Está en la página 1de 59

r )

)
')
)
)
,)
')
J
}
)
.)
J
)
)
)
',)
")
}
)
')
)
')
)
)
)
~
.)
')
)
.,
}
)
J
)
)
.> , ..
)
)
"}
)
)
)
)
i
')
J
') resistencia de materiales estructuras elementales

vigas simples

apoyadas en los extremos empotradas en los extremos

apoyadas en un extremo y empotradas en el otro en voladizo

EI1Slo.=5R@ 453

·

vlgas

convenio de signos

REACCIONES

Se consideraran como sentidos positives de las acciones exteriores, esfuer- 20S, reacciones, giros y corrirnientos, los indicados en las respectivas figuras.

ACCIONES EXTERIORES 'I )"
1 1

....
ESFUER20S EN UNA
SECCION DE LA VIGA It~'--i
1
Q -----"A GIROS

FLECHAS

..el.A €~G. 1{ov't\o\.tiI{~O ~I.A (!oLl+rt.\.~ios """ }os (oj.\5;'dcV'~c:::&s ,?ft>¥it..\JOS e~ lo<? ~fOb(eIA.lQ£. c\rz_ da£t2..

=nsIDESR~

) ) )

) .

)

.) } ) ) ) ) ) ) .) )

:)

) J

)

) '}

} ) @ J --)

)

) ) }

)

vigas simples apoyadas en los extremos

1111'"11111

~IIIIIIIII

~IIIIIIIIIIIIII !!1111I1Iy"

Wllllllllllllllllllllrrq_

G_"' II ;)

... .I1D

r

I.

.

L l

vigas simples

apoyadas en los extremos

I r
,
.. C A
B I

,

j

Diagramas

Rcaccioncs y solicitacioncs

··11 II II III If, 111111111.

- Q.

~

."fIl ••

Reacciones:

Pb R",=--

I

Pa RB==-I

Esfuerzos cortantes:

Pb Pa

Q",c == -1- == const. QCB = - -1- = const.

Mementos Hectares:

Pb M",c == -1- x

Pa

MCD = =i:v :»

.. >~ -~. ,. ,-'.

........ .., .

:. ' ~. -. -_

.: ~,-." ..

Pab Mmax = Alc = -1-

para Xo = a

Angulos de giro:

Pab

'i'",= 6£11 (/+b)

Ecuacion de la elastica:

Plbx ( b: .r )

Y dC = 6£/ I - t= - f%

Flecha maxima (a> b) :

Ph "

[mix = - _ (p - b:) ,

9£111 3

Deforrnaciones , ':'.: ·5fi::~:·

-', " -," -.:.,' ~

Pab

<? = - -- (b - a)

C 3£11

)

) ) ) _") ) ')

) ) ) .t ) ) } ) :>

)

)

J ) )

-,

,

}

)

]

)

J

vigas simples apoyadas.en los extremos

11'

I

...

B

'·1

Diagramas

c

Reacciones y solicitacioncs

OAIIIIIIII:*11111116m

!I¥.IIIIIIII o.

Reacciones:

P R", = RB =2

Esf uerzos cortantes:

P

Q",c = - QBe = 2 = const.

Mementos flectores:

PI Mmax = "Ie =""4""

I para x. =..,

Deformaciones

)

) .}

Angulos de giro:

PI! 'fA = -"B = 16£1

Ecuaci6n de la elastica:

Flecha maxima:

pt' Ic = ---- 48£1

'i'c = 0

.l

458 El251D.=SR@

vigas simples

apoyadas en los extremos

D

...

B

Diagramas Reacciones y solicitaciones
Reacciones:
R.~ = Rn = P
Esfuerzos cortantes:
-
lIllilliIJ Q.tt· = - QlJll = P = const. QDC = 0
Momentos flcctorcs:
"IIIIII~IIIIIII"
'\f.~c = Px M"" = PI/- x) Mmfu = !lIeu = Pa = const,
/.1..",.. Deformacioncs

Angulos de giro:

Pa(/- a) 9d = -'?B = -w--

?e = -'ill> =

Pa{/- 2a) 2£1

Ecuaci6n de la elastica:

)'.4C = 0 ::1 (3a/ - 3a~ - X')

Pa

-,",o/} = 6£1 (3h - 3x' - a')

Flecha maxima:

fm'" = __ !,_o. -0 0/' - 4a' ) 24£1

/

para x = -:;

) ) ,) ) )

I

)

,

111111111111

vigas simples apoyadas en los extremos

C I--~

p 111111111111111

...

B

°1

Diagramas

Reaecioees y solicitaciones

) ) ) )

:)

Reacciones:

RA = pbc I

R8 = pac I

1 )

J

.!

)

Esfuerzos cortantes:

pbc (c )

QCD=-I--P T-a+x

pbe QAC=I

pac QD8=--[-

Momentos flectores:

pbe MAc=-1 x

pac

MDB = -I (I-x)

e be

para Xo = a-2 + -1-

Angulos de giro:

pabc ( cf)

9A = 6EII 1 + b-4;;

CPs = - pabc (I + a-~)

6£]1 4b

Ecuacion de la elastica:

YAC = pbc ~ [-r + a (I + b-~)]

61 EI 4a

pac I-X[ . ( r)]

YDB = -- --- -(/-x)- + b 1+ a--

61 EI 4b

460 E11.Sln-SR@

} )

11111111111111111111111111

vigas simples apoyadas en los extremos

)

) ) ) _) ) ) } ) )

p

D 1111 11111111111111111111111111111

.-4 ....... _'_----. B

) ) ) ) ) ")

Diagramas Reacciones y solicitaciones
"_
Reacciones :
pi
RA =Rs =T
QA~ Esfuerzos cortantes:
'<lt1lIllfllIll Q. Q. =pU -x) pi
QA =-Qs=-
2
.. Momentos flectores:

M. = px (I-x) . pit I
2 Mmax =T para Xo = 2
xo ,\1 rn.Ii. Deformaciones

Angulos de giro:

pi' 904 = -9s = 24EI

Ecuaci6n de la elastica:

Flecha maxima:

. 5pl'

1m .. = 384EI

I para x = 2"

462 El2SID=SR@

vigas simples

apoyadas en los extremes

) )

I

i' x

'__'__' I

)'----_ .. _._ .. _- -_.- -----;

J I

j

Diagramas

:, '1

J'----------------------+----------------------------------------------------1

Reaeciones y solicitaciones

Reacciones:

Esfuerzos cortantes:

Q _ R PI(21-x) + PIX

% -,c- 21' x

Qc = R,c

Qs =-Rs

Momentos fiectores:

M% = R,c - x- PI(3/-x) + PzX r 61

MmixcstacomprcndidocntrcO,125 !i-(PI + P.) Y 0,128 ~ (PI + P.)

para Xo = [- PI + 1/-31 (P11 + PIt + PI PI)]

P2-PI

.1 Angulos de giro:

Ecuacion de la elastica:

Derormacio~_. -\

. -'~' ..

