenamente reconhecidas na pacio público donde las individualidades no fully acknowledged in the relationship bet-
relação de umas com as outras, de uns gru- son negadas, pero sí plenamente reconocidas ween people, between groups, peoples and
pos com outros, de uns povos e culturas com en la relación de unas con las otras, de unos cultures with other peoples and cultures. The
os outros povos e outras culturas. O espaço grupos con otros, de unos pueblos y culturas public space – a fairly recent political cate-
público – ele mesmo uma categoria política con los otros pueblos y otras culturas. El espa- gory – is the cradle of rights as an expression
bastante recente – é o berço dos direitos cio público –categoría política bastante recien- of mankind as a whole. Its constitution,
como expressão da comum humanidade. Sua te– es la cuna de los derechos como expresión extension and penetration in the pores of
constituição, alargamento, penetração nos del conjunto de la humanidad. Su constitución, social life marks the history of the establis-
poros da vida social marca a história do esta- alargamiento y penetración en los poros de la hment of ethical principles and values and
belecimento dos princípios e valores éticos e vida social marca la historia del establecimien- the winning of rights, legitimate before they
das conquistas de direitos, legítimos antes de to de los principios y valores éticos y de las are legalised, guaranteed by the State.
se tornarem legais, garantidos pelo Estado. conquistas de derechos, legítimos antes de que In any event, here we also need to make
De toda forma, aqui também precisamos se hagan legales, garantizados por el Estado. a new theoretical political effort. The usual
fazer um novo esforço teórico político. A De todas formas, aquí también necesitamos trend of theoretical political construction is
tendência usual da construção teórica polí- hacer un nuevo esfuerzo teórico político. La to divide the power of the State, taken as
tica é partir do poder, do Estado, tomado tendencia usual de la construcción teórica polí- something given and not as an ensemble of
como um dado e não como conjunto de tica es dividir el poder del Estado, tomado co- contradictory relations, institutional appara-
relações contraditórias, aparatos institucio- mo algo dado y no como un conjunto de rela- tuses, resources and practices whose forma-
nais, recursos e práticas cuja formação pre- ciones contradictorias, aparatos institucionales, tion needs to be reconstructed and explai-
cisa ser reconstruída e explicada. Para a recursos y prácticas cuya formación necesita ned. For politics and power, we need, today,
ciência política e o poder precisamos, hoje, ser reconstruida y explicada. Para la ciencia po- to take citizenship as a simple category, as
tomar a cidadania como categoria simples a lítica y el poder necesitamos, hoy, tomar la ciu- concrete and as abstract as possible (this
mais concreta e a mais abstrata ( isto lembra dadanía como categoría simple, lo más concre- reminds us of Marx's brilliant text on the
o genial texto de Marx sobre o método dia- ta y abstracta posible ( esto se acuerda el genial dialectic method) and go back along the
lético) e refazer o caminho, voltar ao con- texto de Marx sobre el método dialéctico) y road, go back to the specifics of power and
creto do poder e da política como algo pen- rehacer el camino, volver a lo concreto del po- politics as something which was conceived
sado para ser transformado. A nova teoria der y de la política como algo pensado para ser to be transformed. The new theory of eman-
da emancipação libertária e igualitária na transformado. La nueva teoría de la emancipa- cipation in liberty and equality in diversity
diversidade deve partir da radicalidade prá- ción libertaria e igualitaria en la diversidad debe should be based on the practical radicality
tica que a noção de cidadania adquiriu na partir de la radicalidad práctica que la noción which the notion of citizenship has acquired
história atual. de ciudadanía adquirió en la historia actual. in current history.

32
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 33

BLOC I: Diversitat i Democràcia

DIVERSIDADE, CLASSES SOCIAIS, DIVERSIDAD, CLASES SOCIALES, NACIO- DIVERSITY, SOCIAL CLASSES,
NAÇÕES E ESTADOS NES Y ESTADOS NATIONS AND STATES

A diversidade como categoria teórica e La diversidad como categoría teórica y Diversity as a theoretical and political
política precisa ser vista em relação a classes política necesita ser vista en relación la clases category needs to be seen with regard to
sociais, nações e Estados, reafirmando-os sociales, naciones y Estados, reafirmándolos social classes, nations and States, reasser-
ao mesmo tempo que redefine o seu lugar. al mismo tiempo que redefine su lugar. La ting them at the same time that it redefines
A diversidade não pode ficar reduzida a diversidad no puede quedarse reducida la its place. Diversity cannot be reduced to the
uma constatação de diversidade de classes una constatación de diversidad de clases recognition of the diversity of social classes,
sociais, de nações e de Estados, um dado da sociales, de naciones y de Estados. La diversi- nations and States. The diversity I am con-
história. A diversidade que aqui é conside- dad que considero aquí expresa diferencias sidering here expresses human, social, cul-
rada exprime diferenças humanas, sociais, humanas, sociales, culturales que se transfor- tural differences which transform themsel-
culturais que se transformam elas mesmas man ellas mismas en base a conflictos y ves on the basis of political conflicts and
em base de conflitos e lutas políticas e ges- luchas políticas gestando derechos que no fights, gestating rights that cannot be
tam direitos que não podem ser explicados pueden ser explicados por relaciones de cla- explained by relationships of social classes,
por relações de classes sociais, pela forma- ses sociales, por la formación de naciones o by the formation of nations or by the state
ção de nações ou pelo poder estatal. Ou por el poder estatal. Es decir, la diversidad es, power. i.e. diversity is, in its way, structu-
seja, a diversidade é, ao seu modo, estrutu- a su modo, estructurante y transcurre aque- ring, and underpins other sets of relations-
rante e perpassa aqueles outros conjuntos llos otros conjuntos de relaciones. Se trata hips. It is a new look that redefines social
de relações. Trata-se de um novo e redefini- de una nueva mirada que redefine las luchas fights as the “driving force of history”.
dor olhar sobre lutas sociais como “motor sociales como “motor de la historia”. Nevertheless, conflicts and fights have
da história”. Sin duda, los conflictos y las luchas traen both a destructive and constructive
Sem dúvida, conflitos e lutas trazem em en su interior un potencial destructivo y, al potential. They way they are led or dri-
si mesmo um potencial destrutivo e, ao mismo tiempo, constructivo. Lo que prevale- ven determines what prevails.
mesmo tempo, construtivo. O que vai pre- ce depende del modo como son conduci- Simplifying things, invention and radica-
valecer depende do modo como são con- dos. A modo simplificado, la invención y la lisation of democracy is one way of pro-
duzidos. Muito simplificadamente, a inven- radicalización de la democracia es un modo moting the driving force of history. The
ção e a radicalização da democracia é um de potenciar el motor de la historia. La cues- question is therefore to define which con-
modo de potencializar o lado com, sim, o tión consiste, entonces, en definir qué con- flicts and fights. Diversity as a political
motor da história. A questão é, então, quais flictos y luchas. La diversidad como categoría category with the theoretical political
conflitos e lutas. A diversidade como cate- política rompe con la construcción teórica construction that believes in the exclusi-
goria política rompe com a construção teó- política que creen en el exclusivismo del vism of the State as a locus and social
rica política que vê o exclusivismo do Estado como locus y la lucha de clases socia- class struggles leading the making of his-
Estado como locus e a luta de classes les como protagónicos a priori al hacer la tory. In the light of diversity, the fight is
sociais como o protagonismo a priori no historia. A la luz de la diversidad, el protago- led by collective subjects who are forged
fazer a história. À luz da diversidade, o pro-

33
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 34

EURALAT 2003 - 2007

tagonismo da luta se faz por sujeitos coleti- nismo de la lucha se hace por sujetos colec- in the actual fight, in history and in the
vos que se forjam na própria luta, na histó- tivos que se forjan en la propia lucha, en la capacity to build capillarity between dif-
ria, e na capacidade de construção de capi- historia, y en la capacidad de construcción de ferent transforming fights. The strategic
laridade entre diferentes lutas transforma- capilaridad entre diferentes luchas transfor- political place combines organically the
doras. Por sua vez, o lugar político estraté- madoras. Por su parte, el lugar político estra- public space with its expression in the
gico combina organicamente o espaço tégico combina orgánicamente el espacio State.
público e com sua expressão no Estado. público con su expresión en el Estado. This all demands an enormous effort
Tudo isto exige um enorme esforço ana- Todo esto exige un enorme esfuerzo ana- of analysis and theoretical construction.
lítico e de construção teórica. A dialética de lítico y de construcción teórica. La dialéctica Social class dialectics and the dialectics of
classes sociais e a dialética das diversidades de clases sociales y la dialéctica de las diversi- diversities needs to be remade, one in
precisa se refeita, uma em diálogo dialético dades necesita ser rehecha, una en diálogo dialectic dialogue with the other. But
com a outra. Mas aqui cabe ainda uma lem- dialéctico con la otra. Pero aquí cabe aún un here, we may recall something funda-
brança fundamental. Examinando a atuali- recuerdo fundamental. Examinando la actuali- mental. Examining current struggles,
dade das lutas onde a diversidade adquire dad de las luchas donde la diversidad adquie- where diversity acquires a structuring
uma dimensão estruturante, fica claro que re una dimensión estructurante, queda claro dimension, it is clear that Nations are not
nações não se confundem com Estados ou que las naciones no se confunden con los confused with the State, or are limited to
a eles se limitam. Mais, Estado-Nação não Estados, o a ellos se limitan. El Estado-Nación them. The Nation-State does not necessa-
necessariamente dá conta de uma Nação de no cuenta necesariamente con una Nación. rily have a Nation. This leads to another
fato. Daí decorre uma outra constatação De ello se deduce otra constatación profun- deeply stimulating confirmation: who
profundamente instigante: a titularidade da damente estimulante: ¿la titularidad de la does ownership of sovereignty as a
soberania como direito coletivo é de quem? soberanía como derecho colectivo a quién collective right belong to? Our political
A nossa teoria política está toda alicerçada pertenece? Nuestra teoría política está funda- theory is based on this construction of the
nesta construção da soberania de Estados- mentada en esta construcción de la soberanía sovereignty of Nation-States and not on
Nação e não no cosmopolitismo da cidada- de Estados-Nación y no en el cosmopolitismo the cosmopolitanism of citizenship foun-
nia fundada em direitos à liberdade, igual- de la ciudadanía fundada en derechos a la ded on rights to liberty, equality, diver-
dade, diversidade, solidariedade e participa- libertad, igualdad, diversidad, solidaridad y par- sity, solidarity and participation of all
ção de todos os seres humanos. ticipación de todos los seres humanos. human beings.

COMO CONCLUSÃO, UM CONVITE COMO CONCLUSIÓN, UNA INVITA- AS A CONCLUSION, AN INVITATION


PARA RECOMEÇAR CIÓN PARA COMENZAR DE NUEVO FOR A NEW START

Sei do limite destas notas de reflexão. São Soy consciente del límite de estas notas de I realise the limitations of these notes.
apenas uma pista, mais de ruptura do que de reflexión. Son sólo una pista, más de ruptura They are but a path, more of a rupture
conclusão de um caminho de reflexão. Como que no de conclusión de un camino de refle- rather than the end of a road of reflection.
dizia Marx, em seu embate com Feurbach,, a xión. Como decía Marx, en su ataque a As Marx said, in his attack on Feurbach,

34
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 35

BLOC I: Diversitat i Democràcia

prioridade é da práxis, da ação na história. Feurbach, la prioridad es de la praxis, de la priority is of praxis, of action in history. I
Sinto-me empurrado a pensar, com ousa- acción en la historia. Me siento empujado a feel driven to think, daringly so, the action
dia, a ação em que estou metido e que vejo pensar, con osadía, la acción en que estoy com- to which I am committed on an everyday
acontecer no cotidiano, a partir do lugar em prometido en lo cotidiano, a partir del lugar en basis, based on my position as a leader of
que me situo como dirigente de uma orga- que me sitúo como dirigente de una organiza- an active citizenship organisation such as
nização de cidadania ativa como o Ibase. ción de ciudadanía activa como Ibase. Ibase.
Pensar com ousadia, com muita ousadia. Pensar con osadía, con mucha osadía. Think with audacity, with a lot of auda-
Construir sem medo um novo imaginário. É Construir sin miedo un nuevo imaginario. Es city. Construct a new imagery without
deste modo que o Fórum Social Mundial de este modo que el Foro Social Mundial fear. This is how the World Social Forum
repercute em meu cotidiano, em meu espaço repercute en mi cotidianidad, en mi espacio impacts my everyday experience, my
público, a partir do Ibase, do Rio de Janeiro, público, a partir de Ibase, de Río de Janeiro, de public space, from Ibase, Rio de Janeiro,
do Brasil, da América Latina. Sinto que a vida Brasil, de América Latina. Siento que la vida me Brazil, Latin America. I feel that life has
me deu e está dando muito. Posso praticar a dio y me está dando mucho. Puedo practicar given and is giving me a lot. I am free to
liberdade de pensar, sem amarras. Hoje la libertad de pensar, sin amarras. Hoy reco- think, with no ties. Now I acknowledge
reconheço que preciso recomeçar mais uma nozco que necesito recomenzar una vez más that I must begin again and rebuild myself
vez e refazer-me como ente político, como y rehacerme como ente político, como pensa- as a political entity, as a thinker and as
pensador e como militante da cidadania pla- dor y como militante de la ciudadanía planeta- militant of world citizenship, integrating
netária, incorporando e tirando as conse- ria, incorporando y quitando las consecuencias and removing the consequences of brin-
qüências do trazer a diversidade para a luta de traer la diversidad para la lucha por igual- ging diversity for the fight for equality. It
por igualdade. É o convite que faço a todos e dad. Es la invitación que hago a todos y todas is an invitation I make to everyone and
todas que me escutam e lêem. que me escuchan y leen. anyone that listens to me or reads me.

35
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 36
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 37

BLOC I: Diversitat i Democràcia

Diversitat, diàleg de les civilitzacions i democràcia /


Diversidad, diálogo de las civilizaciones y democracia /
Diversity, dialogue of civilizations and democracy
Aureli Argemí, president del CIEMEN

Com sabeu molt bé, aquests dies estan Como sabéis muy bien, estos días están As you well know, these days a series
passant una sèrie de fets a la República fran- ocurriendo una serie de acontecimientos en of events is happening in the French
cesa que ens porten a posar-nos moltes la República francesa que nos llevan a plan- Republic that have raised a great number
qüestions que van més enllà del que se n’ha tearnos muchos interrogantes que van más of question marks that go beyond what
dit el tema irresolt de la nova immigració. allá de lo que se ha llamado el tema irreso- has been called the unresolved issue of the
Es tracta d’uns fets il·lustratius del que ens luto de la nueva inmigración. Se trata de new immigration. These facts that are
suggereixen les paraules que encapçalen el unos hechos ilustrativos de lo que nos sugie- illustrative of what is suggested by the
tema d’aquest seminari: diversitat, diàleg de ren las palabras que encabezan el tema de words that head the topic of this seminar:
civilitzacions i democràcia. Amb la particu- este seminario: diversidad, diálogo de civili- diversity, dialogue of civilizations and
laritat que són uns fets que es produeixen zaciones y democracia. Con la particularidad democracy. With the particularity that
en un país que s’autoproclama, des de finals que son unos incidentes que se producen these incidents are occurring in a country
del segle XVIII, la pàtria dels drets humans. en un país que se autoproclama, desde fina- which, since the end of the 18th Century,
Alguns mitjans de comunicació han qua- les del siglo XVIII, la patria de los derechos has called itself the homeland of human
lificat els fets a què em refereixo d’una humanos. rights.
segona versió del maig del 1968. Perquè Algunos medios de comunicación han cali- Some mass media have dubbed the
són, d’alguna manera, una mena de revolu- ficado los hechos a que me refiero de segun- facts I am referring to as the second ver-
ció, que no acaba de ser-ho, i que ve acom- da versión del mayo de 1968. Porque son, de sion of May 1968. Because they are, in a
panyada d’una multiplicació en cadena algún modo, una especie de revolución –que way, a kind of revolution –which has
d’uns desordres que la majoria de gent no no acaba de serlo– que viene acompañada never actually occurred– that is accompa-
voldrien i que ningú sap com parar, perquè por una multiplicación en cadena de unos nied by a chain reaction of disorders that
no hi ha forma d’entendre’n ben bé ni el desórdenes que la mayoría de gente no que- most people would not want, and which
sentit ni l’entrellat. En tot cas, són fets que rría y que nadie sabe como parar, ya que no nobody knows how to stop, since there is
posen en qüestió idees fonamentals per a hay forma de entender bien ni su sentido ni su no way of understanding their meaning or
orientar democràticament la societat, idees intríngulis. En todo caso, son sucesos que crux. In any case, these events question
que semblaven ben consolidades i que ara cuestionan ideas fundamentales para orientar fundamental ideas for providing society
es presenten molt buides de contingut o, democráticamente la sociedad, ideas que with democratic orientation, ideas that
almenys, no convincents per a molts. parecían consolidadas y que ahora se presen- seemed to have been consolidated but

37
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 38

EURALAT 2003 - 2007

Davant la situació tan greu que aquests tan muy vacías de contenido o, por lo menos, which are now devoid of content or at best
fets han provocat (fins al punt que el Govern no convincentes para muchos. unconvincing for many.
francès ha decidit instaurar el toc de queda), Ante la grave situación que estos hechos In this serious situation spawned by
hi ha força gent que s’està preguntant si la han provocado (hasta el punto de que el Go- these events (to the extent that the French
millor manera de reaccionar és la de voler-ho bierno francés ha decidido instaurar el toque Government has decided to impose a cur-
resoldre tot a base de posar en marxa la de queda) hay mucha gente que se está pre- few), many people that are wondering
màquina de la repressió. Com si els desor- guntando si la mejor manera de reaccionar es whether the best way of reacting is to solve
dres de què estem parlant fossin diguem-ne la de querer resolverlo todo a base de poner everything by deploying the apparatus of
clàssics, provocats per joves descontents, en marcha la máquina de la represión. Como repression. As if the disorders we are
amb la circumstància que la majoria d’ells si los desórdenes de qué estamos hablando taking about were, so to speak, caused by
pertanyen a la immigració recent. La realitat, fuesen, por así decirlo, clásicos, provocados por discontented young people, with the cir-
però, està demostrant que el que està passant jóvenes descontentos, con la circunstancia que cumstance that most of them belong to the
no correspon al que afirma el Govern fran- la mayoría de ellos pertenecen a la inmigración recent immigration. Reality, however, is
cès ni al que s’imagina la societat francesa en reciente. La realidad, sin embargo, está demos- proving that what is happening does not
general. En tot cas, la repressió no porta a trando que lo que ocurre no se corresponde correspond to what the French
guanyar res, encén els ànims. Més aviat posa con lo que afirma el Gobierno francés ni con Government says is happening, or to what
en evidència que els desordres que com- lo que se imagina la sociedad francesa en French society in general imagines. In any
mouen la República francesa no són simples general. En todo caso, la represión aporta nin- case, repression brings no gains, quite the
atacs a l’ordre establert; són la punta de llan- guna ganancia, al contrario, enciende los áni- opposite, it angers people and reveals how
ça d’una integració dels immigrats mal ente- mos y más bien pone en evidencia que los the disorders that are shaking the French
sa i mal conduïda i que, per tant, necessita desórdenes que conmueven a la República Republic are not a simple attack on the
d’una resposta diferent de la repressió. francesa no son un simple ataque al orden established order, but rather the spearhead
Les persones que estan convençudes d’a- establecido, sino la punta de lanza de una inte- of a poorly understood and poorly imple-
questa incomprensió ens indiquen que, ben gración mal entendida y mal conducida de las mented integration of immigrants and
mirat, el problema no està, pròpiament, cir- personas inmigradas, y que, por lo tanto, nece- which therefore requires a response other
cumscrit als nous immigrats. Perquè els sita una respuesta diferente a la represiva. than repression.
revoltats d’aquests dies no són de la prime- Quienes están convencidos de esta Those who are convinced of this lack of
ra generació dels immigrants; pertanyen a la incomprensión nos indican que, bien mirado, understanding tell us that bona closer look
segona o tercera generació, són persones en el problema no está propiamente circunscri- this problem is not limited to the new
la seva major part ja ben franceses oficial- to a la nueva inmigración. Porque los suble- immigration. Because those who have
ment. Allò que revelen els fets és que aques- vados de estos días no pertenecen a la pri- revolted these days do not belong to the
tes persones –i moltes d’altres que es tro- mera generación de inmigrantes, sino a la first generation of immigrants, but rather
ben en la primera línia de l’enfonsament de segunda o tercera, personas en su mayor the second or third, most of whom are
l’Estat providència– són tractades, en molts parte ya oficialmente francesas. Lo que los now officially French. What the facts reve-
aspectes, com si no fossin ciutadans de pri- hechos revelan es que estas personas –y al is that these people –and many others

38
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 39

BLOC I: Diversitat i Democràcia

mera classe, com si haguessin de ser perso- muchas otras que se encuentran en la pri- who are in the front line of the collapse of
nes objecte de discriminació, com si encara mera línea del hundimiento del Estado pro- the providence State – are treated in many
fossin immigrats molestos, per més que ja videncia– son tratadas en muchos aspectos ways as if they were not fully-fledged
no tinguin ni la condició d’immigrats. Aquí como si no fuesen ciudadanos de primera French citizens, as if they had to be discri-
rau el fons del problema. clase, como si tuviesen que ser objeto de dis- minated against, as if they were troubleso-
Vistos des d’aquest angle més profund, criminación, como si aún fuesen inmigrados me immigrants, even although they no
els desordres d’aquests dies demostren, en molestos, por más que ya no tengan ni longer have the status of immigrants.
definitiva, que ha fallat la manera de plante- siquiera la condición de inmigrados. Aquí Herein lies the quid of the problem.
jar i posar en pràctica políticament el siste- radica el fondo del problema. When examined from this more pro-
ma de valors que els addictes a la República Vistos desde este ángulo más profundo, found perspective, the disorders of these
francesa es pensaven que li donaven la raó los desórdenes de estos días demuestran, en days prove, definitively, that there has
de ser; és a dir, el sistema de valors resumits definitiva, que ha fallado la manera de plante- been a mistake in the approach to and
en les paraules “llibertat, igualtat, fraterni- ar y poner en marcha políticamente el siste- the political implementation of the
tat” (mots també assumits, per cert, per ma de valores que los adictos a la República system of values which addicts to the
tants règims dits democràtics occidentals francesa creían que le daban su razón de ser; French Republic believed gave it its rai-
com als seus referents ideals). es decir, el sistema de valores resumidos en son d'être; i.e., the system of values sum-
Per si encara calia, els fets d’aquests dies las palabras “libertad, igualdad, fraternidad” marised in the words “liberty, equality,
ens ensenyen com la lògica seguida pels ser- (palabras, por cierto, asumidas también como fraternity” (words which, by the way, are
vidors de la República francesa i els servi- referentes ideales por tantos regímenes occi- also taken on board as ideal references by
dors del model francès de l’estat-nació està dentales llamados democráticos). so many so-called Western democratic
portant a un atzucac. Són signes de contra- Por si fuera poco, los acontecimientos de regimes).
dicció davant els qui creuen que d’igualtat, de estos días nos muestran cómo la lógica And if that were not enough, the events
llibertat i de fraternitat només n’hi ha unes, seguida por los servidores de la República of these days show us how the logic follo-
exclusives, les que presenten la igualtat com francesa –y por los servidores del modelo wed by the servers of the French Republic
a resultat d’un procés que ha dut a la unifor- francés del estado-nación– está conduciendo –and by the servers of the French model of
mitat o a l’uniformisme, segons els criteris a un callejón sin salida. Son signos de contra- the nation-state – is leading to a dead end.
marcats pels poders constituïts; les que pre- dicción ante quienes creen que sólo hay una These are signs of contradiction for those
senten la llibertat com a fidelitat a un ordre manera de entender la igualdad, la libertad y who believe that there is only one way of
dit democràtic que els mateixos poders cons- la fraternidad, la que presenta la igualdad understanding equality, liberty and frater-
tituïts determinen; les que presenten la fra- como el resultado de un proceso que ha lle- nity, that which presents equality as the
ternitat com un teixit de relacions complido- vado a la uniformidad o al uniformismo, result of a process that has led to unifor-
res d’unes normes prescrites per alimentar la según los criterios marcados por los poderes mity or uniformism, according to the crite-
convivència adaptada a l’ordre establert, fet a constituidos; la que presenta la libertad ria established by the constituted powers;
la mesura de les classes dominants. como fidelidad a un orden llamado demo- that which presents liberty as loyalty to a
Enfront d’aquesta concepció, ens ado- crático que los mismos poderes constituidos so-called democratic order which the self-

39
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 40

EURALAT 2003 - 2007

nem que la revolta dels joves que procedei- determinan, y la que presenta la fraternidad same constituted powers determine, and
xen de la nova immigració, tot i estar lliga- como un tejido de relaciones observadoras that which presents fraternity as a fabric of
da a diverses formes de discriminació, en de unas normas prescritas para alimentar la relationships observing standards that
els terrenys de l’educació, de l’allotjament o convivencia adaptada al orden establecido, have been prescribed to nurture coexisten-
de l’atur, deixa filtrar plantejaments innova- hecho a la medida de las clases dominantes. ce adapted to the established order, made
dors pel que fa als esmentats valors que Frente a esta concepción, nos damos to measure the dominant classes.
informen la democràcia actual. En efecte, cuenta de que la revuelta de los jóvenes que In the face of this conception, we reali-
vénen a dir o a repetir amb estridència a la proceden de la nueva inmigración, a pesar de se that the uprising of the young people
societat que el progrés de la humanitat ha estar unida a diversas formas de discrimina- that come from new immigration, despite
arribat al punt de fer-nos plantejar la igual- ción en los terrenos de la educación, de la being linked to different forms of discrimi-
tat com a exponent del respecte a la diversi- vivienda o del paro, deja filtrar planteamien- nation in the terrain of education, housing
tat, a la diversitat entesa com a garantia de tos innovadores en lo que respecta a los or unemployment, filters through innova-
la unió entre persones distintes i iguals en valores mencionados que informan la demo- tive approaches regarding the aforemen-
dignitat, tot el contrari del que és la unifor- cracia actual. En efecto, vienen a decir (o a tioned values that drive modern demo-
mitat o l’uniformisme. En aquesta mateixa repetir con estridencia) a la sociedad que el cracy. In fact, they are saying (or are stri-
direcció, el progrés de la humanitat ens du progreso de la humanidad ha llegado hasta el dently repeating) to society that the pro-
a plantejar la llibertat com a exponent de punto de hacernos plantear la igualdad como gress of mankind has reached the point of
l’alliberament de tot allò que impossibilita exponente del respeto a la diversidad, diver- leading us to address equality as the
l’exercici dels drets que pertanyen igual- sidad entendida como garantía de la unión prime example of respect for diversity,
ment a totes les persones i a tots els pobles. entre personas distintas e iguales en digni- diversity understood as a guarantee of the
Sempre des d’aquesta mateixa perspectiva, dad, todo lo contrario de lo que es la unifor- union between people who are different
el progrés de la humanitat ens indica que midad o el uniformismo. En esta misma but equal in dignity, quite the opposite of
l’acompliment de la fraternitat s’obté a tra- dirección, el progreso de la humanidad nos uniformity or uniformism. In this same
vés de la pràctica de la solidaritat o de la lleva a plantear la libertad como exponente direction, the progress of humanity leads
cooperació entre civilitzacions diferents que de la liberación de todo aquello que imposi- us to look upon freedom as an exponent of
garanteixi a tothom, sense cap mena de dis- bilita el ejercicio de los derechos que perte- the release of everything that renders it
criminació o d’injustícia, els mitjans per a necen por igual a todas las personas y a impossible to use the rights that belong
compartir els recursos i la participació al todos los pueblos. Siempre desde esta equally to all people and all peoples.
desenvolupament sostenible del conjunt de misma perspectiva, el progreso de la huma- Always from this same perspective, the
la societat. nidad nos indica que la consecución de la fra- progress of mankind indicates that frater-
Evidentment, m’estic referint a una con- ternidad se obtiene a través de la práctica de nity is obtained through the practice of
cepció de la igualtat, la llibertat i la fraternitat la solidaridad o de la cooperación entre civi- solidarity or cooperation between diffe-
que quadra ben poc amb una visió restrictiva lizaciones diferentes que garantice a todo el rent civilizations that guarantee, for ever-
d’aquests valors, amb una visió incapaç d’as- mundo, sin ninguna clase de discriminación o yone, with no class of discrimination or
sumir la diversitat en tant que resultat de la de injusticia, los medios para compartir los injustice, the media to share resources and

40
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 41

BLOC I: Diversitat i Democràcia

igualtat, la llibertat en tant que resultat de l’a- recursos y la participación en el desarrollo participation in the sustainable develop-
lliberament, la fraternitat en tant que resultat sostenible del conjunto de la sociedad. ment of society as a whole.
del diàleg entre civilitzacions. Me refiero, evidentemente, a una concep- I am referring, evidently, to a concep-
Crec que és a la llum del progrés de la ción de la igualdad, la libertad y la fraternidad tion of equality, liberty and fraternity that
humanitat que podem entendre el problema que tiene poco que ver con una visión res- has little to do with a restrictive vision of
de fons que es planteja, com a paradigma, a trictiva de estos valores, con una visión inca- these values, with a vision that is incapa-
la República francesa aquests dies i assumir, paz de asumir la diversidad en tanto que ble of taking diversity as a result of equa-
en termes del que definiria la nova generació resultado de la igualdad; la libertad en tanto lity on board; liberty as a result of release,
dels drets humans, individuals i col·lectius, que resultado de la liberación, y la fraterni- and fraternity as a result of dialogue bet-
els reptes de la globalització, el tret més dad en tanto que resultado del diálogo entre ween civilizations.
característic –per les implicacions que aquest civilizaciones. I think that the progress of mankind
mot comporta– per definir el nostre Creo que es a la luz del progreso de la helps us to understand, as a paradigm, the
moment històric. I, alhora, és a la llum d’a- humanidad que podemos entender, como underlying problem being tackled these
quest progrés que sabrem resoldre justa- paradigma, el problema de fondo que estos days in the French Republic and take on,
ment, amb els ulls posats cap al futur, els fets días se plantea en la República francesa y in terms of what we might define as the
que són notícia aquests dies a la República asumir, en términos de lo que podríamos new generation of human rights (indivi-
francesa i que ho seran, segurament ben definir como la nueva generación de los dual and group), the challenges of globali-
aviat, en molts altres països europeus. derechos humanos (individuales y colectivos) sation, the most characteristic trait – due
Així, per exemple, constatem que, a par- los retos de la globalización, que es el rasgo to the implications of this word – to define
tir de la justificació que tothom ha de ser más característico –por las implicaciones que our historic moment. And in turn, it is in
igual a la República francesa, d’acord amb esta palabra conlleva– para definir nuestro the light of this progress that we will
una concepció uniformista de la igualtat, no momento histórico. Y, a la vez, es a la luz de manage to resolve, justly, and with our
només s’està practicant una política de no este progreso que sabremos resolver justa- sights set on the future, the events which
respecte a la diferència i, consegüentment, mente, con la mirada puesta en el futuro, los have become news these days in the
s’estan afavorint actituds antidemocràtiques hechos que son noticia estos días en la French Republic and which will also
contra els àrabs immigrats o, més encara, si República francesa y que lo serán, segura- undoubtedly be so in many other
es dóna el cas, contra els amazics (membres mente muy pronto, en otros muchos países European countries.
d’un poble marginat al seus llocs d’origen), europeos. Thus, for example, we see that on the
els sud-americans o més encara contra els Así, por ejemplo, constatamos que, a par- basis of the justification that in the French
maputxes (també membres d’un poble mar- tir de la justificación de que en la República Republic everyone must be equal (accor-
ginat als seus llocs d’origen), sinó que francesa todos deben ser iguales (según una ding to a uniformist conception of equa-
també s’estan alimentant posicions contra concepción uniformista de la igualdad), se lity), there is a policy of non-respect for
els bretons, els corsos i tants altres pobles está practicando una política de no respeto difference which consequently is promo-
negats i perseguits perquè són, simplement, a la diferencia y, en consecuencia, se están ting antidemocratic attitudes not just
diferents de la idea uniformista que s’ha favoreciendo actitudes antidemocráticas no against immigrant Arabs or even more so,

41
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 42

EURALAT 2003 - 2007

estès i imposat dintre de l’Estat francès. sólo contra los árabes inmigrados o, más aún, as the case may be, against the Berbers
Evidentment em fixo en l’Estat francès si se da el caso, contra los bereberes (miem- (members of a people which has been
com un de tants estats que segueixen la bros de un pueblo marginado en sus lugares excluded in its place of origin), South-
mateixa política o una de semblant. Tot de origen), los sudamericanos o todavía más Americans or even more so against the
per a subratllar que la descoberta o contra los mapuches (también miembros de Mapuches (also members of a a people
redescoberta del valor de la diferència un pueblo marginado en sus lugares de ori- which has been excluded in its place of
porta, abans de tot, a reconèixer l’altre gen), sino que se están alimentando también origin), and are also promoting positions
per allò que és, a respectar la identitat de posiciones contra los bretones, los corsos y against the Bretons, the Corsicans and so
qualsevol altre, de l’interlocutor que tantos otros pueblos negados y perseguidos many other people who have been rejec-
sigui, com a primer valor que reflecteix porque son, simplemente, diferentes de la ted and persecuted simply because they
la igualtat. idea uniformista que se ha extendido e are different from the uniformist idea that
Sobre la diferència com a valor es pot impuesto dentro del Estado francés. Me fijo has spread and been imposed in the
construir una societat capaç de consti- evidentemente en el Estado francés como French State. Evidently I am focusing on
tuir-se en societat igualitària de tots els uno de tantos estados que siguen una políti- the French State as one of many states that
seus membres, comptant amb l’aportació ca igual o parecida. Todo ello para subrayar follow the same or a similar policy. All to
específica de cada un d’ells, siguin ciuta- que el descubrimiento o redescubrimiento highlight that the discovery or rediscovery
dans antics siguin ciutadans recents. La del valor de la diferencia lleva, antes que of the value of difference leads, more than
cohesió de la societat –o de les diferents nada, a reconocer al otro por aquello que es, anything, to acknowledging the other for
societats que la història ha anat verte- a respetar la identidad de cualquier otra per- what he is, respecting the identity of anyo-
brant com a pobles distints– es va obte- sona, del interlocutor que sea, como primer ne else, whoever it may be, as the primary
nint mitjançant el consens sobre allò que valor que refleja la igualdad. value that reflects equality.
ha d’esdevenir un valor comú compartit. Sobre la diferencia como valor se puede It would be possible to build a society on
M’explico amb un exemple: la llengua construir una sociedad capaz de constituirse the strength of difference as a value, which
comuna d’un poble com el català és el en sociedad igualitaria de todos sus miem- could be equal for all its members, with the
català, llengua de tots els qui volen ser bros, contando con la aportación específica specific contribution of everyone, be they
catalans, de la mateixa manera que la de cada uno de ellos, sean ciudadanos anti- old or new citizens. The cohesion of society
llengua comuna d’un poble com l’espan- guos o recientes. La cohesión de la sociedad or the different societies that history has
yol és el castellà, llengua de tots els qui –o de las diferentes sociedades que la histo- consolidated as different peoples - is obtai-
volen ser espanyols. Això no implica que ria ha ido vertebrando como pueblos distin- ned by means of a consensus on things that
els qui tinguin una altra llengua com a tos– se va obteniendo mediante el consenso have to become a common shared value. I
pròpia hagin de renunciar-hi. El català sobre aquello que ha de llegar a ser un valor will illustrate this with an example: the
és, en tot cas, la llengua comuna o la llen- común compartido. Me explico con un common language of the Catalans is
gua de la cohesió de tothom que s’arrela ejemplo: la lengua común de un pueblo Catalan, the language of all those who wish
al territori o àmbit en què el poble cata- como el catalán es el catalán, lengua de to be Catalans, just as the common langua-
là ha nascut i s’ha desenvolupat, i s’ha todos los que quieren ser catalanes, al igual ge of Spanish people is Spanish, the lan-

42
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 43

BLOC I: Diversitat i Democràcia

distingit dels pobles restants entre altres que la lengua común de un pueblo como el guage of all those who wish to be Spanish.
coses per la llengua, que és la col·lectiva español es el castellano, lengua de todos los This does not mean that those who have
o la comuna de tots els qui en formen que quieren ser españoles. Eso no implica another language as their own have to
part. que quienes posean otra lengua como pro- relinquish it. Catalan is, in any case, the
Anàlogament, el respecte a la diferència pia tengan que renunciar a ella. El catalán es, common language or the language of cohe-
hauria de ser el punt de partida del diàleg en todo caso, la lengua común o la lengua de sion of everyone rooted in the territory or
de civilitzacions, del diàleg constructiu de cohesión de todo el mundo que se arraiga area where the original Catalan people
civilitzacions. El respecte a la diferència en el territorio o ámbito en que el pueblo were born and has developed, and who are
s’ha de traduir, per pura lògica, en l’esforç catalán ha nacido y se ha desarrollado, y que different from other people, among other
que cal fer per a descobrir el valor de les se ha diferenciado de los pueblos restantes, things, through their language, which is the
altres o diferents civilitzacions de la meva, entre otras cosas, por la lengua, que es la collective or common language of all the
portadores totes elles, en principi, de colectiva o común de todas las personas que people who are part of this people.
valors que les defineixen com a tals. forman parte de este pueblo. Similarly, respect for difference will
Perquè en la definició mateixa de civilitza- Análogamente, el respeto a la diferencia have that to be the point of departure of
ció llegim que aquest mot prové de la tendría que ser el punto de partida del diá- the constructive dialogue of civilizations.
noció “civilitzar” o treure algú de l’estat logo constructivo de civilizaciones. El respeto Respect for difference must translate,
salvatge, fer passar algú a un estat més a la diferencia se ha de traducir, por pura lógi- through pure logic, into the effort that
avançat de cultura intel·lectual, social, ca, en el esfuerzo que es preciso hacer para needs to be made to discover the value of
moral, etc. Així, qualsevol civilització descubrir el valor de las otras civilizaciones other civilizations (or those different from
revela un avenç de la humanitat que es va (o diferentes de la mía), portadoras todas my own), all of them, in principle, bearers
configurant, com a expressió més alta, en ellas, en principio, de valores que las definen of values that define them as such.
una cultura. La civilització, com deien els como tales. Porque, en la misma definición Because, the word civilisation comes from
enciclopedistes francesos, està lligada a la de civilización, leemos que esta palabra pro- the notion of ‘civilise’, which means
idea del progrés. Amb tot, encara en la viene de la noción ‘civilizar’, que significa sacar taking someone from a "wild" condition to
mentalitat de molta gent perdura el con- a alguien del estado salvaje, hacer pasar a a more advanced state of intellectual,
venciment que les civilitzacions han de ser alguien a un estado más adelantado de cul- social, moral culture, etc. Thus, any civili-
valorades segons cànons culturals de tura intelectual, social, moral, etc. Así, cual- sation reveals an advance by mankind,
matriu europea. Aquest criteri imposa quier civilización revela un avance de la which is configured, as a higher expres-
catalogar les civilitzacions en més o menys humanidad, que se va configurando, como sion, in a culture. Civilisation, as the
bones, segons el grau d’eficiència que se’ls expresión más alta, en una cultura. La civiliza- French encyclopaedists said, is bound to
atorgui, l’avenç tècnic i científic que apor- ción, como decían los enciclopedistas france- the idea of progress. Nevertheless, many
tin, el grau d’humanisme que se’ls atri- ses, está unida a la idea del progreso. Con people still cling to the conviction that
bueixi, etc. Avui el mot civilització, en el todo, en la mentalidad de mucha gente per- civilizations must be appraised according
sentit que acabo d’exposar, va sent substi- dura aún el convencimiento de que las civili- to European-made cultural canons. This
tuït pel de cultura, paraula en la qual cap zaciones tienen que ser valoradas según criterion imposes the classification of civi-

43
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 44

EURALAT 2003 - 2007

més el concepte ‘diàleg de cultures’, en el cánones culturales de matriz europea. Este lizations as more or less good according to
sentit que totes les cultures tenen la criterio impone catalogar las civilizaciones en the degree of efficiency attributed to them,
mateixa dignitat i tenen una cosa a dir, más o menos buenas según el grado de efi- the technical and scientific progress they
de manera que com més cultures es ciencia que se les otorgue, el avance técnico provide, the degree of humanism attribu-
posin en situació de comunicació més y científico que aporten, el grado de huma- ted to them, etc.
s’enriqueix la humanitat. Perquè les nismo que se les atribuya, etc. At the moment, the word civilisation,
diverses cultures manifesten les diverses Actualmente, la palabra civilización, en el in the sense that I have just expounded, is
maneres de veure i interpretar el món, a sentido que acabo de exponer, va siendo being replaced by the word culture, where
partir de sensacions i de comportaments sustituida por la palabra cultura, en la que the concept ‘dialogue of cultures’ fits bet-
significatius transmesos a través de llen- cabe más el concepto ‘diálogo de culturas’, ya ter, since they all have the same dignity
guatges específics, tot i que la pluralitat que todas tienen la misma dignidad y todas and they all have something to say; so
de funcions socials i la multiplicitat de tienen algo que decir; de manera que, cuan- that, the greater the number of cultures
relacions que estableixen cada una d’elles tas más culturas se pongan en situación de that can communicate, the richer mankind
–sobretot ara en el marc de la globalitza- comunicación, más se enriquece la humani- will be, because different cultures mani-
ció dins del qual vivim– impossibiliten dad, porque las diversas culturas manifiestan fest the different ways of seeing and inter-
les simplificacions per a diferenciar ben las diversas maneras de ver e interpretar el preting the world, on the basis of signifi-
bé una cultura d’una altra. mundo, a partir de sensaciones y de com- cant sensations and of behaviours conve-
Tanmateix, el diàleg de civilitzacions o de portamientos significativos transmitidos a yed through specific languages. And all
cultures és sempre un valor positiu per al través de lenguajes específicos.Y todo ello a this despite the fact that that the plurality
conjunt de la humanitat i, alhora, o en primer pesar de que la pluralidad de funciones of social functions and the multiplicity of
lloc, és un valor positiu per a conèixer i reco- sociales y la multiplicidad de relaciones que relationships that each one of them esta-
nèixer la identitat de la comunitat o poble establecen cada una de ellas –especialmente blish – particularly now, in the framework
que produeix la cultura. D’aquí que sigui tan ahora, en el marco de la globalización dentro of the globalisation we live in – render
negativa l’absència o el refús de diàleg amb del cual vivimos– imposibilitan las simplifica- simplifications impossible to fully distin-
unes determinades cultures o, pitjor encara, ciones para diferenciar completamente una guish one culture from another.
el genocidi de cultures, sigui quin sigui el cultura de otra. However, the dialogue of civilizations
motiu al·legat per a justificar aquestes posi- Sin embargo, el diálogo de civilizaciones o or cultures is always a positive value for
cions. Els qui es creuen posseir una cultura de culturas es siempre un valor positivo para mankind in general and at the same time
superior, quan marginen o prohibeixen altres el conjunto de la humanidad y, a la vez (o en (or first of all) it is a positive value for kno-
cultures, estan traint la cultura mateixa, són primer lugar) es un valor positivo para cono- wing and recognising the identity of the
contraris a la cultura. Això és el que ha pas- cer y reconocer la identidad de la comunidad community or people that produces the
sat en tota la història del colonialisme i enca- o pueblo que produce la cultura. De ahí que culture. This is why the absence or the
ra està passant en els estats que, d’una mane- sea tan negativa la ausencia o el rechazo de rejection of dialogue with other specific
ra o una altra, minimitzen o menyspreen la o diálogo con unas culturas determinadas o, cultures is so negative or, even worse, the
les cultures que els seus governants titllen de peor aún, el genocidio de culturas, sea cual genocide of cultures, whatever reason

44
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 45

BLOC I: Diversitat i Democràcia

subalternes o de reductes de cultures sense sea el motivo alegado para justificar estas may be alleged to justify these positions.
futur. En aquests casos, la marginació d’una posiciones. Quienes creen poseer una cultu- Those who believe they have a superior
cultura, la manca de diàleg, del tu a tu, deno- ra superior, cuando marginan o prohíben culture, when they exclude or prohibit
ta la manca de cultura democràtica dels res- otras culturas, están traicionando la cultura other cultures, are betraying culture itself,
ponsables d’aquesta situació. misma, son contrarios a la cultura. Esto es lo they are against culture. This is what had
Tornant als incidents de França que he que ha ocurrido en toda la historia del colo- happened throughout the history of colo-
anat citant al llarg de la meva exposició, nialismo y lo que aún pasa en los estados nialism and what still happens in states
allí s’ha vist ben clarament que hi ha que, de una forma u otra, minimizan o which, in one way or another, minimise or
menys xoc de civilitzacions que falta de menosprecian la o las culturas que sus belittle the culture or cultures which their
diàleg de civilitzacions. Amb l’agreujant gobernantes tachan de subalternas o de governors brand as secondary or redoubts
que la societat francesa se sent decebuda reductos de culturas sin futuro. En estos of culture with no future. In these cases,
davant d’un Estat que no la protegeix casos, la marginación de una cultura, la falta the exclusion of a culture, the lack of dia-
com esperava, que l’abandona en certa de diálogo, del tu a tu, denota la falta de cul- logue, between equals, denotes the lack of
manera, i els fills d’immigrants que volen tura democrática de los responsables de esta democratic culture of those responsible for
ser plenament francesos es troben més situación. this situation.
davant d’un Estat penal que d’un Estat Volviendo a los incidentes de Francia que Going back to the incidents in of France
social. he ido citando a lo largo de mi exposición, that I have cited throughout my exposé, it
Val a dir que aquesta situació es allí se ha visto bien claramente que hay no is clear that we are not talking so much
reprodueix, si més no objectivament, en tanto un choque de civilizaciones como una about a clash of civilizations as a lack of
molts altres estats dits del benestar i falta de diálogo entre civilizaciones. Con el dialogue between civilizations. With the
seguidors d’una democràcia qualificada agravante que la sociedad francesa se siente aggravating circumstance that French
d’avançada. decepcionada ante un estado que no la pro- society feels disappointed with a state that
Amb aquests últims mots -una demo- tege como esperaba (que, en cierto modo, la does not protect it as it expected (and to a
cràcia avançada- entro a tractar el tercer abandona) y los hijos de inmigrantes que certain extent has abandoned it) and the
tema que forma part del títol del semi- quieren ser plenamente franceses se children of immigrants who wish to be
nari: la democràcia. Un tema d’una gran encuentran más ante un Estado penal que fully French are living in a penal rather
complexitat que, evidentment, no puc ante un Estado social. than in a social State.
tractar extensament ni tan sols de mane- Justo es decir que esta situación se repro- It is fair to say that this situation is
ra sintètica en els minuts que em que- duce, cuando menos objetivamente, en otros reproduced, at least objectively, in many
den. Faré un simple comentari al que muchos estados llamados del bienestar y other so-called welfare states and which
podríem dir la definició clàssica o més seguidores de una democracia calificada de are followers of a democracy regarded as
genèrica del mot democràcia, prenent la avanzada. advanced.
paraula democràcia com a referent de Con estas últimas palabras –una demo- With these last few words –an advan-
les aspiracions més nobles de la societat cracia avanzada– paso a tratar el tercer tema ced democracy – I will now go on to
humana que vol fer de la convivència que forma parte del título del seminario: la address the third topic which is part of the

