Está en la página 1de 2

Estancamiento

7-6

+
I I
0 0
0 0
0 I

Ìdin kó o bèrè
Kó o gbé e pón pòn pón
A dífá fún Asa
A bù fún Àwòdì
Níjó ti wón ń lợ si oko iwájẹ
Oko iwájẹ tí àwợn ń lợ yìí
Nňkan ò bó lówó àwợn?
Wón níre ò níí bó lówóợ wợn
Wón ní ẹbợ kí iré ó mó bòó lówóợ wợn ní
kí wợn ó rú
Àşá rúbợ
Ó rú ohun gbogbo nígba nígba
Àwòdì náà dẹbợólè
Ó rúbợ
Wón bá kợrí sí oko iwájẹ
Àşá ló kókó ri tiè
Fàà ló lợ
Pónkán ló kó si i lówó
Àwòdì náà lợ
Ó ri tiè gbé
Òún mò dúpé o
Ayé yẹ wón
Ợkàan wón balè
Ní wón bá ń dúpé
Wón ní ợwó àwợn tẹ ire báyìí?
Ní ón ń jó ní ón ń yò
Wón ń yin àwợn Babaláwo
Àwợn babaláwo ń yin Ifá
Wón ní béè làwợn babaláwo tàwợn wí
Ìdin kó o bèrè
Kó o gbé e pón pòn pón
A dífá fún Asa
A bù fún Àwòdì
Níjó ti wón ń lợ si oko iwájẹ
Wón ní wón ó rúbợ kí wợn mó baà sánwó
Wón gbébợ ńbe
Wón rúbợ
Àşá kíí balè kó sánwó
Àwòdì kíí balè kó pòfo
Gbogbo wa lá o múre bò porongodo.