Está en la página 1de 32

Setmanari d’actualitat | 26 de març - 31 de març del 2021 | Gratuït | Número 74

La caída
libre de
Ciudadanos
cuestiona
su futuro
político
P4

Aragonès enfila el complex


camí cap a la presidència
El candidat d’ERC se sotmetrà aquest divendres La CUP hi votarà a favor, però si no hi ha acord ‘in extremis’
al ple d’investidura del Parlament de Catalunya amb Junts no hi haurà la majoria necessària PÀGINA 2

Catalunya,
¿a las puertas
de la cuarta ola?
Crecen los contagios pero
se mantiene, por ahora,
la movilidad prevista P6 “Soc una
noia de poble.
Això de ser
LAURA FÍGULS-ACN

escriptora
Desamor
pandèmic
em semblava
Mireia Boya
Ambientòloga
una cosa d’un
Optimismo en
las casas rurales
altre món”
en Semana Santa Entrevista a Maria Barbal
En el interior prevén un 80% Escriptora i Premi d’Honor
de ocupación, pero en la costa de les Lletres Catalanes
se encomiendan al verano P8
PÀGINA 24

Clam perquè
la llei trans surti
del bloqueig
MONTSE GIRALT

Dones amb trajectòria política


i activista valoren les pugnes
entre PSOE i Podem P14
2  |  El Quinze de Público  |  26 - 31 de març del 2021

Focus Nou Govern

Una complexa
investidura
per Aragonès
s’obre pas
al Parlament
Ferran Espada

E
Pere Aragonès se sotmetrà BARCELONA
aquest divendres al ple
d’investidura del Parlament, l coordinador nacional
en què, si no hi ha un acord d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Pere Arago-
‘in extremis’ amb Junts, nès, enfilarà aquest diven-
no aconseguiria la majoria dres el camí cap a la presi-
absoluta necessària, i dència de la Generalitat
sotmetent-se a la sessió
caldria una segona votació plenària d’investidura convocada per la
dimarts. Les assemblees presidenta del Parlament, Laura Borràs, a
de la CUP ratifiquen les deu del matí. Borràs va designar dime-
cres el dirigent republicà com a candidat a
El vicepresident Pere Aragonès i el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez.

l’acord amb ERC la presidència després de concloure la


ronda de contactes amb tots els grups par- 564 vots a favor (59,31%), per 367 en con-
lamentaris de la recentment constituïda Aragonès afronta tra (38,59%) i 20 vots en blanc (2,10%). Tot
tretzena legislatura. “He constatat que el divendres la sessió i aquesta majoria favorable, la militància
d’investidura
candidat amb més possibilitats de resultar considera que l’acord no és suficient i ha re-
investit és Pere Aragonès”, va afirmar la clamat, en el segon punt de la votació, que
presidenta del Parlament. Però que sigui al Parlament s’intenti millorar el pacte. Un text de 16 pla-
el diputat amb més possibilitats no vol dir nes que inclou des de l’impuls d’una banca
que ja tingui tots els suports necessaris pública a partir de l’ICF fins que Aragonès se
–que en aquesta primera votació de diven- En cas de fracàs, dimarts sotmeti a una qüestió de confiança a mig
dres són 68 diputats o més, ja que es re- vinent es farà la segona, mandat, passant per la reforma del model
N
-AC

que només requereix


quereix majoria absoluta–. Una majoria policial o compromisos per facilitar l’accés

que només pot aconseguir amb el vot favo- a l’habitatge o respecte al pla de rescat so-
LA

majoria simple
VI

rable de Junts i la CUP sumats als del seu cial de la crisi. Però, en canvi, des de Junts
AT

R N
BE
propi grup d’ERC. Però en el moment de encara es llançava aquest dijous la idea que
tancar aquesta edició –dijous a la tarda l’acord era molt difícil d’assolir abans de
La presidenta del Parlament continuaven els contactes entre els partits aquestes funcions de forma provisional com l’inici del debat d’investidura. Sense un
de Catalunya, Laura Borràs, independentistes– no s’havia assolit a vicepresident després de la inhabilitació acord in extremis en les últimes hores abans
al despatx d’audiències l’acord amb Junts per aconseguir els vots del president Quim Torra. El que no queda del ple –que en el moment de tancar
el 24 de març passat. favorables necessaris. clar és quan es culminarà. De moment, les aquesta edició no s’havia produït– Junts no
Així doncs, aquest divendres comença bases de la CUP han donat llum verda a ha previst el vot afirmatiu.
un complex camí per fer que Pere Aragonès l’acord assolit pels seus negociadors amb els Tot i que s’avaluen totes les opcions, en
sigui elegit president de la Generalitat, sis republicans per fer possible la investidura. el moment de tancar aquesta edició l’exe-
mesos després que hagi hagut d’exercir El sí s’ha imposat de manera àmplia amb cutiva de Junts estava reunida decidint el
26 - 31 de març del 2021  |  El Quinze de Público  |  3

afrontar amb fermesa i valentia el rescat


Les negociacions entre social, la recuperació econòmica i la sor-
ERC i Junts s’encallen en tida democràtica al conflicte amb l’Estat,
temes com el paper del
basada en l’amnistia i l’autodeterminació”.
I des d’ERC, la secretària general adjunta,
Consell per la República Marta Vilalta, reclamava l’acord: “És pos-
sible aquest divendres”. Però des de Junts,
la portaveu parlamentària Gemma Geis as-
Les assemblees segurava: “No ens tanquem que [l’acord]
de la CUP ratifiquen pugui ser d’aquí pocs dies, però tampoc
l’acord amb ERC per a la
que pugui ser d’aquí una o dues setmanes,
o les que siguin. El que volem és assegurar
investidura d’Aragonès el resultat final”. Perquè, això sí, des de
Junts s’envia el missatge que la investidura
d’Aragonès es produirà i el secretari gene-
un ens transversal del conjunt de l’inde- ral Jordi Sánchez tanca la porta a una repe-
pendentisme per definir les línies estratè- tició electoral: “Junts no especularà amb
giques del moviment amb unitat d’acció. noves eleccions”, va dir en la seva confe-
Però mentre Junts vol que aquesta direcció rència política de dimecres. El que falta per
emani del Consell per la República sota saber és si la presidència del primer presi-
presidència de Puigdemont, ERC i una dent de la Generalitat d’ERC des de la Re-
part de la CUP consideren que cal un nou pública arribarà aquest divendres, dimarts
ens que sigui més representatiu del resul- vinent, o en un període de temps més llarg
tat electoral. En síntesi, fonts d’ERC iden- que ens podria portar fins al 30 de maig. La
tifiquen que l’escull de les negociacions urgència que planteja la greu crisi sanitària
amb Junts és acordar el rol que ha de tenir i econòmica que travessa Catalunya per la
Puigdemont a partir d’ara, després d’ha- pandèmia serà una pressió afegida per no
ver-se presentat com a cap de llista per demorar l’acord més enllà del que calgui,
Barcelona i haver quedat tercer. argument que porta Esquerra Republicana
Quant al full de ruta independentista, a exigir una investidura ràpida.
en paraules del secretari general de Junts,
Jordi Sánchez, “cal un acord de legislatura
sòlid”. Això inclou un calendari i una posi-
ció conjunta respecte a la taula de diàleg, Esquerra reclama no
que des de Junts es voldria “de negociació”. dilatar la investidura per
les urgències de la crisi
Sánchez assegura que el veto a la tramita-
ció de la llei d’amnistia que el PSOE ha arti-
culat al Congrés amb Vox i el PP indica la sanitària i econòmica
BERNAT VILARÓ-ACN

nul·la voluntat de diàleg del Govern espa-


nyol. Tot i que des de Junts s’està disposat a
donar un marge de temps a la taula, les di- Llevat d’un acord
ferències amb ERC estan en la línia a seguir ‘in extremis’, no
assolirà la majoria
en cas que el PSOE es mantingui enrocat en
el rebuig a tota fórmula d’autodetermina-
ció i de solució per als represaliats. Mentre absoluta necessària
seu vot. L’opció més factible segons fonts investit apel·lant al fet que va ser el més vo- que Junts apunta a l’aixecament de la De-
del partit seria l’abstenció. Tant en aquest tat, Aragonès és l’únic candidat amb capa- claració Unilateral d’Independència, els re-
cas com amb un no de Junts a la investi- citat per accedir a la presidència gràcies a publicans ho consideren “temerari” sense
dura es forçaria la segona votació regla- la majoria absoluta aconseguida per l’inde- els “suports nacionals i internacionals” su-
mentària del ple d’investidura, prevista per pendentisme, que va obtenir el 52% dels ficients, i advoquen per un nou “embat de-
a dimarts vinent. Llavors Aragonès només sufragis en les eleccions del 14 de febrer. mocràtic” amb l’Estat que podria fonamen-
necessitaria la majoria simple, és a dir, més Entre ERC, Junts i la CUP sumen 74 dipu- tar-se en un altre referèndum.
vots favorables que contraris. Però tenint tats, una majoria absoluta amb escreix. Finalment, en el terreny de la gestió
en compte que totes les forces no indepen- Però les negociacions desenvolupades des destaca la discrepància sobre com es vehi-
dentistes han anunciat el seu no, al cap de de fa més d’un mes no han estat fàcils, es- cularan els fons europeus per la recons-
llista d’Esquerra li caldrà un mínim de 62 pecialment amb Junts. Les divergències es trucció aplicats als programes Next Gene-
vots –PSC, En Comú Podem, Vox, PP i Cs en mantenen enquistades, sobretot en quatre ration. Junts voldria gestionar aquests
sumarien 61–. En aquest cas li valdria una aspectes essencials: quin ha de ser el paper recursos des de la conselleria d’Economia,
abstenció de la CUP, però no de Junts, par- del Consell per la República que presideix que reclamen, i que molt probablement di-
tit que tindria a les seves mans provocar el Carles Puigdemont en el futur, el full de rigirà Elsa Artadi. Aragonès voldria, en
fracàs definitiu de la investidura, i aquest ruta de l’independentisme i la relació amb canvi, que els recursos europeus es gestio-
ROSER GAMONAL/CUP-ACN

cop s’obriria un termini de dos mesos per el Govern espanyol, la gestió dels fons eu- nin des d’un comissionat directament lli-
tornar-ho a intentar abans de la convocatò- ropeus per la reconstrucció després de la gat a la seva presidència.
ria automàtica de la repetició electoral. crisi de la covid, i finalment la distribució La investidura s’obre pas, doncs, al Par-
Amb tot plegat, la investidura d’Aragonès de les àrees del Govern i altres organismes lament, tot i que envoltada d’incertesa i
arriba envoltada d’una gran incertesa. vinculats a la Generalitat. complexitat. Aragonès entoma el repte i
Tot i que el candidat del PSC, Salvador Un dels principals esculls és el del Con- assegura que “és més urgent que mai for-
Illa, continua reclamant la seva opció a ser sell per la República. Hi ha acord que cal mar un Govern de transformació per Riera, Reguant (CUP) i Aragonès (ERC).
4  |  El Quinze de Público  |  26 - 31 de març del 2021

Actualitat Política

La caída libre de Ciudadanos


cuestiona su futuro político
La formación españolista
y neoliberal ha pasado
de ser la más votada en
Catalunya a quedarse con
seis escaños. Analizamos la
debacle del partido liderado
por Inés Arrimadas, que se
enfrenta a su mayor crisis

Paula Ericsson

C
BARCELONA

iudadanos, el partido
españolista nacido en
Catalunya en 2006,
llegó a ser la formación
más votada en las elec-
ciones al Parlament de
2017 –sumando 36 di-
putados– y consiguió 57 escaños en el Con-
greso en abril de 2019. Después de este
éxito efímero, se enfrenta a su mayor crisis:
ahora solo le quedan seis representantes en
el Parlament y 9 de los 10 diputados que ob-

ACN
tuvo en el Congreso. Además, ha fracasado
su moción de censura contra el PP en Murcia La líder de Cs, Inés Arrimadas, acompañada de miembros de la ejecutiva del partido el pasado 15 de marzo.
–con quien gobernaba– y el movimiento ha
acelerado la fuga de dirigentes. Si antes de
las elecciones catalanas Lorena Roldán dejó Iniciativa No Nacionalista (INN), se unen de fuego contra los independentistas son
el partido liderado por Inés Arrimadas para “Rivera buscó solo pretendidos intelectuales como Arcadi Es- ellos”, añade Miralles. Este éxito se en-
pasarse al PP, ahora lo ha hecho el exsecre- el electorado de la pada, Albert Boadella, Ivan Tubau, Fran- tiende mejor con Rivera, un joven ambi-
derecha, y le salió Vox,
tario de organización Fran Hervías –tam- cesc de Carreras o Félix de Azúa, que elabo- cioso formado en Esade y extrabajador de
bién catalán–, acusado de convencer a los ran el Manifiesto del Taxidermista –nombre La Caixa con un pasado en el PP que in-
tránsfugas de Cs para que fracasara la mo- más de derechas” del bar donde se reunían–, que sería la raíz tentó ocultar. “Rivera es un animal político
ción de censura Murcia. Toni Cantó, hasta fundacional del partido. Una vez formado que ha tenido un final desastroso, pero es
ahora su líder en el País Valencià, ha fichado y tras lograr tres diputados en el Parlament el que realmente montó el partido”, co-
por el PP madrileño de Díaz Ayuso. Con este “La decisión de Rivera de en 2006, donde una de sus principales ba- menta uno de los fundadores de la forma-
escenario, ¿qué futuro le espera a Cs? querer ocupar el espacio tallas era cargar contra la inmersión lin- ción neoliberal. Con una retórica durísima
del PP ha perjudicado la
güística, el partido de Rivera fue creciendo contra el independentismo, consiguen
El inicio y la ascensión cuando el Procés ganó fuerza, hasta llegar nueve diputados en 2012, 25 en 2015 con
El nacimiento de Ciudadanos-Partido de la estrategia del partido” a su techo más alto entre 2017 y 2019. Arrimadas ya encabezando la lista y 36 en
Ciudadanía se empezó a gestar años antes “Ciudadanos supo estar en el sitio ade- 2017; mientras que Rivera llegó a 57 esca-
de su congreso constituyente, en julio de cuado en el momento adecuado”, comenta ños en el Congreso en abril de 2019. Una
2006, en el Hotel Campus de Bellaterra, en “Rivera es un animal Francesc Miralles, coautor de De Ciutadans época dorada muy efímera.
el que Albert Rivera fue elegido presidente político que ha tenido un a Ciudadanos. La otra cara del neolibera-
Prensa y poderes económicos
final desastroso, pero es
por orden alfabético. A embriones neoespa- lismo (Foca, 2015). “En el momento en el
ñolistas como el Manifiesto de los 2.300, el que UPyD sube y parece que se les va a co- ¿Y cómo consigue una formación tan joven
Foro Babel, Convivencia Cívica Catalana o el que montó el partido” mer, en 2012 quien está en primera línea tanto crecimiento? Más que el poder eco-
26 - 31 de març del 2021  |  El Quinze de Público  |  5

vera dice que ser el partido bisagra de Es-


paña no ha servido de nada, que lo que se
tiene que hacer es ser el partido mayorita-
rio”, recuerda el fundador. “Este cálculo no
le salió bien. Pasó de 57 diputados a 10.
Probablemente parte de estos 57 diputa-
dos salieron de un público que votó poste-
riormente a Vox, porque, puestos a ver cuál
era más auténtico, lo es más Vox”, reco-
noce la citada fuente.
Con estos pésimos resultados, el apoyo
mediático cayó en picado, Rivera dimitió
de inmediato y Arrimadas cogió el relevo.
Miralles considera que el partido de ex-
trema derecha “les ha devorado por la di-
námica que ellos mismos iniciaron en
2017”. “La cuestión de Catalunya ya es de
Vox, como ha pasado en las elecciones ca-
talanas”, apunta.

El fracaso de Murcia
Si el partido ya estaba de capa caída, este
2021 ha sido aún peor para los liberales.

-ACN
Los de Arrimadas intentaron hacer una

NO
SÍLVIA JARDÍ-ACN

moción de censura al PP en Murcia junto al

RA
MO
PSOE, cuando ellos formaban parte del

ZA
Gobierno. “Ha sido infumable. ¿Tú formas

A
RE
D
AN
parte de un Gobierno y le montas una mo-
El exsecretario de organización de Ciudadanos, Fran Hervías, en un acto del partido. ción de censura sin avisar y sin discutir an-
tes? Si quieres denunciar la corrupción,
dejas el Gobierno, te vas al juez y denun-
nómico en sí, para Miralles lo que lo cata- más de derechas, que es Vox”, reniega uno cias al fiscal. Pero no montas una moción ¿Posible absorción por
pulta son las influencias que mueven tanto de los fundadores del partido. “La decisión de censura. No es un partido fiable, y la el Partido Popular?
en el poder económico como en el mediá- de Rivera de querer ocupar el espacio polí- gestión posterior ha sido mala también”,
tico. De hecho, en 2015, un par de encues- tico del PP ha perjudicado la estrategia del denuncia uno de los fundadores del par- A este panorama se le suma la
tas del Grupo Prisa muestran que son los partido”, protesta el exdiputado en el Par- tido. “No han tenido cálculo y han perdido fuga de dirigentes hacia el Partido
únicos que generan una tendencia ascen- lament Antonio Espinosa, ahora portavoz la moción de censura que ellos mismos han Popular. Una es Lorena Roldán,
dente. “No es tanto el dinero, sino cómo los de Renovadores Cs, una corriente crítica pregonado”, se queja Espinosa. Tras el actual diputada del PP en el
medios afines y su espacio les dan toda la de la formación. anuncio de la moción, la presidenta madri- Parlament. Se fue después de
cobertura, les hacen de padrinos”, explica De hecho, en las elecciones del 28 de leña, Isabel Díaz Ayuso, convocó eleccio- ser defenestrada y relevada por
Miralles. “Zaplana, que era el consejero de abril de 2019, Rivera saca muy buenos re- nes y cesó a todos los consejeros de Cs, con Carlos Carrizoza como candidata
Telefónica, y José Bono [exministro del sultados en el Estado, y podrían haber pac- quién compartía ejecutivo. en las elecciones catalanas pese
PSOE], fueron los padrinos de Rivera”, re- tado con el PSOE para formar gobierno, a ganar las primarias. Al exsecre-
memora, apuntando que aparecen juntos pero le puede la ambición. “Tres o cuatro La caída en Catalunya tario de organización Fran
en el madrileño Club Siglo XXI. Además, días antes de las elecciones de noviembre Ciudadanos ha pasado de ser el partido Hervías, hombre de confianza
tuvo el beneplácito de los expresidentes de 2019, hicimos una comida en la que Ri- más votado y líder de la oposición con 36 de Rivera que ha fichado por
José María Aznar y Felipe González, pero escaños en Catalunya, a quedarse con solo los populares, se le atribuye
también el apoyo de varios lobbies econó- seis diputados este 2021. “Ciudadanos da que ha convencido a los tránsfu-
micos del Estado, como Fedea. mucho la culpa a que Inés Arrimadas se gas del partido para que fracasara
Cuando Cs se expande hacia España, la Entre 2016 y 2019, fuera a Madrid, pero yo creo que el fallo la moción en Murcia. También
función del partido se divide: mientras que Cs votó lo mismo que desde 2017 hasta ahora ha sido que el par- ha habido acercamientos entre
Rivera y el PP: el partido ha
el PP en el grueso de
en Catalunya se presenta como el enemigo tido ha dicho no al independentismo sin
principal del independentismo, en el resto ofrecer un proyecto político a Catalunya”, contratado a su bufete. Ahora
del Estado se convierte en un partido “bi- votaciones del Congreso opina el fundador del partido. bien, Carrizosa niega la posibili-
sagra”. Por otro lado, tanto Miralles como Antonio Espinosa, quien sí que opina dad de que el fundador de Cs
la citada fuente de Cs coinciden en que la que fue un error que Arrimadas se fuera a esté detrás de la posible disolu-
base de votantes en Catalunya es más de Sobre Murcia: “Si Madrid, considera que se debería haber ción del partido o su absorción.
centroizquierda, mientras que en España quieres denunciar cambiado la actitud a partir de 2017. “Nos “El problema de Ciudadanos no
vendrá por la absorción del PP:
la corrupción, dejas el
el electorado va más hacia la derecha. De instalamos en ser un partido de la oposi-
hecho, durante la legislatura de 2016 ción, en algún caso hasta de bronca”, reco- si no tomamos las medidas
hasta 2019, Cs votó en 240 ocasiones –el Gobierno y te vas al juez” noce el exdiputado. Es por eso, además de adecuadas, desapareceremos
75,2% de votaciones en el Congrés– lo por el “inmovilismo” que considera que se porque el electorado acabará
mismo que el PP, según recogió Crític. ha instalado en el partido, que Renovado- por no confiar en nosotros”, dice
“El partido ha dicho ‘no’ res Cs pide que convoque una asamblea Antonio Espinosa. “Puede extin-
El error de Rivera al independentismo sin extraordinaria para que “se haga un cam- guirse como se apagó UPyD, o se
puede integrar a otro partido. Pero
dar un proyecto político
“Esto ha precipitado el final: Rivera buscó bio en las personas y en los liderazgos, y
solo el electorado de la derecha, pero en- también en la organización, que define entonces ya no será Ciudadanos”,
tonces le sale uno que es más españolista y a Catalunya” como “excesivamente vertical”. concluye uno de los fundadores.
6  |  El Quinze de Público  |  26 - 31 de març del 2021