45
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 46

EURALAT 2003 - 2007

respectuosa de tothom l’eix de la seva democracia. Un tema de una gran compleji- title of the seminar: democracy. A highly
existència i que vol vertebrar en unes dad que, evidentemente, no puedo tratar complex topic which evidently I cannot
organitzacions adients la participació extensamente (y ni tan solo de modo sinté- dwell on (not even synthetically) in the
igualitària de tothom en el governament tico) en los minutos que me quedan. Haré few minutes I have left. I will make a sim-
de la societat mateixa. És sobre aquests un simple comentario a lo que podríamos ple comment on what we might call the
principis que se sustenten conceptes llamar la definición clásica o más genérica de classic or more generic definition of the
com el reconeixement del principi que la palabra democracia, tomándola como word democracy, taking it as a reference
tota autoritat emana del poble; que la referente de les aspiraciones más nobles de point for the most noble aspirations of
sobirania és del poble; que qualsevol sis- la sociedad humana que quiere hacer de la human society that seeks to make respect-
tema que porta el nom de democràcia ha convivencia respetuosa de todo el mundo el ful coexistence for everyone the axis of its
de garantir les llibertats bàsiques dels eje de su existencia y que quiere vertebrar existence, and which seeks to place suita-
ciutadans; que cada persona ha de poder en unas organizaciones adecuadas la partici- ble organisations at the base of equal par-
participar en el govern i control de la pación igualitaria de todo el mundo en la ticipation of everyone in the governance
gestió governativa; etc. gobernación de la sociedad misma. Es sobre of society. These principles sustain con-
Recordat tot això, podem dir que en el estos principios que se sustentan conceptos cepts such as the recognition of the princi-
món existeix la democràcia? Em sembla como el reconocimiento del principio que ple which any authority must transmit to
que avui ningú podria contestar afirmati- toda autoridad emana del pueblo; que la the people; that sovereignty belongs to the
vament la pregunta en un sentit del tot soberanía es del pueblo; que cualquier siste- people; that any system that bears the
satisfactori. Estaríem a mig camí i només ma que lleva el nombre de democracia ha de name of democracy must guarantee citi-
podríem parlar de certes aproximacions garantizar las libertades básicas de los ciuda- zens' basic freedoms; that each person
als ideals democràtics. En bona part per- danos; que cada persona ha de poder parti- must be able to participate in the govern-
què els punts essencials de la definició cipar en el gobierno y control de la gestión ment and control of governmental mana-
mateixa de democràcia no obtenen (o amb gubernativa; etc. gement etc.
prou feines obtenen), en la pràctica, un Recordado todo esto ¿podemos decir Having recalled all this, can we say that
aprovat: on existeix una convivència res- que en el mundo existe la democracia? Creo democracy exists in the world? I think that
pectuosa dels drets de tothom? On hi ha que hoy nadie podría afirmarlo en un senti- today nobody could say this with total
organitzacions en què el governament de do plenamente satisfactorio. Estaríamos a satisfaction. We would be only halfway
tothom sigui garantit per la possibilitat de medio camino y sólo podríamos hablar de there and could only talk about certain
participació de tots els ciutadans? On hi ciertas aproximaciones a los ideales demo- approaches to democratic ideals. To a
ha sobirania del poble, quan encara ens cráticos. En gran parte porque los puntos large extent because the essential points of
estem preguntant què és un poble? Quin esenciales de la definición misma de demo- the very definition of democracy, in prac-
sistema garanteix el desenvolupament i cracia, en la práctica, no obtienen (o apenas tice do not even (or hardly) merit a pass.
l’exercici dels drets individuals i col·lectius obtienen) un aprobado. ¿Dónde existe una Where does the respectful coexistence of
de tothom, quan encara predomina la tesi convivencia respetuosa de los derechos de the rights of everyone exist? Where are
que els drets col·lectius no existeixen? todo el mundo? ¿Dónde hay organizaciones there organisations in which the gover-

46
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 47

BLOC I: Diversitat i Democràcia

Segurament la reflexió o l’intent de en que la gobernación de todos esté garan- nance of everyone is guaranteed by the
respondre aquestes i moltes altres pre- tizada por la posibilidad de participación de possibility of participation by all the citi-
guntes relacionades amb la definició de todos los ciudadanos? ¿Dónde existe sobera- zens? Where does sovereignty of the peo-
la democràcia no és gens fàcil de fer. Em nía del pueblo, cuando aún nos estamos pre- ple exist, when we are still wondering
permeto donar unes pistes: ens trobem guntando qué es un pueblo? ¿Qué sistema what a people is? What system guarantees
avui en un món globalitzat on qualsevol garantiza el desarrollo y el ejercicio de los the development and exercise of indivi-
forma de democràcia es troba mediatit- derechos individuales y colectivos de todas dual and collective rights of everyone,
zada; però també estem en un món on la las personas, cuando aún predomina la tesis when the thesis that collective rights do
informació i els intercanvis són més pos- de que los derechos colectivos no existen? not exist still prevails?
sibles que mai, gràcies sobretot als grans Seguramente la reflexión o el intento de Reflecting on this or trying to respond
avenços de les tècniques de comunicació responder a éstas y a otras muchas pregun- to these and many other questions related
personal. Per què no potenciar la convi- tas relacionadas con la definición de demo- to the definition of democracy is not easy
vència a través d’aquests nous mitjans? cracia no es nada fácil de hacer. Me permito to do at all. Allow me to give you a few
Per què no obrir nous canals de partici- dar unas pistas: nos encontramos hoy en un clues: we are now in a globalised world
pació democràtica –gràcies als mitjans mundo globalizado donde cualquier forma where any form of democracy is obstruc-
electrònics– que faci possible superar el de democracia se encuentra mediatizada; ted; but we are also in a world where
sistema democràtic clàssic d’anar a votar pero también estamos en un mundo donde information and exchange are more possi-
cada ics anys i esperar que els represen- la información y los intercambios son más ble than ever, mainly thanks to the great
tants facin bé o malament el que ens han posibles que nunca, gracias sobre todo a los progress in personal communication tech-
promès que farien en nom nostre? O grandes avances de las técnicas de comuni- niques. Why not promote coexistence
sigui, per què no donem més la paraula, cación personal. ¿Por qué no potenciar la through these new media? Why not open
utilitzant a fons aquests mitjans electrò- convivencia a través de estos nuevos up new channels of democratic participa-
nics que cada vegada estan més a la mà medios? ¿Por qué no abrir nuevos canales de tion, thanks to electronic media, that ren-
de tothom, a la societat civil que, en defi- participación democrática, gracias a los der it possible to overcome the classic
nitiva, és la responsable principal i l’ob- medios electrónicos, que hagan posible supe- democratic system of going to vote every
jecte i subjecte principal de la democrà- rar el sistema democrático clásico de ir a x number of years and wait or expect the
cia? Per què no replantegem la qüestió votar cada equis años y esperar que los representatives to do what they have pro-
de la sobirania que, en el nostre món tan representantes hagan bien o mal lo que nos mised us that we would do on our behalf
interdependent, no pot ser ja absoluta, si han prometido que harían en nuestro nom- either well or badly? Or in other words,
pensem en termes democràtics? Per què bre? O sea, ¿por qué, utilizando a fondo estos why, through the extensive use of these
no replantegem aquesta sobirania forço- medios electrónicos que cada vez están más electronic media which are becoming
sament compartida a la llum del fet que al alcance de todo el mundo, no damos más increasingly more available to everyone,
el nostre món ha conegut aquests últims la palabra a la sociedad civil, que, en definiti- do we not give a greater say to civil
anys, això és, l’anomenada nova genera- va, es la principal responsable y el objeto y society, which, when all is said and done,
ció de drets humans, on els drets col·lec- sujeto principal de la democracia? ¿Por qué is ultimately responsible for democracy

47
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 48

EURALAT 2003 - 2007

tius han pres el lloc que els pertoca? En no replanteamos la cuestión de la soberanía, and the latter's main object and subject?
aquesta línia, per què no fem l’esforç que que, si pensamos en términos democráticos, Why do we not rethink the issue of sove-
calgui per definir què és un poble, sub- ya no puede ser absoluta en nuestro mundo reignty, which, if we we think in democra-
jecte dels drets col·lectius per excel·lèn- tan interdependiente? ¿Por qué no replante- tic terms, can no longer be absolute in our
cia, certament no identificable amb les amos esta soberanía –forzosamente com- interdependent world? Why do we not
estructures i ideologies que fins ara han partida– a la luz de lo que nuestro mundo ha rethink this sovereignty- shared out of
dominat el panorama polític del nostre conocido en estos últimos años, a saber, la necessity– in the light of what our world
món –els estats constituïts, cada vegada aparición de la llamada nueva generación de has seen in recent years, i.e., the appearan-
més obsolets– i que han substituït el derechos humanos, donde los derechos ce of the so-called new generation of
poble? No possibilitaríem, així, la presa colectivos han tomado el lugar que les human rights, where collective rights have
de la paraula democràtica a tants pobles corresponde? En esta línea ¿por qué no occupied the place that corresponds to
avui postergats pels estats constituïts i hacemos el esfuerzo que sea necesario para them? In this line, why do we not make
presos com a objectius dels conflictes definir qué es un pueblo, sujeto de los dere- the necessary effort to define what a peo-
que els mateixos estats provoquen per a chos colectivos por excelencia, ciertamente ple is, the subject of collective rights par
refermar-se? no identificable con las estructuras e ideolo- excellence, certainly not identifiable with
Crec que la resposta a aquestes pre- gías que hasta ahora han dominado el pano- the structures and ideologies which
guntes és una prioritat davant tants indi- rama político de nuestro mundo (los estados hitherto have dominated the political
cis que ens porten a témer que la demo- constituidos, cada vez más obsoletos) y que panorama of our world (constitutes states,
cràcia estigui ferida de mort en tants han sustituido al pueblo? ¿No posibilitaría- increasingly more obsolete) and which
llocs o estigui plena de malalties de les mos así la toma de la palabra democrática a have replaced the people? Would we thus
quals tanta gent s’aprofita per justificar tantos pueblos hoy postergados por los esta- not democratically empower so many
noves dictadures, per presentar solu- dos constituidos y tomados como objetivos peoples hitherto neglected by the constitu-
cions de tipus messiànic o populista o, de los conflictos que los mismos estados ted states and taken as targets of the con-
simplement, per reforçar els mètodes provocan para reafirmarse? flicts which the same states provoke to
repressius aplicats als qui volen una Creo que dar una respuesta a estas pre- reassert themselves?
democràcia real. Crec que l’únic camí per guntas es una prioridad ante tantos indicios I think that answering these questions
fer progressar la democràcia és aprofun- que nos llevan a temer que la democracia is a priority in the face of so many signs
dir en els drets, en la seva comprensió i esté herida de muerte en muchos lugares o that lead us to fear that democracy is mor-
en el seu exercici. Mai la repressió dels esté llena de enfermedades de las cuales tally wounded in many places or is rife
drets o la seva limitació pot conduir a la tanta gente se aprovecha para justificar nue- with diseases which so many people leve-
convivència democràtica, és a dir, a la vas dictaduras, para presentar soluciones de rage to justify new dictatorships, to pre-
convivència que dugui a la pau comparti- tipo mesiánico o populista o, simplemente, sent messianic- or populist-type solutions
da per tothom. para reforzar los métodos represivos aplica- or simply to reinforce the repressive
Iniciatives com el Fòrum Social dos a los que quieren una democracia real. methods applied to those who seek true
Mundial (amb els seus derivats), que pro- Creo que el único camino para hacer pro- democracy. I think that the only way to

48
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 49

BLOC I: Diversitat i Democràcia

posen repensar la democràcia tenint pre- gresar la democracia es profundizar en los take democracy forward is to further its
sent com funciona el nostre món, em derechos, en su comprensión y en su ejerci- rights, understanding and exercise. The
semblen bons símptomes per pensar que cio. Nunca la represión de los derechos o su repression of rights or the limitation there-
hi ha camins oberts a l’esperança que limitación puede conducir a la convivencia of can never lead to democratic coexisten-
una altra democràcia, diversa de les que democrática, es decir, a la convivencia que ce, i.e. to coexistence giving rise to peace
avui no ens satisfan, és possible. En tot lleve a la paz compartida por todo el mundo. shared by everyone.
cas, el Fòrum Social Mundial està fent Iniciativas como el Foro Social Mundial It seems to me that initiatives such as
una aposta per donar la paraula a la –con sus derivados– que proponen repensar the World Social Forum –with its spin-offs
societat civil i situar-la al lloc que li la democracia teniendo presente como fun- – that propose a rethinking of democracy,
correspon dintre de qualsevol marc ciona nuestro mundo, me parecen buenos remembering how our world works, are
democràtic i, en aquest context, dóna síntomas para creer que hay caminos abier- good symptoms for us to believe that there
preeminència als moviments que cer- tos a la esperanza de que otra democracia, are paths open to the hope that another
quen la globalització, cada dia més, dels diferente de las que hoy no nos satisfacen, es democracy, different than the one that does
drets humans, individuals i col·lectius, de posible. En todo caso, el Foro Social Mundial not satisfy us today, is possible. In any
la seva difusió a través de l’ensenyament está apostando por dar la palabra a la socie- case, the World Social Forum is committed
universalitzat i del seu exercici en cada dad civil y situarla en el lugar que le corres- to letting civil society have its say and put
circumstància que marca la vida de cada ponde dentro de cualquier marco democrá- it in its rightful place in any democratic
poble dins el nostre planeta. tico. En este contexto, da preeminencia a los framework. In this context, it affords pre-
movimientos que persiguen la globalización, eminence to movements that pursue the
cada día más, de los derechos humanos indi- globalisation of individual and collective
viduales y colectivos, su difusión a través de human rights, their dissemination through
la enseñanza universalizada y su ejercicio en universalised teaching and their exercise
todas las circunstancias que marcan la vida in all the circumstances that mark the life of
de cada pueblo dentro de nuestro planeta. all the peoples of our planet.

49
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 50
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 51

BLOC I: Diversitat i Democràcia

Relatoria del debate «La diversidad en la democracia» /


Report on «Diversity in Democracy» debate
Josep Maria Navarro i Cantero, responsable de Cooperación Internacional de la Fundació Desenvolupament Comunitari

El presente artículo constituye una síntesis del contenido de la This ar ticle offers a summar y of the session entitled
sesión “Articulaciones entre América Latina, Europa, África i el “Ar ticulations between Latin America, Europe, Africa and the
Mediterraneo” realizada el día 9 de noviembre de 2005 en el semina- Mediterranean”, held November 9, 2005 within the international
rio internacional “La diversidad en el debate entre sociedad civil y seminar “Diversity in the Debate between Civil and Political
sociedad política para la radicalización de la democracia” organizado Society for the Radicalization of Democracy” organized by
por EURALAT. EURALAT.
Cabe decir que, desde el primer momento en que se decidió orga- It is wor th mentioning that, from the time it was decided to
nizar dicho seminario, subrayando especialmente el tema de la diver- hold this seminar, especially emphasizing the topic of diversity, the
sidad, se planteó la necesidad de dar espacio al movimiento demo- need to listen to the voice of the Muslim democratic movement
crático musulmán. Hoy en día, el movimiento musulmán representa, was clearly identified. The Muslim movement now represents, as
tal y como quedó reflejado en el Foro Social Mediterráneo, una alte- was made clear at the Mediterranean Social Forum, a clear form
ridad evidente a la cultura política occidental con la que mantiene una of otherness vis-à-vis Western political culture, with which it is
dialéctica altamente controvertida. Desde EURALAT se ha querido embroiled in a highly controversial dialectic. EURALAT has sought
reconocer esta alteridad, y su proceso democrático, para iniciar un to acknowledge this otherness, and its democratic process, to
diálogo desde el punto de vista estratégico de reconstrucción la begin a dialog from the strategic standpoint of democracy
democracia a nivel local, nacional, regional e internacional. Como reconstruction at the local, regional and international levels. As an
EURALAT, nos hemos comprometido con este proceso de crecien- organization, EURALAT has committed itself to this increasingly
te importancia en el FSM. Bien seguro que, en este sentido, los foros impor tant process in the MSF. The upcoming decentralized
descentralizados que se aproximan a Asia y África nos ofrecerán nue- forums in Asia and Africa are sure to offer new oppor tunities to
vas oportunidades para ir construyendo este diálogo. keep building this dialog.
El artículo está dividido en dos partes, una primera parte, en la que The article is divided in two parts.The first takes up the presen-
son rescatadas las intervenciones realizadas por los expertos musul- tations made by Muslim experts invited to the seminar, and the
manes invitados al seminario y; una segunda parte, en la que son res- second half features the remarks made in the ensuing debate.
catadas las intervenciones del debate que tuvo lugar a continuación.

51
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 52

EURALAT 2003 - 2007

1. PRIMERA PARTE: INTERVENCIÓN DE LOS EXPERTOS 1. PART ONE: PRESENTATIONS BY MUSLIM EXPERTS
MUSULMANES
1.1. SUMMARIZED TRANSCRIPTION OF THE LECTURE GIVEN BY LAHEN
1.1. TRANSCRIPCIÓ RESUMIDA DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA PER DAUDI, PRESIDENT OF THE MOROCCAN PARLIAMENT AND MEMBER OF
LAHCEN DAUDI, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO MARROQUÍ Y THE PJD1 LEADERSHIP
MIEMBRO DE LA DIRECCIÓN DEL PJD1
All rhetoric is ideological, whether it be generated at the univer-
Todos los discursos son ideológicos, desde los que se generan sity or societal level.
en la Universidad hasta los que se generan en el seno de las socie- Today’s world focuses on the tangible. In fact, only one type of pre-
dades. dominant rhetoric can be found: economics. Further, this rhetoric has
En el mundo actual la dominación de lo material es muy fuerte, a levelling effect on ideologies. It could therefore be said that we face
de hecho sólo encontramos un tipo de discurso dominante: el eco- an ideological void, and an absolute predominance of economics. As I
nómico, discurso que, por otro lado, produce un efecto de nivela- see it, this political crisis is at the root of other violent crises.
ción de las ideologías. De manera podríamos decir que nos encon- Democracy is made up of beliefs, and therefore should not beco-
tramos con una ausencia de ideologías, y un predominio absoluto de me a mere springboard to power. When democracy becomes a
lo económico. A mi entender, es esta crisis de la política la causan- springboard to power, it generates crisis because it is based on indi-
te de crisis violentas. vidual strategies for its promotion. In Morocco, political party prac-
La democracia está hecha de convicciones, por lo que no debe tice is filtered through that logic: a springboard to amass wealth and
convertirse en un mero trampolín hacia el poder. Cuando la demo- hold power. The consequence is a deep mistrust of civil society
cracia se convierte en un trampolín hacia el poder genera crisis por- toward political parties, translating into a generalized rejection of
que se basa en estrategias individuales para promoverse. En democracy. I believe that democracy must involve service to the
Marruecos, la práctica de los partidos políticos está filtrada por esa other, not to oneself.
lógica: un trampolín para conseguir riqueza y tener poder. La con- Our party, or the party I belong to (PJD), is a party of Islamic
secuencia es una gran desconfianza de la sociedad civil en los parti- reference. When it emerged, its goal was to be an instrument that
dos políticos, lo que se traduce en un rechazo generalizado hacia la cut across all societal layers. Our initial idea was that when all of
democracia. A mi entender la democracia debe implicar un servicio these societal layers are in a single space, this meeting generates a
al otro, no a a uno mismo. “foundation” that in itself makes solidarity possible among them.
Nuestro partido, el partido al que yo pertenezco (PJD), es un par- In the majority of cases I know, politicians do not engender partici-
tido de referencia islámica. Surge con el objetivo de contar con un pation.Traditional politicians are very distant from the grassroots level. In
instrumento que sea transversal a todas las capas sociales. Nuestra Morocco, there is a generalized trend among politicians of promising
idea de partida es que cuando todas estas capas sociales se encuentran much and delivering little, leading to a divorce between them and voters,
en un mismo espacio, este encuentro genera un “cimiento” que per- specifically, and between them and citizens, in general. When political
mite por sí mismo la solidaridad entre las mismas. organizations do not integrate society, another, often more Mafia-like,

1. Partido Justicia y Desarrollo 1. Justice and Development Party

52
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 53

BLOC I: Diversitat i Democràcia

En la mayoría de casos que conozco los políticos no propician la type of organization emerges.The idea of my political group, which as I
participación, los políticos tradicionales están muy lejos de la base. have stated is an Islamic reference, is to promote that the grassroots take
En Marruecos existe la tendencia generalizada entre los políticos de responsibility for proposing, that it take responsibility for its reality. We
prometer muchas cosas que después no cumplen, lo que provoca foster participation through prayer2.The mosque, as a common meeting
una ruptura con el votante, en particular, y con la ciudadanía, en point, allows politicians from my party to stay close to the people; peo-
general. Cuando las organizaciones políticas no integran la sociedad, ple know that they can find us there, if they wish, to convey their criti-
surgen otro tipo de organizaciones, muchas veces mafiosas... La idea cisms, make proposals, and ask questions. Meeting in the mosque, during
de mi formación política, que como he dicho con anterioridad es de prayers, makes it easier for everyone to know each other, bolsters rela-
referencia islámica, es promover que la base asuma la responsabili- tionships and streamlines debate. We can mobilize much more with
dad de proponer, que se responsabilice de su realidad. Fomentamos 10,000 members than with a large organization of many thousands.
la participación a través de la oración2. La mezquita como lugar de Political organizations must serve society, but this is often not the
encuentro común, permite al político de mi partido una proximidad case. Still, the grassroots have understood this logic of the parties
con la gente; la gente sabe que es allí donde pueden encontrarle, si and therefore try to use them.The logic of democracy runs the risk
quieren, para hacerle llegar sus críticas, hacerle propuestas, y pregun- of losing its essence. And disenchantment is dangerous, because it
tas.... El encuentro en la mezquita, durante las oraciones, favorece el blazes a trail toward radical positions.
conocimiento entre todos, propicia las relaciones y agiliza los deba- How can political parties adapt to society? In Muslim countries, Islam
tes... Con 10 mil militantes podemos ser capaces de movilizar mucho allows us to start from an ideology that joins, and that is shared among
más que una gran organización de muchos miles de personas. the common people of our countries. But we must not confuse this
Las organizaciones políticas deben servir a la sociedad, pero with terrorist extremism, manufactured by the Americans in their war
muchas veces no es así. Sin embargo, la base ha comprendido esta on communism. Bin Laden is an American product.
lógica de los partidos y por eso intentan servirse de ellos. La lógica The problem of decision monopoly must also be avoided; becau-
de la democracia está en peligro de perder su esencia. Y la desilu- se anything can be manipulated in the name of something else (reli-
sión es peligrosa, porque abre camino a posiciones muy radicales. gion, utopia, etc.). We know it is impossible to always obey without
¿Cómo pueden los partidos políticos adaptarse a la sociedad? En asking critical questions. I believe that in this case, religion is a values
los países musulmanes, el islam permite partir de una ideología que system that accompanies me in political practice.
une, que está entre el común de la gente de nuestros países. Pero no
debemos confundir ésto con el extremismo terrorista, fabricado por 1.2. SUMMARIZED TRANSCRIPTION OF THE LECTURE GIVEN BY MOHAMMED
los norteamericanos en su lucha contra el comunismo. Ben Laden RAGALA, MEMBER OF THE MOROCCAN PARTY ALBADIL EL HADARI3
es una fabricación de los norteamericanos.
Hay que evitar también, el problema del monopolio en la deci- First, let me make it clear that the opinions I will discuss do not
sión; porque todo es manipulable en nombre de algo, de la religión, represent Islam, nor the opinion of my organization, but only my
de la utopía, de.... Nosotros tenemos claro que no se puede obede- viewpoint on Islam.
cer siempre sin plantearse cuestiones críticas. A mi entender, lo reli-
2. As the Muslim precept of prayer is five times a day
2. Como es precepto musulmán 5 veces al cía. 3. Albadil El Hadari means Civilizing Alternative.

53
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 54

EURALAT 2003 - 2007

gioso, en este caso, es un sistema de valores que me acompaña en la That said, I believe that diversity means getting to know each
práctica política. other mutually, accepting the other as an equal. Islam is an impor-
tant “phenomenon” in today’s world because of its universality,
1.2. TRANSCRIPCIÓ RESUMIDA DE LA INTERVENCIÓ DE MOHAMMED numerical impor tance, diversity and plurality. On another note, it
RAGALA, MIEMBRO DEL PARTIDO MARROQUÍ ALBADIL EL HADARI3. has a growing presence in the daily lives of people all over the
world, either for issues of terrorism, or for its political and social
En primer lugar me gustaría decir que las opiniones que expon- presence.
go a continuación no representan al islam, ni tampoco la opinión de When it comes to Islam vis-à-vis politics, there is a general igno-
mi organización, sino sólo mi punto de vista sobre el islam. rance of Islam in the western world, which causes fear and mistrust.
Una vez dicho esto, a mi entender, la diversidad quiere decir That is why I would like to clarify a few things:
conocerse mutuamente, aceptar al otro como un igual. El islam es
un “fenómeno” importante en el mundo actual por su universali- • Islam is at the people’s service, not the other way around. It
dad, su importancia numérica, su diversidad y pluralidad. Por otro administers individual, group and also relationship realms. Its
lado, cuenta con una presencia, cada vez mayor, en la vida cotidia- application is flexible. There are no middlemen between God
na de personas en todo mundo, ya sea por la cuestión relativa al and the people; no clergy, no church.
terrorismo, o por su presencia política y social. • It is at once singular and plural. It can be lived and interpreted
En relación a la cuestión del islam versus la política, existe in very different ways.
un desconocimiento generalizado del Islam en el mundo occi- • When one speaks of Islam, one speaks of universal values.
dental, lo que produce miedo y desconfianza. Es por ello que me • Freedom comes before religion. In other words, people must
gustaría exponer algunas precisiones desde mi punto de vista: have the right and possibility to choose freely.
• Sovereignty resides within the people, and government must
• El Islam está al servicio de la gente, y no al revés. Gestiona desde come to an agreement with society.The right to govern is not
el ámbito individual, el colectivo y también el relacional. Su apli- given by religion, but the people. There is no religious state in
cación es flexible. No hay intermediario entre dios y las perso- Islam, as Islam is always civil because it is human, a manmade
nas, no hay clérigos, ni iglesia. invention to administer the affairs of general interest.
• Es único y plural, a la vez. Se puede vivir e interpretar de mane-
ras muy diversas. Now I would like to outline a brief history of Islam as a social-
• Cuando hablamos de islam, hablamos de valores universales. historical phenomenon.
• La libertad está antes que la religión, es decir, se debe tener el
derecho y la posibilidad de elegir libremente. 1. Colonization of our peoples by the Europeans gave rise to a
• La soberanía reside en el pueblo, y el gobierno debe pactar con major debate and reflection around one central question: why
la sociedad. El derecho a gobernar no lo da la religión, sino el is European colonialism so strong, or put differently, why have
pueblo. No hay estado religioso en islam, puesto que éste siem- the colonized Muslim peoples been so weak? Starting from
this question, the Muslim social movements of reference put
3. Albadil El Hadari signigica Alternativa Civilizatoria. forth alternative proposals to substitute what European co-

54
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 55

BLOC I: Diversitat i Democràcia

pre es civil porque es humano, es una invención humana para lonialism had imposed. The other had to be analyzed and
administrar las cosas de interés general. observed.

Me gustaría, ahora, hacer una breve historia dels islamismo como 2. As of 1950, when the national independent State emerged. At
fenómeno socio-histórico. this time, there was an absence of dialog between the Muslim
social movements and the governments of the respective
1. La colonización de nuestros pueblos por parte de los europeos countries of Muslim majority. The meaning of Muslim identity
sustitó un gran debate y reflexión entorno a cuestión principal began to be developed.
¿por qué el colonialismo europeo es tan fuerte, o a la inversa, por 3. As of 1979 and the fall of the Soviet bloc. Wars were waged
qué los pueblos colonizados musulmanes han sido tan débiles? A in Muslim countries or territories: Bosnia, Chechnya,
partir de esta cuestión, los movimientos sociales de referencia Afghanistan, Iraq, etc. A revision process took place within the
musulmana crearon propuestas alternativas para substituir aque- Muslim social movements. Globalization had to be faced. Self-
llo que el colonialismo europeo había impuesto. Se debía de ana- criticism developed. Work was done to build a plural civiliza-
lizar y observar al otro. tion, a true universality.
2. A partir de 1.950, cuando aparece el Estado nacional indepen-
diente. En ese momento se constata una ausencia de diálogo 2. PART TWO: IDEAS TAKEN FROM THE DEBATE
entre los movimientos sociales musulmanes y los gobiernos en
los respectivos países de mayoría musulmana. Entonces se tra- The main ideas taken from the debate were the following:
baja el sentido de la identidad musulmana.
3. A partir de 1.979 y de la caída del bloque soviético. Se producen • Solidarity among the classes must start from the acknowled-
guerras en países o territorios musulmanes: Bosnia, Chechenia, gement of certain unacceptable inequalities. The stance deri-
Afghanistán, Irak... Se produce un proceso de revisión en el inte- ved from this idea is about how to dialog to eradicate a
rior de los movimientos sociales musulmanes. Hace falta encarar poverty that is undignified.
la mundialización. Se desarrolla una autocrítica. Se trabaja para • Cultures are built over time.They are human creations, but are
construir una civilización plural, una verdadera universalidad. historically built and rebuilt.
• The need to introduce the concept of equal opportunities, as
2. SEGUNDA PARTE: IDEAS RESCATADAS DEL DEBATE a means of opening the doors to other perspectives to recon-
cile the concepts of equality and diversity.
Las principales ideas rescatadas del debate fueron las siguientes: • The need to go from identity (outdated photo) to emphasize
the construction of identification processes (govern future
• La solidaridad entre las clases tiene que partir del reconocimien- processes).
to de unas desigualdades inaceptables, el planteamiento que • Another way of integrating into Europe and Spain from
surge de esta idea es cómo dialogar para erradicar una pobreza Catalonia, because of recovering language through other (e.g.
que es indigna. electronic) media.

55
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 56

EURALAT 2003 - 2007

• Las culturas están construidas en el tiempo, que son creaciones 2.1. TRANSCRIPTION OF THE LECTURE BY MOEMA MIRANDA, COORDI-
humanas, pero que se construyen y que se reconstruyen históri- NATOR OF I-B ASE
camente.
• La necesidad de introducir el concepto de igualdad de oportuni- In order for diversity to have the radicalism necessary for social
dades, como forma de abrir las puertas a otras perspectivas para transformation we must find and define the limits as of which
reconciliar los conceptos de igualdad y diversidad. inequality is unacceptable.There is a level of indignity prior to cer-
• La necesidad de introducir de la identidad (foto caducada), para tain inequalities which are the foundation for construction of a
poner el acento en la construcción de procesos de identificación common human sentiment based on difference and diversity. As
(gobernar procesos de futuro). part of the early processes in social forums, there was a trend
• Otra manera de integrarse en Europa y en España desde among certain sectors of the leftist tradition to devalue diversity
Cataluña, porque reivindicar la lengua a través de otros medios in the name of unity and leadership. We are currently too sensiti-
como los electrónicos. zed toward sensitizing, decrying or seeking the proper measure
with which to articulate respect for diversity with the non-accep-
2.1. TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE MOEMA MIRANDA, tance of certain inequalities that dehumanize part of humanity. In
COORDINADORA DE I-BASE his lecture, Lahen Daudi spoke of how his political party promo-
tes encounters between rich and poor for the development of the
Para que la diversidad tenga la radicalidad necesaria para la transfor- solidarity. Personally, I could agree with this strategy only if it is
mación social debemos encontrar y definir aquellos límites a partir de born out of the condemnation of and struggle against the poverty
los cuales la desigualdad es inaceptable. Existe un nivel de indignidad that strips people of their dignity. If not, this strategy could lead to
previo a determinadas desigualdades que son la base para la construc- the legitimation of a status quo that is unfair for a large majority
ción de un sentimiento común humanidad basada en la diferencia y en of humanity. I do not see how it is possible, in a society that denies
la diversidad. En un principio, existió en el proceso de los foros sociales its poor minimal subsistence conditions, for rich and poor to all
la tendencia entre ciertos sectores de la tradición de izquierdas, la des- participate in the same party, referring to themselves as brothers
valorización de la diversidad en nombre de la unidad y de los protago- and sisters on equal footing. How can one join forces in the strug-
nismos. Actualmente, estamos excesivamente sensibilizados con sensi- gle against poverty with the poor, and not against the poor? How
bilizar, denunciar o encontrar la justa medida para articular el respeto a can it be done? How does one build this shared indignation in the
la diversidad con la no aceptación de determinadas desigualdades que face of inequality, star ting from a common groundwork of respect
deshumanizan una parte de la humanidad. En su intervención, Lahen and construction in diversity? In my view, this is the real challenge.
Dauli ha hablado que la formación política a la que pertenece promue- The second thing I think I can conclude from Lahen Dauli’s
ve el encuentro entre pobres y los ricos para el fomento de la solidari- remarks is that, from our western culture, we are incapable of suf-
dad. Personalmente podría estar de acuerdo con esta estrategia sólo si se ficiently understanding everything expressed to us. We are facing
parte de la denuncia y la lucha contra la pobreza que indignifica a las per- changes of generation, civilization and period, but due to the ins-
sonas. Si no es así, ésta estrategia puede conducir a la legitimación de un truments that we still use, based on the logic of domination, we
estatus quo injusto con una parte inmensa de la humanidad. No are incapable of identifying them. Further, we have built ourselves
entiendo como es posible que, en una sociedad que niega a los in a logic that discredits the other. I believe we have before us a

56
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 57

BLOC I: Diversitat i Democràcia

pobres las condiciones mínimas de subsistencia, ricos y pobres puedan long road of diagnosis and comprehension of reality that will allow
participar todos de un mismo partido, llamándose hermanos y herma- us to progress in the construction of the fair, plural society that we
nas por igual ¿Cómo hermanarse en la lucha contra la pobreza con los all believe in. To do so, we must make an effort toward mutual
pobres, y no contra los pobres? ¿Cómo puede hacerse? ¿Cómo se cons- comprehension that goes beyond the simple facilitation of dialog
truye esta indignación compartida frente a la desigualdad, a partir de una among equals, among the elites who make up the civilized world
base común de respeto y de construcción en la diversidad? Éste a mi pare- of social movements. How can we create solidarity and wave the
cer es el verdadero desafío. La segunda cosa es que, a mi parecer, la inter- banners of common struggle in a world of inequality and exploi-
vención de Lahen Dauli, pone en evidencia es que desde nuestra cultura tation?
occidental no somos capaces de entender suficientemente todo lo que
nos expresa. Nos enfrentamos a un cambio generacional, civilizacional y 2..2 TRANSCRIPTION OF THE LECTURE GIVEN BY JOSEP MARIA NAVARRO,
de época, pero debido a los instrumentos de la lógica de dominación con INTERNATIONAL COOPERATION FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
los que nos movemos todavía no somos capaces de identificarlos. CONSULTANT
Además, nos hemos construido en una lógica que descalifica al otro. A mi
parecer, nos queda un largo camino por recorrer de diagnóstico y com- I speak as the Catalan son of immigrants. When one speaks
prensión de la realidad que nos permita avanzar en la construcción de la from the standpoint of identity and analyzes one’s concern toward
sociedad justa y plural en la que creemos. Para ello es necesario un esfuer- colonialism, it is necessary to ask if one’s own people have ever
zo de mutua comprensión que vaya más allá de la simple facilitación del been colonists. As a Catalan, I ask if Catalonia has ever been a
diálogo entre iguales, entre la élite que constituye el mundo civilizado de colonizer. Indeed, long ago, it held a sizeable Mediterranean empi-
los movimientos sociales ¿cómo creamos solidadridad y banderas de re. Interestingly enough, in the Catalan nationalist mythology, one
luchas comunes en un mundo de desigualdad y explotación? of the most sacred figures is a despicable king: Jaume I, el
Conqueridor4, a colonizing, feudal and aggressive king. Nonetheless,
2.2. TRASCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE JOSEP MARIA Catalan nationalism has largely overlooked this fact, while making
NAVARRO, CONSULTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE plaintive claims against Spanish colonialism and imperialism. I com-
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI pletely share these claims, as seems fair and necessary. At some
point in their history, all peoples could have been colonizers, even
Hablo como catalán hijo de inmigrantes. Cuando alguien habla desde the Aymaras and Quechuans. Yet this should not defray nor dilute
su identidad y hace un análisis de su preocupación sobre el hecho colo- a critical analysis on the wounds inflicted on a people that consi-
nial, debe plantearse si alguna vez, ha pensado también que su pueblo ders itself occupied and/or colonized. Morocco, Algeria or Tunisia,
fue en algún momento colonizador. Yo como catalán, me hago esta pre- at some time in their history, were colonizers. I believe that any
gunta sobre Cataluña, ya que hace tiempo contó con todo un imperio historical claim must recognize as equal the wounds suffered as
en el Mediterráneo. Curiosamente en la mitología nacionalista catalana, well as those caused to progress in the acknowledgement of diver-
uno de los factotums principales es un rey impresentable: Jaume Primer sity. Oftentimes, when our Muslim friends decry colonialism, they
el Conqueridor4. Rey colonialista, feudal y agresivo. Sin embargo, el nacio- are answered with a reminder of their colonizing past. As a

4. Jaime Primero “El Conquistador”. 4. James I, “The Conqueror”

57
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 58

EURALAT 2003 - 2007

nalismo catalán ha profundizado muy poco en ello, mientras que por Catalan, I think it fair to acknowledge that the Catalan people
otro lado presenta una fuerte reivindicación ante el colonialismo y el were also colonizers.
imperialismo español. Reivindicación que comparto completamente It is fundamental that we acknowledge the barbarity existing in
porque me parece justa y necesaria. Todos los pueblos, en algún each of us, as human beings, as peoples, if we are to take a different
momento de su historia, han podido ser colonizadores, incluidos los course. At the same time, we have much work ahead of us to reach
aymaras y los quechuas, pero ello no debiera desmerecer ni diluir la consensus on words and concepts laden with representations of
reflexión crítica sobre las heridas abiertas en un pueblo que se conside- our own cultures. I think that delving into the representative quality
ra como nación ocupada o/y colonizada. Marruecos, Argelia o Túnez, of words is interesting, because new spaces can be opened through
en algún momento de su historia fueron colonizadores. Considero que the reinvention of certain concepts. I’d like to mention a very inte-
cualquier reivindicación histórica debe reconocer por un igual las heri- resting study that took place in Quebec, carried out by a Ministry of
das padecidas como las heridas causadas para avanzar en el reconoci- Finance task force assigned with identifying the region’s pockets of
miento de la diversidad. A menudo cuando los amigos musulmanes poverty.The citizens participating in the discussion group stated that
denuncian el colonialismo, se les contesta recordándoles su pasado colo- they did not understand the specialized language used to describe
nizador. Como catalán considero justo reconocer que el pueblo catalán the situation, and what was more, they felt that the experts did not
también fue colonizador. understand what they were living through.The ministry team accep-
Es fundamental reconocer la barbaridad que existe en cada uno nos- ted the dialog and worked for over (omission) in the attempt to
otros, como personas, como pueblos, para construir un camino dife- develop new concepts and a different interpretation of the eco-
rente. Al mismo tiempo nos queda un intenso trabajo por delante para nomy.This type of experiences gives us ideas and shows the wealth
consensuar palabras y conceptos cargados de representaciones de nues- of exchange and encounter of different knowledges and wisdoms.
tras propias culturas. Considero interesante profundizar en toda la carga University and intellectual knowledge is one thing, and daily kno-
representativa que tienen las palabras porque a partir de la reinvención wledge is quite another. We must attach value to the knowledge of
de conceptos se pueden abrir espacios nuevos. Me gustaría hacer men- those living in specific situations that we have not personally expe-
ción de un trabajo muy interesante que tuvo lugar en el Québec por rienced. The mere act of sharing different knowledges helps build
parte de un grupo del ministerio de finanzas encargado de identificar la new knowledge and wisdom.
existencia de núcleos de pobreza en la región. Los ciudadanos partici- Another idea I would like to share with you is that cultures are
pantes en el grupo de discusión manifestaron que no entendían el len- historical productions built over time. Cultures mutually relate to
guaje técnico en el que se les estaba planteando la situación y que, por and enrich each other. Acknowledging diversity means acknowled-
otro lado, sentían que los técnicos no entendían lo que ellos estaban ging miscegenation.
viviendo. La gente del ministerio aceptó el diálogo y trabajaron durante
más de consiguiendo inventar nuevos conceptos y una lectura diferente 2.3. TRANSCRIPTION GIANNI ORSINI,
OF THE LECTURE GIVEN BY
de la economía. Este tipo de experiencias constituyen pistas que nos INTERNATIONAL COORDINATOR OF COMMUNITY DEVELOPMENT
muestran la riqueza del intercambio y encuentro de conocimientos y de
saberes que son distintos. Una cosa es el saber universitario e intelec- I am intrigued by everything that’s been said about identity, this
tual y otra, el saber cotidiano. Es preciso valorizar el saber de aque- idea that identity is made up of first of all by a recognition of the
llos que viven situaciones concretas que no hemos experimentado other, then by the acknowledgement of one’s own dignity, and that

58
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 59

BLOC I: Diversitat i Democràcia

personalmente. Justamente el hecho de poner en común saberes from this two-part approach we can make mutual respect possible.
distintos ayuda a construir nuevos saberes y conocimientos. I find that this idea is very much related with duality, often mentio-
Otra reflexión que me gustaría compartir con los presentes es las ned as something between diversity and equality.This duality seems
culturas son producciones históricas que se construyen a lo largo something of an impossible squaring of the circle; we try to unite
del tiempo. Las culturas están en relación y se enriquecen mutua- the two concepts without a definitive, fulfilled, exact and satisfactory
mente. Reconocer la diversidad supone reconocer el mestizaje. way to do so. I would like to propose an alternative on the concept
level. I remember a meeting I attended in Asia, where the difficulties
2.3 TRASCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE GIANNI ORSINI, in relating “equality” with “freedom and diversity” were discussed as
COORDINADOR INTERNACIONAL DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI a very hard-to-solve dilemma. It was suggested that we speak of
equality of opportunities, an idea that to me, opens the door to
Me parece muy interesante todo lo que se ha comentado en torno a other viewpoints, surmounting the conflict between the concepts of
la identidad, esta idea que la identidad está formada primero por el reco- equality and diversity that in principle seem contradictory. Among
nocimiento del otro, después por el reconocimiento de su propia digni- other things, the equality of opportunities makes possible an
dad, y que desde este doble acercamiento podemos hacer posible el res- exchange between different peoples or groups, because it ackno-
peto mutuo. Encuentro que esta idea está muy relacionada con la duali- wledges diversity as a principle, the expression of each person’s
dad, mencionada con frecuencia, entre diversidad e igualdad. Esta dua- potential as a right, and exchange between them as a path to com-
lidad parece una clase de cuadratura imposible del círculo, intentamos munity development. Therefore, it makes freedom of expression
unir ambos conceptos sin tener una forma definitiva y cumplida, preci- (and creativity) as a source of personal realization and mutual edu-
sa y satisfactoria. Me gustaría proponer a nivel de conceptos una alter- cation (where each one has the same growth opportunities as the
nativa. Recuerdo una reunión a la que asistí en Asia, donde se hablaba others) possible as sources of group learning. Speaking only of equa-
de las dificultades para relacionar “igualdad con “libertad i diversidad” lity of opportunities could, nonetheless, induce a “law of the jungle”
como de un dilema muy difícil de salvar, y se sugirió hablar de igualdad idea, but this should not be understood as a matter of legitimizing
de oportunidades, idea que a mi parecer abre la puerta a otras perspec- all inequalities. Therefore, I find the introduction of a third concept
tivas, superando el dilema entre los conceptos de igualad y diversidad to be interesting: diversity, equality of opportunities and “unaccep-
que en principio parecen contradictorios. Entre otras cosas, la igualdad table inequalities”. If we introduce the three concepts, we will work
de oportunidades posibilita el intercambio entre personas o grupos dife- with three pillars that can be used to reconstruct the entire messa-
rentes, porque reconoce la diversidad como un principio, la expresión de ge on the theoretical level. They are elements of reflection, with no
los potenciales de cada uno como un derecho y el intercambio entre “scientific” basis, but that seem interesting enough to be brought
ellos como un camino para el desarrollo comunitario. Por lo tanto, posi- into this debate.
bilita la libertad de expresión (y de creatividad), como fuente de realiza-
ción personal y la formación mutua (donde cada uno tiene las mismas 2.4. TRANSCRIPTION OF THE LECTURE GIVEN BY CÂNDIDO GRZYBOWSKI,
oportunidades de crecer que los otros) como fuente de aprendizaje DIRECTOR OF I-BASE
colectivo. Hablar sólo de igualdad de oportunidades podría, sin embar-
go, inducir la idea de “la ley de la jungla”, pero no se trata de legitimar As regards the question: What are the foundations of the new
todas las desigualdades. Por ello, encuentro interesante introducir un model of democracy? The importance of diversity is beyond ques-

59
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 60

EURALAT 2003 - 2007

tercer concepto: diversidad, igualdad de oportunidades y “desigualda- tion. But we must not overlook that in its origin the term “diversity”
des inaceptables”. Si introducimos los tres conceptos contamos con was coined by the “defeated”, not the “victors”, giving it an inherent
tres pilares que a nivel teórico nos pueden ayudar a reconstruir todo el weakness. Today, when facing the exacerbated logic of domination,
discurso. Son elementos de reflexión, sin base “científica”, pero que me and therefore the denial of diversity, I find it necessary to seek out
parecen interesante introducir en el debate que mantenemos. the ethical principles that make it possible to unite equality and
diversity. At the same time we become increasingly aware of diver-
2.4. TRASCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN sity and the need to take another tack, we must confront outdated
DE CÂNDIDO GRZYBOWSKI, DIRETOR DE IBASE mental schemes such as patriarchalism, racism and even a denial of
diversity between equals based on control and domination. Breaking
En relación a la pregunta ¿cuáles son las bases del nuevo modelo de away from this logic does not lead to an immediate solution.
democracia? Es incuestionable la importancia de la diversidad. Pero no Personally, I wonder if we should not change our perspective, to
debemos olvidarnos que en su origen el término diversidad fue acuña- think more about life than about relationships. Environmental awa-
do por los “perdedores” y no por los “dominadores”, lo que constituye reness, for example, is in itself a great show of respect for diversity
en sí mismo un elemento de debilidad. Actualmente, cuando nos encon- because life is diverse. Diversity is not just an invention. Without
tramos inmersos en la lógica exacerbada de la dominación, por tanto de diversity and interdependence there would be no living systems.
la negación de la diversidad, considero necesario encontrar los princi- Conflicts such as the one between Israel and Palestine are over-
pios éticos que permitieran ligar igualdad y diversidad. Al mismo tiem- whelmingly universal, because they are at once about the impossi-
po que tomamos consciencia más que nunca de la diversidad y de la bility of domination and the affirmation of diversity albeit a diversity
necesidad de hacer otro camino, debemos enfrentarnos a viejos esque- that tends to deny the other. Therefore, the idea of sharing, as a
mas mentales como el patriarcalismo, el racismo e, incluso, a una nega- value, as a basic condition for diversity is brought to bear. From the
ción de la diversidad entre iguales basada en el control y dominio. La very moment we accept diversity, it can only exist as an ethical prin-
ruptura con esta lógica no supone inmediatamente encontrar la solu- ciple. Personally, I am not familiar with Islam, but regarding the lec-
ción. Personalmente me pregunto si no deberíamos plantearnos cam- ture given, in which Islam’s universal values were discussed, I think it
biar la perspectiva y pensar más en la vida que en las relaciones. La con- necessary to find the bridges for dialog, understood as values that
ciencia ambiental, por ejemplo, supone en sí misma un gran respeto a la unite us in diversity. I am aware of the difficulty this implies, it is not
diversidad porque la vida es diversa. La diversidad no es solamente una just a matter of awareness. Rather, we must rebuild many concepts
invención, sin diversidad e interdependencia no existirían los sistemas to be able to overcome it. Indeed, what MSF offers is the possibility
vivos. Conflictos como el vivido entre Israel y Palestina, tiene todo de to build these intercultural and ethical bridges, that allow this new
universal, porque se trata de la imposibilidad de dominio y la afirmación construction to take place in an interactive way.
al mismo tiempo de la diversidad, pero de una diversidad que tiende a
negar el otro. Así pues, se impone la idea de compartir como un valor, 2.5 TRANSCRIPTION OF THE LECTURE GIVEN BY SERGIO GONZÁLEZ,
como condición básica para la diversidad. Desde el mismo momento KNOWLEDGE MANAGEMENT CONSULTANT
que aceptamos la diversidad, ésta sólo puede existir como principio
ético. Personalmente no conozco el Islam, pero en relación a la inter- I’d like to discuss the three following concepts, which have ari-
vención que se ha hecho en la que se hablaba de los valores universa- sen over the course of the debate: identity, radicalism and exclu-

60
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 61

BLOC I: Diversitat i Democràcia

les del Islam, considero necesario encontrar los puentes para el diálo- sion. There has been mention of not emphasizing analysis so
go, entendidos como valores que nos unen en la diversidad. Soy cons- much as proposals for lines of action. I think it is a mistake to
ciente de la dificultad que ello supone, no es solamente una cuestión de concentrate too much on identity, and not enough on identifica-
conciencia, pero tenemos que reconstruir muchas conceptos para tion. Identity in a world in which things move so quickly always
poder superar eso. Lo que precisamente el FSM nos ofrece es la posi- makes for an outdated photograph. Thus, when we focus on
bilidad de tender estos puentes interculturales y éticos y que permitan identity we are looking into the past. If, on the other hand, we
esta construcción nueva de manera interactiva. emphasize the identification process for identity construction
processes, we will probably aim to better govern the construc-
2.5. TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓNDE SERGI GONZÁLEZ, tion of the future. I think that radicalism is the expression of a
ASESOR EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO feeling of powerlessness. We tend to radicalize when there are
no other ways to govern. So, what’s happening? Democratic radi-
Me gustaría hablar sobre los siguientes tres conceptos que han surgi- calization before neo-liberal globalization is a formula with which
do en el debate: identidad, radicalidad y exclusión. Se ha hablado de to respond to a process that we do not like, and that we can not
poner el acento no tanto en el análisis sinó en la propuesta de líneas de govern. But when it comes to alternatives to globalization, “other
actuación. Considero que centrarse en exceso en la identidad y no en la possible worlds”, this radicalism has no reason to be geared
identificación es un error. La identidad en un mundo en que todo va toward insisting on identity, on the outdated photograph but
muy rápido constituye siempre una fotografía caducada. Así pues cuan- rather in claiming instruments to govern the identification pro-
do nos centramos en la identidad estamos mirando el pasado. Si en cam- cesses that can be par ticipated in by the largest possible number
bio, ponemos el acento en los procesos de identificación de procesos de of people, establishing links that exclude as little as possible.
construcción de identidades, probablemente aspiraremos a gobernar Personally, I think that radicalism based on a constant, and incre-
mejor la construcción del futuro. En relación a la radicalidad, a mi enten- asingly radical, show of elements of identity is meaningless, as it
der, es la expresión de un sentimiento de impotencia. Acostumbramos does not lead to conflict. We must be capable of managing trans-
a radicalizamos cuando no tenemos otras formas de gobernar. Así pues, formation processes, which makes for a cer tain loss, because it
¿qué está pasando? La radicalización democrática enfrente globalización means giving up all the “outdated photographs from the past”. In
neoliberal, es una fórmula por responder a un proceso que no nos gusta, the future, diversity will probably be managed accepting that
que no podemos gobernar. Pero cuando hablamos de alternativas a la people identified with different networks, religions, cultures and
globalización, “otros mundos posibles”, esta radicalidad tiene por qué languages can all co-exist within a single space. We will probably
estar orientada a insistir en el tema de la identidad, en la fotografía cadu- have to get used to heterogeneity, and most probably, a less-
cada, sino en reclamar instrumentos para gobernar los procesos de iden- intense feeling of cohesion than that existing in homogeneous
tificación que puedan sumar el mayor número de personas, establecien- societies. Human groups tend toward exclusion, because social
do vínculos que sean lo menos excluyentes posible. Personalmente con- exclusion is an inherent trait of human groups. Therefore, if not
sidero que no tiene sentido la radicalidad basada en una exhibición cons- properly managed, diversity can be a pretext for exclusion.
tante, y cada vez más radical, de elementos de identidad porque no lleva Exclusion makes for a cer tain way of managing privileges. Thus,
al conflicto. Debemos ser capaces de gestionar procesos de transfor- the way to fight these exclusion processes, brought on by the
mación y esto supone cierto luto porque implica renunciar a las “foto- explosion of diversity within a single territory, must be the reco-

61
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 62

EURALAT 2003 - 2007

grafías caducadas del pasado”. En el futuro, seguramente, la diversidad ver y of leadership instruments that work based on identification,
se deberá gestionar aceptando que en un mismo espacio puedan con- not by claiming identity.
vivir personas identificadas con diferentes redes, religiones, culturas y
lenguas. Seguramente nos tendremos que acostumbrar a la heteroge-
neidad y, seguramente, a una sensación menos intenda de cohesión
que la que existe en sociedades homogéneas. Los grupos humanos
tienden a la exclusión, porque la exclusión social es una característica
de los grupos humanos. De manera que si no se gestiona positiva-
mente, la diversidad puede servir para justificar la exclusión. La exclu-
sión supone una manera determinada de gestionar de los privilegios.
Así pues, la manera de luchar contra estos procesos de exclusión, abo-
nados por la explosión de la diversidad en un mismo territorio, debe
ser la reivindicación de instrumentos de liderazgo por la identificación,
no el reclamo de la identidad.

