Está en la página 1de 78

GENADIJ PETROVIČ MALAHOV

ZDRAVLJE MUŠKARCA
- LEČENJE I PROFILAKSA -

(PREVOD S RUSKOG)

BEOGRAD
2004.
SADRŽAJ

UVOD 9

NAČIN ŽIVOTA I ZDRAVLJE 10

U KOM STEPENU ZDRAVLJE


ZAVISI OD ČOVEKA 10

ŠTA JE ZDRAVLJE, A ŠTA BOLEST? 12


Parametri koji određuju zdravog čoveka 13
Parametri koji određuju bolesnog čoveka 14
Kakvo treba da bude samoozdravljenje 15

NAVIKE KOJE NARUŠAVAJU ZDRAVLJE 16


Zavisnost od alkohola 16
Pušenje 23
Narkomanija 29
Proždrljivost 31

KAKO SE OSLOBODITI
OD ŠTETNIH NAVIKA 32
Lečenje gladovanjem 32
Narodni metodi lečenja alkoholizma 34

RASPROSTRANJENA OBOLJENJA
KOD MUŠKARACA 36
PLUĆNA OBOLJENJA 36 OSTEOHONDROZA 94
Kako očistiti i izlečiti pluća 36 Profilaksa i lečenje osteohondroze 95
Lekovite trave i smeše za lečenje pluća 36 Kako otkloniti bolove kod osteohondroze 96

SRČANO-VASKULARNA OBOLJENJA 41 ARTRITIS 97


Hipertenzija (povišeni arterijski pritisak) 41 Ishrana obolelih od artritisa 98
Lečenje hipertonije 42 Šta raditi za rastvaranje soli u zglobovima 99
Lečenje i profilaksa hipertonije Odvar za izbacivanje šljake 99
narodnim metodima 44
Problemi sa krvnim sudovima 45 SINDROM HRONIČNOG UMORA 101
Lekovito voće i jagode
Lečenje sindroma hroničnog umora 104
kod srčano-vaskularnih oboljenja 48
Orasi i povrće
PROSTATITIS IADENOM PROSTATE .107
kod srčano-vaskularnih oboljenja 49
Akutni bakterijski prostatitis 109
Emocionalno-voljna motivisanost
Hronični bakterijski prostatitis 109
za izlečenje srca 51
Nebakterijski prostatitis Ill
Čišćenje krvi 52
Faktori rizika 111
Dijagnostika prostati tisa 112
ONKOLOŠKA OBOLJENJA 53 Osnovni načini lečenja 113
Staje rak? 53 Masaža kod prostatitisa 114
Čišćenje organizma od šljake i parazita 53 Fitoterapija kod prostatitisa 115
Stimulacija zaštitnih sila organizma 55 Profilaksa prostatitisa i adenoma prostate 118

POLIPI 60 TRIHOMONADNA OBOLJENJA 121


Čišćenje od parazita pomoću „trojke" 61 Lečenje trihomonoze 123

PROBLEMI SA CREVIMA 69
HERPES 126
Zatvori 69
Lečenje i profilaksa herpesa 128
Proliv 85
Hemoroidi 86
SEKSUALNI PROBLEMI UVOD
KOD MUŠKARACA 130
„Metod stiskanja (gnječenja)" 131

PORODIČNI I SEKSUALNI ŽIVOT


MUŠKARCA I NJEGOVO
ZDRAVLJE 133 V ećina oboljenja, sa kojima se sukobljavaju muškarci,
često su povezana sa načinom njihovog života. Naža­
lost, alkohol, pušenje, prejedanje, nedostatak fizičkih ak­
ULOGA MUŠKARCA tivnosti toliko su izraženi u svakodnevnom čovekovom ži­
U PORODIČNOM ŽIVOTU 133 votu, da na njih skoro niko ne obraća pažnju. A upravo ta­
kav način života, uz razne infekcije, uzrokuje raznovrsna
Preporuke mladim muževima 133 oboljenja. Ako poznajemo uzroke njihovog nastanka, mo­
žemo odabrati efikasan način da pomognemo vlastitom
INTIMNI ODNOSI 135 organizmu.
Za ozdravljenje i održavanje zdravlja treba uvek
ZASIĆENOST IUZDRŽANOST 139 imati dovoljno vremena, snage i nadahnuća. Ako vam to
predstavlja teret i izaziva glavobolje - nema izlečenja. Tre­
LEKOVTTI SEKS 140 ba shvatiti sledeću istinu: život koji se sastoji u robovanju
Lekoviti mehanizam polnog akta 140 svojim glupim navikama obavezno izaziva oboljenja. Le-
ISHRANA čenje praćeno negativnim raspoloženjem ne daje dobre
KOJA STTMULIŠE SEKSUALNOST 142 rezultate. Lečenje bez normalizacije i harmonizacije veza
Opšte ozdravljenje pomoću ishrane 143 organizma sa okolnom sredinom ima samo privremeni
Ljubavna trpeza 153 efekat. U lečenju, ozdravljanju i podmlađivanju čovek po­
nekad nema izbora, osim prirodnog. Priroda je ukazala
ZAKLJUČAK 154 na jedan put - normalizacija i harmonija veza organizma
sa okolnom sredinom tokom celog života. I tim putem
treba ići sa radošću i nadahnućem.
NAČIN ŽIVOTA I ZDRAVLJE mokraćom oni dospevaju u otpadne vode, i dalje se meša-
ju sa podzemnim vodama za piće i nagomilavaju u njima.
Korišćenje takve „pitke vode", čak i kupanje u njoj (po­
sebno male dece), izaziva alergije i druga oboljenja. Anti­
U KOM STEPENU biotici, sredstva za umirenje, za srčana oboljenja, protiv
začeća i drugi lekovi ponovo „bombarduju" čovekov orga­
ZDRAVLJE ZAVISI OD ČOVEKA
nizam. Osim toga, štetni mikroorganizmi, koji stalno bo­
rave u medicinskoj sredini, prilagođavaju se na nju i po­
S tatistički podaci govore da 20% čovečjeg zdravlja zavi­
si od nasleđa, da se isto toliko određuje ekološkom si­
tuacijom, da od zdravstvene zaštite zavisi samo 8,5%, a
staju otporni na dejstvo lekova. Tako nastaju virusi, gljivi­
ce i mikrobi, protiv kojih su savremeni lekovi nemoćni.
čak 51,5% čovečjeg zdravlja određuje se načinom njegovog Potrebni su drugi, mnogo jači. Da biste zaustavili tu sulu­
života. Razmotrimo detaljnije te podatke i način na koji du trku i prestali da trujete okolinu, lečite se prirodnim
možemo uticati na njih. sredstvima.
Dvadeset odsto našeg zdravlja zavisi od nasleđa - Osam i po posto čovečjeg zdravlja zavisi od zdrav­
podatak je na koji direktno ne možemo uticati - nekima stvene zaštite. Neću razmatrati ovo pitanje, koje se uglav­
je dato, drugima ne. Naravno, mi ne možemo uticati na nom odnosi na poboljšanje zdravlja u ekstremnim sluča­
svoje nasleđe, ali na nasledne osobine svoje dece i unuka jevima - trovanja, traume i druga akutna oboljenja. Bor­
možemo uticati i učiniti ih mnogo boljim. ba protiv epidemija više se odnosi na ekonomske uslove
Dvadeset odsto našeg zdravlja zavisi od ekološke si­ života.
tuacije. Ali i na tu cifru ljudi mogu uticati. Ko zagađuje Ostaje još 51,5% neposredno povezanih sa načinom
životnu sredinu, ako ne čovek svojom nerazumnom aktiv­ života svakog od nas. Od toga kako čovek živi, misli, diše,
nošću i nemarnim odnosom prema prirodi i njenim bo­ hrani se, kreće se, profilaktički se čisti i rasterećuje - za­
gatstvima. Živimo stihijski i neorganizovano, ne vodimo visi njegovo zdravlje.
dovoljno računa o svom zdravlju, a kada se razbolimo pri­ U zaključku se može reći da, osim u 8,5% slučajeva,
zivamo u pomoć ili prirodu ili lekare. Farmaceutska indu­ zdravlje i blagostanje čoveka zavise od njega samog. Ako
strija proizvodi milione tona svakojakih lekova, a ljudi ih pravilno organizuje svoj život čovek može izaći na kraj sa
neumereno i savesno koriste. Nedavno je otkriveno, da su bilo kojim oboljenjem.
podzemni izvori pitke vode u banjama na Alpima otrova-
ni... sa 30 vrsta najrasprostranjenijih lekova. Ispostavilo
se, da se pojedini lekovi, prolazeći kroz organizam ne ce-
paju, već zadržavaju svoja lekovita svojstva. Zajedno za
ŠTA JE ZDRAVLJE, A ŠTA BOLEST? PARAMETRI
KOJI O D R E Đ U J U ZDRAVOG ČOVEKA

Svest - Preovladava živahno-radosno raspoloženje,


nema jakih negativnih preživljavanja, teških misli i umo­
ra, razvijena je želja za znanjem.

C ovek se može posmatrati u različitim okolnostima i


uslovima života. S tim u vezi i pojmovi zdravlje i bo­
lest mogu se na različite načine tumačiti i objašnjavati.
Disanje. - Zdrav čovek učini od pet do sedam disaj-
nih ciklusa (udisaj, izdisaj i pauze između njih - jedan di-
sajni ciklus) u minutu. (Što je manje ciklusa, čovek je
Prednost dajem razmišljanju da se pod pojmom čovek zdraviji.)
podrazumeva harmonijski sistem, koji postoji na račun Ishrana. - Zasićenost malom količinom prirodne
toga što kroz sebe stalno propušta bujice informacija, hrane, stalan blagi osećaj gladi (govori o tome da se čovek
energije i materija. Zahvaljujući tome čovek može da se ne prejeda), normalna stolica posle svakog uzimanja hra­
orjentiše u okolini (rad sa informacijskim tokovima), da ne (što označava idealan rad probavnog trakta).
radi (rad sa energijama), da se ispoljava u fizičkom obliku Koža. - Čista, ravna, bez bubuljica, čireva i neprijat­
(rad sa materijama - ishrana). Kada u tokovima koji stru­ nog mirisa, odlično reguliše toplotnu razmenu.
je našim organizmom nastane neki poremećaj, to se ispo­
Imunitet - Odsustvo bilo kakvih oboljenja, brzo za-
ljava bolešću. Medicina je zabeležila blizu dvadeset tri hi­
rašćivanje rana, posekotina, opekotina i slično.
ljade bolesti!
Mišići. - Elastični, izdržljivi, umereno jaki (dobra
Čovekovo zdravlje podrazumeva stanje u kome* se elastičnost veza i zglobova), proporcionalno razvijeni.
odvija normalna, harmonična, informaciona, energetska U celini zdrav čovek ima dobro držanje tela, propor­
i materijalna razmena između čovečjeg organizma i okol­ cionalne je građe, ima manji sloj sala, malo se zamara,
ne sredine, između čoveka i društva, jer su rezervne spo­ poželjan je u društvu, ekstremne događaje prihvata i raz­
sobnosti organizma dovoljno velike. matra trezveno, razumno i bez suvišne emocionalne obo­
jenosti.
Bolesno stanje čoveka, podrazumeva stanje pri ko­
jem je narušena normalna, harmonična, informaciona,
energetska i materijalna razmena između čovekovog orga­
nizma i prirode, između čoveka i društva, jer su rezervne
sposobnosti organizma smanjene ili nedovoljne.
PARAMETRI KAKVO TREBA DA BUDE
KOJI O D R E Đ U J U BOLESNOG ČOVEKA SAMOOZDRAVLJENJE

Bilo kakve promene u funkciji svesti, disanja, ishra­ Rad na ozdravljenju (lečenju) mora se obavljati si­
ne, kože, imuniteta, mišića prema pogoršanju govore o stematično i temeljito uključujući istovremeno sve lekovi-
jednom ili drugom stepenu pogoršanja zdravlja ili bolesti. te sile organizma. 0 tim lekovitim silama već je bilo reči,
Svest - Potišteno (apatično) raspoloženje, česta a ovde ih samo ponavljamo: svest, disanje, ishrana, koža
snažna preživljavanja, nametljive misli, stalan osećaj za­ (uglavnom posredstvom čelićenja i čišćenja), imunitet
mora i ravnodušnosti prema životu. (uglavnom pomoću čišćenja, pravilne ishrane, trava i čeli­
Disanje. - Znatno više od sedam disajnih ciklusa u ćenja) i motorna aktivnost.
minutu. Ako se pravilno pristupi samolečenju ono traje od
Ishrana. - Zasićenost velikom količinom termički nedelju dana do 6 meseci. Pri tom, ne srne se gubiti iz vi­
obrađene ili neprirodne hrane, odsustvo osećaja gladi, da da samoozdravljenje nije jednokratna mera, već poste­
otežana stolica ili je nema 24 sata. pena, planska i redovna aktivnost tokom celog života. Na­
Koža. - Masna ili suva, ispucala, sa miteserima, bu- čin života treba podesiti tako da jačanje vlastitog zdravija
buljicama i neprijatnim mirisom. ne bude zamorno i nezanimljivo, već da postane element
Imunitet - Stalno prisustvo nekih oboljenja, naro­ koji upotpunjuje našu svakodnevicu.
čito infektivnih, sporo zarastanje rana, posekotina, opeko­ Ako je samoozdravljenje daleko od kompleksnog
tina i slično. pristupa i primenjuje se jednostrano, uz primenu jednog-
Mišići. - Slabi, mlitavi, jedva pokretni i neproporci­ dva sredstva za izlečenje (na primer, urinoterapije, glado­
onalno razvijeni. vanja), tada su rezultati ozdravljenja manje stabilni.
Čovek, koji je pošao putem samoozdravljenja da bi
Kod obolelog čoveka, po pravilu, držanje tela je sla­
brzo i na duže staze imao zadovoljavajuće efekte, mora da
bo, on je neproporcionalno građen, ima višak ili nedosta­
ima u vidu vlastitu konstituciju, godine života i klimatske
tak sala, brzo se umara, nezadovoljan je ili se lako razdra-
uslove u kojima se nalazi. To je najvažnije. Kada se nave­
ži zbog sitnica, bilo koji događaj za njega je stres sa jako
deni parametri uzmu u obzir, samoozdravljenje se odvija
izraženim emocijama.
po uzlaznoj skali, a postignuti rezultati su stabilni.
NAVIKE KOJE NARUŠAVAJU ZDRAVLJE Zablude u vezi sa alkoholom

Smatra se da je alkohol hranljivi produkt. U stvar­


nosti „alkohol je narkotik, koji podriva zdravlje stanovni­
štva" (ovo je izvod iz odluke Međunarodne zdravstvene
organizacije - MZO, iz 1975. godine).
Sveruski kongres za borbu protiv pijanstva i alkoho­

N ažalost, mnoge štetne navike, kao što su: alkohol, pu­


šenje, neutoljiva potreba za hranom pa čak i narko­
manija u različitim oblicima - čvrsto su se ukorenih u na­
lizma održan 1910. godine (na kome je među delegatima
bilo 150 lekara i naučnika-lekara) doneo je specijalnu od­
luku o tom pitanju: „Hranljivi produkt može biti samo
šem životu. U čemu je njihova štetnost? materija, koja apsolutno nije štetna za organizam. Alko­
hol, kao narkotični otrov, u bilo kojim dozama nanosi čo-
veku ogromnu štetu. Trujući i razarajući organizam, on
ZAVISNOST OD ALKOHOLA skraćuje čovekov život u prošeku za 20 godina", a takođe:
„Alkohol - etilov špiritus, spada u veoma jake narkotike".
Istorija alkohola
U Velikoj sovjetskoj enciklopediji (tom 2, str. 116)
Vino - napitak koji uzbuđuje i uveseljava - odavno data je sledeća formulacija ovog poroka: „Alkohol spada
je poznato. Međutim, ono se, po pravilu, proizvodilo od u veoma jake narkotike".
žitarica, u relativno malim dozama, bilo je skupo, pa su Smatra se da umerene doze alkohola nisu štetne.
ga mahom ispijali imućniji ljudi. Tek početkom XIX veka Za alkohol, kao narkotik, ne postoje neškodljive doze, kao
proizvodnja alkohola postaje masovna i jeftina i stvaraju i za morfijum, heroin i druge narkotike.
se uslovi za njegovu široku rasprostiranjenost među sta­ Danski naučnici su ustanovili, da se pri umerenoj
novništvom. upotrebi alkohola već posle 4 godine kod ljudi koji piju al­
Kao i svaki drugi otrov, alkohol, uzet u određenoj kohol uočava smežuran mozak u 85% slučajeva („Nauka i
dozi, može uzrokovati smrt. Za čoveka sa telesnom teži­ život", 1985, broj 10).
nom od 64 kilograma smrtna doza je 500 grama čistog al­ Razgovor o „umerenim" dozama i „kulturnom" pi­
kohola. Na tok trovanja bitno utiče i brzina unošenja al­ jenju vina je zamka za prostake. Svi koji piju i alkoholiča­
kohola u organizam. Sporo unošenje alkohola smanjuje ri počinjali su od „umerenih" doza i „kulturno" su pili, a
opasnost. Pri dospevanju smrtonosne doze alkohola u or­ završavali su život u psihijatrijskim bolnicama ili na gro­
ganizam temperatura tela se smanjuje za 3 - 4 stepena. bljima 20 godina pre roka.
Smrt nastaje 12 - 40 sati nakon trovanja. Naučnici su
Votka se smatra najboljim sredstvom protiv prehla­
utvrdili da je za votku od 40° smrtna doza 1 200 grama.
de. Budući da alkohol ima izraženo svojstvo da pojačava
cirkulaciju u organizmu, koja se smanjuje za vreme pre­ njem veće količine sluzi. Ako se alkohol redovno konzu­
hlade, smatra se da je lekovit. Međutim, i laici znaju da mira, žlezde se pre vremena troše i atrofiraju. Javlja se ga­
se odmah posle tog dejstva javlja osećaj potištenosti, što stritis i drugi problemi sa želucem.
još u većoj meri slabi organizam. „Lečenje" alkoholom Prolazeći kroz jetrenu barijeru, alkohol negativno
doprinosi čestim oboljenjima i pogoršava tok svih infek­ utiče na ćelije jetre, koje pod uticajem rušilačkog dejstva
tivnih oboljenja. tog otrovnog produkta stradaju. Na njihovom mestu obra­
Veruje se da prečišćeni alkohol (špiritus) nije otro­ zuje se vezivno tkivo, ili jednostavno ožiljak. Jetra se po­
van. Alkoholni proizvodi koji nisu dobro prečišćeni, veo­ stepeno smanjuje po razmerama, tj. smežura se, sudovi
ma su otrovni, ali je najotrovniji špiritus, odnosno etil-al- jetre se skupljaju, u njima se zadržava krv a krvni pritisak
kohol, bilo da je trovanje akutno, bilo da je hronično. se povećava za 3 - 4 puta. Te promene su poznate pod na­
Na osnovu eksperimenata i posmatranja pijanih lju­ zivom ciroza jetre.
di utvrđeno je, daje otrovnost alkohola sve jača, stoje nje­ Osim jetre, sklerotične promene se javljaju i u pan­
gova koncentracija veća. Time se objašnjava nepovoljan kreasu (gušterači). Pri seciranju ljudi, koji su pili alkohol
uticaj jakih alkoholnih napitaka na razvoj alkoholizma. u većim dozama ili duže vreme, uočene su velike prome­
Smatra se, da male doze alkohola, ako njegova kon­ ne u pankreasu, čime se objašnjava zašto se pijani ljudi
centracija u krvi ne prelazi određeni nivo - nisu štetne i stalno žale na slabu probavu, na oštre bolove u stomaku
dozvoljene su ne samo za proizvodnju nego i za transport itd. Kod tih bolesnika često se javlja dijabetes zbog uništa­
(trgovinu). Istraživanja čehoslovačkih naučnika su poka­ vanja posebnih ćelija, koje se nalaze u pankreasu i proiz­
zala, da krigla piva, koju šofer ispije pre vožnje, povećava vode insulin. Pankreatitis i dijabetes na bazi alkohola su
broj havarija za 7 puta, konzumiranje 50 grama votke - za uobičajene pojave.
30 puta, a konzumiranje 200 grama votke - za 130 puta. Smatra se, da konjak i votka šire krvne sudove i da
Veruje se, da alkohol povećava apetiti podstiče pro­ su najbolje sredstvo kod bolova u srcu. U stvarnosti se de­
bavu. Pri konzumiranju alkohola strada, pre svega, želu­ šava obrnut proces. Kod ljudi koji piju usled poremećaja
dac. Sto je alkoholni napitak jači, oštećenja želuca su te­ regulacije tonusa krvnih sudova nastaje poremećaj u re-
ža. gulisanju krvnog pritiska. Prema mišljenju naučnika, kod
Pod uticajem alkoholnih napitaka nastaju velike više od 40% ljudi koji redovno piju postoji hipertonija i,
promene u čitavom žlezdanom aparatu probavnog trakta. pored toga, skoro kod 30% nivo arterijskog pritiska je u
Žlezde, koje se nalaze u zidovima želuca i proizvode želu- „opasnoj zoni", tj. približava se hipertoniji, pri srednjem
dačni sok, koji sadrži pepsin, sonu kiselinu i razne fer- starosnom dobu od oko 36 godina.
mente, neophodne za probavu hrane, pod uticajem alko­ U osnovi oštećenja srčanog mišića alkoholom je di­
holnog nadražaja pokušavaju da se od toga zaštite luče- rektan toksični uticaj alkohola (špiritusa) na miokard u
kombinaciji sa promenama nervne regulacije i mikrocir- razjasnila besmislenost sintagme „piti kulturno", neop­
kulacije. Grubi poremećaji u tkivnoj razmeni, koji pri hodno je saznati više o tome kako alkohol del uje na mo­
tom nastaju, podstiču razvoj žarišne i difuzne distrofije zak.
miokarda, što se ispoljava poremećajem srčanog ritma i Istraživanja na mozgu čoveka, koji je umro od akut­
srčanom manom. nog trovanja alkoholom, pokazuju da su se u nervnim će­
Uobičajeno je mišljenje, da su proizvodnja i proda­ lijama javile promene, koje su isto tako jako izražene, kao
ja alkohola dobar kapital za državu. U 1983. godini u SAD i pri trovanju drugim jakim otrovima. Pri tome su ćelije
je prodato alkoholnih napitaka u vrednosti od četrdeset kore mozga bile znatno više oštećene, nego ćelije delova
šest milijardi dolara. Istovremeno, država je pretrpela šte­ mozga ispod kore. U slučajevima akutnog trovanja alko­
tu od sto dvadeset milijardi dolara usled raznih gubitaka holom, ali ne smrtonosnog, u mozgu i nervnim ćelijama
vezanih za pijanstvo ljudi. kore mozga nastaju iste promene, kao i u navedenom pri­
Opšteje poznato da su suva vina korisna. Alkohol je mer u, koje izazivaju duboke promene u čovekovoj psihi.
narkotik i protoplazmatski otrov, pa njegova upotreba ne- Konzumiranje alkohola pojačava i ubrzava cirkula-
izbežno uzrokuje trovanje i alkoholizam. Nema nikakve cijske procese u organizmu. To, sa svoje strane, snažno ak­
razlike, gde se on nalazi - u votki ili suvom vinu. Njegova tivira životni princip vetra. Pošto je jedan od glavnih cir-
štetnost je ista. kulacijskih sistema sistem krvotoka, u njemu se i uočava­
V. M. Behterev je pisao: „Od kako je dokazana bez- ju najveće promene. Smanjuje se životni vek crvenih krv­
uslovna štetnost alkohola sa naučno-zdravstvene tačke nih zrnaca, ona se razaraju direktno u krvotoku, što izazi­
gledišta, ne može biti reči o naučnom odobravanju malih va pojavu tromba. Stoje koncentracija alkohola veća, pro­
ili umerenih doza alkohola. Svima je poznato, da se uvek ces stvaranja trombovaje izraženiji. S obzirom na to daje
počinje sa malim dozama, koje postepeno prelaze u sve sadržaj alkohola u mozgu povećan, jače je izražen proces
veće i veće doze po zakonu sklonosti prema, uopšte, svim stvaranja trombova. Konačan rezultat je da veliki broj mo­
narkotičkim otrovima, u koje, pre svega, spada alkohol." ždanih ćelija izumire.
Smatra se da alkohol smanjuje napetost i da, konzu­ Ako čovek popije manju dozu slabog vina od gro­
miranje alkohola otklanja napetost. U stvarnosti napetost žđa, sledeći put ispije istu dozu posle 2 - 3 meseca ili na­
se zadržava u svesti, odnosno kada pijanstvo prođe, ona je kon pola godine, šteta će biti relativno mala. Ako čovek
veća, nego pre upotrebe alkohola. popije veliku dozu jakih napitaka, a posle nedelju ili dve
opijanje ponovi, njegov mozak neće uspeti da se oslobodi
Uticaj alkohola na mozak od narkotičkog otrova i čovek će se sve vreme nalaziti u
stanju trovanja. U tom slučaju šteta će biti velika. Isti uči­
U svetu postoji veliki broj predrasuda koje se odno­ nak (rezultat) je i kada se suvo vino pije u malim dozama,
se na „kulturnu" upotrebu alkoholnih napitaka. Da bi se
ali se koristi više nego jednom u dve nedelje, tj. mozak se tj. u godinama najaktivnijeg stvaranja potomstva, da piju
neće vratiti u normalu usled narkotičkog trovanja a šteta alkoholne napitke. Zakonima Drevne Grčke strogo se za­
će biti velika. branjivao polni odnos sa ženom u pijanom stanju.
Specijalno sprovedenim eksperimentima nad ljudi­
ma, koji su popili jednu - jednu i po čašicu votke, utvrđe­ U zaključku kratkog izlaganja o štetnosti alkohola
no je, da u svim slučajevima, bez izuzetaka, alkohol delu- ističem, da je početkom XX veka 800 lekara iz Engleske,
je isto: usporava i otežava umne procese. Pri tome u po­ Nemačke i Austrije uputilo apel čitavom čovečanstvu da
četku stradaju složeniji psihički procesi. Pri ponovom uzi­ prekine da smatra alkohol hranljivim produktom i da ga
manju alkohola oštećenja viših centara moždane mase svrstava u narkotike. Avaj, niko ih nije poslušao.
traje od 8 do 20 dana. Ako se alkohol pije duže vreme, rad Danas je sličan apel uputilo 1 700 lekara: „Mi, leka-
tih centara se ne obnavlja. ri, profesori i akademici medicine, obraćamo Vam se
Promene u strukturi mozga javljaju se već posle ne­ molbom da razmotrite i donesete odluku o zvaničnom
koliko godina od upotrebe alkohola. Kod svih ispitanika priznavanju za narkotike alkohola i duvana, koji su ma­
je utvrđena smanjena zapremina mozga, ili, kako kažu, sovno rasprostranjeni u našoj državi i koji su pricmili i
„smežurani mozak". Pri tome su najizrazitije promene u pričinjavaju veliku štetu, čoveku i društvu, koji ugrožava­
onim delovima kore mozga gde se obavlja misaona delat- ju opstanak naše Domovine kao kulturne države''. Avaj,
nost, funkcija uma i slično. opet ih niko nije čuo i shvatio ozbiljno.
„Kulturno" ispijanje vina na „kulturan" oduzeće
vam pamet, zdravlje, imovinu i sam život.
PUŠENJE
Uticaj pijanstva na začeće

