Está en la página 1de 8

sierpień 2006, nr 1 (1) www.raciborz.com.pl Drodzy Czytelnicy!

Oto w dłoniach trzymacie pilotażowy numer nowej gazety. Chociaż po raz


pierwszy w wersji papierowej, to w Internecie jesteśmy obecni od 2001 roku pod
adresem www.raciborz.com.pl. Raciborski Portal Internetowy jako jedyny codzien-
nie podaje świeże informacje z Raciborza i okolic.
Odnieśliśmy ogromny sukces, gdyż każdego dnia notujemy na naszych stro-
nach średnio 3500 wizyt co daje liczbę ponad 100.000 wizyt miesięcznie. Nie
ma dziś w regionie odpowiednika wśród witryn o regionalnej tematyce. Każdy
może skomentować poruszane przez nas tematy; ponad 15 tysięcy komentarzy
świadczy o popularności naszego serwisu.
Teraz postanowiliśmy podzielić się sukcesem z osobami, które nie korzystają
z Internetu. Za cel postawiliśmy sobie obiektywne informowanie mieszkańców
ziemi raciborskiej o wszystkim co wpływa na nasze życie. W Gazecie-IR znajdzie-
cie Państwo wycinek tego, co publikujemy w internetowej wersji pisma. Mamy
nadzieję, że drukowany informator spotka się z Waszą aprobatą i stanie się
najważniejszym z źródeł informacji.
Liczymy na pozytywny odzew; od niego będzie zależało czy i kiedy zwiększymy
objętość oraz nakład.
Redakcja

Chłopcy z plakatu Na
raciborz.com.pl
Powiaty świętują w Raciborzu
przeczytasz:

Pięciolecie współpracy z Powiatem


Maerkischer będzie świętowane
w Raciborzu. W maju feta odbyła się
w Niemczech. Przygotowania w Raci-
borzu trwają. Powiat Raciborski na
specjalnej sesji wręczy niemieckiemu
staroście odznaczenie.
W tym roku mija 5 lat od podpisa-
nia umowy o partnerstwie pomiędzy
Powiatem Raciborskim a niemieckim
Powiatem Märkischer.

więcej czytaj w serwisie: WYDARZENIA

Raciborski szpital przyjazny dziecku?


