Está en la página 1de 8

re v is ta p a rro q u ia l m e n s u a l d e S a n C ris to v o d a s v iñ a s

MMarzo
a rz o 2011
2009 nº 26 - Ano n º2III- A n o I
“O home que se ergue é aínda máis grande ca o que nunca caeu” (Concepción Arenal).

CARTA PASTORAL CON MOTIVO DA CORESMA 2011: “Bautizados en Cristo…”.

Queridos diocesanos: O cristián peregrina a través do "ano litúrxico", deixando que Deus se faga
presente na súa existencia coa celebración dos santos misterios. O centro do ano litúrxico é a celebración do
misterio da paixón, morte e resurrección do Señor. Para prepararnos a vivir este acontecemento central da vida
cristiá, a Igrexa invítanos a percorrer o camiño da Coresma que para os cristiáns comporta a urxente
responsabilidade de revitalizar a nosa condición de bautizados en Cristo. "O Bautismo non é un rito do pasado
senón o encontro con Cristo que conforma toda a existencia do bautizado, dálle a vida divina e chámao a unha
conversión sincera, iniciada e sostida pola Graza, que o leve a alcanzar o talle adulto de Cristo". O drama na vida
dun cristián é vivir como quen renunciou á santidade bautismal, ignorando que a santificación real do home é
sempre un don gratuíto de iniciativa divina.
Escoita da Palabra de Deus SUMARIO
Na Coresma a Igrexa chámanos a escoitar de
xeito especial a Palabra de Deus que nos guía no Actividades Igrexa
proceso da conversión, descubrindo a beleza deste Coruña
camiño, a alegría da humildade, a necesidade da (Páxina 2)
penitencia e o gozo do perdón mutuo. Peregrinar por
este camiño supón cooperar coa graza, romper co Con un pouco de cinsa
pecado que aniña nos nosos corazóns, afastarnos de (Páxina 3)
todo aquilo que nos aparta da vontade de Deus, e por
Á calor da Palabra
conseguinte, da nosa felicidade e realización persoal,
(Páxina 4)
e dispoñer o noso corazón para acoller a salvación…
A conversión: encontro con Cristo Rostros do barrio
A auténtica conversión cristiá leva ao encontro con Cristo, (Páxina 5)
despoxándonos do home vello con todas as súas obras de pecado, e revestíndonos
do Home Novo… A dinámica da redención e a misión da Igrexa consisten en Encontro Catequistas
lograr o encontro persoal de cada home con Cristo e que "tal unión poida actuarse Monelos
e renovarse continuamente". É necesario "dirixir a mirada do home, orientar a (Páxina 6)
conciencia e a experiencia de toda a humanidade ata o misterio de Cristo, axudar
Familias Acolledoras.
a todos os homes a ter familiaridade coa profundidade da redención, que se Voluntariado Internacional
realiza en Cristo Xesús". (Páxina 7)
Oración, xaxún, caridade
Neste tempo litúrxico preparámonos para celebrar a Pascua do Señor, Axenda
erradicando o que nos afasta de Deus, de nós mesmos e dos demais. Para a nosa (Páxina 8)
rexeneración filial e reconciliación con Deus, necesitamos a oración sincera, o
xaxún purificador, a apertura á caridade. Mediante estas prácticas tradicionais,
"expresións do compromiso de conversión, a Coresma educa a vivir de modo
cada vez máis radical o amor de Cristo". Ante as posibles tentacións que nos axexan, a oración axúdanos sempre
a coñecer a vontade de Deus, sendo como o aire espiritual que necesita o crente para respirar. A práctica do
xaxún ensínanos a privarnos do que nos é mesmo necesario por amor a Deus para ser máis libres e tamén poder
axudar aos que necesitan a nosa solidariedade. A caridade cristiá pídenos responder a unha necesidade inmediata
nunha determinada situación… A nosa conversión non consiste en perfeccionarnos sós e pola nosa conta, senón
en ser mellores fillos de Deus, mellores irmáns e amigos, en particular dos que sofren e esperan a nosa axuda. "O
período coresmal é o momento favorable para recoñecer a nosa debilidade, acoller, cunha sincera revisión de
vida a Graza renovadora do Sacramento da Penitencia e camiñar con decisión cara a Cristo". Deixémonos
reconciliar con Deus. Non botemos en saco roto a súa graza. No tempo da graza escóitanos; no día da salvación
axúdanos" (Cf 2Cor 5,20). Escoitemos a Deus e deixémoslle un espazo na vida diaria, mentres a mentalidade do
mundo actual reduce a sensibilidade relixiosa. Dispoñámonos a celebrar a Resurrección do Señor. No camiño
cara á Pascua, saúdavos con todo afecto e bendice no Señor. + Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela.
A FUME DE CAROZO
TEOLOGÍA PASTORAL PARA AGENTES DE PASTORAL