Kada je čovek pijan, sve ćelije njegovog organizma Engleski lekari, izučivši brižljivo problem pušenja
su zasićene alkoholom. Ako se spermatozoidi oštećeni al­ duvana, ustanovili su, da svaka popušena cigareta pušača
koholom „susretnu" sa alkoholizovanom jajčanom ćeli­ košta 15 minuta života. U prošeku, prema statističkim po­
jom, nagomilavaju se degenerativne promene, što će se dacima, ljudi koji mnogo puše žive kraće od nepušača za
negativno odraziti na razvoj ploda i zdravlje deteta. Od pi­ 6 -7 godina.
janih roditelja često se rađaju deca sa teškim psihičkim i Poznato je, da je među pušačima smrtnost od ra­
fizičkim poremećajima. znih uzroka dvostruko veća, nego kod nepušača.
U Drevnoj Rusiji zabranjivano je da mladoženja i Pušači u poređenju sa nepušačima češće pate od
nevesta na svadbi piju alkoholne napitke. Zakoni Drev­ prehlada i alergijskih oboljenja. Proces izlečenja, posle
nog Rima zabranjivali su ljudima mlađim od 30 godina, oboljenja organa za disanje i hirurških operacija, kod njih
traje duže i često se javljaju komplikacije. Pušenje poveća­ Rak pluća kod pušača sreće se za 20 - 30 puta če­
va stepen rizika oboljenja od teških hroničnih oboljenja šće, nego kod nepušača; 96% obolelih od raka pluća puše
ili prevremene smrti, tj. čovek ne doživljava predviđeni ži­ duže od 20 godina, dok nepušača među obolelim od raka
votni vek. U broj ostalih oboljenja, tesno povezanih sa pu­ pluća ima 1- 2%.
šenjem, spadaju peptični čir na želucu, ishemijska bolest Koeficijent smrtnosti od raka pluća na sto hiljada
srca, hronični bronhitis, emfizem pluća i druge, kod kojih stanovnika izražava se sledećim ciframa: nepušači - 4 čo­
uticaj duvana pojačava težinu toka bolesti. veka, pušači koji puše manje od pola kutije cigareta dnev­
Da bi sebi što bolje predstavili u čemu je štetno dej- no - 52 čoveka, od pola do 1 kutije cigareta - 144, kod pu­
stvo dima od duvana, istražimo njegove komponente i nji­ šača koji puše više od 40 cigareta dnevno - 217, tj. kod njih
hov uticaj na čovečji organizam. se rak pluća javlja za 63 puta češće, nego kod nepušača.
U dimu od duvana sve materije štetno utiču na čo­ Kancerogeni duvanski dim javlja se i na drugim de-
večji organizam. Od njih su najštetniji duvanski katran i 1 ovima čovečjeg organizma. Rak usne duplje, jezika, želu­
nikotin. U 1 kilogramu duvana, koji čovek u prošeku po­ ca, jednjaka itd. kod pušača je približno 2 puta učestaliji,
puši za mesec dana, ima 70 mililitara duvanskog katrana. nego kod nepušača.
Za 10 godina kroz disajne puteve pušača prođe više od 8 Nikotin iz duvanskog dima je veoma otrovna mate­
litara duvanskog katrana. Pri svim mogućnostima samo- rija. Po toksičnosti on ne zaostaje iza cijanovodonične ki­
zaštite organizma on ne može da se odbrani od takve ko­ seline. Unošenje 1 miligrama nikotina kroz usta (oralno)
ličine kancerogene materije, koja sistematski iz dana u predstavlja smrtnu dozu. Pri pušenju jedne kutije cigare­
dan dospeva u organizam. Pluća kod pušača u 50. godini ta asimiluje se dovoljno nikotina da ubije čoveka. Samo
života imaju iste promene, koje nepušači imaju tek u zahvaljujući tome, što se pri dužem pušenju kod čoveka
70-80 godini života. stvara prirodni imunitet, koji se suprotstavlja tom otrovu,
Eksperimenti na životinjama ubedljivo su dokazali, i što asimilacija ne nastaje odjednom već tokom dana, ne
daje duvanski katran kancerogena materija i da podstiče dolazi do trovanja. Ipak o štetnom dejstvu nikotina na or­
razvoj raka. Radi obaveštenja napominjem, da su ćelije ganizam, posebno na njegov centralni nervni sistem, mo­
čovečjeg organizma, podvrgavajući se sistematski štetnom že se suditi po uticaj u koji ispoljava prva ispušena cigare­
dejstvu, prinuđene da se na njega prilagođavaju, deformi- ta: mučnina, povraćanje, hladan znoj - simptomi su koji
šu i slično. Rezultat toga je da se one neprimetno, poste­ govore o trovanju ćelija mozga nikotinom, i do takvog tro­
peno pretvaraju u ćelije potpuno strane našem organi­ vanja ćelija mozga dolazi svaki put, iako se organizam na
zmu - onkološke ćelije. Ako želite da u sebi razvijete ćeli­ nikotin prilagođava.
je raka - redovno i što više pušite. Statistika potvrđuje da Nikotin razara nervni sistem, srce, pluća, jetru, pro-
je taj „savet" tačan. bavne organe i polne žlezde. Nikotin utiče na funkciju
čulnih organa, smanjuje oštrinu vida i sluha, otupljuje ču­ nih krvnih sudova - endarteritis obliterans (unutrašnje
lo mirisa i ukusa. Smanjuje se i polna osetljivost. Kod mu­ začepljenje). U početku bolest se ispoljava naizmeničnom
škaraca, uporedo sa smanjivanjem polne osetljivosti, sma­ hromošću: pri hodanju se javlja oštar (jak) bol u listovima
njuje se ili se bolno produžava dužina trajanja polnog ak­ nogu. (Mnogi misle, da su listovi nogu - jednostavno mi­
ta, koji im takode ne pričinjava zadovoljstvo. šići. Ispostavlja se, da se na tim mestima nalaze životno
Osim katrana i nikotina pod uticajem visoke tempe­ važne tačke za organizam, koje u prvom redu reaguju na
rature iz duvana se izdvaja oko 30 štetnih materija: sum- intoksikaciju od pušenja. Pri tome u listovima nogu dola­
por-vodonik, amonijak, azot, ugljen-monoksid i različita zi do posebnog prestrojavanja i oni reaguju na aktiviranje
eterska ulja, među kojima je posebno opasan benzidin - posebne funkcije organizma s bolom.) To je signal puša-
stoprocentno kancerogen. U duvanskom dimu postoji i ču da prestane da puši, inače će mu biti veoma loše, po­
znatna količina polonijuma - 200, koji zrači alfačestice. što nikakvo lečenje pri pušenju ne pomaže već uzrokuje
Pri pušenju jedne kutije cigareta dnevno čovek dobija do­ odumiranje prstiju na nogama i slične bolesti.
zu zračenja od 36 rada, stoje 7 puta više od doze utvrđe­ Pušenje negativno utiče na želudačno-crevni trakt.
ne sporazumom o zaštiti od radijacije. Duvanski dim štet­ Ono stimuliše razvoj gnojnih rana (čireva). I u tome ne­
no deluje na srce, krvne sudove, polne organe i na potom­ ma ničega čudnog, jer dim aktivira dva procesa: vetra i žu­
stvo. Ljudi, koji puše oko 10 godina, 3,5 puta češće bolu­ či, a svojstva sluzi, koja zalečuju - prigušuje. Rezultat je
ju od nepušača. Hronični bronhitis dijagnostikuje se kod da vetur - dim, pojačava destrukcione procese u ćelijama
pušača 2 puta češće, a čitava grupa respiratornih obolje­ želuca i sprečava stvaranje zaštitne sluzi, a žuč - na račun
nja za 4 puta je češća, nego kod nepušača. Pušenje poja­ (usled) nagrizajućeg dejstva dima povećava kiselinska
čava negativno dejstvo okolnih štetnih materija. svojstva želuca, koja razjedaju sluzokožu. Posmatranje bo­
Pri pušenju zidovi krvnih sudova se skupljaju, a to, lesnika obolelih od čira na želucu pokazalo je, da se pri
po pravilu, pojačava ili izaziva napade koronarnih nedo­ pušenju smanjuje efekat lečenja.
stataka. Statistika svedoči, da pušači boluju od stenokar- U poređenju sa nepušačima muškarci - pušači u
dije za 13 puta, a od infarkta miokarda za 12 puta češće prošeku umiru od raznih oboljenja 15 godina ranije; od
od nepušača. Osamdeset dva odsto bolesnika, koji dospe- oboljenja koronarnih sudova srca - približno 18 godina;
ju u bolnicu sa akutnim infarktom, jesu pušači. od hroničnog bronhitisa - 14 godina; od raka pluća - 11
Pri lečenju napada stenokardije kod pušača najbolji godina ranije.
lek je prekinuti pušenje. To je često dovoljno da bi se srce Pušenje izaziva teška oboljenja ne samo kod pušača
obnovilo. nego i kod onih koji se sa njima druže, posebno kod dece.
Kod pušača se javljaju nepovoljne promene u krv­ To su „pasivni pušači". Nepušaču je dovoljno da provede
nim sudovima, usled kojih često nastaje oboljenje perifer- 1 sat u zadimljenoj sobi, da bi u njegov organizam dospe-
le štetne materije u količini, koja se sadrži u jednoj ispu- Da bi se dobio betakarotin, koji se u jetri pretvara u
šenoj cigareti. Upravo zbog toga deca uzrasta do 5 godina vitamin A, pijte sok od šargarepe. Taj vitamin jača sluzo-
u porodicama pušača obolevaju od različitih boljki u kožu pluća i drugih organa.
73,9% slučajeva. U porodicama gde se mnogo puši nema Tkiva pluća štite vitamini E i B ] 2 , folijeva kiselina i
ni jednog zdravog deteta. mineral sclcn. Svega toga u izobilju ima u proklijaloj pše­
Pušači izgledaju mnogo stariji od svojih vršnjaka ne­ nici.
pušača. Oni imaju suvu, naboranu kožu, žutu boju lica i Izbegavajte masnu hranu: ona pogoršava asimilaci­
mlitave mišiće. ju biološki aktivnih materija. Manje pijte alkohol jer do­
Razmislite o sledećem alarmantnom upozorenju punski opterećuje organizam, a u kombinaciji sa puše­
SZO: svaki peti čovek umire od uzroka vezanih za pušenje! njem narušava zdravlje.

Dijeta za pušače i pasivne pušače


NARKOMANIJA
U duvanskom dimu ima oko četiri hiljade hemijskih
komponenti. Asimilujući se u krvi, te materije dospevaju u Narkomanija je, bez sumnje, zlo koje razara svest i
ćelije organizma i guše ih. Dalje, one postaju neškodljive i čovekov organizam. Ukratko ćemo objasniti kako se to de­
delimično se izbacuju iz organizma. Zato im se priključuju šava. Čovek nikada ne bi uzimao narkotike, kada oni ne
(sa njima se vežu) posebne materije organizma i izbacuju bi delovali na jedne ili druge čulne centre i u njima osta­
se u vidu isparljivih jedinjenja. Naravno, organizam usled vljali „prijatno sećanje (memoriju)" o tom događaju u nje­
toga gubi biološki aktivne materije koje su mu potrebne i govoj svesti. Posle nekoliko kura narkotika u čovekovoj
stvara se njihov deficit. To se ne odnosi samo na pušače, svesti ostaje snažno žarište sećanja. Kao bilo koja infor-
već i na one koji udišu vazduh sa dimom od cigareta. maciono-energetska tvorevina, to žarište, radi svog posto­
Istraživanja su pokazala, da pušači i ljudi koji se na­ janja, traži novo čulno potkrepljivanje, inače će se raspa­
laze u društvu pušača (pasivnih pušača) treba da upotre­ sti. Da do toga ne bi došlo, „narkotička memorija", kao
bljavaju više biološki aktivnih materija. Oni treba da jedu kompjuterski virus, deluje na sve ćelije i osećanja u čove-
više povrća, voća i monolitnih prekrupa (posebno prokli- kovom mozgu i njegovoj svesti s jedinstvenim ciljem - po­
jalog zrna), da piju sveže sokove od povrća, što će obezbe- noviti stimulaciju. Tako nastaje narkotička zavisnost sa
diti organizmu dovoljnu količinu vitamina i minerala. tendencijom za sve većom i većom upotrebom narkotika.
Svaka cigareta uništava 25 miligrama vitamina C, a Slično širenje „narkotičke memorije" povezano je s tim,
svaka kutija cigareta oduzima iz organizma pušača 500 što ona sve snažnije potčinjava svest, ostavljajući joj mini­
miligrama tog vitamina. mum za trezveno razmišljanje.
Objasniću potčinjavanje čovekovoj svesti od strane nost organizma. Veštački narkotici u zavisnosti od vrste
„narkotičke memorije" na jednostavnom primeru. Čovek različito deluju na receptore. Na primer, u našem organi­
je žedan i hoće da pije vodu. U njegovoj svesti aktiviran je zmu se prirodno stvara vlastiti alkohol. Znači, alkohol, ve­
prvi nivo - zadovoljavanje žeđi. Da bi je zadovoljio, u čo­ štački unesen u organizam, uticaće na organizam upravo
vekovoj svesti treba da se stvori program, kako je zadovo­ preko tih receptora. To se odnosi i na morfijum, opijum i
ljiti, tj. preći na drugi nivo. 1 na kraju program treba da slične droge. Pošto te materije dospevaju u organizam
počne da konkretno deluje - izlazak na treći nivo. spolja, njihovo prirodno stvaranje u organizmu se blokira.
I sada radi normalnog ličnog osećanja čovek mora da ih
Sada pažljivo analizirajte tok mojih rasuđivanja. Po­ redovno uzima. Da bi se izlečio čovek treba da primora
stoji želja za uzimanjem narkotika. Radi njenog zadovolja­ organizam da prirodno proizvodi te materije i da se od­
vanja uključuje se drugi nivo svesti - kako to najbolje ura­ rekne od njihovog dostavljanja spolja. Za to je potrebno
diti (gde nabaviti narkotike). „Zaokupljenost" tim misli­ određeno vreme, tokom kojeg se čovek oseća veoma loše,
ma govori o tome, da „narkotička memorija" počinje da u njegovom organizmu i svesti dešava se „lom".
potčinjava i obuhvata drugi nivo svesti. Ona jača na račun Prema tome razmislite, vredi li uzimati narkotike, a
toga, što u početku obuhvata dozvoljene varijante, „kako zatim se lečiti od njih, tim više ako ima mnoštvo drugih
to uraditi?". Nakon stoje to učinjeno, „narkotička memo­ načina za lično zadovoljstvo i uživanje u životu.
rija" jača i povećava se u svesti, i za održavanje svojih uve­
ćanih informaciono-energetskih struktura potrebno joj je
snažnije i češće stimulisanje. Rezultat je da čovek, radi za­ PROŽDRLJIVOST
dovoljavanja povećane „narkotičke memorije", počinje da
koristi i nedozvoljena sredstva. On postaje okoreli narko­ Proždrljivost je „blaži" oblik narkomanije. Kod čo­
man, koji je spreman na sve. To se već ostvaruje na tre­ veka koji je podložan proždrljivosti, u svesti se formira od­
ćem nivou. Tako se čovek degradira, pretvara u dodatak govarajuća psihološka orjentacija, koja guši njegov razum
vlastite „narkotičke informacije", koja ga na kraju vodi u i primorava ga da radi sve, da bi nekontrolisano ispunio
smrt. svoj želudac hranom. Ta želja se posebno snažno ispolja-
Kada je reč o fizičkom telu, uzimanje narkotika va uveče. Rezultat prejedanja je da se organizam brzo uni­
znači (omogućava) da ih organizam uključuje u procese štava a čovek oboleva.
razmene materija. Da bi ih izbacio treba uložiti znanje i
strpljenje. U našem organizmu postoje razni receptori ko­
ji reaguju na prirodne narkotike, koji postoje i koji se stva­
raju. Ti receptori su potrebni za normalnu životnu aktiv-
KAKO SE OSLOBODITI Prema tome, kada čovek počne dobrovoljno da gla­
OD ŠTETNIH NAVIKA? duje u njegovom organizmu nastaje posebno prilagođava-
juće prestrojavanje, koje na blag način izbacuju strane
narkotičke materije i uspostavljaju vlastiti, pravilni meta­
bolizam. Rezultat je da se čovek bez apstincntnog sindro­
ma oslobađa od narkotične zavisnosti.
životu se svašta može dogoditi. Čovek živi normal­ Specijalista za gladovanje G. Vojtovič posebno ističe

U nim životom, a zatim neprimetno postaje alkoholi­


čar ili narkoman. Tako polako, ali sigurno sebe uništava.
tu činjenicu i navodi primer, kako mu je bolesnik - nar­
koman B., 42 godine, pričao da se posle prve kure glado­
Zato u daljem tekstu dajemo predloge o tome kako pomo­ vanja pojavio u društvu narkomana, presedeo tamo celu
ći čoveku u takvim slučajevima. veče, ne dodirnuvši narkotike, i samim tim doveo u nedo­
Mnogi pribegavaju „kodiranju" od alkoholne i niko- umicu „drugove" oko sebe. Posle toga njegovim prime-
tinske zavisnosti. Šta to znači? U osnovi datog metoda, ko­ rom je pošao isti takav bolesnik - narkoman S., 34 godi­
ji je predložio doktor Dovženko, leži blokiranje informa- ne.
ciono-energetskog žarišta alkoholne ili nikotinske zavi­ Najteži period kod narkomana koji gladuju je prvi
snosti drugim, njima suprotnim aktivnostima. Da bi se ta dan gladovanja. Posle gladovanja oni ne treba da se poja­
blokada unela u svest, potrebno je za izvesno vreme iza­ vljuju u ranijem društvu, da se ponovo ne bi našli u isku­
zvati stanje šoka, prekida, tokom kojeg se unosi potrebna šenju.
informacija. Upravo isključivanje svesti omogućava da se Gladovanje u trajanju 24- 36 sati jednom nedeljno
unese nova informacija, jer samo u besvesnom stanju (ili pomaže da se „vaspitava" i „smiri" proždrljivost. Dobro je
stanju hipnoze) svest je osetljiva za sličnu manipulaciju. gladovati jednom u 3 meseca po 7 - 10 dana. To pomaže
da se „izbriše" informacija o proždrljivosti u čovekovoj
svesti i da se suzi razvučeni želudac. Ali kao najefikasni­
LEČENJE GLADOVANJEM je sredstvo preporučuje se uzdržavanje od jela. Posle 16
sati mogu se piti samo neki napici. Tako treba izdržati lu-
Postoji univerzalnije, individualno sredstvo, koje narni mesec. Za to vreme pređašnja navika će se rasplinu­
pomaže da se oslobodite štetnih navika - alkoholizma, ti, a nova ojačati.
pušenja, narkomanije i proždrljivosti, a to je - post, pod
kojim podrazumevam i gladovanje.
Kada kažu, da se čovek „pridržava posta" ili „posti",
to znači, daje dobrovoljno načinio pregradu ispred svojih
čulnih zadovoljstava s ciljem da ih obuzda i potčini.
NARODNI METODI Kura lečenja proračunata je na 1-2 nedelje. Radi
LEČENJA ALKOHOLIZMA postizanja trajnog efekta odvratnosti bolesnika prema al­
koholu kuru lečenja treba ponavljati nekoliko puta posle
Alkoholizam se veoma efikasno može lečiti travom, 6 meseci.
koja se naziva plaun-baranec (Lycopodium obscurum, L. Za vreme lečenja, kada se uzima plaun-baranec
Selago). 1 (Lycopodium obscurum), treba se odreći životinjske hrane.
Priprema: 10 grama trave staviti uveče u termos i pre­ Lečenje plaun-baranecom kontraindikativno je kod
liti čašom ključale vode. Ujutro procediti i popiti sat vreme­ srčano-vaskularnih oboljenja i epilepsije.
na posle doručka. Nakon 20-30 minuta posle uzimanja na­ Protiv pijanstva postoje i molitve kod hrišćana.
pitka dati bolesniku - alkoholičaru da popije 40-50 mili­
grama votke (rakije) ili 50- 60 miligrama vina. Približno
posle 10-20 minuta javlja se mučnina i povraćanje.
Tokom dana bolesnik treba da ispije čašu napitka
(po 50 grama u jednom obroku) i da to zaliva alkoholnim
napicima. 2

1
Primedba prevodioca: Ova biljka podseća na biljku prečica.
Biljka je otrovna. Raste na alpskim livadama, na visini 1 000 - 1 400
metara nad morem i u Sibiru. Trava se priprema u julu - avgustu, za
vreme sazrevanja spora. Izaziva povraćanje, pobačaje, deluje kao
purgativno sredstvo i protiv glista. Lečenje ovom travom treba spro-
voditi pod nadzorom lekara. Od nje se pripremaju odvar i ekstrakt.
Njeni preparati su kontraindikativni kod težih oboljenja srčano-
vaskularnog i centralnog nervnog sistema, kile i hemoroidnih krvare­
nja. Posebno su opasni za trudnice, kao i za ljude starije od 60 godi­ Posle 3 - 7 kura sa petoprocentnim rastvorom odvara u kom­
na. binaciji sa alkoholnim napicima, javlja se stalna (trajna) odvratnost
2
Primedba prevodioca: Prema P. A. Kosevu, autoru knjige prema alkoholu. Odvar se spolja primenjuje kod ćelavosti i psorijaze,
Potpuni priručnik lekovitih biljaka, pripremaju se sledeći napici: odvar a može se primeniti i kao insekticid.
i ekstrakt. Odvar: 10 grama trave preliti sa 200 mililitara vode i kuvati Ekstrakt: 10 grama trave pomešati sa 500 mililitara votke (rak­
15 minuta, ohladiti, procediti, iscediti ostatke biljke i dodati vode do ije) u posudi sa poklopcem. Posudu dobro zatvoriti, oblepiti testom,
200 mililitara. Uzimati po 80 - 100 mililitara svežeg odvara, a posle 3 - dinstati na blagoj vatri u rerni, a zatim smešu procediti. Uzimati po
15 minuta manju količinu alkoholnog napitka uz istovremeno udisan­ 1 kafenu kašičicu 3 - 4 puta dnevno kod reumatizma, histerije,
je para alkohola. Nakon 10-15 minuta izaziva povraćanje. neurastenije, poremećaja razmene materija, psorijaze i ćelavosti.
RASPROSTRANJENA OBOLJENJA ka i kuvati na blagoj vatri, uz povremeno mešanje, do po­
lovine prvobitne zapremine. Kada se ovas skuva, propu­
KOD MUŠKARACA stiti ga kroz sito. Dobija se oko pola čaše tečne (boje kafe
sa mlekom) kašice. Tu kašicu treba popiti u jednom obro­
ku pre jela. Ovakav lek treba pripremati i upotrebljavati 3
PLUĆNA OBOLJENJA puta dnevno.
Melasa od zrna može se kroz sito isprati mlekom i
rema zvaničnim podacima Međunarodne zdravstvene
P organizacije (1996), na zemlji samo od infekcija svake
godine umire sedamnaest miliona ljudi, a glavni ubica je
tu tečnost treba piti kod težih slučajeva. Ostaci melase se
bacaju.
Približno posle nedelju dana počeće čišćenje pluća
- pneumonija (4 400 000 ljudi), zbog čega su i namenje- od sluzi u vidu jakog i dugotrajnog kašlja u trajanju od 20
ni, u prvom redu, pozivi da se jača organizam u borbi pro­ do 30 minuta. Kod ljudi koji ozbiljno boluju od pneumo-
tiv te bolesti. nije može izlaziti zelena sluz u vidu presovanih parčića.
«r/ Važna napomena: ako patite od zatvora, njihova po-
sledica su bolesti pluća. Obavezno odstranite zatvore.
KAKO O Č I S T I T I I I Z L E Č I T I P L U Ć A

Mnogi ljudi u mladosti pate od plućnih oboljenja,


Oman (Inula helenium)
jer je u tom dobu jak životni princip sluzi. Upotreba pro­
dukata sa slatkim ukusom (hleb, meso, poslastice, ma­
Uzeti 20 grama isitnjenog korenja omana, preliti sa
snoće) podstiče nagomilavanje sluzi oko pluća i njeno tru­
čašom vode (najbolje protijeve) i kuvati 10 minuta na sla­
ljenje, što izaziva pneumoniju i druga oboljenja pluća.
boj vatri. Posle toga sipati u termos i držati 4 sata, procedi-
ti i uzimati po 1 supenu kašiku 3 - 4 puta dnevno pre jela.

L E K O V I T E TRAVE
I SMEŠE ZA L E Č E N J E P L U Ć A Žilovlak (Plantago major, P. media, P. lanceolata)

U narodnoj medicini postoji mnoštvo proverenih re- Staviti 1 supenu kašiku suvih listova žilovlaka u ter­
cepata za lečenje pluća. mos i preliti sa čašom ključale vode. Ostaviti da odstoji 2
Evo jednog od njih. Uzeti punu čašu monolitnih zr­ sata i procediti. Uzimati po 1 supenu kašiku 4 puta dnev­
na od ovsa (bolje neopranih), preliti ih sa pola litra mle- no pre jela. Pomaže kod napada kašlja.
Uzeti 3 supene kašike svežih listova žilovlaka i po- 1 deo, cvetovi sleza (Malva borealis, M. Rotundifolia) - 2
mešati sa 3 supene kašike meda. Smešu staviti u dobro za­ dela, trava majčine dušice (Thymus serpyllum) - 2 dela,
tvoren lonac i držati lonac na toploj ringli nekoliko (od 3 koren belog sleza (Althaea officinalis) - 2 dela i koren
do 6) sati. Dobiće se tečnost u vidu sirupa. Uzimati po 1 slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra) - 5 delova. Uzeti 1 su­
kal'enu kašičicu sirupa pre jela. penu kašiku smeše, sipati je u čašu hladne vode (namag-
netisane protijeve), ostaviti da odstoji 2 sata, zatim je sta­
viti na vatru i dovesti do ključanja, posle čega sipati u ter­
Pupoljci od bora mos i ostaviti da odstoji. Piti iz termosa po 50 grama to­
plog odvara 3 - 4 puta dnevno.
Sipati u termos 1 supenu kašiku pupoljaka i preliti
sa čašom ključale vode (najbolje protijeve vode), ostaviti
da odstoji u termosu oko 1 sat, a zatim procediti. Piti po Vranilova trava (Origanum vulgare)3
1-2 gutljaja kod napada kašlja.
U vranilovoj travi sadrže se eterska ulja, koja raz-
mekšavaju sluz i podstiču njeno izbacivanje iz organizma.
Zova (Sambucus nigra) Vranilova trava se smatra dobrim sredstvom za iskašljava-
nje. Koristi se sama trava i u vidu smeše sa drugim trava­
Jednu supenu kašiku suvih cvetova preliti sa pola li­ ma.
tra ključale vode. Ostaviti da odstoji u termosu oko 1 sat, Vranilova trava - 1 deo, koren belog sleza - 2 dela i
pa procediti. Piti preko noći po 100 - 200 grama u toplom list podbela - 2 dela. Jednu supenu kašiku smeše preliti
stanju. Može se malo zasladiti medom. sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji u termosu. Uzi­
mati po 100 grama posle jela.

Anis (Anisum vulgare gaertn.)

Zahvaljujući svojim posebnim isparljivim svojstvi­


ma anis podstiče izbacivanje sluzi. Obično ga primenjuju
u smešama sa drugim lekovitim biljkama, što pojačava
njihova lekovita svojstva. 5
Autor ne navodi latinske nazive biljaka, pa sam za svaku
Plodovi anisa - 1 deo, listovi podbela (Tussilago far- biljku uneo latinski naziv radi lakšeg pronalaženja biljaka. - Primedba
fara) - 1 deo, cvetovi andelike (Archangelica officinalis) - prevodioca.
Kaitop (Viburnum opulus) SRČANO-VASKULARNA OBOLJENJA
Ukus gorak, opor (trpak) - antagonist sluzi. Odlično
sredstvo za iskašljavanje. Koristi se odvar od cvetova i plodova.
Radi pojačanja dejstva može se dodati med. Odvar od
plodova kartopa priprema se na sledeći način: 1 čašu plodo­
HIPERTENZIJA (Hipertonija)
va preliti sa 1 litrom vrele protijeve vode (može se namagne-
tisati) i kuvati 10 minuta. Procediti, sipati u termos i dodati
3 supene kašike meda. Piti po 100 grama 3-4 puta dnevno. M nogi ljudi povezuju reč „hipertonija" sa visokim
krvnim pritiskom. U stvarnosti to označava „nenor­
malno visok mišićni tonus". Povišeni krvni pritisak ozna­
čava se sličnom rečju „hipertenzija".
Rotkva sejana (Raphanus sativus)
Postoji nekoliko vrsta visokog krvnog pritiska: opšti
Ima gorak ukus, koji je antagonist sluzi. Cedi se sok visoki arterijski krvni pritisak, nenormalno visoki krvni
i upotrebljava sa medom po 1- 2 supene kašike pre jela. pritisak u plućima i visoki venozni krvni pritisak u vratnoj
Sok se priprema samo za jedan dan! Sok se čuva u frižide­ veni jetre (portalna hipertonija). Sve te vrste visokog krv­
ru u dobro zatvorenoj posudi. nog pritiska imaju razne uzroke i izazivaju razna obolje­
Sok se može dobiti i na druge načine. nja. U daljem tekstu biće reči samo o jednom - opštem vi­
Izrezati u rotkvi udubljenje i napuniti ga medom. sokom arterijskom pritisku u organizmu.
Otvor zatvoriti parčetom rotkve i ostaviti da odstoji 4 sa­ Da bismo shvatili mehanizam njegovog nastanka,
ta. Sok koji se stvori u udubljenju izliti i uzimati po 1 su- upoznajmo se sa tim kako krv cirkuliše kroz organizam.
penu kašiku pre jela. U celini sistem krvotoka čoveka deli se na srce, arterijski
Narezati svezu rotkvu u veoma tanke kriščice ( 6 - 8 sistem, sistem kapilara i venozni sistem. Uprošćeno, to se
komada). Svaku kriščicu preliti medom. Slatki sok koji se može predstaviti ovako: srce - pumpa, koja pokreće teč-
pojavi uzimati po 1 supenu kašiku svakog sata. nost; arterije i vene - cevi kroz koje se tečnost kreće (te­
Lekovi od rotkve smatraju se najefikasnijim kod ka­ če); kapilari - veoma male cevi, koje se nalaze između ve­
šlja i lece kašalj za vrlo kratko vreme. likih cevi arterija i vena.

Primedba. Navedene biljke imaju lekovita svojstva Srce pumpa krv u arterijski sistem, stvarajući u nje­
jer sadrže eterska ulja, koja brzo isparavaju. Zbog to- mu visok pritisak, usled čega krv teče prema kapilarima.
<^ gase pripremljeni ekstrakti i sokovi moraju čuvati u Povećan pritisak u arterijama potreban je da bi se krv pro­
dobro zatvorenim posudama i ne smeju se suviše gurala kroz kapilare. Međutim, to nije dovoljno. Kapilari
prelivali i cediti. Treba ih popiti za jedan dan. Slede- su toliko mali da delići krvi - eritrociti (crvena krvna zrn­
ćeg dana pripremiti nove ekstrakte i sokove. ca) s teškom mukom prolaze kroz njih. Eritrociti imaju
električno punjenje (naboj) i pri približavanju jednog pre­ manje uznemiravali. Prema njima se treba odnositi ra­
ma drugom oni se odbijaju. Kapilar se može predstaviti u zumno, bez emocija.
vidu male cevčice u kojoj su eritrociti raspoređeni na jed­ Treba naučiti da se opuštamo i možda da ovladamo
nakom međusobnom rastojanju. Arterijski i venozni kraje­ autogenim treningom. To će nam pomoći da otklonimo
vi te cevčice su rašireni. Na arterijskom kraju cevčice usled nagomilanu napetost tokom dana, da se dobro odmorimo
srčanih impulsa i pritiska eritrociti se stalno približavaju je­ i da obnovimo kapilarni krvotok. Pri tom dobro pomažu to­
dan drugom i odbijaju (zbog naboja), izazivajući kretanje ple vodene terapije, umotavanja i sauna. To ne samo da nas
prema venoznom proširenju, gde je pritisak manji. Kao re­ opušta i poboljšava kapilarni krvotok, već podstiče čišćenje
zultat kretanje krvi kroz kapilare podstiču dva mehanizma od šljake i izjednačavanje opšteg naboja organizma.
- kompresioni rad srca i električni naboj samih eritrocita. Fizičke vežbe do blagog znojenja (šetnje, trčanje, ba­
To kretanje pomaže i treći mehanizam - različite mišićne vljenja običnom gimnastikom, posebno atletikom) dopri­
kontrakcije (koje potiskuju krv) i vibracije u organizmu. nose poboljšavanju kapilarnog krvotoka i smanjivanju ar­
Prema tome, arterijski pritisak se može povećavati terijskog krvnog pritiska.
usled sužavanja samih arterija (spazmi od emocija), sma­ Korisne su i vežbe disanja prema metodu Butejka i
njenja naboja eritrocita (ishrana kuvanom hranom u ko­ Streljnikove, ritmičko disanje jogista i disanje koje čisti
joj nema naboja; smanjivanje opšteg naboja organizma ili spoljašnje manifestacije života. Sve te vrste disanja podsti­
njegovo izobličenje usled nagomilavanja statičkog elektri­ ču nagomilavanje ugljenične kiseline u organizmu, koja
citeta zbog nenormalnog kontakta organizma sa ze­ utiče na otvaranje krvnih sudova i opuštanje mišića.
mljom), spazma mišića ili organa (negativne emocije, ko­ Od lekovitih i profilaktičnih sredstava važan značaj
je se stalno ponavljaju, dovode do toga da se mišići, orga­ imaju ishrana i čišćenje organizma. U ishrani treba da
ni skupljaju i veoma otežavaju kapilarni krvotok), zagađe­ preovladaju salate od svežeg povrća, voće, klice od pšeni­
nosti vezivnog tkiva šljakom (razmena materija, gasova vr­ ce, koje povećavaju naboj organizma i ne dozvoljavaju da
ši se preko vezivnog tkiva, i ako je ono zagađeno, krv te­ se krv zgruša. Najbolje je primenjivati povremeno glado­
ško prolazi kroz tkivo). vanje. Upravo ono podstiče čišćenje organizma na nivou
vezivnog tkiva i povećava opšti naboj organizma. Obave­
zno treba očistiti jetru i debelo crevo.
Za snižavanje arterijskog pritiska dobra je urinotera-
LEČENJE HIPERTONIJE
pija. Raspolažući blagim diuretičkim dejstvom urin izba­
cuje suvišnu vodu iz organizma, podstiče otvaranje kapi-
Ako se znaju uzroci, mogu se odabrati efikasni na­
lara, a posledica toga je smanjen arterijski, moždani i oč­
čini za lečenje hipertenzije. U prvom redu treba preispita­
ni pritisak.
ti svoj odnos prema životu, da bi nas spoljašnji događaji
Uz navedene mere, može se normaltzovati krvni (češnjak) - kod sklerotičnog oblika hipertonije 2-3 režnja
pritisak i osloboditi mnogobrojnih nepovoljnih posledica svakodnevno.
za zdravlje. Salatu (Lactuca sativa) - ekstrakt od listova (1 supe­
nu kašiku isitnjenih listova preliti sa čašom ključale vode,
ostaviti da odstoji 1- 2 sata, procediti i piti po 1/2 čaše 2
LEČENJE I PROFILAKSA puta dnevno ili po 1 čašu uveče.
HIPERTONIJE NARODNIM METODIMA