62
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 63

Bloc II

Les relacions entre societat civil i societat política

Las relaciones entre sociedad civil y sociedad política

The relationship between civil society and political society


EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 64
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 65

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

Marco político /
Political framework
Giampiero Rasimelli, ARCI

Desde su nacimiento en el 2002, EURALAT y las organizacio- Since its foundation in 2002, EURALAT, and the organisations
nes que formamos parte de esta red, hemos evolucionado paulati- that are part of this network, have gradually evolved towards an
namente en una acción que tiene como referencia esencial la diná- action whose essential reference point is the dynamic of the FSM.
mica del FSM. Dinámica a la que, por otra parte, pretendemos hacer A dynamic to which we have sought to make essential contribu-
contribuciones esenciales desde el debate y la búsqueda común que tions on the basis of debate and the common search we pursue at
llevamos a cabo en EURALAT. EURALAT.
Nuestro punto de partida común es la crítica a lo que la política Our common point of departure is the critique generated by
actual ha generado: por un lado, el neoliberalismo y, por otro lado, current politics: on the one hand, neoliberalism, and on the other,
la debilidad de las culturas y de la acción política de las fuerzas the weakness of the cultures and of the political action of left-wing
democráticas y reformistas de izquierda en Europa y América democratic and reformist forces in Europe and Latin America,
Latina, pero también en el resto del mundo. albeit also in the rest of the world.
Frente a las contradicciones del mundo liberal y de la política In the face of the contradictions of the liberal world and neoli-
neoliberal, pero también frente su eminente fin, se hace más nece- beral policy, but also in the face of its imminent end, it is becoming
sario que nunca, construir alternativas creíbles que contengan en sí more than ever necessary to build believable alternatives that con-
mismas la energía necesaria para generar cambios en la situación, en tain, in themselves, the energy required to generate changes in the
los equilibrios políticos y en la dirección de procesos sociales, eco- situation, in political equilibrium and in the management of social,
nómicos e institucionales que el neoliberalismo está generando. economic and institutional processes being generated by neolibe-
En esta construcción de alternativas está presente también la ralism.
necesidad de innovación política. Innovación que no supone nece- The need for political innovation is also present in this cons-
sariamente invención, dado que en la mayoría de casos muchas truction of alternatives. Innovation that does not necessarily mean
cosas deben ser nuevamente inventadas. En este sentido, resulta invention, since many things have to be reinvented in most cases. in
cada vez resulta más necesario rescatar el principio de realismo this sense, it is becoming increasingly more necessary to recover
reconstruyéndolo a partir de la racionalidad perdida, y situándolo the principle of realism, rebuilding it using the lost rationality, and
en el centro de la decisión y de la acción política. placing it at the centre of decision-making and political action.
Actualmente enfrentamos una crisis de la democracia caracteri- We are currently facing a crisis of democracy characterised by a
zada por una disminución de la amplitud de la base democrática de decrease in the broadness of the democratic base of our society
nuestra sociedad y un aumento de la exclusión total. Aspectos que and an increase in total exclusion. These aspects eventually render

65
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 66

EURALAT 2003 - 2007

se acaban concretando en la imposibilidad para millones y millones it impossible for millions and million of citizens to participate in
de ciudadanos de contar en el proceso de decisión política, en la policy-making decisions, policy-building and institutional life. The
construcción de la política y de la vida institucional. Los síntomas most visible symptoms of this pathology are distrust, distance and
más visibles de esta patología son la desconfianza, la distancia y la disenchantment. Symptoms which present, and have presented, in
desilusión. Síntomas que se han manifestado, y se manifiestan, de different ways over the last 15 or 20 years all over the world.
manera diferente en los últimos 15 o 20 años en todo el mundo. Democratic dialogue and conflict between movements and ins-
El diálogo y el conflicto democrático entre movimientos e insti- titutions are the destiny of democracy. And the only possible anti-
tuciones son el destino de la democracia. Y el único antídoto plau- dote to the widespread anti-politics. On the contrary, if we inte-
sible ante la antipolítica generalizada. Por el contrario, si inte- rrupt this positive conflictivity between the mobilisation of civil
rrumpimos esta conflictividad positiva entre la movilización de la society and the policy-building process, our only destiny will be an
sociedad civil y el proceso de construcción de la política no tendre- utterly dangerous fragmentation favouring only the strongest
mos ningún destino más allá de una fragmentación absolutamente powers, causing a growing degradation of society.
peligrosa que favorece únicamente a los poderes más fuertes pro- EURALAT is committed to dialogue as a destiny. This is why we
duciendo un degrado creciente de la sociedad. work hard on a methodology, which at the same time is a political
Desde EURALAT apostamos por el diálogo como destino. strategy, and which consists basically of searching for convergences
Razón por la cual trabajamos decididamente en una metodología, around fundamental values and strategic challenges, looking openly
que constituye al mismo tiempo una estrategia política, y que con- for the positive things in controversies. If two people do not agree
siste básicamente en buscar convergencias alrededor de valores fun- on something, it does not mean that they are enemies, that they
damentales y desafíos estratégicos, valorizando las controversias de cannot undertake a search together. As a methodology it does not
manera abierta. Si dos no están de acuerdo sobre algo, no significa eliminate the conflict, but it affords us a common outlook. It does
que sean enemigos, no significa que no puedan emprender una bús- not eliminate the widespread dynamic of majority versus opposi-
queda común. Como metodología no elimina el conflicto, pero nos tion, but it does render it possible to make progress in the mana-
entrega una perspectiva común. No elimina la dinámica generaliza- gement of common challenges which cannot be relinquished.While
da de mayoría versus oposición, pero permite avanzar en la dirección as a political strategy it entails a far-reaching change in political cul-
de desafíos comunes que son irrenunciables. Mientras que como ture and in the culture of current governments that do not face up
estrategia política supone un cambio profundo de la cultura política properly to the contradictions we face.
y de la cultura de gobierno actuales, que no enfrentan suficiente- In recent days there has been a lot of discussion about the
mente las contradicciones que tenemos enfrente. events in France and in other cities in the north of Europe. Events
En los últimos días se ha discutido enormemente lo sucedido en that could lead to the risk, as the headline of a news item in “El
Francia y en otras ciudades del norte de Europa. Acontecimientos que País” stated, of going from a social State culture to a penal State cul-
podrían suponer el riesgo, como rezaba el titular de una noticia de “El ture.The penal status by principle, by intimate value, is an exclusive
País”, de pasar de una cultura del Estado social a una cultura del Estado State. In the face of this threat we need a revamped capacity for
penal. El estado penal por principio, por valor íntimo, es un Estado dialogue, discussion and a common search, to which social move-
exclusivo. Ante esta amenaza necesitamos de una capacidad renovada ment must commit, taking on board their duty to shed light on
para el diálogo, la discusión y la búsqueda común, con la que los movi- questions, values and expectations. And governments must commit

66
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 67

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

mientos sociales se comprometan asumiendo su deber de alumbrar to their duty to respond.The reconstruction of the principle of rea-
cuestiones, valores y expectativas. Y los gobiernos se comprometan lism is the reconstruction, first and foremost, of the response prin-
en su deber de respuesta . La reconstrucción del principio realismo, ciple. It is a duty, it cannot be an option.This is the most important
es la reconstrucción ante todo del principio de respuesta. Es un challenge that we must face and which can give rise to a possibility
deber, no puede ser una opción. Éste es el reto más importante que of collaboration, dialogue, confrontation and common action.
debemos enfrentar y sobre el cual se abre una perspectiva de colabo- At the moment in Europe, 15 States out of 16 members are
ración, diálogo, de confrontación y de acción común. governed by left-centre forces. This heralds a unique opportunity
Estamos en un momento que en Europa, 15 Estados sobre 16 for re-launching political change... With which culture, with which
miembros, están gobernados por fuerzas de centro izquierda. Lo objective, with which popular participation, with which link betwe-
que constituye una oportunidad única para relanzar un cambio polí- en policy and participation...? Defining it falls to governments and
tico... Con cuál cultura, con cuál objetivo, con cuál participación movements.
popular, con cuál vínculo entre política y participación... Definirlo At the same time, there has been a large wave of democracy in
es un tema de gobiernos y de movimientos. Latin America that has taken it from the continent of dictatorships
Al mismo tiempo, se ha dado en América Latina una larga ola to the democratic continent we know today. But this wave
democrática que la ha llevado a dejar de ser el continente de las dic- currently has far-reaching contradictions that have developed over
taduras para convertirse en el continente democrático que hoy the last few years into confrontation. For all these reasons, and
conocemos. Pero esta ola enfrenta actualmente contradicciones albeit in different contexts, we face a common challenge in Europe
profundas que se desarrollaron en los últimos años. Por todo ello, a and Latin America.
pesar de tratarse de contextos diferentes, en Europa y América This challenge is the main objective of our action: to foster dia-
Latina, tenemos un desafío común. logue between political forces, parties, institutions and organisa-
Este desafío es el principal objetivo de nuestra acción: impulsar tions of civil society. This is where the strength and action capacity
el diálogo entre fuerzas políticas, partidos, instituciones, y organiza- of EURALAT.
ciones de la sociedad civil. En ello reside la fuerza y la capacidad de
acción de EURALAT.

67
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 68
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 69

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

Malestar en la cultura y crisis de la política /


Discontent in culture and the crisis of politics
Pedro Santana Rodríguez, presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía-Colombia

Como se trata de una intervención corta para introducir la dis- As this is but a short intervention to introduce the discussion on
cusión sobre el tema de la crisis de la política, quisiera inspirarme en the topic of the crisis of politics, I would like to draw from our great
nuestro gran Escritor Gabriel García Márquez, una de sus novelas writer Gabriel García Márquez who, in one of his greatest novels
cumbres “El Amor en los tiempos del cólera” desarrolla parte de la “Love in the time of cholera”, develops part of the main plot using
trama central en forma de telegramas que se transmiten los enamo- telegrams between the lovers Florentino Ariza and Fermina Daza.
rados Florentino Ariza y Fermina Daza. Por cierto dicha novela esta By the way, the novel celebrates its 25th anniversary this year
cumpliendo en este año de 2005, veinticinco años de publicada. (2005). I would therefore like my intervention to be telegraphic,
Quiero hacer entonces una intervención telegráfica y pido de ante- and apologise in advance because it is impossible to deal with all
mano excusas porque seguramente no queden aquí registrados todos the arguments on such a complex topic here, although it is one we
los argumentos sobre un tema tan complejo, pero, sobre el cual tra- deal with a lot in the space of the World Social Forum and in our
jinamos muy a menudo en los espacios del Foro Social Mundial y de network the Euro-Latin American Observatory of social demo-
nuestra Red el Observatorio Euro latinoamericano de democracia y cracy and development, EURALAT. I am going to address the crisis
desarrollo social, EURALAT. Voy a abordar la crisis de la política of politics on the basis of three topics which to my mind are fun-
desde tres temas que considero fundamentales. El primero de ellos, damental.The first one is related to what Sigmund Freud would call
tiene que ver con lo que Sigmund Freud denominaría el malestar en discontent in culture.The second one is related to the crisis of poli-
la cultura. El segundo tema es el relacionado con la crisis de la polí- tics and the non-representation of the interests of society in the
tica y la no representación de los intereses de la sociedad en el State, and the third is the merciless attack by neoliberalism on poli-
Estado y el tercero es el ataque despiadado que el neoliberalismo tics and in general on things public or, as the Europeans now say,
dirige contra la política y en general contra lo público o como sue- the public space.
len decir ahora los europeos sobre el espacio público. On the first topic, I think that there is sufficient evidence, such
Sobre el primer tema, creo que existen evidencias suficientes, as the recent events in France, to assert the presence of a great dis-
como lo ocurrido recientemente en Francia, para afirmar la presen- content in culture that politics is not interpreting. And does not
cia de un gran malestar en la cultura que la política no interpreta. Y even acknowledge it. What is being expressed by the young French
ni siquiera visibiliza. ¿Qué están expresando los jóvenes franceses people who started, last 27 October, a protest because two young
que iniciaron el 27 de octubre pasado una protesta porque dos jóve- French people, children of immigrants, died electrocuted in a
nes franceses, hijos de inmigrantes, mueren electrocutados en una power substation where they were seeking refuge from assault and
subestación eléctrica en donde buscaron refugio ante el asedio y la persecution by the Police. This protest continues and its main trait

69
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 70

EURALAT 2003 - 2007

persecución de la Policía. Esta protesta sigue y su principal rasgo es la is the burning of private cars. Thousands and thousands of young
quema de carros particulares. Miles y miles de jóvenes franceses, hijos French people, children of immigrants, join the protest. They burn
de inmigrantes se suman a la protesta. Queman carros, pero ¿qué esta cars, but what is behind the burning of the cars, what are they
detrás de la quema de los carros?, ¿Qué es lo que ellos están recla- calling out for? They are French citizens born in France who feel
mando?. Son ciudadanos franceses que nacieron en Francia y que se discriminated and are actually being discriminated by most of
sienten discriminados y en realidad son discriminados por parte de la French society. This trait, that which underlies the protest, was bri-
mayor parte de la sociedad francesa. Quizás este rasgo, este fondo de lliantly retrieved by another one of our great writers, the Mexican
la protesta, lo ha rescatado de manera magistral otro de nuestros gran- Carlos Fuentes, in a conference in Madrid about a year ago,
des escritores, el mexicano Carlos Fuentes, en una conferencia que addressing a major problem in the European and North American
impartió en Madrid hace aproximadamente un año, señaló la existen- cultures. These cultures have not integrated the huge mass of
cia de un gran problema en las culturas europea y norteamericana. immigrants properly. Many of these immigrants have created
Estas culturas no han integrado adecuadamente a la inmensa masa de niches, or perhaps the word is ghettoes, in the European and
inmigrantes. Muchos de esos inmigrantes han creado nichos o mejor North American society. These immigrants are discriminated, they
sería decir guetos dentro de las sociedades europeas y de la sociedad are second-class citizens in that they are not integrated in demo-
norteamericana. Estos inmigrantes están discriminados, son ciudada- cracy or its elective forms, and their rights as citizens are unknown.
nos de segunda por cuanto no están integrados a la democracia ni a But they are building their own systems of communication in these
sus formas electivas, sus derechos ciudadanos son desconocidos. Pero “ghettoes”, in these niches.
ellos están construyendo sus propios sistemas de comunicación en Carlos Fuentes expressed it very beautifully, he talked about the
esos “guetos” en esos nichos. “Vengeance of Montezuma” referring to the millions of people that
Carlos Fuentes lo expreso de una manera muy bella, habló de la live in North American and European society and are not integra-
“Venganza de Moctezuma” refiriéndose a los millones de personas ted in these societies, maintaining differences in their ways of life,
que viven en las sociedades norteamericana y europea y que no se their food, their holidays, their language, their meetings. According
han integrado a éstas sociedades, mantienen diferencias en su forma to Fuentes, Montezuma has settled in the societies of the north,
de vida, en sus comidas, en sus fiestas, en su lenguaje, en sus reu- and since no democratic policy has been deployed for their inte-
niones. Según Fuentes, Moctezuma se ha instalado en las socieda- gration, they have developed their own codes of language. Fuentes
des del norte y al no desarrollarse una política democrática para su gave the city of Los Angeles, in the State of California, as an exam-
integración, ellos han desarrollado aún sus propios códigos del ple. Ten million Hispanics live there and have developed their own
Lenguaje. Fuentes puso como ejemplo la ciudad de los Ángeles en languages, “Hispaninglish” a combination of Spanish and English, and
el Estado de California. Allí viven unos 10 millones de hispanos y he gave it as an example of this counterculture, this Spanish-spea-
han llegado hasta desarrollar su propio idioma el “hispaninglish” king public, which is developed by this community of speakers. Los
una combinatoria entre el español y el inglés y lo puso como ejem- Angeles is, by virtue of its size, the third-largest city in terms of
plo de esa contracultura, de ese público de hispano parlantes, que Spanish speakers after Mexico City and Buenos Aires. What is inte-
desarrollan esa comunidad de hablantes. Los Ángeles, es por su resting is that Carlos Fuentes pre-empted and predicted that these
tamaño, la tercera ciudad de hispano hablantes después de ciudad countercultures, these millions of Montezumas, five hundred years
de México y de Buenos Aires. Lo interesante es que Carlos Fuentes on have wreaked “vengeance” on the territories of the north, thre-

70
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 71

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

se anticipó y predijo que esas contraculturas, esos millones de moc- atening, in passing, the comfort these societies live in, inevitably the
tezumas, después de quinientos años han llegado para tomar “ven- immigrants will begin to claim their place in these societies and this
ganza” a los propios territorios del norte amenazando de paso el is what xenophobic movements such as Le Penn with his slogan
confort en que viven éstas sociedades, inevitablemente los inmi- “France for the French” have not understood or do not unders-
grantes comenzarán a reclamar un lugar en éstas sociedades y es eso tand. On the contrary, the countries of the north have developed
lo que no han entendido ni entienden los movimientos xenófobos a restrictive legislation for immigrants, while they provide all types
como Le Penn con su lema “La Francia para los franceses”. Por el of facilities for the movement of goods and financial capital, they
contrario los países del norte han desarrollado una legislación res- restrict and make life very difficult for the citizens that live in the
trictiva para los inmigrantes, mientras que dan todo tipo de facilida- south without employment, education and health opportunities
des para la circulación de las mercancías y del capital financiero, res- and who decide to go north to develop trades which are often
tringen y ponen todo tipo de trabas a los ciudadanos que viven en el looked down upon by the Europeans or North Americans. This is
sur sin oportunidades de trabajo, educación y salud y que deciden ir a contradiction.
al norte para desarrollar oficios muchas veces menospreciados por This discontent produced by restrictive laws which hamper inte-
los europeos o norteamericanos. Este es un contrasentido. gration for immigrants has led to an increase in the xenophobic spi-
Este malestar producto de leyes restrictivas y poco integracionistas rit. Some underground stations were bombed in London on July 7,
para los inmigrantes ha llevado a que aumente el espíritu xenófobo. En 2005. The English Police later discovered that the perpetrators of
Londres el 7 de julio de 2005 fueron atacados con explosivos algunas these grim attacks were English citizens who were the children of
estaciones del metro. Luego la Policía inglesa encontró que los autores Arab immigrants. A young Brazilian boy was shot dead in confusing
materiales de estos repudiables hechos eran ciudadanos ingleses hijos circumstances. Tony Blair, Prime Minister, and one of strictest neoli-
de inmigrantes árabes. Un joven brasilero fue asesinado en confusos berals, expressed his concern that one third of the English popula-
hechos. Tony Blair, primer ministro, y uno de los neoliberales más tion is comprised of first- and second-generation immigrants.
estrictos, señaló su preocupación toda vez que según él un tercio de la Herein lies the problem in all its magnitude. The conditions for
población inglesa esta conformada por migrantes de primera y segun- immigrants are being tightened to protect themselves from the
da generación. He aquí el problema en toda su dimensión. Para pro- invasion of the Montezumas from the south. Hundreds of them die,
tegerse de la invasión de los moctezumas provenientes del sur se endu- every year, trying to enter the United States or Europe. In the
recen las condiciones para los inmigrantes. Cientos de ellos mueren, meantime, the topic is not part of the public agenda in Europe, and
anualmente, intentando entrar a los Estados Unidos o a Europa. in the United States, where the issue is on the public agenda, there
Entretanto el tema no es parte de la agenda pública en Europa y en are no substantial differences between what is offered by the
los Estados Unidos en donde el tema de las migraciones es parte de la democrats and the Republicans.
agenda pública no hay diferencias sustanciales entre lo ofertado por There are, in my opinion, and with regard to the foregoing, two
los demócratas y los republicanos. questions that merit political consideration. First of all, the pheno-
Existe, a mi entender, en relación a lo dicho, dos asuntos que mere- menon of migration is reflecting a problem of a lack of dignity in
cen una consideración política. Primero, el fenómeno de la migración the old European democracy. The children of immigrants do not
está reflejando un problema de la falta de dignidad en la vieja demo- have the same status of dignity as other citizens in Europe, a conti-
cracia europea. Los hijos de los migrantes no tienen el mismo status nent which has flown the flag of liberty, equality and fraternity since

71
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 72

EURALAT 2003 - 2007

de dignidad que el resto de ciudadanos en Europa, continente que the revolution of 1789. Secondly, there is also a problem of incom-
enarbola la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad desde la plete citizenship. In Spain, for example, barring the Basque County,
revolución de 1789. Segundo, también existe un problema de ciuda- the only country where residents have the right to participate in
danía incompleta. En España, por ejemplo, salvo en el País Vasco, municipal elections, the right to participate in elections to choose
única región donde los residentes tienen el derecho de participar en the government is not recognised. This all refers to a major politi-
las elecciones municipales, no se reconoce el derecho a participar en cal problem which the old pachyderm State of the dying Leviathan
las elecciones de los gobernantes. Todo ello hace referencia a un gran cannot answer. And this inevitably brings to mind the arrogant
problema político al que el viejo Estado paquidérmico del Leviatán France of the French Revolution that responded according to its
moribundo no es capaz de responder. Y ello nos recuerda inevitable- tradition,
mente a la Francia arrogante de la Revolución Francesa que respon- with authoritarianism, to petitions from the towns and the
día con la viaja usanza del autoritarismo a las solicitudes de las regio- regions. In other words, denying the problem and imposing a solu-
nes y de las localidades. Es decir, negando el problema e imponiendo tion based on force. Likewise, it is symptomatic that Blair was con-
una solución desde la fuerza. Igualmente, es sintomático que Blair se cerned on realising that one third of the English population is of
asuste al darse cuenta que un tercio de la población inglesa tiene ori- foreign origin, although on the other hand he refuses to recognise
gen en el exterior, pero que por el contrario se niegue a reconocerlo it as a topic to be included on the political agenda. The same atti-
como un tema a incorporar a la agenda política. La misma actitud que tude that was shown with the pact between the political parties in
se puso de manifiesto con el pacto de los partidos políticos en España Spain where the issue of immigrants has been silenced, hidden.
en donde el tema de los inmigrantes ha sido silenciado, invisibilizado.
THE CRISIS OF POLITICS
LA CRISIS DE LA POLÍTICA
The second topic of the telegram is related to the question of
Segundo tema del telegrama esta relacionado con el tema de la the crisis in politics. There evidently does exist a political crisis, of
crisis de la política. Existe, evidentemente, una crisis de la política, parties, politicians, this crisis is in the South, but it is also in the
de los partidos, de los políticos, esta crisis está en el sur, pero, tam- north. There is a crisis of confidence among citizens in the political
bién en el norte. Hay una crisis de confianza de los ciudadanos en institutions. Citizens participate in politics and trust political activity
las instituciones políticas. Los ciudadanos participan y confían en la to the extent that it brings them practical results, in terms of wel-
política en la medida en que ésta les ofrece resultados prácticos, en fare, or offers them at least a degree of certainty as to what their
términos de bienestar, o les ofrece por lo menos, cierta seguridad immediate or foreseeable future will be. If politics cannot offer
sobre lo que va a ser su futuro inmediato o su futuro previsible. Si improvements or foster hope, the reasons for participating in poli-
la política no es capaz de ofrecer mejoras ni de alentar esperanzas, tics become increasingly weaker. And this is what is happening now.
las razones para participar en la política se hacen cada vez menores. Each government that comes into power, particularly in the coun-
Y esto es lo que esta sucediendo actualmente. Cada gobierno que tries of the south, does not offer improvements, but rather cut-
llega sobre todo en los países del sur ofrece no mejoras sino recor- backs on health or pensions, or reductions in subsidies to public
tes en los seguros de sanidad o de pensión, o disminución de los services, etc. A deterioration in the Welfare State and therefore a
subsidios en los servicios públicos, etc. Un deterioro del Estado de loss of prestige of politics, which runs parallel to the impositions of

72
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 73

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

bienestar y por ende un desprestigio de la política y esto corre pare- international organisations such as the World Bank or the
jo con las imposiciones de organismos internacionales como el International Monetary Fund that always apply the same recipes,
Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional que aplican totally disregarding reality. And as we have seen in Latin America,
siempre las mismas recetas sin que importe la realidad. Así y como parties change in the government, but their economic or social
lo hemos visto en América Latina cambian los partidos en el gobier- policies do not. This happened dramatically, for example in
no pero no cambian las políticas económicas o sociales. Esto suce- Argentina where the people voted for De la Rúa instead of
dió de manera dramática, por ejemplo en Argentina en donde el Menen, but de la Rúa is accentuating the neoliberal policies imple-
pueblo voto por De la Rúa en contra de Menen, pero, de la Rúa mented by Menen.
acentúa las políticas neoliberales puestas en ejecución por Menen. One characteristic of policy is that it should work for redistri-
Una característica de la política es que ella debería trabajar por la bution, whereby the very contents of public policies have econo-
redistribución por lo cual los contenidos mismos de las políticas públi- mic consequences. However, precisely now with the start-up of
cas tienen consecuencias económicas. Pero, justamente ahora con la the independent central banks, the aim is to have a monetary
puesta en marcha de los bancos centrales independientes se pretende authority above the governments which are being discredited.
que haya un autoridad monetaria por encima de los gobiernos a quie- Politics and governments lose their power to intervene in econo-
nes se desprestigia. La política y los gobiernos pierden poder para mic policies. The economy becomes an independent area of poli-
intervenir en las políticas económicas. Se erige la economía como un tics and the idea that only markets will be the best assigners of
área independiente de la política y se promueve la idea de que solo los resources is being promoted. With this, politics is left destitute of
mercados serán los mejores asignadotes de los recursos. Con ello el its capacity to take decisions on the redistribution of wealth, effec-
vaciamiento de la política de su capacidad de tomar decisiones para la tively rendering politics irrelevant.
redistribución de la riqueza tornan a la política irrelevante. Politics is becoming increasingly more dependent on the large
La política cada vez es más dependiente de las grandes empresas y companies and economic and financial conglomerates. The
conglomerados económicos y financieros. Los Estados Nacionales National States lose their decision-making capacity to international
pierden capacidad de decisión frente a los organismos internacionales organisations and multinationals. At the same time, the corpora-
y frente a las multinacionales. Al mismo tiempo las corporaciones y tions and large companies subordinate politics and parties through
grandes empresas subordinan a la política y a los partidos a través del the funding of political campaigns. This is dramatic in countries like
financiamiento de las campañas políticas. Esto es dramático en países the United States. Apart from this, it would be necessary to exa-
como los Estados Unidos. A parte habría que examinar el papel ya no mine not only the economic, but also the political, role, of multi-
solo económico sino político de las compañías multinacionales. national companies.
También la profesionalización de la política ha resultado nefasta The professionalisation of politics has also been detrimental to
para el ejercicio ciudadano de la política. La “clase política” ha des- the citizens' involvement in politics. The “political class” has deve-
arrollado su propio sistema de intereses que defiende a muerte en el loped its own system of interests which it defends to the last in
seno del aparato del Estado. Esta profesionalización ha alejado a los the core of the State apparatus. This professionalisation has sepa-
ciudadanos del ejercicio social de la política y ha terminado por rated citizens from the social exercise of politics and has ended up
debilitar los nexos programáticos de la base ciudadana con los par- undermining the programmatic nexus of citizens with political par-
tidos políticos o con los lideres carismáticos que ponen en la esce- ties or with the charismatic leaders which bring an antipolitical and

73
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 74

EURALAT 2003 - 2007

na un discurso antipolítico y profundamente personalista. Todo ello profoundly personalistic discourse into play. This all contributes
contribuye enormemente a la pérdida de sentido de la política en lo enormously to losing the sense of what politics should be: a collec-
que ella debería ser: un proyecto colectivo. tive project.
Al mismo tiempo hay que agregar la crisis de la democracia liberal Neither should we forget the crisis of liberal democracy under
bajo su forma de Estado liberal democrático y representativo. La ins- its form of liberal democratic and representative State. The insti-
titución de la representación está en crisis. Y ni siquiera las experien- tution of representation is in crisis. And not even the experiences
cias de democracia participativa, presupuestos participativos, etc, que of participative democracy, participative budgets, etc., at local level
se han dado a nivel local han sido capaces de enfrentarla. Cabría pre- have been able to tackle it. This begs the question: Why has the
guntarse “¿por qué a esa crisis se ha respondido solamente desde cier- only response to this crisis come from a certain innovation in the
ta innovación en los mecanismos de la democracia local?”. Como mechanisms of local democracy?” As Tocqueville so rightly said, citi-
bien dijo Tocqueville, la ciudadanía reside en el barrio, en el munici- zenship is in the neighbourhood, the municipality, which is where
pio, que es donde vive la democracia. Mientras que otras instancias, democracy lives. While other instances, such as the national State,
como es Estado nacional, quedan mucho más lejanas, son mucho are much further away, they are more abstract. The citizen lives in
más abstractas. El ciudadano vive en un territorio concreto, el muni- a specific territory, the municipality, with certain public services
cipio, con unos servicios públicos y unos servicios sociales determi- and social services that constitute the first image of political insti-
nados que constituyen la primera imagen de la institucionalidad polí- tutionality. Since the nineteen thirties in the 20th Century, we have
tica. Desde los años 30, del siglo XX, hemos asistido a una reinven- witnessed a democratic demand from the local space, with inno-
ción democrática desde el espacio local con innovaciones entorno vations around election, representation, mechanisms of direct
a elección, a representación, a mecanismos de democracia directa... democracy, to which the experience of the Workers' Parties in the
a lo que contribuyó de manera significativa la experiencia del governments of the Brazilian city of Porto Alegre made a signifi-
Partido de los Trabajadores en los gobiernos de la ciudad brasilera cant contribution. The experience of participative budgets of
de Porto Alegre. La experiencia de los presupuestos participativos Porto Alegre provided a way in for citizens to political spheres that
de Porto Alegre abrió a los ciudadanos esferas políticas que la liberal democracy had taken away from them, alleging that they
democracia liberal les había sustraído, alegando que se trataba de were “technical” affairs in which, for different reasons, the citizens
asuntos “técnicos” o en los cuales no debería entrar la ciudadanía should not enter, for example, on taxes and their allocation and lin-
por distintas razones, la discusión, por ejemplo, sobre los impues- ked to the latter, discussion on the budgets. The public budget, i.e.
tos y su destinación y ligado a esto último la discusión sobre los the decision on how public resources are to be allocated and
presupuestos. El presupuesto público, es decir, la decisión de cómo spent is the most important decision after the appointment of a
se van a destinar y en qué se van a gastar los recursos públicos, es mayor in a municipality. But on the other hand liberal democracy
la decisión más importante, después del nombramiento del alcalde does not allow citizens to participate in it. We could quickly name
en un municipio. Pero, en cambio, la democracia liberal no permi- other things that assert the crisis of politics and which reflect, in
te que los ciudadanos participen de ella. Podríamos nombrar rápi- turn, discontent in culture, such as, for example, the separation of
damente otras cosas que afirman la crisis de la política, y que refle- citizens from fundamental decision-making spheres to a real
jan, a su vez, el malestar de la cultura, como por ejemplo, la sepa- democratic life as Rousseau would have thought, or even classics
ración de los ciudadanos de esferas de decisión fundamentales a such as John Stuart Mill, for example.

74
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 75

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

una real vida democrática como hubiera pensado Rousseau, o NEOLIBERALISM AND THE DEBILITATION OF THINGS PUBLIC
incluso clásicos liberales como John Stuart Mill, por ejemplo.
Finally, the last topic in the telegram: what neoliberalism ren-
EL NEOLIBERALISMO Y EL DEBILITAMIENTO DE LO ders invisible. Neoliberalism renders many things invisible and in
PÚBLICO turn proposes many others. I think that as yet we do not realise
what neoliberalism has meant from the standpoint of the decons-
Finalmente, último tema del telegrama: qué invisibiliza el neoli- truction of the fundamental values of a society. But when we set
beralismo. El neoliberalismo invisibiliza muchas cosas y, a su vez, out to build alternative proposals, as is the case of a Post-
propone muchas otras. Creo que somos aún poco conscientes, Neoliberal agenda, these things must be in our mind. We have to
actualmente, de lo que el neoliberalismo ha significado, desde el think about them and investigate them. Trying to respond briefly
punto de vista de la de-construcción de valores fundamentales de to the question: what neoliberalism deconstructs. First of all it
una sociedad. Pero, cuando nos proponemos construir propuestas deconstructs a basic principle in politics, politics as a cultural rela-
alternativas, como es el caso de una Agenda Post-Neoliberal, esos tionship that is not possible without trust. Society and politics do
asuntos tienen que estar en nuestra cabeza. Tenemos que pensarlos not have inexorable laws like physics or chemistry, and the funda-
e investigarlos. Intentando responder brevemente a la pregunta: qué mental principle of trust is currently being undermined, as we
de-construye el neoliberalismo. Primero, de-construye un principio have briefly outlined in the preceding lines. This is endorsed by
básico en la política, la política como relación cultural que no es the discredit of politics and political par ties. Governments chan-
posible, sin confianza. La sociedad y la política no tienen leyes ge but politics, as we have already explained, do not. We must
inexorables como la física o la química, y el principio fundamental wonder how politics as a cultural relationship has gradually been
de la confianza, actualmente esta minado, como lo hemos expuesto deconstructed, because democracy would not exist outside this
brevemente en las líneas anteriores. De ello dan fe, el descrédito en cultural framework of trust according to which: If I win I
la política y en los partidos políticos. Cambian los gobiernos pero trust/hope that you will acknowledge me.They are currently rules
no cambian las políticas, como ya lo hemos explicitado. Es necesa- for uncer tain results: What legitimacy can the United States have
rio preguntarse cómo se ha ido de-construyendo la política como when the first time Bush was elected it was in the midst of a
relación cultural, porque la democracia no existiría fuera de ese debate on electoral fraud in the State of Florida where his bro-
marco cultural de confianza según el cual: yo confío que si gano tú ther is governor and then in the second election with electoral
me reconozcas. Actualmente, son reglas ciertas para resultados fraud in Ohio? Moreover, this was also demonstrated recently
inciertos ¿Qué legitimidad tiene Estado Unidos cuando la primera with the terrorist attacks of September 11, 2002 and then with
elección de Bush estuvo en medio de un debate sobre el fraude elec- the invasion of Iraq based on the lie that the authoritarian
toral en el Estado de la Florida en donde es gobernador su herma- government of Sadam Hussein had nuclear weapons. This all
no y luego en la segunda elección con un fraude en Ohio? Pero ade- undermines the credibility of democratic institutions and naturally
más como se ha comprobado recientemente cuando el Presidente affects confidence in Par ties and institutions. What ideas suppor t
ante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2002 y luego the credibility and the reaction capacity of the Nor th American
con la invasión a Irak sobre la base de la mentira que el gobierno people which has tolerated the instigation of lies in their govern-
autoritario de Sadam Hussein tendría armas nucleares y que luego ment's public policy? The answer is clear, it is all telling us that as

75
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 76

EURALAT 2003 - 2007

se ha mostrado como una gran mentira? Todo ello mina la credibili- far as the liberal democracy liberal of the USA is concerned pri-
dad en las instituciones democráticas y afecta por supuesto la con- vate interests are more impor tant than 30,000 deaths, including
fianza en los Partidos y en las instituciones. ¿En qué ideas descansa la two thousand dead soldiers of the army of the Unites States. It
credibilidad y la capacidad de reacción del Pueblo Norteamericano talks to us about a society, the Nor th American, in which sectors
que ha tolerado hasta ahora que la mentira se haya entronizado en la suppor ting the religious fundamentalism that has been one of the
política pública de su gobierno?. La respuesta es clara, todo ello nos cornerstones of the Bush administration have grown.
está hablando de que para la democracia liberal de EUA los intereses In fact, neoliberalism discredits politics and exalts the private
privados son más importantes que 30.000 muertos, de los cuales ya el sphere as that which is excellent, competitive versus public, which
propio ejército de los Estados Unidos ha puesto casi dos mil. Nos is por trayed as inefficient and corrupt by definition. This entails a
habla de una sociedad, la norteamericana, en la cual han crecido los deconstruction of politics as mediation, as a mechanism founded
sector4s que apoyan el fundamentalismo religioso que ha sido una de by men and women to face up to conflicts via dialogue and nego-
las bases de apoyo de la administración Bush. tiation, not through self-destruction.The economy has become an
En efecto, el neoliberalismo desacredita la política y entroniza lo autonomous entity above politics. As if the economy had laws to
privado como lo excelente, lo competitivo frente a lo público, que which men must inexorably submit. Nowadays, transnational cor-
aparece como ineficiente y corrupto por definición. Ello supone una porations have greater political clout via the illegal funding of
de-construcción de la política como mediación...como mecanismo electoral campaigns. A good example of this is the infamous tra-
fundado por los hombres y mujeres para hacer frente a los conflictos gedy of the funding of politics in the USA and the famous Enron
desde el diálogo y la negociación, no desde la autodestrucción. La cases.Transnational corporations fund, give, take away, scandalize...
economía, se erige en la actualidad como un ente autónomo por enci- First they fund and then they denounce. They illegally fund par ty
ma de la política. Como si la economía tuviese leyes a las cuales los campaigns and then denounce it publicly, alleging that the par ties
hombres tienen que someterse inexorablemente. Hoy en día, son las sold out, etc... One might wonder, paraphrasing Truman Capote,
corporaciones transnacionales las que tienen un mayor peso político in whose hands the world is, what the people who decide the
mediante el financiamiento ilegal de las campañas electorales. Buen destiny of the world are made of.
ejemplo de ello es, la tragedia notoria del el financiamiento de la polí- In the face of this we must demand an economy policy, which
tica en EUA y los famosos casos de Enron. Las corporaciones trans- is what actually exists. The other one is a myth. Par t of the neoli-
nacionales financian, quitan, ponen, escandalizan... Primero financian beral fallacy and of the failure of neoliberalism, according to which
y después denuncian. Financian ilegalmente las campañas de los par- the world must be organised around the profits of the large cor-
tidos y después lo denuncian públicamente alegando que los partidos porations and not around satisfying the needs of human beings.
vendieron su conciencia, etc... Cabría preguntarse, parafraseando a To wind up, I would like to refer to the deconstruction of the
Truman Capote, en manos de qué gente está el mundo, cuál es la cali- notion of legitimate universal rights. For neoliberalism, legitimate
dad de la gente que esta al frente de los destinos del mundo. universal rights do not exist, whereby it deems the privatisation
Frente a ello, debemos reivindicar la economía política, que es la of natural goods, natural resources to be legitimate. And in the
que en realidad existe. La otra es un mito. Parte de la falacia neolibe- face of this, for example, the Aymara Indians are claiming owners-
ral y del fracaso del neoliberalismo, según la cual el mundo tiene que hip of the natural water fountains which they have protected for
organizarse en torno a las ganancias de las grandes corporaciones y thousands of years. So when the French buy the aqueduct and

76
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 77

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

no en torno a la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. privatise the water, the Indians fail to understand because they
Para acabar, me gustaría hacer referencia a la de-construcción de la simply wonder how, if they have coexisted with the water and
noción de derechos universales exigibles. Para el neoliberalismo no have looked after it for 4,000 years, the French can come along
existen derechos universales exigibles, por lo que considera legítima la and say that it belongs to them, bottle it and then want to char-
privatización de bienes naturales, de recursos naturales, que antes la ge them for it.
economía llamaba bienes meritorios. Y frente a ello, por ejemplo, losa There is thus a debilitation of what is public which in turn rein-
indígenas Aymaras, reivindican su propiedad sobre las fuentes natura- forces the fallacy that only the market and the private sector are
les de agua a las cuales han protegido durante miles de años. Por ello efficient and that competitiveness and individualism are the way
cuando unos franceses compran el acueducto y privatizan el agua, ellos forward.
no pueden entender puesto que se preguntan simplemente si ellos han
convivido con el agua y la han cuidado desde hace 4.000 años, por qué
cuando llegan unos franceses diciendo que ese agua ahora les pertene-
ce, por qué la embotellan y por qué quieren cobrárnosla.
Hay pues un debilitamiento de lo público que a su vez apuntala
la falacia de que solo el marcado y el sector privado son eficientes y
que la competitividad y el individualismo son el camino para salir
adelante.