El Centro de Estudios Teológico-Pastorales “Suárez Frige” organiza un curso de


teología para agentes de pastoral titulado LA IGLESIA QUE QUISO JESÚS. Se desarrollará
entre los días 21 y 25 de marzo, entre las 20:00 y las 22:00 horas en el Hogar de Santa
Margarita y correrá a cargo del profesor Carlos García Cortés.
El primer día se analizará la relación fundamental de Jesús de Nazaret con la Iglesia; en
la segunda sesión se abordará la visión renovada del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia
Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu; la tercera jornada será momento para
ocuparse de la Iglesia de nuestra Fe; el penúltimo día está previsto abordar la misión de Jesús y
los ministerios en la Iglesia; finalmente, el viernes 25 de marzo se profundizará en el laicado
como vocación eclesial.
El precio de la matrícula es de 10 euros. Las personas interesadas pueden informarse en
la secretaría del centro, en horario de 19:30 a 21:30, lunes y miércoles, o los sábados, de 10 a
13:30. El teléfono es 981 148493 y la dirección de correo electrónico cetepfsm@mundo-r.com

ENCUENTRO DE REFLEXIÓN Y CONVIVENCIA

La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar ha organizado para el sábado, 12 de


marzo, un encuentro de reflexión y convivencia “Claves para comprender la actual crisis
económica. Criterios y actitudes del cristiano ante la crisis”. El ponente será el profesor de
Historia de la Economía de la Universidad de Santiago de Compostela José A. López Taboada.
El acto tendrá lugar en el Hogar de Santa Margarita entre las 10:00 y las 18:30 horas. El
precio de la matrícula es de 15 euros y se ruega a las personas interesadas se inscriban con dos
días de antelación para prever comida y materiales.
Los interesados pueden obtener más información en la delegación de Apostolado
Seglar, calle Lázaro Cárdenas 11, 2ºB, o en los teléfonos 981 917338 y 687843065.

