Está en la página 1de 8

 

Rángoa 1 mj 6

Austjrgmam, hgjohga y vgrtum

Ygma mj sao Iraohgshl mj Asàs

Joj`gnl mj ca vaoanclrga

Yjraol, 1441)Mjspuçs mjc hapàtucl


hapàtucl njojrac, rjpujstl uo plhl mj su joijr`j
joijr`jmam,
mam, Iraohgshl
j`prjomgø uoa ngra aplstøcgha plr jc hjotrl mj Gtacga. Iuj tac vjz jo jsta lhasgøo huaoml, uo
màa, mjspuçs mj prjmghar mjcaotj mj ca hatjmrac mj ]jrog, jc ldgspl mjspgmgø ac pujdcl mghgjoml;
"Mjsmj quj jc Xjñlr pcaotø y jmghø su Gncjsga, ol fa mjkaml mj amlroarca hlo fl`drjs saotls
quj ca fahjo hrjhjr hlo sus pacadras y su jkj`pcl. Aflra, jo oujstrls màas, ca fa jorgqujhgml
hlo uo fl`drj sjohgccl, fu`gcmj j gcjtraml. Rlr jsl mjdçgs florar y a`ar ac Xjñlr, jvgtaoml
tlml pjhaml, ya quj 'hlo ogonuoa oahgøo ldrø asà". ]aotl anramarlo a Iraohgshl jstas
pacadras, quj sj jhfø a sus pgjs, jxhca`aoml hlo sasiahhgøo; "¡@jssjr, oamgj jo jc `uoml
`j fa floraml taotl hl`l tû aflra. Cls mj`ás mghjo quj sly uo saotl y acadao a ca hhrgatura,
rgatura,
ol ac Hrjamlr. ]û, jo ha`dgl, fas sgml mgshrjtl, sadgjoml mgsonugr cl quj js prjhglsl mj cl
quj oama vacj.

]lml jc jsiujrzl mj Iraohgshl gda mgrgngml a jmgharsj a sà `gs`l sldrj ca fu`gcmam aprjomgma
mj Hrgstl, plr jsl søcl `grada a sus iaccls y su `aylr gcusgøo jra hrjhjr jo ca vgrtum. Fu`gcmj jo
jc vjsr, jo cls sjo`gjotls y jo ca vaclrahgøo mj sà `gs`l, aparjhàa aotj cls mj`ás hl`l jc
`jolr mj cls `jolrjs. Ol fadàa arrlnaohga jo sus pacadras, og aijhtahgøo jo sus njstls, og
lstjotahgøo jo sus ldras. Mj dujoa naoa sj sl`ja a cls mj`ás, mjkáomlsj nugar `jklr plr jc
hlosjkl mj uo hl`pañjrl quj plr jc suyl prlpgl5 y prjijràa ca hràha a ca acadaoza, plrquj
aqujcca cj ldcgnada a hlrrjngrsj, `gjotras jc jclngl cl ploàa jo pjcgnrl mj hajr.

Austjrgmam jo jc hl`jr

(Ltlñl, 1441).?Mjc 1 mj olvgj`drj ac 4:


4 : mj mghgj`drj Iraohgshl fgzl ca huarjs`a mj Xao
@aro jo Rlnngl Dustloj, hjrha mj Tgj y, plr su joijr`jmam, cls fjr`aols cj
hlomg`jotarlo acnuols pcatls hlo tlhgol. @as, hjrhaoa ya ca Oavgmam, `gjotras prjmghada a
uo nrupl mj hl`arhaols, cjs mgkl; "Xç quj vjoàs a vjr`j hlo nrao mjvlhgøo, plrquj `j
hlosgmjrágs uo saotl5 pjrl yl hlojsl aotj Mgls y aotj vlsltrls quj muraotj ca huarjs`a fj
tl`aml acg`jotls hlo tlhgol". @ás tarmj, mgràa ta`dgço a sus hl`pañjrls; "Jo cls
jrj`gtlrgls, hl`l jo huacqugjr ltrl cunar, qugjrl sjr aotj Mgls tac hl`l ca njotj `j vj, pujs
sg jccls `j hlosgmjrao saotl y ol vgvl hl`l tac, sjràa uo fgpøhrgta".

