Está en la página 1de 1

Num. 6462 / 17.02.

2011 7081

Conselleria de Medi Ambient, Conselleria de Medio Ambiente,


Aigua, Urbanisme i Habitatge Agua, Urbanismo y Vivienda
RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2011, de la Direcció RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2011, de la Dirección
General de Gestió del Medi Natural, sobre modificació del General de Gestión del Medio Natural, sobre modificación
període de cremes per a 2011. [2011/1837] del periodo de quemas para 2011. [2011/1837]

L’article 146 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, El artículo 146 del Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre,
forestal de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 98/1995, de 16 forestal de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 98/1995,
de maig, estableix que als terrenys forestals, els limítrofs o amb una de 16 de mayo, establece que en los terrenos forestales, en los
proximitat menor de 500 metres d’aquells, amb l’autorització prèvia, colindantes o con una proximidad menor de 500 metros de aquéllos,
pot realitzar-se la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o previa autorización, podrá realizarse la quema de márgenes de cultivo o
forestals, com també la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a de restos agrícolas o forestales, así como la quema de cañares, carrizales
algun tipus d’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus, o matorrales ligada a algún tipo de aprovechamiento ganadero,
fora del període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre. cinegético o de cualquier otro tipo, fuera del periodo comprendido entre
el 1 de julio y el 30 de septiembre.
El mateix article, al punt 2, estableix que els períodes indicats poden El mismo artículo, en su punto 2, establece que los periodos indi-
ser modificats per la direcció general competent en funció de les condi- cados podrán ser modificados por la dirección general competente en
cions de perill d’incendis. función de las condiciones de peligro de incendios.
Conforme l’anterior, i per tal d’aconseguir una major prevenció Conforme lo anterior y en orden a conseguir una mayor prevención
dels incendis forestals a les forests o terrenys forestals de la Comunitat de los incendios forestales en los montes o terrenos forestales de la
Valenciana, es considera convenient ampliar el període de restricció de Comunitat Valenciana, se considera conveniente ampliar el periodo
cremes. En conseqüència, de conformitat amb el que disposa l’article de restricción de quemas para el año 2011. En consecuencia, de
146 del Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento de la
Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 98/1995, i per raó del que Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana,
disposa l’article 16 del Decret 131/2007, de 27 de juliol, del Consell, aprobado por el Decreto 98/1995, y en virtud de lo dispuesto en el
pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de artículo 16 del Decreto 131/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, resolc: se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, resuelvo:

Article 1. Ampliació del període de no-autorització Artículo 1. Ampliación del periodo de no autorización
Ampliar el període en què no es pot autoritzar, als terrenys forestals, Ampliar el periodo en el que no se podrá autorizar, en los terrenos
els limítrofs o amb una proximitat menor de 500 metres d’aquells, la forestales, en los colindantes o con una proximidad menor de 500 metros
crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, com tampoc de aquéllos, la quema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas o
la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d’aprofi- forestales, así como la quema de cañares, carrizales o matorrales ligada
tament ramader, que passa a ser des de l’1 de juny fins al 30 de setembre a algún tipo de aprovechamiento ganadero, que pasa a ser desde el 1 de
de 2011. junio hasta el 30 de septiembre de 2011.

Article 2. Suspensió de accions o activitats recollides en els plans Artículo 2. Suspensión de acciones o actividades recogidas en los pla-
locals de cremes nes locales de quemas
Deixar en suspens, entre l’1 i el 30 de juny 2011, totes les accions o Dejar en suspenso, entre el 1 y el 30 de junio 2011, todas las accio-
activitats recollides en els plans locals de cremes que estiguen relacio- nes o actividades recogidas en los planes locales de quemas que estén
nades amb la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, relacionadas con la quema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas
i amb la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus o forestales, así como con la quema de cañares, carrizales o matorra-
d’aprofitament ramader, excepte aquelles previstes com a regulació les ligada a algún tipo de aprovechamiento ganadero, salvo aquellas
especial per al període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, contempladas en los mismos como regulación especial para el periodo
les quals continuen regint-se d’acord amb l’esmentada regulació espe- comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, que continuarán
cial des de l’1 de juny, fins al 30 de setembre de 2011. rigiéndose conforme a la citada regulación especial desde el 1 de junio,
hasta el 30 de septiembre de 2011.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrán los
persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu interesados interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la
davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia
Justícia de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que estableixen de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los
els articles 10.1 a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora artículos 10.1 a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
de la jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativament, recurs la jurisdicción contencioso-administrativa, o potestativamente, recurso
de reposició davant d’aquest mateix òrgan, en el termini d’un mes, de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, computado
computat en els termes ja referits, de conformitat amb el que disposen en los términos ya referidos, de conformidad con lo dispuesto en
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
comú, sense perjudici que els interessats en puguen proposar-ne Administrativo Común, sin perjuicio de que los interesados puedan
qualsevol altre que estimen procedent. proponer cualquier otro que estimen procedente.

València, 15 de febrer de 2011.– La directora general de Gestió del Valencia, 15 de febrero de 2011.– La directora general de Gestión
Medi Natural: M. Ángeles Centeno Centeno. del Medio Natural: Mª Ángeles Centeno Centeno.