Está en la página 1de 7
 
HDQQ\ U[JJLPDMALFCQD@ÂD
Mdelõ kj 14 ik @karkrf ik 48<1 km Mfrwleh, Mukvd \frn Mdelif km umd `dbljld ik ksedsfs rkeursfs D pksdr ik ksf jfcrd lmserlalrsk km jd umlvkrslidi ik Efrmwkjj km 4<7<.Uk erkk quk pdikelõ um arftk psleõtlef quk jf jjkvõ d kstdr lmtkrmdif km umd LmstltuelõmKm 4<44 lmcrksd d jd kseukjd ik Bkilelmd km Ehledcf y sk crdiuõ km 4<43Iurdmtk jd Ukcumid Cukrrd Bumildj `uì jjdbdif d `ljds pdrtlelpdmif km kj efm`jletf efbf bìilef bljltdr.Km 4<14 efbkmzõ d trdadodr km kj Udlmt Kjlzdakth¹s Hfspltdj ik Sdshlmctfm, ifmik efmfelõ dj mkurfpslquldtrd Sljjldb Djdmsfm, ifmik trdadoõ pfr prlbkrd vkz efm pkrsfmds ksqulzf`rìmleds
Idmlkjd
Km umlõm Djdmsfm y Uujjlvdm trdadodrfm pdrd didptdr kj pslefdmäjlsls d jd pfajdelõm psleõtled,kspkeldjbkmtk efm ksqulzf`rkmld. Dj jjkcdr dj Uhkppdri Kmfeh pfr bkilf ik Ejdrd Yhfbpsfm efmfek d Difj` Bkykr, ik qulkm dprkmilõ jd präetled pslefdmdjâtled d jd pdr quk km kj ksekptlelsbf efm rkspketf d jd frtfifxld ikj pslefdmäjlsls ejäslef Iurdmtk su kstdiâd km kj hfspltdj slkmif mfbardif efbf ilrketfr ik lmvkstlcdelõm ejâmled, sk adsõ pdreldjbkmtk km jd tkfrâd ik Ulcbumi @rkui y km jds dpfrtdelfmks ik ftrds ilselpjlmds pdrd kjdafrdr um bfikjf quk puilkrd kxpjledr jds elreumstdmelds quk pukikm jjkvdr d kxpkrlbkmtdr um erlsls psleõtled. Jf eudj jf jjkvõ d tkrblmdr ik kjdafrdr su tkfprâd lmtkrpkrsfmdj, quk d jd jdrcd jjkvõ d `umidr kj pslefdmäjlsls lmtkrpkrsfmdj.
Wdujd
Jjkcõ d `umidr oumtf efm ftrfs prf`kslfmdjks jd Sljjldb Djdmsfm Shltk @fumidtlfm , y pfstkrlfrbkmtk erkdr jd Sdshlmctfm Uehffj f` Wsyehldtry km 4<50. D pdrtlr ik 4<97 rkdjlzõ vdrlds efjdafrdelfmks efm jd FBU y jd [mksefUujjlvdm `djjkelõ kj 49 ik kmkrf ik 4<9< km Wdrâs ikalif d umd hkbfrrdcld ekrkardj km  DBstkridm.D pksdr ik mf skr tdm efmfelif efbf ftrfs dutfrks ik jd efrrlkmtk pslefdmdjâtled,sus dpfrtdelfmks hdm tkmlif umd dbpjld rkpkreuslõm km kj bumif ik jd pslefjfcâd, slrvlkmif ik adsk pdrd dutfrks efbf Edrj Qfckrs.
JumdDWFQYKU DJ WULEFDMÄJLULU
Efmslikrdad jd pkrsfmdjlidi f kj yf efbf um slstkbd dalkrtf km efmtdetf efm kj kmtfrmf, ikbdmkrd quk kj lmilvliuf sk ik`lmk efbf jd subd ik ilehds kxpkrlkmelds lmtkrdetlvds.Uus `frbujdelfmks edakm ikmtrf ikj bfvlblkmtf pslefdmdjâtlef pfrquk dekptdad um bfikjf hfbkõstdtlef ik rkiueelõm ik jd dmslkidi.Wdrd ìj jds tkmslfmks surckm ik mkekslidiks y dmslkidiks quk rkqulkrkm rkiueelõm.Km sus likds sfark kj iksdrrfjjf, Uujjlvdm ik`lmlõ ilvkrsds ktdpds skôdjdids pfr jd mdturdjkzd ik jdsrkjdelfmks sfeldjks.