W “Szpitalu Przyjaznym Dziecku” matka
z dzieckiem staje się najważniejsza. Raci-
Już niedługo będziemy świadkami kampanii wyborczej, tym razem na szczeblu samorządowym. Może być borska lecznica przystąpiła do tego progra-
równie ostra jak parlamentarna i prezydencka, ale z tą różnicą, że toczyć się będzie na podwórku lokalnym, mu. Przed głównym wejściem stanęła już
nam bliższym. Na naszych oczach rozegra się nie jedno starcie kandydatów. Czy krwawe? Doświadczenie tablica informująca pacjentów o realizacji
pokazuje (bójki radnych), że nawet tego nie można wykluczyć. inicjatywy.
Obecna kadencja samorządu tery- prawda ma już swoich faworytów, ale Platformy Obywatelskiej Stanisławem
torialnego - rad gmin, rad powiatów ich nazwisk jednak na razie zdradzać Miką, którego promował poseł więcej czytaj w serwisie: ZDROWIE
i sejmików województw - upływa 25 nie chce. Jak zapewnia oficjalna Andrzej Markowiak wraz z Marią
października. W tym samym dniu kandydatka do sejmiku wojewódz- Wiecha. Po odsunięciu Markowiaka
upływa kadencja organów wykona- kiego i przewodnicząca nowego koła od kierowania PO los tego kandydata
wczych gmin: wójtów, burmistrzów PO “Nowa Generacja” Gabriela Lena- jest niepewny. Tajemnicą poliszynela Z Nędzy do Markowic kolejką turystyczną?
i prezydentów miast. Ostateczna de- rtowicz, z pewnoscią będą to ludzie jest, że poseł Siedlaczek pełniący Zabytkowa kolejka wąskotorowa na ternie
cyzja w sprawie terminu wyborów świeży. funkcję komisarza PO w powiecie gminy Nędza jeszcze nie kursuje. Dzien-
samorządowych jeszcze nie zapadła, Nie wiadomo wiele o kandydacie widziałby na tym stanowisku raczej nik Zachodni zapytał o sprawę wójta, który
jednak terminem jaki pojawia się na Prawa i Sprawiedliwości. Oficjalnie Lenka. zapewnił, że mimo przeszkód, kolejka
ustach polityków najczęściej jest 12 PiS oczekuje na jesienną konwencję Tymczasem sam Mirosław Lenk, wkrótce ruszy do Babic. Co z historycznym
listopad. wyborczą w Raciborzu, prawdopodo- który w poprzednich wyborach nie- odcinkiem wąskotorówki na terenie Raci-
W Raciborzu będziemy wybie- bnie z udziałem Jarosława Kaczyń- spodziewanie przegrał w drugiej turze borza?
rali 23-osobową radę miasta, oraz skiego, gdzie odkryje swoje karty. z Osuchowskim, nie kryje się z zamia-
23-osobową radę powiatu (z tego na Jak mówi lider PiS Tomasz Kusy, rem kandydowania. Obecny radny
miasto przypada 12 mandatów). Pona- obecnie kandydat ma przygotować
dto wybierzemy radnych sejmiku wo- program wyborczy i przedstawić do dokończenie str. 2 więcej czytaj w serwisie: WYDARZENIA
jewódzkiego oraz prezydenta miasta. akceptacji zarządowi powiatowemu.
Co zrozumiałe, to właśnie wybory -Jeżeli będziemy mówić to autorskim
prezydenckie zapowiadają się naj- programie a nie tylko o osobie – mówi
Radna prawomocnie skazana szowi przedstawiono więc fałszywą
fakturę. Dzięki niej CRON otrzymał
bardziej emocjonująco. Kusy. Wyrokiem utrzymującym decyzję Niepełnosprawnych. dotację w nienależnej wysokości.
Sztaby wyborcze, poza małymi Czarnym koniem wyborów może sądu pierwszej instancji zakończyła CRON się rozbudowywał. W czwartek w Sądzie Okręgowym
wyjątkami, nie śpieszą się z po- okazać się radny powiatowy Nor- się sprawa wiceprzewodniczącej Fundusz zgodził się dofinansować w Wodzisławiu Śląskim, ogłoszono
dawaniem kandydatów. Pozostają bert Mika. Kojarzony z raciborską Rady Miasta Marii Wiecha. Radna inwestycję w wysokości 45% planowa- publikację wyroku sprawy radnej.
domysły, plotki i “przecieki”. Jako “Odnową w Duchu Świętym” dyrek- skazana w sądzie rejonowym w grud- nych kosztów, które wynosiły ponad Utrzymano decyzję, jaka zapadła
pierwsze swojego kandydata na tor gimnazjum nr 3. Nie udało nam niu ubiegłego roku, postanowiła, że 500 tys. zł. Dotacja jednak nie mogła w zimie ubiegłego roku w racibor-
prezydenta ujawniło SLD. Będzie nim się oficjalnie potwierdzić informa- odwoła się od wyroku. Sąd w Raci- objąć robót już zafakturowanych. skim sądzie - wyrok skazujący + kara
Tadeusz Ekiert, wieloletni dyrektor cji o starcie, ale jak ustaliliśmy de- borzu uznał ją wówczas winną przed- Dyrektorka zaniżyła więc wartość grzywny w wysokości 5 tys.zł.
Rafako. O pozostałych kandydatach cyzja o jego kandydowaniu zapadła stawianych zarzutów i wyznaczył karę zakończonych prac we wniosku o dofi- Taki przebieg wydarzeń pod
słychać niewiele, co nie oznacza, że w ubiegłym miesiącu i start jest już grzywny w wysokości 5 tys. zł. nansowanie. Konieczne było przed- znakiem zapytania postawił dalsze
ich nie ma. Nie zamierza starać się przesądzony. Nie wiadomo jeszcze Przypomnijmy, że sprawa rad- stawienie faktury od wykonawcy a, piastowanie przez Wiechę stanow-
o reelekcję Jan Osuchowski. jak będzie nazywał się tworzony przez nej dotyczyła wyłudzenia dotacji że niektóre roboty były już wykonane iska radnej oraz posady dyrektora Re-
Po ostatnich transformacjach, niego komitet wyborczy. z PFRON-u, jaką chciała Wiecha, przed podpisaniem umowy z PFRON- gionalnego Centrum Krwiodawstwa
utworzeniu kolejnych dwóch kół, Nie wiadomo też, co będzie z jako ówczesny dyrektor, uzyskać em, legalne rozliczenie w maksymal- i Krwiolecznictwa.
tutejsza Platforma Obywatelska, co niedoszłym kandydatem raciborskiej dla Centrum Rehabilitacji Osób nej kwocie nie było możliwe. Fundu- /SaM/
WIADOMOŚCI
Chłopcy z plakatu cd.
buduje własne ugrupowanie wybor-
cze, ale tak jak 4 lata temu oczekuje
Bez znieczulenia Budowa obwodnicy trwa
poparcia Ruchu Samorządowego Najpierw chcieli podwyżek, zagrozili, że odejdą. Słowa dotrzymali. Po- By Urząd Marszałkowski mógł rozpocząć remont mostu przy Rybnic-
Racibórz 2000 (którego był kandy- tem udało się ich ubłagać i wszyscy anestezjolodzy raciborskiego szpitala, kiej konieczna jest przebudowa drogi lokalnej biegnącej ulicami Drze-
datem) oraz poprzez Adama Hajduka, którzy z końcem czerwca złożyli wypowiedzenia, wrócili do pracy. Nie na wieckiego, Olimpijczyka i Grobla w dzielnicach Obora i Markowice. Roboty
jak się mówi kandydata na starostę, długo. W końcu zawieszono działalność OIOM - u. Niedawno wyszło na te, związane z utworzeniem drogi objazdowej do centrum miasta trwają i...
Towarzystwa Miłośników Ziemi jaw, że zmarł pacjent, który prawdopodobnie był nieprawidłowo znieczu- potrwają jeszcze conajmniej do połowy sierpnia.
Raciborskiej. -Będę także pracował lony do operacji. Placówka sprawę chciała przemilczeć. By Urząd Marszałkowski mógł
nad wsparciem innych klubów, ale jest Po tym, jak z lecznicy zwolnili specjalizację, ale przez ostatnich rozpocząć remont mostu przy Ryb-
na to jeszcze czas - mówi. się niemal wszyscy anestezjolodzy, pięć lat pracował tylko w erce i nie nickiej konieczna jest przebudowa
Plany wiceprezydenta Mirosława dyrekcja usilnie zaczęła szukać znieczulał. I to znowu zaniepokoiło drogi lokalnej biegnącej ulicami
Szypowskiego jeszcze nie do końca zastępstwa, zaś działalność Oddziału Frydrycha, ale Wierciński stwierdził, Drzewieckiego, Olimpijczyka i Grob-
może precyzyjne, ale to, że w wybo- Anestezjologii i Intensywnej Tera- że to nie problem, więc ordyna- la w dzielnicach Obora i Markowice.
rach wystartuje jest już pewne, nie pii zawieszono. Postanowiono, że tor postanowił opuścić szpital. Roboty te, związane z utworzeniem
wiadomo jednak czy podtrzyma pacjenci w krytycznym stanie będą Poinformował jednak, że w razie drogi objazdowej do centrum miasta
wcześniejsze deklaracje o kandydowa- wożeni do innych placówek. potrzeby będzie pod telefonem. trwają i... potrwają jeszcze conajmniej
niu na prezydenta - Chcę kandydować Przypomnijmy, że do końca cze- Pojawiła się konieczność naty- do połowy sierpnia.
na radnego z ramienia tworzącej się rwca raciborskie szeregi anestez- chmiastowej operacji 83 - latka. Le- Jak podaje Andrzej Szczurek
lewicowej koalicji - komentuje Szy- jologów zasilało 13 specjalistów. karz z Falcka rozpoczął znieczulanie. z Urzędu Miasta, czuwający nad prze- anie ze środków Banku Rozwoju Rady
powski. Dzień później, na polu walki, została Pojawiły się kłopoty - chory zaczął biegiem prac, większość zadań jest Europy wynosi blisko 953 tys. zł. Ul-
Swoją kampanię w postaci gaze- ich już tylko trójka. Dyrekcja uznała, mieć problem z oddychaniem. Le- już zakończona. Najpierw rozebrano ica Brzeska w Raciborzu jest traktem
ty i bilbordów rozpoczęły Oblicza, że postulaty lekarzy przewyższają karz próbował go intubować. Bez znajdujące się tam betonowe płyty. komunikacyjnym o znaczeniu region-
ugrupowanie radnego Ryszarda możliwości finansowe placówki. Po- skutku. Mimo to, nie zgodził sie na Do chwili obecnej ułożono kamień alnym. Droga ta łączy powiat racibor-
Frączka. 4 lata temu kandydował na rozumienie okazało się niemożliwe. ściągnięcie pomocy. W końcu jeden z oraz warstwę asfaltowo - betonową. ski z wodzisławskim, prowadzi do
prezydenta z ramienia KWW Po- Pacjenci zostali pod opieką 4 ane- chirurgów zadzwonił na intensywną Na koniec zamierza się położyć jesz- trasy wojewódzkiej nr 936 w kierunku
jednanie. -Zamierzam zgłosić swoją stezjologów: 2 ze szpitala i dwóch terapię. Gdy zjawił się dr Zbigniew cze kilka warstw asfaltu. przejść granicznych z Czechami.
kandydaturę na stanowisko radnego, z prywatnej firmy Falck. Mieli Barto, zostawiając bez lekarza swój Prace prowadzone przez Ulica Brzeska jest też alternatyw-