Actualitat Coronavirus

La Semana
ría mucho en función del territorio, ya que Agencia Europea del Medicamento, que
hay comarcas que superan los 500 –la certificó que el producto era “seguro”.
Conca de Barberà, con un brote impor- Además, tras el acuerdo del Consejo Inter-
tante en Montblanc, Osona, Alt Urgell y, territorial de Salud –que agrupa al Go-

Santa llega con


sobre todo, la Vall d’Aran–, mientras que bierno español y a las autonomías–, la va-
las de las Terres de l’Ebre están alrededor cuna se aplica ya a personas de hasta 65
de los 50. Las tres más pobladas se mueven años, diez más que antes.
ligeramente por debajo de la media –Baix Si en las próximas semanas llegan ma-

la cuarta ola
Llobregat y Barcelona– o un poco por en- sivamente las vacunas de Pfizer –la que
cima –Vallès Occidental. más ha cumplido con las entregas hasta el
Con la variante británica de la covid-19 momento–, Moderna, Oxford-AstraZe-
ya como mayoritaria en todo el país –su- neca y Johnson & Johnson –monodosis y
pera el 80% de los casos analizados–, la que se empezará a distribuir a finales del

a las puertas
duda es el impacto que tendrá el fin del mes de abril–, la Generalitat prevé abrir
confinamiento comarcal que entró en vi- grandes espacios para inocular las dosis a
gor la semana pasada y que ha implicado hasta medio millón de personas por se-
un claro aumento de la movilidad. El te- mana. En concreto, se cuenta con la Fira
mor es que produzca un crecimiento signi- de Barcelona, la Fira de Cornellà, el Palau
ficativo de los contagios, que llegaría con Firal de Girona, el Pavelló Onze de Setem-
un sistema asistencial todavía tensionado bre de Lleida, la pista cubierta de atle-
por los efectos de la tercera ola. Las perso- tismo de Catalunya –ubicada en Saba-
nas ingresadas con la enfermedad se si- dell–, el Camp Nou y el Palau d’Esports
túan por debajo de las 1.400, pero la cifra Catalunya, en Tarragona.
Marc Font

C
Catalunya acumula varios BARCELONA
lleva días bastante estabilizada, mientras
que no se ha logrado reducir el número de
Mientras las dosis disponibles conti-
núen por debajo de las 200.000 semana-
días de crecimiento de los críticos a menos de 400. Cabe recordar que les, se seguirá como hasta ahora, adminis-
contagios, pero mantiene atalunya llega a las la tercera ola empezó con una cifra que trando las vacunas en 443 CAP y anexos.
la movilidad prevista para puertas de la Semana
Santa con la duda de si
apenas superaba los 300. Cuando se supere esta cifra, se abrirán 46
nuevos espacios, y si se llega al medio mi-
las burbujas de convivencia está viviendo el arran- Camp Nou, espacio de vacunación llón de vacunas cada siete días, será la
que de la cuarta ola de “Llevamos doce semanas vacunando y no hora de los siete grandes recintos mencio-
la pandemia. Los prin- ha habido ninguna sin alguna incidencia”. nados. Para hacerlo posible se contará
cipales indicadores Así de contundente se pronunció la conse- también con unos 10.000 sanitarios, la
epidemiológicos acumulan días con una llera de Salut en funciones, Alba Vergés, el mayoría inscritos en una bolsa de profesio-
evolución negativa, aunque de momento martes, durante la presentación de la es- nales que se han apuntado como volunta-
los nuevos contagios no se han disparado. trategia de vacunación masiva en Cata- rios. Pese a los constantes retrasos en el
Y esta es la principal razón que aduce el Go- lunya. De hecho, esta misma semana solo subministro de las dosis, que Salut ha
vern para justificar el mantenimiento de la se han recibido poco más de 30.000 de las vuelto a criticar, se mantiene el compro-
hoja de ruta prevista para los días de vaca- 60.000 dosis previstas de AstraZeneca. miso de tener al 30% de la población
ciones: la movilidad será posible por toda Justamente el miércoles se reactivó la va- adulta vacunada en junio y al 70% a fina-
Catalunya, aunque limitada a la burbuja de cunación con ella, tras nueve días de parón les de verano. Solo si realmente se tienen
convivencia. Lo que sí se ha descartado es por la aparición de varios casos de trombo- que utilizar espacios enormes, como el
ampliar el horario de la restauración y per- sis que provocaron una investigación de la Camp Nou, el reto podría ser viable.
mitir su apertura para las cenas. Paralela-
mente, esta semana se ha presentado la es-
trategia de vacunación masiva que tiene el
objetivo de poner hasta 500.000 dosis se-
manales durante la primavera. Su puesta
en marcha solo será posible si realmente
La presión asistencial llegan las vacunas al ritmo previsto, algo
sigue elevada y no se que hasta ahora no ha sucedido.
ha logrado bajar de los El riesgo de rebrote y la velocidad de
propagación de la epidemia de covid-19
400 pacientes críticos –o tasa Rt– han aumentado los últimos
días, superando los 200 puntos y consoli-
dándose por encima del 1, respectiva-
Salut prevé contar con mente. En la práctica, esto significa que la
grandes recintos para enfermedad vuelve a estar en expansión,
vacunar masivamente ya que cada persona positiva contagia a
más de una. Pero hasta ahora el creci-
durante la primavera miento de casos es muy reducido y, si la se-
mana pasada se llegó a una media de me-
nos de un millar de nuevos positivos al día,
Se ha reactivado
LAURA FÍGULS-ACN

en esta nos movemos algo por encima de


la vacunación con los 1.100 por jornada.
AstraZeneca, que ha La incidencia acumulada de casos por
100.000 habitantes a 14 días se mantiene
entregado menos dosis por debajo de 200, aunque la situación va- Vacunación en el polideportivo L’Olivera de Sant Boi de Llobregat, esta semana.
26 - 31 de març del 2021  |  El Quinze de Público  |  7

Tribuna

Desamor pandèmic
cara massa present, ara no serveixen. rança si tornarà aquella llibertat, es-
“Les bombolles
Mireia La pandèmia està afectant la salut cèptics en veure que la frenada social
de convivència
Boya
mental de tothom, en un món on anar que han suposat les restriccions de
al psicòleg és, malauradament, un moviment potser ha vingut per que- clàssiques col·lapsen
Ambientòloga luxe i, encara avui, un estigma. dar-se i que, en tot cas, haurem de fer- les rondes el

T
Diem que podem amb tot i en rea-
litat seria més fàcil reconèixer que
nos a la nova normalitat. Maleïda si-
gui. Érem lliures o el ritme i les divendres a la tarda,
no, que amb això no podem més. Ne- imposicions socials creaven un mi- mentre que per a la
enim la tendència cessitem aire, visualitzar un horitzó ratge que ens ho feia creure? El verti- resta de famílies
a mirar enrere i
comparar la vida
temporal per poder tornar a abraçar
altres bombolles. Ens revoltem con-
gen de trobar-nos més sols ens ha pa-
ralitzat i ens ha fet pensar en allò
diverses, tipus
que tenim ara amb tra el sistema en les converses entre important i superflu a la vida. Tot s’ha de relacions sense
la que teníem just amics alhora que, renegant, acatem aturat, però ella continua amb el contractes, persones
abans del confina- el toc de queda. No són temps per als compte enrere. Tic-tac. Coses de la in- sense recursos ni
papers, bombolles
ment. Volem allò positius de mena, sinó per als resi- trospecció que ens venen al cap per
que no tenim i enyorem infinitament lients, perquè no tot està anant bé, ocupar temps confinats. Al final,
allò que hem perdut, incapaços de re- sinó més aviat regular. Trobem a fal- l’amor és més fort en temps de pandè- d’amics i solters,
cordar la part dolenta del passat, que tar multiplicat per mil. No són temps mia, com el desamor és molt més dra- tenim el Procicat
hi era. Els sentiments s’amplifiquen i
les situacions es dramatitzen, com si
per estar sol, sinó per fer xarxa al vol-
tant de qui ho pugui estar. Si el virus
màtic i difícil de superar per les res-
triccions en la socialització. Volem
de la por i les multes”
visquéssim tancats a la casa de Gran ha de canviar alguna cosa, que mati tornar a ballar.
Hermano. Estimem, plorem i patim l’individualisme i imposi les cures, si La solitud és la nova pràctica ha-
de forma exponencial. El món que co- us plau. Els amics són patrimoni im- bitual quotidiana per a massa gent, i que tingués en compte les condicions
neixíem ja no hi és, en el clarobscur material de la humanitat. s’està cronificant a les nostres vides. de vida i l’estat de salut mental de la
surten els nostres monstres i el demà, Fem la llista mental de les coses i Sí, d’acord, hi ha una gran diferència gent, els grups de risc i les persones
incert, encara cal veure quan i com ar- les persones que ja no formen part de entre estar i sentir-se sol. Té a veure més grans al davant, evidentment.
ribarà. Ens falten eines per gestionar la nostra vida, incapaços de valorar amb l’espai físic i l’absència de con- Deixeu-vos de geopolítica, d’interes-
massa situacions, perquè les que ha- les que encara tenim, les que hem tacte i amb l’espai emocional i l’ab- sos empresarials i de control corpora-
víem adquirit, amb el coronavirus en- guanyat. Ens preguntem amb enyo- sència d’amor. Estar sol pot ser un de- tiu de la indústria farmacèutica i vacu-
sig, com també pots estar sol i no neu-nos amb la russa Sputnik, per
sentir-te’n en absolut. De solituds n’hi trencar també amb allò de comu-
ha per donar i per vendre, a gust del nisme o llibertat que diuen a Madrid.
El dibuix de l’Eneko consumidor, fins i tot en trobem en Quan tot això s’acabi, quan ens va-
parelles compar tint casa. Amb cunin, quan el perill d’emmalaltir
aquesta pandèmia que vivim, però, desaparegui. I els dies passen encara
per a molts, especialment per a la sense tenir un horitzó temporal al ca-
gent gran, la solitud ha estat una im- lendari de les nostres vides marcat
posició. Ara també és motiu de discri- amb un cercle vermell que signifiqui
minació: les bombolles de convivèn- un per fi cridat al cel amb els braços
cia clàssiques col·lapsen les rondes el aixecats de joia de viure. El futur s’ha
divendres a la tarda, mentre que per convertit a anar vivint de cinc minuts
a la resta de famílies diverses, tipus en cinc minuts. La incertesa al timó i
de relacions sense contractes, perso- la sensació d’anar sense rumb, a la
nes sense recursos ni papers, bombo- deriva, no ens la traiem de sobre. Per-
lles d’amics i solters, tenim el Proci- dre l’amor és perdre el contacte i no
cat de la por i les multes. tenir un lloc segur per omplir el buit
que ha deixat. La caixa d’eines socials
Vacuneu-nos amb l’Sputnik per sortir-nos-en la tenim buida,
Passem massa hores a casa, les que en ningú ens va dir que calia comprar-ne
tenim una, fent equilibris amb un tele- unes per si venia una pandèmia, i ara
treball que ha vingut per quedar-se, no sabem on trobar claus dels que tre-
per a les que no hem perdut la feina i uen altres claus. Amb el botó de silen-
en podem fer. Al Mediterrani som cli- ciar no n’hi ha prou. Podríem esperar,
màticament més de carrer que de pi- sense pressa ni garanties, però por-
sos i ja arriba la primavera. Ara que sa- tem massa temps fent-ho. La vida no
bem que el virus entén de classes és per entendre-la, sinó per viure-la.
socials i de barris massificats, bé fa- Fem-ho aviat o invertim en salut men-
ríem de plantejar un pla de vacunació tal col·lectiva.
8  |  El Quinze de Público  |  26 - 31 de març del 2021

Actualitat Turismo

Las casas rurales


que no se permitan los encuentros de diez
personas “en espacios aislados en el medio
rural, en poblaciones pequeñas y dónde se
cumplen escrupulosamente los protocolos

afrontan la Semana
sanitarios”. En este sentido, precisa que la
limitación del aforo impedirá la apertura
de algunos establecimientos rurales de
grandes dimensiones. Pese a que entre un

Santa con optimismo


20% y un 30% de los visitantes habituales
procedían de otras comunidades autóno-
mas, desde Turalcat auguran que los pre-
cios estables que ofrecen al turista del mer-
cado interior y la preferencia extendida
desde el verano pasado de apostar por em-
plazamientos vinculados a la montaña y al
entorno natural compensarán la caída.
“Hemos caído en gracia”. Es la expre-
sión que le sirve a Ferran Puig, presidente
de la Confederación Catalana de Agrotu-
rismo y Turismo Rural (Concatur), para
David Rodríguez
Las casas rurales han

I
Los establecimientos BARCELONA
definir el momento actual. A pesar de que

turísticos de interior prevén recibido un alud de también rebaja el exceso de euforia, insis-
peticiones con el fin del
tiendo en que se viene de una “situación
una ocupación media del gual que los residentes alemanes crítica”, admite que la elección de factores
80%, impulsados por la que agotaron los billetes para viajar confinamiento comarcal como la seguridad y la sostenibilidad en
en avión a Mallorca en pocas horas tiempos de pandemia sanitaria les benefi-
autorización de la libre tras el levantamiento de las restric- cia. Puig apunta: “Las casas rurales hemos
movilidad en Catalunya, ciones en su país, los catalanes se “Hemos hecho los hecho los deberes, adaptándonos a la de-
pero los de costa, más lanzaron, en un primer momento, a deberes, adaptándonos manda y a las restricciones, y ofreciendo
y ofreciendo alojamiento
realizar reservas, especialmente en alojamientos en entorno seguros”.
dependientes del visitante los establecimientos de turismo rural. Des-
extranjero, se encomiendan pués de que la Generalitat decretara a par- en entornos seguros” Nuevo perfil de turista
al verano para iniciar tir del 15 de marzo la libre movilidad por el
territorio catalán con la burbuja de convi-
Concatur y Turalcat coinciden en que la
ocupación durante la Semana Santa puede
la recuperación de la vencia, la primera vez que se podía hacer En estos momentos, alcanzar el 80%. Como herencia de la pan-
actividad y de las reservas desde el 7 de enero –momento en que se solo hay abiertos 110 demia de la covid-19, ambas entidades
hoteles en Barcelona y
inició el confinamiento municipal, poste- desvelan cambios en el perfil de los visitan-
riormente convertido en comarcal a partir tes. Aunque el origen de los turistas sigue
del 8 de febrero–, las casas rurales han re- con una baja ocupación siendo básicamente de proximidad y gene-
cibido un alud de peticiones.
Aunque los responsables de estas en-
frían la euforia, recordando que desde
principios de año están paradas y que algu-
nas no podrán abrir por las limitaciones de
aforo, existe cierto consenso en que la Se-
mana Santa será dulce desde el punto de
vista de la ocupación. El mismo que existe
en sentido contrario en los hoteles de
costa: con las condiciones actuales, con la
restricción de llegadas internacionales, la
temporada turística no se podrá iniciar con
garantías hasta como mínimo el verano.
De una situación inicial de desplome de
la actividad por las restricciones se ha pa-
sado a un interés inmediato y desmesurado
CN

por los alojamientos y las estancias. Así re-


S-A

lata el cambio de tendencia Montse Coberó,


XA
EI
FR

EI directora del servicio técnico de la Confede-


X

AL
ración del Turismo Rural y Agroturismo de
Cataluña (Turalcat). “Semana Santa pinta
Para Semana Santa, en la Costa relativamente bien, aunque confiamos en
Brava y la Daurada, la previsión que la flexibilización de las condiciones nos
ESTEFANIA ESCOLÀ-ACN

más optimista es de una ocupa- permita superar las seis personas alojadas
ción del 20% o 30%. En la imagen, en un establecimiento rural, ya que la me-
un hotel en Lloret de Mar, cerrado. dia de capacidad de nuestros estableci-
mientos está entre las nueve y las 15”.
Coberó admite que las reservas se dis-
pararon los primeros días, aunque lamenta Una casa rural en Cercs, en la comarca del Berguedà.
26 - 31 de març del 2021  |  El Quinze de Público  |  9

Los hoteles de la Costa


Brava y la Daurada ven
el inicio de la actividad
para mayo o junio

El CETT confía en que la


celebración presencial
del MWC reactive el
turismo de congresos

El turismo de larga
distancia, uno de los
últimos que volverá
a la situación previa

ralmente del ámbito metropolitano, ahora


se ha incorporado un nuevo modelo: el de
la pareja sin hijos. Promover la confianza y
la seguridad de este tipo de alojamientos
es otro de sus activos.
En la misma línea de la iniciativa de los
turistas de optar por destinos vinculados al
medio natural a partir del desconfina-
miento, las estaciones de esquí del Pirineo
también se muestran esperanzadas con
esta nueva realidad. Estas, que se vieron
perjudicadas por el cierre perimetral de las
pasadas Navidades, ven ahora con satisfac-
ción cómo reciben llamadas de reservas, lo
que les llevará a abrir más pistas y recupe-
rar una parte de la plantilla que se encon-
traba en un ERTE. Este es el caso de la esta-
ción gerundense de Masella.
La otra cara de las expectativas optimis-

