Está en la página 1de 12

þÊþÁÅ -‚¨Ã¦Á Âþ -2

by priya_45dd@yahoo.com
http://groups.yahoo.com/group/pookulo_madda

þÊþÁÅ €©ÁôþÁÅ €þÁäýÅÛì œÁ¨ …±ÂþÁÅ.žÂþà œÍ ‚¨Ã¦Á Âþ ‚Ž „Ï™Á¨ÊŽ úÄ


€ÏýÅ ÁýÃۏ ¥Á  ¡Ë ¡Á™Ã  ²ÌýÍþà ¨ÂÌÑþà úÃϡʬÃÏžÃ.
¨ÂÌÑ©ÁýÂÏ ¨Í ¥Á®Ãò œÁþÁ ¬Á¨Åì þÁÅ ÁýÃۏ ©ÁœÁÅàÁÅþÂä¦ .

‚¨Ã¦Á Âþ ¡ÉžÂ¨Å þ ¡ÉžÂ¨ÁÅ ÿÁœÁÅàÁÅþÂä¦.¡Ãύ÷ €£ç ¨ÂÁÅÑÏýÊ


¨ÂÁÅþÁä©Áô Âþà ¤Á¨Ê ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÛ©Ê ¥Á  €þÁä¦ÁêÃ €ÏžÃ.žÂþÃœÍ ©Â®ÁÅò
‚¨ÂÏýà ©Ã«Á¦Á ¨ŠÁÆ™Á ú¨ ¡Áúď ¥Á ÂýÂì™ÁÅ ÁÅÏý§ÁÅ €þÃ
€§Áã¥Á¦ ±Í¦ÏžÃ.
œÁ§ÂíœÂ ¤Ìüþ¨Šúʳ¥ÁÅ.œÁ§ÂíœÂ €¨ «ÃÂ§Áōà ©É®Áò¥ÁÅ £Äú÷ ¨Í
ú¨ ¬Ê¡Áô ™ÁōÁÅþÂä¥ÁÅ.ŠÁ®Áò¥ÄžÁ ¡Á™Ã ŠÂ®Áò¥ÁÅ.þÁþÉÅ
žÌ§ÃÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì ‚¨Ã¦Á Âþ þà ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆþÊ „þÂäþÁÅ.¥ÉÅžÁýÌì œÁþÁÅ
ÌÏúÁÏ Í¡ÁϏ úÁƬÃþÁ œÁ§Á©ÂœÁ €Ï©ÁôíœÁÆ „ÏžÃ.þÁÅ ÁÆ™Â
ŸÃ§ÁêÏ ©ÁúÃñÏžÃ.

§ÂœÃëÃ ‚ÏýÍà úʧà ™ÃþÁä§÷ úʳÁ €ÏœÂ ŠÁ ÁžÃ¨Í úʧà Á£Åëì ú¨Â
¬Ê¡Áô úÉ¡ÁôåÁÅþÂä¥ÁÅ.¡Ãύà þÁÅ þÞÁë ©Á¬ÁÅàϞà €þà ¨Êúà œÁþÁ §ÁÆÏ
¨ÍÃ ©É®Ãò ¡Á™ÁōÁÅÏžÃ.
þÊþÁÅ -‚¨Ã¦Á Âþ -2
þÁÅ ‚¨Ã¦Á Âþà þÞÁë ¡ÁýۍÁ €¨ÂÊ úÂ¨Ê ¬Ê¡Áô Á£Åëì
úÉ¡ÁôåÁÅþÂä¥ÁÅ.¥É¨ÃìÂ ¥Á Âý¡Í÷ ¬É÷ð ©Ë¡ÁôÁÅ ¥Á®ÃòÏžÃ.þÊþÁÅ
ÌÏúÁÏ ú̧Á©Á úʬà œÁþÁ žÉÃÓ§ÁÂ ü§ÃÂþÁÅ.