"~ .: =-,

x(1-x}

)';r: = 360EII (3(PI - Pt)r - 3(4pI + pz)Lt!- + (8PI + 7pz)/tx + (8PI + 7pz)[3)

Flecha maxima:

. did 00130" (PI + pz)/'

est a compren I a entre _ --'" '---.

, 2EI

Y001304 JE.!_ + PI)/'

, 2EI

El25IDE5R~

x(1-x)

) Yz = 6£11 [(Ma + M.)x - (2Ma - M.)/)

') ) :) ) )

) ·OJ .)

} 'J :» -)

) ) ) .) .) 'j

J

)

) ) .! } } ) )

)

)

)

)

vigas simples

apoyadas en los extremos

Diagramas Rcacciones y solicitacioncs
;
I Reaccioncs:
u, +M. RB = _ /IIa -:- ,\f.
RA = - - ._ .... _.
1 1
Q·IIIIIIIIIIIIIIII ffllllll! 1111111111 Q. Esfuerzos cortantes:
I Ma + M.
I a, = 1 = const.
MA~ Momentos flectores:
'"<:QQf{] M. /Ita M" X
Afz; =---(/-x) +-- A1A=-Ma MB =M.
1 1 ' ..

'.

: .;

Deformaciones

Angulos de giro:

Ecuacion de la elastica:

El2SID=SR@ 47:~

G

vigas simples apoyadas en los extremos

A A

A-

B

b

Diagramas Reaeciones y solicitaciones
Reacciones:
M
RA =-RB=- T
o·llllllllllllllllffillllllllllllllllo. Esfuerzos cortantes:

M
Qz = - -1- = const,
I~ Momentos flecrores:
M M
,., Medu. -+i MAC = =r= MeB = -I (I-x)
izq M der = M b izq der
Me = --1-0 Me I IMI= IMc 1+ IMc I Deformaciones

Angulos de giro:

cpB = - MI (3 ~ _ I) 6EI II

9A = MI (3 ~ - 1)

6EI fl

M

'Pc = 3ElI! (a1 + IT)

Ecuacion de la elastica:

YAC = - Mix (1-3 ~_E..)

6EI II I'

= M/(/-x} [1-3~-( l-x)ll

YBC 6EI It I J

Flecha:

Mob

[c = 3EII (b - 0)

474 Ei1S1D.=5R e

) )

.)

}

)

)

)

)

)

vigas simples empotradas en los extremos

~ 11111111111111 ~

~ 111111111 jlllIlIlIllIlIl ~

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIII~

~ :1/)

vigas simples

empotradas en los extremos

Diagrarnas

Reacciones y solicitaciones

0·1111111111 *11111111111

1IIIffilllii Q.

Reacciones:

Pb!

RA = -73 (I + 2a)

Po!

RB = [3 (I + 2b)

Esfuerzos cortantes:

Pb!

QAC = -p (I + 2a) = const,

PaZ

Q"R = - [3 (I + 2b) = const,

Momentos flectores:

Pab!

MA=--I-!-

Pb!

MAC = f3 (Ix + 2ax-a/)

Po!

MCB = -p (lb + 11_lx - :!bx)

para Xo = a

. ",.:.'

• h_

,- ...::. ... - _, _' --

Ocr ormaciones

Ecuaci6n de la elastica:

Ph! ( 2ax) r

YAC = 6£/ 30-X- -1- [t

Flechas:

Pa'b' Ie = 3£/13

2Ph!a'

1m ... = -=-=~--=-

3£/(1 + 2a}"

20/ para x = 1+20

PaZ [ I-X]

YBC = - 3b-(/-x)-2b--

6£/ I

ensta 5R~ 477

')

) J -.)

) )

-, }

)

)

} ) )

J

)

)

) )

I )

vigas simples empotradas en los extremos

Diagramas

Rcacciones y solicitacioncs

Reacciones:

Q·IIIIIII ffill I III II

1IIIIIIHIIIIIlli Q.

Esfuerzos cortantes:

P

QAC = 2" = const.

P

QCB = - 2" = const.

Momentos fiectores:

Pi MA =Ms =-_. 8

Pi (x )

MAC = 84[-1

PI Mmax = A1c = 8

1 para Xo = '2

Deforrnaciones

Ecuacion de la elastica:

Pix! ( x)

YAC = 48£1 3 -47

Flecha maxima:

pp Ic = 192£1

478 =n.sID'=SR~

vigas simples

empotradas en los extremos

Ir 1,.
~ i I H~
~ I /J
~_,
~ " Diagramas

Reacciones y solicitaciones

M

Q.'d::!

.'f.'~ A·'to

'1llllll1l11lllr

Reacciones:

R.~ = Ru = P

Esfuerzos cortantes:

QM' = P

QClJ = 0

Que =-P

M omentos fiectores:

Pa P

.\1.. = - "r"> a) M.K = T{/x -/a + iT)

Pa~

,\1("1)= -'I- = const.

Ecuacion de la elastica:

Px2

)'AC = -- (3a/- 3a2 -Ix) 6£11

Flecha maxima:

Per

f mo. = -24£1 (3/-4a)

Deformaciones

)'ClJ = ::;1 (- a/ + 3/x - 3x~)

=ns111=5R~ 47~)

~ 11111111111111

)

) ) ') ) ) ). }

vigas simples empotradas en los extremos

~ 1I11111111111111p ~

d~-...LCJ.lll.lI.llll.L.LlJJu...D---i~ /I

b

Diagramas

) )

)

.)