ale przyznaję, że mam jeszcze pewne przeprowadzać większość planowa- oddział, serce pacjenta już nie biło. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych nym połączeniem komunikacyjnym
wątpliwości co do ostatecznej decyzji nych zabiegów. Jeden z nich zakończył Reanimacja się powiodła, ale stan idą dobrze, ocenia Szczurek. Przyzna- z Raciborza do Pszczyny. Będzie to
- twierdzi Frączek. Ruch Obywatelski się tragicznie... chorego był na tyle poważny, że zmarł je jednak, że nie obywa się bez pro- również istotne połączenie komu-
Raciborzan, klub, do którego należy Trzy tygodnie temu w racibor- tuż po operacji. blemów - upał wpływa niekorzystnie nikacyjne z planowaną autostradą A1.
uważa za najlepszy i w najbliższych skim szpitalu zmarł 83 - letni pacjent. Dr Frydrych twierdzi, że wiele nie tylko na pracujących, ale i sprzęt, Obecnie jest w opłakanym stanie. Jak
wyborach bezkonkurencyjny. Co Sprawa wyszła na jaw dopiero teraz. procedur zostało naruszonych. Le- który czasem “wysiada” przy tak zapowiada Wydział Inwestycji i Re-
do wystawienia pretendenta na Do śmierci chorego przyczyniły się karz, któremu na stole umarł pacjent, wysokich temperaturach. Nie bez montów raciborskiego starostwa, do
prezydenckie stanowisko ROR nie braki kadrowe na OIOM - e. Ordyna- nie powinien w tym dniu wykonywać znaczenia są też roboty budowlane którego to należy realizacja inwesty-
podjął jeszcze decyzji. tor, jego zastępca i lekarka w trakcie już żadnych zabiegów. Tak się nie hipermarketu powstającego na Kamie- cji, remont będzie poważny - wymia-
Sabina Mostek specjalizacji - jedyni, którzy zostali po stało mimo, że ja w każdym momen- nioku. Pomimo, że Wydział Gospo- na nawierzchni oraz podbudowy,
zwolnieniu się reszty, dyżurowali na cie mogłem przyjechać do szpitala darki Miejskiej UM podaje, że roboty formowanie poboczy, przepustów.
okrągło. W końcu Falck znalazł dla i przejąć dyżur. O całym zdarzeniu powinny skończyć się do końca lipca, Wszystko to, jak twierdzi urząd,
Raciborza lekarzy, jednak dr Grzegorz dowiedziałem się dopiero drugiego to wygląda na to, że tak dobrze jednak odbywać się będzie przy pomocy
Frydrych, ordynator anestezjologii, dnia i to od osób trzecich! - komen- nie będzie. Umowę mamy do połowy nowej technologii.
Chciał się zabić ze strachu przed miał wątpliwości co do kompetencji tuje Frydrych. sierpnia i w tym terminie wykonawca Firma “Borbud”, która została
aresztem jednego z nich. Jak twierdzi Fry- Ordynator dziesięć dni temu powinien się wyrobić - mówi Szczu- wykonawcą, powinna rozpocząć
drych, miał on tylko pierwszy stopień został zwolniony dyscyplinarnie rek. roboty już w połowie sierpnia tego
19 - latek zatrzymany za znęcanie specjalizacji i brak doświadczenia ze szpitala. Odwołał się od tej de- Gdy objazd będzie gotowy roku. Do połowy grudnia droga
się nad swoją dziewczyną chciał w znieczulaniu. Swoje wątpliwości cyzji i skierował sprawę do sądu, przyjdzie czas na remont mostu. powinna być oddana do użytku,
popełnić samobójstwo. Tłumaczył, że przedstawił dyrekcji szpitala, jednak natomiast o zdarzeniu, jakie miało Tymczasem Zarządowi Dróg Woje- jednak bez tzw. warstwy ścieralnej.
to ze strachu przed aresztem. ta problem zbagatelizowała. Byli ane- miejsce w szpitalu powiadomił kon- wódzkich nadal nie udało się wyłonić Ta zostanie położna już w roku
Joanna Rudnicka z biura pra- stezjolodzy próbowali zablokować sultanta wojewódzkiego. Ten zawiado- wykonawcy. przyszłym, jak zakłada starostwo,
sowego raciborskiej policji komen- pracę nowych lekarzy. Stworzyli mił prokuraturę. Twierdzi, że istnie- Kierowcy ze strachem myślą około marca lub kwietnia. Starostwo
tuje, że życie mężczyźnie uratował nieprzyjazny klimat, twierdząc, że je podejrzenie o nieprawidłowym o wizji planowanych remontów raci- twierdzi, że remont nie stworzy kie-
policjant, który akurat kontrolował z placówki zostali wyrzuceni. Tymc- znieczuleniu pacjenta. Z kolei skutki borskich mostów i związanych z nimi rowcom poważnych problemów. Jest
pomieszczenia dla zatrzymanych. 19 - zasem odeszli przecież sami - komen- długotrwałego niedotlenienia mogą utrudnieniami komunikacyjnymi. Ale już gotowy projekt organizacji ruchu,
latek tłumaczył, że targnął się na życie tuje Wierciński, zastępca dyrektora nie być zauważalne podczas sekcji nie na samych mostach się skończy. który zakłada konkretne objazdy.
bo bał się tymczasowego aresztowa- szpitala. zwłok. Uważa też za niedopuszczalne, Wkótce też rozpocznie się remont Jadący z Raciborza, będą musieli
nia. Mężczyzna został przebadany; Tego samego dnia w szpitalu że szpital sprawę przemilczał. ulicy Brzeskiej, na który Powiat Raci- kierować sie ulica Pogrzebieńską do
najbliższe miesiące spędzi w areszcie. pojawił się kolejny lekarz ściagnięty Sabina Mostek borski uzyskał dotację w wysokości Syrynii, a stamtąd prosto do Lubomii.
Przedstawiono mu zarzut znę- przez firmę - miał co prawda prawie 50 proc. całego zadania in- Urząd podaje, że kierowcy nie nadłożą
canie się i zniszczenie mienia. Grozi westycyjnego. Wartość całego pro- więcej niż 1,5 dodatkowego kilometra
mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawie- Komentarze czytelników jektu “Poprawa dostępności komu- drogi. Ponadto, według zapewnień
nia wolności. nikacyjnej terenów inwestycyjnych urzędu, Brzeska z ruchu nie będzie
Ja /2006-07-26 01:00:09/
powiatu raciborskiego - remont ulicy wyłączona na cały czas trwania re-
Rozbój w Nędzy Zapłon godny szachisty... Ale zawsze... To pierwsza ofiara “mądrych” decyzji pode-
Brzeskiej w Raciborzu” to prawie 1 montu.
jmowanych przez dyrekcję szpitala i zarząd powiatu... miejmy nadzieję że ostat-
mln 906 tys. zł, z czego dofinansow- /SaM/
W sobotę około godziny 15.00 nia... ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć...
w miejscowości Nędza dwaj mężczyźni Suzi /2006-07-26 13:03:03/
napadli 21 - letnią dziewczynę i jej 27
- letniego chłopaka. Dotkliwie ich po-
My tu gadu gadu a piszą juz o tym na innych portalach i w wyborczej. Ponownie
Racibórz zyskuje sławę, ale nie o takiej marzyliśmy. Bardzo źle się stało. Może Pa-
Darmowe szkolenia od PUP-u
bili i okradli. nom K... da to do myślenia. Nie czas na roliczenia tylko na naprawę kraju. W raciborskim Zakładzie Dosko-
Jak podaje policja jeden ze nalenia Zawodowego, rozpoczął się
sprawców zaciągnął pokrzywdzoną Ja /2006-07-26 14:50:34/
kilkumiesięczny cykl szkoleń dla
do samochodu. Dusił ją i bił, w końcu jedyni odpowiedzialni za całą tą chorą sytuację to władze szpitala i zarząd powia-
tu...
bezrobotnych.
skradł telefon komórkowy warty Kompleksowy, wielomodułowy
około 2 tys.zł. Drugi z mężczyzn dla ja /2006-07-26 16:58:48/ cykl szkoleń finansowany jest
kopiąc 27 - latka powalił go na ziemię to działanie anesteziologów przyczyniło się do takiej sytuacji. chcieć ponad dychę w całości ze środków Powiatowego
i zerwał z jego szyi złotą biżuterię na miesiąc! i szatażując nas wszystkich zwalniając się doprowadzili do tego co Urzędu Pracy w Raciborzu, w ramach
wartości 500 zł. jest. Też chcłałbym przynajmniej połowę, z dychy, kto mi dołozy? ja nie składałem realizacji projektów “Wiatr w żagle”
W końcu przestępcy ruszyli przysiegi !
oraz “Alternatywa”. Są to projekty
w kierunku Raciborza. Pokrzywd- figo /2006-07-26 19:00:02/ mające za zadanie umożliwić osobom
zony zdążył powiadomić o zdarzeniu młodym oraz długotrwale bezrobot-
Jak może jeżdzić na erce lekarz który nie umie intubować?? A bierze sie za znieczu-
raciborską komendę i sam ruszył lanie krytycznie chorego pacjenta. To on jest odpowiedzialny niestety choć miły nym podniesienie swoich kwalifikacji
w pościg za sprawcami. Blokada poli- gość!!!Nie powinien brac sie za cos czego nie potrafi. Powinien odmówić udziela- zawodowych.
cyjna ustawiona na ulicach miasta nia usług anestezjologicznych bo nie ma o nich juz od dawna pojecia!!!!!!!!!!!! Na komplet kursów składają
pozwoliła zatrzymać mężczyzn. się m.in. szkolenia: “Magazynier
ada /2006-07-31 12:08:31/
Okazuje się, że 22 - i 28 - z obsługą wózków jezdniowych, kom- Ćwiczenia prowadzone we wsp. z firmą SOFT-ib
latek, mieszkańcy województwa Może poprostu źli lekarze zaczęli by robić inne rzeczy niż leczenie ludzi,- to najlep-
sze wyjście, albo niech wyjadą, a przyjdą nowi młodzi dobrze wykształceni ludzie, putera i praktycznymi aspektami reali- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
dolnośląskiego już wcześniej byli ka- zacji zasad GHP/GMP”, obejmujący praktycznymni aspektami realizacji
którzy chcą pracować w Polsce .
rani za podobne przestępstwa oprócz zajęć teoretycznych, również zasad GHP/GMP, BHP, książeczką
Grozi im kara pozbawienia bla /2006-07-31 12:32:49/
ponad 60 godz. ćwiczeń z zakresu sanepidowską” obejmujący prawie
wolności od 2 do 12 lat. Raciborska Tylko że młodzi dobrze wykształceni nie chca pracować w Polsce bo za granicą obsługi wózków jezdniowych, kas 200 godz zajęć teoretycznych i prak-
policja wystąpiła do prokuratury o za- mają 10 krotnie wyższe zarobki. He he!!!!! fiskalnych, a także obsługi i montażu tycznych, w tym m.in. z organizacji
stosowanie wobec mężczyzn tymcza- butli gazowych, “Opiekunka dla i technik sprzedaży, towaroznawstwa,
sowego, 3 - miesięcznego aresztu. osób starszych i dzieci z modułem obsługi programu SUBIEKT i wielu
Więcej komentarzy na: raciborz.com.pl j. angielskiego”, oraz “Profesjonalny innych.