77
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 78
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 79

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

La relación entre la sociedad civil y la sociedad política /


The relationship between civil society and political society
Vanessa Marx, Secretaria Técnica Ejecutiva FAL y CISDP

CONTEXTO CONTEXT

El contexto actual en el que vivimos continúa sendo regulado The current context we live in is still regulated by neoliberal glo-
por la globalización neoliberal que aumenta los índices de pobreza balisation that increases poverty and exclusion all over the globe.
y exclusión en todos los rincones del planeta. As if this were not enough, we also have the crisis of politics and
Como si no fuera suficiente se agrega a esto la crisis de la polí- the State that leads us to think of other ways of acting in the world
tica y del Estado que nos lleva a pensar en otras formas de actuar context.
en el contexto mundial. The fragmentation of governance capacity in post industrial society
La fragmentación de la capacidad de gobierno en la sociedad means that the State should share decisions with other subnational or
post industrial implica que el Estado debe compartir decisiones con supranational players. The new global interdependencies are curbing
otros actores subnacionales o supranacionales. Las nuevas interde- the State's centralist capacity to control global transformation pro-
pendencias globales ponen en jaque la capacidad centralista del cesses. This complex panorama features local governments and the
Estado de controlar los procesos de transformación global. En este recognition of their capacity to be part of this game.
complejo panorama se encuentran los gobiernos locales y el reco- It would be important to think that the crisis of the State should
nocimiento de su capacidad para formar parte de este juego. serve for us to reflect and seek solutions that reinforce the role of
Sería importante pensar que la crisis del Estado debería servir the public versus the private. We cannot fall into the trap of the
para que reflexionemos y busquemos soluciones que vengan a neoliberal discourse that everything that private means and that
reforzar el papel de lo público frente a lo privado. No podemos caer the privatisation of state companies would be a way of “saving the
en la trampa del discurso neoliberal de que todo lo que es lo priva- State”1.
do es eficaz y que la privatización de las empresas estatales sería una Perhaps the solution would be to work on the issue of demo-
forma de “salvar el Estado”1. cracy as a basic cornerstone of this deep-reaching reform in the

1. Castro, Jorge. «Crisis y Gobernabilidad: perspectivas para las reformas 1. Castro, Jorge. «Crisis y Gobernabilidad: perspectivas para las refor-
de segunda generación». In: Calame, Pierre y Talmant, André. A mas de segunda generación». In: Calame, Pierre y Talmant, André. A
Questão do Estado no Coração do Futuro. Ed: Vozes. Petrópolis, 2001. Questão do Estado no Coração do Futuro. Ed: Vozes. Petrópolis,
p.12 2001. p.12

79
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 80

EURALAT 2003 - 2007

La solución quizás estaría en trabajar el tema de la democracia structure of a new State, seeking a new relationship between State
como pilar básico de esta reforma profunda en la estructura de un and Society and the return of politics as the centre, since politics
nuevo Estado, buscando una nueva relación entre Estado y Sociedad have become weak in the face of the hazy scenario of financial and
y el retorno de la política como centro, ya que esta viene debilitándo- neoliberal capitalism.
se frente al escenario nubloso del capitalismo financiero y neoliberal. The World Social Forum (WSF) which was born in 2001 in
El Foro Social Mundial (FSM) que nace en 2001 en Porto Alegre Porto Alegre is the result of a call to this reality and serves to
es el resultado de una llamada a esta realidad y sirve para agregar los aggregate the citizens of the world that act on different fronts
ciudadanos del mundo que actúan en distintos frentes (movimien- (movements, NGOs, Foundations) and which seek to propose
tos, ONG’s, Fundaciones) y que buscan proponer alternativas al sis- alternatives to the predominant and excluding system.
tema predominante y excluyente. The Forum of Local Authorities (FAL), which saw the light toge-
El Foro de Autoridades Locales (FAL) que nace junto al FSM es ther with the WSF, is a network of progressive local governments
una red de gobiernos locales progresistas y abiertos a trabajar con that are open to working with civil society with a view to searching
la sociedad civil con el fin de buscar alternativas y políticas concre- for specific policies and alternatives to the neoliberal globalisation
tas al modelo de la globalización neoliberal. model.
Pensamos que las ciudades son las que sufren los efectos más We think that it is cities that suffer the most perverse effects of
perversos de esta globalización. Vemos claramente el efecto de lo this globalisation. We clearly see the effect of things global at local
global en lo local y son ellas las que tienen que dar respuestas a sus level and they have to find answers for their citizens on problems
ciudadanos ante a problemas como: falta de servicios básicos como such as: lack of basic services such as health, education, basic sani-
salud, educación, saneamiento básico y problemas más urgentes aún tary facilities and even more pressing problems such as poverty and
como la pobreza y la indigencia que están presentes en el territorio destitution that are present in the territory of the city, as in towns,
de la ciudad, como en las villas, "favelas" o chabolas. "favelas" or shanty towns.
Es por este motivo que el eje principal del FAL es la inclusión This is why the main axis of the FAL is social inclusion and par-
social y la democracia participativa junto con otros temas como la ticipative democracy, together with other topics such as decentra-
cooperación descentralizada, los derechos humanos en la ciudad, la lised cooperation, human rights in the city, the culture of peace and
cultura de paz y la reforma de las instituciones internacionales y las the reform of international institutions and peripheral cities.
ciudades periféricas. The changes undergone by cities frame the classic question of
Los cambios sufridos por las ciudades enmarcan la clásica pre- Marcuse and Van Kempen:
gunta de Marcuse y Van Kempen:
«Is there something new, something different, about the spatial
«Is there something new, something different, about the spatial patterns of
patterns of the cities of today and tomorrow which differentiates
the cities of today and tomorrow which differentiates them from the cities of yes-
them from the cities of yesterday?»2
terday?»2

2. Marcuse, Meter y Van Kempen, Ronald. Globalizing Cities: a new spa- 2. Marcuse, Meter y Van Kempen, Ronald. Globalizing Cities: a new spatial
tial order? Ed. Blackwell. Massachusetts, 2000. p.1 order? Ed. Blackwell. Massachusetts, 2000. p.1

80
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 81

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

La pregunta nos instiga a decir que en los días de hoy las ciuda- The question calls upon us to say that nowadays cities are not like
des no son como las del pasado. Existe un nuevo paradigma en vir- those of the past.There is a new paradigm by virtue of the change of
tud del cambio de las funciones del Estado que ha afectado a las functions of the State that has affected the cities, which have taken on
ciudades, las cuales han asumido parte de las funciones que antes part of the functions that used to be exercised by the central govern-
eran ejercidas por el gobierno central. Además estamos presencian- ment. Moreover, we are witnessing the inclusion of new actors on the
do la inclusión de nuevos actores en la escena internacional como international scene, such as the multinationals, the new social move-
las multinacionales, los nuevos movimientos sociales y los actores ments and subnational actors that develop politics or policies outside
subnacionales que desarrollan políticas al margen de las reconocidas those recognised by the system of international relations.
por el sistema de relaciones internacionales. At the end of the 20th Century cities saw how their national refe-
A finales del siglo XX las ciudades han observado como su escenario rence scenario made way for the globalisation environment.
nacional de referencia dejaba paso al entorno de la globalización. La glo- Globalisation provided ease of communication and greater proximity
balización proporcionó una facilidad en las comunicaciones y una of/to people, but it also brought with it a hitherto unheard-of exclu-
mayor aproximación de los pueblos, pero también trajo una exclusión sion, and a huge gap between the rich and the poor.The dilemmas of
jamás vista, con una enorme distancia entre los ricos y los pobres. Los globalisation are faced by cities when working at international level
dilemas de la globalización son enfrentados por las ciudades cuando se and in the context of the World Social Forum.
trabaja a nivel internacional y en el contexto del Foro Social Mundial.
THE IMPORTANCE OF THE DISCUSSION OF THE TOPIC
LA IMPORTANCIA DE LA DISCUSIÓN DEL TEMA
It is in this context of the city as an active actor at world level toge-
Es en este contexto de la ciudad como actor activo a nivel mun- ther with the new social movements that the FAL seeks to promote
dial junto con los nuevos movimientos sociales, en el que intenta- the fusion of these two actors to create new policies and new forms
mos fomentar desde el FAL la unión de estos dos actores para crear of action, not just in the space of the WSF but also in the different
nuevas políticas y nuevas formas de actuación no sólo en el espacio spaces where alternative proposals for change can be made.
del FSM pero en los diversos espacios donde se pueda hacer pro- These strategies call out for innovation in the model of govern-
puestas alternativas para el cambio. ment and local management, adding to the functions it has traditio-
Estas estrategias claman por una innovación en el modelo de nally exercised, that of the foreign projection of the city, strengthening
gobierno y gestión local, agregando a las funciones que tradicional- it and consolidating it on the external scenario. This idea of transfor-
mente ya ejercía la función de proyección externa de la ciudad, forta- mation is inserted into what Tarso Genro describes:
leciendo la ciudad y consolidándola en el escenario externo. Esta idea
de transformación está insertada en lo que nos describe Tarso Genro: «For a city to be the object of a new democratising subversion,
with the same potential as the Enlightenment, it must be framed in a

3. Genro, Tarso. «O Futuro das Cidades na Nova Ordem Global» In A 3. Genro, Tarso. «O Futuro das Cidades na Nova Ordem Global» In A
Cidade Reinventa a Democracia. Ed. Prefeitura Municipal de Porto Cidade Reinventa a Democracia. Ed. Prefeitura Municipal de Porto
Alegre. Porto Alegre, 1999, p.45. Alegre. Porto Alegre, 1999, p.45.

81
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 82

EURALAT 2003 - 2007

«Para que una ciudad pueda ser objeto de una nueva subversión perspective of political project for society, or even better, a new project
democratizante, que tenga el mismo potencial constitutivo de la for civilisation, in a new proposal for order.»3
Ilustración, es necesario encuadrarla, en una perspectiva de proyec-
to político de sociedad, o mejor, de un nuevo proyecto de la civili- It is in the local territory where innovative policies of proximity
zación, en una nueva propuesta de orden.»3 with citizens are applied, such as the Participative Budget of Porto
Es en el territorio local donde se aplican las políticas innovado- Alegre, and which is currently being applied by several cities. This
ras de proximidad con la ciudadanía, como el ejemplo del experience has led the different players that act in the local space to
Presupuesto Participativo de Porto Alegre, y que actualmente está think that there is an alternative way of addressing the budget, more
siendo aplicado por varias ciudades. Esta experiencia ha motivado a transparently, and which gradually creates political awareness among
los diversos actores que actúan en el espacio local a pensar que exis- citizens with regard to the “public function”. When we give and share
te una forma alternativa de tratar el prepuesto, más transparente y space with the citizenship, we must realise that they can demand the
que paulatinamente va politizando a los ciudadanos respecto a la local public powers with regard to their priorities on investments,
“res pública”. Cuando cedemos y compartimos espacio con la ciu- works and city policies.
dadanía debemos ser conscientes de que ellos pueden exigir al The 4th FAL lead us to some important conclusions on this topic.
poder público local sus prioridades respecto a inversiones, obras y The Report of the 4th FAL helps us in the Proposals for the Future
políticas de ciudad. section, where Yves Cabannes mentions the strengthened relationship
El IV FAL nos lleva a algunas conclusiones importantes respec- with the WSF and social movements.The author describes:
to a este tema. La Relatoría del IV FAL nos ayuda en el apartado
Propuestas para el Futuro, donde Yves Cabannes hace mención «…attention was drawn at several moments to the importance of
sobre la relación fortalecida con el FSM y los movimientos sociales. and the commitment to increasing the relationship with the WSF, par-
Describe el autor: ticipating more actively in the Council (nowadays the FAL has a posi-
tion as observer). The creation of bridges between the FAL and the
«…Se resaltó en varios momentos la importancia y el compro- WSF will be a source of mutual enrichment. Initially, one may think of
miso de aumentar la relación con el FSM, participando más activa- having common workshops during the next FAL and WSF in January
mente del Consejo (hoy en día el FAL tiene un puesto como obser- 2005 in Porto Alegre. Topics such as participative budgets, the role of
vador) parece necesario. La creación de puentes entre el FAL y el social movements in democratic governments or the participation of
FSM será fuente de enriquecimiento mutuo. En un primer momen- the excluded in municipal social inclusion policies, could lead to fruitful
to se puede pensar en tener talleres en común durante el próximo dialogues and the opening of broader routes of work in common.»4
FAL y FSM en enero de 2005 en Porto Alegre. Temáticas como
Presupuestos Participativos, el Rol de los movimientos sociales en Of the debates we have been developing, the limits of the two par-
los gobiernos democráticos o la Participación de los excluidos en las ties must be highlighted. The Report of the 4th FAL transcribed the

4. Cabannes, Yves. «Perspectiva política y rol del FAL en el marco del 4. Cabannes, Yves. «Perspectiva política y rol del FAL en el marco del
nuevo escenario internacional: propuestas desde los principiantes». nuevo escenario internacional: propuestas desde los principiantes».
Relatoría del foro y propuestas. Ed. Cedma. Málaga, 2004, p. 37 Relatoría del foro y propuestas. Ed. Cedma. Málaga, 2004, p. 37

82
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 83

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

políticas municipales de inclusión social, podrían ser portadores de salient points of the discussion “Participative Democracy and social
diálogos fructíferos y abrir vías más amplias de trabajo común.»4 movements”, which addressed the issue of the convenience of ope-
De los debates que venimos desarrollando cabe destacar los lími- ning up greater participation to representatives from the third sector
tes de las dos partes. La Relatoría del IV FAL ha trascrito los pun- in the FAL, without previously having assumed the need to transform
tos importantes del debate “Democracia Participativa y movimien- the very concept same of political management towards a model of
tos sociales”, que ha planteado el interrogante de la conveniencia de participative democracy.
abrir mayor participación en el FAL de representantes del tercer The conclusion of this report is that the principle of horizontality
sector, sin previamente haber asumido la necesidad de transformar should drive relations. The aim is to propose channels of collabora-
el concepto mismo de gestión política hacia un modelo de demo- tion, rather than to impose lines. More specifically, the local powers
cracia participativa. must accompany the processes that have emerged from the base of
Como conclusión de esta relación se constata que el principio de society.5
la horizontalidad debería guiar las relaciones. Se trata de proponer Moreover, the FAL is a space for dialogue, in which the perspecti-
vías de colaboración, más que de imponer líneas. Más concreta- ves and proposals of the movements represented on the WSF may be
mente, los poderes locales deben acompañar los procesos que han transformed into public policies. In this regard, the FAL represents the
surgido desde la base de la sociedad.5 possibility of switching from theory to practice, at least at local level. In
Por otra parte el FAL es un espacio de diálogo, en el cual las pers- this way, the flags and demands of the social movements gain a space
pectivas y propuestas de los movimientos representados en el FSM in which the process of going “from protest to proposal” is initiated as
pueden venir a ser transformadas en políticas públicas. En este senti- advocated by the 2nd WSF.The inclusion of the logic and the political
do el FAL representa la posibilidad de pasar de la teoría a la práctica perspective of the social movements represented on the WSF to the
por lo menos en el nivel local. De esta forma las banderas y las deman- specific action of governments, even if only at local level, is a decisive
das de los movimientos sociales ganan un espacio en el cual, se inicia step towards the construction of specific alternatives to neoliberalism.6
el proceso de pasar “de la protesta a la propuesta” como se propugna
desde el II FSM. La incorporación de la lógica y de la perspectiva polí- ACTIVITIES CARRIED OUT
tica de los movimientos sociales representados en el FSM a la acción
concreta de los gobiernos, aunque sea a nivel local, es un paso decisi- Since 2003 the FAL has participated as an observer at the mee-
vo hacia la construcción de alternativas concretas al neoliberalismo.6 tings of the International Council of the WSF. This has given us the
opportunity to build bridges and alliances with some social move-
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ments and to hold seminars and workshops with the WSF of Mumbai
(India), proposed by them to debate the relationship between civil
Desde 2003 el FAL viene participando como observador en las society and political society.
reuniones del Consejo Internacional del FSM. Esto nos ha dado la We think that this relationship will only be workable if local govern-

5. Relatoría del foro y propuestas. Ed. Cedma. Málaga, 2004. p.58 5. Relatoría del foro y propuestas. Ed. Cedma. Málaga, 2004. p.58
6. Conclusiones del paper Fórum das Autoridades Locais e Fórum Social 6. Conclusions of the paper Forum das Authorities Locais e Forum Social
Mundial Mundial

83
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 84

EURALAT 2003 - 2007

oportunidad de construir puentes y alianzas con algunos movi- ments respect the space of the movement and at the same time a colla-
mientos sociales y realizar seminarios y talleres desde el FSM de boration of these movements in the local authority Forums to ascertain
Mumbai (India), propuestos por ellos mismos para discutir la rela- the reality of the cities, their limits and their potentialities.
ción entre sociedad civil y sociedad política. The first such activity was held at the Social Forum of Mumbai with
Pensamos que esta relación solo puede funcionar si existe un res- the NGO People Movements For Human Rights on the topic of
pecto por parte de los gobiernos locales al espacio de los movi- human rights in the city.
mientos y a la vez una colaboración de estos movimientos en los The second activity, more focused on the topic of the relationship
foros de autoridades locales, para conocer la realidad de las ciuda- between civil society and political society, has been developed jointly
des, sus límites y sus potencialidades. with EURALAT at the WSF 2005.This first meeting served to create
La primera actividad de estas característica ha sido realizada en el
Foro Social de Mumbai con la ONG People Movements for awareness among local powers and social movements on the impor-
Human Rights sobre el tema de los derechos humanos en la ciudad. tance of the topic, as ever since the beginning of the WSF there has
La segunda actividad más centrada en el tema de la relación entre been a fracture and parallel paths that had not converged up until that
la sociedad civil y la sociedad política ha sido desarrollada conjunta- moment. In the morning session we developed the more theoretical
mente con EURALAT en el FSM 2005. Este primer encuentro ha and conceptual part, with the presence not just of local actors, but
servido para sensibilizar a los poderes locales y los movimientos also of national and regional governments and members of
sociales sobre la importancia del tema, ya que desde el comienzo del Parliament. In the afternoon session we heard of the specific expe-
FSM ha existido una fractura y caminos paralelos que no han con- riences carried out through this alliance, such as worldwide zero evic-
vergido hasta aquel momento. Desarrollamos en la sesión de la maña- tion campaigns, the protection of public services in the city, the reform
na la parte más teórica y conceptual y contamos con la presencia no of international institutions.
sólo de actores locales, pero también de gobiernos nacionales, regio- In this same year in June, in Barcelona, within the framework of the
nales y diputados. En la sesión de la tarde pudimos conocer las expe- Mediterranean Social Forum, a seminar was held between the FAL and
riencias concretas realizadas en virtud de esta alianza, como son las EURALAT on this same topic, albeit in the Mediterranean context.The
campañas mundiales de desalojo cero, la protección de los servicios novelty was the inclusion of a new element in the discussion, the geo-
públicos en la ciudad, la reforma de las instituciones internacionales. graphical space of the Mediterranean, but the discourses did not have
En este mismo año realizamos en junio, en Barcelona, en el marco the evolution that was expected from the seminar held in WSF 2005.
del Foro Social Mediterráneo, un seminario entre FAL y EURALAT The fundamental topic to work on in this type of relationship is to
sobre este mismo tema, pero en el contexto del Mediterráneo. La nove- transform discourse into action. Politics always works with discourse,
dad fue la incorporación de un elemento nuevo en la discusión, el espa- and if we perform an in-depth analysis of what was verbalised, we can
cio geográfico del mediterráneo, pero los discursos no han tenido la see that there is still a great distance between what that we say and
evolución que se esperaba desde el seminario realizado en el FSM 2005. what we do. Social movements are wary of being used by politicians
El tema fundamental a trabajar en este tipo de relación es buscar and there is a difficulty in making specific proposals to local govern-
que el discurso se transforme en acción. La política trabaja todo el ments on topics to be developed. We may see this aspect as an ele-
tiempo con el discurso y si hacemos un análisis profundo de lo que ment to work on and take it as a constructive criticism to see how
se ha verbalizado vemos que aún existe una gran distancia entre lo we develop it in the future.

84
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 85

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

que decimos y lo que hacemos. Por parte de los movimientos socia- After carrying out this activity at the WSF 2005, the FAL partici-
les existe un gran miedo de ser usados por los políticos y una difi- pated in the call by the ATTAC and the organising committee of the
cultad en hacer propuestas concretas a los gobiernos locales sobre European Convention for the promotion of public services: Cities
temas a ser desarrollados. Podemos considerar este aspecto como outside the GATT Round. An event on this issue was held in the city
un elemento a trabajar y tomarlo como una crítica constructiva para of Liege (Belgium) in October 2005. This outcome of this seminar
ver cómo lo desarrollamos en el futuro. was the creation of a network with more than 1,000 local govern-
Después de realizar esta actividad en el FSM 2005, el FAL ha par- ments in Europe that have declared themselves to be “non-GATT
ticipado en la convocatoria por parte de ATTAC y del comité organi- area”, and whose objective is to protect public services from priva-
zador de la Convención Europea para la promoción de los servicios tisation policies and lobby the national governments for the non-
públicos: Ciudades fuera de la Ronda del GATT. Un evento sobre este implementation of this policy.
tema se ha realizado en la ciudad de Lieja (Bélgica), en octubre de In 2006, in the polycentric process of the WSF, the FAL event was
2005. Este seminario resultó en la creación de una red con más de held in Caracas, but we also participated in Bamako and in Karachi,
1.000 gobiernos locales en Europa que se han declarado “zona fuera accompanying the WSF process.The need to act both in the African
del GATT” y que tiene el objetivo de proteger los servicios públicos context and in Pakistan has been fundamental in developing this
de las políticas de privatización y hacer lobby frente a los gobiernos initiative.
nacionales por la no implementación de esta política. In Caracas we participated again with Euralat in the seminar on the
En el año 2006, dentro del proceso policéntrico del FSM hemos relationship between civil society and political society, at which the cri-
realizado el evento FAL en Caracas, pero participamos también en sis and the limits of the democratic wave in Latin America were
Bamako y en Karachi, acompañando el proceso FSM. La necesidad de addressed.
actuar tanto en el contexto africano como en el contexto paquistaní ha In Bamako, with the AITEC, Initiatives Pour un Autre Monde
sido fundamental para desarrollar esta iniciativa. (IPAM), Alternatives Québec, Archidev, CRID, we participated in the
En Caracas volvimos a participar junto con Euralat en el seminario activity titled: Local governments and social movements: what allian-
sobre la relación entre la sociedad civil y la sociedad política, en el que se ces can reinforce public policies in Africa?
discutieron la crisis y límites de la oleada democrática en América Latina. In Karachi, with the same actors as the Bamako activity, we held the
En Bamako junto con AITEC, Initiatives Pour un Autre Monde seminar: Local governments and social movements: what alliances can
(IPAM), Alternatives Québec, Archidev, CRID hemos participado reinforce public policies in Asia?
en la actividad intitulada: ¿Gobiernos Locales y movimientos socia- These two seminars were important in creating awareness in both
les: qué alianzas para reforzar las políticas públicas en África? continents of the existence of the FAL and in being able to identify
En Karachi con los mismos actores de la actividad de Bamako the need to reinforce local public services, establishing an alliance bet-
realizamos el seminario: ¿Gobiernos Locales y movimientos socia- ween social movements and local authorities.
les: qué alianzas para reforzar las políticas publicas en Asia?
Estos dos seminarios fueron importantes para sensibilizar a los CONCLUSIONS
dos continentes sobre la existencia del FAL y poder identificar la
necesidad de reforzar los servicios públicos locales, estableciendo After a year working on this topic, placing emphasis on the ques-
una alianza entre los movimientos sociales y las autoridades locales. tion of awareness-raising, and with a view to including a relationship

85
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 86

EURALAT 2003 - 2007

CONCLUSIONES that was fragmented on the agenda, we generally seek to recover


enthusiasm for politics in a broad sense.
Después de un año trabajando sobre este tema, poniendo énfa- Local authorities do not yet have a homogeneous attitude to
sis en la cuestión de la sensibilización, y con el objetivo de poner en openness and participation in dialogues to address this topic.
el orden del día una relación que estaba fragmentada, buscamos de The Forum of Local Authorities respects and is a signatory of the
manera general rescatar la ilusión respecto a la política en un senti- Charter of Principles of the WSF, which is mentioned in its first decla-
do amplio. ration, the Porto Alegre Charter. On this basis, the FAL has the inten-
Por parte de las autoridades locales la apertura y la participación tion, the awareness and the will to accompany the WSF on this road.
en diálogos para discutir este tema, todavía no es homogénea. The specific example of this is the change in its methodology to pre-
El Foro de Autoridades Locales, respecta y es signatario de la Carta pare the FAL 2007 in Africa. Innovation in methodology seeks greater
de Principios del FSM, la cual se menciona en su primera declaración, articulation, dialogue and spaces with the WSF, without foregoing its
la Carta de Porto Alegre. En base a esto, el FAL tiene la intención, la respect for the domain of the social movements.
conciencia y la voluntad de hacer en el camino junto al FSM. El ejem- Once the awareness-raising phase is behind us we can go further,
plo concreto de esto es el cambio en su metodología para preparar el with more concrete actions such as:
FAL 2007, en África. La innovación en la metodología busca una • Create joint worldwide campaigns on topics that both parties are
mayor articulación, dialogo y espacios conjuntos junto al FSM, sin concerned about, such as the protection of the public services in
dejar de respectar el ámbito de los movimientos sociales. cities. Being able to curb the privatisation of public services is a
Pasada la fase de la sensibilización podríamos ir más allá, en very specific task and has a long record of resistance to the neoli-
acciones más concretas como: beral globalisation model.
• Having the cities of the FAL provide logistic support for initiatives
• Crear campañas mundiales conjuntas en temas que son de preocu- by social movements in the construction of Local Social Forums
pación común de las dos partes, como la protección de los servi- for them to disseminate the topics worked on by the WSF to all
cios públicos en las ciudades. Poder frenar la privatización de ser- the citizens that cannot reach Africa.
vicios públicos es un tema muy concreto de trabajo y que tiene un • Retrieve the concept of public space in the cities to arouse awa-
largo recorrido de resistencia frente al modelo neoliberal de globa- reness of citizens with regard to their territory is an interesting
lización. topic that could be developed in our dialogues.
• Buscar que las ciudades del FAL apoyen logísticamente iniciativas
de los movimientos sociales en la construcción de Foros Sociales The great challenge facing us now is to seek the pacific coexisten-
Locales para que puedan divulgar los temas trabajados por el FSM ce of the local versus the global, as well as to work with concepts of
a todos los ciudadanos que no pueden llegar a África. belonging to a place, respecting topics such as cultural diversity, immi-
• Rescatar el concepto de espacio público en las ciudades para des- gration and the acceptance and integration of those who are diffe-
pertar la conciencia de los ciudadanos respecto a su territorio, es un rent. This offers elements to innovate public policies to make them
tema interesante que podría ser desarrollado en nuestros diálogos. more just and democratic. We need to be the real counterpoint in
El gran reto que debemos afrontar ahora es buscar la conviven- this violent, unjust and unfair world we have to live in.

86
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 87

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

cia pacifica de lo local frente a lo global, así como trabajar con con- The alliance between the WSF and the FAL is necessary for a
ceptos de pertenencia a un lugar, respectando temas como la diver- change of paradigm from the local, but this can only move forward if
sidad cultural, la inmigración y la aceptación e integración de aque- we respect the area of each one, if we start as equals and if we plot
llos que son distintos. Esto ofrece elementos para innovar las polí- specific common goals that go beyond pure discourse to build alter-
ticas públicas en el sentido de que sean más justas y democráticas. natives for this other world we want to be really possible.
Necesitamos ser el contrapunto real en este mundo tan violento,
injusto y desigual que nos toca vivir.
La alianza entre el FSM y el FAL es necesaria para un cambio de
paradigma desde lo local, pero esto sólo puede avanzar si respecta-
mos el ámbito de cada uno, si partimos de una base de iguales y si
trazamos objetivos comunes concretos que no queden sólo en el
discurso, para construir alternativas para que este otro mundo que
esperamos sea posible de verdad.

87
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 88
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 89

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

La agenda post-neoliberal /
The post-neoliberal agenda
Moema Miranda, coordinadora de I-Base

Cuál es el sentido de las nuevas formas de hacer política articuladas en torno What is the meaning of the new forms of engaging in politics articu-
al FSM? Ha nacido un nuevo proyecto de superación del capitalismo? Está el lated around the WSF? Has a new project for overcoming capitalism being
papel del FSM agotado? Es la reconquista del poder del Estado la única solu- born? Is the role of the WSF over? Is the reconquest of power from the
ción posible? State the only possible solution?

1. ANTECEDENTES 1. BACKGROUND

En el 2003, nace como una iniciativa impulsada por I-Base y la In 2003, on an initiative promoted by I-Base and the Fundación
Fundación Rosa de Luxemburgo, la Agenda Post-Neoliberal con el Rosa of Luxembourg, the Post-Neoliberal Agenda was born with a
objetivo de dar respuesta a la necesidad de enfrentar el déficit teó- view to responding to the need to tackle the theoretical deficit in the
rico existente en el FSM y formular teorías sobre las nuevas prácti- WSF and to formulate theories on the new practices which are arti-
cas que se articulan a su alrededor. culated around it.
Al principio fueron seminarios de encuentro de la sociedad civil In the beginning they were seminars for civil society meetings
(movimientos sociales, activistas, intelectuales,...) para debatir las (social movements, activists, intellectuals,...) to debate the more worr-
cuestiones más inquietantes abiertas por el FSM. Posteriormente la ying issues opened up by the WSF. Subsequently, the methodology
metodología se basó en la presentación de tesis originales sometidas was based on the presentation of original theses subject to critical
al examen crítico de los demás participantes. examination by the other participants.
El FSM no tiene la costumbre de reflexionar sobre sí mismo de The WSF does not usually reflect upon itself systematically, which
manera sistemática, lo que limita sus posibilidades de generalizar las limits its possibilities of mainstreaming successful experiences, correc-
experiencias exitosas, corregir deficiencias, generar sinergias y afir- ting deficiencies, generating synergies and asserting identities.Thus, the
mar identidades. Así pues, la construcción teórica es cada vez más theoretical construction is increasingly more important in the twofold
importante en el doble esfuerzo de mantener las conquistas alcan- effort to maintain the wins made and move forward in the building of
zadas e ir hacia delante en la construcción de un nuevo discurso más a new and more effective discourse.
efectivo. Under the slogan: “The WSF reopened the possibility of a new
Bajo la consigna: “El FSM reabrió la posibilidad de un nuevo world. The Post-Neoliberal Agenda dared to imagine it”, the Post-
mundo. La Agenda Post-neoliberal osó imaginarlo”, la Agenda Neoliberal Agenda responds to the need to reflect seriously and
Post-Neoliberal responde a la necesidad de reflexionar de manera systematically on a theoretical level and manage, in this way, a new

89
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 90

EURALAT 2003 - 2007

seria y sistemática a nivel teórico y gestar, de esta manera, un nuevo pro- social emancipation project based on the ethical principles and values
yecto de emancipación social basado en los principios éticos y los valo- advocated by the WSF.
res promulgados por el FSM. It is not a question of writing a catalogue of indications on even-
No se trata de elaborar un catálogo de indicaciones sobre eventuales tual strategies capable of uniting efforts in social transformation
estrategias capaces de unificar los esfuerzos de transformación social debated in the WSF process. But rather, observing the revolutionary
debatidos en el proceso del FSM. Sino que, respetando los aspectos aspects of the new political culture advocated by the WSF, of ope-
revolucionarios de la nueva cultura política promulgada por el FSM, ning the way for a new project to overcome the capitalist system.
abrir camino a un nuevo proyecto de superación del sistema capitalista. Of the questions which the Post-Neoliberal Agenda seeks to ans-
Entre las cuestiones a las que la Agenda Post-Neoliberal pretende dar wer, the following should be mentioned: How to promote the redis-
respuesta, destacan las siguientes: Cómo promover la redistribución de tribution of wealth produced socially in the era of Globalisation?
la riqueza producida socialmente en la era de la Globalización? Cómo How to reinvent democracy? What is the way to overcome the
reinventar la democracia? Cuál es el camino para superar la noción de notion of “development”? Is it possible to change current consump-
“desarrollo”? Es posible cambiar los patrones de consumo actuales? tion patterns? How to articulate social change with individual trans-
cómo articular cambio social con trasformación individual? formation?
La respuesta es clara y contundente: la construcción de una Agenda The response is clear and blunt: the construction of a Post-
Post-neoliberal para la superación del capitalismo exige reforzar la idea Neoliberal Agenda to overcome capitalism requires reinforcing the
de derechos sociales y la garantía de una vida digna para toda y cada una idea of social rights and the guarantee of a decent life for each and
de las personas. Ello será alcanzado a través de una amplia redistribu- every one of the people.This will be reached through a broad redis-
ción de la riqueza y el poder. La sociedad debe organizarse a partir de tribution of wealth and power. Society should be organised on the
una perspectiva en que los derechos humanos se sobreponen a las lógi- basis of a perspective in which human rights are superimposed on the
cas del mercado y del Estado. En este sentido, los debates promovidos logic of the market and the State. In this regard, the debates promo-
por la Agenda Post-Neoliberal afirman: la centralidad de la lucha contra ted by the Post-Neoliberal Agenda state: the centrality of the fight
la mercantilización de la vida y, por tanto, la posibilidad de un contra- against the commercialisation of life and therefore the possibility of a
punto al modelo economicista, productivista, tecnoligicista y cientificis- counterpoint to the economistic, productivist, technologistic and
ta del desarrollo. scientificist model of development.

2. PUNTOS DE PARTIDA DE LA AGENDA POST- 2. POINTS OF DEPARTURE OF THE POST-NEOLIBERAL AGENDA


NEOLIBERAL
2.1 REVISION OF THE LEFT-WING TRADITION
2.1 REVISIÓN DE LA TRADICIÓN DE IZQUIERDAS
The Post-Neoliberal Agenda not only questions capitalism but also
La Agenda Post-neoliberal no sólo se cuestiona el capitalismo sino the theoretical bases of the left-wing tradition, without fully rejecting
también las bases teóricas de la tradición de izquierdas, sin rechazarlas them, but rather entering into a dialogue with them. On the basis of
plenamente sino entrando en diálogo con ellas. Partiendo de la convic- the conviction that a great deal can be learned from the past, it con-
ción de que hay mucho que aprender del pasado, concluye que las viejas cludes that the old answers no longer satisfy, because the preceding

90
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 91

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

respuestas ya no satisfacen porque los paradigmas anteriores no sirven paradigms cannot be used to understand the new reality or face up
para comprender la nueva realidad ni para enfrentar los nuevos desafíos. to the new challenges.
Como críticas relevantes destaca: As relevant criticisms, the following are outstanding:
La crítica a las viejas soluciones y los viejos métodos ya experi- The critique of the old solutions and old methods which focus the
mentados que centran la lucha en la propiedad colectiva de los fight on the collective property of the means of production, since the
medios de producción, ya que la existencia de un modelo predefi- existence of a predefined model triggers a process of struggles to
nido desencadena un proceso de luchas por alcanzarlo, desperdi- reach it, wasting significant emancipatory possibilities.
ciando posibilidades enmancipatorias significativas. The critique of the formulation of “common strategies” involving
La crítica a la formulación de “estrategias comunes” que supone the existence of main subjects and which prioritised, both in its refor-
la existencia de sujetos principales y que priorizaba, tanto en su ver- mist and revolutionary dimension, conquering the power of the State
tiente reformista como revolucionaria, la conquista del poder del as a gateway to any change in society. In this sense, overcoming capi-
Estado como puerta de entrada a cualquier cambio en la sociedad. talism cannot be delegated to an external political agent, however
En este sentido, la superación del capitalismo no puede ser delega- well-meaning it may be. Politics is something that we all do every day
da a un agente político externo, por muy bien intencionado que éste by means of choices and autonomous acts.
sea. La política es algo que todos hacemos todos los días por medio The critique on the rationalistic/scientificist paradigm of progress
de elecciones y actos autónomos. which the left-wing tradition never managed to break away from.
La crítica al paradigma racionalista/cientificista de progreso con On the contrary, the Agenda appreciates movements such as femi-
el que jamás se consiguió romper des de la tradición de izquierdas. nism or conservationists, traditionally scorned by the left, which
Por contra, la Agenda valora aquellos movimientos como el address the domination of capitalism taking another vision of power
feminismo o los ambientalistas, tradicionalmente menospreciados games into account, not based exclusively on salaries (“capital”/con-
por la izquierda, que enfrentan la dominación del capitalismo trol of the means of production). Patriarchal domination renders it
teniendo en cuenta otra visión de las relaciones de poder no basa- impossible to understand a central element of capitalism, which is the
das exclusivamente en el salario (“capital”/control de los medios de exploration of productive work.This domination cannot be overcome
producción). La dominación patriarcal imposibilita la comprensión with the collective appropriation of the means of production.
de un elemento central del capitalismo, que es la exploración del tra-
bajo reproductivo. Esta dominación no se supera con la apropiación 2.2 CRITIQUE OF NEOLIBERALISM AND THE CAPITALIST SYSTEM
colectiva de los medios de producción.
The risk of social and environmental catastrophes provoked by the
2.2 CRÍTICA AL NEOLIBERALISMO Y AL SISTEMA CAPITALISTA economic and financial globalisation shows that the capitalist mode of
production is incompatible with the demands of freedom and dignity,
El riesgo de catástrofes sociales y ambientales provocados por la peace and human rights claimed called for by the vast majority of
globalización econonómico-finaciera evidencia que el modo de pro- social movements.
ducción capitalista es incompatible con las exigencias de libertad y In the search for alternatives to neoliberalism, the Post-Neoliberal
dignidad, de paz y de derechos humanos reivindicados por la amplia Agenda asserts the values of equality, freedom, social justice and diver-
mayoría de movimientos sociales. sity. And it defends the social relations of reciprocity and solidarity,

91
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 92

EURALAT 2003 - 2007

En la búqueda de alternativas al neoliberalismo, la Agenda Post- either as political, economic, cultural and personal autonomy, including
Neoliberal afirma los valores de igualdad, de libertad, de justicia emotional and sexual relations or relationships. And as bases for the
social y de diversidad. Y defiende las relaciones sociales de recipro- gestation of a new political culture, it defends:
cidad y de solidaridad, bien como autonomía política, económica,
cultural y personal, incluyendo las relaciones afectivas y sexuales. Y 1. A logic in which human dignity and human rights prevail over
como bases para la gestación de una nueva cultura política, defiende: profit
2. The need for a reinvention of democracy
1. una lógica en la que la dignidad humana y los derechos humanos 3. The defence of the peace culture
prevalezcan sobre el lucro
2. la necesidad de una re-invención de la democracia 3 THE MAIN ELEMENTS OF THE POST-NEOLIBERAL AGENDA
3. la defensa de la cultura de la paz
Democratic radicalisation articulated with the assertion of diver-
3 LOS ELEMENTOS CENTRALES DE LA AGENDA POST- sity is basic in the fundamental ethical principles of the Post-
NEOLIBERAL Neoliberal Agenda.
Entre los principios éticos fundamentales de la Agenda Post-
3.1 DEMOCRACY
neoliberal es básica la radicalización democracia articulada con la
afirmación de la diversidad.
To overcome the crisis of democracy experienced over the last 20
3.1 DEMOCRACIA years, stemming, among other causes, from the concentration of poli-
tical authority in the international, national and local area, the Post-
Para superar la crisis de la democracia, vivida durante los últimos 20 Neoliberal Agenda asserts that we must reinvent politics, radicalise
años, como consecuencia, entre otras causas, de la concentración de la democracy and restate the fundamental principle that men and
autoridad política en el ámbito internacional, nacional y local, la Agenda women are capable of building history, society and the economy.
Post-Neoliberal afirma que es necesario re-inventar la política, radicalizar
la democracia y reafirmar el principio fundamental de que los hombres y 3.2 DIVERSITY
mujeres son capaces de construir la historia, la sociedad y la economía.
The Post-Neoliberal Agenda restores value to intercultural dialo-
3.2 DIVERSIDAD gue in the need to combine diversity with equality in the construction
of a new paradigm of social transformation to overcome neolibera-
La Agenda Post-Neoliberal valoriza el diálogo intercultural en la lism on the basis of the articulation between different political sub-
necesidad de combinar la diversidad con la igualdad en la construc- jects and their emancipatory projects, which, in turn, must make it
ción de un nuevo paradigma de trasformación social para superar el possible to achieve greater radicality.
neoliberalismo a partir de la articulación entre diversos sujetos polí- The emancipatory paradigms are diverse, which is why the Post-
ticos y de sus proyectos enmancipatorios, lo que, a su vez, deberá Neoliberal Agenda does not pursue a preconceived model, but rather
permitir conseguir una mayor radicalidad. commits to social transformation, the revolutionary potential of the

92
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 93

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

Los paradigmas enmancipatorios son diversos, razón por la cual, la different struggles and the ability to find new meanings on the basis
Agenda Post-neoliberal no persigue un modelo preconcebido sino que of the convergence between different visions of the world and futu-
apuesta por la trasformación social, el potencial revolucionario de las re outlook.The challenge lies in finding points of articulation between
diversas luchas y la capacidad de rehacer sentidos a partir de la con- these experiences to build a solidary project of sociodiversity as an
fluencia entre diversas visiones del mundo y perspectivas de futuro. El alternative to homogenising capitalism.
desafío es encontrar puntos de articulación entre esas experiencias para And there is more than one subject to be transformed. The rein-
construir un proyecto solidario de sociodiversidad alternativo al capita- vention of politics, in all walks of social life, is linked to the articulation
lismo homogeneizante. of alternative subjectivities and the discussion of values that seem to
Así pues, el sujeto de transformación no es único sino diverso. La introduce, into the domain of our feelings, the exclusion-based logics
reinvención de la política, en todas las esferas de la vida social, está vin- of societies based on private property.
culada a la articulación de subjetividades alternativas y a la discusión de Without ever losing sight of the need for horizontality based on
valores que parecen introducir, en la dimensión de nuestros sentimien- reasserting the value of all subjects, the possible embryo of an eman-
tos, las lógicas excluyentes de las sociedades basadas en la propiedad pri- cipatory conception is not alien to the need to coordinate efforts on
vada. certain issues. For example: the demonstration against the invasion of
Sin perder de vista, en todo momento, la necesidad de una horizon- Iraq and the campaigns emerging in Mumbai against financial debts
talidad basada en la valorización de todos los sujetos, el posible embrión and the free trade treaties.
de una concepción emancipatoria, no es ajeno a la necesidad de coordi- As a common agglutinating element there is the fact that we share
nar esfuerzos sobre ciertos temas. por ejemplo: la manifestación en con- the same ethical values that have the capacity to see the nexuses bet-
tra de la invasión de Irak y las campañas surgidas en Mumbai contra las ween the different proposals, rendering it possible to understand the
deudas financieras y los tratados de libre comercio. intelligibility of the different political conceptions and their strategies.
Como elemento común aglutinador, aparece el hecho de compartir This will induce processes of negotiation and translation of policies,
los mismos valores éticos que tienen la capacidad de visibilizar los nexos directly challenging the belief in arithmetic of adding up different poli-
existentes entre las diferentes propuestas, posibilitando la inteligibilidad tical forces to reach, on the basis of diversity, more complex results.
de las diversas concepciones políticas y de sus estrategias. Incitando, así
mismo, procesos de negociación y traducción de políticas, lo que desafía 3.3 ARTICULATION IN NETWORKS
directamente la creencia en la aritmética de sumar diferentes fuerzas polí-
ticas, para llegar, a partir de la diversidad, a resultados más complejos. The construction of alternatives for social transformation is not
free of conflicts and antagonism. In the search for proposals that ren-
3.3 LA ARTICULACIÓN EN REDES der it possible to overcome the current theoretical and political
insufficiency, the Post-Neoliberal Agenda proposes bringing to light
La construcción de alternativas para la trasformación social no the confrontation of ideas, projects, proposals of alliances, emergen-
está ausente de conflictos y antagonismos. En la búsqueda de pro- cies and priorities... and permit new alignments, new convergences,
puestas que permitan superar la actual insuficiencia teórica y política la new syntheses.There are principles in common, but there is no pre-
Agenda Post-Neoliberal propone visibilizar la confrontación de ideas, defined model.
proyectos, propuestas de alianzas, urgencias y prioridades... y permitir Emergences do not wait and must be addressed taking the exis-

93
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 94

EURALAT 2003 - 2007

nuevos alineamientos, nuevas convergencias, nuevas síntesis. Existen ting strategic subjects into account. In this regard, the commitment to
principios en común, pero no existe un modelo predefinido. creation, openness and the consolidation of spaces of confluence is
Las emergencias no esperan y tienen que ser enfrentadas teniendo reasserted, because it is here where the collective and systematic pro-
en cuenta los sujetos estratégicos existentes. En este sentido se reafir- duction of alternatives capable of affording strength to initiatives and
ma el compromiso con la creación, la abertura y el fortalecimiento de to mobilisations of social movements and civil society organisations
espacios de confluencia, porque es en ellos donde puede darse la pro- may arise.
ducción colectiva y sistemática de alternativas capaces de dar fuerza a The aim is to build a space for the assertion of diversity, capa-
las iniciativas y a las movilizaciones de los movimientos sociales y de ble of acknowledging multiple identities, of articulating the analyti-
las organizaciones de la sociedad civil. cal field of policies with that of culture, of progressing in dialogue
Se trata de construir un espacio de afirmación de la diversidad, capaz between different systems of thought and different modes of plan-
de reconocer identidades múltiples, de articular el campo analítico de la ning the future. The articulation between several political subjects
política con el de la cultura, de avanzar en el diálogo entre diferentes sis- that share the same ethical values and are prepared to decipher
temas de pensamiento y distintos modos de proyección del futuro. La the nexuses of union between their different analyses and their
articulación entre varios sujetos políticos que comparten los mismos emancipatory projects permitting the intelligibility and various
valores éticos y que están dispuestos a descifrar los nexos de unión entre political conceptions and of their strategies would afford us grea-
sus diferentes análisis y de sus proyectos emancipatorios permitiendo la ter radicality. Inducing processes of negotiation and translation of
inteligibilidad e varias concepciones políticas y de sus estrategias nos per- policies, challenging thought to overcome the simple arithmetic of
mitirá ganar en radicalidad. Incitando procesos de negociación y de tra- addition between different political forces, could take us from
ducción de políticas, desafiando el pensamiento a superar la aritmética diversity to more complex results. Which permits new alignments,
simple de suma entre diferentes fuerzas políticas, podríamos llegar de la new convergences and new syntheses. There are common princi-
diversidad a resultados más complejos. Lo que permite nuevos aliena- ples, although there is no predefined model that may be reached.
mientos, nuevas convergencias y nuevas síntesis. Existen principios en Because the political procedure adopted to reach social transfor-
común, pero no existe modelo predefinido que se pretende alcanzar. mation is as impor tant as the actual objective. This means that in
Porque el procedimiento político adoptado para alcanzar la transforma- the current exercise of the construction of a Post-Neoliberal
ción social es tan importante como el propio objetivo. Ello significa que Agenda, the principles that drive alliances are fundamental beyond
en el ejercicio actual de construcción de una Agenda Post-Neoliberal los the specific circumstances of support to one cause or another.
principios que orientan las alianzas son fundamentales más allá de las
coyunturas específicas de apoyo a una u otra causa. 4. OTHER SUBJECTS UNDER DISCUSSION

4. OTROS TEMAS EN DISCUSIÓN 4.1 VALUE OF THE CONTRIBUTIONS OF FEMINIST MOVEMENTS

4.1 VALOR DE LAS APORTACIONES DE LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS One of the challenges that the Post-Neoliberal Agenda seeks to
address and tackle is the topic of sexuality, reproduction and rela-
Uno de los desafíos que la Agenda Post-Neoliberal pretende tionships between sexes and the insistence on articulating them with
enfrentar y abordar es el tema de la sexualidad, la reproducción y las the material issues of the productive domain.

94
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 95

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

relaciones entre sexos y el empeño en articularlos con las cuestiones Feminism teaches us the construction of alternative subjectivities
materiales de las esfera productiva. without lapsing into essentialism and the reconceptualisation of the
Del feminismo se aprende las construcción de subjetividades body that becomes seen as a political space.
alternativas sin caer en el esencialismo y en la reconceptualización Individualism in capitalism is oriented towards consumption, priva-
del cuerpo que pasa a ser visto como lugar político. te property and free competition and the everyday reproduction of
El individualismo en el capitalismo está orientado al consumo, a the fight for individual integration in the liberal society.The alternative
la propiedad privada y a la libre competencia y a la reproducción is not to deny the individual, but rather assert the existence of sub-
cotidiana de la lucha por la integración individual en la sociedad jects with rights and responsibilities as the basis for the construction
liberal. La alternativa no es negar el individuo sino afirmar la exis- of collective rights.
tencia de sujetos portadores de derechos y responsabilidades como The new generation of collective rights (social, cultural, econo-
base para la construcción de los derechos colectivos. mic, ecological, of stateless people,...) complement individual rights,
La nueva generación de derechos colectivos (sociales, culturales, adding diversity to democracy and place, at the centre of the dis-
económicos, ecológicos, de los pueblos sin Estado,...) complemen- cussion on the re-invention of democracy, topics such as relations-
tan los derechos individuales, incorporando la diversidad en la hips, comradeship, commitment to the group, translation and nego-
democracia y colocando en el centro del debate sobre la re-inven- tiation.
ción de la democracia temas como la relación, el compañerismo, el
compromiso con el colectivo, la traducción y la negociación. 4.2 CRITIQUE OF THE TRADITIONAL DEVELOPMENT CONCEPT

4.2 CRÍTICA AL CONCEPTO TRADICIONAL DESARROLLO The debates on the Post-Neoliberal Agenda are based on a criti-
cal vision of the concept of development and work on the main idea
En los debates sobre la Agenda Post-neoliberal se parte de una that the forms of producing wealth and reproducing life need to have
visión crítica sobre el concepto de desarrollo y se trabaja con la idea the “human being” as the beneficiary.
central de que las formas de producir la riqueza y reproducir la vida The notion of development based on western ethnocentric
necesitan tener como sujeto beneficiario “el ser humano”. values: economicism, productivism and technologicism).
Se rechaza el noción de desarrollo fundamentada en valores Development is understood as a complex process, with multiple
etnocéntricos occidentales: el economicismo, el productivismo y el dimensions, which cannot be reduced to an economic aspect.
tecnologicismo). El desarrollo es entendido como un proceso com- There is a commitment to inver ting the prevailing meaning or
plejo, de múltiples dimensiones, que no puede ser reducido a un sense of globalisation and to stimulate multiple social subjects on
aspecto económico. Se apuesta por la posibilidad de invertir el sen- the basis of a transformation of its approach, from the worldwi-
tido hoy dominante en la globalización y el estímulo de los múlti- de standpoint, to planet-wide and country-specific problems.
ples sujetos sociales a partir de una trasformación en su mirada, Thinking about development from the standpoint of human
desde un punto de vista mundial tanto los problemas planetarios rights means rejecting the economic priorities defined in them-
como la propia especificidad de sus países. selves, and bringing in the ethical parameters of the side of effi-
Pensar en el desarrollo desde la perspectiva de los derechos humanos ciency and productivity as essential bases for another social and
significa rechazar las prioridades económicas definidas en si mismas, e solidary economy.