:J

Q.~

'<Qjj III II HI II III Q.

.) ')

} I

x'

J'"c = -6Ei (-3M" - R" . x)

Reacciones y solicitaciones

Reacciones:

pbc M" - Mil

R" = --,- - --I -.-

Esfuerzos cortantcs:

QdC = R" = const. QIID = - RII = const.

QeD = R" -p(x-a + ;)

pac M .• -MII

RB = -,- + -- -7-

Mementos flectores:

M"c = R" . x + AI"

MCl> = R,,' x + M" - f (x - a + -If

, ,

Ecuacion de la elastica:

)s ) )~'.

:i

\ :}

"I

-~ ~

MBD = RH(I-X) + MB M_. = - r;;t (,- 3b +

pel ( ,12a'b ) ..

AlII = - 12" , - 30 _~_ -----;?-

.12~b1 )

c:

Deformaciones

\ 480 =n51D. 5R @

)

~111I1I11I1I1I1I11I11I1111~

vigas simples empotradas en los extremos

.. ~

)

)

p

,,1!!!llllllllllllmTI!lIIIII!1111I1 B

.)

l

.,

,

.i

,

_,

Diagramas

Reacciones y solicitacioncs

Q" = E: (I - 2x) 2

) )

Reacciones:

Esfuerzos cortantes:

) J

Momentos flectores:

pl' I

M(e<:nlro) = T4 para x = 2

/IIr=O paraxa=0,21131

)

Deforrnaciones

Ecuacion de la elastica:

pi' (x r)~

y,,= 24£1 '-12

Aecha maxima:

pi' {<Db. = 384£1

I

pan, x = -" L

)

482 =n.5/o.=5R ~

· vigas simples

ernpotradas en los extremos

~lIlllll11ll1lllnllfI% .:

.. :~ .' .

Diagramas

Reacciones y solicitaciones

Reacciones:

I MA-MB

R .. = 6 (2Ps + Pl) - r--

Esf uerzos cortantes:

Momentos fiectores:

M = R ·x.l- M ._ p_!OI-x) +PzX x'

z .. . A 61

..

. ~.

Deforrnaciones

Ecuaci6n de la elastica:

"z = ~ [~f~:-P~)_ x" +p Ix' -4R. ·Ix- PM. '1]

, 24£11 5 I ~ - .•

I

I

I

f

J

vigas simples

empotradas en los extremos

\I

"--_._-- ._ .. _'-

, dcr . M /3 6 2b)

,de = .. H., -r- pC - a

Diagramas

Reaccioncs y soliciraciones

Q"II:I i (! i IIII1 ~IIIIIIIIIIIIIIIIIQh

Reacciones:

6M 61'>1

R .. = - {a-ab RH = ,,'-ab

Esfuerzos cortantes:

6tH

Qr = - '/,J' ab = const.

Momentos flectores :

,\til

.\1., = "~b_ (2 - 3 ~ ) Mil = - .~~~a. (2 - 3 -7 )

M.." = ,~a r 3 ~ (1 - 2 .; ) - 1] .\1('0=- "~b [3 ~ (1-2 // X)_I]

Dcformaciones

Ecuaci6n de la elastica:

I' (. = ~I~~'~ (20 /-! __ .!!.)

• .• 'J.£II /% /

_ Ma(l-x)% (2 bx a)

J'Be - -2£1/ - 7-7

Flecha:

Ma'b%

[c = - 2£11" (a - b)

=n.sID=5R~ j~)'

.J

) J )

)

)

~:) )

)

) ) )

)

)

vigas simples apoyadas en un extremo y empotradas en el otro

..... ,_---'---~

111111111111 ~

A"

~ 11111111111111111111111 ~

lDllll!llllillllllll~

MD A--+-9-+---~

vigas simples

apoyadas en un extremo y empotradas en el otro

-, r H ~
..
t--

;-

Diagrarnas Reacciones y solicitaciones

Q. Ulll1l1E 1111111111 ·~IITTTTT1111 ffi"""""'_lIllll Q.

,\t.-

Reacciones:

Pb'

s; = ]j3 (3/- b)

RB = Pa (3/~ _ al) 21'

Esfuerzos cortantes:

Pb~

Q.tC = 213- (3/- b) = const.

QCB = - ~; (3/~ - aZ) = const,

Momentos flectores:

M.te = ~~ b'(3a + 2b)

Pa (? 3 /. • )

MCII = 2f3 _I - 3 -x ..L a-x

Pa (I' •

MH = - 2/' --a-)

Deforrnaciones

Angulos de giro:

Pa(/- a)l

'llA = 4EII-

Ecuaci6n de la elastica:

- ~ Pb'x [3 I: Z 2 .

.v.te - 12EIp a -x ( 1.,- a)1

Flecha maxima:

fllliax -= _!'b'a 1/- a . 6£1 - 21 + a

Pa(/-a)'

9c = -tEll' (/' - 201 - aZ)

YCB =

Pa\l-x)'

.. _ .. _-_-

12£/

r ( az') ( 0') I-X]

] I - [2 - 3 - [2 --1-

para .r = 111 ~----

21 -+ a

.=rJSIDESR (& "'.

):

""...,

j

... c---'----~

vigas simples apoyadas en un extremo y empotradas en elotro

I"

<.~ -L ~

_ c: H fk

,:

Diagramas

1-- -

)

.,1111111811111111

1IIIIIIffillllili (>.

Reacciones y solicitaciones

Reacciones:

5

R,. = I6P

II RB=-P 16

Esfuerzos cortantes:

II QCB =---P 16

....... : .