MARTA LLUVICH-ACN
tas la ofrecen los hoteles de Barcelona. Dan
la Semana Santa por perdida, ya que solo
esperan que abran un 25% del total. El di-
rector general del Gremi d’Hotels, Manel
Casals, atribuye la decisión “al confina- Un grupo de personas esquiando el pasado sábado en la estación de Port Ainé, en Rialp (Pallars Sobirà).
miento autonómico, la ausencia de turistas
internacionales y la lentitud en el proceso
de vacunación”. En estos momentos, solo va-Pirineu de Girona, Esther Torrent, sitúa Por un nuevo de los viajeros y turistas para que identifi-
hay abiertos unos 110 en la capital cata- en el verano el comienzo de la recupera- quen la ciudad con un destino seguro”.
lana, y la ocupación se sitúa entre el 15% y ción. A pesar del desconfinamiento co-
modelo turístico El experto del CETT augura que uno de
el 20%. Casals da un dato demoledor: en marcal, aclara que este tipo de estableci- Más de 2.200 personas ya han los últimos ámbitos que volverá a la situa-
una temporada normal suelen dormir una mientos, más grandes que una casa rural, firmado el “Manifest Descobrir”, ción previa será el turismo de larga distan-
media de 45.000 personas por noche en la no se pueden permitir abrir al público de un documento impulsado por cia. “No será posible hasta que la covid re-
ciudad. Ahora, lo hacen unas 2.500. un día para otro. la revista Descobrir Catalunya mita globalmente”, mantiene. Ósacar sí ve
El acento de esperanza en la temporada y que cuenta con el apoyo de una cerca el adiós de una serie de acciones re-
Con la vista puesta en el verano estival también lo comparte Eugeni Ósacar, decena de entidades turísticas, lacionadas con un determinado modelo
Mayo o junio. Son los meses en que los ho- director de innovación del CETT, el centro excursionistas, ecologistas y de turístico de masas. En este sentido, reco-
teles ubicados en la Costa Brava o en la de turismo vinculado a la Universitat de conservación natural. El escrito noce: “Tardaremos en volver a ver las polí-
Costa Daurada divisan el inicio de la recu- Barcelona (UB). Ósacar confía en que he- denuncia el crecimiento ilimitado, ticas de ofertas agresivas de las líneas aé-
peración de la actividad. Entonces, espe- chos como la celebración presencial del Mo- la hipermovilidad o la sobreexplo- reas de bajo coste auspiciadas por las
ran una ocupación cercana al 70%. Para bile World Congress reactiven el turismo de tación del modelo de “sol y playa” subvenciones públicas”. Eso sí, todo pa-
Semana Santa, la previsión más optimista congresos, uno de los ejes sobre los que pi- y reclama más sostenibilidad, rece indicar que la sostenibilidad y la segu-
es alcanzar el 20% o el 30%. Su exceso de votaba la ocupación hotelera de Barcelona proximidad y ocupación de ridad serán los factores que prevalecerán
dependencia del turismo extranjero, con hasta hace un año. “La recuperación será calidad, así como combatir la en detrimento del precio a la hora de selec-
las fronteras cerradas, les ha condenado. posible con una vacunación masiva hasta masificación y crear una mesa cionar un destino turístico. Ese escenario
De hecho, la vicepresidenta de la Asocia- abril, pero resulta casi más importante vol- de negociación para gestionar se mantendrá incluso en los estableci-
ción Turística de Apartamentos Costa Bra- ver a conseguir la confianza y la seguridad el futuro del sector. mientos de sol y playa.
10  |  El Quinze de Público  |  26 - 31 de març del 2021

Les claus de la setmana

La xifra Els titulars

500.000
cotxes elèctrics DIVISIÓ AL GOVERN ESTATAL

Seat vol produir mig milió de cotxes “Iglesias xoca amb Sánchez
elèctrics a l’any a Martorell, si disposa
de fons europeus. Preveu un nou
per la descafeïnada llei dels
vehicle elèctric urbà per al 2025, que lloguers que proposa el PSOE,
valdrà entre 20.000 i 25.000 euros. en plena pugna electoral”
Divendres, 19 de març

Última hora El tuit LLUITA CONTRA LA PANDÈMIA

El Sónar cancel·la
Lluís Llach @lluis_llach 24 de març “La mobilitat es dispara el
Això dels amics de la CUP-GUANYEM esperant
l’edició d’enguany dos anys que la taula de diàleg fracassi quan fins primer cap de setmana sense
Redacció Barcelona i tot els que no són profetes ja ho saben, si més confinament comarcal estricte”
no, crida l’atenció. Dissabte, 20 de març
L’edició del Sónar prevista per al 212 1,3m 4m
juny es cancel·la i saltarà als dies
15, 16, 17 i 18 de juny del 2022. Les
Gorka Knörr @GorkaKB 25 de març
dades sanitàries, les restriccions de
L’avocacia de l’Estat (la que depèn del govern
mobilitat i la manca d’una normativa
espanyol) no planteja cap pregunta ni a Aznar
per als grans esdeveniments fan
ni a Rajoy en el judici per la caixa B i pagament
"inviable" el festival, segons els
a dirigents del PP.
organitzadors. El certamen, però, no
Es reserva per perseguir independentistes

ACN
s’atura i impulsarà dos nous festivals
catalans.
a la capital catalana a l’octubre. TRASPÀS D’UN FIGURA MÈDICA CABDAL
7 264 468
“Mor l’oncòleg català de prestigi
La imatge FOTOGRAFIA: GK LAUNCH SERVICIES (ACN)
internacional Josep Baselga als 61 anys”
Diumenge, 21 de març

NEGOCIACIONS PEL NOU GOVERN

“El preacord d’investidura entre


ERC i la CUP inclou que Aragonès
se sotmetrà a una qüestió
de confiança a mig mandat”
Dilluns, 22 de març

PLA DE VACUNACIÓ CONTRA EL CORONAVIRUS

“La Fira de Barcelona o la pista


coberta d’atletisme de Sabadell,
algunes de les instal·lacions
per vacunar massivament”
Dimarts, 23 de març

CURSA CAP A LA PRESIDÈNCIA DE CATALUNYA

“Borràs designa Aragonès


Llancen a l’espai l’Enxaneta, el primer nanosatèl·lit de la Generalitat
com a candidat per ser investit
El primer nanosatèl·lit enviat a l’espai per la Generalitat de Catalunya ja està en òrbita després que el
llançament del coet Soyuz que el transportava s’enlairés amb èxit aquesta setmana des del cosmòdrom president de la Generalitat”
rus Baikonur, al Kazakhstan. Tindrà aplicació per al desenvolupament de la tecnologia 5G. Dimecres, 24 de març

DIRECCIÓ Ferran Espada  COORDINACIÓ Marc Font  DIRECCIÓ GENERAL José María Crespo  DIRECCIÓ EDITORIAL Marià de Delàs  GESTIÓ Pablo de Zárraga
PRODUCCIÓ Pauta Media S.L.  EDICIÓ Carla de Puig i Néstor Bogajo  REDACCIÓ Jordi Bes, Roger Castillo, Cugat Comas, Natàlia Costa, Alba Fernández, Àngel Ferrero,
Montse L. Cucarella, Paula Ericsson, Lídia Penelo, Emma Pons, Leire Regadas, Jordi Ribalaygue, Yolanda Rico, David Rodríguez, Àlex Romaguera, Maria Rubio,
Judith Vives i Víctor Yustres  FOTOGRAFIA Bru Aguiló, Montse Giralt i Joanna Chichelnitzky  CORRECCIÓ Carme Casals 
DIRECCIÓ D’ART I MAQUETACIÓ Manuel Cuyàs i Berta Rosés  IMPRIMEIX Impresa Norte  DIPÒSIT LEGAL M-6647-2019
CONTACTE elquinzepublico@pautamedia.com | redaccio@diaripublic.cat  VISITA EL WEB https://especiales.publico.es/pages/el-quinze | www.diaripublic.cat
26 - 31 de març del 2021  |  El Quinze de Público  |  11

Ciència Investigación

Antikythera
descifra
el Cosmos
de los griegos
niería más compleja de la antigüedad que
Genial y única, la máquina ha sobrevivido, que es única porque no se
ha encontrado nada igual y, sobre todo,
de bronce hallada en 1901 que es sumamente difícil de estudiar, a pe-
es considerada el primer

ALEXANDROS MICHAILIDIS
sar de que hay proyectos de investigación
computador analógico exclusivamente dedicados a ello. Se cree
que lo recuperado, muy deteriorado lógi-
de la historia. Ahora, más camente, representa solo un tercio de la
de 2.000 años después máquina original y actualmente consta de
de su construcción, 82 fragmentos en los que además hay nu-
merosas inscripciones en griego. Un fragmento del mecanismo de Antikythera, expuesto en el Museo de Atenas.
ha permitido recrear El nuevo paso consiste en recrear digi-
el firmamento clásico talmente el sistema de engranajes de la
parte delantera del mecanismo y la propia teorías astronómicas griegas, señalan los
placa frontal, la representación del Cos- Antikythera es autores. Calculaba datos como las fases de
Malen Ruiz de Elvira
mos, con la Tierra en el centro, como se la obra de ingeniería la Luna y de los planetas, las longitudes

U
MADRID
creía entonces. “Es el primer modelo que se
ajusta a todas las pruebas físicas y que casa
más compleja eclípticas del Sol, la Luna y los planetas,
­todos los datos de los eclipses solares y lu-
con las descripciones científicas grabadas de la antigüedad nares y el movimiento de estrellas y cons-
no de los mayores y más en el propio mecanismo. El Sol, la Luna y telaciones importantes, y lo hacía con refe-
fascinantes enigmas de los planetas se presentan en una impresio- rencia a pasados juegos olímpicos.
la arqueología lo es un nante proeza de la brillantez de la Grecia Es el primer dispositivo Es el primer dispositivo conocido que
poco menos tras el úl- antigua”, asegura Tony Freeth, de Univer- que mecanizaba las mecanizaba las predicciones de las teorías
timo esfuerzo para des-
cifrarlo. La máquina An-
sity College London (UCL), que ha dirigido
el trabajo. Este se ha basado en el análisis
predicciones de las científicas, el paso inicial en la automatiza-
ción de los cálculos. En suma, concluyen
tikythera, identificada con tomografía computacional de rayos X teorías científicas los científicos, un aparato genial que su-
como griega y de más de 2.000 años de an- y en trabajos anteriores. En el modelo del pera la capacidad tecnológica atribuida a
tigüedad, tiene solo el tamaño de una caja cosmos recreado, los planetas figuran los griegos, lo que, por otra parte, ha dado
de zapatos, pero la complejidad que al- como pequeñas gemas de colores, y el Sol Hay quien cree que solo lugar a todo tipo de teorías. Los engranajes
berga ha hecho que, tras décadas de estu- y la Luna como semiesferas diferentes. Arquímedes, muerto recreados, por ejemplo, ocupan, a pesar de
dio, se considere el primer computador
analógico de la historia. Ahora, un grupo
Una indicación de cómo funcionaba la
máquina fue la identificación hace unos
en Siracusa, pudo su complejidad, un compartimento de solo
2,5 centímetros de profundidad. Hay
de investigadores presenta la reconstruc- años de inscripciones que representaban haberla construido quien cree que solo Arquímedes, muerto
ción de su placa frontal y de los mecanis- los números 462 y 442, asociados a los pla- durante el asedio romano de Siracusa,
mos interiores, increíblemente complejos netas Venus y Saturno, respectivamente. pudo haberlo construido.
y pequeños para la época. Se trata de una Esto representaba el periodo en que cada durante 2.000 años, incluyendo los perio- Antikythera es el nombre de una pe-
representación del Universo tal como lo planeta reaparecía en la misma posición dos de varios planetas. También se descifró queña isla griega situada estratégicamente
veían los griegos clásicos –el Cosmos– y su aparente en el cielo, según el filósofo Par- la descripción, en la parte trasera, del mo- en las rutas marítimas, junto a la que se en-
solución representa una pieza importante ménides. Tirando de ese hilo se pudo em- delo de la parte delantera, que recogía los contró en 1901 el naufragio de una nave
del rompecabezas que todavía supone este pezar a rehacer el funcionamiento de la movimientos del Sol, la Luna y los cinco romana del siglo I a.C. repleta de objetos,
aparato mecánico de bronce, que para los calculadora y comprobar la complejidad planetas conocidos entonces. y que todavía se está explorando. Entre es-
expertos es una máquina del tiempo, una del mecanismo ahora recreado. Antykithera, según todo esto, era un tos objetos estaba el de bronce que tanto
calculadora astronómica manual que tenía Esta investigación, que se publica en computador para la matemática astronó- ha dado y tanto dará todavía que hablar.
al menos 30 engranajes. Scientific Reports, tiene en cuenta los aná- mica que combinaba el conocimiento as- Una vez hecho el modelo digital, los inves-
De Antikythera se pueden decir mu- lisis de rayos X en 3D que se hicieron en tronómico babilónico con las matemáticas tigadores van a intentar ahora reproducir
chas cosas, como que es la pieza de inge- 2005 y que revelaron inscripciones ocultas de la academia de Platón y las antiguas el aparato físicamente.
12  |  El Quinze de Público  |  26 - 31 de març del 2021

Actualitat Abusos en el trabajo

La mujer en
chas mujeres lo sufrimos, pero que no debe- cho por hacer”, afirman desde #másMuje-
ría seguir pasando”, explica a Público. En resCreativas, una plataforma colaborativa
aquel momento trabajaba en una de las e independiente nacida de la unión de más
grandes de la publicidad en nuestro país, de 1.000 profesionales que promueve un

la industria de
PS21. La empresa sostiene que atajó el pro- cambio real en el sector publicitario.
blema y lo solucionó “en un plazo de 24 ho-
ras”, pero tanto Bonetto como otras compa- Un mundo de silencio
ñeras abandonaron la empresa en los meses Bonetto es de las pocas que han dado la cara

la publicidad:
posteriores por sentir que no solo no se ha- dentro de una industria en la que casi nadie
bía penalizado a los culpables, sino que in- quiere aparecer en la foto o dar su nombre
cluso se las culpabilizó a ellas. “No nos sen- por temor a no volver a trabajar nunca más.
timos amparadas. Al final se dio la vuelta a Se cumpla o no, esta es una de las amenazas
la tortilla y un grupo de mujeres pasamos más habituales que reciben las profesiona-

acoso, sexismo
de ser insultadas a convertirnos en el pro- les que se atreven a denunciar situaciones
blema”, relata otra de las involucradas. de acoso o discriminación flagrante. En los
El relato de Bonetto coincide con el de últimos días, este diario ha recabado testi-
muchas otras profesionales del sector. A lo monios de una decena de mujeres ligadas al
largo de las últimas semanas Público ha ha- mundo de la publicidad que trabajan en dis-

y ninguneo
blado con una decena de mujeres relacio- tintas empresas, pero casi ninguna ha que-
nadas con diversas empresas de la indus- rido que su nombre saliera a la luz. Ni si-
tria de la publicidad que describen un guiera detalles que pudieran conducir a su
entorno laboral marcado por el machismo,
el acoso y el ninguneo sistemático de las
mujeres. “¿Por qué la regla es de color
azul? Porque la publicidad la controlan “Cuando saltas
hombres”, responde a la pregunta retórica al mundo laboral te
das una hostia: todos
que ella misma lanza Irene Fernández, una
creativa que trabaja en la agencia Tango.
“La creatividad está muy marcada por tus jefes son hombres”
hombres”, explica. “En la universidad la
Marisa Kohan

C
Profesionales de distintas MADRID
mayoría éramos chicas. Había algún chico,
pero el 70% éramos mujeres. Cuando saltas “Si alguien sabe que
agencias denuncian la al mundo laboral te das una hostia: todos he abierto la boca,
pervivencia de una cultura ada vez que teníamos tus jefes son hombres y tus compañeros de
me joden la vida para
machista que no solo las una reunión de Zoom
en la empresa, comen-
arriba, también”. Esta desproporción en el
reparto de poder, explica esta creativa, no trabajar en publicidad”
relega profesionalmente, zaban los comentarios solo tiene serias repercusiones sobre las
sino que además tolera denigrantes en el chat. mujeres en las empresas, sino también en la
o minimiza situaciones Comentarios dirigidos
en su amplia mayoría
publicidad y en el imaginario social que
construye la publicidad. “La mayoría de las
de acoso flagrante contra las mujeres, aunque en alguna oca- campañas son lideradas por hombres, in-
sión también hacia algún compañero gay”. cluso las que tienen que ver con temas de
“Lo descubrí por casualidad en la herra- mujeres o feminismo. Así que lo de que la
mienta de comunicación interna de la com- regla siga siendo azul tiene una explicación
pañía [Slack] y estuve vigilando lo que po- muy clara: responde a la forma que tienen
nían durante un par de semanas, sacando de ver a las mujeres, a las madres... que
pantallazos de las conversaciones”. “Era un está cargada de estereotipos”.
chat abierto formado por 16 hombres, casi Según el I Estudio de la Población Pu-
todos creativos, y de distintos niveles pro- blicitaria Española, elaborado en 2019 por
fesionales, incluidos directivos”. En él se el APG (Account Planning Group) y El Club
vertían “comentarios racistas y sexistas ha- de Creativos, el sector es casi paritario: un
cia compañeras. Mensajes de odio, hechos 52% de hombres y un 48% de mujeres. Sin
desde una situación de superioridad”. “En embargo, el 76% de la dirección general
un momento en que empezaron a hablar de está ocupada por hombres y en el caso de
mí, llamándome «zorra», que «no para de los departamentos creativos esta diferen-
tragar», «mira qué gorda»... no pude más y cia se agudiza, y solo el 14% son directoras
L IC

decidí denunciarlo ante mis superiores”. creativas.