95
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 96

EURALAT 2003 - 2007

incorporar los parámetros éticos del lado de la eficiencia y de la pro- 4.3 VALUE OF THE CONTRIBUTIONS OF ENVIRONMENTALIST MOVEMENTS
ductividad como bases esenciales de otra economía, social y solidaria.
The concept of sustainable development was constructed in reac-
4.3 VALORIZACIÓN DE LAS APORTACIONES DE LOS MOVIMIENTOS tion to criticisms, and to restore the hegemonic notion of develop-
AMBIENTALISTAS ment, with the declared objective of leaving the same resources the
current generation has to future ones. But the pretension of contai-
En reacción a las críticas y para restaurar la noción hegemónica ning the ecological disaster proved to be insufficient, since the essen-
de desarrollo, se construyó el concepto de desarrollo sostenible, tial conditions of reproduction of the system are the main cause of
con el objetivo declarado de dejar a las generaciones futuras los mis- environmental deterioration and the degradation of living conditions
mos recursos que dispone la actual. Pero la pretensión de contener all over the planet, particularly in the south.
el desastre ecológico se reveló insuficiente, dado que las condicio- The socio-environmental question is a central component of the
nes esenciales de reproducción del sistema son la causa principal del current discussion maintained by the Post-Neoliberal Agenda on
deterioro ambiental y de la degradación de las condiciones de vida development. It is mainly a question of repoliticising the issues of tech-
en todo el planeta, especialmente en el sur. nology and know-how as an indispensable counterpoint to the pre-
La cuestión socio-ambiental es un componente central del dominance of the productivist vision associated with the maximisation
debate actual que la Agenda Post-Neoliberal mantiene sobre el of profit of transnational companies. There is the recognition of the
desarrollo. Se trata principalmente de repolitizar las cuestiones de existence of multiple ways and forms of organising life, its reproduc-
la tecnología y del conocimiento, como contrapunto indispensable tion and the reproduction of wealth to guarantee human dignity.
al predominio de la visión productivista asociada a la maximiza-
ción del lucro de las empresas transnacionales. Se destaca el reco- 4.4 NEW VISION OF THE PUBLIC SPACE
nocimiento de la existencia de múltiples caminos y formas de
organizar la vida, su reproducción y la reproducción de riquezas A new notion of development means a broad process of dynamic
para asegurar la dignidad humana. transformations that not only affect models of production, science
and technology, but also social, political and economic institutions. In
4.4 NUEVA VISIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO the face of gradual privatisation, the Post-Neoliberal Agenda seeks the
multiplication of the public space, understood as places for the exer-
Una nueva noción de desarrollo significa un amplio proceso de cise and manifestation of autonomy and citizens' sovereignty in multi-
trasformaciones dinámicas que afecte no sólo a los modelos de pro- ple areas, which would significantly contribute to responding to the
ducción, ciencia y tecnología sino también a las instituciones socia- crisis of legitimacy of politics in the world system.
les, políticas y económicas. Frente a la paulatina privatización la
Agenda Post-Neoliberal apuesta por una multiplicación de los espa- 5. FUTURE STRATEGIES
cios públicos, entendidos como lugares de ejercicio y manifestación
de la autonomía y de las soberanía ciudadana en múltiples esferas, We must strengthen worldwide popular counterpower born of
lo que contribuiría de manera significativa a dar respuesta a la crisis the dynamic triggered by the WSF, promoting the construction of
de legitimidad de la política en el sistema mundial. worldwide participative networks that act as a counterpower. At the

96
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 97

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

5. ESTRATEGIAS DE FUTURO moment we cannot think of contrahegemonic resistance and social


emancipation in national terms.
Es necesario fortalecer el contrapoder popular mundial nacido a Similarly, we must bolster mobilisations against the dominant poli-
partir de la dinámica desencadenada por el FSM, incentivando la cies of the IMF, the World Bank and the WHO, reinforcing the world-
construcción de redes participativas mundiales que ejerzan su fun- wide institutions that act as a counterweight to the dominant power.
ción como contrapoder. En la actualidad ya no es posible pensar en They must promote dialogue between civil society and the State.
que la resistencia contrahegemónica y en la emancipación social en We must criticise the logic of terror and war, fighting all forms of
términos nacionales. militarisation and the logic of fundamentalisms.
Así mismo, es necesario fortalecer las movilizaciones contra las
políticas dominantes del FMI, del Banco Mundial y de la OMC,
reforzando las instituciones mundiales que hacen de contrapeso a
ese poder dominante. ?stas deben promover el diálogo entre socie-
dad sociedad civil y Estado.
Es fundamental criticar la lógica del terror y de la guerra, luchan-
do contra todas las formas de militarización y la lógica de los fun-
damentalismos.

97
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 98
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 99

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

Consideraciones acerca del foro social mundial policéntrico 2006 /


Considerations on the polycentre world social forum 2006
Giampiero Rasimelli, ARCI

ANTECEDENTES BACKGROUND

El Foro Social Mundial Policéntrico tomó cuerpo entre el 19 y el The Polycentre World Social Forum took shape between 19
29 de enero entre Bamako (Mali), Caracas (Venezuela) y Bousnika and 29 of Januar y, between Bamako (Mali), Caracas (Venezuela)
(Marruecos). Aun queda pendiente la etapa de marzo en Karachi and Bousnika (Morocco). The March stage in Karachi (Pakistan) is
(Pakistán) pero ya es posible hacer un primer balance. still pending, but it is already possible to make an initial balance.
Pienso que la prueba, en último análisis, esta siendo positiva, I think, in the last analysis, that the trial is positive, although its
pero es necesario analizar con cuidado sus distintos aspectos: las different aspects must be analysed with care: the things that
cosas que resultaron bien, las innovaciones realizadas, las cosas que worked out well, the innovations, those that went badly, the con-
resultaron mal, las contradicciones que se manifestaron y las poten- tradictions that became apparent and the as-yet unexpressed
cialidades aun no expresadas. potentialities.
El Foro Social Mundial es un mecanismo complejo y delicado The World Social Forum is a complex and delicate mecha-
y el único que tenemos para representar la fuerza y los contenidos nism and the only one we have to represent the strength and
alternativos de los movimientos sociales a nivel global. ¡No debe- the alternative contents of social movements on a global level.
mos jugar superficialmente con su dinámica! De hecho en estos We cannot play about with its dynamic! In fact, over these days,
días, una vez más, ha quedado demostrada su gran capacidad de yet again, its great power of promotion and agglutination has
propulsión y de aglutinación, para evocar las robustas pero invi- been made apparent, in order to stimulate the rugged but invi-
sibilizadas energías de la sociedad civil. Así como también se con- sibilised energy of civil society. Its beautiful capacity to catalyse
firma su preciosísima capacidad de catalizar la fragmentarismo the natural fragmentar y nature of social movements has been
natural de los movimientos sociales. Esto es lo que permitió en confirmed yet again. This is what permitted in Africa the emer-
África la emergencia de un inédito panorama de la sociedad civil gence of an unheard-of continental civil society panorama that
continental que dicta una agenda cultural y política innovadora, dictates an innovative cultural and political agenda, with a truly
con potencialidades de impacto político a escala africana y global extraordinar y political impact potential in Africa and all over
absolutamente extraordinarias. Mientras que en Caracas se realizó the world. While Caracas witnessed the never easy meeting of
el encuentro, no siempre fácil, de las diversas realidades sociales y the different social and political realities of Latin America,
políticas de América Latina donde emerge la fuerza impetuosa de where the impetuous strength of a process of change in deed
un proceso de cambio en acto en el continente, con todos los limi- in the continent is emerging, with all the limits and contradic-

99
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 100

EURALAT 2003 - 2007

tes y contradicciones que propone al interior del Foro la relación tions of the movement-politics relationship proposed inside the
movimiento-política. Forum.

PUNTOS CRÍTICOS CRITICAL POINTS

Aparecieron una serie de puntos críticos: A series of critical points appeared:

a) Se acentúa el debate acerca de en “qué cosa” debe devenir el a) The debate on “what thing” the FSM should become from the
FSM desde una perspectiva estratégica. ¿Un sujeto político capaz strategic standpoint has become accentuated. A political sub-
de alinearse junto a una de las posibles posiciones de la izquier- ject capable of aligning with one of the possible positions of
da radical? O bien ¿mantenerse como el gran recipiente de the radical left? Or else continue to be the great receptacle of
encuentro y de diálogo de los movimientos sociales capaz de meeting and dialogue of social movements, capable of relea-
liberar energías y acciones de movilización global? Éste es un sing energy and global mobilisation actions? This is a decisive
debate decisivo que podría terminar siendo dañino para el FSM, debate that could eventually be harmful for the FSM, since if
pues si la primera hipótesis prevaleciera llevaría a una ruptura del the first hypothesis prevailed it would lead to a rupture of the
mecanismo del Foro, mientras que la segunda podría dar conti- mechanisms of the Forum, while the second would afford
nuidad y desarrollo a la experiencia realizada hasta ahora, produ- continuity and development to the experience to date, pro-
ciendo innovaciones serias en la identificación, promoción y ducing serious innovations in the identification, promotion and
operatividad de nuevos niveles de movilización global. Y aquí se operating capacity of new levels of global mobilisation. And
hacen fundamentales los temas de la agenda política global y de here the questions of the global political agenda and the rela-
relación con la política tanto en los aspectos metodológicos tionship with politics in the methodological and content
como de contenido. aspects would be fundamental.
b) El segundo límite que emerge, y que se hace más urgente si se b) The second limit that emerges, and which becomes more
quisiera continuar con la experiencia del Foro Policéntrico, es el urgent if we wished to continue with the experience of the
de cruzar de manera más enfática la dimensión geográfica y par- Polycentric Forum, is that of crossing the geographical and
ticipativa con la dimensión temática. El ejemplo del cual se pue- par ticipative dimension with the thematic dimension more
den sacar indicaciones positivas es el Foro de Bamako, pero la emphatically. The example from which positive indications can
sensación que queda es que si en el Policéntrico no emerge un be drawn is the Bamako Forum, but the sensation that is left
“proyecto” de agenda plural, todo el esfuerzo de realización de is that if a plural agenda “project” does not emerge in the
los Foro puede perderse en un sumatorio organizativo con bajos Polycentric, all the Forum's effor ts may be lost in an organisa-
grados de impacto, visibilidad y empuje. tional summation with low degrees of impact, visibility and
c) El tercer límite es de carácter organizativo y logístico. Puerto push.
Alegre, Florencia, Mumbai... demuestran en modo evidente que c) The third limit is organisational and logistic in nature. Puer to
la logística incide sensiblemente en el éxito de los Foros. Cuando Alegre, Florence, Mumbai... evidently show that logistics has a
éste es unitario, desplegado en uno o dos puntos, no disperso en major impact on the success of Forums. When it is a single

100
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 101

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

una gran ciudad, es capaz de lograr una mayor identidad, pro- forum, deployed in one or two points, not dispersed over a
mover mas diálogo y más capacidad de comunicación en su inte- large city, it can achieve greater identity, promote more dialo-
rior y hacia afuera, mayor vitalidad y visibilidad. La excesiva frag- gue and greater communication capacity on the inside and the
mentación logística casi esteriliza la dinámica íntima y la lectura outside, greater vitality and visibility. An excessive logistics
externa del Foro. Esto, cada vez más, debería convertirse e un fragmentation almost sterilises the intimate dynamic and the
vínculo político para la definición de los futuros Foros. external reading of the Forum. This must become an increa-
singly greater political link for the definition of future Forums.
PUNTOS POSITIVOS
POSITIVE POINTS
Pasemos a los puntos positivos:
Let us go to the positive points:
a) La apuesta fue ganadora: será difícil sostener el fracaso del Foro
Policéntrico después de haber realizado sin caídas significativas a) It was a winning bet: it will be difficult to sustain the failure of
Bamako, Caracas, Karachi y la Asamblea del Magreb en the Polycentric Forum after holding Bamako, Caracas, Karachi
Bousnika. La dinámica del Foro es vital, el Policéntrico no fue un and the Assembly of the Maghreb in Bousnika without major
azar si no una opción real por la ampliación y arraigo del pro- difficulties. The dynamic of the Forum is vital, the Polycentre
ceso, aunque quizás en este trayecto haya disminuido su visibili- was not something that came by chance but rather a real
dad, cuestión que en todo caso es recuperable en el camino option due to the extent and deep rooted nature of the pro-
hacia Nairobi 2007 capitalizando las energías acumuladas. cess, although perhaps its visibility has decreased, a question
b) El tránsito por Bamako fue sorprendente por la nitidez con que which in any case can be retrieved on the road to Nairobi
emergió la potencial instalación política del Foro Social Mundial 2007 by capitalising on the accumulated energy.
de Nairobi 2007. La declinación de las temáticas africanas, así b) The road through Bamako was surprising due to the clear
como fueron planteadas allí, articulan algunos de los puntos emergence of the potential political installation of the World
fundamentales de una agenda política global alternativa que con- Social Forum of Nairobi 2007. The African subjects, as they
tiene, en su interior, la fuerza necesaria para liberar un proyec- were addressed there, ar ticulate some of the basic points of
to de movilización global. África como paradigma de las alter- an alternative global political agenda that contains the neces-
nativas necesarias, se convierte en la demanda puntual, dramáti- sar y strength to release a global mobilisation project. Africa
ca e incontrovertible de la exigencia de cambio radical y urgente as the paradigm of the necessar y alternatives becomes the
de la política mundial. urgent, dramatic and undisputable demand for the need for a
c) Aparecieron nuevos temas transversales sobre los cuales cons- radical and urgent change in world policy.
truir el encuentro y las acciones comunes entre los movimientos: c) New transversal topics appeared on which to build the mee-
c.1. Primero entre todos, el tema de los emigrantes que nunca había ting and common actions between the movements:
estado asi de presente en el Foro Social Mundial. Un tema glo-
bal de derechos sociales, potente expresión de las dolorosas con- c.1. First of all, the issue of emigrants, which had never been so
tradicciones de la democracia y del modelo desarrollo, un tema present in the World Social Forum. A global issue of social

101
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 102

EURALAT 2003 - 2007

acerca de las fronteras y de frontera entre el mundo desarrollado rights, the potent expression of the painful contradictions of
y países pobres, pero también un tema que individualiza proble- democracy and the development model, a question on bor-
máticas especiificas en el Norte (le banlieus parisinas) y en el l ders and border between the developed world and poor
Sur del mundo (el drama de lo prófugos y de las migraciones countries, but also a topic that individualises specific problems
internas en los continentes pobres) conjugando de una manera in the Nor th (le banlieus parisinas) and in the south of the
diversa el drama de nuestras sociedades todo menos que abier- world (the drama of fugitives and internal migrations in the
tas. Un tema finalmente que identifica dos fronteras sensibles poor continents) diversely conjugating the drama of our any-
como son la de Europa-África y la del Estados Unidos y Méjico thing-but-open societies. A topic that finally identifies two sen-
que resumen el conjunto de los problemas y de las tensiones sitive frontiers such as that of Europe-Africa and the United
entre Norte y Sur del Mundo. States and Mexico that summarise the ensemble of the pro-
c.2. Otro tema que emerge con toda su centralidad es el tema de las blems and tensions between the nor th and south of the
relaciones Sur Sur, de còmo construir la fuerza de conglomera- World.
dos regionales políticamente mas unitarios, de còmo construir y c.2. Another topic that emerges with all its centrality is the ques-
hacer pesar a escala global la fuerza de estos conglomerados y de tion of South-South relations, on how to build the force of
còmo juega el extraordinario crecimiento de algunos países politically more unitar y regional conglomerates, how to build
emergentes (China, India, Brasil, Sud África…) en relación a las and bring to bear, at global level, the power of these conglo-
aspiraciones de países pobres y de como esto compone un nuevo merates and the role of the extraordinary growth of some
tablero en la dimensión global y también en las dimensiones emerging countries (China, India, Brasil, South Africa…) with
regionales. regard to the aspirations of poor countries and how this con-
c.3. Ha sido promovido, en estos días, un retorno al espíritu de figures a new board in the global dimension and in the regio-
Bandung, la histórica idea de una alianza del los países no aline- nal dimensions.
ados en la guerra fría, reelaborada como proyecto de construc- c.3. Over these days, a return to the spirit of Bandung has been
ción de un nuevo frente del Sur capaz de cambiar las relaciones promoted, the historic idea of an alliance of the non-aligned
de fuerza y la cara de la propia globalización. Intuición feliz que countries in the cold war, re-elaborated as a project for the
se apoya en lo acontecido en las Cumbres del WTO de Cancún construction of a front from the South capable of changing
y Hong Kong pero que evoca un escenario no simple y contra- power relationships and the face of globalisation itself. A
dictorio y cuya construcción carece aun de un proyectoy de una happy piece of intuition based on the events of the WTO
trayectoria que se apoye en la historia real de nuestros días y en Summits in Cancun and Hong Kong, but which evokes an non-
las características de nuestra época. simple and contradictor y scenario and whose construction as
c.4. Además, con fuerza emerge una profunda criitica a la coopera- yet lacks a trajectory based on the real history of our days
ción internacional entendida como acto caritativo del Norte and the characteristics of our epoch.
para el Sur del mundo y como un factor de distorsión de las polí- c.4. Moreover, a profound critique is emerging on international
ticas internas en los países beneficiarios. Un tema delicado y quel cooperation understood as a charitable act of the Nor th to
llama en causa a las Instituciones Internacionales, a los países the South of the world and as a distor tion factor of internal
particulares, a la Unión Europea pero también a las Iglesias y policies in the beneficiary countries. A delicate topic and one

102
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 103

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

ONG que son actores en muchos casos de estas políticas. Una which calls International Institutions, specific countries and the
criitica nunca antes expresada con tanta fuerza y claridad y que European Union to the cause but also the Churches and
abre un nuevo terreno de intercambio, debate y acción en vista NGOs which in many cases are the actors of these policies. A
de Nairobi. critique never before expressed with such force and clarity
c.5. Finalmente hay que señalar el éxito creciente de las discusiones and which opens up new ground for exchange, discussion and
y de las campañas sobre el agua, la afirmación de acciones inno- action in view of Nairobi.
vadoras en el tema energético y la centralidad con que se mani-
fiesta el tema de la tierra que es el tema de la agricultura y de las c.5. Finally, mention must be made of the growing success of dis-
reformas agrarias y sobretodo de las condiciones de vida en las cussions and campaigns on water, the asser tion of innovative
realidades rurales. actions on the energy topic and the centrality with which the
c.6. Obviamente todos los Foros han tenido al centro el tema de la topic of the ear th is materialised, the question of agriculture
guerra, de la lucha por la paz como condición para cualquier and agrarian reforms and above all conditions of life in the
cambio democrático en la escena internacional y en las realida- rural realities.
des regionales particulares, del viinculo perverso entre globaliza-
ción neoliberal, su crisis y la militarización de las relaciones inter- c.6. Obviously, all the Forums have focused on the topic of war,
nacionales . En este cuadro la cuestión de una reforma radical de the fight for peace as a condition for any democratic change
los organismos internacionales y la reafirmación de los princi- on the international scene and in the specific regional realities,
pios fundamentales del derecho internacional parecen salir de the perverse link between neoliberal globalisation, its crisis
una cierta abstracción y de una discusión acerca de los modelos and the militarization of international relations. In this picture,
para expresar, en cambio, una mas clara, concreta y cercana exi- the question of a radical reform of the international organisa-
gencia de lucha a escala global. tions and the reasser tion of the fundamental principles of
international law seem to emerge from a cer tain abstraction
Me parece que sobre estos puntos salientes se pueda evaluar el and a discussion on the models to express, on the other hand,
estado de la trayectoria del FSM. Desde aquí ira tomando cuerpo a clearer, more concrete and closer demand for a global strug-
el proceso de Nairobi y la discusión sobre la fase 2008 -2009. Tal gle.
como digo desde el inicio, tengo la sensación que estamos frente a
un trànsito decisivo del FSM, la discusión abierta por Ramonet, I find that the status of the trajectory of the FSM can be asses-
Sader y otros acerca de la conclusión de una fase de la historia del sed on these salient points. From here, the Nairobi process and
FSM y de la necesidad de abrirse a la construcción de un sujeto polí- the discussion on the 2008-2009 phase will begin to take shape.
tico tiene el riesgo de frenar la dinámica del Foro y pesar, en mi opi- As I have said since the outset, I have the sensation that we are
nión negativamente, en la oportunidad de hacer de Nairobi, la pla- before a decisive phase of the FSM, the discussion opened by
taforma de lanzamiento de una periodo de grandes movilizaciones Ramonet, Sader and others about the end of a phase in the his-
internacionales. A todo esto se agregan los interrogantes acerca del tory of the FSM and the need to open up to building a political
futuro del FSE y su perspectiva y acerca del camino abiertopor la subject runs the risk of curbing the Forum's dynamic and of
realización del Primer Foro Social USA en Atlanta el próximo 2007. weighing, negatively in my opinion, on the oppor tunity to make

103
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 104

EURALAT 2003 - 2007

El peso que los movimientos y las organizaciones italianas Nairobi the launching platform for a period of great internatio-
podrán jugar en este recorrido no será irrelevante, pienso que nal mobilisations. This is all compounded by the question marks
estas pueden contribuir a la construcción de un equilibrio positivo over the future of the FSE and its outlook and over the path ope-
de las fuerzas en campo.Un peso y una fuerza que podremos ejer- ned up by the holding of the First USA Social Forum in Atlanta
cer si existirán las ganas y la capacidad de leer e interpretar lo que in 2007.
esta ocurriendo. The influence that Italian movements and organisations may
Creo que es necesario hacer una evaluación colectiva y atenta de have in this will be irrelevant, I think that they may contribute to
la situación, habían mas italianos de lo que se podía imaginar en the construction of a positive balance of the forces in the field.
Bamako y menos de los que se podían prever en Caracas e incluso An influence and a strength that we can exer t if there is a des-
hubo una delegación italiana en Bousnika. Tenemos, por lo tanto, ire and an ability to read and interpret what is going on.
todos los elementos para desarrollar una reflexión plural y docu- I think that a collective and careful evaluation of the situation
mentada que espero nos pueda llevar a una gestión unitaria de la must be made, there were more Italians than one might have
acción italiana en el FSM en vista de Nairobi y de presencia italiana imagined in Bamako and less than might have been expected in
en el FSM 2007 en África. Caracas and there was even an Italian contingent in Bousnika. We
Por último, me parece útil subrayar la percepción que hacia therefore have all the elements to develop a plural and docu-
Nairobi habrá un movimiento de pleno regreso del FAL (Foro de mented reflection which I trust will lead us to a unitary manage-
Autoridades Locales) a las dinámicas del FSM. Esto ocurrirá ya sea ment of the Italian action in the FSM in view of Nairobi and of
por la exigencia de obtener apoyo organizativo y financiero para la the Italian presence in the FSM 2007 in Africa.
realización del FSM de Nairobi como por la movilizaciones de las At the end, I believe it is useful to underline the perception
Autoridades Locales que llevaràn consigo la dinámica de temas that towards Nairobi there will be a movement for a full return
como las migraciones y la cooperación internacional junto a la pro- of the FAL (Forum of local authorities) to the dynamic of the
pia exigencia de mirar hacia momentos de movilización global. FSM. This will happen, be it through the demand for organisatio-
nal and financial suppor t for the holding of the FSM of Nairobi
and through the mobilisations of the local authorities that will
include the dynamic of issues such as migrations and internatio-
nal cooperation, together with the selfsame demand to look
towards moments of global mobilisation.

104
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 105

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

El impacto local de los procesos de los foros sociales –Ejes de reflexión– /


The local impact of the social forum process –Topics for reflection–
Maribel Guzmán, técnica en cooperación internacional de la Fundació Desenvolupament Comunitari

Este artículo constituye una síntesis de la investigación El impac- This ar ticle constitutes a presentation of the research The
to local del procesos de los foros sociales impulsada por I-Base y local impact of the social forum process promoted by I-Base and
Desenvolupament Comunitari en el marco de la red EURALAT. Community Development in the framework of the EURALAT
La investigación nació en el 2003, con el apoyo del Fons Català Network.
de Cooperació al Desenvolupament1, con el objetivo de contribuir The research star ted in 2003 with the suppor t of the Fons
a la reflexión sistemática que desde el FSM se viene realizando Català de Cooperació al Desenvolupament [Catalan
sobre el propio proceso y ayudar, de esta manera, a propagar las Cooperation for Development Fund] 1, with a view to contribu-
experiencias exitosas, corregir las deficiencias y generar sinergias ting to the systematic reflection by the WSF on the process and
enriquecedoras de retroalimentación entre el proceso de los foros thus help to spread successful experiences, correct deficiencies
sociales y las iniciativas que en él se encuentran. and generate enriching feedback synergies between the social
Partiendo de la situación actual de crisis generalizada del Estado y de forum process and its initiatives.
la democracia representativa occidental en el contexto de la globalización On the basis of the current situation of widespread crisis of
neoliberal, la investigación ha analizado el impacto del proceso de los the State and western representative democracy in the context
foros sociales (como espacio privilegiado de confluencia del movimien- of neoliberal globalisation, the research has analysed the impact
to altermundista) en el espacio local (territorio privilegiado de experi- of the social forum process (as a privileged space of convergen-
mentación y gestación de alternativas), en relación al tema concreto de la ce of the altermondialist movement) in the local space (privile-
democracia. La hipótesis de partida ha sido que el proceso de los foros ged territor y of experimentation and gestation of alternatives),
sociales refuerza el espacio local como territorio estratégico para la revi- with regard to the specific topic of democracy. The initial hypo-
talización y radicalización de la democracia a partir del fomento de la thesis was that the social forum process reinforces the local
colaboración estratégica entre sociedad civil y sociedad política. space as a strategic territory for the revitalisation and radicalisa-
En su conjunto la investigación ha sido realizada a partir del aná- tion of democracy on the basis of the promotion of strategic
lisis de la realidad en los territorios de referencia de EURALAT. collaboration between civil society and political society.

1. El Fons Català de Cooperació es una organización formada por ayunta- 1. The Fons Català de Cooperació is an organisation comprised of Catalan
mientos catalanes y otras organizaciones municipalistas (diputaciones, town and city councils and other municipalist organisations (country
consejos comarcales y mancomunidades), que destinan una parte de su councils, regional councils and associations), that allocate part of their
presupuesto a financiar acciones de Cooperación al Desarrollo y de budget to funding Cooperation for Development and Solidarity actions
Solidaridad con los pueblos de los países más desfavorecidos. with the peoples of more underprivileged countries.

105
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 106

EURALAT 2003 - 2007

Concretamente, se han realizado tres informes territoriales, en Brasil2, Overall, the research was performed on the basis of the analy-
Colombia3 e Italia4, que constituyen una aproximación a las especifi- sis of the reality in the EURALAT reference territories. More
cidades del impacto del proceso de los foros sociales en estos territo- concretely, three territorial repor ts have been drafted in Brazil2,
rios y; un estudio en profundidad en Cataluña que plantea un mode- Colombia3 and Italy4, which constitute an approach to the speci-
lo de análisis y su aplicación práctica en cuatro estudios de caso.5 ficities of the impact of the social forum process in these terri-
Las fuentes de información consultadas son la documentación tories and; an in-depth study in Catalonia that addresses a model
elaborada por el propio proceso, por los gobiernos locales y los of analysis and its practical application in four case studies. 5
movimientos sociales, teniendo en cuenta también bibliografía The sources of information consulted are the documentation
especializada sobre el tema. En el estudio de Cataluña se realizaron, prepared by the actual process, by the local governments and the
además, entrevistas en profundidad a autoridades locales y activis- social movements, also taking into account specialised biblio-
tas de movimientos sociales de cuatro municipios catalanes. graphy on the topic. The Catalonia study also included in-depth
El presente artículo está dividido en los cinco siguientes apartados. interviews with the local authorities and activists from the social
Un primer apartado en el que se presenta una síntesis del informe movements of four Catalan municipalities.
territorial de Brasil que hace un balance de la relación entre el Foro de This ar ticle is divided into the following five sections. A first
Autoridades Locales y Foro Social Mundial, como máximos exponen- section that presents a summary of the territorial repor t from
tes globales de la relación entre sociedad política y sociedad civil en el Brazil which takes stock of the relationship between the Forum
proceso de los foros sociales. En el segundo apartado, se presenta una of Local Authorities and the World Social Forum, as maximum
síntesis del informe territorial de Colombia que analiza los efectos que global exponents of the relationship between political society
tuvo la realización del Foro Social Temático de Colombia en el país. El and civil society in the social forum process. The second section
tercero que constituye una síntesis del informe territorial de Italia presents a summar y of the territorial repor t of Colombia that
sobre impacto del proceso de los foros sociales en la democracia par- analyses the effects of the Social Theme Forum of Colombia
ticipativa local. El cuarto apartado, está centrado en el estudio reali- being held in the countr y. The third is a summar y of the territo-
zado en Catalunya. Finalmente, en el quinto se ofrecen algunas claves rial repor t of Italy on the impact of the social forum process in
para la reflexión y el debate. local par ticipative democracy. The four th section is focused on
the study conducted in Catalonia. Finally, the fifth offers some
1. EL FORO DE AUTORIDADES LOCALES Y EL FORO food for thought and elements to stimulate debate.
SOCIAL MUNDIAL

2. Realizado por Tarso Nuñez vinculado a I-Base. 2. Performed by Tarso Nuñez linked to I-Base.
3. Realizado por Sandra Campos vinculada a Viva la Ciudadanía. 3. Performed by Sandra Campos linked to Viva la Ciudadanía.
4. Realizado por Claudia Barattini vinculada a EURALAT. 4. Performed by Claudia Barattini linked to EURALAT.
5 Realizado por Desenvolupament Comunitari (DC) y L'Institut de 5 Performed by Development Comunitari (DC) and L'Institut de Govern
Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autónoma de Barcelona i Polítiques Públiques of the Universitat Autónoma de Barcelona
(IGOP). (IGOP).

106
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 107

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

1.1 RELACIÓN ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y SOCIEDAD POLÍTICA 1. THE FORUM OF LOCAL AUTHORITIES AND THE WORLD
SOCIAL FORUM
Entre el FSM y el FAL se ha dado un progresivo acercamiento.
Este acercamiento ha evolucionado de cierto paralelismo, en térmi- 1.1 R ELATIONSHIP BETWEEN CIVIL SOCIETY AND POLITICAL SOCIETY
nos organizativos y políticos, a una creciente integración. El parale-
lismo inicial se fue reduciendo, en el transcurso de las diferentes edi- The WSF and the FAL have gradually come closer to each
ciones del FAL, a partir de la realización de discusiones y el des- other.This rapprochement has evolved from a cer tain parallelism,
arrollo progresivo de iniciativas concretas. A pesar de las diferen- in organisational and political terms, to growing integration. The
cias, ambos foros tuvieron desde un inicio una gran afinidad como initial parallelism diminished in the course of the different edi-
demuestra el análisis de los temas tratados en los debates. A pesar tions of the FAL, on the basis of discussions and the progressive
que las pautas de los debates fueran realizadas desde un punto de development of concrete initiatives. Despite the differences,
vista distinto (de los movimientos sociales y de los gobiernos loca- from the outset both forums had a great affinity, as is shown by
les) siempre tuvieron el mismo trasfondo y perspectiva. the analysis of the topics addressed in the debates. Despite the
El primer FAL cumplió un papel de sensibilización de los gober- fact that the guidelines of the debates were conducted from a
nantes locales participantes sobre las problemáticas levantadas por different point of view (from social movements and local govern-
el FSM. Muchos participantes del FAL se comprometieron con los ments) they always had the same undercurrent and perspective.
postulados del FSM. The first FAL fulfilled a role of awareness-raising in the local
Este acercamiento se hizo mucho más evidente a partir del lla- governments par ticipating with regard to the problems revealed
mado a la acción protagonizado por el FAL, desde su segunda edi- by the WSF. Many par ticipants of the FAL committed to the pos-
ción, produciéndose mucho más desde el terreno de las perspecti- tulates of the WSF.
vas políticas y de las afinidades ideológicas que en el plano de una This rapprochement became much more evident as of the call
mayor articulación. to action by the FAL, following its second edition, taking place
El III FAL pasa a incorporar formalmente en sus perspectivas more from the terrain of political outlook and ideological affini-
una acción más articulada de los gobiernos locales con los movi- ties than the plane of a greater ar ticulation.
mientos sociales. Lo que se concreta en la decisión por parte del The 3rd FAL formally brought in a more ar ticulated action of
FAL de acompañar el proceso de descentralización del FSM con la the local governments with the social movements. This took the
realización del Foro Europeo de Autoridades Locales, en la ciudad form of the FAL's decision to accompany the process of decen-
de Saint-Denis (Francia), entre el 11 y el 23 de noviembre de 2003, tralisation of the WSF with the holding of the European Forum
durante el II FSM y acompañar iniciativas similares en otros conti- of Local Authorities in the city of Saint-Denis (France), between
nentes. November 11 and 23, 2003, during the 2nd WSF, and to accom-
A partir del IV FAL, el proceso de integración de los gobiernos pany similar initiatives in other continents.
locales con los movimientos sociales pasó de la dimensión de las As of the 4th FAL, the process of integration of the local
afinidades y las intenciones a iniciativas concretas. Lo que se con- governments with the social movements was stepped up from
cretó en la incorporación de la Secretaría del FAL en el Comité the realm of affinities and intentions to specific initiatives. This
Internacional del FSM, instancia máxima de discusión y delibera- took the material from of the Secretariat of the FAL being inte-

107
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 108

EURALAT 2003 - 2007

ción del mismo. Otra acción significativa fue la inclusión en FSM de grated in the International Committee of the WSF, the latter's
Mumbai de una actividad del FAL.7 ultimate instance of discussion and deliberation. Another signifi-
cant action was the inclusion of a FAL7 activity in the WSF of
1.2. CONSTRUCCIÓN Y ARTICULACIÓN EN REDES Mumbai.

El II FAL tuvo como consecuencia concreta la estructuración de 1.2. C ONSTRUCTION AND ARTICULATION IN NETWORKS
la Red de Autoridades Locales por la Inclusión Social con el objeti-
vo de dotar de una mayor sistematización a la acción de los gobier- The specific consequence of the 2nd FAL was the structuring
nos locales comprometidos con la plataforma del FSM en el ámbi- of the Network of Local Authorities for Social Inclusion with a
to internacional. El esfuerzo del FAL gana consistencia, adquirien- view to affording greater systematisation to the action by local
do visibilidad y capacidad operacional de intervención en los perio- governments committed to the WSF platform in the internatio-
dos intermedios antes de la celebración de los Foros. De la misma nal arena. The FAL's effor t gained consistency, acquiring visibility
manera el FAL debatió sobre la posibilidad de una acción unificada and operational capacity of intervention in the intermediate
de las alcaldías presentes en las distintas esferas de articulación periods before the holding of the Forums. Similarly, the FAL
municipalista. Esta perspectiva se materializó en la propuesta de una debated on the possibility of a unified action of the city councils
acción conjunta en el proceso de fusión de dos de las mayores ins- present in the different spheres of municipal ar ticulation. This
tituciones municipalistas mundiales, la FMCU y la IULA. was materialised in the proposal for a joint action in the process
De esta manera, el FAL se constituyó como un espacio de of fusion of two of the greatest municipal institutions in the
encuentro y articulación de redes ya existentes, divulgando su exis- world, the FMCU and the IULA.
tencia, permitiendo la incorporación de nuevos miembros y impul- In this way, the FAL became a space for meeting and for the
sando la gestación de proyectos comunes. Al mismo tiempo, la exis- ar ticulation of existing networks, disseminating their existence,
tencia de estas redes multiplica el poder de impacto del FAL, por- enabling new members to join, and promoting the gestation of
que a partir de las ciudades directamente involucradas en el proce- common projects. At the same time, the existence of these net-
so de los foros sociales ciudades no implicadas en el mismo pasan works multiplies the FAL's impact potential, because on the basis
a experimentar una influencia directa de sus propuestas. of the cities directly involved in the social forum process, cities
Destacan la Red Urbal que articula ciudades latinoamericanas y not involved in it become directly influenced by its proposals.
europeas entorno a ejes comunes, la Red 9 que trata el problema del Mention must be made of the Urbal Network which articulates
financiamiento local y el presupuesto participativo y la Red 10 sobre Latin American and European cities around common axes, the
pobreza. Redes que tratan temas políticos más generales como la Network 9 that addresses the problem of local funding and the par-
Red “Enti locales per la Pace” articulada por ciudades italianas en ticipative budget and Network 10 on poverty. Networks that address
partenariado con movimientos sociales en especial la Mesa por la more general issues such as the Network “Enti locales per la Pace”
Paz. Redes regionales como “Mercociudades” que permitió la par- articulated by Italian cities in partnership with social movements,

7. El Seminario “Derechos Humanos en las Ciudades” realizado por el 7. The Seminar “Human Rights in the Cities” held by the FAL, with the
FAL en parcería con la ONG Peoples Movement for Human Rights, NGO Peoples Movement For Human Rights.

108
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 109

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

ticipación directa de las Ciudades del Cono Sur en el proceso de particularly la Mesa por la Paz. Regional networks such as
integración regional. Redes estructuradas a partir de una identidad “Mercociudades” which permitted the direct participation of the
territorial como la Red Mundial “Ciudades de la Periferia y la Cities of the South Cone in the process of regional integration.
Democracia” que tiene como objetivo discutir la realidad vivida por Structured networks based on a territorial identity such as the World
los municipios metropolitanos de grandes ciudades a partir de su Network “Ciudades de la Periferia y la Democracia” whose objecti-
especificidad y problemática urbana. ve is to discuss the reality of the metropolitan municipalities of large
cities based on their specificity and urban problems.
1.3. AMPLIACIÓN DEL PROTAGONISMO DE LOS AYUNTAMIENTOS EN
LA ESFERA INTERNACIONAL 1.3. E XTENSION OF THE PROMINENCE OF THE TOWN / CITY COUNCILS
IN THE INTERNATIONAL SPHERE
Como espacio de articulación de iniciativas políticas comunes, el
FAL ha tenido impactos efectivos en la medida en que se ha con- As a space for the ar ticulation of common political initiatives,
vertido en un instrumento de organización de la intervención de the FAL has had effective impacts to the extent that it has beco-
estos gobiernos en la esfera internacional a través de la Rede de me an instrument of organisation for the intervention of these
Autoridades Locales por la Inclusión Social8. Los resultados más governments in the international setting through the Network of
visibles en este sentido son: un mayor protagonismo de los gobier- Local Authorities for Social Inclusion 8. The most visible results in
nos locales en una esfera internacional y; una ampliación de la pre- this regard are: greater prominence of the local governments in
sencia municipal en los procesos de cooperación internacional. an international arena and; an extension of municipal presence in
Por otro lado, la intervención de los gobiernos locales impli- the international cooperation processes.
cados en el FAL con el proceso de convergencia de las institu- Moreover, the intervention of the local governments involved
ciones internacionales9 representativas del municipalismo, supu- in the FAL with the process of convergence of international ins-
so la ocupación de espacios políticos relevantes a escala interna- titutions9 representatives of municipalism, entailed the occupa-
cional. Como resultados más visibles de ello destacan: la incor- tion of relevant political spaces at international level. The most
poración de pautas y propuestas inspiradas en la plataforma FAL visible results include: the incorporation of guidelines and pro-
en el escenario del municipalismo internacional y; la elaboración posals inspired by the FAL platform in the scenario of interna-
de proyectos de partenariado entre estas redes y el FSM. tional municipalism; the preparation of par tnership projects bet-
Destacan en este caso, la elaboración de un proyecto por parte ween these networks and the WSF. Par ticular mention must be
del FAL para la Red 10 de la Urbal (Combate contra la Pobreza): made in this case of the preparation of a project by the FAL for
“Metodologías y Herramientas para la Construcción de Network 10 of the Urbal (Combat Pover ty): “Methodologies and
Observatorios de Inclusión Social”, articulado por la Red de
8. Organisational division of the FAL.
8. Desdoblamiento organizativo del FAL. 9. The fusion of the FMCU and the IULA gave rise to the creation of the
9. La fusión de la FMCU y la IULA dio lugar a la creación de la CGLU CGLU (Cities and Local Governments United), with the guidelines and
(Ciudades y Gobiernos Locales Unidos), las pautas e iniciativas de esta
institución pasaron a sufrir la influencia directa de las iniciativas articu- initiatives of this institution coming under the direct influence of the
ladas a partir del FAL. initiatives articulated through the FAL.

109
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 110

EURALAT 2003 - 2007

Ciudades por la Inclusión Social y coordinado por el ayunta- Tools for the Construction of Social Inclusion Observatories”,
miento de Saint Denis. ar ticulated by the Network of Cities for Social Inclusion and
coordinated by the City Council of Saint Denis.
1.4 LOS LÍMITES DEL FAL
1.4. T HE LIMITS OF THE FAL
A continuación esbozamos algunos de los límites del FAL pre-
sentados en el informe. We shall now outline some of the limits of the FAL presented
in the repor t.
1.4.1. UN FORO EURO-LATINO 1.4.1. A EURO -L ATIN FORUM

Un límite tiene que ver con su composición geográfica, ya que se One limit is related to its geographic composition, since there
da una participación preponderante de municipios europeos10 y lati- is a major par ticipation of European municipalities10 and Latin-
noamericanos. La participación de africanos, asiáticos y norteameri- American. The par ticipation of Africans, Asians and Nor th
canos siempre ha sido restringida. Americans has always been restricted.

1.4.2. POLÍTICA, INSTITUCIONALIDAD Y MOVIMIENTOS SOCIALES 1.4.2 POLITICS , INSTITUTIONALITY AND SOCIAL MOVEMENTS

Otro límite viene dado por su dimensión institucional y su com- Another limit is defined by its institutional dimension and politi-
posición política. Sus perspectivas poseen límites que le distinguen cal composition. Its outlooks have limits that distinguish it from the
del FSM. Aunque movilizados y motivados por una sensibilidad y WSF. While mobilised and motivated by a sensitivity and identity
una identidad próxima al FSM, los gobiernos locales en su acción close to the WSF, in their institutional action, local governments are
institucional están más limitados por una serie de condicionamien- more limited by a series of conditioning factors different from the
tos distintos a los movimientos sociales. Por otro lado, estas redes social movements. Moreover, these networks tend to be monoinsti-
tienden a ser mono institucionales y aglutinan casi exclusivamente a tutional and bring together almost exclusively local governments.
gobiernos locales. La presencia de movimientos sociales en el FAL The presence of social movements in the FAL is today as yet very
es todavía hoy muy reducida, lo que limita la posibilidad de diálogo small, limiting the possibility of dialogue and enrichment of the deba-
y enriquecimiento de los debates del FAL con la aportación de los tes of the FAL with the contribution of the social movements.
movimientos sociales.
1.4.3. T HE LIMITS OF NETWORKING
1.4.3. LOS LÍMITES DEL TRABAJO EN RED
The structures of networks are too informal, they do not
Las redes presentan estructuras demasiado informales, que no require a high political commitment, which gives rise to contra-
requieren de un compromiso político elevado, lo que da origen a dictions between the political discourse defended in these spa-

10. En Europa, predominantemente española y francesa. 10.In Europe, predominantly Spanish and French.

110
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 111

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

inconguencias entre el discurso político defendido en estos espacios ces and the public policies that the par ticipating local govern-
y las políticas públicas que los gobiernos locales participantes ments promote in their municipalities. Their informality also
impulsan en sus municipios. Su informalidad tiende a limitar tam- tends to limit the preservation of the repor t of their actions.
bién la preservación de la memoria de sus acciones.
2. REPORT ON THE SOCIAL THEME FORUM OF COLOMBIA
2. INFORME SOBRE EL FORO SOCIAL TEMÁTICO DE 2003
COLOMBIA 2003
2.1. B RIEF PRESENTATION OF THE FST OF C OLOMBIA
2.1 BREVE PRESENTACIÓN DEL FST DE COLOMBIA
The progressive and natural evolution of the process under-
La evolución progresiva y natural del proceso iniciado en el 2000 taken in 2000 by the World Social Forum, from the triple stand-
por el Foro Social Mundial, desde una triple vertiente de universali- point of universalisation, regionalisation and in-depth thematic
zación, regionalización y profundización temática propició la apro- development, gave rise to the approval, by the International
bación, por parte del Consejo Internacional realizado en Florencia Council held in Florence in November 2002, of the Social Theme
en noviembre de 2002, del Foro Social Temático de Colombia que Forum of Colombia that would take place in 2003 in Car tagena.
tendría lugar en el 2003 en Cartagena. By way of a brief summary, the contents of the FST of Colombia
A modo de breve resumen, el contenido del FST de Colombia se were structured around the following four major topics: wars, drug
estructuró en torno a los cuatro siguientes grandes temas: guerras, dealing, human rights and democracy. While the ensemble of actions
narcotráfico, derechos humanos y democracia. Mientras que el con- taken will be structured around a national meeting, a meeting of boys
junto de acciones realizadas se estructuraron en torno a un encuen- and girls, four main conferences, thirteen panels, twelve dialogue and
tro nacional, un encuentro de niños y niñas, cuatro conferencias controversy tables, ten sector meetings and fifty-seven self-managed
centrales, trece paneles, doce mesas de diálogo y controversia, diez workshops. Two general matches and a specific women's march will
encuentros sectoriales y cincuenta y siete talleres autogestionados. also be organised. In total, there were 4865 delegates from different
También se organizaron dos marchas generales y una marcha espe- social organisations from 53 countries in the world.
cífica de las mujeres. En total contó con 4865 delegados de diversas The FST of Colombia examined the status and crisis of demo-
organizaciones sociales de 53 países del mundo. cracy and human rights following the terrorist bombings of
El FST de Colombia examinó el estado y crisis de la democracia September 11 and the Nor th-American inter ventions in
y los derechos humanos tras los atentados terroristas del 11 de sep- Afghanistan and Iraq. It debated on security, order, democracy
tiembre y las intervenciones norteamericanas en Afganistán e Irak. and human rights, providing diagnoses and proposals that were
Debatió sobre seguridad, orden, democracia y derechos humanos made available to the WSF for extension and consolidation.
aportando diagnósticos y propuestas que fueron puestas al servicio With regard to the specific topic of drug dealing, not only was
del FSM para su ampliación y consolidación. progress made in the diagnosis, but also in the proposal submit-
Con respecto al tema específico del narcotráfico, no sólo se ted to the International Council of the WSF to set up a world-
avanzó en el diagnóstico sino en la propuesta presentada al Consejo wide commission to take stock of for ty years of prohibitionism
internacional del FSM de conformar una comisión mundial encar- and to address alternatives to it.

