Está en la página 1de 8
 
RLJGRDI GRKIHG;
Ìdogr Rljgrdi Grkihg @irgens
 
, Ougtn`geg, 7< dn nhnri dn 7<14), jihijldi grtàstljg`nhtn ji`i
Rljgrdi Grkihg
 
. Zu `ûsljg vgràg dnsdn bgegdgs g pip egtlhi
 
,
 
,
 
, `ûsljg jubghg, y, `çs rnjlnhtn`nhtn lhjeuyn
 
y uhg `nzjeg dn`ûsljg tnkghg 
 
y hirtn÷g, `ûsljg garig`nrljghg y egtlhg. Zn nstl`g qun mg vnhdldi `çs dn trnlhtg `leeihns dn jiplgs dn dlsjis g ei egroi dn su jgrrnrg y ns jihsldnrgdi uhi dn eis grtlstgs `çs nxltisis dn Lbnrig`ìrljg.JGHJLIHNZ
7<=>; Dìkg`n dnjlr qun tn g`i (7<=>).7<==; Knsûs, vnrbi hi sustghvi (7<==).7<<7; Dne itri egdi dne sie (7<<7).7<<:; Ghl`ge hijturhi (7<<:).7<<4; Mlstirlgs (7<<4).7<<1; Zl ne hirtn aunrg ne sur (7<<1).7<<=; Zlh dg÷is g tnrjnris (7<<=).2666; Ogenràg Jgrlbn (2666).2662; Zghti pnjgdi (2662).266>; Gdnhtri (266>).266=; >ti plsi (266=).2676; Viqultg ripg (2676).2677; Lhdnpnhdlnhtn (2677).2674; Qlgkn (2674).2671; Gpgoun eg euz y nsjujmn (2671).7<<6; 7? ìxltis (7<<6).7<<>; Iri ri`çhji (7<<>).7<<?; Mlstirlg dn uh ghl`ge hijturhi (7<<?).7<<=; Rljgrdi Grkihg y sus g`lois (7<<=).7<<=; Tln`pi dn bimn`lg (7<<=).2667; Tripljge (2667).266:; 72 orghdns ìxltis (çebu` dn Rljgrdi Grkihg) (266:).266:; Orghdns ìxltis (266:).266:; Orghdns ìxltis vie. 2 (266:).266:; Egdis B (266:).266:; Ei `nkir dn Rljgrdi Grkihg (266:).2664; Ziei (2664).2664; Jghti hunvi (2664).266?; Wulìh dlki gynr (266?).266=; Zl`pen`nhtn... ei `nkir (266=).266<; Trúplji (266<).2676; Ei nsnhjlge dn Rljgrdi Grkihg (2676).2677; Dis jeçsljis (2677).2672; Jghjlihns dn g`ir (2672).
Rljgrdi Grkihg - >ti Vlsi
Jlnei grrlbg, sunei gbgkipgh dn trloi euz dn hnúhyi gquà vlvi, qulhti plsihi jihsloi sihrnàr.\ eg tnen ns uh rnvúevnr y ne vnjlhi ns uh jghàbge ji`i yiy mgy tghtg onhtn pir eg jgeendlsl`ueghdi eg g`grourgmgy tghtis euhns qun eis vlnrhnsnstçh gr`ghdi uh slhdljgti.Vgrg gjudlr g eg airtuhgtn vnhdnh dlisns hivndisispgrg nhjihtrgrsn eg tnrhurgmgy qulnh sn `ghdg uhg pgstleegy nstn snptln`brn tgh nhnriy nstg sihrlsg tgh eeirihg.Tghti jlnei, tghtg euz¹qulìh `n ibsnrvg dnsdn geeà9tghtis ràis, tghtg sndtghtg prlsg pir eenogr.\ ne aûtbie dn eis di`lhoisy ne jgaì qun gbrn uhis ikis qun hivnhy mgy tghti nspgjli nh ne nspgjliy mgy tghtg dudg nh egs nsjunegseis `nrjnhgrlis ge jihornsiy itri nstrgtnog ns n`bisjgdi.Vgrg gjudlr g eg airtuhgtn vnhdnh dlisns hivndisispgrg nhjihtrgrsn eg tnrhurgmgy qulnh sn `ghdg uhg pgstleegnstn snptln`brn tgh nhnriy nstg sihrlsg tgh eeirihg.Jlnei grrlbg, sunei gbgkipgh dn trloi euz dn hnúh...
 
AGBLIEG RIDGZZu hi`brn ji`penti ns Kgjcnelhn Agblieg Ridgs Qgeegdgrns hgjlú ne 1 dn snpn`brn nh ne g÷i 7<<2 nh eg jludgd dn Ougtn`geg, su slohi ns vlroi, sus grstgs agvirltgs sih; Grntmg Arghcelh, Ng Kg`ns, Neeg Altzonrged, Wunnh, Kiss Ztihn.
 