2 sierpień 2006 Gazeta - Informator Raciborski


WIADOMOŚCI

Rybnik przed Raciborzem Wiadukt nadal niebezpieczny Nowy chodnik Mostu Zamkowego
Rozpoczął się remont nawierz-
“Rzeczpospolita” kolejny raz Czym według “Rz” wyróżnia się Ten wiadukt już nie raz przy-prawił kierowców o ból głowy. Na początku chni chodnika na Moście Zam-
nagradza najlepsze miasta i gminy Rybnik? Dzięki staraniom samorządu lipca utknęła pod nim cysterna przewożąca 20 ton substancji chemicznej. kowym na Odrze. Odcinek dla
z całego kraju. nie jest już typowo górniczym Prawie cały dzień droga była zamknięta, kursy pociągów zostały wstrzymane. pieszych mostu, który łączy Ostróg
Takie które potrafią jednocześnie mias-tem, ale centrum edukacyjno- Podobnie było w maju, kiedy to wgniótł się w niego potężny tir. Mowa o ze śródmieściem, był w bardzo złym
dbać o finanse, podnosić jakość usługowym swojego regionu. wiadukcie przy Rybnickiej i jego nienaprawionym od dawna oznakowaniu. stanie. Prace powodują utrudnienia
życia mieszkańców i współpracować Tymczasem na miejscu trzynas- Wypadek cysterny zdezorgani- jezdnią łańcuchy - pozostałość po w ruchu pojazdów wjeżdzających
z lokalnymi organizacjami. tym w kraju i pierwszym w woje- zował poruszanie się po mieście na ogranicznikach. Prostokątne tablicz- z Placu Mostowego.
Ranking przygotowano podobnie wództwie, w kategorii gmin miejs- długi czas. Z jego skutkami walczyło ki, które dopełniają oznakowania już
jak w ubiegłym roku, po wnikliwym kich, wylądował Racibórz. Do tej kilkadziesiąt strażaków i policjantów. bardzo dawno temu zostały zerwane Topole do wycinki
przestudiowaniu finansów gmin. kategorii zakwalifikowało się 100 Niektórzy raciborzanie mieli problem przez rozpędzone cieżarówki. Do Władze Raciborza, na wniosek
Ma to na celu wskazanie najlepiej gmin. W ubiegłym roku miasto zajęło z dotarciem do własnych domów. Co tej pory nikt się nie kwapił by je Przedsiębiorstwa Gospodarki Loka-
zarządzanych miast i gmin w Polsce. miejsce szóste. było powodem? Cysterna zaklinowała uzupełnić, jednak tli się nadzieja, że lami DOM, wydały pozwolenie na
W tym roku w kategorii miast Prof. Jerzy Buzek, szef kapituły się pod wiaduktem. Jak to możliwe? w końcu ograniczniki zawisną nad wycięcie dwudziestu siedmiu topól
na prawach powiatu pierwsze miej- rankingu cieszy się, że “samorządy Kierowca ciężarówki tłumaczył, że dachami pojazdów. “Są w trakcie ro- przy ulicy Polnej i czterech przy ulicy
sce zajął sąsiedni Rybnik, za nim zdobywają Unię Europejską”, bowiem skoro odcinek wcześniej udało mu bienia” - usłyszeliśmy w Powiatowym Bukowej.
znalazł się Kraków i Toruń. Z kolei prawie połowa unijnych pieniędzy się przejechać pod ogranicznikami Zarządzie Dróg. Ale jakiego “robie- Topole będą zastąpione innymi
jeśli chodzi o gminy miejskie i miej- w ostatnich dwóch latach trafiła wyznaczającymi wysokość wiaduktu nia” trudno wywnioskować, bowiem drzewami liściastymi w najbliższym
sko - wiejskie to na szczycie stanął właśnie do samorządów, sporą część to nie miał podstaw by obawiać się łańcuchy samotnie jak wisiały, tak sezonie wegetacyjnym. Wycince
Międzyrzecz (Lubuskie), po nim wydały zaś gminy. utknięcia pod nim. Jak to więc mogło wiszą... podległy tylko drzewa o obwodach
Żary (Lubuskie) i Puławy (Lubelskie). Na co głównie idą pieniądze? Na się stać? Most okazał się niższy niż Czy do mobilizacji konieczny jest pnia powyżej stu centymetrów.
Natomiast z gmin wiejskich najlep- drogi, oczyszczalnie ścieków, sieci “potykacze”? Nie. Kierowca uznał, kolejny wypadek? Podstawę decyzji stanowi ustawa o
szy okazał się Andrespol (Łódzkie), kanalizacyjne, doprowadzanie Inter- że oznakowaniem są zwisające nad /SaM/ ochronie przyrody.
potem Mszana Dolna (Małopolskie) netu.
i Dębno (Małopolskie). /SaM/
Tesco w Raciborzu? Syreny w rocznicę powstania
Komentarze czytelników 1 sierpnia br. o godzinie W
W połowie sierpnia ma zostać - godzinie 17.00 w śląskich mias-
A-F /2006-07-20 18:07:13/ podjęta decyzja w czyje ręce wpad- tach rozległy się syreny alarmowe
Władzom i mieszkancom Rybnika gratulujemy osiągnięcia koszulki lidera po nie działka u zbiegu ulic Kościuszki
kilku lata bycia w krajowej czołówce. Jest to wspaniała reklama przedwyborcza
przypominające mieszkańcom wo-
i Łąkowej, należąca do raciborskie- jewództwa, że 62 lata temu o tej
dla radnych i prezydenta Rybnika i nie muszą ludzi oszukiwać przedwyborczymi
go zakładu Rameta. Za kilka dni właśnie porze rozpoczęło się Powsta-
obietnicami bo ludzie poznają pracowitość i kompetencje po “owocach”. Jeszcze
raz gratuluję!!. Niestety dysproporcję między UM w Rybniku a raciborskim prezy- Rada Nadzorcza zdecydować ma nie Warszawskie.
dium można porównać z pewną reklamą (ostatnio są bardzo modne reklamowe o przeznaczeniu terenu (sprzedaż,
porównania): rybniccy prezydenci i radni to jest Chiquita a raciborscy prezydenci czy dzierżawa). Tymczasem na roz- częściowo są podnajmowane (do Dwuzłotówka z basztą
i rajcowie to nawet nie są zwykłe banany, do których im bardzo daleko:) pisany przez Rametę konkurs ofert czasu rozstrzygnięcia ostatecznego
odpowiedziało kilka firm, wśród przeznaczenia). NPB planuje wprowadzenie
LOLZ /2006-07-22 14:44:36/
których znalazły się przynajmniej Jak się nieoficjalnie do- do obiegu 2 złotowej monety
RACIBÓRZ DNO, RYBNIK RULEZ. A RZECZYPOSPOLITA TYLKO TO POTWIERDZILA upamiętniającej Racibórz w I połowie
dwie zainteresowane budową super- wiedzieliśmy, Tesco ma ochotę
Arteks /2006-07-22 22:39:01/ marketu - Tesco i Plus. zainwestować w naszym mieście i to 2007 roku. Obiektem, który będzie
Swoją drogą te 13 miejsce w gronie miast poniżej 100 tysięcy to i tak coś Aktualnie trwa przenoszenie bez względu na wynik rametowskiego odwzorowany na rewersie racibor-
pocieszającego dla Raciborzan :) części produkcyjnej znajdującej się konkursu. Rzecznik prasowy firmy skiej monety będzie Baszta.
dotąd przy Łąkowej do głównej siedzi- informacji nie potwierdza, ale jej i nie Narodowy Bank Polski roz-
ada /2006-07-22 09:29:35/
by przy Królewskiej a puste obiekty dementuje. począł emisję serii monet Nordic
...oj za dużo koneksji w Raciborzu... i co zdolniejsi młodzi ludzie z braku pracy /SaM/
Gold o nominale 2 zł o nazwie „His-
i perspektyw ,,uciekają nie koniecznie do krajów unijnych z naszej trójki tylko toryczne miasta w Polsce”.
najmłodszy kończy liceum i tylko patrzeć jak wyfrunie,jedno pracuje już na uniwer-
sytecie, drugie w dobrej rozwijającej się firmie, oczywiście pracują tu w Polsce,
mają solidne wyższe wykształcenie i znają bardzo dobrze dwa języki obce... Może
Zaśmierdziało jak w Oborze Doboru miast dokonał Zespół
Historyków pod przewodnictwem
szkoda, że nie było dla nich miejsc pracy w naszym mieście.. Stąd to 13-miejsce... Chyba tylko znających Racibórz nie dziwi, że ktoś może mieszkać prof. Henryka Samsonowicza. Wśród
w Oborze i być z tego zadowolonym. Tłumaczenie, że dzielnica Obora to miast upamiętnionych kolejnymi
nie to samo co obora i nie ma nic wspólnego ze smrodem sprawdzało się monetami znalazł się Racibórz.
Więcej komentarzy na: raciborz.com.pl jeszcze do niedawna. Emisję rozpoczęto we wrześniu
Prawie sielankowe życie w tej rano udałem się do Wydziału Ochrony 2005 r. - informuje NBP. Serię za-
malutkiej dzielnicy zepsuło pewne Środowiska, gdzie pani naczelnik inaugurowała moneta poświęcona
Budowa Auchan ruszyła wydarzenie i to nie o uciążliwości zapewniła mnie, że sprawą zajmują się Gnieznu. Najnowsza moneta nyska
związane z budową hipermarketu nie tylko oni, ale również wodzisławskie jest dziesiąta w tej serii, a do kwiet-
Rozpoczęły się prace budowlane usługowy. Jak zapowiada Schiever,
na pobliskim “Kamienioku” chodzi. starostwo, gdzie doszło do podobnych nia 2008 roku zostaną wyemitowane
związane z powstaniem centrum przy Oborze powstanie hipermarket
W upalny dzień obrzydliwy fetor incydentów – mówi mieszkaniec łącznie 32 monety. Wśród wybran-
handlowego Auchan na terenie Auchan, dwa mniejsze markety i stac-
wstrząsnął dzielnicą i wjeżdżającymi osiedla Tomasz Kusy. Sprawcą tego ych miast śląskich jest m.in. Pszczyna
dawnego Kamienioka w dzielnicy ja benzynowa. Podobno mają tam
do miasta od strony Rybnika. Na fo- zamieszania okazał się przedsiębiorca i Cieszyn.
Obora. Ogromny plac budowy stoi także powstać obiekty rekreacyjne.
tuż przy miejskim kąpielisku. W poblizu już znajduje się niekry- rum www.raciborz.com.pl pojawił się z Lubomi. Wynajmuje on od osoby
Sprawa budowy Auchan ciągnęła ty basen miejski i kemping. - Czy pył taki wpis: “autor A-F: Jakiś kompletny prywatnej łąki tuż obok rzeki, gdzie Tragiczny finał festynu
się przez wiele miesięcy. i hałas pracujących maszyn budow- debil (inaczej nie można określić ta- “nawozi” je nieczystościami ze swo- Tragicznie zakończył się festyn
W miejscu, gdzie dawniej lanych nie będzie poważnie zkłócał kiej osoby) wylał w taki upał gnojowi- jej hodowli tuczników. Jeżeli robi podsumowujący sezon klubu LKS
znajdował się m.in. staw i gdzie wy- wakacyjnego wypoczynku? - pytają cę koło mostu na Uldze i teraz capi to zgodnie z zasadami przewidzia- Wypoczynek Buków. Niedaleko
poczywali raciborzanie, a później idący na basen mieszkańcy. od basenu na Oborze aż do ZEWu”. nymi przez rozporządzenie ministra tamtejszego ośrodka sportowego, na
powstało dzikie wysypisko, teraz /a/ Smród unosił się jeszcze co najmniej trudno mu tego zakazać. -Mieszkańcy żwirowni znaleziono ciało 23 - let-
powstanie kompleks handlowo- 2 dni taki, że jadąc samochodem miasta również mają prawo god- niego mężczyzny.
z zamkniętymi szybami nie można nie żyć i wypoczywać, chociażby na Do zdarzenia doszło 15.07 podc-
było go nie zauważyć. Otwarcie okien basenie. Jeżeli sytuacja powtórzy się, zas festynu sportowego. Nikt nie zna
w domach położonych przy Odrze mieszkańcy podejmą zdecydowane okoliczności wypadku; uczestnicy
było wręcz niemożliwe. Upały jeszcze działania w obronie swoich praw imprezy słyszeli jedynie plusk wody.
zwielokrotniały efekt powodowany – dodaje Tomasz Kusy. Ciało mężczyzny znaleziono do-
przez fetor. Sąsiedzi “nawożonych” łąk piero w niedzielę. Na miejsce dotarła
Mieszkańcy skarżyli się na zwracają uwagę, że to nie pierwszy straż pożarna z Wodzisławia Śląskiego
dolegliwości zdrowotne, jak utrzymy- taki przypadek. Poprzednim razem, i rybniccy nurkowie.
wali, związane ze smrodem. Wzbu- jak mówią, znajdowali nawet resztki Dopiero sekcja zwłok wykaże co
rzeni zalali wręcz Straż Miejską tkanki zwierzęcej. było przyczyną utonięcia mężczyzny,
i Wydział Ochrony Środowiska tele- TP ale policja wyklucza działanie osób
fonami w tej sprawie. -Następnego dnia trzecich.