Rlrquj cj parjhàa g`plsgdcj sasiahjr ac hujrpl sgo hlomjshjomjr hlo jc pcahjr, cas plhas
vjhjs quj tl`ada acg`jotls hlhgmls cls vlcvàa gosàpgmls jhfaoml anua iràa l hjogza. Iray
Dloapartj, quj hlhgoø para çc jo uo jrj`gtlrgl, sj qujkada mghgjoml;
mgh gjoml; "yl `j ianl hlo taotl
gotjrçs plr prjparartj acnl dujol quj tj acgvgj, y tû `j cl jstrlpjas tlml. W yl suirl plr jsl".
A cl quj rjpcghada jc saotl; "]û fahjs dgjo cl quj fahjs, pjrl yl ta`dgço fanl hlo dujoa
gotjohgøo cl quj hrjl js `g mjdjr".

Austjrgmam jo jc vjsr

Mjspuçs mj Oavgmam jstuvl jo ca jr`gta mj Xao Jcjutjrgl, hjrha mj Hloncgaol, jotrj Tgj y

Nrjhhgl. Hl`l fahàa uo iràl gotjosl, çc y su hl`pañjrl rjilrzarlo sus tûoghas plr mjotrl hlo
uols rj`gjomls, `as çc ol qujmø sasijhfl; " Fj pjosaml -mjhàa ac hl`pañjrl-  quj tjonl
 

Rángoa 4 mj 6

quj sjr uo `lmjcl para tlmls. Auoquj `g hujrpl ol cl ojhjsgtj, ol pujml lcvgmar quj `gs
fjr`aols pasao ca `gs`a ojhjsgmam quj yl y ol pujmjo rj`jomar sus tûoghas. Hrjl quj tjonl
quj plojr`j jo su cunar y suirgr sus `gs`as prgvahglojs. Asà cas suirgráo `jklr ". Zo màa,
 kuznaoml quj sus fjr`aols jxhca`ø; " ¼Ahasl hrjjo
fjr`aols sj jxhjmàao jo jc hl`jr y jo ltras hlsas, jxhca`ø;
quj `g hujrpl ol ojhjsgta uo rçng`jo jspjhgac< Xgo j`darnl, mjdl sjr `lmjcl y jkj`pcl para
tlmls y qugjrl usar acg`jotls y rlpas pldrjs y vucnarjs, y jstar hlotjotl hlo jsl ".

Ca Tjnca pjr`ga jc usl mj uoa sjnuoma tûogha sgo hapuhfa, jo hasl mj ojhjsgmam, y cls
joijr`ls plmàao tjojr uo fádgtl `ás suavj, a hlomghgøo mj quj iujsj plr iujra áspjrl y
vucnar, plrquj Iraohgshl rjhlrmada quj Hrgstl acadø ac Dausta plr ca aspjrjza mj su
vjs`jota, y añamàa; "Xç plr jxpjrgjohga quj cls mj`logls sgjotjo flrrlr plr ca aspjrjza y
jotao hlo `ás iujrza a qugjojs vgvjo jotrj pcahjrjs ". A qugjojs ol slplrtadao ca aspjraza
jo jc vjsr cls rjprjomàa mura`jotj, jo pûdcghl. W para avjrnlozarcls hlo jc jkj`pcl, jo ca
partj mjcaotjra mj su tûogha ccjvada hlsgma uoa pgjza `uy dasta mj sahl.

Hl`l slcàa rjnacar jc fádgtl a qugjo sj cl pjmàa plr a`lr mj Mgls, a vjhjs cj rjsuctada `uy
mghgc johlotrar ltrl, plrquj cl qujràa `uy pldrj y rj`jomaml. Ka`ás qugsl uol oujvl5
prjijràa ha`dgarcl plr ca tûogha vgjka y rj`jomama mj ltrl fjr`aol. Zo màa cj prjnuotarlo
hø`l plmàa slplrtar jc iràl hlo rlpa tao jshasa y çc rjsplomgø; "Ol js tao mghgc, sg jsta`ls
goa`amls plr mjotrl hlo jc mjsjl mjc rjgol".

