Está en la página 1de 1

Glifoteca matemática

Principais símbolos e notacións matemáticas actuais


Termo Símbolo Ano aparición Autor Termo Símbolo Ano aparición Autor
Adición + 1489 Widmann, Johannes Non maior 6> século xviii Euler, Leonhard
Subtracción − 1489 Widmann, Johannes Derivada (de f ) f0 1797 Lagrange, Joseph-Louis

Raíz cadrada 1525 Rudolff, Christoph Congruencia ≡ 1801 Gauss, Carl Friedrich
Corchetes [] 1550 Bombelli, Rafael Factorial ! 1808 Kramp, Christian
Q
Igualdade = 1557 Recorde, Robert Produto 1812 Gauss, Carl Friedrich
Rb
Logaritmo log 1624 Kepler, Johannes Integral definida 1822 Fourier, Joseph
a
Máis menos ± 1628 Oughtred, William m
Coeficiente binomial n 1827 von Ettingshausen, Andreas
Produto × 1631 Oughtred, William
Maior > 1631 Harriot, Thomas Derivada parcial ∂ 1841 Jacobi, Carl Gustav
Menor < 1631 Harriot, Thomas Valor absoluto (de x) |x| 1841 Weierstrass, Karl
Perpendicularidade ⊥ 1634 Hérigone, Pierre Determinante (de A) |A| 1841 Cayley, Arthur
Incógnita x 1637 Descartes, René Gradiente ∇ 1850 Hamilton, William Rowan
√ Intersección ∩ 1888 Peano, Giuseppe
Raíz cadrada 1637 Descartes, René
Unión ∪ 1888 Peano, Giuseppe
Infinito ∞ 1655 Wallis, John
Contido ⊂ 1890 Schröder, Ernst
División ÷ 1659 Rahn, Johann Heinrich
Contén ⊃ 1890 Schröder, Ernst
Diferencial dx 1684 Leibniz, Gottfried Wilhelm 
R Notación de conxuntos ... 1893 Cantor, Georg
Integral 1675 Leibniz, Gottfried Wilhelm
Pertence ∈ 1894 Peano, Giuseppe
División : 1684 Leibniz, Gottfried Wilhelm
Conxunto dos naturais N 1895 Peano, Giuseppe
Produto · 1698 Leibniz, Gottfried Wilhelm
Cuantificador existencial ∃ 1897 Peano, Giuseppe
Número Pi π 1706 Jones, William
Límite lim f (x) 1908 Hardy, Godfrey Harold
División / 1718 Twining, Thomas x→a
Número e e 1727 Euler, Leonhard  
Notación matricial ... 1909 Bôcher, Maxime
Número i i 1748 Euler, Leonhard
Suma Σ 1755 Euler, Leonhard Conxunto dos enteiros Z 1930 Landau, Edmund
Distinto 6 = século xviii Euler, Leonhard Cuantificador universal ∀ 1935 Gentzen, Gerhard
Non menor 6 < século xviii Euler, Leonhard Conxunto baleiro ∅ 1939 Weil, André
Q. e. d.  1950 Halmos, Paul

Fonte:

También podría gustarte