\I. Momentos ftectores:

PI (/-X )

"feB = - 11----3

16 . I

)

Angulos de giro:

P/~ 9,. = 32EI'

3

MB = -I6PI

5 Mc = 32 PI

Defonnaciones

P/~ 'tic = - 1i8EI

Ecuacion de la elastica:

Flechas:

7PP Ie = -._ 768EI

Ima. =

496 =ns1l1=5R~

PI . ( I-X)

rc» = 96EF (l-x)- 9- 11-1-

I para x = ","_ , 5

vigas simples

apoyadas en un extremo y empotradas en el :otro

/I1--. . ------I

. Ar-.L----L-~ ~

• ,.

I

Diagramas

Reacciones y solicitaciones

Q. illIEllIij

1111111111111.

Q.

Reacciones:

2/2 + 302 - 301

RA = P 2/2

Esfuerzos cortantes: 2/: + 3a: - 301 QAC = P ----w----

302 - 301 - 212

QDB = P - 2/2

Momentos flectores: 2/2 + 30! - 301 MAC =P----v---x

M = P [ 3a(0 -I}x + a]

CD 2/:

1-0 MB=-3Pa-u

2/2 + 3al - 302 RB = P- -- jp

a-I QCD = 3P 0 ~

[ 3a: - 301 - 2/2 ]

MOB = P 212 x +1

Deformaciones

Angulos de giro:

Ecuaci6n de la elastica:

Fc u = _J:!!_ [3(/- 0)_\-3 - 6r-x2 - 3P(I + a)x - 2Pa'J 12£112

P(/~ -\-)2

YUB '= 12£IP (J,,' - 3al- 2r-)x + 2/(3a' - 3al .! 12}j

Flecha:

r.. _ _ 2/-1'1" ~-3a2

)mn para x = -.----. .-.- _

3(1- a)1

) ,) )

,

J

OJ ) .)

-, )

)

111111111111 t::

.4.r-.llll.IJ..U.Llll-_""';jz

vigas simples apoyadas en un extremo y empotradas en el otro

A,

r-_~ ,. 1lIIIIIIIIIIIIII

I'

'-------;

Diagrarnas

Reaeciones y solicitacioncs

Reacciones:

pbc Ala

R .. = - i - + ._ i

RB = pac I

'."~

'4ll11 frllllIl (! •.

Esf uerzos cortantes:

QAt" = R_. = const, QlJB = - RD' = const,

QeD = RA-p(x-a + n

.'1 Momentos f1ectores:

MAC = RA -x Mel> = RA -X- ~ (x-a -;- +Y

MDB=Rn(l-x)+MJj MB=_JJ(!.b':_(/~a_ C!)

2/' \. 4b

Dcforrnaciones

Angulos de giro:

pe3 ( J20b2 )

9 .. = 48£/1 .I-3b.J.. - C!-

Ecuacion de la elastica:

x f - 8RAlx' + pC' (I - 3b - I~b! )]
rAe =~ 48£11
J""II ~ 4SEII [-SR ... Ix' 1 21'1 (x - a . ~ f· pc" (1- 3b .1. l2;b"}- j 11- xf

- 6£1 [R/la - .v) ! 3MI/)

.1~lR =nsID=5R~

vigas simples

apoyadas en un extremo y ernpotradas en el otr o

11111111111:'I!llllllllllh

Diagrarnas

Reacciones:

3

R .• = gPI

Esfuerzos cortantes:

3

Q .• ~ ·spl

M omentos ftectores:

Mx = Pg"C (31 _ 4x)

3 para x = "81

3

M = 0 para x = ~ I

Deforrnaciones

Angulos de giro:

pI' 9"=-48£1

Ecuacion de la elastica:

}';c = . ?:~-(I ~ 2x)(/- x)!

48£1 .

Flecha maxima:

. pi'

[nlax. ::-:- ..... _-

185£/

para x =

=n.sIDESR ~ .. J l'.:

-,

1

.-.", y

vigas simples

apoyadas en un extremo y empotradas en el otro

.rnllllllllllllllllllll~

Diagrarnas

Rcaccioncs y solicitacioncs

Reacciones:

i

I 1 AlB

( .. = "'6 (2p, + pz) --:- "T'

Q.

Esf uerzos cortantes:

Q8 = -RB

.\1"

Momentos flectores:

p,(3/- x) + P2X XZ

M« = R .. <x - 61

Deforrnaciones

Angulos de giro:

Ecuacion de la elastica:

vigas simples apoyadas en un extremo . y empotradas en el otro .

f---------l

b

Diagramas

Reacciones y solicitaciones

QA 1IIIIIIIIIIIIIIIIffillllllllllllili Q.

Reacciones:

R 3MI" t)

R" = - B = 2" p ( - - a

Esfuerzos cortantes:

Qz = RA = COIlSI.

Momentos flectores:

M

MB = 2[2 (/2 - 3a2)

3 Mx (/% "

MAC = Til _a-)

. :~.> .. -Deformaciones

" __ .-."-'" .... :$

Angulos de giro:

M

9A = -(/-aX3a-/) 4£11

Ecuaci6n de ia elastica:

~x M

1 "c = 4£11' (- 41' - (r - 3PXa + I)] YBC = 4£11' (/- X)I (24'/- .x{/' - a2)]

508 =n.510=SR ~

\

i

I I

I

!

vigas simples en voladizo

'-----~

1111111111111 ~

~

1111111111111l1li111111111 ~

on 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIk

.1/2\ ---+9--+-~~

(--~~

.1/

EI1.5ID,=5R ~ 50~J

;

vigas simples en voladizo

;p
.1 e- n ~ Diagramas

I

Rcacciones y solicitacioncs

'J

)

IlIllffilllll Q. !

~.It·i

Reaccio-ies:

RB = P

Esfuerzos cortantes:

Q.4C = 0

QCR = - P = const,

Momentos fiectores:

"lAC = 0

MCR = -P(x-a)

Mn = -Pb

Dcforrnacioncs

,

./

)

Angulos de giro:

') 9(' = ?A = - 2;/ b"

)

J

Ecuacion de la elastica:

Ph'

"'.11' = 6E1 [3(/ - xl - hi

Flechas :

Pb" t: =~E/

Pb'

1.1 =~ 6£1 (2b . 3a)

)'C'/I = 6~i (/ - .deb -- a ..:... x)

vigas simples en voladizo

.:.1

Diagramas Reacciones y solicitaciones
Reacciones:
RB = P
1111111111111111 ffi 1111111111111111 Q. Esfuerzos cortantes:
QB = Qz = -p = const.
~M. Momentos flectores:

Mz =-P;:c MB=-PI Angulos de giro:

Ecuaci6n de la elastica:

P

Yz ':" 6£1 (1- ;:c)Z(21 + x)

Flecha:

51 2 EI1.SID.=5R ~

)

)

vigas simples en voladizo

. . -;.