111
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 112

EURALAT 2003 - 2007

gada de elaborar un balance de los cuarenta años de prohibicionis- In terms of the strategic objectives pursued with the holding
mo y de plantear alternativas frente al mismo. of the FST of Colombia, there are two major ones: the first one,
En cuanto a los objetivos estratégicos perseguidos con la realiza- to generate a new scenario that would make the Colombian
ción del FST de Colombia destacan dos: el primero, generar un nuevo conflict more visible in a different way on the global agenda, and
escenario que visibilizara de una manera diferente en la agenda global secondly, the FST of Colombia was an experimentation labora-
el conflicto colombiano y, el segundo, el FST de Colombia constitu- tory in the ar ticulation of the local agendas with the global agen-
yó un laboratorio de experimentación en la articulación de las agen- da in the framework of the social forum process.
das local con la global en el marco del proceso de los foros sociales.
2.2. “A NEW VISION OF THE COLOMBIAN CONFLICT ”
2.2. “UNA NUEVA VISIÓN DEL CONFLICTO COLOMBIANO”
The accomplishment of the first objective was conditioned by
La consecución del primer objetivo estuvo condicionado por la the national political circumstances of the time. The FST of
coyuntura política nacional del momento. El FST de Colombia se rea- Colombia was held at a time of euphoria of the Liberal Par ty led
lizó en un momento de euforia del Partido Liberal liderado por Álva- by Álvaro Uribe which had easily won the national elections. This
ro Uribe que había ganado ampliamente las elecciones nacionales. government maintained a policy of subjection and patronage
Éste gobierno mantuvo una política de vasallaje y clientelismo con los with the USA in key topics such as the Colombia Plan for the
EUA en temas clave como el Plan Colombia de lucha contra el nar- fight against drug dealing and suppor t for the invasion of Iraq by
cotráfico y el apoyo a la invasión de Irak mediante el envío de milita- sending soldiers to the war. This policy considerably aggravated
res a la guerra. Esta política agravó de manera considerable los pro- Colombia's structural and historical problems of war and drug
blemas estructurales e históricos colombianos de la guerra y el nar- dealing, as well as all the consequences derived from them.
cotráfico, así como todas las consecuencias derivadas de ellos. Despite such a discouraging context, in subsequent assessments
A pesar de este contexto tan desalentador, en valoraciones hechas a made, the holding of the FST of Colombia is seen as an achievement
posteriori, se considera un logro en sí mismo la celebración del FST de in itself, heralding as it did the arrival in the country of a new interna-
Colombia, en cuanto significó la llegada al país de un nuevo escenario tional scenario of support to democratic struggle led by the social
internacional de apoyo a la lucha democrática protagonizada por los movements and the civil society organisations. The FST of Colombia
movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil. El FST exposed to the world (as well as providing major moral support) the
de Colombia visibilizó a nivel internacional (a la vez que supuso un existence in Colombia of a large, well-structured, pacific civil move-
apoyo moral muy importante) la existencia en Colombia de un amplio ment that did not support war, but rather peaceful forms of struggle
movimiento civil organizado pacífico que no apoyaba las guerras sino and demand.Thus, from the political point of view, the FST conveyed
las formas de lucha y de reivindicación pacíficas. Así pues, desde un a clear message: that there might be room for non-armed democra-
punto de vista político, el FST de Colombia dejó un mensaje claro: que tic political alternatives in Colombia and that they heralded a major
las alternativas políticas democráticas no armadas en Colombia podían opportunity.
tener un espacio y constituían una gran oportunidad. The FST of Colombia also provided a strong space for inter-
El FST de Colombia posibilitó también, un espacio fuerte para action between civil society and political society. Par ticularly, the
la interacción entre sociedad civil y sociedad política. dialogue and controversy tables gave rise to specific proposals

112
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 113

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

Especialmente, en las mesas de diálogo y controversia nacieron pro- whose preparation included not just the par ticipation of organi-
puestas concretas en cuya elaboración no sólo participaron organi- sations and movements of the civil society, but also government
zaciones y movimientos de la sociedad civil, sino representantes del representatives, with the presence of soldiers such as general
gobierno, con presencia de militares como el general Manuel José Manuel José Bonett, ex-commandant of the armed forces of
Bonett, ex comandante de las FFAA de Colombia. En el espacio Colombia. In the local space, it managed to promote a series of
local, logró fortalecer una serie de candidaturas que en las siguien- candidacies which were victorious in the subsequent elections.
tes elecciones lograron la victoria. Este es el caso de Bogotá, Such was the case of Bogota, Medellín and the government of
Medellín y la gobernación del Valle del Cauca, entre otras. the Cauca Valley, among others.

2.3. ARTICULACIÓN DE LO LOCAL CON LO GLOBAL 2.3. A RTICULATION OF THE LOCAL WITH THE GLOBAL

El FST e Colombia constituye un ejemplo paradigmático de cone- The FST and Colombia are a paradigmatic example of con-
xión y retroalimentación entre lo local y lo global en el marco del pro- nection and feedback between the local and the global in the fra-
ceso de los foros sociales tal y como es enumerado a continuación: mework of the social forum process, as stated below:

2.3.1. DE LO LOCAL A LO GLOBAL 2.3.1 From local to global

• Los 4 grandes temas del FST de Colombia, democracia, guerra, • The 4 major topics of the FST of Colombia, democracy, war,
derechos humanos y narcotráfico, han sido incorporados a la human rights and drug dealing, have been added to the global
agenda global del FSM. Ello demuestra la pertinencia de los agenda of the WSF. This demonstrates the relevance of the
temas tocados en Cartagena, por un lado, y significa poner en la topics addressed in Car tagena, on the one hand, and means
agenda global la gran tragedia de Colombia. putting the great tragedy of Colombia on the global agenda.
• El proceso de preparación del FST de Colombia constituye un • The process of preparation of the FST of Colombia is an
ejemplo excepcional de unidad de esfuerzos entre las organiza- exceptional example of uniting the effor ts of the organisations
ciones de la sociedad civil colombiana, lo que se concretó en la of Colombian civil society, which took the form of the con-
conformación y funcionamiento del Comité Organizador formation and operation of the Colombian Organising
Colombiano con presencia de más de 50 organizaciones nacio- Committee with the presence of more than 50 national orga-
nales y cientos de organizaciones sociales, así como la voluntad nisations and hundreds of social organisations, as well as the
política de llevar adelante conjuntamente con el FSM parte de la political will to carry forward, jointly with the WSF, par t of the
Agenda que quedó como conclusiones del FST. AGENDA that per tained to the conclusions of the FST.
• En cuanto a la internacionalización de algunos movimientos y • In terms of the internationalisation of some Colombian social
organizaciones sociales colombianos, el FST de Colombia, puso movements and organisations, the FST of Colombia brought criti-
sobre la agenda mundial los aspectos críticos del país tales como cal aspects of the country, such as the vulnerability of human
la vulnerabilidad de los Derechos Humanos; las problemáticas rights, to the world agenda; problems associated with production,
asociadas a la producción, comercio y consumo de sustancias alte- trade and the consumption of conscience-altering substances; the

113
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 114

EURALAT 2003 - 2007

radoras de la conciencia; la debilidad en el sistema político y las weakness in the political system and the consequences of neoli-
consecuencias de la globalización neoliberal; los efectos de las gue- beral globalisation; the effects of wars and of the new wars on
rras y de las nuevas guerras en la democracia, en las libertades indi- democracy, individual and collective freedoms and human rights.
viduales y colectivas y en los derechos de los pueblos. Todo ello This all makes a significant contribution to the dissemination and
contribuye, de manera significativa, a la divulgación e internacio- internationalisation of the solution of Colombian problems.
nalización de la resolución de la problemática colombiana. • It was established as a meeting point for the ensemble of organi-
• Se constituyó como un lugar de encuentro del conjunto de organi- sations and social movements, young indigenous people, workers,
zaciones y movimientos sociales, jóvenes indígenas, trabajadores, women, peasants, intellectuals around some thematic axes of the
mujeres, campesinos, intelectuales alrededor de unos ejes temáticos world agenda, but also applicable to and rooted in Colombia.Thus,
de la agenda mundial, pero vigentes y con asiento en Colombia. Así for example, the question of the crisis of human rights was addres-
por ejemplo, el tema de la crisis de los derechos humanos fue tra- sed at a meeting of trade unionists which was held in the Forum
tado dentro de un encuentro de sindicalistas que se sucedió en el with the participation of international delegations, and the situation
interior del Foro en el que participaron delegaciones internaciona- of the trade unionists in Colombia was discussed.
les y se discutió la situación de los sindicalistas de Colombia.
2.3.2. F ROM GLOBAL TO LOCAL
2.3.2. DE LO GLOBAL A LO LOCAL
In Colombia, the FST fostered a double-track meeting that
El FST ha propiciado en Colombia, un encuentro de doble vía needs to be assessed in detail, but which already shows the follo-
que sería interesante evaluar con minuciosidad, pero sobre el wing strong points:
cual podemos anotar las siguientes fortalezas: • Few countries in the world in which the WSF is carried out
• Pocos países del mundo en los que se realiza el FSM logran rea- manage to hold local events. In Colombia, preparatory regio-
lizar eventos localizados regionalmente. En Colombia se realizan nal events of the Colombia social forums are carried out
eventos regionales preparatorios de los Foros Sociales Colombia (Antioch, South West of the countr y, Atlantic Coast,
(Antioquia, Sur Occidente del país, Costa Atlántica, Santanderes).
Santanderes). • Now, a new model that will have that be evaluated is being
• Ahora se experimenta un nuevo modelo que tendrá que ser eva- experimented with, the 3rd decentralised Social Forum, in
luado, el III Foro Social Colombia descentralizado, en que diver- which different topics are addressed by national and regional
sos temas son abordados por organizaciones nacionales y regio- organisations to be developed in different regions of the
nales para ser desarrollados en diversas regiones del país. countr y.
Allí se anota un fenómeno nuevo y es el de la responsabilidad de • A new phenomenon has been seen there, that of the respon-
organizaciones locales como la Guardia Indígena del Cauca, las sibility of local organisations such as the Guardia Indígena de
organizaciones étnicas locales o las comunidades afro-colombia- la Cauca, the local ethnic organisations or afro-Colombian
nas que asumen la preparación de eventos del FSM, ligado a sus communities that take charge of preparing the WSF event, lin-
problemáticas. ked to their problems.
• Un elemento empírico de constatación de la influencia del Foro • An empirical element that shows the influence of the Social

114
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 115

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

Social en las problemáticas locales tiene que ver con el creciente Forum in local problems is related to the growing interest of
interés de las organizaciones colombianas en ocupar un lugar es Colombian organisations in occupying a place on the interna-
el escenario internacional, lo que puede constatarse con la cre- tional scenario, which is borne out by the increasing presence
ciente presencia en los eventos del FSM, pero también, con los of the WSF at the event, although also with the Regional
Foros Sociales Regionales: en Ecuador durante la segunda edi- Social Forums: in Ecuador, during the second edition of the
ción del Foro Social Américas (Quito, julio 2004) la delegación Foro Social Américas (Quito, July 2004) the Colombian dele-
colombiana fue la segunda más numerosa; también fue una gation was the second-largest; it also sent a large delegation
importante delegación al III Foro Mundialde Educación (Porto to the III Foro Mundial de Educación [World Education
Alegre, julio 2005); segunda delegación del Festival Mundial de la Forum] (Por to Alegre, July 2005); second-largest delegation of
Juventud y los Estudiantes (Caracas, Agosto de 2005). the World Youth and Students Festival (Caracas, August 2005).
• La creciente incorporación de los temas de la agenda global en la • The growing inclusion of topics of the global agenda on the
agenda local. Múltiples son las expresiones: Campaña única por local agenda. There are multiple expressions: Single campaign
el cumplimiento de los objetivos del milenio y la reforma de los for fulfilment of the millennium objectives and the reform of
organismos internacionales (ONU, OMC, FMI, BM, etc). the international organisations (UNO, WTO, IMF, WB, etc.).

2.4. PRODUCTOS SIGNIFICATIVOS DEL FST DE COLOMBIA 2.4. S IGNIFICANT PRODUCTS OF THE FST OF C OLOMBIA

Como productos significativos de su celebración, el FST de As significant products resulting from it, the FST of Colombia
Colombia ha supuesto al creación de una estructura dinamizadora, heralded the creation of a dynamising structure, before it was
anterior a su celebración, en la que concurren unas 50 organizacio- held, with the presence of 50 national organisations and hun-
nes de carácter nacional y cientos de organizaciones locales y regio- dreds of local and regional organisations. This dynamising struc-
nales. Esta estructura dinamizadora se reúne periódicamente para ture meets periodically to address topics on the Colombian and
discutir temas que son de la agenda colombiana y también son de la the international agenda.
agenda internacional. This structure also held, before the FST of Colombia, a
Esta estructura fue la encargada de realizar, previamente al FST Colombian Social Forum in November 2002; it then held the
de Colombia, un Foro Social Colombia en el mes de noviembre del World Theme Social Forum in Car tagena between 16 and 20
año 2002; posteriormente realizó el Foro Social Mundial Temático June, 2003; the 2nd Social Forum was held in 2004, on December
en Cartagena entre el 16 y el 20 de junio de 2003; durante el 2004, 3 and 4, with topics similar to the FST. In this way, the question
el 3 y 4 del mes de diciembre, relalizó el II Foro Social, con temáti- of education was addressed in Bogota; in Medellín, the issues of
cas similares al FST. De esta manera, en Bogotá se trabajaron los human rights and violence; in Bucaramanga, equity and economic
temas de la educación; en Medellín, de los derechos humanos y la and social development; in Barranquilla, democracy and in
violencia; en Bucaramanga, el tema de la equidad y desarrollo eco- Santander de Quilichao, Nor th of Cauca, the environment, illegal
nómico y social; en Barranquilla, el tema de la democracia y; en farming, drug dealing and war.
Santander de Quilichao, Norte del Cauca, el tema del medio To conclude, mention should be made of two major land-
ambiente, los cultivos de uso ilícito, el narcotráfico y la guerra. marks of the FST of Colombia: this entails a thematic continuity

115
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 116

EURALAT 2003 - 2007

Para finalizar, destacamos dos hitos relevantes del FST de between the Colombian problems and the topics of the world
Colombia: supone la continuidad temática entre los problemas agenda, on the one hand, and on the other the extension and the
colombianos y los temas de la agenda mundial, por un lado, y por regional impact of the WSF which is now being regionally pro-
otro lado, la ampliación y el impacto regional del FSM que ahora moted by organisations already linked to the process.
viene siendo propiciado regionalmente por organizaciones ya vin-
culadas con el proceso. 3. CHRONICLE OF CERTAIN LANDMARKS THE EFFECT OF
THE WORLD SOCIAL FORUM IN ITALY
3. CRÓNICA DE CIERTOS HITOS Y EFECTOS DEL FORO
SOCIAL MUNDIAL EN ITALIA By way of introduction, the main idea of the original repor t
overall is basically the following: going over the main landmarks
A modo de introducción, la idea principal que articula el infor- of the calendar of the WSF to show that - although the strength
me original en su conjunto es sintéticamente la siguiente: recorrien- of the altermondialist movement in Italy is understandable only
do los principales hitos del calendario de los FSM mostrar que -si thanks to the pre-existence of a strong and consolidated asso-
bien la fuerza del movimiento altermundialista en Italia es com- ciation-forming fabric which has multiple and ancient origins and
prensible sólo gracias a la preexistencia de un fuerte y consolidado explanations - its modalities of structuring and visibility as of
tejido asociativo que tiene origen y explicaciones múltiples y anti- 2001 are strongly influenced by the process of social forums,
guas- sus modalidades de estructuración y visibilización a partir del both in terms of principles and methodologies of action. This is
2001 están fuertemente influenciadas por el proceso de los foros the situation to date, with a movement that is less visible than in
sociales, tanto en sus principios como metodologías de acción. Esto previous years, but where increasingly more frequently the majo-
es así hasta hoy, con un movimiento menos visible que en lo años rity of the question marks over the future political strategies of
anteriores, pero donde cada vez con mayor frecuencia, la mayoría the Italian movement are still strongly linked to strategic and
de las interrogantes acerca de las estrategias políticas futuras del future debates in the WSF.
movimiento italiano siguen estando vigorosamente vinculadas a los
debates estratégicos y de futuro al interior del FSM. 3.1. P ROMOTION OF THE DISCUSSION ON PARTICIPATIVE DEMOCRACY

3.1. IMPULSO DEL DEBATE SOBRE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA The discussion on par ticipative democracy and its implemen-
tation in the local space generated in the social forum process,
El debate entorno a la democracia participativa y su implemen- as well as the theoretical and practical tensions involved for neo-
tación en el espacio local generado en el proceso de los foros socia- liberal globalisation and single thought, have a significant impact
les, así como las tensiones teóricas y prácticas que ésta plantea a la in Italy.
globalización neoliberal y al pensamiento único, han impactado de The local authorities and the Italian association leaders are
manera significativa en Italia.. greatly interested in the debates of the social forum process on
Existe una gran sintonía e interés entre las autoridades locales y local democracy, and more par ticularly the Brazilian experience
los dirigentes asociativos italianos por los debates del proceso de los in par ticipative budgets implemented by the PT in Por to Alegre
foros sociales sobre democracia local y, en particular, por la expe- and in other cities of Brazil.

116
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 117

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

riencia brasileña de los Presupuestos Participativos implementadas The interest and active par ticipation of the Italians in debates
por el PT11 en Porto Alegre y en otras ciudades de Brasil. per taining to local democracy endorse this. Many of the main
El interés y activa participación italiana en los debates referidos a la leaders of the local governments of the Italian left attend the dif-
democracia local lo demuestran. Los principales líderes de los gobier- ferent editions of the FAL that have been held, as well as the
nos locales de la izquierda italiana asisten, en gran número, a las diver- debates on local democracy held in the framework of the WSF .
sas ediciones del FAL que se han celebrado, pero también a los deba- This interest peaked at the second edition of the FAL held in
tes acerca de la democracia local celebrados en el marco del FSM.12 2002, convened by the Mayor of Porto Alegre at the time, Tarso
El momento más álgido de este interés se dio en la segunda edi- Genro. This occasion featured the attendance of the largest-ever
ción del FAL realizado el 2002 y convocado por el entonces delegation of Italian mayors and the largest in the history of the
Alcalde de Porto Alegre Tarso Genro. En esta ocasión, encontra- Forum process, including Walter Veltroni, mayor of Rome. Particular
mos la delegación de alcaldes italianos más numerosa de toda la mention must be made of the participation of two Italians in the
historia del proceso de los foros, entre los mismos se encontraba Committee for the Drafting of the resolutions of the FAL (José Luis
Walter Veltroni, alcalde de Roma. Cabe destacar la participación Rhisausi and Pietro Folena) and the emergence of specific Italian
de dos italianos en el Comité de redacción de las resoluciones del initiatives of renovation of representative democracy.
FAL (José Luis Rhisausi y Pietro Folena) y el surgimiento de ini- The conception and promotion of the Char ter of the New
ciativas italianas concretas de renovación de la democracia repre- Municipality by the Italian intellectuals also coincided with the
sentativa. holding of the second edition of the FAL which gave rise to an
Coincide también con la celebración de la segunda edición del intense network with presence in many cities of the countr y,
FAL la concepción e impulso, por parte de intelectuales italianos, de and which is still active. This initiative addresses the main
La Carta del Nuevo Municipio13 que dio origen a una intensa red issues open between globalisation and local development and
con presencia en muchas ciudades del país, y que sigue activa hasta targets sustaining “a political project capable of leveraging local
hoy. Esta iniciativa14 recoge las principales cuestiones abiertas entre resources and differences and promoting processes of aware
globalización y desarrollo local y se orienta a sostener “un proyecto and responsible autonomy rejecting the single market” . The
político capaz de valorizar los recursos y las diferencias locales e ir Char ter of the Nuovo Municipio envisages, in the same way, “a
scenario that could be defined as bottom-up globalisation, sup-
11. Partido de los Trabajadores brasileño. por tive, non-hierarchical, whose nature is that of a strategic
12. Las estadísticas existentes de la participación a los FAL puestas a dis- (international and worldwide) network between societies and
posición para este artículo por la Secretaria Ejecutiva del FAL, indican local governments”.
la delegación italiana al II y III FAL como las mas numerosas de Europa
y solo segundas respecto a Brasil. The other great topic which opens up as of the social forum
13. Alberto Magnaghi, Giancarlo Paba, Giovanni Allegretti, Mauro Giusti e process in the Italian local space, and will be maintained over
Camilla Perrone de la Univerdidad de Florencia, Giorgio Ferrasi e time, is the question of direct democracy and the limits of
Andrea Calori del Politecnico de Milan; Alberto Tarozzi de la representative democracy. It is in this perspective that the inno-
Universidad de Bologna; Anna Marson del Instituto Universitario de
arquitectura de Venecia; Enzo Scandurra, Universidad de Roma; vative practice of the par ticipative budgets encounters an
Alessandro Giangrande y Elena Martola de Universidad de Roma III. almost paradigmatic interest in Italy and triggers a major
14. www.nuovomunicipio.org symbolic charge.

117
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 118

EURALAT 2003 - 2007

promoviendo procesos de autonomía conciente y responsable de 3.2. T HE RELEVANCE OF THE PARTICIPATIVE BUDGET OF P ORTO
rechazo al mercado único”15. La Carta del Muevo Municipio pro- ALEGRE
yecta de la misma manera “un escenario definible como globaliza-
ción desde abajo, solidaria, no jerárquica, cuya naturaleza sea la de Por to Alegre and Par ticipative Budgets become two insepara-
una red estratégica (también internacional y mundial) entre socieda- ble slogans. Numerous seminars, meetings, papers, round tables
des y gobiernos locales”. and research deal with to them in Italy. The Par ticipative
La otra gran temática que se abre a partir del proceso de los foros Budgets and the Brazilian Experiment become a true, albeit
sociales en el espacio local Italiano, y se mantendrá a lo largo del tiem- sometimes acritical flag. Few people are actually aware of the
po, es la cuestión de la democracia directa y los límites de la democra- complexity, the challenges and the results obtained in Brazil
cia representativa. Es en esta perspectiva que la innovadora práctica de through this innovative modality of administering the local public
los Presupuestos Participativos encuentra en Italia un interés casi para- budget.
digmático y desata un gran carga simbólica. There is a gradual movement from a rather “exotic” assess-
ment of par ticipative budgets to an in-depth analysis, which
3.2. LA RELEVANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE PORTO makes it possible, paradoxically, to acknowledge, in the roots of
ALEGRE this innovation, some of the theoretical elaborations coming
from Europe and Italy and which the actual South-American
Porto Alegre y Presupuestos Participativos se convierten en dos experimenters acknowledged as their inspiration. The result is a
lemas inseparables. Son innumerables los seminarios, encuentros, kind of “triangulation” that it makes it possible to rediscover the
papers, mesas redondas e investigaciones que dedican16 a ellos en innovative strength of these inspiring ideas whose genealogy is in
Italia. Los Presupuestos Participativos y su experimentación brasileña Europe, thanks to the sedimentation reached in the south.
se convierten en una verdadera, aunque en ocasiones acrítica, bande- At the same time, a growing number of local authorities and
ra. Son pocos los que efectivamente conocen en realidad la comple- citizens are beginning to embrace the indispensable principles of
jidad, los desafíos y resultados obtenidos en Brasil a través de esta the Par ticipative Budget that must be observed in the different
innovadora modalidad de administrar el presupuesto público local. contexts in an effective opening up of local government to direct
Paulatinamente se pasa de una valoración más bien “exótica” de and real par ticipation by citizens in decision-making, creating a
los Presupuestos Participativos a un análisis en profundidad de los bridge between direct and representative democracy. In other
mismo, lo que permite, paradójicamente, ir reconociendo en la base words, the construction of a “space” in which it would be possi-
de esta innovación, algunas de las elaboraciones teóricas provenien- ble to collectively reconstruct the concept of “common good”,
tes de Europa e Italia y que los propios experimentadores sudame- transforming the “social tensions” into a “shared” project in self-
ricanos reconocían como inspiración. El resultado es una suerte de managed spaces of civil society but marked by a strong interac-
“triangulación” que permite redescubrir la fuerza innovadora de tion of dialogue with political society.
It should be mentioned that the philosophy of par ticipative
15. Carta del Nuovo Municipio budgets is close to the philosophy that forms the cornerstone of
16. En una rápida búsqueda en google en italiano a la voz “presupuestos a large par t of the experience in local government accumulated
participativos” aparecen mas de 200.000 referencias. by the Italian left. We may state that par ticipative budgets have

118
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 119

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

estas ideas inspiradoras que tienen su genealogía en Europa, gracias helped to rediscover the founding values of Italian local develop-
a la sedimentación que alcanzan en el sur. ment and afford them political strength for consolidation and
Al mismo tiempo, un número creciente de autoridades locales y renovation. This characteristic of Italian local development had
ciudadanos empiezan hacer suyos los principios indispensables del already been clearly described in 1992 by the Nor th American
Presupuesto Participativo que deben ser respetados en los distintos scholar Rober t Putman in a well-known essay on Italy. Putman
contextos para convertirse en una apertura efectiva del gobierno local shows the impor tance of the main characteristic of a mature and
a la participación directa y real de la ciudadanía en la toma de deci- developed civil society and how it is constructed on the basis of
siones, creando un puente entre democracia directa y representativa. the development and growth of its territory. in this framework,
Es decir, la construcción de un “espacio” en el que sea posible recons- local governments are being lobbied by the organised move-
truir de manera colectiva el concepto de “bien común” transforman- ments of civil society to emulate the founding principles of
do las “tensiones sociales” en proyecto “compartido” al interior de Par ticipative Budgets, possibly conjugating them with the local
espacios autogestionados de la sociedad civil pero marcados por una traditions that were often exercised in forms of par ticipative
fuerte interacción de diálogo con la sociedad política. joint planning and joint management of social ser vices.
Cabe señalar que la filosofía de los Presupuestos Participativos, This whole process of innovation in participative planning is stimu-
se acerca a la filosofía que está en la base de buena parte de la expe- lated, according to some authors, with the indications of some
riencia de gobernanza local acumulada por la izquierda italiana. European documents such as “European space development scheme”
Podemos afirmar que los Presupuestos Participativos han ayudado and from the guidelines for the management of the Structural Funds.
a redescubrir los valores fundacionales del desarrollo local italiano
y a otorgarles fuerza política para su fortalecimiento y renovación. 3.3. P ROMOTION OF PARTICIPATION IN INTERNATIONAL NETWORKS
Esta característica de desarrollo local italiano ya la había descrito
con claridad en 1992 el estudioso norteamericano Robert Putman17 The FAL and the WSF foster the multiplication of experiences of
en un conocido ensayo dedicado a Italia. Putman evidencia la international exchange of innovative local development and demo-
importancia de las tradiciones cívicas de las regiones italianas como cracy practices. The Italian local governments discover and/or
principal caracterísitica de una sociedad civil madura y desarrollada strengthen their international policy vocations. It is the boom of
y como ésta se constituye en la base del desarrollo y del crecimien- decentralised cooperation and the strengthening, transformation
to de su territorio. and birth of highly active and participative transnational networks of
En este marco, los gobiernos locales comienzan a recibir presio- Italian cities. Networks dedicated above all to promoting discussion
nes de los movimientos organizados de la sociedad civil para emu- around the exchange of different local experiences capable of defi-
lar los principios fundadores de los Presupuestos Participativos, ning possible new goals and achievements in the democratisation of
posiblemente conjugándolos con las tradiciones locales que a local management at international level.
menudo ya se ejercitaban en formas de co-planificacion urbana par- The FAL and Por to Alegre also provide a new angle on local
ticipativa y de cogestión de los servicios sociales. experimentation. They offer the possibility of conceiving a new
project that is based contextually on the reform of local and
17. Putman R..D La tradición cívica de las regiones italianas. Mondadori, international institutions, looking towards the experiments in the
Milán, 1992. south of the world which is where pover ty, exclusion and lack of

119
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 120

EURALAT 2003 - 2007

Todo este proceso de innovación en la planificación participati- resources require the productive creativity of ideas and the
va se ve estimulado según, algunos autores, con las indicaciones que renovation of the interpretations of reformist practices and the-
emanan de algunos documentos europeos como “Esquema de des- ories elaborated in Europe.
arrollo del espacio europeo” y de las bases para la gestión de los
Fondos Estructurales. 4. LOCAL IMPACT OF THE SOCIAL FORUM PROCESS IN
CATALONIA
3.3. IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN EN REDES INTERNACIONALES
This section presents a summary of the study conducted in
El FAL y el FSM impulsan la multiplicación de experiencias de Catalonia by Mayo Fuster, Rober t González and Maribel Guzmán
intercambio internacional de prácticas innovadoras de desarrollo y . examining the model of analysis defined in the study on the
democracia local. Los gobiernos locales italianos descubren y/o for- Local Impact of the social forum process in Catalonia and; the
talecen sus vocaciones de política internacional. Es el boom de la coo- results drawn from the practical application of this model of
peración descentralizada y el fortalecimiento, la transformación y el analysis to four cases .
nacimiento de redes trasnacionales de ciudades con gran activismo y
participación de las ciudades italianas. Redes dedicadas sobretodo a 4.1. T HE MODEL OF ANALYSIS
promover el debate entorno al intercambio de diversas experiencias
locales capaces de definir nuevas metas y conquistas posibles en la From the outset, the research was conceived as an open pro-
democratización de la gestión local a nivel internacional. cess that was gradually defined, modified and enhanced with the
El FAL y Porto Alegre brindan también una nueva perspectiva a contributions of all the agents that par ticipated in it.
la experimentación local. Ofrecen la posibilidad de concebir un The main challenge and major difficulty of the research, in
nuevo proyecto que parta contextualmente de la reforma de las ins- view of the magnitude and complexity of the object of the study
tituciones internacionales y locales, poniendo la mirada en las expe- , was to define a model of analysis on the impact of the social
rimentaciones del sur del mundo que es donde la pobreza, la exclu- forum process in the local space could subsequently be applica-
sión y la falta de recursos solicitan la creatividad productora de ideas ble to other territories to thus reach a comparative international
y la renovación de las interpretaciones de las prácticas y teorías dimension between different territories and realities.
reformistas elaboradas en el viejo continente. Taking these considerations into account, a qualitative analyti-
cal model was designed on the basis of an adaptation of the
4. IMPACTO LOCAL DEL PROCESO DE LOS FOROS model of impact on public policies designed by the IGOP . This
SOCIALES EN CATALUÑA. model is not governed by the logic of searching for cause-effect,
but seeks to offer an understandable explanation of the impact
4.1 EL MODELO DE ANÁLISIS through the following dimensions:
Desde el primer momento, la investigación fue concebida como un
proceso abierto que se fue definiendo, modificando y enriqueciendo a) the symbolic or conceptual dimension: analysis of the impact,
con las aportaciones de todos los actores que participaron en ella. from the conceptual standpoint, on the values and discourses
that make up the municipal policy paradigm.

120
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 121

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

El principal reto y gran dificultad de la investigación, dadas la b) the substantive dimension: analysis of the impact on municipal
envergadura y complejidad del objeto de estudio18, fue definir un public agendas.
modelo de análisis sobre el impacto del proceso de los foros socia- c) the operating dimension: analysis of the impact on the process
les en el espacio local que posteriormente pudiera ser aplicable a of implementation, organisation and management of resour-
otros territorios para alcanzar así una dimensión internacional com- ces in the municipal programmes and ser vices.
parativa entre diferentes territorios y realidades. d) the relational dimension: analysis of the impact on the pat-
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se diseñó un modelo terns of interaction between local power (political society)
analítico cualitativo a partir de una adecuación del modelo de and the citizens (civil society).
impacto en las políticas públicas diseñado por el IGOP19. Este
modelo no se rige por la lógica de buscar causa-efecto, sino que As we shall see later, in the outcomes section, the analysis
intenta explicar de manera comprensiva el impacto a través de las model was clearly political in its intent: ascer tain to what extent
siguientes dimensiones: “the construction of Utopia has entered a second phase that is not
about changing discourses, but rather changing agendas” . Reason for
a) la dimensión simbólica o conceptual: análisis del impacto, desde proposing an analysis of the essential dimensions that configure the
un punto de vista conceptual, en los valores y discursos que con- political culture in a given territory, based on the symbolic forms in
forman la policy paradigm municipal. which it is expressed until we reach the significant production in
b) la dimensión sustantiva: análisis del impacto en las agendas which it is embodied, i.e. by analysing the impact from discourses to
públicas municipales. practices. One of the main afflictions, as will be expounded later, is
c) la dimensión operativa: análisis del impacto en el proceso de that the local impact of the social forum process has been much
implementación, de organización y de gestión de los recursos en greater in discourses than in practice, which raises worrying ques-
los programas y los servicios municipales. tion marks as to the future of the actual process and a main cha-
d) la dimensión relacional: análisis del impacto en las pautas de llenge: how to go from discourse to practice.
interacción entre el poder local (sociedad política) y la ciudada-
nía (sociedad civil). 4.1.1 I NITIAL CONSIDERATIONS OF THE MODEL OF ANALYSIS

Tal y como comprobaremos más adelante, en el apartado de The first consideration to be highlighted is that our study has
resultados, el modelo de análisis ha tenido una clara intencionalidad prioritised an X-ray of reality on the basis of the visions and
política: comprobar hasta qué punto “la construcción de la utopía experiences of the players, local authorities and activists of the
ha entrado en una segunda fase que no es cambiar discursos, sino social movements of the four case studies considered. And thus,
the results we shall expound below are the result of a discourse
analysis of the contributions made in inter views conducted on
18. Cabe tener en cuenta que el proceso de los foros sociales es un proceso en the basis of the four dimensions contemplated by the model of
permanente construcción y de escala planetaria. No es posible aproximar-
se a un fenómeno de esta magnitud de manera absoluta, razón por la cual analysis.
se decidió hacerlo a partir del análisis de contextos específicos. The second consideration that we would like to highlight is that
19.Goma, Ibarra y Martí, 2002 for the social forum process to contribute to a true democratic radi-

121
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 122

EURALAT 2003 - 2007

cambiar agendas”20. Razón por la cual se proponía un análisis de las calisation in the local space, civil society and political society must be
dimensiones esenciales, que configuran la cultura política en un empowered.This is a necessary, albeit insufficient condition, since it is
territorio determinado, partiendo de las formas simbólicas en que totally indispensable that both actors, civil society and local govern-
se expresa hasta llegar a las producciones significativas en que se ment, must be willing to collaborate, interact and work together with
concreta, es decir, analizando el impacto desde los discursos hasta the common purpose of fortifying democracy. According to this con-
las prácticas. Una de las principales dolencias, como será expuesto sideration and the sizes provided for in the model of analysis, two
más adelante, es que el impacto local del proceso de los foros socia- parallel studies were carried out, the first focused on the analysis of
les ha sido mucho mayor en los discursos que en las prácticas lo que the impact on local governments, on the one hand, and the second,
abre inquietantes incógnitas de cara al futuro del propio proceso y on the other hand, on social movements.The subsequent crossing of
un reto principal: cómo pasar de los discursos a las prácticas. both studies has made it possible to corroborate or refute our hypo-
thesis.
4.1.1. CONSIDERACIONES DE PARTIDA DEL MODELO DE ANÁLISIS
The third consideration is that an assessment was made
La primera consideración a resaltar es que nuestro estudio ha from the outset of what impact of the social forum process in
priorizado obtener una radiografía de la realidad a partir de las visio- the local space is indirect. People, social movements, par ticipa-
nes y experiencias de los actores considerados, autoridades locales y ting organisations and local authorities are entrusted with pus-
activistas de los movimientos sociales de los cuatro estudios de caso hing forward any initiative driven by the principles promoted
considerados. Así pues, los resultados que expondremos a conti- by the process of the forums when they get back to their terri-
nuación son fruto de un análisis de discurso de las aportaciones tor y. As Guy Whitaker states “it is not the forum that will chan-
hechas por los mismos en las entrevistas realizadas a partir de las ge the world. The forum only plays an intermediate role in the
cuatro dimensiones que contempla el modelo de análisis. struggle for change. It is society that will change it”. This obli-
La segunda consideración que nos gustaría resaltar es que para ges us to study each local context carefully to reveal their
que el proceso de los foros sociales contribuya a una verdadera radi- effects.
calización democrática en el espacio local es necesario que empo- Between the social forum process and the local initiatives
dere la sociedad civil y de la sociedad política. Ello es una condición that take place in it, there is a relationship of feedback and
necesaria pero no suficiente, ya que resulta del todo imprescindible mutual learning from a two-way global-local dimension. On the
que ambos actores, sociedad civil y gobierno local, estén dispuestos one hand, the social forum process is a space for catalyzing
a colaborar, a interactuar y a trabajar de manera conjunta con el pro- local initiatives, in the sense that it can enrich these initiatives
pósito común de fortalecer la democracia. En función de esta con- and multiply their social transformation capacity, affording
sideración y de las dimensiones contempladas en el modelo de aná- them a global perspective. On the other, local initiatives are
lisis fueron realizados dos estudios paralelos, el primero centrado en the reason and the basis for the justification of the existence
el análisis del impacto en los gobiernos locales, por un lado, y el of the social forum process.
Thus, when defining research as an impact research, from
20. Ponencia central del eje democracia presentada por Boaventura Sousa global to local, there was a realisation of the limitations invol-
de Santos, en el Forum Temático de Colombia. ved in focusing on one of the dimensions of this relationship

122
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 123

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

ESPACIO LOCAL
PROCESO DE Dimensión simbólica PROCESS OF Symbolic dimension
LOCAL SPACE
LOS FOROS Valores y discursos THE SOCIAL Values and speeches
Políticas Public
SOCIALES FORUMS
públicas policies

Dimensión operativa: Dimensión relacional: Operative dimension: Relational dimension:


Dimensión sustantiva: Sustantive dimension :
Organización y gestión Pautas de interacción Organization and manage- Guidelines of interaction
Agenda Pública Municipal Public
de los recursos/ entre gobierno local ment of the resources / between local government
Municipal Agenda
Programas y servicios y sociedad civil Programs and services and civil society

Fuente: elaboración propia a partir de la adecuación del modelo de impacto en las políticas Source: own elaboration from the adjustment of the model of impact in the public policies
públicas diseñado por el IGOP designed by the IGOP

segundo en los movimientos sociales, por otro lado. El cruzamien- of feedback and mutual learning. Despite this, the research was
to posterior de ambos estudios es lo que ha permitido corroborar o seen as heralding an oppor tunity to define a suitable metho-
desmentir nuesta hipótesis. dology that would render it possible to evaluate the current
La tercera consideración es que desde un principio se ha valo- state of the process and thus contribute to possible strategic
rado que impacto del proceso de los foros sociales en el espacio reorientations of the process in the future.
local es indirecto. Son las personas, movimientos sociales, orga- The four th and last consideration to be highlighted is that
nizaciones y autoridades locales participantes, los encargados de we are referring to the social forum process for the reasons
impulsar adelante cualquier iniciativa inspirada en los principios we expound below:
promovidos por el proceso de los foros cuando vuelven a su In the first place, because it refers to the double identity of
territorio. Como sostiene Chico Whitaker “no es el foro el que our object of analysis, as a space and process . The forum event
cambiará el mundo. El foro cumple en la lucha por el cambio is a space for meeting and exchange of knowledge and initiati-
únicamente un papel intermediario. Quien lo cambiará es la ves that is nourished by the social movements, organisations
sociedad”. Lo que nos obliga a mirar con atención cada contex- and experiences that par ticipate in it and periodically takes the
to local para revelar sus efectos. material form by holding global, regional, thematic, local
Entre el proceso de los foros sociales y las iniciativas locales forums … The forum process involves the construction of ar ti-
que en él se dan cita existe una relación de retroalimentación y culations, the consolidation and creation of new synergies and
aprendizaje mutuo desde una dimensión global local en doble strategic alliances at local, regional, national and international
sentido. Por un lado, el proceso de los foros sociales es un espa- level in the altermondialist movement committed to the cons-
cio catalizador de iniciativas locales, en el sentido que es capaz truction of “another possible world” from the grass roots.

123
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 124

EURALAT 2003 - 2007

de enriquecerlas y multiplicar su capacidad de transformación Secondly, because it refers to the existence of multiple
social aportándoles una perspectiva global. Por otro lado, las ini- forums, which fits directly into the universalisation and regio-
ciativas locales son la razón y base de legitimación de la existencia del nalisation of the process under taken in 2001 in Por to Alegre
proceso de los foros sociales. with the holding of the first WSF.
Así pues, en el momento de definir la investigación como una In the third place, because it rendered it possible to consi-
investigación de impacto, de lo global a lo local, se era consciente de der, methodologically in the research, the Forum of Local
las limitaciones que suponía centrarse en una de las dimensiones de Authorities for the Inclusion of Por to Alegre (FAL) as par t of
esta relación de retroalimentación y aprendizaje mutuo. A pesar de the process of the social forums. Despite the fact that the FAL
ello, se consideró que la investigación constituía una oportunidad is driven by the local authorities, as representatives of their
para definir una metodología adecuada que permitiera evaluar el respective governments, and not by civil society, it was created
estado actual del proceso y contribuir, de esta manera, a posibles on the inspiration of the principles of the WSF and it also defi-
reorientaciones estratégicas del mismo en el futuro. nes itself, similarly, as the municipalist brother of the WSF, with
La cuarta y última consideración a resaltar es que nos referimos a pro- which it shares the essence of its values.
ceso de los foros sociales por las razones que exponemos a continuación: On the basis of this broad and systemic conception of the
En primer lugar, porque hace referencia a la doble identidad de nues- process of the social forums, the research focused on the
tro objeto de análisis, como espacio y como proceso21. El evento foro es analysis of the interaction between the different actors that
un espacio de encuentro e intercambio de saberes e iniciativas que se par ticipate in it as a key variable for analysing the impact of the
nutre de los movimientos sociales, organizaciones y experiencias que de actual process on the local public policies. The question to ans-
él participan y que se materializa periódicamente mediante la celebración wer in this regard has been to what extent has the critical net-
de foros globales, regionales, temáticos, locales… El proceso foro supo- work constituted by the process of the social forums had a
ne la construcción de articulaciones, el fortalecimiento y la creación de clear impact on municipal policies?
nuevas sinergias y alianzas estratégicas a nivel local, regional, nacional e
internacional en el movimiento altermundista comprometido con la 4.2 A NALYSIS OF RESULTS
construcción de “otro mundo posible” desde la base.
En segundo lugar, porque hace referencia a la existencia de múl- The results expounded below, which have been extracted
tiples foros, lo que entronca directamente con la universalización y on the basis of the application of the analysis model presented
regionalización del proceso iniciado en el 2001 en Porto Alegre con are a summar y of the study on the local impact of the social
la celebración del primer FSM. forum process carried out in Catalonia.
En tercer lugar, porque permitía considerar, metodológica- The primar y source of information are the inter views held
mente en la investigación, el Foro de Autoridades Locales por la with the local authorities and activists of social movements in
the cases analysed, besides the documentation prepared by
21. En el Consejo Internacional del último FSM celebrado en Nairobi se the actual social forum process, the local governments and
tomó la decisión política de enfatizar el carácter del FSM como un pro- social movements and the specialised bibliography on the
ceso y no como un evento. Lo que confirma la pertinencia en la utiliza- topic. Our priority was to give the inter viewees the possibility
ción de dos conceptos clave a partir de ahora: el evento foro y el pro-
ceso foro. to express their opinion and perceptions on the impact of the

124
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 125

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

Inclusión de Porto Alegre (FAL) como parte del proceso del los social forum process in their municipality on the basis of the
foros sociales. A pesar de que el FAL esté impulsado por las four dimensions proposed in the analysis model presented.
autoridades locales, como representantes de sus respectivos And thus, the results constitute an analysis of the discourses
gobiernos, y no desde la sociedad civil, nació inspirado en los collected and the perceptions conveyed .
principios del FSM22 y se autodefine, así mismo, como el herma-
no municipalista del FSM con el que comparte la esencia de sus 4.2.1 Symbolic dimension
valores.
Partiendo de esta concepción amplia y sistémica del proceso There has been a widespread and highly-intense impact on
de los foros sociales, la investigación se centró en el análisis de the values, discourses and cultural and cognitive framework in
la interacción entre los diferentes actores que de él participan the local space of Catalonia, both in local governments and in
como variable clave para analizar el impacto del propio proceso social movements.
sobre las políticas públicas locales. La pregunta a responder en 4.2.1.1 L OC AL GOVERNMENTS
este sentido ha sido ¿hasta qué punto, la red crítica constituida
por el proceso de los foros sociales ha tenido un impacto claro There is an identification of the local authorities with the
en las políticas municipales? global municipalist movement linked to the FAL and the WSF.
Attention must be drawn to the symbolic relevance which
4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS acquired the city of Por to Alegre as an icon of par ticipative
democracy linked to the World Social Forum.
Los resultados que expuestos a continuación, que han sido extraídos This has all given rise to a reappraisal of local identity in glo-
a partir de la aplicación del modelo de análisis presentado, constituyen balisation through the social forums, embodied in greater visi-
una síntesis del estudio sobre el impacto local del proceso de los foros bility of the local space by the actual local authorities, as a stra-
sociales realizado en Cataluña. tegic space for transformation where par ticipative and direct
La fuente de información primaria son las entrevistas reali- democracy is possible.
zadas a autoridades locales y activistas de movimientos sociales The FAL is regarded as the ideal meeting space, so as not to feel
de los casos analizados, además de la la documentación elabo- alone. It has also played an important role in awareness-raising in
rada por el propio proceso de los foros sociales, los gobiernos local governments. It has served to raise awareness on the need to
locales y movimientos sociales y la bibliografía especializada collaborate with the civil society, particularly the social movements
sobre el tema. Nuestra prioridad ha sido dar la posibilidad a las linked to the WSF for the radicalisation of democracy.The construc-
personas entrevistadas de expresar su opinión y percepciones tion of the public is not the exclusive prerogative of political society,
sobre el impacto que ha tenido el proceso de los foros sociales but a right and a duty of all citizens.
en su municipio a partir de las cuatro dimensiones propuestas
en el modelo de análisis presentado. Así pues, los resultados 4.2.1.2 S OCIAL MOVEMENTS

The social forum process has popularised among social


22. Ver “Perspectiva histórica del Foro de Autoridades Locales por la
Inclusión Social de Porto Alegre”. Relatoría del IV FAL. Marx, Vanesa. movements the hopeful belief that “Another world is possi-

125
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 126

EURALAT 2003 - 2007

constituyen un análisis de los discursos recogidos y percepcio- ble”, giving them their own discourse based on the critique of
nes manifestadas23. globalisation, networking and the global-local approach. On the
basis of the social forum process, the discourse of social move-
4.2.1. DIMENSIÓN SIMBÓLICA ments takes a direction geared towards uncovering alternati-
ves to neoliberalism, which means the end of the single
Ha habido un impacto generalizado y de alta intensidad en los thought advocated by the end of histor y.
valores, discursos y marco cultural-cognitivo en el espacio local The propagation of the feeling that Yes we can change the
de Cataluña, tanto en gobiernos locales como en movimientos world has reinforced the moral of local social movements.
sociales. Which translates into a feeling of expectancy and confidence,
on the one hand; and the sensation of greater social and poli-
4.2.1.1. GOBIERNOS LOCALES tical legitimacy on the other.
The social forum process has reinforced and given continuity to a
Existe una identificación de las autoridades locales con el movi- political identity linked to the altermondialist global movement on the
miento municipalista global vinculado al FAL y al FSM. Cabe des- basis of participation in the different forum spaces. It is an identity con-
tacar la relevancia simbólica que adquirió, la ciudad de Porto Alegre, tained in the term antiglobi, which goes beyond the traditional ideolo-
como icono de la democracia participativa vinculada al foro social gical parameters and which may be principal or complementary. As a
mundial. principal identity we find it in social movement activists, born of demo-
Todo ello ha producido una revalorización de la identidad cracy, which started its political activity on the basis of the mobilisations
local en la globalización a través de los foros sociales, lo que se of Seattle and Prague, and the social forum process. As a complemen-
plasma en una mayor visibilidad del espacio local, por parte de tary identity we find it in activists that participate in social movements,
las propias autoridades locales, como espacio estratégico para la social organisations and associations before Seattle, in this case the
transformación donde es posible la democracia participativa y forum process complements and fosters political activity.
directa. Finally, it must be said that in the terrain of identity, the social forum
El FAL, es considerado como el espacio idóneo de encuentro, lo process has not generated a consistent relationship between social
que ayuda a no sentirse sólo. También ha jugado un importante movements and local governments for the radicalisation of democracy.
papel de sensibilización y concienciación de los gobiernos locales.
Ha servido para despertar conciencias respecto a la necesidad de 4.2.2 S UBSTANTIVE DIMENSION
articularse y colaborar con la sociedad civil, especialmente con los
movimientos sociales vinculados al FSM para la radicalización de la 4.2.2.1. LOCAL GOVERNMENTS
democracia. La construcción de lo público no es prerrogativa exclu-
siva de la sociedad política, sino un derecho y un deber de todos los The topics posed in the social forum process have begun to have
ciudadanos. their echo in Catalan local governments and are innovative in the
local space. Its inclusion would never have been possible, to a greater
23. Las expresiones literales extraidas de las entrevistas aparecen, a partir de
or lesser extent, without the baggage of this process, depending on
ahora, en cursiva. the cases on the Municipal Public Agendas.