SEMANA DE ESPIRITUALIDADE

“La Eucaristía, fuente de vida, río de esperanza, remanso de


salvación”. Este es el lema que presidirá la segunda Semana de
Espiritualidad Santa Teresa de Jesús, organizada por la parroquia
dedicada a la santa abulense, que dirigen los Carmelitas Descalzos en
el Barrio del Castrillón.
Esta semana se celebrará entre los días 14 y 18 de marzo, a
las 20:00 horas, y contará con cinco ponentes, todos ellos carmelitas
descalzos. El primer día, el padre Ángel Gutiérrez disertará sobre la
Eucaristía y su papel central en la espiritualidad cristiana; el día 15 el
padre Luciano Luis pronunciará una conferencia titulada La
Eucaristía o la revolución del culto; el día 16 el padre José Antonio Fuertes se ocupará de María
y la Eucaristía; el día 17 el padre Eulogio Pacho nos acercará San Juan de la Cruz y la
Eucaristía, y la última jornada será para el padre Gabriel Castro, que disertará sobre Santa
Teresa de Jesús y la Eucaristía.
El 19 de marzo, día de San José, como colofón habrá exposición del Santísimo en la
capilla pequeña entre las 16:00 y las 19:00 horas; a esa hora se rezarán las vísperas en la capilla
grande, y a las 19:30 se concluirá la semana con una Eucaristía.
A LAREIRA
CUN POUCO DE CINSA
O xesto da cinsa, co que se inicia o tempo
litúrxico coresmal, non é demasiado antigo dentro
da expresión da fe da Igrexa. Nos primeiros
séculos reservábase este xesto só para o grupo dos
“penitentes”, é dicir, os pecadores que eran
apartados da comunidade. Estes presentábanse ao
final da coresma con hábito penitencial e cinsa nas
súas cabezas (que eles mesmo se botaban). (Para
que digan que é duro, hoxe, o “sacramento da
reconciliación”). Foi no século XI, cando
(desaparecida a institución dos penitentes como
grupo) se viu que o símbolo da cinsa podía ser bo
para toda a comunidade.
O significado deste xesto lémbranos algo innegable:
que a vida, en menor ou maior medida, nos queima; o día a día
pode escurecer a nosa grandeza humana (creados á imaxe e
semellanza de Deus).
É san, incluso psicoloxicamente, poder expresar esta
fraxilidade humana (somos tamén “polvo”), esta perda de
“alento vital” para seguir o camiño da vida. Non é casualidade
que a cinsa que nos impoñemos cada ano se elabore das palmas
e dos ramos usado no Domingo de Ramos do ano anterior
(costume introducida a partires do século XII). É todo un
recordatorio pedagóxico de que as cinsas que poidan deixar a vida non teñen a última palabra, poden
converterse en “Vitoria Pascual”.
Un ano máis comezaremos o tempo coresmal con este xesto pero non cun tono masoquista que
goza coa caducidade e debilidade humana, senón con todo o contrario: grazas á fe podemos converter
esta realidade nunha experiencia de esperanza; do polvo e da cinsa pode xurdir “Nova Vida”. Ser
cristián é algo serio, é un camiño onde cada día queremos vivir loitando, non tirando a toalla, senón
sendo moi conscientes que o amor de Deus que nos habita comprométenos a vivir nunha contínua
conversión. Coma do polvo xurdiu Adán (recorda o relato mítico da xénese), polo soplo de Deus
converteuse el nun ser vivinte; a forza do Espírito tamén transformará o noso barro de hoxe
modelándoo nunha realidade nova. Poñer un pouco de cinsa na vida é estar disposto a construír algo
novo. Anímaste?

FRONTE A CRISE: ¡QUE NON FALTE O HUMOR!