' .. :'';.';':'-1.(..",:: .

"""1111111: .~

·:t; .. :.\~ ..

:.~gf:~ -.\

III:IHIIIIIIII p

o

) ) ) )

I

Reacciones y solicitaciones

Diagramas

I I

I RB =pc

~lllmlllllllllll o- 1

! QAC = 0 I

'~I

_,r!!lllIj{Uill MOl

I

I MAC =0

I

I MlJB = -pc(x-a)

Reacciones:

Esfuerzos cortantes:

QCD = - P (x - a + n

QDB = - pc = const.

) I )

)

Momentos fiectores:

MCD = __ p--,(x_-_a_+_~--,)_! 2

/liB = -pcb

Angulos de giro:

YO = - :;/ (b! - ~)

pc ( c!)

9c = - - 2£/ b! + T2

9A =9c

Ecuaci6n de Ia elastica:

:) )'''B= :;/ <1-x)!(2b-a+x) YDC=-1_:£1 [(x-a+ n\4c(a-x) (3b!~ ~)~8b'c]

YAC = -:;/ [<a-x) (3bZ + ~-) + w]

Flechas:

I" = ~~ (b - ~ r u + t2) IA = :~I [0(36" + ~) + ~b3J

Ie: = _f!!!_ [(b - !_. )' l4b - c) + c'1

12£1 . ~

-

mllllllllllllllllllllllll~

vigas simples en voladizo

, 11111111111111111111111111111111111 a

Diagrarnas

Reacciones y solicitaciones

Reacciones:

RB =pl

Esfuerzos cortantes:

Q", = -px

QB = -pi

Momentos flectores:

II MB=-PT

. Deformaciones

Angulos de giro:

pP 'i'A = - 6£1

Ecuaci6n de la elastica:

p

y", = 24£1 (I - X)l (312 + 2lx + r)

Flecha:

pi' fA = 8Ei

51 4 El2Sll1=SR @

vigas simples en voladizo

Diagramas Reacciones y solicitaciones
Reacciones:
I
RB = T(PI + pJ
~ .. Esfuerzos cortantes:
PI-PI x' I
~ .. Qz = - --2- -1- - PIX QB = -"2(Pl +pz)
Momentos flectores:
Mz = - ~ [(P% - PI)X + 31P1] /2
MB = -6(P% + 2p,) Deforrnaciones

Angulos de giro:

Ecuaci6n de la elastica:

(I-X)2 [ (I-X)3. 1

Yz = --- - - -_ - (PI - PI) + (1- x)-p, - 2/(1- x)(pz + PI) + 2P(Pz + 2p.)

24£1 5/

Flecha:

f - - I~( 4P2 + .!.!E!.l

A - . 120£1

522 El2SID. 5R@

")
) :: ......
j vigas simples en voladizo

,'\ \I

( 7 ~H

I----~---I

Diagramas

I

Reacciones y solicitacioncs

)

Reacciones :

)

)

RB = 0

Esfuerzos cortanres:

, Qr = 0

Illlliffilllll·,f.

Momentos ftectores:

M CB = - /If = const.

MB=-M

Angulos de giro:

Mb ?c = 1'.< = --"Er

Ecuacion de la elastica:

J'.<c =

/If

--- b(2/- 2x - b) 2EI

Yo(_' =

_~(/_x)2 2EI

Flechas:

.\/

fA = ~EI 6<21- b)

=n5ID=5n@ r,')')

F7 :)/.i

vigas simples en.voladizo - .;.. ·;~.c~- \':

.............. "

.\1

(:,-- -_~~H

f-----------;

•. ~~"':"""'= .,": ~ ", ......... _. ........ - . ..• .

·~oncs y solicitaciorlCS' :<~-. :. .:

! ~ ... , s

Reacciones:

Esfuerzos cortantes:

.\f 1111111111 111111 fBllllIlH 11111111·,,· .

Mementos fteetores:

: M; = MIl = - M = canst. I

i

Angulos de giro:

Ecuaci6n de fa elastica:

"

. x

IIf. •

~Ei (x- - 21x + /-)

Fkcha:

r. '

524 E.l251D,=SR@

vigasconti nuas d~~.vanos iguales

lit.

"

~llllllllllllylllllllllll~

llllllllllilli

EI1Sla=5R~ 533

vlgas continuas dosvanos iguales

..

...

...

V Ip
LEY DE £. ... A
DISTRIBUCION DE 1/2 1/2 3
1/2 1/2
CARGAS I
I 0.688 P

+

LEY DE ESFUERZOS CORTANTES

A 3

-0.188PI

.~.

LEY DE MOMENTOS FLECfORES

0.156PI

0.156 PI

£.

... 2

LEY DE

1/2

1/2

DISTRIBUCION DE

CARGAS

LEY DE ESFUERZOS CORTANTES

-0.594P

-0.094 PI

AIII:III1III11111111111

LEY DE MOMENTOS FLECfORES

0,20JPI

LEY DE

r ]1111111111111111111111111111111]11111111111111111111111111IIIII[

DISTRIBUCION DE

CARGAS

0,625 pi

LEY DE ESFUERZOS CORTANTES

- O,375pl

I 0,375 I

-O,625pl

LEY DE MOMENTOS F LECfO RES

1~2~3

0,07 pi'

0,07 pI'

Ip ]IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ

LEY DE DISTRIBUCION DE CARGAS

... 3

0,437 pi

LEY DE ESFUERZOS CORTANTES

0,063 pi

I 0,4371

-0,563 pi

I

:~

LEY DE MOMENTOS FLECTORES

1~2 3

U.OY6I'P

536 El2SID.=5RG

"igas co~~i~,Y~~ tres •. y'~.nos ig ... ~I~s, -.