Hipertonici treba da promene ishranu i da redovno


P R O B L E M I SA KRVNIM SUDOVIMA
piju jabukovo sirce (2 supene kašike na 1 čašu vode), da
isključe slane produkte, umesto pšenične prekrupe i bra­ U najrasprostranjenija oboljenja krvnih sudova spa­
šna da koriste kukuruz; u dnevnom obroku da smanje sa­ daju: ateroskleroza - podmukli neprijatelj svih sudova u
držaj životinjskih belančevina i da zapamte sledeće pravi­ čovečjem organizmu; insult - teška posledica oštećenja
lo - upotreba meda posle svakog jela smanjuje krvni pri­ krvnih sudova mozga; varikozno proširenje vena - obolje­
tisak. nje, koje nastaje kao rezultat istezanja venoznih zidova i
Narodni metodi lečenja hipertonije zasnivaju se na poremećaja rada venoznih ventila.
korišćenju povrća i jagodičastog voća. Tako, na primer, Sve te bolesti međusobno su tesno povezane i mogu
dobar efekat daje sok od mahovice (Oxycoccus palustris) imati iste posledice i komplikacije. Tako, na primer, ako
sa šećerom (u odnosu 1:1). Treba uzimali po 1 supenu ka­ je kod čoveka uočena ateroskleroza, on ima veliku šansu
šiku 3 puta dnevno posle jela. da dobije infarkt miokarda.
Koristan je i odvar od boranije, koji se priprema na Kao što je rečeno, u srčano-vaskularni sistem spada­
sledeći način: 20 grama ljuske od boranije preliti sa 1 li­ ju srce i krvni sudovi. Da bi sistem krvotoka normalno
trom vode i kuvati na blagoj vatri 3 sata. Uzimati po 1/3 funkcionisao, veoma je važno imati zdrave krvne sudove.
čaše na 30 minuta pre jela. Šta su to zdravi krvni sudovi? Prvo, kod zdravih sudova zi­
dovi su elastični, oni su sposobni da se šire i sužavaju pre­
Dobro pomaže i smeša soka crvene cvekle sa me­
ma potrebi. Elastičnost krvnih sudova je važna i zato, što
dom (u odnosu 1:2). U smešu se može dodati sok od li­
se zahvaljujući njihovom skupljanju i širenju reguliše priti­
muna. Smešu čuvati u frižideru. Uzimati po 1/2 čaše 1 sat
sak u arterijama i venama. A razlika pritiska obezbeđuje
posle jela.
kretanje krvi kroz krvne sudove. Kada zidovi vena gube
Kod hipertonije se preporučuje pečeni krompir sa
elastičnost, pune se krvlju, a skupljati se više ne mogu. Za­
ljuskom (jesti i ljusku), sveže glavice luka, crna ribizla (Ri-
to raste pritisak u venama, a razlika pritiska između veno-
bes nigrum) - slatko i odvar od osušenih plodova, beli luk
znih i arterijskih kapilara se smanjuje. To je uzrok uspore­ Prema tome, elastični, glatki, neoštećeni zidovi krv­
nog procesa razmene, razvoja hipoksije (kiseoničkog gla­ nih sudova i normalno funkcionisanje aparata venoznih
dovanja), zasićenosti tkiva produktima raspadanja, a to zalistaka - osnovni su uslovi za normalan rad srčano-va-
znači narušavanje njihovih funkcija. Drugi važan uslov skularnog sistema.
normalnog rada sistema krvotoka su glatki zidovi krvnih
sudova. Ako se na glatkom zidu krvnog suda pojavi izrasli­
na, stvara se vrtlog, vir - ćelije krvi međusobno se sudara­ Pravilna ishrana za profilaksu ateroskleroze
ju i mnoge od njih ginu. Hemijski sastav krvi menja se na
gore, stvaraju se ugrušci crvenih krvnih zrnaca - trombo- Da ne bismo imali problema sa krvnim sudovima
vi, koji mogu izazvati ozbiljna oštećenja. Treća osobenost treba posebno obratiti pažnju na ishranu.
zdravih krvnih sudova vezana je za njihovu sposobnost da Sistem čovekovog krvotoka u primitivnom obliku
sprečavaju zgrušavanje krvi. U zdravom krvnom sudu krv predstavlja sistem za raspoređivanje tečnosti. U zavisnosti
se nikada ne zgrušava, zahvaljujući tome što su njegovi zi­ od toga kakvog je sastava tečnost koja se pumpa kroz taj
dovi iznutra prekriveni slojem endotela. Endotelne ćelije sistem, uočava se jedna ili druga dotrajalost. Na primer,
luče specijalne materije, koje sprečavaju zgrušavanje krvi. agresivne materije, rastvorene u tečnosti, više deluju na
A kada je unutrašnji sloj ćelija krvnog suda oštećen, pro­ zidove „dalekovodne cevi", a lepljive materije - doprinose
ces zgrušavanja počinje odmah. Na oštećenje endotela pr­ začepljenju. Ako se sa ovog primera pređe na sistem krvo­
vi reaguju trombociti. Oni se lepe na oštećeni deo, pa čak toka, ispostavlja se da se mineralne materije, koje su pod­
i daju „signal nesreće" - luče posebne materije koje provo­ vrgnute termičkoj obradi (na primer, kalcij um, koji se sa­
ciraju spazam krvnih sudova i pozivaju u pomoć nove drži u produktima ishrane), talože u vezivnom tkivu zido­
trombocite, koji se takođe lepe na povređena mesta. Zatim va krvnih sudova, čineći ih manje elastičnim. Lepljive
se slepljeni trombociti smanjuju i tromb od ugrušaka krvi materije tipa škroba, belančevina i posebno masti čine na­
je formiran. U zdravom krvnom sudu to se ne dešava. Zna­ šu krv lepljivom tečnošću, koja sa teškoćom prolazi kroz
či, unutrašnjost zida krvnog suda ne srne biti oštećena. Za kapilarni krvotok. Ako se slična hrana jede uveče, kada se
normalan rad vena, pored toga, veoma je važno daje apa­ temperatura tela smanjuje, lepljivost krvi se znatno pove­
rat zalistaka u ispravnom stanju. Ako krilca zalistaka čvr­ ćava, što uzrokuje poremećaj kapilarnog krvotoka, u pr­
sto priležu jedno uz drugo i zatvaraju celu šupljinu vene, vom redu u udovima - rukama i nogama.
krv teče upravo tamo gde je potrebno, tj. prema srcu. Ali
ako zalistak nije čvrsto zatvoren, krv se ustremljuje obrnu­
to, vene se prepunjavaju krvlju, javlja se venozni zastoj -
prvi simptom varikoznog oboljenja.
LEKOVITO VOĆE I JAGODE KOD Šljiva. - Kod ateroskleroze i hipertonije.
Crna ribizla. - Sredstvo koje tonizuje srčano-va-
SRČANO-VASKULARNIH OBOLJENJA skularni sistem; sok iz plodova - kod aterosklero­
ze i hipertonije.
Kajsija. - U osušenim plodovima ima mnogo kali-
Beli dud. - Plodovi i sok kod oboljenja srčano-va-
juma. Preporučuju se kao dijetalno sredstvo u da­
skularnog sistema. Upotreba crnog duda snižava
ne rasterećenja - držanja dijete 4 (300 grama osuše­
krvni pritisak.
nih i isitnjenih plodova i pola litra soka od kajsije
Fejhoa (Feijoa sellowiana Berg.). - Pošto ima veli­
uzeti 4 puta) jednom nedeljno radi ishrane srča­
ku koncentraciju joda plodovi i sok se upotreblja­
nog mišića.
vaju kod ateroskleroze i oboljenja štitaste žlezde.
Pomorandža. - kod ateroskleroze i ishemijske bo­
Jabuke. - Kod oboljenja srca, hipertonije, obolje­
lesti srca. nja jetre, gojaznosti i podagre (kostobolje). Veoma
Ekstrakt od mladih listova trnjine (Prunus spino- su korisni dani dijete sa jabukama: 300 - 400 gra­
sa). - Kod otoka izazvanih oboljenjem srca. ma svežih slatkih jabuka 5 - 6 puta dnevno.
Grožđe. - Dugotrajna upotreba plodova ili soka
veoma je efikasna za povećanje tonusa srčanog
mišića. ORASI I POVRĆE
Nar (mogranj). - Preporučuje se kod aterosklero­ KOD SRČANO-VASKULARNIH OBOLJENJA
ze, pošto njegov sok rastvara krečnjačke taloge na
krvnim sudovima. Orah. - Čaj: 1-2 kafene kašičice suvih listova pre­
Grejpfrut. - Ima antisklerotična svojstva. liti 1 čašom ključale vode i ostaviti da odstoji. Piti
Baštenska (šumska) jagoda. - Dragoceno sredstvo po 1/2 čaše 3-4 puta dnevno kod ateroskleroze.
kod srčanih oboljenja; plodovi i ekstrakt od lišća: Za lečenje hipertonije upotrebljavati svakodnevno
2 supene kašike listova preliti sa 2 čaše ključale vo­ po 100 grama oraha sa medom ili bez meda u tra­
de i ostaviti da odstoji 24 sata. Piti po 1/2 čaše 4 janju 45 dana.
puta dnevno kod povećanog krvnog pritiska, ubr­ Patlidžani. - Smanjuju sadržaj holesterina u krvi.
zanog srčanog ritma, slabljenja kontrakcija srča­ U lekovitoj ishrani patlidžani se preporučuju kod
nog mišića. ateroskleroze, srčano-vaskularnih oboljenja i sla­
Breskva. - Kod ateroskleroze. bog rada srca.
Dinja. - Kod ateroskleroze krvnih sudova mozga i
srca.
4
Primedba prevodioca.
Tikvice. - Kod otoka srčano-vaskularnog porekla, nalis), koren, hmelj (Humulus lupulus), šišarke - po 2 de­
ateroskleroze i suvišne telesne težine; izbacuje su­ la.
višnu tečnost i holesterin. Piti po 1/2 čaše ekstrakta 3 puta dnevno kod nervne
Krompir. - Kod oboljenja srčano-vaskularnog si­ uzbuclenosti, razdraženosti i nesanice.
stema i bubrega, propraćenih otocima. 2. Odoljen (koren), srdačica (lišće) - po 3 dela, haj­
Svezi krastavci. - Kod srčano-vaskularnih obolje­ dučka trava (Achillea millefolium), trava, anis (Anisum
nja; smanjuju pritisak i normalizuju rad štitaste vulgare), plodovi - po 2 dela.
žlezde. Piti kao ekstrakt po 1/3- 1/4 čaše 2- 3 puta dnevno
Pastrnjak. - Jača zidove krvnih sudova i kapilara. kod bolova u srcu.
Ekstrakt: 5 supenih kašika isitnjenog kore nj a pre­
liti sa pola litra ključale vode i ostaviti da odstoji
preko noći u termosu. Piti po 1/3 - 1/4 čaše (sa še­ EMOCIONALNO-VOLJNA
ćerom i medom) 4 puta dnevno kod opšte slabosti. M O T I V I S A N O S T Z A I Z L E Č E N J E SRCA
Kornišoni. - Kod ateroskleroze; bolje je upotre­
bljavati sitne, po 5 - 7 cm prečnika, na dan ubira­ „Moje srce je apsolutno zdravo. Potpuno je zdravo
nja. moje srce. Mladalačka, energična krv načisto-načisto ispi-
Paradajz. - Za profilaksu ateroskleroze, ljudima ra srce, sve bolje i bolje hrani moje srce. Večito mlada
srednjeg i starijeg doba. energija neprekidno podmiađuje srce. Večito mlada krv,
Tikva (bundeva). - Kod srčano-vaskularnih obolje­ koja stvara život, ispoljava snažno dejstvo na srce. Velika
nja, ateroskleroze i hipertonije. snaga Vasione, koja mi je podarila život, čini moje srce
Mirodija. - Kod hipertonije, stenokardije, neuro­ mladalački zdravim, mladalački snažnim, mladalački
za i nesanice. Ekstrakt: 1 supenu kašiku plodova moćnim.
ili trave preliti 1 čašom ključale vode i ostaviti da Svi sistemi organizma rade sa mladalačkom smelo-
odstoji preko noći u termosu. Piti po 1 čašu dnev­ šću, sa ogromnom snagom za potpuno ozdravljenje srca.
no. Svakog trenutka srce postaje mladalački energično. Veli­
ka je i neograničena snaga srca. Srce pulsira životom no­
vorođenčeta, mladića. Rad srca je snažan i besprekoran.
Smeše trava kod srčano-vaskularnih obofjenja Svakoga trenutka u srce se uliva prvobitna-mladalačka
svežina, snaga i dugovečnost. Obnavlja se prvobitna-mla­
1. Nana (Mentha piperita), listovi, srdačica (Leonu- dalačka snaga, prvobitna-mladalačka elastičnost srčanih
rus cardiaca), trava - po 3 dela, odoljen (Valeriana offici- mišića. Mlado zdravo srce je elastično i gipko. Čitavo srce
ispunjeno je Božanskom svetlosnom snagom. Moje srce ONKOLOŠKA OBOLJENJA
je apsolutno zdravo, ispunjeno neograničenom energijom
i snagom. Takvim će ono biti danas, sutra i zauvek."
Ova motivacija se može čitati, a može se snimiti na ŠTA JE RAK?
magnetofonsku traku i preslušavati više puta redom, po­
navljajući u sebi, stvarajući u mislima emociju mladog,
Zlocudni (maligni) tumor (rak) je teško oboljenje,
energičnog i neumornog srca.
uzrokovano nekontrolisanim razmnožavanjem izme-
njenih (malignih) ćelija.
Č I Š Ć E N J E KRVI Organizam gubi kontrolu nad razmnožavanjem tih
ćelija, oni se kao lavina dele, zamenjuju normalna tkiva,
Mere za čišćenje krvi počinju sa trodnevnom dije­ razrastajući se u njima. To dovodi do poremećaja razme-
tom na sokovima. Ona se može produžiti i 5-7 dana. Ko­ ne materija i organizam se truje produktima raspada tu­
riste se sveže isceđeni sokovi od voća i povrća crvene bo­ mora. Maligne ćelije skoro se ne razlikuju od normalnih
je: višnje, mahovice, cvckle, grožđa, kupine (Rubus caesi- ćelija iz kojih su nastale, pa ih zaštitni sistemi organizma
us, R. fruticosus) i crvenog kupusa. Može se uzimati ne­ ne smatraju stranim i ne odbacuju ih blagovremeno.
koliko vrsta soka dnevno. Savremeni metodi lečenja malignih tumora istovre­
Crvena boja sokova ima poseban značaj. Prvo, crvena meno sa neoplazmama oštećuju i normalna tkiva. Rezul­
boja usled svoje posebne energije i frekvencije stupa u re- tat je da slabe zaštitni sistemi organizma i često posle to­
zonansu sa istim takvim karakteristikama krvi, što stimuli- ga rak deluje sa novom snagom.
še stvaranje krvi. Drugo, sokovi od povrća i voća zasićeni su Osnova onkološke profilakse je u povećanju zaštitnih
biološki aktivnim materijama, koje podižu organizam hro- sila organizma (imuniteta). Korišćenje prirodnih sredstava
nično obolelog čoveka na nivo normalnog funkcionisanja. pomaže da se poboljša stanje kod ljudi koji pate od ontolo­
Izobilje prirodne, aktivne vode, dospeva sa sokovi­ ških oboljenja, čak i u kasnim stadijumima, da se poveća
ma u organizam i omogućava da se iz krvi brzo izbacuje efikasnost lečenja i da se praktično postigne izlečenje.
rastvorena nečistoća.
Da bi se pomoglo organizmu da što bolje izbacuje
toksine, preporučuju se klistiri. ČIŠĆENJE ORGANIZMA
Slične mere za čišćenje krvi dobro čiste i tečne sre­ OD Š L J A K E I P A R A Z I T A
dine, limfu. Ovoj terapiji treba dodati posetu sauni svakog
drugog dana (ako nema kontraindikacija). Posle saune Ljudi, koji dobro poznaju probleme onkoloških obo­
treba odmah ispiti udarnu dozu soka. ljenja, tvrde, da se u početku organizam zagađuje šlja-
kom. U organizmu se pojavljuju zagađena mesta u kojima dan sat pre ili sat posle jela. Treba upotrebljavati do 2 li­
se naseljavaju razni paraziti. Čovek počinje „pomalo" da m u n a dnevno. Limun pojačava snabdevanje ćelija kiseo-
boluje i njega lece. Kao odgovor na lečenje paraziti se u nikom, zasićuje oksidacionim fermentima i zaustavlja nji­
početku skrivaju, a po završetku lečenja pojačano raz­ hovo odumiranje.
množavaju. Ali sada postaju opasniji, jer na lečenje odgo­
varaju prilagođavanjem. Oni prodiru u tkiva, koja su naj­
manje dostupna lekovima i tu se pojačano razmnožavaju. STIMULACIJA
Rezultat tog procesa je stvaranje tumora. Z A Š T I T N I H SILA O R G A N I Z M A
Hemioterapija podriva imunitet organizma i čini ga
nezaštićenim. Hirurgija ne može sve da odstrani, već pro­ Istovremeno sa pročišćavajuće-protivparazitnim le-
vocira tumor da se još brže deli. Zračenje slabi organi­ čenjem treba početi sa stimulacijom zaštitnih sila organi­
zam, i samim tim stimuliše rast ćelija raka. zma.
Prema tome, ako kod čoveka postoji onkološko obo­ Tumor se odvaja od tkiva organizma i deluje kao
ljenje, znači daje njegov organizam prilično oslabljen, za­ ogromni sluzni parazit tipa pečurke ili kolonije, pa je po­
gađen šljakom i oštećen parazitima. Zato u prvom redu trebno sprečiti da ostvari to odvajanje. U prvom redu tre­
treba primeniti pročišćavajuće-protivparazitno lečenje. ba aktivirati energetsko dejstvo spoljašnjih manifestacija
organizma. Zatim povećati ne samo opštu, nego i lokalnu
cirkulaciju tečnosti (krvi, limfe).
Čišćenje na ćelijskom nivou Dalje - zasićavati tkiva kisconikom i materija-
ma-regulatorima, aktivirajući nervno upravljanje od stra­
Za čišćenje na ćelijskom nivou preporučuje se odvar ne organizma.
od četina (igličastog lišća četinara). Uzeti 5 supenih kaši­ Ako čovek može da gladuje i pije vlastiti urin - to je
ka mladih četina, preliti sa pola litra aktivirane vode, do­ jedan od najboljih načina otklanjanja opšte intoksikacije
dati 2- 3 supene kašike suvog šipka i 2 supene kašike lju­ organizma i stimulacije njegovih zaštitnih sila.
ske od luka. Kuvati dok ne proključa, a zatim produžiti Kako za profilaksu, tako i u toku procesa protivtu-
kuvanje na blagoj vatri 10 minuta. Preko noći ostaviti da morskog lečenja mogu se koristiti protivonkološki mikro-
odstoji na toplom mestu. Iako ovaj napitak nije štetan, ne klistiri. Njihovo dejstvo je zasnovano na tome, što hloro-
preporučuje se uzimati ga duže od 4 meseca, da se orga­ fil aktivno uništava patogenu mikrofloru creva, podstiče
nizam ne bi privikao na njega. dezinfekciju i normalizaciju krvi, ispoljava opšte stimuli­
Možete koristiti i sledeći recept: 1/2 limuna očistiti raj uće dejstvo na ceo organizam. Tome doprinose i fiton-
od kore, isitniti, preliti odvarom od četina i uzimati na je- cidi.
Protivonkološki mikroklistiri Fitoncidi luka i češnjaka (belog luku)

Protivonkološki mikroklistiri pripremaju se na sle- Kao dopunu onkološkim mikroklistirima preporu­


deći način. čuje se uzimati luk i češnjak, koji sadrže moćne fitoncide.
Sakupiti zelene delove biljaka: koprive, mirodije, ce­ Radi toga treba sitno samleti luk i češnjak (u istim količi­
lera, peršuna, ruse (sedefa - Chelidonium majus), listove nama), preliti ih biljnim uljem (zejtinom) i promešati.
cvekle, vinograda (grožđa), maline, oraha i rastavića (Equ- Obično se na 100 grama dobijene kašice od luka i češnja­
isetum arvense). Ako nedostaje neka od biljaka, možete ka dodaje od 50 do 150 grama ulja. U zavisnosti od toga
koristiti to što imate, ali je obavezan rastavić (ako ga ne­ kako organizam podnosi luk i češnjak dnevno treba uzi­
mate, možete koristiti njegov ekstrakt od suve sirovine: 1 mati od 100 do 500 grama (ne računajući ulje). Kada se
supena kašika trave na 200 grama ključale vode). Veoma završi sa kurom lečenja onkološkim mikroklistirima, tre­
je poželjan i list oraha. Zelene delove biljki samleti u ma­ ba završiti i sa uzimanjem luka i češnjaka.
šini za meso ili u sokovniku i isccditi sok. Posle toga 2 ka- Podizanje imuniteta (naročito kod težih oboljenja i
fene kašičice zelenog soka razblažiti u 100 grama tople skrivenih infekcija) u nekim slučajevima praćeno je sna­
proključale vode (može i sveže mokraće), naliti u gumenu žnim kriznim pojavama. Budite za to unapred spremni.
krušku i uliti u pravo crevo. Tokom nedelju dana tu tera­
piju vršiti svakodnevno, najbolje uveče. Sledeće nedelje Pilule od propolisa
uraditi to isto, ali svakog drugog dana, razblažujući 4 ka-
fene kašičice zelenog soka u 200 grama vode. Kod raka želuca i creva mogu se uzimati pilule od
propolisa. Uzeti 100 grama propolisa, 100 grama svežeg
Zeleni sok od navedenih biljki treba pripremati ne­
maslaca i 2 supene kašike meda. Sve to rastopiti na vode­
posredno pre terapije. Ranije pripremljen sok brzo gubi
noj pari, mešajući dok se ne dobije kompaktna masa. Iz
svoja lekovita svojstva. Najefikasniji od preporučenih bi­
dobijene mase uvaljati loptice veličine kukuruznog zrna i
ljaka su listovi rastavića, oraha i ruse. U rastaviću ima
uvaljati ih u brašno, da se ne bi međusobno lepile.
mnogo silicij uma, koji podstiče uništavanje mikroorgani­
zama i gljivica u organizmu. Orah sadrži jod, usled čega Uzimati po 1 pilulu 3 puta dnevno pre jela.
odlično otklanja baktericidne i gljivične infekcije. Sok od
ruse (sedefa) ima odlična protivtumorna svojstva. Fiton- Metod lečenja onkoloških oboljenja pomoću kerozina
cidi ostalih biljaka su dosta jaki, efikasni i međusobno se
dopunjuju. Zato je najbolje koristiti čitavu smešu. Paula Kerner iz Austrije smatra da kerozin leći obo­
ljenja krvi. Metodom uzimanja kerozina, koji ona predla­
že, izlečila je više od dvadeset hiljada bolesnika i dobila je
patente u mnogim zemljama!
Paula je ozbiljno obolela od raka creva sa metasta­ Bolesnicima sa skrivenim bolestima Paula preporu­
zama. Za vreme bolesti i lečenja smršala je 14 kilograma. čuje da uzimaju po 15 kapi kerozina na kocku šećera. Ra­
Za vreme operacije odstranili su joj 75 centimetara creva. di profilakse i sprečavanja oboljenja od raka ona savetuje
Drugu operaciju da bi se održala u životu već je bilo ka­ da se uzima po 1 kafena kašičica kerozina ujutro i uveče
sno raditi. Pojavila se paraliza. Otpustili su je iz bolnice sa čajem, jednom u 12 dana ili da se pije po 1- 2 kapi ke­
kao beznadežnu bolesnicu. Lekari su predviđali njenu rozina sa prokuvanom vodom 2- 3 puta uz jelo. Kura le­
smrt kroz dve nedelje. čenja - 6 nedelja.
Paula se, ležeći u kući paralizovana, sećala priča voj­ Bolesnicima sa težim oštećenjima preporučuje se
nika o tome, kako su u Jugoslaviji ljudi kod raznih obolje­ da uzimaju po 1 kafenu ili supenu kašiku destilovanog ke­
nja pili kerozin i trljali se njime. Ona je odlučila da proba rozina jednom dnevno natašte.
lečenje destilovanim kerozinom. Prvo je popila 1 supenu „Na osnovu svog iskustva i iskustva primene kerozi­
kašiku. Posle nekoliko sati poboljšalo joj se raspoloženje i na od strane članova moje porodice (supruga - 41 godina,
bolovi su se stišali. Posle 3 dana terapije ona se podigla na kćerke - 13 i sina - 18 godina), mogu reči, da nije teško
noge. Ubrzo je mogla i da jede. Šeste nedelje osetila je popiti jednu kašiku prečišćenog kerozina. Čak nije po­
glad i vratio joj se apetit. Posle izvesnog vremena obnovi­ trebno posle toga ništa piti. Niko nije uočio negativne po-
la je izgubljenu telesnu težinu. Otada se Paula više nije sledice, osim podrigivanja na kerozin. Ako se uz to poje­
bojala strašne bolesti, protiv koje nije bilo lekova. de nešto slatko, nema ni podrigivanja."
Posle toga spašavala je od malignih tumora bolesni­
ke kojima nisu pomagali nikakvi lekovi.
Uzroci. Paula Kerner ne koncentriše pažnju na
uzroke nastanka onkoloških oboljenja, smatrajući da ona
nastaju usled nekih promena u krvi.
Lečenje. Paula Kerner savetuje da se pije samo de-
stilisani kerozin, koji, prema njenom mišljenju, pobuđu­
je limfne sudove i leci krv. On leci bolesnike kojima ne
pomažu ni operacija, ni zračenje. I najvažnije, nema kon-
traindikacija.
Kerozin pomaže kod raka sa metastazama, leci deč-
ju cerebralnu paralizu, infekciju krvi, prostatitis i druga
oboljenja.
POLIPI Tečnosti treba piti pre jela, ne piti mnogo posle jela - to
je jedan od uzroka slabe probave i stvaranja obilja sluzi
usled loše probavljene hrane. Ne jesti uveče. Poslednji
obrok hrane treba da bude lagan i ne uzimati ga kasnije
od 18 do 19 sati. Ako želite da jedete posle tog vremena,
možete popiti čašu jogurta ili kiselog mleka.

P olip - tumor (najčešće dobroćudni - benigni), koji se


uzdiže iznad površine sluzokože. Polipi se često stva­
raju u nosnoj šupljini i šupljini maksilarnih sinusa, naru­
Osim toga, treba isterati iz organizma mikroparazi-
te pomoću „trojke".