œÁþÁÅ ‡ýÅ©ÁÏýà €¤ÁêÏœÁ§Á¥ÁÅ ¡ÉýۨʞÁÅ.‚¨Ã¦Á ÂþÂþà £ÂÂ ¥Á Âý¨œÍ


§ÉúÁñ ÌýÂÛþÁÅ.¥É¨ÃìÁ œÁþÁ úÉ¦ê ¡ÁýÅۍÁÅþÂäþÁÅ.œÁþÁÅ þÁ®Áò¨ÍÃ
úÁƬÁÆà „ÏžÃ.þÁþÉþÁÅ ŠÁÑ ³Â§ÃÂ œÁþÁþà žÁÃÓ§ÁÃ œÄ¬ÁōÌþà ÁýÃۏÂ
œÁþÁ ¡ÉžÁ¨þà þ ¡ÉžÂ¨œÍ ¤ÁÏžÃÏúÂþÁÅ.€ÏœÊ ‚¨Ã¦Á Âþ ŠÁѳ§ÏÂ
þÁþÁÅä žÁŧÁϏ þÉýÃÛ ‡¥ÃúʬÁÅàþÁä©÷ €þà €žÃÃÏžÃ.
þÊþÁÅ ©ÉÏýþÊ .
þÊþÁÅ -‚¨Ã¦Á Âþ -2

³Â§Ä ‚¨Ã¦Á Âþ þÁÅ©ÁíþÁýÊ þÁÅ ú¨ ‚«ÁÛÏ.þÁÅ©Áôí þÁÅ Â©Â¨Ã ¡Äìü÷
ŠÁѳ§à .ŠÁѳ§à Š¡ÁôåÌ©Â .þÍͬÁÏ ˆžÃþ úʳÂàþÁÅ €ÏýÅ œÁþÁ
¥ÄžÁ ¡Á™Ã ÁýÃۏ ÎÁ¨ÃÏúÁōÌþÂäþÁÅ.œÁþÁþà þ¡ɞÁ©Áô¨œÍ ¤ÁÏžÃÏúÃ
.œÁþÁ ¥ÉœÁàþà ‡œËàþÁ ¬Á®Áò¡Ë þÂúÊœÁŨŠ©Ê¬Ã ÁýÃۏ ¡Ã¬ÃÂþÁÅ.

 ¬ÁÅŽÂþÍà ‚¨Ã¦Á Âþ öÁ €ÏýÆ ¥ÁƨÅÓœÁÆ þÁþÁÅä ÁýÃۏÂ


ÎÃ¨ÃÏúÁōÌþà þÁþÁÅä ¡ÉþÁ©Ê¬ÁōÌþà ±Í¦ÏžÃ.œÁþÁÃ ÁÅ™Á Á¬ÃÂ „ÏžÃ
€þà þÁÅ €§Áã¥Á¦ ±Ì¦ ‚ύÁ úɨ§ÊÃ ±Ì¦Á ÂþÁÅ.
þÊþÁÅ -‚¨Ã¦Á Âþ -2

‚¨Ã¦Á Âþ ¥ÁÅŽÏ ¡Ëþ úÊœÃþà ©Ê¬Ã þåçÁÅœÁÅ œÁþÁ ÃϞà ¡ÉžÁ©Ãþà þÁ
§ÉÏ™ÁÅ ©Ê®ÁòœÍ þ̍ÃÑ ¡ÁýÃÛ žÂþÃä þ¡ɞÁ©Áô¨œÍ €ÏžÁōÌþà úÃþÁäÂ
Ì§ÃÃ þ þ¨ōÁœÍ účÁ ³ÂÂþÁÅ.‚¨Ã¦Á Âþ œÁýÅۍͨʍÁ œÁþÁ þ¨ōÁþÃ
þ þÍýÍìÃ üÌþáà þ þ¨ōÁ úÁÅýÅÛ Á¨Ã¦Á œÃ¡ÃåÏžÃ.
þÊþÁÅ -‚¨Ã¦Á Âþ -2

‚žÁâ§Á¥ÁÅ ŠÁ§Ã ‡ÏÃ¨Ãþà ¥Á§ÌÁ§ÁÏ üŧÁÅëÁÅÏýÅ ÁýÃۏ ŠÁ®ÁìþÃ


ŠÁ®ÁòÏ ÿÁœÁÅàÁÅÏýÆ ©Ê™ÉÃÑ ±Í³ÂÂ¥ÁÅ.þ úÊœÁŨŠ‚¨Ã¦Á ÂþÂþÃ
‡ÁљɍÁÑ™Í œÂÁÅ œÁÅþÁä¦.öÁ ¥ÉÅÿÁþ÷ úÁϡʬÁÅàþ©Áô þÁþÁÅä ˆžÍ ŠÁýÃ
úà €ÏýÅ ‚¨Ã¦Á ÂþÂ¥ÁÆ¨Ó ³ÂÃÏžÃ.
þÊþÁÅ -‚¨Ã¦Á Âþ -2