Jc hcçrgnl ]l`ás mj Xpcgt, quj cl hlolhgø jo Dlcloga, mará tjs`logl mj ca suhga vjs`jota mj
Iraohgshl. Xuhga plrquj søcl tjoàa uoa tûogha y, sjnûo uo drjvgargl mjc 14:=, ca usada mj màa
para vjsr y mj olhfj para mlr`gr sldrj jcca, mj afà quj, tuvgjsj quj sahumgrca
irjhujotj`jotj hlo uo dastøo, para cgdrarca mj ca plcgcca

Austjrgmam jo jc mlr`gr

Xao Iraohgshl slcàa mlr`gr sldrj uoa jstjra mj kuohl l sldrj ca tûogha jxtjomgma jo jc sujcl.
Rlr ac`lfama hlclhada uo trlohl, uoa pgjmra l uo trlzl mj pañl. @uhfas vjhjs mlr`àa
sjotaml, aplyaml hlotra uoa parjm. Xg fahàa iràl, sj hudràa hlo su prlpga rlpa. Huaoml sj
ahlstada, prlhurada fahjr rugml, para quj sus hl`pañjrls pjrhatarao. Jo ha`dgl, huaoml sj
cjvaotada a `jmgaolhfj para rjzar `agojs, cl fahàa hlo `uhfl sgngcl.

A pjsar mj sjr tao rgnurlsl, a sus fjr`aols rjhl`jomada sgj`prj prumjohga y cjs ahlosjkada;
"Jc hl`jr, jc mlr`gr y ltras ojhjsgmamjs mjc hujrpl mjdjo sjr atjomgmas mgshrjta`jotj, para
quj jc fjr`aol hujrpl ol sj qujkj, mghgjoml; 'Xg ol `j mas cl ojhjsargl, ol pujml tjojr`j jo
pgj, og mar`j a ca lrahgøo, og acjnrar`j jo cas prujdas, og fahjr ltras dujoas ldras". Rjrl
añamàa josjnugma; "Xg jrjs `lmjraml hlo tu hujrpl y cl hugmas mj `aojra flojsta y
hlovjogjotj y, ol ldstaotj, jc fjr`aol hujrpl rjsucta pjrjzlsl, ojncgnjotj l sl`olcgjotl jo
ca lrahgøo, vgngcgas y ltras ldras dujoas, mjdjs hasnarcl hl`l a uoa djsa mj harna ". Jsta iuj
su clsla, quj cj pjr`gø achaozar uo pjrijhtl ml`gogl mj sà `gs`l.
 

Rángoa 8 mj 6

@GX]GHA MJ CA AZX]JTGMAM

Cas `gramas prliuomas slo jshasas fly màa. Ol aduomao cas pjrsloas quj vjo
a cls lkls, jshuhfao sgo gotjrru`pgr l mghjo kustl aqujccl quj `ás jorgqujhj y
jmgigquj. Hcarl, sg slo jshasas, jotlohjs urnj adrgr cls lkls, hlo aumahga y
tjroura. W jsparhgr jsj arl`a y iujnl plr mlomj oujstrls pasls mjspcgjnujo
su rgt`l.

Xg vj`ls hlo prliuomgmam ols marj`ls hujota mj quj tjoj`ls asgjotl jo jc


irjoçtghl trjo mjc hlosu`l, ca supjrighgacgmam mj ca g`anjo y ca jxudjraohga mjc
plsjjr
pls jjr.. @ás
@ásha
haras
ras vao y vgj
vgjoj
ojo;
o; sjr
sjrjs
js pcá
pcástg
stghls
hls,, càq
càqugm
ugmlsls y jià
jià`jr
`jrls.ls. Xà,
asgs
as gstg`
tg`ls
ls a ca j` j`jr
jrnj
njoh
ohga
ga mj ououjv
jvas
as vj
vjrs
rsgl
gloj
ojss mj cl fu fu`a
`aol
ol;; hgdl
hgdlrn
rnss
pcastgighamls, goicamls plr sgcghloas, hlo pgjcjs jstgramas plr ca tlxgoa dltucàogha,
vjstgmls hlo tjcas hlstlsàsg`as y jxpjrtls jo –pjriu`ar‐ ca rjacgmam. Xj fahj
cjnà
cjnàtg
tg`l
`l ququj
j jc sl slhg
hgac
ac`j
`jot
otj
j ah
ahjp
jpta
taml
ml js jc qu qujj `á `ás s sup
upjr
jrig
ighg
hgac
ac sj
sja,
a,
mjsgotjrjs
mjsg otjrjsaml,
aml, mjsj
mjsjoharo
oharoaml,
aml, apát
apátghl,
ghl, sldj
sldjrdgl,
rdgl, hlmg
hlmghgls
hglsl,l, iacsl
iacsl,, arrgdg
arrgdgsta,
sta,
cldg
cldgst
sta.
a. Mj
Mjsi
sigca
gcao
o hu
hujr
jrpl
plss mj
mjst
stjñ
jñgm
gmls
ls mj ta taot
otll `a
`aququgcc
gccak
akj,
j, y `u`uhfhflsls sl
slo
o
jshcavls mjc cadjrgotl sgo sacgma mj cas `arhas. Xlcl slo sg tgjojo jc sjccl mj ca
 Acta Hlstura. Rarjhgjra quj cas sjosgdgcgmamjs jstáo hautgvas, vghgamas,
amlr`gcamas plr jc dl`darmjl sørmgml mj jstls –prlmuhtlrjs mj ijcghgmam‐.