šavajući prolazak vazduha i uzrokujući razvoj hroničnih


infektivnih oboljenja, propraćenih stalnim lučenjem sluzi Č I Š Ć E N J E OD PARAZITA
iz nosa. POMOĆU TROJKE
Uzroci nastanka polipa su za medicinu velika zago­
Doktor Hilda Klark, lečeći obolele od raka, uočila je
netka. Lekari to rešavaju jednostavno - ili hirurški ili spa­
u njihovom organizmu nečistoće i parazite. Posle dugogo­
ljuju polip. Mislim da hronično infektivno oboljenje nije
dišnjih istraživanja ona je došla do sledećeg zaključka: 90%
posledica polipa, nego njegov uzrok. Kad infekcija prodre
hroničnih oboljenja imaju dva uzroka nastanka: od parazi­
u slozokožu nosne duplje, izaziva razrastanje tipa adeno­
ta i ekotoksina (ekološki toksini, koji su prodrli u organi­
ma ili polipa.
zam). Pred njom se postavilo nezaobilazno pitanje: kako
Primarni uzrok je nepravilna ishrana, od koje se
efikasno čistiti organizam od parazita i šljake (ekotoksina)?
stvara obilje sluzi, koja, lučeći se kroz nosnu duplju, stva­
Eksperimentalno Hilda Klark je odredila, da tri ma­
ra povoljne uslove, hranljivu sredinu za naseljavanje tog
terije koje se unose u organizam imaju sposobnost da či­
dela ljudskog organizma infekcijom (mikroparazitima).
ste čovečji organizam od glista, njihovih jajašca, i od dru­
Da bi se oslobodili od polipa, u prvom redu treba
gih parazita, virusa i bakterija, što omogućava da se rak
promeniti ishranu, naglo smanjiti upotrebu produkata od
uspešno leci. Te tri materije su: zelena kora oraha, pelen
kojih se stvara sluz - mlečnih, poslastica, masnoća, škro­
i prašak od semena karanfilića.
ba i belančevina. Što više jesti povrće i jela od njega. Sve­
Njih treba koristiti na sledeći način: od nesazrele ko­
že povrće zimi rashlađuje čovečji organizam, pa je štetno.
re crnog oraha napraviti koncentrovani ekstrakt, a zatim
Korisne su monolitne kaše sa minimumom pretopljenog
uzeti travu pelena i prašak (prah) od semena karanfilića.
maslaca, jela od belančevina sa garnirom od povrća, raz­
Istovremenim uzimanjem te tri komponente uni­
ličiti čajevi od trava sa medom ili kompoti od suvog voća.
štavaju se svi odrasli paraziti, njihove larve, jajašca, kao i
Važan je i pravilan redosled unošenja hrane u organizam.
patogeni mikroorganizmi i gljivice.
1. Ekstrakt od crnog oraha Treći dan: 1/3 kafene kašičice pre jela.
Četvrti dan: 1/2 kafene kašičice.
Prvi dan: uzeti 1 kap i kapnuti je u 1/2 čaše vode (to
Povećavajte dozu do 14. dana, kada možete uzeti po
je približno 100 mililitara). Poželjno je uzimati na prazan
1/2 supene kašike. Doza se može uzimati iz 2- 3 puta pre
želudac, na primer pre jela. Klarkova savetuje da se pri­
jela ili ccla odjednom.
premljeni ekstrakt pije - sisa u trajanju od 15 minuta.
Tokom 6 dana uzimati po 1/2 supene kašike, a za­
Drugi dan: 2 kapi u 1/2 - 1 čaše vode.
tim po 1/2 supene kašike jednom nedeljno.
Treći dan: 3 kapi u 1/2 - 1 čaše vode.
Hilda Klark preporučuje jednonedeljnu dozu pele­
Četvrti dan: 4 kapi u 1/2 - 1 čaše vode.
na - po 1/2 supene kašike dnevno. Međutim, treba imati
Peri dan: 5 kapi u 1/2 - 1 čaše vode.
u vidu individualnu konstituciju čoveka. Savetujem vam
Šesti dan: 2 kafene kašičice u 1 čaši vode.
da izučite svoj organizam, njegovu reakciju na „trojku" i
Ekstrakt treba popiti 15 minuta posle pripremanja.
da odaberete svoju individualnu dozu.
Ekstrakt crnog oraha ne treba sipali u vruću vodu
Uzimanje pelena u prahu potrebno je da bi on pro­
jer uništava njegovu protivparazitnu snagu. Posle uzima­
šao kroz ceo probavni trakt. U vidu ekstrakta pelen se asi-
nja ekstrakta ne srne se ništa piti jer to će svesti ceo efe-
miluje u želucu i tankom crevu, a debelo crevo ostaje ne­
kat na nulu. Ako vaša telesna težina prelazi 70 kilograma,
taknuto. U slučaju sa suvim pelenom - on prolazi kroz
uzimajte po 2,5 kafene kašičice. Ako je iznad 100 kilogra­
ceo probavni trakt, dejstvujući usput na parazite.
ma - po 3 kafene kašičice.
Radi profilakse protiv parazita treba uzimati 2 kafe­
ne kašičice ekstrakta na 50 grama vode jednom nedeljno.
3. Karanillić (u prahu)
Istu dozu treba uzimati i kao lekovito sredstvo, ali samo 2
puta dnevno tokom 5 dana. Dalje uzimati po 2 kafene ka­ Karanfilić, posebno mleveni, vrlo je ljuta materija.
šičice jednom dnevno tokom godine dana. Zahvaljujući tim svojstvima njeni fitocidi uništavaju neu­
običajeno snažno ne samo sve moguće parazite, već i ak­
Važno. Članovi porodice i prijatelji treba da uzimaju
tiviraju toplotne sposobnosti organizma i jačaju imunitet.
«/ po 2 kafene kašičice svake nedelje, da vas ne bi pono-
Prašak karanfilića prži samo u usnoj duplji,.dok se
A vo zarazili. Oni mogu biti skriveni nosioci parazita u
u želudačno-crevnom traktu oseća samo prijatno zagreva-
crevima. To se posebno odnosi na teško obolele ljude.
nje organizma. To vrlo brzo prolazi.
Prvi dan: uzimati po 1/5 kafene kašičice 3 puta
2. Pelen (u prahu) dnevno pre jela.
Prvi dan: uzeti 1 prstovet pre jela (sa vodom). Drugi dan: po 1/4 kafene kašičice 3 puta dnevno
Drugi dan: 1/4 kafene kašičice pre jela (sa vodom). pre jela.
Od 3. do 10. dana: po 1/3 kafene kašičice 3 puta uzimati. Doza jednog obroka - 500 miligrama (približno
dnevno pre jela. zrno graška).
Posle 10. dana: 1 kafena kašičica jednom nedeljno. Doktor Klark preporučuje da se uzimaju sve 3 kom­
U slučaju potrebe kuru protivparazitnog lečenja ponente „trojke" zajedno - ekstrakt oraha, pelen i karan-
možete ponoviti. Ako ste teško oboleli, postupak ponovi­ filić. Ako neka od komponenata nedostaje, lečenje protiv
te posle 1-2 nedelje. U ostalim slučajevima radite u zavi­ parazita može se početi i bez nje, na primer, uzimanjem
snosti od nastale situacije. pelena i karanfilića.
Radi kvalitetnog oslobađanja od parazita treba para­ „Trojka" pomaže da se efikasno očisti organizam od
lelno lečiti sve članove porodice. U svim slučajevima, ka­ raznih vrsta parazita i gnojne infekcije. To je odlična do­
da su posle lečenja ljudi sebi dozvoljavali da naruše dije­ puna drugim lekovitim sredstvima - ishrani, gladovanju,
tu (nedokuvano meso, riba, konzerve, polufabrikati), kretanju, čeličenju, radu sa svešću i urinoterapiji. Praksa
simptomi oboljenja i paraziti su se ponovo pojavljivali. je pokazala, da su lekovi nedovoljno efikasni protiv para­
U daljem tekstu detaljnije o tome, kako pripremiti zita i gnojne infekcije, a „trojka" (ili pelen sa karanfili-
komponente „trojke" samostalno. ćem) odlično izvršava taj zadatak.
Ekstrakt od kore oraha može se pripremati na slede- Hilda Klark je otkrila, da paraziti sami po sebi ne
ći način: 15 komada kore oraha sitno narezati, preliti sa mogu biti uzrok nastanka raka a čist organizam će ih ubi­
pola litra alkohola i ostaviti da odstoji na svetlom mestu ti. Ali ako postoji nečistoća, paraziti upravo tu teže da do-
30 dana. Posle toga ekstrakt skloniti na tamno mesto. pru i da se u njoj razmnožavaju. Samo ta dva uslova pod-
Orahe treba ljuštiti kada su sazreli na drvetu i spre­ stiču razvoj onkološkog oboljenja.
maju se da padnu na zemlju ili su tek pali. Zelena kora u Organizam zagađuju toksinima i slabe njegov imu­
tom periodu pogodna je za ekstrakt jer u njoj ima mnogo nitet predmeti za domaću upotrebu, pakovanja produkata
joda. ishrane i mnoge druge materije. Posebno su opasne pla­
Ako nemate tu komponentu, možete je zameniti stične flaše, koje u svom sastavu imaju propilen i benzol
rastvorom Lugola (jodom u glicerinu). Primenjivati po (kao i kozmetičke bočice, dezodoransi, losioni čak i pasta
5-10 kapi na 50-100 grama vode. za zube), aluminij timska ambalaža, freon i naftalin.
Pelen koristiti samo sazreo. Njegove listiće i plodo­ Povremeno gladovanje po 2 - 3, a još bolje po 7 - 14
ve (najbolje plodove u obliku loptice) treba osušiti i isitni- dana, omogućava čišćenje organizma od raznih vrsta tok­
ti. Uzimati u obliku praška sa običnom vodom. Doza jed­ sina i šljake na ćelijskom nivou, lišava parazite uslova za
nog obroka je 200 -300 miligrama (1/2 kafene kašičice). život i odlično dopunjuje dejstvo „trojke".
Seme karanfilića je obično seme, koje se prodaje za
Pažnja! Za vreme trudnoće navedeni metod treba
kulinarstvo. Treba ga istucati (isitniti) i u takvom stanju
primenjivati veoma oprezno, dozu smanjiti za 3-5 puta.
Poslednjih 2-3 meseca trudnoće najbolje je ne primenji- Ruska „trojka" se uzima prema šemi:
vati ovaj metod. Prvi dan - po 1 kapsulu Gedna doza) na 30 minuta
pre jela.
Ruska varijanta „trojke" Drugi dan - po 1 kapsula pre doručka i pre ručka.
Doktor medicinskih nauka Valerij Andrejevič Ivan- Treći dan i celu sledeću nedelju - po 1 kapsula 3
čenko razradio je rusku varijantu „trojke". U „trojku" ula­ puta dnevno: pre doručka, pre ručka i pre večere.
zi povratič (Tanacctum vulgare), trava gorkog pelena i pra­ Dalje se „trojka" može uzimati jednom nedeljno ra­
šak karani'ilića. Sve te komponente imaju antimikrobno, di profilakse.
antiseptičko dejstvo, podstiču lučenje sokova, deluju pro­
tiv glista i smanjuju telesnu temperaturu. Ostali metodi lečenja polipa
Jednokratno uzimanje praška od cvelova povratiča Samo posle kure lečenja „trojkom" može se s odre­
- 1 gram; dnevna doza - do 3 grama. Za gorki pelen - od­ đenim ciljem dejstvovati na kolonije mikroparazita, koje
govarajućih 200-300 grama jedno uzimanje i do 1 kilo­ su obrazovale polip.
gram dnevno, a za svezi prašak karanfilića - pola grama i K. Butejko predlaže da se od polipa i adenoida (žle-
1,5 gram. zdastih izraštaja) oslobađa u nosnoj duplji metodom zadr­
Poželjno je uzimati sve tri komponente odjednom ške disanja. U organizmu se nagomilava ugljenična kiseli­
(povratič, pelen i karanfilić), stavivši ih u kapsule za leko- na, koja, regulišući mnoge reakcije u organizmu, podstiče
ve. Takve kapsule se ponekad prodaju u apotekama. U su­ odvajanje polipa i adenoida.
protnom slučaju može se kupiti najjevtiniji lek u kapsula­ U zaključku nekoliko primera iz moje prakse o to­
ma i samostalno zameniti njihov sadržaj. Praškovi se mo­ me, kako su se ljudi lečili od polipa.
gu uzeti i bez kapsula, sa malo vode. ,,U dečjoj poliklinici lekar-otorinolaringolog saopšti-
la je, daje dete prošlo bez operacije odstranjivanja polipa
Pažnja! Kod čira na želucu i erozivnih gastritisa ne u nosu (zakapavali su mu mokraću u nos)".
preporučuje se uzimati „trojku". Oprezno je koristiti kod „Pre godinu dana kod moje kćerke (rođena 1988.
hipertonije, kontrolišući arterijski pritisak - karanfilić ga godine) zbog polipa se pogoršao sluh. Već su joj uradili
povećava. Lečenje ne počinjati za vreme menslruacije - dve operacije, ali približno posle godinu dana posle svake
navedeni preparati izazivaju obilne menstruacije. Dato hirurške intervencije polipi su se ponovo javljali. Počela
lečenje je kontraindikativno trudnim ženama - može do­ sam da zakapavam kćerci u nos njenu svezu mokraću,
ći do pobačaja. svaki put kada je mokrila. Kura lečenja je trajala dve ne­
delje. Pored toga zakapavala sam joj u uši njenu ukuvanu
mokraću. Rezultat: sluh se potpuno povratio".
,,U januaru 1985. godine pošao sam na gastroskopi- PROBLEMI SA CREVIMA
ju (GS) da proverim želudac, ranije sam imao čir na želu­
cu. Konstatovali su mi polip na jednjaku. Izvršili su biop-
siju i uradili analizu. „Živi - rekli su mi - još koliko doži-
viš." Posle 10 meseci otišao sam da proverim stanje poli­ ZATVORI
pa i tada su mi rekli da imam rak jednjaka. Šta da se ra­
di, izbora nije bilo. Operisali su me, odstranili deo jednja­ atvor je najštetnije stanje za organizam, koje brzo
ka i želuca. Pola godine preležao sam u bolnici. Pre lekar- uzrokuje nastanak teških oboljenja.
ske komisije za ocenu radne sposobnosti (LKORS) pošao Pod zatvorom se podrazumeva duža zadrška ekskre-
sam na gastroskopiju i rekli su mi da mi se ponovo stvo­ menta u crevima ili sistematski slab rad creva (nasilna i
rio polip na šavu. (Uzrok je ostao.) Došao sam na lekar- nedovoljna stolica). Pri tome ekskrementne mase, nago­
sku komisiju za ocenu radne sposobnosti, zaključak je bio milavajući se u debelom crevu, uzrokuju njegovo rasteza­
slcde,ći: zaboraviti posao i poći u penziju sa 50 godina ži­ nje i bitno menjaju njegov oblik i dimenzije. Rezultat je
vota. Tih dana sam još pročitao u novinama članak o on- da se samo usled toga pomeraju i pritiskaju unutrašnji or­
kologiji u kome se govori, da se posle operacije ne zna da gani, što negativno utiče na njihov rad. Količina vode u
li će čovek preživeti, 70% operisanih umire tokom godine, ekskrementu kod zatvora je manja od normalne i ne pre­
a ostali kasnije. Nešto treba uraditi. Poznanici su mi save- lazi 60% (umesto 80%), a ekskrement je suv.
tovali da pročitam Vaše knjige. Izučio sam ih i počeo da
Budući da čovek produžava da jede, a stolice nema,
čistim fizičko telo i spoljašnje manifestacije.
ekskrementne materije se kroz sluzokožu debelog creva
Dve godine sam primenjivao urinoterapiju. Trljam se asimiluju u krv i cirkulišu u njoj, trujući ceo organizam.
urinom. Jetru sam čistio 18 puta. Sve u svemu izbacio sam U opterećenom režimu rade (funkcionišu) „drugostepe-
punu litarsku teglu kamenčića, veličine od zrna graška do ni" organi za izlučivanje - jetra, koža i pluća. Veliko je op­
oraha. Iz mene su izlazile pletenice (svitci) sluzi dužine do terećenje bubrega. Ekskrementna šljaka nagomilava se u
10 centimetara, dronjci po 2- 3 centimetra kao celofan. vezivnom tkivu organizma, podrivajući imunitet. Slično
Posle dve godine primene urinoterapije smanjio mi se samotrovanje dovodi organizam u krajnje teške uslove, br­
arterijski i unutarlobanjski pritisak, oslobodio sam se alergije. zo ga troši i predstavlja uzrok razvoja ogromne količine
Posle tri meseca od početka terapije po Vašem me­ oboljenja - od običnih prehlada, alergija i parazitnih obo­
todu ponovo sam otišao na gastroskopiju, polipa nije bilo. ljenja do onkoloških, srčano-vaskularnih, kožnih obolje­
Posle godinu dana prošao sam ponovo lekarsku komisiju nja i hormonalnih poremećaja.
za ocenu radne sposobnosti. Rekli su mi da sam zdrav i Spoljašnji simptomi zapuštenog zatvora su: teško di­
da mogu da radim". (Izbačene pletenice su bile polipi.) sanje, a ponekad se oseća smrad pri disanju, jezik obložen
nekim slojem, brzo zamaranje, nezdrava boja kože i krta odlučujući značaj za stvaranje i lučenje ekskrementa iz or­
kosa, bubuljice, ospe, višak sala ili suvoća kože. ganizma ima sastav hrane. Pri količinski oskudnoj hrani,
Ljudi koji boluju od zatvora ponekad se žale na ne­ jednoobraznoj ishrani (prvenstveno jelima od mesa ili te-
prijatne osećaje, koji nisu direktno vezani za probavni stenina), crevnoj peristaltici osiromašenoj stimulatorima
trakt. Tu spadaju: tupi bolovi u glavi, koji se uglavnom lo- i pri poremećaju režima ishrane mogu se razviti uporni
kalizuju na temenu i zatiljku, potišteno raspoloženje, sla­ zatvori.
bljenje uma, neprijatni osećaji oko srca i neujednačeni sr­ Hrana, koja sadrži malo biljnih ostataka (meso,
čani otkucaji, neprijatan ukus u ustima, zadah iz usta itd. mlad kravlji sir, jaja), usled nedostatka hranljivih nadraži-
Ponekad se uočavaju dispepsičke pojave - gorušica, pod­ vača creva takođe izaziva alimentarne zatvore. Poznato je
rigivanje, muka (gađenje), pritisak u podbratku. da se belančevine iz mesa i jaja asimiluju do 97 - 98% i
da ostavljaju malo šljake. Nedostatak vitamina B u hrani
uzrokuje poremećaj crevne peristaltike. Razvoju zatvora
Uzroci zatvora može doprineti nedovoljna upotreba vode, pojačani gubi­
Zadrška ekskrementa u crevima kao rezultat njiho­ tak vode, upotreba vode koja sadrži mnogo kreča, kao i Su­
vih funkcionalnih poremećaja naziva se uobičajenim za­ va, dehidrirana hrana.
tvorom. Uzroci funkcionalnih poremećaja mogu biti sle- Diskinetički zatvori čine najrasprostranjeniji oblik
deći: uobičajenih zatvora. Osnova diskinetičkih procesa u cre­
1) alimentarni (u vezi sa ishranom); vima je poremećaj koordinacije raznih vrsta motorike,
2) diskinetički; usled čega se javljaju istovremeno spazmi u nekim delovi-
3) endokrinog porekla; ma i atonija u drugim delovima creva. Pri tome je usvoje­
4) toksični; no da se zatvori, nastali usled smanjenja motorne aktiv­
5) refleksni; nosti creva, nazivaju atoničnim, a zatvori, nastali kao re­
6) zatvori kod organskih oboljenja centralnog ner- zultat grčevitih kontrakcija zidova creva - spastičnim.
vnog sistema;
Atonični zatvor nastaje zato što se nervni završeci
7) psihološki i
creva ili nedovoljno nadražuju, ili delimično gube sposob­
8) zatvori kao profesionalno oboljenje.
nost da primaju nadražaje. Loša stimulacija kretanja mo­
Često se sreću i mešoviti oblici funkcionalnih zatvora. že se javiti usled nedovoljnog stvaranja ekskrementnih
masa kod necelishodne ishrane, smanjenja hemijskih po-
Alimentarni zatvori spadaju u broj najčešćih oblika
buđivača (hormona). Uzrok atoničnog zatvora može biti,
funkcionalnog poremećaja dinamike creva. Iako pokreti
takođe, istrošenost nervnih receptora zidova creva kao re-
creva zavise od raznovrsnih nervno-humoralnih pojava,
zultat primene čestih i jakih nadraživača (na primer, ja­ dovodi do uobičajenih zatvora. Zatvori endokrinog pore­
kih purgativa ili klistira). Pored toga, motoriku creva guše kla najčešće imaju atonični oblik.
depresivne emocije i raspoloženja, kao i svesno zadržava­
Toksični zatvori. U njih spadaju hronični zatvori
nje potrebe za pražnjenjem. Osnovu atoničnih zatvora mo­
kod profesionalnih trovanja, kod trovanja nikotinom (kod
že da sačinjava i opadanje tonusa nervno-mišićnog apara­ pušača i narkomana), kod zloupotrebe lekova (opijum,
ta creva posle teških oboljenja, posebno infektivnih, posle bunika, kodein) ili hrane sa velikim sadržajem tanina i le-
nagle iscrpljenosti kod starijih ljudi. Nedovoljna fizička ak­ pljivih materija. Toksični zatvori mogu biti atoničnog i
tivnost (kod ljudi koji se bave umnom aktivnošću, službe­ spastičkog oblika.
nika i slično) takođe pogoduje pojavi te vrste zatvora.
Refleksni zatvori su rezultat uticaja jednog ili dru­
Spastički zatvor je poremećaj normalnog planskog
gog obolelog organa trbušne duplje na creva. Ovde spada­
kretanja ekskrementnih masa kroz creva usled pojačane,
ju i mnogobrojni zatvori kod oboljenja polne sfere. Kod
haotične, a uz to i necelishodne peristaltike debelog cre­
muškaraca to su: uretritisi, prostatitisi itd. U ovu grupu
va. Spazme najčešće nastaju na mestima, koja se i pri nor­
treba svrstati i zatvore kod oboljenja, na primer, bubrežne
malnim uslovima nalaze u stanju pojačanih kontrakcija
karlice, posebno kod bubrežno-kamene bolesti (oboljenja
(prelaz iz jednog creva u drugo, vratanca, sfinkteri).
bubrega od kamenca), kod holecistitisa i dr. Važno je pro­
Uzroci spastičkih zatvora su raznovrsni. U pojedi­ naći izvor refleksa, koji je izazvao zatvor, pošto će nam to
nim slučajevima to je povećana razdražljivost creva usled omogućiti da otklonimo primarni uzrok i da postignemo
upalnih ili gnojnih procesa (polipi, gliste, disbakterioza, potpuno izlečenje. Refleksni zatvori su najčešće spastič­
naprsline na anusu), a u drugim - refleksni odgovor od kog oblika.
obolelih organa trbušne duplje, posebno mokraćno-pol-
nog aparata, u trećim - zatvori nastaju zbog bojazni da se Oboljenja centralnog nervnog sistema često su pra­
ne nanese bol. Taj oblik zatvora javlja se kao rezultat du­ ćena upornim zatvorima, koji se ne mogu lečiti na običan
žih bolnih pražnjenja (zbog naprsnuća, hemoroida, čireva način. Na primer, upala moždanih opni kako spiralnih ta­
ili ožiljaka u pravom crevu), koja primoravaju bolesnika ko i cerebralnih, može prouzrokovati zatvor.
da se uzdržava od potrebe za defekacijom i guši ga, ili
Psihičko-nervni zatvori zauzimaju posebno i veoma
usled lažnog stida pri zloupotrebi klistira itd. Smatra se
važno mesto medu zatvorima funkcionalnog porekla.
da je najmanje u 50% slučajeva uzrok hroničnih zatvora
Kod čoveka je akt pražnjenja u znatnoj meri potčinjen
bolno izbacivanje ekskrementa.
psihi, zbog čega promene uslova uobičajenog načina živo­
Zatvori endokrinog porekla. Poremećaj rada endo­ ta često izaziva zadršku u pražnjenju. Ovde spadaju, na
krinih žlezda, posebno nedostatak hormonalne sekrecije, primer, zatvori nastali u prvim danima usled putovanja
železnicom, kao i razni oblici zatvora zbog prigušivanja ne količine oformljenog ekskrementa, kod atoničnog -
uobičajene potrebe za nuždom. Međutim, i sve ostale psi- ekskrement je taman, cilindričnog oblika sa uzdužnim
hičko-nervne aktivnosti čoveka utiču na rad creva. Upor­ tragovima (otiscima) ili u vidu grudvica, čas većih, čas
ni zatvori mogu se javiti kod depresije, nervne premoreno- manjih. Kod spastičkih oblika ekskrement ima spljošten
sti, kao rezultat psihičkih konflikta, koji leže u podsvesti. oblik, ponekad je u vidu trake, ili izlazi u malim izbruše-
Psihičko-nervni zatvori kod depresije i nervne premoreno- nim grudvicama tipa ovčjeg ekskrementa. Za neke spa-
sti najčešće su atoničnog oblika. Kada je reč o ostalim vr­ stičke zatvore karakteristična je pojava sluzi u vidu tanke
stama psihičko-nervnih zatvora, posebno suzdržavanju od paučine, koja omotava ekskrementne grudvice. Ta sluz
potrebe za stolicom i psihičkim konfliktima, koji su u pod­ može da se luči kao rezultat reakcije zidova creva na me­
svesti - to su, neosporno, zatvori spastičkog oblika. haničke nadražaje ekskrementa. Ponekad se na površini
ekskrementa mogu videti pojedinačne krvave žilice kao
Profesionalni zatvori svojstveni su uglavnom osoba­
rezultat mehaničkih povreda hemoroidnih čvorova ili slu-
ma koje rade u sedećem položaju. Zatvori usled profesio­
zokože samog anusa tvrdim parčadima ekskrementa.
nalnih trovanja sreću se u proizvodnji i u industrijskim
Prema tome, hronični zatvori, koji se ispoljavaju veo­
granama gde je rad ljudi povezan sa olovom (kod topioni-
ma jednoobrazno kod osnovnog simptoma oboljenja - za­
čara olovne rude, kod radnika koji prave olovne sanduke,
drške ekskrementa, imaju različite uzroke, počev od grubih
cevi, kofe, žicu, retorte, koji izlivaju tipografski slog, koji
anatomskih promena oblika i prohodnosti creva a završava­
rade sa olovnim belilima i drugim olovnim bojama, na
jući sa finom, jedva uhvatljivom igrom psihe. Pravilno od­
farbarskom poslu, u keramičkoj industriji). U fabrikama
ređen uzrok zatvora je garancija uspešnog lečenja.
anilnih boja, gde se primenjuje metil na bazi broma ili jo­
da, kod radnika se, takode, uočavaju profesionalni zatvo­
Lečenje zatvora
ri usled hroničnog trovanja tim materijama (zato je važno
sprovoditi profilaktične kure čišćenja i održavati svoje
Lečenje zatvora može biti dijetalno, fizioterapeut-
zdravlje u dobrom stanju).
sko, medikamentno, psihoterapeutsko, balneološko, hi-
Profesionalni zatvori najčešće imaju oblik atonič-
rurško, ali uvek mora postojati uslov pravilnog individual­
nih zatvora.
nog raspoznavanja oblika zatvora, što diktira primenu
metoda lečenja u svakom pojedinačnom slučaju.

Dijagnostika zatvora Dijetalna terapija kod alimentarnih zatvora i zatvo­


ra, koji se javljaju na bazi smanjivanja osetljivosti nervno-
Kod raznih oblika zatvora razlikuje se spoljašnji iz­ mišićnog aparata creva, omogućava da se pojača nadražaj
gled ekskrementa. Kod proktogenog zatvora luče se znat- creva hranom koja sadrži mnogo balastnih materija ili ko-
ja hemijski nadražuje zidove creva. Pri tome se iz dnevnog ljicu svežeg kupusa i jabuka. Ali u tom slučaju, osim sme­
obroka isključuju produkti koji se lako vare u želucu i cre- še narendanih jabuka i kupusa, ne srne se ništa jesti.
vima. Kod tih oblika zatvora ne smeju se praviti duže pa­
SmeŠa: Supenu kašiku meda, 2 supene kašike vode,
uze u uzimanju hrane, pri sastavljanju jelovnika treba
2 supene kašike sveže ovsane prekrupe, 1 supenu kašiku
ograničavati upotrebu mesnih i ribljih supa, delikatesnih
zrna proklijale pšenice, 2 narendane jabuke srednje veli­
sorti mesa, ribe, belog hleba, keksa od finog brašna, ka­
čine, 1 supena kašika narendanih jezgri od oraha i sok od
kao, kaše od riže i griza, krompir pire i slično. Korisni su
polovine limuna. Sve dobro izmešati. Radi postizanja bo­
produkti sa većim sadržajem celuloze: crni hleb, med,
ljih rezultata ne treba ništa jesti, osim navedenih produ­
medeni kolači, sipka kaša od heljde, supe sa povrćem, ku­
kata, osim „salate" u neograničenim količinama.
pus, krastavci, cvekla, salate, šargarepa, repa, rotkvica,
Večera treba da se sastoji od nekoliko vrsta kuvanog
grašak, bobovi, gljive, jabuke i drugo voće, posebno šljive.
nesočnog povrća, salate od zelenog lisnatog povrća i mla­
Povrće i voće po mogućnosti uzimati u svežem neisitnje-
dog kravljeg sira. Umesto mladog kravljeg sira može se po­
nom stanju. U broj hranljivih materija, koje svojim hemij-
jesti po izboru nešto drugo: sir, ili parče ribe, ili kuvano
skim sastavom nadražuju creva, spadaju šećer, posebno
jaje, ili orasi.
voćni i mlečni i med. Takođe je korisian dvodnevni kefir,
Da biste ojačali slabe zidove debelog creva i obnovi­
kiselo mleko (jogurt), kumiš (kiselo kobilje mleko) i dru­
li njegove mišiće, preporučuju se sokovi iscedeni od cve­
gi kiselomlečni produkti. Od napitaka se preporučuju:
kle i spanaća, pomešani sa sokom od šargarepe. Što je za­
sveže iscedeni sokovi, mineralna voda, zasićena ugljen-di-
tvor jači, procenat soka od cvekle i spanaća treba da bude
oksidom. Takvu dijetu treba primenjivati postepeno.
veći a od šargarepe manji. Ako dođe do jakog proliva, tre­
Odstranjivanju atoničnih zatvora pomažu produkti, ba smanjiti količinu soka od cvekle ili spanaća, a poveća­
koji imaju jako purgativno dejstvo: šljive, suve šljive, suve ti količinu soka od šargarepe.
smokve. Sok od cvekle i spanaća u tom pogledu prednja­
Kod atoničnog zatvora mogu se koristiti narodni re­
če. Voće se pri pripremanju preliva veoma vrućom vodom
cepti.
i ostavlja tako preko noći. Korisno je svako jutro pojesti
Ujutro 2 supene kašike mekinja preliti čašom ključa­
nekoliko šljiva, a ako imate mogućnost i preko celog da­
le vode i držati u dobro zatvorenoj posudi. Kada se ohladi,
na. Veoma je važno da se hrana dobro sažvaće, pošto se
vodu izliti, a gustiš pojesti natašte. Obično se posle 5 dana
za vreme žvakanja aktivira peristaltika creva.
probava poboljšava, a posle 10 dana - normalizuje se sto­
Približna ishrana tokom dana kod atoničnog zatvo­ lica. Mekinje je dobro kombinovati sa klistirima.
ra je sledeća.
Kao prirodno purgativno sredstvo kod atoničnih za­
Doručak treba da se sastoji od svežeg i zrelog, soč­
tvora može se koristiti čaj od kore pasjakovine (Rhamnus
nog voća, ali ako je zatvor jak, treba narendati veliku šo-
cathartica). Ranije su baš tu vrstu čaja pili po selima: uzi-
mali su 15 grama kore pasjakovine, kuvali u pola litra vo­ Četvrtog dana napraviti pauzu.
de i pili kao čaj. Od petog do sedmog dana - klistiri, kao trećeg da­
Potpuno druga dijeta priprema se kod spastičkih ob­ na, a osmog dana pauza.
lika zatvora. Od devetog do jedanaestog dana - klistiri, kao trećeg
Ovde nije umesno doziranje grubih materija, koje na- dana, a dvanaestog dana pauza i ponoviti još jednu kuru.
dražuju i bez toga već nadražene zidove creva. Zato se ljudi­ U zavisnosti od promena u stanju zdravlja, terapiju
ma, koji pate od takvih zatvora, preporučuje biljna hrana, ponoviti još 3 dana, ili 6, ili svih 12 dana.
koja sadrži celulozu, samo u vidu kašice, pri čemu se pose­ 2. Uzimati po 1 supenu kašiku želea, pripremljenog
ban značaj pridaje mastima, pavlaki, maslacu i maslinovom od zrelih plodova zove, skuvanih bez šećera, 1 - 2 puta
ulju, koji smanjuju spazam creva. Povrće i voće treba uzima­ dnevno. Može se dodati med.
ti u kuvanom stanju uz dodavanje šećera. Kod spastičkih za­ 3. Ljudima koji pate od zatvora nadrilekari (vidari)
tvora prepisuje se mehanički i hemijski ograničena ishrana, savetuju da piju vodu u kojoj su se dugo kuvale šljive ili
kao kod proliva. Zabranjuju se hladni napici, posebno gazi­ ovas. Sok od rotkvice, rasol od kupusa u toplom stanju, ki­
rani, a prednost se daje čaju i kafi sa pavlakom (vrhnjem). selo mleko (jogurt) i čaj od sušenih višanja i sušenih jabu­
Takva dijeta se naziva ograničenom dijetom protiv zatvora. ka piti 4 - 5 puta dnevno.
Kod spastičkog zatvora mogu se koristiti i narodna Fizioterapeutsko lečenje. Kod atoničnog zatvora in­
sredstva. dikativna je lekovita gimnastika sa vežbama za trbušnu
1. U 1 litar vode nasuti supenu kašiku semena lana, presiju, hladan tuš, gladno trljanje i polivanje stomaka,
kuvati dok ne proključa, a zatim produžiti sa kuvanjem na pritiskanje stomaka rukama. Preporučuje se bavljenje
slaboj vatri 20 minuta. Ohladiti, naliti u Esmarhovo lon­ sportom, dajući prednost hodanju, lakom trčanju, pliva­
če (2-litarski termofor) i u to dodati 2 supene kašike ulja nju, jahanju i drugim vrstama kretanja, pri kojima se ko­
od slačice (ono zagreva i smekšava organizam, sprečava riste potresi.
spazam debelog creva). Zamenu za ulje od slačice pripre­ Kod proktogenog zatvora (zastoja ekskrementnih
miti ovako: uzeti 200 grama maslinovog ulja, dodati u nje­ masa u pravom crevu) preporučuje se masaža pravog cre­
ga kafenu kašičicu praška slačice i dobro promešati. va i mikroklistiri sa ukuvanim urinom.
Pripremljenu smešu uneti u organizam u vidu kli­ Kod spastičkog zatvora sve navedene terapije su
stira uveče pred spavanje. kontraindikativne. Tu je umesno prepisivati posteljni re­
Drugog dana uraditi to isto, ali sa 1,5 litrom vode i žim, grejalice, zagrevajuće vodene komprese (termofore),
1,5 supenom kašikom lana. tople sedeće aromatične kupke i parafinske aplikacije.
Trećeg dana - sa 2 litra vode i 2 supene kašike semena Potpuno se isključuju bilo kakve masaže i gimnastika.
lana (ne zaboraviti dodati 2 supene kašike ulja od slačice).
Kod diskinetičkih zatvora indikativno je stavljanje Kako purgativi, tako i klistiri, primenjivani iz dana
kompresa (obloga) sa toplim ukuvanim do 1/4 urinom na u dan u narastajućim količinama, uvek smanjuju nadra-
stomak. Kada je reč o klistirima, treba ih primenjivati jed­ žaj nervno-mišićnog aparata creva, a shodno tome, pri
nostavno sa toplom vodom. Dobri su mlečno-uljni mikro­ privremenom simptomatičkom uspehu pogoršavaju glav­
klistiri uveče. Mogu se primenjivati topli klistiri sa svezom no oboljenje. To se odnosi na atonične i proktogene zatvo­
mokraćom, ali pri tome treba pratiti reakcije organizma. re, posebno na njihove spastičke oblike, gde nadražljivost
i bez toga veoma osetljivih creva pojačava spazam, propra-
Medikamentno lečenje zatvora treba da bude samo ćen znatnim bolovima sa naknadnim pogoršanjem bole­
dopunsko. Pri lečenju zatvora treba ograničiti upotrebu sti. U tim slučajevima efikasnija su protivspazmatska
purgativa, odnosno uzimati samo najblaže, prvenstveno sredstva (na primer, atropin), a ne purgativna.
biljnog porekla. U njih spadaju preparati od revenja (Rhe­ Veliki značaj kod spastičkih zatvora ima vitaminska
um palmatum), aleksandrijskog lista, pripremljeni prašak terapija, posebno vitamin B L (proklijala pšenica u raznim
od korena slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra). oblicima, terapija sokom).
Poznato je da slast i voćna kiselina podstiču peri­
U nizu slučajeva treba prepisivati tople (31 - 32° C)
staltiku creva. Jak sladak ukus ima sorbit (sladi je od še­
uljane klistire sa maslinovim uljem, uljem od suncokreta
ćera). Koristi se kao zamena za šećer. Sorbit se može
i mlečno-uljane klistire. Njihovo dejstvo treba razmatrati
uspešno koristiti za pripremanje purgativnog slatkog.
ne kao defecirajuće, već kao protivspastičko, zbog čega se
Uzeti 1 kilogram sorbita, 1 kilogram bilo kakvih jagoda
5
klistiranje (unošenje tečnosti za klistiranje) 6 obavlja uve­
Gagodičastih plodova) ili jabuka i skuvati od njih obično
če i zadržava do jutra. Najbolje je uzeti 2 - 3 puta nedelj-
slatko. Uzimati po 1- 2 kafene kašičice. Ako slabo dej-
no po 1 - 2 čaše čistog ulja (bez vode), koje se polako uno­
stvuje, doza se može povećati, ali oprezno, jer stolica mo­
si u creva pomoću mekog dugačkog naglavka.
že biti obilna i sa bolovima u donjem delu stomaka.
U sastav tečnosti za klistiranje korisno je dodavati
Kod hroničnih zatvora ne preporučuje se primena
laneno seme. Uzeti supenu kašiku istucanog lanenog se­
aloje (Aloe arborescens), ricinusovo ulje i jaki mineralni
mena (može se zameniti ovsom, ječmom ili listovima sle­
purgativi, a takođe ne treba duže vremena primenjivati i
za), kuvati u 4 čaše vode dok ne proključa, procediti i do­
većinu sintetičkih purgativnih sredstava. To se odnosi i na
dati supenu kašiku soli i/ili 2 supene kašike ulja od lana
sistematično ispiranje, klistire, posebno ako oni sadrže
ili konoplje. Navedene komponente imaju prodiruće i
materije koje nadražuju creva, na primer, sapun, so (uku-
opuštajuće dejstvo, stoje neophodno za spazam debelog
vani urin do 1/4 prvobitne zapremine).
creva. Klistiri se rade toplom vodom.