Idmlkjd
Wrfpusf vdrlfs ‚ilmdblsbfs‒, f rkjdelfmks sfeldjks lbpujsfrds, kokrelids efm`frbk kj lmilvliuf bdiurd hdeld umd sfeldjlzdelõm dprfpldid km jd vlid diujtd y diqulkrk um
 
dutfkstlbd.Km su pkrspketlvd jd dutfkstlbd sk lmerkbkmtd pdrd bdmtkmkr jd dmslkidi d um mlvkj adof tfjkrdajk. Jd pslefjfcâd lmtkrpkrsfmdj ik Uujjlvdm sk adsdad km jd iktdjjdid faskrvdelõm? sus likds `ukrfm buy dekptdids tdmtf pfr su kspkel`lelidi efbf pfr su dpjledaljlidi km jfs bkilfs ejâmlefs.Wukstf quk pdrd ìj jfs trdstfrmfs bkmtdjks mf sõjf lbpjledm prfeksfs lmtrdpsâqulefs trdubätlefs, slmf tdbalìm prfajkbds ik jds rkjdelfmks lmtkrpkrsfmdjks k lmejusf `ukrtks prkslfmks sfeldjks.
Wdujd
Jd tkrdpld adsdid km kstd pkrspketlvd lmtkrpkrsfmdj lbpjled jd faskrvdelõm ik jfs skmtlblkmtfs ikj pdelkmtk dekred ik jds detltuiks ikj tkrdpkutd.Km buehfs dspketfs, Uujjlvdm kxtkmilõ jd fard ik Dijkr, puks rkdjlzõ um kstuilf bäs efbpjktf ik jds pfslaljlidiks sfeldjks ik jd tkfrâd ikj pslefdmäjlsls.
Jumd
 
WQÄEYLED WULEFDMDJÂYLEDYKFQLD LMYKQWKQUFMDJ
Jd tkfrâd lmtkrpkrsfmdj ik Hdrry Uujjlvdm, efbf eudjqulkr ftrd, hd ik skr kmtkmilid tkmlkmif km eukmtd kj efmtkxtf hlstõrlef km kj quk sk ckmkrõ. Kstf eubpjk um pdpkj `umidbkmtdj pdrd pfikr efbprkmikr kj pfrquì y pdrd quì sk rkdjlzõ um iksdrrfjjf tkõrlef y d quì lmtkrrfcdmtks rkspfmilõ ilehf iksdrrfjjf.Uujjlvdm ikileõ buehf tlkbpf dj kstuilf ik jd ksqulzf`rkmld, ikalif dj lbpdetf quk edusdrfm km ìj kstfs pdelkmtks. Uu präetled pslqulätrled lmleldj kstuvf lmejlmdid hdeld kj pslefdmäjlsls `rkuildmf, slm kbadrcf, pfef iurõ km kstk. Wdrd su tkfrâd -jd tkfrâd lmtkrpkrsfmdj ik jd pslquldtrâd- tfbõ djcumfs ik jfs prlmelplfs pslefdmdjâtlefs rk`krlifs d jd ilmäbled hubdmd -jd bftlvdelõm lmefmselkmtk, jfs bkedmlsbfs ik ik`kmsd y jd lmtkrprktdelõm ik jfs sukôfs-.
Idmlkjd
Kj prlmelpdj pumtf ik kstuilf ik jd tkfrâd lmtkrpkrsfmdj ik Hdrry Uujjlvdm kstä km`fedif km jds `frbds ik rkjdelfmdrsk y efbumledrsk. Ulm kbadrcf, su bukrtk prkbdturd hlzf quk mf puilksk rkifmikdr su tkfrâd. Km vlid sõjf prfiuof um jlarf y jfs ftrfs ; `ukrfm kiltdifs ikspuìs ik su `djjkelblkmtf.Kstd tkfrâd, efmslikrd quk jfs pdtrfmks ik rkjdelfmks kmtrk pkrsfmds kstäm buy lm`jukmeldifs pfr jds kxpkrlkmelds ik jd lm`dmeld. Ks dsâ pfrquk km ksd ìpfed sk ckstd jd kbpdtâd> umd kbpdtâd d jd quk Uujjlvdm ik`lmk efbf jd edpdelidi ikj mlôf pdrd skmtlr ik djcumd `frbd jd detltui ik jds pkrsfmds hdeld ìj.
Wdujd
‚Jd pkrsfmdjlidi mumed pfirä skr dafridid pdrd su kstuilf efbf djcf dlsjdif ik jfs ikbäs, slmf km rkjdelõm efm ftrds pkrsfmdjlidiks‒-Hdrry Uujjlvdm-Uujjlvdm pjdmtkd quk jd pkrsfmdjlidi sk `frbd d pdrtlr ik jds rkjdelfmks lmtkrpkrsfmdjks quk edid lmilvliuf tlkmk. Ks ikelr, feurrk um trdspdsf ik jf lmtkrpkrsfmdj d jf lmtrdpkrsfmdj. Pdrldmif jds `frbds km quk sk kxpkrlbkmtdm kstds kxpkrlkmelds d bkilid quk sk vdm d dtrdvksdmif ktdpds ik vlid, ifmik kj ifblmlf ikj jkmcudok, jds ikstrkzds sfeldjks y jd sdtls`deelõm ik jds mkekslidiks vdm diqulrlkmif bdyfr efbpjkolidi.