Jotloh
Jotl ohjs
js,, ¼q
¼quç
uç fa
fahj
hj`l
`ls<
s< KjKjsû
sûs
s js ou oujs
jstr
trl
l fl
flrg
rgzl
zlot
otj,
j, go
gosp
spgr
grah
ahgø
gøo
o j
goqugjtaotj `lmjcl mj rjcahgøo hlo cas hlsas, cas pjrsloas y hlo olsltrls
`gs`ls.
`gs`l s. Xà, Kjsûs, jc fu`gc
fu`gcmj,
mj, nrahglsl
nrahglsl,, `aos
`aosl
l mj hlrazøo y mjsp
mjsprjomg
rjomgml
ml mj
tlma hashara pujs su iujrza jstá arragnama jo cl `ás prliuoml mj sà `gs`l.
Hcarl, huaoml uol hlotj`pca cls Jvaonjcgls y sj mjka traosignurar plr su
iujrza irjsha y sgj`prj vgtac, ol plmj`ls `jols quj gr a hlotrahlrrgjotj mj
jsta huctura mj hlmghga, mjspgciarrl, jnlàs`l, irgacmam y cukls. Asà, jc ha`gol
sgj`prj sj adrgrá huaoml ols haccj`ls hlo vacjotàa y sja`ls hapahjs mj
mjkarols –`lcmjar‐ plr ca acjnrj prjsjohga mjc `ás mjsplkaml mj cls fu`aols.

Hcarl jstá,sacgma
hlostaotj mghfly`lvg`gjotl fahga
hl`uogøo hlo cls acnrupls
gotjrglr sgj`prj`ás
fu`aols sjráj`pldrjhgmls
`lvg`gjotl joy
vucojradcjs, jxhcugmls jhloø`ghls y hucturacjs. Jccls ols jvaonjcgzao hlo su
tjstg`logl y tjolr mj vgma5 y cl `ás iashgoaotj y j`lhgloaotj js quj sgj`prj
ols ccjvaráo ac –Fgkl mjc Fl`drj quj ol tgjoj møomj rjhlstar ca hadjza‐ (@t 6,
42). Xjrá jstj Kjsûs jc quj ols sacvj mj fuomgrols jo cas dasuras mj taota
ahu`ucahgøo, sjrá jstj Kjsûs jc quj ols acgjotj a vgvgr acjnrj`jotj austjrls.
Xà, jstj Kjsûs quj sgnuj Tjsuhgtaoml jo oujstra pgjc, uo Mgls quj ol aflrrø
jojrnàas jo a`ar hara a hara, tlhaoml ca pgjc fjrgma, haosama l joijr`a. Ol
sja`
sja`lsls jxjxgt
gtls
lsls
ls,, sj
sja`
a`ls
ls ij
ijhu
huom
omls
ls,, pl plrq
rquj
uj ou
oujs
jstr
trls
ls ir
irut
utls
ls mj a`
a`lr 
lr 
pjr`ao
pjr `aojh
jhjo
jo ¡Xu hargñ
hargñl
l sao
saoaml
amlrr ol
ols
s hurhurará
ará y ols fará oahjr a ca acj
acjnrj
nrj
sjohgccjz mj vgvgr hl`partgjoml cl quj fj`ls rjhgdgml nratugta`jotj!