€ÏœÊ ‚¨Ã¦Á ÂþÂþà ©Ã¨Åì¨Â ©ÌÏúà œÁþÁ ýÌ¡Ãä œÄ¬Ã©Ê³ÂþÁÅ.þÁ¨ìþà £Âë


¬Á§Ã¨Í ‚¨Ã¦Á Âþœɨìþà ¬Á¨Åì ¥Ã¨ ¥Ã¨ ¥É§Ã¬Ã ±ÍœÁÅþÂä¦.ÁÅÏ™ÁëϏÂ
úÊœÁŨÍìÃ ‚¥Ã™Ã±Í¦ÊýÅۏ Á¬ÃÂ þÁÅþÁäÂ „þÂä¦.£Âë¨ÍþÁÅÏúÃ
œÁþÁÅäÌþà £¦ÁýÍà ©ÁúÃñþÁ ‚¨Ã¦Á Âþ ¨ÊœÁ ¬Á®Áò ¡Ë úÃþÁäÂ þ¡ɞ¨œÍ
¥ÁÅžÂâ™ÂþÁÅ.þ ÃÏ™Á ¡ÉžÁ©ÃœÍ €ÁÑ™ÁϜ §Â¡Ã™ÃÏúÂþÁÅ.
§Éϙà ¬Á¨Åì ŠÁžÂþÍà ŠÁýà €ÏýōÌþà ¥ÁŸÁ¦Íì úĨÍÁ ŠÁ ¨Í¦Á¨ÂÂ
„ÏžÃ.
þÊþÁÅ -‚¨Ã¦Á Âþ -2

‚¨Ã¦Á Âþ ¬Á®Áò úĨÍÁ ¥ÁŸÁê¨Í þ þ¨ōÁþà ¡ÉýÃÛ ¡ËÃ ÃϞÍà ±ÍþÃúÃñ
þ¨ōÁþà ™ÃÏúÂþÁÅ. ¬ÁÅŽÂþÍà ‚¨Ã¦Á Âþ þ œÁ¨þà œÁþÁ ¬Á®ÁòÊ¬Ã
ÁýÃۏ £¨ÏÂ €žÁÅ¥ÁōÌÏžÃ.Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÌþà ÁýÃۏ Á¨©Á§Ã³ÍàÏžÃ
.öÁ..„¥÷éééééééé ÿ÷ééééé.....€ÏýÅ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ „ÏžÃ.Â®ÁÅò
Â¨Ã¨ÍÃ ¡ÉýÃÛÏžÃ.‚Ž ¨Â¤ÁÏ ¨ÊžÁÅ €þà úÉ¡Ãå.œÁþÁþà ¡Á™ÁōͣÉýÃÛ þÊþÁÅ
œÁþÁ ¡Ë úʧà ±Ì¦Á ÂþÁÅ.

‚¨Ã¦Á Âþ þ ú̍ÁÑ ©Ã¡Ãå ±Â§Ê¬ÃÏžÃ.þÊþÁÅ þ±ÂÏý÷ ÁÆ™Á œÄ¬Ê¬Ã þÂ


™Âë¦Á§÷ ¥ÃžÁ œÁþÁ ¡Ë ©Â¨Ã ±Í¦Á ÂþÁÅ.œÁþÁ ±ÂÏý÷ ÁÆ™Á …™ÁœÄ³ÂþÁÅ.œÁþÁÅ
‚¡Áôå™ÁÅ £Âë ±ÂÏýÄ ¨Ì „ÏžÃ.þ €ÏžÁ¨ þÁýà ‚¨Ã¦Á ÂþÁ.€£ç þÊþÁÅ
…ÿÃÏúÁōÌþà ÌýÅۍÁÅþÊ þ ¬ÁÅÏžÁ§Ã ‚©Áí¨ þ̬ÁÏ ,þÂœÌ ,þÃÏžÁ
þÁ¨ÃÃ ±ÍœÍϬÃâ €þà œÁ¨ÅúÁÅ ÁÅÏýÊþÊ þ ¥Á™ÁÝ¨Í §ÁÁàÏ ŠÁѳ§ÏÂ
±ÌϏÁÅœÍÏžÃ.¥Á™ÁÝ¡Ë þÁ§Â¨Å „£Ãç ±Ì¦ ¥Á™ÁÝ ÁýÃۏ œÁ¦Á §ÁÅ €¦êÏžÃ.
þÊþÁÅ -‚¨Ã¦Á Âþ -2

þÁ™Âë¦Á§÷ ¨ÍþÁÅÏúà ‡Ãë ‡Ãë ¡Á™ÁÅœÍÏžÃ.€žÃ úÁƬà ‚¨Ã¦Á Âþ üÁëœÁà


™Âë¦Á§÷ úÃþÏà ±ÍÁ¨žÁÅ €ÏžÃ þÁ©ÁôíœÁÆ.þÊþÁÅ §ÉúÃñ±Í¦ œÁþÁ ¡Ë
¡Á™Ã.œÁþÁ £Âëþà …™ÁœÄ³ÂþÁÅ.