GORĄCA LINIA DZIENNIKARSKA

604 49 17 80
Z G Ł O Ś T E M AT, P O D Z I E L S I Ę O P I N I Ą ,

Gazeta - Informator Raciborski sierpień 2006 3


FOTOREPORTAŻ

JPII: “Nie budujcie mi pomników”


stety są i takie, które są przykladem
kiczowatych, pretensjonalnych two-
rów. Mam na myśli np. pomnik au-
torstwa Czesława Dźwigaja, który stoi
w Pulawach. Musimy się bronić przed
zalewem tego typu pseudosztuki.
Zresztą stawianie pomników Ojcu
Świętemu jest zaprzeczeniem nau-
ki, jak i całego Jego życia. Poza tym
wynika z bardzo płytkiej interpretacji
myśli papieża. Ja rozumiem, że każdy
chce mieć pamiątkę po Ojcu Świętym,
ale jak można w miejscowościach,
gdzie brakuje funduszy nawet na
jedzenie dla dzieci, w ogóle myśleć
o wydawaniu horrendalnych kwot pamięć o Ojcu Świętym wyraźmy “to chyba najpiękniejszy pomnik, jaki
na papieskie monumenty? Jak ktoś przede wszystkim przez zgłębianie chciałby otrzymać Jan Paweł II”.
Jego nauczania oraz działania Wydaje się, że przesłanie to
duszpasterskie i charytatywne naz- doskonale zrozumiał chociażby
naczone papieską wizją „nowej Wrocław, gdzie Jana Pawła II nie
Po śmierci Jana Pawła II wiele wyobraźni miłosierdzia”. Piękniej spotka się na piedestale. O jego oso-
miast, również i Racibórz, zapaliło się uczcimy pamięć zmarłego Papieża bie przypomina wybudowany dla
do idei uczczenia jego pontyfikatu. przez tworzenie kuchni dla ubogich, młodych Dom Papieski. Korzystają
Nazywają jego imieniem ulice, szkoły, świetlic dla dzieci, hospicjów dla cho- z niego studenci.
stawiają pomniki. Pod tym ostatnim rych czy młodzieżowych ośrodków Budowa pomnika była możliwa
pomysłem podpisało się także nasze kultury im. Jana Pawła II niż przez m.in. dzięki sprzedaży cegiełek
miasto - 20 maja przed kościołem zwykłą zmianę nazw ulic... “. wśród wiernych. Inicjatywę finan-
Matki Bożej uroczyście odsłonięto Imię Papieża Polaka nosi m.in. sowo wsparło również miasto, które
i poświęcono postument Papy. “Nie Krakowski Szpital Specjalistyczny. przekazało na ten cel 60 tys.zł. Nie-
budujcie mi pomników. Zróbcie coś W 1990 roku Jan Paweł II sam zgodził wielu wie, że to nie pierwszy pomnik
dobrego dla ludzi” - mawiał tymcza- się, by placówka nosiła jego imię. Jana Pawła II w Raciborzu. Papieski
sem Wielki Polak. Dlaczego nie Rocznie w lecznicy przeprowadza się monument stoi także przy parafii Jana
słuchamy Jego słów? 25 tysięcy operacji na otwartym ser- Chrzciciela na Ostrogu.
Te pomniki żyją, wspomnijmy, cu. Prof. Jerzy Sadowski twierdzi, że Sabina Mostek
jak żyły, gdy Ojciec Święty odchodził.

nie wie, na co wydać pieniądze, pod-


powiadam: wybuduj np. hospicjum.
Ten żywy pomnik będzie dowodem,
że zrozumiałeś wezwanie Jana Pawla
II o wyobraźni miłosierdzia.
Wielu raciborzan zgromadzonych
20 maja przy Matce Bożej w Raciborzu
nie kryło zadowolenia i radości z faktu
doczekania się przez miasto pomnika
Jana Pawła II. Obecny na uroczystości
rektor PWSZ, prof.Joachim Raczek
podkreślał jak ważna i wyjątkowa to
chwila, czcząca wielkiego człowieka
i wielkiego Polaka. Ks. infułat Mar-
ian Żagan, dokonujący poświęcenia
monumentu, mówił, iż pomnik ten
Zobacz galerię zdjęć na: raciborz.com.pl
I teraz tu też będziemy się zatrzymywać
co najmniej trzy razy w roku w ro-
cznicę urodzin, śmierci i wyboru na Komentarze czytelników
Stolicę Apostolską - mówi projektant Katoliczka /2006-06-06 16:17:14/
i wykonawca pomnika prof. Akademii
Jestem katoliczką, ale nie widze potrzeby czczenia świętych w taki sposób. Niech
Sztuk Pięknych w Krakowie i Papie- trwają w naszych modlitwach, myslach a nie poprzez pomniki za takie pieniądze!
skiej Akademii Teologicznej Czesław
Dźwigaj. Artysta stworzył już 33 starter /2006-06-09 11:43:32/
pomniki Jana Pawła II. Ten racibor- On naprawdę nie chciałby pomników, czemu nie otworzyć jadłodajni dla ubogich,
ski przez mieszkańców został dobrze przecież p. prezydent też mógłby uroczyście przeciąć wstęgę. Nazwać ją im. JP II,
przyjęty, jednak nie wszystkie dzieła zatrudnić 5 osób i finansować to z miasta, bądź z wolontariatu.
Dźwigaja spotykały się wyłącznie loko /2006-06-10 22:28:38/
z pozytywnymi opiniami. Ksiądz Al- Lepiej dziecku poczytać o Papieżu i uczyć je żyć zgodnie z jego naukami. Do tego
fred Wierzbicki, wikariusz biskupi pomniki nie są potrzebne. No bo co np taki rodzić mówi swojemu dziecku przy
na łamach jednego z ogólnopolskich pomniku Arki Bożka?
tygodników wypowiada się na temat
molo /2006-06-14 18:42:21/
zarówno ilości jak i jakości, stawia-
nych papieżowi, pomników. - Nie jest Raciborzanie zdecydowali, że pomnik chcą i już. Trzeba to uszanować. Ja też to
szanuje mimo że jestem ateista i że nigdy papiez nie był dla mnie autorytetem ani
ich na szczęście aż tak duzo. Ale nie-
nikim za kim bym poszedl. Chcieli miec pomnik to go postawili. A że kasę można
przeznaczony jest na chwałę Bogu było dac na co innego to juz inna broszka.
i służbę ludziom.
Inne przesłanie natomiast można obsrane pomniki /2006-06-16 09:06:10/
odczytać w dekrecie arcybiskupa A może by tak rodzice dziecku książkę napisaną przez papieża poczytali a nie
Józefa Życińskiego, metropolity pokazali obsrany przez ptaki pomnik? Mnostwo stoi pomników , gołębie na nie
srają przez cały rok, przed świętami państwowymi może je czasem umyją. A za-
lubelskiego: „Dni związane z chorobą
pytaj jakiegoś dzieciaka kto to był to np. na Piłsudskiego ci pewnie powie że jakiś
i śmiercią Jana Pawła II zaowocowały “średniowieczny pisarz”. Jeśli będziemy mieć takie podejście do osoby papieża to
w naszej Ojczyźnie wielkimi ducho- za sto lat zostaną po nim tylko pomniki i nazwy ulic.
wymi przeżyciami, stanowiąc dla
nas narodowe rekolekcje. Z całą h_piotr /2006-06-26 20:01:24/
pewnością atmosfera ta będzie Słusznie ktoś napisał, że pomnik ten ma ponadczasowe znaczenie. Pokazuje on
nadal trwać, niosąc dla Kościoła naturę naszego narodu, który ma w głębokim poszanowaniu najwyższe autory-
tety i nie potrafi ich szanować. Jan Paweł II mówi „nie budujcie mi pomników”, a ci
wielką szansę utrwalania wartości,
niby oddając mu hołd mają gdzieś jego przesłanie. Za kilka lat przechodząc ze
które przez lata swojego ponty- swoimi pociechami rodzice będą mówić to jego nauczania każdy ma na swojej
fikatu przekazywał nam Jan Paweł II. półce, ale i tak je lekceważy.
Podejmując nowe inicjatywy, musimy
unikać działań nieprzemyślanych
i powierzchownych. Naszą wierną Więcej komentarzy na: raciborz.com.pl

