Está en la página 1de 2

Grup Parlamentari Republicà

Sergi Sabrià i Benito


President

MHP Sr. Carles Puigdemont i Casamajó


130è President de la Generalitat de Catalunya
President del Consell per la República Catalana
Avenue de l’Avocat, 34
1410 Waterloo, Bèlgica

Barcelona, 17 de desembre de 2020

Molt Honorable President Puigdemont,

Li fem arribar aquesta carta per respondre, en nom de tots els diputats i diputades del grup
republicà, la seva invitació a l'acte d'aquest dissabte.

Com bé sap, la posició d'Esquerra Republicana ja ha estat transmesa tant al Consell per la Repú-
blica com públicament, però voldríem reiterar-la en aquesta carta. Creiem que el Consell per la
República és una eina fonamental per internacionalitzar la causa dels catalans i catalanes i que
no pot ser utilitzat per ningú de manera interessada i partidista. Per aquest motiu, vam demanar
fa moltes setmanes, concretament el mes de setembre, que calia preservar la seva activitat pú-
blica fins després de les eleccions i que no fos utilitzat amb finalitats particulars. Cal protegir-lo
de les tensions electorals si ens el creiem de debò i donar-li un reimpuls perquè comenci a donar
els resultats que tots esperem.

Tot i conèixer la nostra opinió, recentment vam rebre la seva carta, de la qual agraïm la invitació,
òbviament, però no en compartim la intencionalitat. En resposta, doncs, li fem saber que en
coherència al nostre posicionament, els diputats i les diputades republicanes no assistirem a la
trobada.

Fins el moment, el Consell no ha complert els objectius que s’havia marcat: ni la internacionalit-
zació de la nostra causa política, probablement perquè ha tingut una mirada massa interna, ni
l’objectiu de generar un espai de trobada de l’independentisme. Malauradament, avui encara
no s’ha aconseguit que al Consell s’hi expressi la pluralitat de l’independentisme ni hem reeixit
en una estratègia compartida. Aquestes tasques fundacionals, doncs, resten encara pendents i
les considerem no només necessàries sinó del tot imprescindibles.

Hem de ser capaços de bastir estratègies compartides i no fer dels espais compartits eines par-
tidistes. En aquest sentit, com vostè segur que sap, Esquerra Republicana ha defensat i seguirà
defensant la urgència de construir una estratègia unitària de l'independentisme. De fet, ens vam
quedar molt sols advocant per una estratègia compartida des d'un bon principi. I amb aquest

Parc de la Ciutadella, s/n - 08003 Barcelona


Tel. 933 046 563
gperc@parlament.cat
Grup Parlamentari Republicà

Sergi Sabrià i Benito


President

objectiu no renunciarem mai a participar d’espais plurals, tot cercant i consolidant aquell que
pugui ser el més útil a aquesta finalitat.

Esquerra Republicana té molt clar que per tornar a vèncer hem de treballar per ser més i prepa-
rar-nos millor. Tenim una estratègia per culminar el camí a la independència, que volem com-
partir i posar-la al servei del conjunt del moviment polític per debatre-la, esmenar-la i poder-la
consensuar. Hem de saber aprofitar els aprenentatges de l’1O amb projecció de futur i treballar
per aconseguir aquesta victòria definitiva, que tots anhelem.

És per tot plegat que aprofitem aquesta carta no només per reiterar sinó per reafirmar i com-
prometre'ns aquí i sempre amb l'objectiu irrenunciable de la independència del nostre país: per
a una República Catalana i una transformació socialment justa. Som aquí per aconseguir justa-
ment això.

Cordialment,

Sergi Sabrià Benito


president del grup parlamentari republicà
Barcelona, 17 de desembre de 2020

Parc de la Ciutadella, s/n - 08003 Barcelona


Tel. 933 046 563
gperc@parlament.cat