Está en la página 1de 3

Wiesbaden Business School Dr.

Oliver Kunath

Musterlösung Übungsaufgabe 3 Buchungssätze

Nr. Konto Betrag an Konto Betrag


1 Bank 1.900,00 an Kasse 1.900,00
2 BGA 1.200,00 an Kasse 1.200,00
3 Kasse 600,00 an Provisionserträge 600,00
4 Zinsaufwand 80,00 an Bank 80,00
5 sbA 43,00 an Kasse 43,00
6 Privatkonto 5.000,00 an Bank 5.000,00
7 sbA 365,00 an Bank 365,00
8 Bank 1.300,00 an Provisionserträge 1.300,00
9 BGA 490,00 an Kasse 490,00
10 Versicherungsaufwand 243,00 an Kasse 243,00
Aufwand Löhne und
11 180,00 an Kasse 180,00
Gehälter
12 Bank 430,00 an Zinserträge 430,00
13 Stromaufwand 192,00 an Bank 192,00
14 Kasse 2.000,00 an Privatkonto 2.000,00
15 Kasse 2.600,00 an Provisionserträge 2.600,00

Abschlussbuchungen

16 GuV 80,00 an Zinsaufwand 80,00


17 GuV 408,00 an sbA 408,00
18 GuV 192,00 an Stromaufwand 192,00
19 GuV 243,00 an Versicherungsaufwand 243,00
20 GuV 180,00 an Aufwand L+G 180,00
21 Provisionserträge 4.500,00 an GuV 4.500,00
22 Zinserträge 430,00 an GuV 430,00
23 GuV 3.827,00 an EK 3.827,00
24 EK 3.000,00 an Privatkonto 3.000,00
25 SBK 7.990,00 an BGA 7.990,00
26 SBK 5.600,00 an Fuhrpark 5.600,00
27 SBK 9.144,00 an Kasse 9.144,00
28 SBK 22.993,00 an Bank 22.993,00
29 EK 35.727,00 an SBK 35.727,00
30 Darlehen 10.000,00 an SBK 10.000,00
Wiesbaden Business School Dr. Oliver Kunath

Musterlösung Übungsaufgabe 3 T-Konten

Aktive Bestandskonten

A Eröffnungsbilanz P S H S H
BGA 6.300,00 EK 34.900,00
Fuhrpark 5.600,00Darlehen 10.000,00
Kasse 8.000,00
Bank 25.000,00

44.900,00 44.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S BGA H S Fuhrpark H S H
AB 6.300,00 25 7.990,00 AB 5.600,00 26 5.600,00
2 1.200,00
9 490,00

7.990,00 7.990,00 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00

S Kasse H S Bank H S H
AB 8.000,00 1 1.900,00 AB 25.000,00 4 80,00
3 600,00 2 1.200,00 1 1.900,00 6 5.000,00
14 2.000,00 5 43,00 8 1.300,00 7 365,00
15 2.600,00 9 490,00 12 430,00 13 192,00
10 243,00 28 22.993,00
11 180,00
27 9.144,00

13.200,00 13.200,00 28.630,00 28.630,00 0,00 0,00

Passive Bestandskonten & Schlussbilanzkonto (SBK)

S EK H S Darlehen H S H
24 3.000,00 AB 34.900,00 30 10.000,00 AB 10.000,00
29 35.727,00 23 3.827,00

38.727,00 38.727,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00


Wiesbaden Business School Dr. Oliver Kunath

Musterlösung Übungsaufgabe 3 T-Konten

S SBK H S Privatkonto H S H
25 7.990,00 29 35.727,00 6 5.000,00 14 2.000,00
26 5.600,00 30 10.000,00 24 3.000,00
27 9.144,00
28 22.993,00

45.727,00 45.727,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Ertragskonten

S Provisionserträge H S Zinserträge H S H
21 4.500,00 3 600,00 22 430,00 12 430,00
8 1.300,00
15 2.600,00

4.500,00 4.500,00 430,00 430,00 0,00 0,00

Aufwandskonten & Gewinn- und Verlustkonto (GuV)

S Zinsaufwand H S sbA H S Stromaufwand H


4 80,00 16 80,00 5 43,00 17 408,00 13 192,00 18 192,00
7 365,00

80,00 80,00 408,00 408,00 192,00 192,00

S L+G H S GuV H S Versicherungsaufwand H


11 180,00 20 180,00 16 80,00 21 4.500,00 10 243,00 19 243,00
17 408,00 22 430,00
18 192,00
19 243,00
20 180,00
23 3.827,00

180,00 180,00 4.930,00 4.930,00 243,00 243,00