Jumd
 
BFIFU IK KXWKQLKMELD EFCMFUELYLPD
-
Bfif prftäetlef?
 kxpkrlkmeld lmleldj km jd quk kj akaì mf sk pkrelak d blsbf efbf um skr lmtkcrdif, mf hdy mfelõm ikj tlkbpf ml edusdjlidi. Wrfcrkslvdbkmtk lrä tfbdmif efmelkmeld ik su eukrpf efbf lmstrubkmtf ik lmtkrdeelõm efm kj kxtkrlfr, kxpkrlbkmtdmif skmsdelfmks ik djlvlf y tkmslõm.
Idmlkjd
-
Bfif pdrdtäetlef?
 d pdrtlr ik jd lm`dmeld kj mlôf efblkmzd d il`krkmeldr jf lmtkrmf ik jf kxtkrmf y eõbf sdtls`dekr sus mkekslidiks. Dpdrkekm jfs sâbafjfs -jkmcudok, lmtkrprktdelõm ik ckstfs- trds jds kxpkrlkmelds quk pkrbltkm kstdajkekr edusdjlidi.
Wdujd
-
Bfif slmtäetlef?
 ks kj bfif bäs dvdmzdif ikj iksdrrfjjf ik jd pkrsfmdjlidi. Uk vd dbpjldmif d bkilid quk vdm kxlstlkmif kxpkrlkmelds mukvds. Jfs sâbafjfs diqulrlifs km kj bfif prdrdtäetlef sfm utljlzdifs pdrd rkjdelfmdrsk efm ftrds pkrsfmds y skr vdjlidifs pfr bkilf ikj efmskmsf efm kstds.
Jumd@detfrks kstdajks quk `frbdm jd pkrsfmdjlidi
Ukcÿm Uujjlvdm, kj efmstruetf quk efmfekbfs efbf ‚pkrsfmdjlidi‒ kstä efbpukstf pfr trks dspketfs kstdajks? jfs ilmdblsbfs y jds mkekslidiks, kj Ulstkbd ikj \f y jds pkrsfml`ledelfmks. Yfifs kjjfs sk iksdrrfjjdm d pdrtlr ik jd lmtkrdeelõm efm ftrds pkrsfmds y ik eõbf rksfjvkbfs mukstrfs lbpujsfs `lslfjõclefs y sfeldjks. 
Mkekslidiks y ilmdblsbfs
Kj pslefdmäjlsls lmtkrpkrsfmdj ik`lmk ifs crdmiks efmoumtfs ik mkekslidiks hubdmds? jds ik dutfsdtls`deelõm y jds ik skcurlidi. Jds prlbkrds sk dsfeldm efm jd`lslfjfcâd k lmejuykm jd djlbkmtdelõm, jd kxerkelõm, jd detlvlidi f kj sukôf> jds mkekslidiks ik skcurlidi tlkmkm um edräetkr bäs pslefjõclef, efbf jd kvltdelõm ik jd dmslkidi y kj bdmtkmlblkmtf ik jd dutfkstlbd.
Idmlkjd
Jfs ilmdblsbfs sfm pdtrfmks ik efmiuetd efbpjkofs y bäs f bkmfs kstdajks quk tlkmkm jd `umelõm ik sdtls`dekr umd mkekslidi aäsled iktkrblmdid -f, km pdjdards ikUujjlvdm, ik ‚trdms`frbdr jd kmkrcâd `âsled ikj frcdmlsbf‒. Hdy ifs tlpfs ik ilmdblsbfs? jfs quk sk rkjdelfmdm efm pdrtks kspkeâ`leds ikj eukrpf y jfs dsfeldifs d kxpkrlkmelds ik blkif y ik dmslkidi.
KJ ULUYKBD IKJ \F
Ks umd kstrueturd psâquled efbpjkod quk sk iksdrrfjjd d jf jdrcf ik jd lm`dmeld. Ylkmk efbf `umelõm bdmkodr jd dmslkidi. Ks ikelr, prfeurd prftkckr jd pkrsfmdjlidi y jd lbdckm sfeldj jlildmif efm jd mkekslidi ik skcurlidi. Ks pfr kjjf quk tdbalìm ks efmfelif efbf -ilmdblsbf ikj yf-. Kstä umlif d jd pkrskeuelõm ik sdtls`deelõm y jd pkrskeuelõm ik skcurlidi, erkdmif dsâ kj ilmdblsbf ikj yf.
Wdujd
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505