E
ST
KA

Así comienza el relato de Paty Bonetto, “El machismo está tan instaurado e in-
EJ

AT
M
directora de arte senior en el mundo de la teriorizado que tanto las que lo sufrimos
publicidad. Los hechos ocurrieron en abril como los y las que lo ejercen, en muchas
“En la universidad la mayoría de 2020, en pleno confinamiento, pero solo ocasiones, no nos damos cuenta. Que no te
éramos chicas. Había algún chico, lo hizo público en sus redes sociales hace asignen un cliente tradicionalmente mas-
pero el 70% éramos mujeres”, unos días, cuando vio el desprecio con el culino porque eres una chica, que te inte-
recuerda Irene Fernández, que dos hombres hablaban sobre las muje- rrumpan en las reuniones, que te den expli-
de la agencia Tango. res en la gala de los Goya en una retransmi- caciones sobre tu área de especialización,
sión de TVE. “Necesitaba contar que esto que por ser mujer te exijan más, son ejem-
pasa también en la industria de la publici- plos cotidianos que se siguen produciendo
dad, que no son hechos aislados y que mu- y que demuestran que aún nos queda mu-
26 - 31 de març del 2021  |  El Quinze de Público  |  13

identificación. “No quiero dar mi nombre des sociales, sin mencionar el nombre de la de jornada por hijos”. Explica que, en una
porque no soy tan valiente. Siempre nos empresa ni dar detalles. “Entonces la cosa “Yo reduje mi jornada industria que se pone en marcha a las 9 de
han metido miedo con que el sector de la cambió. Las malas éramos nosotras, que en una hora para hacer la mañana y que se prolonga hasta las 9, 10
mi horario normal: para
publicidad es muy pequeño y que nos pue- habíamos difamado a la empresa. Desde la o incluso las 12 de la noche, conciliar es im-
den hacer la vida imposible”, explica una de dirección se nos acusó de haber roto la con- posible. “Yo reduje mi jornada en una hora
las entrevistadas. “Es un mundo cerrado. fianza de la compañía y a un amplio grupo poder irme a las seis” para ser capaz de hacer mi horario normal.
Superendogámico”, afirma otra de las mu- de mujeres se nos preguntó cómo pensába- Es decir, para poder irme a las seis de la
jeres. “Enseguida todo se sabe. Si alguien mos recuperar la confianza de los creativos tarde”, explica. “Cuando nació mi hija era
sabe qué he dicho, que he abierto la boca... para que quisieran volver a trabajar con no- “Al volver de la baja directora de cuentas con cuatro personas
no es que me jodan la vida para trabajar en sotras. De pronto éramos nosotras las que de maternidad no tenía trabajando para mí. Cuando me quedé em-
nada que hacer; me
publicidad, sino en cualquier sector míni- habíamos generado una brecha de con- barazada pusieron a un chico para que lle-
mamente relacionado. Tratan con todas las fianza”, relata una de las afectadas. vara mi cuenta. Ahí empezó el castigo: hu-
grandes marcas. En este sector el trabaja- Diversas mujeres consultadas afirman dejaron sin equipo” millaciones delante de mis compañeros y
dor está desprotegido, y si eres mujer, más”. que la empresa no movió ficha durante va- me volví una apestada. Todo el mundo dejó
“No deja de ser un tema tabú. Tanto rios días y que solo cuando comenzaron a de hablarme por miedo”, afirma.
para las empresas como para las personas pedir explicaciones la dirección afirmó que compañía. Explican que se creó un grupo de “A mi vuelta de la baja de maternidad
trabajadoras, porque no hay formación. dos de los creativos más activos en el chat trabajo paritario para analizar la situación no tenía nada que hacer. Me dejaron sin
Porque las empresas no se han preocupado –de los 16 que participaron– se habían y que en las semanas siguientes se suspen- equipo ni funciones. A otra que cogió jor-
nunca en formar en este sentido, y esa des- ofrecido a dejar de trabajar y percibir el dió de empleo y sueldo a los máximos res- nada reducida le hicieron lo mismo. Con el
información lo que provoca es temor. Que sueldo durante dos meses. Ninguna de las ponsables. “A día de hoy tenemos un código discurso de que la culpa es tuya porque no
una empresa en el área de la comunicación entrevistadas sabe a ciencia cierta si dichas ético y un protocolo de actuación para evi- te quedas fuera de horario, no traes nego-
salga diciendo que ha tenido un caso de medidas se llegaron a aplicar. En los si- tar cualquier situación punible y los respon- cio..., te llegas a creer que eres mala profe-
acoso sexual es lo peor que les puede pasar, guientes meses, media docena de mujeres sables han sido apartados de la compañía”. sional, que no vales. Pierdes la confianza
por esa falta de conocimiento. El acoso se- abandonaron la empresa. “Asqueada, bus- Sin embargo, este periódico pudo constatar en ti misma”, relata una de las consultadas.
xual las mujeres lo sufrimos siempre. Y por qué trabajo y me fui. No quería trabajar en que al menos dos de los empleados señala- “Es un mundo en el que está bien visto de-
razón de sexo, más”, afirma Vanesa Barco, una empresa en que me trataran como si dos como los más activos en el grupo de cir que te vas antes porque vas a una cena o
secretaria de Igualdad de Fesmc UGT. fuera menos que nada”, dice una de ellas. chat seguían figurando en la web de la com- un a concierto, pero muy mal visto si te vas
Varias mujeres narraron a Público la su- Desde PS21 afirman que son una em- pañía. Sus nombres y fotos fueron retirados antes porque el niño tiene una extraescolar
cesión de hechos y la indefensión que sin- presa “inclusiva y comprometida con el ta- recientemente de dicha página, coinci- o está enfermo. Está muy mal vista una
tieron hace un año en PS21. En un primer lento y la igualdad de oportunidades”. Que diendo con la reactivación de este caso mo- baja por maternidad, pero no que sea por-
momento se pidió a los hombres del chat hace un año, tras una “serie de comentarios tivada por los comentarios en redes sociales que te has roto una pierna esquiando y tie-
que se disculparan, cosa que hicieron públi- reprobables en un chat que creían privado, y el interés mostrado por este diario. nes que estar dos meses de baja”, añade.
camente y algunos a nivel personal. Pero no la empresa actuó en menos de 24 horas”. La ley de Igualdad de 2007 recomen- “El de la publicidad es un sector creado
ocurrió nada más durante varios días. Poco Que se reunieron con los implicados y se de- daba a las empresas contar con un proto- por y para hombres. La desigualdad más
después, una ilustración animada creada cidió que los responsables pidieran perdón, colo frente al acoso, pero no las obligaba a aguda se halla en los departamentos creati-
por una creativa contaba lo ocurrido en re- primero individualmente y luego frente a la que éste fuera negociado con los represen- vos, donde las mujeres siempre han sido mi-
tantes de los trabajadores. Desde octubre, noría. Desde que empieza, una creativa se
con la aprobación del decreto 901/2020, enfrenta a una carrera de obstáculos, que se
las empresas están obligadas a tener un convierten en un círculo vicioso. Empieza
protocolo de acoso sexual y por razón de con la falta de referentes, ya que los grandes
sexo en el plazo de un año y que este sea ne- creativos son mayoritariamente hombres y
gociado con los trabajadores. No solo eso, apenas hay mujeres en las que reflejarse. Si
sino que debe ser ampliamente conocido y aún así opta por seguir con su carrera como
difundido entre la plantilla y, además, te- creativa, llegará a un sector creado por y
ner formación en género y acoso sexual. para los hombres, con horarios infinitos,
Según Barco, si la empresa no toma las donde la conciliación es imposible”, afir-
medidas necesarias para prevenir y atajar man desde #másMujeresCreativas.
los casos de acoso, “al final lo que hace es “Esta situación de una mujer en un
consentirlos, por lo que las mujeres que lo mundo de hombres suele trasladarse en
sufren se convierten en dobles víctimas: de una falta de confianza y, en muchos casos,
las personas que te han acosado y de tu em- en una brecha salarial de un 15 % y del 18%
presa, que lo está consintiendo”. en los puestos directivos. Esto ha sido tradi-
cionalmente así; en los últimos años hemos
Penaliza la conciliación vivido cambios sutiles, el número de direc-
Las entrevistadas resaltan la persistencia de toras creativas ejecutivas y generales ha cre-
un machismo terrible en la industria que se cido y empezamos a tener referentes, pero
materializa en multitud de aspectos: desde la pandemia y la crisis generada por la covid
la dificultad de subir en la escala de toma de puede poner la igualdad en un segundo
decisiones hasta el tratamiento displicente plano”, añaden. El colectivo considera por
que suelen recibir en reuniones o los hora- ello que es necesario favorecer la concilia-
rios imposibles para cualquier tipo de con- ción y racionalizar los horarios como pri-
ciliación. “Es un trabajo que engancha mera medida para que hombres y mujeres
cuando eres joven, pero ves que no hay nin- tengan las mismas oportunidades. “¿Donde
guna salida cuando tienes otras necesida- están las mujeres de 45 años de esta indus-
des”, afirma otra de las entrevistadas. tria? Desaparecen. Ya no están en las agen-
Ella fue despedida al poco de comenzar cias. Son tres o cuatro a las que siempre po-
el confinamiento. “Al igual que casi todas nen de ejemplo, pero la mayoría tienen que
FIZKES

las que nos habíamos cogido una reducción irse”, concluye una de las entrevistadas.
14  |  El Quinze de Público  |  26 - 31 de març del 2021

Actualitat Drets

Clam perquè
la llei trans
surti del
bloqueig
polític
Maria Rubio

L
Parlem amb diverses dones BARCELONA
amb trajectòria política i
activista a Catalunya que a llei trans està suposant
valoren les pugnes entre l’enèsim terrabastall en el
Govern espanyol de coali-
el PSOE i Unides Podem ció, format pel PSOE i Uni-
per la normativa. Lamenten des Podem. En aquest cas,
que els socialistes hagin el Partit Socialista ha mos-
trat una oposició desacom-
adoptat un discurs que plexada cap a la regulació de drets de les
els darrers anys ha estat persones trans, amb especial bel·ligerància
propi de l’extrema dreta cap a les dones en algunes de les seves de-
claracions. De fet, les discrepàncies a l’Exe-
cutiu i el rebuig del PSOE provoquen que la
llei es mantingui bloquejada. Però, per Diputats d’ERC, JxCat, CUP, Más País i Compromís i activistes davant del Congrés.
què? Abordem la situació amb diverses do-
nes trans catalanes amb trajectòria acti-
vista i política, que expliquen per què és punts. Segons aquesta màxima, les dones
important aquesta normativa i per què ge- trans que no tinguin vagina no són dones. Cèlia Casanova
nera tantes resistències. “Les dones trans patim misogínia. El (Sororitrans):
Què és ser dona?
nostre accés a l’espai públic està regulat per
la violència sexual. Aquesta és la definició
“Les dones trans
Què és el gènere i per què existeix? El femi- més bàsica de la categoria dona”, afirma patim misogínia”
nisme ha profunditzat en aquest debat du- Cèlia Casanova, integrant del col·lectiu fe-
rant dècades per dirimir que el que ens de- minista de dones trans Sororitrans. Per Ca-
N

Sabrina Sánchez (Trans


-AC

fineix com a dones no rau en els nostres sanova, afirmar que les dones trans no són
RA

United Europe): “L’Estat


VI

cossos, en la genitalitat o en la nostra genè- dones és “oblidar la realitat material” que


RO

AR
M
tica, sinó en el lloc que ocupem en la socie-
tat. Un lloc sovint explotat econòmicament
viuen, esquitxada per les mateixes lògiques
masclistes que la resta de dones cis, amb
ens va perseguir, se n’ha
Dues participants a la manifesta- i acotat per la violència masclista. L’estiu l’afegitó de la transmisogínia. de responsabilitzar”
ció unitària del moviment femi- passat es feia públic un document intern Algunes opositores a la llei afirmen que
nista del 8-M a Tarragona. del PSOE on es recollia el seu argumentari pot servir perquè homes acusats per vio-
sobre la qüestió, en el qual dinamitava anys lència masclista puguin eludir condemnes Veronika Arauzo (Visión
de debat al carrer amb una interpretació identificant-se com a dones trans. L’escrip- Trans): “Volen dividir
pròpia: “El sexe és un fet biològic. El gènere
és la construcció social del sexe biològic
tora Lucía Etxebarria va arribar a afirmar
que “un violador pot acabar en una presó
el moviment feminista
amb el qual es neix”, deien els dos primers de dones”: “És un disbarat. Saps què em tant com poden”
26 - 31 de març del 2021  |  El Quinze de Público  |  15

dificultats econòmiques!”. Sánchez, però,


lamenta que la llei no inclogui una visió de Clara Palau (ERC): “Veig
“reparació, en especial respecte a les dones certa gelosia del PSOE
trans més grans”: “Va ser l’Estat qui ens va
perseguir amb la llei de vagos y maleantes
per no controlar el
durant 70 anys. Ha de ser l’Estat qui se’n Ministeri d’Igualtat”
responsabilitzi”.
Per la seva banda, Casanova apunta que
es tracta d’una llei molt inicial, i que no Silvia Pérez (activista):
­inclou de forma contundent proteccions la- “Porten les dones trans
borals, com sí que passa en països com l’Ar-
gentina amb la quaota laboral trans: “Re­
a presons masculines
alment, és una llei molt bàsica. Són drets i les violen cada dia”
que no s’haurien de negar de cap manera”.
Per contra, el bloqueig socialista ja fa mesos
que s’allarga, fins al punt que una setantena “Sense tenir dificultats
de dones trans es van declarar en vaga de econòmiques, quan em
fam fa uns dies per demanar només que es
tramités al Congrés: “Crida l’atenció que
vaig divorciar, vaig trigar
per una llei de drets humans bàsics s’hagi sis mesos a trobar pis”
La norma, al Congrés d’arribar a una vaga de fam. I no perquè
s’aprovi, sinó només perquè es tramiti”,
sense consens apunta Casanova. La vaga es va aturar, ja
Davant del bloqueig del PSOE, que ERC, la CUP, Junts, Más País i Compro-
els grups d’ERC, la CUP, Junts, mís van accedir a la demanda de les vaguis-
Más País i Compromís al Congrés tes: tramitar la llei perquè es debati al
han decidit tramitar la llei trans Congrés.
atenent les demandes del col·lec-
tiu. Això sí, afegint-hi algunes Per què el PSOE hi està en contra?
reivindicacions més, com el Els postulats que avui en dia es fa seus el
reconeixement de les persones PSOE són els que fa pocs anys circulaven
no binàries, aquelles que no en els busos de la plataforma ultracatoli-
s’identifiquen amb cap dels dos cista Hazte Oir, que va despertar un gran
gèneres. Això permetrà que es rebuig social: “Los niños tienen pene. Las
pugui desenvolupar el debat al niñas tienen vulva. Que no te enganñen”,
Congrés, que estava bloquejat resava el seu lema. “No sé si ara hi hauria la
sobretot pel mandat de la vice- mateixa condemna unànime”, lamenta Ca-

JÚLIA PÉREZ-ACN
presidenta Carmen Calvo. Tot sanova. La militant feminista viu amb pre-
i això, la llei només podrà tirar ocupació com els socialistes estan legiti-
endavant si els socialistes hi mant aquestes posicions, que s’havien
donen suport, un fet que ara associat a la dreta i la ultradreta: “A Cata- Celebració del Dia de l’Orgull a Barcelona.
mateix sembla llunyà perquè lunya, diputades com Gemma Lienas han
en rebutgen aspectes clau. mostrat públicament discursos transmisò-
gins. I no només a les institucions, també a disputes de poder amb Unides Podem:
ERC

altes espais, com la CNT”, explica. “Veig certa gelosia per no haver pogut con-
El 2007 era el Govern de Zapatero qui trolar el Ministeri d’Igualtat, i disputes per
aprovava la primera llei estatal que perme- veure qui té més poder, com també està
tia el canvi de gènere i nom al registre civil, passant amb la regulació dels lloguers.
passaria a mi si em fiquen en una presó ció quirúrgica dels genitals per canviar el amb unes demandes que ara es volen aixe- Sembla que volen marcar perfil davant
d’homes? Fa dècades que a les dones trans nom i el gènere al registre civil, l’anome- car. Llavors, per què el Partit Socialista ha una possible millora electoral a l’Estat, i
les porten a presons masculines i les violen nada “autodeterminació de gènere”. El virat en aquesta direcció? “Fa dos anys va anticipar eleccions”. Tot i haver tramitat la
cada dia”, explica Sílvia Pérez Pallarés, ac- PSOE denuncia que això obre la porta per- haver-hi una efervescència feminista molt llei al Congrés, pateix per com puguin
tivista trans lleidatana que va formar part què homes es puguin canviar el registre ci- gran com a moviment popular autònom. I afectar les eleccions madrilenyes: “A Ma-
de les llistes de Junts el 14 de febrer. vil i esdevenir dones perquè “expressen en el PSOE no pot encaixar que hi hagi un mo- drid, ara, hi ha molt soroll”.
Per Sabrina Sánchez, representant de un moment determinat que se senten do- viment fora del seu control, així que desvia Sabrina Sánchez, però, tem de les con-
Trans United Europe a l’Estat espanyol, tot nes”: “S’ha de donar una situació estable de el focus cap a temes divisius i intenta tren- seqüències de tota aquesta deriva, en vistes
plegat constitueix una estratègia de “des- transsexualitat”, diu al document. car consensos”, afirma Casanova. Hi coinci- del que està passant a la resta del món: “No
humanització”: “Ens diuen que som pede- “Un home no es posaria Maria al DNI deix Veronika Arauzo, de l’associació Visión entenc el càlcul del PSOE veient el que està
rastes i violadores en potència”. A més, així com així. La seva masculinitat no l’hi Trans que ha acompanyat les vaguistes de passant a Polònia o a Hongria, a la mateixa
apunta que la violència masclista no neces- permet”, ironitza Pérez. Per contra, creu fam a Madrid: “Volen dividir el moviment Unió Europea”, on s’està produint una per-
sita aquesta estratègia per seguir existint: que aquesta reforma, que agilitzaria els feminista tant com poden, després d’anys secució a les persones LGTBI i qüestionant
“Els homes ja abusen i violen i en surten canvis de registre, pot suposar una verita- on el feminisme ha començat a quallar. el dret a l’avortament. De fet, Sánchez tem
impunes sense necessitat d’una llei trans”. ble millora en l’accés a una vida digna per Però les dones trans hi hem estat sempre”. que l’Estat espanyol acabi pel mateix camí:
a les dones trans: “Saps les dificultats que Per la seva banda, Clara Palau (ERC), “Quan s’acabi la legislatura, podria entrar
Què diu la llei? tens quan el teu aspecte i el teu DNI no que podria ser la primera dona trans dipu- la dreta al Govern. En quatre anys ens tor-
L’oposició contra la llei recau en el fet que coincideixen? No et donen feina ni et llo- tada al Parlament en funció dels dirigents narem a trobar al carrer demanant l’avorta-
s’eliminarien requisits com hormonar-se guen un cotxe. Quan em vaig divorciar, republicans que renunciïn a l’escó per en- ment. I si arriba a passar, les dones trans es-
durant dos anys o sotmetre’s a una opera- vaig trigar sis mesos a trobar pis sense tenir trar al Govern, hi veu un càlcul electoral i tarem al carrer, com hem fet tota la vida”.
16  |  El Quinze de Público  |  26 - 31 de març del 2021

Les centrals Lugares con vida

FOTOS: MONTSE GIRALT


Uno de los murales que decoran las paredes de L’Obrera. A la derecha, el gimnasio Rukeli (arriba) y una sala polivalente en la que realizar actividades grupales (abajo).

