Está en la página 1de 35
 
 BCÝMJ]C] BJ HNRZVÈL]JHCLNVCI HNSIV —]NL [NFDI N[Ý]RID‘ ZLCWJV]CBNB MNRÝDCMN —]NLRN VI]N‘ HNRZVÈL, J]RNBI HILNON] =jri BJ GCDI]IGÈN GJM@N5 NFVCD/6;6>NDJPNLBJV HNRN GNMCDCRNBIV5NLRVI[IDIOÈN GCDI]ÝGCMN CC HIL]. JLVC^ZJ [ÃVJU D.
JWNDZNMCÝL
Jd ifejtcvi ojljrnd bj dn nltripidioèn gcdisýgcmn.
IFRJLJV ZLN RJIVÈN MI@JVJLRJ BJD @IHFVJ S ]Z] NRVCFZRI]1 [NVN[DNLRJNV]J DN [VJOZLRN OJLJVND MJLRVND ]IFVJ JD —]COLCGCMNBI BJD@IHFVJ‘, J] BJMCV5 JD ]JLRCBI BJ ]Z JPC]RJLMCN S DN BCVJMMCÝL JL ^ZJRCJLJ ^ZJ VJNDCUNV]J.
Ifejtcvi bj dn —Nltripidioèn Gcdisýgcmn CC‘
[DNLRJNV DN [VJOZLRN NLRVI[IDÝOCMN ^ZJ FZ]MN J]MDNVJMJV DNRIRNDCBNB BJD @IHFVJ S NDMNLUNV ]Z GZLBNHJLRI J]JLMCND, JL ZLNVJGDJPCÝL GCDI]ÝGCMN ]C]RJHÎRCMN S HJRÝBCMN.
ZLCBNB >5 DN VJDNMCÝL BJD @IHFVJ MIL JD HZLBI @ihfrj y hulbi5
Dn prjoultn nltripidýocmn vn n di ojljrnd, li sidi nd sjltcbi bjd clbcvcbui, clqucjrjsifrj dn jsjlmcn bj di `uhnli, sifrj dn jxcstjlmcn bjd sjr `uhnli jl ojljrnd. Jstj pdnltjnhcjlti sj `nmj piscfdj pir jd `jm`i bj quj lis jxpjrchjltnhis y mihprjlbjhisjl ul hulbi `uhnli mihõl.
Jxpdcmn pir quã js gulbnhjltnd pnrn jd milimchcjlti bjd`ihfrj jstn su milbcmcýl bj jxcstcr jl rjdnmcýl mil jd hulbi. V5
Bjfjhis bj pnrtcr prclmcpndhjltj bjsbj jd pdnltjnhcjlti bj dn ornl prjoultnnltripidýocmn5 ¹^uã js jd `ihfrj9 Jstn prjoultn sjþndn dn jsjlmcn bj dn nltripidioèngcdisýgcmn, pdnltjnbn bj uln girhn scstjhîtcmn y hjtýbcmn1 js bj pir sè uln prjoultn qujnpultn n dn titndcbnb bjd `ihfrj y qucjrj ndmnlznr su gulbnhjlti jsjlmcnd. Jl jstj sjltcbi, pibrènhis dchctnrlis n rjspilbjr jstn prjoultn sidi bjsbj jd pultibj vcstn bjd clbcvcbui, pjri dn prjoultn nltripidýocmn, vn hîs nddî, nfnrmn tnhfcãl dn fusmnbn bj dn jsjlmcn bjd sjr bjd `ihfrj. Jd `ihfrj mihi pjrsiln js scjhprj uln
 
jxcstjlmcn milmrjtn y õlcmn y, nbjhîs, jstns pjrsilns õlcmns, tcjljl uln jsjlmcn quj jstî jldn lnturndjzn mihõl, hîs nddî bj su jxcstjlmcn milmrjtn.[ir jddi, bjfjhis ngcrhnr quj jsti sidi js piscfdj pir jd `jm`i bj quj lisjxpjrchjltnhis y mihprjlbjhis jl ul hulbi `uhnli mihõl. Nschcshi, jd clbcvcbui,suejti bj su nutimilimchcjlti, li diorn su pripcn nuti-mihprjlscýl n trnvãs bj ulnrjgdjxcýl ncsdnbn scli hîs fcjl
 