Á CALOR DA PALABRA

Jesús le dice: Dame de beber los discípulos


Domingo 13 (Mt 4, 1-11) habían ido al pueblo a comprar comida. Le
1º Domingo de Cuaresma responde la samaritana: Tú, que eres judío,
(…) Se acercó el Tentador y le dijo: ¿cómo pides de beber a una samaritana? los
Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se judíos no se tratan con los samaritanos.
conviertan en pan. Él contestó: Está escrito: Jesús le contestó: Si conocieras el don de
No sólo de pan vive el hombre, sino de toda Dios y quién es el que te pide de beber, tú
palabra que sale de la boca de Dios. Luego le pedirías a él, y él te daría agua viva.
el Diablo se lo llevó a la Ciudad Santa, lo (…).Pero llega
colocó en el alero del templo y le dijo: Si la hora, ya ha
eres Hijo de Dios, tírate abajo, (…). Jesús llegado, en que
respondió: También está escrito: No los que dan
pondrás a prueba al Señor, tu Dios. De culto auténtico
nuevo se lo llevó el Diablo a una montaña darán culto al
altísima y le mostró todos los reinos del Padre en
mundo en su esplendor, y le dijo: Todo esto espíritu y de
te lo daré si postrado me rindes homenaje. verdad. Tal es
Entonces Jesús le replicó: ¡Aléjate, Satanás! el culto que
Que está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, busca el Padre. Dios es Espíritu y los que le
a él sólo darás culto. Al punto lo dejó el dan culto deben hacerlo en espíritu y de
Diablo y unos ángeles vinieron a servirle. verdad. Le dice la mujer: Sé que vendrá el
Mesías es decir, Cristo. Cuando él venga,
Domingo 20 (Mt 17, 1-9) nos lo explicará todo. Jesús le dice: Yo soy,
Seis días más tarde llamó Jesús a el que habla contigo. (…).
Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se
los llevó aparte a una montaña elevada. Domingo 3 de abril
Delante de ellos se transfiguró: su rostro (Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38)
resplandeció como el sol, sus vestidos se Al pasar vio un hombre ciego de
volvieron blancos como la luz. (…). Pedro nacimiento. Y escupió en el suelo, hizo
tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, ¡qué barro con la saliva, se lo puso en los ojos y
bien se está aquí! Si te parece, armaré tres le dijo: Ve a lavarte en la alberca de Siloé,
tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra que significa enviado. Fue, se lavó y volvió
para Elías. (…). Salió una voz que decía: con vista. (…). Llevaron ante los fariseos al
Éste es mi Hijo querido, mi predilecto. que había sido ciego. (…). Algunos fariseos
Escuchadle. Al oírlo, los le dijeron: Ese hombre no
discípulos cayeron de viene de parte de Dios, porque
bruces temblando de no observa el sábado. Otros
miedo. Jesús se acercó, decían: ¿Cómo puede un
los tocó y les dijo: pecador hacer tales señales? Y
¡Levantaos, no estaban divididos. (…). Tú
temáis!(…). Mientras naciste lleno de pecado, ¿y
bajaban de la montaña, quieres darnos lecciones? Y lo
Jesús les ordenó: No expulsaron. Oyó Jesús que lo
contéis a nadie lo que habían expulsado y, cuando lo
habéis visto hasta que este Hombre resucite encontró, le dijo: ¿Crees en el Hijo del
de la muerte. Hombre? Contestó: ¿Quién es, Señor, para
que crea en él? Jesús le dijo: Lo has visto:
Domingo 27 (Jn 4, 5-11.19b-26.39a.40-42) es el que está hablando contigo. Respondió:
(…). Jesús, cansado del camino, se Creo, Señor. Y se postró ante él.
sentó tranquilamente junto al pozo. (…).
Una mujer de Samaría llegó a sacar agua.
MUXICAS

ROSTROS DEL BARRIO


Presentamos hoxe a Sara. Unha muller, como di ela, “normal e corriente”.
Filla de humildes labradores,da zona de Carballo, aos 12 anos, tivo que deixar de forma
definitiva a escola para ir traballar a unha casa, que tiña que atender coma se fose unha persoa adulta.
Co tempo, despois doutros traballos, casou,
e tivo cinco fillos que ela chama “cinco soles”.
Sempre estivo axudando co seu traballo (unhas
veces fóra da casa e outras facendo cousas por
encargo no propio fogar) á economía familiar, xa
que viña moi ben calquera axuda que se puidera
conseguir para aumentar os ingresos. Despois de
vivir en distintos lugares, chegou coa súa familia a
A Coruña, onde se afincou definitivamente.
Despois dunha vida de constantes traballos,
cando xa os fillos eran maiores e saían adiante,
tocoulle vivir a experiencia de acompañar ao seu home enfermo, ata que faleceu hai menos de dous
anos.
Encerrouse na casa, sen querer saír, ata que alguén lle falou das actividades do Centro
Social. Unha forza especial axudouna a achegarse ata aquí. Animouse e apuntouse ás actividades de
Ximnasia Terapéutica e Taller de Memoria. Agora afirma estar encantada, porque síntese chea de
ánimo. Tanto que quere seguir aprendendo e facendo cousas e está comezando a asistir tamén a
actividade de Apoio Escolar, para ir recordando o que algún día soubo e aprender canto poida.
Sara é unha proba de que “nunca é tarde”, de que, cada un/ha ao seu ritmo, sempre pode
aprender e darnos a todos e todas unha verdadeira lección co seu exemplo. Gracias por ser así, Sara.