L’Obrera, Yolanda Rico

A
El edificio había sido SABADELL
un concesionario y un

símbolo de
prostíbulo. Tras años en nte la falta de locales au-
desuso, una plataforma togestionados por enti-
dades y grupos de jóve-
ciudadana lo ocupó en nes, la plataforma
2015 ante la falta de

la lucha social
Recuperem l’Espai Comú
espacios autogestiondos decidió hace casi seis
años ocupar un local de
por jóvenes y entidades. 2.000 metros cuadrados que se hallaba va-
Acoge numerosas cío, en avanzado estado de degradación y

que se resiste
iniciativas sociales y sin ningún proyecto de futuro. Así nació
L’Obrera, un centro social sobre el que
solidarias, algunas de las pende la amenaza del desalojo y que se ha
cuales han sobrevivido a la convertido en un punto de encuentro de
inactividad de la pandemia entidades y voluntarios, que además de

al desalojo
atender a colectivos vulnerables fomentan
la convivencia entre los vecinos.
Bajo el lema “Recuperemos el espacio
común”, una plataforma integrada por di-
ferentes colectivos ocupó el 1 de mayo de
2015 el local situado en la avenida Barberà
de Sabadell, que llevaba ocho años en des-
uso. Tras la manifestación del Primero de
Mayo, parte de los participantes se dirigie-
ron al inmueble, accedieron al interior y
colgaron de la fachada una pancarta en la
que ya se podía leer “L’Obrera”. Así se bau-
tizó el espacio, en homenaje a la sede de la
Federación Obrera de Sabadell (FOS),
creada a finales del siglo XIX en la calle Es-
26 - 31 de març del 2021  |  El Quinze de Público  |  17

L’Obrera. Acabado el reparto, sus miem­ “Pero no era viable y buscamos alternati­ años en medio de un procedimiento judi­
Cristina García: “La bros recorren las calles para ofrecer comida vas. En L’Obrera nos ofrecieron un espacio cial a raíz de la ocupación. El colectivo y Ca­
ocupación se hizo tras a personas sin techo. En el centro también y acabamos viniendo aquí”, explica. Allí jamar intentaron negociar para evitar el
un amplio debate sobre
facilitan ropa de abrigo a quien la necesite. también cultivan un huerto urbano. juicio, pero los contactos fracasaron. Según
El objetivo “no es solo dar comida”, mantie­ Hasta el local se trasladan también per­ la entidad financiera, les ofrecieron otro lo­
la falta de espacios” nen: “Queremos dar calor humano y acom­ sonas que quieren practicar deportes de cal: “Pero rechazaron la propuesta”.
pañar a estas personas alrededor de una contacto. Las dimensiones del inmueble Una de las condiciones que reclamaba
mesa. Aunque ahora, con la covid, solo po­ han facilitado la puesta en marcha del gim­ L’Obrera era la retirada de la demanda
El centro ofrece clases demos darles un tupper con la comida, nasio popular Rukeli, que toma el nombre contra las 17 personas autoinculpadas por
de idiomas y repaso fruta y un café con leche”, lamenta Jorge de un boxeador alemán de origen gitano y la ocupación. Finalmente, una sentencia
escolar, y cuenta con
Ruiz, responsable de Operación Caldo. víctima del régimen nazi. “Aquí, por en­ judicial ordenó el desalojo del local. Sus
El activista explica por qué decidieron cima del contacto físico, promovemos el miembros están a la espera de la resolu­
un gimnasio popular prestar este servicio en L’Obrera: “Cuando cuidado del otro”, subraya García, que es ción del recurso que presentaron, pero no
trabajas con gente que no tiene un techo, lo también monitora de este deporte. son optimistas: “No esperamos que la jus­
más importante es hacer visible esa reali­ ticia nos dé la razón, aunque no renuncia­
trella y adherida a la Asociación Interna­ dad. Pretendíamos que estas personas tu­ Ataques fascistas mos a que haya alguna sorpresa. Mientras
cional de Trabajadores (AIT). La FOS llegó vieran la oportunidad de compartir un es­ En los primeros años de ocupación, el cen­ tanto, mantenemos la lucha en todos los
a liderar importantes huelgas, y durante la pacio con quienes no se encuentran en su tro fue objeto de ataques por parte de colec­ frentes posibles y aprovechamos para se­
de 1917 los disparos de la Guardia Civil situación”. “Antes de la covid, venían a ce­ tivos fascistas, ante los cuales sus miembros guir difundiendo nuestro proyecto”, de­
acabaron dañando el edificio. nar y a veces teníamos música en directo tuvieron que defenderse: “L’Obrera es un fiende García, quien lamenta que, tras el
“La ocupación se llevó a cabo tras un para dignificar su vida”, recuerda, y de­ espacio libre de odio, en el que participan desalojo de L’Obrera, se pueda perder “la
amplio debate sobre la falta de espacios fiende así el proyecto de L’Obrera: “Era un compañeros migrantes y musulmanes; un comunidad de relaciones que se han esta­
que funcionasen sin ánimo de lucro en la espacio sin ningún uso; lo han abierto al espacio vinculado a las luchas de la ciudad blecido” y asegura que se sienten apoyados
ciudad”, recuerda Cristina García, miem­ barrio y han dado cabida en él a gente que contra los auténticos buitres que arruinan por el barrio y sus entidades.
bro de L’Obrera. El edificio, de dos plantas, está en la calle. Al frente del centro hay las vidas de las clases populares”, expresó
había albergado antes un concesionario de gente muy joven, comprometida con la so­ entonces L’Obrera en un comunicado.
coches y un prostíbulo. “Estaba muy dete­ ciedad”. En este sentido, recalca que El local que ocupa L’Obrera era propie­
riorado, había muchas ratas y suciedad, y L’Obrera “enseña que hay una sociedad di­ dad del Grupo Cajamar hasta finales del Mientras se resuelve
los colectivos que lo ocuparon lo limpiaron ferente, que no se mueve solo por dinero”. año pasado, según ha informado la entidad el recurso contra el
desalojo, afirman que
y habilitaron para realizar actividades”, El centro se ha convertido, asimismo, bancaria. Su departamento de comunica­
cuenta García. Ahora los vehículos han en la sede de algunas entidades que no ción ha asegurado desconocer a quién
sido sustituidos por mesas y sillas, como en pueden acceder a un local. Es el caso de ­corresponde la propiedad en estos momen­ “seguirán luchando”
cualquier otro centro social, y la planta su­ Fridays for Future. Roger Miralles, miem­ tos. “La venta la realizamos con la in­ter­
perior se ha convertido en una biblioteca. bro del colectivo, justifica la ocupación de mediación de la inmobiliaria Haya Real
Detrás del proyecto hay una treintena L’Obrera: “Si eres un movimiento que no State [propiedad de Cerberus], mantienen. El edificio era propiedad
de personas comprometidas. Originaria­ está registrado como tal, es complicado te­ Según García, el edificio se puso a la venta de Cajamar, y Haya Real
State lo vendió a finales
mente sus miembros estaban implicados ner un espacio, ya que carecemos de ingre­ por dos millones de euros y está abocado a
en movimientos feministas, de la izquierda sos y no podemos pagar un alquiler”. En un la “especulación inmobiliaria”. Los miem­
independentista, como Corrent Roig, pero principio, se reunían en las bibliotecas. bros de L’Obrera se hallan desde hace dos del año pasado
con los años “esto se ha ido difuminando y
a L’Obrera se ha sumado gente que, simple­
mente, conocía el centro y se quería impli­
car. El perfil cada vez ha sido menos el de
un militante clásico”, reconoce García.

Un hervidero de propuestas
“Cada dos semanas se realizan asambleas
para organizar el espacio; todo el mundo
tiene alguna responsabilidad”, agrega la ac­
tivista. Y es que, si bien la pandemia del co­
ronavirus ha paralizado todas las iniciati­
vas de L’Obrera, hasta hace un año el centro
era un hervidero de propuestas culturales
y sociales. Charlas, reuniones, cenas a pre­
cios populares para financiar el proyecto o
veladas de temáticas variadas eran algunas
de las actividades que daban vida al lugar,
donde también tienen cabida proyectos so­
ciales. Un ejemplo es La Madrasseta, una
escuela gratuita en la que se imparten cla­
ses de idiomas y de repaso escolar dirigidas
a personas sin recursos económicos para
FOTOS: MONTSE GIRALT

acudir a un centro privado.


Cada viernes por la tarde se pone en
marcha la Operación Caldo. Una iniciativa
de la entidad sabadellense Ningú Sense
Sostre, que reparte cenas a personas en si­
tuación de vulnerabilidad que acuden a Voluntarios y beneficiarios de la Operación Caldo, impulsada por la entidad sabadellense Ningú Sense Sostre.
18  |  El Quinze de Público  |  26 - 31 de març del 2021

Actualitat Autobuses

La movilidad en
transporte público
en Catalunya, sin
un modelo integrado
lítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
Emma Pons Valls

F
La red de autobuses, BARCELONA
(Copate) Antoni Domènech apunta que en
territorios rurales con “dinámicas diferen-
organizada a través de ciadas” entre la costa y el interior, como se-
concesiones privadas, da uera del Área Metropoli- ría el caso de este, la parte interior “no dis-
servicio en los territorios tana de Barcelona (AMB),
no hay homogeneidad en el
pone de una oferta amplia”. Esto “se repite
en el conjunto de las áreas rurales de Cata-
sin tren, pero adolece de transporte público del país. lunya”, añade.
falta de oferta y precios En lo que respecta a la red Según la encuesta del Pla Director de
más caros. Los expertos de autobuses interurbanos,
cambia la viabilidad de las
Mobilitat de la zona, solo entre el 1% y el
3% de la población usa el transporte pú-
piden una visión global líneas, principalmente en comparación blico, lo que paralelamente dispara el
y apuntan a un sistema con el AMB, pero también debido a las dis- gasto mensual de sus habitantes en movi-
más innovador, con tintas características entre territorios, su
oferta y planificación. A grandes rasgos
lidad, que alcanza de media los 144 euros
al mes, ante los 73 del resto de catalanes.
servicios a demanda y la comparten pocas frecuencias, precios a ve- El portavoz de la plataforma Trens Dignes
integración de los distintos ces caros y mala comunicación entre co- Terres de l’Ebre-Priorat y delegado territo-
medios de transporte marcas, más allá de la conexión con Barce-
lona. “Es un pez que se muerde la cola; la
rial de l’Associació per la Promoció del
Transport Públic (PTP), Josep Casadó, ex-
oferta seguramente es poco atractiva y plica que la falta de una Autoritat Territo- ción y unificación de tarifas. Casadó re-
competitiva, por ser costosa, pero a la vez rial de Mobilitat (ATM), como sí hay en clama una “gestión más coherente con las
no se puede ampliar porque no es viable, y otras zonas, provoca una falta de planifica- necesidades del territorio”.
esto hace que tenga pocos usuarios”, ex- Para la vicepresidenta de la PTP, Dolors
plica Aaron Gutiérrez, profesor de Geogra- Clavell, la falta de un modelo de movilidad
fía en la Universitat Rovira i Virgili (URV) integrado en Catalunya provoca disfuncio-
e investigador del Grup de Recerca Las concesiones de nes, también en la red de autobuses. “Falta
d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics. varias líneas de bus una visión integrada de las necesidades de
La red de autobuses en Catalunya se or-
acaban en 2028, cuando
transporte”, afirma. En el caso de los auto-
ganiza a través de concesiones privadas a buses esto “se agrava”, porque, al tratarse
distintas compañías subvencionadas por la se podría repensar la red de concesiones privadas, hay menos con-
Administración, que operan recorridos en trol. Las concesiones de las líneas grandes
muchos casos de forma única. Gutiérrez acaban en 2028, después de que se prorro-
Casadó (PTP): “Si hay
CN

explica que el sistema es “todavía muy rí- garan por 25 años más de los iniciales. “Es
-A

tren, no puedes poner


PI

gido”, estructurado en base a varias gran- el momento idóneo para decir cuál es el
ER

VI
XA

autobuses, ni ahora
des líneas. “No hemos sabido adaptar esta modelo que queremos”, señala.
oferta con transporte a demanda”, añade, Gutiérrez explica que el transporte pú-
Un agente de los Mossos una opción que sería más flexible y adap- ni de cara al futuro” blico más eficiente, cómodo y competitivo,
d’Esquadra controla la documen- tada a las necesidades del territorio. “si funciona bien”, es el tren. Aun así, tiene
tación de un autobús. No es lo mismo la movilidad en las co- un coste de implantación mucho más alto,
marcas de Ponent –donde se estructura al- La desconfianza en el y para cubrir estas necesidades se hace im-
rededor de la ciudad de Lleida– que en las tren después de décadas prescindible el bus. Pero otro de los proble-
de desinversión empuja
Terres de l’Ebre, por ejemplo, con varios mas que achaca la red de transporte pú-
municipios de 10.000 a 15.000 habitantes. blico es, precisamente, la competencia
El geógrafo y técnico en el Consorci de Po- a la gente al bus entre tren y autobús. En los últimos años se
26 - 31 de març del 2021  |  El Quinze de Público  |  19

La perspectiva
de género para
mejorar el sistema
Col·lectiu Punt 6. La vicepresidenta
Los distintos patrones expresa la voluntad que se convierta
en un punto de encuentro “estable”
de movilidad entre para trabajar la cuestión, que em-
hombres y mujeres pieza a estar presente en la planifica-
muestran la necesidad ción, pero aún es muy desconocida
para el gran público. Por eso, el con-
de políticas públicas greso aspira también a difundir estos
que incluyan a ambos avances y contribuir a su expansión al
conjunto de políticas de movilidad,
así como poder evaluarlas.
Clavell señala como, más allá de
E. P. V.
Barcelona, también hay problemáticas
BARCELONA
específicas de la movilidad de las mu-
jeres en ámbitos rurales. “O tienes co-
Las mujeres se mueven más en trans- che o no te puedes mover”, dice. Y esto
porte público y a pie que los hombres. afecta de forma especial a ellas, ya que
Según la última encuesta de movili- el acceso al vehículo privado está mar-
dad de la Autoritat del Transport Me- cado por la renta, la edad y el género.
tropolità (ATM), en día laborable el “Una movilidad dependiente del auto-
21% de mujeres usan el transporte móvil genera fracturas sociales muy
público, ante el 15% de los hombres, marcadas”, apunta Aaron Gutiérrez,
mientras que el 32% se mueven en profesor de Geografía en la Universitat
transporte privado, por el 41% de los Rovira i Virgili (URV) e investigador
AMB-ACN

hombres. Además, casi la mitad pre- del Grup de Recerca d’Anàlisi Territo-
fiere andar. La vicepresidenta de l’As- rial i Estudis Turístics.
Una nueva flota de autobuses del Área Metropolitana de Barcelona. sociació per la Promoció del Trans-
port Públic (PTP), Dolors Clavell,
defiende la necesidad de hacer políti-
han implantado una serie de autobuses, autobuses porque les cuestan menos”, cas de movilidad con perspectiva de
como algunos de los llamados “Exprés”, afirma. A esto se suma una desconfianza género porque “nos movemos dife-
que hacen los mismos recorridos que el fe- en el tren motivada por décadas de desin- rente y de manera más compleja”.
rrocarril y en menos tiempo. Por ejemplo, versión y falta de mantenimiento que ha Históricamente la movilidad se
para ir de Barcelona a Igualada (Anoia) en conducido a un servicio deficiente. La pan- había planeado partiendo de un mo-
tren se tarda más de hora y media, mien- demia lo ha agravado. “Han desaparecido delo “clásico”, que consideraba el tra-

GERARD VILÀ-ACN
tras que en bus puedes hacerlo en 50 minu- trenes, pero no buses. Al final la gente se bajo como elemento central de la
tos. Algo similar pasa entre la capital y Vi- acostumbra y sube al bus”. misma. Pero al incorporar la perspec-
lafranca del Penedès (Alt Penedès). Ante la poca viabilidad de grandes lí- tiva de las mujeres, las mayores usua-
“La competencia entre dos servicios pú- neas de transporte público en territorios rias del transporte público, esta vi-
blicos no puede ser positiva, porque se poco poblados, expertos como Gutiérrez y s i ó n s e a mp l í a . Ta m b i é n n o s
pierde por ambos lados”, afirma Domè- Domènech señalan las posibilidades del movemos para ir a la escuela, al hos-
nech. “Estamos en un país que tradicional- servicio a demanda y alternativas como la pital, por ocio o para cuidar a mayo-
mente ha apostado por la carretera, y esto combinación de líneas subvencionadas, res. “Esta amplitud de miras hace que El acceso al vehículo
marca la situación en la que estamos”, como las escolares, para generar más efi- el sistema sea mejor para todo el privado está marcado
añade. Clavell lamenta que no se debería
promover esta competición entre servicios
ciencia. Domènech propone la integración
de todos los servicios de movilidad en una
mundo. Cuando atiendes a la mirada
de las mujeres, respondes a las nece-
por la renta, la edad
de la propia Administración. “Si hay tren, plataforma única para facilitar la planifica- sidades de mucha más gente”, afirma y el género
no puedes poner autobuses, ni ahora ni de ción de los viajes. “Si queremos que la movi- la vicepresidenta. Una mayor seguri-
cara al futuro. Hay que mejorar y potenciar lidad sea sostenible tendremos que tirar ha- dad dentro del transporte es otro as-
la línea ferroviaria”, añade Casadó. cia la movilidad como un servicio, y esto es pecto que sería prioritario. Las mujeres se
Para el portavoz de la plataforma Trens responsabilidad pública y también de la so- La PTP organiza este año el III mueven más en
Dignes, detrás de esta política hay cierta
visión de los servicios públicos que se in-
ciedad”, apunta. “Hay que pensar la planifi-
cación del territorio con la movilidad de
Congrés de Dones, centrado en la mo-
vilidad de las mujeres en transporte
transporte público y
clina por la privatización. “Prefieren los forma más integrada”, concluye Gutiérrez. público, conjuntamente con el a pie que los hombres
20  |  El Quinze de Público  |  26 - 31 de març del 2021

Actualitat Gentrificació

A dalt, l’edifici a mitja construcció que els veïns han batejat com el ‘Pirulí’. Al costat, dos dels veïns afectats pel PERI: el Xavier (a dalt) i el Miquel (a baix).

Els últims resistents del


barri antic de Santa Coloma
ques que continuen dempeus, construir gidor d’Urbanisme Jordi Mas, tots dos del
Jordi Ribalaygue

M
Un petit grup de veïns SANTA COLOMA DE GRAMENET
nous habitatges i eixamplar un passeig.
Tanmateix, el projecte roman estancat. Tot
PSC, així com al director d’Urbanisme de
l’Ajuntament, Miquel Roig. La querella pi-
manté un llarg pols contra i que un grapat d’edificis s’han tapiat a me- vota entorn d’un suposat afavoriment il·lícit
un pla urbanístic estancat iquel Morcillo viu sura que s’han buidat de veïns i amenaça- al Banc Sabadell, el principal propietari de
que podria fer-los fora al centre de Santa
Coloma de Grame-
ven ruïna, gairebé res ha canviat a primera
vista des que fa més d’una dècada van des-
la zona fins que, fa pocs mesos, va traspas-
sar la cartera d’immobles al fons d’inversió
de cases antigues. “No net com si ho fes puntar les primeres crítiques, que perduren estatunidenc Oaktree Capital Manegement.
volem sortir d’aquí”, diuen enmig d’un poble. en una part del veïnat, contra una operació El govern local ha declinat respondre sobre
En donen prova el a la qual recriminen presumptes intencions les acusacions mentre que l’entitat finan-
pati i el galliner especulatives i menyspreu envers el patri- cera no ha contestat a El Quinze.
amagats darrere la casa, on l’ombra del rè- moni històric i sentimental de la ciutat. Entre altres fets, la querella sosté que el
tol d’un negoci pretèrit s’intueix sobre el Una querella recent ha revifat la contro- Banc Sabadell va adquirir tres finques
portal. “Hi vaig venir amb la meva dona el vèrsia. El llogater d’una casa condemnada a l’any 2015, tres mesos abans que s’ator-
1969. No volem sortir d’aquí”, deixa clar el ser ensorrada l’ha interposada, i el jutjat gués la possibilitat d’edificar-hi a sobre. El
Miquel. La llar –un bocí del passat– s’ha d’instrucció 5 de Santa Coloma investiga a denunciant creu que l’adquisició d’unes
vist en perill de ser arrasada. instàncies de la Fiscalia. El denunciant llars antigues i sense interès aparent per
El Pla Especial de Reforma Interior acusa de revelació d’informació privilegi- part d’una gran entitat només s’entén per-
(PERI) del barri antic es va aprovar el 1999 ada, prevaricació urbanística i coaccions la què el banc disposava presumptament de
i contempla enderrocar una dotzena de fin- tinenta d’alcaldessa Lidia Montero i l’exre- dades confidencials que li garantien que,
26 - 31 de març del 2021  |  El Quinze de Público  |  21

rulí; per aixecar-lo, es va fer miques una


antiga casa d’estiueig, Can Pedragosa,
sense reparar en el fet que la façana estava
catalogada i s’havia de conservar. Les
obres, incrustades a prop de l’Ajuntament,
es van aturar a mig fer a la sisena planta. El
govern municipal vol acordar amb el pro-
pietari que el bloc s’acabi amb l’alçada que
ja té, i, a banda, allotjar equipaments pú-
blics en comptes de comerços a la plaça de
la Vila. “Està bé com a primer pas, però no
resol tots els problemes”, diagnostica An-
toni Sancho, de la Plataforma Salvem el
Barri Antic de Santa Coloma. Membres de
l’entitat van encadenar-se per frenar les
demolicions que el Consistori va intentar
reprendre el 2018.
L’Ajuntament addueix que el PERI s’ha
de desbloquejar per esvair la sensació
d’abandonament que sent que s’hi ha arra-
pat. Per contra, Sancho li retreu una forma
“impresentable d’actuar, per proposar mo-
dificacions mentre deixa passar el temps
sense fer-les, i alhora amenaçar amb en-
derrocs”. La plataforma advoca per no
massificar ni adulterar una part del barri
antic. “Es necessiten espais de trobada,