jl jd mileulti bjd hulbi `uhnli mihõl1 nddè js bilbjddjon n jlmiltrnsj nsè hcshi. Jl pimns pndnfrns, sidi jl dn mihulcbnb bj dn jxpjrcjlmcn`uhnln, sj girhn y bjsnrriddn dn pripcn mihprjlscýl.Jstj nspjmti bj dn jxpjrcjlmcn mihõl, js bj tibi `ihfrj, pjrtjljmj n tibis pir cound. Munlbi lis nuti jxpjrchjltnhis mihi pjrsiln, jsi prjsupilj pir sè hcshi dnulcvjrsndcbnb bj ul hulbi `uhnli quj lis ddjon n trnvãs bj dn —@cstircn‘, jsti sj lis bnjl dn mihulcbnb y sj lis rjvjdn jl jd djlounej mihõl. Js pir tnlti jl jd hulbi bilbj jd`ihfrj sj pujbj milimjr, pir di quj jsti dj bnrî jd gulbnhjlti pnrn bjgclcrsj y milimjrsj. Jl milmduscýl, js gulbnhjltnd pnrn jd milimchcjlti bjd `ihfrj su milbcmcýl bjjxcstcr jl rjdnmcýl mil jd hulbi
 
 pirquj jd `ihfrj hcshi sj bjsmufrj jl di —itri‘, jl dnulcbnb bcndãmtcmn bj dn nutirrjndcznmcýl y rjndcznmcýl hulbnln, bj nuti mihprjlscýl ymihprjlscýl bjd hulbi. Jsn titndcbnb sidi js piscfdj jl jd hivchcjlti bj rjdnmcýl ymilimchcjlti jltrj jd clbcvcbui y di quj dj ribjn, js bjmcr, dn cltjrrjdnmcýl. Jsti qucjrjbjmcr tnhfcãl quj js sidi jl lujstri hulbi, bilbj nbqucrchis dis miltjlcbis bj lujstrismilimchcjltis, di quj siy, di quj jxpjrchjlti y jltcjlbi bj hc hcshi. Ribi jsti js jdrjsudtnbi bj ul milstnltj cltjrmnhfci bj hc yi y hc hulbi.
 
Jd hulbi bjd `ihfrj
 
¹Muîd js jd sjltcbi bj —hulbi‘ nd quj lis rjgjrchis y bjsbj jd mundrjgdjxcilnhis jl lujstri jstubci gcdisýgcmi bjd `ihfrj9
V5
 
Jl prchjr duonr, bjfjhis jltjlbjr —hulbijl jd sjltcbi jl quj dijxpjrchjltnhis y tnd mihi milstctuyj jd `ircziltj bj lujstri milimchcjlti, vidultnb ynmmcýl.
 
[ir itrn pnrtj, jd milmjpti hulbi li sidi rjsudtn chprjmcsi y jqucvimi jl jddjlounej mihõl, scli tnhfcãl jl jd djlounej gcdisýgcmi, pir di quj js ljmjsnrci utcdcznr jdmilmjpti gjlihjlidýocmi bj hulbi. Jsti nhjrctn li `nfdnr sifrj hulbi bjsbj jd pulti bjvcstn mishidýocmi bilbj jd hulbi sj jltcjlbj mihi uln rjndcbnb ifejtcvn tnd mihisufscstj jl sè hcshn, nltjs bj quj jd `ihfrj tjlon jxpjrcjlmcn y milimchcjlti bj ãd.Nsè pujs, js jltilmjs jl jd hulbi gjlihjlidýocmi bilbj ãstj sidi sj milvcjrtj jlhc hulbi munlbi clgduyj jl hc sjr bj pjrsiln bj hnljrn bjmcscvn, munlbi pjljtrn jl hcjxpjrcjlmcn pjrsilnd nd milvjrtcrsj jl hc jxpjrcjlmcn bj mihprjlscýl y jl hc `ircziltj bjmihprjlscýl.
 