DECÁLOGO PARA VIVIR CON QUIENES NOS RODEAN


1. Acéptate tal como eres.
2. Considera que has recibido, con toda probabilidad, más de lo que necesitas. No envidies a
nadie.
3. Acepta a los demás tal como son, empezando por los más cercanos: tu familia, tus amigos, tus
compañeros, tus vecinos.
4. Aprende a decir y a sentir lo bueno que hacen lo demás y dilo en voz alta, sin resentimientos
ni temores.
5. No te compares nunca con los demás, pues eso
conduce al orgullo o a la desesperación, que nunca
te harán feliz.
6. Vive en la verdad sin temor a decir "sí" a lo que
está bien y "no" a lo que está mal.
7. Resuelve los problemas y los conflictos con el
diálogo y nunca guardes rencor. El rencor te
encierra en la tristeza.
8. Empieza a dialogar con lo que nos une y, sólo después, ocúpate de lo que nos divide. Siempre
son más las cosas que nos une que las que nos separan.
9. Da el primer paso, sin esperar a que lo dé el otro, y hazlo antes de que se haga de noche. Que
no se ponga el sol sin haber hecho las paces, sin el abrazo de la reconciliación.
10. Ten bien por seguro y por cierto que perdonar y amar es siempre, siempre, más importante
que tener razón.
BRASAS

ENCONTRO CATEQUISTAS DE MONELOS

Cada ano, no Arciprestado de Monelos, intentamos


propiciar dúas ou tres xornadas de encontro e formación que
nos axuden nesta tarefa evanxelizadora e nos fagan sentir
unidos.
O sábado 2 de abril é a nosa próxima cita. Nela
teremos a oportunidade de descubrir cómo incorporar os
recursos musicais nas nosas catequeses. A evanxelización e a
música son dúas realidades intimamente unidas, por iso
propoñemos este taller de “Evanxelizar coa música”. Estará
animado polo cantautor cristián Xaquín Pomares, que non
hai moito editou un disco de cancións para nenos que non ten
desperdicio (“Pasárselo bien”). Recorda a cita: o 2 de abril
na parroquia da Resurrección do Señor de 11 a 12,30 h. da mañá. Esta actividade está aberta
a todas as parroquias da cidade. Se es catequista ou che interesa o tema, NON FALTES!

EL ECO DE LAS JORNADAS PASTORALES


DEL ARCIPRESTAZGO DE MONELOS

Los pasados días 15, 16 y 17 de febrero se celebraron en el arciprestazgo de Monelos


