Está en la página 1de 2

Ref.

: 250VAC02032100006

A LA MESA DE LA DIPUTACIÓ PERMANENT

Vidal Aragonés Chicharro, representant del Subgrup Parlamentari de la Candida-


tura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Anna Caula i Paretas, representant del
Grup Parlamentari Republicà i Gemma Geis i Carreras representant del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 75, punt
2, apartat g) del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
de suport als membres de la Mesa de la XII Legislatura, per tal que sigui
substanciada davant Diputació Permanent, amb el text següent:

Exposició de motius

El passat 1 de març de 2021 la Fiscalia Superior de Catalunya interposà una


querella davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra els
membres de la mesa del Parlament de Catalunya de la dotzena legislatura.

Les reiterades ingerències del Tribunal Constitucional sobre el Parlament de Ca-


talunya cerquen limitar-hi el debat democràtic, lesionen la sobirania i la inviola-
bilitat de la cambra i atempten contra els drets dels diputats diputades prohibint
que es pugui debatre i votar sobre el dret d’autodeterminació, la reprovació de
la monarquia i el reconeixement de la sobirania de Catalunya i del seu dret de
decidir.

Per aquests motius, el Grups Parlamentaris sotassignants presenten la següent:

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport i la seva solidaritat envers


els membres de la mesa de la dotzena legislatura, el president, Roger Tor-
rent, el vicepresident, Josep Costa, el secretari primer, Eusebi Campdepa-
drós i la secretaria quarta, Adriana Delgado, contra els qui la Fiscalia Supe-
rior de Catalunya, ha interposat una querella davant de la sala Civil i Penal
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Model: 250 Proposta de resolució


2. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a la judicialització de
la política catalana emmarcada en una causa general contra l’indepen-
dentisme i la dissidència política i el seu compromís per garantir el dret
a debatre dels diputats i diputades sobre tots els assumptes polítics que
interessen a la ciutadania, inclòs el dret a l’autodeterminació o la monar-
quia.

3. El Parlament de Catalunya mostra la seva profunda preocupació pel fet


que la Fiscalia Superior de Catalunya hagi considerat fets querellables les
següents expressions contingudes en iniciatives parlamentàries:

«Per això (el Parlament de Catalunya) reitera i reiterarà tants cops


com ho vulguin els diputats i les diputades la reprovació de la mo-
narquia, la defensa del dret a l’autodeterminació i la reivindicació
de la sobirania del poble de Catalunya per a decidir el seu futur
polític.»

“(El Parlament de Catalunya) Expressa la seva voluntat d’exercir


concreta el dret de l’autodeterminació i de respectar la voluntat del
poble català”.

4. El Parlament de Catalunya constata que ha aprovat desenes de resoluci-


ons polítiques sobre el dret d’autodeterminació des de l’any 1989 i es
compromet a continuar fent-ho si aquesta és la voluntat dels diputats i
diputades de la cambra.

Palau del Parlament, 2 de març de 2021

Vidal Aragonés Chicharro Anna Caula i Paretas


Representant del Subgrup Parlamentari Representant del
de la Candidatura d’Unitat Popular Grup Parlamentari Republicà
- Crida Constituent

Gemma Geis i Carreras


Representant del Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya

Model: 250 Proposta de resolució


2