FOTOS: MONTSE GIRALT


amb placetes i zones verdes, no més habi-
tatges ni més població, i que els afectats es
quedin on són”, defensa Sancho.
L’Ajuntament es planteja reduir el nom-
bre de nous habitatges i compensar els pro-
Pintades reivindicatives a les façanes d’edificis afectats. A la dreta, carrers del barri antic de Santa Coloma. pietaris traslladant l’edificabilitat al barri
de Riu Nord, cosa que amoïna la Federació
de Veïns de Santa Coloma (Favgram). El
Un centre ocupat a la si s’afanyava a comprar-les, algun dia li re- “Hi vivim des del 2013 i ens vam gastar president, Tomás Fernández, demana solu-
portarien un negoci rendible. més de 20.000 euros en reformes. No ho cions per al barri antic, que opina que “està
vora de l’Ajuntament Una de les cases de què el Sabadell es va vam fer d’amagat: a l’Ajuntament ens van empitjorant”. Creu que es pot consensuar el
Al barri antic s’ubica el Centre apropiar és la que habita el Miquel i, se- donar llicència d’obres i ens van dir que PERI amb les correccions anunciades i es-
Social Okupat i Autogestionat gons la querella, la revisió del projecte va anava per llarg que n’haguéssim de sortir. vaint sospites d’especulació. “Que es dialo-
La Kasa, on participen unes 20 suposar permetre l’opció que s’aixequin Era mentida”, es queixa la Puri, que re- gui per indemnitzar els veïns pagant el que
persones. L’Ajuntament les acusa tres plantes a sobre. L’inquilí només abona corda que una vegada els van apressar a toca i traslladar-los a prop d’on viuen, sense
de problemes de convivència. 96,12 euros al mes per residir-hi, i no li han lliurar les claus abans de dues setmanes. La desubicar ningú i sense els errors que es
L’assemblea del centre ho nega temptat les ofertes per marxar-ne: “Fa cosa parella no en va fer cas i s’ha embarcat en van cometre”, prega. I recorda que cal re-
i creu que es pretén estigmatit- de tres anys m’oferien uns 28.000 euros. un contenciós contra el Consistori. Fins allotjar famílies vulnerables que han ocu-
zar-los. “Gràcies a nosaltres s’ha No hi estava d’acord. També em van oferir ara, ha rebutjat bescanviar la finca per un pat habitatges pendents d’ensorrar.
salvat un edifici històric”, desta- un pis, però no era aquí al centre, sinó to- pis d’uns 60 m2 i per una indemnització pel
quen. Es refereixen a una finca cant a Sant Adrià de Besòs. Era d’una sola preu del terreny, uns 140.000 euros. “Vo-
que va acollir una escola innova- habitació, feia pena. Havia de pagar més lem que ens deixin en pau o, com a molt,
dora fa un segle i que el Consistori de 300 al mes, molt més del que pago ara”. que ens donin, dins del barri, els mateixos Fa més de 20 anys que
va desistir d’ensorrar arran d’una El Miquel ha començat a transferir el metres quadrats que ara tenim”, rebla el es va aprovar reformar
protesta l’any 2018. Proposen una
gestió comunitària de l’immoble
lloguer al fons que ara li fa d’arrendador. Fa
temps que ningú no l’empaita amb un
Xavier. La terrassa, l’habitatge i els baixos
de la casa fan 100 m2 cadascun.
el centre, però ha topat
que ocupen, que es preveu que desallotjament imminent. Guarda una amb recels i crisis
sigui enderrocat. Asseguren que carta de l’alcaldessa Núria Parlon en què es Un llarg estira-i-arronsa
no reben cap resposta. compromet que podrà quedar-s’hi. “Diu Les disputes venen de lluny. El PERI es va
que podrem estar-nos-hi tot el temps que voler imposar a la primera dècada del segle L’Ajuntament té pendent
vulguem. Però quant temps és això? No XXI, quan es projectaven un centenar d’ha- reprendre enderrocs
n’estem mai, de tranquils”, diu l’inquilí.
L’Ajuntament sí que va refermar l’any
bitatges nous, un centre comercial i un bloc
de 12 plantes que sobresortís en el perfil de
que activistes van frenar
passat que, entre altres, es tirarà a terra la Santa Coloma. La fallida de la constructora encadenant-se el 2018
casa del Xavier i la Puri. S’interposa en la que el promovia, la crisi econòmica del
trajectòria on es vol ampliar un passeig, 2008 i la caiguda de l’alcalde Bartomeu
sense data. De portes endins, el domicili Muñoz per la corrupció urbanística al cas Un jutjat investiga
conserva l’elegància amb què fa 80 anys el Pretòria van estroncar les previsions. arran de la querella
MONTSE GIRALT

van bastir els avis del veí, que l’ensenya amb


l’orgull d’haver-hi nascut: “Això no es paga
L’armadura buida del gratacel queda
com a vestigi d’una època de febre edifica-
d’un inquilí contra tres
amb res. Els sentiments tenen un valor”. dora. A Santa Coloma l’anomenen el pi- responsables municipals
PUNTUALS, PROPERS
I POPULARS
Biblioteques Distribució
Vallès
gratuïta i
BARCELONA Occidental
Bib. Ateneu Barcelonès personalitzada.
Bib. Barceloneta-La Fraternitat
Bib. Bellvitge Segmentació
Bib. Bon Pastor
Bib. Camp de l’Arpa-Caterina Albert
territorial a l’àrea
metropolitana
40.000
Bib. Can Rosés
Bib. Canyadó i Casagemes-Joan Argenté
Bib. Canyelles
Bib. El Carmel-Juan Marsé
Bib. Clarà
exemplars
Bib. El Clot-Josep Benet
Bib. Collserola-Josep Miracle
setmanals
Bib. Les Corts-Miquel Llongueras
Bib. Esquerra de l’Eixample-Agustí Centelles
Bib. Fort Pienc
Bib. Francesc Candel
Bib. Francesca Bonnemaison
Bib. Gòtic-Andreu Nin
Bib. Guinardó-Mercè Rodoreda
Bib. Horta-Can Mariner
Bib. Ignasi Iglésias-Can Fabra
Bib. Jaume Fuster
Bib. Joan Miró
Bib. Nou Barris
Bib. Poblenou-Manuel Arranz
Maresme
Bib. Poble-sec-Francesc Boix
Bib. Ramon d’Alòs-Moner
Bib. Les Roquetes
Bib. Sagrada Família-J. M. Ainaud de Lasarte
Bib. La Sagrera-Marina Clotet
Bib. Sant Antoni-Joan Oliver
Bib. Sant Gervasi-Joan Maragall
Bib. Sant Martí de Provençals
Bib. Sant Pau-Santa Creu
Bib. Trinitat Vella-José Barbero
Bib. Vallcarca i els Penitents-M. Antonieta Cot
Bib. Vapor Vell
Punts de recollida
Bib. Vila de Gràcia
Bib. Vilapicina i la Torre Llobeta Arc de Triomf
Bib. Zona Nord Bac de Roda
ABRERA Badalona-Pompeu Fabra
Bib. Josep Roca i Bros Baix Llobregat
AIGUAFREDA
Barcelonès Barceloneta
Bib. Lluís Millet i Pagès Baix Bellvitge
Can Vidalet
BADALONA
Bib. Can Casacuberta
Llobregat El Carmel
Catalunya
Bib. Llefià-Xavier Soto
Bib. Lloreda Ciutadella-Vila Olímpica
Bib. Pomar Mercat de Collblanc
Escola Industrial
BADIA DEL VALLÈS Espanya
Bib. Vicente Aleixandre
Fabra i Puig
BALSARENY Fondo
Bib. Pere Casaldàliga Fontana
BARBERÀ DEL VALLÈS Francesc Macià
Bib. Esteve Paluzie Glòries
Horta
CASTELLDEFELS
Bib. de Castelldefels- Hospital Clínic
SANT ADRIÀ DE BESÒS Jaume I
Ramon Fernàndez Jurado
Bib. Font de la Mina Lesseps
CERDANYOLA DEL VALLÈS Bib. Sant Adrià
Llucmajor
Bib. Central de Cerdanyola MONTGAT SANT ANDREU DE LA BARCA Maria Cristina
Bib. Tirant Lo Blanc
CORNELLÀ DE LLOBREGAT Bib. Aigüestoses Palau Reial
Bib. Marta Mata EL PAPIOL SANT BOI DE LLOBREGAT Palau Robert
Bib. Sant Ildefons Bib. Valentí Almirall Paral·lel
Bib. Jordi Rubió i Balaguer
ESPLUGUES DE LLOBREGAT EL PRAT DE LLOBREGAT Bib. Maria Aurèlia Capmany Passeig de Gràcia-Gran Via
Bib. Central Pare Miquel Bib. Antonio Martín Poblenou
SANT CUGAT DEL VALLÈS
GAVÀ PREMIÀ DE DALT Bib. Central Gabriel Ferrater Pubilla Casas
Bib. Josep Soler Vidal Bib. Jaume Perich i Escala Bib. de Mira-sol-Marta Pessarrodona Rambla Catalunya-Rosselló
Bib. Marian Colomé Bib. de Volpelleres-Miquel Batllori Rambla-Boqueria
PREMIÀ DE MAR Sagrada Família
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT Bib. Martí Rosselló i Lloveras SANT FELIU DE LLOBREGAT
Sagrera
Bib. La Bòbila Bib. Montserrat Roig
RIPOLLET Sant Adrià de Besòs-Joan XXIII
Bib. La Florida
Bib. Ripollet SANT JOAN DESPÍ Sant Andreu
Bib. Josep Janés
Bib. Mercè Rodoreda
Bib. Santa Eulàlia RUBÍ Santa Eulàlia-Torrassa
Bib. Miquel Martí i Pol Sants Estació
Bib. Mestre Martí Tauler
EL MASNOU SANT JUST DESVERN Sarrià
Bib. Joan Coromines SABADELL
Bib. Joan Margarit Torrassa
Bib. Can Puiggener
MOLINS DE REI Bib. del Nord SANTA COLOMA DE GRAMANET Universitat
Bib. Pau Vila Ronda Universitat-Pelai
Bib. de Ponent Bib. Can Peixauet
MONTCADA I REIXAC Bib. Els Safareigs Bib. Central de Santa Coloma de Gramenet Vall d’Hebron
Bib. Can Sant Joan Bib. del Sud Bib. del Fondo Virrei Amat
Bib. Elisenda de Montcada Bib. Vapor Badia Bib. Singuerlín-Salvador Cabré Zona Universitària
26 - 31 de març del 2021  |  El Quinze de Público  |  23

Revista de premsa

Los Verdes
Material
reciclable
cutivo rojiverde del canciller Gerhard
Àngel Ferrero Schröder (1998-2005). Lejos de sus oríge-
nes en la izquierda alternativa, Ditfurth
aseguraba que la mayoría de sus cargos
son “representantes de una clase media
afluente que puede permitirse comida sa-
Los buenos resultados ludable, separa los residuos, lleva a me-
nudo a sus hijos a escuelas privadas y dis-
obtenidos por Los Verdes pone de suficiente tiempo y dinero para
en las pasadas elecciones viajes en avión nada ecológicos”.
regionales en Alemania En un artículo publicado en enero en

WIKIPEDIA
New Left Review, Thomas Meany describía
acercan un poco más a cómo los cambios en la estructura social de
la formación a su entrada Alemania que produjeron ese desplaza- El copresidente de Los Verdes, Robert Habeck, se dirige a los medios.
en el Gobierno federal este miento en la base de Los Verdes han modi-
ficado también la estrategia política de la
otoño, pero, ¿a qué precio?

E
Unión Demócrata Cristiana (CDU) de An- narlas: Los Verdes como tecnócratas de la Al otro lado
gela Merkel, que se marcó el objetivo de nueva burguesía. “Una protección del me-
“forjar una alianza funcional entre los dio ambiente conforme al mercado” es
de la frontera
l periodismo es con dema- principales sectores de la industria orien- “una quimera”, criticó la copresidenta de Para Alemania, Austria es una
siada frecuencia una profe- tada a la exportación y las clases medias La Izquierda, Janine Wissler, en declara- suerte de laboratorio político. Su
sión que se ejerce a contra- progresistas”. La clave del éxito de Los Ver- ciones al diario Junge Welt. “El capitalismo canciller, el conservador Sebastian
rreloj. Muchos son los des descansa principalmente aquí, y la im- y una economía sostenible no se avienen”, Kurz, se ha demostrado capaz de
inconvenientes y existen portancia del debate ecológico es una feliz destacó Wissler, al tiempo que lamentaba pasar de una coalición de gobierno
numerosos tratados teóri- casualidad. En las elecciones en Ba- que la formación ecoliberal transmite “la con la ultraderecha a otra con Los
cos al respecto para quien den-Württemberg el candidato de Los Ver- ilusión de que todo sería posible sin nece- Verdes sin rasguños. Al menos
quiera consultarlos, pero señalemos una de des, Winfried Kretschmann, incluso reci- sidad de luchas sociales ni de tomar deci- hasta ahora. Der Standard se pre-
las ventajas, aunque sea involuntaria, de cló como lema de campaña una frase de siones claras”. guntaba la semana pasada si el
este gaje del oficio: un poco como ocurre Merkel del año 2013: “Ya me conocen” (Sie Meses atrás, Peter Nowak calificó a Los ejecutivo austriaco no estaba a
con la escritura automática, la escasez de kennen mich). Verdes en Telepolis como “el partido de la un paso de la ruptura teniendo en
tiempo hace que aflore el inconsciente del La presentación el pasado 19 de marzo nueva fase de acumulación del capita- cuenta la desconfianza mutua y la
periodista a través de los estereotipados re- del programa electoral para las elecciones lismo”, que, adoptando una retórica ecolo- falta de una estrategia clara. Por
cursos retóricos que utiliza, y, de ese modo, generales de otoño no hizo más que confir- gista puramente oportunista, permite a los ahora se mantiene, añadía el perió-
que la ideología se revele con mayor clari- mar lo anterior. Su lema es “Alemania: intereses económicos poner en marcha dico, por la falta de alternativas.
dad en su texto. Pocas ideas han reciclado todo está ahí” (Deutschland: Alles ist drin). una nueva fase de acumulación por despo-
más los medios –por pereza, por inercia o No hay que cambiar las cosas, solo gestio- sesión. “De este modo”, ref lexionaba
por pura ideología– que la de que Los Ver- Nowak, “puede desentenderse del movi- CDU (29%-33%), pero por delante de los
des son algo así como una novedad polí- miento obrero surgido del capitalismo fó- socialdemócratas. Aunque los casos de co-
tica. También pocas ideas son más falsas. sil, y con él, de sus éxitos duramente con- rrupción están desgastando a los conser-
En Krieg, Atom, Armut, Was Sie reden, Según Peter Nowak son seguidos”. El copresidente de Los Verdes, vadores y podría abrirse una ventana de
was sie tun: Die Grünen [Guerra, energía “el partido de la nueva Robert Habeck, lo expresó sin tapujos en oportunidad a un tripartito federal entre
nuclear, pobreza: lo que dicen y lo que ha-
cen Los Verdes] (Rotbuch, 2011), Jutta
fase de acumulación una conferencia para el Instituto de Econo-
mía Alemán (IW): “El capitalismo nos ha
verdes, socialdemócratas y postcomunis-
tas, la cúpula de Los Verdes no parece ni si-
Ditfurth ajustaba cuentas con el partido del capitalismo” traído un éxito inconcebible. En el mundo quiera haberse planteado la propuesta y
que ayudó a fundar. Para la autora, Los se vive en términos generales mejor, con mantiene firme su apuesta por una alianza
Verdes son ya “un partido como cualquier más seguridad, riqueza y satisfacción, más con los conservadores. Una coalición que,
otro”, escribía, “pero más hábiles que el Los sondeos sitúan salud y más años que nunca para una gene- como alertaba Tomas Konicz en Telepolis,
resto a la hora de aparentar lo que no son”. a Los Verdes solo ración humana en nuestro planeta”. no les conduciría a convertirse en una he-
Desde 1985, recordaba, Los Verdes han
participado en más de una treintena de
por debajo de la CDU Según los sondeos, Los Verdes se mue-
ven actualmente entre una intención de
rramienta para frenar y revertir el cambio
climático, sino a “degenerar en el gestor
gobiernos de coalición, incluyendo el eje- a escala federal voto del 17% y el 21%, por detrás de la del colapso ecológico”.
24  |  El Quinze de Público  |  26 - 31 de març del 2021

Maria Barbal,
durant l’entrevista a
‘El Quinze’ de Público.

MONTSE GIRALT
“Per a mi l’escriptura
ha estat un espai
L’autora de ‘Pedra de
tartera’ i ‘Tàndem’ repassa
en aquesta entrevista

de llibertat interna”
la seva trajectòria vital
i literària, i reflexiona
sobre l’ofici d’escriure,
la maduresa i els moments