. ~:,.";;.;.-:i·~·I":,.

,': ,,~':; : -:,

.. 1.

1:

It 1 X

..

A 1 1

.. 1.

,.

l"llllllllIl~i 1I111111111~IIIIIII II II 11

1:

1:

1111111111111 ~IIIIIIIIIIII ~

]11111111111q

llllllll1l1l1q

!lllIlllllIlIq

111111111111111

=ns1D.=5R~ 537

7

, t I '.',. v >. I."; * _ ~ ~ ,.' • , .' .,1 ,

-

vigascontinuas 1 I
" x ... A
tres vanos-lguales 1< , ' I
.. .. ,x A LEY DE DISTRIBUCION DE CARGAS

A 1

1/2 1/2

1/2

.. 3

1/2

1/2

LEY DE ESFUERZOS CORTANTES

-0,150PI

-0,150 PI

LEY DE MOMENTOS FLECTORES

I~ 2 ''ZQlV 3 ~4

0,100 PI

0,175 PI

0,175 PI

LEY DE

A

1 1/1

...

2 1/2

1/2

... 3

1/2

DlSTRIBUCION DE

CARGAS

LEY DE ESFUERZOS CORTANTES

O,050P

LEY DE MOMENTOS FLECTORES

-O,675P

-0,075 PI

• 40;:~~1111"''''=--

1~ 2 V3 4

0,137 PI O,I62PI

... 4

.... 4

El2SID.=5R(I 539

..

viga$'~6lritin~~s"_, tres vano~kigual«!s

A IP A j P
" ...
I 1/2 1/2 2 3 I 11/2 11/2 ,4
I
I I I LEY DE DISTRIBUCION DE CARGAS

0,575 P

III[[~IIIII

0,425 P

IIIII~IIIII

LEY DE ESFUERZOS CORTANTES

A 4

4

IlIlmlllW

-O,425P

-O,575P

-O,075PI

AJIIIIIIIII:: 1111111111p,

LEY DE MOMENTOS FLECfORES

0,213 PI

213 PI

LEY DE DlSTRIBUCION DE CARGAS

..

....

1/2 2

.... 3

1/2 J

I

LEY DE ESFUERZOS CORTANTES

-O,600P

-O,looPI

~ __ hr""'"

LEY DE MOMENTOS FLECfORES

O,looPI

540 =n510,=5R6

vigas continuas tres ~~n()siguales

LEY DE D1STRIBUCION DE CARGAS

I P
4 ... ... ..
I 2 1/2 112 J 4
I I
O,500P
ti
1'1 0,075 P
-0,075 P III
In -0.400 pi

LEY DE ESFUERZOS CORTANTES

LEY DE MOMENTOS FLECTORES

: -O,500P

I 0,500 I I 0,500 I

. I

- 0,Q75 PI I - 0,Q75 PI

,~:~,

I 2 ~ 3 4

0,175 PI

LEY DE DlSTRIBUCION DE CARGAS

r ]IIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIII1IIIIIi

0,600 pi

LEY DE ESFUERZOS CORTANTES

LEY DE MOMENTOS FLECTORES

I I I -0,500 pi I

10,400 I I

I

I 1

: -O,IOOpl' I -O,IOOpl' I

: .~. i

I~ ~ 0,025 pi' 3 ~4

1 I I I

~

I

0,500 I

0,080 pI'

O,OBOpl'

EIlSID.=SRe 541

~ III III II! 1I~llIlIlIllIlIq ... lllllllllllll~ ~ 1111111111111

.vigas continuas tresvanos iguales

LEY DE DISTRIBUCION DE CARGAS

LEY DE ESFUERZOS CORTANTES

LEY DE MOMENTOS FLECTORES

} ]1111111111111111111[1111111111111111111111

I

0.583 pi

it. 4

0.033 pi

4

1 4

LEY DE DISTRIBUCION DE CARGAS

LEY DE ESFUERZOS CQRTANTES

LEY DE MOMENTOS FlECTORES

I I I I I

I I

I I

~ I 0.5831 I

I I

I I

I 4:0,117 pi' I

I _ I -0.033pl'