Primedba prevodioca.
Primedba prevodioca.
Taj klistir dobro odgovara ljudima koji tek počinju Zatvori kao uzrok oboljenja
da čiste creva i koji imaju teškoće sa prolaskom vode u Nije nepoznato da venozna krv donjeg dela pravog
creva. Preporučuje se da se pomoću tih klistira prvobitno creva ne prolazi kroz jetru, već neočišćena dospeva direkt­
„proširi" debelo crevo, a dalje primenjivati obične proči- no u srce. Ako je pravo crevo zagađeno (zatvori, nasilna,
šćavajuće klistire sa 2 litra vode ili mokraće. nedovoljna stolica), krv iz njega, zasićena toksinima, pod­
riva srce, izazivajući rasprostranjena srčana oboljenja (sr­
Balneološka i banjska terapija zatvora je indikativ­
čane mane, poremećaji rada srca itd.). Medikamentno le­
na, pa bolesnicima ne treba sugerisati to kao neophodno
čenje tih oboljenja je besperspektivno, jer se srce (kao i
sredstvo lečenja. Može se piti flaširana mineralna voda;
svaki drugi organ) obnavlja od čiste, zdrave krvi, a ako je
kontraindikativna je stalna primena gorkih voda (flašira­
ona stalno zagađena nikakvi lekovi ne pomažu. Na kraju
nih ili sa izvora) 7 . Banjsko lečenje ima značaj ne toliko
čovek strada od vlastite nepismenosti i nikakvi uvozni le­
zbog primene pijaćih voda, koliko zbog opšteg uticaja pro­
kovi, lečenje u inostranstvu i ekstrasensi ne pomažu.
mene situacije (lokaliteta) 8 na psihičko-nervnu aktivnost
bolesnika: njegovo oslobađanje od uobičajenih razdraža-
ja, promena utisaka, dijete i načina života. O štetnosti purgativa
Purgativi deluju na zidove creva slično udaru biča,
izazivajući superaktivnost, posle koje nastaje depresija (to
Profilaksa zatvora je zakon fiziologije). Dodatno purgativna sredstva ne sa­
mo da ne lece čoveka već, gušeći posledice oboljenja, po­
Treba težiti tome, da imate stolicu svakoga dana. goršavaju bolest. Dejstvo purgativa na kraju uništava
Potrebno je ograničiti nekontrolisano uzimanje lekova membrane za filtriranje i sluzokožu creva, koje se ne mo­
(opijuma i lepljivih sredstava), i razumno fizički optereti­ gu obnoviti.
ti organizam. Organizam se ne srne zloupotrebljavati al­
Dugotrajna istraživanja nemačkih lekara primorala
koholom i pušenjem, jer ispoljava štetan uticaj na motor­
su ih da javno istupe sa upozorenjem o veoma opasnim
nu funkcuju creva. U ishranu unositi dovoljnu količinu vi­
posledicama purgativnih preparata na čovekovo zdravlje.
tamina, vode, celuloze u odgovarajućim količinama, da bi
Redovna upotreba purgativa smanjuje sadržaj veo­
motorika debelog creva normalno funkcionisala.
ma potrebnog kalcijuma u krvi. Ali još važnije je što pur­
gativna sredstva naglo smanjuju asimilaciju životno va­
žnih vitamina A, D, E i K, što slabi imunitet.
Purgativi se preporučuju za uzimanje radi ulaska u
Primedba prevodioca. gladovanje, koje traje najmanje 3 dana. Za vreme gladova­
Primedba prevodioca. nja sluzokoža creva će se potpuno regenerisati i obnoviti.
Načini lečenja atonije creva toga što revenj može izazvati krvoproliće iz vena pravog
creva, ne preporučuje se njegova primena kod hemoroi-
Kada bolest izazove atonične zatvore mogu se pri-
da.
menjivati sledeća prirodna sredstva.
Vranilova trava (Origanum vulgare). Primenjuje se
Revenj (Rheum palmatum rhaponticum undula-
kao antispazmatsko sredstvo protiv prehlade i za izbaciva­
tum). U lekovite svrhe koristi se koren revenja, koji se pri­
nje gasova. Vranilova trava pojačava sekreciju probavnih,
prema ujesen. Korenje se ispira u vodi, reže na parčiće,
bronhijalnih i znojnih žlezda, peristaltiku creva i ispolja-
ostavlja da uvene na suncu i suši na temperaturi do 60° C.
va anestetičko i dezodoransno dejstvo.
To omogućava da se u korenju sačuvaju prirodni tanini i
Lišće od vranilove trave kuva se kao čaj i primenju­
druge biološki aktivne materije.
je kod prehlade, želudačnih i crevnih grčeva i naduveno-
Neposredno pre upotrebe koren revenja se isitnjava
sti stomaka.
u prašak. U malim dozama (0,05 - 0,2 grama) revenj ispo-
Ekstrakte od trave, pripremljene po proračunu 30
ljava koagulaciona svojstva i pomaže kod proliva i gastriti­
grama listova na litar ključale vode, piti kod mlitave peri­
sa sa smanjenim procentom kiseline. Srednje doze (0,2
staltike creva i poremećaja motorne funkcije želuca.
grama) dejstvuju kao prirodna sredstva za izbacivanje žu-
ći i pojačavaju probavu. Velike doze (0,2 - 2 grama) - kao
blagi purgativ kod atonije creva, spastičkih zatvora i za
razmekšavanje stolice. PROLIV

Kompot od revenja. Uzeti 500 grama peteljki reve­ Proliv je jaka iritacija životnog principa vetra. Da bi
nja, 200 grama šećera, limunovu koru, prstohvat đumbira se zaustavio primenjuju se koagulaciona sredstva. Evo
(Zingiber officinale) ili suvog grožđa. Peteljke oprati, oči­ jednog od tih sredstava.
stiti i izrezati na parčad. U 250 mililitara vode dodati še­ Uzeti približno 200 grama oraha, razbiti ih i uzeti
ćer, koru od limuna, đumbir i sve kuvati dok ne proklju­ jezgru i pregrade između jezgara. Pregrade preliti sa pola
ča. Zatim dodati revenj i kuvati dok se ne skuva. Voditi ra­ litra alkohola i ostaviti da odstoji 2- 3 dana. Uzimati 3- 4
čuna o tome da se revenj ne raspadne. Piti ohlađeno. puta dnevno od 6 do 10 kapi na 50 grama tople vode. Čim
proliv prođe, uzimanje kapi treba prekinuti, postoje to ve­
Pažnja! Pri uzimanju preparata, koji sadrže revenj, oma jako sredstvo i može izazvati zatvor.
mokraća, mleko i znoj poprimaju žutu boju. U alkalnoj
Kod proliva treba iz upotrebe izbaciti sve povrće i
sredini - boja je crvena. Ove preparate ne treba prepisiva­
voće u svežem stanju, kao i gazirane napitke. Jedite dobro
ti obolelima od podagre i bolesnicima koji pate od ka­
ukuvanu kašu od pirinča sa malom količinom morske so­
menca u bubrezima sa oksalatnim kamenčićima. Zbog
li i pretopljenog maslaca. Ne treba piti posle jela.
HEMOROIDI Važno je shvatiti, da je proširenje vena hemoroid­
nog prstena pokazatelj promena u venoznom sistemu ce-
Hemoroid (grčki haimorrhois - krvarenje) je variko- log organizma. Zato treba dejstvovati na normalizaciju kr­
zno proširenje vena oko anusa, koje je često praćeno za­ votoka u ćelom organizmu.
tvorima. U nekim slučajevima bolovi od hemoroida izazi­
vaju spastičke zatvore. Treba regulisati pravilnu ishranu, da bi stolica bila
Klinički se razlikuju gornji i donji hemoroidi. Kod normalna (dehidriram, usled uzimanja suve hrane i me­
gornjih hemoroida postoji proširenje vena iznad sfinktera sa, ekskrement je tvrd i ozleđuje anus pri izlasku, tj. pro­
pravog creva, a kod donjih ispod njega. Donji hemoroidi uzrokuje nepotrebno napinjanje (naprezanje) i izaziva na-
obrazuju se od donjeg venoznog spleta, razmeštenog ne­ prsnuće pravog creva). Treba promeniti navike u ishrani,
posredno ispod kože, a gornji - od gornjeg hemoroidnog pošto se iz krvi u otvor creva mogu izlučivati soli, alkohol
spleta, koji se stvara od gornjih hemoroidnih vena, razme- i druge materije, koje ponekad nadražuju sluzokožu i iza­
štenih u debelom sloju sluzokože pravog creva. Kod he­ zivaju oboljenja sluzokože. Takav mehanizam nadražuju-
moroida postoje jedni i drugi čvorići. ćeg dejstva na sluzokožu debelog creva uzrokovan je i sla­
Hemoroidni čvorići predstavljaju varikozno prošire­ nom i ljutom hranom. Po pravilu, stanje hemoroida se
nje vena. Sluzokoža donjeg dela pravog creva, koja pokri­ uvek pogoršava posle upotrebe haringe, sardela i drugih
va čvoriće, često se naglo menja. Ona je zadebljana, pre- slanih riba, suhomesnatih proizvoda i jela sa dodatkom
punjena krvlju (od čega izgleda kao d a j e poplavila) i na­ sirćeta.
lazi se u stanju upale. U osnovi tih promena je poremećaj Dopunimo savremene podatke o hemoroidima
ishrane i stalno traumiranje hemoroidnih čvorića ekskre- drevnoistočnim. Pravo crevo je „oslonac" životnog princi­
mentnim masama. pa vetar. Veraru organizmu upravlja kretanjem, u datom
U razvoju hemoroida veliki značaj imaju osobenosti slučaju normalnim pražnjenjem pravog creva. Ali ako je
venoznih spletova i građa njihovih zidova. Oni su podlo­ prekomerno izražen, to izaziva suvoću i hladnoću. „Suše­
žni proširenju pod uticajem niza faktora, koji uzrokuju za­ nje" i „hlađenje" pravog creva čini da se venozna krv do­
stoj krvi. U te faktore spadaju: hronični zatvori, spazam nekle zgrušava i kvari od stajanja. Zidovi vena gube ela­
sfinktera pod uticajem naprslina (zbog nepravilne ishra­ stičnost i istežu se usled zastoja. Time se objašnjava činje­
ne, čireva, polipa u pravom crevu), dugotrajni boravak na nica, da se hemoroidi najčešće javljaju kod muškaraca
nogama, srčane mane i poremećaji, oboljenja jetre, po­ (80%) zbog veće „čvrstoće" njihovog organizma u poređe-
sebno portalna hipertonija, prekomerna upotreba alkoho­ nju sa ženskim organizmom.
la, tumori u maloj karlici, koji pritiskuju odvodne vene. Primena sredstava koja smanjuju vetar - vlažnost i
toplota - čini da se on „smiruje", a proširenje hemoroidnih
vena se regeneriše. Čvrstoća i šuvoća se najbolje otklanjaju sorbuju, otok iščezava, istureni čvorići posle 7- 10 dana
uljima i toplim tečnostima. Protiv hladnoće efikasna su sami se uvlače u pravo crevo.
različita opšta i lokalna zagrevanja, odimljavanja, primena
Postoji nekoliko pristupa lečenju i profilaksi hemo­
trava i drugih produkata sa izraženim toplotnim svojstvi­
roida:
ma. Upravo ta sredstva najefikasnije otklanjaju hemoroidc.
1) ako je oboljenje nastalo od glista ili oštrica, prvo
se treba osloboditi od njih;

Lečenje hemoroida 2) ako je od portalne hipertonije, povezane za ošte­


ćenje ili zagađenje jetre, obavezno očistiti jetru, promeni-
Lečenje hemoroida treba da bude usmereno na ot­ ti ishranu, piti sveže isceđene sokove, svezu mokraću (kao
klanjanje uzroka bolesti, tj. zatvora, zastoja krvi u karlič- sredstvo za razblaživanje krvi);
nim organima, na „smirivanje" životnog principa verra. 3) ako je od prepobuđivanja životnog principa vetra
Radi otklanjanja zatvora prepisuje se odgovarajuća dijeta (čiji su spoljašnji simptomi: zatvor, hemoroidi, bolovi u
(vidi ishrana kod zatvora), manje doze prirodnih purgati­ krstima, prskanje krvnih sudova, suvoća kože, nesanica,
va ili mikroklistiri sa uljem, mlečno-uljni i sa svezom mo­ haotično razmišljanje, hladnoća u organizmu i slično),
kraćom. Radi normalizacije venoznog krvotoka treba oči­ preporučuje se opšte i lokalno zagrevanje organizma,
stiti jetru prema svim navedenim varijantama. Da bi slu- opuštanje organizma, zasićavanje organizma vlagom i
zokoža pravog creva zarasla preporučuje se pojačana tera­ uljima; izbegavati suvišna hlađenja i dehidraciju organi­
pija sokovima, a lokalno - mazanje uljem od pasjeg trna zma, uzbuđenja, ishranu suvom hranom, duže zadržava­
(Hippophae rahmnoides) ili tamponi natopljeni ovim nje u stojećem ili sedećem položaju.
uljem. Posle defekacije korisne su sedeće prohladne kup­ Za lečenje hemoroida primenjuju se i narodni načini.
ke ili ispiranje anusa hladnom vodom. Veoma je dobro is­ 1. Staviti u usta kafenu kašičicu praška od slačice i
pirati se vlastitim urinom. držati ga dok se ne pretvori u grudvicu i resorbuje. Do­
Ako su se pojavili hemoroidni čvorići, treba ih spo­ punski: prokuvati ulje od suncokreta (zejtin), namočiti u
lja mazati vazelinom i prekriti tankom poveskom. Kod njega parče vate i staviti u anus. To je sredstvo koje dobro
kapsuliranih hemoroida bolesniku se prepisuje posteljni pomaže kod hemoroidnih čvorića i resica.
režim sa pripodignutom karlicom, a posle stišavanja akut­ 2. Razmutiti 4 supene kašike slačice u 3 litra pro­
nih pojava primenjivati sedeće tople kupke po 15 -20 mi­ ključale vode, sipati u lavor (kofu) i šesti u njega. Umota­
nuta 2- 4 puta dnevno. Stolica treba da bude u vidu kaši­ ti se ćebetom do pojasa i sedeti 10 minuta. Postupak po­
ce, radi čega se prepisuje odgovarajuća dijeta i sveže isce- noviti 2 - 4 puta. Praksa pokazuje, da bolovi prestaju, a re­
deni sokovi. Pod uticajem navedenog lečenja trombi se re- sice i čvorići se uvlače.
3. Sakupiti vlastitu mokraću, izmokrenu pri jednom Za ublažavanje bolova, upale i krvarenja. Pomešati
uriniranju, u emajlirani lonac, staviti ga na vatru i dove­ u jednakim količinama suve isitnjene cvetove lanenke
sti do ključanja. Skinuti lonac sa vatre i staviti ga na me- (Linaria vulgaris) i kantariona (Hypericum perforatum),
sto gde će se vršiti zagrevanje (na primer, u vedro - kolu). koru od hrasta, travu vodene paprike (?). Smešu trava dr­
U mokraću sipati supenu kašiku sode bikarbone i šesti. žati 12 sati u rastopljenom salu od svinjskih iznutrica, uz
Umotati se ćebetom. Podstiče resorbovanje hemoroidnih povremeno mešanje. Zatim zagrejati i procediti. Rezultat
čvorića. je da u salo prelaze korisne materije iz trava, koje podsti-
U nekim slučajevima „gimnastika" anusa pomaže u ču ublažavanje bola, otklanjanje upale i zaustavljanje kr­
lečenju upornih hemoroida. Zato se rade proste vežbe - varenja.
skupljanje i istezanje anusa. Vežba podstiče bolji protok Pripremljenu mast čuvati na tamnom i prohladnom
krvi kroz hemoroidne vene i, samim tim, likvidira zastoj mestu.
krvi. U daljem toku lečenja preporučuju se profilakse. Dobijenom mašću namazati parče gaze, pažljivo
ubaciti u analni otvor i držati 5 - 6 sati. Gaza se mora će­
la ubaciti u analni otvor.
Kompleksan pristup lečenju hemoroida Dopunski, uz ovaj recept Igrušin predlaže da se pije
prema V. L. Igrušinu svež sok od plodova crvene oskoruše (Sorbus aucuparia)
2- 3 puta dnevno tokom 2 nedelje.
Narodni lekar Vasilij Leonidovič Igrušin odavno se
Za vreme lečenja mašću i sokom od plodova osko­
bavi pitanjima lečenja proktoloških oboljenja (proktologi-
ruše on preporučuje lagane gimnastičke vežbe.
ja - oblast medicine, koja se bavi lečenjem oboljenja pra­
1. Naprezanjem unutrašnjih mišića uvlačiti anus
vog creva) između ostalog i hemoroida. Prema njegovom
unutra - po 2- 3 minuta 2 puta dnevno. Ova vežba pod­
mišljenju, hemoroidi, oštećujući razne delove pravog cre­
stiče poboljšanje krvotoka u pravom crevu - bolje odlaže­
va, predstavljaju jedan od glavnih uzroka ostalih ozbiljnih
nje venozne krvi.
oboljenja pravog creva, među kojima i raka pravog creva.
2. Ležeći na leđima, sa rukama niz telo, raditi noga­
Igrušin preporučuje kompleksan pristup kod leče­
ma pokrete kao da vozite bicikl - 3 minuta jednom dnev­
nja hemoroida: kontrastne vodene terapije, specijalne fi­
no. Posle te vežbe odmoriti se, ne ustajući, 3 - 5 minuta.
zičke vežbe, asane iz joge, fitoterapiju i druge metode. U
Ta vežba poboljšava venozni krvotok u donjim udovima i
tom slučaju lekoviti uticaj se odvija odjednom po nekoli­
oko male karlice, smanjujući opterećenje vena na noga­
ko puteva - kanala, što omogućava da se lokalizuje i uni­
ma i u karlici i, samim tim, podstiče obnavljanje tonusa
šti koren bolesti.
zidova vena.
On predlaže nekoliko najefikasnijih recepata leče­
nja početnog i srednjeg stadijuma hemoroida.
Starinski način lečenja hemoroida. Sastoji se u za- idaeus), 50 grama svežeg maslaca (butera). Maslac treba
grevanju dela tela oko anusa parama stipse (alauna), koje prethodno brižljivo rastopiti na pari od ključale vode (u
usled jakih koagulacionih svojstava podstiču uvlačenje, ključaloj vodi) i u njega sipati isitnjene (poželjno u prah)
stezanje svega raširenog. Skuvati u emajliranom loncu 2 trave i dobro promešati. Dobijenu smešu čuvati u frižide­
litra vode i u ključaloj vodi rastvoriti 450 grama stipse. ru. Uveče pred spavanje mazati anus. Ovu terapiju treba
Dobijeni rastvor stipse kuvati na blagoj vatri 15 - 20 mi­ primenjivati svakodnevno dok se smeša ne potroši. Posle
nuta, skinuti sa vatre, zatvoriti lonac drvenim poklopcem trodnevne pauze lečenje ponoviti mazanjem.
na kome se nalazi otvor (ili umotati krajeve posude debe­ Za vreme tog lečenja ujutro natašte treba popiti ča­
lim peškirom) i zagrevati anus iznad pare 20 - 30 minu­ šu sveže surutke, a tokom dana pojesti 5 - 1 0 plodova od
ta. kleke (Juniperus communis), skuvanih u toplom ulju od
Posle zagrevanja preporučuje se namazati anus (iz­ maslaca i osušenih u toploj rerni. Plodovi kleke imaju
nutra i spolja) vazelinom i obavezno uzeti bilo kakav bilj­ protivupalno, protivmikrobno, diuretičko, anestetičko
ni purgativ, pošto je koagulacioni i stežući efekat toliko dejstvo, izbacuju žuč, aktiviraju motornu funkciju creva i
jak, da može izazvati zatvor i jako stezanje pravog creva. slično. Njihova lekovita svojstva su dobro poznata kod le­
Primena ulja donekle „vlazi" i ublažava to dejstvo. Purga­ čenja hemoroida.
tiv podstiče stolicu, koja se posle navedene terapije obave­
zno normalizuje.
Zagrevanje treba vršiti najviše jednom nedeljno.
Obično su tri zagrevanja dovoljna da se postigne izrazito
lekovit efekat. Za vreme lečenja treba piti vodu, u kojoj su
se 30 minuta kuvali čisti opiljci od gvozda.
Za vreme lečenja prema ovom metodu iz dnevnog
obroka treba isključiti sveže mleko i crni čaj (on koaguli-
ra). Crni čaj može se zameniti zelenim, a najbolje čajem
od trava.
Ako nemate stipsu, navedena terapija može se spro­
vesti sa 1,5 litar mleka, u koje treba dodati 4 velike glavi­
ce luka. Tehnologija pripremanja i lečenja je ista.
Kod jakih hemoroidnih bolova može se koristiti sle-
deći recept. Uzeti 5 grama praška od cvetova hajdučke tra­
ve (Achillea millefolium) i 5 grama listova maline (Rubus
OSTEOHONDROZA PROFILAKSA
I LEČENJE OSTEOHONDROZE

Radi profilakse i lečenja osteohondroze treba ispu­


niti niz zahteva.
Treba spavati na leđima ili stomaku na tvrdom kre­

O steohondroza - jedno od najrasprostranjenijih obo­


ljenja potporno-motornog aparata u srednjem i stari­
jem životnom dobu. To je oboljenje hrskavičnih površina
vetu. Zato ispod dušeka treba staviti „štit" - šperploču de­
bljine jedan centimetar ili daske jednu do druge. Dužina
„štita" mora da odgovara dužini kreveta.
kostiju potporno-motornog aparata, prvenstveno kičme, Kod osteohondroze je veoma korisna jutarnja gim­
kao i karlično-bedrenih i zglobova kolena. nastika u trajanju od 10 do 15 minuta. U kompleks vežbi
Kod osteohondroze vrata i gornjeg dela grudnog ko­ treba uključiti vežbe za pokretljivost kičme u svim delovi-
ša javljaju se razni bolovi: u predelu srca (često ih dijagno- ma i u svim pravcima, vežbe za zglobove ruku i nogu
stikuju kao pojavu ishemijske bolesti ili stenokardije), u (uključujući pokrete mahanjem).
ramenom zglobu i duž cele ruke, s jedne ili obe strane, u Za vreme pogoršanja stanja osteohondroze kontra-
glavi, kao i glavobolje sa kratkotrajnim gubitkom svesti indikativni su skokovi, podskakivanja i trčanje, koji vrše
(zbog poremećaja snabdevanja mozga krvlju). veliko opterećenje na međupršljenske diskove.
Osteohondroza u srednjem i donjem grudnom delu Ljudi, koji rade sedeći, treba da prave pauze u ve-
kičme može da izazove bolove u podbratku i u stomaku, žbanju u trajanju 5 - 6 minuta posle svakih 1,5 - 2 sata
što često greškom povezuju sa oboljenjem želuca, pankre­ rada, tj. 3 - 4 puta tokom radnog vremena u početnom
asa, žučne kese (mehura) i creva. položaju stojeći; oni koji rade stojeći - 2 - 3 puta tokom
Pri rasprostranjenoj osteohondrozi, a ponekad i kod radnog vremena vežbe u položaju sedeći; koji rade sedeći,
osteohondroze u slabinskom delu kičme oštećuju se kar- stojeći i hodajući - 1 - 2 puta dnevno u početnom polo­
lično-bedreni zglobovi i zglobovi kolena. U tom slučaju na žaju sedeći i stojeći. U kompleks vežbi uključiti vežbe za
rendgenskim snimcima karlično-bedrenih i zglobova ko­ pokretljivost kičme u vratnom, grudnom i slabinskom de­
lena vidne su degenerativne promene hrskavične površi­ lu u svim pravcima.
ne, koštane izrasline u vidu bodlji (klinova) i sužavanje
zglobnih pukotina. Pažnja! Oboleli od osteohondroze treba da iz kom­
Pri osteohondrozi u slabinskom delu kičme često se pleksa lekovite gimnastike potpuno isključe (ili, u kraj­
uočava ispadanje i uklještenje diskova. njoj meri, ograniče) vežbe za trbušnu presiju. Zato u po­
četku treba vežbati u fiksirajućim povezima ili korsetima.
KAKO O T K L O N I T I B O L O V E ARTRITIS
KOD O S T E O H O N D R O Z E