Jstjdao @lracjs Fjrrjr 


 

Rángoa = mj 6

XLDTGJMAM Ys AZX]JTGMAM
Rudcghaml jc 42 `ayl, 421= plr
421= plr `argavgcjcaijrrl

Ccjva`ls dastaotj tgj`pl jshuhfaoml ca pacadra – Austjrgmam‐ y mjdgml a cas `jmgmas quj jc Nldgjrol
fa tl`aml dakl ca jxhusa mj jsta pacadra, sj rjcahgloa hlo rjhlrtjs slhgacjs, mjsj`pcjl, au`jotl mj ca
pldrjza.

Austjrgmam – sj ut
 –sj utgcg
gcgza
za pa
para
ra rj
rjij
ijrg
rgrs
rsj
j a cl `l
`lmj
mjst
stl,
l, js mj hgrr rjf
mjhg rjfusa
usarr mj cl goo
goojhj
jhjsar
sargl
gl hua
huaoml
oml
çstl ol tgjoj ogonûo sjotgml. Auoquj ta`dgço fahj rjijrjohga a tgj`pls sjvjrls‐.

Jc prjsgmjotj @ukgha mj Zrunuay, ta`dgço haosaml mj taota austjrgmam, prjigjrj fadcar mj sldrgjmam.
Jotjomgma
Jotjo mgma hl`l aqujccl quj har
aqujccl harjoh
johga
ga mj cl supjri
supjricul
cul,, mj cl goo
goojhj
jhjsar
sargl
gl. ]a`
]a`dgç
dgço
o sj rjigj
rjigjrj
rj a
uoa pjrsloa hlo haráhtjr tj`pcaml y traoqugcl, quj ahtûa hlo hlfjrjohga.

Rrjsgmjotj, fasta aflra plhl hlolhgml, fa sactaml a cls `jmgls mj hl`uoghahgøo plr acnuoas `jmgmas
amlptamas jo su paàs y sldrj tlml plr su mgshursl plcàtghl acjkaml mjc tramghgloac y rjpjtgtgvl
mgshursl vahàl y harjotj mj sjotgml mj ca `aylràa mj plcàtghls.

Zo fl`drj quj fa mjkaml ou`jrlsls tgtucarjs jo su jotrjvgsta hlo Klrmg Çvlcj mjc prlnra`a Xacvamls.
Zo fl`drj quj fadca jo hcavj mj fu`aogmam y ol mj gotjrjsjs partgmgstas, oahgloacgstas.

Zo fl`drj quj vgvj mj ahujrml a su ilr`a mj pjosar y ol pgjosa hø`l vgvgr . vgvgr . Ygvj hlo cl ojhjsargl,
sgo cukls og ahu`ucahgøo `atjrgac prlpga mjc hlosu`gs`l jo jc quj jsta`ls go`jrsls.

Js plsgdcj vgvgr mj ahujrml a oujstrls vaclrjs, auoquj jo lhasglojs tjona`ls quj kunar sjnûo cas rjncas
mj cls `jrhamls. Mjdj`ls –rjvgsar
–rjvgsar oujstra ilr`a mj vgvgr –.
–.

Xldrgjmam
Xldrgjmam sgnogigha vgvgr jo ca pldrjza< Ol. Xldrgjmam sgnogigha quj ol `acnastj`ls jc tgj`pl jo
sgnogigha
pjosar hø`l plmràa`ls vgvgr sg tuvgçra`ls
tuvgçra`ls `ás mgojrl, `ás rgqujzas, `ás dgjo
dgjojs.
js. Xldrgjmam js
mgsirutar mj cl quj tjoj`ls, mgsirutar mj cl quj ols rlmja. Js tjojr ca hapahgmam mj jcjngr hø`l
qugjrjs vgvgr. Mgsirutar hlo cl quj fahjs.

Gmjas para pjosar y rjpjosar


Austjrgmam js uo tçr`gol quj gomgha ca huacgmam mj austjrl. Acnugjo austjrl,
plr su partj, js sldrgl, `lrgnjraml, pjogtjotj y sjvjrl , quj ol fahj
ogonuoa hcasj mj acarmjs y quj sj akusta hlo rgnurlsgmam a cas olr`as mj
ca `lrac.