_0.417 pi

~~~fEllllllll

0.073 pI'

0.050 pl'

4

542 El251D.=5R6

Ip ] !II 11111 III! II I I III 11

~1111111111111111111U

0.450 pi 0.550 pi

~ ~

~1~lmn2 3 ~~"1I4

~ : "ll.jj -0.4SOpl

I I

~ -0.550pl ~

I I

I I

I I

I - 0.050 pi' :

: A11111111111~111II1II1~

I ~IIIIIII! IIIIIIIJY " 3 4

~ +

0.101 pI'

0.101 pl'

vigas continuas tres vanos iguales

]IIIllIllIlIq

...

LEY DE D1ST-RIBUCION DE CARGAS

LEY DE ESFUERZOS CORTANTES

LEY DE MOMENTOS FLECfORES

..

1''''';1 jTnIIl""'UI""'III""'1 i

A 4

4

4 I

LEY DE DISTRIBUCION DE CARGAS

LEY DE ESFUERZOS CORTANTES

LEY DE MOMENTOS FLECTORES

} ]IIIIIIIIIIIIIIIIIII~

1

... 3

.. 4

0,433 pi

0,081 pi

I I I

1 0,4331 :

I I

I -O,067pl'

.~ .""J,.""""

-0,017 pi

- 0,567 pi

0,017 pi'

0,094 pi'

f ]111111111111111111111

S. 1

2 3

0,500 pi

-O,500pl

I 0,5001

0,5001

1

_ 0,050 pi' I - 0,050 pi'

,~ I 4fJJlmnnnn=-,

1 2~3 4

0,075 pi'

EnSID,=5R(I 543

porticos simples biarticulados a la misma altura dintel ados aguas

III II II I IIII I Ii IIII II II till

III! IIIIIIliI

I

EnSID.=SRe 857

En los p6rticos simples biarticulados a la misma altura, con dintel ados aguas, se ha tornado:

k = l!_ . __I!_

11 S

858 EnSID.=5Re

porticos simples

biarticulados a la misma altu ra dintel ados aguas

"ilii jlll!'! i 11!!!!!!ll!i mDI1lIIIJI

rIrI

Esqucrnas

MB = MD = _ pf2h 811 + 5f

32 h2(3 -+- k) + f(3h + f)

A

Me

£

Reaccioncs y solicitacione,

Reacciones:

VA = Ve =!!!_ 2

HA = He = pl2 8h + 5f

32 h2(3 + k) + f(3h + f)

Momentos fiectores:

I VA I v.
111111111111111111 p

f
B D
" h
A £
Me En BC y DC

u; =p x(l-x) + MB (h + 2fx)

2 h, I

Reacciones:

VA = 3"!!!_ 8

Ve =!!!_ 8

HA = He = _pl_2 __ ..:.:8h~+-=-5f,,--- __ 64 h2(3 + k) + f(3h + f)

Momentos fiectores:

MB = MD = _ pf2h 8h + 5f

64 h2(3 + k) + f(3h + f)

Me = pl2 + f + h MB

16 h

En BC

u; =p x(l-x) + MB (h + 2fx)

2 h I

EnS10,=5Re 859

porficos simples biarriculados a la misrna altura dintel ados aguas

..

Esquemas

py2 .

My = - -_ -!- HA . Y

2

~c f
I,
~. 0
I, I, h
Iy
A E Me

M.

Reacciones y solicitaciones

Reacciones:

VA = VE = ph" 21 HA =ph- HE

HE = ph" (5k + 12).h + 6J

16 h2(k + 3) + J(J + 3h)

Momentos flectores:

h2

Mn = _P- +MlJ

2

Me = ph" _ + .f. + h M lJ

4 h

1<10 = ___.

(5k + 12)11 + 6.1

Me

I

o

E

16 h2(k _,_ 3) + J(J -:- 3hl

En AB

siendo y = _[_ x + h 1

860 iEl2510,=5Re

Reacciones:

VA = VE = pJ (f + 2h) 21

HA =pJ-HE

HE = pJ 8h2(k +_ 3) +_~[!j-T4h)

16 h2(k + 3) + J(f + 3h)

Momentos flectores:

Mn=H,~·}z.

Me = _ pJ2 4h2(k + 2) + /(511 + f)

16 }z2(k + 3) + J(J + 3h)

Mo=-HE·h

En Be

(y -II)" !v/x = HA·y - VA·X~P· .... _

2

porticos simples

biarciculados a la misma altura dintel ados aguas

Esquemas Reacciones y solicitaciones
f Reacciones:
B D V.4 = Pn
I
I, I, VE = Pili
I
A E HA = He = _Pili Mill + f(3[2 - 4m2)

412 h2(k + 3) + f(J + 3h)
Me M omentos flectores:
J'.1B = MIJ = - H.4 ° h

Me= Pm -+- .h_+1 Mo
2 h
Mp=VAom-HA h1_j- 2fl1l
I
VA I I v.
p p
Reacciones:
f
D VA = VE = P
B
I, HA = HE = Pili 6h/(I- m) + I(W - 4m2)
1,
212 hoek + 3) + f(J + 3h)
A E Momentos flectores:
Me ,'.1n = M" = - H,I ° h
Me = P 11/ + !_~:f:l MR
h
Alp = VA ° III - 1f,1 hi + 2fm
I
HA H"
I v .. Iv. EnSID.=5R~ 861

porticos simples biar ticulados a la misrna altura dintel ados aguas

Esquemas

D

Momentos fiectores:

A

Me

Reacciones y solicitaciones

Reacciones:

VA = VI; = Pa

f I

HA=P-HE

HE = Pa k(3h2 - a2) + 3h(211 + f) 4h h2(k + 3) + f( f + 311)

E

Momentos fiectores:

Mn=Pa-HE'h

Me = Pa -HE(II +f) 2

p ~c f
I, I,
B D
I, I, h A

Me

Reacciones:

HE = Ph 2kh + 6h + 3f

4 h2(k + 3) + f(f + 3h)

E

Me = Ph -(h --,- f)HE 2

MD=-HE·h

862 EIlSID.=5Re

porticos simples biempotrados a fa misma altura d i ntel ados aguas

Ii i i!::·1 i i:! iii! I (: ill

Ii i i ! ! I ! 1111

I

=ns1D.=5R~ 903

En los porticos simples biempotrados a la misma altura, con dintel ados aguas, se ha tornado:

k=lL._!:_

11 s

904 =rJS1D.=5Re

1!!!!!li!il!!!!iiiii!!,

porticos simples

biempotrados a la misma altura dintel ados aguas

Esquemas

D

Reacciones y solicitaciones

/I" 1111111111111111111111111111 p

t;

I,

A

r

Reacciones:

VA = VE =!!!_ 2

HA = HE = ~ k(4h + Sf) + f