Treba zauzeti takav stav (pozu), da mišići leda, sla-


binskog i vratnog dela kičme budu maksimalno opušteni,
jednostavnije rečeno, leći na leda ili na stomak. U leže-
ćem položaju na leđima treba saviti noge u kolenima i
karlično-bedrenim zglobovima i staviti ih na visoki valjak
(na primer, smotano ćebe), tako da stopala ne dodiruju
R eč artritis u prevodu s latinskog jezika na naš jezik
znači upala zglobova. Ako je upalom napadnuto više
zglobova, to oboljenje se naziva poliartritis (poli označava
postelju (golenice nogu treba da vise opušteno). Ispod sla­ mnogo). Pod artritisom se podrazumeva mnoštvo obolje­
bina (krsta) treba staviti mali mekani jastuk tako da slabi­ nja zglobova upalnog karaktera, koja se javljaju kako pri
ne dobro naležu na njega. Uzglavak kreveta od nivoa lopa­ prodiranju infekcije tako i pri narušavanju procesa razme-
tica treba blago podići. ne materija (podagra). Artritis se može razviti kao posle­
Opuštanje leđnih mišića, mišića slabina i stražnjice, dica reumatizma, angine i drugih streptokoknih obolje­
kao i mišića donjih udova ne samo da otklanja bol, već i nja.
podstiče postepeno otklanjanje upalnog procesa, resorbo- Artritis se, pre svega, ispoljava bolom u zglobu pri
vanje otoka, stvaranje povoljnih uslova za zarastanje napr- kretanju, crvenilom i povećanjem obima (oteklinom) na
snuća i većih naprslina fibroznog prstena međupršljena- mestu oštećenja. Oko zgloba se znatno povećava tempera­
stih diskova, smanjujući upola pritisak u diskovima. tura tela. U šupljini zgloba može se nagomilavati tečnost.
Treba se pridržavati režima potpunog mirovanja - To oboljenje odražava se i na opšte stanje organi­
jer aktivno pokretanje udova i trupa u akutnom periodu zma: javljaju se slabost i opšte povećanje telesne tempera­
znatno traumira degenerisani disk i pojačava nadražaj ture. Artritis najčešće zahvata zglobnu tečnost, a ako se
nervnog završetka. Ako u vratnom delu kičme postoji ne leci, prelazi na hrskavicu, vezivno tkivo, tetive i kosti.
ulegnuće, na to mesto treba podmetnuti valjčić (na pri­ Za lečenje artritisa koristi se veliki broj različitih
mer, od savijenog peškira). masti i krema, koje otklanjaju bol i otok. Masti i kreme
Kod osteohondroze na bilo kom lokalitetu treba iz- treba utrljavati u kožu iznad obolelog zgloba 3 - 4 puta
begavati hlađenje organizma. Preporučuje se brisanje i tr­ dnevno. Kao sredstvo za unutrašnju upotrebu treba uzi­
ljanje tela lanenim ili pamučnim glatkim peškirom. mati aspirin, koji deluje ne samo kao sredstvo za ublaža­
vanje bolova, već i kao protivupalno sredstvo.
ISHRANA OBOLELIH OD ARTRITISA pe osećali su se zdravijim i snažnijim. Značajno je, da su
se te promene zadržale tokom svih 13 meseci istraživanja.
Pri obolevanju od artritisa u prvom redu treba pro- Članovi kontrolne grupe tokom prve 4 nedelje ose­
meniti ishranu. Naučnici su davno ustanovili, da dnevni ćali su manje bolove, iako nije bilo nikakvih promena u
obrok hrane utiče na artritis, i da veoma jednostavna di­ sastavu krvi. Na kraju istraživanja svi simptomi, uključu­
jeta, posebno gladovanje, može otkloniti simptome tog jući i bolove, kod tih bolesnika su pojačani.
oboljenja. Na primer, tokom jednog istraživanja, čiji su re­
zultati objavljeni u engleskom medicinskom časopisu
„Lancet" (Lanceta) norveški naučnici su uporedivali dve ŠTA R A D I T I
grupe ljudi, koji boluju od reumatoidnog artritisa. Jedna ZA RASTVARANJE SOLI U ZGLOBOVIMA?
grupa, od 27 ljudi, pridržavala se eksperimentalne vegeta­
rijanske dijete, a druga kontrolna grupa od 26 ljudi - obič­ Prilikom taloženja soli u zglobovima preporučuju se
ne dijete. različita utrljavanja, koja omogućavaju da se soli rastvara­
Vegetarijanska dijeta obuhvatila je tri etape. U prvoj ju. Radi toga sastav za utrljavanjc odabira se tako da ima
etapi, koja je trajala od 7 do 9 dana, ispitanicima su pred­ razredujuća, zagrevajuća i smekšavajuća svojstva. Evo jed­
lagani odvari od povrća, sokovi od povrća, čajevi od trava nog recepta.
i češnjak (beli luk). U drugoj etapi, koja je trajala 3,5 me- Uzeti flašu u koju se može naliti pola litra tečnosti
seca, u dnevni obrok uključena je samo vegetarijanska i u nju staviti parče kamfora (ima razredujuća svojstva) ve­
hrana. Bolesnici nisu jeli meso, jaja, mlečne produkte, ci- ličine 1/4 kocke šećera. U flašu naliti 150 mililitara ter-
truse, rafinad (šećer u kockama), začine, soli i žitarice, ko­ pentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva), 150 milili­
je sadrže lepak (koagulans). Posle 4 meseca u dnevni tara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva), dodati
obrok su počeli da uključuju mlečne produkte, po jedan 150 mililitara 70%-og alkohola (zagreva, prodire). Pre upo­
dnevno. Te dijete ispitanici su se pridržavali godinu dana. trebe sve dobro promućkati. Pred spavanje dobro utrljati
Članovi obe grupe vodili su dnevnike, u kojima su regi- (dok se ne osuši) i umotati nečim vunenim i tako držati
strovali svoje sklonosti prema ukusima i opisivali sve preko noći (vuna dobro zadržava toplotu, koja aktivira
simptome. procese rastvaranja soli).
Rezultati istraživanja bili su zadivljujući. Već posle
mesec dana kod članova eksperimentalne grupe uočeno
je primetno smanjivanje broja oteklih i mekih zglobova. ODVAR ZA I Z B A C I V A N J E Š L J A K E
Skratili su se periodi jutarnje utrnulosti i drugi simptomi,
Odvar od jelovih iglica (četina), ljuske od luka i plo­
koji prate napade artritisa. Osim toga, ispitanici iz te gru-
dova šipka pogodni su za izbacivanje šljake iz organizma.
99
Uzeti 5 supenih kašika isitnjenih iglica (poželjno je SINDROM HRONIČNOG UMORA
uzeti mlade iglice), 2 - 3 supene kašike isitnjenih plodo­
va šipka i 2 supene kašike ljuske od luka i preliti ih sa 0,7
litara vode, dovesti do ključanja i zatim kuvati na slaboj
vatri 10 minuta. Ostaviti da odstoji preko noći. Procediti i
piti umesto vode po pola litra dnevno tokom 4 meseca.
Ako nemate problema sa bubrezima, ljusku od luka nije
obavezno dodavati (ona leci od pielonefritisa). S indrom hroničnog umora karakteriše se stalnim ose-
ćajem jakog umora, bolovima u mišićima, grozniča­
vim stanjem, pospanošću i depresijom, koji traju meseci-
ma, a ponekad i godinama. Radna sposobnost ljudi sma­
njuje se na pola. Pri tome oni ne obolevaju ni od psihič­
kih oboljenja, ni od infektivnih, nemaju hormonalne po­
remećaje, ne zloupotrebljavaju lekove i ne postoji nikakav
uticaj toksičnih materija na njihov organizam.
Kod obolelog od sindroma hroničnog umora prisut­
no je najmanje šest od nabrojanih simptoma, koji se stal­
no ili povremeno ponavljaju tokom šest meseci i duže.
1. Ispoljavanje prehlade ili slabo izraženog stanja
groznice.
2. Neprijatni osećaji tipa bolešljivosti u nosnoj du­
plji-
3. Osećaji bolešljivosti ili naduvenosti limfnih čvo­
rova na vratu ili ispod pazuha.
4. Opšta iscrpljenost organizma.
5. Neshvatljivi bolovi u mišićima.
6. Jak umor i slaba sposobnost organizma za obna­
vljanje u toku 24 sata posle bilo kakvog fizičkog
rada.
7. Spontana glavobolja.
8. Osećaj bolešljivosti u zglobovima bez njihovih
spoljašnjih promena.
9. Zaboravnost ili prekomerna razdražljivost, ne­ ozbiljnija oboljenja (srca, krvnih i drugih sudova, bubre­
sposobnost koncentracije pažnje. ga, zglobova i slično).
10. Pogoršanje sna. Četvrti-jedanaesti simptomi. Oni ukazuju na opštu
11. Brza pojava navedenih simptoma tokom nekoli­ zagađenost organizma i njegovo oštećenje od patogenih
ko časova ili dana. mikroorganizama.
Razmotrimo detaljnije svaki od simptoma. Opšta zagađenost i oštećenje organizma od patoge­
Prvi simptom. Prehlada znači zagađenost organi­ nih mikroorganizama uzrokuje opštu iscrpljenost - sma­
zma sluznom šljakom (prepobuđivanje životnog principa njivanje tonusa, životna snaga organizma troši se na su­
sluzi), na kojoj su počeli da se razmnožavaju patogeni mi­ zbijanje bakterijske infekcije (na to ukazuju i česta, nedo­
kroorganizmi i izazvali su upalu - tipični simptomi pre­ voljno izražena grozničava stanja), javljaju se neshvatljivi
hlade. Grozničavo stanje govori o tome, da se životne sile bolovi u mišićima (usled nagomilavanja u njima toksič­
(snaga) organizma troše na gušenje infekcije. Organizam nog sadržaja šljake i životne aktivnosti patogenih mikro­
se u celini suprotstavlja mikrobnoj agresiji i zagađenosti. organizama), veliki umor i nedovoljna sposobnost organi­
zma da se oporavi tokom 24 sata posle nekog fizičkog ra­
Drugi simptom. Neprijatni osećaji tipa bolešljivosti
da (posledica smanjivanja opšteg životnog tonusa organi­
u nosnoj duplji (ždrelu) upravo označavaju tipične simp­
zma, nema snage za oporavak), glavobolje (trovanje mo­
tome prehlade - upalu, koja može biti veoma slaba (ne­
zga bakterijskim toksinima), osećaj bolešljivosti u zglobo­
prijatni osećaji u nosnoj duplji), slaba (simptomi bolešlji­
vima bez njihove spoljašnje izmene (imuni odgovor veziv­
vosti i crvenilo), jaka i veoma jaka.
nog tkiva organizma na toksičnost patogenih mikroorga­
Treći simptom. Osećaji bolešljivosti ili otečenost nizama i zagađenost). Navedeni procesi nagomilavaju
limfnih čvorova na vratu ili ispod pazuha znači, da orga­ šljaku u organizmu i u zavisnosti od osobina individualne
nizam u borbi protiv infekcije mobilizuje limfni imuni si­ konstitucije čoveka dovode do prepobudivanja jednog ili
stem. Limfni čvorovi krajnika nisu u stanju da se odupru drugog životnog principa. Prepobuđivanje vetra uzrokuje
agresiji infekcije i potrebna im je pomoć. Krajnici su prva zaboravnost, žuči - razdražljivost, sluzi - apatičnost i de­
i najjača zaštita organizma od prodiranja raznovrsnih pa­ presiju. Prepobuđivanje životnih principa, posebno vetra,
togenih mikroorganizama u organizam. Ali mi tu zaštitu izaziva probleme sa snom, a brzo ispoljavanje navedenih
slabimo pijući hladne napitke i uzimanjem produkata ko­ simptoma tokom nekoliko časova ili dana znači samo jed­
ji stvaraju sluz u organizmu. U krajnicima se usled prisu­ no: zagađenost i bakterijsku agresiju, izazvane izopače­
stva sluzi razmnožavaju patogene bakterije koje ih razara­ nim načinom života produžavaju da deluju, imuni sistem
ju. Ako se krajnici odstrane, organizam ostaje bez zaštite hronično slabi i svakog časa mogu nastati ozbiljna obolje­
od naredne agresije mikroba i vremenom se javljaju nja.
Većina obolelih navodi, da su počeli da osećaju ne viruse. Sa priličnim uspehom oni primenjuju niz anti-
umor odmah posle preležanog infektivnog oboljenja, na depresanata, koji povećavaju energiju, podižu raspolože­
primer gripa. Kod drugih ljudi bolest se javlja u periodu nje ili poboljšavaju noćni san. Prepisuju protivvirusne le-
kada su preživeli neki stres, našli se u neuobičajenoj situ­ kove, gama-globulin, injekcije vitamina B 1 2 i drugo.
aciji (na primer, za vreme razvoda, posle smrti nekog od Da bi se potpuno izbavili od sindroma hroničnog
članova porodice, promene radnog mesta). Kada je reč o umora i povećali svoju životnu aktivnost, predlažem da
zagađenosti, do nje dolazi tako neprimetno, da čovek u to dobro proučite svoj način života, da očistite organizam od
i ne sumnja, pa je zato ne može izdvojiti kao glavni uzrok. šljake i da primenite nekoliko kura lečenja od parazita.
Eto zašto većina ljudi ukazuje samo na grip i stres. Način života treba regulisati i uskladiti sa biorit-
Ako se pozovemo samo na naučne podatke, oni po­ mom prirode, tada će vaša životna snaga dejstvovati u re­
kazuju na odstupanje od normi pri proračunu leukocita zonanci sa snagom prirode i brzo će se obnoviti. Život i
(uključivanje imune zaštite organizma), manje poremeća­ aktivnosti bez uzimanja u obzir bioritma - drugi je glavni
je u radu jetre (prisustvo portalne hipertonije), povećan uzrok, koji čovečji organizam vodi prema oboljenjima sin­
broj antitela protiv raznih virusa (virusna i bakterijska droma hroničnog umora (prvi uzrok je zagađenost organi­
agresija) i tkiva (u njima se nagomilala šljaka) ili neznat­ zma).
no povećanje ili smanjivanje opšteg broja antitela u pore- Zašto ljudi, koji su postigli materijalno blagostanje,
đenju sa uobičajenim. Ispostavlja se da su mnogi zaštitni stvaralački procvat, na kraju stradaju od sindroma hronič­
faktori prigušeni, dok istovremeno drugi ispoljavaju pove­ nog umora? Zato što se trude, uzdajući se u svoju snagu,
ćanu aktivnost i, obrnuto, brzo se troši i sagoreva životna i ne uzimajući u obzir vreme, da nešto prezalogaje u ho­
snaga organizma. du (piroške, napitke, koka-kolu i slično), stimulišu svoju
Od sindroma hroničnog umora može oboleti svaki radnu sposobnost jakim čajem, kalom, šećerom, puše­
čovek, koji živi spontano (jednostavno sagorevajući svoj njem (a neki i narkoticima), a opuštaju se i odmaraju uz
životni potencijal) ili u trci za materijalnim blagom ne že­ alkohol i obilna jela.
li ništa da zna, osim svoje komercijalne delatnosti (radeći Zato preporučujem da uzimanje hrane regulišete u
uprkos svim biološkim normama, prenaprežući se). skladu sa bioritmom organizma. Treba jesti ovim redosle-
dom: tečnost pre jela, potom salata ili bareno povrće, a za­
tim monolitna kaša ili neko jelo sa belančevinama i u pra­
LEČENJE
vilnoj kombinaciji. To će omogućiti organizmu da blago­
SINDROMA HRONIČNOG UMORA vremeno dobije sve što mu je potrebno i u dovoljnoj koli­
čini. Iz dnevnog obroka isključiti razne stimulatore i rafi­
Lekari pokušavaju da primenom raznovrsnih lekova
nirane produkte (čaj, kafu, bombone, šećer, kolače, raa-
jačaju čovekov imunobiološki sistem ili deluju na određe-
slac i slično), jesti više prirodnu, svezu hranu i piti sveže PROSTATITIS I ADENOM PROSTATE
iscedene sokove od povrća i voća.
Svakoga dana radite fizičke vežbe. Čak i neznatno
fizičko opterećenje (jedna ili dve posteljne vežbe, zateza­
nje trbušnih mišića) mnogo će vam pomoći. Stalno prena-
prezanje izaziva paralisanje mišića, pojavu bolnih žarišta
u telu i mišićima. Fizičke vežbe otklanjaju paralisanost,
opuštaju mišiće, pune organizam energijom, obnavljaju
normalni električni naboj micelija (oko kojih se zadržava
P rostatitis je upala prostate, propraćena njenim oto­
kom i bolesnom osetljivošću. To oboljenje često prola­
zi skriveno i uzrokuje poremećaj polne funkcije i sperma-
voda) i organizma u celini. One odlično utiču na psihičko
togenezu. Spermatogeneza je proces stvaranja muških
i fizičko stanje čoveka.
polnih ćelija u testisima. Rezultat je da slabi i dolazi do
Radi obnavljanja životne snage veoma je dobro ko­
poremećaja potencije. Osim toga, prostatitis je često pra­
ristiti razne terapije koje čeliče organizam, primenjivati
ćen vezikulitisom - upalom semenih kesica.
kontrastno tuširanje (topao mlaz 30 sekundi, prohladan -
Prema raspoloživim podacima, od prostatitisa da­
5-8 sekundi, i tako naizmenično 5 - 1 0 puta) i jednom
nas boluje od 20 do 40% muškog stanovništva na planeti.
nedeljno posećivati vlažnu saunu (to ne samo da opušta
Neki podaci su još sumorniji. Prema tim izvorima, od pro­
organizam, već delimično iz njega izbacuje šljaku).
statitisa boluje do 80% muškaraca. Verovatnoća tog obo­
Veoma je korisno jednom u 2 nedelje gladovati po
ljenja povećava se sa starenjem, i često najplodotvornije
36 - 42 sata. To stimuliše imunu zaštitu organizma (pove­
godine života muškarca bivaju otrovane tom teškom bole­
ćava aktivnost leukocita), čisti, trenira životnu snagu orga­
šću. Međutim, danas sve češće od prostatitisa obolevaju i
nizma (povećava njen potencijal), otklanja stresove i jača
sasvim mladi muškarci - 25 - 30 godina. Lekari tvrde, da
voljne osobine.
se to oboljenje naglo podmladuje. Slične cifre karakteri­
U svakodnevnoj aktivnosti nemojte se rasplinjavati, stične su i za rasprostranjenost adenoma. Prema statisti­
od svih poslova izaberite najvažnije i rešavajte ih. Naučite ci, adenom se javlja kod 20% muškaraca u dobu oko četr­
se da ne radite ono, bez čega možete proći. Raspodeljujte desete godine, kod 50% muškaraca oko šezdesete godine
energiju i vreme na poslove koje sigurno možete uraditi. i kod 80% muškaraca oko osamdesete godine života.
Ni u kom slučaju ne dozvolite da vas obuzme me-
Postoji nekoliko varijanti prostatitisa.
lanholija (depresija) i ne sažaljevajte sami sebe. Samosa-
žaljenje vas čini potištenim, guši fiziologiju. Sačuvajte op­ Bakterijski prostatitis može da traje u akutnom i
timizam. Onaj, ko ne opušta ruke, najbolje izlazi na kraj hroničnom obliku. U tom slučaju upala prostate izazvana
sa svakom bolešću. je bakterijskom infekcijom. Ta bolest se često javlja kao
rezultat oboljenja koja se prenose polnim putem, kada le-
čenje nije bilo blagovremeno ili je bilo nepravilno. U po- AKUTNI BAKTERIJSKI PROSTATITIS
slednje vreme sve češće se sreće hlamidijski prostatitis.
Akutni bakterijski prostatitis javlja se na fonu infek­
Iako se bakterijski prostatitis ponekad naziva infektivnim,
cije mokraćnopolnih puteva. Akutni prostatitis propraćen
ni jedan od njegovih oblika nije zarazan.
je drhtavicom i groznicom, koje počinju iznenada, bolovi­
Postoji i nebaktcrijski prostatitis. Priroda njegovog
ma u donjem delu stomaka i medici (perineumu), jakom
nastanka do danas je ostala zagonetka za lekare. Simpto­
potrebom za mokrenjem ili otežanim mokrenjem, što
mi tog oboljenja mogu biti bolovi u zglobovima, mišići­
može dovesti do zadrške mokraće. Može se pojaviti krv u
ma, donjem delu leda, delu tela iza mošnice. Sevanje (bo­
mokraći. Mokrenje prati jak bol ili peckanje.
lovi) u kostima, vrućina, drhtavica karakteristični su za
Ako ste uočili slične simptome, treba da odete leka­
akutni prostatitis. Bolest je propraćena i pojavom kao što
ru. Možda je potrebna hospitalizacija. Bolesnik se lako le­
je poremećaj uriniranja, uključujući krv u mokraći, bolne
ci antimikrobnim preparatima, ako se sa terapijom počne
ejakulacije (izbacivanje semena).
na vreme.
Lečenje prostatitisa zavisi od tipa oboljenja. Tako
se, nebakterijski prostatitis ne može izlečiti antimikrob-
nim preparatima - antibioticima, dok se bakterijski ne HRONIČNI BAKTERIJSKI
može izlečiti bez njih. Zato je, pri pojavi navedenih simp­ PROSTATITIS
toma, potrebno obratiti se lekaru, da bi se uradile analize
i pravilno odredio tip prostatitisa. Hronični bakterijski prostatitis obično se ispoljava
Drugo rasprostranjeno oboljenje muškaraca starijeg čestim infekcijama mokraćnih kanala, kada bakterija ko­
uzrasta - adenom prostate. To je dobroćudna (benigna) ja ih izaziva postaje otporna na lekove, koji treba da je
hiperplazija, tj. tumor prostate, praćen upalnim procesi­ uništavaju. Simptomi: otežano, često i bolno mokrenje,
ma. bol se može lokalizovati u donjem delu leda, u medici
(perineumu), penisu, mošnicama i pravom crevu. Kod
Uzroci za nastanak ta dva oboljenja su različiti, iako
nekih muškaraca bolovi se pojačavaju kako posle polnog
se njihovi simptomi i karakter toka bolesti u mnogo čemu
akta tako i pri dužem uzdržavanju. Često se uočava poja­
poklapaju, jer i jedno i drugo oboljenje izazivaju upalu
čano znojenje i osećaj hladnoće u medici. Ponekad, po­
prostate.
sebno posle defekacije ili fizičkog opterećenja, uočava se
Glavni simptom adenoma prostate je često i oteža­
lučenje iz mokraćnog kanala. Karakteristični simptomi
no mokrenje (uriniranje). Zatim slabi pritisak mokraće,
su: povećana razdražljivost, plahovitost, mlitavost, brzo
javlja se osećaj nepotpunog pražnjenja mokraćne bešike,
umaranje, gubitak apetita i poremećaj sna. Bez obzira na
bol i teskoba.
to simptomi te bolesti ne ispoljavaju se odjednom, već ka­
da se nagomila znatna količina bakterija.
Hronični bakterijski prostatitis se najčešće sreće drugi slučajevi prelaska infekcije sa jednog organa male
kod muškaraca koji su imali infektivno oboljenje mokrać- karlice na druge organe.
nopolnog sistema. Praktično sva infektivna oboljenja, ko­ U starijem dobu česte su kombinacije prostatitisa sa
ja se nepravilno lece, mogu izazvati hronični prostatitis. adenomom prostate.
To se često dešava kada pacijent samovoljno prekida da
pije lekove, jer smatra da se izlečio, ili kada sam sebi pre­
pisuje antibiotike. Takvo lečenje često dovodi do toga, da NEBAKTERIJSKI PROSTATITIS
se mikrobi zadržavaju, i još više da postaju otporni na od­
ređene antibiotike. Taj oblik prostatitisa nije vezan za mikrobnu infek­
Drugi uzrok hroničnog toka procesa jeste inficira­ ciju. Ovo oboljenje je učestalo. Antibiotici na njega, na­
nje kamenca prostate. On postoji kod 75% muškaraca ravno, ne deluju. Uz to niko do danas nije otkrio uzrok
srednjeg uzrasta, a u starosti skoro kod svih. To su veoma nastanka tog oboljenja. Međutim, nesumnjivo je da raz­
sitne i, po pravilu, bezopasne tvorevine, ali ako u prosta­ voj upalnog procesa u prostati umnogome zavisi od predi­
tu dospe infekcija, oni mogu da se inficiraju. Pri tome spozicija - poremećaja procesa razmene materije i krvoto­
oboljenje poprima posebno uporne forme. Simptomi se ka, prisustva zastoja u organu.
obnavljaju uvek iznova i iznova. Ovaj oblik prostatitisa se Većina obolelih od nebakterijskog prostatitisa nisu
ne leci u potpunosti antibioticima, zbog čega lekari neret- imali infekcije mokraćnopolnih kanala. Pri analizi izluče-
ko preporučuju da se kamenje odstrani hirurškim putem. vina žlezde uočavaju se bele krvne ćelije - leukociti, što
Posledica hroničnog prostatitisa je poremećaj polne ukazuje na upalni proces, ali tragovi infekcije nisu vidlji­
funkcije. Pri dužem toku bolesti smanjuje se polna strast, vi u mokraći.
javlja se problem sa erekcijom, sve su češći slučajevi pre- Simptomi tog oboljenja praktično se ni po čemu ne
vremene ejakulacije. To je povezano kako sa hormonal- razlikuju od simptoma hroničnog bakterijskog prostatitisa.
nim poremećajima tako i sa poremećajem nervne regula­
cije polne funkcije.
Najteži ishod prostatitisa je srastanje tkiva prostate FAKTORI RIZIKA -
sa naknadnim smežuranjem organa. Osim toga, prostati­
tis pogoršava stanje bubrega i mokraćnih kanala i izaziva Ni iz daleka se ne može reći, šta je izazvalo upalu
u njima upalni proces. To može dovesti do pojave kamen­ prostate kod konkretnog bolesnika. Ali se mogu nabrojati
ca u mokraći (litijaze mokraćnih kanala) 9 . Mogući su i faktori, koji povećavaju rizik od ovog oboljenja.
1. Nepravilno lečena infektivna i upalna oboljenja
9
Primedba prevodioca. mokraćnopolne sfere.
2. Infekcija bubrega ili mokraćne bešike. U tom slu­ liza mokraće, koja se izvodi prema specijalnom metodu,
čaju patogeni mikrobi dospevaju u prostatu iz mokraćnog kada se određene porcije mokraće sakupljaju u posebne
kanala. posude. Upoređenjem uzoraka mokraće, lekar može da
3. Posebnu grupu rizika čine homoseksualci. Pri odredi izvor infekcije, ako ona, naravno, postoji: to može
analnom seksu u penis mogu dospeti kolibakterije iz pra­ biti uretra, mokraćna bešika, prostata. Kad odredi uzrok
vog creva, i zatim prodreti u mokraćne kanale i prostatu. oboljenja, lekar može da odabere najpodobniji lek za taj
4. Oslabljeni imunitet. tip infekcije.
5. Prisustvo u organizmu drugih žarišta upale: po­ Za ostale slučajeve potrebna su različita dijagnostič­
sebno u organima male karlice (cistitis, proktitis, kolitis), ka sredstva.
kao i u zubima napadnutim karijesom, i u krajnicima. Važan test za određivanje prostatitisa je masaža žle-
6. Poremećaj procesa razmene i krvotoka, prisustvo zde (prostate), koja se vrši trarrsrektalnirn pregledom
zastoja u prostati usled patologije krvnih sudova kod he­ (TRP), koji se obavlja kroz pravo crevo. To je bezbolna te­
moroida. varikoznog proširenja vena semenog kanalića i rapija koja ne traje dugo, iako kod većine bolesnika izazi­
donjih ekstremiteta. Zastoj u prostati podstiču i hronična va osećaj nelagodnosti. Ali upravo taj pregled brzo daje
oboljenja: poliartritis, osteohondroza, patologija srčano- važnu informaciju, koja se ne može dobiti na drugi način.
vaskularnog sistema. Kod akutnog prostatitisa za vreme TRP uočava se veoma
7. Neredovan polni život, koji uzrokuje zastoj sekreta oselljiva, otekla, vruća i tvrda prostata. Za vreme pregle­
u prostati uporedo sa zastojem krvi u venama tog organa. da lekar energično masira žlezdu ili je pritiskuje, da bi iz
8. Nedovoljno kretanje, zatvori, zloupotreba alkoho­ uretre izašle tečne izlučevine, koje se zatim podvrgavaju
la, takođe, podstiču venozni zastoj u prostati i razvoj pro­ biohemijskoj analizi.
statitisa. Konačna dijagnoza postavlja se na osnovu kliničkih
simptoma, ispitivanja mokraće i tečnosti iz prostate.