€ÏœÊ ŠÁÑ ³Â§ÃÂ ‚¨Ã¦Á Âþ ¬Á®ÁÅò þÁþÁÅä ÁþÁÅ ©ÃÏžÁÅ úʳ¦.§ÊÏ™ÁÅ
±Â¨ ÌÏ™Á¨Å,§ÉÏ™ÁÅ úÁÏžÁ¥Á Â¥Á¨Å,§ÉÏ™ÁÅ ¥Á ¥Ùà ¡Á¨Åò ¡ÁÁÑ
¡ÁÁÑþÊ ¡ÉýÃÛþÁýÅì ÁýÃۏÁ þ裙à þÃý§Áŏ þÁþÊäúÁƬÁÅà „þÁä¦.
þÊþÁÅ -‚¨Ã¦Á Âþ -2

 £ÏÂ§ÁÅ ¬Á®Áò¡Ë þ úÊœÁŨŠ©Ê¬ÁÅàÏýÊ þ úÊœÁÅ ¥É¨ÃìÂ ©Ì›ÁýÏ


þÊþÁÅ Á¥ÁþÃÏúÂþÁÅ.þ €§ÁúÊœÃþà ¬Á§ÃÁÓ ¬Á®Áò¡Ë ©Ê¬Ã ŠÁѳ§ÏÂ
‚¨Ã¦Á Âþ ¨ÊœÁ ¬Á®Áòþà ¡Ã¬ÃÂþÁÅ .

¥ÉœÁàÂ þ úʜà ©Ê®ÁÅò ¨Í¡Á¨ÃÃ ±Í¦Á ¦.¬ÁŜà ¥ÉœÁàþà ¬Á®Áòþà þ̍ÁÅÑ


œÁÅÏœÊ ‚¨Ã¦Á ÂþÂþÍýÍìþÁÅÏúà ÿÁÅ¥÷éééééééé €þà ¥ÁƨÅÓ œÁ¡Áå ¥Á§Ã
‚ύʥà §Â©ÁýÊìžÁÅ.¬Á®Áò ¥ÁŸÁê¨Í £Îëþ÷ Á¨§÷ ¨Ì €§Áã §ÁƱ¦ €ÏœÁ
§ÃϏÁÅ žÂþà ¥ÁŸÁê¨Í ¡Ãύ÷ Á¨§÷ ¨Ì ±Ì™ÁŏÁÓ ÁýÃۏ ¥ÁÅúÃñÁ¨Å
þ裙à „þÁä¦.€žÃ úÁÆ™ÁýÂþÍà ‡¨ „Ϟà €ÏýÊ ÁÅÏ™Áëýà ÌÏ™Á ¡ËþÁ
úÃþÁä Ářà „þÁäýÅì „ÏžÃ.
þÊþÁÅ -‚¨Ã¦Á Âþ -2

þÁÅ ‚Ž Á £ÅžÃ⠍¨ʞÁÅ.þ þ¨ōÁœÍ ‚¨Ã¦Á Âþ ¬Á®Áò¡Ë §Â¬ÁÆà œÁþÁ
¥ÁÅúÃñÁ¨þà þ ¡ÉžÂ¨œÍ ©ÁœÁÅàœÁÆ.þ ¡ÁþÃœÍ ÁýÃۏ þ̍ÃÑ ¡ÁýÃÛ
úÁ¡Áå§ÃÏúÂþÁÅ.
‚ÏÍ úÉœÍà §ÉÏ™Í ¬ÁþÁÅäþà ¡Ã¬ÁÁ³ÂÂþÁÅ.¡Á¬Ã¡Ã¨Âì™ÁÅ ¬Á®ÁÅò
ÁÅ™ÃúÃþÁýÅì ,þÊþÁÅ ‚¨Ã¦Á Âþ ¬ÁþÁÅäþà þÌýÍì ¡ÉýÅۍÌþà ÁÅ™Á©Á ³ÂÂþÁÅ
¬ÁÅŽÂþÍà ‚¨Ã¦Á ÂþÁ þÁþÁÅä ÁýÃۏ ©ÂýʬÁōÌþà ,œÁä œÌ™Á¨þà þÁúÁÅýÅÛ
©Ê¬Ã œÁþÁ ¡ÁõÁÅþà þʬà ÁýÃۏ ©ÁœÁà ³ÂÃÏžÃ.þÊþÁÅ ‚¨Ã¦Á Âþ ¬Á®ÁòþÃ
¥Á §ÃÖ ¥Á §ÃÖ účÁÅœÁÆ ¡ÉžÂ¨þà úÁ¡Áå§Ã¬ÁÆà .
þÊþÁÅ -‚¨Ã¦Á Âþ -2