Maria Barbal
de canvi, una constant
en la seva obra

Escriptora, distingida amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes


26 - 31 de març del 2021  |  El Quinze de Público  |  25

Entrevista Maria Barbal

tenir-lo. Tot i que això dels premis no deixa dies fer abans”. Però, escolta, tot el dia no tura, no tenia cap projecte al cap, no tenia
Lídia Penelo
de ser una situació anòmala que et desta­ estàs llegint, tot el dia no vas a música, tot les classes i m’ho vaig passar força mala­
BARCELONA
rota la teva petita organització. I dic petita el dia no fas gimnàstica. És a dir, és un ment. Pensava que havia fet un error fort.
perquè la meva no és gaire gran. I quan gua­ canvi i tu fins a on et permets? Tota la resta Van ser uns mesos dolents, però em van
Determinada i humil, Maria Barbal no nyes un premi et trobes sent més visible i ja ho has viscut, i ara què? Això ho plantejo ajudar i ja està. Per tant, la jubilació per a
gasta ínfules bohèmies, ni pretensions de per a mi representa una certa incomoditat. amb aquests dos personatges, que tenen si­ mi va ser avançada. Però tinc molta gent al
figurar a cap capelleta perquè la convidin a tuacions diferents però que estan molt ne­ voltant que s’han jubilat i l’animació els
saraus. Des que va publicar Pedra de Tar- Té fama de ser tímida i reservada. cessitats d’afecte, perquè la vida sense dura 15 dies. Si estàs bé físicament i men­
tera, una de les novel·les escrites en català Sí, però més que res perquè si no no hauria afecte resulta dura. El que volia plantejar talment també pots fer moltes coses.
més traduïdes a altres llengües, no ha dei- fet pràcticament res, perquè em costa con­ són les barreres que es posen ells mateixos,
xat d’oferir als lectors històries on els perso- centrar-me. Amb el telèfon, els correus i i això, que em sembla un tema interessant Una altra de les idees que defensa a Tàn-
natges s’han d’enfrontar a canvis poderosos tantes qüestions que has de respondre... i que no és exclusiu de la tercera edat, sí dem és que l’amor no caduca, no té edat.
que transformen la seva manera de viure. això em trasbalsa; i tot plegat, amb els pre­ que s’accentua quan et jubiles. Si t’apare­ L’amor i l’afecte no caduquen mai. Segur
Diu que escriu per tenir la llibertat de dir el mis s’accentua, però també sé que serà no­ lles, tens fills, després què, ja està tot? Per que hi ha persones de molta més edat de
que no diria enraonant. Discreta i reser- més un temps i ja passarà. a la societat en certa manera ja has fet allò les que faig sortir al llibre que s’enamoren.
vada, l’escriptora nascuda a Tremp el 1949 principal, però la vida no s’acaba quan et Ara, si em preguntes si aquest enamora­
acaba de ser distingida per Òmnium Cultu- La novel·la Tàndem, que ha merescut el jubiles i segueixen passant coses. Necessi­ ment és com el primer, doncs no ho sé,
ral amb el Premi d’Honor de les Lletres Ca- Premi Josep Pla, la va escriure durant la tem continuar respirant aire nou, tenir però trobes en l’altre alguna cosa que et fa
talanes. Tot i la dificultat d’alternar la pro- pandèmia? amistats... i jo volia plantejar això. sentir bé. I això els passa als protagonistes
fessió, l’escriptura i la maternitat, des de No,Tàndem estava acabada el 2015. Sorgeix de Tàndem; ells ja no tenen gaires ganes
l’any 1985 ha publicat onze novel·les i tres d’una manera molt espontània, tinc la idea, En el seu cas, després de més de mitja d’explicar-se la vida, però sí que necessiten
llibres de contes, a més d’haver escrit per a l’escric i veig que ha resultat una novel·la vida fent classes en un institut, com va afecte. I amb aquesta situació el que vull
nens i d’haver col·laborat amb premsa. breu i la deixo, i penso que ja la tornaré a gestionar la jubilació? que es vegi és que en aquest estadi de la
La seva formació, des del parvulari fins mirar, i que pot ser una novel·la que pot do­ En el meu cas ha estat un pèl diferent. Vaig vida també s’ha de ser valent.
que va acabar la carrera de Filologia Romà- nar més fruit, amb més personatges o amb prendre una decisió que també va tenir
nica Hispànica a la Universitat de Barce- els mateixos, però amb més argumentació. una gran dificultat. Vaig demanar una ex­ Escriu Pedra de tartera a 30 anys. Fins
lona, va ser exclusivament en castellà, i en Després em poso amb dues novel·les que cedència a finals del 1999, porto 20 anys aleshores això d’escriure ho portava una
aquest sentit confessa: “Si algun mèrit he m’han donat molta feina d’argumentació i sense fer classes. Feia una feina que franca­ mica en secret?
tingut, igualment que un gran nombre de d’escriptura, que són En la pell de l’altre i ment m’omplia, però de sobte va venir l’es­ En secret, secret, no, però mai havia pensat
persones de la meva generació, ha estat fer L’amic escocès. Quan el procés d’aquestes criptura i tenia clar que compartir-ho tot que aquesta tendència meva tindria una
aquell esforç individual, a hores lliures de la novel·les s’acaba, me’n recordo que tinc al­ plegat era complicat. possibilitat d’arribar als altres. Jo escrivia
feina, d’intentar posar-me al dia, comen- gunes coses escrites, una d’elles Tàndem. La petits diaris, alguns versos, algun repor­
çant per allò més bàsic, que és aprendre a repasso i la dono a llegir, i començo a rebre Així que li tocava haver de compaginar tatge de viatges que havia fet. No ho sé, jo
escriure el català sense faltes”. On recollirà reaccions positives, i aquestes coses t’ani­ maternitat, ensenyament i escriptura, i no no tenia cap... soc una noia de poble. Això
el premi que li ha concedit Òmnium encara men, i després ve la idea del premi. va voler jugar a fer de superdona. de ser escriptora em semblava una cosa
no es pot dir, però ella confirma amb els ulls Tu ho has dit. Tinc dos fills, en aquell mo­ d’un altre món, tampoc tenia contacte amb
enriolats que ja ho té decidit. Com que no Els seus protagonistes, l’Armand i l’Elena, ment eren adolescents i de veritat que hi cap escriptor, cap editor o cap periodista. I
vol donar-ne detalls, toca especular. Ara bé, fan veure al lector que quan et jubiles se- has de ser. I aleshores, vaig passar un malgrat no tenir entrebancs directes, es­
no cal ser Sherlock Holmes per endevinar gueixen passant coses. temps molt malament, perquè no vaig en­ criure no era fàcil per a mi, perquè la dedi­
que la cerimònia no es farà a Barcelona. Per edat conec moltes persones que estan certar gaire el moment de deixar les clas­ cació familiar era molta.
Tremp té molts números d’acollir el que serà en situacions que podrien ser les seves, i he ses. Era quan just havia acabat Carrer Bolí-
un homenatge a una de les escriptores més notat que en aquest període hi ha com un via, venia d’un permís sense sou de dos Però vostè arriba amb 14 anys a Barce-
fermes de la literatura catalana. final abans del final. Això de l’“ai que bé, mesos i després vaig demanar l’excedèn­ lona, estava en contacte amb les coses
ara et jubiles, ja podràs fer tot el que no po­ cia. I aleshores em vaig trobar sense escrip­ que circulaven per la ciutat, o no?
A aquestes altures de la seva trajectòria,
què suposa haver rebut el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes?
Justament pot passar a aquestes altures, “La vida no s’acaba
quan ja ets grans i has escrit bastant; di­ quan et jubiles,
guem que és una situació propícia. Llavors
ja hi ha tot el tema de qui el rep i per què.
i segueixen
Però per a mi ha estat inesperat i molt satis­ passen coses”
factori, perquè em sento reconeguda. Nos­
altres anem fent, anem construint, anem
escrivint i publicant, i quan et donen un “L’amor i l’afecte
premi així sents una gran alegria, perquè no caduquen mai.
penses que t’han seguit una sèrie de perso­
nes, i això és molt satisfactori.
La vida sense afecte
resulta dura”
El 2021 està sent un any prolífic en premis.
Ja el va començar recollint el Pla per Tàn-
dem. Com porta tenir el focus a sobre? “Soc una noia de poble.
Els premis normalment els agafo bastant Això de ser escriptora
MONTSE GIRALT

bé, amb tranquil·litat. Evidentment al


Premi Pla m’hi vaig presentar i hi havia la
em semblava una cosa
possibilitat de guanyar-lo, i m’ha fet il·lusió d’un altre món”
26  |  El Quinze de Público  |  26 - 31 de març del 2021

Entrevista Maria Barbal

Sí, però no et pensis, durant totes les va- escoltisme, em conviden a conferències, de feines els hem vist, però ningú ha estat
cances jo torno a casa, i estic molt arrelada seguida se m’obre el vano, i allò em va aju- “En el meu cas molt malalt. Com a escriptora, el fet de tan-
al Pallars. Fins als anys 70, fins a la carrera, dar molt a quedar-me, en certa manera. I el l’escriptura és car-me ha estat positiu, perquè m’ha tret
no em situo a Barcelona. No tenia cap vin-
culació literària, el màxim que coneixia
meu marit és de Barcelona. Ell ja tenia una
feina i això ho decanta.
una cosa molt totes aquestes excuses, que n’hi ha moltes,
i si no te les inventes [riu]. Ho he viscut
eren uns llibreters fantàstics que hi havia a subtil i molt lenta” d’una manera privilegiada, econòmica-
Tremp, però tampoc hi tenia gaire relació De les lectures d’aquesta època de forma- ment bé, però psicològicament ho notes
perquè eren uns senyors molt grans. Això ció, quines recorda amb més afecte? molt, perquè trobes a faltar veure els pa-
sí, llegia molt, Salvador Espriu per a mi és Vaig començar llegint poesia i entre els pri- “Sempre he estat una rents, els amics, anar a Tremp. Ara porto
importantíssim. En el meu cas l’escriptura mers llibres que compro als 16 anys amb persona que he retingut des d’abans de Nadal sense anar-hi! Trobes
és una cosa molt subtil i molt lenta. Pedra
de tartera surt més com una necessitat
els meus pocs diners, i que encara guardo,
hi ha Solitud, de Víctor Català, una edició
bastant les meves a faltar tantes coses...

meva de donar sortida a una història, i de Selecta; compro l’antologia de Castellet opinions, la meva acció” En alguna ocasió ha dit que escriu com un
passa quan ja porto molt de temps amb i Molas, i després una mica més tard venen intent de transvestisme i d’inconfor-
l’afició de la lectura, i en aquell moment ja els llibres de Mercè Rodoreda, que també misme, per tenir llibertat, per atrevir-se a
tinc 30 anys... es publiquen als anys 60. “Des del 2017 tenim dir escrivint les coses que parlant no diria.
una situació molt dura Això és per la seva timidesa?
De Pedra de tartera es desprèn un amor No va poder formar-se en català i va deci-
immens per les contrades on va néixer. dir estudiar-lo quan ja havia acabat la car-
els catalans, pensem Exactament. Per educació i per caràcter,
crec que són les dues coses sumades, sem-
M’imagino que al principi de ser a Barce- rera. No li va passar pel cap escriure en el que pensem” pre he estat una persona que he retingut
lona s’enyorava molt del Pallars. castellà? bastant les meves opinions, la meva acció.
M’enyorava bojament. Amb persones del Tinc coses escrites en castellà, però no. En I l’escriptura m’ha permès fer personatges,
mateix poble ens vèiem els caps de set- català no hi havia res, i jo feia una munta- també hi ha un moment que em començo crear històries. Per a mi l’escriptura ha es-
mana i ens enyoràvem, i de vegades plorà- nya de faltes, perquè no te l’ensenyaven, a interessar per la narrativa curta i ho tat un espai de llibertat interna.
vem, i recordo alguna companya que es- però el volia aprendre, i quan acabo la car- trobo un repte impressionant. Aleshores
tava pitjor que jo i ens consolàvem. Els caps rera de romàniques i hispàniques ja tinc vaig escriure Ulleres de sol, que no és un lli- A En la pell de l’altre s’inventa l’associació
de setmana no podíem tornar a casa. A aquesta voluntat i aquest interès. I m’aboco bre de contes breus, sinó de relats una mica Memòria i Llibertat. Dues qüestions molt
Barcelona hi passàvem el trimestre sencer; a les lectures en català i vull recuperar el llargs, i aquella experiència em va agradar necessàries en l’actualitat.
en aquella època el viatge al Pallars no era que m’he perdut, i m’apunto a cursos de molt, perquè tenia idees, però fins que van M’invento una associació perquè la prota-
cap subtilesa. llengua per tenir una formació normativa, arribar al llibre em va costar trobar la uni- gonista, la Ramona, és un cas de persona
i llavors, quan arriben les primeres oposi- tat i la coherència. que es vol superar a si mateixa, i en un mo-
I de més gran, no va tenir temptacions de cions, m’hi presento. ment determinat decideix mentir i ho fa
tornar-hi? El tema de com s’assumeixen els canvis i posant-se al costat dels perjudicats, de les
Sí, és clar, jo hi hauria pogut tornar amb Dels gèneres que ha tastat, la novel·la és la maduresa és constant als seus llibres. víctimes, i això m’interessava molt. I ara,
poc esforç. Si m’hagués sortit una feina, el que la fa sentir més còmode? Sí, m’interessa molt. Per una banda, m’in- des del 2017 tenim una situació molt dura
penso que sí que hi hauria tornat. Tot i que Hi ha hagut una etapa en què ha estat així, teressa molt aquest canvi de situació que jo els catalans; siguem d’on siguem i pensem
ja havia anat fent relacions. Comparat amb la novel·la m’ha donat més possibilitats visc d’una forma molt suau i molt blana. En el que pensem, la situació és molt dura,
les companyes que et deia, vaig tenir molta d’argument i de tot. En el meu cas és tot in- el meu cas va ser una migració cultural, quan va arribar la pandèmia jo ja estava
sort, perquè quan vinc aquí m’inscriuen al tuïtiu, i les lectures que has fet en el mo- però en canvi molta de la gent al meu vol- desolada, i ara què més ens pot passar? Ja
Montserrat, i de seguida conec gent que fa ment d’escriure hi col·laboren molt. Però tant fa una migració total, deixen la casa sé que poden passar moltes coses, i no hi
de pagès, el poble petit amb unes condici- estic gens d’acord a comparar la pandèmia
ons naturals òptimes, però amb unes con- amb una guerra, però reconec que són uns
dicions de vida social zero, no hi ha metge, temps que has d’estar molt serè.
no hi ha mestre, no hi ha farmàcia, res... i
llavors ve la crisi dels anys 60 i la industri- D’aquest nou Govern de la Generalitat de
alització i veig gairebé pobles sencers que Catalunya, què li agradaria esperar-ne?
es buiden. Veig tota aquesta gent que són Per una banda, m’agradaria esperar que
parents, amics i coneguts que van a Bala- fos un Govern molt efectiu socialment, per-
guer, a Lleida, a Barcelona, i veig com van què hi ha una gran necessitat de millora
canviant la seva mentalitat. Tots baixen di- per part de moltes persones. Crec que això
ent que tornaran quan les coses vagin mi- és molt important. Per una altra part, vol-
llor, però després veig com es van adap- dria que no hi hagués tensió entre perso-
tant, es van situant bé, perquè són gent nes que tenen aproximadament les matei-
treballadora i sacrificada fins a límits molt xes idees respecte al país, i que malmetin
grans. Aquest canvi el trobo interessantís- una feina que poden i han de fer; seria una
sim i em queda aquesta llavor com un tema gran decepció que no fos així.
de gran interès, i després psicològicament
hi ha aquests passos de maduració. És optimista amb la proposta de Llei
d’amnistia?
Amb la crisi provocada pel coronavirus No soc optimista amb l’amnistia, i no ho
potser aquests pobles que es van buidar soc per com veig les coses i com es posicio-
es tornaran a omplir. Parlant de la pandè- nen els partits; si els partits espanyols que
mia, com ha viscut el confinament? es diuen d’esquerres no hi donen suport,
MONTSE GIRALT

Nosaltres a casa ja l’hem viscut amb una ho tenim clar... Ara, poden haver-hi canvis,
edat de risc. Familiarment l’hem viscut ma- però més aviat em sembla que van cap a
lament, perquè tenim nets i amb prou l’altra banda. Tenim una situació...
26 - 31 de març del 2021  |  El Quinze de Público  |  27

Cultura Recomanacions literàries

Coses de rics, vides no regalades


i el testimoni de les milicianes
Lídia Penelo | Barcelona

Pijos
El pèndol
Marc Giró
Anna Gas Serra
Univers 192 pàgines 18,95 €
La vida no regalada Proa 160 pàgines 18 €
Luis Cabrera
L’enigma dels rics Roca Editorial 300 pàgines 18,90 €
Obsessions quotidianes
Si la vida dels anomenats pijos et sembla un
Si tens ganes de llegir uns contes on la
enigma, aquest llibre de Marc Giró t’ajudarà Ideals i ‘duende’ quotidianitat s’enfila cap a la fantasia, aquest
a desxifrar-los i t’arrencarà més d’un somriure.
Si creus que els barris no han de ser guetos recull de relats que ha estat distingit amb el
Malgrat que l’autor deixa clar que el que ha
i que els somnis s’han de lluitar, el que ofereix Premi Rodoreda de Contes 2020 et farà passar
escrit no és fruit de cap estudi antropològic,
aquest llibre no et defraudarà. El director una bona estona. Anna Gas (Barcelona, 1996)
llegint-lo t’adones que de rics en coneix molts
del Taller de Músics i una de les figures és una escriptora molt jove amb bons dots
o, si més no, que s’ha passat moltes hores
fonamentals del món del flamenc narra com literaris per capturar la complexitat de la vida.
observant-los.
s’ha obert camí en la vida des que va arribar al
barri del Verdum a la Barcelona dels anys 60.

Matar el marit
Li Ang Nou a la ciutat
Males Herbes 288 pàgines 19,90 € Marta Altés
Les combatents Blackie Books 32 pàgines 14,90 €
Gonzalo Berger i Tania Ballo
Assassinat o llibertat Rosa dels Vents 256 pàgines 18,90 €
Si busques una novel·la negra diferent, El poder d’estimar
aquesta et sorprendrà. En aquest relat brutal, La lluita de les milicianes Si els petits que t’envolten demanen contes
Li Ang et porta al cor d’una societat masclista, nous, recorda aquest nom: Marta Altés.
supersticiosa i opressora, on la dona no té Si tens la imatge de la fotoperiodista Gerda Les seves històries són tendres, divertides i
cap parcel·la de llibertat. Sí, el títol és força Taro amb una pistola a la mà arxivada a la carregades d’il·lusió. En aquesta nova aventura,
revelador de per què va provocar força retina, aquest llibre et permetrà conèixer quin il·lustrada i escrita per ella, el protagonista és
escàndol quan es va publicar en la seva paper van jugar les dones republicanes un gos que arriba a la ciutat i busca una llar.
llengua original l’any 1983. en la lluita armada contra el feixisme durant Hi ha una conclusió preciosa: casa nostra
la Guerra Civil. Reconstruint les biografies és estar a prop de la gent que estimem.
de moltes d’aquestes combatents, els autors
han omplert un buit de la història.
28  |  El Quinze de Público  |  26 - 31 de març del 2021

Cultura Agenda

Palautordera acull el circ


dels Universos Ambulants
El Circ Cric i l’Associació d’Espais de sentit, Universos Ambulants presen-
Circ de Creació han unit esforços per tarà la primera trobada de carpes i es-
impulsar el Festival Universos Ambu- pais escènics en una edició que vol ser
lants, que celebra la seva primera edi- l’inici d’un festival itinerant que se ce-
ció fins al 28 de març a Sant Esteve de lebri en un futur en altres territoris.
Palautordera. Diversos espais i places La programació s’ampliarà amb
de la vila acolliran tres carpes de circ dos Cabarets, divendres 26 i dissabte
–Circ Cric, Domo Kikolas i Carpa La 27 a la tarda, dirigits per Brunette
Caputxeta– i dues instal·lacions a cel Bros, en els quals participaran artis-
obert –Teatro sobre Ruedas i Circ Bo- tes com ara els del Col·lectiu Nilak,
ver–. Dins d’aquests espais s’hi faran Cia. Barré, d’Euskadi; Ricky el Profe-
espectacles com ara l’Allegro vivace, sor de Tenis, d’Astúries; Mama
de Tortell Poltrona & Cia; RockCirk, Calypso o La Churry, entre d’altres.

MARGA CRUZ
de Rolabola; Calor, de Jean Philippe Tres concerts amenitzaran la trobada
Kikolas; Circ a la fresca, de Circ Bover; d’aquestes companyies.
o Punch, de Fer Catastrofer.
Un grup de participants en l’espectacle C.A.M.E.S. El festival neix amb la voluntat de DATA Fins al 28 de març

Estrena simultània
ser un punt de trobada entre els crea- LLOC Sant Esteve de Palautordera
dors de circ i el seu públic. En aquest PREU 5 € (espectacle)

pel Dia del Teatre


L’espectacle proposa una experiència
Judith Vives
híbrida, a mig camí entre la visita guiada i
l’obra de teatre, i està pensada per a tota la
Coincidint amb la celebració del Dia Mun- família, inclosos els nens i nenes a partir de
dial del Teatre, el diumenge vinent, 27 de nou anys. És, però, un espectacle que es viu
març, nou sales municipals de Catalunya de forma individual i amb grups reduïts, de
estrenaran de forma simultània l’especta- 12 persones com a màxim, i que s’adapta a
cle sonor C.A.M.E.S.: Comèdies Auditives en les normatives sanitàries i de seguretat per
Moviment Espontànies i Sensorials, de la combatre la pandèmia. L’activitat té una
companyia Escarlata. El muntatge proposa durada aproximada de 45 minuts.