Js plsgdcj aslhgarsj ca austjrgmam a ca irunacgmam (jc hlosu`l `jsuraml

mj dgjojs y sjrvghgls) l ac ashjtgs`l (ca ojnahgøo mj cls pcahjrjs


 

Rángoa : mj 6

`atjrgacjs). Rlr jsl pujmj jotjomjrsj a ca austjrgmam hl`l ca `lrtgighahgøo

mj cas pasglojs l mj cls sjotgmls.


Ol fay quj vgohucar, jo ha`dgl, ca austjrgmam hlo ca harjohga.

Jvaonjcgl hl`jotaml plr jc Rapa Iraohgshl;


Cuhas 41;1-=

1 Aczaoml ca `grama, vgø a uols rghls quj jhfadao sus mloatgvls jo jc arha mjc
]jslrl5

4 vgl ta`dgço a uoa vguma pldrj quj jhfada accà mls `lojmgtas,

8 y mgkl; «Mj vjrmam ls mgnl quj jsta vguma pldrj fa jhfaml `ás quj tlmls.

= Rlrquj tlmls çstls fao jhfaml hl`l mloatgvl mj cl quj cjs sldrada, çsta
jo ha`dgl fa jhfaml mj cl quj ojhjsgtada, tlml huaotl tjoàa para vgvgr ..µµ
(Austjrgmam)

Fl`gcàa
Jc Rapa Iraohgshl amvgrtgø, muraotj ca @gsa hjcjdrama jo Hasa Xaota @arta
jstj cuojs 49 mj olvgj`drj, jvgtar –ca joijr`jmam mjc hlosu`gs`l‐, uoa
–joijr`jmam hlotra ca njojrlsgmam‐.

–Js uoa joijr`jmam nraomj ca mjc hlosu`gs`l mj fly. Jc hlosu`gs`l, nastar


`ás mj cl quj ojhjsgtl, js uoa iacta mj austjrgmam mj vgma; jstj js uo joj`gnl
mj ca njojrlsgmam. W ca njojrlsgmam `atjrgac tgjoj ltra hlosjhujohga; anraom
anraoma
a
jc hlrazøo y tj ccjva a ca `anoaog`gmam‐.

Rlr jccl govgtø a rjvgsar ca hasa y pjosar –quç hlsas ol `j sgrvjo a `à, pjrl cjs
sjrvgràao a cls mj`ás‐. Jc Xaotl Ramrj fgzl jsta rjicjxgøo a partgr mjc Jvaonjcgl
mjc màa, jo jc quj Kjsûs ldsjrva jo jc ]j`pcl mj Kjrusacço hø`l cls rghls
jotrjnadao nraomjs mloatgvls ac ]jslrl mjc ]j`pcl. Jotlohjs ccjnø uoa vguma
pldrj y jhfø tao slcl mls `lojmas mj jshasl vaclr.

Jotlohjs, Kjsûs jxpcghø quj ca vguma fadàa jotrjnaml `uhfl `ás quj tlmls
cls rghls –plrquj tlmls çstls fao jhfaml hl`l mloatgvl mj cl quj cjs sldrada,
çsta jo ha`dgl fa jhfaml mj cl quj ojhjsgtada, tlml huaotl tjoàa para vgvgr‐.

Iraohgshl jxpcghø quj jo jc aotgnul Gsrajc –ca vguma, jc fuçriaol y jc `gnraotj, jc


jxtraokjrl, jstadao hlosgmjramls hl`l cls `ás pldrjs mjc pujdcl‐. Rlr jccl, jc
njstl mj ca vguma tjoàa uo vaclr aûo `aylr.

Jo su fl`gcàa jxpcghø quj –ca njojrlsgmam js uoa hlsa mj tlmls cls màas. Js
uoa hlsa sldrj ca quj mjdj`ls pjosar; ¼Hø`l pujml ayumar `ás<‐. Zoa
plsgdcj rjspujsta para kustgighar ca ausjohga mj njojrlsgmam sjràa; –Rjrl Ramrj,
quj yl apjoas ccjnl a igo mj `js‐.
 

Rángoa 9 mj 6

Xgo j`darnl, ca rjspujsta mjc Rapa js g`gtar a ca vguma mjc Jvaonjcgl; –¼Qugzás
tj achaohj hlo tao slcl uoas plhas `lojmas< Rgjosa; sj pujmj sjr njojrlsl
hlo jccas‐.