¥É™Á¡Ë ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡É™ÁÅœÁƍÃÏžÁÃ þÁ™ÁÅ¥ÁÅžÁÃÓ§ÁÃ úʧÂþÁÅ.€£ç


‚¨Ã¦Á Âþ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ œÁ§Á¡Ë úÁÆ™Áý¥Ê ‡ÏœÁ €ÏžÁÏ Â „ÏžÍ .€ÏýÅ
ŠÁÑ ³Â§Ã þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ŠÏ¡Áô¨Ìì ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþÂäþÁÅ.

€ÏœÊ ‚¨Ã¦Á Âþ ŠÁÑ ³Â§Ã Â¨ÌìÃ ¨Êúà ÃÏžÁ ¡Á™ÃϞà .


€£ç úÁϡʬÁÅàþÁä©÷ ¥ÉÅÿÁþ÷ €ÏýÅ þÁþÁÅä ¡ÉþÁ©Ê¬ÁōÁÅÏžÃ.
þÊþÁÅ -‚¨Ã¦Á Âþ -2

þÊþÁÅ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà ÁýÃۏ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ £Ì™ÁÅÝ ¡Ë ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÃÛ þ þ¨ōÁþÃ


£Ì™ÁÅݨ͍à ±ÍþÃúÃñ œÃ±ÂåþÁÅ. ¬ÁÅŽÂþÍà „¥÷ééé ÿÁÁ €£ççççççÏýÅ
¥ÁŨÃÓÏžÃ.‚¨Ã¦Á Âþ þà £Í§Âì ¡Á™ÁÅÍ £ÉýÃÛ œÁþÁ ©Ä¡Áô ¡ËþÁ €ÏœÂ ¥ÁÅžÁÅâ¨
©Á§ÁïÏ ÁŧáÃÏúÂþÁÅ.‚¨Ã¦Á Âþ ¡Ã§Áë¨Ãä úÁŬÊý¡ÁåýÍà €£Âç þÁÅ ¥ÁœÃ
±Í¦ÏžÃ.‡ÏœÁ ¡ÉžÁ⠏ÁÅžÁ⠧ £Â£Å.ŠÌэÁÑýà Á§Á¨Â £ÌÏ™ÂÏ €ÏÁ
„Ϟà .
©Âýà ¡Ë þ ¥ÁÅŽÂþÃä „Ïúà þ úÉÏ¡Á¨œÍ Á™ÁÝÏœÍ §Â¬ÁÆà ¡ÉžÁ⨜Í
‚¨Ã¦Á Âþ ÁÅžÁâ¡Ë ÁýÃۏ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅÛ ÁÅþÁäþÁÅ.‚¨Ã¦Á Âþ ŠÁÑ ³Â§ÃÂ
ÁÅžÁ⠡ˍà ‡œÃà ÃÏžÁÃ žÃÏúÃÏžÃ.þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ ÁÅžÁâ¨Ãä ÁýÃۏÂ
¡Ã¬ÁÁ ³ÂÂþÁÅ.‡ÏœÁ ¡Ã¬ÃÃþ ‚¨Ã¦Á Âþ ÁÅžÁâ¨Å ¥ÉœÁàÂ ‡žÁŧÁÅ
œÃ§ÁŏÁÅ œÁÅþÂä¦.

£ÂÂ ‡Ïü̦÷ úʳ§Â


¥Ã €¤Ã±Âë¦Á ¨þÁÅ œÉ¨åÏ™Ã.
by priya_45dd@yahoo.com
http://groups.yahoo.com/group/pookulo_madda