DIJAGNOSTIKA PROSTATITISA
OSNOVNI NAČINI LEČENJA
To oboljenje je veoma teško dijagnostikovati, pošto Kod akutnog prostatitisa prvo se skida telesna tem­
simptomi mogu biti prouzrokovani drugim uzrocima: in­ peratura, a ona je, po pravilu, visoka, i stabilizuje se sta­
fekcijama mokraćnopolnog sistema, upalom uretre, ade- nje obolelog. Često se prepisuju diuretici i purgativi, po­
nomom prostate itd. što akt defekacije neretko pojačava bolne osećaje. U ne­
Najjednostavnije je dijagnosticirati akutni bakterij­ kim slučajevima, kada bolesnik nije u stanju da sam mo­
ski oblik bolesti. Glavno u dijagnostici prostatitisa je ana- kri, uvodi se kateter.
Kod bakterijskog prostatitisa prepisuju se antibiotici. preporučuje razgibavanje celog tela. To podstiče bolju cir­
Kod nebakterijskog prostatitisa lekari se trude da kulaciju krvi i ima odličan tonizujući efekat. U te name-
olakšaju simptome oboljenja. Prepisuju lekove, koji opu­ ne može se primenjivati bilo koji gimnastički kompleks
štaju mišiće prostate i olakšavaju mokrenje. Ponekad pre­ vežbi.
poručuju sredstva protiv upale i vruće sedeće kupke. Ne­ Masaža slabmsko-sakrumskog dela tela. Stanite us­
kim bolesnicima pomaže dijeta. Uočeno je, da neki pro­ pravno i stavite ruke na slabine. Počnite terapiju od milo­
dukti, na primer ljuta jela i kofein, pojačavaju simptome vanja. Ruke lagano pokrećite niz kičmu od stražnjice pre­
prostatitisa. To se odnosi i na alkoholne napitke. ma slabinama, zatim s obe strane, podižući se sve više i
Pojave zastoja u prostati, kada nema akutnog upal­ više.
nog procesa, često se preporučuje kako bi se otklanile le- Dalje jastučićima prstiju spiralno vršite masažu. Pr­
kovitom gimnastikom i masažom. stima obe ruke izvodite kružne pokrete, kao da sve dublje
i dublje prodirete u tkivo. Pokrete u početku izvodite od­
ozgo nadole, a zatim u stranu.
MASAŽA KOD PROSTATITISA
Potom stavite jastučiće prstiju za širinu dlana s obe
Veliki značaj u lečenju oboljenja organa male karli- strane kičme. Počnite da ih vučete po koži uvis, gurajući
ce, konkretno prostate, ima otklanjanje pojava zastoja u kožu prema kičmi. Gnječite ceo deo slabina 2- 3 minuta.
tom delu organizma i poboljšanje krvotoka u samoj pro­ Ako imate vremena i želju - može i duže.
stati. Zbog toga je sve rasprostranjenija samomasaža, iz­ Zatim razmaknite noge u širini ramena i stavite ru­
među ostalog, akumpunkturna, japanska tehnika prstima ke na pojas. Telo nagnite napred pod uglom od 90 stepc-
- šiacu i lekovita gimnastika. Koji od tih efikasnih načina ni. Uradite nekoliko kružnih pokreta telom u obe strane.
koristiti, preporučiće vam iskusni specijalista, ili vlastita Ako patite od radikulita - oprezno. Masažu završite milo­
intuicija. Svi ti metodi opisani su u specijalnoj i popular­ vanjem slabina i krsta.
noj literaturi. U ovoj knjizi predlaže se opis najjednostav­
nije terapije - samomasaže, koja je veoma efikasna kod
polnih poremećaja. FITOTERAPIJA KOD PROSTATITISA
Samomasažu je najbolje raditi na gladan želudac,
približno na 30 minuta do 1 sat pre jela. Opšta dužina tra­ Sredstva narodne medicine kod prostatitisa služe
janja iznosi 5- 7 minuta. Rezultati će biti dobri samo pod kao dopunski način terapije. Bez obzira na to ona mogu
uslovom, ako se izvode redovno. znatno olakšati patnje i ubrzati ozdravljenje.
Najvažniji deo tela za masiranje pri lečenju prosta­ Dobar lekoviti efekat ispoljavaju mikroklistiri sa
titisa je deo oko slabina i krsta (sakruma). Ali pre toga se ekstraktom kamilice (Chamomilla recutita), kantariona
(Hypericum perforatum), hajdučke trave (Achillea mille­ Ekstrakt od ovsa i brezovih pupoljaka pomešati sa
folium), žalfije (Salvia tesquicola) i nekih drugih lekovitih ekstraktom šipka (1:1) i piti 1 - 2 puta dnevno po pola ča­
biljaka, čije dejstvo otklanja upalu. Njima se često dodaje še. Tim ekstraktom mogu se zapivati mumije, cvetni prah,
med, što pojačava efekat. U tu svrhu 2 supene kašike tra­ propolis, koji su korisni kod oboljenja prostate.
ve treba preliti sa 100 mililitara ključale vode, ostaviti da Uzeti kafenu kašičicu koprive (Urtica dioica, U.
odstoji 1 sat i procediti. Tokom meseca svakoga dana uve- urens), preliti sa 1 čašom hladne vode, staviti na vatru,
če (preko noći) primenjivati mikroklistire sa po 50 milili­ kuvati dok ne proključa i držati na vatri 1 minut, posle to­
tara ekstrakta. ga skinuti sa vatre, ostaviti da odstoji 10 minuta i procedi­
Radi klistiranja možete koristiti i ovakav recept. ti. Piti ujutro i uveče po 1 čašu.
Rastvoriti 40 grama propolisa u 200 mililitara alkohola i Osim odvara i ekstrakta upotrebljavaju se svezi so­
u to dodati 2 grama ulja od kakaoa. Sa tom smešom pri­ kovi, koji održavaju vitaminski balans u organizmu i jača­
premiti mikroklistir u količini od 10 grama smeše i prime- ju snagu.
niti je uveče. Kura lečenja - 1 mesec. Posle 2 meseca le­ Iscediti sok od peršuna, pomešati sa medom u od­
čenje se može ponoviti. nosu 1:1 i uzimati po 2 supene kašike 3 puta dnevno.
Iste komponente ulaze u sastav svece (0,1 gram pro­ Uzeti u jednakim količinama sok od svežih krasta­
polisa i 2 grama ulja od kakaoa), koja se preko noći stavlja vaca, cvekle i šargarepe. Piti po 1/2 čaše na 30 minuta pre
duboko u pravo crevo. Kura lečenja - 1 mesec. Može se jela 3 puta dnevno.
ponoviti kroz 3- 4 nedelje. Tokom čitavog perioda lečenja prostatitisa preporu­
Ekstrakti i odvari se takođe primenjuju oralno. Evo čuje se stoje moguće više češnjaka (belog luka), luka, uzi­
nekih recepata. mati kalanhoju (Kalanchoe pinatum) i med po 1 kafenu
Uzeti 25 grama isitnjene ljuske divljeg kestena kašičicu nekoliko puta dnevno. Svi ti produkti jačaju imu­
(Aesculus hippocastanum), preliti ga sa 250 mililitara al­ nitet i stimulišu zaštitne sile organizma.
kohola i ostaviti da odstoji 10 dana na tamnom mestu. Kod hroničnog prostatitisa korisno je primenjivati
Smešu redovno mućkati. Posle 10 dana procediti i uzima­ kupke sa dodavanjem odvara od smeše trava - kantario-
ti po 30 kapi 3 puta dnevno. na, kokotca (Melilotus officinalis), tatule (Datura stramo­
Uzeti 15 grama trave srčenjaka (Polygonum bistor- nium), majčine dušice (Thymus serpyllum), lanenke (Li-
ta), preliti sa 200 mililitara vode i kuvati na pari (blagoj naria vulgaris), listova kupine (Rubus caeisus), breze, ki:
vatri) do polovine prvobitne zapremine. Uzimati po 30 preia (Chamnaenerion agustifolium, Epilobium agustifo-
kapi 3 puta dnevno posle jela. Lečenje vršiti 2 - 3 nede­ lium), koprive (Urtica dioica), žilovlaka (Plantago major),
lje, zatim napraviti pauzu od 2 nedelje, a kuru lečenja po­ sušenice (Gnaphalium uliginosum) i cvetova apotekarske
noviti. kamilice, uzetih u jednakim delovima. Kupka može biti
sedeća. Temperatura vode 38° C. Kupka se preporučuje Nedovoljna motorna aktivnost (kretanje itd.) podstiče
pred spavanje. negativne procese u prostati. Usled sedećeg načina života na­
Uporedo sa protivupalnim ekstraktima od trava tre­ glo se usporava krvotok u maloj karlici - i nastaje zastoj kr­
ba piti diuretike. Najefikasniji su ekstrakti od listova bo­ vi. To je drugi uzrok, usled kojeg se kod muškaraca upravo
rovnice (Vaccinium vitis idaea,V. myrtillus) i mečjeg gro­ oko prostate nagomilava sluz i dolazi do raznih poremećaja.
žđa (Arctostaphylos uva-ursi). Mečje grožđe ima još i an- Upalna oboljenja organa male karlice podstiču raz­
tiseptička svojstva, zbog čega je posebno korisno. voj prostatitisa i adenoma zbog anatomsko-fizioloških
Kod zadrške mokraće (anurije) 10 dobro pomaže prepa­ osobina. Prostata se, kao što je rečeno, nalazi u donjem
rat bazaton - ekstrakt osušenog korena koprive. Uzima se po­ delu male karlice ispod mokraćne bešike (mehura), a po­
sle jela po 1 kapsula 3 puta dnevno, zalivena sa manjom ko­ red nje prolazi pravo crevo. Znači, ako postoji upalni pro­
ličinom vode. Preparat je efikasan i kod adenoma prostate. ces u tim organima on se može preneti i na prostatu.
Odavde se jasno vidi kakve treba da budu mere pro­
filakse.
PROFILAKSA PROSTATITISA
Prvo, to je normalizacija načina života: dovoljna fi­
I A D E N O M A PROSTATE zička aktivnost, zdrava ishrana, isključivanje alkohola i
U daljem tekstu bavićemo se pitanjem šta sve spada normalan polni život. Ozbiljnu pažnju treba pokloniti
u grupu rizika. Od prostatitisa najčešće obolevaju mu­ profilaksi i blagovremenom lečenju upalnih oboljenja,
škarci u starijem dobu, koji se nedovoljno kreću i ispunja­ posebno organa male karlice.
vaju svoj život uživanjem u alkoholu, ili se neracionalno Drugo, obavezno uspostaviti čistoću debelog creva i
hrane. Kod njih se javljaju učestale upale, posebno na or­ normalizovati kiselost njegove sredine (ona treba da bude
ganima male karlice. slabo kisela). Creva se zagađuju usled nepravilne kombi­
Razvoj adenoma podstiču gojaznost, alkohol, pušenje, nacije hranljivih produkata, kuvane i rafinisane hrane,
ciroza jetre, hipertonija, ateroskleroza i poremećaj sinteze nepravilnog uzimanja tečnosti i neprirodnih napitaka. O
hormona u organizmu. Posebnu ulogu u nastajanju ove vr­ tome kako uspostaviti normalan rad creva, već je bilo re­
ste tumora ima način ishrane. Tako se, u Japanu i Kini, gde ci u prethodnim poglavljima.
u ishrani stanovništva preovladavaju biljne, a ne životinjske Treće, indikativne (dozvoljene) su sve terapije koje
masti, ovo oboljenje retko sreće. Najštetniji produkti, koji iza­ jačaju organizam, koje obnavljaju i stimulišu rad imunog
zivaju tumor prostate, jesu sladoled, zamrznuti šlag (vrhnje), sistema i drugih zaštitnih sila organizma.
kisela pavlaka (kajmak) i hladno masno mleko. Četvrto, radi profilakse prostatitisa i adenoma pro­
state mogu se koristiti neka specijalna sredstva. Na primer,
1U
Primedba prevodioca. u poslednje vreme kao profilaktično sredstvo koriste se čaj
1 ekstrakt od kipreia (Chamaenerion angostifolium, Epilo- TRIHOMONADNA OBOLJENJA
bium angostifolium), ili kako ga inače zovu - ivančaj.
Kiprei 1 1 je lekovito sredstvo. On sadrži taninske ma­
terije, flavonide, različite kiseline i fitosterine - glavne ak­
tivne materije za lečenje adenoma prostate i prostatitisa.
Vodeni ekstrakt te biljke sprečava razvoj upalnog procesa.
Za profilaksu je važno, što se ovo sredstvo može koristiti
duže vreme jer ne izaziva pobočne efekte (pojave).
Kapsule sa ekstraktom kipreia i vodeni ekstrakt mo­
T rihomonoza (trihomonijaza) je infektivno oboljenje,
koje se javlja usled oštećenja različitih delova mokrać-
no-polnog sistema čoveka dejstvom vaginalnih trihomo-
gu se kupiti u apoteci. Čaj nije teško pripremiti u doma­ nada. Ona se karakteriše raznovrsnošću simptoma i razli­
ćim uslovima: 3 kafene kašičice ivančaja preliti sa 500 mi­ čitim komplikcijama. Pri inficiranju trihomonadama za
lilitara ključale vode, ostaviti da odstoji 5 minuta i proce­ muškarce je karakterističan metritis.
diti. Piti po čašu ujutro natašte i uveče na 30 minuta pred Izvor zaraze kod trihomonadne infekcije je čovek
spavanje. Može se praktikovati druga šema - piti čaj 3 pu­ (oboleo od trihomonoze, „zdrav" nosilac vaginalnih triho-
ta dnevno po 2/3 čaše. monada). Nosioci i lica, kod kojih oboljenje protiče bez
Kao profilaktično sredstvo dobro se pokazao odvar simptomatskih oblika, po pravilu, ne obraćaju se za medi­
od ljuske lešnika (Corylus tubulosa). On se priprema na cinsku pomoć, pa se broj obolelih od trihomonoze stalno
sledeći način. Useti 2 kilograma lešnika i izvaditi jezgro. povećava.
Jezgro se može sa zadovoljstvom pojesti, a ljusku treba Trihomonoza se prenosi polnim putem.
preliti sa 3 litra hladne vode, dovesti do ključanja i kuva­ Zdrav čovek koji nosi vaginalne trihomonade igra
ti 3 minuta. Zatim odvar držati na blagoj vatri 4 sata, ski­ veliku ulogu u rasprostiranju infekcije. Pri pregledu prak­
nuti sa vatre, ostaviti da odstoji 40 minuta, pa procediti. tično zdravih žena otkriva se daje od 10 do 35% zaraženo
Dobija se približno 2 litra gotovog odvara. Svetlobraon (inficirano) trihomonadama, a kod muškaraca - od 2 do
tečnost praktično nema ni mirisa, ni ukusa. Treba piti po 16%. Uzročnik trihomonoze, ipak, ima slabu otpornost na
2 supene kašike pre svakog uzimanja hrane tokom 2 me­ spoljašnju sredinu (gine pod uticajem visoke temperatu­
seca. Posle nekoliko meseci kura se ponavlja. re, sušenja i promene osmoznog pritiska). Vaginalne tri­
homonade brzo stradaju i u vodi.
Trihomonoza, kao i svako drugo infektivno obolje­
11
nje, ima određeni ciklus razvoja. Dužina trajanja obolje­
Svi podvučeni nazivi biljaka navedeni su pod ruskim
nazivom jer za njih nisam pronašao naziv na našem jeziku, pa sam
nja pri antitrihomonadnom lečenju u prošeku iznosi 2 - 3
dao originalni naziv i latinski naziv u zagradi. - Primedba prevodioca. meseca.
Za pojavu trihomonoze, pored prodiranja uzročnika Jedno od glavnih ispoljavanja trihomoze kod mu­
u organizam, značaj imaju i činjenice kao što su proprat- škaraca je uretritis. Oboljenja drugih organa mokraćno-
na oboljenja i hormonalni poremećaji. Za profilaksu tri­ polnog sistema, kao i kod gonoreje, javljaju se sekundar­
homonoze važan je način života čoveka: ishrana, motor­ no. Trihomonadni prostatitis može proći bez ikakvih
na aktivnost, dnevni raspored aktivnosti, prisustvo loših simptoma. Organi mošnice češće su angažovani u proce­
navika i strasti, pridržavanje higijenskih mera, ekologija su, nego pri gonoreji. Otkrivanje trihomonada u sekretu
okoline. Oslabljen i zagađen organizam stvara povoljne prostate, strugotine (namaza) iz obolelog jajnika služi kao
uslove za razvoj trihomonada. U oslabljenom organizmu dokaz, da vaginalna trihomonada može iz uretre prodreti
čak i slaba trihomonadna infekcija može izazvati teško u bilo koji organ mokraćno-polnog sistema.
oboljenje. U teže posledice trihomonoze kod muškaraca treba
Trihomonaza kod muškaraca često prolazi skriveno, svrstati sužavanje mokraćnih kanala, do čega, kao i kod
zbog čega oni sebe smatraju savršeno zdravim, iako su no­ gonoreje, ne dolazi odmah, već tokom 2 - 8 godina i više.
sioci trihomonada. Otkrivanje parazita moguće je samo Sprečavanje razvoja komplikacija kod trihomonadnih ure-
pri specijalnim ispitivanjima (pregledima): serija kombi- tritisa je deo velikog i složenog problema borbe protiv te
novanih provokacija sa svakodnevnim uzimanjem nama­ bolesti. Za profilaksu veliki značaj imaju rana dijagnosti­
za (obrisa). Ipak, i u tom slučaju od 15 do 20 staklenih ka i efikasnost lečenja.
epruveta samo u 1 - 2 se mogu otkriti trihomonade, jer
se uzročnici nalaze u zatvorenim žarištima. Iza tih zatvo­
renih žarišta paraziti mogu da prodru u uretru za vreme LEČENJE TRIHOMONOZA
polnog akta ili pod uticajem drugih faktora.
Inkubacioni period u prošeku se kreće od 5 do 15 Neki lekari preporučuju način lečenja trihomonoza
dana. Klinička slika se karakteriše relativnom jednoobra- sa primenom sredstava, koja poboljšavaju razmenu tkiva i
znošću simptoma, koji ne predstavljaju nikakve specifič­ stimulišu zaštitne sile organizma, što takođe poboljšava
ne osobenosti. Najčešće su žalbe na lučenja, svrab, bolne prodiranje lekova u žarišta oboljenja.
snošaje, često mokrenje, slab san i razdražljivost. Pri ošte­ Prva kura počinje unošenjem aloje u mišiće svakog
ćenju uretre oko njenog spoljašnjeg otvora mogu se javiti drugog dana 8 - 1 0 puta, sa naizmeničnim ubrizgavanjem
hiperemija i otok; bolesnici uočavaju učestalo i bolno mo­ 4 - 5 injekcija gonovakcine u količini od 0,25 do 1,25 mi­
krenje. lilitara svakog drugog dana, pri čemu se počinje od 0,25 i
Trihomonadni uretritis kod muškaraca protiče doza svake injekcije povećava za 0,25 mililitara. Istovre­
uglavnom po tipu gonorejnog i drugih bakterijskih uretri- meno se prepisuju (naznačuju) protivtrihomonadni pre­
tisa. parati - trihopol po 1 tableta 3 puta dnevno posle jela to-
kom 10 dana. Posle prve kure sprovodi se druga, za njom preliti sa 3 litra ključale vode i ostaviti da odstoji 2- 3 sa­
treća itd. ta. Tokom 3- 5 dana primenjivati kupke, koristeći 1 litar
Prirodnjački pristup lečenju trihomonada je nešto ekstrakta trava, ispirati u tegli sa ekstraktom polni organ
drugačiji. U prvom redu se čisti organizam, potom se ja­ sa ogoljenim glavićem u trajanju 25 - 30 minuta.
ča imunitet, a zatim se primcnjujc Lečenje protiv tri vrste Ako je potrebno jače sredstvo, vodu treba prokuva-
trihomonada. ti. U početku pola litra, potom 1,5 litar. Zatim dobijenu
Najefikasnije protiv tri vrste trihomonada dejstvuje smešu procediti.
„trojka", posebno ekstrakt od pregrada oraha sa votkom Obično se koriste 2 litra ekstrakta pri temperaturi
(rakijom). Još bolje deluje ekstrakt od pregrada ili zelene od 35 do 36° C. Terapija traje 3 - 5 dana. Dalje se može
ljuske oraha sa kerozinom. Uzeti 1 čašu pregrada oraha, ponavljati po potrebi.
samleti ih na mašini za mlevenje kafe i preliti čašom vot­
ke (rakije). Ostaviti da odstoji 24 sata na tamnom mestu. Oslobađanje od polnih parazita podstiče zasićava-
Prvog dana uzeti 5 kapi natašte, drugog - 10 kapi; trećeg nje tkiva silicijumom. U tu svrhu se uzima 1 supena kaši­
- 20 kapi i tako produžiti čitav mesec. ka bilo koje kaolinske gline i rastvara se u 1 litru ključale
Poznato je da vaginalne trihomonade ginu u prvim vode, a zatim hladi od 37 do 38° C. Muškarci u toj vodi vr­
minutuma ili čak sekundama pri uticaju na njih fitonci- še kupku, spuštajući svoj polni organ sa obnaženim glavi­
da luka, slačice, rena, četinarskog drveća, breze, ribizle, ćem u glinenu vodu 10 - 15 minuta.
dinje, limuna i mahovice (jarebike). Objašnjenje za muškarce: kada je kožica podignuta
Upotreba soka, odvara, ekstrakta ili uljnog prepara­ nagore i glavić polnog organa potpuno obnažen, otvara se
ta tih biljaka u vidu vaginalnih orošavanja tamponima, nežna sluzokoža, kroz koju u organizam prodiru materije
podstiče njihovo uništavanje. Korišćenje ukuvanog urina rastvorene u vodi. One brzo asimiluju silicijum, koji nedo­
na sličan način, takođe, podstiče lečenje od vaginalnih staje organizmu. To ne samo da podstiče ozdravljenje ka-
parazita. Obično kura lečenja traje nedelju dana, zatim se vernoznih tela polnog organa, već i jača nervnu vezu iz­
pravi pauza 3 - 5 dana i tako lečenje ponavlja do potpu­ među mozga i kavernoznih tela polnog organa. Čim se ja­
nog izlečenja. Iz ishrane isključiti slatke, masne, mesne i vi polna želja, nervi brzo predaju impulse u polni sistem
produkte sa kvascem. i javlja se erekcija.
Pri lečenju trihomonoze kod muškaraca mogu se, u U praksi je uočeno, da oslobađanje od trihomonija-
vidu kupki, ispiranja i mazanja, primenjivati orošavanja ze i drugih uzročnika veneričnih oboljenja prolazi uspe-
toplim ekstraktom od trava, pripremljenim od kore hra­ šnije ako se istovremeno sprovodi potpuno čišćenje orga­
sta, kore pasjakovine, pelena, cvetova povratiča i rastavi- nizma.
ća. Uzeti po 1 supenu kašiku navedenih trava, pomešati,
HERPES herpes su prozvali, u čast Luja XIV koji je patio od grozni­
ce, „bolešću francuskog kralja". Ali pažnju naučnika her­
pes je izazvao pojavom SID-e (AIDS-a). Ispostavilo se, da
svi oboleli od imunodeficita obavezno imaju herpes. Utvr­
đeno je, da herpes ukazuje na oboljenje imunog sistema.

Pažnja! Ako ste bolovali od virusa herpesa (ranije su

T eško je naći čoveka, koji nije čuo ili nije bio zaražen
virusom herpesa. Vodnjikave ospe na usnama, kao i
na drugim mestima, svedoče o tome, da je organizam na­
vam usne bile prekrivene mehurićima), vaš imunološki
sistem je krajnje slab. To će vam biti indikator da jačate
imunitet.
pao virus herpesa, koji skriveno deluje u organizmu. Herpes svakako nije teže oboljenje, kao HIV (uzroč­
Herpes je oboljenje kože i sluzokože, izazvano viru­ nik SIDE), ali se češće sreće. Istraživanja su pokazala, da
som herpesa. Karakteriše se pojavom sitnih mehurića na je virusom herpesa inficirano 99% ljudi. Već u 5 - 6 godi­
obolelom delu organizma. Postoji nekoliko vrsta virusa ni života dete može da se inficira ovim virusom. Virus se
herpesa. Prva vrsta je široko rasprostranjena (herpes labi- razmnožava u nosnoj duplji (ždrelu), gde je toplo i gde
alis) i ispoljava se u vidu malih mehurića na usnama ili ima mnogo sluzi. Dalje, virus herpesa limfom dospeva u
oko njih. Druga vrsta izaziva genitalni herpes, koji se is­ krv, raznosi se po organizmu i nalazi skriveno, teško do­
poljava u vidu ospi na polnim organima, koje svrbe. Obe stupno, sklonište - u čvorištima perifernog nervnog siste­
vrste herpesa mogu izazivati i genitalni herpes i obični ma kičmene moždine, odakle potajno narušava organi­
herpes, u zavisnosti od mesta prodiranja infekcije. zam i polako ga nagriza. Taj rušilački rad ponekad se go­
Infekcija herpesa može se prenositi različitim pute- dinama ne vidi, ali u starijem dobu herpes se ispoljava
vima. Vazdušno-kapljičnim putem pri kihanju, poljupci­ kroz mnogobrojna oboljenja.
ma, za vreme intimnosti i u nekim drugim slučajevima Virus herpesa može aktivirati sve naše sklonosti ka
koji obezbeduju blizak kožni kontakt, na primer u sauni bolestima, a to slabi imunološki sistem organizma. Emo­
(banji). Virusi herpesa mogu da napadnu konjunktivu cionalni stres, preživljavanja, potištenost, tuga - svi ti
očiju. Opasujući herpes izaziva se virusom malih boginja, unutrašnji faktori smanjuju energiju organizma. Nespre-
koji može prouzrokovati razvoj malih boginja. Nastanak čavan ni od čega, herpes se odmah ispoljava osipanjem
opasujućeg herpesa uslovljen je time, što on, nalazeći se mehurića na usnama ili drugim mestima.
skriven u organizmu, pri slabljenju imuniteta dobija mo­ Preobilna ishrana, suvišno hlađenje, dugotrajna in­
gućnost da se ispolji. fekcija, hronična oboljenja, upotreba narkotika i alkohola,
O oboljenjima koja izaziva virus herpesa odavno se lečenje antibioticima, loša spoljašnja i unutrašnja ekolo­
zna. Njih su izučavali i lečili još drevni lekari. U XVII veku ška situacija potencijalni su uzroci za nastanak herpesa.
LEČENJE I PROFILAKSA HERPESA Moral podrazumeva i čistoću intimnih odnosa. Ne­
uredne polne veze su siguran put ka inficiranju genital­
Naučnici, koji su ozbiljno istraživali virus herpesa nim i običnim herpesom.
tvrde da se od njega čovek ne može potpuno izlečiti. On Svesnost znači da roditelji ne smeju preneti bolest
se nalazi gotovo svuda: u krvi, mokraći, spermi, pljuvački. na svoju decu. Pre nego se dctc začnc i rodi, treba biti
Virus herpesa je čak i u suzama, stoje potvrđeno analiza­ zdrav i dostojan roditeljske dužnosti i uloge.
ma. Samodisciplina podrazumeva da čovek svojim nači­
Prema tome, lekari tvrde,, da se čovek može oslobo­ nom života stvara u organizmu sve uslove, da se ne bi za­
diti ospi, otkloniti komplikacije, povećati imunitet, ah se razio virusom herpesa. Mi stalno živimo pod stresom, u
ne može potpuno izlečiti. Pri tom za sve vrste herpesa brigama i strahovima. Od jela smo načinili kult. Jedemo
preporučuje se efikasni lek aciklovir. mnogo, čak i ono što ne treba. Iz nosa i ždrela nam se
Postoji i narodno sredstvo protiv herpesa: stalno luči sluz. Ona je izvanredna sredina za razmnoža­
Uzeti 2 kafene kašičice cvetova medunike (Filipen- vanje herpesa. Glupe navike i sklonosti još više slabe or­
dula ulmaria, F. hexepeterala) i 1 kafenu kašičicu cvetova ganizam. Rezultat toga je zagađen i oslabljen organizam.
nevena (Calendula officinalis), staviti ih u litarsku teglu i Tu postoji preporuka: uspostaviti unutrašnju čistoću u or­
preliti sa pola litra votke (rakije). Teglu zatvoriti polieti- ganizmu, pravilno ga hraniti, čeličiti, naprezati mišiće i
lenskim poklopcem i ostaviti da odstoji na tamnom me- pravilno misliti.
stu mesec dana uz povremeno mućkanje. Posle toga sadr­ Oboleli od herpesa, mogu i treba da primenjuju raz­
žaj procediti. ličita prirodna sredstva, koja ubijaju viruse i mikrobe. U
Kod osipanja herpesa na usnama 2 - 3 puta dnevno te svrhe posebno su efikasni jaki fitoncidi, kerosin, eks­
na bolna mesta stavljati vatu natopljenu ovim ekstraktom trakt od nikotina i vlastiti urin. Sva ta sredstva u jednoj ili
i držati 15 - 20 minuta. Ako je herpes veoma izražen, tre­ drugoj meri dejstvuju na virus herpesa, koji se odomaćio
ba piti ekstrakt. Kafenu kašičicu ekstrakta razmutiti u 100 u organizmu.
grama ključale vode i piti 3 puta dnevno. Ekstrakt dobro
pomaže i kod gripa (u istoj dozi).
Kod difuznog herpesa stavljati pamučnu tkaninu
natopljenu u ekstraktu na osipna mesta i piti po 1 supe­
nu kašiku ekstrakta razblaženog sa 200 mililitara vode
3 - 4 puta dnevno.
Kao profilaksu treba podići svoj moral, svest i samo­
disciplinu.
SEKSUALNI PROBLEMI KOD MUŠKARACA čuje se korišćenje prezervativa. To smanjuje osetljivost
glavića polnog organa i može produžiti ejakulaciju.
Posle ejakulacije kod prvog polnog akta, odmorite
se i opustite 15- 30 minuta i počnite ponovo da se udva­
rate. Po pravilu, ponovljeni polni akt je mnogo duži od pr­
vog i potpuno zadovoljava ženu.
"TV Xuškarci imaju seksualne probleme, koje žene treba
TVAda znaju i da nepravilnim postupcima i recima ne
pogoršavaju njihov položaj. Glavni problem je prevreme- „METOD STISKANJA ( G N J E Č E N J A ) "
no izbacivanje semena (ejakulacija). Iz drevnih vremena do nas je došao „metod pritiska­
Suština navedenog problema je u tome, što ranije iz­ nja", koji omogućava da se produži polni akt. To je jedan
bacivanje semena (ejakulacija) ne pruža dovoljno uživanja od najrasprostranjenijih metoda. Najbolje gaje uvežbava-
i zadovoljstva u polnom aktu. Kod mladih supružnika pre- ti u nekoliko postupaka.
vremena ejakulacija usložava situaciju jer prekida polni od­
Prvi postupak. Izaberite položaj, koji je udoban za
nos koji tek treba da se razvija i neguje, pa taj problem mo­
oboje. Mnogi parovi smatraju, daje najbolji položaj kada
že izazvati raspad porodice. Ovaj problem uočava se kod
žena sedi okrenuta leđima prednjoj stranici kreveta sa is­
muškaraca koji imaju izraženu konstituciju vetra.
pruženim nogama, a muž leži licem prema njoj između
Na pitanje kako uspostaviti normalno trajanje pol­
njenih nogu, pri čemu su njegove noge iznad njenih no­
nog akta ima više odgovora. Uzrok prevremenog izbaciva­
gu. Žena miluje polni organ dok ne postigne potpunu
nja semena obično je odsustvo seksualnog iskustva. Svi
erekciju i tako produžava dovodeći muža skoro do orga­
muškarci se sa tim sukobljavaju na početku svog polnog
zma. Kada muž oseti približavanje ejakulacije, on joj to
života, kada pokušavaju da kontrolišu izbacivanje seme­
saopštava. Žena prekida stimulaciju i snažno stiska polni
na. S iskustvom te teškoće nestaju.
organ neposredno ispod njegovog glavića, dok se ne zavr­
Nadražaj i uzbuđenje pri prvom polnom snošaju sa
ši erekcija. Približno posle pola minuta ona može ponovo
ženom tipični su uzroci prevremenog izbacivanja seme­
da stimuliše polni organ.
na. Prema stepenu produžavanja polnog života muškarca
Ponovite to nekoliko puta. Posle nekoliko sličnih ve-
sve dolazi na normalu.
žbi oboje ćete sigurno kontrolisati izbacivanje semena.
Ako se muškarac jako uzbudi pri pomisli na polnu
Kada to postignete pređite na sledeći postupak.
bliskost, treba da primenjuje vruću kupku pred polni sno­
šaj - jer otklanja uzbuđenje i opušta. Drugi postupak. Muž leži na leđima, žena odozgo;
Ako je osetljivost glavića polnog organa velika, a uz uzbuđeni polni organ je uveden u vaginu. Potrudite se da
to je muškarac individualne konstitucije vetra, preporu- budete u tom položaju bez pokreta što duže. Ako muž
oseti spremnost za ejakulacijom, on će o tome obavestiti PORODIČNI I SEKSUALNI ŽIVOT
ženu. Ona se podiže i primenjuje metod pritiskanja, kao
što je već opisano. MUŠKARCA I NJEGOVO ZDRAVLJE
Ponovite to nekoliko puta. Ako se erekcija počne
smanjivati, stimulacija polnog organa će je obnoviti i pol- ULOGA MUŠKARCA
ni akt se može produžiti. U PORODIČNOM ŽIVOTU
Kada uvežbate i ovaj postupak, pristupite sledećem.
ruštvo, porodica, odnosi u porodici i zdravlje svakog
Treći postupak. Suština ovog postupka sastoji se u
tome da na početku polnog akta muž bira pozu, u kojoj je
fizički tesno i neudobno vršiti polni akt. Najpogodnija po­
D čoveka umnogome su međusobno povezani. Zdrava
porodica podrazumeva zdravo društvo, zdravog pojedinca.
za za to je sledeća: žena leži na leđima, sa raširenim no­ Uloga porodice važna je za svakog čoveka. Praktično ne
gama i oslonjena na kolena. Muž kleči na kolenima izme­ postoje ljudi, koji su odrasli izvan porodice i društva. To
đu njenih nogu, proturivši kolena ispod njenih nogu. što ljudi asimiluju u porodičnom vaspitanju na kraju će
Maksimalno se približava njenoj karlici i uvodi polni or­ biti naše društvo.
gan u vaginu. Slede lagani pokreti karlicom nazad-na-
pred. Signali neudobnosti prevazilaze seksualne impulse
i polni odnos se odugovlači, a uzbuđenje opada. Čim sve PREPORUKE MLADIM MUŽEVIMA
prođe, muž zauzima udoban položaj i produžava polni akt
do orgazma. Mladi muževi treba da prođu period prilagodavanja
Četvrti postupak. Supruzi počinju sa normalnim uslovima zajedničkog supružničkog života. Obično mu­
polnim aktom, ali muž ne uvodi potpuno polni organ. Po­ škarac snosi glavnu odgovornost za uspeh porodice, i on
sle 4 - 5 kratkih prodiranja sledi jedno duboko. Čim uz­ je spreman da se samopregorno bori za njen procvat. Me­
buđeni muž oseti da se približava orgazam, on vadi polni đutim, mladi muž se često sukobljava sa tim što mu se na­
organ ili prekida sa pokretima do potpunog smirenja, po­ meću takve obaveze, koje ranije nije izvršavao i koje, kako
sle čega ponovo pravi pokrete. To se ponavlja nekoliko pu­ on smatra, vredaju njegovo muško dostojanstvo. Njemu
ta, do potpunog zadovoljavanja supruge, o čemu ona oba- predstoji da se bavi domaćim poslovima: da pomaže u
veštava muža i dozvoljava mu da ejakulira. spremanju kuće (stana), da sklanja iza sebe posle jela itd.
On mora da ispolji interes prema profesionalnim intere­
Posle nekoliko sličnih treninga, ukoliko ne postoje
sima zaposlene žene, da održava atmosferu optimizma,
drugi poremećaji vaš seksualni život će se normalizovati.
da bude inicijator društvenog života i korišćenja slobod­
U suprotnom, supruzi moraju da se obrate za pomoć le-
nog vremena... Većina muževa to teško shvata. Kako da
karu specijalisti.
preskoče granu iza koje postaju papučari ili „ porodični ti­ INTIMNI ODNOSI
rani"? Tu, kao i svuda, treba da postoji osećaj mere i tak­
ta, umeće da se nenametljivo stvara harmonična atmosfe­
ra, u kojoj će sve promene proći što bezbolnije i u korist
oba supruga.
Mnogi koji počinju porodični život ne uspevaju
uvek iz prvog puta. To može pokolebati samouverenost
mladih muževa. Kod njih se javljaju stid i krivica, što nji­
hov porodični život ne funkcioniše onako kako žele. Su­
I ntimni odnosi neće biti harmonični ako o tome brine
samo jedan od supruga. Jedino obostrana težnja da jed­
no drugo shvate unosi u kuću harmoniju i sreću.
pruga treba da pomogne mužu da pobedi početnu nesi­
Uvek treba imati na umu da je normalna polna ak­
gurnost, da ga podstakne i podrži. Takav ženin odnos oja-
tivnost jedna od fizioloških funkcija organizma.
čaće u muškarcu veru u to, da je načinio pravi izbor, i da
Šta o intimnoj bliskosti treba da znaju mladi supru­
je njegova žena - dostojna poštovanja, odličan drug i pri­
žnici na medenom mesecu? Polna bliskost je složen pro­
jatelj za koga se vredi boriti.
ces, koji se sastoji iz duhovnog, energetskog i fiziološkog
opštenja. Kao rezultat tog procesa stvara se ne samo novi
život, već dolazi do međusobnog duhovnog i energetskog
bogaćenja.
Prethodna priprema omogućava supruzima duhov­
no sjedinjavanje, a sam polni akt podstiče energetsku raz-
menu između njihovih spoljašnjih manifestacija. Orga­
zam označava „energetski prodor" u najsnažnije prostor­
ne nivoe, na kojima se nalaze duše ljudi, koji čekaju svo­
je ovaploćenje. Kao rezultat „energetskog prodora" stvara
se kanal, kroz koji duša dospeva u matericu žene. Stvara­
nje kanala i prolazak duše kroz njega - najmoćnije stvore­
ne energije - muškarci doživljavaju kao najsladostrasnije
preživljavanje - orgazam. Odmah za tim sledi izbacivanje
semena.
Važno je znati, da prvi meseci polnog života imaju od­
lučujuću ulogu. Upravo u to vreme formiraju se kriterijumi
o intimnim odnosima, razvija se erotska privlačnost itd.
Početak polnog života vezan je za određene kompli­ no, pažljivo, imajući u vidu osobine ženskog organizma.
kacije, za koje treba da znaju mladi ljudi, koji stupaju u Prvih nedelja polnog života osetljivost žene je potčinjena
brak. Pre svega, o prvoj bračnoj noći. Mladenci se za vre­ cikličnim promenama: na nekoliko dana pre menstruaci-
me prvog polnog akta mogu sukobiti sa nepredvidivim si­ je i prvih dana menstruacije kod žene se javlja jaka želja
tuacijama, koje će ih vremenom dovesti u težak položaj. za polnom bliskošću. Muž treba da se prilagodava tim da­
Grubo ponašanje i nečistoća tela mogu ugasiti pol- nima.
nu želju ne samo kod muškarca nego i kod žene, zbog če­ U dane povećane fiziološke uzbuđenosti neke žene
ga može i da ne dođe do prvog polnog akta. Neuspeh pri same ispoljavaju polnu aktivnost. U sličnim situacijama
prvom polnom aktu može, takode, biti uslovljen nepravil­ muškarac treba da bude nežan, predusretljiv i da ume da
nim ponašanjem muškarca - njegovom suvišnom plaho- odredi pravi momenat pogodan za polnu bliskost.
vitošću i forsiranjem polnog odnosa, usled čega dolazi do Muškarac treba da ima na umu da mnoge žene
prevremene ejakulacije. Uzbuđenje, strah, pijanstvo, po­ zbog stidljivosti vole da ih „osvajaju". Žena, s obzirom na
većana stidljivost mogu negativno uticati na polni nadra- to da je raspoložena za telesnu intimnost, može da pruži
žaj. Bezobzirno, cinično obraćanje muškarca može u ženi blag otpor, a muškarac u nizu slučajeva treba da pribegne
ugušiti želju za polnom bliskošću. aktivnim dejstvima. Ovde nije reč o grubosti i nasilju, već
Glavno pravilo za prvu bračnu noć za muškarce gla­ o taktičkoj upornosti.
si: izbegavajte grube i nasilne postupke. Onore de Balzak U prvim danima supružništva harmonija se postiže
u svojoj knjizi Fiziologija braka piše da posle „zakonskog ako žene nisu krute i neosetljive na nežne reči i postupke.
silovanja" žena duže vremena oseća odvratnost prema Često se dešava da se muškarac više uzbudi od žene, pri
mužu. U takvim trenucima često se začinje ženska frigid- čemu se može osećati nesigurnim i u nizu slučajeva izgu­
nost. biti sposobnost za polnu intimnost. U takvim trenucima
Ako je jedan od supruga previše nadražen ili boja­ žena treba da ispolji posebnu osećajnost i da ne insistira
žljiv, ako nema odgovarajućih uslova, bolje je ne voditi lju­ na intimnosti, već obrnuto, da se ponaša kao da se ništa
bav prve bračne noći. Treba sačekati nekoliko dana, smi­ nije dogodilo. Prekori i ironija u takvim situacijama nisu
riti se i psihički pripremiti za polni snošaj. Uporedo s tim poželjni. Nežan odnos i briga najbolje su sredstvo za smi-
treba imati u vidu, da odugovlačenje polne bliskosti na rivnje muškarca i uspostavljanje potpune polne funkcije
duži period može smanjiti polnu strast. kod njega.
Prvih meseci polnog života muž treba da se brine o U mnoštvu faktora, koji utiču na intimnost, glav­
tome, da ubrza buđenje osećanja i želje kod žene, ako se nim uslovom polne harmonije treba smatrati međusobni
oni ne ispoljavaju od prvih dana, tj. ako pri prvoj polnoj osećaj ljubavi, poverenja i poštovanja. Ako se polni snošaj
bliskosti žena nije doživela orgazam. To treba raditi taktič- obavlja više iz obaveze nego iz strasti, on nije praćen bo-
gatom skalom osećaja i donosi malo zadovoljstva. Pored
ZASIĆENOST I UZDRŽANOST
toga supružnici koji uvažavaju jedno drugo uvek će naći
dodirne tačke i međusobno se uvažavati, između ostalog
i u polnoj ljubavi.
Postoje mišljenja, šta treba, a šta ne treba da rade
supruzi, da bi se potpuno zadovoljili. Odgovor je jednosta­
van: radite sve što vam se dopada, ako je želja obostrana
i nema nasilja ni prinude.
dravlje čoveka podrazumeva, pre svega, umerenost i
Težnja da se veštački pojača polna strast i na bilo ko­
uzdržanost u svemu.
ji način poveća broj polnih snošaja, izlazi iz granica fizio­
Prekomerna polna aktivnost se negativno odražava
loške potrebe i postaje ništa drugo do polno preterivanje.
na zdravlje, uzrokuje poremećaj sna, povećanu razdražlji-
vost ili ravnodušnost, slabljenje uma, apetita i smanjenu
polnu sposobnost. Polna prezasićenost slabi funkcije
mnogih sistema, usled čega organizam pre vremena stari.
Često ponavljanje polnih snošaja otupljuje osećaje slado-
strašća jer polne žlezde ne uspevaju da u dovoljnoj količi­
ni produkuju sekret, koji uslovljava normalan tok polnog
akta. Ali ako muškarac nauči da ne gubi seme za vreme
polnog akta, sa njegovim zdravljem neće se ništa dogodi­
ti. Obrnuto, ono će ojačati usled redovnog energetskog
napajanja, koje daje žena, preživljavajući orgazme.
Kriterijum za normalnu polnu aktivnost je dobro
lično osećanje, životna radost i bodrost.
Kada je reč o prinudnom polnom uzdržavanju, ve­
ćina ljudi to podnosi bezbolno, pri čemu žene i muškarci
sa umerenim polnim potrebama skoro da ne osećaju ni­
kakve promene u stanju svog zdravlja.
LEKOVITI SEKS lim organima i da ih leci. Polni akt uvek izaziva promene
u disanju, lupanje srca, promene u krvotoku, sekreciji žle-
zda i emocionalnom stanju (što čini jak energetski na­
Polni akt sa lepom i velikodušnom ženom, stup). Pošto telo ima sposobnost da stvara protivotrove
koji se vrši brižljivo i pažljivo najbolji je protiv svake bolesti ili stanja, tada je to samo pitanje akti­
od svih lekova.
viranja potrebnog metaboličkog procesa.
Iz drevnoindijskog medicinskog traktata
Prema tome, razne polne poze mogu se razmatrati
kao „polna joga", koja može da leci još efikasnije, ukoliko
Ako muškarac ima polni akt, ali ne gubi
muški, a isto tako i ženski principi rade u harmoniji i do­
seme, stvara se i povećava nova životna
snaga i energija. Telo je prihvata, jača, što punjavaju jedan drugog. Ta nauka zahteva da muškarac
izoštrava sva čula. usavršava svoje mogućnosti uzdržavanja. Uloga žene u te-
Iz knjige "Izreke mudraca" rapeutskom seksu sastoji se u tome da bude inicijator, ko­
ji budi lekovite sile prirode. Njena energija, koja se pove­