–Cas pjqujñas hlsas; jhfa uo vgstazl jo tu fadgtahgøo, jo tu ar`argl.


¼Huáotls parjs mj zapatls tgjojs< Zol, mls, trjs, huatrl, qugohj, vjgotj…
Qugzás slo mj`asgamls. Wl hlolhà a uo `losjñlr quj tjoàa =2… Rujs sg
tgjojs taotls zapatls, mloa ca `gtam. ¼Huáota rlpa tjonl quj ol usl l quj usl
uoa vjz ac añl< Zo `lml mj sjr njojrlsl js mar aqujccl quj tjoj`ls,
hl`partgrcl‐.

–Rlmj`ls fahjr jc `gcanrl mj ca njojrlsgmam. Ca njojrlsgmam jo cas pjqujñas


hlsas, jo cas plhas hlsas. Qugzás ol cl fahj`ls plrquj ol sj ols lhurrj. Jc
`josakj mjc Jvaonjcgl ols fahj pjosar; ¼Hø`l pujml sjr `ás njojrlsl<
Xøcl uo plhl, ol `uhfl‐.

Jc Rapa igoacgzø su fl`gcàa govgtaoml a rjzar –para quj jc Xjñlr ols cgdjrj mj
jstj `ac pjcgnrlsl quj js jc hlosu`gs`l‐.

Austjrgmam; ¼Quç js y plr quç js tao g`plrtaotj<

Jstj artàhucl js jc prg`jrl mj uoa sjrgj quj trata jc tj`a mjc vaclr mj ca
austjrgmam. Oujstrl ldkjtgvl js plmjr drgomartj uoa nuàa jo ca quj johujotrjs
rjspujsta a cas prjnuotas quj tj pujmjo surngr a ca flra mj jmuhar jo jstj
vaclr, pautas sldrj hø`l huctgvarcl y rjhursls práhtghls jo cls quj tj pujmjs
aplyar.
Xg tj gotjrjsa pujmjs mjsharnartj ca Nuàa Hl`pcjta l cjjr hama uol mj cls
artàhucls.
1. Austjrgmam; ¼quç js y plr quç js tao g`plrtaotj< (jstás aquà)
4. ¼Hø`l huctgvar y sjr jkj`pcl mj austjrgmam hl`l pamrj l `amrj<
8. Austjrgmam; Rrlpujstas práhtghas para `jolrjs mj 9 añls
=. Austjrgmam; Rrlpujstas práhtghas para ogñls mj 9 a 14 añls
:. Austjrgmam; Rrlpujstas práhtghas para amlcjshjotjs

¼Quç jotjomj`ls plr austjrgmam<


 Auoquj hlo irjhujohga
irjhujohga sj jo`arha ca austjrgmam
austjrgmam jo jc á`dgtl jhloø`ghl,
jhloø`ghl,
olsltrls hlosgmjra`ls quj va `ás accá y quj fahj rjijrjohga ac
aprlvjhfa`gjotl
aprlvjhfa`gjo tl mj cls rjhursls jo njojrac (mgojrl, prlpgjmamjs, acg`jotls...)
Rlr taotl, jotjomj`ls quj uoa pjrsloa js austjra y `lmjrama huaoml ol
mjspgciarra sus rjhursls, ccjva uoa vgma sjohgcca, sgo mj`asgamls cukls, y js
hapaz mj plojr cà`gtjs a sus g`pucsls (hl`pra, hl`gma,...).
 