las jornadas pastorales correspondientes al presente año 2011. El tema escogido fue “TESTIGO
DEL RESUCITADO. SITUACIÓN DE LA IGLESIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL”.
Las charlas, que contaron con una significativa afluencia de público, se desarrollaron en
las instalaciones de la parroquia de la Resurrección del Señor, en el Barrio de las Flores. En los
tres días se registró una animada participación por parte de los asistentes, que interpelaron y
debatieron con el ponente.
El sacerdote y profesor Manuel Longa fue el encargado de desarrollar los temas
escogidos para los tres días de
actividad. El primer día, bajo
el título de “Desafío cultural y
condición creyente”, se
abordó el papel y la
consideración del cristianismo
en la sociedad actual, el papel
y función de las creencias en
la vida personal y
comunitaria, y la consideración de la Iglesia entre las nuevas generaciones.
En la segunda jornada, denominada “Interpretación de la situación presente ofrecida por
el Magisterio de la Iglesia y contrapunto a la misma desde algunos grupos cristianos”, se
analizaron los últimos documentos de la Conferencia Episcopal sobre la actividad de la Iglesia
en la sociedad española, el laicismo como ideología que pretende postergar a la religión y las
críticas que recibe la jerarquía desde algunos ámbitos católicos.
Finalmente, en la última jornada, el ponente, Manuel Longa nos ayudó a descubrir que
la Iglesia debe ser hogar (donde se teje la comunión y la fraternidad), escuela (donde nos
ayudamos a formar para la misión) y taller (donde ensayamos nuevos modelos de
evangelización). Las palabras de nuestro obispo, D. Julián, que nos acompañó en este último
día, pusieron el broche final a las jornadas que nos llenaron de ánimo y de nuevas expectativas.
LUME ABERTO

SER UNA FAMILIA ACOGEDORA ¿PORQUÉ NO?

Cruz Roja en A Coruña necesita familias que puedan realizar acogimientos de niños y
niñas de 0 a 6 años. Durante el año 2010 en la ciudad de A Coruña 13 familias acogedoras
facilitaron con su solidaridad que 13 niños y niñas de edades comprendidas entre los 0 y 6 años
tuviesen un entorno familiar tras tener que ser separados de sus familias, evitando por lo tanto
su institucionalización temprana. Desde Cruz Roja hemos podido dar respuesta efectiva a todos
los casos que se derivaron al Proyecto bajo la
modalidad de urgencia, buscando como primera
medida a utilizar el acogimiento familiar.
Para poder seguir respondiendo con la
misma eficacia necesitamos de la solidaridad de
nuevas personas que deseen compartir con estos
niños y niñas su casa durante el tiempo que lo
necesiten. Si tú eres una de esas personas llámanos
al 679.955.275. y te informaremos de cómo
colaborar en la mejora de la vida de estos niños y
niñas. Nunca se sabe dónde hay una familia a punto
de descubrir su faceta acogedora. GRACIAS.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN PARAGUAY

Tod@s sabemos que más de las dos terceras partes de la población mundial se ve
obligada a vivir en indignas condiciones de pobreza. Lo que para nosotr@s, en el primer mundo
es normal y cotidiano: alimentación, agua potable, atención sanitaria, medicamentos, vivienda
digna, etc.., no lo es para miles de millones de personas en muchas zonas del mundo.
La congregación de la Compañía
de María ofrece conocer esta realidad de
primera mano a aquellos que quieran vivir
una “experiencia veraniega alternativa”
descubriendo el proyecto que ellas
promueven en Paraguay, pudiendo
compartir la vida y la misión de la
comunidad religiosa y del pueblo.
Jóvenes que han participaron en la
experiencia otros veranos contaron al
volver: “En Asunción fuimos testigos de
una miseria tan grande como grande era
nuestro dolor e impotencia ante aquella curiosa mezcla de basura, sonrisas, suciedad, sueños,
desigualdades, esperanzas… En Santa María presenciamos la gran pobreza que puede
esconder una naturaleza tan perfecta. Una pobreza humilde, cariñosa, alegre… que necesita
manos fuertes y constantes, un acompañamiento cercano y una educación que les facilite
acercarse a unas condiciones de vida más justas”.
Quizá ha llegado el momento de que hoy seas tú quién te acerques a conocer con tus
propios ojos y con tus propias manos esta realidad y vivas, trabajes, luches con ell@s por un
mundo más justo. Será una gran experiencia para tu crecimiento personal.
La convocatoria es del 21 de julio al 21 de agosto, con un coste aproximado de 2000 €
(dependiendo de las tarifas de avión), incluye los viajes, alojamiento, gastos de manutención,
seguros y otros materiales necesarios. Para anotarte puedes hacerlo enviando un em@il con
todos tus datos a pastoralodn@yahoo.es explicando los motivos por los que te gustaría
participar en esta actividad antes del 30 de marzo. Hay plazas limitadas. Recuerda que tienes
que tener más de 20 años. En Abril habrá un fin de semana de formación para l@s inscrit@s
(condición necesaria para participar).
AGENDA MARZO 2011