U davna vremena bili su drukčiji intimni odnosi izme­


đu muškaraca i žena, bili su prirodniji i jednostavni­
ji. Upravo tada su ljudi shvatili i na svom iskustvu osetili,
ćava kao rezultat četiri orgazma, moćno je bioenergetsko
sredstvo, koje je teško uporediti sa bilo kakvim ekstrasen-
som, koji leci energetskim dejstvom, jer se on nalazi u
da njihovi seksualni odnosi mogu, pored produžetka ro­ običnom stanju.
da, jačati i podmlađivati organizam i doprinositi duhov­
Polne sekrecije, pljuvačka, znoj, „ozračeni" tim po­
nom progresu. Sve zavisi od tačke gledanja na seksualne
sebnim i snažnim energijama, poprimaju posebna svoj­
odnose i poznavanje osobina međusobnih energetskih
stva, koja harmonizuju telo i psihu muškarca.
dejstava muškarca i žene za vreme polnog akta. Poznaju­
Koristeći seks u lekovite svrhe, treba znati sledeću
ći te mehanizme, oni se mogu celishodno aktivirati i po­
osobenost: kada je aktivan muškarac, on predaje lekovitu
stizati željeni efekat.
energiju. Da bi tu energiju dobila žena treba da leži mir­
no, da smiri um i da koncentriše svoju pažnju na bolno
mesto. To omogućava da dobijena energija dospe tamo
LEKOVITI MEHANIZAM gde je potrebna za lečenje. Kada muškarac leži mirno, a
P O L N O G AKTA žena je aktivna, on dobija energiju, a ona je predaje.

Terapeutsko dejstvo polnog akta zasnovano je na či­


njenici, da specifične poze usmeravaju energiju različitim
putevima, što omogućava da se ona koncentriše u obole-
ISHRANA KOJA STIMULIŠE SEKSUALNOST kvalitetu intimnih odnosa. Čovek koji uživa u jelu - prija­
tan je za život, i sklon dugim preludijumima. Gurman, za
koga je jelo praznik, pokušava to isto i u ljubavi, međutim
pri tome izgleda neprirodno. Čovek koji vodi zdrav način ži­
vota, ne jede meso a radi vlastitog zdravlja ne opterećuje se
jelom, trudi se da potčini partnerku svim svojim željama.
Da bi vaša ishrana održavala ili povećavala vaše sek­
I shrana ima veliku ulogu u održavanju normalnog zdra­
vlja svakog čoveka. Ako je sa zdravljem sve u redu, tada
će i sa seksualnom funkcijom biti sve normalno. Važno je
sualne sposobnosti, treba znati da ishrana mora podstica-
ti opšte ozdravljenje organizma i održavanje zdravlja na
potrebnom nivou. Time ćete stvoriti povoljnu osnovu, na
shvatiti sledeće: polna funkcija kao da „leži" na organi­
kojoj će se razvijati vaša seksualnost. Tek posle toga mo­
zmu i „hrani se" posle potpunog zadovoljavanja svih nje­
žete koristiti specijalnu ishranu za stimulisanje polne
govih potreba. Ako nema dovoljno resursa hrane, tada or­
funkcije. U suprotnom, od toga će biti malo koristi.
ganizam radi vlastitog očuvanja u prvom redu odbacuje
polnu funkciju.
Ilustrujmo to sa nekoliko primera. Polna funkcija se OPŠTE OZDRAVLJENJE
nalazi u neaktivnom stanju sve dok čovek ne odraste. Slič­
POMOĆU ISHRANE
no se uočava i kod životinja. Ako ograničite čoveka u is­
hrani, masa tela narasta sporije, a s njim se odugovlači i Dakle, porazgovarajmo o tome, kako u organizmu stvo­
polno sazrevanje. Po stepenu starenja organizma u prvom riti povoljne uslove za opšte ozdravljenje pomoću ishrane.
redu iščezava polna funkcija, iako je po svemu ostalom Neophodno je uzimati hranu u skladu sa bioritmom
organizam zdrav. Jednostavno za njeno održavanje potre­ probavnih organa. Doručkovati od 7 do 9 sati, ručati od 13
ban je višak energije, kojeg više nema. Najočigledniji pri­ do 15 sati. Za večeru se može popiti čaša sveže isceđenog
mer gašenja polne funkcije je gladovanje. U tom periodu soka ili kiselog mleka, pojesti malo voća, popiti čaj od tra­
organizam ekonomiše sve svoje resurse i usmerava ih sa­ va sa medom ili voda. Posle 15-16 sati hrana se slabo vari
mo na održavanje životne aktivnosti organizma. Rezultat i zagađuje organizam, remeti se normalan rad organizma.
je da se ne javlja nikakva želja za polnim aktom. I obrnu­
to, obilje hrane i slobodne energije povećava potenciju i Napomena: proces probave traje od 5 do 7 sati. Noću se
želju da se što brže prazne semene kese od viška sperme. smanjuje temperatura tela, a sa njom i aktivnost probav-
Po tome, kako muškarac jede, može se suditi kakav c£ nih fermenata. Kao rezultat toga hrana se dugo i nekva-
je ljubavnik. Proždrljivac je ljubavnik koji žuri, koji radi litetno probavlja u organizmu, što stvara šljaku i sma­
sve na „brzu ruku" i ne pridaje veliki značaj sadržaju i njuje opšte životne sposobnosti čovečjeg organizma.
Treba pravilno upotrebljavati hranu tokom jednog ne hipertonije, cirkulišepo organizmu u neobrađenom sta­
obroka. Prvo treba piti tečnost (ako imate potrebu), zatim nju, što izaziva alergiju i zagađenost i smanjuje imunitet.
jesti salatu ili poluobareno povrće, voće. Drugo jelo može Ne srne se jesti suviše mnogo u jednom obroku hra­
biti sa škrobom ili belančevinama, ali se ne smeju mešati ne. Cela zapremina pojedene hrane u jednom obroku ne
produkti koji sadrže škrob i produkti koji sadrže bclanče- srne da prelazi 0,7 -1 litar. Pre polnog akta uopšte ne tre­
vine (krompir sa mesnim kotletom).
ba jesti - to može da spreči normalno podizanje seksual­
ne energije po čakrama.
Napomena: ako se tečnost pije posle jela, voda razreduje
Poželjno je da naučite da pripremate hranu tako, da
i spira deo želudačno-crevnog soka; sveže povrće (ili po­
se u njoj zadrži što je moguće više biološki aktivnih mate­
luobareno) i voće podstiču uništavanje leukocitoze, nor-
rija i životne energije. Istraživanja pokazuju, da gorštaci,
rnalizuju peristaltiku creva, podstiču razvoj pravilne mi-
koji nas zapanjuju sposobnošću da reprodukuju potom­
^ krollore u probavnom kanalu, regulišu hormonalni si­
stvo i u devedesetoj godini, čitav život se hrane prirodnom
stem organizma; belančevine (meso, jaja, mladi kravlji
hranom, sa mnogo zeleni, povrća, voća, oraha i mlečno-
siri slično) ili škrobovi (krompir, prekrupe, hleb i slično),
kiselih produkata.
posebno konzumirani, sami po sebi, bolje se vare i asimi-
luju (to je dokazano eksperimentima I. Pavlova). Evo nekih jednostavnih pravila za pripremanje hra­
ne.
Da bi se hranljivi produkti zadržali, korisno je neko­ 1. Ne jedite bujone od mesa, posebno od kostiju!
liko puta očistiti jetru. To normalizuje sve vrste razmene Bujon od mesa zasićen je ekstraktivnim materijama, koje
u organizmu i podstiče kvalitetnu asimilaciju hrane. podstiču razvoj srčano-vaskularnih oboljenja. Bolje je na­
rezati meso na male komadiće i, pripremajući supu, ku­
Napomena: kod odraslog čoveka kvalitetno funkcioniše vati ga zajedno sa povrćem.
oko 30- 40% ćelija jetre, ostale se nalaze u neaktivnom 2. Hranu pripremajte na slaboj vatri, u poklopljenoj
stanju, popunjene starom, neizbačenom žuči. Zbog toga posudi, u vlastitom soku ili sa neznatnom količinom vo­
strada razmena materija, koja se vrši u jetri (belančevine, de. Čak je palačinke i oladije bolje peći u poklopljenom ti-
«/ masti, ugljeni hidrati, vitamini, minerali, hormoni itd.). ganju, na slaboj vatri. Pripremajte hranu na biljnim J a ­
Zbog „nabijenosti" jetre šljakom u njoj dolazi do pore­ stucima". Na dno posude stavite sloj svakojakog povrća,
mećaja krvotoka. Javlja se portalna hipertonija (stepen iseckanog u vidu slame ili na komadiće. Na povrće stavi­
njenog ispoljavanja je različit: od male do očigledne), ko­ te glavni produkt - ribu, meso ili prekrupu, a odozgo po­
ja remeti normalnu cirkulaciju energije i krvi u organi­ novo sloj povrća. Sve prelijte ključalom vodom da prekri­
zmu. Deo hranljivih materija, obišavši jetru zbog portal- je sadržaj posude i stavite na jaku vatru. Čim voda počne
da kipi, vatru treba smanjiti, ne dozvoljavajući joj da kipi.
Jelo isključiti kada bude „skoro gotovo", tj. uzeti u obzir reakcije uz učešće povoljnih mikroorganizama (pivski
da će ono još odstojati na vatri. kvasac i slično).
3. Kvalitet produkta se maksimalno zadržava i pri Na primer, hleb od proklijalog zrna i supa od njega
pripremanju hrane metodom zagrevanja i ostavljanja da sadrže veliki potencijal životne energije, veoma važne vi­
odstoji. Pri tome se ne uništavaju belančevine i ne emul- tamine grupe B, vitamine E, D, kao i mnogo druge mate­
giraju masti. Hranu treba dovesti do ključanja i lonac (šer­ rije, krajnje neophodne za kvalitetno funkcionisanje pol­
pu) skinuti sa vatre. Posle 30- 40 minuta lonac treba po­ ne funkcije.
novo staviti na vatru, dovesti do ključanja, kuvati 5- 6 mi­ Najkorisniji produkti su dijetetski hlebčići (pogače)
nuta i opet skinuti sa vatre na 20 minuta. Posle toga jelo od proklijalog zrna, supa i kotleti od proklijale pšenice.
je gotovo.
4. Pripremajte jelo s ljubavlju! Vaša energija deluje
na pripremane produkte, „registrujući" na njima vaše Hlebčići (pogače) od proklijalog zrna
emocionalno stanje. Želite da vam se dopadne? Mesite
testo, seckajte povrće, kuvajte supu u dobrom, prijatnom Uzeti 200- 300 grama pšenice, oprati je, sipati u du­
raspoloženju, želeći da obrađujete svog voljenog. bok tanjir i preliti vodom tako da ne prekrije zrna, do tre­
Kada usvojite ta pravila, možete uz mnogo veću ko­ ćine njihove visine. Pokriti tanjir poklopcem i ostaviti na
rist primenjivati specijalnu ishranu i produkte, namenje- sobnoj temperaturi. Povremeno promešati zrna da se gor­
ne za povećanje polne potencije. nji sloj ne bi osušio. Ako treba, dolitijte vodu. Približno
Na osnovu drevnih i savremenih znanja dokazano posle 2- 3 dana u pšenici će se pojaviti klice 1- 2 milime­
je, da se polna funkcija stimuliše sa energijom koja je slič­ tra - pšenica je pripremljena. Izliti suvišnu vodu, umota­
na njoj. Ta energija u produktima ishrane može se nalazi­ ti tanjir u celofan i staviti u frižider (ali ne u komoru za
ti u aktivnom i vezanom stanju. Otuda se svi produkti is­ zamrzavanje ili zamrzivač); u frižideru će prestati da ra­
hrane mogu podeliti na dve velike kategorije. ste.
Prema potrebi treba uzeti određenu količinu prokli­
Prva kategorija. U ovu kategoriju spadaju svi pro­ jalog zrna, samleti na mašini za meso, napraviti male le-
dukti kod kojih je životna snaga u stanju aktivnosti. U pr­ pinjice i malo ih ispržiti na maslacu ili biljnom ulju (zej-
vom redu, to su različite vrste klica - proklijalo zrno (kli­ tinu). Treba ih jesti u toplom stanju. To je jedan od naj­
ca od 2 do 5 milimetara) i slično, gomoljaste biljke u ra­ boljih produkata u zimskom vremenu.
stu, embrioni tipa jajašca u razvoju, ikra i životinje (ali nji­
hova vrednost se gubi jer se termičkom obradom odvaja
aktivna energija od materije, a mi ih ne jedemo u sirovom
stanju), produkti, kod kojih se odvijaju aktivne fermentne
Supa od proklijale pšenice U sveže pripremljenom mesu od mladih životinja
(posebno u nedopečenom) ostaje deo životne energije, ko­
Uzeti oko 400 grama vode, 2 srednje glavice luka, 2 ja povećava polnu aktivnost. Posebno mnogo polne energi­
šargarepe i nekoliko krompira. Izrezati krompir na parči- je ima u polnim organima životinja, na primer u semenici-
će, narezati luk i šargarepu i kuvati dok se ne skuva. Ski­ ma mladih bikova. Zato će se, ako ih ispržite i pojedete, po­
nuti sa vatre i dodati 2- 3 supene kašike proklijale pšeni­ tencija povećati. Kuvanje deluje lošije - ono uništava život­
ce, lovorov list i druge začine prema ukusu (nije poželjno nu energiju. Radi povećanja potencije upotrebljavajte jela
soliti). Posle 10-15 minuta supa je gotova za upotrebu. od semenika sa belim lukom i suncokretovim uljem.
Ta supa naglo povećava potenciju i jača imunitet. Evo jednog komplikovanog turskog jela za poveća­
Posebno se preporučuje u hladno i suvo godišnje doba za nje potencije, koje se po želji može pripremiti za porodič­
ljude konstitucije vetra. ni praznik.

Tursko jelo
Kotleti od proklijale pšenice
Uzeti 4 male pljosnate morske ribe (list - Pleuro-
Kotleti od proklijale pšenice pripremaju se na isti nectes), 4 supene kašike pavlake (vrhnja), 4 žumanca, 1
način, kao i hlebčići. Razlika je u tome, što za vreme mle- čašu brašna, 300 grama maslaca, 2 šargarepe, vezicu per-
venja pšenice na mašini za meso treba dodati češnjak (be- šuna, 2 glavice luka, malo lišća od celera i timjan
li luk). Ukus dobijenog produkta veoma podseća na ukus (Thymus vulgaris), odnosno majčinu dušicu po ukusu.
mesnih kotleta. Neki ljudi ih ne razlikuju. Meso ribe odvojiti od kostiju, kosti zajedno sa povr­
ćem kuvati (da ključa) u 5 čaša vode, brašno ispržiti sa
Najefikasnijim za povećanje seksualne sposobnosti 200 grama maslaca u malom tiganju, a odvar od kostiju i
oduvek su se smatrala jaja od vrapca, jarebice, goluba, a povrća pažljivo naliti u isprženo brašno. Zatim tiganj ski­
tek potom od kokoši. nuti sa vatre. Izmutiti žumance sa pavlakom (vrhnjem) i
Neke vrste mleka, na primer od kamile, ispoljavaju dodati u sos. Parčiće filea ribe list ispržiti u preostalom
jako dejstvo na polnu potenciju. Odgovara i kravlje, ali sa­ maslacu dok ne porumeni. Pre postavljanja na sto preliti
mo tek pomuzeno. ih sosom i odozgo ukrasiti crnom ikrom.
U našim uslovima dobra je kajgana sa isprženim lu­
kom na biljnom ulju (zejtinu). Druga kategorija. U tu kategoriju spadaju svi produk­
Ikra od riba dobro odgovara toj nameni, ali je po­ ti kod kojih je došlo do „konzerviranja" životne energije u
željno da bude što svežija, jer soljenje uništava životnu strukturama materija. Najveća količina potencijalno zbijene
energiju.
životne energije nalazi se u semenu, u materijalnim struk­ fran, đumbir, cimet. Kod nas su najrasprostranjeniji još
turama polnih organa, u semenu životinja i nekim drugim luk i beli luk (češnjak).
strukturama organizma tipa rogova, u raznim travama i go­ Med ima sposobnost da jača polnu potenciju, radi
moljastim biljkama, koje imaju ljuto, zagrevajuće dejstvo. čega se preporučuje medena voda sa šafranom. Korisni
U prvom redu „vezanu" polnu energiju sadrže ti de- su gusti odvari od soka luka sa medom ( 1 - 2 supene kaši­
lovi tela životinja, koji neposredno učestvuju u polnom ke pred spavanje) i vrućom vodom.
aktu - polni organ i jajnici. Vino je čest pratilac seksa. Malo prirodnog vina u in­
„Čudotvorno" svojstvo ima osušeni polni organ bi­ timnoj situaciji neće zasmetati ni supruzima sa stazom. Na-
ka (on treba da bude upravo osušen, jer se u procesu ter­ vešću nekoliko recepata blagih alkoholnih napitaka. Bez ob­
mičke obrade uništavaju strukture, koje „drže" polnu zira na to, zapamtite, zloupotreba alkohola nije dozvoljena.
energiju) - njime se posipa rovito jaje.
Kupite 4 komada bilo kakvih mošnji: od bika, ve­ Napitak koji gori
pra, ovna ili drugih životinja. Izrežite ih na tanke komadi­
će i osušite u rerni pri temperaturi do 40" C. Jedite po jed­ Uzeti 2 čaše jakog čaja, pola čaše ruma ili konjaka,
no parče dnevno. Osušene komadiće sameljite na mašini nastruganu koru od limuna, 1 supenu kašiku šećera u kri­
za mlevenje mesa, pomešajte ih sa pretopljenim masla­ stalu (prahu) i pola limuna.
cem i napravite kuglice prečnika oko 2 centimetra. Uzi­ U čašice naliti jak ohlađen čaj, dodati istruganu ko­
majte po jednu kuglicu 3 - 4 puta nedeljno. ru od limuna i isceđen sok od limuna. Napuniti čašice do
Grašak, pasulj, soja i razne vrste oraha stimulišu po­ 3/4 njihove visine, a zatim u svaku čašicu naliti ruma ili
tenciju ništa manje od mesnih jela. Avicena u Kanonu konjaka. Napitak zapaliti i servirati u keramičkoj posudi.
nauke o lečenju nudi korisne preporuke, koje se odnose Pošto smo u opštim crtama opisali ishranu i pro­
na upotrebu semena repe, koprive, šargarepe, celera, lana dukte, koji podstiču polnu potenciju, pređimo na opis na­
i svinde (Trigonella foenum-graecum) za povećanje polne pitaka i recepte jela.
potencije. Životnu snagu akumuliraju i gomoljaste biljke
za vreme rasta u povoljno godišnje doba. Materije, koje Vruće pivo
podstiču aktivnost ženskih polnih hormona, nalaze se u
Uzeti 2 flaše dobrog svežeg piva, prstohvat cimeta,
jabukama i naru. Ljubavne osećaje pojačava i sveže gro­
3-4 semenke karanfilića, koru od limuna, 3 žumanceta i
žđe. Potenciju povećava šargarepa.
2 - 5 supenih kašika šećera u kristalu.
Biljke i produkti, koji imaju ljut, zagrevajući ukus,
Pivo skuvati (da proključa) sa karanfilićem, cime­
sadrže energiju, srodnu polnoj energiji. To su uglavnom
tom i korom od limuna. Žumanca pomešati sa šećerom i
začini - kardamon, anis, bazilika, slačica, karanfilić, ša-
mutiti dok se ne dobije bela pena. Naliti u to vruće pivo
uz stalno mešanje. Sve zagrevati dok se blago ne zgusne, LJUBAVNA T R P E Z A
ali ne dozvoliti da ključa.
Ako imate intimni sastanak i spremate se da pre to­
ga nešto prezalogajite, preporučuje se malo alkohola. Pri­
Liker od listova ruže
premite lepinjice od proklijalog zrna s medom. Neka bude
Sakupiti latice ruže u cvatu i njima napuniti do 1/4 više zeleni, povrća, trava i korenja. Nije poželjno jesti me­
posudu zapremine 3 litra, preliti prečišćenom, kvalitet­ so: za njegovo varenje rashoduje se mnogo energije. Ako
nom votkom (rakijom), ostaviti da odstoji dok liker ne po­ posle burnog seksa ipak ogladnite, pripremite laku salatu
primi tamnoćilibarsku boju. Posle toga izliti, ne cedeći od svežeg povrća i kajganu sa jajima. Jesti pred spavanje je
gustiš i zasladiti sa 100-300 grama šećera. štetno, a takva salata sa kajganom utoliće vam glad. Kuli­
narska erotika može biti i svojevrsna pomoć u udvaranju.
Grog „Bajka" Recimo, zajednički pojedena voćka u postelji ili dopola is­
pijena čaša ljubavnog napitka. Stavite pored postelje stočić
Uzeti 1 čašu mineralne vode, 1/2 čaše ruma ili ko­ sa napicima i voćem - oni daju prijatnu aromu.
njaka, 1 supenu kašiku voćnog sirupa i 2 komadića leda. Francuzi, prema opštem priznanju najseksualnija
U visoke čaše - pehare (čaše za vino) 1 2 sa tankim zi­ nacija - smatraju, da se polna potencija povećava upotre­
dovima staviti komadiće leda, naliti ohlađenu mineralnu bom velike količine sira kamamber, uz koji treba piti mi­
vodu, zatim voćni sirup, pomešan sa konjakom ili rumom neralnu vodu. Tajna te dijete je jednostavna - kombinaci­
i odmah servirati. ja kvalitetnih belančevina, koje se sadrže u siru, sa mine­
ralnim elementima iz vode.
Grog „San"
Američki dijetolozi razradili su svoju dijetu za pove­
Uzeti 1/2 čaše ruma ili konjaka, 1 čašu crvenog (cr­ ćanje polne potencije. Oni savetuju da se 3 puta dnevno
nog) suvog vina, 1 suvu grančicu kleke (Juniperus com­ jede kiseo kupus. Kod 90% muškaraca, koji su učestvova­
munis) i 1 kocku šećera. li u eksperimentu, uočen je pozitivan uticaj te dijete na
Suvo vino pomešati sa isitnjenom grančicom kleke potenciju. Tajnu takve dijete nije teško objasniti: kiseo
i zagrejato do 70- 80° C, ostaviti da odstoji 10- 15 minuta ukus slimuliše energiju koja zagreva organizam, na kojoj
na vodenoj pari (u vrućoj vodi), da bi aromatične materi­ je zasnovana seksualna energija, vitamin C (20 miligrama
je kleke prešle u vino. Rastvor procediti i pomešati sa ru­ na svakih 100 grama kupusa) povećava seksualnu aktiv­
mom ili konjakom. Po želji dodati šećer, promešati, zagre- nost, a mlečna kiselina poboljšava razmenu materija i da­
jati i naliti u čaše za vino. Piti vruće. je bodrost.

12
Primedba prevodioca.
ZAKLJUČAK

dravlje se može vratiti i znatno poboljšati zahvaljuju­


ći vlastitim naporima.
Samoozdravljenje je najbolji put. Odsustvo štetnih
navika, zdrava ishrana, pravilan dnevni raspored aktivno­
sti, dovoljna motorna aktivnost, normalni seksualni od­
nosi, povremene terapije čišćenja organizma - glavne su
komponente zdravog načina života.