8 (kh + f)2 -1- 4kW + hf -1- P)Momentos flectores:

MA = ME = pP kh(8h -1- ISf) + f(6h - f) 48 (kh -1- f)2 + 4kW + hf + P)

MB = MD = _ p/2 kh(l6h + ISf) -1- f2

48 (kh + f)2 + 4k(P + fh + 1z2)

En Be

EI1S10,=5Re 905

porticos simples biempotrados a la misma altura dintel ados aguas

Esquemas

D

pf2

- --'----

11111" I" III" III p

~c

II,

B

I,

I,

Reacciones y solicitaciones

Reacciones:

VA = J!!__ - VI-: 2

V = 3 I 4k -i- 1

E p 32(3k + I)

H4 = HE = p[2 ~ __ k_:_-(4_h_-_: -,,5f_:_)_-_: f'--. __ 16 (kh -i- !)2 - 4kW -i- hf + f2)

Momentos fiectores:

MA = pI' kh(8h -i- 15f) - f(6h -f) _ pI'

96 (kh + f)2 -i- 4k(f2 + fh + h2) 64(3k + I)

ME =~ "-h(8h + 15!) -f(6h-f) ,_~p_/2_

96 (kh + !)2 + 4k(j2 + fh + h2) 64(3k + I)

- pI'

64(3k + I)

p[2 kh(16h - 15!) -;- f2

MB=--

96 (kh -;- !)2 + 4k(f2 + fh + h2)

pl2 kh(16h .,-- 15!) + f2

MD=--

96 (kh -r- f)2 -i- 4k(j2 + fh + h2)

64(3k + 1)

H .• ~

-0

"!"r v

..

906 EnSID.=5Re

En BC

(' . 2xf) px2

Mx = MA + V,I-x-HA h -;- -[- --2-

I

Me = VE- + ME-Hdf + h)

2

porticos simples

biempotrados a la misma altura dintel ados aguas

Esquemas

M omentos fiectores:

..»:

I' ''1

I,

I,

A

\t,

Reacciones y solicitaciones

Reacciones:

D

ph2k VA = VE=-~-

21(3k -;- I)

h HA =ph-HF.

ph2 He= -

4

k2h -;- k(21 -',- 3h)

(kh --;- If -;- 4k(f2 + fh + h2)

E

MA = __ fJh2 ( _ kh2(k -;- 6) ~ kl(l5h -1- 16f) + 61" +

24 (kh -+- 1fT 4k(P + Ih + h2)

+62k-:-I)·

3k -:- 1

. I

Me = ME - HECI --;- h) + Ve-

2

Ht:

MD=ME-HE·I1

ME = _!_!!_ (_ kh2(k + 6) + kl(l5h + 16f) + 6j2 +

24 (kh + /)2 + 4k(j2 + Ih + 112)

+62k+1)

3k + 1

En AB

py.

My = MA + HA . Y - -- 2

.:J2S10,=5Re 907

· .... porticos simples

biernpotrados a la misma altura dintel ados aguas

Esquemas

Momentos fiectores:

I,

A

Me

Reacciones y solicitaciones

Reacciones:

VA = Ve = _2_ pi 4k(f + h) + I

8 I 3k + 1

HA =pf-He

HE = pi 2kh2(k + 4) + 1(IOkh + Ski + f)

4 (kh + f)2 + 4k(f2 + Ih + h2)

MA = _ pi (I kh(91 + 4h) + 1(6h + f) +

24 (kh + f)2 + 4k(f2 + Ih + h2)

+ _2_ 4h(3k + 2) + I)

2 3k + 1

MB = MA + HA·h

Me = ME - HE(h + f) + VE _!__ 2

MD = ME-HE' h

ME = pi (-I kh(91 + 4h) + 1(6h + f) +

24 (kh + f)2 + 4k(P + Ih + h2)

+ 2. 4h(3k + 2) + I)

2 3k + 1

En Be

Mil = MA + HA . Y _ VA I(y - h) _ p(y - h)2

21 2

908 EnSID.=5Re

porticos simples

biempotrados a la misma altura dintel ados aguas

Esquemas

Reacciones y solicitaciones

B

A

Reacciones:

VE = Pm 3/(kl + m) - 2m2

[3 3k + I

HA = HE = Pm 3k/2(f + h) - 4fm2(k + 1) + 31m(f - kh)

12 (kh + f)2 + 4k(f2 + fh + h2)

Momentos fiectores:

MA = Pm (3flh(kl + 2m) - 4fm2(kh + 2h -i- f) +

2/2 (kh + f)2 + 4k(f2 + fh + h2)

2kh2/t1 + j2/(4m - I) n(n - m) )

+ (kh + f)2 + 4k(f2 + fh + h2) - 3k + 1

Me = ME + VE_!__-HE(h +f) 2

MD = ME-Heoh

M = Pm (3f1h(kl + 2m) - 4fm2(kh + 2h + f) +

E 2/2 (kh + f)2 + 4k( j2 + f h + h2)

Zkh2/n + j2/(4m -I) + n(n - m) )

+ ikh + f)2 + 4k(f2 + fh + h2) 3k + 1

( 2fm)

M.» = MA + VAom-HA h + -1-

=ns1D.=5R~ 909

· porticos simples biempotrados a la misma altura dintel ados aguas

Esquernas

Reacciones y solicitaciones

p

p

Reacciones:

HA = He = 2Pm 3kf2(f + h) - 4f1ll2(k + 1) -\- 31m(f - kh)

I' (kh + f)2 + 4k(f2 + fh + h2)

Momentos flectores:

MA = Me = Pm (3f1hCkI + 2m) - 4fm~Ckh + 2h + f) +

II (kh + f)~ + 4k(J2 + fh + hi)

+ . 2kJrJn + f2J(4m- I) )

(kh + /)2 + 4k(P + fh + h2)

B

A

Me

910 El2SID.=5Re

ME = MA-HA·h

Me = Me-He(h + f) + Pm MD=Me-He·h

Mp = MA + VA' m - HA (h + 2~m )

porticos simples

biempotrados a la misma altura dintel ados aguas

Esquemas

D

(kh + 1)2 + 4k(h2 + hi + [2) + 2h+3k(2h-a») 2(3k + I)

~c

TIB

I, Q

I,

I,

II

Me

Reacciones y solicitaciones

Reacciones:

f

Pa M,,-ME

V" = VE = - + ---

I I

HE = Pa2k k(3h - 2a) + 6h + 3 I - 2a

2h (kh + 1)2 + 4kW + hi -;- [2)

E

Momentos fiectores:

M Pa ( kh2(4h + kh - 2ka - 6a + 61) +

" = - 2h (kh + f)2 + 4k(h2 + hi -1- P)

+ ka2(kh + 2h + f) + 2kl(2hl-al -3ah) + .lip + (kh + 1)2 + 4k(h2 + hi + [2)

+ 2h+3k(2h-a»)

2(3k + I)

ME = Pa (_ kh2(4h + kh - 2ka - 6a + 61)

2h (kh + 1)2 + 4k(h2 + hi + [2)

ka2(kh + 2h + I) + 2k/(2hI-al- 3ah) + hJl

--~~--~~--~~--~--~~~ +

MB = M" + H" . h - P(h - a) Me = ME + VE_!_ -HE(h + f) 2

MD =ME-Hr;·h

=ns1D.=5R~ 911