Está en la página 1de 2

Rosalía de Castro é a figura máis importante do Primeiro Renacemento galego.

Naceu en
Santiago de Compostela, en 1837, como froito das relacións entre unha fidalga e un sacerdote.
Desde ben nena pasou a vivir coa súa nai, primeiro na zona de Padrón e, a partir de 1850, en
Santiago de Compostela. Nesta cidade Rosalía será testemuña da terríbel fame e do andazo
de cólera de 1853-54 e vivirá o fervor revolucionario deses anos. É probábel que iniciase a súa
formación na Sociedade Económica de Amigos del País, mentres asistía con regularidade ao
Liceo de la Juventud, lugar de encontro dos intelectuais comprometidos co movemento
provincialista. As correntes ideolóxicas que imperaban no grupo, e que permanecerán sempre
na obra de Rosalía, eran o socialismo utópico e o republicanismo democrático.
Posibelmente non fose casual que a marcha de Rosalía a Madrid, en 1856, coincidise coas
represalias contra os participantes no Banquete de Conxo, organizado polo grupo do que ela
formaba parte, aínda que o máis probábel é que se desprazase á Corte coa intención de se
dedicar profesionalmente á escrita. Alí casou con Manuel Murguía en 1858 e publicou as súas
primeiras obras: o poemario La Flor (1857) e mais a novela La hija del mar (1859). Nesta última
aparece xa a Rosalía feminista, a escritora que, dentro dos estreitos límites que lle impón a
época, fai unha alegación en defensa dos dereitos da muller.
A década dos 60, que desembocou na Revolución do 68, foi un período de grande
efervescencia intelectual e política. Rosalía e Murguía formaban parte desa corrente federalista
e republicana que aspiraba a un novo modelo político en que a causa galeguista tería cabida,
que soñaba con ideais do socialismo utópico: liberdade relixiosa, libre comercio, sufraxio
universal... Neste ambiente de ilusión e esperanza no futuro, Rosalía escribiu os Cantares
gallegos, cuxa publicación, en 1863, marcou o inicio do Primeiro Renacemento. No "Prólogo"
intentou suavizar as posíbeis reaccións contra o libro polo seu carácter reivindicativo, o uso
exclusivo do galego e a autoría feminina.
Rosalía era por entón unha escritora profesional que colaboraba con regularidade en
diversas publicacións, mentres atendía ás obrigas familiares que a levaron a residir unhas
veces en Castela (Madrid e Simancas) e outras en Galiza (Lugo, Compostela, A Coruña,
Padrón), onde ficará definitivamente na década dos 70. Mais o fracaso da Revolución do 68 e a
Restauración Borbónica acabaron coa esperanza no futuro. Á ilusión seguiu o desengano,
agravado polas dificultades económicas derivadas do cambio político e polas discrepancias e
disputas entre Murguía e Lamas, entre o galeguismo progresista e o galeguismo conservador.
As consecuencias destes desencontros pagounas Rosalía, pois ficou sen posibilidades de
colaborar na prensa galega. A máis relevante escritora das nosas letras tivo que publicar o seu
derradeiro poemario galego, Follas Novas (1880), na Habana e Madrid. O desencanto e a
amargura ditaron as "Dúas palabras da autora" con que se abre este poemario, en que a muller
galega, os nenos, os vellos e todos os desposuídos encontraron a súa voz propia.
O cancro acabou coa vida de Rosalía en 1885, non sen que antes deixara unha
importantísima obra en español, poética (En las orillas del Sar) e narrativa (El primer loco,
Ruinas, El caballero de las botas azules), que aínda non está suficientemente valorada.
No centenario da publicación de Cantares Gallegos, a Real Academia Galega consagrou o
17 de Maio á celebración do Día das Letras Galegas, que lle foron dedicadas a Rosalía na súa
primeira edición. Os restos da nosa máis insigne escritora repousan no Panteón de Galegos
Ilustres, en San Domingos de Bonaval.
A XUSTICIA PÓ-L-A MAN

Aquês que tên fama d'honrados n'a vila


Roubaronme tanta brancura qu'eu tiña,
Botáronme estrume n'as galas d'un dia,
A roupa de cote puñeronma en tiras.
Nin pedra dei aron, en dond'eu vivira;
Sin lar, sin abrigo, morey n'as curtiñas,
Ô raso c'as lebres dormin n'as campías;
Meus fillos... ¡meus an os!... que tant'eu queria
¡Morreron, morreron, c'a fame que tiñan!
Quedey deshonrada, mucharonm'a vida,
Fi eronm'un leito de to os e silvas,
Y-en tanto os raposos de sangre maldita,
Tranquilos n'un leito de rosas dormian.

—Salvademe ¡ou, xueces! berrey... ¡toleria!


De min se mofaron, vendeum'a usticia.
—Bon Dios, axudaime, berrey, berrey inda...
Tan alto qu'estaba, bon Dios non m'oira,
Estonces cal loba doente ou ferida,

Follas novas.