Jl jstj sjltcbi, js ljmjsnrci bjgclcr bjsbj jd pulti bj vcstn gjlihjlidýocmi ynltripidýocmi jd hulbi. Di pibjhis bjgclcr mihi5 —Dn titndcbnb bj lujstri jspnmci vctnd ybj lujstri `ircziltj cltjdjmtcvi milmrjti‘. Jl jsjlmcn, jd hulbi li js schpdjhjltj jdifejti bj dn clvjstconmcýl bj dns mcjlmcns lnturndjs, jd yn jxcstj nltjs bj mundqucjr clvjstconml mcjlgcmn. ]idi uln rjgdjxl gcdisýgcmn gjlihjlidýocmn js mnpnz bjjxpiljrdi y jxpdcmnrdi bj girhn scstjhîtcmn. Bjsbj jstj sjltcbi, bjfjhis jltjlbjrdi.
 
¹N quã lis rjgjrchis munlbi `nfdnhis bj ul —hulbi `uhnli‘9
V5
 Munlbi `nfdnhis sifrj ul —Hulbi @uhnli‘, bjfjhis bj pnrtcr bjd `jm`i bj dnjxpjrcjlmcn bj dn pjrsiln. Jstn supilj pir sè hcshn dn ulcvjrsndcbnb bj ul hulbi `uhnli,quj - mihi bjmènhis nltjrcirhjltj - js piscfdj quj lisitris gjlihjlidýocmnhjltj`nfdnlbi, pibnhis bjsmufrcr, milimjr, jxpjrchjltnr dn rjndcbnb bj jstj hulbi. Nschcshi,lis js jsjlmcnd n lisitris hcshis jd qujrjr nmtunr mil rjdnmcýl nd hulbi. Jd hulbi bjtibns dns misns sj `nmj ul hulbi `uhnli (jltjlbcbi jl jd mishis, jd hulbi bj dns misns,bj dn lnturndjzn) yn quj js cltjrcircznbi y jvcbjlmcnbi pir dis `ihfrjs, y pir jsi, munlbijd hulbi bj dns misns sj `nmj jd hulbi `uhnli dj bnhis ul sjltcbi lujvi pirquj jdhulbi nsè sj milvcjrtj jl jd jspnmci vctnd bjd `ihfrj.Jl jstj sjltcbi jltjlbjhis nd hulbi. [ir itrn pnrtj, jd hulbi `uhnli lulmn jstîtjrhclnbi. Js ul hulbi nfcjrti quj sj jlsnlm`n, quj sj pridilon miltclunhjltj. Jstnnpjrturn bjd hulbi scolcgcmn bis misns5 quj jd `ihfrj jstî nfcjrti pnrn jd hulbi y quj suhulbi js ul hulbi nfcjrti pnrn jd `ihfrj.
 
]idi jd `ihfrj vcvj jd mileulti bj ul hulbiquj jstn jsjlmcndhjltj nfcjrti y trnsmjlbcãlbisj `nmcn dn rjndcbnb titnd.
 
¹Muîdjs sil sus mnrnmtjrèstcmns9
V5
 Jltrj dns mnrnmtjrèstcmns bj jstj hulbi `uhnli, sj jlmujltrnl dis scoucjltjs rnsois5>)
Jd hulbi li jstî sidi jsqujhntcznbi n prcirc, scli quj tnhfcãl js nsuhcbi npistjrcirc.
 Dn jxpjrcjlmcn quj `nmj jd `ihfrj bj su hulbi sidi js piscfdj y jstîoucnbn pir ul jsqujhn nltjrcir. Dn jsjlmcn bjd `ihfrj pjrtjljmj n ul hulbi qujvcjlj bnbi yn, y, pir jlbj, jstj jstî jl jsj hulbi. Js ul hulbi prj-priyjmtnbi yjsti js di quj `nmj piscfdj quj mil dn jxpjrcjlmcn mnptjhis dn rjndcbnb y girhjhislujstri hulbi. 6)
Jd hulbi li vcjlj nsuhcbi bj girhn hjrnhjltj pnscvn, scli quj lis dinpripcnhis y milgcournhis nmtcvnhjltj.
 Jstj hulbi `uhnli li js õlcmnhjltjul jsqujhn quj lis `jhis girhnbi, lc uln bjtjrhclnmcýl pnscvn girenbn n fnsj bjbntis prjjxcstjltjs y rjmcfcbis pir prjscýl. Bj `jm`i, mnbn milimchcjlti rjprjsjltnuln cltjrvjlmcýl nmtcvn jl dn rjndcznmcýl bj dn jxpjrcjlmcn bjd pripci pulti bj vcstny bj dn tihn bj pisjscýl pjrsilnd.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505