ÀLEX CARMONA
una visita guiada teatralitzada per les en- Els nou teatres que participen en
tranyes dels teatres, en els quals es farà aquesta iniciativa son el Bartrina de Reus,
un recorregut inèdit per espais poc cone- el Teatre Auditori de Granollers, el Teatre
guts pels espectadors, com els camerinos, Auditori de Sant Cugat del Vallès, el Teatre Una escena d’‘Allegro vivace’, de Tortell Poltrona & Cia.
la taquilla, els magatzems, les sales d’as- Kursaal de Manresa, el Teatre Monumen-
saig o l’escenari, davant i darrere el teló. tal de Mataró, el Teatre Municipal de Gi-
Guiats per la veu en off dels personat- rona, el Teatre El Jardí de Figueres, el Tea-
ges Josep Labsència i Maria Presència, i tre Principal de Vilanova i la Geltrú i el
amb la proposta musical de la cantant, com- Teatre Principal d’Olot. El Mecal se celebra Dudamel dirigeix
positora i intèrpret mallorquina Joana Go-
mila, els espectadors descobriran, per
El projecte és una producció pròpia
de Transversal Xarxa d’Activitats Culturals de nou online ‘Otello’ al Liceu
exemple, per què porta malastrugança que a càrrec de la companyia Escarlata.
els actors vesteixin de groc, o d’on ve la dita Aquesta històrica formació de circ, creada La 23a edició del festival Mecal Pro se El reconegut director veneçolà Gus-
de “molta merda” per desitjar sort en una el 1987 per Bet Miralta i Jordi Aspa, crea celebrarà en format online a través de tavo Dudamel torna a Barcelona per
estrena, així com curiositats i anècdotes espectacles de carrer, sala i carpa, i és pio- les plataformes FestHomeTV i Fil- segona vegada per dirigir Otello al Li-
concretes de cadascun dels equipaments. nera en la fusió de diverses disciplines. min. La cita manté l’estructura de ceu. La coneguda òpera de Giuseppe
Els visitants disposaran d’unes audio- L’espectacle C.A.M.E.S., a més, ha per- l’edició passada i aposta per un for- Verdi es podrà veure a partir de diu-
guies sense fils per escoltar la peça de mès equipar amb aparells d’autodescrip- mat segur, que durant un més perme- menge 27, en una producció d’Amélie
forma individual i simultània a tot el grup. ció aquells teatres que encara no en tenien, trà veure els curtmetratges de la pro- Niermeyer procedent de l’òpera de
La gràcia de l’espectacle és que el públic adaptant així els equipaments a la nova g ramació, a més de seguir les Munic, i amb les veus de Gregory
participa de manera activa en la visita Llei d’accessibilitat als teatres. Les audio- activitats paral·leles, com ara tallers, Kunde, Carlos Álvarez i Krassimira
guiada fins a convertir-se en els protago- guies passaran a formar part d’aquests. masterclasses i conferències. Stoyanova en els rols principals.
nistes de la seva pròpia obra, ja que
C.A.M.E.S. permet a l’espectador  fi- DATA 27 de març DATA Fins al 22 d’abril DATA Fins al 14 d’abril
car-se en la pell de l’actor o l’actriu i viure LLOC Nou teatres de Catalunya LLOC Online LLOC Teatre del Liceu (Barcelona)
l’experiència de ser un artista. PREU En funció de l’espectacle PREU 2,50 € (sessió) PREU A partir de 30 €
26 - 31 de març del 2021  |  El Quinze de Público  |  29

Tres exposicions Shakespeare El Festival Strenes de Girona


a la Virreina ‘aparca’ a Figueres recupera el vessant més solidari
La Virreina Centre de la Imatge es- La tempesta va ser la darrera obra es-
trena tres noves mostres: La violència crita per William Shakespeare i la que Un concert de Judit Neddermann donarà sant solidari: finançarà el projecte d’una
il·lustrada, que fa un recorregut ex- va triar Parking Shakespeare per ce- el tret de sortida aquest divendres al Festi- entitat social de Girona escollida durant la
haustiu sobre la trajectòria artística, lebrar el desè aniversari de la compa- val Strenes de Girona. Tot i les dificultats Nit del Voluntariat, que es farà a la tardor.
política i editorial de Nanni Bales- nyia. En aquesta obra misteriosa i ri- derivades de la pandèmia, que han obligat Es mantenen els concerts icònics a les
trini, un dels intel·lectuals italians tual, que es podrà veure aquest a redefinir la programació i el format en di- Escales de la Catedral. La resta es faran a
més rellevants; Persona, una sèrie de divendres 26 a Figueres, coneixem el verses ocasions, l’organització ha volgut l’Auditori de Girona, el Teatre Municipal,
retrats d’escriptors, intel·lectuals i ar- Pròsper i la història que el va portar a seguir endavant, fidel al compromís amb l’Auditori de la Mercè i La Mirona.
tistes realitzats per la fotògrafa Anna viure en una illa màgica. Ara, però, els artistes, la indústria i el públic.
Oswaldo Cruz; i La nit incandescent: un nou personatge guanya pes en el Les estrenes d’Oques Grasses, La Casa DATA Fins al 2 de maig
viatge al fons del voler viure, de Jo Sol, muntatge, el de la bruixa Sycorax, la Azul, Stay Homas, Zoo, Ferran Palau, LLOC Girona
que explora el desafiament que su- mare de Caliban, eternament silenci- Amaral o La Pegatina són els principals re- PREU En funció de l’espectacle
posa el voler viure. ada pel relat masculí. clams d’aquesta edició, que també inclourà
les actuacions de Búhos, Andrea Motis,
DATA Fins al 23/5 i el 27/6 DATA 26 de març Joan Miquel Oliver, Miquel Abras, Clara
LLOC La Virreina (Barcelona) LLOC Teatre El Jardí (Figueres) Peya o Toti Soler. El festival va anunciar al-
PREU Gratuït PREU De 12 € a 15 € guns concerts el 15 de desembre i les en-
trades es van exhaurir tan de pressa que en
alguns casos s’han fet dobles sessions.
L’aposta del festival pel talent emergent

‘Sopar amb batalla’, la comèdia


continua intacta, per això manté la secció

FESTIVAL STRENES
Talent Gironí i la distinció del Premi Talent
Gironí. També acollirà la presentació del
més negra de Jordi Casanovas nou disc de Carmen 113, guanyadors del
Premi Talent Gironí 2018. La novena edi-
ció del festival recupera, a més, el seu ves- La pianista i compositora Clara Peya.
Sopar amb batalla, la comèdia negra el muntatge va poder fer gira. L’obra
escrita i dirigida per Jordi Casanovas, tracta de set personatges que se citen
ha desembarcat al Teatre Borràs de a la casa nova de dos d’ells, la Cris i en
Barcelona, on es podrà veure fins al 2 Dani. Ell vol proposar-li matrimoni a
de maig. Protagonitzada per Júlia la seva parella, però una broma fora
Barceló, Meritxell Calvo, Peter Vives, de to i inoportuna farà esclatar una
Francesc Ferrer, Mar del Hoyo, Jordi gran crisi de parella i una batalla en-
Coll i Majo Cordonet, l’obra s’havia tre els amics. Una obra per retrobar-se
d’estrenar ara fa un any, però la pan- amb l’humor de sempre.
dèmia del coronavirus va obligar a
ajornar les representacions, i només DATA Fins al 2 de maig
s’ha pogut veure, amb gran èxit, en al- LLOC Teatre Borràs (Barcelona)
guns municipis de Catalunya per on PREU A partir de 22 €

L’obra de Didier Lourenço,

ANTONI CAMPAÑÀ
en ‘Primera persona’ a Reus
Fins al 30 d’abril es pot visitar a la Ga-
leria d’Art Anquin’s de Reus l’exposi-
ció Primera persona, que presenta pin-
LA GUERRA DE CAMPAÑÀ, AL MNAC
tures, tècniques mixtes sobre paper i, Una nova exposició al MNAC, La guerra històrica, van ser amagades per l’artista
per primera vegada, escultures poli- infinita, descobreix les diferents facetes i van restar desaparegudes durant 70
cromades de Didier Lourenço. En to- de l’obra del fotògraf Antoni Campañà. anys. Ara fan una nova aportació sobre
tes les obres destaca el fet que la dona La mostra es fixa en les imatges que va el conflicte i ressituen Campañà com un
és protagonista d’escenes quotidia- fer durant la Guerra Civil, i que la seva dels grans noms en la fotografia catalana
nes, com ara seure en un sofà o anar família va trobar fortuïtament el 2018. del segle XX. La mostra es pot veure fins
en bicicleta. Les obres, a més, trans- De gran qualitat artística i rellevància al 18 de juliol. L’entrada val 12 euros.
DIDIER LOURENÇO

meten un estat d’ànim de plenitud.

DATA Fins al 30 d’abril AVÍS: Els espectacles i les activitats d'aquesta agenda poden patir canvis de data
LLOC Galeria d’Art Anquin’s (Reus) o horari o cancel·lacions per culpa de la pandèmia. Abans d'anar-hi, és aconsellable
PREU Gratuït Una de les obres exposades. confirmar la informació a través de les pàgines web dels organitzadors respectius.
30  |  El Quinze de Público  |  26 - 31 de març del 2021

Esports Rocódromos

La gran
eclosión
de la escalada
deportiva
del alpinismo y que ha convertido las pare-
Justo en el año de su debut des de roca al aire libre y los rocódromos
preparados en una pasión cada vez más ex-
como disciplina olímpica tendida. “La pandemia ha reforzado la ten-
en Tokio, disfruta de su dencia al alza de la escalada porque la
momento de máxima gente hace más deporte”, razona August
Jutglar, uno de los socios de Bulder Planet,
popularidad. Explicamos uno de los rocódromos más importantes de
las razones de su ‘boom’, la provincia, en Mataró. No solo son los es-

AUGUST JUTGLAR
no solo en Catalunya, pacios naturales, también son estos equi-
pamientos los que notan más demanda.
sino en todo el mundo ¿Por qué? “El rocódromo es para todos, no
solo para los escaladores. Son lugares de
ocio deportivo en los que solo necesitas El Bulder Planet de Mataró, uno de los rocódromos más importantes de la provincia.
pies de gato y magnesio para empezar y
Cugat Comas

E
pasarlo bien”, asegura Jutglar.
MATARÓ
Toti Valés es escalador, exseleccionador dará visibilidad y, de cara a la gente joven,
estatal y ha hecho todos los papeles en la En 2020 la escalada fue ayudará a motivar la parte competitiva de
ste es el único lugar donde escalada deportiva. Asegura que hay dife- el segundo deporte que la escalada”, que será la siguiente conse-
se puede hacer deporte en
toda Barcelona. ¿Cómo
rentes factores que ayudan a entender la
fiebre por la disciplina: “Catalunya es un
más creció, el primero cuencia del actual boom de la práctica, de
carácter más amateur. Escalada de ocio y
quieres que no esté así de paraíso para un escalador, de los mejores entre las mujeres escalada deportiva, rocódromo y roca son
lleno?”, se pregunta en voz lugares para practicar la escalada depor- diferentes expresiones de una misma
alta Raphael. El acento lo tiva por las zonas que hay”. Valés ha asis- rueda que no para de girar y crecer.
delata, es francés. Estamos tido a lo largo de las últimas tres décadas al Jutglar: “Catalunya es un Para Roy, la otra clave de la eclosión de
en el túnel de la Foixarda, en la montaña propio nacimiento de la escalada como de- paraíso para la escalada, la escalada tiene una explicación incluso
de Montjuïc, un sábado de febrero. Con
gimnasios, pabellones y piscinas con res-
porte y al de los rocódromos. “Antes eran
espacios de entrenamiento, una herra-
de los mejores lugares sociológica: “Tiene mucha parte social,
porque compartes ratos y afición, haces co-
tricciones, este espacio público con miles mienta, y ahora son un fin en sí mismos, para practicarla” munidad, es muy amigable. En la sociedad
de presas para practicar escalada es la ex- con el deporte que se practica cada vez más individualista y estresante en la que vivi-
cepción a la norma imperante. Hay unas diferenciado de la escalada en roca”, ex- mos, tener un punto de encuentro con
200 personas, en aparente convivencia. plica. Para él la escalada engancha por va- Valés: “La sensación de gente con la que te identificas hace algo de
Unas escalan, las otras vigilan y hay quien rias razones: “La sensación de riesgo es riesgo es muy alta y, en tribu. Socializas, te relacionas y eso ayuda
espera en sillas plegables de camping. La
estampa es propia de esta peculiar reali-
muy alta y, en cambio, es más seguro que ir
en bicicleta. Hace 40 años que escalo y to-
cambio, es más seguro mucho”. En este sentido, aprecia que “los
últimos años ha aparecido un nuevo perfil
dad en Barcelona, p ​​ ero también es indica- davía tengo un punto de miedo. Además, que ir en bicicleta” de escalador. Antes el escalador era una
tiva del momento de eclosión de la esca- es meditación en movimiento, te absorbe. persona mucho más de montaña y nó-
lada deportiva. En este país y en todo el Cuando escalas, eres tú y el momento y no mada. Hoy en día es gente urbanita, que va
mundo. Un estudio estadounidense iden- hay nada más”. escalada debuta como disciplina, con todo al rocódromo porque es más divertido que
tificaba a finales del año 2020 la escalada lo que eso supondrá. Roy tiene la difícil mi- ir al gimnasio a levantar pesas”, razona.
como el segundo deporte que más crecía Debut olímpico sión de liderar a su equipo en los Juegos Este, de hecho, es el perfil que se puede
en porcentaje de practicantes a nivel gene- Toni Roy, de Mataró, sustituyó a Valés al que se disputan en la actual primera poten- apreciar en el túnel de la Foixarda, en otros
ral, y el primero entre las mujeres. frente de la selección española, que llegó a cia mundial y gran rival regional, Japón. Climbat privados o en equipamientos pú-
La escalada engancha, crece y moviliza ser primera potencia mundial hace años. Tiene claro que “el debut olímpico dará blicos y zonas de roca, al aire libre, que con
a miles de personas en Catalunya. Trata- Ahora es el seleccionador de China. Se en- a conocer el deporte a gente que aún no lo la tendencia a la práctica deportiva en ex-
mos de averiguar qué crea adicción en una cuentra inmerso en la preparación de los ha descubierto. Sobre todo en sociedades teriores y las redes sociales se han incluso
disciplina que se emancipó ya hace lustros Juegos Olímpicos de Tokio, en los que la o países donde está poco extendido. Le masificado. Es la moda.
26 - 31 de març del 2021  |  El Quinze de Público  |  31

Passatemps

MOTS ENCREUATS LES 7 DIFERÈNCIES

Horitzontals Verticals
1. Individu d’un poble camític, també són coneguts 1. Asserenada. 2. Quarta nota de l’escala musical
amb el nom de danakils o dankalis. L’idioma oficial, diatònica, segons la nomenclatura de Guido d’Arezzo. EL LABERINT
religiós i literari de l’imperi sassànida durant Lòbul petit o subdivisió d’un lòbul. 3. Olleta d’una
els segles III-VII. 2. Adverbi, arran. Pertanyent nansa. Nom de la lletra v. 4. A Catalunya, exacció
als sabeus. Pronom personal adverbial . 3. Agregat que els senyors directes de masos cobraven dels
mineral compacte compost d’albita, zoisita, epidot pagesos per l’explotació de terres. 5. Vaixell que
i granat, produït per saussuritització. 4. Anar pot navegar per sota l’aigua. 6. Moviment que fa
com un... Sufix que significa ‘habitant o natural una persona que camina. Planta herbàcia bulbosa
de’. Igualment, en el mateix grau, talment. de fulles linears i de flors blanques, pèndules, en
5. Sotamàniga. 6. Abreviatura d’ibídem. Pedra forma de campana, a la summitat de la tija. 7. No
arrodonida i molt llisa que hom troba a l’estómac present en un lloc. 8. Heura. 9. Capital del comtat de
d’alguns saures fòssils. 7. Preposició, en direcció Larestan. Boca d’una fera. 10. Relatiu a la Itàlia
a. Pertanyent a la família alida. 8. Esguerrat. antiga. 11. Frase feta, Seguir la... Doncs.
Arbre que hom ha acotat. 12. Qualitat de buit, de va, d’inútil.

SUDOKU SOLUCIONS

Difícil

12. Inanitat.
9. Lar. Gola. 10. A. Itàlic. 11. Veta. Idò.
6. Pas. Assa. 7. Absent. T. 8. Heurera.
3. Ansat. Ve. 4. R. Arages. 5. Submarí.
Verticals: 1. Arrasida. 2. Fa. Lobel.
7. Devers. Alida. 8. Alesiat. Acot.
Tan. 5. Sotamànega. I. 6. Ib. Gastròlit.
Sabea. En. 3. R. Saussurita. 4. Alarb. Er.
Horitzontals: 1. Àfar. Pahlavi. 2. Ran.

Fàcil Difícil
Fàcil MOTS ENCREUATS
3.200 represaliats. Jo entenc que estem en
Jordi Bes
el règim del càstig, i com que jo en pedago-
gia m’he passat la vida contra el càstig, no
Amb quines entitats col·labora? Amb la acceptaré ara que em castiguin.
Coordinadora d’Associacions per la Llen-
gua (CAL), la Lleialtat Santsenca, Stop Per què es va fer pedagoga? Va ser una vo-
Mare Mortum, els Castellers de Sants i l’as- cació trobada. Em vaig passar anys treba-
sociació de veïns Centre Social de Sants. llant d’administrativa, fins que vam crear
l’escola bressol Guinbó i un amic em va dir:
El barri facilita l’activisme? Podria ser. Jo “T’has de posar a fer de mestra”. Sempre
ho he heretat dels pares, que abans de la l’hi agrairé, perquè és la meva professió.
guerra ja van participar en la República.
De la multa es pot extreure algun ense-
Què va passar el 10 de desembre del nyament per als petits? Respiren la vida, i
2019? Abans de la pandèmia, amb uns ve- el meu net de 9 anys pregunta sempre. Li
ïns cantàvem a les escales de la plaça Bonet he explicat que, quan una cosa consideres
i Muixí per l’alliberament dels presos polí- que és injusta, per més que t’ho exigeixin
tics i el retorn dels exiliats. Un dia ens van els que manen, t’hi has de negar.
demanar anar a una passejada reivindica-
tiva dels CDR a l’Esquerra de l’Eixample, Aquest missatge el solen rebre de la soci-
els Mossos ens van identificar i un em va etat? Tenen tanta informació que el que
dir que ja me’n podia anar a casa meva. hem de fer les famílies és contrarestar el que
Vaig preguntar per què, em va dir que ja reben que sigui dubtós. Els hem de donar
m’havien identificat, jo vaig insistir que de- respostes en la mesura que les demanen.
MONTSE GIRALT
cidiria què faria i em vaig quedar allà amb
una pancarta per la llibertat d’expressió.

Rosa Vidiella I ara? M’ha vingut una multa de 601 euros


ENTRE INFANTS

“Quan una cosa


per parar la circulació, tot i que ens vam es- Rosa Vidiella (Barcelona, 1937) recorda
perar a tenir verd per travessar, i per deso- que la postguerra va ser dura i com els
beir l’autoritat. Va ser una desobediència seus pares es van mantenir fidels a les

és injusta, t’hi
com la que feia de petita a la mare, que em seves conviccions, fins al punt que a ella
deia has de fer tal cosa, i jo li deia per què. i els seus germans els havien de canviar
Si això és punible, ho trobo ridícul i injust. sovint d’escola perquè no estaven

has de negar”
batejats. Educadora especialitzada i
Ha recorregut? Sí. M’han avisat que po- pedagoga, creu que els adults hem
dria ser que no ens en sortim, però hem d’aprendre a “observar, escoltar i
d’intentar lluitar fins al final. Si m’ho roben respectar” els petits, i així també
de la pensió, anirà a la seva consciència. n’aprendrem nosaltres. Demana
protegir les famílies “perquè tenir un fill
És una pedagoga del barri de Sants que ha rebut una Sent que va desobeir? Una mica sí, perquè no sigui una càrrega i una preocupació
multa de 601 euros per desobeir els Mossos quedant-se em van dir vagi-se’n a casa i no ho vaig fer. constant”, afavorint que el primer any
dreta amb un cartell a favor de la llibertat d’expressió sigui a casa amb els pares, perquè la
El dret de protesta està en risc? I tant! pressa no és bona en la cura dels infants.
Mira els que són a la presó, a l’exili i els