126
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 127

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

4.2.1.2 MOVIMIENTOS SOCIALES In most of the cases analysed, this inclusion has taken the
form of municipal declarations approved by the plenar y of the
El proceso de los foros sociales ha popularizado entre los movimien- City Council and which involve a cer tain commitment to inclu-
tos sociales la creencia esperanzadora de que “Otro mundo es posible”, de these topics and work on them at institutional level, which
aportándoles su propio discurso, en torno a la crítica a la globalización, has not necessarily translated into specific actions, remaining
el trabajo en red y el enfoque global-local. A partir del proceso de los sometimes as mere declarations of intent that do not become
foros sociales, el discurso de los movimiento sociales toma un sentido specific actions in practice, because they are regarded by some
más propositivo de visibilización de alternativas al neoliberalismo, lo que politicians as a kind of Char ter of Human Rights.
supone el fin del pensamiento único que apostaba por fin de la historia. The impact of the following topics is par ticularly outstan-
La propagación del sentimiento de que Sí se puede cambiar el mundo ding: par ticipative democracy, social exclusion in cities, immi-
ha reforzando la moral de los movimientos sociales locales. Lo que se tra- gration, human rights and the ECSR , culture in general and
duce en un sentimiento de ilusión y confianza, por un lado; y la sensa- more par ticularly the culture of peace, the environment,
ción de mayor legitimidad social y política, por otro. decentralised cooperation, fair and responsible trade…
El proceso de los foros sociales ha reforzado y dado continuidad a These changes in the Agenda of local Institutions are not
una identidad política vinculada al movimiento global altermundista, a the same in the 4 municipalities considered. Some have given
partir de la participación en los diferentes espacios foro. Se trata de una priority to fur thering par ticipative policies of a more general
identidad recogida bajo el término antiglobi, que va más allá de los pará- scope, as is the case of Sant Feliu del Llobregat and Vilassar de
metros ideológicos tradicionales y que puede ser principal o comple- Mar (the latter was already doing this before the appearance
mentaria. Como identidad principal, la encontramos en activistas de of the Forums); whereas in Sant Cugat and Santa Coloma they
movimientos sociales, nacidos en democracia, que inauguran su actividad have worked on cooperation, and par ticipative mechanisms
política a partir de las movilizaciones de Seattle y Praga, y el proceso de have also been included on the agenda.
los foros sociales. Como identidad complementaria, la encontramos en
activistas que participan en movimientos sociales, organizaciones socia- 4.2.2.2. SOCIAL MOVEMENTS
les y asociaciones anteriores a Seatle, en este caso el proceso de los foros
complementa y potencia actividad política. The social forum process has not substantially changed the
Finalmente, cabe decir que en el terreno de la identidad, el proceso de issues addressed by social movements at municipal and supra-
los foros sociales no ha generado una relación consistente entre movimien- municipal level beyond including or affording greater relevance
tos sociales y gobiernos locales para la radicalización de la democracia. to par ticipative democracy and par ticipation in general.
However, it has been decisive in terms of establishing a calen-
4.2.2. DIMENSIÓN SUSTANTIVA dar of common global and European mobilisations, the so-
called global action days, such as mobilisations against the
4.2.2.1. GOBIERNOS LOCALES European Constitution and against War. Other outstanding
examples include the global action days against transgenics, in
Se considera que los temas planteados en el proceso de los foros favour of immigrant rights, social rights and control of neolibe-
sociales han empezado a tener resonancia en los gobiernos locales ralism, the rights of women, etc., established within the frame-

127
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 128

EURALAT 2003 - 2007

catalanes y son innovadores en el espacio local. Sin el bagaje del mismo work of the forums and which have been answered, in the form
proceso no hubiera sido pensable su incorporación, mayor o menor of actions, in the municipalities addressed.
medida, dependiendo de los casos en las Agendas Públicas Municipales. The perception of social movements with regard to the
En la mayoría de casos analizados, esta incorporación se ha plas- impact of the social forum process on the public agendas of
mado en declaraciones municipales aprobadas por el pleno del local governments is summarised by considering that they have
ayuntamiento y que suponen cierto compromiso de incorporar y attached greater impor tance to cer tain subjects in municipal
trabajar institucionalmente estos temas, lo que no se ha traducido policy. Above all, they see that the policies of par ticipation, soli-
necesariamente en acciones concretas en ocasiones se quedan en darity and cooperation have been reinforced, and in some cases
meras declaraciones de intenciones que no se traducen en acciones have even appeared ex-novo in recent years.
concretas en la práctica, porque son consideradas por algunos polí-
ticos como una especie de Carta de los Derechos humanos. 4.2.3 O PERATING DIMENSION
Destaca especialmente el impacto de los siguientes temas: demo-
cracia participativa, la exclusión social en las ciudades, la inmigra- 4.2.3.1 L OCAL GOVERNMENTS
ción, los derechos humanos y los DESC24, la cultura en general y la
cultura de paz en particular, el medio ambiente, la cooperación des- The impact of the social forum process in the organisation
centralizada, el comercio justo y responsable… and management of resources, programmes and ser vices of the
Estos cambios en la Agenda de las Instituciones locales no son igua- local governments has been small, albeit with some paradigma-
les en los 4 municipios considerados. Existen los que han dado priori- tic cases.
dad a profundizar en las políticas participativas de un alcalnce más gene- Despite the fact that Catalan presence is small in the FAL,
ral, como es el caso de Sant Feliu del Llobregat y Vilassar de Mar (éste thanks to the dissemination carried out by supramunicipal institu-
último ya lo hacía con anterioridad a la aparición de los foros); mientras tions such as the County Council of Barcelona or the Fons Català
que en Sant Cugat y Santa Coloma se ha hecho en las de cooperación, de Cooperació al Desenvolupament [Catalan Cooperation for
incorporándose también a la Agenda mecanismos participativos. Development Fund], the exchange of experiences and analysis
of proposals made in the framework of the FAL has ser ved to
4.2.2.2. MOVIMIENTOS SOCIALES accumulate collective experience and generate political activity
for transformation in the local space of Catalonia. This would
El proceso de los foros sociales no ha cambiado sustancialmente las have been unthinkable without the technical suppor t of the
temáticas que tratan los movimientos sociales a nivel municipal y supra- FAL, both actual and experimental. The social forum process
municipal, más allá de incorporar o dar una mayor relevancia a la demo- has ser ved to disseminate exemplar y experiences for the fur-
cracia participativa y la participación en general. Sin embargo, si que ha therance and radicalisation of democracy conducted in the
sido decisivo de cara a establecer un calendario de movilizaciones world among the Catalan local governments. These experien-
comunes globales y europeas, los denominados días de acción global, ces have inspired and fostered similar processes in Catalonia.
como las movilizaciones contra la Constitución Europea y contra la At organisational level, the social forum process has had a
ver y minor impact on the way that town and city councils
24 Derechos económicos, sociales y culturales. work and organise themselves institutionally with a view to

128
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 129

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

Guerra. Otros ejemplos destacados son los días de acción global con- including transversality. Coordinated work between the diffe-
tra los transgénicos, a favor de los derechos de los inmigrantes, por rent council depar tments in par ticipative policies is ver y low,
los derechos sociales y contra el neoliberalismo, por los derechos de not to say non-existent. In ver y few cases is the commitment
las mujeres, etc. establecidos en el marco de los foros y que han teni- to democratic par ticipation and radicalisation an institutional
do respuesta, en forma de acciones, en los municipios considerados. commitment taken on board by all governmental depar tments.
La percepción que tienen los movimientos sociales respecto al impacto On the contrary, participation usually involves specific departments
del proceso de los foros sociales en las agendas públicas de los gobiernos and programmes. The council departments that usually present gre-
locales se resume en considerar que estos han dando mayor importancia a ater sensitivity, permeability and the will to work on these topics,
ciertas temáticas en la política municipal. Sobretodo, valoran que se han incorporating participative mechanisms, tend to be those engaged in
visto reforzadas las políticas de participación y de solidaridad y coopera- participation, cooperation, social welfare and youth.
ción, incluso, en algunos casos, han aparecido ex-novo en los últimos años. Despite the impor tance acquired by par ticipative budgets in
the symbolic dimension, in the operating dimension they have
4.2.3. DIMENSIÓN OPERATIVA not been seen as the only possible mechanism nor the most
ideal one when fostering par ticipative processes by Catalan
4.2.3.1. GOBIERNOS LOCALES local governments, because the mechanisms must be adapted
to the specific reality and culture of the territor y where they
El impacto del proceso de los foros sociales en la organización y are applied. In fact, par ticipative budget experiences have
gestión de recursos, programas y servicios de los gobiernos locales been ver y symbolic in Catalonia. On the other hand, the follo-
ha sido minoritaria, pero con casos paradigmáticos. wing types of mechanisms have been ver y successful in
A pesar de que la presencia catalana sea muy reducida en el FAL, gracias Catalonia: the Local Agenda 21, the preparation of Strategic
a la difusión hecha por instituciones supramunicipales como la Diputació de Plans by depar tments and Municipal Plans of Action, the cons-
Barcelona o el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el intercambio de titution of Working Commissions, the Agenda 21 of Culture
experiencias y análisis de propuestas realizado en el marco del FAL ha ser- and the Local Par ticipation Councils. All these mechanisms
vido para acumular experiencia colectiva y generar actividad política para la involve citizens' par ticipation as a principle and sine qua non
transformación en el espacio local de Cataluña. Lo que hubiera sido impen- condition.
sale sin el apoyo técnico, vivencial y experimental del FAL. El proceso de los One of the main contributions of the social forum process
foros sociales ha servido para dar a conocer entre los gobiernos locales cata- at operating level has been the promotion of networking.
lanes experiencias de profundización y radicalización democráticas ejem- Municipal networking related to the social forum process is
plares desarrolladas en el mundo. Estas experiencias han sido inspiradoras e still in its early and innovative stages in the local space of
impulsoras de procesos similares en Cataluña. Catalonia. Mention must be made of par ticipation in the FAL
A nivel organizativo, el proceso de los foros sociales ha tenido Network (United Cities and Local Governments), par ticipation
un impacto muy minoritario en la forma de trabajar y organizarse in the Network of Municipalities for Peace and in the Twinning
de los ayuntamientos institucionalmente, en el sentido de incorpo- Network with Colombia. Par ticularly in small municipalities,
rar la transversalidad. El trabajo coordinado entre las diferentes the perception is that the costs of par ticipating in this type of
concejalías en políticas participativas es muy bajo, cuando no inexis- networks outweigh the benefits.

129
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 130

EURALAT 2003 - 2007

tente. En muy pocos casos, la apuesta por la participación y la radi- 4.2.3.2 S OCIAL MOVEMENTS
calización democrática es una apuesta institucional que comprome-
te a todos los departamentos gubernamentales. Por el contrario, la The social forum process has nourished and reinforced the
participación suele afectar a departamentos y programas específi- organisational logic in networked coordination between social
cos. A nivel de departamentos, las concejalías que suelen presentar movements in general and more par ticularly in the local sphe-
una mayor sensibilidad, permeabilidad y voluntad de trabajar estos re. The paradigm of networked coordination is conformed
temas incorporando mecanismos participativos acostumbran a ser through the organisation of the different counter-summits, and
las de participación, cooperación, bienestar social y juventud. is reinforced and extended with the social forum process.
A pesar de la importancia adquirida por el Presupuesto Participativo, The networked organisational logic was characterised by: 1)
en la dimensión simbólica, en la dimensión operativa no han sido con- the increase in the flow of connections and contacts between
siderado como el único mecanismo posible, ni el más idóneo, a la hora different nodes, which are maintained as autonomous groups;
de impulsar procesos participativos por los gobiernos locales catalanes, 2) the creation of broad spaces of convergence for united
porque los mecanismos se tienen que adaptar a la realidad y cultura con- action; 2) the opening up of organisational forms; 4) the open
creta del territorio donde se aplican. De hecho, las experiencias de pre- and free circulation of information, with the creation of an
supuestos participativos han sido muy simbólicas en Cataluña. Por otro accessible communicative infrastructure; 5) consensus-based
lado, en Cataluña, han tenido un gran éxito mecanismos como: las decision making, horizontality and the critique of the systems
Agendas 21 Locales, la elaboración Planes Estratégicos por departa- of representation.
mentos y Planes de Acción Municipal, la constitución de Comisiones de The process of convergence between the groupings, under
Trabajo, las Agenda 21 de Cultura y los Consejos Locales de the common umbrella of the social forum process, based on
Participación. Todos estos mecanismos incorporan la participación ciu- topics which go beyond regional or municipal problems and
dadana como principio y condición sine qua non. the critique of neoliberal globalisation, has prompted the bir th
Una de las principales aportaciones del proceso de los foros socia- of a global movement in the local space of Catalonia.
les a nivel operativo ha sido el impulso del trabajo en Red. El trabajo The model of ar ticulation of this movement is characterised
en redes de confluencia municipalistas relacionadas con el proceso de by having a central link-up node of the local municipal nodes
los foros sociales es muy incipiente e innovador en el espacio local de in Barcelona. Both the central node of Barcelona and the local
Cataluña. Destaca la participación en la Red FAL (Ciudades y nodes adopt a changing identity, adapted to the action context
Gobiernos Locales Unidos), la participación en la Red de Municipios of each moment.
por la Paz y en la Red de Hermanamientos con Colombia. Sobretodo, Besides reinforcing the infrastructure of communication and
en municipios pequeños, se considera que son mayores los costes que ar ticulation for convergence and coordinated action, the social
los beneficios que supone participar en este tipo de redes. forum process has promoted the appearance of new social
movements around the issues of par ticipation and anti-war
4.2.3.2 MOVIMIENTOS SOCIALES movement.
The social forum process has reinforced the international
El proceso de los foros sociales ha nutrido y ha reforzado la lógi- connection of the central node of Barcelona, based on the
ca organizativa en red de coordinación entre los movimientos socia- communication infrastructure and on the agenda of meetings

130
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 131

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

les, en general, y en el espacio local en particular. El paradigma de and encounters in the framework of the social forums. The
coordinación en red se conforma a través de la organización de las connection with the social forum process at international level
diversas contracumbres, y se ve reforzado y ampliado con el proce- has been ar ticulated above all through the channels between
so de los foros sociales. the international convergence nodes and the Barcelona node,
La lógica organizativa en red se caracterizada por: 1) el aumento del and to a less extent by means of individual contacts and direct
flujo de conexiones y contactos entre nodos diferentes, que se mantienen political affinities between the groupings of municipalities and
como colectivos autónomos; 2) la creación de amplios espacios de con- the international instances. The preparation and logistics for
fluencia, para la acción aunada; 2) la apertura de las formas organizativas; par ticipation and attendance at forums was developed mainly
4) la circulación abierta y libre de la información, con la creación de una by the Barcelona node, through the XMG, and more recently
infraestructura comunicativa accesible; 5) la toma de decisiones por con- the Assembly of Catalan Social Movements, linked to the
senso, la horizontalidad y la crítica a los sistemas de representación. Assembly of Social Movements of the WSF.
El proceso de confluencia entre las agrupaciones, bajo el paraguas The Achilles heel of all this broad range of social mobilisa-
común del proceso de los foros sociales, entorno a temáticas que van más tion generated by the social forum process in Catalonia is the
allá de las problemáticas regionales o municipales y de crítica a la globali- fragility of the commitment of the people par ticipating in it. In
zación neoliberal, ha impulsado el nacimiento de un movimiento global this sense, a major dispropor tion has been detected between
en el espacio local de Cataluña. the continual growth of par ticipants in the mobilisations and in
El modelo de articulación de este movimiento se caracteriza por con- the different editions of the forum space and the scant incre-
tar con un nodo central de enlace en Barcelona de los nodos locales muni- ase in people, with a stable commitment in the local space.
cipales. Tanto el nodo central de Barcelona como los nodos locales, adop- In terms of reper toire of actions, the social forum process
tan una identidad cambiante y adaptada al contexto de acción de cada has attached relevance and priority to the “action forum” (cre-
momento. ation of public debate spaces) as a way of impacting municipal
Además de reforzar la infraestructura de comunicación y articulación public agendas. In the case of Catalonia, there are two modali-
para la confluencia y acción coordinada, el proceso de los foros sociales ties, on the one hand debates in the pre- and post- internatio-
ha favorecido la aparición de nuevos movimientos sociales alrededor de nal forum framework, such as the meetings organised by the
las temáticas de participación y movimiento contra la guerra. XMG in the weeks leading up to the European Forums of Paris
El proceso de los foros sociales ha reforzado la conexión internacio- and London. And on the other hand, the regional forums in
nal del nodo central de Barcelona, a partir de la infraestructura comuni- Catalonia on specific issues such as the Social Forum for
cativa y la agenda de reuniones y encuentros en el marco de los foros Education or the Mediterranean Social Forum held at the end
sociales. La conexión con el proceso de los foros sociales a nivel interna- of Februar y and the end of June 2005, respectively.
cional se ha articulado sobretodo a través de los canales entre los nodos
de confluencia internacionales y el de Barcelona, y en menor medida 4.2.4 R ELATIONAL DIMENSION
mediante contactos individuales y por afinidades políticas directas entre
agrupaciones de los municipios y las instancias internacionales. La prepa- As has already been stated, on a symbolic level the social
ración y logística para la participación y asistencia a los foros, la ha des- forum process has afforded greater and more widespread visi-
arrollado principalmente el nodo de Barcelona, a través de la XMG y, más bility to the fact that the building of the public function is not

131
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 132

EURALAT 2003 - 2007

recientemente, de la Asamblea de Movimientos Sociales Catalanes, enla- the exclusive prerogative of political par ties, but also of civil
ce con la Asamblea de Movimientos Sociales del FSM. society. Never theless, the impact on the patterns of interaction
El talón de Aquiles de todo este amplio abanico de movilización between local government and civil society has been low.
social que el proceso de los foros sociales ha generado en Cataluña There is greater awareness among local governing agents
es la fragilidad del compromiso de las personas que participan del that there is a need for a political class that favours par ticipa-
mismo. En este sentido, se ha detectado una gran desproporción tion in the local space, but at the same time it is suggested that
entre el crecimiento continuado de participantes en las movilizacio- in Catalonia there is insufficient political maturity to carr y this
nes y en las diversas ediciones del espacio foro y el escaso incre- out. In some cases, par ticipation is seen as a way of fighting
mento de personas, con un compromiso estable en el espacio local. against abstentionism and the crisis of representative demo-
En cuanto al repertorio de acciones, el proceso de los foros cracy in the local space, we have to get more people from ins-
sociales ha dado relevancia y prioridad a la “acción foro” (creación titutions to par ticipate, otherwise fewer people will go to vote.
de espacios de debate público) como forma de impactar en las This is not always accompanied by a true political will to put it
agendas públicas municipales. En el caso de Cataluña nos encon- into practice to the greatest possible extent. Local government
tramos dos modalidades, por una parte debates en el marco previo must make it clear how far it is prepared to go. Otherwise, par-
o posterior a un foro internacional, cómo los encuentros organiza- ticipation generates distrust and confusion among citizens.
dos por la XMG en las semanas previas a los Foros europeos de Indeed, this situation has contributed to the belief, par ticularly
Paris y Londres. Y, por otra parte, foros de dimensión regional de among social movements, and among citizens in general, that
Cataluña sobre temáticas específicas, como por ejemplo el Foro political par ties bring par ticipation into their programmes at
Social por la Educación o el Foro Social Meditarráneo celebrados a municipal level as an electoral strategy to achieve votes. The
finales de febrero y a finales de junio de 2005, respectivamente. local governments tend to look more to citizens and global
movements. Despite this, local governments have not alloca-
4.2.4. DIMENSIÓN RELACIONAL ted, according to the sources inter viewed, sufficient resources
for a greater involvement of citizens and social movements in
Como ya hemos apuntado, a nivel simbólico, el proceso de los foros decision-making.
sociales ha visibilizado de manera generalizada que la construcción de lo There are opposing views, between both local governments
público no es prerrogativa exclusiva de los partidos políticos sino tam- and social movements, regarding whether or not the forum
bién de la sociedad civil. No obstante, el impacto en las pautas de inter- process has or has not ser ved to increase relations between
acción entre gobierno local y sociedad civil ha sido de baja intensidad. local government and social movements. This depends largely
Existe una mayor concientización entre los gobernantes locales que on the idiosyncrasy and equilibrium of each municipality. In
es necesaria la existencia de una clase política que favorezca la participa- other words there is no general trend.
ción en el espacio local, pero al mismo tiempo se plantea que en In local governments there are two opposing visions: in
Cataluña no existe la madurez política necesaria para llevarla a cabo. En some cases, the social movements most directly linked to
algunos casos, la participación es vista como una forma de luchar con- the For ums have a confrontational attitude to the local
tra el abstencionismo y la crisis de la democracia representativa en el government which render s it impossible for them to wor k
espacio local, tenemos que conseguir que cada vez más gente se sienta together ; in other cases, the pressure of social movements

132
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 133

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

partícipe de las instituciones, de lo contrario cada vez menos gente irá related to the for um has made it possible to generate sig-
a votar. Ello no va siempre acompañado de una verdadera voluntad nificant changes in public policies. The latter think that the
política de llevarla a la práctica hasta sus máximas consecuencias. Es impact of the social for um process would be greater on
necesario que el gobierno local, deje claro hasta qué punto está dis- their governments if there was a greater impact on the civil
puesto a llegar. De lo contrario, la participación genera desconfian- society of their municipalities.
za y desconcierto entre la ciudadanía. De hecho, esta situación ha Among the actual movements, it is believed that the
contribuido a la creencia entre los movimientos sociales, en particu- impact of the social for um process has been greater in
lar, y la ciudadanía, en general, que los partidos políticos incorporan political par ties than in local gover nments. The holding of
la participación en sus programas a nivel municipal como estrategia the for ums has facilitated the recognition of social move-
electoral para conseguir votos. Los gobiernos locales tienden a con- ments as a new political player in the local space , resizing
siderar más a la ciudadanía y a los movimientos globales. A pesar de the role and the significance of political par ties, which
ello, los gobiernos locales no han destinado, según las fuentes entre- lose their monopoly in channeling citizens' concer ns; as
vistadas, recursos suficientes para una mayor implicación decisoria well as a force in the segregation of resources of collecti-
de la ciudadanía y los movimientos sociales. ve identity and in the gener ation of sociability spaces.
Existen visiones contrapuestas, tanto entre los gobiernos locales However, the presence of political par ties in the for ums is
como entre los movimientos sociales, respecto a valorar si el proce- also viewed somewhat war ily by the par ticipating social
so de los foros ha servido o no para aumentar las relaciones entre movements. This can be seen in the following two readings
gobierno local y movimientos sociales. Ello depende en gran medi- which prevail among social movements. A fir st reading
da de la indosincracia y el equilibrio propio de cada municipio. Es that inter prets the presence of par ties in the for ums as a
decir, no existe una tendencia generalizada. way of co-opting into a process of social mobilisation
Entre los gobiernos locales, existen dos visones contrapuestas a under taken and led by the civil society. A second reading
destacar: en algunos casos, los movimientos sociales más directa- that inter prets that the social for um process has acceler a-
mente vinculados con los foros tienen una actitud de enfrenta- ted a process of contamination of the tr aditional political
miento con el gobierno local, lo que imposibilita realizar un trabajo par ties. On the one hand, the social movements, char acte-
conjunto; en otros casos, la presión de movimientos sociales rela- r ised by gener ating open and flexible identities and gene-
cionados con el foro ha posibilitado cambios en las políticas públi- r ating multimember ship pr actices, have questioned the
cas significativos. Estos últimos piensan que el impacto del proceso suitability of closed identities and exclusive par ty mem-
de los foros sociales sería mayor en sus gobiernos si existiera un ber ship. On the other hand, the For ums, as a space for
mayor impacto en la sociedad civil de sus municipios. meeting and exper imenting new routes of political par ti-
Entre los movimientos se considera que el impacto del proceso de cipation, have led par ties to be more open to exper imen-
los foros sociales ha sido mayor en los partidos políticos que en los tation, both in ter ms of inter nal or ganisation and of the
gobiernos locales. La celebración de los foros ha facilitado un mayor policies they promote .
reconocimiento de los movimientos sociales como nuevo actor We think that it is per tinent to conclude this ar ticle by
político en es espacio local, redimensionando el rol y el significa- launching some food for thought on the basis of the fin-
do de los partidos políticos, que pierden el monopolio de la cana- dings.

133
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 134

EURALAT 2003 - 2007

lización de las inquietudes ciudadanas; así como fuerza en la segrega-


ción de recursos de identidad colectiva y en la generación de espacios 5. TOPICS FOR REFLECTION
de sociabilidad. Sin embargo, la presencia de partidos políticos en los
foros no está exenta de ciertas reticencias por parte de los movimien- The topics for reflection expounded are notes to act as
tos sociales participantes. Ello se concreta en las siguientes dos lectu- food for thought and stimulate debate drawn from the
ras predominantes entre los movimientos sociales. Una primera lectu- results of the study in Catalonia.
ra que interpreta la presencia de los partidos en los foros como una vía It should be mentioned that the objective pur sued with
para la cooptación de un proceso de movilización social iniciado y the general research was to encounter keys to describe,
protagonizado por la sociedad civil. Una segunda lectura que inter- under stand and analyse the impact of the social for um pro-
preta que el proceso de los foros sociales ha acelerado un proceso de cess in the local space, based on an initial approach to the
contaminación de los partidos políticos tradicionales. Por un lado, los topic.
movimientos sociales, caracterizados por generar identidades abiertas
y flexibles y generar prácticas de multimilitancia, han puesto en cues- 5.1 “T HE THRILL OF PARTICIPATING ”
tión la adecuación de las identidades cerradas y la militancia exclusiva
de partido. Por otra lado, los foros, como espacios de encuentro y As may be deduced from the results shown, the impact of
experimentación de nuevas vías de participación política, han favore- the social forum process in the local space, taking the case of
cido que los partidos se abrieran a la experimentación, tanto respecto Catalonia as a reference, has been greater in symbolic rather
a la organización interna como a las políticas que promueven. than practical terms. We may say that the social forum process
Nos parece pertinente concluir el presente artículo lanzando has contributed to help the radicalisation and fur therance of
ejes de reflexión a partir de los resultados expuestos. democracy through the promotion of debate and collabora-
tion between civil society and political society to acquire rele-
5. EJES DE REFLEXIÓN vance and visibility in the political discourse of the local autho-
rities par ticipating in the process. “Ever yone talks about par ti-
Los ejes de reflexión aquí expuestos constituyen apuntes para la refle- cipative democracy and about developing par ticipative proces-
xión y el debate extraídos a partir de los resultados del estudio en Cataluña. ses at local level” which has translated into a cer tain impact in
Cabe resaltar que el objetivo perseguido con la investigación Municipal Public Agendas following the inclusion of the topics
general ha sido encontrar algunas claves para describir, compren- and debates posed in the framework of the forums in
der y analizar el impacto del proceso de los foros sociales en el espa- Municipal Declarations of intent. But in most of the cases
cio local, a partir de una primera aproximación al tema. analysed these declarations become little more than scraps of
paper ” without a real impact on public municipal policies. The
5.1. “LA ILUSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN” existence of paradigmatic cases shows that the impact of the
Tal y como se puede deducir de los resultados expuestos, el impac- social forum process on the significant practices of the local
to del proceso de los foros sociales en el espacio local, tomando como governments depends on the political will and the charisma of
referencia el caso de Cataluña, ha sido mayor en las formas simbólicas the implementing political authorities. On the other hand, it
que no en las prácticas significativas. Podemos afirmar que el proceso de has not proved possible to do away with the distrust and resis-

134
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 135

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

los foros sociales ha contribuido a que la radicalización y profundización tance of the local governments about debating and collabora-
de la democracia a través del fomento del debate y colaboración entre ting openly with the civil society. This distrust is mutual, since
sociedad civil y sociedad política adquiera relevancia y visibilidad en el dis- in parallel, both in social and more traditional organisations
curso político de las autoridades locales participantes del proceso. “Todo and social platforms and movements, there persists an attitu-
el mundo habla de democracia participativa y de desarrollar procesos par- de of scepticism and confrontation with the local govern-
ticipativos a nivel local” lo que se ha traducido en cierto impacto en las ments of their respective municipalities.
Agendas Públicas municipales a partir de la incorporación de los temas y This all leads us to talk about a phenomenon identified as
debates planteados en el marco de los foros en Declaraciones Municipales the thrill of par ticipating and refer s to the distance existing
de intenciones. Pero, en la mayoría de casos analizados estas declaraciones between discour se and real practice in the local govern-
se quedan en “papel mojado” sin ningún impacto real en las políticas ments with regard to a true commitment to democratic
públicas municipales. La existencia de casos paradigmáticos demuestra radicalisation and fur therance at local level. Democratic
que el impacto del proceso de los foros sociales en las prácticas significa- radicalisation and fur therance is seen as a threat to the con-
tivas de los gobiernos locales depende de la voluntad política y carisma de trol exer ted by the traditional power s over political power.
las autoridades políticas que las protagonizan. Por otro lado, no se ha con- Which contributes in turn to increasing the gap between
seguido acabar con la desconfianza y resistencias de los gobiernos locales civil society and political society. Local governments have
con respecto a debatir y colaborar de forma abierta con la sociedad civil. adopted and appropriated the discour se of par ticipative
Esta desconfianza es mutua, ya que paralelamente tanto en las organiza- democracy advocated by the FAL, but in actual practice ver y
ciones sociales más tradicionales como en las plataformas y movimientos few make a clear commitment to the effective development
sociales locales persiste una actitud de incredulidad y enfrentamiento con of par ticipative democracy in their municipalities. The distan-
los gobiernos locales de sus respectivos municipios. ce between discour se and practice, together with the lack of
Todo ello nos lleva a hablar de un fenómeno designado como la ilu- mechanisms for monitoring and evaluating the actual appli-
sión de la participación y que hace referencia a la distancia existente entre cation of the discourses defended by the local authorities in
discurso y práctica real en los gobiernos locales en relación a una apuesta the for um space, may undermine credibility and endanger
verdadera de radicalización y profundización democrática a nivel local. La the future of the actual process.
profundización y radicalización democrática es vista como un peligro al Switching from discourse to practice has been a growing
control que ejercen los partidos tradicionales sobre el poder político. Lo concern in the social forum process since the second edition
que contribuye a su vez a incrementar el distanciamiento existente entre of the World Social Forum. This concern has been embodied
sociedad civil y sociedad política. Los gobiernos locales han adoptado y in a progressive promotion of joint actions with the FAL,
hecho suyo el discurso de democracia participativa postulado por el FAL, albeit more of a proposal than a condemnation, for the
pero en la práctica concreta, son muy pocos los que hacen una apuesta search for alternatives in terms of public policies . This leads
clara por el desarrollo efectivo de la democracia participativa en sus muni- us to conclude that local governments have gotten closer to
cipios. La distancia entre discurso y práctica junto con la falta de mecanis- social movements through the social forum process on a glo-
mos de seguimiento y evaluación de la aplicación real de los discursos bal scale. It is an ambiguous relationship characterised by a
defendidos por las autoridades locales en el espacio foro pueden socavar double movement of distancing and rapprochement, based
la credibilidad y hacer peligrar el futuro del propio proceso. on affinities and differences. Local governments are much

135
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 136

EURALAT 2003 - 2007

Pasar de los discursos a la práctica ha sido una preocupación crecien- more bound to par ty and institutional commitments, which
te en el proceso de los foros sociales desde la segunda edición del Foro limits their inter vention capacity, whereas, on the other hand,
Social Mundial. Esta preocupación se ha plasmado en una progresiva social movements are more fragile in terms of the implemen-
promoción de acciones conjuntas con el FAL, desde una dimensión más tation of proposals which the local governments, by vir tue of
propositiva que de denuncia, para la búsqueda de alternativas en térmi- their ver y nature in terms of executive capacity, have the capa-
nos de políticas públicas25. Ello nos lleva a concluir que los gobiernos city to transform ideas into specific actions in terms of public
locales se han aproximado a los movimientos sociales a través del proce- policies. Despite this, at global level, the contents of the deba-
so de los foros sociales en una escala global. Se trata de una relación te and the results sought from a joint action of the local
ambigua caracterizada por un doble movimiento de distanciamiento y governments involved in the process of implementation of the
aproximación, basado en afinidades y diferencias. Los gobiernos locales FAL have been fur ther defined.
están mucho más atados a compromisos partidistas e institucionales lo Thus, on the basis of the results extracted from the field
que limita su capacidad de intervención, mientras que, por otro lado, los wor k and the inter views held, the following question mar k
movimientos sociales son más frágiles en términos de implementación arises: if the social for um process has not fostered the rela-
de propuestas que los gobiernos locales, por su propia naturaleza en tionship between civil society and political society for the
cuanto a su capacidad ejecutiva tienen capacidad de transformar las ideas radicalisation of democracy, what has its tr ue impact been?
en acciones concretas en términos de políticas públicas. A pesar de ello,
a nivel global se ha dado una cada vez mayor definición de los conteni- 5.2 T HE IMPULSE OF NETWORKING
dos del debate y de los resultados que se buscaba obtener en cuanto a
una acción conjunta de los gobernantes locales implicados en el proceso One of the impacts obser ved from the forum process, at
de implementación del FAL. local and global level, is the emergence of different networks,
Así pues, ante los resultados extraídos a partir del trabajo de campo y municipal or social, that can converge or act in parallel.
las entrevistas realizadas, se apunta el siguiente interrogante: si el proce- The emergence of these networks on the international
so de los foros sociales no ha impulsado la relación entre sociedad civil y scenario, promoted directly or indirectly by the forum pro-
sociedad política para la radicalización de la democracia ¿cuál ha sido su cess, heralds a new space for managing the local space based
verdadero impacto? on the latter's connection to the global, international space.
Local governments seek, among their main goals, to claim
5.2. EL IMPULSO DEL TRABAJO EN RED greater power, more competencies and more resources to
implement inclusive policies at local level. The strategy pur-
Uno de los impactos constatado del proceso de los foros, tanto en el sued is to empower the local governments as new diploma-
ámbito local como global, ha sido la emergencia de diferentes redes, ya sea tic agents on the international scenario; promoting what has
municipalistas o sociales, que pueden confluir o actuar de manera paralela. been designated by the FAL itself as the international role of
cities .
25, Para más información sobre el tema podeis consultar el informe terri- Indeed, neoliberal globalisation generates per ver se
torial de Brail “Foro de Autoridades Locales y Foro Social Mundial” ela-
borado por Tarso Núñez, realizado en el marco de la la investigación impacts in the local area in the face of which local govern-
“El impacto local del proceso de los foros sociales”. ments feel unprotected, because as their causes are global,

136
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 137

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

La eclosión de estas redes en el escenario internacional, propiciadas they cannot be fought solely and exclusively from local
directa o indirectamente por el proceso de los foros, supone un nuevo government, they need global responses. The ver y conception
espacio para gestionar el espacio local a partir de su conexión con el espa- of local development cannot be separated from the globali-
cio global, internacional. sation of territories. This globalisation begins to be conceived
En el caso de los gobiernos locales, destacan entre sus objetivos princi- as a question of global policy. In the current context, it is no
pales reivindicar más poder, mayor número de competencias y más recur- longer sufficient to say “go out into the world” to achieve
sos para implementar políticas inclusivas a nivel local. La estrategia perse- results for the territor y, it is necessar y to interact with other
guida es empoderar a los gobiernos locales como nuevos agentes diplomá- local governments by establishing connections and collabora-
ticos en el escenario internacional; impulsando, lo que ha sido designado por tions that allow us to face up to the impacts of globalisation.
el propio FAL, como el rol internacional de las ciudades26. In the face of the inefficacy of central governments to provi-
En efecto, la globalización neoliberal genera impactos perversos27 en el de a response to these problems, one of the solutions sug-
ámbito local ante los cuales los gobiernos locales se sienten desamparados, gested by local governments, within the framework of the
porque al ser sus causas globales, no pueden ser combatidos única y exclu- social forum process, is the creation of a new mechanism,
sivamente desde los gobiernos locales, necesitan respuestas globales. La networking, and the creation of global municipal platforms.
concepción misma del desarrollo local ya no es separable de la globalización The question that is left open is whether these networks
de los territorios. Esta globalización empieza a ser concebida como cuestión ser ve to confirm or refute the initial hypothesis, i.e. that the
de política global. En el contexto actual, resulta insuficiente “salir al mundo” social forum process reinforces democracy in the local space.
a conseguir resultados para el propio territorio, es necesario interactuar con
otros gobiernos locales estableciendo conexiones y colaboraciones que per- 5.3 K EEP THE SPIRIT OF P ORTO A LEGRE ALIVE
mitanhacer frente a los impactos de la globalización. Ante la ineficacia de los
gobiernos centrales para dar respuesta a estas problemáticas, una de las solu- Work based on municipalist networks will only reinforce
ciones apuntadas desde los gobiernos locales, en el marco del proceso de democracy in the local space if the inputs achieved through
los foros sociales, es la creación de un nuevo mecanismo, el trabajo en red them are managed by the local governments through par tici-
y la creación de plataformas municipalistas globales. pation. The creation of municipalist networks is a valid ins-
La pregunta que queda abierta es si estas redes sirven para confirmar trument for the empowerment (achieve greater power, com-
o refutar la hipótesis inicial de partida, es dicir, que el proceso de los petencies and resources) of local governments. But they will
foros sociales refuerza la democracia en el espacio local. only ser ve the initial purpose for which they were created
if they respect the spirit of Por to Alegre. In other words, that
5.3. MANTENER VIVO EL ESPÍRITU DE PORTO ALEGRE this increase of power, resources and competencies should
be managed jointly with the civil society and its main objec-
El trabajo a partir de redes municipalistas solamente reforzará la tive be the implementation of inclusive municipal policies.
democracia en el espacio local si los imputs conseguidos a través de If the spirit of Por to Alegre is not obser ved, these net-
works may become a mere international trampoline for the
26. Relatoría del IV FAL. local governments and social movements to lobby, reprodu-
27. Delocalización de empresas, problemas medioambientales, la exclu- cing the same ways of thinking as their respective central
sión...entre otros.

137
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 138

EURALAT 2003 - 2007

ellas son gestionados por los gobiernos locales participativamente. La governments. In other words, place emphasis on obtaining
creación de redes municipalistas es un instrumento válido para el resources, priorising the optimisation of municipality manage-
empoderamiento (conseguir mayor poder, competencias y recursos) ment over social management.
de los gobiernos locales. Pero sólo servirán a la finalidad inicial281 para The for tification of local government through the creation of
la que fueron creadas si respetan el espíritu de Porto Alegre. Es decir, networks and global municipalist organisations must be able to
que este aumento de poder, recursos y competencias se gestione par- conjugate the genuine objective of par ticipative democracy with
ticipativamente con la sociedad civil y su objetivo principal sea la the search for resources, otherwise we would be dealing with a
implementación de políticas municipales inclusivas. new modality of the dichotomy of par ticipation and power,
Si no se respeta el espíritu de Porto Alegre, estas redes pueden aca- where power finds a new channel for regeneration.
bar convirtiéndose en un mero trampolín internacional desde el cual
los gobiernos locales y los movimientos sociales ejerzan lobby repro-
duciendo los mismos esquemas que ostentan sus respectivos gobier-
nos centrales. Es decir, dar énfasis a la consecución de recursos, prio-
rizando la optimización gestión municipal por encima de lo social.
El fortalecimiento del gobierno local a través de la creación de
redes y organizaciones globales municipalistas ha de ser capaz de
conjugar el objetivo genuino de la democracia participativa con la
búsqueda de recursos, si no es así, nos encontraríamos ante una
nueva modalidad de la dicotomía participación y poder, donde el
poder encuentra una nueva vía de regeneración.

29. Dotar de una mayor sistematización a la acción de los gobiernos locales


comprometidos con la plataforma del FSM en el ámbito internacional.

138
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 139

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

Relatoria del debat: la societat civil i la societat política per a la radicalització de la democràcia /
Relatoría del debate: la sociedad civil y la sociedad política para la radicalización de la democracia /
Report of the debate: civil society and political society for the radicalisation of democracy
Mònica Sabata, ex-coordinadora del CIEMEN

Existeix una idea de partida molt clara, Existe una idea de partida muy clara, que se There is a very clear starting idea which
que es desprèn tant de les ponències com recoge tanto en las ponencias como en las is addressed in the papers and the inter-
de les intervencions: estem vivint una situa- intervenciones: estamos viviendo una situación ventions: we are going through an impor-
ció important de crisi de la democràcia. importante de crisis de la democracia. Esta cri- tant crisis of democracy. This crisis entails
Aquesta crisi implica una crítica constant a sis implica una crítica constante a la política a constant critique of the current politics
la política actual generada pel neoliberalis- actual generada por el neoliberalismo y nos generated by neoliberalism, and very cle-
me i ens mostra clarament quin és la debili- muestra claramente cuál es la debilidad de las arly shows us the weakness of the current
tat de les forces democràtiques actuals. fuerzas democráticas actuales. democratic forces.
En aquest context generalitzat de crisi de En este contexto generalizado de crisis de In this widespread context of crisis of
la democràcia, de disminució de l'amplitud la democracia, de disminución de la amplitud democracy, of a reduction in the amplitu-
de la base democràtica i d'augment de l'ex- de la base democrática y de aumento de la de of the democratic base and the increase
clusió social en alguns col·lectius, neix una exclusión social en algunos colectivos, nace in social exclusion in some groups, a very
necessitat molt urgent: una innovació o una necesidad muy imperiosa: una innova- imperious need emerges: an innovation or
reinvenció de la política. ción o reinvención de la política. reinvention of politics.
Aquesta reinvenció es torna necessària Esta reinvención se torna necesaria por This reinvention is rendered necessary
per tres factors importants: en primer lloc, tres factores importantes: en primer lugar, be three important factors: first of all,
perquè existeixen opinions que afirmen que porque existen opiniones que afirman que because there are opinions that state that
els models actuals semblen haver-se esgotat los modelos actuales parecen haberse agota- current models seen to have expired and
i que, per tant, es fa indispensable la supe- do y que, por lo tanto, se hace indispensable neoliberalism must therefore be overcome.
ració del neoliberalisme. En segon lloc, es una superación del neoliberalismo. En segun- In the second place, some of the hypothe-
demostra que algunes de les hipòtesis de do lugar, se demuestra que algunas de las ses for overcoming this neoliberalism
superació d'aquest neoliberalisme també hipótesis de superación de este neoliberalis- have also been seen to fail. And in the
han fracassat. I, en tercer lloc, perquè exis- mo también han fracasado.Y, en tercer lugar, third place, because there are limits impo-
teixen uns límits imposats per les institu- porque existen unos límites impuestos por sed by the representative institutions.
cions representatives. las instituciones representativas. In the search for this new political cul-
En la recerca d'aquesta nova cultura polí- En la búsqueda de esta nueva cultura polí- ture, there are five elements or issues that
tica, són cinc els elements o qüestions que tica, cinco son los elementos o cuestiones are estimated to be important for the gene-

139
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 140

EURALAT 2003 - 2007

s'estimen com importants per a la generació que se estiman como importantes para la ration of change: the reinforcement of dia-
del canvi: el reforç del diàleg; la creació de generación del cambio: el refuerzo del diálo- logue; the creation of new strategies that
noves estratègies que permetin un canvi go; la creación de nuevas estrategias que per- permit cultural and political change; the
cultural i polític; la creació d'espais per a la mitan un cambio cultural y político; la crea- creation of spaces for discussion; the pro-
discussió; el foment de la participació ciuta- ción de espacios para la discusión; el fomen- motion of citizens' participation; and the
dana; i la creació de noves agendes políti- to de la participación ciudadana; y la creación creation of new political agendas. Only on
ques. Només partint d'aquests cinc ele- de nuevas agendas políticas. Solamente par- the basis of these five elements will it be
ments serà possible crear alternatives i can- tiendo de estos cinco elementos será posible possible to create alternatives and change
viar els processos per a generar polítiques crear alternativas y cambiar los procesos processes for generating socially transfor-
socialment transformadores al model neoli- para generar políticas socialmente transfor- ming policies to the neoliberal model.
beral. madoras al modelo neoliberal. Within this general assumption, the
Partint d'aquest supòsit general, el Fòrum En este supuesto general, el Foro Social World Social Forum has become a space
Social Mundial s'ha convertit en un espai on Mundial se ha convertido en un espacio where collectively this dialogue has been
col·lectivament s'ha fet possible aquest diàleg donde colectivamente se ha hecho posible made possible, and where diversity as the
i on s'ha valorat la diversitat com a fonament este diálogo y donde se ha valorado la diver- principle for the creation of a new world
per a la creació d'un nou món, i fins i tot de sidad como el fundamento para la creación and even new worlds has been addressed.
nous mons. En aquest sentit, es reconeix el de un nuevo mundo e incluso de nuevos In this regard, the World Social Forum is
Fòrum Social Mundial com un espai on es mundos. En este sentido se reconoce el Foro recognised as a space where dialogue and
pot facilitar el diàleg i la relació entre societat Social Mundial como un espacio donde se the relationship between civil society and
civil i societat política, entenent com espai puede facilitar el diálogo y la relación entre political society can be facilitated, where
privilegiat per a això el món de les autoritats sociedad civil y sociedad política, entendiendo privileged space means the world of the
locals. En relació al món local, podem afir- como espacio privilegiado para ello el mundo local authorities. With regard to the local
mar que aquest ha assumit alguns dels dis- de las autoridades locales. En relación al world, we may say that it has taken some of
cursos que sorgeixen del Fòrum Social mundo local, podemos afirmar que éste ha the discourses that emerge from the World
Mundial, però que en canvi continua existint asumido algunos de los discursos que surgen Social Forum on board, but on the other
el desafiament de passar dels discursos a la del Foro Social Mundial, pero que en cambio hand there remains the challenge of moving
pràctica i, per tant, d'implementar aquest dis- continúa existiendo el desafío de pasar de los from discourse to practice and therefore to
curs en les polítiques públiques. discursos a la práctica y por lo tanto de imple- implement this discourse in public policies.
En el marc d'aquesta relació entre el mentar este discurso en las políticas públicas. In the framework of this relationship
món de la societat civil i el món de la socie- En el marco de esta relación entre el between the world of civil society and the
tat política existeixen algunes idees concre- mundo de la sociedad civil y el mundo de la world of political society, there are some
tes que són importants per els nous contex- sociedad política existen algunas ideas concre- specific ideas that are important for new
tos que es puguin generar: la relació entre tas que son importantes para nuevos contex- contexts that can be generated: the rela-
les dues societats és el futur de la democrà- tos que se puedan generar: la relación entre tionship between the two societies is the
cia i, per tant, en la recerca d'aquest canvi las dos sociedades es el futuro de la demo- future of democracy and therefore in the