4 sierpień 2006 Gazeta - Informator Raciborski


FOTOREPORTAŻ

Lato inwestycji Kultowe rosynanckie obozy trwają


Nie wiadomo czy to skutek ogólnopolskiego ożywienia gospodarczego czy Art-Camp. Na kultowym Rancho
aktywności naszych samorządowców przed wyborami, faktem jest, że w Raci- Kaszubskim “Przystanek Alaska”
borzu pojwaiły się dawno nieoglądane w takiej liczbie inwestycje. (w miejscowości Gliśno Wielkie k.
Bytowa) bawiła się młodzież w wieku
od 13 lat.Uczestnicy mogli wziąć

fot. Andrzej Śliwicki


fot. Andrzej Śliwicki
udział w warsztacie historycznym.
Fechtunek, łucznictwo, produkcja

(celtyckich), rzeźbienie w glinie.


Kultowe obozy artystyczne Grupy Gratką okazały się warsztaty cyrkowe
Rosynant trwają. Właśnie skończył

fot. Andrzej Śliwicki


z żonglerką, kiwido, akrobatyką i ele-
się Art-Camp z warsztatmi historycz- mentami fire-show na czele. Zwycza-
nymi i show z ogniem. jowo alaskowicze przesiadywali przy
Trwają obozy artystyczne or- całonocnych ogniskach i zażywali
ganizowane przez Grupę Rosynant kąpieli w kaszubskim jeziorze.
Budowa hipermarketu Kaufland u zbiegu ulic Podwale - Mickiewicza - Batorego
i biuro podróży Orinoko. Corocz- strzał, turnieje - to niektóre z jego at- Właśnie trwają obozy „Wakacje
ne wyprawy na Kaszuby mają już rakcji.Poza tym miały miejsce nauka z angielskim” w Sudetach i “Zgraja”
swoją tradycję i spore grono fanów. walk metodami średniowiecznymi, w Beskidzie Wyspowym.
Przed tygodniem skończył się obóz haft, krajki, seanse tańców dawnych /a/

Zobacz galerię zdjęć na: raciborz.com.pl

Raciborzanie uczestniczą w X Święcie Młodzieży


X Święto Młodzieży na Górze św. niu Boga. Na tym święcie nie mogło
Anny rozpoczęło się w poniedziałek zabraknąć oczywiście raciborskiej
młodzieży, która także i w tym roku
uczestniczy w obchodach swojego
święta.

pasterskiej licznie zgromadzonych


Prace wykopaliskowe na skwerze przy ul.Mickiewicza księży, braci i sióstr zakonnych, ale
24.07 i trwało do soboty 29.07 także z fachowej pomocy w porad-
gromadząc ponad 1,5 tys. młodych niach: antyalkoholowej, antynarko-
Remont targowiska - etap drugi
osób na wspólnym radosnym szuka- tykowej, psychologiczno - rodzin-
Czas zadumy i skupienia, czas nej oraz informacji o sektach. Ten
radości i śpiewu. Szał dzikich młodych wyjątkowy czas modlitwy w skupi-
serc i gardeł! Święto Młodzieży już 10 eniu, pełnych refleksji, konferencji
rok z kolei na tydzień ogarnęło całą i porywających nie tylko ciało kon-
Górą św. Anny. Młodzi ciesząc się certów, jest z pewnością wyjątkowym
sobą nawzajem i wiarą szukają w tym corocznym punktem na szlaku waka-
miejscu odpowiedzi dotyczących ich cyjnych przygód młodych ludzi.
samych, otaczającego świata i Boga.
Młodzież w tym czasie ma możliwość /PrzeK/
korzystania nie tylko z pomocy dusz-
Rozbudowa lokalu handlowego przy ul.Opawskiej
Zobacz galerię zdjęć na: raciborz.com.pl

Remont ul.Drzewieckiego,
za kilka tygodni ma
stanowić drogę objazdu
na czas remontu mostu

Budowa pawilonu usługowo-handlowe-


go H.A.M. przy ul.Pomnikowej

Teren budowy
hipermarketu
Auchan na terenie
byłego Kamienioka
w Oborze

Gazeta - Informator Raciborski sierpień 2006 5


EDUKACJA ZDROWIE

Uczelnia rozstaje się z Bugdolem Tetraedr gościł na Pomorzu


Raciborska PWSZ poszerza swoją ofertę edukacyjną. Od roku akademickiego 2006/2007 zacznie działać nowy Teatr Tetraedr wrócił z nietypowego festiwalu sztuki, który odbył się
kierunek studiów. Rektor podkreśla, że aby dobrze funkcjonować w tym regionie, czelnia musi być ośrodkiem w niewielkiej miejscowości na Pomorzu Zachodnim. Wiejski Festiwal Sz-
dużym, posiadającym znakomitą kadrę naukową. Tymczasem władze placówki zdecydowały o usunięciu z uczelni tuki w Strzelewie łączył prezentację nowych nurtów w sztuce teatralnej
dr hab. Marka Bugdola. i performance z rozmaitymi warsztatami twórczymi. Raciborski Tetraedr
W polityce kadrowej stosujemy dogadaniem się” z dyrektorem ISS kopię) prosił o moje przyjęcie, jednak pokazał dwa swoje spektakle.
zasadę, aby zatrudniać młode osoby, oraz tym, że, co prawda oświadczenie 29 czerwca oświadczył nagle, że nie Strzelewo znajduje się na tra- tet Jorgi, Dikanda czy Kałe Bałe. Na
mieszkające w regionie raciborskim, profesor złożył, ale brakowało w nim jestem potrzebny, ale w rozmowie jaką sie z Goleniowa do Nowogardu. festiwalu zjawiła się również słynna
takie, które gwarantują własny ro- daty a także informacji o innych miej- ze mną przeprowadził powiedział mi, Na peryferiach wioski znajduje się grupa Stella Polaris z Norwegii. Stella
zwój naukowy - uważa szef PWSZ scach zatrudnienia. Poza tym mamy że on „nie stoi za moim zwolnieniem ośrodek twórczy stworzony przez Polaris specjalizuje się w perfekcyjnie
Rektor Joachim Raczek - Jeśli prag- w Instytucie komplet kadry - kończy i nie ma z tym nic wspólnego”! Zygmunta Helanda. Razem z nim przygotowanych paradach ulicznych,
niemy dobrze funkcjonować w tym Raczek. Wykładowca nie ukrywa, że te-
regionie, to musimy być uczelnią Jeżeli ktoś kogoś chce się pozbyć, raz już nie chce pracować w PWSZ.
dużą i posiadająca znakomitą kadrę to pretekst zawsze znajdzie - twierdzi Podjął też decyzję o „przeprowadzce”.
naukową. Marek Bugdol - Przez prawie dwa W szkole jest dużo do „stracenia”, kto
Rektor promuje ludzi z Racibo- lata firmowałem w Raciborzu socjolo- pracuje na jakim stanowisku z jakim
rza?! Właśnie mnie zwolnił, dra hab., gię i chciałem bardzo pracować stopniu pokrewieństwa nie powinno
profesora uniwerstetu, mieszkańca w PWSZZ w Raciborzu! Władze ucze- być tajemnicą. Zawsze byłem niewy-
Raciborza! - oburza się Marek Bug- lni podkreślały, że jestem potrzebny godny dla niektórych wpływowych
dol. i nie ma przeszkód, abym jak najszy- włodarzy, którzy już wcześniej
Dla wielu było to nie lada zasko- bciej tam wrócił. Dlatego też 19 wyrażali zdziwienie, co „jeszcze robi
czeniem. Tym bardziej, że na kilka czerwca władze placówki na piśmie w tej szkole Bugdol?”. Wiadomo, że
dni przed tą decyzją Bugdol otrzymał wyraziły zgodę na przyjęcie Marka praca w tym mieście jest dla ludzi
zgodę na zatrudnienie w naszym Bugdola na stanowisko profesora z układów... - komentuje Bugdol.