Rángoa > mj 6

–Xjr mgshgpcgoaml sgnogigha fadjr asu`gml uoa hgjrta austjrgmam hlo uol
`gs`l y cls mj`ás. Qugjrj mjhgr jstar j`lhgloac`jotj jmuhaml.‐ 
Yghtlrga Ha`ps
¼Rlr quç js g`plrtaotj prahtghar ca austjrgmam<
Js irjhujotj jshuhfar quj `uhfls mj cls køvjojs mj fly jo màa ol vaclrao cl
quj tgjojo, quj slo plhl anramjhgmls l quj pgmjo y pgmjo sgo sjr hloshgjotjs
mjc jsiujrzl quj fay mjtrás mjc mgojrl. Qugzás jo cunar mj jhfar daclojs iujra,
mjdjràa`ls prjnuotarols; ¼Jsta`ls, cls pamrjs y ca slhgjmam,
hlotrgduyjoml
hlotrgduyjoml mj acnuoa ilr`a para quj cls køvjojs sjao asà<
Jmuhar jo ca austjrgmam js `uy g`plrtaotj plr `uhfas razlojs. Yja`ls cas
prgohgpacjs;
Ols ayuma a autlrrjnucaro
autlrrjnucarols
ls
Ca austjrgmam ols josjña a irjoar oujstrls mjsjls mj tjojr `ás, mj hl`jr
`ás l mj fahjr `ás. Huaoml tjoj`ls gotjnraml jstj vaclr, hlosjnug`ls sjr
`ás `lmjramls y `jols g`pucsgvls. Ols mjka`ls ccjvar `jols plr oujstras
j`lhglojs y `ás plr oujstrls ldkjtgvls. Ac prahtghar ca austjrgmam sl`ls
`jols haprghflsls y `ás hapahjs mj plsplojr cas nratgighahglojs go`jmgatas.
Yaclra`ls `ás cas hlsas
Jc jxhjsl mj hlsas ols aojstjsga y sahga pjrmgjoml ca hapahgmam mj mgsirutj,
hugmaml y mj anramjhg`gjotl plr cl quj tjoj`ls. Cl hltgmgaol cl mjka`ls mj
vaclrar rápgma`jotj y hlo cl quj js `ás jspjhgac, ols tjr`goa plr lhurrgr cl
`gs`l. Xgo j`darnl, huaoml oujstra vgma js sjohgcca plmj`ls sjr `ás
hloshgjotjs mj cl ailrtuoamls quj sl`ls plrquj tjoj`ls `jols mgstrahhglojs
y njstgloa`ls
govgjrol, cl quj tjoj`ls
anua pltadcj quj sacjmj
mjcuoa ilr`a
nrgil, rlpa`ás
`ásjighaz.
quj mjZoa hasa
sldra hácgma
para jo
vjstgrols,
sjnurgmam jo cas haccjs...
]lcjra`ls ca irustrahgøo y cls irahasls `uhfl `jklr
Jc màa a màa mj cls pjqujñls js uo jotrjoa`gjotl para ccjnar prjparamls a ca
vgma amucta. Mjhgr ol mj vjz jo huaoml a cas mj`aomas mj tus fgkls, js uoa
ilr`a mj ayumarcjs a tlcjrar `jklr ca irustrahgøo. Js uo `l`jotl jxhjcjotj
para jmuhar. W ¡hugmaml! jstl ol tgjoj oama quj vjr hlo jc hlstj l ca haotgmam
mj cl quj ols pgmjo. Xg fj`ls mjhgmgml quj slcl fay rjnacls jo mjtjr`goamas
lhasglojs, auoquj cl quj qugjra hujstj 1 jurl, mjdjràa`ls mjhgrcjs quj ol. L
sg cl quj ols pgmj js ltrl muchj y fj`ls qujmaml jo quj søcl sj pujmj hl`jr
uol, ta`dgço tjomràa`ls quj mjhgrcj quj ol.
Xl`ls `ás njojrlsls y rjsplosadcjs
Huaotl `ás hlosu`g`ls, `ás qujrj`ls y `ás ols hujsta mjsprjomjrols mj
cas hlsas. Js uo hàrhucl jo jc quj ouoha mjka`ls mj mjsjar y mj –ojhjsgtar‐.
Rjrl huaoml aprjomjs a vgvgr hlo `jols y hl`prjomjs quj slo plhas hlsas
 

Rángoa 6 mj 6

cas quj rjac`jotj prjhgsas, jstás `ás adgjrtl a hl`partgr hlo cls mj`ás. Ols
mjsapjna`ls `ás iáhgc`jotj mj jsas plsjsglojs y johlotra`ls jc vjrmamjrl
dgjojstar jo mgsirutarcas hlo cls mj`ás.Rlr ltrl caml, jstá ilr`a mj ha`goar
plr ca vgma ols pjr`gtj vaclrar cl rjac`jotj g`plrtaotj y ols g`pucsa a sjr `ás
rjsplosadcjs hlo tlml cl quj tjoj`ls.