INTENCIONES MISAS
Semana del 7 al 13: Semana del 21 al 27:
Miércoles de Ceniza 9: Sábado 26:
19,30 h.: Inicio de la Cuaresma. 18,30h:. Por Difuntos de la Parroquia.
Sábado 12: Domingo 27:
18,30 h: Por los Difuntos de la familia 9,30 h.: Por Manuel Francos, José
Garea Loureiro. Tizón, esposa e hijos.
Domingo 13: 13 h.: Por Dominga Landeira y esposo.
9,30 h.: Por Ramiro Suárez García. Semana del 28 de marzo al 3 de abril:
13 h.: Intenciones de Balbina Martes, 29:
Rodríguez. 19,30 h.: Por Francisco Javier Pérez Lino.
Semana del 14 al 20: Sábado 2:
Sábado, 19: 18,30 h.: Aniversario de Carmen
18,30 h: Por Luís Bello Mena. Miramontes González.
Domingo 20: 19,30 h.: Por Federico Alonso Díaz.
9,30 h.: Por Mercedes Neira Platas. Domingo 6:
13 h.: Por Difuntos de Josefa Juncal. 9,30 h.: A la Virgen de la Cabeza, intención de
Jesús Juncal Pena.
13 h.: Por José Sánchez Varela, Begoña
Soliño y demás familiares difuntos.

Descansan en la Paz del Padre:


 Julián del Río Fernández  Oliva Barreiro Méndez
 Juana Gallardo López  Carmen Mahía Díaz
MESA DE REDACCIÓN E
COORDINACIÓN
Se incorporaron a la comunidad cristiana por el bautismo ¡Bienvenid@s!: Miguel Loureiro Hernández

 Bruno Corgo Sadia  Gema Rivas Moar


Yago Peón Alvilares
José Juan Videla Rodríguez
 Alba Barral Núñez  Sabela Boga Barro Miguel Carneiro Mosquera
DIRECCIÓN
“Centro Parroquial”
HORARIO ATENCIÓN: R/ Birloque, 52 B
15. 008 A Coruña
Despacho Parroquial: martes y viernes, de 17,30 h. a 20 h. Tlf.: 981 132 700 / 630 023 519
Despacho Cáritas: todos los miércoles de 19 h a 20 h. 981 283 945
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA
Loli Mantiñán Loureiro
REUNIONES PARROQUIALES
E-MAIL
Viernes, 11: CATEQUISTAS (21 h) sancristovodasvinas@gmail.com
Miércoles, 17: CÁRITAS (20 h) BLOG:
Domingo, 20: LARADA (10,30 h) sancristovodasvinas.blogspot.com
Viernes, 25: CONSEJO PARROQUIAL (20 h) TIRADA
500 Exemplares.

REUNIÓN MADRES / PADRES COMUNIÓN DISTRIBUCIÓN


Primeiro domingo de mes na
Domingo 20 de marzo a las 10,30 h. parroquia e no barrio.
IMPRIME
NOTA: Algunas personas han pedido las oraciones Velfer

que se hacen al final de la misa estos últimos


domingos. Os comunicamos que están todas en nuestro blog y que
cada semana iremos poniendo las correspondientes a ese domingo.
Esperamos que os sirva de ayuda. Os recordamos que la dirección del
blog es: www. sancristovodasvinas.blogspot.com. En él encontraréis
también numerosas noticias de nuestra parroquia y enlaces a páginas
web. Animaos a entrar, a visitarlo y a participar en él.