fot. Łukasz Gosiewski


Instytucie Studiów Społecznych. i kierownika Zakładu Zarządzania Wielu pracowników zatrudnio-
Co zdecydowało o zmianie zdania Ludźmi. Kto więc wpłynął na nych na raciborskiej socjologii, nie
i usunięciu go z placówki? Rektor zmianę tej decyzji? - zastanawia się jest przypisanych do tzw. „pierwsze-
Raczek tłumaczy, że sprawa ta ciągnie wykładowca. go składu”. Prawie wszystkie osoby
się właściwie już od 2 lat kiedy to Zupełnie nie rozumiem, co (głównie „samodzielni”) dojeżdżają
“Bugdol sam zrezygnował ze stano- oznacza „dogadywać się z dyrek- z zewnątrz. Teraz poszukuje się
wiska dyrektora ISS. Nie zgodził się torem”? Obecny dyrektor Instytutu mieszkania dla dr hab. filozofii, który Teatr Brama z Goleniowa zainicjował które epatują szałem, dzikością
też na firmowanie żadnego kierunku.” jest moim kolegą i ja sam zabiegałem mieszka w Opolu, tymczasem dla dra w Strzelewie Wiejski Festiwal Sztuki. i baśniowością
Uczyniliśmy wręcz ukłon w jego kie- o jego przyjęcie do pracy w Raci- hab. socjologii z Raciborza miejsca Sześciodniowa impreza połączyła Teatr Tetraedr w obsadzie Joanna
runku zgadzając się na to by u nas borzu. On sam na piśmie (posiadam w szkole nie ma. prezentację nowych nurtów w teatrze Nitefor, Kamila Besz, Katarzyna Ja-
Sabina Mostek
jeszcze pracował. Zrobiliśmy to biorąc alternatywnym i sztuce performance nusz, Joanna Mużelak, Anna Jeger-
pod uwagę jego liczne osiągnięcia Komentarze czytelników z rozmaitymi warsztatami twórczy- ska, Rafał Łachut i Mateusz Iwulski,
i doświadczenie - mówi Rektor. mi – aktorskim, capoeiry, tańca czy pokazał dwa przedstawienia – pre-
Tymczasem Marek Bugdol xxx /2006-07-08 13:27:21/ pieśni. Wszystko w specyficznej wie- mierowe na podstawie utworu Aglaji
wyjaśnia, iż w czasie jego pracy Pan Marek w swoim życiu sam zwolnil lub podjął decyzję o zwolnieniu nie jednej jskiej scenerii. Veteranyi i docenione już „What
w PWSZ otrzymał drugą habilitację osoby. Pan Raczek widocznie miał rację. Od 14 do 19 lipca na festiwalowej a Bloody Story”. Oba w reżyserii
z nauk o zarządzaniu. Wówczas to scenie wystąpili performerzy Arti Grażyny Tabor. Tabor poprowadziła
Suzanna /2006-07-08 14:06:02/ Grabowski i Dariusz Gorczyca, tea- również warsztat pieśni wschodniej
Uniwersytet Opolski (Wydział Eko-
nomiczny) włączył profesora do Rozumiem rozgoryczenie Pana Bugdola ale nie wiem po co mieszać w to try Kreatury z Gorzowa i Continuo z techniką śpiewu białego.
składu podstawowego. Przyznaje, że wszystko prasę. xxx ma rację, jak była odwrotna sytuacja jakoś żali nikt na forum z Czech, zagrały świetne folkowe /argent/
nie wylewał? A poza wszystkim jak się w klice siedzi to się nie robi do włansego
powstała wtedy słuszna wątpliwość, grupy z nurtu nowej tradycji - Kwar-
ogródka prawda?Ale gorzej jak się wypada z obiegu...
co do firmowania socjologii. Dopie-
ro po otrzymaniu pozytywnej oceny Sara /2006-07-08 20:42:00/
komisji adredytacyjnej moje obawy
A ja wspomniam Pana Marka jako jednego z bardziej konkretnych wykładowców,
Postaw na zdrowie! jest w godzinach od 7.00 do 17.00. Za-
interesowane panie mogą skorzystać
zostały rozwiane - mówi Bugdol - z badań do końca października.
bez wodolejstwa i zbędnych wywodów. Wszyscy którzy byli jego semniarzystami Szpital w Raciborzu zakwali-
Wiedział o tym Rektor. Aby jednak uważam że dobrze trafili. Wg nowej ustawy liczba miejsc pracy dla wykładowców Do poddania się tym bezpłatnym
fikowany został przez NFZ do pro-
nie narażać Instytut na negatywną ogranicza się do dwóch w tym jednego podstawowego. badaniom zachęca również Fun-
wadzenia “Programu Profilaktyki
ocenę postanowiłem, na czas braku dacja na rzecz Szpitala Rejonowego
A-F /2006-07-09 17:41:49/
Raka Piersi”. W jego ramach kobiety
jednoznacznej opinii, wyłączyć moją w Raciborzu, które realizuje program
w wieku od 50 do 69 lat skorzystać
osobę ze składu podstawowego na Udało się panu wspóltworzyć raciborską PWSZ to i osiągnie pan następne sukcesy. “Postaw na zdrowie - jesteś tego war-
mogą z bezpłatnych badań mam-
socjologii. Chętnie bym widział pana na stanowisku prezydenra Raciborza wbrew temu co
ta”.
wypisują tutaj nieprzychylni (wojnarowscy) komentatorzy. mograficznych w raciborskiej lecz-
Wykładowca w końcu zwrócił się W jego ramach organizowanych
nicy.
do władz uczelni z prośbą o powrót do Józek /2006-07-24 09:40:26/ jest wiele integracyjnych imprez.
Oprócz kryterium wiekowego,
szkoły; ona zaś postawiła przed nim W czwartek 20 lipca w Raciborzu -
Może Pan Bugdol opowie jak i kiedy zrobił doktorat... bo ja słyszałem że w ciągu panie chcące skorzystać z bezpłatnego
dwa warunki. Po pierwsze uzyskać pół roku w Moskwie Brzeziu odbyło się spotkanie grupy
badania nie mogą mieć wykonywanej
miał zgodę obecnego dyrektora Insty-
tutu, po drugie złożyć oświadczenie Marek /2006-07-24 14:35:42/
o firmowaniu kierunku. Panie Józefie Doktorat obroniłem na Uniwerytecie Śląskim w Katowicach, pracę
Według Rektora, decyzja pisałem prawie trzy lata, więcej bzdur z kapanii wyborczej nie komentuję.
o usunięciu Marka Bugdola z uczel-
ni była podyktowana jego “nie Więcej komentarzy na: raciborz.com.pl

Harcerzem być zmierzających ku kolejnemu wyzwa-


niu, jakim może być na przykład
Bardzo serdecznie zapraszamy
do przeżycia wspaniałej przygody,
Grupka dzieciaków biegających pomoc w organizacji festynów, jaką może być harcerstwo. Więcej in-
w kolorowych mundurkach koncertów i innym tym podobnym formacji udzieli komendant związku
i sprzedających ciastka; taki stere- przedsięwzięciom. Obecnie nasze drużyn harcerzy, druh Dawid Tobiasz,
otyp harcerza, zaczerpnięty z popu- środowisko liczy 2 drużyny harcerzy, pod numerem telefonu 692759830.
larnych filmów telewizyjnych, po- 1 drużynę harcerek oraz 3 gromady
siada wiele osób. Temu błędnemu zuchowe. dh Denis
przeświadczeniu należy zdecydowa-
nie zaprzeczyć.
Harcerstwo w naszym mieście,
jest prężnie działającą organizacją, mammografii w ciągu ostatnich 2 lat. diabetyków z Julianem Mazurem
skupiającą dzieci i młodzież (zuchy Odstępstwem od tego warunku jest na czele, a także Stowarzyszenia
i harcerzy), które pod dowódz- pisemne wskazanie do wykonania Persona prowadzonego przez
twem drużynowych, przybocznych ponownego badania mammograficz- Państwa Kuligów oraz Raciborskiego
i zastępowych, kształcą w duchu nego po upływie 12 miesięcy. Stowarzyszenia Twórców Kultury
patriotyzmu swoje charaktery, aby Z badań nie mogą skorzystać kobiety, “Horyzont” z zaprzyjaźnionym
sprostać przyszłemu życiu. Pytacie u których już wcześniej zdiagnozowa- zespołem “Iskierka” z Domu Pomocy
jak? To bardzo proste! Co tydzień no zmiany nowotworowe w piersi. Społecznej z Raciborza.
odbywają się zbiórki, odpowiednio dla Badania w ramach “Programu Można było poddac się bezpłat-
każdej grupy wiekowej. Oprócz tego Profilaktyki Raka Piersi” w dni nemu badaniu krwi, pomiarowi
organizujemy biwaki, obozy letnie, powszednie - od poniedziałku do ciśnienia a nawet... relaksującym ma-
wędrówki, zimowiska, pielgrzymki piątku, w godz. od 7.30 do 16.30. Ko- sażom, które proponowali zebranym
i wiele innych tego typu wyjazdów. nieczna jest wcześniejsza rejestracja słuchacze Medycznego Studium Za-
Coraz częściej idąc miastem - osobista lub telefoniczna pod nume- wodowego w Raciborzu.
można spotkać grupkę harcerzy, rem 032 755 51 80. Rejestracja czynna /M.P./

6 sierpień 2006 Gazeta - Informator Raciborski


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
Koncert na jubileusz
cznej Północnej Nadrenii Westfalii..