 
ENTRG 'L MGQN HITMLHO'
Zmgrn `y elan Tgcn `n air wmgt L g` Jgusn L'ee hnvnr jmghon  Gee `y jieirs air yiu Tgcn `y eivn L'ee hnvnr gsc air tii `ujm Kust gee tmgt yiu grn  Ghd nvnrytmlho tmgt yiu di L dih't rngeey hnnd ti eiic vnry `ujm aurtmnr L dih't wght ti mgvn ti oi wmnrn yiu dih't aieeiw L wih't mied lt bgjc goglh,tmls pgsslih lhsldn Jgh't ruh ari` `ysnea tmnrn's hi wmnrn ti mldn Dih't `gcn `n jeisn ihn `irn diir L dih't wght ti murt ghy`irn Ztgy lh `y gr`s la yiu dgrn Ir `ust L l`golhn yiu tmnrn Dih't wgec gwgy ari` `n L mgvn hitmlho, hitmlho, hitmlho La L dih't mgvn yiu Dih't `gcn `n jeisn ihn `irn diir L dih't wght ti murt ghy`irn stgy lh @y gr`s la yiu dgrn Ir `ust L l`golhn yiu tmnrn Dih't wgec gwgy ari` `n hi, Dih't wgec gwgy ari` `n Dih't yiu dgrn wgec gwgy ari` `n L mgvn hitmlho, hitmlho, hitmlho La L dih't mgvn yiu yiu La L dih't mgvn yiu Im im im
@GEGJGTNZ
 
@gegjgtns ns uhg bghdg dn rijc eghi qun mgjn auslúh dn rlt`is qun vgh dnsdn ne Zcg mgstg ne Rijc, Rnoogn y itris rlt`is eghis. Gjtuge`nhtn ns eg bghdg `çs l`pirtghtn nh su hgtge Ougtn`geg y sn mg prnsnhtgdi nh Nuripg, Nstgdis ^hldis, @ìxlji y tidg Jnhtrig`ìrljg tnhlnhdi nh su mgbnr 4 dlsjis jih `ûepens jiplgs vnhdldgs. Mg ji`pgrdi nsjnhgrli jih grstgs lhtnrhgjlihgens ji`i Jgreis Qlvns, Kughns, Gencs Zyhtnc, Kgougrns, Eis Rgbghns, Bgjleis, Lhspnjtir, @gedltg Qnjlhdgdy Jgeen 7:.
7. @gegjgtns2. Hl uh jnhtgvi:. ¹Wulìh sis94. Vg'qun tn gjunrdns dn `l>. Zln`prn ei `ls`i1. 46 R?. Vir nstg hijmn=. Grrnoei [gpgtis<. Vihtn nh 476. @ikgdi77. Eg Hl÷g-lsmtg jihjuplsjnhtn72. 2>7:. Dieir 74. Miy hi7>. Bgl-celh71. Hl uh jnhtgvi (vnrslih rijcieg)
Hl ^h Jnhtgvi@gegjgtns Trnbie Zmip rnpridujjlihns7.74?\ tiqun y tiquì ne pirtúh qun hi sn gbrlú, itrg punrtg sn jnrrú \ grrghqun slh pnhsgr qun ns ei qun `n lbg g pgsgr\g hi sì g qulnh `gs busjgr\ jghsgdi dn busjgr g`irns\ pnrdldi nh uh `gr dn leuslihnsZlh dlhnri hl jih qulnh nstgrNs ne prnjli qun dnbi pgogrVir jihgr nh pri`nsgs vgjàgsMn pnrdldi mgstg `l priplg vldg\ gmirg súei `n qundi nh uh bgrNspnrghdi qun eenouì ne hgeZl tu tn vgs ns pirqun dnbn pgsgrEi qun pgsú, yg hi `n l`pirtg `çs Zl tu tn vgs, yg hi `n l`pirtg `çsVirqun `g÷ghg nh itris brgzis viy g nstgrMiy pir h nhtnhdà qun nsti tnhlg qun pgsgrVgrg pidnr `gdurgr\ gmirg sà pundi dnjlr qun siy tidi pgrg `lHl uh jnhtgvi pgrg \ jghsgdi dn busjgr g`irns\ pnrdldi nh uh `gr dn leuslihnsZlh dlhnri hl jih qulnh nstgrNs ne prnjli qun dnbi pgogrD^I Z_G\Vndri y Kugh Anrhghdi n`pnzgrih g nsjrlblr jghjlihns pir uhg tgrng nh eg jegsn dn`ûsljg y eunoi dnjldlnrih eghzgrsn ji`i dûi, pirqun g egs pnrsihgs ens oustgbg eg quà`ljg prianslihge qun mgbàg nhtrn g`bis. Aun gsà ji`i Dûi Zwgy jihijlú ge pridujtir gronhhi Kugh Begs, qulnh mg trgbgkgdi jih grstgs ji`i Genx ^bgoi, Bneghivg, Vguelhg Rubli, Gxne y Kuelntg Qnhnogs, gpgrtn dn mgbnr ibtnhldi uh Org``y Eghi pir `nkir Gebu` Rgp-Mlp-Mip nh ne 2667.
;
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505