140
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 141

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

cap a una nova cultura política, la relació cracia y, por lo tanto, en la búsqueda de este search for this change towards a new poli-
entre els moviments socials, les organitza- cambio hacia una nueva cultura política, la tical culture, the relationship between
cions i la societat política és absolutament relación entre los movimientos sociales, las social movements, organisations and poli-
fonamental. Així mateix, el Fòrum Social organizaciones y la sociedad política es abso- tical society, us totally fundamental.
Mundial ha permès un enfortiment de la lutamente fundamental. Así mismo, el Foro Therefore, the World Social Forum has
societat civil i la política i també ha permès Social Mundial ha permitido un fortalecimien- permitted a strengthening of civil society
la col·laboració entre ambdós i, alhora, ha to de la sociedad civil y la política y también and politics, and has also permitted the
generat una certa contaminació de certs ha permitido la colaboración entre ambos y, a collaboration between both and, in turn,
conceptes que estaven sorgint en els la vez, ha generado una cierta contaminación has generated a certain contamination of
fòrums per part de la classe política. de ciertos conceptos que estaban surgiendo some concepts that were emerging in the
Però en el marc d'aquests nous contextos en los foros por parte de la clase política. forums by the political class.
sorgeixen també alguns dubtes importants. Pero en estos nuevos contextos surgen But some important doubts also arise in
En primer lloc, és necessari plantejar fins a también algunas dudas importantes. En primer these new contexts. In the first place, we
quin punt hem estat capaços de generar una lugar, es necesario plantear hasta qué punto must address to what extent we have been
agenda política que permeti superar la crisi hemos sido capaces de generar una agenda able to generate a political agenda that
actual. Es constata que en l'espai dels movi- política que permita superar la crisis actual. Se will make it possible to overcome the
ments socials no tenim una agenda suficient- constata que en el espacio de los movimien- current crisis. It is clear that in the space of
ment clara i que, al mateix temps, aquesta tos sociales no tenemos una agenda suficien- social movements we do not have a clear
continua molt arrelada en la crítica constant temente clara y que, al mismo tiempo, ésta enough agenda and that, at the same time,
i la incapacitat de superar una agenda marca- continúa muy enraizada en la crítica constan- the agenda is still deeply-rooted in cons-
da per l'economia. En aquest sentit, es fa te y la incapacidad de superar una agenda tant criticism and the inability to overco-
cada vegada més necessari la superació de la marcada por la economía. En este sentido, se me an economy-driven agenda. In this
lògica de la disputa per a arribar a la lògica de hace cada vez más necesario la superación de regard, it is becoming increasingly more
l'escolta, la qual ens hauria de permetre la la lógica de la disputa para llegar a la lógica de necessary to overcome the logic of dispute
construcció d'aquests nous mons. la escucha, la cual nos debería permitir la cons- to reach a logic of listening, which would
En segon lloc, necessitem saber fins a trucción de estos nuevos mundos. allow us to build these new worlds.
quin punt el Fòrum Social Mundial és capaç En segundo lugar, necesitamos saber hasta In the second place, we need to know to
d'arribar a una relació amb el món real a tra- qué punto el Foro Social Mundial es capaz which extent the World Social Forum can
vés dels discursos que genera. El Fòrum de llegar a una relación con el mundo real a attain a relationship with the real world
Social Mundial s'ha convertit, en certa través de los discursos que genera. El Foro through the discourses it generates. The
manera, en un espai per a les elits i en con- Social Mundial se ha convertido, en cierto World Social Forum has become, in a cer-
seqüència és preocupant pensar que aquest modo, en un espacio para las élites y en con- tain way, in a space for the elites and con-
no té la capacitat per a arribar als col·lectius secuencia es preocupante pensar que este sequently it is worrying to think that it
d'exclosos. Cap assenyalar en el marc d'a- no tiene la capacidad para llegar a los colec- does not have the capacity to reach the
questa preocupació la no participació dels tivos de excluidos. Cabe señalar en el marco groups of the excluded. In the framework

141
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 142

EURALAT 2003 - 2007

emigrants en marcs unitaris i la difícil rela- de esta preocupación la no participación de of this concern, mention must be made of
ció amb els exclosos de manera generalitza- los emigrantes en marcos unitarios y la difícil the non-participation of the emigrants in
da en tot el món al mateix temps que la relación con los excluidos de manera gene- unitary frameworks and the difficult rela-
constatació que en el Fòrum Social Mundial ralizada en todo el mundo al mismo tiempo tionship with the excluded in general all
tenen més espai els moviments més institu- que la constatación de que en el Foro Social over the world, as well as the realisation
cionalitzats que no els col·lectius d'emi- Mundial tienen más espacio los movimientos that the more institutionalised movement
grants o exclosos. Com a conseqüència d'a- más institucionalizados que no los colectivos have more room in the World Social Forum
quest segon dubte, sorgeix la necessitat de de emigrantes o excluidos. Como conse- than the groups of emigrants or the exclu-
recuperar la capacitat de comprendre per a cuencia de esta segundo duda, surge la nece- ded. As a result of this second doubt, there
poder dialogar. sidad de recuperar la capacidad de com- arises the need to recover the capacity to
I finalment, un tercer interrogant: com prender para poder dialogar. understand in order to be able to dialogue.
es pot satisfer la necessitat de reconstruir i Y finalmente, un tercer interrogante: And finally, a third question mark: how
de reapropiar-se dels espais públics que la cómo se puede satisfacer la necesidad de to satisfy the need to rebuild and take back
política neoliberal ha deteriorat. En aquest reconstruir y de reapropiarse de los espacios the public spaces which neoliberal politics
marc es fa necessària la recerca de noves públicos que la política neoliberal ha deterio- has undermined. In this framework we
propostes que permetin l'expressió de nous rado. En este marco se hace necesaria la bús- must seek new proposals that permit the
grups més enllà de les elits que actualment queda de nuevas propuestas que permitan la expression of new groups beyond the eli-
estan participant. expresión de nuevos grupos más allá de las tes that are currently participating.
A partir d'aquests plantejaments, es élites que actualmente están participando. On the basis of these approaches, five
poden pensar cinc grans reptes per a acon- A partir de estos planteamientos, se pue- major challenges may be profiled to bring
seguir la reinvenció de la política: 1. Passar den pensar cinco grandes retos para conse- about the reinvention of politics: 1. To
del discurs a l'acció de manera que es per- guir la reinvención de la política: 1. Pasar del move from discourse to action to permit
meti la transformació social; 2. La necessi- discurso a la acción de forma que se permi- social transformation; 2. The need to
tat de recerca de processos nous que per- ta la transformación social; 2. La necesidad de search for new processes that will permit
metin la definició d'una nova agenda políti- búsqueda de procesos novedosos que per- the definition of a new political agenda; 3.
ca; 3. La recerca de nous conceptes que ens mitan la definición de una nueva agenda polí- The search for new concepts that allow us
permetin tenir un nou llenguatge que ens tica; 3. La búsqueda de nuevos conceptos to have a new language to take us to the
faci arribar a les bases i la capacitat de dia- que nos permitan tener un nuevo lenguaje bases and the ability to dialogue with the
logar amb els exclosos; 4. La visibilització que nos haga llegar a las bases y la capacidad excluded; 4. The recognition of new topics
de noves temàtiques, com per exemple, el de dialogar con los excluidos; 4. La eviden- such as power and counterpower, the new
poder i el contra-poder, les noves formes ciación de nuevas temáticas como por ejem- ways of understanding transformation,
d'entendre la transformació, la política, la plo el poder y el contrapoder, las nuevas for- policy, democracy and the world order
democràcia i l'ordre mundial sempre basat mas de entender la trasformación, la política, always based on diversity...; And fifth, and
en la diversitat...; I finalment en cinquè lloc, la democracia y el orden mundial siempre finally, the challenge to continue to main-
el repte de continuar mantenint l'autonomia basado en la diversidad...; Y finalmente en tain the autonomy of the World Social

142
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 143

BLOC II: Les relacions entre la societat civil i societat política

del Fòrum Social Mundial i l'enfortiment de quinto lugar, el reto de continuar mantenien- Forum and the strengthening of the resis-
la resistència per a cercar nous horitzons do la autonomía del Foro Social Mundial y el tance to search for new symbolic horizons
simbòlics que li permetin aquesta connexió fortalecimiento de la resistencia para buscar that permit this connection with the base.
amb la base. nuevos horizontes simbólicos que le permi-
tan esta conexión con la base.

143
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 144
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 145

Epíleg
Epílogo
Epilogue
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 146
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 147

EPÍLEG

Os novos desafios /
Nuevos desafíos /
New challenges
Antonio MartinsATTAC-Brasil, grupo fundador y miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial.
Es editor de Le Monde Diplomatique-Brasil.
O Fórum Social Mundial derrotou a hipó- El Fórum Social Mundial ha derrotado The World Social Forum has defeated
tese de “fim da História” e pode ser espaço la hipótesis de fin “de la Historia” y puede the hypothesis of end “of History” and
para tecer um novo projeto de superação do ser espacio para tejer un nuevo proyecto may be a space for weaving a new project
capitalismo. Mas para chegar a ele será preci- de superación del capitalismo. Pero, para to overcome capitalism. But to accom-
so superar as tradições emancipatórias que llegar a él será preciso superar las tradi- plish this it will be necessary to overcome
marcaram a modernidade – não regressar a ciones emancipatórias que marcaron la the emancipatory traditions that marked
elas... modernidad – no regresar a ellas... modernity – not revert to them...
Lançado em janeiro de 2001, o Fórum So- Iniciado en enero de 2001, el Fórum Founded in January 2001, the World
cial Mundial (FSM) tranformou-se, em pou- Social Mundial (FSM) se transformó, en Social Forum (WSF) was transformed, in
co tempo, num elemento relevante da paisa- poco tiempo, en un elemento relevante a very short time, into a relevant element
gem política do planeta – e também num del paisaje político del planeta – y también of the planet's political landscape – and
fenômeno intelectual. Dezenas de milhares en un fenómeno intelectual. Decenas de also into an intellectual phenomenon.
de pessoas participam do encontro todos os miles de personas par ticipan del encuen- Tens of thousands of people take part in
anos. Inspirados por ele, e com base em sua tro todos los años. Inspirados, y con base the meeting every year. Inspired, and
concepção original, que articula diversidade e en su concepción original, que ar ticula based on its original conception, which
ação comum, multiplicaram-se, por todo o diversidad y acción común, se multiplica- articulates common diversity and action,
mundo, Fóruns Sociais locais, regionais, na- ron, por todo el mundo, Foros Sociales they multiplied all over the world into
cionais, temáticos. Em torno destes eventos, locales, regionales, nacionales, temáticos. local, regional, national and thematic
começa a surgir uma nova cultura política, En torno a estos eventos, comienza a sur- Social Forums. A new political culture
O sucesso do envento é o aspecto exterior gir una nueva cultura política. emerged around these events.
de algo que se move nas profundezas do que El éxito del evento es el aspecto más The success of the event is the most
chamamos política. Um novo projeto eman- visible de algo que se mueve en las pro- visible appearance of something that stirs
cipatório está em gestação. Ele retoma, após fundidades de lo que llamamos política. in the depths of what we call politics. A
o período opaco em que fez sucesso a hipó- Un nuevo proyecto emancipatorio está en new emancipatory project is in the pipeli-
tese do “fim da História”, o sentido essencial gestación que retoma, después del perio- ne and which takes up, once again, and
da idéia de utopia. Os seres humanos têm o do opaco en que tuvo éxito la hipótesis after the opaque period in which the
direito de construir seu futuro, não estando del “fin de la Historia”, el sentido esencial hypothesis of the “end of History” pre-

147
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 148

EURALAT 2003 - 2007

obrigados a reproduzir as relações sociais em de la idea de utopía. Los seres humanos vailed, the essential meaning of the idea
que estão imersos, nem as injustiças que ela tienen el derecho de construir su futuro, of utopia. Human beings have the right
implica. no estando obligados a reproducir las to build their future, not being obliged to
relaciones sociales en que están inmersos, reproduce the social relations in which
Mas só é possível resgatar a idéia de eman- ni las injusticias que éstas implican. they are immersed nor the injustices they
cipação porque ela está sendo, ao mesmo involve.
tempo, reinventada. Há três rupturas entre o Pero sólo es posible rescatar la idea de
projeto utópico que começa a nascer e o que emancipación porque está siendo, al But it is only possible to retrieve the
marcou a modernidade. Primeira: Para supe- mismo tiempo, reinventada. Hay tres rup- idea of emancipation because at the same
rar o capitalismo, não basta “conquistar” os turas entre el proyecto utópico que time it is being reinvented. There are
núcleos aparentes de seu poder (o Estado e a comienza a nacer y lo que marcó la three ruptures between the Utopian pro-
fábrica). É preciso enfrentar seus valores, e modernidad. ject that is emerging and that which was
propor uma lógica social baseada em outros, Primera: Para superar el capitalismo, no established by modernity.
opostos. As centenas de atividades paralelas basta “conquistar” los núcleos aparentes First: To overcome capitalism, it does
que compõem a programação dos Fóruns de su poder (el Estado y la fábrica). Es not suffice to “conquer” the apparent
Sociais são um festival exuberante das inicia- preciso enfrentar sus valores, y proponer cores of its power (the State and the fac-
tivas em curso, em todo o mundo, em favor una lógica social basada en otros, opues- tory). We must address its values, and
desta mudança. tos. Los centenares de actividades parale- propose a social logic based on other,
Questiona-se a mercantilização da vida. – las que componen la programación de los opposing, values. The hundreds of para-
e se propõe, como alternativa, organizar a Foros Sociales son un festival exuberante llel activities that make up the program-
produção de riquezas com base na universa- de las iniciativas en curso, en todo el ming of the Social Forums are an exube-
lização dos direitos. Denuncia-se a “guerra mundo, en favor de este cambio. rant festival of the initiatives in progress,
infinita” dos EUA e a ameça de que as rela- Se cuestiona la mercantilización de la all over the world, promoting this chan-
ções entre os países sejam presididas pela vida. – y se propone, como alternativa, ge.
força – e se oferece, como saída, difundir organizar la producción de riquezas en The commercialisation of life is being
uma cultura de paz e de não-violência ativa. base a la universalización de los derechos. questioned. – and the alternative propo-
Reconhece-se a crise da família nuclear Se denuncia la guerra “infinita” de los EUA sed is to organise the production of
monogâmica – e se sugere a eqüidade de y la amenaza de que las relaciones entre wealth based on the universalisation of
gêneros, o respeito a todas as orientações los países sean presididas por la fuerza – y rights. The “infinite” war of the USA and
sexuais, a valorização dos laços pessoais base- se ofrece, como salida, difundir una cultu- the threat that relations between coun-
ados no afeto e na solidariedade. Apontam-se ra de paz y de no-violencia activa. Se reco- tries be presided by strength is denoun-
os riscos de grandes desastres naturais – e se noce la crisis de la familia nuclear mono- ced – and the way-out offered is to disse-
defende um novo paradigma civilizatório, no gámica – y se sugiere la equidad de géne- minate a culture of peace and active non-
qual a natureza seja vista como morada (não ros, el respeto a todas las orientaciones violence. The crisis of the monogamous
como recurso) e o ser humano como habi- sexuales, la valorización de los lazos per- nuclear family has been acknowledged -

148
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 149

EPÍLEG

tante (não mais explorador) do planeta. sonales basados en el afecto y en la soli- and gender equality is suggested, respect
Propõe-se, para a crise dos estados-nações, daridad. Se apuntan los riesgos de grandes for all sexual preferences and the recogni-
formas de democracia planetária e de redis- desastres naturales – y se defiende un tion of personal bonds based on affection
tribuição de riquezas em escala mundial. nuevo paradigma civilizatorio, en el cual la and solidarity. The risks of great natural
Diante da crise do domínio do Ocidente naturaleza sea vista como casa (no como disasters is mentioned - and a new civili-
sobre o planeta e dos riscos de “choque de recurso) y el ser humano como habitante sing paradigm is defended, in which
civilizações”, defende-se – e se pratica – o (no como explotador) del planeta. Se pro- nature should be seen as our home (not
diálogo cultural permanente entre culturas pone, para la crisis de los estados-nacio- as a resource), and the human being as an
não apenas as aparências de seu poder. nes, formas de democracia planetaria y de inhabitant (not as a user) of the planet.
Segunda ruptura: A idéia de representa- redistribución de riquezas a escala mun- Forms of planetary democracy and redis-
ção política está em crise. Os partidos são efi- dial. Ante la crisis del dominio del tribution of wealth on a worldwide scale
cientes para comandar a luta pela conquista Occidente sobre el planeta y de los ries- are proposed for the crisis of the nation-
do Estado – por exemplo, para disputar elei- gos de choque “de civilizaciones”, se states. In the face of the crisis of the domi-
ções ou organizar a insurreição. Mas se a defiende – y se practica – el diálogo cul- nation of the planet by the West and the
superação do capitalismo exige propor novos tural permanente entre culturas, no sólo risks of a clash "of civilizations”, a per-
valores e criar permanentemente novas rela- las apariencias de su poder. manent cultural dialogue between cultu-
ções sociais, então é preciso instrumentos Segunda ruptura: La idea de represen- res is defended - and practiced - not just
que despertem os cidadãos do automatismo tación política está en crisis. Los par tidos the appearances of their power.
de sua vida quotidiana, e lhes mostrem a pos- son eficientes para comandar la lucha por Second rupture: The idea of political
sibilidade de recriá-la. la conquista del Estado – por ejemplo, representation is in crisis. Parties are effi-
Estes instrumentos são organizações autô- para disputar elecciones u organizar la cient in commanding the fight to conquer
nomas voltadas para açõs transformadoras. insurrección. Pero si la superación del the State – for example, to go in for elec-
Existem às centenas, em todos os países. capitalismo exige proponer nuevos valo- tions or organise insurrection. But if over-
Assumem múltiplas formas: um movimento res y crear permanentemente nuevas rela- coming capitalism requires the proposal
social que luta pela terra, um grupo ambienta- ciones sociales, entonces es preciso instru- of new values and the permanent crea-
lista que mobiliza contra a ação devastadora mentos que despier ten los ciudadanos del tion of new social relations, then instru-
de uma transnacional, uma rede feminista automatismo de su vida cotidiana, y les ments are needed to arouse citizens from
contra a violência doméstica e pela liberdade muestren la posibilidad de volverla a crear. the automatism of their daily lives and
de orientação sexual, um grupo de jovens de Estos instrumentos son organizaciones show them how they can recreate this
periferia que exige a criação de telecentros ou autónomas orientadas a acciones transfor- life.
promove a cultura do rap, uma associação de madoras. Existen centenares, en todos los These instruments are autonomous
consumidores dispostos a exiger seus direitos. países. Asumen múltiples formas: un movi- organisations targeting transforming
As iniciativas são muito diversas, mas têm miento social que lucha por la tierra, un actions. There are hundreds of them in all
algo essencial em comum: existem para grupo ecologista que se moviliza contra la countries. They take on multiple forms: a
empoderar, converter em força social a von- acción devastadora de una transnacional, social movement that fights for the land,

149
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 150

EURALAT 2003 - 2007

tade de construir, por meio de ações diretas, una red feminista contra la violencia an ecologist group mobilised against the
novas relações sociais. Esta cultura nascente doméstica y por la liber tad de orientación devastation wrought by a transnational, a
tem alguma identidade com a antiga tradição sexual, un grupo de jóvenes de la periferia feminist network fighting against gender
anarquista, porque não transfere suas espe- que exige la creación de telecentros o violence and for sexual freedom, a group
ranças, energias e rsponsabilidades para a promueve la cultura del rap, una asocia- of young people from the suburbs
conquista do Estado. Mas, ao contrário do ción de consumidores dispuestos a exigir demanding the creation of telecentres or
anarquismo do século 19, ela não rejeita as sus derechos. Las iniciativas son muy promoting rap culture, a consumers'
possibilidades de usar as instituições para diversas, pero tienen algo esencial en association prepared to demand its
construir novas relações sociais. Porque os común: existen para empoderar, conver tir rights. The initiatives are very different,
direitos precisam se tornar efetivos, porque en fuerza social la gana de construir, por but have something essential in common:
certas leis inibem a mercantilização da vida e medio de acciones directas, nuevas rela- they exist to empower, make the desire to
a selvageria capitalista, porque certos gover- ciones sociales. Esta cultura naciente tiene build a social driving force by means of
nos são muito mais sensíveis que outros à alguna identidad con la antigua tradición direct actions, new social relationships.
ação autônoma da sociedade. anarquista, porque no transfiere sus espe- This nascent culture has some identity
Terceira ruptura: a construção de uma ranzas, energías y responsabilidades para with the old anarchist tradition, because
nova sociedade não poder ser adiada para o la conquista del Estado. Pero, al contrario it does not transfer its hopes, energies
momento da revolução ou da vitória eleitoral. del anarquismo del siglo XIX, no rechaza and responsibilities for the conquest of
Experiências como a economia solidária ou o las posibilidades de usar las instituciones the State. But unlike the anarchism of the
software livre demonstram que uma lógica para construir nuevas relaciones sociales. 19th Century, it does not reject the possi-
social pós-capitalista pode e precisa surgir, Porque los derechos necesitan hacerse bilities of using institutions to build new
expandir-se e se desenvolver ainda quando as efectivos, porque cier tas leyes inhiben la social relationships. Because rights need
relações sociais hegemônicas são as capitalis- mercantilización de la vida y el salvajismo to be effective, because certain laws inhi-
tas. Milhões de pessoas trabalham hoje numa capitalista, porque cier tos gobiernos son bit the commercialisation of life and
fábrica recuperada, numa cooperativa autên- mucho más sensibles que otros a la acción Capitalist savagery, because certain
tica ou com uma rede de desenvolvimento de autónoma de la sociedad. governments are much more sensitive
soluções de informática utilizando métodos Tercera ruptura: la construcción de una than others to the autonomous action of
colaborativos. Ao se reproduzirem, estas nueva sociedad que no puede ser aplaza- society.
experiências difundem valores de solidarieda- da para el momento de la revolución o de Third rupture: the construction of a
de, educam para os direitos, ensinam a la victoria electoral. Experiencias como la new society that cannot be postponed
empreender projetos coletivos não voltados economía solidaria o el software libre until the revolution or election victory.
para a acumulação egoísta de riquezas. demuestran que una lógica social post- Experiences such as solidary economy or
O pós-capitalismo também se constrói capitalista puede y necesita surgir, expan- free software show that a post-capitalist
quando evitamos a mercantilização do dirse y desarrollarse aunque las relaciones social logic can and has to emerge,
mundo ou “libertamos” certos aspectos da sociales hegemónicas sean capitalistas. expand and develop, although the hege-
vida social das relações capitalistas. No Brasil, Millones de personas trabajan hoy en monic social relations are capitalist.

150
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 151

EPÍLEG

por exemplo, os portadores de HIV recebem fábricas recuperadas, en una cooperativa Millions of people work today in recove-
gratuitamente os medicamentos anti-virais auténtica o con una red de desarrollo de red factories, in a true cooperative or
que permitem controlar a AIDS. Isso é pos- soluciones de informática utilizando méto- with a network of development of IT
sível porque se organizou a transferência de dos colaborativos. En su multiplicación, solutions using collaborative methods.
uma parte da riqueza gerada pela sociedade estas experiencias difunden valores de The multiplication of such experiences
para a garantia de um direito coletivo. Além solidaridad, educan para los derechos, disseminate values of solidarity, they
de evitar dezenas de milhares de mortes, esta enseñan a emprender proyectos colecti- educate people in their rights, show how
redistribuição mostra que não estamos con- vos no vueltos para la acumulación egoís- to undertake group projects which do not
denados a viver sob a tirania de relações ta de riquezas. target the selfish accumulation of wealth.
sociais baseadas no individualismo, no cálcu- El post-capitalismo también se constru- Post-capitalism is also being built
lo econônico, na competição exasperante de ye cuando evitamos la mercantilización del when we prevent the commercialisation
todos contra todos. mundo o liberamos “” cier tos aspectos de of the world or we release certain aspects
Relações capitalistas e pós-capitalistas la vida social de las relaciones capitalistas. of social life from capitalist relationships.
conviverão provavelmente por muito tempo. En Brasil, por ejemplo, los por tadores de In Brazil, for example, HIV carriers recei-
Vista desta perspectiva a revolução social, VIH reciben gratuitamente los medica- ve free anti-viral medicinal products to
este sonho que marcou tantas gerações nos mentos anti-virales que permiten contro- help to control AIDS. That is possible
últimos séculos, ganha uma nova perspecti- lar a SIDA. Eso es posible porque se orga- because the transfer of part of the wealth
va. Ela não se resume à “conquista” do nizó la transferencia de una par te de la generated by society to guarantee a
Estado e da fábrica. Torna-se plural. As riqueza generada por la sociedad para la collective right was organised. Besides
revoluções, as grandes mudanças que produ- garantía de un derecho colectivo. Además avoiding thousands of deaths, this redis-
zimos na vida social, em todos os seus aspec- de evitar decenas de miles de muer tes, tribution shows that we are not condem-
tos. A criação de bens comuns a toda a esta redistribución muestra que no esta- ned to live under the despotism of social
humanidade, a desmercantilização e garantia mos condenados a vivir bajo la tiranía de relations based on individualism, on eco-
de acesso de todos à terra, água, saúde, edu- relaciones sociales basadas en el individua- nomic calculation, on the exasperating
cação; ao trabalho, à internet, a uma renda lismo, en el cálculo económico, en la com- competition of everyone against everyo-
cidadão capaz de assegurar vida digna. A petición exasperante de todos contra ne else.
mobilização contra as guerras e criação de todos. Capitalist and post-capitalist relations-
uma cultura de paz que se desdobre, por Relaciones capitalistas y post-capitalis- hips will probably coexist for a long time.
exemplo, na condenação da violência contra tas convivirán probablemente durante Seen from this standpoint of a social
as mulheres e seres humanos de outras mucho tiempo. Vista desde esta perspecti- revolution, the dream that marked so
etnias. O combate aos mecanismos que va la revolución social, el sueño que marcó many generations in the latest centuries
transformam o poder em algo cada vez mais a tantas generaciones en los últimos siglos, gains a new perspective. Things do not
autônomo e externo à sociedade. As multi- gana una nueva perspectiva. No se resume boil down to the “conquest” of the State
plicação das formas de democracia direta e a la “conquista” del Estado y de la fábrica. and the factory. It becomes plural.
participativa. A liberdade de orientação Se hace plural. Las revoluciones, los gran- Revolutions, the major changes that we

151
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 152

EURALAT 2003 - 2007

sexual e o cultivo de relações pessoais basea- des cambios que producimos en la vida produce in social life in all its aspects.
das no afeto, não na posse. social, en todos sus aspectos. La creación The creation of goods for all mankind,
Já não a revolução redentora, capaz de de bienes comunes a toda la humanidad, de-commercialisation and the guarantee
separar o tempo do mal do tempo do bem e, la desmercantilización y garantía de acce- of access by all to land, water, health,
por isso, uma versão atéia do Juízo Final. Mas so de todos a la tierra, agua, salud, educa- education; to a job, to the Internet, to an
as revoluções humanas. O prazer de desco- ción; al trabajo, a la internet, la una renta income capable of guaranteeing a decent
brir o que há por trás das relações sociais que ciudadano capaz de asegurar vida digna. La life. Mobilisation against wars and the
se tornaram “naturais” e, por isso, invisíveis; movilización contra las guerras y creación creation of a culture of peace which also
de identificar, nestas relações e em nós mes- de una cultura de paz que se desdoble, condemns violence against women and
mos, o que nos embrutece; de nos lançar ao por ejemplo, en la condena de la violencia human beings of other ethnic groups. The
esforço paciente, às vezes doloroso e demo- contra las mujeres y seres humanos de fight against the mechanisms that trans-
rado, mas sempre estimulante, de transfor- otras etnias. El combate contra los meca- form power into something that is increa-
mações e autotransformações. nismos que transforman el poder en algo singly more autonomous and external to
cada vez más autónomo y externo a la society. The multiplication of the forms of
Um novo projeto emancipatório exige sociedad. Las multiplicación de las formas direct and participative democracy. The
novas formas de coordenação entre os que de democracia directa y par ticipativa. La freedom of sexual preference and the cul-
nele estão envolvidos. Sendo distintos os liber tad de orientación sexual y el cultivo tivation of personal relationships based
objetivos, serão também as relações, os méto- de relaciones personales basadas en el on affection, not on possession.
dos e os instrumentos. O jogo da disputa do afecto, no en la posesión. It is not a question of a revolution of
poder é regido por uma lógica de exclusões, Ya no se trata de la revolución reden- redemption, capable of separating the
hierarquias e verdades únicas. Poder, mesmo tora, capaz de separar el tiempo del mal time of evil from the time of good and, in
que democrático, significa autoridade sobre. del tiempo del bien y, en este sentido, una this sense, an atheist version of the Last
Não pode, portanto, ser exercido por todos. versión atea del Juicio Final. Sino revolu- Judgement. But rather of human revolu-
Para conquistá-lo e conservá-lo, são necessá- ciones humanas. El placer de descubrir lo tions. The pleasure of discovering what
rios partidos políticos, que, por definição, que hay detrás de las relaciones sociales lies behind the social relationships that
representam uma parte da sociedade Há sem- que se hicieron “naturales” y, por eso, invi- became “natural” and therefore invisible;
pre um caminho mais correto para o poder (a sibles; identificar, en estas relaciones y en identifying, in these relationships and
revolução ou a via institucional; uma determi- nosotros mismos, lo que nos embrutece; within ourselves, that which soils us;
nada estratégia ou outra, etc), uma resolução de lanzarnos al esfuerzo paciente, y a embarking upon the patient effort, some-
final de um congresso, uma proposta vence- veces doloroso y tardío, pero siempre times painful and late, albeit always sti-
dora numa votação, uma corrente mais escla- estimulante, de transformaciones y auto- mulating, of transformations and self-
recida, uma direção, um dirigente mais prepa- transformaciones. transformations.
rado que os demais. O exercício requerido é
escolher (ou, ainda melhor, ser escolhido...) e Un nuevo proyecto emancipatorio A new emancipatory project demands
a habilidade necessária, a de triunfar. exige nuevas formas de coordinación new forms of coordination among the

152
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 153

EPÍLEG

O esforço para que uma nova lógica social entre los sujetos implicados en él. Siendo subjects involved in it. As the objectives
desponte, se desenvolva, apresente sua viabi- diferentes los objetivos, serán también are different, so too will be the relations-
lidade, conquiste apoio e se reproduza, preci- diferentes las relaciones, los métodos y los hips, method and instruments. The game
sa ser, ao contrário, sempre inclusivo. É instrumentos. El juego de la disputa del of the struggle for power is governed by
necessário estimular o maior número possí- poder es regido por una lógica de exclu- a logic of exclusions, hierarchies and uni-
vel de pessoas para adotá-la, mostrar que ela siones, jerarquías y verdades únicas. Poder, que truths. Power, although democratic,
se baseia em valores mais avançados, assegu- aunque democrático, significa imponer means imposing authority and cannot
rar que ela alcance a massa crítica necessária autoridad y, por lo tanto, no puede ser therefore be exercised by everyone.
para evoluir de um sonho a uma proposta ejercido por todos. Para conquistarlo y Political parties are necessary to conquer
viável. Se esta lógica é fundada em valores conservarlo, son necesarios par tidos polí- and maintain it, and, by definition, repre-
como a solidariedade, a paz, a igualdade e os ticos, que, por definición, representan una sent a part of society. There is always a
direitos, então este esforço precisa incluir par te de la sociedad. Hay siempre un more correct path for power (revolution
(para não criar uma armadilha para si pró- camino más correcto para el poder (la or the institutional channel; one strategy
prio) o desenvolvimento de relações e instru- revolución o la vía institucional; una deter- or another, etc.), a final resolution by a
mentos de idêntico sentido: o consenso, a minada estrategia u otra, etc), una resolu- congress, a winning proposal in a vote, a
rejeitção ao culto de personalidade, a estrutu- ción final de un congreso, una propuesta clearer trend, a direction, a leader that is
ra em rede, a não-hierarquização, o “código vencedora en una votación, una corriente better prepared than the rest.
aberto” -- ou seja, liberdade de apropriar-se más clara, una dirección, un dirigente más The exercise required is to choose (or
sem ônus do trabalho feito antes, adaptá-lo, preparado que los demás. even better be chosen...) and the neces-
tranformá-lo e passá-lo adiante. El ejercicio requerido es escoger (o, sary ability to win. On the other hand, the
Horizontalismo, autonomia, solidariedade aún mejor, ser escogido...) y la habilidad effort for a new social logic to see the
e cultura de paz não significam, contudo, in- necesaria, la de triunfar. El esfuerzo para light, be developed, present its viability,
genuidade, nem supolsição de que um mun- que una nueva lógica social nazca, se des- win support and be reproduced, needs to
do novo será criado pela força do pensamen- arrolle, presente su viabilidad, conquiste be always inclusive. We must stimulate
to positivo. Abrir caminho para a emergência apoyo y se reproduzca, necesita ser, por el the greatest possible number of people to
de uma nova lógica social exige estudo da contrario, siempre inclusivo. Es necesario take it up, show that it is based on more
realidade, formulação de alternativas, comu- estimular el mayor número posible de advanced values, ensure that it reaches
nicação, criação de sinergias, pensamento personas para adoptarla, mostrar que se the critical mass needed to evolve from a
estratégico e tático. Em outras palavras, exer- basa en valores más avanzados, asegurar dream to a workable proposal. If this
cício permanente de inteligência coletiva – que alcance la masa crítica necesaria para logic is based on values such as solidarity,
algo ainda mais necessário num momento evolucionar de un sueño la una propuesta peace, equality and rights, then this effort
em que parecem inesgotáveis o apetite do factible. Si esta lógica está fundada en must include (so as not to trap itself) the
capitalismo por mercantilizar todos os aspec- valores como la solidaridad, la paz, la igual- development of relations and instru-
tos da vida e sua disposição para recorrer à dad y los derechos, entonces este esfuer- ments with identical meaning: consensus,
violência. zo necesita incluir (para no crear una rejection of the personality cult, networ-

153
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 154

EURALAT 2003 - 2007

Sete anos depois do primeiro Fórum trampa en sí mismo) el desarrollo de rela- ked structure, non-hierarchy-driven,
Social Mundial, pelo menos cinco tipos dife- ciones e instrumentos de idéntico sentido: “open source” -- i.e., the freedom to use
rentes e coordenados de ações inovadoras el consenso, el rechazo al culto de la per- work already done, free of charge, adapt
parecem essenciais para que o altermundialis- sonanificación, la estructura en red, la no- it, transform it and move it forward.
mo dê um novo passo adiante. É o que vere- jerarquización, el “código abier to” -- o sea, Horizontalism, autonomy, solidarity
mos agora: liber tad de apropiarse sin carga del traba- and peace culture do not mean being
jo hecho antes, adaptarlo, tranformarlo y naive or the suspicion that a new new
1) Estimular a coordenação horizontal e pasarlo adelante. world will be created by the strength of
não-hierárquica e a geração de sinergias, entre Horizontalismo, autonomía, solidaridad positive thinking. Opening up the way
as ações transformadoras y cultura de paz no significan, ingenuidad, for the emergence of a new social logic
O esforço de formulação política, do qual ni la suposición de que un nuevo mundo requires a study of reality, the formula-
nenhum projeto emancipatório pode pres- será creado por la fuerza del pensamiento tion of alternatives, communication, crea-
cindir, precisa assumir, na nova fase, outro positivo. Abrir camino para la emergencia tion of synergies, strategic and tactical
caráter. Se o objetivo não é a conquista do de una nueva lógica social exige estudio thought. In other words, the permanent
poder, mas a multiplicação de uma nova lógi- de la realidad, formulación de alternativas, exercise of collective intelligence – some-
ca social, já não se trata de priorizar alguma comunicación, creación de sinergias, pen- thing which is even more necessary at a
poucas iniciativas em relação às demais, mas samiento estratégico y táctico. En otras time when capitalism's appetite to com-
de estimular a qualificação permanente de palabras, ejercicio permanente de inteli- mercialise all aspects of life, as well as its
todas elas. O jogo é mais complexo, mais gencia colectiva – algo aún más necesario readiness to resort to violence, seems to
intricado e mais instigante que a antiga fun- en un momento en que parecen inagota- know no bounds. Seven years on from
ção de dirigir – e tem a vantagem adicional de bles el apetito del capitalismo por mer- the first World Social Forum, at least five
poder ser praticado por um número sempre cantilizar todos los aspectos de la vida y su different types of coordination of innova-
maior de parceiros. disposición para recurrir a la violencia. tive actions seem to be essential for alter-
Qualificar iniciativas siginifa valorizá-las Siete años después del primer Foro Social mondialism to take a further step for-
em sua espcificidade e, ao mesmo tempo, Mundial, por lo menos cinco tipos diferen- ward, as I will now explain.
identificar meios de associá-las a outras. Ao tes de coordinación de acciones innova-
articular-se, uma iniciativa não perde força doras parecen esenciales para que el 1) Stimulate horizontal and non-hie-
nem sentido próprio. Ao contrário: ganha altermundialismo dé un nuevo paso ade- rarchical coordination and the generation
apoio, visibilidade, comunicação, idéias. lante, tal y como presento a continuación. of synergies between transforming
2) Construir, a partir dos valores contra- actions
hegemônicos e da experiência das ações 1) Estimular la coordinación horizontal The effort to formulate politics, which
locais, proposta concretas de transformação y no-jerárquica y la generación de siner- no emancipatory project can dispense
social em escala planetária; gias entre acciones trasformadoras with, needs to take on a different charac-
Quem semeia sonhos entres as socieda- El esfuerzo de formulación política, del ter in the new phase. If the objective is
des, precisa agir para torná-los reais – sob que ningún proyecto enmancipatorio not to conquer power, but rather the mul-

154
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 155

EPÍLEG

pena de fiança conquistada, provocar frustra- puede prescindir, necesita asumir, en la tiplication of a new social logic, then the
ções e desencantos. A formulação de alterna- nueva fase otro carácter. Si el objetivo no idea is not to prioritise some initiatives
tivas planetárias, segundo desafio que o alter- es la conquista del poder, sino la multipli- over others, but to stimulate the perma-
mundialismo tem diante de si, é possível gra- cación de una nueva lógica social, no se nent qualification of all of them. The most
ças à crise de hegemonia ideológica do capi- trata, entonces, de priorizar algunas inicia- complex, intricate and instigating game
talismo. tivas en relación a las demás, pero si esti- than the old function of leading also has
Porém, quanto mais largo for o apoio mular la cualificación permanente de the additional advantage that it can be
alcançado pelo altermundialismo, mais neces- todas ellas. El juego es más complejo, más practiced by a greater number of collabo-
sário será ir além da mera resistência. As intricado y más instigante que la antigua rators.
sociedades não se mobilizam abstratamente función de dirigir, además tiene la ventaja Qualifying initiatives means assessing
em favor de valores contra-hegemônicos. É adicional de poder ser practicado por un their specificity and, at the same time,
preciso formular propostas concretas e afir- mayor número de colaboradores. identifying media to be related to each
mativas que os materializem. Já não basta Cualificar iniciativas significa valorizarlas other. When the initiatives are articulated
condenar a dívida pública e a chantagem en su especificidad y, al mismo tiempo, they lose neither strength nor their own
exercida sobre os países do sul pelo FMI e identificar medios para relacionar unas meaning. On the contrary they gain sup-
Banco Mundial. O sucesso e popularidade do con otras. Al ar ticularse las iniciativas no port, visibility, communication, ideas.
microcrédito e dos “bancos éticos” convi- pierden fuerza ni sentido propio. Por el
dam a propor, em escala planetária, um novo contrario, ganan apoyo, visibilidad, comuni- 2) Construct, from contrahegemonic
sitema financeiro, voltado para a redistribui- cación, ideas. values and from the experience of local
ção de riquezas e a viabilização de projetos actions, specific proposals of social trans-
autônomos de países, regiões, comunidades. 2) Construir, a par tir de los valores formation on a planet-wide scale
A articulação horizontal e não-hierárquica contra-hegemónicos y de la experiencia Anyone that sows dreams in societies
entre as iniciativas de transformação social, de acciones locales, propuestas concretas needs to act to make them real – over-
vista no tópico anterior, permite formular de trasformaciópn social a escala planeta- confidence in victory may lead to frustra-
políticas alternativas planetárias em múltiplos ria tion and disenchantment. The formula-
aspectos da vida social. Como reorganizar o Quien siembra sueños entres las socieda- tion of planet-wide alternatives, the
trabalho, para que os ganhos gigantescos per- des, necesita actuar para hacerlos reales – la second challenge that lies ahead of alter-
mitidos pela automação sejam apropriados confianza de la conquista puede provocar mondialism, is possible thanks to the cri-
pelas sociedades (graças a jornadas de 6 frustraciones y desencantos. La formulación sis of ideological hegemony of capitalism.
horas, semanas de 4 dias, férias de 3 meses ao de alternativas planetarias, segundo desafío However, the greater the support rea-
ano...) e não pelo capital (que usa o desem- que el altermundialismo tiene delante de sí, ched by altermondialism, the more neces-
prego como chantagem para subjugar os es posible gracias a la crisis de hegemonía sary it will be to go beyond mere resis-
assalariados e reduzir salários e direitos)? ideológica del capitalismo. tance. Societies are not mobilised abs-
Como democratizar a esfera internacional de Sin embargo, mientras más ancho sea el tractly in favour of contra-hegemonic
poder, surgida com a globalização, substituin- apoyo alcanzado por el altermundialismo, values. There is a need to formulate spe-

155
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 156

EURALAT 2003 - 2007

do as instituições multilaterais tecnocráticas más necesario será ir más allá de la mera cific and assertive proposals that materia-
(FMI, Banco Mundial, OMC, Comissão resistencia. Las sociedades no se movilizan lise them. It is no longer sufficient to con-
Européia, Conselho do Mercosul, etc) por abstractamente en favor de valores con- demn the public debt and the blackmail
mecanismos mundiais de coordenação de tra-hegemónicos. Es preciso formular pro- of the countries of the south by the IMF
políticas, de caráter pós-estatal? puestas concretas y afirmativas que los and World Bank. The success and popu-
Como instituir um sistema de impostos materialicen. Ya no es suficiente con con- larity of microcredits and "ethical banks"
internacionais que redistribua riquezas, levan- denar la deuda pública y el chantaje ejer- are conducive to the proposal, on a
te recursos para enfrentar problemas diante cido sobre los países del sur por el FMI y worldwide scale, of a new financial
dos quais os Estados nacionais vão se tor- Banco Mundial. El éxito y popularidad del system, targeting the redistribution of
nando impotentes (as pandemias, as crises microcrédito y de los “bancos éticos” invi- wealth and the viability of autonomous
financeiras, o aquecimento da atmosfera) e tan a proponer, en escala planetaria, un projects of countries, regions, communi-
desestimule progressivamente, via tributação, nuevo sistema financiero, orientado a la ties.
práticas como o consumo de combustíveis redistribución de riquezas y la viabilidad The horizontal and non-hierarchical
fósseis, ou a produção de resíduos nucleares. de proyectos autónomos de países, regio- articulation between the social transfor-
Que caminhos podem levar a um sistema nes, comunidades. mation initiatives seen in the preceding
monetário que supere a supremacia do dólar? La ar ticulación horizontal y no-jerárqui- section makes it possible to formulate
De que maneira as sociedades civis de países ca entre las iniciativas de transformación alternative world policies in multiple
cujos Estados encontram-se em rota de con- social, vista en el apar tado anterior, permi- aspects of social life How to reorganise
fronto podem criar ambientes de entendi- te formular políticas alternativas planeta- labour so that the gigantic profits spaw-
mento capazes de evitar as guerras? Como rias en múltiples aspectos de la vida social ned by automation can be appropriated
estabelecer diálogos interculturais que desar- ¿Cómo reorganizar el trabajo, para que las by society (6-hour working days, 4-day
mem um conflito de civilizações entre o ganancias gigantescas permitidas por la working week, 3 months a year holi-
Ocidente e o mundo árabe – uma bomba- automatización sean apropiadas por las days...) and not by capital (which uses
relógio deliberadamente armada pelos funda- sociedades (jornadas de 6 horas, semanas unemployment as blackmail to subjugate
mentalistas dos dois lados? de 4 días, vacaciones de 3 meses al año...) wage-earners micro credits reduce sala-
Quantas perguntas ainda há por formular? y no por el capital (que usa el desempleo ries and rights)? How can we democrati-
Basta olhar para a nova realidade sem a pers- como chantaje para subyugar a los asala- se the international sphere of power,
pectiva do velho projeto emancipatório para riados y reducir salarios y derechos)? which emerged with globalisation, repla-
enxergar: do ponto de vista programático, o ¿Cómo democratizar la esfera internacio- cing the technocratic multilateral institu-
grande passo adiante que o altermundialismo nal de poder, surgida con la globalización, tions (IMF, World Bank, WTO, European
tem diante de si não é hierarquizar propostas sustituyendo las instituciones multilatera- Commission, Council, etc.) by worldwide
de resistência – mas desenvolver, a partir das les tecnocráticas (FMI, Banco Mundial, mechanisms for the coordination of post-
ações transformadoras já em curso, e com OMC, Comisión Europea, etc) por meca- state policies? How can we institute a
base em valores contra-hegemônicos, múlti- nismos mundiales de coordinación de system of international taxes that redistri-
plas alternativas globais. políticas, de carácter post-estatal? ¿Cómo butes wealth, achieves resources to tackle

156
EURALATbo 8/11/07 13:25 Página 157

EPÍLEG

Tantas quantas possíveis. Se uma nova ló- instituir un sistema de impuestos interna- problems before which the national states
gica social pode ser construída desde já, como cionales que redistribuya riquezas, consiga are becoming impotent (pandemics, finan-
vimos antes, então seria interessante estimular recursos para enfrentar problemas delan- cial crises, global warming) and gradually
um choque cultural no altermundialismo. Já te de los cuáles los Estados nacionales van discourages, by means of taxation, practices
não se trata de acumular forças para a grande haciéndose impotentes (las pandemias, las such as the consumption of fossil fuels or the
transformação que virá num futuro incerto. crisis financieras, el calentamiento de la production of nuclear waste? What roads
Trata-se de construí-la, desde já, nas ações e atmósfera) y desincentive progresivamen- will lead us to a monetary system that over-
posturas que adotamos todos os dias e na for- te, vía tributación, prácticas como el con- comes the supremacy of the dollar? How
mulação de alternativas que se tornarão viá- sumo de combustibles fósiles, o la produc- can the civil society of countries whose
veis quando reunirmos força e consciência ción de residuos nucleares? ¿Qué caminos States are en route to conronto create envi-
social para promover grandes mudanças. Pôr pueden llevar a un sistema monetario que ronments of understanding capable of pre-
fim ao divórcio entre quotidiano e ruptura, supere la supremacía del dólar? ¿De qué venting wars? How can we establish inter-
entre os que agem e os que formulam. manera las sociedades civiles de países cultural dialogues to defuse a conflict of civi-
cuyos Estados se encuentran en ruta de lizations between the West and the Arab
3) Criar mecanismos horizontais de confrontación pueden crear ambientes de world – a time bomb deliberately assembled
comunicação que permitam ao Fórum Social comprensión capaces de evitar las gue- by the fundamentalists of both sides?
Mundial superar a fase de evento e passar à rras? ¿Cómo establecer diálogos intercul- How many questions still need to be
de processo permanente. turales que desarmen un conflicto de civi- asked? It suffices to look at the new reality
O terceiro grande desafio que o FSM tem lizaciones entre el Occidente y el mundo Without the perspective of the old emanci-
diante de si – o da intercomunicação – está árabe – una bomba-reloj deliberadamente patory project to glimpse, from the pro-
relacionado com a própria necessidade (sem- armada por los fundamentalistas de los grammatic standpoint, that the great step
pre enunciada, nunca ainda realizada) de dos lados? forward that lies ahead of altermondialism
transformar os Fóruns Sociais num processo ¿Cuántas preguntas quedan todavía por is not to hierarchise proposals of resistan-
permanente, não apenas num evento. formular? Basta mirar la nueva realidad sin ce– but rather develop, on the basis of
A chave para passar ao FSM-processo é o la perspectiva del viejo proyecto emanci- transforming actions already in progress,
mundo virtual. O contato presencial é patorio para entrever, desde el punto de and based on contra-hegemonic values,
insubstituível – mas isso não significa que os vista programático, que el gran paso ade- multiple global alternatives.
movimentos e organizações ligados ao alter- lante que el altermundialismo tiene delan- The possibilities are endless. If a new
mundialismo possam limitar-se a ele. Para te de sí no es jerarquizar propuestas de social logic can be made as of now, as we
multiplicar os diálogos, o trabalho em rede, a resistencia – sino desarrollar, a par tir de have already seen, then it would be interes-
análise e formulação política coletivas, a las acciones transformadoras ya en curso, ting to stimulate a cultural shock in alter-