KINO W ramach obchodów pięciolecia


partnerstwa naszego powiatu
i niemieckiego Maerkischer Kreis
4 sierpnia br. o godzinie 18.00 w sali
widowiskowej Raciborskiego Cen-
trum Kultury, przy ulicy Chopina 21. re
z y

PRZEMKO - kino letnie


w Raciborzu odbędzie się koncert Wstęp wolny, ale ilość miejsc ograni-
imp
Młodzieżowej Orkiestry Symfoni- czona.
e j
zn
ul. Chopina 21
ROBOTY Goblikon dla fantastyków
o c
or
jedyne 25 zł można będzie posłuchać
data: 8 sierpnia, godz: 11.00
Klub Miłośników Fantastyki prelekcji, będzie IV Edycja Racibor-
g
te
czas: 91’
zaprasza na Goblikon 2006. Między skiego Pucharu Mistrza Gry, LARP,
od lat: b/o
bilety: 5 zł
18 a 20 sierpnia w Raciborzu. W Gim- Manga Room czy pokazy nowych
d y
iaz
nazjum Nr 1 przy Kasprowicza 4 za systemów RPG.
OPOWIEŚCI Z NARNI: LEW,
CZAROWNICA I STARA SZAFA
Więcej czytaj na: raciborz.com.pl gw
data: 10 sierpnia, godz: 11.00
czas: 140’
od lat: 12

19 - 20 SIERPNIA
bilety: 5 zł
BAMBI 2
data: 17 sierpnia, godz: 11.00
czas: 73’
od lat: b/o
bilety: 5 zł xiv memoriał racibórz 2006
Wybieramy przyjazne placówki
NA PSA UROK oraz placówek usługowo – handlo- im. mł. kpt. Kaczyny i druha Malinowskiego
data: 22 sierpnia, godz: 11.00 Ruszyła I edycja konkursu „Przy- wych. Zwycięzca konkursu otrzyma
czas: 98’ jazny osobom niepełnosprawnym pamiątkową tablicę „Przyjazny oso-
od lat: b/o 2006” Urzędu Miasta Raciborza i Sto- bom niepełnosprawnym 2006” i może
bilety: 5 zł warzyszenie Na Rzecz Integracji „Po- spodziewać się aktywnej kampanii
promocyjnej swojej placówki wśród
patron medialny
daj Rękę”. Konkurs skierowany jest
LASSIE do instytucji użyteczności publicznej osób niepełnosprawnych w regionie.
u
data: 24 sierpnia, godz: 11.00
r ograrmezy Szukaj na: raciborz.com.pl
czas: 100’
od lat: 12 Regulamin i karty zgłoszeń na raciborz.com.pl P imp
bilety: 5 zł.
Wystawa Ekslibrisu Krzanowice świętują
KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GRO- i Powiatowej Bibliotece Publicznej z władzami miasta i powiatu rozpocz-
CHU Wystawę VI Międzynarodowego w Raciborzu. Ekspozycja przy ul. W niedziele 8 sierpnia w Krzano- nie sie część rozrywkowa. W pro-
data: 29 sierpnia, godz: 11.00 Konkursu Graficznego na Eksli- Kasprowicza 12 jest czynna do 12 wicach odbędzie się wielka feta z oka- gramie przewidziano m.in. muzy-
czas: 90’ bris ‘2005 w Gliwicach można września w godz. od 10.00 do 18.00 zji 741. rocznicy miasta Krzanowice. czne recitale, pokazy walk rycerskich
od lat: b/o oglądać w Galerii Gawra w Miejskiej od poniedziałku do piątku. Po oficjalnym punkcie obchodów i taneczna zabawę.
bilety: 5 zł.
EPOKA LODOWCOWA 2 - ODWILŻ
KONKURSY
data: 31 sierpnia, godz. 11.00
czas: 86’
Ozon Club Całe lato wstęp za friko
od lat: b/o
CZWARTEK PIATEK Konkurs na relację z wakacji
bilety: 5 zł
SOBOTA Weź udział w konkursie Raciborskiego Portalu
KINO BAŁTYK DWIE SALE - DWA RODZAJE MUZYKI Racibórz, Reymonta 14
Internetowego i na
ul. Londzina 13 najciekawszą relację lub fotorelację z wakacji.
Format prac dowolny: opowiadanie, relacja,
SKOK PRZEZ PŁOT Muzyka w starym opactwie zdjęcie, fotoreportaż Najciekawsze propozy-
o godzinie 17. podczas kolejnego
data: 4-10 sierpnia cje zostaną nagrodzone książkami ufun-
Od maja w Sanktuarium Matki koncertu wystąpią Klaudia Romek
godz: 17.00, 18.30, 20.00 dowanymi przez Księgarnię Sowa. Prace
Boskiej Pokornej w Rudach trwa 11. – sopran i Brygida Tomala – organy.
SKOK PRZEZ PŁOT festiwal z cyklu „Muzyka w starym Organizatorami są Rzymskokatolicka prosimy do 30 września przesyłać na adres:
opactwie”. Festiwal nawiązuje do wiel- Parafia Wniebowzięcia NMP w Ru- konkurs@raciborz.com.pl
data: 11-17 sierpnia
godz: 17.00, 18.30 kich tradycji muzycznych zakonu. dach oraz Studium Muzyki Kościelnej
Juz 27 sierpnia w rudzkim kościele w Gliwicach.
DUBLERZY Z aparatem przez Śląsk
data: 11-17 sierpnia
godz. 20.00
Grafika Tadeusza Michała Siary Rozpoczął się konkurs fotograficzny Motywy Śląska 2006. Jego celem jest
czy Piranesiego - akwaforcie. zwrócenie uwagi na charakterystyczne motywy kulturowe Śląska. Wszyscy,
Przez całe wakacje w Muzeum Prace graficzne można oglądać którzy fotografują i są zaintrygowani regionem Śląska do 30 października
wisi wystawa grafiki warsztatowej w budynku dawnego kościoła Św. 2006 mogą wysłać swoje fotografie. Przewidziano trzy nagrody pieniężne.
Tadeusza M. Siary. Były wykładowca Ducha przy ulicy Gimnazjalnej przez Organizatorem konkursu jest śląski okręg ZPAF.
krakowskiej ASP specjalizuje się cały tydzień oprócz poniedziałków.
w technice wielkich mistrzów - Goyi Ceny biletów: n - 3 zł, u - 2 zł. Szczegółów szukaj na: raciborz.com.pl

Gazeta - Informator Raciborski


Gmina Krzyżanowice
wydawca: zaprasza na:
Raciborskie Media Sp.J.
47-400 Racibórz
ul.Klasztorna 12
Święto Plonów Gminy Krzyżanowice
tel. 32 414 90 30
mob. 604 49 17 80 26-27 sierpnia
biuro@raciborskiemedia.pl Owsiszcze
Wszystkie prawa autorskie do Szczegółów szukaj na raciborz.com.pl
opracowań graficznych reklam

Nie masz strony internetowej?


zastrzeżone.
tel./fax (032) 415 37 17, 415 48 09
Materiałów nie zamówionych nie
e-mail: osir@osir-raciborz.com.pl

Potrzebujeszdobrejreklamy?
zwracamy.
Ogłoszenia przyjmowane są w redakcji
w godz. 9.00-17.00
Za treść ogłoszeń i reklam płatnych
ie
uteczn
redakcje nie ponosi odpowiedzialności.
nie,Sk
grafika użytkowa, projekty

Szybko,Spraw
foldery, katalogi, plakaty, ulotki, loga Zapraszamy na naukę gry w mini golfa
nakład 7 000 egzemplarzy
tworzenie stron www, domeny, hosting oraz gry rekreacyjnej i turnieju piłki siatkowej plażowej
witryny, serwisy, portale, pozycjonowanie,
skład: Raciborskie Media Sp.J. W soboty w godz. od 11.00 do 14.00
druk: AGORA-Poligrafia, Tychy S TUDIO
PROJEKTÓW
reklama w internecie i w lokalnej prasie
Raciborski Portal Internetowy, Gazeta-IR w obiektach Osir przy ulicy Zamkowej 4
www.projekty.raciborz.com.pl tel. 32 414 90 30

Gazeta - Informator Raciborski sierpień 2006 7


RESTAURACJA
HOTELU POLONIA


TWORZYMY KLIMAT
W MIESCIE

możliwy odbiór zestawu w Raciborzu

Najtansze anteny
i odbiorniki satelitarne
na WWW.SKYMEDIA.PL

Intereses relacionados